TÁLENTUM. Piliscsaba-Klotildliget Református Gyülekezet Hírlevele. X. évfolyam V. tél

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "TÁLENTUM. Piliscsaba-Klotildliget Református Gyülekezet Hírlevele. X. évfolyam - 2011. V. tél"

Átírás

1 Dicsõség a magasságban Istennek, és a földön békesség, és az emberekhez jóakarat (Lukács 2,14) TÁLENTUM Piliscsaba-Klotildliget Református Gyülekezet Hírlevele KARÁCSONY A JELENBEN VÉGZÕDIK Ha a karácsonyt református módon akarjuk megünnepelni, úgy arra kell figyelnünk, hogy nem csak egy gyermek megszületésének történetérõl van szó, hanem általában Isten üdvözítõ tervének és történetének kimagasló eseményérõl beszélhetünk: Isten annyira szerette a világot, hogy testet öltött, eljött közénk, sõt értünk meghalt és feltámadott. Aki a karácsonyi történetben mindezt nem látja, az valójában nem látja a karácsonyt! Szép dolog karácsonyfáról beszélni (ami nem is olyan régi hagyomány Európa keresztyénségében), szép dolog Jézus születésének történetét elismételni, megható, hogy az emberek egymást megajándékozzák - de mindez nem elég Isten titkának megértéséhez. A karácsonyban összesûrítve ott találjuk mindazt, amihez hitünk ragaszkodik: hogy saját bûnünk és nyomorúságunk körébõl kitörni nem tudunk, az üdvösséget magunktól el nem érhetjük, hanem csak ajándékként kaphatjuk, ingyen, Isten kegyelmébõl. Viszont - kapjuk. Isten szeretete számunkra oly mérhetetlen, hogy láthatóan leginkább a testet öltésben tudjuk csak megérteni. Karácsonykor Isten elküldte Fiát, s a világ legnagyobb csodája ment végbe: Isten emberré lett - értünk! Mindez persze éppenséggel nem ellene szól annak, sõt inkább megerõsíti, hogy a karácsonyi történetrõl el kell gondolkoznunk. Az a tény azonban, hogy a négy evangéliumból csupán kettõ emlékezik meg róla (ti. Máté és Lukács evangéliuma, míg Márk és János evangéliuma nem tartja szükségesnek említeni), arra utal, hogy maga a titok az X. évfolyam V. tél evangéliumok számára sokkalta fontosabb volt, mint annak történeti elbeszélése. Érthetõ ez, ha arra gondolunk, hogy Jézus Krisztusról hogyan beszélhettek az elsõ tanítványok: nyilván azt említették elsõ helyen, amit legutoljára láttak, ti. Jézus Krisztus halálát és feltámadását. Ez egy olyan hatalmas esemény lehetett, hogy a Mester egész földi mûködését is ennek prizmáján keresztül magyarázták, amikor megírták az evangéliumokat. Az evangéliumok tehát mintha hátulról elõre haladva íródtak volna meg S Jézus Krisztus halála és feltámadása befolyásolta volna már a születéstörténet megfogalmazását is. Ha szakszerûen tekintünk a karácsonyi történetre (amely, úgy tûnik, Máté evangéliumában õrizte meg eredetibb formáját, s Lukács sokat vett át belõle), úgy két részre oszthatjuk a benne foglaltakat. Bizonnyal vannak olyan elemek, amelyek az õskeresztyének emlékezését tartalmazták egy nagy eseményre; s vannak benne olyan elemek, amelyek az esemény nagyságát kiemelni szándékozzák. Biztos, hogy mindenki emlékezhetett még Máriára, akinek az õskeresztyének között is helye volt - de nem oly módon, hogy különleges szerepet tulajdonítottak volna neki. A karácsonyi történet jó helyen említi Máriát, s egyáltalán nem tartja társmegváltónak, vagy isteni eredetûnek õt. A cselekvõ személy a születés-történetben is: Isten; Mária a legtöbbet teszi, amit ember tehet, ti. engedelmes, s így hagyja, hogy Isten kegyelme õt is fölhasználja a hatalmas tetthez. Bizonnyal jó emlék lehetett még Józsefrõl (aki viszonylag korán meghalhatott, még Jézus fiatal korában), aki jó társa volt Máriának az engedelmességben. Még mielõtt József szerepét valaki elhanyagolná: ha a Messiás Dávid házából kellett, hogy eljöjjön, úgy József személye aligha tekinthetõ mellékesnek az evangéliumok szerint. Máté evangéliuma Jézus Krisztus megszületését Nagy Heródes személyéhez köti. Ez idõben kb. behatárolja az esemény megtörténtét, hiszen Nagy Heródes Kr.e. 4- ben meghalt. Nyilvánvaló tehát, hogy Dionysius Exiguus, aki kiszámította Jézus Krisztus születésének évszámát, nagyjából jó munkát végzett, de néhány évet mégis tévedett év távolából ez a tévedés elenyészõnek tûnik! Mindaz, amit olvasunk az evangéliumokban Heródesrõl, tökéletesen beleillik a történeti képbe, hiszen egy eszes, számító, de rendkívül kegyetlen uralkodóról van szó, aki egész élete során rettegett saját hatalmáért. Lukács evangéliuma átveszi ezt a datálást, de kiegészíti azzal, hogy Quirinius (Cirénius) sziriai helytartó idején történt mindez. Valóban, i.sz. 6. vagy 7. elején érkezett Quirinius Szíriába, s munkásságát egy népszámlálással kezdte (bár helyesebb itt 1

2 az "összeírás" szót használnunk, ui. ez a népszámlálás adóztatás céljából történt). Mindez azt mondja nekünk, hogy Jézus Krisztus születésének idõpontját durván egy évtized pontossággal tudjuk meghatározni - ami más, hasonló idõben született történeti személlyel való egybevetés során viszonylag pontosnak tekinthetõ, de a teljes bizonyosság nem áll rendelkezésünkre. Az azonban mindenképp valószínûnek látszik, hogy a születés napja az ortodox karácsony (epifániás-ünnep) alkalmában pontosabban megmaradt, mint a nyugati tradícióban. A decemberi idõpont már valószínûleg alkalmazkodást jelentett a Római Birodalom ünnepéhez. A születési hely vonatkozásában a bizonytalanság nagyobb. Megszokott részünkrõl, hogy a személyi igazolványba a mindenkori születési helyet írják, de ez még Európában is egy viszonylag késõi dolog: a középkori oklevelek a lakóhelyet írják, de a születési helyet nem (igaz ugyan, hogy néhány száz évvel ezelõtt a születési hely és a lakóhely leggyakrabban egybeesett). Jézus Krisztust is Názáreti Jézus névvel illetik, nem Bethlehemi Jézusként ismerik. Bethlehemet születési helyként Máté evangéliuma említi (Lukács átveszi tõle), de ott nyilvánvalóan a mikeási jövendöléshez csatlakozik az evangélista. Így hát leghelyesebb, ha a születési helyet is a teológiai illusztráció elemei között tartjuk számon, s mivel korai tradíció Názárethez is csatlakozik, fenn kell tartanunk azt a lehetõséget is, hogy Jézus lakóhelyén született. Még nyilvánvalóbb azonban a születés teológiai jelentõségének hangsúlyozása három további motívum esetében: egyrészt angyal jelenti meg pásztoroknak Jézus Krisztus születését. Itt hangsúlyos, hogy egyrészt a pásztorok Jézus Krisztus idejében nem tartoztak a társadalom különösebben megbecsült köreihez. Jézus az egyszerû emberekhez jött el! Ugyanakkor mégse felejtsük el azt, hogy a pásztor fogalma igen gyakran királyi szimbólum az ókori Keleten. Ez a motívum tehát utal arra, hogy király született karácsonykor, de mondja azt is, hogy a legegyszerûbb emberek közé jött el Isten. A másik két motívum már egyértelmûen Jézus születésének királyi méltóságára utal: a napkeleti bölcsek nem akárkit akarnak köszönteni, hanem a megszületett királyt. A csillag megjelenése pedig ismét azt mondja: nem akárki ez a gyermek a bethlehemi jászolban, hanem univerzális jelentõsége van megszületésének. Igen, sokszor megpróbálták már, hogy valamilyen csillag-konstelláció kiszámítása révén e jelenség által határozzák meg Jézus Krisztus születését - e kísérletek azonban nem vezettek egyértelmû eredményre. Csillagászati számításoktól függetlenül is azt kell mondjuk, hogy ez a motívum (amely igen gyakori nagy emberek születésének leírásaiban) inkább az illusztráció, semmint önálló mondanivaló. Miért keresnénk ilyen kis csodát, amikor a karácsony ténye ennél sokkalta nagyobb! A karácsonyi történet tehát igen gazdag, történeti személyek, történeti helyek, de elbeszélõ stílus, illusztráló elemek vonatkozásában is. Mi akadálya van annak, hogy gyönyörködjünk benne, s örömmel hallgassuk újra, vagy mondjuk el másoknak? Semmi! Csupán arra hadd hivjuk fel itt a figyelmet, hogy a gazdag és színes mondanivaló soha nem kendõzheti el a történeti erkölcsi üzenetét, nevezetesen azt a kérdést, hogy számomra mit jelent a karácsonyi történet. Karácsonykor hozzám is eljött Krisztus - vajon én befogadtam-e? Isten szeretete testet öltött - de én látom-e? A megváltás készen áll számomra - de én elfogadtam-e? S 2 ha minderre igennel tudok válaszolni, akkor azt is meg kell fogalmaznunk, hogy mindez mit jelent a református gyülekezet életében! A karácsony a jelenben végzõdik, s szükségszerûen arra utal, amit a Heidelbergi Káté a "háládatosság gyümölcseinek" nevez. Legyen tehát teljes karácsonyunk! Dr. Karasszon István tenszékvezetõ tanár MÉLTÁN HARAGSZOL? Lectio: Jónás 4. Textus: 4,4, 9. Ez a kisprófétai könyv azért különleges, mert nem prófétai jövendöléseket, útmutatásokat tartlamaz, hanem a próféta életének egy fontos eseményén keresztül tanít bennünket. Emlékeztetõül a történetrõl annyit, hogy Jónást Isten elküldi Ninivébe, hogy hirdesse meg Isten ítéletét mert Isten megelégelte azt a sok gonoszságot. amit a ninivebeliek elkövettek. Jónás szabotálja az Istentõl kapott parancsot és az ellenkezõ irányba indul el. Ennek látásom szerint két oka is van: 1. Jónás fél a feladattól. Képzeljétek el, hogy például azt a feladatot kapnátok, hogy egy Fradi-Újpest mérkõzés szünetében beszéljetek az Isten szeretetérõl. Vagy mondjuk a Blaha Lujza téren hirdessétek az evangéliumot. Kevés olyan ember van, aki ezt elsõre és minden félelem nélkül vállalná. 2. Meggyõzõdésem, hogy Jónás próféta elsõsorban azért nem akarta teljesíteni a feladatot, mert nem szerette hogy ne mondjam útálta a ninivebelieket. Õ az Isten választott népének jeles tagja volt, aki úgy gondolkodott, hogy az összes többi a gójok megérdemlik az Isten ítéletét. Isten egy viharos élménnyel mégis ráveszi Jónást az engedelmességre. Jónás végül is elmegy Ninivébe és elmond egy egy mondatos igehirdetést: Még negyven nap és elpusztul Ninive. Ezek után mint aki jól végezte dolgát felmegy egy városszéli dombra, kényelmesen elhelyezkedik és visszaszámol. 40,39,...Eltelik a 40 nap és közben Isten Igéje elvégzi a munkát a ninivebeliek szívében. Bûnbánatot tartanak, megtérnek és Isten felfüggeszti at ítéletet. Jónás megharagszik. Képzeljétek el, hogy valaki evangélizál, a hallgatóság komolyan veszi Isten Igéjét, megtérnek az evangélizátor pedig megsértõdik ezen. Isten egy kedves közjátékkal tanítgatja Jónást arra, hogy nincs oka a haragra. A 40 nap alatt, miközben Jónás a dombtetõn ülve várja Ninive pusztulását, Isten gondoskodik egy növény(tök) formájában is Jónásról. Ez a gyorsan felnövõ bokor árnyékot ad Jónásnak és megóvja õt a napszúrástól. Mikor azonban Jónás dühös lesz amiatt, hogy Isten nem pusztítja el Ninivét, Isten odarendel egy férget, amelyik tönkre teszi ezt a bokrot. Jónás most már nemcsak Ninive megmaradása miatt dühös, hanem azért is mert a nap ujra a fejére tûz. Isten nem véletlenül kérdezi kétszer is ebben a fejezetben azt, méltán haragszol-e? Három kérdéssel szembesülünk: miért haragszunk, kire haragszunk és meddig haragszunk.

3 1. Nagyon sokszor csak azért haragszunk, mert valami megzavarja a kényelmünket. Az sokaknak nem fáj, hogy emberek alkohollal, gyûlölködéssel, hazudozással, paráznasággal tönkre teszik egymás életét, de ha engem személyes sérelem ér, akkor haragra gerjedek. Az sokszor nem fáj, hogy emberek szenvednek körülöttünk, vagy éppen miattunk, de ha valaki az én nyugalmamat megzavarja, az borzasztó. Az nemigen érdekel bennünket, hogy emberk milliói pusztulnak el a kárhozatban de ha személyes érdekünket éri csorba, akkor indulatba jövünk. Az nem zavarja Jónást, hogy több mint 120 ezer ember elpusztul, de, hogy az õ fejére tûz a nap az már rettenetes. 2. Legtöbbször Istenre haragszunk, mert amit vetettünk, azt aratjuk is. Elindulunk egy magunk választotta úton és amikor zsákutcába érünk, netán összetörjük magunkat, akkor még szemtelenül meg is kérdezzük, hogy hogy engedhette meg ezt az Isten? Úgy, kedves testvérek, hogy sokszor elfelejtjük megkérdezni: mit akarsz Uram, hogy cselekedjem? Olyan tragikomikus ebben a történetben, hogy Jónás szemrehányóan mondja Istennek: Tudtam, hogy te irgalmas és kegyelmes Isten vagy, nagytürelmû és nagy irgalmasságú és a gonosz miatt is bánkódó. Mi lenne velünk testvérek, ha az Isten nem bánkódna a gonosz miatt, hanem azonnal lesujtana? Már egyikünk sem élne. A te szemed azért gonosz, mert én jó vagyok? El kellene oda jutni, hogy kizárólag magunkra haragudjunk. 3. Jónás azt mondja Istennek - amikor a tök kiszárad - hogy méltán haragszom mindhalálig. Egy templomba járó házaspár férfi tagja amikor valahova siettek, jól beverte a fejét. Valamit készült mondani, amikor felesége egy kedves mosollyal ezt a jónási Igét idézte: méltán haragszol-e a tök miatt? Mindketten elnevették magukat és elmúlt a harag. Igazat adunk-e Istennek, vagy nekünk van igazunk? Ne haragudj, hanem békülj meg Istennel, Jézus Krisztus által és üdvösséget kapsz. Csuka Tamás ny. tábori püspök Magunk mögött hagyva az idei Öszesti Koncertsorozatot, summázásképpen elmondhatjuk, hogy sikeresnek mondható lelkészeink fáradozása, hogy a sok nehézség ellenére kitartottak a koncertek megvalósítása mellett. Idén többen GYÜLEKEZETEINKBEN TÖRTÉNT KÉPES BESZÁMOLÓ AZ ÕSZESTI KONCERTEKRÕL Oravecz György Hylarion együttes Anima Musicae vonósnégyes 3

4 Cantores Ecclesiae Rézfúvós Együttes voltak kíváncsiak az igényes mûsorra, mint tavaly. Hogy sorjába vegyük, az elsõn, a kakókoncerten a Hylarion együttes szórakoztatta a gyerekeket, majd Oravecz György zongoramûvésszel merültünk el Liszt Ferenc világába. A már Gryllus Dániel és Halmos Béla szeretnék külön senkit kiemelni közülük, mind Végh Marianna, Szabó Márti, Gneth Orsi, Balogh Judit, Torma Virág, Bencsik Magdi, Tóth Márti átlagon felül teljesített mind a tálalás, mind az ételek megválogatása terén. Természetesen az elötte és utána lévõ háttérmunkálatokban mások is besegítettek. Köszönet nekik érte. visszajáróként üdvözölt Cantores Ecclesiae Rézfúvós Együttes vegyítette a komolyabb mûfajt a könnyedebbel. Haydn néhány mûve, valamint Mozart Haydnhoz dedikált C-dur vonósnégyese az Anima Musicae vonósnégyes parádés elõadásában keltett õszinte elismerést a hallgatókban. Az utolsó elõadást a szintén már törzsvendégnek számító Gryllus Dániel adta. Halmos Bélával érkezett, aki aznap tudta meg, hogy Sebõ Ferenc és az általa elindított Táncház módszer felkerült az UNESCO örökséglistájára. Pál apostol leveleinek megzenésítései nagy elmélyülést és sikert hoztak. Természetesen minden koncert után szeretetvendégség várta a zenei élmények után a résztvevõket. Idén már elõre ki volt tûzve, hogy kik lesznek az egyes esték háziasszonyai. Nem is Legérdekesebb azért mégis a Pál apostol korabeli étkek Tóth Márti által való bemutatása volt, melynek receptjeit a következõ számban, az elõadást pedig most közöljük: A mostani szeretetvendégségre egy különleges dologgal készültünk. Ugyanis ma eredeti, Pál korabeli ételekkel fogunk megismerkedni. Az elsõ keresztény gyülekezetek tagjai, és maga Pál apostol is ezeket az ételeket ehette. Elõször ejtsünk pár szót a Biblia korabeli étkezési szokásokról, majd térjünk rá az itt látható ételekre. A héber iratokból nagyon sok mindent megtudhatunk arról. hogy milyen ételek voltak a Biblia emberének az asztalán. Gondoljuk csak Sába királynõre, aki elcsodálkozott Salamon asztalának gazdagsága láttán. De azt is megtudhatjuk, hogy az egyszerû paraszti reggeli borecetbe mártott kenyér, és pörkölt volt, amit Ruth és Boáz történetében is láttuk. A lakomák hozzá tartoztak az emberek életéhez. A különbözõ életciklusokat, mint például az esküvõ lakodalommal ünnepelték meg. Gondoljunk csak a kánaáni 4

5 menyegzõre. Egy esküvõi lakoma 7 napig tartott. Ezeknek az eseményeknek fontos, és állandó eleme a bor, és a zene. Izráel népe híres volt a vendégszeretetérõl. Ezt láthatjuk, Ábrahám történetében, amikor rohan, hogy elõkészítse a vendégeknek az ételt. Szimbolikus a közös kenyértörés. Ha két ellenség ezt tette, azzal az egymás iránti békés szándékukat fejezték ki. Nekem különösen is megtetszett az a felfogás, hogy valakit vendégül látni Isten adta lehetõség a jócselekedetre. Ha valaki vendégséget készített, akkor természetes volt, hogy addig nem kezdenek el enni, amíg mindenki meg nem érkezett. Erre utal Pál apostol is amikor azt mondja: ha evésre egybegyûltök, várjátok be egymást. A korabeli pogány szokás az volt, hogy a férfiak és a nõk külön étkeztek. Viszont a zsidóságban az volt a természetes, hogy az egész család együtt étkezik. Viszont az ülésrend meghatározott volt. Mindenki a születésének megfelelõ helyre ült. József történetében is azt olvassuk, hogy az elsõszülött az elsõszülöttnek, a legkisebb pedig a legkisebbnek járó helyre ült. Az étkezéshez hozzá tartozott a rituális kéz és lábmosás is. Csak ezek el végeztével ülhettek asztalhoz. Ez régebben egy földre leterített bõrdarab volt. Jézus korában viszont már rendes, mainak is mondható asztalt használtak. Szék nem volt, egy olyan tárgyat használtak, amin félig ülõ, félig fekvõ pozíciót foglaltak el. És most térjünk át az ételekre. Nagyon sok zöldségfélét fogyasztottak. Olyat, mint: répa, kapor, póréhagyma, fokhagyma. Ez utóbbit olyan nagyon szerették, hogy több korabeli római forrás, mint "fokhagyma evõk" említi Izráel népét. Termesztettek lopótököt is, de nem fogyasztás céljából, hanem edényeket készítettek belõle. Ezt úgy tették meg, hogy kivájták a tököt, majd kiszárították. Rengeteg hüvelyeset is fogyasztottak, úgy, mint lóbab, lencse. Egy nõ egy heti lencse adagja úgy 1kg lehetett. Az Énekek Éneké-ben olvashatunk egy süteményrõl, amiben a magyar fordítás szerint mazsola van, de az eredeti szövegben lencse olvasható. Fogyasztottak még rózsa lekvárt is. Ez egy görög szokás volt. Reggel a legszebb, és legillatosabb rózsának leszedték a szirmait, felaprították, mézbe keverték, majd estig állni hagyták. Húsfélékbõl leginkább halat ettek, abból is csak a pikkelyeseket, és páratlan ujjú patások húsát, mint marha, kecske. A túl sok hús evését falánkságnak tartották. A Talmud felsorolja az engedetlen fiú bûneit, és ott az egyik ilyen bûn az, ha egy fiú egy nap több mint 450gramm húst evett meg. Olyan fûszereket használtak, mint: ánizs, babér, kömény, fekete kömény, koriander, mustár, menta, sáfrány, nárdus. Ez utóbbi a macskagyökér félék családjába tartozik, nyugtató hatású, még parfümöt is készítettek belõle. Õshonos növény a ruta. Ez egy kisebb bokor. A rómaiak terjesztették el Európában. A katolikus papok sok helyen ezzel hintették a szenteltvizet, ezért Shakespeare II. Richard címû drámájában a kegyelem virágaként említi. Sok gyümölcsöt fogyasztottak. Ettek például gránátalmát, mandulát, diót, kapribogyót. Ez utóbbi nem más, mint a kapri növény bimbója, amit egy meghatározott fejlõdési szakaszban kellett leszedni, és ecetbe rakni. Mivel nem volt könnyû eltalálni ezt az adott idõszakot, ezért külön emberek voltak, akiknek az a feladatuk volt, hogy õrizzék, és leszedjék a bimbókat a megfelelõ idõben. Maga a növény nagyon ellenálló, a sziklás, száraz talajon is képes megélni. Amint kinyílnak a virágok, rögtön elszórja a magvait. szimbóluma lett. A datolya az életet szimbolizálja, ugyanis Izráel területében sok a sivatag, és az életet adó oázisokat a datolyapálmák magasságának köszönhetõen már messzirõl észrevehették. Rengeteg fügét ettek. Ezékiás királyról azt olvassuk, az elfertõzõdött kelését fügével gyógyítják. A gyümölcsöt ma is használja az orvostudomány, ugyanis pozitív hatásai vannak a bõrrák gyógyításában. Tóth Márta II. éves teológiai hallgató A BIBLIA NYOMÁBAN A REFORMÁCIÓ ÜNNEPEN Zarándoklat Vizsolyba Gyönyörû õszi idõ, a fák lombjai legkülönbözõbb fantasztikus színekben pompáznak és ráadásul fenséges tájak. Ahova csak tekint az ember, hegyvonulatok, kis tiszta falvak, dombok, melynek tetején régi idõk emlékeként, titokzatos várak állnak Gyülekezetünk hat családja, számos gyermekkel egy zempléni hétvégére indult, hogy az elsõ magyar nyomtatott biblia történetét a legavatottabb helyen megismerje. Vagyis Vizsolyra vitt utunk, ahol az õsrégi templomban, még a 5

6 mondható remekmû. Utána átvonultunk a szembeni Öreg nyomdász vendéglõbe, melynek régi színjében egy parádés interaktív elõadáson nagyjából ugyanazt a történetet adatta elõ velünk a nagyszerû Daruka Mihály, ennek a falusi színháznak egy személyben narrátora, rendezõje, nyomdásza. Az elõadás fergetegesre sikeredett, mely hangulatáról a néhány bemutatott kép önmagáért beszél. A gyerekek nagy örömére, minden jelentkezõ még a biblia eredetijébõl egy oldalt saját maga ki is nyomtathatott. Daruka Mihály szeretné, az eredeti Biblia hasonmását 200 példányban, a régi sajtós módszerrel újranyomtatni. Ígéretet tettünk, hogy amennyiben az ügy már megfelelõ stádiumba kerül, egy Bibliára igényt tartva - amennyiben a piliscsabai gyülekezet is úgy határoz - segítségére leszünk. Ezek után természetesen Göncre vitt utunk, ahol nagytiszteletû Károli Gáspár tiszteletes úr fordította a bibliát, és ahonnan az akkor még diák, Szenczi katolikus idõkbõl megmaradt freskók alatt ünnepi istentiszteleten hallhattuk az új, fiatal lelkész elsõ igehirdetését, majd vehettünk úrvacsorát. A templom nemcsak azért érdekes, mert több mint 500 éve már hívek koptatták padlóköveit, hanem, mert itt látható a híres, 1590-ben nyomtatott vizsolyi biblia is. Most már páncélüveg vitrinben tárolják, nehogy az a csúfság essen meg vele újra, hogy kalandorlelkû gonoszokat megkísértse felbecsülhetetlen értéke. A vizsolyi gyülekezet egyik presbitere elmesélte nekünk a biblia hiteles történetét, hogy milyen nehézségek árán is született meg ez, az akkori idõkben forradalminak A vendégkönyvbe is beírtunk. 6

7 Molnár Albert vitte át naponta, gyalogszerrel a frissen lefordított oldalakat a 25 km-re fekvõ Vizsolyra, hogy a nyomdászmesterek ólombetûbe szedjék és azon nyomban ki is nyomtassák. Sajnos, a Bibliamúzeum hétfõi nap miatt zárva volt (reformáció ünnepnapján!?), ráadásul a híres gönci hordónak sem leltük nyomát, az utolsó hordókészítõ mester már hat éve halott. A Füzérradványi kastély Széphalom fiatalabb korosztály a zempléni kalandparkba vette útját, az idõsebbek folytatták kõrútjukat, a hollóházi kerámiagyárban tekintettük meg a kiállítást. Elhaladva a füzéri vár mellet, még benéztünk a nagyrészt szépen rendbe hozott A gönci templom, kertjében Károli Gáspár szobra Füzérradványi kastély csodálatos fa matuzsálemjeivel tarkított kertjébe. Utána Széphalom, a Kazinczy emlékhely volt a következõ állomás, ahol sajnos már nem volt idõ arra, hogy igazán belemélyedjünk a Magyar nyelv múzeuma számtalan, érdekességébe. Erre legalább egy egész napot kéne szánni. Vacsorára már megint együtt a csapat, a szállásunk Tállyán volt, amely nemcsak a tokaji borvidék egyik központja, hanem Európa mértani közepe is. Természetesen egy pincelátogatás is a programunk része, a szállásadónk Homoky úr 200 éves pincéjében kóstoltuk a finomabbnál, finomabb tokaji nedûket. A szép napos idõben nagy kedvvel indulunk kirándulásainkra, a Regéci vár alatti Mogyoróskáról indul a csapat árkon, bokron, patakon át. A patakon való átkelésnek kárvallotja is lett, Balogh Janka kipróbálta, hogy milyen hideg a víz november elején. Boldogkõvár, egy igazi középkori végvár, szépen rendbehozva, uralja az egész gyönyörû zempléni medencét. Kitekintve a lõréseken beleélhetjük 7

8 Tállya, Európa közepe magunkat az akkor itt élõ vitézek nem túl komfortos életébe. Újra szétváltak útjaink, a fiataloknak a kalandpark kimeríthetetlen élmények forrása, mi viszont elkalandozunk Boldogkõvár Sárospataki vár Sárospataki Református Teológiai Akadémia egészen a történelmi idõk nagy tanújára, Sárospatakra. Elõször a régi kollégium hangulalatából merítünk, sajnos bár a park és a szobormúzeum csodaszép, az épület közelrõl már kissé lehangoló képet mutat. Viszont az egyetem impozáns épületsorai szépen, renbehozottan sorakoznak. Sajnos a várat és a nemrég megnyitott Vörös tornyot zárva találtuk. Most az ünnep volt a ludas. Mindenesetre a vár parkjában egy kiadós sétát tettünk a gyönyörû késõ õszi napsütésben. Gyorsan telik az idõ, Tállyára sietünk vissza, ahol a szállásunkon a megmaradt finomságokból hatalmas vacsorát tálalnak buzgó feleségeink. A tállyai bor mellet megbeszélve az alig 3 nap eseményeit, arra a közös elhatározásra jutunk, hogy erre a vidékre feltétlenül vissza kell, hogy jöjjünk. Lukács László 8

9 .SÍNEN VAGYUNK...! Az embereket nem maguk a dolgok zavarják, hanem a szemléletük, ahogy a dolgokat nézik (Epiktetosz) Alfa...Szeptember közepén kezdõdött. Minden héten kedden este fél hétkor találkoztunk a gyülekezeti teremben. Nem igazán ismertük egymást, esetleg csak látásból, volt, akit még onnét se. A találkozók közös vacsorával kezdõdtek, amit elõadás, beszélgetés követett, így könnyebben ment egymás megismerése, és mivel többségünk munka után rohant a parókiára, bizony a finom falatok sem estek rosszul. A hetenkénti találkozások fénypontjának ígérkezett a Szentlélek - hétvége melyre november közepén került sor Balatonszárszón az Evangélikus Konferencia - és Missziói Otthonban. Pénteken este érkeztünk, a társaság része a gyülekezeti kisbusszal, de volt, aki vonattal tudott csak a csapat után sietni - mint jómagam is... Szóval én már a Déli pályaudvarnál sínen voltam - igaz nem egészen úgy, mint József Attila... Este kilenc körül érkeztem, s igen jól esett, hogy a többiek megvártak a bevezetõ elõadás kezdetével. Ki is a Szentlélek? - volt az elõadás, illetve az azt követõ beszélgetés témája. Másnap bõséges reggelivel indult a nap (bundáskenyér padlizsánkrémmel...nem tudtam betelni vele...) Ezt követte a második elõadás és beszélgetés arról, hogy mit tesz a Szentlélek az életünkbe, hogyan képes újrateremteni, megváltoztatni azt. Szerencsére sok volt a szabadidõnk, így jobban megismerhettük egymást a személyes beszélgetéseken, illetve a fergeteges ping - pong és csocsómeccseken keresztül is. A bõséges és nagyon finom ebéd után tettünk egy sétát Szárszón, akik nem látták, megnézhették József Attila emlékmûvét is. A délutáni elõadást majd a vacsorát követõen azt gondolom mindannyian megtapasztalhattuk a Szentlélek közösséget formáló erejét, szeretetét. Arról beszélgettünk hogyan telhetünk be a Szentlélekkel, miért kellett Péternek Kornéliusz házába elmennie, Péter igehirdetése után hogyan szállt le a Szentlélek azokra, akik hallgatták az igét, s mi hogyan tapasztalhatjuk ezt meg - milyen ajándékokat, gyümölcsöket hozhat az életünkbe a Szentlélek. Mindnyájunknak lehetõsége volt egy Áronnal való személyes beszélgetésre, közös imádságra. Nagyon nagy élmény volt, várni egymásra a beszélgetések alatt. Több órán keresztül énekeltünk, s ennek a hétvégének gyümölcseként kórust is alakítottunk. (bocsánat, de nem is tudom, mi lett a nevünk...), elsõ szolgálatunk a karácsonyi istentiszteleten lesz! Jó volt odatenni az Úristen elé a kéréseinket, valahogy koncentráltabban jelen lenni az Õ számára, s azzal a bizonyossággal menni haza másnap, hogy Isten megad nekünk bármit, amit tõle tiszta szívvel kérünk, hogy megadja mindazokat az ajándékokat, amelyekre szükségünk van az életünk során. Az én szívemben megszületett ez a bizonyosság, és nagyon hálás vagyok az Úristennek, hogy részt vehettem ezen a hétvégén, és az azóta eltelt közel egy hónapban kézzelfoghatóan tapasztalom az életemben azokat az ajándékokat, amelyeket kértem Tõle. Bízom benne, hogy így vagyunk ezzel mindannyian, s hogy nem csak én, hanem mind a tizennégyen, akik részt vettünk ezen a hétvégén, biztosan tudjuk, hogy sínen vagyunk. Szabó Erzsébet ADVENTI KONFERENCIA PILISCSABA A Református Fiatalok Szövetsége (REFISZ) december 2-4-e között elsõ alkalommal rendezte meg Adventi Konferenciáját. A Piliscsabán megvalósuló kezdeményezés fõ célkitûzése szerint a szolgálat témakörét jártuk körbe az ország számos településérõl érkezett fiatalokkal. Fontosnak tartottuk, hogy a megjelölt téma az elméleti megközelítésen túl a gyakorlatban is kézzelfogható és abba átültethetõ legyen már a hétvége folyamán. Az egyedülálló kezdeményezéshez hívtuk segítségül a helyi Református Egyházközséget, hiszen a Piliscsabán létrejött szolgálatok, különféle segítségnyújtások a lelkészházaspár együttmûködése, elõkészítõ munkája nélkül nem valósulhatott volna meg. Szombaton délelõtt Piliscsabán közel hatvanan (lelkész, vallástanár, hitoktató, tanár, közgazdász, gyermekorvos, csembaló mûvész, gépészmérnök, hivatásos tûzoltó, egyetemista, fõiskolás, középiskolás, kétkezi munkás, stb...) 7 munkacsoportban szolgáltunk a település lakói számára. Örömmel adjuk közre 5 segítõ csoport beszámolóját a következõk szerint. 9 FAVÁGÁS A mi csapatunknak az volt a feladata, hogy a gyülekezeti háznál lévõ - már korábban kivágott - fákat összevágjuk,

10 bizonyságtételt hallgathatunk egy társunktól, akik életének egy fontos, váradalmakkal telt idõszakáról szólt. Zárásként arról beszélgettünk, hogy hogyan ünneplik õk a karácsonyt az otthon falai között. Végezetül néhány énekkel szolgáltunk. Az alkalom után visszakísértünk mindenkit a szobájába, s még néhány szót váltottunk az otthon lakóival. Azt gondolom, mindannyiunk nevében mondhatom, hogy felemelõ volt együtt lenni ezen az alkalmon. Jó volt átélni, a fogadtatás örömét, azt hogy a generációi különbségek ellenére ugyanarra az Isteni szóra ugyanúgy dobban a szívünk. Köszönjük a lehetõséget. hasogassuk és utánfutóval elvigyük három rászoruló emberhez. A munka a szemerkélõ esõ ellenére jó hangulatban telt. A feladatot könnyen felosztottuk egymás között és az utánfutó is gyorsan telt a fahasábokkal. Az elsõ fuvart egy piliscsabai családhoz vittük, akik nagyon örültek az adventi ajándéknak. Sajnos nem volt sok idõnk beszélgetni velük, mert tudtuk, az idõnk kevés és még két helyre kell mennünk. A másik fuvart Tinnyére, egy idõs, beteg nénihez vittük. A néni lánya segítségével még a fáskamrába is behordtuk a fát, hogy a fát már szárazról lehessen a kályhába tenni. A harmadik út során már az egész favágó csapattal vittük ki a fát egy Pilisjászfalu melletti tanyára. Az idõs néni itt is nagyon hálás volt. Látszott rajta, hogy mennyire megtisztelõ neki, hogy hat "fiatalember" a szombat délelõttjét arra fordítja, hogy neki fát hozzon. Az egész csapat nevében mondhatom, hogy nagyon örültünk a lehetõségnek, hogy egy egyszerû favágással is tudunk szolgálni. IGEI SZOLGÁLAT A mi kis csoportunk a Nagyboldogasszony házba végzett szolgálatot. Nagyszerû fogadtatásban volt részünk. Az otthon lakói már összegyülekeztek és a könyvtárszobában vártak ránk. Mi egy kis mûsorral készültünk erre az alakalomra. Legelõször egy kis bemutatkozást tartottunk. Elõször mi mondtuk el, kik vagyunk, honnan és miért jöttünk. Aztán a helyiek vallottak magukról. Nagyon nagy öröm volt találkozni olyan nénivel is, aki már a 100. karácsonyára készülhetett Isten kegyelmébõl. Majd énekszóval köszöntöttük egymást. Ezután egy kis jelenettel mutattuk be arról, mit is jelent várni. Hiszen néhány gondolatban a Timóteushoz írt 2. levél 4 részébõl a 6-8 versekbõl hoztunk üzenetet adventben karácsonyra készülõdve. Majd egyikünk arról számolta be mit is jelent neki a karácsony és hogyan is ünneplik a családjukban. Közös imádság után KIRÁNDULÁS A kirándulós csoportba a konfirmandus fiatalokat vártuk. A REFISZ részérõl nyolc fiatal képviseltette magát. A célunk az volt, hogy beszélgessünk a helyi fiatalokkal, megismerjük õket és õk is minket. A kirándulás célpontja a Nagykopaszhegy volt. A kirándulás elõtt egy-két ismerkedõs játékkal próbáltuk oldani a hangulatot, eközben a lelkész úr fia, Lõrinc is csatlakozott hozzánk. Ezután indultunk neki a hegynek. A kirándulás jó hangulatban telt, csodálatos volt látni a Teremtõ munkáját: a természet ékességeit. És még egy kis beszélgetésre is futotta az idõnkbõl. A helyi vezetõnk a hatodéves teológus Kristóf és Márti voltak. HÁZI SEGÍTSÉGNYÚJTÁS A házi segítségnyújtás szolgálatában való részvétel nagy örömet okozott minden résztvevõ számára. Bár sok munkát kellett elvégeznünk mégis kárpótolt, hogy láthattuk a hálás arcokat. Hogy ismeretlenként is segítettünk elvégezni a ház körüli munkákat. Vidáman takarítottunk, gereblyéztünk, és sepertük fel az avart, mert láttuk, hogy munkánkat megelégedés övezi. Jómagam 3 társammal Szikora néni háza körül takarítottuk össze a lehulló faleveleket, és égettük el az elszáradt, gallyakat. Hálából palacsintát sütött nekünk, és az elvégzett munka jutalmaként, jól is laktunk vele. GYEREKMEGÕRZÉS Meglepetésként ért a felkérés a gyermekmegõrzés szolgálatra, elõször kicsit félénken álltam hozzá, de mint kiderült alaptalan volt az aggodalom. Egy díszt és egy adventi képeslapot készítettünk, amire egy igét is írtunk: Mert úgy szerette Isten a világot, hogy az õ egyszülött fiát adta, hogy aki hisz õbenne, el ne vesszen, hanem örök élete legyen. (János 3,16.). Nagyon pozitív dolog volt az számomra, hogy a kézmûvességen kívül tudtunk beszélgetni az Advent üzenetérõl és hogy a Karácsony valódi lényegérõl. Nagy segítség volt, hogy nem egyedül voltam, hiszen így még esély sem volt arra, hogy kifogyjunk a kreatív ötletekbõl. Összességében elmondhatjuk, hogy a hétvége folyamán bennünket Isten gazdag áldása kísért. Öröm volt minden mozdulat, érintés, szó, lépés, mosoly, hang melyet mi adhattunk Piliscsabán, mellyel szolgálhattunk embertársaink között Isten szeretetének közvetítése jeleként. A mi (fiatalok) szeretetünk, odaadásunk, elkötelezettségünk, odafigyelésünk, örömünk nem magunktól van, Isten ajándéka az az életünkben. Éppen ezért annak forrása soha ki nem apad bennünk. Ez a csodálatos lehetõség minden ember számára nyitva áll. Amit kaptunk és kapunk Istentõl, azt örömmel, jó 10

11 szívvel adjuk tovább másoknak is. Így tettünk Piliscsabán is. Még egyszer köszönünk mindent és Isten gazdag áldását kérjük a piliscsabai emberekre és áldott adventi készülõdést kívánunk mindenkinek! A REFISZesek szolgáltak a vasárnapi istentiszteleten is, ahol Végh Tamás fasori lelkipásztor hirdette az Isten igéjét. Szeretettel hívjuk és várjuk szeretteivel együtt december 18-án 15 órára gyermek és december 24-én 15 órára szentesti istentiszteletünkre, a tinnyei református templomba. Ünnepeljük együtt a karácsonyt, Jézus Krisztus születését! """""""""" Dicsõség a magasságban Istennek, és a földön békesség, és az emberekhez jóakarat (Lukács evangéliuma 2,14) """""""""" TINNYEI KARÁCSONY a REFISZ csapata A Tinnyei Reformátusok ünnepi istentiszteleti alkalmai: december 18-án vasárnap 15 órakor: Adventi gyermek-istentiszteletünkre a református templomba 2011 december 24. szombat 15 órakor: Szentesti Családos áhítat a református templomban december 25. vasárnap karácsony 1. napján de. 9 órakor: Istentisztelet úrvacsorai közösséggel a református templomban december 26. hétfõ karácsony 2. napján de. 9 órakor: Istentisztelet úrvacsorai közösséggel a református templomban december 31. szombat Szilveszter, 15 órakor: Óévbúcsúztató áhítat a református templomban január 1. vasárnap de. 9 órakor: Újévi istentisztelet a református templomban A következõ két történet az Epizódok Tinnye 20. századi történetébõl címû most készülõ könyv részletei az ajándékról és a csillagokról. ARANY BÁCSI Valódi nevén Radonits Gyula, aki Trianon után menekült Erdélybõl Magyarországra. Az Alibunári járás fõszolgabírájaként számos kultúregyesületet létesített, a fásítás és a villamosítás bevezetése terén eredményesen tevékenykedett. Nem esküdött fel a román királyra, ezért kellett menekülnie. Nevelt lánya, Szörényi Renáta Tinnyére jött férjhez, elõbb Bódiz Aurélné, majd Tullics Lászlóné. Gyula bácsi és felesége Krisztin néni is itt éltek a római katolikus templom melletti házukban. Nyugdíját a csonka ország fizette. Ennek egy részét frissen nyomott, aranyosan fénylõ fillérekben kérte. A tinnyei gyerekek tudták, mikor érkezik haza, várták a kocsi érkezését. Gyula bácsi belemarkolt a fillérekbe, és kiosztotta a gyerekeknek. Ezért hívták "Arany bácsinak". Karácsony közeledtével elkérték Dombai tanító úrtól a legszegényebb húsz tanuló nevét, azokat tetõtõl talpig felöltöztették, és karácsonykor megvendégelték. Krisztin néni a háború idején a helyi Vöröskereszt titkáraként különbözõ rendezvényeket és gyûjtéseket szervezett, amelyeknek bevételébõl a hadiözvegyeket és hadiárvákat segítették. Amikor a front után egy orosz katona burzsuj / gazdag/ után kérdezõsködött, valaki Gyula bácsira mutatott, aki abban a pillanatban szívrohamban meghalt. 11

12 Tullicsné kiskastélya a karácsonykor történt bombázás alkalmával porig égett. Ez után édesanyjához költözött. Földjeit, kastélya portáját államosították, nyelv- és zeneórákból éltek. A kis kúriának minden zugába lakókat telepített az akkori hatalom. 4-6 család lakott velük, nekik idõnként csak egy szobájuk volt, azon is átjárt egy-két lakó. Némelyiküket /iszákost, félkegyelmût / Tullits néni, az egykori méltóságos asszony ápolta, táplálta, ellátta gyógyszerrel. A hatalom folyamatosan zaklatta. Lakrészét az államtól meg kellett vásárolnia, kútjából kivették a motort, állandóan fizetési felszólításokat kapott a legkülönbözõbb ürügyekkel. Húsz évig a római katolikus egyház kántoraként szolgálta a hívõket. Karácsonykor gondoljunk áldozatos életükre, méltatlan sorsukra, õrizzük meg jóemlékezetünkben. SZALADJ ISTÓK Bizonyára még gyerekkorában kapta ezt a ragadványnevet Juhász István, mert már akkor is fürge és szorgalmas volt. Alacsony, vékonydongájú ember létére szinte csodának számított, hogy két egyemeletes házat épített, holott a Vásárhelyi kastélyon kívül Tinnyén nem volt más emeletes épület, de különösen nem a parasztcsaládokban. Egyedül birkózott mindennel: kõvel, téglával, malterrel, gerendával. Cipelte a létrán a nehéz vödröt, de hogy lefelé az út rövidebb legyen, a fal mellé szalmát rakott, arra ugrott le a következõ adagért. Gazdaember volt, a lovát elvitte a tsz. Egy alkalommal a kertben termett terményeit a dorogi piacra szállította, s a kocsiba saját magát fogta be. Húzta a kocsit az országúton, amikor valami nyugati országból érkezett újságírókkal találkozott, akik aztán nagy csudát csináltak az esetbõl. Ez akkoriban történt, amikor Gagarint a holdra küldték. Az ország tele volt különbözõ tréfákkal, miért nem ezt vagy azt a nevezetes embert küldték fel a holdra. A tinnyei változat így szólt: Mért nem Juhász Istókot küldték a holdra? - Mert lehúzta volna a Göncöl -szekeret. Gyûjtötte: Tóthné Héregi Eszter 12

13 F O T Ó P Á L Y Á Z A T "2011 KARÁCSONYA PILISCSABÁN" címmel A Piliscsabai Református Gyülekezet Presbitériuma fotópályázatot hirdet 9-16 éves fiatalok részére. Pályázati feltételek: 1. A pályázó 9-16 éves kor közötti, piliscsabai lakos lehet. 2. A fotó a pályázó számára 2011 karácsonyának meghatározó, jellemzõ pillanatát, hangulatát ábrázolja. 3. Egy pályázó több, maximum 3 db fotóval is pályázhat. 4. A fotók színes, vagy fekete-fehér kivitelben is készülhetnek. 5. A fotókat A4-es formátumban, kartonra felrögzítve, 2 példányban kell benyújtani. A felrögzített karton hátoldalára rá kell írni a pályázó nevét, lakcímét és életkorát. A 2 példány fotót zárt borítékban, vagy becsomagolva kell benyújtani, ráírva: "2011 KARÁCSONYA PILISCSABÁN" 6. A fenti formában összeállított pályázatot január 15-ig kell beadni, vagy elküldeni a piliscsabai református parókiára. (Piliscsaba-Klotildliget, Deák Ferenc u. 55.) A pályázatokat a beérkezés sorrendjében számokkal látjuk el és kiállítjuk a református gyülekezeti teremben (Piliscsaba-Klotildliget Deák Ferenc u.55.), valamint a református templomban (Szent István király útja 55). A kiállítás január között tekinthetõ meg a gyülekezeti teremben, naponta óra között, a református templomban vasárnaponként a órakor kezdõdõ istentisztelet elõtt és után. A kiállítás ideje alatt a látogatók a fotók sorszáma alapján adhatják le szavazataikat. Az elsõ három legtöbb szavazatot kapott pályázatot oklevéllel, valamint Ft-al, Ft-al, illetve Ft-al díjazzuk. A pályázat eredményérõl, a díjátadás idõpontjáról a pályázókat írásban értesítjük. Kedves Fiatalok! Minél többen pályázzatok, osszátok meg élményeiteket, sok sikert a munkához! A Presbitérium Piliscsaba, 2011 karácsony hava 13

14 MEGVÁLASZTOTTUK ÚJ PRESBITEREINKET Az idén 17 presbiterjelölt közül választotta meg gyülekezetünk 12 új elõjáróját. Az ünnepélyes fogadalomtétel december 4-én a vasárnapi istentiszteleten történt meg. A következõ 6 éves ciklusban, 2012 január 1-tõl az alábbi presbiterek kezdik meg szolgálatukat: Csízi István fõgondnok Tóth Tamás Gábor gondnok Presbiterek: Bencsikné Tóth Magdolna, Borza György, Csízi Katalin, Gyarmati Ágnes, Hegyi Julianna, Kokas Márton, Széles Sándor, Tóth Tamásné, Dr. Veres Lajos, Vég Marianna. Pótpresbiterek: Bán László, Gyarmati Nándor, Gyõri Imréné, Szabó Márta. Adja Isten, hogy az idei választás egyben megújulás is lehessen, hogy gyülekezetünk új elöljárói Krisztus lelke által alázatos és példamutató módon vezessék az Õ piliscsabai népét. A BENKÕSÖK BEMUTATKOZÁSA A december 4.-ei vasárnapi istentiszteleten Fülöpné Szabó Annamária osztályfõnök vezetésével a Benkõ István Református Ált. Iskola és Gimnázium 9.-es osztálya kis mûsor keretében mutatta be iskolájukat. Az osztályba jár a piliscsabai, tavaly konfirmált Karácsony Cintia is. Az istentisztelet után a gyülekezeti teremben szeretetvendégség várta a gyerekeket. KÖZEGYHÁZI HÍREK MENTÕÖV PROGRAM A Magyarországi Református Egyház (MRE) és a Magyar Református Szeretetszolgálat Alapítvány (MRSZ) december 6-án elindította a Mentõöv programot. A program célja, hogy egy albérlet-támogatási rendszer beindításával átmeneti segítséget nyújtson a hitelük törlesztésére képtelenné vált, kilakoltatott családokon. A támogatottak a lakhatás megoldása mellett kiegészítõ szolgáltatásként szociális munkások bevonásával mentálhigiénés és életvezetési segítséghez is juthatnak. A Mentõöv program beindítása érdekében az MRE és az MRSZ létrehozott egy támogatási alapot, így a korábban már utcára került családok karácsony elõtt beköltözhetnek átmenti otthonukba. Az MRE támogatásával és az MRSZ szakmai koordinációjában elinduló Mentõöv program célja, hogy egy albérlet-támogatási pénzügyi alap és program beindításával átmeneti segítséget nyújtson a fizetésképtelenné vált, kilakoltatott családokon. A program két alapvetõ célkitûzése, hogy megakadályozza az utcára kerüléssel szükségszerûen bekövetkezõ társadalmi kirekesztõdést, a családok szétesését, illetve hogy a program segítségével a krízishelyzetbe kerülteknek segítsen az újraindulásban, a fenntartható pénzügyi életpálya kialakításában. 14 A program részleteirõl a reformatus.hu, parokia.hu internetes oldalakon lehet tájékozódni.

15 G Y E R M E K O L D A L BIBLIAI REJTVÉNYEK NAGYOBBAKNAK I. Melyik bibliai történet szereplõi adhatták fel a táviratokat? 1. "ELFOGYOTT A BOR STOP. MICSODA SZÉGYEN. STOP A MENYEGZÕ MÉG TART STOP SEGÍTSETEK STOP" 2. "HÁROM EMBER ÉRKEZETT JERUZSÁLEMBE STOP A ZSIDÓK KIRÁLYA FELÕL KÉRDEZÕSKÖDNEK STOP PAPOK ÉS ÍRÁSTUDÓK STOP GYERTEK A KIRÁLYI UDVARBA STOP" II. Az egyik újságban érdekes hirdetésekre lettünk figyelmesek. Párosítsd a hirdetéseket feladójukkal! 1. Hajóépítõ ácsot keresünk. "Ez nem a Titanic!" jeligére 2. Minden hajnövesztõ csodás szert megvásárolok. "Dús hajat akarok!" jeligére 3. Álomfejtést ügyfél lakásán is vállalok. "Fáraó" jeligére 4. Szánom-bánom vétkem és visszatérnék hozzátok. "Tagadás" jeligére 5. Jeltolmácsot keresek. "Gábriel" jeligére A) Péter B) József C) Noé D) Zakariás E) Sámson A helyes megfejtést beküldõk között ajándékot sorsolunk ki. A megfejtéseket a templomunkban, az iratterjesztésnél található dobozba kell majd bedobnotok. Határidõ: január 15. Szilágyi Domokos: Karácsony A puha hóban, csillagokban, az ünnepi foszlós kalácson láthatatlanul ott a jel, hogy itt van újra a karácsony. Mint szomjazónak a pohár víz, úgy kell mindig e kis melegség, hisz arra született az ember, hogy szeressen és szeressék. S hogy ne a hóban, csillagokban, ne ünnepi foszlós kalácson, ne díszített fákon, hanem a szívekben legyen karácsony. 15

16 I M A N A P L Ó Hirdesd az igét, állj elõ vele alkalmatos, alkalmatlan idõben, ints, feddj, buzdits teljes béketûréssel és tanítással. 2.Pál Tim.4,2. Mindegyikünk tegye a dolgát ott, ahová az Úr Isten helyezte õt. Ne azt figyeljük, hogy a másik ember mit csinál, mit hogyan mond, hanem kérjük, keressük az Úr akaratát abban, hogyan éljünk, mit tegyünk mi azért, hogy jobbá váljék ez a világ! Ne azt keressük egymásban, ami szétválaszt, hanem azt, ami összeköt bennünket! És ez pedig a SZERETET! Mert megjelent az Isten idvezítõ kegyelme minden embernek Tit 2,11 Azonképpen sokan egy test vagyunk a Krisztusban, egyenként pedig egymásnak tagjai vagyunk. Rm.12,5 Kérünk Urunk, Szentlelked által légy segítségünkre abban, hogy testvérként tudjunk közeledni azokhoz, akik Jézus Krisztust vallják Uruknak. Engedelmeskedjetek elöljáróitoknak és fogadjatok szót, mert õk vigyáznak lelkeitekre, mint számadók: hogy ezt örömmel míveljék és nem bánkódva, mert ez néktek nem használ. Zsid.13,17 Kérjük Urunkat, erõsítsen meg és világosítson meg mindannyiunkat, hogy a ránk bízottakat az új évben is az Õ akarata szerint végezzük.legyen velünk Isten világot átformáló és minket megtartó kegyelme! Áldott karácsonyunk akkor lesz, ha megértjük: Õ azért jött erre a világra, hogy ráigazítsa lábunkat a békesség útjára. Megtisztítson minket, és mi hálából Szentlelkének méltó templomaiként szolgáljuk ÕT. Kegyelem mindnyájatokkal! Ámen Zsid.13,25 Ünnepi alkalmaink 2011 karácsonyán és fordulóján: December 24-én, szombaton órától Szentesti áhítat a templomban, családos alkalom. Ezt követõen, tól karácsony esti csendesség - imádságos együttlét. December 25-én karácsony elsõ napján, vasárnap órától ünnepi istentisztelet úrvacsorai közösséggel. Párhuzamosan gyermekistentisztelet a parókián. December 26-án, hétfõn karácsony másod napján órakor ünnepi istentisztelet úrvacsorai közösséggel. December 31-én, szombaton órakor óévi hálaadó istentisztelet a templomban. December 31-én, szombaton órakor úrvacsorás közösség a templomban január 01-én vasárnap, órakor újévi istentisztelet úrvacsorai közösséggel január ig ökumenikus imahét. Állandó Úrnapi és hétközi alkalmaink: hétfõ 10,00 óra Istentisztelet a Szociális Otthonban, utána a Nagyboldogasszony Házban csütörtök 10,00 óra Baba-mama bibliaóra 2 hetente csütörtök 16 óra Bibliaóra a gyülekezeti teremben pénteken 2 hetente 18 órakor családos bibliaóra vasárnap 10,45 Úrnapi istentisztelet a templomban, gyermekistentisztelet a parókián. Családos istentisztelet január 15-én órakor. Minden hónap elsõ csütörtökjén, a bibliaóra után 17,00 órától Nõszövetségi összejövetel. Várjuk hozzászólásaikat, híreiket, cikkeiket a Talentum szerkesztõjénél Lukács Lászlónál a os telefonszámon, vagy a címre. A Talentum ára: 250 Ft, éves elõfizetési díja: 2500 Ft Piliscsaba, Deák Ferenc u. 55. Telefon: ; A Harangért Alapítvány számlaszáma: amelyre adományaikat várjuk. 16

TEMPLOM, KÖZÖS IMÁINK

TEMPLOM, KÖZÖS IMÁINK TEMPLOM, KÖZÖS IMÁINK Templomunk-iskolánk nevelési helyszíne Nagy előnye iskolánknak, hogy földrajzilag is közel áll hozzánk fenntartó gyülekezetünk temploma. Hagyományosan minden tanévet itt kezdünk,

Részletesebben

Hanukka és Karácsony

Hanukka és Karácsony Bereczki Sándor Igehirdetések 9. Hanukka és Karácsony Mindenki Temploma Hanukka és Karácsony Igehirdetés sorozat 9. Copyright 2010 Bereczki Sándor Korrektor: Dr. Gruber Tibor Kiadványszerkesztő: Danziger

Részletesebben

HITÉLETI, MISSZIÓI ESEMÉNYNAPTÁR

HITÉLETI, MISSZIÓI ESEMÉNYNAPTÁR HITÉLETI, MISSZIÓI ESEMÉNYNAPTÁR 2014-2015 Vezess hűségesen, és taníts engem, mert Te vagy szabadító Istenem, mindig Benned reménykedem. (Zsoltárok 25,5) Ebben a tanévben is kérjük Isten segítségét, vezetését

Részletesebben

EGYENRUHA, KÖPENY, ÁHÍTATOK, TEMPLOM, KÖZÖS IMÁINK

EGYENRUHA, KÖPENY, ÁHÍTATOK, TEMPLOM, KÖZÖS IMÁINK EGYENRUHA, KÖPENY, ÁHÍTATOK, TEMPLOM, KÖZÖS IMÁINK Egységes viselet Iskolánkban a nagyobb ünnepségeken ünnepi egyenruha viselete kötelező mind a pedagógusok, mind a tanulók számára. A hölgyek kalotaszegi

Részletesebben

A Raffay-Prõhle Agendák szerinti istentiszteleti rendek kiegészítése

A Raffay-Prõhle Agendák szerinti istentiszteleti rendek kiegészítése A Raffay-Prõhle Agendák szerinti istentiszteleti rendek kiegészítése 13. Bûnbánati imádságok Advent 1. vasárnapja Istenem! Méltatlan vagyok kegyelmedre, mert sokszor és sokféleképpen vétkeztem. De légy

Részletesebben

KATOLIKUS EGYHÁZKÖZSÉGEINK F

KATOLIKUS EGYHÁZKÖZSÉGEINK F KATOLIKUS EGYHÁZKÖZSÉGEINK F EgyházAINk HÍRei GYÓNI KATOLIKUS EGYHÁZKÖZSÉG Örömünkre, a szőlősi templomunk fűtéskorszerűsítésének eredményeként mostantól a szentmiséinken 17 C van. Az adventtel megkezdődött

Részletesebben

HITTAN Postai cím: Harmatcsepp 8500 Pápa, Pf. 57.

HITTAN Postai cím: Harmatcsepp 8500 Pápa, Pf. 57. Tanítók Fekete István Egyesülete Feladási határidő: 2017. január 13. (péntek) HITTAN Postai cím: Harmatcsepp 8500 Pápa, Pf. 57. Forduló: II. Évfolyam: 2. Az iskola kódja: H- A versenyző neve: Elérhető

Részletesebben

HARMATCSEPP TANULMÁNYI VERSENY HITTAN. Az iskola kódja: H- Elért pontszám: Javította: Feladási határidő: Forduló: I.

HARMATCSEPP TANULMÁNYI VERSENY HITTAN. Az iskola kódja: H- Elért pontszám: Javította: Feladási határidő: Forduló: I. HARMATCSEPP TANULMÁNYI VERSENY HITTAN A versenyző neve: Forduló: I. Osztály: 4. Az iskola kódja: H- Elért pontszám: Javította: Feladási határidő: Elérhető pontszám: 70p. 2015. január 9. 1. Fejtsd meg a

Részletesebben

2013. tél. XVII. évfolyam 4. szám. Áldott karácsonyt kívánunk kedves olvasóinknak!

2013. tél. XVII. évfolyam 4. szám. Áldott karácsonyt kívánunk kedves olvasóinknak! 2013. tél XVII. évfolyam 4. szám Áldott karácsonyt kívánunk kedves olvasóinknak! Gondolatok egy kiállítás képrészlete alapján 2013 Ádventjén Megfürödve lelkileg Olescher Tamás Hiszek egy Megjelent nek,

Részletesebben

A Biblia gyermekeknek. bemutatja. Jézus

A Biblia gyermekeknek. bemutatja. Jézus A Biblia gyermekeknek bemutatja Jézus születése Írta : Edward Hughes Illusztrálta : M. Maillot Átírta : E. Frischbutter és Sarah S. Franciáról fordította : Dr. Máté Éva Kiadta : Bible for Children www.m1914.org

Részletesebben

A Biblia gyermekeknek bemutatja. A gazdag ember és a szegény ember

A Biblia gyermekeknek bemutatja. A gazdag ember és a szegény ember A Biblia gyermekeknek bemutatja A gazdag ember és a szegény ember Írta : Edward Hughes Illusztrálta : M. Maillot és Lazarus Átírta : M. Maillot és Sarah S. Franciáról fordította : Dr. Máté Éva Kiadta :

Részletesebben

ISTENNEK TETSZŐ IMÁDSÁG

ISTENNEK TETSZŐ IMÁDSÁG Pasarét, 2014. február 2. (vasárnap) PASARÉTI PRÉDIKÁCIÓK refpasaret.hu Horváth Géza ISTENNEK TETSZŐ IMÁDSÁG Lekció: ApCsel 4,23-31 Alapige: Zsolt 124,8 A mi segítségünk az Úr nevében van, aki teremtette

Részletesebben

Fényképalbum. A fénykép készítésének éve:

Fényképalbum. A fénykép készítésének éve: Fényképalbum Az interjúalany neve: A fénykép készítésének helye: A fénykép készítésének éve: Szüleim Budapest 1980-as évek Ők a szüleim. Ez a kép már itt készült, Budapesten. Volt egy kicsi lakásuk, és

Részletesebben

Szakmai beszámoló Generációs-híd program Jeles napok tevékenység

Szakmai beszámoló Generációs-híd program Jeles napok tevékenység Szakmai beszámoló Generációs-híd program Jeles napok tevékenység Előzmények Projekt adatai: Kedvezményezett Projekt címe Projekt azonosítója Alsómocsolád Község Önkormányzata Mintaprogram a minőségi időskorért

Részletesebben

A gazdag ember és a szegény ember

A gazdag ember és a szegény ember A Biblia gyermekeknek bemutatja A gazdag ember és a szegény ember Írta : Edward Hughes Illusztrálta : M. Maillot és Lazarus Átírta : M. Maillot és Sarah S. Franciáról fordította : Dr. Máté Éva Kiadta :

Részletesebben

Jézus, a tanítómester

Jézus, a tanítómester 9. tanulmány Jézus, a tanítómester május 23 29. SZOMBAT DÉLUTÁN e HETI TANULMÁNYUNK: 5Mózes 6:5; Lukács 4:31-37; 6:20-49; 8:19-21, 22-25; 10:25-37 Mindenkit ámulatba ejtett tanítása, mert szavának ereje

Részletesebben

Keresztyén Egyetemista Napok a Gecse Dániel Szakkollégiumban

Keresztyén Egyetemista Napok a Gecse Dániel Szakkollégiumban Keresztyén Egyetemista Napok a Gecse Dániel Szakkollégiumban 2015. 12. 16. Idén kerültek először megrendezésre Marosvásárhelyen a Keresztyén Egyetemista Napok a Marosvásárhelyi Főiskolások Keresztyén Egyesületének

Részletesebben

IPOLYSÁGI KOPOGTATÓ Az Ipolysági Református Gyülekezet értesítő lapja 2. évfolyam 3. szám

IPOLYSÁGI KOPOGTATÓ Az Ipolysági Református Gyülekezet értesítő lapja 2. évfolyam 3. szám IPOLYSÁGI KOPOGTATÓ Az Ipolysági Református Gyülekezet értesítő lapja 2. évfolyam 3. szám Mert született néktek ma Megtartó, ki az Úr Krisztus, a Dávid városában. Lk 2,11 Kedves Testvéreim! Karácsony számomra

Részletesebben

HITÉLETI ESEMÉNYNAPTÁR

HITÉLETI ESEMÉNYNAPTÁR HITÉLETI ESEMÉNYNAPTÁR Szeresd az Urat, a te Istenedet teljes szívedből, teljes lelkedből és teljes elmédből. Szeresd felebarátodat, mint magadat. (Máté 22, 37.39) Ebben a tanévben is kérjük Isten segítségét,

Részletesebben

Bereczki Sándor. Isten Fia. Igehirdetések 6. Mindenki Temploma

Bereczki Sándor. Isten Fia. Igehirdetések 6. Mindenki Temploma Bereczki Sándor Igehirdetések 6. Isten Fia Mária fia Mindenki Temploma Isten Fia Mária fia De te, Efratának Bethleheme, bár kicsiny vagy a Júda ezrei között: belőled származik nékem, a ki uralkodó az

Részletesebben

Hittan tanmenet 2. osztály

Hittan tanmenet 2. osztály Hittan tanmenet 2. osztály Heti óraszám: 2 Összes óra: 80 Az Isten szava című hittankönyvhöz Iskolai hitoktatás céljára Óraszám Tananyag Didaktikai cél, nevelési cél Segédeszköz, Munkaformák, Módszerek

Részletesebben

Vízkereszt Közzétette: (https://www.flagmagazin.hu) Még nincs értékelve

Vízkereszt Közzétette:  (https://www.flagmagazin.hu) Még nincs értékelve 2011 január 06. Flag 0 Értékelés kiválasztása Még nincs értékelve Give 1/5 Give 2/5 Mérték Give 3/5 Give 4/5 Give 5/5 A vízkereszt, más néven háromkirályok vagy epifánia egy keresztény ünnep, amelyet általában

Részletesebben

Svájci tanulmányút. Basel

Svájci tanulmányút. Basel Svájci tanulmányút Basel A tanulmányúton öten vettünk részt; két tanár, Gál Anikó és Dékány István, valamint három diák: Annus Péter, Pászti Ferenc és én, Papp Zsolt. 2013. január 22-én hajnali 2 órakor

Részletesebben

Ötéves fenntartási időszak első éve 2013.10.01-2014.09.30. Múzeumi nap 1.

Ötéves fenntartási időszak első éve 2013.10.01-2014.09.30. Múzeumi nap 1. Sárospataki Gyűjtemények mindenkinek TÁMOP 3.2.8.B-12/1-2012-0001 Ötéves fenntartási időszak első éve 2013.10.01-2014.09.30. Adventi zsongás Múzeumi nap 1. Múzeumi nap 1. tematika Múzeumi nap helye és

Részletesebben

HARMATCSEPP TANULMÁNYI VERSENY HITTAN

HARMATCSEPP TANULMÁNYI VERSENY HITTAN HARMATCSEPP TANULMÁNYI VERSENY HITTAN A versenyző neve: Forduló: I. Osztály: 3. Az iskola kódja: H- Elért pontszám: Javította: Visszaküldési határidő: Elérhető pontszám: 67p. 2014. november 17. Kedves

Részletesebben

Soós Mihály laudációja Tisztelt Hölgyeim és Uraim! Kedves vendégek!

Soós Mihály laudációja Tisztelt Hölgyeim és Uraim! Kedves vendégek! Soós Mihály laudációja Tisztelt Hölgyeim és Uraim! Kedves vendégek! Vannak emberek, akiken érződik, hogy a helyükön vannak, tudják mit akarnak, miért vannak a földön. Mások nyugtalanok, keresik, de nem

Részletesebben

Üzenet. A Prágai Református Missziós Gyülekezet Hetilapja II. Évfolyam 18. szám, 2009. Máj. 3. Kedves Testvéreim!

Üzenet. A Prágai Református Missziós Gyülekezet Hetilapja II. Évfolyam 18. szám, 2009. Máj. 3. Kedves Testvéreim! Üzenet A Prágai Református Missziós Gyülekezet Hetilapja II. Évfolyam 18. szám, 2009. Máj. 3. Kedves Testvéreim! Vala pedig a farizeusok közt egy ember, a neve Nikodémus, a zsidók főembere: Ez jöve Jézushoz

Részletesebben

Mozgókép. Lekció: Mt 6, 25-34/Textus: Eszter 1-2 2015. október 18.

Mozgókép. Lekció: Mt 6, 25-34/Textus: Eszter 1-2 2015. október 18. Mozgókép Lekció: Mt 6, 25-34/Textus: Eszter 1-2 2015. október 18. Kedves Testvérek! Sokszor érzi az ember, hogy egy prédikációban jó tanácsokat kap, példamutatást, utat, amin járni lehet, iránymutatást,

Részletesebben

2015. évi bibliaolvasó KÉSZÍTETTE: BERECZKI SÁNDOR. MINDENKI TEMPLOMA GYÜLEKEZETE 1105 Budapest, Cserkesz u. 7-9.

2015. évi bibliaolvasó KÉSZÍTETTE: BERECZKI SÁNDOR. MINDENKI TEMPLOMA GYÜLEKEZETE 1105 Budapest, Cserkesz u. 7-9. 2015. évi bibliaolvasó KÉSZÍTETTE: BERECZKI SÁNDOR MINDENKI TEMPLOMA GYÜLEKEZETE 1105 Budapest, Cserkesz u. 7-9. Kedves Olvasó! Sok szeretettel adjuk közre a 2015. évi bibliaolvasó útmutatót. A közösen

Részletesebben

Üzenet Karácsonyi kiadás

Üzenet Karácsonyi kiadás Gyülekezetünk minden tagjának, és lapunk minden olvasójának áldott karácsonyi ünnepeket, és Isten által megáldott új évet kíván egyházközségünk presbitériuma. Üzenet Karácsonyi kiadás Az Ige volt az igazi

Részletesebben

Aki nélkül nem lehetne Karácsony

Aki nélkül nem lehetne Karácsony III. évf. 4. szám 2014. december A Budapest-Nagytétényi Református Egyházközség időszakos kiadványa Aki nélkül nem lehetne Karácsony Bármikor, bárhol végbemehet egy ilyen kérdezz-felelek: - Mi kell a Karácsonyhoz?

Részletesebben

TAKI! (Találd ki!) 2014. 10. 05. ÉVKÖZI 27. VASÁRNAP 2014.09.21. ÉVKÖZI 25. VASÁRNAP

TAKI! (Találd ki!) 2014. 10. 05. ÉVKÖZI 27. VASÁRNAP 2014.09.21. ÉVKÖZI 25. VASÁRNAP TAKI! (Találd ki!) 2014.09.21. ÉVKÖZI 25. VASÁRNAP Keresd meg a megadott szavakat a táblázatban és húzd ki: ÁCSORGÓ, MUNKÁS, DÉNÁR, SZŐLŐ, PIAC, INTÉZŐ, BÉR, GAZDA, UTOLSÓ, ELSŐ, BARÁTOM, ROSSZ, SZEM A

Részletesebben

Paks, Lukács Vilmos

Paks, Lukács Vilmos Visken jártunk Testvér gyülekezetünkben nagy esemény volt 2010. március 21.-én. Több évi küzdelem után sikerült kiharcolniuk, hogy Jenei Károly lelkipásztort beiktassák. Az esperes úrnak más elképzelése

Részletesebben

Határtalanul program Erdély május 3-6.

Határtalanul program Erdély május 3-6. Határtalanul program Erdély 2017. május 3-6. Május harmadikától hatodikáig Erdélyben jártunk. Mindenki nagyon várta a kirándulást, amin a Határtalanul pályázat segítségével vehettünk részt. Szerdán korán

Részletesebben

Ultreya (országos Cursillos találkozó) a paksi Református Templomban. - 2008. május 31. -

Ultreya (országos Cursillos találkozó) a paksi Református Templomban. - 2008. május 31. - Ultreya (országos Cursillos találkozó) a paksi Református Templomban - 2008. május 31. - A Cursilló (spanyol eredetű szó) magyarul a keresztyénségről szóló rövid tanfolyamot jelent. A református Cursillo

Részletesebben

TARTALOMJEGYZÉK. Énekeljünk!... 66

TARTALOMJEGYZÉK. Énekeljünk!... 66 TARTALOMJEGYZÉK Előszó... 6 1. Ismerjük meg egymást!... 8 2. Magyar reformátusok vagyunk... 10 3. Ismerkedés a Bibliával... 12 4. Isten teremtette a világot... 14 5. Isten teremtette az embert... 18 6.

Részletesebben

HÁZASSÁG ÉS VÁLÁS. Pasarét, 2014. február 09. (vasárnap) Szepesy László

HÁZASSÁG ÉS VÁLÁS. Pasarét, 2014. február 09. (vasárnap) Szepesy László Pasarét, 2014. február 09. (vasárnap) PASARÉTI PRÉDIKÁCIÓK refpasaret.hu Szepesy László HÁZASSÁG ÉS VÁLÁS Alapige: Malakiás 2,13-16 És ezt is cselekszitek: betöltitek az Úr oltárát könnyhullatással, sírással

Részletesebben

Mezőkövesdi Református Gyülekezet Presbiteri Gyűlés. Javaslatok a Mezőkövesdi Református Gyülekezet 2012. évére

Mezőkövesdi Református Gyülekezet Presbiteri Gyűlés. Javaslatok a Mezőkövesdi Református Gyülekezet 2012. évére Javaslatok a Mezőkövesdi Református Gyülekezet 2012. évére Állandó alkalmaink jelenleg Istentisztelet Vasárnap de. 10.30-kor, Úrvacsorás Istentisztelet de.11:00-kor Istentisztelettel egy időben gyermek

Részletesebben

HITTAN Postai cím: Harmatcsepp 8500 Pápa, Pf. 57.

HITTAN Postai cím: Harmatcsepp 8500 Pápa, Pf. 57. Tanítók Fekete István Egyesülete 2016/17. tanév Feladási határidő: 2017. január 13. (péntek) HITTAN Postai cím: Harmatcsepp 8500 Pápa, Pf. 57. Forduló: II. Évfolyam: 3. Az iskola kódja: H- A versenyző

Részletesebben

A Biblia rövid áttekintése. Alapvető információk a Bibliáról

A Biblia rövid áttekintése. Alapvető információk a Bibliáról A Biblia rövid áttekintése Alapvető információk a Bibliáról Áttekintés a Bibliáról A Biblia Isten szava A Biblia Isten üzenetét tartalmazza. A Szentírás megírásában kb. 1500 év leforgása alatt mintegy

Részletesebben

éjszakán szólította magához a mi kegyelmes mennyei édes Atyánk így: Jövel, hozzám, édes Gyermekem! Amikor vasárnap szokás szerint szeretettel

éjszakán szólította magához a mi kegyelmes mennyei édes Atyánk így: Jövel, hozzám, édes Gyermekem! Amikor vasárnap szokás szerint szeretettel A te bizonyságaid én gyönyörűségem, és én tanácsadóim. Lelkem a porhoz tapad; eleveníts meg engem a te ígéreted szerint. Útaimat elbeszéltem előtted és te meghallgattál engem; taníts meg a te rendeléseidre!

Részletesebben

A Biblia gyermekeknek. bemutatja

A Biblia gyermekeknek. bemutatja A Biblia gyermekeknek bemutatja Jézus és Lázár Írta : Edward Hughes Illusztrálta : Janie Forest Átírta : Ruth Klassen Franciáról fordította : Dr. Máté Éva Kiadta : Bible for Children www.m1914.org BFC

Részletesebben

Ötöves fenntartási időszak első éve 2013.10.01-2014.9.30. Múzeumi nap 2.

Ötöves fenntartási időszak első éve 2013.10.01-2014.9.30. Múzeumi nap 2. Sárospataki Gyűjtemények mindenkinek TÁMOP 3.2.8.B-12/1-2012-0001 Ötöves fenntartási időszak első éve 2013.10.01-2014.9.30. Karácsony fénye Múzeumi nap 2. Múzeumi nap 2. tematika Múzeumi nap helye és ideje:

Részletesebben

ÉVKÖZI IDİ ESTI DICSÉRET

ÉVKÖZI IDİ ESTI DICSÉRET ÉVKÖZI IDİ ESTI DICSÉRET Istenem, jöjj segítségemre! Uram, segíts meg engem! Dicsıség az Atyának, a Fiúnak miképpen kezdetben most és mindörökké. Amen. HIMNUSZ Immár hoz hasznos magvakat, díszíti ékes,

Részletesebben

VÁLTSÁGUL SOKAKÉRT. Pasarét, 2014. április 18. (nagypéntek) Horváth Géza. Lekció: Márk 10.

VÁLTSÁGUL SOKAKÉRT. Pasarét, 2014. április 18. (nagypéntek) Horváth Géza. Lekció: Márk 10. Pasarét, 2014. április 18. (nagypéntek) PASARÉTI PRÉDIKÁCIÓK refpasaret.hu Horváth Géza VÁLTSÁGUL SOKAKÉRT Lekció: Márk 10. Alapige: Márk 10,45 Mert az Emberfia sem azért jött, hogy neki szolgáljanak,

Részletesebben

SZOLGA VAGY FIÚ? Lekció: Lk 15,11-24

SZOLGA VAGY FIÚ? Lekció: Lk 15,11-24 Pasarét, 2012. július 1. (vasárnap) PASARÉTI PRÉDIKÁCIÓK Horváth Géza SZOLGA VAGY FIÚ? Lekció: Lk 15,11-24 Alapige: Galata 4,4-7 De amikor eljött az idő teljessége, Isten elküldte Fiát, aki asszonytól

Részletesebben

2015. március 1. Varga László Ottó

2015. március 1. Varga László Ottó 2015. március 1. Varga László Ottó 2Kor 4:6 Isten ugyanis, aki ezt mondta: "Sötétségből világosság ragyogjon fel", ő gyújtott világosságot szívünkben, hogy felragyogjon előttünk Isten dicsőségének ismerete

Részletesebben

Létezik-e Antikrisztus?

Létezik-e Antikrisztus? Létezik-e Antikrisztus? Az embereknek sokféle elképzelésük van az Antikrisztusról, de e- gyedül csak a Bibliából kaphatunk helyes választ arra, hogy ki ő, és mit csinál. Felmerült már bennünk a kérdés:

Részletesebben

Maradjunk meg a saját erősségünkben!

Maradjunk meg a saját erősségünkben! Maradjunk meg a saját erősségünkben! Pál apostol ezt írja a rómaiaknak: Mert tudjuk, hogy az egész teremtett világ, egyetemben fohászkodik és nyög mind idáig. (Rm. 8, 22) E szavak közel kétezer éve hangoztak

Részletesebben

AZ ÉLET ISTENTISZTELETE

AZ ÉLET ISTENTISZTELETE Pasarét, 2014. június 1. (vasárnap) PASARÉTI PRÉDIKÁCIÓK refpasaret.hu Földvári Tibor AZ ÉLET ISTENTISZTELETE Lekció: Róm 11,33-12,2 Alapige: 3 Móz 2,1-16 Amikor valaki ételáldozatot akar áldozni az ÚRnak,

Részletesebben

HIRDETÉSEK Szent Anna Plébánia

HIRDETÉSEK Szent Anna Plébánia HIRDETÉSEK Szent Anna Plébánia 2015.12.27. Szent Család vasárnapja Egyházközségi programok A hét ünnepei, szentjei hétfő: Aprószentek péntek: Szűz Mária, Istenanyja vasárnap: karácsony 2. vasárnapja 31,

Részletesebben

George Varga: Az öregember és a farkas (részlet)

George Varga: Az öregember és a farkas (részlet) Angyalka élményei B. Kis János, Orosz T. Csaba, Gwendoline Welsh, Poczai Péter, George Varga, J. Simon Aranka 2013 Publio kiadó Minden jog fenntartva Szerkesztette: Publio Kiadó Kft. George Varga: Az öregember

Részletesebben

Január, a polgári év elsõ hónapja tehát a Vízöntõ csillagkép nevét viseli. A régi magyar neve pedig Boldogasszony hava, mert eleink az év elsõ hónapját Szûz Máriának szentelték. A keresztény (katolikus)

Részletesebben

Isten nem személyválogató

Isten nem személyválogató más. Ezért gondolhatja őszintén azt, hogy ő, aki az összes többi apostolnál többet tett, még arról is lemond, ami a többi apostolnak jár. Mert mid van, amit nem Istentől kaptál volna? És amit tőle kaptál,

Részletesebben

AVAS-DÉLI REFORMÁTUS HÍRLEVÉL

AVAS-DÉLI REFORMÁTUS HÍRLEVÉL AVAS-DÉLI REFORMÁTUS HÍRLEVÉL Az Avas-Déli Református Gyülekezet kiadványa 2014. December Ne féljetek, mert íme, nagy örömet hirdetek nektek, amely az egész nép öröme lesz: üdvözítő született ma nektek

Részletesebben

TARTALOM. Előszó a magyar kiadáshoz 5

TARTALOM. Előszó a magyar kiadáshoz 5 TARTALOM Előszó a magyar kiadáshoz 5 Í.MÁTÉ EVANGÉLISTA-KI IS VOLT Ő? 13 1.1 A meghaladott életrajzi portré 13 1.2Az evangélium az evangélista nélkül 16 1.3 A teológiai portré 19 1.4Előzetes módszertani

Részletesebben

Üdvözlünk Isten családjában!

Üdvözlünk Isten családjában! Üdvözlünk Isten családjában! Amikor Jézust elfogadod Megváltódnak, Isten családjának tagja leszel. Isten azt akarja, hogy ha az Ő gyermeke lettél, növekedj az Ő megismerésében, és válj minél inkább Jézushoz

Részletesebben

Ökumenikus Imahét Nyírbogáton 2015. január 20-24. Jézus így szólt hozzá: Adj innom! (Jn 4,7)

Ökumenikus Imahét Nyírbogáton 2015. január 20-24. Jézus így szólt hozzá: Adj innom! (Jn 4,7) Ökumenikus Imahét Nyírbogáton 2015. január 20-24. Jézus így szólt hozzá: Adj innom! (Jn 4,7) Az ökumenikus imahét estéin az élő víz forrásához kaptuk a hívó szót. Jézus találkozása és beszélgetése a samáriai

Részletesebben

Helyi emberek kellenek a vezetésbe

Helyi emberek kellenek a vezetésbe Varga László Helyi emberek kellenek a vezetésbe Ön szerint minek köszönhető, hogy az hetvenes-nyolvanas években egy sokszínű és pezsgő kulturális élet tudott létrejönni Kecskeméten? Milyen szerepe volt

Részletesebben

Hamis és igaz békesség

Hamis és igaz békesség Hamis és igaz békesség Lectio: Jer 1,1-15 Textus: Jer 1,14 A lelkipásztor így szólt egy asszonyhoz: - Asszonyom, szokta önt kínozni a Sátán? - Engem? Soha! - No, akkor ez annak a jele, hogy ön még a Sátáné,

Részletesebben

Lelkészbeiktatás Piskitelepen

Lelkészbeiktatás Piskitelepen Lelkészbeiktatás Piskitelepen 2016. 11. 22. Munkálkodjon ki-ki a maga helyén Lelkészbeiktatás Piskitelepen Szórványvidéken, a szívós kitartásba kövesedett küzdelemben edzett harangok szebben szólnak. Kiváltképpen

Részletesebben

A vezetés ajándékai. Az ötféle szolgálat Isten erős irányadó keze

A vezetés ajándékai. Az ötféle szolgálat Isten erős irányadó keze A vezetés ajándékai Az ötféle szolgálat Isten erős irányadó keze 4. Szolgálati felmérés Van elhívatásom? Van lelki ajándékom? Fel vagyok készítve? Vannak gyümölcseim? 6. A növekedés útja Róma 12,1-2 A

Részletesebben

Miért úrvacsoráz(z)unk? Lekció: Ám 4,4-13/Textus: 1Kor 11,17-34 2015. június 14.

Miért úrvacsoráz(z)unk? Lekció: Ám 4,4-13/Textus: 1Kor 11,17-34 2015. június 14. Miért úrvacsoráz(z)unk? Lekció: Ám 4,4-13/Textus: 1Kor 11,17-34 2015. június 14. Most akkor a korinthusiak úrvacsoráznak, vagy nem úrvacsoráznak? Összegyűlnek, az Úr vacsorájára, de Pál mégis azt mondja:

Részletesebben

Programfüzet. Vizsoly Község Önkormányzatának és Egyházközségeinek hivatalos programja

Programfüzet. Vizsoly Község Önkormányzatának és Egyházközségeinek hivatalos programja Programfüzet Vizsoly Község Önkormányzatának és Egyházközségeinek hivatalos programja Augusztus 8. péntek Futóverseny Göncről Vizsolyba 10.00 Szenczi Molnár Albert nyomában futóverseny Gönc és Vizsoly

Részletesebben

40 éves házassági évfordulóra gitáros szentmise

40 éves házassági évfordulóra gitáros szentmise D A G A Bevonulás Két ember eléd lép, két ember Téged kér, D A G A Két ember eléd áll, két ember Téged vár, A D H E Végtelen Istenünk, áldd meg az életünk! Cis Fis H E Végtelen Istenünk, áldd meg az életünk!

Részletesebben

A cikkeket írta: Károlyi Veronika (Ronyka) www.varazslatostitkok.com. Korrektúra: Egri Anikó

A cikkeket írta: Károlyi Veronika (Ronyka) www.varazslatostitkok.com. Korrektúra: Egri Anikó A cikkeket írta: Károlyi Veronika (Ronyka) www.varazslatostitkok.com Korrektúra: Egri Anikó 2 Tartalomjegyzék Tartalomjegyzék... 3 Az összefogás döbbenetes ereje... 4 Depressziós helyett bajnok... 6 Na

Részletesebben

Időpont: 2013. 05. 06 09. Károlyi István 12 Évfolyamos Gimnázium

Időpont: 2013. 05. 06 09. Károlyi István 12 Évfolyamos Gimnázium Időpont: 2013. 05. 06 09. Károlyi István 12 Évfolyamos Gimnázium Az emeletes buszunk, mellyel utaztunk Így mentünk Kárpátaljára Elindultunk: 7 órakor, Budapestről Délkor elértük a határt, kis idő után

Részletesebben

formát vett fel, megalázta magát és engedelmes volt a kereszthalálig. De mi a mi szegénységünk? Minden bizonnyal az, hogy kiszakadtunk az Istennel

formát vett fel, megalázta magát és engedelmes volt a kereszthalálig. De mi a mi szegénységünk? Minden bizonnyal az, hogy kiszakadtunk az Istennel Ami mindent felülír Ismeritek a mi Urunk Jézus Krisztus kegyelmét; hogy gazdag létére szegénnyé lett értetek, hogy ti az ő szegénysége által meggazdagodjatok. 2Kor 8,9 Igehirdetés a zsinati választások

Részletesebben

MIT MOND A BIBLIA A HALLOWEENRŐL?

MIT MOND A BIBLIA A HALLOWEENRŐL? MIT MOND A BIBLIA A HALLOWEENRŐL? ne igazodjatok e világhoz, hanem változzatok meg értelmetek megújulásával, hogy megítélhessétek, mi az Isten akarata, mi az, ami jó, ami neki tetsző és tökéletes (Róm

Részletesebben

1 ÚRVACSORA(ÉNEKESKÖNYV) ÚRVACSORA

1 ÚRVACSORA(ÉNEKESKÖNYV) ÚRVACSORA 1 ÚRVACSORA(ÉNEKESKÖNYV) ÚRVACSORA A mi Urunk Jézus Krisztus így szól: Jöjjetek énhozzám mindnyájan, akik megfáradtatok és meg vagytok terhelve, és én megnyugvást adok nektek. (Mt 11,28) Tőle kaptuk ezt

Részletesebben

A Drezdai Kórusakadémia látogatása Budapesten

A Drezdai Kórusakadémia látogatása Budapesten A Drezdai Kórusakadémia látogatása Budapesten 2015. október 21-25-e között Magyarországra látogatott A Drezdai Kórusakadémia Gyermekkara. A Singakademie Dresden 130 éves tradiciójával a németországi Szászország

Részletesebben

18. alkalom 2012. április 13. Feltámadás Márk evangéliumában (16,1-14) 16,1) 16,2 16,2 16,2 16,9 16,1 Mk 16,9

18. alkalom 2012. április 13. Feltámadás Márk evangéliumában (16,1-14) 16,1) 16,2 16,2 16,2 16,9 16,1 Mk 16,9 Biblia-kor 2011-2012 1 BB 18. alkalom 2012. április 13. Feltámadás Márk evangéliumában (16,1-14) A feltámadás eseményének ideje: Mikor elmúlt a szombat (16,1) Korán reggel (16,2) A hét első napján (16,2)

Részletesebben

1Móz 21,22-34 Ábrahám, Abimélek és a kút

1Móz 21,22-34 Ábrahám, Abimélek és a kút 1 1Móz 21,22-34 Ábrahám, Abimélek és a kút És lőn abban az időben, hogy Abimélek és Pikhól annak hadvezére megszólíták Ábrahámot mondván: Az Isten van te veled mindenben, a mit cselekszel. Mostan azért

Részletesebben

http://webovoda.blogspot.com/

http://webovoda.blogspot.com/ http://webovoda.blogspot.com/ B e t l e h e m e s j á t é k Szereplők: Király, szolga, Mária, József, egy paraszt család (akiknél a betlehemes játszódik), a betlehemet vivők, angyalok, pásztorok. Az egész

Részletesebben

Péter és az ima hatalma

Péter és az ima hatalma A Biblia gyermekeknek bemutatja Péter és az ima hatalma Írta : Edward Hughes Illusztrálta : Janie Forest Franciáról fordította : Dr. Máté Éva Átírta : Ruth Klassen 60/57. Történet www.m1914.org Bible for

Részletesebben

A család kedvencei. Receptjeim hétköznapokra és ünnepekre

A család kedvencei. Receptjeim hétköznapokra és ünnepekre A család kedvencei Receptjeim hétköznapokra és ünnepekre A család kedvencei Receptjeim hétköznapokra és ünnepekre RACHEL ALLEN Ezt a könyvet férjemnek, Isaac-nak ajánlom akinek szere tete, támogatása

Részletesebben

Pozitív intézményi légkör

Pozitív intézményi légkör Pozitív intézményi légkör Mitől más a keresztyén iskola? Írjon le három dolgot, amely ön szerint megkülönbözteti a keresztyén iskolákat más iskoláktól! Ossza meg gondolatait az ön mellett ülővel. A keresztyén

Részletesebben

Jézus egyszerre több dologról is beszélt ebben a részben: A bibliai nyelve három féle látásról beszél

Jézus egyszerre több dologról is beszélt ebben a részben: A bibliai nyelve három féle látásról beszél Textus: Mk. 8, 11-26. 1 Bevezetés Jézus egyszerre több dologról is beszélt ebben a részben: - farizeusok viselkedése - jel - a négyezrek megvendégelésének a története hogyan talált visszhangra - HELYES

Részletesebben

Mert úgy szerette Isten e világot, hogy az ő egyszülött Fiát adta, hogy valaki hiszen ő benne, el ne vesszen, hanem örök élete legyen.

Mert úgy szerette Isten e világot, hogy az ő egyszülött Fiát adta, hogy valaki hiszen ő benne, el ne vesszen, hanem örök élete legyen. Mert úgy szerette Isten e világot, hogy az ő egyszülött Fiát adta, hogy valaki hiszen ő benne, el ne vesszen, hanem örök élete legyen. Mert nem azért küldte az Isten az ő Fiát a világra, hogy kárhoztassa

Részletesebben

Mainz-i Magyar Református Gyülekezet. Ungarische Reformierte Kirchengemeinde in Mainz

Mainz-i Magyar Református Gyülekezet. Ungarische Reformierte Kirchengemeinde in Mainz Mainz-i Magyar Református Gyülekezet Ungarische Reformierte Kirchengemeinde in Mainz Istentiszteleteink Helye Altmünsterkirche, Münsterstraße 25 55116 Mainz - (bejárat a Walpoden utca felől): vagy Evangelische

Részletesebben

VIZSGÁLJÁTOK MEG A LELKEKET!

VIZSGÁLJÁTOK MEG A LELKEKET! Pasarét, 2012. augusztus 30. (csütörtök) PASARÉTI PRÉDIKÁCIÓK Horváth Géza VIZSGÁLJÁTOK MEG A LELKEKET! Alapige: 1János 4,1 Szeretteim, ne higgyetek minden léleknek, hanem vizsgáljátok meg a lelkeket,

Részletesebben

Az első karácsony Imádság gyertyagyújtás után

Az első karácsony Imádság gyertyagyújtás után Karácsonyi Hírlevél 2012.. december Az első karácsony Sok első karácsony van. Az első tudatos, az első, mint iskolás, mint házas, mint kisgyermekes. Első valakivel, aki fontos, akit szeretünk, vagy első

Részletesebben

A Biblia gyermekeknek bemutatja. Az asszony

A Biblia gyermekeknek bemutatja. Az asszony A Biblia gyermekeknek bemutatja Az asszony a kútnál Írta : Edward Hughes Illusztrálta : Lazarus Átírta : Ruth Klassen Franciáról fordította : Dr. Máté Éva Kiadta : Bible for Children www.m1914.org 2012

Részletesebben

ISTEN NEM HALOTT! JÉZUS NEM HAL MEG SOHASEM!

ISTEN NEM HALOTT! JÉZUS NEM HAL MEG SOHASEM! Dr. Egresits Ferenc ISTEN NEM HALOTT! JÉZUS NEM HAL MEG SOHASEM! Kérdések és megfontolások Jézus passiója kapcsán az irgalmasság évében. - Az esetleges párhuzamok és áthallások nem a véletlen művei! -

Részletesebben

Elöljáróban. 13. hitelv

Elöljáróban. 13. hitelv hit13.qxd 2007.11.06. 21:40 Page 1 A Hetednapi Adventista Egyház hitelvi füzetei 13. hitelv A maradék és küldetése Megharagudott a sárkány az asszonyra, és elment, hogy hadat indítson a többiek ellen,

Részletesebben

Üzenet. Krisztusban szeretett Testvéreim!

Üzenet. Krisztusban szeretett Testvéreim! Krisztusban szeretett Testvéreim! Üzenet A Prágai Református Missziói Gyülekezet Hetilapja V. Évfolyam 48. szám, 2012. Dec. 16. Mennyi minden történt azon a helyen, ahol Jézus felszólítja a tanítványokat,

Részletesebben

Kérem, nyissa ki az Újszövetséget Máté 1:1-nél. Itt kezdi Máté magyarázatát arról, hogy mi az Evangélium. Ezt olvashatjuk:

Kérem, nyissa ki az Újszövetséget Máté 1:1-nél. Itt kezdi Máté magyarázatát arról, hogy mi az Evangélium. Ezt olvashatjuk: Mi az evangélium? Jó az, ha időt tudunk áldozni arra, hogy átgondoljuk mi a Biblia üzenete. Bizonyára sokan óvatosak a vallásokkal, a templomba járással, az egyházi rituálékkal, és a hagyományok követésével.

Részletesebben

A tanítványság és az ima

A tanítványság és az ima január 11 17. A tanítványság és az ima SZOMBAT DÉLUTÁN E HETI TANULMÁNYUNK: Dániel 9:2-19; Máté 14:22-23; 26:36; János 17:6-26; Zsidók 2:17; 1Péter 4:7 De nemcsak őérettök könyörgök, hanem azokért is,

Részletesebben

Pál származása és elhívása

Pál származása és elhívása 11. tanulmány Szeptember 5 11. Pál származása és elhívása SZOMBAT DÉLUTÁN E HETI TANULMÁNYUNK: Apostolok cselekedetei 9:1-22; 26:18; 1Korinthus 15:10; Galata 2:1-17; Filippi 3:6 De az Úr azt mondta neki:

Részletesebben

ISTEN MENNYEI ATYÁNK ÉS URUNK

ISTEN MENNYEI ATYÁNK ÉS URUNK Pasarét, 2013. június 27. (csütörtök) PASARÉTI PRÉDIKÁCIÓK refpasaret.hu Szepesy László ISTEN MENNYEI ATYÁNK ÉS URUNK Alapige: Malakiás 1,6a A fiú tiszteli atyját, a szolga is az ő urát. És ha én atya

Részletesebben

Osztályozóvizsga követelményei

Osztályozóvizsga követelményei Osztályozóvizsga követelményei Képzés típusa: Tantárgy: Általános iskola Református hittan Évfolyam: 1. _ Heti óraszámú csoport Vizsga típusa: írásbeli Követelmények, témakörök: a szóbeli vizsga tananyaga

Részletesebben

EDK -k az EDM -ért. Evangéliumi Diák Körök az Evangéliumi Diák Misszióért. www.ujremeny.hu

EDK -k az EDM -ért. Evangéliumi Diák Körök az Evangéliumi Diák Misszióért. www.ujremeny.hu EDK -k az EDM -ért Evangéliumi Diák Körök az Evangéliumi Diák Misszióért LÁTÁS Egyetemekre, Főiskolákra járó diákok evangéliummal való elérése, keresztyén diáktársaik által. Keresztyén diákok aktivizálása,

Részletesebben

A Biblia gyermekeknek. bemutatja. Isten hirnöke

A Biblia gyermekeknek. bemutatja. Isten hirnöke A Biblia gyermekeknek bemutatja Isten hirnöke Írta : Edward Hughes Illusztrálta : Byron Unger és Lazarus Átírta : E. Frischbutter és Sarah S. Franciáról fordította : Dr. Máté Éva Kiadta : Bible for Children

Részletesebben

JÉZUSBAN VAN AZ ÉLET GYÜLEKEZET

JÉZUSBAN VAN AZ ÉLET GYÜLEKEZET JÉZUSBAN VAN AZ ÉLET GYÜLEKEZET I. évfolyam 3. szám szeptember, október Akarod hallani a jó hírt? Mindennek Királya Mindennek Királya, az Istennek Fia, égnek, földnek Ura Akinek véd minket a karja tőlünk

Részletesebben

ISB 7. hírlevél. Üdvözöljük Önöket! Fontos információ

ISB 7. hírlevél. Üdvözöljük Önöket! Fontos információ 2015. 12. 11. Fontos információ Karácsonyi vásár - december 12. szombat Bethlehem - december 17. csütörtök Karácsonyi műsor - december 18. péntek Téli szünet - december 19-2016. január 4. Első tanítási

Részletesebben

A Biblia gyermekeknek bemutatja. Ésaiás a jövőbe lát

A Biblia gyermekeknek bemutatja. Ésaiás a jövőbe lát A Biblia gyermekeknek bemutatja Ésaiás a jövőbe lát Írta : Edward Hughes Illusztrálta : Jonathan Hay Átírta : Mary-Anne S. Franciáról fordította : Dr. Máté Éva Kiadta : Bible for Children www.m1914.org

Részletesebben

A Biblia gyermekeknek. bemutatja. Ésaiás a jövőbe lát

A Biblia gyermekeknek. bemutatja. Ésaiás a jövőbe lát A Biblia gyermekeknek bemutatja Ésaiás a jövőbe lát Írta : Edward Hughes Illusztrálta : Jonathan Hay Átírta : Mary-Anne S. Franciáról fordította : Dr. Máté Éva Kiadta : Bible for Children www.m1914.org

Részletesebben

Engedelmeskedjetek egymásnak

Engedelmeskedjetek egymásnak Erdélyi Gyülekezet Zalatnay István Reménység Szigete 2010. augusztus 22. Lekció: 4Móz 9,15-23 Textus: Ef 5,21-6,9 Engedelmeskedjetek egymásnak Engedelmeskedjetek egymásnak, Krisztus félelmében. Az asszonyok

Részletesebben

IPOLYSÁGI KOPOGTATÓ. 1 0. é v f o l y a m. Az Ipolysági Református Egyházközség értesítő lapja 10. évf. 2013/2

IPOLYSÁGI KOPOGTATÓ. 1 0. é v f o l y a m. Az Ipolysági Református Egyházközség értesítő lapja 10. évf. 2013/2 IPOLYSÁGI KOPOGTATÓ Az Ipolysági Református Egyházközség értesítő lapja 10. évf. 2013/2 1 0. é v f o l y a m Gyülekezeti nap és testvér-gyülekezeti találkozó 2013. június 9-én gyülekezeti nappal egybekötött

Részletesebben

Krisztus Feltámadt! Húsvétvasárnap 2016.03.27. OLVASMÁNY az Apostolok Cselekedeteiből (ApCsel 10,34a.37-43)

Krisztus Feltámadt! Húsvétvasárnap 2016.03.27. OLVASMÁNY az Apostolok Cselekedeteiből (ApCsel 10,34a.37-43) Húsvétvasárnap 2016.03.27. Krisztus Feltámadt! OLVASMÁNY az Apostolok Cselekedeteiből (ApCsel 10,34a.37-43) Abban az időben Péter szólásra nyitotta ajkát, és ezeket mondta: Ti tudjátok, hogy mi minden

Részletesebben