SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA (a november 23.-i módosításokkal egységes szerkezetben)

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA (a 2009. november 23.-i módosításokkal egységes szerkezetben)"

Átírás

1 Hajdúhadházi Többcélú Kistérségi Társulás Társulási Megállapodásának 2. sz. melléklete HAJDÚHADHÁZI TÖBBCÉLÚ KISTÉRSÉGI TÁRSULÁS SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA (a november 23.-i módosításokkal egységes szerkezetben) Érvényes: november 23-tól Elfogadva: 23/2009.(I.23.) HTKTP. sz. határozattal Készítette: Baloghné Kiss Judit Pü.vez.

2 2 A Hajdúhadházi Többcélú Kistérségi Társulás, a Hajdúhadházi Kistérség Többcélú Kistérségi Társulási Megállapodásának V. fejezete rendelkezése értelmében a Társulás, továbbá a I. fejezetének értelmében a Kistérségi Fejlesztési Tanács ezetének, működésének, döntés-előkészítési és döntéshozatali eljárási rendjének részletes szabályainak megállapítására alkotja meg a Szervezeti és Működési Szabályzatát. A Szervezeti és Működési Szabályzat a Társulási Megállapodással együtt érvényes, az abban nem érintett kérdésekben a Társulási Megállapodás rendelkezései az irányadók. A Társulás megnevezése, jogállása B e v e z e t é s 1) A Társulás megnevezése: Hajdúhadházi Többcélú Kistérségi Társulás (továbbiakban: Társulás) Rövidített neve: HTKT 2) A Társulás székhelytelepülése: Hajdúhadház 3) Működési területe: Hajdúhadház, Téglás, Bocskaikert, Hajdúsámson, Nyíradony, Vámospércs, Nyíracsád, Nyírábrány, Nyírmártonfalva, Fülöp, Újléta települések közigazgatási területe. 4) A társulás bélyegzője: Hajdúhadházi Többcélú Kistérségi Társulás felirattal ellátott körbélyegző, közepén a Magyar Köztársaság Címerével. 5) A társulás jogállása: jogi személyiséggel rendelkező ezet, melynek gazdálkodására a költségvetési ek gazdálkodására vonatkozó szabályokat kell alkalmazni. 6) A társulás logója: középen Hajdúhadház Városi Önkormányzat címere, körülötte kör alakban elhelyezve a 10 társult önkormányzat címere. I. A HAJDÚHADHÁZI TÖBBCÉLÚ KISTÉRSÉGI TÁRSULÁS ezeti felépítése, működésének rendszere, ezeti egysége, engedélyezett létszám (Ámr. 13/A (1), (3) e) alapján: 1./ A társulás tagjai Név: Cím: 1./ Bocskaikert Község Önkormányzata 4241 Bocskaikert, Poroszlay u. 20. sz. 2./ Fülöp Község Önkormányzata 4266 Fülöp, Arany J. u. 19. sz. 3./ Hajdúhadház Város Önkormányzata 4242 Hajdúhadház, Bocskai tér 1.sz. 4./ Hajdúsámson Város Önkormányzata 4251 Hajdúsámson, Szabadság tér 5.sz. 5. Nyíradony Város Önkormányzata 4254 Nyíradony, Árpád tér 1. sz. 6./ Nyíracsád Község Önkormányzata 4262 Nyíracsád, Petőfi tér 1.sz. 7./ Nyírábrány Nagyközség Önkormányzata 4264 Nyírábrány, Ábrányi Kornál tér 6.sz. 8./ Nyírmártonfalva Község Önkormányzata 4263 Nyírmártonfalva, Kossuth u. 38. sz. 9./ Téglás Város Önkormányzata 4243 Téglás, Kossuth u. 61.sz. 10./ Újléta Község Önkormányzata 4288 Újléta, Kossuth u. 20. sz. 11./ Vámospércs Város Önkormányzata 4287 Vámospércs, Béke u. 1.sz.

3 3 2. pont: Társulási Tanács A Társulás legfőbb döntéshozó e a TÁRSULÁSI TANÁCS A TÁRSULÁSI TANÁCS a tag önkormányzatok mindenkori hivatalban lévő polgármestereiből álló testület. A hivatalban lévő polgármesterek felsorolását az 1.sz., a tanács ezeti felépítését a 2. sz. melléklet tartalmazza. A Társulási Tanács élén az elnök áll. A Társulási Tanácsban két választott alelnök van, melyből az egyik alelnök általános elnökhelyettesi tisztséget gyakorol. Az elnök és az alelnökök megnevezését a 3. sz. melléklet tartalmazza. a) A Társulás vezető döntéshozó e a tagönkormányzatok polgármestereiből álló Hajdúhadházi Többcélú Kistérségi Társulás Társulási Tanácsa (rövidített elnevezése: Társulási Tanács), mely egyben a területfejlesztési feladatok tekintetében kistérségi fejlesztési tanácsként jár el. b) A Társulási Tanács létszáma: 11. fő. c) A Társulási Tanács gyakorolja a társulásra átruházott feladat- és hatásköröket. d) A Társulási Tanács alakuló ülését ha a megállapodást valamennyi tagönkormányzat képviselő-testülete jóváhagyta Hajdúhadház Város Polgármestere hívja össze, a megállapodás jóváhagyását követő 15 napon belül. e) A Társulási Tanács üléseit általában Hajdúhadház, Bocskai tér 1. szám alatt tartja. Amennyiben a tárgyalandó napirend, vagy egyéb körülmény indokolja, a Társulási Tanács ülése a székhelyén kívül máshol is összehívható. f) A Társulási Tanács ülését a Társulási Tanács elnöke, akadályoztatása esetén a Társulási Tanács elnökhelyettese, mindkettőjük akadályoztatása esetén az elnök által e feladatra esetenként kijelölt tag hívja össze és vezeti. g) A Társulási Tanács ülésének napirendjére és a tárgyalás sorrendjére a levezető elnök tesz javaslatot, melynek alapján a napirendet a Tanács állapítja meg. A napirendi pontokat a Tanács az általa elfogadott sorrend szerint tárgyalja. h) A munkaterven nem szereplő javaslatok megtárgyalásáról, napirend elhagyásáról a Tanács vita nélkül, egyszerű szótöbbséggel dönt. i) A napirend elfogadása után annak visszavonására a Tanács egyszerű szótöbbséggel legkésőbb a határozathozatalig hozott döntése alapján van lehetőség. j) A napirend elhalasztását bármely tag indítványozhatja, amelyről a Tanács az elhalasztás indoklását követően vita nélkül, egyszerű szótöbbséggel határoz, egyidejűleg az elnök javaslatára meghatározza a napirend tárgyalásának új időpontját. h) A polgármester tagok helyettesítéséről az adott települések képviselő-testületei rendelkeznek. A társulás döntéseit az ülésein határozat formájában hozza.

4 4 A határozat jelölése: Sorszám/évszám. (ülés-kihirdetés dátuma) HTKTPT. sz. Az ülésezések rendjére, illetve a határozathozatal módjára a települési önkormányzatok többcélú kistérségi társulásáról szóló évi CVII tv át, valamint a Hajdúhadházi Többcélú Kistérségi Társulás Megállapodásában foglaltakat kell alkalmazni pont: Munkaterv a) A Társulási Tanács működésének alapja a munkaterv. b) A Társulási Tanács éves munkatervének tervezetét a Társulás elnöke terjeszti jóváhagyásra a Tanács elé. c) Az elnök a munkaterv tervezetének elkészítésekor javaslatot kér: a Társulási Tanács tagjaitól; a közszolgáltatást nyújtó ezetek vezetőitől; az önkormányzatok területén működő érdekelt gazdasági, érdekképviseleti ezetektől; az illetékes területi gazdasági kamarától, a társulás munkaezetének vezetőjétől d) A munkaterv első része tartalmazza: az ülések tervezett időpontját; az ülések várható napirendjét; a napirendi pontok készítésében résztvevő eket, személyeket, megnevezve a napirendi pontok előterjesztőit, illetve az előterjesztést véleményező megjelölését; meghatározza azokat a témákat, amelyhez a társult önkormányzatok képviselő-testületei előzetes állásfoglalását kell beszerezni; az előterjesztések elkészítésének határidejét; az ülésre a napirendre külön meghívott eket, személyeket; a napirendhez kapcsolódó szemléltető eszközök, anyagok használatát. e) A munkatervet a tárgyévet megelőző év december hó végéig állapítja meg a Társulási Tanács. f) A munkatervet meg kell küldeni, illetve meg kell jelentetni: a Társulási Tanács tagjainak, akik gondoskodnak a helyben szokásos módon való közzétételéről; a Társulási Tanács ülése állandó meghívottainak; a munkatervben érintett előterjesztőknek;

5 5 3./ A Társulás ei: A Hajdúhadházi Többcélú Kistérségi Társulás Bizottsága: A társulás tevékenységének és gazdálkodásának ellenőrzése a tanács tagjaiból választott 3 főből álló PÉNZÜGYI BIZOTTSÁG feladata. A Pénzügyi Bizottság 1 elnökből és 2 tagból áll. A Pénzügyi Bizottság köteles a költségvetési koncepcióról, a költségvetésről és annak módosításáról szóló határozat-tervezetet, illetve előterjesztést, a féléves, a háromnegyedéves beszámolóról, valamint a zárszámadásról szóló határozat-tervezetet, illetve előterjesztést megtárgyalni és véleményét, határozati javaslatát a tanács ülésén előterjeszteni. A Bizottság elnökének és tagjainak felsorolását a 3. sz. a ezeti felépítését a 4.sz. melléklet tartalmazza. A Társulás székhelye: 4242 Hajdúhadház Bocskai tér 1.sz. címe: Társszékhelye, (telephelyei): (mikrotérség alközpontjai) 1./ MIKROTÉRSÉG Hajdúhadház 4242 Bocskai tér 1. 2./ MIKROTÉRSÉG Nyíradony 4254 Árpád tér 1.sz. 3./ MIKROTÉRSÉG Vámospércs 4287 Béke u. 1. sz. 4. A társulás munkaezete A Hajdúhadházi Többcélú Kistérségi Társulás döntés-előkészítő végrehajtó ezete a Hajdúhadház Városi Önkormányzat Polgármesteri Hivatala a továbbiakban munkaezet A munkaezet felépítése: Munkaezet vezető (A Hajdúhadház Városi Önkormányzat mindenkori jegyzője) a munkaezet vezetői feladatokra vonatkozóan az egyéb munkáltatói jogkör gyakorlója az elnök.

6 6 Hajdúhadház Városi Önkormányzat Polgármesteri Hivatalának a Munkaezet vezetője által kistérségi feladatellátással megbízott köztisztviselői és egyéb munkavállalói. A munkáltatói jogkör gyakorlója a Munkaezet vezető. A Hajdúhadházi Többcélú Kistérségi Társulás által közvetlenül foglalkoztatott munkavállalók: 2 fő kistérségi menedzser a munkáltatói jogkör gyakorlója: a társulás 1 fő belső ellenőrzési vezető ELNÖKE A Hajdúhadházi Többcélú Kistérségi Társulás közvetlen alkalmazottainak engedélyezett létszámát a mindenkori költségvetési határozat szabályozza. A munkaezet ágrajzát a 8. sz. melléklet tartalmazza. 5. A Hajdúhadházi Többcélú Kistérségi Társulás Gazdasági Szervezete: A Gazdasági Szervezet feladatait, a ezet vezetőinek és beosztottainak gazdálkodással összefüggő feladat- hatás- és jogköröket az Ügyrend tartalmazza. 1./ Kötelezettségvállaló-utalványozó: A társulás Elnöke. Távollétében illetve akadályoztatása esetén a külön írásbeli felhatalmazás alapján az elnök által a társulási tanács tagjai közül meghatalmazott személy 2./ Ellenjegyző: A munkaezet vezetője. Távollétében, illetve akadályoztatása esetén a külön írásbeli felhatalmazása alapján az általa megbízott személy. 3./ Érvényesítő: A munkaezet pénzügyi vezetője és egy felsőfokú végzettségű pénzügyi ügyintéző 4./ Szakmai teljesítés igazolása: Az elnök által írásban megbízott személyek. A gazdálkodási jogkörök szabályozását részletesen Kötelezettségvállalás és ellenjegyzése szakmai teljesítés igazolás és érvényesítés utalványozás és ellenjegyzése rendjének szabályozása szabályzat tartalmazza. A Hajdúhadházi Többcélú Kistérségi Társulás önálló házipénztárral nem rendelkezik, a házipénztári feladatokat a Hajdúhadház Városi Önkormányzat Polgármesteri Hivatal házipénztárán keresztül látja el. A SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT NYILVÁNOSSÁGRA HOZATALA Ámr 13/A (2) alapján: II. Az elektronikus információszabadságról szóló évi C. Törvény rendelkezéseinek értelmében a Szervezeti és Működési Szabályzatot a Társulás honlapján az általános közzétételi lista részeként közzé kell tenni a változásokat követően azonnal, az előző állapot 1 évig archívumban történő tartásával.

7 7 III. A HAJDÚHADHÁZI TÖBBCÉLÚ KISTÉRSÉGI TÁRSULÁS létrehozása, nyilvántartási száma, alapító okirata (Ámr 13/A (3) a), b) alapján: A Társulás létrehozása: A Hajdúhadházi Többcélú Kistérségi Társulás október 14-én jött létre a Magyar Köztársaság Alkotmányáról szóló évi. Törvény 44/A. (1) bekezdés h) pontja, a települési önkormányzatok többcélú kistérségi társulásáról szóló tv, valamint a területfejlesztésről és a területrendezésről szóló évi I. törvény alapján megkötött, a 8/2005 (.14.) HTKTP sz. határozattal elfogadott Társulási Megállapodással A Társulás nyilvántartási száma: (törzsszám) Alapítás időpontja: október 14. IV. A HAJDÚHADHÁZI TÖBBCÉLÚ KISTÉRSÉGI TÁRSULÁS alaptevékenységként ellátott feladatok szakfeladatrend szerinti besorolása, mutatóinak megnevezése, köre, valamint a meghatározó jogszabályok megjelölése (Ámr. 13/A (3) c), b)): a.) A Társulás által alaptevékenységként ellátott feladatok: 1. A Társulás által közvetlenül ellátott feladatok: - továbbtanulási, pályaválasztási tanácsadás - belső ellenőrzés - közművelődési, közgyűjteményi tevékenység - területfejlesztési, településfejlesztési, rendezési feladatok 2. A Társulás által felvállalt feladatok, melyeket a mikrotérségek önkormányzatai által létrehozott intézményfenntartó társulások keretében lát el - közoktatási intézményi feladat - házi segítségnyújtás - jelzőrendszeres házi segítségnyújtás - családsegítés - támogató szolgálat - gyermekek napközbeni ellátása (bölcsőde) - gyermekjóléti szolgáltatás 3. A Társulás által felvállalt feladatok, melyeket a mikrotérségek önkormányzatai által kötött együttműködési megállapodás alapján lát el. - logopédia - gyógytestnevelés - utcai szociális munka A Társulás kiegészítő, kisegítő, vállalkozói tevékenységet nem végez. Részletesen lásd: 9. sz. melléklet.

8 8 V. A HAJDÚHADHÁZI TÖBBCÉLÚ KISTÉRSÉGI TÁRSULÁS vagyonkezelésének rendje (Ámr 13/A (3) d) pontja alapján. A Társulás nem rendelkezik vagyonkezelésébe, illetve tulajdonosi jogkörébe tartozó gazdálkodó ezettel. A vagyonkezelés rendjét a 19/2008. (VII.08.) HTKTPT számú határozattal elfogadott és 38/2008. (12.16.) HTKTPT számú határozattal módosított Vagyonhatározat szabályozza. VI. A HAJDÚHADHÁZI TÖBBCÉLÚ KISTÉRSÉGI TÁRSULÁS nem rendelkezik jogi személyiségű ezeti egységgel, nem jogi személyiségű ezeti egységgel, a Társuláshoz rendelt más költségvetési vel (Ámr. 13/A (3) f), g) i) pontja alapján: VII. A HAJDÚHADHÁZI TÖBBCÉLÚ KISTÉRSÉGI TÁRSULÁS Elnökének, valamint Munkaezet vezetőjének feladat- és hatásköre, a hatáskörök gyakorlásának módja, a helyettesítés rendje, az ezekhez kapcsolódó felelősségi szabályok, valamint jogosítványai, amelyek körében a Társulás képviselőjeként járhat el (Ámr. 13A. (3) bek. h.)pontja alapján): A Hajdúhadházi Többcélú Kistérségi Társulás Elnöke a Hajdúhadház Város Polgármestere. Az Elnök képviseli a Társulást, valamint gyakorolja az irányítói, munkáltatói jogokat a Társulás közvetlen alkalmazottai felett. Felelősséggel tartozik a feladatok határidőben történő, pontos, a határozatoknak megfelelő végrehajtásáért, az előterjesztések határidőben történő benyújtásáért. Távollétében, valamint akadályoztatása esetén az Általános Elnökhelyettes helyettesíti, aki Nyíradony Város Polgármestere. A Hajdúhadházi Többcélú Kistérségi Társulás Munkaezetének vezetője jelenleg Hajdúhadház Városi Önkormányzat Polgármesteri Hivatalának címzetes főjegyzője. A munkaezet vezető feladata a Társulási Tanács döntéseinek előkészítése, végrehajtása a Polgármesteri Hivatal munkaezetben közreműködő köztisztviselőinek, és egyéb munkavállalóinak irányítása által. Feladata továbbá a Társulási Ülések megezése, az adminisztráció biztosítása. Gondoskodik a Társulás által hozott határozatok elektronikus úton történő továbbításáról a tagtelepülések részére, továbbá az ülések jegyzőkönyvének archiválásáról. Távollétében, valamint akadályoztatása esetén a munkaezet vezető helyettes helyettesíti, aki Hajdúhadház Városi Önkormányzat Polgármesteri hivatalának aljegyzője. A Hajdúhadház Város Önkormányzata és a Hajdúhadházi Többcélú Kistérségi Társulás közötti jogügyletekben a Társulást az általános elnökhelyettes képviseli. A pénzügyi vezető és az Elnök által megbízott pénzügyi ügyintéző az állami adóhatóságnál (APEH) az elnök írásbeli felhatalmazása alapján jogosult eljárni.

9 9 A társulás polgári peres ügyeiben a munkaezet vezető helyettese (jogásza), illetve ha az ügy bonyolultsága indokolja az elnök által megbízott ügyvéd jogosult eljárni.. A HAJDÚHADHÁZI TÖBBCÉLÚ KISTÉRSÉGI TÁRSULÁS költségvetésének tervezésével és végrehajtásával kapcsolatos különleges előírások, feltételek (Ámr. 13/A. (3) bek. j.) pontja alapján): A költségvetést a Magyar Köztársaság mindenkori költségvetési törvénye, a Tanács a társulás koncepciójáról alkotott határozata, az Áht, Ámr. vonatkozó előírásai szerint kell tervezni és végrehajtani. A központi költségvetésből juttatott kötött felhasználású normatív támogatás igényléséhez, módosításához és elszámolásához a feladat ellátásában részt vevő tag önkormányzatok kötelesek adatokat szolgáltatni. Az adatok hitelességéért az adatot szolgáltató tartozik felelősséggel. Az önkormányzatok által teljesített adatszolgáltatásért a Társulás és a Munkaezet nem tartozik felelősséggel, a téves, vagy a jogszabályoknak nem megfelelő adatszolgáltatásért a támogatást igénybe vevő önkormányzat anyagilag is felel. Az elszámolások Munkaezet által történő elfogadása nem jelenti az adatok valóságtartalmának ellenőrzését is. A Magyar Államkincstár, az Állami Számvevőszék, és egyéb külső ek általi ellenőrzés során megállapított, állami normatíva jogtalan felhasználásáért az adott önkormányzat anyagi felelősséggel tartozik, köteles a jogtalanul felhasznált állami támogatást a Társulás számlájára az esetleges kamatfizetési kötelezettséggel (igénybevételi, késedelmi kamat) megemelten átutalni. A tárgyév december 31-ig nem rendezett pénzügyi átutalásokat a zárszámadáskor a pénzmaradvány jóváhagyásával kell rendezni. A Kistérségi Társulás munkaezete köteles adatot szolgáltatni a tag önkormányzatoknak a költségvetésük tervezéséhez. A Kistérségi Társulás részére fizetett tagdíjat támogatásértékű kiadás/bevétel működési célra kell tervezni. (A társulásnál bevétel, az önkormányzatoknál kiadás) A társulás által a tag önkormányzatok részére továbbadott pénzeszközöket támogatásértékű kiadás/bevétel működési/felhalmozási célra kell tervezni. (A társulásnál kiadás, az önkormányzatoknál bevétel) A mikrotérségek által ellátott társulási feladatokra a Társulás által leigényelt normatív, kötött felhasználású támogatást a közölt ellátotti mutatók alapján támogatásértékű pénzeszközként biztosítja a mikrotérségi önkormányzatok részére. A feladathoz kötött normatív, kötött felhasználású támogatás általános támogatásból történő kiegészítéséről évente a költségvetésében dönt. A költségvetési koncepció tervezetét, a költségvetés tervezetét, a féléves, háromnegyedéves költségvetési beszámoló tervezetét, valamint a zárszámadást a tanács által megbízott könyvvizsgáló írásos véleményével kell a Pénzügyi Bizottság és a Tanács elé terjeszteni. A

10 10 Társulás úgy állítja össze költségvetési koncepcióját, valamint költségvetését, hogy a tagönkormányzatoknak elegendő idő álljon rendelkezésére arra, hogy az adatokat saját költségvetésükbe be tudják építeni. A HAJDÚHADHÁZI TÖBBCÉLÚ KISTÉRSÉGI TÁRSULÁS alaptevékenységének forrásai A Hajdúhadházi Többcélú Kistérségi Társulás I. pont alatt felsorolt feladatai ellátásához a Központi Költségvetésből évenként a Magyar Köztársaság költségvetéséről szóló törvényben meghatározott támogatásban részesül. A támogatás formái: Normatív kötött felhasználású támogatások (igénylés alapján) Központosított előirányzatok (pályázat, illetve igénylés alapján) Különböző támogatásértékű bevételek működési és/vagy felhalmozási célra (pályázatok alapján) Egyéb államháztartáson belüli támogatás (tag önkormányzatok tagdíjai, egyéb önkormányzati támogatások, egyéb megyei, regionális, központi források) Államháztartáson kívülről kapott végleges pénzeszközátvételek: Háztartásoktól működési és/vagy felhalmozási célra Non profit ezetektől működési és/vagy felhalmozási célra Vállalkozásoktól működési és/vagy felhalmozási célra Egyéb belföldi forrásból működési és/vagy felhalmozási célra Európai Unió költségvetéséből működési és/vagy felhalmozási célra Saját bevételek: Intézményi működési bevételek Pénzmaradvány A Társulás a tag önkormányzatok által fizetendő tagdíj mértékéről minden évben a költségvetési koncepció elfogadásakor dönt. A fizetendő tagdíjat az önkormányzatok illetékességi területén a költségvetési év január 1-én lakó teljes állandó lakosságszám alapján állapítja meg. A HAJDÚHADHÁZI TÖBBCÉLÚ KISTÉRSÉGI TÁRSULÁS költségvetésének végrehajtására szolgáló számlaszám, számlavezető pénzintézete: A Hajdú Takarék Takarékszövetkezetnél vezetett: Hajdú Takarék Takarékszövetkezet, 4242 Hajdúhadház, Bocskai tér 2/A

11 11 I. A KISTÉRSÉGI FEJLESZTÉSI TANÁCS Szervezeti és Működési Szabályaira vonatkozó külön szabályok, előírások A Hajdúhadházi Többcélú Kistérségi Társulás Társulási Tanácsa az évi I. Törvény 10/G felhatalmazása alapján a kistérségi területfejlesztési feladatok tekintetében kistérségi fejlesztési tanácsként jár el. A Kistérségi Fejlesztési Tanács alapvető működési szabályai megegyeznek a Társulási Tanács működési szabályaival. A Tanács Kistérségi Fejlesztési Tanács -ként történő működésekor az alábbi pontokban felsorolt eltérő és kiegészítő- rendelkezéseket kell alkalmazni: A Kistérségi Fejlesztési Tanács tagjai: a) Szavazati joggal: A Hajdúhadházi kistérséget alkotó 11 település Polgármestere b) Tanácskozási joggal, akinek név szerinti felsorolását a Társulási Megállapodás 1. sz. melléklete tartalmazza: HBM Területi Agrárkamara HBM Kereskedelmi- és Iparkamara HBM Területfejlesztési Tanács MMT munkaadói oldal MMT munkavállalói oldal Iparosok lés Kereskedők Országos Szakmai Érdekvédelmi Szervezete közös delegált Civil Fórum delegáltja Észak-alföldi Regionális Államigazgatási Hivatal MÁK területi Igazgatósága A területfejlesztésről és a területrendezésről szóló évi I. Tv 10/D (3) alapján kistérségi fejlesztési tanács polgármester tagjainak megbízatása polgármesteri megbízatásuk időtartamára szól. Egy polgármester külön az érintett képviselő-testületek által adott állandó, vagy esetimeghatalmazással több polgármester is képviselhet. A többi tagot delegáló a képviselő személyéről, illetve annak megváltozatásáról szabadon dönthet A Kistérségi Fejlesztési Tanács üléseiről jegyzőkönyvet kell készíteni, melyet a területfejlesztés intézményei törvényességi felügyeletének részletes szabályairól szóló 51/2005 (III.24.) Korm. r. 3 (2) értelmében, 8 napon belül szükséges az Észak-alföldi Regionális Államigazgatási Hivatal felé. Továbbá a tanács elnöke az ülésre szóló meghívót és az írásos előterjesztéseket az ülés előtt 5 nappal küldi meg. A titkos szavazás eseteiről a Tanács egyedileg dönt. A jelen fejezetben nem szabályozott kérdésekben a területfejlesztésről és a területrendezésről szóló évi I. Tv. Rendelkezései az irányadók.

12 12 II. Záró rendelkezések 1) A Szervezeti és Működési Szabályzat én lép hatályba. 2) A Társulási Tanács nyilvános üléseiről készült jegyzőkönyvek, valamint a Tanács határozatai megtekinthetők a honlapon, melynek aktuális adattartalmáért a munkaezet vezetője a felelős. Hajdúhadház, Béres László sk. Elnök

13 13 1.sz. melléklet A Hajdúhadházi Többcélú Kistérségi Társulás Tanácsában a hivatalban lévő polgármesterek Önkormányzat neve: Polgármester neve: 1./ Bocskaikert Község Önkormányzata: Szőllős Sándor 2./ Fülöp Község Önkormányzata: Bugyáné Szász Erzsébet 3./ Hajdúhadház Város Önkormányzata Béres László 4./ Hajdúsámson Város Önkormányzata Andó Lászlóné 5./ Nyírábrány Nagyközség Önkormányzata Dr. Szilágyi Mária 6./ Nyíracsád Község Önkormányzata Dr. Katona Gyula 7./ Nyíradony Város Önkormányzata: Tasó László 8./ Nyírmártonfalva Község Önkormányzata: Kövér Mihály Csaba 9./ Téglás Város Önkormányzata: Czibere Béla 10./ Újléta Község Önkormányzata: Szabó Sándor 11./Vámospércs Város Önkormányzata: Ménes Andrea

14 2 sz. melléklet A Hajdúhadházi Többcélú Kistérségi Társulás Polgármesterek Tanácsának felépítése ELNÖK Béres László Hajdúhadház Város Önkormányzat Polgármestere ALELNÖK Ménes Andrea Vámospércs Város Önkormányzat Polgármestere ALELNÖK/ÁLTALÁNOS ELNÖKHELYETTES Tasó László Nyíradony Város Önkormányzat Polgármestere TAG Bocskaikert Község Polgármestere Szőllős Sándor TAG Fülöp Község Polgármestere Bugyáné Szász Erzsébet TAG Hajdúsámson Város Polgármestere Andó Lászlóné TAG Nyíracsád Község Polgármestere Dr. Katona Gyula TAG Nyírábrány Nagyközség Polgármestere Dr. Szilágyi Mária TAG Nyírmártonfal va Község Polgármestere Kövér Mihály Csaba TAG Téglás Város Polgármestere Czibere Béla TAG Újléta Község Polgármestere Szabó Sándor

15 3.sz. melléklet A HAJDÚHADHÁZ TÖBBCÉLÚ KISTÉRSÉGI TÁRSULÁS ELNÖKE, ALELNÖKEI PÉNZÜGYI BIZOTTSÁG ELNÖKE, TAGJAI A 48/2006.(.26.) HTKTP sz. határozat alapján Hajdúhadház Többcélú Kistérségi Társulás elnöke: BÉRES LÁSZLÓ Hajdúhadház Város Önkormányzat Polgármestere A 51/2006.(.31.) HTKTP sz. határozata alapján a Hajdúhadházi Többcélú Kistérségi Társulás Alelnöke: MÉNES ANDREA Vámospércs Város Önkormányzat Polgármestere Alelnöke/Általános elnökhelyettese: TASÓ LÁSZLÓ Nyíradony Város Önkormányzat Polgármestere A 52/2006.(.31.) HTKTP sz. határozata alapján a Hajdúhadházi Többcélú Kistérségi Társulás Pénzügyi Bizottság elnöke: ANDÓ LÁSZLÓNÉ Hajdúsámson Város Polgármestere Pénzügyi Bizottság tagjai: 1./ DR. SZILÁGYI MÁRIA Nyírábrány Nagyközség Polgármestere 2./ SZŐLLŐS SÁNDOR Bocskaikert Község Polgármestere

16 4 sz. melléklet A Hajdúhadházi Többcélú Kistérségi Társulás Pénzügyi bizottságának felépítése ELNÖK Andó Lászlóné Hajdúsámson Város Polgármestere TAG Dr. Szilágyi Mária Nyírábrány Nagyközség Polgármestere TAG Szőllős Sándor Bocskaikert Község Polgármestere

17 17 A Hajdúhadházi Mikrotérségben ellátásban résztvevő intézmények jegyzéke feladatonként, településenként HAJDÚHADHÁZI MIKROTÉRSÉG LOGOPÉDIA 5 a. sz. melléklet TELEPÜLÉS INTÉZMÉNY NEVE INTÉZMÉNY CÍME VEZETŐJE ELÉRHETŐSÉG Hajdúhadház Három Szirom Óvoda Hajdúhadház, Mester u.33. Égerházi Katalin 52/ Bocskaikert Aranykapú Óvoda Hajdúhadház, Bercsényi u.23. Radácsi Jánosné 52/ Szivárvány Óvoda Hajdúhadház, Szilágyi D. u. 1. Nagy Judit 52/ Bocski István Két Tanítási Demeterné Hajdu Hajdúhadház, Szilágyi D. u. Nyelvű Általános Iskola Marianna Dr. Földi János Általános Iskola és Alapfokú Művészetoktatási Intézmény Hajdúhadház, Jókai u. 1-3 Vass László Szilágyi Dániel Gimnázium és Közgazdasági Szakközépiskola és Szakiskola Hajdúhadház, Bocskai tér 6. Fekete Júlia Németh László Általános Iskola, Alapfokú Művészetoktatási Bocskaikert, Baross G. u. Moldovánné Dúró Intézmény és Óvoda 19. Ágnes Téglás Bárczay Anna Városi Óvoda Téglás, Kossuth u. 72/a Szabó Mónika II. Rákóczi Ferenc Általános Iskola és Alapfokú Művészetoktatási Intézmény Téglás, Úttörő u. 15. Szilágyiné Bodnár Erzsébet (alsó), (felső)

18 18 5 b. sz. melléklet A Nyíradonyi Mikrotérségben ellátásban résztvevő intézmények jegyzéke feladatonként, településenként NYÍRADONYI MIKROTÉRSÉG LOGOPÉDIA TELEPÜLÉS INTÉZMÉNY NEVE INTÉZMÉNY CÍME VEZETŐJE ELÉRHETŐSÉG Hajdúsámson, Kossuth u ; Hajdúsámson Eszterlánc Óvoda Pásti Marianna 15 II. Rákóczi Ferenc Általános Iskola és Alapfokú Művészetoktatási Intézmény Hajdúsámson, Kossuth u. 2-8 László Vilmos Csongor Nyíradony Szivárvány Önkormányzati Óvoda Nyíradony, Árpád u. 5. Terdik Jánosné Kölcsey Ferenc Gimnázium és Általános Iskola Nyíradony, Árpád tér 10. Tóth Lajos Árpád ;

19 19 5 c. sz. melléklet A Vámospércsi Mikrotérségben ellátásban résztvevő intézmények jegyzéke feladatonként, településenként VÁMOSPÉRCSI MIKROTÉRSÉG LOGOPÉDIA TELEPÜLÉS INTÉZMÉNY NEVE INTÉZMÉNY CÍME VEZETŐJE ELÉRHETŐSÉG Vámospércs Általános Iskola Vámospércs Vámospércs, Iskola u.1. Deákné Demjén Ilona ; Újléta Nyírmártonfalva Nyíracsád Óvoda Vámospércs Vámospércs, Iskola u. 4. Németh Jánosné , Óvoda Vámospércs Újlétai Tagintézménye Általános Iskola Vámospércs Újlétai Tagintézménye Újléta, Magyar u. 17. Baranyi Sándorné Újléta, Sütő Sándorné Általános Művelődési Központ Nyírmártonfalva, Iskola tér 1. Erdős Gáborné Nyíracsádi Önálló Napköziotthonos Óvoda Nyírmártonfalva, Kassai u. 8 Kabály Ferencné Ady Endre Általános iskola Nyíracsád, Szatmári u. 8. Vereb Csaba Nyírábrány Önálló Napköziotthonos óvoda Nyírábrány, Hajnal u. 3. Zilahi Istvánné Ábrányi Emil Általános Iskola Nyírábrány, Iskola u. 6. Szőllősi Lászlóné ; Fülöp Általános Iskola és Napköziotthonos Óvoda Fülöp, Kossuth. U. 30 Éliás Csabáné ;

20 20 5 d. sz. melléklet A Hajdúhadházi Mikrotérségben ellátásban résztvevő intézmények jegyzéke feladatonként, településenként HAJDÚHADHÁZI MIKROTÉRSÉG GYÓGYTESTNEVELÉS TELEPÜLÉS INTÉZMÉNY NEVE INTÉZMÉNY CÍME VEZETŐJE ELÉRHETŐSÉG Hajdúhadház Három Szirom Óvoda Hajdúhadház, Mester u. 33. Égerházi Katalin 52/ Bocskaikert Aranykapú Óvoda Hajdúhadház, Bercsényi u. 23. Szivárvány Óvoda Hajdúhadház, Szilágyi D. u. 1. Dr. Földi János Általános Iskola és Alapfokú Művészetoktatási Hajdúhadház, Jókai u. 1-3 Intézmény Szilágyi Dániel Gimnázium és Közgazdasági Szakközépiskola Hajdúhadház, Bocskai tér 6. és Szakiskola Németh László Általános Iskola, Alapfokú Művészetoktatási Bocskaikert, Baross G. u. Intézmény és Óvoda 19. Radácsi Jánosné 52/ Nagy Judit 52/ Vass László Fekete Júlia Moldovánné Dúró Ágnes Téglás Bárczay Anna Városi Óvoda Téglás, Kossuth u. 72/a Szabó Mónika II. Rákóczi Ferenc Általános Iskola és Alapfokú Művészetoktatási Intézmény Téglás, Úttörő u. 15. Szilágyiné Bodnár Erzsébet

21 21 5 e. sz. melléklet A Nyíradonyi Mikrotérségben ellátásban résztvevő intézmények jegyzéke feladatonként, településenként NYÍRADONYI MIKROTÉRSÉG GYÓGYTESTNEVELÉS TELEPÜLÉS INTÉZMÉNY NEVE INTÉZMÉNY CÍME VEZETŐJE ELÉRHETŐSÉG Hajdúsámson Eszterlánc Óvoda Hajdúsámson, Kossuth u ; Pásti Marianna 15 II. Rákóczi Ferenc Általános és ; Hajdúsámson, Kossuth u. 2-8 László Vilmos Csongor Művészeti Iskola Nyíradony Szivárvány Önkormányzati Óvoda Nyíradony, Árpád u. 5. Terdik Jánosné Kölcsey Ferenc Gimnázium és Nyíradony, Árpád tér 10. Tóth Lajos Árpád Általános Iskola

22 22 5 f. sz. melléklet A Vámospércsi Mikrotérségben ellátásban résztvevő intézmények jegyzéke feladatonként, településenként VÁMOSPÉRCSI MIKROTÉRSÉG GYÓGYTESTNEVELÉS TELEPÜLÉS INTÉZMÉNY. NEVE INTÉZMÉNY CÍME VEZETŐJE ELÉRHETŐSÉG Vámospércs Általános Iskola Vámospércs Vámospércs, Iskola u.1. Deákné Demjén Ilona ; Újléta Nyírmártonfalva Nyíracsád Óvoda Vámospércs Vámospércs, Iskola u. 4. Németh Jánosné , Óvoda Vámospércs Újlétai Tagintézménye Általános Iskola Vámospércs Újlétai Tagintézménye Újléta, Magyar u. 17. Baranyi Sándorné Újléta, Sütő Sándorné Általános Művelődési Központ Nyírmártonfalva, Iskola tér 1. Erdős Gáborné Nyíracsádi Önálló Napköziotthonos Óvoda Nyírmártonfalva, Kassai u. 8 Kabály Ferencné Ady Endre Általános iskola Nyíracsád, Szatmári u. 8. Vereb Csaba Nyírábrány Önálló Napköziotthonos óvoda Nyírábrány, Hajnal u. 3. Zilahi Istvánné Ábrányi Emil Általános Iskola Nyírábrány, Iskola u. 6. Szőllősi Lászlóné ; Fülöp Általános Iskola és Napköziotthonos Óvoda Fülöp, Kossuth. U. 30 Éliás Csabáné ;

Kivonat a Bocskaikert Községi Önkormányzat Képviselő-testületének április 14-én megtartott ülésének jegyzőkönyvéből

Kivonat a Bocskaikert Községi Önkormányzat Képviselő-testületének április 14-én megtartott ülésének jegyzőkönyvéből Kivonat a Bocskaikert Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2011. április 14-én megtartott ülésének jegyzőkönyvéből Bocskaikert Község Önkormányzat Képviselő-testületének 30/2011. (IV. 14.) KT. sz.

Részletesebben

ALAPÍTÓ OKIRAT (egységes szerkezetű)

ALAPÍTÓ OKIRAT (egységes szerkezetű) ALAPÍTÓ OKIRAT (egységes szerkezetű) A Győri Többcélú Kistérségi Társulás Társulási Tanácsa a települési önkormányzatok többcélú kistérségi társulásáról szóló 2004. évi CVII. törvény 4. (1) bekezdése,

Részletesebben

SÁSDI TÖBBCÉLÚ KISTÉRSÉGI TÁRSULÁS

SÁSDI TÖBBCÉLÚ KISTÉRSÉGI TÁRSULÁS SÁSDI TÖBBCÉLÚ KISTÉRSÉGI TÁRSULÁS KISTÉRSÉGI IRODÁJA ALAPITÓ OKIRATA Sásdi Többcélú Kistérségi Társulást, mint alapító a Kistérségi Iroda elnevezésű költségvetési szervét az államháztartásról szóló 1992.

Részletesebben

a Bocskaikert Községi Önkormányzat Képviselő-testületének január 28-án megtartott ülésének jegyzőkönyvéből

a Bocskaikert Községi Önkormányzat Képviselő-testületének január 28-án megtartott ülésének jegyzőkönyvéből a Bocskaikert Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2016. január 28-án megtartott ülésének jegyzőkönyvéből Bocskaikert Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 1/2016. (I.28.)KT. határozata A

Részletesebben

./2013. (II. 14.) sz. NORMATÍV Kth. Kerekegyházi Polgármesteri Hivatal Alapító Okiratának módosítása: Kerekegyházi Közös Önkormányzati Hivatallá

./2013. (II. 14.) sz. NORMATÍV Kth. Kerekegyházi Polgármesteri Hivatal Alapító Okiratának módosítása: Kerekegyházi Közös Önkormányzati Hivatallá ./2013. (II. 14.) sz. NORMATÍV Kth. Kerekegyházi Polgármesteri Hivatal Alapító Okiratának módosítása: Kerekegyházi Közös Önkormányzati Hivatallá Normatív Határozat 1./ Kerekegyháza Város Önkormányzat Képviselő-testülete

Részletesebben

MÁTRASZENTIMREI ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA

MÁTRASZENTIMREI ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA MÁTRASZENTIMREI ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA I. Az Önkormányzati Hivatal alapító okiratának kelte, száma, alapítás időpontja 1./ 10./2002. ( II.13.) sz. Kt. határozatával fogadta

Részletesebben

Kivonat a Csorba Mikro-térségi Szociális Intézményfenntartó Társulási Tanács 2013. november 29-ei ülésének jegyzőkönyvéből:

Kivonat a Csorba Mikro-térségi Szociális Intézményfenntartó Társulási Tanács 2013. november 29-ei ülésének jegyzőkönyvéből: Kivonat a Csorba Mikro-térségi Szociális Intézményfenntartó Társulási Tanács 2013. november 29-ei ülésének jegyzőkönyvéből: 14/2013.(XI.29.) sz. határozat: Csorba Mikro-térségi Szociális Alapszolgáltatási

Részletesebben

Kivonat a Bocskaikert Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. február 27-én megtartott ülésének jegyzőkönyvéből

Kivonat a Bocskaikert Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. február 27-én megtartott ülésének jegyzőkönyvéből Kivonat a Bocskaikert Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. február 27-én megtartott ülésének jegyzőkönyvéből Bocskaikert Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 21/2014. (II. 27.) KT.

Részletesebben

Kivonat a Bocskaikert Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. február 16-án megtartott ülésének jegyzőkönyvéből

Kivonat a Bocskaikert Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. február 16-án megtartott ülésének jegyzőkönyvéből Kivonat a Bocskaikert Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. február 16-án megtartott ülésének jegyzőkönyvéből Bocskaikert Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 6/2015. (II.16.) KT. sz.

Részletesebben

Az Önkormányzati alapítású szervek jegyzéke

Az Önkormányzati alapítású szervek jegyzéke Az Önkormányzati alapítású szervek jegyzéke 2. melléklet a /2010.(VI.30.) rendelethez 9.melléklet a 7/2007.(III.30.) rendelethez Az önkormányzatokról szóló 1990.évi LXV. tv. 9. (4) bekezdésében foglalt

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS. Kerekegyháza Város Képviselő-testületének, június 25-i ülésére. Az előterjesztést készítette: oktatási referens

ELŐTERJESZTÉS. Kerekegyháza Város Képviselő-testületének, június 25-i ülésére. Az előterjesztést készítette: oktatási referens ELŐTERJESZTÉS Kerekegyháza Város Képviselő-testületének, 2008. június 25-i ülésére Tárgy:Fejlesztő pedagógus alkalmazása Az előterjesztést készítette: Hum József oktatási referens Előterjesztő: dr. Kelemen

Részletesebben

Kivonat a Bocskaikert Községi Önkormányzat Képviselő-testületének január 28-án megtartott ülésének jegyzőkönyvéből

Kivonat a Bocskaikert Községi Önkormányzat Képviselő-testületének január 28-án megtartott ülésének jegyzőkönyvéből Kivonat a Bocskaikert Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2016. január 28-án megtartott ülésének jegyzőkönyvéből Bocskaikert Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 21/2016. (II.15.)KT. határozata

Részletesebben

Előterjesztés Bátonyterenye Kistérség Önkormányzatainak Többcélú Társulása Társulási Megállapodásának módosítására

Előterjesztés Bátonyterenye Kistérség Önkormányzatainak Többcélú Társulása Társulási Megállapodásának módosítására Előterjesztés Bátonyterenye Kistérség Önkormányzatainak Többcélú Társulása Társulási Megállapodásának módosítására Tisztelt Képviselő-testület! Bátonyterenye Kistérség Önkormányzatainak Többcélú Társulása

Részletesebben

K i v o n a t a Téglás Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2015. március 26-án megtartott ülésének jegyzőkönyvéből:

K i v o n a t a Téglás Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2015. március 26-án megtartott ülésének jegyzőkönyvéből: K i v o n a t a Téglás Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2015. március 26-án megtartott ülésének jegyzőkönyvéből: Téglás Város Önkormányzata Képviselő-testületének 24/2015. (III. 26.) határozata:

Részletesebben

Tengelic Község Önkormányzata Képviselő-testülete március 11-i ülése

Tengelic Község Önkormányzata Képviselő-testülete március 11-i ülése Tengelic Község Önkormányzata Képviselő-testülete 2014. március 11-i ülése Tárgy: A Paksi Többcélú Kistérségi Társulás Társulási Megállapodásának módosítása Előterjesztő: Gáncs István polgármester Tisztelt

Részletesebben

SZEGEDI KISTÉRSÉG TÖBBCÉLÚ TÁRSULÁSA Egységes Gimnáziuma, Általános Iskolája, Óvodája, Pedagógiai Szakszolgálata ALAPÍTÓ OKIRAT

SZEGEDI KISTÉRSÉG TÖBBCÉLÚ TÁRSULÁSA Egységes Gimnáziuma, Általános Iskolája, Óvodája, Pedagógiai Szakszolgálata ALAPÍTÓ OKIRAT SZEGEDI KISTÉRSÉG TÖBBCÉLÚ TÁRSULÁSA Egységes Gimnáziuma, Általános Iskolája, Óvodája, Pedagógiai Szakszolgálata ALAPÍTÓ OKIRAT a módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt szöveg 2 0 0 8. január 18.

Részletesebben

54/2015. (VI. 19.) KT.

54/2015. (VI. 19.) KT. JEGYZŐKÖNYV 10 015-18/2015./F FÜLÖP KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 2015. június 19-én de 8,00 órakor TARTOTT RENDKÍVÜLI NYÍLT ÜLÉSÉRŐL Hozott rendeletek: - Hozott határozatok: 54/2015. (VI.

Részletesebben

A L A P Í T Ó O K I R A T

A L A P Í T Ó O K I R A T A L A P Í T Ó O K I R A T Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény alapján Püspökladány Város Önkormányzata Képviselő-testülete a Püspökladány Város Gazdasági Ellátó Szervezete alapító okiratát

Részletesebben

Kivonat a Bocskaikert Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. június 26-án megtartott ülésének jegyzőkönyvéből

Kivonat a Bocskaikert Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. június 26-án megtartott ülésének jegyzőkönyvéből Kivonat a Bocskaikert Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. június 26-án megtartott ülésének jegyzőkönyvéből Bocskaikert Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 48/2015. (VI.29.) KT. sz.

Részletesebben

Előterjesztés Hajdúhadház Város Önkormányzat Polgármesterétől Képviselő-testület február hónap 18. napján tartandó ülésére

Előterjesztés Hajdúhadház Város Önkormányzat Polgármesterétől Képviselő-testület február hónap 18. napján tartandó ülésére Előterjesztés Hajdúhadház Város Önkormányzat Polgármesterétől Képviselő-testület 2016. február hónap 18. napján tartandó ülésére Tárgy: A Hajdúhadházi Mikrotérségi módosításának jóváhagyása Szociális Gondozási

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS. Berhida Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2012. március 29-ei ülésére. Tárgy: A Többcélú Társulási Megállapodás módosítása

ELŐTERJESZTÉS. Berhida Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2012. március 29-ei ülésére. Tárgy: A Többcélú Társulási Megállapodás módosítása ELŐTERJESZTÉS Berhida Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2012. március 29-ei ülésére Tárgy: A Többcélú Társulási Megállapodás módosítása Előterjesztő: Pergő Margit polgármester Előkészítő: dr.

Részletesebben

Tisztelt Képviselő-testület!

Tisztelt Képviselő-testület! 8. NAPIREND: Ügyiratszám: 1 /461-25/ 2011 ELŐTERJESZTÉS A Képviselő-testület 2011. szeptember 16 i nyilvános ülésére Tárgy: Előterjesztő: Előkészítette: Megtárgyalja: Meghívottak: Tapolcai Egységes Pedagógiai

Részletesebben

Előterjesztés Hajdúhadház Város Önkormányzat Polgármesterétől Képviselő-testület február hónap 18. napján tartandó ülésére

Előterjesztés Hajdúhadház Város Önkormányzat Polgármesterétől Képviselő-testület február hónap 18. napján tartandó ülésére Előterjesztés Hajdúhadház Város Önkormányzat Polgármesterétől Képviselő-testület 2016. február hónap 18. napján tartandó ülésére Tárgy: A Hajdúhadházi Család- és Gyermekjóléti Központ alapító okiratának

Részletesebben

Gondozási Központ és Idősek Otthona Alapító Okirata a 2013. szeptember 1-jei hatályú XX. számú módosítással egységes szerkezetben

Gondozási Központ és Idősek Otthona Alapító Okirata a 2013. szeptember 1-jei hatályú XX. számú módosítással egységes szerkezetben Gondozási Központ és Idősek Otthona Alapító Okirata a 2013. szeptember 1-jei hatályú XX. számú módosítással egységes szerkezetben A Csákvári Önkormányzati Társulás, mint irányító szerv a Magyarország helyi

Részletesebben

Dombóvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének október 31-i rendes ülésére

Dombóvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének október 31-i rendes ülésére 11. számú előterjesztés Egyszerű többség ELŐTERJESZTÉS Dombóvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2013. október 31-i rendes ülésére Tárgy: Az intézményfenntartó társulások munkaszervezeti, az

Részletesebben

Gárdonyi Géza Általános Iskola Alapító okirata

Gárdonyi Géza Általános Iskola Alapító okirata Gárdonyi Géza Általános Iskola Alapító okirata - egységes szerkezetben a módosításokkal - Magyargéc Község Önkormányzatának Képviselő-testülete és Sóshartyán Község Önkormányzatának Képviselő-testülete

Részletesebben

Gróf Esterházy Móric Általános Iskola Alapító Okirata a 2012. június 30-i hatályú VI. számú módosítással egységes szerkezetben

Gróf Esterházy Móric Általános Iskola Alapító Okirata a 2012. június 30-i hatályú VI. számú módosítással egységes szerkezetben Gróf Esterházy Móric Általános Iskola Alapító Okirata a 2012. június 30-i hatályú VI. számú módosítással egységes szerkezetben 1. A költségvetési szerv neve: Gróf Esterházy Móric Általános Iskola 1.1.

Részletesebben

Pálmonostora Község Önkormányzat. Polgármesteri Hivatalának. Szervezeti és Működési Szabályzata

Pálmonostora Község Önkormányzat. Polgármesteri Hivatalának. Szervezeti és Működési Szabályzata Pálmonostora Község Önkormányzat Polgármesteri Hivatalának Szervezeti és Működési Szabályzata 1 Az államháztartás működési rendjéről szóló többször módosított 217/1998. (XII. 30.) Korm. rend. 10.. (4)

Részletesebben

Alapító okirat. (Egységes szerkezetben)

Alapító okirat. (Egységes szerkezetben) Alapító okirat (Egységes szerkezetben) Cece Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. tv. (a továbbiakban: Ötv.) 10. (1) bek. g) pontja, az államháztartásról

Részletesebben

/ egységes szerkezetben/

/ egységes szerkezetben/ Öcsöd Nagyközségi Önkormányzat által fenntartott József Attila Általános Művelődési Központ Alapító Okirata / egységes szerkezetben/ Iktatószám: 1566-4/2011. Öcsöd Nagyközségi Önkormányzat Képviselőtestülete

Részletesebben

TÁRSULÁSI MEGÁLLAPODÁS

TÁRSULÁSI MEGÁLLAPODÁS TÁRSULÁSI MEGÁLLAPODÁS mely létrejött Magyarország Alaptörvénye 32. cikk (1) bekezdés k) pontja, valamint Magyarország helyi önkormányzatairól (továbbiakban: Mötv) szóló 2011. évi CLXXXIX. évi törvény

Részletesebben

Kardoskút Község Önkormányzata Képviselő-testülete Polgármesteri Hivatala alapító okirata

Kardoskút Község Önkormányzata Képviselő-testülete Polgármesteri Hivatala alapító okirata 2. sz. melléklet a 114/2009. (VIII. 27.) sz. KT. határozathoz. Kardoskút Község Önkormányzata Képviselő-testülete Polgármesteri Hivatala alapító okirata /egységes szerkezetben / Kardoskút Község Önkormányzata

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S

E L Ő T E R J E S Z T É S Abony Városi Önkormányzat P o l g á r m e s t e r é t ő l H-2740 Abony, Kossuth tér 1. Az előterjesztést készítette: Humán Közszolgáltatások és Munkaügyi Osztály Az előterjesztést megtárgyalta: Szociális

Részletesebben

18/2015. (XII.23.) TT.

18/2015. (XII.23.) TT. K i v o n a t Tanácsának 2015. december 23-ai ülésének jegyzőkönyvéből: Nádudvari Mikrotérségi Szociális és Gyermekvédelmi Intézményfenntartó Társulás Társulási Tanácsának 18/2015. (XII.23.) TT. sz. határozata:

Részletesebben

S Z É C H É N Y I S Á N D O R Á L T A L Á N O S I S K O L A É S Ó V O D A ALAPÍTÓ OKIRATA 1

S Z É C H É N Y I S Á N D O R Á L T A L Á N O S I S K O L A É S Ó V O D A ALAPÍTÓ OKIRATA 1 S Z É C H É N Y I S Á N D O R Á L T A L Á N O S I S K O L A É S Ó V O D A ALAPÍTÓ OKIRATA 1 (Átfogó felülvizsgálata és módosítása a költségvetési szervek jogállásáról és gazdálkodásáról szóló 2008. évi

Részletesebben

Fentiek alapján a következő határozati javaslatot terjesztem a Tisztelt Képviselőtestület. Határozati javaslat

Fentiek alapján a következő határozati javaslatot terjesztem a Tisztelt Képviselőtestület. Határozati javaslat Szentes Város Jegyzőjétől 6600 Szentes, Kossuth tér 6. Ikt. sz.: U-18185/2010. Témafelelős: Kovács Zsuzsa Tárgy: Intézményi SZMSZ-ek módosítása és a módosított SZMSZ-ek jóváhagyása Szentes Város Önkormányzata

Részletesebben

Nagykálló Város Önkormányzat Képviselő-testületének 217/2009. (V.07.) KT. H A T Á R O Z A T A

Nagykálló Város Önkormányzat Képviselő-testületének 217/2009. (V.07.) KT. H A T Á R O Z A T A Nagykálló Város Önkormányzat Képviselő-testületének 217/2009. (V.07.) KT. H A T Á R O Z A T A Nagykálló Város Polgármesteri Hivatal alapító okiratának elfogadása tárgyában (a 331/2009. (VII.10.) KT, 405/2009.(VIII.25.)

Részletesebben

Kivonat a Bocskaikert Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2011. május 11-én megtartott ülésének jegyzőkönyvéből

Kivonat a Bocskaikert Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2011. május 11-én megtartott ülésének jegyzőkönyvéből Kivonat a Bocskaikert Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2011. május 11-én megtartott ülésének jegyzőkönyvéből Bocskaikert Község Önkormányzat Képviselő-testület ének 39/2011. (V.11.) KT. sz.

Részletesebben

Jegyzőkönyv. Nádudvar Város Önkormányzata képviseletében: Beke Imre polgármester,

Jegyzőkönyv. Nádudvar Város Önkormányzata képviseletében: Beke Imre polgármester, Jegyzőkönyv Készült: 2015. május 28-án de: 9,00 órai kezdettel a Nádudvari Polgármesteri Hivatal helyiségében a Nádudvari Mikrotérségi Szociális és Gyermekvédelmi Intézményfenntartó Társulási Tanács tanácsüléséről

Részletesebben

1.. 841403 város-, községgazdálkodási m.n.s. szolgáltatások. 841902 központi költségvetési befizetések. 882111 aktív korúak ellátása

1.. 841403 város-, községgazdálkodási m.n.s. szolgáltatások. 841902 központi költségvetési befizetések. 882111 aktív korúak ellátása Bocskaikert Község Önkormányzat Képviselő-testületének 9/2012.(III.26.) önkormányzati rendelete az önkormányzat 2012. évi költségvetéséről szóló 5/2012. (II.6.) önkormányzati rendelet módosításáról Bocskaikerti

Részletesebben

HUNYADI MÁTYÁS ÁLTALÁNOS ÉS MAGYAR ANGOL KÉT TANÍTÁSI NYELVŰ ISKOLA, EGYSÉGES PEDAGÓGIAI SZAKSZOLGÁLAT ALAPÍTÓ OKIRATA

HUNYADI MÁTYÁS ÁLTALÁNOS ÉS MAGYAR ANGOL KÉT TANÍTÁSI NYELVŰ ISKOLA, EGYSÉGES PEDAGÓGIAI SZAKSZOLGÁLAT ALAPÍTÓ OKIRATA HUNYADI MÁTYÁS ÁLTALÁNOS ÉS MAGYAR ANGOL KÉT TANÍTÁSI NYELVŰ ISKOLA, EGYSÉGES PEDAGÓGIAI SZAKSZOLGÁLAT ALAPÍTÓ OKIRATA Az államháztartásról szóló 1992. évi XXXVIII. tv. 88., 90. és 92. -a, valamint a közoktatásról

Részletesebben

Jegyzőkönyv. Készült Dömös Község Önkormányzat Képviselőtestületének szeptember 2-án megtartott munkaterv szerinti rendes üléséről

Jegyzőkönyv. Készült Dömös Község Önkormányzat Képviselőtestületének szeptember 2-án megtartott munkaterv szerinti rendes üléséről Jegyzőkönyv Készült Dömös Község Önkormányzat Képviselőtestületének 2009. szeptember 2-án megtartott munkaterv szerinti rendes üléséről Jelen vannak: Novák Lajos polgármester Dénes Kálmánné alpolgármester

Részletesebben

HAJDÚHADHÁZ VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT P O L G Á R M E S T E R E 4242. HAJDÚHADHÁZ, BOCSKAI TÉR 1. TELEFON: 384-103, TELEFAX: 384-295

HAJDÚHADHÁZ VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT P O L G Á R M E S T E R E 4242. HAJDÚHADHÁZ, BOCSKAI TÉR 1. TELEFON: 384-103, TELEFAX: 384-295 HAJDÚHADHÁZ VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT P O L G Á R M E S T E R E 4242. HAJDÚHADHÁZ, BOCSKAI TÉR 1. TELEFON: 384-103, TELEFAX: 384-295 Előterjesztés Hajdúhadház Város Önkormányzata képviselő testületének 2012.

Részletesebben

A Felső Kiskunsági és Dunamelléki Többcélú Kistérségi Társulás. Egységes Pedagógiai Szakszolgálatának. ALAPÍTÓ OKIRATA (egységes szerkezetbe foglalva)

A Felső Kiskunsági és Dunamelléki Többcélú Kistérségi Társulás. Egységes Pedagógiai Szakszolgálatának. ALAPÍTÓ OKIRATA (egységes szerkezetbe foglalva) A Felső Kiskunsági és Dunamelléki Többcélú Kistérségi Társulás Egységes Pedagógiai Szakszolgálatának ALAPÍTÓ OKIRATA (egységes szerkezetbe foglalva) Hatályos: 2012. május 1. Bődi Szabolcs Társulás elnöke

Részletesebben

Előterjesztés Hajdúhadház Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2012. szeptember 20-án tartandó ülésére. Tisztelt Képviselő-testület!

Előterjesztés Hajdúhadház Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2012. szeptember 20-án tartandó ülésére. Tisztelt Képviselő-testület! HAJDÚHADHÁZ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA POLGÁRMESTERÉTŐL 4242 HAJDÚHADHÁZ, BOCSKAI TÉR 1. TELEFON: 384-103, TELEFAX: 384-295 Előterjesztés Hajdúhadház Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2012. szeptember

Részletesebben

Kivonat a Bocskaikert Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. február 27-én megtartott ülésének jegyzőkönyvéből

Kivonat a Bocskaikert Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. február 27-én megtartott ülésének jegyzőkönyvéből Kivonat a Bocskaikert Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. február 27-én megtartott ülésének jegyzőkönyvéből Bocskaikert Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 20/2014. (II. 27.) KT.

Részletesebben

Ramocsaháza Község Polgármesterétől 4536 Ramocsaháza, Fő tér 1. Telefon / Fax: 42 /

Ramocsaháza Község Polgármesterétől 4536 Ramocsaháza, Fő tér 1. Telefon / Fax: 42 / Ramocsaháza Község Polgármesterétől 4536 Ramocsaháza, Fő tér 1. Telefon / Fax: 42 / 352-423 e-mail: ramocsa.polgarmester@falunet.hu Ügyirat szám: Tárgy:Előterjesztés szociális intézmény alapító okiratának

Részletesebben

TAKSONY ÖNKORMÁNYZAT SZOCIÁLIS ÉS GYERMEKJÓLÉTI SZOLGÁLAT ALAPÍTÓ OKIRATA február 1-jétől

TAKSONY ÖNKORMÁNYZAT SZOCIÁLIS ÉS GYERMEKJÓLÉTI SZOLGÁLAT ALAPÍTÓ OKIRATA február 1-jétől TAKSONY ÖNKORMÁNYZAT SZOCIÁLIS ÉS GYERMEKJÓLÉTI SZOLGÁLAT ALAPÍTÓ OKIRATA 2013. február 1-jétől TAKSONY ÖNKORMÁNYZAT SZOCIÁLIS ÉS GYERMEKJÓLÉTI SZOLGÁLAT ALAPÍTÓ OKIRATA Taksony Nagyközség Önkormányzat

Részletesebben

Kivonat a Bocskaikert Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2011. március 29-én megtartott ülésének jegyzőkönyvéből

Kivonat a Bocskaikert Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2011. március 29-én megtartott ülésének jegyzőkönyvéből Kivonat a Bocskaikert Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2011. március 29-én megtartott ülésének jegyzőkönyvéből Bocskaikert Község Önkormányzat Képviselő-testületének 16/2011. (III. 29.) KT.

Részletesebben

A L A P Í T Ó O K I R A T

A L A P Í T Ó O K I R A T A L A P Í T Ó O K I R A T Domoszló Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. törvény, az államháztartásról szóló 1992. évi XXXVIII. törvény, valamint a

Részletesebben

Jászdózsa Község Önkormányzata Képviselő-testületének április 25-én megtartott rendes ülésének jegyzőkönyvéből.

Jászdózsa Község Önkormányzata Képviselő-testületének április 25-én megtartott rendes ülésének jegyzőkönyvéből. Kivonat: Jászdózsa Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2013. április 25-én megtartott rendes ülésének jegyzőkönyvéből. Jászdózsa Község Önkormányzata Képviselő-testületének 68/2013. (IV. 25.) határozata

Részletesebben

DUNASZIGET KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT POLGÁRMESTERI HIVATAL. Alapító okirat

DUNASZIGET KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT POLGÁRMESTERI HIVATAL. Alapító okirat - 1 - DUNASZIGET KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT POLGÁRMESTERI HIVATAL Alapító okirat Dunasziget Község Önkormányzati Képviselő-testülete a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. törvény 38. (1) bekezdése, az

Részletesebben

Mikrotérségi Általános Művelődési Központ Beled Alapító Okirata

Mikrotérségi Általános Művelődési Központ Beled Alapító Okirata Mikrotérségi Általános Művelődési Központ Beled Alapító Okirata Beled Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. törvény 9.. /4/ bekezdésében foglalt felhatalmazása

Részletesebben

EGYSÉGES SZERKEZETBE FOGLALT ALAPÍTÓ OKIRAT (tervezet)

EGYSÉGES SZERKEZETBE FOGLALT ALAPÍTÓ OKIRAT (tervezet) EGYSÉGES SZERKEZETBE FOGLALT ALAPÍTÓ OKIRAT (tervezet) Budapest Főváros XIX. Kerület Kispest Önkormányzatának képviselőtestülete az Államháztartásról szóló 1992. évi XXXVIII. törvény 49.., valamint a költségvetési

Részletesebben

Alapító okirat. 1/ A költségvetési szerv neve: KINCSKERESŐ Általános Művelődési Központ. 2./ Székhelye: 8651 Balatonszabdi, Vak Bottyán u. 96.

Alapító okirat. 1/ A költségvetési szerv neve: KINCSKERESŐ Általános Művelődési Központ. 2./ Székhelye: 8651 Balatonszabdi, Vak Bottyán u. 96. Alapító okirat Balatonszabadi és Siójut községek Önkormányzatainak i a rendelkezésre álló dokumentumok alapján, a többször módosított 1992.évi XXXVIII. törvény az államháztartásról 1990. évi LXV. törvény

Részletesebben

Szivárvány Óvoda Alapító okirata

Szivárvány Óvoda Alapító okirata Szivárvány Óvoda Alapító okirata - egységes szerkezetben a módosításokkal - Magyargéc Község Önkormányzatának Képviselő-testülete és Sóshartyán Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a helyi önkormányzatokról

Részletesebben

FÖLDES NAGYKÖZSÉG POLGÁRMESTERE 4177 FÖLDES, Karácsony Sándor tér 5. /Fax: (54) 531 000 ; 531 001 E-mail: foldes.ph@gmail.com. a Képviselő-testülethez

FÖLDES NAGYKÖZSÉG POLGÁRMESTERE 4177 FÖLDES, Karácsony Sándor tér 5. /Fax: (54) 531 000 ; 531 001 E-mail: foldes.ph@gmail.com. a Képviselő-testülethez FÖLDES NAGYKÖZSÉG POLGÁRMESTERE 4177 FÖLDES, Karácsony Sándor tér 5. /Fax: (54) 531 000 ; 531 001 E-mail: foldes.ph@gmail.com Iktatószám: 12. E LŐTERJESZTÉS a Képviselő-testülethez a Földesi Szociális

Részletesebben

Előterjesztés Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselő-testületének április 30-i ülésére

Előterjesztés Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselő-testületének április 30-i ülésére 5. Előterjesztés Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2013. április 30-i ülésére Tárgy: Meserét Lajosmizsei Napközi Otthonos Óvoda és Bölcsőde Alapító Okiratának felülvizsgálta Az előterjesztést

Részletesebben

A L A P Í T Ó O K I R A T a módosításokkal egységes szerkezetben

A L A P Í T Ó O K I R A T a módosításokkal egységes szerkezetben A L A P Í T Ó O K I R A T a módosításokkal egységes szerkezetben Budapest Főváros IV. ker. Újpest Önkormányzata a költségvetési szervek jogállásáról és gazdálkodásáról szóló 2008. évi CV. törvény 8. (2)

Részletesebben

K i v o n a t a Hajdúhadház Városi Önkormányzat képviselő-testületének 2008. október 31-én megtartott rendkívüli - ülésének jegyzőkönyvéből:

K i v o n a t a Hajdúhadház Városi Önkormányzat képviselő-testületének 2008. október 31-én megtartott rendkívüli - ülésének jegyzőkönyvéből: 205/2008.(X.31.)HÖ sz. határozat Hajdúhadház Városi Önkormányzat képviselő-testülete megtárgyalta a A Hajdúhadházi Bocskai István Két Tanítási Nyelvű Általános Iskola tetőtér beépítésének befejezési üteme

Részletesebben

CSEPEL ÖNKORMÁNYZATA BUDAPEST XXI. KERÜLET J A V A S L A T. a Nagy Imre Általános Művelődési Központ alapító okiratának módosítására

CSEPEL ÖNKORMÁNYZATA BUDAPEST XXI. KERÜLET J A V A S L A T. a Nagy Imre Általános Művelődési Központ alapító okiratának módosítására BUDAPEST XXI. KERÜLET CSEPEL ÖNKORMÁNYZATA POLGÁRMESTER J A V A S L A T a Nagy Imre Általános Művelődési Központ alapító okiratának módosítására Készítette: Becsei Dénes ágazatvezető Előterjesztő : Tóth

Részletesebben

Alapító okirat módosításokkal egységes szerkezetben

Alapító okirat módosításokkal egységes szerkezetben Alapító okirat módosításokkal egységes szerkezetben Költségvetési szerv Neve: Köröstarcsa Község Önkormányzata Polgármesteri Hivatal Idegen neve: - Rövid neve: - Székhelye: 5622 Köröstarcsa Kossuth tér

Részletesebben

VÁROSI POLGÁRMESTERI HIVATAL

VÁROSI POLGÁRMESTERI HIVATAL VÁROSI POLGÁRMESTERI HIVATAL 3060 PÁSZTÓ, KÖLCSEY F. U. 35. (06-32) *460-55 FAX: (06-32) 460-98 Szám: -26/205. A határozat meghozatala minősített szavazattöbbséget igényel! JAVASLAT Az Intézmények Pénzügyi

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S a Képviselő-testület 2015. február 26-i ülésére

E L Ő T E R J E S Z T É S a Képviselő-testület 2015. február 26-i ülésére 10. napirendi pont E L Ő T E R J E S Z T É S a Képviselő-testület 2015. február 26-i ülésére Tárgy: Javaslat a Gólyafészek Óvoda alapító okiratának módosítására Előterjesztő: Lehota Vilmos polgármester

Részletesebben

Alapító okirat. Alaptevékenysége: 852010 Alapfokú oktatás

Alapító okirat. Alaptevékenysége: 852010 Alapfokú oktatás Alapító okirat Berhida Városi Önkormányzat Képviselő-testülete a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. törvény 10. (1) bekezdés g) pontja, az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 8. -a,

Részletesebben

Hajdúsámson Város Önkormányzata Polgármesterétől ELŐTERJESZTÉS

Hajdúsámson Város Önkormányzata Polgármesterétől ELŐTERJESZTÉS Hajdúsámson Város Önkormányzata Polgármesterétől ELŐTERJESZTÉS Hajdúsámson Város Önkormányzata 2012. évi költségvetésről szóló 3/2012. (II. 24.) önkormányzati rendelet módosítására Tisztelt Képviselő-testület!

Részletesebben

A KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK ALAPÍTÁSÁNAK SZABÁLYAI, AZ ALAPÍTÓ OKIRATOK TARTALMI ELEMEI ÉS A KÖZÖSSÉGI TÉR HASZNÁLATÁNAK SZABÁLYOZÁSA

A KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK ALAPÍTÁSÁNAK SZABÁLYAI, AZ ALAPÍTÓ OKIRATOK TARTALMI ELEMEI ÉS A KÖZÖSSÉGI TÉR HASZNÁLATÁNAK SZABÁLYOZÁSA A KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK ALAPÍTÁSÁNAK SZABÁLYAI, AZ ALAPÍTÓ OKIRATOK TARTALMI ELEMEI ÉS A KÖZÖSSÉGI TÉR HASZNÁLATÁNAK SZABÁLYOZÁSA Egy kisvárosi önkormányzat önállóan tartja fenn művelődési házát és könyvtárát.

Részletesebben

KIVONAT. a Pétervásárai Kistérség Többcélú Társulásának április 29-én megtartott üléséről. 17/2011. (IV. 29.) határozat

KIVONAT. a Pétervásárai Kistérség Többcélú Társulásának április 29-én megtartott üléséről. 17/2011. (IV. 29.) határozat Pétervásárai Kistérség Többcélú Társulása 3250 Pétervására, Kossuth L. út 1. KIVONAT a Pétervásárai Kistérség Többcélú Társulásának 2011. április 29-én megtartott üléséről 17/2011. (IV. 29.) határozat

Részletesebben

HAJDÚHADHÁZ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA POLGÁRMESTERÉTŐL 4242 HAJDÚHADHÁZ, BOCSKAI TÉR 1. TELEFON: 384-103, TELEFAX: 384-295

HAJDÚHADHÁZ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA POLGÁRMESTERÉTŐL 4242 HAJDÚHADHÁZ, BOCSKAI TÉR 1. TELEFON: 384-103, TELEFAX: 384-295 HAJDÚHADHÁZ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA POLGÁRMESTERÉTŐL 4242 HAJDÚHADHÁZ, BOCSKAI TÉR 1. TELEFON: 384-103, TELEFAX: 384-295 Előterjesztés Hajdúhadház Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2014. február 20-án

Részletesebben

BENCZÚR GYULA ÁLTALÁNOS ISKOLA ALAPÍTÓ OKIRATA

BENCZÚR GYULA ÁLTALÁNOS ISKOLA ALAPÍTÓ OKIRATA 19/a. sz. melléklet a / 2009. (IX.28.) számú határozathoz BENCZÚR GYULA ÁLTALÁNOS ISKOLA ALAPÍTÓ OKIRATA A helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. törvény 9. (4) bekezdése, az államháztartásról szóló

Részletesebben

K I V O N A T. Tata Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2012. április 4. napján megtartott ülésének jegyzőkönyvéből

K I V O N A T. Tata Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2012. április 4. napján megtartott ülésének jegyzőkönyvéből K I V O N A T 2012. április 4. napján megtartott ülésének jegyzőkönyvéből Tata Város Önkormányzat Képviselő-testülete 127/2012. (IV.5.) Tata Kt. határozata az április 4-i rendkívüli testületi ülésen tárgyalandó

Részletesebben

Kiszombor Nagyközség Polgármesterétől 6775 Kiszombor, Nagyszentmiklósi u. 8. Tel/Fax: 62/525-090 E-mail: phkiszombor@vnet.hu

Kiszombor Nagyközség Polgármesterétől 6775 Kiszombor, Nagyszentmiklósi u. 8. Tel/Fax: 62/525-090 E-mail: phkiszombor@vnet.hu Kiszombor Nagyközség Polgármesterétől 6775 Kiszombor, Nagyszentmiklósi u. 8. Tel/Fax: 62/525-090 E-mail: phkiszombor@vnet.hu Üsz.: 22-19/2013. Tárgy: Kiszombori Polgármesteri Hivatal Alapító Okirata Mell.:

Részletesebben

A L A P Í T Ó O K I R A T MÓDOSÍTÁSOKKAL EGYSÉGES SZERKEZETBE FOGLALT

A L A P Í T Ó O K I R A T MÓDOSÍTÁSOKKAL EGYSÉGES SZERKEZETBE FOGLALT A L A P Í T Ó O K I R A T MÓDOSÍTÁSOKKAL EGYSÉGES SZERKEZETBE FOGLALT 1. A költségvetési szerv hivatalos neve: Fekete István Általános Iskola és Szakiskola A költségvetési szerv székhelye: 2230 Gyömrő,

Részletesebben

Ságvár Község Polgármestere 8654 Ságvár, Fő u / Fax: 84/ MEGHÍVÓ

Ságvár Község Polgármestere 8654 Ságvár, Fő u / Fax: 84/ MEGHÍVÓ Ügyszám: 326-28/2011. Napirend: Ságvár Község Polgármestere 8654 Ságvár, Fő u. 16. 84/380-013 Fax: 84/380-256 E-mail: polgarmester@sagvar.hu MEGHÍVÓ Ságvár, Som és Nyim községek képviselő-testületei 2011.

Részletesebben

Községi Önkormányzat Képviselő-testülete Mátraszele. 7/2012.(II.14.) szám. Tárgy.: Társulási megállapodás módosítása.

Községi Önkormányzat Képviselő-testülete Mátraszele. 7/2012.(II.14.) szám. Tárgy.: Társulási megállapodás módosítása. Községi Önkormányzat Képviselő-testülete Mátraszele 7/2012.(II.14.) szám Tárgy.: Társulási megállapodás módosítása H a t á r o z a t Mátraszele Község Önkormányzatának Képviselő-testülete elfogadja a Salgótarján

Részletesebben

Ramocsaháza/Nyíribrony/Nyírkércs Község Önkormányzat Képviselő-testületének /2012. (XII.) H a t á r o z a t a

Ramocsaháza/Nyíribrony/Nyírkércs Község Önkormányzat Képviselő-testületének /2012. (XII.) H a t á r o z a t a Ramocsaháza/Nyíribrony/Nyírkércs Község Önkormányzat Képviselő-testületének /2012. (XII.) H a t á r o z a t a A Ramocsaházi Közös Önkormányzati Hivatal alapító okiratáról A Képviselő-testület: 1. A Ramocsaházi

Részletesebben

ALAPÍTÓ OKIRAT /egységes szerkezetben/

ALAPÍTÓ OKIRAT /egységes szerkezetben/ ALAPÍTÓ OKIRAT /egységes szerkezetben/ 1. Költségvetési szerv neve: Dunavecse Város Polgármesteri Hivatal * 2. Költségvetési szerv székhelye: Dunavecse, Fő út. 43. Telephelye: Dunavecse, Báthory u. 6.

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S

E L Ő T E R J E S Z T É S 3650-1/2011. E L Ő T E R J E S Z T É S A Kerekegyháza Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2011. április 27-i ülésére Tárgy: Kerekegyerdő bölcsőde intézmény alapítása Előterjesztő: dr. Kelemen Márk

Részletesebben

M9 TÉRSÉGI FEJLESZTÉSI TANÁCS ÜGYRENDJE június 7.

M9 TÉRSÉGI FEJLESZTÉSI TANÁCS ÜGYRENDJE június 7. M9 TÉRSÉGI FEJLESZTÉSI TANÁCS ÜGYRENDJE 2012. június 7. 2 M9 TÉRSÉGI FEJLESZTÉSI TANÁCS ÜGYRENDJE Az M9 Térségi Fejlesztési Tanács (a továbbiakban: Tanács) Szervezeti és Működési Szabályzata (a továbbiakban:

Részletesebben

A L A P Í T Ó O K I R A T a módosításokkal egységes szerkezetben

A L A P Í T Ó O K I R A T a módosításokkal egységes szerkezetben A L A P Í T Ó O K I R A T a módosításokkal egységes szerkezetben Budapest Főváros IV. ker. Újpest Önkormányzata a költségvetési szervek jogállásáról és gazdálkodásáról szóló 2008. évi CV. törvény 8. (2)

Részletesebben

Alapító okirat A költségvetési szerv Neve

Alapító okirat A költségvetési szerv Neve Alapító okirat Berhida Városi Önkormányzat Képviselő-testülete a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. törvény 10. (1) bekezdés g) pontja, az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 8. -a,

Részletesebben

ALAPÍTÓ OKIRAT MÓDOSÍTÓ OKIRAT

ALAPÍTÓ OKIRAT MÓDOSÍTÓ OKIRAT ALAPÍTÓ OKIRAT MÓDOSÍTÓ OKIRAT Téglás Városi Önkormányzat Képviselő-testülete a Bárczay Anna Városi Óvoda 2012. július 13. napján kiadott, 86/2012.(VII.13.) számú önkormányzati határozattal elfogadott

Részletesebben

Abony Város Önkormányzat Képviselő-testülete 2740 Abony, Kossuth tér 1. 1000-2/2008. Tárgy: jkv-i kivonat

Abony Város Önkormányzat Képviselő-testülete 2740 Abony, Kossuth tér 1. 1000-2/2008. Tárgy: jkv-i kivonat Abony Város Önkormányzat Képviselő-testülete 2740 Abony, Kossuth tér 1. 1000-2/2008. Tárgy: jkv-i kivonat Készült: Abony Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2008. január 31-i üléséről. Napirend:

Részletesebben

Szécsény Város Önkormányzata évi költségvetési rendeletének módosítására

Szécsény Város Önkormányzata évi költségvetési rendeletének módosítására E L Ő T E R J E S Z T É S Szécsény Város Önkormányzata 2011. évi költségvetési rendeletének módosítására Készült: Szécsény Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2011. augusztus 30-i ülésére Előterjesztő:

Részletesebben

Pedagógiai szakmai szolgáltatáshoz kapcsolódó programok megvalósítása

Pedagógiai szakmai szolgáltatáshoz kapcsolódó programok megvalósítása Pedagógiai szakmai szolgáltatáshoz kapcsolódó programok megvalósítása Támogatás mértéke: 1.497.500 Ft. A program célja a pedagógusok továbbképzése, szakmai munkaközösségek mûködtetése a kistérségi tanulmányi

Részletesebben

Enying Város Önkormányzat Képviselő-testületének 73/2002. (IV. 24.) számú határozata

Enying Város Önkormányzat Képviselő-testületének 73/2002. (IV. 24.) számú határozata Enying Város Önkormányzat Képviselő-testületének 73/2002. (IV. 24.) számú határozata A POLGÁRMESTERI HIVATAL ALAPÍTÓ OKIRATÁRÓL Enying Város Önkormányzat Képviselő-testülete az államháztartásról szóló

Részletesebben

ALAPÍTÓ OKIRAT. A Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlése a 2008. évi CV. törvény 1. és 4. -a alapján az alábbi alapító okiratot adja ki:

ALAPÍTÓ OKIRAT. A Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlése a 2008. évi CV. törvény 1. és 4. -a alapján az alábbi alapító okiratot adja ki: 47. sz. melléklet ALAPÍTÓ OKIRAT A Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlése a 2008. évi CV. törvény 1. és 4. -a alapján az alábbi alapító okiratot adja ki: 1. Költségvetési szerv neve: Veszprém Megyei Önkormányzat

Részletesebben

ALAPÍTÓ OKIRATOT MÓDOSÍTÓ OKIRAT Benedek Elek Óvoda

ALAPÍTÓ OKIRATOT MÓDOSÍTÓ OKIRAT Benedek Elek Óvoda Benedek Elek Óvoda 1. sz. Melléklet Az intézmény Nyergesújfalu Város Önkormányzati Képviselő-testületének. számú a.) Az Alapító okirat 1-4. pontja változatlan marad. b.) Az Alapító Okirat 5. pontja az

Részletesebben

FÖLDES NAGYKÖZSÉG POLGÁRMESTERE 4177 FÖLDES, Karácsony Sándor tér 5. /Fax: (54) 531 000 ; 531 001 E-mail: foldes.ph@gmail.com. a Képviselő-testülethez

FÖLDES NAGYKÖZSÉG POLGÁRMESTERE 4177 FÖLDES, Karácsony Sándor tér 5. /Fax: (54) 531 000 ; 531 001 E-mail: foldes.ph@gmail.com. a Képviselő-testülethez FÖLDES NAGYKÖZSÉG POLGÁRMESTERE 4177 FÖLDES, Karácsony Sándor tér 5. /Fax: (54) 531 000 ; 531 001 E-mail: foldes.ph@gmail.com Iktatószám: 526-11/2012. 11. E LŐTERJESZTÉS a Képviselő-testülethez Szociális

Részletesebben

ALAPÍTÓ OKIRAT. Budapest, Főváros IV. kerület Újpest Önkormányzat Képviselő testülete a rendelkezésre álló dokumentumok alapján a többször módosított

ALAPÍTÓ OKIRAT. Budapest, Főváros IV. kerület Újpest Önkormányzat Képviselő testülete a rendelkezésre álló dokumentumok alapján a többször módosított ALAPÍTÓ OKIRAT Budapest, Főváros IV. kerület Újpest Önkormányzat Képviselő testülete a rendelkezésre álló dokumentumok alapján a többször módosított - 1992. évi XXXVIII. tv. az államháztartásról, a költségvetési

Részletesebben

Paksi Többcélú Kistérségi Társulás. Paks, 2014. szeptember 1.

Paksi Többcélú Kistérségi Társulás. Paks, 2014. szeptember 1. Paksi Többcélú Kistérségi Társulás T Á R S U L Á S I M E G Á L L A P O D Á S Paks, 2014. szeptember 1. 2 TÁRS ULÁSI MEGÁLLAPODÁS Paks város és térségéhez tartozó önkormányzatok Többcélú Kistérségi Társulásának

Részletesebben

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT. (Segédanyag) PEST MEGYEI KÖZMŰVELŐDÉSI INTÉZET 1052 BUDAPEST, VÁROSHÁZ U. 7. TEL./FAX: 06 1 318-6806, 317-6436

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT. (Segédanyag) PEST MEGYEI KÖZMŰVELŐDÉSI INTÉZET 1052 BUDAPEST, VÁROSHÁZ U. 7. TEL./FAX: 06 1 318-6806, 317-6436 SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT (Segédanyag) 1052 BUDAPEST, VÁROSHÁZ U. 7. TEL./FAX: 06 1 318-6806, 317-6436 A költségvetési szervek jogállásáról és gazdálkodásáról szóló 2008. évi CV. tv. hatályba lépésével

Részletesebben

FÖLDES NAGYKÖZSÉG POLGÁRMESTERE 4177 FÖLDES, Karácsony Sándor tér 5. /Fax: (54) ; a Képviselő-testülethez

FÖLDES NAGYKÖZSÉG POLGÁRMESTERE 4177 FÖLDES, Karácsony Sándor tér 5. /Fax: (54) ; a Képviselő-testülethez FÖLDES NAGYKÖZSÉG POLGÁRMESTERE 4177 FÖLDES, Karácsony Sándor tér 5. /Fax: (54) 531 000 ; 531 001 E-mail: foldes.ph@gmail.com Iktatószám: 574-3/2010. 18. E LŐTERJESZTÉS a Képviselő-testülethez a jelzőrendszeres

Részletesebben

Módosító okirat. III. Az Alapító okirat kiegészül 2.3. ponttal: A költségvetési szerv jogelőd költségvetési szervének

Módosító okirat. III. Az Alapító okirat kiegészül 2.3. ponttal: A költségvetési szerv jogelőd költségvetési szervének Okirat száma: 44-2/2015. Módosító okirat Az Esély Szociális és Gyermekjóléti Alapellátási Központ a Csongrád Város Önkormányzata Képviselő-testülete által 2015. március 03. napján kiadott, 46/2015. (III.

Részletesebben

a képviselő-testület május 2-án tartandó ülésére

a képviselő-testület május 2-án tartandó ülésére Szám: 1291/2012. Buzsák Község Önkormányzat J e g y z ő j e 8695. Buzsák, Fő tér 1. Telefon: (85) 530 057 Fax szám: (85) 530 067 E-mail: buzsakjegyzo@t-online.hu E L Ő T E R J E S Z T É S a képviselő-testület

Részletesebben

Hivatalos név: Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Mérnöki Kamara. Székhely: 5000 Szolnok, Ságvári krt. 4. II. 2.12. Postai címe: 5001 Szolnok, Pf. 11.

Hivatalos név: Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Mérnöki Kamara. Székhely: 5000 Szolnok, Ságvári krt. 4. II. 2.12. Postai címe: 5001 Szolnok, Pf. 11. I. Szervezeti, személyzeti adatok 1. A közfeladatot ellátó szerv hivatalos neve, székhelye, postai címe, telefon és telefaxszáma, elektronikus levélcíme, honlapja, ügyfélszolgálatának elérhetőségei Hivatalos

Részletesebben

Előterjesztés Hajdúhadház Város Önkormányzat Polgármesterétől Képviselő-testület január 28-án tartandó ülésére

Előterjesztés Hajdúhadház Város Önkormányzat Polgármesterétől Képviselő-testület január 28-án tartandó ülésére Előterjesztés Hajdúhadház Város Önkormányzat Polgármesterétől Képviselő-testület 2016. január 28-án tartandó ülésére Tárgy: Hajdúhadház Város Önkormányzata Képviselő-testületének az önkormányzat feladatellátását

Részletesebben

FÖLDES NAGYKÖZSÉG POLGÁRMESTERE 4177 FÖLDES, Karácsony Sándor tér 5. /Fax: (54) 531 000 ; 531 001 E-mail: foldes.ph@gmail.com. a Képviselő-testülethez

FÖLDES NAGYKÖZSÉG POLGÁRMESTERE 4177 FÖLDES, Karácsony Sándor tér 5. /Fax: (54) 531 000 ; 531 001 E-mail: foldes.ph@gmail.com. a Képviselő-testülethez FÖLDES NAGYKÖZSÉG POLGÁRMESTERE 4177 FÖLDES, Karácsony Sándor tér 5. /Fax: (54) 531 000 ; 531 001 E-mail: foldes.ph@gmail.com Iktatószám: 845/2011. 28. E LŐTERJESZTÉS a Képviselő-testülethez a Támasz Családsegítő

Részletesebben

Egyéb előterjesztés Békés Város Képviselő-testülete december 2-i ülésére

Egyéb előterjesztés Békés Város Képviselő-testülete december 2-i ülésére Tárgy: Előkészítette: Véleményező bizottság: Intézményfenntartó társulási megállapodás módosítása Sápi András Intézményi referens Ügyrendi, Lakásügyi, Egészségügyi és Szociális Bizottság Sorszám: IV/11

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Bakonykúti Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 206. december 3-án megtartott nyilvános, rendkívüli testületi üléséről. Az ülés helye: Községháza (Bakonykúti, Szabadság

Részletesebben