Lágler Péter: A népmûvészet nemzetközisége és prezentációi 1

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Lágler Péter: A népmûvészet nemzetközisége és prezentációi 1"

Átírás

1 Lágler Péter: A népmûvészet nemzetközisége és prezentációi 1 Abstract A tanulmány elôször bemutatja a népmûvészet kategóriájának megalkotását a magas kultúrában, valamint az ezt a kategóriát meghonosító és hasznosító népmûvészeti világ -ot és felveti e világok nemzetköziségének kérdéseit. Kísérletet tesz a népmûvészet kétféle, ideáltipikusnak nevezhetô reprezentációjának, a szent néphagyomány -nak és a profán folklór -nak az elkülönítésére. Utána a fenti kategóriák fényében megvizsgálja a népmûvészet áruként való megalkotásának folyamatát és e folyamat szereplôit, majd a fentiekre építve összefoglalja a saját ország vagy etnikum népi kultúráinak (a nemzetközi cyber-térben) megvalósuló reprezentáció-típusait, nemzetközi intézményeit és az idegen kultúrák megismerésének, fogyasztásának szokásait, annak legfôbb területére, a kulturális turizmus kérdésére összpontosítva. A írás központi témája tehát a népmûvészetrôl való beszéd, a róla kialakított kép és az ezek által közvetített tartalmak. Tanulmányunk tárgyának megközelítései A népmûvészet nemzetközisége és a népmûvészeti világ A népmûvészet a szakszerû magyar terminológia szerint a folklór része 2, de a köznapi használat során a két kifejezést gyakran szinonimaként alkalmazzák népmûvészet jelentésûnek tartva a folklórt, holott a folklórba a népszokások és népi vallásosság egésze is beletartozik, ami a tágan vett népmûvészetnek is csak a szokások mûsor-szerû elôadása (folklorizmusok) által képezi részét. Tovább növeli a zavart az a gyakorlat, ami a népmûvészeten kizárólag valami eltárgyiasult dolgot, a folklóron pedig kizárólag valami szellemi tartalmat ért. A mindkét halmazt biztosan befogó kategória a néphagyomány. A népmûvészet elnevezés a német egység megteremtése során és a romantika eszköztárában csiszolódott Volkskunst kifejezés nyelvújítási magyarítása, míg 1 Jelen írás elsô változata egy résztanulmány, ami a Nemzeti Kulturális Alapprogram Népmûvészeti Szakmai Kollégiuma által kiírt Népmûvészeti kommunikációs stratégia és cselekvési terv címû pályázat keretében készült, a Nemzeti Kulturális Örökség Minisztériuma és a Nemzeti Kulturális Alapprogram támogatásával. A kutatást a Magyar Mûvelôdési Intézet végezte, pályázatának nyilvántartási száma 1981/0007. A résztanulmány célja a népmûvészet nemzetközi megjelenítésének, tapasztalatainak, modelljeinek áttekintése volt. 2 Vö. a Magyar Néprajzi Lexikon, Akadémiai Kiadó, Budapest, 1979, folklór címszavával. 136

2 a William John Thoms által elôször 1846-ban használt folk-lore kifejezést sosem fordították le magyarra, ezzel is hangsúlyozva átfogó, nemzetközi és tudományosabb kategória voltát. Az angol szóösszetétel eredeti értelme: népi tudás, ismeret, eljárás; a mai, tágan értelmezett népi kultúra szokásokban, hiedelmekben és mûvészeti, esztétikai megnyilvánulásokban megmutatkozó tudatformáinak jelentésében. 3 A népmûvészet kifejezés története és használata tükrözi a nemzetállamok létrejöttének (ill. az azt létrehozó feltörekvô, polgárosodó értelmiségnek) azt az igényét, hogy a társadalmilag tagolt politikai nemzet ôsét a társadalmában harmonikusnak és egységesnek tekintett ôsi, egységes népben találja meg. Az ilyen nép egykori meglétének és összetartozásának bizonyítéka az a közös népi kultúra, amely a néplélek -ben gyökerezik, és amelyet újkori hívei (re)konstruáltak és (re)konstruálnak a szegényebb és elzártabb területeken élô, kényszerbôl és létérdekbôl is konzervatívabb közösségek kulturális elemeibôl. 4 Ezek a rekonstrukciók hivatottak a nemzet mint nép közös eredetét és ôsiségét is bizonyítani. Szerte a világban, csakúgy mint hazánkban egymástól eléggé eltérô jelentésekkel és még eltérôbb mellékjelentésekkel használják a népmûvészet fogalmát aszerint, hogy a megfelelô használatot gyakorló és elváró közösség 5 identitás-alkotásában milyen szerepet tölt be. 3 Vö. Voigt Vilmos: A folklór esztétikájához, Kossuth, Vö. Bausinger gondolatmenetével, ahogy a reliktum, a kulturális zárvány-jelenség relikviává, egy nagyszerûnek képzelt, de elsüllyedt kultúra ereklyéjévé nemesül. Bausinger, Hermann: Párhuzamos különidejûségek. A néprajztól az empirikus kultúratudományig. Ethnográfia, 1989\1-4, o. Figyelmet érdemel még Koronghy Lippich Elek kultúrpolitikus 1903 és 1908 között született programcikkének megjelenése a mai hagyományôrzés honlapjain: A XX. század elsô évtizedében, a mûvészek és mûvészeti írók népmûvészet iránti rajongásának áramában keletkezett a mûvelôdéspolitikus Koronghi Lippich Elek történeti, mûvészetelméleti elemzést és a gyakorlati tennivalók számbavételét elegyítô fogalmazványa. Ebben nem a máig helytálló részadatokra, megfigyelésekre, vagy a továbbgondolható mûvelôdéstörténeti ötletekre figyel fel legelôször is az olvasó, hanem a néplélek ôsi teremtô ösztönei lelkes ünneplésének, himnikus dicséretének magas hôfokára. [ ] «A magyarság ama vidékein, hol a közömbösítô nemzetközi kultúra és az élet egyre fokozódó nyomorúsága még nem irtotta ki teljesen a néplélek ôsi teremtô ösztöneit, nemzedékrôl nemzedékre átöröklött formakincsét és fantáziáját, ott még ma is az a vérünkben lévô keleti mûvészet nyilvánul meg a házuk feldíszítésében, telek körülszegésében, asszonyoklányok, szûcsök hímzéseiben, asztalosok faragásaiban, szûrszabók tûzéseiben, fazekasok immár gyérülô remekeléseiben. Ott még most is ôsi érzékkel készül a szûrcsat, a rézfokos, a juhászkampó. [ ]Minden, ami ezen a világon van, csak a maga természete szerint élhet és fejlôdhetik. A természete ellenére sohasem. A magyar nép mûvészete szerves összefüggésben élt és fejlôdött a nép életével; ezután az is csak úgy fejlôdhetnék, mert az a természete. De mert népünknek az élete ma már nem az, ami volt, ezután már a mûvészete sem lehet az, ami volt. Ha még egyáltalán lesz valaha mûvészete, az már más mûvészet lesz. A régi nagyrészt kihalt, kisebbrészt most halódik, él, de már a végét járja.» A nép mûvészete. ( között/. Közli: Jurecskó László: Koronghi [sic.] Lippich Elek a népmûvészet felhasználásáról (http://www.nepzene.hu/index. php?tipus=cikk&oldal=mianepmuveszet.htm, &oldal=mianepmuveszet.htm ) Jurecskó in Studia Comitatensia o. Szentendre, Koronghyról és fôként Malonyayról ld. még pl. Kósa László kiváló könyvében a Malonyai Dezsô és A magyar nép mûvészete címû fejezetet. In Kósa L.: Nemesek, polgárok, parasztok: Néprajzi, antropológiai és mûvelôdéstörténeti tanulmányok, Budapest, Osiris Kiadó,

3 Európa viszonylatában az eltérô hangsúlyokat az az elnagyolt és ezért inkább tréfás, de a sztereotípiákat jól jellemzô bon mot jelenítheti meg, hogy a hatalmas gyarmat-birodalmat irányító, gazdaságát uraló angolok az örökségükre (heritage) büszkék; az udvari kultúrát, udvarlást, udvariasságot és a diplomáciát elterjesztô franciák a civilizációjukat tartják nagyra; míg a legkésôbb birodalmat és nemzetállamot alapító németek pedig a vezetô nagyhatalmak közötti egyenjogúságukat bizonyítandó birodalmi, árja, harcos, hódító hagyományaikra és az ezt tükrözô mûvészetükre és kultúrájukra büszkék. Amerikában a történelmi hagyományoknak megfelelôen mindez együtt megtalálható a demokrácia és a politikai korrektség keretei között. Nagyon tanulságos, érdekes, ám érthetô, hogy a franciaság hagyományát szakrális tisztelettel ôrzô szervezetek leginkább Kanadában vannak. Franciaországban viszont nincsen a francia népmûvészetnek szentelt intézmény, hanem a regionális központok támogatják a helyi hagyományok bemutatását és fenntartását. Viszont Párizsban számos, mára jelentôsen összevont intézmény mutatta be az emberiség és a civilizáció fejlôdését és az egyes, többnyire Európán kívüli, de mindenképpen egzotikus kultúrákat, melyek anyagát a felfedezô utak, a hódító háborúk és a gyarmatok szolgáltatták. Angliával és Londonnal is hasonló a helyzet. Ázsiában a társadalmi tagozódás sajátos alakulása miatt nem lehet egyszerûen népmûvészetrôl beszélni. Egyrészt az irányító, vezetô réteg, az elit kultúrája ugyanazon az etnikus csoporton belül nem tért el olyan lényegesen a népitôl, ezért Ázsiában a korábbi (pl. japán) és a mostanság bontakozó (pl. koreai) nemzetállami ideológiák nem a népiben, hanem a régiben találják meg ôsi gyökereiket. Itt találhatók a hagyományok megóvásának és ápolásának példamutatóként említett esetei is (pl. japán múzeumok és nemzeti kultúrkincsnek nyilvánított koreai sámánok). Másrészt a nemzetiségi és vallási szempontból is erôsen tagolt ázsiai országokban a hagyományok kérdése nem csak az identitás-diskurzusokon 5 Ld. a megfelelôség fontosságát bármilyen émikus (emic) rendszerbe való tartozás és a rendszeren belüli érthetôség szempontjából. Pl. Headland, Pike, Harris eds. Emics and etics: the insider/outsider debate. SAGE Publications, 1990; különösen 29.o. Toward the definition of emic unit (a) és (f) pontját. Az émikus rendszer egy csoport minden tagja által reflexesen használt rendezôelv, paradigma (ilyen nagy rendszer pl. a kultúra, melynek számos émikus alrendszere [világnézet, nyelv, szokások, stb.] lehetséges), ami lehetôvé teszi pl. hangok, szavak, tettek, dolgok, események stb. megértô azonosítását, kommunikációját és a megfelelô reakciót. (A tévedés az egyed felelôssége.) Az émikus rendszer olyasmi, mint az anyanyelv (járás) és különösen annak hangjai. Tudjuk, hogy abban mely hangok hol töltenek be (jelentés-) megkülönböztetô szerepet (azaz fonémák) és azoknak mely ejtés szerinti (fonetikus) változatai játszhatják ugyanazt a szerepet. Ezért azonosíthatjuk más nyelvjárású vagy náthás felebarátok és beszédhibás közszereplôk szavait annak ellenére, hogy fonetikai jellemzôik tekintetében egész más hangokat ejtenek ki, szerencsére rendszer-szerû eltérésekkel, mint amit az adott helyre a nyelvi standard elôírna. Az émikus rendszer olyan automata, ami saját mûködésérôl nem tartalmaz egyéb információt, mint hogy az a helyes. A phonemic-bôl az emic, a phonetic-bôl az etic terminusok elvonása Kenneth L. Pike amerikai nyelvész leleménye: Pike, K. L.: Language in relation to a unified theory of the structure of human behavior. Muton, The Hague,

4 keresztül politikai kérdés, hanem közvetlenül érint hatalmi viszonyokat. Kínában léteznek a kínai népmûvészetet (http://www.seu.edu.cn/art/english/ehome.htm) és az elismert nemzeti kisebbségek kultúráját központilag jóváhagyottan megjelenítô szervezetek, de a tibeti kultúrát zászlójukra tûzô intézmények már Kínán kívül találhatók. A turizmus ugyanakkor Ázsiában is fontos bevételi forrás, az egzotikusnak tartott helyi (nemzetiségi) szokásokat számos turistacsalogatónak szánt rendezvény dolgozza fel. Érdekes az állami fenntartású kínai honlap angol (http://www.china.org.cn/english/index.htm) és német (http://www.china.org. cn/german/502.htm) változata közötti különbség. A német változat tartalmaz népmûvészeti részt, az angol nem; az angol nyelvû turistáknak a culture is elég. 6 Ezzel együtt a múltnak a jelen szempontjából való átértelmezésére is szép példákkal szolgál a kínai történelem-alkotás; pl. azzal, hogy Tibetet Kubiláj császár olvasztotta be a Kínai birodalomba. Kubiláj kétségtelenül kínai császár is volt, de ebben a minôségében is és nagykáni rangjában is az örök kék eget szolgálta és képviselte, melynek kegyelmébôl a Mongol birodalom létrejött és ô uralkodhatott rajta, illetve a mongolok birodalmát bôvítette, melynek legfôbb ura volt. Tibet pedig önként hódolt meg a mongoloknak (Phag s Pa lámának, Kubiláj tanítójának bölcs javaslatára) és a vazallus államok korlátozott önállóságával rendelkezett. Ma viszont nem csak a természeti kincsek feletti rendelkezés, de a turisztikai bevételek központi felhasználásának biztosítása miatt sem lehet szó a nemzetiségi tartományok nagyobb önállóságáról. Afrika, Ausztrália és Óceánia kapcsán szintén nem népmûvészetrôl, hanem törzsi-, bennszülött- vagy ôshonos-mûvészetrôl szokás beszélni. Ugyanakkor a figyelmet érdemlô, élményt jelentô egzotikus másság turista-célpontok megalkotását is szolgáló szimbolikus mezején vagy piacterén egy gyékényen árulják a népmûvészetet a törzsi, etnikus stb. mûvészetekkel. Ehhez tartozó világméretû recens probléma-csomag, fôleg az egykori gyarmatbirodalmak, de a kontinensnyi méretû, soknemzetiségû nagyhatalmak és a kisebb országok népei és azok kulturális intézményei számára is: az ôslakosok, bennszülöttek, etnikai kisebbségek kultúrájának minden fél számára megfelelô reprezentációja, a saját nép hôsi történelmének, valamint az együttélô nemzetiségeknek, szomszéd népeknek megfelelô megjelenítése. A mûkereskedelemben viszont egyes ausztráliai bennszülött alkotók tradicionális motívumokat feldolgozó festményeinek jelentôs gyûjtôköre alakult ki, a galériákban, árveréseken is jó árat érnek el. Hasonló a helyzet egyes afrikai törzsek mai szobrászaival is. Ôk azonban egy másik határos mezôhöz, a naiv mûvészet területéhez tartoznak és nem (csak) a néplélek, hanem egy másik egyívású és rokon szellemû eszme, az ún. ôstehetség megtestesülései is. A nemzetté és öntudatos etnikummá válás világszerte a középpontba állítja a (nép)hagyomány identitás-formáló funkcióját, ez a nemzetiségi kérdések és a multi tôl ig biztosan 139

5 kulturális helyzet egy-egy területre jellemzô megítélése szerint alakítja a népmûvészet, naiv mûvészet, etnikus hagyományok és az elôdök örökségének megjelenítését. Tehát a népmûvészet jelenségének értelmezése, ebbôl kifolyólag megjelenítése is erôs horizontális, földrajzi és vertikális, szociológiai, társadalmi helyzethez, habitushoz kötôdô tagolódást mutat, amit mindenképpen figyelembe kell vennünk. Annyit talán nem merészség most összefoglalóan megjegyezni, hogy sem a népmûvészet, sem a törzsi, naiv stb. mûvészet nem az adott csoport, tehát a nép vagy a törzs saját, émikus kategóriája (volt), azaz e kategória megértéséhez nem annyira a nép vagy a törzs tanulmányozása által, hanem a fogalmat létrehozó és használó csoportok gyakorlatának és motivációinak vizsgálata révén lehet közel kerülni. A. C. Danto megalkotta a mûvészeti világ fogalmát, amelybe beletartozik minden mûvészet által érintett személy és intézmény (ágens) a nézôtôl az alkotón keresztül a kritikusig, a szaksajtóig és a múzeumokig, és amely kommunikációs hálózatában zajló belsô diskurzusok tartalmától és egyes intézményesített vagy intézményesülô vélemény-vezérek állásfoglalásaitól függ, hogy adott helyen és idôben mi számít mûvészetnek és ki számít mûvésznek. 7 Ennek mintájára, kísérleti jelleggel elképzelhetjük a népmûvészeti világ szimbolikus mezejét társadalmi elhelyezkedésében Bourdieu eredményeinek felhasználásával. Mivel a népmûvészeti világ a mûvészeti világ és a tudományos világ határterületein jön létre, vagyis mindkettônek része, ezért osztozik azok jellegzetességeiben a társadalmi térben való elhelyezkedését illetôleg. A társadalmi tér elemi (batteriális) szerkezete, azaz alávetett és +, azaz uralkodó pólussal, melyek között számos, itt sematikusan sem ábrázolt mezô és világ is található. A természetes személyek tevékenységeik és szerepeik pluralitása folytán összekötnek bizonyos mezôket és világokat és hálózatokat alkotva (a konnekcionista hálózatok mûködési elveinek megfelelôen impulzusokat, információkat stb.) közvetítenek közöttük. 7 Arthur C. Danto: Hogyan semmizte ki a filozófia a mûvészetet? Atlantisz, Budapest 1997, különösen 131. skk. A véleményvezérek véleményének formálódásáról ld. pl. Wolfe, Tom: Festett malaszt. Európa, Budapest,

6 A mûvészeti mezô [ ] a hatalmi mezô alávetett pólusán helyezkedik el, amely maga a társadalmi tér uralkodó pólusán található. 8 A hatalmi mezô (amely nem tévesztendô össze a politikai mezôvel) más, mint a többi mezô: ez a különbözô tôkefajták [pl. gazdasági, közhatalmi, szimbolikus stb.] közötti erôviszonyok tere, pontosabban azon társadalmi ágensek közötti erôviszonyoké, akik, mivel az egyik tôkefajtával megfelelô mértékben rendelkeznek képesek uralni az ehhez a tôkefajtához kapcsolódó mezôt. A társadalmi ágensek küzdelme minden olyan esetben felerôsödik, amikor a különbözô tôkefajták egymáshoz viszonyított értéke (mondjuk a kulturális tôke és a gazdasági tôke közötti cserearány ) kérdésessé válik, vagyis amikor félô, hogy az egyensúly megbomlik azoknak az intézményeknek a mezôin belül, amelyek a hatalmi mezô újratermelésére hivatottak. 9 Ebbôl az is adódik, hogy a népmûvészeti/törzsi-mûvészeti világ ágensei a társadalmi tér ellentétes, uralkodó pólusán koncentrálódnak, mint az általuk képviselt kulturális elemek eredeti alkotói és használói, akik fôként (per definitionem) e tér alávetett oldalán helyezkednek el. Úgy lesz a reliktumból relikvia, ahogyan a népi vagy törzsi szimbólumból szimbolikus tôke annak használatában, aki e tôkefajta birtoklása révén nagyobb befolyásra tud szert tenni a hatalmi mezôben. A népmûvészet nemzetközisége is az e fogalmat szimbolikus tôkeként használó csoportok nemzetközi elterjedtségétôl, befolyásától, valamint az egyes ágensek hálózati kapcsolatainak jellegétôl, illetve a róla alkotott reprezentáció típusától függ. Két eltérô társadalmi reprezentáció-típus: a szent néphagyomány és a profán folklór A népmûvészetnek két elkülöníthetô, ám egymásra épülô elgondolása létezik, a hagyományôrzés szent néphagyomány -a, és a folklorisztika profán folklór -ja. Jobban mondva ezek egy skála ellentétes oldalaira esô ideáltipikus értelmezések, a megvalósult gyakorlatok ezek valamilyen arányú keverékét tartalmazzák. A szent néphagyomány népmûvészetéhez úgy közelíthetünk, hogy az egy mai (polgári) nemzet, nemzetiség, etnikum ôseredetinek képzelt elôdeinek mûvészetikulturális megnyilvánulásait tartalmazza, azok régiségtôl megkopott és megnemesedett emlékeit ôrzi késôbbi utódaik rekonstrukciójának eredményeként, kortársaik okulására. Azért, hogy megismerve és megtartva e szerves hagyományt, tiszteljék azt és mindenki mást, de elsôsorban azokat, akik szintén e 8 Bourdieu, Pierre: A kulturális alkotások tudományos vizsgálata érdekében. 61.o. In uô: A gyakorlati észjárás. Napvilág Kiadó, Budapest, ibid 47.o. 141

7 hagyományt tisztelik, és tiszteljék vezetôiket, akik e hagyomány alapján állnak és erre hivatkoznak. 10 A folklorisztika profán népmûvészetéhez úgy közelíthetünk, hogy az egy (most közelebbrôl meg nem határozott, a történelem során úgyis folyton változó összetételû, de biztosan nem elit és nem irányító) csoport szocio-kulturális életének eredményeként létrejött és létrejövô, a hagyományozás és hagyományozódás folyamata révén továbbadott jelenségeknek, megnyilvánulásoknak, alkotásoknak olyan halmaza, amit a fôként európai filozófiai, esztétikai hagyományban (a 19. századra) kikristályosodott fogalmak szerint mûvészetként tudunk elkülöníteni és ez alapján sajátosan esztétikai minôséget is képviselô tudatformákként azonosítani (mint pl. a díszek, díszítések, ábrázolások, zene, tánc, játék, költészeti mûvek: történetek és dalok, imák, áldások, átkok, egyéb proverbiumok, valamint ezek használata, elôadásai). Ezen tudatformáknak és megjelenítéseiknek egyike-másika minden népnél megtalálható, ameddig csak ismereteink térben és idôben terjednek. Tehát népmûvészetnek nevezhetô jelenség volt, van és lesz, ameddig nép volt, van és lesz, mert az esztétikai megnyilvánulások az ember nembeli sajátosságai közé kell tartozzanak, ha mindenütt a világon fellelhetôk. Legalább is azok fellelik, akiknek van fogalmi szerszámkészlete a tudatformák esztétikai rétegének különválasztására Vö.: Anderson, Benedict: Imagined Communities, Reflections on the Origin and Spread of Nationalism, Verso Edition and NLB, 1983, és az itt tematizált kérdés kiváló tárgyalását ld.: Horkay Hörcher Ferenc Nemzet és közösség, Századvég, Új folyam 16. szám; (http://www.mtaki.hu/docs/ etnopolitikai_modellek/horkay_horcher_ferenc_nemzet_es_kozosseg_szazadveg_16.htm), akitôl az alábbi fontos megjegyzéseket is idézem: könnyebbé... tenné a dolgokat, ha a»rokonsághoz«vagy a valláshoz hasonló fogalomnak vennénk, s nem a liberalizmushoz vagy a fasizmushoz hasonlónak. (Anderson, 1983:15.), illetve a nacionalizmust úgy érthetjük meg, ha nem a tudatosan vallott politikai ideológiákhoz hasonlónak tartjuk, hanem a nagy kulturális rendszerekhez mérjük... (u.o.:19.). [ ] Azt csak érdekességként említem, hogy amikor a közösségi hovatartozásról mint valamilyen múltba nyúló, ám a múltat át is értelmezô közösséghez tartozásról van szó, sokan a katolikus egyház példájára hivatkoznak: A katolikus egyház megôrizte múltja képét, de ezt válogatva tette, így a folyamatosságot a szelekció révén tudta fenntartani. (Halbwachs: On Collective Memory, ed., trans. and intr. Lewis A. Cooser, Chicago and London: University of Chicago Press, 1992., 27.o.). Talán e hagyományhoz kapcsolódik Hobsbawm, aki szintén a katolikus egyházat idézi példaként arra, hogy egy régi intézmény hogyan tud a változásokhoz alkalmazkodni (lásd Hobsbawm, szerk.: The Invention of Traditions, 5.o.). A másik gyakran hivatkozott példa természetesen a zsidó vallás, és a zsidó közösségi összetartozás, lásd például Hobsbawm (ibid., o.), vagy Zerubavel: The Historic, the Legendary, and the Incredible: Invented Tradition and Collective Memory in Israel, in Commemorations, The Politics of National Identity, ed. by John R. Gillis, Princeton University Press: Princeton, New Jersey, 1994., o. 11 Ezzel a fogalomkészlettel rendelkezvén lehetôség nyílik felfedezni az esztétikum megvalósításának igényét nem emberi populációknál is (pl. egyes madárfajok). Vö.: Sebeok, A Thomas: A mûvészet elôzményei. Akadémiai Kiadó, Budapest, A diskurzus alapvetôen a mûvészet szükségszerûségérôl és a kultúra mibenlétérôl szól. Az adott témában való állásfoglalás esetén nagyon körültekintôen kell eljárni, mert amíg e diskurzusnak az esztétikum biológiai eredetét vagy alapvetô szükséglet jellegét valló oldalán kézenfekvô, hogy a vizsgálat olyan fogalmi apparátussal dogozik, ami bizonyíthatóan csak a vizsgálók és nem az aktorok és/vagy ágensek fejében létezik, addig a másik oldalon a mûvészetet és ezen keresztül az egész esztétikainak felfogott kultúrát feleslegesnek, ill. funkcionális luxus-jószágnak tartó, önmagát pragmatikusnak, gyakorlatiasnak tekintô ideológia (vagyis inkább hiedelem-rendszer) húzódik meg. 142

8 Csak a mindenkori népet kell megkülönböztetni a nem-néptôl és esztétikai tudatformáját elkülöníteni kontextusától, a nem esztétikaitól. A szent néphagyományt alapnak és célnak tekintô megközelítés megvalósítása a saját nép-nemzet (állam) történetének és hagyományos értékeinek dokumentumait, bizonyítékait állítja elô és elénk. A folklorisztikai közelítés gyakorlata a mûvészet és ezen keresztül az átesztétizált kultúra fogalmát terjeszti ki, önképe szerint nagyon toleránsan térben és idôben (hiszen minden népnek van legalább mûvészete, amiért tisztelhetô). A kétféle reprezentáció számos lényeges különbséget hordoz, ill. azokhoz vezet. Míg az elsô a nemzet ôsi mûvészete, a népfenség múltja, amit e fenség iránt kötelezôen kimutatott, szinte vallásos tisztelet övez, addig a másik lényegesen profánabb megközelítést tesz lehetôvé, hiszen csak a nem elit csoportok inkább egzotikus kulturális-mûvészeti megnyilvánulásait jelöli. Míg az elsô tezauruszát a nemzet megalkotásakor lezárták, azután csak a hagyomány ôrzôinek többségi egyetértésével változhat, fogadhat be új elemeket vagy technikákat (de csak a tradíció jobb fenntartásának céljából), addig a másik tág teret kínál az egyéni értelmezéseknek, hiszen csak egy valamilyen (intézményesült) hagyományhoz való kapcsolódás és az uralkodó, main stream, elit kultúra termelésén kívül-állás a feltétel. Cserébe viszont az elsô erôs és jól formált identitást kölcsönöz kidolgozott rituális kóddal és egész intézmény-rendszerrel, míg a másik sokkal gyengébb és szûkebb körben megélhetô identitás-erôsítést kínál. Tehát a nemzet néphagyományaként tisztelt népmûvészet kutatás általi megerôsítése, terjesztése, bemutatása és ápolása egy szent (azaz ôsi és a profán idôlegességgel szemben ellenálló) tradíció letéteményesévé avat, aminek ápolása és fenntartása hazafiúi és honleányi feladat és a közösség minden igaz gyermekének morális kötelessége. Ellenben autentikus folklórként mindenki csak a saját tradícióinak és kultúrájának (kultúráinak) valamelyik megnyilvánulását adhatja elô, bár ennek történeti rétegei az igen régitôl a modernig terjedhetnek és az egyes elemek eredeti és átadó társadalmi csoportjai is igen eltérôek lehetnek. Én pl. mesélhetek vicceket, mint a modern, városi, értelmiségi folklór tipikus megnyilvánulása, de ha iskolában tanult népdalt énekelek, az már csak mûtárgy-másolat, folklorizmus (és semmiképpen sem az ôseredeti archetípus egy mai megnyilvánulása, mert más az egyéni motivációja és a közösségi funkciója is), ellenben a dal dallamában és szövegében összesûrûsödött történelem ettôl még ugyanolyan hosszú, akár tud róla az elôadó, akár nem. Ugyanakkor, ha esténként elmondanám a paraszti származású nagyapámtól tanult Lefekszem én ágyamba típusú archaikus népi imádságot, 12 azzal egy igen régi hagyomány autentikus folytatója lennék. Ez vet némi fényt a hagyományok életével kapcsolatos néhány sajátosságra. 12 Vö.: Erdélyi Zsuzsanna: Hegyet hágék, lôtôt lépék. Archaikus népi imádságok, Magvetô, Budapest,

9 A hagyományok az egyéni életvilágokban gyökerezô habitusokban horgonyzódnak le és azokkal együtt változnak. Minél szûkebb körû, minél privátabb az a nyilvánosság, ami elôtt egy hagyomány gyakoroltatik, annál kisebb a közösségi nyilvánosságnak és intézményeinek hatása erre a gyakorlatra, ha az legfeljebb a gyakorlat tényét ismerheti és várhatja el, nem pedig annak tartalmát. A privát, sôt azon belül a titkos szférához tartozó imádságok ezért ôrizhettek meg meglepô, a hivatalos dogmatikának ellentmondó archaizmusokat. (Az ugyanezen szférához tartozó más mágikus és szokásszerû gyakorlatok nemkülönben.) 13 Ebben a szférában a hagyományok megtartatására, illetve azok összetételére, tartalmára sincs a közösségeknek nagyobb hatása. Az ellenkezô irányból közelítve a kérdést, a nyilvános és kötelezô gyakorlatok viszont csak olyan mértékben habitualizálódnak, válnak szokássá vagy belsô meggyôzôdéssé, amilyen mértékben az életvilágok ki vannak téve a nyilvánosság intézményes ellenôrzésének, valamint amilyen mértékben az egyén ezért meg akar felelni egy külsô elvárásnak, illetve hisz ezen gyakorlatok hasznosságában, azaz a hasonló (tartalmú) habitusok elterjedtségében és az azokkal alkotható koalíciók fontosságában. 14 Tehát egyrészt érdekében áll a (központilag) bevezetett hagyományok követése, illetve hisz bennük, másrészt pl. diktatúrákban nincs is más választása. A leggyakoribb persze a már habitualizálódott hagyományok (irányított) átértelmezése. A szent néphagyomány tehát konzervatív, szubjektivista; hívét a szinte örökérvényûnek tartott hagyományához etikailag értelmezett, szakralizált és érzelmekkel sûrûn átszôtt viszony fûzi. A szekuláris folklorisztika objektivista, ezért toleránsabb mindennel, ami definícióiba belefér, magába fogadja az archaikus népmûvészetet, de a kortárs naiv és kívülálló mûvészetet, az outsider art-ot, a festett riksákat, a csettegôket és a kerti törpéket, de május 1-ét, augusztus 20-át és a falunapot is, ugyanakkor gyanakvással tekint minden nagyívû, filológiai adatokkal kellôen alá nem támasztható elméletre. Érdeklôdésén kívül esik, hogy az elméletek, mint arra a filozófusok újra és újra felhívják a figyelmünket, a tények által aluldetermináltak, ami nem kevesebbet jelent, mint hogy az ész önmagában nem fog, de nem is képes megteremteni [egy] a társadalmi rend alapjaként elfogadható konszenzust. A tényekbôl pedig, legyenek mégoly egyértelmûek (ritkán azok), nemhogy általános célok, de még a helyzet egy általánosan elfogadható értelmezése sem olvasható ki Vö. pl a szerencse kiváltására használt mágiákkal ( hogy ne feleljek aznap, egy kôre léptem én Radnóti M.) vagy sajnos a családon belüli erôszak kérdéseivel. 14 Vö. Koestler, Arthur: A bukott Isten, in Conrad Koestler Černý: Folytatásos önéletrajz, Osiris-Századvég/2000, Budapest, o. 15 Gellner, Ernest: A szabadság feltételei. Typotex, Budapest, o. 144

10 Elmélet és gyakorlat Ezért húzódik egy másik törésvonal is a területen a hagyomány ôrzôi és a hagyomány tudományos kutatói között. A tudomány egyébként jogfilozófiai hagyományaiban, a tények alapos megvizsgálásából következô pártatlan ítéletre való törekvésében gyökerezô objektivizmusa profanizálja, evilágiasítja, mintegy megszentségteleníti tanulmányozása tárgyát, ezáltal érzelmeikben sértheti a hívôket. A hívôk viszont minden, az intézményesült viszonyaikon kívülrôl jövô kutatási kezdeményezést kétszeres blaszfémiának tartanak. Egyrészt azért, mert egy beavatatlan kívülálló nem rendelkezhet hiteles ismeretekkel, tehát eleve nem juthat megfelelô eredményre. Másrészt a hitük (és tárgyának) megismerésére fordított energia és forrás pocsékolásnak tûnik számukra (minek olyat vizsgálni, amit ôk már tudnak ) a hit, a hagyományôrzés gyakorlati feladatainak megvalósításától vonva el azokat. Kölcsönösen van mit egymás szemére hányni, és ezt meg is teszik. Az eredményes marketingmunka, átpozícionálás és koncepció érdekében is fontos feladat lenne a felek szempontjainak, reprezentációinak közelítése, mint ezt számos európai és amerikai példa bizonyítja. Ott az állam támogatási rendszerén keresztül folklorisztikai és hagyományápolási kérdésekben jól képzett antropológusok és folkloristák alkalmazását írja elô, megfelelô jogkörök biztosításával (egy-egy közösség- vagy területfejlesztési, turisztikai projekt keretében) a helyi hagyományôrzés támogatására, akik viszont illô tisztelettel és terepmunkának kijáró érdeklôdéssel tekintenek a hagyományôrzés identitást erôsítô és a helyi társadalom szociokulturális viszonyaiból következô jelenségeire. Marketing és népmûvészet A marketing egy áru vagy áru-fajta elôállítói és terjesztôi, valamint lehetséges, illetve megcélzott és tényleges fogyasztói között elôidézett kétirányú kommunikatív viszony, ami ideális esetben mindegyik fél hasznát és javát szolgálja. A gyártókat és terjesztôket informálja a fogyasztói igényekrôl, a fogyasztókat pedig informálja a lehetséges választékról és annak elônyeirôl, illetve utólagosan megnyugtatja ôket választásuk helyessége felôl. A népmûvészet marketing-stratégiájának elemzése és kialakítása esetében is mindössze a kínálati és a keresleti oldal összetevôit kell tisztázni. Mik a kínált, ill. kínálható áruk, termékek és szolgáltatások; milyenek legyenek a kínálati oldal szabályozásai: milyen legyen a gazdasági (piaci) és az adminisztratív (törvényi, határozati) szabályozás aránya és az mennyire legyen központosított és hogyan jut érvényre; a tudományos intézmények, a hagyományôrzô szakmai szervezetek és a helyi közösségek igényeit miként lehet összehangolni; horizontálisan, szakmánként és/vagy regionálisan, termék-klaszterenként emeljék-e ki a megkülönböztetô 145

11 jegyeket stb. 16 Tehát, például a hagyományos kerámiák és népdalok abszolút (kulturális) értékét hangsúlyozzák országos szakmai szövetségek, vagy a helyi kerámia és a helyi népdal beilleszkedik a regionális nevezetességeket és hagyományokat egy útvonalra, élménysorra felfûzô programba, ahol a fazekas meglátogatása után a cserépfazékba fôtt helyi ételt a látogató elfogyaszthatja (cseréptálból), megnézheti, megismerheti az alapanyagok termelését, elôkészítését, majd a végén még hazavihet szilvalekvárt szilkében, szilvóriumot butykosban stb. A keresleti oldalon fontos, hogy a hazai népmûvészetek szempontjából a belsô elfogadottság és fogyasztás (növelésének) igényeit hogyan lehet összhangba hozni az országkép (javításának) és a turizmus (növelésének) igényeivel; azaz kiknek milyen igényeit hogyan kívánják népmûvészeti alkotások felhasználásával kielégíteni. A (nép)mûvészet gazdaságtana, a kínálat A mûvészeti alkotás sajátos áru. Egyik régebbi jelentése szerint nem a vásárlói, fogyasztói igények kielégítésére, azaz piacra készült, ezért nem is áru. Ha mégis, úgy azt szórakoztató iparnak, vásári látványosságnak, koldulásnak hívták és külön területnek számított. Azonban ha egyes mûvészeti jószágok az irántuk megnyilvánuló (csere-, azaz fizetôképes) kereslet viszonylatában elérik a ritkaságnak olyan szintjét, hogy gazdasági terminusokkal is leírható cserefolyamatok részesévé váljanak, akkor a készítô/elôadó intencióitól függetlenül csere-javak, vagyis áruk. A népmûvészeti alkotások egy jelentôs csoportja annál eredetibb, annál értékesebb, ma annál piacképesebb, minél inkább önellátásra és minél kevésbé piacra, eladásra készült. A specialisták által kínált javaknak pedig a társadalom alsó és elit csoportjai esetében is meg kellett felelniük a szolgáltató/készítô, a közvetítô/kereskedô és a vevô/elsajátító számára jobbára közös kultúrájukban lehorgonyzott igényeinek, különben nem jött volna létre a cserefolyamat, a szereplôk nem találtak volna egymásra. A mûvészeti termékek ôrzik az önszabályozó piacok (elmélete) elôtti társadalmi (gazdasági) viszonyok lenyomatát, avagy azt, amit errôl gondolni szeretünk. A kulturális jószágok személy- és intézményközi áramlásának, fogyasztásának nem annyira a piaci csere, hanem az ajándék-csere, a részvétel, részesedés, örökség, az átadás, transdo, trado ( traditio) a metaforája. 17 A hagyományt sem a hagyomány átvevôje, folytatója rendeli meg (és nem is racionális döntése alapján választ a rendelkezésére álló készletbôl), hanem kéretlenül megkapja, belenevelik, elsajátítja (az örökölt és a választott, vágyott társadalmi csoportok [elôzô generációja] által folytatott gyakorlatokat, vallott hiedelmeket, stb.) és lehetôségei, adottságai szerint 16 Ez utóbbi a helyi termék-klaszter, azaz egymással a termelés és a helyi élet kontextusában összefüggô termékcsoportok (példánkban egy kis része). 17 Vö.: Mauss, Marcel: Tanulmány az ajándékról. In uô. Szociológia és antropológia. Osiris, Budapest, o. Bár a trade (ang. kereskedelem ) mögött is a trado (lat. átadok ) áll. 146

12 vagy megtartja ôket vagy nem, válogat belôlük, ezáltal befelé habitualizálva, kifelé alakítva azokat. Másrészt még a megrendelésre készült mûalkotás sem a megrendelô (és nem is a befogadó) saját maga által nem is teljesen ismert igényeinek kielégítésére jön létre, hanem ôk részesei lehetnek a létrejövô mû által feltárt igények megjelenésének és kielégítésének, és ezáltal rájuk is hárul valami annak dicsôségébôl. Azok az igények viszont egyrészt a szükséglet, másrészt a kultúra, a presztízs és a társadalmi tôke talajából sarjadnak. A népmûvészeti áru a hagyomány bélyegével ellátott termék vagy szolgáltatás, amit vagy az eladók vagy a vevôk, vagy mindketten valamilyen hagyomány részének tekintenek. Az optimális megoldás egy kényes egyensúly megtalálása, hogy a hagyomány birtokosa is a sajátjának érezze a dolgot és a vevô is azt kapja, amit keres: hagyomány-élményt elkötelezôdési kényszer nélkül. Az egész jelenség, azaz a népmûvészet áruként való megalkotása, valamint élvezete és befogadása a tradíció átadásának, a hagyományozásnak sajátosan egyszerûsített folyamata, ahol az átadó és az átvevô nem a szocializációval, belenevelôdéssel hitelesített közös kultúra talaján találkozik, hanem a kölcsönös érdekek, a piac, a szolgáltatás és a feltehetôen létezô közös (emberi, európai, vallási stb.) értékek talaján állva kerül viszonyba egymással. Különösen, ha az el(ô)adó csak forgalmazza a rábízott jószágot, mert nem saját jelenének és szûkebb csoportjának, hanem egész elképzelt népének hagyományáról van szó. Nem lényegtelen az sem, hogy az (át)vevô identitásképzô közösségi hagyományt vagy presztízs-képzô másságban részvétel-élményt és emléket kíván-e hazavinni; azaz hazai látogató egy hagyományôrzô rendezvényen vagy külföldi turista. A valóságos jószágok itt is széles spektrumban változnak. Az archetípusok: a tradicionális jellegû és nem piacra készült javak, illetve a nem tradicionális és piacra készült javak. A teljes népmûvészetinek tekinthetô piac esetében a két dimenzió keresztezése az alábbiak szerint fest, az egyes cellákban csak egy-két témánkból adódó példát említve. piacra készült nem piacra készült tradicionális jellegû kézmûipari termék, folklorizmus kelengye, lakodalom, folklór nem tradicionális jellegû szuvenír, (nem népmûvészet) naiv mûvészet, art brut, outsider art Megítélése szempontjából a legérzékenyebb a piacra készült nem tradicionális jellegû jószágok szegmense. Alapesetei nem tartoznak a népmûvészet témakörébe, de a szuvenírek problémája külön kutatást és értekezést kívánna. Szerencsétlen esetben, ha sikerül népmûvészeti termékként pozícionálni silányabb minôségû szuveníreket, az nagyban rontja az egész termék-típus hozzáértôk által alakított megítélését. 147

13 A kínálatot elôállítók szervezeti formája nagyon változatos, de többnyire egyesülés, csoportosulás, ami megint csak a mûvészet jellegébôl adódóan nonprofit és NGO, mivel így nagyobb eséllyel indulnak a támogatások piacán, ami a kínálati oldal szabályozásának egyik fontos eszköze, mivel keresletet pótol vagy generál. A (nép)mûvészet gazdaságtana, a kereslet A mûvészeti termékek iránt megnyilvánuló kereslet sajátossága, hogy az kívánatos jószág merit good, azaz fogyasztása támogatott, tehát vásárlója gyakran nem azonos a fogyasztójával. (Persze ingyen ebédek nincsenek, a fogyasztó megfizeti a kultúrát a befogadás, az élvezet mellékeseként elfogyasztott étel, ital árában, a célközönség és az állampolgár pedig adójában, a népszerû bóvlival kereskedô vállalkozó a kulturális járulékban, stb., csak így nincsenek közvetlen hatással a keresletre.) Közvetítôk, rendezvényszervezôk Mivel a mûvészeti és népmûvészeti termékek közvetlen értékesítésére csak a tárgyalkotóknak és az utcai produkcióknak van lehetôségük, ezért felbecsülhetetlen jelentôségük van a közvetítôknek. Valójában ôk generálják a különbözô produkciók iránti keresletet. Sok múlik azon, hogy ôk a szent néphagyomány és a profán folklór közötti skálán hová helyezik rendezvényüket és magukat. Bármilyen marketingmunka csak a hallgatólagos belegyezésükkel vagy támogatásukkal lehet sikeres. Ugyanakkor nem hagyhatják figyelmen kívül sem megrendelôik, megbízóik kimondott vagy kimondatlan elvárásait, sem az elérhetô produkciós kínálatot. A legkevesebb gondot a közönség okozza, azt többnyire jól ismerik. A más termékét közvetlen vásárlói beszerzésen alapuló piaci haszon reményében áruló kereskedô azt rendel és ad el, amire reményei és tapasztalata szerint kereslet van. A bóvlik iránt megnyilvánuló kereslet csökkentésének is fontos eszköze az autenticitás kritériumait is sugalló marketing-kommunikáció. Saját kultúra Népmûvészet esetében (is) meg kell különböztetni a saját kulturális hagyományok ápolását, fogyasztását és az idegen vagy más kultúrák hagyományainak, megnyilvánulásainak megismerését, élvezetét. A népmûvészet közcélú fogyasztását elôsegítô ágensek, vásárlók: a nemzetközi, az állami, az önkormányzati intézmények és a magán-mecenatúrák, ill. a támogatásokról döntô kuratóriumok és személyek. Döntéseikért felelôsséget azok a szervezetek vállalnak, amiknek nevében eljárnak. Mivel a támogatásokért nyúj- 148

14 tott ellenszolgáltatások nem fejezhetôk ki általános értékmérôben (piaci sikerben, pénzben), illetve a támogatások jelentôs része a piac értékítéletét hivatott ellensúlyozni, ezért e területen rendkívül sokat számít a befolyás és a kapcsolati tôke. A támogatások piaca bôvíthetô adópolitikai eszközökkel, a potenciális támogatók bátorításával, annak bemutatásával, hogy a támogatások milyen pozitív hatással voltak a támogatottakra és a támogatókra. Ebben az esetben is nagy szerepe van a példamutatásnak, az információs marketingnek. A potenciális támogatottak körét bôvíti az odaítélô szervezetek diverzifikálása, de ha a források nem bôvülnek párhuzamosan, az feszültséget kelt az addigi támogatások kedvezményezettjeiben. A nemzeti, regionális népmûvészetek nemzetközi és világszervezetei A népmûvészet társadalmi reprezentációja, ezen keresztül lehetséges pozícionálása és megjelenítése nagyban függ a tekintélyes nemzetközi szervezetek által képviselt és támogatott eszményektôl és a kereteik között végzett tevékenységtôl. Az ENSZ világszervezete létrehozásának idejét jellemzô klasszikus szervezeti, intézményi struktúrát képvisel, ahol specializálódott intézmények foglalkoznak a különféle területekkel az ilyen struktúra által biztosítható hatékonysággal. 18 A most tárgyalt témában, a népinek is nevezett hagyományos kultúrák és folklór alkotások megôrzésében, újratermelésében és forgalmazásában elsôsorban két szervezet programjai és keretükbe tartozó intézmények tagjai illetékesek. Ezek: az ENSZ Oktatási, Tudományos és Kulturális Szervezete, az UNESCO 19 és az ENSZ Világturizmus Szervezete, az UNWTO, melyek megrendelésére az európai kulturális turizmusról készült kutatás eredményeit alább még ismertetem. 20 A két szervezet közötti együttmûködés mostanában van kibontakozóban, csakúgy mint az egyes országok hasonló intézményei között, egyelôre inkább szavakban. Ernyôszervezetek Az egyik ilyen ernyôszervezet a Nemzetközi Tánc Tanács, ami az UNESCO-hoz tartozik, annak akcióiban vesz részt. Elnöke görög és a vezetôségnek jelenleg nincs magyar tagja. (http://www.cid-unesco.org/index.php) MTA Zenetudományi Intézet honlapján a Népzenei Archívumban a Dokumentumok között találhatók az UNESCO-nak a hagyományos és a népi kultúra védelmére vonatkozó dokumentumai magyar nyelven, valamint Verebélyi Kincsô: A folklór jogi védelme címû fontos írása. 20 URL_ID=2309&URL_DO=DO_TOPIC&URL_SECTION=201.html; 149

15 International concil for traditional music (ICTM) Nemzeti szakmai képviseletekbôl áll, van magyar tagszervezete. (http://www.ictmusic.org/ictm/unr.php) Conseil international des organisations de festivals de folklore et d arts traditionnels (CIOFF) International Council of Organizations for Folklore Festivals and Folk Art (http://www.cioff.org) Ez a (nagy) folklór fesztiválok (szervezôinek) tanácsa, vagyis a szakértô közvetítôk nemzetközi ernyôszervezete a szent néphagyomány ôrzésének irányába mutató tevékenységgel. Magyarország rangos pozíciót tölt be benne ben hazánkban volt a Folkloriáda, a szervezet egészének legrangosabb vándorfesztiválja. Ennek tiszteletére forgalmi bélyegsorozatot jelentetett meg a Magyar Posta. Ez, a hímzésmintákat ábrázoló, sajnos kisméretû, ezért kevés információt tartalmazó és már kifutott forgalmi bélyegsorral együtt a népmûvészet marketingjének jó eszköze volt. Ízléses alkalmi pecsétek (automata bérmentesítésre is, pl. az egyes fesztivál helyszínek városaiban) és szép bélyegek továbbra is kiváló szolgálatot tennének. The International Organization of Folk Art (IOV) Önképe szerint olyan rangos nemzetközi szervezet, ami a népi kultúra, a népmûvészet és a szellemi kulturális örökség alapvetô kérdéseivel foglalkozik. Az UNESCO-val együttmûködve kulturális cserekapcsolatokat segít elô. 21 A szervezet elnökségében és tanácsadó testületében is van néphagyományt ôrzô magyar munkatárs. 22 (http://www.iovworld.org/index.asp) E világszervezet tevékenységével párhuzamos és tagjaival is többnyire azonos az európai szervezeteket összefogó (http://www.folkartandcraft.net/) 23, gyûjtô honlap 21 The International Organization of Folk Art (IOV) is a worldwide organization, which deals comprehensively with the preservation and promotion of popular culture, folk art, and intangible cultural heritage. The primary goal of IOV is to promote understanding and tolerance among peoples of the world through diversified cultural exchange activities, in maintenance of the ideal of world peace. IOV was first initiated and founded in 1979 in Oostrozebeke/Belgium. The organization is registered in Vienna/Austria, with the Secretariat General located in Andorf, Austria now. ( ) In 1990, the UNESCO Executive Board passed a resolution to classify IOV in category B (for information and consultative relations with UNESCO). Since 1998, IOV was admitted as an NGO in operational relations with UNESCO, according to the decision of the UNESCO Executive Board at its 154 th session. 22 Regional Secretary Generals ( ), S.G. of Europe Mr. Peter Marko, Hungary ( ), Int. Commission 18 (Supporting IOV Secretariat General in Austria), Vice Chairman Mr. Jeno Csete, Hungary 23 Tagjai: Kuratorium Österreichisches Heimatwerk, Danish Craft Association (megfigyelôként), Estonian folk Art and Craft Union, The Finnish Craft Organisation, Hungarian Folk Artists Association (Népmûvészeti Egyesületek Szövetsége), Hungarian Heritage House (Hagyományok háza), Südtiroler Werkstätten, Norwegian Folk Art and Kraft Federation, Cepelia (Lengyelország), Centre of Folk Art Production (Szlovákia), Fundación Española para la Innovación de la Artesanía, Swedish Handicraft Society. 150

16 továbbmutató linkekkel az egyes nemzetek (Olaszország esetében csak Dél-Tirol) egyes népmûvészeti szövetségeinek honlapjaira. Ezek a szervezetek elsôsorban a természetességet, bizonyos technikai hagyományôrzést és a formai, funkcionális megújíthatóságot képviselik skandináv részrôl. A kelet-európai honlapok még az identitásképzô szent néphagyomány kicsit kultikusabb tiszteletét mutatják. dán: észt: finn: lengyel: magyar: és valamint norvég: osztrák: (csak német); olasz: spanyol: svéd: szlovák: Európai Folklór Intézet (EFI) European Folklore Institute Az UNESCO és a Magyar Nemzeti Kulturális Örökség Minisztériuma által 1996-ban budapesti székhellyel létrehozott intézmény. Felügyeleti és tanácsadó testületét, az Európai Folklór Központért Egyesületet 1994-ben hozták létre, szintén az UNESCO és több akkori magyar intézmény részvételével. Célja az alapító okirat szerint: az európai hagyományos kultúrák kutatásának, megôrzésének, oktatásának, népszerûsítésének és újjáélesztésének elôsegítése, az UNESCO évi 25. Közgyûlésén elfogadott Ajánlásnak megfelelôen. (http://www.folkline.hu) 24 Az EU és a népmûvészet Az EU (kulturális) támogatási rendszere projekt-finanszírozáson alapul és nem (központi) intézmény-centrikus. (Azok támogatása legyen a tagországok gondja.) Céljai között nem nevesíti a népmûvészetet, de támogatja a kézmûipari munkahelyek megtartását és a kreatív ipart (http://europa.eu/pol/cult/overview_hu.htm). Ugyanakkor nagy hangsúlyt fektet regionális és vidékfejlesztésre, az urbanizáció negatív hatásainak enyhítésére, amin belül kiemelt szerepet kaphatna a helyi hagyományok megôrzése, folytatásuknak a turisztikai szempontból is fontos helyi termékklaszterbe való integrálása. De az ilyen célzatú projektek megvalósításánál 24 Ld. még 18. jegyzet 151

17 nem a (hazánkban túl jól megszokott) felülrôl lefelé tartó szervezési elvet követi, hanem a helyi (vidék)fejlesztési koalíciók pályázatai alapján kerülnek tervek és elképzelések támogatásra olyan nagy intézményi keretekben, mint a LEADER, vagy a KAP-on (CAP; a Közös Agrárpolitikán belül a tagországok mezôgazdasági és vidékfejlesztési programjai. A hagyományok tekintetében a pályázatok és az elbírálás szakszerûségére jelen ismereteim szerint nincs biztosíték. 25 (http://ec.europa.eu/agriculture/rur/leaderplus/index_en.htm, programme_official_ pdf ) Népmûvészet marketing, nemzeti szint, országkép Egy több országot befoglaló régió, egy-egy ország, egy nemzet diplomáciai szolgálatain, külföldön lévô kulturális és turisztikai intézményein, az elektronikus és nyomtatott médiában idegen nyelven is befogadható megnyilvánulásain keresztül kommunikál a világgal és közvetít üzeneteket magáról, tehát marketingmunkát is végez. A több országot magában foglaló régió turisztikai marketingjének sajnos nem a legjobb példája a Visegrádi Négyek közös honlapja (http://www.european-quartet. com/), ami annak dokumentuma, hogy a résztvevôk egyetértése és közös erôfeszítései nélkül a jó marketingkoncepció is alacsony hatásfokon mûködik. Elônye, hogy mûködô linkek mutatnak tovább az egyes országok hivatalos turisztikai szervezeteinek honlapjára. Egy ország kultúráinak és népei, etnikumai, régiói mûvészetének megítélése sokban függ e szervezetek összehangolt pozícionáló tevékenységétôl. 26 Finnország például hosszú idôn keresztül kitartó munkával és eredményes kommunikációval átpozícionálta magát a közepesen fejlett, unalmas és érdektelen zónából a megkülönböztethetô arculattal rendelkezôk zónájába (http:// virtual.finland.fi/). Ezt írják magukról: An orderly, peaceful, functioning society where most people see sense in developing their minds. Egy rendes, békés, mûködô társadalom, ahol a legtöbb ember értelmét látja, hogy gyarapítsa tudását. Folklórjukról ugyanezen a lapon ez áll: Európa szívébôl nézve Finnország félre esik. Ennek ellenére a finnek a Baltikumon keresztül évezredeken át érintkezésben voltak az európai kultúrával. Hatások általában 25 Vö.: Dudás K.-Lágler P. szerk: Helyi Érték. Fejlesztéskutatási esettanulmányok. Magyar Mûvelôdési Intézet és Képzômûvészeti Lektorátus, Budapest, A következôkben (is) a népmûvészetrôl szóló kommunikáció egyes külföldi esetei képezik tanulmányunk tárgyát és nem az egyes közösségek népmûvészete maga. 152

18 nyugatról érték, de néhány jött kelet felôl is. [ ] A nemzeti szellem hatására néhányan elkezdték gyûjteni a régi regéket, amit aztán a finn nemzeti eposszá, a Kalevalává állítottak össze ben jelent meg. [ ] De hát a folklór több mint a régi költemények. Az az élet összes jelenségének kombinációja, ami átadódik generációról generációra. A 19. században a nemzeti romantikától áthatva általános nézet volt, hogy a falusi élet pontosan megôrizte azokat a néphagyományokat, amik az ôsidôkbôl erednek. Bár ez csak részben volt igaz, de ezt látszott erôsíteni, hogy a század végéig a szinte egészen agrár ország éppen történelmének egyik legnagyobb és legmeghatározóbb változásán ment keresztül. Így aztán már nem volt elég csak a szájhagyomány megôrzése, az érdeklôdés minden más régi és eltûnô dolog felé fordult, az esküvôi szokásoktól a szerszámokig és a népviselettôl az építészetig. [ ] Gyakran teszik fel a kérdést, hogy mi az, ami különlegesen és csakis finn a folklórunkban. Erre több lehetséges válasz van, olyanok, mint pl. a népköltészet kincsei, az öthúros kantele, a szauna, a barnára pirított zabkása, a mämmi, amit húsvétkor esznek, vagy a nyírkéreg cipôk és háti kasok. Ezek a különlegességek segítettek megteremteni a nemzeti identitást és a finnek ma is romantikusnak vagy épp egzotikusnak tartják ezeket. De a mi örökségünk igazi sajátossága nem az egyes különálló és különleges jelenségekben mutatkozik meg, hanem abban, ahogy a régi, helyi hagyományok megtalálják a maguk helyét a nemzetközi újítások folyamatos áramában. 27 A norvég kormányzati honlapon (http://odin.dep.no/odin/engelsk/) is találunk információt a norvég népmûvészetrôl: A népmûvészet fogalma aránylag új és a preindusztriális falusi házipar és kisipar dekoratív termékeit jelenti. A népmûvészeti tárgyakat a kereskedelmet és az utazást jelentôsen megkönnyítô kiterjedt út és vasúthálózat kiépülése elôtti idôben hozták létre és ez az egész életmód a rádió megjelenésével egy idôben véget ért. Ezek a nagy változások a hagyományos vidéki kultúrában mintegy száz éve kezdôdtek és egy új és egészen különbözô gondolkodást hoztak magukkal. Ez a jól megalapozott gazdasági és közösségi hagyományokkal felvértezett régi vidéki társadalom nem könnyen alakult át. Ma már azonban az emberek a haladás, a változás, a fejlôdés fogalmaiban gondolkodnak. Ezt a bevezetôt egyébként egy precíz, történelmi rétegeket felvázoló tanulmány követi (http://odin.dep.no/odin/engelsk/norway/ history/ /index-dok000-b-n-a.html). A skandináv országok sikeresnek mondható népmûvészet-reprezentációját a jóindulatú távolságtartás, az öniróniára is képes, kedves humor, és többféle perspektíva bemutatása jellemzi. Ezek voltak a sikeres átpozícionálás feltételei és ezt nem csak kommunikálták, hanem meg is valósították. 27 Written for the Ministry for Foreign Affairs by Juhani U. Lehtonen, Professor of Ethnology, University of Helsinki, May A tanulmányban elôforduló idézetek a szerzô fordításai. 153

19 A görög kulturális kormányzat honlapjáról már a szent nemzeti kultúra odaadó tisztelete árad (http://www.culture.gr/). Lehetetlen a görög kultúra egészét egy számítógép képernyôjén megjeleníteni. De tudatában lévén az új technológiák erejének és lehetôségeinek, megpróbáljuk belegyömöszölni ebbe a programba évezredek mûvészetét, a szépmûvészet századait, az emberi szellem eredményeit, azokat a pályákat, amit a nyugati civilizáció bejárt, hogy elérje jelenlegi formáját. Szintén a formálódó nemzeti identitás nehézségeirôl árulkodnak és egész Kelet-Európára jellemzôk a szlovák népi kultúra különbözô reprezentációi. Az alaphangot az állam kulturális önképe adja meg a népi tradíciók felfogása, feldolgozása számára. A népmûvészet és a mesterkedés, mint a fafaragás, szövés, üvegfestés régi és népszerû hagyomány Szlovákiában, különösen vidéken. A népi építészet olyan emlékei, mint a fatemplomok és a színesre festett lakóházak szerte az országban megtalálhatók, különösen az ukrán közösségekben Kelet-Szlovákiában. A népmûvészet fejlôdése az egész szlovák történelmen keresztül fejlôdik (sic!), amit dokumentálnak a nemzet területérôl származó idevágó régészeti leletek is. Ezek a leletek szerszámokból és használati tárgyakból állnak az évek során ezek a hasznos tárgyak egyre finomabb kidolgozást nyertek és így keletkezett az, amit ma népmûvészetnek hívunk. A népmûvészet és a mesterségek hagyományai nemzedékrôl nemzedékre adódtak át és ennek támogatására jött létre az ULUV, a Népmûvészeti Termelés Központja óta az ULUV 28 országban rendezett kiállítást. (http://www.slovakia.org/culture1. htm) Az ULUV-nak van saját fóruma (http://www.uluv.sk/), és tagja másik 9 országgal együtt egy európai népmûvészeti és kézmûves egyesületnek, az European Folk Art and Craft Federationnek, amirôl volt szó a nemzetközi szervezeteknél. Az ULUV a szlovák kormány Kulturális Minisztériuma által finanszírozott szervezet, amit a nemzetgyûlés 4/58-as törvénye hozott létre. Feladatai között szerepel az együttmûködés Szlovákia kézmûveseivel, a termékek új megformálásának elôsegítése, a termékek árusítása bolthálózatában, a kézmûvesek számára anyagok és szerszámok árusítása, tanfolyamok szervezése a tradicionális mesterségek területén, folyóirat és publikációk megjelentetése a (hagyományos) mesterségekrôl. Ez a szervezet is külön végzi a dolgát és a szlovák turisztikai hivatal is. Utóbbi is megjeleníti országismertetô brosúrájában a népmûvészetet, népi kultúrát is. Népi kultúra Régen az ember harmóniában élt a természettel. Fenyôgerendákból épített házat az erdôben, amit kövekkel dekorált. A szalmával kevert vályogtéglát a napon hagyta megkeményedni és a tetôt nádból készítette. A különféle fafajtákból, ami a vidék erdeiben nô, az ember különösen tisztelte a hársat, a fenyôt és a juhart. A házát fenyôbôl építette, az edényeit és a szobrait hársból faragta, a hegedûje pedig fenyôbôl is, hársból is, de legfôként juharból lett. Húrjai közül a legábrándosabb dallamok csalhatók elô, de képes a táncosok 154

20 felhevítésére is. A népi építészet, a szépmûvészetek és a zene a legcsodálatosabb harmóniában fejlôdött. A megélhetés és a kultúra érdekeinek ez a harmóniája sugárzik át korokon és évszázadokon. Ha közelebb akar kerülni ehhez a harmóniához, jöjjön és tekintse meg a népi építészet szabadtéri múzeumait, melyek szerte az országban megtalálhatók. Minden évben több folkfesztivál található Szlovákiában, hogy fenntartsa a szó, a zene és más mûvészetek hagyományait. (http://www.slovakiatourism.sk/files/slovakia.pdf) Tehát a törekvés az eredeti, ôsi, természetközeli pozícionálásra világos. Az üzenetek közvetítése elsôsorban a nyomtatott szóróanyagokra és a televízióra vár. Általános jellegzetessége a régiónak az internet nem átgondolt és nem stratégiai használata. A honlapok tetszetôsek, de kezelésük nehézkes. (Látszik, hogy off-line mutatták be a megrendelônek, ha egyáltalán.) Az a benyomás alakulhat ki a szemlélôben, hogy a honlapokat is ugyanolyan hivatalos intézménynek tekintik, mint amilyeneket különösen szeretnek (létrehozni) ebben a régióban: a létrehozás gesztusa után kikerülnek a figyelem középpontjából, aztán vagy elmûködnek maguktól (nincs tovább biztos támogatás, bár elvárás is csak akkor, ha a megszüntetéshez kell indok) vagy maguktól elmúlnak és végre lehet csinálni másoknak másokkal másikat. Az idevágó közhiedelem, hogy egy (jó) intézmény, ha már létrehozták, (hierarchikus) struktúrájánál fogva automatikusan mûködik és a mûködtetô személyektôl függetlenül garantálja a tartalmakat. Erre mutat a szlovák Turisztikai Hivatal stratégiai terve is. A marketingstratégia Szlovákia egész területére koncentrál, különösen azokra a területekre, amik megfelelnek turisztikai desztinációknak. Tovább folyik az ország promotálása, mint turista desztináció, és kezdetét veszi az ígéretes célközönség körében az ország promotálása, mint turisták országa. Ennek elôsegítése érdekében az 5P -ként ismert marketing mixet fogjuk használni. A marketing mix tevékenységei és funkciói: minôségek összeadódása, az utak szétosztása, eladási segítség, az árak és az emberek Szlovákia promóciójának feltételeihez lesznek alakítva. A nemzetközi piacok befolyásolására a Szlovák Turisztikai Bizottság felhasználja: - Szlovákia nemzeti standját a különféle vásárokon és kiállításokon, hogy megvalósítsa marketingstratégiáját, különösen a környezô országokban; - a workshopokat és különféle prezentációs lehetôségeket, amik újságíróknak és a különbözô utazási irodák és ügynökségek képviselôinek szólnak, hogy csatlakozhasson a közös tárgyalásokon zajló promóciókhoz és kereskedéshez; - a külföldi tévék és rádiók munkatársainak meghívását információs utakra, hogy írjanak és tudósítsanak Szlovákiáról. A nemzetközi média megbízhatóbb (helyi újságírók készítik elô) és hatékonyabb, mint más formák. Néhány válogatott napilap és folyóirat csak néhány száz példányt jelent, a televíziót és a rádiót pedig milliók nézik és hallgatják. 155

Nyelvoktatás-politikai arculat

Nyelvoktatás-politikai arculat Nyelvoktatás-politikai arculat MAGYARORSZÁG Európa Tanács Nyelvpolitikai Fõosztály Strasbourg Oktatási Minisztérium Nemzetközi Kapcsolatok Fõosztálya Budapest 2002 2003 Tartalomjegyzék 1. Bevezetés 5

Részletesebben

A "BOLOGNAI FOLYAMAT"

A BOLOGNAI FOLYAMAT OKTATÁSKUTATÓ INTÉZET KUTATÁS KÖZBEN Hrubos Ildikó A "BOLOGNAI FOLYAMAT" N o 235 RESEARCH PAPERS HUNGARIAN INSTITUTE FOR EDUCATIONAL RESEARCH Hrubos Ildikó A "bolognai folyamat" Európai trendek. A Bolognai

Részletesebben

A Palóc Út Klaszter. Középtávú marketingstratégiája. és 3 éves marketing és kommunikációs akcióterve

A Palóc Út Klaszter. Középtávú marketingstratégiája. és 3 éves marketing és kommunikációs akcióterve A Palóc Út Klaszter Középtávú marketingstratégiája és 3 éves marketing és kommunikációs akcióterve A Palóc Út Klaszter létrehozása - Néprajzi értékekre épülő tematikus út, turisztikai célterületté alakítása

Részletesebben

A LEADER térségek közötti együttműködés projekt keretében elnyert Helyi termékekre, helyi szolgáltatásokra alapozott jó gyakorlatok feltérképezése és

A LEADER térségek közötti együttműködés projekt keretében elnyert Helyi termékekre, helyi szolgáltatásokra alapozott jó gyakorlatok feltérképezése és A LEADER térségek közötti együttműködés projekt keretében elnyert Helyi termékekre, helyi szolgáltatásokra alapozott jó gyakorlatok feltérképezése és hálózatba szervezése Jász-Nagykun- Szolnok megyében

Részletesebben

A Dél Dunántúli Örökségturisztikai Klaszter marketingstratégiája

A Dél Dunántúli Örökségturisztikai Klaszter marketingstratégiája A Dél Dunántúli Örökségturisztikai Klaszter marketingstratégiája 2014-2016 CampInvest Kft. 2013. december Készítették: Dr. Gonda Tibor PhD. Dr.Spiegler Patrícia PhD. Dr. Bencsikné Aubert Judit Tartalomjegyzék

Részletesebben

Az önkéntesség szerepe a fejlett piacgazdaságban. Szakmai dolgozat az ELTE-BTK Kulturális menedzserképző program számára

Az önkéntesség szerepe a fejlett piacgazdaságban. Szakmai dolgozat az ELTE-BTK Kulturális menedzserképző program számára Szakmai dolgozat az ELTE-BTK Kulturális menedzserképző program számára Budapest. 2003. 03. 29. Készítette: Szigeti Ferenc Albert Tartalomjegyzék I. Bevezetés 1. A téma bemutatása, aktualitásának hangsúlyozása

Részletesebben

KERETEK ÉS SZIMBÓLUMOK KÖZÖTT: A GÖRÖGSÉG MEGÉLÉSÉNEK MAGYARORSZÁGI LEHETÕSÉGEI ÉS SAJÁTOSSÁGAI

KERETEK ÉS SZIMBÓLUMOK KÖZÖTT: A GÖRÖGSÉG MEGÉLÉSÉNEK MAGYARORSZÁGI LEHETÕSÉGEI ÉS SAJÁTOSSÁGAI KERETEK ÉS SZIMBÓLUMOK KÖZÖTT: A GÖRÖGSÉG MEGÉLÉSÉNEK MAGYARORSZÁGI LEHETÕSÉGEI ÉS SAJÁTOSSÁGAI SZAKDOLGOZAT Hajdú Gabriella Kulturális Antropológia szak Témavezetõ: Dr. A. Gergely András 2001 TARTALOM

Részletesebben

A szociális szövetkezetek működési modelljének kidolgozása a foglalkoztatás elősegítése érdekében

A szociális szövetkezetek működési modelljének kidolgozása a foglalkoztatás elősegítése érdekében A szociális szövetkezetek működési modelljének kidolgozása a foglalkoztatás elősegítése érdekében SZERZŐK:: Drr.. Peettheeő Attttiilla IIssttván,, Drr.. Győrrii Zssuzzssanna,, Néémeetth Beerrnadeetttt,,

Részletesebben

BUDAPESTI GAZDASÁGI FŐISKOLA Külkereskedelmi Főiskolai kar

BUDAPESTI GAZDASÁGI FŐISKOLA Külkereskedelmi Főiskolai kar BUDAPESTI GAZDASÁGI FŐISKOLA Külkereskedelmi Főiskolai kar Gazdaságdiplomácia és Nemzetközi menedzsment szak Levelező tagozat EU-kapcsolatok szakirány SZELLEMI TŐKE MAGYARORSZÁGON AZ EURÓPAI UNIÓ KÜSZÖBÉN

Részletesebben

KÖZMŰVELŐDÉSI FOGALOMTÁR

KÖZMŰVELŐDÉSI FOGALOMTÁR KÖZMŰVELŐDÉSI FOGALOMTÁR (minőségfejlesztési és pályázati munkaanyag) Nemzeti Erőforrás Minisztérium Közművelődési Főosztály elektronikus változat (2008 2012. 02. 5.) 1 2 TARTALOM Bevezető 5 1. ALAPFOGALMAK

Részletesebben

Környei Ágnes A kulturális diplomácia modelljei

Környei Ágnes A kulturális diplomácia modelljei Környei Ágnes A kulturális diplomácia modelljei A kultúra, a civilizáció szerepének felértékelődése a nemzetközi kapcsolatokban általánosan elfogadott jelenség napjainkban, és a spontán kulturális egymásra

Részletesebben

S á g v á r i B e n c e A KREATÍV GAZDASÁG ELMÉLETÉRŐL. B u d a p e s t 2 0 0 5. m á j u s

S á g v á r i B e n c e A KREATÍV GAZDASÁG ELMÉLETÉRŐL. B u d a p e s t 2 0 0 5. m á j u s S á g v á r i B e n c e A KREATÍV GAZDASÁG ELMÉLETÉRŐL B u d a p e s t 2 0 0 5. m á j u s 1 TARTALOM 1. Bevezetés... 3 2. Néhány bevezető gondolat a kreativitásról... 3 3. A kreatív gazdaság fogalmának

Részletesebben

Bíró Endre Nonprofit Szektor Analízis

Bíró Endre Nonprofit Szektor Analízis Bíró Endre Nonprofit Szektor Analízis Civil szervezetek jogi környezete Magyarországon Szerkesztette Márkus Eszter Budapest, 2002 Nonprofit Szektor Analízis Civil szervezetek jogi környezete Magyarországon

Részletesebben

BUDAPESTI GAZDASÁGI FŐISKOLA KÜLKERESKEDELMI FŐISKOLAI KAR NEMZETKÖZI KOMMUNIKÁCIÓ SZAK Nappali tagozat Reklám szakirány

BUDAPESTI GAZDASÁGI FŐISKOLA KÜLKERESKEDELMI FŐISKOLAI KAR NEMZETKÖZI KOMMUNIKÁCIÓ SZAK Nappali tagozat Reklám szakirány BUDAPESTI GAZDASÁGI FŐISKOLA KÜLKERESKEDELMI FŐISKOLAI KAR NEMZETKÖZI KOMMUNIKÁCIÓ SZAK Nappali tagozat Reklám szakirány ALTERNATÍV MARKETING Avagy marketingkommunikáció az alternatív színházak körében

Részletesebben

Európai, nemzeti és regionális Identitás. elmélet és Gyakorlat

Európai, nemzeti és regionális Identitás. elmélet és Gyakorlat Európai, nemzeti és regionális Identitás elmélet és Gyakorlat Európai, nemzeti és regionális Identitás elmélet és Gyakorlat Szerkesztők Balogh Brigitta (Partiumi Keresztény Egyetem) Bernáth Krisztina

Részletesebben

Pécsi Tudományegyetem Interdiszciplináris Doktori Iskola / Néprajz Kulturális Antropológia Doktori Program

Pécsi Tudományegyetem Interdiszciplináris Doktori Iskola / Néprajz Kulturális Antropológia Doktori Program Pécsi Tudományegyetem Interdiszciplináris Doktori Iskola / Néprajz Kulturális Antropológia Doktori Program Helyi vallás a moldvai Magyarfaluban Néprajzi vizsgálat Készítette: Iancu Laura Témavezető: Prof.

Részletesebben

VALEUR. Európa minden nyelve kincs. Európa minden nyelve kincs. A projekt koordinátorai: Joanna McPake és Teresa Tinsley A B C D

VALEUR. Európa minden nyelve kincs. Európa minden nyelve kincs. A projekt koordinátorai: Joanna McPake és Teresa Tinsley A B C D A B C D Európa minden nyelve kincs A projekt koordinátorai: Joanna McPake és Teresa Tinsley Munkatársak: Peter Broeder, Laura Mijares, Sirkku Latomaa és Waldemar Martyniuk VALEUR Európa minden nyelve kincs

Részletesebben

1. melléklet az 1068/2012. (III.20.) Korm. határozathoz. Nemzeti Önkéntes Stratégia 2012-2020

1. melléklet az 1068/2012. (III.20.) Korm. határozathoz. Nemzeti Önkéntes Stratégia 2012-2020 1. melléklet az 1068/2012. (III.20.) Korm. határozathoz Nemzeti Önkéntes Stratégia 2012-2020 Tartalomjegyzék I. HELYZETELEMZÉS 1. Az önkéntesség meghatározása 2. Az önkéntesség hazai történetének áttekintése

Részletesebben

Mesterségem címere a használható hagyomány, a népi kézművesség stratégiája I.

Mesterségem címere a használható hagyomány, a népi kézművesség stratégiája I. Mesterségem címere a használható hagyomány, a népi kézművesség stratégiája I. Hagyományőrző tevékenységi formák a múltban és a jelenben Helyzetértékelés, problémafeltárás Népi kézműves értékek a mesterségek

Részletesebben

Tömegkommunikáció és társadalom

Tömegkommunikáció és társadalom Szecskő Tamás Tömegkommunikáció és társadalom (Három tanulmány) Budapest, 2009. április, 3. szám ISSN 2060-0607 ISBN 978-963-88287-1-2 Kiadja az Alkalmazott Kommunikációtudományi Intézet Budapest, 1021

Részletesebben

CSR, a magyar beteg. Készítette: M&H Communications Intelligence Unit London Budapest 2006. február október

CSR, a magyar beteg. Készítette: M&H Communications Intelligence Unit London Budapest 2006. február október CSR, a magyar beteg Készítette: M&H Communications Intelligence Unit London Budapest 2006. február október Európának olyan közhangulatra van szüksége, amelyben a vállalkozókat nem csak az elért nagy nyereség

Részletesebben

A multikulturális környezet kihívásai a magyarországi nagyvállalatok vezetői körében

A multikulturális környezet kihívásai a magyarországi nagyvállalatok vezetői körében SZENT ISTVÁN EGYETEM Gazdálkodás- és Szervezéstudományi Doktori Iskola A Doktori Iskola vezetője: Dr. Szűcs István Témavezető: Dr. Nemes Ferenc A multikulturális környezet kihívásai a magyarországi nagyvállalatok

Részletesebben

ÖNKÉNTESSÉG, JÓTÉKONYSÁG, TÁRSADALMI INTEGRÁCIÓ. Írták: Czike Klára Kuti Éva

ÖNKÉNTESSÉG, JÓTÉKONYSÁG, TÁRSADALMI INTEGRÁCIÓ. Írták: Czike Klára Kuti Éva ÖNKÉNTESSÉG, JÓTÉKONYSÁG, TÁRSADALMI INTEGRÁCIÓ Írták: Czike Klára Kuti Éva NONPROFIT KUTATÁSOK Sorozatszerkesztô: Harsányi László CZIKE KLÁRA KUTI ÉVA ÖNKÉNTESSÉG, JÓTÉKONYSÁG, TÁRSADALMI INTEGRÁCIÓ NONPROFIT

Részletesebben

A szervezeti kultúra mint összetartó, integráló erő egy virtuális szervezet mindennapjaiban

A szervezeti kultúra mint összetartó, integráló erő egy virtuális szervezet mindennapjaiban Budapesti Corvinus Egyetem Gazdálkodástudományi Kar Vezetéstudományi Intézet A szervezeti kultúra mint összetartó, integráló erő egy virtuális szervezet mindennapjaiban A Magyar Elektronikus Könyvtár Készítette:

Részletesebben

Gulyás Emese. Az etikus fogyasztás, mint a közügyekben való részvétel

Gulyás Emese. Az etikus fogyasztás, mint a közügyekben való részvétel Gulyás Emese Az etikus fogyasztás, mint a közügyekben való részvétel Budapesti Corvinus Egyetem Szociológia és Szociálpolitika Tanszék Témavezető: Dr. Wessely Anna tanszékvezető egyetemi docens Eötvös

Részletesebben

...Cselekedj lokálisan!

...Cselekedj lokálisan! Pánovics Attila Glied Viktor (szerk.)...cselekedj lokálisan! Társadalmi részvétel környezeti ügyekben Pécs, 2012 A kötet megjelenését támogatta: TÁMOP-4.2.1. B-10/2/KONV-2010-0002 A Dél-Dunántúli régió

Részletesebben

ZRÍNYI MIKLÓS NEMZETVÉDELMI EGYETEM HADTUDOMÁNYI DOKTORI ISKOLA OSZTI JUDIT AZ ELEKTRONIKUS MÉDIA SZEREPE KORUNK HÁBORÚINAK

ZRÍNYI MIKLÓS NEMZETVÉDELMI EGYETEM HADTUDOMÁNYI DOKTORI ISKOLA OSZTI JUDIT AZ ELEKTRONIKUS MÉDIA SZEREPE KORUNK HÁBORÚINAK ZRÍNYI MIKLÓS NEMZETVÉDELMI EGYETEM HADTUDOMÁNYI DOKTORI ISKOLA OSZTI JUDIT AZ ELEKTRONIKUS MÉDIA SZEREPE KORUNK HÁBORÚINAK TÁRSADALMI-POLITIKAI MEGÍTÉLÉSÉBEN ÉS A KÖZGONDOLKODÁS FORMÁLÁSÁBAN Doktori (PhD)

Részletesebben

A CIVIL TÁRSADALOM VILÁGNÉZETBEN. Írta: Lester M. Salamon S. Wojciech Sokolowski Regina List. Acta Civitalis 3

A CIVIL TÁRSADALOM VILÁGNÉZETBEN. Írta: Lester M. Salamon S. Wojciech Sokolowski Regina List. Acta Civitalis 3 A CIVIL TÁRSADALOM VILÁGNÉZETBEN Írta: Lester M. Salamon S. Wojciech Sokolowski Regina List Acta Civitalis 3 1 ACTA CIVITALIS 3 Sorozatszerkesztő: Sebestény István 2 The Johns Hopkins Comparative Nonprofit

Részletesebben

KÉRME kiadvány - 2014

KÉRME kiadvány - 2014 Az értékek értéke A vállalatok társadalmi felelősségvállalása keresztény megközelítésben Vállalatirányítási módszer a fenntartható vállalkozásokért AZ ÉRTÉKEK ÉRTÉKE A vállalatok társadalmi felelősségvállalása

Részletesebben

A Kormány ifjúságpolitikai keretprogramja 2012

A Kormány ifjúságpolitikai keretprogramja 2012 A Kormány ifjúságpolitikai keretprogramja 2012 A Kormány ifjúságpolitikai keretprogramja 2012 KÖZIGAZGATÁSI ÉS IGAZSÁGÜGYI MINISZTÉRIUM NEMZETI ERŐFORRÁS MINISZTÉRIUM www.ujnemzedek.hu www.facebook.com/ujnemzedek

Részletesebben