Budapest Főváros XVII. kerület Rákosmente POLGÁRMESTERE. Előterjesztés száma: 38/2012/ Rendkívüli sürgősséget igénylő előterjesztés

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Budapest Főváros XVII. kerület Rákosmente POLGÁRMESTERE. Előterjesztés száma: 38/2012/02.13. Rendkívüli sürgősséget igénylő előterjesztés"

Átírás

1 Budapest Főváros XVII. kerület Rákosmente POLGÁRMESTERE Előterjesztés száma: 38/2012/ A rendeletalkotási javaslat elfogadásához az SZMSZ 52. (2) bekezdés a) pontja alapján minősített többség szükséges, a határozati javaslatok elfogadásához az SZMSZ 52. (2) bekezdés u) pontja alapján minősített többség szükséges. Rendkívüli sürgősséget igénylő előterjesztés Tárgy: Javaslat Budapest Főváros XVII. kerület Rákosmente Önkormányzata Képviselőtestületének az Önkormányzat évi költségvetéséről szóló.../2012. (...) önkormányzati rendelete megalkotására Készítette: Dr. Rúzsa Ágnes jegyző s.k. Némethné Sári Irén irodavezető s.k. Illetékes bizottság: valamennyi bizottság Javasolt meghívott: - 1/8

2 Tisztelt Képviselő-testület! Az államháztartásról szóló évi CXCV. törvény (a továbbiakban: Áht.) 23. rendelkezései alapján elkészítettük a költségvetési rendelettervezetet (1. számú melléklet), melyet az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII.31.) Korm. rendelet 27. -a szerint terjesztek a Képviselő-testület elé. Az előterjesztést a bizottságoknak meg kell tárgyalniuk, illetve a Pénzügyi és Költségvetési Bizottságnak véleményezni, valamint a jogszabály alapján kötelező könyvvizsgálatról készített írásost jelentést csatolni kell. A nemzetiségi önkormányzatok évi költségvetésről hozott határozatait a költségvetési rendelettervezetbe már nem kell beépítenünk. Az új Áht. előírásai alapján nemcsak az önállóan működő és gazdálkodó költségvetési szerveknek, hanem az önállóan működő költségvetési szerveknek is önálló bankszámlával kell rendelkezniük. Külön kell választani a Polgármesteri Hivatal és az Önkormányzat működését is. Ennek megfelelően ki kell mutatni az egyes intézményeknek nyújtott támogatás mértékét. Az önkormányzati törvény 2013-tól a feladatfinanszírozást helyezi előtérbe, ennek megfelelően az önkormányzati feladatok költségigényét is ki kell mutatni. Az előző évek költségvetési rendeleteitől eltérően ezek a kimutatások részletező táblázatok csatolását teszik szükségessé. A fejezeti szintű kiadások csoportosítása már az önkormányzati feladatoknak megfelelően történik. Az intézmények által felhasznált összevont kereteket a céltartalékok között szerepeltetjük, melyek a felosztást követően az intézmények saját keretében kerülnek felhasználásra. Az Önkormányzat évi költségvetését, a költségvetési rendelettervezetet az alábbiak szerint állítottuk össze: A Magyarország évi központi költségvetéséről szóló évi CLXXXVIII. törvény (a továbbiakban: költségvetési törvény) rendelkezéseit és a 396/2011. (XII. 14.) Kt. határozattal elfogadott évi költségvetési koncepció elveit követtük. A Fővárosi Önkormányzatot és a kerületi önkormányzatokat osztottan megillető bevételeket a Fővárosi Közgyűlés rendelettervezete szerint szerepeltetjük a költségvetési rendelettervezetünkben. Az alábbi táblázat mutatja, hogyan alakultak az Önkormányzat főbb bevételi forrásai az előző évek eredeti előirányzatához képest. Adatok E Ft-ban Jogcím megnevezése évi eredeti költségvetés évi eredeti költségvetés évi költségvetés tervezete Változás a évhez viszonyítva intézményi bevételek normatív állami támogatás kiegészítő hozzájárulás egyes közoktatási feladatokhoz helyben maradó SZJA iparűzési adó helyi adók gépjármű adó idegenforgalmi adó /8

3 A költségvetési koncepció és a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló évi CLXXXIX. törvény a hatályos január 1-jétől - tartalmazza azt az előírást, hogy működési célú hiány nem tervezhető. A jogszabályi előírásnak való megfelelés érdekében már 2012 során szükséges a költségvetés működési hiányát minimálisra szorítani. A finanszírozási koncepcióban foglaltakhoz képest ezért idén az iskolák esetében 5-10%-os, az óvodák kapcsán 3-6%-os csökkentésre, továbbá az egyéb intézmények, illetve a Polgármesteri Hivatal esetén 10%-os elvonásra került sor. A döntésről az intézményekkel előzetesen egyeztettünk, a megtakarítások kapcsán kikértük véleményüket, javaslatukat. A fenti takarékossági intézkedésekkel együtt a költségvetés működési hiánya a működési jellegű céltartalékokat is figyelembe véve E Ft. A fennmaradó működési hiány döntő része tudatosan képzett céltartalék, amely az évközben előre nem látható helyzetekre biztosít reagálási lehetőséget. Az alábbi táblázat a kiadási előirányzatok változását mutatja: Adatok E Ft-ban Jogcím megnevezése évi módosított költségvetés évi módosított költségvetés évi költségvetés tervezete Változás a évhez képest személyi juttatás munkáltatót terhelő járulék dologi kiadás pénzeszköz átadás felújítás beruházás A rendelettervezetben a működési kiadásokon belül a személyi juttatások előirányzata E Ft-tal csökkent a évi módosított előirányzathoz képest. A csökkenés a korábbiakban jelzett átcsoportosítások valamint a létszámcsökkenésből adódó megtakarítások miatt következett be. A közoktatásban a jogszabályi előírásoknak megfelelően terveztük a pedagógus továbbképzés támogatását. A közoktatási intézményeken kívül valamennyi intézmény részére céltartalékként terveztünk a évi személyi juttatásokból a keresetbe tartozó juttatások 2%-ának megfelelő összeget valamint a közoktatási intézményekben a költségvetési törvényben megjelölt kiemelt munkavégzésért járó Ft/hó/fő összeget. Céltartalékként került tervezésre az óvodáknál a meleg étkeztetést igénybevevők részére juttatott hozzájárulás és annak járulékterhei. Valamennyi foglalkoztatónál jelentkezik a kötelező (soros) előlépés miatti kereset-növekedés illetve a magasabb iskolai végzettség megszerzése miatti előlépésekből adódó többletköltség. A személyi juttatások változásával párhuzamosan a munkáltatót terhelő járulékok összege E Ft-tal csökkent. Az ápolási díj után az Önkormányzatnak nem kell járulékot fizetni, a béren kívüli juttatásokat mostantól 30,94% kedvezményes adó terheli. A költségvetési törvényben meghatározásra került - a költségvetési intézményekre vonatkozóan - a kafetéria keret maximális értéke (200 E Ft). Nem változott az előző évhez képest a rehabilitációs járulék mértéke. Ez a kiadási oldalon E Ft-ot tesz ki. Jelentős még a kiadások között az ÁFA befizetés mértéke, mely tartalmazza a bevételek után fizetendő ÁFA összegét, valamint a tervezett építési beruházásokhoz kapcsolódó fordított ÁFA fizetési kötelezettséget is. 3/8

4 A dologi kiadások összegében E Ft-os csökkenés következett be a évhez képest. Az intézmények dologi kiadásain belül az önálló gazdálkodásra jóváhagyott előirányzatoknál emelés nem volt tervezhető. Az étkezési és az energiaköltségek tervezésekor a várható áremelkedés tervezésre került. Összességében a működési célú bevételek E Ft-os összege a működési kiadások E Ft-os összegére nem nyújt fedezetet, a hiány mértéke E Ft. A működési hiányt az év közben képződő többletbevételekből, takarékos gazdálkodással finanszírozhatjuk. A tervezéskor a már meghozott intézmény-átszervezésből adódó megtakarítások még nem kerültek figyelembe vételre (szociális terület, iskola és óvoda átadás). A felújítási kiadások között a KEOP pályázatra benyújtott Újlak és Diadal utcai iskolák korszerűsítése megvalósult. A pályázati támogatási szerződés kötése megtörtént, az elszámolás folyamatban van. A tényleges pénzügyi teljesítésből már csak a végszámla kiegyenlítése van hátra. A bevételi oldalon így a támogatás teljes összege szerepel, míg a kiadási oldalon csak a hátralévő kiadás összege. A beruházások között kiemelt fontosságú a szociális városrehabilitáció, melynek során 76%-ban pályázati forrásokból a keresztúri városközpontban hat tízemeletes lakóházat felújítunk, megvalósul a Csicsergő Óvoda és a Gólyafészek Bölcsőde nyílászáró-cseréje és projektarányos akadálymentesítése, a Vigyázó Sándor Művelődéi Ház felújítása, a Népkert korszerű szabadidő parkká való fejlesztése, valamint számos foglalkoztatást javító, reintegrációt elősegítő, helyi identitást erősítő program. Az állami költségvetéshez benyújtott és elfogadott képviselői módosító indítvány segítségével 2012-ben elindulhat a Ferihegyi út meghosszabbítása. Erre a központi költségvetés E Ftot biztosított. A költségvetésünkben ez az összeg nem szerepel, mert a támogatási szerződést még nem kötöttük meg. Az év folyamán a módosítások között szerepel majd ben is szerepel a központi költségvetésben a budapesti kerületi földutak szilárd burkolattal történő ellátását célzó előirányzat. Az összeg egy része jelenleg zárolás alatt van, évközi feloldása után további támogatási összeg várható. Az elosztás alapja is változott a korábbi évhez viszonyítva, jelenleg a fővárosi kerületek burkolatlan útállományának kerületi hosszúsága arányában, a Központi Statisztikai Hivatal december 31-i állapotnak megfelelően elkészített Országos Statisztikai Adatgyűjtési Program 1390/03 A helyi közutak adatai adatgyűjtés alapján illeti meg a kerületi önkormányzatokat ez a támogatás ben az uniós pályázatok révén folytatódhatnak a csapadék-csatorna beruházások. Számolni kell továbbra is a Hősök Terei Általános Iskola 2005-ben történt bővítésével kapcsolatos hitel törlesztésével az ehhez kapcsolódó kötvénykibocsátásból eredő tőketörlesztés éves ütemével, valamint az ÖKIF (fejlesztési) hitel törlesztésével is. Ezek összege E Ft. A svájci frank alapú törlesztés kiszámításánál az árfolyamnövekmény figyelembevételre került. Számolni kell továbbá a panelpályázatok során hozott döntések kifizetési kötelezettségével is, melynek évi üteme E Ft. A felhalmozási célú kiadásokkal, E Ft-tal szemben a felhalmozási célú bevételek E Ft-os összege áll. A fejlesztési kiadásokra fedezetet nyújt a évben megkötött fejlesztési célú kedvezményes hitel, illetve a fejlesztési célú többletbevételek. Az Önkormányzat hitelképességének felső határát illetve eladósodásának mértékét a 8. sz. melléklet tartalmazza. A táblázatban az éven belüli, likviditási célú hitel nem szerepeltethető. A felhalmozási célú bevételek növelése céljából javaslom az Önkormányzat tulajdonában még meglévő ELMŰ részvények értékesítését. A részvények a tőzsdei forgalomban jegyzettek között szerepelnek. A évben ezek a részvények nem kerültek értékesítésre. A névértékük E Ft, a jelenlegi piaci értékük 23 millió forint körül van, a pénzügyi piacok mozgásának 4/8

5 függvényében. A határozati javaslatban az értékesítésre vonatkozó minimális értéket rögzíteni szükséges. Ezen értéknek a Ft-ot javaslom meghatározni. Tisztelt Képviselő-testület! A évi gazdálkodás alapját képező költségvetési rendelettervezet takarékos és visszafogott gazdálkodást ír elő annak érdekében, hogy az Önkormányzat pénzügyi helyzete kezelhető legyen. Az önkormányzati gazdálkodás minden területén folytatni kell a feladatok ellátásának hatékonysági elemzését, hogy az egyre szűkülő források felhasználása a lehető legjobb célokat szolgálja. Előterjesztésemben javaslatot teszek azoknak a Képviselő-testület által korábban hozott döntéseknek a módosítására vagy visszavonására, illetve hatályon kívül helyezésére, amelyek végrehajtására a évi költségvetés nem nyújt pénzügyi fedezetet, vagy amelyek hatályon kívül helyezése jogszabályváltozás miatt szükséges. Ennek keretében az alábbi határozatok és rendeletek módosítása indokolt: 1) A Képviselő-testület az 58/2007. (III.12.) Kt. határozatának 4. b) pontjával valamint a 46/2010. (II.18.) Kt. határozat 3. pontjával már módosította a 335/2006. (VI.15.) Kt. határozat 7.) pontját. A végrehajtást 2012-ben sem tudjuk megvalósítani, így a végrehajtás felfüggesztését javaslom. 2) A Képviselő-testület a 241/2007. (V.30.) Kt. határozatban döntött a Tempo 30-as övezetek megvalósítására vonatkozó pénzügyi ütemezésről. A pénzügyi nehézségek miatt a határozat végrehajtásának felfüggesztését javaslom. 3) Javaslom Budapest Főváros XVII. kerület Rákosmente Önkormányzatának az 1956-os Emlékplakett alapításáról és adományozásáról szóló 36/1998. (VI.19.) rendelete hatályon kívül helyezését. 4) Az új Áht. alapján benyújtandó mérlegek és kimutatások összetétele megváltozott. A költségvetés és a zárszámadás mellékleteként tájékoztatásul bemutatandó mérlegek és kimutatások tartalmi követelményeiről szóló 49/2006. (XII.22.) önkormányzati rendelet hatályon kívül helyezését és helyette új rendelet megalkotását javaslom. Az új rendelet tervezetét és mellékleteit később csatolom az előterjesztéshez. 5) Az új Áht. változásai miatt a 270/2010. (VI.17.) Kt. határozattal elfogadott, a Polgármesteri Hivatal és a hozzá tartozó önállóan működő költségvetési szervek közötti munkamegosztás és felelősségvállalás rendjéről szóló szabályzatot is módosítani kell. A határozati javaslat mellékletét képező együttműködési megállapodás tervezetét később csatolom az előterjesztéshez. Tisztelt Képviselő-testület! Az államháztartásról szóló évi CXCV. törvény 29. (3) bekezdése a középtávú tervezés keretein belül előírja a Magyarország gazdasági stabilitásáról szóló évi CXCIV. törvény 45. (1) bekezdés a) pontja felhatalmazása alapján, hogy az önkormányzatoknak az adósságot keletkeztető ügyletekhez történő hozzájárulás részletes szabályairól szóló 353/2011. (XII.30.) Korm. rendeletben meghatározottak szerinti adósságot keletkeztető ügyleteikből eredő fizetési kötelezettségeiknek a költségvetési évet követő három évre várható összegét határozatban kell megállapítaniuk. 5/8

6 A Képviselő-testületnek a saját bevételei összegét valamint az adósságot keletkeztető ügyleteiből eredő fizetési kötelezettségeit évente legkésőbb a költségvetési rendelet elfogadásáig kell megállapítania. Ennek bemutatását a Rákosmente Önkormányzata adósságot keletkeztető ügyleteiből eredő fizetési kötelezettségeinek bemutatása c. melléklet tartalmazza. A rendkívüli sürgősség indoklása A évi költségvetésről szóló rendelettervezetet a Képviselő-testület elé a központi költségvetésről szóló törvény kihirdetését követő 45 napon belül (2012. február 11.) kell benyújtani. Az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet 33. -a alapján az önkormányzati hivatal az Önkormányzat és az Önkormányzat költségvetési szervei tartalmi és formai követelmények szerint ellenőrzött elemi költségvetését legkésőbb a Képviselő-testület elé terjesztésének határidejét követő 30 napon belül (2012. március 13.) köteles megküldeni a Kincstár területileg illetékes igazgatóságának. A fentiekre tekintettel az alábbi határozati és rendeletalkotási javaslatot terjesztem a Tisztelt Képviselő-testület elé: Határozati javaslat 1.) Budapest Főváros XVII. kerület Rákosmente Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy dönt, hogy a saját bevételei összegét valamint az adósságot keletkeztető ügyleteiből eredő fizetési kötelezettségeinek három évre várható összegét a jelen határozat mellékletét képező táblázatban meghatározottak szerint jóváhagyja. Felelős: Riz Levente polgármester Határidő: azonnal 2.) Budapest Főváros XVII. kerület Rákosmente Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy dönt, hogy a tulajdonát képező 1136 db ELMŰ részvényt (névérték: E Ft) december 31-ig értékesíteni szándékozik Ft/db minimális áron. 3.) A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert, hogy a részvényeket értékesítse. Felelős: Riz Levente polgármester Határidő: azonnal, a részvények értékesítésére: december ) Budapest Főváros XVII. kerület Rákosmente Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy dönt, hogy a 335/2006. (VI.15.) Kt. határozat 7.) pontjának és a 241/2007. (V.30.) Kt. határozat 1. pontjának végrehajtását felfüggeszti. Felelős: Riz Levente polgármester Határidő: azonnal 5.) Budapest Főváros XVII. kerület Rákosmente Önkormányzatának Képviselő-testülete a 270/2010. (VI.17.) Kt. határozattal elfogadott, a Polgármesteri Hivatal és a hozzá tartozó önállóan működő költségvetési szervek közötti munkamegosztás és felelősségvállalás rendjéről szóló szabályzatot visszavonja, és jóváhagyja a jelen határozat mellékletét képező, a Polgármesteri Hivatal és az önállóan működő költségvetési szervek együttműködési megállapodását. 6/8

7 6.) A Képviselő-testület felhatalmazza a jegyzőt, hogy az önállóan működő költségvetési szervekkel az együttműködési megállapodást megkösse. Felelős: Dr. Rúzsa Ágnes jegyző Határidő: azonnal, az önállóan működő költségvetési szervekkel az együttműködési megállapodás megkötésére: március 15. Rendeletalkotási javaslat Budapest Főváros XVII. kerület Rákosmente Önkormányzatának Képviselő-testülete megalkotja Budapest Főváros XVII. kerület Rákosmente Önkormányzata Képviselő-testületének /2012. ( ) önkormányzati rendeletét az Önkormányzat évi költségvetéséről. Budapest, február 13. Riz Levente polgármester helyett 7/8 Fohsz Tivadar s.k. alpolgármester Az előterjesztés mellékletei: 1. sz. költségvetési rendelettervezet B.1. jelű melléklet: Bevételek év K.1. jelű melléklet: Kiadások év R.1. jelű melléklet: Önkormányzati feladatok és az intézmények bevételi és kiadási összegeinek, jóváhagyott létszámkereteinek bemutatása E.K. jelű melléklet: A többéves kihatással járó feladatok előirányzatai éves bontásban P.1. jelű melléklet: A pályázatok bevételi és kiadási előirányzatai a évben 2. sz. Képviselő-testületi döntések 2012-re és további évekre vonatkozó hatása 3. sz. Rákosmente Önkormányzat évi egyszerűsített pénzforgalmi jelentése 4. sz. Rákosmente Önkormányzat évi bevételeinek és kiadásainak mérlege: felhalmozásiműködési bontásban 5. sz évi pénzellátási terv és előirányzat-felhasználási ütemterv 6. sz. Tájékoztató az Önkormányzat tulajdonában lévő értékpapírok és üzletrészek december 31-i állományáról 7. sz évi normatív hozzájárulások és támogatások jogcímenkénti összegei és forrásai 8. sz. Az Önkormányzat adósságot keletkeztető, éves kötelezettségvállalásának (hitelképességének) felső határa 9. sz. Rákosmente Önkormányzat adósságot keletkeztető ügyleteiből eredő fizetési kötelezettségeinek bemutatása 10. sz. Közvetett támogatások (később kerül benyújtásra) 11. sz. Az Érdekegyeztető Tanáccsal történt egyeztetés emlékeztetője (pótlólag csatolom)

8 12. sz. A költségvetés és a zárszámadás mellékleteként tájékoztatásul bemutatandó mérlegek és kimutatások tartalmi követelményeiről szóló.../2012.(...) önkormányzati rendelet és mellékletei (később kerül benyújtásra) 13. sz. A Polgármesteri Hivatal és az önállóan működő költségvetési szervek együttműködési megállapodása (később kerül benyújtásra) 8/8

9 Budapest Főváros XVII. kerület Rákosmente Önkormányzata Képviselő-testületének../2012. (...) önkormányzati rendelete az Önkormányzat évi költségvetéséről Budapest Főváros XVII. kerület Rákosmente Önkormányzatának Képviselő-testülete az államháztartásról szóló évi CXCV. törvény 23. (1) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján Budapest Főváros XVII. kerület Rákosmente Önkormányzatának évi költségvetéséről a következőket rendeli: I. A rendelet hatálya 1. E rendelet hatálya kiterjed a Budapest Főváros XVII. kerület Rákosmente Önkormányzata (a továbbiakban: Önkormányzat) által alapított és fenntartott költségvetési szervekre, a Polgármesteri Hivatalra és az Önkormányzatra. II. Az Önkormányzat évi költségvetésének meghatározása 2. (1) A Képviselő-testület az Önkormányzat évi költségvetésének bevételi főösszegét hiányának összegét költségvetési kiadási főösszegét finanszírozási kiadási összegét állapítja meg E Ft-ban, E Ft-ban, E Ft-ban, E Ft-ban (2) A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert, hogy az (1) bekezdésben foglalt hiányt az alábbiak szerint finanszírozza: a) E Ft működési célú hitel, b) E Ft fejlesztési célú hitel. (3) A (2) bekezdés a) pontjában foglalt működési célú hitel (hiány) finanszírozása folyószámlahitel igénybevételével és az év közben képződő többletbevételekkel és a folyamatban lévő átszervezés kiadási megtakarításaiból történik. (4) A (2) bekezdés b) pontjában foglalt fejlesztési célú hitel (hiány) az OTP Bank Nyrt-vel már megkötött fejlesztési célú hitel felvételével illetve a fejlesztési célú többletbevételekkel finanszírozható. (5) A költségvetési év során esetlegesen jelentkező likviditási gondok feloldására folyószámlahitel igénybevételéről a Képviselő-testület dönt. (6) A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert, hogy a folyószámlaszerződésben rögzített feltételek figyelembe vételével a folyószámla hitelkereten túl munkabérhitel felvételéről döntsön. 1/9

10 (7) A hitelkérelmek aláírására a Képviselő-testület felhatalmazása alapján a polgármester jogosult. (8) A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert, hogy az átmenetileg szabad önkormányzati pénzeszközökért kizárólag 1 évnél rövidebb lejáratú, a tőkepiacról szóló évi CXX. törvény rendelkezései szerint államilag garantált, hitelviszonyt megtestesítő értékpapírt vásároljon. 3. (1) A 2. (1) bekezdésében megállapított költségvetési kiadási főösszeg költségvetési fejezetek, címek, alcímek, kiemelt előirányzatok szerinti részletezését a K.1. jelű melléklet tartalmazza. (2) A 2. (1) bekezdésében megállapított bevételi főösszeg költségvetési fejezetek, címek, alcímek, kiemelt előirányzatok szerinti részletezését a B.1. jelű melléklet tartalmazza. (3) A Képviselő-testület az Önkormányzat költségvetési szerveinek bevételi és kiadási előirányzatait valamint létszámkeretét az R. 1. jelű melléklet szerint hagyja jóvá. (4) Az előzetes kötelezettségvállalások többéves kihatással járó előirányzatait éves bontásban az E.K. jelű melléklet tartalmazza. (5) Az Önkormányzat által elnyert pályázatok bevételi és kiadási előirányzatait a P.1. jelű melléklet tartalmazza. III. A költségvetés címrendje 4. (1) A Képviselő-testület a költségvetési rendelet címrendjét az alábbiak szerint állapítja meg: a) a 3. (1) és (2) bekezdéséhez rendelt mellékletekben az önállóan működő és gazdálkodó költségvetési szervek és az önkormányzati feladatok római számmal jelölendőek mint fejezetek; b) a fejezeteken belül arab számmal jelölendőek a címek; címet alkothatnak az intézmények az azonos feladatot ellátó intézmények (óvodák és általános iskolák) egy cím alatt szerepelnek -, az egyes önkormányzati feladatok; c) az Önkormányzat fejezeti szintű feladataihoz tartozó bevételek és kiadások alcímekre tagolódnak. (2) A bevételeknél a fejezeteket az önállóan működő és gazdálkodó költségvetési szervek és az önkormányzati feladatok jelölik. A forrásonkénti, a kiadások cél és rendeltetés szerinti megkülönböztetésére, tagolására nyomtatott nagy- illetve kisbetűket kell alkalmazni, ezek alkotják a címeket. 2/9

11 IV. Az Önkormányzat évi költségvetésének végrehajtásáról rendelkező szabályok 5. (1) Az önkormányzati szintű költségvetés végrehajtásáért a polgármester, a könyvvezetéssel kapcsolatos feladatok ellátásáért a jegyző a felelős. (2) A Képviselő-testület felhatalmazza az önkormányzati költségvetési intézményeket és a Polgármesteri Hivatalt a költségvetésben előírt bevételek beszedésére és a jóváhagyott kiadások teljesítésére. (3) Az önállóan működő és gazdálkodó valamint az önállóan működő intézmények a költségvetésben jóváhagyott kereteken belül önálló létszám- és bérgazdálkodást folytatnak. (4) A költségvetési szerveknél a jutalmazásra fordítható és kifizethető összeg nem haladhatja meg a rendszeres személyi juttatások előirányzatának 10%-át. Ennek fedezetére a személyi juttatások évközi megtakarítása és a személyi juttatások előirányzatának növelésére fordítható forrás szolgálhat. (5) A költségvetési szerv költségvetési támogatási előirányzata csak az alaptevékenységre és ezzel összefüggő egyéb kiadásokra használható fel. (6) A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert, hogy a költségvetési szervek e rendelet 3. (1)-(2) bekezdéséhez rendelt K. 1. és B. 1. jelű mellékletekben meghatározott, a Képviselő-testület által jóváhagyott kiemelt előirányzatok, részelőirányzatok szerinti bontását jóváhagyja, és szükség szerint az előirányzatok és részelőirányzatok között, a költségvetés főösszegének megváltoztatása nélkül átcsoportosításokat, módosításokat hajtson végre. Az ilyen változásokról a polgármester a költségvetés módosításakor a Képviselő-testületet tájékoztatni köteles. (7) Az önállóan működő és gazdálkodó költségvetési szerv saját előirányzat-módosítási hatáskörben a Képviselő-testület tájékoztatása mellett bevételi és kiadási előirányzatának fő összegét, a kiemelt előirányzatokat és a megfelelő részelőirányzatokat felemelheti az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII.31.) Korm. rendelet 36. -ában foglaltak szerint. (8) Az önállóan működő és gazdálkodó költségvetési szerv saját hatáskörben végrehajtott előirányzat-változtatása miatt a Képviselő-testület negyedévente, de legkésőbb az elemi beszámoló felügyeleti szervhez történő megküldésének külön jogszabályban meghatározott határidejéig december 31-i hatállyal módosítja a költségvetési rendeletet. (9) A Képviselő-testület az önállóan működő költségvetési szervek kiemelt előirányzatán belül a részelőirányzatok feletti rendelkezési jogosultságát az alábbiak szerint szabályozza: - a gázenergia-szolgáltatás díja, - a villamosenergia-szolgáltatás díja, - a távhő- és melegvíz-szolgáltatás díja, - a víz- és csatornadíjak, - a tüzelőanyagok beszerzése, 3/9

12 - az egyéb üzemeltetési, fenntartási szolgáltatási kiadások közül a szemétszállítási és kéményseprési díjak, - az élelmiszer-beszerzés, - a vásárolt élelmezés, - a munkáltató által fizetett személyi jövedelemadó, - az általános forgalmi adó részelőirányzatok felett nem rendelkeznek. (10) A (9) bekezdésben meghatározott részelőirányzatok feletti rendelkezési jogosultság az önállóan működő és gazdálkodó költségvetési szervet illeti meg. (11) Az Önkormányzat önállóan működő költségvetési szervei térítési díjat kizárólag alapfeladataikkal összefüggésben, a jogszabályok alapján és az azokban meghatározottak szerint szedhetnek be. Az önállóan működő költségvetési szervek az étkeztetés személyi térítési díját kivéve a működési bevételeiket kötelesek az elszámolási számlájukra beszedni. Az étkezési térítési díjakat kötelesek beszedni, a beszedett összeg a finanszírozás részét képezi, azt a saját elszámolási számlájára köteles befizetni. (12) Az önállóan működő és gazdálkodó költségvetési szervek pénzellátásának rendjét a Képviselő-testület a évben az alábbiak szerint szabályozza: a) Az Önkormányzat költségvetési számlájáról kell a nettó finanszírozás rendje szerint kiegyenlíteni a költségvetési szerveknél foglalkoztatottak személyi juttatásaiból a foglalkoztatottakat terhelő adó- és járulék befizetések miatti levonásokat illetve a személyi juttatások után a kifizetőt, foglalkoztatót terhelő járulékokat. A Polgármesteri Hivatal és a hozzá kapcsolódó önállóan működő költségvetési intézmények esetében a nettósított személyi kifizetések, az energia költségek, telefon és internet szolgáltatás költségei, valamint a közétkeztetés kiadásait szintén az Önkormányzat költségvetési számlájáról kell finanszírozni. b) A kiskincstári rendszer alapján a Polgármesteri Hivatalt az a) pontban meghatározott összegen felül havi E Ft illeti meg intézmény-finanszírozási (pénzforgalmi) limitként december 28. napjával a pénzellátás maradványának kiutalására intézkedni kell. c) A kiskincstári rendszer alapján az önállóan működő költségvetési szerveket az a) pontban meghatározott összegen felül intézmény-finanszírozási (pénzforgalmi) limit illeti meg 12 egyenlő részletben. December hónapban köteles az intézmény a többlettámogatást az Önkormányzat részére átutalni. d) A kiskincstári rendszer alapján a Vigyázó Sándor Művelődési Házat összesen - az a) pontban meghatározott összegen felül havi E Ft illeti meg intézményfinanszírozási (pénzforgalmi) limitként december 28. napjával a pénzellátás maradványának kiutalására intézkedni kell. e) Az Egészségügyi Szolgálat pénzellátása a nettó finanszírozással az időarányosan járó önkormányzati támogatásnál nagyobb mértékben teljesül, ezért az Egészségügyi Szolgálat minden tárgyhót követő hó 15-ig, december hónapban december 30-ig köteles a többlet-támogatást az Önkormányzat részére átutalni. Az intézményi finanszírozás az Egészségügyi Szolgálatot 12 részletben illeti meg. (13) A nemzetiségi önkormányzatok 100 E Ft/év önkormányzati támogatásra jogosultak, kivéve a német nemzetiségi önkormányzatot, amely 200 E Ft/év önkormányzati támogatásra jogosult. Ha a kisebbségi önkormányzat év közben megszűnik, a megszűnést követő hónap 1-jétől nem illeti meg a támogatás időarányos része. 4/9

13 6. (1) A Képviselő-testület utólagos beszámolási kötelezettség mellett felhatalmazza a polgármestert a (6) bekezdésben foglalt megszorításokkal az általános célú gazdálkodási tartalék keret felhasználására E Ft összeghatárig. (2) A Képviselő-testület utólagos beszámolási kötelezettség mellett felhatalmazza a polgármestert a (6) bekezdésben foglalt megszorításokkal a közbiztonsági tartalék keret felhasználására E Ft összeghatárig. (3) A Képviselő-testület utólagos beszámolási kötelezettség mellett felhatalmazza a polgármestert a (6) bekezdésben foglalt megszorításokkal a szociális célú gazdálkodási tartalék keret E Ft-os összegének felhasználására. (4) A Képviselő-testület utólagos beszámolási kötelezettség mellett felhatalmazza a polgármestert a (6) bekezdésben foglalt megszorításokkal a választókerületi céltartalék E Ft-os összegének felhasználására az alábbiak szerint: a) Az összegből az egyes egyéni választókerületekre E Ft-ot fordíthat a választókerület területén út, járda, víz-, csatorna-, gázhálózat, felszíni vízelvezető rendszer és elektromos hálózat terveztetésére és kivitelezésére, az önkormányzati fenntartású intézmények felújítására és tárgyieszköz-beszerzésére, a választókerület lakosságával közvetlenül összefüggő feladatokra és a költségvetési szervek, egyesületek, társadalmi szervezetek támogatására. b) A polgármester döntését kezdeményezheti az adott választókerület vonatkozásában a választókerületben megválasztott képviselő. A képviselő a javaslatát köteles írásban indokolni, annak megalapozottságát igazolni. c) Amennyiben a polgármester a kezdeményező, úgy döntése előtt köteles kikérni az adott választókerületben megválasztott képviselő véleményét. d) A polgármester a javaslat elutasításáról vagy a kérelemben, javaslatban megjelölttől jelentős mértékben eltérő összegű döntéséről a javaslatot tevő képviselőt értesíti. (5) A Képviselő-testület utólagos beszámolási kötelezettség mellett felhatalmazza a polgármestert a (6) bekezdésben foglalt megszorításokkal a működési céltartalék E Ft-os összegének felhasználására. (6) Az (1)-(5) bekezdésben foglalt tartalékok az alábbiak szerint használhatók fel: a) június 30-ig a szociális célú gazdálkodási tartalék 40 %-a használható fel, b) a tartalékok alapítványi támogatásra nem fordíthatók. (7) A polgármester az (1)-(5) és (9) bekezdésekben meghatározott hatásköre gyakorlásáról az SZMSZ rendelkezései szerint köteles beszámolni a Képviselőtestületnek. (8) A Képviselő-testület a polgármesterre ruházza a rendelkezési jogot - kereset-kiegészítés céltartaléka esetén E Ft értékig, - intézmények étkezési hozzájárulás céltartaléka esetén E Ft értékig, - intézményvezetők jutalmazása esetén E Ft értékig, - pedagógus továbbképzés esetén E Ft értékig, 5/9

14 - szakmai, tanügy-igazgatási informatikai eszközök beszerzése esetén E Ft értékig, - minőségi munkavégzésért járó kereset-kiegészítés esetén E Ft értékig, - tankönyvvásárlás állami támogatása esetén E Ft értékig, - rehabilitációs hozzájárulás esetén E Ft értékig, - természetbeni juttatások után fizetendő adók és járulékok esetén E Ft értékig, - ÁFA befizetési kötelezettség esetén E Ft értékig, - szociális továbbképzés esetén E Ft értékig, - intézményi épületek tervszerű karbantartása esetén E Ft értékig a soron következő képviselő-testületi ülésen történő beszámolási kötelezettség mellett, a költségvetési rendelet szükséges módosításának beterjesztésével. (9) A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert az egyházak támogatási keretének felosztására E Ft értékhatárig. (10) A Képviselő-testület utólagos beszámolási kötelezettség mellett felhatalmazza a Városfejlesztési és Vagyongazdálkodási Bizottságot a vállalkozások segítésére céltartalék E Ft-os összegének felhasználására Budapest Főváros XVII. kerület Rákosmente Önkormányzata Képviselő-testületének a helyi vállalkozások munkahelyteremtő támogatásáról szóló 62/2008. (XII.19.) önkormányzati rendeletében foglaltak alapján. 7. (1) A 3. (1) bekezdéséhez rendelt K. 1. jelű melléklet D./ Tartalékok között szereplő, civil szervezetek támogatására és speciális oktatási feladatokra elkülönített előirányzatok felhasználására pályázat útján a Rákosmenti Erőforrás Bizottság jogosult. (2) A 3. (1) bekezdéséhez rendelt K. 1. jelű melléklet D./ Tartalékok között szereplő, gyermek- és ifjúsági táboroztatás támogatására elkülönített előirányzat felhasználására pályázat útján a Rákosmenti Erőforrás Bizottság jogosult. (3) A 3. (1) bekezdéséhez rendelt K. 1. jelű melléklet D./ Tartalékok között szereplő, sportegyesületek támogatására elkülönített előirányzat felhasználására pályázat útján a Rákosmenti Erőforrás Bizottság jogosult. (4) Az (1) és (3) bekezdésben meghatározott pályázatokat az érintett bizottság köteles április 30-ig kiírni és június 30-ig elbírálni, a (2) bekezdésben meghatározott pályázat esetében a kiírás határideje április 15., az elbírálásé pedig június 15. napja. 8. A Képviselő-testület E Ft összegű oktatási céltartalékot képez. Az oktatási céltartalékból a polgármester E Ft-ot használhat fel az Óvodavezetők Szakmai Szervezete valamint az Igazgatók Szakmai Szervezete működési költségeire, 300 E Ft-ot a Makk-Marci óvodai sportvetélkedőre és E Ft-ot tanulmányi versenyek lebonyolítására. Az oktatási céltartalék E Ft összegű felhasználásáról a Képviselőtestület egyedileg dönt. 6/9

15 9. A Képviselő-testület az ingatlanvásárlás céljára képzett tartalék felhasználásáról egyedileg dönt. 10. (1) A 3. (1) bekezdéséhez rendelt K. 1. jelű melléklet D./ Tartalékok között szereplő, nemzetiségi önkormányzatok támogatására elkülönített előirányzat felhasználásáról pályázat útján a Képviselő-testület dönt. (2) A pályázatot április 15-ig ki kell írni, a pályázatok elbírálásáról június 15- ig dönteni kell, a keretösszeg március 31-ig használható fel. 11. A D./ Tartalékok között szereplő, intézményi épületek tervszerű karbantartása keretből az önállóan működő költségvetési szervek (intézmények) részére bocsátott részelőirányzatok felett az intézmények vezetői jogosultak rendelkezni az alábbiak szerint: a) az egyes költségvetési szervet megillető részelőirányzat az ingatlan falon kívüli kisjavítási és karbantartási munkáira fordítható (pl. festés, mázolás, burkolás, zöldfelület-karbantartás), b) bontással, a falak, a nyílászárók cseréjével, áthelyezésével, a tetőszerkezet, a víz-, villany- és gázvezetékek megbontásával járó átalakítási és javítási munkák nem végeztethetők el. 12. (1) Az Önkormányzat fenntartásában lévő költségvetési szerv (a továbbiakban: intézmény) abban az esetben köthet átmenetileg, határozott időre külső személlyel, szervezettel szellemi tevékenység elvégzésére irányuló szolgáltatási szerződést (a továbbiakban: szerződés), ha arra jogszabályban illetve az intézmény Szervezeti és Működési Szabályzatában meghatározott alapfeladatai ellátásához feltétlenül szükség van, és a) az adott alapfeladat elvégzéséhez megfelelő szakértelemmel, végzettséggel, szakképzettséggel és gyakorlattal rendelkező köztisztviselőt, közalkalmazottat vagy munkavállalót az intézmény nem foglalkoztat, vagy b) az intézménynek nincs elegendő munkaerő kapacitása az adott feladat ellátására, vagy c) az intézmény alapfeladatai, alaptevékenysége részeként felmerülő, a szerződés tárgyát képező szolgáltatás egyedi vagy meghatározott alkalmanként, időben rendszertelenül ellátandó alapfeladat. (2) A szerződésnek tartalmaznia kell különösen az alábbiakat: a) a szerződés pontos megnevezését, b) a külső személy, szervezet által ellátandó feladatot, c) annak pontos megjelölését, hogy az (1) bekezdés a)-c) pontjaiban meghatározott körülmények közül mely körülmény (feltétel) áll fenn, d) a szolgáltatás, tevékenység ellátásának részletes feltételeit, a szerződő felek jogait és kötelezettségeit, e) a szerződésben rögzített szolgáltatás, tevékenység teljesítésének igazolására felhatalmazott személy nevét, beosztását, 7/9

16 f) a szerződés időtartamát, valamint arra történő utalást, hogy a külső személlyel, szervezettel a szellemi tevékenység elvégzésére irányuló szerződés a jövőre nézve, indoklás nélkül megszűnik, amennyiben nem állnak fenn a szerződés megkötésére vezető körülmények (feltételek). (3) Az intézményben vezetői feladat ellátására szerződés nem köthető. 13. (1) Budapest Főváros XVII. kerület Rákosmente Önkormányzata Képviselő-testületének a talajterhelési díj fizetéséről szóló, többször módosított 33/2004. (VI.24.) önkormányzati rendelete alapján a évben befolyó talajterhelési díjbevétel a talaj valamint a felszín alatti víz mennyiségi és minőségi védelmére használható fel. (2) Budapest Főváros XVII. kerület Rákosmente Önkormányzata Képviselő-testületének az Önkormányzati Környezetvédelmi Alapról szóló, többször módosított 56/2005. (XII.14.) önkormányzati rendelete alapján a évben befolyó bevétel településtisztasági feladatokra, zöldterület-gazdálkodásra, út- és parkfenntartásra használható fel. V. A költségvetés végrehajtásának ellenőrzése 14. (1) Az önkormányzati költségvetési szervek ellenőrzése a belső kontrollrendszer keretében valósul meg, melynek létrehozásáért, működtetéséért és továbbfejlesztéséért az Önkormányzat esetében a jegyző, az intézmények esetében az intézményvezető felelős. (2) Az önállóan működő költségvetési szerv feladatai ellátásáról, munkafolyamatai megszervezéséről oly módon gondoskodik, hogy az biztosítsa az önállóan működő és gazdálkodó költségvetési szerv költségvetésében részére megállapított előirányzatok takarékos felhasználását. (3) Valamennyi költségvetési szerv vezetője köteles belső szabályzatban rögzíteni a működéshez, gazdálkodáshoz kapcsolódóan a gazdálkodás vitelét meghatározó szabályokat, a mindenkor érvényes központi szabályozás figyelembe vételével, illetve a szükséges módosításokat végrehajtani. A szabályozásbeli hiányosságért a felelősség a mindenkori intézményvezetőt terheli. (4) A Polgármesteri Hivatal valamint a költségvetési szervek az évközi előirányzatmódosításokról a jegyző által elrendelt formában kötelesek naprakész nyilvántartást vezeti. VI. Vegyes és záró rendelkezések 15. Az e rendeletben nem szabályozott kérdésekben az államháztartásról szóló évi CXCV. törvény és az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII.31.) Korm. rendelet rendelkezései az irányadók. 8/9

17 16. (1) E rendelet március 1. napján lép hatályba. (2) E rendelet hatályba lépésével egyidejűleg hatályát veszti Budapest Főváros XVII. kerület Rákosmente Önkormányzata Képviselő-testületének az 1956-os Emlékplakett alapításáról és adományozásáról szóló 36/1998. (VI.19.) önkormányzati rendelete. Budapest, február 23. Dr. Rúzsa Ágnes jegyző Riz Levente polgármester A rendelet kihirdetve: napján. Dr. Rúzsa Ágnes jegyző 9/9

18 B.1. jelű melléklet Budapest Főváros XVII. kerület Rákosmente Önkormányzat évi bevételei A B C Megnevezés KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK I. Polgármesteri Hivatal 2. Polgármesteri Hivatal Adatok E Ft-ban A 1.1. Közhatalmi bevételek Bírságok Igazgatási szolgáltatási díj Intézményi működési bevétel Továbbszámlázott közüzemi díjak Áfa bevételek, visszatérülések E. Irányitó szervtől kapott támogatás Polgármesteri Hivatal intézményi bevételei összesen Óvodák A.1.2. Intézményi működési bevétel Áfa bevételek, visszatérülések E. Irányitó szervtől kapott támogatás Óvodák összesen iskolák összesen A.1.2. Intézményi működési bevétel Térítési díjak Tandíj Áfa bevételek, visszatérülések E. Irányitó szervtől kapott támogatás Iskolák összesen Egyéb intézmények A.1.2. Intézményi működési bevétel Térítési díjak Bérleti díj Áfa bevételek, visszatérülések A.4. Támogatásértékű működési bevétel Jelzőrendszeres házi segítségnyújtás Pszichiátriai betegek közösségi ellátása Házi betegápolásra pénzeszköz átvétel oep E. Irányitó szervtől kapott támogatás Egyéb intézmények összesen Polgármesteri Hivatal bevételei intézményfinanszírozás nélkül Polgármesteri Hivatal bevételei oldal

19 B.1. jelű melléklet Budapest Főváros XVII. kerület Rákosmente Önkormányzat évi bevételei II. A B C Önkormányzati bevételek A.1.1. Közhatalmi bevételek 300 A.1.2. Intézményi működési bevétel Továbbszámlázott közüzemi díjak Hirdetési bevétel 500 Közterület-használati díj Sport nevezési djak Lakbér + külön szolgáltatás Nem lakás célú helyiségek bevétele Mezőgazdasági és egyéb ing. bevétele A.1.3. Áfa bevételek, visszatérülések Kiszámlázott termékek és szolgáltatások ÁFÁ-ja ÁFA visszatérülés Értékesített tárgyi eszközök (telkek) áfája Fordított ÁFA A.1.4. Kamatbevételek Egyéb visszatérülések Kezességvállalásból visszatérülés A.1 Működési bevételek összesen A.2. Önkormányzati sajátos bevételek Helyi adók építményadó telekadó iparűzési adó Átengedett központi adók helyben maradó szja gépjárműadó Bírságok, pótlékok és egyéb sajátos bevételek -helyszíni és szabálysértési bírság környezetvédelmi bírság talajterhelési díjbevétel A.2. Önkormányzatok sajátos működési bevételei A.3. Önkormányzati támogatások Normatív hozzájárulás lakosságszámhoz kötött feladatmutatóhoz kötött Központosított előirányzatok Normatív kötött felhasználású támogatások - kiegészítő hozzájárulás egyes közoktatási Adatok E Ft-ban 2. oldal

20 B.1. jelű melléklet Budapest Főváros XVII. kerület Rákosmente Önkormányzat évi bevételei A B C - kiegészítő hozzájárulás egyes jövedelempótló támogatások kiegészítéséhez és a szociális továbbképzéshez és a közfoglalkoztatáshoz * szociális továbbképzés 279 * foglalkoztatást helyettesítő juttatás * rendszeres szociális segély * időskorúak járadéka * ápolásidíj * lakásfenntartási támogatás * adósságkezelési támogatás * óvodáztatási támogatás 80 * pénzbeli támogatás Egyéb központi támogatás összesen 0 A.3. Működési támogatások összesen A.4. EGYÉB MŰKÖDÉSI BEVÉTEL Támogatásértékű működési bevételek Mozgáskorlátozottak közlekedési támogatása Mezőőri Szolgálat támogatása Idegenforgalmi adóból pénzeszköz átvétel Pedagógus továbbképzés támogatása (TÁMOP) Keresztúr nevű települések találkozójának pályázati támogatása Zenéről zenével kicsiknek és nagyoknak program támogatás (TÁMOP) Közmunka támogatás Működési célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről Előző évi működési célú pénzmaradvány A.4. Egyéb működési bevétel összesen A. MŰKÖDÉSI BEVÉTEL ÖSSZESEN B./ FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK B.1. Felhalmozási és tőke jellegű bevételek 1./ Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése Ingatlan eladásából származó bevétel / Önkormányzatok sajátos felhalmozási és tőke bevételei Önkormányzati lakások elidegenítésből származó bevételek ) Pénzügyi befektetési bevételei Adatok E Ft-ban 3. oldal

Készült: Szentes Város Polgármesteri Hivatala Közgazdasági Osztályán, 2006 februárjában

Készült: Szentes Város Polgármesteri Hivatala Közgazdasági Osztályán, 2006 februárjában Készült: Szentes Város Polgármesteri Hivatala Közgazdasági Osztályán, 2006 februárjában Szentes Város ÖNKORMÁNYZATA 2006. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSE 2 ELŐTERJESZTÉS Szentes Város Önkormányzata Képviselő-testülete

Részletesebben

Előterjesztés a Képviselő-testület 2012. február 29-i ülésére. Tárgy: Szentgotthárd Város Önkormányzata 2012. évi költségvetési rendelet-tervezete

Előterjesztés a Képviselő-testület 2012. február 29-i ülésére. Tárgy: Szentgotthárd Város Önkormányzata 2012. évi költségvetési rendelet-tervezete Előterjesztés a Képviselő-testület 2012. február 29-i ülésére Tárgy: Szentgotthárd Város Önkormányzata 2012. évi költségvetési rendelet-tervezete Tisztelt Képviselő-testület! Szentgotthárd Város Önkormányzata

Részletesebben

Sárospatak Város Polgármesterétől

Sárospatak Város Polgármesterétől Sárospatak Város Polgármesterétől 3950 Sárospatak, Rákóczi út 32. Tel.: 47/513-240 Fax: 47/311-404 E-mail: sarospatak@sarospatak.hu J a v a s l a t - a Képviselő- testületnek - Sárospatak Város Önkormányzata

Részletesebben

2014. évi költségvetéséről

2014. évi költségvetéséről Ajka város Önkormányzata Képviselő-testületének 1/2014. (I.28.) önkormányzati rendelete 2014. évi költségvetéséről Ajka város Önkormányzata Képviselő-testülete a helyi önkormányzatok és szerveik, a Magyarország

Részletesebben

M E G H Í V Ó. 2011. február 15-én (kedd) 17 órakor

M E G H Í V Ó. 2011. február 15-én (kedd) 17 órakor Albertirsa Város Polgármesterétől 2730 Albertirsa, Irsay K. u. 2. M E G H Í V Ó Albertirsa Város Önkormányzat Képviselő-testülete 2011. február 15-én (kedd) 17 órakor tartja rendkívüli ülését, melyre ezúton

Részletesebben

MAKÓ VÁROS POLGÁRMESTERÉTŐL FROM THE MAYOR OF MAKÓ

MAKÓ VÁROS POLGÁRMESTERÉTŐL FROM THE MAYOR OF MAKÓ MAKÓ VÁROS POLGÁRMESTERÉTŐL FROM THE MAYOR OF MAKÓ Ikt.sz.: 1/60-1/2014/I. Üi.: Juhászné Kérdő Edina Makó Város Önkormányzat Képviselő-testülete MAKÓ ELŐTERJESZTÉS-RENDELETTERVEZET Tárgy: Makó város önkormányzata

Részletesebben

Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlésének Elnöke 8200 Veszprém, Megyeház tér 1. Tel.: (88)545-011, Fax: (88)545-012 E-mail: mokelnok@vpmegye.

Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlésének Elnöke 8200 Veszprém, Megyeház tér 1. Tel.: (88)545-011, Fax: (88)545-012 E-mail: mokelnok@vpmegye. Szám: 02/20-12/2015. Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlésének Elnöke 8200 Veszprém, Megyeház tér 1. Tel.: (88)545-011, Fax: (88)545-012 E-mail: mokelnok@vpmegye.hu E L Ő T E R J E S Z T É S a Veszprém

Részletesebben

ELŐ TERJESZTÉS. Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete. 2015. február 26-i ülésére

ELŐ TERJESZTÉS. Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete. 2015. február 26-i ülésére ELŐ TERJESZTÉS Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete 2015. február 26-i ülésére Tárgy: Zirc Városi Önkormányzat 2015. évi költségvetési rendeletének megalkotása Előadó: Ottó Péter polgármester Előterjesztés

Részletesebben

KISTARCSA VÁROS ÖNKORMÁNYZAT POLGÁRMESTERE

KISTARCSA VÁROS ÖNKORMÁNYZAT POLGÁRMESTERE KISTARCSA VÁROS ÖNKORMÁNYZAT POLGÁRMESTERE 2143 Kistarcsa, Szabadság út 48. Telefon: (28)-507-133 Fax: (28)-470-357 Nyílt ülésen tárgyalandó ELŐTERJESZTÉS A Képviselő-testület 2014. december 17-i ülésére

Részletesebben

A Tolna Megyei Önkormányzat 7/2010. (II. 26.) önkormányzati R E N D E L E T E a Tolna Megyei Önkormányzat 2010. évi költségvetéséről

A Tolna Megyei Önkormányzat 7/2010. (II. 26.) önkormányzati R E N D E L E T E a Tolna Megyei Önkormányzat 2010. évi költségvetéséről A Tolna Megyei Önkormányzat 7/2 (II. 26.) önkormányzati R E N D E L E T E a Tolna Megyei Önkormányzat 2 évi költségvetéséről A Tolna Megyei Önkormányzat Közgyűlése (a továbbiakban: Közgyűlés) a helyi önkormányzatokról

Részletesebben

Rendelet Kivonat. Tiszaszentmárton község Önkormányzati Képviselıtestületének 2013. január megtartott ülésérıl:

Rendelet Kivonat. Tiszaszentmárton község Önkormányzati Képviselıtestületének 2013. január megtartott ülésérıl: Rendelet Kivonat Tiszaszentmárton község Önkormányzati Képviselıtestületének 2013. január megtartott ülésérıl: 16-án Tiszaszentmárton község Önkormányzati Képviselő-testületének 1/2013. ( II.12.) Önkormányzati

Részletesebben

a 2015. évi költségvetéséről

a 2015. évi költségvetéséről Ajka város Önkormányzata Képviselő-testületének 1/2015. (II.06.) önkormányzati rendelete a 2015. évi költségvetéséről Ajka város Önkormányzata Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében

Részletesebben

Marcali Város Önkormányzata Képviselő-testületének az Önkormányzat 2015. évi költségvetéséről szóló /2015.(II..) önkormányzati rendeletének

Marcali Város Önkormányzata Képviselő-testületének az Önkormányzat 2015. évi költségvetéséről szóló /2015.(II..) önkormányzati rendeletének Marcali Város Önkormányzatának Polgármestere 8700 Marcali, Rákóczi u. 11. Marcali Város Önkormányzata Képviselő-testületének az Önkormányzat 2015. évi költségvetéséről szóló /2015.(II..) önkormányzati

Részletesebben

ÓCSA VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK 2014. ÉVI ZÁRSZÁMADÁSA

ÓCSA VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK 2014. ÉVI ZÁRSZÁMADÁSA ÓCSA VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK 2014. ÉVI ZÁRSZÁMADÁSA Előterjesztő: Bukodi Károly polgármester 2015. április 1 Ócsa Város Polgármestere 2364 Ócsa, Bajcsy-Zsilinszky u. 2. Tel.: 29/378-125, Fax: 29/378-067,

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS ALSÓZSOLCA VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 2015. FEBRUÁR 12-I ÜLÉSÉRE

ELŐTERJESZTÉS ALSÓZSOLCA VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 2015. FEBRUÁR 12-I ÜLÉSÉRE ALSÓZSOLCA VÁROS ÖNKORMÁNYZAT POLGÁRMESTERÉTŐL 3571 Alsózsolca, Kossuth L. út 138. Tel: 46/520-020 ; Fax: 46/520-021 polg.hiv@alsozsolca.hu www.alsozsolca.hu ELŐTERJESZTÉS ALSÓZSOLCA VÁROS ÖNKORMÁNYZAT

Részletesebben

POLGÁRMESTERE. A 2011. évi költségvetési javaslat a következő jelentősebb fejlesztési feladatainkat tartalmazza:

POLGÁRMESTERE. A 2011. évi költségvetési javaslat a következő jelentősebb fejlesztési feladatainkat tartalmazza: BUDAPEST FŐVÁROS XVI. KERÜLETI POLGÁRMESTERE Készült a 2011. március 2. napján tartandó képviselő-testületi ülésre. ÖNKORMÁNYZATÁNAK Tárgy: Javaslat Budapest Főváros XVI. kerületi Önkormányzat 20.11. évi

Részletesebben

ZALAEGERSZEG MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZLÖNYE

ZALAEGERSZEG MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZLÖNYE XIV. évfolyam 5. szám _ ZALAEGERSZEG MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZLÖNYE HIVATALOS LAP 2013. MÁJUS 17. TARTALOM A KÖZGYŰLÉS RENDELETEI ZMJVK 19/2013. (V.17.) ÖR. a 2012. évi zárszámadásról ZMJVK 20/2013. (V.17.)

Részletesebben

POLGÁRMESTERE. A 2010. évi költségvetési javaslat a következő jelentősebb fejlesztési feladatainkat tartalmazza:

POLGÁRMESTERE. A 2010. évi költségvetési javaslat a következő jelentősebb fejlesztési feladatainkat tartalmazza: BUDAPEST FŐVÁROS XVI. KERÜLETI POLGÁRMESTERE ÖNKORMÁNYZATÁNAK Tárgy: Javaslat Budapest Főváros XVI. kerületi Önkormányzat 2010. évi költségvetésére Tisztelt Képviselő-testület! Budapest Főváros XVI. kerületi

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. 1. Tard Község Önkormányzatának 2014. évi költségvetése

JEGYZŐKÖNYV. 1. Tard Község Önkormányzatának 2014. évi költségvetése JEGYZŐKÖNYV Száma:./2014 Készült: Tard Község Önkormányzata Képviselőtestületének 2014. március 5.-én 17,30 órai kezdettel a Polgármesteri Hivatal Házasságkötő termében megtartott nyílt üléséről. Jelen

Részletesebben

Balatonfűzfő Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2/2015.(II.27.) önkormányzati rendelete az Önkormányzat 2015. évi költségvetéséről

Balatonfűzfő Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2/2015.(II.27.) önkormányzati rendelete az Önkormányzat 2015. évi költségvetéséről Balatonfűzfő Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2/215.(II.27.) önkormányzati rendelete az Önkormányzat 215. évi költségvetéséről Az önkormányzat Képviselő-testülete az államháztartásról szóló 211.

Részletesebben

Paks Város Önkormányzata 3/2014. (III. 1.) önkormányzati rendeletének részletes indokolása

Paks Város Önkormányzata 3/2014. (III. 1.) önkormányzati rendeletének részletes indokolása Paks Város Önkormányzata 3/2014. (III. 1.) önkormányzati rendeletének részletes indokolása Paks Város Önkormányzata 2014. évi költségvetéséről és a költségvetés végrehajtásának rendjéről (Egységes szerkezetben)

Részletesebben

BUDAPEST FŐVÁROS IV. KERÜLETI ÖNKORMÁNYZATÁNAK ALPOLGÁRMESTERE

BUDAPEST FŐVÁROS IV. KERÜLETI ÖNKORMÁNYZATÁNAK ALPOLGÁRMESTERE BUDAPEST FŐVÁROS IV. KERÜLETI ÖNKORMÁNYZATÁNAK ALPOLGÁRMESTERE Tárgy: Javaslat Budapest Főváros IV. kerület Újpest Önkormányzat 2008. évi zárszámadására Tisztelt Képviselő-testület! Az államháztartásról

Részletesebben

I. Önkormányzat Bevételek

I. Önkormányzat Bevételek 1. Napirend 2015. évi költségvetés 1. Napirend ELŐTERJESZTÉS 2015. évi költségvetés Tisztelt Képviselő-testület! Az önkormányzat 2015. évi költségvetési javaslata az elfogadott 2015. évi költségvetési

Részletesebben

A rendelet hatálya az önkormányzatra, a közös önkormányzati hivatalra terjed ki.

A rendelet hatálya az önkormányzatra, a közös önkormányzati hivatalra terjed ki. Vaszar Község Önkormányzata Képviselő-testületének /215.(II..) önkormányzati rendelete az önkormányzat 215. évi költségvetéséről Vaszar Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS. Dombóvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2014. augusztus 28-irendes ülésére. Városgazdálkodási Bizottság Humán Bizottság

ELŐTERJESZTÉS. Dombóvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2014. augusztus 28-irendes ülésére. Városgazdálkodási Bizottság Humán Bizottság 25. számú előterjesztés Egyszerű többség ELŐTERJESZTÉS Dombóvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2014. augusztus 28-irendes ülésére Tárgy: Tájékoztató az önkormányzat 2014. évi gazdálkodásának

Részletesebben

Paks Város Önkormányzata 3/2014. (III. 1.) önkormányzati rendeletének részletes indokolása

Paks Város Önkormányzata 3/2014. (III. 1.) önkormányzati rendeletének részletes indokolása Paks Város Önkormányzata 3/2014. (III. 1.) önkormányzati rendeletének részletes indokolása Paks Város Önkormányzata 2014. évi költségvetéséről és a költségvetés végrehajtásának rendjéről (Egységes szerkezetben)

Részletesebben

RENDELET HATÁROZAT MELLÉKLETEK

RENDELET HATÁROZAT MELLÉKLETEK 2005. február 25. 3. szám Tartalomjegyzék Szám Tárgy Oldal RENDELET 5/2005. (II. 25.) Kgy. Baranya Megyei Önkormányzat 2005. évi költségvetéséről 2 HATÁROZAT 12/2005. (II. 17.) Kgy. Baranya Megyei Önkormányzat

Részletesebben

Paks Város Önkormányzata 3/2007. (III. 12.) számú rendeletének részletes indokolása

Paks Város Önkormányzata 3/2007. (III. 12.) számú rendeletének részletes indokolása Paks Város Önkormányzata 3/2007. (III. 12.) számú rendeletének részletes indokolása Paks Város Önkormányzata 2007. évi költségvetéséről és a költségvetés végrehajtásának rendjéről I. AZ ÖNKORMÁNYZAT KÖLTSÉGVETÉSÉNEK

Részletesebben

Paks Város Önkormányzata Képviselő-testülete 2/2015. (II. 13.) önkormányzati rendeletének részletes indokolása

Paks Város Önkormányzata Képviselő-testülete 2/2015. (II. 13.) önkormányzati rendeletének részletes indokolása Paks Város Önkormányzata Képviselő-testülete 2/2015. (II. 13.) önkormányzati rendeletének részletes indokolása Paks Város Önkormányzata 2015. évi költségvetéséről és a költségvetés végrehajtásának rendjéről

Részletesebben

Decs Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testületének 4/2012. (III. 05.) önkormányzati rendelete

Decs Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testületének 4/2012. (III. 05.) önkormányzati rendelete Decs Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testületének 4/202. (III. 05.) önkormányzati rendelete Decs Nagyközség Önkormányzata 202. évi költségvetéséről Decs Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testülete az

Részletesebben