EKELI HÍRMONDÓ

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "EKELI HÍRMONDÓ 1220 2014"

Átírás

1 1. číslo Samosprávne noviny november szám Önkormányzati lap 2014 november Vážení občania našej obce Je dobrým zvykom pred ukončením volebného obdobia urobiť vyhodnotenie činnosti a bilanciu výsledkov samosprávy. Z legislatívy vyplýva, že každá zo samospráv má viac ako 4000 kompetencií, či už originálnych alebo prenesených. Ak samospráva funguje dobre, javí sa to ako samozrejmé, ale nie je jednoduché zabezpečiť funkčnosť obecného úradu, rozpočtových a príspevkových organizácií zriadených obcou ako i služby, napríklad verejné osvetlenie, údržbu verejných priestranstiev a cintorínov, nakladanie s odpadom, vytvoriť vhodné podmienky pre kultúru, šport a činnosť civilných organizácií pôsobiacich na území obce. A popri tom zabezpečiť finančné prostriedky na rekonštrukciu, údržbu a obstaranie nového majetku obce. V roku 2002 hnuteľný a nehnuteľný majetok obce predstavoval hodnotu tis eur. V roku 2006 sa nám podarilo zvýšiť hodnotu majetku na tis. eur a v roku 2010 na tis. eur. Ku koncu roka 2014 sa majetok obce priblíži k 8 miliónom eur. Z týchto hodnôt jednoznačne vyplýva, že samospráva za uplynulé volebné obdobie nadštandardne splnila svoje hlavné poslanie hospodárne a efektívne nakladanie s majetkom obce. V uplynulom volebnom období sa uskutočnilo viacero väčších či menších investičných akcií. V roku 2011 bola zrealizovaná obnova hlavného námestia a niektoré menšie investičné akcie. V novej IBV bola zrealizovaná výstavba novej vetvy vodovodu, postupne sme začali s rekonštrukciou autobusových zastávok, detský park bolo potrebné umiestniť do uzamykateľného priestoru, nakoľko pôvodný park na voľnom priestranstve žiaľ neodolal občanom, ktorí si nevážili spoločne nadobudnuté hodnoty. Podarilo sa zrealizovať rekonštrukciu verejného rozhlasu, čiastočne aj verejného osvetlenia. V rámci programu Leader sme získali lavičky, informačné tabule, stromoradie v tlači sú pohľadnice a leporelá o obci. V roku 2014 sa podarilo z ušetrených finančných prostriedkov zrekonštruovať dom smútku a znovuvybudovať Petőfiho ulicu. Pripravuje projekt na osvetlenie železničnej zastávky. Bývalé odberné miesto bolo zrušené a je potrebné jeho znovuzriadenie s príslušnými súhlasmi a povoleniami. Samospráva každoročne organizuje spoločné podujatia, obecné oslavy, obecné Vianoce, deň dôchodcov, Hetényiho dni, vítanie nových malých občanov, životné jubileá našich občanov. Na rozpočet obce sú priamo naviazané príspevkové a rozpočtové organizácie, základná škola, školský klub, materská škola, klub dôchodcov. Okrem toho formou transférov obec podporuje kultúrnu a športovú činnosť organizácií pôsobiacich na území obce. Každoročne sú do rozpočtu na základe žiadostí, všeobecného záväzného nariadenia a zmlúv zahrnuté dotácie žiadateľom. V roku 2014 boli poskytnuté finančné prostriedky na rozvoj kultúrnych a športových aktivít pre obecný hasičský zbor, športový klub, Csemadok, miestnu organizáciu zväzu záhradkárov, Rímsko-katolíckej a reformovanej cirkvi na obnovu duchovného dedičstva obce. Veľmi dobrá je spolupráca obce s miestnym rybárskym zväzom a poľovníckymi združeniami. V budúcnosti čaká na samosprávy veľa úloh a novozvolení predstapokračovanie na 2. strane Beszámoló az önkormányzat tevékenységéről Tisztelt Ekeli Lakosok! Az elmúlt évek komoly és lelkiismeretes munkával teltek. Elérkezett a számadás ideje, melynek fontos mutatója az az érték, amelyet faluközösségünkért tehettünk. Az önkormányzatoknak nagyon sokrétű feladatkört kell ellátni. Több mint 4000 eredeti, illetve átvitt jogkör az, amit a községi hivatal végez. Valójában, ami jól működik, az természetesnek tűnik, de nem egyszerű feladat biztosítani a hivatal és az önkormányzati intézmények működését, valamint a szolgáltatásokat: a közvilágítás, hulladékgazdálkodás, közbiztonság, a temetők és közterületek karbantartása. Megfelelő feltételeket biztosítani a kultúra, a sport és a társadalmi (civil) szervezetek működéséhez. Mindemellett tudjuk felújítani, gyarapítani a község vagyonát. Nagyon jól kell gazdálkodni ahhoz, hogy a költségvetésből évről évre beruházásokra is teljen. A község vagyona 2002-ben euró volt ban elérte a eurót, 2010-ben már euróra sikerült gyarapítani, 2014-ben pedig már az idei beruházásokkal együtt megközelíti a 8 millió eurót. Ebből egyértelműen látszik, hogy az önkormányzat az elmúlt három választási időszakban magasan teljesítette egyik fő feladatát, a falu vagyonának megőrzését és gyarapítását. Ezekre az eredményekre Ekel község önkormányzata méltán lehet büszke! Emlékeztetőül, az utolsó választási időszakban a következő beruházások valósultak meg: 2011-ben: A Főtér felújítása, EÚ által támogatott pályázat segítségével 453 ezer euró értékben ben: Vízvezeték bővítése, 20 ezer euró értékben, falufejlesztési terv 18,5 ezer euró értékben, valamint buszmegálló a Fő utcán ban: Gyermekpark a sportközpont területén euró értékben, hangosbemondó korszerűsítése, valamint bővítése a Štúrová és Új Major falu részekben, családi ház megvásárlása községi tulajdonba euróért, a Takarítsuk ki a Duna mentét! határon átnyúló projekt keretében euró értékben padok, információs táblák, valamint 50 db hulladékgyűjtő edény (konténer) tartalma a falu területéről lett eltávolítva ben felújításra került a Halottasház, a Petőfi utca, valamint a sturovai temető alatt a földterület megvásárlását oldottuk meg, valamint új járda lett. Településünk vagyonát gyarapítja az a 17 képből álló gyűjtemény is, amelyet a Nemzetközi festészeti szimpózium Ekel címen megrendezésre került képzőművészeti találkozón résztvevő művészek ajándékoztak a falunak euró értékben. Lakosaink kérésére elkezdtük a vasútállomás megvilágításának előkészületeit is. Folyamatban van ehhez a tervrajz, az építkezési engedély, valamint a tulajdonos, az Állami Vasúti Társaság engedélyének beszerzése. Bízom benne, hogy hamarosan ezt a kérdést is megoldhatjuk, lakosaink teljes megelégedésére. Községünk önkormányzata hagyományainkhoz híven évente színvonalas, nagy tömegeket megmozgató rendezvényeket szervez. Ilyen a Falunap, a Nyugdíjasok Napja és a Hetényi Napok. A település költségvetésére kapcsolódik az alapiskola, a napközi, folytatás a 2. oldalon

2 2. Vážení občania našej obce vitelia obce by mali spoločne pracovať na tom, aby využili všetky možnosti v záujme ďalšieho rozvoja obce. Len spoločným úsilím je možné dosiahnuť pozitívne výsledky. Na záver by som sa chcela poďakovať členom obecného zastupiteľstva a vedúcim organizácií a združení, predstaviteľom cirkví a všetkým občanom, ktorí svojou prácou prispeli k rozvoju, vzhľadu a pozitívnej prezentácii našej obce. 15.-teho novembra bude rozhodnutie o ďalšom vývoji obce vo Vašich rukách. Vo voľbách má každý občan oprávnený voliť možnosť vyjadriť svoj názor. S úctou! Ing. Iveta Feketeová Starostka obce Voľby do orgánov samosprávy obce Voľby do orgánov samosprávy obce sa uskutočnia 15. novembra 2014 od 7.00 hodiny do hodiny Miestom konania volieb je volebná miestnosť, ktorá sa nachádza v budove Obecného úradu, Okoličná na Ostrove 68. Önkormányzati választások A helyi önkormányzati választásokra november 15-én 7.00 órától óráig kerül sor A választások helyszíne: Községi Hivatal, Ekel 68. Beszámoló az önkormányzat tevékenységéről az óvoda és a nyugdíjas klub. Ezen kívül támogatás formájában segítjük a kulturális, sport és tűzoltó szervezet működését ben az önkormányzat általános érvényű rendelet és szerződés alapján támogatásban részesítette a Tűzoltó szervezet, Kiskertészek helyi szervezetét, a Csemadokot, a Sportszervezetet, valamint a Római Katolikus és a Református Egyházközségeket. Ezek a szervezetek tevékenységükkel nagymértékben hozzájárulnak falunk sportéletének fellendítéséhez, a kultúra és a hagyományőrző értékek megteremtéséhez. Az Önkormányzat együttműködik a helyi horgász szervezettel és a vadásztársaságokkal. A jövőben is sok feladat vár az Önkormányzatra, melynek azon kell majd dolgozni, hogy minden lehetőséget kihasználva tovább gyarapodjon és szépüljön a falu. Mindezt csak együttműködő képviselőtestület és polgármester tudja kivitelezni, mert nagy célokat csak együttműködve lehet elérni. Végezetül köszönetet mondok a képviselőtestületnek és minden polgárnak az eddigi munkáért és támogatásért. Külön szeretnék köszönetet mondani Bíró Gézának és Németh Norbert mérnöknek, akik tizenkét éven át tagjai voltak az önkormányzatnak és az Ő munkájuknak is köszönhetően sikerült ilyen szép eredményeket elérni. Az idei választáson már nem jelöltették magukat november 15-én az Ekel Község lakosainak kezében lesz a további fejlődés sorsa. Tisztelettel! Fekete Iveta polgármester Členovia miestnej volebnej komisie A helyi választási bizottság tagjai: Ing. Nagyová Renáta predseda /elnök Ing. Tóthová Adriana podpredseda/alelnök Mgr. Kovačicová Zuzana Kaczová Veronika Lukácsová Silvia Kandidáti na voľbu starostu obce A polgármesterjelöltek: 1. Ján Csicsó, Ing., 42 r., ekonóm, Okoličná na Ostrove 296, nezávislý kandidát 2. Iveta Feketeová, Ing., 52 r., poľnohosp. inžinier, Okoličná na Ostrove 69, nezávislá kandidátka Kandidáti na voľbu poslancov - A képviselőjelöltek: 1. Eva Bohosová, 59 r., zdravotná sestra, Okoličná na Ostrove 534, nezávislá kandidátka 2. Mária Bohosová, Mgr., 48 r., ekonóm, Okoličná na Ostrove 158, SMK-MKP 3. Valéria Burkušová, 49 r., ekonóm, Okoličná na Ostrove 435, MOST-HÍD 4. Ferdinand Csepi, 61 r., dôchodca, Okoličná na Ostrove 21, nezávislý kandidát 5. Gizela Csicsóová, PaedDr., 39 r., pedagóg, Okoličná na Ostrove 214, MKDA-MKDSZ 6. Darina Jányová, 36 r., učiteľka MŠ, Okoličná na Ostrove 164, MKDA-MKDSZ 7. Anikó Kelecsényi, Mgr., 38 r., pedagóg, Okoličná na Ostrove 457, MKDA-MKDSZ 8. Ferdinand Kulcsár, MVDr., 49 r., veter. lekár, Okoličná na Ostrove 34, nezávislý kandidát 9. Alexander Kulcsár Szabó, Ing., 70 r., dôchodca, Okoličná na Ostrove 26, nezávislý kandidát 10. Júlia Lőrincz, Bc., 36 r., finančný poradca, Okoličná na Ostrove 316, MOST-HÍD 11. Monika Mayerová, Mgr., 34 r., pedagóg, Okoličná na Ostrove 474, nezávislá kandidátka 12. Ján Méhes, 41 r., štátny zamestnanec, Okoličná na Ostrove 602, nezávislý kandidát 13. Štefan Mlinkovics, 28 r., skladník, Okoličná na Ostrove 159, SZ 14. Tünde Nagy, Mgr., 28 r., pedagóg, Okoličná na Ostrove 527, nezávislá kandidátka 15. Anita Nagyová, 46 r., podnikateľka, Okoličná na Ostrove 65, SMK - MKP 16. Vidor Olláry, 46 r., stavebný technik, Okoličná na Ostrove 338, nezávislý kandidát 17. Július Pataky, Ing., 34 r., technológ, Okoličná na Ostrove 243, nezávislý kandidát 18. Marián Sirotek, 42 r., manažér logistiky, Okoličná na Ostrove 213, KDH 19. Veronika Szabadosová, 28 r., účtovníčka, Okoličná na Ostrove 47, SMK-MKP 20. Zsolt Szokol, 38 r., strojný mechanik, Okoličná na Ostrove Štúrová 49, nezávislý kandidát 21. Anikó Török, Ing., 36 r., ekonóm, Okoličná na Ostrove 140, SMK-MKP 22. Laura Vass, Mgr., 48 r., tajomníčka OV CSEMADOK, Okoličná na Ostrove 29, SMK-MKP

3 INFORMÁCIA PRE VOLIČA Volič je povinný preukázať sa pred hlasovaním preukazom totožnosti. Po preukázaní totožnosti a po zázname v zozname voličov dostane volič vo volebnej miestnosti od okrskovej volebnej komisie prázdnu obálku opatrenú odtlačkom úradnej pečiatky obce alebo mesta a dva hlasovacie lístky. Hlasovací lístok pre voľby starostu obce, v meste primátora a hlasovací lístok pre voľby poslancov obecného, v meste mestského zastupiteľstva. V hlavnom meste Slovenskej republiky Bratislave a v meste Košice dostane volič prázdnu obálku opatrenú odtlačkom úradnej pečiatky mestskej časti a štyri hlasovacie lístky, a to hlasovací lístok pre voľby primátora mesta a hlasovací lístok pre voľby poslancov mestského zastupiteľstva, hlasovací lístok pre voľby starostu mestskej časti a hlasovací lístok pre voľby poslancov miestneho zastupiteľstva. Hlasovací lístok pre voľby primátora mesta a hlasovací lístok pre voľby poslancov mestského zastupiteľstva sú označené na ľavom okraji farebným pruhom. Po prevzatí obálky a hlasovacích lístkov vstúpi volič do priestoru určeného na úpravu hlasovacích lístkov, t.j. na odovzdanie hlasu vybraným kandidátom - zakrúžkovaním ich poradového čísla. Na hlasovacom lístku pre voľby starostu obce (primátora mesta alebo starostu mestskej časti) zakrúžkuje volič poradové číslo len jedného kandidáta. Na hlasovacom lístku pre voľby poslancov obecného (mestského alebo miestneho) zastupiteľstva zakrúžkuje volič poradové čísla jednotlivých kandidátov, avšak najviac u toľkých kandidátov, aký počet poslancov má byť vo volebnom obvode zvolený (údaj je uvedený na hlasovacom lístku). V priestore určenom na úpravu hlasovacích lístkov vloží volič do obálky jeden hlasovací lístok pre voľby poslancov obecného (v meste mestského) zastupiteľstva a jeden hlasovací lístok pre voľby starostu obce (v meste primátora). V hlavnom meste Slovenskej republiky Bratislave a v meste Košice vloží volič do obálky jeden hlasovací lístok pre voľby poslancov mestského zastupiteľstva, jeden hlasovací lístok pre voľby primátora mesta, jeden hlasovací lístok pre voľby poslancov miestneho zastupiteľstva a jeden hlasovací lístok pre voľby starostu mestskej časti. Volič hlasuje tak, že po opustení priestoru určeného na úpravu hlasovacích lístkov vloží obálku do volebnej schránky. Voličovi, ktorý sa neodobral do tohto priestoru, komisia hlasovanie neumožní. Volič, ktorý sa nemôže v deň volieb dostaviť do volebnej miestnosti, môže požiadať zo závažných, najmä zdravotných dôvodov okrskovú volebnú komisiu (v ktorej zozname voličov je zapísaný) o hlasovanie mimo volebnej miestnosti. V takom prípade okrsková volebná komisia vyšle k voličovi dvoch svojich členov s prenosnou volebnou schránkou, hlasovacími lístkami a obálkou. Volič hlasuje tak, aby sa dodržala tajnosť hlasovania. Volič, ktorý nemôže sám upraviť hlasovací lístok pre telesnú vadu alebo preto, že nemôže čítať alebo písať, má právo vziať so sebou do priestoru určeného na úpravu hlasovacích lístkov iného voliča, nie však člena okrskovej volebnej komisie, aby za neho hlasovací lístok podľa jeho pokynov upravil a vložil do obálky. 3. TÁJÉKOZTATÓ A VÁLASZTÓPOLGÁR SZÁMÁRA A szavazás előtt a választópolgár köteles igazolni személyazonosságát a személyazonosító igazolványának felmutatásával. Miután a választópolgár igazolta személyazonosságát és bejegyzésre került a választói névjegyzékbe, a szavazóköri választási bizottságtól a község vagy város hivatali bélyegzőlenyomatával ellátott üres borítékot és két szavazólapot kap. Egyet a község vagy város polgármesterének megválasztására és egyet a községi vagy városi képviselő-testület tagjainak megválasztására. A Szlovák Köztársaság fővárosában, Pozsonyban és Kassa városában a választópolgár a városrész hivatali bélyegzőlenyomatával ellátott üres borítékot és négy szavazólapot kap, mégpedig egyet a város főpolgármesterének megválasztására és egyet a városi képviselő-testület tagjainak megválasztására, valamint egyet a városrész polgármesterének megválasztására és egyet a helyi képviselő-testület tagjainak megválasztására. A város főpolgármesterének megválasztására és a városi képviselő-testület megválasztására szolgáló szavazólap bal széle színes sávval van megjelölve. A boríték és a szavazólapok átvétele után a választópolgár a szavazólapok kezelésére kijelölt szavazófülkébe lép, ahol sorszámuk bekarikázásával leadhatja szavazatát a kiválasztott jelöltekre. A község (város vagy városrész) polgármesterének megválasztására szolgáló szavazólapon a választópolgár csak egy jelölt sorszámát karikázza be. A községi (városi vagy helyi) képviselő-testület tagjainak megválasztására szolgáló szavazólapon a választópolgár az egyes jelöltek sorszámát karikázza be, de legfeljebb annyi jelöltét, ahány képviselő megválasztható az adott választókörzetben (az adatot a szavazólap tartalmazza). A szavazófülkében a választópolgár a borítékba helyez egy szavazólapot a községi (városi) képviselő-testület tagjainak megválasztására és egy szavazólapot a község (város) polgármesterének megválasztására. A Szlovák Köztársaság fővárosában, Pozsonyban és Kassa városában a választópolgár a borítékba helyez egy szavazólapot a városi képviselő-testület tagjainak megválasztására, egy szavazólapot a város főpolgármesterének megválasztására, egy szavazólapot a helyi képviselő-testület tagjainak megválasztására és egy szavazólapot a városrész polgármesterének megválasztására. A választópolgár szavazatát úgy adja le, hogy a szavazófülke elhagyását követően a borítékot a szavazóurnába helyezi. Annak a választópolgárnak, aki nem vonult be a szavazófülkébe, a bizottság nem teszi lehetővé szavazatának leadását. A választópolgárnak, aki a választások napján nem tud a szavazóhelyiségbe eljutni, joga van komoly, főként egészségügyi okokból a szavazóköri választási bizottságtól mozgóurnával történő szavazást kérni. Ilyen esetben a szavazóköri választási bizottság két tagját mozgóurnával, borítékkal és a szavazólapokkal a választópolgárhoz küldi. A választópolgár úgy szavaz, hogy a szavazás titkossága be legyen tartva. A választópolgárnak, aki egyedül nem képes kitölteni a szavazólapot egészségkárosodás miatt, vagy mert nem tud olvasni vagy írni, joga van a szavazófülkébe magával vinni egy másik választópolgárt a szavazóköri választási bizottság tagjának kivételével, hogy az helyette, utasításainak megfelelően kitöltse a szavazólapot és a borítékba helyezze.

4 4. Múlt Csorba kúria Halottasház Kulturház, sportcsarnok Iskola Könyvtár, iskola étterem Kultúrház Sportközpont Petőfi utca

5 5. Jelen Csorba kúria Halottasház Ovoda Iskola Könyvtár, iskola étterem Kultúrház Sportközpont Petőfi utca

6 6. Iskolánk A 2013/2014-es tanév A 2013/2014-es tanév is jócskán tartogatott sok szép eredményt, programot és rendezvényt Diákjaink több versenybe bekapcsolódtak és szép eredményeket értek el. Szerepeltünk a Tompa Mihály szavalóverseny körzeti valamint a járási fordulóján és a Vízváry Vilmos szavalóversenyen is. Ott voltunk a Szép magyar beszéd és a Dobré slovo járási fordulóján. Bekapcsolódtunk a Katedra folyóirat levelezős versenyében, es tanév óvodai pillanatai valamint a Katedra Alapítvány által meghirdetett esszéíró versenybe is. Diákjaink szépen szerepeltek a matematika, fizika, technika, biológia, történelem és földrajz olimpián, a Laki Matekon és a Pitagorsz járási fordulóján is. Nagy öröm számunkra, hogy iskolánk jó hírnevét öregbítettük azzal is, hogy ismét eljutottunk a Simonyi Zsigmond helyesírási verseny járási, országos, valamint a Kárpát-medencei döntőjébe is. Egy jó kézügyességgel megáldott diákunk ötletes és szép plakátot készített a Mentsük meg a Földet című rajzversenyre. Kiemelkedő eredmények születtek a sportversenyeken is. Például a gimnasztika és atlétika versenyen, a diákolimpián és a Kóczán Mór Napokon megrendezett sportversenyen. Ezzel a sok szép eredménnyel iskolánk az előkelő 14. helyet szerezte meg a járás 39 iskolája közül. A tavalyi tanévben is megszerveztük iskolánkon a már hagyománnyá vált programokat, ünnepélyeket. Többek között megemlékeztünk az aradi vértanúkról, az 1848/49-es szabadságharcról és a költészet napjáról. Már 17. alkalommal rendeztük meg a Hetényi János napokat, amit összekötöttünk a Komjáthy István emléknappal. Volt papírgyűjtés, karácsonyi ünnepváró és ünnepség, síkirándulás, farsangi bál, mesevetélkedő, koszorúcska, gyermeknap és még sorolhatnánk. Összegzésképpen elmondható, hogy iskolánk vezetősége, pedagógusai és diákjai mindent megtettek azért, hogy öregbítsék iskolájuk jó hírnevét. Vajkai Katalin pedagógus Az idei színházévadban is két előadáson vettünk részt közösen az iskolásokkal, ismét új élményekkel gazdagodhattak Rumcájsz a rabló és Móka Miki kalandjaival. Októberben a szülőkkel töklámpásokat faragtunk, nem volt hiány a kreativitásban, szebbnél szebb tökfigurák készültek. Ebben az évben is zenés-néptáncos elemekkel gazdagított meseelőadásokban volt részük az ovisainknak a Gömöri Polgári Társulatnak köszönhetően Mács Katalin vezetésevel. Tanulságos történeteket hallhattak a hittanórák alkalmából a helyi lelkészektől. Nagy izgalommal vártuk a Mikulást, aki remek programmal szórakoztatta gyermekeinket, Zsapka Attila Adventi koncertje pedig még meghittebbé tette az ünnepeket. A karácsonyi ünnepvárón az ovisaink a szüleikkel elkészítették saját díszeiket. Falukarácsony alkalmából táncos előadással készültünk. Elbúcsúztattuk a telet, különböző jelmezekbe öltözve tettük színesebbé a farsang hangulatát. Másik nagy ünnepünk alkalmából húsvéti tojásokat készítettünk a locsolóinknak, vidám hangulatban telt a készülődés. Versekkel, dalokkal, tánccal köszöntöttük az Édesanyákat, gyermekeink saját kezüleg készített apró meglepetéssel lepték meg az anyukákat. Első alkalommal idén az Édesapákról sem feledkeztünk meg, versenyjátékokkal szórakoztattuk a jelenlévőket, a remek hangulatban zajlott programot sütögetéssel zártuk. Gyermeknap alkalmából a közlekedési szabályokkal ismerkedhettek meg gyermekeink a keszegfalvai közlekedési parkban, nagyon jól érezték magukat. A református egyházzal karöltve 2012 után másodízben megszerveztük a Szeretethíd elnevezésü jótékonysági délelöttöt, ahol ismét az óvoda kerítés festése és az udvara szebbététele volt a kitüzött cél. Az idei iskolai évtől a ballagóink megható müsorral és az óvó nénik emlékfilmjével búcsúztak. A falunapi felléppésen nagy sikere volt a Katica- és Pillangó csoport közös táncának. Szabó Pongrácz Veronika óvodapedagógus Nemzetközi festészeti szimpózium Ekelen Több ország kiváló festőművészei találkoztak a helyi Lilla Művelődési Központban. A megjelenteket, akik megtöltötték a helyi művelődési központot Fekete Iveta, a falu polgármesternője üdvözölte. A kiállítást Paedr Iván Péter a Magyar Kortárs Galéria vezetője nyitotta meg, majd a továbbiakban a helyi óvodások, az alapiskola énekkara és tánckara mutatta be színes műsorát. A festészeti szimpóziumra a különböző országokból érkező művészek itt helyben egy hét alatt festették meg alkotásaikat. Nagy öröm, hogy emellett a helyi alapiskola tanulóit is bevonták, akik éltek is lehetőséggel, és Dolán György festőművész elmondása szerint néhányukban felfedeztek művészi hajlamot is. A kiállítás alapanyaga közel 40 képből állt, melyet a következő művészek festettek: Wang Qin Kínából, Daniella Jaurequi, Nancy Almazán Mexikóból, Dolán György, Stano Cerny, Natália Blaškovičová, Daniel Brunovsky, Csémy Éva, Kiss Márta és Esztergályos Emília.

7 7. A polgári ügyek testülete Narodení v roku 2014 Újszülöttek 2014-ben Szeretettel köszöntelek te édes kicsi csöppség, Életedet kísérje áldás és egészség! Szüleidnek te lény a fény, életük aranya, Mosolyod legyen napjaik csillaga! Nagyová Tia január 2. Takács Jázmin március 4. Kollár Natália április 1. Vígh Rajmond március 26. Mlinkovics Terézia április 4. Mlinkovics Balázs Noel április 19. Szűcs Gabriel július 27. Mészáros Adam augusztus 6. Balogh Roland Juraj szeptember 10. Névadó ünnepség A gyermek az öröm, a reménység. Gyenge testében van valami virági, ártatlan lelkében valami égi, egész kedves valója olyan nekünk, mint a tavaszi vetés: ígéret és gyönyörűség. (Gárdonyi Géza) Sok éve hagyomány településünkön, hogy ünnepélyesen köszöntsük az adott évben született babákat és családjaikat. Idén sem volt ez másként, október 11-én örömmel láttuk, hogy milyen sokan elfogadták a szíves invitálást. A Hetényi János alapiskola diákja Gacsal Viktória szavalata után a polgármesteraszszony köszöntötte a családokat. A pici ünnepeltek folyamatosan és jókedvűen kommentálták az eseményeket. A szülők és névadó szülők ünnepélyesen ígéretet tettek, hogy a gyermeket legjobb tudásuk és belátásuk szerint embertársait és hazáját szerető felnőtté formálják nevelik. A fogadalomtétel után aláírták a községi emlékkönyvet. Az ünnep végén a családok átvették az emléklapot és az apró figyelmességet. Reméljük, hogy az elkövetkező évben is sok gólya kap majd leszállási engedélyt Ekelen áprlis 26. Baláž Dominik 2014.október 11. Németh Fruzsina Zakály Lola Mészáros Adam Szűcs Gabriel Balogh Roland Juraj Házasságot kötöttek Uzavreli manželstvo 2014.augusztus 9-én Házi Krisztián és Benkó Erika 11. októbra 2014 Bartoš Milan a Mária Kálmanová Gratulálunk és sok boldogságot kívánunk! 25. házassági évforduló Az évek múlásával a ránc elmélyül, a papír megsárgul, de a szeretet, ha igaz, soha nem fakul, a kötés életre szól! /Vándor Judit/ Ebben az évben ünnepelték a 25.házassági évfordulójukat Czita Mihály és Andrea 60. házassági évforduló Hatvan évvel az eskü után szeretetben élni drága kincs, épp úgy mint a gyémánt, amely erős, ritka és ragyogó, mint az kapcsolat, amelyben a házastársak akik ennyi évet töltöttek együtt. Ebben az évben ünnepelték a GYÉMÁNT- LAKODALMUNKAT Uzsák Ernő és Margit Opustili nás v roku 2014 Elhunytak 2014-ben Stále je ťažko a smutno nám všetkým. Nič už nie je také, aké bolo predtým. Všade okolo chýba aj po roku Tvoj hlas. Mal si rád život, my Teba a Ty nás. Skromný a láskavý si bol vo svojom živote a veľký vo svojej láske a dobrote. Čas plynie ako tichej rieky prúd, kto Ta mal rád, nemôže zabudnúť. Tak ako voda svojim tokom plynie, krásna spomienka na Teba nikdy nepominie. Egy könnycsepp a szemünkben Érted él, Egy gyertya az asztalon Érted ég, Egy fénykép, mely őrzi emléked, S egy út, mely elvitte az életed. A bánat, a fájdalom örökre megmarad, Mindig velünk leszel, az idő bárhogy is halad. Január Svrček Ivan (*1950) Németh Dionýz (*1950) Február Farkas Juraj (*1922) Apríl Kúr Jozef (*1924) Červenáková Alžbeta (*1930) Máj Szalai Vojtech (*1931) Jányová Rozália (*1933) Júl Botková Alžbeta (*1927) August Füssyová Zuzana (*1951) Háziová Irena (*1922) September Márton Tibor (*1961) Pethőová Júlia (*1930) Patakyová Katarína (*1928) Október Mikó Ladislav (*1945) Tisztelet emléküknek! Česť ich pamiatke!

8 8. Sportélet Sportnap Csapatunk Sportnap Sporthorgászok Öregfiúk Polgármester kupa Kiadja az ekeli önkormányzat! Kéziratokat nem örzünk meg és nem küldünk vissza! A szerkesztőség címe: Hlavná 68, Okoličná na Ostrove, Tel: 035 / Fax: 035 /

Július 9-én és 10-én zajlott községünkben a XV. Falunapok rendezvénysorozata.

Július 9-én és 10-én zajlott községünkben a XV. Falunapok rendezvénysorozata. Veľkoúľanský obzor Noviny obyvateľov Veľ kých Úľan nagyfödémesi láthatár Nagyfödémes lakosainak lapja 3. číslo 14. ročník Október 2010 3. szám 14. évfolyam 2010 Október Jubilejné XV. Obecné dni Magdaléna

Részletesebben

XXl. ročník - évfolyam, www.sturovo.sk, www.sao.sturovo.org 2010/10

XXl. ročník - évfolyam, www.sturovo.sk, www.sao.sturovo.org 2010/10 XXl. ročník - évfolyam, www.sturovo.sk, www.sao.sturovo.org 2010/10 Hamarosan Párkány is dönt Alig egy hónap múlva, november 27-én önkormányzati választásokat tartanak Szlovákia-szerte. Párkány lakói már

Részletesebben

Nezávislý občiansky spravodaj, máj 2015 Független önkormányzati lap, 2015 május Číslo Szám

Nezávislý občiansky spravodaj, máj 2015 Független önkormányzati lap, 2015 május Číslo Szám 8 Nezávislý občiansky spravodaj, máj 2015 Független önkormányzati lap, 2015 május Číslo Szám Vážení čitatelia, milí Hamuliakovčania, po päťročnej prestávke Vás pozývame k prečítaniu obnoveného vydania

Részletesebben

Az aradi vértanúkra emlékeztünk Városunkban különleges hangulata van október hatodikának,

Az aradi vértanúkra emlékeztünk Városunkban különleges hangulata van október hatodikának, XXIII. évfolyam, 18. szám Ingyenes kiadvány 2014. október 15. Alapítva 1849-ben Az aradi vértanúkra emlékeztünk Városunkban különleges hangulata van október hatodikának, az aradi vértanúk kivégzése emléknapjának,

Részletesebben

Vážené dámy, vážení páni, vážení hostia!

Vážené dámy, vážení páni, vážení hostia! Príhovor primátora mesta Moldava nad Bodvou Istvána Zachariaša na slávnostnom zasadnutí Mestského zastupiteľstva v Moldave nad Bodvou pri príležitosti XIV. Dní Moldavy 2. júla 2010 Vážené dámy, vážení

Részletesebben

Jó emberi erőforrás. XXXI. Csallóközi Vásár: szeptember 22. 25. XXXI. Žitnoostrovský jarmok, 22.-25. septembra. Száz év magány

Jó emberi erőforrás. XXXI. Csallóközi Vásár: szeptember 22. 25. XXXI. Žitnoostrovský jarmok, 22.-25. septembra. Száz év magány XXXI. Csallóközi Vásár: szeptember 22. 25. XXXI. Žitnoostrovský jarmok, 22.-25. septembra Megjelenik kéthetente Vychádza dvojtýždenne 2011. augusztus 24., 19. évfolyam, 15.-16. szám 15.-16. číslo, 19.

Részletesebben

2004/4. Nemzetközi konferencia a regionális együttműködésről Közösen Európába, közösen Európáért. GAMEX Štúrovo

2004/4. Nemzetközi konferencia a regionális együttműködésről Közösen Európába, közösen Európáért. GAMEX Štúrovo Štúrovo Regionálny mesačník, XV. ročník www.sturovo.sk/noviny a okolie 2004/4 Húsvét után kedden a fenti címmel rendeztek nemzetközi konferenciát városunkban, Eduard Kukan szlovák és Kovács László magyar

Részletesebben

XXII. ročník - évfolyam, www.sturovo.sk, www.sao.sturovo.org 2011/12

XXII. ročník - évfolyam, www.sturovo.sk, www.sao.sturovo.org 2011/12 XXII. ročník - évfolyam, www.sturovo.sk, www.sao.sturovo.org 2011/12 Vianoce Bol trošku pomalý, ťarbavý. Možno práve preto ho katechétka vybrala na postavu krčmára vo vianočnej scénke. Nemusel sa naučiť

Részletesebben

Együtt voltak a színpadon a történelmi Gömöri régió néptáncosai. Na javisku boli spolu všetky folklórne súbory historického Gemera.

Együtt voltak a színpadon a történelmi Gömöri régió néptáncosai. Na javisku boli spolu všetky folklórne súbory historického Gemera. KÖZÖS ÉRTÉKElNK ADÁSMENET (67) Beköszönés: Köszöntöm Kedves Nézőinket! Vítam Vás Milí Diváci! Önök a Közös értékeink című Európai Unió által támogatott, Szlovákia és Magyarország közötti, határon átnyúló

Részletesebben

DH 16 színes. * * * DH 16 farebných strán

DH 16 színes. * * * DH 16 farebných strán DUNASZERDAHELYI HÍRNÖK DUNAJSKOSTREDSKÝ HLÁSNIK DH 16 színes oldalon * * * DH 16 farebných strán 2007. október 10. * 15. évfolyam * 17.szám * 17. číslo * 15. ročník * 10. októbra 2007 sz Panelprogram 3

Részletesebben

2004/5. GAMEX Štúrovo. kompletná tieniaca technika informácie a objednávky na tel. čísle 7510 950

2004/5. GAMEX Štúrovo. kompletná tieniaca technika informácie a objednávky na tel. čísle 7510 950 Štúrovo 2004/5 Múzeumnyitó Múzeum otvorené Regionálny mesačník, XV. ročník www.sturovo.sk/noviny a okolie A galéria létrehozása, a művelődési ház, majd a városi mozi felújítása után újabb kulturális intézménnyel

Részletesebben

XXIII. ročník - évfolyam, www.sturovo.sk, www.sao.sturovo.org 2012/09

XXIII. ročník - évfolyam, www.sturovo.sk, www.sao.sturovo.org 2012/09 XXIII. ročník - évfolyam, www.sturovo.sk, www.sao.sturovo.org 2012/09 Vadaš si zoberie miliónovú pôžičku Už aj na júlovom zasadnutí samosprávy vyvolalo ohlas, že sa kúpalisko Vadaš chystá zobrať približne

Részletesebben

HITKÖZSÉGI HÍRADÓ. sehehjánu vekimánu vehigiánu lázmán

HITKÖZSÉGI HÍRADÓ. sehehjánu vekimánu vehigiánu lázmán A LAP ALAPÍTVA 5756-BAN 2010. NOVEMBER CHESVAN - KISLEV 5771. A KOMÁROMI ZSIDÓ HITKÖZSÉG LAPJA VIII. REG. ÉVFOLYAM 11. SZÁM 174. SZÁM HITKÖZSÉGI HÍRADÓ h b NEM AZ A ZSIDÓ, AKINEK A SZÜLEI AZOK VOLTAK,

Részletesebben

GÚTAI HíRÖZÖN független közéleti havilap 2007. október-november V. évfolyam, 10 11. szám A TARTALOMBÓL: 20 éves a nyugdíjas klub v Ünnepi ülés v Gúta mint város v Rendhagyó történelemóra Árpád évében v

Részletesebben

XXIII. ročník - évfolyam, www.sturovo.sk, www.sao.sturovo.org 2012/06

XXIII. ročník - évfolyam, www.sturovo.sk, www.sao.sturovo.org 2012/06 XXIII. ročník - évfolyam, www.sturovo.sk, www.sao.sturovo.org 2012/06 Csőcserék Június elején az Enerbyt vállalat elkezdte a földalatti hővezetékek cseréjének első szakaszát. A szóban forgó csövek 40 évesek,

Részletesebben

XX. ročník - évfolyam, www.sturovo.sk, www.sao.sturovo.org 2009/7

XX. ročník - évfolyam, www.sturovo.sk, www.sao.sturovo.org 2009/7 XX. ročník - évfolyam, www.sturovo.sk, www.sao.sturovo.org 2009/7 Olajkutak lesznek a Duna mentén? Párkányban is keresik a lelőhelyet Az elmúlt hónapban több szlovákiai médium is arról számolt be, hogy

Részletesebben

GAMEX Štúrovo. kompletná tieniaca technika informácie a objednávky na tel. čísle 7510 950 a 0908/389 990

GAMEX Štúrovo. kompletná tieniaca technika informácie a objednávky na tel. čísle 7510 950 a 0908/389 990 Štúrovo a okolie Regionálny mesačník, XVII. ročník www.sturovo.sk Az év vállalkozónője 2005-ben a Kis-és Középvállalkozásokat Fejlesztő Nemzeti Ügynökség immár hatodik alkalommal hirdette meg a legjobb

Részletesebben

HITKÖZSÉGI HÍRADÓ. A Menház felújítása. Az Auschwitz Album az Európa Udvarba érkezik. Komárom Zsidó Öröksége. Izraeli találkozások.

HITKÖZSÉGI HÍRADÓ. A Menház felújítása. Az Auschwitz Album az Európa Udvarba érkezik. Komárom Zsidó Öröksége. Izraeli találkozások. A LAP ALAPÍTVA 5756-BAN 2010. MÁJUS IJAR - SIVAN 5770. A KOMÁROMI ZSIDÓ HITKÖZSÉG LAPJA VIII. REG. ÉVFOLYAM 5. SZÁM 168. SZÁM HITKÖZSÉGI HÍRADÓ h b NEM AZ A ZSIDÓ, AKINEK A SZÜLEI AZOK VOLTAK, HANEM AKINEK

Részletesebben

HITKÖZSÉGI HÍRADÓ. akik a hagyományosan a Komáromi Napok alatt megrendezett koncertet hiányolták. A zsidó időszámítás szerinti,

HITKÖZSÉGI HÍRADÓ. akik a hagyományosan a Komáromi Napok alatt megrendezett koncertet hiányolták. A zsidó időszámítás szerinti, A LAP ALAPÍTVA 5756-BAN 2011. MÁJUS NISAN-IJAR 5771. A KOMÁROMI ZSIDÓ HITKÖZSÉG LAPJA IX. REG. ÉVFOLYAM 5. SZÁM 180. SZÁM HITKÖZSÉGI HÍRADÓ h b NEM AZ A ZSIDÓ, AKINEK A SZÜLEI AZOK VOLTAK, HANEM AKINEK

Részletesebben

SEREGÉLYES NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATI LAPJA XXIII.

SEREGÉLYES NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATI LAPJA XXIII. SEREGÉLYES NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATI LAPJA XXIII. évfolyam 3. szám 2014. október TÁJÉKOZTATÓ A 2010 2014-ES ÖNKORMÁNYZATI CIKLUSRÓL 2010 20142. oldal 12. oldal 19. oldal 23. oldal TARTALOM: Összefoglaló

Részletesebben

Idén április 12-én, vasárnap rendezik. AKomáromi Zsidó Hitközség idén. Az előző, januári 224. Hitközségi Híradóval indult útjára jubileumi, huszadik

Idén április 12-én, vasárnap rendezik. AKomáromi Zsidó Hitközség idén. Az előző, januári 224. Hitközségi Híradóval indult útjára jubileumi, huszadik h b HITKÖZSÉGI HÍRADÓ 2015. FEBRUÁR SVAT-ADAR 5775. A KOMÁROMI ZSIDÓ HITKÖZSÉG LAPJA XIII. REG. ÉVF. 2. SZÁM, 225. SZÁM Komáromból indultak Sorozatunk első részében az izraeli Wilheim cukrászda történetét

Részletesebben

0,50 9. decembra 2013. december 9. Delta hetilap www.deltakn.sk

0,50 9. decembra 2013. december 9. Delta hetilap www.deltakn.sk 0,50 9. decembra 2013. december 9. Delta hetilap www.deltakn.sk Ročník X. évfolyam 50 Szlovákia déli régiói már hosszabb ideje küzdenek az országosnál nagyobb munkanélküliséggel. A munkakeresés senkinek

Részletesebben

Iskolai csodák. Hetven hungarikon. Dvojtarifová daň sa zrejme zruší. Megmenekült a CINEMAX

Iskolai csodák. Hetven hungarikon. Dvojtarifová daň sa zrejme zruší. Megmenekült a CINEMAX XXXI. Csallóközi Vásár: szeptember 22 25. XXXI. Žitnoostrovský jarmok, 22-25. septembra Megjelenik kéthetente Vychádza dvojtýždenne 2011. szeptember 7., 19. évfolyam, 17. szám 17. číslo, 19. ročník, 7.

Részletesebben

Békés karácsonyt és boldog új évet kívánunk minden kedves Olvasónknak!

Békés karácsonyt és boldog új évet kívánunk minden kedves Olvasónknak! IV.évfolyam A község közéleti lapja 2010-es év eseményei A TARTALOMBÓL Tájékoztatás a képviselőtestület üléseiről. Polgárainkhoz Falunap Iskolánk életéből Szavalóverseny Régi dicsőségünk Kovács Attila

Részletesebben

ZÁKLADNÁ ŠKOLA S VYUČOVACÍM JAZYKOM MAĎARSKÝM ULICA EÖTVÖSA Č. 39, KOMÁRNO ROČENKA 2011/2012

ZÁKLADNÁ ŠKOLA S VYUČOVACÍM JAZYKOM MAĎARSKÝM ULICA EÖTVÖSA Č. 39, KOMÁRNO ROČENKA 2011/2012 ZÁKLADNÁ ŠKOLA S VYUČOVACÍM JAZYKOM MAĎARSKÝM ULICA EÖTVÖSA Č. 39, KOMÁRNO ROČENKA 2011/2012 A KOMÁROMI EÖTVÖS UTCAI MAGYAR TANNYELVŰ ALAPISKOLA ÉVKÖNYVE 2011/2012 1 2 A KOMÁROMI EÖTVÖS UTCAI ALAPISKOLA

Részletesebben

Egészségház-avató. Elsősök beíratása. Tartalom. Változás a művelődési. közmeghallgatást. február 14. 2012. február

Egészségház-avató. Elsősök beíratása. Tartalom. Változás a művelődési. közmeghallgatást. február 14. 2012. február 2012. február Tartalom Építsünk együtt játszótereket! 3. oldal Erdélyi barátaink színjátszó estje 3. oldal EGY-HÁZra találtak a reformátusok 4. oldal Egy különleges nap 5. oldal Óvodai beíratás 5. oldal

Részletesebben

A Makádi Református Templom felújítási munkálatai

A Makádi Református Templom felújítási munkálatai XI. évfolyam 1. szám 2014. április MAKÁDI ÚJSÁG Makád Község Önkormányzata és a Református Egyház lapja Megújulhat a Művelődési Ház Régi vágya teljesülhet mindazoknak, akiknek mindig is fontos volt a falu

Részletesebben

Őri Hírek ŐRISZENTPÉTEREN ÉLŐK LAPJA. Szívem csengő

Őri Hírek ŐRISZENTPÉTEREN ÉLŐK LAPJA. Szívem csengő III. évfolyam 4. szám 2014. december 1 ŐRISZENTPÉTEREN ÉLŐK LAPJA Tartalomból Közmeghallgatás Házunk tája - Önkormányzati hírek Újraválasztották az elnököt Sokan, sokféleképpen emlékeztek Fesztiválváros

Részletesebben

Megérkezett Szabados Balázs

Megérkezett Szabados Balázs XXXV. ÉVFOLYAM 4. SZÁM 2014. ÁPRILIS 29. BUDAPEST FŐVÁROS XX. KERÜLETÉNEK TÁRSADALOMPOLITIKAI ÉS SZOLGÁLTATÓ LAPJA Megérkezett Szabados Balázs Fotó: Bajnoczi István MEGHÍVÓ Pesterzsébet Önkormányzata nevében

Részletesebben

Balaton nyugdíjasklub szüreti mulatság

Balaton nyugdíjasklub szüreti mulatság 2. oldal 2014. november Balaton nyugdíjasklub szüreti mulatság Fotók: Béres Istvánné 2014. november 3. oldal Balatonfűzfő Város és a Művelődési Központ és Könyvtár november havi programja November 3. 18

Részletesebben