FELHÍVÁS a XXIX. Országos Tudományos Diákköri Konferencián való részvételre 2009 tavasza

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "FELHÍVÁS a XXIX. Országos Tudományos Diákköri Konferencián való részvételre 2009 tavasza"

Átírás

1 FELHÍVÁS a XXIX. Országos Tudományos Diákköri Konferencián való részvételre 2009 tavasza Az Országos Tudományos Diákköri Tanács (OTDT) az Oktatási és Kulturális Minisztérium és a Magyar Tudományos Akadémia fővédnökségével, továbbá a felsőoktatásban érintett minisztériumok és országos hatáskörű intézmények, szervezetek, alapítványok erkölcsi, szakmai, valamint anyagi támogatásával 2009 tavaszára 16 szekcióban meghirdeti a XXIX. Országos Tudományos Diákköri Konferenciát. Az Országos Tudományos Diákköri Tanács a XXIX. Országos Tudományos Diákköri Konferencia meghirdetése kapcsán felhívja az egyetemi és főiskolai diákságot, hogy színvonalas pályamunkáikkal, művészeti alkotásaikkal, vagy érdeklődő hallgatóként vegyenek részt a konferencia szekcióinak munkájában. A konferencia célja Az országos konferencia célja, hogy a legkiválóbb egyetemisták és főiskolások tudományos és művészeti eredményeinek bemutatási és értékelési fóruma legyen, s ezáltal ösztönözze az intézményi TDK keretei között végzett hallgatói tudományos és művészeti tevékenységet. Támogassa és elismerje a felsőoktatási diáktudományos tevékenység résztvevőit: oktatókat, kutatókat és mindenekelőtt a tehetséges hallgatókat, valamint segítséget adjon a kutatómunkában való továbbhaladáshoz és a tudományos, művészeti pályán való induláshoz. Általános részvételi feltételek A konferencián az egyetemek és főiskolák a pályamunka témaköréhez kapcsolódó egységes, osztatlan egyetemi, főiskolai és a BA, BSc, MA, MSc képzésében 1 nappali, levelező, távoktatási, esti oktatási formában részt vevő hallgatói, valamint a években végzettek vehetnek részt, amennyiben az intézményi jogosultság megszerzésének időpontjában alacsonyabb szakmai bizottsági rendelkezés hiányában 35. életévüket még nem töltötték be, s megfelelnek a központi és szekció felhívásban foglalt valamennyi feltételnek. A nevezés feltétele olyan diáktudományos/művészeti tevékenységet dokumentáló pályamunka (dolgozat, alkotás), amely a képzési idő alatt, önképzési céllal 2 készült, és a képzési idő alatt, az abszolutóriumot megelőzően 3 személyesen bemutatták, továbbá 1 Másoddiplomás képzésben részt vevő hallgatók nevezésének befogadásáról az illetékes szakmai bizottság és a rendező intézmény közösen dönt. 2 Az egyetemi, főiskolai tanulmányok során kötelezően, a tantervben is előírt feladatok, szemináriumi dolgozatok, továbbá eljárásra bocsátott vagy megvédett szakdolgozatok illetve diplomamunkák és a PhDképzésben részt vevők egyetemi végzettségük megszerzését követően készített és/vagy bemutatott tudományos munkái tekintettel arra, hogy azok nem tartoznak a felsőoktatási önképzés fogalomkörébe az Országos Tudományos Diákköri Konferenciára nem nyújthatók be. 3 Abszolutórium (végbizonyítvány): a tantervben előírt vizsgák eredményes letételét és a nyelvvizsga letételének és szakdolgozat (diplomamunka) elkészítésének kivételével más tanulmányi követelmények teljesítését, illetve a szakdolgozathoz (diplomamunkához) rendelt kreditpontok kivételével a képzési és 9

2 minősítették szakterületi, kari, intézményi tudományos diákköri fórumon és ott a zsűri a XXIX. Országos Tudományos Diákköri Konferenciára javasolta. A nevezés feltételeként szükséges minősítő, első fordulót jelentő helyi konferencia dokumentumait (amelyben szerepel: a pályamunka címe, szerzőjének neve, aktív féléveinek a száma (évfolyama), szak, témavezető(k) neve, beosztása, a bemutatás időpontja, helye, a rendezvény jellege és az értékelést végzők (zsűri és/vagy bírálók) neve, a pályamunka minősítése és a XXIX. OTDK-n való részvételére vonatkozó javaslat) az intézményi, kari TDT elnök, szakterületi TDK felelős a rendezvény(eke)t követően egy héten belül, indokolt esetben az adott félév(ek) végéig küldi meg az OTDT részére 4, valamint az adatokat feltölti az OTDT szerverén található adatbázisba 5. A TDK konferenciák adatait az OTDT honlapján közzétesszük. Végzett hallgató esetében, ha a végzés félévében szerzett jogot az országos konferencián való részvételre, a nevezési laphoz csatolni kell témavezetőjével tett közös nyilatkozatát arról, hogy a végzés félévében bemutatott TDK dolgozat egy korábban megkezdett, folyamatos tudományos diákköri műhelymunka eredménye, s az minden tekintetben megfelel a felhívásban foglalt követelményeknek. Amennyiben pályamunkája szakdolgozatával, illetve diplomamunkájával azonos tárgyú, szükséges annak igazolása is, hogy az intézményi tanulmányi és vizsgaszabályzat erre vonatkozó rendelkezése alapján, sikeres diákköri dolgozatát utólag fogadták el szakdolgozatnak. (Az érintett pályázók és témavezetőik nyilatkozatának megtételéhez tájékoztatót teszünk közzé.) A külhoni magyar egyetemista és főiskolás önképzőkörösök azonos, az általános és szekciók felhívásaiban közzétett feltételekkel vehetnek részt az OTDK-n. A konferencián részt vehetnek a Kutató Diákok Országos Szövetsége által szervezett országos konferencia, a TUDOK első díjas és különdíjas középiskolás kutató diákjai (köztük a külhoni magyar kutató diákok is). A középiskolás diákok előadásait a témájuknak megfelelő OTDK szekcióba kell besorolni, és a befogadó tagozatok belső rendjének megfelelően, az egyetemi/főiskolai előadásokkal azonos szabályok szerint kell értékelni. Amennyiben a szekció zsűrije úgy ítéli meg, hogy a középiskolás diák munkája díjat érdemel, számára az OTDK bármely helyezése, díja, illetve az OTDK junior díja adható. Ezek közül az OTDK junior díj az adott tagozat díjkeretébe nem számít bele, és anyagi elismeréssel nem feltétlenül kell, hogy együtt járjon. A konferencián való részvétel formai feltétele az igényelt dokumentációk az általános és az egyes szekciók felhívásaiban közzétett módon és példányban december 5-ig (péntek), illetve január 9. (péntek) történő megküldése (postabélyegző) a szekció felhívásban közzétett határidő szerint. A határidő után érkező és az előzőekben előírt kimeneti követelményekben előírt kreditpontok megszerzését igazolja, amely minősítés és értékelés nélkül tanúsítja, hogy a hallgató a tantervben előírt tanulmányi és vizsgakövetelménynek mindenben eleget tett. Az abszolutórium időpontja a leckekönyvben (index) megtalálható. 4 A XXIX. OTDK-n az alábbi félévekben lehet jogosultságot szerezni: es tanév II. félévében, a os tanév I. és II. félévében, valamint a es tanév I. félévében. 5 A megtartott intézményi konferenciák beküldött dokumentumait a rendszer tárolja és az OTDT Titkárságának ellenőrzése után visszaigazolja. 10

3 követelményeknek nem megfelelő nevezéseket a versenyeljárásból kizárjuk. Ez ellen fellebbezésnek helye nincs. Az OTDT Titkárságára beküldendő: nevezés on-line regisztrációja az on-line regisztráció (nevezési lap) nyomtatott változata, a hallgató aláírásával ellátott 1 eredeti példánya, a bemutatásra szánt pályamunka összefoglalója 1 példányban a szekció felhívásában kért formában, a küldő intézmény összesített jegyzéke az OTDK-ra nevezett hallgatókról, végzett hallgató esetében témavezetőjével tett közös nyilatkozat a fentebb leírtak, illetve a közzétett tájékoztató szerint. (Az OTDT Titkárságának címe: 1051, Dorottya u. 8.; A szekciót rendező intézményhez beküldendő: az aláírt nevezési lap 1 másolati példánya, a dolgozat vagy a tudományos munka, művészeti alkotás dokumentuma (alkotás, előadás anyaga, stb.) a szekció által kért példányban és formában, valamint a bemutatásra szánt pályamunka összefoglalója, szintén a szekció által előírt, felhívásában mintaként közzétett formában (nyomtatottan és elektronikusan egyaránt). A nevezési dokumentáció, mind az OTDT Titkárságára, mind a rendező intézményhez a TDT elnök által intézményi/kari szinten összegyűjtve, mindenképpen az intézményi/kari TDT elnök összesített jegyzékével, aláírásával ellátva küldendő be. Az egyéni, egyénileg beküldött nevezés érvénytelen. A XXIX. OTDK szekcióülésein csak az OTDT-hez és a szekciót rendező intézményhez időben benyújtott és általa elfogadott, formailag megfelelő nevezés alapján vehetnek részt a hallgatók. A nevezés elfogadásáról az OTDT, az érintett szakmai bizottság és a szekciót rendező intézmény közösen dönt, melyről a hallgatók személyre szóló elektronikus visszajelzést kapnak, a küldő intézmények TDT elnökei/felelősei számára pedig az OTDT elnökének aláírásával ellátott hivatalos értesítés kerül kiküldésre. A konferencia nevezési díjának összege: 5000,- Ft/pályamunka (egységesen, minden szekcióban), melyet a rendező intézménybe kell küldeni. 6 A konferencia szekcióiban a részvételi díjak összege a rendező intézmény számításai alapján az illetékes szakmai bizottság jóváhagyásával kerül kialakításra, elfogadásra, melyet szintén a rendező intézménybe kell küldeni, az általa kialakított rend szerint. Szekciók A XXIX. Országos Tudományos Diákköri Konferencia megrendezésére az alábbi szekciókban kerül sor: 6 A Had- és Rendészettudományi Szekcióban nem kell nevezési díjat fizetni. 11

4 1. AGRÁRTUDOMÁNYI SZEKCIÓ Gödöllő Időpont: április 6 8. Rendező intézmény: Szent István Egyetem Mezőgazdaság- és Környezettudományi Kar 2103 Gödöllő, Páter Károly u ÁLLAM- ÉS JOGTUDOMÁNYI SZEKCIÓ Dr. Pénzes Béla egyetemi docens Dr. Dimény Judit egyetemi tanár, intézetigazgató Időpont: április 6 8. Rendező intézmény: Eötvös Loránd Tudományegyetem Állam- és Jogtudományi Kar 1053, Egyetem tér 1 3. Dr. Máthé Gábor egyetemi docens, dékán Dr. Király Miklós tszv. egyetemi docens 3. BIOLÓGIA SZEKCIÓ Időpont: Rendező intézmény: Veszprém április Pannon Egyetem Mérnöki Kar 8200 Veszprém, Egyetem u. 10. Dr. Varga Zoltán tszv. egyetemi tanár Dr. Padisák Judit egyetemi tanár, intézetigazgató 4. FIZIKA, FÖLDTUDOMÁNYOK ÉS MATEMATIKA SZEKCIÓ Időpont: Rendező intézmény: Szombathely április Nyugat-Magyarországi Egyetem Természettudományi és Műszaki Kar 9701 Szombathely, Károlyi Gáspár tér 4. Dr. Weiszburg Tamás egyetemi docens Dr. Veress Márton tszv. egyetemi tanár, dékán 12

5 5. HAD- ÉS RENDÉSZETTUDOMÁNYI SZEKCIÓ Időpont: április Rendező intézmény: Zrínyi Miklós Nemzetvédelmi Egyetem Bolyai János Katonai Műszaki Kar 1101, Hungária krt HUMÁN TUDOMÁNYI SZEKCIÓ Dr. Harai Dénes főigazgató Dr. Ványa László mb. tszv. egyetemi docens Szeged Időpont: április Rendező intézmény: Szegedi Tudományegyetem Bölcsészettudományi Kar 6722 Szeged, Egyetem u INFORMATIKA TUDOMÁNYI SZEKCIÓ Dr. Borsodi Csaba tszv. egyetemi docens Dr. Anderle Ádám egyetemi tanár Debrecen Időpont: április Rendező intézmény: Debreceni Egyetem Informatikai Kar 4032 Debrecen, Egyetem tér KÉMIAI ÉS VEGYIPARI SZEKCIÓ Dr. Pataricza András egyetemi tanár Dr. Pethő Attila egyetemi tanár, dékán Debrecen Időpont: április 6 8. Rendező intézmény: Debreceni Egyetem Természettudományi Kar 4032 Debrecen, Egyetem tér 1. Dr. Kiss Tamás tszv. egyetemi tanár Dr. Zsuga Miklós tszv. egyetemi tanár 9. KÖZGAZDASÁGTUDOMÁNYI SZEKCIÓ Debrecen Időpont: április 6 8. Rendező intézmény: Debreceni Egyetem Agrárgazdasági és Vidékfejlesztési Kar és Közgazdaságtudományi Kar 4028 Debrecen, Kassai út 26. Dr. Bakacsi Gyula egyetemi docens Dr. Láng Eszter tszv. egyetemi docens 13

6 10. MŰSZAKI TUDOMÁNYI SZEKCIÓ Miskolc Időpont: április Rendező intézmény: Miskolci Egyetem 3515 Miskolc, Egyetemváros Dr. Kulcsár Béla tszv. egyetemi tanár, dékán Dr. Roósz András tszv. egyetemi tanár 11. MŰVÉSZETI ÉS MŰVÉSZETTUDOMÁNYI SZEKCIÓ Időpont: április Rendező intézmény: Magyar Képzőművészeti Egyetem 1062, Andrássy út Droppa Judit DLA egyetemi tanár, rektori tanácsadó Nagy Gábor DLA egyetemi docens 12. ORVOS- ÉS EGÉSZSÉGTUDOMÁNYI SZEKCIÓ Pécs Időpont: április 6 8. Rendező intézmény: Pécsi Tudományegyetem Általános Orvostudományi Kar 7624 Pécs, Szigeti u. 12. Dr. Balogh Péter egyetemi docens Dr. ifj. Kellermayer Miklós egyetemi docens 13. PEDAGÓGIAI, PSZICHOLÓGIAI, KÖZMŰVELŐDÉSI ÉS KÖNYVTÁRTUDOMÁNYI SZEKCIÓ Pécs Időpont: április 6 8. Rendező intézmény: Pécsi Tudományegyetem Felnőttképzési és Emberi Erőforrás Fejlesztési Kar 7633 Pécs, Szántó Kovács János u. 1/B Dr. Gáspár Mihály főiskolai tanár, intézetigazgató Dr. Koltai Dénes tszv. egyetemi tanár, dékán 14. TANTÁRGYPEDAGÓGIAI ÉS OKTATÁSTECHNOLÓGIAI SZEKCIÓ Időpont: Rendező intézmény: Szombathely április Nyugat-Magyarországi Egyetem Természettudományi és Műszaki Kar 9700 Szombathely, Károlyi Gáspár tér 4. Dr. Poór Zoltán egyetemi docens Dr. Balogh Imre főiskolai tanár, intézetigazgató 14

7 15. TÁRSADALOMTUDOMÁNYI SZEKCIÓ Időpont: április Rendező intézmény: i Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem Gazdaság- és Társadalomtudományi Kar 1111, Műegyetem rkp. 3. K. ép. I. 58/A Dr. Feleky Gábor tszv. egyetemi docens Dr. S. Nagy Katalin tszv. egyetemi tanár, intézetigazgató 16. TESTNEVELÉS- ÉS SPORTTUDOMÁNYI SZEKCIÓ Sopron Időpont: április Rendező intézmény: Nyugat-Magyarországi Egyetem Benedek Elek Pedagógiai Kar 9400 Sopron, Ferenczy J. u. 5. Dr. Tihanyi József tszv. egyetemi tanár Bucsy Gellértné dr. egyetemi docens, intézetigazgató Az egyes szekciók sajátosságait tükröző, részben eltérő részvételi szabályokat a szakterületek szakmai bizottságai és a rendező intézmények közösen alakítják ki, és azok az országos felhívással együtt, egységes szerkezetben kerülnek kiadásra november 12-ig. (A szekciók felhívása, valamint a XXIX. Országos Tudományos Diákköri Konferencia rendezvényeire vonatkozó valamennyi információ sokszorosított formában kerül kiküldésre valamennyi intézményi/kari TDT elnök címére, továbbá a DIÁKTUDÓS XXI. évfolyam 1. számában is megjelenik. Az Országos Tudományos Diákköri Tanács konferenciával kapcsolatos tájékoztatója és minden egyéb közzétett dokumentuma az Interneten a következő címen érhető el: Az Országos Tudományos Diákköri Tanács (OTDT) kéri a felsőoktatási intézmények vezetőit, TDT elnökeit, TDK felelőseit, az oktatókat, kutatókat és hallgatókat egyaránt, hogy teremtsék meg a lehetőséget az OTDK-t megelőző intézményi, kari, szakterületi minősítő tudományos diákköri konferenciák megrendezésére, amelyekre az intézményközi kapcsolatok keretében határon túli magyar egyetemisták és főiskolás hallgatók is kapjanak meghívást, illetve fogadják be a helyi TDK-t nem rendező intézmények hallgatóinak pályamunkáit. Az OTDT fontos feladatának tartja, hogy az Országos Tudományos Diákköri Konferencia illeszkedjék az intézményi konferenciák rendszeréhez, ennek országos döntője legyen. Ezért arra kérjük az országos fórumra jelölést megelőző intézményi konferenciák szervezőit, hogy lehetőség szerint az OTDT mellett működő illetékes szakmai bizottság által kidolgozott értékelési rendszer alapján bírálják el a pályamunkákat. Törekvésünk, hogy a XXIX. OTDK-n részt vevő intézményeket, tudományos iskolákat ne a dolgozatok száma minősítse, hanem a bemutatásra jelölt dolgozatok szakmai és 15

8 tudományos színvonala. Közös célunk, hogy a legjobb pályamunkák, legtehetségesebb szerzők jelenjenek meg az országos konferencián. A szakmai-erkölcsi megbecsülés egyik formája legyen az országos konferencián való bemutatkozás, megmérettetés lehetősége. A helyi konferencián elhangzó értékelésnek, helyezési sorrendnek és a díjazásnak segítenie kell a kiemelkedő teljesítményt nyújtó hallgatók kiválasztását, támogatva az OTDT-nek azt a törekvését, hogy a legtehetségesebbek pályán való indulásához, a kutatómunkában való továbbhaladásához adjon segítséget az országos konferencia nyilvánossága. Az OTDT útmutatása szerint a részt vevő pályamunkák legfeljebb 1/3-a részesülhet az I., II. és III. helyezések valamelyikében, de minden előadásra kerülő pályamunka szerzője és témavezetője részvételt elismerő oklevelet kap. A BSc képzésben részt vevő hallgatók számára a szakmai bizottság saját hatáskörben BSc-díjakat is adományozhat. A díjazás mértékét és a díjazottak körét a szekciók szponzorszerző igyekezetének eredményessége, hagyományai és önmérséklő igényessége szabja meg, azonban egységes alapelvként javasolja az OTDT, hogy a díjak egyedi értéke ne haladja meg az 50 ezer Ft-ot, valamint a díjazottak száma pedig a résztvevők 50%-át. Pro Scientia Aranyérem A XXIX. Országos Tudományos Diákköri Konferenciát követően kerül sor a PRO SCIENTIA ARANYÉREM odaítélésére. Az Országos Tudományos Diákköri Tanács korábbi gyakorlatának megfelelően 2009-ben is legfeljebb 45 Pro Scientia Aranyérem, két Pro Arte Aranyérem és egy Junior Pro Scientia Aranyérem kiosztására kerül sor. Általános szempont, hogy a Pro Scientia Aranyérem, amelyet pályázat útján, a szekciók felterjesztése alapján az Országos Tudományos Diákköri Tanács ítél oda (a pályázat benyújtásának feltétele az országos konferencián elért I. helyezés) nemcsak az egy, esetleg két konferencián bemutatott kiemelkedő pályamű (dolgozat, előadás, alkotás stb.) elismerése, hanem a kimagasló egyetemi, főiskolai hallgatói összteljesítmény kitüntetése. Ezért az odaítéléskor a színvonalas pályamunka mellett, a teljes hallgatói életmű (hallgatói életszakaszban megjelent, illetve elfogadott publikációk, előadások, nyelvtudás, tanulmányi eredmény, tanulmányutak, továbbképzések) is mérlegre kerül. A Pro Scientia Aranyérem átadására hagyományosan a Magyar Tudományos Akadémián kerül sor 2009 őszén, a XXIX. Országos Tudományos Diákköri Konferencia záró és értékelő ünnepségén. (A Pro Scientia Aranyérem kitüntetés szabályzatát a felhívás melléklete tartalmazza. A pályázat benyújtásának határideje: május 4. hétfő) Mestertanár Aranyérem kitüntetés Az Országos Tudományos Diákköri Tanács a kiemelkedő témavezetői és tudományos diákköri szervezői munkáért adományozott elismerés évtizedes sikere alapján, a minőségi felsőoktatás érdekében kifejtett munkásság méltányolására 1998-ban MESTERTANÁR ARANYÉREM kitüntetést alapított. A kitüntetés mindazon oktatók és kutatók jobb megbecsülését és ösztönzését szolgálja, akik az egyetemisták és a főiskolások kötelező tananyag elsajátításán túlmutató, tudományos diákköri, szakkollégiumi vagy egyéb önképzési formában megvalósuló tudományos tevékenységének elősegítéséért, kibontakoztatásáért és elismeréséért témavezetőként és a tudományszervezés terén éveken át kiemelkedően eredményes, áldozatos munkát végeztek. 16

9 A Mestertanár Aranyérem kitüntetések átadására 2009 őszén, a XXIX. Országos Tudományos Diákköri Konferencia záró és értékelő ünnepségén kerül sor a Magyar Tudományos Akadémián. (A Mestertanár Aranyérem kitüntetés szabályzatát a felhívás melléklete tartalmazza. Az intézményi jelölés határideje: május 4. hétfő) Az Országos Tudományos Diákköri Tanács kéri a felsőoktatási intézmények vezetőit, az egyetemek és főiskolák tanárait, kutatóit, a Doktori Iskolák vezetőit, valamint a Hallgatói Önkormányzatokat, hogy a fiatal tudós nemzedék pártolásával, a diáktudományos és művészeti tevékenység támogatásával, segítő szándékú bírálataikkal és személyes részvételükkel járuljanak hozzá az intézményi, majd pedig az országos konferencia szekcióinak sikeréhez. Felkérjük továbbá az érintett főhatóságokat, Akadémiai és egyéb kutatóintézeteket, alapítványokat, pénzintézeteket, vállalatokat, műszaki és tudományos egyesületeket, tudományos tevékenységet támogató magánszemélyeket, hogy érdeklődésükkel és a szekciók megkeresésére adott szakmai és anyagi támogatásukkal, díjak és tárgyi jutalmak felajánlásával segítsék a XXIX. Országos Tudományos Diákköri Konferenciát., november 12. Baranyainé Réti Gabriella az OTDT titkára Dr. Szendrő Péter egyetemi tanár, az OTDT elnöke A XXIX. OTDK felhívása az OTDT október 19-én tartott ülésén került elfogadásra 17

10 TÁJÉKOZTATÓ A XXIX. OTDK NEVEZÉSI LAPJÁRÓL A Nevezési Lap a XXIX. OTDK-ra való nevezés egyik alapdokumentuma, amelyet az online kitöltés és elküldést követően nyomtatott formában is meg kell küldeni a központi és az egyes szekciók felhívásában meghatározott módon és példányban a megjelölt határidőig az illetékes TDT/TDK elnök/felelős által összegyűjtve, az OTDT Titkárságára, valamint a szekciót rendező intézménybe. (Az On-line Nevezési Lap elérhető az OTDT honlapján: Az OTDT postai címe: 1051, Dorottya u. 8. Az On-line Nevezési Lap kitöltését Kitöltési Útmutató segíti. Mindkét dokumentum elérhető, illetve nyomtatható az OTDT honlapjáról várhatóan 2008 augusztusától. A Nevezési Lap kitöltéséhez az alábbi adatcsoportok szükségesek: 1. A szerző(k) adatai: név; születési dátum (év, hónap, nap); szak(ok); évfolyam; a végzettek esetén az abszolutórium pontos dátuma (év, hónap, nap); E (első) vagy M (másod) diplomás; az intézmény kódja. 2. A pályamunka (dolgozat, alkotás, előadás) adatai: a pályamunka címe magyarul; a dolgozat (D) / az előadás (E) nyelve, ha nem magyar; a pályamunka címe a megadott idegen nyelven. 3. Témavezető(k) adatai: név; beosztás; munkahely (intézmény kódja, tanszék neve). 4. Melyik szekcióban kívánja bemutatni a pályamunkát? Pályamunkánként csak egy választható! 5. A megjelölt szekció mely tagozatában (alszekciójában) kívánja a pályamunkát bemutatni? 1. leginkább megfelelő; 2. megfelelő. 6. Mikor (év hó nap) és milyen tudományos diákköri fórumon, TDK konferencián szerepelt, szerzett jogot az OTDK-n való részvételre a pályamunka szerzője? Intézményi (egyetemi, főiskolai, kari) TDK konferencián; szakkollégiumi szakmai konferencián; egyéb konferencián. 7. Előadása megtartásához milyen technikai eszközökre lenne szüksége? Projektor, diavetítő, írásvetítő, videomagnó, egyéb. 8. Kapcsolattartási adatok (több szerző esetén egy cím elegendő): név; cím (állandó lakcím, ideiglenes lakcím vagy munkahelyi cím); telefonszám; fax; cím. 9. A szerző(k) adatai az esetleges pénzdíjak kifizetéséhez: név; adózási státusz; születési hely, idő; anyja neve; állandó lakcím; bankszámlaszám. 10. Megjegyzések, kiegészítések 11. A hallgató kérelme a XXIX. OTDK-n való részvételre, nyilatkozata a további, az előírt dokumentumok elküldéséről és a közölt adatok hitelességéről. 12. Dátum, a hallgató aláírása. 18

11 A küldő intézmény ÖSSZESÍTETT JEGYZÉKE a XXIX. OTDK-ra nevezett hallgatókról Alulírott intézményi/kari/szakterületi TDT/TDK elnök/felelős aláírásommal igazolom, hogy az alább felsorolt hallgatók által benyújtott, illetve mellékelt nevezési lapokon feltüntetett (köztük az elsőfordulós minősítésre vonatkozó) adatok a valóságnak megfelelnek. A benyújtott nevezési dokumentumok alapján ajánlom a pályamunkák (dolgozat, alkotás, előadás) elfogadást a XXIX. OTDK-n való részvételre A mellékelt nevezési lapokon szereplő szerzők neve (több szerző esetén vesszővel elválasztva minden szerző felsorolása) A szekció neve (elegendő a szekció sorszáma 1 16) Kelt:. az illetékes TDT elnök/felelős aláírása Az illetékes TDT elnök/felelős elérési adatai: Név: Beosztás: Az intézmény neve: Tanszék Megjegyzések: 19

12 TÁJÉKOZTATÓ végzett hallgató nyilatkozatához Kiemelés a XXIX. Országos Tudományos Diákköri Konferencia felhívásának szövegéből Végzett hallgató esetében, ha a végzés félévében szerzett jogot az országos konferencián való részvételre, a nevezési laphoz csatolni kell témavezetőjével tett közös nyilatkozatát arról, hogy a végzés félévében bemutatott TDK dolgozat egy korábban megkezdett, folyamatos tudományos diákköri műhelymunka eredménye, s az minden tekintetben megfelel a felhívásban foglalt követelményeknek. Amennyiben pályamunkája szakdolgozatával, illetve diplomamunkájával azonos tárgyú, szükséges annak igazolása is, hogy az intézményi tanulmányi és vizsgaszabályzat erre vonatkozó rendelkezése alapján, sikeres diákköri dolgozatát utólag fogadták el szakdolgozatnak. A hallgató és témavezetője közös nyilatkozatának megtételéhez az alább közölt nyilatkozat csak minta, amelyet egy hallgató állított össze. Kérjük, ne másolják szó szerint a mintaként közzétett nyilatkozatot! A témavezetővel tett közös nyilatkozatot a felhívásban kért módon, egyénileg, minden nyilatkozó a saját helyzetét figyelembe véve állítsa össze, fogalmazza meg! NYILATKOZAT A XXIX. Országos Tudományos Diákköri Konferencia részvételi felhívásában előírtaknak megfelelően a következő nyilatkozatot tesszük: 1. Kis Géza a XXIX. OTDK-ra benevezett Az új kozmikus koordináta rendszer vizsgálata című dolgozata a korábbi tanévek idején, érdemi része a 2007/2008. tanév őszi félévében készült, és a február 5-én rendezett kari TDK-n került bemutatásra, ahol az Érdekes Felfedezések Szekcióban első díjat nyert. 2. Kis Géza végzős csillagász hallgató diplomamunkáját június 24-én sikeresen megvédte. 3. A diplomaterv témája a TDK dolgozathoz hasonló tárgyú éppen ezért nyilvánvaló, hogy vannak átfedések a kettő között de azzal sem címében, sem tartalmában, sem pedig terjedelmében nem azonos. 4. A TDK dolgozat sikeres eredménye természetesen meghatározó volt a diplomaterv feladat kiírásánál, de a fenti dátumokból egyértelműen látszik, hogy a TDK dolgozat és a diplomaterv két egymástól független cselekmény volt, és kérjük, hogy ezt a nevezés elfogadásánál az OTDT és a szekció elnöksége is így fogadja el., december 2. Kis Géza okleveles csillagász, végzett egyetemi hallgató Dr. Nagy János egyetemi tanár, TDK témavezető 20

13 A XXIX. OTDK-n használt felsőoktatási intézmények betűkód jegyzéke INTÉZMÉNY KAR VÁROS KÓD Adventista Teológiai Főiskola Pécel ATF Apor Vilmos Katolikus Főiskola Vác AVKF Általános Vállalkozási Főiskola ÁVF Bhaktivedanta Hittudományi Főiskola BHF Baptista Teológiai Akadémia BTA i Corvinus Egyetem BCE i Corvinus Egyetem Élelmiszertudományi Kar BCE ÉTK i Corvinus Egyetem Gazdálkodástudományi Kar BCE GTK i Corvinus Egyetem Kertészettudományi Kar BCE KERTK i Corvinus Egyetem Közgazdaság-tudományi Kar BCE KTK i Corvinus Egyetem Közigazgatás-tudományi Kar (korábban ÁFK) BCE KIK i Corvinus Egyetem Tájépítészeti Kar BCE TÁJK i Corvinus Egyetem Társadalomtudományi Kar BCE TK i Gazdasági Főiskola BGF i Gazdasági Főiskola Külkereskedelmi Főiskolai Kar BGF KKFK i Gazdasági Főiskola i Gazdasági Főiskola i Gazdasági Főiskola i Gazdasági Főiskola Kereskedelmi, Vendéglátó-ipari és Idegenforgalmi Főiskolai Kar Pénzügyi és Számviteli Főiskolai Kar - Pénzügyi és Számviteli Főiskolai Kar - Salgótarjáni Intézet Pénzügyi és Számviteli Főiskolai Kar - Zalaegerszegi Intézet Salgótarján Zalaegerszeg BGF KVIFK BGF PSZFK- BP BGF PSZFK- SA BGF PSZFK- ZA i Kommunikációs és Üzleti Főiskola BKF i Kortárstánc Főiskola BKTF i Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem i Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem i Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem i Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem i Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem i Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem BME Építészmérnöki Kar BME ÉSZK Építőmérnöki Kar BME ÉÖK Gazdaság- és Társadalomtudományi Kar BME GTK Gépészmérnöki Kar BME GÉK Közlekedésmérnöki Kar BME KSK 21

14 INTÉZMÉNY KAR VÁROS KÓD i Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem i Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem i Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem Természettudományi Kar BME TTK Vegyészmérnöki és Biomérnöki Kar BME VBK Villamosmérnöki és Informatikai Kar BME VIK i Műszaki Főiskola BMF i Műszaki Főiskola Bánki Donát Gépész és Biztonságtechnikai Mérnöki Kar BMF BGK i Műszaki Főiskola Kandó Kálmán Villamosmérnöki Kar BMF KVK i Műszaki Főiskola Keleti Károly Gazdasági Kar BMF KGK i Műszaki Főiskola Neumann János Informatikai Kar BMF NIK i Műszaki Főiskola Rejtő Sándor Könnyűipari és Környezetmérnöki Kar BMF RKK Debreceni Egyetem Debrecen DE Debreceni Egyetem Agrárgazdasági és Vidékfejlesztési Kar Debrecen DE AVK Debreceni Egyetem Állam- és Jogtudományi Kar Debrecen DE ÁJK Debreceni Egyetem Általános Orvostudományi Kar Debrecen DE ÁOK Debreceni Egyetem Bölcsészettudományi Kar Debrecen DE BTK Debreceni Egyetem Egészségügyi Főiskolai Kar Nyíregyháza DE EFK Debreceni Egyetem Fogorvos-tudományi Kar Debrecen DE FOK Debreceni Egyetem Gyógyszerésztudományi Kar Debrecen DE GYTK Debreceni Egyetem Hajdúböszörményi Pedagógiai Főiskolai Kar Hajdúböszörmény DE HPFK Debreceni Egyetem Informatikai Kar Debrecen DE IK Debreceni Egyetem Konzervatóriuma Debrecen DE K Debreceni Egyetem Közgazdaságtudományi Kar Debrecen DE KTK Debreceni Egyetem Mezőgazdaság-tudományi Kar Debrecen DE MTK Debreceni Egyetem Műszaki Főiskolai Kar Debrecen DE MFK Debreceni Egyetem Népegészségügyi Kar Debrecen DE NK Debreceni Egyetem Természettudományi Kar Debrecen DE TTK Debreceni Egyetem Zeneművészeti Kar Debrecen DE ZK Debreceni Református Hittudományi Egyetem Debrecen DRHE Dunaújvárosi Főiskola Dunaújváros DF Egri Hittudományi Főiskola Eger EGHF Eötvös József Főiskola Baja EJF Eötvös József Főiskola Pedagógiai Fakultás Baja EJF P Eötvös József Főiskola Műszaki és Gazdálkodási Fakultás Baja EJF M Eötvös Loránd Tudományegyetem ELTE Eötvös Loránd Tudományegyetem Állam- és Jogtudományi Kar ELTE ÁJK Eötvös Loránd Tudományegyetem Bárczi Gusztáv Gyógypedagógiai Főiskolai Kar ELTE GYFK Eötvös Loránd Tudományegyetem Bölcsészettudományi Kar ELTE BTK Eötvös Loránd Tudományegyetem Informatikai Kar ELTE IK Eötvös Loránd Tudományegyetem Pedagógiai és Pszichológiai Kar ELTE PPK 22

15 INTÉZMÉNY KAR VÁROS KÓD Eötvös Loránd Tudományegyetem Társadalomtudományi Kar ELTE TÁTK Eötvös Loránd Tudományegyetem Tanító- és Óvóképző Főiskolai Kar ELTE TÓFK Eötvös Loránd Tudományegyetem Természettudományi Kar ELTE TTK Esztergomi Hittudományi Főiskola Esztergom ESZHF Eszterházy Károly Főiskola Eger EKF Eszterházy Károly Főiskola Bölcsészettudományi Főiskolai Kar Eger EKF BTK Eszterházy Károly Főiskola Gazdaság- és Társadalomtudományi Főiskolai Kar Eger EKF GTK Eszterházy Károly Főiskola Tanárképzési és Tudástechnológiai Kar Eger EKF TKTK Eszterházy Károly Főiskola Természettudományi Főiskolai Kar Eger EKF TTK Evangélikus Hittudományi Egyetem EHE Gábor Dénes Főiskola GDF Győri Hittudományi Főiskola Győr GYHF Heller Farkas Gazdasági és Turisztikai Szolgáltatások Főiskolája HFF Harsányi János Főiskola HJF Kaposvári Egyetem Kaposvár KE Kaposvári Egyetem Állattudományi Kar Kaposvár KE ÁTK Kaposvári Egyetem Gazdaságtudományi Kar Kaposvár KE GTK Kaposvári Egyetem Művészeti Főiskolai Kar Kaposvár KE MFK Kaposvári Egyetem Csokonai Vitéz MihályPedagógiai Főiskolai Kar Kaposvár Károli Gáspár Református Egyetem KRE KE CSPFK Károli Gáspár Református Egyetem Állam- és Jogtudományi Kar KRE ÁJK Károli Gáspár Református Egyetem Bölcsészettudományi Kar KRE BTK Károli Gáspár Református Egyetem Hittudományi Kar KRE HTK Károli Gáspár Református Egyetem Tanítóképző Főiskolai Kar Nagykőrös KRE TFK Károly Róbert Főiskola Gyöngyös KRF Károly Róbert Főiskola Gazdálkodási Kar Gyöngyös KRF GFK Károly Róbert Főiskola Agrár- és Vidékfejlesztési Kar Gyöngyös KRF AVK Kecskeméti Főiskola Kecskemét KF Kecskeméti Főiskola Gépipari és Automatizálási Műszaki Főiskolai Kar Kecskemét KF GAMFK Kecskeméti Főiskola Kertészeti Főiskolai Kar Kecskemét KF KFK Kecskeméti Főiskola Tanítóképző Főiskolai Kar Kecskemét KF TFK Kodolányi János Főiskola Székesfehérvár KJF Kölcsey Ferenc Református Tanítóképző Főiskola Debrecen KTIF Közép-Európai Egyetem KEE Liszt Ferenc Zeneművészeti Egyetem LFZE Miskolci Egyetem Miskolc ME Miskolci Egyetem Állam- és Jogtudományi Kar Miskolc ME ÁJK Miskolci Egyetem Műszaki Anyagtudományi Kar Miskolc ME MAK Miskolci Egyetem Bartók Béla Zeneművészeti Intézete Miskolc ME BBZI Miskolci Egyetem Bölcsészettudományi Kar Miskolc ME BTK 23

16 INTÉZMÉNY KAR VÁROS KÓD Miskolci Egyetem Comenius Tanítóképző Főiskolai Kar Sárospatak ME CTFK Miskolci Egyetem Egészségügyi Főiskolai Kar Miskolc ME ETK Miskolci Egyetem Gazdaságtudományi Kar Miskolc ME GTK Miskolci Egyetem Gépészmérnöki és Informatikai Kar Miskolc ME GÉK Miskolci Egyetem Műszaki Földtudományi Kar Miskolc ME MFK Magyar Képzőművészeti Egyetem MKE Magyar Táncművészeti Főiskola MTF Modern Üzleti Tudományok Főiskolája Tatabánya MÜTF Moholy-Nagy Művészeti Egyetem MOME Mozgássérültek Pető András Nevelőképző és Nevelőintézete Nemzetközi Üzleti Főiskola (International Business School) Nyíregyházi Főiskola Nyíregyháza NYF Nyíregyházi Főiskola Nyíregyházi Főiskola Bölcsészettudományi és Művészeti Főiskolai Kar Gazdasági és Társadalomtudományi Főiskolai Kar Nyíregyháza Nyíregyháza MPANNI NÜF NYF BMFK NYF GTFK Nyíregyházi Főiskola Műszaki és Mezőgazdasági Főiskolai Kar Nyíregyháza NYF MMFK Nyíregyházi Főiskola Pedagógusképző Kar Nyíregyháza NYF PKK Nyíregyházi Főiskola Természettudományi Főiskolai Kar Nyíregyháza NYF TTFK Nyugat-Magyarországi Egyetem Sopron NYME Nyugat-Magyarországi Egyetem Apáczai Csere János Kar Győr NYME AK Nyugat-Magyarországi Egyetem Benedek Elek Pedagógiai Kar Sopron NYME BPFK Nyugat-Magyarországi Egyetem Bölcsészettudományi Főiskolai Kar Szombathely NYME BTK Nyugat-Magyarországi Egyetem Erdőmérnöki Kar Sopron NYME EMK Nyugat-Magyarországi Egyetem Faipari Mérnöki Kar Sopron NYME FMK Nyugat-Magyarországi Egyetem Geoinformatikai Kar Székesfehérvár NYME GEO Nyugat-Magyarországi Egyetem Közgazdaságtudományi Kar Sopron NYME KTK Nyugat-Magyarországi Egyetem Mezőgazdaság- és Élelmiszer-tudományi Kar Mosonmagyaróvár NYME MÉK Nyugat-Magyarországi Egyetem Művészeti, Nevelés- és Sporttudományi Kar Szombathely NYME MNSK Nyugat-Magyarországi Egyetem Természettudományi és Műszaki Kar Szombathely NYME TTMK Országos Rabbiképző - Zsidó Egyetem OR-ZSE Pannon Egyetem Veszprém PE Pannon Egyetem Bölcsészettudományi Kar Veszprém PE BTK Pannon Egyetem Georgikon Mezőgazdaság-tudományi Kar Keszthely PE GMK Pannon Egyetem Gazdaságtudományi Kar Veszprém PE GTK Pannon Egyetem Mérnöki Kar Veszprém PE MK Pannon Egyetem Műszaki Informatikai Kar Veszprém PE MIK Pápai Református Teológiai Akadémia Pápa PRTA Pázmány Péter Katolikus Egyetem PPKE Pázmány Péter Katolikus Egyetem Bölcsészettudományi Kar Piliscsaba PPKE BTK Pázmány Péter Katolikus Egyetem Hittudományi Kar PPKE HTK Pázmány Péter Katolikus Egyetem Információs Technológiai Kar PPKE ITK 24

17 INTÉZMÉNY KAR VÁROS KÓD Pázmány Péter Katolikus Egyetem Jog- és Államtudományi Kar PPKE JÁK Pázmány Péter Katolikus Egyetem Vitéz János Kar Esztergom PPKE VJK Pécsi Püspöki Hittudományi Főiskola Pécs PHF Pécsi Tudományegyetem Pécs PTE Pécsi Tudományegyetem Állam- és Jogtudományi Kar Pécs PTE ÁJK Pécsi Tudományegyetem Általános Orvostudományi Kar Pécs PTE ÁOK Pécsi Tudományegyetem Bölcsészettudományi Kar Pécs PTE BTK Pécsi Tudományegyetem Egészségtudományi Kar Pécs PTE ETK Pécsi Tudományegyetem Felnőttképzési és Emberi Erőforrás Fejlesztési Kar Pécs PTE FEEK Pécsi Tudományegyetem Illyés Gyula Főiskolai Kar Szekszárd PTE IFK Pécsi Tudományegyetem Közgazdaságtudományi Kar Pécs PTE KTK Pécsi Tudományegyetem Művészeti Kar Pécs PTE MK Pécsi Tudományegyetem Pollack Mihály Műszaki Kar Pécs PTE PMMK Pécsi Tudományegyetem Természettudományi Kar Pécs PTE TTK Pünkösdi Teológiai Főiskola PTF Rendőrtiszti Főiskola RTF Sapientia Szerzetesi Hittudományi Főiskola SSZHF Sárospataki Református Teológiai Akadémia Sárospatak SRTA Semmelweis Egyetem SE Semmelweis Egyetem Általános Orvostudományi Kar SE ÁOK Semmelweis Egyetem Egészségtudományi Kar SE ETK Semmelweis Egyetem Fogorvos-tudományi Kar SE FOK Semmelweis Egyetem Gyógyszerésztudományi Kar SE GYTK Semmelweis Egyetem Mentálhigiénés Intézet SE MI Semmelweis Egyetem Testnevelési és Sporttudományi Kar SE TSK Sola Scriptura Teológiai Főiskola SSTF Széchenyi István Egyetem Győr SZE Széchenyi István Egyetem Deák Ferenc Állam- és Jogtudományi Kar Győr SZE ÁJK Széchenyi István Egyetem Petz Lajos Egészségügyi és Szociális Intézet Győr SZE ESZI Széchenyi István Egyetem Kautz Gyula Gazdaságtudományi Kar Győr SZE GK Széchenyi István Egyetem Műszaki Tudományi Kar Győr SZE MTK Széchenyi István Egyetem Varga Tibor Zeneművészeti Intézet Győr SZE ZMI Szegedi Hittudományi Főiskola Szeged SZHF Szegedi Tudományegyetem Szeged SZTE Szegedi Tudományegyetem Állam- és Jogtudományi Kar Szeged SZTE ÁJK Szegedi Tudományegyetem Általános Orvostudományi Kar Szeged SZTE ÁOK Szegedi Tudományegyetem Bölcsészettudományi Kar Szeged SZTE BTK Szegedi Tudományegyetem Egészségtudományi és Szociális Képzési Kar Szeged SZTE ESZK Szegedi Tudományegyetem Fogorvos-tudományi Kar Szeged SZTE FOK Szegedi Tudományegyetem Gazdaságtudományi Kar Szeged SZTE GTK Szegedi Tudományegyetem Gyógyszerésztudományi Kar Szeged SZTE GYTK Szegedi Tudományegyetem Juhász Gyula Pedagógusképző Kar Szeged SZTE JGYPK 25

18 INTÉZMÉNY KAR VÁROS KÓD Szegedi Tudományegyetem Mezőgazdasági Kar Hódmezővásárhely SZTE MGK Szegedi Tudományegyetem Mérnöki Kar Szeged SZTE MK Szegedi Tudományegyetem Természettudományi és Informatikai Kar Szeged SZTE TTIK Szegedi Tudományegyetem Zeneművészeti Kar Szeged SZTE ZMK Szent Atanáz Görög Katolikus Hittudományi Főiskola Nyíregyháza SZAGKHF Szent István Egyetem Gödöllő SZIE Szent István Egyetem Állatorvos-tudományi Kar SZIE ÁOTK Szent István Egyetem Alkalmazott Bölcsészeti Kar Jászberény SZIE ABK Szent István Egyetem Gazdaság- és Társadalomtudományi Kar Gödöllő SZIE GTK Szent István Egyetem Gépészmérnöki Kar Gödöllő SZIE GÉK Szent István Egyetem Mezőgazdaság- és Környezettudományi Kar Gödöllő SZIE MKK Szent István Egyetem Gazdaság- és Társadalomtudományi Kar Vállalkozási Akadémia és Továbbképző Intézet (korábban SZIE KVA és SZIE VTI) SZIE VATI Szent István Egyetem Ybl Miklós Építéstudományi Kar SZIE YMÉK Színház- és Filmművészeti Egyetem SZFE Szolnoki Főiskola Szolnok SZF Szolnoki Főiskola Műszaki és Mezőgazdasági Fakultás (korábban TSF MFK) Mezőtúr SZF MMF A Tan Kapuja Buddhista Főiskola TKBF Tessedik Sámuel Főiskola Szarvas TSF Tessedik Sámuel Főiskola Egészségügyi Fakultás Gyula TSF EF Tessedik Sámuel Főiskola Gazdasági Főiskolai Kar Békéscsaba TSF GFK Tessedik Sámuel Főiskola Mezőgazdasági Víz- és Környezetgazdálkodási Főiskolai Kar Szarvas TSF MVK Tessedik Sámuel Főiskola Pedagógiai Főiskolai Kar Szarvas TSF PFK Tomori Pál Főiskola Kalocsa TPF Veszprémi Érseki Hittudományi Főiskola Veszprém VHF Zrínyi Miklós Nemzetvédelmi Egyetem ZMNE Zrínyi Miklós Nemzetvédelmi Egyetem Bolyai János Katonai Műszaki Kar ZMNE BKMK Zrínyi Miklós Nemzetvédelmi Egyetem Kossuth Lajos Hadtudományi Kar ZMNE KHK Zsigmond Király Főiskola ZSKF Wekerle Sándor Üzleti Főiskola WSUF Wesley János Lelkészképző Főiskola WJLF 26

19 INTÉZMÉNY VÁROS KÓD Határon túli intézmények Agrártudományi és Állatorvosi Egyetem Kolozsvár Babeş-Bolyai Tudományegyetem Kolozsvár BBTE Bánsági Agrártudományi Egyetem Bél Mátyás Tudományegyetem Belgrádi Egyetem Brassói Transilvania Egyetem Bukaresti Közgazdasági Akadémia Bukaresti Műszaki Egyetem Temesvár Besztercebánya Belgrád Brassó Bukarest Bukarest Bukaresti Tudományegyetem Bukarest BE Comenius Egyetem Pozsony CE Gheorge Dima Zeneakadémia Kolozsvár GDZA Ion Andreescu Képzőművészeti Akadémia Iuliu Hateganu Orvostudományi és Gyógyszerészeti Egyetem II. Rákóczi Ferenc Kárpátaljai Magyar Főiskola Kassai Műszaki Egyetem Kolozsvári Műszaki Egyetem Kolozsvár Kolozsvár Beregszász Kassa Kolozsvár Protestáns Teológiai Intézet Kolozsvár PTI Marosvásárhelyi Orvosi és Gyógyszerészeti Egyetem Marosvásárhely MOGYE Marosvásárhelyi Színművészeti Egyetem Szentgyörgyi István Tagozat Nagyváradi Egyetem Nyitrai Konstantín Egyetem Marosvásárhely Nagyvárad Nyitra Partiumi Keresztény Egyetem Nagyvárad PKE Petru Maior Egyetem Marosvásárhely PMTE Pozsonyi Képzőművészeti Egyetem Pozsonyi Közgazdasági Egyetem Pozsonyi Zeneművészeti Főiskola Sapientia - Erdélyi Magyar Tudományegyetem Selye János Egyetem Szabadkai Műszaki Főiskola Szlovák Műszaki Egyetem Temesvári Műszaki Egyetem Pozsony Pozsony Pozsony Kolozsvár, Marosvásárhely, Csíkszereda Révkomárom Szabadka Pozsony Temesvár EMTE Temesvári Nyugati Egyetem Temesvár TE Temesvári Orvosi és Gyógyszerészeti Egyetem Temesvár Újvidéki Egyetem Újvidék, Szabadka ÚE Újvidéki Művészeti Akadémia Újvidék Ungvári Nemzeti Egyetem Ungvár Megjegyzések: A XXIX. OTDK-n használt betűkódokat az intézmények által elfogadott, illetve használt rövidítéseknek megfelelően állítottuk össze. A határon túli intézmények rövidítésjegyzéke csak az előző országos konferenciákon érintett intézmények betűkódjait tartalmazza. Kérjük, a külhoni egyetemi és főiskolai hallgatók intézményük teljes nevét és a használt rövidítést is tüntessék fel! 27

20 28

Közgazdaságtudományi. Informatika Tudományi Kémiai és Vegyipari. Humán Tudományi. Műszaki Tudományi. Művészeti és Művészettudományi

Közgazdaságtudományi. Informatika Tudományi Kémiai és Vegyipari. Humán Tudományi. Műszaki Tudományi. Művészeti és Művészettudományi ÁVF Budapest 10 10 2 AVKF Vác 1 2 1 4 BCE ÉTK Budapest 29 29 8 BCE GTK Budapest 5 3 40 3 51 20 BCE KERTK Budapest 27 27 11 1 BCE KIK Budapest 16 16 1 BCE KTK Budapest 2 1 25 3 31 7 BCE TÁJK Budapest 4

Részletesebben

III. Magyarországi egyetemi és főiskolai karok népszerűségi mutatói

III. Magyarországi egyetemi és főiskolai karok népszerűségi mutatói FELSŐOKTATÁSI JELENTKEZÉSEK 2010 75 III. Magyarországi egyetemi és főiskolai karok népszerűségi mutatói A felsőoktatási intézményekbe jelentkezők száma, 2010. 3 (első helyes jelentkezések) 4 Eötvös Loránd

Részletesebben

XXVI. OTDK összesített adatok

XXVI. OTDK összesített adatok 1 ÁVF Budapest 8 1 9 1 AVKF Zsámbék 15 1 1 1 2 20 4 1 BDF Szombathely 4 5 2 16 1 19 8 3 6 64 23 BGF KKFK Budapest 20 20 5 1 BGF KVIFK Budapest 16 16 4 BGF PSZFK Budapest 2 2 1 BGF PSZFK ZA Zalaegerszeg

Részletesebben

XXVII. OTDK összesített adatok 1

XXVII. OTDK összesített adatok 1 XXVII. OTDK összesített adatok 1 ÁVF Budapest 10 10 3 AVKF Vác 1 1 BCE ÉTK Budapest 31 31 10 1 BCE GTK Budapest 2 2 19,16 1,00 24,16 5 1 1 BCE KERTK Budapest 22 3 25 9 1 1 BCE KIK Budapest 8 1 9 1 BCE

Részletesebben

A XXIX. OTDK-n használt felsıoktatási intézmények betőkód jegyzéke

A XXIX. OTDK-n használt felsıoktatási intézmények betőkód jegyzéke A XXIX. OTDK-n használt felsıoktatási intézmények betőkód jegyzéke INTÉZMÉNY KAR VÁROS KÓD Adventista Teológiai Fıiskola Pécel ATF Apor Vilmos Katolikus Fıiskola Vác AVKF Általános Vállalkozási Fıiskola

Részletesebben

A tehetséges hallgatók XXXII. OTDK-n történő részvételének támogatása (A pályázat kódja: NTP-OTDKR-14) DÖNTÉSI LISTA

A tehetséges hallgatók XXXII. OTDK-n történő részvételének támogatása (A pályázat kódja: NTP-OTDKR-14) DÖNTÉSI LISTA 1. NTP-OTDKR-14-0001 2. NTP-OTDKR-14-0002 3. NTP-OTDKR-14-0003 Semmelweis Egyetem Általános Orvostudományi i Műszaki és Gépészmérnöki i Tudományegyetem Közgazdaságtudományi Pályázat a Semmelweis Egyetem

Részletesebben

FELHÍVÁS a XXVIII. Országos Tudományos Diákköri Konferencián való részvételre 2007 tavasza

FELHÍVÁS a XXVIII. Országos Tudományos Diákköri Konferencián való részvételre 2007 tavasza FELHÍVÁS a XXVIII. Országos Tudományos Diákköri Konferencián való részvételre 2007 tavasza A felhívás az OTDT 2006. január 20-án tartott ülésén került elfogadásra OTDT K 2006/001 Az Országos Tudományos

Részletesebben

(A pályázat kódja: NTP-TDK-14) DÖNTÉSI LISTA

(A pályázat kódja: NTP-TDK-14) DÖNTÉSI LISTA Az Országos Tudományos Diákköri Tanács által elismert TDK-műhelyek 1. NTP-TDK-14-0001 Gazdaságés Társadalomtudományi Elmélet és gyakorlat - az Európai Unió kiemelt ügyei a hallgatók kutatásaiban 1 2. NTP-TDK-14-0002

Részletesebben

Hazai Tudományos Diákköri műhelyek támogatása (A pályázat kódja: NTP-HHTDK-15) DÖNTÉSI LISTA

Hazai Tudományos Diákköri műhelyek támogatása (A pályázat kódja: NTP-HHTDK-15) DÖNTÉSI LISTA 1. 0001 Semmelweis Egyetem Általános Orvostudományi Semmelweis TDK 2016 1 200 000 2. 0002 Mezőgazdasági Hódmezővásárhely SZTE MGK TDK Műhelymunka támogatása 974 000 3. 0003 Állam- és Jogtudományi Szeged

Részletesebben

Az Országos Tudományos Diákköri Tanács által elismert TDK-műhelyek támogatása (A pályázat kódja: NTP-TDK-13) Érvényes, befogadott pályázatok listája

Az Országos Tudományos Diákköri Tanács által elismert TDK-műhelyek támogatása (A pályázat kódja: NTP-TDK-13) Érvényes, befogadott pályázatok listája 1. NTP-TDK-13-001 2. NTP-TDK-13-002 3. NTP-TDK-13-003 Az Országos Tudományos Diákköri Tanács által elismert TDK-műhelyek i Tudományegyetem, Közgazdaságtudományi i Tudományegyetem, Általános Orvostudományi

Részletesebben

Az alábbi kérdőívben az Ön intézménye minőségfejlesztési programjának az oktatói munkára gyakorolt hatására vonatkoznak kérdések.

Az alábbi kérdőívben az Ön intézménye minőségfejlesztési programjának az oktatói munkára gyakorolt hatására vonatkoznak kérdések. Tisztelt Oktató! A 2005. évi CXXXIX. törvény (Felsőoktatási tv.) alapján az Ön felsőoktatási intézménye is készített minőségfejlesztési programot az intézményfejlesztési terv és a kutatásifejlesztési-innovációs

Részletesebben

PÉLDA. Kérjük, töltse ki kérdőívünket! A kérdőív kitöltése kb. 10 percet vesz igénybe.

PÉLDA. Kérjük, töltse ki kérdőívünket! A kérdőív kitöltése kb. 10 percet vesz igénybe. EvaSys Educatio NYME 2011. tavasz Válasz megjelölése: Javítás: 1. 2. BEVEZETŐ Kedves Végzett Hallgatónk! A Diplomás Pályakövetési Programban összegyűjtjük az egykori hallgatók tapasztalatait, hogy hasznosíthassuk

Részletesebben

Pályázati felhívás. Az ösztöndíjra pályázhat minden olyan diák, aki az alábbi pályázati feltételeknek együttesen megfelel:

Pályázati felhívás. Az ösztöndíjra pályázhat minden olyan diák, aki az alábbi pályázati feltételeknek együttesen megfelel: Pályázati felhívás A Nagycsaládosok Országos Egyesülete, a Magyar Nemzeti Bank támogatásával ösztöndíjpályázatot hirdet a 2013/2014-es tanévre felsőoktatási intézményben (felsőoktatási hallgatói jogviszony

Részletesebben

Pályázati felhívás. Az ösztöndíjra pályázhat minden olyan diák, aki az alábbi pályázati feltételeknek együttesen megfelel:

Pályázati felhívás. Az ösztöndíjra pályázhat minden olyan diák, aki az alábbi pályázati feltételeknek együttesen megfelel: Pályázati felhívás Figyelembe véve azt, hogy a gazdasági képzésen nagyon alacsony az államilag támogatott helyek száma, ezért lehetőséget adunk arra, hogy a pályázatban részt vehessenek az önköltséges

Részletesebben

2007-2014 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014

2007-2014 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 Az EMMI által kért, és 2015.10.12. állapotnak megfelelő táblázat a következő kiegészítéssel ment el: Állami egyetemek / Budapesti Corvinus Egyetem, Budapest BCE 1999 2914 2056 2527 1867 2198 2031 2006

Részletesebben

FELHÍVÁS a XXXI. Országos Tudományos Diákköri Konferencián való részvételre 2013 tavasza

FELHÍVÁS a XXXI. Országos Tudományos Diákköri Konferencián való részvételre 2013 tavasza FELHÍVÁS a XXXI. Országos Tudományos Diákköri Konferencián való részvételre 2013 tavasza Az Országos Tudományos Diákköri Tanács (OTDT) a Nemzeti Erőforrás Minisztérium és a Magyar Tudományos Akadémia fővédnökségével,

Részletesebben

FELHÍVÁS a XXIX. Országos Tudományos Diákköri Konferencia Humán Tudományi (bölcsész) Szekciójában való részvételre

FELHÍVÁS a XXIX. Országos Tudományos Diákköri Konferencia Humán Tudományi (bölcsész) Szekciójában való részvételre FELHÍVÁS a XXIX. Országos Tudományos Diákköri Konferencia Humán Tudományi (bölcsész) Szekciójában való részvételre A rendezvény helyszíne: Szegedi Tudományegyetem Bölcsészettudományi Kar Cím: 6722 Szeged

Részletesebben

MÉREI FERENC FŐVÁROSI PEDAGÓGIAI ÉS PÁLYAVÁLASZTÁSI TANÁCSADÓ INTÉZET NYITOTT NAPOK EGYETEMI ÉS FŐISKOLAI IDŐRENDI ÖSSZEÁLLÍTÁSA. 2008/2009-es tanév

MÉREI FERENC FŐVÁROSI PEDAGÓGIAI ÉS PÁLYAVÁLASZTÁSI TANÁCSADÓ INTÉZET NYITOTT NAPOK EGYETEMI ÉS FŐISKOLAI IDŐRENDI ÖSSZEÁLLÍTÁSA. 2008/2009-es tanév MÉREI FERENC FŐVÁROSI PEDAGÓGIAI ÉS PÁLYAVÁLASZTÁSI TANÁCSADÓ INTÉZET EGYETEMI ÉS FŐISKOLAI NYITOTT NAPOK IDŐRENDI ÖSSZEÁLLÍTÁSA 2008/2009-es tanév 2 MÉREI FERENC FŐVÁROSI PEDAGÓGIAI ÉS PÁLYAVÁLASZTÁSI

Részletesebben

Egyetemi és fõiskolai karok, valamint karokra nem tagozódó felsõoktatási intézmények TDK-eredményessége

Egyetemi és fõiskolai karok, valamint karokra nem tagozódó felsõoktatási intézmények TDK-eredményessége Egyetemi és fõiskolai karok, valamint karokra nem tagozódó felsõoktatási intézmények TDK-eredményessége Országos Tudományos Diákköri Tanács, 2012 Az OTDT elnöke: Dr. Szendrõ Péter egyetemi tanár Országos

Részletesebben

Nevelést-oktatást végző pedagógusok végzettsége

Nevelést-oktatást végző pedagógusok végzettsége tanító 19 fő Nevelést-oktatást végző pedagógusok végzettsége Munkakör Iskolai végzettség Intézmény neve általános iskolai tanító angol nyelv társadalomtudományi és gazdasági szakfordító Diploma szerzési

Részletesebben

Projekt azonosító: TÁMOP-4.1.2.D-12/1/KONV-2012-0013

Projekt azonosító: TÁMOP-4.1.2.D-12/1/KONV-2012-0013 Projekt azonosító: TÁMOP-4.1.2.D-12/1/KONV-2012-0013 Szolnoki Főiskola 5000 Szolnok, Tiszaligeti sétány 14. www.szolf.hu OM azonosító: FI47616 www.ujszechenyiterv.gov.hu IDEGEN NYELVOKTATÁSI JÓ GYAKORLATOK

Részletesebben

Központi rendszerek a minőségi

Központi rendszerek a minőségi Központi rendszerek a minőségi fl felsőoktatásértő FIR, AVIR Csulyák Gábor informatikai igazgató Educatio Kht. Fejérvári Bence folyamatmenedzser Educatio Kht. Miről lesz szó? Felsőoktatási Információs

Részletesebben

Pályázati azonosító. Székhely település. Székhely megye. Pályázat kódja. Pályázó neve

Pályázati azonosító. Székhely település. Székhely megye. Pályázat kódja. Pályázó neve (A pályázat kódja: ) -001 MTA Természettudományi Kutatóközpont Műszaki Fizikai és Anyagtudományi Intézet Tanuljunk egymástól! - MFA nyári iskola középiskolásoknak 1 885 000 Ft -002 MTA Agrártudományi Kutatóközpont

Részletesebben

Az Országos Tudományos Diákköri Tanács kitüntetettjei. a XXXI. Országos Tudományos Diákköri Konferencia alkalmából

Az Országos Tudományos Diákköri Tanács kitüntetettjei. a XXXI. Országos Tudományos Diákköri Konferencia alkalmából Az Országos Tudományos Diákköri Tanács kitüntetettjei a XXXI. Országos Tudományos Diákköri Konferencia alkalmából 2013 PRO SCIENTIA ARANYÉRMESEK és TÉMAVEZETŐIK Bajusz Dávid Kémiai és Vegyipari Szekció

Részletesebben

Tantárgypedagógiai és Oktatástechnológiai Szekció 1

Tantárgypedagógiai és Oktatástechnológiai Szekció 1 Tantárgypedagógiai és Oktatástechnológiai Szekció 1 Intézmény Város 1 2 3 4 6 8 10 11 12 Elõadások I-II helyezés 1 BDF TMK Szombathely 1 1 2 1 2 BDF TTK Szombathely 1 1 2 1 3 BME GTK Budapest 1 1 1 4 BMF

Részletesebben

A felsőoktatási intézmények. Pázmány Péter Katolikus Egyetem Bölcsészet- és Társadalomtudományi Kar Vitéz János Tanárképző Központ

A felsőoktatási intézmények. Pázmány Péter Katolikus Egyetem Bölcsészet- és Társadalomtudományi Kar Vitéz János Tanárképző Központ A felsőoktatási intézmények KAZINCZY FERENC SZÉP MAGYAR BESZÉD VERSENYÉNEK 44. országos döntője scientia et f idelitate Pázmány Péter Katolikus Egyetem Bölcsészet- és Társadalomtudományi Kar Vitéz János

Részletesebben

RECHNITZER JÁNOS mint fentebb jeleztük újabb szervezetek jöttek létre. Vidéken csökkent az intézmények száma, míg a fővárosban kisebb mértékben emelkedett, ugyanakkor megnőtt az intézményi méret, nagyobb

Részletesebben

A felsőoktatási intézmények Kazinczy Ferenc Szép magyar beszéd versenyének 40. országos döntője. Program

A felsőoktatási intézmények Kazinczy Ferenc Szép magyar beszéd versenyének 40. országos döntője. Program A felsőoktatási intézmények Kazinczy Ferenc Szép magyar beszéd versenyének 40. országos döntője Helyszín: Károli Gáspár Református Egyetem Bölcsészettudomány Kar Magyar Nyelvtudományi Tanszék 1088 Budapest,

Részletesebben

ATF Adventista Teológiai Főiskola 51

ATF Adventista Teológiai Főiskola 51 Intézmény kód Szerződés intézmény név Intézmény DK kód ANNYE Andrássy Gyula Budapesti Német Nyelvű Egyetem 81 ATF Adventista Teológiai Főiskola 51 ÁVF Általános Vállalkozási Főiskola 1 AVKF Apor Vilmos

Részletesebben

Tudnivalók a XXX. Jubileumi OTDK-val kapcsolatban

Tudnivalók a XXX. Jubileumi OTDK-val kapcsolatban Tudnivalók a XXX. Jubileumi OTDK-val kapcsolatban A részvétel feltételei: Az OTDK-n történő részvételre az intézményi TDK jelölés alapján az osztatlan egyetemi, főiskolai és a BA, BSc, MA, MSc képzésében1

Részletesebben

FELHÍVÁS a XXX. Jubileumi Országos Tudományos Diákköri Konferencián való részvételre 2011 tavasza

FELHÍVÁS a XXX. Jubileumi Országos Tudományos Diákköri Konferencián való részvételre 2011 tavasza FELHÍVÁS a XXX. Jubileumi Országos Tudományos Diákköri Konferencián való részvételre 2011 tavasza Az Országos Tudományos Diákköri Tanács (OTDT) az Oktatási és Kulturális Minisztérium és a Magyar Tudományos

Részletesebben

FELSŐOKTATÁSI INTÉZMÉNYEK LÉGKÖRE ÉS INFRASTRUKTÚRÁJA 2005 2006

FELSŐOKTATÁSI INTÉZMÉNYEK LÉGKÖRE ÉS INFRASTRUKTÚRÁJA 2005 2006 FELSŐOKTATÁSI INTÉZMÉNYEK LÉGKÖE ÉS INFASTUKTÚÁJA 2005 2006 Jelen összefoglaló a Felsőoktatási (ANKING) kutatás keretében az elmúlt két évben vizsgált eket hasonlítja össze öt változó alapján. Az eket

Részletesebben

FELHÍVÁS a XXXI. Országos Tudományos Diákköri Konferencia Agrártudományi Szekciójában való részvételre

FELHÍVÁS a XXXI. Országos Tudományos Diákköri Konferencia Agrártudományi Szekciójában való részvételre FELHÍVÁS a XXXI. Országos Tudományos Diákköri Konferencia Agrártudományi Szekciójában való részvételre A rendezvény helyszíne: Budapesti Corvinus Egyetem Budai Campus Élelmiszertudományi Kar Kertészettudományi

Részletesebben

Kollégium neve irsz város utca. Budapesti Corvinus Egyetem FI43814 Rajk László Szakkollégium Budapest Horánszky u. 6. eljárás folyamatban

Kollégium neve irsz város utca. Budapesti Corvinus Egyetem FI43814 Rajk László Szakkollégium Budapest Horánszky u. 6. eljárás folyamatban Intézmény neve Int. azonosító Kollégium neve irsz város utca Nyilvántartásba vétel állapota Megjegyzés Budapesti Corvinus FI43814 Rajk László Szakkollégium Budapest Horánszky u. 6. Budapesti Corvinus FI43814

Részletesebben

GAZDASÁGTUDOMÁNY GAZDASÁGTUDOMÁNY HOVA KERÜLHETÜNK?

GAZDASÁGTUDOMÁNY GAZDASÁGTUDOMÁNY HOVA KERÜLHETÜNK? gazd.qxd 2005.12.12. 18:16 Page 64 GAZDASÁGTUDOMÁNY GAZDASÁGTUDOMÁNY HOVA KERÜLHETÜNK? 64 A gazdaságtudományi képzésben igen gazdag a magyarországi kínálat: összesen 34 gazdasági karból választhatnak a

Részletesebben

FELHÍVÁS a XXVIII. Országos Tudományos Diákköri Konferencia Állam- és Jogtudományi Szekciójában való részvételre

FELHÍVÁS a XXVIII. Országos Tudományos Diákköri Konferencia Állam- és Jogtudományi Szekciójában való részvételre FELHÍVÁS a XXVIII. Országos Tudományos Diákköri Konferencia Állam- és Jogtudományi Szekciójában való részvételre A rendező intézmény: Károli Gáspár Református Egyetem Állam- és Jogtudományi Kar Cím: 1042

Részletesebben

A felsőoktatásban működő szakkollégiumok támogatása (A pályázat kódja: NTP-SZKOLL-14) DÖNTÉSI LISTA

A felsőoktatásban működő szakkollégiumok támogatása (A pályázat kódja: NTP-SZKOLL-14) DÖNTÉSI LISTA 1. NTP-SZKOLL-14-0001 2. NTP-SZKOLL-14-0002 PTE TTK Szentágothai Protestáns Szent Atanáz Görögkatolikus Hittudományi Főiskola Papnevelő Intézet Nyíregyháza Szabolcs-Szatmár-Bereg 3. NTP-SZKOLL-14-0003

Részletesebben

FELHÍVÁS a XXXI. Országos Tudományos Diákköri Konferencia Testnevelés- és Sporttudományi Szekciójában való részvételre

FELHÍVÁS a XXXI. Országos Tudományos Diákköri Konferencia Testnevelés- és Sporttudományi Szekciójában való részvételre FELHÍVÁS a XXXI. Országos Tudományos Diákköri Konferencia Testnevelés- és Sporttudományi Szekciójában való részvételre A rendezvény helyszíne: Szegedi Tudományegyetem Juhász Gyula Pedagógusképző Kar Testnevelési

Részletesebben

Elektronikus hallgatói adminisztrációs rendszerek

Elektronikus hallgatói adminisztrációs rendszerek Elektronikus hallgatói adminisztrációs rendszerek 198x 2007 2007. április 26. Makay Árpád, Szegedi Tudományegyetem 1 A fejlődés motorjai Technikai előfeltételek A felsőoktatási intézmények tartalmi igényei

Részletesebben

A Deutsche Schule Budapest magyar ágán érettségi vizsgát tett diákok továbbtanulása az érettségi évében

A Deutsche Schule Budapest magyar ágán érettségi vizsgát tett diákok továbbtanulása az érettségi évében A Deutsche Schule Budapest magyar ágán érettségi vizsgát tett diákok továbbtanulása az érettségi évében Intézmény Kar/Szakirány 1999-2011 2012 2013 2014 1999-2014 Magyar érettségi vizsgát tett 282 20 20

Részletesebben

A felsőoktatásban működő minősített szakkollégiumok támogatása (A pályázat kódja: NTP-SZKOLL-13) Érvényes, befogadott pályázatok listája

A felsőoktatásban működő minősített szakkollégiumok támogatása (A pályázat kódja: NTP-SZKOLL-13) Érvényes, befogadott pályázatok listája 1. 0001 PTE TTK Szentágothai János Protestáns Pécs Baranya Tehetséglánc-2014 2. 0002 DE Pálffy István Színháztudományi Debrecen Pálffy István Színháztudományi pályázata 914 000 3. 0003 Karolina Katolikus

Részletesebben

Rangsorokon innen és túl

Rangsorokon innen és túl Rangsorokon innen és túl Magyar felsőoktatási rangsorok, hallgatói preferenciák Ankét a Pannon Egyetem Gazdaságtudományi karán 2013. november 19. Temesi József, egyetemi tanár, társigazgató Nemzetközi

Részletesebben

A kötetben szereplő tanulmányok szerzői

A kötetben szereplő tanulmányok szerzői A kötetben szereplő tanulmányok szerzői Dr. Barzó Tímea, egyetemi docens, Miskolci Egyetem, Államés Jogtudományi Kar, Polgári Jogi Tanszék, Miskolc Dr. Barta Judit, egyetemi docens, Miskolci Egyetem, Állam-

Részletesebben

A munkavédelmi oktatás helyzete a felsőoktatásban

A munkavédelmi oktatás helyzete a felsőoktatásban A munkavédelmi oktatás helyzete a felsőoktatásban (összegző megállapítások) 1. Bevezetés, a vizsgálat célkitűzései A munkavédelemről szóló 1993. évi XCIII. törvény végrehajtását az Országgyűlés és a Kormány

Részletesebben

2009. évi ponthatárok (februárban induló képzések esetében)

2009. évi ponthatárok (februárban induló képzések esetében) 2009. évi ok (februárban induló képzések esetében) Képzés megnevezése BGF-KVIFK Budapesti Gazdasági Fıiskola Kereskedelmi Vendéglátóipari és Idegenforgalmi Fıiskolai Kar tanár - közgazdásztanár (kereskedelem

Részletesebben

(A pályázat kódja: NTP-SZKOLL-2011)

(A pályázat kódja: NTP-SZKOLL-2011) A felsőoktatásban működő szakkollégiumok (A pályázat kódja: NTP-SZKOLL-2011) Pályázati kategória azonosító Pályázó neve Székhely város Székhely megye neve Projekt címe Igényelt összeg 0001 i Agrárés Gazdálkodástudományok

Részletesebben

105 ezer diák közül mintegy 72 ezret vettek fel, 72 ezer diákból 55 800 jutott be állami

105 ezer diák közül mintegy 72 ezret vettek fel, 72 ezer diákból 55 800 jutott be állami Felvételi 2015. A felsőoktatásba jelentkező 105 ezer diák közül mintegy 72 ezret vettek fel, ami lényegében megegyezik a tavalyi arányokkal A felsőoktatási szakképzésre 6500, alapképzésre 45 200, osztatlan

Részletesebben

FELHÍVÁS a XXXI. Országos Tudományos Diákköri Konferencia Humán Tudományi Szekciójában való részvételre

FELHÍVÁS a XXXI. Országos Tudományos Diákköri Konferencia Humán Tudományi Szekciójában való részvételre FELHÍVÁS a XXXI. Országos Tudományos Diákköri Konferencia Humán Tudományi Szekciójában való részvételre A rendezvény helyszíne: Debreceni Egyetem Bölcsészettudományi Kar Cím: 4032 Debrecen, Egyetem tér

Részletesebben

S.sz. Név Hol végzett Szakképesítés Osztályfőnök Beosztás Tanított tárgy

S.sz. Név Hol végzett Szakképesítés Osztályfőnök Beosztás Tanított tárgy Benka Gyula Evangélikus Általános Iskola és Óvoda, 5540, Kossuth u. 17 (alsó tagozat) S.sz. Név Hol végzett Szakképesítés Osztályfőnök Beosztás Tanított tárgy 1 Pedagógus 1 i Brunszvik Teréz Óvóképző Intézet,

Részletesebben

Pedagógiai, Pszichológiai, Közmûvelõdési és Könyvtártudományi Szekció 1

Pedagógiai, Pszichológiai, Közmûvelõdési és Könyvtártudományi Szekció 1 Pedagógiai, Pszichológiai, Közmûvelõdési és Könyvtártudományi Szekció 1 Intézmény Város 1 2 3 4 6 8 10 11 12 13 14 Elõadások I-I helyezés 1 AVKF Vác 1 1 2 BDF BTK Szombathely 1 1 2 3 BDF TMK Szombathely

Részletesebben

A felsőoktatásban működő szakkollégiumok támogatása (A pályázat kódja: NTP-SZKOLL-12) Érvényes, befogadott pályázatok listája

A felsőoktatásban működő szakkollégiumok támogatása (A pályázat kódja: NTP-SZKOLL-12) Érvényes, befogadott pályázatok listája Pályázati kategória kódja Pályázati azonosító Pályázó neve Székhely Település Székhely Megye Projekt címe Igényelt támogatás összege - 0001 ELTE Bibó István Bibó István Tehetséggondozó Tevékenysége - 0002

Részletesebben

A felsőoktatásban működő szakkollégiumok támogatása (A pályázat kódja: NTP-SZKOLL-12) Döntési lista

A felsőoktatásban működő szakkollégiumok támogatása (A pályázat kódja: NTP-SZKOLL-12) Döntési lista 1. NTP-SZKOLL-12-P-0001 ELTE Bibó István Bibó István Tehetséggondozó Tevékenysége 3 000 000 2. NTP-SZKOLL-12-P-0002 Luther Otthon - Luther Márton 2013. tavasz 3. NTP-SZKOLL-12-P-0003 ELTE Eötvös József

Részletesebben

Javaslat a nemzeti felsőoktatási kiválóság intézményei minősítésekre. Vezetői összefoglaló és módszertan. 2013. február 5.

Javaslat a nemzeti felsőoktatási kiválóság intézményei minősítésekre. Vezetői összefoglaló és módszertan. 2013. február 5. Javaslat a nemzeti felsőoktatási kiválóság intézményei minősítésekre Vezetői összefoglaló és módszertan 2013. február 5. A nemzeti felsőoktatásról szóló 2011. évi CCIV törvény (Nftv.) négy minősítési kategóriát

Részletesebben

Iskolánk tantestületének és oktatást-nevelést segítő dolgozóinak adatai 2015-2016-os tanév

Iskolánk tantestületének és oktatást-nevelést segítő dolgozóinak adatai 2015-2016-os tanév Iskolánk tantestületének és oktatástnevelést dolgozóinak adatai 20152016os tanév 1. Pedagógus1 Bessenyei György 2. Pedagógus2 Kölcsey Ferenc Református Tanítóképző Főiskola 3. Pedagógus3 Eötvös József

Részletesebben

Strandröplabda Magyar Egyetemi-Főiskolai Országos Bajnokság 2009 Férfi döntő végeredmény

Strandröplabda Magyar Egyetemi-Főiskolai Országos Bajnokság 2009 Férfi döntő végeredmény Strandröplabda Magyar Egyetemi-Főiskolai Országos Bajnokság 9 Férfi döntő végeredmény Hely Csapatnév Játékos Intézmény 1. Dudás Tamás Kovács Zoltán. Horváth - Szabados Horváth András Szabados István Eszterházy

Részletesebben

Magyarország felsőoktatási intézményei és karai. Hungarian Higher Education Institutions and their Faculties

Magyarország felsőoktatási intézményei és karai. Hungarian Higher Education Institutions and their Faculties Magyarország felsőoktatási intézményei és karai Hungarian Higher Education Institutions and their Faculties Magyarország felsőktatási intézményei és karai Hungarian Higher Education Institutions and their

Részletesebben

Sportiskolai támogatás a 2015. április 1-2015. augusztus 31. közötti időszakra. Támogatási időszak: 2015. 04. 01-től 2015. 08.

Sportiskolai támogatás a 2015. április 1-2015. augusztus 31. közötti időszakra. Támogatási időszak: 2015. 04. 01-től 2015. 08. Részarányos normál támogatás (5 Részarányos kiemelt támogatás (5 Támogatási időszak: 2015. 04. 01-től 2015. 08. 31-ig 5 000 Ft 10 000 Ft 15 000 Ft 10 000 Ft 15 000 Ft 25 000 Ft Sorszám INTÉZMÉNY ÚJ NEVE

Részletesebben

A 2016. szeptemberben induló képzések felsőoktatási felvételi tájékoztatójának hivatalos kiegészítése

A 2016. szeptemberben induló képzések felsőoktatási felvételi tájékoztatójának hivatalos kiegészítése A 2016. szeptemberben induló képzések felsőoktatási felvételi tájékoztatójának hivatalos kiegészítése A felsőoktatási felvételi tájékoztató az érettségizetteknek és diplomásoknak kiegészített, pontosított

Részletesebben

Mucsi Balázs Sándor főigazgató Pelyhéné Bartha Irén főigazgató 2015.06.15 Dr. Varga Zoltán Balázs 2015.06.15

Mucsi Balázs Sándor főigazgató Pelyhéné Bartha Irén főigazgató 2015.06.15 Dr. Varga Zoltán Balázs 2015.06.15 BAJAI SZAKKÉPZÉSI 6500 Baja, Petőfi Sándor utca 1 12.) 2015.06.15 Korm. rendelet Virág Tibor főigazgató BÉKÉSCSABAI SZAKKÉPZÉSI 5600 Békéscsaba, Gyulai út 32/1 BERETTYÓÚJFALUI SZAKKÉPZÉSI BUDAPESTI GAZDASÁGI

Részletesebben

DUÁLIS KÉPZÉSI TANÁCS. Műszaki Szakbizottság

DUÁLIS KÉPZÉSI TANÁCS. Műszaki Szakbizottság DULIS KÉPZÉSI TANCS Műszaki Szakbizottság DULIS KÉPZÉSI TANCS MOL - Élő kapcsolatban a műszaki felsőoktatással 2 DULIS KÉPZÉSI TANCS MOL igényei a változás kapcsán Az üzleti igényeknek megfelelő szakképzettségű,

Részletesebben

Csató László: Felsőoktatási rangsorok jelentkezői preferenciák alapján című, a Közgazdasági Szemlében megjelent cikkéhez

Csató László: Felsőoktatási rangsorok jelentkezői preferenciák alapján című, a Közgazdasági Szemlében megjelent cikkéhez Függelék Csató László: Felsőoktatási rangsorok jelentkezői preferenciák alapján című, a Közgazdasági Szemlében megjelent cikkéhez 1. táblázat: ok értékelései és helyezései Értékelés Helyezés ANNYE 32 61,59%

Részletesebben

BCE BUDAPESTI CORVINUS EGYETEM DOKTORI KÉPZÉS INTÉZMÉNY KARAI A DOKTORI KÉPZÉST SZERVEZŐ HIVATALOK, FELELŐS SZEMÉLYEK

BCE BUDAPESTI CORVINUS EGYETEM DOKTORI KÉPZÉS INTÉZMÉNY KARAI A DOKTORI KÉPZÉST SZERVEZŐ HIVATALOK, FELELŐS SZEMÉLYEK BUDAPESTI CORVINUS EGYETEM Egyetemi Doktori Tanács Elnök: Dr. Zalai Ernő egyetemi tanár Titkárság: Skorán Éva Telefon: (1) 482-5155/5029 Fax: (1) 482-5329 1093 Budapest, Fővám tér 8. 213. szoba Telefon:

Részletesebben

A Magyar Műszaki Értelmiség Napja

A Magyar Műszaki Értelmiség Napja A Magyar Műszaki Értelmiség Napja Ünnepségsorozat 2012. június 4-7. 1 Budapest 2006. január 5. 2 3 A nyilatkozat aláírói Magyar Tudományos Akadémia Magyar Mérnökakadémia Magyar Mérnök Kamara Budapesti

Részletesebben

Széchenyi István Egyetem Műszaki Tudományi Kar

Széchenyi István Egyetem Műszaki Tudományi Kar Széchenyi István Egyetem Műszaki Tudományi Kar Az Egyetem oktatási egységei Műszaki Tudományi Kar (az egyetem hallgatóinak 2/3-a) Gazdaságtudományi Kar Állam- és Jogtudományi Kar Egészségügyi és Szociális

Részletesebben

Egyetemi és főiskolai karok, valamint karokra nem tagozódó felsőoktatási intézmények OTDK eredményessége. Dombi József, Szendrő Péter

Egyetemi és főiskolai karok, valamint karokra nem tagozódó felsőoktatási intézmények OTDK eredményessége. Dombi József, Szendrő Péter Egyetemi és főiskolai karok, valamint karokra nem tagozódó felsőoktatási intézmények OTDK eredményessége Dombi József, Szendrő Péter Országos Tudományos Diákköri Tanács Budapest, 2013 Az OTDT elnöke: Dr.

Részletesebben

Pedagógiai, Pszichológiai, Közmûvelõdési és Könyvtártudományi Szekció

Pedagógiai, Pszichológiai, Közmûvelõdési és Könyvtártudományi Szekció 1 Intézmény Város 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 Elõadások 1 AVKF Zsámbék 1 2 1 4 2 1 1 1 2 15 3 2 BDF Szombathely 1 2 2 1 2 3 5 2 1 19 7 3 BME GTK Budapest 1 1 4 BMF KVK Budapest 1 1 2 5

Részletesebben

Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Közgyűlésének 1/2010. (II.12.) önkormányzati rendelete a Hazavárunk ösztöndíjról 1

Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Közgyűlésének 1/2010. (II.12.) önkormányzati rendelete a Hazavárunk ösztöndíjról 1 Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Közgyűlésének 1/2010. (II.12.) önkormányzati rendelete a Hazavárunk ösztöndíjról 1 Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Közgyűlése az Alkotmány 44/A. (2) bekezdésében meghatározott

Részletesebben

Tanulmányi rend a Protestáns Felsőoktatási Szakkollégiumban a 2013/14-es tanévben

Tanulmányi rend a Protestáns Felsőoktatási Szakkollégiumban a 2013/14-es tanévben Csapó Tamás Tanulmányi rend a Protestáns Felsőoktatási Szakkollégiumban a 2013/14-es tanévben Magyar Protestáns Tanulmányi Alapítvány MPTA Budapest 2013.08.31. Tartalomjegyzék Tartalomjegyzék... 2 A 2013/2014-es

Részletesebben

Fáy András Református Általános Iskola és Alapfokú Mővészetoktatási Intézmény Gomba. Az iskola dolgozói. NÉV OKLEVÉL kiállítója VÉGZETTSÉG

Fáy András Református Általános Iskola és Alapfokú Mővészetoktatási Intézmény Gomba. Az iskola dolgozói. NÉV OKLEVÉL kiállítója VÉGZETTSÉG Az iskola dolgozói 1. Apró Rita 2. Bendıné Mag Anikó 3. Erdélyiné Buzás Éva NÉV OKLEVÉL kiállítója VÉGZETTSÉG Szabadkai Pedagógiai Akadémia - Eötvös József Fıiskola, Baja Eszterházy Károly Tanárképzı Fıiskola,

Részletesebben

társadalom és állampolgári ismeretek szakirányú szakos tanár humánszervező

társadalom és állampolgári ismeretek szakirányú szakos tanár humánszervező Iskola megnevezése Szak 1. TT.Kar biológia szakos tanár 2. BME Gazdaság-és Társadalomtudományi Kar Műszaki Szakoktató szak 3. Besenyei György Tanárképző Főiskola rajz szakos tanár József Attila Tudományegyetem

Részletesebben

35. SZÉP MAGYAR BESZÉD VERSENYE KAZINCZY FERENC ORSZÁGOS DÖNT 2007. ÁPRILIS 2-3. A HAZAI ÉS A HATÁRON TÚLI FELSOKTATÁSI INTÉZMÉNYEK

35. SZÉP MAGYAR BESZÉD VERSENYE KAZINCZY FERENC ORSZÁGOS DÖNT 2007. ÁPRILIS 2-3. A HAZAI ÉS A HATÁRON TÚLI FELSOKTATÁSI INTÉZMÉNYEK A HAZAI ÉS A HATÁRON TÚLI FELSOKTATÁSI INTÉZMÉNYEK KAZINCZY FERENC SZÉP MAGYAR BESZÉD VERSENYE 35. ORSZÁGOS DÖNT 2007. ÁPRILIS 2-3. VITÉZ JÁNOS RÓMAI KATOLIKUS TANTÓKÉPZ FISKOLA A VERSENY HELYSZÍNE: 2007.

Részletesebben

tvlliem 1 RŐ FURtv1S MINISZTÉRIUM A PARLAMENTI ÁLLAMTITKÁ R

tvlliem 1 RŐ FURtv1S MINISZTÉRIUM A PARLAMENTI ÁLLAMTITKÁ R tvlliem 1 RŐ FURtv1S MINISZTÉRIUM A PARLAMENTI ÁLLAMTITKÁ R K Iktatószám : 10388/2014/PARL Hiv. szám: K/3068. Ikotity István Országgy űlési képvisel ő részére LMP Budapest Tisztelt Képvisel ő Úr! Az Ön

Részletesebben

A felsőoktatás regionalitása

A felsőoktatás regionalitása A felsőoktatás regionalitása Prof. Dr. Rechnitzer János egyetemi tanár, rektor helyettes Széchenyi István Egyetem, Győr III. Országos Marketing Konferencia Pécs, 2010. október 20-21. Új helyzet, új környezet

Részletesebben

Szlovák állampolgárok a magyar oktatási rendszerben. Reisinger Adrienn Széchenyi István Egyetem radrienn@rkk.hu SZÉCHENYI ISTVÁN EGYETEM

Szlovák állampolgárok a magyar oktatási rendszerben. Reisinger Adrienn Széchenyi István Egyetem radrienn@rkk.hu SZÉCHENYI ISTVÁN EGYETEM SZÉCHENYI ISTVÁN EGYETEM Magyar-szlovák agglomeráció Pozsony környékén - Közszolgáltatás fejlesztési hálózat Pozsony határon átnyúló agglomerációjában (AGGLONET) WS 5 OKTATÁS ÉS EGÉSZSÉGÜGY 2010. április

Részletesebben

Továbbtanulási adatok és pályakövetés eredményei 2006/2007

Továbbtanulási adatok és pályakövetés eredményei 2006/2007 KÖZGAZDASÁGI Továbbtanulási adatok és pályakövetés eredményei 2006/2007 Végzettek Jelentkezők Egyetemre Felvételt nyert Főiskolára Felsőfokú szakképzésbe 130 fő 122 fő 23 fő (Szegedi Tudományegyetem, Veszprémi

Részletesebben

PANNON Egyetem TÁMOP-4.2.2.-B-10/1-2010-0025

PANNON Egyetem TÁMOP-4.2.2.-B-10/1-2010-0025 A Pannon Egyetem Mérnöki Kar Tudományos Diákköri Tanácsa TÁMOP 4.2.2/B-10/1-2010-0025 című projektje keretében pályázatot hirdet A Mérnöki Kar Kiemelkedő Tudományos eredményeket elért hallgatója díj elnyerésére.

Részletesebben

Felsıoktatási intézmények presztízse és preferáltsága

Felsıoktatási intézmények presztízse és preferáltsága Felsıoktatási intézmények presztízse és preferáltsága Budapest, 2010, február Tartalom A kutatási programról... 3 Felsıoktatási intézmények értékelése... 4 A presztízsrangsorokról... 4 A preferencia rangsorról...

Részletesebben

4 Kulturalis bizottsag jelestesé -

4 Kulturalis bizottsag jelestesé - Cr i ásyűies Hivatala eromenyszám : 114 O I~ Kijelölt bizottsáq Érkezett: 2015 NOV 2 5. Az Országgyűlés Kulturális bizottsága 4 Kulturalis bizottsag jelestesé - az oktatás szabályozására vonatkozó egyes

Részletesebben

I. A Szent István Egyetem

I. A Szent István Egyetem I. A Szent István Egyetem REKTORI KÖSZÖNTŐ 2000-ben - több, korábban önálló egyetem és főiskola integrációjával - létrehozott egyetemünk névadójára, államalapító Szent István királyunkra az egész ország

Részletesebben

Felvehető (fő) Nappali képzés. Esti, levelező. Budapest magyar 477 730 0 GAZD. Budapest magyar 136 190 0 TÁRS. Budapest magyar 97 0 0 ker

Felvehető (fő) Nappali képzés. Esti, levelező. Budapest magyar 477 730 0 GAZD. Budapest magyar 136 190 0 TÁRS. Budapest magyar 97 0 0 ker ÁVF Általános Vállalkozási Főiskola ÁVF felvehető összlétszáma: 1680 fő. Képzési gazdaságtudományok képzési társadalomtudomány képzési Település Nyelv Felvehető (fő) Nappali képzés Esti, levelező munkarend

Részletesebben

Pályázati hírlevél 1. évfolyam - 9. szám 2013. március 11. Hallgatók számára

Pályázati hírlevél 1. évfolyam - 9. szám 2013. március 11. Hallgatók számára Pályázati hírlevél 1. évfolyam - 9. szám 2013. március 11. Hallgatók számára Tisztelt Olvasó! A Pályázati Hírlevél célja, hogy heti rendszerességgel összegyűjtse a Magyarországon és nemzetközi viszonylatokban

Részletesebben

abs. sor. csop. sor. név intézmény Kar eredmény EGYETEMI-FŐISKOLAI EGYENKÉNTI IDŐFUTAM KERÉKPÁRVERSENY 2009. október 11.

abs. sor. csop. sor. név intézmény Kar eredmény EGYETEMI-FŐISKOLAI EGYENKÉNTI IDŐFUTAM KERÉKPÁRVERSENY 2009. október 11. Abszsorrend abs. sor. csop. sor. név intézmény Kar Országúti MTB eredmény 1 1 Dancs Márton Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem Közlekedésmérnöki Kar O 0:24:22 2 2 Dékány Tamás Széchenyi István

Részletesebben

FELHÍVÁS a XXXII. Országos Tudományos Diákköri Konferencia Állam- és Jogtudományi Szekciójában való részvételre

FELHÍVÁS a XXXII. Országos Tudományos Diákköri Konferencia Állam- és Jogtudományi Szekciójában való részvételre A rendezvény helyszíne: FELHÍVÁS a XXXII. Országos Tudományos Diákköri Konferencia Állam- és Jogtudományi Szekciójában való részvételre Nemzeti Közszolgálati Egyetem Közigazgatás-tudományi Kar Cím: 1118

Részletesebben

Tisztelt Olvasó! végül 4603-at mutattak be szerzőik.

Tisztelt Olvasó! végül 4603-at mutattak be szerzőik. Tisztelt Olvasó! A tudományos diákköri tevékenység és az Országos Tudományos Diákköri Konferencia több mint 60 éve része a magyarországi felsőoktatásnak: 1955-ben, több mint hatvan évvel ezelőtt rendezték

Részletesebben

VI. turnus (Kontaktnapok: szerda) Képzés időtartama: 2015. augusztus 24. - 2015. október 15.

VI. turnus (Kontaktnapok: szerda) Képzés időtartama: 2015. augusztus 24. - 2015. október 15. VI. turnus (Kontaktnapok: szerda) Képzés időtartama: 2015. augusztus 24. - 2015. október 15. Budapest, Balassagyarmat, Cegléd, Debrecen, Dunaújváros, Eger, Esztergom, Kaposvár, Kecskemét, Miskolc, Nyíregyháza,

Részletesebben

KÚTFŐ projekt mit is végeztünk?

KÚTFŐ projekt mit is végeztünk? KÚTFŐ projekt mit is végeztünk? rövid összegzés a számok tükrében Madarász Tamás projektfelelős FAVA Konferencia, 2015. április 8-9. Siófok Tartalom KUTATÁS-FEJLESZTÉS FINANSZÍROZÁSA A FELSŐOKTATÁSBAN

Részletesebben

Az Alba Regia Egyetemi Központ bemutatkozása. www.arek.uni-obuda.hu

Az Alba Regia Egyetemi Központ bemutatkozása. www.arek.uni-obuda.hu ÓBUDAI EGYETEM Az Alba Regia Egyetemi Központ bemutatkozása Alba Regia Egyetemi Központ Székesfehérvár Akkor.. és Most KANDÓ 1971 Óbudai Egyetem Alba Regia Egyetemi Központ 2013 Alba Regia Egyetemi Központ

Részletesebben

SZÉCHENYI ISTVÁN EGYETEM

SZÉCHENYI ISTVÁN EGYETEM SZÉCHENYI ISTVÁN EGYETEM Egyetemi Doktori Tanács Elnök: Dr. Koren Csaba egyetemi tanár Titkár: Horváth Balázs egyetemi adjunktus 9026 Győr, Egyetem tér 1. Telefon: (96) 503-400/3121 Fax: (96) 329-263 E-mail:

Részletesebben

FELHÍVÁS a XXXI. Országos Tudományos Diákköri Konferencia Tanulás- és Tanításmódszertani Tudástechnológiai Szekciójában való részvételre

FELHÍVÁS a XXXI. Országos Tudományos Diákköri Konferencia Tanulás- és Tanításmódszertani Tudástechnológiai Szekciójában való részvételre FELHÍVÁS a XXXI. Országos Tudományos Diákköri Konferencia Tanulás- és Tanításmódszertani Tudástechnológiai Szekciójában való részvételre A rendezvény helyszíne: Kaposvári Egyetem Pedagógiai Kar Cím: 7400

Részletesebben

Képz. idő (félév) A E K közszolgálati 150 000 Ft 6 GAZD

Képz. idő (félév) A E K közszolgálati 150 000 Ft 6 GAZD ÁVF Általános Vállalkozási Főiskola ÁVF felvehető összlétszáma: 851 fő. Képzési Település Nyelv Képzési / gazdaságtudományok képzési Budapest magyar 256 401 0 GAZD társadalomtudomány képzési Budapest magyar

Részletesebben

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS A FELKAI ANDRÁS ÖSZTÖNDÍJELNYERÉSÉRE. Felkai András Ösztöndíj háttere

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS A FELKAI ANDRÁS ÖSZTÖNDÍJELNYERÉSÉRE. Felkai András Ösztöndíj háttere Felkai András Ösztöndíj háttere PÁLYÁZATI FELHÍVÁS A FELKAI ANDRÁS ÖSZTÖNDÍJELNYERÉSÉRE 2013 A Felkai András Ösztöndíjat 2001 őszén a Citibank kezdeményezésére hozta létre az Alapítány a Pénzügyi Kultúra

Részletesebben

A BME VIK FMD pályázatának specifikumai

A BME VIK FMD pályázatának specifikumai A BME VIK FMD pályázatának specifikumai Vajta László dékán, Henk Tamás FMD megbízott FMD átadás 2011. október 26. BME Villamosmérnöki és Informatikai Kar Tartalom Adottságok: 1. Profil és hallgatóság 2.

Részletesebben

Határon átnyúló felsőoktatási együttműködéssel a tudásrégióért

Határon átnyúló felsőoktatási együttműködéssel a tudásrégióért Határon átnyúló felsőoktatási együttműködéssel a tudásrégióért Dr. Rechnitzer János egyetemi tanár, intézetigazgató MTA RKK Nyugat-magyarországi Tudományos Intézete A kutatás-fejlesztés és a felsőoktatás

Részletesebben

A Kar rövid bemutatása

A Kar rövid bemutatása A Kar rövid bemutatása Széchenyi István Egyetem (SZE-GYŐR) Műszaki Tudományi Kar Gazdaságtudományi Kar Állam és jogtudományi Kar Egészségügyi és Szociális Intézet Zeneművészeti Intézet A Műszaki Tudományi

Részletesebben

Irányítószám Település 1011 Budapest 1012 Budapest 1013 Budapest 1014 Budapest 1015 Budapest 1016 Budapest 1021 Budapest 1022 Budapest 1023 Budapest

Irányítószám Település 1011 Budapest 1012 Budapest 1013 Budapest 1014 Budapest 1015 Budapest 1016 Budapest 1021 Budapest 1022 Budapest 1023 Budapest Irányítószám Település 1011 Budapest 1012 Budapest 1013 Budapest 1014 Budapest 1015 Budapest 1016 Budapest 1021 Budapest 1022 Budapest 1023 Budapest 1024 Budapest 1025 Budapest 1026 Budapest 1027 Budapest

Részletesebben

BMF SZMSZ 22. melléklete TUDOMÁNYOS DIÁKKÖRI SZABÁLYZAT. Budapest, 2001 június

BMF SZMSZ 22. melléklete TUDOMÁNYOS DIÁKKÖRI SZABÁLYZAT. Budapest, 2001 június BMF SZMSZ 22. melléklete TUDOMÁNYOS DIÁKKÖRI SZABÁLYZAT Budapest, 2001 június T A R T A L O M J E G Y Z É K Oldal 1. Tudományos Diákkör.2. 2. A Tudományos Diákköri munka.. 2. 3. A Főiskolai Tudományos

Részletesebben

Budapesti Gazdasági Főiskola Felvételi tájékoztató 2013/2014. tanév

Budapesti Gazdasági Főiskola Felvételi tájékoztató 2013/2014. tanév Budapesti Gazdasági Főiskola Felvételi tájékoztató 2013/2014. tanév Miért érdemes továbbtanulni? Mert a felsőfokú végzettséggel rendelkezők magasabb jövedelmet érhetnek el, több munkalehetőség közül választhatnak,

Részletesebben

AZ ÁLLAM- ÉS JOGTUDOMÁNYI KAR OKTATÓI ÁLTAL A DEBRECENI EGYETEM MÁS KARAIRA ÁTOKTATOTT TÁRGYAK

AZ ÁLLAM- ÉS JOGTUDOMÁNYI KAR OKTATÓI ÁLTAL A DEBRECENI EGYETEM MÁS KARAIRA ÁTOKTATOTT TÁRGYAK AZ ÁLLAM- ÉS JOGTUDOMÁNYI KAR OKTATÓI ÁLTAL A DEBRECENI EGYETEM MÁS KARAIRA ÁTOKTATOTT TÁRGYAK Őszi szemeszter AGRÁRJOGI-, KÖRNYEZETJOGI ÉS MUNKAJOGI TANSZÉK Tavaszi szemeszter DE Népegészségügyi Kar Jogi

Részletesebben

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS. a PANNON EGYETEM Doktori képzésébe való részvételre. 2007/2008 tanév

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS. a PANNON EGYETEM Doktori képzésébe való részvételre. 2007/2008 tanév PÁLYÁZATI FELHÍVÁS a PANNON EGYETEM Doktori képzésébe való részvételre 2007/2008 tanév A doktori képzés egyetemi felelősei az Egyetemi Doktori és Habilitációs Tanács elnöke Tudományos és Nemzetközi ügyek

Részletesebben