Esettanulmány egy civil szervezet intézményének infrastrukturális fejlesztésérıl

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Esettanulmány egy civil szervezet intézményének infrastrukturális fejlesztésérıl"

Átírás

1 Esettanulmány egy civil szervezet intézményének infrastrukturális fejlesztésérıl 1 A projekttel kapcsolatos alapinformációk összefoglalása 1.1 A projekt fıbb ismérvei Pályázó: autistákat ellátó és foglalkoztató intézmény. A projekt keretében tervezett tevékenységek: Ft értékő infrastrukturális beruházás, amelynek megvalósulása esetén egy négy épületbıl álló, 35 fı ellátására alkalmas autista majorság jön létre Havaspusztán. 1.2 A pályázó bemutatása Esetünkben egy egyházi fenntartású, a közép-magyarországi régióban található, speciális típusú fogyatékkal élıket ellátó intézményrıl van szó. Az 1999-ben alapított Szervezet célja az volt, hogy olyan komplex intézményt hozzon létre, mely az autizmussal élık egész életen át történı ellátására képes. A Szervezet jelenleg négy intézményi alegységgel mőködik. A Gyermekotthon, az Általános Iskola, illetve az Átmeneti Otthon képes ellátni a fiatalkorú fogyatékosokat. A Pályázó által mőködtetett 4. intézményi egység, a Nappali Foglalkoztató kapacitása azonban már nem képes az egyre növekvı igények kielégítésére. Az iskoláskoron túli fogyatékosok ellátása, fejlesztése nemcsak regionális, hanem országos szinten is nagy problémát okoz. Nem létezik jelenleg olyan intézmény Magyarországon, mely fiatal autistákat foglalkoztatna. A Pályázó kiemelt céljának tekinti, hogy megoldást találjon arra, hogy az autizmussal élı fiatalok is megfelelı ellátásban részesülhessenek. 738

2 A fentiekben felsorolt tények következtében fogalmazódott meg az autista majorság felépítésének ötlete, melyhez szükség volt pályázati úton elnyerhetı forrás bevonására is. 1.3 Háttér-információk A hazai szociális intézményrendszer jelenleg nincs felkészülve az országban valószínősített mintegy 25 ezer autizmussal élı gondozására. A legmegoldatlanabb az oktatási rendszerbıl kikerülı fiatalok helyzete. Számukra a fejlıdéshez feltétlenül szükséges különbözı felkészítı foglalkozások megtartása, melyek célja, hogy a fogyatékkal élı gyermek alkalmassá váljon az iskola utáni életre. Nemzetközi kutatások is azt igazolják, hogy az autiszmussal élı emberek számára a legalkalmasabb megoldás az autista majorság, mely az autisták számára legmegfelelıbb foglalkoztatási módokban (kézmőves munka, gazdálkodás stb.) biztosít munkalehetıséget. 1.4 A pályázó célja, a konkrét projekt illeszkedése a pályázó fejlesztési stratégiájába A Pályázó fejlesztési stratégiájának legfontosabb pontja az autizmussal élı felnıttek élethosszig tartó ellátása. A pályázat keretében történı fejlesztés éppen e cél elérését kívánja szolgálni, a projekt teljes mértékben illeszkedik a fejlesztési stratégiához. A projekt keretében a Pályázó Magyarország elsı autista majorságát tervezi felépíteni, s ezzel modellértékő fejlesztést valósít meg. A felépítendı új intézményi alegység feladata, hogy megteremtse a jelenleg mőködı intézményi egységek kimenetét, nappali ellátást, foglalkoztatást biztosítva az iskolarendszerbıl kikerülı fiataloknak. A Pályázó rövid távú célja, hogy hozzájáruljon az autista felnıttek foglalkoztatásának, társadalmi reintegrációjának elısegítéséhez. A Pályázó hosszú távú célja, hogy hozzájáruljon az autizmussal élı emberek számára egy átjárható és ıket megtartani képes szociális háló mőködtetéséhez; 739

3 a szolgáltatások körének bıvítésével a más típusú fogyatékkal élık számára is segítséget nyújtson. 1.5 A projekt várható eredményei A projekt keretében tervezett fejlesztés eredményeképpen létrejön egy 35 autizmussal élı felnıtt személy nappali ellátására, foglalkoztatására, fejlesztésére alkalmas autista majorság. A projekt modellértékősége miatt várhatóan jelentıs pozitív hatást gyakorol majd az autistákat ellátó, jelenleg rendkívül hiányos szociális rendszerre regionális és országos szinten egyaránt. A pályázatban a projekt eredményei több pontban is bemutatásra kerülnek. A projekt tartalma, tevékenységei címő pontban bemutatásra kerülnek a konkrét tervezett tevékenységek. Itt megtudhatjuk, hogy a fejlesztés keretében 4, egyenként m 2 -es épület épül fel. Az épületek nappali foglalkoztatóként, közösségi épületként, illetve fejlesztı és foglalkoztató helyiségként szolgálnak majd. Ennél konkrétabb eredményeket találhatunk a formanyomtatvány 5.9-es A projekt megvalósításának számszerősíthetı eredményei pontjában. Ennél a pontnál a pályázati formanyomtatvány azt kéri, hogy bizonyos kötelezıen meghatározott, illetve általunk alkalmasnak talált indikátor-mutatókkal mutassuk be projektünk számszerősíthetı eredményeit (pl. infrastrukturális beruházás esetén: a felépített épületek száma, a létrehozott férıhely-kapacitás, a munkához vagy más pozitív eredményhez jutott személyek száma). 1.6 Szinergia (tervezett egyéb projektek, kapcsolódó pályázatok) A pályázati formanyomtatvány 5.11-es pontja külön kitér a szinergiára. Itt kell bebizonyítanunk, hogy a projektünk kapcsolódik további általunk, vagy egyéb szervezetek által benyújtott pályázatokhoz, tervezett vagy már megvalósított projektekhez. Ennél a 740

4 pontnál a legfontosabb, hogy bizonyítsuk azt, hogy a projektek erısítik egymást, elısegítik a közös célok megvalósítását. A projekt több ponton is kapcsolódott az Intézmény által korábban benyújtott egyéb pályázatokhoz. A Pályázó Szervezet a vizsgálat tárgyát képezı pályázattal egy idıben egy HEFOP 2.2-es pályázatot is kidolgozott. A pályázat keretében a szociálisszakember-képzés kerülhet támogatásra azzal a céllal, hogy a HEFOP 2.2-es pályázatban megítélt támogatásból a felépülı autista majorság igényeit kielégítı szakembergárdát tudjon kiképezni. Az Intézmény egy hazai szervezethez benyújtható pályázatban igényelt támogatást egy külföldi szakemberek által megtartandó a nemzetközi tapasztalatok átvételét segítı képzéssorozat lebonyolításához. Az Intézmény hazai pályázati forrásból kíván pénzügyi forrást szerezni védımunkahelyek létrehozásához. A beruházás célja, hogy az autista majorságban sikeresen rehabilitált fogyatékosoknak számukra megfelelı védıkörnyezetben található munkalehetıséget tudjon biztosítani. Szintén magyar szerv által meghirdetett pályázatra került benyújtásra az a projekt, melynek keretében a Pályázó egy rossz állapotban lévı szintén Havaspusztán található önkormányzati tulajdonú épületet tervez átalakítani nappali foglalkoztató intézménnyé. Amennyiben a pályázónk nem rendelkezik egyéb benyújtott, vagy késıbb benyújtásra kerülı pályázattal, érdemes érdeklıdnünk az önkormányzatnál vagy hasonló területen tevékenykedı intézményeknél, hogy terveznek-e olyan fejlesztést, mely a pályázó intézmény céljainak megvalósítását elısegítheti, kiegészítheti. 2 A pályázatra történı felkészülés folyamata, lépései Jelen esetben egy Pályázat Elıkészítı Alapból (továbbiakban: PEA) finanszírozott pályázatról volt szó, ezért a pályázati lehetıségek feltérképezése, a projekt pályázati 741

5 feltételeknek történı megfeleltetése speciális központilag koordinált keretek között zajlott. 2.1 Projektötletek kiválasztása A Pályázók által május 1-jéig egy központi szervhez beadott projektötletekbıl egy bizottság kiválasztotta azokat, amelyeket megvalósíthatónak ítélt. Ezt követıen pályáztatás útján kiválasztották azt a szakértı cégekbıl álló konzorciumot, melynek feladata az volt, hogy a PEA projektötleteket részletesen kidolgozza, a megfelelı pályázati felhívás feltételeinek megfeleltesse, és a hiánytalan pályázati dokumentációt összeállítsa. Az általunk bemutatott szervezet fennállásának kezdete óta rendkívül aktív pályázó. Egy kijelölt személy munkakörének része a pályázatok figyelése. Amennyiben ı az intézmény részére megfelelı pályázati felhívást talál, az intézmény vezetıje az igényelt szaktudástól, képességektıl függıen kijelöli a teamet, melynek feladata lesz a konkrét pályázat kidolgozása. A csapat rendkívül jól összeszokott, a pályázatok kidolgozása az elızetesen egyeztetett munkaterv szerint, gördülékenyen zajlik. A pályázat kidolgozását az intézmény vezetıje az esetek többségében személyesen koordinálja, a munkában aktívan részt vesz. A civil szervezetek bevételeinek jelentıs része származik pályázati forrásból, ezért jellemzı rájuk a pályázási aktivitás. Ezeknél a szervezeteknél korábban nem volt jellemzı külsıs tanácsadók alkalmazása, mivel ezt anyagi helyzetük nem engedi meg, illetve feltételezzük, hogy házon belül rendelkezésre áll. A pályázatok kidolgozását a belsıs munkatársak egyéb, szokásos feladataikkal párhuzamosan végzik el. A Strukturális Alapokhoz kapcsolódó pályázatok azonban változtatni látszanak ezen a gyakorlaton. A pályázatok bonyolultsága, az elnyerhetı támogatási összeg nagysága már kifizetıdıvé teszi, hogy a forrás biztosabb elnyerésének érdekében a pályázat kidolgozása profi tanácsadók bevonásával történjen. 742

6 3 A kiválasztott projektek pályázati szempontú ex-ante értékelése 3.1 A PEA eljárásrendbıl adódó nehézségek Alapvetı problémát okozott az a tény, hogy a PEA projektötletek akkor kerültek megfogalmazásra (2003), amikor a végleges pályázati feltételek még nem voltak ismertek. A tanácsadó team elsı és legfontosabb feladata az volt, hogy a 2003-ban vázolt projektötletet megfeleltesse a 2004-ben megjelent pályázati feltételeknek. Jelen projekt esetében (a HEFOP 4.2-es pályázat felhívásra vonatkozóan) a 2003-ban rendelkezésre álló információk szerint a év végén benyújtásra kerülı pályázatok keretében éjszakai ellátást is biztosító intézményt lehetett volna fejleszteni, a tervek szerint az igényelhetı támogatás is magasabb volt eredetileg. A pályázat kidolgozó team elsı és legfontosabb feladata az volt, hogy a 2003-as információk alapján kidolgozott koncepciót megfeleltesse a 2004-ben megjelent HEFOP 4.2-es pályázati dokumentációban meghatározott feltételeknek. 3.2 A 2004-ben átalakított projektötlet Az igényelhetı támogatás összegének és a támogatható tevékenységek körének változása következtében módosított projekt a következı tevékenységeket foglalta magában a módosítás után: 5 épületbıl álló (3 mőhelyépület, 1 állatgondozási épület, 1 közösségi épület) autista majorság felépítése Havaspusztán egy jelenleg üresen álló telken, és az épületek berendezése, felszerelése a szükséges eszközökkel. Havaspusztán az egykor oktatási funkciójú, 5 százalékban felújított épület átalakításának befejezése, az épületben nappali foglalkoztató kialakítása, az épület berendezése, felszerelése a szükséges eszközökkel. 743

7 A projektötlet a módosítások következtében már megfelelt a pályázati feltételeknek, a tanácsadó team megállapította, hogy a projekt a HEFOP 4.2-es pályázati felhívás 2/b komponensébıl finanszírozható. 3.3 A pályázati felhívás bemutatása (HEFOP 4.2/2b komponens) Támogatható tevékenységek: Fogyatékosokat ellátó intézmények infrastrukturális beruházása (ingatlanvásárlás, új épületek felépítése, meglévı épületek felújítása, bıvítése stb.), eszközbeszerzése. Igényelhetı maximális támogatási összeg, önrész: Ft, a szükséges önrész mértéke a projekt összes elszámolható költségének 5%-a vagy azonos értékő természetbeni hozzájárulás. Fontos kiemelni, hogy (az Európai Uniós pályázatok általános gyakorlatától eltérı módon) az önrész teljes mértékben biztosítható természetben (ingatlan, eszköz vagy társadalmi munka révén). 3.4 A kritikus megfelelési pontok ellenırzése, a projektötlet módosítása A Pályázóval kapcsolatban jogosultsági problémák nem merültek fel, a fejlesztés keretében megvalósítani kívánt tevékenységek is harmonizáltak a pályázatban megfogalmazott feltételekkel. Különbözı alábbiakban részletezésre kerülı problémák merültek azonban fel a fejlesztés helyszínéül szolgáló ingatlan státuszát, illetve a fejlesztés költségvonzatát illetıen. Kérdések az ingatlan státuszát illetıen: A fejlesztés helyszínéül szolgáló ingatlan az önkormányzati rendezési terv szerint 48 kisebb telekbıl állt. Az építési engedély megszerzéséhez szükséges volt a különálló telkek egyesítése. Az ingatlan a tulajdoni lap szerint szántó besorolású volt. Az építési engedély kiadásának feltétele az is, hogy az ingatlan belterület besorolású legyen. 744

8 Esetünkben az ingatlannal kapcsolatos problémák a pályázat beadhatóságát nem fenyegették, mivel az elvi építési engedély kiadásának nem feltétele az ingatlan státuszával kapcsolatos kérdések rendezése. A projekt megvalósítására azonban maximum 36 hónap állt rendelkezésre, az eljárásokat még a pályázat beadása elıtt el kellett indítani, az eljárások idıigényét a megvalósítási ütemtervben figyelembe kellett venni. Egy másik pályázó esetében a pályázat határidıre történı benyújtása került veszélybe az ingatlannal kapcsolatos tulajdonjogi kérdésekben kialakult vita következtében. Ebben az esetben egy a Pályázó által több mint egy évtizede bérelt ingatlanról volt szó. A Pályázó a projekt keretében több mint 150 millió Ft értékő fejlesztés végrehajtását tervezte, valamint szeretette volna a pályázati forrásból az ingatlant megvásárolni. Az ingatlan tulajdonosa ehhez különbözı, nem logikus okokra hivatkozva az önkormányzat közbenjárására sem volt hajlandó hozzájárulni. A Pályázó a tanácsadó team javaslatát követve a problémát úgy oldotta meg, hogy a Bérbeadóval a bérleti szerzıdést a projekt lezárását követı 5 évre meghosszabbította. Ezen túlmenıen a bérleti szerzıdés mellékleteként a Bérbeadó nyilatkozatban vállalt kötelezettséget arra, hogy a bérleti szerzıdés felmondása esetén a Pályázónak az ingatlanba befektetett összeget megtéríti. Az önrész kérdése: a Pályázó a szükséges önrészt természetben kívánta nyújtani. Önrészként a fejlesztés helyszínéül szolgáló ingatlant ajánlotta fel a Szervezet. Az ingatlan értékét független értékbecslı által készített a pályázati anyaghoz csatolt értékbecsléssel kellett igazolni. Az ingatlan értéke a valóságban meghaladta a szükséges önrész mértékét, az elkészült értékbecslés azonban jóval kevesebb összegrıl szólt. Az értékbecslıvel folytatott konzultáció során kiderült, hogy az ingatlan értékét jelentısen csökkenti a tény, hogy az szántó besorolású. A tanácsadó team a Közremőködı Szervezet állásfoglalását kérte a probléma megoldását illetıen. A Közremőködı Szervezet javaslata alapján az értékbecslı a munkájához egy záradékot csatolt, melyben kijelentette, hogy amennyiben az ingatlant belterületté nyilvánítják, annak értéke meghaladja a szükséges önrész mértékét. 745

9 Egy másik pályázó esetében a pályázat határidıre történı benyújtása került veszélybe, mert az önrész biztosításával merültek fel nehézségek. A Pályázó anyagi helyzete nem tette lehetıvé, hogy a teljes önrészt pénzbeli saját forrásként biztosítsa. A fejlesztés helyszínéül szolgáló ingatlan nem az ı tulajdonát képezte, ezért az önkormányzathoz fordult segítségért. Az önkormányzat ígéretet tett, hogy megvizsgálja a segítségnyújtás lehetıségeit, ennek ellenére hosszú ideig nem érkezett egyértelmő állásfoglalás részükrıl. Az üggyel kapcsolatban az önkormányzat és a különbözı fogyatékos szervezetek között régen feszülı érdekellentétek kerültek felszínre. Mivel a Pályázó veszélyben látta a pályázat határidıre történı beadhatóságát, úgy döntött, hogy más módon oldja meg az önrész biztosításának kérdését. A pályázati útmutató szerint társadalmi munkát is el lehet számolni természetbeli önrészként, ezért a projektmenedzser úgy döntött, hogy saját munkájának értékét ajánlja fel a pályázat önrészeként. 3.5 Nyerési esélyek A tanácsadó team és a Pályázó úgy gondolták, hogy az útmutatóban megfogalmazott értékelési szempontok alapján a projektnek meglehetısen jók az esélyei a támogatás elnyerésére. Ezt a várakozást az alábbi tények támasztják alá: A projekt maximálisan illeszkedik az Operatív Programban, illetve a konkrét pályázati felhívásban meghatározott célokhoz. Jelenleg Magyarországon az iskolarendszerbıl kikerülı, autizmussal élı személyek ellátása megoldatlan. Az autista majorság modellértékő megoldás, jelenleg ilyen intézmény Magyarországon nem mőködik. A Szervezet szakmai programját neves, jelentıs nemzetközi tapasztalattal rendelkezı szakemberek dolgozták ki. Az Intézmény mőködésének pénzügyi fenntarthatósága részletes számításokkal került alátámasztásra, a számok 2012-ig az összes bevételt és kiadást tartalmazzák. A Pályázó egyéb pályázati forrásokra benyújtott projektjeinek szinergikus hatása jelentıs, az esettanulmányban bemutatott projekt céljainak megvalósulását elısegítik, erısítik. 746

10 4 A pályázat elkészítésével kapcsolatos elıkészítı lépések 4.1 Külsı vagy belsı szakértı készítse a pályázatot? A vizsgálatunk tárgyát képezı pályázat esetében a kidolgozó team külsı tanácsadókból, illetve a Pályázó szervezetnél dolgozó munkatársakból állt össze. A team 3 csoportra oszlott: a Pályázó Intézmény(ek) szakemberei; a pályázatot készítı külsı tanácsadók; a pályázat mellékletét képezı építészeti dokumentációt (felmérések, tervek, költségbecslés stb.) készítı mérnök team. A PEA eljárásrendbıl adódó sajátosság, hogy a kidolgozó teambe bekapcsoltak a munka minıségellenırzését végzı szakértıket is. A HEFOP 4.2-es pályázati felhívásra történı pályázatok kidolgozásánál általában elmondható, hogy a Pályázók külsı tanácsadó bevonása mellett döntöttek. Ennek okai: A fogyatékos intézmények fejlesztésében általában partnerként vesznek részt az önkormányzatok is, ennek következtében elıfordulhat a különbözı érdekek, szándékok ütközése. A felszínre kerülı érdekkülönbségek veszélyeztethetik a projekt sorsát. Ilyen kényes helyzetben mindenképpen elıny egy külsı tanácsadó jelenléte. Ebben az esetben a tanácsadó feladata a mediátori szerep betöltése, a felek közti konfliktusok, érdekkülönbségek kiegyensúlyozása, a vita csitítása. A külsı tanácsadók jelentıs pályázati tapasztalattal rendelkeznek, garanciát biztosítva arra, hogy a jelentıs humánerıforrás-ráfordítással elkészült pályázat formailag megfelelı legyen. Általánosan megállapítható, hogy a civil szervezetek ma Magyarországon rendkívül nehéz anyagi helyzetben vannak. Munkatársaikat nem tudják megfizetni, ezért ık társadalmi munkában dolgoznak, rendkívül sok feladatot ellátva párhuzamosan. A legtöbb civil szervezetnél sem a kapacitás, sem a szaktudás nem áll rendelkezésre egy teljes pályázati dokumentáció kidolgozásához. 747

11 4.2 A mőszaki tervezı, illetve a pályázatíró kiválasztása Esetünkben a helyzet ezen a téren is speciális volt, mert a pályázatot az a konzorcium dolgozta ki, amely közbeszerzés útján ezt a megbízást elnyerte. A mérnök és tanácsadó cégekbıl összeálló konzorcium mindkét szakterületen jelentıs szakmai tapasztalattal rendelkezett. A pályázókkal történı elsı kapcsolatfelvétel 3 hónappal a beadási határidı elıtt történt. A pályázat beadásának a feltétele volt az elvi építési engedély megszerzése az infrastrukturális beruházásra vonatkozóan. A viszonylag rövid határidı miatt rendkívül fontos volt, hogy a konzorcium mérnök tagjai feltétlenül vonjanak be a munkába olyan szakértıket, akik ismerik a helyi viszonyokat. A bemutatott eset ebbıl a szempontból is szerencsés volt, mert a Pályázó évek óta egy ismerıs helyi tervezı házaspárral dolgoztatott, ebben az esetben is ık kerültek bevonásra. A civil szervezetek estében a pályázatkidolgozó team kiválasztásánál sajnálatos módon nem a szakmai tudás, tapasztalat dönt, hanem a költségtényezı. A civil szervezetek rá vannak szorulva arra, hogy a pályázatukat saját alkalmazottaikkal, ismerısökkel, illetve társadalmi munkában dolgozó vállalatokkal, személyekkel dolgoztassák ki. A tanácsadó kiválasztásánál fontos figyelembe venni azt, hogy a civil szervezetek beruházásai általában a szociális területhez kötıdnek. Az ilyen típusú pályázatokhoz a legtöbb esetben csatolni kell az igényeket alátámasztó szükségletfelmérést, illetve az intézmény szakmai programját. Ajánlott olyan tanácsadót választani, aki ilyen területen szerzett végzettséggel, szakmai tapasztalattal rendelkezik. Általánosságban megállapítható, hogy a helyi szakértık bevonása döntı fontosságú lehet egy projekt sorsát illetıen. Az infrastrukturális beruházások esetében a pályázathoz elvi vagy végleges építési engedélyt kell csatolni. A pályázóknak általában nincsenek félkész terveik, mert bizonytalanra nem áll módjukban befektetni szőkös pénzügyi forrásaikból. A tervek készíttetését a pályázók a megfelelı pályázati forrás sikeres felkutatása után kezdik meg. Az egyeztetésre és az engedélyeztetésre maradó átfutási idı ennek következtében viszonylag rövid. Az engedélyezési szempontból megfelelı tervek elékészítéséhez elengedhetetlen a helyi építésügyi hatsággal történı személyes egyeztetés, sok esetben speciális szabályok léteznek, illetve a helyi elıadónak lehetnek egyedi kérései az elıírásokon túlmenıen. Helyi 748

12 szakértı bevonásával aki tisztában van a helyi építésügyi szabályokkal, esetlegesen kapcsolatokkal rendelkezik lerövidíthetjük az egyeztetések és az engedélyezés átfutási idejét. Mérnök/mőszaki szakértık bevonásánál is elengedhetetlen az Európai Uniós pályázatok készítésében szerzett gyakorlat. 5 A pályázatkészítés szervezeti struktúrája, szereplıi 5.1 A pályázó szervezet Esetünkben a pályázatot benyújtó Szervezet hivatalosan az egyházi rend volt, azonban a formanyomtatvány kitöltése, a szakmai anyagok elıállítása során az autistákat ellátó Intézmény (mint a projektet kidolgozó, megvalósító szervezet) dolgozóival kellett együttmőködnie a pályázatot kidolgozó szakértıknek. A Szervezet igazgatója rendkívül aktívnak bizonyult a Pályázat kidolgozása során. A tanácsadók a munka folyamán mindvégig közvetlenül az Intézmény igazgatójával kommunikáltak, a feladatok lefelé delegálása nem történt meg. Ez azzal magyarázható, hogy az adott Intézménynél az igazgató operatív pozíciót tölt be, az Intézmény történetét, szervezeti felépítését, mőködését, az elérni kívánt célokat és azok megvalósításának módját a legjobban ı tudta közvetíteni. Az ésszerőség és a gyorsaság érdekében személyes találkozások keretében folyt a munka. Az igazgató mellett dolgozó, adminisztrációs, illetve pénzügyi területen tevékenykedı munkatársak feladata volt a szükséges adatok szolgáltatása, illetve a pályázathoz csatolandó mellékletek beszerzése. A civil szervezeteknél az emberi erıforrás hiánya miatt általános gyakorlat, hogy a vezetı személy látja el az operatív feladatokat is. Egy olyan intézménynél, ahol a vezetı nem rendelkezik operatív feladatkörrel, szakterületenként kell a munkatervben pontosan szabályozott módon leosztani a feladatokat. 749

13 5.2 Mőszaki tervezık A mőszaki tervezı team külsı szakértıkbıl, illetve a már említett helyi tervezıkbıl állt. A szakértık tapasztalt szakemberek voltak, a helyi tervezık ismerték a Pályázó igényeit, elképzeléseit, ezért a munka zavartalanul folyt. Fontos volt a mőszaki tervezık és a pályázatíró közötti folyamatos egyeztetés, mivel a pályázati útmutató követelményeket határozott meg a tervekre és az egyéb építészeti mellékletekre vonatozóan. A helyi építésügyi hatósággal történı egyeztetés, illetve az engedélyeztetési eljárás az építésügyi elıadó rugalmatlansága miatt kezdetben nehézkesen zajlott, de késıbb a polgármester közbenjárásának köszönhetıen sikerült áthidalni a problémákat, s az engedély 6 nappal a pályázat beadási határideje elıtt megszületett. 5.3 A pályázatíró team A pályázatíró team három közgazdászból, egy szociálpolitikusból és egy projektvezetıbıl állt. A tanácsadók jelentıs szakmai tapasztalattal rendelkeztek strukturális alapok típusú pályázatok kidolgozásának területén. A tanácsadó team feladata a pályázati dokumentáció összeállítása volt, melyhez a Pályázóval és a mérnök teammel folyamatos kapcsolattartásra volt szükség. A tanácsadó team feladata volt a szükséges információk beszerzésének, illetve a csatolandó mellékletek beszerzésének menedzselése is. 5.4 A belsı minıségellenırök A PEA eljárásrend kötelezıvé tette belsı minıségellenırök bevonását a pályázatkidolgozás folyamatába. A minıségellenırök feladata volt a pályázatkészítés során folyamatosan, illetve a pályázati dokumentáció elkészülésekor egyszeri alkalommal a munka formai és tartalmi megfelelıségének ellenırzése. 750

14 Rendkívül fontos, hogy a pályázatkészítéskor mindig úgy kalkuláljunk az idıvel és a humán erıforrással, hogy a munka finisében a teljes dokumentációt ellenırizni tudja egy külsı szem. Ez azért fontos, mert a pályázatírónak aki heteken-hónapokon át foglalkozik a pályázat kidolgozásával az apró hibák sokszor már nem tőnnek fel a munkájában. 5.5 A Közremőködı Szervezet Esetünkben a Közremőködı Szervezet (KSZ) kezdetben általános jellegő információkat nyújtott (csak a pályázati útmutató megfelelı sorait idézve). A munka elırehaladtával azonban a tanácsadó team és a KSZ munkatársa között jó kapcsolat alakult ki. A KSZ munkatársa igyekezett mindenben a kidolgozó team segítségére lenni, a feltett kérdésekre a válaszok rövid határidın belül megérkeztek. 6 A szereplık közti munkamegosztás megtervezése 6.1 Feladatok, felelısök A team egyes csoportjai között felosztásra kerültek a feladatok. Minden csoportban olyan felelıs kapcsolattartó került kinevezésre, aki mindig naprakész információkkal tudott szolgálni a feladatok elırehaladását illetıen. 6.2 Munkaterv, határidık A pályázatot kidolgozó team a pályázati útmutató alapján egy részletes munkatervet késztett. A munkaterv a pályázat beadásához kapcsolódó feladatokhoz felelısöket és határidıket rendelt. A munkatervet a pályázat kidolgozásában részt vevı szakértık együtt állították össze, felelısségét mindenki tudomásul vette. 751

15 7 A pályázati munka lépéseinek bemutatása 7.1 A projektdesign pályázati szempontú újrafogalmazása, illetve a projekt pályázati értékelési szempontrendszerhez történı illesztése A pályázat kidolgozása során a projektötletet két fontos ponton kellett módosítani: 1. Az oktatási funkciójú épület nem kerül felújításra. 2. A tervezett 3 helyett csak 2 mőhelyépület épül fel. 1. Az eredeti projektötletben szerepelt az 50 százalékban renovált oktatási funkciójú épület felújításának befejezése. A beruházás körülbelül 5 millió Ft értékő infrastrukturális beruházást és 5 millió Ft értékő eszközbeszerzést tartalmazott volna. A tanácsadók már korábban felhívták a Pályázó figyelmét arra, hogy nagy a kockázata annak, hogy a pályázatot értékelı bizottság ezt a beruházást megkezdett beruházásnak minısíti, és ebben az esetben a pályázat kizárásra kerülhet! A KSZ nem túl meggyızıen úgy nyilatkozott, hogy amennyiben az épület esetében a már elvégzett munkálatoktól egyértelmően el lehet választani a jelen projekt keretében elvégzendı munkákat, a beruházás nem minısül megkezdettnek, és támogatható. A Pályázó végül a limitált támogatási összeg, illetve a túl nagy kockázat miatt úgy döntött, hogy a teljes támogatási összeget az autista farm megépülésére fordítja, és az oktatási funkciójú épület felújítását más forrásból valósítja meg. 2. A Pályázó szándéka szerint az autista majorság 5 épületbıl állt volna. A tanácsadók a projekt korai fázisában figyelmeztették a Pályázót, hogy a rendelkezésre álló keretösszeg az ı elképzelésit tekintve meglehetısen szőkös. A Pályázó kérésére mégis 5 épület került megtervezésre. Amikor a részletes költségbecslés elkészült, beigazolódott, hogy 5 épület 752

16 felépítése nem finanszírozható a rendelkezésre álló összegbıl. Ezért a projektötlet módosítása ismét szükségessé vált. A Pályázó döntése alapján a három mőhelyépület helyett csak kettı maradt a végleges koncepcióban. A mérnök team bizonyos építészeti megoldásokkal megpróbálta az egyes épületekre jutó költségeket átlagosan 5 százalékkal csökkenteni. A költségvetés szőkössége miatt a projektmenedzsment tagjai a Pályázó döntése alapján munkájukat társadalmi munkában végzik, azért bért nem kapnak. Számos egyéb költségelemet, mint például a mőszaki ellenır, a nyilvánosság, az egyéb szakmai szolgáltatások költségét sem lehetett a költségvetésbe beépíteni, ezért ezeket a Pályázó más forrásból vagy társadalmi munkából fogja finanszírozni. A költségvetés arányai érdekesen alakultak; a költségek 98 százalékát az építés, illetve az eszközbeszerzés költségei tették ki. 7.2 Partnerségi kérdések Jelen esetben a pályázatban partnerek nem vettek részt. A Pályázó az autista Intézményt fenntartó egyházi rend volt. A Pályázóra vonatkozó mellékletek az egyházi rendre vonatkozóan kerültek kitöltésre, azonban a projekthez kapcsolódó információk (tevékenység bemutatása, célok, várható eredmények stb.) az autista Intézményre vonatkozóan kerültek kitöltésre. 7.3 A projekt tevékenységének részletes kimunkálása A tevékenységek jelentıs részét a mőszaki feladatok tették ki. A tanácsadó feladata volt, hogy a Pályázóval, illetve a mérnök teammel együttmőködve a projekt megvalósulásának folyamatát, illetve a megvalósítás után következı idıszakot is megtervezze. 753

17 Az infrastrukturális beruházás megvalósításán túlmenıen egyéb tevékenységek is a projekt részét képezik; a Pályázó kikérte a tanácsadó team véleményét a projektmenedzsment csapat összeállítását, illetve a nyilvánossághoz kapcsolódó rendezvények megszervezését illetıen is. 7.4 Idıütemterv A megvalósítási ütemterv kidolgozásánál figyelembe vett szempontok: A bemutatott projekt esetében a megvalósításnak 3 év alatt le kell zajlania. Az építést és az eszközbeszerzést is közbeszereztetnie kell a Pályázónak. A közbeszerzési eljárásoknak törvényben meghatározott átfutási ideje van. Építési beruházásról lévén szó, fontos volt figyelembe venni továbbá az idıjárási viszonyokat is. Egy másik Pályázó esetében a megvalósítási ütemterv elkészítésénél még egy fontos szempont közrejátszott. A Pályázó a projekt keretében 3 épület felújítását, bıvítését tervezte. A nehézséget az okozta, hogy az intézmény nem tudta tevékenységét a beruházás idejére felfüggeszteni, mivel ebben az esetben a fogyatékos gyermekek ellátás nélkül maradtak volna. Ezért az ütemtervet úgy kellett kialakítani, hogy az intézmény az építkezés alatt valamelyik épületben folyamatosan, zavartalanul mőködhessen. Az ütemterv kialakítását sokszor befolyásolhatják a helyi szokások, elvárások, a Pályázó kérései, szándékai is (pl. a beruházás akkorra készüljön el, amikorra a Pályázó évente egyszer megrendezett rendezvénye esik, mert akkor akarja megszervezni az átadási ünnepséget). 7.5 Logikai keretmátrix A keretmátrix elkészítésére a pályázatkészítés végsı fázisában került sor. A legfontosabb feladat az volt, hogy a formanyomtatványban szerepeltett célok, adatok, indikátorok harmonizáljanak a keretmátrixban szerepeltetettekkel. 754

18 A keretmátrix kitöltésekor gondot okozott az a tény, hogy Magyarországon nem készülnek hiteles felmérések az autisták helyzetére, foglalkoztatottságára vonatkozóan. A rájuk vonatkozó adatokat inkább civil szervezetektıl, intézményi statisztikából lehet beszerezni. Ennek következtében nehéz mérhetı, hiteles indikátormutatókat, illetve forrásokat meghatározni. 7.6 Horizontális kérdések Esélyegyenlıség: Az esettanulmány tárgyát képezı projekt esetében az esélyegyenlıség bizonyítása nem okozott problémát, hiszen a pályázati kiírást a fogyatékosok társadalmi reintegrációjának, illetve foglalkoztatásának növelése érdekében írták ki. A projekt két kulcspontja éppen a fogyatékosok foglalkoztatottságának növelése, illetve a társadalmi reintegráció elısegítése. Az autista majorságban az ellátottak megfelelı fejlesztésben részesülnek, illetve munkalehetıséget kapnak. A sikeresen rehabilitált fogyatékosok késıbb önálló életre képesek, védımunkahelyen munkát vállalhatnak. A projektünknek nem volt jelentıs környezeti hatása. A formanyomtatványban a környezetvédelmi szempontok érvényesülését az alábbi tényekkel bizonyítottuk: A projekt tervezése és megvalósulása során a Pályázó, illetve a kivitelezı törekszik a természeti értékek megtartására, a helyi építészeti hagyományok figyelembe vételére. Az építkezés során környezetbarát anyagok felhasználását tervezik. A felépülı majorságban az ellátottak elméleti és gyakorlati szempontból is környezettudatos szemléletmódú nevelést kapnak, mivel a majorságban ökogazdálkodást folytatnak majd. Általánosságban elmondható, hogy a projekt környezetre, illetve esélyegyenlıségre gyakorolt hatásainak bemutatása a pályázat értékelésének szempontjából fontos, hiszen pontszerzı szerepet tölt be. A szociális területre vonatkozó pályázatok esetében a pályázatírás során gyakran találkozunk azzal a magatartással, miszerint mivel a pályázat maga az esélyegyenlıségrıl szól a pályázati 755

19 formanyomtatványnak ezen pontjának nem tulajdonítanak jelentıséget. Javaslatunk, hogy rövid, lényegre törı formában a pályázat esélyegyenlıségi szempontból legfontosabb céljait, hatásait itt is foglaljuk össze. Fontos természetesen, hogy a hivatkozott rövid és hosszú távú társadalmi kihatások, eredmények a pályázati anyagban megadottakkal teljes konzisztenciát mutassanak. A környezeti kihatás bemutatása az esetek nagy részében ugyancsak komoly problémát jelent, mivel a projektek nagy részének nincs kifejezetten környezetei hatása sem pozitív, sem negatív értelemben. A megoldást ezekben az esetekben azon szokásos, általános panelek alkalmazása jelenti, amelyek projekttıl függetlenül, mindenütt alkalmazhatók (pl. környezetbarát technológia alkalmazása, energiatakarékos építészeti megoldások alkalmazása, környezettudatos szemléletmódra történı nevelés stb.). 7.7 Mellékletek elkészítése A nyilatkozatok értelemszerő kitöltése, illetve a különbözı dokumentumok beszerzése nem okozott problémát. A következıkben bizonyos mellékletekkel kapcsolatos érdekességek, problémák kerülnek bemutatásra. Költségvetés: a szöveges indoklásban 2 dologra kellett külön kitérni: 1. A projekt keretében nem történt ingatlanvásárlás, a költségvetés erre vonatkozó sorát mégis ki kellett tölteni. A KSZ állásfoglalását követve az ingatlanvásárlást a szükséges önrész mértékével azonos értéken állítottuk be a költségvetésbe. A szöveges indoklásban adtunk magyarázatot arra, hogy miért szerepel a költségvetésben az ingatlan megvásárlása, mikor valójában az a pályázat benyújtásakor a Pályázó tulajdonában volt. 2. A szöveges indoklásban a tanácsadók magyarázatot adtak arra is, hogy a mőszaki ellenır díja, a nyilvánosság biztosítása és egyéb más költségek miért nem kerültek be a költségvetése. Felhatalmazás azonnali beszedési megbízásra: a melléklet formáját és tartalmát a pályázat kidolgozása során a Közremőködı Szervezet megváltoztatta. Az ilyen változások nyomon követése érdekében feltétlenül szükséges a KSZ honlapjának napi szintő figyelése. 756

20 Mőködési engedély: jelen projektben a Pályázó az egyházi rend, mely fenntartja az adott szervezetet, azonban a projektet szakmailag az autistákat ellátó Szervezet valósítja meg. Ezért a pályázati formanyomtatvány valójában az autista szervezetrıl szól (mőködés, célok, várt eredmények stb.). Ezért a pályázatkidolgozó team úgy döntött, hogy az egyházi rend, illetve az autista Szervezet mőködési engedélyét is becsatolja. Alapító okirat: a fenti ponthoz hasonlóan mindkét szervezet alapító okiratát becsatoltuk. Aláírási jogosultságot igazoló okirat: a fenti ponthoz hasonlóan mindkét szervezet okiratát becsatoltuk. Fontos, hogy az A/14-es melléklet nem azonos az aláírási címpéldánnyal (A/15-ös melléklet); ez egy olyan dokumentum, amely feljogosít egy bizonyos személyt a szervezet képviseletére. Aláírási címpéldány: mivel a Pályázó az egyházi rend, és a pályázat mellékleteit az ı képviselıje írja alá, ennek a mellékletnek az esetében már csak az egyházi rend képviseletére jogosult személyének aláírási címpéldánya került becsatolásra. Egyéb mellékletek: Független értékbecslıi nyilatkozat becsatolása azért volt szükséges, mert a Pályázó szükséges önrészként a fejlesztés helyszínéül szolgáló ingatlant ajánlotta fel. Szükségletfeltárás: ez a melléklet nem szerepel a kötelezıen csatolandó mellékletek listájában. Az értékelési táblázatból derül ki a pályázatíró számára, hogy amennyiben maximum pontot szeretne kapni arra a szempontra, mely azt vizsgálja, hogy a projekt valóban indokolt, akkor feltétlenül kell szükségletfeltárást csatolnunk a benyújtott pályázathoz. A szükségletfeltárás a pályázó, illetve a projekt környezetét elemzi, a megoldásra váró problémák, illetve a felmerült igények alapján igyekszik igazolni, hogy a projekt megvalósulása szükséges. Szakmai Program: a projekt szakmai fenntarthatósága megítélésének szempontjából fontos, hogy az infrastrukturális beruházás szakmai programmal is legyen alátámasztva. 757

Társadalmi Megújulás Operatív Program. 2009-2010. évi akcióterve

Társadalmi Megújulás Operatív Program. 2009-2010. évi akcióterve Társadalmi Megújulás Operatív Program 7. és 9. prioritás: Technikai segítségnyújtás 2009-2010. évi akcióterve 2009. augusztus 31. I. Prioritás bemutatása 1. Prioritás tartalma Prioritás rövid tartalma

Részletesebben

Közbeszerzési Útmutató Pályázók/kedvezményezettek részére

Közbeszerzési Útmutató Pályázók/kedvezményezettek részére Közbeszerzési Útmutató Pályázók/kedvezményezettek részére Közbeszerzési kötelezettség A támogatás megítélése esetén a Projekt megvalósításába bevonandó kivitelezıt, szállítót, tanácsadót, szolgáltatót,

Részletesebben

Szépmővészeti Múzeum térszint alatti bıvítése: A projekt idıt befolyásoló kockázatok értékelése. Készítette: Kassai Eszter Rónafalvi György

Szépmővészeti Múzeum térszint alatti bıvítése: A projekt idıt befolyásoló kockázatok értékelése. Készítette: Kassai Eszter Rónafalvi György Szépmővészeti Múzeum térszint alatti bıvítése: A projekt idıt befolyásoló kockázatok értékelése Készítette: Kassai Eszter Rónafalvi György Tartalom A kockázatról általában A kockázatelemzés folyamata Az

Részletesebben

Környezet és Energia Operatív Program. Akcióterv

Környezet és Energia Operatív Program. Akcióterv Környezet és Energia Operatív Program 8. prioritás: Technikai segítségnyújtás Akcióterv 2009-2010 2009. január 8. I. Prioritás bemutatása 1. Prioritás tartalma Prioritás rövid tartalma (max. 500 karakter)

Részletesebben

Alap Község Önkormányzata Képviselı-testületének. 13/2010. (XII. 16.) önkormányzati rendelete. a civil szervezetek pénzügyi támogatásának rendjérıl

Alap Község Önkormányzata Képviselı-testületének. 13/2010. (XII. 16.) önkormányzati rendelete. a civil szervezetek pénzügyi támogatásának rendjérıl Alap Község Önkormányzata Képviselı-testületének 13/2010. (XII. 16.) önkormányzati rendelete a civil szervezetek pénzügyi támogatásának rendjérıl Alap Község Önkormányzata Képviselı-testülete a Magyar

Részletesebben

Projekt státuszjelentés (PSJ)

Projekt státuszjelentés (PSJ) Projekt státuszjelentés (PSJ) A dokumentum a projekt mőszaki és pénzügyi készültségét mutatja be, felsorolja a tárgyidıszakban elvégzett feladatokat, felmerült problémákat, változtatásokat, eli az elırehaladást,

Részletesebben

Uniós Projektek Megvalósítása Pénzügyi Szemmel. Uniós pályázatok és projektek felépítése

Uniós Projektek Megvalósítása Pénzügyi Szemmel. Uniós pályázatok és projektek felépítése Uniós Projektek Megvalósítása Pénzügyi Szemmel Uniós pályázatok és projektek felépítése A pályázati dokumentáció tartalma Pályázati felhívás Pályázati útmutató Pályázati adatlap Egyéb útmutatók Útmutató

Részletesebben

- Szervezeti felépítés, hatáskörök és felelısségek (beleértve az irányító- és a kis projekt

- Szervezeti felépítés, hatáskörök és felelısségek (beleértve az irányító- és a kis projekt 3. Melléklet: A Svájci-Magyar Együttmőködési Program keretében mőködı Pályázati Alapok, a Projekt Elıkészítési Alap, a Technikai Segítségnyújtás Alap, és az Ösztöndíj Alap Szabályzata és Eljárásrendje

Részletesebben

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS a Társadalmi Infrastruktúra Operatív Program A szakképzés és felnıttképzés infrastruktúrájának átalakítása konstrukció keretében

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS a Társadalmi Infrastruktúra Operatív Program A szakképzés és felnıttképzés infrastruktúrájának átalakítása konstrukció keretében PÁLYÁZATI FELHÍVÁS a Társadalmi Infrastruktúra Operatív Program A szakképzés és felnıttképzés infrastruktúrájának átalakítása konstrukció keretében a TISZK rendszerhez kapcsolódó infrastrukturális fejlesztések

Részletesebben

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS. Közép-Magyarországi Operatív Program keretében. Vízgazdálkodási tevékenységek. Belterületi csapadékvíz-elvezetés és győjtés

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS. Közép-Magyarországi Operatív Program keretében. Vízgazdálkodási tevékenységek. Belterületi csapadékvíz-elvezetés és győjtés PÁLYÁZATI FELHÍVÁS a Közép-Magyarországi Operatív Program keretében Vízgazdálkodási tevékenységek Belterületi csapadékvíz-elvezetés és győjtés Kódszám: KMOP-2007-3.3.1 B komponens A projektek az Európai

Részletesebben

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS a Közép-Magyarországi Operatív Program

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS a Közép-Magyarországi Operatív Program I. PÁLYÁZATI FELHÍVÁS a Közép-Magyarországi Operatív Program A felsıoktatási tevékenységek színvonalának emeléséhez szükséges infrastruktúra és IKT fejlesztése c. pályázati felhívásához Kódszám: KMOP-2007-4.2.1/B

Részletesebben

Beruházás-szervezés projektkoordináció

Beruházás-szervezés projektkoordináció Beruházás-szervezés projektkoordináció Projektciklus: Építési kivitelezés résztvevıi: Projekt menedzsment Beruházó (építtetı): 1. szerzıdések (építési, tervezési) megkötése 2. a tervezı kiválasztása, jogszabályban

Részletesebben

Pomáz Város Önkormányzatának Szabályzata a településfejlesztéssel és településrendezéssel összefüggı partnerségi egyeztetés általános szabályairól

Pomáz Város Önkormányzatának Szabályzata a településfejlesztéssel és településrendezéssel összefüggı partnerségi egyeztetés általános szabályairól A 36/2013. (IV. 23.) önkormányzati határozat melléklete Pomáz Város Önkormányzatának Szabályzata a településfejlesztéssel és településrendezéssel összefüggı partnerségi egyeztetés általános szabályairól

Részletesebben

K I V O N A T. Tata Város Önkormányzati Képviselı-testületének 280/2009./IX.9./ sz. h a t á r o z a t a

K I V O N A T. Tata Város Önkormányzati Képviselı-testületének 280/2009./IX.9./ sz. h a t á r o z a t a K I V O N A T 2009. szeptember 9-i rendkívüli ülése jegyzıkönyvébıl 30/2009. (IX. 10.) ÖR. Az iparosított technológiával épült lakóépületek energiatakarékos korszerősítésének, felújításának támogatásáról

Részletesebben

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS a Közép-dunántúli Operatív Program keretében

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS a Közép-dunántúli Operatív Program keretében PÁLYÁZATI FELHÍVÁS a Közép-dunántúli Operatív Program keretében Szociális alapszolgáltatások és gyermekjóléti alapellátások infrastrukturális fejlesztésének támogatására Kódszám: KDOP-2008-5.2.2.A A projektek

Részletesebben

Projektmenedzsment Szervezet Szervezeti és Mőködési Szabályzat

Projektmenedzsment Szervezet Szervezeti és Mőködési Szabályzat SAJÓSZENTPÉTER VÁROS ÖNKORMÁNYZATA Projektmenedzsment Szervezet Szervezeti és Mőködési Szabályzat 2009 Tartalomjegyzék 1. A szervezet feladat- és hatásköre... 3 2. Szervezet felépítése... 4 3. A tagok

Részletesebben

Kódszám: TIOP-2.3.4/07/1. A projekt az Európai Unió támogatásával, az Európai Regionális Fejlesztési Alap társfinanszírozásával valósul meg. 1.

Kódszám: TIOP-2.3.4/07/1. A projekt az Európai Unió támogatásával, az Európai Regionális Fejlesztési Alap társfinanszírozásával valósul meg. 1. KIEMELT PROJEKT PÁLYÁZATI FELHÍVÁS a Társadalmi Infrastruktúra Operatív Program keretében meghirdetett Mentésirányítási rendszer fejlesztése címő kiemelt projekthez Kódszám: TIOP-2.3.4/07/1 A projekt az

Részletesebben

PÁLYÁZATI HÍRLEVÉL - EXTRA 2011. JANUÁR

PÁLYÁZATI HÍRLEVÉL - EXTRA 2011. JANUÁR Kedves Partnerünk! Kedves Hölgyem/Uram! Szeretnénk figyelmébe ajánlani a megjelent Új Széchenyi Terv Vállalkozásfejlesztési Programjának pályázatait. A pályázatok jelenleg tervezetek, melyek január 31-ig

Részletesebben

E L İ T E R J E S Z T É S

E L İ T E R J E S Z T É S Elıterjesztés sorszáma: 72. MELLÉKLET: - TÁRGY: Javaslat A fogyatékos emberek egyenlı esélyő hozzáférésének biztosítása a szociális ágazatban program keretében pályázat benyújtására E L İ T E R J E S Z

Részletesebben

Az ÚMFT és OP-k értékelésének rendszere, a monitoring bizottságok és az indikátorok szerepe az értékelésben

Az ÚMFT és OP-k értékelésének rendszere, a monitoring bizottságok és az indikátorok szerepe az értékelésben Az ÚMFT és OP-k értékelésének rendszere, a monitoring bizottságok és az indikátorok szerepe az értékelésben Dr. Tétényi Tamás a közgazdaságtudomány kandidátusa. A stratégiai és i Fıosztály vezetıje, Nemzeti

Részletesebben

ELİLAP AZ ELİTERJESZTÉSEKHEZ

ELİLAP AZ ELİTERJESZTÉSEKHEZ ME 01 Minıségirányítási Eljárás 1. melléklet ELİLAP AZ ELİTERJESZTÉSEKHEZ ÜLÉS IDİPONTJA: Vecsés Város Önkormányzata Képviselı-testületének 2012. április 24-i ülésére ELİTERJESZTÉS TÁRGYA: Javaslat pályázat

Részletesebben

TERVEZET. Kisújszállás Város Önkormányzatának pályázati felhívása nyári táborok évi támogatására

TERVEZET. Kisújszállás Város Önkormányzatának pályázati felhívása nyári táborok évi támogatására TERVEZET Kisújszállás Város Önkormányzatának pályázati felhívása nyári táborok évi támogatására Kisújszállás Város Önkormányzata önkormányzati rendelete alapján pályázatot ír ki a nyári táborok.. évi támogatására.

Részletesebben

a Képviselı-testület 2010. április 28-án tartandó ülésére

a Képviselı-testület 2010. április 28-án tartandó ülésére E lıterjesztés a Képviselı-testület 2010. április 28-án tartandó ülésére Tárgy: Városi Bölcsıde infrastrukturális fejlesztése, kapacitás bıvítés címő pályázat kapcsán projektmenedzser/pénzügyi lebonyolító

Részletesebben

VI. ELSZÁMOLHATÓ KÖLTSÉGEK SPECIFIKÁCIÓ. a Társadalmi Megújulás Operatív Program

VI. ELSZÁMOLHATÓ KÖLTSÉGEK SPECIFIKÁCIÓ. a Társadalmi Megújulás Operatív Program VI. ELSZÁMOLHATÓ KÖLTSÉGEK SPECIFIKÁCIÓ a Társadalmi Megújulás Operatív Program Anti-diszkriminációs programok támogatása a médiában c. pályázati felhívásához B komponenséhez A diszkrimináció csökkentésének

Részletesebben

Közlekedés Operatív Program keretében megvalósuló. A térségi elérhetıség javítása. prioritás. támogatására. Elıkészítési konstrukció.

Közlekedés Operatív Program keretében megvalósuló. A térségi elérhetıség javítása. prioritás. támogatására. Elıkészítési konstrukció. ELSZÁMOLHATÓ KÖLTSÉGEK ÚTMUTATÓJA a Közlekedés Operatív Program keretében megvalósuló A térségi elérhetıség javítása prioritás támogatására Elıkészítési konstrukció Kódszám: KÖZOP-2008-3.3. A projektek

Részletesebben

Szociális és Egészségügyi Iroda

Szociális és Egészségügyi Iroda Salgótarján Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatal Szociális és Egészségügyi Iroda 3100 Salgótarján, Múzeum tér 1., Pf.: 85. Tel.: 06 (32) 311-057 Ikt.szám: 47246/2005. J a v a s l a t a három éves szociális

Részletesebben

Módosul a Gyerekesély programok infrastrukturális háttere című felhívás

Módosul a Gyerekesély programok infrastrukturális háttere című felhívás Módosul a Gyerekesély programok infrastrukturális háttere című felhívás Ezúton értesítjük a tisztelt támogatást igénylőket, hogy módosul a Szé chenyi 2020 keretében megjelent Gyerekesély programok infrastrukturális

Részletesebben

7. számú melléklet KÖLTSÉGVETÉSI SPECIFIKÁCIÓ. a Társadalmi Megújulás Operatív Program keretében meghirdetett

7. számú melléklet KÖLTSÉGVETÉSI SPECIFIKÁCIÓ. a Társadalmi Megújulás Operatív Program keretében meghirdetett 7. számú melléklet KÖLTSÉGVETÉSI SPECIFIKÁCIÓ a Társadalmi Megújulás Operatív Program keretében meghirdetett Építı közösségek Közmővelıdési intézmények az élethosszig tartó tanulásért címő pályázathoz

Részletesebben

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS az Észak-Alföldi Operatív Program keretében

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS az Észak-Alföldi Operatív Program keretében PÁLYÁZATI FELHÍVÁS az Észak-Alföldi Operatív Program keretében Szociális alapszolgáltatások és gyermekjóléti alapellátások infrastrukturális fejlesztésének támogatására Kódszám: ÉAOP-2008-4.1.3.A A projektek

Részletesebben

Elıterjesztés Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselı-testületének január 19-i ülésére

Elıterjesztés Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselı-testületének január 19-i ülésére 5. Elıterjesztés Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselı-testületének 2012. január 19-i ülésére Tárgy: Pályázat kiírása a Mizsei utca 7-9. szám alatti Lajosmizse Városi Labdarúgó Sportcentrum és a belvízelvezetı

Részletesebben

Projekttervezés alapjai

Projekttervezés alapjai Projekttervezés alapjai Langó Nándor 2009. október 10. Közéletre Nevelésért Alapítvány A stratégiai tervezés folyamata Külsı környezet elemzése Belsı környezet elemzése Küldetés megfogalmazása Stratégiai

Részletesebben

KÖZLEMÉNY a KEOP-5.1.0 és KEOP-5.2.0 pályázatok módosításáról

KÖZLEMÉNY a KEOP-5.1.0 és KEOP-5.2.0 pályázatok módosításáról KÖZLEMÉNY a KEOP-5.1.0 és KEOP-5.2.0 pályázatok módosításáról A Nemzeti Fejlesztési Ügynökség felhívja a tisztelt pályázók figyelmét, hogy a 2007. szeptember 18-án megjelent KEOP-5.1.0 Energetikai hatékonyság

Részletesebben

Tárgy: Pályázatok benyújtása TÁMOP keretein belül megjelent pályázati konstrukciókra

Tárgy: Pályázatok benyújtása TÁMOP keretein belül megjelent pályázati konstrukciókra BALATONFÜRED VÁROS ÖNKORMÁNYZATA POLGÁRMESTER 8230 Balatonfüred, Szent István tér 1. Szám:./2012. Elıkészítı: Ján Krisztina ELİTERJESZTÉS A Képviselı-testület 2012. július 26-i ülésére Tárgy: Pályázatok

Részletesebben

Mindezek figyelembevételével Tengelic Község Önkormányzatának 2015. évi belsı ellenırzési terve a következıket tartalmazza.

Mindezek figyelembevételével Tengelic Község Önkormányzatának 2015. évi belsı ellenırzési terve a következıket tartalmazza. Melléklet a. /2014. (XII. 16.) kt. határozathoz Tengelic Község Önkormányzatának 2015. évi belsı ellenırzési terve A Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. Törvény, az államháztartásról

Részletesebben

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS a Dél-Alföldi Operatív Program

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS a Dél-Alföldi Operatív Program PÁLYÁZATI FELHÍVÁS a Dél-Alföldi Operatív Program Szociális alapszolgáltatások, gyermekjóléti alapellátások és közösségi terek infrastrukturális fejlesztése c. pályázati felhívásához Kódszám: DAOP-2008-4.1.3.A.B

Részletesebben

A vállalkozói aktivitás ösztönzésének támogatása KÓDSZÁM: KKC-2008-A

A vállalkozói aktivitás ösztönzésének támogatása KÓDSZÁM: KKC-2008-A A vállalkozói aktivitás ösztönzésének támogatása KÓDSZÁM: KKC-2008-A 1) A támogatás célja a vállalkozói és/vagy a pénzügyi kultúra erısítése a vállalkozói ismeretek bıvítése Pályázható részcélok: A) A

Részletesebben

Elıterjesztés az Oktatási és Kulturális Bizottság november 10-i ülésére

Elıterjesztés az Oktatási és Kulturális Bizottság november 10-i ülésére Ügyszám: 07-7/1059/2010. Ügyintézı: dr. Gáspár Jenı Tárgy: Pályázati kiírás a Pannon Filharmonikusok-Pécs magasabb vezetıi munkakörének ellátására Elıterjesztés az Oktatási és Kulturális Bizottság 2010.

Részletesebben

Vállalati folyamatmenedzsment és elektronikus kereskedelem támogatása

Vállalati folyamatmenedzsment és elektronikus kereskedelem támogatása A pályázat címe Vállalati folyamatmenedzsment és elektronikus kereskedelem támogatása Pályázat kódja: GOP-2011-2.2.1 KMOP-2011-1.2.5 Benyújtás: 2011.07.01. 2012.12.31. Pályázó cég mérete: kettıs könyvvitelt

Részletesebben

30. számú melléklet. Útmutató a kapacitásváltozásokkal kapcsolatos eljárásokról. a Társadalmi Infrastruktúra Operatív Program keretében meghirdetett

30. számú melléklet. Útmutató a kapacitásváltozásokkal kapcsolatos eljárásokról. a Társadalmi Infrastruktúra Operatív Program keretében meghirdetett 30. számú melléklet Útmutató a kapacitásváltozásokkal kapcsolatos eljárásokról a Társadalmi Infrastruktúra Operatív Program keretében meghirdetett Korszerő regionális onkológiai hálózat kialakítása címő

Részletesebben

A Végrehajtás Operatív Program as akcióterve december

A Végrehajtás Operatív Program as akcióterve december 1. számú melléklet A Végrehajtás Operatív Program 2011-13-as akcióterve 2010. december 1. Prioritás: A támogatások felhasználásáért felelıs központi és horizontális intézmények mőködtetése és fejlesztése

Részletesebben

KISKÖRE VÁROS ÖNKORMÁNYZATA POLGÁRMESTERI HIVATAL. Szervezetfejlesztés Kisköre Város Polgármesteri Hivatalában ÁROP-1.A.2.

KISKÖRE VÁROS ÖNKORMÁNYZATA POLGÁRMESTERI HIVATAL. Szervezetfejlesztés Kisköre Város Polgármesteri Hivatalában ÁROP-1.A.2. KISKÖRE VÁROS ÖNKORMÁNYZATA POLGÁRMESTERI HIVATAL Szervezetfejlesztés Kisköre Város Polgármesteri Hivatalában ÁROP-1.A.2./A-2008-0163 A PROJEKT LEÍRÁSA Kisköre, 2010. március 31. A projekt az Európai Unió

Részletesebben

V Á L L A L K O Z Ó I S Z E R ZİDÉS

V Á L L A L K O Z Ó I S Z E R ZİDÉS V Á L L A L K O Z Ó I S Z E R ZİDÉS amely létrejött egyrészrıl Sárospatak Város Önkormányzat (3950 Sárospatak, Kossuth L. u. 44.) képviseletében Aros János polgármester mint Megbízó, másrészrıl az ATALA

Részletesebben

FİOSZTÁLYVEZETİ-HELYETTES

FİOSZTÁLYVEZETİ-HELYETTES A Kormányzati Személyügyi Szolgáltató és Közigazgatási Képzési Központ (KSZK) Környezetvédelmi és Vízügyi Minisztérium nevében a köztisztviselık jogállásáról szóló 1992. évi XXIII. törvény 10. (1) bekezdése

Részletesebben

Bakonyi Szakképzés-szervezési Társulás HATÁROZAT ... ...

Bakonyi Szakképzés-szervezési Társulás HATÁROZAT ... ... Bakonyi Szakképzés-szervezési Társulás...... HATÁROZAT Szám: 7/2009. (III.16.) BTT határozat Tárgy: A Bakonyi Szakképzés-szervezési Társulás Társulási Tanács Közbeszerzési szabályzatának elfogadása A Bakonyi

Részletesebben

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS az Észak-Alföldi Operatív Program keretében

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS az Észak-Alföldi Operatív Program keretében PÁLYÁZATI FELHÍVÁS az Észak-Alföldi Operatív Program keretében Szociális alapszolgáltatások és gyermekjóléti alapellátások komplex-, valamint bölcsıdék önálló fejlesztésének támogatására Kódszám: ÉAOP-2008-4.1.3.B.C

Részletesebben

Az ÁFSZ 1 stratégia aktualizálása az új rehabilitációs és szociális feladatkörben

Az ÁFSZ 1 stratégia aktualizálása az új rehabilitációs és szociális feladatkörben 3.4. - Az ÁFSZ 1 stratégia aktualizálása az új rehabilitációs és szociális feladatkörben Az alprojekt bemutatása Az alprojekt megvalósításának eredménye egy átfogó és korszerő aktualizált fejlesztési stratégiai

Részletesebben

3. Az önkormányzat a támogatás keretösszegét a város éves költségvetési rendeletében határozza meg.

3. Az önkormányzat a támogatás keretösszegét a város éves költségvetési rendeletében határozza meg. Balatonfőzfı Város Önkormányzata Képviselı-testületének 7/2014. (IV.22.) önkormányzati rendelete Balatonfőzfı város közigazgatási területén útépítéshez, útfelújításhoz, parkoló kialakításához és járda

Részletesebben

TERVEZET. 1. A pályázat célja. 2. A pályázók köre

TERVEZET. 1. A pályázat célja. 2. A pályázók köre TERVEZET Kisújszállás Város Önkormányzata Humán Erıforrás Bizottságának pályázati felhívása helyi szabaidısport-programok. évi támogatására Kisújszállás Város Önkormányzatának Humán Erıforrás Bizottsága

Részletesebben

Elıterjesztés. Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselı-testületének május 31-i ülésére

Elıterjesztés. Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselı-testületének május 31-i ülésére Elıterjesztés 13. Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselı-testületének 2012. május 31-i ülésére Tárgy: Lajosmizse Város Önkormányzata 2012. évi közbeszerzési tervének módosítása Az elıterjesztést készítette:

Részletesebben

Pályázati őrlap. SICSZB sportkeretre

Pályázati őrlap. SICSZB sportkeretre Pályázati őrlap SICSZB sportkeretre 1. Pályázó(k) neve:........ Lakcíme:............ Telefonszáma:... E-mail címe:..... 2. A pályázat tárgyának rövid ismertetése:.................. 3. A pályázati munka

Részletesebben

BALATONBOGLÁR VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELİ-TESTÜLETE ELİTERJESZTÉS. Balatonboglár Város Önkormányzat Képviselı-testülete

BALATONBOGLÁR VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELİ-TESTÜLETE ELİTERJESZTÉS. Balatonboglár Város Önkormányzat Képviselı-testülete BALATONBOGLÁR VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELİ-TESTÜLETE Ügyiratszám: 1-12 / 2014. Sorszám: 5. ELİTERJESZTÉS Balatonboglár Város Önkormányzat Képviselı-testülete 2014. december 22-én tartandó ülésére Tárgy:

Részletesebben

PÁLYÁZATI ÚTMUTATÓ. a DÉL-DUNÁNTÚLI OPERATÍV PROGRAM. Balatoni és dunai omlásveszélyes partfalak stabilizálása és a KÖZÉP-DUNÁNTÚLI OPERATÍV PROGRAM

PÁLYÁZATI ÚTMUTATÓ. a DÉL-DUNÁNTÚLI OPERATÍV PROGRAM. Balatoni és dunai omlásveszélyes partfalak stabilizálása és a KÖZÉP-DUNÁNTÚLI OPERATÍV PROGRAM PÁLYÁZATI ÚTMUTATÓ a DÉL-DUNÁNTÚLI OPERATÍV PROGRAM Balatoni és dunai omlásveszélyes partfalak stabilizálása és a KÖZÉP-DUNÁNTÚLI OPERATÍV PROGRAM Omlás- és csúszásveszélyes partfalak állékonyságának biztosítása

Részletesebben

Társadalmi Megújulás Operatív Program Esélyegyenlőségi célcsoportok a gazdaságban megváltozott munkaképességűek integrációja a munkaerőpiacon

Társadalmi Megújulás Operatív Program Esélyegyenlőségi célcsoportok a gazdaságban megváltozott munkaképességűek integrációja a munkaerőpiacon PÁLYÁZAT Program neve: Támogatás szakmai iránya: Program kódja Megvalósítandó cél: Társadalmi Megújulás Operatív Program Esélyegyenlőségi célcsoportok a gazdaságban megváltozott munkaképességűek integrációja

Részletesebben

A MAGYAR SZÁMVITELI STANDARDJAVASLATOK KIALAKÍTÁSÁNAK RÉSZLETES ELJÁRÁSI RENDJE módosításokkal egységes szerkezetbe foglalva

A MAGYAR SZÁMVITELI STANDARDJAVASLATOK KIALAKÍTÁSÁNAK RÉSZLETES ELJÁRÁSI RENDJE módosításokkal egységes szerkezetbe foglalva A MAGYAR SZÁMVITELI STANDARDJAVASLATOK KIALAKÍTÁSÁNAK RÉSZLETES ELJÁRÁSI RENDJE módosításokkal egységes szerkezetbe foglalva 1. (1) A magyar számviteli standardokról, azok értelmezéseirıl és a kapcsolódó

Részletesebben

Salgótarján Megyei Jogú Város J e g y zıjétıl 3100 Salgótarján, Múzeum tér 1. 32/311-683 E-mail: jegyzo@salgotarjan.hu

Salgótarján Megyei Jogú Város J e g y zıjétıl 3100 Salgótarján, Múzeum tér 1. 32/311-683 E-mail: jegyzo@salgotarjan.hu Szám: 15355/2009. Salgótarján Megyei Jogú Város J e g y zıjétıl 3100 Salgótarján, Múzeum tér 1. 32/311-683 E-mail: jegyzo@salgotarjan.hu Javaslat a 252/2005.(X.27.) Öh. sz. határozattal jóváhagyott Salgótarján

Részletesebben

Tárgy: Versenytárgyalás meghirdetése a Mizsei utca 7-9. szám alatti Lajosmizse Városi Labdarúgó Sportcentrum vonatkozásában

Tárgy: Versenytárgyalás meghirdetése a Mizsei utca 7-9. szám alatti Lajosmizse Városi Labdarúgó Sportcentrum vonatkozásában 4. Elıterjesztés Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselı-testületének 2011. november 24-i ülésére Tárgy: Versenytárgyalás meghirdetése a Mizsei utca 7-9. szám alatti Lajosmizse Városi Labdarúgó Sportcentrum

Részletesebben

8. melléklet a 92/2011. (XII.30.) NFM rendelethez A SZERZİDÉS TELJESÍTÉSÉRE VONATKOZÓ INFORMÁCIÓK I. SZAKASZ: A SZERZİDÉS ALANYAI

8. melléklet a 92/2011. (XII.30.) NFM rendelethez A SZERZİDÉS TELJESÍTÉSÉRE VONATKOZÓ INFORMÁCIÓK I. SZAKASZ: A SZERZİDÉS ALANYAI 8. melléklet a 92/2011. (XII.30.) NFM rendelethez A SZERZİDÉS TELJESÍTÉSÉRE VONATKOZÓ INFORMÁCIÓK I. SZAKASZ: A SZERZİDÉS ALANYAI I.1) AZ AJÁNLATKÉRİKÉNT SZERZİDİ FÉL NEVE ÉS CÍME Hivatalos név: Lajosmizse

Részletesebben

Nemzeti Család- és Szociálpolitikai Intézet Pályázatkezelı Rendszere (NCSSZI-PR) Általános Szerzıdési Feltételek (ÁSZF)

Nemzeti Család- és Szociálpolitikai Intézet Pályázatkezelı Rendszere (NCSSZI-PR) Általános Szerzıdési Feltételek (ÁSZF) Nemzeti Család- és Szociálpolitikai Intézet Pályázatkezelı Rendszere (NCSSZI-PR) Általános Szerzıdési Feltételek (ÁSZF) 1) Fogalmak: a) Pályázatkezelı: Nemzeti Család- és Szociálpolitikai Intézet b) Felhasználó:

Részletesebben

KÉPZİI FELHÍVÁS. Tárgy Ifjúsággal és ifjúságszakmában foglalkozó képzık szemináriuma

KÉPZİI FELHÍVÁS. Tárgy Ifjúsággal és ifjúságszakmában foglalkozó képzık szemináriuma KÉPZİI FELHÍVÁS Tárgy Ifjúsággal és ifjúságszakmában foglalkozó képzık szemináriuma Kiíró NCSSZI Fiatalok Lendületben Programiroda és M. S Concord Tanácsadó és Szolgáltató Bt. Határidı 2013. április 15.

Részletesebben

T E R J E S Z T É S SZEKSZÁRD MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÖZGY

T E R J E S Z T É S SZEKSZÁRD MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÖZGY ELİTERJESZTÉS SORSZÁMA: 99. MELLÉKLET: - db TÁRGY: Beszámoló a "Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata Polgármesteri Hivatalának mőködésének átvilágítása és szervezetfejlesztésének megvalósítása" c.

Részletesebben

Környezeti célú fejlesztések

Környezeti célú fejlesztések A pályázat címe Környezeti célú fejlesztések Pályázat kódja: GOP-2011-2.1.4 Benyújtás: 2011.07.01. 2012.12.31. Pályázó cég mérete: kettıs könyvvitelt vezetı jogi személyiségő gazdasági társaságok, kettıs

Részletesebben

1. Felhívás. 2. Általános tudnivalók

1. Felhívás. 2. Általános tudnivalók Pályázati felhívás Az intézményi tanácsadás folyamatára történı felkészítés- hátrányos helyzető gyermekek integrált oktatása, együttnevelése szakterület, illetve Integrációs tanácsadók felkészítése az

Részletesebben

KÉPZİI FELHÍVÁS. Cím: 1134 Budapest, Tüzér u. 33-35. Tel.: +36 (1) 237-6700 Fax: +36 (1) 237-6760 www.yia.hu www.eurodesk.hu

KÉPZİI FELHÍVÁS. Cím: 1134 Budapest, Tüzér u. 33-35. Tel.: +36 (1) 237-6700 Fax: +36 (1) 237-6760 www.yia.hu www.eurodesk.hu KÉPZİI FELHÍVÁS Tárgy Megérkezés utáni képzés (4 alkalom) Félidıs értékelı találkozó (4 alkalom) (6 hónapnál hosszabb önkéntes szolgálat esetében) Kiíró NCSSZI Fiatalok Lendületben Programiroda és a Konszenzus

Részletesebben

ELİLAP AZ ELİTERJESZTÉSEKHEZ

ELİLAP AZ ELİTERJESZTÉSEKHEZ ELİLAP AZ ELİTERJESZTÉSEKHEZ ÜLÉS IDİPONTJA: Vecsés Város Önkormányzata Képviselı-testületének 2012. május 22-i ülésére ELİTERJESZTÉS TÁRGYA: Vincent Auditor Számviteli Szolgáltató és Tanácsadó Kft. 2011.

Részletesebben

Egyéb elıterjesztés Békés Város Képviselı-testülete 2008. január 24-i ülésére

Egyéb elıterjesztés Békés Város Képviselı-testülete 2008. január 24-i ülésére Tárgy: Intézményvezetıi pályázatok Sorszám: IV./ 1 Elıkészítette: Véleményezı bizottság: Sápi András Igazgatási Osztály Tisztelt Képviselı-testület! Kulturális és Sport Bizottság Egyéb elıterjesztés Békés

Részletesebben

Pályázat az EUROSTARS programban való magyar részvétel támogatására

Pályázat az EUROSTARS programban való magyar részvétel támogatására Pályázat az EUROSTARS programban való magyar részvétel támogatására EUROSTARS_HU_07 Pályázati felhívás Budapest, 2009. augusztus 1 A Kutatási és Technológiai Innovációs Alapról szóló 2003. évi XC. törvénnyel

Részletesebben

LEADER INTÉZKEDÉSI TERV

LEADER INTÉZKEDÉSI TERV LEADER INTÉZKEDÉSI TERV Bakonyalja-Kisalföld kapuja Vidékfejlesztési Egyesület 2013. április 15. 1 1. számú intézkedés 1.1. HVS intézkedés megnevezése: Mikro-, kis- és középvállalkozások LEADERszerő fejlesztése

Részletesebben

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS a Környezet és Energia Operatív Program. Energetikai hatékonyság fokozása c. pályázati konstrukcióhoz. Kódszám: KEOP-2007-5.1.0.

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS a Környezet és Energia Operatív Program. Energetikai hatékonyság fokozása c. pályázati konstrukcióhoz. Kódszám: KEOP-2007-5.1.0. PÁLYÁZATI FELHÍVÁS a Környezet és Energia Operatív Program Energetikai hatékonyság fokozása c. pályázati konstrukcióhoz Kódszám: KEOP-2007-5.1.0. A projektek az Európai Unió támogatásával, a Kohéziós Alap

Részletesebben

PÉCS MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÖZGYŐLÉSÉNEK OKTÓBER 13-I ÜLÉSÉRE NÉPJÓLÉTI ÉS SPORT BIZOTTSÁG

PÉCS MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÖZGYŐLÉSÉNEK OKTÓBER 13-I ÜLÉSÉRE NÉPJÓLÉTI ÉS SPORT BIZOTTSÁG IKTATÓSZÁM: 07-7/991/2011. TÁRGY: AZ ÉLETMINİSÉG-FEJLESZTİ SZOLGÁLTATÁSOK INTÉZ- MÉNY SZOCIÁLIS ELLÁTÁSA- INAK BIZTOSÍTÁSÁRA KÖZ- BESZERZÉSI ELJÁRÁS INDÍ- TÁSA MELLÉKLET: 1 DB E LİTERJESZ T É S PÉCS MEGYEI

Részletesebben

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS. Kazincbarcika Város Önkormányzata A civil szervezetek pályázati támogatásáról szóló 7/2010. (II. 19.) rendelete alapján

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS. Kazincbarcika Város Önkormányzata A civil szervezetek pályázati támogatásáról szóló 7/2010. (II. 19.) rendelete alapján Melléklet a 70/2015. (IV. 14.) önkormányzati határozathoz PÁLYÁZATI FELHÍVÁS Kazincbarcika Város Önkormányzata A civil szervezetek pályázati támogatásáról szóló 7/2010. (II. 19.) rendelete alapján 2015.

Részletesebben

Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselı-testületének február 25-i ülésére. vezetıi referens

Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselı-testületének február 25-i ülésére. vezetıi referens E L İ T E R J E S Z T É S 5. Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselı-testületének 2016. február 25-i ülésére Tárgy: Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselı-testületének /2016. ( ) önkormányzati rendelete

Részletesebben

Elıterjesztés. Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselı-testületének 2012. szeptember 13-i ülésére. Önkormányzati Iroda

Elıterjesztés. Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselı-testületének 2012. szeptember 13-i ülésére. Önkormányzati Iroda Elıterjesztés 2. Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselı-testületének 2012. szeptember 13-i ülésére Tárgy: Lajosmizse Város Önkormányzata Intézményei Gazdasági Szervezete gazdasági vezetı beosztására

Részletesebben

A pályázat 100%-os intenzitású, keretében a gazdasági társaság 10.396.936 Forint összegő vissza nem térítendı támogatást igényelt.

A pályázat 100%-os intenzitású, keretében a gazdasági társaság 10.396.936 Forint összegő vissza nem térítendı támogatást igényelt. Javaslat a SIDINFO Nonprofit Kft. által benyújtott TÁMOP-1.4.1-12/1 kódszámú, Hátrányos helyzető célcsoportok foglalkoztatásának támogatása a nonprofit szervezetek foglalkoztatási kapacitásának erısítésével

Részletesebben

A pályázat benyújtásának végsı határideje: 2009. december 31. Jelen pályázati kiírás keretében az alábbi szervezetek pályázhatnak (KSH besorolással):

A pályázat benyújtásának végsı határideje: 2009. december 31. Jelen pályázati kiírás keretében az alábbi szervezetek pályázhatnak (KSH besorolással): TÁRSADALMI MEGÚJULÁS OPERATÍV PROGRAM MUNKAHELYMEGİRZİ TÁMOGATÁS MUNKAIDİ-CSÖKKENTÉSSEL ÉS KÉPZÉSSEL KOMBINÁLVA MIKRO-, KIS- ÉS KÖZÉPVÁLLALKOZÁSAI RÉSZÉRE TÁMOP-2.3.3/09/01/A TÁMOP-2.3.3/09/02/A A pályázat

Részletesebben

PÁLYÁZATOT HIRDET óvodák számára Zöld Óvoda cím elnyerésére

PÁLYÁZATOT HIRDET óvodák számára Zöld Óvoda cím elnyerésére A Környezetvédelmi és Vízügyi Minisztérium és az Oktatási és Kulturális Minisztérium megbízásából az Oktatási és Kulturális Minisztérium Támogatáskezelı Igazgatósága PÁLYÁZATOT HIRDET óvodák számára Zöld

Részletesebben

E L İ T E R J E S Z T É S

E L İ T E R J E S Z T É S AZ ELİTERJESZTÉS SORSZÁMA: 61. MELLÉKLET : 1 db TÁRGY: Beszámoló a Tolna Megyei Területfejlesztési Tanács 2010. évi munkájáról E L İ T E R J E S Z T É S SZEKSZÁRD MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÖZGYŐLÉSÉNEK

Részletesebben

Regionális Operatív Program keretében benyújtandó pályázathoz szükséges elızetes döntések

Regionális Operatív Program keretében benyújtandó pályázathoz szükséges elızetes döntések 78. sz. elıterjesztés Egyszerő szótöbbség Elıterjesztés Tolna Város Önkormányzatának Képviselı-testülete 2008. március 27-i ülése VI. napirendi pontjához: Regionális Operatív Program keretében benyújtandó

Részletesebben

Elıterjesztés. Sándorfalva Város Képviselı-testületének. Kakas Béla polgármester

Elıterjesztés. Sándorfalva Város Képviselı-testületének. Kakas Béla polgármester Elıterjesztés Sándorfalva Város Képviselı-testületének Elıterjesztı: Kakas Béla polgármester Tárgy: Közoktatási feladatok ellátását szolgáló térítésmentes használatra átadott ingatlanokra vonatkozó megállapodás

Részletesebben

Elıterjesztés Felsılajos Község Önkormányzata Képviselı-testületének 2015. szeptember 29-i ülésére

Elıterjesztés Felsılajos Község Önkormányzata Képviselı-testületének 2015. szeptember 29-i ülésére 2. Elıterjesztés Felsılajos Község Önkormányzata Képviselı-testületének 2015. szeptember 29-i ülésére Tárgy: I. Felsılajos Község Önkormányzata Képviselı-testületének /2015. (.) önkormányzati rendelete

Részletesebben

Pécel Város Önkormányzatának Jegyzıje 2119 Pécel, Kossuth tér 1. Tel: 28/452-745, 452-751; Fax: 28/452-755 e-mail: jegyzo@pecel.hu

Pécel Város Önkormányzatának Jegyzıje 2119 Pécel, Kossuth tér 1. Tel: 28/452-745, 452-751; Fax: 28/452-755 e-mail: jegyzo@pecel.hu Pécel Város Önkormányzatának Jegyzıje 2119 Pécel, Kossuth tér 1. Tel: 28/452-745, 452-751; Fax: 28/452-755 e-mail: jegyzo@pecel.hu Iktatószám: SZ/706/16/2009 ELİTERJESZTÉS a 2010. évre vonatkozó Éves i

Részletesebben

Az elıterjesztést készítette: tanácsos Önkormányzati Iroda. Közbeszerzési Bizottság Ügyrendi és Sport Bizottság

Az elıterjesztést készítette: tanácsos Önkormányzati Iroda. Közbeszerzési Bizottság Ügyrendi és Sport Bizottság Elıterjesztés 3. Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselı-testületének 2014. április 29-i ülésére Tárgy: A Mizse KC önerı támogatás iránti kérelme az új sportcsarnok építéséhez Az elıterjesztést készítette:

Részletesebben

PÁLYÁZATI DOKUMENTÁCIÓ

PÁLYÁZATI DOKUMENTÁCIÓ PÁLYÁZATI DOKUMENTÁCIÓ Mellékletek: - képviselıtestületi határozat - áttekintı térképmásolat - tulajdoni lap másolat 1 Pályázati Felhívás Kadarkút Város Önkormányzata (székhelye:7530. Kadarkút, Petıfi

Részletesebben

6233- /2009 szám. Elıterjesztés támogatási alap létrehozására. Tisztelt Képviselı-testület!

6233- /2009 szám. Elıterjesztés támogatási alap létrehozására. Tisztelt Képviselı-testület! Aszód Város Önkormányzat P o l g á r m e s t e r é t ı l 2170 Aszód, Szabadság tér 9 Tel. 28/500-666 Fax: 28/400-575 Email: polgi.sztan@invitel.hu istván.sztan@pmhaszod.hu 6233- /2009 szám Elıterjesztés

Részletesebben

HOMOKHÁTI KISTÉRSÉG TÖBBCÉLÚ TÁRSULÁSA

HOMOKHÁTI KISTÉRSÉG TÖBBCÉLÚ TÁRSULÁSA H ATÁROZA TOK HOMOKHÁTI KISTÉRSÉG TÖBBCÉLÚ TÁRSULÁSA 2006. DECEMBER 5-ÉN MEGTARTOTT ÜLÉSÉN - 1 - 70/2006. (XII.05.) Tkt határozat: Tárgy: Napirendi pontok elfogadása 1./ A Homokháti Kistérség Többcélú

Részletesebben

SZEGHALOM VÁROS ÖNKORMÁNYZATA POLGÁRMESTERI HIVATALÁNAK SZERVEZETFEJLESZTÉSE PÁLYÁZATKEZELÉSI SZABÁLYZATA SZAKÉRTİI TANULMÁNY

SZEGHALOM VÁROS ÖNKORMÁNYZATA POLGÁRMESTERI HIVATALÁNAK SZERVEZETFEJLESZTÉSE PÁLYÁZATKEZELÉSI SZABÁLYZATA SZAKÉRTİI TANULMÁNY V I AD O R O K Ö Z I G A Z G A T Á S F E J L E S Z T É S I T A N Á C S A D Ó É S S Z O L G Á L T A T Ó K F T. 82 30 B A L A T O N F Ü R E D, V A J D A J. U. 3 3. +36 (3 0 ) 55 5-9 09 6 A R O P.PA L Y A

Részletesebben

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS a Dél-alföldi Operatív Program keretében. A városi örökség megırzése és korszerősítése pályázati felhívásához

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS a Dél-alföldi Operatív Program keretében. A városi örökség megırzése és korszerősítése pályázati felhívásához PÁLYÁZATI FELHÍVÁS a Dél-alföldi Operatív Program keretében A városi örökség megırzése és korszerősítése pályázati felhívásához Kódszám: DAOP 2007-5.1.2/B A projektek az Európai Unió támogatásával, az

Részletesebben

4. sz. melléklet. Kódszám: TIOP-1.1.1/09/1.

4. sz. melléklet. Kódszám: TIOP-1.1.1/09/1. 4. sz. melléklet KÖLTSÉGVETÉSI SPECIFIKÁCIÓ a Társadalmi Infrastruktúra Operatív Program A pedagógiai, módszertani reformot támogató informatikai infrastruktúra fejlesztése címő pályázati felhívásához

Részletesebben

Gyakorlati útmutató a pályázatok elkészítéséhez. Negyedik pályázati felhívás HURO/1001

Gyakorlati útmutató a pályázatok elkészítéséhez. Negyedik pályázati felhívás HURO/1001 Gyakorlati útmutató a pályázatok elkészítéséhez Negyedik pályázati felhívás HURO/1001 Projekt -Megtervezett tevékenység-sorozat -Erőforrások -Előre meghatározott célok -Mérhető eredmények, outputok (indikátorok)

Részletesebben

hatályos: 2012.02.29 -

hatályos: 2012.02.29 - A Gyógyszerészeti és Egészségügyi Minıség- és Szervezetfejlesztési Intézet Egészségügyi Szakképzı és Továbbképzı Intézet közleménye az egészségügyi szakképzések területén mőködı szaktanácsadói hálózatba

Részletesebben

Elıterjesztés a Sajószentpéteri Központi Napközi Otthonos Óvoda mőködtetésére vonatkozó intézményfenntartói társulási megállapodás módosítására

Elıterjesztés a Sajószentpéteri Központi Napközi Otthonos Óvoda mőködtetésére vonatkozó intézményfenntartói társulási megállapodás módosítására Elıterjesztı: Dr. Faragó Péter Készítette: Dr. Guláné Bacsó Krisztina osztályvezetı Elıterjesztés a Sajószentpéteri Központi Napközi Otthonos Óvoda mőködtetésére vonatkozó intézményfenntartói társulási

Részletesebben

Elmaradott vidéki térségek fejlesztése

Elmaradott vidéki térségek fejlesztése Elmaradott vidéki térségek fejlesztése Varga Péter 2010. november 12. Tokaj Kik és miért akarják fejleszteni az elmaradott térségeket? Mert ott élı emberek életkörülményeik javítása érdekében fejleszteni

Részletesebben

Salgótarján Megyei Jogú Város. emihaly@salgotarjan.hu JAVASLAT

Salgótarján Megyei Jogú Város. emihaly@salgotarjan.hu JAVASLAT Salgótarján Megyei Jogú Város Alpolgármesterétıl emihaly@salgotarjan.hu Szám: 81317/02/09. JAVASLAT az Észak-magyarországi Operatív Program Turisztikai Desztináció Menedzsment Szervezet támogatására vonatkozó

Részletesebben

PÁLYÁZATI KIÍRÁS. I. A pályázat célja

PÁLYÁZATI KIÍRÁS. I. A pályázat célja PÁLYÁZATI KIÍRÁS Az Emberi Erıforrások Minisztériuma pályázati felhívása nyelvi környezetben megvalósuló nemzetiségi-, népismereti, mővészeti, hagyományırzı és olvasó táborok megvalósításának 2013. évi

Részletesebben

Belsı ellenırzési jelentés

Belsı ellenırzési jelentés Enying Város Önkormányzata Belsı Ellenırzés 8130 Enying Kossuth u. 26. Tel/fax: 22/372-002 Iktatószám: Ellenırzés száma: 9/2010 Azonosító: 9-3/2010 Belsı ellenırzési jelentés Enying Város Önkormányzata

Részletesebben

Egyéb elıterjesztés Békés Város Képviselı-testülete 2009. március 2-i rendkívüli ülésére

Egyéb elıterjesztés Békés Város Képviselı-testülete 2009. március 2-i rendkívüli ülésére Tárgy: Belvízrendezés az élhetıbb településért projekttel kapcsolatos új konzorciumi együttmőködési megállapodás és a támogatási szerzıdés elfogadása Elıkészítette: K. Szabóné Kocsor Anna Véleményezı bizottság:

Részletesebben

1. számú melléklet a helyi önszervezıdı közösségek pénzügyi támogatásának rendjérıl szóló rendelethez PÁLYÁZATI ADATLAP

1. számú melléklet a helyi önszervezıdı közösségek pénzügyi támogatásának rendjérıl szóló rendelethez PÁLYÁZATI ADATLAP 1. számú melléklet PÁLYÁZATI ADATLAP az önszervezıdı közösségek pénzügyi támogatása iránt Az önszervezıdı közösség neve: Az önszervezıdı közösség címe: A szervezet jogállása: A szervezet telefon-, faxszám,

Részletesebben

Kitöltési útmutató. I. Fejlesztés összefoglaló...2. Helyzetelemzés...3. III. Fejlesztés bemutatása...4. Fejlesztés várható hatásai...

Kitöltési útmutató. I. Fejlesztés összefoglaló...2. Helyzetelemzés...3. III. Fejlesztés bemutatása...4. Fejlesztés várható hatásai... Kitöltési útmutató Az Európai Mezıgazdasági Vidékfejlesztési Alapból a vidéki örökség megırzéséhez igénybe vehetı támogatások Mőködtetési és fenntarthatósági tervéhez I. Fejlesztés összefoglaló...2 II.

Részletesebben

E L İ T E R J E S Z T É S

E L İ T E R J E S Z T É S AZ ELİTERJESZTÉS SORSZÁMA: 201. MELLÉKLET : 1 db TÁRGY: Javaslat a Költségvetési Elszámoló Szervezet igazgatói állására pályázat kiírására E L İ T E R J E S Z T É S SZEKSZÁRD MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA

Részletesebben

A TÁMOP 3. 3. 2.- 08/2 pályázat keretében képzési és mentori szolgáltatás ellátására benyújtott ajánlati dokumentációról

A TÁMOP 3. 3. 2.- 08/2 pályázat keretében képzési és mentori szolgáltatás ellátására benyújtott ajánlati dokumentációról 2.számú melléklet SZAKMAI ZSŐRI ÉRTÉKELÉSE A TÁMOP 3. 3. 2.- 08/2 pályázat keretében képzési és mentori szolgáltatás ellátására benyújtott ajánlati dokumentációról Ajánlattevı: Baranyai Pedagógiai Szakszolgálatok

Részletesebben

JEGYZİKÖNYV a képviselı-testület 2012. április 10-én megtartott rendkívüli ülésérıl

JEGYZİKÖNYV a képviselı-testület 2012. április 10-én megtartott rendkívüli ülésérıl SZANK KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELİ-TESTÜLETE 4/2012. JEGYZİKÖNYV a képviselı-testület 2012. április 10-én megtartott rendkívüli ülésérıl Határozat száma: 39-41. TARTALOMJEGYZÉK HATÁROZATOK: 39/2012.(IV.10.)

Részletesebben