( A' R0 "AT T-'AK/ARIttS AP. KIRÁLYI FELSÍG NÉK KEGYELMES ENGEDELMÉVEL. Indáit SÉTSBŐL Kedden i. Májusban 1792.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "(350 547. A' R0 "AT T-'AK/ARIttS AP. KIRÁLYI FELSÍG NÉK KEGYELMES ENGEDELMÉVEL. Indáit SÉTSBŐL Kedden i. Májusban 1792."

Átírás

1 ( A' R0 "AT T-'AK/ARIttS AP. KIRÁLYI FELSÍG NÉK KEGYELMES ENGEDELMÉVEL. Indáit SÉTSBŐL Kedden i. Májusban Elegyes jegyzdjeh. jj^llle / cut ánna a' Tavafz a' múlt héten az elein t erő gyümöltsöknek nagyobb réfzét Bétsben e s e 2 e k Aultriában fel-tsemegéízte volna, már moft e!?7 néhány napoktól fogva a' leg - kellemetesebb m <-'eg idők járnak. A' mint irják a' 2 Magyar, azucól, az idén foholt fem íbk tayafzi gyümőlts í>i; e/en. Ruditól irják, a''nagy Cn ". ~~ f-omról azt, hogy itt «:velzek ze.velzek után 1 kemény hó-harmat ' esvén, nem nen tsak }virágos fákban, de még a' -ki-riigyedzett f fzöllőia.<ba». t..i s íbk károkat -- okozott. Érdél ílyböl, "tajsi-tál fogva Kalowárig mindenünnen ezt irják.! * "iih::r íii'tzár. és ' Kinfzki vasas Sergei ""ozdnjna^.küíjó Aufiriábái, & onnan talám küjjebb *~. valamint az Esterházy Hüfzár Sűrge-is 2>t?/t Or- ízág- N n

2 543 ^ f/.ágból Máj..o-dikén mozdulni fog. - Ügyért ji.k, liogy Máj. i-sö napján megint egynéhány noo mp vett volna uu parantsblatot. *T Béts melett termcr,ni>nd az ujjanon öntött ágyúkat próbákatjak. A' N. Magyar Kir. Teftörzö Seregnek Sudara yalo^ mdnlá.sa a' jövő Péntekre haladt 1 T. N. sir ad V-mcgvének Közönséges GJÜSSÍ Apr. íó-chkan tartatok Sí. Zsadányi ifjabb Aldfy Pal Ur ö l'.xja Fö-ispányi elöl Ülése alatt., és az Orl/.áp-gyiiié.sére Követeknek válofztatíakt. isi All-Ispány l.delsbachcr 'Sigmond, és T. SzaplonW Mihály Urak. Ezen JS'. Arad V-gye azon 600 egéfz Orfzágból ki-állittandó Katonák közzül a'mi reáesett már ki - állította, és a' N. Devins Sebének állal adla. Kolosrái ü'2-dik Apr. Tegnap estvái it órakor adá-ki halhatatlan nagy Lelkét ama minden tekintetben nagy Férfi Gróf Teleky Ádám ür ö,exja ma Koporsóba tétetik, é.s holnap vitetik a'maga Sirhalmához Londro. Ezen történetről várjuk a' környülállásos bővebb tudósítást. ügyijük, hogy Ver farkas Urat-is a' Gutta ütötte volna meg, és igy mind a',3 Testvért ezen véletlen nyavallya érte volna. ', Zala Egeifzeg. 24. April Ezen folyóh napnak 18 dik napján tartatott ezen Ns Varmegy ben Karmai Mező Városban, Néhai Tettes» Vzlö f'allir.i Inkey Boldisdr Urnák halotti ja, jóval későbben fzomorú Halálának napjánál, ra vei Tok Méltóságos és I\ T eroes Famíliákkal lev éd J séci öfzvc-köttetése, a' gyáfzos Feleket g, vólr be várni: de egyébaránt is a'' gazdag, fce ' z, a d c e m é.s és fzép rendel intézett pompa, «, ngyife engyifz napot kivánt előre, ugy lévén mindenek mindenek ez^y^ ^, Inncpen intézve, a'mint azt egy üly en i^era W- lékezetű Halottnak tekintete kívánta es ^ A' Szent Ferencz Fijainak TemplomaPa^ az ájtatosság, az öfzve sereglett letíocöj pieketí' fllíobb reudu'tifztelőknek olly nag fz.a«)u &> bei)l

3 549 bet, millyenre a' moft tifztelt Atyák, magok Klastnmában nehezen emlékeznek. A' Boldogúltna! Özvegyje, és hyólcz élő magzati, a' hozzájok tarozó íiralmas felekkel egéfz Gyáfzban jelentek- 'niq. A' Szent Misét Püspöki süveg alatt (sub Inüla Pontific. ) mondotta Fö Tifztelendö Mező Sztgedi Szegedy János Felső öríi Praepost Ur, igenérákeny-fzomorú Muzsika ízó alatt. A' Koporsó mint-egy más-fél ember magafságriyira a' nagy oltár előtt fel-vólt emelve, és a' hoizfzában, mind a'két oldalán, sűrűen hét sorú viafz Ggyertyákkal világosítva (és czimerekkel ékefitve) mellyek mind igen fzép munkájú, és tsak éppen ezen fzomorú pompára kéfzült tartókban égtek a' Szent Mife végeztéig. Az alatt közel három ízázig való vastag viafz Gyertyák, és ugyan annyi, tafotára feltett nemeli czimere a' meg-hóltnak, ofztogattattak: az Isteni tifztelet végeztével pedig az alább emlittendő halotti Predikatzió is nyomtatásban. Mennyi lett lé- (gyen a''kívülről bé-gyült fokaság, meg-tettzik abból: hogy az ebédkor az Uraság' Házánál, a' Főbb rendűek' és fzomorú felekezet' fzámára kilenzven fzefméllyre, Klaflromban pedig a' többtifztelöknekfzáz húfz fzemélyre vala afztal terítve, és kevés hely maradott ürefsen. Ne gondolja pedig a' Kurir vagy azt, hogy nints helyje a' közönséges újságokban egy illyen nevezetes Halottról való hir adásnak, vagy azt, hogy fzükségtelen az illyen halotti Pompa egy nemes Ember' halálának meg-tifztelésére. Mertínkey Boldisár Ur, a' mellett, hogy világi tekintetre is nagy és Fö Ember volt, négy nemes Vármegyéknek Törvény- Tábla - Birája, egynek pedig (Zalának) vólt-vice Ispányja, egy nagy hirű és különös fzerentséjü Gazda, 's Őstől maradott. Javainak, ötven hatvan-ezer forint efztendőnként való jövedelemre okos fzaporitója : voltak ollyan viríusi is mellyek nagy emlékezetet érdemlettek; ö volt az, a ( ki már közönséges Újságokban is ditsértetett.hogy a régi Magyar viseletnek bej hozára végett Jobbágyainak tsákokat ofztogatott: ö az, (a' ki a' fzük-

4 st-p nejen marhajtt mcg-tizedelte, és fzegény jowgyinak ki ofztotta, söl mikor a' marhákból egy te. genyack nem jutott, annak, azt a' minek jutni Hl Y lia? k^''- J'cnzel íizette: jó téteményivel azomlin íluseketlm nem l'zerelelt, sött ha elkerülhette, nilvan nem is tselekedte; úgy-hogy hóltta után, líteles jelentésekből, lókkal bővebb-ember-fzeretete ott világosságra, mint a' mennyit tartott a' Világ fjele; maga azomban magára nézve nagyon tudta 's okosan bilte,^ és másokkal is el-hitette, hosy a' teiméfzet kevéfsel mcg-elégízik, és a' kinek fzázannyi van mint a' fzegénynek, nem fzükség hogy fcáz annyit egyék, igy ék, mint a' fzegény. A' nántezt, egy igen bolfs l'redikntzióban, de egyfzersmind minden tekintetben talpra elélt Oratzioban, igenfzépen elő adta ugyan azon alkalmatossággal nagy Tifzteletii Hajas István Vefzprémi Plebacus és Efpereli Ur (a' Textus volt: Tit: 2: w. 12, 13. Megtagadván az Istentelenséget és a' világi kívánságokat, józanon, r's igazán, és áilatosan, éljünk é világon^ várván a báldog reménységet, és a'.nagj Isterí's a mi iihezitö Jesus Krijiusunk' ditsöfségénekeljövetml) A' kinek azon nemes munkája lett leg-nagyobb 01 Izére az egéfz halotti pompának. Melly Predikaízio hallására, mind a' boldogúltnak mind az OratornaK tilztclségére ez egy-nehány for verset irta Horvát* Adám. Sok él (sok akkor kezd élni; kit koporsóbazárnak Hajas István életet ád Inkény Bóldisdrnak; Az okost sok nyelnek alól egy böltsnyelv fel-oldozz, Setéttel takart virtusit világosságra hozza. _ Jnkeyt a' hir Gazdaq-nak, 's tsak eazdd-nak baae, 'S I/né Hajas, egy Kcrefztyén 'PhilosepnussdW - Be-tölt tehát, boldog halott! az, a' mit utolja* Kértél Istentől, az isten több ezer áldására- Nem tsak mennyben de köztünk is nyertei eletet 'S elevenéi festett élted ;! soknak tükör W«eíett ' A'

5 A' kik kívül mást mutatnak, 's a' fetétben mást tefznek, Jó nevek van életekben, de rofzfzul tselekefznek. Boldog vagy I n k e r l boldog lelketlen tested' pora. Hogy éltednek holtod után Hajas lett Oratora. - 'S ha Ilomerust síchillesnek nagy Sándor irigylette; Neked Hajast fok tettelelt Széni, Bőlts irigyelhette. China és az Orqfz Birodalom. Ez ritka Artíkulus az Európai Ujjságokban. A' Chinaiak nagyon hasonlítanak á' magokkal való meg - elégedésre nézve az Ánglus nemzethez. Nem fokát búsulnak rajta, ha az Európaiak nem tudnak-is róllok femmit. A' Jésuilák tsak voltak Cliinában. A' roppant Orjofz Birodalom, mely Napnyúgott felöli Lengyel Orfzdggal határozódván, Nap keleten a' Chinai fsáfzdrságnál jóval mefzfzebb nyúlik, és a' melly minden Európai Fejedelmek közzül ezen Nap keleti kevély nemzetiségnek fzomfzédságával egyedül ditsekedhetik, alig viheti véghez, hogy tsak nému-némü kereskedés és egyezés forinát-is tarthafson ezen nemzettel. Nintsen egy ritkább dolog, mint a' Chinai Státusnak valamelly Európai Hatalommal való Traktáját, és ehez küldött írását olvasni. Moft egy irást küldött a' CAíW Kormányfzék Péicrsburgba az "ürofz Senatushoz, mely f maga. ritkaságáért-is ugyan, de különösön azértis méltó az olvasásra, mivel reménséget ád nékünk furopaiaknak, hogy talám ezután az Orofzok által l nall r, unk ha tsak ritkán-is valamit ezen hires fiinál nemzetről. A'Levél ez :,» Mi (a' Chinai Kormányfzék} jelentést tettünk a,rni Tsáfzárunknak az Oroíz Senatusnak azon kívánságáról, melly fzerint ti vélünk, a' fzélen vah Kereskedést ismét meg ujjitani, baráttágoson és bé- Kefségescn élni kívántok, ö nékünk azt parantsolia nektek tudtotokra adni, hogy mi az Oroíz nemzettel jsmet el-kezdbeljük a' kereskedést olly feltétel a- >. ha a' dolog jó rendel menni, és a' békefség fokoson helyre állíttatni fogna. Ellenben ha ismét

6 55* fa mét igazságtalanságok mennének véghez, má'r akkor ezen kereskedés minden reménség nélküli örökre hé fogna záratni. A' tolvajok és egyéb bűnösök, ha hozzánk tartozó fzeméllyek lefznek, általunk ítélteikének és biintettefsenek - meg, a'ti hozzátok tartozók ti általatok. Rendellyetek biztosokat, kik a' miéinkekkel tegyék-meg a' rendeléseket, hogy a' réiren félbe fzakadotl. kereskedés ismét fel-álhasson, és a' két Tsáfzárságok között egy örökös meg egyezés állyon lábra, 's a' t. Azt irják, hogy a' Südermanlándi Hertzeg a' Svéd Régens már közönségesen ki-hirdettette volna, hogy magát a' Frantziák dolgába tcllyefséggel belé elegyíteni nem fogja, hanem minden erejét az igazgatása alatt lévő Svc'tziának tsendefségben való tartáfára fogja fordittani. A' Török birodalomból ezen hónapban Triefien keretitől egy 179 föböl álló fzerentsétlen féreg érkezek Láybachba. Ezek a' Török határ - fzelekf estének vala fogságba, melly alatt már * «z f«n ' tol fogva nyögi enck. 103 afzfzony és 19 ierjti mély vólt közöltök, még pedig 13 fér í 20 fzony gyermekek 8 efztendőn aloll, 11 «rj 1,es^ leány gyermekek pedig 8 efztendőn fellyul váltanak. Ezek Láybaclban a' fok nép előtt kozonse gese.i ycndégelte.tenek-meg; és 243 forintiokaw^ tenek ajándékban. Innen alább indíttatta* vár felé. t. ve iliet- Az slvr'niai Patrióta fogjokrol azt J e 5L tijr. jiik-meg, hogy ezeket a' nép, a' ^ ^Lgból, vén, még az előtt ki-botsátc-tta vala d "j^táminek elótte a' Nemzetirgyiílés az ö e - ^ íe sokat meg-határozta volna. A' l e /f.f\ e voudan, ki moít már azért, hogy a?,^mn J púexí tud" tiókor az embereknek nyákokat «?! U V nev«tevágni és vágatni, nyak-nyeső J ourdan^\., tisértetik, kiszabadulása után egéfzfz trrfj 1 * int ték-bé Arlesbe, és a' Mar/ettle-behek ^ ^ t t 1 leg-nagyobb győzedelmes, feéuyel űpt""^,.

7 ^ %í$? 453 városban. Egyéb aránt a' Frantzia környülállások moll fem jobbak j mint ez előtt egy honnappal voltak. Moll is tsak azt kérdhetné valaki; hát hogy lefzfz már? 's moft is tsak azt a' feleletet venné: hogy várokozzék még egy kevefeta'tudakozodáfsal. Hogy a' Pápa a' máfodik Bulláját által a' Frantzia ' Papoknak 60 napokat engedett légyen, már jo réfzt vagyon tsak annak 60 napja, hogy mi is ki-hirdettük, és igy hem fokára fog a' 3-dik Bulla is következni. Azt mondják hogy némelly Papok a' máfodiknak ki-hirdetése után vifzfzá vonták a' magok hazafifágokrol le-tett ügy nevezett Patrióta hiteteket. slnftri.ai Belgiumból ezeket irják. A' Löveni Komendanshoz Gen. Mikovinihez égy parantsolat érkezett Brüfzfzelböl, hogy Apr. 20-dikáig 12 ezer Prufzfzus katanák fognának odazó'iwiáémeg-érkezni, kiknek tehát a' Tanáts fzálláfl: kéfzitteni fel űé mulafsa. A' Fö Kormányozoktol is érkezett ugyan akkor nem tsak Lövenbe, hanem Mekhelnbe *s más várofokba is rendelés az.iránt, hogy az érkezendő Prufzfzus Sergek ügy íáttafsanak, fogadtafsának és tartafsanak, valamint a' Ferentz Király Sergéi. Az ide való Belga Státusok meg-változtatták a', ma. gok gondolkodásokat, és közelebbről e' következendő punktumokkal inditottanak egy Követet BétS felé 1.) Hogy mind a' hátra lévő, mind a' rendes Subfidiumnak meg-íizetésére kéfzek volnának.^ 2.)' Hogy a' Revolutió miatt mind ö Felségének, nrind némelly magános fzeméllyeknek ökozódott károkat meg-fizetni, és ez által a' népet nem terhelni akarván, ebben a' réfzben a' magok príerogativájokról le-mondanak, 's a' papi Státus is azt, a' mi fogyatkozás még hátra tanálna lenni, maga hi-fogná pótolni. 3.) Hogy Károly fő Hertzeg "ek minden efztendei'ajándékba 300,000 Belga.forintokat fognának fizetni. 4.) Hogy ö Felségétől, a' fő Tanátsból ki-rekefztetett 5 Tanátsosok- "ak vifzfza tétettetéseket kérnék és remellenék. - Már

8 554 Már igy tsak remélhetjük Belgiumban-is a' békéssegél. Tudófitás. Bihar Vármegyében, Diofzeg Uraság réfzérol.iiiiek kinek jelentetik, hogy minekutánna a' neveveit Mgos Uraság a' hires' Gróf Dieíríchftem közel Debrecenhez IJo/zfzú Pdlyban lévő Ménesében i;;o darab Lovait Licitátió által el-adni eltökéllette volna, három bizonyos napokra, ugy-mint Májusnak 14-dikére és Júniusnak 4-dikére és 25-dikére ezen folyó efzlendöben 1792-ben határoztátott. Kzen Lovaknak fzáma között talátlatnak 8 fzép Ménlovak, mellyek minekutánna illendően meg-betsiiltctnek >, ároknak harmad réfze el - hagyása u- tán, 100 forintoktól fogva 300 forintokig fognak adattatni. Öt 5 efztendös Tsödörök 120 forinttól fogva 1S0 forintokig. Nyóltz két és egy efztendös Tsödörök Tsikok 20 forinttól fogva 75 forintokig, 70 réfz fzerint tsikós, réfz fzerint terhes Kantzák ió efztendös koroktól fogva 4 efztendös korokig, es forinttól fogva 100'forintokig. És 24 három eí/iendö.s koroktól 1 efztendös korokig való Kantza Tsikok, az utobbiak-is azon képpen, mint &i: elsők fognak a' tartott illendő betsü után, és harmadik réfze el-hagyása után Licitatiora botsáftatm, és a' Coliicitáns 'Uraknak egy egy' darab a' megbelsiilt áron aloll-is által botsáttatni. ^ ' j ' azért a" meg-nevezett napokon Hofzfzú Ffl^a" hol a'ménes tarfatik, meg-jelenjenek, a' hol a 1 tátió mindenkor reggel 9 órától fogva 11 -ig> " után 3 órától fogea 6-tig fog tartatni. Sz. S.

A' ROMAI TSASZARIÍíS AP. KIRÁLYI FELS&G NEK KEGYELMES ENGEDELMÉVEL.

A' ROMAI TSASZARIÍíS AP. KIRÁLYI FELS&G NEK KEGYELMES ENGEDELMÉVEL. 395 A' ROMAI TSASZARIÍíS AP. KIRÁLYI FELS&G NEK KEGYELMES ENGEDELMÉVEL. hiúit BíZTSBÖL Kernen 27. fúr'rucj:.^ *>,.j^ \okat fzollani, és kevefset mondani minden oíto- ^ baságok felett való leg-nagyobb oflobasag

Részletesebben

Indult Szeredán T S JB'ö L.

Indult Szeredán T S JB'ö L. Indult Szeredán T S JB'ö L. 2. "fan. 1787. TTól fel - nyissátok a' fzemeteket'. egy Európának oj} fzemfedél alatt lévő abrázattyát visgáíó Párisi.Frjiident igy kiálta-fel a' napokban. Egéfz Európa méroferpenyöben

Részletesebben

MAGYAR MÜSA, 0. _ Kök Bétsbet* 24, Nóvemberbefí i?87é. aí* Magyar Miifánaí btvitéfiré at ín Muj&m ezzel Kedveshdik / JD* /FI

MAGYAR MÜSA, 0. _ Kök Bétsbet* 24, Nóvemberbefí i?87é. aí* Magyar Miifánaí btvitéfiré at ín Muj&m ezzel Kedveshdik / JD* /FI / ', I IMIIM I III - " " ' *" " "" '-"»» - «,1 -ii n» MAGYAR MÜSA,, "ih.imiii I- *' "I P" ni í lf. I -I l " I li Élj 0. _ Kök Bétsbet* 24, Nóvemberbefí i?87é aí* Magyar Miifánaí btvitéfiré at ín Muj&m

Részletesebben

A' ROMAI TSÁSZÁRI ÉS AP. KIRÁLYI FELSÉGNEK KEGYELMES ENGEDELMÉVEL. t Indult BETSBÖL Szombaton 11. január. 1788-

A' ROMAI TSÁSZÁRI ÉS AP. KIRÁLYI FELSÉGNEK KEGYELMES ENGEDELMÉVEL. t Indult BETSBÖL Szombaton 11. január. 1788- ( I V ). kt A' ROMAI TSÁSZÁRI ÉS AP. KIRÁLYI FELSÉGNEK KEGYELMES ENGEDELMÉVEL. t Indult BETSBÖL Szombaton 11. január. 1788- Á félben fzakafztott F, Hertzegi Lakadatmi Tzere* moniáhnak és Pompáknak b'óvebb

Részletesebben

A' ROMAI TSASZARI ÉS AP. KIRÁLYI FELSÉG- NEK KEGYELMES ENGEDELMÉVEL.

A' ROMAI TSASZARI ÉS AP. KIRÁLYI FELSÉG- NEK KEGYELMES ENGEDELMÉVEL. A' ROMAI TSASZARI ÉS AP. KIRÁLYI FELSÉG- NEK KEGYELMES ENGEDELMÉVEL. Indáit BÉTSBÖL Szombaton 14. Februdriusban Í7S9. A ' ki a' moflani Újság Leveleket olvafsa, a' Világ-közepén Bétsben lakik, és mindent

Részletesebben

(XXXIII.) fze- ^'eken hirtelen meg-betegedve'n, midőn femmikép- nem gyógyíthatnák, Nikolfzburgban hagyaték olly

(XXXIII.) fze- ^'eken hirtelen meg-betegedve'n, midőn femmikép- nem gyógyíthatnák, Nikolfzburgban hagyaték olly (XXXIII.) Indílt BÉTSBÖL' Szereián 2f. Ayríl. i 7 S 7, Elegyes Tudásítáfok. nem gyógyíthatnák, Nikolfzburgban hagyaték olly 1)511 ^8gél, e] ho gy ha meg-gyógy úlna, hilldenék vifzfza. tsb e. Minthogy a'

Részletesebben

(XIV.) ' fzárnyan járó hívek fzerént irhattyuk, hogy

(XIV.) ' fzárnyan járó hívek fzerént irhattyuk, hogy (XIV.) A Itt van mind Fazakájlól. ' fzárnyan járó hívek fzerént irhattyuk, hogy ennekutánna a' F. Monátkha parantsolatjárá»nden próba ki-állott Bbrbéliyök, a' Doktorokkal * Syógyittásnak ugyan azoii törvénye

Részletesebben

(III.)? *7. K'árnyülálláfoh Ez a' jelenvaló idö'nek azon meg -gyújtott Lármafája

(III.)? *7. K'árnyülálláfoh Ez a' jelenvaló idö'nek azon meg -gyújtott Lármafája (III.)? *7 Hadi - K'árnyülálláfoh Ez a' jelenvaló idö'nek azon meg -gyújtott Lármafája, mellynek égéséré ma nem tsak egéfz Éut, hanem - a* Világnak más határaiban lakók-is vigyázó fzemekkel tekintgetnek.-.

Részletesebben

BÉKÉS MEGYÉBEN. írta: OLÁH ANDOR (Doboz) 13 Orvostörténeti Könyvtár közi.

BÉKÉS MEGYÉBEN. írta: OLÁH ANDOR (Doboz) 13 Orvostörténeti Könyvtár közi. AZ ELSŐ JENNER-FËLE BÉKÉS MEGYÉBEN HIMLŐOLTÁSOK írta: OLÁH ANDOR (Doboz) "Tioboz község egészségügyének történetét dolgozzuk fel. Anyag- * J gyűjtés közben érdekes bejegyzésre bukkantunk a dobozi református

Részletesebben

(730 Ii f.sí. Minden-fele ößve-fzött font elegyes Tudofitások.

(730 Ii f.sí. Minden-fele ößve-fzött font elegyes Tudofitások. (730 Ii f.sí Minden-fele ößve-fzött font elegyes Tudofitások. {tsak rövid hangon.) h \ z Áugufldna Vallást tartó Atyafiaknak és Ha- * zaíiaknak Pesten tartandó Sjr.odufsokra, már réfz fzerint az Egyházi,

Részletesebben

(XLix.) A' ROMAI TSASZARI ÉS AP. KIRÁLYI FELSÉGi NEK KEGYELMES ENGEDELMÉVEL. 27. Júniusban i?&g P

(XLix.) A' ROMAI TSASZARI ÉS AP. KIRÁLYI FELSÉGi NEK KEGYELMES ENGEDELMÉVEL. 27. Júniusban i?&g P (XLix.) m A' ROMAI TSASZARI ÉS AP. KIRÁLYI FELSÉGi NEK KEGYELMES ENGEDELMÉVEL. Indáit BÉTSBÖL Szombaton 27. Júniusban i?&g P DiJ d B E T S. A ' F. Tsáfzárnak mobani állapotjárói moft-i/s tsak annyit tudunk,

Részletesebben

A' ROMAI TSASZARI ÉS AP. KIRÁLYI FELSÉG NEK KEGYELMES ENGEDELMÉVEL. Indáit BÉTSBÖL Szombatok ig. Decemberben 1789.

A' ROMAI TSASZARI ÉS AP. KIRÁLYI FELSÉG NEK KEGYELMES ENGEDELMÉVEL. Indáit BÉTSBÖL Szombatok ig. Decemberben 1789. CXCVIII.), W A' ROMAI TSASZARI ÉS AP. KIRÁLYI FELSÉG NEK KEGYELMES ENGEDELMÉVEL. Indáit BÉTSBÖL Szombatok ig. Decemberben 1789. fejű Sitt Jztény&i'ab&f ezekét irlyttják, A ' F; Tsáfzár, mióltától fogva

Részletesebben

inro 52. A'FELS. R.TSÁSZ ÁRNAK ÉS A. KIRÁLYNAK. KEGYELMES ENGEDELMES ÖL. Költ Hátiban Decembernek 27-dik napján 1703. efztendöben.

inro 52. A'FELS. R.TSÁSZ ÁRNAK ÉS A. KIRÁLYNAK. KEGYELMES ENGEDELMES ÖL. Költ Hátiban Decembernek 27-dik napján 1703. efztendöben. inro 52. A'FELS. R.TSÁSZ ÁRNAK ÉS A. KIRÁLYNAK. KEGYELMES ENGEDELMES ÖL. Költ Hátiban Decembernek 27-dik napján 1703. efztendöben. Lengyel Orfzág. últ holnapnak 23 dik napján végződött cl a' Grodnói gyüíes,

Részletesebben

NEK KEGYELMES ENGEDELMÉVEL.

NEK KEGYELMES ENGEDELMÉVEL. (XCIV.) A* ROMAI fsapzmi ÉS AP. KIRÁLYI FELSÉG NEK KEGYELMES ENGEDELMÉVEL. BÉTSBÖL Szeredán 26. Novemberien 178S. Örvendetes Hír, ' Felséges Tsáfzár, kinek meg-érkezését hiáf A egynéhány napoktót fogva

Részletesebben

A' mi mofloha nyelvünkén k'üít Európai Leveleknek minden rend-néíkal való rövid Summája.

A' mi mofloha nyelvünkén k'üít Európai Leveleknek minden rend-néíkal való rövid Summája. A' mi mofloha nyelvünkén k'üít Európai Leveleknek minden rend-néíkal való rövid Summája. "ÜT* zen folyó, az Afzfzonyok' váltózd terroéfóetéves: JLu teflvér Április, moll a' leg - kellemetefebb, majd a'

Részletesebben

(XXXV.) 281. hiúit BETSÜÖL Szeredán 3. Május.: 1787.

(XXXV.) 281. hiúit BETSÜÖL Szeredán 3. Május.: 1787. (XXXV.) 281 hiúit BETSÜÖL Szeredán 3. Május.: 1787. Ekkléfiai Történetei* jmpttdenejv előtt tudva vagyon,' hogy a* lí-dífc a 2 Söfef közönséges Kerefztyéni-füredelme után, 6 j^^odó R. Kathólika Vallást

Részletesebben

Nro. 13. , KEGYELMES ENGEDELMÍBÖL.

Nro. 13. , KEGYELMES ENGEDELMÍBÖL. Nro. 13. A' FELS. CSÁSZÁRNAK ÍS A., KEGYELMES ENGEDELMÍBÖL. KIRÁLYNAK Indúli BétibSi, Kedden Airguftus 15 - ik napjín J#05 - ik eí'ztenáiiben. A' B é c s. Cs. K. fegyveres feregekrlél ^ penzión volt Gen.

Részletesebben

(87-} A' ROMAI TS ASZ ARI ÉS ÄP. KIRÁLYI FELSÉG NEK KEGYELMES ENGEDELMÉVEL. Elegyes Bét si Hirek.

(87-} A' ROMAI TS ASZ ARI ÉS ÄP. KIRÁLYI FELSÉG NEK KEGYELMES ENGEDELMÉVEL. Elegyes Bét si Hirek. (87-} A' ROMAI TS ASZ ARI ÉS ÄP. KIRÁLYI FELSÉG NEK KEGYELMES ENGEDELMÉVEL. Indáit BÉTSBÖL Pénteken 4. Novemberben 179 1 Elegyes Bét si Hirek. f~f at napokig tartott efsőzés titán éppen ma egy?, ' hete,

Részletesebben

A' -RÖMAltf'SASZARl Ê'S ÀP,, KIRÁLYI FELâÈO NEK KEGYELMES ENGEDELMÉVEL,

A' -RÖMAltf'SASZARl Ê'S ÀP,, KIRÁLYI FELâÈO NEK KEGYELMES ENGEDELMÉVEL, A' -RÖMAltf'SASZARl Ê'S ÀP,, KIRÁLYI FELâÈO NEK KEGYELMES ENGEDELMÉVEL, ïndûk BÊTSBÔL Szombatok Ç>; 'Ââudriiubah ïfç&k L, B-É'frS. :.. '. - - * múlt!78f;'ú k efítenáöben rtíeg-hóltahak Bett» ben mindenestől

Részletesebben

NYUGALOMBA LÉPÉSKOR MONDOTT PAPI BÚCSÚBESZÉD. *)

NYUGALOMBA LÉPÉSKOR MONDOTT PAPI BÚCSÚBESZÉD. *) NYUGALOMBA LÉPÉSKOR MONDOTT PAPI BÚCSÚBESZÉD. *) 2. Kor. 18, 11. Végezetre Atyámfiai, legyetek jó egészségben, épüljetek, vigasztaltassatok meg, egy értelemben legyetek, békeségben lakjatok, és a szeretetnek

Részletesebben

(47-) w A' ROMAI TSASZARI ÉS AP. KIRALYPFELSÉG NEK KEGYELMES ENGEDELMÉVEL;

(47-) w A' ROMAI TSASZARI ÉS AP. KIRALYPFELSÉG NEK KEGYELMES ENGEDELMÉVEL; (47-) w A' ROMAI TSASZARI ÉS AP. KIRALYPFELSÉG NEK KEGYELMES ENGEDELMÉVEL; Indáit ÉÉTSBÖL Kedden ti. júniusban 1792, Egy Magyar Gránátéros irja á' Rhenus vize Portyán: frcarátom! Tudorri azt tudakozod

Részletesebben

f SÁSZÁRI * KIRÁLYI FELSÉG*

f SÁSZÁRI * KIRÁLYI FELSÉG* f SÁSZÁRI * KIRÁLYI FELSÉG* " khgkdklmtvtl,, Km Beisáert, 7ünkfost - Hivihak '(Májusnak). 13-dik; mp)ín 9 1794-dik EíiteiídÖben, J-iandrécj Vámban, áz dstrom-kfczdetkor 7 ezer főből állott a' Frantzk Őrizet;

Részletesebben

ü Í ö Í ü Í Ü ü ű ú ö ü ö ö ü ö ö ö Ú ö ö ö ü ü ü ü ö ü ú ú ü Ú ü ö ú ü ö Í ö ö É ü ű ú ü ú ű ö ö ű ö ű ű ö Ú ú ö ö ü ö ü ü ü Ö ö ü ü ű ö Í ú Á Á Í ö ü É ü Í ö Í ö ö ö Ö ö ú Ü Í ü Í Í Í Í Í Í Í Í Í Í Í

Részletesebben

XX. L E V É L. Költ Komáromban Sz. Mihály-Havának 5. Napján. ÁERON. Levegő-égben való útazás' le írásának folytatása.

XX. L E V É L. Költ Komáromban Sz. Mihály-Havának 5. Napján. ÁERON. Levegő-égben való útazás' le írásának folytatása. ( ) V 3 5 XX. L E V É L. Költ Komáromban Sz. Mihály-Havának 5. Napján. ÁERON. Levegő-égben való útazás' le írásának folytatása. IH^zer hét fzáz nyóltzvart negyedik Efzt., 4. Jun. Fkufatlt Úr és Tibiéné

Részletesebben

(LXVL) ROMAI TSASZARl ES AP. KIRÁLYI FÉLSÉ0Í NEK KEGYELMES ENGEDÉLIVÍÉVÉL, ftrf/^/í BETSBÖL Szombaton úp> Augttjtusban 1789* B É. T S.

(LXVL) ROMAI TSASZARl ES AP. KIRÁLYI FÉLSÉ0Í NEK KEGYELMES ENGEDÉLIVÍÉVÉL, ftrf/^/í BETSBÖL Szombaton úp> Augttjtusban 1789* B É. T S. (LXVL) Á J ROMAI TSASZARl ES AP. KIRÁLYI FÉLSÉ0Í 1 NEK KEGYELMES ENGEDÉLIVÍÉVÉL, ftrf/^/í BETSBÖL Szombaton úp> Augttjtusban 1789* B É. T S. A * Scpte'myiíális Táblának Préí'üfse BaruPcíri jc\, G, Jankovits

Részletesebben

Nro, 7. A FELS. CSÁSZÁRNAK ÉS A. KIRÁLYN AK KEGYELMES ENGEDELMÉBÖL. índúlt R étib ől, Pénteken Julius 22 ik napján ' Béts.

Nro, 7. A FELS. CSÁSZÁRNAK ÉS A. KIRÁLYN AK KEGYELMES ENGEDELMÉBÖL. índúlt R étib ől, Pénteken Julius 22 ik napján ' Béts. Nro, 7. A FELS. CSÁSZÁRNAK ÉS A. KIRÁLYN AK KEGYELMES ENGEDELMÉBÖL. índúlt R étib ől, Pénteken Julius 22 ik napján ' i8">3-ía ejitendöben. Béts. jauftriának azon hegyei között, a mellyek köz. zül a Wien

Részletesebben

Nro ió. -A' FELS. R. TSASZÁRNAK ÉS A. KIRÁLYNAK, KEGYELMES ENGED ELMÉR ÖL. Lengyel Orfzág.

Nro ió. -A' FELS. R. TSASZÁRNAK ÉS A. KIRÁLYNAK, KEGYELMES ENGED ELMÉR ÖL. Lengyel Orfzág. Nro ió. -A' FELS. R. TSASZÁRNAK ÉS A. KIRÁLYNAK, KEGYELMES ENGED ELMÉR ÖL. Kőit Bétsbon Augustusnak 23-dik napján 1793- efztendöb Lengyel Orfzág. Y%Á ern ok nélkül vonogatlak magokat a' Lcn- ^ gyei király,

Részletesebben

Költ B/tséén^ Szent Öyörgy'Haváoak (Ap* - '. riüsaek) 24-dik.űápj'an:^' 1792*.'.. ^*'

Költ B/tséén^ Szent Öyörgy'Haváoak (Ap* - '. riüsaek) 24-dik.űápj'an:^' 1792*.'.. ^*' KÍR AL Y í : "~F E.JL'S É G* " ENGE.MLMÉVEL i^f^i Költ B/tséén^ Szent Öyörgy'Haváoak (Ap* - '. riüsaek) 24-dik.űápj'an:^' 1792*.'.. ^*' rip ' ' '" : - jt *

Részletesebben

CXJLVI.) 489. ' KOMÁI TSASZÁRI ÉS AT. KIRÁLYI FELSÉGNRÍt KEGYELMES ENGEDELMÉVEL. Indult BÉTSBŐL Szeredán 1U Júniusban, 1788. űz ijir Európában?

CXJLVI.) 489. ' KOMÁI TSASZÁRI ÉS AT. KIRÁLYI FELSÉGNRÍt KEGYELMES ENGEDELMÉVEL. Indult BÉTSBŐL Szeredán 1U Júniusban, 1788. űz ijir Európában? CXJLVI.) 489 k ' KOMÁI TSASZÁRI ÉS AT. KIRÁLYI FELSÉGNRÍt KEGYELMES ENGEDELMÉVEL. Indult BÉTSBŐL Szeredán 1U Júniusban, 1788. űz ijir Európában? I/TTindenek ezt kérdik a' Magyar Kúfírtét -~»&. Nagy Kérdés

Részletesebben

A* KOM Ai r^' iazakl Ji.Jj AP. KIRÁLYI FELSJíd- NEK KEGYELMES BUUGEtlELMÉVEL/ Indult ÉÉTSBÖL Kedden\ îh. Júliusban ifgi. MaaánkbéU.ludofitáfok*" -,..

A* KOM Ai r^' iazakl Ji.Jj AP. KIRÁLYI FELSJíd- NEK KEGYELMES BUUGEtlELMÉVEL/ Indult ÉÉTSBÖL Kedden\ îh. Júliusban ifgi. MaaánkbéU.ludofitáfok* -,.. A* KOM Ai r^' iazakl Ji.Jj AP. KIRÁLYI FELSJíd- NEK KEGYELMES BUUGEtlELMÉVEL/ Indult ÉÉTSBÖL Kedden\ îh. Júliusban ifgi MaaánkbéU.ludofitáfok*" -,... SijdaróJ.ítöZeíebb érkezett. UiáöRtÁsók fociiut ínár

Részletesebben

(CII.) r U27. , K}- hányta -Mars-, a Fegyverekből a fa kovákat.

(CII.) r U27. , K}- hányta -Mars-, a Fegyverekből a fa kovákat. (CII.) r U27 1 ^ i* ; «^ a 3! S^ i a a B 8?fp' a g «a^^;^^, K}- hányta -Mars-, a Fegyverekből a fa kovákat. A ' midőn már közönséges' levelekből oívafstík,- \JL hogy a' múlt hónapnak végén a* hatálmos

Részletesebben

KEGYELMES ENGEDELMÉBÖL. 'efztendöben..., * ottan Konstántzinápólyból óllyan tudosittast ^nek, hogy nem tsak V iv«g/.

KEGYELMES ENGEDELMÉBÖL. 'efztendöben..., * ottan Konstántzinápólyból óllyan tudosittast ^nek, hogy nem tsak V iv«g/. ., - Nro. 45.. ' %: " A V PELS. a TSASZÁRNAK ÉS A. KIRÁLYNAK. KEGYELMES ENGEDELMÉBÖL. Költ Bétsben Júniusnak Q-dik napján íjoá-ik. 'efztendöben..., Quocunque nspicio,

Részletesebben

f p Tr^ ~r~t'':( 3.Vj;?r r- r -. - 1

f p Tr^ ~r~t'':( 3.Vj;?r r- r -. - 1 f p Tr^ ~r~t'':( 3.Vj;?r r- r -. - 1 N r o 2 5. Á* FELS. R. fsászárnar ÉS Ái KIRÁLYNAK. KEGYELMES ENGEDELMÉBŐL... Költ Bétsben Mártziusnak 28 dik napján 1794. cj'ztsndöbcn.. Török Birodalom. fényes Pórtáj

Részletesebben

(XALXJ K' ROMAI TSÁSZÁRI ÉS ÁF, KIRÁLYI FELSÉGNEK KEGYELMES ENGEDELMÉVEL. Múlt BÉTSBŐL Szoinbatonlz.Aprilisbeh. 1788.

(XALXJ K' ROMAI TSÁSZÁRI ÉS ÁF, KIRÁLYI FELSÉGNEK KEGYELMES ENGEDELMÉVEL. Múlt BÉTSBŐL Szoinbatonlz.Aprilisbeh. 1788. (XALXJ K' ROMAI TSÁSZÁRI ÉS ÁF, KIRÁLYI FELSÉGNEK KEGYELMES ENGEDELMÉVEL. Múlt BÉTSBŐL Szoinbatonlz.Aprilisbeh. 1788. j nevezetesebb és ujjabb híreknek rövid Summáját A ' múlt hónapnak 27-dikén ismét 4

Részletesebben

FELS. CSÁSZÁRNAK ÉS A. KIRÁLYNAK KEGYELMES ENGEDELMÉBÖL. iuiúltuétsböi, Kedden Martiius 11 iit napján. Bécs.

FELS. CSÁSZÁRNAK ÉS A. KIRÁLYNAK KEGYELMES ENGEDELMÉBÖL. iuiúltuétsböi, Kedden Martiius 11 iit napján. Bécs. Nro. 2ö. FELS. CSÁSZÁRNAK ÉS A. KIRÁLYNAK KEGYELMES ENGEDELMÉBÖL. iuiúltuétsböi, Kedden Martiius 11 iit napján Bécs. A ' néhány napokkal ennekelötte kemény hi- ^ e változott ido tartósabb mint sem reményijük

Részletesebben

Nro, 23. A' FELS.' AUSTR. CSÁSZÁR, ÉS AP. KIRÁLY "> KEGYELMES ENGEDELMÉBÖL./,

Nro, 23. A' FELS.' AUSTR. CSÁSZÁR, ÉS AP. KIRÁLY > KEGYELMES ENGEDELMÉBÖL./, Nro, 23. A' FELS.' AUSTR. CSÁSZÁR, ÉS AP. KIRÁLY "> KEGYELMES ENGEDELMÉBÖL./, la'd< Bétsböl, Péntekért Martzi'us 18-ciik riápjáajj '' i, i 0S'ik eszt«ndöberi. folyó Böjtmás Havának 15-ii napján, azaub-

Részletesebben

ENGEDELMÉVEL, *'» "»» < *^iw#fifc»»w>

ENGEDELMÉVEL, *'» »» < *^iw#fifc»»w> 4 ENGEDELMÉVEL, *'» "»» < *^iw#fifc»»w>?«' «Költ BftsbeH % Szent Jakab-Havánák (Júliufi* pak) 27-dik napján, 1^92* * TsáSzát-Eotpnázásrmk igén pompás^ és örvendetes Xnnep-napjához, nem alkalmaztatta hozzája

Részletesebben

É Á Ú Ö É É É É Ü É ú ö í ü ö ú ö í Ü ü ü ö ö Ő ú í ú ö í ü Á í ű Í í í ú ü ö í í ű í Í ű ü ű í ü ü í ű ú ö Á ö ö ú ö í ű ű ö í ö í ű í ú ű ű ű í Í í ö í Í ÍÍ ö ü ö í ű í ö ö ö ű í í ö í ö í ü ö í í í

Részletesebben

É Í Á Á Á Í ű ő ő ő ú ú ú ű ú ű ü ő ő É ő ő Ü Ö Á ő Ö Ú É É É É Ő Ö Ö Ö Í ü É É ő ő ő ú ú ú ű ő ő ő Íő ú ú ő ő ő É ő ő ú Í ő ő ő ő ő ő ő ő ő ő ő ő ú ü ú ő ő Í ú É Ó ü ü ü ű ú ü Á ü ü Ü ü ő É ú ű ü ő ő

Részletesebben

ű ö í É Ű ö ö ő í ö ö ő ö ű ű ö ű Ü ö Á Á É ö í ö ö ő í ö ö ő Ö ő í ö ö ő í ü ő ő ő ú ü ő ű ú ő ő ú í ü ő ö ő í ü ö ő ü íö ű ü ő ő í ő ű ü í ö ő ö ö ö ö í Ü ö í ő ö ő ö ő í ü í ü ö ú í ú í ú ö ő ű ü ű

Részletesebben

Á É Ó Á É Ő Ü É í ü ü ö ö í ö í Í ü ü í í ö ü í ö ü í ö ü í í ü í í í ü í í ü ö ú í í ö Í í ú Í ü ö í ö í ö í í ü ü ö í ü ú ü í í É ö í ü í í ü í í í íö ü É Í í É ú ú Ü í Í í Á íö Ö ü í ö ü í ü ü í í í

Részletesebben

( 4 3 0. Tsak a' mit lehet,

( 4 3 0. Tsak a' mit lehet, ( 4 3 0 A' ROM Ai. fáaszarles AP. KIRÁLYI FELSÉG., ' NEK KEGYELMES ENGEDELMÉVEL. Indáit BËTSBÔL Périt ekcen %> Júniusban1791«'jUBiMiia^--.^. - li ' ^Jt»wiM«luk*MMa>4*l Tsak a' mit lehet, /\ldozó Tsötörtök

Részletesebben

ĺ ł ĺ Ő É Ö É ő ł ó Ő É ő ö Ö É ö ő ź ü ő ő ő ő ő ź ó ó ó ő í ó ö ü ö ö ö í ĺ Ő ĺé ö í í ó ú í ú í Í ú í ó ö ö ö ó ó í í ó í í í ĺ í ö ĺ ö ö ű ü ó ý ú ő ő ö ö ő ł ĺ ý ö ę í ó ĺ í ő ź ő ö ĺ ő ó ó ö ó ü

Részletesebben

RÖJVÍÁITSÁSZAR1 S AP. KIRÁLYI FELSíG: NEK KEGYELMES ENGEDELMÉVEL. SniÚít BÉrSBÓÍ Kedden tí

RÖJVÍÁITSÁSZAR1 S AP. KIRÁLYI FELSíG: NEK KEGYELMES ENGEDELMÉVEL. SniÚít BÉrSBÓÍ Kedden tí A s RÖJVÍÁITSÁSZAR1 S AP. KIRÁLYI FELSíG: NEK KEGYELMES ENGEDELMÉVEL. SniÚít BÉrSBÓÍ Kedden tí decemberben ijrqz. Éé'tk JH elségés Űrünk ezen napokban a' Magyar Orfzd t~, S i minden Nemes,V.megyékhez egy

Részletesebben

(XXIL) A' KOM AI 1 SA-ZARI ES AP. KIRÁLYI FELSEGU NUv KtOÏLLMES ENGEDELMÉVEL, Elegyes Tört énei eh

(XXIL) A' KOM AI 1 SA-ZARI ES AP. KIRÁLYI FELSEGU NUv KtOÏLLMES ENGEDELMÉVEL, Elegyes Tört énei eh (XXIL) A' KOM AI 1 SA-ZARI ES AP. KIRÁLYI FELSEGU NUv KtOÏLLMES ENGEDELMÉVEL, indült BÊTSBÔL Pénteken 2. Juniusbam Í79Ö. Elegyes Tört énei eh Bétsi Udvari Német Üjjság tevéíböt, Budáról a Diéta iránt Jun.

Részletesebben

Vasárnapi Újság - A magyar koronázási jelvények

Vasárnapi Újság - A magyar koronázási jelvények 2011 május 22. Flag 0 Értékelés kiválasztása Még Givenincs Vasárnapi értékelve Újság Give Vasárnapi Újság Give Vasárnapi Újság Mérték Give Vasárnapi Újság Give Vasárnapi Újság - 1/5 2/5 3/5 4/5 5/5 Folyó

Részletesebben

ő ö ő ű í í ö ű ö É Ó Ü ú É Éí í Ú í ö ű ő í ö ü í ő ö ő í í ö ú ű ü ü É Ó Ö Á ö ö Ö É ü ö ö ö Ö ö É ö Ö Ö Á Á ö É í É ö ú í ö Ö ú Ö É Á Ö ö í í í ö ő í í ö ú É ú ú É ü í ü ú ü Ö ö Ú ű í í ű Éí Ö É É úé

Részletesebben

TSÁSZARI «KIRÁLYI FELSÉG'

TSÁSZARI «KIRÁLYI FELSÉG' TSÁSZARI «KIRÁLYI FELSÉG' ENGEDÜLMÉYEL *safs-~'ií>-«íass»- (80 Költ Béísb.en, Szent Jakab - Havának (Júliusnak) öó-.dik napján, 1793-dik EfztendÖben. Hadi Környülállások* i^fddjii'k a 9 meg-ígértt helyes,

Részletesebben

Költ Bét sh en, Boldog AÍSzony-Havának. ( Janii áriusnak.) -24-diK -napján,,179 2. Béts.

Költ Bét sh en, Boldog AÍSzony-Havának. ( Janii áriusnak.) -24-diK -napján,,179 2. Béts. Költ Bét sh en, Boldog AÍSzony-Havának. ( Janii áriusnak.) -24-diK -napján,,179 2. Béts. A * / "'-' ' Sl műltt Vasárnap tartatott, Ferentz Fö.Herv vtzeg* kedves Hitvese*, és liat, héti Leánykája 5 közönségesen

Részletesebben

$ö» (XXXI.) %& a 4 i : MAGYAR MÚSA, Kök Bétsben ig-aprih 1787* Vlgt titik* ,TTa már e8dig-is> a* míg tsak kikí % lerraéfzettsi

$ö» (XXXI.) %& a 4 i : MAGYAR MÚSA, Kök Bétsben ig-aprih 1787* Vlgt titik* ,TTa már e8dig-is> a* míg tsak kikí % lerraéfzettsi ", ] m $ö» (XXXI.) %& a 4 i : "V""" ir ', " n.mniii mi iiiiiii,.i,i )iwi MAGYAR MÚSA, "i '.1- - - * - v - - ' " - Kök Bétsben ig-aprih 1787* Vlgt titik*,tta már e8dig-is> a* míg tsak kikí % lerraéfzettsi

Részletesebben

TSÁSZAm ÉS KfRALYT FSLSÉÖ 4. SSGÉDÉLMÉVEi, 0K34i tffolioíó

TSÁSZAm ÉS KfRALYT FSLSÉÖ 4. SSGÉDÉLMÉVEi, 0K34i tffolioíó A' TSÁSZAm ÉS KfRALYT FSLSÉÖ 4 SSGÉDÉLMÉVEi, 0K34i tffolioíó j Kro 3^, I ' K$1t feétsfeeri^ í*ünítösd Havának (Májusftafc) v ] a*dák napjai* 1797-dik fífztex*dob«f»,? r Jfni/ éi Békességes Környülállások.

Részletesebben

C 3Ö. ) A' ROMAI TSASZARIÉS AP. KIRÁLYI FELSÉG- NEK KEGYELMES ENGEDELMÉVEL, Indult BÈTSB ÖL Pénteken 15. Áprilisban 1791*

C 3Ö. ) A' ROMAI TSASZARIÉS AP. KIRÁLYI FELSÉG- NEK KEGYELMES ENGEDELMÉVEL, Indult BÈTSB ÖL Pénteken 15. Áprilisban 1791* C 3Ö. ) 4Í9 A' ROMAI TSASZARIÉS AP. KIRÁLYI FELSÉG- NEK KEGYELMES ENGEDELMÉVEL, Indult BÈTSB ÖL Pénteken 15. Áprilisban 1791* Háborús es Békefséges FékUdéfek 's Kör+ ' 'nyülállafoh' ' /\ mi F. Királyunknak

Részletesebben

C V c h e t i k * -~ Némely LeveiekbdJ Ugy értjük, «air - % y e s y Afzízony volt az ei hozattatáí*

C V c h e t i k * -~ Némely LeveiekbdJ Ugy értjük, «air - % y e s y Afzízony volt az ei hozattatáí* A' ROMAI TSAS2ARÎ ËS AP. KIRÁLYI FELSfiÔ*, ma KEGYELMES ENGEDELMÉVEL hdàlt HETSBÔL Pénteken i. Áprilisban l?ou tffcw^.,,... r h,^^^,,. m t É í f í ; I M ^ btjttmi fints nâgyon különös-** tehát nünd fenékig

Részletesebben

Nrö. g. A' FELS. R. TS A SZÁRNAK ÉS A. KIRÁLYNAK. Kolt Bétsben Januariumak 28 'dik napján 1794*.;.» efztendöban. Nagy Britannia.

Nrö. g. A' FELS. R. TS A SZÁRNAK ÉS A. KIRÁLYNAK. Kolt Bétsben Januariumak 28 'dik napján 1794*.;.» efztendöban. Nagy Britannia. Nrö. g. A' FELS. R. TS A SZÁRNAK ÉS A. KIRÁLYNAK KEGYELMES ÉNGEDELMSBÖL. Kolt Bétsben Januariumak 28 'dik napján 1794*.;.» efztendöban. Nagy Britannia. \ ülöirib'kuiömbféle környulállásoknak és tor* leneteknek

Részletesebben

ő ľ ő Ö ź é ő é é é ü ĺ ó ö ö é ľ é é ü ĺ ĺ ĺü é éľ ľ ó ľ é ľ Í é ü ľ é ó í ľ ő ő ĺ ü ő ő é í ü ő ő ľ ü é ľ é ú é é é ü ó í é é ü ő é é ő ü ű ź ű ö ö ó ö ö é ľé ő źĺ ó ľ é é ő ú é ö ź é ę é ę ü é é í ľő

Részletesebben

Csallóközi születésű a Göcseji Helikon tagja 225 éve született Kazinczy Klára, első költőnőink egyike

Csallóközi születésű a Göcseji Helikon tagja 225 éve született Kazinczy Klára, első költőnőink egyike Tóth Mihály Csallóközi születésű a Göcseji Helikon tagja 225 éve született Kazinczy Klára, első költőnőink egyike A csallóközi Felsőgelléren 225 éve, 1785 szeptemberében született a 19. századi magyar

Részletesebben

A* FELS. R. TSÁSZ ÁRNAK ÉS A. KIRÁLYNAK KEGYELMES ENGEDELMÉBÖL; Költ Bétsben Februáriusnak ig-dik napján 1796 dik f... ejztendöben.,, B é t s.

A* FELS. R. TSÁSZ ÁRNAK ÉS A. KIRÁLYNAK KEGYELMES ENGEDELMÉBÖL; Költ Bétsben Februáriusnak ig-dik napján 1796 dik f... ejztendöben.,, B é t s. f N r o. 15.. A* FELS. R. TSÁSZ ÁRNAK ÉS A. KIRÁLYNAK KEGYELMES ENGEDELMÉBÖL; Költ Bétsben Februáriusnak ig-dik napján 1796 dik f... ejztendöben.,, B é t s. Néhai 77 Leopald kegyes Csáfzár és Király rövid

Részletesebben

A BETLEHEMI LÁNG FOGADÁSA A TEMPLOMBAN

A BETLEHEMI LÁNG FOGADÁSA A TEMPLOMBAN A BETLEHEMI LÁNG FOGADÁSA A TEMPLOMBAN Ha a szertartás mise vagy istentisztelet keretében történik, akkor az igeliturgia és az áldás (III-IV. részek) elmaradhatnak, a láng átadása a mise elején, a láng

Részletesebben

" FELá. R. TSASZÁRNAK ÉÉ A. KIRÁLYNAK KEGYELMES ENGEDELMÉBÖLi -

 FELá. R. TSASZÁRNAK ÉÉ A. KIRÁLYNAK KEGYELMES ENGEDELMÉBÖLi - A " FELá. R. TSASZÁRNAK ÉÉ A. KIRÁLYNAK KEGYELMES ENGEDELMÉBÖLi - Kiilt Bétsbeh Májasnak 3-dik napján \jt)6~ik efztendoben. j j Nagy Britannia: JC\ -londoni K. udvarnak Helvetus Cantonokiiv» ^ v o te llves

Részletesebben

Krúdy Gyula. Magyar tükör (1921)

Krúdy Gyula. Magyar tükör (1921) Krúdy Gyula Magyar tükör (1921) 2011 AZ ÉGETT EMBERHEZ Ne hajtsd búbánatnak fejed, jó magyarom; amit elvettek tőled a hegyszorosban, ahová bekergettek a viszontagságok, balsorsok: amit elvett a rossz szomszéd,

Részletesebben

«k az Auftriai Fels. Uralkodó^ Hazh.. ^ "inak lefolyta alatt mutatottízolg* ' á g- minden maradékaival egyetemben, 3

«k az Auftriai Fels. Uralkodó^ Hazh.. ^ inak lefolyta alatt mutatottízolg* ' á g- minden maradékaival egyetemben, 3 NRO. 2 5. ;A* FELS. CSÁSZÁRNAK ES A. KIRÁLYNAK I KEGYELMES ENGEDELMÉBŐL. Indult Bétsböl, Kedden Mártzius 16 - ik napján > 05-ik efztendöben. Generál Major Auguftinecx^ ^ Plania- b Urat, iérx fzerént aa

Részletesebben

A Mennyország, Isten gyönyör otthona

A Mennyország, Isten gyönyör otthona A Biblia gyermekeknek bemutatja A Mennyország, Isten gyönyör otthona Írta : Edward Hughes Illusztrálta : Lazarus Franciáról fordította : Dr. Máté Éva Átírta : Sarah S. 60/60. Történet www.m1914.org Bible

Részletesebben

TSÁSZÁRI ÉS KIRÁLYI FELSÉG* ENGEDELMÉVEL. Nro 21. Ko'H Eétííben^ Böjtmás Havának (Mártziusnak) 25-dik napján Lj<}6*d\h Efztendóbea,

TSÁSZÁRI ÉS KIRÁLYI FELSÉG* ENGEDELMÉVEL. Nro 21. Ko'H Eétííben^ Böjtmás Havának (Mártziusnak) 25-dik napján Lj<}6*d\h Efztendóbea, A' TSÁSZÁRI ÉS KIRÁLYI FELSÉG* ENGEDELMÉVEL. Nro 21. Ko'H Eétííben^ Böjtmás Havának (Mártziusnak) 25-dik napján Lj

Részletesebben

Nro 30, A' FELS. R. TSASZARNAK ÉS A. KIRÁLYNAK. Bétsbsn Júniusnak ag-dik napján 1793. efztendöben: ' Britanniai

Nro 30, A' FELS. R. TSASZARNAK ÉS A. KIRÁLYNAK. Bétsbsn Júniusnak ag-dik napján 1793. efztendöben: ' Britanniai Nro 30, A' FELS. R. TSASZARNAK ÉS A. KIRÁLYNAK KEGYELMES ENGEDELMÉBÖL: Bétsbsn Júniusnak ag-dik napján 1793. efztendöben: ' T agy Britanniai fi[ égulta azon iparkodik az Angliai ministerium,- mitsoda úton

Részletesebben

ü ö ú ü ö Í ű ö É É í ü ö ü ö ü ö í ö ö ö ű ű ö í Ú ű í ö ö ö Á Ö í ü ö í ú ö í ö ü í ö ü í ü ö ö Ü ö ú ü ú ü ü ö ö í ö É Ű Ű ú úü ú ö ú ü ú ÚÓ Ó ö ö ü ö ÚŰ ú ö í ú ú í ö ű ü ö ú ü ú í ö ú ü ú ö ű Ö í

Részletesebben

A FELS. R. CSASZARNAK S A.RlRALYN AK KEGYELM ES E*Ö ED ILM &BÖ L. Költ Bitiben, Kedlen O:tehernek iáor-í* efitendcben,... miriiibniwin riwn.

A FELS. R. CSASZARNAK S A.RlRALYN AK KEGYELM ES E*Ö ED ILM &BÖ L. Költ Bitiben, Kedlen O:tehernek iáor-í* efitendcben,... miriiibniwin riwn. N r o. 2 -g. A FELS. R. CSASZARNAK S A.RlRALYN AK KEGYELM ES E*Ö ED ILM &BÖ L. Költ Bitiben, Kedlen O:tehernek iáor-í* efitendcben,... miriiibniwin riwn B d t u 5 * ik napján A ' jó fítelelcet tárgyszó

Részletesebben

hogy egyek legyenek A komáromi Szent András Plébánia hírlevele A terápia a küldetés!

hogy egyek legyenek A komáromi Szent András Plébánia hírlevele A terápia a küldetés! 2014. Június 8. hogy egyek legyenek Jn 17,20 A komáromi Szent András Plébánia hírlevele II/23. szám A terápia a küldetés! Milyen kevéssé látványos ez az elő-pünkösd! Se lángnyelvek, se nyelveken nem beszélnek

Részletesebben

fsászárt ÉS KIRÁLYI FELSÉG* " OlOtlOllOtfrOSO Nroi 27, JC51iBétsbeu\ Mind Sz«it Havának (Oct.^éwei)' 3 dík napján "i797-dik Elzieudó'beiu

fsászárt ÉS KIRÁLYI FELSÉG*  OlOtlOllOtfrOSO Nroi 27, JC51iBétsbeu\ Mind Sz«it Havának (Oct.^éwei)' 3 dík napján i797-dik Elzieudó'beiu fsászárt ÉS KIRÁLYI FELSÉG* ^ KNGEDELMÉV JE h* " OlOtlOllOtfrOSO Nroi 27, JC51iBétsbeu\ Mind Sz«it Havának (Oct.^éwei)' 3 dík napján "i797-dik Elzieudó'beiu Magyar Orfzág. J^Sfzegtdí Sépt. 07-dikftnns

Részletesebben

ü Ó Ű ü Ó Ü Ó Ű Ó Ü Ű Ü ű Ó Ű Ó Ű ü ű ű Ű ű Ű Ű Ó Á Ű Ű Ű Ű Ó Ű Ü Ű ű Ű Ó Ó Ó ű Ó Ö Ű Ű Ó Ó Ű Ü Ü Ó Ü Ó ű Á Á ü Ű Ü ű Ü Ó Ü Ü Á Ű Ó Ó Ó Ű Ü Ó Ű Ű Ü ű Ű Ű Ű Ű Ó Ü Ó Ű É Ó Ű Ó Ó ű Ó ü Ő Ü É Ö Ű ű Ü ű Ű Ö

Részletesebben

ö É ü ő ő É Á ö ö Á ö ö ö Í ú Í ö ű ö ö ő ú ő ú ú ő ü ő ö Á ú Í É ü ö ü ö ö ő ö ő ö ő ő ö ő ö ő ö ö úö Í ö ü ő ü ö ő ö ű ö ő ü ű Í ö É ő Ó É Í Í É Á ú Í Ú Í Íö Í Á É ö ú Á Á Á Í Ú Á ű É ö ÍÉ É É É Ü Í

Részletesebben

18. alkalom 2012. április 13. Feltámadás Márk evangéliumában (16,1-14) 16,1) 16,2 16,2 16,2 16,9 16,1 Mk 16,9

18. alkalom 2012. április 13. Feltámadás Márk evangéliumában (16,1-14) 16,1) 16,2 16,2 16,2 16,9 16,1 Mk 16,9 Biblia-kor 2011-2012 1 BB 18. alkalom 2012. április 13. Feltámadás Márk evangéliumában (16,1-14) A feltámadás eseményének ideje: Mikor elmúlt a szombat (16,1) Korán reggel (16,2) A hét első napján (16,2)

Részletesebben

VAGY: PAP: Testvéreim! Vizsgáljuk meg lelkiismeretünket, és bánjuk meg bűneinket, hogy méltóképpen ünnepelhessük az Úr szent titkait!

VAGY: PAP: Testvéreim! Vizsgáljuk meg lelkiismeretünket, és bánjuk meg bűneinket, hogy méltóképpen ünnepelhessük az Úr szent titkait! 1 A NÉP RÉSZVÉTELÉVEL BEMUTATOTT MISE RENDJE BEVEZETŐ SZERTARTÁS Az Atya, a Fiú és a Szentlélek nevében. NÉP: Ámen. A mi Urunk, Jézus Krisztus kegyelme, az Atyaisten szeretete és a Szentlélek egyesítő

Részletesebben

A MAGYAR TÖRTÉNELMI TÁRSULAT KIADVÁNYAI

A MAGYAR TÖRTÉNELMI TÁRSULAT KIADVÁNYAI A MAGYAR TÖRTÉNELMI TÁRSULAT KIADVÁNYAI 2 A MA GYAR TÖR TÉ NEL MI TÁR SU LAT KI AD VÁ NYAI A kö tet írá sai zöm mel a hu sza dik szá zad idõ sza ká ról szól nak, más részt pe dig át té te le sen ér vel

Részletesebben

H r ö. í i. A* FELSi CSÁSZÁRNAK ÉS A.; KIRÁLYNAK KEGYELMES ENGEDELMÉBÖL.

H r ö. í i. A* FELSi CSÁSZÁRNAK ÉS A.; KIRÁLYNAK KEGYELMES ENGEDELMÉBÖL. i... -.. T m f u J I,. > l l i.i 1.ui.w. l l.. l l jg H r ö. í i. A* FELSi CSÁSZÁRNAK ÉS A.; KIRÁLYNAK KEGYELMES ENGEDELMÉBÖL. Iiidúlt Bélsböl, Keddéli Februárius 5 - ik napján 1805-ik efztendöbeni jat

Részletesebben

é ö é Á é é é ö é é ú ö é é ő é ő ő é ö é í ű ő ö ö é ü ű ő ő ő Ú É ö É Ú é é ö é ö é Íé Ú ú ö é é é ő ő é ú ö é ö é é é ú ü é ő é é ö é é Á é ű ö ű é é é ú é É Ú Á É É Á ö é Á é ő ö é ő É é ű ú é é Á

Részletesebben

M A G X A R K U R I R.

M A G X A R K U R I R. ....... ' ~ ; M A G X A R K U R I R. -Indáit BécsböltPériteken, Januárius' ii-ídikén, 1827. Franczia Ország. Végzete azon beszédnek, mellyet Pair és Státusminister C h a t e aubri a n d a' Pair-kamarában,

Részletesebben

Honnyi Levelek,..Tudósítások,,és-Egyebek,

Honnyi Levelek,..Tudósítások,,és-Egyebek, Honnyi Levelek,..Tudósítások,,és-Egyebek, Nró, 5. ' / A' Magyar Kurír 5-ik darabjához. B é t s. Egy ide való híres Orvos Doctor Golis Ltopold AntalVr, a' ki a' gyermekeknek orvoslásában való szerentse'je're

Részletesebben

Ö Ü Ü É Ü ű Ü Ü Ú Ú ű ű ű ű Ó Ú Ú ű ű Ü Ő ű ű Ü Ú Ü ű ű ű Ő Ő É ű Ú ű Ü ű Á Á Ú ű Ú ű Ü Ü Á É É Ú É Ú É ű Ü Ü ű Ü Ú Ü Ő ű Ú ű ű ű Ű ű ű Ő É ű ű ű ű ű Ő Ú Ú Ő Á ű ű ű ű ű Ü ű ű ű Ú Ü ű ű Ú Ü Ú ű Á Ü ű Ü

Részletesebben

Í ú ű ú ü űí í í í Ú É í í í ú ú ü Í í Í Íí í í í í ú ú íí í ú ú Í Í í Í Ű ü ű Ü Ú ú ü Ú ű ű Í ü ű Í ű É í í Ú Ű Á Ű Ü ű Á ü ü ü Ú í ÜÉ ü í Ú ű Í Ü Ü ü ú ü ű ú í ü ü Ú É í ü ü í ü Í ű ü ü Á ü ü ü Ü ü í

Részletesebben

Í É É Í ú É ü ű Á É ü Ó ű É ü ú Á Á ü Á ú ü Í ü ü ú ú ü ü Í ü ü ú ü ü ú Í ú Í ú ü Ó ü Í ú ú ü ú ú Í ü ü ú Ö ű Í ú Í Í ű ú ü Í ü ú Ö ú ü ú ü Í ú ü ü ú ü ü ú Í ú ü ú ú ü Ó ü ú ü Í Í ü Í ű ü ú ú ú ű ú ü ü

Részletesebben

2013. tél. XVII. évfolyam 4. szám. Áldott karácsonyt kívánunk kedves olvasóinknak!

2013. tél. XVII. évfolyam 4. szám. Áldott karácsonyt kívánunk kedves olvasóinknak! 2013. tél XVII. évfolyam 4. szám Áldott karácsonyt kívánunk kedves olvasóinknak! Gondolatok egy kiállítás képrészlete alapján 2013 Ádventjén Megfürödve lelkileg Olescher Tamás Hiszek egy Megjelent nek,

Részletesebben

Ciszterciek, eszmény és valóság Országos Középiskolai Történelem Verseny 3.forduló november 19.

Ciszterciek, eszmény és valóság Országos Középiskolai Történelem Verseny 3.forduló november 19. Ciszterciek, eszmény és valóság Országos Középiskolai Történelem Verseny 3.forduló november 19. Kedves Versenyzők! Játékunk első része ezzel a fordulóval befejeződik. A mostani forduló elsősorban művelődéstörténeti

Részletesebben

JEREMIÁS PRÓFÉTA KÖNYVE 41

JEREMIÁS PRÓFÉTA KÖNYVE 41 IGAZSÁG ÉS ÉLET Lectio continua Bibliaolvasó kalauz alapján 2011. OKTÓBER 23. VASÁRNAP HAMAR ZOLTÁN Jismáél megöli a helytartót és híveit 41,1 A hetedik hónapban Jismáél, Netanjá fia, Elisámá unokája,

Részletesebben

é ö é ó é ó ö ö é é é ú é ó ö é ö í ő íő é ő é ü ü ó é ü ö ö ö ú ő ó ü é ő ü é ú é é é ő í ö ö é ó ú é é ó í ö é ö ó Í ó ő ö é ö é é é é ó ö ö ő í ó é ó ö ú ó é ó ü ü é ü ó é é é ő ó ú é ö ö ü é ö ő í

Részletesebben

É ű ü ü ü É ü Ü Á Ü Á Á Ü Ó Ü ű Á ü ü ü Ü Á Ü É Á ü ű ű ű Ü ü Ú Ü Ü Ü ű Ü ü ü Ú ü Ü ü Ú Ü ü Ü ü Ü Ü Ő ü Ü Ő ü Ü Ú ü ü ü Ü ü Ü ü Ü ü Ú Ú ü Ú É É É Á É ű ü ű ű Á ű Á Ú ű Ő ÉŐ Á É É Ő É É É Ó Ü Á ü Á ü Ó

Részletesebben

É É ű ű Ű É ű ű É Ú ű Ü Ú Ü ű ű ű ű Ú ű É É Ó Ú É Ö ű Ú ű É ű ű É É ű Ü Ú ű É É ű Ó Ú ű ű Ó ű ű ű É É ű É Ó ű ű ű ű É ű Ú ű É Ó Ó É É É Ú Ú Ú Ó É É É ű Ó ű É ű É É ű ű ű Ú É Ü Ó Ü Ó É Ú É É Ú Ú Ú Ü Ú

Részletesebben

Boldog születésnapot! Egy éves a Szövétnek

Boldog születésnapot! Egy éves a Szövétnek A TARJÁNI, HÉREGI ÉS BAJNAI REFORMÁTUS GYÜLEKEZETEK HÍRLEVELE II. évfolyam 11. szám 2009. november Az én lábamnak szövétneke a te igéd, és ösvényemnek világossága. Boldog születésnapot! Egy éves a Szövétnek

Részletesebben

Költ Béísbenn, Sz* György Harának.'Áprilisiiik 9-dik napján x8oo-dik Efxteadőbtn* : - . M éts:

Költ Béísbenn, Sz* György Harának.'Áprilisiiik 9-dik napján x8oo-dik Efxteadőbtn* : - . M éts: Költ Béísbenn, Sz* György Harának.'Áprilisiiik 9-dik napján x8oo-dik Efxteadőbtn*. M éts: : - ** Génuai földnek, Génua, Városa 9 eránnyá* ban esti tenger-parti,? s nem külömben a* neve-* zett Városnak

Részletesebben

Nro. 53. A' F E L S. R. CSÁSZÁRNAK ÉS A. K IR Á L Y N A K KEGYELM ES EN GEDELM ÉBÖL.

Nro. 53. A' F E L S. R. CSÁSZÁRNAK ÉS A. K IR Á L Y N A K KEGYELM ES EN GEDELM ÉBÖL. Nro. 53. A' F E L S. R. CSÁSZÁRNAK ÉS A. K IR Á L Y N A K KEGYELM ES EN GEDELM ÉBÖL. Kőit Bétsóen Kedden Dectmterrusk 3 1-ik napján t 1799-t i ejztendőben. B é t S. ö tö d naptól fogva o lly keményen viseli

Részletesebben

Á Á É É É ü í Á É Á ú Ó ő ő í í ú í í ü ü ú ü ü ü ő ú ű í í ő ü í ü ú ü ú ü ü ü ő ő í ő ő ü ő ü í í í ü í í ü í í í ő í ő ő ő ő í ü í ő ő í í ú ű ü í ú ü ú íő ő ű ű ő ű ű í í ú ú í ú ő ű í í í ü ő ü íí

Részletesebben

ó Á ő Í ő Ö Á Á É ó ő Ü ú ő ó ó ó Í ű ő ó ó ő ő Í Í ó ó ú ó ó ú ó Í ü ü ó ü ó ü ő ó ú Í ű ó ü Í ó ó ó ő ó ó ú ő ű ó ó ó ü ó ú ó ő ő ó Í ó ó ú ó ü ó ő Í Í ő É ú ő ü Í ó ó ó ó ü ő ó ő ó ó ó ó ó ó ü ő Í Í

Részletesebben

Ő Ö ü ö ü ü ó ó Á ü ó ó ó ű ö ü ü ö ü ö ö ű ü ö ü ü ö ö ö ö ü ü ó ü ú ü ö ö ó ó ö ö ö ú ü ö ö ó ó ö ö ö ö ö ü ü ö ö ü Á ó ö ó ű ö ó ö ö ö Ö ö ö Í ó ü ú ó ö ü ú ö ö ö ó ó Í ü ó ú ö ö ö Ö ó ü ó ú ü Í ö ü

Részletesebben

Nro. 29. A 5 FELS. R, TSASZÁRNAK ÉS A. KIRÁLYNAK KEGYELMÉS ENGEDELMÉBÖL; Mi Bétsbéti Aptüisnek 8-dik napján 1796-dik efztendoben.

Nro. 29. A 5 FELS. R, TSASZÁRNAK ÉS A. KIRÁLYNAK KEGYELMÉS ENGEDELMÉBÖL; Mi Bétsbéti Aptüisnek 8-dik napján 1796-dik efztendoben. Nro. 29. A 5 FELS. R, TSASZÁRNAK ÉS A. KIRÁLYNAK KEGYELMÉS ENGEDELMÉBÖL; Mi Bétsbéti Aptüisnek 8-dik napján 1796-dik efztendoben. Batáviai Respublika.. xjcter Pálnak lelketlen testé 1 ő ember által vite->

Részletesebben

ő Ö Á Á É ő ü ű ü ő ő ú Ö ő ő ö ő ő ű Á ő ö Í ő ü ö ö ő ú ő Í ő ő ő ö ő ú ú ü ö ö ő ö ő ú ő ő É ö ú Á ő ö ú ű ö ü Ú ű ű ö ö ő ö ő ú ű ö ő ö ű ö ő ö ö ú ö ő Ú ö ö Ú ú ö ö ú ö ő ő ő ö ö ú ű ü ű ö ö ö ö ü

Részletesebben

M A G Y A R KŰRIÉ. Bécs, Kedden, Április? w - d i k é n, 1826.

M A G Y A R KŰRIÉ. Bécs, Kedden, Április? w - d i k é n, 1826. M A G Y A R KŰRIÉ Bécs, Kedden, Április? w - d i k é n, 1826. Orosz Birodalom. szentelték.- A' szeretetnek és tiszteletnek ezen külömb-külömbféle bizonyításai, mel- Ha (így beszéli a' PetersburgiFran-

Részletesebben

Ú ő ő ő Í ő Í Í Í ü ő ű ú ü Ú ő Á ü ü ü ü Í ü ü ő Ú ü Í ő ú ü ú ü ő ő ő ő ő ő ő Íő ő ü ő ú Í ő ő ő ő ú Í ú ü ú ű ő ő ő ő ő ő Íő Ü ő ű ő ő ü ő Á ő ü ő ő ü ú ú ő Í Í ú ü ú ő ő Í É ü ő ű ő ő ú ü ő ú ü Í ü

Részletesebben

ő ő ú ö ú Í Í Í ö úú ö ö ö ö Ú ú ú ö Ó ö ő ú ö Ú Í Í Í ö Í Á Á ú Á ő ö Ú ö ú ú Í Í ö ö Ü ö ö Á ö ő ö ú ö Ú Í Í Í Í ö ö Ü ö Í ü Ü Í Í ő ö ú ö ú Í ö Á ü ö ö Á Í Í Ü ö Í ő ö ő ú ö ú Í Í Í ö ö Ú ö ö ö Í őí

Részletesebben