Tantárgy adatlap Stratégia és válságkezelés

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Tantárgy adatlap Stratégia és válságkezelés"

Átírás

1 A tantárgy kódja: 7NK40NCK03M A tantárgy megnevezése (magyarul): A tantárgy neve (angolul): Strategy and Conflict Management A tanóra száma (Előadás + szeminárium + gyakorlat + egyéb): 2/0 Kreditérték: 3 A tantárgy meghirdetésének gyakorisága: tavaszi félév Az oktatás nyelve: magyar Előtanulmányi kötelezettségek: - A tantárgy típusa: kötelező Tantárgyfelelős tanszék: Nemzetközi Tanulmányok Intézet A tantárgyfelelős neve: Dr. Kiss J. László A tantárgy szakmai tartalma: A tantárgy alapvetően a második világháborút követő időszakot alapul véve a stratégiai és biztonságpolitikai gondolkodás történetét kívánja a résztvevőkkel megismertetni a stratégiai tanulmányoktól a kritikai biztonsági tanulmányokig, különös tekintettel a biztonságfogalom/ biztonságpolitika fejlődésére, a szereplők, napirendek, elméletek összefüggésében, nem kevésbé az erőszak-alkalmazás változása és a politika/diplomácia viszonyában. Az előadások a külpolitikai döntéselmélet kérdését, a konfliktus- és válságkezelés, a humanitárius intervenció fogalmát és gyakorlatát éppen úgy tárgyalják, mint a háború, a szervezett erőszak történelmi fejlődését és átalakulását a 21. század elején. A gyakorlati példákkal illusztrált elméleti előadások célja a stratégiai gondolkodás és elemző képesség elsajátítása, melyet a hallgatóknak a félév végén a meghatározott szempontok alapján elkészítendő elemzésben írásos formában is bizonyítaniuk kell. Évközi tanulmányi követelmények: A kurzus minden hallgatójának három téma közül egyet kell választaniuk, s az előre megadott szempontok alapján esszéformában elkészített, 15 ezer karakter nem meghaladó elemzést legkésőbb a szóbeli vizsga előtt el kell juttatniuk a vizsgáztatóhoz. Az elemzések a szóbeli vizsga részét képezik. Mindazonáltal a szemeszter keretében is lehetőség van az elemzések egy részének a prezentációjára az előadások keretében, illetve azon a legutolsó két órán, amelyek kifejezetten az elemzések prezentációjára és konzultációra vannak fenntartva. Vizsgakövetelmény: A hallgatónak ismernie kell a tananyag 14 heti bontásban megadott tematikáját és az előre megadott szempontok alapján készített elemzésüket is meg kell védeniük a szóbeli vizsgán. Az értékelés módszere: A vizsga előfeltétele az írásbeli elemzés elkészítése, ill. azoknak az utolsó két órán, illetve a szóbeli vizsgán történő prezentálása. A szóbeli vizsga 60% mellett az elemzés az összteljesítmény 40 százalékát adja. Tananyag leírása: 1. Bevezetés: a téma és a diszciplína biztonsági tanulmányok (security studies) meghatározása. Az év végi összehasonlító konfliktus- ill. válságelemzés módszertani szempontjainak megvitatása. 2. Elmélettörténeti áttekintés: a biztonság vitatott fogalma és a biztonságpolitikai napirendek változása (biztonságfogalom mélyülése és bővülése, pozitív és negatív biztonság, külső és belső biztonság, territoriális és funkcionális biztonság, biztonság mint high politics, biztonság mint low politics, a security governance, a biztonságfogalom bővülése és mélyülése stb.) 3. A tradicionális realista és liberális biztonságelmélet. A strategic studies kialakulása, alapkérdései és módszerei. A stratégiai gondolkodás napirendje a termonukleáris fegyverek feltételei között ( B.Brodie, T. Schelling, A. Wohlstaetter, H. Kahn). Visszatekintés Clausewitz-re és a stratégia változása az atomkorszakban: a nukleáris fegyverek megmentése a politika számára: threat value és elrettentés, az elrettentés paradoxonai és az elrettentés ára (a tömeges megtorlástól a 1 / 5

2 rugalmas válaszadásig, eszkalációs dominancia, politika és háború viszonya). 4. Konfliktus-stratégia és konfliktus-megoldás (bargaining theory, játékelmélet, individuális és kollektív racionalitás, nulla és konstans összegű játékok, prisoner s dilemma és chicken s game. Thomas Schelling stratégiai realizmusa. 5. Globalizálódás és biztonság. A hidegháború utáni biztonságelméletek: multidimenzionális biztonság (Barry Buzan), a securitization elmélete (Koppenhágai Iskola) kultúra és biztonság (konstruktivizmus), human security és kritikai elmélet. 6. A konfliktus-megoldás (conflict resolution) történeti evoluciója. Diplomácia és konfliktus-megoldás. Konfliktus-megoldás a nemzetközi rendszerben. 7. A nemzetközi konfliktus és válság értelmezése. A nemzetközi konfliktus- és válságkezelés elmélete és gyakorlata. A sikeres válságkezelés tapasztalatai. Konfliktus- és válságmegelőzés. 8. A hidegháborús válságok anatómiája: a berlini válságok és a kubai válság elemzése. 9. Détente mint kooperatív konfliktus: biztonságfogalom és a biztonságpolitikai napirendek átalakulása: fegyverzet-korlátozás (arms control) kialakulása és sajátosságai, az arms control (politika) és a technológia viszonya, military balance és stratégiai stabilitás, az arms control egyezmények típusai. 10. Biztonság mint fegyverkezés és politikai dialógus, a biztonságfogalom ökonomizálódása, a komplex biztonság, biztonság és status quo, közös biztonság, alternatív biztonságpolitika, a gazdaság és ökonómia interdependenciája, biztonság mint bizalomépítő intézkedések, Helsinki mint soft security. 11. A régi háború és az új háború kialakulása és összehasonlítása. Erőszak-alkalmazás a középkorban és az államközpontú (vesztfáliai) rendszer létrejötte után. A háború (re)privatizálódása, avagy visszatérés a középkorba a biztonságpolitikában, hálózati hatalom versus állami hatalom, a terrorizmus mint a globális magánerőszak. A humanitárius intervenció fogalma és feladata. A humanitárius intervenció mint igazságos háború? 12. Kül- és biztonságpolitika mint döntési folyamat. A külpolitikai döntéselmélet: a racionális modell ( homo oeconomicus ) és bírálata. A racionális aktor-modell alternatívái: korlátozott racionalitás (bounded rationality) és kibernetikai modell, a homo organisans modelljei: bürokratikus és kormányzati politika és a homo psychologicus (kognitív modell, kognitív disszonancia, misperception (Jervis). A racionális és kognitív modell egyesítése: a poliheurisztikus döntéselmélet 13. Elemzések prezentációja 14. Elemzések prezentációja Órarendi beosztás: kedd (C.VIII.előadó) Kompetencia leírása: A hallgatónak ismernie kell az 1945 utáni biztonságelméletek és biztonságpolitikai napirendek fejlődését, különös tekintettel a politikai és a katonai erő, a diplomácia és a katonai erő viszonyára, a külpolitikai döntéshozatal sajátosságaira és a válságkezelés, humanitárius intervenció gyakorlatára és elméletére. A vizsgateljesítmény részét képezi, hogy a hallgatónak az alábbiakban meghatározott szempontok alapján készített írásbeli elemzésükről is számot kell adniuk. A hallgatók három különböző típusú feladat közül választhatnak. (Lásd 'A hallgató egyéni munkával megoldandó feladatai') Félévközi ellenőrzések: Nincsen. A hallgató egyéni munkával megoldandó feladatai: A. Két válság, illetve konfliktus összehasonlító elemzése nem több 15ezer karakter terjedelemben. Szempontok: 1. Basis for comparison : az összehasonlítás alapja, az összehasonlítás közös szempontja(i). 2. Issue: a konfliktus/válság lényege és jellegének meghatározása 3. Background: két válság/konfliktus rövid történelmi, ideológiai stb. háttere. 4. Actors: a két konfliktusban/válságban szerepet játszó szereplők koncentrikus körei a belső közvetlen szereplőktől a külsőkig. A külső és belső szereplők súlyozása. 5. Options: a konfliktusban/válságban szembenálló felek álláspontjainak és választási lehetőségeik jellemzése. 6. Methods/tools of conflict resolution/crisis management: a két konfliktus/válság megoldásában, a 2 / 5

3 sikeres válságkezelésében alkalmazott módszerek (mediáció, fact finding, peace keeping, peace enforcement, face saving, bi- és multilaterális diplomácia, regionális konferencia, donor-konferencia, globális és regionális nemzetközi szervezetek szerepe, EU,NATO, volt koloniális hatalmak szerepe, államépítés, governance, a konfliktus-/válsághelyzetbe való visszaesés megakadályozása stb.) 7. Aftermath: a két konfliktus/válság közvetett/közvetlen hatása : az érintett államokra, az érintett régióra a nemzetközi szervezetek napirendjére, a nemzetközi jog és normák, további a válság- és konfliktuskezelési módszerek fejlődésére. 8. Summary: a két konfliktus/válság közös és eltérő vonása. Mi történt az érdekkonfliktussal? B. Két lehetőségképpen egymástól eltérő állam kül- és/vagy biztonságpolitikai doktrínájának/felfogásának összehasonlítása a hidegháború vagy a hidegháború utáni időszakból, nem több mint 15 ezer karakter terjedelemben. Szempontok: 1. A nemzetközi rendszer adott állapotának értelmezése: különbségek és azonosságok 2. Milyen országspecifikus elemei vannak az adott doktrínáknak és azoknak mi az eredete (geopolitika, történelem stb.). 3. Milyen szerepe van a stratégiai kultúrának és miként azonosíthatóak a különböző biztonságfelfogások (katonai és politikai tényezők viszonya, pacifizmus,intervenciós gyakorlat, nemzetközi intézményi versus katonai tényezőkre való támaszkodás stb.) 4. Egy-egy konkrét válság vagy konfliktus miként erősíti, vagy éppen kérdőjelezi meg az adott doktrínák operatív érvényességét? (Esettanulmányi empirikus példák). C. Nemzetközi szervezetek (ENSZ,EBESZ,NATO, VSZ stb.) szerepének összehasonlítása egy adott konfliktusban/válságban, nem több mint 15 ezer karakterben. Szempontok: 1.Az érintett nemzetközi szervezetek kompetenciája az adott válságban. 2. A nemzetközi szervezetek viszonya az adott válságban kiegészítő, kooperatív, rivalizáló, ellentétes stb. (negatív vagy pozitív színergia) és annak mi az oka? 3. A szervezetek tagságának teljes vagy részleges részvétele a válságkezelésben és annak oka? 4. Felhasznált válságkezelési eszközök és módszerek összehasonlítása (fact finding, peace enforcement, peace keeping, state building, közvetítés stb.). 5. A nemzetközi szervezetek értékelése a válságkezelés hatékonysága szempontjából.a nemzetközi szervezetek gyengesége és ereje. Szak neve: Nemzetközi tanulmányok MA Irodalomjegyzék: Kötelező irodalom: A vizsgára az előadásokon is feldolgozásra kerülő magyar nyelvű szakirodalom ismerete kötelező, míg az idegen nyelvű irodalom ajánlott. Kiss J. László: Biztonságelméletek. In: Gazdag Ferenc (szerk): Biztonsági tanulmányok biztonságpolitika Zrinyi Miklós Nemzetvédelmi Egyetem Budapest, pp Kiss J. László: 9/11 újragondolás: változások percepciója, avagy a percepciók változása. Külügyi Szemle 201l/ 3. Kiss J. László Az új terrorizmus, avagy a háború metamorfózisa: a régi háborútól az új háborúig Kiss J. László: A szuverenitás változó formái a nemzetközi kapcsolatokban: területiség és funkcionalitás, állam és nemzet. In: Kiss J. László (2003): Globalizálódás és külpolitika. Nemzetközi rendszer és elmélet az ezredfordulón. Teleki László Alapítvány Budapest pp , pp Baylis, John/ Wirtz, James J. Bevezetés. Mit értünk stratégiai tanulmányokon? Milyen kritikák érték a stratégiai tanulmányokat? Mi a viszony a stratégiai tanulmányok és a biztonságpolitikai tanulmányok között? Payne/Keith B/Watson, Dale C.: Az elrettentés a hidegháború utáni világban Morgan, Daniel: A stratégiaelmélet és a hadviselés története Morris, Justin/ Mc Coubry, Hilaire: Jog, politika és az erő alkalmazása 3 / 5

4 Baylis, John: Fegyverzetkorlátozás és leszerelés Cohen, Eliot : technológia és hadviselés Farrel, Theo: Humanitárius beavatkozások és békeműveletek Freedman, Lawrence: Összefoglalás: A stratégiai tanulmányok jövője In: Baylis/John-Wirtz, James Cohen, Eliot Gray s.colin (szerk.): A stratégia a modern korban Zrinyi Kiadó Budapest 2005 pp 9-29, pp.29-66, pp pp , pp , pp , pp , pp Walt,Stephen M.: A biztonsági tanulmányok reneszánsza Butzan, Barry/Waever, Ole, de Wilde, de Jaap : A biztonsági elemzés új keretei Waltz, Kenneth N.: A világpolitika anarchikus struktúrája Meearsheimer, John J.: Vissza a jövőbe Luttwak, Edward N.: A geopolitikától a geoökonómiáig. In: Nemzetközi Biztonsági Tanulmányok. Önértelmezés és viták a hidegháború utáni korszakban. Biztonság a XXI. században. Sorozatszerkesztő Tálas Péter Zrínyi Kiadó Budapest 2006 pp.9-53 pp pp pp pp Ajánlott irodalom: A vizsgára az előadásokon is feldolgozásra kerülő magyar nyelvű szakirodalom ismerete kötelező, míg az idegen nyelvű irodalom ajánlott. Schelling, Thomas C.: The Strategy of Conflict A Galaxy Book New York Oxford 1963 pp.1-53 pp Kissinger, Henry A (1999).: Nuclear Weapons and Foreign Policy Abridged Edition. The Norton Library New York pp pp Száraz Enikő: A biztonság új dimenziói Külügyi Szemle 2/2003:2 pp Száraz Enikő: A nemzetközi biztonság felfogása 21. században: humán biztonság dimenzió Acts Humana : emberi jogi közlemények 15.évf. 2.sz pp.7-23 Nye, Joseph S. Jr.: Soft Power. The Means to Success In World Politics. Public Affairs New York 2004 pp László J. Kiss: Paradigm shift in security theory: from strategic studies to critical security studies In: Kiss, J. László/Rostoványi Zsolt, Böszörményi Jenő (eds): The international system at the Turn of the milleneum BIGIS Papers 7 pp Bayilis, John: International and global security in the post-cold war era Wheeler, Nicholas j./bellamy, Alex J.: Humanitarian intervention in world politics Kiras, James D.: Terrorism in globalization Howlett,Darryl: Nuclear proliferation Clark, Ian: Globalization an post-cold war order In: Baylis,John/ Smith, Steve (ed.) (2005) The Globalization of World Politics. An introduction to International Relations Third Edition Oxford University Press pp , pp pp pp pp Buzan Barry (1991): People, States and Ferar. An Agenda for International Security Stduies in the Post-Cold War Era Pearson/Longman Harlow England London pp pp Allison, Graham/Zelikow,Philip (1999): Essence of Decision. Explaining the Cuban Missile Crisis. Second Edition Longman New York Reading pp pp pp pp Tickner, J.Ann: Re-visioning Security In: Booth,Ken/Smith Steve (eds.) 1995: International Relations TheoryToday Polity Press pp Katzenstein, Peter J.: Introduction: Alternative Perspectrives on National Security Jepperson,Ronald L./Wendt, Alexander, and Katzenstein, Peter J.: Norms, Identity and Culture in National Security In: Katzenstein,Peter J. ed. (1996) The Culture of National Security: Norms and Identity in World Politics Columbia University Press New York pp pp Kaldor Mary (2007): Human Security. Polity, Kaldor Mary (1990): The Imaginary War. Understanding the East-West Conflict. Basil Blackwell Cambridge pp pp pp Kaldor Mary (1999): New and Old Wars: Organized Violence in a Global Era Polity Press Cambridge 4 / 5

5 Powered by TCPDF (www.tcpdf.org) Tantárgy adatlap Münkler,Herfried (2004): Die neuen Kriege Rowohlt pp Törő Csaba: Nemzetközi konfliktuskezelési elsősegély: a humanitárius fegyveres beavatkozások anatómiája Külügyi Szemle szám pp Marton Péter: Államkudarcok: út a kooperatív fenyegetéscsökkentés felé? Külügyi Szemle 2004 /3-4 pp Kiss J. László: A hiperterrorizmus és az új nemzetközi rend kialakulása Magyarics Tamás: Az Egyesült Államok nemzetbiztonsági politikája szeptember 11.után N.Rózsa Erzsébet: A muszlim világ és a terrorizmus elleni harc Póti László: A terrorizmus elleni harc és az átalakuló érdekszférák In: Válaszok a terrorizmusra II. A politikai marketing csapdájában. Szerkesztő Tálas Péter (2006) Mágus Stúdió. Budapest pp pp , pp A tantárgy oktatói: 5 / 5

A biztonság fogalmának határairól

A biztonság fogalmának határairól 3 Gazdag Ferenc Tálas Péter A biztonság fogalmának határairól A szerkesztõség a biztonságpolitika fogalmi és terjedelmi határairól szóló cikkel kettõs célt szeretne elérni: egyfelõl ösztönözni a már többször

Részletesebben

A nemzeti katonai stratégia és a magyar stratégiai kultúra

A nemzeti katonai stratégia és a magyar stratégiai kultúra Tálas Péter A nemzeti katonai stratégia és a magyar stratégiai kultúra A 2012-ben elfogadott új Nemzeti Katonai Stratégia születési körülményei, jellege és tartalma viszonylag hiteles pillanatképet közvetítenek

Részletesebben

A biztonság és a biztonságpolitika katonai elemei

A biztonság és a biztonságpolitika katonai elemei A biztonság és a biztonságpolitika katonai elemei (A biztonsági tanulmányok új korszaka) Dr. Vida Csaba Absztrakt A szerző tanulmányával egy tudományos vitát kíván kezdeményezni a biztonsági tanulmányok

Részletesebben

AZ EURÓPAI BIZTONSÁG ÖT KÖZPONTI PILLÉRE

AZ EURÓPAI BIZTONSÁG ÖT KÖZPONTI PILLÉRE ZRÍNYI MIKLÓS NEMZETVÉDELMI EGYETEM HADTUDOMÁNYI DOKTORI ISKOLA Babos Tibor alezredes AZ EURÓPAI BIZTONSÁG ÖT KÖZPONTI PILLÉRE címû doktori értekezés Témavezetõ: Dr. Kõszegvári Tibor nyá. vezérõrnagy,

Részletesebben

9/11 újragondolása a változás percepciója vagy a percepció megváltozása?

9/11 újragondolása a változás percepciója vagy a percepció megváltozása? A HÓNAP TÉMÁJA 71 Kiss J. László 9/11 újragondolása a változás percepciója vagy a percepció megváltozása? A Nemzet és Biztonság e számában több írás is foglalkozik a 2001. szeptember 11-i terrortámadások

Részletesebben

Kiss J. László Születésnap után. Vita a NATO jövőjéről

Kiss J. László Születésnap után. Vita a NATO jövőjéről Kiss J. László Születésnap után. Vita a NATO jövőjéről 2009. április 3 4-én, fennállásnak 60. évfordulóján, az Észak-atlanti Szerződés Szervezetének ünnepi csúcsértekezlete első ízben két tagországában

Részletesebben

Nagy Lilla A nyilvános diplomácia értelmezések

Nagy Lilla A nyilvános diplomácia értelmezések Nagy Lilla A nyilvános diplomácia értelmezések Public diplomacy a fogalom A "public diplomacy" 1 kifejezés az angolszász irodalomban elterjedt szóösszetétel, mely alatt azt az egyre nagyobb teret nyerő

Részletesebben

Új világrend? Nemzetközi kapcsolatok a hidegháború utáni világban. Szerkesztette Rada Péter

Új világrend? Nemzetközi kapcsolatok a hidegháború utáni világban. Szerkesztette Rada Péter Nemzetközi kapcsolatok a hidegháború utáni világban Szerkesztette Rada Péter A kötet szerzői: Dr. Csicsmann László, egyetemi adjunktus, Budapesti Corvinus Egyetem, Nemzetközi Tanulmányok Intézet Dr. Horváth

Részletesebben

SZAKDIPLOMÁCIA SZAKIRÁNYÚ TOVÁBBKÉPZÉS

SZAKDIPLOMÁCIA SZAKIRÁNYÚ TOVÁBBKÉPZÉS SZAKDIPLOMÁCIA SZAKIRÁNYÚ TOVÁBBKÉPZÉS 1. Képzési cél: Olyan diplomával már rendelkező szakemberek képzése, akik multidiszciplináris szakmai és általános műveltséggel rendelkeznek, akik magas szintű nyelvtudásukra,

Részletesebben

AZ EURÓPAI UNIÓ KÜLPOLITIKÁJÁRA VONATKOZÓ ELMÉLETEK

AZ EURÓPAI UNIÓ KÜLPOLITIKÁJÁRA VONATKOZÓ ELMÉLETEK AZ EURÓPAI UNIÓ KÜLPOLITIKÁJÁRA VONATKOZÓ ELMÉLETEK Juhász Krisztina (gyakornok, Szegedi Tudományegyetem, Politológiai Tanszék) Összefoglaló Jelen tanulmány célja, hogy áttekintse az Európai Unió közös

Részletesebben

SMAK404 Civil és demokrácia tanulmányok Liling Tamás

SMAK404 Civil és demokrácia tanulmányok Liling Tamás WESLEY JÁNOS LELKÉSZKÉPZŐ FŐISKOLA SZOCIÁLIS MUNKA SZAK Tantárgy kódja Tantárgy elnevezése Tantárgy oktatójának neve Tantárgy óraszáma Tanóra típusa Meghirdetési időszak Kreditszám A tantárgy célja Szükséges

Részletesebben

Dr. Törő Csaba. Budapest Röppentyű köz 3. VII./42. 1139

Dr. Törő Csaba. Budapest Röppentyű köz 3. VII./42. 1139 Dr. Törő Csaba Budapest Röppentyű köz 3. VII./42. 1139 1 Nemzetközi Kapcsolatok Tanszék Témavezető: Bokorné Dr. Szegő Hanna Professzor Emeritus 2 Budapesti Közgazdaságtudományi és Államigazgatási Egyetem

Részletesebben

ELTÉRŐ MODERNIZÁCIÓS PERSPEKTÍVÁK A KÖZEL-KELETI MUSZLIM ÁLLAMOKBAN

ELTÉRŐ MODERNIZÁCIÓS PERSPEKTÍVÁK A KÖZEL-KELETI MUSZLIM ÁLLAMOKBAN CSICSMANN LÁSZLÓ ELTÉRŐ MODERNIZÁCIÓS PERSPEKTÍVÁK A KÖZEL-KELETI MUSZLIM ÁLLAMOKBAN A tanulmány célja, hogy körüljárja a tágabb Közel-Keleten tapasztalható modernizációs válság hátterét, lehetséges belső

Részletesebben

Budapesti Corvinus Egyetem

Budapesti Corvinus Egyetem Budapesti Corvinus Egyetem A demokrácia jelei és lehetőségei Marokkóban A demokratikus átmenet elméletének alkalmazhatósága egy muszlim ország esetében Ph.D. értekezés Hudecz Gergely Budapest, 2008 Hudecz

Részletesebben

3. évfolyam (2015) 1 1. szám

3. évfolyam (2015) 1 1. szám 2013/1. SZÁM Szerkesztői előszó Farkas Ádám Az állam fegyveres védelmi rendszerének kérdései a kortárs fenyegetések tükrében Kelemen Roland, Pataki Márta A kibertámadások nemzetközi jogi értékelése Kis-Benedek

Részletesebben

Rendészeti-gazdasági SZAKIRÁNYÚ TOVÁBBKÉPZÉSI SZAK TANTERVE

Rendészeti-gazdasági SZAKIRÁNYÚ TOVÁBBKÉPZÉSI SZAK TANTERVE NEMZETI KÖZSZOLGÁLATI EGYETEM Rendészettudományi Kar számú példány Ikt. Szám: Rendészeti-gazdasági SZAKIRÁNYÚ TOVÁBBKÉPZÉSI SZAK TANTERVE Érvényes: 2013/2014-es tanévtől felmenő rendszerben A tanterv kidolgozását

Részletesebben

ZRÍNYI MIKLÓS NEMZETVÉDELMI EGYETEM HADTUDOMÁNYI DOKTORI ISKOLA. Fischl Vilmos

ZRÍNYI MIKLÓS NEMZETVÉDELMI EGYETEM HADTUDOMÁNYI DOKTORI ISKOLA. Fischl Vilmos ZRÍNYI MIKLÓS NEMZETVÉDELMI EGYETEM HADTUDOMÁNYI DOKTORI ISKOLA Fischl Vilmos A NEMZETKÖZI EGYHÁZI SZERVEZETEK SZEREPE AZ ÁLLAMKÖZI VALAMINT CSOPORTOK KÖZÖTTI KONFLIKTUSOK ÉS VÁLSÁGOK KEZELÉSÉBEN Doktori

Részletesebben

Kommunikáció és média felsőoktatási szakképzés (moderátor)

Kommunikáció és média felsőoktatási szakképzés (moderátor) Kommunikáció és média felsőoktatási szakképzés (moderátor) Kód: MODKFOKS1 Az írásos tanterv utolsó frissítésének ideje: 2013.08.07. 10:50:03 Az ezen időpont előtti utolsó tantervmódosítás ideje: 2013.07.22.

Részletesebben

PORKOLÁB IMRE. A hadviselés adaptációja: harc az emberi elméért. Adaptation of warfare from an intelligence point of view

PORKOLÁB IMRE. A hadviselés adaptációja: harc az emberi elméért. Adaptation of warfare from an intelligence point of view Absztrakt PORKOLÁB IMRE A hadviselés adaptációja: harc az emberi elméért Adaptation of warfare from an intelligence point of view A szerző cikkében a jelenlegi Ukrán konfliktus tapasztalatait figyelembe

Részletesebben

A KÁRPÁTALJAI MAGYAR KISEBBSÉG AUTONÓMIA TÖREKVÉSEI

A KÁRPÁTALJAI MAGYAR KISEBBSÉG AUTONÓMIA TÖREKVÉSEI DOKTORI ÉRTEKEZÉS PÉCSI TUDOMÁNYEGYETEM BÖLCSÉSZETTUDOMÁNYI KAR INTERDISZCIPLINÁRIS DOKTORI ISKOLA A KORMÁNYZÁS TERÜLETI, TÖRTÉNETI ÉS TÁRSADALMI DIMENZIÓI POLITIKATUDOMÁNYI DOKTORI PROGRAM A KÁRPÁTALJAI

Részletesebben

Pannon Egyetem ELŐTERJESZTÉS. a Szenátus 2009. június 11-i ülésére. Az előterjesztés címe: PROJEKTMENEDZSMENT (FŐVÁLLALKOZÁS) SZAKÉRTŐ

Pannon Egyetem ELŐTERJESZTÉS. a Szenátus 2009. június 11-i ülésére. Az előterjesztés címe: PROJEKTMENEDZSMENT (FŐVÁLLALKOZÁS) SZAKÉRTŐ Pannon Egyetem ELŐTERJESZTÉS a Szenátus 2009. június 11-i ülésére Az előterjesztés címe: PROJEKTMENEDZSMENT (FŐVÁLLALKOZÁS) SZAKÉRTŐ SZAKIRÁNYÚ TOVÁBBKÉPZÉSI SZAK INDÍTÁSA Képzési hely: Veszprém, Nagykanizsa

Részletesebben

A térszerkezet és a geoökonómia. Spatial structure and geo-economics

A térszerkezet és a geoökonómia. Spatial structure and geo-economics Tér és Társadalom / Space and Society 28. évf., 1. szám, 2014 A térszerkezet és a geoökonómia Spatial structure and geo-economics SIMAI MIHÁLY SIMAI Mihály: kutató professzor emeritus, MTA Közgazdaság-

Részletesebben

A DEMOKRATIKUS ÁLLAMOKBAN A CIVIL-KATONAI KAPCSOLATOK LEGFONTOSABB JELLEMZŐI, TÖRVÉNYI ÉS INTÉZMÉNYI HÁTTERE, LEVONHATÓ KÖVETKEZTETÉSEK

A DEMOKRATIKUS ÁLLAMOKBAN A CIVIL-KATONAI KAPCSOLATOK LEGFONTOSABB JELLEMZŐI, TÖRVÉNYI ÉS INTÉZMÉNYI HÁTTERE, LEVONHATÓ KÖVETKEZTETÉSEK DR. LÜKŐ DÉNES A DEMOKRATIKUS ÁLLAMOKBAN A CIVIL-KATONAI KAPCSOLATOK LEGFONTOSABB JELLEMZŐI, TÖRVÉNYI ÉS INTÉZMÉNYI HÁTTERE, LEVONHATÓ KÖVETKEZTETÉSEK Amikor a nemzetek létéről, szuverenitásáról és függetlenségéről

Részletesebben

Pénzügy és számvitel alapszak tantárgyi tematikái

Pénzügy és számvitel alapszak tantárgyi tematikái 5600 Békéscsaba, Bajza u. 33. Tel: 06-66-524-700 Fax: 06-66-447-002x Pénzügy és számvitel alapszak tantárgyi tematikái 2014/2015. tanév 1 A KÖTELEZŐ ÉS KÖTELEZŐEN VÁLASZTHATÓ TÁRGYAK TANTÁRGYLEÍRÁSAI (Óra-és

Részletesebben

RÉSZVÉTELI DEMOKRÁCIA ÉS TÁRSADALMI

RÉSZVÉTELI DEMOKRÁCIA ÉS TÁRSADALMI ELMÉLETILEG RÉSZVÉTELI DEMOKRÁCIA ÉS TÁRSADALMI RÉSZVÉTEL ELMÉLETI MEGKÖZELÍTÉSEK Reisinger Adrienn A világ demokratikus berendezkedésű államainak működési alapja a képviseleti demokrácia rendszere, melynek

Részletesebben

Magyarország szomszédsági kapcsolatainak jövője Lehetőségek és feladatok

Magyarország szomszédsági kapcsolatainak jövője Lehetőségek és feladatok Magyarország szomszédsági kapcsolatainak jövője Lehetőségek és feladatok Készítette: Kiss J. László Budapest 2007. március A tanulmány a külkapcsolati stratégia kutatás keretében készült. 1 I. Történelmi

Részletesebben

Fejezetek a nemzetközi üzleti gazdaságtanból

Fejezetek a nemzetközi üzleti gazdaságtanból Mőhelytanulmányok Vállalatgazdaságtan Intézet 1093 Budapest, Fıvám tér 8., 1828 Budapest, Pf. 489 (+36 1) 482-5424, fax: 482-5567, www.uni-corvinus.hu/vallgazd Fejezetek a nemzetközi üzleti gazdaságtanból

Részletesebben

Csatlós Erzsébet: A közös kül- és biztonságpolitika és a tagállami szuverenitás

Csatlós Erzsébet: A közös kül- és biztonságpolitika és a tagállami szuverenitás VII. évfolyam 2010/4. TANULMÁNY Csatlós Erzsébet: A tanulmány az EU közös kül- és biztonságpolitikáját (KKBP) tekinti át abból a szempontból, hogy vajon valóban beszélhetünk-e a szó szoros értelemben közös

Részletesebben

SZAKDOLGOZAT. Telkes Zsófia 2005. - 1 -

SZAKDOLGOZAT. Telkes Zsófia 2005. - 1 - SZAKDOLGOZAT Telkes Zsófia 2005. - 1 - Budapesti Gazdasági Főiskola KÜLKERESKEDELMI FŐISKOLAI KAR Gazdaságdiplomácia és nemzetközi menedzsment szak Nappali tagozat EU kapcsolatok szakirány AZ EURÓPAI BIZTONSÁG-

Részletesebben

VIGVÁRI ANDRÁS 1 A többszintű kormányzás kérdései szubnacionális nézőpontból - néhány elméleti és közpolitikai szempont 2

VIGVÁRI ANDRÁS 1 A többszintű kormányzás kérdései szubnacionális nézőpontból - néhány elméleti és közpolitikai szempont 2 VIGVÁRI ANDRÁS 1 A többszintű kormányzás kérdései szubnacionális nézőpontból - néhány elméleti és közpolitikai szempont 2 Multi-level governance from sub national perspective some theoretical and public

Részletesebben