FLÓRIÁN MÁRIA A NÉP KÖVETTE A SZABÁST

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "FLÓRIÁN MÁRIA A NÉP KÖVETTE A SZABÁST"

Átírás

1 FLÓRIÁN MÁRIA A NÉP KÖVETTE A SZABÁST

2 NÉPRAJZI TANULMÁNYOK SZERKESZTI SZEMERKÉNYI ÁGNES A MAGYAR TUDOMÁNYOS AKADÉMIA NÉPRAJZI KUTATÓINTÉZETE

3 FLÓRIÁN MÁRIA A NÉP KÖVETTE A SZABÁST FOLYAMATOK A MAGYAR PARASZTI ÖLTÖZKÖDÉS ALAKULÁSÁBAN századi viselettörténeti adatok tükrében AKADÉMIAI KIADÓ, BUDAPEST

4 Megjelent a Magyar Tudományos Akadémia Könyv- és Folyóirat-kiadó Bizottsága támogatásával A címlapon: Endrődy Sándor akvarellsorozatából: Hungarian Reverend (1839) (Ltsz.: Savaria Múzeum ) ISBN Kiadja az Akadémiai Kiadó, az 1795-ben alapított Magyar Könyvkiadók és Könyvterjesztők Egyesülésének tagja 1117 Budapest, Prielle Kornélia u Első magyar nyelvű kiadás: 2009 Flórián Mária, 2009 Minden jog fenntartva, beleértve a sokszorosítás, a nyilvános előadás, a rádió- és televízióadás, valamint a fordítás jogát, az egyes fejezeteket illetően is. Printed in Hungary

5 TARTALOMJEGYZÉK BEVEZETÉS... Népviselet/paraszti öltözködés... Szemléletváltozások a népviselet kutatásában... Továbblépés, a történeti folyamatok feltárása... A forrásokból levonható következtetések SZÁZADI FOLYAMATOK A KÖZRENDŰEK MOZDULATLANNAK LÁTSZÓ ÖLTÖZKÖDÉSÉBEN... A vászon és mesterei, a takácsok... Lábravalótól a bő gatyáig pendelytől a rokolyáig... Kittelnadrágtól a farmerig... A fehéröltözet jelentésváltozásai... Posztóruhák és mestereik, a szabók... Közrendűek szűrposztóban... Kékbeli közrendűek... A mente/dolmány együttest felváltó dolmány/mellény... Pamukkal töltött és tűzött téli ruhák... Szőrmés bőrruhák és készítőik, a szűcsök... Szőrmepalásttól a mezítelen subáig... Cifrázás, szűcsvirágozás... A magyar bunda... BEFEJEZÉSKÉPPEN... IRODALOM... LEVÉLTÁRAK NEVÉNEK RÖVIDÍTÉSE... HELYSÉGNÉVMUTATÓ... ILLUSZTRÁCIÓK JEGYZÉKE

6 BEVEZETÉS Népviselet/paraszti öltözködés A kötet címében Folyamatok a magyar paraszti öltözködés alakulásában 1 nem népviselet, hanem paraszti öltözködés szerepel mint aminek több évszázados alakulásáról az alábbiakban szó lesz. Ugyanis a népviselet fogalomba manapság minden belefér: a 20. század eleji polgári divatból parasztosodott csipkés-gyöngyös ruhafélék, a Szent István-napi körmeneten megjelenő falusiak egykori népviseletét felidéző, ma alkalmi öltözete, de a magyaros ruhák is. A népviselet azonban történelmi fogalom. Kialakulása a század fordulójára tehető, amikorra Európa-szerte és Magyarországon is élesen elhatárolódtak egymástól a városi, úri divattól eltérő, kisebb-nagyobb falucsoportokra jellemző öltözködési szokások. 2 A legkorábbi, a magyarországi öltözködést is megörökítő külföldi 3 viseletsorozatok a különféle népekkel, így a magyarokkal kapcsolatosan is azt emelték ki, ami megjelenésüket más népekétől jellemzően megkülönböztette, ritkábban hangsúlyozták az egyes társadalmakon belüli, rendi különbségeket ben, Amman kötetében azonban a magyar nemesaszszony kontrasztjaként megjelent a közrendű asszony, 1600-ban pedig Dilich 4 metszetein a magyar stílusban öltözködő nemesek mellett a magyar polgár, paraszt és huszár képe is. A 17. századi ábrázolások között különösen a századvég erdélyi magyar, szász, román öltözeteit is bemutató színes akvarelleken 5 már a közrendűek ruházatának is több változata látható. A 18. századi rajzolókat is még többnyire a nemzetiségi eltérések és a színes katonai egyenruhák 1 A kötet a Folyamatok a magyar paraszti öltözködés alakulásában századi viselettörténeti adatok tükrében című, 2007-ben megvédett doktori disszertáció századi folyamatok a közrendűek mozdulatlannak látszó öltözködésében című, első fejezetét tartalmazza. 2 OAKES, Alma HILL, Hamilton Margret 1970; SNOWDEN, James AMMAN, Jost HANS Weigel DILICH, Wilhelm GALAVICS Géza

7 foglalkoztatták. Csak elvétve figyelt fel a magyarországi viszonyokra rácsodálkozó külföldi szemlélő a rendi társadalomnak az öltözködésben is kimutatható eltéréseire, amint például a 18. század végén Magyarországon átutazó Townson 6 tette. A század fordulójától szaporodó, már hazai viseletsorozatok amelyek elsődleges célja a magyar királyság lakosainak illusztrált felmérése volt egymástól eltérően öltözködő parasztokat is ábrázoltak. 7 A Tudományos Gyűjtemény népéletpályázatai pedig egy-egy kistáj sajátosságai között a helyi öltözetekre is figyelmet fordítottak. Ekkortájt alakult ki a népviselet fogalom, abban az értelemben, ahogy a Magyar birodalom sajátosabb népviseletit Fényes Elek 1846-ban, a Magyar föld és népei képekben című statisztikai és történeti folyóirat bevezető számában, talán először leírta, immár a nemzeti és paraszti öltözetek megkülönböztetésére. Vagyis a népviselet nem azonos a nemzeti viselettel, viszont a fogalomban benne rejtőzik, hogy a parasztöltözetek megkülönböztetésükre alkalmas sajátosságokkal bírnak. Ilyen sajátosságokat, jellegzetességeket csak az öltözködésüket belső szabályok szerint alakító paraszti közösségek mondhattak magukénak, amilyenek például a kalotaszegi, a sárközi vagy a matyó népviselet hordozói voltak. A paraszti öltözködés szóhasználat szélesebb, nagyobb szabadságot biztosít, mint a népviselet (melyet azonban szinonimaként gyakorta használni kényszerülünk). Segítségével elkerülhető magának a nép fogalom jelentésváltozásainak követése. A paraszt fogalom definiálásán is többen fáradoztak. 8 A paraszt jelző vagy főnév lehetővé teszi, hogy segítségével az anyagi kultúra és életmód változásának évszázados folyamataiban az agrárnépesség (a köznép, a falusi népesség) által használt egy-egy tárgyféleség formálódását nyomon kövessük, figyelmen kívül hagyva, hogy időközben, a társadalmi átalakulás következtében, a szó tartalma korszakonként mást jelenthetett. 6 TOWNSON, Robert Kötetének címlapján egymás mellé állította a vászon- és bőrruhákba öltözött magyar parasztot és a paszományos, zsinórdíszes posztóruhában feszítő magyar nemest. 7 BIKKESSY-HEINBUCHER, Joseph Edler von 1816; JASCHKE, Franz ; 1821; CSAPLOVICS, Johann von 1820; Lásd legutóbb SÁRKÁNY Mihály a legfontosabb vonatkozó irodalommal. 8

8 Szemléletváltozások a népviselet kutatásában A 19. század eleje óta a művészek és az etnográfus szemléletű megfigyelők is érdeklődéssel fordultak a paraszti öltözködés felé. Sőt 1861-ben a Nefelejts folyóirat szerzője azt is megfogalmazta, hogy illő volna, ha a népviseletek mintái is az ország minden vidékéről ugyancsak a nemzeti múzeumban képviselve lennének. 9 A század második felére pedig a népviselet a paraszti öltözetek időtlennek vélt sajátosságai alapján már a történelmi múlt, akár a honfoglalás korának vagy a még korábbi, az ázsiai múlt öltözeteinek rekonstruálására is alkalmasnak tűnt. A millenniumra készülődve a népművészet több jelenségével együtt a népviselet, illetve egyes részletei, például a szűrhímzések is nemzeti szimbólummá váltak. A század fordulójára jött el az ideje, hogy a már intézményesülő néprajztudomány módszeresen is kutassa a paraszti öltözködést, és a népviselet fogalmát, kutatásának szempontjait időről időre meg is fogalmazza. Ekkortájt elsősorban az olyan öltözettípusok számítottak igazi népviseletnek, amelyek egykor a leghatározottabban elválasztották egymástól az urat és a parasztot, amelyeket a nép maga csinált, vagyis a házilag szőtt, hímzett vászonruhák, a szűr- és bőrruhák. 10 A néprajztudomány egyes témaköreiben elért eredményeket az 1930-as években összefoglaló A magyarság néprajza helyet adott a kézművesek kifejezetten a köznép számára készített ruhaféléinek is. 11 Ebben az első összefoglalásban már megmutatkozott a hazai népviselet-kutatásban jelentkező, az egyes viseletdarabok történeti előzményei iránti érdeklődés (amivel ellentétben a viseletben járó falvak öltözködésének későbbi kutatói többnyire csak a kutatás idejének állapotát rögzítették, és alig fordítottak figyelmet a helyi öltözködés alakulásának történetére). A hagyományos anyagok és öltözetformák helyébe lépő, újabb alapanyagokból és újabb divat szerint szabott ruhafélék még csekély számban szerepeltek A magyarság néprajzában, ugyanakkor már meg- 9 KRESZ Mária Az Egy indítvány népviseletek kiállítása ügyében című cikk még csak egy fényképkiállítás megrendezésére látott lehetőséget, de egyben rámutatott a népviseletek különbségeire és változó voltára is. 10 BÁTKY Zsigmond GYÖRFFY István é. n. I

9 történt a népviseletek nagytáji csoportosítása. 12 A kötet felhívta a figyelmet a népviseletek tartalmára is: arra, hogy az öltözetek a társadalmi, gazdasági eltéréseket is tükrözik, és ezeken túl viselőjük családi állapotára, az öltözködés alkalmaira is utalnak. A kutatás hangsúlya hamarosan át is helyeződött a népviselet jelfunkcióira, közösségen belüli szerepére. 13 A magyar népviselet-kutatás ilyen irányú, újabb eredményei mellett Palotay Gertrúd 1948-ban 14 számba vette a rokon tudományoknak a népviselet-kutatásban hasznosítható eredményeit is, és újabb szempontokkal tágította a kutatás lehetséges, kívánatos feladatait. Talán indítványai nyomán is, az es években számos új látószöggel megírt tanulmány jelent meg, 15 olyan nagy jelentőségű munkák, mint Kresz Máriának a magyar parasztviseletek 1820 és 1867 közötti állapotát vagy Gáborján Alice-nak 16 a szűr vagy a magyar módra való bőrkikészítés, a lábbelik történetét feltáró munkái. Ezek után jelent meg a Magyar Néprajzi Lexikon IV. kötete, mely a népviselet szócikk szerzőit a fogalom újabb körülírására, megfogalmazására késztette. 17 Ez a definíció a parasztokon és pásztorokon kívül a mezővárosi gazdaembereket, cíviseket és a kézműveseket is bevonta a népviseletben járók körébe. A szerzők stíluskorszakokba, a tradicionális, régi stílusú és a színes, új stílusú parasztöltözetek körébe foglalták az egyes öltözetdarabok formai változatait. Györffy nagytáji viseletcsoportosítását továbbfejlesztve, bevonták a vizsgálatba a század fordulójára vagy azt követően kivirágzó legújabb stílusú, kisebb viseletcsoportokat is. A népviseletek végső korszakaként megemlékeztek a kivetkőzésről is. Az újabb összefoglalás a Magyar Néprajz IV. (Életmód) kötetében, Öltözködés 18 címmel, 1997-ben jelent meg. Kitüntető, hogy a magyar nép- 12 Hasonló szemlélettel írta meg GÁBORJÁN Alice a magyar népviseletek összefoglalását (Gáborján Alice 1976). 13 FÉL Edit 1937; 1942a; PALOTAY Gertrúd Vö. BARABÁS Jenő ; TÁLASI István , , KRESZ Mária 1956; GÁBORJÁN Alice 1970; 1972; FÉL Edit HOFER Tamás FLÓRIÁN Mária 1997a

10 viselet-kutatás több mint 100 éves, itt csupán a jelentősebb mérföldkövekkel jelölt történetében ez az összefoglalás az én munkám lehetett. 19 Az összefoglalás megírásának természetesen előfeltétele volt a népviseletkutatás addigi eredményeinek, a téma szinte felmérhetetlen mennyiségű hazai szakirodalmának újbóli áttekintése, az egy-egy településre vonatkozó alapos feldolgozások, 20 közöttük a legfontosabbak talán Györffy István mezőkövesdi, Fél Edit turai, martosi, sárközi vagy például Horváth Terézia kapuvári, később Fülemile Ágnes és Stefány Judit kazári, még később Kapros Márta pataki feldolgozásainak újbóli áttanulmányozása. Az ilyen mélyfúrások egymás mellé illesztésével mint mozaikszemekkel, lassanként kiszínesedtek a magyar népviselettérkép fehér foltjai. 21 Elengedhetetlennek tűnt, hogy túllépve a néprajzi szakirodalomban gyakran a népviseletek helyi, belső fejlődését hangsúlyozó, illetve az országos összképtől mintegy független működését sugalló szemléleten a köznépi öltözködés egyes elemeinek változásait széles, országos keresztmetszetben, áttekintésben foglaljuk rendszerbe. Elengedhetetlennek tűnt, hogy a paraszti öltözködés időbeli alakulását a hazai társadalom más rétegeinek öltözködésével való összefonódásában, történeti hosszmetszetben vizsgáljuk, 19 A megbízás előzményei egyetemi szakdolgozatomig (Flórián Mária 1966a) nyúlnak vissza, amelynek tárgya, a kender termesztése és feldolgozása még csak meglehetősen távolról érintette a népviselet témát. A balassagyarmati Palóc Múzeumban kaptam a feladatot, hogy a Nógrád megyei Rimóc akkor még életkort, családi állapotot tükröző, téli-nyári, köznapi és ünnepi változatokat őrző, hagyományos női öltözködését állóképekben megörökítsem. Munkám szigorú kritikusa és Rimóc népviseletéről készült, utóbb nagy elismerést kapott kiállításom forgatókönyvének lektora Fél Edit volt. Egyetemi doktori címemet is a Rimóc népviseletéről írott kötetre (Flórián Mária 1966b) kaptam. Ez a kutatás segítségemre volt a Magyar Néprajzba írt összefoglalás megírásában is: egy falu öltözködésének mélyreható áttekintése, feldolgozása szinte elengedhetetlen annak, aki át akarja látni általában a népviselet belső szabályait, működését. A paraszti öltözködéssel kapcsolatosan rendszeres terepmunkát a későbbiekben is elsősorban az észak-magyarországi megyékben végeztem, egyes résztémák terepen való tanulmányozására azonban az ország szinte valamennyi tájára eljuthattam től a Néprajzi Múzeumban, a Szabadtéri Néprajzi Múzeum osztályon dolgoztam. A Néprajzi Lexikon egyes címszavainak megírásában magánszorgalomból vettem részt, megtiszteltetésnek érezve Fél Edit felkérését. Ekkor már szívesen választottam volna a népviseletet kutatási témának, de erre csak 1987-től, az MTA Néprajzi Kutatóintézetében (akkor Kutató Csoportjában) adódott lehetőségem, ahová Paládi-Kovács Attila kifejezetten a Magyar Néprajz népviselet fejezetének megírására hívott át a Szabadtéri Néprajzi Múzeumból. 20 Közülük csak néhányat emelhetek ki: U. KERÉKGYÁRTÓ Adrienne 1936; GYÖRFFY István 1956; FÉL Edit 1937; 1942a; 1991; KERECSÉNYI Edit 1957; PETÁNOVICS Katalin 1971; HORVÁTH Terézia 1972; G. VÁMOS Mária 1977; 1979; FÜLEMILE Ágnes STEFÁNY Judit 1989; KAPROS Márta 1991; 1992; 1994; Korábban megjelent tanulmányaim hivatkozásai jobbára tehermentesítik, felmentik jelen kötetet az alól, hogy az általam nagyra értékelt és fel is használt publikációkról itt bővebben szóljak. 11

11 sőt a határokat átlépve, európai összképben is láttassuk, 22 ahhoz hasonlóan, ahogy K. Csilléry Klára a lakáskultúra, Kisbán Eszter a táplálkozás vagy például Martin György a néptánckutatás területén közelítette meg témáját. Ilyen szemléletű áttekintésre adott lehetőséget számomra a Magyar Néprajz Életmód kötetébe feladatként kapott Öltözködés fejezet. 23 Valamilyen rendszerezést igényeltek az öltözködési szokások is, amelyek ugyancsak nem voltak függetlenek más társadalmi rétegek szokásaitól, de az egyes falusi közösségek megfogalmazásában a parasztos viseleteket sajátos, helyi kifejező lehetőségekkel gazdagították. 24 Továbblépés, a történeti folyamatok feltárása Az összefoglaló, rendszerező Öltözködés fejezet előtanulmányai során a külföldi szakirodalomból, a német és főként angol nyelvű, nyugat- és dél-európai viselettörténeti monográfiákból 25 és a ruházati iparokkal foglalkozó irodalomból leszűrhető volt, hogy a magyarok, a magyar közrendűek öltözködésének változatai hogyan illeszkednek a kontinens nagy területein követhető történeti folyamatokba. Az is, hogy ahogy elődeink már hangsúlyozták a magyar öltözetek számos elemének, közöttük a hazai irodalomban archaikusnak minősített elemeknek is, milyen általánosan elterjedt párhuzamai vannak. Ez a kontinentális összevetés új megvilágításba helyezte az addig megismert hazai adatokat, illetve kimutatta egyes, eddig figyelmen kívül hagyott vonások történeti jelentőségét. A szomszédos népek közötti, a viselet kis részleteiben megmutatkozó interetnikus kölcsönhatások kimutatása valóban fontos, de ennek nyomozásánál sokkal fontosabbnak mutatkozott a magyarországi köznép öltözködésének rendszerszerű feldolgozása és egészében való beillesztése az európai össz- 22 K. CSILLÉRY Klára 1991; KISBÁN Eszter 1997; MARTIN György FLÓRIÁN Mária 1997a. A fejezet egyes eredményei A magyar köznép öltözetének elemei (Történeti vázlat) címmel az 1994-ban megvédett kandidátusi értekezésem témáját is alkották. 24 Az ilyen témák megközelítésére is tettem kísérletet a Magyar parasztviseletek című kötetem (Flórián Mária 2001a) idevonatkozó fejezeteiben. 25 A külföldi szakirodalom megismerésében a hazai elérhetőségeken, lehetőségeken túl az az amerikai tartózkodás segített, amelyet férjem, Hofer Tamás ösztöndíjának hozadékaként a Rudgers és Princeton University könyvtárában eltölthettem. 12

12 képbe, az európai köznép viselettörténetébe. 26 A téma ilyen megközelítése a kutatásban a történeti irányba történő fordulást igényelte. A történeti áttekintésben egy minőségében és mennyiségében is jelentős adatokat szolgáltató történeti forráscsoport volt segítségemre, az árszabások. Ezért szükségesnek tűnik ennek a forráscsoportnak, kutatásának és felhasználásának részletesebb bemutatása. A hazai népviseletek számos kutatója Györffy István ilyen irányú munkásságával és felhívásával 27 kezdődően felhasználta a levéltári forrásokat, Gáborján Alice például különösképpen élt a nyelvtörténeti adatokkal. Európa több pontján folytak, folynak olyan vizsgálatok, amelyek a korábban csak egy-egy adatával idézett történeti forrásoknak ma már hosszú sorozatát elemzik, és ezek segítségével folyamatokat, társadalmi rétegek szerinti differenciálódást, hatásokat mutatnak ki. Ilyenek a hagyatéki leltárak tömegét analizáló svéd, német kutatások vagy itthon például Szende Katalinnak 28 egyes középkori városaink kulturális életét a végrendeletek tükrében megjelenítő feltárásai. Számomra a kézművesekkel foglalkozó kutatások szolgáltatták a legtöbb felhasználható adatot. A kézművesek szervezeti, társadalmi és a vándorutak révén kialakuló kulturális szerepe vagy a kézművesközpontok kisugárzása, piackörzete, a kézműveseknek egy-egy város életében betöltött szerepe fontos adatokat nyújt azokról is, akiket kiszolgálnak. Az egyébként önellátásra törekvő vagy kényszerült köznép bizonyos termékeket ugyanazoktól a kézművesektől szerzett be, mint a fölötte álló társadalmi rétegek. Az európai tanulmányutakra kötelezett legények révén a hazai kézművesség folyamatos kapcsolatban volt az európai kézműiparral. Mivel a legények vándorútjai túlnyomórészt a német nyelvterületre vezettek, a német nyelvterületen kereshetjük a legtöbb, számunkra is tanulságos párhuzamot. A kézművesség témáján belül az árszabások hazai kutatásának művelődéstörténeti és néprajzi jelentősége miatt nagy múltja van. Közel 1848-hoz amikor Magyarországon utolsó ízben szabták meg központilag az árakat 1835-ben Gyurikovits György már közreadott egy 1669-ben érvényesített árszabást, mely 26 Csak nemrégen, újraolvasva Bátky Útmutatóját, döbbentem rá, hogy az idén éppen 100 éve megjelent kötetben már milyen világosan megfogalmazva olvasható az általam is felfedezettnek érzett tény, hogy a kultúra nincs népekhez kötve, hanem egyes kisugárzó pontokból más népekhez is átterjed s a népek az emberi művelődés egyes fázisainak csak időleges hordozói. BÁTKY Zsigmond GYÖRFFY István 1937; pl. GÁBORJÁN Alice 1975; SZENDE Katalin

13 megesmértet bennünket az Elökori mesterségeknek és mívességeknek állapottyával. 29 Nem sorolom a 19. században megjelent árszabásközléseket ban Szádeczky Lajos már mint ipartörténeti forrásokat használta az árszabásokat, és Györffy István is nagymértékben támaszkodott a limitációkra az 1930-ban megjelent, a cifraszűrről készült monográfiájában. Ezt követően a kutatók évtizedekig csak szemelgettek a témájukat illusztráló, már publikált árszabásokból. Domonkos Ottó élesztette fel az árszabások közlésének sorozatát: az 1950-es években egy körmendi árszabást, az 1960-as években Sopron 17. századi árszabásait 30 közölte, és árszabások segítségével nyomozta egy sor kézművesmesterség technológiáját, és írta le termékeiket. Miközben a VEAB A magyarországi céhes kézműipar forrásanyagának kataszterén dolgozott, 31 Domonkos Ottó már Sopron város és Sopron megye ár- és bérlimitációival 32 mint a történeti források egy típusával foglalkozott. Ezzel új lendületet vett az árszabások közlése és felhasználása. 33 Az 1970-es évektől a VEAB Kézművesipar-történeti Munkabizottságában az árszabások feldolgozása volt az érdeklődés középpontjában. Az 1980-as szimpózium előadásai 34 már az árszabások feldolgozásának módszereivel, eredményeivel is foglalkoztak ben jelent meg az árszabáskataszter, 35 amelyet a kézművességre vonatkozó nagy összefoglalások követtek, például a Magyar Néprajz III. Kézműves kötete, benne Domonkos Ottó fejezetei a céhes iparosokról és az árszabásokról, 36 valamint A magyar kézművesipar története 37 című kötet, amely szintén érintette az árszabások kérdését. Ezzel egy időben jelent meg Tuza Csilla 38 tanulmánya a kora újkori magyarországi céhtörténet kutatásának problémáiról és módszertani lehetőségeiről. A VEAB Kézművesipar-történet: 29 GYURIKOVITS György DOMONKOS Ottó 1956; A magyarországi céhes kézműipar forrásanyagának katasztere. Budapest, DOMONKOS Ottó BÁRTH János ; NÉMETH Gábor Balog István, Nyakas Miklós, Kiss Mária, Somkuti Éva, Mihály Ferenc, Dóka Klára, Nemes Lajos, Kálniczky Lajos előadásai. 35 A magyarországi árszabások forrásanyagának katasztere Budapest, DOMONKOS Ottó 1991a ; 1991c ; 1991d SZULOVSZKY János Tuza Csilla 2005a. 14

14 eredmények, feladatok és lehetőségek című konferenciáján 39 Az árszabások feldolgozásának tanulságai címmel tartott előadásomban magam is összefoglaltam az árszabások használhatóságával kapcsolatos tapasztalataimat. A VEAB Kézművesipar-történeti Munkabizottságában folyó munka folytatásának tekinthető az árszabáskataszterből kiválasztott publikálatlan, vagyis új forrásként jelentkező limitációknak a különböző levéltárakból való összegyűjtése és közlése, amit 1987-ben, az MTA Néprajzi Kutatóintézetében feladatként kaptam. Már a rimóci népviselet múltjának megidézésében is segítségemre voltak a cseléd-béres szerződtetéseken kívül az árszabások, a gyöngyösi szűcsök és szűrszabók 40 tevékenységét vagy a vasi népviselet alakulását 41 is az árszabások segítségével sikerült nyomon követnem, így az árszabások forrásértéke nem volt újdonság számomra. Az MTA Néprajzi Kutatóintézetében már az árszabáskataszter megjelenése előtt Takács Lajos kezdeményezte a limitációk összegyűjtését. 42 Tulajdonképpen az ő munkáját folytatva kezdtem meg 1987-ben a publikálatlan árszabások különböző hazai levéltárakban történő másoltatását. A gyűjtőmunka 1995-ben fejeződött be, aminek eredményeként 3800 fóliónyi, 212 publikálatlan árszabásmásolat került az MTA Néprajzi Kutatóintézetének Adattárába. Ekkor kezdődhetett meg az árszabások publikálása, amihez három alkalommal is OTKA-támogatást kaptam. 43 Az egymáshoz közel álló mesterségek termék- 39 VEAB-ülés: Mezőgazdasági Múzeum, november 23. Mint a Néprajzi Társaság Anyagi kultúra szakosztályának elnöke készítettem elő egy ülést a történeti források, elsősorban az árszabások használatának módszertani tanulságairól. A terv végül a február én, a Gazdaság-, társadalom- és egyháztörténeti források néprajzi értelmezésének lehetőségei -ről megtartott nemzetközi konferenciává szélesedett, melyet az MTA Néprajzi Kutatóintézetével, illetve Fülemile Ágnessel közösen szerveztünk. 40 FLÓRIÁN Mária FLÓRIÁN Mária Takács Lajos tervét betegsége miatt már nem tudta megvalósítani. Az általa összegyűjtött kb. ötven oldalnyi, az akkori technikai lehetőségekkel készült levéltári másolat megfeketedett. 43 Az alábbi pályázatok keretében folyt a publikálatlan árszabások összegyűjtése, illetve kiadása: OTKA T , Kisbán Eszter témavezető: Kulturális változások érintkező társadalmi rétegek életvitelében Magyarországon ( század) Az alábbiaknak témavezetője voltam: OKTK VIII/A. 41.: A magyar és magyarországi tárgyi néprajz történeti forrásai OTKA T : Mesteremberek szervezetei, életformája, készítményei. Új levéltári források feltárása, elemzése, közlése ( század) OTKA T : Mesteremberek szervezetei, készítményei. Publikálatlan levéltári források feltárása, elemzése, közlése ( század)

15 listáit tíz tematikus kötetbe rendeztük, hogy könnyebben nyomon követhessük az egyes iparágak belső fejlődését, anyagválasztékának, technológiájának változását. 44 Az Mester Emberek míveinek árazása címmel megjelent sorozatunkban a ruházati iparok árszabásait magam dolgoztam fel, és adtam közre rövid ipartörténeti bevezetővel, öt kötetben, az alábbi témacsoportosításokban: Csapók, gubások és szűrszabók, süvegesek és kalaposok árszabásai ( ). Bp., o. Szűcsök és kesztyűsök árszabásai ( ). Bp., o. Váltó- és vásármíves magyarszabók, németszabók és zubbonyosok árszabásai ( ). Bp., o. Tímárok, kordovánosok és irhások, bocskorosok, magyar- és németvargák, csizmadiák és kapcakötők árszabásai ( ). Bp., o. Takácsok és festők, gombkötők és gombcsinálók árszabásai ( ). Bp., o. A tematikus kötetek segítségével a néprajz (és más szakterületek) számára az eddig jobbára csak a reformkorig visszavezethető adatok sorozatos, rendszeres, több évszázadra visszamenőleg módszeresen értékelhető forrástömeggel bővültek. Egy-egy termék, anyagféleség, technológia megjelenése, változása a 16. század végétől 1821-ig szinte országrészről országrészre, olykor évtizedről évtizedre nyomon követhető, és összevethető a környező országok kézművességének fejlődésével az az időhatár, amely után az árszabások már csak az alapélelmiszerekkel foglalkoztak, a mesteremberek készítményeivel nem. Az 1820 és 1867 közötti magyar paraszti öltözködésnek a Kresz Mária 45 által összefoglalt állapota éppen záróakkordja a jobbágyfelszabadítás előtti évszázadokban lejátszódó folyamatoknak, amelyeket ebben a kötetben ábrázolni kívántam, és egyben kezdete egy további nagy átalakulásnak. Egyes mesterségek esetében az árszabások egymás mellé állították a különböző társadalmi és vagyoni állású megrendelőknek, vásárlóknak szánt terméke- 44 Az OTKA-pályázatok keretében, a ruházati iparokat leszámítva, a többi mesterség limitációit H. Csukás Györgyi tette közzé öt kötetben. Vissi Zsuzsa és Tuza Csilla pedig Az Mester Emberek jó rendtartása címmel három kötetet adott ki a Magyar Kancelláriai Levéltárban, a Királyi Könyvekben 1525 és 1738 között beiktatott céhlevelekből. 45 KRESZ Mária

16 ket, amelyek további meggondolásokhoz vezethetnek. A szabályzatok időbeli változásából kiolvasható, a tárgyi kultúra számos területére vonatkozó új adatok kiegészítik, esetenként módosítják is a korábbi századok tárgyi környezetéről, művelődéséről és kollektív magatartásformáiról alkotott elképzeléseinket. A hazai és a környező országok kutatási eredményeinek összecsengése, az európai kézműiparosok társadalmi, gazdasági körülményeinek alakulásában tapasztalható hasonlóságok, kapcsolatok, egybeesések igazolják a hazai kézműipar európai kapcsolódásait, amelyek kihatottak az egész magyar tárgyi kultúrára, művelődésre. 46 A forrásokból levonható következtetések A paraszti öltözködéskultúra mint a társadalom bármely rétegében a kultúra bármely területe állandó változásban és a teljes magyar társadalom öltözködésének alakulásával folyamatos kapcsolatban volt. Munkáimban azonban nem a társadalmi, gazdasági változásokat vizsgáltam, hanem kiemelten az öltözködésben megmutatkozó hatásukat kerestem, amelyek esetenként szinkronban voltak a kultúra más területei, például a szövés, hímzés alakulásával. A teljes adatsorok összeállításába és értelmezésébe fektetett elemző munka végeredményben az öltözködésen keresztül a magyar társadalom keleti és nyugati kapcsolódásaiba, a nyugat-európai, illetve a nyugatról közvetlenül szomszédos, ausztriai fejlődéshez képest lemaradására, illetve más esetekben egyidejűségére világított rá. A ruházkodással kapcsolatos iparágak köteteiben időrendben felsorakozó adatsorok kimutatták a különböző úri, polgári és paraszti rétegek öltözködésének státushoz, ranghoz, foglalkozáshoz kötött különbségeit a társadalmi rétegek közötti határvonal megerősödésének és elmosódásának dinamikájával együtt, de kimutatták az egyes divatok, kulturális hatások jelentkezését, virágzását, elhalását is. 46 Az, hogy már megjelenésük előtt többen éltek az MTA Néprajzi Kutatóintézetének Adattárában beleltározott árszabások tömeges adataiban való válogatás lehetőségével, és hogy számos, a kötetek megjelenését követő publikáció (sokszor a kötetre való utalás nélkül, de a kötetben egymás mellett szereplő levéltárak jelzeteire hivatkozva) hasznosította az így összegyűjtött adatokat, már önmagában sikernek számított. Legelőször Endrei Walter fedezte fel az összegyűjtött árszabások adatbőségét (ENDREI Walter 1990). 17

17 Mivel a közrend öltözködésére vonatkozóan hozzávetőleg a kora újkortól akadnak konkrét adataink, elemzéseimet ezzel az időszakkal kezdtem. A század rendi kötöttségei és a török hódoltság korszaka után, a 18. században indulnak azok a folyamatok, amelyek a magyarországi parasztság öltözködésének a 19. század második felében meginduló városiasodásához, polgárosodásához vezettek. 47 Eddig az időszakig terjednek témánkra vonatkozó forrásaink. Az egyes résztémák feldolgozása közben nem törekedtem arra, hogy mondanivalómat a társadalomtörténeti korszakok keretei között tartsam, még ha az elemzésekben óhatatlanul megjelennek is korszakok, illetve hozzávetőleges korszakhatárok. A jelzett évszázadokon belül zajló folyamatok bemutatását tartom feladatomnak, az árszabásokból kiinduló nyomozásokat, eredményeket, illetve a belőlük levont következtetések sorát foglalom gondolati egységbe. Meggyőződésem, hogy több évszázadon átvezető forrásaim segítségével a népviselet sok állóképes ábrázolásához képest mozgóképpé alakulhat az a folyamat, amelyet a magyar művelődéstörténet számára az etnográfia a népviselettel, a parasztság öltözködésével kapcsolatosan felkínálhat. 47 Ebben a kötetben a disszertációm első fele került közlésre. Második fele A normáknak való megfelelés a századi parasztöltözetek alakulásában címmel a parasztöltözetek jelrendszerében a színek, a kelengye szerepével és a parasztosodás-polgárosodás, kivetkőzés folyamatával foglalkozik. Az ez utóbbi fejezetben felvetett szempontok kidolgozása folytatódik a Köznépi textilkultúra a közgazdasági és művelődési változások tükrében című, jelenleg is folyó OTKA-program keretében. 18

18 HELYSÉGNÉVMUTATÓ A Helységnévmutató a szövegben és a lábjegyzetekben előforduló helységneveket tartalmazza, a vármegyék, így a levéltári jelzetekben előforduló vármegyék és a földrajzi régiók lokalizálására nem tér ki. A helymegállapítás az 1913-as Helységnévtár és Sebők László: Magyar neve? Határokon túli helységnévszótár (Budapest, 1990) segítségével történt. Rövidítések: A = Ausztria, Cs = Csehország, F = Franciaország, H = Horvátország, L = Lengyelország, N = Németország, O = Olaszország, R = Románia, Sz = Szlovákia, Sze = Szerbia, Szlo = Szlovénia, T = Törökország, U = Ukrajna, USA = Egyesült Államok Abony, Pest-Pilis-Solt-Kiskun vm. 60, 89 Alsó-Lindva l. Lendva 61 Aszód, Pest-Pilis-Solt-Kiskun vm. 60 Balassagyarmat, Nógrád vm. 93, 124 Bártfa, Sáros vm. (Bardejov, Sz) 6, 27, 35, 41 Bazin, Pozsony vm. (Pezinok, Sz) 64 Bécs (Wien, A) 19 20, 22, 27, 31, 57, 104, Bénye, Pest-Pilis-Solt-Kiskun vm. (Bíňa, Sz) 48 Beregszász, Bereg vm. (Beregovo, U) 125, 130 Beszterce, Besztercebánya, Zólyom vm. (Banská Bystrica, Sz) 109 Brassó, Brassó vm. (Brașov, R) 31, 66, 74 Buda, Pest-Pilis-Solt-Kiskun vm. 22, 28, 31, 57, 71, 74, 116 Budapest, Pest-Pilis-Solt-Kiskun vm. 138 Cegléd, Pest-Pilis-Solt-Kiskun vm. 66, 89, 117 Chartreuse (F) 32 Chemnitz (N) 52 Csépe, Ugocsa vm. (Csepe, U) 46 Csíkszenttamás, Csík vm. (Tomești, R) 65 Csongrád, Csongrád vm. 60, 65, 92, Debrecen, Hajdú vm. 28, 33, 37, 55 56, 59, 69, 72, 95, , 117, 123, 127, 130, 134 Dés, Szolnok-Doboka vm. (Dej, R) 129 Dömsöd, Pest-Pilis-Solt-Kiskun vm. 31, 89 Drégelypalánk, Hont vm. 110 Eger, Heves vm. 96, 129 Eperjes, Sáros vm. (Prešov, Sz) 27, 35 Esztergom, Esztergom vm. 22, 87, 91, 110, 121 Fehérvár, Fejérvár, Fejér vm. 60, 72, 86, 89, 111, 120 Felnémet, Heves vm. 39 Fiume, Fiume város és kerülete (Rijeka, H)

19 Firenze (O) 25 Fülek, Nógrád vm. (Fiľakovo, Sz) 118 Gyöngyös, Heves vm. 15, 52, 59 60, 74, 117 Gyöngyöspata, Heves vm. 117 Győr, Győr vm. 41, 59, 64, 75 76, 86, 88, 102, 109 Gyula, Békés vm. 86, 128, Gyulafehérvár, Alsó-Fehér vm. (Alba Julia, R) 59, 111 Harta, Pest-Pilis-Solt-Kiskun vm. 47 Hétfalu, Brassó vm. (Săcele, R) 43 Hódmezővásárhely, Csongrád vm. 35, 58, 69 Hodolin (Hodonín, CS) 65 Hont, Hont vm , Jászberény, Jász-Nagykun-Szolnok vm. 87, 117, 124, Jolsva, Gömör és Kis-Hont vm. (Jelšava, Sz) 59 Kalocsa, Pest-Pilis-Solt-Kiskun vm. 66, 115 Kapos, Ung vm. (Kapuš, Sz) 59 Kapuvár, Sopron vm. 11 Karlóca (Sremski Karlovci, Sze) 22 Kassa, Abaúj-Torna vm. (Košice, Sz) 21, 84, , 116 Kazár, Nógrád vm. 11 Kecskemét, Pest-Pilis-Solt-Kiskun vm. 22, 26, 31, 56, 60, 62 63, 66, 69, 78, 89, 95, , , 124, 126, 132, 134 Keszthely, Zala vm. 103 Kézdipolyán, Szeben vm. (Poiana, R) , 126 Kézdivásárhely, Háromszék vm. (Tîrgu Secuiesc, R) 120 Kisújszállás, Jász-Nagykun-Szolnok vm. 60 Kisszeben, Sáros vm. (Sabinov, Sz) 52 Klenóc, Gömör és Kis-Hont vm. (Klenovec, Sz) 59 Kolozsvár, Kolozs vm. (Cluj-Napoca, R) 62, 109, 111 Komárom, Komárom vm. (Komarno, Sz) 22, 42, 61, 64 65, 132 Konstantinápoly (Konsztantinije, T) 20, 22 Köln (N) 110 Körmend, Vas vm. 14 Körmöc, Bars vm. (Kremnica, Sz) 59 Kőszeg, Vas vm. 72, 76 Krakkó (Krakow, L) 27 Kunhegyes, Jász-Nagykun-Szolnok vm. 60 Lendva, Alsólendva, Alsólindva, Zala vm. (Lendava, Szlo) 36 Linz (Linz, A) 35, 84 Lipcse (Leipzig, N) 22 Losonc, Nógrád vm. (Lučenec, Sz) 59 60, 99, 120 Lőcse, Szepes vm. (Levoča, Sz) 27, 31, 52, 59, 64, 117 Martos, Komárom vm. (Martovce, Sz) 11 Matolcs, Szatmár vm. 59 Mezőkövesd, Borsod vm. 11, 38, 40 Mindszent, Csongrád vm. 60 Miskolc, Borsod vm. 22, 60, 89, 100, 121 Modor, Pozsony vm. (Modra, Sz) 64, 72 Mohács, Baranya vm. 22 Nagybánya, Szatmár vm. (Baia Mare, R) 59 Nagybaracska, Bács-Bodrog vm. 48 Nagydisznód, Szeben vm. (Cisnădie, R) 66 Nagyhalász, Szabolcs vm. 48 Nagykőrös, Pest-Pilis-Solt-Kiskun vm. 42, 45, 66, 89,

20 Nagykunság, Jász-Nagykun-Szolnok vm , 60 Nagyszeben, Szeben vm. (Sibiu, R) 26, 66 Nagyszombat, Pozsony vm. (Trnava, Sz) 52, 64, 117 Nándorfehérvár (Belgrád, Szerbia) 21 Nápoly (Napoli, Olaszország) 50 Németi, Szatmárnémeti, Szatmár vm. (Satu Mare, R) 59 Németpróna, Nyitra vm. (Nitrianske Pravno, Sz) Opitz, Bars vm. (Obitse, Sz) 76 Oroszlány, Komárom vm. 59 Pápa, Veszprém vm. 76 Párizs (Paris, F) 138 Pataj, Dunapataj, Pest-Pilis-Solt-Kiskun vm. 89 Patak, Nógrád vm. 11 Pécs, Baranya vm. 36, 70 Perchtoldsdorf (A) 83 Pest, Pest-Pilis-Solt-Kiskun vm. 52, 60, 86, Pest-Buda 28, 31 Piliny, Nógrád vm Privigye, Nyitra vm. (Prievidza, Sz) Pozsony, Pozsony vm. (Bratislava, Sz) 20, 28, 30, 64, 75, 84, 86, 92 Próna, Tót-Próna, Túrócz vm. (Slovenske Pravno, Sz) Pusztafalu, Abaúj-Torna vm. 43 Ráckeve, Pest-Pilis-Solt-Kiskun vm. 31 Rátka, Zemplén vm. (Ratka, Sz) 59 Rimaszombat, Gömör vm. (Rimavská Sobota, Sz) 59 60, 117 Rimóc, Nógrád vm. 11, 15 Rinya, Somogy vm. 36 Rozsnyó, Gömör és Kis-Hont vm. (Rožňava, Sz) 59, 130 Rudna, Torontál vm. (Rudná, Sz) 59 San Francisco (USA) 49 Sárospatak, Zemplén vm. 24 Sátoraljaújhely, Zemplén vm. 46 Sellye, Nyitra vm. (Šaľa, Sz) 59 Siklós, Baranya vm. 22 Solt, Pest-Pilis-Solt-Kiskun vm. 45 Sopron, Sopron vm. 14, 43, 47, 64, 75 76, 84, Szakmár, Pest-Pilis-Solt-Kiskun vm. 90 Szarvas, Békés vm. 60 Szászváros, Hunyad vm. (Orăștie, R) 26 Szatmár, Szatmárnémeti, Szatmár vm. (Satu Mare, R) 42, 59, 72, 78, 134 Szeben, Nagyszeben, Szeben vm. (Sibiu, R) 26, 52, 60, 62, 66, 74, 84, 127 Szeged, Csongrád vm. 22, 69, 86, , 134 Szék, Szolnok-Doboka vm. (Sic, R) 69 Szent-György, Hunyad vm. (Sângeorge, R) 64 Szentendre, Pest-Pilis-Solt-Kiskun vm. 102 Szentistván, Borsod vm. 49 Szigetvár, Somogy vm. 22 Szolnok, Jász-Nagykun-Szolnok vm. 60 Szombathely, Vas vm. 41, 64, 75, 85, 131 Tápé, Csongrád vm. 48 Tard, Borsod vm. 40 Tata, Komárom vm. 22, 59, 60, 76 Temesvár, Temes vm. (Timișoara, R) 21 Teplic, Gömör vm. (Teplice, Sz) 42 Tiszolcz, Gömör és Kis-Hont vm. (Tisovec, Sz) 59 Tokaj, Zemplén vm. 22,

Mesteremberek szervezetei, készítményei. Publikálatlan levéltári források feltárása, elemzése, közlése (16-19. század)

Mesteremberek szervezetei, készítményei. Publikálatlan levéltári források feltárása, elemzése, közlése (16-19. század) A Mesteremberek szervezetei, készítményei. Publikálatlan levéltári források feltárása, elemzése, közlése (16-19. század) volt pályázatunk címe a 2002-2005 közötti periódusban. Maga a téma azonban a harmadik

Részletesebben

MVMSZ tagok nyilvántartása 2013

MVMSZ tagok nyilvántartása 2013 MVMSZ tagok nyilvántartása 2013 Jogelőd neve Szervezet neve, székhelye Képviselő Csatlakozás időpontja 1. Bács-Kiskun megye Bács-Kiskun Megyei ok Katona József 6000 Kecskemét, Bethlen krt. 1. Türr István

Részletesebben

Diákhitel Központ Zrt.

Diákhitel Központ Zrt. Diákhitel Központ Zrt. Éves kiadvány Statisztikai melléklet 2005/2006. tanév Országos statisztikai adatok a Diákhitelben részesülő ügyfelekről Budapest, 2006. augusztus 31. TARTALOM: 1.1. Országos statisztikai

Részletesebben

MVMSZ tagok nyilvántartása. Státusz Szervezet neve, székhelye Képviselő MVMSZ közgyűlés résztvevők Bács-Kiskun megye

MVMSZ tagok nyilvántartása. Státusz Szervezet neve, székhelye Képviselő MVMSZ közgyűlés résztvevők Bács-Kiskun megye MVMSZ tagok nyilvántartása Státusz Szervezet neve, székhelye Képviselő MVMSZ közgyűlés résztvevők Bács-Kiskun megye 1. megyei hatókörű városi Katona József Múzeum 6000 Kecskemét, Bethlen krt. 1. 2. területi,

Részletesebben

Fővárosi és Megyei Igazságügyi Szolgálatok Jogi Segítségnyújtó Osztályai Elérhetőségek

Fővárosi és Megyei Igazságügyi Szolgálatok Jogi Segítségnyújtó Osztályai Elérhetőségek Fővárosi és Megyei Igazságügyi Szolgálatok Jogi Segítségnyújtó Osztályai Elérhetőségek BUDAPEST FŐVÁROS KORMÁNYHIVATALA IGAZSÁGÜGYI SZOLGÁLAT JOGI SEGÍTSÉGNYÚJTÓ Cím 1117 Budapest, Prielle Kornélia utca

Részletesebben

arculatának (1989 2002)

arculatának (1989 2002) A Kárpát-medence rpát-medence etnikai arculatának átalakulásatalakulása (1989 2002) Kocsis Károly MTA FKI ME MFTK A Magyar Regionális Tudományi Társaság III. Vándorgyűlése (2005.11.24 26.) Sopron Kárpát

Részletesebben

Pest megye. Név cím telefonszám Budapet

Pest megye. Név cím telefonszám Budapet Név cím telefonszám Budapet 1047 Budapest Váci u. 61-63. 1/272-1150 1103 Budapest Gyömrői u. 1-5. 1/357-6660 1083 Budapest Práter u. 44-48. 1/299-0377 1164 Budapest Vidám vásár u. 36. 1/402-3990 Fogarasi-Buda

Részletesebben

Kezdő időpont 10:00 10:00 13:00. Dr. Veress E. u. 6. Szivárvány Gyermekház. 48-as tér 1. Közösségek Háza. Szabadság u. 4-6. Mohácsi ÖK Irodaháza

Kezdő időpont 10:00 10:00 13:00. Dr. Veress E. u. 6. Szivárvány Gyermekház. 48-as tér 1. Közösségek Háza. Szabadság u. 4-6. Mohácsi ÖK Irodaháza 2005.10.03 2005.10.05 2005.10.10 2005.10.14 Pályaorientációs és Nyílt 2005.10.17 2005.10.19 Napok Képzési, 2005.09.27 szolgáltatás és állásbörze melyik úton? 2005.10.14 2005.10.15 Komló 13:00 Pécs Pécs

Részletesebben

BUDAPEST FŐVÁROS KORMÁNYHIVATALA IGAZSÁGÜGYI SZOLGÁLATA

BUDAPEST FŐVÁROS KORMÁNYHIVATALA IGAZSÁGÜGYI SZOLGÁLATA BUDAPEST FŐVÁROS KORMÁNYHIVATALA IGAZSÁGÜGYI SZOLGÁLATA Cím 1111 Budapest, Prielle Kornélia u. 4. Telefon / fax 209-93-38 / Fax 209-9339 e-mail isz.aso@bfkh.hu 13:00-18:00 13:00-16:00 8:30-13:00 8:30-12:30

Részletesebben

7621 Pécs, Apáca u. 6. Baranya Megyei Igazgatóság Állampénztári Iroda. (+36-72) 421-400 api.bar@allamkincstar.gov.hu

7621 Pécs, Apáca u. 6. Baranya Megyei Igazgatóság Állampénztári Iroda. (+36-72) 421-400 api.bar@allamkincstar.gov.hu A állampapír-forgalmazó ügyfélszolgálatainak elérhetősége és nyitva tartása Baranya Megyei Baranya Megyei Baranya Megyei Bács-Kiskun Megyei Bács-Kiskun Megyei Békés Megyei Békés Megyei Békés Megyei Borsod-Abaúj-Zemplén

Részletesebben

Sorszám Áruház Megye Város Cím TESCO

Sorszám Áruház Megye Város Cím TESCO Sorszám Áruház Megye Város Cím TESCO 1 Tesco Veszprém Ajka 8400 Ajka, Fő út 66. 2 Tesco Bács-Kiskun Baja 6500 Baja, Gránátos u. 11. 3 Tesco Nógrád Balassagyarmat 2660 Balassagyarmat, Mikszáth Kálmán u.

Részletesebben

2012. február 24. Kézdivásárhely, EMI, Pro Historia rendezvénysorozat: Kézdivásárhely egyesületi élete 1842 1948 között

2012. február 24. Kézdivásárhely, EMI, Pro Historia rendezvénysorozat: Kézdivásárhely egyesületi élete 1842 1948 között Dimény Attila - Szakmai tevékenységek 1. Előadások 2012. július 11. Zabola, BBTE Magyar Néprajz és Antropológia Intézet Csángó Néprajzi Múzeum, Fiatal Néprajzkutatók IX. Szemináriuma: Tér és társadalom

Részletesebben

SZÓTÁRAK ÉS HASZNÁLÓIK

SZÓTÁRAK ÉS HASZNÁLÓIK SZÓTÁRAK ÉS HASZNÁLÓIK LEXIKOGRÁFIAI FÜZETEK 2. Szerkesztőbizottság BÁRDOSI VILMOS, FÁBIÁN ZSUZSANNA, GERSTNER KÁROLY, HESSKY REGINA, MAGAY TAMÁS (a szerkesztőbizottság vezetője), PRÓSZÉKY GÁBOR Tudományos

Részletesebben

Életvitel és gyakorlati ismeretek verseny 2010/2011 kerületi forduló

Életvitel és gyakorlati ismeretek verseny 2010/2011 kerületi forduló 2010-2011-es tanév életvitel és gyakorlati ismeretek tanulmányi verseny kerületi fordulója KOROK DIVATJAI Sorszámod: Témakör neve: 1. Teszt 104 pont Elérhető maximális pontszám: Elért pontszám: 2. Gyakorlati

Részletesebben

TOVÁBBHALADÁS FELTÉTELEI minimum követelmény 11. osztály - 2015

TOVÁBBHALADÁS FELTÉTELEI minimum követelmény 11. osztály - 2015 TOVÁBBHALADÁS FELTÉTELEI minimum követelmény 11. osztály - 2015 1.1. Európa általános természetföldrajzi képe Ismertesse a nagytájak felszínformáit, földtörténeti múltjukat Támassza alá példákkal a geológiai

Részletesebben

Lansinoh termékeket forgalmazó Rossmann üzletek

Lansinoh termékeket forgalmazó Rossmann üzletek 2740 Abony, Kossuth tér 4. 8400 Ajka, Szabadság tér 14. 2170 Aszód, Kossuth Lajos u. 15. 6500 Baja, Csermák Mihály tér 4. 2660 Balassagyarmat, Rákóczi út 34-36. 8230 Balatonfüred, Jókai M. út 17. 4060

Részletesebben

MOLSZE VEZETŐSÉG elérhetősége (2013-2017)

MOLSZE VEZETŐSÉG elérhetősége (2013-2017) MOLSZE VEZETŐSÉG elérhetősége (2013-2017) EGYETEMEK 1 Vargáné Budai Erika Semmelweis Egyetem Városmajori Szív- és Érgyógyászati Klinika Budapest Városmajor utca 68. 1122 1/458-6754 1/458-6755 20/666-3038

Részletesebben

STATISZTIKA ÖSSZESÍTİ 2011

STATISZTIKA ÖSSZESÍTİ 2011 STATISZTIKA ÖSSZESÍTİ 2011 Készült: 2011. november 24. Készítette: Héra Éva, Ádám Krisztina www.cioff.hu cioff@mail.datanet.hu Szervezet neve Város Rendezett fesztivál neve Fesztiválminısítési eredmény

Részletesebben

Wolfhart Pannenberg METAFIZIKA ÉS ISTENGONDOLAT

Wolfhart Pannenberg METAFIZIKA ÉS ISTENGONDOLAT Wolfhart Pannenberg METAFIZIKA ÉS ISTENGONDOLAT Wolfhart Pannenberg METAFIZIKA ÉS ISTENGONDOLAT AKADÉMIAI KIADÓ, BUDAPEST Fordította GÁSPÁR CSABA LÁSZLÓ Lektorálta GÖRFÖL TIBOR ISBN Kiadja az Akadémiai

Részletesebben

Felügyeleti szervek, fogyasztóvédelmi szervek

Felügyeleti szervek, fogyasztóvédelmi szervek Lakossági Általános Szerződési Feltételek 1. Melléklet Felügyeleti szervek, fogyasztóvédelmi szervek Tartalomjegyzék 1.... 3 2. Média- és Hírközlési Biztos... 3 3. Nemzeti Fogyasztóvédelmi Hatóság... 4

Részletesebben

Flórián Mária publikációs listája (a félkövérrel nyomtatott tételek a kandidátusi védés után készültek)

Flórián Mária publikációs listája (a félkövérrel nyomtatott tételek a kandidátusi védés után készültek) Flórián Mária publikációs listája (a félkövérrel nyomtatott tételek a kandidátusi védés után készültek) Önálló kötetek 1. Rimóc népviselete. Nógrád Megyei Múzeumi Füzetek 13. Balassagyarmat, 1966. p. 92.

Részletesebben

AZ ORSZÁGOS MUNKAVÉDELMI ÉS MUNKAÜGYI FŐFELÜGYELŐSÉG (OMMF) ELÉRHETŐSÉGEI

AZ ORSZÁGOS MUNKAVÉDELMI ÉS MUNKAÜGYI FŐFELÜGYELŐSÉG (OMMF) ELÉRHETŐSÉGEI AZ ORSZÁGOS MUNKAVÉDELMI ÉS MUNKAÜGYI FŐFELÜGYELŐSÉG (OMMF) ELÉRHETŐSÉGEI KÖZPONT Cím: 1024 Bp. Margit krt. 85. Postacím: 1399 Budapest 62. Pf. 639. Telefon: 06-1-346-9400 Fax: 06-1-346-9415 E-mail: titkarsag@ommf.gov.hu

Részletesebben

Támogatott pályázatok - K1

Támogatott pályázatok - K1 Támogatott pályázatok - K1 Békési Kistérségi Szeghalom Kistérség Békés Szeghalom Dél-Alföldi Régió A Békés Kistérségi Közkincs-kerekasztal létrehozása 399 900 Új kistérségi KÖZKINCS-kerekasztal létrehozása,

Részletesebben

Hazai kutatási és pályázati eredmények (minden lezárult és jelenleg folyó kutatás, amely projekt vagy pályázat keretében folyt/folyik)

Hazai kutatási és pályázati eredmények (minden lezárult és jelenleg folyó kutatás, amely projekt vagy pályázat keretében folyt/folyik) Hazai kutatási és pályázati eredmények (minden lezárult és jelenleg folyó kutatás, amely projekt vagy pályázat keretében folyt/folyik) Csíki Tamás Cím, kód Paraszti társadalom az egyéni emlékezetekben

Részletesebben

Helyismereti elektronikus könyvtárak és portálok (és egyéb elektronikus tartalmak: képeslapgyűjtemények stb.)

Helyismereti elektronikus könyvtárak és portálok (és egyéb elektronikus tartalmak: képeslapgyűjtemények stb.) MEGYEI Helyismereti elektronikus könyvtárak és portálok (és egyéb elektronikus tartalmak: képeslapgyűjtemények stb.) Verseghy Ferenc Elektronikus Könyvtár http://www.vfmk.hu/vfek Jász-Nagykun-Szolnok Megyei

Részletesebben

A 4M program magyarországi. gi gyakorlata. Deák Ferenc Zala Megyei Munkaügyi Központ. 2006. január 31.

A 4M program magyarországi. gi gyakorlata. Deák Ferenc Zala Megyei Munkaügyi Központ. 2006. január 31. A 4M program magyarországi gi gyakorlata Deák Ferenc Zala Megyei Munkaügyi Központ 2006. január 31. Magyarországi gi helyzetkép Foglalkoztatási arány: ~57 % Munkanélküliségi ráta: kisebb EU átlagnál Inaktivitási

Részletesebben

A Nemzeti Adó- és Vámhivatal Regionális VP főigazgatóságai és a felügyeletük alatt álló VP igazgatóságok közérdekű információi:

A Nemzeti Adó- és Vámhivatal Regionális VP főigazgatóságai és a felügyeletük alatt álló VP igazgatóságok közérdekű információi: A Nemzeti Adó- és Vámhivatal Regionális VP főigazgatóságai és a felügyeletük alatt álló VP igazgatóságok közérdekű információi: szerv NAV Repülőtéri NAV 1. számú Repülőtéri NAV 2. számú Repülőtéri K, Cs:

Részletesebben

Kataszteri térképek a szlovák állami levéltárakban és speciális intézményekben

Kataszteri térképek a szlovák állami levéltárakban és speciális intézményekben Kataszteri térképek a szlovák állami levéltárakban és speciális intézményekben Novák Veronika Pozsonyi Állami Levéltár 2010. június 17.-18. Bevezetés: - az első kataszteri térképeket a mai Szlovákia területéről

Részletesebben

Borsod-Abaúj-Zemplén megye: Megyei Semmelweis Kórház-Rendelőintézet Cím: 3526 Miskolc, Szentpéteri kapu 72. Tel.: (46) 515-200

Borsod-Abaúj-Zemplén megye: Megyei Semmelweis Kórház-Rendelőintézet Cím: 3526 Miskolc, Szentpéteri kapu 72. Tel.: (46) 515-200 Sürgősségi fogamzásgátlási ambulanciák Bács-Kiskun megye: Bajai Városi Kórház Cím: 6500 Baja, Rókus u. 10. Tel.: (79) 422-233, (79) 422-328, (79) 423-373, (79) 425-575, (79) 428-452 Bács-Kiskun Megyei

Részletesebben

Árlista. Irodai térképek. Magyaroszág tematikus térképek. Érvényes: 2009. augusztus 15-től

Árlista. Irodai térképek. Magyaroszág tematikus térképek. Érvényes: 2009. augusztus 15-től tiefel Eurocart Kft. outh-east Europe X (70 50 cm) () M (120 80 cm) (140 100 cm) X () Magyaroszág tematikus térképek M X cikkszám 8782787 3870 3860 878877 41227 440407 487717 453107 112103 440417 440427

Részletesebben

Árlista. Irodai térképek. Magyaroszág tematikus térképek. Érvényes: 2008. február 15-től

Árlista. Irodai térképek. Magyaroszág tematikus térképek. Érvényes: 2008. február 15-től tiefel Eurocart Kft. outh-east Europe X (70 50 cm) () M (120 80 cm) (140 100 cm) X () Magyaroszág tematikus térképek M X cikkszám 8782787 3860 878877 41227 440407 487717 453107 112103 440417 440427 453117

Részletesebben

F.3. számú függelék. Az érdekképviseleti szervezetek felsorolása

F.3. számú függelék. Az érdekképviseleti szervezetek felsorolása F.3. számú függelék Az érdekképviseleti szervezetek felsorolása Hatályos: 2015.07.07. 1/5. oldal GDF SUEZ Energia Magyarország Zrt. 1. Magyar Energetikai és Közmű-szabályozási Hivatal Fogyasztóvédelemi

Részletesebben

Magyarországon élő ember (a teljes felnőtt lakosság hét ezreléke) kényszerül majd valamennyi időt utcán vagy hajléktalan szállón éjszakázni.

Magyarországon élő ember (a teljes felnőtt lakosság hét ezreléke) kényszerül majd valamennyi időt utcán vagy hajléktalan szállón éjszakázni. Előrejelzések a Február Harmadika kutatás sorozat adatainak a felhasználásával PROGNÓZIS Nr. 1. 2012-2018 tartó időszakban előreláthatóan 58.500 Magyarországon élő ember (a teljes felnőtt lakosság hét

Részletesebben

Fizetési trendek a magyarországi nemzetközi vállalatoknál

Fizetési trendek a magyarországi nemzetközi vállalatoknál Fizetési trendek a magyarországi nemzetközi vállalatoknál Megbízható bérezési adatok a DUIHK 2014 es Bérezési Tanulmányában Jövőre átlagosan négy százalékkal szeretnék a külföldi vállalatok munkavállalóik

Részletesebben

Vidák Tünde: Marcali és környéke kézműves hagyományai (textil és fazekas hagyományok)

Vidák Tünde: Marcali és környéke kézműves hagyományai (textil és fazekas hagyományok) Vidák Tünde: Marcali és környéke kézműves hagyományai (textil és fazekas hagyományok) Marcali Somogy megye északnyugati részén, a Balatontól 13 km-re, a Kis-Balaton és a Nagyberek által határolt részen

Részletesebben

RECHNITZER JÁNOS mint fentebb jeleztük újabb szervezetek jöttek létre. Vidéken csökkent az intézmények száma, míg a fővárosban kisebb mértékben emelkedett, ugyanakkor megnőtt az intézményi méret, nagyobb

Részletesebben

A Nemzeti Adó- és Vámhivatal Regionális VP főigazgatóságai és a felügyeletük alatt álló VP igazgatóságok közérdekű információi:

A Nemzeti Adó- és Vámhivatal Regionális VP főigazgatóságai és a felügyeletük alatt álló VP igazgatóságok közérdekű információi: A Nemzeti Adó- és Vámhivatal Regionális VP főigazgatóságai és a felügyeletük alatt álló VP igazgatóságok közérdekű információi: szerv NAV Repülőtéri NAV 1. számú Repülőtéri NAV 2. számú Repülőtéri K, Cs:

Részletesebben

Barnaövezetek Magyarországon, kiváltképpen Budapesten

Barnaövezetek Magyarországon, kiváltképpen Budapesten Barnaövezetek Magyarországon, kiváltképpen Budapesten Barta Györgyi Ipari műemlékek megőrzése és hasznosítása nemzetközi konferencia 2006. szeptember 29 30. Mi a barnaövezet? 1980-as években az USA-ban.

Részletesebben

A SZEMÉLYI SÉRÜLÉSES KÖZÚTI KÖZLEKEDÉSI BALESETEK ALAKULÁSA

A SZEMÉLYI SÉRÜLÉSES KÖZÚTI KÖZLEKEDÉSI BALESETEK ALAKULÁSA ORSZÁGOS RENDŐR-FŐKAPITÁNYSÁG RENDÉSZETI FŐIGAZGATÓSÁG Közlekedésrendészeti Főosztály A SZEMÉLYI SÉRÜLÉSES KÖZÚTI KÖZLEKEDÉSI BALESETEK ALAKULÁSA A táblázatok a RobotZsaru Neo és a megyei rendőr-főkapitányságok

Részletesebben

VI. turnus (Kontaktnapok: szerda) Képzés időtartama: 2015. augusztus 24. - 2015. október 15.

VI. turnus (Kontaktnapok: szerda) Képzés időtartama: 2015. augusztus 24. - 2015. október 15. VI. turnus (Kontaktnapok: szerda) Képzés időtartama: 2015. augusztus 24. - 2015. október 15. Budapest, Balassagyarmat, Cegléd, Debrecen, Dunaújváros, Eger, Esztergom, Kaposvár, Kecskemét, Miskolc, Nyíregyháza,

Részletesebben

Megvalósítás helyszíne település. Hajléktalanokat Segítő Szolgálat 9027 Győr, Avar u. 3. Győr Közterületen élők étkeztetése

Megvalósítás helyszíne település. Hajléktalanokat Segítő Szolgálat 9027 Győr, Avar u. 3. Győr Közterületen élők étkeztetése TE-001 TE-002 TE-003 TE-004 TE-005 TE-006 TE-007 TE-008 Hajléktalanokat Segítő Szolgálat 9027 Győr, Avar u. 3. Győr Hajléktalanokat Segítő Szolgálat 9027 Győr, Avar u. 3. Győr Betegszoba működtetése 8

Részletesebben

"Adni öröm" gyűjtőhelyek

Adni öröm gyűjtőhelyek "Adni öröm" gyűjtőhelyek Spar Ajka, Ifjúság u. 9. Spar Baja, Bernhardt S. u.77. Spar Baja, Jelky tér 4. Spar Balassagyarmat, Mikszáth K. u.14. Spar Balassagyarmat, Rákóczi fej. út 56. Spar Balatonfüred,

Részletesebben

3. feladat Kép: (I.) (II.)

3. feladat Kép: (I.) (II.) 1. feladat a) B A T T H Y Á N Y K Á Z M É R b) N A G Y C E N K c) J Ó Z S E F d) K Ú R I A e) E L L E N Z É K I N Y I L A T K O Z A T f) S Z A L A Y L Á S Z L Ó g) H Ő T L E N S É G h) M A R K Ó K Á R

Részletesebben

SZAKMAI BESZÁMOLÓ. A konferenciáról készült ismertető elérhető az alábbi honlapcímen: www.bathorimuzeum.hu/közérdekű információk/pályázatok

SZAKMAI BESZÁMOLÓ. A konferenciáról készült ismertető elérhető az alábbi honlapcímen: www.bathorimuzeum.hu/közérdekű információk/pályázatok Nemzeti Kulturális Alap Igazgatósága 1388 Budapest Pf. 82 Pályázati azonosító: 3508/01085. SZAKMAI BESZÁMOLÓ A Magyar Nemzeti Múzeum 3508/01085. számú pályázati azonosítóval jelölt pályázata 290.000,-

Részletesebben

Katolikus megújulás Északkelet-Magyarországon

Katolikus megújulás Északkelet-Magyarországon Katolikus megújulás Északkelet-Magyarországon II. II. Katolikus megújulás Északkelet-Magyarországon II. Katolikus megújulás Északkelet-Magyarországon Művelődéstörténeti konferencia a jezsuita rend sárospataki

Részletesebben

Autóipari befektetések támogatása Magyarországon. Szandrocha Kamilla 2010. Január 18.

Autóipari befektetések támogatása Magyarországon. Szandrocha Kamilla 2010. Január 18. Autóipari befektetések támogatása Magyarországon Szandrocha Kamilla 2010. Január 18. Az autóipar támogatása Magyarországon 1) Egyedi kormánydöntéssel megítélt közvetlen támogatás 2) EU társfinanszírozott

Részletesebben

További olvasnivaló a kiadó kínálatából: Alister McGrath: Tudomány és vallás Békés Vera Fehér Márta: Tudásszociológia szöveggyűjtemény Carl Sagan:

További olvasnivaló a kiadó kínálatából: Alister McGrath: Tudomány és vallás Békés Vera Fehér Márta: Tudásszociológia szöveggyűjtemény Carl Sagan: Tudomány és kultúra További olvasnivaló a kiadó kínálatából: Alister McGrath: Tudomány és vallás Békés Vera Fehér Márta: Tudásszociológia szöveggyűjtemény Carl Sagan: Korok és démonok Dombi Péter: Hiszem

Részletesebben

Telefonszámok 2016.01.20. MENETRENDEK.HU 1

Telefonszámok 2016.01.20. MENETRENDEK.HU 1 Telefonszámok 2016.01.20. MENETRENDEK.HU 1 Abádszalók Jászkun Volán Zrt. autóbusz-állomás, Deák F. u. 20. (59) 355-780 Ajka Somló Volán Zrt. autóbusz-állomás (88) 312-222 információs szolgálat (88) 311-183

Részletesebben

Castrum A CAstrum Bene egyesület Hírlevele 8. szám

Castrum A CAstrum Bene egyesület Hírlevele 8. szám Castrum A Castrum Bene Egyesület Hírlevele 8. szám Castrum A Castrum Bene Egyesület Hírlevele 8. szám Budapest, 2008 E számunk munkatársai Bu z á s Ge r g e ly régész-művészettörténész, MNM Mátyás király

Részletesebben

BALOGH ISTVÁN MŰVEINEK BIBLIOGRÁFIÁJA 1990-1996. 1990.

BALOGH ISTVÁN MŰVEINEK BIBLIOGRÁFIÁJA 1990-1996. 1990. Major Zoltán László BALOGH ISTVÁN MŰVEINEK BIBLIOGRÁFIÁJA 1990-1996. 1990. Balogh István: Pusztai pásztorélet és szállások a XVIII. század végén. (Egy debreceni emlékirat 1794-ből) = Történeti-néprajzi

Részletesebben

A DEMOGRÁFIAI MUTATÓK ALAKULÁSA A SZLOVÁK-MAGYAR HATÁRMENTI RÉGIÓBAN

A DEMOGRÁFIAI MUTATÓK ALAKULÁSA A SZLOVÁK-MAGYAR HATÁRMENTI RÉGIÓBAN A DEMOGRÁFIAI MUTATÓK ALAKULÁSA A SZLOVÁK-MAGYAR HATÁRMENTI RÉGIÓBAN A VIZSGÁLT TERÜLET ÉS DEMOGRÁFIAI MUTATÓK A vizsgált terület lehatárolása Az állandó népesség számának alakulása A határ menti régió

Részletesebben

A SZEMÉLYI SÉRÜLÉSES KÖZÚTI KÖZLEKEDÉSI BALESETEK ALAKULÁSA

A SZEMÉLYI SÉRÜLÉSES KÖZÚTI KÖZLEKEDÉSI BALESETEK ALAKULÁSA ORSZÁGOS RENDŐR-FŐKAPITÁNYSÁG RENDÉSZETI FŐIGAZGATÓSÁG Közlekedésrendészeti Főosztály A SZEMÉLYI SÉRÜLÉSES KÖZÚTI KÖZLEKEDÉSI BALESETEK ALAKULÁSA A táblázatok a RobotZsaru Neo és a megyei rendőr-főkapitányságok

Részletesebben

Kecskemét, 6000,Dózsa György út 22. titkarsag@kodaly-iskola.hu 76/507-233 9200, Mosonmagyaróvár, Gorkij utca 1.

Kecskemét, 6000,Dózsa György út 22. titkarsag@kodaly-iskola.hu 76/507-233 9200, Mosonmagyaróvár, Gorkij utca 1. Bács-Kiskun Győr- Moson- Sopron Kalocsai Kossuth Zsuzsanna Humán és Kereskedelmi Szakközépiskola, Szakiskola Kecskeméti Kodály Zoltán Ének-zenei Általános Iskola, Gimnázium, Szakközépiskola és Alapfokú

Részletesebben

Munkalap1 A MINDIG TV ÉS MINDIG TV EXTRA DIGITÁLIS FÖLDFELSZÍNI SZOLGÁLTATÁSOK VÉTELI LEHETŐSÉGEI MINDIG TV INGYENES KÖZSZOLGÁLATI CSATORNÁK

Munkalap1 A MINDIG TV ÉS MINDIG TV EXTRA DIGITÁLIS FÖLDFELSZÍNI SZOLGÁLTATÁSOK VÉTELI LEHETŐSÉGEI MINDIG TV INGYENES KÖZSZOLGÁLATI CSATORNÁK A MINDIG TV ÉS MINDIG TV EXTRA DIGITÁLIS FÖLDFELSZÍNI SZOLGÁLTATÁSOK VÉTELI LEHETŐSÉGEI Nagy- és közepes teljesítményű adók (31 telephely) Megye "A" MULTIPLEX "B" MULTIPLEX "C" MULTIPLEX MINDIG TV INGYENES

Részletesebben

A KÜLFÖLDI ÁLLAMPOLGÁROK ÉS A BŰNÖZÉS KAPCSOLATA MAGYARORSZÁGON A 2011 2012. ÉVEKBEN

A KÜLFÖLDI ÁLLAMPOLGÁROK ÉS A BŰNÖZÉS KAPCSOLATA MAGYARORSZÁGON A 2011 2012. ÉVEKBEN A KÜLFÖLDI ÁLLAMPOLGÁROK ÉS A BŰNÖZÉS KAPCSOLATA MAGYARORSZÁGON A 2011 2012. ÉVEKBEN Kiadja: Legfőbb Ügyészség Informatikai Főosztály A KÜLFÖLDI ÁLLAMPOLGÁROK ÉS A BŰNÖZÉS KAPCSOLATA MAGYARORSZÁGON A 2011-2012.

Részletesebben

A 18. SZÁZADI CIGÁNYSÁG TÖRTÉNETÉNEK KUTATÁSA FORRÁSOK ÉS SZAKIRODALOM

A 18. SZÁZADI CIGÁNYSÁG TÖRTÉNETÉNEK KUTATÁSA FORRÁSOK ÉS SZAKIRODALOM ICHIHARA SHIMPEI A 18. SZÁZADI CIGÁNYSÁG TÖRTÉNETÉNEK KUTATÁSA FORRÁSOK ÉS SZAKIRODALOM Magyarországon a 18. században az igazgatási rendszer nagy változáson ment keresztül a Habsburgok uralkodása alatt.

Részletesebben

Hengermalom utca 19-21. (Tesco) 12 BUDAPEST. II. Rákóczi Ferenc út 154-170. (Csepel Pláza) 22 22. kerület

Hengermalom utca 19-21. (Tesco) 12 BUDAPEST. II. Rákóczi Ferenc út 154-170. (Csepel Pláza) 22 22. kerület Sorszám Megye Település Cím 1 02. kerület Bátori László utca 2. 2 02. kerület Margit körút 47-49. 3 05. kerület Erzsébet tér 2-3. 4 06. kerület Andrássy út 55. 5 07. kerület Erzsébet körút 6. 6 08. kerület

Részletesebben

Rosszindulatú daganatok előfordulási gyakorisága Magyarországon a Nemzeti Rákregiszter adatai alapján

Rosszindulatú daganatok előfordulási gyakorisága Magyarországon a Nemzeti Rákregiszter adatai alapján Rosszindulatú daganatok előfordulási gyakorisága Magyarországon a Nemzeti Rákregiszter adatai alapján Lokalizáció daganatok előfordulási gyakorisága Magyarországon 2009-20011. 2009 2010 2011 Férfi Nő Össz

Részletesebben

2007/2008-as tanév Oktatáskutató és Fejlesztő Intézet Országos Pedagógiai Könyvtár és Múzeum

2007/2008-as tanév Oktatáskutató és Fejlesztő Intézet Országos Pedagógiai Könyvtár és Múzeum 2007/2008-as tanév Oktatáskutató és Fejlesztő Intézet Országos Pedagógiai Könyvtár és Múzeum Országos versenyszervező: OFI OPKM 1089 Budapest, Könyves Kálmán körút 40. 06-1-323-55-00 Honlap: www.opkm.hu

Részletesebben

Golfpálya fejlesztés Az alternatív irányzat. HEGYI J. Attila a Birdland Golf & Country Club és az Academy Golf Club alapítója és elnöke

Golfpálya fejlesztés Az alternatív irányzat. HEGYI J. Attila a Birdland Golf & Country Club és az Academy Golf Club alapítója és elnöke Golfpálya fejlesztés Az alternatív irányzat HEGYI J. Attila a Birdland Golf & Country Club és az Academy Golf Club alapítója és elnöke Helyzetértékelés Nemzetközi kitekintés A golfozók és golfpályák alakulása

Részletesebben

A GAZDASÁGI FOLYAMATOK ALAKULÁSA A SZLOVÁKIAI HATÁR MENTI RÉGIÓBAN BARA ZOLTÁN KEMPELEN INTÉZET

A GAZDASÁGI FOLYAMATOK ALAKULÁSA A SZLOVÁKIAI HATÁR MENTI RÉGIÓBAN BARA ZOLTÁN KEMPELEN INTÉZET A GAZDASÁGI FOLYAMATOK ALAKULÁSA A SZLOVÁKIAI HATÁR MENTI RÉGIÓBAN BARA ZOLTÁN KEMPELEN INTÉZET TARTALOM Makrogazdasági folyamatok Szlovákiában 2008-2014 Gazdasági különbségek a határrégió szlovákiai oldalán

Részletesebben

2014/2015. TANÉV ORSZÁGOS DÖNTŐ V-VI. KORCSOPORT Debrecen, 2015. április 17-19. Nyilvános sorsolás Budapest, 2015. március 25.

2014/2015. TANÉV ORSZÁGOS DÖNTŐ V-VI. KORCSOPORT Debrecen, 2015. április 17-19. Nyilvános sorsolás Budapest, 2015. március 25. 2014/2015. TANÉV ORSZÁGOS DÖNTŐ V-VI. KORCSOPORT Nyilvános sorsolás 2015. március 25. 1 V-VI. KORCSOPORTOS ORSZÁGOS DÖNTŐ NYILVÁNOS SORSOLÁS 2015. március 25. (szerda) 10.15 óra RÉSZTVEVŐK - LEÁNYOK Ssz.

Részletesebben

epatológia 2013 GYEMSZI Semmelweis Egyetem

epatológia 2013 GYEMSZI Semmelweis Egyetem epatológia 2013 GYEMSZI Semmelweis Egyetem Hazai patológia problémája Krónikus súlyos patológus hiány Megoldás központi patológus rezidens létszám fejlesztés (?) epatológia fejlesztés (akut kezelés) Előzmény

Részletesebben

Irányítószám Település 1011 Budapest 1012 Budapest 1013 Budapest 1014 Budapest 1015 Budapest 1016 Budapest 1021 Budapest 1022 Budapest 1023 Budapest

Irányítószám Település 1011 Budapest 1012 Budapest 1013 Budapest 1014 Budapest 1015 Budapest 1016 Budapest 1021 Budapest 1022 Budapest 1023 Budapest Irányítószám Település 1011 Budapest 1012 Budapest 1013 Budapest 1014 Budapest 1015 Budapest 1016 Budapest 1021 Budapest 1022 Budapest 1023 Budapest 1024 Budapest 1025 Budapest 1026 Budapest 1027 Budapest

Részletesebben

Tárgyalkotó népművészet. Szerkesztette: Bellon Tibor - Fügedi Márta - Szilágyi Miklós

Tárgyalkotó népművészet. Szerkesztette: Bellon Tibor - Fügedi Márta - Szilágyi Miklós Tárgyalkotó népművészet Szerkesztette: Bellon Tibor - Fügedi Márta - Szilágyi Miklós Tartalom Bevezető. I. fejezet Mi a népművészet? Lexikon-szócikk a magyar népművészetről 7 Fél Edit-Hofer Tamás-K. Csüléry

Részletesebben

Főbb szakmai segítségnyújtó szervezetek

Főbb szakmai segítségnyújtó szervezetek Főbb szakmai segítségnyújtó szervezetek 1. Magyar Kereskedelmi és Iparkamara: 1.1. Bács-Kiskun megyei Kereskedelmi és Iparkamara 6000 Kecskemét, Árpád krt. 4. bkmkik@mail.datanet.hu Tel.: 76/501-500 www.iparkamara.hu

Részletesebben

1) Bartók Béla Művelődési Ház, Könyvtár és Városi

1) Bartók Béla Művelődési Ház, Könyvtár és Városi 1) Bartók Béla Művelődési Ház, Könyvtár és Városi Ács Sportcsarnok Zichy kastély 2941 Ács, Zichy park 1. Telefon szám 34/385-043; 20/329-69-93 Fax szám 34/385-042 E-mail: nemethgyula70@gmail.com Honlap:

Részletesebben

2014/2015. TANÉVI ORSZÁGOS DÖNTŐ V-VI. KORCSOPORT NYILVÁNOS SORSOLÁS. Budapest, 2015. március 10.

2014/2015. TANÉVI ORSZÁGOS DÖNTŐ V-VI. KORCSOPORT NYILVÁNOS SORSOLÁS. Budapest, 2015. március 10. Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Diáksport és Szabadidő Egyesület 2014/2015. TANÉVI ORSZÁGOS DÖNTŐ NYILVÁNOS SORSOLÁS Budapest, 2015. március 10. 1 ORSZÁGOS DÖNTŐ SORSOLÁS Budapest, 2015. március 10. (kedd),

Részletesebben

A SZEMÉLYI SÉRÜLÉSES KÖZÚTI KÖZLEKEDÉSI BALESETEK ALAKULÁSA

A SZEMÉLYI SÉRÜLÉSES KÖZÚTI KÖZLEKEDÉSI BALESETEK ALAKULÁSA ORSZÁGOS RENDŐR-FŐKAPITÁNYSÁG RENDÉSZETI FŐIGAZGATÓSÁG Közlekedésrendészeti Főosztály A SZEMÉLYI SÉRÜLÉSES KÖZÚTI KÖZLEKEDÉSI BALESETEK ALAKULÁSA A táblázatok a RobotZsaru Neo és a megyei rendőr-főkapitányságok

Részletesebben

Szakmai záróbeszámoló a T37399. sz. Otka pályázatról

Szakmai záróbeszámoló a T37399. sz. Otka pályázatról Szakmai záróbeszámoló a T37399. sz. Otka pályázatról A pályázat címe, témája: A hétköznapi élet története Magyarországon a XX. század második felében Időtartama: 4 év, 2002-2005 2002 A munkatervben megfogalmazottaknak

Részletesebben

Népművészeti Egyesületek Szövetségének hírlevele megjelenítéssel, kattintson ide.

Népművészeti Egyesületek Szövetségének hírlevele megjelenítéssel, kattintson ide. Népművészeti Egyesületek Szövetségének hírlevele Ha problémája van a megjelenítéssel, kattintson ide. Elnökségi értekezlet A márciusi értekezlet témái: Kitüntetési javaslatok (Király Zsiga, Aranykoszorú,

Részletesebben

KORSZER TECHNIKÁVAL A MOZGÁSKORLÁTOZOTT EMBEREKÉRT KÖZHASZNÚ ALAPÍTVÁNY

KORSZER TECHNIKÁVAL A MOZGÁSKORLÁTOZOTT EMBEREKÉRT KÖZHASZNÚ ALAPÍTVÁNY KORSZER TECHNIKÁVAL A MOZGÁSKORLÁTOZOTT EMBEREKÉRT KÖZHASZNÚ ALAPÍTVÁNY R ö v i d í t v e : K o r s z e r ű T e c h n i k a A l a p í t v á n y ( K T A ) A MEOSZ akadálymentesítési, közlekedési és technikai

Részletesebben

IrányítószámTelepülés 1011 Budapest 1012 Budapest 1013 Budapest 1014 Budapest 1015 Budapest 1016 Budapest 1021 Budapest 1022 Budapest 1023 Budapest

IrányítószámTelepülés 1011 Budapest 1012 Budapest 1013 Budapest 1014 Budapest 1015 Budapest 1016 Budapest 1021 Budapest 1022 Budapest 1023 Budapest IrányítószámTelepülés 1011 Budapest 1012 Budapest 1013 Budapest 1014 Budapest 1015 Budapest 1016 Budapest 1021 Budapest 1022 Budapest 1023 Budapest 1024 Budapest 1025 Budapest 1026 Budapest 1027 Budapest

Részletesebben

Észak-Magyarország külföldi vendégforgalma a KSH statisztikák tükrében

Észak-Magyarország külföldi vendégforgalma a KSH statisztikák tükrében Észak-Magyarország külföldi vendégforgalma a KSH statisztikák tükrében 211-214 Készítette: Nagy Júlia TDM menedzser MIDMAR Nonprofit Kft Külföldi vendégéjszakák száma Észak-Magyarország kereskedelmi szálláshelyein

Részletesebben

43 Kiss György Ö. Nemzeti Győr 44 Krakovszky János I. osztályú Budapest 45 Kovács Iván EABA Budapest 46 Kovács Gábor I. osztályú Baja 47 Kovács

43 Kiss György Ö. Nemzeti Győr 44 Krakovszky János I. osztályú Budapest 45 Kovács Iván EABA Budapest 46 Kovács Gábor I. osztályú Baja 47 Kovács 2012. évi bírólista Név Minősítés Város 1 Ajtai Péter AIBA Budapest 2 Babai Sándor II. osztályú Tatabánya 3 Becsey Károly AIBA Szeged 4 Bende Szabolcs II. osztályú Hódmezővásárhely 5 Benda Tivadar Ö. Nemzeti

Részletesebben

Tájékoztató. a helyes gazdálkodási gyakorlatról. Nemzeti Vidékfejlesztési Terv

Tájékoztató. a helyes gazdálkodási gyakorlatról. Nemzeti Vidékfejlesztési Terv Nemzeti Vidékfejlesztési Terv Tájékoztató a helyes gazdálkodási gyakorlatról (segédlet a 156/2004. (X. 27.) FVM rendelettel, a 16/2005. (III. 8.) FVM rendelettel és a 85/2005. (IX. 27.) FVM rendelettel

Részletesebben

Gazdaságfejlesztési együttmőködések a magyar-szerb határ menti térségben. Szeged, 2009. 10. 20. Pitó Enikı Regionális Igazgató Dél-alföldi régió

Gazdaságfejlesztési együttmőködések a magyar-szerb határ menti térségben. Szeged, 2009. 10. 20. Pitó Enikı Regionális Igazgató Dél-alföldi régió Gazdaságfejlesztési együttmőködések a magyar-szerb határ menti térségben Szeged, 2009. 10. 20. Pitó Enikı Regionális Igazgató Dél-alföldi régió Tartalom 1. Az ITD Hungary tevékenységérıl nagyon röviden

Részletesebben

Pedagógiai szakszolgálatok támogatása

Pedagógiai szakszolgálatok támogatása Pedagógiai szakszolgálatok támogatása A 15/2007. (III. 14.) OKM rendelet 2.. alapján a tanulási képességet vizsgáló szakértői és rehabilitációs tevékenységet, továbbá a nevelési tanácsadást ellátó intézmények

Részletesebben

PÁLYÁZATI ÖSSZEFOGLALÓ Vállalatok K+F+I tevékenységének támogatása GINOP-2.1.1-15

PÁLYÁZATI ÖSSZEFOGLALÓ Vállalatok K+F+I tevékenységének támogatása GINOP-2.1.1-15 PÁLYÁZATI ÖSSZEFOGLALÓ Vállalatok K+F+I tevékenységének a GINOP-2.1.1-15 A célja: Olyan hazai kutatás-fejlesztési és innovációs tevékenységek a, amelynek jelentős szellemi hozzáadott értéket tartalmazó,

Részletesebben

Negyedéves tájekoztató a juttatásokról

Negyedéves tájekoztató a juttatásokról Negyedéves tájekoztató a juttatásokról Mezőgazdaság, erdészet 2010. 1. negyedév Tartalom Bevezetés Résztvevők összetétele Táblázati rész - Táblázati rész - Mezőgazdaság, erdészet 1 Táblázati rész - Mezőgazdaság,

Részletesebben

MFB Agrár Forgóeszköz Hitel értékesítésében résztvevő közvetítők listája

MFB Agrár Forgóeszköz Hitel értékesítésében résztvevő közvetítők listája MFB Agrár Forgóeszköz Hitel értékesítésében résztvevő közvetítők listája 1. Agria Bélapátfalva Takarékszövetkezet Cím: 3346 Bélapátfalva, Május 1 út 2/a. Tel.: 36/554-370 Fax: 36/554-371 E-mail: agriatksz@agriatksz.hu

Részletesebben

Zala Megyei Diáksport Szövetség 2014/2015. TANÉVI ORSZÁGOS DÖNTŐ V-VI. KORCSOPORT - FIÚ ZALAEGERSZEG 2015.01.31-02.01.

Zala Megyei Diáksport Szövetség 2014/2015. TANÉVI ORSZÁGOS DÖNTŐ V-VI. KORCSOPORT - FIÚ ZALAEGERSZEG 2015.01.31-02.01. Zala Megyei Diáksport Szövetség 2014/2015. TANÉVI ORSZÁGOS DÖNTŐ V-VI. KORCSOPORT - FIÚ ZALAEGERSZEG 2015.01.31-02.01. 1 RÉSZTVEVŐ CSAPATOK Ssz. Megye: Iskola: Település: 1 Baranya 2 Bács-Kiskun Pécsi

Részletesebben

Város és gazdaság 2009.12.01. Város és gazdaság Szabó Julianna 2009. Város és gazdaság. Város és gazdaság Szabó Julianna 2009

Város és gazdaság 2009.12.01. Város és gazdaság Szabó Julianna 2009. Város és gazdaság. Város és gazdaság Szabó Julianna 2009 b B mészáros sörfőző söröző istálló Winchester 1148 élelmiszer kereskedelem szolgáltatás, vegyeskereskedés ruházat bőrösök ötvös fémműves építőmester 1 London 1851 2 1870 1890 3 1910 1940 Városi sorrend

Részletesebben

Területi Szervezet. Illetékességi területe:

Területi Szervezet. Illetékességi területe: 1.számú melléklet Neve: Területi szervezetek Illetékességi területe: Fogorvosok e Budapesti Magyarország Budapest Baranya Megyei Bács-Kiskun Megyei Békés Megyei Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Csongrád Megyei

Részletesebben

Kerekegyháza Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2010. június 30-i ülésére

Kerekegyháza Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2010. június 30-i ülésére 331-6/2010. E L Ő T E R J E S Z T É S Kerekegyháza Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2010. június 30-i ülésére Tárgy: Kunok és jászok a Kárpát-medencében 770 éve című kötet megjelentetéséhez támogatás

Részletesebben

OTP Önkéntes Kiegészítő Nyugdíjpénztár 2013. április 22. napján megtartott küldöttválasztó gyűlések

OTP Önkéntes Kiegészítő Nyugdíjpénztár 2013. április 22. napján megtartott küldöttválasztó gyűlések OTP Önkéntes Kiegészítő Nyugdíjpénztár 2013. április 22. napján megtartott küldöttválasztó gyűlések KÜLDÖTT, PÓTKÜLDÖTTVÁLASZTÁSI EREDMÉNYHIRDETÉS Dél-alföldi Régió választási körzetekben megválasztott

Részletesebben

MEGYE BÍRÁLAT HELYE BÍRÁLAT IDEJE TELEFONSZÁM Baranya 7623. Pécs, Rákóczi u. 30. Hétf : 13.00-16.00, szerda: 8.00-16.00, péntek: 8.00-12.00.

MEGYE BÍRÁLAT HELYE BÍRÁLAT IDEJE TELEFONSZÁM Baranya 7623. Pécs, Rákóczi u. 30. Hétf : 13.00-16.00, szerda: 8.00-16.00, péntek: 8.00-12.00. MEGYE BÍRÁLAT HELYE BÍRÁLAT IDEJE TELEFONSZÁM Baranya 7623. Pécs, Rákóczi u. 30. Hétf : 13.00-16.00, szerda: 8.00-16.00, péntek: 8.00-12.00. 72/512-461 Bács-Kiskun 6000 Kecskemét, Bajcsy-Zsilinszky krt.2

Részletesebben

ÉPÍTETT KÖRNYEZET ÉS IDENTITÁS: történelmi tényező a települések életében Jankó Ferenc NYME KTK Kérdésfeltevés előtt: mi a történelem? Azaz: mit értünk a történelem szerepe alatt? Definíciók helyett: az

Részletesebben

A MAGYARORSZÁGI LEVÉLTÁRAK NYILVÁNTARTÁSA

A MAGYARORSZÁGI LEVÉLTÁRAK NYILVÁNTARTÁSA A MAGYARORSZÁGI LEVÉLTÁRAK NYILVÁNTARTÁSA Az 1995. évi LXVI. törvény 17. -a (2) bekezdésének c) pontja és a 10/2002. (IV. 13.) NKÖM rendelet 3. -a alapján. A változás-jelentések alapján készült aktuális

Részletesebben

TARTALOM. Bevezető ' 15 BUDAPEST ; 17. Szakkönyvtárak 17

TARTALOM. Bevezető ' 15 BUDAPEST ; 17. Szakkönyvtárak 17 TARTALOM Bevezető ' 15 BUDAPEST ; 17 Szakkönyvtárak 17 1. Országos Széchényi Könyvtár 17 2. Magyar Tudományos Akadémia Könyvtára 19 3. Magyar Tudományos Akadémia Földrajztudományi Kutatóintézet Könyvtára

Részletesebben

Hungary - MOL Filling stations and Truck friendly filling stations

Hungary - MOL Filling stations and Truck friendly filling stations 1 of 6 Hungary - Filling stations and friendly filling stations INA Zalakomár M7 I. (kimenő) 46.512415000000 17.191828000000 X X X X X NONSTOP NONSTOP NONSTOP NONSTOP NONSTOP NONSTOP INA Zalakomár M7 II.

Részletesebben

TERÜLETI KORMÁNYHIVATALOK FOGYASZTÓVÉDELMI SZERVEZETI EGYSÉGEINEK ELÉRHETŐSÉGEI

TERÜLETI KORMÁNYHIVATALOK FOGYASZTÓVÉDELMI SZERVEZETI EGYSÉGEINEK ELÉRHETŐSÉGEI TERÜLETI KORMÁNYHIVATALOK FOGYASZTÓVÉDELMI SZERVEZETI EGYSÉGEINEK ELÉRHETŐSÉGEI Bács-Kiskun Megyei Kormányhivatal Osztályvezető: dr. Lakó Anita Cím: 6000 Kecskemét, Szent István krt. 19. (2015.08.05-től)

Részletesebben

A REPÜLÉSTUDOMÁNYI KÖZLEMÉNYEK" CÍMŰ PERIÓDIKUS KIADVÁNYBAN MEGJELENŐ CIKKEK FORMAI ÉS TARTALMI KÖVETELMÉNYEI

A REPÜLÉSTUDOMÁNYI KÖZLEMÉNYEK CÍMŰ PERIÓDIKUS KIADVÁNYBAN MEGJELENŐ CIKKEK FORMAI ÉS TARTALMI KÖVETELMÉNYEI A REPÜLÉSTUDOMÁNYI KÖZLEMÉNYEK" CÍMŰ PERIÓDIKUS KIADVÁNYBAN MEGJELENŐ CIKKEK FORMAI ÉS TARTALMI KÖVETELMÉNYEI I. CIKKEK, TANULMÁNYOK KÖZLÉSÉNEK RENDJE A szerző a közölni kívánt cikket a főszerkesztő címére

Részletesebben

A pályázat legfontosabb célja az antik görög és latin nyelvű orvosi szövegekben a számok

A pályázat legfontosabb célja az antik görög és latin nyelvű orvosi szövegekben a számok A pályázat legfontosabb célja az antik görög és latin nyelvű orvosi szövegekben a számok szerepének vizsgálata volt. A megjelent kötetek kilenc eddig magyarul nem (vagy hibásan) publikált forrás szövegét

Részletesebben

REGIONÁLIS MUNKABIZTONSÁGI FELÜGYELŐSÉGEK

REGIONÁLIS MUNKABIZTONSÁGI FELÜGYELŐSÉGEK REGIONÁLIS MUNKABIZTONSÁGI FELÜGYELŐSÉGEK OMMF Közép-magyarországi Munkabiztonsági Felügyelősége illetékességi területe Budapest, Pest megye. Székhely: Budapest, IX. ker. Páva u. 6. Postacím: 1458 Budapest

Részletesebben

Cím: 7625 Pécs, Majorossy I. u. 36. Cím: 6000 Kecskemét, Árpád krt. 4. Fax: 06-72-507-152 Fax: 06-76-501-538

Cím: 7625 Pécs, Majorossy I. u. 36. Cím: 6000 Kecskemét, Árpád krt. 4. Fax: 06-72-507-152 Fax: 06-76-501-538 Vevői reklamációk kezelése Amennyiben bármely áruházunkkal vagy az ott forgalmazott termékeinkkel kapcsolatosan panasszal kíván élni, úgy azt az alábbi elérhetőségeken teheti meg : Élésker Kereskedelmi

Részletesebben

MTA VEAB Kézművesipar-történeti Munkabizottsága Kutatói életművek 3. Flórián Mária tudományos munkássága (1965-2005)

MTA VEAB Kézművesipar-történeti Munkabizottsága Kutatói életművek 3. Flórián Mária tudományos munkássága (1965-2005) MTA VEAB Kézművesipar-történeti Munkabizottsága Kutatói életművek 3. Flórián Mária tudományos munkássága (1965-2005) Budapest Veszprém 2005 A köszöntőt írta: H. Csukás Györgyi A bibliográfiát összeállította

Részletesebben

Opten Törvénytár Opten Kft. 1. 7/2008. (X. 8.) ÖM rendelet. A 2008.10.11. óta hatályos szöveg

Opten Törvénytár Opten Kft. 1. 7/2008. (X. 8.) ÖM rendelet. A 2008.10.11. óta hatályos szöveg Opten Törvénytár Opten Kft. 1. 7/2008. (X. 8.) ÖM rendelet 7/2008. (X. 8.) ÖM rendelet az önkormányzati miniszter hatáskörébe tartozó szakképesítések megszerzésére irányuló szakmai vizsga ekről A 2008.10.11.

Részletesebben

Archeometria - Régészeti bevezető 1. T. Biró Katalin Magyar Nemzeti Múzeum tbk@ace.hu http://www.ace.hu/curric/elte-archeometria/

Archeometria - Régészeti bevezető 1. T. Biró Katalin Magyar Nemzeti Múzeum tbk@ace.hu http://www.ace.hu/curric/elte-archeometria/ Archeometria - Régészeti bevezető 1. T. Biró Katalin Magyar Nemzeti Múzeum tbk@ace.hu http://www.ace.hu/curric/elte-archeometria/ Archeometria - Régészeti bevezető 1. - Az archeometria tárgya, témakörei,

Részletesebben