SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA (SZMSZ)

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA (SZMSZ)"

Átírás

1 Kálvin János Református Szociális Szolgáltató Központ SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA (SZMSZ) Hajdúböszörmény,

2 veletek vagyok minden napon / Máté 28, 20b / Preambulum Az Egyház küldetése, hogy kinyújtott kézként felsegítse az elesetteket, reményt vesztetteknek új értelmet adjon, eltévedteknek célt mutasson, és megértsék azok, akik már elhitték önmagukról, hogy hiábavaló az életük, hogy hasznosak, szükség van rájuk, nem véletlen, hogy ajándékul kapták az életet. Ezen gondolatból kiindulva alapította meg a Hajdúböszörmény Kálvin téri Református Egyházközség a Kálvin János Református Szociális Szolgáltató Központot, az alábbiak szerint: 2

3 Tartalomjegyzék Preambulum... 3 Tartalomjegyzék... 3 I. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK... 5 I.1. Bevezetés... 5 I.2. A Szervezeti és Működési Szabályzat hatálya... 5 I.3. A Központ fontosabb feladatai... 5 I.4. A Központ célja... 6 II. AZ INTÉZMÉNY JOGÁLLÁSA, FELADAT-, ÉS HATÁSKÖRE... 7 II.1. Jogállása... 7 II.2. Képviselet... 7 II.3. Feladat- és hatáskör... 7 II.4. A Központ tevékenységeinek Sztv. szerinti besorolása... 8 II.5. A férőhelyek száma... 8 II.6. Feladatok, tevékenységek forrásai... 8 III. AZ INTÉZMÉNY SZERVEZETE... 9 III.1. Az intézmény szervezeti tagozódása... 9 III.2. Az egyes szervezeti egységek feladat-, és hatásköre III.3. Gazdasági pénzügyi, műszaki ellátás IV. AZ INTÉZMÉNY MŰKÖDÉSE IV.1. Eljárási szabályok IV.2. Az intézmény működési alapelvei IV.3. A Központ működésének főbb szabályai V. A SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT MELLÉKLETEI VI. HATÁLYBA LÉPTETŐ ÉS ÉRTELMEZŐ RENDELKEZÉSEK VII. ZÁRADÉK

4 I. Általános rendelkezések 1. Bevezetés A Szervezeti és Működési Szabályzat a személyes gondoskodást nyújtó szociális intézmények működése, ill. működtetésének alapdokumentuma. Célja, hogy rögzítse az intézmény adatait és szervezeti felépítését, a vezetők és alkalmazottak feladatait és jogkörét, valamint az intézmény működési szabályait. A Szervezeti és Működési Szabályzat (továbbiakban: SZMSZ) célja, hogy rögzítse a Kálvin János Református Szociális Szolgáltató Központ adatait és szervezeti felépítését, a vezetők és az alkalmazottak feladatait és jogkörét, a Kálvin János Református Szociális Szolgáltató Központ működési szabályait. A Hajdúböszörmény Kálvin téri Református Egyházközség a Kálvin János Református Szociális Szolgáltató Központot (a továbbiakban: Központ) azért hozta létre, hogy a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló évi III. törvényben valamint az ahhoz kapcsolódó jogszabályokban meghatározott személyes gondoskodás körébe tartozó alap- és szakosított ellátásokat lásson el. Az intézmény a Magyar Református Egyház Zsinata által megalkotott Szeretetszolgálati törvény döntései és felhatalmazásai, valamint az állami jogszabályokban meghatározottak szerint látja el feladatait. 2. A Szervezeti és Működési Szabályzat hatálya A Központ számára a jogszabályokban, a Hajdúböszörmény Kálvin téri Református Egyházközség Presbitériuma, mint Fenntartó által hozott döntéseiben megfogalmazott feladat és hatásköri szervezeti és működési előírásokat a jelen SZMSZ-ben foglaltak figyelembevételével kell alkalmazni. Az SZMSZ hatálya kiterjed a Központ vezetőjére, dolgozóira, a szolgáltatásokat igénybe vevőkre. Az SZMSZ a Hajdúböszörmény Kálvin téri Református Egyházközség Presbitériuma jóváhagyásával lép hatályba és visszavonásig érvényes. Jelen szabályzat egy példányát a székhelyen a dolgozók számára hozzáférhető helyen kell elhelyezni, és biztosítani kell azt, hogy abba a dolgozók bármikor beletekinthessenek. 3. A Központ fontosabb adatai 3.1. Az intézmény neve: Kálvin János Református Szociális Szolgáltató Központ 3.2. Az intézmény rövidített neve: KÁLVINREFSZSZK 3.3. Az intézmény székhelye: 4220 Hajdúböszörmény, Budai Nagy Antal utca 82. 4

5 3.4. Képviseletére jogosult: intézményvezető 3.5. Alapító és fenntartó: Hajdúböszörmény Kálvin téri Református Egyházközség 4220 Hajdúböszörmény, Kálvin tér Képviseletére jogosult: Tönkő Levente lelkipásztor 3.7. A fenntartói jogok gyakorlója: Hajdúböszörmény Kálvin téri Református Egyházközség Elnöksége 3.8. Alapító okirat kelte: február Az intézmény felügyeleti szervei: Általános felügyelet: Hajdúböszörmény Kálvin téri Református Egyházközség Presbitériuma 4220 Hajdúböszörmény, Kálvin tér 19. Szakmai és törvényességi felügyelet: Hajdúvidéki Református Egyházmegye Diakóniai Bizottsága 4060 Balmazújváros, Kossuth tér 12. Tiszántúli Református Egyházkerület Diakóniai Bizottsága 4026 Debrecen, Kálvin tér Illetékességi és működési területe: Működésének kezdete: Adószáma: Hajdúböszörmény közigazgatási területén: Idősek, fogyatékosok nappali ellátása Szt. 76., étkeztetés Szt. 62., házi segítségnyújtás Szt. 63. Magyarország közigazgatási területén: Bankszámlaszáma: bentlakásos szakellátás Szt

6 3.14. Az intézmény fej- és körbélyegzőjének megnevezése, lenyomata: Kálvin János Református Szociális Szolgáltató Központ H-4220 Hajdúböszörmény, Budai Nagy Antal u. 82. Adószám: Bank: Kálvin János Református Szociális Szolgáltató Központ Mt 28, A Központ célja A Központ létrehozásának és működtetésének célja, elsősorban Hajdúböszörmény település időskorú, fogyatékos, lelki, szociális és egészségi okok miatt rászoruló lakosainak személyes gondoskodást nyújtó ellátások biztosítása, alap- és szakosított ellátási forma keretében. A magas minőségű szolgáltatások célja, a speciális szükségletekkel rendelkező, idős, fogyatékos személyek önrendelkezésen alapuló, önálló életvitelének megkönnyítése. Továbbá a szociális, diakóniai szolgáltató rendszer fejlesztése, bővítése, a professzionális alapokra épülő helyi szociálpolitika, megújításában, kialakításában való aktív közreműködés, a jelentkező szociális szükségletekre adekvát válaszok kimunkálása, a Magyarországi Református Egyház szeretetszolgálatáról szóló, évi II. törvény és a mindenkor érvényes jogi keretek között. 6

7 II. Az intézmény jogállása, feladat-, és hatásköre 1. Jogállása: 1.1. Önálló jogi személy Gazdálkodási jogköre szerint: A gazdálkodás megszervezésének módja szerint önállóan gazdálkodó szerv. 2. Képviselet A Központot a Hajdúböszörmény Kálvin téri Református Egyházközség Presbitériuma által megválasztott intézményvezető képviseli. 3. Feladat- és hatáskör Feladata a szociális igazgatásról és a szociális ellátásokról szóló évi III. törvény (Sztv.) és az ahhoz kapcsolódó jogszabályok alapján, Hajdúböszörmény település önkormányzata, ill. Magyarország területén a személyes gondoskodás körében tartozó ellátások biztosítása, a Hajdúböszörmény Kálvin téri Református Egyházközség Presbitériuma által fenntartott Központ intézmény keretei között. Az intézmény számára meghatározott feladatoknak és hatásköröknek az intézmény szervezeti egységei, dolgozói közötti megosztásáról az intézményvezető gondoskodik. A feladatellátás során az évi III. törvény, az 1/2000. (I.7.) SzCsM. rendelet szabályait kell a szociális alap-, illetve szakellátás területén alkalmazni. A feladatok és hatáskörök megosztása nem lehet ellentétes a jogszabályok, Magyar Református Egyház Zsinata által megalkotott Szeretetszolgálati törvény, és a fenntartó által az intézmény egyes szervezeti egységeire, vezetőire és dolgozóira kötelezően előírt feladatokkal, hatáskörökkel. Az intézményt megillető hatásköröket jogszabály, illetve a Presbitérium döntése alapján az intézményvezető gyakorolja, aki ezen hatásköreit ebben a szabályzatban, illetve munkaköri leírásukban a vezető munkatársaira átruházhatja. A Központ által ellátott tevékenységek: Alaptevékenységi szakágazat száma Megnevezés idősek, fogyatékosok szociális ellátása bentlakás nélkül: házi segítségnyújtás, szociális étkeztetés, idősek nappali ellátása 7

8 idősek, fogyatékosok bentlakásos ellátása 4. A Központ tevékenységeinek Sztv. szerinti besorolása: A nyújtott szolgáltatások formái és ellátási területük: Alapszolgáltatások: - étkeztetés, Szt házi segítségnyújtás Szt nappali ellátás - idősek klubja, Szt. 65/F., Hajdúböszörmény város közigazgatási területén Szakellátás: ápolást-gondozást nyújtó intézmény idősek otthona fogyatékosok lakóotthona Szt. 69., Magyarország közigazgatási területén 5. A férőhelyek száma: Alapszolgáltatások: étkeztetés: 40 fő házi segítségnyújtás: 45 fő nappali ellátás - idősek klubja: 30 fő Szakellátás: ápolást-gondozást nyújtó intézmény idősek otthona: 20 fő fogyatékosok lakóotthona 12 fő A Központ vezetőjének kinevezése: Az intézmény egyszemélyi felelős vezetője az intézményvezető. Kinevezésről a Presbitérium dönt. 6. Feladatok, tevékenységek forrásai A Központ az alábbi pénzügyi források felhasználásával biztosítja a személyes gondoskodás körébe tartozó ellátásokat: az állami alap normatíva, a központ saját bevételei, az egyházi kiegészítő normatíva, térítési díjak, fenntartói támogatás, egyházi támogatások, egyéb bevételek (adományozás, ajándékozás, öröklés stb.), támogatásértékű bevételek, 8

9 1. Az intézmény szervezeti tagozódása: III. Az intézmény szervezete Az intézmény az alábbi szervezeti egységekre tagolódik: I. Intézményvezető II. Gazdasági - pénzügyi vezető - Gazdasági-műszaki ellátási terület II.1. Gazdasági-pénzügyi feladatok, gazdasági, pénzügyi vezető, pénztáros, ügyviteli alkalmazott II.2. Műszaki ellátás, gondnok, karbantartó. II.3. Melegítőkonyha üzemeltetése. konyhai kisegítő III. Szakellátás III.1. Ápolást-gondozást gondozást nyújtó ellátás Vezetőápoló, szakellátás-vezető, intézményvezető-helyettes szociális gondozók-ápolók, takarítók. szociális- és mentálhigiénés munkatárs, foglalkoztatás szervező,(ajánlott) orvos, mozgásterapeuta, III.2. Lakóotthoni ellátás szociális segítők, gondozók fejlesztőpedagógus IV. Alapszolgáltatások IV.1. Étkeztetés szociális-segítő. IV.2. Házi segítségnyújtás vezető gondozó szociális gondozók. IV.3. Nappali ellátás idősek klubja klubvezető szociális gondozó. 9

10 2. Az egyes szervezeti egységek feladat-, és hatásköre Az intézményvezető a különböző időtartamú szakmai programok, tervek, célkitűzések meghatározása során arra törekszik, hogy egyre bővüljön, szélesedjen a társadalomnak az a köre, akik rászorultságból és méltányosságból a szolgáltatásokat igénylik, igénybe veszik, illetve a térítési díjat megfizetik, adományaikkal, önkéntes munkájukkal támogatják a magas minőségű szolgáltatások megvalósítását. A szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló évi III. törvény, valamint a végrehajtásukra kiadott jogszabályok meghatározzák azokat a szakmai feladatokat, személyi és tárgyi feltételeket, amelyek figyelembevételével a Református Szociális Szolgáltató Központnak működnie kell. A szolgáltatás célja országos hatókörrel, és a Hajdúböszörményben élő rászoruló, speciális szükségletekkel rendelkező, idős, vagy fogyatékkal élő személyek önrendelkezésen alapuló, önálló életvitelének megkönnyítése, az esélyegyenlőség, az egyenlő hozzáférés és bánásmód horizontális alapelveinek megvalósításával Az alapszolgáltatások Nappali ellátás - Idősek Klubja Az alapellátások körébe tartozó nappali ellátás idősek klubja, Hajdúböszörmény településen működik. A nappali ellátás a település szociális és mentális támogatásra szoruló, önmaguk ellátására részben képes, időskorúak napközbeni gondozását biztosítja. A klubba felvehető az a 18. életévét betöltött személy is, aki egészségi állapotára figyelemmel az előbb meghatározott támogatásra szorul. A klub nyitvatartási idejét és belső életének működését a Házirend tartalmazza. Nappali ellátás - Idősek Klubja dolgozóinak feladatai: a hiányzó családi gondoskodás pótlása, az idős személy lelki, mentális, szociális helyzetének javítása, egyedüllétének megszüntetése, egészségi és higiénés viszonyainak javítása, hivatalos ügyek intézésében való közreműködés, segítés, szükség szerinti egészségügyi alapellátás biztosítása, a szakellátáshoz való hozzájutás segítése, A klubban dolgozó munkatársak feladatait részletesen a munkaköri leírásuk tartalmazza. Házi segítségnyújtás A házi segítségnyújtás az Intézmény által Hajdúböszörmény településen biztosított. A házi gondozók feladataik ellátása során segítséget nyújtanak, ahhoz, hogy az ellátást igénybe 10

11 vevők fizikai, mentális, szociális szükségleteinek kielégítése biztosított legyen. Házi segítségnyújtásban dolgozó dolgozók feladatai: alapvető szükségletek kielégítése, orvossal történő kapcsolattartás, hivatalos ügyek intézésében való közreműködés, pszichés gondozás, háziorvos javaslata alapján alapvető gondozási, ápolási feladatok ellátása, közreműködés az ellátást igénybe vevő háztartásának vitelében, stb. A házi gondozók feladatait részletesen a munkaköri leírásuk tartalmazza. Étkeztetés Az étkeztetés Hajdúböszörmény településén került megszervezésre. A napi egyszeri meleg étel (ebéd) biztosítása, egyéb főzőhely keretében nyújtott ellátásként működik a településen a Jó Pásztor Református Óvoda által működtetett konyháról. Étkeztetést végzők feladatai: a szociálisan rászorultak számára meleg étel biztosítása, házhoz szállítás, helyben fogyasztás útján, feladatukat részletesen a munkaköri leírás tartalmazza A szakellátás Ápolást, gondozást nyújtó intézmény Az intézmény vezetése és a vezető feladatai: Intézményvezető: Az intézetet az intézményvezető vezeti. Az intézményvezető feletti munkáltatói jogokat a Hajdúböszörmény Kálvin téri Református Egyházközség Presbitériuma gyakorolja. Az intézményvezető egy személyben felelős az intézményben folyó gondozásért, az alkalmazottak munkájáért. Feladatai: - Biztosítja a korszerű, magas színvonalú ellátás és gondozás megvalósítását, és a működés személyi és tárgyi feltételeit. - Figyelemmel kíséri és intézkedéseivel segíti az előgondozást, a beutaltak behívását, fogadását, a gondozottak közösségbe való beilleszkedését. - Megköti a megállapodást. - Elkészíti az intézet részére a Szervezeti és Működési Szabályzatot, a Szakmai Programot, a Házirend tervezetét és egyéb szükséges szabályzatokat, a dolgozók munkaköri leírásait, az éves munkatervet. 11

12 - Irányítja és ellenőrzi a részlegek és vezetőik munkáját. - Az intézmény munkavállalói felett gyakorolja a munkáltatói jogokat. - Az intézetben folyó munka- és tűzvédelmi tevékenységet. - Végzi a panaszok és közérdekű bejelentések kivizsgálását, melyek alapján szükséges intézkedéseket megteszi. - Meghatározza a belső ellenőrzés szervezetét, feladatait és felügyeletet gyakorol működése felett. - Kapcsolatot tart a karitatív szervezetekkel, gazdasági társaságokkal, egyénekkel, az egészségügyi intézményekkel, a gondozottak hozzátartozóival. - Beszámoltatja és elszámoltatja a megbízott ápolót, a mentálhigiénés munkatársat, a foglalkoztatás szervezőt. - A távlati fejlesztési terveket a fenntartószerv felé terjeszti. - Képviseli az intézetet a hivatalok, más intézetek, gazdasági társaságok stb. felé. - Az intézetet érintő felújítási, fejlesztési tárgyalásokon az intézetet képviseli. - Felel az intézmény éves költségvetéséért, költségvetési beszámolójáért. E feladatkörben ellenőrzi a szervezeti egységek közötti együttműködés és munkamegosztás hatékonyságát, az SZMSZ-ben foglaltak megtartását, a munkafegyelem, az etikai követelmények betartását. Az intézményvezető feladatát a fenntartó által meghatározott munkaköri leírás alapján végzi. Az intézményvezető tartós távollétében az igazgatási teendőket a feladattal megbízott ápoló és a mentálhigiénés munkatárs együttesen látja el, az intézményvezető helyetteseként járnak el. Az intézményvezető közvetlen irányításával dolgozó vezetők munkakörei: Megbízott vezető ápoló: az ápolási gondozási részleg vezetője. Közvetlenül irányítja az ápolók, a szociális gondozó-ápolók, a takarítók, és a mosodai dolgozó munkáját. Munkáját az intézményvezető közvetlen irányításával önállóan végzi, tevékenységéről rendszeresen beszámol. Feladatai: - Az osztályon dolgozó ápolók, szociális gondozó és ápolók munkájának irányítása, ellenőrzése, az orvosi viziteken való részvétel. - Elkészíti, egyezteti, jóváhagyatja az ápolók, szociális gondozó ápolók, a takarítók, és a mosodai dolgozó munkarendi beosztását. - Gondoskodik a feladatok arányos elosztásáról. - Intézkedik a hiányosságok megszüntetésére. - Javaslatot tesz a dolgozók osztályok közötti átcsoportosítására, ha ezt a feladatok ellátása szükségessé teszi. - A dolgozókkal szemben szükség esetén fegyelmi eljárást kezdeményez, javasolja a kiemelkedő munkát végzők jutalmazását. A napi megbeszélésen, osztályokon lévő problémákról beszámol az intézményvezetőnek. - Közvetlenül ápolási munkát végez az ápoló munkakörnél leírtak szerint, ha azt a munka 12

13 menete szükségessé teszi. - Közreműködik az egyéni gondozási terv ápolási feladatai kidolgozásában, végrehajtásának ellenőrzésében. - Gondoskodik a szükséges gyógyszerek beszerzéséről, tárolásáról, nyilvántartásáról, az osztályokra történő kiadásáról. - Irányítja a betegek gyógykezelését az orvosi utasítások alapján. - Megszervezi a gondozottak szűrővizsgálatát, védőoltását, új gondozottak fogadását. - Az intézményvezető irányításával szervezi a részleg dolgozóinak rendszeres képzését és továbbképzését. - Az irányítása alá tartozó dolgozók részére rendszeresen értekezletet tart, ahol a munkájukkal kapcsolatos, s az intézet zavartalan működésével összefüggő problémákat elmondja és javaslatot tesz (kér) azok gyors megszüntetésére. - Ellátja az ápolási-gondozási részleg munkaterületére vonatkozóan a munkavédelmi megbízottal egyeztetve az operatív munkavédelmi feladatokat. - Gondoskodik az egészségügyi adminisztráció vezetéséről. - Kezdeményezi új módszerek kialakítását és ajánlását. Rendszeres kapcsolatot tart: Az intézet orvosával Az élelmezésvezetővel A mentálhigiénés munkatárssal A foglalkoztatás szervezővel A karbantartóval A gondozottak hozzátartozóival Az egészségügyi és szociális intézményekkel. Szakmai és irányító-ellenőrző tevékenységéről rendszeresen beszámol az intézményvezetőnek. Részletes feladatait a munkaköri leírás tartalmazza. Intézeti orvos (vállalkozói szerződéses): Feladatait önállóan látja el. Munkakörükhöz tartozóan előírásait a megbízott ápoló, az ápolók, és a szociális gondozó és ápolók is kötelesek betartani. Feladatai: - A vállalkozói szerződésben meghatározott osztályok gondozottai gyógyító- megelőző, személyi környezeti és élelmezés-higiénés feladatainak ellátása. - A gyógyító-megelőző munka. - A heveny és idült betegségben szenvedő gondozottak orvosi ellátása, szükség esetén szakrendelésre, illetve kórházba utalása. - A rehabilitáció és az egészségügyi gondozás. - A gondozottak foglalkoztatásának véleményezése. 13

14 A higiénés feladatok területén: - A gondozottak személyi- környezeti és élelmezés higiénéjének ellenőrzése. - Közreműködik a dolgozók (elsősorban az ápolók, szociális gondozó és ápolók és a takarítók) egészségügyi továbbképzésében. - A gondozottak körében egészségügyi felvilágosító nevelőmunkát végez. - Figyelemmel kíséri és tevékenységével segíti, hogy az egészségügyi és mentálhigiénés szempontok a gondozás minden eleménél megfelelően érvényesüljenek. Részletes feladatait a vállalkozói szerződés tartalmazza. Mentálhigiénés munkatárs: feladatát közvetlenül az intézetvezetőjének irányításával végzi. Feladatai: - A mentálhigiénés csoport munkájának megszervezése, irányítása. - Rendszeresen kapcsolatot tart az intézményvezetővel, a megbízott ápolóval, a szociális gondozó és ápolókkal és a foglalkoztatás szervezővel. - Szakmai értekezleteken, tájékoztatókon való részvétel. - A csoport szakmai programjában foglaltak biztosítása. - A foglalkoztatás, a pszichés gondozás, a szabadidő hasznos eltöltésének koordinálása, felügyelete. - Előgondozást végez a beutaltak körében. - Beköltözéskor segítséget nyújt a gondozottaknak. - Eljár a gondozottak személyes ügyeiben. - Intézi a hagyatéki ügyeket. - Részt vesz a hagyatéki tárgyalásokon. - Az intézményből kiköltöző gondozottaknak segítséget nyújt ügyeik intézésében. Részletes feladatait a munkaköri leírás tartalmazza. Egyéb munkakörök Élelmezésvezető: feladatát a vásárolt élelmezés miatt a Jó Pásztor Református Óvoda élelmezési vezetője látja el a szolgáltatási szerződésben leírtak alapján. A beosztott dolgozók munkakörei Ápolási-gondozási részleg: Ápoló: feladatát a megbízott ápoló irányításával végzi. Feladatai: - A kultúrált környezet, higiénés rend kialakítása, a lakószobák otthonossá tétele. - Az élelmezéssel kapcsolatos ápolói feladatok ellátása. - A gondozottak ruházatának, valamint ágyneműjének előírás szerinti cseréje. - A gondozottak testi ápolása. - Az orvos által rendelt gyógykezelések, általános és szakápolási teendők végzése. 14

15 - Az orvos utasításai szerinti injekciózás, gyógyszerelés. - A gondozottak rendszeres megfigyelése, az észlelt változások jelentése szóban és írásban. - A számára előírt dokumentáció vezetése. - A gondozottak szakmai és társas kapcsolatának támogatása, elősegítése. - Egyéni és csoportos foglalkoztatásában részvétel. Részletes feladatait a munkaköri leírás tartalmazza. Szociális gondozó és ápoló: Feladatát a megbízott ápoló irányításával végzi. Feladatai: - A kultúrált környezet, higiénés rend kialakítása, a lakószobák otthonossá tétele. - Az élelmezéssel kapcsolatos ápolói feladatok ellátása. - A gondozottak ruházatának, valamint ágyneműjének előírás szerinti cseréje. - A gondozottak testi ápolása. - Az orvos által rendelt gyógykezelések, általános és szakápolási teendők végzése. - Az orvos utasításai szerinti injekciózás, gyógyszerelés. A gondozottak rendszeres megfigyelése, az észlelt változások jelentése szóban és írásban. - A számára előírt dokumentáció vezetése. - A gondozottak szakmai és társas kapcsolatának támogatása, elősegítése. - Egyéni és csoportos foglalkoztatásában részvétel. Részletes feladatait a munkaköri leírás tartalmazza. Intézeti higiénia: Takarító: feladatát a megbízott ápoló irányításával végzi. Feladatai: - A számára meghatározott területfertőtlenítő, tisztító takarítása, higiénés rendjének biztosítása. - A terület meghatározását és részletes feladatait a munkaköri leírás tartalmazza. A mosodában dolgozó munkaköre: a megbízott ápoló közvetlen irányításával végzik a munkájukat. Önállóan végzi a mosási, vasalási, javítási feladatokat. Gazdasági-műszaki részleg: Konyhai kisegítő: munkáját vezető gondozó közvetlen irányítása alatt végzi. Feladata: - Fertőtlenítő mosogatás és takarítás. - Besegít a reggeli és vacsora elkészítésébe és ételosztásba. - HACCP előírásainak betartása. Részletes feladataikat a munkaköri leírás tartalmazza. A karbantartó: Feladatát az intézményvezető közvetlen irányításával, önállóan végzi. Szakterületüknek megfelelően végzik a karbantartási feladatokat ütemezés szerint, illetve a sürgős javítási feladatokat utasítás alapján és közreműködik a munkájukhoz szükséges anyagés eszköz beszerzésben, rendszeres feladata az udvar és kerítésen kívüli közvetlen terület rendben tartása, valamint utasításnak megfelelő segédmunkák végzése is. 15

16 Szociális és mentálhigiénés csoport: Foglalkoztatás szervező, mentálhigiénés munkatárs: Feladatát az intézményvezető közvetlen irányításával önállóan látja el. - Megszervezi a gondozottak fizikai, szellemi, kulturális és szórakoztatási igényeinek kielégítését. - Szervezi és irányítja a gondozottak foglalkoztatását. - Szervezi a külső kapcsolatok alapján az intézményben megrendezésre kerülő programokat. - Elkészíti a heti, havi, éves foglalkoztatási ütemtervet. - Vezeti a foglalkoztatási naplót. - Rendszeresen kapcsolatot tart a megbízott ápolóval, a szociális gondozó és ápolókkal és a mentálhigiénés munkatársakkal. - Előgondozást végez a beutaltak körében. - Beköltözéskor segítséget nyújt a gondozottaknak. - Eljár a gondozottak személyes ügyeiben. - Közreműködik a gondozottak pénzbeli járandóságainak kifizetésében, kezelésében. - Intézi a hagyatéki ügyeket. - Részt vesz a hagyatéki tárgyalásokon amennyiben szükséges. - Az intézményből kiköltöző gondozottaknak segítséget nyújt ügyeik intézésében. Részletes feladatait a munkaköri leírás tartalmazza. Munkaköri leírások Az intézményben foglalkoztatott dolgozók feladatait névre szóló munkaköri leírások tartalmazzák. A munkaköri leírásoknak tartalmazniuk kell a foglalkoztatott dolgozók jogállását, a szervezetben elfoglalt munkakörnek megfelelően feladataikat, jogaikat és kötelezettségeiket. A munkaköri leírásokat a szervezeti egység módosulása, személyi változás, valamint a feladat változása esetén azok bekövetkezésétől számított 15 napon belül módosítani kell. A munkaköri leírás elkészítéséért és alkalmazásáért felelős az intézményvezető. Az intézményvezető tekintetében a fenntartó képviselője. Az intézmény munkáját segítő tanácsadó szervek és érdekképviseleti fórumok Az intézet működésének fontos feltétele a gondozottak és a dolgozók rendszeres tájékoztatása az intézmény működéséről, az eredményekről és hiányosságokról, az etikai helyzetről, illetőleg szükséges kikérni a véleményüket az intézmény működését érintő fontosabb döntések előtt. Ennek érdekében biztosítani kell a feltételeket a gondozottakkal való tanácskozáshoz, valamint a jogszabályokban előírt érdekképviseleti fórumok működéséhez. Lakógyűlés Érdekképviseleti Fórum Intézményi munkaértekezlet A munkaértekezlet a dolgozók közvetlen tájékoztatásának, véleménynyilvánításának fóruma. Az értekezletre meg kell hívni az intézmény valamennyi dolgozóját. 16

17 Az értekezlet intézményvezető tájékoztatója alapján megtárgyalja: - Az eltelt időszakban végzett munkát. - Az etikai helyzetet. - A következő időszak feladatait. - Az értekezletet az intézményvezető hívja össze és vezeti. - Az intézményvezető az értekezletet szükség szerint, de legalább évente egy alkalommal hívja össze. - Az értekezletről emlékeztetőt, feljegyzést kell készíteni és az irattárban meg kell őrizni. - Az olyan kérdést, melyre az intézményvezető nem adott választ, 8 napon belül írásban kell megválaszolni. Vezetői értekezlet A vezetői értekezleten részt vesznek: A megbízott ápoló Gazdasági vezető Mentálhigiénés munkatárs Lakóotthon vezető Vezető gondozó A vezetői értekezletet az intézményvezető vezeti. A vezetői értekezleten a vezetők beszámolnak: Az intézményben folyó munkáról, saját tevékenységükről, az együttműködésről, A munkaerő átcsoportosítás esetleges szükségességéről. A munkafegyelem, a munkahelyi légkör alakulásáról. A részleg előtt álló és a saját feladatokról. Az értekezletről emlékeztetőt kell készíteni. Lakógyűlés Az intézményvezető évenként legalább két alkalommal az ellátottak részére lakógyűlést hív össze. A lakógyűlésen tájékoztatni kell az ellátottakat az őket érintő szabályokról, az intézeti eseményekről és tervekről. Lehetővé kell tenni, hogy véleményüket, javaslataikat elmondhassák. A lakógyűlésre az összes lakót meg kell hívni. A lakógyűlésről emlékeztetőt, feljegyzést kell készíteni és azt az irattárban megőrizni. Az intézményvezető a lakógyűlésen felvetett és meg nem válaszolt kérdésekre 8 napon belül köteles írásban válaszolni. Érdekképviseleti fórum Az intézményi jogviszonyban állók és az ellátásra jogosultak Érdekképviseleti Fóruma A szociális igazgatásról és a szociális ellátásról szóló évi III. törvény 99 -a alapján megválasztott Érdekképviseleti Fórum a szabályzatban és a házirendben meghatározott szabályok szerint működik. Az Érdekképviseleti Fórum előzetesen véleményezi a szakmai programot, az éves munkatervet, a házirendet, az ellátottak részére készült tájékoztatókat, megtárgyalja a szociális szolgáltatásokban részt vevők panaszait, intézkedést kezdeményez az intézményvezető felé, tájékoztatást kérhet az intézményvezetőtől az ellátottakat érintő kérdésekben, az ellátás szervezésével kapcsolatos feladatokban. Intézkedést kezdeményezhet a fenntartó és más illetékes hatóságok felé, így például betegjogi, ellátott jogi képviselő felé. 17

18 A szociális ellátásokról szóló törvény alapján az érdekképviseleti fórum dönt az elé terjesztett panaszokról, további intézkedést tesz a helyi fenntartónál. 3. Gazdasági pénzügyi, műszaki ellátás 3.1. Gazdasági pénzügyi ellátás Az intézmény éves költségvetési tervének előkészítése, elkészítése, az éves költségvetés, kidolgozása és elfogadás utáni megvalósítása: a működéséhez szükséges igények összegyűjtése és az intézményvezetővel való jóváhagyatása. gondoskodik az intézmény működéséhez szükséges anyagok, eszközök folyamatos beszerzéséről, raktározásáról és nyomon követi azok felhasználását, a gazdálkodási, ellátási tevékenység összehangolt egymást kiegészítő folyamatának biztosítása, végzi mindazon ügyek intézését, melyek az intézmény folyamatos működését biztosítják Pénzügyi és költséginformációk elkészítése: könyvviteli teendők ellátása, bizonylati fegyelem betartatása, zárlati munkák elvégzése, adóbevallások készítése. Pénzügyi gazdálkodás lebonyolítása: pénz és értékkezelés, kötelezettségvállalások nyilvántartása, számlaellenőrzés, érvényesítés, likviditás biztosítása. Működteti az intézmény székhelyén lévő melegítőkonyhát: Ellátja az élelmezéssel kapcsolatos ügyviteli teendőket Műszaki ellátás A gondnok-karbantartó látja el. Épület és eszközkarbantartás: felügyeli a hő-központot, a víz- és csatorna, valamint a gáz- és elektromos energia rendszert az intézményben, hulladék szállítás biztosítása, megszervezése, az épület és annak környezete esztétikus állapotban tartásáról gondoskodik, A dolgozó részletes feladatát a munkaköri leírás tartalmazza. 18

19 IV. Az intézmény működése 1. Eljárási szabályok A felvétel módja, eljárás menete az intézményben a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló évi III. törvényben és az ahhoz kapcsoló jogszabályokban megfogalmazott rendelkezések szerint határozódik meg. Az ellátás igénybe vétele önkéntes, az igénylő vagy törvényes képviselője kérelme alapján kerülhet rá sor. Az eljáráshoz szükséges kérelem és egyéb dokumentumok benyújtása a személyes gondoskodást nyújtó szociális ellátások igénybevételéről szóló 9/1999. (XI.24.) SZCSM rendelet alapján történik. 2. Az intézmény működési alapelvei Az intézmény működése során az alábbi alapelveket juttatja érvényre: A Magyarországi Református Egyház hitelvei, Szeretetszolgálatáról szóló törvény alapelvei alapján. nyitottság Az intézmény működése során széles teret biztosít a nyilvánosságnak, különösen törekszik arra, hogy működését a helyi társadalom, a Gyülekezet tagjai megismerjék a segítő, szeretetszolgálati tevékenységét. Az intézményi szolgáltatások igénybevétele végett az intézményt bárki felkeresheti. önkéntesség A Központ működése során hatósági eszközöket nem alkalmaz. Szolgáltatásokat biztosít az igénybe vevők akaratának megfelelően, illetve tudtával láthatja el feladatát, A rászoruló /egyén, család, csoport, közösség/ problémáinak megoldásához támogatást, segítséget kérhet, vagy a felajánlott segítséget elfogadhatja. együttműködés Az intézmény feladatainak eredményes megoldása érdekében együttműködik az önkormányzattal, az egyházakkal, településen működő egyéb szervezetekkel, hatóságokkal, társadalmi szervezetekkel, civil szervezetekkel és csoportokkal, A szükségletek kielégítése során az intézménynek és a szolgáltatást igénybe vevőknek is konkrét összehangolt lépéseket kell tenni a problémák megoldása, a kedvezőtlen körülmények elhárítása érdekében. személyesség, egyéniesítés A szükségletek, problémák meghatározása során személyre szólóan kell mérlegelni a segítségnyújtás legcélszerűbb - a rászorulóknak is megfelelő módját. Törekedni kell arra, hogy lehetőség szerint egy gondozó munkatárs foglalkozzon egy 19

20 személlyel, egy családdal, intézze annak ügyeit, s kísérje végig a gondozottak sorsának alakulását. A gondozónak (munkatársnak) fel kell tárnia azt, hogy a szolgáltatást igénybe vevő milyen belső és külső környezeti erőket, képességeket, egyéb eszközöket tud mozgósítani helyzete megoldásához, s annak eredménye alapján kell a személyre szóló gondozási tervet (javaslatot) elkészíteni, illetve a szükséges ellátási formát biztosítani. komplexitás Az intézménynek a szükségletek kielégítése, problémák kezelése során komplex megoldási módozatokat és lehetőségeket kell felvázolnia, amelyek közül a segítséget igénybe vevő saját belátása szerint a számára legmegfelelőbb megoldást választhatja, mindezt magas fokú szakmai tevékenységgel, érzékenységgel, felkészültséggel, valamint jogi garanciákkal és keretekkel lehet elérni. 3. A Központ működésének főbb szabályai Az intézmény ügyfélfogadása Az intézmény vezetője, és az intézmény kijelölt dolgozói ügyfélfogadást tartanak. Az intézmény nyitott, a munkatársak az intézmény nyitvatartási idejében látják el az ügyfélfogadást, annak figyelembevételével, hogy az ügyfélfogadás az ellátásban részesülők napi életrendjét ne zavarja. Az ügyfélfogadást tartó dolgozók kijelölése a félfogadás rendjének ideje, helye az intézményvezető feladata. Az intézmény ügyfélfogadásának szabályai nyilvánosak. 1. A munkaviszony létrejötte A Központ Intézményvezetője az alkalmazottak esetében a belépéskor határozott, vagy határozatlan idejű munkaszerződéssel határozza meg, hogy az alkalmazottat milyen munkakörben, milyen feltételekkel és milyen mértékű alapbérrel foglalkoztatja. 2. A munkavégzés teljesítése, munkaköri kötelezettségek, hivatali titkok megőrzése A munkavégzés teljesítése a Központ intézményvezetője által kijelölt munkahelyen az ott érvényben lévő szabályok és a munkaköri leírásban foglaltak szerint történik. A dolgozó köteles a munkakörébe tartozó munkát képességei kifejtésével, az elvárható szakértelemmel és pontossággal végezni, a hivatali titkot megtartani. Hivatali titoknak minősülnek a következők: - a szolgáltatást igénybevevővel kapcsolatos dokumentációk, adatok, - az alkalmazottak személyi anyagai, 20

Veszprém Megyei Önkormányzat Csecsemő és Fogyatékos Személyek Otthona 8200. Veszprém, Tüzér u. 44. SZERVEZETI ÉS MŰ K Ő DÉSI SZABÁLYZAT

Veszprém Megyei Önkormányzat Csecsemő és Fogyatékos Személyek Otthona 8200. Veszprém, Tüzér u. 44. SZERVEZETI ÉS MŰ K Ő DÉSI SZABÁLYZAT Veszprém Megyei Önkormányzat Csecsemő és Fogyatékos Személyek Otthona 8200. Veszprém, Tüzér u. 44. SZERVEZETI ÉS MŰ K Ő DÉSI SZABÁLYZAT I. ÁLTALÁNOS RÉSZ 1. Az intézmény elnevezése: Veszprém Megyei Önkormányzat

Részletesebben

Kivonat a Bocskaikert Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. január 27-én megtartott ülésének jegyzőkönyvéből BOCSKAIKERTI HUMÁNSZOLGÁLTATÓ

Kivonat a Bocskaikert Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. január 27-én megtartott ülésének jegyzőkönyvéből BOCSKAIKERTI HUMÁNSZOLGÁLTATÓ Kivonat a Bocskaikert Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. január 27-én megtartott ülésének jegyzőkönyvéből Bocskaikert Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 9/2014. (I. 27.) KT. sz.

Részletesebben

Nyugat - Nógrád Gyermekjóléti és Családsegítő Szolgálat. Szervezeti és Működési Szabályzata

Nyugat - Nógrád Gyermekjóléti és Családsegítő Szolgálat. Szervezeti és Működési Szabályzata Nyugat - Nógrád Gyermekjóléti és Családsegítő Szolgálat Szervezeti és Működési Szabályzata I. FEJEZET ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK 1./ A Szervezeti és Működési Szabályzat célja A Szervezeti és Működési Szabályzat

Részletesebben

A /2008.. (.) Kgy. határozat melléklete SZABÁLYZAT. Jóváhagyta: Sopron Megyei Jogú Város Önkormányzata, mint Alapító

A /2008.. (.) Kgy. határozat melléklete SZABÁLYZAT. Jóváhagyta: Sopron Megyei Jogú Város Önkormányzata, mint Alapító A /2008.. (.) Kgy. határozat melléklete SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT Érvényes: 2009. 01. 01-től Jóváhagyta: Sopron Megyei Jogú Város Önkormányzata, mint Alapító A FORENO NONPROFIT Kft. Szervezeti

Részletesebben

SZOCIÁLIS GONDOZÁSI KÖZPONT MÁGOCS SZABADSÁG UTCA 3-4.

SZOCIÁLIS GONDOZÁSI KÖZPONT MÁGOCS SZABADSÁG UTCA 3-4. SZOCIÁLIS GONDOZÁSI KÖZPONT MÁGOCS SZABADSÁG UTCA 3-4. Szervezeti és Működési Szabályzata Mágocs Város Önkormányzatának Gondozási Központja számára I. Általános bevezető szabályok A Szervezeti és Működési

Részletesebben

I. fejezet. Általános rendelkezések

I. fejezet. Általános rendelkezések 1 Jászai Mari Színház, Népház Szervezeti és működési szabályzat Tatabánya, 2011. Crespo Rodrigo igazgató 2 Tartalomjegyzék I. Fejezet.3-7 Általános rendelkezések 1. A Szervzeti és Működési Szabályzat célja

Részletesebben

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT A Szakmai Program 2. számú melléklete Harmónia Rehabilitációs Intézet és Ápoló Gondozó Otthon 2687 Bercel, Petőfi S. út 2. Tel.: 35/384-011. Tel/fax.: 35/384-219 e-mail: bercelrehab@nograd.hu SZERVEZETI

Részletesebben

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT BORSOSBERÉNYI KÖZÖS ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL 2644 Borsosberény, Petőfi út 161. SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT Hatályos: 2013. január 1-jétől A szervezeti és működési szabályzatot 2013. január 1. napjától

Részletesebben

Please purchase PDFcamp Printer on http://www.verypdf.com/ to remove this watermark. ELŐTERJESZTÉS

Please purchase PDFcamp Printer on http://www.verypdf.com/ to remove this watermark. ELŐTERJESZTÉS ELŐTERJESZTÉS BudaörsKistérségTöbbcélúTársulása(BTT)2009.október7-iülésére Tárgy: A BTT CsaládsegítőésGyermekjólétiKözpontSZMSZ-ének,házirendjénekés szakmaiprogramjánakjóváhagyása Száma: 30-2009. Készítette:

Részletesebben

I. FEJEZET ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK

I. FEJEZET ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK LAJOSMIZSE VÁROS ÖNKORMÁNYZATA EGÉSZSÉGÜGYI, GYERMEKJÓLÉTI ÉS SZOCIÁLIS INTÉZMÉNYE SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA I. FEJEZET ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK 1. Lajosmizse Város Önkormányzata Egészségügyi,

Részletesebben

SÁRBOGÁRDI EGYESÍTETT SZOCIÁLIS INTÉZMÉNY SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA

SÁRBOGÁRDI EGYESÍTETT SZOCIÁLIS INTÉZMÉNY SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA SÁRBOGÁRDI EGYESÍTETT SZOCIÁLIS INTÉZMÉNY SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA Készítette: Dr. Horváthné Lang Erika Sárbogárdi Egyesített Szociális Intézmény Intézményvezető TARTALOMJEGYZÉK 1./ Az intézmény

Részletesebben

Győri Filharmonikus Zenekar

Győri Filharmonikus Zenekar Győri Filharmonikus Zenekar SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA Érvényes: 2013. május 3. I. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK 1. A SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT CÉLJA A Szervezeti és Működési Szabályzat (továbbiakban

Részletesebben

II. fejezet: Szervezeti felépítés... 8. 1. Az ÚSZF jelenlegi munkavállalói szerkezete...8 2. A költségvetési szerv vezetése és a vezetők feladatai...

II. fejezet: Szervezeti felépítés... 8. 1. Az ÚSZF jelenlegi munkavállalói szerkezete...8 2. A költségvetési szerv vezetése és a vezetők feladatai... ÚJPEST ÖNKORMÁNYZAT SZOCIÁLIS FOGLALKOZTATÓJA SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT Az Újpest Önkormányzat Szociális Foglalkoztatója Szervezeti és működési szabályzata Az Újpest Önkormányzat Szociális Foglalkoztatója

Részletesebben

Szervezeti és Működési Szabályzata

Szervezeti és Működési Szabályzata A Jó Pásztor Református Óvoda Szervezeti és Működési Szabályzata OM azonosító: 200 804 5. verzió Hajdúböszörmény 1 Ta r ta lo mj e g yzé k A Jó Pásztor Református Óvoda... 1 Szervezeti és Működési Szabályzata...

Részletesebben

ELŐLAP AZ ELŐTERJESZTÉSEKHEZ

ELŐLAP AZ ELŐTERJESZTÉSEKHEZ ELŐLAP AZ ELŐTERJESZTÉSEKHEZ ÜLÉS IDŐPONTJA: Vecsés Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2013. április 23-i ülésére ELŐTERJESZTÉS TÁRGYA: Javaslat a Családsegítő- és Gyermekjóléti Szolgálat Szervezeti

Részletesebben

JÓZSEFVÁROSI GYERMEKJÓLÉTI SZOLGÁLAT GYERMEKEK ÁTMENETI OTTHONA SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT

JÓZSEFVÁROSI GYERMEKJÓLÉTI SZOLGÁLAT GYERMEKEK ÁTMENETI OTTHONA SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT 8. számú melléklet JÓZSEFVÁROSI GYERMEKJÓLÉTI SZOLGÁLAT GYERMEKEK ÁTMENETI OTTHONA SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT 2009. december 16. Jogszabályok: - a Gyermekek jogairól szóló, New Yorkban, 1989. november

Részletesebben

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA 2010.

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA 2010. O M S Z I N o n p r o f i t K f t. Cím: 1062 Budapest, Bajza u. 32. Levélcím: 1364 Budapest, Pf.: 83 Telefon: (36-1) 411-3090 Fax: (36-1) 266-3419 E-mail: omszikht.titkarsag@mail.tvnet.hu SZERVEZETI ÉS

Részletesebben

A Hegyhát Integrált Szociális Intézmény

A Hegyhát Integrált Szociális Intézmény A Hegyhát Integrált Szociális Intézmény Szervezeti és Működési Szabályzata Hatályos: 2012.05.01. Készítette: Biró Kornélia Kelt: 2012.04.20. igazgató Jóváhagyta: Várkonyi Zoltán Kelt: 2012.04.27. Társulási

Részletesebben

JÁNOSHIDAI NAPSUGÁR ÓVODA OM:201956

JÁNOSHIDAI NAPSUGÁR ÓVODA OM:201956 Jánoshidai Napsugár Óvoda Tel/Fax: 06-57-458-009, 012 5143 Jánoshida, Fő út 16. E-mail: napovi@pr.hu titkarsag.napovi@pr.hu JÁNOSHIDAI NAPSUGÁR ÓVODA OM:201956 SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA Érvényes:

Részletesebben

Pitypang Óvoda. Szervezeti és Működési Szabályzata

Pitypang Óvoda. Szervezeti és Működési Szabályzata Pitypang Óvoda Szervezeti és Működési Szabályzata 1 A szervezeti és működési szabályzat célja: A Pitypang Óvoda Szervezeti és Működési Szabályzata foglalja össze mindenekelőtt az intézmény szervezeti rendjét,

Részletesebben

Szervezeti és Működési Szabályzat

Szervezeti és Működési Szabályzat Szervezeti és Működési Szabályzat 2015. Készítette: Törő Krisztina Intézményvezető Tartalomjegyzék I. Általános rendelkezések 1. A szervezeti és működési szabályzat célja, feladata, jogszabályi alapja

Részletesebben

A NÓGRÁD MEGYEI PEDAGÓGIAI INTÉZET SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA

A NÓGRÁD MEGYEI PEDAGÓGIAI INTÉZET SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA A NÓGRÁD MEGYEI PEDAGÓGIAI INTÉZET SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA 2014. Tartalomjegyzék 1. Általános rendelkezések... 3 1.1. A szervezeti és működési szabályzat célja és jogszabályi alapjai... 3 1.2.

Részletesebben

SZABÁLYZAT KERTVÁROSI ÓVODA

SZABÁLYZAT KERTVÁROSI ÓVODA SZERVEZETI és MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT KERTVÁROSI ÓVODA Intézmény OM azonosítója:027000 Készítette: Weizer Józsefné Intézményvezető TARTALOMJEGYZÉK BEVEZETŐ I. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK... 5 II. AZ INTÉZMÉNY,

Részletesebben

FEGYVERNEK NAGYKÖZSÉG POLGÁRMESTERE 5231. Fegyvernek, Felszabadulás út 171.

FEGYVERNEK NAGYKÖZSÉG POLGÁRMESTERE 5231. Fegyvernek, Felszabadulás út 171. Napirendek előtt: Interpelláció Napirendi javaslat: FEGYVERNEK NAGYKÖZSÉG POLGÁRMESTERE 5231. Fegyvernek, Felszabadulás út 171. M E G H Í V Ó FEGYVERNEK ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐTESTÜLETE 2009. SZEPTEMBER

Részletesebben

SZERVEZETI és MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT

SZERVEZETI és MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT SZERVEZETI és MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT Készült: A nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény, a 368/2011. (XII.31) Kormány rendelet az államháztartás működési rendjéről és a 20/2012. (VIII.31.) EMMI

Részletesebben

Miskolc Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatalának Szervezeti és Működési Szabályzata

Miskolc Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatalának Szervezeti és Működési Szabályzata Miskolc Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatalának Szervezeti és Működési Szabályzata Hatályos: 2011. március 15. napjától (a módosításokkal egységes szerkezetben) Módosítva a IV-100/22.310-1/2011. sz.

Részletesebben

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA Klebelsberg Intézményfenntartó Központ Budapest XII. Tankerülete N Y I T O T T V I L Á G F E J L E S Z T Ő I S K O L A SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA BUDAPEST 2013. Tartalomjegyzék I. ÁLTALÁNOS RÉSZ...

Részletesebben

Babus Jolán Középiskolai Kollégium

Babus Jolán Középiskolai Kollégium A pedagógus hit kettőt tételez fel: hogy az emberek (az eddiginél különbbé) nevelhetők, s hogy (az eddiginél többre) taníthatók. Németh László Babus Jolán Középiskolai Kollégium SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI

Részletesebben

CSALÁDSEGÍTŐ SZOLGÁLAT SZAKMAI PROGRAM

CSALÁDSEGÍTŐ SZOLGÁLAT SZAKMAI PROGRAM CSALÁDSEGÍTŐ SZOLGÁLAT SZAKMAI PROGRAM Jóváhagyva: MÖKT határozattal Az Államháztartásról szóló 1992. évi XXXVIII. Tv. (Áht.) valamint annak felhatalmazására és végrehajtására kiadott, az államháztartás

Részletesebben

A L A P Í T Ó O K I R A T

A L A P Í T Ó O K I R A T SÉNYŐ KÖZSÉG KÉPVISELŐTESTÜLETE 4533. Sényő, Kossuth u. 69. 233/2007. K I V O N A T Készült: Sényő Község Képviselőtestületének 2007. január 24-én tartott ülésének jegyzőkönyvéből. Tárgy: Szociális Otthon

Részletesebben