SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA (SZMSZ)

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA (SZMSZ)"

Átírás

1 Kálvin János Református Szociális Szolgáltató Központ SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA (SZMSZ) Hajdúböszörmény,

2 veletek vagyok minden napon / Máté 28, 20b / Preambulum Az Egyház küldetése, hogy kinyújtott kézként felsegítse az elesetteket, reményt vesztetteknek új értelmet adjon, eltévedteknek célt mutasson, és megértsék azok, akik már elhitték önmagukról, hogy hiábavaló az életük, hogy hasznosak, szükség van rájuk, nem véletlen, hogy ajándékul kapták az életet. Ezen gondolatból kiindulva alapította meg a Hajdúböszörmény Kálvin téri Református Egyházközség a Kálvin János Református Szociális Szolgáltató Központot, az alábbiak szerint: 2

3 Tartalomjegyzék Preambulum... 3 Tartalomjegyzék... 3 I. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK... 5 I.1. Bevezetés... 5 I.2. A Szervezeti és Működési Szabályzat hatálya... 5 I.3. A Központ fontosabb feladatai... 5 I.4. A Központ célja... 6 II. AZ INTÉZMÉNY JOGÁLLÁSA, FELADAT-, ÉS HATÁSKÖRE... 7 II.1. Jogállása... 7 II.2. Képviselet... 7 II.3. Feladat- és hatáskör... 7 II.4. A Központ tevékenységeinek Sztv. szerinti besorolása... 8 II.5. A férőhelyek száma... 8 II.6. Feladatok, tevékenységek forrásai... 8 III. AZ INTÉZMÉNY SZERVEZETE... 9 III.1. Az intézmény szervezeti tagozódása... 9 III.2. Az egyes szervezeti egységek feladat-, és hatásköre III.3. Gazdasági pénzügyi, műszaki ellátás IV. AZ INTÉZMÉNY MŰKÖDÉSE IV.1. Eljárási szabályok IV.2. Az intézmény működési alapelvei IV.3. A Központ működésének főbb szabályai V. A SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT MELLÉKLETEI VI. HATÁLYBA LÉPTETŐ ÉS ÉRTELMEZŐ RENDELKEZÉSEK VII. ZÁRADÉK

4 I. Általános rendelkezések 1. Bevezetés A Szervezeti és Működési Szabályzat a személyes gondoskodást nyújtó szociális intézmények működése, ill. működtetésének alapdokumentuma. Célja, hogy rögzítse az intézmény adatait és szervezeti felépítését, a vezetők és alkalmazottak feladatait és jogkörét, valamint az intézmény működési szabályait. A Szervezeti és Működési Szabályzat (továbbiakban: SZMSZ) célja, hogy rögzítse a Kálvin János Református Szociális Szolgáltató Központ adatait és szervezeti felépítését, a vezetők és az alkalmazottak feladatait és jogkörét, a Kálvin János Református Szociális Szolgáltató Központ működési szabályait. A Hajdúböszörmény Kálvin téri Református Egyházközség a Kálvin János Református Szociális Szolgáltató Központot (a továbbiakban: Központ) azért hozta létre, hogy a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló évi III. törvényben valamint az ahhoz kapcsolódó jogszabályokban meghatározott személyes gondoskodás körébe tartozó alap- és szakosított ellátásokat lásson el. Az intézmény a Magyar Református Egyház Zsinata által megalkotott Szeretetszolgálati törvény döntései és felhatalmazásai, valamint az állami jogszabályokban meghatározottak szerint látja el feladatait. 2. A Szervezeti és Működési Szabályzat hatálya A Központ számára a jogszabályokban, a Hajdúböszörmény Kálvin téri Református Egyházközség Presbitériuma, mint Fenntartó által hozott döntéseiben megfogalmazott feladat és hatásköri szervezeti és működési előírásokat a jelen SZMSZ-ben foglaltak figyelembevételével kell alkalmazni. Az SZMSZ hatálya kiterjed a Központ vezetőjére, dolgozóira, a szolgáltatásokat igénybe vevőkre. Az SZMSZ a Hajdúböszörmény Kálvin téri Református Egyházközség Presbitériuma jóváhagyásával lép hatályba és visszavonásig érvényes. Jelen szabályzat egy példányát a székhelyen a dolgozók számára hozzáférhető helyen kell elhelyezni, és biztosítani kell azt, hogy abba a dolgozók bármikor beletekinthessenek. 3. A Központ fontosabb adatai 3.1. Az intézmény neve: Kálvin János Református Szociális Szolgáltató Központ 3.2. Az intézmény rövidített neve: KÁLVINREFSZSZK 3.3. Az intézmény székhelye: 4220 Hajdúböszörmény, Budai Nagy Antal utca 82. 4

5 3.4. Képviseletére jogosult: intézményvezető 3.5. Alapító és fenntartó: Hajdúböszörmény Kálvin téri Református Egyházközség 4220 Hajdúböszörmény, Kálvin tér Képviseletére jogosult: Tönkő Levente lelkipásztor 3.7. A fenntartói jogok gyakorlója: Hajdúböszörmény Kálvin téri Református Egyházközség Elnöksége 3.8. Alapító okirat kelte: február Az intézmény felügyeleti szervei: Általános felügyelet: Hajdúböszörmény Kálvin téri Református Egyházközség Presbitériuma 4220 Hajdúböszörmény, Kálvin tér 19. Szakmai és törvényességi felügyelet: Hajdúvidéki Református Egyházmegye Diakóniai Bizottsága 4060 Balmazújváros, Kossuth tér 12. Tiszántúli Református Egyházkerület Diakóniai Bizottsága 4026 Debrecen, Kálvin tér Illetékességi és működési területe: Működésének kezdete: Adószáma: Hajdúböszörmény közigazgatási területén: Idősek, fogyatékosok nappali ellátása Szt. 76., étkeztetés Szt. 62., házi segítségnyújtás Szt. 63. Magyarország közigazgatási területén: Bankszámlaszáma: bentlakásos szakellátás Szt

6 3.14. Az intézmény fej- és körbélyegzőjének megnevezése, lenyomata: Kálvin János Református Szociális Szolgáltató Központ H-4220 Hajdúböszörmény, Budai Nagy Antal u. 82. Adószám: Bank: Kálvin János Református Szociális Szolgáltató Központ Mt 28, A Központ célja A Központ létrehozásának és működtetésének célja, elsősorban Hajdúböszörmény település időskorú, fogyatékos, lelki, szociális és egészségi okok miatt rászoruló lakosainak személyes gondoskodást nyújtó ellátások biztosítása, alap- és szakosított ellátási forma keretében. A magas minőségű szolgáltatások célja, a speciális szükségletekkel rendelkező, idős, fogyatékos személyek önrendelkezésen alapuló, önálló életvitelének megkönnyítése. Továbbá a szociális, diakóniai szolgáltató rendszer fejlesztése, bővítése, a professzionális alapokra épülő helyi szociálpolitika, megújításában, kialakításában való aktív közreműködés, a jelentkező szociális szükségletekre adekvát válaszok kimunkálása, a Magyarországi Református Egyház szeretetszolgálatáról szóló, évi II. törvény és a mindenkor érvényes jogi keretek között. 6

7 II. Az intézmény jogállása, feladat-, és hatásköre 1. Jogállása: 1.1. Önálló jogi személy Gazdálkodási jogköre szerint: A gazdálkodás megszervezésének módja szerint önállóan gazdálkodó szerv. 2. Képviselet A Központot a Hajdúböszörmény Kálvin téri Református Egyházközség Presbitériuma által megválasztott intézményvezető képviseli. 3. Feladat- és hatáskör Feladata a szociális igazgatásról és a szociális ellátásokról szóló évi III. törvény (Sztv.) és az ahhoz kapcsolódó jogszabályok alapján, Hajdúböszörmény település önkormányzata, ill. Magyarország területén a személyes gondoskodás körében tartozó ellátások biztosítása, a Hajdúböszörmény Kálvin téri Református Egyházközség Presbitériuma által fenntartott Központ intézmény keretei között. Az intézmény számára meghatározott feladatoknak és hatásköröknek az intézmény szervezeti egységei, dolgozói közötti megosztásáról az intézményvezető gondoskodik. A feladatellátás során az évi III. törvény, az 1/2000. (I.7.) SzCsM. rendelet szabályait kell a szociális alap-, illetve szakellátás területén alkalmazni. A feladatok és hatáskörök megosztása nem lehet ellentétes a jogszabályok, Magyar Református Egyház Zsinata által megalkotott Szeretetszolgálati törvény, és a fenntartó által az intézmény egyes szervezeti egységeire, vezetőire és dolgozóira kötelezően előírt feladatokkal, hatáskörökkel. Az intézményt megillető hatásköröket jogszabály, illetve a Presbitérium döntése alapján az intézményvezető gyakorolja, aki ezen hatásköreit ebben a szabályzatban, illetve munkaköri leírásukban a vezető munkatársaira átruházhatja. A Központ által ellátott tevékenységek: Alaptevékenységi szakágazat száma Megnevezés idősek, fogyatékosok szociális ellátása bentlakás nélkül: házi segítségnyújtás, szociális étkeztetés, idősek nappali ellátása 7

8 idősek, fogyatékosok bentlakásos ellátása 4. A Központ tevékenységeinek Sztv. szerinti besorolása: A nyújtott szolgáltatások formái és ellátási területük: Alapszolgáltatások: - étkeztetés, Szt házi segítségnyújtás Szt nappali ellátás - idősek klubja, Szt. 65/F., Hajdúböszörmény város közigazgatási területén Szakellátás: ápolást-gondozást nyújtó intézmény idősek otthona fogyatékosok lakóotthona Szt. 69., Magyarország közigazgatási területén 5. A férőhelyek száma: Alapszolgáltatások: étkeztetés: 40 fő házi segítségnyújtás: 45 fő nappali ellátás - idősek klubja: 30 fő Szakellátás: ápolást-gondozást nyújtó intézmény idősek otthona: 20 fő fogyatékosok lakóotthona 12 fő A Központ vezetőjének kinevezése: Az intézmény egyszemélyi felelős vezetője az intézményvezető. Kinevezésről a Presbitérium dönt. 6. Feladatok, tevékenységek forrásai A Központ az alábbi pénzügyi források felhasználásával biztosítja a személyes gondoskodás körébe tartozó ellátásokat: az állami alap normatíva, a központ saját bevételei, az egyházi kiegészítő normatíva, térítési díjak, fenntartói támogatás, egyházi támogatások, egyéb bevételek (adományozás, ajándékozás, öröklés stb.), támogatásértékű bevételek, 8

9 1. Az intézmény szervezeti tagozódása: III. Az intézmény szervezete Az intézmény az alábbi szervezeti egységekre tagolódik: I. Intézményvezető II. Gazdasági - pénzügyi vezető - Gazdasági-műszaki ellátási terület II.1. Gazdasági-pénzügyi feladatok, gazdasági, pénzügyi vezető, pénztáros, ügyviteli alkalmazott II.2. Műszaki ellátás, gondnok, karbantartó. II.3. Melegítőkonyha üzemeltetése. konyhai kisegítő III. Szakellátás III.1. Ápolást-gondozást gondozást nyújtó ellátás Vezetőápoló, szakellátás-vezető, intézményvezető-helyettes szociális gondozók-ápolók, takarítók. szociális- és mentálhigiénés munkatárs, foglalkoztatás szervező,(ajánlott) orvos, mozgásterapeuta, III.2. Lakóotthoni ellátás szociális segítők, gondozók fejlesztőpedagógus IV. Alapszolgáltatások IV.1. Étkeztetés szociális-segítő. IV.2. Házi segítségnyújtás vezető gondozó szociális gondozók. IV.3. Nappali ellátás idősek klubja klubvezető szociális gondozó. 9

10 2. Az egyes szervezeti egységek feladat-, és hatásköre Az intézményvezető a különböző időtartamú szakmai programok, tervek, célkitűzések meghatározása során arra törekszik, hogy egyre bővüljön, szélesedjen a társadalomnak az a köre, akik rászorultságból és méltányosságból a szolgáltatásokat igénylik, igénybe veszik, illetve a térítési díjat megfizetik, adományaikkal, önkéntes munkájukkal támogatják a magas minőségű szolgáltatások megvalósítását. A szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló évi III. törvény, valamint a végrehajtásukra kiadott jogszabályok meghatározzák azokat a szakmai feladatokat, személyi és tárgyi feltételeket, amelyek figyelembevételével a Református Szociális Szolgáltató Központnak működnie kell. A szolgáltatás célja országos hatókörrel, és a Hajdúböszörményben élő rászoruló, speciális szükségletekkel rendelkező, idős, vagy fogyatékkal élő személyek önrendelkezésen alapuló, önálló életvitelének megkönnyítése, az esélyegyenlőség, az egyenlő hozzáférés és bánásmód horizontális alapelveinek megvalósításával Az alapszolgáltatások Nappali ellátás - Idősek Klubja Az alapellátások körébe tartozó nappali ellátás idősek klubja, Hajdúböszörmény településen működik. A nappali ellátás a település szociális és mentális támogatásra szoruló, önmaguk ellátására részben képes, időskorúak napközbeni gondozását biztosítja. A klubba felvehető az a 18. életévét betöltött személy is, aki egészségi állapotára figyelemmel az előbb meghatározott támogatásra szorul. A klub nyitvatartási idejét és belső életének működését a Házirend tartalmazza. Nappali ellátás - Idősek Klubja dolgozóinak feladatai: a hiányzó családi gondoskodás pótlása, az idős személy lelki, mentális, szociális helyzetének javítása, egyedüllétének megszüntetése, egészségi és higiénés viszonyainak javítása, hivatalos ügyek intézésében való közreműködés, segítés, szükség szerinti egészségügyi alapellátás biztosítása, a szakellátáshoz való hozzájutás segítése, A klubban dolgozó munkatársak feladatait részletesen a munkaköri leírásuk tartalmazza. Házi segítségnyújtás A házi segítségnyújtás az Intézmény által Hajdúböszörmény településen biztosított. A házi gondozók feladataik ellátása során segítséget nyújtanak, ahhoz, hogy az ellátást igénybe 10

11 vevők fizikai, mentális, szociális szükségleteinek kielégítése biztosított legyen. Házi segítségnyújtásban dolgozó dolgozók feladatai: alapvető szükségletek kielégítése, orvossal történő kapcsolattartás, hivatalos ügyek intézésében való közreműködés, pszichés gondozás, háziorvos javaslata alapján alapvető gondozási, ápolási feladatok ellátása, közreműködés az ellátást igénybe vevő háztartásának vitelében, stb. A házi gondozók feladatait részletesen a munkaköri leírásuk tartalmazza. Étkeztetés Az étkeztetés Hajdúböszörmény településén került megszervezésre. A napi egyszeri meleg étel (ebéd) biztosítása, egyéb főzőhely keretében nyújtott ellátásként működik a településen a Jó Pásztor Református Óvoda által működtetett konyháról. Étkeztetést végzők feladatai: a szociálisan rászorultak számára meleg étel biztosítása, házhoz szállítás, helyben fogyasztás útján, feladatukat részletesen a munkaköri leírás tartalmazza A szakellátás Ápolást, gondozást nyújtó intézmény Az intézmény vezetése és a vezető feladatai: Intézményvezető: Az intézetet az intézményvezető vezeti. Az intézményvezető feletti munkáltatói jogokat a Hajdúböszörmény Kálvin téri Református Egyházközség Presbitériuma gyakorolja. Az intézményvezető egy személyben felelős az intézményben folyó gondozásért, az alkalmazottak munkájáért. Feladatai: - Biztosítja a korszerű, magas színvonalú ellátás és gondozás megvalósítását, és a működés személyi és tárgyi feltételeit. - Figyelemmel kíséri és intézkedéseivel segíti az előgondozást, a beutaltak behívását, fogadását, a gondozottak közösségbe való beilleszkedését. - Megköti a megállapodást. - Elkészíti az intézet részére a Szervezeti és Működési Szabályzatot, a Szakmai Programot, a Házirend tervezetét és egyéb szükséges szabályzatokat, a dolgozók munkaköri leírásait, az éves munkatervet. 11

12 - Irányítja és ellenőrzi a részlegek és vezetőik munkáját. - Az intézmény munkavállalói felett gyakorolja a munkáltatói jogokat. - Az intézetben folyó munka- és tűzvédelmi tevékenységet. - Végzi a panaszok és közérdekű bejelentések kivizsgálását, melyek alapján szükséges intézkedéseket megteszi. - Meghatározza a belső ellenőrzés szervezetét, feladatait és felügyeletet gyakorol működése felett. - Kapcsolatot tart a karitatív szervezetekkel, gazdasági társaságokkal, egyénekkel, az egészségügyi intézményekkel, a gondozottak hozzátartozóival. - Beszámoltatja és elszámoltatja a megbízott ápolót, a mentálhigiénés munkatársat, a foglalkoztatás szervezőt. - A távlati fejlesztési terveket a fenntartószerv felé terjeszti. - Képviseli az intézetet a hivatalok, más intézetek, gazdasági társaságok stb. felé. - Az intézetet érintő felújítási, fejlesztési tárgyalásokon az intézetet képviseli. - Felel az intézmény éves költségvetéséért, költségvetési beszámolójáért. E feladatkörben ellenőrzi a szervezeti egységek közötti együttműködés és munkamegosztás hatékonyságát, az SZMSZ-ben foglaltak megtartását, a munkafegyelem, az etikai követelmények betartását. Az intézményvezető feladatát a fenntartó által meghatározott munkaköri leírás alapján végzi. Az intézményvezető tartós távollétében az igazgatási teendőket a feladattal megbízott ápoló és a mentálhigiénés munkatárs együttesen látja el, az intézményvezető helyetteseként járnak el. Az intézményvezető közvetlen irányításával dolgozó vezetők munkakörei: Megbízott vezető ápoló: az ápolási gondozási részleg vezetője. Közvetlenül irányítja az ápolók, a szociális gondozó-ápolók, a takarítók, és a mosodai dolgozó munkáját. Munkáját az intézményvezető közvetlen irányításával önállóan végzi, tevékenységéről rendszeresen beszámol. Feladatai: - Az osztályon dolgozó ápolók, szociális gondozó és ápolók munkájának irányítása, ellenőrzése, az orvosi viziteken való részvétel. - Elkészíti, egyezteti, jóváhagyatja az ápolók, szociális gondozó ápolók, a takarítók, és a mosodai dolgozó munkarendi beosztását. - Gondoskodik a feladatok arányos elosztásáról. - Intézkedik a hiányosságok megszüntetésére. - Javaslatot tesz a dolgozók osztályok közötti átcsoportosítására, ha ezt a feladatok ellátása szükségessé teszi. - A dolgozókkal szemben szükség esetén fegyelmi eljárást kezdeményez, javasolja a kiemelkedő munkát végzők jutalmazását. A napi megbeszélésen, osztályokon lévő problémákról beszámol az intézményvezetőnek. - Közvetlenül ápolási munkát végez az ápoló munkakörnél leírtak szerint, ha azt a munka 12

13 menete szükségessé teszi. - Közreműködik az egyéni gondozási terv ápolási feladatai kidolgozásában, végrehajtásának ellenőrzésében. - Gondoskodik a szükséges gyógyszerek beszerzéséről, tárolásáról, nyilvántartásáról, az osztályokra történő kiadásáról. - Irányítja a betegek gyógykezelését az orvosi utasítások alapján. - Megszervezi a gondozottak szűrővizsgálatát, védőoltását, új gondozottak fogadását. - Az intézményvezető irányításával szervezi a részleg dolgozóinak rendszeres képzését és továbbképzését. - Az irányítása alá tartozó dolgozók részére rendszeresen értekezletet tart, ahol a munkájukkal kapcsolatos, s az intézet zavartalan működésével összefüggő problémákat elmondja és javaslatot tesz (kér) azok gyors megszüntetésére. - Ellátja az ápolási-gondozási részleg munkaterületére vonatkozóan a munkavédelmi megbízottal egyeztetve az operatív munkavédelmi feladatokat. - Gondoskodik az egészségügyi adminisztráció vezetéséről. - Kezdeményezi új módszerek kialakítását és ajánlását. Rendszeres kapcsolatot tart: Az intézet orvosával Az élelmezésvezetővel A mentálhigiénés munkatárssal A foglalkoztatás szervezővel A karbantartóval A gondozottak hozzátartozóival Az egészségügyi és szociális intézményekkel. Szakmai és irányító-ellenőrző tevékenységéről rendszeresen beszámol az intézményvezetőnek. Részletes feladatait a munkaköri leírás tartalmazza. Intézeti orvos (vállalkozói szerződéses): Feladatait önállóan látja el. Munkakörükhöz tartozóan előírásait a megbízott ápoló, az ápolók, és a szociális gondozó és ápolók is kötelesek betartani. Feladatai: - A vállalkozói szerződésben meghatározott osztályok gondozottai gyógyító- megelőző, személyi környezeti és élelmezés-higiénés feladatainak ellátása. - A gyógyító-megelőző munka. - A heveny és idült betegségben szenvedő gondozottak orvosi ellátása, szükség esetén szakrendelésre, illetve kórházba utalása. - A rehabilitáció és az egészségügyi gondozás. - A gondozottak foglalkoztatásának véleményezése. 13

14 A higiénés feladatok területén: - A gondozottak személyi- környezeti és élelmezés higiénéjének ellenőrzése. - Közreműködik a dolgozók (elsősorban az ápolók, szociális gondozó és ápolók és a takarítók) egészségügyi továbbképzésében. - A gondozottak körében egészségügyi felvilágosító nevelőmunkát végez. - Figyelemmel kíséri és tevékenységével segíti, hogy az egészségügyi és mentálhigiénés szempontok a gondozás minden eleménél megfelelően érvényesüljenek. Részletes feladatait a vállalkozói szerződés tartalmazza. Mentálhigiénés munkatárs: feladatát közvetlenül az intézetvezetőjének irányításával végzi. Feladatai: - A mentálhigiénés csoport munkájának megszervezése, irányítása. - Rendszeresen kapcsolatot tart az intézményvezetővel, a megbízott ápolóval, a szociális gondozó és ápolókkal és a foglalkoztatás szervezővel. - Szakmai értekezleteken, tájékoztatókon való részvétel. - A csoport szakmai programjában foglaltak biztosítása. - A foglalkoztatás, a pszichés gondozás, a szabadidő hasznos eltöltésének koordinálása, felügyelete. - Előgondozást végez a beutaltak körében. - Beköltözéskor segítséget nyújt a gondozottaknak. - Eljár a gondozottak személyes ügyeiben. - Intézi a hagyatéki ügyeket. - Részt vesz a hagyatéki tárgyalásokon. - Az intézményből kiköltöző gondozottaknak segítséget nyújt ügyeik intézésében. Részletes feladatait a munkaköri leírás tartalmazza. Egyéb munkakörök Élelmezésvezető: feladatát a vásárolt élelmezés miatt a Jó Pásztor Református Óvoda élelmezési vezetője látja el a szolgáltatási szerződésben leírtak alapján. A beosztott dolgozók munkakörei Ápolási-gondozási részleg: Ápoló: feladatát a megbízott ápoló irányításával végzi. Feladatai: - A kultúrált környezet, higiénés rend kialakítása, a lakószobák otthonossá tétele. - Az élelmezéssel kapcsolatos ápolói feladatok ellátása. - A gondozottak ruházatának, valamint ágyneműjének előírás szerinti cseréje. - A gondozottak testi ápolása. - Az orvos által rendelt gyógykezelések, általános és szakápolási teendők végzése. 14

15 - Az orvos utasításai szerinti injekciózás, gyógyszerelés. - A gondozottak rendszeres megfigyelése, az észlelt változások jelentése szóban és írásban. - A számára előírt dokumentáció vezetése. - A gondozottak szakmai és társas kapcsolatának támogatása, elősegítése. - Egyéni és csoportos foglalkoztatásában részvétel. Részletes feladatait a munkaköri leírás tartalmazza. Szociális gondozó és ápoló: Feladatát a megbízott ápoló irányításával végzi. Feladatai: - A kultúrált környezet, higiénés rend kialakítása, a lakószobák otthonossá tétele. - Az élelmezéssel kapcsolatos ápolói feladatok ellátása. - A gondozottak ruházatának, valamint ágyneműjének előírás szerinti cseréje. - A gondozottak testi ápolása. - Az orvos által rendelt gyógykezelések, általános és szakápolási teendők végzése. - Az orvos utasításai szerinti injekciózás, gyógyszerelés. A gondozottak rendszeres megfigyelése, az észlelt változások jelentése szóban és írásban. - A számára előírt dokumentáció vezetése. - A gondozottak szakmai és társas kapcsolatának támogatása, elősegítése. - Egyéni és csoportos foglalkoztatásában részvétel. Részletes feladatait a munkaköri leírás tartalmazza. Intézeti higiénia: Takarító: feladatát a megbízott ápoló irányításával végzi. Feladatai: - A számára meghatározott területfertőtlenítő, tisztító takarítása, higiénés rendjének biztosítása. - A terület meghatározását és részletes feladatait a munkaköri leírás tartalmazza. A mosodában dolgozó munkaköre: a megbízott ápoló közvetlen irányításával végzik a munkájukat. Önállóan végzi a mosási, vasalási, javítási feladatokat. Gazdasági-műszaki részleg: Konyhai kisegítő: munkáját vezető gondozó közvetlen irányítása alatt végzi. Feladata: - Fertőtlenítő mosogatás és takarítás. - Besegít a reggeli és vacsora elkészítésébe és ételosztásba. - HACCP előírásainak betartása. Részletes feladataikat a munkaköri leírás tartalmazza. A karbantartó: Feladatát az intézményvezető közvetlen irányításával, önállóan végzi. Szakterületüknek megfelelően végzik a karbantartási feladatokat ütemezés szerint, illetve a sürgős javítási feladatokat utasítás alapján és közreműködik a munkájukhoz szükséges anyagés eszköz beszerzésben, rendszeres feladata az udvar és kerítésen kívüli közvetlen terület rendben tartása, valamint utasításnak megfelelő segédmunkák végzése is. 15

16 Szociális és mentálhigiénés csoport: Foglalkoztatás szervező, mentálhigiénés munkatárs: Feladatát az intézményvezető közvetlen irányításával önállóan látja el. - Megszervezi a gondozottak fizikai, szellemi, kulturális és szórakoztatási igényeinek kielégítését. - Szervezi és irányítja a gondozottak foglalkoztatását. - Szervezi a külső kapcsolatok alapján az intézményben megrendezésre kerülő programokat. - Elkészíti a heti, havi, éves foglalkoztatási ütemtervet. - Vezeti a foglalkoztatási naplót. - Rendszeresen kapcsolatot tart a megbízott ápolóval, a szociális gondozó és ápolókkal és a mentálhigiénés munkatársakkal. - Előgondozást végez a beutaltak körében. - Beköltözéskor segítséget nyújt a gondozottaknak. - Eljár a gondozottak személyes ügyeiben. - Közreműködik a gondozottak pénzbeli járandóságainak kifizetésében, kezelésében. - Intézi a hagyatéki ügyeket. - Részt vesz a hagyatéki tárgyalásokon amennyiben szükséges. - Az intézményből kiköltöző gondozottaknak segítséget nyújt ügyeik intézésében. Részletes feladatait a munkaköri leírás tartalmazza. Munkaköri leírások Az intézményben foglalkoztatott dolgozók feladatait névre szóló munkaköri leírások tartalmazzák. A munkaköri leírásoknak tartalmazniuk kell a foglalkoztatott dolgozók jogállását, a szervezetben elfoglalt munkakörnek megfelelően feladataikat, jogaikat és kötelezettségeiket. A munkaköri leírásokat a szervezeti egység módosulása, személyi változás, valamint a feladat változása esetén azok bekövetkezésétől számított 15 napon belül módosítani kell. A munkaköri leírás elkészítéséért és alkalmazásáért felelős az intézményvezető. Az intézményvezető tekintetében a fenntartó képviselője. Az intézmény munkáját segítő tanácsadó szervek és érdekképviseleti fórumok Az intézet működésének fontos feltétele a gondozottak és a dolgozók rendszeres tájékoztatása az intézmény működéséről, az eredményekről és hiányosságokról, az etikai helyzetről, illetőleg szükséges kikérni a véleményüket az intézmény működését érintő fontosabb döntések előtt. Ennek érdekében biztosítani kell a feltételeket a gondozottakkal való tanácskozáshoz, valamint a jogszabályokban előírt érdekképviseleti fórumok működéséhez. Lakógyűlés Érdekképviseleti Fórum Intézményi munkaértekezlet A munkaértekezlet a dolgozók közvetlen tájékoztatásának, véleménynyilvánításának fóruma. Az értekezletre meg kell hívni az intézmény valamennyi dolgozóját. 16

17 Az értekezlet intézményvezető tájékoztatója alapján megtárgyalja: - Az eltelt időszakban végzett munkát. - Az etikai helyzetet. - A következő időszak feladatait. - Az értekezletet az intézményvezető hívja össze és vezeti. - Az intézményvezető az értekezletet szükség szerint, de legalább évente egy alkalommal hívja össze. - Az értekezletről emlékeztetőt, feljegyzést kell készíteni és az irattárban meg kell őrizni. - Az olyan kérdést, melyre az intézményvezető nem adott választ, 8 napon belül írásban kell megválaszolni. Vezetői értekezlet A vezetői értekezleten részt vesznek: A megbízott ápoló Gazdasági vezető Mentálhigiénés munkatárs Lakóotthon vezető Vezető gondozó A vezetői értekezletet az intézményvezető vezeti. A vezetői értekezleten a vezetők beszámolnak: Az intézményben folyó munkáról, saját tevékenységükről, az együttműködésről, A munkaerő átcsoportosítás esetleges szükségességéről. A munkafegyelem, a munkahelyi légkör alakulásáról. A részleg előtt álló és a saját feladatokról. Az értekezletről emlékeztetőt kell készíteni. Lakógyűlés Az intézményvezető évenként legalább két alkalommal az ellátottak részére lakógyűlést hív össze. A lakógyűlésen tájékoztatni kell az ellátottakat az őket érintő szabályokról, az intézeti eseményekről és tervekről. Lehetővé kell tenni, hogy véleményüket, javaslataikat elmondhassák. A lakógyűlésre az összes lakót meg kell hívni. A lakógyűlésről emlékeztetőt, feljegyzést kell készíteni és azt az irattárban megőrizni. Az intézményvezető a lakógyűlésen felvetett és meg nem válaszolt kérdésekre 8 napon belül köteles írásban válaszolni. Érdekképviseleti fórum Az intézményi jogviszonyban állók és az ellátásra jogosultak Érdekképviseleti Fóruma A szociális igazgatásról és a szociális ellátásról szóló évi III. törvény 99 -a alapján megválasztott Érdekképviseleti Fórum a szabályzatban és a házirendben meghatározott szabályok szerint működik. Az Érdekképviseleti Fórum előzetesen véleményezi a szakmai programot, az éves munkatervet, a házirendet, az ellátottak részére készült tájékoztatókat, megtárgyalja a szociális szolgáltatásokban részt vevők panaszait, intézkedést kezdeményez az intézményvezető felé, tájékoztatást kérhet az intézményvezetőtől az ellátottakat érintő kérdésekben, az ellátás szervezésével kapcsolatos feladatokban. Intézkedést kezdeményezhet a fenntartó és más illetékes hatóságok felé, így például betegjogi, ellátott jogi képviselő felé. 17

18 A szociális ellátásokról szóló törvény alapján az érdekképviseleti fórum dönt az elé terjesztett panaszokról, további intézkedést tesz a helyi fenntartónál. 3. Gazdasági pénzügyi, műszaki ellátás 3.1. Gazdasági pénzügyi ellátás Az intézmény éves költségvetési tervének előkészítése, elkészítése, az éves költségvetés, kidolgozása és elfogadás utáni megvalósítása: a működéséhez szükséges igények összegyűjtése és az intézményvezetővel való jóváhagyatása. gondoskodik az intézmény működéséhez szükséges anyagok, eszközök folyamatos beszerzéséről, raktározásáról és nyomon követi azok felhasználását, a gazdálkodási, ellátási tevékenység összehangolt egymást kiegészítő folyamatának biztosítása, végzi mindazon ügyek intézését, melyek az intézmény folyamatos működését biztosítják Pénzügyi és költséginformációk elkészítése: könyvviteli teendők ellátása, bizonylati fegyelem betartatása, zárlati munkák elvégzése, adóbevallások készítése. Pénzügyi gazdálkodás lebonyolítása: pénz és értékkezelés, kötelezettségvállalások nyilvántartása, számlaellenőrzés, érvényesítés, likviditás biztosítása. Működteti az intézmény székhelyén lévő melegítőkonyhát: Ellátja az élelmezéssel kapcsolatos ügyviteli teendőket Műszaki ellátás A gondnok-karbantartó látja el. Épület és eszközkarbantartás: felügyeli a hő-központot, a víz- és csatorna, valamint a gáz- és elektromos energia rendszert az intézményben, hulladék szállítás biztosítása, megszervezése, az épület és annak környezete esztétikus állapotban tartásáról gondoskodik, A dolgozó részletes feladatát a munkaköri leírás tartalmazza. 18

19 IV. Az intézmény működése 1. Eljárási szabályok A felvétel módja, eljárás menete az intézményben a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló évi III. törvényben és az ahhoz kapcsoló jogszabályokban megfogalmazott rendelkezések szerint határozódik meg. Az ellátás igénybe vétele önkéntes, az igénylő vagy törvényes képviselője kérelme alapján kerülhet rá sor. Az eljáráshoz szükséges kérelem és egyéb dokumentumok benyújtása a személyes gondoskodást nyújtó szociális ellátások igénybevételéről szóló 9/1999. (XI.24.) SZCSM rendelet alapján történik. 2. Az intézmény működési alapelvei Az intézmény működése során az alábbi alapelveket juttatja érvényre: A Magyarországi Református Egyház hitelvei, Szeretetszolgálatáról szóló törvény alapelvei alapján. nyitottság Az intézmény működése során széles teret biztosít a nyilvánosságnak, különösen törekszik arra, hogy működését a helyi társadalom, a Gyülekezet tagjai megismerjék a segítő, szeretetszolgálati tevékenységét. Az intézményi szolgáltatások igénybevétele végett az intézményt bárki felkeresheti. önkéntesség A Központ működése során hatósági eszközöket nem alkalmaz. Szolgáltatásokat biztosít az igénybe vevők akaratának megfelelően, illetve tudtával láthatja el feladatát, A rászoruló /egyén, család, csoport, közösség/ problémáinak megoldásához támogatást, segítséget kérhet, vagy a felajánlott segítséget elfogadhatja. együttműködés Az intézmény feladatainak eredményes megoldása érdekében együttműködik az önkormányzattal, az egyházakkal, településen működő egyéb szervezetekkel, hatóságokkal, társadalmi szervezetekkel, civil szervezetekkel és csoportokkal, A szükségletek kielégítése során az intézménynek és a szolgáltatást igénybe vevőknek is konkrét összehangolt lépéseket kell tenni a problémák megoldása, a kedvezőtlen körülmények elhárítása érdekében. személyesség, egyéniesítés A szükségletek, problémák meghatározása során személyre szólóan kell mérlegelni a segítségnyújtás legcélszerűbb - a rászorulóknak is megfelelő módját. Törekedni kell arra, hogy lehetőség szerint egy gondozó munkatárs foglalkozzon egy 19

20 személlyel, egy családdal, intézze annak ügyeit, s kísérje végig a gondozottak sorsának alakulását. A gondozónak (munkatársnak) fel kell tárnia azt, hogy a szolgáltatást igénybe vevő milyen belső és külső környezeti erőket, képességeket, egyéb eszközöket tud mozgósítani helyzete megoldásához, s annak eredménye alapján kell a személyre szóló gondozási tervet (javaslatot) elkészíteni, illetve a szükséges ellátási formát biztosítani. komplexitás Az intézménynek a szükségletek kielégítése, problémák kezelése során komplex megoldási módozatokat és lehetőségeket kell felvázolnia, amelyek közül a segítséget igénybe vevő saját belátása szerint a számára legmegfelelőbb megoldást választhatja, mindezt magas fokú szakmai tevékenységgel, érzékenységgel, felkészültséggel, valamint jogi garanciákkal és keretekkel lehet elérni. 3. A Központ működésének főbb szabályai Az intézmény ügyfélfogadása Az intézmény vezetője, és az intézmény kijelölt dolgozói ügyfélfogadást tartanak. Az intézmény nyitott, a munkatársak az intézmény nyitvatartási idejében látják el az ügyfélfogadást, annak figyelembevételével, hogy az ügyfélfogadás az ellátásban részesülők napi életrendjét ne zavarja. Az ügyfélfogadást tartó dolgozók kijelölése a félfogadás rendjének ideje, helye az intézményvezető feladata. Az intézmény ügyfélfogadásának szabályai nyilvánosak. 1. A munkaviszony létrejötte A Központ Intézményvezetője az alkalmazottak esetében a belépéskor határozott, vagy határozatlan idejű munkaszerződéssel határozza meg, hogy az alkalmazottat milyen munkakörben, milyen feltételekkel és milyen mértékű alapbérrel foglalkoztatja. 2. A munkavégzés teljesítése, munkaköri kötelezettségek, hivatali titkok megőrzése A munkavégzés teljesítése a Központ intézményvezetője által kijelölt munkahelyen az ott érvényben lévő szabályok és a munkaköri leírásban foglaltak szerint történik. A dolgozó köteles a munkakörébe tartozó munkát képességei kifejtésével, az elvárható szakértelemmel és pontossággal végezni, a hivatali titkot megtartani. Hivatali titoknak minősülnek a következők: - a szolgáltatást igénybevevővel kapcsolatos dokumentációk, adatok, - az alkalmazottak személyi anyagai, 20

IDŐSEK KLUBJA 3931. MEZŐZOMBOR, JÓZSEF.A.U.5. TEL: 06/47 369-053 SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA

IDŐSEK KLUBJA 3931. MEZŐZOMBOR, JÓZSEF.A.U.5. TEL: 06/47 369-053 SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA IDŐSEK KLUBJA 3931. MEZŐZOMBOR, JÓZSEF.A.U.5. TEL: 06/47 369-053 SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA 1 I. FEJEZET ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK 1. A Szervezeti és Működési Szabályzat célja A Szervezeti és Működési

Részletesebben

Öcsöd Nagyközségi Önkormányzat Tóth József Alapszolgáltatási Központjának Szervezeti és Működési Szabályzata

Öcsöd Nagyközségi Önkormányzat Tóth József Alapszolgáltatási Központjának Szervezeti és Működési Szabályzata Öcsöd Nagyközségi Önkormányzat Tóth József Alapszolgáltatási Központjának Szervezeti és Működési Szabályzata Öcsöd Nagyközségi Önkormányzat a Tóth József Alapszolgáltatási Központ Szervezeti és Működési

Részletesebben

POLGÁR VÁROS ÖNKORMÁNYZAT SZOCIÁLIS SZOLGÁLTATÓ KÖZPONTJÁNAK SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA

POLGÁR VÁROS ÖNKORMÁNYZAT SZOCIÁLIS SZOLGÁLTATÓ KÖZPONTJÁNAK SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA POLGÁR VÁROS ÖNKORMÁNYZAT SZOCIÁLIS SZOLGÁLTATÓ KÖZPONTJÁNAK SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA Polgár, 2015. november 17. TARTALOMJEGYZÉK I. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK 4 1. Bevezetés 4 2. A Szervezeti és

Részletesebben

Házi Segítségnyújtó Szolgálat

Házi Segítségnyújtó Szolgálat Házi Segítségnyújtó Szolgálat Szervezeti és Működési Szabályzat 2015 Jóváhagyta Budapest Főváros IV. kerület Újpest Önkormányzatának Képviselő-testülete a../2015. (V.28.) határozatával 2015. május 28.

Részletesebben

Baranya Megyei Önkormányzat Időskorúak Otthona 7751 Szederkény, Pécsi út 23. SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT

Baranya Megyei Önkormányzat Időskorúak Otthona 7751 Szederkény, Pécsi út 23. SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT Baranya Megyei Önkormányzat Időskorúak Otthona 7751 Szederkény, Pécsi út 23. SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT Általános rendelkezések A Szervezeti és Működési Szabályzat célja, hogy rögzítse az intézmény

Részletesebben

ALAPÍTÓ OKIRAT (módosításokkal egységes szerkezetben) 1. A költségvetési szerv neve: Pápa Város Önkormányzatának Egyesített Szociális Intézménye

ALAPÍTÓ OKIRAT (módosításokkal egységes szerkezetben) 1. A költségvetési szerv neve: Pápa Város Önkormányzatának Egyesített Szociális Intézménye 1 ALAPÍTÓ OKIRAT (módosításokkal egységes szerkezetben) 1. A költségvetési szerv neve: Pápa Város Önkormányzatának Egyesített Szociális Intézménye 2. A költségvetési szerv székhelye: Pápa, Barát u. 9.

Részletesebben

Az intézményi szabályzatok

Az intézményi szabályzatok TÁMOP-5.5.7-08/1-2008-0001 Országos Betegjogi, Ellátottjogi, Gyermekjogi és Dokumentációs Központ Az intézményi szabályzatok Lőwné Szarka Judit ellátottjogi képviselő 2013. szeptember 21.. 1/2000. (I.

Részletesebben

IDŐSEK KLUBJA SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT

IDŐSEK KLUBJA SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT Csokvaomány KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA 3647 Csokvaomány, Széchenyi út 1. IDŐSEK KLUBJA SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT 2015. SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT IDŐSEK KLUBJA CSOKVAOMÁNY I. ÁLTALÁNOS ÉS BEVEZTŐ

Részletesebben

Jegyzőkönyvi kivonat. 21. napirendi pont: Előterjesztés alapító okiratok módosításáról

Jegyzőkönyvi kivonat. 21. napirendi pont: Előterjesztés alapító okiratok módosításáról Jegyzőkönyvi kivonat Sopron Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlése 2011. június 30-ai közgyűlésének nyilvános üléséről készült jegyzőkönyvéből. 21. napirendi pont: Előterjesztés alapító okiratok módosításáról

Részletesebben

Pannonhalma Többcélú Kistérségi Társulás Gyermekjóléti Szolgálat és Szociális Intézménye ALAPÍTÓ OKIRATA

Pannonhalma Többcélú Kistérségi Társulás Gyermekjóléti Szolgálat és Szociális Intézménye ALAPÍTÓ OKIRATA Pannonhalma Többcélú Kistérségi Társulás Gyermekjóléti Szolgálat és Szociális Intézménye ALAPÍTÓ OKIRATA A Pannonhalma Többcélú Kistérségi Társulás Társulási Tanácsa a gyermekek védelméről gyámügyi igazgatásról

Részletesebben

S z e r v e z e t i é s M ű k ö d é s i. S z a b á l y z a t

S z e r v e z e t i é s M ű k ö d é s i. S z a b á l y z a t LÉTAVÉRTESI CSALÁD ÉS GYERMEKJÓLÉTI SZOLGÁLAT 4281 LÉTAVÉRTES, RÓZSA UTCA 1-3. TEL.: 52/585-011 S z e r v e z e t i é s M ű k ö d é s i S z a b á l y z a t 2016. TARTALOMJEGYZÉK I. A Szervezeti és Működési

Részletesebben

AZ ALSÓZSOLCAI GONDOZÁSI KÖZPONT SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA

AZ ALSÓZSOLCAI GONDOZÁSI KÖZPONT SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA AZ ALSÓZSOLCAI GONDOZÁSI KÖZPONT SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA 2016 1 TARTALOM I. Általános és bevezető szabályok II. Az intézmény szervezeti felépítése és működése III. Az intézmény feladata IV.

Részletesebben

A KÖRJEGYZŐSÉG FELADATAI

A KÖRJEGYZŐSÉG FELADATAI A KÖRJEGYZŐSÉG FELADATAI 1. A körjegyzőség feladata és hatásköre A körjegyzőség számára meghatározott feladatoknak és hatásköröknek a körjegyzőség szervezeti egységei, dolgozói közötti megosztásáról a

Részletesebben

Marcalgergelyi. Község Önkormányzat Képviselő-testületének. 5/2009.(III.18.) rendelete. falugondnoki szolgálatról

Marcalgergelyi. Község Önkormányzat Képviselő-testületének. 5/2009.(III.18.) rendelete. falugondnoki szolgálatról Marcalgergelyi Község Önkormányzat Képviselő-testületének 5/2009.(III.18.) rendelete falugondnoki szolgálatról (A 2/2010. (II.24.) rendelettel módosított szöveg.) Kihirdetve: 2009. március 18. Vadas László

Részletesebben

Baranya Megyei Önkormányzat Fogyatékos Személyek Otthona (Mozsgó) SZERVEZETI MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT

Baranya Megyei Önkormányzat Fogyatékos Személyek Otthona (Mozsgó) SZERVEZETI MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT Baranya Megyei Önkormányzat Fogyatékos Személyek Otthona (Mozsgó) SZERVEZETI MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT - 2 - TARTALOMJEGYZÉK I. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK Az intézmény neve és székhelye Tevékenységi köre Működési

Részletesebben

Jegyzőkönyvi kivonat. Sopron Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlése 2011. február 24-ei közgyűlésének nyilvános üléséről készült jegyzőkönyvéből.

Jegyzőkönyvi kivonat. Sopron Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlése 2011. február 24-ei közgyűlésének nyilvános üléséről készült jegyzőkönyvéből. Jegyzőkönyvi kivonat Sopron Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlése 2011. február 24-ei közgyűlésének nyilvános üléséről készült jegyzőkönyvéből. 12. napirendi pont: Előterjesztés alapító okiratok módosításáról

Részletesebben

A Felső Kiskunsági és Dunamelléki Többcélú Kistérségi Társulás. Kistérségi Egyesített Szociális Intézmény

A Felső Kiskunsági és Dunamelléki Többcélú Kistérségi Társulás. Kistérségi Egyesített Szociális Intézmény A Felső Kiskunsági és Dunamelléki Többcélú Kistérségi Társulás Kistérségi Egyesített Szociális Intézmény ALAPÍTÓ OKIRATA (egységes szerkezetbe foglalva) Bődi Szabolcs Társulás elnöke ALAPÍTÓ OKIRAT A Felső-Kiskunsági

Részletesebben

ALAPÍTÓ OKIRAT - módosításokkal egységes szerkezetben - Kristály Szociális és Gyermekjóléti Társulás Szociális Szolgáltató Központ

ALAPÍTÓ OKIRAT - módosításokkal egységes szerkezetben - Kristály Szociális és Gyermekjóléti Társulás Szociális Szolgáltató Központ ALAPÍTÓ OKIRAT - módosításokkal egységes szerkezetben - Az intézmény neve: Kristály Szociális és Gyermekjóléti Társulás Szociális Szolgáltató Központ Székhelye: Földes, Karácsony Sándor tér 1. Telephelyek:

Részletesebben

2/2008. (IV. 24.) számú jegyzői utasítás VISEGRÁD VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETE POLGÁRMESTERI HIVATALÁNAK Ü G Y R E N D J É R Ő L

2/2008. (IV. 24.) számú jegyzői utasítás VISEGRÁD VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETE POLGÁRMESTERI HIVATALÁNAK Ü G Y R E N D J É R Ő L 2/2008. (IV. 24.) számú jegyzői utasítás VISEGRÁD VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETE POLGÁRMESTERI HIVATALÁNAK Ü G Y R E N D J É R Ő L A helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. törvény (a továbbiakban:

Részletesebben

ŐSZI FÉNY INTEGRÁLT GONDOZÁSI KÖZPONT SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA

ŐSZI FÉNY INTEGRÁLT GONDOZÁSI KÖZPONT SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA Újpest Önkormányzatának Szociális Intézménye Őszi Fény Integrált Gondozási Központ 1046. Budapest, Tungsram u. 9. Tel: 230-5363 Fax: 370-4179 E-mail: oszifeny@szei. hu ŐSZI FÉNY INTEGRÁLT GONDOZÁSI KÖZPONT

Részletesebben

EGYESÍTETT SZOCIÁLIS INTÉZMÉNY SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA

EGYESÍTETT SZOCIÁLIS INTÉZMÉNY SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA EGYESÍTETT SZOCIÁLIS INTÉZMÉNY SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA 1 ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK 1.1. A Szervezeti és Működési Szabályzat célja A Szervezeti és Működési Szabályzat (továbbiakban: SZMSZ) célja,

Részletesebben

A DEMECSERI SZOCIÁLIS ALAPSZOLGÁLTATÁSI KÖZPONT ALAPÍTÓ OKIRATA EGYSÉGES SZERKEZETBEN

A DEMECSERI SZOCIÁLIS ALAPSZOLGÁLTATÁSI KÖZPONT ALAPÍTÓ OKIRATA EGYSÉGES SZERKEZETBEN A DEMECSERI SZOCIÁLIS ALAPSZOLGÁLTATÁSI KÖZPONT ALAPÍTÓ OKIRATA EGYSÉGES SZERKEZETBEN Társulási Tanács: Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 9. (1) bekezdés a) pontjában kapott felhatalmazás

Részletesebben

Személyes gondoskodást nyújtó ellátási formák

Személyes gondoskodást nyújtó ellátási formák Apátfalva Község Önkormányzat Képviselő-testületének 16/2007. (VI.27.)Ör a személyes gondoskodást nyújtó ellátásokról, azok igénybevételéről és a fizetendő térítési díjakról Apátfalva Község Önkormányzat

Részletesebben

ÚJFEHÉRTÓ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA. 30/2014. (III. 05.) számú. h a t á r o z a t a

ÚJFEHÉRTÓ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA. 30/2014. (III. 05.) számú. h a t á r o z a t a ÚJFEHÉRTÓI POLGÁRMESTERI HIVATAL 4244 Újfehértó, Szent István út 10. Tel.:(42) 290 000 Fax: (42) 290 003 E-mail: polghiv@ujfeherto.hu Web: www.ujfeherto.hu K i v o n a t Újfehértó Város Önkormányzata Képviselő-testületének

Részletesebben

Szervezeti és Működési Szabályzat Alkohol-Drogsegély Ambulancia. Szenvedélybetegek Közösségi Alapellátása Sümeg és kistérsége 2011.

Szervezeti és Működési Szabályzat Alkohol-Drogsegély Ambulancia. Szenvedélybetegek Közösségi Alapellátása Sümeg és kistérsége 2011. Szervezeti és Működési Szabályzat Alkohol-Drogsegély Ambulancia Szenvedélybetegek Közösségi Alapellátása Sümeg és kistérsége 2011. 16 Általános bevezetés a. A Szervezeti és Működési Szabályzat célja Rögzítse

Részletesebben

Szervezeti és Működési Szabályzat ISZTI

Szervezeti és Működési Szabályzat ISZTI Szervezeti és Működési Szabályzat Innovációs Szakképző, Továbbképző Iskola Központ és Gimnázium ISZTI OM azonosító: 100 534 Készítette: Boldog István, igazgató Tartalom 1. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK 2. A

Részletesebben

Cibakháza Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete Magyarország Alaptörvénye 32. cikk (1) bekezdés b) pontja alapján alábbi határozatot hozza:

Cibakháza Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete Magyarország Alaptörvénye 32. cikk (1) bekezdés b) pontja alapján alábbi határozatot hozza: Cibakháza Nagyközség Önkormányzata 17/2016.(II.24.) KT határozata A Cibakháza Nagyközség Önkormányzata Családsegítő és Gyermekjóléti Szolgálat Intézményegysége Szervezeti és Működési Szabályzata jóváhagyásáról

Részletesebben

1. A rendelet hatálya. 2. E rendeletben alkalmazott fogalmakat az Sztv. 4. -a szerint kell értelmezni.

1. A rendelet hatálya. 2. E rendeletben alkalmazott fogalmakat az Sztv. 4. -a szerint kell értelmezni. Albertirsa Város Önkormányzata 8/2015.(II.27.) önkormányzati rendelete a Humánszolgáltató Társulás által biztosított személyes gondoskodást nyújtó ellátásokról, azok igénybevételéről, valamint az ellátások

Részletesebben

VASKÚT KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK. 23/2013. (XII.6.) önkormányzati rendelete

VASKÚT KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK. 23/2013. (XII.6.) önkormányzati rendelete VASKÚT KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 23/2013. (XII.6.) önkormányzati rendelete A személyes gondoskodást nyújtó szociális és gyermekjóléti ellátásokról, azok igénybevételéről, a fizetendő

Részletesebben

A L A P Í T Ó O K I R A T A

A L A P Í T Ó O K I R A T A A Jó Pásztor Református Óvoda módosítással egységes szerkezetbe foglalt A L A P Í T Ó O K I R A T A Az óvodai nevelésünkben a gyermekek sokoldalú, harmonikus fejlődésének, a gyermeki személyiség kibontakoztatásának

Részletesebben

H a t á r o z a t t e r v e z e t NYÍRMADA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK /2012.( ) h a t á r o z a t a

H a t á r o z a t t e r v e z e t NYÍRMADA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK /2012.( ) h a t á r o z a t a H a t á r o z a t t e r v e z e t A Képviselő-testület NYÍRMADA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK /2012.( ) h a t á r o z a t a Kistérségi Szociális Központ alapító okiratának felülvizsgálata

Részletesebben

Rendelet. Önkormányzati Rendeletek Tára. Dokumentumazonosító információk. Rendelet típusa:

Rendelet. Önkormányzati Rendeletek Tára. Dokumentumazonosító információk. Rendelet típusa: Rendelet Önkormányzati Rendeletek Tára Dokumentumazonosító információk Rendelet száma: Rendelet típusa: Rendelet címe: Módosított rendelet azonosítója: Rendelet tárgykódja: Tárgykód megnevezése: 40/2007.(VII.20.)

Részletesebben

A BARANYA MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KASTÉLYPARK MÓDSZERTANI OTTHONA GÖRCSÖNY SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA

A BARANYA MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KASTÉLYPARK MÓDSZERTANI OTTHONA GÖRCSÖNY SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA A BARANYA MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KASTÉLYPARK MÓDSZERTANI OTTHONA GÖRCSÖNY SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA 2 TARTALOMJEGYZÉK I. Általános rendelkezések Az intézmény neve és székhelye Tevékenységi köre Működési

Részletesebben

Előterjesztés Hajdúhadház Város Önkormányzat Polgármesterétől Képviselő-testület február hónap 18. napján tartandó ülésére

Előterjesztés Hajdúhadház Város Önkormányzat Polgármesterétől Képviselő-testület február hónap 18. napján tartandó ülésére Előterjesztés Hajdúhadház Város Önkormányzat Polgármesterétől Képviselő-testület 2016. február hónap 18. napján tartandó ülésére Tárgy: A Hajdúhadházi Mikrotérségi módosításának jóváhagyása Szociális Gondozási

Részletesebben

Apátfalva Község Önkormányzat Képviselő-testületének 15/2015. (VIII.26.) Önkormányzati rendelete

Apátfalva Község Önkormányzat Képviselő-testületének 15/2015. (VIII.26.) Önkormányzati rendelete Apátfalva Község Önkormányzat Képviselő-testületének 15/2015. (VIII.26.) Önkormányzati rendelete Apátfalva Község Önkormányzat Képviselő-testületének Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 14/2014.

Részletesebben

A Polgármesteri Hivatal ügyrendjéről 1

A Polgármesteri Hivatal ügyrendjéről 1 A Polgármesteri Hivatal ügyrendjéről 1 6. számú melléklet Az önkormányzatokról szóló módosított 1990. évi LXV. tv. 38.. (1) bekezdése értelmében: "A képviselőtestület egységes hivatalt hoz létre - polgármesteri

Részletesebben

Kozármisleny Város Polgármesteri Hivatal ÜGYRENDJE

Kozármisleny Város Polgármesteri Hivatal ÜGYRENDJE Kozármisleny Város Polgármesteri Hivatal ÜGYRENDJE I. A hivatal szervezete 1.) A hivatalt Kozármisleny Város Polgármestere által határozatlan időre kinevezett jegyző vezeti. 2.) A hivatal személyi állománya:

Részletesebben

A TELEPÜLÉS ELLÁTÓ ÉS SZOLGÁLTATÓ SZERVEZET SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA

A TELEPÜLÉS ELLÁTÓ ÉS SZOLGÁLTATÓ SZERVEZET SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA A TELEPÜLÉS ELLÁTÓ ÉS SZOLGÁLTATÓ SZERVEZET SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA I. Bevezető rész 1.) A Szervezeti és Működési Szabályzat (SZMSZ) a Település Ellátó és Szolgáltató Szervezet szervezeti felépítését,

Részletesebben

MÁTRASZENTIMREI ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA

MÁTRASZENTIMREI ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA MÁTRASZENTIMREI ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA I. Az Önkormányzati Hivatal alapító okiratának kelte, száma, alapítás időpontja 1./ 10./2002. ( II.13.) sz. Kt. határozatával fogadta

Részletesebben

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT MIKROTÉRSÉGI CSALÁDSEGÍTŐ és GYERMEKJÓLÉTI SZOLGÁLAT 4243 Téglás, Kossuth u. 35. sz. 4242 Hajdúhadház, Béke u. 54/b. sz. SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT 2011. december 1./ A Szervezeti és Működési Szabályzat

Részletesebben

Szépkorúak Otthona Várpalota SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA

Szépkorúak Otthona Várpalota SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA Szépkorúak Otthona Várpalota SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA Alapadatok A szervezeti és működési szabályzat hatálya kiterjed: az intézmény vezetőire az intézmény dolgozóira az intézmény szolgáltatásait

Részletesebben

Pick Alapítványi Bölcsőde. Szervezeti és Működési Szabályzat

Pick Alapítványi Bölcsőde. Szervezeti és Működési Szabályzat Pick Alapítványi Bölcsőde Szervezeti és Működési Szabályzat Készítette: Intézményt üzemeltető Alapítvány képviselője: Muhariné Bíró Mária Szakmai programért felelős: Muhariné Bíró Mária, Tatár Zsuzsanna

Részletesebben

NYÍRMEGGYES KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 14/2009. (XI. 30) rendelete. a tanyagondnoki szolgálatról

NYÍRMEGGYES KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 14/2009. (XI. 30) rendelete. a tanyagondnoki szolgálatról 1 (Egységes szerkezetben!) NYÍRMEGGYES KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 14/2009. (XI. 30) rendelete a tanyagondnoki szolgálatról Nyírmeggyes Községi Önkormányzat Képviselő-testülete a hatályban

Részletesebben

KÉPVISELŐ TESTÜLETE 12/2010. (IV. 20.) Budapest XXI. Kerület Csepel Önkormányzata Kt. rendelete

KÉPVISELŐ TESTÜLETE 12/2010. (IV. 20.) Budapest XXI. Kerület Csepel Önkormányzata Kt. rendelete BUDAPEST XXI. KERÜLET CSEPEL ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ TESTÜLETE 12/2010. (IV. 20.) Budapest XXI. Kerület Csepel Önkormányzata Kt. rendelete a személyes gondoskodás keretébe tartozó egyes szociális és gyermekjóléti

Részletesebben

Kivonat Kunszentmárton Város Önkormányzata Képviselő-testületének január 28-án tartott soros ülésének jegyzőkönyvéből.

Kivonat Kunszentmárton Város Önkormányzata Képviselő-testületének január 28-án tartott soros ülésének jegyzőkönyvéből. Kivonat Kunszentmárton Város Önkormányzata Képviselő-testületének 06. január 8-án tartott soros ülésének jegyzőkönyvéből. 4/06.(I.8.) határozat a Kunszentmártoni Szociális Ellátási Központ Alapító Okiratának

Részletesebben

2000. ÉVI II. TÖRVÉNY A MAGYARORSZÁGI REFORMÁTUS EGYHÁZ SZERETETSZOLGÁLATÁRÓL

2000. ÉVI II. TÖRVÉNY A MAGYARORSZÁGI REFORMÁTUS EGYHÁZ SZERETETSZOLGÁLATÁRÓL 2000. ÉVI II. TÖRVÉNY A MAGYARORSZÁGI REFORMÁTUS EGYHÁZ SZERETETSZOLGÁLATÁRÓL PREAMBULUM A szeretetszolgálat az anyaszentegyháznak, a hitre jutott emberek önkéntes közösségének hálaáldozata (Róm 12,1;

Részletesebben

NyíREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYŰLÉSÉNEK. 90/2013.(IV.25.) számú. határozata

NyíREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYŰLÉSÉNEK. 90/2013.(IV.25.) számú. határozata NyíREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYŰLÉSÉNEK 90/2013.(IV.25.) számú határozata A Nyírségi Többcélú Kistérségi Társulás fenntartásában levő Nyíregyházi Szociális Gondozási Központ Alapító Okiratának módosításáról

Részletesebben

ALAPÍTÓ OKIRATA (egységes szerkezetű)

ALAPÍTÓ OKIRATA (egységes szerkezetű) SZIGETHALOM ÉS KÖRNYÉKE EGYESÍTETT SZOCIÁLIS INTÉZMÉNY ALAPÍTÓ OKIRATA (egységes szerkezetű) 2012. április 1-jétől 1 SZIGETHALOM ÉS KÖRNYÉKE EGYESÍTETT SZOCIÁLIS INTÉZMÉNY ALAPÍTÓ OKIRATA (egységes szerkezetű)

Részletesebben

NYÍREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS POLGÁRMESTERI HIVATALA SZOCIÁLIS IRODA

NYÍREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS POLGÁRMESTERI HIVATALA SZOCIÁLIS IRODA Ügyiratszám: 051905/2008/05 Ügyintéző: dr. Krizsai Anita NYÍREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS POLGÁRMESTERI HIVATALA SZOCIÁLIS IRODA 4401 Nyíregyháza, Kossuth tér 1. Pf.: 83. Telefon: (42) 524-585; Fax: (42)

Részletesebben

POLGÁRMESTER 8230 Balatonfüred, Szent István tér 1.

POLGÁRMESTER 8230 Balatonfüred, Szent István tér 1. BALATONFÜRED VÁROS ÖNKORMÁNYZATA POLGÁRMESTER 8230 Balatonfüred, Szent István tér 1. bfuredph@t-online.hu Szám: /2008. Előkészítő: Váradi Gézáné/Végh Endréné E L Ő T E R J E S Z T É S a Képviselő-testület

Részletesebben

DIÓSJENŐ KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 11/2014. (XII. 13.) számú rendelete

DIÓSJENŐ KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 11/2014. (XII. 13.) számú rendelete DIÓSJENŐ KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 11/2014. (XII. 13.) számú rendelete Diósjenő Község Önkormányzata Polgármesteri Hivatalának Szervezeti és Működési Szabályzatáról, valamint ügyfélfogadásának

Részletesebben

Lajosmizse és Felsőlajos Köznevelési, Egészségügyi és Szociális Közszolgáltató Társulás Társulási Tanácsának november 23-i ülésére

Lajosmizse és Felsőlajos Köznevelési, Egészségügyi és Szociális Közszolgáltató Társulás Társulási Tanácsának november 23-i ülésére 2. Előterjesztés Lajosmizse és Felsőlajos Köznevelési, Egészségügyi és Szociális Közszolgáltató Társulás Társulási Tanácsának 2015. november 23-i ülésére Tárgy: A Társulás által fenntartott Egészségügyi,

Részletesebben

Szigethalom és Környéke Egyesített Szociális Intézmény

Szigethalom és Környéke Egyesített Szociális Intézmény Szigethalom és Környéke Egyesített Szociális Intézmény SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT JÓVÁHAGYVA: TÁRSULÁSI TANÁCS 14/2012. (V.10.) TT HATÁROZATÁVAL HATÁLYBALÉPÉSÉNEK NAPJA: 2012. MÁJUS 10. 1. Szervezeti

Részletesebben

Pálmonostora Község Önkormányzat. Polgármesteri Hivatalának. Szervezeti és Működési Szabályzata

Pálmonostora Község Önkormányzat. Polgármesteri Hivatalának. Szervezeti és Működési Szabályzata Pálmonostora Község Önkormányzat Polgármesteri Hivatalának Szervezeti és Működési Szabályzata 1 Az államháztartás működési rendjéről szóló többször módosított 217/1998. (XII. 30.) Korm. rend. 10.. (4)

Részletesebben

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT 2011.

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT 2011. ALSÓZSOLCA VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK VÁROSÜZEMELTETÉSI SZERVEZETE 3571 ALSÓZSOLCA, BOCSKAI ÚT 36. SZ. Postafiók:12/1 Telefon: +36 46 520 030 Fax: +36 46 520 031 SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT 2011. 1 TARTALOM

Részletesebben

SZABOLCS-SZATMÁR-BEREG MEGYEI KORMÁNYHIVATAL FÖLDMŰVELÉSÜGYI IGAZGATÓSÁG ÜGYREND

SZABOLCS-SZATMÁR-BEREG MEGYEI KORMÁNYHIVATAL FÖLDMŰVELÉSÜGYI IGAZGATÓSÁG ÜGYREND SZABOLCS-SZATMÁR-BEREG MEGYEI KORMÁNYHIVATAL FÖLDMŰVELÉSÜGYI IGAZGATÓSÁG ÜGYREND A Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Kormányhivatal Szervezeti és Működési Szabályzatának (a továbbiakban: SzMSz) 12. c) pontjában

Részletesebben

NAPSZAK INTEGRÁLT INTÉZMÉNY ALAPÍTÓ OKIRATA

NAPSZAK INTEGRÁLT INTÉZMÉNY ALAPÍTÓ OKIRATA A.../2008. (VI.26.) Kgy. határozat melléklete NAPSZAK INTEGRÁLT INTÉZMÉNY ALAPÍTÓ OKIRATA I. Általános rendelkezések A helyi önkormányzatról szóló 1990. évi LXV. törvény 9. (4) bekezdése, az államháztartásról

Részletesebben

FÖLDES NAGYKÖZSÉG POLGÁRMESTERE 4177 FÖLDES, Karácsony Sándor tér 5. /Fax: (54) 531 000 ; 531 001 E-mail: foldes.ph@gmail.com. a Képviselő-testülethez

FÖLDES NAGYKÖZSÉG POLGÁRMESTERE 4177 FÖLDES, Karácsony Sándor tér 5. /Fax: (54) 531 000 ; 531 001 E-mail: foldes.ph@gmail.com. a Képviselő-testülethez FÖLDES NAGYKÖZSÉG POLGÁRMESTERE 4177 FÖLDES, Karácsony Sándor tér 5. /Fax: (54) 531 000 ; 531 001 E-mail: foldes.ph@gmail.com Iktatószám: 12. E LŐTERJESZTÉS a Képviselő-testülethez a Földesi Szociális

Részletesebben

a Képviselő-testülethez a Földesi Szociális Szolgáltató Központ alapító okiratának módosítására

a Képviselő-testülethez a Földesi Szociális Szolgáltató Központ alapító okiratának módosítására FÖLDES NAGYKÖZSÉG POLGÁRMESTERE 4177 FÖLDES, Karácsony Sándor tér 5. /Fax: (54) 531 000 ; 531 001 E-mail: foldes.ph@gmail.com Iktatószám:2328 /2015. 8. E LŐTERJESZTÉS a Képviselő-testülethez a Földesi

Részletesebben

ÚJFEHÉRTÓ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA. 149/2013. (VIII. 28.) számú. h a t á r o z a t a

ÚJFEHÉRTÓ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA. 149/2013. (VIII. 28.) számú. h a t á r o z a t a ÚJFEHÉRTÓ VÁROS POLGÁRMESTERI HIVATALA 4244 Újfehértó, Szent István út 10. Tel.:(42) 290 000 Fax: (42) 290 003 E-mail: polghiv@ujfeherto.hu Web: www.ujfeherto.hu K i v o n a t Újfehértó Város Önkormányzata

Részletesebben

NYÁRLŐRINC KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐTESTÜLETÉNEK 8/2009. (VII.27.) RENDELETE A TANYAGONDNOKI SZOLGÁLATRÓL

NYÁRLŐRINC KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐTESTÜLETÉNEK 8/2009. (VII.27.) RENDELETE A TANYAGONDNOKI SZOLGÁLATRÓL NYÁRLŐRINC KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐTESTÜLETÉNEK 8/2009. (VII.27.) RENDELETE A TANYAGONDNOKI SZOLGÁLATRÓL Nyárlőrinc Község Önkormányzat Képviselőtestülete a helyi önkormányzatokról szóló többször

Részletesebben

TAKSONY ÖNKORMÁNYZAT SZOCIÁLIS ÉS GYERMEKJÓLÉTI SZOLGÁLAT ALAPÍTÓ OKIRATA február 1-jétől

TAKSONY ÖNKORMÁNYZAT SZOCIÁLIS ÉS GYERMEKJÓLÉTI SZOLGÁLAT ALAPÍTÓ OKIRATA február 1-jétől TAKSONY ÖNKORMÁNYZAT SZOCIÁLIS ÉS GYERMEKJÓLÉTI SZOLGÁLAT ALAPÍTÓ OKIRATA 2013. február 1-jétől TAKSONY ÖNKORMÁNYZAT SZOCIÁLIS ÉS GYERMEKJÓLÉTI SZOLGÁLAT ALAPÍTÓ OKIRATA Taksony Nagyközség Önkormányzat

Részletesebben

BARANYA MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT ÉRTELMI FOGYATÉKOS GYERMEKEK OTTHONA (BÓLY) SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT

BARANYA MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT ÉRTELMI FOGYATÉKOS GYERMEKEK OTTHONA (BÓLY) SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT BARANYA MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT ÉRTELMI FOGYATÉKOS GYERMEKEK OTTHONA (BÓLY) SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT 2 I. FEJEZET ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK 1./ A Szervezeti és Működési Szabályzat célja A Szervezeti

Részletesebben

AZ IGAZGATÁSI ÉS HUMÁNPOLITIKAI KÖZPONT ÜGYRENDJE

AZ IGAZGATÁSI ÉS HUMÁNPOLITIKAI KÖZPONT ÜGYRENDJE NYÍREGYHÁZI FŐISKOLA AZ IGAZGATÁSI ÉS HUMÁNPOLITIKAI KÖZPONT ÜGYRENDJE Elfogadva: 2015. február 27., hatályba lép: 2015. március 2-án Az Igazgatási és Humánpolitikai Központ ügyrendjét (a továbbiakban:

Részletesebben

Előterjesztés. Lajosmizse és Felsőlajos Köznevelési, Egészségügyi és Szociális Közszolgáltató Társulás Társulási Tanácsának 2013. július 29-i ülésére

Előterjesztés. Lajosmizse és Felsőlajos Köznevelési, Egészségügyi és Szociális Közszolgáltató Társulás Társulási Tanácsának 2013. július 29-i ülésére Előterjesztés 3. Lajosmizse és Felsőlajos Köznevelési, Egészségügyi és Szociális Közszolgáltató Társulás Társulási Tanácsának 2013. július 29-i ülésére Tárgy: A Társulás által fenntartott Egészségügyi,

Részletesebben

A Kiskunfélegyházi Petőfi Sándor Városi Könyvtár Szervezeti és Működési Szabályzata, valamint a hozzátartozó mellékletek

A Kiskunfélegyházi Petőfi Sándor Városi Könyvtár Szervezeti és Működési Szabályzata, valamint a hozzátartozó mellékletek A Kiskunfélegyházi Petőfi Sándor Városi Könyvtár Szervezeti és Működési Szabályzata, valamint a hozzátartozó mellékletek I. Általános rendelkezések... 2 1. A Szervezeti és Működési Szabályzat célja...

Részletesebben

NYíREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYŰLÉSÉNEK. 162/2011. (VIII. 25.) számú. határozata

NYíREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYŰLÉSÉNEK. 162/2011. (VIII. 25.) számú. határozata NYíREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYŰLÉSÉNEK 162/2011. (VIII. 25.) számú határozata Nyíregyháza Megyei Jogú Város Közgyűlésének 117/2011. (VI.30.) számú határozatának módosításáról, a Gyermekjóléti Központ

Részletesebben

Intézményvezető álláspályázat

Intézményvezető álláspályázat Intézményvezető álláspályázat A Székesfehérvári Többcélú Kistérségi Társulás Társulási Tanácsa (Székesfehérvár, Városház tér 1.) pályázatot hirdet a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII.

Részletesebben

KISKŐRÖSI TÖBBCÉLÚ KISTÉRSÉGI TÁRSULÁS KISKŐRÖSI ÉS CSÁSZÁRTÖLTÉSI IDŐSEK OTTHONA. SZERVEZETI és MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA

KISKŐRÖSI TÖBBCÉLÚ KISTÉRSÉGI TÁRSULÁS KISKŐRÖSI ÉS CSÁSZÁRTÖLTÉSI IDŐSEK OTTHONA. SZERVEZETI és MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA 1 A Kiskőrösi Többcélú Kistérségi Társulás Tanácsa az 59/2011. (IX. 30.) Többcélú Társ. határozatának 2.sz. melléklete KISKŐRÖSI TÖBBCÉLÚ KISTÉRSÉGI TÁRSULÁS KISKŐRÖSI ÉS CSÁSZÁRTÖLTÉSI IDŐSEK OTTHONA

Részletesebben

Előterjesztés a Képviselő-testület 2015. április 30-án tartandó ülésére

Előterjesztés a Képviselő-testület 2015. április 30-án tartandó ülésére Tárgy: Előterjesztés a Képviselő-testület 2015. április 30-án tartandó ülésére Javaslat az Ady Endre Művelődési Központ és Könyvtár és a Városgondnokság Szervezeti és Működési Szabályzatának módosítására

Részletesebben

BAKONYI TERMÉSZETTUDOMÁNYI MÚZEUM SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT

BAKONYI TERMÉSZETTUDOMÁNYI MÚZEUM SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT 1 BAKONYI TERMÉSZETTUDOMÁNYI MÚZEUM SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT Zirc 2011 2 I. FEJEZET ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK 1. A Szervezeti és Működési Szabályzat célja és hatálya 1. 1. A Szervezeti és Működési

Részletesebben

(az időközbeni módosításokkal egységes szerkezetben)

(az időközbeni módosításokkal egységes szerkezetben) Gárdony Város Önkormányzat Képviselő-testületének 39/2004. (IX. 29.) számú rendelete a személyes gondoskodást nyújtó ellátásokról, azok igénybevételéről, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12,13,14,15,

Részletesebben

Módosító okirat. 1. A költségvetési szerv megnevezése, székhelye, telephelye

Módosító okirat. 1. A költségvetési szerv megnevezése, székhelye, telephelye 459/2015. (XII. 17.) KÖKT határozat a Bárka Kőbányai Humánszolgáltató Központ alapító okirata módosításáról (17 igen, egyhangú szavazattal) 1. Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testülete

Részletesebben

FÖLDES NAGYKÖZSÉG POLGÁRMESTERE 4177 FÖLDES, Karácsony Sándor tér 5. /Fax: (54) 531 000 ; 531 001 E-mail: foldes.ph@gmail.com. a Képviselő-testülethez

FÖLDES NAGYKÖZSÉG POLGÁRMESTERE 4177 FÖLDES, Karácsony Sándor tér 5. /Fax: (54) 531 000 ; 531 001 E-mail: foldes.ph@gmail.com. a Képviselő-testülethez FÖLDES NAGYKÖZSÉG POLGÁRMESTERE 4177 FÖLDES, Karácsony Sándor tér 5. /Fax: (54) 531 000 ; 531 001 E-mail: foldes.ph@gmail.com Iktatószám: 526-11/2012. 11. E LŐTERJESZTÉS a Képviselő-testülethez Szociális

Részletesebben

Bevezetés a jogvédelem gyakorlatába I. Az ellátottjogi képviselő működési területe és feladatrendszere Hőhn Ildikó ellátottjogi képviselő

Bevezetés a jogvédelem gyakorlatába I. Az ellátottjogi képviselő működési területe és feladatrendszere Hőhn Ildikó ellátottjogi képviselő TÁMOP-5.5.7-08/1-2008-0001 Országos Betegjogi, Ellátottjogi, Gyermekjogi és Dokumentációs Központ Bevezetés a jogvédelem gyakorlatába I. Az ellátottjogi képviselő működési területe és feladatrendszere

Részletesebben

Házirend. Szociális Alapellátási Szolgáltatási Egység Magyarcsanád 2013.

Házirend. Szociális Alapellátási Szolgáltatási Egység Magyarcsanád 2013. 1.f melléklet Szociális Alapellátási Szolgáltatási Egység Magyarcsanád Házirend 2013. Tel.: 62/264-120; 30/637-6868; E-mail: csskpalota@gamil.com oldal 1 A házirend elkészítéséről és tartalmáról, a személyes

Részletesebben

Ártánd Község Önkormányzat Képviselő-testülete 18/2014. (XII. 10.) önkormányzati rendelete a falugondnoki szolgálatról

Ártánd Község Önkormányzat Képviselő-testülete 18/2014. (XII. 10.) önkormányzati rendelete a falugondnoki szolgálatról Ártánd Község Önkormányzat Képviselő-testülete 18/2014. (XII. 10.) önkormányzati rendelete a falugondnoki szolgálatról Ártánd Község Önkormányzat Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében,

Részletesebben

Előterjesztés a Képviselő-testület február 18-án tartandó ülésére

Előterjesztés a Képviselő-testület február 18-án tartandó ülésére Tárgy: Előterjesztés a Képviselő-testület 2016. február 18-án tartandó ülésére Javaslat Polgár Város Önkormányzata intézményeinek Szervezeti és Működési Szabályzatai módosítására Előterjesztő: Tóth József

Részletesebben

Az ÓBUDAI EGYETEM SZERVEZETI és MŰKÖDÉSI REND KIEGÉSZÍTÉSE KANCELLÁRIA GAZDASÁGI ÉS MŰSZAKI IGAZGATÓSÁG

Az ÓBUDAI EGYETEM SZERVEZETI és MŰKÖDÉSI REND KIEGÉSZÍTÉSE KANCELLÁRIA GAZDASÁGI ÉS MŰSZAKI IGAZGATÓSÁG 1. verzió Az Óbudai Egyetem Szervezeti és Működési Szabályzata 1. melléklet Szervezeti és Működési Rend 9/A. függelék Az ÓBUDAI EGYETEM SZERVEZETI és MŰKÖDÉSI REND KIEGÉSZÍTÉSE KANCELLÁRIA GAZDASÁGI ÉS

Részletesebben

I. ÁLTALÁNOS ÉS BEVEZETŐ RENDELKEZÉSEK

I. ÁLTALÁNOS ÉS BEVEZETŐ RENDELKEZÉSEK I. ÁLTALÁNOS ÉS BEVEZETŐ RENDELKEZÉSEK Az intézmény neve és székhelye Baranya Megyei Önkormányzat Boróka Otthona Székhelye: 7683 Helesfa, Nádassy-telep Telefon/fax: 73/378-643 Telephelye: 7953 Királyegyháza,

Részletesebben

A MISKOLCI EGYETEM ÜZEMELTETÉSI IGAZGATÓSÁGÁNAK ÜGYRENDJE

A MISKOLCI EGYETEM ÜZEMELTETÉSI IGAZGATÓSÁGÁNAK ÜGYRENDJE A MISKOLCI EGYETEM ÜZEMELTETÉSI IGAZGATÓSÁGÁNAK ÜGYRENDJE Miskolc 2016. 8.6. sz. Egyetemi Szabályzat A MISKOLCI EGYETEM ÜZEMELTETÉSI IGAZGATÓSÁGÁNAK ÜGYRENDJE Készült 8 példányban. sorszámú, változás átvezetésére

Részletesebben

Alapító okirat módosításokkal egységes szerkezetbe foglalva

Alapító okirat módosításokkal egységes szerkezetbe foglalva 2. melléklet a... /2016. (VI.24.) határozathoz Okirat száma: 3/AO/ÓTSZEGYII/2016 Alapító okirat módosításokkal egységes szerkezetbe foglalva Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 8/A. -a alapján

Részletesebben

Beleg Község Önkormányzata Képviselő-testületének./2015. (..) önkormányzati rendelete a gyermekvédelem helyi rendszeréről. 1.

Beleg Község Önkormányzata Képviselő-testületének./2015. (..) önkormányzati rendelete a gyermekvédelem helyi rendszeréről. 1. Beleg Község Önkormányzata Képviselő-testületének./2015. (..) önkormányzati rendelete a gyermekvédelem helyi rendszeréről Beleg Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a gyermekek védelméről és a gyámügyi

Részletesebben

FÖLDES NAGYKÖZSÉG POLGÁRMESTERE 4177 FÖLDES, Karácsony Sándor tér 5. /Fax: (54) 531 000 ; 531 001 E-mail: foldes.ph@gmail.com. a Képviselő-testülethez

FÖLDES NAGYKÖZSÉG POLGÁRMESTERE 4177 FÖLDES, Karácsony Sándor tér 5. /Fax: (54) 531 000 ; 531 001 E-mail: foldes.ph@gmail.com. a Képviselő-testülethez FÖLDES NAGYKÖZSÉG POLGÁRMESTERE 4177 FÖLDES, Karácsony Sándor tér 5. /Fax: (54) 531 000 ; 531 001 E-mail: foldes.ph@gmail.com Iktatószám: 121-7/2011. 23. E LŐTERJESZTÉS a Képviselő-testülethez a Kristály

Részletesebben

I. A rendelet célja, hatálya

I. A rendelet célja, hatálya Egységes szerkezet: 2015.02.13. Koroncó Község Önkormányzata Képviselő-testületének 8/2014. (VII.31.) önkormányzati rendelete a tanyagondnoki szolgálatról Koroncó Község Önkormányzatának Képviselő-testülete

Részletesebben

Tárnok Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testületének. 5/2011. (II.11.) számú ÖNKORMÁNYZATI RENDELET

Tárnok Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testületének. 5/2011. (II.11.) számú ÖNKORMÁNYZATI RENDELET Tárnok Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testületének 5/2011. (II.11.) számú ÖNKORMÁNYZATI RENDELET A személyes gondoskodást nyújtó gyermekjóléti alapellátásokról 1 1 Módosította: 5/2012.(II.14.) számú

Részletesebben

TAPOLCAI KÓRHÁZ EGÉSZSÉGÜGYI NONPROFIT KFT. 8300 TAPOLCA, ADY E. U.1-3.

TAPOLCAI KÓRHÁZ EGÉSZSÉGÜGYI NONPROFIT KFT. 8300 TAPOLCA, ADY E. U.1-3. TAPOLCAI KÓRHÁZ EGÉSZSÉGÜGYI NONPROFIT KFT. 8300 TAPOLCA, ADY E. U.1-3. PANASZBEJELENTÉS KIVIZSGÁLÁSÁNAK SZABÁLYZATA SZ-22 KÉSZÍTETTE: JÓVÁHAGYTA: HÁRSFA GYULÁNÉ ÁPOLÁSI IGAZGATÓ A DOKUMENTÁCIÓ KÓDJA:

Részletesebben

Módosító okirat. Okirat száma: I/./2016.

Módosító okirat. Okirat száma: I/./2016. Okirat száma: I/./206. Módosító okirat Az Integrált Önkormányzati Szolgáltató Szervezet a Dombóvár város polgármestere által 205. március 26. napján kiadott, I/../205. számú alapító okiratát az államháztartásról

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S. a Püspökladány Város Gazdasági Ellátó Szervezete alapító okiratának módosítására

E L Ő T E R J E S Z T É S. a Püspökladány Város Gazdasági Ellátó Szervezete alapító okiratának módosítására Püspökladány Város Polgármesterétől 450 Püspökladány, Bocskai u.. sz. Készítette: Fodorné Szabó Mária E L Ő T E R J E S Z T É S a Püspökladány Város Gazdasági Ellátó Szervezete alapító okiratának módosítására

Részletesebben

KISKUNMAJSA VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK. 4/2009 (II.27.) rendelete a személyes gondoskodást nyújtó ellátásokról

KISKUNMAJSA VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK. 4/2009 (II.27.) rendelete a személyes gondoskodást nyújtó ellátásokról KISKUNMAJSA VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 4/2009 (II.27.) rendelete a személyes gondoskodást nyújtó ellátásokról Kiskunmajsa Város Képviselőtestülete a helyi önkormányzatokról szóló többször

Részletesebben

Kivonat Kunszentmárton Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2014.február 13-án tartott soros ülésének jegyzőkönyvéből.

Kivonat Kunszentmárton Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2014.február 13-án tartott soros ülésének jegyzőkönyvéből. Kivonat Kunszentmárton Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2014.február 13-án tartott soros ülésének jegyzőkönyvéből. 30/2014.(II.13.) határozat a Alapító Okiratának módosításáról 1.) Kunszentmárton

Részletesebben

Alapító okirat (egységes szerkezetben)

Alapító okirat (egységes szerkezetben) Alapító okirat (egységes szerkezetben) 1.) Az intézmény neve: Egyesített Egészségügyi és Szociális Intézmény Rövid neve: EESZI Törzsszáma: 638089 2.) Az intézmény székhelye: 6922 Földeák, Zárda u. 2. 3.)

Részletesebben

DUNAHARASZTI TERÜLETI GONDOZÁSI KÖZPONT ALAPÍTÓ OKIRATA

DUNAHARASZTI TERÜLETI GONDOZÁSI KÖZPONT ALAPÍTÓ OKIRATA Okirat száma: 2-653453/2016 Dunaharaszti Város Önkormányzata DUNAHARASZTI TERÜLETI GONDOZÁSI KÖZPONT ALAPÍTÓ OKIRATA Okirat száma: 2-653453/2016 Alapító Okirat módosításokkal egységes szerkezetbe foglalva

Részletesebben

A TELEPÜLÉS ELLÁTÓ ÉS SZOLGÁLTATÓ SZERVEZET SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA

A TELEPÜLÉS ELLÁTÓ ÉS SZOLGÁLTATÓ SZERVEZET SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA A TELEPÜLÉS ELLÁTÓ ÉS SZOLGÁLTATÓ SZERVEZET SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA I. Bevezető rész 1.) A Szervezeti és Működési Szabályzat (SZMSZ) a Település Ellátó és Szolgáltató Szervezet szervezeti felépítését,

Részletesebben

Közszolgáltató, önállóan működő intézmények ALAPÍTÓ OKIRATA EGYSÉGES SZERKEZETBEN

Közszolgáltató, önállóan működő intézmények ALAPÍTÓ OKIRATA EGYSÉGES SZERKEZETBEN Közszolgáltató, önállóan működő intézmények ALAPÍTÓ OKIRATA EGYSÉGES SZERKEZETBEN A költségvetési szerv Neve: SZOCIÁLIS SZOLGÁLTATÓ KÖZPONT Székhelye: 3922 TAKTAHARKÁNY, HONVÉD U. 32. SZ. Feladat ellátási

Részletesebben

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT Étkeztetés Házi segítségnyújtás Tanyagondnoki szolgálat I. ÁLTALÁNOS ÉS BEVEZETŐ SZABÁLYOK

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT Étkeztetés Házi segítségnyújtás Tanyagondnoki szolgálat I. ÁLTALÁNOS ÉS BEVEZETŐ SZABÁLYOK SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT Étkeztetés Házi segítségnyújtás Tanyagondnoki szolgálat I. ÁLTALÁNOS ÉS BEVEZETŐ SZABÁLYOK Az SZMSZ tartalmazza: Szakfeladatok felépítését egymáshoz való viszonyukat,

Részletesebben

Szigethalom és Környéke Gyermekjóléti és Családsegítő Szolgálat

Szigethalom és Környéke Gyermekjóléti és Családsegítő Szolgálat Szigethalom és Környéke Gyermekjóléti és Családsegítő Szolgálat HÁZIREND Taksony A Házirend hatálybalépésének időpontja: A Házirendet az intézmény főállású dolgozói közösen megvitatták és elfogadták, értekezlet

Részletesebben

SZOCIÁLIS ÉS EGÉSZSÉGÜGYI BIZOTTSÁGI ELŐTERJESZTÉS

SZOCIÁLIS ÉS EGÉSZSÉGÜGYI BIZOTTSÁGI ELŐTERJESZTÉS Budapest Főváros XXIII. kerület Soroksári Polgármesteri Hivatal Humán-közszolgáltatási Osztály 1239 Budapest, Hősök tere 12. SZOCIÁLIS ÉS EGÉSZSÉGÜGYI BIZOTTSÁGI ELŐTERJESZTÉS Javaslat a Budapest Főváros

Részletesebben

Újpest Házi Segítségynújtó Szolgálat

Újpest Házi Segítségynújtó Szolgálat Újpest Házi Segítségynújtó Szolgálat Szervezeti és Működési Szabályzat 2015 Jóváhagyta Budapest Főváros IV. kerület Újpest Önkormányzat Képviselő-testülete a./2015. (XII.17.) határozatával 2015. december

Részletesebben

NYíREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYŰLÉSÉNEK. 231/2012. (IX. 27.) számú határozata

NYíREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYŰLÉSÉNEK. 231/2012. (IX. 27.) számú határozata NYíREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYŰLÉSÉNEK 231/2012. (IX. 27.) számú határozata a Szociális Gondozási Központ Alapító Okiratának módosításáról, egységes szerkezetben történő elfogadásáról A Közgyűlés

Részletesebben