PEDAGÓGIAI PROGRAM. Szent András Katolikus Általános Iskola

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "PEDAGÓGIAI PROGRAM. Szent András Katolikus Általános Iskola"

Átírás

1 PEDAGÓGIAI PROGRAM Katlikus Általáns Iskla Jóváhagyta:,. év. hónap. nap. Fenntartó

2 Katlikus Általáns Iskla Pedagógiai prgram Tartalm 1. BEVEZETŐ A Pedagógiai prgram célja, feladata Jgszabályi háttér Az intézmény helyzete, háttere AZ ISKOLA NEVELÉSI PROGRAMJA Az isklában flyó nevelő-ktató munka pedagógiai alapelvei, értékei, céljai, feladatai, eszközei, eljárásai Alapelvek, értékek Célk, feladatk A személyiségfejlesztéssel kapcslats pedagógiai feladatk Nevelési területek Tanulási területek Teljes körű egészségfejlesztés A teljes körű egészségfejlesztés Az elsősegélynyújtási alapismeretek elsajátításával kapcslats isklai terv A közösségfejlesztéssel kapcslats feladatk Közösségek A média szerkesztésében részt vevők tevékenysége, céljai A kiemelt figyelmet igénylő tanulókkal kapcslats pedagógiai tevékenység A sajáts nevelési igényű tanulók isklai ktatása Beilleszkedési, magatartási nehézségekkel összefüggő pedagógiai tevékenység A tanulási kudarcnak kitett tanulók felzárkózását segítő prgramk A tehetség és a képesség kibntakzását segítő tényezők A szciális hátrányk segítését jelentő tevékenység A gyermekvédelemmel összefüggő pedagógiai tevékenység A tanulóknak az intézményi döntési flyamatban való részvételi jgai, gyakrlásának rendje A pedagógusk helyi intézményi feladatai, az sztályfőnöki munka tartalma, az sztályfőnök feladatai Kapcslattartás a tanulókkal, a szülőkkel, az iskla partnereivel A tanulók értékelése A tanulmányk alatti vizsgák szabályai Az értékelés rendje A vizsgatárgyak részei és követelményei A felvétel és átvétel helyi szabályai Az első sztálysk beisklázása / 80

3 Pedagógiai prgram Katlikus Általáns Iskla Átvétel más intézményből Az iskla könyvtár-pedagógiai prgramja AZ ISKOLA HELYI TANTERVE A helyi tanterv óraszámai A választtt kerettanterv megnevezése A választtt kerettanterv feletti óraszámk A választtt kerettanterv típusa A helyi tanterv bevezetésének ütemezése Az ktatásban alkalmazható tankönyvek és más taneszközök kiválasztásának elvei A nemzeti alaptantervben meghatárztt pedagógiai feladatk helyi megvalósítása A mindennaps testnevelés, testmzgás megvalósításának módja A választható tantárgyak, fglalkzásk szabályai A tanuló tanulmányi munkájának ellenőrzési és értékelési módja, a magatartás és szrgalm minősítésének elvei A tanulók ellenőrzése, értékelése Az isklai beszámltatás, az ismeretek számnkérésének követelményei, frmái Szöveges értékelés Értékelés érdemjeggyel Az ismeretek számnkérésének követelményei Az isklai beszámltatásk frmái, rendje, krlátai, a tanulók tudásának értékelésében betöltött szerepe, súlya Az tthni (napközis és tanulószbai) felkészüléshez előírt írásbeli és szóbeli feladatk meghatárzásának elvei, krlátai A tanulók magatartásának, szrgalmának értékelése, minősítési frmái Jutalmazás, büntetés frmái A csprtbntásk és az egyéb fglalkzásk szervezési elvei Az egészségfejlesztéssel összefüggő isklai feladatk Az iskla egészségnevelési és környezeti nevelési elvei Az iskla egészségnevelési elvei Az iskla környezeti nevelési elvei A gyermekek, tanulók esélyegyenlőségét szlgáló intézkedések Záró rendelkezések Legitimációs záradék Ratifikációs záradék / 80

4 Katlikus Általáns Iskla Pedagógiai prgram Istenem, fiatalk közé vezettél, hgy tanítsam, neveljem őket. Add, Uram, hgy személyes példámmal hzzád közelebb vezethessem diákjaimat, akik szmjúhzzák az igazságt, hgy életük mind teljesebb- szebb, bldgabblehessen. Amen. (Krzenszky Richárd) 3 / 80

5 Pedagógiai prgram Katlikus Általáns Iskla 1. BEVEZETŐ 1.1. A Pedagógiai prgram célja, feladata A nevelő és ktató munka az isklában Pedagógiai prgram szerint flyik. A Pedagógiai prgramt a nevelőtestület fgadja el és a fenntartó hagyja jóvá. A Pedagógiai prgramt nyilvánsságra kell hzni Jgszabályi háttér A Pedagógiai prgram tartalmát a nemzeti köznevelésről szóló évi CXC. Törvény, valamint a 20/2012. (VIII. 31.) a nevelési-ktatási intézmények működéséről és a köznevelési intézmények névhasználatáról szóló EMMI rendelet, az 51/2012. EMMI rendelet határzza meg Az intézmény helyzete, háttere Isklánk a belvárs szívében található, közvetlenül a Keresztelő Szent Jáns Római Katlikus Plébánia mellett. Isklánk élő, egyházi közösség, amely éli és átadja a hitet. Nyíltan vállalja a katlikus hitet, ember- és világképet, s az ebből fakadó erkölcsi igényességet. 8 évflyams katlikus általáns iskla, ami évflyamnként két (szükség szerint hárm) sztállyal, igény szerint az alsó tagzatn napközivel, a felső tagzatn tanulószbával működik. Katlikus iskla lévén a hittan ktatása beépül tanulóink órarendjébe. Az iskla, figyelembe véve Szentendre várs különleges adttságait (művészetek, kultúra, idegenfrgalm), valamint a régió isklái között elfglalt helyzetét, kiemelten kezeli az ének-zene, és az idegen nyelv ktatását. Az iskla beisklázási körzete: Szentendre várs és vnzáskörzetében lévő települések. Az iskla rövid története: Isklánk épületében 1890-től érseki leányiskla működött, amely később óvdával és plgári isklával bővült. Az épület az l948-as államsítást követően állami isklának adtt helyet, majd a rendszerváltzás után 1991-ben a Római Katlikus Egyházközség visszaigényelte az épületet egyházi iskla működtetése céljából. Az 1992/93-as tanévben az önkrmányzati iskla keresztény tagzataként két első sztállyal indultunk. Az 1996/97-es tanévben, amikr hajdani elsőseink az 5. sztályba léptek, az intézmény teljes egészében átkerült a Római Katlikus Egyházközség tulajdnába és irányítása alá. Ekkr vette fel az iskla nak, a várs védőszentjének nevét óta tartó flyamats bővítéseknek és felújításknak köszönhetően ma már a várs egyik legszebb, és legkeresettebb isklája vagyunk. 4 / 80

6 Katlikus Általáns Iskla Pedagógiai prgram 2. AZ ISKOLA NEVELÉSI PROGRAMJA 2.1. Az isklában flyó nevelő-ktató munka pedagógiai alapelvei, értékei, céljai, feladatai, eszközei, eljárásai Alapelvek, értékek A katlikus isklában az ktatásnak és a nevelésnek meg kell felelnie a katlikus tanítás elveinek; az ktatóknak pedig ki kell tűnniük helyes tanításukkal és becsületes életükkel. (CIC 803.) Pedagógiai tevékenységünk a fent idézett elvárásnak megfelelően tehát: keresztény értékrendre épít, biztsítja a keresztény gndlkdás jelenlétét, a nevelő jelleg dminál, a nemzeti értékeket szlgálja, fnts szerepet szán az egyházi és a nemzeti hagymányknak. A diák személyisége a pedagógus személyiségének megnyilvánulásai által fejlődik. Ezért különleges felelősség hárul mind szakmailag, mind mrálisan a pedagóguskra. Nagy a jelentősége a tudásnak, az ismereteknek; értékknfliktus esetén aznban az emberi mrált magasabb rendű követelménynek kell tartani az ismeretnél, a személyiség harmóniáját, belső békéjét az érvényesülésnél. Isklánk az egyetlen katlikus általáns iskla, mely régiónkban működik. Létrehzását katlikus családk és hívő pedagógusk közös igénye hívta életre. Ezért küldetésünk megvalósításában méltó partnereink azk a családk, akiknek élete középpntjában a hit, a szeretet, a megértés áll. Azn fáradzunk, hgy tvább erősítsük isklánk családias jellegét. Fntsnak tartjuk, hgy tevékenységünk fő alapelve a gyerekközpntúság legyen, amely az empátiát, a pzitív késztetést, a támgatást, a bizalmat, az önbizalm növelését, a sikerhez való segítést és a szeretetet jelenti számunkra. Vállaljuk, hgy közösségünk flyamatsan éli és átadja gyermekeinknek a katlikus hitet. Intézményünkben a Katlikus Egyház évezredes hagymányai alapján, annak értékrendjéhez, nevelési elveihez igazdva, a fenntartó elvárásainak megfelelően alakítttuk ki Pedagógiai prgramunkat. Ennek alapján szervezzük a tanórákat és az azt követő szabadidős fglalkzáskat Célk, feladatk Isklánk pedagógiai munkájának céljai: A diákkat segítse abban a flyamatban, hgy a keresztény értékekre építve művelt emberré, gazdag (szépre, jóra fgékny) személyiséggé, Istent és embertársait szerető, felelős plgárrá, tisztességes és emberséges, alktásra és bldgságra képes emberré váljanak. Az iskla közösségének elégedettségére való törekvés, ezen belül: a hitéletbeli fejlődés, a tudás, a fegyelem, a tvábbtanulásra való felkészítés fntssága. 5 / 80

7 Pedagógiai prgram Katlikus Általáns Iskla A diákk mrális és esztétikai szemléletének alakítása, kgnitív és kmmunikációs képességeinek, az értékes tudás és az értékes alktásk iránti igényének megalapzása. A tanítási tartalmak feldlgzásának flyamatában ismereteket közvetítsen, alapvető képességeket és alapkészségeket fejlesszen. Megalapztt, érvényes és személyes értékrendet alakítsn ki, illetve azt segítse elő. A kudarctűrés és a siker készségeit fejlessze. Az önálló, felelős állásfglalás, cselekvés alapjait és (életkrnak, fejlettségi fknak, saját személyiségjegyeknek megfelelő) készségeit kimunkálja. Magas színvnalú és skrétű ismeretközléssel és hatékny szakmai munkával fejlessze a tanulók önálló prblémamegldó, gndlkdó képességét, készségét és a kreativitást. A liturgiába való aktív bekapcslódásra ösztönözze tanítványainkat. Nagy művészek, tudósk hithez, egyházhz való visznya, a gndlkdásra, a szellem fejlődésére gyakrlt hatása álljn példaként diákjaink előtt. Magyarságunk gyökereinek megismertetése (nyelv, történelem, magyarságtudat) Hagymányaink, ünnepeink megismertetése, átörökítése, élővé tétele (néptánc, kézműves fglalkzásk, stb.). A kulturált szórakzás igényének kialakítása (tánc és illemtan). Az isklában flyó nevelő-ktató munka feladatai: Isklánk egyik igen fnts feladata, hgy tanulóink a hitüket felnőtt módn ismerő, azért kiálló, mellette elkötelezett hívő keresztényekké váljanak. Ugyanakkr minden lehetőséget megadunk, hgy talentumait minden gyermek kamatztathassa. Isklánk gyermekközpntú, nem a gyermeknek mindent megengedő kiszlgálói értelemben, hanem a keresztény szeretetből fakadó igényes követelmények következetes megvalósítása értelmében. Mindezt humánus, feszültségmentes légkörben valósítjuk meg, ahl tanulóink biztnságban érzik magukat. A nevelő egy szelektív hatásrendszert működtet munkája srán, aminek ő a frrása, elsődlegesen a személyes példaadásával. Azaz a gyermek pzitív megnyilvánulásait tapasztalva elismeréssel, jóváhagyással, jutalmazással reagál. Ugyanakkr ezzel párhuzamsan a negatív magatartásfrmákra tiltással, kritikával, szankcióval válaszl. Isklánk feladata: Segítse elő az egyéni életélmények szerzését, az egyéni képességek kibntakzását a hitélet erősítését szlgáló prgramkban (liturgikus szlgálat, lelkigyakrlat, zarándklat, stb.), az órai munkában és a tanórán kívüli tevékenységekben (napközi, tanulószba, szakkörök, kirándulás, isklaújság, stb.). Fejlessze a tanulók prblémamegldó gndlkdását, az összefüggések felismerését, a mrális kérdések megítélését sztályfőnöki órák, tananyag elsajátítása srán. Tehetséggndzó és felzárkóztató prgramkkal támgassa az egyéni képességek kibntakzását. Teremtsen a diákk számára életkruknak megfelelő frmájú és jelentőségű döntési 6 / 80

8 Katlikus Általáns Iskla Pedagógiai prgram helyzeteket. Mutassa fel szentek, ismert egyházi és elismert személyiségek által követésre méltó példákat. Segítse elő a személyes meggyőződés, keresztény világszemlélet és világkép kialakítását és érzelmi-szellemi megerősítését, személyre és knkrét közösségekre szabtt feladatk alapján. Hzzn létre knstruktív, jellegzetes, tartalmas és felelős, szellemi arculattal rendelkező alktó (kis)közösségeket, ahl a tanuló a közösségben való élet srán fejlessze önismeretét, együttműködési készségét, akaratát, segítőkészségét, szlidaritásérzését, empátiáját. Törekedjen azknak a hátrányknak a csökkentésére, amelyek a gyermekek szcikulturális környezetéből vagy eltérő ütemű éréséből fakadnak. Isklánk Pedagógiai prgramjának kiemelt területei: Hitéleti nevelés Nemzeti öntudatra nevelés Ének-zene Idegen nyelv Tehetséggndzás Felzárkóztatás Néptánc, társastánc és illemtan Szabadidő kulturált eltöltése Eszközök, eljárásk Nevelő-ktató munkánk eljárásainak, eszközeinek igazdnia kell a tanulók életkri sajátsságaihz, értelmi fejlettségéhez, képességeihez, a pedagógusk személyiségéhez. Az eljárásk, eszközök alkalmazásának egyetlen törvénye van: a módszerek, eljárásk kmbinációja. Kiemelten kezeljük az iskla értékelési rendszerét, a dicséretet, sztályzást, jutalmazást, stb. Napjaink pedagógiai gyakrlata, tapasztalata, valamint a nevelés kiemelt szerepe a nevelőktató munka srán megkívánja, hgy a módszereket a nevelés flyamatában betöltött szerepük alapján csprtsítsuk. Ennek alapján az alábbi csprtsítás végezhető el: a meggyőzés módszerei (az ktatás, példaképállítás, önbírálat, beszélgetés, tudatsítás, stb.) a tevékenység megszervezésének módszerei (gyakrlás, követelés, ellenőrzés, értékelés, játéks módszerek, stb.) a jó magatartásra ható, ösztönző módszerek (bíztatás, elismerés, dicséret stb.) a jutalmazás frmái (szóbeli dicséret, írásbeli dicséret - fkzatkkal, klevél, kitüntetés, jutalmkönyv, tárgyi jutalm, tábrzás, nevelőtestületi dicséret, díj stb.) 7 / 80

9 Pedagógiai prgram Katlikus Általáns Iskla a büntetés frmái (szóbeli figyelmeztetés, határztt rendreutasítás, sztályfőnöki figyelmeztetés, intés, rvás, igazgatói figyelmeztetés, intés, rvás, nevelőtestület elé idézés, szigrú megrvás, isklai prgramktól való eltiltás) a nevelés sikerét veszélyeztető körülmények kizárását célzó módszerek (felügyelet, ellenőrzés, figyelmeztetés, elmarasztalás, tilalm, stb.). Nevelési céljaink megvalósulását akkr tekintjük sikeresnek, ha isklánk diákjai a keresztény értékekre építve művelt emberré, gazdag (szépre, jóra fgékny) személyiséggé, Istent és embertársait szerető, bldg, felelős emberré válnak magyarságunk gyökereit megismerve, nemzeti kultúránkat megőrzik, és tvábbadják zenei élményüknek köszönhetően, fgéknyak lesznek a szépre, mely által egy lelki többletet kapnak a helyi tantervben meghatárztt követelményeket képességeiknek megfelelően teljesítik rendelkeznek lyan ismeretekkel, készségekkel, amelyek képessé teszik arra, hgy a középisklás követelményeknek a későbbiekben megfeleljenek ismerik a közösségben éléshez szükséges szabálykat, alapvető magatartásnrmákat igénylik a szabadidő kulturált eltöltését A személyiségfejlesztéssel kapcslats pedagógiai feladatk Az iskla pedagógiai munkájának középpntjában a tanulók tudásának, értelmi, erkölcsi, szciális, testi képességeinek, készségeinek, egész személyiségének fejlődése, fejlesztése áll. A személyiségfejlesztő tevékenység fkzats, több éves munkát felölelő flyamat. Képességei alapján mindenkit az ptimális szintre szeretnénk eljuttatni. Az iskla nemcsak a tanulásnak és a munkának színtere, hanem a színes, skldalú isklai életnek is. Lehetőséget biztsít a különböző szakköröknek, sprt-, énekkari és zenei fglalkzásknak, könyvtári óráknak, kirándulásknak és ünnepélyeknek. Segítjük a bennük rejlő összes egyéni érték, képesség kibntakztatását, gyarapítását. Olyan tanítási módszereket alkalmazunk, melyeknek feladata a gyermek személyiségfejlődését elősegítő lehetőségek felfedezése, felfedeztetése és erősítése, valamint a hátráltató tényezők csrbítása. Pl.: az első sztályban az lvasás tanítása a Meixner módszer szerint történik kisisklás krban a szenzrs készségek fejlesztése a számlás-lvasás terén a tanulás segítése, figyelem-emlékezet fejlesztéssel a lgikus gndlkdási készség fejlesztése a prblémamegldó képesség fejlesztése a manuális készségek fejlesztése (múzeumk közreműködésével) a megismerési vágy és alktó tevékenység iránti igény felkeltése. 8 / 80

10 Katlikus Általáns Iskla Pedagógiai prgram A gyermek személyiségfejlődésének értékelése az sztályfőnöki órán, szaktárgyi órán, havi nevelési értekezleten, félévi értekezleten, szülői értekezleten, fgadó órákn és minden felmerülő prblémahelyzetben történik. Az értékelés alapja a házirend és a Pedagógiai prgram erkölcsi elvárásai, nevelési céljai és feladatai. Ha a gyermek személyiségének fejlesztésekr súlys prblémák lépnek fel, a nevelési tanácsadó szakembereihez lehet frdulni Nevelési területek Értelmi nevelés A természetes kíváncsiság kiaknázásával, a megismerési vágy felkeltésével és ébrentartásával, a tanulás értelmének és hasznának megmutatásával kiépítjük a gyermekekben a tanulás, az ismeretek bővítése és megújítása iránti nyitttságt. Optimális esetben munkánk srán dáig jutunk el, hgy tanulóink örömüket lelik a tanulásban, és természetesnek veszik azt. Amennyiben ezt, mint nevelési eredményt el tudjuk érni, az azt jelenti, hgy a tanulók flyamatsan krszerűsítve és bővítve ismeretrendszerüket, a flytn váltzó élethelyzeteket, a belőlük adódó feladatkat és prblémákat sikeresen tudják megldani. Arra törekszünk, hgy egész munkánkat a kmplexitás elve hassa át. Ehhez elengedhetetlen a gyakri és megalapztt sikervisszajelzés és a tanulmányi feladatk megldásáhz csatlakzó segítségadás a pedagógus részéről. Mélyen elítéljük és kerüljük a nevelői közömbösséget. Érzelmi nevelés Szükség van ésszerű krlátkra, amelyek védik gyermekeinket (Tízparancslat, házirend). Biztnságs, szerető légkörben kell felnőniük, nem szabad lermblni bennük a szépbe, jóba vetett bizalmukat, játéks kedvüket, azt a képességet, hgy tudjanak csdálkzni. Ugyanakkr rá kell vezetnünk őket a rendezett, fegyelmezett életre, illetve arra, hgy tetteiknek következményei vannak. Nehéz feladat gyerekeinket önfegyelemre nevelni, de szükséges, mert elmulasztásával súlysan ártunk nekik. A nevelés és ktatás tudatsan megtervezett tevékenység. Ennek srán fejlesztjük a gyermekek személyiségét, kialakítjuk felelősségérzetüket. Fnts feladatunk vnzóvá tenni a keresztény értékrend alapvető elemeit, hgy az anyagias világ kihívásai helyett minden esetben ezt válasszák. Alázatra, türelemre, megbcsátásra nevelünk. Tudniuk kell: csak akkr várhatnak megbcsátást és elfgadást másktól, ha ők is ezt gyakrlják embertársaikkal. Őszinteségre neveljük a gyerekeket, bemutatva, hgy az törvényszerűen vnzza maga után a megbcsátást és a megbékélést. Istennek mindannyiunkkal terve van, mindenkinek feladata, küldetése van. Fentiekkel összhangban négy alapértéket vésünk kitörölhetetlenül a gyerekek szívébe: az igazság, jóság, szépség, és szentség értékét. Célunk, hgy a megfgalmaztt feladatk nemcsak az iskla, hanem a család és az egyház színterén is érvényre jussanak. Ennek érdekében erősítjük kapcslatainkat a szülőkkel és az Egyházközség tagjaival közös prgramk szervezésével. Célunkat elértnek tekintjük, ha tanulóink viselkedésében tapasztaljuk a fent megfgalmazttakat. Hitéleti nevelés A keresztény kultúra frrása és célja is Isten. Az iskla egyházi jellegéből fakad, hgy az evangélium tanítását, az egyházi kultúrát, az egyház kultúrateremtő szerepét, a nagy művészek és tudósk hithez, egyházhz való visznyát, a gndlkdásra, a szellem fejlődésére gyakrlt hatását, minél tökéletesebben megismertetjük tanulóinkkal. A hitre nevelés nem 9 / 80

11 Pedagógiai prgram Katlikus Általáns Iskla csak a hittan órákn történik, hanem a pedagógusk, szülők életvitelével és személyes példamutatásával is. Elsődleges cél aznban a diákk személyes istenkapcslatának kialakítása. Hitéleti nevelésünk színterei Állandó hitéleti prgramk: hétfő reggelenként 7.50-kr közös imán veszünk részt a trnateremben a tanítás kezdetén és végén a tanulók az órát tartó pedagógussal közösen imádkznak, ill. életkrunknak megfelelően mesével, történettel, az aznapi evangéliummal hanglódnak rá a napra egyházi ünnepekről közös szentmisén emlékezünk meg, az éves munkaterv alapján az éves munkaterv alapján havnta egy alkalmmal az iskla tanulói isklamisén vesznek részt a Péter-Pál Templmban (vasárnapnként pedig a saját plébániájukn) az sztály-, illetve isklamisék időpntjai az éves prgramban kerülnek meghatárzásra a tanévet közös, ünnepi szentmisével kezdjük és fejezzük be (Veni Sancte, Te Deum) az étkezések előtt és végén a tanulók az ebédeltetős tanárral közösen imádkznak Nap (vetélkedők, játékk) adventi hetek (december) Rráté, agapé karácsnyi lelkigyakrlat, gyónási lehetőség közös karácsnyi ünnepség nagyböjti hetek mindennap közös imádkzás a káplnában nagyböjti lelkigyakrlat, gyónási lehetőség Keresztút járás Pünkösd környékén 3. évflyam elsőáldzása Időszaks hitéleti prgramk: atyák, szerzetesek meghívása hittan, illetve sztályfőnöki órákra sztályk vállalása az adventi, nagyböjti időszakban sztályk egészéves karitatív munkája Erkölcsi nevelés Erkölcsi elvárásk a pedagógusktól Ahhz, hgy a diákk harmnikus, kellő önismerettel rendelkező, Istent és embertársat szerető emberekké váljanak, a pedagógusnak is ilyennek kell lennie. A katlikus iskla sajáts jellegének biztsítéka nagy részben az tt tanítók tevékenységén és tanúságtételén múlik. 10 / 80

12 Katlikus Általáns Iskla Pedagógiai prgram Pedagógusaink személyes példamutatásukkal nevelnek. Dlgzóink élete álljn összhangban az általa és az iskla által képviselt értékekkel. Családi háttere legyen rendezett. A pedagógus szavai és tettei mindig összhangban álljanak, hiszen mindennél nagybb veszélyt jelent a gyerekek számára a hamis tanúságtétel. Pedagógusainktól elvárjuk a hagymánytiszteletet és a megalapztt jövőkép ismeretét. Hivatásunk az, hgy évezredek kincseit adjuk tvább egy új generációnak. Isklánkban tanító tanárainktól elvárjuk: pntsan tt legyenek az sztályban, megakadályzzák, megelőzzék a rendetlenségeket óráikra jól felkészülve lépjenek az sztályba, ezzel megelőzik a tanulmányi és fegyelmezési nehézségeket csak akkr büntessenek, ha feltétlenül szükséges, inkább figyelmeztessék növendékeit, lássák el őket jó tanáccsal szrgalmazzák a füzetek rendezettségét, az isklai felszerelés és a benyújtandó dlgzatk tisztaságát a naplókat tartsák rendben, hgy mindennap bárkinek bemutathassák, aki azt megtekinteni kívánja egyházi és állami ünnep közeledtével mndjanak néhány szót, ha lehet, életpéldával. Pedagógusainkat alapvetően a vidámság, játéksság jellemezze, hiszen a gyerekek több időt töltenek az isklában, mint tthn. Lényeges, hgy a tanárk el tudják fgadni a gyerekeket lyannak, amilyenek. Tiszteljék és szeressék mindegyikük egyéniségét. Új pedagógus felvételénél mérlegeljük, hgy milyen feladatt bízunk rá. Ennek ismeretében döntjük el, hgy a képzettség, rátermettség és vallási háttér hármas követelményéből melyiket milyen súllyal vesszük figyelembe. Flyamats fejlődésünk érdekében szakmai és lelki tvábbképzéseken veszünk részt: a várs, a fővárs, a KPSZTI szervezésében nevelési értekezletek esetenként bemutató órával tanári lelki gyakrlatk, elmélkedések, kirándulásk. Célunkat elérjük, ha pedagógusaink ezen elveknek megfelelően végzik munkájukat. Erkölcsi elvárásk a tanulóktól Az iskla tanulói különböző társadalmi rétegekből, családi háttérből, egyházból érkeznek isklánkba. Az egységes erkölcsi elvárásk segítik őket a fejlődésben. Alapvető, hgy elfgadják és befgadják az iskla tisztességre, becsületességre, felelős magatartásra irányuló nevelését, és ezt tudatsan ne akadályzzák. Tartsák be az emberi kapcslatk szabályait. Tanulóink számára igazi útravaló a küldetéstudat kialakulása: Ti vagytk a világ világssága! (Mt 5,14) Gyerekeink vegyenek részt az egyházi prgramjainkn (ünnepi szentmisék, vasárnapi misék, sztálymisék, közös imák, adventi és nagyböjti lelki napk, stb.), segítjük őket hitük kibntakztatásában, a liturgikus és szentségi élet gyakrlásában. Rávezetjük őket a helyes imádságra tanítás, étkezés előtti és utáni közös imával. 11 / 80

13 Pedagógiai prgram Katlikus Általáns Iskla Gazdag prgramk szervezésével ráneveljük gyerekeinket a kulturált szórakzás módjára: kirándulásk, túrák, Mikulás szlgálat, angyalkázás, közös karácsnyi ünnepség, farsang, Nap, gyereknap, suli-buli. Megköveteljük a tiszteletteljes beszédet tanáraikkal, felnőttekkel, társaikkal. Megköveteljük az alaps, rendszeres, a képességeknek megfelelő munkát, a rábíztt feladatk lelkiismeretes elvégzését. Megköveteljük a házirend ismeretét és betartását, az iskla épületének, felszerelésének és tisztaságának megőrzését. Megköveteljük az áplt megjelenést, az alkalmhz illő ruházat kiválasztását. Tanulóink megismerésének, nevelésének legjbb színterei a tanórán kívüli fglalkzásk, szakkörök, tanulmányi kirándulásk, nyári tábrk. Erkölcsi nevelésünk eléri célját, ha tanulóink ezen elveknek megfelelően élik mindennapjaikat. Erkölcsi elvárásk a szülőktől Minden iskla létét, szükségességét a mögötte álló szülők közössége igazlja. Az iskla igazán egyházi szelleme csak akkr születhet meg, ha a szülők is közösséget alktnak, hiszen a keresztény hit is egy közösség ölén születik és növekszik. (Kat. Isk. 53.) Az iskla elvárja a szülőktől, hgy elfgadják az iskla katlikus jellegét, ugyanazt az értékrendet közvetítsék, a családk heti rendszerességgel vegyenek részt vasárnapi szentmisén. Isklával kapcslats prblémáikat az érintettekkel szaktanár, sztályfőnök, igazgató vagy plébáns beszéljék meg. Az iskla elvárja, hgy a szülői értekezleteken, a fgadó órákn a szülők aktívan részt vegyenek, maguk is fejlődjenek hitben és tudásban, ezzel is példát mutatva gyermekeiknek. Hn- és népismeret Nevelésünk egyik fnts célja a magyarságra nevelés. Ennek keretében tanulóinkkal megismertetjük szűkebb környezetüket, Budapestet, majd Magyarrszág tájait is. Kmplex módn alakítjuk az sztályközösségeket, nevelünk haza- és természetszeretetre, a turisztika és sprt révén elősegítjük gyermekeink testi, lelki fejlődését. Ennek színterei: néptánc, közösségi és társastánc ktatás múzeumlátgatás tanulmányi kirándulás tábrzásk egyéb szabadidős tevékenységek. Ezen prgramk nem kötelező jellegűek, kivéve a néptánc, közösségi és társastánc ktatást. Lebnylításukat alapítványi, szülői hzzájáruláskból, pályázatkból finanszírzzuk. Néptánc, közösségi és társastánc ktatás A néptánc ktatás fejleszti a hagymányőrzést, a hazaszeretetet, a népismeretet, az állóképességet, és a mzgáskultúrát. Fntsnak tartjuk, hgy a hzzánk járó gyermekek mindegyike megismerkedjen a magyar néphagymány alapjaival. A mindennaps testnevelés keretében heti egy órában tanítjuk az alsó tagzatn. 12 / 80

14 Katlikus Általáns Iskla Pedagógiai prgram A közösségi és társastánck a társas kapcslatk kialakítását, az alapvető viselkedési frmák elsajátítását, az állóképesség fejlődését, a kulturált szórakzás megismerését teszik lehetővé. A mindennaps testnevelés keretében heti egy órában tanítjuk a felső tagzatn. Múzeum- és emlékhely látgatás Skldalú nevelésünk fnts részét képezik a nem kötelező jellegű múzeumlátgatásk és helytörténeti kirándulásk. Az alsó tagzatsk minden évben flyamatsan részt vesznek a Skanzen prgramjain, és látgatják a vársi múzeumkat, kiállításkat. A felső tagzatsk minden évben részt vesznek a múzeumk, és tudmányk éjszakáján, ahl száms kiállítást, érdekes kísérleteket, és intézményeket tekinthetnek meg. Ezek mellett több időszaks kiállítást nézhetnek meg sztályszinten. A tanulók a tárlatk megtekintésével, önálló gyűjtőmunkával, rajzs-íráss beszámlóval, kézműves fglalkzással, történelmi játékkkal fejlesztik képességeiket. Tanulmányi kirándulás Az éves munkatervben meghatárztt időpntban az sztályk tanulmányi kirándulásn vesznek részt. Ezen prgramk szrs összhangban vannak nevelési célkitűzéseinkkel. A tanulmányi kiránduláskn a részvétel nem kötelező, költségeit alapítványi, szülői hzzájáruláskból, illetve pályázatkból finanszírzzuk. Alsó tagzatn cél a szűkebb környezetünk megismerése, ezért egy naps kirándulást szervezünk. A leggyakrabban választtt helyszínek: Állatkert, Hősök-tere, Vársliget, Gellérthegy, Citadella Budai-vár, Hadtörténeti Múzeum, Mátyás-templm, Bazilika, Parlament Visegrád, Fellegvár, Szentendre, Skanzen. Felső tagzatn célunk hazánk, illetve a Kárpát-medence magyar lakta területeinek megismerése, egy- vagy többnaps sztálykirándulás keretében. A leggyakrabban felkeresett helyszínek: Északnyugat-Magyarrszág, Dunántúl Fertő-Hanság (Fertőd: Eszterházy-kastély, Fertőráks: kőfejtő, Sprn: Liszt Múzeum, Fabricius-ház, Tűztrny, Strn-gyűjtemény, Fertő tó) Velencei-tó (Székesfehérvár: székesegyház, Anna-káplna, Szent István Múzeum, Csók István Múzeum, Budenz-ház, Gánt: bauxitbánya, Csókakő: vár, Velencei-tó: agárdi madárvárta, Pákzd: refrmátus templm, Nadap: gelógiai alappnt, ingókő) Bakny (Veszprém: székesegyház, állatkert, vár, Nagyvázsny: Kinizsi vár, Psta Múzeum, Sümeg: vár, Zirc: apátság), Balatn-felvidék (Tihany: apátság, Taplcai-medence tanúhegyei, Szigligeti vár, Keszthely: Festetics kastély; kis-balatni tárzók) Északkelet-Magyarrszág Mátra (Gyöngyös: Orczy-kastély (Mátra Múzeum), Parád: Palóc-ház Múzeum, Kcsi Múzeum, vadaskert, gyógyfürdő, Parádsasvár: üveggyár, Sirk: vár, Kékestető, Baglyirtás) Bükk (Eger: bazilika, vár, minaret, Egerszalók: mésztufa-fürdő, Bélapátfalva: Cisztercita apátság, Szilvásvárad: Szalajka-völgy, Herman Ottó Múzeum, istállós-kői-barlang) 13 / 80

15 Pedagógiai prgram Katlikus Általáns Iskla Zemplén (Sárspatak: Rákóczi-vár, Refrmátus Kllégium, Hllóháza: Prcelán Múzeum, Füzér-, Regéc-, Bldgkő-vára, Vizsly: Kárly-biblia, Széphalm: Kazinczymúzeum, Gönc: Huszita-házak) Délkelet-Magyarrszág Duna-Tisza-köze (Kecskemét: Szent Miklós templm, Cifra-palta, Katna József Emlékmúzeum, Kalcsa: székesegyház, Apajpuszta: ménes, Bugac: ősbrókás, Fülöpszállás: futóhmk, Kiskőrös: Petőfi Múzeum, Kiskunhalas: Csipkemúzeum, Kiskunmajsa: 56-s emlékmúzeum, emlékhely) Csngrád (Szeged: Móra Múzeum, Kiskundrzsma: szélmalm, Pusztaszer: Fesztykörkép, hnfglalási emlékmű, Makó: József Attila Múzeum) Kárpát-medence Tábrzás Erdély (Csíksmlyó: kegytemplm, Csíkszereda, Gyergyói medence: Gyilks-tó, Békás-szrs, Krnd, Szent Anna tó, Bözödújfalu, Király-hágó, Trdai-hasadék) Kárpátalja (Beregszász: amfiteátrum, főiskla, Rát: gyermektthn, Munkács, Vereckei-hágó) Tábraink testi és szellemi kikapcslódást nyújtanak az egyre vársiasabb módn élő gyermekeink számára. Az állandó zajban élő gyermekek megszktt környezetükből kiszakítva megpihennek. A magyar táj megismerése természetes módn kelti fel érdeklődésüket. A Szülőföld kézzel fgható megismerése erősíti hazaszeretetüket, magyarságtudatukat. Hagymányainknak megfelelően többféle prgramt szervezünk, ilyenek például: terepgyakrlat sprttábr túrák, kirándulásk napközis tábr kézműves tábr nyelvi tábr. A tanulók részvétele önkéntes, költségeit a tanulók befizetéseiből, a Péter-Pál Alapítvány támgatásából, a különböző pályázatkn elnyert összegekből fedezik a szervező pedagógusk. A tábrk prgramját az iskla lelkiségének megfelelően alakítjuk. Egyéb szabadidős tevékenységek Az sztályfőnökök minden hónapban egyszer szerveznek sztályprgramkat (múzeumlátgatás, kirándulás, közös játék). Szabadidős prgramjainkat nagyn kedvelik tanítványaink, ezeken rendszerint nagy részük megjelenik. A hn- és népismereti céljainkat elértnek tekintjük, ha tanulóink nagy része részt vesz a prgramkn, ezzel megismerve hazánkat. Egészséges életmódra nevelés Az egészséges életmód kialakításának fntssága nem szrul biznyításra. Ennek eredménye az életvezetés kiegyensúlyzttsága és eredményessége. A kialakítandó magatartásfrmák: 14 / 80

16 Katlikus Általáns Iskla Pedagógiai prgram egészséges táplálkzás: kialakítását segítik az sztályfőnöki-, bilógia órák, védőnői előadásk. Ezek egyebek mellett arra is felhívják a figyelmet, hgy minőségi táplálkzást és életvitelt alakítsanak ki a tanulókban. Különös figyelmet frdítunk a kirándulásk és tábrk srán a gyermekek étkezésére. kárs szenvedélyeket elutasító magatartás: ezt a célt szlgálja az isklában kábítószerekről, drgkról, az alkhl és a cigaretta kárs hatásáról szóló, szakember által alkalmanként megtarttt előadás illetve a tanórákn való beszélgetés. testmzgás: A mzgás életünket meghatárzó szerepe és megszerettetésének jelentősége evidens. Valljuk, hgy a differenciált, tehát a teljesítőképességhez igazdó, a játék-, a váltzatsság iránti szükségletet érvényesülni engedő, vagyis vnzó mzgáss prgramktól várható az, hgy külső nymás nélkül, észrevétlenül megszeretteti a mzgást. Felébreszti a gyerekekben a törekvést az iránt, hgy szabadidejükben mzgáss prgramkat is szervezzenek önmaguknak, és így tartsák egészségüket is karban. Kerüljük a teljesítménycentrikus, mntn vagy kudarcélményekkel terhelt, illetve puszta testgyakrlatra redukált prgramkat. A mindennaps testneveléssel segítjük őket a mzgásigény kielégítésében. Mindezt testnevelés órákn, az éves munkatervben leírt száms délutáni sprtfglalkzásn illetve a napközis-, tanulószbás nevelők által tarttt játéks mzgásórán valósítjuk meg. helyes napirend: tudatsan tanítjuk a gyerekeket a napirendjük helyes kialakítására. Hangsúlyzzuk a tanulás, pihenés, testedzés és alvás fntsságát, és ezek megfelelő arányának kialakítását. higiéniai szabálykat követő magatartás: ennek kialakítása mindenekelőtt a megfelelő tárgyi feltételrendszer megteremtését igényli. pszichszexuális nevelés: célunk, hgy a gyerekek egészséges lelkivilágú, nrmális szexualitású felnőtté váljanak. Az évek srán megtanulják, melyek azk a magatartásfrmák, amelyek a keresztény társadalmi-kulturális-erkölcsi környezetben elfgadttak, és amelyeknek a betartását mindannyiunktól elvárják. A szexuális nevelés nem lehet tiltó, büntető, mindent ráhagyó vagy közömbös, hanem irányító-nevelőnek kell lennie. Segíteni kell a gyerekeket, hgy a bennük végbemenő váltzáskat és a nemek közötti különbségeket megértsék, elfgadják. Egyrészt lyan fórumkat biztsítunk, ahl a felmerülő kérdéseket, prblémáikat bizalmmal feltárhatják, másrészt megfelelő szakkönyveket adunk a kezükbe. Ebben a nevelőket védőnők és gyermekrvsk segítik. környezetvédelmi, természetvédelmi szemléletet: a tantárgyakba beépítve, isklai akciókkal (papír, veszélyes hulladékk gyűjtése, környezetbarát füzetek és könyvek terjesztése, "zöld" faliújság készítése), és szakkörök, tábrk szervezésével, pályázatk segítségével alakítjuk. Szelektív hulladékgyűjtés flyik isklánkban. Célunkat elértnek tekintjük, ha tanulóink testileg, lelkileg egészséges életmódt élnek. Környezeti nevelés Az iskla szűkebb és tágabb környezete: 1 óránál alig hsszabb utazással elérhető a Börzsöny, a Dunakanyar történelmi emlékhelyei és a Duna-Iply Nemzeti Park. Rövidebb utazással elérhető a Szentendrei-sziget, ahl kiválóan tanulmányzhatóak a füves élőhelyek, ártéri erdők, az ivóvízbázisk és a Duna-Iply Nemzeti Park egy része, a Visegrádi-hegység, ahl a lmbhullató erdőket és a Duna-Iply Nemzeti Park egy részét lehet megfigyelni, a Pmázi-sík, ahl mezőgazdasági területeket, mesterséges tavat találunk. A Duna partn ártéri erdő, a Bükkös patak mentén mesterséges és kiépített szakaszk lehetnek kísérleteink helyszínei. 15 / 80

17 Pedagógiai prgram Katlikus Általáns Iskla Az iskla a történelmi vársmag része, ennek előnyeivel és hátrányaival. Telke szűk, a beépítettségi arány magas, ebből fakadóan a környezeti nevelésre krlátzttan alkalmas. Az udvar átalakításakr, fejlesztésekr a környezeti nevelési szempntkat figyelembe vettük. Minden tavasszal növényeket ültetünk és tanulóinkkal együtt rendben tartjuk az udvart. Már van időjárás-megfigyelő állmásunk. Környezetvédelem, környezeti nevelés tanórákn: Az isklánkban jelenleg a tantestület kb. egyharmada fglalkzik intenzíven környezeti nevelési kérdésekkel a tanórákn és azn kívül. Vannak, akik minden akcióban, munkában részt vállalnak, s vannak, akik időnként kapcslódnak egy-egy tevékenységi területhez. A környezeti nevelés az a területe az isklai életnek, ahl csak nagyn fkzatsan és lépésenként haladhatunk előre. A tvábbi munkában is szükség van az isklavezetőség, a tapasztaltabb és a fiatal kllégák együttműködésére. A tanórákn hzzárendeljük az adtt témákhz a megfelelő környezetvédelmi vnatkzáskat. Az óra jellege és a pedagógusi szabadság határzza meg, hgy melyik prblémát hgyan dlgzzuk fel. Kiemelt helyet kapnak a hétköznapi élettel kapcslats vnatkzásk, amelyekhez a diákknak is köze van. Különböző interaktív módszereket használva adjuk át az ismereteket, de jelentős szerepet kap az önálló ismeretszerzés is. A szemléltetéshez hagymánys, audivizuális és infrmatikai lehetőségeket is felhasználunk, alkalmazunk. Így élményszerű tanításra nyílik lehetőség. Fntsnak tartjuk, hgy a diákjaink kmly elméleti alapkat szerezzenek, mert csak így lehet ksan, átgndltan harclni a környezet megóvásáért. Környezetvédelem, környezeti nevelés tanórákn kívül: Nyaranta a Börzsönyi Ornitlógiai és Természetvédelmi Tábrban illetve saját szervezésben terepgyakrlatn veszünk részt. Célunkat elértnek tekintjük, ha a meglévő prgramjainkra flyamatsan jelentkeznek érdeklődő tanulók. Esztétikai nevelés Az önmagunkra irányuló esztétikai tevékenység funkciója a személyi esztétikum megteremtése. Ez az, ami bizalmat ébreszt az egyén iránt és ezen áll vagy bukik a kapcslatk kialakításának és fenntartásának sikere. Közvetítjük a gyerekek felé a keresztény esztétikai nrmákat. Amikr megjelenik az a törekvésük, hgy önmagukn különböző esztétikai megldásmódkat kipróbáljanak, azt nem elfjtjuk, hanem megfelelő instrukciókkal segítjük, hgy a próbálkzásk az ideális kultúrszinten mzgjanak, hasznsítható tapasztalatkat szerezzenek, hgy saját adttságaikat figyelembe véve a tökéleteset hzzák ki önmagukból. Tapasztalatkhz juttatjuk a gyermekeket környezetük szépítésében, s ezáltal az esztétikus környezet élvezetének élményében lesz részük. Bevnjuk őket az iskla belső és külső környezetének szépítésébe, rendezésébe így lyan megldásmódk alkalmazását sajátítják el, amit később saját környezetük esztétikai megfrmálásánál is hasznsítani tudnak. Megfelelőnek tartjuk a krszerű, ízléses katlikus jelképek felhasználását az iskla és sztálytermek berendezésénél. Célunkat elértnek tekintjük akkr, ha a tanuló egyéni megjelenése, és az őt körülvevő környezete is rendezett, tiszta és esztétikus Tanulási területek Tanítási órák A kultúra átadásának fnts színtere az iskla. Az ktatás révén megismertetjük a diákkat a szükséges ismeretekkel. 16 / 80

18 Katlikus Általáns Iskla Pedagógiai prgram Egyházi intézményként megtanítjuk a gyerekeket a liturgiába való aktív bekapcslódásra, hitük alaps tanulmányzására. Megismertetjük az egyház kultúrateremtő szerepét, a nagy művészek, tudósk hithez, egyházhz való visznyát, a gndlkdásra, a szellem fejlődésére gyakrlt hatását. Mindezzel elsődleges célunk a gyerekek személyes Istenkapcslatának kialakítása. A hitktatás a katlikus isklában kitűntetett helyet fglal el. Ennek elsődleges célja a hit ébresztése, a diákk személyes Istenkapcslatra ébredése. Mindig tekintettel kell lennünk a gyerekek életkrára, eddigi vallási tapasztalataira. Kmpetencia alapú ktatás Az iskla biztsítja az eltérő fejlettségi szinten lévő tanulók számára az ptimális képzési környezetet, a differenciálás lehetőségét, a lemaradó tanulók felzárkózását a helyi tanterv követelményszintjéhez. Módszerei: váltzats tanulásszervezési megldásk tanulóközpntú differenciálás játéks elemeket tartalmazó tanítási környezet tevékeny tanulói magatartás kialakítása személyre szabtt tanulási stratégiák fkzatsan növekvő tanulói terhelés, teljesítményelvárás flyamats visszajelzés, értékelés. Tanulásszervezési frmák: csprtmunka differenciált csprtmunka párs munka egyéni fglalkztatás prjektmódszer. Szervezeti keretek: sztálykeret sztályn belüli csprtbntás évflyamn belüli nívócsprtk. Anyanyelvi kmmunikáció Az anyanyelvi kmmunikáció magában fglalja a fgalmak, gndlatk, érzések, tények és vélemények kifejezését és értelmezését szóban és írásban, a helyes és kreatív nyelvhasználatt a társadalmi és kulturális tevékenységek srán. A magyar nyelv és irdalm művelése különösen fnts. Magyarságunk gyökerei nagyn mélyek, nyelvünk sk váltzásn ment keresztül, kultúránkat sk hatás érte. Ezek együttes hatásából fejlődött ki magyarságunk. Feltárásuk, átadásuk isklánk legfntsabb feladatai közé tartzik. Hitünket is csak magyarként tudjuk megélni. 17 / 80

19 Pedagógiai prgram Katlikus Általáns Iskla Idegen nyelvi kmmunikáció Az idegen nyelvi kmmunikáció az anyanyelvi kmmunikáció elemeivel jellemezhető: fgalmak, gndlatk, érzések, tények és vélemények megértése, kifejezése és értelmezése szóban és írásban. Az idegen nyelvi kmmunikáció lyan képességeket is igényel, mint például a közvetítés, más kultúrák megértése. Az idegen nyelvek, a földrajz, de a világtörténelem tanulása is lehetőséget teremt más népekkel, nyelvvel, kultúrával való találkzásra. Tanítványainknak meg kell tanulniuk a különböző értékek, és a mienktől eltérő kultúra helyes elfgadását, tiszteletét. Hazánk történelmi múltja, földrajzi helyzete és Európai Uniós plitikája egyaránt szükségessé teszi az élő idegen nyelvek magas szintű tudását. Legfntsabb célunknak azt tekintjük, hgy jól haladó diákjainkat a 8. évflyam végére lyan tudásszintre juttassuk el, amelynek birtkában sikeres Pitman, illetve Junir nemzetközi nyelvvizsgát tehetnek. Matematikai kmpetencia A matematikai kmpetencia a matematikai gndlkdás fejlesztésének és alkalmazásának képessége. A matematikai kmpetencia felöleli a matematikai gndlkdásmódhz kapcslódó képességek alakulását, használatát, a matematikai mdellek alkalmazását. Természettudmánys kmpetencia A természettudmánys kmpetencia feladata, hgy magyarázatt adjn a természetben, az ember és a természeti világ közt lezajló kölcsönhatásra. A természettudmányk feladata, hgy láttassák a keresztény hit szerinti világt, bemutassák a természet szépségét, az ember felelősségét, a tudósk emberi nagyságát, a technikai fejlődés eredményeit. Isten ránk bízta a teremtett világt, hgy műveljük, éljünk vele. A természettudmányk és a hit visznyát összegezve megállapítjuk, hgy nincs köztük öszszeférhetetlenség. A tudmány és a hit más-más létsíkn mzg. Digitális kmpetencia A digitális kmpetencia felöleli az infrmációs társadalm technlógiáinak magabizts és kritikus használatát a munka, a kmmunikáció és a szabadidő terén egyaránt. Ez a következő készségeken, tevékenységeken alapul: infrmáció felismerése, visszakeresése, értékelése, tárlása, előállítása, bemutatása és cseréje; tvábbá kmmunikáció és hálózati együttműködés az interneten keresztül. Tanulóink 5. sztálytól számítástechnikát tanulnak. A mai világban a tudmányk és a technika fejlődése szükségessé teszi, hgy tthnsan mzgjanak a számítógépek világában. Ugyanakkr felhívjuk figyelmüket az elgépiesedés veszélyeire. A hatékny, önálló tanulás A hatékny, önálló tanulás azt jelenti, hgy az egyén képes kitartóan tanulni, saját tanulását megszervezni egyénileg és csprtban egyaránt, ideértve az idővel és az infrmációval való hatékny gazdálkdást. Felismeri szükségleteit és lehetőségeit, ismeri a tanulás flyamatát. Ez egyrészt új ismeretek szerzését, feldlgzását és beépülését, másrészt útmutatásk keresését és alkalmazását jelenti. A hatékny és önálló tanulás arra készteti a tanulót, hgy előzetes tanulási és élettapasztalataira építve tudását és képességeit helyzetek skaságában használja, tthn, a munkában, az ktatásban és képzésben. A mtiváció és a magabiztsság e kmpetencia elengedhetetlen eleme. Szciális és államplgári kmpetencia A szciális és államplgári kmpetenciák a harmnikus életvitel és a közösségi beilleszkedés feltételei. Lefedik a magatartás minden lyan frmáját, amely révén az egyén hatékny 18 / 80

20 Katlikus Általáns Iskla Pedagógiai prgram és építő módn vehet részt a társadalmi és szakmai életben, tvábbá ha szükséges, knfliktuskat is meg tud ldani. Az államplgári kmpetencia képessé teszi az egyént arra, hgy a társadalmi flyamatkról, struktúrákról és a demkráciáról kialakult tudását felhasználva, aktívan vegyen részt a közügyekben. Alapvetően fnts a keresztény történelemszemlélet kialakítása. Történelemtanításunk bemutatja az ember méltóságát és felelősségét. Hálát ébreszt az évszázadk gazdag örökségéért. Kialakítjuk a meggyőződést, hgy az emlékezés páratlan szerepet tölt be értékeink megismerésében, elmélyítésében. Hazánk történelme és kultúrája nem érthető meg a Kárpát-medence más népei történelmének, illetve a világtörténelem és kultúra ismerete nélkül. Kezdeményezőképesség és vállalkzói kmpetencia A kezdeményezőképesség és vállalkzói kmpetencia segíti az egyént a mindennapi életben, hgy megismerje tágabb környezetét, képes legyen a kínálkzó lehetőségek megragadására, valamint, hgy célkitűzései érdekében terveket készítsen és hajtsn végre. Alapját képezi azknak a speciális ismereteknek és képességeknek, amelyekre a gazdasági tevékenységek srán szükség van. Esztétikai-művészeti tudatsság és kifejezőképesség Az esztétikai-művészeti tudatsság és kifejezőképesség magában fglalja az esztétikai megismerést, illetve elképzelések, élmények és érzések kreatív kifejezését, különösen az irdalm, a zene, a tánc, a dráma, a bábjáték és a vizuális művészeteket segítségével. A képzőművészeti és zenei kultúra mindig meghatárzó szerepet tölt be az egyház kultúrájában. Az emberi lélek szépségre törekvésének, önkifejezésének csdálats eszközei. Az iskla feladata, hgy ezeket az értékeket a gyerekek szintjén megismertesse, átadja és beépítse saját helyi kultúrájába, liturgiájába. Ennek egyik elősegítője az sztályk, flysók ízléses díszítése is. Egyéb fglalkzásk Az isklában a tanulók számára az alábbi - az iskla által szervezett - tanórán kívüli állandó, eseti, illetve időszaks fglalkzásk működnek: 19 / 80 hitéleti prgramk liturgikus szlgálat délutáni csprtfglalkzásk tehetségfejlesztő, felzárkóztató fglalkzásk, szakkörök, énekkar versenyek, vetélkedők, bemutatók környezeti nevelés, terepgyakrlat, kirándulásk múzeumi fglalkzásk, színházlátgatás művészeti csprtk sprtfglalkzásk házi bajnkságk kulturális és sprtrendezvények diáknapk ünnepélyek, megemlékezések hagymányáplás

A Munkácsy Mihály Katolikus Általános Iskola Balástya Pedagógiai programja TARTALOMJEGYZÉK 1. BEVEZETŐ... 4

A Munkácsy Mihály Katolikus Általános Iskola Balástya Pedagógiai programja TARTALOMJEGYZÉK 1. BEVEZETŐ... 4 A Munkácsy Mihály Katolikus Általános Iskola Balástya Pedagógiai programja TARTALOMJEGYZÉK 1. BEVEZETŐ... 4 1.1. A pedagógiai program célja, feladata... 4 1.2. Jogszabályi háttér... 4 1.3. Az intézmény

Részletesebben

P E D A G Ó G I A I P R O G R A M

P E D A G Ó G I A I P R O G R A M P E D A G Ó G I A I P R O G R A M Az én tanításm nem arra van ítélve, hgy könyvtárak prában penészedjék, hanem hgy győztesen hassn a gyakrlati életben. (Semmelweis Ignác) Semmelweis Ignác Humán Szakképző

Részletesebben

Szent Mór Iskolaközpont Pedagógiai Program. Tartalomjegyzék

Szent Mór Iskolaközpont Pedagógiai Program. Tartalomjegyzék Tartalomjegyzék I. FEJEZET: AZ INTÉZMÉNY BEMUTATÁSA... 1. 1. Anyagi és személyi feltételek... 1. 2. Küldetésnyilatkozat... 2. 3. A pedagógiai program jogszabályi háttere... 3. 4. Az iskola hivatalos adatai...

Részletesebben

A KÓS KÁROLY ÁLTALÁNOS ISKOLA PEDAGÓGIAI PROGRAMJA

A KÓS KÁROLY ÁLTALÁNOS ISKOLA PEDAGÓGIAI PROGRAMJA A KÓS KÁROLY ÁLTALÁNOS ISKOLA PEDAGÓGIAI PROGRAMJA Tartalmjegyzék 1. Az iskla nevelési prgramja... 5 1.1. A nevelő-ktató munka pedagógiai alapelvei, céljai, feladatai, eszközei, eljárásai... 5 1.1.1. Az

Részletesebben

PEDAGÓGIAI PROGRAM Némann Valéria Általános Iskola 5932 Gádoros, Iskola u. 4. 2004.

PEDAGÓGIAI PROGRAM Némann Valéria Általános Iskola 5932 Gádoros, Iskola u. 4. 2004. PEDAGÓGIAI PROGRAM Némann Valéria Általáns Iskla 5932 Gádrs, Iskla u. 4. 2004. 2 TARTALOMJEGYZÉK NEVELÉSI PROGRAM I. Pedagógiai alapelvek...3 II. Az isklában flyó nevelő és ktató munka céljai feladatai,

Részletesebben

TÁMOP - 3.3.14.B-14/1. Hazai és nemzetközi testvériskolai kapcsolatok kialakítása

TÁMOP - 3.3.14.B-14/1. Hazai és nemzetközi testvériskolai kapcsolatok kialakítása TÁMOP - 3.3.14.B-14/1 Hazai és nemzetközi testvérisklai kapcslatk kialakítása Pályázók köre: általáns iskla, szakiskla, gimnázium, szakközépiskla, alapfkú művészeti iskla fenntartói Támgatás vehető igénybe:

Részletesebben

INTEGRÁCIÓS PROGRAMJA

INTEGRÁCIÓS PROGRAMJA A SZONEK Bükkösdi Általáns Iskla és Óvda Tagintézménye helyi tantervének 16. sz. melléklete SZENTLŐRINCI KISTÉRSÉGI OKTATÁSI NEVELÉSI KÖZPONT BÜKKÖSDI ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS ÓVODA TAGINTÉZMÉNYÉNEK INTEGRÁCIÓS

Részletesebben

A PEDAGÓGIAI PROGRAM ÁTDOLGOZÁSA. Törvényi háttér:

A PEDAGÓGIAI PROGRAM ÁTDOLGOZÁSA. Törvényi háttér: A PEDAGÓGIAI PROGRAM Törvényi háttér: ÁTDOLGOZÁSA 2011. évi CXC törvény a köznevelésről 20/2012. (VIII. 31.) EMMI rendelet a nevelési-oktatási intézmények működéséről és a köznevelési intézmények névhasználatáról

Részletesebben

PEDAGÓGIAI PROGRAMJA

PEDAGÓGIAI PROGRAMJA Szent János Apostol Katolikus Általános Iskola 1043 Budapest, IV. ker.; Tanoda tér 6. Tel.- fax: (06-1) 369 2148 Bank: 12025000-00217997-00100000 Adó: 18096181-2-41 E-mail: a.apostol1@chello.hu Web: www.szentjanos.hu

Részletesebben

Közzétételi lista. 2016/17-es tanév. 1. A pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettsége hozzárendelve a helyi tanterv tantárgyfelosztáshoz

Közzétételi lista. 2016/17-es tanév. 1. A pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettsége hozzárendelve a helyi tanterv tantárgyfelosztáshoz Közzétételi lista 2016/17-es tanév Az intézmények eredményességéről, felkészültségéről, személyi feltételeihez (személyes adatkat nem sértve) kapcslódó infrmációkról a szülőket tájékztatni szükséges, melynek

Részletesebben

PEDAGÓGIAI PROGRAMJA

PEDAGÓGIAI PROGRAMJA CENTENÁRIUMI ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS SZAKISKOLA PEDAGÓGIAI PROGRAMJA 2013 CENTENÁRIUMI ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS SZAKISKOLA 1 Tartalm BEVEZETÉS... 4 I. AZ ISKOLA NEVELÉSI PROGRAMJA... 6 1. AZ ISKOLÁBAN FOLYÓ NEVELŐ-OKTATÓ

Részletesebben

Tartalomjegyzék. Mérk-Vállaj Általános Művelődési Központ Iskoláinak Pedagógiai Programja

Tartalomjegyzék. Mérk-Vállaj Általános Művelődési Központ Iskoláinak Pedagógiai Programja Tartalomjegyzék Mérk-Vállaj Általános Művelődési Központ Iskoláinak Pedagógiai Programja I. Előszó a felülvizsgált Pedagógiai programhoz...3 II. Bevezetés...4 1. Az intézmény múltja...8 1.1. A mérki iskola

Részletesebben

Az Alsózsolcai 2. sz. Óvoda önértékelése

Az Alsózsolcai 2. sz. Óvoda önértékelése Alsózslcai 2. sz. Óvda Az Alsózslcai 2. sz. Óvda önértékelése Beszámló a 2015/2016 nevelési évünk működéséről Bevezető: Az önértékelés célja, hgy segítséget adjn az intézmény pedagógiai-szakmai munkájának

Részletesebben

HALÁSZTELKI TÜNDÉRKERT ÓVODA

HALÁSZTELKI TÜNDÉRKERT ÓVODA HALÁSZTELKI TÜNDÉRKERT ÓVODA PEDAGÓGIAI PROGRAM TARTALOM Intézményünk pedagógiai prgramjának elkészítésénél figyelembe vett dkumentumk:... 5 1.AZ INTÉZMÉNY ÁLTALÁNOS JELLEMZŐI... 5 1.1. Az óvda alaptevékenysége:...

Részletesebben

PEDAGÓGIAI PROGRAM KISKUNFÉLEGYHÁZI DÓZSA GYÖRGY ÁLTALÁNOS ISKOLA. Az iskola hivatalos elnevezése: Kiskunfélegyházi Dózsa György Általános Iskola

PEDAGÓGIAI PROGRAM KISKUNFÉLEGYHÁZI DÓZSA GYÖRGY ÁLTALÁNOS ISKOLA. Az iskola hivatalos elnevezése: Kiskunfélegyházi Dózsa György Általános Iskola PEDAGÓGIAI PROGRAM KISKUNFÉLEGYHÁZI DÓZSA GYÖRGY ÁLTALÁNOS ISKOLA Az iskla hivatals elnevezése: Kiskunfélegyházi Dózsa György Általáns Iskla Az iskla fenntartója: Klebelsberg Intézményfenntartó Közpnt

Részletesebben

Balassi Bálint Általános Iskola és Előkészítő Szakiskola Móra Ferenc Tagiskola és Előkészítő Szakiskola. Pedagógiai Program

Balassi Bálint Általános Iskola és Előkészítő Szakiskola Móra Ferenc Tagiskola és Előkészítő Szakiskola. Pedagógiai Program Balassi Bálint Általáns Iskla és Előkészítő Szakiskla Móra Ferenc Tagiskla és Előkészítő Szakiskla Pedagógiai Prgram Tartalm NEVELÉSI PROGRAM...4. 1. Az isklában flyó nevelő-ktató munka pedagógiai alapelvei,

Részletesebben

IPR TÁMOP 3.1.4. TÁMOP 3.3.2. Játék. Óvodai nevelésünk feladatai. Egészséges életmód alakítása

IPR TÁMOP 3.1.4. TÁMOP 3.3.2. Játék. Óvodai nevelésünk feladatai. Egészséges életmód alakítása 1 Fenntartó Óvdai nevelésünk feladatai IPR TÁMOP 3.1.4. Fenntartó Mzgás, Mzgáss játékk A tevékenységekben megvalósuló tanulás Ének, zene, énekes játék, gyermektánc TÁMOP 3.3.2. Rajzlás, festés, mintázás,

Részletesebben

SZERVEZETT KÉPZÉSEINK

SZERVEZETT KÉPZÉSEINK SZERVEZETT KÉPZÉSEINK Jelentkezési határidő: 2013. augusztus 23. Isklarendszerű, esti tagzats OKJ-s szakképzéseink telephelyenként: Tvábbi infrmáció és jelentkezés: Árpád-házi Szent Pirska Szakképző Iskla

Részletesebben

A PEDAGÓGIAI PROGRAM FELÉPÍTÉSE... NYILVÁNOSSÁGRA HOZATAL... I. BEVEZETŐ... II. NEVELÉSI PROGRAM...

A PEDAGÓGIAI PROGRAM FELÉPÍTÉSE... NYILVÁNOSSÁGRA HOZATAL... I. BEVEZETŐ... II. NEVELÉSI PROGRAM... Tartalomjegyzék A PEDAGÓGIAI PROGRAM FELÉPÍTÉSE... HIBA! A KÖNYVJELZŐ NEM NYILVÁNOSSÁGRA HOZATAL... HIBA! A KÖNYVJELZŐ NEM I. BEVEZETŐ... HIBA! A KÖNYVJELZŐ NEM II. NEVELÉSI PROGRAM... HIBA! A KÖNYVJELZŐ

Részletesebben

Tematika NTP-TM-14-0133. Az érzelmek birodalma. Megvalósító: Körös Tehetséggondozó Egyesület

Tematika NTP-TM-14-0133. Az érzelmek birodalma. Megvalósító: Körös Tehetséggondozó Egyesület Tematika NTP-TM-14-0133. Az érzelmek birdalma Megvalósító: Körös Tehetséggndzó Egyesület Cél: Különböző speciális területeken fejlesztésben részesülő tehetséges tanulók teljes személyiség fejlesztése,

Részletesebben

Pedagógiai Program Pädagogisches Programm 2014. Helyi tanterv. Lokaler Lehrplan

Pedagógiai Program Pädagogisches Programm 2014. Helyi tanterv. Lokaler Lehrplan Gyulai Implm József Általáns Iskla Gyulaer Allgemeinbildende Grundschule vn Jsef Implm 5700 Gyula, Béke sgt. 49. www.gyaki.hu/implm implm@gyaki.hu Pedagógiai Prgram Pädaggisches Prgramm 2014 Lkaler Lehrplan

Részletesebben

ÁLTALÁNOS ISKOLA ECSER OM- azonosító: 032 496 2233 Ecser, Rákóczi u. 1-3. Tel/Fax: 06-29- 335-164; e-mail: iskola@ecser.hu PEDAGÓGIAI PROGRAM

ÁLTALÁNOS ISKOLA ECSER OM- azonosító: 032 496 2233 Ecser, Rákóczi u. 1-3. Tel/Fax: 06-29- 335-164; e-mail: iskola@ecser.hu PEDAGÓGIAI PROGRAM ÁLTALÁNOS ISKOLA ECSER OM- aznsító: 032 496 2233 Ecser, Rákóczi u. 1-3. Tel/Fax: 06-29- 335-164; e-mail: iskla@ecser.hu PEDAGÓGIAI PROGRAM 2010 A GYERMEKKOR SORÁN MINDIG VAN EGY PILLANAT, AMIKOR KINYÍLIK

Részletesebben

PEDAGÓGIAI PROGRAMJA

PEDAGÓGIAI PROGRAMJA A GUBODY FERENC SZAKKÉPZŐ ISKOLA PEDAGÓGIAI PROGRAMJA (2700 Cegléd, Alkotmány utca 7-9.) OM száma: 201038 CEGLÉD 2015 Tartalomjegyzék A PEDAGÓGIAI PROGRAM FELÉPÍTÉSE... 7 NYILVÁNOSSÁGRA HOZATAL... 7 I.

Részletesebben

PEDAGÓGIAI PROGRAMJA A SZENT GELLÉRT KATOLIKUS ÁLTALÁNOS ISKOLA, GIMNÁZIUM KOLLÉGIUM

PEDAGÓGIAI PROGRAMJA A SZENT GELLÉRT KATOLIKUS ÁLTALÁNOS ISKOLA, GIMNÁZIUM KOLLÉGIUM A SZENT GELLÉRT KATOLIKUS ÁLTALÁNOS ISKOLA, GIMNÁZIUM ÉS KOLLÉGIUM (5500. Gyomaendrőd, Selyem út 109/2.) OM: 028300 PEDAGÓGIAI PROGRAMJA 2015. 1 TARTALOMJEGYZÉK 1. BEVEZETŐ 11. o. Az intézmény küldetésnyilatkozata

Részletesebben

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT. Szent András Katolikus Általános Iskola

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT. Szent András Katolikus Általános Iskola SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT Szent András Katlikus Általáns Iskla Jóváhagyta:,. év. hónap. nap. fenntartó Szent András Katlikus Általáns Iskla Tartalm 1. Bevezető... 5 1.1. Jgszabályi háttér... 5

Részletesebben

A PEDAGÓGIAI MUNKA ELLENŐRZÉSI TERVE IX. X. XI. XII. I. II. III. IV. V. VI. szakmai h.. admin.h.

A PEDAGÓGIAI MUNKA ELLENŐRZÉSI TERVE IX. X. XI. XII. I. II. III. IV. V. VI. szakmai h.. admin.h. Kőrösi Csoma Sándor Általános Iskola és Alapfokú Művészetoktatási Intézmény Általános iskola intézményegység 1-8. évfolyam ELLENŐRZÉSI TERVE 2010/2011. tanév Az intézményen belül folyó munka eredményeinek

Részletesebben

H- 8200 Veszprém, Jutasi út 18/2. Telefon: (88) 542-708; Fax: (88) 542-726; e-mail: szocm@vhf.hu; honlap: www.vhf.hu

H- 8200 Veszprém, Jutasi út 18/2. Telefon: (88) 542-708; Fax: (88) 542-726; e-mail: szocm@vhf.hu; honlap: www.vhf.hu 0 H- 8200 Veszprém, Jutasi út 18/2. Telefn: (88) 542-708; Fax: (88) 542-726; e-mail: szcm@vhf.hu; hnlap: www.vhf.hu Bevezető A Veszprémi Érseki Hittudmányi Főisklán 1995 óta flyik szciális munkás képzés.

Részletesebben

PEDAGÓGIA PROGRAM. Hatályos: 2015. december 1-jétől* * Az intézmény 2014. szeptember 1-jén hatályba lépett pedagógiai programja helyébe lép.

PEDAGÓGIA PROGRAM. Hatályos: 2015. december 1-jétől* * Az intézmény 2014. szeptember 1-jén hatályba lépett pedagógiai programja helyébe lép. PEDAGÓGIA PROGRAM Hatálys: 2015. december 1-jétől* * Az intézmény 2014. szeptember 1-jén hatályba lépett pedagógiai prgramja helyébe lép. Kiskőrösi Petőfi Sándr Evangélikus Óvda, Általáns Iskla, Gimnázium

Részletesebben

NEVELÉSI - PEDAGÓGIAI PROGRAMJA

NEVELÉSI - PEDAGÓGIAI PROGRAMJA A KÖKÖNYÖSI OKTATÁSI KÖZPONT SZAKKÖZÉPISKOLÁJA, SZAISKOLÁJA, SPECIÁLIS SZAKISKOLÁJA, KOLLÉGIUMA NEVELÉSI - PEDAGÓGIAI PROGRAMJA Alkalmaztti közösség jóváhagyásának dátuma: 2013. március 25. Fenntartói

Részletesebben

Osztályfőnöki munkaterv. 2016/17-es tanév

Osztályfőnöki munkaterv. 2016/17-es tanév Osztályfőnöki munkaterv 2016/17-es tanév Osztályfőnök: 5.a Fódi Judit 5.b Dienes Gábor 6.a Fekete Nagy Marianna 6.b Orbán Noémi 6.c Brotschollné Szabó Valéria 7.a Lóczy Ágnes 7.b Lipovics Mónika 8.a Arnold

Részletesebben

PEDAGÓGIAI PROGRAMJA

PEDAGÓGIAI PROGRAMJA MINDSZENTY JÓZSEF KATOLIKUS ÁLTALÁNOS ISKOLA () OM: 031817 PEDAGÓGIAI PROGRAMJA Jóváhagyta:,. év. hónap. nap. Fenntartó TARTALOMJEGYZÉK 1. BEVEZETŐ... 4 1.1. A pedagógiai program célja, feladata... 4 1.2.

Részletesebben

A képzés célja. A képzés jellemzői

A képzés célja. A képzés jellemzői 1 Intézményvezetők felkészítése az intézményi önértékeléshez, a tanfelügyeleti ellenőrzéshez és a pedagógus-minősítéshez kapcslódó intézményvezetői feladatk ellátására A TÁMOP 3.1.15-14-2014-001 Köznevelési

Részletesebben

Bevezetés. 1.) Bemutatkozás

Bevezetés. 1.) Bemutatkozás 2007. december 19. Bevezetés A minségirányítási prgram az intézmény minségirányítási rendszerét rögzíti, amely az intézmény vezetése, tanáraink, a pedagógiai munkát segít munkatársaink és partnereink számára

Részletesebben

Az Nktv szerinti felülvizsgálatát, módosítását a nevelőtestület 2013. március 27-én elfogadta, az intézmény vezetője 2013. március 31-vel jóváhagyta.

Az Nktv szerinti felülvizsgálatát, módosítását a nevelőtestület 2013. március 27-én elfogadta, az intézmény vezetője 2013. március 31-vel jóváhagyta. Ikt. szám: D - A Békéscsabai Közpnti Szakképző Iskla és Kllégium PEDAGÓGIAI PROGRAMJA 2008 Jóváhagyásra került Békéscsaba Megyei Jgú Várs Önkrmányzata Közművelődési, Ifjúsági, Oktatási és Sprtbizttsága

Részletesebben

IT mentor képzés tematika oktatott modulok

IT mentor képzés tematika oktatott modulok IT mentr képzés tematika ktattt mdulk 1142-06 - Számítógépkezelés, szftverhasználat, munkaszervezés Feladatprfil: Hardvert üzemeltet, szftvert telepít Irdai prgramcsmagt egyedi és integrált módn használ

Részletesebben

Szentlőrinc, 2009. augusztus 31.

Szentlőrinc, 2009. augusztus 31. Szentlőrinc, 2009. augusztus 31. 1. ldal, összesen: 9 TARTALOMJEGYZÉK 1. A szabályzat feladata, érvényessége... 3 4. Az IPR-t megvalósító szervezet felépítése, a menedzsment helye a szervezetben... 4 4.5.

Részletesebben

GÁRDONYI GÉZA KATOLIKUS ÁLTALÁNOS ISKOLA

GÁRDONYI GÉZA KATOLIKUS ÁLTALÁNOS ISKOLA A GÁRDONYI GÉZA KATOLIKUS ÁLTALÁNOS ISKOLA PEDAGÓGIAI PROGRAMJA 2015. szeptember 1. 1 PEDAGÓGIAI PROGRAM ELFOGADTA A GÁRDONYI GÉZA KATOLIKUS ÁLTALÁNOS ISKOLA NEVELŐTESTÜLETE 2015. augusztus 24. 2 TARTALOMJEGYZÉK

Részletesebben

A Dózsa György Általános Iskola

A Dózsa György Általános Iskola Jót s jól. Ebben áll a nagy titk (Kazinczy Ferenc: A nagy titk) A Dózsa György Általáns Iskla Minőségfejlesztési prgramja Eisenbeck István igazgató Veszprém, 2007. március 30. 1 TARTALOMJEGYZÉK (Olvasó

Részletesebben

Eredmény rögzítésének dátuma: Teljesítmény: 97% Kompetenciák értékelése

Eredmény rögzítésének dátuma: Teljesítmény: 97% Kompetenciák értékelése Eredmény rögzítésének dátuma: 2016.04.20. Teljesítmény: 97% Kompetenciák értékelése 1. Pedagógiai módszertani felkészültség 100.00% Változatos munkaformákat alkalmaz. Tanítványait önálló gondolkodásra,

Részletesebben

Tapolca Tankerület. Révfülöpi Általános Iskola 176001. Pedagógiai Program. Tartalomjegyzék: Bevezetés...5 1. ISKOLÁNK BEMUTATÁSA...

Tapolca Tankerület. Révfülöpi Általános Iskola 176001. Pedagógiai Program. Tartalomjegyzék: Bevezetés...5 1. ISKOLÁNK BEMUTATÁSA... Taplca Tankerület Révfülöpi Általáns Iskla 176001 Pedagógiai Prgram Tartalmjegyzék: Bevezetés...5 1. ISKOLÁNK BEMUTATÁSA...7 1.1. Küldetésnyilatkzat...7 1.2. Isklánk története...8 1.3. Isklánk legfntsabb

Részletesebben

EGÉSZSÉGNEVELÉSI PROGRAM

EGÉSZSÉGNEVELÉSI PROGRAM EGÉSZSÉGNEVELÉSI PROGRAM Szeresd az egészséged, mert ez a jelen. Védd a kisgyermeket, mert ő a jövő. őrizd a szüleid egészségét! merta múlton épül föl a jelen és a jövő. Bárczy Gusztáv 2 Tartalom 1. Egészséges

Részletesebben

A KŐBÁNYAI FEKETE ISTVÁN ÁLTALÁNOS ISKOLA tájékoztatója

A KŐBÁNYAI FEKETE ISTVÁN ÁLTALÁNOS ISKOLA tájékoztatója A KŐBÁNYAI FEKETE ISTVÁN ÁLTALÁNOS ISKOLA tájékztatója 1 2 Specialitásk Úszó sztályk (1-4. évflyam) Nrmál óratervű (1-8. évflyam) Lgpédiai sztályk (1-8. évflyam) Évflyamk heti óraszáma Ú Műveltségi terület

Részletesebben

APÁCZAI CSERE JÁNOS ÁLTALÁNOS ISKOLA HÁZIRENDJE 2013.

APÁCZAI CSERE JÁNOS ÁLTALÁNOS ISKOLA HÁZIRENDJE 2013. APÁCZAI CSERE JÁNOS ÁLTALÁNOS ISKOLA HÁZIRENDJE 2013. 1 T A R T A L O M J E G Y Z É K A házirend célja, feladata, hatálya, nyilvánssága 3 Az iskla elvárt viselkedési szabályai 5 A tanulók jgai 6 A tanulók

Részletesebben

Autizmus Alapítvány Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Intézménye Alapító Okirata

Autizmus Alapítvány Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Intézménye Alapító Okirata Autizmus Alapítvány Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Intézménye Alapító Okirata 2005. január 25. (módsításkkal egységes szerkezetben) 1. Az intézmény neve: Autizmus Alapítvány Egységes Gyógypedagógiai

Részletesebben

AZ ÖNÉRTÉKELÉS, PEDAGÓGIAI - SZAKMAI ELLENŐRZÉS ÉS A PEDAGÓGUSMINŐSÍTÉS ÖSSZEFÜGGÉSEI. Barlai Róbertné Maus Pál anyagának felhasználásával

AZ ÖNÉRTÉKELÉS, PEDAGÓGIAI - SZAKMAI ELLENŐRZÉS ÉS A PEDAGÓGUSMINŐSÍTÉS ÖSSZEFÜGGÉSEI. Barlai Róbertné Maus Pál anyagának felhasználásával AZ ÖNÉRTÉKELÉS, PEDAGÓGIAI - SZAKMAI ELLENŐRZÉS ÉS A PEDAGÓGUSMINŐSÍTÉS ÖSSZEFÜGGÉSEI Barlai Róbertné Maus Pál anyagának felhasználásával 2011. ÉVI CXC. TÖRVÉNY A NEMZETI KÖZNEVELÉSRŐL 20. A többcélú intézmény

Részletesebben

EGY ÉVTIZED AZ EGYÜTTNEVELÉS RENDSZERSZINTŰ TÁMOGATÁSÁBAN. KAPCSÁNÉ NÉMETI JÚLIA szakmai vezető

EGY ÉVTIZED AZ EGYÜTTNEVELÉS RENDSZERSZINTŰ TÁMOGATÁSÁBAN. KAPCSÁNÉ NÉMETI JÚLIA szakmai vezető EGY ÉVTIZED AZ EGYÜTTNEVELÉS RENDSZERSZINTŰ TÁMOGATÁSÁBAN KAPCSÁNÉ NÉMETI JÚLIA szakmai vezető 2004: A fejlesztés szakmai érvei szelektív az isklarendszerünk, az iskla nem képes csökkenteni a szci-öknómiai

Részletesebben

Tartalom. I. BEVEZETÉS... 4 1. Jövőkép... 4 2. Iskolánk küldetése... 5

Tartalom. I. BEVEZETÉS... 4 1. Jövőkép... 4 2. Iskolánk küldetése... 5 Tartalm I. BEVEZETÉS... 4 1. Jövőkép... 4 2. Isklánk küldetése... 5 II. NEVELÉSI PROGRAM... 6 1. Az iskla bemutatása... 6 1.1. Az iskla története... 6 1.2. Az épület főbb jellemzői adttságk... 6 1.3. A

Részletesebben

PEDAGÓGIAI PROGRAM SZENT BENEDEK KATOLIKUS ÁLTALÁNOS ISKOLA 9500 CELLDÖMÖLK, JÓZSEF A. U. 1. OKTATÁSI AZONOSÍTÓ: 036589

PEDAGÓGIAI PROGRAM SZENT BENEDEK KATOLIKUS ÁLTALÁNOS ISKOLA 9500 CELLDÖMÖLK, JÓZSEF A. U. 1. OKTATÁSI AZONOSÍTÓ: 036589 PEDAGÓGIAI PROGRAM SZENT BENEDEK KATOLIKUS ÁLTALÁNOS ISKOLA 9500 CELLDÖMÖLK, JÓZSEF A. U. 1. OKTATÁSI AZONOSÍTÓ: 036589 Tartalom 1. Az iskola nevelési programja... 4 1.1 A nevelő-oktató munka pedagógiai

Részletesebben

A népfőiskola a szó megszokott értelmében sem nem iskola, sem nem főiskola. Itt nem a tanároknak kell kérdezgetniük, feleltetniük a tanulókat.

A népfőiskola a szó megszokott értelmében sem nem iskola, sem nem főiskola. Itt nem a tanároknak kell kérdezgetniük, feleltetniük a tanulókat. A népfőiskla a szó megszktt értelmében sem nem iskla, sem nem főiskla. Itt nem a tanárknak kell kérdezgetniük, feleltetniük a tanulókat. Éppen ellenkezőleg: a tanulóknak kell kérdéseket föltenniük a tanárknak,

Részletesebben

NYITOK Hálózat a Társadalmi befogadásért program bemutatása

NYITOK Hálózat a Társadalmi befogadásért program bemutatása NYITOK Hálózat a Társadalmi befgadásért prgram bemutatása A Nyittt Tanulási Közpntk (NYITOK) kncepciójának kidlgzója, a prgram szakmai fejlesztő- és támgató partnere: A SZETT bemutatása A 20 éves múltra

Részletesebben

Iskolai közösségi szolgálat (IKSz) tájékoztató

Iskolai közösségi szolgálat (IKSz) tájékoztató Isklai közösségi szlgálat (IKSz) tájékztató IKSz mit is jelent? A közösségi szlgálat: szciális, környezetvédelmi, a tanuló helyi közösségének javát szlgáló, szervezett keretek között flytattt, anyagi érdektől

Részletesebben

A nevelés-oktatás tervezése I.

A nevelés-oktatás tervezése I. A nevelés-oktatás tervezése I. Pedagógia I. Neveléselméleti és didaktikai alapok NBÁA-003 Hunyady Györgyné M. Nádasi Mária (2004): Pedagógiai tervezés. Pécs, Comenius Bt. Kotschy Beáta (2003): Az iskolai

Részletesebben

Általános gimnáziumi képzés és német nemzetiségi nyelvoktató program 9. évfolyam

Általános gimnáziumi képzés és német nemzetiségi nyelvoktató program 9. évfolyam Osztályzó vizsga követelmények Infrmatika Általáns gimnáziumi képzés és német nemzetiségi nyelvktató prgram 9. évflyam 1. Az infrmatikai eszközök használata Az infrmatikai környezet tudats alakítása. Az

Részletesebben

Osztályozó vizsga követelmények Informatika

Osztályozó vizsga követelmények Informatika Osztályzó vizsga követelmények Infrmatika Rendészeti képzés 9. évflyam 1. Az infrmatikai eszközök használata Az infrmatikai környezet tudats alakítása. Az egészséges munkakörnyezet megteremtése. A számítógépes

Részletesebben

SZOLNOK VÁROSI ÓVODÁK Székhelyének címe: 5000 Szolnok, Baross út 1. Telefonos elérhetősége: 56/421-618 vagy 06/20/277-9990

SZOLNOK VÁROSI ÓVODÁK Székhelyének címe: 5000 Szolnok, Baross út 1. Telefonos elérhetősége: 56/421-618 vagy 06/20/277-9990 SZOLNOK VÁROSI ÓVODÁK Székhelyének címe: 5000 Szlnk, Barss út 1. Telefns elérhetősége: 56/421-618 vagy 06/20/277-9990 SZOLNOK 2014. Nekünk minden gyermek fnts Szlnk Vársi Óvdák Az óvdai ének, zene, énekes

Részletesebben

EÖTVÖS LORÁND TUDOMÁNYEGYETEM

EÖTVÖS LORÁND TUDOMÁNYEGYETEM Adaptált testkultúra és sprt_kkk 1 EÖTVÖS LORÁND TUDOMÁNYEGYETEM ADAPTÁLT TESTKULTÚRA ÉS SPORT SZAKIRÁNYÚ TOVÁBBKÉPZÉSI SZAK KÉPZÉSI ÉS KIMENETI KÖVETELMÉNYEK (10/2006.(IX. 25.) OKM RENDELET ALAPJÁN) 1.

Részletesebben

Éves beszámoló 1. számú Projekt Fenntartási Jelentés melléklete. Kedvezményezett címe 8500 Pápa, Képző u. 3. Postacím 8500 Pápa, Képző u. 3.

Éves beszámoló 1. számú Projekt Fenntartási Jelentés melléklete. Kedvezményezett címe 8500 Pápa, Képző u. 3. Postacím 8500 Pápa, Képző u. 3. Éves beszámló 1. számú Prjekt Fenntartási Jelentés melléklete Megnevezése Adatk Pályázati aznsító Kedvezményezett neve TÁMOP.1.509/A2 20100115 Pápai Vársi Óvdák 1 Kedvezményezett címe 8500 Pápa, Képző

Részletesebben

BÁCSBORSÓD KÖZSÉGI ÓVODA HELYI ÓVODAI PEDAGÓGIAI PROGRAMJA

BÁCSBORSÓD KÖZSÉGI ÓVODA HELYI ÓVODAI PEDAGÓGIAI PROGRAMJA BÁCSBORSÓD KÖZSÉGI ÓVODA HELYI ÓVODAI PEDAGÓGIAI PROGRAMJA 2013 "Amit csak hall a gyermek, könnyen elfelejti. Amit lát is, inkább megjegyzi. De amiben ő maga is tevékenyen részt vesz, az biznysan bevésődik

Részletesebben

MUNKATERV. Börzsöny Általános Iskola Nagyoroszi 2014/15. tanév. Készítette: Kissné Unatényi Katalin. igazgató

MUNKATERV. Börzsöny Általános Iskola Nagyoroszi 2014/15. tanév. Készítette: Kissné Unatényi Katalin. igazgató MUNKATERV Börzsöny Általános Iskola Nagyoroszi 2014/15. tanév Készítette: Kissné Unatényi Katalin igazgató Bevezető gondolatok Nevelő-oktató munkánkat az iskola alapdokumentumai, valamint az azokban megnevezett

Részletesebben

21.SZÁMÚ ÁLTALÁNOS ISKOLA DIÁKÖNKORMÁNYZAT SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA

21.SZÁMÚ ÁLTALÁNOS ISKOLA DIÁKÖNKORMÁNYZAT SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA 21.SZÁMÚ ÁLTALÁNOS ISKOLA DIÁKÖNKORMÁNYZAT SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA Misklc, 2012. december 1. Nagy Varga Dezsőné igazgató Diákönkrmányzat Szervezeti és Működési Szabályzat 2. ldal Tartalm I.

Részletesebben

SZOCIÁLIS INTEGRÁCIÓ SZOCIÁLIS SEGÍTŐKNEK

SZOCIÁLIS INTEGRÁCIÓ SZOCIÁLIS SEGÍTŐKNEK SZOCIÁLIS INTEGRÁCIÓ SZOCIÁLIS SEGÍTŐKNEK Képzést végző szervezet: DOWN ALAPÍTVÁNY Székhely: 1145 Budapest, Amerikai út 14. Tel: 061 363 6353 Képzés helye: Lágymánysi Fglalkztató Centrum, 1111 Budapest,

Részletesebben

A Szociális Műhely ajánlásai

A Szociális Műhely ajánlásai A Szciális Műhely ajánlásai - a közösségi társadalm megteremtésének elősegítésével kapcslatban A műhelymunka résztvevői szciális munkás, szciálpedagógus és pedagógus (andragógus) képzések ktatói és hallgatói,

Részletesebben

Tartalomjegyzék 1. A házirend célja, feladata 2. oldal 2. Tanulói kötelességek és jogok 4. oldal 3. A tanulók közösségei 6. oldal 4.

Tartalomjegyzék 1. A házirend célja, feladata 2. oldal 2. Tanulói kötelességek és jogok 4. oldal 3. A tanulók közösségei 6. oldal 4. 1 Tartalmjegyzék 1. A házirend célja, feladata 2. ldal 1.1. A házirend célja, feladata 2. ldal 1.2. A házirend hatálya 2. ldal 1.3. A házirend nyilvánssága 3. ldal 2. Tanulói kötelességek és jgk 4. ldal

Részletesebben

Egri Balassi Bálint Általános Iskola és Előkészítő Szakiskola. Pedagógiai Programja. A) Nevelési Program. B) Helyi Tantervek

Egri Balassi Bálint Általános Iskola és Előkészítő Szakiskola. Pedagógiai Programja. A) Nevelési Program. B) Helyi Tantervek Egri Balassi Bálint Általáns Iskla és Előkészítő Szakiskla Pedagógiai Prgramja A) Nevelési Prgram B) Helyi Tantervek Lachata István isklaigazgató 0 Tartalmjegyzék Bevezető... 4 A.) NEVELÉSI PROGRAM...

Részletesebben

Pedagógiai, szakmai munka értékelése

Pedagógiai, szakmai munka értékelése Szent István Király Római Katolikus Általános Iskola 8400 Ajka, Dobó Katica utca 16. Pedagógiai, szakmai munka értékelése 2014/2015. tanév A pedagógiai, szakmai munka értékelése 2014-2015. Az intézmény

Részletesebben

Tóvárosi Általános Iskola

Tóvárosi Általános Iskola Tóvárosi Általános Iskola 2009/2010-es tanév munkaterve A tantestület 2009. augusztus 31-én tartott értekezletén elfogadta. Pokrovenszki László igazgató 2009/2010-es tanév rendje A tanév 2009. szeptember

Részletesebben

A Kormányhivatalok közneveléssel kapcsolatos feladatai A tanévben Kecskemét

A Kormányhivatalok közneveléssel kapcsolatos feladatai A tanévben Kecskemét A Krmányhivatalk közneveléssel kapcslats feladatai A 2013-2014. tanévben 2013.08.29. Kecskemét Az előadás témái 1. Flyamats feladatk Járási Hivatal Oktatási Fősztály 2. Időszaks feladatk Járási Hivatal

Részletesebben

LOGO-VIR Oktatási terv. Pécs Megyei Jogú Város Önkormányzata Kontrolling (vezetői információs) rendszer oktatási terve

LOGO-VIR Oktatási terv. Pécs Megyei Jogú Város Önkormányzata Kontrolling (vezetői információs) rendszer oktatási terve PMJVÖ Kntrlling (vezetői infrmációs) rendszer LOGO-VIR Oktatási terv Pécs Megyei Jgú Várs Önkrmányzata Kntrlling (vezetői infrmációs) rendszer ktatási terve Daten-Kntr Számítástechnikai Fejlesztő és Szlgáltató

Részletesebben

ÖKOISKOLAI MUNKATERV 2013-2014

ÖKOISKOLAI MUNKATERV 2013-2014 ÖKOISKOLAI MUNKATERV 2013-2014 I.CÉL: A fenntarthatóság pedagógiájában a környezettudatos gondolkodás, életmód kialakítása, elmélyítése, együttműködve a város önkormányzatával, a szülői házzal, társadalmi

Részletesebben

Audi Hungaria Iskola. Audi Hungaria Óvoda

Audi Hungaria Iskola. Audi Hungaria Óvoda Küldetésünk: A gyermek személyiségének fejlesztése családias környezetben Alapítás: 2012-ben az Audi Hungaria Iskola Intézményegységeként Két, 25-25 fős vegyes korosztályú csoport Egész napos felügyelet

Részletesebben

INFORMATIKAI STRATÉGIA

INFORMATIKAI STRATÉGIA EREDMÉNYEK INFORMATIZÁLÁSÁNAK ELŐKÉSZÍTÉSE (ÁROP 3.d) VESZPRÉM MEGYEI JOGÚ VÁROS POLGÁRMESTERI HIVATALA 8200 Veszprém, Óvárs tér 9. INFORMATIKAI STRATÉGIA Készítette: Indikátrk, amelyek teljesítéséhez

Részletesebben

A Zsadányi Református Egyházközség presbitériuma

A Zsadányi Református Egyházközség presbitériuma A Zsadányi Refrmátus Egyházközség, a Zsadányi Refrmátus Általáns Iskla, mint ktatási intézménynek 15/2012. Számú presbitériumi alapító határzat alapján Alapító Okiratát az alábbiak szerint állapítja meg:

Részletesebben

PEDAGÓGIAI PROGRAM. GIMNÁZIUM, INFORMATIKAI, KÖZGAZDASÁGI, NYOMDAIPARI, SZAKKÖZÉPISKOLA ÉS SZAKISKOLA 3300. Eger, Mátyás király út 165.

PEDAGÓGIAI PROGRAM. GIMNÁZIUM, INFORMATIKAI, KÖZGAZDASÁGI, NYOMDAIPARI, SZAKKÖZÉPISKOLA ÉS SZAKISKOLA 3300. Eger, Mátyás király út 165. GIMNÁZIUM, INFORMATIKAI, KÖZGAZDASÁGI, NYOMDAIPARI, SZAKKÖZÉPISKOLA ÉS SZAKISKOLA 3300. Eger, Mátyás király út 165. PEDAGÓGIAI PROGRAM A pedagógiai prgram kidlgzója: Igazgató és a tantestület tagjai A

Részletesebben

Az Almási Utcai Általános Iskola egészségnevelési programja

Az Almási Utcai Általános Iskola egészségnevelési programja Az Almási Utcai Általáns Iskla egészségnevelési prgramja 2004. március MAKÓ 1 Tartalmjegyzék Tartalmjegyzék 1 I. Cél: sikeres és bldg ember nevelése 3 II. A célk megvalósítását segítő feladatk 3 Feladatk

Részletesebben

Hunyadi Mátyás Általános Iskola 9072 Nagyszentjános Árpád u. 11/a. Tel, fax:96/544-040, E-mail: humaisk@vipmail.hu Honlap: www.humaisk.

Hunyadi Mátyás Általános Iskola 9072 Nagyszentjános Árpád u. 11/a. Tel, fax:96/544-040, E-mail: humaisk@vipmail.hu Honlap: www.humaisk. Hunyadi Mátyás Általáns Iskla 9072 Nagyszentjáns Árpád u. 11/a. Tel, fax:96/544-040, E-mail: humaisk@vipmail.hu Hnlap: www.humaisk.hu OM:03 06 01 A HUNYADI MÁTYÁS ÁLTALÁNOS ISKOLA PEDAGÓGIAI PROGRAMJA

Részletesebben

Györffy István Katolikus Általános Iskola. Pedagógiai Program. Karcag 2015.

Györffy István Katolikus Általános Iskola. Pedagógiai Program. Karcag 2015. Györffy István Katolikus Általános Iskola Pedagógiai Program Karcag 2015. 1 Tartalomjegyzék ALAPADATOK... 4 1. BEVEZETÉS, AZ ISKOLA ARCULATA... 11 2. A GYÖRFFY ISTVÁN KATOLIKUS ÁLTALÁNOS ISKOLA KÜLDETÉSNYILATKOZATA,

Részletesebben

Projekt címe: Az IKT fejlesztése a sopronhorpácsi Általános Iskolában

Projekt címe: Az IKT fejlesztése a sopronhorpácsi Általános Iskolában www.ujszechenyiterv.gv.hu A prjekt bemutatása Mttó: "Az embereknek mindenben a tökéletességet kell célul kitűzniük maguk elé, még akkr is, ha meghaladja erejüket. Ha azt hinnék valóban, hgy csak da jutnak

Részletesebben

Pályázók köre: magyarországi Akkreditált és Akkreditált Kiváló Tehetségpontok

Pályázók köre: magyarországi Akkreditált és Akkreditált Kiváló Tehetségpontok 1 Felhívás a TÁMOP-3.4.5-12-2012-0001 Tehetséghidak Prgram nevű kiemelt prjekt keretében megvalósuló tanórán kívüli tehetségsegítő prgramk szervezésére a szülő-diák-pedagógus együttműködésének fejlesztése

Részletesebben

A duális felsőfokú képzés alapelvei

A duális felsőfokú képzés alapelvei A duális felsőfkú képzés alapelvei 1. A duális felsőfkú képzés definíciója A duális képzés definícióját az Nftv. 108. 1.a. bekezdése tartalmazza. Eszerint duális képzés: a műszaki, infrmatika, agrár, természettudmány

Részletesebben

A SZÜLŐK, TANULÓK ÉS A PEDAGÓGUSOK EGYÜTTMŰKÖDÉSÉNEK FORMÁI

A SZÜLŐK, TANULÓK ÉS A PEDAGÓGUSOK EGYÜTTMŰKÖDÉSÉNEK FORMÁI A SZÜLŐK, TANULÓK ÉS A PEDAGÓGUSOK EGYÜTTMŰKÖDÉSÉNEK FORMÁI 1. A tanulókat az iskola életéről, az iskolai munkatervről, illetve az aktuális feladatokról az iskola igazgatója, a diákönkormányzat felelős

Részletesebben

PETŐFI SÁNDOR ÁLTALÁNOS ISKOLA

PETŐFI SÁNDOR ÁLTALÁNOS ISKOLA AZ ÉRSEKVADKERTI PETŐFI SÁNDOR ÁLTALÁNOS ISKOLA PROGRAMJA OM azonosító: 032189 Intézményi azonosító: 112008 Készítette: Fábián Attila igazgató 2013 Tartalomjegyzék TARTALOMJEGYZÉK...2 1. BEVEZETŐ...4 2.

Részletesebben

Egyéni álláskeresési tanácsadás a Pro-Team Nonprofit Kft.-nél

Egyéni álláskeresési tanácsadás a Pro-Team Nonprofit Kft.-nél Egyéni álláskeresési tanácsadás a Pr-Team Nnprfit Kft.-nél 1. A szlgáltatás átfgó és peratív célja A Pr-Team Nnprfit Kft. megváltztt munkaképességű munkavállalókat fglalkztató cég, ahl a tranzitfglalkztatás,

Részletesebben

PEDAGÓGIAI PROGRAMJA

PEDAGÓGIAI PROGRAMJA A GUBODY FERENC SZAKKÉPZŐ ISKOLA PEDAGÓGIAI PROGRAMJA (2700 Cegléd, Alkotmány utca 7-9.) OM száma: 201038 CEGLÉD 2016 Tartalomjegyzék A PEDAGÓGIAI PROGRAM FELÉPÍTÉSE... 7 NYILVÁNOSSÁGRA HOZATAL... 7 I.

Részletesebben

A MEZŐKÖVESDI SZÉCHENYI ISTVÁN KATOLIKUS SZAKKÉPZŐ ISKOLA

A MEZŐKÖVESDI SZÉCHENYI ISTVÁN KATOLIKUS SZAKKÉPZŐ ISKOLA A MEZŐKÖVESDI SZÉCHENYI ISTVÁN KATOLIKUS SZAKKÉPZŐ ISKOLA Mezőkövesd, Gróf Zichy János út 18. Tel/Fax: 49/505-280, e-mail: szechenyi@mezokovesd.t-online.hu Honlap: www.szechenyi-mk.sulinet.hu OM: 201 750

Részletesebben

Az egészséges életre nevelés. Dr. Nyéki Lajos 2015

Az egészséges életre nevelés. Dr. Nyéki Lajos 2015 Az egészséges életre nevelés Dr. Nyéki Lajos 2015 Bevezetés A tanulási idő fokozatos növekedése, a munkahelyeken a szellemi munka túlsúlyba kerülése, a mozgásszegény, ülő életmód egyre többször okoz neurotikus

Részletesebben

Az Intézményi Minőségirányítási Program értékelése 1. számú melléklet

Az Intézményi Minőségirányítási Program értékelése 1. számú melléklet Az Intézményi Minőségirányítási Program értékelése 1. számú melléklet 2008-2009-es tanév Liszt Ferenc Ének-zenei Általános Iskola 6800 Hódmezővásárhely, Szent István tér 2. 1 I. Bevezető A nevelőtestület

Részletesebben

A környezettudatos életvitel alapozása az egészséges életmódra neveléssel. Pedagógusok az egészségért Konferencia Budapest 2014. okt.3.

A környezettudatos életvitel alapozása az egészséges életmódra neveléssel. Pedagógusok az egészségért Konferencia Budapest 2014. okt.3. A környezettudatos életvitel alapozása az egészséges életmódra neveléssel Pedagógusok az egészségért Konferencia Budapest 2014. okt.3. 20/2012. (VIII.31.) EMMI rendelet a nevelési-oktatási intézmények

Részletesebben

Az értékelés rendszere

Az értékelés rendszere Az értékelés rendszere Terület, szempont Információforrás Indikátorok Súlyozás. Adminisztráció Elvégzi a pedagógiai tevékenységéhez kapcsolódó ügyviteli tevékenységet. Haladási és értékelő napló vezetése;

Részletesebben

K ü l ö n ö s k ö z z é t é t e l i l i s t a

K ü l ö n ö s k ö z z é t é t e l i l i s t a Szent Mihály Görögkatolikus Általános Iskola OM azonosító: 201584 4254 Nyíradony, Árpád tér 10. K ü l ö n ö s k ö z z é t é t e l i l i s t a 10. számú melléklet a 11/1994. (VI.8.) MKM rendelet és a 32/2008

Részletesebben

A TÁMOP 2.4.8-12 kiemelt projekt céljai

A TÁMOP 2.4.8-12 kiemelt projekt céljai A TÁMOP 2.4.8-12 kiemelt prjekt céljai Előadó: Nesztinger Péter közigazgatási főtanácsadó Nemzeti Munkaügyi Hivatal Munkavédelmi és Munkaügyi Igazgatóság E-mail cím: nesztingerp@lab.hu Telefnszám: +36

Részletesebben

NAPKÖZIS MUNKAKÖZÖSSÉGI MUNKATERV 2012/2013.

NAPKÖZIS MUNKAKÖZÖSSÉGI MUNKATERV 2012/2013. NAPKÖZIS MUNKAKÖZÖSSÉGI MUNKATERV 2012/2013. Munkaközösségünk helyzete: 6 napközis csoport működik délutános műszakban. A napközis nevelők munkájába több osztálytanító is bekapcsolódik. Minden napközis

Részletesebben

SZTÁRAI MIHÁLY REFORMÁTUS ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS ÓVODA PEDAGÓGIAI PROGRAM. ELFOGADTA: NEVELŐTESTÜLET 2013. év március hó 25. napján

SZTÁRAI MIHÁLY REFORMÁTUS ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS ÓVODA PEDAGÓGIAI PROGRAM. ELFOGADTA: NEVELŐTESTÜLET 2013. év március hó 25. napján Sztárai Mihály Refrmátus Általáns Iskla és Óvda Pedagógiai prgram Istenben bízunk, időt és teret engedünk Neki, hgy akarata szerint munkálkdjn életünkben és gyermekeink életében, hgy hitük ne emberek bölcsességén,

Részletesebben

Kompetencia alapú oktatás (tanári kompetenciák) 2015.04.09. NyME- SEK- MNSK N.T.Á

Kompetencia alapú oktatás (tanári kompetenciák) 2015.04.09. NyME- SEK- MNSK N.T.Á Kompetencia alapú oktatás (tanári kompetenciák) A kompetencia - Szakértelem - Képesség - Rátermettség - Tenni akarás - Alkalmasság - Ügyesség stb. A kompetenciát (Nagy József nyomán) olyan ismereteket,

Részletesebben

Magyarország Digitális Oktatási Stratégiája (MDOS) bevezetésének támogatása a köznevelésben. A tudás határtalan szabadsága!

Magyarország Digitális Oktatási Stratégiája (MDOS) bevezetésének támogatása a köznevelésben. A tudás határtalan szabadsága! Magyarrszág Digitális Oktatási Stratégiája (MDOS) bevezetésének támgatása a köznevelésben A tudás határtalan szabadsága! múlt és jövő 1959 MOBIDIC 2017 A prjekt célja a Magyarrszág Digitális Oktatási Stratégiája

Részletesebben

3. prioritás: A minıségi oktatás és hozzáférés biztosítása mindenkinek

3. prioritás: A minıségi oktatás és hozzáférés biztosítása mindenkinek TÁRSADALMI MEGÚJULÁS OPERATÍV PROGRAM 3. priritás: A minıségi ktatás és hzzáférés biztsítása mindenkinek Akcióterv 2007-2008. 2008. július 1. A priritás bemutatása 1.1. A priritás tartalma Priritás száma

Részletesebben

MÓDSZERTANI JAVASLAT ÉS SEGÉDANYAG SZABÁLYOZÓ DOKUMENTUM FELÜLVIZSGÁLATÁSOZ

MÓDSZERTANI JAVASLAT ÉS SEGÉDANYAG SZABÁLYOZÓ DOKUMENTUM FELÜLVIZSGÁLATÁSOZ MÓDSZERTANI JAVASLAT ÉS SEGÉDANYAG SZABÁLYOZÓ DOUMENTUM FELÜLVIZSGÁLATÁSOZ edves llégák! SZMSZ-HÁZIREND-PEDAGÓGIAI PROGRAM RÉSZLETES TARTALOMJEGYZÉ TÖRVÉNYI HIVATOZÁSSAL ÓVODÁ ÉS ISOLÁ SZÁMÁRA Segédanyag

Részletesebben

Szülői elégedettségi kérdőív 2014/15 (11 kitöltés)

Szülői elégedettségi kérdőív 2014/15 (11 kitöltés) Szülői elégedettségi kérdőív 2014/15 (11 kitöltés) 1/12 Kitöltői adatok statisztikái: 1. Kérjük, gondolja végig és értékelje azt, hogy a felsorolt állítások közül melyik mennyire igaz. A legördülő menü

Részletesebben

VÁCI MIHÁLY KATOLIKUS ÁLTALÁNOS ISKOLA

VÁCI MIHÁLY KATOLIKUS ÁLTALÁNOS ISKOLA VÁCI MIHÁLY KATOLIKUS ÁLTALÁNOS ISKOLA (nevelési program és helyi tanterv) KÉSZÍTETTE: DR. MOLNÁR ISTVÁN IGAZGATÓ A 2012-ES PEDAGÓGIAI PROGRAMOT ÁTDOLGOZVA NAGYKÁTA 2013 TARTALOMJEGYZÉK 1. BEVEZETÉS...

Részletesebben

A HUNYADI MÁTYÁS ÁLTALÁNOS ISKOLA SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA HATÁLYOS: 2009. JÚLIUS ELSEJÉTŐL KÉSZÍTETTE: NÉMETH TAMÁSNÉ IGAZGATÓ

A HUNYADI MÁTYÁS ÁLTALÁNOS ISKOLA SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA HATÁLYOS: 2009. JÚLIUS ELSEJÉTŐL KÉSZÍTETTE: NÉMETH TAMÁSNÉ IGAZGATÓ Hunyadi Mátyás Általáns Iskla 9072 Nagyszentjáns Árpád u. 11/a Telefn/fax: 96/544-040 E-mail: humaisk@vipmail.hu Hnlap: www.humaisk.hu OM: 03 06 01 A HUNYADI MÁTYÁS ÁLTALÁNOS ISKOLA SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI

Részletesebben

Az iskolák pedagógiai programjának köznevelési törvényben előírt kötelező felülvizsgálata. RAABE konferencia

Az iskolák pedagógiai programjának köznevelési törvényben előírt kötelező felülvizsgálata. RAABE konferencia Az iskolák pedagógiai programjának köznevelési törvényben előírt kötelező felülvizsgálata RAABE konferencia Budapest, 2013.02.28 dr. Gera Tibor Valamennyi iskolában A nemzeti köznevelésről szóló 2011.

Részletesebben