SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA (a november 23.-i módosításokkal egységes szerkezetben)

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA (a 2009. november 23.-i módosításokkal egységes szerkezetben)"

Átírás

1 Hajdúhadházi Többcélú Kistérségi Társulás Társulási Megállapodásának 2. sz. melléklete HAJDÚHADHÁZI TÖBBCÉLÚ KISTÉRSÉGI TÁRSULÁS SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA (a november 23.-i módosításokkal egységes szerkezetben) Érvényes: november 23-tól Elfogadva: 23/2009.(I.23.) HTKTP. sz. határozattal Készítette: Baloghné Kiss Judit Pü.vez.

2 2 A Hajdúhadházi Többcélú Kistérségi Társulás, a Hajdúhadházi Kistérség Többcélú Kistérségi Társulási Megállapodásának V. fejezete rendelkezése értelmében a Társulás, továbbá a I. fejezetének értelmében a Kistérségi Fejlesztési Tanács ezetének, működésének, döntés-előkészítési és döntéshozatali eljárási rendjének részletes szabályainak megállapítására alkotja meg a Szervezeti és Működési Szabályzatát. A Szervezeti és Működési Szabályzat a Társulási Megállapodással együtt érvényes, az abban nem érintett kérdésekben a Társulási Megállapodás rendelkezései az irányadók. A Társulás megnevezése, jogállása B e v e z e t é s 1) A Társulás megnevezése: Hajdúhadházi Többcélú Kistérségi Társulás (továbbiakban: Társulás) Rövidített neve: HTKT 2) A Társulás székhelytelepülése: Hajdúhadház 3) Működési területe: Hajdúhadház, Téglás, Bocskaikert, Hajdúsámson, Nyíradony, Vámospércs, Nyíracsád, Nyírábrány, Nyírmártonfalva, Fülöp, Újléta települések közigazgatási területe. 4) A társulás bélyegzője: Hajdúhadházi Többcélú Kistérségi Társulás felirattal ellátott körbélyegző, közepén a Magyar Köztársaság Címerével. 5) A társulás jogállása: jogi személyiséggel rendelkező ezet, melynek gazdálkodására a költségvetési ek gazdálkodására vonatkozó szabályokat kell alkalmazni. 6) A társulás logója: középen Hajdúhadház Városi Önkormányzat címere, körülötte kör alakban elhelyezve a 10 társult önkormányzat címere. I. A HAJDÚHADHÁZI TÖBBCÉLÚ KISTÉRSÉGI TÁRSULÁS ezeti felépítése, működésének rendszere, ezeti egysége, engedélyezett létszám (Ámr. 13/A (1), (3) e) alapján: 1./ A társulás tagjai Név: Cím: 1./ Bocskaikert Község Önkormányzata 4241 Bocskaikert, Poroszlay u. 20. sz. 2./ Fülöp Község Önkormányzata 4266 Fülöp, Arany J. u. 19. sz. 3./ Hajdúhadház Város Önkormányzata 4242 Hajdúhadház, Bocskai tér 1.sz. 4./ Hajdúsámson Város Önkormányzata 4251 Hajdúsámson, Szabadság tér 5.sz. 5. Nyíradony Város Önkormányzata 4254 Nyíradony, Árpád tér 1. sz. 6./ Nyíracsád Község Önkormányzata 4262 Nyíracsád, Petőfi tér 1.sz. 7./ Nyírábrány Nagyközség Önkormányzata 4264 Nyírábrány, Ábrányi Kornál tér 6.sz. 8./ Nyírmártonfalva Község Önkormányzata 4263 Nyírmártonfalva, Kossuth u. 38. sz. 9./ Téglás Város Önkormányzata 4243 Téglás, Kossuth u. 61.sz. 10./ Újléta Község Önkormányzata 4288 Újléta, Kossuth u. 20. sz. 11./ Vámospércs Város Önkormányzata 4287 Vámospércs, Béke u. 1.sz.

3 3 2. pont: Társulási Tanács A Társulás legfőbb döntéshozó e a TÁRSULÁSI TANÁCS A TÁRSULÁSI TANÁCS a tag önkormányzatok mindenkori hivatalban lévő polgármestereiből álló testület. A hivatalban lévő polgármesterek felsorolását az 1.sz., a tanács ezeti felépítését a 2. sz. melléklet tartalmazza. A Társulási Tanács élén az elnök áll. A Társulási Tanácsban két választott alelnök van, melyből az egyik alelnök általános elnökhelyettesi tisztséget gyakorol. Az elnök és az alelnökök megnevezését a 3. sz. melléklet tartalmazza. a) A Társulás vezető döntéshozó e a tagönkormányzatok polgármestereiből álló Hajdúhadházi Többcélú Kistérségi Társulás Társulási Tanácsa (rövidített elnevezése: Társulási Tanács), mely egyben a területfejlesztési feladatok tekintetében kistérségi fejlesztési tanácsként jár el. b) A Társulási Tanács létszáma: 11. fő. c) A Társulási Tanács gyakorolja a társulásra átruházott feladat- és hatásköröket. d) A Társulási Tanács alakuló ülését ha a megállapodást valamennyi tagönkormányzat képviselő-testülete jóváhagyta Hajdúhadház Város Polgármestere hívja össze, a megállapodás jóváhagyását követő 15 napon belül. e) A Társulási Tanács üléseit általában Hajdúhadház, Bocskai tér 1. szám alatt tartja. Amennyiben a tárgyalandó napirend, vagy egyéb körülmény indokolja, a Társulási Tanács ülése a székhelyén kívül máshol is összehívható. f) A Társulási Tanács ülését a Társulási Tanács elnöke, akadályoztatása esetén a Társulási Tanács elnökhelyettese, mindkettőjük akadályoztatása esetén az elnök által e feladatra esetenként kijelölt tag hívja össze és vezeti. g) A Társulási Tanács ülésének napirendjére és a tárgyalás sorrendjére a levezető elnök tesz javaslatot, melynek alapján a napirendet a Tanács állapítja meg. A napirendi pontokat a Tanács az általa elfogadott sorrend szerint tárgyalja. h) A munkaterven nem szereplő javaslatok megtárgyalásáról, napirend elhagyásáról a Tanács vita nélkül, egyszerű szótöbbséggel dönt. i) A napirend elfogadása után annak visszavonására a Tanács egyszerű szótöbbséggel legkésőbb a határozathozatalig hozott döntése alapján van lehetőség. j) A napirend elhalasztását bármely tag indítványozhatja, amelyről a Tanács az elhalasztás indoklását követően vita nélkül, egyszerű szótöbbséggel határoz, egyidejűleg az elnök javaslatára meghatározza a napirend tárgyalásának új időpontját. h) A polgármester tagok helyettesítéséről az adott települések képviselő-testületei rendelkeznek. A társulás döntéseit az ülésein határozat formájában hozza.

4 4 A határozat jelölése: Sorszám/évszám. (ülés-kihirdetés dátuma) HTKTPT. sz. Az ülésezések rendjére, illetve a határozathozatal módjára a települési önkormányzatok többcélú kistérségi társulásáról szóló évi CVII tv át, valamint a Hajdúhadházi Többcélú Kistérségi Társulás Megállapodásában foglaltakat kell alkalmazni pont: Munkaterv a) A Társulási Tanács működésének alapja a munkaterv. b) A Társulási Tanács éves munkatervének tervezetét a Társulás elnöke terjeszti jóváhagyásra a Tanács elé. c) Az elnök a munkaterv tervezetének elkészítésekor javaslatot kér: a Társulási Tanács tagjaitól; a közszolgáltatást nyújtó ezetek vezetőitől; az önkormányzatok területén működő érdekelt gazdasági, érdekképviseleti ezetektől; az illetékes területi gazdasági kamarától, a társulás munkaezetének vezetőjétől d) A munkaterv első része tartalmazza: az ülések tervezett időpontját; az ülések várható napirendjét; a napirendi pontok készítésében résztvevő eket, személyeket, megnevezve a napirendi pontok előterjesztőit, illetve az előterjesztést véleményező megjelölését; meghatározza azokat a témákat, amelyhez a társult önkormányzatok képviselő-testületei előzetes állásfoglalását kell beszerezni; az előterjesztések elkészítésének határidejét; az ülésre a napirendre külön meghívott eket, személyeket; a napirendhez kapcsolódó szemléltető eszközök, anyagok használatát. e) A munkatervet a tárgyévet megelőző év december hó végéig állapítja meg a Társulási Tanács. f) A munkatervet meg kell küldeni, illetve meg kell jelentetni: a Társulási Tanács tagjainak, akik gondoskodnak a helyben szokásos módon való közzétételéről; a Társulási Tanács ülése állandó meghívottainak; a munkatervben érintett előterjesztőknek;

5 5 3./ A Társulás ei: A Hajdúhadházi Többcélú Kistérségi Társulás Bizottsága: A társulás tevékenységének és gazdálkodásának ellenőrzése a tanács tagjaiból választott 3 főből álló PÉNZÜGYI BIZOTTSÁG feladata. A Pénzügyi Bizottság 1 elnökből és 2 tagból áll. A Pénzügyi Bizottság köteles a költségvetési koncepcióról, a költségvetésről és annak módosításáról szóló határozat-tervezetet, illetve előterjesztést, a féléves, a háromnegyedéves beszámolóról, valamint a zárszámadásról szóló határozat-tervezetet, illetve előterjesztést megtárgyalni és véleményét, határozati javaslatát a tanács ülésén előterjeszteni. A Bizottság elnökének és tagjainak felsorolását a 3. sz. a ezeti felépítését a 4.sz. melléklet tartalmazza. A Társulás székhelye: 4242 Hajdúhadház Bocskai tér 1.sz. címe: Társszékhelye, (telephelyei): (mikrotérség alközpontjai) 1./ MIKROTÉRSÉG Hajdúhadház 4242 Bocskai tér 1. 2./ MIKROTÉRSÉG Nyíradony 4254 Árpád tér 1.sz. 3./ MIKROTÉRSÉG Vámospércs 4287 Béke u. 1. sz. 4. A társulás munkaezete A Hajdúhadházi Többcélú Kistérségi Társulás döntés-előkészítő végrehajtó ezete a Hajdúhadház Városi Önkormányzat Polgármesteri Hivatala a továbbiakban munkaezet A munkaezet felépítése: Munkaezet vezető (A Hajdúhadház Városi Önkormányzat mindenkori jegyzője) a munkaezet vezetői feladatokra vonatkozóan az egyéb munkáltatói jogkör gyakorlója az elnök.

6 6 Hajdúhadház Városi Önkormányzat Polgármesteri Hivatalának a Munkaezet vezetője által kistérségi feladatellátással megbízott köztisztviselői és egyéb munkavállalói. A munkáltatói jogkör gyakorlója a Munkaezet vezető. A Hajdúhadházi Többcélú Kistérségi Társulás által közvetlenül foglalkoztatott munkavállalók: 2 fő kistérségi menedzser a munkáltatói jogkör gyakorlója: a társulás 1 fő belső ellenőrzési vezető ELNÖKE A Hajdúhadházi Többcélú Kistérségi Társulás közvetlen alkalmazottainak engedélyezett létszámát a mindenkori költségvetési határozat szabályozza. A munkaezet ágrajzát a 8. sz. melléklet tartalmazza. 5. A Hajdúhadházi Többcélú Kistérségi Társulás Gazdasági Szervezete: A Gazdasági Szervezet feladatait, a ezet vezetőinek és beosztottainak gazdálkodással összefüggő feladat- hatás- és jogköröket az Ügyrend tartalmazza. 1./ Kötelezettségvállaló-utalványozó: A társulás Elnöke. Távollétében illetve akadályoztatása esetén a külön írásbeli felhatalmazás alapján az elnök által a társulási tanács tagjai közül meghatalmazott személy 2./ Ellenjegyző: A munkaezet vezetője. Távollétében, illetve akadályoztatása esetén a külön írásbeli felhatalmazása alapján az általa megbízott személy. 3./ Érvényesítő: A munkaezet pénzügyi vezetője és egy felsőfokú végzettségű pénzügyi ügyintéző 4./ Szakmai teljesítés igazolása: Az elnök által írásban megbízott személyek. A gazdálkodási jogkörök szabályozását részletesen Kötelezettségvállalás és ellenjegyzése szakmai teljesítés igazolás és érvényesítés utalványozás és ellenjegyzése rendjének szabályozása szabályzat tartalmazza. A Hajdúhadházi Többcélú Kistérségi Társulás önálló házipénztárral nem rendelkezik, a házipénztári feladatokat a Hajdúhadház Városi Önkormányzat Polgármesteri Hivatal házipénztárán keresztül látja el. A SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT NYILVÁNOSSÁGRA HOZATALA Ámr 13/A (2) alapján: II. Az elektronikus információszabadságról szóló évi C. Törvény rendelkezéseinek értelmében a Szervezeti és Működési Szabályzatot a Társulás honlapján az általános közzétételi lista részeként közzé kell tenni a változásokat követően azonnal, az előző állapot 1 évig archívumban történő tartásával.

7 7 III. A HAJDÚHADHÁZI TÖBBCÉLÚ KISTÉRSÉGI TÁRSULÁS létrehozása, nyilvántartási száma, alapító okirata (Ámr 13/A (3) a), b) alapján: A Társulás létrehozása: A Hajdúhadházi Többcélú Kistérségi Társulás október 14-én jött létre a Magyar Köztársaság Alkotmányáról szóló évi. Törvény 44/A. (1) bekezdés h) pontja, a települési önkormányzatok többcélú kistérségi társulásáról szóló tv, valamint a területfejlesztésről és a területrendezésről szóló évi I. törvény alapján megkötött, a 8/2005 (.14.) HTKTP sz. határozattal elfogadott Társulási Megállapodással A Társulás nyilvántartási száma: (törzsszám) Alapítás időpontja: október 14. IV. A HAJDÚHADHÁZI TÖBBCÉLÚ KISTÉRSÉGI TÁRSULÁS alaptevékenységként ellátott feladatok szakfeladatrend szerinti besorolása, mutatóinak megnevezése, köre, valamint a meghatározó jogszabályok megjelölése (Ámr. 13/A (3) c), b)): a.) A Társulás által alaptevékenységként ellátott feladatok: 1. A Társulás által közvetlenül ellátott feladatok: - továbbtanulási, pályaválasztási tanácsadás - belső ellenőrzés - közművelődési, közgyűjteményi tevékenység - területfejlesztési, településfejlesztési, rendezési feladatok 2. A Társulás által felvállalt feladatok, melyeket a mikrotérségek önkormányzatai által létrehozott intézményfenntartó társulások keretében lát el - közoktatási intézményi feladat - házi segítségnyújtás - jelzőrendszeres házi segítségnyújtás - családsegítés - támogató szolgálat - gyermekek napközbeni ellátása (bölcsőde) - gyermekjóléti szolgáltatás 3. A Társulás által felvállalt feladatok, melyeket a mikrotérségek önkormányzatai által kötött együttműködési megállapodás alapján lát el. - logopédia - gyógytestnevelés - utcai szociális munka A Társulás kiegészítő, kisegítő, vállalkozói tevékenységet nem végez. Részletesen lásd: 9. sz. melléklet.

8 8 V. A HAJDÚHADHÁZI TÖBBCÉLÚ KISTÉRSÉGI TÁRSULÁS vagyonkezelésének rendje (Ámr 13/A (3) d) pontja alapján. A Társulás nem rendelkezik vagyonkezelésébe, illetve tulajdonosi jogkörébe tartozó gazdálkodó ezettel. A vagyonkezelés rendjét a 19/2008. (VII.08.) HTKTPT számú határozattal elfogadott és 38/2008. (12.16.) HTKTPT számú határozattal módosított Vagyonhatározat szabályozza. VI. A HAJDÚHADHÁZI TÖBBCÉLÚ KISTÉRSÉGI TÁRSULÁS nem rendelkezik jogi személyiségű ezeti egységgel, nem jogi személyiségű ezeti egységgel, a Társuláshoz rendelt más költségvetési vel (Ámr. 13/A (3) f), g) i) pontja alapján: VII. A HAJDÚHADHÁZI TÖBBCÉLÚ KISTÉRSÉGI TÁRSULÁS Elnökének, valamint Munkaezet vezetőjének feladat- és hatásköre, a hatáskörök gyakorlásának módja, a helyettesítés rendje, az ezekhez kapcsolódó felelősségi szabályok, valamint jogosítványai, amelyek körében a Társulás képviselőjeként járhat el (Ámr. 13A. (3) bek. h.)pontja alapján): A Hajdúhadházi Többcélú Kistérségi Társulás Elnöke a Hajdúhadház Város Polgármestere. Az Elnök képviseli a Társulást, valamint gyakorolja az irányítói, munkáltatói jogokat a Társulás közvetlen alkalmazottai felett. Felelősséggel tartozik a feladatok határidőben történő, pontos, a határozatoknak megfelelő végrehajtásáért, az előterjesztések határidőben történő benyújtásáért. Távollétében, valamint akadályoztatása esetén az Általános Elnökhelyettes helyettesíti, aki Nyíradony Város Polgármestere. A Hajdúhadházi Többcélú Kistérségi Társulás Munkaezetének vezetője jelenleg Hajdúhadház Városi Önkormányzat Polgármesteri Hivatalának címzetes főjegyzője. A munkaezet vezető feladata a Társulási Tanács döntéseinek előkészítése, végrehajtása a Polgármesteri Hivatal munkaezetben közreműködő köztisztviselőinek, és egyéb munkavállalóinak irányítása által. Feladata továbbá a Társulási Ülések megezése, az adminisztráció biztosítása. Gondoskodik a Társulás által hozott határozatok elektronikus úton történő továbbításáról a tagtelepülések részére, továbbá az ülések jegyzőkönyvének archiválásáról. Távollétében, valamint akadályoztatása esetén a munkaezet vezető helyettes helyettesíti, aki Hajdúhadház Városi Önkormányzat Polgármesteri hivatalának aljegyzője. A Hajdúhadház Város Önkormányzata és a Hajdúhadházi Többcélú Kistérségi Társulás közötti jogügyletekben a Társulást az általános elnökhelyettes képviseli. A pénzügyi vezető és az Elnök által megbízott pénzügyi ügyintéző az állami adóhatóságnál (APEH) az elnök írásbeli felhatalmazása alapján jogosult eljárni.

9 9 A társulás polgári peres ügyeiben a munkaezet vezető helyettese (jogásza), illetve ha az ügy bonyolultsága indokolja az elnök által megbízott ügyvéd jogosult eljárni.. A HAJDÚHADHÁZI TÖBBCÉLÚ KISTÉRSÉGI TÁRSULÁS költségvetésének tervezésével és végrehajtásával kapcsolatos különleges előírások, feltételek (Ámr. 13/A. (3) bek. j.) pontja alapján): A költségvetést a Magyar Köztársaság mindenkori költségvetési törvénye, a Tanács a társulás koncepciójáról alkotott határozata, az Áht, Ámr. vonatkozó előírásai szerint kell tervezni és végrehajtani. A központi költségvetésből juttatott kötött felhasználású normatív támogatás igényléséhez, módosításához és elszámolásához a feladat ellátásában részt vevő tag önkormányzatok kötelesek adatokat szolgáltatni. Az adatok hitelességéért az adatot szolgáltató tartozik felelősséggel. Az önkormányzatok által teljesített adatszolgáltatásért a Társulás és a Munkaezet nem tartozik felelősséggel, a téves, vagy a jogszabályoknak nem megfelelő adatszolgáltatásért a támogatást igénybe vevő önkormányzat anyagilag is felel. Az elszámolások Munkaezet által történő elfogadása nem jelenti az adatok valóságtartalmának ellenőrzését is. A Magyar Államkincstár, az Állami Számvevőszék, és egyéb külső ek általi ellenőrzés során megállapított, állami normatíva jogtalan felhasználásáért az adott önkormányzat anyagi felelősséggel tartozik, köteles a jogtalanul felhasznált állami támogatást a Társulás számlájára az esetleges kamatfizetési kötelezettséggel (igénybevételi, késedelmi kamat) megemelten átutalni. A tárgyév december 31-ig nem rendezett pénzügyi átutalásokat a zárszámadáskor a pénzmaradvány jóváhagyásával kell rendezni. A Kistérségi Társulás munkaezete köteles adatot szolgáltatni a tag önkormányzatoknak a költségvetésük tervezéséhez. A Kistérségi Társulás részére fizetett tagdíjat támogatásértékű kiadás/bevétel működési célra kell tervezni. (A társulásnál bevétel, az önkormányzatoknál kiadás) A társulás által a tag önkormányzatok részére továbbadott pénzeszközöket támogatásértékű kiadás/bevétel működési/felhalmozási célra kell tervezni. (A társulásnál kiadás, az önkormányzatoknál bevétel) A mikrotérségek által ellátott társulási feladatokra a Társulás által leigényelt normatív, kötött felhasználású támogatást a közölt ellátotti mutatók alapján támogatásértékű pénzeszközként biztosítja a mikrotérségi önkormányzatok részére. A feladathoz kötött normatív, kötött felhasználású támogatás általános támogatásból történő kiegészítéséről évente a költségvetésében dönt. A költségvetési koncepció tervezetét, a költségvetés tervezetét, a féléves, háromnegyedéves költségvetési beszámoló tervezetét, valamint a zárszámadást a tanács által megbízott könyvvizsgáló írásos véleményével kell a Pénzügyi Bizottság és a Tanács elé terjeszteni. A

10 10 Társulás úgy állítja össze költségvetési koncepcióját, valamint költségvetését, hogy a tagönkormányzatoknak elegendő idő álljon rendelkezésére arra, hogy az adatokat saját költségvetésükbe be tudják építeni. A HAJDÚHADHÁZI TÖBBCÉLÚ KISTÉRSÉGI TÁRSULÁS alaptevékenységének forrásai A Hajdúhadházi Többcélú Kistérségi Társulás I. pont alatt felsorolt feladatai ellátásához a Központi Költségvetésből évenként a Magyar Köztársaság költségvetéséről szóló törvényben meghatározott támogatásban részesül. A támogatás formái: Normatív kötött felhasználású támogatások (igénylés alapján) Központosított előirányzatok (pályázat, illetve igénylés alapján) Különböző támogatásértékű bevételek működési és/vagy felhalmozási célra (pályázatok alapján) Egyéb államháztartáson belüli támogatás (tag önkormányzatok tagdíjai, egyéb önkormányzati támogatások, egyéb megyei, regionális, központi források) Államháztartáson kívülről kapott végleges pénzeszközátvételek: Háztartásoktól működési és/vagy felhalmozási célra Non profit ezetektől működési és/vagy felhalmozási célra Vállalkozásoktól működési és/vagy felhalmozási célra Egyéb belföldi forrásból működési és/vagy felhalmozási célra Európai Unió költségvetéséből működési és/vagy felhalmozási célra Saját bevételek: Intézményi működési bevételek Pénzmaradvány A Társulás a tag önkormányzatok által fizetendő tagdíj mértékéről minden évben a költségvetési koncepció elfogadásakor dönt. A fizetendő tagdíjat az önkormányzatok illetékességi területén a költségvetési év január 1-én lakó teljes állandó lakosságszám alapján állapítja meg. A HAJDÚHADHÁZI TÖBBCÉLÚ KISTÉRSÉGI TÁRSULÁS költségvetésének végrehajtására szolgáló számlaszám, számlavezető pénzintézete: A Hajdú Takarék Takarékszövetkezetnél vezetett: Hajdú Takarék Takarékszövetkezet, 4242 Hajdúhadház, Bocskai tér 2/A

11 11 I. A KISTÉRSÉGI FEJLESZTÉSI TANÁCS Szervezeti és Működési Szabályaira vonatkozó külön szabályok, előírások A Hajdúhadházi Többcélú Kistérségi Társulás Társulási Tanácsa az évi I. Törvény 10/G felhatalmazása alapján a kistérségi területfejlesztési feladatok tekintetében kistérségi fejlesztési tanácsként jár el. A Kistérségi Fejlesztési Tanács alapvető működési szabályai megegyeznek a Társulási Tanács működési szabályaival. A Tanács Kistérségi Fejlesztési Tanács -ként történő működésekor az alábbi pontokban felsorolt eltérő és kiegészítő- rendelkezéseket kell alkalmazni: A Kistérségi Fejlesztési Tanács tagjai: a) Szavazati joggal: A Hajdúhadházi kistérséget alkotó 11 település Polgármestere b) Tanácskozási joggal, akinek név szerinti felsorolását a Társulási Megállapodás 1. sz. melléklete tartalmazza: HBM Területi Agrárkamara HBM Kereskedelmi- és Iparkamara HBM Területfejlesztési Tanács MMT munkaadói oldal MMT munkavállalói oldal Iparosok lés Kereskedők Országos Szakmai Érdekvédelmi Szervezete közös delegált Civil Fórum delegáltja Észak-alföldi Regionális Államigazgatási Hivatal MÁK területi Igazgatósága A területfejlesztésről és a területrendezésről szóló évi I. Tv 10/D (3) alapján kistérségi fejlesztési tanács polgármester tagjainak megbízatása polgármesteri megbízatásuk időtartamára szól. Egy polgármester külön az érintett képviselő-testületek által adott állandó, vagy esetimeghatalmazással több polgármester is képviselhet. A többi tagot delegáló a képviselő személyéről, illetve annak megváltozatásáról szabadon dönthet A Kistérségi Fejlesztési Tanács üléseiről jegyzőkönyvet kell készíteni, melyet a területfejlesztés intézményei törvényességi felügyeletének részletes szabályairól szóló 51/2005 (III.24.) Korm. r. 3 (2) értelmében, 8 napon belül szükséges az Észak-alföldi Regionális Államigazgatási Hivatal felé. Továbbá a tanács elnöke az ülésre szóló meghívót és az írásos előterjesztéseket az ülés előtt 5 nappal küldi meg. A titkos szavazás eseteiről a Tanács egyedileg dönt. A jelen fejezetben nem szabályozott kérdésekben a területfejlesztésről és a területrendezésről szóló évi I. Tv. Rendelkezései az irányadók.

12 12 II. Záró rendelkezések 1) A Szervezeti és Működési Szabályzat én lép hatályba. 2) A Társulási Tanács nyilvános üléseiről készült jegyzőkönyvek, valamint a Tanács határozatai megtekinthetők a honlapon, melynek aktuális adattartalmáért a munkaezet vezetője a felelős. Hajdúhadház, Béres László sk. Elnök

13 13 1.sz. melléklet A Hajdúhadházi Többcélú Kistérségi Társulás Tanácsában a hivatalban lévő polgármesterek Önkormányzat neve: Polgármester neve: 1./ Bocskaikert Község Önkormányzata: Szőllős Sándor 2./ Fülöp Község Önkormányzata: Bugyáné Szász Erzsébet 3./ Hajdúhadház Város Önkormányzata Béres László 4./ Hajdúsámson Város Önkormányzata Andó Lászlóné 5./ Nyírábrány Nagyközség Önkormányzata Dr. Szilágyi Mária 6./ Nyíracsád Község Önkormányzata Dr. Katona Gyula 7./ Nyíradony Város Önkormányzata: Tasó László 8./ Nyírmártonfalva Község Önkormányzata: Kövér Mihály Csaba 9./ Téglás Város Önkormányzata: Czibere Béla 10./ Újléta Község Önkormányzata: Szabó Sándor 11./Vámospércs Város Önkormányzata: Ménes Andrea

14 2 sz. melléklet A Hajdúhadházi Többcélú Kistérségi Társulás Polgármesterek Tanácsának felépítése ELNÖK Béres László Hajdúhadház Város Önkormányzat Polgármestere ALELNÖK Ménes Andrea Vámospércs Város Önkormányzat Polgármestere ALELNÖK/ÁLTALÁNOS ELNÖKHELYETTES Tasó László Nyíradony Város Önkormányzat Polgármestere TAG Bocskaikert Község Polgármestere Szőllős Sándor TAG Fülöp Község Polgármestere Bugyáné Szász Erzsébet TAG Hajdúsámson Város Polgármestere Andó Lászlóné TAG Nyíracsád Község Polgármestere Dr. Katona Gyula TAG Nyírábrány Nagyközség Polgármestere Dr. Szilágyi Mária TAG Nyírmártonfal va Község Polgármestere Kövér Mihály Csaba TAG Téglás Város Polgármestere Czibere Béla TAG Újléta Község Polgármestere Szabó Sándor

15 3.sz. melléklet A HAJDÚHADHÁZ TÖBBCÉLÚ KISTÉRSÉGI TÁRSULÁS ELNÖKE, ALELNÖKEI PÉNZÜGYI BIZOTTSÁG ELNÖKE, TAGJAI A 48/2006.(.26.) HTKTP sz. határozat alapján Hajdúhadház Többcélú Kistérségi Társulás elnöke: BÉRES LÁSZLÓ Hajdúhadház Város Önkormányzat Polgármestere A 51/2006.(.31.) HTKTP sz. határozata alapján a Hajdúhadházi Többcélú Kistérségi Társulás Alelnöke: MÉNES ANDREA Vámospércs Város Önkormányzat Polgármestere Alelnöke/Általános elnökhelyettese: TASÓ LÁSZLÓ Nyíradony Város Önkormányzat Polgármestere A 52/2006.(.31.) HTKTP sz. határozata alapján a Hajdúhadházi Többcélú Kistérségi Társulás Pénzügyi Bizottság elnöke: ANDÓ LÁSZLÓNÉ Hajdúsámson Város Polgármestere Pénzügyi Bizottság tagjai: 1./ DR. SZILÁGYI MÁRIA Nyírábrány Nagyközség Polgármestere 2./ SZŐLLŐS SÁNDOR Bocskaikert Község Polgármestere

16 4 sz. melléklet A Hajdúhadházi Többcélú Kistérségi Társulás Pénzügyi bizottságának felépítése ELNÖK Andó Lászlóné Hajdúsámson Város Polgármestere TAG Dr. Szilágyi Mária Nyírábrány Nagyközség Polgármestere TAG Szőllős Sándor Bocskaikert Község Polgármestere

17 17 A Hajdúhadházi Mikrotérségben ellátásban résztvevő intézmények jegyzéke feladatonként, településenként HAJDÚHADHÁZI MIKROTÉRSÉG LOGOPÉDIA 5 a. sz. melléklet TELEPÜLÉS INTÉZMÉNY NEVE INTÉZMÉNY CÍME VEZETŐJE ELÉRHETŐSÉG Hajdúhadház Három Szirom Óvoda Hajdúhadház, Mester u.33. Égerházi Katalin 52/ Bocskaikert Aranykapú Óvoda Hajdúhadház, Bercsényi u.23. Radácsi Jánosné 52/ Szivárvány Óvoda Hajdúhadház, Szilágyi D. u. 1. Nagy Judit 52/ Bocski István Két Tanítási Demeterné Hajdu Hajdúhadház, Szilágyi D. u. Nyelvű Általános Iskola Marianna Dr. Földi János Általános Iskola és Alapfokú Művészetoktatási Intézmény Hajdúhadház, Jókai u. 1-3 Vass László Szilágyi Dániel Gimnázium és Közgazdasági Szakközépiskola és Szakiskola Hajdúhadház, Bocskai tér 6. Fekete Júlia Németh László Általános Iskola, Alapfokú Művészetoktatási Bocskaikert, Baross G. u. Moldovánné Dúró Intézmény és Óvoda 19. Ágnes Téglás Bárczay Anna Városi Óvoda Téglás, Kossuth u. 72/a Szabó Mónika II. Rákóczi Ferenc Általános Iskola és Alapfokú Művészetoktatási Intézmény Téglás, Úttörő u. 15. Szilágyiné Bodnár Erzsébet (alsó), (felső)

18 18 5 b. sz. melléklet A Nyíradonyi Mikrotérségben ellátásban résztvevő intézmények jegyzéke feladatonként, településenként NYÍRADONYI MIKROTÉRSÉG LOGOPÉDIA TELEPÜLÉS INTÉZMÉNY NEVE INTÉZMÉNY CÍME VEZETŐJE ELÉRHETŐSÉG Hajdúsámson, Kossuth u ; Hajdúsámson Eszterlánc Óvoda Pásti Marianna 15 II. Rákóczi Ferenc Általános Iskola és Alapfokú Művészetoktatási Intézmény Hajdúsámson, Kossuth u. 2-8 László Vilmos Csongor Nyíradony Szivárvány Önkormányzati Óvoda Nyíradony, Árpád u. 5. Terdik Jánosné Kölcsey Ferenc Gimnázium és Általános Iskola Nyíradony, Árpád tér 10. Tóth Lajos Árpád ;

19 19 5 c. sz. melléklet A Vámospércsi Mikrotérségben ellátásban résztvevő intézmények jegyzéke feladatonként, településenként VÁMOSPÉRCSI MIKROTÉRSÉG LOGOPÉDIA TELEPÜLÉS INTÉZMÉNY NEVE INTÉZMÉNY CÍME VEZETŐJE ELÉRHETŐSÉG Vámospércs Általános Iskola Vámospércs Vámospércs, Iskola u.1. Deákné Demjén Ilona ; Újléta Nyírmártonfalva Nyíracsád Óvoda Vámospércs Vámospércs, Iskola u. 4. Németh Jánosné , Óvoda Vámospércs Újlétai Tagintézménye Általános Iskola Vámospércs Újlétai Tagintézménye Újléta, Magyar u. 17. Baranyi Sándorné Újléta, Sütő Sándorné Általános Művelődési Központ Nyírmártonfalva, Iskola tér 1. Erdős Gáborné Nyíracsádi Önálló Napköziotthonos Óvoda Nyírmártonfalva, Kassai u. 8 Kabály Ferencné Ady Endre Általános iskola Nyíracsád, Szatmári u. 8. Vereb Csaba Nyírábrány Önálló Napköziotthonos óvoda Nyírábrány, Hajnal u. 3. Zilahi Istvánné Ábrányi Emil Általános Iskola Nyírábrány, Iskola u. 6. Szőllősi Lászlóné ; Fülöp Általános Iskola és Napköziotthonos Óvoda Fülöp, Kossuth. U. 30 Éliás Csabáné ;

20 20 5 d. sz. melléklet A Hajdúhadházi Mikrotérségben ellátásban résztvevő intézmények jegyzéke feladatonként, településenként HAJDÚHADHÁZI MIKROTÉRSÉG GYÓGYTESTNEVELÉS TELEPÜLÉS INTÉZMÉNY NEVE INTÉZMÉNY CÍME VEZETŐJE ELÉRHETŐSÉG Hajdúhadház Három Szirom Óvoda Hajdúhadház, Mester u. 33. Égerházi Katalin 52/ Bocskaikert Aranykapú Óvoda Hajdúhadház, Bercsényi u. 23. Szivárvány Óvoda Hajdúhadház, Szilágyi D. u. 1. Dr. Földi János Általános Iskola és Alapfokú Művészetoktatási Hajdúhadház, Jókai u. 1-3 Intézmény Szilágyi Dániel Gimnázium és Közgazdasági Szakközépiskola Hajdúhadház, Bocskai tér 6. és Szakiskola Németh László Általános Iskola, Alapfokú Művészetoktatási Bocskaikert, Baross G. u. Intézmény és Óvoda 19. Radácsi Jánosné 52/ Nagy Judit 52/ Vass László Fekete Júlia Moldovánné Dúró Ágnes Téglás Bárczay Anna Városi Óvoda Téglás, Kossuth u. 72/a Szabó Mónika II. Rákóczi Ferenc Általános Iskola és Alapfokú Művészetoktatási Intézmény Téglás, Úttörő u. 15. Szilágyiné Bodnár Erzsébet

21 21 5 e. sz. melléklet A Nyíradonyi Mikrotérségben ellátásban résztvevő intézmények jegyzéke feladatonként, településenként NYÍRADONYI MIKROTÉRSÉG GYÓGYTESTNEVELÉS TELEPÜLÉS INTÉZMÉNY NEVE INTÉZMÉNY CÍME VEZETŐJE ELÉRHETŐSÉG Hajdúsámson Eszterlánc Óvoda Hajdúsámson, Kossuth u ; Pásti Marianna 15 II. Rákóczi Ferenc Általános és ; Hajdúsámson, Kossuth u. 2-8 László Vilmos Csongor Művészeti Iskola Nyíradony Szivárvány Önkormányzati Óvoda Nyíradony, Árpád u. 5. Terdik Jánosné Kölcsey Ferenc Gimnázium és Nyíradony, Árpád tér 10. Tóth Lajos Árpád Általános Iskola

22 22 5 f. sz. melléklet A Vámospércsi Mikrotérségben ellátásban résztvevő intézmények jegyzéke feladatonként, településenként VÁMOSPÉRCSI MIKROTÉRSÉG GYÓGYTESTNEVELÉS TELEPÜLÉS INTÉZMÉNY. NEVE INTÉZMÉNY CÍME VEZETŐJE ELÉRHETŐSÉG Vámospércs Általános Iskola Vámospércs Vámospércs, Iskola u.1. Deákné Demjén Ilona ; Újléta Nyírmártonfalva Nyíracsád Óvoda Vámospércs Vámospércs, Iskola u. 4. Németh Jánosné , Óvoda Vámospércs Újlétai Tagintézménye Általános Iskola Vámospércs Újlétai Tagintézménye Újléta, Magyar u. 17. Baranyi Sándorné Újléta, Sütő Sándorné Általános Művelődési Központ Nyírmártonfalva, Iskola tér 1. Erdős Gáborné Nyíracsádi Önálló Napköziotthonos Óvoda Nyírmártonfalva, Kassai u. 8 Kabály Ferencné Ady Endre Általános iskola Nyíracsád, Szatmári u. 8. Vereb Csaba Nyírábrány Önálló Napköziotthonos óvoda Nyírábrány, Hajnal u. 3. Zilahi Istvánné Ábrányi Emil Általános Iskola Nyírábrány, Iskola u. 6. Szőllősi Lászlóné ; Fülöp Általános Iskola és Napköziotthonos Óvoda Fülöp, Kossuth. U. 30 Éliás Csabáné ;

FÖLDES NAGYKÖZSÉG POLGÁRMESTERE 4177 FÖLDES, Karácsony Sándor tér 5. /Fax: (54) 531 000 ; 531 001 E-mail: foldes.ph@gmail.com. a Képviselő-testülethez

FÖLDES NAGYKÖZSÉG POLGÁRMESTERE 4177 FÖLDES, Karácsony Sándor tér 5. /Fax: (54) 531 000 ; 531 001 E-mail: foldes.ph@gmail.com. a Képviselő-testülethez FÖLDES NAGYKÖZSÉG POLGÁRMESTERE 4177 FÖLDES, Karácsony Sándor tér 5. /Fax: (54) 531 000 ; 531 001 E-mail: foldes.ph@gmail.com Iktatószám: 187-7/2011. 18. E LŐTERJESZTÉS a Képviselő-testülethez a Sárréti

Részletesebben

Jászladány Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testülete. 6/2015. (II. 23.) önkormányzati rendelete. a szervezeti és működési szabályzatról

Jászladány Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testülete. 6/2015. (II. 23.) önkormányzati rendelete. a szervezeti és működési szabályzatról Jászladány Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testülete 6/2015. (II. 23.) önkormányzati rendelete a szervezeti és működési szabályzatról Jászladány Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testülete az Alaptörvény

Részletesebben

Nagyrév Község Önkormányzat Képviselő-testület. 2011. június 23 -án megtartott nyílt ülésének. Jegyzőkönyve

Nagyrév Község Önkormányzat Képviselő-testület. 2011. június 23 -án megtartott nyílt ülésének. Jegyzőkönyve 693/17/2011. Nagyrév Község Önkormányzat Képviselő-testület 2011. június 23 -án megtartott nyílt ülésének Jegyzőkönyve Nagyrév Község Önkormányzat képviselő-testületének 48/2011.(VI.23.) határozata Nagyrév

Részletesebben

Egységes szerkezetben. Bevezetés

Egységes szerkezetben. Bevezetés Bucsa Község Önkormányzat Képviselő-testületének a többszörösen módosított 22/2008.(XII.23.) számú a Szervezeti és Működési Szabályzat módosításáról szóló rendelete Egységes szerkezetben Bevezetés A Magyar

Részletesebben

A SOMOGY MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSÉNEK HIVATALOS LAPJA. Kaposvár, 2013. március 19., kedd. 1. szám

A SOMOGY MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSÉNEK HIVATALOS LAPJA. Kaposvár, 2013. március 19., kedd. 1. szám A SOMOGY MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSÉNEK HIVATALOS LAPJA Kaposvár, 2013. március 19., kedd 1. szám A SOMOGY MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSÉNEK HIVATALOS LAPJA Kaposvár, 2013. március 19., kedd 1. szám

Részletesebben

MUTATÓ. Vezseny Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. szeptember 9-én megtartott nyílt testületi üléséről. Hat. Rend.

MUTATÓ. Vezseny Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. szeptember 9-én megtartott nyílt testületi üléséről. Hat. Rend. MUTATÓ Vezseny Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. szeptember 9-én megtartott nyílt testületi üléséről Tárgy: Vezseny Községi Önkormányzat Képviselő-testülete 2013. szeptember 9-i soron következő

Részletesebben

1. A társulás neve: Kapuvár Térségi Szociális és Gyermekjóléti Szolgálati Társulás (a továbbiakban: Társulás)

1. A társulás neve: Kapuvár Térségi Szociális és Gyermekjóléti Szolgálati Társulás (a továbbiakban: Társulás) KAPUVÁR TÉRSÉGI SZOCIÁLIS ÉS GYERMEKJÓLÉTI SZOLGÁLATI TÁRSULÁS TÁRSULÁSI MEGÁLLAPODÁSA (MÓDOSÍTÁSSAL EGYSÉGES SZERKEZETBEN) Amely létrejött az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés k) pont és a Magyarország

Részletesebben

BOJT KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 2011. JÚLIUS 06-I RENDKÍVÜLI NYILVÁNOS ÜLÉSÉNEK JEGYZŐKÖNYVE

BOJT KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 2011. JÚLIUS 06-I RENDKÍVÜLI NYILVÁNOS ÜLÉSÉNEK JEGYZŐKÖNYVE BOJT KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 2011. JÚLIUS 06-I RENDKÍVÜLI NYILVÁNOS ÜLÉSÉNEK JEGYZŐKÖNYVE Határozatok: 64/2011. (VII. 06.) számú BKt. határozat 65/2011. (VII. 06.) számú BKt. határozat

Részletesebben

Mezőkövesd Város Önkormányzata Képviselő-testületének 315/2013. (XII.19.) önkormányzati határozata. Napirend megállapítása

Mezőkövesd Város Önkormányzata Képviselő-testületének 315/2013. (XII.19.) önkormányzati határozata. Napirend megállapítása Mezőkövesd Város Önkormányzata Képviselő-testületének 315/2013. (XII.19.) önkormányzati határozata Napirend megállapítása 1.) Egyes önkormányzati rendeletek módosítása az önkormányzati segély rendelkezéseinek

Részletesebben

I. fejezet. Általános rendelkezések. A rendelet hatálya

I. fejezet. Általános rendelkezések. A rendelet hatálya Rábaszentandrás Község Önkormányzata Képviselő-testületének 6/2013.(IX.10.) önkormányzati rendelete Rábaszentandrás Község Önkormányzata Szervezeti és működési szabályzatáról Rábaszentandrás Község Önkormányzata

Részletesebben

292/2009. (XII. 19.) Korm. rendelet. az államháztartás működési rendjéről I. FEJEZET ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK A RENDELET HATÁLYA

292/2009. (XII. 19.) Korm. rendelet. az államháztartás működési rendjéről I. FEJEZET ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK A RENDELET HATÁLYA 292/2009. (XII. 19.) Korm. rendelet az államháztartás működési rendjéről A Kormány az államháztartásról szóló 1992. évi XXXVIII. törvény 124. -a (2) bekezdésének a)-d), f), i), k), m), q)-r), u)-x), zs)-zsa),

Részletesebben

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT 2011. Alapításának éve: 1994. (jogutódlással) OM: 032357. Telephelye: 2461. Tárnok, Rákóczi u. 78.

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT 2011. Alapításának éve: 1994. (jogutódlással) OM: 032357. Telephelye: 2461. Tárnok, Rákóczi u. 78. II. RÁKÓCZI FERENC ÁLTALÁNOS ISKOLA, SPORTISKOLA és PEDAGÓGIAIA SZAKSZOLGÁLAT Székhelye: 2461.Tárnok Iskola u.1 Telephelye: 2461. Tárnok, Rákóczi u. 78. OM: 032357 Alapításának éve: 1994. (jogutódlással)

Részletesebben

MEGÁLLAPODÁS. Bicske és Környéke Központi Orvosi Ügyeleti Társulás Társulási Megállapodása módosításokkal egységes szerkezetben

MEGÁLLAPODÁS. Bicske és Környéke Központi Orvosi Ügyeleti Társulás Társulási Megállapodása módosításokkal egységes szerkezetben MEGÁLLAPODÁS Bicske és Környéke Központi Orvosi Ügyeleti Társulás Társulási Megállapodása módosításokkal egységes szerkezetben Bicske Város Önkormányzat Képviselő-testülete, Csabdi Község Önkormányzata

Részletesebben

Határozatok 2013.06.25. Nádudvar Város Önkormányzat Képviselő-testületének 122/2013. (VI.25.) Önkormányzati számu határozata:

Határozatok 2013.06.25. Nádudvar Város Önkormányzat Képviselő-testületének 122/2013. (VI.25.) Önkormányzati számu határozata: Határozatok 2013.06.25. Nádudvar Város Önkormányzat Képviselő-testületének 122/2013. (VI.25.) Önkormányzati számu határozata: 1. Nádudvar Város Önkormányzat Képviselő-testülete úgy döntött, hogy a Nádudvari

Részletesebben

Tahitótfalu Község Önkormányzat Képviselő-testülete (székhely: 2021 Tahitótfalu, Kossuth Lajos u. 4. képviseli: Dr. Sajtos Sándor Imre polgármester)

Tahitótfalu Község Önkormányzat Képviselő-testülete (székhely: 2021 Tahitótfalu, Kossuth Lajos u. 4. képviseli: Dr. Sajtos Sándor Imre polgármester) Dunakanyari Családsegítő és Gyermekjóléti Szolgálat Intézményfenntartó Társulás Társulási megállapodása (módosítva 2014.11.18.) mely létrejött Budakalász Város Képviselő-testülete (székhely: 2011 Budakalász,

Részletesebben

ESET Smart Security - Virusdefinicios adatbazis: 10758 (20141121)

ESET Smart Security - Virusdefinicios adatbazis: 10758 (20141121) Dr. Szabadics Zsuzsanna -jegyzo - Nemesszalok Felado: Onkormanyzat MihalyhSza [mihalyhaza@intellimail.hu] Kuldve: 2014. november 21. 11:57 Cimzett: Dr. Szabadics Zsuzsanna -jegyzo - Nemesszalok Targy:

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Sárrétudvari Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 2014. október 21-én tartott nyílt alakuló üléséről

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Sárrétudvari Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 2014. október 21-én tartott nyílt alakuló üléséről HAJDÚ-BIHAR MEGYE SÁRRÉTUDVARI NAGYKÖZSÉG J E G Y Z Ő K Ö N Y V Sárrétudvari Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 2014. október 21-én tartott nyílt alakuló üléséről Tartalmazza a : 128/2014.(X.21.)

Részletesebben

Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselő-testületének 11/2011. (IV.14.) önkormányzati rendelete a Szervezeti és Működési Szabályzatról 1

Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselő-testületének 11/2011. (IV.14.) önkormányzati rendelete a Szervezeti és Működési Szabályzatról 1 Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselő-testületének 11/2011. (IV.14.) önkormányzati rendelete a Szervezeti és Működési Szabályzatról 1 Lajosmizse Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a helyi önkormányzatokról

Részletesebben

A VÉRTES-GERECSE VIDÉKFEJLESZTÉSI KÖZÖSSÉG KÖZHASZNÚ EGYESÜLET ALAPSZABÁLYA

A VÉRTES-GERECSE VIDÉKFEJLESZTÉSI KÖZÖSSÉG KÖZHASZNÚ EGYESÜLET ALAPSZABÁLYA A VÉRTES-GERECSE VIDÉKFEJLESZTÉSI KÖZÖSSÉG KÖZHASZNÚ EGYESÜLET ALAPSZABÁLYA A jelen alapszabályt elfogadó tagok az egyesülési jogról szóló 1989. évi II. törvény, illetőleg a Magyar Köztársaság Polgári

Részletesebben

Tar Községi Önkormányzat

Tar Községi Önkormányzat Tar Községi Önkormányzat Képviselő-testülete Iktatószám: 146-4/2015 Jegyzőkönyvi kivonat Tar Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2015. január 15-én megtartott rendkívüli üléséről készült 1. sz.

Részletesebben

Jászszentlászló Község Önkormányzata Képviselő-testületének 11/2013. (V.23.) önkormányzati rendelete

Jászszentlászló Község Önkormányzata Képviselő-testületének 11/2013. (V.23.) önkormányzati rendelete Egységes szerkezetbe foglalta: Valentovics Beáta jegyző Egységes szerkezetbe foglalás ideje: 2014. december 5. Jászszentlászló Község Önkormányzata Képviselő-testületének 11/2013. (V.23.) önkormányzati

Részletesebben

Címzett: Tárgy: Az anyagot készítette: Az anyagot látta:... Véleményezésre megküldve: Sokszorosításra érkezett: Napirend kapcsán meghívandó személyek:

Címzett: Tárgy: Az anyagot készítette: Az anyagot látta:... Véleményezésre megküldve: Sokszorosításra érkezett: Napirend kapcsán meghívandó személyek: Iktatószám: 01- /2006. Címzett: Hódmezővásárhely Megyei Jogú Város Közgyűlése Tárgy: Hódmezővásárhely Megyei Jogú Város Önkormányzatának és szerveinek szervezeti és működési szabályzatának elfogadása Az

Részletesebben

Újhartyán Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2013. július 31 (szerda) 17 órai kezdettel megtartandó képviselő-testületi ülésére

Újhartyán Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2013. július 31 (szerda) 17 órai kezdettel megtartandó képviselő-testületi ülésére E L Ő T E R J E S Z T É S Újhartyán Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2013. július 31 (szerda) 17 órai kezdettel megtartandó képviselő-testületi ülésére 2. napirendhez Tárgy: Előterjesztő: Előkészítő:

Részletesebben

jellegzetességeit kifejezı hármas hullámmotívum részletét, egy stilizált szılıfürtöt két levéllel és az íves címerpajzsra ültetett hercegi koronát.

jellegzetességeit kifejezı hármas hullámmotívum részletét, egy stilizált szılıfürtöt két levéllel és az íves címerpajzsra ültetett hercegi koronát. Módosításokkal egységes szerkezetű, hatályos rendelet. Mórahalom, 2014. augusztus 1. Dr. Varga-Nagy Szilvia jegyző Mórahalom Város Önkormányzata Képviselőtestületének 9/1995. /IV. 5./ önkormányzati rendelete

Részletesebben

HOLLÁD KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK. 6. számú jegyzőkönyv. 2011. április 15. NYÍLT ÜLÉS HATÁROZATAI

HOLLÁD KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK. 6. számú jegyzőkönyv. 2011. április 15. NYÍLT ÜLÉS HATÁROZATAI HOLLÁD KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 6. számú jegyzőkönyv 2011. április 15. NYÍLT ÜLÉS HATÁROZATAI 68/2011./IV.15./kt.határozat: - 2011.április 15-i nyílt ülés napirendjének elfogadása 69/2011./IV.15./kt.

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S. Kerekegyháza Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2009. december 16-i rendes ülésére

E L Ő T E R J E S Z T É S. Kerekegyháza Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2009. december 16-i rendes ülésére 10504-1/52009. E L Ő T E R J E S Z T É S Kerekegyháza Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2009. december 16-i rendes ülésére Tárgy: Katona József Művelődési Ház és Könyvtár Szervezeti és Működési

Részletesebben

M E G H Í V Ó. Balatonberény Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2011. február 23-án (szerdán) 15.00 h kezdettel tartandó nyilvános ülésére.

M E G H Í V Ó. Balatonberény Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2011. február 23-án (szerdán) 15.00 h kezdettel tartandó nyilvános ülésére. BALATONBERÉNY KÖZSÉG POLGÁRMESTERÉTŐL ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------- M E G H Í V Ó Balatonberény Község Önkormányzat Képviselő-testületének

Részletesebben

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT-RÓL

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT-RÓL TÖRÖKBÁLINT NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA 1 7/2003.(III. 24.) RENDELETE A SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT-RÓL a módosító 27/2003.(VI.27.), 12/2004.(IV. 16.), 24/2004.(V. 14.), 32/2004.IX.27.), 52/2004.(XII.20.)

Részletesebben

II. A KÖZGYŰLÉS RENDELETEI. módosításáról (IV. számú módosítás) 2/2005. (II. 25.) Kgy. r. Nógrád Megye Önkormányzata 2005. évi költségvetéséről

II. A KÖZGYŰLÉS RENDELETEI. módosításáról (IV. számú módosítás) 2/2005. (II. 25.) Kgy. r. Nógrád Megye Önkormányzata 2005. évi költségvetéséről SZÁM TÁRGY OLDAL I. KÖTET I. SZEMÉLYI RÉSZ 1/2005. (II.17.) Kgy. h. Nógrád megye rendőrfőkapitánya kinevezésének véleményezéséről 3 3/2005. (II.17.) Kgy. h. Munkáltatói intézkedés megtételéről 3 4/2005.

Részletesebben

JÁSZBERÉNY VÁROS POLGÁRMESTERI HIVATALÁNAK. I-31321-11/2009. számú SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA

JÁSZBERÉNY VÁROS POLGÁRMESTERI HIVATALÁNAK. I-31321-11/2009. számú SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA JÁSZBERÉNY VÁROS POLGÁRMESTERI HIVATALÁNAK I-31321-11/2009. számú SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA 2009. 2 A helyi önkormányzatokról szóló, többször módosított 1990. évi LXV. törvény 38. (1) bekezdése

Részletesebben