ÖSSZEFOGLALÓ A KÖZÉPSZINTŰ VIZSGÁKON HASZNÁLHATÓ SEGÉDESZKÖZÖKRŐL

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "ÖSSZEFOGLALÓ A KÖZÉPSZINTŰ VIZSGÁKON HASZNÁLHATÓ SEGÉDESZKÖZÖKRŐL"

Átírás

1 1 ÖSSZEFOGLALÓ A KÖZÉPSZINTŰ VIZSGÁKON HASZNÁLHATÓ SEGÉDESZKÖZÖKRŐL V í í! s" s" gyakorlati M#$%#& '%()* +, -&./#).0 DEFGHEFIJE Ti&;+'()(0 É)O -/($(' '%()* biztosítja: *-v,$#9,.:.&;.'<+'; = szótár ass" s! í!k függvénytáblázat (egyidejűleg akár többféle is) és szöveges adatok tárolására és körző, vonalzó, szögmérő biztosítja *-v,$#9,.:.&;.'<+'; )($#)>mm N :+)/>'% helyesírási szótár ass" s! í!k középiskolai történelmi atlasz biztosítja: CD-)(B>;,vL l# PPPQ &+,v?(vr S#)).;;,vi*($ ass" s! í!k nyomtatott szótár (csak a IV. U'$.) 9+)'%()*- 9-*-)-v>9-L WXYZ[ X\G[] f()g$%- &('/+,v(;- -,0(&(;(< biztosítja: CD-)(B>;,vL l# PPPQ &+,v?(vr S#)).;;,vi*($ ^ _`bcds" s! í!k '%.0;#;.;;,vL;>& l9,#< # PeQ ass" s! í!: körző, vonalzó, íróeszköz rit[ieiuhgwgf Hit Gyülekezete f-.)l$-# x-$>'% <-,(mm,+$- '+:-,0(&(; ass" s! í!k szöveges adatok tárolására és megjelenítésére nem alkalmas zsebszámológép *-v,$>; :&.B(<;0j'<>*#) <()) biztosítja: -&./#)0-,vi*($$%AB;(0+'%C <i;(; *#$% # feladatok kidolgozásával összefüggő más nyomtatott ismerethordozó (pl. internetes oldal nyomtatott változata, egynyelvű szótár, művelődéstörténeti térkép, képzőművészeti album) a tételnek megfelelő részlete ass" s! í!k függvénytáblázat (egyidejűleg akár többféle is), szöveges adatok tárolására és '(0 #)<#)0#, v,(m,v>0.)l$+:c körző, vonalzó, szögmérő biztosítja: <iv+:-,<.)#- ;i&;+'()0- #;)#,v '%()*A ni)/&#bv- +, ;i&;+'()0- #;)#,vc *#)#0-'; '-'9,,($+/(,v<iv biztosítja: Távcső, tájoló, iránytű,1: &(;#&>'%h ;j&-,;#;+&<+:c <ivh;- $+:B>&0A*(<m(' rendszeresített elsősegélycsomag, a tanult szabálysértési és bűncselekményi tényállásokat tartalmazó jogszabály vagy azok kivonata (a Szabálysértésről szóló évi LXIX. tv., továbbá a Büntető törvényköny*&o),vl)l kopqq +*- PeQ ;*QC *#$% (v(<'(< # ;#'j);,v#m>)%,+&;+,- +, bűncselekményi tényállásokat tartalmazó jogszabálykivonat). Rendfokozati jelzéseket, rendszámtáblákat és államjelzéseket bemutató képek, tablók. Nyomrögzítő eszközök, rendészeti technikai eszközök (könnygázszóró palack, rendőrbot, bilincs), vagy ezek hiányában az eszközök képei is felhasználhatók biztosítja: Biblia (Károli); Bibliai Atlasz (Aharoni- Avi Yonah) biztosítja: Állat és Növényismeret c. könyv vagy ezzel egyenértékű információt tartalmazó egyéb kiadvány, illetve kísérlethez szükséges eszközök biztosítja: U n()#/#;.<<#) i,,v(ng$$o,($+/(,v<iv ass" s! í!k # :&.B(<;0j'<# m(0j;#;>,>?.v 6

2 š œ z{ }~ ~ƒ ˆ Š Œ ˆ Š ŠŠ Ž Ž Š ˆ Š Œ ˆ Š ŠŠ Ž gyakorlati vizsgabizottságot működtető intézmény biztosítja: három példány helyesírási szótár biztosítja: œ ª «ª œ ± «² ±³ ³ µ ¹º» ¼½ ¾½ ÀµÁÂÁ»Ã biztosítja: œ ÄŪÆÅ Ç š± ų ª š ±œª ±³È ± «± körülmények (20Ê25 m 2 œ œ ±³ÇªËœ² Ì œ œëí fényê és hangtechnikai eszközök: világítási és ± Ç ± ± «Ì œ«ªî Íœ«Æ Ï Êlejátszó, ÐÑÒÓÔÕÔÖ ž Ž ˆ Ø a produkcióhoz szükséges Ù«±³± «È«Æ œ œë ± ª ª ± ± «² ±³ ³ ª ª ± ± «² ±³ ³ ÚÛÜÒÝÓÔÖÑÒÞÑ ÞÛÞßÑàÐÜÓÜÝÜÒ ä ±³ Êipari alapismeretek ÚÐæÜÓÊ és társadalomismeret, etika Ù Ä ± ± œ äª Êzene äëç ±³ ± ËÇ ± œ œë ± ž Ž ˆ : szöveges adatok tárolására és rajzeszközök, sablonok, vonalzók ž Ž ˆ Ø szöveges adatok tárolására és œ³ Ç š±ä Í ³±«š Ë Åâ 㪠šíœ â ±Ç ª az írásbeli vizsgát projektmunkával â ±Ç ª biztosítja: CD-lejátszó. ž Ž ˆ : szöveges adatok tárolására és függvénytáblázat (egyidejűleg akár többféle is); : léptékvonalzó, derékszögű vonalzópár, párhuzamvonalzó ÙÍœª«ã± œª ñþñßþóñ ÞÛÞßÑàÐÜÓÜÝÜÒ biztosítja: A4-es és (vagy) A3-as műszaki rajzlap a vizsgáz ˆ Ø ±³ Í «± œ²œ Å š Å š±š œ ± körző; rajztábla; vonalzók: léptékvonalzó, derékszögű vonalzópár, fejesvonalzó; Faipari szakmai táblázatok és képletgyűjtemény (Nemzeti Szakképzési és Felnőttképzési Intézet) ž Ž ˆ Ž Ÿ intézmény biztosítjaá š œ œâ³å Ì šä š³œ Å Ì œ œ Ϋ㱠œëå ±œ Å œ Î œ ±Å Äœ ËÇ Í ÖÑÖåà segédeszköz biztosítjaá ³ Ë ± Å œ ² œâ³ ± ª ÞÝÛÞàçÔÒ biztosítja: középiskolai földrajz, illetve történelem atlasz biztosítja: jól hangolt zongora ª ª ± ± «² ±³ ³ èéêëì îéêïððságot működtető intézmény biztosítja: Biblia, bibliai atlasz, Evangélikus äª ± ªÆÍ ± «Æ š³ ª ² ± ³ ª atlasz. ò ųΠœ ª ª ± ± «² ±³ ³ ª ª ± ± «² ±³ ³ ññçñòþ ò ² œâ³ ž Ž ˆ Ø függvénytáblázat (egyidejűleg akár többféle is), szöveges adatok tárolására és megjelenítésére nem alkalmas zsebszámológép óô õö øùøú øû: segédeszköz NEM használható; II. feladatlapü ž Ž ˆ Ø œ±³ªš œ Î ± «² ±³ ³ á középiskolai földrajz atlasz, szöveges adatok tárolására és megjelenítésére nem alkalmas zsebszámológép, körző és vonalzó ò œª œ ªÆ Í Í ³š Î ñóþöåñþ ÖþÜÛÿ biztosítja: CD- âš ±³Î lœ ±³ ³á œ Å ±³ Í «ž Ž ˆ Ø ªÆÅ œ Å ±³Î š l ±œ œ n biztosítja: Õüggvénytáblázat, szöveges adatok š Å š±š œ ± «â ªÇ ± ª œ œ œ± zsebszámológép, tételeknek megfelelően csoportosított kísérleti eszközök vagy mérőműszerek biztosítja: ³ Ë ± Å œ ² œâ³ œ œ±³ ªÆ Íý ² œâ³ ± ª œ œ±³ì Íœ œ ª ª ª ± ± «² ±³ ³ Gœ³²œ±š«± œ³ Ç š±ä Í ³±«š Ë Åâ 㪠šíœ â ±Ç ª ª ª ± ± «² ±³ ³ G Ë ±³ œ œë ± ž Ž ˆ Ø szöveges adatok tárolására és vonalzók, körző, függvénytáblázat (egyidejűleg akár többféle is) biztosítja: A részletes követelményekhez igazodó szemléltető anyagok a tételsorba építve y

3 Hr!"#$%&'r' V í í s s "% $r-:a+-& IABCDEFJKE IABCDEFJKEJ ERESJODMCMFMK a( )r%*'+$ $(%, #r-.'/ &0!/a+ /'++ '+.'%) '!$ 1ss sí> horvát helyesírási szótár, egyilletve kétnyelvű szótár, szöveggyűjtemény (csak a II. részhez: Szövegalkotás) biztosítja: számítógép a megfelelő szoftverekkel személyi feltétell CMANOPMCQEPNE 1ss sí> vonalzó 1ss sí: vonalzók, szöveges adatok tárolására és megjelenítésére nem alkalmas zsebszámológép TTU WXYZ[ sí> számítógép, szoftverek a kiadott lista OPMCJAF s27 \7> rendszergazda ]^NEJOPFJKE _EFRJK^O `JFFEA _EFAEJ ERESJODMCMFMK biztosítja: a 9'+a:a -//a+ ;%%('9<,,= %',":'%(/;( 1ss sí> a projektmunka bem0 a %u-( biztosítja: irodalmi szöveggyűjtemény, vagy a 9'+a:a -/ &',.'+;+"%"'+ ;%%('9<,,= a - f illetv' '+'/ r-!$/0% $%&'r' u-r:-(e a - "% '+'/ r-!$/0% 9-rr%-/f $! 'r!' /a#i%-+a a+ r'!:'+/'(= %(&) e,"# biztosítja: s(&) e,"#f %(-9 'r'/ a /$a:- +$% a OPMCJAF 1ss zmény biztosítja: Biblia, a Próféták könyvei és egyes Szent Iratok, valamint térképek és a szaktanár által kiadott szemelvények, cikkek. biztosítja: Biblia (a Szent Jeromos Katolikus b$*+$a r%0+a /$a:%acf a ddg ha $/!$ j%$!a dokumentumai, valamint a tétel kifejtéséhez szükséges szövegrészlet(ek). sí> Személyi és technikai segédeszközök a nyilvánosságra hozott anyag alapján k"&$a k'r'%/':'+&$ "% &ar/' $!, ERESJODMCMFMK a+a#$%&'r' '/ ":'+&$wvízgazdálkodási ERESJODMCMFMK k;(,a(:a%,$ a+a#$%&'r' '/ m'+&"+' $,a(:a%, a!c k;(,a(:a%,$ a+a#$%&'r' '/ m<(+' $,a(:a%, a!c k;(+'/':"%$ a+a#$%&'r' '/ m/;(+'/':"% 'iu!$/ac k;(+'/':"%$ a+a#$%&'r' '/ m/;(+'/':"%wüzemvitel) EFJA A}MR~ '(=,a(:a%,$ a+a#$%&'r' '/ 1ss sí> *+(a akár többféle is) periódusos rendszerrel, szöveges adatok tárolására és megjelenítésére nem alkalmas zsebszámológép megjelenítésére nem alkalmas zsebszámológépv -!a+(e/ megjelenítésére nem alkalmas (%'*%(&-+e,"#z /;r(=z -!a+(e/, függvénytáblázat (egyidejűleg akár többféle is) p vizsgázó biztosítja: szöveges adatok tárolására és körző, vonalzó, ceruza, toll körző, vonalzó, ceruza, toll 1ss sí> nyomtatott latin-magyar szótár (csak az I. részhez: Fordítás) 1ss sí> %(;','% a:a -/ r-+%ra "% p qtzsgabizottságot működtető intézmény biztosítja: *+(a #'r$e:0%-% r'!:%('rr'+f szöveges adatok tárolására és megjelenítésére nem alkalmas zsebszámológép, tételeknek megfelelően csoportosított kísérleti eszközök biztosítja: %('&+"+ ' = biztosítja: a részletes követelményekhez igazodó anyagok (Pl. ábrák, grafikonok) a " '+%-r*a "#) ' biztosítja: a részletes követelményekhez igazodó segédanyagok (pl. ábrák, grafikonok) a tétmrocxe építve biztosítja: a témakörhöz kapcsolható szemléltetőw illusztráló anyagok tanári jegyzék szerint a tételsorba építve p qty{gázó biztosítja: szöveges adatok tárolására és!$!i% %',":'%(/;( biztosítja: a( 9'+a:a -/u-( /a#i%-+e:e '%' +','% &'++"/+' '/f a +a%(f a+a. a!$ térkép, agrometeorológiai térkép 8

4 ƒ ˆ Š Œ Ž Œ Ž šœ Žœ Žœ gyakorlati žÿ ª««ª žá»  Ÿ ¾ ¼Ã alapismeretek biztosítj ¹ DVD-lejátszó és tv vagy kivetítő. «º«Ÿª ¼ ªŸ½ ¾ ¼»«½ ¾ biztosítja: számítógépterem, szoftverek Ä Å» ª ÂÆ Â«¼ Àtervező) ««ÇŸª Ÿ Æ» ¼ «Žœ ² È É ÊËÌÍÎÏËÊÐÑÏÍÑ ÀÀÀÀÀÀÀ žá» Ū ¾ ¾ ¾Ã Å ¾ ¾Ã Å Ò Ã ¾º» û ¼Ã Ò ¾ ¾ ª Ò ¾ ¾º» ªŸ «Ÿ Ò ¾º» «ª¼ Ô» ¼ ªŸ½ ¾ ¼»«½ ¾ ± œž œ œ šž É egy- és kétnyelvű szótár, német helyesírási szótár, szöveggyűjtemény (csak a II. részhez: Szövegalkotás) biztosítja: CD- ½¼ Ä«Ø ª Ç Ù Ú«Ÿ Å» a vizsgázó biztosítja: ¾ºŸ «Ÿ ¼ª Äà ««ÛØ ¾º»Á ÓÅ ª«½ Ū ¾ ««Æ»««¾ b œ šž É a feladatok megjelölésével Å Óö  segédeszköz ± œž œ œ šž É «ªŸ½ ¾ «Ô «¼ ¼ÇŸ biztosítja: iªÿ «Å» ºÁ½ ¾ºÆ»«º «ÕËÖÑdatok megjelölésével összefüggő más nyomtatott, illetve elektronikus ismerethordozó ¾ ¾Ã Å Ò Á» ÀÀÀÀÀÀÀ ¾ ¾Ã Å ÜÝÞßÍÑàáÑÊà ÑÖÑáàÎßËÊËâËã ± œž œ œ šž É szöveges adatok tárolására és ÌàÌäÎ segédeszköz å «¼ ««ª ¾ ¾Ã Å ¾ ¾Ã Å å «Ã ¾º» û ¼Ã æöñîï ÌÝËÖç biztosítja: CD- ½¼ Ä«Ø ª Ç Ù Ú«Ÿ Å» èéêëì œ œ šž É ¾ºŸ «Ÿ ¼ª Äà ««ÛØ åªÿ à ¾º» û ¼Ã æêþîï ÌÝËÖç biztosítja: CD- ½¼ Ä«Ø ª Ç Ù Ú«Ÿ Å» èéêëì œ œ šž É ¾ºŸ «Ÿ ¼ª Äà ««ÛØ î ÃÇŸ «ï«½» ¼ ª«ï ÓŸª ¼ Ç «¾ ¾º»Á ÓÅ ª«½ Ū ¾ ««Æ»««¾ ¾º»Á ÓÅ ª«½ Ū ¾ ««Æ»««¾ ¾ ¾Ã Å œ šž É B tételsornak megfelelő technikai segédeszközök ðñòóôñõ øùúõ: A portfolióba kizárólag ellenőrzött keretek között, a vizsgaleírásban megadott szempontok alapján, a» ¼ ¼ ¼ Ÿ «Ÿ, lehetőleg az utolsó két tanév folyamán készült 8 darab munka kerülhet be, amelyeknek méª ¾ Ÿª ¼ Ÿ Ÿ Ø biztosítja: vizsgaanyag rendezett körülmények között történő bemutatását ûüýþÿp esetén a munka szabadon választott ŠŠŪ ¾ Æ º ªÂ a vizsgázó önmaga gondoskodik. A munka mérete nem meghatározott. biztosítja: B Ô «Æ ï ÓŸª ¼ ¾ žº»Æ Ô Ô «atlaszok, az elemzendő források szövegei

5 V í í s s gyakorlati R!"# $%$&# '(") R:'6 népismeret R:'6 E%3 #(:$%:' biztosítja: számítógépterem, szoftverek 0!234!()!"5 "67%6!$")!%58 $$"9:(:!;)< vizsgázói útmutató s*/ =/> rendszergazda biztosítja: román helyesírási 4EG, illetve kétnyelvű szótár 0n $) $ HHI (!9!J K!234$%):"6 8 K&$E:% n%e%3# n#3#%#!6n#; SLMNOQT NOUTW K!(7 &# '(" K!(7 E%3 #(:$TQZ biztosítja: 0$ HHHI (!9!J l$%%:""!234 X ass sí> E:'"$":""!;"6( 0n $) $ HYI ass sí> szerb helyesírási szótár, szöveggyűjtemény (csak a II. részhez: Szövegalkotás) K!%:36) n%e%3# n#3#%#!6n#; #n 4!)2! ass *+,- intézmény ass sí> $ 7'A"$"6 69:! biztosítja: irodalmi szöveggyűjtemény, vagy a C%$$":) 3% 2!CD445 '6 E:'"$":""< illetve elektronikus ismerethordozó (a tételnek megfelelő részlete) E%3F "2("%'# $"%$!< 3$%$'#" #n 4!)2! ass sí> M 7'A"$"6 69:! biztosítja: irodalmi szöveggyűjtemény, vagy a C%$$":) 3% 2!CD445 '6 E:'"$":""< illetve elektronikus ismerethordozó E%3F "2("%'# $"%$!< 3$%$'#" K!%:36) &# '(" K!%:36) E%3 #(:$%:' K!%:3 &# '(" K!:n#6%# $%$&# '(") ass sí> szlovák helyesírási szótár, egyés kétnyelvű szótár, szöveggyűjtemény (csak a II. részhez: Szövegalkotás) ass sí> szöveges adatok tárolására és ass sí> M projektmunka bemutatá 69:! biztosítja: 3$4E $ C%$$":) 3% 2!CD445 '6 E:'"$":""< illetve elektronikus ismerethordozó X vizsgabizottságot működtető intézmény ass sí> $ 7'A"$"6 69:! [6( $$%:'# '(" [('!""A:'6E ass sí> függvénytáblázat (egyidejűleg akár többféle is), középiskolai földrajzi atlasz, szöveges adatok tárolására és megjelenítésére nem alkalmas zsebszámológép biztosítja: középiskolai földrajz, illetve történelem atlaszok biztosítja: CD443E"67%6!$"< )2!&# ):%$# atlasz, szöveges adatok tárolására és megjelenítésére nem alkalmas zsebszámológép 1

6 ]^_`bcdefbg hjkmopqr t hjkmopqr upqqpvw vxyz{jqy r m}~opqr t m}~opqr upqqpvw gyakorlati ƒ Š Üé Š Š ŽŠ ˆ «¹º»±ªº ±¼±»º «ª«½«¾ Á ƒ é idegenforgalom ±¼±»º «ª«½«¾ y r}mvyor}{ mkv{ wz p r } x biztosítja: számítógép, szövegszerkesztő és Œ ˆ Ž é személyi feltétel: ª««ª ± ± y r}mvk}~ or} {mh uy² ³ é µ Š és/vagy A magyar helyesírás szabályai y r}mvk}~ or} {mh uy² szöveges adatoˆ függvénytáblázat (egyidejűleg akár többféle is) y r}mvk}~ or} {mh uy² szöveges adatok tárolására és megjelenítésére nem ˆ Œ é Žž ˆ ž ƒ ˆ vizsgabizottságot működtető intézmény biztosítja: tornaterem kosárlabdapalánkkal, ˆ Š Œ ˆ Ž ˆŠ Ž Œ Ž mászókötéllel, tornaszőnyegekkel, ugrószekrénnyel, korláttal vagy/és nyújtóval, gyűrűvel; atlétikapálya legalább 200 m es futókör š œ távol é é œ Œ œ ž esetén 25 m es úszómedence; sportszerek; ƒƒ ŠŒ ƒ Ÿˆ é ƒ ƒ é œ magnetofon és/vagy CD lejátszó. y r}mvk}~ or} {mh uy: személyi sportfelszerelés, a ritmikus sportgimnasztikához kéziszerek, zeneanyag (amennyiben felhasználja a gyakorlatnál) y r}mvyor}{ mkv{ wz p r } x biztosítja: a vizsgázó által leadott projektfeladat egy példánya, a gyakorlati szóbeli feladatok egoldásához segédanyagok (térképek, menetrendek, prospektusok, internet használat stb. ƒ Š ƒ é hozott eszközlista szerint) ƒšƒ é ˆ y r}mvk}~ or} {mh uy: függvénytáblázat (egyidejűleg akár többféle is), szöveges adatok tárolására és megjelenítésére nem alkalmas zsebszámológép vizsgabizottságot működtető intézmény or} {mh uy² š Š µ ˆ Œ Š Š ˆ ˆ ˆ À táblázatok ƒšƒ é ˆ \\

FÖLDRAJZ II. A VIZSGA LEÍRÁSA

FÖLDRAJZ II. A VIZSGA LEÍRÁSA FÖLDRAJZ II. A VIZSGA LEÍRÁSA A vizsga részei Írásbeli vizsga Írásbeli vizsga 120 perc 1 perc 240 perc 20 perc 100 pont 0 pont 100 pont 0 pont A vizsgán használható segédeszközök A vizsgázó biztosítja

Részletesebben

MAGYAR NYELV ÉS IRODALOM II. A VIZSGA LEÍRÁSA

MAGYAR NYELV ÉS IRODALOM II. A VIZSGA LEÍRÁSA MAGYAR NYELV ÉS IRODALOM II. A VIZSGA LEÍRÁSA A vizsga részei Középszint Emelt szint Írásbeli vizsga Szóbeli vizsga Írásbeli vizsga Szóbeli vizsga 240 perc 15 perc 240 perc 20 perc 100 pont 50 pont 100

Részletesebben

Oktatási Hivatal. 1. A központi írásbeli felvételi vizsgákról

Oktatási Hivatal. 1. A központi írásbeli felvételi vizsgákról Oktatási Hivatal Iktatószám: KF/2570-3/2014. Mellékletek száma: 2 db Tájékoztató szülők és diákok számára a 6 és a 8 évfolyamos gimnáziumok, valamint a 9. évfolyamra történő beiskolázás 2014/2015. tanévi

Részletesebben

MAGYAR KÖZLÖNY 73. szám

MAGYAR KÖZLÖNY 73. szám MAGYAR KÖZLÖNY 73. szám MAGYARORSZÁG HIVATALOS LAPJA 2015. május 28., csütörtök Tartalomjegyzék 28/2015. (V. 28.) EMMI rendelet A 2015/2016. tanév rendjéről 6572 29/2015. (V. 28.) EMMI rendelet Egyes előadó-művészeti

Részletesebben

A 2013.3.20. és 2013.4.30. között hatályos szöveg. Tartalomjegyzék I. FEJEZET PÉNZTÁRGÉP, TAXAMÉTER KÖTELEZŐ HASZNÁLATA 1

A 2013.3.20. és 2013.4.30. között hatályos szöveg. Tartalomjegyzék I. FEJEZET PÉNZTÁRGÉP, TAXAMÉTER KÖTELEZŐ HASZNÁLATA 1 OptiJus Opten Kft. I. 3/2013. (II. 15.) NGM rendelet 3/2013. (II. 15.) NGM rendelet a pénztárgépek és taxaméterek műszaki követelményeiről, a nyugtakibocsátásra szolgáló pénztárgépek és taxaméterek forgalmazásáról,

Részletesebben

17/2014. (III. 12.) EMMI

17/2014. (III. 12.) EMMI M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y 2014. évi 37. szám 3543 Az emberi erőforrások minisztere 17/2014. (III. 12.) EMMI rendelete a tankönyvvé, pedagógus-kézikönyvvé nyilvánítás, a tankönyvtámogatás, valamint az iskolai

Részletesebben

V. A Kor mány tag ja i nak ren de le tei

V. A Kor mány tag ja i nak ren de le tei 34700 M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y 2011. évi 146. szám V. A Kor mány tag ja i nak ren de le tei A belügyminiszter 45/2011. (XII. 7.) BM rendelete a tûzvédelmi szakvizsgára kötelezett foglalkozási ágakról,

Részletesebben

Az Emberi Erőforrások Minisztériuma Köznevelésért Felelős Államtitkárságának tanévkezdést támogató szakmai anyaga a 2014/2015.

Az Emberi Erőforrások Minisztériuma Köznevelésért Felelős Államtitkárságának tanévkezdést támogató szakmai anyaga a 2014/2015. Az Emberi Erőforrások Minisztériuma Köznevelésért Felelős Államtitkárságának tanévkezdést támogató szakmai anyaga a 2014/2015. tanévre 1. A 2014/2015. tanév fontosabb időpontjait, feladatait a 2014/2015

Részletesebben

Ajánlások a szakdolgozatok elkészítéséhez

Ajánlások a szakdolgozatok elkészítéséhez Ajánlások a szakdolgozatok elkészítéséhez a BGF KVIK BA és MA hallgatói számára 2013/2014 1 Tartalomjegyzék ELŐSZÓ HELYETT... 2 1. A SZAKDOLGOZAT... 4 2. A DOLGOZAT FORMÁZÁSA, SZERKESZTÉSE... 4 3. A DOLGOZAT

Részletesebben

MUNKAANYAG. Németh Márta. Az eszközök készítése során az egyéni sajátosságoknak megfelelő kritériumok figyelembevétele

MUNKAANYAG. Németh Márta. Az eszközök készítése során az egyéni sajátosságoknak megfelelő kritériumok figyelembevétele Németh Márta Az eszközök készítése során az egyéni sajátosságoknak megfelelő kritériumok figyelembevétele A követelménymodul megnevezése: Általános gyógypedagógiai asszisztensi feladatok A követelménymodul

Részletesebben

A BRENNER JÁNOS NEVELÉSI KÖZPONT 8 ÉVFOLYAMOS GIMNÁZIUMÁBA VALÓ JELENTKEZÉSHEZ SZÜKSÉGES INFORMÁCIÓK

A BRENNER JÁNOS NEVELÉSI KÖZPONT 8 ÉVFOLYAMOS GIMNÁZIUMÁBA VALÓ JELENTKEZÉSHEZ SZÜKSÉGES INFORMÁCIÓK A BRENNER JÁNOS NEVELÉSI KÖZPONT 8 ÉVFOLYAMOS GIMNÁZIUMÁBA VALÓ JELENTKEZÉSHEZ SZÜKSÉGES INFORMÁCIÓK Az alábbi információkkal és a mellékelt dokumentumokkal szeretnénk megkönnyíteni a diákok jelentkezését

Részletesebben

A magyar érettségi rendszer anomáliái, összehasonlítva a 12. évfolyam elvégzése utáni külföldi egységes vizsgarendszerekkel

A magyar érettségi rendszer anomáliái, összehasonlítva a 12. évfolyam elvégzése utáni külföldi egységes vizsgarendszerekkel Ötvös Zoltán A magyar érettségi rendszer anomáliái, összehasonlítva a 12. évfolyam elvégzése utáni külföldi egységes vizsgarendszerekkel 2007. augusztus- szeptember 1 Tartalomjegyzék oldal 1. Az érettségi

Részletesebben

V. A Kormány tagjainak rendeletei

V. A Kormány tagjainak rendeletei 8832 M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y 2014. évi 61. szám V. A Kormány tagjainak rendeletei Az emberi erőforrások minisztere 35/2014. (IV. 30.) EMMI rendelete a 2014/2015. tanév rendjéről és az egyes oktatást

Részletesebben

Kisokos az SNI-s, valamint a BTM-es tanulók neveléséhezoktatásához

Kisokos az SNI-s, valamint a BTM-es tanulók neveléséhezoktatásához Kisokos az SNI-s, valamint a BTM-es tanulók neveléséhezoktatásához Felhasznált jogforrások: Lezárva: 2013. október 11-én A 2012. évi CXC törvény a nemzeti köznevelésről, a 20/2012. (VIII. 31.) EMMI rendelet

Részletesebben

V Á L L A L Á S I F E L T É T E L E I

V Á L L A L Á S I F E L T É T E L E I AuTÓTh Kfc. 2400. Dunaújváros, Vasmű út 39. II. emelet 208. : (25) 400-800. Az AuTóTh-Iskolában folyó "AM" Moped járművezető képzés V Á L L A L Á S I F E L T É T E L E I Érvényes: 2014 április 23-tól Tóth

Részletesebben

V. A Kormány tagjainak rendeletei

V. A Kormány tagjainak rendeletei M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y 20. évi 6. szám 609 V. A Kormány tagjainak rendeletei Az emberi erõforrások minisztere 4/20. (I..) EMMI rendelete a két tanítási nyelvû iskolai oktatás irányelvének kiadásáról

Részletesebben

A 34. sorszámú Személy-és vagyonőr megnevezésű szakképesítés szakmai és vizsgakövetelménye

A 34. sorszámú Személy-és vagyonőr megnevezésű szakképesítés szakmai és vizsgakövetelménye A 34. sorszámú Személy-és vagyonőr megnevezésű szakképesítés szakmai és vizsgakövetelménye 1. AZ ORSZÁGOS KÉPZÉSI JEGYZÉKBEN SZEREPLŐ ADATOK 1.1. A szakképesítés azonosító száma: 32 861 01 1.2. Szakképesítés

Részletesebben

FELHÍVÁS a XXXII. Országos Tudományos Diákköri Konferencia Társadalomtudományi Szekciójában való részvételre

FELHÍVÁS a XXXII. Országos Tudományos Diákköri Konferencia Társadalomtudományi Szekciójában való részvételre FELHÍVÁS a XXXII. Országos Tudományos Diákköri Konferencia Társadalomtudományi Szekciójában való részvételre A rendezvény szervezője: Károli Gáspár Református Egyetem, Bölcsészettudományi Kar. Cím: 1088

Részletesebben

Az Irodai asszisztens alap szakképesítés és a hozzá kapcsolódó egyéb szakképesítések szakmai és vizsgakövetelményeinek értékelı elemzése

Az Irodai asszisztens alap szakképesítés és a hozzá kapcsolódó egyéb szakképesítések szakmai és vizsgakövetelményeinek értékelı elemzése Az Irodai asszisztens alap szakképesítés és a hozzá kapcsolódó egyéb szakképesítések szakmai és vizsgakövetelményeinek értékelı elemzése Bertóthyné dr Végvári Erzsébet: A Magyar Tudomány Ünnepe 2014 november

Részletesebben

HALLGATÓI KÖVETELMÉNYRENDSZER

HALLGATÓI KÖVETELMÉNYRENDSZER III. RÉSZ HALLGATÓI KÖVETELMÉNYRENDSZER I. fejezet Felvételi Szabályzat egységes szerkezetben a 423/2012 (XII.29.) sz. A felsőoktatási felvételi eljárásól szóló Kormányrendelettel (továbbiakban Fe.). A

Részletesebben

20/2007. (V. 21.) SZMM rendelet. a szakmai vizsgáztatás általános szabályairól és eljárási rendjérıl

20/2007. (V. 21.) SZMM rendelet. a szakmai vizsgáztatás általános szabályairól és eljárási rendjérıl 1 / 32 2010.06.14. 13:28 20/2007. (V. 21.) SZMM rendelet a szakmai vizsgáztatás általános szabályairól és eljárási rendjérıl A szakképzésrıl szóló 1993. évi LXXVI. törvény (a továbbiakban: Szt.) 4. (2)

Részletesebben

ELŐÍRÁSOK a szakdolgozatok elkészítésének formai és módszertani követelményeiről

ELŐÍRÁSOK a szakdolgozatok elkészítésének formai és módszertani követelményeiről EGRI HITTUDOMÁNYI FŐISKOLA ELŐÍRÁSOK a szakdolgozatok elkészítésének formai és módszertani követelményeiről Összeállította: Tari Zsolt EGER 2007 2 EGRI HITTUDOMÁNYI FŐISKOLA Szakdolgozati előírások FORMAI

Részletesebben

A Pattantyús-Ábrahám Géza Ipari Szakközépiskola PEDAGÓGIAI PROGRAMJÁNAK 7. számú melléklete

A Pattantyús-Ábrahám Géza Ipari Szakközépiskola PEDAGÓGIAI PROGRAMJÁNAK 7. számú melléklete A Pattantyús-Ábrahám Géza Ipari Szakközépiskola PEDAGÓGIAI PROGRAMJÁNAK 7. számú melléklete Győr 2013 TANULMÁNYI IDŐ ALATTI VIZSGÁK SZABÁLYZATA 1. A vizsgaszabályzat jogi kerete 2011. évi CXC. törvény

Részletesebben

Középfokú Intézmények Felvételi Információs Rendszere

Középfokú Intézmények Felvételi Információs Rendszere Középfokú Intézmények Felvételi Információs Rendszere JELENTKEZÉSI LAP A 6 vagy 8 évfolyamos gimnáziumokba egyénileg jelentkezők, és a magyarországi általános iskolával tanulói jogviszonyban nem lévő,

Részletesebben

Mi a szabványosítás szerepe?

Mi a szabványosítás szerepe? Bicsákné Furcsa Mária Mi a szabványosítás szerepe? A követelménymodul megnevezése: Az áruforgalom lebonyolítása A követelménymodul száma: 0004-06 A tartalomelem azonosító száma és célcsoportja: SzT-005-30

Részletesebben

A Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatal 97/2012. (VII. 20.) számú KÖZLEMÉNYE

A Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatal 97/2012. (VII. 20.) számú KÖZLEMÉNYE A Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatal 97/2012. (VII. 20.) számú KÖZLEMÉNYE az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alapból a turisztikai tevékenységek ösztönzéséhez nyújtandó támogatás kifizetésének

Részletesebben

GÁBOR DÉNES FŐISKOLA Minőségirányítási Rendszer (MIRE)

GÁBOR DÉNES FŐISKOLA Minőségirányítási Rendszer (MIRE) GÁBOR DÉNES FŐISKOLA Minőségirányítási Rendszer (MIRE) Jóváhagyta: Dr. Zárda Sarolta a GDF rektora TARTALOMJEGYZÉK ELŐSZÓ... 7 JELMAGYARÁZAT... 8 A GÁBOR DÉNES FŐISKOLA... 9 MINŐSÉGPOLITIKAI NYILATKOZATA...

Részletesebben

MATEMATIKA TANTERV. 5-8. évfolyam

MATEMATIKA TANTERV. 5-8. évfolyam MATEMATIKA TANTERV 5-8. évfolyam Célok és feladatok: A matematikatanítás célja és ennek kapcsán feladata: megismertetni a tanulókat az őket körülvevő konkrét környezet mennyiségi és térbeli viszonyaival,

Részletesebben

Pázmány Péter Katolikus Egyetem. Bölcsészet- és Társadalomtudományi Kar PSZICHOLÓGIA INTÉZET

Pázmány Péter Katolikus Egyetem. Bölcsészet- és Társadalomtudományi Kar PSZICHOLÓGIA INTÉZET Pázmány Péter Katolikus Egyetem Bölcsészet- és Társadalomtudományi Kar PSZICHOLÓGIA INTÉZET A TELJES MŰHELYMUNKA KÖVETELMÉNYRENDSZERE Érvényes: a 2010/2011 tanév tavaszi félévétől 2012/2013. tanév tavaszi

Részletesebben