Szabályozási koncepció a CIVIL NONPROFIT SZERVEZETEK KAMARÁJÁRÓL (KÖZTESTÜLETÉRŐL)

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Szabályozási koncepció a CIVIL NONPROFIT SZERVEZETEK KAMARÁJÁRÓL (KÖZTESTÜLETÉRŐL)"

Átírás

1 Szabályozási koncepció a CIVIL NONPROFIT SZERVEZETEK KAMARÁJÁRÓL (KÖZTESTÜLETÉRŐL) I. A szabályozási koncepció elvi kérdései A civil nonprofit szervezetek (egyesületek, alapítványok, közhasznú társaságok) egyre meghatározóbb részben, egyre nagyobb arányban, súllyal és erővel vesznek részt a társadalmi újratermelés folyamataiban, s ezen belül is egyre többféleképpen kapcsolódnak az állami, önkormányzati közfeladatok ellátásához. E folyamatok jogi szabályozása nem tartott lépést sem a civil nonprofit szervezeti erőforrásoknak az állami-önkormányzati közfeladatellátásba történő bevonása szükségszerűen erősödő folyamataival, sem az Európai Unióban a részvétel elvével jelzett társadalomirányítási, közigazgatás-szervezési, szektorok közötti együttműködési követelményekkel. A mai magyar jogrendszer a köztestületekben kapcsolja össze közvetlenül és intézményesített módon az állami szektoron kívüli erőforrásokat a törvényben meghatározott közfeladatokkal. (Közvetetten ezt a célt szolgálta a közhasznú szervezetekről szóló törvény is, ám e törvény mai jogalkalmazási gyakorlata sokkal inkább szól a közpénzek nyomon követhetőségét biztosító működési nyilvánosság kérdéseiről, mint a közfeladatok ellátásába történő hatékony bekapcsolódás jogi feltételeinek biztosításáról. Úgy is fogalmazhatunk, hogy a közhasznúsági törvény a közfeladat-ellátásról érdemben nem szól, mert a közhasznú tevékenység ágazati szakmacsoportjainak szinte teljes körű felsorolásával, a kiemelkedően közhasznú minősítésnek az intézményfenntartáshoz rendelésével, továbbá a közhasznú szervezet működési követelményeinek részletekbe menő szabályozásával nem nyújt olyan jogalkalmazói szempontokat, nem kínál fel olyan döntési alternatívákat, amelyek nyomán erősödhetne egy települési önkormányzat, egy ágazati feladatokat ellátó minisztérium vagy mindezek költségvetési intézménye együttműködésre ösztönzése a civil nonprofit szervezetekkel.) A köztestületekben artikulálódik ma a közvetlen jogi és szervezeti összekapcsolódás a társadalom állami szektorának illetve a társadalom állami szektoron kívüli szervezeteinek (gazdasági és szakmai szerveződéseknek) tevékenysége között. A köztestület lényege ugyanis, hogy direkt módon a törvény hozza létre meghatározott közfeladatok ellátására; de nem állami vagy önkormányzati hivatalt, költségvetési szervet vagy szolgáltató intézményt létesít e közfeladatokhoz (mint más, gyakoribb esetekben), hanem tagsági jogviszonyra és önkormányzati jellegű működésre épülő, politikai-szervezeti-szakmai értelemben is független önálló jogi személyt. A ma létező köztestületek jól tükrözik a közfeladatok ellátásába történő bekapcsolódás féllábasságát Magyarországon: a gazdasági kamarák (ipari, kereskedelmi és agrárkamarák), a szakmai (hivatásrendi) kamarák, a tudomány világát rendszerbe integráló Magyar Tudományos Akadémia és az egyes ágazati szakmai tevékenységekhez szervezett köztestületek (például hegyközség, nemzeti sportszövetség) mellől hiányzik a civil nonprofit szektor tapasztalatait, tudását, tevékenységét, hatását és érdekeit integráló közvetlen közfeladatellátás és ennek szervezése, intézményesítése, garantálása, elősegítése. Azokról a társadalmi erőforrásokról van itt szó, amelyek nem üzleti alapúak (mint a gazdasági kamarák esetében), nem is szakmagyakorláshoz, hivatáshoz kötődnek (mint a szakmai kamarák, a tevékenységi kamarák továbbá az MTA esetében), hanem a társadalom szöveteiben funkcionálisan rendelkezésre állnak és becsatornázásra várnak. A civil nonprofit erőforrások többféle érdekeltségben kapcsolódhatnak a közfeladatok ellátásához: 1

2 - helyi és területi érdekeltséget jeleníthetnek meg; - érintettként (lakosság, ügyfél, fogyasztó) megszerzett és hasznosítható tapasztalatokat jeleníthetnek meg; - az üzleti és hivatásrendi csoporttokon kívüli legkülönbözőbb társadalmi rétegek aktivitását jeleníthetik meg. Röviden szólva: az üzleti szektor és a hivatásos szakmai szektor mellé be kell vonni a civil szektor erőforrásait is a kapcsolódó állami és önkormányzati közfeladatellátásba. Helyet kell biztosítani az állami döntéshozatal és annak előkészítése rendszereiben, a korporációs mechanizmusokban valamint a közfeladatok ellátásának munkamegosztásában is az eddig mindebből hiányzó civil nonprofit szektornak. A köztestületek a ma hatályos magyar jogszabályok alapján négyféle alanyi körrel jöttek létre: - a tudomány magas szintű művelői (MTA), - vállalkozók (gazdasági kamarák), - meghatározott szakmák hivatásszerű gyakorlói (szakmai kamarák), - meghatározott ágazati szakmai tevékenységek gyakorlói (nem kamaraként létrehozott köztestületek: hegyközség, önkéntes tűzoltóság, szabványügyi és akkreditáló testületek, olimpiai bizottságok, nemzeti sportszövetségek). Ötödik alanyi körként szervesen beleillik a köztestületi szabályozás elveibe a civil nonprofit szervezetek több tízezres köre, amelyek a nem-hivatásszerű szakmai tevékenységet, a nemvállalkozóként végzett gazdasági tevékenységet, a tudományos fejlődést és innovációt segítő nemakadémiai szintű tudományos tevékenységet jelenítik meg és csatornázzák be az ezzel összefüggő állami és önkormányzati közfeladat-ellátásba. A jelen szabályozási koncepció egy újabb fajta köztestület létesítésére tesz javaslatot: a civil nonprofit köztestületre. Tartalmi szabályozása ötvözi a gazdasági kamarák szektorjellegű közfeladat-ellátáshoz kapcsolódó szabályozását a szakmai és tevékenységi kamarák konkrét nyilvántartási, igazolási, minősítési és szolgáltató közfeladataival. A szervezeti és működési szabályozást illetően a civil nonprofit köztestület a gazdasági kamarák önkéntes tagságra épülő működését veszi alapul, s ezt ötvözi a szakmai és tevékenységi kamarák életközeli (területi és szakmai struktúrában megvalósuló), konkrét közfeladat-ellátást biztosító normatív költségvetési finanszírozásával. Egyidejűleg kell ugyanis megoldani a civil szektor függetlenségét biztosító köztestületi autonómiát (önkéntes tagsággal, választási rendszerrel, működési forrásautomatizmus útján biztosított egzisztenciális függetlenséggel), valamint a köztestület hatáskörébe utalt közfeladat-ellátás folyamatosságát és a közpénzek optimális felhasználását. 2

3 II. Köztestületek a mai magyar hatályos jogban A köztestület fogalma a mai hatályos magyar jogban A köztestületet a Polgári Törvénykönyvről szóló évi IV. törvény határozza meg: Ptk. 65. (1) A köztestület önkormányzattal és nyilvántartott tagsággal rendelkező szervezet, amelynek létrehozását törvény rendeli el. A köztestület a tagságához, illetőleg a tagsága által végzett tevékenységhez kapcsolódó közfeladatot lát el. A köztestület jogi személy. (2) Köztestület különösen a Magyar Tudományos Akadémia, a gazdasági, illetve a szakmai kamara. (3) Törvény meghatározhat olyan közfeladatot, amelyet a köztestület köteles ellátni. A köztestület a közfeladat ellátásához szükséges - törvényben meghatározott - jogosítványokkal rendelkezik, és ezeket önigazgatása útján érvényesíti. (4) Törvény előírhatja, hogy valamely közfeladatot kizárólag köztestület láthat el, illetve, hogy meghatározott tevékenység csak köztestület tagjaként folytatható. (5) A köztestület által ellátott közfeladatokkal kapcsolatos adatok közérdekűek. (6) A köztestületre - ha törvény eltérően nem rendelkezik - az egyesületre vonatkozó szabályokat kell megfelelően alkalmazni. Köztestület tehát első megközelítésben az MTA, a gazdasági kamarák és a szakmai kamarák. A köztestületek ma hatályos törvényi szabályozása lehetővé teszi olyan köztestület létesítését is, amely nem gazdasági kamara, nem szakmai kamara, s nem is az MTA. Tekintettel arra, hogy a törvény meghatározza a köztestület fogalmát, majd példálódzó felsorolásban írja az MTA-t és a gazdasági illetve szakmai kamarákat, megállapítható, hogy a jelenlegi törvényi szabályozás alapján lehetséges további típusú köztestületek létrehozása. Keletkeztek is viszonylag bőségesen újabb típusú köztestületek: hegyközség (1994. évi CII. Törvény) Magyar Szabványügyi Testület (1995. évi XXVIII. Törvény) Nemzeti Akkreditáló Testület (1995. évi XXIX. Törvény) Önkéntes Tűzoltóság (1996. évi XXXI. Törvény) Tankönyves Vállalkozók Országos Testülete (2001. évi XXXVII. Törvény) Magyar Olimpiai Bizottság, Magyar Paralimpiai Bizottság, Nemzeti Sportszövetség, Nemzeti Szabadidősport Szövetség, Fogyatékosok Nemzeti Sportszövetsége (2004. évi I. törvény) Megállapítható, hogy a nem kamaraként felállított köztestületek mindegyike valamely szakmai tevékenységgel (szőlőtermesztés, bortermelés, szabványosítás, mérésügyi akkreditáció, tűzoltás, tankönyvkiadás- és forgalmazás, sport) kapcsolatos közfeladatok ellátására szerveződött. Ezek olyan állami és önkormányzati közfeladatok, amelyeknek ellátására a jogalkotó egy önkormányzati elven működő, közigazgatástól független köztestületet alkalmasabbnak ítélt, mint egy hivatali szervet, költségvetési intézményt vagy a kormányzati döntési folyamatban hatáskört gyakorló civil 3

4 testületet. (Ez utóbbiakra példa a Nemzeti Kulturális Alapprogram és a Nemzeti Civil Alapprogram.) Kamara a hatályos magyar jogban Ma Magyarországon 18 féle, törvény által létrehozott kamara működik. Ezek közül 2 átfogó, gazdasági kamara-fajta az évi CXXI. törvény alapján : - kereskedelmi és iparkamarák; - agrárkamarák. 16 további törvényhely pedig szakmai kamara létrehozásáról rendelkezik: - Magyar Közjegyzői Kamara (1991. évi XLI. törvény) - Bírósági Végrehajtói Kamara (1994. évi LIII. törvény) - Magyar Szabadalmi Ügyvivői Kamara (1995. évi XXXII. törvény) - Magyar Állatorvosi Kamara (1995. évi XCIV. törvény) - Igazságügyi Szakértôi Kamara (1995. évi CXIV. törvény) - Tervező- és szakértő mérnökök, valamint építészek szakmai kamarái (A évi LVIII. törvény alapján országos kamaraként jött létre a Magyar Mérnöki Kamara és a Magyar Építész Kamara.) - Országos Magyar Vadászkamara (1997. évi XLVI. törvény) - Magyar Ügyvédi Kamara (1998. évi XI. törvény) - Magyar Növényvédő Mérnöki és Növényorvosi Kamaráról évi LXXXIV. törvény) - Magyar Egészségügyi Szakdolgozói Kamaráról (2003. évi LXXXIII. törvény) - Személy-, Vagyonvédelmi és Magánnyomozói Szakmai Kamara (2005. évi CXXXIII. Törvény) - Magyar Orvosi Kamara (2006. évi XCVII. törvény) - Magyar Gyógyszerészi Kamara (2006. évi XCVII. törvény) - Magyar Egészségügyi Szakdolgozói Kamara (2006. évi XCVII. törvény) - Magyar Könyvvizsgálói Kamara (2007. évi LXXV. törvény) A gazdasági kamarákról szóló évi CXXI. törvény 43. -a kizárja, hogy a gazdasági kamarákon és a külön törvényekkel létrehozott szakmai kamarákon kívül más szervezet is jogosult lenne a Kamara elnevezés használatára. (Kivéve a kamarák által létrehozott társadalmi szervezeteket és a kamarai tagságot megjelenítő társadalmi szervezeti elnevezést.) A civil nonprofit szervezetek köztestülete tehát nem viselheti a Kamara megnevezést a most hatályos szabályok szerint, ha csak nem egészíti ki a jogalkotó a gazdasági kamarai törvény 43. -át egy további kivétellel a civil nonprofit szervezetek kamarájára vonatkozóan, vagy nem tekinti a törvény szakmai kamarának a civil nonprofit szervezetek kamaráját. Másik megoldás, hogy Köztestület szerepel a megnevezésben. A szakmai, hivatásrendi kamarák általában kötelező tagságúak (igazságügyi szakértői, ügyvédi, közjegyzői, végrehajtói, mérnöki, vadász, magánnyomozói kamarák, stb.), mert köztestületként a kamara olyan közfeladatokat lát el elsősorban, amelyek a szakmai tevékenység állami, hatósági regisztrációjával, nyilvántartásba vételével, engedélyezésével, minősítésével, minőségbiztosítással kapcsolatosak; valamint a tagság (hivatásrend) képzésével, továbbképzésével, vizsgáztatásával függenek össze. 4

5 Kialakult azonban a szakmai, hivatásrendi kamaráknak az a típusa, amelyek köztestületként állami közfeladatokat is ellátnak, azonban meghagyják a szakma művelőinek az egyesülési jog gyakorlásának szabadságából következő önkéntes választás jogát a tagság létesítését illetően. Ilyen például az orvosi, gyógyszerész, egészségügyi szakdolgozói kamara. Az ezeket létrehozó törvény szerint: A szakmai önkormányzatiság azonban a szakma gyakorlóit nem korlátozhatja abban, hogy a megfelelő, és különös szakmai érdekeikhez legközelebb álló szakmai szervezethez való tartozás kérdésében maguk dönthessenek, még kevésbé abban, hogy képesítésüknek megfelelő tevékenységüket - a szakmai önkormányzásban való intézményes részvételükre tekintet nélkül - szabadon gyakorolhassák. A gazdasági kamarák (ipari és kereskedelmi kamara, agrárkamara) feladata, hogy önkormányzaton alapuló működésükkel előmozdítsák a gazdaság fejlődését és szerveződését, a piaci magatartás tisztességét, a gazdasági tevékenységet folytatók általános, együttes érdekeinek érvényesülését. A gazdasági kamarák tagsága önkéntes, feladataik összehasonlítva a hivatásrendi, szakmai kamarákkal sokkal kevésbé hatósági jellegűek, sokkal inkább szolgáltató és érdekképviseleti jellegű. Következtetések a Civil Nonprofit Szervezetek Köztestületére vonatkozóan 1. A törvényi szabályozás lehetővé teszi a civil nonprofit szervezetek tevékenységéhez, működéséhez kapcsolódó közfeladatok ellátására köztestület létrehozását. 2. A magyar jogrendszerben eddig létrehozott köztestületek rendszerezése és elemzése alapján nyilvánvaló, hogy a civil nonprofit szervezetek köztestülete inkább kamarai jellegű, mintsem konkrét szakmai tevékenységi. A kamarák ugyanis inkább szektorjellegűek, inkább megjelenítik az adott alanyi kör szektorszintű sajátosságait, mint a többi köztestület. A nem-kamarai köztestületek speciálisabbak és partikulárisabbak annál, mint hogy kategóriaként szolgáljanak a minden ágazatot és tevékenységi kört átívelő, szakmákat átérő és összefogó civil nonprofit szervezeti körrel kapcsolatos közfeladatok ellátásának intézményesüléséhez. 3. A kamarai elnevezés legitimációjához szükség lesz a gazdasági kamarákról szóló évi CXXI. törvény 43. -ának kismértékű módosítására is. 4. A Civil Nonprofit Szervezetek Kamarája (Köztestülete) tagsága önkéntes hasonlóan a gazdasági kamaráékhoz, valamint egyes szakmai kamaráékhoz. 5. A tevékenységi legitimációhoz szükség lesz - a gazdasági kamarai törvényhez hasonlóan annak törvényben történő kimondására, hogy a civil nonprofit köztestület (kamara) a törvénybe foglalt közfeladatokat minden civil nonprofit szervezet vonatkozásában ellátja. (Tehát nem csak a tagsági jogviszonyt létesített szervezetek vonatkozásában.) 6. A Civil Nonprofit Szervezetek Köztestülete (Kamarája) elláthat civil érdekképviseleti feladatokat, de ugyanolyan korlátozással kell ezt tennie, mint amilyen korlátozást a 5

6 gazdasági kamarákra ír elő a törvény: A gazdasági kamarák szakmai, munkáltatói és munkavállalói érdekképviseletet nem láthatnak el. (1999. évi CXXI. törvény 14. ) A civil köztestület ugyanis éppen úgy szakmákon, munkáltatói és munkavállalói csoportokon kívüli érdekek mentén (jogszerűség, közfeladat-ellátás, közpénzek felhasználásának hatékonysága, civil szektor sajátosságai) jeleníthet meg érdekeket, mint a gazdasági kamara. 7. A civil nonprofit kamara csak átfogó, szektorszintű kérdésekben lesz képes hatékony érdekartikulációra. Szükség lesz ezért annak törvényben történő kinyilvánítására is, hogy a civil nonprofit kamara a közfeladatok ellátásával és az ehhez kapcsolódó érdekképviseleti tevékenységében együttműködik az országos civil érdek-képviseleti szervezetekkel. A köztestületek által ellátott állami és önkormányzati közfeladatok A Polgári Törvénykönyv köztestületekről szóló 65. (1) bekezdése szerint A köztestület a tagsághoz, illetőleg a tagsága által végzett tevékenységekhez kapcsolódó közfeladatot lát el. A civil nonprofit szervezetek létrehozandó köztestületéhez jellegét és funkcióit tekintve a gazdasági kamarák állnak a legközelebb, ezért a közfeladatokra vonatkozó elemzésünk most erre irányul. A gazdasági kamarák közfeladatait az évi CXXI. törvény hármas tagolásban határozza meg: 1.Gazdaság fejlesztésével kapcsolatos feladatok; 2. Az üzleti forgalom biztonságával, piaci magatartás tisztességének megőrzése, illetve fokozása érdekében ellátandó közfeladatok; 3. A gazdasági tevékenységet folytatók általános, együttes érdekeinek érvényesülése érdekében ellátandó közfeladatok Funkcionális értelemben a gazdasági kamarák által ellátott közfeladatok az alábbiak szerint csoportosíthatók: a.) Finanszírozás (közpénzek továbbosztása, felhasználása, pályázati támogatási rendszerek működtetése); b.) Döntéselőkészítésben részvétel (kormányzati és társadalmi színterű stratégiai döntésekben vélemény-nyilvánítás, javaslattétel, jogszabály által meghatározott esetekben jóváhagyás) c.) Jogszabályelőkészítésben részvétel (jogszabály-tervezetek véleményezése, módosítások kezdeményezése) d.) Tájékoztatás (információk továbbítása, felvilágosítás, tanácsadás, szaktanácsadás) e.) Szakmai képzés (szakképzés, továbbképzés, EU-s képzés) f.) Fórumteremtés, rendezvényszervezés (kiállítás, vásár, fórum, konferencia, országos konzultáció) g.) Pályázat-segítés, felkészítés h.) Nyilvántartás vezetése, statisztikai adatok gyűjtése és szolgáltatása i.) Kutatás, elemzés j.) Igazolás kiállítása, bizonyítványok és okiratok hitelesítése k.) Kereskedelmi szokványok kialakítása l.) Etikai szabályzat készítése és a szankciórendszer működtetése (nyilvánosságra hozatal, figyelmeztetés, eljárás kezdeményezése) m.) Minősítés, ellenőrző rendszerek működtetése n.) Konfliktuskezelés, jogviták elbírálása (békéltető testület és állandó választottbíróság működtetése) 6

7 A közfeladatok gyakorlásának hatályával kapcsolatosan a gazdasági kamarákról szóló törvény három irányban tartalmaz fontos rendelkezést: 1. A törvény meghatározza, hogy mely közfeladatok esetében látja el a gazdasági kamara az adott közfeladatot minden gazdálkodó szervezet vonatkozásában, nem csak tagjaira kiterjedő hatállyal. 2. Azt is meghatározza a törvény, hogy mely közfeladatok vonatkozásában kell a gazdasági kamarának és az országos gazdasági érdek-képviseleti szervezeteknek együttműködni. 3. A törvény kimondja, hogy a gazdasági kamarák milyen jellegű érdekképviseletet nem láthatnak el: szakmai érdekképviseletet, valamint munkáltatói és munkavállalói érdekképviseletet. (A szakmai érdekképviseletet nyilván azért nem, mert az a szakmai és hivatásrendi kamarák feladata lehet; a munkáltatói és munkavállalói érdekképviseletet pedig azért nem, mert a kamarának állami és önkormányzati közfeladat-ellátása során semlegesnek kell maradni a foglalkoztatás pólusain kialakuló érdekérvényesítés folyamataiban.) III. A civil nonprofit szektorral kapcsolatos közfeladatok Ha áttekintjük a civil nonprofit szervezetekkel (tehát döntően a társadalmi szervezetekkel és alapítványokkal) kapcsolatosan ma ellátandó állami és önkormányzati feladatokat, akkor a következő szabályozási tárgykörökbe akadunk: (Ezen a helyen most eltekintünk a nonprofit gazdasági társaságok cégnyilvántartásával, mérlegnyilvánosságával és társaságként szabályozásával összefüggő közfeladatoktól.) 1. társadalmi szervezetek létrejöttének hatósági megállapítása, jogi személyiségük elnyerésének biztosítása állami nyilvántartásba vétellel (Az egyesülési jogról szóló évi II. törvény); 2. alapítványok létrejöttének hatósági megállapítása, jogi személyiségük elnyerésének biztosítása állami nyilvántartásba vétellel (A Polgári Törvénykönyvről szóló évi IV. törvény); 3. társadalmi szervezetek megszűnésének hatósági megállapítása, jogi személyiségük megszüntetése az állami nyilvántartásból törléssel (Az egyesülési jogról szóló évi II. törvény); 4. alapítványok megszűnésének hatósági megállapítása, jogi személyiségük megszüntetése az állami nyilvántartásból törléssel (A Polgári Törvénykönyvről szóló évi IV. törvény); 5. közhasznú szervezetté minősítés (A közhasznú szervezetekről szóló évi CLVI. törvény); 6. kiemelkedően közhasznú szervezetté minősítés (A közhasznú szervezetekről szóló évi CLVI. törvény); 7. közhasznú szervezeti minősítés megszüntetése a közhasznú nyilvántartásból törléssel (A közhasznú szervezetekről szóló évi CLVI. törvény); 8. kiemelkedően közhasznú szervezeti minősítés megszüntetése a közhasznú nyilvántartásból törléssel (A közhasznú szervezetekről szóló évi CLVI. törvény); 9. törvényességi felügyelet gyakorlása a társadalmi szervezetek működése felett (Az egyesülési jogról szóló évi II. törvény); 10. törvényességi felügyelet gyakorlása az alapítványok működése felett (A Polgári Törvénykönyvről szóló évi IV. törvény); 11. hatósági nyilvántartás vezetése a társadalmi szervezetekről; 12. hatósági nyilvántartás vezetése az alapítványokról; 13. hatósági nyilvántartás vezetése a közhasznú szervezetekről; 14. hatósági igazolás a társadalmi szervezetek nyilvántartása alapján; 15. hatósági igazolás az alapítványok nyilvántartása alapján; 7

8 16. a jogalkotási folyamatban az érintett érdekképviseleteknek, társadalmi szervezeteknek a részvételi jogok biztosítása (A jogalkotásról szóló évi XI. törvény); 17. a jogalkotás előkészítése körében a civil nonprofit szervezetekre vonatkozó különböző jogszabályok gyakorlati megvalósulásának folyamatos elemzése (A jogalkotásról szóló évi XI. törvény); 18. a civil nonprofit szektort érintő költségvetési támogatások meghatározása, közvetlen elosztása vagy elosztási mechanizmusainak szabályozása és működtetése; ezen belül különösen: Nemzeti Civil Alapprogram működtetésével kapcsolatos kormányzati feladatok; Ágazati, szakmai alapprogramok működtetésével kapcsolatos kormányzati feladatok (például Nemzeti Kulturális Alapprogram, sportegyesületek támogatási rendszere) önkormányzati civil alapok működtetésével kapcsolatos kormányzati feladatok; 19. helyi önkormányzatok (megyei, települési önkormányzatok) és intézményeik civil kapcsolatokra, kötelező együttműködésekre vonatkozó jogszabályba foglalt kötelezettségei; 20. ágazati törvényekben és egyes állami intézmény(rendszer)ekre vagy konkrét ügyre vonatkozó jogszabályokban a civilekkel kapcsolatosan meghatározott állami kötelezettségek. Ebbe a körbe tartoznak a különböző szintű és mélységű együttműködések kötelezettsége, részvételi jogok biztosítása, nyilvánossági szabályok. Például: Fejlesztési tanácsokban történő civil részvétel biztosítása (A megyei (fővárosi) közigazgatási hivataloknak a kistérségi fejlesztési tanácsok és a Budapesti Agglomerációs Fejlesztési Tanács létrehozásával és a térségi fejlesztési tanács átalakulásával kapcsolatos feladatairól, a megalakulással és átalakulással kapcsolatos eljárás rendjéről, továbbá az egyeztető fórumok létrejöttének és működésének szabályairól szóló 258/2004. (IX. 16.) Korm. rendelet.) Fogyasztóvédelmi ügyekben eljáró békéltető testület létrehozásában a civil részvétel biztosítása. (Fogyasztóvédelemről szóló évi CLV. törvény) Kormány és miniszterek mellett működő, jogszabály által intézményesített szakmai testületekben a civil részvétel biztosításának állami kötelezettsége. (közoktatás, felsőoktatás, szakképzés, foglalkoztatás, környezetvédelem, sport, szociális ellátás, fogyatékosság-ügy, kulturális ügyek, bűnmegelőzés, rendészet, biztonság, idősügy, ifjúság, terméktanácsok, hegyközség, érdekegyeztetés, EU-s civil képviselet, stb.) 21. Az elektronikus információszabadságról szóló évi XC. törvényben meghatározott kötelezettségek a közérdekű adatok nyilvánosságának biztosításával, közzététellel, közadattárral és a jogszabály-előkészítés nyilvánosságával kapcsolatosan. 22. A közérdekű önkéntes tevékenységről szóló évi LXXXVIII. törvényben előírt regisztráció vezetése és adatbázis-kezelés. Funkcionális értelemben az állami szervek által a civil nonprofit szervezetekre vonatkozóan ellátott közfeladatok az alábbiak szerint csoportosíthatók: 1. Státusz-nyilvántartás és igazolás 2. Regisztrációs feladatok és közhiteles adatbázisok kezelése 3. Közhasznúsági minősítés 4. Működés törvényességi felügyelete 5. Támogatási rendszerek működtetése 6. Részvételi jogok jogok meghatározása és azok gyakorlásának biztosítása 6.1. Állami és önkormányzati közfeladatellátásban részvételi jogok biztosítása (döntéselőkészítésben, munkamegosztásban, forrásbevonásban, ellenőrzésben, értékelésben) 6.2. Jogalkotási folyamatban részvétel biztosítása 6.3. Állami szerveket segítő testületekben részvétel biztosítása 8

9 A fentiekben áttekintettük azokat a közfeladatokat, amelyeket az állami, önkormányzati szervek az egyesületekkel és alapítványokkal kapcsolatosan ellátnak. Ez lehet az a közfeladati mező, közfeladati bázis, amelyre a Civil Nonprofit Szervezetek Köztestületét a törvény létrehozhatja. Természetesen az ellátandó közfeladat meghatározásán kívül a törvény további feladata lesz a köztestülettel kapcsolatosan a közfeladat ellátásához szükséges jogosítványok (hatáskörök, részvételi jogok, eljárási kötelezettségei más szerveknek a köztestülettel együttműködésre) meghatározása, valamint a köztestület létrehozási folyamatának szabályozása, illetve működése költségvetési finanszírozásának biztosítása. IV. Szabályozási tartalmi koncepció a Civil Nonprofit Szervezetek Kamarájáról szóló törvénytervezethez I. Bevezető rendelkezések A törvény személyi hatálya a Magyar Köztársaságban nyilvántartásba vett civil nonprofit szervezetekre terjed ki. Civil nonprofit szervezet a törvény alkalmazásában a társadalmi szervezet (ide nem értve a köztestületet) és az alapítvány (ide nem értve a közalapítványt). A törvény tárgyi hatálya alá tartozik a Kamara által, a törvényben szabályozott körben gyakorolt közfeladat-ellátás, valamint a törvényben meghatározott egyéb tevékenység. II. A Civil Nonprofit Szervezetek Kamarája (Köztestülete) általános szabályai 1. A Civil Nonprofit Szervezetek Kamarája köztestület, amelynek területi, szakmai és országos szerveit a civil nonprofit szervezetek választással hoznak létre. 2. A Civil Nonprofit Szervezetek Kamara tevékenységének célja, hogy e törvénybe foglalt közfeladatok magas színvonalú ellátásával -, demokratikus választásokra épülő önkormányzati jellegű működésével előmozdítsa: - a társadalom kiegyensúlyozott fejlődését; - a civil erőforrásoknak a társadalmi újratermelés folyamataiba közcélok érdekében történő hatékony bevonását és szervezését; - a civil nonprofit szervezetek általános, együttes érdekeinek érvényesülését. 3. A Civil Nonprofit Szervezetek Kamarájának (Köztestületének) elsődleges feladata, hogy a civil szervezetekhez kapcsolódó állami közfeladatokat ellássa, illetve ellátásában közreműködjön. 9

10 4. A Civil Nonprofit Szervezetek Kamarája (Köztestület) feladatainak ellátása nem érinti a társadalmi szervezetek egyesülési szabadságon alapuló tevékenységét, s a civil nonprofit szervezetek érdekartikulációjának szabadságát és jogszerűségét. III. Hatáskörök 1. Közfeladatok, amelyek ellátására a Civil Nonprofit Szervezetek Kamaráját (Köztestületét) a törvény elsősorban létrehozza: 1.1. közhiteles nyilvántartások vezetése a társadalmi szervezetekről és alapítványokról; 1.2. közhiteles nyilvántartás vezetése a közhasznú szervezetekről; 1.3. nyilvántartás vezetése a közérdekű önkéntes tevékenységgel kapcsolatosan; 1.4. jogalkotási folyamatban az érintett érdekképviseleteknek, társadalmi szervezeteknek a részvételi jogok biztosítása; 1.5. jogalkotás előkészítése körében a civil nonprofit szervezetekre vonatkozó különböző jogszabályok gyakorlati megvalósulásának folyamatos elemzése; 1.6. civil szervezeteknek biztosítandó költségvetési támogatások elosztási mechanizmusainak szabályozása és működtetése; 1.7. helyi önkormányzatok (megyei, települési önkormányzatok és intézményeik) civil kapcsolatokra, kötelező együttműködésekre vonatkozó kötelezettségek teljesítésében közreműködés; 1.8. ágazati törvényekben és egyes állami intézmény(rendszer)ekre vagy konkrét ügyre vonatkozó jogszabályokban a civilekkel kapcsolatosan meghatározott kötelezettségek teljesítésében közreműködés. (Ebbe a körbe tartoznak a különböző szintű és mélységű együttműködések kötelezettsége, részvételi jogok biztosítása, nyilvánossági szabályok.) 1.9. A kormányzati civil kapcsolatok fejlesztését szolgáló egyes intézkedésekről szóló 1065/2007. (VIII. 23.) Korm. határozat 3., 4., 6., 10. és 11. pontjaiba foglalt kormányzati feladatok megvalósításában reális, gyakorlati közfeladatokat lehet telepíteni a Civil Köztestülethez: - a civil információs portálon létre kell hozni azt a felületet, amelyen keresztül a központi államigazgatási szervek által vezetett, a világhálón elérhető nyilvános adatbázisok civil szervezetekre vonatkozó adatai, valamint a társadalmi szervezetekről és alapítványokról vezetett közhiteles nyilvántartás adatai egy helyen lekérdezhetők és megjeleníthetők [országos civil adatbázis]; (3.pont) - a társadalmi szervezetek és alapítványok közhiteles nyilvántartását meg kell újítani. Az elektronikus nyilvántartásba vételt és változásbejegyzést országos, bíróság által vezetett nyilvántartási rendszeren keresztül kell biztosítani, létre kell hozni a társadalmi szervezetek és alapítványok egységes, nyilvános azonosítóját, továbbá elő kell készíteni az ehhez szükséges jogszabály-módosításokat; (4. pont) - az adminisztrációs terhek csökkentése és az egyenlő esélyű hozzáférés előmozdítása érdekében a civil szervezetek vonatkozásában is bővíteni kell az ügyfélkapun keresztül történő elektronikus ügyintézés formáit, különös tekintettel az állami szervek felé történő adatszolgáltatási kötelezettségek teljesítésére és a pályázati eljárások során a párhuzamos adatszolgáltatások elkerülésére [egyablakos ügyintézés]. Ennek érdekében készüljön kiemelt projektjavaslat az alábbiak figyelembevételével: a) meg kell teremteni a 4. pont szerinti nyilvántartás és az adóalany-nyilvántartás biztonságos összekapcsolódásának lehetőségét, b) lehetővé kell tenni, hogy a civil szervezet valamennyi központi államigazgatási szerv felé fennálló adatszolgáltatási kötelezettségének elektronikus úton is eleget tehessen, c) a minisztériumok által működtetett elektronikus pályázati rendszerekkel összefüggésben ki kell dolgozni az egységes, központi regisztrációs rendszert; (6. pont) - a kormányzat munkáját segítő, civil részvétellel működő tanácsadó, javaslattevő, véleményező testületekre vonatkozó szabályokat felül kell vizsgálni, és szükség szerint módosítani annak érdekében, hogy a civil résztvevőre vonatkozó javaslattétel, illetve a civil résztvevő kiválasztása az adott terület vonatkozásában széles körű civil érdekképviseletet biztosító, átlátható és alkotmányos módon történjen; (10. pont) - a civil szervezetek részére szolgáltatást nyújtó, minisztériumok által támogatott szervezetek, szakmai hálózatok tevékenységét át kell tekinteni, és készüljön javaslat a Kormány részére a feladat- és hatáskörök, funkciók párhuzamosságát megszüntető, a szolgáltatások színvonalát emelő, a feladatok hatékony megosztását biztosító szolgáltatási rendszer kialakítása érdekében. (11. pont) 10

2012. évi. törvény. a Magyar Agrár-, Élelmiszergazdasági és Vidékfejlesztési Kamaráról. I. Fejezet BEVEZETŐ RENDELKEZÉSEK

2012. évi. törvény. a Magyar Agrár-, Élelmiszergazdasági és Vidékfejlesztési Kamaráról. I. Fejezet BEVEZETŐ RENDELKEZÉSEK 2012. évi. törvény a Magyar Agrár-, Élelmiszergazdasági és Vidékfejlesztési Kamaráról Az Országgyűlés az agrár- és élelmiszergazdaság valamint a vidékfejlesztés ágazatainak erősítése, a gazdák és gazdálkodók

Részletesebben

A K.C.R.-DIMENZIÓ. Szerkesztette és írta: dr. Bíró Endre. Lektorálta: dr. Fülöp Sándor

A K.C.R.-DIMENZIÓ. Szerkesztette és írta: dr. Bíró Endre. Lektorálta: dr. Fülöp Sándor A K.C.R.-DIMENZIÓ A Közfeladat-ellátásban történő Civil Résztvétel jogi akadályai Szerkesztette és írta: dr. Bíró Endre Lektorálta: dr. Fülöp Sándor Ez a könyv az EMLA Egyesület Nonprofit Szektor Analízis

Részletesebben

T/15267. számú. törvényjavaslat. a felsőoktatásról

T/15267. számú. törvényjavaslat. a felsőoktatásról MAGYAR KÖZTÁRSASÁG KORMÁNYA T/15267. számú törvényjavaslat a felsőoktatásról Előadó: Dr. Magyar Bálint oktatási miniszter Budapest, 2005. március 2005. évi... törvény a felsőoktatásról Az Országgyűlés

Részletesebben

BÍRÓ ENDRE HOL TARTUNK? A civil nonprofit szervezetek jogi szabályozásának problémái

BÍRÓ ENDRE HOL TARTUNK? A civil nonprofit szervezetek jogi szabályozásának problémái BÍRÓ ENDRE HOL TARTUNK? A civil nonprofit szervezetek jogi szabályozásának problémái Jogismeret Alapítvány 2010 Tartalom: HOL TARTUNK? A civil nonprofit szervezetek jogi szabályozásának problémái 1999-2010

Részletesebben

DOKTORI (PhD) ÉRTEKEZÉS

DOKTORI (PhD) ÉRTEKEZÉS DOKTORI (PhD) ÉRTEKEZÉS AJKAY ADRIÁN Nyugat-magyarországi Egyetem Sopron 2011 NYUGAT-MAGYARORSZÁGI EGYETEM SZÉCHENYI ISTVÁN GAZDÁLKODÁS- ÉS SZERVEZÉSTUDOMÁNYOK DOKTORI ISKOLA KÖZÖSSÉGI GAZDÁLKODÁSTAN PROGRAM

Részletesebben

A NONPROFIT SZERVEZETEK ÉS KOMMUNIKÁCIÓJUK AZ ADOMÁNYOKÉRT

A NONPROFIT SZERVEZETEK ÉS KOMMUNIKÁCIÓJUK AZ ADOMÁNYOKÉRT BUDAPESTI GAZDASÁGI FŐISKOLA KÜLKERESKEDELMI FŐISKOLAI KAR PUBLIC RELATIONS SZAKIRÁNYÚ TOVÁBBKÉPZÉS LEVELEZŐ TAGOZAT A NONPROFIT SZERVEZETEK ÉS KOMMUNIKÁCIÓJUK AZ ADOMÁNYOKÉRT 2007 Készítette: Hrabovszky

Részletesebben

Bíró Endre Nonprofit Szektor Analízis

Bíró Endre Nonprofit Szektor Analízis Bíró Endre Nonprofit Szektor Analízis Civil szervezetek jogi környezete Magyarországon Szerkesztette Márkus Eszter Budapest, 2002 Nonprofit Szektor Analízis Civil szervezetek jogi környezete Magyarországon

Részletesebben

A Veszprém Megyei Kereskedelmi és Iparkamara ALAPSZABÁLYA PREAMBULUM

A Veszprém Megyei Kereskedelmi és Iparkamara ALAPSZABÁLYA PREAMBULUM A Veszprém Megyei Kereskedelmi és Iparkamara ALAPSZABÁLYA PREAMBULUM A Kereskedelmi és Iparkamarák Európa-szerte olyan intézményeket képviselnek, amelyek eredete az első céhekig vezethető vissza. Sajátos

Részletesebben

A Központi Statisztikai Hivatal elnökének 9001/2002. (SK 3.) KSH. k ö z l e m é n y e. a statisztikai számjel elemeiről és nómenklatúráiról

A Központi Statisztikai Hivatal elnökének 9001/2002. (SK 3.) KSH. k ö z l e m é n y e. a statisztikai számjel elemeiről és nómenklatúráiról A Központi Statisztikai Hivatal elnökének 9001/2002. (SK 3.) KSH k ö z l e m é n y e a statisztikai számjel elemeiről és nómenklatúráiról A statisztikáról szóló 1993. évi XLVI. Statisztikai törvény (továbbiakban

Részletesebben

Nemzeti Együttműködési Alap

Nemzeti Együttműködési Alap Nemzeti Együttműködési Alap Képzési segédlet 2012. A megújult civil támogatási rendszer a Nemzeti Együttműködési Alap bemutatása Képzési segédlet Készült az ÁROP 2.2.10-10-2010-0001 program keretében Budapest,

Részletesebben

ÜGYKEZELŐI ALAPVIZSGA TANKÖNYV Budapest, 2007.

ÜGYKEZELŐI ALAPVIZSGA TANKÖNYV Budapest, 2007. ÜGYKEZELŐI ALAPVIZSGA TANKÖNYV Budapest, 00. KORMÁNYZATI SZEMÉLYÜGYI SZOLGÁLTATÓ ÉS KÖZIGAZGATÁSI KÉPZÉSI KÖZPONT A tankönyvet megalapozó tanulmányok szerzői: I. fejezet: Dr. Kökényesi József II. fejezet:

Részletesebben

A Városfejlesztő Társaság létrehozását és működtetését segítő iránymutatás

A Városfejlesztő Társaság létrehozását és működtetését segítő iránymutatás A Városfejlesztő Társaság létrehozását és működtetését segítő iránymutatás Jelen iránymutatás a városrehabilitációs témájú pályázati útmutatókban, valamint a Tervezési Útmutató a Megyei Jogú Városok városrehabilitációs

Részletesebben

Törvénytervezet a turizmusról SZAKMAI VITAIRAT

Törvénytervezet a turizmusról SZAKMAI VITAIRAT Törvénytervezet a turizmusról SZAKMAI VITAIRAT 2011. május 1. számú melléklet az NGM/ 4927/ /2011. számú kormány-előterjesztéshez 2011. évi törvény a turizmusról Az Országgyűlés, elismerve a turizmus nemzetgazdasági

Részletesebben

Budapesti Gazdasági Főiskola. Nappali tagozat. Szakdiplomácia szakirány

Budapesti Gazdasági Főiskola. Nappali tagozat. Szakdiplomácia szakirány Budapesti Gazdasági Főiskola KÜLKERESKEDELMI FŐISKOLAI KAR GAZDASÁGDIPLOMÁCIA ÉS NEMZETKÖZI MENEDZSMENT SZAK Nappali tagozat Szakdiplomácia szakirány A MAGYAR CIVIL TÁRSADALMOM FINANSZÍROZÁSI HÁTTERÉNEK

Részletesebben

A GAZDASÁGI KAMARÁK SZEREPE A GAZDASÁGFEJLESZTÉSBEN

A GAZDASÁGI KAMARÁK SZEREPE A GAZDASÁGFEJLESZTÉSBEN PÉCSI TUDOMÁNYEGYETEM KÖZGAZDASÁGTUDOMÁNYI KAR Regionális Politika és Gazdaságtan Doktori Iskola Póla Péter A GAZDASÁGI KAMARÁK SZEREPE A GAZDASÁGFEJLESZTÉSBEN Témavezet : Dr. Illés Iván, tudományos tanácsadó

Részletesebben

Képzési anyag a civil szerveztek működésének támogatására

Képzési anyag a civil szerveztek működésének támogatására Képzési anyag a civil szerveztek működésének támogatására NOSZA Egyesület 2014 Tartalom Bevezetés... 3 I. Részvételi jogok... 4 Közérdekű adatok megismerése... 4 Bírósági jogérvényesítés... 4 Közérdekű

Részletesebben

A kormányzat civil stratégiája (tervezet)

A kormányzat civil stratégiája (tervezet) A kormányzat civil stratégiája (tervezet) BEVEZETŐ A polgári társadalom eszménye A demokratikus koalíció, a nemzeti közép kormánya magáénak vallja a civil társadalom ideáját, miközben nem akarja azt kisajátítani.

Részletesebben

A nonprofit szervezetek gazdálkodásának sajátosságai a Balatonfűzfői Vállalkozások és Civil Szerveződések Egyesülete példáján keresztül

A nonprofit szervezetek gazdálkodásának sajátosságai a Balatonfűzfői Vállalkozások és Civil Szerveződések Egyesülete példáján keresztül BUDAPESTI GAZDASÁGI FŐISKOLA GAZDÁLKODÁSI KAR ZALAEGERSZEG A nonprofit szervezetek gazdálkodásának sajátosságai a Balatonfűzfői Vállalkozások és Civil Szerveződések Egyesülete példáján keresztül Belső

Részletesebben

T/5680/306. számú EGYSÉGES JAVASLAT. az elektronikus hírközlésről szóló törvényjavaslat. zárószavazásához. Budapest, 2003. november. 2003.

T/5680/306. számú EGYSÉGES JAVASLAT. az elektronikus hírközlésről szóló törvényjavaslat. zárószavazásához. Budapest, 2003. november. 2003. MAGYAR KÖZTÁRSASÁG KORMÁNYA T/5680/306. számú EGYSÉGES JAVASLAT az elektronikus hírközlésről szóló törvényjavaslat zárószavazásához Előadó: Kovács Kálmán informatikai és hírközlési miniszter Budapest,

Részletesebben

JOGI ISMERETEK JEGYZET

JOGI ISMERETEK JEGYZET JOGI ISMERETEK JEGYZET ELÕSZÓ A jelen jegyzet témakörei a jogi ismereteket illetõen igen széles spektrumot ölelnek fel. E témakörök jogszabályi háttere jelentõs joganyag és tartalmuknál fogva nem tûrnek

Részletesebben

A Magyar Könyvvizsgálói Kamara alapszabálya

A Magyar Könyvvizsgálói Kamara alapszabálya A Magyar Könyvvizsgálói Kamara alapszabálya A kamara küldöttgyűlése elfogadta 2007. november 10-én. Hatályba lépett 2008. január 1-jén. Módosítva 2007. december 15-én, 2008. május 17-én, 2009. május 9-én,

Részletesebben

A nonprofit szektor mőködése és ellenırzése

A nonprofit szektor mőködése és ellenırzése Önkormányzati és Területi Ellenırzési Igazgatóság Fejlesztési és Módszertani Intézet A nonprofit szektor mőködése és ellenırzése Tanulmány 2003. december Kutatásvezetık: Dr. Báger Gusztáv egyetemi tanár

Részletesebben

2011. évi CLXXXVII. törvény a szakképzésről

2011. évi CLXXXVII. törvény a szakképzésről 2011. évi CLXXXVII. törvény a szakképzésről Magyarországon a munkaerőpiac és a gazdaság által keresett és elismert szakképesítéseknek az esélyegyenlőség elve érvényesítésével történő megszerzésének biztosítása,

Részletesebben

Ellentmondások a nem állami szociális ellátások körében

Ellentmondások a nem állami szociális ellátások körében Debreceni Egyetem Állam-és Jogtudományi Kar Ellentmondások a nem állami szociális ellátások körében Készítette: Kovács Mária Mónika V. évfolyam Konzulens: Dr. Horváth M. Tamás egyetemi tanár Debrecen 2008.

Részletesebben

2007. évi LXXV. törvény

2007. évi LXXV. törvény 2007/80. szám MAGYAR KÖZLÖNY 5615 sa jelentõsen több villamosenergia felhasználását teszi szükségessé, mint az integrált digitális televízió készülékek alkalmazása. (4) Felhatalmazást kap az audiovizuális

Részletesebben

Faragó Ágnes Civil szervezetek szerepe a felnõttképzésben

Faragó Ágnes Civil szervezetek szerepe a felnõttképzésben Faragó Ágnes Civil szervezetek szerepe a felnõttképzésben Faragó Ágnes CIVIL SZERVEZETEK SZEREPE A FELNÕTTKÉPZÉSBEN SZTE JGYPK Szeged, 2013 Projektcím: Dél-alföldi Felnõttképzési Szakképzési Tudástár

Részletesebben

A helyi közszolgáltatások szervezése

A helyi közszolgáltatások szervezése DICSŐ LÁSZLÓ Dicső lászló A helyi közszolgáltatások szervezése A helyi közszolgáltatások szervezése 1 2 3 4 5 6 6 Kiadja a Települési Önkormányzatok Országos Szövetsége DICSŐ LÁSZLÓ A helyi közszolgáltatások

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S

E L Ő T E R J E S Z T É S E L Ő T E R J E S Z T É S Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete 2011. április 26-i ülésére Tárgy: Zirc Város Civil Koncepciója Előadó: Németh Gábor bizottsági tag Előterjesztés tartalma: határozati

Részletesebben

Szerző: Mátyus Mihály (prezentáció) További közreműködők: Löffler Marianne, Pádár Tivadar, Schindler Rózsa, Simonics István

Szerző: Mátyus Mihály (prezentáció) További közreműködők: Löffler Marianne, Pádár Tivadar, Schindler Rózsa, Simonics István Szerző: Mátyus Mihály (prezentáció) További közreműködők: Löffler Marianne, Pádár Tivadar, Schindler Rózsa, Simonics István Szakmai lektor: Birher Nándor Felnőttképzési szakértők továbbképzése, az új jogforrások

Részletesebben

KÖZIGAZGATÁSI SZAKVIZSGA

KÖZIGAZGATÁSI SZAKVIZSGA KÖZIGAZGATÁSI SZAKVIZSGA ÖNKORMÁNYZATI KÖZIGAZGATÁS (tankönyv) Budapest, 2012 NEMZETI KÖZIGAZGATÁSI INTÉZET A tankönyvet megalapozó tanulmányok szerzői: I. fejezet: Dr. Barabás Zoltán II. fejezet: Dr.

Részletesebben