( A' R0 "AT T-'AK/ARIttS AP. KIRÁLYI FELSÍG NÉK KEGYELMES ENGEDELMÉVEL. Indáit SÉTSBŐL Kedden i. Májusban 1792.

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "(350 547. A' R0 "AT T-'AK/ARIttS AP. KIRÁLYI FELSÍG NÉK KEGYELMES ENGEDELMÉVEL. Indáit SÉTSBŐL Kedden i. Májusban 1792."

Átírás

1 ( A' R0 "AT T-'AK/ARIttS AP. KIRÁLYI FELSÍG NÉK KEGYELMES ENGEDELMÉVEL. Indáit SÉTSBŐL Kedden i. Májusban Elegyes jegyzdjeh. jj^llle / cut ánna a' Tavafz a' múlt héten az elein t erő gyümöltsöknek nagyobb réfzét Bétsben e s e 2 e k Aultriában fel-tsemegéízte volna, már moft e!?7 néhány napoktól fogva a' leg - kellemetesebb m <-'eg idők járnak. A' mint irják a' 2 Magyar, azucól, az idén foholt fem íbk tayafzi gyümőlts í>i; e/en. Ruditól irják, a''nagy Cn ". ~~ f-omról azt, hogy itt «:velzek ze.velzek után 1 kemény hó-harmat ' esvén, nem nen tsak }virágos fákban, de még a' -ki-riigyedzett f fzöllőia.<ba». t..i s íbk károkat -- okozott. Érdél ílyböl, "tajsi-tál fogva Kalowárig mindenünnen ezt irják.! * "iih::r íii'tzár. és ' Kinfzki vasas Sergei ""ozdnjna^.küíjó Aufiriábái, & onnan talám küjjebb *~. valamint az Esterházy Hüfzár Sűrge-is 2>t?/t Or- ízág- N n

2 543 ^ f/.ágból Máj..o-dikén mozdulni fog. - Ügyért ji.k, liogy Máj. i-sö napján megint egynéhány noo mp vett volna uu parantsblatot. *T Béts melett termcr,ni>nd az ujjanon öntött ágyúkat próbákatjak. A' N. Magyar Kir. Teftörzö Seregnek Sudara yalo^ mdnlá.sa a' jövő Péntekre haladt 1 T. N. sir ad V-mcgvének Közönséges GJÜSSÍ Apr. íó-chkan tartatok Sí. Zsadányi ifjabb Aldfy Pal Ur ö l'.xja Fö-ispányi elöl Ülése alatt., és az Orl/.áp-gyiiié.sére Követeknek válofztatíakt. isi All-Ispány l.delsbachcr 'Sigmond, és T. SzaplonW Mihály Urak. Ezen JS'. Arad V-gye azon 600 egéfz Orfzágból ki-állittandó Katonák közzül a'mi reáesett már ki - állította, és a' N. Devins Sebének állal adla. Kolosrái ü'2-dik Apr. Tegnap estvái it órakor adá-ki halhatatlan nagy Lelkét ama minden tekintetben nagy Férfi Gróf Teleky Ádám ür ö,exja ma Koporsóba tétetik, é.s holnap vitetik a'maga Sirhalmához Londro. Ezen történetről várjuk a' környülállásos bővebb tudósítást. ügyijük, hogy Ver farkas Urat-is a' Gutta ütötte volna meg, és igy mind a',3 Testvért ezen véletlen nyavallya érte volna. ', Zala Egeifzeg. 24. April Ezen folyóh napnak 18 dik napján tartatott ezen Ns Varmegy ben Karmai Mező Városban, Néhai Tettes» Vzlö f'allir.i Inkey Boldisdr Urnák halotti ja, jóval későbben fzomorú Halálának napjánál, ra vei Tok Méltóságos és I\ T eroes Famíliákkal lev éd J séci öfzvc-köttetése, a' gyáfzos Feleket g, vólr be várni: de egyébaránt is a'' gazdag, fce ' z, a d c e m é.s és fzép rendel intézett pompa, «, ngyife engyifz napot kivánt előre, ugy lévén mindenek mindenek ez^y^ ^, Inncpen intézve, a'mint azt egy üly en i^era W- lékezetű Halottnak tekintete kívánta es ^ A' Szent Ferencz Fijainak TemplomaPa^ az ájtatosság, az öfzve sereglett letíocöj pieketí' fllíobb reudu'tifztelőknek olly nag fz.a«)u &> bei)l

3 549 bet, millyenre a' moft tifztelt Atyák, magok Klastnmában nehezen emlékeznek. A' Boldogúltna! Özvegyje, és hyólcz élő magzati, a' hozzájok tarozó íiralmas felekkel egéfz Gyáfzban jelentek- 'niq. A' Szent Misét Püspöki süveg alatt (sub Inüla Pontific. ) mondotta Fö Tifztelendö Mező Sztgedi Szegedy János Felső öríi Praepost Ur, igenérákeny-fzomorú Muzsika ízó alatt. A' Koporsó mint-egy más-fél ember magafságriyira a' nagy oltár előtt fel-vólt emelve, és a' hoizfzában, mind a'két oldalán, sűrűen hét sorú viafz Ggyertyákkal világosítva (és czimerekkel ékefitve) mellyek mind igen fzép munkájú, és tsak éppen ezen fzomorú pompára kéfzült tartókban égtek a' Szent Mife végeztéig. Az alatt közel három ízázig való vastag viafz Gyertyák, és ugyan annyi, tafotára feltett nemeli czimere a' meg-hóltnak, ofztogattattak: az Isteni tifztelet végeztével pedig az alább emlittendő halotti Predikatzió is nyomtatásban. Mennyi lett lé- (gyen a''kívülről bé-gyült fokaság, meg-tettzik abból: hogy az ebédkor az Uraság' Házánál, a' Főbb rendűek' és fzomorú felekezet' fzámára kilenzven fzefméllyre, Klaflromban pedig a' többtifztelöknekfzáz húfz fzemélyre vala afztal terítve, és kevés hely maradott ürefsen. Ne gondolja pedig a' Kurir vagy azt, hogy nints helyje a' közönséges újságokban egy illyen nevezetes Halottról való hir adásnak, vagy azt, hogy fzükségtelen az illyen halotti Pompa egy nemes Ember' halálának meg-tifztelésére. Mertínkey Boldisár Ur, a' mellett, hogy világi tekintetre is nagy és Fö Ember volt, négy nemes Vármegyéknek Törvény- Tábla - Birája, egynek pedig (Zalának) vólt-vice Ispányja, egy nagy hirű és különös fzerentséjü Gazda, 's Őstől maradott. Javainak, ötven hatvan-ezer forint efztendőnként való jövedelemre okos fzaporitója : voltak ollyan viríusi is mellyek nagy emlékezetet érdemlettek; ö volt az, a ( ki már közönséges Újságokban is ditsértetett.hogy a régi Magyar viseletnek bej hozára végett Jobbágyainak tsákokat ofztogatott: ö az, (a' ki a' fzük-

4 st-p nejen marhajtt mcg-tizedelte, és fzegény jowgyinak ki ofztotta, söl mikor a' marhákból egy te. genyack nem jutott, annak, azt a' minek jutni Hl Y lia? k^''- J'cnzel íizette: jó téteményivel azomlin íluseketlm nem l'zerelelt, sött ha elkerülhette, nilvan nem is tselekedte; úgy-hogy hóltta után, líteles jelentésekből, lókkal bővebb-ember-fzeretete ott világosságra, mint a' mennyit tartott a' Világ fjele; maga azomban magára nézve nagyon tudta 's okosan bilte,^ és másokkal is el-hitette, hosy a' teiméfzet kevéfsel mcg-elégízik, és a' kinek fzázannyi van mint a' fzegénynek, nem fzükség hogy fcáz annyit egyék, igy ék, mint a' fzegény. A' nántezt, egy igen bolfs l'redikntzióban, de egyfzersmind minden tekintetben talpra elélt Oratzioban, igenfzépen elő adta ugyan azon alkalmatossággal nagy Tifzteletii Hajas István Vefzprémi Plebacus és Efpereli Ur (a' Textus volt: Tit: 2: w. 12, 13. Megtagadván az Istentelenséget és a' világi kívánságokat, józanon, r's igazán, és áilatosan, éljünk é világon^ várván a báldog reménységet, és a'.nagj Isterí's a mi iihezitö Jesus Krijiusunk' ditsöfségénekeljövetml) A' kinek azon nemes munkája lett leg-nagyobb 01 Izére az egéfz halotti pompának. Melly Predikaízio hallására, mind a' boldogúltnak mind az OratornaK tilztclségére ez egy-nehány for verset irta Horvát* Adám. Sok él (sok akkor kezd élni; kit koporsóbazárnak Hajas István életet ád Inkény Bóldisdrnak; Az okost sok nyelnek alól egy böltsnyelv fel-oldozz, Setéttel takart virtusit világosságra hozza. _ Jnkeyt a' hir Gazdaq-nak, 's tsak eazdd-nak baae, 'S I/né Hajas, egy Kcrefztyén 'PhilosepnussdW - Be-tölt tehát, boldog halott! az, a' mit utolja* Kértél Istentől, az isten több ezer áldására- Nem tsak mennyben de köztünk is nyertei eletet 'S elevenéi festett élted ;! soknak tükör W«eíett ' A'

5 A' kik kívül mást mutatnak, 's a' fetétben mást tefznek, Jó nevek van életekben, de rofzfzul tselekefznek. Boldog vagy I n k e r l boldog lelketlen tested' pora. Hogy éltednek holtod után Hajas lett Oratora. - 'S ha Ilomerust síchillesnek nagy Sándor irigylette; Neked Hajast fok tettelelt Széni, Bőlts irigyelhette. China és az Orqfz Birodalom. Ez ritka Artíkulus az Európai Ujjságokban. A' Chinaiak nagyon hasonlítanak á' magokkal való meg - elégedésre nézve az Ánglus nemzethez. Nem fokát búsulnak rajta, ha az Európaiak nem tudnak-is róllok femmit. A' Jésuilák tsak voltak Cliinában. A' roppant Orjofz Birodalom, mely Napnyúgott felöli Lengyel Orfzdggal határozódván, Nap keleten a' Chinai fsáfzdrságnál jóval mefzfzebb nyúlik, és a' melly minden Európai Fejedelmek közzül ezen Nap keleti kevély nemzetiségnek fzomfzédságával egyedül ditsekedhetik, alig viheti véghez, hogy tsak nému-némü kereskedés és egyezés forinát-is tarthafson ezen nemzettel. Nintsen egy ritkább dolog, mint a' Chinai Státusnak valamelly Európai Hatalommal való Traktáját, és ehez küldött írását olvasni. Moft egy irást küldött a' CAíW Kormányfzék Péicrsburgba az "ürofz Senatushoz, mely f maga. ritkaságáért-is ugyan, de különösön azértis méltó az olvasásra, mivel reménséget ád nékünk furopaiaknak, hogy talám ezután az Orofzok által l nall r, unk ha tsak ritkán-is valamit ezen hires fiinál nemzetről. A'Levél ez :,» Mi (a' Chinai Kormányfzék} jelentést tettünk a,rni Tsáfzárunknak az Oroíz Senatusnak azon kívánságáról, melly fzerint ti vélünk, a' fzélen vah Kereskedést ismét meg ujjitani, baráttágoson és bé- Kefségescn élni kívántok, ö nékünk azt parantsolia nektek tudtotokra adni, hogy mi az Oroíz nemzettel jsmet el-kezdbeljük a' kereskedést olly feltétel a- >. ha a' dolog jó rendel menni, és a' békefség fokoson helyre állíttatni fogna. Ellenben ha ismét

6 55* fa mét igazságtalanságok mennének véghez, má'r akkor ezen kereskedés minden reménség nélküli örökre hé fogna záratni. A' tolvajok és egyéb bűnösök, ha hozzánk tartozó fzeméllyek lefznek, általunk ítélteikének és biintettefsenek - meg, a'ti hozzátok tartozók ti általatok. Rendellyetek biztosokat, kik a' miéinkekkel tegyék-meg a' rendeléseket, hogy a' réiren félbe fzakadotl. kereskedés ismét fel-álhasson, és a' két Tsáfzárságok között egy örökös meg egyezés állyon lábra, 's a' t. Azt irják, hogy a' Südermanlándi Hertzeg a' Svéd Régens már közönségesen ki-hirdettette volna, hogy magát a' Frantziák dolgába tcllyefséggel belé elegyíteni nem fogja, hanem minden erejét az igazgatása alatt lévő Svc'tziának tsendefségben való tartáfára fogja fordittani. A' Török birodalomból ezen hónapban Triefien keretitől egy 179 föböl álló fzerentsétlen féreg érkezek Láybachba. Ezek a' Török határ - fzelekf estének vala fogságba, melly alatt már * «z f«n ' tol fogva nyögi enck. 103 afzfzony és 19 ierjti mély vólt közöltök, még pedig 13 fér í 20 fzony gyermekek 8 efztendőn aloll, 11 «rj 1,es^ leány gyermekek pedig 8 efztendőn fellyul váltanak. Ezek Láybaclban a' fok nép előtt kozonse gese.i ycndégelte.tenek-meg; és 243 forintiokaw^ tenek ajándékban. Innen alább indíttatta* vár felé. t. ve iliet- Az slvr'niai Patrióta fogjokrol azt J e 5L tijr. jiik-meg, hogy ezeket a' nép, a' ^ ^Lgból, vén, még az előtt ki-botsátc-tta vala d "j^táminek elótte a' Nemzetirgyiílés az ö e - ^ íe sokat meg-határozta volna. A' l e /f.f\ e voudan, ki moít már azért, hogy a?,^mn J púexí tud" tiókor az embereknek nyákokat «?! U V nev«tevágni és vágatni, nyak-nyeső J ourdan^\., tisértetik, kiszabadulása után egéfzfz trrfj 1 * int ték-bé Arlesbe, és a' Mar/ettle-behek ^ ^ t t 1 leg-nagyobb győzedelmes, feéuyel űpt""^,.

7 ^ %í$? 453 városban. Egyéb aránt a' Frantzia környülállások moll fem jobbak j mint ez előtt egy honnappal voltak. Moll is tsak azt kérdhetné valaki; hát hogy lefzfz már? 's moft is tsak azt a' feleletet venné: hogy várokozzék még egy kevefeta'tudakozodáfsal. Hogy a' Pápa a' máfodik Bulláját által a' Frantzia ' Papoknak 60 napokat engedett légyen, már jo réfzt vagyon tsak annak 60 napja, hogy mi is ki-hirdettük, és igy hem fokára fog a' 3-dik Bulla is következni. Azt mondják hogy némelly Papok a' máfodiknak ki-hirdetése után vifzfzá vonták a' magok hazafifágokrol le-tett ügy nevezett Patrióta hiteteket. slnftri.ai Belgiumból ezeket irják. A' Löveni Komendanshoz Gen. Mikovinihez égy parantsolat érkezett Brüfzfzelböl, hogy Apr. 20-dikáig 12 ezer Prufzfzus katanák fognának odazó'iwiáémeg-érkezni, kiknek tehát a' Tanáts fzálláfl: kéfzitteni fel űé mulafsa. A' Fö Kormányozoktol is érkezett ugyan akkor nem tsak Lövenbe, hanem Mekhelnbe *s más várofokba is rendelés az.iránt, hogy az érkezendő Prufzfzus Sergek ügy íáttafsanak, fogadtafsának és tartafsanak, valamint a' Ferentz Király Sergéi. Az ide való Belga Státusok meg-változtatták a', ma. gok gondolkodásokat, és közelebbről e' következendő punktumokkal inditottanak egy Követet BétS felé 1.) Hogy mind a' hátra lévő, mind a' rendes Subfidiumnak meg-íizetésére kéfzek volnának.^ 2.)' Hogy a' Revolutió miatt mind ö Felségének, nrind némelly magános fzeméllyeknek ökozódott károkat meg-fizetni, és ez által a' népet nem terhelni akarván, ebben a' réfzben a' magok príerogativájokról le-mondanak, 's a' papi Státus is azt, a' mi fogyatkozás még hátra tanálna lenni, maga hi-fogná pótolni. 3.) Hogy Károly fő Hertzeg "ek minden efztendei'ajándékba 300,000 Belga.forintokat fognának fizetni. 4.) Hogy ö Felségétől, a' fő Tanátsból ki-rekefztetett 5 Tanátsosok- "ak vifzfza tétettetéseket kérnék és remellenék. - Már

8 554 Már igy tsak remélhetjük Belgiumban-is a' békéssegél. Tudófitás. Bihar Vármegyében, Diofzeg Uraság réfzérol.iiiiek kinek jelentetik, hogy minekutánna a' neveveit Mgos Uraság a' hires' Gróf Dieíríchftem közel Debrecenhez IJo/zfzú Pdlyban lévő Ménesében i;;o darab Lovait Licitátió által el-adni eltökéllette volna, három bizonyos napokra, ugy-mint Májusnak 14-dikére és Júniusnak 4-dikére és 25-dikére ezen folyó efzlendöben 1792-ben határoztátott. Kzen Lovaknak fzáma között talátlatnak 8 fzép Ménlovak, mellyek minekutánna illendően meg-betsiiltctnek >, ároknak harmad réfze el - hagyása u- tán, 100 forintoktól fogva 300 forintokig fognak adattatni. Öt 5 efztendös Tsödörök 120 forinttól fogva 1S0 forintokig. Nyóltz két és egy efztendös Tsödörök Tsikok 20 forinttól fogva 75 forintokig, 70 réfz fzerint tsikós, réfz fzerint terhes Kantzák ió efztendös koroktól fogva 4 efztendös korokig, es forinttól fogva 100'forintokig. És 24 három eí/iendö.s koroktól 1 efztendös korokig való Kantza Tsikok, az utobbiak-is azon képpen, mint &i: elsők fognak a' tartott illendő betsü után, és harmadik réfze el-hagyása után Licitatiora botsáftatm, és a' Coliicitáns 'Uraknak egy egy' darab a' megbelsiilt áron aloll-is által botsáttatni. ^ ' j ' azért a" meg-nevezett napokon Hofzfzú Ffl^a" hol a'ménes tarfatik, meg-jelenjenek, a' hol a 1 tátió mindenkor reggel 9 órától fogva 11 -ig> " után 3 órától fogea 6-tig fog tartatni. Sz. S.

1Móz 6,1-22 Az özönvíz előtti kor

1Móz 6,1-22 Az özönvíz előtti kor 1Móz 6,1-22 Az özönvíz előtti kor Lőn pedig, hogy az emberek sokasodni kezdének a föld színén, és leányaik születének. És láták az Istennek fiai az emberek leányait, hogy szépek azok, és vevének magoknak

Részletesebben

CSABA KIRÁLYFI. Első dolgozat. Első ének. "Csuda, hogy mindeddig nem emlékeztünk erről." Ilosvai Péter. Szász Detre

CSABA KIRÁLYFI. Első dolgozat. Első ének. Csuda, hogy mindeddig nem emlékeztünk erről. Ilosvai Péter. Szász Detre CSABA KIRÁLYFI Első dolgozat 1853 "Csuda, hogy mindeddig nem emlékeztünk erről." Ilosvai Péter Első ének Szász Detre Harsog vala egy szó nyugattól keletig, Etele nagy király hogy már közeledik; Ádria tengernél

Részletesebben

MÍG TART A KEGYELMI IDŐ

MÍG TART A KEGYELMI IDŐ A MAGYAR EVANGÉLIUMI RÁDIÓ ALAPÍTVÁNY KIADVÁNYA 2006./2. szám Amikor nincs tovább Egy darabig elvisz a láb is de gyilkos ingoványhoz ér félelmetes szakadékhoz ér zúgó folyam partjához ér és akkor nincs

Részletesebben

és teheti az oltárra. Csak papoknak szabad azonban a felszentelt ostyát a szentségtartóból kivenni és egy szentségtartóba tenni.

és teheti az oltárra. Csak papoknak szabad azonban a felszentelt ostyát a szentségtartóból kivenni és egy szentségtartóba tenni. 3. fejezet: Jézus, az egyetlen megmentő és megváltó Ki nekem Jézus? Lukács evangéliumában olvassuk, amikor a pásztorok nyájukat legeltették, megjelent nekik egy angyal: az angyal így szólt hozzájuk: "Ne

Részletesebben

A Cleodon historiája, a ki is maga eszerent irja le a historiáját.

A Cleodon historiája, a ki is maga eszerent irja le a historiáját. A Cleodon historiája, a ki is maga eszerent irja le a historiáját. Én nemes. és gazdag atyatol. és anyátol születvén, a nagy apám két fiat hagya maga után. agénort. és timánt, akiket a baráttság anyira

Részletesebben

Isten áldásában gazag, boldog új évet!

Isten áldásában gazag, boldog új évet! X. évfolyam 1. szám A keresztény nemzeti gondolat hírnöke * Tár sa dal mi, kul tu rá lis, ha gyo mány õr zõ fo lyó irat * Ára: 100 Ft 2003. ja nu ár Szá munk tar tal má ból: - Im memoriam: Szmola Sán dor

Részletesebben

-------------------------------------------------------------------------------------------------

------------------------------------------------------------------------------------------------- Füzesgyarmat Város Önkormányzat K é p v i s e lő- testülete 5525 Füzesgyarmat, Szabadság tér 1. sz. (66) 491-058, 491-401, Fax: 491-361 E-mail: fgyphiv@globonet.hu -------------------------------------------------------------------------------------------------

Részletesebben

I. MI A KONFIRMÁCIÓ? KÉRDÉSEK

I. MI A KONFIRMÁCIÓ? KÉRDÉSEK I. MI A KONFIRMÁCIÓ? KÉRDÉSEK 1. Mi a konfirmáció? Felfedező úthoz hasonlítottuk: megismerjük benne református keresztyén hitünk tanításait, egyházunk életét, valamint az egyház Urát, a mi Urunk Jézus

Részletesebben

Az elmúlt idő nyomában

Az elmúlt idő nyomában www.szentlelek.catholic.ro Ezzel a sablonosnak tűnő gondolattal kezdeném: Karácsony táján mindig marad néhány percünk arra, hogy egymásra gondoljunk Áldásost, békést, szeretetteljest, boldogot és szerencsést

Részletesebben

MARÓTHY ISTVÁN ORVOS, V Ö R Ö S M A R T Y DIÁKKORI BARÁTJA írta: BÁLINT SÁNDOR (Szeged)

MARÓTHY ISTVÁN ORVOS, V Ö R Ö S M A R T Y DIÁKKORI BARÁTJA írta: BÁLINT SÁNDOR (Szeged) MARÓTHY ISTVÁN ORVOS, V Ö R Ö S M A R T Y DIÁKKORI BARÁTJA írta: BÁLINT SÁNDOR (Szeged) ITanulótársai közt nem volt senki, ki írogatott volna * mondja klasszikussá vált életrajzi munkájában Gyulai Pál

Részletesebben

Ez a könyv Szécsény Város Önkormányzatának támogatásával jelent meg. Komjáthy Anzelm. Önéletírás

Ez a könyv Szécsény Város Önkormányzatának támogatásával jelent meg. Komjáthy Anzelm. Önéletírás Komjáthy Anzelm Ez a könyv Szécsény Város Önkormányzatának támogatásával jelent meg Önéletírás Készült Budapesten, 2000-ben. Felelős kiadó, műszaki szerkesztő, borító: Andor Csaba ISBN 963 85734 xxxx ISSN

Részletesebben

Nálad költöm el tanítványaimmal a húsvéti vacsorát.

Nálad költöm el tanítványaimmal a húsvéti vacsorát. www.communio.hu/luxchristi 2009. Húsvét X. évf. 1. szám (36) A dunaharaszti és taksonyi katolikus egyházközségek lapja Nálad költöm el tanítványaimmal a húsvéti vacsorát. [Mt 26,18] Megváltó Krisztusunk!

Részletesebben

ÉLET. Kéthavonta megjelenõ folyóirat 2008. szeptember október 62. évfolyam 5. szám. A tartalomból:

ÉLET. Kéthavonta megjelenõ folyóirat 2008. szeptember október 62. évfolyam 5. szám. A tartalomból: UNITÁRIUS ÉLET Kéthavonta megjelenõ folyóirat 2008. szeptember október 62. évfolyam 5. szám Bartók Béla síremléke a Farkasréti temetõben A tartalomból: Imádság Õszi Hálaadás ünnepén Zsoltáros hálaadás

Részletesebben

IPAROSOK, CSÁSZÁROK, KIRÁLYOK

IPAROSOK, CSÁSZÁROK, KIRÁLYOK MÓRA FERENC IPAROSOK, CSÁSZÁROK, KIRÁLYOK ÉS EGYÉB CÉHBELIEK SZUKITS KÖNYVESBOLTOK. BUDAPEST. SZEGED. PÉCS A tudós, meg a csizmadia. Egy német filozófus, aki a tudományokba kopaszodott bele, rájött arra

Részletesebben

A MAGYAR EVANGÉLIUMI RÁDIÓ ALAPÍTVÁNY KIADVÁNYA. 2010./2. szám. Mit keresitek a holtak között az élőt? Nincs itt, hanem feltámadt.

A MAGYAR EVANGÉLIUMI RÁDIÓ ALAPÍTVÁNY KIADVÁNYA. 2010./2. szám. Mit keresitek a holtak között az élőt? Nincs itt, hanem feltámadt. A MAGYAR EVANGÉLIUMI RÁDIÓ ALAPÍTVÁNY KIADVÁNYA 2010./2. szám Mit keresitek a holtak között az élőt? Nincs itt, hanem feltámadt. Lk 24,5-6 2 2010 / 2 Keresztény családba születtem. Nagyon szerettem a szüleimet,

Részletesebben

NYELV ÉS BE SZÉD MINT A KARTEZ IÁNUS EM BER DIF FER EN TIA SPECI FI CA- JA

NYELV ÉS BE SZÉD MINT A KARTEZ IÁNUS EM BER DIF FER EN TIA SPECI FI CA- JA Dékány And rás NYELV ÉS BE SZÉD MINT A KARTEZ IÁNUS EM BER DIF FER EN TIA SPECI FI CA- JA (Ap ró meg jegy zé sek egy is mert descartes -i szö veg hely néhány idé ze té hez ) Elsô idézet: azok, akik tud

Részletesebben

A Szentlélekbe való bemerítés

A Szentlélekbe való bemerítés Bereczki Sándor Mindenki Temploma Ta n í t á s o k 6. A Szentlélekbe való bemerítés Bereczki Sándor A Szentlélekbe való bemerítés A Szentlélekbe való bemerítés Tanítások sorozat 6. Copyright 2010 Bereczki

Részletesebben

Isten Országa a Bibliában. A Szentlélek a Bibliában

Isten Országa a Bibliában. A Szentlélek a Bibliában Dr. Kovács L. P. Bánk OFM BIZONY MONDOM NEKED, MÉG MA VELEM LESZEL A PARADICSOMBAN Lk 23,43 Isten Országa a Bibliában A Szentlélek a Bibliában Készült XVI. Benedek pápa PORTA FIDEI motu propio apostoli

Részletesebben

Rázd ki magad a porból

Rázd ki magad a porból Graham Powell Rázd ki magad a porból Graham Powell A mű eredeti címe: Christian, set yourself free! Sovereign World Trust PO BOX 777 Tonbridge Kent TN11 9XT England All rights reserved Minden jog fenntartva.

Részletesebben

Medjugorje nap Szekszárdon

Medjugorje nap Szekszárdon 16. évfolyam 5. szám Hatvankettedik szám 2009. november A SZEKSZÁRDI KATOLIKUS EGYHÁZKÖZSÉG TÁJÉKOZTATÓJA Öt követ adok nektek a ti Góliátotok ellen 2009. február hetedikén egyházközségünk képviselő-testülete

Részletesebben

Dr. Hecker Walter. A Bábolnai Arab Ménes

Dr. Hecker Walter. A Bábolnai Arab Ménes Dr. Hecker Walter A Bábolnai Arab Ménes Dr. Hecker Walter A Bábolnai Arab Ménes Magyarországi Arablótenyésztők Egyesülete 2014 Tartalomjegyzék A köszönet szava A szerző hálás szívvel köszöni kedves barátjának,

Részletesebben

ÁGOSTON SZELLEM VAY ADELMA

ÁGOSTON SZELLEM VAY ADELMA SZFÉRÁK A FÖLD ÉS A NAP KÖZÖTT KÖZLI ÁGOSTON SZELLEM VAY ADELMA MÉDIUM UTJÁN NÉMETBŐL BUDAPEST, 1925. KI AD JA A SZELLEMI BÚVÁROK PESTI EGYLETE 2 A kiadó előszava Kellemes szolgálatot vélünk testvéreinknek

Részletesebben

A MAGYAR EVANGÉLIUMI RÁDIÓ ALAPÍTVÁNY KIADVÁNYA 2007./3. szám

A MAGYAR EVANGÉLIUMI RÁDIÓ ALAPÍTVÁNY KIADVÁNYA 2007./3. szám A MAGYAR EVANGÉLIUMI RÁDIÓ ALAPÍTVÁNY KIADVÁNYA 2007./3. szám Még a fának is van reménysége: ha kivágják, újból kihajt, és nem fogynak el hajtásai. Még ha elvénül is a földben gyökere, ha elhal is a porban

Részletesebben

SZEGÉNY ÖZVEGYASSZONY Alapige: Márk 12: 41-44 Amikor Jézus leült a templomi persellyel szemben, nézte, hogyan dobja a pénzt a sokaság a perselybe.

SZEGÉNY ÖZVEGYASSZONY Alapige: Márk 12: 41-44 Amikor Jézus leült a templomi persellyel szemben, nézte, hogyan dobja a pénzt a sokaság a perselybe. SZEGÉNY ÖZVEGYASSZONY Alapige: Márk 12: 41-44 Amikor Jézus leült a templomi persellyel szemben, nézte, hogyan dobja a pénzt a sokaság a perselybe. Sok gazdag sokat dobott bele, egy szegény özvegyasszony

Részletesebben

MONUMENTA HUNGARICA II.

MONUMENTA HUNGARICA II. ANTONIUS DE BONFINIS DE REGE MATHIA RERUM UNGARICARUM DECADES A LIBRO IX. DECADIS III. USQUE AD LIBRUM VIII. DECADIS IV. MONUMENTA HUNGARICA II. BONFINI MÁTYÁS KIRÁLY TÍZ KÖNYV A MAGYAR TÖRTÉNET-BŐL Latinból

Részletesebben

HÍVÓ SZÓ A LÉLEK EREJE. Vesztek erőt, minekutána a Szentlélek eljő reátok. (Apcsel 1:8)

HÍVÓ SZÓ A LÉLEK EREJE. Vesztek erőt, minekutána a Szentlélek eljő reátok. (Apcsel 1:8) IV. évf. 9. szám 2013. május 19. HÍVÓ SZÓ SzigetszentmiklósKossuth utcai Református Egyházközség lapja A LÉLEK EREJE Vesztek erőt, minekutána a Szentlélek eljő reátok. (Apcsel 1:8) Pünkösd a Szentlélek

Részletesebben

14. fejezet: Család Istennel

14. fejezet: Család Istennel 14. fejezet: Család Istennel Isten nélkül senki nem építhet fel egy családot: Ha az Úr nem építi a házat, az építők hiába fáradnak. Hogyha az Úr nem őrzi a várost, az őr hiába őrködik fölötte. (Zsolt127,1)

Részletesebben

Az egyháztörténelem nagy alakjai

Az egyháztörténelem nagy alakjai PPEK 639 Bocsa József: Az egyháztörténelem nagy alakjai Bocsa József Az egyháztörténelem nagy alakjai mű a Pázmány Péter Elektronikus Könyvtár (PPEK) a magyarnyelvű keresztény irodalom tárháza állományában.

Részletesebben

A SZENTÜLEKRÖL, MINT Á KERESZTÉNY EGYHÁZAT ALKOTÓ ÉS ' FENNTARTÓ ERÖRÖL, 64.. A szentlélek meghatározása.

A SZENTÜLEKRÖL, MINT Á KERESZTÉNY EGYHÁZAT ALKOTÓ ÉS ' FENNTARTÓ ERÖRÖL, 64.. A szentlélek meghatározása. NEGYEDIK RÉSZ. lsten országának In'i!'gvalósulásáról: a keresztény egyházról. ELSÖ FEJEZET. A SZENTÜLEKRÖL MINT Á KERESZTÉNY EGYHÁZAT ALKOTÓ ÉS ' FENNTARTÓ ERÖRÖL 64.. A szentlélek meghatározása.. A szent

Részletesebben

A Mindenes Győjteménynek Orvosi szemekkel való meg-visgálása 1

A Mindenes Győjteménynek Orvosi szemekkel való meg-visgálása 1 Kiss László A Mindenes Győjteménynek Orvosi szemekkel való meg-visgálása 1 Mielıtt az orvostörténészek felhördülnének ilyen címő munka pedig nem létezik! töredelmesen bevalljuk, hogy tanulmányunk címe

Részletesebben