Egyén és nemzet Európa történelmében.

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Egyén és nemzet Európa történelmében."

Átírás

1

2 Modern Minerva Könyvek Egyén és nemzet Európa történelmében. Tanulmányok. Szerkesztette: Strausz Péter Zachar Péter Krisztián 1

3 Modern Minerva Könyvek 1. Sorozatszerkesztő: Dr. Tellér Tivadarné A kötetben szereplő tanulmányok a Modern Minerva Alapítvány és a Kodolányi János Főiskola közösen szervezett szeptember 11-i konferenciáján elhangzott előadások szerkesztett változatai. Idegen nyelvi lektor: Zachar Viktor Szerzők, 2009 Minden jog fenntartva. A mű egészének, vagy bármely részének mechanikus, illetve elektronikus másolása, sokszorosítása, valamint információszolgáltató rendszeren való tárolása a Szerzők előzetes írásbeli engedélyéhez kötött. ISBN HERALDIKA KIADÓ H-1113 Budapest, Takács Menyhért u. 5. Tel./fax: ;

4 Tartalomjegyzék Előszó...7 I. rész: A klasszikus történetírás új útjai Kovács Eszter: A Morvaországban élő magyarországi nemesi családok szerepe a fehérhegyi csata utáni katolikus megújulásban I. A Dóczy család II. A Bossányi és a Forgách család III. A Pázmány család IV. Az Illésházy család V. A Serényi család Ujházi Edina: Gróf Esterházy Imre, a pálos hercegprímás ( ) I. Neveltetés és eszménykép II. Út az esztergomi érsekségig III. Érseki tevékenysége Mária Terézia trónra lépéséig IV. Esterházy Imre, III. Károly és Mária Terézia kapcsolata V. Az életből távozó prímás Csiba Kitti Kíra: Nőemancipáció a középfokú oktatás terén 1867 és 1918 között Magyarországon I. Történeti áttekintés a magyar iskolarendszer átalakulásának folyamatáról az első világháború végéig II. Nőkérdés Magyarországon a dualizmus idején A felsőbb leányiskola A leánygimnáziumok III. Összegzés Csató Mihály: Az eviani konferencia (1938. július 6-15.) korabeli dokumentumokban, cikkekben, tanulmányokban és könyvekben I. Értékelések Evianról napjainkban II. Történelmi tények a konferenciáról III. Az eviani konferencia korabeli dokumentumokban IV. Az eviani konferencia korabeli cikkekben V. Az eviani konferencia korabeli tanulmányokban VI. Az eviani konferencia korabeli könyvekben VII. Zárszó II. rész: Az államszocialista korszak új dokumentumok tükrében Lénár Andor: Az út Hejcére Pétery József váci püspök ( ) életútja és meghurcoltatása a kommunista diktatúrában I. Családi gyökerek és tanulmányok II. Az egri évek III. Az új váci püspök

5 IV. A vörös rém árnyékában V. Pétery és Mindszenty VI. Pétery József az államvédelem hálójában VII. A száműzetés felé VIII. A forradalom sodrában IX. A hejcei magány évei X. Összefoglalás Glavanovics Andrea: Rajk László rehabilitációjának visszhangja angol és amerikai lapvélemények alapján I. A per II. Újratemetés és rehabilitáció, Sályi Lőrinc: A kétajtós kelepce A magyar írók ENSZ-nek címzett 1957-es tiltakozó nyilatkozatának keletkezési háttere I. Előszó II. Előzmények III. A tiltakozás megszervezése IV. A nyilatkozat V. Miért? III. rész: Politológia és integráció Nagy Gyula: Lengyelország a demokrácia felé vezető úton I. Bevezetés II. A demokrácia teljesülése a mai Lengyelországban III. A lengyel demokratizmus hagyományai IV. Eltérő szocialista rendszer Lengyelországban V. A rendszerváltás után kialakított demokratikus berendezkedés Az intézményrendszer reformja A politikai intézményrendszer meghatározása Végrehajtó hatalom Lengyelországban VI. A lengyel politikai kultúra fejlődése Választási apátia Pártpreferenciák alakulása A politikai elit Instabil pártok A politikai verseny A politikai életet befolyásoló nem politikai szervezetek A múlttal való szembenézés VII. Összefoglalás Czinki Eszter: Magyarország szerepe Németország újraegyesítésében a német sajtó tükrében I. A magyar határnyitás felé vezető út Rendszerváltás és a vasfüggöny lebontása Genfi konvenció

6 II. A menekülést kiváltó okok Az NDK politikai-gazdasági berendezkedése Az egyetlen kiút: a menekülés? III. Magyarország szerepe Németország újraegyesítésében Keletnémet menekültek hazánk területén Páneurópai Piknik A magyar határnyitás és annak a jelentősége IV. A német kérdés belpolitikai, európai és nemzetközi probléma V. Értékelés helyett VI. Összefoglalás Lőrinczné Bencze Edit: A Nyugat-Balkán csatlakozási esélyei és korlátai az európai uniós dokumentumok tükrében I. A Stabilizációs és Társulási Megállapodás nyomában II. A 2006-os bővítési stratégia és a 3 C III. A Nyugat-Balkán csatlakozásának legfrissebb fejleményei Szávity Ivett: Németország 2007-es soros elnöksége az Európai Unióban I. Egy cselekvőképes közösség II. Az Európai Unió gazdasági, szociális és ökológiai jövője III. A szabadság, a biztonság és a jog érvényesülése IV. Közös kül- és biztonságpolitika, külgazdaság- és fejlesztés-politika V. Záró gondolatok Deutschsprachige Resümees Eszter Kovács: Die Rolle des ungarischen Adels in der Erneuerung der katholischen Kirche nach der Schlacht am Weißen Berg Edina Ujházi: Graf Imre Esterházy, der Pauliner Fürstprimas ( ) Kitti Kíra Csiba: Frauenemanzipation im Mittelstufenunterricht in Ungarn zwischen 1867 und Mihály Csató: Die Konferenz von Evian ( Juli 1938) in zeitgenössischen Dokumenten, Artikeln, Studien und Büchern Andor Lénár: Der Weg nach Hejce Der Lebenslauf und die Bloßstellung von József Pétery ( ), des Bischofs von Vác in der kommunistischen Diktatur Andrea Glavanovics: Die Resonanz der Rehabilitierung von László Rajk im Lichte der englischen und amerikanischen Zeitungsmeinungen Lőrinc Sályi: In der Zwickmühle Der Brief der ungarischen Schriftsteller an das Komitee Nr. 5 der Vereinten Nationen im Jahr Gyula Nagy: Polen auf dem Weg zur Demokratie Eszter Czinki: Die Rolle Ungarns in der Wiedervereinigung Deutschlands im Spiegel der deutschen Presse Lőrinczné Edit Bencze: Die Chancen und Barrieren des Beitritts des West-Balkans im Spiegel der Dokumente der Europäischen Union Ivett Szávity: Die deutsche EU-Präsidentschaft

7 English Abstracts Eszter Kovács: The role of the Hungarian families of Moravia in the Catholic rejuvenation after the battle of White Mountain Edina Ujházi: Count Imre Esterházy, the Paulite Prince-Primate ( ) Kitti Kíra Csiba: Women s emancipation in the secondary education in Hungary between Mihály Csató: The Evian Conference (6-15 July, 1938) in contemporary documents, articles, essays and books Andor Lénár: The way to Hejce The life and the personal plagues of József Pétery ( ), the bishop of Vác during the communist dictatorship Andrea Glavanovics: Reflections on László Rajk s rehabilitation on the basis of English and American papers Lőrinc Sályi: A catch 22 Hungarian writers letter to UN Committee NO. 5 in Gyula Nagy: Poland on the way to democracy Eszter Czinki: In the light of media - The role of Hungary in the reunion of Germany Edit Bencze, Lőrinczné: The chances and challenges of the Western Balkans integration from the point of view of EU documents Ivett Szávity: Germany s EU Presidency

8 Előszó Napjainkban már szinte közhelynek számít, hogy a magyar kultúra és tudomány ügye igen nehéz helyzetben van. Számos értékes kezdeményezés nem valósulhat meg az anyagi feltételek hiánya miatt, s egyre szűkülnek a szakmai és a tágabb közönség előtti megnyilvánulás lehetőségei is. Különösen igaz ez a pályakezdő fiatal kutatók esetében, akik amellett, hogy még nem rendelkeznek kiterjedt szakmai kapcsolatrendszerrel, igen kevés alkalmuk nyílik arra is, hogy tudományos munkájuk eredményeit szóban és írásban ismertté tegyék. A 2007-ben alakult Modern Minerva Alapítvány egyik fő célkitűzése pont a fiatal társadalomtudósok konferencia-részvételi és publikációs tevékenységének elősegítése, hiszen a tudományos pályán történő előrehaladásnak és a szakmai önképzésnek nélkülözhetetlen feltétele a kutatási eredmények másokkal történő megismertetése és megvitatása. Ezért alapítványunk voltaképpen a magyar tudományos és kulturális élet fejlődését igyekszik szolgálni azzal, hogy fiatal kutatók számára publikációs lehetőségeket teremt és konferenciákat szervez. Emellett egyes értékes tudományos-ismeretterjesztő munkák megjelentetését éppúgy kiemelt feladatunknak tekintjük, mint Magyarország kulturális külkapcsolatainak előmozdítását. A Modern Minerva Alapítvány célja ezáltal a magyar tudományos és kulturális élet fellendítése, a kapcsolatok kialakulásának elősegítése a hazai és külföldi kutatók valamint kulturális-tudományos intézmények között, illetve Magyarország kulturális értékeinek megismertetése itthon és külföldön egyaránt. Első lépésként alapítványunk röviddel megalakulását követően részt vett az Eötvös Loránd Tudományegyetem Történelemtudományok Doktori Iskola május 24-i doktorandusz-konferenciájának szervezésében. A rendezvényen tizenkét PhD-hallgató számolt be kutatási eredményeiről, az elhangzott előadások szerkesztett változata pedig az alapítvány támogatásával, tanulmánykötetben is megjelent Gergely Jenő professzor szerkesztésében Ahogy mi látjuk címmel. Már ekkor megfogalmazódott bennünk a gondolat, hogy lehetőleg minél több doktorandusz számára segítsük elő tudományos eredményei megismertetését, és más intézményeket is bevonjunk önálló kezdemé- 7

9 nyezésünk megvalósításába szeptember 11-én így került sor a Kodolányi János Főiskola és alapítványunk közös szervezésében az Egyén és nemzet Európa történelmében című konferenciára. A rendezvénynek a főiskola budapesti oktatási egysége adott otthont és nagylelkűen gondoskodott az esemény technikai feltételeinek biztosításáról. A konferencián elhangzott előadások igen színes palettát alkottak, hiszen témájuk a XVII. századi cseh történelem magyar vonatkozásaitól Rajk László rehabilitációjának angolszász sajtófogadtatásán át egészen Németország soros uniós elnökségének elemzéséig terjedt. A tisztelt olvasó most ezen előadások tanulmánykötetbe szerkesztett változatát tartja a kezében. A konferencián dr. Ujházi Edina, az ELTE BTK doktori hallgatója gróf Esterházy Imre hercegprímás életét mutatta be, míg a Pázmány Péter Tudományegyetem végzős doktorandusza, Kovács Eszter a magyar arisztokrata családok fehérhegyi csata utáni morva katolikus megújulásban játszott szerepéről beszélt. Csiba Kitti Kíra, a Kodolányi János Főiskola hallgatója a magyar nők dualizmus-kori oktatási helyzetét elemezte, Csató Mihály, a Holokauszt Dokumentációs és Emlékközpont munkatársa pedig az 1938-as eviani konferencia egyes kérdéseit mutatta be. Nagy Gyula, a Budapesti Corvinus Egyetem hallgatója Lengyelország rendszerváltás utáni politika- és társadalomtörténetének aktuális kérdéseit foglalta össze, Czinki Eszter, a Zrínyi Miklós Nemzetvédelmi Egyetemről a német egység létrejöttéről beszélt, míg a Pannon Egyetem képviseletében, Szávity Ivett a 2007-es német soros uniós elnökség tevékenységét mutatta be. Glavanovics Andrea, a Szegedi Tudományegyetem doktori hallgatója Rajk László 1956-os rehabilitációjának angol és amerikai sajtóvisszhangjáról nyújtott elemzést, Lénár Andor, az ELTE BTK doktorandusza Pétery József váci püspök meghurcoltatását választotta előadása témájául, a szintén az ELTÉ-n doktori tanulmányait végző Sályi Lőrinc pedig a magyar írók 1957-ben az ENSZ-hez eljuttatott tiltakozásának hátteréről beszélt. Az egyes előadások után alkalom nyílott a szakmai vitára, ami nagy örömünkre minden alkalommal tudományos diskurzussá fejlődött, így lehetőség nyílott a különböző látásmódok kultúrált ütköztetésére is, ami a minőségi munkának nélkülözhetetlen eleme. Mindenképp szeretnék köszönetet mondani a Kodolányi János Főiskolának, amely örömmel fogadta együttműködési kezdeményezésünket és törekvéseink mellé állt. Külön köszönet illeti a konferencia támogatásáért Hervainé dr. habil. Szabó Gyöngyvér tudományos rektorhe- 8

10 lyettes asszonyt. A szervezők és a résztvevők is köszönettel tartoznak az egyes szekcióelnökönek, akik segítségével az előadók nemcsak tartani tudták rendelkezésükre álló időkeretüket, de a tudományos vita is gyümölcsöző párbeszéddé alakulhatott. Dr. Vizi László Tamás, a Kodolányi János Főiskola intézet- és tanszékvezető főiskolai tanára, dr. habil. Ujváry Gábor intézetigazgató főiskolai tanár, továbbá dr. Zachar Péter Krisztián, alapítványunk kuratóriumi tagja professzionális szekcióvezetésével valóban sikerült szakmai vitát, nívós disputát generálni. Együttműködésükért és fáradozásukért igen hálásak vagyunk! A sikeres együttműködést látva terveink szerint jelen konferenciánkat újabb közös rendezvények követik majd. Bízunk benne, hogy ez az ígéretesen induló kooperáció a jövőben is gyümölcsöző lesz, s alkalmunk nyílik még közösen szélesíteni a pályakezdő kutatók tudományos megnyilvánulási lehetőségeit. Őszintén reméljük, hogy ezzel a konferenciával, valamint jelen kötettel is hozzájárulhatunk a hazai fiatal tudósgenerációk kutatási eredményeinek minél szélesebb körű megismertetéséhez. A Modern Minerva Alapítvány kuratóriuma nevében: dr. Strausz Péter kuratóriumi elnök 9

INTÉZMÉNYEK, FOLYAMATOK ÉS KUTATÁSOK A NEMZETKÖZI MAGYARSÁGTUDOMÁNYBAN A Jyväskyläi Egyetem Magyarságtudományi Programjának első húsz éve

INTÉZMÉNYEK, FOLYAMATOK ÉS KUTATÁSOK A NEMZETKÖZI MAGYARSÁGTUDOMÁNYBAN A Jyväskyläi Egyetem Magyarságtudományi Programjának első húsz éve SPECTRUM HUNGAROLOGICUM INTÉZMÉNYEK, FOLYAMATOK ÉS KUTATÁSOK A NEMZETKÖZI MAGYARSÁGTUDOMÁNYBAN A Jyväskyläi Egyetem Magyarságtudományi Programjának első húsz éve INSTITUTIONS, TENDENCIES AND RESEARCH IN

Részletesebben

A Tájékoztató az akadémiai kutatóhelyek 2014. évi tudományos tevékenységéről

A Tájékoztató az akadémiai kutatóhelyek 2014. évi tudományos tevékenységéről A MAGYAR TUDOMÁNYOS AKADÉMIA KUTATÓHELYEINEK 2014. ÉVI TUDOMÁNYOS EREDMÉNYEI III. Társadalomtudományok A Tájékoztató az akadémiai kutatóhelyek 2014. évi tudományos tevékenységéről c. közgyűlési előterjesztés

Részletesebben

Nemzetközi felsőoktatási projektmodell a német magyar kapcsolatok rendszerében: az Andrássy Gyula Német Nyelvű Egyetem, Budapest

Nemzetközi felsőoktatási projektmodell a német magyar kapcsolatok rendszerében: az Andrássy Gyula Német Nyelvű Egyetem, Budapest Nemzetközi felsőoktatási projektmodell a német magyar kapcsolatok rendszerében: az Andrássy Gyula Német Nyelvű Egyetem, Budapest Masát András Szépnek és fontosnak találom, hogy újra itt lehetek az egyetlen

Részletesebben

Civil szervezetek az európai biztonságért

Civil szervezetek az európai biztonságért Civil szervezetek az európai biztonságért Budapest, 2011 1 Készült az NCA-NK támogatásával 2 Civil szervezetek az európai biztonságért témavezető: Balogh Béla A kiadvány elkészítésében részt vettek: Adányi

Részletesebben

A NEMZETKÖZI FEJLESZTÉSI EGYÜTTMŰKÖDÉS A XXI. SZÁZADBAN

A NEMZETKÖZI FEJLESZTÉSI EGYÜTTMŰKÖDÉS A XXI. SZÁZADBAN A NEMZETKÖZI FEJLESZTÉSI EGYÜTTMŰKÖDÉS A XXI. SZÁZADBAN ENSZ-AKADÉMIA 2004/2005 Szerkesztette: Dr. Gömbös Ervin MAGYAR ENSZ TÁRSASÁG HUNIDA Kht 2005 1 A Külügyminisztérium és az ENSZ Fejlesztési Programja

Részletesebben

MHTT-KONFERENCIA 30 év a hadtudomány szolgálatában

MHTT-KONFERENCIA 30 év a hadtudomány szolgálatában FÓRUM MHTT-KONFERENCIA 30 év a hadtudomány szolgálatában Jelentõs eseményéhez érkezett 2013. november 28-án a Napjaink hadtudománya címet viselõ konferencia-sorozat: a Magyar Hadtudományi Társaság, az

Részletesebben

TUDOMÁNYOS KÖZLEMÉNYEK 14-15. ÁLTALÁNOS VÁLLALKOZÁSI FÕISKOLA. Kis és közepes. vállalkozások Magyarországon az EU-csatlakozás.

TUDOMÁNYOS KÖZLEMÉNYEK 14-15. ÁLTALÁNOS VÁLLALKOZÁSI FÕISKOLA. Kis és közepes. vállalkozások Magyarországon az EU-csatlakozás. 123456789012345678901234567890121234567890 123456789012345678901234567890121234567890 123456789012345678901234567890121234567890 123456789012345678901234567890121234567890 123456789012345678901234567890121234567890

Részletesebben

NYELVI MÍTOSZOK, IDEOLÓGIÁK, NYELVPOLITIKA ÉS NYELVI EMBERI JOGOK KÖZÉP-EURÓPÁBAN ELMÉLETBEN ÉS GYAKORLATBAN. A 16. Élőnyelvi Konferencia előadásai

NYELVI MÍTOSZOK, IDEOLÓGIÁK, NYELVPOLITIKA ÉS NYELVI EMBERI JOGOK KÖZÉP-EURÓPÁBAN ELMÉLETBEN ÉS GYAKORLATBAN. A 16. Élőnyelvi Konferencia előadásai Előszó 1 NYELVI MÍTOSZOK, IDEOLÓGIÁK, NYELVPOLITIKA ÉS NYELVI EMBERI JOGOK KÖZÉP-EURÓPÁBAN ELMÉLETBEN ÉS GYAKORLATBAN A 16. Élőnyelvi Konferencia előadásai 2 Előszó Előszó 3 NYELVI MÍTOSZOK, IDEOLÓGIÁK,

Részletesebben

A MAGYAR TUDOMÁNYOS AKADÉMIA KUTATÓHELYEINEK 2006. ÉVI TUDOMÁNYOS EREDMÉNYEI III. Társadalomtudományi kutatóintézetek

A MAGYAR TUDOMÁNYOS AKADÉMIA KUTATÓHELYEINEK 2006. ÉVI TUDOMÁNYOS EREDMÉNYEI III. Társadalomtudományi kutatóintézetek A MAGYAR TUDOMÁNYOS AKADÉMIA KUTATÓHELYEINEK 2006. ÉVI TUDOMÁNYOS EREDMÉNYEI III. Társadalomtudományi kutatóintézetek Budapest 2007 A Magyar Tudományos Akadémia társadalomtudományi kutatóhelyeinek beszámolói

Részletesebben

KÖZÉP-EURÓPA: TRANSZFER ÉS DIALÓGUS

KÖZÉP-EURÓPA: TRANSZFER ÉS DIALÓGUS KÖZÉP-EURÓPA: TRANSZFER ÉS DIALÓGUS KÖZÉP-EURÓPA: TRANSZFER ÉS DIALÓGUS A kötetben megjelenő tanulmányok a Budapest Fórum által 2006. szeptember 30-án megszervezett Közép-Európa: transzfer és dialógus

Részletesebben

3. BÁTHORY BRASSAI NEMZETKÖZI TUDOMÁNYOS KONFERENCIA 2012. JÚLI US 5-6. ÓBUDAI EGYETEM

3. BÁTHORY BRASSAI NEMZETKÖZI TUDOMÁNYOS KONFERENCIA 2012. JÚLI US 5-6. ÓBUDAI EGYETEM 3. BÁTHORY BRASSAI NEMZETKÖZI TUDOMÁNYOS KONFERENCIA 2012. JÚLI US 5-6. ÓBUDAI EGYETEM 3. BÁTHORY BRASSAI NEMZETKÖZI TUDOMÁNYOS KONFERENCIA ÓBUDAI EGYETEM Szerkesztők: Ozsváth Judit Tuzson Tibor Kiadó:

Részletesebben

AZÁNK. A megfogant életet védeni kell!

AZÁNK. A megfogant életet védeni kell! KERESZTÉNYSÉG ÉS KÖZÉLET A KDNP, AZ MKDSZ ÉS A BIA LAPJA 2013. OKTÓBER A fiatalok hidat képeznek az elválasztott térségek között Az Egy közülünk az egyik első regisztrált polgári kezdeményezés az Európai

Részletesebben

CIVIL DIMENZIÓK 2. Tréningek a tehetséggondozásban

CIVIL DIMENZIÓK 2. Tréningek a tehetséggondozásban Dr. Juhász Erika Pete Nikoletta (szerk.) CIVIL DIMENZIÓK 2. Tréningek a tehetséggondozásban Szeged Debrecen, 2013 Kiadói adatok: Felelős kiadó: Belvedere Meridionale Kiadó (www.belvedere.meridionale.hu)

Részletesebben

TUDOMÁNYOS KÖZLEMÉNYEK ÁLTALÁNOS VÁLLALKOZÁSI FÕISKOLA 12345678901234567890123123456789012345678901234567890 SZOCIÁLIS VÁLLALKOZÁSOK

TUDOMÁNYOS KÖZLEMÉNYEK ÁLTALÁNOS VÁLLALKOZÁSI FÕISKOLA 12345678901234567890123123456789012345678901234567890 SZOCIÁLIS VÁLLALKOZÁSOK 123456789012345678901234567890 123456789012345678901234567890 123456789012345678901234567890 123456789012345678901234567890 123456789012345678901234567890 123456789012345678901234567890 123456789012345678901234567890

Részletesebben

DR. JUHÁSZ ERIKA 1 : FELNŐTTKÉPZÉS

DR. JUHÁSZ ERIKA 1 : FELNŐTTKÉPZÉS DR. JUHÁSZ ERIKA 1 : FELNŐTTKÉPZÉS In: Benedek András (szerk.) (2008): Szakképzési ismeretek. Budapest, Nemzeti Szakképzési és Felnőttképzési Intézet A szakképzés szerepének és funkcióinak értelmezéséhez

Részletesebben

Sic Itur ad Astra, Fiatal Történészek Folyóirata

Sic Itur ad Astra, Fiatal Történészek Folyóirata Bemutató Sic Itur ad Astra, Fiatal Történészek Folyóirata 1987-ben néhány történelem szakos hallgató létrehozta a Sic Itur ad Astra, Fiatal Történészek Folyóiratát azzal a céllal, hogy a periodika publikálási

Részletesebben

pi-net konferencia 2013

pi-net konferencia 2013 pi-net konferencia 2013 Nemzeti Tudományos Kerekasztal π-net A jövő tudósgenerációjának helyzete és a kihívásai a határon túli oktatás és tehetséggondozás szempontjából Szerkesztők: Dr. Czene Gréta, Morvai

Részletesebben

XI. évfolyam 2-3. szám 2007. collega. Jogi szakmai folyóirat. collega

XI. évfolyam 2-3. szám 2007. collega. Jogi szakmai folyóirat. collega 2:38 AM Page 1 XI. évfolyam 2-3. szám 2007 11/23/2007 collega Borito_1-4_XIevf_2-3.qxd 2007. évi 2-3. szám XI. évfolyam collega Jogi szakmai folyóirat collega XI. évfolyam 2-3. szám Jogász Doktoranduszok

Részletesebben

Szabó Andrea. A bolognai folyamat és hatása a rendészeti felsőoktatásra az Európai Unióban. PhD értekezés

Szabó Andrea. A bolognai folyamat és hatása a rendészeti felsőoktatásra az Európai Unióban. PhD értekezés Pécsi Tudományegyetem Állam- és Jogtudományi Kar Doktori Iskola Szabó Andrea A bolognai folyamat és hatása a rendészeti felsőoktatásra az Európai Unióban PhD értekezés Témavezető: Szalayné Sándor Erzsébet

Részletesebben

Beszámoló az állampolgári jogok országgyűlési biztosának tevékenységéről

Beszámoló az állampolgári jogok országgyűlési biztosának tevékenységéről Beszámoló az állampolgári jogok országgyűlési biztosának tevékenységéről 2008 J/8958 Beszámoló az állampolgári jogok országgyűlési biztosának tevékenységérõl 2008 Országgyűlési Biztos Hivatala 2009 Minden

Részletesebben

A KÁRPÁTALJAI MAGYAR KISEBBSÉG AUTONÓMIA TÖREKVÉSEI

A KÁRPÁTALJAI MAGYAR KISEBBSÉG AUTONÓMIA TÖREKVÉSEI DOKTORI ÉRTEKEZÉS PÉCSI TUDOMÁNYEGYETEM BÖLCSÉSZETTUDOMÁNYI KAR INTERDISZCIPLINÁRIS DOKTORI ISKOLA A KORMÁNYZÁS TERÜLETI, TÖRTÉNETI ÉS TÁRSADALMI DIMENZIÓI POLITIKATUDOMÁNYI DOKTORI PROGRAM A KÁRPÁTALJAI

Részletesebben

Szinoptikum az ELTE Az Élethosszig Tartó Művelődésért Alapítvány sorozata. Sorozatszerkesztő: Dr. Arapovics Mária

Szinoptikum az ELTE Az Élethosszig Tartó Művelődésért Alapítvány sorozata. Sorozatszerkesztő: Dr. Arapovics Mária SZINOPTIKUM Szinoptikum az ELTE Az Élethosszig Tartó Művelődésért Alapítvány sorozata Sorozatszerkesztő: Dr. Arapovics Mária A kötetet szerkesztette: Farkas Adrienn és Tóth Daniella Borítóterv: Mérei Fanni

Részletesebben

Gypsy Studies Konferenciakötet

Gypsy Studies Konferenciakötet Gypsy Studies Konferenciakötet 22. TÍZÉVES A ROMOLÓGIA KONFERENCIAKÖTET 2007. NOVEMBER 23. Pécsi Tudományegyetem, Bölcsészettudományi Kar Neveléstudományi Intézet Romológia és Nevelésszociológia Tanszék

Részletesebben

ÖNKÉNTESSÉG, JÓTÉKONYSÁG, TÁRSADALMI INTEGRÁCIÓ. Írták: Czike Klára Kuti Éva

ÖNKÉNTESSÉG, JÓTÉKONYSÁG, TÁRSADALMI INTEGRÁCIÓ. Írták: Czike Klára Kuti Éva ÖNKÉNTESSÉG, JÓTÉKONYSÁG, TÁRSADALMI INTEGRÁCIÓ Írták: Czike Klára Kuti Éva NONPROFIT KUTATÁSOK Sorozatszerkesztô: Harsányi László CZIKE KLÁRA KUTI ÉVA ÖNKÉNTESSÉG, JÓTÉKONYSÁG, TÁRSADALMI INTEGRÁCIÓ NONPROFIT

Részletesebben

Magyar Tehetségsegítô Szervezetek Szövetsége

Magyar Tehetségsegítô Szervezetek Szövetsége Magyar Tehetségsegítô Szervezetek Szövetsége www.tehetsegpont.hu Bemutatkozás A Magyar Tehetségsegítô Szervezetek Szövetségét azok a magyarországi és határon túli magyar tehetséggondozó kezdeményezések

Részletesebben

Dr. Bárándy Gergely A gyûlöletbeszéd Magyarországon

Dr. Bárándy Gergely A gyûlöletbeszéd Magyarországon Dr. Bárándy Gergely A gyûlöletbeszéd Magyarországon Barandy.indd 1 11/17/09 9:44:19 AM Barandy.indd 2 11/17/09 9:44:19 AM Dr. Bárándy Gergely A gyûlöletbeszéd Magyarországon Scolar Barandy.indd 3 11/17/09

Részletesebben

ÖSSZEFOGLALÓ A STRUKTURÁLT PÁRBESZÉD ELSŐ CIKLUSÁRÓL

ÖSSZEFOGLALÓ A STRUKTURÁLT PÁRBESZÉD ELSŐ CIKLUSÁRÓL ÖSSZEFOGLALÓ A STRUKTURÁLT PÁRBESZÉD ELSŐ CIKLUSÁRÓL ÖSSZEFOGLALÓ A STRUKTURÁLT PÁRBESZÉD ELSŐ CIKLUSÁRÓL Fiatalok Lendületben Program 2 ÖSSZEFOGLALÓ A FIATALOKKAL ÉS IFJÚSÁGI SZERVEZETEKKEL A SPANYOL

Részletesebben

Állami és nemzeti reprezentáció az újkori Magyarországon: a magyar uralkodókoronázások és a Szent Korona (1526 1916)

Állami és nemzeti reprezentáció az újkori Magyarországon: a magyar uralkodókoronázások és a Szent Korona (1526 1916) MÛHELY PÁLFFY GÉZA Állami és nemzeti reprezentáció az újkori Magyarországon: a magyar uralkodókoronázások és a Szent Korona (1526 1916) Kutatási munkaterv a Lendület II. Programra (2012 2017) Az elmúlt

Részletesebben

A BOLOGNAI FOLYAMAT ÉS MAGYARORSZÁGI BEVEZETÉSÉNEK TAPASZTALATAI

A BOLOGNAI FOLYAMAT ÉS MAGYARORSZÁGI BEVEZETÉSÉNEK TAPASZTALATAI BUDAPESTI GAZDASÁGI FŐISKOLA KÜLKERESKEDELMI FŐISKOLAI KAR NEMZETKÖZI GAZDÁLKODÁS SZAK Nappali tagozat Külgazdasági vállalkozások szakirány A BOLOGNAI FOLYAMAT ÉS MAGYARORSZÁGI BEVEZETÉSÉNEK TAPASZTALATAI

Részletesebben

H A T Á R R E N D É S Z E T I T A N U L M Á N Y O K

H A T Á R R E N D É S Z E T I T A N U L M Á N Y O K I. évfolyam 2. szám H A T Á R R E N D É S Z E T I T A N U L M Á N Y O K 2004/2. SZÁM B U D A P E S T - 2004 - A HATÁRŐRSÉG TUDOMÁNYOS TANÁCSA TUDOMÁNYOS SZAKMAI KIADVÁNYA Felelős kiadó: SAMU ISTVÁN HATÁRŐR

Részletesebben