de emellett ddnt6ttiink", thj6kodatta Reinhold Gdl (SPD) a siilzbachi r6szdnkormenyzatot 6s frakci6j 6t.,,Nem utasithatjuk el a bar6tilag

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "de emellett ddnt6ttiink", thj6kodatta Reinhold Gdl (SPD) a siilzbachi r6szdnkormenyzatot 6s frakci6j 6t.,,Nem utasithatjuk el a bar6tilag"

Átírás

1 A,A rnn/jililktqt HERCEGKTJT K6ZSfG I- A* I INFoRMACI6s LAPJA I tzo rt I 2l)06. {prilis. 7. dvfolyam. tl. sz:im f-{fl,se3s Hr{zassigi ajhnlat a magyar Hercegkritnak de emellett ddnt6ttiink", thj6kodatta Reinhold Gdl (SPD) a siilzbachi r6szdnkormenyzatot 6s frakci6j 6t.,,Nem utasithatjuk el a bar6tilag 256ve van hivatalos partneri kapcsoltunk az osztr6k kinyirjtott kezet" 6rvelt Georg Stather a partneri Rohrendorffal, majdnem ugyanilyen r6g6ta a francia kapcsolat mellett. A ZdIdek frakcifija r6sz6r6l Beaumont le Roger-val, mondta el Harry Murso polgdlrmester.,,most ugyanilyen fontos, hogy hivatalos Wolfgang Steinmetz (FWV) elutasitotta a hivat- Amin WaldbiiBer is a j avaslat mellett szavazott. kapcsolatot l6tesitstink az egykori keleti blokk orsz6- alos kapcsolatot. A t6volsig 6s a nyelvi akad6- gaival", drvelt a 750 lakosir kis magyar bortermel6lyok tul nagyok, a telepiil6s pedig tul kicsi. telepr"il6ssel val6 kapcsolat mellett, amely a Tokaji (Folyatds a 2. oldalon) borvidek kozep6n fekszik, kdzel a rom6n-ukr6ln hatirhoz. Az el so kapcsolatot Baden-Wiirttemberg tartominy kozvetitette. A,,Mi falunk legyen szebb" p lyilzat kereteben mind Obersulm r6szteleptil6se, Siilzbach, mind pedig az EU keleti b6vitdse keret6ben Hercegk{rt kittintetest kapott. Hercegktt eredeti lakossdga nemet eredetii, 6s a Fekete-erd6b6l sz6rmazik. Leforditva Hercegkrit,,Herzogsbrunnen".,,A helyiek 6polj ak 6s megoi.^6k kozoss6gtik svrib identit6s6t", nevezte meg Murso egy sikeres kapcsolat fontos el6felt6tel6t. Az 6vodiban 6s az 6ltal6nos iskolaban ism6t oktatj 6k a n6met nyelvet. Egy es l6togat6sorfur gyorsan bar6ti viszony alakult ki. Az obersulmi ki.ildotts6get meglepte a kivil6 infrastruktura is. saas4,u,ak igy a telepiil6snek van turistaha za, szabadtli szinpada, szabadid6-6s sportcentruma, iflis6gr hina internet-k6v6z6val, 6s kdnyvt6ra. Id6kdzben a H6zass6gi ajinlat (1-2. oldal) - Suli Tokaji borvid6k 6s Hercegkrit az egyednlfll6 pincdivel az IJNESCO vil6goroks6g r6sze lett Naptir (3/ - Nyugdijas Klub hirei ban magyar kiildotts6g l6togatott el Obersulmba. (4) - Onkormfunyzatibirek (5-I I.) - Mar ekkor j elezte a maryar delegdci 6rdek16d6s6t Hogyan lettem ferences szerzetes egy hivatalos partneri kapcsolat irf,nt ben egy (12-13.)- Diploma uthn (14-16.)- magyar ifius6gi csoport drkezett, akiket az obersulmi Herceglnitiak t6vol ( I 7 - I 9.) fiatalok 6s Markus Kress i{ris6gi referens patron6lt, - Tirrista szr{llisok - Sport (20.) 6s amely l6togat6st iu EU is frnatszirozott.,,sokiig m6rlegelttink, hogy megtegyrlk-e a l6p6st,

2 Hfzassigi ajilnlat a magyar FELHIVAS A PINCETULAJDONOSOKNAK Hercegkftnak (Folytatds az elsd oldalr6l) A terv az. hog1, a siilzbachi 6nekkar mrijusi litogatisa alkalmival egv delegici6 6tnyujtja a,,hrlaassagi ajrlnla- A miiszaki bizottsdg az ryrilis elejen tartott bejar6s soran megarllapitotta, lrogy a viligordks eg ftszet kepez' Gombos-hegyi 6s KSporosi-pincesor egves pincdi elhanyagolt, gazos tof'. Osszel pedig illapotban az obersulmi fiatalok litogatnak el vanak illetve m6g mindig sokan helyemek el hullad6kot (mthadt He rcegkirtra. zoldsdg. (Gustav tctrmeldk Ddttling stb) pincesorok krimyezeteben. cstitortok, 13:16. Ezi,ton rs felhivjuk a tulajdonosok figyelmdt, ) Obersum- Hercegktt kapcsolat6pit6s krono16girija hogy a v6dett pincesorok egys6ges megjelendsdnek okt6ber l2-dn Paks - Virigos Magyarorsz6gdrt biztositasa rdek6ben tegyenek eleget Mozgalom kereteben a a Baden-Wiirttembergi M dpitett ds term6szeti ktimyezet helyi ;!, v6delnrer6l sz6l (L31.) Tanonranri Elelrnczisfrgl,i sz. rendelet ds Videkfejlesaesi 9/a g-ban szabdllyozon krltelezettsdgei knek: Miniszteriurn altaluk alapitott kiilondijrit kapja Hercegkirt- nrell,et Ewin Beyer miniszteri biztos nyirj - (l) Pinc6k tulajdonosainakotelezetts6ge: a) A v6dett pincesori pinc6k tott dlt aki rrisnap fenntartrisa^ Hercegkuton r6szt vett a sok dv rendeltetesiik szerinti hasznflata, kilrag-vis uta,n irjra megrendezett sziireti azaz pinc k 6pitett oromfal6nak felvonul6son: karbantart'isarekonstmkci6s felujilisa...megallapitotta nap folyaman szerzel]' Lapas^alatai A pincdk felctti..foldhip" kaszdlasa, talalerozi6 megillitiisa. alapjan. hogl az el6z5 rap Pakson ritadott kiilkindij felszini vizek miis pincetulajdonost nern k6rosit6 melto hclvre keriilt. Minden elvezetdse. rgyekezetevel segiteni fog b) A pinceagak b6vit6si abban. bogy- egy n6met kapcsolat letrejiijjrin Hercegkft sz:ilndek6nak I. foku kiemelt epitdsiirgf i hatosiighoz 6s ds a tartominy valamelyik hasonl6 nagysigir kiizs6ge a helyi onkorm6nyzathoz kozott." (Hercegkriti tdrtdn6 bej lentdse. Hirek okt6ber) oktober 5-6. Szilreti felvonulds - c) A pinceiigak Erwin Beyer b6vitesekor kitermelt k6por elhelyez6senek egyezietese ur Altal kozvetitett az onkormd,nyzattal nimet delegici6 litogat (2) A teriileten nem megengedett: Hercegkirtra Hanr, Murso polg6lnnester vezetesdvel niajus l-3. - a) Uj pince dpit6se a bedpitetlen pincehelyeken Hercegkuti kiviili de1eg6ci6 utazik tertileten Obersulmba Eur6pa Napok Herceghiton - b) Pincesorok krizritti fiisit6s, 30 cm-n6l m6lyebb gl,rikerzefi novdnyekiiiltetdse ndmet bari,taink veliink egyiitt iinnepeltek a hirom napos rendezvenl,en (HH c) V6drikorl6tok. rekl6mfeliiletek-tiblak mijus) kihelyez6se - d) A pincesorokon a rendezdsi _1ulius Hercegkirti fiatalok tervben megjeldlt tiborozdsa helyeken feliili Obersulmban (HH2005. irjabb parkolohelyek, pihen6teraszok augusztus) - kialakitisa (padok. asztalok kihelyezdse, r.narcius..hrizassagi ajanlat Hercegkftnak" tiizrak6 helyek ldtesitdse. hivatalos parlreri stb.) kapcsolat (3) A helyi Es drt6kvedelem ali vont tenn6szetesen ezen id<ipontokcizcitt sok-sok hivatalos - neur hivatalos levdl- 6s - vilt6s, prog- dpiiletekre, pincesorokra vonatkoz6 anyag anyaghaszni,lati 6s szerkezetr megkotdseket a helyi dpitdsi szabiiyzai ralregl eztetds a ket 20.g-ahatfuozza <inkonldnyzat vezetbi kdz6ll. nreg majust6l a kapcsolat dpitese. iipoldsa m6r a dr stumpf hercegkiti kozossdg vaiamennyi tagjrilnak is feladata Enik6 jegz6 lesz! (drse) In memoriam Hdgye Istvin elhivatott szem6lyisdg ti.ivozott koztiliilnk. Tobbsziia tanulm6nya- kiadvinya krlztitt sziimunka a legkedvesebb a telepiildsiinkr6l 6ltala szerkesztett monogr6- Apriiis 12-dn szombaton ddlben nagyon sokan gyiiltiink ossze a sritoraljarijhelyi kodemet6 ravataloz6ji$an- hogy vdgs5 bucsrit vegyiink a 65 6ves fia, nellmek bemutat6ja augusztus 20-an volt egy falunapi rendezvdny keret6ben. korsban elhunl't dr H6gye Istvant6l. a Zempleni Szereny, kedves ds figyelmes szem6lyisdge akkor is Lev6ltir nlrrgdijas ieazgat6jar61. Pdlyatlrsak, kolldgak ds baritok mdltatlik a tud6s tortendsz. le- sokak sziimira tett mdly benyomiist, ami az6ta is rnaradt. vdltriros 6letutjrit, nagyivii pilydjzlnak fontosabb Eml6k6t kegyelettel meg6rizziik, nyugodjon iillomisait. sz6lesk<irfi alkotdsait. Valarnennyien b6k6ben! kiemeltdk. hogy szemdlydben Zempl6n6rt dolgoz6, a Rdk Jizsef tortdnelmi rdgi6 miltjrif hitelesen fellir6 6s bemutat6 polgimrester

3 Suli-napthr Aprilis 4-6n' a RAtk6n megrendez6sre keriil6 n6met Hirsv6th6tf6 a locsolkodis ideje, a viz isztit6, te* szaval6versenyen vettiink rdszt. m6kenys6gvar6asl6 erej6be vetett hit az alapja Iskol6nkat 7 harmadikos 6s negyedikes gyerek ennek a szok6snak. k6pviselte, akik mir a helyi szaval6versenyr6l Sok szomsz6dos orszigban ismeretlen a husvdti jutottak tovebb. locsolkod6s, illewe egyes szomsz6dos n6pekn61 a Nagyon sokat k6sziiltek a gyerekek a sz6p, hosszir linyok megvessz6z6se foglalja el az ontoz6s 6s meglehet6sen neh6z veresekkel. hely6t. A harmadik helyezest Vatisz Adam nyertel. A locsol6s 6s a vessz6z6s egyarint f6lig m6gikus Gratulilunk neki, 6s a tdbbieknek is a sikeres 6s f6lig tr6f6s cdllal t0rt6nt. A locsolis 6s a szerepl6s6rt. vessz6z6s jutalma eg6sz magyar nyehteri.ileten a piros vagy himes toj6s. A j etsz6hazon ktil6nbdz6 technikrikkal k6szitettiik el a himes toj6sokat: a megfestett toj dsokat grizzel 6s m6.kkal diszitettiik, szalvetii ragasztottunk 16, gyertyival rajzoltunk 16 mint6t. Ktilonosen ndpszerii volt a hidtojds fest6se, amelybe fest6s ut6n lehetett a diszeket karcolni. A tojfs fest6sen kiviil, kosdrket hajtogattak papirb6l a gyerekek, 6s hisv6ti dekorici6s kiscsib6t is k6szithettek. A d6lut6nj6 hangulatban telt el, a gyerekek boldoganvitt6khaz az altaluk elk6szitett diszeket, toj[- sokat. Aprilis I l-dn szerveztrik meg a hagyominyos htsvdti j iitsz6h azunkat. Sok 6vod6s 6s iskol6s gyerek 6s ndhdny sztil6 is eljott el a tojasfest6sre. Ennek a n6pszokasnak a felelevenit6s6vel hangolodtunk ra kozosen a husvdti iinnepre. A husvet mozgo unnep, vasdrnapja a tavaszi nap- 6jegyenloseget (m6rc. 21.) kovet6 holdtdlte utani elso vas6rnapra esik, igy m rcius 22-e 6s 6prilis 25-e kdzottid6ben van. A hrisv6t a keresztdnys6g legnagyobb iinnepe, hisz ezen a napon iinnepeljiik J6zus Krisztus felt6- madds6t. Sz6mos hagyom6ny 6s ndpszok6s fiiz6dik ehhez Aprilis 19-6n az 6v6n6k 6s tanit6k Si,rospatakon az rinnephez, vettek r6szt Kdzoltat6si Szakmai Napon. Az unnep 6tdozati eledele a hrisv6ti barany, amely Az eg6sz napos szakmai konferenci6lneves szakemberek el6ad6s6t hallgath:k meg az oktat6s Krisztust jelk6pezi. A legrdgibb eledele koze 1.afiozlk a toj6s, ami az j elent6s k6rd6seir6l, az Aphczu Tankonyvkiad6 6let, az ijjdsziilet6s j elk6pe. Ahogyan a toj 6sb6l uj kialliteset n6ztiik meg, d6lutan pedig a ki.il6nboz6 6let kel ki, rigy timad fel Krisztus is a sirj6b6l, az szekci 6k kozott velaszthattunk. emberek megv6ltdsdra. A sonka a praszl,d,let gazdasigi 6s kultikus rendje k6vetkezt6ben v61t m6r regen j ellegzetes hrisv6ti eledell6. az iskola pedag6gusai

4 A Nyugdijas Klub hirei A j6 id6 bekoszdntevel ellot az az id6szak, amikor Aprilisban a j6 id6 6s a sok kinti munka miatt nem a kinti munk6k megszaporodnak, letogatofisegunknagyon volt szewez*t programunk. Mindenk6pp megcsappan. De mi ilyenkor is hivunk 6s v6runk 6rdemes megemliteni azonban, hogy a nagyp6nteki keresztuti 6jtatossigon a Klub tagiai sz6p sz6rn- mindenkit, s ennek 6rdek6ben igyeksziink 6rdekes, szinvonalas programokat csinilni. mal k6pvi seltett6k magukat. M6rcius 27-6n Poruczky Gyula esperes ilr tett latogatist n61unk. Di6kkal szeml6ltetett 6rdekes meghiv6sinak tesziink eleget. Orommel Apilis 27-6n a fels6zsolcai nyugdijas klub eloadist tartott R6ma nevezetess6geirdl J6 volt k6sziil6diink hozzhjuk, hiszen ny6ron, amikor itt hallgatni, kellernes el6ad6s volt, ismeretekbenvoltak, kellemes napot tiiltdttijnk egyiltt. A niluk gazdagodtunk 6ltala. toltdtt l6togat6sunkr6l a ktjvetkez6 sz6mban r6szletesen besz6molunk. M6rcius 29-6n egy sz6momra nagyon kedves hizasp[r volt a vend6giink. Dr. Egry Kfroly filozotlft ds vallistdrt6netetanitott, tanitvarnya voltarr 6n is. Mint tandromat, nagyra becsijltem, mert fel tudta kelteni az drdekl6d6siinket, az 6r6in nem lehetett nem odafigyelni. A t6ma, amiben ndltunl< el6adllst tartott a vall6sok ismertet6se volt. A vil69 kill6nboz6 vallasai16l i smertetett meg niinket. Szenrl6ltet6sk6nt konyveket, f6li{kat hozott maglval. Elkis6rte hozzdnk a feles6ge is, aki segitett az el6adis megtartishban. Elvezetes, hasznos d6lel6tt volt, oriiltiink, hogy vend6giil lithattuk 6ket. Or szitggy il6s i k6pvis el6- vflasztis szavazlklri eredm6nyei Hercegkriton Ezentul is hivunk 6s v6runk mindenkit: Benda Judit 6s a klub dolgoz6i HnncncKUTI Hinnx HnncpcrfT KozsEG IMORMACIoS LAPJA Kiadja: a Hercegkrit6rt Kozalapitv6ny Megjelenik: havonta. Felel6s kiad6: Stumpf Imre J6nosn6. Szerkeszt6: Mez6 Liszl6 Nyilvintartisi szim: Nemzeti KulturSlis 6roksdg Miniszt6riuma Nyomdai munkik: Budai Nyomda Miskolc Tel: DR. KoTELES LASZLO HAzIoRvos o6-30/6s-4e-304 Hercegkut 0 l. szri'rnri szavaz6k6r6ben az orsziggyiil6si k6pvisel6-valasztason az I. fordul6ban a v6laszt6polgirok 82.9 '%-a RENDELESID6 475 f5, a II. fordul6bar 7l-3 Yo-a 409 Hercegkrit MakkoshotYka lo vett ldszt (V6Llasztopolg6rok szima tisszesen 573 fi5) Herr Egyeni valaszt6kertileti eredm6nyek jeldltenkdnt az I KEDD forduloban: Dr Horcsik Richard FIDESZ-KDNP 380 ' SZERDA 08.0{L Vdcsi Isw6'n 58. Dr. Janosderik Gribor 25- Barati Attila csurortok t MIEP-Jobbik 7, Bardi Miklos SZDSZ 2 sz^vvat, PENTEK 1o.oo o8.oo <isszes 6rv6nye szavazat 472- ewdnltelen 3 ISKOLA EU. Teriileti listas szavazatak sz6ma listank6nt az I. forduloba:r: FIDESZ-KDNP 353, MSZP 87, MDF 18, AIMIAI\OS TANACSADAS SZERDA MIEP-Jobbik 6, SZDSZ 6, Centrum l, MVPP 0 Minden h6nap szavzzat, osszes ervdnyes szavazat 4Tl,6rvdnytelen 4 3. KEDD szavazal ven6n6i TANAcSADAS Egydni valaszlokeriileti eredm6nyek jeltlltenk6nt az II. KEDD fordul6ban: Dr. Hcircsik Rich6rd FIDESZ-KDNP 351, KOZPONTI UGYELET: V6csi Istvrin 52, Dr Jrinosderlk G6bor 4 szavazat, dsszes du.l6 6ra6l reggol 8.006nl,ig, h6tv6gdn. dw6nyes szavazat 407, w nytnlen 2 stavmat. sanosplur nendel6intf zet Ugyeleti szolgilata: Dr. StumPf Enik6 iegyzfl,hyl vu'et /

5 ONKORMANYZATI HIREK elhelyezni a frekventi4lt helyeken a telepiil6s z61dfeliiletein pincesorokon 6s szabadid6parkban. - A folyamatban l6v6 fejleszt6sekr6l t<irt6n6 besz6- mol6 keret6ben elhangzott, hogy a Sportoltoz6 gazbekot6s6re a TIGI1Z 2 Zrt iltat kivalasztott kivitelez6 enged6lyezteti a Binyakapitanys6gnal a terve! igy v6,rhat6an iprilis h6napban sikeriil likotni a rendszerre. - Siirg6sen megoldand6 feladatk6nt jelentkezik a Polg6rmesteri Hivatal l6pcs6j6nek helyre6llit6sa., mivel a t6l sor6n felfagyott a burkol6lap. Ezt saj 6t forrdsb6l meg kell javitani, mivel balesetvesz6lyes. IIERCEGKUT NEMET NEMZETISf GI - Tij 6koztat6sul elmondta, hogy lomtalanit6s lesz KOZSEGI onxorn,anyzet itprrlis 27-6n, ami a lakossagnak hirdetve lesz Eercegkft Pet6fi u. ll0. Tel., fax: - Tolmicsolta a sportkdr eln0k6nek jelz6s6t, miszerint valaki ism6t rendszeresen r6hajt aut6val a p6ly6ra 6s karokat okoz. A polgirmester megjegyezte, hogy m6r kor6bban is kezdem6nyeztegy rcegkut.hu VIUSZAKI BIZOTTSAGI BEJARAS soromp6 felszerel6s6! arnit tobben elvetettek Aprilis 10-6n d6lutan n6gy 6rakor a polg6rmester, alpolg6rmester, jegyz6 6s a karbantart6kadt egy pince, amit a tulajdonosok - B ej elentette, hogy a K6porosi pincesoron besza- r6szv6televel iil6sezett M lnkormilnyzat mriszakibetomed6keltek. A Gombos-hegyi pincesoron is bizotts6ga, mely alkalommal az,,0nkorm6nyzati beomlott egy pince, amit lehet, hogy az dnkormdnyzatnak kell majd betomni, mivel ren- utak, 6rkok 6s l6tesitm6nyek megtekint6se, aktn6lis feladatok megtirgyaklsa" temlrt tfizre dezetlenek a hrlaj donviszonyok 6s balesetvesz6- napirendj6re. A bej ar6st megel6z6en Rdk J6zseflyes. polgdrmester megsegyezte, hogy a legut6bbi- Ism6telten sz6t emelt az 6vr6l 6vre visszat6r5 testtiletiil6sen az 6 javaslata volt, hogy a szakbi-probldmzotrshg jiqa v6gig az 6rintett l6tesitm6nyeket, az inkokatbeszintjak, a hidat megrongillitk, ezzel miatt, hogy a templom melletti f6ldekn6l besz6lj6k 6t az elk6pzeliseket, hogy naprak6szena vizelvezet st akadilyozzhk a tulajdonosok k6pben legyenek az elv6gzetd6 teend6kr6l. A polg6rmester az alibbiakban felsoroll id6szenimelletti parkol6helyekre k6zrizal6kot kellene - Javaslatk6nt felvetette, hogy a templomkerit6s k6rd6sek6l thjdkoztatta a bizotts6g tagj ait: sz6rni, hogy min6l tdbb aut6 tudjon ott parkolni - A vi fejleszt6si c6l(r pilyazatok6l sz6lva elmondta, hogy az [tfeltjit6si palyrizatokoziil fele kivezet6 utat a tulsilyos g6pjirmiivek a t6len - Sajnalatos t6nykdnt rillapitotla meg, hogy a 37-es a Gombos-hegyi pincerit feltjitisa LHT pitlyi:zartonkretett6k tobb helyen. Erre a harom 6wel ezel6tti felujit6sra 5 dv garanci6t villalt a Strabag, igy nyert, 7 milli6 Ft-ot - ett6l magasabb osszeget a kist6rs6gbenem kapott egy telepiil6s sem ftra - m6r volt kint a mriszaki emberiik 6s 6k fogjak ebb6l megval6sithat6 az rit 5 m6tene sz6lesit6se. helyreillitani a k6rokoz6st. Ezt megel6z6en az ft A ket m6sik benyrijtott utfelujitasi pillyfuar a sz6l6k fel6li oldalin l6v6 arkot ki kell m6lyiteni, K6porosi pinceirt 6s Kossuth utca temet6 melletti amit egy helyi vallalkoz6 el tud v6gezni, a tdl v6ge szakaszdnak felirj it6sa ez alkalommal nem fel6 itt mar volt egy arok m6lyit6s, a frild m6g nem r6szesiilt timogatisban, igy ezekre k6sobbiekbenlett elhordva, de majd el lesz sz6llitva 6s ledepon6lva. Elhangzot! hogy a Tejhi rit melletti 6rok pr6bil ismdt palydzni akozseg. - A Hercegkut zoldfeliileteinek fejleszt6se cdlra tisztitisa az eliszapol6dds miatt csak gdppel old- meg 6s a sz6l6kh6z vezet6 tton is tdbb benyirjtott TRFC p6lyazat 1 milli6 Ft osszegiihat6 timogatisban r6szesiilt, amib6l a hullad6kgyiijt6helyen van vizmos6s, amit a pinceis6sb6l szhrmaz6 edenyeket, padokat, illemhelyeket lehet majd (Folytatds a 6. oldalon)

6 _- (Folytatas az 5. oldalrol) onkorm6nyzatnak ott tenjlete sincs, amin k6porralehetne javitani, kiegyenliteni. vizelvezet6t tudna kialakitani. Sok lakoss6gi Rem6ny6t fej ezte ki, hogy az iskola udvar6nak jelzds jon emiatt 6s egym6sra mutogatds van, ki a bitumenez6s6t az ftfehijitasi munkdlatokkal egy felel6s a kialakult helyzetdrt. A tertrlet a felsz6- idoben meg lehet majd val6sitani 6s sziiks6gesmol6s alatt 16v6 r6gi szovetkezet kezel6seben van, m6g hritul is zirhat6 kapukat felszerelni a felsz6mol6 semmit nem tesz. Javasolta, hogy a - Bejelentette, hogy a temet6i szemdt el6get6s6t a mr.iszaki bizotts6g a bej6r6s keret6ben induljon e1 kozmunkisok a napokban vdgzik el, az egyhbzi a felv6g fel6[ a 37-esig 6s n6zz6k v6gig, arnirol vezet6ssel egyeztet6st kezdem6nyezett arra, hogy besz6ltek. A bizotts6g a bej6r6s sordn megtekintette: a temeto keleti oldal6n is bontsdk ki az elar.ult dr6th6lot es dl5sov6nnyel kerits6k konil - A sportoltozsn6l a soromp6 kialakitasanak - A Rak6czi utciban a lesrillyesztett - bale- lehet6s6g6t setveszelyes - szennyvizaknilt fel kell emelni - A K6porosi pincesoron a pincebeomldst A Kender-foldeken a tulajdonosok r6sz6re 6sszel - Templom melletti foldekn6l 6rkok beszantdsdt, tofidnt kim6r6st k0vet6en el nrdj a vdgezni az templom mellett parkol6 kialakitdsdt dnkorm6nyzat a rendez6si tervben felv6zolt - Rik6czi utc6ban a lesrillyesztend6 szennyviz- 4ihen6helyek, a f6k mdgott a parkol6helyek akn6t kialakitasit. * R6k6czi utca v6g6n a betonkorlat megsziintet6s6nek vagy beburkol6s6t lehet6sdgdt (lefedni, - A K6lviria teriilet6n aktualis tavaszi nagytakaritasr6l tdj4-koztatta testirletet, melyet a faval beburkolni stb) nagyper.rteki szertart6st megel6z6en id6pontra tervez az egyhitzi ds Onkorm6nyzati tostrilet egyliltt. melletti 6rkot - 37-es fel6 vezet6 bekotoilt meghib6sod6s6t, ut Jelezte, hogy az utols6 stdci6 meg6pit6s6vel kapcsolatban m6g nincs irjabb fejlemdny, az egydonosok r6sz6r61 tapasztalhat6 hanyags6g miatt Gotz Istvin bizottsdgi elnok az egyes tulajhazkozseg m6g nem egyeztetett Rost6s Liszl6 tervez6vel. az ido srirget6, mivel j6 lenne, ha m6g a irj sigban felhiv6s mindket pincesor tulajdonosai kezdem6nyezte, hogy ism6t jelenjen meg a helyi nyaron elkeszrilne 6s avathat6 lenne. A Gomboshegy tetot Hoffmann B6la az eddigiekhez hason- kialakit6sa 6s fenntart6sa 6rdekdben. fel6 a vil6gdroksdgi helyszinhez m6lt6 kornyezet l6an g6ppel tudja kasz6llni, ami az onkorm6nyzat koltsege. OKTATASI, KULTURALIS ES Matisz Gyula bizotts6gi tag felvetette, hogy a SPORTBIZOTTSAG TJLESEROL felv6gen az rin. Fl6ri6n t6rt6l a kisr6tekig bevezet6 A kdpvisel5-testi.ilet oktat6si, kultur6lis 6s sportbizottsaga prilis 10-6n este hat 6rakor tartott Arok nem funkcion6l rendesen 6s a megoldis az lenne, ha a Na6r suszter heza mogott megm6lyitik ll6s6n a Gydngyszem N6met Nemzetis6gi az hrkot 6s az irton egy 6tereszt alakitana ki. A Altal6nos Iskola 6s Ovoda 6 6vfolyamoss6 sportpdlya melletti soromp6 helyett a p lyhra b6vit6s6re benyrijtott kezdem6nyez6st t6rgyalta vezet6 szakasz kdvekkel lez6rixdt javasolta, igy els6 napirendi pontk6nt. Az til6sen reszt vetl az nenr tudnd.nak behajtani. int6zm6ny tantestiilete, valamint a polgirmester, Gotz Istv6n bizotts6gi elnok az alv6gen j elentkez6 alpolgdrmester 6s j egyz6. vi zelvezet6si probl 6mar6l ftjekoztattil a bizotts6- Pand6k Tibor a bizotts6g elnoke vitaindit6jaban got, mivel a fels6 oldal hiaunak gar6zsdb6l kiszivattyr.izott viz folyamatosan keresztiil folyik az kezdem6nyez6s benyujt6i r6sz6r6l felvetodtek, sz6mba vette azokat az 6rveket, melyek a iton, erre is valamilyen megold6st kell kitalilni. valamint a tanteshilet 6s fenntart6 onkormanyzat R6k J6zsef polg6rmester mindk6t javaslattal reszlrol felmertilt agg6lyokat, kdrd6seket. egyet6rtve megjegyezte, hogy a vizelvezet6sselelmondta, hogy az iskola 6 6vfolyamoss6 m6g mindig sok probl6ma van. A kisr6tek fel6 b6vit6s6r6l korabban m6r tobb f6rumon - sztil6i egyszenibben megoldhat6 a gond, de az alvegen 6rtekezleten, informalis beszdlget6sek sorin - sz6 nem l6t megold6st, mivel a tsz i.d6ben a tanyiban volt, de 6rdemi d0nt6s eben az iigyben m6g nem funkcion6lt lrkot a tsz irod6t6l kezdve hitul szr.iletett. A szerdai testiileti ril6sen napirendkdnt betomt6k. A legnagyobb probl6ma az, hogy a szerepel, ez6rt sztiks6ges most a bizoftsagnak a foldhivatali nyilvantart6szerint ott nincs 6rok, az (Folylatas a 7. oldalon)

7 (Folytatas a 6. oldalrol) azokat az el6ny6ket ami6rt a hercegkuti iskola lehetos6geket m6rlegelve kialakitani az all6spontj6t, megfogalmazni a k6pvisel6-testiilet fel6 a vannak, tov6bb6 sz6lt a kib6vitend6 int6zm6nyben ndpszerff, az itt ta.nul6 diikok el6ny6s helyzetben javaslatot. Or6m6t fejezte ki, hogy elj dttek g az anya$ 6s szemdlyi felt6telek biaositasanak bizottsegi ril6sre a pedag6gusok, akik szakniai lehet6s6g6r6l, valamint a tantermek illewe trlrgyi oldalr6l tudnak felvil6gosit6st adni az iskolab6vitds lehet6s6g6r6l. Az 6nkorm6nyzat, mint oktatis megrijul6sa iranti igdnyr6l, amivel kapcso- felt6telek biztositas r6l. Az el6terjesztds sz6lt az fenntart6 r6sz6r6l jelen l6v6k polg6rmester, alpolg6rmesteq jegyz6 6s k6pvisel6k az anyagi fonisok iskola eddig is j6 eredm6nyeket hozott, azhogy M latban a bizotts6g elnoke megjegyezte, hogy ez az biztosit6sar6l, a t6rv6nyes feltdtelek betartis6r6l 6t6dikes gyerek Sarospatakra megy fels6 tagozatba elfogadott, megszokott, bev6lt gyakorlat a tudnak inform6ci6kkal szolgalni. Kiemelte, hogy a szakmai szempontokon tulmenoen szinte valamennyien sail6k6nt is szem- ann6l ink6bb nagy gond, hogy a kozsdgb6l tobben kozsdgben. Ez eddig nem jelentett probl6m6t, az bestilnek az iskol6ztatss probl6maival 6s mint elvitt6k a gyerekiiket Sdrospatakra. Ez megmagyafirzhatatlan m6g akkor is, ha minden sztil6 a Hercegkut kozs6g polgarainak, valamennyiiiknek egyik legfontosabb 6rdeke lenne, hogy az iskola legiobbat akarja a gyermek6nek 6s valami ok miatt megmaradjon a kozs6gben. T6nyk6nt i,llapitotta ezek a sziil6k nem a hercegkuti iskol6t v6lasztot- aminek az okht j6 lenne megtudni, hogy a meg, hogy a kistelepiil6sek elsorvaszt6sa m6lrt6k, r6gen folyik, korzetesitdsekkel, 6vod6k-iskol6k, k6vetkez6 6vekbe ne legyen ilyen. A kozsdgb6l postfk bezir6s6val 6s most ezeket Hercegkut is a fels6oktat6sban r6szestil6, illetve diplom6sok l6tszamit tekintve eddig nem igen okozott vissza- sajit b6ren tapasztalja meg. Az elmtlt n6gy 6vben nagyon sokszor felszinre keriilt a k6rd6s, mi lesz es6st, tor6st az 5. osrtilyban val6 fels6tagozatba az iskol6val2 A k6rd6s az hllami finansziroz6sok l6p6s. csokkendse miatt, illetve a cs6kken6 gyerekl6t Gotzn6 Frikker M6ria iskolaigazgat6 az el6terjeszt6s kieg6szit6s6iil elmondta, hogy a sziil6k sz6m miatt vet6dik mindig fel. Eddig a finanszirozissal nem volt gond, kdszdnhet6en annak, r6szdr6l indult a kezdemdnyez6s, tov6bb6 a hogy a n6gy 6ves ciklus alalt az lnkorminyzat gyerekl6tsz6m alakul6s6t sok t6nyez6 befoly6solja" mivel az ery korfolyamat a m6s teleptildsr6l alkalmazotti l6tsz6ma 6tcsoportosit6sokkal folyamatosan le lett csdkkentve 6s igy 6vr6l 6vre a 6rdekl5d6 sziil6k szerint. Akkor hozn6,k ide a fi zet6kdpessdge megmaradt. Az iskol6ban sikertilt gyerehikel ha a 6. osztalyig biaons6gban tudj6k, fenntartani n 6n6ll6 oszt6lyokat, bdr az oszt6- de ezt el6re nem lehet garantalni. Az okokat - hogy lyl6tsz6mok alacsonyak. A gyerekl6tsz6mmiert nem ide irattak be 8 hercegkriti gyereket - noveldse 6rdek6ben a pedag6gusok elinditottak nem l6tta 6rtelm6t kutatni, mivel ismert a helyzet, egy programot annak 6rdek6ben, hogy min6l tobb hogy ki inditotta el 6s csoportositotta maga kdr6 a gyerekekkel 6s sziil6vel kedveltess6k meg az sz0l6ket 6s ut4,n a testv6reket sem ide irattik be. iskolft, igy novelni pr6b6llt6k az alacsony oszt6- V6lem6nye szerint a ldtszirnot tekintve a jdv6 6v lyl6tszamokat. A kezdem6nyez6snek mindenk6ppen sikere volt, de m6g mindig kev6s a gyerek. dvfolyam, ami miatt az 6vod6ban p6,r 6ve alacsony lesz a legmdlyebb pon! most 6rt ide az az Egysdges a v6lem6ny abban, hogy a dont6st alaposan meg kell fontolni, mivel az iskola tovdbbi testtlet a k6s6bbiekben a b6vit6st. mint volt a l6tsz6rn. Azt k6rte, hogy ne vesse el a sors6r6l van sz6. Az orsz6gos tendenci6katlehet6s6get amennyiben beindulna egy olyan fi gyelembe v6ve a gyermekldtsz6,rn nagys6gren-folyamadekkel tort6n6 noveked6snek sok es6lye nincs. Rak J6zsefnd alpolg6.rmester sz0l6k6nt 6s hogy niivekszik al*szfum. Itt tart most az iskola - 6s ujabb otletk6nt6rgyal a k6pvisel6k nt vetette fel. azokat a kdtelyeket, fenntart6 az iskola hat 6vfolyamosra b6vit6s6nek melyek az inbzm6ny b6vlt6s6vel kapcsolatban lehet6s6g6r6l. A bizotts6g elnoke hangsrilyozta, felmeriiltek. Val6ban elegend6-e, hogy birtor, pad, hogy a k6rd6s nagyon sok ezzel kapcsolatban 6s sz6k legyen a fels6 tagozatban? J6 lesz-e, hogy a nem biztos, hogy van valaki, aki ezeke megnyugtat6an tud felelni. termet, tornatermet l6firi? Ew-e az, hogy a jobb gyermek 7. oszt6.'lyos kor6ban fog el6szor szaktan- Az igazgatbnb ir6sos el6terjeszt6se tartalmazta (Folyta:tds a 8. oldalrdl)

8 (Folytatas a 7. oldalrdl) kdzott kell megtalalni az idealis megold6st. k6pess6g0 majd mehet 6 6vfolyamos gimn6ziumba? Sajnilatos tdnyk6nt 6rt6kelte a polg6rmester is, A kev6sbrs jobb pedig mehet a 7. 6s 8. hogy ugyan prir 6wel ezel6tt kialakult egy ide6llis 6vfolyamra egy fj ktiz<iss6gbe, ahol mrir kialakultak allapo! hogy nem vittek el herceglaiti gyereket az osztalykdz6ss6g, ami ism6t tor6st jelentene. als6 tagozatba Patakr4 majd k6t 6v alatt ism6t Ideilisnak tartja, hogy l-4. 6vfolyamon csaladias, nyolc gyereket oda irattak be. Innent6l kezdve, ha szorong6smentes l6gkorben tanulhatnak a kisdi6kok, de a tov6bbi tanulmanyok miatt 5. 6vt6l mar tobb kell. Egy 1l 6ves gyerek el6tt mrlr kell, hogy kit6gulj on a vil6g, ne tartson olyan sok6ig a 26rr, szik kozeg. Egyet6rtett azza), hogy az als6 tagozat l tszhmat kell novelni, a fels6bb 6vfolyamokban bizonytalan, hogy hanyan hoznfk a fenntarto 6s az int6zm6ny tantesttilete a lelk6t kiteszi, akkor sem tud mit tenni. Es fettehet6 a k6rd6s, hogy akkor ki sz6molja fel az iskolit? Eppen azok, akiknek foggal korommel kellene ragaszkodni hozz6. Olyan drdekek miatt, amit nem lehet megmagyariuni. Egyet'rtett az intdzmeny b6vit6s6t kezdem6nyez6 sztil6kkel abban, hogy ide a gyerektiket. Kiemelte, hogy a lehet6 most van 13 negyedikes gyerek 6s ez j6 alkalom legrosszabb id6pontban keriilt a testiilet el6 ez a kezdemdnyezds, a jelenlegi kormdny szerint is csak az 1-4.6vfolyamot kell megtartani 6s nem lenne a b6vit6sre. Azonban a l6tszdmok azt mutatj rillg hogy felmen6 rendszerbenincs tovibb biaositva csak 4-5 f6s l6tsz6m. Felhivta ajelenl6v6k figyelm6t, hogy nem els6sorban a finan- b6viteni. Az onkorm6nyzat celja, ezl a szinvonalat - ami most van - megtartani, ameddig lehet. Addig 6l a falu, amig van iskola. Bdrmennyire is slroz6s oldalar6l kdzeliti meg a fenrfiart6 az elkdpzel6s megval6sithat6sdg6t, mivel a szakmai szeretn6nk, nem biztos, hogy ennek a testiiletnek oldalt meg lehet teremteni, plnzugyi fon6sokat kell ilyen horderejii dont6st meghozni. Nair J6nos bizottsigi tag is r6mutatott arra, hogy a megszerezni, de kit tanitsanak a kib6vitett int6zm6nyben a pedag6gusok? K6rte a jelenl6v6ket hogy gondolkodjanak egyiitt tovibb 6s a kovetkez6 tan6vekre prognosztiz6lt alacsony osztllyldtszdm mellett az int6zm6ny bovit6s6r6l kozdsen kialakitott 6ll6spontot kdzvetits6k a neh6z felel6sen donteni. Rrik J6zsef polg6rmester orom6t fejezte ki, hogy valamennyi 6rintett kifejtette a v6lem6ny6t a sail6k fel6. Pand6,k Tibor, a bizottsig elnoke a vita lez6r6st kovet6en dsszefoglaltaz elhangzott megallapit6- t6mrir6l, mivel id6szerti v olt tisztdzni az 6rdekeket. sokat, melyeket a k6pvisel6-testiilet bizottsrigi Hangsulyozta, hogy az iskola, ezen tulmen6en a kozsegjovdjdr6l felel6sen kell tudni ddnteni, m6g akkor is, ha jelenleg nincs Magyarorszigon olyan politikus, aki meg tudn6 mondani, milyen jdv6t v6lem6ny form6j dban terjesztett a szerdai Ul6sen. A m6sodik napirendi pont keret6ben a jegyzo el6terjesa6se alapj an vdlem6ny ezte a bizoltsiry a Gyongyszem N6met Nemzetis gi Altal6nos Iskola szannak a vid6ki Magyarorsz6gnak. 6s Ovoda igazgatli pilyiuai kiir6st, mivel az \4l6gtendencia, hogy vid6ken tartsak a vid6ken dloket, megoizz6k a tradicion6lis komyezete! de intizsnlrytezeto megbiz6sa auguszhrs I 5-6n lej6r. n6lunk m6g nem indult el ez a folyamat. Term6szetes dolognak tartj a, hogy minden sziil6 TCPVTSNIO-TESTiJLET APRILISI azt szeretn6, hogy a gyereke tribbre vigye, de Ulfsfn6l v6lem6nye szerint tudatosan 6pitr le maght kozoss6g, azzal, hogy tfmogatja a fiatalok tov6bbtanul6s6t, Hercegkut N6met Nemzetis6gi Kozs6gi Onkorminyzat k6pvisel6-testtilete iprilis 12-6n mivel a fels6foku kdpzetts6get meg- tartott i.il6s6n jogszabalyban el6irt szerz6 kb. 86 Yo-a nem fog hazajdnni, mert nem kdtelezettsdgk6nt tirgyalta a 2005, 6vi kolts6gvet6s6nek v6grehajt6sar6l sz6l6 rendelet-ter- talil megfelel6 munkalehet6s6get a kdmy6ken. Kiemelte, hogy az ij bekoltdz6k mfr nem igaz6n vezetet, valamint ehhez kapcsol6d6an a integrrll6dnak be a falu 6let6be, nem azt a vall6st kdnywizsg6l6i v6lem6nyt. Juh6sz G6za gyakorolj 6k, ugyan a rendezv6nyeken a gyerekeik konywizsgdl6 az iil6sen elmondta, hogy tdbb 6ve miatt r6szt vesznek, de m6r m6sk6nt viszonyulnak vdgzi az onkorm6'nyzatnii ezt a munk6t 6s feladata a helyi elv6r6sokhoz. Ugyan %-ban m6g az, hogy kiils6 szakemberk6nt v6lem6nyezze a sv6bok lakjak a falu! de az ido a tradicionalis vi gazdalkod6st. Az ellen6rz6st elv6gezve kozoss6g ellen dolgozik 6s ilyen a 9. oldalon)

9 (Folyatatas a 8. odalrol) nem indokolt, az l-4. dvfolyamos oktat6s kapa- kihaszne{tsagit sziiksdges novelni 6s a megd,llapitotta, hogy a vi gazdhlkodilscit6s sor6n egy feszitett p6nziigyi tervet kellett v6grehajtani, mivel jelent6s forr6shi6nnyal keriilt elfogadasr az elmrllt dvi koltsdgvet6s. Az ONrmct pilly azaton nyert az rinkormanyzat 6s hitel felvdtel6re nem keriilt sor. A z6rsz6,rnad6si rendelettervezetr6l kifejtette, hogy 6ttekinthet6, vil6- megl6v6 szinvonalat fenntartani. A k6pvisel<itestiilet egyet6rt a kezdem6nyez6k azon k6r6s6- vel, hogy a tanul6i l6tsz6m ntlveked6se eset6n a b6vit6s lehet6s g& rijb6l megvizsgrilj a 6s megtar- Walja;' A 4.) Napirend keretdben ddntott a k6pvisel6- gos szerkezetben, szakmaig6nyess6ggel 6ssze61-testijrlet a Gydngyszem N6met Nemzetis6gi litott tervezet megfelel a tow6nyi, egy6b jogszabalyi el6irisoknak. A gazdf,lkodis szabiiyszenisdg6nek Altalanos Iskola 6s Ovoda igazgat6i 6ll6shelyre p6lyazat kiir6sar6l. vizsg6lat6val kapcsolatban a k0nywizsg6l6i v6lem6ny tzrtalmazza" hogy az Onkorm6nyzat rendelkezik mindazokkal a szab6lyzatokkal, melyek a gazdilkodas, illet6leg a szdlmviteli munka szabi,iyszer$sflg5t biaositjak. A kolts6gvetdsi gazdalkodas j6l szervezett. A beszimol6t elfogaddsra javasolta. Na6r J6nos a p6nzugyi-kotts6gvet6si bizottsig OBERSULM. HERCEGKUT TELEPI]Lf SEK KOZOTT HIVATALOS PARINER-KAPCSOI,AT KEZDEM OITYEZfSE Az utols6 napirendk6ntirgyalta a kdpvisel6- testiilet Obersulm - Hercegkrit telepiil6sek koz6tt hivatalos partner-kapcsolat kezdem6nyez6s6t. elntjkek6nt v6lem6nyezte az el6terjeszt6st. R6k J6zsef polg6rmester felolvasta Harry Murso, MegSegyezte, hogy a f6l6ves es hiiromnegyed6vesn6metorsz6g Baden-Wiirttemberg tartom6mydban beszimol6 t6rgyal6sakor id6ar6nyosan m6r tal6lhat6 Obersulm telepiil6s polg6rmester6nek t jdkoztathst kaptak a vi gazd6lkod6s adatair6l. A hils6 szakember altal adott pozitiv v6lem6nyt megnyugtat6 t6nyk6nt 6rt6kelte 6s a besz6mol6t a testtiletnek elfogad6sra javasolta. Ez alapjan a k6pvisel6-testiillet 5/2006. (IV13.) sz. rendeletevel j 6vahagyta a helyi onkormanyzat vi kolts6gvet6s6nek v6grehajt6sar6l sz6l6 rendeletet eft bev6teli 6s eft kiadisi f66sszeggel, valamint hat6rozattal elfogadta a konywizsgil6i v6lem6nyt. A 3.) Napirend keret6ben ajegyz6 el6terj eszt6s6re a k6pvisel6-testiilet hatarozatot fogadott el az dnhib6jukon kiviil hitr6nyos helyzetben lev mrijus 2. Hercegktft kiilddtts6ge az helyi onkorminyzatok vi timogat6s6ra 6shazriban. vonatkoz6 ig6ny benytjt6s{161. Gyongyszem Nemet Nemzetisdgi AtalSnos Iskola level6t, melyben ti$6koztatja az obersulmi 6s Ovoda l-6. 6vfolyamossi b6vit6se napirend kdpvisel6-testiilet mircius 20-6,n meghozott don- : kereteben az oktat6si, kultur6lis 6s sportbizotts6gt6s6r6l eln6kdnek el6terjesztdse alapjdn a k6pvisel6-,,targy: bar6ts6gunk meger6sit6se hivatalos partneri kapcsol attal testirlet az alibbi hat6rozatot hozta:,,a k6pvisel6- testi.ilet a Gyongyszem N6met NemzetisdgiTisaelt Rat polgdrrnester rirl Tisaelt k6pvisels Altal6nos Iskola ds Ovoda tantestiilete 6s a sztil6k hiilgyek 6s urak! Kedves hercegkirti bariltaink! kezdem6nyezesdt az int6zm6ny l-6. Els6 talalkozrisunk 6ta n6gy ev telt el. De sem ez 6vfolyamoss6 b6vit6s6r6l megtdrgyalta. Az oktat6si, kulturalis 6s sportbizotts6g v6lem6ny6t is az id6, sem az Obersulm 6s Hercegkirt kozotti nagy tivols6g nem tudtak kikezdeni bar6ts6gunkat figyelembe v6ve a kdpvisel6-testtilet rigy hat6rozott, 6s szimp6tiankat. Ellenkez6leg: l6p6sr6l l6p6sre hogy az int6zm6ny bdvit6se a kdvetkez6 tan6vekben virhat6 alacsony tanul6i l6tsz6m miatt egytitt el6rttik, hogy bar6tsigunk kezdetben (Folytatas a 10. oldalon)

10 (Folytatds a 9. oldalon) ezel6tti csatlakozisrival az Europai Uni6hoz v6gre zsenge n6v6nyk6j6t ifiris6gi 6s egyestileti 6polhatjuk a bariti kapcsolatokat, 6s a kolcsonds tevdkenys6gen keresztiil szdlesebb alapokra ismerked6ssel kitdlthetjtik a partneri torekv6seket. helyezzjk. Rem6lem, hogy az ilyen p6ldr6lg mint Obersulm 6s Kozelsdg, sziv6lyess6g 6s vend6gszeretet nem Hercegkut bar6ts6ga hozzhjininak ahhoz, hogy iires szavak Hercegkuton, mint azt mar sz6mos soha t6bbet ne alakulhassaaaki a kiilonboz6 n6pek kdzdtt f6lre6rt6sek 6s szakad6kok. A siilzbachi 6nekkar id6n mennybemenetel rinnepe t6j 6n megl6togatja Hercegkutat. Sajnos egy6b elfoglalts6gaim miatt nem tudok veliik menni, hogy szem6lyesen adjam 6t a j6 hirt. Egy obersulmi deleg6ci6: Otto Hahn, a helyettesem, Reinhold Gall eloljar6, 6s Ulrich Miirklen kdpvisel6, azonban ellitogatnak Onokhoz, 6s megbeszdlik Ondkkel a tov6bbi teend6ket a partners6g megkot6s6vel kapcsolatban. Van m6g egy j 6 hirem: francia baritaink Beaumont le Roger-b61, akikkel mir hrisz 6ve van mijus 2. Eur6pa Napok Hercegkriton. szoros partneri kapcsolatunk, ezen jubileum alkal- alkalommal rnegtapasztalhattuk. Ha obersulmiak Hercegkritr6l vagy a hercegkutiak6l besz6lnek, ezt kiilonleges lelkesed6ssel 6s kiil6nleges kot6d6ssel teszik. Orulok, hogy mindez ilyen r6vid id6 alatt 6s ilyen nagy t6volsig mellett is kialakulhatott. 0romomre szol96l k6z6lni, hogy Obersulm kozs6g k6pvisel6testiilete 2006, mrircius 20-6n :[gy hathrozott, hogy a laza bar6ti kapcsolatokat hivatalos partners6ggel er6siti meg. Ezzel megteremtjtik az alapjht rem6lhet6leg sok szem jrilius. Hercegkriti gyerekek Obersulmban. lyes bar6ts6gnak 6s kapcsolatnak. Annil is ink6bb 6ri.ildk k6pviseltitestiilettink ezen hatirozatinak, ha megosztott Eur6pink ndh6ny 6wel ezel6tti helyzet6t a szemeim el6 k6pzelem. A,,keleti blokk" sz6tes6s6vel 6s Magyarorszig k6t 6wel oktt6ber. Obersulmi delegrici6 Hercegkfton. m6b61 P6rizsban egy nagy talalkoz6t akamak rendezni. A meghiv6t 6s annak fordit6sit csatolom levelemhez. Talan r szt tud venni egy hercegkuti kuldotts6g a tal6lkoz6n. Obersulmban lenne lehet6s6g a P6rizsba tart6 buszhoz csatlakozni, a pirizsi sz6{list pedig a francia partneregyesr.ilet biztositan6. Bar6ti [dv6zlettel: Harry Murso polgdrmester." A k6pvisel6-testtilet drdmmel fogadta a partnertelepiildsi kapcsolat kezdem6nyezes6t a n6met f6l r6sz6r6l, mivel az dnkorm6nyzat c6lkitiiz6sei kozdtt szerepelt hosszf 6vek 6ta egy hivatalos partnerkapcsolat ki6plt6se az ilshazithoz kdzeli telepiildssel. A testiilet felhatalmazta R6k J6zsef polg6rmestert a meg6llapod6s el6k6szit6shez sztiks6ges nyilatkozatok megt6tel6re. E napirend (Folytatds a II. oldalon)

11 (Folytatuis a 10. oldolrol) keretdben ismertette a k6pvisel6-testtilettel a polg6rmester mi6rt nem kap meghiv6t a Hegykdzsdg az iil6sre? R6k J6zsef polg6.rmester vrilasz6ban kifejtette, a,iiilzbachi 6nekkar l6togat6sinakhogy testiileti dontds alapj 6Ln lett a h6rom programj6t, mely mhjus napokban ritfelfjitdsi pillyfuat benyrijwa, amib6l a legma- <isszegii a Gombos-hegyi pincett fehijitasa lesz. K6rte a testiilet tagiait, hogy a Freundschaftgasabb Vegyesk6rus Egyesiilet tagjaival egyiitt valamennyien vegyenek r6szt az esem6nyen. (A tdmaval kapcsolatos a cimoldalon olvashato irds, mely Reinhold Gall sitlzbachi eldljdri, nyert 7 milli6 Ft 6s azt nem lehet mis c6lra felhaszn6llni, a GDC alafii it nem az 6nkorm6Lnyzat6, igy arra pillyiuni sem lehet. Az ril6s id6pontja miatti kifog6sra megsegyezln,hogy aa a bizotts6g Baden-Wiirttembergi tartomdnyi kdpvisel6 hon- elndke hivta dssze 6s rajta kiviil valamennyi tagnak megfelel6 volt az id6pont. A testiileti til6sek Iapjdm.jelent meg d'prilisban, valamint a kapcsolat kftejaftat kronol6gidjdbon fotoval bemutat6 iras). pedig nyilvanosak, igy ana a Hegykdzs6g b6rmelyik tiszts6gvisel6je barmikor eljohet. Pandak Tibor v6llaszolt a Tejhi ft miatti felvet6sre: Egyebek Az til6sen titjlkoe'at st kapott a k6pvisel6-testiilet a t6l v6g6re annyira j arhatatlan volt, hogy a k6porral tdrt6n6 fekilt6s megfelel6 6s olcs6 megold6s a h6tf5i mriszaki bizottsigi iildsen elhangzottakr6l, lehet. a bej ar6s eredm6ny6r6l. Ismertette a polg{,rmestera polg6rmester az i.il6sen tilj6koztatta a jelenl6v6ket az legut6bbi tilds 6ta tortdnt esem6nyek6l, a vi pillyiuati eredm6nyeket (a fejlesadsi c6lu phlyhzatr. eredm6nyek miiszaki bizotts6gi tobbek k6zott ill6sr6l sz6l6 ir6sbaa vannak r6szietezve), besz6- - a Magyar Televizi6 F6t6r cimii produkci6jinak molt tovibb6 arr6l, hogy a Zempl6ni Fesztival Hercegkrit sv6b 6tel6t - a tunkit bemutat programj6ra k6t m6sik telepi.il6ssel kdztisen m6rcius 26-i ad6sar6l - Dr. H6rcsik Richard orszdggyril6si k6pvisel6 Miivel6d6si Hiaban iprilis 7-6n d6lutan megtartott kampanygyiildsdr6l, melyen vend6ge volt dr Stumpf Istv6n diszpolgar is Kisebbs6gek6rt Kozalapitv6nyhoz, valamint a - Dr H6gye Istv6n volt levdltar-igazgat6 k6nyvt6ri 6rdekelts6gndvel6 thrnogatilshoz 50 %oos temet6s616l oner6t vallalt. Sz6lt arr6l, hogy a hagyomanyos 6prilis 30-i gom- A jegyzb rdvid titjikoztatist adott a parlamenti bos-hegyi tihottiz id6n is meg lesz tartv4 mdjus vilaszt6sok I. fordul6j 6nak hercegkuti szavaz6kdri l-6n a helyi civil szervezetek rendezhetnek a r6szvdteli adatair6l, az eredm6nyekr6l, valamint az 6prilis 23-i m6sodik fordul6161. Polgdrmester jelezte a k6pvisel6-testiiltneb hogy sportp6lyar maj 6lis, amit az tinkorminyzat i s tamogatna. A sportegyesiilet elndke, Kiss Jfuros felvetetfe, ism6t meghivist kapott a szdvetkezet vezet6j e, hogy a futballpilydn motoroz6, randaliroz6 fiatalokkal szemben int6zkedni kell. bizott abban, hogy thjikoaatja a jelenl6v6ket a helyi gazdasig helyzetdr6l, azonban ism6t nem j ott el az iil6sre. dr Stumpf Enik6 jegtzd Megjegyezte, hogy a legut6bbi iil6sen felvetett t6miiban - az erd6birtokoss6gi tarsulat l trehoz6sa - eddig senki nem kezdemdny ezett eryeztete$. * Bajusz L6szl6 k6pvisel6 a Gombos-hegyi pinczut felirjit6sival kapcsolatban 61es hangnemben megjegyezte, hogy az elodiuhat6 lett volna, sokkal * * fontosabb a K6porosi 6t 6s arok helyreallit6sa, a Tejhi sz6l6k itj anak leburkol6sa 6s a GDC alatti rit * * felujitasa, a miiszaki bizotts6gi i.il6s egydbkdnt * * pedig olyan id6pontban volt, hogy 6 nem tudott r6szt venni a boltja nyiwa tarlasa miatl valamint benyijtott TRFC pillyiuat is tiirnogat6sban rdszestilt. E rendezv6nyre tovilbbi pitlyinat benyijt6sar6l dontdtt a testiilet 20 lo sajht fon6s vallal6sival a Magyarorszhgi Nemzeti Etnikai

12 Hogyan lettem ference szerzetes? Nagybiijt v6g6n, a nagyhetet megel6zii h6ten, Ium Karcsi bacsin il,, egy n6gyznles oszlophoz hasonhdrom napos triduum, azaz lelkiryakor'lat volt 16 fak6szitm6ny, amelynek a fdls6 fele egy szekr6ny, egyhrizkiizs6giinkben. A lelkigyakorlat vezetfii a melyben cib6riumban 6rizik a Szents6get. T6rden Mitravereb6ly - Szentlnit bricsrijir6hely ferences illva kdzeledtem a tabern6kulumhoz. Amikor szerzetesei voltalc Egyikiik, a hr{zfdniik atya, od#rtem, a homlokomat a fara helyezve 6toleltem a lapunkban riividen bemutatkozik 6s elbesz6li tabemakulumot... Atoleltem a,,szerctetef. szezetesi hivatisrinak tiirt6net6t. Gy6nasaimban ki is t6rtem 16: - Karcsi b6csi... Nekem nagyon j6 a templomban {< lenni! Nagyon szeretek ott lenni. Nem kellene-e - Faluhelyen Kakasdon nevelkedtem fel. A nekem papnak menni? Budapesti Mriszaki Egyetem Gdp6szn6m0ki Karan Mivel Karcsi b6csi nagyon j6l ismert, elhiritotta a szereztem diplomit 1983-ban. Otod 6ves koromban f6lvet6st. ismerkedte meg Fut6 Karcsi bacsival, aki lelki - Nem Lacik6ra! Te csak n6siillj meg! A templomban vezet6m lett, 6s masf6l 6vig nala is laktam a Tom<i mindenki nagyon j6l 6ri magilt, nem csak te! utcai lelk6szs6gben. Els6 6s egyben utols6 munkahe-elyem a Kdzponti Fizikai Kutat6 Int6zet volt, ahol bementem a templomb4 littam, hogy a bej frati val6ban. Egy alkalommal, amikor viligos nappal kitiin6en 6rezte magamat, 6s a fizet6sem is magas ajt6n6l all egy kifestett, es el6gg6 feltiin6 m6don, volt. oltdzott n6i szem6ly, akr6l el tudtam hinni azt, hogy Egy alkalommal Karcsi b6csirod6j6ban tanultam. A van valami k6ze a j6zsefrarosi, vagy a R6Lk6czi-t6ri, KOzponti SzemindLrium Levelezo Tagozatinak p6nz6rt 6nmaguk at ktnilgato h<ilryekhez. Ugy sirt voltam akkor mir a hallgatoja. Az Oszovetsdgiott, mint a zfuores6! Leghatul, M ajt6r.il 6ilt, nem Introdukci6-ban (Bevezetdsben), ha j6l eml6kszemmert el6re menni. Meg6rtettem, hogy biinei ellen6re Oze6s prof6tdn6i tartottam. T6l volt. Az irod6ban is sziven tal6lta a szeretet. Mennyire szereti 6t a j6 miikodott egy h6t6rol6s kalyha, de az6rt hideg volt Isten, 6s 6 meg is, milyen bimdket kovetett ell Mind ds f6ztam. Nagykab6tba burkol6zva olvastam a ezt meg rtve, megtapasztalta Isten irgalmas Jegyzetet az e.s,ztalni,, az ablakkal szembe iilve. szeretet6t. Szeretettel 6s biinb6nattal eltelve Nagyon fazott a libam. k6nnyekre fakadt. Akkor meggy6z6dtem r6la, hogy Amikoq a Messi6sr6l kezdtem olvasni, hirtelen a templomba nem csak nekem j6 lenni, hanem mindenkinek. Mindenkit szeret a tabemdlkulumban jelen nagyot dobbant a szivem. Erenem, hogy Valaki,... 6, akir<ll olvasok, szeret engem. K6sribb, a l6v6 J6zus. sekresty6n keresztiil, bementem a k6poln6ba, 6s A,,Lacikrirn! Te csak n6siilj meg!" szellem6ben, kozvetleniil, a bejd,rati ajt6 el6tt, mindk6t6rdemmelistennek tetsz6 n6don, hizass gra gondolva let6rdeltem a sz6nyegre, a tabemskulum irany6ban. ismerkedttink Klarival. A kds6 est6be nyul6 egyuttl6tek ut6n, rnindig or<immel futottam haza Karcsi igy imdldkoztam. Megism6tl6dritt az, ami tanul6s kozben tort6nt. Oriasit dobbant a szivem. Valami b6csihoz. Miel6tt bementem volna a lakasb4 amelyben Karcsi b6csi mar 6gyban volt, el6tte els6 utam melegs6g oml6tt el rajle-. 6, aki ott volt a tabemakulumban, a keny6r szine alatt rcjt6zi5 Isten,.. J6zus, mindig, a sekesty6n 6t, a k6polniba vezetett. A nagyon szeretett engem. tabemakulum fel6l sugarz6, ember folotti szeretetet Ett6l kezdve, m6g szivesebben id6ztem a k6polniban. Kiilonds jelent6s6ge lett annak a kulcsnak, Szakadt r6'rn a szeretet. Ebben a szeretetben nincs mag6hoz vonzott. Homlokomat n4tettem a f6r'a. amit Karcsi bdcsit6l kaptam, a k6polnahoz. A szexualit6s. Ez a szeretet fdliilmul minden embertol sekrestye ir6ny6ba barmikor be tudtam menni. szfumazb szeretetet. Elfeledtet minden mfst. K6pes Szerettem s0t6tben l6togatni a Szents6get. A z6rt kiel6giteni a sziv v6ryait. Egyszer, ahogy igy orvendeztem a sot6tben 6s a csendben, rnegsz6litott: ajt6k 6s a stit6t miatt, teljes nyugalommal, zavartalanul 6ltem a boldog egyiittl6tet. Csak az a kis piros - Valaszanod kell! l6mpa 6gett a tabemikulum folott, az volt az Ertettem, hogy mit jelent ez. Egy pillanatra a testi iranytiim, a vez6rem. El6szor tivolabb illtam meg 6s osztonnek engedve, arra gondoltam, hogy I(l6Lrit t6rdeltem le. Im6dkoztam. Az Oltdriszents6gvalasztan6rn, de ekkor f6lelem fogou el. A v6gtelen vonzis6ban, egyre kozelebb t6rdeltem hozzit" 6s Istennel vagyok egyiitt! Porszemk6nt 6Lllok elstte. egyre jobban sugerzott r5m a szeretete. A tabemaku-hogyan lehet egyaltalan rivalisa a j6 Istenek (Folyatds a 13. oldalon)

13 (Folyntas a 12. oldalrhl) b6rmely teremtm6nye is? Hogyan allhalita k<iz6nl, m6g a szimomra minden szempontb6l egy6bk6nt megfelel6 Kl6ri is? 6 is csak teremtm6nye az Istennek. Ebben az id6ben igy gondolkodtam a Klarival kdzds j6v6nkr6l: Gyerekeink sziilletnek, nyolc-tiz. Amennyit ad a j6 Isten. Lesz oltony6m, 6s lesz majd farmerem. Lesz egyszerii ruhrink 6s lesz rinnepi, de mi mindig,,iinnepi kontosben" leszrink, lelkiink k6nt6se ragyo- 96 tiszta lesz. MegyiiLnk majd szinh6zba, lesznek fenyes i.innepeink 6s leszrek csendes h6tkoznap-.1a.rnk. Fo[ sem meriillt bennem a k6rd6s, hogy lesz-e el6g p6nz{ink. Persze, hogy leszl Dolgozok 6s aj6 Isten ad! Nem f6ltem az 61et neh6zs6geit6l. Nem f6ltem a munkit6l. Egy6bk6nt is a KFKI-ban naryszenien kerestem. Mind ez, miutan elhangzott a k6rd6s, mar csak emberi vdlllalkoz6s lett voln4 a j6 Isten n6lkiil. Az Istentdl kita.l6lt, a termeszet rendj6be tartoz6 dolog a szerelem, a csal6d, a gyermekek, 6s armak minden boldogsiga. Mar nem lehetett c6lom, mert maga lsten kin6lta, a mindezt 6sszehasonlitatlanul foliilmirl6, term6szefdldtti, v6gtelen szerelmet, az Isten szerelm6t. Valasztanom kellett 6s 6n az emberi 6rtelmet rneghalad6 csodit: az Isten szerelm6t valasztottam. Eszembe jut ut6lag Szir6nyi Levent6nek az egylk dala, amelyben van egy ilyen szovegr6sz:,,mond, te kit v6lasztaniii?" Nyilvrin, minden ember a nagyobb szereter. a nagyobb szerelmet v6lasaan6! En is aa vilasztottam, 6s ez szdmomra J6zus volt. J6zust vilasztottam. Nyolcvanhat nyar6n az ifinshgl, k6zdss6giink lement T6sre hittan tsborba. Karcsi b6csi egy id6 utan magunkra hagyott, hazautazott Budapestre. Egy alkalomrnal, amikor a vacsota asztal6t az udvaron teriteftiik meg, az asztalf6hoz iiltem 6s Szent Ferenc Fioretti-j6t kezdtem asztali olvasmanyk6nt hangosan olvasni. Trasi Feri mosolyogva megegrezte: - M6g belciled is lehet ferences! Boldogg6 tett ez a kijelent6s, mint amikor a szerelmest,,leplezik le" egy kozdss6g el6tt. Olvastis kozben, orommel 6ltem 6t annak humonal telt m6lys6geit, hogy Szent Ferenc mik6nt tapostatta meg mag6t Le6 testv6nel a folddn, vezekl6siil. A lanyok 6s a fiuk deriivel teltek el, 6s 6reztem, hogy szinte m6r ferences szerzetesk6nt l6tnak engem. Vigan pattantam fel az uztalt6l, 6s ahelyett, hogy bekapcsol6dtam volna a vacsor6ba, kifordultam a kis kapun 6t az udvarb6l, 6s mivel ott mar nem l6ttak, rohantam a l6pcs6kttn fol a nyitott templomba, 6s ott drvendeztem aj6 Isten szeretet6nek. Madarat lehetett volna fogatri velem. Ilajnalban, amikor a tiibbiek m6g aludtak, kibrijtam a hal6zsakb6l, 6s hogy senkit ne zavaqak, 6vatosan osontam ki a kertbe, ahol lenduletesen megkezdtem a reggeli tom6mat. Karcsi b6csi minden reggel tom zott, mivel a be6pitett csip6 prot6zis miatt neki sziilks6ges is volt. Amikor vele laktam, rdvid id6 utdn 6tvettem t6le ea a napirendi pontot. Qakran, rag5zog6 arccal k6rte sz6mon: - Reggeli toma, volt? I - Most j6l esett a hamatos ffiben hajlongani, 6s a h6tgerincemet tekergetni. Gondoltam egyet, v6gigrohantam ery hosszir utcin a falu hataraig, ahonnan meredeken esett le a 1egel6. Leszaladtam a legel6 alj ara" ahol megkezd6d<itt az eziistds btikkfa erd6. Let6rdeltem a hatalmas fak alatt 6s imidkoztam. Szimomra ez olyan 6lmeny volt, mint ha, Szent Ferenc lett volna jelen. Az 6 plldiga szerint im6dkotam az erd6ben, aztan futva iryekeztom vissza a tdbbiekhez. Most mar nem feszengtem a csoport tagiai el6tt, semmi miatt. Pingpongoztam veltilk, dlveaem az 6letet ebben a veluk t6lt6tt utols6 hittan taborban. Sejtett6k, hory mar nem tartozom k6z6jiik. Szerettem voln4 ha a Juniper nevet vehettem volna fel rendi n6r'nek. Karcsi b6csi szerint azonban 6n nem varyok,,juniper". Tudni illik, nem vagyok olyan, mint Szent Ferenc egyike az els6 testv6rek kdziil, Juniper testv6r, ez6rt a rendbe bej 6ve, a Tamis n6wel hozakodtam el6. - Tamas m6r van a provinci6nkban. lgaz, hogy Ausar6{i6ban 61, de majd hazajdn - pr6balt lebesz6lni Barsi Balias. Ujfent pr6b6lkoztam a Tam6s n6wel, de Balezs atya nem engedett. Ekkor elhataroztam, hogy m6gis Juniper leszek, azonban fontosnak tartottam, hogy legyen Szentt6 avatott,,juniper", aki 6gi p6rtfog6m lehet. A Keresztnevek v6d6szentj ei cimii kdnyvben lapozgatva, a,,junipef' nevet kerestem a,,ju' kezd6betfikn6l.,,juniper"-t nem tal6ltam, mert ilyen n6v nem szerepelt a kdnyvben. Helyette a Julian n6vre akadtam. Azonnal meg6rtettem, hogy 6n Julian varyok. Orommel toltott el. Uj ne6v, $ 6letl Kezdhettem azij, szerzetesi dletet. ft Palk6 Jrilian OFM

14 Hogyan lettem ferences szerzetes? Nagybiijt v6g6n, a nagyhetet megel6zii h6ten, lum Karcsi bricsin il,, egy nlgyzetes oszlophoz hason_ hfrom napos triduum, azaz lelkigakorlat volt 16 fak6szitmeny, amelynek a f6ls6 fele egy szekr6ny, egyhrizkiizs6giinkben. A lelkigyakorlat vex;etfii a melyben cib6riumbm 6rizik a Szents6get. M6travereb6ly - T6rden Szentlnit bricsfjrir6hely ferences 6llva kdzeledtem a tabemikulumhoz. Amikor szerzetesei voltalc Egyikiik, a hrizfdnbk afya, odaertem, a homlokomat a f6ra helyezve 6t6leltem a lapunkban rdviden bemutatkozik 6s elbesz6li tabem6kulumot... Atoleltem a,,s zerctetet,. szerzetesi hivat:isrinak tiirt6net6t Gy6n6saimban ki is t6rtem 16:!F. Karcsi b6csi... Nekem nagyon j6 a templomban lenni! Naryon szeretek ott lenni. Nem kellene_e - Faluhelyen Kakasdon nevelkedtem fel. A nekem papnak menni? Budapesti Miiszaki Egyetem G6p6szn6mtiki Karan Mivel Karcsi b6csi nagyon j6l ismert, elh6ritotta a szercztem diplom6t 1983-ban. Otod 6ves koromban ftilvet6st. ismerkedtem meg Fut6 Karcsi b6csival" aki lelki - Nem Lacikim! Te csak n6stilj meg! A templomban vezet6m lett, 6s masf6l 6vig n6{a is laktam a Tom6 mindenki nagyon j6l6ri mag6t, nem csak te! utcai lelkdszs6gben. Els6 6s egyben utols6 munkahelyem a Kozponti Fizikai Kutat6 lnt6zet volt. ahol bgmentem a templomb4 l6ttam, hogy a bejarati Es val6ban. Ery alkalommal, amikor vil6gos nappal kinin6en 6reztem magamat, 6s a fizetdsem is magas ajt6nal all egy kifesrett es eldggd feltrin6 m6don. volt. oltozdtt n6i szem6ly, akfu6l el tudtam hinni azt. hogy Egy alkalommal Karcsi b6csi irod6j6ban tanultam. A van valami k6ze a j6zsefurlrosi, vary a Rak6czr+6ii, K0zponti Szemin6rium Levelez6 Tagozatinak p6nz6rt Onmagukat kin6lgato holgrekhez. Ugy sirt voltam akkor mar a hallgatoj a. Az Oszovets6gi ott, mint s ",fupres6! Leeb6tul, az ajt6nil alli, nem Introdukci6-ban (Bevezet6sben), ha j6l eml6kszem msrt slfls 6enni. Meg6rteuem, hory biinei ellendre Ozeds prof6tfural tartonam. T6l voli. Az irod6ban rs sziven talilla a szot*et Mennyire szereti 6t a j6 miik6dott egy h6tarol6s kalyha, de az6rt hideg volt Isten, 6s 6 m6g is, milyen bfindket kdvetett el! Mind 6s fiztam. Nagykab6tba burkol6zva olvastam a ezt meg6rttte, megtapasztalta Isten irgalmas jegyzetet az asztaln l, az ablakkal szembe iilve. szeretet6t. Szeretettel 6s bfinbrinattal eltelve NagSron fazott a l6bam. konnyekre fakadt Akkor megry6z6dtem r6lq hogy Amikor, a Messi6sr6l kezdtem olvasni, hirtelen a templomban nem csak nekem j6 lenni, hanem min_ nagyot dobbant a szivem. brenem, hogy Valaki,... denkinek. Mndenkit szeret a tabemdlkulumban ielen O, akir6l olvasok, szeret engem. K6s6bb, a l6v6 Jezus. sekresty6n keresztiil, bementem a k6poln6ba- 6s A,,Lacik6m! Te csak n6stilj meg!.. szellem6ben, krizvetlenri{, a bejarati ajto el<itt, nundk6i t6rdemmelistennek tetsz6 m6don, hiuass6gra gondolva let6rdeltem a sz6nyegre, a tabem6kulum irany6ban ismerkedtitrk Klarival. A k6s6 est6be nyul6 egytittl6tek ut6n, mindig drommel futottam haza Karcsi Igy imridkoztam.. Megism6tl6dott az,, ami tarrrtli.s kozben tort6nt. Oriasit dobbant a szivem. Valami b6csihoz. Mel5tt bementem volna a lak6sba- amelv_ melegs6g omldtt el reta. 6, aki ott volt a tabemaku-belumban, a keny6r szine alatt rejnzl Isten,.. J6zus, mindig, a sekesty6n 6t, a kapoln6ba vezetett. A Karcsi bacsi mar 6g5rban volt, el6tte els6 utam nagyon szeretett engem. tabemakulum fel6l sugarz6, ember frl<itti szeretetet Ett6l kezdve, m6g szivesebben id6ztem a k6polnrlban. Ktilonos jelent6s6ge lett annak a kulcsnak, Szakadt lim a szeretet. Ebben a szeretetbenincs magitroz vonzott. Homlokomat ritettem a fara. amit Karcsi b6csit6l kaptam, a k6polnahoz. A szexualitris. Ez a szeretet fdliilmul minden embertdl sekrestye ir6ny6ba b6rmikor be tudtam menni. szfumazi szeretetet. Elfeledtet minden m6st. K6pes Szerettem sot6tben latogatni a Szents6get. A z6rt kiel6giteni a sziv viryyait. Egyszer, ahogy igy orvendeztem a s<it6tben 6s a csendben, megsz6litott: ajt6k 6s a sot6t miatt, teljes nyugalomm al", zavartalanul 6ltem a boldog egytittl6tet. Csak az a kis piros - Valasaanod kell! l6mpa dgett a tabemdkulum folott, az voit az Ertettem, hogy mit j elent ez. Egy pillanatra a testi iranytrim, a vez6rem. ElSszilr t6volabb 6lltam meg 6s osztonnek engedve, ana gondoltam, hogy Kkirit t6rdeltem le. Im6dkoztam. Az Olt6riszents6svalasztan6m, de ekkor f6lelem fogott el. A v6gtelen vonzia6ban, egyre kozelebb t6rdeltem hozzit e\ Istermel vagyok eryiittl Porszemk6nt 6Lllok el<jtte. egyre jobban sugarzott rdm a szeretete. A tabem6ku-hogyan lehet egyriltalan rivalisa a j6 Istenek (Folyafis a 13. oldalon)

15 (Folytatas a 12. oldalrbl) 6rvendeztem aj6 Isten szeretet6nek. Madarat lehetett bdrmely teremtm6nye is? volna fogatri velem. Hogyan 6llhafiia kozenh m6g a sz6rnomra minden Hajnalban, amikor a ttibbiek m6g aludtak, kibirjtam a szempontb6l egy6bk6nt megfelel6 I( tlri is? 6 is csak hal6zsakb6l, 6s hogy senkit ne zava{ak, 6vatosan teremtm6nye az Istennek. Ebben az id6ben igy gondolkodtam a Kl6rival k6zds jdv6nkr6l: a reggeli tom6mat. osontarn ki a kertbe, ahol lendii[etesen megkezdtem $rerekeink sziilletnek, nyolc-tiz. Amennyit ad a j6 Karcsi b6csi minden reggel tomitzotl, mivel a Isten. Lesz olttiny6rn, 6s lesz majd farmerem. Lesz be6pitett csip6 prot6zis miatt neki sziiks6ges is volt. egyszerii ruhrink 6s lesz tilnnepi, de mi mindig Amikor vele laktarn, r6vid id6 uten 6tvettem t6le ezt,,rinnepr kontosben" lesziink, lelkrink kdntdse ragyo- a napirendi pontot. Gyakran, ragyog6 arccal k6rte 96 tiszta lesz- MegyilLnk majd szinhazba, leszrek szimon: f6nyes iinnepeink 6s leszrek csendes h6tkdznapjarnk. Fol sem merii{t bennem a k6rd6s, hory lesz-e - Most j6l esett a hamatos fiiben hajlongani, 6s a - Reggeli tom4 volt? el6g p6nziink. Persze, hogy lesz! Dolgozok es a j6 h6tgerincemet tekergetri. Gondoltam egyet, v6gigrohantam e5, hosszir utciin a falu hataniig, ahonnan Isten ad! Nem f6ltem az 61et neh6zs6geit6l. Nem f6ltem a munkit6l. Egy6bk6nt is a KFKI-ban nagyszeriien kerestem. aljara, ahol megkezd6d<itt az eztist6s biikkfa erd6. meredeken esett le a 1egel6. Leszaladtam a legel6 Mnd ez, miutan elhangzott a k6rd6s, mrir csak Let6rdeltem a hatalmas fak alatt 6s im6dkoztam. emberi v6lllalkoz6s lett volna" a j6 Isten n6lkiil. Az Sz6rnomra ez olyan 6lmeny volt, mint ha, Szent Istentdl kitalhlt, a term6szet rendj6be tartoz6 dolog a Ferenc lett volna jelen. Az 6 p6ld61a szerint im6dkoztam az erd6ben, aa6n fuwa igyekeztem vissza a szerelem, a csal6d, a ryermekek, 6s annak minden boldogs6ga. M6r nem lehetett c6lom, mert maga tdbbiekhez. lsten kindlta. a mindezt OsszehasonlitatlanulMost mar nem feszengtem a csoport tagjai el6fi, foltllmirl6, term6szefokitti, v6gtelen szerelmet, az semmi miatt. Pingpongoztam velii[<, 6lveztem az lsten szerelm6t. VdLlasZanom kellett, 6s 6n az emberi 6letet ebben a veluk toltdtt utols6 hittan tiborban. 6rtelmet meghalad6 csodit: az Isten szerelm6t Sejtett6k, hogr m6r nem tartozom kdz6jiik. velasztottam. Szerettem voln4 ha a Juniper nevet vehettem volna Eszembe jut ut6lag Sdranyi Leventenek az egyik fel rendi n6vnek. Karcsi b6csi szerint azonban 6n dala, amelyben van egy ilyen szovegr6sz:,,mond, te nem vagyok,,juniper". Tudni illik, nem vagyok kit velasztanal?" Nyilvan, minden ember a nagyobb olyan, mint Szent Ferenc egyike az els6 testv6rek szeretet. a nagyobb szerelmet vilasztani! En is azt koztil, Juniper testv6r, ez6rt a rendbe bej 6ve, a Tamis vdlasztottam. 6s ez szdmomra J6zus volt. J6zust n6wel hozakodtam el6. v6lasztottam. - Tamds m6r van a provinciankban. lgaz, hogy Nyolcvanhat nyarin az ififisitgt k6z6ss6grink lement Ausztrali6ban 61, de majd hazajon - pr6b6,lt lebesz6lni Barsi Balazs. Ujfent pr6balkoztam a Tam6s T6sre hittan t6borba- Karcsi b6csi egy id6 utan magunkra hagyott, hazautazott Budapestre. Egy n6wel, de Baldzs atya nem engedett. Ekkor alkalomrnal, amikor a vacsora asztal6t az udvaron elhatiroztam, hogy m6gis Juniper leszek, azonban teritettiik meg, az asztalfbhdz riltem 6s Szent Ferenc fontosnak tartottam, hogy legyen Szentt6 avatott Fioretti -j et kezdtem asztali olvasmfuryk6nt hangosan,,juniper", aki 6gi partfog6m lehet. A Kereszhevek olvasni. Trdsi Feri mosolyogva megjegyezte: v6d6szentj ei cimii kdnyvben I apoz5at\ra, a,,juniper" - M6g bel<iled is lehet ferencesl nevet kerestem a,,ju' kezd6betiikn6l.,,juniper"-t Boldogg6 terl ez a kijelent6s, mint amikor a nem taliltam, mert ilyen n6v nem szerepelt a szer'elmest,,leplezik le" egy kozoss6g el6tt. Olvas6s kdnyvben. Helyette a Jtli6,n n6vre akadtam. Azonnal kozben, orommel 6ltem 6t annak humoral telt meg6rtettem, hogy 6n Julian vagyok. Ordmmel m6lys6geit, hogy Szent Ferenc mik6nt tapostatta toltott el. Uj n6v, nj 6let! Kezdhettem azij, szerzetesi 6letet. meg mag6t Le6 testv6nel a foldon, vezekl6stil. A lanyok 6s a fiuk deriivel teltek el, 6s 6reztem, hogy szinte mir ferences szerzetesk6nt l6tnak engem. Vigan pattantam fel az asdalt6l,6s ahelyett, hory fr. Palk6 Jilian OFM bekapcsol6dtam volna a vacsor6ba, kifordultam a kis kapun 6t az udvarb6l, 6s mivel ott m5r nem l6ttak, rohantam a l6pcs6kon fol a nyitott templomba, 6s ott

16 DIPLOMA AT Egykori 6s jelenlegi BURSA iisztiindijas diikok 6lete Az id6n 7. 6vfolyamot meg6lt Hercegkriti Hirek legn6pszeriibb rovatiban h6napr6l h6napra mes6l az olvas6knak 6let6nek alakuldsir6l egyegy Hercegkritr6l elszdrmazott polgdr, akik tiibbs6ge a 30-on feliili korosztilyt k6pviseli. Szines tiirt6neteik a gyermekkori eml6keikr6l a m6nyaimat Hercegkriton, majd Sirospatakon vlgeztem. Koszonhet6en Szigeti llike tanit6 n6ni munk6j rinak 6s a t6le kapott kival6 alapoknak, a tanules szeretete mindm6,ig er6sen 6l bennem. Akkoriban, ha valaki megk6rdezte t6lem, mi leszel, ha nagy leszel, 6n azt feleltem, tanar! r6gi telepiil6st id zik, az akkori neh6zs6geketeletemnek ezen szakasz6b6l sok sz6p eml6ket tfrj:ik fel 6s az 6 mai csalddi 6letiikr6l sz6lnak az 6rdekl6ddknek. Es vajon hogyan 6lnek a m ai v kozotti fiatalok helyben vagy,,elszitrmazottk6nt"? Milyen probl6m6kkal, akad6lyokkal kell vagy kellett 6rzdk. P6ld6ul az iskolas gyalogturik Hutfiba,Liza altal szervezett hem6dszurdoki nyaralisok vagy a tancos fell6p6sek. 1gg4-t6l az Arpid Vez6r Gimnazium megkiizdenitik a tanulminyaik, majd a emelt szintfi n6met p6lyakezd6 sor6n, diploma megszerz6se ut6n? tagozatos osztiiy - Mely t6nyez6k befoly6soltik 6ket dontdseikbenba jdrtam. Az arrol, hogy hol k6pzelik el a boldogul6sukat? intenziv nyelvoktates Milyen terveket szovogetnek a v6gzettek 6s a mai ered- f6iskol6lsok, egyetemist6k a j ov6jiik6l? m6nyek6pp k6z6p- nyelwizsg6t v 6ta a Hercegkut N6met Nemzetis6gifohi K6zsdgi Onkorminyzata csatlakozott a BURSA tettem. Masodik Hun garica Fels6oktat6si Osztondijpity inathoz, igy nyelvk6nt az pontos adataink vannak arr6l, hogy kozel 100 %-os angolt velasztottam. R6szt is vettem egy nyelvtanfolyamon a tovribbtanul6si aritny a telepiil6stnkon. Szinte minden szakirinyban egyre tdbben koptatj 6k a fels6oktatfsi Angliiban, ami sajnos hamar v6get 6rt, de annil int6zm6nyek padjait 6vr6l 6vre kis eml6kezetesebb szimomra. kozsdgrinkbol - b6lcs6szek, m6rnokdk, informati A gimiben m6r tudatosan k6sziiltem a jogi p6lyira, kusok, j o96szok, kdzgazditszok, politol6gusok s m6g az sem tentoritott el, hogy az 6retts6git stb. - ds mir tobben vlgeztek is tanulmdnyaikkalkovet6 els6 pr6balkoz6s nem j 6rt sikerrel. Ezdrt az osztondijasok koziil. beiratkoztam a Miskolci Egyetem 6ltal inditott Oket 6s a jelenleg tanulm6nyaikat folytat6,,nulladik", el6k6szit6 6vfolyamira. Ezalalr a diikokat kiv6njuk megsz6laltatni a fenti cimmel n6hany h6nap alaft a felv6teli t6rgyakb6l hallgattunk el6adasokat, illetve bevezetdst kaptunk ajog- m6rciusban indult uj rovatban. K6rjiik, hogy adjanak v6laszt a fentiekben emlitett k6rd6sekre, tr-rdomanyba. Mivel nem szerettem volna nagyon mondjik el v6lem6nyiiket 6s ak6r fot6kkal is messze keriilni a sziil6falumt6l, a Miskolci illusztr va mes6ljenek 6lettik egy - egy 6rdekes Egyetem Allam-6s Jogtudomanyi Kar6nak nappali mozzanat tol a hercegkirti gyermekkort6l az tagozat ta adtam be a j elentkez6semet, ahov6 indul6 on6ll6 6let kiisziib6ig Ebben a h6napban Leitnern6 dr' Kerchner lldikr6 felv6telt is nyertem. Tobb fdldven kereszttil folytattam eur6pai uni6s jogdlsz 6s Stumpf Gdbor politol6gus bemutatkozirsit olvashatj{lk. t6m6ja az Eur6pai Bir6s6g joggyakorlata. tanulm6nyokat, ez6rt is lett 6vfolyam dolgozatom hrse) Szakdolgozatomat kereskedelmi j ogb6l irtam. Harmaddves egyetemistak6nt 2002-ben kotottem Leitnern6 dr. Kerchner lldik6 h6zass6got f6rj emmel. Sz6p 6s felejthetetlen dveket tdltdttem Miskolcon fiogfsz) az Egyetemvitros falai k6zdtt, ahova mindig nagy Leitnern6 dr. Kerchner Ildik6 vagyok ban Orommel t6rek vissza, hogy tal6lkozhassam sziilettem SArospatakon. Altal6nos iskolai tanul- (Folyntas a 15. oldnlon)

17 (Folytatds a 14. oldalrhd egvkori dvfolyamtarsaimmal de mdst is hiwi ds keill bar6tn6i mmel.,{ kemdny 6s S csak szorgalmas _ az hiion n6ha magivat, 6jszakriba nyril6 _ tanulds meghozta Aki a gyumctlcs6q'az vezetni mer! S. 6v v6g6n nagyon jo eredmdnnyel Leitnern6 diplom6ztam. dr. Kerchner ttt,r"r"titt trdik6 r(oszonetet mondani els6sorban csal6domnak, aki k megleremtett6k a tanulishoz Stumpf szi.iksdges G6bor - nyugodt politol6gus l6gkort, a hercegkuti dnkormrinyzatn-at p.aig O1ti11el I olvastam a Hercegkuti Hirek mrilt havi Bursa,cisztcindij 6ltal nyrijtott anyagi segitsegeri. szamaban, hogy a Hercegkutr6l elszdlrmazottak az arramvrzsgakat kovet6en friss diplom6val..rovala" a b6wl 6s a k6zs6g fiataljai is beszdmol_ nem natnak rola, I"r:r9..n is sejtettem, milyen ktizdelmes hogyan telnek mindennapjaik az netet(. honapok v6mak r6m. Mindenkdpp ezen a 6vek szerz6se l-?j,,..ll.lutrkolai aatq a Oiptoma meg_ kornydken szerettem volna elhelyezkedni utdn. f;61tu lon.tt"ty.e beadtam a pilylzatomat, j[rtam I9J9-ben sailettem S6rospatakon. Az als6 tagoza_ allasrnterjtkra, de sajnos mindenhol falakba tot a.z akkor is csal6dias legkor0 Herce;;;i i.itkoztem. Iskol6ba Gondtalan ll}ly:: kezdrem, majd SriLrospatak"on a egyetemistak6nt m6g nagyon optimista az ember ds illlr_r-ioy.ft."ett. Sajnos a kiskozs6gek anyagi el sem tudja kepzelni, hogy nenezseger "nnyi.u orszigszerte vezetnek iskolabezdrisokhoz, Ianuras utan egyszer majd pitly akezd6 kiszakiw a gyerekeket u,r*ut ru i.r_ munkan6lkiili st6tuszba kenilhet. m eszetes, j6 hangulatu csal6dias iskolai legkdrb6l N6hol az jelenreue a_ probl6mdt, hogy n6 vagyok Nekem szeren-.j es gyermekv6llal6s el6n illok, mashol azt kifogd_ cs6m volt 6s az els6 szocializ6ci6s,solft<, hosv tul magas a v6gzetts6gem.,,aniyi Jogasz van manaps6g, hogy Dun6t Iehetne akad6lyon rekeszteni veliikl,. - hallonam nem is egyszer kcinnyen e tuljutottam. Az altalanos szavakat. Ezek ut6n.m6rigy gondoltam, el kell hagyni iskola ezt a elv6gzdse viddket, nincs 6rtelme tov6bb itt maraaii, mitor ut6n az Arp6d vegre sznte egy id6ben k6t nagyon kedvez6 Vezdr aj iin_ Gmn6eium latot, Iehet6sdget is kaptam. tanul6ja lettem m6jusrit6l a S6toralj auj helyi Fegyhiiz Mint a gimnazista es l:onon bunrigyr nyi Iv6ntartoj dban dolgozom. fiatalok tribbs6g6t Kezdetben kozalkalmazottk6nt, maj d ez a tanulds 6v ":q"t febru6rjat6l _._", ragadott mag6val, a foci, a hivat6sos 6llom6nyban teljesitek ranc, szj_ a zeneles jobban drdekelt. gdlator. Szeretem a munkdm. nogyon j6 csapatban Harmadikos koromban kezdtem gondolkodni dofgozom. gyakan jdrunk egyrjtr sz6rakozni, el6szdr, mi lenne a sz6momra tegmegfelel6bb kikapcsol6dni. p6lya A hum6n es are6ltirgyakisj;l m;nrek, d; Szeretn6k m6g tanulni, rijabb diplom6t szerezni. a 1og rrdnyhba ori ent6l6dtam. Az l99g_as dv kozcttt I:y"iT szerepel angol nyelvtud6somsegitetett a ddntdsben _ akkor zajlofiak az orsz6g,_ feileszt6se is A- pilyakezd6knek, F frl,":l y61.-ldsok - 6s egyre ink6bb u poii,i-r-o pllyavirlasztds el6tt kezdett 6116 fia_ drdekelni. l99g_ban kezdem meg tanul_ jaloknak szeretndk egyik kedvenc kolt6m rllf.uirul Vaci az ELTE AJK potitol6gia,rilan n MihdLly szavaival iizenni. pllltrkatudomeny mdg ekkor is "Nem gyerekcipriben eldg a c6tt l(itlti; Jaft, de en szerencs6re a kor legnagyobb szakte_ jdrhat' titja kelt! kintdlyeit6l ranulhattam. er-.gy.t". uiuit Nem eldg tra lelni, felv6teliztem 6s bekeniltem a Bib6 Istv6n az ton menni kell! Szakkoll6giumba. Ez a bels6 auton6mi6ra dpul6, Egyedill is! Els6nek. kis _l6tszimf szakmai miihely vott a t"g_ eldl indalni et! meghatriroz6bb gondolkodism6dom fejl6d6s6i Nem eleg elindulni, A koll6gium lak6i szervea6k meg maguknak a (Folytatds a 16. otdaloil

18 (Folytatas a 15. oldalrol) kurzusokat, hivtak meg el6ad6kat, szerveztekonferenci[kat, k6zds programokat. Az egyetem melletl ez egy plusz lendiiletet 6s tud6st adolt, igaz r6szdt. A f6 6rdekl6d6si teniletem tov6bbra is a politika vildga maradt. Szerencs6re nem tivolodtam el nagyon messzire t6le, a munkfm is sziiks6gess6 teszi a kapcsolat6pit6st, 6s a volt kolldgiumomba el6g szigoru tanulminyi 6s is rendszeresen visszaj6rok egy-egy szakmai kovetelm6nyeknek kellett megfelelni. el6ad6s megtartishra, vitira, vagy csak a hallgat6s6ggal kozds disput6r a koz6let k6rd6seir6l ban jeles eredm6nnyel diplom6ztam, megszereztem a nyelwizsgatnat 6s ezutiln k6t ir6nyba Mivel a munk6m Budapestre kot - az 6n tereltem az eletemet. Az egyik ir6ny, hogy v6gzetts6gemmel nagyon nehezen lehetett volna maradok az iskolapadban 6s m6g ebben az 6vben munk6talalni a korny6kiinkon - a koll6gium ut6n elkezdtem a joghsz szakot. A m6sik ir6ny - amely vetttink egy lakist, ahol jelenleg is 6lek. Lassan a f6 ir6nny6 v6llt - a munk6ba 6ll6s volt. Az kilenc 6ve, hogy Budapestre koltoztem, de m6g egyetem alatt m6r elkezdtem dolgozni a Kdpvisel6i lrodahizban, ahol folytattam is a munkirt. Az Europai Uni6 6s Magyarorsz6g uni6hoz val6 csatlakozdsa engem is mag6val sodort. Nem a szakmai karrieremet k6pzelem el az EU most is neh6z, furcsa azt mondani, hogy Budapestre haza megyek, mert haza mindig Hercegkutra j ovok. Az egyetemi 6vek alatt nekem is nagy segits6g volt a Bursa Hungarica 6szt6ndij, mivel a testv6remmel egy 6v van kdzottrink, ez6rt a sziileimre k6t gyerek tanittatisfnak terhe h6rult. intdzm dnyrendszer6ben, hanem a megszerzettaz, hogy az Onkorm6Lnyzat szinte az els6k kozott ismereteimet a kis- 6s koz6pv6llalkoz6sokcsatlakozott a programhoz minden fels6fokri fejleszt6s6ben, a p6lylzati rendszer megismer6s6ben, megismertet6s6ben kivanom kamatoz- volt, ezdrt a koszonet mindenk6ppen j6lr k6pz6sen r6sztvev6 hallgat6 sz6m6ra nagy segits6g tatni. EzerI2004-ben6gy tarsammal megalapitottuk A munka 6s a tanul6s mellett a szabadid6m egy a PATHOS Tanicsad6s V6llalkoz6sfejleszt6si r szdt a sport t6lti ki. Hercegkuton kezdtem c6gr.inket, mely az6ta is p6ly6zatok el6k6szit6s6-focizni, ds kedvenc tev6kenys6gemet folytattam vel, pily6zatirdssal, 6s palyazati proj ektmenedzs-budapestementtel is. Eppen ebben az 6vb en j utottam arra foglalkozik. Mikozben a pilyiuatir6i pia- az elhatfuozasr\ hogy amikor tehetem visszajovok con pr6b6lunk min6l nagyobb r6szesed6st Hercegkutra is focizni, de sajnos igy nez ki ez a szerezni, a politik6t6l 6s a politol6gi6t6l sem t6volodtam el. Dolgoztam a Parlamentben 6s a Sz6zadv6g Alapiw6nyn6,l is volt lehet6s6gem egy rrfvid ideig rij ismereteket szerezni ben kaptam egy lehet6s6get, hogy szezon nekem kimarad, mert az egyik pesti bajnokin bokas6riil6st szenvedtem. A szabadid6m m6sik resz6t az olvas6s, sz6rakoz6s tdlti ki. Folyamatos kapcsolat6pit6ssel, tanulassal tovdbbra is a politika marad az 6rdekl6d6sem koz6ppontj6- Magyarorsz6gon egy teljesen uj, az elektronikus ba, hogy milyen form6ban az m6g ajov6 kerd6se, kereskedelemre 6piil6 kereskedelmi m6di6t 6pir de tudatosan tervezem 6letem, hogy c6lom el6rsiilnk fel szinte a null6r6l. lzg mas 6s rendkiviil Jem. neh6z munka volt. Sajnos a magyarorszdgi bizalmatlansig Hercegkutt6l nem tdvolodtam el 6s rem6nyeim az,,i4" ir6nt 'reztetle hat6s6t 6s 6ttit5 szerint nem is fogok, a helyi koz6letet sztileim ds a sikert nem tudtunk el6rni ben vi{tottam 6s a Hercegkriti Hirek r6v6n figyelemmel kis6rem. pitly zatir 6s mellett kdzbeszerz6ssel kezdtem Rem6lem egyszer majd 6n is tudok valamit tenni a foglalkozni. Az irj munkahelyem 0nkorm6nyzatifalumdrt. Kdszondm a lehet6s6get a munkdjukhoz nagyberuh6z6sokat kezel, teljes k6rii proj ektmenedzsmentet tovdbbi sok sikert kivinok. vegziink. Nekem, mint kdzbe- Stumpf Gibor szerz6si proj ektmenedzsernek a f6 szakteniletem a pirlydzatirhs mellett a k6zbeszerz6si eljir6sok lefolytatisa. Ennek megfelel6en most van folyamatban Kedves lldik6 6s G6bor! A Hercegkriti nirek szerkesztds6genev6ben a kdzbeszerz6si szakreferensi k6pz6sem, mindkett6ttiknek nagyon sok sikert es melyet jirniusban remenyeim szerint sikerrel boldogsrigot kivrinok p{lyftokhoz 6s a abszolvilok. Teh6t a tanulss 6s a munka ktiti le az id6m nagy magrin6letben egyar6nt! Mezd Ldszl 6 sze rke s z,tii

19 Ebbena szimunkban a Srirospatakon 616 Giitz csal6dnak is szentelni. Kitart6an 6s a fizikai J6zsefr6l olvashatnak. neh6zs6geket is tiirve tette a dolght, amikor beteg - Kirem mondia el 6lete alakuldsdt a herceghrtfi volt azt sem lehetett 6szrevenni a mozdulataiban, gy er e k e s kedistdl napj ainkig. munk6j6ban. - El6ljir6ban meg szeretn6m jegyezni, hogy Az il,ltalenos iskolai evek utf,n Sdtoraljarijhelyben a meglepodtem egy kicsit, hogy,,t6vol szul6foldjiikt6l" dl6k koz6 szfmitok. Majdnem minden nap az 6retts6gi ut6n els6,,nekifut6sra" felv6telt kozgazdas6gi szakkozdpiskol6ban tanultam, maj d megyek Herceghitra, de az itlland6 lakhelyem nyertem a budapesti kdzgazdashgi egyetemre. Egy val6ban nem Hercegkriton van mfr n6hdlny dve. 6v szombathelyi sorkatonai szolghlat 6s az egyetemi 6vek ut6n - annak ellen6re, hogy agrbrkozgazdhsz lettem ben a s6toraljairjhelyi britorgyirban kezdtem dolgozni. Ekkor a pilyakezd6knek m6g lehetett v6logatni az all6saj6nlatokozdtt 6s term6szetesen a legtobb kezd6bdrt kin6l6k vehett6k fel a friss munkaer6t. A bftorgyarban el6sz6r izemgazdas6gi vezet6, majd n6h6ny h6nap mulva 6rt6kesit6si vezet6k6nt dolgoztam. A n6h6ny 6v alatt tdbb szaz milli6 Fr drtdkben adtam el bftorokat, f6k6nt konyhabritort. A Giitz csalid 1966-ban. Nagysziil6k, sziil6k 6s a gyerekek. Kdzben megn6stiltem, ekkort6l dlek S6rospatakon ben megsziiletett M5t6 fiam, majd 2000-ben Martin. M6t6 most otodikes, szeretanulni 6s j6l is Gyerekkoromban el sem tudtam volna k6pzelni, tanul, minden 6vben kitiins tanlrl6 volt. Martin hogy m6shol 6ljek. Sziileimt6l 6s nagysziileimt6l most m6g 6vod6s, jov6re lesz els6 oszt6lyos. azt tanultam, hogy Hercegkuton nagyon j6 elni, Feles6gem 23 6v 6ta, a h6rom-hirom 6v gyest mert itt laknak a rokonok, baratok 6s itt mindenki kiv6ve, a sarospataki postan dolgozik. mindenkit ismer. Sokat segitenek az itt lak6k En az els6 munkahelyemet, a britorgy6rat, kilenc egym6snak az pitkez seken, a mezogazdashgi6s f6l 6v munkaviszony utin - mint beszerz6si 6s munkikban, 6s segitenek a tan6csaikkal is. 6rt6kesit6si vezet6 6s a dolgoz6i tulajdonosi Az 6ltal6nos iskola negyedik osztdlyeig csak szervezet elndke - hagytam ott egy jobban fizet6 kev6sszer hagytam el a falut. Nagyszi.ileimmel sok 6116s rem6ny6ben. M6g 1997-ben szereztem id6t toltottem egyiitt, kiildnosen nagyap6m sokat okleveles konywizsgal6i k6pesitdst a klzgazddsz foglalkozott velem. Sok tort6netet mondott az els6 diploma mell6. Az akkori munkaad6m nem vette vil6gh6boni idej6b6l, sokat mes6lt a figyelembe a megszerzett k6pesit6seimet, ez6t rij munk6s6vei161 a vall6sr6l. M6lyen valliisos volt, all6s utrfur n6ztem ben a sdtoralj arijhelyi minden nap ment a templomb amig az eg6szsdgeprec-cast Ont6dei Kft.-n6l tudtam elhelyezkedni, megengedte. Amig tehette h6tkoznap dolgozott a mint f6kdnyvel6, de meg ebben az 6vben gazdasilgi igazgatlnak neveztek ki. Ekkor sokkal trtbbet kertben, a sz6l6ben. Az 6 irinyit s 'tal folyt a sziiret, a pr6sel6s 6s a borfejt6s. Ap6mat akkoriban kellett dolgozni, napi rit, de a fizet6s is ritk6bban l6ttam, kor6ln elmert dolgozni 6s sokszor j elent6sen emelkedett. Folyamatosan kellet frissiteni a szakmaismereteket, 6s n6mettil is tanul- csak elalv6sunk utan jdtt haza a munkib6 az 6pitkez6sekr6l. A n6v6rem inkibb feliigyelt rim 6s nom kellet. Tdbb tanfolyamot is elv6geztem az ikertestv6remre, mint j dtszott velunk, 9 6v volt kozben. A csal6domra viszonylag kev6s id6 a korkiilonbsdg koztiink Any6nk eleinte tobb maradt. munkahelyre j6rt dolgozni, de a nagysziileim 2002 elej6t6l a c6gn6l egy rij szemdly kapta meg a hal6la utan haztartasbelik6nt t6bb id6t tudott a (Folytatis a 18. oldalon)

20 (Folytatas a 17. oldalrol) fel lehet hasznalni. Bizom benne, hogy ezek a tulajdonosi jogokat. A vezet6kkel szembeni bizalmatlans6ga valamint a nagyobb profit rem6ny6ben- Mit suil a kdzsigben az, elmrtlt 6vekben irtint talilkoz6k rendszeresek I esznek. lecser6lte csaknem a teljes fels6 vezet6st. Nekem ldltoztisokhoz? kozos megegyez6st javasolt egy nagyobb osszegii - A vriltozasokb6l volt pozitiv 6s negativ is. jutalom kis6ret6ben. En elfogadtam, j6l jdtt akkor Pozitiv, hogy a teleptil6s kdzmiiellitotts6ga jelent6sen ez, 6pp akkoriban vettiink a felesdgemmel egy jawlt, ki.il6ndsen a szennyvizh l6zat hdzat. ki6pit6se volt jelent6s l6p6s. Az 6piiletek M6g bek6lt6z6s el6tt 6lltunk, amikor megkeresettmegsz6piiltek, 6s ez nem csak a csal6di hazakra Kerchner Istvin eln6k azzal a kdrdssel, hogy dolgozzak a hercegkriti sz6vetkezetn6l. Nem tudott vonatkozik. Az egyik bekot6 ft min6s6ge is jobb lett. A templom bels6 r6sze is felitjitisra kertilt. nagy osszegri jdvedelmet ajdnlani, azzal biztatott, Megdptlt a k6.{viria. Ezek a fejleszt6sek egy j6l hogy id6vel, a v6lllalkoz6s ndveked6sdvel al<lfizethet6 mtikod6 telepuldst b6rek is n6hetnek. Elsosorbanem anyagi okok miatt fogadtam el az sejtetnek, ami nem csak ldltszat, hanem ajdnlatit. Kozel tudtam lenni igy a sziileimhez, val6sig is. Szerintem kisebb lett a munkaid6m, csak napi 8 6ra 6s igy tobb id6t tudtam a csaledommal is tolteni. Ezeken tril a kiv6ncsis6g is dsztonzott. Kiv6ncsi voltam, ez annak ellen6re igaz, hogy a munkalehet6s6gek a kozs6gben 6s a hogy rni6rt ad6sodott el a r6gi szdvetkezet, hogyan kdzeli tudott ennek ellen6re 2001-ben 100 milli6s nyeresdget el6rni 6s hogyan tudnak miikodni az rlj szovetkezetek. Nem tartottam neh6znek a r6m bizottakat. Koribbi telepiil6seken is romlottak. Jelent6s l6tszimri elbocs6t6sok voltak a helyi, jelenleg munkahelyeimen a beosztottai munk6j i6rt 6n is felszamol6si Eskiiv6i k6p. Rendes felelos voltam. Hercegkuton egy6ni vallalkoz6k6nt elj 6r6s alatt ell6 M6ria 6s Giitz J6zsef. csak a saj6t munk6'rn6rt vagyok felel6s. Kor6bbi munk6ltatoimnal tobb sikeres p lyinatot irtam 6s szdvetkezetn6l. S6rospatakon is tdbb munkahely megsziint. r6bb sziiz milli6 Ft 6rt6kben tudtak temogat6sokatromlott a legfontosabb kieg6szit6 bev6tel - a szerezni. Hercegkfton ez lett egyik legfontosabbsz6l6termeszt6s - jdvedelmez6s6ge is. Sok falubelinek kellett mis jovedelemforr6s ut6n n6zni. feladatom, a t6mogat4si lehet6s6gek felkutat6sa, pitlyitzatirhs 6s az elnyert tamogat6si osszegek Szerintem a kozs6g nincs most sem remdnytelen lehiv6s6nak adminisztrativ el6k6szitese, majd kdzremrikdd6s a t6mogatisok ellen6rz6sekor Kes5bb a sz6mviteli beszimol6k ossze6llitdsa, az ad6bevallisok elk6szit6se 6s a k6nyvel6si feladatok elv6gz6se is a munkim rdsze lett. helyzetben. A l6leksz6ma ugyan folyamatosan csdkken, de S6rospatak6zels6ge, a j6 infrastruktur6'lis ell6tottsig, a sz6p 6s eg6szs6ges kornyezet, ahban az irinyban hatnak, hogy t6bben telepi.ilnek majd be, vagy esetleg tdrnek vissza. Id6vel a - Milyen iitletnek taftja a Hercegkfitiak munkalehet6s6gek is javulhatnak a faluban vagy a Taldlkozdiit ds a Falunapot? - Hercegkrlto n6hany dvtizede m6g tdbb mint 1100 lakos 6lt. Nagyon sokan elkoltoztek, f6kdnt kdmyez6 telepil6seken. - Mi a vileminye a Hercegkrtti Hireh c. lapril? Mely rovatokat ketlveli a legiobban, milyen viltoztatdsi dtlete van, ami.jobbd tehetnd a lapot? fiatal korban a tanulis 6s a megdlhet6s miatt. A csaladjukkal egyutt szerintem t6bben vannak 6k, -Ezis egy pozitiv v ltozds ir kozs6gben, hogy egy mint a helyiek. J6 felismer6s volt az, hogy nagy ig6ny van a r6gi, gyerekkori bar6tokkal 6s a kifej ezetten helyi hirekr6l sz6l6 lapja van. Tudom hogy a lap kiad6sa nem nyeres6ges, a lap nem rokonokkal val6 tal6lkoz6ka. Ezek a tal6lkoz6k onfenntart6, de nem is ez a c6lja. A lapban megjelen6 nem csak kellemes id6tdltdst jelenthetnek a r6gi eml6kek felid6z6s6vel, hanem hasznosak is, ha olyan inform6ci6k cser6lnek gazd6t, melyeket a inform6ci6k - szerintem - jelentos hatdst gyakorolhatnak a telepiil6s jov6j6re is, ha a kdzv6lemdnyt annak 6rdek6ben tudj 6k form6lni. tel epiil6s fej l6d6s6hez 6s lak6inak boldogul6sahoz (Folytatds a 19. oldalon)

21 (Folytatds a 18. oldalr6l) Hercegkuti foldek nagy r6sz6t idegenek mtivelik. Ez eleg indok lehet arra, hogy a helyi onkorminyzat koltsegvet6s6b6l, az adomsnyoz6k 6s Akkor lenne nagyobb a gond, ha a foldek tulaj - Ezt a tenyt 6n nem tartom nagy probl6m6nak. nem utols6 sorban az el6fizet6k p6nz6b6l tartsdk donjoga is idegenek6 lenne. Ha egy tulajdonos fenn a lapot. A leg6rdekesebb rovat szdmomra b6rbe adja a foldj 6t, akkor a berleti szerz6d6stol csal6dfdk bemutatisa, nemcsak a26ft, mert ennek ftigg6en, most vagy id6vel rigy is ddnthet, hogy a osszeillit6saban fekszik a legtdbb 6l6munka, saj6t maga miiveli aa. A r6gi szovetkezetnll a hanem az6rt is mert nagyon sok embert, koztiik nov6nytermeszt6s vesztes6ges volt. Az rijonnan engem is, drdekel a csal6dj6nak az eredete. alakult szovetkezetek egyike sem v6llalkozott Nagyon hasznosnak tartom, hogy a helyi onkorminyzati rendeletek 6s esem6nyek is szerepelnekhogy ismerve a lehet6s6geiket, d6ntdttek igy. sz6nt6foldi nov6nytermesztdsre. Azt gondolom, a lapban. Nem gondolom, hogy csak az 6n dtletem- Kdsziindm, hogy vdlaszolt lapunk kerdiseire. lenne, 6s tudom, hogy ez els6sorban p6nzk6rd6s, dnnek 6s csalddjdnak sok er6t ds egisr;dget de jobba tehetnd a lapol ha jobb min6s6gbenkivdnok! jelenhetn6nek meg a kdpek benne. Mez6Liszl6 - Egy irleie Hercegkriton a s7,6vethel,ethen dolgo- 7.ik. Reagdlna a Hercegkrtti Hirekben az, elmfilt ndh ny sz,imban.fellnzott probldmdkrq amelyeh a s z.ih, et k ezetet dr i nti h? - Sokakat drdeklo k6rd6s, hogy a szovetkezetnek leadott szolo 6ra mikor lesz kifizetve. A szovetkezet nev6ben nem tudok nyilatkozni, hisze nem vagyok megvilasztott tiszts6gviseloj e, ds en a sz6vetkezet r6szdr6l nem vagyok felhatalmazva, hogy ilyen a k6rddsekre vhlaszoljak A sajit nevemben tudom csak mondani, hogy a kifizetes id6pontjat 6n sem ismerem. Szerintem nagyrn6rt6kben fiigg a kifizet6s att6l, hogy a nem A Giitz gyerekek a csaldd szemef6nyei: fizetci borvev6vel szembeni jogi elj6ris hogyan a 6 6ves Martin 6s a 126ves Mit6. alal<ul. A evben a hercegktti szovetkezet telephely6n leadott sz6lo ellen6rt6kdnek kiflzetdserol annyit tudok, hogy a szol6termelokkel szerz6doti vev6k a teljes mennyis6gnek ELOFIZETESI SZELVENY dsszess6gdben tobb mint azt 50 oa-at mfu biztosan Alulirott. kifizettek. Tobb vevo az ltala vis6rolt sz6l6 100 o/o-dt kifizette. A szot6tutaj donosokat 6rzdkenyen drinti, hogy milyen 6tv6telirakon tudj 6k leadni az iltaluk termelterm6st. Tokaj-hegyaljin k6zismert, hogy a legnagyobb szolofetvis6rl6 a Tokaj sz. alatti lakos el6fizetem a Hercegkuti Hirek I(eresked6hiiz, ez6rt dont6 r6hat6sa van a felv6s6r- cimii havonta megjelen6 inform6ci6s lapot..lisi 6rakra. Ha a kisebb sz6l6felv6sirl6 villalkozis 6raival jelent6sen elt6r az aktu6lis piaci Villalom, hogy az el6fizet6si dij at a (f6l 6vre 650 egy 6vre 1300 Ft.) a kiad6nak csekken Araktol, akkor neh6zs6gei tfmadhatnak. Ha alacsonyabb ilrat kin6l a versenytirsaihoz k6pest, vagy k6szp6nzben kifizetem. al<kor nem vagy csak sokkal kevesebb sz6l6tud felvasarolni. Ha magasabbat, akkor kisebb nyereseggef vagy csak vesztes6gesen tudja az trzlelet lebonyolitani. A hercegkriti szovetkezet soha nem olvashat6 al6lir6s volt olyan helyzetben, hogy a felv6sdrlisi 6rak elteritds6t,.biintetlenul" meg tudta volna oldani.

22 KEREKRETI TURISTASZ ALLO A teleplildszabadid6-6s sporlcentrum6ban l6vo Sportoltozo tet6ter6ben l7 ferohellyel virja a pihenni va_eyokat. Kdt 6 6gyas szoba ds egy 5 6gyas szoba van, melyek mind-egyikdbol p6ratlan killtris nyilik a kornyezo hegyekre. Bogricsozni. szalonnat sritni az e c6lra kialakitott helyeken tudnak a turistdk, a kdzeli htis vizri forr6snil (vagy a Koporosi pincesoron) a szomjukat csillapithatj[k (l: eliii bolra) F tlf 6lqszaka, fiit6si id6nyben: Sz{ll{sdij mindk6t turistah6zban: 1000,- 1250,-Ft/elszaka POGANYKUT KULCSOS TURISTAHAZ A Petofi u. 190 sz. alatt talilhat6. Az osszkomfortos dpliletben kdt tigas szoba van, db erneletes aggyal, k6t klilonlll16 vizesblokkal. Jol felszelelt kozos konyhij6ban van hr.it6szekrdny, gazttizhely, nrosogat6, ed6nyek, 6tk6szlet. lalzrnrennyi helyisdgben gizfr-ites van, igy a t6li idoszakban is hasznalhat6 a turistahiz. A fedett terasz alatt elhelyezett asztaloknil lehet 6tkezni, illetve meghitt hangulatot biztosit trirsal96sra, kellernes hus6lesre. A gyepesitett nagy udvar hatso r.eszeben adott a hely a napoziisra, szr.iksdg esetdn akar sdtrak is felverhetok. Kialakitott szalonnasiito hely varja a piknil<ez6st kedvel6ket. (l'eltil iob hru) GYENGE BAJNOKI RAJT Tov6bbinformdci6k 6s sz6llisfo glal6s: Hercegkrit N6met Nemzetis6gi Ktizsdgi 6nkormfnyzat Polgirmesteri Hivatala 3958 Hercegkut Pet6fi u Tel, far: , Kdrjiik kedves olvusdinkat p r o p ag dlj rik is mer 6s eikn ek, ro konaiknak, buritaiknak HERCEGKUT 6NronmANyzlrANAK SZALLASHELYEIT: A HTC KOVETKEZO OT A megyei IIl. oszt{ly Zempl6n csoportj{ban MERK6ZESENEK PROGRAMJA : megl<ezd6d6tt a tavaszid6ny. A HTC csapata Aprilis Hercegkrit - Bodrogolaszi gyeng6n rajtolt. Az elss iit meccsen egy Majus MakkoshoUko- Hercegktit gy6zelem,6s n6gy veres69 a m6rleg. M{jus Hercegkrit Mik6h:iza EREDMENYEK: Marcius 25. Kentzl(j - Mdjus 20. Nagrondg,t -Het'cegktil Hercegk t l-2 IJi 6-2 Aprilis 2. Hercegkrit - Mrtjus Hercegkitt -Tisz,okrrid Ricse 1-2 Ifi 0-2 (nrezd) Aprilis 9. Vajdicska Hercegk t I-6 Ifi 7-0 Aprilis 16. Hercegkrit - Srirazsadriny Aprilis 22. Fiiztr - Hercegktlt 1-3 Ifi l-31-4 ifi 1-8 HAJRA HERCEGKUT!

JEGyz0roNyv. Meehivottak: P6sztor J6zsef bizotts6gi ktiltag Juh6sz LdszI6ne intezmenyv ezet6

JEGyz0roNyv. Meehivottak: P6sztor J6zsef bizotts6gi ktiltag Juh6sz LdszI6ne intezmenyv ezet6 JEGyz0roNyv K6sziilt: Saj6kaza K0zs6gi Onkormrlnyzat k6pvisel6-testiiletenek 2014. jrinius 24. napjin megtartott rendkiviili nyilt til6s6r6l Az iil6s helve: Polgrlrmesteri Hivatal tan6cskoz6terme Jelen

Részletesebben

í Ö í Í Ö í í í Í í Ö Muroryl Krjzsg 7./ onkormrylzata Muroryl Frjldv ri utca ]. Murony Kiizsg onkorm nyzutdnak 2013. vi kiiltsgvetse Fekete Ferenc Zoltn polgrmester: Az e oz testíileti tilsen azrt nem

Részletesebben

K6ny Kiizs6g Onkorminyzata K6pviseld-testiilete 9144 K6ny, Rdk6czi u. 30. Tel.z 961280-140. Szrlm: l-6/2011. JEGYZ6KONYV

K6ny Kiizs6g Onkorminyzata K6pviseld-testiilete 9144 K6ny, Rdk6czi u. 30. Tel.z 961280-140. Szrlm: l-6/2011. JEGYZ6KONYV K6ny Kiizs6g Onkorminyzata K6pviseld-testiilete 9144 K6ny, Rdk6czi u. 30. Tel.z 961280-140. Szrlm: l-6/2011. JEGYZ6KONYV K6sziilt K6ny K

Részletesebben

í Í ú ú í Ó í ú Í Í íí í ű Ü ű Í Ú í í ű Í í í í Í ű ú Í Í ú í ű í í ű ű í í í Ó í í í í í Í Í ű í í Í í í ű í í í í í ú í Í í í í í í í Í ú í XI. vfolyam 2, sztm Plos szertartsok a Pilisben Akik a Dunakanyarbanlnek,vagy

Részletesebben

JEGYZ6KONYV. Dr. Czenke Antal alpolsirmester 6rintetts6get jelent be, kdzli, nem vesz r6szt a szavazilsban.

JEGYZ6KONYV. Dr. Czenke Antal alpolsirmester 6rintetts6get jelent be, kdzli, nem vesz r6szt a szavazilsban. JEGYZ6KONYV K6sziilt: Saj6kazaKdzs6gi Onkorm:inyzatk6pvisel6-testiilet6nek2}l4.jrinius megtartott rendkivtili nyflt til6s6r6l h6 11. napjin Az iil6s helve: A Radvrinszky BelaKulturhriz 6s konyvtar el6ad6terme

Részletesebben

@ 48 / 355-001. MEGHiVO. Fax: 48 / 505-208 Email : kaza.polgarmester@parisat.hu

@ 48 / 355-001. MEGHiVO. Fax: 48 / 505-208 Email : kaza.polgarmester@parisat.hu Ktizs6gi dnkorminyzat PolgSrmester6t6l 372O Saj6kaza, pet6fi u. 2. @ 48 / 355-001 Fax: 48 / 505-208 Email : kaza.polgarmester@parisat.hu MEGHiVO Magyarorszaig helyi tinkorm6nyzatokrol szols 2011. 6vi clxxxx.

Részletesebben

ö ü ö Ö ü í ü ü ü í ö ö ö í ü ö ü ü ú ü ü ö ü ö ü ö í ú í í ü ü ű

ö ü ö Ö ü í ü ü ü í ö ö ö í ü ö ü ü ú ü ü ö ü ö ü ö í ú í í ü ü ű ö Ö ü ö ü ü ü ö ü ö Ö ü í ü ü ü í ö ö ö í ü ö ü ü ú ü ü ö ü ö ü ö í ú í í ü ü ű í ö ű ö ö ö ö ö ü í ű ö ü ü ö ö Ö í ü í É ú Á ö ü ö í ö ü í ö ö ö ö ö ü ü ű ö ö ö ö ö ú í ú ö ü ö ű í ö ü í ű ö í í ö í ű

Részletesebben

Kelet-N6gr6d T6rs6gi Hullad6kgazdilkodrisi Tirsul:is alaku16 iil6s6nek jegyz6kiinyve

Kelet-N6gr6d T6rs6gi Hullad6kgazdilkodrisi Tirsul:is alaku16 iil6s6nek jegyz6kiinyve Kelet-N6gr6d T6rs6gi Hullad6kgazdilkodrisi Tirsul:is alaku16 iil6s6nek jegyz6kiinyve K6sziilt: a Kelet-N6grdd Tdrsdgi Hulladdkgazd6lkod6si T6rsul6s 2011. november 4. napjiln 11 6rakor, a Salg6tarj6n Megyei

Részletesebben

1./ 2016. évi belső ellenőrzési ütemterv jóváhagyása. Előterjesztő: Dr. Bata Ákos jegyző

1./ 2016. évi belső ellenőrzési ütemterv jóváhagyása. Előterjesztő: Dr. Bata Ákos jegyző 1 K É P V I S E L Ő T E S T Ü L E T G A L G A G U T A 27/2015. számú J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: 2015. december 17-én megtartott képviselő-testületi ülésről. Jelen vannak: Agócs Gábor polgármester,

Részletesebben

JEGYzOrcoxvv. Toko daltirr6 Kii zsfig O n korm 6n y zat K6pvis el6 -testiilet6n e k. 2015. februfr ll-ei nyilt iil6s6r6l

JEGYzOrcoxvv. Toko daltirr6 Kii zsfig O n korm 6n y zat K6pvis el6 -testiilet6n e k. 2015. februfr ll-ei nyilt iil6s6r6l JEGYzOrcoxvv Toko daltirr6 Kii zsfig O n korm 6n y zat K6pvis el6 -testiilet6n e k 2015. februfr ll-ei nyilt iil6s6r6l TOKODA[TAR6 Tokodaltf 16 Kiizs6g Onkormfnyzatinzkl(6pvisel6-testiilete 2532Tokodaltitr6,

Részletesebben

ő ú ú Í ő ű ú Í Í Ó Ó Ú Í ú ú ú ú ü ú ú ő ú Í ú Í Í Í ű Í Í ü Í Í ü Í Ü ú ú ű ú ő ú ü ő ú úí ő ú Í Í ő ú ő Í ő ő ü Ú ü Ú ű ü Ú Í Á Ó Í ü ő ő ő Ú Ü Á Í Á Ö Ü Ö Ö Í Í Ó Í Ó Ö ú ű Ó Ó Í ú Á Í Á Ó Á Í ü Í

Részletesebben

É ö Á É É É É Á í ő ö ö ü ő ü ó É ü ö ü ó ú ó ó í ő ó ó ő ú ó É ő ő ó ő ő ő É ö ö í í ő ő ő ő í ő ő ö ö É ü ö ü ő ö í ó í ő ő ő ó ő ő ü ü ü í ó ő É ő ó ő ó ó ő ő í í ő ő ő ő í ő ö ő ő í ó ő ü ö ö í ú ó

Részletesebben

Ó Ó Ö Ö í Á í í í í í Ö í Ö í í í í í Muronv Kijzsa Önkorm nvzata Muronv F ldv ri u. 7. Fekete Ferenc Zoltn polgiirmester: Eloljr ban annyit szeretnk mondani, hogy a mai testtileti tilsre vrjuk a Gyoma-L

Részletesebben

Á Á ö Á Á ü Á Á Ó Í Ó ú ó ó ó ó í Ö ö Ö öü ó ó ö ó í ó Ö ö ó ó ó ó ó ö ó í ó Ö ö í ó ó ó Í Ó ö ó í ó ó ü ú ó ó ö ü í ö í É ú Á Á ö Á ü ü Á Á Á í Ő Ö Ü Ö ü ü ú ü ó ö ú ö ÜÖ í ó ó ú í í Ö ü ö Ö ö ó ó ö ó

Részletesebben

l. Az int1zmdny neve: Szent P6l Akad6mia, roviditett neve: SZPA, OM azonosit6ja: Fr67069.

l. Az int1zmdny neve: Szent P6l Akad6mia, roviditett neve: SZPA, OM azonosit6ja: Fr67069. A Szent P6l Akad6mia Alapft6 okirata (a m6dosit6sokkal egys6ges szerkezetbe foglalva) A Szent P6l Akaddmia (a tov6bbiakban: intdzmdny) alapit6 okirat6t a fels6oktat6sr6l sz6l6, 2005. 6vi CXXXX. torv6ny

Részletesebben

ü ö ö ü ü ű ö ü ü ö ü ö ö ű ü ö ü ö ö ö ö ü ü ö ö ú ü ö ö ü ú ü ö polgrmester: Balla Gvörgv Elmondja, hogy közmeghallgats egy kibvtett kpviseltestületi üls megl aptja, hogy a kpviseltestület egy f igazo

Részletesebben

ö ü ö Ü ű ü ü Á É Ü ö ű Á ö ö Ü Ö ű ISKOLAI HIREK OVODAI HIREK 2ot4. június 6-n vzrval egybekötött ballags volt a Vattai Tündrkert Óvodban. A műsort a Faluhz dsztermben tartottk' Az ünnepsgen Murnyi Zsoltn

Részletesebben

su ERVEar'TT ns nnfix0nesr szenar,yz,at

su ERVEar'TT ns nnfix0nesr szenar,yz,at DEBRECEN MEGYEI JOGU VAROS NEMBT KTSEFBSEcI ONxonncANvze,r 16 pv r s n L6 -rs stt] r.nre su ERVEar'TT ns nnfix0nesr szenar,yz,at Szervezeti 6s miikiid6si szabfilvzat Debrecen Megyei Jogi v6ros Ndmet Kisebbsdgi

Részletesebben

Ó ű ű ű Ó 6. szm/20l3. mjus az a 2,1 milli forint, amelybe a sszobnk megptsekerlt. Bszkk vagyunk an4 hogy intzmnynk ert a hatalmas beruhzlst,,sajt erbl" lmodta, tewezte, pttette s fltnanszirazta meg. A

Részletesebben

Ö Ö É Á Á Á É Í ü PilismarotiHrek2000 aueusaus TjkozÍaÍ a ktilskziitt eltelt idszak legfonte sabb esemnyeiri Mjus 29.i tes riletitilsiinketkveten a legfonto. sabbfeladatvolt, hory a Meryei Tertiletfejlesztsi

Részletesebben

Salg6tarjdn Megyei Jogri V6ros Polgdrmestere

Salg6tarjdn Megyei Jogri V6ros Polgdrmestere Salg6tarjdn Megyei Jogri V6ros Polgdrmestere Szun: 11175-11/2010. Javaslat a salgrl vagyon Kft. iigyvezet6 igazgatfja 2009. 6vi pr6miumfeladatainak 6rt6kel6s6re 6s 2010. 6vi pr6miumfeladatainak kiir:is6ra

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Készült: Úri község Polgármesteri Hivatalában 2011. február 23-án 17.00 órai kezdettel megtartott képviselő-testületi ülésről.

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Készült: Úri község Polgármesteri Hivatalában 2011. február 23-án 17.00 órai kezdettel megtartott képviselő-testületi ülésről. Úri községi Önkormányzat 2244 Úri, Rákóczi u. 31. Tel: (29) 456-008 Tel/fax: 456-524 J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Úri község Polgármesteri Hivatalában 2011. február 23-án 17.00 órai kezdettel megtartott

Részletesebben

PlJRDt MIHÁLY RaMÁN KuLTURÁLts EGYESÜLET Szkhelye: 5665 PUSZTAOTTLAKA Kossuth u.45. ASOCIATIA CULTURALA ROMANA MII{AI PTIRDI E-nail: boc$oreva@t-online.hu Kevermes s Vidke TakarkszÖvetkezet TelJFax: 00-36-66-631704

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V Békéscsaba Megyei Jogú Város Roma Nemzetiségi Önkormányzata 5600 Békéscsaba, Szabadság tér 11-17. Ikt.sz.: I. 327-2/2013. J E G Y Z Ő K Ö N Y V /Tekintettel az ülés hangfelvételen történt rögzítésére,

Részletesebben

ö Ö ő ü ő ö ü ö Ö ő ü ő ó ö ő í ü ü ő ő ó í ő ő ö ő ő ö ö ö ő ü ü í ü ö í őí ő ö í ú ő ü ő ő ü ő ö í ő ö ő ü ő ö í ő ő ó ő ő ő ö ő ő ő ü ő ü ű ö ő ü ő ö í ő ő ő ő ő ö ő ő Ö ő í ó ő ö ő ő ő ü ó ü ű ö ő

Részletesebben

Ö Ö Í í í í í Í í í í Ú í É í í Ö 4. l Y agyonkezelsi megllapods El ad : Fekete Ferenc Zoltnpolgrmester Dr. Baji Mihly jegyzo 5./ Bej elentsek, egyebek 1./ Étkezsitrítsíd.rj meghuttírozdsa Fekete Ferenc

Részletesebben

Ö É É É É Í Ü Ü É Á Ó Ö Ü Ö Ö Ü Ö Í INooror-Ás Kolcsr Imre, a Magyar Geocaching Kzhaszn' Egyeslet kpviseletben a Duna-Ipoly Nemzeti Park Igazgatsg 2IOslilz)IO. sz' levelnek csatolsval a rendelkez rszben

Részletesebben

Jegyzőkönyv. Készült: Bogács Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2011. július 28-án megtartott nyilvános üléséről.

Jegyzőkönyv. Készült: Bogács Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2011. július 28-án megtartott nyilvános üléséről. Jegyzőkönyv Készült: Bogács Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2011. július 28-án megtartott nyilvános üléséről. Jelen voltak: Csendesné Farkas Edit polgármester, Csetneki László, Dr. Képes Ildikó

Részletesebben

MEGHÍVÓ. Kisújszállás Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 24/2012.

MEGHÍVÓ. Kisújszállás Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 24/2012. Kisújszlls Vros Polgrmestere 5310 Kisújszlls, Szabadsg tr 1. sz. : 59/520 240 Fax: 59/321-139 e-mail: polgarmester@kisujszallas.hu honlap: www.kisujszallas.hu MEGHÍVÓ Kisújszlls Vros Önkormnyzatnak Kpviselő-testülete

Részletesebben

J e g y z ő k ö n y v

J e g y z ő k ö n y v J e g y z ő k ö n y v Készült Gomba Község Önkormányzati Képviselő-testületének 2008. november 13-án 15 órai kezdettel megtartott nyilvános üléséről. Jelen voltak: jelenléti ív alapján Üdvözölte az ülésen

Részletesebben

Plotinus Vagyonkezelő Nyilvánosan Működő Részvénytársaság

Plotinus Vagyonkezelő Nyilvánosan Működő Részvénytársaság Plotinus Vagyonkezel Nyilvnosan Működ Rszvnytrsasg Flves jelents 2013H1 (2013 janur 1.- jnius 30.) Kszült: 2013/07/04 Vezetsgi jelents A Plotinus Vagyonkezel Nyrt. jelentsben az els flv folyamatairól s

Részletesebben

ű ú ú ü ö ú Í ú Í ú Ö ö ú ś ź ö ü ů ź ź ź ú ö ú ü ú ę ę ź ü ź ź ź ę ź ú źů ü ú ü ü ü ö ä ę ú ź ź ź ź ö ú ú ę ę ü ö ö ü ü ę ü ö ę ę ú š ń Ę ö ú Ö ü ö ć ú Ö ü ü ę ö ű ę ę ö ź ę ö ę ú Ö ű ö ź ö ö ú Ö ę ú

Részletesebben

í Í ő ó í í ó í í ó ő ó ó ö ö í í Ó í ó ó ó ó ö ö í ö ő ó ó ö ö ö ö Ó í ö ó í í ö í ó ö í ö ő ó ó ó ó ö ő ü ö í Ó ó í í ü Ó ó ó Á Í í í í ó Í Í ú Í ő ő ő ü ó Í ó ú ö í í Á ó ő ő ö ó í ó ö í í ó ö ó ö Ó

Részletesebben

V. ÉVFOLYAM 1. SZÁM 2014. január-február

V. ÉVFOLYAM 1. SZÁM 2014. január-február Pontot TETT-ek az alszerzõdések végére 3. oldal TETT HÍRLAP BÁTASZÉK BÁTAAPÁTI CIKÓ FEKED MÓRÁGY MÕCSÉNY VÉMÉND V. ÉVFOLYAM 1. SZÁM 2014. január-február EZÉRT TET(T)SZIK NEKEM A TELEPÜLÉSEM... Fogalmazásíró

Részletesebben

JEGYZİKÖNYV DUNABOGDÁNY KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELİ-TESTÜLETÉNEK 2014. JANUÁR 15-ÉN MEGTARTOTT ÜLÉSÉRİL

JEGYZİKÖNYV DUNABOGDÁNY KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELİ-TESTÜLETÉNEK 2014. JANUÁR 15-ÉN MEGTARTOTT ÜLÉSÉRİL Dunabogdányi Polgármesteri Hivatal 2023 Dunabogdány, Kossuth L. u. 76. JEGYZİKÖNYV DUNABOGDÁNY KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELİ-TESTÜLETÉNEK 2014. JANUÁR 15-ÉN MEGTARTOTT ÜLÉSÉRİL Jegyzıkönyv Dunabogdány

Részletesebben

A Nemzeti Munkaiigyi Hivatal, mint 6llami szakkepz6si 6s feln6ttkepzesi szerv (a tovdbbiakban:

A Nemzeti Munkaiigyi Hivatal, mint 6llami szakkepz6si 6s feln6ttkepzesi szerv (a tovdbbiakban: Szak- 6s Feln6ttk6pz si lgazgat6sig Kepz6si F6osztSly Iktat6sz6m: /$ ly- f, I zots-ssst Ugyintdzl: Sarkadin6 Bar6th Emese Telefonsz6m : 06-U 433-17 58 T6rgy: Miskolci Egyetem feln6ttk6pz6si tev6kenys6g

Részletesebben

xvul. vroryau5. szu 200E. jnri,lls A szrny tnegn(ítt, rcsen Il a jszek, Csak lom uolt a szp dikuilg, S mint a.fecske alkonyati szlben, nenr smen''e neveltek. oktattak. Kezde- Ez rnind kellett ahltoz, hogy

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V 1/47 J E G Y Z Ő K Ö N Y V Kszült: Kisújszlls Vros Önkormnyzati Kpviselő-testületnek 2012. december 18-n (kedden), 16.00 órai kezdettel tartott közmeghallgatsról. Az üls helye: Vroshza Gal Klmn terme (emelet

Részletesebben

EgE[Thazi. Ujra dnkorrndny z atot zs dlas ztunk. Vl. 6vfolyam 3. szdm. 2002. augusztus - okt6ber

EgE[Thazi. Ujra dnkorrndny z atot zs dlas ztunk. Vl. 6vfolyam 3. szdm. 2002. augusztus - okt6ber EgE[Thazi I Vl. 6vfolyam 3. szdm 2002. augusztus - okt6ber Ujra dnkorrndny z atot zs dlas ztunk Kcizs6giink vilaszt6polgirai is 6lhemek, s rem6liiik 6lnek is azon jogukkal, hogy fiabb n6gy 6vre kcizs6gi

Részletesebben

J E G Y Z İ K Ö N Y V

J E G Y Z İ K Ö N Y V 1 J E G Y Z İ K Ö N Y V Készült: 2011. február 15-én 18.00 órakor megtartott nyilvános testületi ülésérıl. Az ülés helye: : Községháza (Bakonykúti, Szabadság u. 41.) Jelen vannak: Marics József Kasza Jánosné

Részletesebben

J e g y z ı k ö n y v

J e g y z ı k ö n y v J e g y z ı k ö n y v Készült: Kenderes Város Önkormányzati Képviselı-testületének 2009. július 30-án 14 órakor tartott rendes, nyílt ülésérıl. Az ülés helye: Városháza tanácskozóterme Jelen vannak: Bogdán

Részletesebben

ú ő ú éľ é ú ľ é ő ü ú é é é é ő ő é őł é ł é ź ź é é ť ó é é ő é é őł ü ú ź ó é ő ú é é ű ű é ú ő ľ ó ó ó é ú ć ó é ő ó ó ő ú Ż é é ű ľ ű é ú ö ö é é ó ö ű é ú ó é ő ó ó ľ ú éľ é ű ű é ú ö ľ ó ť ű é ú

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V Polgármesteri Hivatal 9082 Nyúl, Kossuth L. u. 46. Szám: 184-15/2012. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: 2012. december 11-én megtartott rendkívüli nyílt üléséről. Jelen vannak: polgármester Raff János alpolgármester

Részletesebben

Ö Í Ö í í í Ö Ü í í ktildtek egy rszletesebbet, azonban maradktalanul ez Sem megfelel brjuttatst, de sajnos az ennyl mivel van id sebb, s rgen itt dolgo letkort l, s szolg ati id t l fiigg, ezenvltoztatni

Részletesebben

nrr/jeilktlt U{{,s@3s A NAGYBOJT FEBRUARI 4 U,i;/qo 7kl''rfrrt6rr 14&4ap alnatuil,il

nrr/jeilktlt U{{,s@3s A NAGYBOJT FEBRUARI 4 U,i;/qo 7kl''rfrrt6rr 14&4ap alnatuil,il A o-, nrr/jeilktlt, i----i---- HERCEGKUTKOZSEG i Ara I nnonrufcl6s LApJA I 120 Ft I 2006. tebru6r, 7, 6vlblyam, 2. sz6m U{{,s@3s to A NAGYBOJT Az Egyhfu nagy iinnepkdreinek, a kar6csonynakezzel egyitt

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Készült: Egercsehi Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2007. december 18-án 15 00 órakor tartott ülésén, a hivatalban

JEGYZŐKÖNYV. Készült: Egercsehi Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2007. december 18-án 15 00 órakor tartott ülésén, a hivatalban JEGYZŐKÖNYV Készült: Egercsehi Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2007. december 18-án 15 00 órakor tartott ülésén, a hivatalban Határozatok száma és tárgya: 115/2007. (XII. 18.) Jegyző írásbeli

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Dr. Molnár Ibolya megyei aljegyző, Farkas Boglárka költségvetési ügyintéző, Dégi-Deme Rita testületi ügyek referense, jegyzőkönyvvezető.

JEGYZŐKÖNYV. Dr. Molnár Ibolya megyei aljegyző, Farkas Boglárka költségvetési ügyintéző, Dégi-Deme Rita testületi ügyek referense, jegyzőkönyvvezető. Szám:12/3-8/2011. JEGYZŐKÖNYV Készült: A Veszprém Megyei Cigány Kisebbségi Önkormányzat 2011. február 9-én 10:05 órai kezdettel a Megyeháza Képviselő irodájában megtartott nyilvános üléséről. Jelen voltak:

Részletesebben

1. Melléklet. 2. Melléklet. Interjú D.-vel. Dobbantó Rap G. D. & B. A. Zs. Geri a nagy parker, Azt hiszi, hogy ő a Marveles Peter Parker

1. Melléklet. 2. Melléklet. Interjú D.-vel. Dobbantó Rap G. D. & B. A. Zs. Geri a nagy parker, Azt hiszi, hogy ő a Marveles Peter Parker 194 1. Melléklet Dobbantó Rap G. D. & B. A. Zs. Ez itt a Dobbantó! Was is das? Ez nem gáz! Kriszbá az osztályfőnökünk Vele cool az egyéni fejlődési tervünk Edit nénit se felejtsük el hozzá fordulunk, ha

Részletesebben

Ö Í Ö Ö Ö Fekete Ferenc Zoltn polqrmester: Szeretnm tjkoztatni a tisztelt jelenlv ket Murony Kozsg Önkormtnyzatnak mirlt vi gazdlkodsr l. A tewezett bevtel l58.454. 000 Ft volt, ezzel szemben a val s bevtel

Részletesebben

ü ü ü ü Ö ü ü ü ü ü ü ű ü ü ü ü ü ü ü ü ű ü ű ü ü ü Ő ü ű ü ű 1997.NOVEMBER 21. 2. OLDAL ruocatottjaink! A Kiskundorozsmrt Alaptvny Kuratriuma f. v november 5-i ii snelbrlta a berke. zett pa yzatokat s

Részletesebben

ffitw sikeress6 Debrecent! Tegytik egytitt Bringing it all together Gazdasdgi 6s m6rnciki pozici6k pslyakezd6t6l a vezet6i szintig I Debrecenben

ffitw sikeress6 Debrecent! Tegytik egytitt Bringing it all together Gazdasdgi 6s m6rnciki pozici6k pslyakezd6t6l a vezet6i szintig I Debrecenben ffitw Bringing it all together Tegytik egytitt sikeress6 Debrecent! Gazdasdgi 6s m6rnciki pozici6k pslyakezd6t6l a vezet6i szintig I Debrecenben A BT Global Services a vil6g egyik legnagyobb 6s legsikeresebb

Részletesebben

Kiizs6gi Onkorm6nyzat Pol96rmester6t6l 372O Saj6kaza, Pet6fi u. 2. Fax: 48 / 505-208 rmester@parisat.hu. MEGniv6. Hivatal tan6cskoz6terme

Kiizs6gi Onkorm6nyzat Pol96rmester6t6l 372O Saj6kaza, Pet6fi u. 2. Fax: 48 / 505-208 rmester@parisat.hu. MEGniv6. Hivatal tan6cskoz6terme Kiizs6gi Onkorm6nyzat Pol96rmester6t6l 372O Saj6kaza, Pet6fi u. 2. a 48 / 3ss -0o1 Fax: 48 / 505-208 rmester@parisat.hu MEGniv6 Magyarorsz5g helyi sz6l5 2011. evi CDCfiIX. torv6nyben biztosittott jogkordmben

Részletesebben

Plotinus Vagyonkezelő Nyilvánosan Működő Részvénytársaság

Plotinus Vagyonkezelő Nyilvánosan Működő Részvénytársaság Plotinus Vagyonkezelő Nyilvnosan Működő Rszvnytrsasg Flves jelents 2012 Q1-Q2 (2012 janur 1.-jnius 30.) Kszült: 2012/07/05 Vezetősgi jelents A Plotinus Vagyonkezelő Nyrt. jelentsben az első flv folyamatairól

Részletesebben

rprimeaudit kdnyvv izsgf l6, ad6taniicsad6 ds pdnzugy i korlitolt felel6ssdgri t6rsasiig Fii ggetlen kiinywizsg6l6i j elent6s A Miskolc Holding Onkorminyzati Vagronkezel6 Zflrtkiirffen Miiktid6 Reszv6ny&irsasig

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Készült: Molnári Községi Önkormányzat Képviselőtestülete 2010. szeptember 8-án 18. 00 órakor megtartott nyílt üléséről.

JEGYZŐKÖNYV. Készült: Molnári Községi Önkormányzat Képviselőtestülete 2010. szeptember 8-án 18. 00 órakor megtartott nyílt üléséről. JEGYZŐKÖNYV Készült: Molnári Községi Önkormányzat Képviselőtestülete 2010. szeptember 8-án 18. 00 órakor megtartott nyílt üléséről. Jelen vannak: Vuk István polgármester Glogovecz Lászlóné alpolgármester

Részletesebben

2011.június XXI. évfolyam 6.szám BAJÓTI LAKODALMAS A BAJÓ TI Ö NKO RM ÁNYZAT LAPJA. Bajóti Kisbíró

2011.június XXI. évfolyam 6.szám BAJÓTI LAKODALMAS A BAJÓ TI Ö NKO RM ÁNYZAT LAPJA. Bajóti Kisbíró 1 Bajóti Kisbíró A BAJÓ TI Ö NKO RM ÁNYZAT LAPJA 2011.június XXI. évfolyam 6.szám BAJÓTI LAKODALMAS A vőfély elbúcsúztatja a menyasszonyt és a vőlegényt szüleitől,testvéreitől, barátaitól, Lakodalmas menet

Részletesebben

JEGYZİKÖNYV a képviselı-testület 2010. július 7-én megtartott ülésérıl

JEGYZİKÖNYV a képviselı-testület 2010. július 7-én megtartott ülésérıl SZANK KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELİ-TESTÜLETE 12/1/2010. JEGYZİKÖNYV a képviselı-testület 2010. július 7-én megtartott ülésérıl Határozatok száma: 42-55. Rendelet száma: 12. TARTALOMJEGYZÉK HATÁROZATOK:

Részletesebben

Salg6tarjin Megyei Jogri Vriros Polgi{rmestere

Salg6tarjin Megyei Jogri Vriros Polgi{rmestere Salg6tarjin Megyei Jogri Vriros Polgi{rmestere Sz6m: 15001/2013. Javaslat a Safg6 Vagyon Kft. iig5,vezet6 igazgat6ja 2012. 6vi pr6miumfeladatainak 6rt6kel6s6re 6s 2013. 6Ni pr6miumfeladatainakiir6s6ra

Részletesebben

Dunabogdány Község Polgármesteri Hivatala 2023 Dunabogdány, Kossuth L. u. 76.

Dunabogdány Község Polgármesteri Hivatala 2023 Dunabogdány, Kossuth L. u. 76. Dunabogdány Község Polgármesteri Hivatala 2023 Dunabogdány, Kossuth L. u. 76. JEGYZİKÖNYV DUNABOGDÁNY KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELİ-TESTÜLETÉNEK 2012. ÁPRILIS 2-ÁN MEGTARTOTT ÜLÉSÉRİL Jegyzıkönyv Dunabogdány

Részletesebben

. az lntlzet szakembereinek tudom6nyos tev6kenys6g6nek 6s kutatrisanak el6segit6se Az Alapitvany k<izhasznri tev6kenys6ge:

. az lntlzet szakembereinek tudom6nyos tev6kenys6g6nek 6s kutatrisanak el6segit6se Az Alapitvany k<izhasznri tev6kenys6ge: 1 ALAPIT6 OKIRAT (A m6dositasokkal 46lt bettivel szedve- egys6ges szerkezetben) a Heim P61 Gyermekk6rh6z- Rendeldint6zet (1089 Budapest, VIII., Ull6i ft 86.) jelen alapit6 okirattal lfitrehozza a HEIM

Részletesebben

J e g y z ı k ö n y v

J e g y z ı k ö n y v Sárospatak Város Önkormányzat Képviselı-testülete 3950 Sárospatak, Kossuth u. 44. Tel.: 47/513-250 Fax: 47/311-404 E-mail: sarospatak@sarospatak.hu 5995-4/2012. J e g y z ı k ö n y v Készült: Sárospatak

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS. a Baranya Megyei Önkormányzat Közgyűlésének Gazdasági és Foglalkoztatási Bizottsága 2010. április 14-i ülésére

ELŐTERJESZTÉS. a Baranya Megyei Önkormányzat Közgyűlésének Gazdasági és Foglalkoztatási Bizottsága 2010. április 14-i ülésére Baranya Megyei Önkormnyzat Közgyűlse Gazdasgi s Foglalkoztatsi Bizottsgnak Elnöke Szm: 19-3/2010 Mellklet: 1 db ELŐTERJESZTÉS a Baranya Megyei Önkormnyzat Közgyűlsnek Gazdasgi s Foglalkoztatsi Bizottsga

Részletesebben

Ő Ö É ü ü É ö é Ö é ő ü é é ó í ü é é ő ö ő ó é é ő É Á é ő Á Á í ó é ő ó é ö ó ö ó í ö ó é ű ö é é Á ö É ő ő ő ö ö í ü é ü é é ő ö Ü ő í ü é ü é ő ő é é ő ü ú Ü é ó ö ő ő ö ö ü Ö ő é é ü é ö ö ö ő é é

Részletesebben

TATÁRSZENTGYÖRGY KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK NYÍLT ÜLÉSÉRŐL KÉSZÜLT JEGYZŐKÖNYV 2012. JÚLIUS 30.

TATÁRSZENTGYÖRGY KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK NYÍLT ÜLÉSÉRŐL KÉSZÜLT JEGYZŐKÖNYV 2012. JÚLIUS 30. TATÁRSZENTGYÖRGY KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK NYÍLT ÜLÉSÉRŐL KÉSZÜLT JEGYZŐKÖNYV 2012. JÚLIUS 30. 1 Jegyzőkönyv Készült: Tatárszentgyörgy Község Képviselő-testületének 2012. július 30-án

Részletesebben

Ú ú ű ű ú ű ű ű ű ű ű ű ú ű ú ú Ö Ü Ö Ü Ü Ü Ü Ü Ú ú ű ű ű Ö ú ű ú ú ú ú ú ű ú Ó ű ű ú ú ú ptirnaúrtrgtg[ rei KBRBszrBls Gyrgyicze Mrk Rbert Gyorgyicze Rbert s Szűcs Aranka kisfia 1998. december 24. Szcsi

Részletesebben

INTER REAL AT]DIT K6NyvuzscAr,o ES GAZDASAcT uxacs.q,n6 znr. 44OO NYIREGYHAZA, BERCSE}.IYI ft 3. Tel./Fax: 4213-052, 42/ 422-088 E-mail: interreal@chello.hu rtrccnrr,nn r0lqtrvvtzscat,6r JEr,nNrEs A Nyiregyhizi

Részletesebben

J e g y z ő k ö n y v

J e g y z ő k ö n y v J e g y z ő k ö n y v Készült: Rudabánya Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2012. október 26-án, du. 14,00 órai kezdettel megtartott nyílt üléséről. Jelen vannak: Szobota Lajos polgármester, Veres

Részletesebben

SZOLGA VAGY FIÚ? Lekció: Lk 15,11-24

SZOLGA VAGY FIÚ? Lekció: Lk 15,11-24 Pasarét, 2012. július 1. (vasárnap) PASARÉTI PRÉDIKÁCIÓK Horváth Géza SZOLGA VAGY FIÚ? Lekció: Lk 15,11-24 Alapige: Galata 4,4-7 De amikor eljött az idő teljessége, Isten elküldte Fiát, aki asszonytól

Részletesebben

10/2015. sz. jegyzőkönyv

10/2015. sz. jegyzőkönyv 10/2015. sz. jegyzőkönyv Készült: az Alsózsolcai Közösségi Ház és Könyvtárban megtartott munkaterv szerinti képviselő-testületi ülésről, mely 2015. május 28-án 17 óra 00 perckor kezdődött. Jelen vannak:

Részletesebben

6. sz. JEGYZŐKÖNYV RENDELETEK MUTATÓJA

6. sz. JEGYZŐKÖNYV RENDELETEK MUTATÓJA 6. sz. JEGYZŐKÖNYV Készült: Tiszagyenda Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. május 15. napján megtartott soros testületi ülésének jegyzőkönyvéből RENDELETEK MUTATÓJA 5/2014. (V.15.) számú

Részletesebben

Ö ú ú ú ú ú ú Ö ú ú ú Ó ú ú É ú ú ú ú ú ú ú ú ú ú Ö ú ú Ö Ú Ú Ó Ó É Ő Ó É ú ú Ó É É ú ú ú ú ú ú ú É ú ú ú ú ú ú ú ú ú É ú ú Ó É ú É ú Ö Ö ú ú Ö ú ú ú ú ú Ö É É É ú ú ú ú ú ú ú ú ú ú ú Ó ú ú Ü ú Ü ú Ö Ű

Részletesebben

MARKOTABÖDÖGE KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATI KÉPVISELŐ-TESTÜLETE JEGYZŐKÖNYV

MARKOTABÖDÖGE KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATI KÉPVISELŐ-TESTÜLETE JEGYZŐKÖNYV MARKOTABÖDÖGE KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATI KÉPVISELŐ-TESTÜLETE JEGYZŐKÖNYV Készült Markotabödöge Község Önkormányzati képviselő-testületének 2010. január 14-én a markotabödögei Polgármesteri Hivatalban 17.00 órától

Részletesebben

Szeretet volt minden kincsünk

Szeretet volt minden kincsünk Szeretet volt minden kincsünk Azt mondják, mindenkinek meg van írva a sorskönyvében az élete. Mindenkinek ki van jelölve z út, mint a kerti ösvény, szélekkel, jelekkel, hogy ne lehessen letérni róla. Van

Részletesebben

SAJÓBÁBONY VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISEL-TESTÜLET. 2011. június 28. napján megtartott rendes ülésének J E G Y Z K Ö N Y V E

SAJÓBÁBONY VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISEL-TESTÜLET. 2011. június 28. napján megtartott rendes ülésének J E G Y Z K Ö N Y V E SAJÓBÁBONY VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISEL-TESTÜLET 2011. június 28. napján megtartott rendes ülésének J E G Y Z K Ö N Y V E RENDELET száma 10/2011.(VI.29.)önkormányzati rendelet 11/2011.(VI.29.)önkormányzati

Részletesebben

É í ö ú ü í ó ú í ó ó ü ó ó í ó ö ö Á ü ó í ü ó ö ü ó ú ű ö ö ó ú Á ö ú í ú ú ü ö í ü Á í ö í Íó ö ö ó ö ü í Ö ö ú í Ü ö Í í í ö ú ú ú ü ö ö Á í ó í í ö ö ü ö VERESEGYH^ZKISTÉRSÉG onkormányzareinak rosgcérú

Részletesebben

Kerclem edallap. ii-ii}' Qt i-'; Szervezet adatai. SAVARIA REHAB-TEAM Szoci6lis Szolg6ltat6 6s Fog lalkoztat6si Kiemelkedoen KdzhasznI Nonprofit Kft.

Kerclem edallap. ii-ii}' Qt i-'; Szervezet adatai. SAVARIA REHAB-TEAM Szoci6lis Szolg6ltat6 6s Fog lalkoztat6si Kiemelkedoen KdzhasznI Nonprofit Kft. Szombathely' flegyei logii Viros Polg6rntesie ri H!vatala i:l-i!r'ii,; I. ii-ii}' Qt i-'; 201[-0s- 0? Erkeztet6 sorszam: '',),, )k 1?f_ " u Kerclem edallap Szervezet adatai Szeruezet neve: SAVARIA REHAB-TEAM

Részletesebben

Győrzámoly Községi Önkormányzat

Győrzámoly Községi Önkormányzat Győrzámoly Községi Önkormányzat JEGYZŐKÖNYV A KÉPVISELŐ-TESTÜLET NYILVÁNOS ÜLÉSÉRŐL Készült: 2014. december 2. napján a 16.15 órakor kezdődő ülésen Helye: Győrzámoly Község Önkormányzat Hivatalának tanácsterme

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V 1/383 J E G Y Z Ő K Ö N Y V Kszült: Kisújszlls Vros Önkormnyzat Kpviselő-testületnek 2009. mjus 26-n, 13.00 órai kezdettel tartott soron következő, nyilvnos ülsről. Az üls helye: Vroshza Gal Klmn terme

Részletesebben

J e g y z ő k ö n y v

J e g y z ő k ö n y v Szám: 2-2/2014. F E R T Ő H O M O K K Ö Z S É G Ö N K O R M Á N Y Z A T A 9492 FERTŐHOMOK, AKÁC U. 44., TEL.: 99/540-054 FAX: 99/540-055 INTERNET: www.fertohomok.hu E-MAIL: fertohomok@fertohomok.hu J e

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Kesztölc község Képviselő-testületének. 2015. május 27-i. képviselő-testületi üléséről

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Kesztölc község Képviselő-testületének. 2015. május 27-i. képviselő-testületi üléséről J E G Y Z Ő K Ö N Y V Kesztölc község Képviselő-testületének 2015. május 27-i képviselő-testületi üléséről Készült: Kesztölc község Képviselő-testületének ülésén 2015. május 27-én. Az ülés kezdésének időpontja:

Részletesebben

JEGY2,6KONYV. SzigetvS r Vr{ ros O n ko rm 6 ny zati K6pviseldtestii lete 2011. janu6r 20-i til6s6r6l

JEGY2,6KONYV. SzigetvS r Vr{ ros O n ko rm 6 ny zati K6pviseldtestii lete 2011. janu6r 20-i til6s6r6l JEGY2,6KONYV SzigetvS r Vr{ ros O n ko rm 6 ny zati K6pviseldtestii lete 2011. janu6r 20-i til6s6r6l Az iil6s ideie:2011. janu6r 20. (csi.itortdk) 13.00 ora Az iil6s helye: Yhroshhza Diszterme Jelen vannak:

Részletesebben

Csörög Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2010. november 17. napján 14 órától megtartott üléséről. Művelődési Ház 2135 Csörög, Arany J. u. 53.

Csörög Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2010. november 17. napján 14 órától megtartott üléséről. Művelődési Ház 2135 Csörög, Arany J. u. 53. J E G Y ZŐKÖNYV Csörög Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2010. november 17. napján 14 órától megtartott üléséről Helyszín: Művelődési Ház 2135 Csörög, Arany J. u. 53. Jelen vannak: Dr. Császár

Részletesebben

Keszthely Város Önkormányzata Képviselő-testülete 2013. február 14-én (csütörtök) 10.06 órai kezdettel megtartott soron kívüli nyílt üléséről.

Keszthely Város Önkormányzata Képviselő-testülete 2013. február 14-én (csütörtök) 10.06 órai kezdettel megtartott soron kívüli nyílt üléséről. Szám: 1/1-40/2013. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Keszthely Város Önkormányzata Képviselő-testülete 2013. február 14-én (csütörtök) 10.06 órai kezdettel megtartott soron kívüli nyílt üléséről. Az ülés

Részletesebben

ö ő ü Í ü ö ő ü Ö ó ö í ő ó ő ó ó ö ő ü ö í ü őö ó ú ó ö ó ő ü ö Ö ő ü ú ó ő ü í ú ó ö ő ü ó ö ő ő ő í ó ő ö Ö ő ü ó ó ö ő ü ú ö ú ó í ó ö Ö ő ü ö ü ő ü ö ő ö ő ü ü í ó ő ő ó ő ó ő ó ő í ó ó ő ú ú ö ö

Részletesebben

Plotinus Vagyonkezelő Nyilvánosan Működő Részvénytársaság

Plotinus Vagyonkezelő Nyilvánosan Működő Részvénytársaság Plotinus Vagyonkezelő Nyilvnosan Működő Rszvnytrsasg Negyedves jelents: 2011 negyedik negyedv s 2011 Q1-Q4 (2011 janur 1.-december 31.) Kszült: 2012/01/06 Vezetősgi jelents A Plotinus Vagyonkezelő Nyrt.

Részletesebben

Nagy András polgármester Köszöntötte a megjelenteket. Az ülés napirendjének a meghívó szerinti napirend elfogadását javasolta.

Nagy András polgármester Köszöntötte a megjelenteket. Az ülés napirendjének a meghívó szerinti napirend elfogadását javasolta. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Jászszentlászló Községi Önkormányzat Képviselő-testületeinek, 2013. augusztus 26-án 14 30 órai kezdettel megtartott képviselő-testületi üléséről. Ülés helye: Jászszentlászló

Részletesebben

J e g y z ő k ö n y v

J e g y z ő k ö n y v Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Önkormányzat Közgyűlésétől, Miskolc II-527-9/2010. J e g y z ő k ö n y v Készült: a Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Közgyűlés 2010. december 16. napján tartott üléséről. Az ülés

Részletesebben

JEGYZ6K6NYV. A k6pvisel6-testiilet 6 igen, I f6 nem szavazott szavazattal Dr. Czenke Antal telepiil6si k6pviselot jegyzokonyv hitelesitonek kijeloli.

JEGYZ6K6NYV. A k6pvisel6-testiilet 6 igen, I f6 nem szavazott szavazattal Dr. Czenke Antal telepiil6si k6pviselot jegyzokonyv hitelesitonek kijeloli. JEGYZ6K6NYV K6sziilt: Saj6kaza Kozs6gi Onkorm6nyzat kepviselo-testtilet6nek 2015. febru5r h6 26. h6 napj6n megtartott nyilt i.il6s6rol Az iil6s helve: Polgarmesferi Hivatal Tan6cskoz6 terme Jelen vannak:

Részletesebben

J e g y z ı k ö n y v

J e g y z ı k ö n y v Sárospatak Város Önkormányzat Képviselı-testülete 3950 Sárospatak, Kossuth u. 44. Tel.: 47/513-250 Fax: 47/311-404 E-mail: sarospatak@sarospatak.hu 13.236-2/2011. J e g y z ı k ö n y v Készült: Sárospatak

Részletesebben

nrrfjililkttt U{fl-se3s

nrrfjililkttt U{fl-se3s 94 e^ n li I nrrfjililkttt II uancncrurx6zsfc Te"uI mronvj.crds r,apja 120 Ft I 2006. mtrcius, 7. 6vfolyam, 3. szrim U{fl-se3s Tisztelt Vilaszt6polgirok! Kiizgyiil6st tartott Hercegkfton a B- A-Z A Magyar

Részletesebben

- k6pvis.el6-testlilet tagjai minden napirendi ponthoz - T6th Abel jegyz5 - Bundzik Attila bizotts5gi ktiltag Pdsztor J6zsef bizotts6gi k[iltag

- k6pvis.el6-testlilet tagjai minden napirendi ponthoz - T6th Abel jegyz5 - Bundzik Attila bizotts5gi ktiltag Pdsztor J6zsef bizotts6gi k[iltag Kiizs6gi Onkormdnyzat Polgdrmester6t6l 3720 Saj 6ka za, P et6fr u. 2. a 48 / 355-001 Fax: 48 / 505-208 Email: kaza.polgarmester@parisat.hu MEGHiVO Magyarorszdg helyi onkorm5nyzatokr6l sz6l6 2011.6vi 189.

Részletesebben

Juhász Gyula: Húsvétra

Juhász Gyula: Húsvétra Röjtökmuzsaj Önkormányzatának lapja IX. évfolyam 1. szám 2016. március Juhász Gyula: Húsvétra Köszönt e vers, te váltig visszatérő Föltámadás a földi tájakon, Mezők smaragdja, nap tüzében égő, Te zsendülő

Részletesebben

Í Í Í Í Í Í Í ü ö ü ö ü ö ö ü ö ü ú Pilismarti Hrek 2003. augusztus A nyri szabadsgolsokellenreaz önkorrrrinyzat intaúnyeibensa Polgrmesteri Hivatalban,Jrem llt Ínegaz let''. Nevelsi- s oltatrsi intzmnyeink

Részletesebben

Zsolt 1,1-3 A boldogság titka

Zsolt 1,1-3 A boldogság titka Zsolt 1,1-3 A boldogság titka Boldog ember az, aki nem jár a bűnösök tanácsa szerint, nem áll a vétkesek útjára, és nem ül a csúfolódók székére, hanem az Úr törvényében gyönyörködik, és az Ő törvényéről

Részletesebben

IX. olvaml. szm Minden kedves olvasnknak BoLDoG Ú.rnvnr, frvszlzadot, nvnznndnt kvnunk bkbeno egeszsgben, megrtsben szeretetben! 2ooo.Ianlrr Nagy Lszl ADJON AZ ISTEN Adjon az Isten szerencst. szerelmet'forr

Részletesebben

Biztons{gi adatlap Készült a 453/2010/EU Bizotts{gi rendelettel módosított 1907/2006/EK rendeletnek megfelelően. Ki{llítva: 2013.06.17.

Biztons{gi adatlap Készült a 453/2010/EU Bizotts{gi rendelettel módosított 1907/2006/EK rendeletnek megfelelően. Ki{llítva: 2013.06.17. Biztons{gi adatlap Készült a 453/2010/EU Bizotts{gi rendelettel módosított 1907/2006/EK rendeletnek megfelelően. Ki{llítva: 2013.06.17. 1. verzió Arrixaca padlótisztító Zöld szappan 1 l 1. SZAKASZ: Az

Részletesebben

X\l vfol-vam 3' szm, 2005. ]K

Részletesebben

Orosz Ferenc alpolgármester. Tanácskozási joggal meghívottak : Szarka Tamás jegyző Reinecker Norbert pályázatíró

Orosz Ferenc alpolgármester. Tanácskozási joggal meghívottak : Szarka Tamás jegyző Reinecker Norbert pályázatíró ARNÓT KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATI KÉPVISELŐ-TESTÜLETE Arnót, Petőfi S.u.l20. Tel: 46/ 500-740 fax: 46/500-749 e-mail : arnot@arnot.hu Szám: 10/2015 J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Arnót község Önkormányzati Képviselő-testületének

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: 2011. november 28-án Jászboldogháza Önkormányzati Képviselőtestületének soros ülésén 15.00 órakor, a Községháza tanácskozó termében. Jelen vannak: Darók Sándor, Gerhát Károly,

Részletesebben

JEGYZİKÖNYV. Szentesné Szekér Piroska képviselı. Szászné Boros Krisztina irodavezetı. Csöröncsics Zoltán

JEGYZİKÖNYV. Szentesné Szekér Piroska képviselı. Szászné Boros Krisztina irodavezetı. Csöröncsics Zoltán 1 JEGYZİKÖNYV Készült: Balatonlelle Város Képviselı-testületének 2012. október 25-i rendes ülésérıl, melyet a Polgármesteri Hivatal dísztermében tartottak. Jelen vannak: Kenéz István polgármester Somogyvári

Részletesebben