/Uv. <* rw i f. bét & '" f ^U t j /\ M. m m * t. lm w.i" t 2U14 S/EPT int sfffí c 1. 2o \Í m * 1, M* m * i. Átvételi időpont: Kapja: Aláírás:

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "/Uv. <* rw i f. bét & '" f ^U t j /\ M. m m * t. lm w.i" t 2U14 S/EPT 0 1. 2int sfffí c 1. 2o \Í m * 1, M* m * i. Átvételi időpont: Kapja: Aláírás:"

Átírás

1 PO 005/06 Ügyiratszám: /2014 Kötelezettségvállalást előkészítő osztály: Polgármesteri Kabinet A szerződés tárgya: Zugló Önkormányzata által ÁROP-3.A azonosítószámmal és Zugló Önkormányzat komplex szervezetfejlesztése" címmel elnyert pályázat keretében a korábbi AROP program keretében bevezetett pénzügyi programhoz (FORRASSQL) kapcsolódó controlling struktíira fejlesztése, másrészről az Önkormányzat és szervezeti egységeire vonatkozó költségvetés tervezésének felülvizsgálata, az 5 éves stratégiai tervezés irányelveinek meghatározásával és az első 5 éves költségvetés elkészítésével. A controlling rendszer és a stratégia gyorsabb adaptációja érdekében a munkatársaknak képzés kerül megszervezésre. A kötelezettségvállalás a 2014^évi költségvetés PJJJ.}9J?JJ!?.\!. szakfeladaton...íí.??.^^...t $/^ főkönyvi számon.ö..?.;^..(. j.é.lj...v;.?.^.í.rí.1'analitila!s tételén megtervezett kiadás terhére történik, bruttó ,- Ft, azaz bruttó kétmillió-háromszázötvenezer,- forint összegben. A szerződő partner neve: CMS Vezetési Tanácsadó Kft. Több költségvetési évet érintő kötelezettségvállalás esetén:.ev.ev.ev forint forint forint A szerződő paríner a beszállítói listában szerepel* / nem szerepel*. bét & Budapest, 2ÍM.&JU Balog Melinda, kái^ggtve^tő Kezdeményezésén Budapest, * A nem megfejelő rész kihúzandó! Kapja: Átvételi időpont: Aláírás: minőségügyi vezető Fedezetigazolás 20.évi előirányzat Felhasznált összeg Ft Ft Pénzügyi elle^jy, Közbeszerzési referens Jogi szagvélemény,,a- Felhasználható Összeg 20H&NDI 2U14 S/EPT 0 1. Ft 2int sfffí c 1. m m * t /Uv '" f ^U t j /\ M Jegyzői láttamozás KÖtelezettségvál laló Regisztráció: Gazdálkodási Osztály 2o \Í m * 1, lm w.i" t M* m * i j <* rw i f ti

2 MEGBÍZÁSI SZERZŐDÉS Amely létrejött egyrészről Név: Budapest Főváros XIV. Kerület Zugló Önkormányzata Cím: 1145 Budapest, Pétervárad u. 2. Számlavezető Bank: OTP Bank Nyrt. Bankszámlaszám: Adószáma: Képviselő neve: dr. Papcsák Ferenc polgármester a továbbiakban, mint Megbízó másrészről Név: CMS Vezetési Tanácsadó Kft. Székhely: 1118 Budapest, Dayka Gábor u. 3. (bejegyzés alatt) Cégjegyzékszám: Adószám: Számlavezető Bank: OTP Bank Bankszámla száma: Képviselő neve: dr. Pergel Csaba Ügyvezető igazgató a továbbiakban, mint Megbízott együttesen, mint Felek között az alulírott napon, helyen, és feltételek mellett: Előzmények Megbízó Zugló Önkormányzat komplex szervezetfejlesztése" címmel pályázatot nyújtott be a Magyar Gazdaságfejlesztési Központ Zrt. kezelésében álló Államreform Operatív Program keretében megjelent, ÁROP-3.A kódszámú, Szervezetfejlesztés a Közép-magyarországi régióban levő önkormányzatok számára" című egyfordulós pályázati felhíváshoz (a továbbiakban Pályázat), melyet ÁROP-3.A azonosítószámmal elnyert. A pályázat célja, hogy január l-jével, -a járási kormányhivatalok működésének megkezdésévet-, Zugló Önkormányzatának feladatköreiben, jogköreiben bekövetkezett változásokat Megbízó megtervezze, az eredményeket visszacsatolja. Feladat továbbá, hogy az önkormányzat a megváltozott feladat-ellátási rendben és finanszírozási környezetben is ésszerűen és fenntarthatóan szervezett szolgáltatáskínálattal, kötelező és önként vállalt feladatokkal vegyen részt. A projekt megvalósítása során kiemelt cél, hogy Budapest Főváros XIV. Kerület Zugló Önkormányzatának gazdálkodása a jövőben még hatékonyabb legyen, melynek kivitelezésére Zugló Önkormányzata külső szakértői szolgáltatást kíván igénybe venni 1. A Szerződés tárgya 1.1 Jelen Szerződés aláírásával Megbízó megbízza, Megbízott pedig a Megbízó érdekeinek megfelelően elvállalja a Megbízó költségvetésének, controlling rendszerének fejlesztését és felülvizsgálatát, továbbá az ahhoz kapcsolódó képzések lebonyolítását a jelen Szerződés 2.1. pontjában részletezett tevékenységek teljesítésével. 2. A Megbízott feladatai 2. i. A Megbízóit az alábbi feladatkörök ellátására köteles: I. Megbízó költségvetésének, controlling rendszerének fejlesztése és felülvizsgálata:

3 a) Megbízó korábbi ÁROP projektjének ((ÁROP-3.A.1/B ) keretében bevezetett pénzügyi programhoz (FORRASSQL) kapcsolódó controlling struktúrának fejlesztése és felülvizsgálata; b) Megbízó és szervezeti egységeire vonatkozó költségvetés tervezésének felülvizsgálata; ba.)az 5 éves stratégiai tervezés irányelveinek meghatározásával, bb.)és az első 5 éves költségvetési terv elkészítésével. c) Új stratégiai alternatívák kidolgozása a kulcsérintettek bevonásával mühelymunkás módszertan segítségével; d) Értékelő-elemző tanulmány megírása a jövőbeli lehetőségek és feladatok megjelölésével. II. Képzés lebonyolítása a Megbízó munkatársainak a controlling rendszer és a stratégia gyorsabb adaptációja érdekében. 3. A Megbízott kötelezettségei 3.1. Megbízott személyesen köteles eljárni; igénybe veheti azonban más személy közreműködését is, amihez Megbízó jelen Szerződés aláírásával hozzájárul. A Megbízott az igénybe vett személyért úgy felel, mintha a rábízott ügyet maga látta volna el Megbízott jelen Szerződésben körülírt tevékenységét folyamatosan a Megbízó utasításának megfelelően jól és szakszerűen köteles végezni azzal, hogy tevékenységéről a Megbízói tájékoztatja A Megbízott köteles a Megbízót tevékenységéről és az ügy állásáról kívánságára, szükség esetén anélkül is tájékoztatni, különösen, ha a felmerült új körülmények az utasítások módosítását teszik indokolttá Megbízott köteles a feladat végrehajtásával kapcsolatosan tudomására jutott információkat bizalmasan kezelni. A feladatok végrehajtásával, műszaki tartalmával kapcsolatban információt harmadik fél vagy személy részére a Megbízó engedélye nélkül nem adhat ki Megbízott köteles a Megbízót a megbízás teljesítéséről haladéktalanul értesíteni Megbízott tudomásul veszi, hogy jelen Szerződés keretein belül mind a projekt során, mind annak lezárását követően a Közreműködő Szervezet által lefolytatott ellenőrzések alkalmával a Megbízó kérésére köteles rendelkezésre állni. 4. A Megbízó kötelezettségei 4.1. Megbízó köteles minden elvárást közölni, és teljes információt nyújtani Megbízottnak a feladatokra vonatkozó követelményekről Megbízó köteles a feladat teljesítéséhez szükséges Megbízói hatáskörbe tartozó dokumentumot, iratot, információt a Megbízott kérésétől számított 3 napon belül átadni Megbízottnak Megbízó köteles a Közreműködő Szervezet által küldött, Megbízott feladatát érintő észrevételt, hiánypótlást, megkeresést a Megbízott felé 1 napon belül továbbítani Megbízó köteles segítségei nyújtani Megbízott részére azzal, hogy rendelkezésére bocsál minden, a feladatokra vonatkozó, munkájához szükséges információt, beleértve az előzményeket is és minden más, a feladatokkal kapcsolatos adatol Megbízó köteles haladéktalanul értesíteni Megbízottat, ha megfigyel vagy bármely más módon tudomására jut olyan fejlemény, amely Megbízott szolgáltatásainak körét vagy időbeni ütemezését befolyásolja. \ \

4 4.6. Megbízó köteles meghozni minden olyan döntést, ami a Megbízás teljesítéséhez szükséges Megbízó köteles a jelen Szerződés keretében végzett és igazolt szolgáltatások ellenértékét megfizetni Megbízott számára a jelen Szerződés 10. fejezetében rögzítettek szerint Megbízó köteles beszerezni minden hatósági engedélyt, ami a projekt megvalósításához szükséges. 5. Felek együttműködése 5.1. Felek rögzítik, hogy jelen Szerződés teljesítése érdekében kölcsönösen együttműködni kötelesek. A Megbízott köteles a Megbízót haladéktalanul értesíteni minden olyan körülményről, amely az érintett projektek eredményességét, vagy kellő időre történő teljesítését veszélyezteti, vagy gátolja. A Megbízó köteles a Megbízottat minden a jelen Szerződés teljesítése szempontjából releváns, és a Megbízott működését érintő körülmény változásáról értesíteni A Megbízó és a Megbízott a jelen Szerződéssel kapcsolatos kommunikáció bonyolítására, kapcsolattartásra és ezekhez szükséges, de jelen Szerződés módosítását nem eredményező nyilatkozatok megtételére az alábbi személyeket jelölik ki: Megbízott részéről: Név: dr. Pergel Csaba Telefon: Cím: 1113 Budapest, Bocskai út Megbízó részéről: Név: Luka Tamás projektmenedzser Telefon: +36/70/ Cím: ] 145 Budapest, Pétervárad utca 2. E-maii: 6. Szerződés időtartama, hatálya 6.1. Jelen Szerződés az aláírás napján lép hatályba. A Megbízott teljesítési, jelen Szerződésben körülírt feladat végzési kötelezettsége a jelen Szerződés aláírásával kezdődik és szeptember 30. napjáig tart. 7, Beszámolási kötelezettség 7.1. A Megbízott az általa elvégzett feladatokról elektronikus-, és papír formátumban számol be a Megbízó utasításai alapján.

5 8. A Megbízott szakmai felelősségbiztosítása 8.1. Megbízott tevékenységére irányuló szakmai szabályok és előírások megszegése során szakmai hiba, mulasztás következtében előálló esetleges károk esetére, többletköltség és veszteségek fedezésére teljes körű erkölcsi és anyagi felelősséggel, és helytállási kötelezettséggel tartozik. 9. Utasítás, Irányítás 9.1. Megbízott tevékenységét, a Megbízó hivatalos képviselője megbízásából, a Pályázati Csoport irányításával végzi. Utasítást részére a Pályázati Csoportvezető, illetve a Pályázati Csoport projektért felelős munkatársa határozhat meg szóban, és írásban. 10. Fizetési Feltételek A jelen szerződésben foglalt feladatok maradéktalan teljesítéséért a Megbízottat I. Megbízó költségvetésének, controlling rendszerének fejlesztési és felülvizsgálati feladatának ellátásáért: ,- + ÁFA, azaz hárommillióhétszázhatvanhétezer-hétszáztizenhét,- Ft + ÁFA, míg II. Képzés lebonyolításáért a Megbízó munkatársainak a controlling rendszer és a stratégia gyorsabb adaptációja érdekében: ,- Ft + ÁFA, azaz kétmiliió-tizenkilncezerhatszáziiyolcvanöt,- Ft + ÁFA megbízási díj illeti meg. A megbízási díj magában foglalja a teljesítéséhez szükséges valamennyi munka-, anyag- és egyéb költséget. A Megbízó előleget nem fizet, előteljesítést elfogad Megbízott a jelen Szerződés 2.1. pontjában meghatározott tevékenységekre vonatkozóan, tevékenységenként egy, összesen két darab végszámlát nyújthat be. A számlák kiállításának feltétele a szabályszerű teljesítésigazolás Megbízott számiáit Megbízó felé 1 példányban nyújtja be, amely számla ki kell, hogy elégítse a hatályos magyar pénzügyi rendelkezések, valamint a Pénzügyi elszámolás részletes szabályai című dokumentum formai és tartalmi követelményeit Megbízó a számlák ellenértékét köteles 30. napos fizetési határidővel banki átutalással megfizetni. 11. Teljesítés Megbízott köteles teljesítési jelentést készíteni az általa nyújtott szolgáltatás elvégzéséről. A teljesítési jelentésnek tartalmaznia kell a valósággal egyező módon, utólag ellenőrizhető formában a feladat ellátására fordított időt (órára kerekítve) és a teljesített feladat részletes leírását Megbízó a teljesítést elfogadja, ha a teljesítési jelentés alapján igazolható a Megbízott szerződés szerinti teljesítése Megbízó részéről teljesítési jelentés aláírására jogosult személy a polgármester A megbízási díj kifizetésére a teljesítési jelentés jóváhagyását követően kiállított számla alapján kerül sor A számla benyújtása személyesen vagy postai úton lehetséges. 4 ^ /

6 12. Megbízási szerződés megszűnése, felmondása, módosítása Bármely fél jogosult jelen Szerződést azonnali hatállyal a másik félhez intézett írásbeli nyilatkozattal felmondani, amennyiben a másik fél súlyos szerződésszegést követ el és azt a szerződésszegő magatartás abbahagyására, vagy a szerződésszegés következményeinek elhárítására vonatkozó írásbeli felszólítás kézhezvételét követő 15 munkanapon belül nem orvosolja Jelen Szerződést rendkívüli felmondással a Megbízó felmondhatja, amennyiben a Megbízott a megbízási szerződésben vállalt kötelezettségeit nem teljesíti, vagy a feladatok teljesítése során hanyagul vagy súlyosan gondatlanul jár el. Megbízó részéről azonnali hatályú felmondásra ad lehetőséget, ha a Megbízott eilen csőd-, felszámolási vagy végelszámolási eljárás indul A Megbízott a jelen Szerződést rendkívüli felmondással felmondhatja, amennyiben a Megbízó a megbízási díjat felszólítás ellenére 30 napon belül nem fizeti meg Ajelen Szerződés megszűnik továbbá, ha a) a megbízás időtartama lejárt; b) ajelen Szerződésben vállaltak teljesültek; c) ajelen Szerződésben vállaltak a Megbízott önhibáján kívül nem teljesültek; d) a Megbízott jogutód nélkül megszűnt Felek kölcsönösen megállapodnak, hogy amennyiben jelen Szerződés bármilyen okból megszűnik, úgy a megszűnést követően 5. napon belül egymással teljes körűen elszámolnak Jelen Szerződés módosítása vagy kiegészítése csak a Felek kölcsönös egyetértése mellett és írásba foglaltan lehetséges. 13. Egyéb rendelkezések Felek kötelesek ugyanolyan gondosan és bizalmasan kezelni a szerződésbeli vállalások teljesítése céljából rendelkezésre bocsátott adatokat, mint ahogy a saját adataikkal tennék Felek rögzítik, hogy ajelen Szerződés keretében ellátott tevékenységből származó minden tény, adat, információ, valamint a jelen megbízási jogviszonyból származó, a Megbízott eljárása során keletkező tény, adat, információ üzleti titoknak minősül. Az üzleti titoknak minősített információt harmadik személyekkel kizárólag a másik szerződő tel beleegyezésével jogosult közölni bármely szerződő fél. A titoktartási kötelezettség jelen Szerződés hatálya alatt, illetve bármely jogcímen történő megszűnése esetén, az azt követő határozattalan ideig íerheli szerződő feleket. A titoktartás nem terjed ki azon információkra melyek jogszabályi előírás alapján közérdekű adatnak minősülnek. A jelen titoktartási nyilatkozatban foglalt kötelezettségek megszegésével okozott minden kárért a felek teljes körű kártérítési felelősséget vállalnak Megbízó az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló évi CXI1. törvény alapján fennálló adatszolgáltatási kötelezettsége teljesítése során a szerződés megnevezését (típusát), tárgyát, a szerződést kötő felek nevét, a szerződés értékét, valamint annak időtartamát honlapján közzéteszi Megbízott kijelenti, hogy a nemzeti vagyonról szóló évi CXCVI. tv. 3. (1) bekezdése alapján átlátható szervezetnek minősül. Kijelenti továbbá, hogy a fenti jogszabályi rendelkezésekkel tisztában van és azokat magára nézve kötelezőnek ismeri el Megbízott a jelen Szerződés teljesítése során az általa létrehozott szerzői müvekre (jelen Szerződésben körülírt tevékenységek dokumentációira), vonatkozóan korlátlan felhasználási jogot enged a Megbízó részére. A Megbízó a szerzői müveket korlátlanul felhasználhatja, másolhatja, harmadik személy részére átadhatja, publikálhatja. A szerzői jogi védelem alá tartozó jelen Szerződés i \ 5 '-Ti '/

7 alapján létrehozott mű jelen Szerződéssel biztosított felhasználási jogainak díját a megbízási díj tartalmazza Felek megállapodnak abban, hogy, amennyiben jelen Szerződéssel kapcsolatosan szerződéskötés előtt, szerződéskötéskor, szerződéskötés után harmadik személy joga, -különösen, felhasználási joga, szerzői joga- sérül és ezzel kapcsolatosan harmadik személynek kára vagy kártérítési igénye merül fel, a Megbízó azért semminemű felelősséget nem vállal Egyik fél sem vonja felelősségre a másik Felet olyan károkért vagy késedelmekért a teljesítésben, melyeket vis major, sztrájk, baleset vagy más, a másik Fél, vagy alkalmazottai és képviselői által nem befolyásolható esemény okoz. 14. Záró rendelkezések Felek a jelen Szerződésben nem szabályozott kérdésekben Polgári Törvénykönyvről szóló évi V. törvény rendelkezéseit tekintik irányadónak A jelen Szerződésben megjelölt jogszabályi hivatkozások esetében a hivatkozott jogszabályhely megváltozása, vagy az azt tartalmazó jogszabály hatályon kívül helyezése során az annak megfelelő megváltozott jogszabályhelyet, illetve hatályos jogszabályt kell érteni Felek megállapodnak abban, hogy a jelen Szerződés alapján vagy azzal kapcsolatban közöttük felmerülő bármilyen nézeteltérést vagy vitát békés úton közvetlen tárgyalás alapján rendeznek. A jelen Szerződéssel, illetve a szerződésből folyó kötelezettség teljesítésével kapcsolatban esetleg felmerülő vitákat elsősorban egymás közötti egyeztetés keretében rendezik. Az egyeztetés eredménytelensége esetén, a szerződő felek a jogvita eldöntésére a mindenkor hatályos polgári perrendtartásról szóló évi III. törvény hatáskörre vonatkozó rendelkezéseire figyelemmel a Megbízó székhelye szerinti bíróság kizárólagos illetékességét kötik ki A Felek a jelen Szerződést elolvasták, értelmezték, és mint ügyleti, üzleti akaratukkal mindenben megegyezőt aláírásukkal ellátták. A jelen Szerződés négy példányban készült, amelyből Megbízót három, a Megbízottat egy példány illeti meg. Budapest, szefxtembei 1 Sr-\ Megb í zó kfpv t sö léte b en.&/ úr. Papcs^-Fej^m? polgármester Budapest Főváros XIV. kerület Zugló Önkormányzata P.H. Megbízoft^éwA ilr. Perge^Csáná ügyvezető igazgató CMS Vezetési Tanácsadó Kft. P.H. Budapest Főváros XIV. Kerület Zugló Önkormányzata képviseletében pénzügyi ellenjegyző: 2014 MEPi 01. Budapest, 2014 hónap nap Gazdálkodási Osztályvezető v

M- ovt? C! i«f ' m Ü n. ío'o. os- // (I. Ibjii. QS JQ. 2014 MÁRC 20. PO 005/06

M- ovt? C! i«f ' m Ü n. ío'o. os- // (I. Ibjii. QS JQ. 2014 MÁRC 20. PO 005/06 PO 005/06 Ügyiratszám: 1-2287/2014 Kötelezettségvállalást előkészítő osztály: Polgármesteri Kabinet A szerződés tárgya: Zugló Önkormányzat komplex szervezetfejlesztése" című, ÁROP-3.A.2-2013-2013-0043

Részletesebben

%a,\o.n. Ufo*o%n. W?...üfeí ^ Q).ltel.XM.e. M1.UPR 9. KÉW.MIHAI.Y. &Qj&.OU.O$. 2013 ÁPR 16. m>.^ \i PO 005/06

%a,\o.n. Ufo*o%n. W?...üfeí ^ Q).ltel.XM.e. M1.UPR 9. KÉW.MIHAI.Y. &Qj&.OU.O$. 2013 ÁPR 16. m>.^ \i PO 005/06 (>,"< x PO 005/06 Ügy iratszám: l-l 69132/2012 Kötelezettségvállalást előkészítő osztály : Polgármesteri Kabinet A szerződés tárgya: Silver city - az idősek társadalmi és gazdasági integrációja a fenntartható

Részletesebben

A szerződő partner a beszállítói listában szerepel* / nem szerepelv Budapest, ^^^^.. W ^ ^. ^ Kezdeményezésért felelős^. Felhasználható összeg

A szerződő partner a beszállítói listában szerepel* / nem szerepelv Budapest, ^^^^.. W ^ ^. ^ Kezdeményezésért felelős^. Felhasználható összeg PO 005/06 Ügyiratszám: 1-1716&/2013 Kötelezettségvállalást előkészítő osztály: Polgármesteri Kabinet A szerződés tárgya: TÁMOP-5.6.1.C-11/1-2011-0011 azonosító számú, "Egy jó szó Zuglóban" Zugló Önkormányzata

Részletesebben

3M. &(3. ^ll Jegyzői láti^jjwk^^-, (h\ Papp Csilla. mimn. %? '^é> 9 ori> o>v-.v)\ Kapja: Átvételi időpont: Aláírás: 2013 MÁJ 11 2013 MÁ> 2 2.

3M. &(3. ^ll Jegyzői láti^jjwk^^-, (h\ Papp Csilla. mimn. %? '^é> 9 ori> o>v-.v)\ Kapja: Átvételi időpont: Aláírás: 2013 MÁJ 11 2013 MÁ> 2 2. 9 ori> o>v-.v)\ Kötelezettségvállalást előkészítő osztály : Ü ztály : Üzemeltetési Osztály A szerződés tárgya: www.zuglo.hu internetes honlap formai és tartalmi újratervezése, programozása, tartalomfeltöltése

Részletesebben

Megbízási szerződés. együttesen a továbbiakban Felek között az alulírott helyen és időben az alábbi feltételekkel: Előzmények

Megbízási szerződés. együttesen a továbbiakban Felek között az alulírott helyen és időben az alábbi feltételekkel: Előzmények Szerződésszám: Megbízási szerződés amely létrejött egyrészről a NISZ Nemzeti Infokommunikációs Szolgáltató Zártkörűen Működő Részvénytársaság Cím: 1081 Budapest, Csokonai u. 3. Cégjegyzék: Cg. 01-10-041633

Részletesebben

VÁLLALKOZÁSI SZERZŐDÉS (TERVEZET)

VÁLLALKOZÁSI SZERZŐDÉS (TERVEZET) VÁLLALKOZÁSI SZERZŐDÉS (TERVEZET) Amely létrejött egyrészről Név: Országos Egészségfejlesztési Intézet (rövidített nevén: OEFI) Székhely: Adószám: 16606416-2-43 PIR: 630061 Számlavezető pénzintézet: Bankszámlaszám:

Részletesebben

3 r/yva^-^u. Wl KI» ?^orcor 208 DEC 01 2013 DEC 09. Budapest, M I L M :. J 1 \. Kezdeincii\ezés%^ elel9 '9 a 3 DEC ŰZ 2013 DEC 12.

3 r/yva^-^u. Wl KI» ?^orcor 208 DEC 01 2013 DEC 09. Budapest, M I L M :. J 1 \. Kezdeincii\ezés%^ elel9 '9 a 3 DEC ŰZ 2013 DEC 12. Kötelezettségvállalást előkészítő osztály : 3&.ffÜ&\ tf&bl.hj&x A szerződés tárgya: A kötelezettségvállalása évi költségvetés szakfeladaton főkönyvi számon analitikus tételén megtervezett kiadás terhére

Részletesebben

AJÁNLATI DOKUMENTÁCIÓ 2. KÖTET SZERZŐDÉSES FELTÉTELEK

AJÁNLATI DOKUMENTÁCIÓ 2. KÖTET SZERZŐDÉSES FELTÉTELEK AJÁNLATI DOKUMENTÁCIÓ 2. KÖTET SZERZŐDÉSES FELTÉTELEK Kiskunhalas Város Szennyvíztisztításának és csatornázásának fejlesztése című projekt munkáihoz kapcsolódó tájékoztatási- és PR tevékenység. Projektazonosító:

Részletesebben

00CC) - j. Megbízási szerződés

00CC) - j. Megbízási szerződés Szerződésszám: 2 Q ~ amely létrejött egyrészről a 00CC) - j Megbízási szerződés NISZ Nemzeti Infokommunikációs Szolgáltató Zártkörűen Működő Részvénytársaság Cím: 1081 Budapest, Csokonai u. 3. Cégjegyzék:

Részletesebben

ÚJFEHÉRTÓ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA. 218/2013. (XII. 18.) számú. h a t á r o z a t a

ÚJFEHÉRTÓ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA. 218/2013. (XII. 18.) számú. h a t á r o z a t a ÚJFEHÉRTÓI POLGÁRMESTERI HIVATAL 4244 Újfehértó, Szent István út 10. Tel.:(42) 290 000 Fax: (42) 290 003 E-mail: polghiv@ujfeherto.hu Web: www.ujfeherto.hu K i v o n a t Újfehértó Város Önkormányzata Képviselő-testületének

Részletesebben

^^ (rjbuta. Budapest, 2014. Q['- 3^ - r- FenySresné dr. Nárái Lilla Kezdeményezésért felejős. Átvételi időpont: Felhasználható összeg ŐLO^.D/^D.

^^ (rjbuta. Budapest, 2014. Q['- 3^ - r- FenySresné dr. Nárái Lilla Kezdeményezésért felejős. Átvételi időpont: Felhasználható összeg ŐLO^.D/^D. Ügyiratszám: Á~k^lGSÍt[ÍPÁh ^ «' " k^. Kötelezettségvállalást előkészítő osztály: Q^typ~^l ^^ (rjbuta A szerződés tárgya: Megbízási szerződés A kötelezettségvállalás a..zj).l.}... évi költségvetés Vr.

Részletesebben

MEGBÍZÁSI SZERZŐDÉS. Megbízott a szerződés mellékletében meghatározott háttértanulmányokat készíti el.

MEGBÍZÁSI SZERZŐDÉS. Megbízott a szerződés mellékletében meghatározott háttértanulmányokat készíti el. MEGBÍZÁSI SZERZŐDÉS amely létrejött Kazincbarcika Város Önkormányzata mint Megbízó (a továbbiakban: Megbízó) Székhelye: 3700 Kazincbarcika, Fő tér 4. Adószáma: 15350057-2-05 Képviselője: Szitka Péter polgármester

Részletesebben

1 o O n 2 & c L_. 2013 DEC 1 a. 208 DEC. Z a PO 005/06. Ügyiratszáma :JM&.^.QÍ5., x \ Kötelezettségvállalást előkészítő osztály :.^Í^Í>^G^...Q^Í>J^^..

1 o O n 2 & c L_. 2013 DEC 1 a. 208 DEC. Z a PO 005/06. Ügyiratszáma :JM&.^.QÍ5., x \ Kötelezettségvállalást előkészítő osztály :.^Í^Í>^G^...Q^Í>J^^.. PO 005/06 Ügyiratszáma :JM&.^.QÍ5., x \ Kötelezettségvállalást előkészítő osztály :.^Í^Í>^G^...Q^Í>J^^.. A szerződés tárgya: ^&0^^..&!tó.J&^^^ A kötelezettségvállalás a évi költségvetés szakfeladaton főkönyvi

Részletesebben

A belső ellenőrzési feladatok ellátására szerződés megkötése

A belső ellenőrzési feladatok ellátására szerződés megkötése Az előterjesztés száma: 156/2013. A határozati javaslat elfogadásához egyszerű többség szükséges! Decs nagyközség képviselő-testületének 2013. augusztus 28-án, 18-órakor megtartandó ülésére A belső ellenőrzési

Részletesebben

VÁLLALKOZÁSI SZERZŐDÉS

VÁLLALKOZÁSI SZERZŐDÉS VÁLLALKOZÁSI SZERZŐDÉS mely létrejött egyrészről a Bernáth Kálmán Református Kereskedelmi és Vendéglátóipari Szakképző Iskola (székhely: 2600 Vác, Brusznyai Árpád u. 6.; törzsszám:993689 ; adószám: 18294530-1-13

Részletesebben

VÁLLAKOZÁSI SZERZŐDÉS. amely létrejött egyrészről a

VÁLLAKOZÁSI SZERZŐDÉS. amely létrejött egyrészről a VÁLLAKOZÁSI SZERZŐDÉS amely létrejött egyrészről a Közbeszerzések Tanácsa (a továbbiakban: Megrendelő ) Székhelye: 1024 Budapest, Margit krt. 85. Képviseli: Dr. Bakonyi József elnök Törzsszám: 329190 Bankszámlaszám:

Részletesebben

t- O3&s 1- OOOc-,~oJ$

t- O3&s 1- OOOc-,~oJ$ t- O3&s 1- OOOc-,~oJ$ Megbízási szerződés amely létrejött egyrészről a NISZ Nemzeti Infokommunikációs Szolgáltató Zártkörűen Működő Részvénytársaság Cím: 1081 Budapest, Csokonai u. 3. Cégjegyzék: Cg. 01-10-041633

Részletesebben

TERVEZÉSI SZERZŐDÉS. a továbbiakban együttesen Szerződő Felek között a mai napon az alábbi feltételekkel. I. PREAMBULUM

TERVEZÉSI SZERZŐDÉS. a továbbiakban együttesen Szerződő Felek között a mai napon az alábbi feltételekkel. I. PREAMBULUM TERVEZÉSI SZERZŐDÉS Iktatószám: 3/8-53/2014. amely létrejött egyrészről Balatonfűzfő Város Önkormányzata székhelye: 8184 Balatonfűzfő, Nike körút 1. levelezési és számlázási címe: 8184 Balatonfűzfő, Nike

Részletesebben

VÁLLALKOZÁSI SZERZŐDÉS (Tervezet)

VÁLLALKOZÁSI SZERZŐDÉS (Tervezet) VÁLLALKOZÁSI SZERZŐDÉS (Tervezet) Amely létrejött egyrészről: Név: Országos Egészségfejlesztési Intézet Székhely: 1096 Budapest, Nagyvárad tér 2. PIR szám: 630061 Adószám: 16606416-2-43 Statisztikai számjel:

Részletesebben

%mn. c^d. J^iH- oh&o %1H 0(^7^ ^jofoirfu- ídrf.. ü. A L. A' IA. ím JAN 11. (Cf 2UHJAN20. 2ÖUJAN2Ö, 2014 JAN 20. PC) 005/06

%mn. c^d. J^iH- oh&o %1H 0(^7^ ^jofoirfu- ídrf.. ü. A L. A' IA. ím JAN 11. (Cf 2UHJAN20. 2ÖUJAN2Ö, 2014 JAN 20. PC) 005/06 Ügyiratszám: 1-4693/2014 Kötelezettségvállalást előkészítő osztály: Lakásgazdálkodási Osztály PC) 005/06 A szerződés tárgya: Budapest Főváros XIV. Kerület Zugló Önkormányzata által létesítménygazdálkodási

Részletesebben

együttesen Szerződő Felek között a mai napon és helyen az alábbi feltételekkel: 1. A SZERZŐDÉS TÁRGYA, HATÁLYA

együttesen Szerződő Felek között a mai napon és helyen az alábbi feltételekkel: 1. A SZERZŐDÉS TÁRGYA, HATÁLYA Iktatószám: ADÁSVÉTELI SZERZŐDÉS Az egészséges ivóvíz biztosításához szükséges laboratóriumi fejlesztések megvalósítása céljából különféle labortechnikai készülékek és eszközök beszerzésére amely létrejött

Részletesebben

Abony Város Önkormányzat Képviselő-testülete 2740 Abony, Kossuth tér 1. 1000-30/2008. Tárgy: jkv-i kivonat

Abony Város Önkormányzat Képviselő-testülete 2740 Abony, Kossuth tér 1. 1000-30/2008. Tárgy: jkv-i kivonat Abony Város Önkormányzat Képviselő-testülete 2740 Abony, Kossuth tér 1. 1000-30/2008. Tárgy: jkv-i kivonat Készült: Abony Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2008. július 14-i üléséről. Napirend:

Részletesebben

VÁLLALKOZÁSI SZERZŐDÉS

VÁLLALKOZÁSI SZERZŐDÉS VÁLLALKOZÁSI SZERZŐDÉS amely létrejött egyrészről a szerződéskötés és teljesítése során eljáró szervezet: Balatonfűzfőért Alapítvány levelezési címe: 8184 Balatonfűzfő, Nike körút 1. számlázási cím: 8184

Részletesebben

Szállítási szerződés fittségi mérési-értékelési rendszerhez szükséges mérési eszközcsomag szállítására a TÁMOP 3.1.13-12-2013-0001 projekt keretében

Szállítási szerződés fittségi mérési-értékelési rendszerhez szükséges mérési eszközcsomag szállítására a TÁMOP 3.1.13-12-2013-0001 projekt keretében Szállítási szerződés fittségi mérési-értékelési rendszerhez szükséges mérési eszközcsomag szállítására a TÁMOP 3.1.13-12-2013-0001 projekt keretében DOKUMENTÁCIÓ II. KÖTET SZÁLLÍTÁSI SZERZŐDÉS mint Megrendelő

Részletesebben

Ügyiratszám: MUSZ/3747-1/2014 SZERZJVIUSZ/80-1/2014 3.sz. melléklet M j Ügyintéző: Goldenné Székely Nikolett (469-81-14)

Ügyiratszám: MUSZ/3747-1/2014 SZERZJVIUSZ/80-1/2014 3.sz. melléklet M j Ügyintéző: Goldenné Székely Nikolett (469-81-14) ta (Jf Ügyiratszám: MUSZ/3747-1/2014 SZERZJVIUSZ/80-1/2014 3.sz. melléklet M j Ügyintéző: Goldenné Székely Nikolett (469-81-14) Kötelezettségvállalást előkészítő: Zuglói Városgazdálkodási Közszolgáltató

Részletesebben

VÁLLALKOZÁSI SZERZŐDÉS

VÁLLALKOZÁSI SZERZŐDÉS VÁLLALKOZÁSI SZERZŐDÉS amely létrejött egyrészről a Magyar Nemzeti Bank székhely: 1054 Budapest, Szabadság tér 8-9. mint megrendelő (a továbbiakban: Megrendelő), és másrészről a(z) Hír-Adás Sajtóügynökség

Részletesebben

Kiskunhalas Város Önkormányzatának AJÁNLATTÉTELI DOKUMENTÁCIÓJA

Kiskunhalas Város Önkormányzatának AJÁNLATTÉTELI DOKUMENTÁCIÓJA Kiskunhalas Város Önkormányzatának AJÁNLATTÉTELI DOKUMENTÁCIÓJA "A TÁMOP-3.2.4.-08/1-2009-0038 pályázati program megvalósításához angol és német nyelvi képzési szolgáltatások nyújtása" tárgyban kiírt közbeszerzési

Részletesebben

FELTÉTELE S VÁL LAL KOZÁSI SZERZŐDÉ S

FELTÉTELE S VÁL LAL KOZÁSI SZERZŐDÉ S FELTÉTELE S VÁL LAL KOZÁSI SZERZŐDÉ S (NAGY BETŰVEL KIEMELVE A PÁLYÁZATI FELHÍVÁSBAN ELŐÍRT KÖTELEZŐ ÉS JAVASOLT TARTALMI ELEMEK) amelyet egyrészről a másrészről a(z) NÉV: BALATONFŰZFŐ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA

Részletesebben