Szabályozási koncepció a CIVIL NONPROFIT SZERVEZETEK KAMARÁJÁRÓL (KÖZTESTÜLETÉRŐL)

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Szabályozási koncepció a CIVIL NONPROFIT SZERVEZETEK KAMARÁJÁRÓL (KÖZTESTÜLETÉRŐL)"

Átírás

1 Szabályozási koncepció a CIVIL NONPROFIT SZERVEZETEK KAMARÁJÁRÓL (KÖZTESTÜLETÉRŐL) I. A szabályozási koncepció elvi kérdései A civil nonprofit szervezetek (egyesületek, alapítványok, közhasznú társaságok) egyre meghatározóbb részben, egyre nagyobb arányban, súllyal és erővel vesznek részt a társadalmi újratermelés folyamataiban, s ezen belül is egyre többféleképpen kapcsolódnak az állami, önkormányzati közfeladatok ellátásához. E folyamatok jogi szabályozása nem tartott lépést sem a civil nonprofit szervezeti erőforrásoknak az állami-önkormányzati közfeladatellátásba történő bevonása szükségszerűen erősödő folyamataival, sem az Európai Unióban a részvétel elvével jelzett társadalomirányítási, közigazgatás-szervezési, szektorok közötti együttműködési követelményekkel. A mai magyar jogrendszer a köztestületekben kapcsolja össze közvetlenül és intézményesített módon az állami szektoron kívüli erőforrásokat a törvényben meghatározott közfeladatokkal. (Közvetetten ezt a célt szolgálta a közhasznú szervezetekről szóló törvény is, ám e törvény mai jogalkalmazási gyakorlata sokkal inkább szól a közpénzek nyomon követhetőségét biztosító működési nyilvánosság kérdéseiről, mint a közfeladatok ellátásába történő hatékony bekapcsolódás jogi feltételeinek biztosításáról. Úgy is fogalmazhatunk, hogy a közhasznúsági törvény a közfeladat-ellátásról érdemben nem szól, mert a közhasznú tevékenység ágazati szakmacsoportjainak szinte teljes körű felsorolásával, a kiemelkedően közhasznú minősítésnek az intézményfenntartáshoz rendelésével, továbbá a közhasznú szervezet működési követelményeinek részletekbe menő szabályozásával nem nyújt olyan jogalkalmazói szempontokat, nem kínál fel olyan döntési alternatívákat, amelyek nyomán erősödhetne egy települési önkormányzat, egy ágazati feladatokat ellátó minisztérium vagy mindezek költségvetési intézménye együttműködésre ösztönzése a civil nonprofit szervezetekkel.) A köztestületekben artikulálódik ma a közvetlen jogi és szervezeti összekapcsolódás a társadalom állami szektorának illetve a társadalom állami szektoron kívüli szervezeteinek (gazdasági és szakmai szerveződéseknek) tevékenysége között. A köztestület lényege ugyanis, hogy direkt módon a törvény hozza létre meghatározott közfeladatok ellátására; de nem állami vagy önkormányzati hivatalt, költségvetési szervet vagy szolgáltató intézményt létesít e közfeladatokhoz (mint más, gyakoribb esetekben), hanem tagsági jogviszonyra és önkormányzati jellegű működésre épülő, politikai-szervezeti-szakmai értelemben is független önálló jogi személyt. A ma létező köztestületek jól tükrözik a közfeladatok ellátásába történő bekapcsolódás féllábasságát Magyarországon: a gazdasági kamarák (ipari, kereskedelmi és agrárkamarák), a szakmai (hivatásrendi) kamarák, a tudomány világát rendszerbe integráló Magyar Tudományos Akadémia és az egyes ágazati szakmai tevékenységekhez szervezett köztestületek (például hegyközség, nemzeti sportszövetség) mellől hiányzik a civil nonprofit szektor tapasztalatait, tudását, tevékenységét, hatását és érdekeit integráló közvetlen közfeladatellátás és ennek szervezése, intézményesítése, garantálása, elősegítése. Azokról a társadalmi erőforrásokról van itt szó, amelyek nem üzleti alapúak (mint a gazdasági kamarák esetében), nem is szakmagyakorláshoz, hivatáshoz kötődnek (mint a szakmai kamarák, a tevékenységi kamarák továbbá az MTA esetében), hanem a társadalom szöveteiben funkcionálisan rendelkezésre állnak és becsatornázásra várnak. A civil nonprofit erőforrások többféle érdekeltségben kapcsolódhatnak a közfeladatok ellátásához: 1

2 - helyi és területi érdekeltséget jeleníthetnek meg; - érintettként (lakosság, ügyfél, fogyasztó) megszerzett és hasznosítható tapasztalatokat jeleníthetnek meg; - az üzleti és hivatásrendi csoporttokon kívüli legkülönbözőbb társadalmi rétegek aktivitását jeleníthetik meg. Röviden szólva: az üzleti szektor és a hivatásos szakmai szektor mellé be kell vonni a civil szektor erőforrásait is a kapcsolódó állami és önkormányzati közfeladatellátásba. Helyet kell biztosítani az állami döntéshozatal és annak előkészítése rendszereiben, a korporációs mechanizmusokban valamint a közfeladatok ellátásának munkamegosztásában is az eddig mindebből hiányzó civil nonprofit szektornak. A köztestületek a ma hatályos magyar jogszabályok alapján négyféle alanyi körrel jöttek létre: - a tudomány magas szintű művelői (MTA), - vállalkozók (gazdasági kamarák), - meghatározott szakmák hivatásszerű gyakorlói (szakmai kamarák), - meghatározott ágazati szakmai tevékenységek gyakorlói (nem kamaraként létrehozott köztestületek: hegyközség, önkéntes tűzoltóság, szabványügyi és akkreditáló testületek, olimpiai bizottságok, nemzeti sportszövetségek). Ötödik alanyi körként szervesen beleillik a köztestületi szabályozás elveibe a civil nonprofit szervezetek több tízezres köre, amelyek a nem-hivatásszerű szakmai tevékenységet, a nemvállalkozóként végzett gazdasági tevékenységet, a tudományos fejlődést és innovációt segítő nemakadémiai szintű tudományos tevékenységet jelenítik meg és csatornázzák be az ezzel összefüggő állami és önkormányzati közfeladat-ellátásba. A jelen szabályozási koncepció egy újabb fajta köztestület létesítésére tesz javaslatot: a civil nonprofit köztestületre. Tartalmi szabályozása ötvözi a gazdasági kamarák szektorjellegű közfeladat-ellátáshoz kapcsolódó szabályozását a szakmai és tevékenységi kamarák konkrét nyilvántartási, igazolási, minősítési és szolgáltató közfeladataival. A szervezeti és működési szabályozást illetően a civil nonprofit köztestület a gazdasági kamarák önkéntes tagságra épülő működését veszi alapul, s ezt ötvözi a szakmai és tevékenységi kamarák életközeli (területi és szakmai struktúrában megvalósuló), konkrét közfeladat-ellátást biztosító normatív költségvetési finanszírozásával. Egyidejűleg kell ugyanis megoldani a civil szektor függetlenségét biztosító köztestületi autonómiát (önkéntes tagsággal, választási rendszerrel, működési forrásautomatizmus útján biztosított egzisztenciális függetlenséggel), valamint a köztestület hatáskörébe utalt közfeladat-ellátás folyamatosságát és a közpénzek optimális felhasználását. 2

3 II. Köztestületek a mai magyar hatályos jogban A köztestület fogalma a mai hatályos magyar jogban A köztestületet a Polgári Törvénykönyvről szóló évi IV. törvény határozza meg: Ptk. 65. (1) A köztestület önkormányzattal és nyilvántartott tagsággal rendelkező szervezet, amelynek létrehozását törvény rendeli el. A köztestület a tagságához, illetőleg a tagsága által végzett tevékenységhez kapcsolódó közfeladatot lát el. A köztestület jogi személy. (2) Köztestület különösen a Magyar Tudományos Akadémia, a gazdasági, illetve a szakmai kamara. (3) Törvény meghatározhat olyan közfeladatot, amelyet a köztestület köteles ellátni. A köztestület a közfeladat ellátásához szükséges - törvényben meghatározott - jogosítványokkal rendelkezik, és ezeket önigazgatása útján érvényesíti. (4) Törvény előírhatja, hogy valamely közfeladatot kizárólag köztestület láthat el, illetve, hogy meghatározott tevékenység csak köztestület tagjaként folytatható. (5) A köztestület által ellátott közfeladatokkal kapcsolatos adatok közérdekűek. (6) A köztestületre - ha törvény eltérően nem rendelkezik - az egyesületre vonatkozó szabályokat kell megfelelően alkalmazni. Köztestület tehát első megközelítésben az MTA, a gazdasági kamarák és a szakmai kamarák. A köztestületek ma hatályos törvényi szabályozása lehetővé teszi olyan köztestület létesítését is, amely nem gazdasági kamara, nem szakmai kamara, s nem is az MTA. Tekintettel arra, hogy a törvény meghatározza a köztestület fogalmát, majd példálódzó felsorolásban írja az MTA-t és a gazdasági illetve szakmai kamarákat, megállapítható, hogy a jelenlegi törvényi szabályozás alapján lehetséges további típusú köztestületek létrehozása. Keletkeztek is viszonylag bőségesen újabb típusú köztestületek: hegyközség (1994. évi CII. Törvény) Magyar Szabványügyi Testület (1995. évi XXVIII. Törvény) Nemzeti Akkreditáló Testület (1995. évi XXIX. Törvény) Önkéntes Tűzoltóság (1996. évi XXXI. Törvény) Tankönyves Vállalkozók Országos Testülete (2001. évi XXXVII. Törvény) Magyar Olimpiai Bizottság, Magyar Paralimpiai Bizottság, Nemzeti Sportszövetség, Nemzeti Szabadidősport Szövetség, Fogyatékosok Nemzeti Sportszövetsége (2004. évi I. törvény) Megállapítható, hogy a nem kamaraként felállított köztestületek mindegyike valamely szakmai tevékenységgel (szőlőtermesztés, bortermelés, szabványosítás, mérésügyi akkreditáció, tűzoltás, tankönyvkiadás- és forgalmazás, sport) kapcsolatos közfeladatok ellátására szerveződött. Ezek olyan állami és önkormányzati közfeladatok, amelyeknek ellátására a jogalkotó egy önkormányzati elven működő, közigazgatástól független köztestületet alkalmasabbnak ítélt, mint egy hivatali szervet, költségvetési intézményt vagy a kormányzati döntési folyamatban hatáskört gyakorló civil 3

4 testületet. (Ez utóbbiakra példa a Nemzeti Kulturális Alapprogram és a Nemzeti Civil Alapprogram.) Kamara a hatályos magyar jogban Ma Magyarországon 18 féle, törvény által létrehozott kamara működik. Ezek közül 2 átfogó, gazdasági kamara-fajta az évi CXXI. törvény alapján : - kereskedelmi és iparkamarák; - agrárkamarák. 16 további törvényhely pedig szakmai kamara létrehozásáról rendelkezik: - Magyar Közjegyzői Kamara (1991. évi XLI. törvény) - Bírósági Végrehajtói Kamara (1994. évi LIII. törvény) - Magyar Szabadalmi Ügyvivői Kamara (1995. évi XXXII. törvény) - Magyar Állatorvosi Kamara (1995. évi XCIV. törvény) - Igazságügyi Szakértôi Kamara (1995. évi CXIV. törvény) - Tervező- és szakértő mérnökök, valamint építészek szakmai kamarái (A évi LVIII. törvény alapján országos kamaraként jött létre a Magyar Mérnöki Kamara és a Magyar Építész Kamara.) - Országos Magyar Vadászkamara (1997. évi XLVI. törvény) - Magyar Ügyvédi Kamara (1998. évi XI. törvény) - Magyar Növényvédő Mérnöki és Növényorvosi Kamaráról évi LXXXIV. törvény) - Magyar Egészségügyi Szakdolgozói Kamaráról (2003. évi LXXXIII. törvény) - Személy-, Vagyonvédelmi és Magánnyomozói Szakmai Kamara (2005. évi CXXXIII. Törvény) - Magyar Orvosi Kamara (2006. évi XCVII. törvény) - Magyar Gyógyszerészi Kamara (2006. évi XCVII. törvény) - Magyar Egészségügyi Szakdolgozói Kamara (2006. évi XCVII. törvény) - Magyar Könyvvizsgálói Kamara (2007. évi LXXV. törvény) A gazdasági kamarákról szóló évi CXXI. törvény 43. -a kizárja, hogy a gazdasági kamarákon és a külön törvényekkel létrehozott szakmai kamarákon kívül más szervezet is jogosult lenne a Kamara elnevezés használatára. (Kivéve a kamarák által létrehozott társadalmi szervezeteket és a kamarai tagságot megjelenítő társadalmi szervezeti elnevezést.) A civil nonprofit szervezetek köztestülete tehát nem viselheti a Kamara megnevezést a most hatályos szabályok szerint, ha csak nem egészíti ki a jogalkotó a gazdasági kamarai törvény 43. -át egy további kivétellel a civil nonprofit szervezetek kamarájára vonatkozóan, vagy nem tekinti a törvény szakmai kamarának a civil nonprofit szervezetek kamaráját. Másik megoldás, hogy Köztestület szerepel a megnevezésben. A szakmai, hivatásrendi kamarák általában kötelező tagságúak (igazságügyi szakértői, ügyvédi, közjegyzői, végrehajtói, mérnöki, vadász, magánnyomozói kamarák, stb.), mert köztestületként a kamara olyan közfeladatokat lát el elsősorban, amelyek a szakmai tevékenység állami, hatósági regisztrációjával, nyilvántartásba vételével, engedélyezésével, minősítésével, minőségbiztosítással kapcsolatosak; valamint a tagság (hivatásrend) képzésével, továbbképzésével, vizsgáztatásával függenek össze. 4

5 Kialakult azonban a szakmai, hivatásrendi kamaráknak az a típusa, amelyek köztestületként állami közfeladatokat is ellátnak, azonban meghagyják a szakma művelőinek az egyesülési jog gyakorlásának szabadságából következő önkéntes választás jogát a tagság létesítését illetően. Ilyen például az orvosi, gyógyszerész, egészségügyi szakdolgozói kamara. Az ezeket létrehozó törvény szerint: A szakmai önkormányzatiság azonban a szakma gyakorlóit nem korlátozhatja abban, hogy a megfelelő, és különös szakmai érdekeikhez legközelebb álló szakmai szervezethez való tartozás kérdésében maguk dönthessenek, még kevésbé abban, hogy képesítésüknek megfelelő tevékenységüket - a szakmai önkormányzásban való intézményes részvételükre tekintet nélkül - szabadon gyakorolhassák. A gazdasági kamarák (ipari és kereskedelmi kamara, agrárkamara) feladata, hogy önkormányzaton alapuló működésükkel előmozdítsák a gazdaság fejlődését és szerveződését, a piaci magatartás tisztességét, a gazdasági tevékenységet folytatók általános, együttes érdekeinek érvényesülését. A gazdasági kamarák tagsága önkéntes, feladataik összehasonlítva a hivatásrendi, szakmai kamarákkal sokkal kevésbé hatósági jellegűek, sokkal inkább szolgáltató és érdekképviseleti jellegű. Következtetések a Civil Nonprofit Szervezetek Köztestületére vonatkozóan 1. A törvényi szabályozás lehetővé teszi a civil nonprofit szervezetek tevékenységéhez, működéséhez kapcsolódó közfeladatok ellátására köztestület létrehozását. 2. A magyar jogrendszerben eddig létrehozott köztestületek rendszerezése és elemzése alapján nyilvánvaló, hogy a civil nonprofit szervezetek köztestülete inkább kamarai jellegű, mintsem konkrét szakmai tevékenységi. A kamarák ugyanis inkább szektorjellegűek, inkább megjelenítik az adott alanyi kör szektorszintű sajátosságait, mint a többi köztestület. A nem-kamarai köztestületek speciálisabbak és partikulárisabbak annál, mint hogy kategóriaként szolgáljanak a minden ágazatot és tevékenységi kört átívelő, szakmákat átérő és összefogó civil nonprofit szervezeti körrel kapcsolatos közfeladatok ellátásának intézményesüléséhez. 3. A kamarai elnevezés legitimációjához szükség lesz a gazdasági kamarákról szóló évi CXXI. törvény 43. -ának kismértékű módosítására is. 4. A Civil Nonprofit Szervezetek Kamarája (Köztestülete) tagsága önkéntes hasonlóan a gazdasági kamaráékhoz, valamint egyes szakmai kamaráékhoz. 5. A tevékenységi legitimációhoz szükség lesz - a gazdasági kamarai törvényhez hasonlóan annak törvényben történő kimondására, hogy a civil nonprofit köztestület (kamara) a törvénybe foglalt közfeladatokat minden civil nonprofit szervezet vonatkozásában ellátja. (Tehát nem csak a tagsági jogviszonyt létesített szervezetek vonatkozásában.) 6. A Civil Nonprofit Szervezetek Köztestülete (Kamarája) elláthat civil érdekképviseleti feladatokat, de ugyanolyan korlátozással kell ezt tennie, mint amilyen korlátozást a 5

6 gazdasági kamarákra ír elő a törvény: A gazdasági kamarák szakmai, munkáltatói és munkavállalói érdekképviseletet nem láthatnak el. (1999. évi CXXI. törvény 14. ) A civil köztestület ugyanis éppen úgy szakmákon, munkáltatói és munkavállalói csoportokon kívüli érdekek mentén (jogszerűség, közfeladat-ellátás, közpénzek felhasználásának hatékonysága, civil szektor sajátosságai) jeleníthet meg érdekeket, mint a gazdasági kamara. 7. A civil nonprofit kamara csak átfogó, szektorszintű kérdésekben lesz képes hatékony érdekartikulációra. Szükség lesz ezért annak törvényben történő kinyilvánítására is, hogy a civil nonprofit kamara a közfeladatok ellátásával és az ehhez kapcsolódó érdekképviseleti tevékenységében együttműködik az országos civil érdek-képviseleti szervezetekkel. A köztestületek által ellátott állami és önkormányzati közfeladatok A Polgári Törvénykönyv köztestületekről szóló 65. (1) bekezdése szerint A köztestület a tagsághoz, illetőleg a tagsága által végzett tevékenységekhez kapcsolódó közfeladatot lát el. A civil nonprofit szervezetek létrehozandó köztestületéhez jellegét és funkcióit tekintve a gazdasági kamarák állnak a legközelebb, ezért a közfeladatokra vonatkozó elemzésünk most erre irányul. A gazdasági kamarák közfeladatait az évi CXXI. törvény hármas tagolásban határozza meg: 1.Gazdaság fejlesztésével kapcsolatos feladatok; 2. Az üzleti forgalom biztonságával, piaci magatartás tisztességének megőrzése, illetve fokozása érdekében ellátandó közfeladatok; 3. A gazdasági tevékenységet folytatók általános, együttes érdekeinek érvényesülése érdekében ellátandó közfeladatok Funkcionális értelemben a gazdasági kamarák által ellátott közfeladatok az alábbiak szerint csoportosíthatók: a.) Finanszírozás (közpénzek továbbosztása, felhasználása, pályázati támogatási rendszerek működtetése); b.) Döntéselőkészítésben részvétel (kormányzati és társadalmi színterű stratégiai döntésekben vélemény-nyilvánítás, javaslattétel, jogszabály által meghatározott esetekben jóváhagyás) c.) Jogszabályelőkészítésben részvétel (jogszabály-tervezetek véleményezése, módosítások kezdeményezése) d.) Tájékoztatás (információk továbbítása, felvilágosítás, tanácsadás, szaktanácsadás) e.) Szakmai képzés (szakképzés, továbbképzés, EU-s képzés) f.) Fórumteremtés, rendezvényszervezés (kiállítás, vásár, fórum, konferencia, országos konzultáció) g.) Pályázat-segítés, felkészítés h.) Nyilvántartás vezetése, statisztikai adatok gyűjtése és szolgáltatása i.) Kutatás, elemzés j.) Igazolás kiállítása, bizonyítványok és okiratok hitelesítése k.) Kereskedelmi szokványok kialakítása l.) Etikai szabályzat készítése és a szankciórendszer működtetése (nyilvánosságra hozatal, figyelmeztetés, eljárás kezdeményezése) m.) Minősítés, ellenőrző rendszerek működtetése n.) Konfliktuskezelés, jogviták elbírálása (békéltető testület és állandó választottbíróság működtetése) 6

7 A közfeladatok gyakorlásának hatályával kapcsolatosan a gazdasági kamarákról szóló törvény három irányban tartalmaz fontos rendelkezést: 1. A törvény meghatározza, hogy mely közfeladatok esetében látja el a gazdasági kamara az adott közfeladatot minden gazdálkodó szervezet vonatkozásában, nem csak tagjaira kiterjedő hatállyal. 2. Azt is meghatározza a törvény, hogy mely közfeladatok vonatkozásában kell a gazdasági kamarának és az országos gazdasági érdek-képviseleti szervezeteknek együttműködni. 3. A törvény kimondja, hogy a gazdasági kamarák milyen jellegű érdekképviseletet nem láthatnak el: szakmai érdekképviseletet, valamint munkáltatói és munkavállalói érdekképviseletet. (A szakmai érdekképviseletet nyilván azért nem, mert az a szakmai és hivatásrendi kamarák feladata lehet; a munkáltatói és munkavállalói érdekképviseletet pedig azért nem, mert a kamarának állami és önkormányzati közfeladat-ellátása során semlegesnek kell maradni a foglalkoztatás pólusain kialakuló érdekérvényesítés folyamataiban.) III. A civil nonprofit szektorral kapcsolatos közfeladatok Ha áttekintjük a civil nonprofit szervezetekkel (tehát döntően a társadalmi szervezetekkel és alapítványokkal) kapcsolatosan ma ellátandó állami és önkormányzati feladatokat, akkor a következő szabályozási tárgykörökbe akadunk: (Ezen a helyen most eltekintünk a nonprofit gazdasági társaságok cégnyilvántartásával, mérlegnyilvánosságával és társaságként szabályozásával összefüggő közfeladatoktól.) 1. társadalmi szervezetek létrejöttének hatósági megállapítása, jogi személyiségük elnyerésének biztosítása állami nyilvántartásba vétellel (Az egyesülési jogról szóló évi II. törvény); 2. alapítványok létrejöttének hatósági megállapítása, jogi személyiségük elnyerésének biztosítása állami nyilvántartásba vétellel (A Polgári Törvénykönyvről szóló évi IV. törvény); 3. társadalmi szervezetek megszűnésének hatósági megállapítása, jogi személyiségük megszüntetése az állami nyilvántartásból törléssel (Az egyesülési jogról szóló évi II. törvény); 4. alapítványok megszűnésének hatósági megállapítása, jogi személyiségük megszüntetése az állami nyilvántartásból törléssel (A Polgári Törvénykönyvről szóló évi IV. törvény); 5. közhasznú szervezetté minősítés (A közhasznú szervezetekről szóló évi CLVI. törvény); 6. kiemelkedően közhasznú szervezetté minősítés (A közhasznú szervezetekről szóló évi CLVI. törvény); 7. közhasznú szervezeti minősítés megszüntetése a közhasznú nyilvántartásból törléssel (A közhasznú szervezetekről szóló évi CLVI. törvény); 8. kiemelkedően közhasznú szervezeti minősítés megszüntetése a közhasznú nyilvántartásból törléssel (A közhasznú szervezetekről szóló évi CLVI. törvény); 9. törvényességi felügyelet gyakorlása a társadalmi szervezetek működése felett (Az egyesülési jogról szóló évi II. törvény); 10. törvényességi felügyelet gyakorlása az alapítványok működése felett (A Polgári Törvénykönyvről szóló évi IV. törvény); 11. hatósági nyilvántartás vezetése a társadalmi szervezetekről; 12. hatósági nyilvántartás vezetése az alapítványokról; 13. hatósági nyilvántartás vezetése a közhasznú szervezetekről; 14. hatósági igazolás a társadalmi szervezetek nyilvántartása alapján; 15. hatósági igazolás az alapítványok nyilvántartása alapján; 7

8 16. a jogalkotási folyamatban az érintett érdekképviseleteknek, társadalmi szervezeteknek a részvételi jogok biztosítása (A jogalkotásról szóló évi XI. törvény); 17. a jogalkotás előkészítése körében a civil nonprofit szervezetekre vonatkozó különböző jogszabályok gyakorlati megvalósulásának folyamatos elemzése (A jogalkotásról szóló évi XI. törvény); 18. a civil nonprofit szektort érintő költségvetési támogatások meghatározása, közvetlen elosztása vagy elosztási mechanizmusainak szabályozása és működtetése; ezen belül különösen: Nemzeti Civil Alapprogram működtetésével kapcsolatos kormányzati feladatok; Ágazati, szakmai alapprogramok működtetésével kapcsolatos kormányzati feladatok (például Nemzeti Kulturális Alapprogram, sportegyesületek támogatási rendszere) önkormányzati civil alapok működtetésével kapcsolatos kormányzati feladatok; 19. helyi önkormányzatok (megyei, települési önkormányzatok) és intézményeik civil kapcsolatokra, kötelező együttműködésekre vonatkozó jogszabályba foglalt kötelezettségei; 20. ágazati törvényekben és egyes állami intézmény(rendszer)ekre vagy konkrét ügyre vonatkozó jogszabályokban a civilekkel kapcsolatosan meghatározott állami kötelezettségek. Ebbe a körbe tartoznak a különböző szintű és mélységű együttműködések kötelezettsége, részvételi jogok biztosítása, nyilvánossági szabályok. Például: Fejlesztési tanácsokban történő civil részvétel biztosítása (A megyei (fővárosi) közigazgatási hivataloknak a kistérségi fejlesztési tanácsok és a Budapesti Agglomerációs Fejlesztési Tanács létrehozásával és a térségi fejlesztési tanács átalakulásával kapcsolatos feladatairól, a megalakulással és átalakulással kapcsolatos eljárás rendjéről, továbbá az egyeztető fórumok létrejöttének és működésének szabályairól szóló 258/2004. (IX. 16.) Korm. rendelet.) Fogyasztóvédelmi ügyekben eljáró békéltető testület létrehozásában a civil részvétel biztosítása. (Fogyasztóvédelemről szóló évi CLV. törvény) Kormány és miniszterek mellett működő, jogszabály által intézményesített szakmai testületekben a civil részvétel biztosításának állami kötelezettsége. (közoktatás, felsőoktatás, szakképzés, foglalkoztatás, környezetvédelem, sport, szociális ellátás, fogyatékosság-ügy, kulturális ügyek, bűnmegelőzés, rendészet, biztonság, idősügy, ifjúság, terméktanácsok, hegyközség, érdekegyeztetés, EU-s civil képviselet, stb.) 21. Az elektronikus információszabadságról szóló évi XC. törvényben meghatározott kötelezettségek a közérdekű adatok nyilvánosságának biztosításával, közzététellel, közadattárral és a jogszabály-előkészítés nyilvánosságával kapcsolatosan. 22. A közérdekű önkéntes tevékenységről szóló évi LXXXVIII. törvényben előírt regisztráció vezetése és adatbázis-kezelés. Funkcionális értelemben az állami szervek által a civil nonprofit szervezetekre vonatkozóan ellátott közfeladatok az alábbiak szerint csoportosíthatók: 1. Státusz-nyilvántartás és igazolás 2. Regisztrációs feladatok és közhiteles adatbázisok kezelése 3. Közhasznúsági minősítés 4. Működés törvényességi felügyelete 5. Támogatási rendszerek működtetése 6. Részvételi jogok jogok meghatározása és azok gyakorlásának biztosítása 6.1. Állami és önkormányzati közfeladatellátásban részvételi jogok biztosítása (döntéselőkészítésben, munkamegosztásban, forrásbevonásban, ellenőrzésben, értékelésben) 6.2. Jogalkotási folyamatban részvétel biztosítása 6.3. Állami szerveket segítő testületekben részvétel biztosítása 8

9 A fentiekben áttekintettük azokat a közfeladatokat, amelyeket az állami, önkormányzati szervek az egyesületekkel és alapítványokkal kapcsolatosan ellátnak. Ez lehet az a közfeladati mező, közfeladati bázis, amelyre a Civil Nonprofit Szervezetek Köztestületét a törvény létrehozhatja. Természetesen az ellátandó közfeladat meghatározásán kívül a törvény további feladata lesz a köztestülettel kapcsolatosan a közfeladat ellátásához szükséges jogosítványok (hatáskörök, részvételi jogok, eljárási kötelezettségei más szerveknek a köztestülettel együttműködésre) meghatározása, valamint a köztestület létrehozási folyamatának szabályozása, illetve működése költségvetési finanszírozásának biztosítása. IV. Szabályozási tartalmi koncepció a Civil Nonprofit Szervezetek Kamarájáról szóló törvénytervezethez I. Bevezető rendelkezések A törvény személyi hatálya a Magyar Köztársaságban nyilvántartásba vett civil nonprofit szervezetekre terjed ki. Civil nonprofit szervezet a törvény alkalmazásában a társadalmi szervezet (ide nem értve a köztestületet) és az alapítvány (ide nem értve a közalapítványt). A törvény tárgyi hatálya alá tartozik a Kamara által, a törvényben szabályozott körben gyakorolt közfeladat-ellátás, valamint a törvényben meghatározott egyéb tevékenység. II. A Civil Nonprofit Szervezetek Kamarája (Köztestülete) általános szabályai 1. A Civil Nonprofit Szervezetek Kamarája köztestület, amelynek területi, szakmai és országos szerveit a civil nonprofit szervezetek választással hoznak létre. 2. A Civil Nonprofit Szervezetek Kamara tevékenységének célja, hogy e törvénybe foglalt közfeladatok magas színvonalú ellátásával -, demokratikus választásokra épülő önkormányzati jellegű működésével előmozdítsa: - a társadalom kiegyensúlyozott fejlődését; - a civil erőforrásoknak a társadalmi újratermelés folyamataiba közcélok érdekében történő hatékony bevonását és szervezését; - a civil nonprofit szervezetek általános, együttes érdekeinek érvényesülését. 3. A Civil Nonprofit Szervezetek Kamarájának (Köztestületének) elsődleges feladata, hogy a civil szervezetekhez kapcsolódó állami közfeladatokat ellássa, illetve ellátásában közreműködjön. 9

10 4. A Civil Nonprofit Szervezetek Kamarája (Köztestület) feladatainak ellátása nem érinti a társadalmi szervezetek egyesülési szabadságon alapuló tevékenységét, s a civil nonprofit szervezetek érdekartikulációjának szabadságát és jogszerűségét. III. Hatáskörök 1. Közfeladatok, amelyek ellátására a Civil Nonprofit Szervezetek Kamaráját (Köztestületét) a törvény elsősorban létrehozza: 1.1. közhiteles nyilvántartások vezetése a társadalmi szervezetekről és alapítványokról; 1.2. közhiteles nyilvántartás vezetése a közhasznú szervezetekről; 1.3. nyilvántartás vezetése a közérdekű önkéntes tevékenységgel kapcsolatosan; 1.4. jogalkotási folyamatban az érintett érdekképviseleteknek, társadalmi szervezeteknek a részvételi jogok biztosítása; 1.5. jogalkotás előkészítése körében a civil nonprofit szervezetekre vonatkozó különböző jogszabályok gyakorlati megvalósulásának folyamatos elemzése; 1.6. civil szervezeteknek biztosítandó költségvetési támogatások elosztási mechanizmusainak szabályozása és működtetése; 1.7. helyi önkormányzatok (megyei, települési önkormányzatok és intézményeik) civil kapcsolatokra, kötelező együttműködésekre vonatkozó kötelezettségek teljesítésében közreműködés; 1.8. ágazati törvényekben és egyes állami intézmény(rendszer)ekre vagy konkrét ügyre vonatkozó jogszabályokban a civilekkel kapcsolatosan meghatározott kötelezettségek teljesítésében közreműködés. (Ebbe a körbe tartoznak a különböző szintű és mélységű együttműködések kötelezettsége, részvételi jogok biztosítása, nyilvánossági szabályok.) 1.9. A kormányzati civil kapcsolatok fejlesztését szolgáló egyes intézkedésekről szóló 1065/2007. (VIII. 23.) Korm. határozat 3., 4., 6., 10. és 11. pontjaiba foglalt kormányzati feladatok megvalósításában reális, gyakorlati közfeladatokat lehet telepíteni a Civil Köztestülethez: - a civil információs portálon létre kell hozni azt a felületet, amelyen keresztül a központi államigazgatási szervek által vezetett, a világhálón elérhető nyilvános adatbázisok civil szervezetekre vonatkozó adatai, valamint a társadalmi szervezetekről és alapítványokról vezetett közhiteles nyilvántartás adatai egy helyen lekérdezhetők és megjeleníthetők [országos civil adatbázis]; (3.pont) - a társadalmi szervezetek és alapítványok közhiteles nyilvántartását meg kell újítani. Az elektronikus nyilvántartásba vételt és változásbejegyzést országos, bíróság által vezetett nyilvántartási rendszeren keresztül kell biztosítani, létre kell hozni a társadalmi szervezetek és alapítványok egységes, nyilvános azonosítóját, továbbá elő kell készíteni az ehhez szükséges jogszabály-módosításokat; (4. pont) - az adminisztrációs terhek csökkentése és az egyenlő esélyű hozzáférés előmozdítása érdekében a civil szervezetek vonatkozásában is bővíteni kell az ügyfélkapun keresztül történő elektronikus ügyintézés formáit, különös tekintettel az állami szervek felé történő adatszolgáltatási kötelezettségek teljesítésére és a pályázati eljárások során a párhuzamos adatszolgáltatások elkerülésére [egyablakos ügyintézés]. Ennek érdekében készüljön kiemelt projektjavaslat az alábbiak figyelembevételével: a) meg kell teremteni a 4. pont szerinti nyilvántartás és az adóalany-nyilvántartás biztonságos összekapcsolódásának lehetőségét, b) lehetővé kell tenni, hogy a civil szervezet valamennyi központi államigazgatási szerv felé fennálló adatszolgáltatási kötelezettségének elektronikus úton is eleget tehessen, c) a minisztériumok által működtetett elektronikus pályázati rendszerekkel összefüggésben ki kell dolgozni az egységes, központi regisztrációs rendszert; (6. pont) - a kormányzat munkáját segítő, civil részvétellel működő tanácsadó, javaslattevő, véleményező testületekre vonatkozó szabályokat felül kell vizsgálni, és szükség szerint módosítani annak érdekében, hogy a civil résztvevőre vonatkozó javaslattétel, illetve a civil résztvevő kiválasztása az adott terület vonatkozásában széles körű civil érdekképviseletet biztosító, átlátható és alkotmányos módon történjen; (10. pont) - a civil szervezetek részére szolgáltatást nyújtó, minisztériumok által támogatott szervezetek, szakmai hálózatok tevékenységét át kell tekinteni, és készüljön javaslat a Kormány részére a feladat- és hatáskörök, funkciók párhuzamosságát megszüntető, a szolgáltatások színvonalát emelő, a feladatok hatékony megosztását biztosító szolgáltatási rendszer kialakítása érdekében. (11. pont) 10

11 2. Szolgáltatások, amelyeket a Civil Nonprofit Szervezetek Kamarája (Köztestülete) a civil szervezetek illetve a civil szervezetekkel kapcsolatba kerülő személyek irányában ellát(hat): - információ, - adatigazolás, - képzés, továbbképzés, - minősítés, - hírlevél, - konfliktuskezelés, egyeztetés, - tanácsadások, - működési szolgáltatások. 3. A törvény további feladata a köztestülettel kapcsolatosan a közfeladat ellátásához szükséges jogosítványok (hatáskörök, részvételi jogok, eljárási kötelezettségei más szerveknek a köztestülettel együttműködésre) meghatározása, valamint a köztestület működése költségvetési finanszírozásának biztosítása. IV. Tagság 1. A Civil Nonprofit Szervezetek Kamarája (Köztestülete) tagsága önkéntes. 2. Bírósági nyilvántartásban szereplő civil nonprofit szervezet kamarai (köztestületi) tagsági jogviszonyának létesítése nem tagadható meg. 3. A közfeladatok ellátása körében a Kamara (Köztestület) a feladatait és hatáskörét a vele létesített tagsági jogviszony létesítésétől függetlenül minden civil szervezet vonatkozásában látja el. Szolgáltatásait és érdekképviseleti tevékenységét csak a tagsági jogviszonyt létesített szervezetek vonatkozásában nyújtja, gyakorolja. V. Szervezet 1. A Civil Nonprofit Szervezetek Kamarájának (Köztestületének) szervezete demokratikus önkormányzatot létrehozó választások útján jön létre. A törvény által meghatározott területi szinteken jönnek létre kamarai (köztestületi) szervezeti egységek. A törvény lehetővé teszi az egyes területi szinteken tevékenységi tagozatok megalakítását, s e tagozatoknak külön szervezeti jogokat biztosít. 2. Területi szintek: kistérség, megye, régió, országos. 3. Lehetséges tevékenységi tagozatok például: Szociális, Kulturális, Oktatási, Egészségügyi, Kutatási-fejlesztési-tudományos, Sport-testedzés-egészséges életmód-turisztika, Környezetvédelmi, Településfejlesztés-települési szolgáltatások, Nemzetközi kapcsolatok, Biztonság-rendészet, Jogvédelem-esélyegyenlőség, Gyermek- és Ifjúsági érdekű tevékenységek, Vállalkozói és szakmai érdekképviseletek. A törvény nem írja elő tevékenységi tagozatok kötelező létrehozását, de a kamarai döntéshozatalban és választási rendszerben külön jogokat biztosít a törvény által meghatározott módon létrejött tevékenységi tagozatok számára. 11

12 4. A Civil Nonprofit Szervezetek Kamarája (Köztestülete) jogi személy. A törvény a Kamara (Köztestület) létrejöttét, megalakulását ahhoz rendeli, hogy az ország megyéinek több mint felében alakuljanak meg a Kamara területi szervezetei. Ehhez az szükséges, hogy az adott megye kistérségeinek legalább felében válasszanak az ott működő és a kamarába belépni kívánó civil szervezetek kamarai küldötteket. A törvény meghatározza a kamarai választógyűlések rendszerét, választási eljárásának főbb szabályait. Budapest, november 16. Készítette: /Dr. Bíró Endre/ 12

E L Ő T E R J E S Z T É S. a Kormány részére. a Nők és Férfiak Társadalmi Egyenlősége Tanács működtetéséről

E L Ő T E R J E S Z T É S. a Kormány részére. a Nők és Férfiak Társadalmi Egyenlősége Tanács működtetéséről SZOCIÁLIS ÉS MUNKAÜGYI MINISZTÉRIUM Szám: 194/2009-SZMM E L Ő T E R J E S Z T É S a Kormány részére a Nők és Férfiak Társadalmi Egyenlősége Tanács működtetéséről Budapest, 2009. január 2 Vezetői összefoglaló

Részletesebben

Civil szervezetek a hátrányos helyzetű térségekben

Civil szervezetek a hátrányos helyzetű térségekben Civil szervezetek a hátrányos helyzetű térségekben NOSZA Egyesület 2014. február 28. A projekt célok és tevékenységek Alapgondolat hátrányos helyzetű térségekben alacsonyabb részvételi képesség Célok civil

Részletesebben

A FŐVÁROSI ÖNKORMÁNYZAT ÉRTELMI FOGYATÉKOSOK OTTHONA ZSIRA HIVATALOS HONLAPJÁNAK KÖZZÉTÉTELI SZABÁLYZATA

A FŐVÁROSI ÖNKORMÁNYZAT ÉRTELMI FOGYATÉKOSOK OTTHONA ZSIRA HIVATALOS HONLAPJÁNAK KÖZZÉTÉTELI SZABÁLYZATA A FŐVÁROSI ÖNKORMÁNYZAT ÉRTELMI FOGYATÉKOSOK OTTHONA ZSIRA HIVATALOS HONLAPJÁNAK KÖZZÉTÉTELI SZABÁLYZATA I. Az utasítás hatálya Ezen utasítás hatálya a Fővárosi Önkormányzat Értelmi Fogyatékosok Otthona

Részletesebben

Hivatalos név: Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Mérnöki Kamara. Székhely: 5000 Szolnok, Ságvári krt. 4. II. 2.12. Postai címe: 5001 Szolnok, Pf. 11.

Hivatalos név: Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Mérnöki Kamara. Székhely: 5000 Szolnok, Ságvári krt. 4. II. 2.12. Postai címe: 5001 Szolnok, Pf. 11. I. Szervezeti, személyzeti adatok 1. A közfeladatot ellátó szerv hivatalos neve, székhelye, postai címe, telefon és telefaxszáma, elektronikus levélcíme, honlapja, ügyfélszolgálatának elérhetőségei Hivatalos

Részletesebben

Szervezeti és működési kérdések - civil szervezetek, közhasznúság és változásbejegyzés -

Szervezeti és működési kérdések - civil szervezetek, közhasznúság és változásbejegyzés - Szervezeti és működési kérdések - civil szervezetek, közhasznúság és változásbejegyzés - NOSZA Egyesület 2014. február 28. Új jogszabályi környezet 2011. évi CLXXV. törvény az egyesülési jogról, a közhasznú

Részletesebben

A civil szervezetek és jogi környezetük. Szablics Bálint Civil Kapcsolatok Főosztálya

A civil szervezetek és jogi környezetük. Szablics Bálint Civil Kapcsolatok Főosztálya A civil szervezetek és jogi környezetük Szablics Bálint Civil Kapcsolatok Főosztálya Jogszabályok 2011. évi CLXXV. törvény az egyesülési jogról, a közhasznú jogállásról, valamint a civil szervezetek működéséről

Részletesebben

1997. évi CLVI. törvény. a közhasznú szervezetekről1

1997. évi CLVI. törvény. a közhasznú szervezetekről1 1997. évi CLVI. törvény a közhasznú szervezetekről1 Az Országgyűlés a nem kormányzati és nem haszonelvű szervezetek hazai hagyományainak megőrzése, társadalmi szerepük növelése, közhasznú működésük és

Részletesebben

T/10591. számú törvényjavaslat. a közérdekű önkéntes tevékenységről szóló 2005. évi LXXXVIII. törvény módosításáról

T/10591. számú törvényjavaslat. a közérdekű önkéntes tevékenységről szóló 2005. évi LXXXVIII. törvény módosításáról MAGYARORSZÁG KORMÁNYA T/10591. számú törvényjavaslat a közérdekű önkéntes tevékenységről szóló 2005. évi LXXXVIII. törvény módosításáról Előadó: Balog Zoltán emberi erőforrások minisztere Budapest, 2013.

Részletesebben

Az Emberi Erőforrások Minisztériuma irányítása alá tartozó költségvetési szerv alapító okirata

Az Emberi Erőforrások Minisztériuma irányítása alá tartozó költségvetési szerv alapító okirata HIVATALOS ÉRTESÍTŐ 2013. évi 57. szám 20401 Az Emberi Erőforrások Minisztériuma irányítása alá tartozó költségvetési szerv alapító okirata Az Oktatási Hivatal Alapító Okirata (a módosításokkal egységes

Részletesebben

Civil törvény változásai. Péteri Község Önkormányzata

Civil törvény változásai. Péteri Község Önkormányzata Civil törvény változásai Péteri Község Önkormányzata Az egyesülési jogról, a közhasznú jogállásról, valamint a civil szervezetek működéséről és támogatásáról szóló 2011. évi CLXXV. Törvény A civil szervezetek

Részletesebben

Új szabályok a civil szférában

Új szabályok a civil szférában Új szabályok a civil szférában Szablics Bálint Civil Kapcsolatok Főosztálya Új jogszabályok 2011. évi CLXXV. törvény az egyesülési jogról, a közhasznú jogállásról, valamint a civil szervezetek működéséről

Részletesebben

2. Ez a rendelet 2014. március 15-én lép hatályba. Dr. Navracsics Tibor s. k., közigazgatási és igazságügyi miniszter

2. Ez a rendelet 2014. március 15-én lép hatályba. Dr. Navracsics Tibor s. k., közigazgatási és igazságügyi miniszter M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y 2014. évi 38. szám A közigazgatási és igazságügyi miniszter 22/2014. (III. 13.) KIM rendelete a statisztikai számjel elemeiről és nómenklatúráiról szóló 21/2012. (IV. 16.) KIM

Részletesebben

Az Oktatási Hivatal feladatai

Az Oktatási Hivatal feladatai Az Oktatási Hivatal feladatai Kerpen Gábor elnök Oktatási Hivatal Az Oktatási Hivatal feladatai közoktatási hatósági ügyintézés (köz- és felső)oktatási hatósági ellenőrzés érettségi, közoktatási felvételi

Részletesebben

KLIK VIII. kerületi tankerület 1082 Budapest Baross utca 65-67. igazgató: Szabóné Fónagy Erzsébet e-mail: timea.csillag@klik.gov.hu tel.

KLIK VIII. kerületi tankerület 1082 Budapest Baross utca 65-67. igazgató: Szabóné Fónagy Erzsébet e-mail: timea.csillag@klik.gov.hu tel. Melléklet a 2005. évi XC. törvényhez ÁLTALÁNOS KÖZZÉTÉTELI LISTA I. Szervezeti, személyzeti adatok Adat 1. A közfeladatot ellátó szerv hivatalos neve, székhelye, postai címe, telefonés telefaxszáma, elektronikus

Részletesebben

ÁTLÁTHATÓSÁGI JELENTÉS. Nagy Györgyi bejegyzett könyvvizsgáló tekintetében

ÁTLÁTHATÓSÁGI JELENTÉS. Nagy Györgyi bejegyzett könyvvizsgáló tekintetében ÁTLÁTHATÓSÁGI JELENTÉS Nagy Györgyi bejegyzett könyvvizsgáló tekintetében A jelentés a Magyar Könyvvizsgálói Kamaráról, a könyvvizsgálói tevékenységről, valamint a könyvvizsgálói közfelügyeletről szóló

Részletesebben

GFO 2014. Változás GFO 2013 megnevezés. GFO 2014 megnevezés kód. kód

GFO 2014. Változás GFO 2013 megnevezés. GFO 2014 megnevezés kód. kód megnevezés 1,2 Vállalkozás 1,2 Vállalkozás 1 Jogi személyiségű 1 Jogi személyiségű 11 Jogi személyiségű gazdasági 11 Gazdasági társaság társaság 113 Korlátolt felelősségű társaság 113 Korlátolt felelősségű

Részletesebben

Az előterjesztést a Kormány nem tárgyalta meg, ezért az nem tekinthető a Kormány álláspontjának.

Az előterjesztést a Kormány nem tárgyalta meg, ezért az nem tekinthető a Kormány álláspontjának. Jelen előterjesztés csak tervezet, amelynek közigazgatási egyeztetése folyamatban van. A minisztériumok közötti egyeztetés során az előterjesztés koncepcionális kérdései is jelentősen módosulhatnak, ezért

Részletesebben

A Projekt Igazgatóságon alkalmazott rendeletek és jogszabályok

A Projekt Igazgatóságon alkalmazott rendeletek és jogszabályok A Projekt Igazgatóságon alkalmazott ek és jogszabályok SOR- SZÁM 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. NYILV. SZÁM MEGNEVEZÉS FELLELHETŐSÉG 1959. évi IV. törvény 1988. évi I. törvény 1992. évi XXXVIII.

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S

E L Ő T E R J E S Z T É S GAZDASÁGI ÉS KÖZLEKEDÉSI MINISZTER III-3TK/137/1/2006. TERVEZET! E L Ő T E R J E S Z T É S a Kormány részére az Ipari Park címről és az ipari parkok fejlesztését szolgáló rendszer működéséről szóló 186/2005.

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS A KORMÁNY RÉSZÉRE. a Legyen jobb a gyermekeknek! Nemzeti Stratégia Értékelő Bizottságának létrehozásáról

ELŐTERJESZTÉS A KORMÁNY RÉSZÉRE. a Legyen jobb a gyermekeknek! Nemzeti Stratégia Értékelő Bizottságának létrehozásáról MeH-et vezető miniszter Iktatószám:MEH/ ELŐTERJESZTÉS A KORMÁNY RÉSZÉRE a Legyen jobb a gyermekeknek! Nemzeti Stratégia Értékelő Bizottságának létrehozásáról Budapest, 2008. május Melléklet A Kormány./2008.

Részletesebben

A civil szervezetek működését szabályozó jogi környezet kihívásai a gyakorlat szemszögéből

A civil szervezetek működését szabályozó jogi környezet kihívásai a gyakorlat szemszögéből A civil szervezetek működését szabályozó jogi környezet kihívásai a gyakorlat szemszögéből A civil szervezetek működését szabályozó jogi környezet kihívásai a gyakorlat szemszögéből dr. Homolya Szilvia

Részletesebben

North Hungarian Automotive Cluster

North Hungarian Automotive Cluster North Hungarian Automotive Cluster Alapítók Miskolci Egyetem Innovációmenedzsment Kooperációs Kutatási Központ Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Kereskedelmi és Iparkamara Pannon Autóipari Klaszter 2 Az ImKKK

Részletesebben

ügyvezetésnek minősül vezető tisztségviselői Vezető tisztségviselő csak természetes személy lehet a társasággal, testületeivel,

ügyvezetésnek minősül vezető tisztségviselői Vezető tisztségviselő csak természetes személy lehet a társasággal, testületeivel, A gazdasági társaságokról szóló 2006. IV szerint nek minősül a társaság irányításával összefüggésben szükséges mindazon döntések meghozatala, amelyek vagy a társasági szerződés alapján nem tartoznak a

Részletesebben

1 3770 Sajószentpéter, Kálvin tér 6. 2 3770 Sajószentpéter, Kálvin tér 31-33.

1 3770 Sajószentpéter, Kálvin tér 6. 2 3770 Sajószentpéter, Kálvin tér 31-33. Okirat száma: A 39/2015.(III.19.) határozat 1. melléklete Módosító okirat A Sajószentpéteri Polgármesteri Hivatal Sajószentpéter Városi Önkormányzat képviselő-testülete által 2014. február 27. napján kiadott,

Részletesebben

A MAGYAR KÖNYVVIZSGÁLÓI KÖZFELÜGYELET

A MAGYAR KÖNYVVIZSGÁLÓI KÖZFELÜGYELET A MAGYAR KÖNYVVIZSGÁLÓI KÖZFELÜGYELET Dr Sugár Dezső előadás a VISEGRÁDI NÉGYEK TALÁLKOZÓJÁRA MISKOLC, LILLAFÜRED 1 A KÖNYVVIZSGÁLÓI KÖZFELÜGYELET MUNKÁJÁNAK JOGI KERETEI EU irányelv egységes keretfeltételeket

Részletesebben

törvényjavaslat a Magyar Köztársaság minisztériumainak felsorolásáról

törvényjavaslat a Magyar Köztársaság minisztériumainak felsorolásáról Új változat a T/57 helyett 4n1v.3? 3Y T ~ G4 2006 MAJ 3 0. T/.... számú törvényjavaslat a Magyar Köztársaság minisztériumainak felsorolásáról Budapest, 2006. május 2006. évi... törvény a Magyar Köztársaság

Részletesebben

A Nonprofit Szövetség szerepe a gazdaságfejlesztésben

A Nonprofit Szövetség szerepe a gazdaságfejlesztésben A Nonprofit Szövetség szerepe a gazdaságfejlesztésben Apró Antal Zoltán programvezető, mentor a Nemzeti Gazdasági és Társadalmi Tanács civil tagja Nonprofit Humán Szolgáltatók Országos Szövetsége 1136

Részletesebben

Vas Megyei Kormányhivatal Fogyasztóvédelmi Felügyelősége

Vas Megyei Kormányhivatal Fogyasztóvédelmi Felügyelősége Vas Megyei Kormányhivatal Fogyasztóvédelmi Felügyelősége A fogyasztóvédelmi referens intézménye Dosztánné dr. Császár Eszter A fogyasztóvédelemről szóló 1997. CLV. törvény (Fgytv.) preambuluma szerint

Részletesebben

ÁLTALÁNOS KÖZZÉTÉTELI LISTA. I. Szervezeti, személyzeti adatok

ÁLTALÁNOS KÖZZÉTÉTELI LISTA. I. Szervezeti, személyzeti adatok 1. 2. 6. 7. 9. 10. ÁLTALÁNOS KÖZZÉTÉTELI LISTA I. Szervezeti, személyzeti adatok A közfeladatot ellátó szerv hivatalos neve, székhelye, postai címe, telefon- és telefaxszáma, elektronikus levélcíme, honlapja,

Részletesebben

NETMAXX HUNGARY KFT. Panaszkezelési és fogyasztóvédelmi szabályzata Hatályba lépés napja: 2014. március 15. netmaxx.hu. Oldal: 1

NETMAXX HUNGARY KFT. Panaszkezelési és fogyasztóvédelmi szabályzata Hatályba lépés napja: 2014. március 15. netmaxx.hu. Oldal: 1 NETMAXX HUNGARY KFT. Panaszkezelési és fogyasztóvédelmi szabályzata Hatályba lépés napja: 2014. március 15. Oldal: 1 TARTALOM 1. PREAMBULUM 3. oldal 2. DEFINÍCIÓK 4. oldal 3. ÜGYFÉLPANASZOK TÍPUSAI 5.

Részletesebben

Előterjesztés. - a Szociális, Egészségügyi és Ifjúsági Bizottsághoz

Előterjesztés. - a Szociális, Egészségügyi és Ifjúsági Bizottsághoz NyíREGYHÁZA 4401 NYíREGYHÁZA, KOSSUTH TÉR 1. PF.: 83. E-MAil: NYHSZOC@NYIREGYHAZA.HU Ügyiratszám: SZOC-9438-118/2014. Ügyintéző: dr. Krizsai Anita Előterjesztés - a Szociális, Egészségügyi és Ifjúsági

Részletesebben

Abony Város Önkormányzat hivatalos honlapjának közzétételi szabályzata I.

Abony Város Önkormányzat hivatalos honlapjának közzétételi szabályzata I. Abony Város Önkormányzat hivatalos honlapjának közzétételi szabályzata I. A szabályzat hatálya Ezen utasítás hatálya a Polgármesteri Hivatal szervezeti egységeire terjed ki. II. Az Önkormányzat honlapjának

Részletesebben

EZ AZ ELŐTERJESZTÉS A KORMÁNY ÁLLÁSPONTJÁT NEM TÜKRÖZI TERVEZET

EZ AZ ELŐTERJESZTÉS A KORMÁNY ÁLLÁSPONTJÁT NEM TÜKRÖZI TERVEZET Gazdasági és közlekedési miniszter TERVEZET az üzletek működésének rendjéről, valamint az egyes üzlet nélkül folytatható kereskedelmi tevékenységek végzésének feltételeiről szóló 133/2007 (VI. 13.) Korm.

Részletesebben

A civil szervezetekkel kapcsolatos jogalkalmazás gyakorlati tapasztalatai A közeljövő kihívásai dr. Lódi Petra Szilvia

A civil szervezetekkel kapcsolatos jogalkalmazás gyakorlati tapasztalatai A közeljövő kihívásai dr. Lódi Petra Szilvia A civil szervezetekkel kapcsolatos jogalkalmazás gyakorlati tapasztalatai A közeljövő kihívásai dr. Lódi Petra Szilvia A civil szervezetekkel kapcsolatos főbb jogszabályok Alaptörvény Ptk. Az egyesülési

Részletesebben

MAGYAR VÁMÜGYI SZÖVETSÉG SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT

MAGYAR VÁMÜGYI SZÖVETSÉG SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT MAGYAR VÁMÜGYI SZÖVETSÉG SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT 1 I. A Magyar Vámügyi Szövetség (továbbiakban: Szövetség) adatai Elnevezése: Magyar: Angol: Német: Francia: Magyar Vámügyi Szövetség Hungarian

Részletesebben

MBI Kft. Panaszkezelési és fogyasztóvédelmi szabályzata

MBI Kft. Panaszkezelési és fogyasztóvédelmi szabályzata MBI Kft. Panaszkezelési és fogyasztóvédelmi szabályzata Elfogadva: 1/2015. ügyvezetői határozattal Hatályba lépés napja: 2015. január 01. 1 TARTALOM 1. PREAMBULUM 3 2. DEFINÍCIÓK 4 3. PANASZOK TÍPUSAI

Részletesebben

Az adományozás és az SZJA 1% jogszabályi környezete Magyarországon

Az adományozás és az SZJA 1% jogszabályi környezete Magyarországon Az adományozás és az SZJA 1% jogszabályi környezete Magyarországon Hartay Eszter Európai Nonprofit Jogi Központ Fundraising konferencia 2014. március 20. 1 Témák Irányadó jogszabályok Definíciók Alapelvek

Részletesebben

Az ingatlanvállalkozás-felügyeleti hatóságok

Az ingatlanvállalkozás-felügyeleti hatóságok Ket képzés ÁROP-2009/2.2.7. A projekt az Európai Unió támogatásával, az Európai Szociális Alap társfinanszírozásával valósul meg Az ingatlanvállalkozás-felügyeleti hatóságok Az üzletszerűen végzett ingatlanközvetítői,

Részletesebben

E l ő t e r j e s z t é s. Lengyeltóti Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. május 29-én tartandó ülésére

E l ő t e r j e s z t é s. Lengyeltóti Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. május 29-én tartandó ülésére Lengyeltóti Város Önkormányzatának Polgármestere 8693 Lengyeltóti Zrínyi utca 2. Ügyiratszám: 3298/2014 E l ő t e r j e s z t é s Lengyeltóti Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. május 29-én

Részletesebben

A/3. A JOGI SZEMÉLYEK JOGÁVAL ÉS A GAZDASÁGGAL KAPCSOLATOS JOGANYAG

A/3. A JOGI SZEMÉLYEK JOGÁVAL ÉS A GAZDASÁGGAL KAPCSOLATOS JOGANYAG A/3. A JOGI SZEMÉLYEK JOGÁVAL ÉS A GAZDASÁGGAL KAPCSOLATOS JOGANYAG TÉTELEK ÉS AZ ELSAJÁTÍTANDÓ JOGANYAG A JOGI SZEMÉLY ÁLTALÁNOS SZABÁLYAI (A Ptk. 3:1. -3:48., az egyes jogi személyek átalakulásáról,

Részletesebben

1. A szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény módosítása

1. A szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény módosítása 2015. évi törvény a lelkiismereti és vallásszabadság jogáról, valamint az egyházak, vallásfelekezetek és vallási közösségek jogállásáról szóló 2011. évi CCVI. törvény módosításával összefüggő egyes törvények

Részletesebben

I. SZERVEZETI, SZEMÉLYZETI ADATOK

I. SZERVEZETI, SZEMÉLYZETI ADATOK I/2.6. pont 1 Hivatal Általános Közzétételi listája ÁLLTALLÁNOS IINTÉZZKEDÉSEK 1. Ahol felelősként több van nevesítve, a nevesítésük sorrendje jelenti az egymás közti adatáramlás sorrendjét is (kijelölve

Részletesebben

A Nyugat-dunántúli Regionális Fejlesztési Tanács

A Nyugat-dunántúli Regionális Fejlesztési Tanács A Nyugat-dunántúli Regionális Fejlesztési Tanács 2011. évi munkaterve Elfogadta: A Nyugat-dunántúli Regionális Fejlesztési Tanács a 2011. február 17-i ülésén 1 Jelen dokumentum a Nyugat-dunántúli Regionális

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS Mágocs Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. február 24-i -i testületi ülésére

ELŐTERJESZTÉS Mágocs Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. február 24-i -i testületi ülésére Tisztelt Képviselő-testület! ELŐTERJESZTÉS Mágocs Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. február 24-i -i testületi ülésére Tárgy: Tarnai Nándor Városi Könyvtár és Közművelődési Intézmény alapító

Részletesebben

10/2015. ATÁRNOKI POLGÁRMESTERI HIVATAL HIVATALOS HONLAPJÁNAK KÖZZÉTÉTELI SZABÁLYZATA

10/2015. ATÁRNOKI POLGÁRMESTERI HIVATAL HIVATALOS HONLAPJÁNAK KÖZZÉTÉTELI SZABÁLYZATA 10/2015. ATÁRNOKI POLGÁRMESTERI HIVATAL HIVATALOS HONLAPJÁNAK KÖZZÉTÉTELI SZABÁLYZATA 1 I. A Polgármesteri Hivatal (továbbiakban: Hivatal) honlapjának működtetéséhez kapcsolódó feladatok és felelőségi

Részletesebben

T/12492. számú. törvényjavaslat. a Szövetkezeti Hitelintézetek Integrációs Alapjáról

T/12492. számú. törvényjavaslat. a Szövetkezeti Hitelintézetek Integrációs Alapjáról MAGYARORSZÁG KORMÁNYA T/12492. számú törvényjavaslat a Szövetkezeti Hitelintézetek Integrációs Alapjáról Előadó: Németh Lászlóné nemzeti fejlesztési miniszter Budapest, 2013. szeptember 2013. évi... törvény

Részletesebben

Segesd Község Önkormányzata Képviselő-testületének 10/2014. (IV. 11.) önkormányzati rendelete a sportról. 1. A rendelet célja

Segesd Község Önkormányzata Képviselő-testületének 10/2014. (IV. 11.) önkormányzati rendelete a sportról. 1. A rendelet célja Segesd Község Önkormányzata Képviselő-testületének 10/2014. (IV. 11.) önkormányzati rendelete a sportról Segesd Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés a) pontjában,

Részletesebben

JÁSZ-NAGYKUN-SZOLNOK MEGYEI MÉRNÖKI KAMARA SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT

JÁSZ-NAGYKUN-SZOLNOK MEGYEI MÉRNÖKI KAMARA SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT JÁSZ-NAGYKUN-SZOLNOK MEGYEI MÉRNÖKI KAMARA SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT 2009. 1 1. Általános rendelkezések: A Szervezeti és Működési Szabályzat (továbbiakban: Szabályzat) rendelkezéseit a tervező-és

Részletesebben

Központi szociális információs fejlesztések

Központi szociális információs fejlesztések TÁMOP 5.4.2 kiemelt projekt Központi szociális információs fejlesztések Nemzeti Rehabilitációs és Szociális Hivatal AZ NRSZH FELADATAI A Nemzeti Rehabilitációs és Szociális Hivatalról, valamint eljárásának

Részletesebben

A Közép-dunántúli Regionális Államigazgatási Hivatal Szociális és Gyámhivatala. 2010. évi munkaterve

A Közép-dunántúli Regionális Államigazgatási Hivatal Szociális és Gyámhivatala. 2010. évi munkaterve 1 A Közép-dunántúli Regionális Államigazgatási Hivatal Szociális és Gyámhivatala 2010. évi munkaterve A Közép-dunántúli Regionális Államigazgatási Hivatal Szociális és Gyámhivatala (továbbiakban: Szociális

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS. - az Oktatási, Kulturális és Sport Bizottsághoz

ELŐTERJESZTÉS. - az Oktatási, Kulturális és Sport Bizottsághoz Ügyintéző: Béda Zsuzsa Ügyiratszám: 31.899/2012.IX NYíREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS POLGÁRMESTERI HIVATALA HUMÁN FŐOSZTÁLY OKTATÁSI KULTURÁLIS ÉS SPORT 4401 Nyíregyháza, Kossuth tér 1. Telefon: (42) 524-565

Részletesebben

Gazdasági és pénzügyi ismeretek alkalmazása az 2154. Az egyéb szervezet, a közhasznú szervezet nyilvántartása, felügyelete

Gazdasági és pénzügyi ismeretek alkalmazása az 2154. Az egyéb szervezet, a közhasznú szervezet nyilvántartása, felügyelete 4 5 6 7 M FELDTOK számviteli törvény szerinti egyes egyéb szervezeteknél a gazdálkodást érintő feladatokhoz kapcsolódóan döntést előkészít, a döntéshez, a vezetéshez szükséges információkat biztosítja,

Részletesebben

Készítette: Kiss András Operatív igazgató, KEMAFI Sz-Sz-B megyei Civil Információs Centrum Kerekes Tímea irodavezető, CIC

Készítette: Kiss András Operatív igazgató, KEMAFI Sz-Sz-B megyei Civil Információs Centrum Kerekes Tímea irodavezető, CIC Készítette: Kiss András Operatív igazgató, KEMAFI Sz-Sz-B megyei Civil Információs Centrum Kerekes Tímea irodavezető, CIC Civil Információs Centrum általában az Emberi Erőforrás Minisztérium szakmai partnere

Részletesebben

1. melléklet a 2011. évi CXII. Törvényhez ÁLTALÁNOS KÖZZÉTÉTELI LISTA I. Szervezeti, személyzeti adatok

1. melléklet a 2011. évi CXII. Törvényhez ÁLTALÁNOS KÖZZÉTÉTELI LISTA I. Szervezeti, személyzeti adatok Adat Frissítés Megőrzés CSORNAHŐ Csornai Hőszolgáltató Kft. 9300 Csorna, Barbacsi u.1. Telefon:0696/592080, 0696/261677 Fax: 0696/592089 E-mail: csornaho@csornaho.hu honlap: csornaho.hu ügyfélszolgálati

Részletesebben

Cégbíróság feladatai CÉGNÉV CÉGNÉVBEN CÉGELJÁRÁS 2015.11.25. CÉGBÍRÓSÁG HELYE A BÍRÓSÁGI SZERVEZETBEN

Cégbíróság feladatai CÉGNÉV CÉGNÉVBEN CÉGELJÁRÁS 2015.11.25. CÉGBÍRÓSÁG HELYE A BÍRÓSÁGI SZERVEZETBEN CÉGELJÁRÁS CÉGBÍRÓSÁG HELYE A BÍRÓSÁGI SZERVEZETBEN Tvszék, mint cégbíróság 1 2 Cégbíróság feladatai cégbejegyzési (változásbejegyzési) adat)cégjegyzékbe történő bejegyzése, illetve törlése, cégnyilvántartásból

Részletesebben

Civil szervezetek együttműködési lehetőségei. Egészségügyi Szakdolgozók Együttműködési Fórum Alapítás 2001

Civil szervezetek együttműködési lehetőségei. Egészségügyi Szakdolgozók Együttműködési Fórum Alapítás 2001 Civil szervezetek együttműködési lehetőségei Egészségügyi Szakdolgozók Együttműködési Fórum Alapítás 2001 Civil szervezetek szerepe Részvételi demokrácia elősegítése Állampolgárok csoportjai véleményének

Részletesebben

A Felnőttképzés aktualitásai. Rácz Rita osztályvezető Munkaerő-piaci Képzések Módszertani Osztály Képzési Főosztály

A Felnőttképzés aktualitásai. Rácz Rita osztályvezető Munkaerő-piaci Képzések Módszertani Osztály Képzési Főosztály A Felnőttképzés aktualitásai Rácz Rita osztályvezető Munkaerő-piaci Képzések Módszertani Osztály Képzési Főosztály 2001. évi CI. törvény a felnőttképzésről Intézmény-, és programakkreditáció követelménye

Részletesebben

Marcali Városi Önkormányzat Gazdasági Műszaki Ellátó és Szolgáltató Szervezete

Marcali Városi Önkormányzat Gazdasági Műszaki Ellátó és Szolgáltató Szervezete Marcali Városi Önkormányzat Gazdasági Műszaki Ellátó és Szolgáltató Szervezete Közzétételi lista a 2011. évi CXII. törvény 1. melléklete szerinti adattartalommal. I. Szervezeti, személyzeti adatok Adat

Részletesebben

Az ÓBUDAI EGYETEM SZERVEZETI és MŰKÖDÉSI REND KIEGÉSZÍTÉSE OKTATÁSI FŐIGAZGATÓSÁG

Az ÓBUDAI EGYETEM SZERVEZETI és MŰKÖDÉSI REND KIEGÉSZÍTÉSE OKTATÁSI FŐIGAZGATÓSÁG 1. verzió Az Óbudai Egyetem Szervezeti és Működési Szabályzata 1. melléklet Szervezeti és Működési Rend 56. függelék Az ÓBUDAI EGYETEM SZERVEZETI és MŰKÖDÉSI REND KIEGÉSZÍTÉSE OKTATÁSI FŐIGAZGATÓSÁG BUDAPEST,

Részletesebben

A civilek szerepe a szociális innovációban

A civilek szerepe a szociális innovációban A civilek szerepe a szociális innovációban Ki a civil, mi a civil? A civil társadalom: az állampolgárok szabad akaraton alapuló, tudatos, egyéni és közösségi cselekvései, melynek célja a társadalom egészének

Részletesebben

Javaslat a Heves Megyei Önkormányzat és intézményei 2016. évi Ellenőrzési Tervére

Javaslat a Heves Megyei Önkormányzat és intézményei 2016. évi Ellenőrzési Tervére Ikt.sz: 13-14/2015/221 Heves Megyei Közgyűlés Helyben Tisztelt Közgyűlés! Javaslat a Heves Megyei Önkormányzat és intézményei 2016. évi Ellenőrzési Tervére A Heves Megyei Közgyűlés 2015. évi munkatervének

Részletesebben

ÁLTALÁNOS KÖZZÉTÉTELI LISTA

ÁLTALÁNOS KÖZZÉTÉTELI LISTA 2. számú melléklet 1. melléklet a 2011. évi CXII. törvényhez ÁLTALÁNOS KÖZZÉTÉTELI LISTA I. Szervezeti, személyzeti adatok 1. A közfeladatot ellátó szerv hivatalos neve, székhelye, postai címe, telefon-

Részletesebben

Éves beszámoló 2010. A település élhetõbbé tétele szempontjából az itt élõk bevonása a község életébe az egyik legfontosabb célkitûzésünk.

Éves beszámoló 2010. A település élhetõbbé tétele szempontjából az itt élõk bevonása a község életébe az egyik legfontosabb célkitûzésünk. Éves beszámoló 2010 Tartalom 1. A szervezet alapadatai 2. Kapott támogatások és egyéb bevételek bemutatása 3. A vagyon felhasználásával kapcsolatos kimutatás 4. Vagyon kimutatás a 2010. évre 5. A cél szerinti

Részletesebben

Szakmagyakorlási tevékenységet a szakterülete szerint hatáskörrel rendelkező területi szakmai kamara engedélyezi.

Szakmagyakorlási tevékenységet a szakterülete szerint hatáskörrel rendelkező területi szakmai kamara engedélyezi. A TELEPÜLÉSTERVEZÉSI ÉS AZ ÉPÍTÉSZETI-MŰSZAKI TERVEZÉSI VALAMI T AZ ÉPÍTÉSÜGYI MŰSZAKI SZAKÉRTŐI JOGOSULTSÁG SZABÁLYAIRÓL [104/2006. (IV. 28.) KORM. RE DELET] A rendelet hatálya az alábbi szakmagykorlási

Részletesebben

ALAPÍTÓ OKIRATA. I. Általános rendelkezések

ALAPÍTÓ OKIRATA. I. Általános rendelkezések Foglalkoztatáspolitikai és Munkaügyi Minisztérium Miniszter Szám: 4740-2/2003. A Csongrád Megyei Munkaügyi Központ ALAPÍTÓ OKIRATA I. Általános rendelkezések 1. A munkaügyi központ jogállása A Csongrád

Részletesebben

A munkafelügyeleti rendszer szervezeti átalakítása

A munkafelügyeleti rendszer szervezeti átalakítása TÁMOP-2.4.8-12/1-2012-0001 A munkahelyi egészség és biztonság fejlesztése, a munkaügyi ellenőrzés fejlesztése A munkafelügyeleti rendszer szervezeti átalakítása Előadó: dr. H. Nagy Judit főosztályvezető-helyettes

Részletesebben

Civil szervezetek gazdálkodása. ÁROP-1.1.18-2012-2012-0002 Civil szervezetek működési környezetének javítása kiemelt projekt

Civil szervezetek gazdálkodása. ÁROP-1.1.18-2012-2012-0002 Civil szervezetek működési környezetének javítása kiemelt projekt Civil szervezetek gazdálkodása Civil szervezetek gazdálkodása Alapfogalmak Gazdálkodó tevékenység [Ectv. 2. 10.]: A civil szervezet vagyoni, pénzügyi, jövedelmi helyzetére eredményt gyakorló gazdasági

Részletesebben

6. számú melléklet AZ INTÉZMÉNY MŰKÖDÉSÉT SZABÁLYOZÓ JOGSZABÁLYOK JEGYZÉKE

6. számú melléklet AZ INTÉZMÉNY MŰKÖDÉSÉT SZABÁLYOZÓ JOGSZABÁLYOK JEGYZÉKE 6. számú melléklet AZ INTÉZMÉNY MŰKÖDÉSÉT SZABÁLYOZÓ JOGSZABÁLYOK JEGYZÉKE Törvények 1991. évi XI. törvény az egészségügyi hatósági és igazgatási tevékenységről 1992. évi XXII. tv. a Munka Törvénykönyvéről

Részletesebben

Kamarai szolgáltatások és programok a vállalkozások fejlődéséért. Széchenyi Programirodák létrehozása, működtetése VOP-2.1.

Kamarai szolgáltatások és programok a vállalkozások fejlődéséért. Széchenyi Programirodák létrehozása, működtetése VOP-2.1. Kamarai szolgáltatások és programok a vállalkozások fejlődéséért Működés: 1994. évi XVI. Gk. tv. 1999. évi CXXI. tv. 2011. évi CLVI. tv. Gazdasági önkormányzat Feladatok, tevékenységek: Érdekérvényesítés

Részletesebben

Fókuszban az építkezés résztvevőinek jogosultsága

Fókuszban az építkezés résztvevőinek jogosultsága Fókuszban az építkezés résztvevőinek jogosultsága Takács Zsuzsanna, titkár KEM Mérnöki és Építész Kamara Tatabánya, 2011. október 19. Akiben zűrzavar van, az zűrzavart hoz létre környezetében. Akiben rend

Részletesebben

( T e r v e z e t) A rendelet 13. II. Polgármesteri Kabinet Iroda címhez tartozó g.) pont törlésre kerül.

( T e r v e z e t) A rendelet 13. II. Polgármesteri Kabinet Iroda címhez tartozó g.) pont törlésre kerül. Budapest Főváros XIX. ker. Kispest Önkormányzat Képviselő-testületének./2008. ( ) rendelete a Polgármesteri Hivatal Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló többször módosított 43/2006. (XII.22.) rendelet

Részletesebben

A Kormány. 78/2007. (IV. 24.) Korm. r e n d e l e t e. a környezeti alapnyilvántartásról

A Kormány. 78/2007. (IV. 24.) Korm. r e n d e l e t e. a környezeti alapnyilvántartásról A Kormány 78/2007. (IV. 24.) Korm. r e n d e l e t e a környezeti alapnyilvántartásról A Kormány a környezet védelmének általános szabályairól szóló 1995. évi LIII. törvény (a továbbiakban: Kvt.) 110.

Részletesebben

A BÉKÉLTETŐ TESTÜLETEK LEHETŐSÉGEI KÖTELEZETTSÉGEI AZ ÚJ EURÓPAI UNIÓS NORMÁK FÉNYÉBEN BUDAPEST, 2014. NOVEMBER 10.

A BÉKÉLTETŐ TESTÜLETEK LEHETŐSÉGEI KÖTELEZETTSÉGEI AZ ÚJ EURÓPAI UNIÓS NORMÁK FÉNYÉBEN BUDAPEST, 2014. NOVEMBER 10. A BÉKÉLTETŐ TESTÜLETEK LEHETŐSÉGEI KÖTELEZETTSÉGEI AZ ÚJ EURÓPAI UNIÓS NORMÁK FÉNYÉBEN BUDAPEST, 2014. NOVEMBER 10. A BÉKÉLTETŐ TESTÜLETEKRE VONATKOZÓ EURÓPAI UNIÓS SZABÁLYOZÁS.MOSTANÁIG CSAK BIZOTTSÁGI

Részletesebben

Egészségügyi dolgozók munkaköri alkalmassági véleményezésének jogszabályi háttere

Egészségügyi dolgozók munkaköri alkalmassági véleményezésének jogszabályi háttere Egészségügyi dolgozók munkaköri alkalmassági véleményezésének jogszabályi háttere dr. Nagy Károly főosztályvezető Munkahigiénés Főosztály OMFI 2003. évi LXXXIV. törvény az egészségügyi tevékenység végzésének

Részletesebben

2140/2008. (X. 15.) Korm. határozat a 2008 2010. évekre szóló Hamisítás Elleni Nemzeti Stratégiához kapcsolódó intézkedési tervről

2140/2008. (X. 15.) Korm. határozat a 2008 2010. évekre szóló Hamisítás Elleni Nemzeti Stratégiához kapcsolódó intézkedési tervről 2140/2008. (X. 15.) Korm. határozat a 2008 2010. évekre szóló Hamisítás Elleni Nemzeti Stratégiához kapcsolódó intézkedési tervről Az Új rend és szabadság programban megfogalmazott célok megvalósítása,

Részletesebben

Szervezeti és Működési Szabályzat Alkohol-Drogsegély Ambulancia. Szenvedélybetegek Közösségi Alapellátása Sümeg és kistérsége 2011.

Szervezeti és Működési Szabályzat Alkohol-Drogsegély Ambulancia. Szenvedélybetegek Közösségi Alapellátása Sümeg és kistérsége 2011. Szervezeti és Működési Szabályzat Alkohol-Drogsegély Ambulancia Szenvedélybetegek Közösségi Alapellátása Sümeg és kistérsége 2011. 16 Általános bevezetés a. A Szervezeti és Működési Szabályzat célja Rögzítse

Részletesebben

Non-profit vállalkozások. Vállalkozási alapismeretek 4. Előadás Onyestyák Nikoletta

Non-profit vállalkozások. Vállalkozási alapismeretek 4. Előadás Onyestyák Nikoletta Non-profit vállalkozások Vállalkozási alapismeretek 4. Előadás Onyestyák Nikoletta A nonprofit szektor Politikai pártok A szektor statisztikai f ogalma Alapítványok Közalapítványok Egyesületek Köztestületek

Részletesebben

GYÖNGYÖS VÁROS KÉPVISELŐ-TESTÜLETE P Á L Y Á Z A T I A D A T L A P

GYÖNGYÖS VÁROS KÉPVISELŐ-TESTÜLETE P Á L Y Á Z A T I A D A T L A P GYÖNGYÖS VÁROS KÉPVISELŐ-TESTÜLETE P Á L Y Á Z A T I A D A T L A P NYUGDÍJAS SZERVEZETEK TÁMOGATÁSÁRA KIÍRT PÁLYÁZATHOZ I. PÁLYÁZÓ SZERVEZET ADATAI A pályázó neve:.. A pályázó székhelye:. A pályázó címe,

Részletesebben

A projekt folytatási lehetőségei

A projekt folytatási lehetőségei "Függő(k) kapcsolatok - a drog területet képviselő civil szervezetek érdekképviseleti célú együttműködését fejlesztő projektje az ország három régiójában A projekt folytatási lehetőségei Gondi János Debrecen,

Részletesebben

AZ OKTATÁSI HIVATAL ALAPÍTÓ OKIRATA

AZ OKTATÁSI HIVATAL ALAPÍTÓ OKIRATA AZ OKTATÁSI HIVATAL ALAPÍTÓ OKIRATA A költségvetési szervek jogállásáról és gazdálkodásáról szóló 2008. évi CV. törvény (a továbbiakban: Ktj.) 2. -ának (2) bekezdésében foglalt felhatalmazás alapján, figyelemmel

Részletesebben

Paks Város Önkormányzata Képviselő-testülete Humánpolitikai Bizottságának PÁLYÁZATI FELHÍVÁSA

Paks Város Önkormányzata Képviselő-testülete Humánpolitikai Bizottságának PÁLYÁZATI FELHÍVÁSA Paks Város Önkormányzata Képviselő-testülete Humánpolitikai Bizottságának PÁLYÁZATI FELHÍVÁSA Paks Város Önkormányzata Képviselő-testületének Humánpolitikai Bizottsága pályázatot hirdet a városban működő

Részletesebben

Éves beszámoló 2013. Tartalom

Éves beszámoló 2013. Tartalom Éves beszámoló 2013 Tartalom 1. A szervezet alapadatai 2. Kapott támogatások és egyéb bevételek bemutatása 3. A vagyon felhasználásával kapcsolatos kimutatás 4. Vagyon kimutatás a 2013. évre 5. A cél szerinti

Részletesebben

Civil szervezetek jogi eszközei, lehetőségei a környezet védelmében

Civil szervezetek jogi eszközei, lehetőségei a környezet védelmében Civil szervezetek jogi eszközei, lehetőségei a környezet védelmében Reflex Környezetvédő Egyesület A programot a Nemzeti Együttműködési Alap támogatta. A társadalmi részvétel előnyei több szakmai-társadalmi

Részletesebben

Esztergomi Vitézek Rögbi, Atlétikai és Football Club Alapszabálya 2013

Esztergomi Vitézek Rögbi, Atlétikai és Football Club Alapszabálya 2013 Esztergomi Vitézek Rögbi, Atlétikai és Football Club Alapszabálya 2013 1/5 I. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK 1. (1) Az Esztergomi Vitézek Rögbi, Atlétikai és Football Club (a továbbiakban: sportegyesület) az

Részletesebben

A szerv irányítása, felügyelete vagy ellenőrzése alatt álló, vagy alárendeltségében működő más közfeladatot ellátó szerv

A szerv irányítása, felügyelete vagy ellenőrzése alatt álló, vagy alárendeltségében működő más közfeladatot ellátó szerv K Ö Z É R D E K Ű A D A T O K Általános közzétételi lista Általános közzétételi lista link I. SZERVEZETI, SZEMÉLYZETI ADATOK: 1. Kapcsolat, szervezet, vezetők: 1.1. Elérhetőségi adatok Hivatalos név Székhely

Részletesebben

51/2013. (XII. 31.) EMMI utasítás

51/2013. (XII. 31.) EMMI utasítás 51/2013. (XII. 31.) EMMI utasítás az Emberi Erőforrások Minisztériuma Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 4/2013. (I. 31.) EMMI utasítás módosításáról 1 hatályos: 2014.01.01-2014.01.02 A központi

Részletesebben

4. 249/2000 (XII. 24.) Korm. rendelet az államháztartás szervezetei beszámolási és könyvvezetési kötelezettségeinek sajátosságairól

4. 249/2000 (XII. 24.) Korm. rendelet az államháztartás szervezetei beszámolási és könyvvezetési kötelezettségeinek sajátosságairól A Szervezetfejlesztési célok megvalósítása, controlling rendszer bevezetése Pécs Megyei Jogú Város Önkormányzatánál projekt tárgyára vonatkozó jogszabályok az alábbiak: 1. 1990. évi LXV. törvény a helyi

Részletesebben

Segédlet a fogadó szervezetek számára az adminisztrációs kötelezettségekrõl

Segédlet a fogadó szervezetek számára az adminisztrációs kötelezettségekrõl Segédlet a fogadó szervezetek számára az adminisztrációs kötelezettségekrõl Bejelentési kötelezettség 11. (1) A fogadó szervezet a társadalmi és civil kapcsolatok fejlesztéséért felelõs miniszter által

Részletesebben

ÁLTALÁNOS KÖZZÉTÉTELI LISTA

ÁLTALÁNOS KÖZZÉTÉTELI LISTA I. SZERVEZETI, SZEMÉLYZETI ADATOK ADAT FRISSÍTÉS MEGŐRZÉS A közfeladatot ellátó szerv hivatalos neve, székhelye, postai címe, telefon- és telefaxszáma, elektronikus levélcíme, honlapja, ügyfélszolgálatának

Részletesebben

Hegykő Község Önkormányzata Képviselő-testületének 3/2013. (IV. 6.) önkormányzati rendelete. a civil szervezetek támogatásának rendjéről

Hegykő Község Önkormányzata Képviselő-testületének 3/2013. (IV. 6.) önkormányzati rendelete. a civil szervezetek támogatásának rendjéről Hegykő Község Önkormányzata Képviselő-testületének 3/2013. (IV. 6.) önkormányzati rendelete a civil szervezetek támogatásának rendjéről Hegykő Község Önkormányzatának Képviselő-testülete Magyarország Alaptörvényének

Részletesebben

Teljesítményértékelési szabályzat

Teljesítményértékelési szabályzat MTA Agrártudományi Kutatóközpont Teljesítményértékelési szabályzat Martonvásár, 2013. május 22. Bedő Zoltán főigazgató 1 A SZABÁLYZAT CÉLJA Jelen teljesítményértékelési szabályzat célja a Kutatóközpont

Részletesebben

Heller Farkas Gazdasági és Turisztikai Szolgáltatások Főiskolája SZABÁLYZAT A FELSŐOKTATÁSI INFORMÁCIÓS RENDSZERBE TÖRTÉNŐ ADATSZOLGÁLTATÁS RENDJÉRŐL

Heller Farkas Gazdasági és Turisztikai Szolgáltatások Főiskolája SZABÁLYZAT A FELSŐOKTATÁSI INFORMÁCIÓS RENDSZERBE TÖRTÉNŐ ADATSZOLGÁLTATÁS RENDJÉRŐL Heller Farkas Gazdasági és Turisztikai Szolgáltatások Főiskolája SZABÁLYZAT A FELSŐOKTATÁSI INFORMÁCIÓS RENDSZERBE TÖRTÉNŐ ADATSZOLGÁLTATÁS RENDJÉRŐL Budapest 2007 1 A Heller Farkas Gazdasági és Turisztikai

Részletesebben

Kiszombor Nagyközség Polgármesterétől 6775 Kiszombor, Nagyszentmiklósi u. 8. Tel/Fax: 62/525-090 E-mail: phkiszombor@vnet.hu

Kiszombor Nagyközség Polgármesterétől 6775 Kiszombor, Nagyszentmiklósi u. 8. Tel/Fax: 62/525-090 E-mail: phkiszombor@vnet.hu Kiszombor Nagyközség Polgármesterétől 6775 Kiszombor, Nagyszentmiklósi u. 8. Tel/Fax: 62/525-090 E-mail: phkiszombor@vnet.hu Üsz.: 22-19/2013. Tárgy: Kiszombori Polgármesteri Hivatal Alapító Okirata Mell.:

Részletesebben

A Nemzeti Tehetség Program, a Nemzeti Tehetség Alap és pályázataik

A Nemzeti Tehetség Program, a Nemzeti Tehetség Alap és pályázataik A Nemzeti Tehetség Program, a Nemzeti Tehetség Alap és pályázataik Géniusz Országos Tehetségnap Budapest, 2010. március 27. Sarka Ferenc a Magyar Tehetséggondozó Társaság alelnöke A tehetségsegítés nemzeti

Részletesebben

EURÓPA BRÓKERHÁZ ZRT. Összeférhetetlenségi politika

EURÓPA BRÓKERHÁZ ZRT. Összeférhetetlenségi politika Összeférhetetlenségi politika Az igazgatói utasítás hatályba léptető határozatának száma: 2012/12/1. 2014/03/31. A hatályba lépés dátuma: Módosítást hatályba léptető határozat száma: Módosítás hatályba

Részletesebben

CIVIL FÓRUM. Jogszabályok a civil szervezetek életében. Kötelezettségek a működés során. 2015.február 9. helyett, március 3.

CIVIL FÓRUM. Jogszabályok a civil szervezetek életében. Kötelezettségek a működés során. 2015.február 9. helyett, március 3. CIVIL FÓRUM Jogszabályok a civil szervezetek életében. Kötelezettségek a működés során. 2015.február 9. helyett, március 3. 2015.február 9. Pakod Mit jelent a közhasznúság a törvény szerint? Érdemese-e

Részletesebben

12. Önkormányzati rendszer, szociális feladatok

12. Önkormányzati rendszer, szociális feladatok 12. Önkormányzati rendszer, szociális feladatok 2011. évi CLXXXIX. Törvény Magyarország helyi önkormányzatairól Önkormányzat: a helyi önkormányzás testülete és szervezete, feladat- és hatáskörébe tartozó

Részletesebben

PANASZKEZELÉSI SZABÁLYZAT

PANASZKEZELÉSI SZABÁLYZAT PANASZKEZELÉSI SZABÁLYZAT A Biztosítások.hu Biztosítási Alkusz és Tanácsadó Kft. Ügyfelei részére I. BEVEZETÉS A Biztositasok.hu Biztosítási Alkusz és Tanácsadó Kft. (továbbiakban: Alkusz) a tevékenységére,

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS A KÉPVISELŐ-TESTÜLET 2016. január 27-i ülésére. A napirendet tárgyaló ülés dátuma: 2016. január 27. A napirendet tárgyaló ülés típusa-2

ELŐTERJESZTÉS A KÉPVISELŐ-TESTÜLET 2016. január 27-i ülésére. A napirendet tárgyaló ülés dátuma: 2016. január 27. A napirendet tárgyaló ülés típusa-2 ELŐTERJESZTÉS A KÉPVISELŐ-TESTÜLET 2016. január 27-i ülésére A napirendet tárgyaló ülés dátuma: 2016. január 27. A napirendet tárgyaló ülés: Képviselő-testület Előterjesztő: Kmetty Károly polgármester

Részletesebben

Változások a szakképzés területén mit jelent ez a cégek számára

Változások a szakképzés területén mit jelent ez a cégek számára Változások a szakképzés területén mit jelent ez a cégek számára Dr. Odrobina László főosztályvezető Szakképzési és Felnőttképzési Főosztály A szakképzés újraszabályozása 2011-2012 Az új szakképzési törvény

Részletesebben