PEDAGÓGIAI PROGRAM. Szent András Katolikus Általános Iskola

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "PEDAGÓGIAI PROGRAM. Szent András Katolikus Általános Iskola"

Átírás

1 PEDAGÓGIAI PROGRAM Katlikus Általáns Iskla Jóváhagyta:,. év. hónap. nap. Fenntartó

2 Katlikus Általáns Iskla Pedagógiai prgram Tartalm 1. BEVEZETŐ A Pedagógiai prgram célja, feladata Jgszabályi háttér Az intézmény helyzete, háttere AZ ISKOLA NEVELÉSI PROGRAMJA Az isklában flyó nevelő-ktató munka pedagógiai alapelvei, értékei, céljai, feladatai, eszközei, eljárásai Alapelvek, értékek Célk, feladatk A személyiségfejlesztéssel kapcslats pedagógiai feladatk Nevelési területek Tanulási területek Teljes körű egészségfejlesztés A teljes körű egészségfejlesztés Az elsősegélynyújtási alapismeretek elsajátításával kapcslats isklai terv A közösségfejlesztéssel kapcslats feladatk Közösségek A média szerkesztésében részt vevők tevékenysége, céljai A kiemelt figyelmet igénylő tanulókkal kapcslats pedagógiai tevékenység A sajáts nevelési igényű tanulók isklai ktatása Beilleszkedési, magatartási nehézségekkel összefüggő pedagógiai tevékenység A tanulási kudarcnak kitett tanulók felzárkózását segítő prgramk A tehetség és a képesség kibntakzását segítő tényezők A szciális hátrányk segítését jelentő tevékenység A gyermekvédelemmel összefüggő pedagógiai tevékenység A tanulóknak az intézményi döntési flyamatban való részvételi jgai, gyakrlásának rendje A pedagógusk helyi intézményi feladatai, az sztályfőnöki munka tartalma, az sztályfőnök feladatai Kapcslattartás a tanulókkal, a szülőkkel, az iskla partnereivel A tanulók értékelése A tanulmányk alatti vizsgák szabályai Az értékelés rendje A vizsgatárgyak részei és követelményei A felvétel és átvétel helyi szabályai Az első sztálysk beisklázása / 80

3 Pedagógiai prgram Katlikus Általáns Iskla Átvétel más intézményből Az iskla könyvtár-pedagógiai prgramja AZ ISKOLA HELYI TANTERVE A helyi tanterv óraszámai A választtt kerettanterv megnevezése A választtt kerettanterv feletti óraszámk A választtt kerettanterv típusa A helyi tanterv bevezetésének ütemezése Az ktatásban alkalmazható tankönyvek és más taneszközök kiválasztásának elvei A nemzeti alaptantervben meghatárztt pedagógiai feladatk helyi megvalósítása A mindennaps testnevelés, testmzgás megvalósításának módja A választható tantárgyak, fglalkzásk szabályai A tanuló tanulmányi munkájának ellenőrzési és értékelési módja, a magatartás és szrgalm minősítésének elvei A tanulók ellenőrzése, értékelése Az isklai beszámltatás, az ismeretek számnkérésének követelményei, frmái Szöveges értékelés Értékelés érdemjeggyel Az ismeretek számnkérésének követelményei Az isklai beszámltatásk frmái, rendje, krlátai, a tanulók tudásának értékelésében betöltött szerepe, súlya Az tthni (napközis és tanulószbai) felkészüléshez előírt írásbeli és szóbeli feladatk meghatárzásának elvei, krlátai A tanulók magatartásának, szrgalmának értékelése, minősítési frmái Jutalmazás, büntetés frmái A csprtbntásk és az egyéb fglalkzásk szervezési elvei Az egészségfejlesztéssel összefüggő isklai feladatk Az iskla egészségnevelési és környezeti nevelési elvei Az iskla egészségnevelési elvei Az iskla környezeti nevelési elvei A gyermekek, tanulók esélyegyenlőségét szlgáló intézkedések Záró rendelkezések Legitimációs záradék Ratifikációs záradék / 80

4 Katlikus Általáns Iskla Pedagógiai prgram Istenem, fiatalk közé vezettél, hgy tanítsam, neveljem őket. Add, Uram, hgy személyes példámmal hzzád közelebb vezethessem diákjaimat, akik szmjúhzzák az igazságt, hgy életük mind teljesebb- szebb, bldgabblehessen. Amen. (Krzenszky Richárd) 3 / 80

5 Pedagógiai prgram Katlikus Általáns Iskla 1. BEVEZETŐ 1.1. A Pedagógiai prgram célja, feladata A nevelő és ktató munka az isklában Pedagógiai prgram szerint flyik. A Pedagógiai prgramt a nevelőtestület fgadja el és a fenntartó hagyja jóvá. A Pedagógiai prgramt nyilvánsságra kell hzni Jgszabályi háttér A Pedagógiai prgram tartalmát a nemzeti köznevelésről szóló évi CXC. Törvény, valamint a 20/2012. (VIII. 31.) a nevelési-ktatási intézmények működéséről és a köznevelési intézmények névhasználatáról szóló EMMI rendelet, az 51/2012. EMMI rendelet határzza meg Az intézmény helyzete, háttere Isklánk a belvárs szívében található, közvetlenül a Keresztelő Szent Jáns Római Katlikus Plébánia mellett. Isklánk élő, egyházi közösség, amely éli és átadja a hitet. Nyíltan vállalja a katlikus hitet, ember- és világképet, s az ebből fakadó erkölcsi igényességet. 8 évflyams katlikus általáns iskla, ami évflyamnként két (szükség szerint hárm) sztállyal, igény szerint az alsó tagzatn napközivel, a felső tagzatn tanulószbával működik. Katlikus iskla lévén a hittan ktatása beépül tanulóink órarendjébe. Az iskla, figyelembe véve Szentendre várs különleges adttságait (művészetek, kultúra, idegenfrgalm), valamint a régió isklái között elfglalt helyzetét, kiemelten kezeli az ének-zene, és az idegen nyelv ktatását. Az iskla beisklázási körzete: Szentendre várs és vnzáskörzetében lévő települések. Az iskla rövid története: Isklánk épületében 1890-től érseki leányiskla működött, amely később óvdával és plgári isklával bővült. Az épület az l948-as államsítást követően állami isklának adtt helyet, majd a rendszerváltzás után 1991-ben a Római Katlikus Egyházközség visszaigényelte az épületet egyházi iskla működtetése céljából. Az 1992/93-as tanévben az önkrmányzati iskla keresztény tagzataként két első sztállyal indultunk. Az 1996/97-es tanévben, amikr hajdani elsőseink az 5. sztályba léptek, az intézmény teljes egészében átkerült a Római Katlikus Egyházközség tulajdnába és irányítása alá. Ekkr vette fel az iskla nak, a várs védőszentjének nevét óta tartó flyamats bővítéseknek és felújításknak köszönhetően ma már a várs egyik legszebb, és legkeresettebb isklája vagyunk. 4 / 80

6 Katlikus Általáns Iskla Pedagógiai prgram 2. AZ ISKOLA NEVELÉSI PROGRAMJA 2.1. Az isklában flyó nevelő-ktató munka pedagógiai alapelvei, értékei, céljai, feladatai, eszközei, eljárásai Alapelvek, értékek A katlikus isklában az ktatásnak és a nevelésnek meg kell felelnie a katlikus tanítás elveinek; az ktatóknak pedig ki kell tűnniük helyes tanításukkal és becsületes életükkel. (CIC 803.) Pedagógiai tevékenységünk a fent idézett elvárásnak megfelelően tehát: keresztény értékrendre épít, biztsítja a keresztény gndlkdás jelenlétét, a nevelő jelleg dminál, a nemzeti értékeket szlgálja, fnts szerepet szán az egyházi és a nemzeti hagymányknak. A diák személyisége a pedagógus személyiségének megnyilvánulásai által fejlődik. Ezért különleges felelősség hárul mind szakmailag, mind mrálisan a pedagóguskra. Nagy a jelentősége a tudásnak, az ismereteknek; értékknfliktus esetén aznban az emberi mrált magasabb rendű követelménynek kell tartani az ismeretnél, a személyiség harmóniáját, belső békéjét az érvényesülésnél. Isklánk az egyetlen katlikus általáns iskla, mely régiónkban működik. Létrehzását katlikus családk és hívő pedagógusk közös igénye hívta életre. Ezért küldetésünk megvalósításában méltó partnereink azk a családk, akiknek élete középpntjában a hit, a szeretet, a megértés áll. Azn fáradzunk, hgy tvább erősítsük isklánk családias jellegét. Fntsnak tartjuk, hgy tevékenységünk fő alapelve a gyerekközpntúság legyen, amely az empátiát, a pzitív késztetést, a támgatást, a bizalmat, az önbizalm növelését, a sikerhez való segítést és a szeretetet jelenti számunkra. Vállaljuk, hgy közösségünk flyamatsan éli és átadja gyermekeinknek a katlikus hitet. Intézményünkben a Katlikus Egyház évezredes hagymányai alapján, annak értékrendjéhez, nevelési elveihez igazdva, a fenntartó elvárásainak megfelelően alakítttuk ki Pedagógiai prgramunkat. Ennek alapján szervezzük a tanórákat és az azt követő szabadidős fglalkzáskat Célk, feladatk Isklánk pedagógiai munkájának céljai: A diákkat segítse abban a flyamatban, hgy a keresztény értékekre építve művelt emberré, gazdag (szépre, jóra fgékny) személyiséggé, Istent és embertársait szerető, felelős plgárrá, tisztességes és emberséges, alktásra és bldgságra képes emberré váljanak. Az iskla közösségének elégedettségére való törekvés, ezen belül: a hitéletbeli fejlődés, a tudás, a fegyelem, a tvábbtanulásra való felkészítés fntssága. 5 / 80

7 Pedagógiai prgram Katlikus Általáns Iskla A diákk mrális és esztétikai szemléletének alakítása, kgnitív és kmmunikációs képességeinek, az értékes tudás és az értékes alktásk iránti igényének megalapzása. A tanítási tartalmak feldlgzásának flyamatában ismereteket közvetítsen, alapvető képességeket és alapkészségeket fejlesszen. Megalapztt, érvényes és személyes értékrendet alakítsn ki, illetve azt segítse elő. A kudarctűrés és a siker készségeit fejlessze. Az önálló, felelős állásfglalás, cselekvés alapjait és (életkrnak, fejlettségi fknak, saját személyiségjegyeknek megfelelő) készségeit kimunkálja. Magas színvnalú és skrétű ismeretközléssel és hatékny szakmai munkával fejlessze a tanulók önálló prblémamegldó, gndlkdó képességét, készségét és a kreativitást. A liturgiába való aktív bekapcslódásra ösztönözze tanítványainkat. Nagy művészek, tudósk hithez, egyházhz való visznya, a gndlkdásra, a szellem fejlődésére gyakrlt hatása álljn példaként diákjaink előtt. Magyarságunk gyökereinek megismertetése (nyelv, történelem, magyarságtudat) Hagymányaink, ünnepeink megismertetése, átörökítése, élővé tétele (néptánc, kézműves fglalkzásk, stb.). A kulturált szórakzás igényének kialakítása (tánc és illemtan). Az isklában flyó nevelő-ktató munka feladatai: Isklánk egyik igen fnts feladata, hgy tanulóink a hitüket felnőtt módn ismerő, azért kiálló, mellette elkötelezett hívő keresztényekké váljanak. Ugyanakkr minden lehetőséget megadunk, hgy talentumait minden gyermek kamatztathassa. Isklánk gyermekközpntú, nem a gyermeknek mindent megengedő kiszlgálói értelemben, hanem a keresztény szeretetből fakadó igényes követelmények következetes megvalósítása értelmében. Mindezt humánus, feszültségmentes légkörben valósítjuk meg, ahl tanulóink biztnságban érzik magukat. A nevelő egy szelektív hatásrendszert működtet munkája srán, aminek ő a frrása, elsődlegesen a személyes példaadásával. Azaz a gyermek pzitív megnyilvánulásait tapasztalva elismeréssel, jóváhagyással, jutalmazással reagál. Ugyanakkr ezzel párhuzamsan a negatív magatartásfrmákra tiltással, kritikával, szankcióval válaszl. Isklánk feladata: Segítse elő az egyéni életélmények szerzését, az egyéni képességek kibntakzását a hitélet erősítését szlgáló prgramkban (liturgikus szlgálat, lelkigyakrlat, zarándklat, stb.), az órai munkában és a tanórán kívüli tevékenységekben (napközi, tanulószba, szakkörök, kirándulás, isklaújság, stb.). Fejlessze a tanulók prblémamegldó gndlkdását, az összefüggések felismerését, a mrális kérdések megítélését sztályfőnöki órák, tananyag elsajátítása srán. Tehetséggndzó és felzárkóztató prgramkkal támgassa az egyéni képességek kibntakzását. Teremtsen a diákk számára életkruknak megfelelő frmájú és jelentőségű döntési 6 / 80

8 Katlikus Általáns Iskla Pedagógiai prgram helyzeteket. Mutassa fel szentek, ismert egyházi és elismert személyiségek által követésre méltó példákat. Segítse elő a személyes meggyőződés, keresztény világszemlélet és világkép kialakítását és érzelmi-szellemi megerősítését, személyre és knkrét közösségekre szabtt feladatk alapján. Hzzn létre knstruktív, jellegzetes, tartalmas és felelős, szellemi arculattal rendelkező alktó (kis)közösségeket, ahl a tanuló a közösségben való élet srán fejlessze önismeretét, együttműködési készségét, akaratát, segítőkészségét, szlidaritásérzését, empátiáját. Törekedjen azknak a hátrányknak a csökkentésére, amelyek a gyermekek szcikulturális környezetéből vagy eltérő ütemű éréséből fakadnak. Isklánk Pedagógiai prgramjának kiemelt területei: Hitéleti nevelés Nemzeti öntudatra nevelés Ének-zene Idegen nyelv Tehetséggndzás Felzárkóztatás Néptánc, társastánc és illemtan Szabadidő kulturált eltöltése Eszközök, eljárásk Nevelő-ktató munkánk eljárásainak, eszközeinek igazdnia kell a tanulók életkri sajátsságaihz, értelmi fejlettségéhez, képességeihez, a pedagógusk személyiségéhez. Az eljárásk, eszközök alkalmazásának egyetlen törvénye van: a módszerek, eljárásk kmbinációja. Kiemelten kezeljük az iskla értékelési rendszerét, a dicséretet, sztályzást, jutalmazást, stb. Napjaink pedagógiai gyakrlata, tapasztalata, valamint a nevelés kiemelt szerepe a nevelőktató munka srán megkívánja, hgy a módszereket a nevelés flyamatában betöltött szerepük alapján csprtsítsuk. Ennek alapján az alábbi csprtsítás végezhető el: a meggyőzés módszerei (az ktatás, példaképállítás, önbírálat, beszélgetés, tudatsítás, stb.) a tevékenység megszervezésének módszerei (gyakrlás, követelés, ellenőrzés, értékelés, játéks módszerek, stb.) a jó magatartásra ható, ösztönző módszerek (bíztatás, elismerés, dicséret stb.) a jutalmazás frmái (szóbeli dicséret, írásbeli dicséret - fkzatkkal, klevél, kitüntetés, jutalmkönyv, tárgyi jutalm, tábrzás, nevelőtestületi dicséret, díj stb.) 7 / 80

9 Pedagógiai prgram Katlikus Általáns Iskla a büntetés frmái (szóbeli figyelmeztetés, határztt rendreutasítás, sztályfőnöki figyelmeztetés, intés, rvás, igazgatói figyelmeztetés, intés, rvás, nevelőtestület elé idézés, szigrú megrvás, isklai prgramktól való eltiltás) a nevelés sikerét veszélyeztető körülmények kizárását célzó módszerek (felügyelet, ellenőrzés, figyelmeztetés, elmarasztalás, tilalm, stb.). Nevelési céljaink megvalósulását akkr tekintjük sikeresnek, ha isklánk diákjai a keresztény értékekre építve művelt emberré, gazdag (szépre, jóra fgékny) személyiséggé, Istent és embertársait szerető, bldg, felelős emberré válnak magyarságunk gyökereit megismerve, nemzeti kultúránkat megőrzik, és tvábbadják zenei élményüknek köszönhetően, fgéknyak lesznek a szépre, mely által egy lelki többletet kapnak a helyi tantervben meghatárztt követelményeket képességeiknek megfelelően teljesítik rendelkeznek lyan ismeretekkel, készségekkel, amelyek képessé teszik arra, hgy a középisklás követelményeknek a későbbiekben megfeleljenek ismerik a közösségben éléshez szükséges szabálykat, alapvető magatartásnrmákat igénylik a szabadidő kulturált eltöltését A személyiségfejlesztéssel kapcslats pedagógiai feladatk Az iskla pedagógiai munkájának középpntjában a tanulók tudásának, értelmi, erkölcsi, szciális, testi képességeinek, készségeinek, egész személyiségének fejlődése, fejlesztése áll. A személyiségfejlesztő tevékenység fkzats, több éves munkát felölelő flyamat. Képességei alapján mindenkit az ptimális szintre szeretnénk eljuttatni. Az iskla nemcsak a tanulásnak és a munkának színtere, hanem a színes, skldalú isklai életnek is. Lehetőséget biztsít a különböző szakköröknek, sprt-, énekkari és zenei fglalkzásknak, könyvtári óráknak, kirándulásknak és ünnepélyeknek. Segítjük a bennük rejlő összes egyéni érték, képesség kibntakztatását, gyarapítását. Olyan tanítási módszereket alkalmazunk, melyeknek feladata a gyermek személyiségfejlődését elősegítő lehetőségek felfedezése, felfedeztetése és erősítése, valamint a hátráltató tényezők csrbítása. Pl.: az első sztályban az lvasás tanítása a Meixner módszer szerint történik kisisklás krban a szenzrs készségek fejlesztése a számlás-lvasás terén a tanulás segítése, figyelem-emlékezet fejlesztéssel a lgikus gndlkdási készség fejlesztése a prblémamegldó képesség fejlesztése a manuális készségek fejlesztése (múzeumk közreműködésével) a megismerési vágy és alktó tevékenység iránti igény felkeltése. 8 / 80

10 Katlikus Általáns Iskla Pedagógiai prgram A gyermek személyiségfejlődésének értékelése az sztályfőnöki órán, szaktárgyi órán, havi nevelési értekezleten, félévi értekezleten, szülői értekezleten, fgadó órákn és minden felmerülő prblémahelyzetben történik. Az értékelés alapja a házirend és a Pedagógiai prgram erkölcsi elvárásai, nevelési céljai és feladatai. Ha a gyermek személyiségének fejlesztésekr súlys prblémák lépnek fel, a nevelési tanácsadó szakembereihez lehet frdulni Nevelési területek Értelmi nevelés A természetes kíváncsiság kiaknázásával, a megismerési vágy felkeltésével és ébrentartásával, a tanulás értelmének és hasznának megmutatásával kiépítjük a gyermekekben a tanulás, az ismeretek bővítése és megújítása iránti nyitttságt. Optimális esetben munkánk srán dáig jutunk el, hgy tanulóink örömüket lelik a tanulásban, és természetesnek veszik azt. Amennyiben ezt, mint nevelési eredményt el tudjuk érni, az azt jelenti, hgy a tanulók flyamatsan krszerűsítve és bővítve ismeretrendszerüket, a flytn váltzó élethelyzeteket, a belőlük adódó feladatkat és prblémákat sikeresen tudják megldani. Arra törekszünk, hgy egész munkánkat a kmplexitás elve hassa át. Ehhez elengedhetetlen a gyakri és megalapztt sikervisszajelzés és a tanulmányi feladatk megldásáhz csatlakzó segítségadás a pedagógus részéről. Mélyen elítéljük és kerüljük a nevelői közömbösséget. Érzelmi nevelés Szükség van ésszerű krlátkra, amelyek védik gyermekeinket (Tízparancslat, házirend). Biztnságs, szerető légkörben kell felnőniük, nem szabad lermblni bennük a szépbe, jóba vetett bizalmukat, játéks kedvüket, azt a képességet, hgy tudjanak csdálkzni. Ugyanakkr rá kell vezetnünk őket a rendezett, fegyelmezett életre, illetve arra, hgy tetteiknek következményei vannak. Nehéz feladat gyerekeinket önfegyelemre nevelni, de szükséges, mert elmulasztásával súlysan ártunk nekik. A nevelés és ktatás tudatsan megtervezett tevékenység. Ennek srán fejlesztjük a gyermekek személyiségét, kialakítjuk felelősségérzetüket. Fnts feladatunk vnzóvá tenni a keresztény értékrend alapvető elemeit, hgy az anyagias világ kihívásai helyett minden esetben ezt válasszák. Alázatra, türelemre, megbcsátásra nevelünk. Tudniuk kell: csak akkr várhatnak megbcsátást és elfgadást másktól, ha ők is ezt gyakrlják embertársaikkal. Őszinteségre neveljük a gyerekeket, bemutatva, hgy az törvényszerűen vnzza maga után a megbcsátást és a megbékélést. Istennek mindannyiunkkal terve van, mindenkinek feladata, küldetése van. Fentiekkel összhangban négy alapértéket vésünk kitörölhetetlenül a gyerekek szívébe: az igazság, jóság, szépség, és szentség értékét. Célunk, hgy a megfgalmaztt feladatk nemcsak az iskla, hanem a család és az egyház színterén is érvényre jussanak. Ennek érdekében erősítjük kapcslatainkat a szülőkkel és az Egyházközség tagjaival közös prgramk szervezésével. Célunkat elértnek tekintjük, ha tanulóink viselkedésében tapasztaljuk a fent megfgalmazttakat. Hitéleti nevelés A keresztény kultúra frrása és célja is Isten. Az iskla egyházi jellegéből fakad, hgy az evangélium tanítását, az egyházi kultúrát, az egyház kultúrateremtő szerepét, a nagy művészek és tudósk hithez, egyházhz való visznyát, a gndlkdásra, a szellem fejlődésére gyakrlt hatását, minél tökéletesebben megismertetjük tanulóinkkal. A hitre nevelés nem 9 / 80

11 Pedagógiai prgram Katlikus Általáns Iskla csak a hittan órákn történik, hanem a pedagógusk, szülők életvitelével és személyes példamutatásával is. Elsődleges cél aznban a diákk személyes istenkapcslatának kialakítása. Hitéleti nevelésünk színterei Állandó hitéleti prgramk: hétfő reggelenként 7.50-kr közös imán veszünk részt a trnateremben a tanítás kezdetén és végén a tanulók az órát tartó pedagógussal közösen imádkznak, ill. életkrunknak megfelelően mesével, történettel, az aznapi evangéliummal hanglódnak rá a napra egyházi ünnepekről közös szentmisén emlékezünk meg, az éves munkaterv alapján az éves munkaterv alapján havnta egy alkalmmal az iskla tanulói isklamisén vesznek részt a Péter-Pál Templmban (vasárnapnként pedig a saját plébániájukn) az sztály-, illetve isklamisék időpntjai az éves prgramban kerülnek meghatárzásra a tanévet közös, ünnepi szentmisével kezdjük és fejezzük be (Veni Sancte, Te Deum) az étkezések előtt és végén a tanulók az ebédeltetős tanárral közösen imádkznak Nap (vetélkedők, játékk) adventi hetek (december) Rráté, agapé karácsnyi lelkigyakrlat, gyónási lehetőség közös karácsnyi ünnepség nagyböjti hetek mindennap közös imádkzás a káplnában nagyböjti lelkigyakrlat, gyónási lehetőség Keresztút járás Pünkösd környékén 3. évflyam elsőáldzása Időszaks hitéleti prgramk: atyák, szerzetesek meghívása hittan, illetve sztályfőnöki órákra sztályk vállalása az adventi, nagyböjti időszakban sztályk egészéves karitatív munkája Erkölcsi nevelés Erkölcsi elvárásk a pedagógusktól Ahhz, hgy a diákk harmnikus, kellő önismerettel rendelkező, Istent és embertársat szerető emberekké váljanak, a pedagógusnak is ilyennek kell lennie. A katlikus iskla sajáts jellegének biztsítéka nagy részben az tt tanítók tevékenységén és tanúságtételén múlik. 10 / 80

12 Katlikus Általáns Iskla Pedagógiai prgram Pedagógusaink személyes példamutatásukkal nevelnek. Dlgzóink élete álljn összhangban az általa és az iskla által képviselt értékekkel. Családi háttere legyen rendezett. A pedagógus szavai és tettei mindig összhangban álljanak, hiszen mindennél nagybb veszélyt jelent a gyerekek számára a hamis tanúságtétel. Pedagógusainktól elvárjuk a hagymánytiszteletet és a megalapztt jövőkép ismeretét. Hivatásunk az, hgy évezredek kincseit adjuk tvább egy új generációnak. Isklánkban tanító tanárainktól elvárjuk: pntsan tt legyenek az sztályban, megakadályzzák, megelőzzék a rendetlenségeket óráikra jól felkészülve lépjenek az sztályba, ezzel megelőzik a tanulmányi és fegyelmezési nehézségeket csak akkr büntessenek, ha feltétlenül szükséges, inkább figyelmeztessék növendékeit, lássák el őket jó tanáccsal szrgalmazzák a füzetek rendezettségét, az isklai felszerelés és a benyújtandó dlgzatk tisztaságát a naplókat tartsák rendben, hgy mindennap bárkinek bemutathassák, aki azt megtekinteni kívánja egyházi és állami ünnep közeledtével mndjanak néhány szót, ha lehet, életpéldával. Pedagógusainkat alapvetően a vidámság, játéksság jellemezze, hiszen a gyerekek több időt töltenek az isklában, mint tthn. Lényeges, hgy a tanárk el tudják fgadni a gyerekeket lyannak, amilyenek. Tiszteljék és szeressék mindegyikük egyéniségét. Új pedagógus felvételénél mérlegeljük, hgy milyen feladatt bízunk rá. Ennek ismeretében döntjük el, hgy a képzettség, rátermettség és vallási háttér hármas követelményéből melyiket milyen súllyal vesszük figyelembe. Flyamats fejlődésünk érdekében szakmai és lelki tvábbképzéseken veszünk részt: a várs, a fővárs, a KPSZTI szervezésében nevelési értekezletek esetenként bemutató órával tanári lelki gyakrlatk, elmélkedések, kirándulásk. Célunkat elérjük, ha pedagógusaink ezen elveknek megfelelően végzik munkájukat. Erkölcsi elvárásk a tanulóktól Az iskla tanulói különböző társadalmi rétegekből, családi háttérből, egyházból érkeznek isklánkba. Az egységes erkölcsi elvárásk segítik őket a fejlődésben. Alapvető, hgy elfgadják és befgadják az iskla tisztességre, becsületességre, felelős magatartásra irányuló nevelését, és ezt tudatsan ne akadályzzák. Tartsák be az emberi kapcslatk szabályait. Tanulóink számára igazi útravaló a küldetéstudat kialakulása: Ti vagytk a világ világssága! (Mt 5,14) Gyerekeink vegyenek részt az egyházi prgramjainkn (ünnepi szentmisék, vasárnapi misék, sztálymisék, közös imák, adventi és nagyböjti lelki napk, stb.), segítjük őket hitük kibntakztatásában, a liturgikus és szentségi élet gyakrlásában. Rávezetjük őket a helyes imádságra tanítás, étkezés előtti és utáni közös imával. 11 / 80

13 Pedagógiai prgram Katlikus Általáns Iskla Gazdag prgramk szervezésével ráneveljük gyerekeinket a kulturált szórakzás módjára: kirándulásk, túrák, Mikulás szlgálat, angyalkázás, közös karácsnyi ünnepség, farsang, Nap, gyereknap, suli-buli. Megköveteljük a tiszteletteljes beszédet tanáraikkal, felnőttekkel, társaikkal. Megköveteljük az alaps, rendszeres, a képességeknek megfelelő munkát, a rábíztt feladatk lelkiismeretes elvégzését. Megköveteljük a házirend ismeretét és betartását, az iskla épületének, felszerelésének és tisztaságának megőrzését. Megköveteljük az áplt megjelenést, az alkalmhz illő ruházat kiválasztását. Tanulóink megismerésének, nevelésének legjbb színterei a tanórán kívüli fglalkzásk, szakkörök, tanulmányi kirándulásk, nyári tábrk. Erkölcsi nevelésünk eléri célját, ha tanulóink ezen elveknek megfelelően élik mindennapjaikat. Erkölcsi elvárásk a szülőktől Minden iskla létét, szükségességét a mögötte álló szülők közössége igazlja. Az iskla igazán egyházi szelleme csak akkr születhet meg, ha a szülők is közösséget alktnak, hiszen a keresztény hit is egy közösség ölén születik és növekszik. (Kat. Isk. 53.) Az iskla elvárja a szülőktől, hgy elfgadják az iskla katlikus jellegét, ugyanazt az értékrendet közvetítsék, a családk heti rendszerességgel vegyenek részt vasárnapi szentmisén. Isklával kapcslats prblémáikat az érintettekkel szaktanár, sztályfőnök, igazgató vagy plébáns beszéljék meg. Az iskla elvárja, hgy a szülői értekezleteken, a fgadó órákn a szülők aktívan részt vegyenek, maguk is fejlődjenek hitben és tudásban, ezzel is példát mutatva gyermekeiknek. Hn- és népismeret Nevelésünk egyik fnts célja a magyarságra nevelés. Ennek keretében tanulóinkkal megismertetjük szűkebb környezetüket, Budapestet, majd Magyarrszág tájait is. Kmplex módn alakítjuk az sztályközösségeket, nevelünk haza- és természetszeretetre, a turisztika és sprt révén elősegítjük gyermekeink testi, lelki fejlődését. Ennek színterei: néptánc, közösségi és társastánc ktatás múzeumlátgatás tanulmányi kirándulás tábrzásk egyéb szabadidős tevékenységek. Ezen prgramk nem kötelező jellegűek, kivéve a néptánc, közösségi és társastánc ktatást. Lebnylításukat alapítványi, szülői hzzájáruláskból, pályázatkból finanszírzzuk. Néptánc, közösségi és társastánc ktatás A néptánc ktatás fejleszti a hagymányőrzést, a hazaszeretetet, a népismeretet, az állóképességet, és a mzgáskultúrát. Fntsnak tartjuk, hgy a hzzánk járó gyermekek mindegyike megismerkedjen a magyar néphagymány alapjaival. A mindennaps testnevelés keretében heti egy órában tanítjuk az alsó tagzatn. 12 / 80

14 Katlikus Általáns Iskla Pedagógiai prgram A közösségi és társastánck a társas kapcslatk kialakítását, az alapvető viselkedési frmák elsajátítását, az állóképesség fejlődését, a kulturált szórakzás megismerését teszik lehetővé. A mindennaps testnevelés keretében heti egy órában tanítjuk a felső tagzatn. Múzeum- és emlékhely látgatás Skldalú nevelésünk fnts részét képezik a nem kötelező jellegű múzeumlátgatásk és helytörténeti kirándulásk. Az alsó tagzatsk minden évben flyamatsan részt vesznek a Skanzen prgramjain, és látgatják a vársi múzeumkat, kiállításkat. A felső tagzatsk minden évben részt vesznek a múzeumk, és tudmányk éjszakáján, ahl száms kiállítást, érdekes kísérleteket, és intézményeket tekinthetnek meg. Ezek mellett több időszaks kiállítást nézhetnek meg sztályszinten. A tanulók a tárlatk megtekintésével, önálló gyűjtőmunkával, rajzs-íráss beszámlóval, kézműves fglalkzással, történelmi játékkkal fejlesztik képességeiket. Tanulmányi kirándulás Az éves munkatervben meghatárztt időpntban az sztályk tanulmányi kirándulásn vesznek részt. Ezen prgramk szrs összhangban vannak nevelési célkitűzéseinkkel. A tanulmányi kiránduláskn a részvétel nem kötelező, költségeit alapítványi, szülői hzzájáruláskból, illetve pályázatkból finanszírzzuk. Alsó tagzatn cél a szűkebb környezetünk megismerése, ezért egy naps kirándulást szervezünk. A leggyakrabban választtt helyszínek: Állatkert, Hősök-tere, Vársliget, Gellérthegy, Citadella Budai-vár, Hadtörténeti Múzeum, Mátyás-templm, Bazilika, Parlament Visegrád, Fellegvár, Szentendre, Skanzen. Felső tagzatn célunk hazánk, illetve a Kárpát-medence magyar lakta területeinek megismerése, egy- vagy többnaps sztálykirándulás keretében. A leggyakrabban felkeresett helyszínek: Északnyugat-Magyarrszág, Dunántúl Fertő-Hanság (Fertőd: Eszterházy-kastély, Fertőráks: kőfejtő, Sprn: Liszt Múzeum, Fabricius-ház, Tűztrny, Strn-gyűjtemény, Fertő tó) Velencei-tó (Székesfehérvár: székesegyház, Anna-káplna, Szent István Múzeum, Csók István Múzeum, Budenz-ház, Gánt: bauxitbánya, Csókakő: vár, Velencei-tó: agárdi madárvárta, Pákzd: refrmátus templm, Nadap: gelógiai alappnt, ingókő) Bakny (Veszprém: székesegyház, állatkert, vár, Nagyvázsny: Kinizsi vár, Psta Múzeum, Sümeg: vár, Zirc: apátság), Balatn-felvidék (Tihany: apátság, Taplcai-medence tanúhegyei, Szigligeti vár, Keszthely: Festetics kastély; kis-balatni tárzók) Északkelet-Magyarrszág Mátra (Gyöngyös: Orczy-kastély (Mátra Múzeum), Parád: Palóc-ház Múzeum, Kcsi Múzeum, vadaskert, gyógyfürdő, Parádsasvár: üveggyár, Sirk: vár, Kékestető, Baglyirtás) Bükk (Eger: bazilika, vár, minaret, Egerszalók: mésztufa-fürdő, Bélapátfalva: Cisztercita apátság, Szilvásvárad: Szalajka-völgy, Herman Ottó Múzeum, istállós-kői-barlang) 13 / 80

15 Pedagógiai prgram Katlikus Általáns Iskla Zemplén (Sárspatak: Rákóczi-vár, Refrmátus Kllégium, Hllóháza: Prcelán Múzeum, Füzér-, Regéc-, Bldgkő-vára, Vizsly: Kárly-biblia, Széphalm: Kazinczymúzeum, Gönc: Huszita-házak) Délkelet-Magyarrszág Duna-Tisza-köze (Kecskemét: Szent Miklós templm, Cifra-palta, Katna József Emlékmúzeum, Kalcsa: székesegyház, Apajpuszta: ménes, Bugac: ősbrókás, Fülöpszállás: futóhmk, Kiskőrös: Petőfi Múzeum, Kiskunhalas: Csipkemúzeum, Kiskunmajsa: 56-s emlékmúzeum, emlékhely) Csngrád (Szeged: Móra Múzeum, Kiskundrzsma: szélmalm, Pusztaszer: Fesztykörkép, hnfglalási emlékmű, Makó: József Attila Múzeum) Kárpát-medence Tábrzás Erdély (Csíksmlyó: kegytemplm, Csíkszereda, Gyergyói medence: Gyilks-tó, Békás-szrs, Krnd, Szent Anna tó, Bözödújfalu, Király-hágó, Trdai-hasadék) Kárpátalja (Beregszász: amfiteátrum, főiskla, Rát: gyermektthn, Munkács, Vereckei-hágó) Tábraink testi és szellemi kikapcslódást nyújtanak az egyre vársiasabb módn élő gyermekeink számára. Az állandó zajban élő gyermekek megszktt környezetükből kiszakítva megpihennek. A magyar táj megismerése természetes módn kelti fel érdeklődésüket. A Szülőföld kézzel fgható megismerése erősíti hazaszeretetüket, magyarságtudatukat. Hagymányainknak megfelelően többféle prgramt szervezünk, ilyenek például: terepgyakrlat sprttábr túrák, kirándulásk napközis tábr kézműves tábr nyelvi tábr. A tanulók részvétele önkéntes, költségeit a tanulók befizetéseiből, a Péter-Pál Alapítvány támgatásából, a különböző pályázatkn elnyert összegekből fedezik a szervező pedagógusk. A tábrk prgramját az iskla lelkiségének megfelelően alakítjuk. Egyéb szabadidős tevékenységek Az sztályfőnökök minden hónapban egyszer szerveznek sztályprgramkat (múzeumlátgatás, kirándulás, közös játék). Szabadidős prgramjainkat nagyn kedvelik tanítványaink, ezeken rendszerint nagy részük megjelenik. A hn- és népismereti céljainkat elértnek tekintjük, ha tanulóink nagy része részt vesz a prgramkn, ezzel megismerve hazánkat. Egészséges életmódra nevelés Az egészséges életmód kialakításának fntssága nem szrul biznyításra. Ennek eredménye az életvezetés kiegyensúlyzttsága és eredményessége. A kialakítandó magatartásfrmák: 14 / 80

16 Katlikus Általáns Iskla Pedagógiai prgram egészséges táplálkzás: kialakítását segítik az sztályfőnöki-, bilógia órák, védőnői előadásk. Ezek egyebek mellett arra is felhívják a figyelmet, hgy minőségi táplálkzást és életvitelt alakítsanak ki a tanulókban. Különös figyelmet frdítunk a kirándulásk és tábrk srán a gyermekek étkezésére. kárs szenvedélyeket elutasító magatartás: ezt a célt szlgálja az isklában kábítószerekről, drgkról, az alkhl és a cigaretta kárs hatásáról szóló, szakember által alkalmanként megtarttt előadás illetve a tanórákn való beszélgetés. testmzgás: A mzgás életünket meghatárzó szerepe és megszerettetésének jelentősége evidens. Valljuk, hgy a differenciált, tehát a teljesítőképességhez igazdó, a játék-, a váltzatsság iránti szükségletet érvényesülni engedő, vagyis vnzó mzgáss prgramktól várható az, hgy külső nymás nélkül, észrevétlenül megszeretteti a mzgást. Felébreszti a gyerekekben a törekvést az iránt, hgy szabadidejükben mzgáss prgramkat is szervezzenek önmaguknak, és így tartsák egészségüket is karban. Kerüljük a teljesítménycentrikus, mntn vagy kudarcélményekkel terhelt, illetve puszta testgyakrlatra redukált prgramkat. A mindennaps testneveléssel segítjük őket a mzgásigény kielégítésében. Mindezt testnevelés órákn, az éves munkatervben leírt száms délutáni sprtfglalkzásn illetve a napközis-, tanulószbás nevelők által tarttt játéks mzgásórán valósítjuk meg. helyes napirend: tudatsan tanítjuk a gyerekeket a napirendjük helyes kialakítására. Hangsúlyzzuk a tanulás, pihenés, testedzés és alvás fntsságát, és ezek megfelelő arányának kialakítását. higiéniai szabálykat követő magatartás: ennek kialakítása mindenekelőtt a megfelelő tárgyi feltételrendszer megteremtését igényli. pszichszexuális nevelés: célunk, hgy a gyerekek egészséges lelkivilágú, nrmális szexualitású felnőtté váljanak. Az évek srán megtanulják, melyek azk a magatartásfrmák, amelyek a keresztény társadalmi-kulturális-erkölcsi környezetben elfgadttak, és amelyeknek a betartását mindannyiunktól elvárják. A szexuális nevelés nem lehet tiltó, büntető, mindent ráhagyó vagy közömbös, hanem irányító-nevelőnek kell lennie. Segíteni kell a gyerekeket, hgy a bennük végbemenő váltzáskat és a nemek közötti különbségeket megértsék, elfgadják. Egyrészt lyan fórumkat biztsítunk, ahl a felmerülő kérdéseket, prblémáikat bizalmmal feltárhatják, másrészt megfelelő szakkönyveket adunk a kezükbe. Ebben a nevelőket védőnők és gyermekrvsk segítik. környezetvédelmi, természetvédelmi szemléletet: a tantárgyakba beépítve, isklai akciókkal (papír, veszélyes hulladékk gyűjtése, környezetbarát füzetek és könyvek terjesztése, "zöld" faliújság készítése), és szakkörök, tábrk szervezésével, pályázatk segítségével alakítjuk. Szelektív hulladékgyűjtés flyik isklánkban. Célunkat elértnek tekintjük, ha tanulóink testileg, lelkileg egészséges életmódt élnek. Környezeti nevelés Az iskla szűkebb és tágabb környezete: 1 óránál alig hsszabb utazással elérhető a Börzsöny, a Dunakanyar történelmi emlékhelyei és a Duna-Iply Nemzeti Park. Rövidebb utazással elérhető a Szentendrei-sziget, ahl kiválóan tanulmányzhatóak a füves élőhelyek, ártéri erdők, az ivóvízbázisk és a Duna-Iply Nemzeti Park egy része, a Visegrádi-hegység, ahl a lmbhullató erdőket és a Duna-Iply Nemzeti Park egy részét lehet megfigyelni, a Pmázi-sík, ahl mezőgazdasági területeket, mesterséges tavat találunk. A Duna partn ártéri erdő, a Bükkös patak mentén mesterséges és kiépített szakaszk lehetnek kísérleteink helyszínei. 15 / 80

17 Pedagógiai prgram Katlikus Általáns Iskla Az iskla a történelmi vársmag része, ennek előnyeivel és hátrányaival. Telke szűk, a beépítettségi arány magas, ebből fakadóan a környezeti nevelésre krlátzttan alkalmas. Az udvar átalakításakr, fejlesztésekr a környezeti nevelési szempntkat figyelembe vettük. Minden tavasszal növényeket ültetünk és tanulóinkkal együtt rendben tartjuk az udvart. Már van időjárás-megfigyelő állmásunk. Környezetvédelem, környezeti nevelés tanórákn: Az isklánkban jelenleg a tantestület kb. egyharmada fglalkzik intenzíven környezeti nevelési kérdésekkel a tanórákn és azn kívül. Vannak, akik minden akcióban, munkában részt vállalnak, s vannak, akik időnként kapcslódnak egy-egy tevékenységi területhez. A környezeti nevelés az a területe az isklai életnek, ahl csak nagyn fkzatsan és lépésenként haladhatunk előre. A tvábbi munkában is szükség van az isklavezetőség, a tapasztaltabb és a fiatal kllégák együttműködésére. A tanórákn hzzárendeljük az adtt témákhz a megfelelő környezetvédelmi vnatkzáskat. Az óra jellege és a pedagógusi szabadság határzza meg, hgy melyik prblémát hgyan dlgzzuk fel. Kiemelt helyet kapnak a hétköznapi élettel kapcslats vnatkzásk, amelyekhez a diákknak is köze van. Különböző interaktív módszereket használva adjuk át az ismereteket, de jelentős szerepet kap az önálló ismeretszerzés is. A szemléltetéshez hagymánys, audivizuális és infrmatikai lehetőségeket is felhasználunk, alkalmazunk. Így élményszerű tanításra nyílik lehetőség. Fntsnak tartjuk, hgy a diákjaink kmly elméleti alapkat szerezzenek, mert csak így lehet ksan, átgndltan harclni a környezet megóvásáért. Környezetvédelem, környezeti nevelés tanórákn kívül: Nyaranta a Börzsönyi Ornitlógiai és Természetvédelmi Tábrban illetve saját szervezésben terepgyakrlatn veszünk részt. Célunkat elértnek tekintjük, ha a meglévő prgramjainkra flyamatsan jelentkeznek érdeklődő tanulók. Esztétikai nevelés Az önmagunkra irányuló esztétikai tevékenység funkciója a személyi esztétikum megteremtése. Ez az, ami bizalmat ébreszt az egyén iránt és ezen áll vagy bukik a kapcslatk kialakításának és fenntartásának sikere. Közvetítjük a gyerekek felé a keresztény esztétikai nrmákat. Amikr megjelenik az a törekvésük, hgy önmagukn különböző esztétikai megldásmódkat kipróbáljanak, azt nem elfjtjuk, hanem megfelelő instrukciókkal segítjük, hgy a próbálkzásk az ideális kultúrszinten mzgjanak, hasznsítható tapasztalatkat szerezzenek, hgy saját adttságaikat figyelembe véve a tökéleteset hzzák ki önmagukból. Tapasztalatkhz juttatjuk a gyermekeket környezetük szépítésében, s ezáltal az esztétikus környezet élvezetének élményében lesz részük. Bevnjuk őket az iskla belső és külső környezetének szépítésébe, rendezésébe így lyan megldásmódk alkalmazását sajátítják el, amit később saját környezetük esztétikai megfrmálásánál is hasznsítani tudnak. Megfelelőnek tartjuk a krszerű, ízléses katlikus jelképek felhasználását az iskla és sztálytermek berendezésénél. Célunkat elértnek tekintjük akkr, ha a tanuló egyéni megjelenése, és az őt körülvevő környezete is rendezett, tiszta és esztétikus Tanulási területek Tanítási órák A kultúra átadásának fnts színtere az iskla. Az ktatás révén megismertetjük a diákkat a szükséges ismeretekkel. 16 / 80

18 Katlikus Általáns Iskla Pedagógiai prgram Egyházi intézményként megtanítjuk a gyerekeket a liturgiába való aktív bekapcslódásra, hitük alaps tanulmányzására. Megismertetjük az egyház kultúrateremtő szerepét, a nagy művészek, tudósk hithez, egyházhz való visznyát, a gndlkdásra, a szellem fejlődésére gyakrlt hatását. Mindezzel elsődleges célunk a gyerekek személyes Istenkapcslatának kialakítása. A hitktatás a katlikus isklában kitűntetett helyet fglal el. Ennek elsődleges célja a hit ébresztése, a diákk személyes Istenkapcslatra ébredése. Mindig tekintettel kell lennünk a gyerekek életkrára, eddigi vallási tapasztalataira. Kmpetencia alapú ktatás Az iskla biztsítja az eltérő fejlettségi szinten lévő tanulók számára az ptimális képzési környezetet, a differenciálás lehetőségét, a lemaradó tanulók felzárkózását a helyi tanterv követelményszintjéhez. Módszerei: váltzats tanulásszervezési megldásk tanulóközpntú differenciálás játéks elemeket tartalmazó tanítási környezet tevékeny tanulói magatartás kialakítása személyre szabtt tanulási stratégiák fkzatsan növekvő tanulói terhelés, teljesítményelvárás flyamats visszajelzés, értékelés. Tanulásszervezési frmák: csprtmunka differenciált csprtmunka párs munka egyéni fglalkztatás prjektmódszer. Szervezeti keretek: sztálykeret sztályn belüli csprtbntás évflyamn belüli nívócsprtk. Anyanyelvi kmmunikáció Az anyanyelvi kmmunikáció magában fglalja a fgalmak, gndlatk, érzések, tények és vélemények kifejezését és értelmezését szóban és írásban, a helyes és kreatív nyelvhasználatt a társadalmi és kulturális tevékenységek srán. A magyar nyelv és irdalm művelése különösen fnts. Magyarságunk gyökerei nagyn mélyek, nyelvünk sk váltzásn ment keresztül, kultúránkat sk hatás érte. Ezek együttes hatásából fejlődött ki magyarságunk. Feltárásuk, átadásuk isklánk legfntsabb feladatai közé tartzik. Hitünket is csak magyarként tudjuk megélni. 17 / 80

19 Pedagógiai prgram Katlikus Általáns Iskla Idegen nyelvi kmmunikáció Az idegen nyelvi kmmunikáció az anyanyelvi kmmunikáció elemeivel jellemezhető: fgalmak, gndlatk, érzések, tények és vélemények megértése, kifejezése és értelmezése szóban és írásban. Az idegen nyelvi kmmunikáció lyan képességeket is igényel, mint például a közvetítés, más kultúrák megértése. Az idegen nyelvek, a földrajz, de a világtörténelem tanulása is lehetőséget teremt más népekkel, nyelvvel, kultúrával való találkzásra. Tanítványainknak meg kell tanulniuk a különböző értékek, és a mienktől eltérő kultúra helyes elfgadását, tiszteletét. Hazánk történelmi múltja, földrajzi helyzete és Európai Uniós plitikája egyaránt szükségessé teszi az élő idegen nyelvek magas szintű tudását. Legfntsabb célunknak azt tekintjük, hgy jól haladó diákjainkat a 8. évflyam végére lyan tudásszintre juttassuk el, amelynek birtkában sikeres Pitman, illetve Junir nemzetközi nyelvvizsgát tehetnek. Matematikai kmpetencia A matematikai kmpetencia a matematikai gndlkdás fejlesztésének és alkalmazásának képessége. A matematikai kmpetencia felöleli a matematikai gndlkdásmódhz kapcslódó képességek alakulását, használatát, a matematikai mdellek alkalmazását. Természettudmánys kmpetencia A természettudmánys kmpetencia feladata, hgy magyarázatt adjn a természetben, az ember és a természeti világ közt lezajló kölcsönhatásra. A természettudmányk feladata, hgy láttassák a keresztény hit szerinti világt, bemutassák a természet szépségét, az ember felelősségét, a tudósk emberi nagyságát, a technikai fejlődés eredményeit. Isten ránk bízta a teremtett világt, hgy műveljük, éljünk vele. A természettudmányk és a hit visznyát összegezve megállapítjuk, hgy nincs köztük öszszeférhetetlenség. A tudmány és a hit más-más létsíkn mzg. Digitális kmpetencia A digitális kmpetencia felöleli az infrmációs társadalm technlógiáinak magabizts és kritikus használatát a munka, a kmmunikáció és a szabadidő terén egyaránt. Ez a következő készségeken, tevékenységeken alapul: infrmáció felismerése, visszakeresése, értékelése, tárlása, előállítása, bemutatása és cseréje; tvábbá kmmunikáció és hálózati együttműködés az interneten keresztül. Tanulóink 5. sztálytól számítástechnikát tanulnak. A mai világban a tudmányk és a technika fejlődése szükségessé teszi, hgy tthnsan mzgjanak a számítógépek világában. Ugyanakkr felhívjuk figyelmüket az elgépiesedés veszélyeire. A hatékny, önálló tanulás A hatékny, önálló tanulás azt jelenti, hgy az egyén képes kitartóan tanulni, saját tanulását megszervezni egyénileg és csprtban egyaránt, ideértve az idővel és az infrmációval való hatékny gazdálkdást. Felismeri szükségleteit és lehetőségeit, ismeri a tanulás flyamatát. Ez egyrészt új ismeretek szerzését, feldlgzását és beépülését, másrészt útmutatásk keresését és alkalmazását jelenti. A hatékny és önálló tanulás arra készteti a tanulót, hgy előzetes tanulási és élettapasztalataira építve tudását és képességeit helyzetek skaságában használja, tthn, a munkában, az ktatásban és képzésben. A mtiváció és a magabiztsság e kmpetencia elengedhetetlen eleme. Szciális és államplgári kmpetencia A szciális és államplgári kmpetenciák a harmnikus életvitel és a közösségi beilleszkedés feltételei. Lefedik a magatartás minden lyan frmáját, amely révén az egyén hatékny 18 / 80

20 Katlikus Általáns Iskla Pedagógiai prgram és építő módn vehet részt a társadalmi és szakmai életben, tvábbá ha szükséges, knfliktuskat is meg tud ldani. Az államplgári kmpetencia képessé teszi az egyént arra, hgy a társadalmi flyamatkról, struktúrákról és a demkráciáról kialakult tudását felhasználva, aktívan vegyen részt a közügyekben. Alapvetően fnts a keresztény történelemszemlélet kialakítása. Történelemtanításunk bemutatja az ember méltóságát és felelősségét. Hálát ébreszt az évszázadk gazdag örökségéért. Kialakítjuk a meggyőződést, hgy az emlékezés páratlan szerepet tölt be értékeink megismerésében, elmélyítésében. Hazánk történelme és kultúrája nem érthető meg a Kárpát-medence más népei történelmének, illetve a világtörténelem és kultúra ismerete nélkül. Kezdeményezőképesség és vállalkzói kmpetencia A kezdeményezőképesség és vállalkzói kmpetencia segíti az egyént a mindennapi életben, hgy megismerje tágabb környezetét, képes legyen a kínálkzó lehetőségek megragadására, valamint, hgy célkitűzései érdekében terveket készítsen és hajtsn végre. Alapját képezi azknak a speciális ismereteknek és képességeknek, amelyekre a gazdasági tevékenységek srán szükség van. Esztétikai-művészeti tudatsság és kifejezőképesség Az esztétikai-művészeti tudatsság és kifejezőképesség magában fglalja az esztétikai megismerést, illetve elképzelések, élmények és érzések kreatív kifejezését, különösen az irdalm, a zene, a tánc, a dráma, a bábjáték és a vizuális művészeteket segítségével. A képzőművészeti és zenei kultúra mindig meghatárzó szerepet tölt be az egyház kultúrájában. Az emberi lélek szépségre törekvésének, önkifejezésének csdálats eszközei. Az iskla feladata, hgy ezeket az értékeket a gyerekek szintjén megismertesse, átadja és beépítse saját helyi kultúrájába, liturgiájába. Ennek egyik elősegítője az sztályk, flysók ízléses díszítése is. Egyéb fglalkzásk Az isklában a tanulók számára az alábbi - az iskla által szervezett - tanórán kívüli állandó, eseti, illetve időszaks fglalkzásk működnek: 19 / 80 hitéleti prgramk liturgikus szlgálat délutáni csprtfglalkzásk tehetségfejlesztő, felzárkóztató fglalkzásk, szakkörök, énekkar versenyek, vetélkedők, bemutatók környezeti nevelés, terepgyakrlat, kirándulásk múzeumi fglalkzásk, színházlátgatás művészeti csprtk sprtfglalkzásk házi bajnkságk kulturális és sprtrendezvények diáknapk ünnepélyek, megemlékezések hagymányáplás

SZENT LÁSZLÓ ÁLTALÁNOS MŰVELŐDÉSI KÖZPONT PEDAGÓGIAI-MŰVELŐDÉSI PROGRAM

SZENT LÁSZLÓ ÁLTALÁNOS MŰVELŐDÉSI KÖZPONT PEDAGÓGIAI-MŰVELŐDÉSI PROGRAM SZENT LÁSZLÓ ÁLTALÁNOS MŰVELŐDÉSI KÖZPONT PEDAGÓGIAI-MŰVELŐDÉSI PROGRAM 2004 TARTALOMJEGYZÉK I. NEVELÉSI PROGRAM II. MŰVELŐDÉSI PROGRAM III. ÓVODAI NEVELÉSI PROGRAM IV. ÁLTALÁNOS ISKOLAI HELYI TANTERV

Részletesebben

SZTÁRAI MIHÁLY REFORMÁTUS ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS ÓVODA PEDAGÓGIAI PROGRAM. ELFOGADTA: NEVELŐTESTÜLET 2013. év március hó 25. napján

SZTÁRAI MIHÁLY REFORMÁTUS ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS ÓVODA PEDAGÓGIAI PROGRAM. ELFOGADTA: NEVELŐTESTÜLET 2013. év március hó 25. napján Sztárai Mihály Refrmátus Általáns Iskla és Óvda Pedagógiai prgram Istenben bízunk, időt és teret engedünk Neki, hgy akarata szerint munkálkdjn életünkben és gyermekeink életében, hgy hitük ne emberek bölcsességén,

Részletesebben

A Nemzeti Környezet-egészségügyi Akcióprogram (1996)

A Nemzeti Környezet-egészségügyi Akcióprogram (1996) 1. Alapk 1.1. Törvényi háttér Az Alktmány környezetvédelemmel kapcslats paragrafusaikörnyezet- és természetvédelmi jgszabálykkörnyezetvédelmi törvény A Természetvédelmi törvénya géntechnlógiai tevékenységről

Részletesebben

A SZENT GELLÉRT KATOLIKUS ÁLTALÁNOS ISKOLA, GIMNÁZIUM ÉS KOLLÉGIUM

A SZENT GELLÉRT KATOLIKUS ÁLTALÁNOS ISKOLA, GIMNÁZIUM ÉS KOLLÉGIUM A SZENT GELLÉRT KATOLIKUS ÁLTALÁNOS ISKOLA, GIMNÁZIUM ÉS KOLLÉGIUM (5500. Gyomaendrőd, Selyem út 109/2.) OM: 028300 PEDAGÓGIAI PROGRAMJA 2014. 1 TARTALOMJEGYZÉK 1. Bevezető 1.1. A pedagógiai program célja,

Részletesebben

A C I S Z T E R C I R E N D N A G Y L A J O S G I M N Á Z I U M A É S K O L L É G I U M A

A C I S Z T E R C I R E N D N A G Y L A J O S G I M N Á Z I U M A É S K O L L É G I U M A A C I S Z T E R C I R E N D N A G Y L A J O S G I M N Á Z I U M A É S K O L L É G I U M A P E D A G Ó G I A I P R O G R A M PÉCS, 2013 1 TARTALOMJEGYZÉK I. AZ ISKOLA ÖNMEGHATÁROZÁSA... 5 I.1. BEVEZETŐ...

Részletesebben

Szent Imre Katolikus Általános Iskola és Háromkirályok Óvoda Pedagógiai Program 2013

Szent Imre Katolikus Általános Iskola és Háromkirályok Óvoda Pedagógiai Program 2013 Tar Tartalomjegyzék: Tartalomjegyzék:... I.BEVEZETŐ... 5 Küldetésnyilatkozatunk... 5 Intézményünk küldetése a társadalom felé... 5 Küldetésünk a pedagógusok felé... 5 Intézményünk küldetése a gyermek felé...

Részletesebben

Iskolánkról. Az iskola rövid története

Iskolánkról. Az iskola rövid története 1 Csak boldog gyermekből lehet boldog felnőtt, s csak ezekből lehet boldog ország, boldog nemzet /Kodály Zoltán/ Iskolánkról Az iskola rövid története A Pedagógiai Program megalkotásával iskolánk - a többi

Részletesebben

Pedagógiai program. Mosonmagyaróvári Bolyai János Általános Iskola, Informatikai és Közgazdasági Szakközépiskola

Pedagógiai program. Mosonmagyaróvári Bolyai János Általános Iskola, Informatikai és Közgazdasági Szakközépiskola Pedagógiai program 2014 Mosonmagyaróvári Bolyai János Általános Iskola, Informatikai és Közgazdasági Szakközépiskola 9200 Mosonmagyaróvár Régi Vámház tér 6. 1 Tartalom 1. Az iskola nevelési programja...

Részletesebben

PAJKOS ÓVODA ESÉLYEGYENLŐSÉGI-, EGYENLŐ BÁNÁSMÓD PROGRAMJA

PAJKOS ÓVODA ESÉLYEGYENLŐSÉGI-, EGYENLŐ BÁNÁSMÓD PROGRAMJA PAJKOS ÓVODA ESÉLYEGYENLŐSÉGI-, EGYENLŐ BÁNÁSMÓD PROGRAMJA 1 Tartalmjegyzék Oldal I. Általáns szabályk 1. 1. A szabályzat célja 1. 2. A szabályzat hatálya 1. 3. Az esélyegyenlőség biztsítása, és az egyenlő

Részletesebben

HÁZIREND TARTALOMJEGYZÉK

HÁZIREND TARTALOMJEGYZÉK TARTALOMJEGYZÉK 1. Az isklai házirend jgszabályi háttere... 2 2. A házirend általáns rendelkezései és hatálya... 2 3.. A házirend célja és a tanulók viselkedése... 3 4. A tanulók közösségei... 4 5. A tanulói

Részletesebben

Baptista Szeretetszolgálat EJSZ Móra Ferenc Felnőttoktatási Gimnáziuma. Pedagógiai program 2014.

Baptista Szeretetszolgálat EJSZ Móra Ferenc Felnőttoktatási Gimnáziuma. Pedagógiai program 2014. Baptista Szeretetszolgálat EJSZ Móra Ferenc Felnőttoktatási Gimnáziuma Pedagógiai program 2014. Az iskola arra való, hogy az ember megtanuljon tanulni, hogy felébredjen tudásvágya, megismerje a jól végzett

Részletesebben

Radnóti Miklós Általános Iskola

Radnóti Miklós Általános Iskola Radnóti Miklós Általános Iskola Pedagógiai Programja Az iskola arra való, hogy az ember megtanuljon tanulni, felébredjen tudásvágya, megismerje a jól végzett munka örömét, megízlelje az alkotás izgalmát,

Részletesebben

Klauzál Gábor Általános Iskola Pedagógiai Programja

Klauzál Gábor Általános Iskola Pedagógiai Programja Az elfogadás olyan, mint a termékeny talaj, amely lehetővé teszi, hogy a kis mag olyan gyönyörű virággá fejlődjön, amilyenné belső lehetőségei csak engedik. A talaj kioldja a mag fejlődési képességét,

Részletesebben

Intézmény neve:hunyadi Mátyás Általános Iskola

Intézmény neve:hunyadi Mátyás Általános Iskola Intézmény neve:hunyadi Mátyás Általános Iskola Pedagógiai program 2013. március Intézmény székhelye, címe: Újszentmargita 4065 Újszentmargita, Hunyadi u.5. Intézmény OM-azonosítója: 031191 Intézmény fenntartója:

Részletesebben

Széchenyi Zsigmond Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola PEDAGÓGIAI PROGRAMJA

Széchenyi Zsigmond Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola PEDAGÓGIAI PROGRAMJA Széchenyi Zsigmond Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola PEDAGÓGIAI PROGRAMJA "Csak az tanítson, aki már eleget tanult." (gróf Széchenyi Zsigmond) 2014. 1 TARTALOM A SZÉCHENYI ZSIGMOND ÁLTALÁNOS

Részletesebben

PEDAGÓGIAI PROGRAMJA

PEDAGÓGIAI PROGRAMJA A TAPOLCAI BÁRDOS LAJOS ÁLTALÁNOS ISKOLA OM azonosító: 201170 PEDAGÓGIAI PROGRAMJA 5. verzió Utolsó felülvizsgálat: 2014. március 28. Bajner Imre igazgató 1 Tartalom A pedagógiai program jogi háttere...

Részletesebben

PEDAGÓGIAI PROGRAM 2013.

PEDAGÓGIAI PROGRAM 2013. PEDAGÓGIAI PROGRAM 2013. 2 TARTALOMJEGYZÉK I II A NEVELÉSI-OKTATÁSI INTÉZMÉNYEK PEDAGÓGIAI PROGRAMJÁRA VONATKOZÓ JOGSZABÁLYI ELŐÍRÁSOK 7 A KÖZNEVELÉSI TÖRVÉNY ALAPJÁN ELKÉSZÍTETT ÚJ PEDAGÓGIAI PROGRAM

Részletesebben

Kölcsey Ferenc Általános Iskola -1- Pedagógiai Program

Kölcsey Ferenc Általános Iskola -1- Pedagógiai Program BEVEZETŐ... 2 ISKOLÁNK BEMUTATÁSA... 3 Küldetésnyilatkozatunk:... 3 Iskolánk adottságai, legfontosabb jellemzői:... 4 A.) NEVELÉSI PROGRAM... 9 I. Pedagógiai alapelveink... 9 II. Az iskolában folyó nevelő-oktató

Részletesebben

Móra Ferenc Általános Iskola

Móra Ferenc Általános Iskola Móra Ferenc Általános Iskola Helyi pedagógiai program 2013. Intézményi adatok 1 Az intézmény neve: Móra Ferenc Általános Iskola OM azonosító: 035182 Székhelye: 1214 Budapest, Tejút u. 10. Fenntartó: Klebelsberg

Részletesebben

AZ ÚJLAKI ÁLTALÁNOS ISKOLA PEDAGÓGIAI PROGRAMJA

AZ ÚJLAKI ÁLTALÁNOS ISKOLA PEDAGÓGIAI PROGRAMJA 1023 Budapest, Ürömi u 64 Telig: 335-0792 Tel/ Fax: 335-0720 AZ ÚJLAKI ÁLTALÁNOS ISKOLA PEDAGÓGIAI PROGRAMJA 1 1023 Budapest, Ürömi u 64 Telig: 335-0792 Tel/ Fax: 335-0720 TARTALOMJEGYZÉK ISKOLÁNKRÓL 5

Részletesebben

Gárdonyi Géza Katolikus. Általános Iskola. Óvoda. Nevelési Programja. Miskolc, 2013. március 26. Készítette: Hoskó Bertalanné

Gárdonyi Géza Katolikus. Általános Iskola. Óvoda. Nevelési Programja. Miskolc, 2013. március 26. Készítette: Hoskó Bertalanné Gárdonyi Géza Katolikus Általános Iskola és Óvoda Nevelési Programja Miskolc, 2013. március 26. Készítette: Hoskó Bertalanné Tartalom I. BEVEZETŐ... 5 1. Az iskola hivatalos neve és címe... 5 2. TÖRVÉNYI

Részletesebben

SZTE SÁGVÁRI ENDRE GYAKORLÓ ÁLTALÁNOS ISKOLA PEDAGÓGIAI PROGRAM

SZTE SÁGVÁRI ENDRE GYAKORLÓ ÁLTALÁNOS ISKOLA PEDAGÓGIAI PROGRAM SZTE SÁGVÁRI ENDRE GYAKORLÓ ÁLTALÁNOS ISKOLA PEDAGÓGIAI PROGRAM NEVELÉSI TERV HELYI TANTERV SZEGED 2013 TARTALOMJEGYZÉK Bevezető Az iskola feltételrendszere I. Rész Nevelési program 9 Küldetésnyilatkozat

Részletesebben

PEDAGÓGIAI PROGRAMJA

PEDAGÓGIAI PROGRAMJA A FÓTI ÖKUMENIKUS ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS GIMNÁZIUM Székhely: 2151 Fót, Vörösmarty utca 4. OM azonosító: 032353 PEDAGÓGIAI PROGRAMJA Hatályba lép: 2014. szeptember 1-jétől Elfogadta: az intézmény nevelőtestülete

Részletesebben

A NYERGESÚJFALUI KERNSTOK KÁROLY ÁLTALÁNOS ISKOLA PEDAGÓGIAI PROGRAMJA

A NYERGESÚJFALUI KERNSTOK KÁROLY ÁLTALÁNOS ISKOLA PEDAGÓGIAI PROGRAMJA A NYERGESÚJFALUI KERNSTOK KÁROLY ÁLTALÁNOS ISKOLA PEDAGÓGIAI PROGRAMJA 2013 1 Tartalomjegyzék 1. Az iskola nevelési programja... 3 1.1. A nevelő-oktató munka pedagógiai alapelvei, céljai, feladatai, eszközei,

Részletesebben

PEDAGÓGIAI PROGRAM 2014

PEDAGÓGIAI PROGRAM 2014 PEDAGÓGIAI PROGRAM 2014 (A 2013. szeptember 1-jén hatályba lépett dokumentum törvényi változásoknak megfelelő, módosított változata) Lehel Vezér Gimnázium OM azonosító: 038139 Elérhetőségek Cím: Lehel

Részletesebben

KÁLMÁN LAJOS ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS ALAPFOKÚ MŰVÉSZETOKTATÁSI INTÉZMÉNYE PEDAGÓGIAI PROGRAMJA

KÁLMÁN LAJOS ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS ALAPFOKÚ MŰVÉSZETOKTATÁSI INTÉZMÉNYE PEDAGÓGIAI PROGRAMJA KÁLMÁN LAJOS ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS ALAPFOKÚ MŰVÉSZETOKTATÁSI INTÉZMÉNYE PEDAGÓGIAI PROGRAMJA OM azonosító: 200924 Nevelőtestület elfogadta: 2013. március 28. Igazgató: Garda László KECSKEMÉT 2013 Bevezető

Részletesebben

Pedagógiai program 1

Pedagógiai program 1 Pedagógiai program 1 BEVEZETÉS... 8 1 Az iskola nevelési programja... 9 1.1 A nevelő-oktató munka pedagógiai alapelvei, céljai, feladatai, eszközei, eljárásai 11 1.2 A személyiségfejlesztéssel kapcsolatos

Részletesebben

Pedagógiai program. Lajos Árpád Általános Iskola 3643 Dédestapolcsány Iskola utca 29.

Pedagógiai program. Lajos Árpád Általános Iskola 3643 Dédestapolcsány Iskola utca 29. 2013 Pedagógiai program Lajos Árpád Általános Iskola 3643 Dédestapolcsány Iskola utca 29. 1 Tartalom 1. Az iskola nevelési programja... 3 1.1 A nevelő-oktató munka pedagógiai alapelvei, céljai, feladatai,

Részletesebben

2013. SÁGÚJFALU PEDAGÓGIAI PROGRAMJA. Módosítások KÖRZETI ÁLTALÁNOS ÉS ALAPFOKÚ MŰVÉSZETI ISKOLA ÉS NAPKÖZI OTTHONOS ÓVODA

2013. SÁGÚJFALU PEDAGÓGIAI PROGRAMJA. Módosítások KÖRZETI ÁLTALÁNOS ÉS ALAPFOKÚ MŰVÉSZETI ISKOLA ÉS NAPKÖZI OTTHONOS ÓVODA SÁGÚJFALU KÖRZETI ÁLTALÁNOS ÉS ALAPFOKÚ MŰVÉSZETI ISKOLA ÉS NAPKÖZI OTTHONOS ÓVODA PEDAGÓGIAI PROGRAMJA 2013. Módosítások 2006. IPR beépítése 2007. Kompetencia alapú oktatás beépítése 2008. nem szakrendszerű

Részletesebben

A MARTONVÁSÁRI MARTONVÁSÁRI BEETHOVEN ÁLTALÁNOS ISKOLA PEDAGÓGIAI PROGRAMJA

A MARTONVÁSÁRI MARTONVÁSÁRI BEETHOVEN ÁLTALÁNOS ISKOLA PEDAGÓGIAI PROGRAMJA A MARTONVÁSÁRI MARTONVÁSÁRI BEETHOVEN ÁLTALÁNOS ISKOLA PEDAGÓGIAI PROGRAMJA 2015. Tartalom Tartalom N E V E L É S I P R O G R A M... 4 1.1 Pedagógiai alapelveink... 4 1.2 Az iskolában folyó nevelő-oktató

Részletesebben