Lágler Péter: A népmûvészet nemzetközisége és prezentációi 1

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Lágler Péter: A népmûvészet nemzetközisége és prezentációi 1"

Átírás

1 Lágler Péter: A népmûvészet nemzetközisége és prezentációi 1 Abstract A tanulmány elôször bemutatja a népmûvészet kategóriájának megalkotását a magas kultúrában, valamint az ezt a kategóriát meghonosító és hasznosító népmûvészeti világ -ot és felveti e világok nemzetköziségének kérdéseit. Kísérletet tesz a népmûvészet kétféle, ideáltipikusnak nevezhetô reprezentációjának, a szent néphagyomány -nak és a profán folklór -nak az elkülönítésére. Utána a fenti kategóriák fényében megvizsgálja a népmûvészet áruként való megalkotásának folyamatát és e folyamat szereplôit, majd a fentiekre építve összefoglalja a saját ország vagy etnikum népi kultúráinak (a nemzetközi cyber-térben) megvalósuló reprezentáció-típusait, nemzetközi intézményeit és az idegen kultúrák megismerésének, fogyasztásának szokásait, annak legfôbb területére, a kulturális turizmus kérdésére összpontosítva. A írás központi témája tehát a népmûvészetrôl való beszéd, a róla kialakított kép és az ezek által közvetített tartalmak. Tanulmányunk tárgyának megközelítései A népmûvészet nemzetközisége és a népmûvészeti világ A népmûvészet a szakszerû magyar terminológia szerint a folklór része 2, de a köznapi használat során a két kifejezést gyakran szinonimaként alkalmazzák népmûvészet jelentésûnek tartva a folklórt, holott a folklórba a népszokások és népi vallásosság egésze is beletartozik, ami a tágan vett népmûvészetnek is csak a szokások mûsor-szerû elôadása (folklorizmusok) által képezi részét. Tovább növeli a zavart az a gyakorlat, ami a népmûvészeten kizárólag valami eltárgyiasult dolgot, a folklóron pedig kizárólag valami szellemi tartalmat ért. A mindkét halmazt biztosan befogó kategória a néphagyomány. A népmûvészet elnevezés a német egység megteremtése során és a romantika eszköztárában csiszolódott Volkskunst kifejezés nyelvújítási magyarítása, míg 1 Jelen írás elsô változata egy résztanulmány, ami a Nemzeti Kulturális Alapprogram Népmûvészeti Szakmai Kollégiuma által kiírt Népmûvészeti kommunikációs stratégia és cselekvési terv címû pályázat keretében készült, a Nemzeti Kulturális Örökség Minisztériuma és a Nemzeti Kulturális Alapprogram támogatásával. A kutatást a Magyar Mûvelôdési Intézet végezte, pályázatának nyilvántartási száma 1981/0007. A résztanulmány célja a népmûvészet nemzetközi megjelenítésének, tapasztalatainak, modelljeinek áttekintése volt. 2 Vö. a Magyar Néprajzi Lexikon, Akadémiai Kiadó, Budapest, 1979, folklór címszavával. 136

2 a William John Thoms által elôször 1846-ban használt folk-lore kifejezést sosem fordították le magyarra, ezzel is hangsúlyozva átfogó, nemzetközi és tudományosabb kategória voltát. Az angol szóösszetétel eredeti értelme: népi tudás, ismeret, eljárás; a mai, tágan értelmezett népi kultúra szokásokban, hiedelmekben és mûvészeti, esztétikai megnyilvánulásokban megmutatkozó tudatformáinak jelentésében. 3 A népmûvészet kifejezés története és használata tükrözi a nemzetállamok létrejöttének (ill. az azt létrehozó feltörekvô, polgárosodó értelmiségnek) azt az igényét, hogy a társadalmilag tagolt politikai nemzet ôsét a társadalmában harmonikusnak és egységesnek tekintett ôsi, egységes népben találja meg. Az ilyen nép egykori meglétének és összetartozásának bizonyítéka az a közös népi kultúra, amely a néplélek -ben gyökerezik, és amelyet újkori hívei (re)konstruáltak és (re)konstruálnak a szegényebb és elzártabb területeken élô, kényszerbôl és létérdekbôl is konzervatívabb közösségek kulturális elemeibôl. 4 Ezek a rekonstrukciók hivatottak a nemzet mint nép közös eredetét és ôsiségét is bizonyítani. Szerte a világban, csakúgy mint hazánkban egymástól eléggé eltérô jelentésekkel és még eltérôbb mellékjelentésekkel használják a népmûvészet fogalmát aszerint, hogy a megfelelô használatot gyakorló és elváró közösség 5 identitás-alkotásában milyen szerepet tölt be. 3 Vö. Voigt Vilmos: A folklór esztétikájához, Kossuth, Vö. Bausinger gondolatmenetével, ahogy a reliktum, a kulturális zárvány-jelenség relikviává, egy nagyszerûnek képzelt, de elsüllyedt kultúra ereklyéjévé nemesül. Bausinger, Hermann: Párhuzamos különidejûségek. A néprajztól az empirikus kultúratudományig. Ethnográfia, 1989\1-4, o. Figyelmet érdemel még Koronghy Lippich Elek kultúrpolitikus 1903 és 1908 között született programcikkének megjelenése a mai hagyományôrzés honlapjain: A XX. század elsô évtizedében, a mûvészek és mûvészeti írók népmûvészet iránti rajongásának áramában keletkezett a mûvelôdéspolitikus Koronghi Lippich Elek történeti, mûvészetelméleti elemzést és a gyakorlati tennivalók számbavételét elegyítô fogalmazványa. Ebben nem a máig helytálló részadatokra, megfigyelésekre, vagy a továbbgondolható mûvelôdéstörténeti ötletekre figyel fel legelôször is az olvasó, hanem a néplélek ôsi teremtô ösztönei lelkes ünneplésének, himnikus dicséretének magas hôfokára. [ ] «A magyarság ama vidékein, hol a közömbösítô nemzetközi kultúra és az élet egyre fokozódó nyomorúsága még nem irtotta ki teljesen a néplélek ôsi teremtô ösztöneit, nemzedékrôl nemzedékre átöröklött formakincsét és fantáziáját, ott még ma is az a vérünkben lévô keleti mûvészet nyilvánul meg a házuk feldíszítésében, telek körülszegésében, asszonyoklányok, szûcsök hímzéseiben, asztalosok faragásaiban, szûrszabók tûzéseiben, fazekasok immár gyérülô remekeléseiben. Ott még most is ôsi érzékkel készül a szûrcsat, a rézfokos, a juhászkampó. [ ]Minden, ami ezen a világon van, csak a maga természete szerint élhet és fejlôdhetik. A természete ellenére sohasem. A magyar nép mûvészete szerves összefüggésben élt és fejlôdött a nép életével; ezután az is csak úgy fejlôdhetnék, mert az a természete. De mert népünknek az élete ma már nem az, ami volt, ezután már a mûvészete sem lehet az, ami volt. Ha még egyáltalán lesz valaha mûvészete, az már más mûvészet lesz. A régi nagyrészt kihalt, kisebbrészt most halódik, él, de már a végét járja.» A nép mûvészete. ( között/. Közli: Jurecskó László: Koronghi [sic.] Lippich Elek a népmûvészet felhasználásáról (http://www.nepzene.hu/index. php?tipus=cikk&oldal=mianepmuveszet.htm, &oldal=mianepmuveszet.htm ) Jurecskó in Studia Comitatensia o. Szentendre, Koronghyról és fôként Malonyayról ld. még pl. Kósa László kiváló könyvében a Malonyai Dezsô és A magyar nép mûvészete címû fejezetet. In Kósa L.: Nemesek, polgárok, parasztok: Néprajzi, antropológiai és mûvelôdéstörténeti tanulmányok, Budapest, Osiris Kiadó,

3 Európa viszonylatában az eltérô hangsúlyokat az az elnagyolt és ezért inkább tréfás, de a sztereotípiákat jól jellemzô bon mot jelenítheti meg, hogy a hatalmas gyarmat-birodalmat irányító, gazdaságát uraló angolok az örökségükre (heritage) büszkék; az udvari kultúrát, udvarlást, udvariasságot és a diplomáciát elterjesztô franciák a civilizációjukat tartják nagyra; míg a legkésôbb birodalmat és nemzetállamot alapító németek pedig a vezetô nagyhatalmak közötti egyenjogúságukat bizonyítandó birodalmi, árja, harcos, hódító hagyományaikra és az ezt tükrözô mûvészetükre és kultúrájukra büszkék. Amerikában a történelmi hagyományoknak megfelelôen mindez együtt megtalálható a demokrácia és a politikai korrektség keretei között. Nagyon tanulságos, érdekes, ám érthetô, hogy a franciaság hagyományát szakrális tisztelettel ôrzô szervezetek leginkább Kanadában vannak. Franciaországban viszont nincsen a francia népmûvészetnek szentelt intézmény, hanem a regionális központok támogatják a helyi hagyományok bemutatását és fenntartását. Viszont Párizsban számos, mára jelentôsen összevont intézmény mutatta be az emberiség és a civilizáció fejlôdését és az egyes, többnyire Európán kívüli, de mindenképpen egzotikus kultúrákat, melyek anyagát a felfedezô utak, a hódító háborúk és a gyarmatok szolgáltatták. Angliával és Londonnal is hasonló a helyzet. Ázsiában a társadalmi tagozódás sajátos alakulása miatt nem lehet egyszerûen népmûvészetrôl beszélni. Egyrészt az irányító, vezetô réteg, az elit kultúrája ugyanazon az etnikus csoporton belül nem tért el olyan lényegesen a népitôl, ezért Ázsiában a korábbi (pl. japán) és a mostanság bontakozó (pl. koreai) nemzetállami ideológiák nem a népiben, hanem a régiben találják meg ôsi gyökereiket. Itt találhatók a hagyományok megóvásának és ápolásának példamutatóként említett esetei is (pl. japán múzeumok és nemzeti kultúrkincsnek nyilvánított koreai sámánok). Másrészt a nemzetiségi és vallási szempontból is erôsen tagolt ázsiai országokban a hagyományok kérdése nem csak az identitás-diskurzusokon 5 Ld. a megfelelôség fontosságát bármilyen émikus (emic) rendszerbe való tartozás és a rendszeren belüli érthetôség szempontjából. Pl. Headland, Pike, Harris eds. Emics and etics: the insider/outsider debate. SAGE Publications, 1990; különösen 29.o. Toward the definition of emic unit (a) és (f) pontját. Az émikus rendszer egy csoport minden tagja által reflexesen használt rendezôelv, paradigma (ilyen nagy rendszer pl. a kultúra, melynek számos émikus alrendszere [világnézet, nyelv, szokások, stb.] lehetséges), ami lehetôvé teszi pl. hangok, szavak, tettek, dolgok, események stb. megértô azonosítását, kommunikációját és a megfelelô reakciót. (A tévedés az egyed felelôssége.) Az émikus rendszer olyasmi, mint az anyanyelv (járás) és különösen annak hangjai. Tudjuk, hogy abban mely hangok hol töltenek be (jelentés-) megkülönböztetô szerepet (azaz fonémák) és azoknak mely ejtés szerinti (fonetikus) változatai játszhatják ugyanazt a szerepet. Ezért azonosíthatjuk más nyelvjárású vagy náthás felebarátok és beszédhibás közszereplôk szavait annak ellenére, hogy fonetikai jellemzôik tekintetében egész más hangokat ejtenek ki, szerencsére rendszer-szerû eltérésekkel, mint amit az adott helyre a nyelvi standard elôírna. Az émikus rendszer olyan automata, ami saját mûködésérôl nem tartalmaz egyéb információt, mint hogy az a helyes. A phonemic-bôl az emic, a phonetic-bôl az etic terminusok elvonása Kenneth L. Pike amerikai nyelvész leleménye: Pike, K. L.: Language in relation to a unified theory of the structure of human behavior. Muton, The Hague,

4 keresztül politikai kérdés, hanem közvetlenül érint hatalmi viszonyokat. Kínában léteznek a kínai népmûvészetet (http://www.seu.edu.cn/art/english/ehome.htm) és az elismert nemzeti kisebbségek kultúráját központilag jóváhagyottan megjelenítô szervezetek, de a tibeti kultúrát zászlójukra tûzô intézmények már Kínán kívül találhatók. A turizmus ugyanakkor Ázsiában is fontos bevételi forrás, az egzotikusnak tartott helyi (nemzetiségi) szokásokat számos turistacsalogatónak szánt rendezvény dolgozza fel. Érdekes az állami fenntartású kínai honlap angol (http://www.china.org.cn/english/index.htm) és német (http://www.china.org. cn/german/502.htm) változata közötti különbség. A német változat tartalmaz népmûvészeti részt, az angol nem; az angol nyelvû turistáknak a culture is elég. 6 Ezzel együtt a múltnak a jelen szempontjából való átértelmezésére is szép példákkal szolgál a kínai történelem-alkotás; pl. azzal, hogy Tibetet Kubiláj császár olvasztotta be a Kínai birodalomba. Kubiláj kétségtelenül kínai császár is volt, de ebben a minôségében is és nagykáni rangjában is az örök kék eget szolgálta és képviselte, melynek kegyelmébôl a Mongol birodalom létrejött és ô uralkodhatott rajta, illetve a mongolok birodalmát bôvítette, melynek legfôbb ura volt. Tibet pedig önként hódolt meg a mongoloknak (Phag s Pa lámának, Kubiláj tanítójának bölcs javaslatára) és a vazallus államok korlátozott önállóságával rendelkezett. Ma viszont nem csak a természeti kincsek feletti rendelkezés, de a turisztikai bevételek központi felhasználásának biztosítása miatt sem lehet szó a nemzetiségi tartományok nagyobb önállóságáról. Afrika, Ausztrália és Óceánia kapcsán szintén nem népmûvészetrôl, hanem törzsi-, bennszülött- vagy ôshonos-mûvészetrôl szokás beszélni. Ugyanakkor a figyelmet érdemlô, élményt jelentô egzotikus másság turista-célpontok megalkotását is szolgáló szimbolikus mezején vagy piacterén egy gyékényen árulják a népmûvészetet a törzsi, etnikus stb. mûvészetekkel. Ehhez tartozó világméretû recens probléma-csomag, fôleg az egykori gyarmatbirodalmak, de a kontinensnyi méretû, soknemzetiségû nagyhatalmak és a kisebb országok népei és azok kulturális intézményei számára is: az ôslakosok, bennszülöttek, etnikai kisebbségek kultúrájának minden fél számára megfelelô reprezentációja, a saját nép hôsi történelmének, valamint az együttélô nemzetiségeknek, szomszéd népeknek megfelelô megjelenítése. A mûkereskedelemben viszont egyes ausztráliai bennszülött alkotók tradicionális motívumokat feldolgozó festményeinek jelentôs gyûjtôköre alakult ki, a galériákban, árveréseken is jó árat érnek el. Hasonló a helyzet egyes afrikai törzsek mai szobrászaival is. Ôk azonban egy másik határos mezôhöz, a naiv mûvészet területéhez tartoznak és nem (csak) a néplélek, hanem egy másik egyívású és rokon szellemû eszme, az ún. ôstehetség megtestesülései is. A nemzetté és öntudatos etnikummá válás világszerte a középpontba állítja a (nép)hagyomány identitás-formáló funkcióját, ez a nemzetiségi kérdések és a multi tôl ig biztosan 139

5 kulturális helyzet egy-egy területre jellemzô megítélése szerint alakítja a népmûvészet, naiv mûvészet, etnikus hagyományok és az elôdök örökségének megjelenítését. Tehát a népmûvészet jelenségének értelmezése, ebbôl kifolyólag megjelenítése is erôs horizontális, földrajzi és vertikális, szociológiai, társadalmi helyzethez, habitushoz kötôdô tagolódást mutat, amit mindenképpen figyelembe kell vennünk. Annyit talán nem merészség most összefoglalóan megjegyezni, hogy sem a népmûvészet, sem a törzsi, naiv stb. mûvészet nem az adott csoport, tehát a nép vagy a törzs saját, émikus kategóriája (volt), azaz e kategória megértéséhez nem annyira a nép vagy a törzs tanulmányozása által, hanem a fogalmat létrehozó és használó csoportok gyakorlatának és motivációinak vizsgálata révén lehet közel kerülni. A. C. Danto megalkotta a mûvészeti világ fogalmát, amelybe beletartozik minden mûvészet által érintett személy és intézmény (ágens) a nézôtôl az alkotón keresztül a kritikusig, a szaksajtóig és a múzeumokig, és amely kommunikációs hálózatában zajló belsô diskurzusok tartalmától és egyes intézményesített vagy intézményesülô vélemény-vezérek állásfoglalásaitól függ, hogy adott helyen és idôben mi számít mûvészetnek és ki számít mûvésznek. 7 Ennek mintájára, kísérleti jelleggel elképzelhetjük a népmûvészeti világ szimbolikus mezejét társadalmi elhelyezkedésében Bourdieu eredményeinek felhasználásával. Mivel a népmûvészeti világ a mûvészeti világ és a tudományos világ határterületein jön létre, vagyis mindkettônek része, ezért osztozik azok jellegzetességeiben a társadalmi térben való elhelyezkedését illetôleg. A társadalmi tér elemi (batteriális) szerkezete, azaz alávetett és +, azaz uralkodó pólussal, melyek között számos, itt sematikusan sem ábrázolt mezô és világ is található. A természetes személyek tevékenységeik és szerepeik pluralitása folytán összekötnek bizonyos mezôket és világokat és hálózatokat alkotva (a konnekcionista hálózatok mûködési elveinek megfelelôen impulzusokat, információkat stb.) közvetítenek közöttük. 7 Arthur C. Danto: Hogyan semmizte ki a filozófia a mûvészetet? Atlantisz, Budapest 1997, különösen 131. skk. A véleményvezérek véleményének formálódásáról ld. pl. Wolfe, Tom: Festett malaszt. Európa, Budapest,

6 A mûvészeti mezô [ ] a hatalmi mezô alávetett pólusán helyezkedik el, amely maga a társadalmi tér uralkodó pólusán található. 8 A hatalmi mezô (amely nem tévesztendô össze a politikai mezôvel) más, mint a többi mezô: ez a különbözô tôkefajták [pl. gazdasági, közhatalmi, szimbolikus stb.] közötti erôviszonyok tere, pontosabban azon társadalmi ágensek közötti erôviszonyoké, akik, mivel az egyik tôkefajtával megfelelô mértékben rendelkeznek képesek uralni az ehhez a tôkefajtához kapcsolódó mezôt. A társadalmi ágensek küzdelme minden olyan esetben felerôsödik, amikor a különbözô tôkefajták egymáshoz viszonyított értéke (mondjuk a kulturális tôke és a gazdasági tôke közötti cserearány ) kérdésessé válik, vagyis amikor félô, hogy az egyensúly megbomlik azoknak az intézményeknek a mezôin belül, amelyek a hatalmi mezô újratermelésére hivatottak. 9 Ebbôl az is adódik, hogy a népmûvészeti/törzsi-mûvészeti világ ágensei a társadalmi tér ellentétes, uralkodó pólusán koncentrálódnak, mint az általuk képviselt kulturális elemek eredeti alkotói és használói, akik fôként (per definitionem) e tér alávetett oldalán helyezkednek el. Úgy lesz a reliktumból relikvia, ahogyan a népi vagy törzsi szimbólumból szimbolikus tôke annak használatában, aki e tôkefajta birtoklása révén nagyobb befolyásra tud szert tenni a hatalmi mezôben. A népmûvészet nemzetközisége is az e fogalmat szimbolikus tôkeként használó csoportok nemzetközi elterjedtségétôl, befolyásától, valamint az egyes ágensek hálózati kapcsolatainak jellegétôl, illetve a róla alkotott reprezentáció típusától függ. Két eltérô társadalmi reprezentáció-típus: a szent néphagyomány és a profán folklór A népmûvészetnek két elkülöníthetô, ám egymásra épülô elgondolása létezik, a hagyományôrzés szent néphagyomány -a, és a folklorisztika profán folklór -ja. Jobban mondva ezek egy skála ellentétes oldalaira esô ideáltipikus értelmezések, a megvalósult gyakorlatok ezek valamilyen arányú keverékét tartalmazzák. A szent néphagyomány népmûvészetéhez úgy közelíthetünk, hogy az egy mai (polgári) nemzet, nemzetiség, etnikum ôseredetinek képzelt elôdeinek mûvészetikulturális megnyilvánulásait tartalmazza, azok régiségtôl megkopott és megnemesedett emlékeit ôrzi késôbbi utódaik rekonstrukciójának eredményeként, kortársaik okulására. Azért, hogy megismerve és megtartva e szerves hagyományt, tiszteljék azt és mindenki mást, de elsôsorban azokat, akik szintén e 8 Bourdieu, Pierre: A kulturális alkotások tudományos vizsgálata érdekében. 61.o. In uô: A gyakorlati észjárás. Napvilág Kiadó, Budapest, ibid 47.o. 141

7 hagyományt tisztelik, és tiszteljék vezetôiket, akik e hagyomány alapján állnak és erre hivatkoznak. 10 A folklorisztika profán népmûvészetéhez úgy közelíthetünk, hogy az egy (most közelebbrôl meg nem határozott, a történelem során úgyis folyton változó összetételû, de biztosan nem elit és nem irányító) csoport szocio-kulturális életének eredményeként létrejött és létrejövô, a hagyományozás és hagyományozódás folyamata révén továbbadott jelenségeknek, megnyilvánulásoknak, alkotásoknak olyan halmaza, amit a fôként európai filozófiai, esztétikai hagyományban (a 19. századra) kikristályosodott fogalmak szerint mûvészetként tudunk elkülöníteni és ez alapján sajátosan esztétikai minôséget is képviselô tudatformákként azonosítani (mint pl. a díszek, díszítések, ábrázolások, zene, tánc, játék, költészeti mûvek: történetek és dalok, imák, áldások, átkok, egyéb proverbiumok, valamint ezek használata, elôadásai). Ezen tudatformáknak és megjelenítéseiknek egyike-másika minden népnél megtalálható, ameddig csak ismereteink térben és idôben terjednek. Tehát népmûvészetnek nevezhetô jelenség volt, van és lesz, ameddig nép volt, van és lesz, mert az esztétikai megnyilvánulások az ember nembeli sajátosságai közé kell tartozzanak, ha mindenütt a világon fellelhetôk. Legalább is azok fellelik, akiknek van fogalmi szerszámkészlete a tudatformák esztétikai rétegének különválasztására Vö.: Anderson, Benedict: Imagined Communities, Reflections on the Origin and Spread of Nationalism, Verso Edition and NLB, 1983, és az itt tematizált kérdés kiváló tárgyalását ld.: Horkay Hörcher Ferenc Nemzet és közösség, Századvég, Új folyam 16. szám; (http://www.mtaki.hu/docs/ etnopolitikai_modellek/horkay_horcher_ferenc_nemzet_es_kozosseg_szazadveg_16.htm), akitôl az alábbi fontos megjegyzéseket is idézem: könnyebbé... tenné a dolgokat, ha a»rokonsághoz«vagy a valláshoz hasonló fogalomnak vennénk, s nem a liberalizmushoz vagy a fasizmushoz hasonlónak. (Anderson, 1983:15.), illetve a nacionalizmust úgy érthetjük meg, ha nem a tudatosan vallott politikai ideológiákhoz hasonlónak tartjuk, hanem a nagy kulturális rendszerekhez mérjük... (u.o.:19.). [ ] Azt csak érdekességként említem, hogy amikor a közösségi hovatartozásról mint valamilyen múltba nyúló, ám a múltat át is értelmezô közösséghez tartozásról van szó, sokan a katolikus egyház példájára hivatkoznak: A katolikus egyház megôrizte múltja képét, de ezt válogatva tette, így a folyamatosságot a szelekció révén tudta fenntartani. (Halbwachs: On Collective Memory, ed., trans. and intr. Lewis A. Cooser, Chicago and London: University of Chicago Press, 1992., 27.o.). Talán e hagyományhoz kapcsolódik Hobsbawm, aki szintén a katolikus egyházat idézi példaként arra, hogy egy régi intézmény hogyan tud a változásokhoz alkalmazkodni (lásd Hobsbawm, szerk.: The Invention of Traditions, 5.o.). A másik gyakran hivatkozott példa természetesen a zsidó vallás, és a zsidó közösségi összetartozás, lásd például Hobsbawm (ibid., o.), vagy Zerubavel: The Historic, the Legendary, and the Incredible: Invented Tradition and Collective Memory in Israel, in Commemorations, The Politics of National Identity, ed. by John R. Gillis, Princeton University Press: Princeton, New Jersey, 1994., o. 11 Ezzel a fogalomkészlettel rendelkezvén lehetôség nyílik felfedezni az esztétikum megvalósításának igényét nem emberi populációknál is (pl. egyes madárfajok). Vö.: Sebeok, A Thomas: A mûvészet elôzményei. Akadémiai Kiadó, Budapest, A diskurzus alapvetôen a mûvészet szükségszerûségérôl és a kultúra mibenlétérôl szól. Az adott témában való állásfoglalás esetén nagyon körültekintôen kell eljárni, mert amíg e diskurzusnak az esztétikum biológiai eredetét vagy alapvetô szükséglet jellegét valló oldalán kézenfekvô, hogy a vizsgálat olyan fogalmi apparátussal dogozik, ami bizonyíthatóan csak a vizsgálók és nem az aktorok és/vagy ágensek fejében létezik, addig a másik oldalon a mûvészetet és ezen keresztül az egész esztétikainak felfogott kultúrát feleslegesnek, ill. funkcionális luxus-jószágnak tartó, önmagát pragmatikusnak, gyakorlatiasnak tekintô ideológia (vagyis inkább hiedelem-rendszer) húzódik meg. 142

8 Csak a mindenkori népet kell megkülönböztetni a nem-néptôl és esztétikai tudatformáját elkülöníteni kontextusától, a nem esztétikaitól. A szent néphagyományt alapnak és célnak tekintô megközelítés megvalósítása a saját nép-nemzet (állam) történetének és hagyományos értékeinek dokumentumait, bizonyítékait állítja elô és elénk. A folklorisztikai közelítés gyakorlata a mûvészet és ezen keresztül az átesztétizált kultúra fogalmát terjeszti ki, önképe szerint nagyon toleránsan térben és idôben (hiszen minden népnek van legalább mûvészete, amiért tisztelhetô). A kétféle reprezentáció számos lényeges különbséget hordoz, ill. azokhoz vezet. Míg az elsô a nemzet ôsi mûvészete, a népfenség múltja, amit e fenség iránt kötelezôen kimutatott, szinte vallásos tisztelet övez, addig a másik lényegesen profánabb megközelítést tesz lehetôvé, hiszen csak a nem elit csoportok inkább egzotikus kulturális-mûvészeti megnyilvánulásait jelöli. Míg az elsô tezauruszát a nemzet megalkotásakor lezárták, azután csak a hagyomány ôrzôinek többségi egyetértésével változhat, fogadhat be új elemeket vagy technikákat (de csak a tradíció jobb fenntartásának céljából), addig a másik tág teret kínál az egyéni értelmezéseknek, hiszen csak egy valamilyen (intézményesült) hagyományhoz való kapcsolódás és az uralkodó, main stream, elit kultúra termelésén kívül-állás a feltétel. Cserébe viszont az elsô erôs és jól formált identitást kölcsönöz kidolgozott rituális kóddal és egész intézmény-rendszerrel, míg a másik sokkal gyengébb és szûkebb körben megélhetô identitás-erôsítést kínál. Tehát a nemzet néphagyományaként tisztelt népmûvészet kutatás általi megerôsítése, terjesztése, bemutatása és ápolása egy szent (azaz ôsi és a profán idôlegességgel szemben ellenálló) tradíció letéteményesévé avat, aminek ápolása és fenntartása hazafiúi és honleányi feladat és a közösség minden igaz gyermekének morális kötelessége. Ellenben autentikus folklórként mindenki csak a saját tradícióinak és kultúrájának (kultúráinak) valamelyik megnyilvánulását adhatja elô, bár ennek történeti rétegei az igen régitôl a modernig terjedhetnek és az egyes elemek eredeti és átadó társadalmi csoportjai is igen eltérôek lehetnek. Én pl. mesélhetek vicceket, mint a modern, városi, értelmiségi folklór tipikus megnyilvánulása, de ha iskolában tanult népdalt énekelek, az már csak mûtárgy-másolat, folklorizmus (és semmiképpen sem az ôseredeti archetípus egy mai megnyilvánulása, mert más az egyéni motivációja és a közösségi funkciója is), ellenben a dal dallamában és szövegében összesûrûsödött történelem ettôl még ugyanolyan hosszú, akár tud róla az elôadó, akár nem. Ugyanakkor, ha esténként elmondanám a paraszti származású nagyapámtól tanult Lefekszem én ágyamba típusú archaikus népi imádságot, 12 azzal egy igen régi hagyomány autentikus folytatója lennék. Ez vet némi fényt a hagyományok életével kapcsolatos néhány sajátosságra. 12 Vö.: Erdélyi Zsuzsanna: Hegyet hágék, lôtôt lépék. Archaikus népi imádságok, Magvetô, Budapest,

9 A hagyományok az egyéni életvilágokban gyökerezô habitusokban horgonyzódnak le és azokkal együtt változnak. Minél szûkebb körû, minél privátabb az a nyilvánosság, ami elôtt egy hagyomány gyakoroltatik, annál kisebb a közösségi nyilvánosságnak és intézményeinek hatása erre a gyakorlatra, ha az legfeljebb a gyakorlat tényét ismerheti és várhatja el, nem pedig annak tartalmát. A privát, sôt azon belül a titkos szférához tartozó imádságok ezért ôrizhettek meg meglepô, a hivatalos dogmatikának ellentmondó archaizmusokat. (Az ugyanezen szférához tartozó más mágikus és szokásszerû gyakorlatok nemkülönben.) 13 Ebben a szférában a hagyományok megtartatására, illetve azok összetételére, tartalmára sincs a közösségeknek nagyobb hatása. Az ellenkezô irányból közelítve a kérdést, a nyilvános és kötelezô gyakorlatok viszont csak olyan mértékben habitualizálódnak, válnak szokássá vagy belsô meggyôzôdéssé, amilyen mértékben az életvilágok ki vannak téve a nyilvánosság intézményes ellenôrzésének, valamint amilyen mértékben az egyén ezért meg akar felelni egy külsô elvárásnak, illetve hisz ezen gyakorlatok hasznosságában, azaz a hasonló (tartalmú) habitusok elterjedtségében és az azokkal alkotható koalíciók fontosságában. 14 Tehát egyrészt érdekében áll a (központilag) bevezetett hagyományok követése, illetve hisz bennük, másrészt pl. diktatúrákban nincs is más választása. A leggyakoribb persze a már habitualizálódott hagyományok (irányított) átértelmezése. A szent néphagyomány tehát konzervatív, szubjektivista; hívét a szinte örökérvényûnek tartott hagyományához etikailag értelmezett, szakralizált és érzelmekkel sûrûn átszôtt viszony fûzi. A szekuláris folklorisztika objektivista, ezért toleránsabb mindennel, ami definícióiba belefér, magába fogadja az archaikus népmûvészetet, de a kortárs naiv és kívülálló mûvészetet, az outsider art-ot, a festett riksákat, a csettegôket és a kerti törpéket, de május 1-ét, augusztus 20-át és a falunapot is, ugyanakkor gyanakvással tekint minden nagyívû, filológiai adatokkal kellôen alá nem támasztható elméletre. Érdeklôdésén kívül esik, hogy az elméletek, mint arra a filozófusok újra és újra felhívják a figyelmünket, a tények által aluldetermináltak, ami nem kevesebbet jelent, mint hogy az ész önmagában nem fog, de nem is képes megteremteni [egy] a társadalmi rend alapjaként elfogadható konszenzust. A tényekbôl pedig, legyenek mégoly egyértelmûek (ritkán azok), nemhogy általános célok, de még a helyzet egy általánosan elfogadható értelmezése sem olvasható ki Vö. pl a szerencse kiváltására használt mágiákkal ( hogy ne feleljek aznap, egy kôre léptem én Radnóti M.) vagy sajnos a családon belüli erôszak kérdéseivel. 14 Vö. Koestler, Arthur: A bukott Isten, in Conrad Koestler Černý: Folytatásos önéletrajz, Osiris-Századvég/2000, Budapest, o. 15 Gellner, Ernest: A szabadság feltételei. Typotex, Budapest, o. 144

10 Elmélet és gyakorlat Ezért húzódik egy másik törésvonal is a területen a hagyomány ôrzôi és a hagyomány tudományos kutatói között. A tudomány egyébként jogfilozófiai hagyományaiban, a tények alapos megvizsgálásából következô pártatlan ítéletre való törekvésében gyökerezô objektivizmusa profanizálja, evilágiasítja, mintegy megszentségteleníti tanulmányozása tárgyát, ezáltal érzelmeikben sértheti a hívôket. A hívôk viszont minden, az intézményesült viszonyaikon kívülrôl jövô kutatási kezdeményezést kétszeres blaszfémiának tartanak. Egyrészt azért, mert egy beavatatlan kívülálló nem rendelkezhet hiteles ismeretekkel, tehát eleve nem juthat megfelelô eredményre. Másrészt a hitük (és tárgyának) megismerésére fordított energia és forrás pocsékolásnak tûnik számukra (minek olyat vizsgálni, amit ôk már tudnak ) a hit, a hagyományôrzés gyakorlati feladatainak megvalósításától vonva el azokat. Kölcsönösen van mit egymás szemére hányni, és ezt meg is teszik. Az eredményes marketingmunka, átpozícionálás és koncepció érdekében is fontos feladat lenne a felek szempontjainak, reprezentációinak közelítése, mint ezt számos európai és amerikai példa bizonyítja. Ott az állam támogatási rendszerén keresztül folklorisztikai és hagyományápolási kérdésekben jól képzett antropológusok és folkloristák alkalmazását írja elô, megfelelô jogkörök biztosításával (egy-egy közösség- vagy területfejlesztési, turisztikai projekt keretében) a helyi hagyományôrzés támogatására, akik viszont illô tisztelettel és terepmunkának kijáró érdeklôdéssel tekintenek a hagyományôrzés identitást erôsítô és a helyi társadalom szociokulturális viszonyaiból következô jelenségeire. Marketing és népmûvészet A marketing egy áru vagy áru-fajta elôállítói és terjesztôi, valamint lehetséges, illetve megcélzott és tényleges fogyasztói között elôidézett kétirányú kommunikatív viszony, ami ideális esetben mindegyik fél hasznát és javát szolgálja. A gyártókat és terjesztôket informálja a fogyasztói igényekrôl, a fogyasztókat pedig informálja a lehetséges választékról és annak elônyeirôl, illetve utólagosan megnyugtatja ôket választásuk helyessége felôl. A népmûvészet marketing-stratégiájának elemzése és kialakítása esetében is mindössze a kínálati és a keresleti oldal összetevôit kell tisztázni. Mik a kínált, ill. kínálható áruk, termékek és szolgáltatások; milyenek legyenek a kínálati oldal szabályozásai: milyen legyen a gazdasági (piaci) és az adminisztratív (törvényi, határozati) szabályozás aránya és az mennyire legyen központosított és hogyan jut érvényre; a tudományos intézmények, a hagyományôrzô szakmai szervezetek és a helyi közösségek igényeit miként lehet összehangolni; horizontálisan, szakmánként és/vagy regionálisan, termék-klaszterenként emeljék-e ki a megkülönböztetô 145

11 jegyeket stb. 16 Tehát, például a hagyományos kerámiák és népdalok abszolút (kulturális) értékét hangsúlyozzák országos szakmai szövetségek, vagy a helyi kerámia és a helyi népdal beilleszkedik a regionális nevezetességeket és hagyományokat egy útvonalra, élménysorra felfûzô programba, ahol a fazekas meglátogatása után a cserépfazékba fôtt helyi ételt a látogató elfogyaszthatja (cseréptálból), megnézheti, megismerheti az alapanyagok termelését, elôkészítését, majd a végén még hazavihet szilvalekvárt szilkében, szilvóriumot butykosban stb. A keresleti oldalon fontos, hogy a hazai népmûvészetek szempontjából a belsô elfogadottság és fogyasztás (növelésének) igényeit hogyan lehet összhangba hozni az országkép (javításának) és a turizmus (növelésének) igényeivel; azaz kiknek milyen igényeit hogyan kívánják népmûvészeti alkotások felhasználásával kielégíteni. A (nép)mûvészet gazdaságtana, a kínálat A mûvészeti alkotás sajátos áru. Egyik régebbi jelentése szerint nem a vásárlói, fogyasztói igények kielégítésére, azaz piacra készült, ezért nem is áru. Ha mégis, úgy azt szórakoztató iparnak, vásári látványosságnak, koldulásnak hívták és külön területnek számított. Azonban ha egyes mûvészeti jószágok az irántuk megnyilvánuló (csere-, azaz fizetôképes) kereslet viszonylatában elérik a ritkaságnak olyan szintjét, hogy gazdasági terminusokkal is leírható cserefolyamatok részesévé váljanak, akkor a készítô/elôadó intencióitól függetlenül csere-javak, vagyis áruk. A népmûvészeti alkotások egy jelentôs csoportja annál eredetibb, annál értékesebb, ma annál piacképesebb, minél inkább önellátásra és minél kevésbé piacra, eladásra készült. A specialisták által kínált javaknak pedig a társadalom alsó és elit csoportjai esetében is meg kellett felelniük a szolgáltató/készítô, a közvetítô/kereskedô és a vevô/elsajátító számára jobbára közös kultúrájukban lehorgonyzott igényeinek, különben nem jött volna létre a cserefolyamat, a szereplôk nem találtak volna egymásra. A mûvészeti termékek ôrzik az önszabályozó piacok (elmélete) elôtti társadalmi (gazdasági) viszonyok lenyomatát, avagy azt, amit errôl gondolni szeretünk. A kulturális jószágok személy- és intézményközi áramlásának, fogyasztásának nem annyira a piaci csere, hanem az ajándék-csere, a részvétel, részesedés, örökség, az átadás, transdo, trado ( traditio) a metaforája. 17 A hagyományt sem a hagyomány átvevôje, folytatója rendeli meg (és nem is racionális döntése alapján választ a rendelkezésére álló készletbôl), hanem kéretlenül megkapja, belenevelik, elsajátítja (az örökölt és a választott, vágyott társadalmi csoportok [elôzô generációja] által folytatott gyakorlatokat, vallott hiedelmeket, stb.) és lehetôségei, adottságai szerint 16 Ez utóbbi a helyi termék-klaszter, azaz egymással a termelés és a helyi élet kontextusában összefüggô termékcsoportok (példánkban egy kis része). 17 Vö.: Mauss, Marcel: Tanulmány az ajándékról. In uô. Szociológia és antropológia. Osiris, Budapest, o. Bár a trade (ang. kereskedelem ) mögött is a trado (lat. átadok ) áll. 146

12 vagy megtartja ôket vagy nem, válogat belôlük, ezáltal befelé habitualizálva, kifelé alakítva azokat. Másrészt még a megrendelésre készült mûalkotás sem a megrendelô (és nem is a befogadó) saját maga által nem is teljesen ismert igényeinek kielégítésére jön létre, hanem ôk részesei lehetnek a létrejövô mû által feltárt igények megjelenésének és kielégítésének, és ezáltal rájuk is hárul valami annak dicsôségébôl. Azok az igények viszont egyrészt a szükséglet, másrészt a kultúra, a presztízs és a társadalmi tôke talajából sarjadnak. A népmûvészeti áru a hagyomány bélyegével ellátott termék vagy szolgáltatás, amit vagy az eladók vagy a vevôk, vagy mindketten valamilyen hagyomány részének tekintenek. Az optimális megoldás egy kényes egyensúly megtalálása, hogy a hagyomány birtokosa is a sajátjának érezze a dolgot és a vevô is azt kapja, amit keres: hagyomány-élményt elkötelezôdési kényszer nélkül. Az egész jelenség, azaz a népmûvészet áruként való megalkotása, valamint élvezete és befogadása a tradíció átadásának, a hagyományozásnak sajátosan egyszerûsített folyamata, ahol az átadó és az átvevô nem a szocializációval, belenevelôdéssel hitelesített közös kultúra talaján találkozik, hanem a kölcsönös érdekek, a piac, a szolgáltatás és a feltehetôen létezô közös (emberi, európai, vallási stb.) értékek talaján állva kerül viszonyba egymással. Különösen, ha az el(ô)adó csak forgalmazza a rábízott jószágot, mert nem saját jelenének és szûkebb csoportjának, hanem egész elképzelt népének hagyományáról van szó. Nem lényegtelen az sem, hogy az (át)vevô identitásképzô közösségi hagyományt vagy presztízs-képzô másságban részvétel-élményt és emléket kíván-e hazavinni; azaz hazai látogató egy hagyományôrzô rendezvényen vagy külföldi turista. A valóságos jószágok itt is széles spektrumban változnak. Az archetípusok: a tradicionális jellegû és nem piacra készült javak, illetve a nem tradicionális és piacra készült javak. A teljes népmûvészetinek tekinthetô piac esetében a két dimenzió keresztezése az alábbiak szerint fest, az egyes cellákban csak egy-két témánkból adódó példát említve. piacra készült nem piacra készült tradicionális jellegû kézmûipari termék, folklorizmus kelengye, lakodalom, folklór nem tradicionális jellegû szuvenír, (nem népmûvészet) naiv mûvészet, art brut, outsider art Megítélése szempontjából a legérzékenyebb a piacra készült nem tradicionális jellegû jószágok szegmense. Alapesetei nem tartoznak a népmûvészet témakörébe, de a szuvenírek problémája külön kutatást és értekezést kívánna. Szerencsétlen esetben, ha sikerül népmûvészeti termékként pozícionálni silányabb minôségû szuveníreket, az nagyban rontja az egész termék-típus hozzáértôk által alakított megítélését. 147

13 A kínálatot elôállítók szervezeti formája nagyon változatos, de többnyire egyesülés, csoportosulás, ami megint csak a mûvészet jellegébôl adódóan nonprofit és NGO, mivel így nagyobb eséllyel indulnak a támogatások piacán, ami a kínálati oldal szabályozásának egyik fontos eszköze, mivel keresletet pótol vagy generál. A (nép)mûvészet gazdaságtana, a kereslet A mûvészeti termékek iránt megnyilvánuló kereslet sajátossága, hogy az kívánatos jószág merit good, azaz fogyasztása támogatott, tehát vásárlója gyakran nem azonos a fogyasztójával. (Persze ingyen ebédek nincsenek, a fogyasztó megfizeti a kultúrát a befogadás, az élvezet mellékeseként elfogyasztott étel, ital árában, a célközönség és az állampolgár pedig adójában, a népszerû bóvlival kereskedô vállalkozó a kulturális járulékban, stb., csak így nincsenek közvetlen hatással a keresletre.) Közvetítôk, rendezvényszervezôk Mivel a mûvészeti és népmûvészeti termékek közvetlen értékesítésére csak a tárgyalkotóknak és az utcai produkcióknak van lehetôségük, ezért felbecsülhetetlen jelentôségük van a közvetítôknek. Valójában ôk generálják a különbözô produkciók iránti keresletet. Sok múlik azon, hogy ôk a szent néphagyomány és a profán folklór közötti skálán hová helyezik rendezvényüket és magukat. Bármilyen marketingmunka csak a hallgatólagos belegyezésükkel vagy támogatásukkal lehet sikeres. Ugyanakkor nem hagyhatják figyelmen kívül sem megrendelôik, megbízóik kimondott vagy kimondatlan elvárásait, sem az elérhetô produkciós kínálatot. A legkevesebb gondot a közönség okozza, azt többnyire jól ismerik. A más termékét közvetlen vásárlói beszerzésen alapuló piaci haszon reményében áruló kereskedô azt rendel és ad el, amire reményei és tapasztalata szerint kereslet van. A bóvlik iránt megnyilvánuló kereslet csökkentésének is fontos eszköze az autenticitás kritériumait is sugalló marketing-kommunikáció. Saját kultúra Népmûvészet esetében (is) meg kell különböztetni a saját kulturális hagyományok ápolását, fogyasztását és az idegen vagy más kultúrák hagyományainak, megnyilvánulásainak megismerését, élvezetét. A népmûvészet közcélú fogyasztását elôsegítô ágensek, vásárlók: a nemzetközi, az állami, az önkormányzati intézmények és a magán-mecenatúrák, ill. a támogatásokról döntô kuratóriumok és személyek. Döntéseikért felelôsséget azok a szervezetek vállalnak, amiknek nevében eljárnak. Mivel a támogatásokért nyúj- 148

14 tott ellenszolgáltatások nem fejezhetôk ki általános értékmérôben (piaci sikerben, pénzben), illetve a támogatások jelentôs része a piac értékítéletét hivatott ellensúlyozni, ezért e területen rendkívül sokat számít a befolyás és a kapcsolati tôke. A támogatások piaca bôvíthetô adópolitikai eszközökkel, a potenciális támogatók bátorításával, annak bemutatásával, hogy a támogatások milyen pozitív hatással voltak a támogatottakra és a támogatókra. Ebben az esetben is nagy szerepe van a példamutatásnak, az információs marketingnek. A potenciális támogatottak körét bôvíti az odaítélô szervezetek diverzifikálása, de ha a források nem bôvülnek párhuzamosan, az feszültséget kelt az addigi támogatások kedvezményezettjeiben. A nemzeti, regionális népmûvészetek nemzetközi és világszervezetei A népmûvészet társadalmi reprezentációja, ezen keresztül lehetséges pozícionálása és megjelenítése nagyban függ a tekintélyes nemzetközi szervezetek által képviselt és támogatott eszményektôl és a kereteik között végzett tevékenységtôl. Az ENSZ világszervezete létrehozásának idejét jellemzô klasszikus szervezeti, intézményi struktúrát képvisel, ahol specializálódott intézmények foglalkoznak a különféle területekkel az ilyen struktúra által biztosítható hatékonysággal. 18 A most tárgyalt témában, a népinek is nevezett hagyományos kultúrák és folklór alkotások megôrzésében, újratermelésében és forgalmazásában elsôsorban két szervezet programjai és keretükbe tartozó intézmények tagjai illetékesek. Ezek: az ENSZ Oktatási, Tudományos és Kulturális Szervezete, az UNESCO 19 és az ENSZ Világturizmus Szervezete, az UNWTO, melyek megrendelésére az európai kulturális turizmusról készült kutatás eredményeit alább még ismertetem. 20 A két szervezet közötti együttmûködés mostanában van kibontakozóban, csakúgy mint az egyes országok hasonló intézményei között, egyelôre inkább szavakban. Ernyôszervezetek Az egyik ilyen ernyôszervezet a Nemzetközi Tánc Tanács, ami az UNESCO-hoz tartozik, annak akcióiban vesz részt. Elnöke görög és a vezetôségnek jelenleg nincs magyar tagja. (http://www.cid-unesco.org/index.php) MTA Zenetudományi Intézet honlapján a Népzenei Archívumban a Dokumentumok között találhatók az UNESCO-nak a hagyományos és a népi kultúra védelmére vonatkozó dokumentumai magyar nyelven, valamint Verebélyi Kincsô: A folklór jogi védelme címû fontos írása. 20 URL_ID=2309&URL_DO=DO_TOPIC&URL_SECTION=201.html; 149

15 International concil for traditional music (ICTM) Nemzeti szakmai képviseletekbôl áll, van magyar tagszervezete. (http://www.ictmusic.org/ictm/unr.php) Conseil international des organisations de festivals de folklore et d arts traditionnels (CIOFF) International Council of Organizations for Folklore Festivals and Folk Art (http://www.cioff.org) Ez a (nagy) folklór fesztiválok (szervezôinek) tanácsa, vagyis a szakértô közvetítôk nemzetközi ernyôszervezete a szent néphagyomány ôrzésének irányába mutató tevékenységgel. Magyarország rangos pozíciót tölt be benne ben hazánkban volt a Folkloriáda, a szervezet egészének legrangosabb vándorfesztiválja. Ennek tiszteletére forgalmi bélyegsorozatot jelentetett meg a Magyar Posta. Ez, a hímzésmintákat ábrázoló, sajnos kisméretû, ezért kevés információt tartalmazó és már kifutott forgalmi bélyegsorral együtt a népmûvészet marketingjének jó eszköze volt. Ízléses alkalmi pecsétek (automata bérmentesítésre is, pl. az egyes fesztivál helyszínek városaiban) és szép bélyegek továbbra is kiváló szolgálatot tennének. The International Organization of Folk Art (IOV) Önképe szerint olyan rangos nemzetközi szervezet, ami a népi kultúra, a népmûvészet és a szellemi kulturális örökség alapvetô kérdéseivel foglalkozik. Az UNESCO-val együttmûködve kulturális cserekapcsolatokat segít elô. 21 A szervezet elnökségében és tanácsadó testületében is van néphagyományt ôrzô magyar munkatárs. 22 (http://www.iovworld.org/index.asp) E világszervezet tevékenységével párhuzamos és tagjaival is többnyire azonos az európai szervezeteket összefogó (http://www.folkartandcraft.net/) 23, gyûjtô honlap 21 The International Organization of Folk Art (IOV) is a worldwide organization, which deals comprehensively with the preservation and promotion of popular culture, folk art, and intangible cultural heritage. The primary goal of IOV is to promote understanding and tolerance among peoples of the world through diversified cultural exchange activities, in maintenance of the ideal of world peace. IOV was first initiated and founded in 1979 in Oostrozebeke/Belgium. The organization is registered in Vienna/Austria, with the Secretariat General located in Andorf, Austria now. ( ) In 1990, the UNESCO Executive Board passed a resolution to classify IOV in category B (for information and consultative relations with UNESCO). Since 1998, IOV was admitted as an NGO in operational relations with UNESCO, according to the decision of the UNESCO Executive Board at its 154 th session. 22 Regional Secretary Generals ( ), S.G. of Europe Mr. Peter Marko, Hungary ( ), Int. Commission 18 (Supporting IOV Secretariat General in Austria), Vice Chairman Mr. Jeno Csete, Hungary 23 Tagjai: Kuratorium Österreichisches Heimatwerk, Danish Craft Association (megfigyelôként), Estonian folk Art and Craft Union, The Finnish Craft Organisation, Hungarian Folk Artists Association (Népmûvészeti Egyesületek Szövetsége), Hungarian Heritage House (Hagyományok háza), Südtiroler Werkstätten, Norwegian Folk Art and Kraft Federation, Cepelia (Lengyelország), Centre of Folk Art Production (Szlovákia), Fundación Española para la Innovación de la Artesanía, Swedish Handicraft Society. 150

16 továbbmutató linkekkel az egyes nemzetek (Olaszország esetében csak Dél-Tirol) egyes népmûvészeti szövetségeinek honlapjaira. Ezek a szervezetek elsôsorban a természetességet, bizonyos technikai hagyományôrzést és a formai, funkcionális megújíthatóságot képviselik skandináv részrôl. A kelet-európai honlapok még az identitásképzô szent néphagyomány kicsit kultikusabb tiszteletét mutatják. dán: észt: finn: lengyel: magyar: és valamint norvég: osztrák: (csak német); olasz: spanyol: svéd: szlovák: Európai Folklór Intézet (EFI) European Folklore Institute Az UNESCO és a Magyar Nemzeti Kulturális Örökség Minisztériuma által 1996-ban budapesti székhellyel létrehozott intézmény. Felügyeleti és tanácsadó testületét, az Európai Folklór Központért Egyesületet 1994-ben hozták létre, szintén az UNESCO és több akkori magyar intézmény részvételével. Célja az alapító okirat szerint: az európai hagyományos kultúrák kutatásának, megôrzésének, oktatásának, népszerûsítésének és újjáélesztésének elôsegítése, az UNESCO évi 25. Közgyûlésén elfogadott Ajánlásnak megfelelôen. (http://www.folkline.hu) 24 Az EU és a népmûvészet Az EU (kulturális) támogatási rendszere projekt-finanszírozáson alapul és nem (központi) intézmény-centrikus. (Azok támogatása legyen a tagországok gondja.) Céljai között nem nevesíti a népmûvészetet, de támogatja a kézmûipari munkahelyek megtartását és a kreatív ipart (http://europa.eu/pol/cult/overview_hu.htm). Ugyanakkor nagy hangsúlyt fektet regionális és vidékfejlesztésre, az urbanizáció negatív hatásainak enyhítésére, amin belül kiemelt szerepet kaphatna a helyi hagyományok megôrzése, folytatásuknak a turisztikai szempontból is fontos helyi termékklaszterbe való integrálása. De az ilyen célzatú projektek megvalósításánál 24 Ld. még 18. jegyzet 151

17 nem a (hazánkban túl jól megszokott) felülrôl lefelé tartó szervezési elvet követi, hanem a helyi (vidék)fejlesztési koalíciók pályázatai alapján kerülnek tervek és elképzelések támogatásra olyan nagy intézményi keretekben, mint a LEADER, vagy a KAP-on (CAP; a Közös Agrárpolitikán belül a tagországok mezôgazdasági és vidékfejlesztési programjai. A hagyományok tekintetében a pályázatok és az elbírálás szakszerûségére jelen ismereteim szerint nincs biztosíték. 25 (http://ec.europa.eu/agriculture/rur/leaderplus/index_en.htm, programme_official_ pdf ) Népmûvészet marketing, nemzeti szint, országkép Egy több országot befoglaló régió, egy-egy ország, egy nemzet diplomáciai szolgálatain, külföldön lévô kulturális és turisztikai intézményein, az elektronikus és nyomtatott médiában idegen nyelven is befogadható megnyilvánulásain keresztül kommunikál a világgal és közvetít üzeneteket magáról, tehát marketingmunkát is végez. A több országot magában foglaló régió turisztikai marketingjének sajnos nem a legjobb példája a Visegrádi Négyek közös honlapja (http://www.european-quartet. com/), ami annak dokumentuma, hogy a résztvevôk egyetértése és közös erôfeszítései nélkül a jó marketingkoncepció is alacsony hatásfokon mûködik. Elônye, hogy mûködô linkek mutatnak tovább az egyes országok hivatalos turisztikai szervezeteinek honlapjára. Egy ország kultúráinak és népei, etnikumai, régiói mûvészetének megítélése sokban függ e szervezetek összehangolt pozícionáló tevékenységétôl. 26 Finnország például hosszú idôn keresztül kitartó munkával és eredményes kommunikációval átpozícionálta magát a közepesen fejlett, unalmas és érdektelen zónából a megkülönböztethetô arculattal rendelkezôk zónájába (http:// virtual.finland.fi/). Ezt írják magukról: An orderly, peaceful, functioning society where most people see sense in developing their minds. Egy rendes, békés, mûködô társadalom, ahol a legtöbb ember értelmét látja, hogy gyarapítsa tudását. Folklórjukról ugyanezen a lapon ez áll: Európa szívébôl nézve Finnország félre esik. Ennek ellenére a finnek a Baltikumon keresztül évezredeken át érintkezésben voltak az európai kultúrával. Hatások általában 25 Vö.: Dudás K.-Lágler P. szerk: Helyi Érték. Fejlesztéskutatási esettanulmányok. Magyar Mûvelôdési Intézet és Képzômûvészeti Lektorátus, Budapest, A következôkben (is) a népmûvészetrôl szóló kommunikáció egyes külföldi esetei képezik tanulmányunk tárgyát és nem az egyes közösségek népmûvészete maga. 152

18 nyugatról érték, de néhány jött kelet felôl is. [ ] A nemzeti szellem hatására néhányan elkezdték gyûjteni a régi regéket, amit aztán a finn nemzeti eposszá, a Kalevalává állítottak össze ben jelent meg. [ ] De hát a folklór több mint a régi költemények. Az az élet összes jelenségének kombinációja, ami átadódik generációról generációra. A 19. században a nemzeti romantikától áthatva általános nézet volt, hogy a falusi élet pontosan megôrizte azokat a néphagyományokat, amik az ôsidôkbôl erednek. Bár ez csak részben volt igaz, de ezt látszott erôsíteni, hogy a század végéig a szinte egészen agrár ország éppen történelmének egyik legnagyobb és legmeghatározóbb változásán ment keresztül. Így aztán már nem volt elég csak a szájhagyomány megôrzése, az érdeklôdés minden más régi és eltûnô dolog felé fordult, az esküvôi szokásoktól a szerszámokig és a népviselettôl az építészetig. [ ] Gyakran teszik fel a kérdést, hogy mi az, ami különlegesen és csakis finn a folklórunkban. Erre több lehetséges válasz van, olyanok, mint pl. a népköltészet kincsei, az öthúros kantele, a szauna, a barnára pirított zabkása, a mämmi, amit húsvétkor esznek, vagy a nyírkéreg cipôk és háti kasok. Ezek a különlegességek segítettek megteremteni a nemzeti identitást és a finnek ma is romantikusnak vagy épp egzotikusnak tartják ezeket. De a mi örökségünk igazi sajátossága nem az egyes különálló és különleges jelenségekben mutatkozik meg, hanem abban, ahogy a régi, helyi hagyományok megtalálják a maguk helyét a nemzetközi újítások folyamatos áramában. 27 A norvég kormányzati honlapon (http://odin.dep.no/odin/engelsk/) is találunk információt a norvég népmûvészetrôl: A népmûvészet fogalma aránylag új és a preindusztriális falusi házipar és kisipar dekoratív termékeit jelenti. A népmûvészeti tárgyakat a kereskedelmet és az utazást jelentôsen megkönnyítô kiterjedt út és vasúthálózat kiépülése elôtti idôben hozták létre és ez az egész életmód a rádió megjelenésével egy idôben véget ért. Ezek a nagy változások a hagyományos vidéki kultúrában mintegy száz éve kezdôdtek és egy új és egészen különbözô gondolkodást hoztak magukkal. Ez a jól megalapozott gazdasági és közösségi hagyományokkal felvértezett régi vidéki társadalom nem könnyen alakult át. Ma már azonban az emberek a haladás, a változás, a fejlôdés fogalmaiban gondolkodnak. Ezt a bevezetôt egyébként egy precíz, történelmi rétegeket felvázoló tanulmány követi (http://odin.dep.no/odin/engelsk/norway/ history/ /index-dok000-b-n-a.html). A skandináv országok sikeresnek mondható népmûvészet-reprezentációját a jóindulatú távolságtartás, az öniróniára is képes, kedves humor, és többféle perspektíva bemutatása jellemzi. Ezek voltak a sikeres átpozícionálás feltételei és ezt nem csak kommunikálták, hanem meg is valósították. 27 Written for the Ministry for Foreign Affairs by Juhani U. Lehtonen, Professor of Ethnology, University of Helsinki, May A tanulmányban elôforduló idézetek a szerzô fordításai. 153

19 A görög kulturális kormányzat honlapjáról már a szent nemzeti kultúra odaadó tisztelete árad (http://www.culture.gr/). Lehetetlen a görög kultúra egészét egy számítógép képernyôjén megjeleníteni. De tudatában lévén az új technológiák erejének és lehetôségeinek, megpróbáljuk belegyömöszölni ebbe a programba évezredek mûvészetét, a szépmûvészet századait, az emberi szellem eredményeit, azokat a pályákat, amit a nyugati civilizáció bejárt, hogy elérje jelenlegi formáját. Szintén a formálódó nemzeti identitás nehézségeirôl árulkodnak és egész Kelet-Európára jellemzôk a szlovák népi kultúra különbözô reprezentációi. Az alaphangot az állam kulturális önképe adja meg a népi tradíciók felfogása, feldolgozása számára. A népmûvészet és a mesterkedés, mint a fafaragás, szövés, üvegfestés régi és népszerû hagyomány Szlovákiában, különösen vidéken. A népi építészet olyan emlékei, mint a fatemplomok és a színesre festett lakóházak szerte az országban megtalálhatók, különösen az ukrán közösségekben Kelet-Szlovákiában. A népmûvészet fejlôdése az egész szlovák történelmen keresztül fejlôdik (sic!), amit dokumentálnak a nemzet területérôl származó idevágó régészeti leletek is. Ezek a leletek szerszámokból és használati tárgyakból állnak az évek során ezek a hasznos tárgyak egyre finomabb kidolgozást nyertek és így keletkezett az, amit ma népmûvészetnek hívunk. A népmûvészet és a mesterségek hagyományai nemzedékrôl nemzedékre adódtak át és ennek támogatására jött létre az ULUV, a Népmûvészeti Termelés Központja óta az ULUV 28 országban rendezett kiállítást. (http://www.slovakia.org/culture1. htm) Az ULUV-nak van saját fóruma (http://www.uluv.sk/), és tagja másik 9 országgal együtt egy európai népmûvészeti és kézmûves egyesületnek, az European Folk Art and Craft Federationnek, amirôl volt szó a nemzetközi szervezeteknél. Az ULUV a szlovák kormány Kulturális Minisztériuma által finanszírozott szervezet, amit a nemzetgyûlés 4/58-as törvénye hozott létre. Feladatai között szerepel az együttmûködés Szlovákia kézmûveseivel, a termékek új megformálásának elôsegítése, a termékek árusítása bolthálózatában, a kézmûvesek számára anyagok és szerszámok árusítása, tanfolyamok szervezése a tradicionális mesterségek területén, folyóirat és publikációk megjelentetése a (hagyományos) mesterségekrôl. Ez a szervezet is külön végzi a dolgát és a szlovák turisztikai hivatal is. Utóbbi is megjeleníti országismertetô brosúrájában a népmûvészetet, népi kultúrát is. Népi kultúra Régen az ember harmóniában élt a természettel. Fenyôgerendákból épített házat az erdôben, amit kövekkel dekorált. A szalmával kevert vályogtéglát a napon hagyta megkeményedni és a tetôt nádból készítette. A különféle fafajtákból, ami a vidék erdeiben nô, az ember különösen tisztelte a hársat, a fenyôt és a juhart. A házát fenyôbôl építette, az edényeit és a szobrait hársból faragta, a hegedûje pedig fenyôbôl is, hársból is, de legfôként juharból lett. Húrjai közül a legábrándosabb dallamok csalhatók elô, de képes a táncosok 154

20 felhevítésére is. A népi építészet, a szépmûvészetek és a zene a legcsodálatosabb harmóniában fejlôdött. A megélhetés és a kultúra érdekeinek ez a harmóniája sugárzik át korokon és évszázadokon. Ha közelebb akar kerülni ehhez a harmóniához, jöjjön és tekintse meg a népi építészet szabadtéri múzeumait, melyek szerte az országban megtalálhatók. Minden évben több folkfesztivál található Szlovákiában, hogy fenntartsa a szó, a zene és más mûvészetek hagyományait. (http://www.slovakiatourism.sk/files/slovakia.pdf) Tehát a törekvés az eredeti, ôsi, természetközeli pozícionálásra világos. Az üzenetek közvetítése elsôsorban a nyomtatott szóróanyagokra és a televízióra vár. Általános jellegzetessége a régiónak az internet nem átgondolt és nem stratégiai használata. A honlapok tetszetôsek, de kezelésük nehézkes. (Látszik, hogy off-line mutatták be a megrendelônek, ha egyáltalán.) Az a benyomás alakulhat ki a szemlélôben, hogy a honlapokat is ugyanolyan hivatalos intézménynek tekintik, mint amilyeneket különösen szeretnek (létrehozni) ebben a régióban: a létrehozás gesztusa után kikerülnek a figyelem középpontjából, aztán vagy elmûködnek maguktól (nincs tovább biztos támogatás, bár elvárás is csak akkor, ha a megszüntetéshez kell indok) vagy maguktól elmúlnak és végre lehet csinálni másoknak másokkal másikat. Az idevágó közhiedelem, hogy egy (jó) intézmény, ha már létrehozták, (hierarchikus) struktúrájánál fogva automatikusan mûködik és a mûködtetô személyektôl függetlenül garantálja a tartalmakat. Erre mutat a szlovák Turisztikai Hivatal stratégiai terve is. A marketingstratégia Szlovákia egész területére koncentrál, különösen azokra a területekre, amik megfelelnek turisztikai desztinációknak. Tovább folyik az ország promotálása, mint turista desztináció, és kezdetét veszi az ígéretes célközönség körében az ország promotálása, mint turisták országa. Ennek elôsegítése érdekében az 5P -ként ismert marketing mixet fogjuk használni. A marketing mix tevékenységei és funkciói: minôségek összeadódása, az utak szétosztása, eladási segítség, az árak és az emberek Szlovákia promóciójának feltételeihez lesznek alakítva. A nemzetközi piacok befolyásolására a Szlovák Turisztikai Bizottság felhasználja: - Szlovákia nemzeti standját a különféle vásárokon és kiállításokon, hogy megvalósítsa marketingstratégiáját, különösen a környezô országokban; - a workshopokat és különféle prezentációs lehetôségeket, amik újságíróknak és a különbözô utazási irodák és ügynökségek képviselôinek szólnak, hogy csatlakozhasson a közös tárgyalásokon zajló promóciókhoz és kereskedéshez; - a külföldi tévék és rádiók munkatársainak meghívását információs utakra, hogy írjanak és tudósítsanak Szlovákiáról. A nemzetközi média megbízhatóbb (helyi újságírók készítik elô) és hatékonyabb, mint más formák. Néhány válogatott napilap és folyóirat csak néhány száz példányt jelent, a televíziót és a rádiót pedig milliók nézik és hallgatják. 155

A MAGYAR PUBLIC RELATIONS SZÖVETSÉG SZAKMAFEJLESZTŐ BIZOTTSÁGÁNAK I. számú ÚTMUTATÓ ÁLLÁSFOGLALÁSA.

A MAGYAR PUBLIC RELATIONS SZÖVETSÉG SZAKMAFEJLESZTŐ BIZOTTSÁGÁNAK I. számú ÚTMUTATÓ ÁLLÁSFOGLALÁSA. A MAGYAR PUBLIC RELATIONS SZÖVETSÉG SZAKMAFEJLESZTŐ BIZOTTSÁGÁNAK I. számú ÚTMUTATÓ ÁLLÁSFOGLALÁSA. A public relations tevékenység struktúrájával kapcsolatos szakmai kifejezések tartalmának értelmezése:

Részletesebben

A tánc, mint a szellemi kulturális örökség része. A Kárpát-medencei népzenekutatók délvidéki konferenciája 2006. szeptember 29 - október 1.

A tánc, mint a szellemi kulturális örökség része. A Kárpát-medencei népzenekutatók délvidéki konferenciája 2006. szeptember 29 - október 1. A tánc, mint a szellemi kulturális örökség része A Kárpát-medencei népzenekutatók délvidéki konferenciája 2006. szeptember 29 - október 1. Tartalom 1. UNESCO Egyezmény a szellemi kulturális örökség védelméről

Részletesebben

MÉRLEG ÉS KIHÍVÁSOK IX. NEMZETKÖZI TUDOMÁNYOS KONFERENCIA

MÉRLEG ÉS KIHÍVÁSOK IX. NEMZETKÖZI TUDOMÁNYOS KONFERENCIA Társadalmi Innovációk generálása Borsod-Abaúj-Zemplén megyében TÁMOP-4.2.1.D-15/1/KONV-2015-0009 MÉRLEG ÉS KIHÍVÁSOK IX. NEMZETKÖZI TUDOMÁNYOS KONFERENCIA TERMÉKEK ÉS SZOLGÁLTATÁSOK PIACI POTENCIÁLJÁNAK

Részletesebben

Budapest, Február 7-9. Dr. Lengyel Márton Heller Farkas Főiskola, Budapest

Budapest, Február 7-9. Dr. Lengyel Márton Heller Farkas Főiskola, Budapest Desztinációs Menedzsment Nemzetközi Konferencia Budapest, 2007. Február 7-9. Desztinációs Menedzsment Koncepció és Magyarország esete Dr. Lengyel Márton Heller Farkas Főiskola, Budapest Koncepció Desztinációs

Részletesebben

Hajdúszoboszló Város Önkormányzata Képviselő-testületének 25/2006. (VII.06.) számú rendelete a helyi közművelődési tevékenység támogatásáról

Hajdúszoboszló Város Önkormányzata Képviselő-testületének 25/2006. (VII.06.) számú rendelete a helyi közművelődési tevékenység támogatásáról Hajdúszoboszló Város Önkormányzata Képviselő-testületének 25/2006. (VII.06.) számú rendelete a helyi közművelődési tevékenység támogatásáról Hajdúszoboszló Város Önkormányzatának Képviselőtestülete a Kulturális

Részletesebben

MÜTF ALUMNI SZAKMAI KÖZÖSSÉG ETIKAI KÓDEXE

MÜTF ALUMNI SZAKMAI KÖZÖSSÉG ETIKAI KÓDEXE MÜTF ALUMNI SZAKMAI KÖZÖSSÉG ETIKAI KÓDEXE 2011 1. Az Etikai Kódex célja és alapelvei 1.1 A MÜTF ALUMNI SZAKMAI KÖZÖSSÉG (továbbiakban: MASZK) Etikai Kódexe a Közösség etikai önszabályozásának dokumentuma.

Részletesebben

A Családi Gazdaságok Nemzetközi A rövid ellátási láncok jelene és jövője, az önkormányzatok lehetőségei (2014. 11. 13.)

A Családi Gazdaságok Nemzetközi A rövid ellátási láncok jelene és jövője, az önkormányzatok lehetőségei (2014. 11. 13.) A Családi Gazdaságok Nemzetközi A rövid ellátási láncok jelene és jövője, az önkormányzatok lehetőségei (2014. 11. 13.) éve 2014 Szabadkai Andrea www.kisleptek.hu www.familyfarming2014.hu Budapesti Francia

Részletesebben

MEGNYITÓ, ART VIENNA-BUDAPEST. 2012. május 8., 18 óra, Bécs. nyelvét hívjuk segítségül. Különösen így van ez akkor, ha a történelmi

MEGNYITÓ, ART VIENNA-BUDAPEST. 2012. május 8., 18 óra, Bécs. nyelvét hívjuk segítségül. Különösen így van ez akkor, ha a történelmi MEGNYITÓ, ART VIENNA-BUDAPEST 2012. május 8., 18 óra, Bécs Tisztelt (az eseményen jelenlévők függvénye). Különleges és talán minden másnál alkalmasabb két egymáshoz ezernyi szállal kötődő nemzet kapcsolatainak

Részletesebben

Ismeretkörök : 1. Az etika tárgyának definiálása 2. Etikai irányzatok 3. Erkölcsi tapasztalat 4. Moralitás: felelősség, jogok, kötelességek 5.

Ismeretkörök : 1. Az etika tárgyának definiálása 2. Etikai irányzatok 3. Erkölcsi tapasztalat 4. Moralitás: felelősség, jogok, kötelességek 5. Etika Bevezető Oktatási cél: A kurzus célja az etika körébe tartozó fogalmak tisztázása. A félév során olyan lényeges témaköröket járunk körbe, mint erény erkölcsi tudat, szabadság, lelkiismeret, moralitás,

Részletesebben

Turizmus rendszerszintű megközelítése

Turizmus rendszerszintű megközelítése 01.0.17. Turizmus rendszerszintű megközelítése Formádi Katalin formadi@turizmus.uni-pannon.hu A turizmus a szereplők tevékenységeiből és kapcsolataiból felépülő rendszer Az egyes szereplők egyedi döntéseik

Részletesebben

IV. MIÉNK A VÁR! Országos hagyományőrző és kulturális várfesztivál VAJDAHUNYADVÁR Pünkösd, május

IV. MIÉNK A VÁR! Országos hagyományőrző és kulturális várfesztivál VAJDAHUNYADVÁR Pünkösd, május IV. MIÉNK A VÁR! Országos hagyományőrző és kulturális várfesztivál VAJDAHUNYADVÁR Pünkösd, 2016. május 14 16. Komplex rendezvény 2013-tól A rendezvény 2013-tól évente Pünkösdkor a események harmonikusan

Részletesebben

A Dél-Mátra Közhasznú Egyesület a következő LEADER kritériumokat határozta meg célterületenként

A Dél-Mátra Közhasznú Egyesület a következő LEADER kritériumokat határozta meg célterületenként A Dél-Mátra Közhasznú Egyesület a következő LEADER kritériumokat határozta meg célterületenként A Dél-Mátra Közhasznú Egyesület Helyi Vidékfejlesztési Stratégiájában megfogalmazott célkitűzések megvalósítása

Részletesebben

A kulturális turizmus szerepe az Észak-magyarországi régióban Bor és gasztroturizmus menedzser szakirányú továbbképzés Eger, 2014.november 14.

A kulturális turizmus szerepe az Észak-magyarországi régióban Bor és gasztroturizmus menedzser szakirányú továbbképzés Eger, 2014.november 14. A kulturális turizmus szerepe az Észak-magyarországi régióban Bor és gasztroturizmus menedzser szakirányú továbbképzés Eger, 2014.november 14. Dr. Tóthné Igó Zsuzsanna Tanár Bevezető gondolatok A kultúra

Részletesebben

Mezőföldi Híd Térségfejlesztő Egyesület. LEADER kritériumok. Célterület kód: 580a01

Mezőföldi Híd Térségfejlesztő Egyesület. LEADER kritériumok. Célterület kód: 580a01 Célterület kód: 580a01 Nemzetiségi hagyományok ápolása, civil szervezetek eszközbeszerzésének támogatása adottságokon alapul, vagy újszerűsége, témája miatt fontos a települések fejlődése szempontjából

Részletesebben

A gazdálkodás és részei

A gazdálkodás és részei A gazdálkodás és részei A gazdálkodás a szükségletek kielégítésének a folyamata, amely az erőforrások céltudatos felhasználására irányul. céltudatos tervszerű tudatos szükségletre, igényre összpontosít

Részletesebben

a) A turizmus fogalma. A turizmus jelentősége napjainkban Magyarországon és nemzetközi viszonylatban.

a) A turizmus fogalma. A turizmus jelentősége napjainkban Magyarországon és nemzetközi viszonylatban. a) A turizmus fogalma. A turizmus jelentősége napjainkban Magyarországon és nemzetközi viszonylatban. b) A menedzsment fogalma és feladata a turizmusban. c) A kultúrák különbözőségének jelentősége a turizmusban.

Részletesebben

Európai kulturális egyezmény

Európai kulturális egyezmény Európai kulturális egyezmény Európai kulturális egyezmény Official version: European Cultural Convention / Convention culturelle européenne (European Treaty Series, No. 18 / Série des traités européens,

Részletesebben

Pályázat benyújtása a Kultúra Magyar Városa cím elnyerésére. Ádám Ibolya osztályvezető Kulturális és Vendégforgalmi Osztály

Pályázat benyújtása a Kultúra Magyar Városa cím elnyerésére. Ádám Ibolya osztályvezető Kulturális és Vendégforgalmi Osztály MISKOLC MEGYEI JOGÚ VÁROS ALPOLGÁRMESTERE Kvo.: 31.402/2007 Pályázat benyújtása a Kultúra Magyar Városa 2008. cím elnyerésére Összeállította: Ádám Ibolya osztályvezető Kulturális és Vendégforgalmi Osztály

Részletesebben

Egység a sokféleségben beszélgetés Ján Figel európai biztossal

Egység a sokféleségben beszélgetés Ján Figel európai biztossal 23. Egység a sokféleségben beszélgetés Ján Figel európai biztossal Egység a sokféleségben - 2008 a Kultúrák Közötti Párbeszéd Európai Éve A KultúrPont Iroda munkatársa a 2008: a Kultúrák Közötti Párbeszéd

Részletesebben

A Dunamellék Leader Egyesület a következő LEADER kritériumokat határozta meg célterületenként

A Dunamellék Leader Egyesület a következő LEADER kritériumokat határozta meg célterületenként A Dunamellék Leader Egyesület a következő LEADER kritériumokat határozta meg célterületenként Az egyes célterületekhez tartozó kritériumok meghatározásához alapul vett LEADER alapelvek: 1. Terület alapú

Részletesebben

A kultúra és a művészet Beregszászi járásban való fejlesztésének 2014 2015. évekre szóló Programjáról

A kultúra és a művészet Beregszászi járásban való fejlesztésének 2014 2015. évekre szóló Programjáról Берегівська районна рада Закарпатської області Beregszászi Járási Tanács Kárpátalja Р І Ш Е Н Н Я 17-ої сесії VI скликання від 31.01. 2014р. 321 м.берегово _ VI _összehívású_17_ülésszaka 2014.01.31.én

Részletesebben

Miskolc Megyei Jogú Város Közgyűlésének. 21/2012.(VI.27.) önkormányzati rendelete. A város közművelődési feladatainak és ellátásának feltételeiről

Miskolc Megyei Jogú Város Közgyűlésének. 21/2012.(VI.27.) önkormányzati rendelete. A város közművelődési feladatainak és ellátásának feltételeiről Miskolc Megyei Jogú Város Közgyűlésének 21/2012.(VI.27.) önkormányzati rendelete A város közművelődési feladatainak és ellátásának feltételeiről Miskolc Megyei Jogú Város Közgyűlése a muzeális intézményekről,

Részletesebben

KULTÚRÁK EGYMÁSRA HATÁSA, INTERETNIKUS VISZONYOK A KÁRPÁT- MEDENCÉBEN

KULTÚRÁK EGYMÁSRA HATÁSA, INTERETNIKUS VISZONYOK A KÁRPÁT- MEDENCÉBEN Köznevelési reformok operatív megvalósítása TÁMOP-3.1.15-14-2012-0001 KULTÚRÁK EGYMÁSRA HATÁSA, INTERETNIKUS VISZONYOK A KÁRPÁT- MEDENCÉBEN GONDA ZSUZSA A kutatás-fejlesztés közvetlen céljai Szakmai-módszertani

Részletesebben

SZAKDOLGOZATI TÉMAJAVASLATOK SZOCIOLÓGIA MESTERSZAKOS HALLGATÓK SZÁMÁRA

SZAKDOLGOZATI TÉMAJAVASLATOK SZOCIOLÓGIA MESTERSZAKOS HALLGATÓK SZÁMÁRA 1 SZAKDOLGOZATI TÉMAJAVASLATOK SZOCIOLÓGIA MESTERSZAKOS HALLGATÓK SZÁMÁRA I. KISEBBSÉGSZOCIOLÓGIA SZAKIRÁNYON: DR. SZABÓ-TÓTH KINGA 1. A kisebbségi identitás vizsgálata 2. Kisebbségi csoportok társadalmi

Részletesebben

A GÖRÖG KULTÚRÁÉRT ALAPÍTVÁNY 1142 Budapest, Dorozsmai u. 45. Adószám: 18172564 KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS 2008. ÉV. Tartalma:

A GÖRÖG KULTÚRÁÉRT ALAPÍTVÁNY 1142 Budapest, Dorozsmai u. 45. Adószám: 18172564 KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS 2008. ÉV. Tartalma: KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS 2008. ÉV Tartalma: Számviteli beszámoló (mérleg, eredmény kimutatás) A vagyon felhasználásával kapcsolatos kimutatás Célszerinti kifizetések kimutatása Támogatások kimutatása A közhasznúsági

Részletesebben

SZÉKESFEHÉRVÁR KULTURÁLIS INTÉZMÉNYEI, FEJLESZTÉSI IRÁNYAI, KULTURÁLIS ARCULATA ÉS PROGRAMJAI

SZÉKESFEHÉRVÁR KULTURÁLIS INTÉZMÉNYEI, FEJLESZTÉSI IRÁNYAI, KULTURÁLIS ARCULATA ÉS PROGRAMJAI SZÉKESFEHÉRVÁR KULTURÁLIS INTÉZMÉNYEI, FEJLESZTÉSI IRÁNYAI, KULTURÁLIS ARCULATA ÉS PROGRAMJAI 17 Székesfehérvár kulturális intézményrendszere és hálózata sokszínû, tarka, gazdag és változatos képet mutat.

Részletesebben

Pszichológus etika. Személy voltunk nem pusztán elvehetetlen adottság, hanem egyszersmind embert próbáló feladat is.

Pszichológus etika. Személy voltunk nem pusztán elvehetetlen adottság, hanem egyszersmind embert próbáló feladat is. Pszichológus etika I. Személy voltunk nem pusztán elvehetetlen adottság, hanem egyszersmind embert próbáló feladat is. I. Az etika tárgya A jó fogalma II. Ki határozza meg, mi a jó? III. A hétköznapok

Részletesebben

Csákberény Községi Önkormányzat Képviselo-testületének. 11/2002. (VI. 27.) sz. rendelete. a közmuvelodésrol. A közmuvelodési rendelet kiemelt célja

Csákberény Községi Önkormányzat Képviselo-testületének. 11/2002. (VI. 27.) sz. rendelete. a közmuvelodésrol. A közmuvelodési rendelet kiemelt célja Csákberény Községi Önkormányzat Képviselo-testületének 11/2002. (VI. 27.) sz. rendelete a közmuvelodésrol A kulturális javak védelmérol és a muzeális intézményekrol, a nyilvános könyvtári ellátásról és

Részletesebben

A TURISZTIKAI TERMÉKFEJLESZTÉS HELYI SAJÁTOSSÁGAI VÍZPARTI TELEPÜLÉSEKEN

A TURISZTIKAI TERMÉKFEJLESZTÉS HELYI SAJÁTOSSÁGAI VÍZPARTI TELEPÜLÉSEKEN A TURISZTIKAI TERMÉKFEJLESZTÉS HELYI SAJÁTOSSÁGAI VÍZPARTI TELEPÜLÉSEKEN Sulyok Judit (vezető kutató, Magyar Turizmus Zrt. / doktorjelölt, SZE Regionális- és Gazdaságtudományi Doktori Iskola) Turizmus

Részletesebben

Regélő Fehér Táltos Hagyományőrző Egyesület Dobcsapata

Regélő Fehér Táltos Hagyományőrző Egyesület Dobcsapata Regélő Fehér Táltos Hagyományőrző Egyesület Dobcsapata Magunkról A Regélő Fehér Táltos Hagyományőrző Egyesület Dobcsapata Árpád fejedelem évének Fergeteg havában, 2007 januárjában alakult. Szándékunk az

Részletesebben

Sokáig voltam távol?

Sokáig voltam távol? Sokáig voltam távol? Az olasz lakosság utazási szokásai Kiss Kornélia kutatási igazgató Magyar Turizmus Zrt. Európa hatodik legnépesebb országa Olaszország területe: 301 230 km 2 Lakosainak száma: 58,1

Részletesebben

Interkulturális kommunikáció. Interkulturális szemlélet a nyelvoktatásban

Interkulturális kommunikáció. Interkulturális szemlélet a nyelvoktatásban Interkulturális kommunikáció Interkulturális szemlélet a nyelvoktatásban Kultúra: a szó jelentései az Értelmező szótár+ alapján (Tinta, 2007: 938.) O Mindaz az anyagi, szellemi érték, amelyet az emberi

Részletesebben

A burgenlandi magyar népcsoport

A burgenlandi magyar népcsoport A burgenlandi magyar népcsoport Kelemen László közgazdász, intézményvezető Területfejlesztési Szabadegyetem Soproni Regionális Tudományi Műhely 2012. Március 7 Vázlat: a társadalmi környezet gyökerei,

Részletesebben

Nemzeti értékek és hungarikumok törvényi szabályozása. Gyaraky Zoltán titkár Hungarikum Bizottság

Nemzeti értékek és hungarikumok törvényi szabályozása. Gyaraky Zoltán titkár Hungarikum Bizottság Nemzeti értékek és hungarikumok törvényi szabályozása Gyaraky Zoltán titkár Hungarikum Bizottság Közvetlen előzmények 77/2008. (VI. 13.) OGY határozat a hungarikumok védelméről Magyar Országgyűlés: 1.

Részletesebben

Tartalmi összefoglaló

Tartalmi összefoglaló 1 Tartalmi összefoglaló A jelen Egyezmény célja országaink kultúrájának kölcsönös megismertetése, a tudományos és kulturális intézmények, valamint kutatóintézetek közötti közvetlen kapcsolatok elősegítése,

Részletesebben

A HMJVÖ Liszt Ferenc Ének-Zenei Általános Iskola és Óvoda Jó gyakorlatai: SZÓ-TÁR idegen nyelvi nap

A HMJVÖ Liszt Ferenc Ének-Zenei Általános Iskola és Óvoda Jó gyakorlatai: SZÓ-TÁR idegen nyelvi nap A HMJVÖ Liszt Ferenc Ének-Zenei Általános Iskola és Óvoda Jó gyakorlatai: SZÓ-TÁR idegen nyelvi nap A jó gyakorlat célja Az idegen nyelvi nap során a tanulók különböző idegen nyelvi foglalkozásokon, workshopokon

Részletesebben

Kommunikáció elmélete és gyakorlata. Zombori Judit, pszichológus

Kommunikáció elmélete és gyakorlata. Zombori Judit, pszichológus Kommunikáció elmélete és gyakorlata Zombori Judit, pszichológus Önmenedzselés, karriertervezés Lehetőségek, technikák Mit értünk karrier alatt? Karrier = gyors, sikeres előmenetel, érvényesülés; Karriert

Részletesebben

EGYÜTTMŰKÖDÉSI MEGÁLLAPODÁS

EGYÜTTMŰKÖDÉSI MEGÁLLAPODÁS EGYÜTTMŰKÖDÉSI MEGÁLLAPODÁS amely létrejött a Rábaközi Tájtermék Klaszter tagjai között (a továbbiakban Tagok) az alábbi feltételekkel: Az együttműködési megállapodás megkötésének célja, hogy a klaszter

Részletesebben

Kacsóta Községi Önkormányzat 4/2004. (IV.19.) KT. Rendelete. a közművelődésről

Kacsóta Községi Önkormányzat 4/2004. (IV.19.) KT. Rendelete. a közművelődésről Kacsóta Községi Önkormányzat 4/2004. (IV.19.) KT. Rendelete a közművelődésről Kacsóta községi Önkormányzatának Képviselő-testülete a helyi közművelődési feladatok ellátása érdekében a kulturális javak

Részletesebben

SZAKDOLGOZATI TÉMAJAVASLATOK SZOCIOLÓGIA BA ÉS HAGYOMÁNYOS (ÖTÉVES) KÉPZÉSBEN RÉSZT VEVŐ HALLGATÓK SZÁMÁRA

SZAKDOLGOZATI TÉMAJAVASLATOK SZOCIOLÓGIA BA ÉS HAGYOMÁNYOS (ÖTÉVES) KÉPZÉSBEN RÉSZT VEVŐ HALLGATÓK SZÁMÁRA 1 SZAKDOLGOZATI TÉMAJAVASLATOK SZOCIOLÓGIA BA ÉS HAGYOMÁNYOS (ÖTÉVES) KÉPZÉSBEN RÉSZT VEVŐ HALLGATÓK SZÁMÁRA DR. SZABÓ-TÓTH KINGA 1. Családon belüli konfliktusok, válás 2. Családpolitika, családtámogatási

Részletesebben

Velencei tó Térségfejlesztő Egyesület HVS 2011 LEADER Kritériumok

Velencei tó Térségfejlesztő Egyesület HVS 2011 LEADER Kritériumok A LEADER program a társadalmi-gazdasági szereplők együttműködését ösztönzi az olyan javak és szolgáltatások létrejötte, fejlesztése érdekében, amelyek a lehető legnagyobb hozzáadott értéket biztosítják

Részletesebben

v e r s e n y k é p e s s é g

v e r s e n y k é p e s s é g anyanyelv ápolása kulturális tevékenysége k gyakorlása művészi alkotás szabadsága v e r s e n y k é p e s s é g közös társadalmi szükségletek ellátása K Ö Z K U L T Ú R A közkulturális infrastruktúra működése

Részletesebben

Földi Kincsek Vására Oktatóközpont Programfüzete

Földi Kincsek Vására Oktatóközpont Programfüzete Földi Kincsek Vására Oktatóközpont Programfüzete Előadás- képzés-szaktanácsadás a Börzsöny-Duna-Ipoly Vidékfejlesztési Egyesület szervezésében Helyszín: Földi Kincsek Vására Oktatóközpont (2632, Letkés

Részletesebben

Azaz az ember a szociális világ teremtője, viszonyainak formálója.

Azaz az ember a szociális világ teremtője, viszonyainak formálója. Takáts Péter: A TEREMTŐ EMBER Amikor kinézünk az ablakon egy természetes világot látunk, egy olyan világot, amit Isten teremtett. Ez a világ az ásványok, a növények és az állatok világa, ahol a természet

Részletesebben

A kutatási program keretében a következő empirikus adatfelvételeket bonyolítottuk le

A kutatási program keretében a következő empirikus adatfelvételeket bonyolítottuk le NYELVTANULÁSI MOTIVÁCIÓ AZ ÁLTALÁNOS ISKOLÁSOK KÖRÉBEN: KIHÍVÁSOK AZ EURÓPAI UNIÓHOZ VALÓ CSATLAKOZÁS ELŐTT ÉS UTÁN (T47111) A kutatási program keretében a következő empirikus adatfelvételeket bonyolítottuk

Részletesebben

RECIPROCALITY pályp. Linguistic heritage and diversity. áért Oktatási

RECIPROCALITY pályp. Linguistic heritage and diversity. áért Oktatási RECIPROCALITY pályp lyázat CItizens network to REspect and PROmote Cultural And Linguistic heritage and diversity Hálózat a kulturális lis és s nyelvi örökség g népszern pszerűsítéséért és s fenntartásáé

Részletesebben

Motiváció Mi készteti az embereket a cselekvésre? Hogyan / mivel fokozható ez a késztetés?

Motiváció Mi készteti az embereket a cselekvésre? Hogyan / mivel fokozható ez a késztetés? És mit ír az újság? Motiváció Mi készteti az embereket a cselekvésre? Hogyan / mivel fokozható ez a késztetés? MOTIVÁCIÓ IRÁNY INTENZITÁS IDŐTARTAM A motiváció alapjai Cselekvéseink alapvető indítékai

Részletesebben

A Baranya Zöldút magyar szakaszának bemutatása

A Baranya Zöldút magyar szakaszának bemutatása A Baranya Zöldút magyar szakaszának bemutatása Gonda Tibor 2014. augusztus 30. Vörösmart/Zmajevac A Baranya Zöldút települései A GoGreen projekt keretében kialakított zöldút által lefedett 19 magyarországi

Részletesebben

KÉPVISELŐ-TESTÜLET 36/2007.(XI.27.) Budapest XXI. Kerület Csepel Önkormányzata Kt. rendelete

KÉPVISELŐ-TESTÜLET 36/2007.(XI.27.) Budapest XXI. Kerület Csepel Önkormányzata Kt. rendelete BUDAPEST XXI. KERÜLET CSEPEL ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLET 36/2007.(XI.27.) Budapest XXI. Kerület Csepel Önkormányzata Kt. rendelete az önkormányzat közművelődési feladatairól szóló 37/1998.(XII.15.)Kt.

Részletesebben

Budapest Főváros Terézváros Önkormányzata Képviselő-testületének 24/2004. (V.25.) rendelete az Önkormányzat közművelődési feladatairól

Budapest Főváros Terézváros Önkormányzata Képviselő-testületének 24/2004. (V.25.) rendelete az Önkormányzat közművelődési feladatairól Budapest Főváros Terézváros Önkormányzata Képviselő-testületének 24/2004. (V.25.) rendelete az Önkormányzat közművelődési feladatairól Módosítás: a) 21/2009. (VI. 29.) ör. /2009. VII. 1- Budapest Főváros

Részletesebben

Dr. Halász László az MTA doktora, tudományos tanácsadó

Dr. Halász László az MTA doktora, tudományos tanácsadó Dr. Halász László az MTA doktora, tudományos tanácsadó Szociálpszichológiai Osztály Tel.: közvetlen: 279 6091 mellék: 6091 VH.1. emelet 119. szoba E-mail cím: mailto:halasz[kukac]mtapi[pont]hu PUBLIKÁCIÓK

Részletesebben

Tapolca Város Önkormányzata Képviselő-testületének 39/2012. (XII. 17.) önkormányzati rendelete

Tapolca Város Önkormányzata Képviselő-testületének 39/2012. (XII. 17.) önkormányzati rendelete Tapolca Város Önkormányzata Képviselő-testületének 39/2012. (XII. 17.) önkormányzati rendelete a helyi közművelődésről (módosítással egybefoglalva és lezárva: 2014. december 31.) Tapolca Város Önkormányzatának

Részletesebben

EFOP TÁRSADALMI SZEREPVÁLLALÁS ERŐSÍTÉSE A KÖZÖSSÉGEK FEJLESZTÉSÉVEL

EFOP TÁRSADALMI SZEREPVÁLLALÁS ERŐSÍTÉSE A KÖZÖSSÉGEK FEJLESZTÉSÉVEL EFOP-1.3.5-16 TÁRSADALMI SZEREPVÁLLALÁS ERŐSÍTÉSE A KÖZÖSSÉGEK FEJLESZTÉSÉVEL PÁLYÁZAT CÉLJA: A helyi igényekre, lehetőségekre reflektálva új formalizált vagy nem formalizált kisközösségek létrehozása

Részletesebben

Tematika. FDB 2208 Művelődéstörténet I. (ID 2551 Egyetemes művelődéstörténet)

Tematika. FDB 2208 Művelődéstörténet I. (ID 2551 Egyetemes művelődéstörténet) Tematika FDB 2208 Művelődéstörténet I. (ID 2551 Egyetemes művelődéstörténet) 1. hét: Az emberiség őstörténete, az őskor művészete 2. hét: Az ókori Közel-Kelet 3. hét: Az ókori Egyiptom 4. hét: A minósziak

Részletesebben

Engelberth István főiskolai docens BGF PSZK

Engelberth István főiskolai docens BGF PSZK Engelberth István főiskolai docens BGF PSZK Politológia 2. I. Politikai rendszer funkciói II. A politikai rendszer elemei 2013. I. Politikai rendszer funkciói 1) A társadalom felé 2) A politikai rendszeren

Részletesebben

Vidék Akadémia a vidék jövőjéért 2012. október 16-18., Mezőtúr. Közösségi tervezés

Vidék Akadémia a vidék jövőjéért 2012. október 16-18., Mezőtúr. Közösségi tervezés Vidék Akadémia a vidék jövőjéért 2012. október 16-18., Mezőtúr Közösségi tervezés Sain Mátyás VÁTI Nonprofit Kft. Területi Információszolgáltatási és Tervezési Igazgatóság Területfejlesztési és Urbanisztikai

Részletesebben

Közszolgálati Nemzetközi Képzési Központ

Közszolgálati Nemzetközi Képzési Központ Közszolgálati Nemzetközi Képzési Központ Nemzetközi Közszolgálati Továbbképzési Program A kisebbségi jogok védelmének magyar vonatkozásai Dr. Pákozdi Csaba (PhD, egyetemi docens) főosztályvezető Külügyminisztérium,

Részletesebben

Társadalmi kapcsolathálózat-elemzés

Társadalmi kapcsolathálózat-elemzés A CENTROPE K+F EGYÜTTMŰKÖDÉSI HÁLÓZAT Társadalmi kapcsolathálózat-elemzés Első eredmények Az ÖAR-Regionalberatung GmbH és a CONVELOP cooperative knowledge design gmbh együttműködésében Graz, 2010. február

Részletesebben

SZAKMAI BESZÁMOLÓ. a Nemzeti Kulturális Alap terhére biztosított, vissza nem térítendő támogatás felhasználásáról

SZAKMAI BESZÁMOLÓ. a Nemzeti Kulturális Alap terhére biztosított, vissza nem térítendő támogatás felhasználásáról SZAKMAI BESZÁMOLÓ a Nemzeti Kulturális Alap terhére biztosított, vissza nem térítendő támogatás felhasználásáról Támogatás témája: Múzeumi gyűjtemények tárgyi és szellemi kulturális örökségünk című magyar-román

Részletesebben

2013.09.19. Master of Arts. International Hotel Management and Hotel Companies management. Stratégiai gondolkodás fejlődése

2013.09.19. Master of Arts. International Hotel Management and Hotel Companies management. Stratégiai gondolkodás fejlődése Master of Arts International Hotel Management and Hotel Companies management Stratégiai gondolkodás fejlődése Szükség van-e stratégiai menedzsmentre? Peter Lorange kritikus alapkérdései Gyorsan változó

Részletesebben

Információtartalom vázlata. Az egyiptomi művészet korszakai és általános jellemzői; feladata, célja

Információtartalom vázlata. Az egyiptomi művészet korszakai és általános jellemzői; feladata, célja 1. Ön a szakterületén belül felkérést kap egy mű elkészítésére az ókori egyiptomi művészet Mutassa be az egyiptomi művészet korszakait, az építészet, szobrászat és festészet stílusjegyeit, jellegzetességeit!

Részletesebben

A modern menedzsment problémáiról

A modern menedzsment problémáiról Takáts Péter A modern menedzsment problémáiról Ma a vezetők jelentős része két nagy problémával küzd, és ezekre még a modern a természettudományos gondolkodáson alapuló - menedzsment és HR elméletek sem

Részletesebben

ÁGAZATI SZAKMAI ÉRETTSÉGI VIZSGA TURISZTIKA ISMERETEK EMELT SZINTŰ SZÓBELI VIZSGA MINTAFELADATOK ÉS ÉRTÉKELÉSÜK

ÁGAZATI SZAKMAI ÉRETTSÉGI VIZSGA TURISZTIKA ISMERETEK EMELT SZINTŰ SZÓBELI VIZSGA MINTAFELADATOK ÉS ÉRTÉKELÉSÜK 06. OKTÓBER TURISZTIKA ISMERETEK EMELT SZINTŰ SZÓBELI VIZSGA MINTAFELADATOK ÉS ÉRTÉKELÉSÜK 06. OKTÓBER. tétel Témakör: A turizmus elmélete, a turizmus alapjai, alapfogalmai, tendenciái A turizmus fogalma,

Részletesebben

Kisebbségi és többségi identitáselemek a Volkan-elmélet tükrében. Mirnics Zsuzsanna Nacsa Nella

Kisebbségi és többségi identitáselemek a Volkan-elmélet tükrében. Mirnics Zsuzsanna Nacsa Nella Kisebbségi és többségi identitáselemek a Volkan-elmélet tükrében Mirnics Zsuzsanna Nacsa Nella Az identitás megőrzése, mint sajátos kisebbségi jellemző A kisebbségi identitás része a lényegesnek ítélt

Részletesebben

Történelem adattár. 11. modul A JELENKOR. Elérhetőségek Honlap: Telefon: +3620/

Történelem adattár. 11. modul A JELENKOR. Elérhetőségek Honlap:    Telefon: +3620/ Történelem adattár A JELENKOR 11. modul Elérhetőségek Honlap: www.tanszek.com Email: info@tanszek.com Telefon: +3620/409-5484 Tartalomjegyzék Fogalmak... 2 Európai integráció Globalizáció, globális világ...2

Részletesebben

Az erkölcsi nevelés. Dr. Nyéki Lajos 2016

Az erkölcsi nevelés. Dr. Nyéki Lajos 2016 Az erkölcsi nevelés Dr. Nyéki Lajos 2016 Bevezetés Az erkölcsi nevelés lényegében magatartásformálás, amelynek során a társadalom igényeinek megfelelő tartós magatartásformák kialakítására törekszünk.

Részletesebben

Pannon Helyi Termék Klaszter:

Pannon Helyi Termék Klaszter: Pannon Helyi Termék Klaszter: örökségvédelem és vidéki gazdaságfejlesztés a Nyugat-Dunántúlon Magyar Nemzeti Vidéki Hálózat Magyar Vidékakadémia: Konferencia a helyi termékekről Hévíz, 2011. február 10.

Részletesebben

23. BOLYAI NYÁRI AKADÉMIA 2015. Analitikus program

23. BOLYAI NYÁRI AKADÉMIA 2015. Analitikus program 23. BOLYAI NYÁRI AKADÉMIA 2015 "A nyelv írja a szöveget, a beszéd szövi a szellemet" Kántor Zoltán A kommunikációs kompetenciák fejlesztése tanórán A. Curriculáris szempontok Analitikus program 1. Tanfolyam

Részletesebben

LdU Aktuell. 2010. június. Magyarországi Németek Országos Önkormányzata

LdU Aktuell. 2010. június. Magyarországi Németek Országos Önkormányzata Magyarországi Németek Országos Önkormányzata 1. HIVATALI HÍREK - Kisebbségi önkormányzati választások 2010 - Kérje felvételét a német névjegyzékbe! 2. OKTATÁS - Továbbképzés óvodapedagógusok számára Deggendorfban

Részletesebben

ENSZ TURISZTIKAI VILÁGSZERVEZET (UNWTO)

ENSZ TURISZTIKAI VILÁGSZERVEZET (UNWTO) A TDM RENDSZER FEJLŐDÉSE ÉS ALAPVETŐ IRÁNYELVEI ? TDM ENSZ TURISZTIKAI VILÁGSZERVEZET (UNWTO) Mi a desztináció? A desztináció egy olyan földrajzi terület, ahol a turista legalább egy vendégéjszakát eltölt.

Részletesebben

ÉLETMŰHELY. Mi a program célja?

ÉLETMŰHELY. Mi a program célja? ÉLETMŰHELY Mi a program célja? A kreatív gondolkodás és a kreatív cselekvés fejlesztése, a személyes hatékonyság növelése a fiatalok és fiatal felnőttek körében, hogy megtalálják helyüket a világban, életük

Részletesebben

FEJLESZTÉSI PROJEKTGENERÁLÁS- A SZÜKSÉGES ÉS ELÉGSÉGES ELİRETEKINTÉS. Kolozsváry-Kiss Árpád Ügyvezetı REevolutio Kft.

FEJLESZTÉSI PROJEKTGENERÁLÁS- A SZÜKSÉGES ÉS ELÉGSÉGES ELİRETEKINTÉS. Kolozsváry-Kiss Árpád Ügyvezetı REevolutio Kft. FEJLESZTÉSI PROJEKTGENERÁLÁS- A SZÜKSÉGES ÉS ELÉGSÉGES ELİRETEKINTÉS Kolozsváry-Kiss Árpád Ügyvezetı REevolutio Kft. Nemzetközi és Térségi kihívások nemzetközi gazdasági válság hatásai globális pénzügyi

Részletesebben

Néhány gondolat a projekt menedzsment kommunikációjához

Néhány gondolat a projekt menedzsment kommunikációjához Néhány gondolat a projekt menedzsment kommunikációjához avagy amiről a módszertanok nem írnak dr. Prónay Gábor 6. Távközlési és Informatikai Projekt Menedzsment Fórum 2003. április 10. AZ ELŐADÁS CÉLJA

Részletesebben

0. Nem technikai összefoglaló. Bevezetés

0. Nem technikai összefoglaló. Bevezetés 0. Nem technikai összefoglaló Bevezetés A KÖZÉP-EURÓPA 2020 (OP CE 2020) egy európai területi együttműködési program. Az EU/2001/42 SEA irányelv értelmében az OP CE 2020 programozási folyamat részeként

Részletesebben

Gazdasági alapok Vállalkozási formák október 26.

Gazdasági alapok Vállalkozási formák október 26. Gazdasági alapok Vállalkozási formák 2016. október 26. Globalizáció Globalizáció alatt a különböző társadalmi rendszerek (például a gazdaság, a politika, a kultúra, a kereskedelem és a kommunikáció) nemzetközi

Részletesebben

A TEA ÚTJA KÖZHASZNÚ EGYESÜLET közhasznúsági jelentése 2012. Debrecen, 2013. február 28.

A TEA ÚTJA KÖZHASZNÚ EGYESÜLET közhasznúsági jelentése 2012. Debrecen, 2013. február 28. A TEA ÚTJA KÖZHASZNÚ EGYESÜLET közhasznúsági jelentése 2012. Debrecen, 2013. február 28. 1. A Közhasznú Egyesület rövid bemutatása A társaság neve: Székhelye: Besorolása: A Tea Útja Közhasznú Egyesület

Részletesebben

TÉLETEK K S TEREOT O ÍPI P ÁK K iv an n a k é k pe p n?

TÉLETEK K S TEREOT O ÍPI P ÁK K iv an n a k é k pe p n? ELŐÍTÉLETEK SZTEREOTÍPIÁK Ki van a képen? Előzetes megállapítás Egyediségünkben rejlik erőnk egyik forrása: nincs két ember, aki tökéletesen egyforma lenne... Mivel nem pontosan egyformán szemléljük a

Részletesebben

KOHÉZIÓS POLITIKA 2014 ÉS 2020 KÖZÖTT

KOHÉZIÓS POLITIKA 2014 ÉS 2020 KÖZÖTT INTEGRÁLT TERÜLETI BEFEKTETÉS KOHÉZIÓS POLITIKA 2014 ÉS 2020 KÖZÖTT Az EU kohéziós politikájának következő, 2014 és 2020 közötti időszakával kapcsolatos új szabályokat és jogszabályokat 2013 decemberében

Részletesebben

A Vasi Őrtorony Közhasznú Egyesület a következő LEADER kritériumokat határozta meg célterületenként

A Vasi Őrtorony Közhasznú Egyesület a következő LEADER kritériumokat határozta meg célterületenként A Vasi Őrtorony Közhasznú Egyesület a következő LEADER kritériumokat határozta meg célterületenként Köztisztasági fürdök és mosodák létrehozása, működtetése Célterület azonosító: 1 019 100 1. A projekt

Részletesebben

Szaktanácsadás képzés- előadás programsorozat

Szaktanácsadás képzés- előadás programsorozat Szaktanácsadás képzés- előadás programsorozat Helyszín: Földi Kincsek Vására Oktatóközpont, 2632 Letkés Dózsa György út 22. IDŐ ELŐADÁS SZAKTANÁCSADÁS KÉPZÉS 2014.09.27 Innováció a helyi gazdaság integrált

Részletesebben

Nemzetpolitikai továbbképzés 2014. október 16.

Nemzetpolitikai továbbképzés 2014. október 16. Nemzetpolitikai továbbképzés 2014. október 16. A definíció hiánya Dilemma: - a szuverén állam ismeri/dönti el - az identitásválasztás szabadsága Az ET Parlamenti Közgyűlésének 1201 (1993) sz. ajánlása:

Részletesebben

Sió-Kanál Fesztivál. A Balaton Régió és a Siócsatorna. versenyképes turizmusáért!

Sió-Kanál Fesztivál. A Balaton Régió és a Siócsatorna. versenyképes turizmusáért! Sió-Kanál Fesztivál A Balaton Régió és a Siócsatorna fenntartható és versenyképes turizmusáért! A Balaton Turisztikai Régió, a Siócsatorna településeinek kulturális bemutatkozási lehetősége, turisztikai

Részletesebben

A szürkemarha-szalámitól a fotóstúrákig termékfejlesztési trendek az ökoturizmusban

A szürkemarha-szalámitól a fotóstúrákig termékfejlesztési trendek az ökoturizmusban A szürkemarha-szalámitól a fotóstúrákig termékfejlesztési trendek az ökoturizmusban Pénzes Erzsébet Turizmus Tanszék Pannon Egyetem, Veszprém Magyar Nemzeti Parkok Hete szakmai nap, 2013. június 7. Hortobágy

Részletesebben

Szociológia mesterszak. Pótfelvételi tájékoztató Miskolci Egyetem, BTK, Szociológiai Intézet, 2015.

Szociológia mesterszak. Pótfelvételi tájékoztató Miskolci Egyetem, BTK, Szociológiai Intézet, 2015. Szociológia mesterszak Pótfelvételi tájékoztató 2015. Miskolci Egyetem, BTK, Szociológiai Intézet, 2015. JELENTKEZÉSI HATÁRIDŐ: AUGUSZTUS 10! JELENTKEZNI LEHET: www.felvi.hu Részletes tájékoztató a képzésről:

Részletesebben

CSUPOR KERT. Kulturális- és alkotóközpont az Őrségben KASZÁS A KULTURÁLIS HAGYATÉKÖRZO EGYESÜLET PAJTASZÍNHÁZ GALÉRIA PAJTASZÍNHÁZ GALÉRIA

CSUPOR KERT. Kulturális- és alkotóközpont az Őrségben KASZÁS A KULTURÁLIS HAGYATÉKÖRZO EGYESÜLET PAJTASZÍNHÁZ GALÉRIA PAJTASZÍNHÁZ GALÉRIA CSUPOR KERT Kulturális- és alkotóközpont az Őrségben KASZÁS A I KULTURÁLIS HAGYATÉKÖRZO EGYESÜLET V I S 1 Z Á K KASZÁS A I KULTURÁLIS HAGYATÉKÖRZO EGYESÜLET TÖRTÉNETÜNK Két évvel később egy újabb vállalkozásba

Részletesebben

SPÓROLJUNK AZ IRODAI REZSIN

SPÓROLJUNK AZ IRODAI REZSIN A SZERZŐI KÖNYVKIADÁS FORRADALMA II. Évad, 2. Szám, 2015. 07. A HÓDÍTÓ ÍR Egy kis whisky-történelem A TŐZSDEI ROBOT Barát vagy ellenség? INGYENES TECHNOLÓGIA ÉS ÜZLET MÁSKÉPP SPÓROLJUNK AZ IRODAI REZSIN

Részletesebben

Hévíz Az élet forrása. A Hévíz TDM Egyesület tevékenysége és céljai

Hévíz Az élet forrása. A Hévíz TDM Egyesület tevékenysége és céljai Hévíz Az élet forrása A Hévíz TDM Egyesület tevékenysége és céljai Hévízi turizmusa számokban Magánszállás 812 ház 2240 szoba 4692 ágy Kereskedelmi szállás 20 Hotel (3-5 * ) 2078 szoba 5814 ágy Összesen

Részletesebben

Hídépítés és integráció sokszínű társadalmakban

Hídépítés és integráció sokszínű társadalmakban Tisztelt résztvevő, Köszönjük, hogy támogatja kutatásunkat és segít megtalálni az államok és etnikailag sokszínű csoportok vagy egyéb kisebbségi közösségek (beleértve a nyelvi, vallási, kulturális, és

Részletesebben

A munka világával kapcsolatos tulajdonságok, a kulcskompetenciák

A munka világával kapcsolatos tulajdonságok, a kulcskompetenciák Zachár László A munka világával kapcsolatos tulajdonságok, a kulcskompetenciák HEFOP 3.5.1. Korszerű felnőttképzési módszerek kidolgozása és alkalmazása Tanár-továbbképzési alprogram Szemináriumok Budapest

Részletesebben

Szakács András. Kultúra és kohézió

Szakács András. Kultúra és kohézió Szakács András Kultúra és kohézió A kultúráról sokat beszélünk, de nagyon keveset tudunk arról, hogy milyen szerepet szánnak neki az európai integrációs folyamatokban. Hiányérzeteinkre választ adhat a

Részletesebben

Tájház. Javaslat a. Mezőkovácsháza települési értéktárba történő felvételéhez. 1. melléklet a 114/2013. (IV. 16.) Korm.

Tájház. Javaslat a. Mezőkovácsháza települési értéktárba történő felvételéhez. 1. melléklet a 114/2013. (IV. 16.) Korm. 1. melléklet a 114/2013. (IV. 16.) Korm. rendelethez Javaslat a Tájház Mezőkovácsháza települési értéktárba történő felvételéhez Készítette: Strifler Károlyné Mezőkovácsháza, 2016. november 30. HELYI ÉRTÉK

Részletesebben

TestLine - Gazdasági és jogi ismeretek Minta feladatsor

TestLine - Gazdasági és jogi ismeretek Minta feladatsor soport: Felnőtt Név: Ignécziné Sárosi ea Tanár: Kulics György Kidolgozási idő: 68 perc lapfogalmak 1. z alábbi táblázatban fogalmakat és azok meghatározásait találja. definíciók melletti cellák legördülő

Részletesebben

Társadalomismeret és jelenismeret

Társadalomismeret és jelenismeret Társadalomismeret és jelenismeret I. A társadalmi szabályok ( 2 ): 1. Ismertesse a társadalmi együttélés alapvető szabályait, eredetüket és rendeltetésüket! 2. Mutassa be a hagyomány szerepét a társadalom

Részletesebben

Helyi Fejlesztési Stratégia (MUNKAANYAG) 1. INTÉZKEDÉS

Helyi Fejlesztési Stratégia (MUNKAANYAG) 1. INTÉZKEDÉS Helyi Fejlesztési Stratégia 2014-2020 (MUNKAANYAG) INTÉZKEDÉSEK 1. INTÉZKEDÉS 1. Intézkedés megnevezése A településeken működő, az ott élők helyben maradását elősegítő szolgáltatások körének bővítése,

Részletesebben

42. Kultúra keretprogram: változik, hogy változatlan maradjon?

42. Kultúra keretprogram: változik, hogy változatlan maradjon? 42. Kultúra keretprogram: változik, hogy változatlan maradjon? Kultúra keretprogram: változik, hogy változatlan maradjon? 2000. óta létezik az Európai Unió egységes kultúratámogató programja. A korábbi

Részletesebben

Magyar Fejlesztési Központ október 12.

Magyar Fejlesztési Központ október 12. Magyar Fejlesztési Központ 2015. október 12. Létrehívás A magyar Kormány felismerte, hogy a 2014-2020-as programozási időszakban Magyarország számára rendelkezésre álló, az Európai Strukturális és Beruházási

Részletesebben

A tehetséggondozás és a gazdasági élet szereplőinek kapcsolata. Dr Polay József Kuratóriumi elnök A Nagykanizsai Kereskedelmi és Iparkamara elnöke

A tehetséggondozás és a gazdasági élet szereplőinek kapcsolata. Dr Polay József Kuratóriumi elnök A Nagykanizsai Kereskedelmi és Iparkamara elnöke A tehetséggondozás és a gazdasági élet szereplőinek kapcsolata Dr Polay József Kuratóriumi elnök A Nagykanizsai Kereskedelmi és Iparkamara elnöke EU célkitűzések Az Európa Parlament ajánlása 1994./1248

Részletesebben

Egység. Egység. Tartalom. Megjegyzés. Az egység jelentősége, jellemzői és különböző megjelenései. Az egység szerepe ebben a műben.

Egység. Egység. Tartalom. Megjegyzés. Az egység jelentősége, jellemzői és különböző megjelenései. Az egység szerepe ebben a műben. Tartalom Az egység jelentősége, jellemzői és különböző megjelenései. Az egység szerepe ebben a műben. Megjegyzés Az egység a mű egyik alapelve. Fogalmát, különböző megjelenéseit több téma tárgyalja a műben,

Részletesebben

Audi Hungaria Iskola. Audi Hungaria Óvoda

Audi Hungaria Iskola. Audi Hungaria Óvoda Küldetésünk: A gyermek személyiségének fejlesztése családias környezetben Alapítás: 2012-ben az Audi Hungaria Iskola Intézményegységeként Két, 25-25 fős vegyes korosztályú csoport Egész napos felügyelet

Részletesebben

Együtt könnyebb, avagy válság más szemmel - érdekek, értékek, közösségek -

Együtt könnyebb, avagy válság más szemmel - érdekek, értékek, közösségek - Együtt könnyebb, avagy válság más szemmel - érdekek, értékek, közösségek - Kolozsvár, 2010. július 29. Kósa András László Közéletre Nevelésért Alapítvány Mit nevezünk válságnak? Definíció: rendkívüli helyzet,

Részletesebben