. őrzés védelem. bűnmegelőzés

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download ". őrzés védelem. bűnmegelőzés"

Átírás

1 ÉVFOLYAM 5 6. SZÁM Jelentôs képminôség-javulás Biztonságtechnika. biztonsági menedzsment. őrzés védelem. bűnmegelőzés multi-megapixeles kamerákkal GYÚJTÓPONT Szakmai portré beszélgetés Balatoni Istvánnal, az Erste Bank bankbiztonsági igazgatójával Logisztikai központok 2010 után FÓRUM Behatolás a biztonság elméletébe és gyakorlatába PIACTÉR Mobotix kamerás megfigyelôrendszer ICTS Hungary A rendkívüli teljesítmény születése: TruVision TVR40 GE Jelzôrendszeres házi segítségnyújtás VARIO MedCare MOHAnet SZAKÉRTÔ Az üzleti titok védelme jogi szabályozással és ajánlások a biztonsági menedzsment részére RFID és biztonság 2010 ÔRZÔ-VÉDÔ-MEGELÔZÔ James Abram Garfield négynapos elnöksége ÁRA 2,8 / 695 FT

2 Megbízható társ, könnyű kezelhetőség Új, 400-as sorozatú CCTV rögzítő Professzionális videorögzítés és felügyelet.

3 Kereskedelmi/ Lakossági JKW-IP Adapter Azonosítás, kommunikáció, beléptetés on-line, egy kattintással! Videó JKW-IP, IP videó intercom a számítógépén A JKW-IP adapter használatával egyszerűen illesztheti JK készülékeit a hálózatra, hogy a hívásokat PC-n fogadhassa. Bejövő hívás fogadásakor a szoftver automatikusan megnyit egy ablakot, melyen keresztül a JK készülék valamennyi funkciója elérhető (kamerakép, kommunikáció, ajtónyitás, forgatás/billentés és nagyítás 9 zónában...). JKW-IP válasz a kereskedelmi piac kihívására. JKW-IP az egér valóban ki tudja nyitni az ajtót... Kizárólagos forgalmazó: Hahó Háztechnikai Kft. Tel.: +36-1/

4 GYÚJTÓPONT GYÚJTÓPONT tartalom 5 6. SZÁMUNK HIRDE TÔ I: B Pont Üz letlánc Kft. (B/I) Ro bert Bosch Kft. (B/II) Hahó Háztechnika Kft. (1) LDSZ Vagyonvédelmi Kft. (5) Ôrmester Vagyonvédelmi Zrt. (11) Sea wing Fej lesztô és Szolgáltató Kft. (18) ERAN DO Kft. (19) AlphaSonic Kft. (21) StP Kft. (21) Aspectis Kft. (25) Novo Sec Kft. (27) Samsung Techwin Europe Limi ted (29) GE Security Magyarország (31) Trióda Biz ton ságtechnika Zrt. (33) ASM Se curity Kft. (35) Fuldatex Bt. (38) MOHA net Zrt. (39) VILLBAU Biztonságtechnika (56) Z&Z Exportimport Kft. (B/III) Mas co Kft. (B/IV) A MAGYAR ORSZÁGI BIZTONSÁGI VEZETÔK EGYE SÜ LE TÉ- NEK (MBVE) ÉS A NEMZETKÖZI TESTÔR ÉS BIZ TON- SÁGI SZOL GÁ LA TOK SZÖVETSÉGÉNEK (IBSSA) MÉ DI A- PART NERE SZERKESZTÔSÉG: 1141 BUDAPEST, MOGYORÓDI ÚT 127/B TEL./FAX: DETEKTOR PLUSZ BIZTONSÁGTECHNIKA BIZ TON SÁ- GI ME NEDZSMENT ÔRZÉS-VÉDELEM BÛNMEG ELÔ- ZÉS MEGJELENIK ÉVENTE HAT ALKALOMMAL 17. ÉV FO LYAM 5 6. SZÁM LAP ALAPÍTÓ: JUHÁSZ BÉLA KIADJA: TYPON IN TER NATI O NAL 1437 BUDA- PEST, PF. 327 FELELÔS KIADÓ: KLÉZL MARINA SZERKESZTÔBIZOTTSÁG: BOZSIK FRI GYES, CSER NAY AN DOR, GYENES LEVENTE, KLÉZL MA RI NA, KOVÁCS ALEXANDER, NEU MANN PÉTER, PAJOR MI HÁLY, SZA- LAY MIKLÓS, SZÉCSI GYÖRGY, SZÖVÉNYI GYÖRGY, SZÛCS JÁNOS, VÁRY LÁSZLÓ TECH NIKAI SZAK TA- NÁCS ADÓK: MÓRÉ ATTILA, PAPP JÓZSEF, PÁLFFY ZOL- TÁN, TÓTH LEVENTE, DR. UTASSY SÁNDOR LAP- IGAZGATÓ: MOLNÁR ZOLTÁN MARKETING: KESZ - LER LÁSZLÓ HIRDETÉS FELV É TEL, LAPRENDELÉS: A SZERKESZTÔSÉGBEN A TELEFONON ELÔ- FIZETÉSI DÍJ: ÉVRE 4865 FT KIVITELEZÉS: PIXEL-X KFT., TEL./FAX: MINDEN JOG FENN TART VA! ISSN Budapest Médiafigyelô Kft. A lapot Magyarország legnagyobb médiafigyelôje, az OBSERVER Budapest Médiafigyelô Kft. rendszeresen szemlézi. H 1084 Budapest, Auróra utca 11. Tel.: , fax: MEGRENDELÔLAP Meg ren de lem a ma ga zint... pél dány ban Név: Cím: Te le fon/fax: Dá tum: Ol vas ha tó alá í rás: Hírek/események , 4 6, 8, 35 Detektor online/pályázat A Detektor Plusz új honlapja Detektor Plusz Országos Pályázatok Termékismertetô Sealog hogy az információ védve legyen! Címlapon Biztos Pont marad a B Pont továbbra is Kiállítás IFSEC 2010 tapasztalatok Szakmai portré Balatoni István Mondd el a szakmai hibáidat és segítünk, hogy ne történjen meg újra! Jövôkép Logisztikai központok 2010 után FÓRUM Kérdezz felelek Behatolás a biztonság elméletébe és gyakorlatába Zólyomi Zsolt rovata Aktuális Beszámoló az Európai MBÁPB Direktíva Elôkészítô Bizottság üléseirôl Tájékozott biztonsági vezetô kalandjai PIACTÉR Áru- és szállítmányvédelem Smiths Heimann HI-SCAN és is cargo méretû átvizsgáló röntgenberendezés Z&Z Beléptetés Munkaidô-lekérdezô program Delfin Computer Aiphone JK/JKW-IP kaputelefon-rendszer Hahó Videotechnika A Vivotek és az AxxonSoft magyarországi disztribútora Aspectis. 24 Mobotix kamerás megfigyelôrendszer 3. rész ICTS Hungary Új típusú Samsung kamerák a láthatáron Masco A rendkívüli teljesítmény születése: TruVision TVR40 GE Trióda A-max újdonságok Kis rendszerek ellátására tervezett, megbízható H.264 rögzítô Robert Bosch Tûzvédelem NovoSec tûzvédelmi kiegészítôk az OTSZ újdonságaihoz E-számla E-számla: környezettudatos költségcsökkentés a Szegedi Vízmû Zrt.-nél Formaruhák Hogyan nyerhetünk meg 80 százalék adót? Fuldatex Távfelügyelet Jelzôrendszeres házi segítségnyújtás MOHAnet SZAKÉRTÔ Szaktanulmány Térfigyelô megoldások közterületre történô telepítési szempontjai 2. rész Az üzleti titok védelme jogi szabályozással A befolyásolás hatalma a gazdasági életben 4. rész RFID és biztonság Multi-megapixeles kamerák Szabályozás A szabványok világa 26. rész Pszichológia A depresszió ÔRZÔ-VÉDÔ-MEGELÔZÔ Személyvédelem James Abram Garfield négynapos elnöksége éves a Paksi Atomerômû Fegyveres Biztonsági Ôrsége IBSSA hírek IX. SEC-tember IBSSA Nemzetközi Speciális Továbbképzô Tréning KI, MIT, HOL Szolgáltatók Akik önnek segítenek Elô fi ze té si díj 2010-re 4865 Ft/év (áfás ár) Meg ren del he tô: Ty pon International Kft Bp. Pf Tel./fax: de tek Szer kesz tô ség: 1141 Bu da pest, Mogyoródi út 127/B MBVMSZ közgyûlés május 31-én tartot ta köz gyûlését a Magyar Biz tonsá gi Vállalkozások Mun ka adói Szövetsége. Jelenleg 71 cég tagja a Szövetségnek, a közgyûlésen megjelent 20 tagszervezet képviselôje. Dr. Kaló József elnök megtartotta beszámolóját az MBVMSZ Elnökségének két köz gyûlés között végzett munkájáról. A közgyûlés a beszámoló meghallgatta és a következô határozatokat fogatta el. A Közgyûlés elfogadta, hogy az MBVMSZ a jelenlegi bértáblát visszavonja, és a munkaadói oldal a magán biztonsági ágazatban a garantált bérminimumot fogadja el. Az Elnökség kezdeményezze az ÁKSZ módosítását. A Közgyûlés egyhangúlag el fogadta, hogy az Elnökség kezde ményezze a CoESS-nál az MBVMSZ tagdíjának lényeges csökkentését. Közgyûlés egyhangúlag jóváhagyta, hogy az Elnökség fo kozott gondot fordítson a évi közgyûlési határozatok végrehajtására. A Közgyûlés határozott arról, hogy az Elnökség mandátumát meghosszabbítja október 31-ig és addig tisztújító köz gyûlést kell tartani.

5 GYÚJTÓPONT hírek/események SZVMSZK Országos Küldöttgyûlés május Megtartotta országos küldöttgyûlését a Személy-, Vagyonvé delmi és Magán nyo mozói Szak mai Kamara, amelyen 104 tag vett részt. Küldött gyû lési munka elején a kamarai munkában eltöltött évekért Pella Lászlónak 70 éves születésnapja alkalmából emlékgyûrût adományoztak. Németh Ferenc kamara fôtitkára beszámolójában elmondta, hogy a legutóbbi küldöttgyûlés óta eltelt idôszak olyan változásokat hozott a gazdasági és politikai életben amelyekre a Kamarának is reagálnia kell és amelyek be is határolják a mozgásteret. A magánbiztonsági ágazat számára kettôs hatást eredményezô gazdasági válság, egyszerre növelte a társadalmi igényt az ágazatban tevékenykedôk szolgáltatásai iránt és hozta nehéz helyzetbe az itt dolgozókat is. Az új kormány közbiztonságot növelô döntései kimondatlanul is komoly felelôsséget rak a szakma vállára, hiszen mindenki számára egyértelmû, hogy a szigorúan a rendôrség kötelékére redukálva nem érhetô el az állampolgárok szubjektív biztonságérzetének gyors javítása. A magánbiztonságra eddig is szükség volt és ez után is szükség lesz. A kérdés csupán az, hogy a szakmára vonatkozó döntésekbe milyen mélyen tud majd beleszólni. Német Ferenc meggyôzôdése, hogy a jövôben csak egységesen tudnak jelentôs eredményeket elérni. Fialka György a Magyar Biztonsági Vezetôk Egyesület elnöke hozzászólásában elmondta, hogy a ma- gánbiztonsági törvény kidolgozásában a munkaadói oldal is részt kíván venni. A Küldöttgyûlés az SZVMSZK és májusa közötti idôszakban végzett munkáját elfogadta. Dr. Utassy Sándor MOHAnet Mobilsystems magyar vállalkozás, magyar sikerek, fejlesztések, innováció Lapzártakor kaptuk a megdöbbentô hírt: életének 64. évében, tragikus balesetben elhunyt lapunk technikai szak tanácsadója, rovatvezetôje dr. Utassy Sán dor. Kiemelkedô szaktudását, alkotó ener giáit sajnos a jövôben hiányolnunk kell. Dr. Utassy Sán dor vil la mos mér nök ként, az Óbudai Egyetem do cen se volt óta a Kan dó Kál mán Vil la mosipa ri Mû sza ki Fô is ko la (ma Kan dó Kálmán Villamosmérnöki Kar) Mû szertech ni kai és Au to ma ti zá lá si In té ze tében a Fel ügye le ti in for ma ti ka és elektro ni kus va gyon vé de lem szak mai modul ve ze tô jeként, ok ta tó jaként tevékenykedett. Szû kebb te rü le te az in teg rált fel ü gye leti és va gyon vé del mi rend sze rek ter vezé se, ez zel 1990 óta a gya kor lat ban is fog lal ko zott. A MOHAnet Zrt. az integrált mobil távfelügyeleti, logisztikai és telemetriás alkalmazások általánosan elismert magyarországi fejlesztôje és egyik piacvezetô szolgáltatója június 8-án stratégiai partnere, a Magyar Telekom székházában tartotta immáron 7. alkalommal NON-VOICE CLUB rendezvényét a nagy számban megjelent üzleti partnerei és vendégei jelenlétében. A rendezvény keretein belül került bemutatásra a cég vadonatúj fejlesztése, a VARIO, az elsô magyar érintôképernyôs munka mobiltelefon, illetve annak mutációi, továbbá több sikeres korábbi termék továbbfejlesztett változata. Nem mellékesen több hónapos komplex cégátalakítási és márkaépítési folyamat eredményeképpen teljes mértékben újjáépült a munkaszervezet, egységesedett és kibôvült a cég és termékarculat, valamint az értékesítést támogató marketinganyagok és eszközök egész sora. A jelenlévô vendégek és üzleti partnerek képviselôi nagy figyelemmel hallgatták a prezentációkat; hozzászólásaikban elismerésüket kifejezve méltatták a MOHAnet Zrt. fejlesztôinek, munkatársainak elmúlt erôfeszítéseit, s örömmel üdvözölték az értékesítésben megnyíló új dimenziókat. A rendezvény fényét tovább emelte a meglepetésvendég, az RTL Klub sztárja Inzsöl Gyula repülôgép modellezô mûrepülô bemutatóját. A MOHAnet logóval feldekorált ultrakönnyû repülôgép modell bravúros bemutatójának üzenete mindenki számára egyértelmû volt: Elôre, gyorsabban, magasabbra!, mely hívószavak a MOHAnet egész innovatív tevékenységét jellemzik. Havasi Zoltán fejlesztômérnök, a MOHAnet Zrt. elnök-vezérigazgatója minden munkatársának megköszönte a megújulás érdekében kifejtett tevékenységét, s zárszavában beszélt a jelenleg folyó fejlesztési irányokról, s ígéretett tett arra, hogy az ôszi Non-Voice club rendezvényén a MOHAnet Zrt. újabb meglepetéstermékekkel hívja fel mind a szakma, mind partnerei figyelmét. További információ: 4

6 hírek/események GYÚJTÓPONT Axis kompakt és megfizethetô kamerák sorát vezeti be a profi videofelügyeletben Az Axis Communications bemutatja az AXIS M11 hálózati kamera termékcsaládját, a megbízható és megfizethetô, profi HDTV minô sé gû kamerák olyan új szériáját, me lyek támogatják a legújabb videotömörítési szabványt, a H.264-et. A rögzített kamerák melyek elérhetôk CS-menettel is egyszerûen és gyorsan felszerelhetôk, és ideálisak boltok, iskolák és közterületek felügyeletéhez. Az AXIS M11 széria tagjai: az AXIS M1103 (fix íriszes) és az AXIS M1113 (DC-íriszes) SVGA felbontást nyújtanak, az AXIS M1104 (fix íriszes) és az AXIS M1114 (DC-íriszes) pedig HDTV 720p/1 megapixel felbontást szolgáltatnak. Az AXIS M1113 és AXIS M1114 kamerák DC-íriszes varifokális lencsékkel rendelkeznek, melyek jó és rossz fényviszonyok között is jól használhatók. Az AXIS M11 széria telepítése egyszerû és gyors. A pixelszámláló segít ellenôrizni, hogy egy tárgy, vagy arc pixel felbontása megfelel-e a jogszabályok, vagy az adott ügyfél követelményeinek. A Power over Ethernet (IEEE 802.3af) lehetôvé teszi, hogy az áramellátás és az adatszállítás egy kábelen történjen. A digitális PTZ segítségével a teljes képnek egy érdekes részletét kiemelhetjük és élô nézetben megtekinthetjük vagy felvételre továbbíthatjuk. A kompakt és letisztult formatervezésnek köszönhetôen az AXIS M11 hálózati kamerák bármilyen épületben könnyedén alkalmazhatók. Az AXIS M11 széria minden kamerája több, egyénileg konfigurálható, magas felbontású videofolyamot szolgáltat H.264 és MPEG formátumban is, maximális felbontáson 30 fps képfrissítési sebességgel. Az AXIS M11 hálózati kamerákat az AXIS Camera Station szoftver mellett az iparág legnagyobb szoftver- alkalmazás bázisa támogatja az Axis Application Development Partner programon keresztül. A kamerák már megrendelhetôk az As pectis Kft.-nél. LDSZ Kft. IdentiVision újdonság DVR-ek I. negyedévétôl az IdentiVision megkezdte H.264-es DVR termékcsaládjának forgalmazását az ICR-S162 és ICR-S82-es 16 és 8 csatornás változatokkal. Újdonsága a két DVR-nek, hogy rendelkezik HDMI/VGA/BNC videocsat lakozókkal és ezeken egyidôben video képet tud megjeleníteni 1280x1024-es képfelbontás mellett! Természetesen mindkét DVR rendel kezik 1 db SPOT kimenettel és 4 db audio bemenettel. Plusz újdonság, hogy esata csatlakozó felülettel is bírnak, így a nagy mennyiségû adat kimentése lerövidíthetô. Ha megelégszünk egyszerre 4,3 Gbnyi adat kimentésével, akkor beépíthetünk egy SATA csatla kozó felülettel ellátott DVD-írót is, mivel a DVR házában meglehetôsen sok hely van. A DVR-ek akár 16 kép egyidejû visszajátszására is képesek. Mûködik a Dual stream rögzítési mód is. Mindkét rögzítô tud t küldeni mozgásérzékelésre és riasztásra egyaránt. Minden hez csatolja a rögzített esemény egy fotóját is D1 vagy CIF minôségben. 5

7 GYÚJTÓPONT hírek/események A SECUREX 2010 margójára, kiállítói szemmel Nemcsak itthon, de nemzetközileg is változnak a vagyonvédelmi szakkiállítások, követve a piaci változásokat. Nyugaton a kínálat a nagy cégek cégfelvásárlásai útján koncentrálódik, ezek piaci pozícióik kiépítése során a kiállításokat nem tekintik elsôrendû eszköznek. Ellenkezôleg, költségtakarékossági okokból sok nagy cég távol maradt, így például a Pelco, a Siemens és a Bosch. Ezt csak részben ellensúlyozzák a tülekedô távolkeleti gyártók. Mind a kiállítási terület, mind a kiállítók száma, de a látogatottság is szerényebb, ld. IFSEC 2010, Birmingham. A kiállításon a RISE International Kft. mint a tajvani QNAP cég termékeinek disztribútora két fô termékcsoportot mutatott be. A VioStor típusú IP video központok egyszerû, olcsó és megbízható eszközök, melyek az ingyenes CMS szoftverrel nagyobb rendszerek kiépítését is lehetôvé teszik. További nagy elônyük, hogy a legtöbb gyártó többszáz IP kamera típusát ismeri, kezeli a rendszer. D1/VGA felbontásban csatornánként valósidôben rögzíti a kameraképeket, megapixel felbontásban 8 fps-ig MPEG-4, H.264 illetve MJPEG tömörítéssel. A közeljövôben forgalomba kerülô stand-alone VioStor Pro sorozat készülékei pedig amelyekhez monitor és egér csatlakoztatható számítógép nélkül is mûködnek, tovább javítja majd az árelônyt. A QNAP NAS szerverek nemcsak vagyonvédelmi rendszerek háttér tárolójaként, de mindenféle IT rendszerben alkalmazhatóak. Ezek új sorozatát képviseli az Intel Atom D510 kétmagos proceszszorral mûködô TS-859 Pro szerver. A további bemutatott eszközök, így GeoVision IP video rendszerek, DSR digitális hangrögzítés és -feldolgozás, szünetmentes tápegységek és a Sassex biztonsági fólia plombák iránt is volt komoly érdeklôdés. Sikerült új kapcsolatokat építeni és üzletkötéseink meghaladták várakozásainkat. A SECUREX kiállítás látogatottsága lehetett volna jobb is, de itt is hatott még a biztonságvédelmi szakmát is érintô nemzetközi és hazai recesszió, a kiállítás korlátozott reklámozása és a viszonylag kevés vagyonvédelmi kiállító. Dr. Dévai László Nemzetvédelmi Egyetem Bolyai Kar ôsztôl indul az etikus hacker képzés Budapest, június 1. A NetAcademia Oktatóközpont, mint az EC-Council magyarországi képviselôje forintot adományozott a Zrínyi Miklós Nemzetvédelmi Egyetem Bolyai János Katonai Mûsza ki Kar Informatikai és Hírköz lési Intézetének. A támogatás célja, hogy a ZMNE BJKMK elindíthassa az Ethical Hacking képzést hallgatói számára június 1-jén délelôtt 10 órakor a Zrínyi Miklós Nemzetvédelmi Egyetem Bo lyai János Katonai Mûszaki Karának dékáni irodájában, Fóti Marcell a NetAcademia ügyvezetôje ad ta azt az forintos tá mo gatásról szóló csekket Fóti Marcell a NetAcademia ügyvezetôje és dr. Sipos Jenô okleveles mérnök ezredes a ZMNE BJKMK dékánja a támogatás átadása után dr. Sipos Je nô okleveles mérnök ezredesnek, a kar dékánjának, amelynek segítségével a Bo lyai Karon megkezdôdhet az etikus hacker képzés. A támogatás képzés formájában valósul meg, amely során elôször a kar Infor ma tikai és Hírközlési Intézetének oktatói az amerikai EC- Council által meghatározott oktatáson vesznek részt. Ezt követôen 2010 szeptemberében indul el a kar saját oktatóinak segítségével a ZMNE hallgatóinak képzése. A 21. században az informatikai hálózatok már teljes mértékben átszövik a mindennapi életünket. Nem csak a pénzügyi szektorban, hanem az egészségügyben, az ener giaiparban és a honvédelemben is informatikai há lózatokon keresztül zajlik a kommunikáció és az adatrögzítés. Ezek a hálózatok éppen ezért koncentrált támadásoknak vannak kitéve olyan személyek részérôl, akik akár anyagi haszonszerzés céljából, akár ideológiai okokból feljogosítva érzik magukat a rendszerek meghackelésére. Kijelenthetô, hogy a kritikus infrastruktúrák informatikai rendszereinek összeomlásával a megtámadott ország is összeomlik. Ezért felértékelôdött azoknak az etikus hackereknek a szerepe, akik szaktudásukat a pozitív módon, a rendszerek tökéletesítésre kívánják fordítani. A Zrínyi Miklós Nemzetvédelmi Egyetem Bolyai János Katonai Mûszaki Kara ezért döntött úgy, hogy együttmûködési megállapodást köt a NetAcademia Oktató központ tal, amely napjainkban Magyarország vezetô oktatási intézményének tekinthetô az információbiztonság területén. A Zrínyi Miklós Nem zet védel mi Egyetem Bolyai János Katonai Mûszaki Kara 2003-ban elsôként indított mesterképzést nemcsak a biztonságtechnikai mérnökképzés területén, hanem a tel jes magyar felsôoktatás viszonylatában. A kar képzési portfoliójának alapját a Magyar Honvédség számára folytatott mérnök- és közgazdász tisztek képzése jelenti, ugyanakkor azonban piacvezetô a civil biztonságtechnikai mérnökök képzésében is ben a Bolyai kar új utakra lép akkor, amikor hallgatói számára etikus hacker képzést indít. 6

8 GYÚJTÓPONT Securitas Napok 2010 A konferencia idén a Kiválósági kultúra és a Best Practice, avagy a legjobb gyakorlat elméleti és gyakorlati kérdéseinek megvitatását tûzte ki célul. A több mint harminc, meghívott vendéget a házigazda Samu Mihály, a Securitas Kft. ügyvezetô igazgatója köszöntötte. Samu Mihály megnyitóbeszédében bemutatta a Securitas Kft. életében bekövetkezett változásokat, beszélt továbbá arról, hogy a szakmában egyedülálló módon 2009-ben a Securitas Kft. megkezdte a hároméves felkészülést, a Nemzeti Minôség Díj elnyerését célzó pályázaton a nagyvállalat kategóriában. A Nemzeti Minôségi Díj a termék vagy szolgáltatás minôségi elismerésén felül, az egész szervezet kiválóság terén végzett tevékenységét, eredményét minôsíti. Idén az elsô megmérettetésen a Társaság elnyerte az Elkötelezettség a kiválóságért díjat. Elmondta továbbá, hogy a piacon ma már csak az a szolgáltató versenyképes, aki felismeri a pontos ügyféligényeket és olyan javaslatokat tesz, melyek hatására költségoptimalizálás valósítható meg biztonsági szint csökkenés nélkül. Az elsô nap szekcióját Sugár Karolina a Szö vetség a Kiválóságért Közhasznú Egyesület elnökének elôadása nyitotta meg, az elôadó az új EFQM modell változását és az alkalmazó cégek megnövekedett eredményességét mutatta be. Azok a cégek, akik kialakították a kiválósági kultúrát azok mérhetôen fejlôdtek, a munkatársaik elkötelezettsége fokozódott, erôsítette a stratégiai szemléletet a társaságokon belül, BALATONKENESE/TELEKOM HOTEL június 3 4.-én hagyományaink szerint immár 13. alkalommal rendeztük meg a Securitas napokat. Az elmúlt évekhez hasonlóan most is számtalan kedves partnerünk megtisztelt minket jelenlétével. új partnerkapcsolatok alakulhattak ki és nem utolsó sorban egy ilyen európai elismerésnek jelentôs marketing értéke van. Az elôadás alatt a meghívott vendégeink kötetlenül feltehették kérdéseiket, észrevételeiket az elôadónak. A szünet után Majoros Gábor, a Jabil Circuit Magyarország Kft. biztonsági igazgatója elôadásában, a JABIL tiszaújvárosi gyárában az elmúlt egy évben bekövetkezett biztonsági fejlesztéseket, valamint a termelés-támogató ôrzés eredményeit és gyakorlati tapasztalatait ismertette. Samu Mihály folytatta az elôadások sorát. Elôadásában bemutatta miként alkalmazta a Securitas Biztonsági Szolgáltatások Magyarország Kft. az EFQM modellt és milyen következô feladatokat kell elvégezni ahhoz, hogy a Társaság megfeleljen a Nemzeti Minôségi Díj elnyeréséhez szükséges elvárásoknak. A szakmai elôadások végén Sugár Karolina a Szövetség a Kiválóságért Közhasznú Egyesület elnöke ünnepélyes keretek között adta át az Elkötelezettség a kiválóságért díjat a Securitas Kft. ügyvezetô igazgatójának Samu Mihálynak. A vacsora elfogyasztását és az énekes-táncos mûsor megtekintését követôen a résztvevôknek lehetôségük nyílt kötetlen formában folytatni a szakmai beszélgetést. A konferencia zárónapján a Best Practice, avagy a legjobb gyakorlat témakörrel folytatódott a szakmai prezentációk sora. Az elôadások sorát dr. Gerencsér István, a Samsung Electronics Hungarian Private Co. Ltd. biztonsági igazgatója kezdte meg, prezentációjában bemutatta, milyen költséghatékony innovációkkal lehet elérni egy ipari objektumnál azt, hogy egy nagynak mondható leltárhiány közel nullára redukálódjon viszonylag rövid idô alatt. Fialka György a Bu dapest Bank Zrt. biztonsági igazgatója A pénzintézetek mint a kritikus infrastruktúra alapelemei, best practice-i címû elôadásában a pénzintézetek oldaláról mutatta be a legjobb gyakorlat elemeit és ennek fontosságára hívta fel a résztvevôk figyelmét. Az elôadások a Románia Securitas területi vezetôje Silviu Imbuzan elôadásával folytatódtak, amiben bemutatta a Securitas-on belüli információáramlást a legjobb gyakorlatok átadására vonatkoztatva, valamint azt hogy hogyan segítik egymás munkáját a Securitas cégcsoport leányvállalatai. A szekció záróelôadását Varga Emil, a Securitas Kft. ügyfélkapcsolati igazgatója és Kecskés György a Securitas Kft. képviseletvezetôje közösen tartotta meg Elmélet, igény gyakorlat, valóság címmel, amiben bemutatták, hogy a különbözô gyakorlatok, hogyan valósulnak meg egy-egy megbízási helyen. Varga Emil kifejtette, hogy a Securitas Kft. számára kifejezetten fontos, hogy az ügyfelektôl kapott visszajelzések alapján folyamatosan a megrendelôk igényeihez alakítsa szolgáltatásait és belsô oktatási rendszerét. A rendezvényt Samu Mihály ügyvezetô igazgató zárta, megköszönve a jelenlévôk ak tív részvételét. A több mint harminc biztonsági vezetô hasznosnak értékelte a kétnapos szak mai konferenciát. Az elôadások mindegyike valamilyen módon a kiválóság és a legjobb gyakorlat fontosságát és elônyeit mu tatta be. Voltak, akik az elmélet és az eredmények változásaira és kölcsönhatásaira koncentráltak, voltak, akik saját eseteiken keresztül mutatták be a Best Practice idô sze rûségét. A megbízói oldal és a Securitas Kft. számára is nagyon hasznos és kellemes szakmai öszszejövetel jó hangulatban zajlott. Bízunk benne, hogy a jövô évi rendezvényünkön is hasonlóan kellemes idôjárás és jó hangulat várja a résztvevôket. Ezúton is köszönet az elôadóknak és a szervezôknek a sok színvonalas, érdekes és aktuális elôadásért, a gördülékeny lebonyolításért. D. M. 8

9 hírek/események/asm PIACTÉR ASM AZ IFSEC KIÁLLÍTÁSON Az ASM Hong Kong Ltd. kiállítóként volt jelen májusban a világ legnagyobb, évente megrendezésre kerülô globális biztonsági szakkiállításán az IFSEC 2010 kiállításon, ahová 110 országból, több mint 25 ezer szakmabeli látogatott el. Az ASM Se curity Kft. 3 fôvel képviseltette magát a standon. Itt debütált az ASM új, innovatív, 4 csatornás digitális video rögzítôje, mely alkalmas D1, HD1 vagy CIF felbontású rögzítésre. A DVR H.264 tömörítési eljárással és akár 1 Terra HDD kapacitással rendelkezik. Felhasználóbarát OSD menürendszere van, ami egyben többnyelvû kezelést is lehetôvé tesz. Ma gyar, angol, olasz, orosz, de akár lengyel, francia, török, portugál, spanyol és görög nyelvet is lehet választani a rendeléskor. Alkalmazási területe: kis- és középméretû helyek megfigyelésére, ahol igény van magas minôségû képekre és gyors hálózati átvitelre, például üzletek, irodák, hotelek, iskolák, családi házak esetében. A kiváló minôséghez, rendkívül kedvezô ár is párosul. Jelentôs érdeklôdés kísérte a cég analóg és IP kameráit, valamint high-tech tervezésû szállodai ajtózárait is. A négy kiállítási nap alatt több száz látogató tisztelte meg az ASM standját és örömmel jelezték, hogy napjainkra a külföldi partnerekkel, már gyümölcsözô együttmûködések is születtek.! NEM BABONÁSAK! 13 ÉVES AZ IDÉN AZ ASM Számunkra is meglepô, de az ASM az idén ünnepli 13. születésnapját. Úgy gondoljuk, hogy büszkeségük jogos, hiszen a magyar piaci és gazdasági viszonyok között nem kis teljesítmény, ha egy vállalkozás több mint egy évtizedes sikeres múltat mondhat magáénak. Cégük nemcsak a magyar piacon állt helyt, de mára már elmondható, hogy a nemzetközi piacon is egyre ismertebbé válik. Szeretnék megajándékozni a velük együtt ünneplôket meglepô, kivételes akcióikkal, melyekrôl a hírlevelekben, a cégnél és a weboldalukon lehet informálódni. 35

Dormánd Tivadar rendôrezredes az ORFK képviselôje a kollégák üdvözlése után hangsúlyozta,

Dormánd Tivadar rendôrezredes az ORFK képviselôje a kollégák üdvözlése után hangsúlyozta, GYÚJTÓPONT konferencia MBVE XI. Kon fe ren cia 2010. Galyatetô Ebben az évben is megrendezte a már hagyománnyá vált konferenciáját a Magyarországi Biztonsági Vezetôk Egyesülete (MBVE). Fialka György, az

Részletesebben

Imre Sándor. Dr. Horváth Sándor. Si Vis Pacem, Para Bellum - V. MBF Konferencia

Imre Sándor. Dr. Horváth Sándor. Si Vis Pacem, Para Bellum - V. MBF Konferencia 2. Si Vis Pacem, Para Bellum - V. MBF Konferencia Imre Sándor A Magyar Biztonsági Fórum elnöke Biztonsági vezető, Samsung Electronics Magyar Zrt. Dr. Horváth Sándor Fővédnök Dékán, Óbudai Egyetem Tisztelt

Részletesebben

ÚJ UTAKON JÁRUNK. Pannon GSM Távközlési Zrt. fenntarthatósági jelentés 2008

ÚJ UTAKON JÁRUNK. Pannon GSM Távközlési Zrt. fenntarthatósági jelentés 2008 ÚJ UTAKON JÁRUNK Pannon GSM Távközlési Zrt. fenntarthatósági jelentés 2008 Köszöntő 3g 6 6g 8g 12 12g 14g 18g 22g 24g 24g 30g 30g 32g 41g 46 47g 48g 49g 50g 51g 54 55g 56g 56g 56g 57g 58g 59g 60g 62g 2.

Részletesebben

Az in téz mé nyi mar ke ting és a DPR kap cso la ta a Szé che nyi Ist ván Egye te men

Az in téz mé nyi mar ke ting és a DPR kap cso la ta a Szé che nyi Ist ván Egye te men VENDÉGOLDAL Az in téz mé nyi mar ke ting és a DPR kap cso la ta a Szé che nyi Ist ván Egye te men FELSÔOKTATÁSI MŰHELY Filep Bá lint Tamándl Lász ló A Szé che nyi Ist ván Egye tem a Nyu gat-du nán tú l

Részletesebben

Van-e recept a sikerre? És

Van-e recept a sikerre? És Konkrétumok 80 70 60 50 40 30 20 10 0 27 Magyarországon minden századik embernek van patikakártyája, minden második gyógyszertárban és magán egészségügyi intézményben lehet fizetni patikakártyával, minden

Részletesebben

G S 1 M a g y a r o r s z á g. ü z L E T I j E L E N T é S 2 0 0 9

G S 1 M a g y a r o r s z á g. ü z L E T I j E L E N T é S 2 0 0 9 G S 1 M a g y a r o r s z á g ü z L E T I j E L E N T é S 2 0 0 9 GS1 Hungary 2009 Tartalom Elnöki köszöntő A vezérigazgató összefoglalója Az operatív igazgató összefoglalója A GS1 MAGyArorSzáGról röviden

Részletesebben

Cseh Ottó. Menedzsment struktúra 13. oldal. Repülõterek itthon 25. oldal. Csiki-Bege sztori. szállítmányozás fuvarozás logisztika vám informatika

Cseh Ottó. Menedzsment struktúra 13. oldal. Repülõterek itthon 25. oldal. Csiki-Bege sztori. szállítmányozás fuvarozás logisztika vám informatika szállítmányozás fuvarozás logisztika vám informatika XIII.ÉVFOLYAM 7 8. SZÁM 2005. AUGUSZTUS Menedzsment struktúra 13. oldal Repülõterek itthon 25. oldal Csiki-Bege sztori 38. oldal Cseh Ottó 131. szám

Részletesebben

A MAGYARORSZÁGI RENDEZVÉNYSZERVEZŐK SZÖVETSÉGÉNEK HIVATALOS LAPJA

A MAGYARORSZÁGI RENDEZVÉNYSZERVEZŐK SZÖVETSÉGÉNEK HIVATALOS LAPJA MaReSz 2011. június 12. évfolyam 2. szám A MAGYARORSZÁGI RENDEZVÉNYSZERVEZŐK SZÖVETSÉGÉNEK HIVATALOS LAPJA Kiadványunk az interneten is megtalálható: www.maresz.hu TARTALOM MaReSz NAP 2011. március 29.

Részletesebben

Angol magyar üzleti fórum Szegeden Csongrád Megye Gazdaságáért Díj 10 éves a Magyar Kézműves Remek cím Küldöttgyűlés előtt tagozati ülések

Angol magyar üzleti fórum Szegeden Csongrád Megye Gazdaságáért Díj 10 éves a Magyar Kézműves Remek cím Küldöttgyűlés előtt tagozati ülések XVII. évfolyam 3. szám 2011 április Angol magyar üzleti fórum Szegeden Csongrád Megye Gazdaságáért Díj 10 éves a Magyar Kézműves Remek cím Küldöttgyűlés előtt tagozati ülések Angol üzletemberek jártak

Részletesebben

HITELESFORRÁS. 2.évfolyam / 4. szám PÁLYÁZATI MAGAZIN. HITELES FORRÁS www.palyazatisajtokozlemenyek.hu. Nők a tudomány és gazdaság világából

HITELESFORRÁS. 2.évfolyam / 4. szám PÁLYÁZATI MAGAZIN. HITELES FORRÁS www.palyazatisajtokozlemenyek.hu. Nők a tudomány és gazdaság világából PÁLYÁZATI MAGAZIN 2.évfolyam / 4. szám 1 HITELESFORRÁS Eva M Szabo Photography Nők a tudomány és gazdaság világából Adósságátvállalás Győrben Varga Mihály: A magyar gazdaság erősödik Széchenyi Kártya Program

Részletesebben

heves megyei a média eger Nonprofit kft. ingyenes kiadványa 2011. április 2. évfolyam 4. szám

heves megyei a média eger Nonprofit kft. ingyenes kiadványa 2011. április 2. évfolyam 4. szám heves megyei PÉNZVILÁG a média eger Nonprofit kft. ingyenes kiadványa 2011. április 2. évfolyam 4. szám Régi-új elnök Ismét Bodnár Pál lett a Vállalkozók Országos Szövetségének Heves Megyei Szervezetének

Részletesebben

Fókuszban az informatika, távközlés

Fókuszban az informatika, távközlés XVII. évfolyam 5. szám ELEKTRONIKAI INFORMATIKAI SZAKFOLYÓIRAT 2008. szeptember Fókuszban az informatika, távközlés Ára: 1280 Ft 2008/5. ELEKTRONIKAI INFORMATIKAI SZAKFOLYÓIRAT ALAPÍTVA: 1992 Az elektronika

Részletesebben

online Együtt másokért Önkéntes felelősségvállalás az Élelmiszerbankkal MAGYARORSZÁG rovattal! Munkatársainkra építünk Megújultak a B.

online Együtt másokért Önkéntes felelősségvállalás az Élelmiszerbankkal MAGYARORSZÁG rovattal! Munkatársainkra építünk Megújultak a B. rovattal! online MAGYARORSZÁG A B. Braun csoport belső lapja 1. szám 2012. április Top story Együtt másokért Önkéntes felelősségvállalás az Élelmiszerbankkal 16-17. oldal Hírek Munkatársainkra építünk

Részletesebben

Kínai vasutas delegáció a MÁV ZRt.-nél és az Északi Jármûjavítóban

Kínai vasutas delegáció a MÁV ZRt.-nél és az Északi Jármûjavítóban A MÁV Északi Járműjavító Kft. negyedévenként megjelenő lapja A tartalomból: Minőségügyi konferencia Szervezeti változások Változások, célok a termelésszervezésben Elindult a Váltó program Műszaki konferencia

Részletesebben

Atomerőmû. Díjak a Magyar Sajtó Napján. évindító sajtótájékoztatóját, MÁRCIUS 15. WANO partneri utóvizsgálat a Paksi Atomerőműben

Atomerőmû. Díjak a Magyar Sajtó Napján. évindító sajtótájékoztatóját, MÁRCIUS 15. WANO partneri utóvizsgálat a Paksi Atomerőműben Atomerőmû XXXVI. XXXVII. évfolyam, 4. 3. szám Díjak a Magyar Sajtó Napján Paks Város Önkormányzata és az MVM Paksi Atomerőmű Zrt. az elmúlt évek hagyományai alapján idén is közösen rendezett ünnepséget

Részletesebben

Fogalomtár a Tehetségpontok számára

Fogalomtár a Tehetségpontok számára Fogalomtár a Tehetségpontok számára GÉNIUSZ KÖNYVTÁR A Géniusz Könyvtárat a Magyar Tehetségsegítő Szervezetek Szövetsége által koordinált Magyar Géniusz Projekt keretében megjelentetett kötetek alkotják.

Részletesebben

LEESETT AZ ELSŐ HÓ. 3Ajánló REGIO REGIA A KÖZÉP-DUNÁNTÚLI RÉGIÓ ÜZLETI MAGAZINJA

LEESETT AZ ELSŐ HÓ. 3Ajánló REGIO REGIA A KÖZÉP-DUNÁNTÚLI RÉGIÓ ÜZLETI MAGAZINJA REGIO REGIA A KÖZÉP-DUNÁNTÚLI RÉGIÓ ÜZLETI MAGAZINJA online: www.regioregia.hu/magazin Felelős kiadó: Cseh Teréz, a KEM-Bridge Net ügyvezetője Főszerkesztő: Veér Károly - veerkaroly@kembridge.hu Főmunkatárs:

Részletesebben

Fókuszban a jármû-elektronika

Fókuszban a jármû-elektronika XIX. ÉVFOLYAM 8. SZÁM ELEKTRONIKAI INFORMATIKAI SZAKFOLYÓIRAT 2010. DECEMBER Fókuszban a jármû-elektronika Ára: 1420 Ft ! ELEKTRONIKAI INFORMATIKAI SZAKFOLYÓIRAT ALAPÍTVA: 1992 HAZAI IC-FEJLESZTÉS ÉS

Részletesebben

Beszámoló az elnökség 2007. április 12-i ülésérõl

Beszámoló az elnökség 2007. április 12-i ülésérõl A NEUMANN JÁNOS SZÁMÍTÓGÉP-TUDOMÁNYI TÁRSASÁG HÍRLEVELE Beszámoló az elnökség 2007. április 12-i ülésérõl Az NJSZT 3 éves programja Az elnökség jóváhagyta a Társaság új három éves programját. A programszöveg

Részletesebben

CSALÁDBARÁT MUNKA HELY

CSALÁDBARÁT MUNKA HELY Atomerőmû XXXVI. évfolyam, 2. szám Évindító sajtótájékoztatót tartott a Paksi Atomerőmű Az MVM Paksi Atomerőmű Zrt. a hagyományoknak megfelelően az idén is megtartotta évindító sajtótájékoztatóját. Az

Részletesebben

Fülöp Zsolt az Év Embere. Regionális cég 14. oldal. Árufuvarozási boom 30. oldal. Eladás elõtt DELACHER MÁV MAHART

Fülöp Zsolt az Év Embere. Regionális cég 14. oldal. Árufuvarozási boom 30. oldal. Eladás elõtt DELACHER MÁV MAHART szállítmányozás fuvarozás logisztika vám informatika XII.ÉVFOLYAM 1-2. SZÁM 2004. FEBRUÁR DELACHER Regionális cég 14. oldal MÁV Árufuvarozási boom 30. oldal MAHART Eladás elõtt 37. oldal Fülöp Zsolt az

Részletesebben

Budapest Bank Törõdés Napja

Budapest Bank Törõdés Napja Budapest Bank Törõdés Napja Vállalat neve: Budapest Bank Zrt. Vállalat bemutatása: A Budapest Bank az egyik legelsõ hazai kereskedelmi bankként 1987-ben jött létre. A magyar bankpiac egyik meghatározó

Részletesebben

Százhatvanhatan vehették fel a rendőrtiszti egyenruhát

Százhatvanhatan vehették fel a rendőrtiszti egyenruhát Nemzeti Közszolgálati Egyetem 1808 2012 Egyetemi folyóirat Százhatvanhatan vehették fel a rendőrtiszti egyenruhát Emlékoszlopavatás a Ludovikán Altábornagy lett: Bleszity János 10 éve az Európai Unióban

Részletesebben

ÚJ TÁVLATOK MAGAZIN. az egészségügyi informatikában. Negyedévente megjelenő ingyenes magazin

ÚJ TÁVLATOK MAGAZIN. az egészségügyi informatikában. Negyedévente megjelenő ingyenes magazin emma 2015/1. MAGAZIN szám ÚJ TÁVLATOK az egészségügyi informatikában ehealth néven, kibővült termékportfólióval folytatja működését az Enterprise Group Software üzletága A betegellátás minőségi színvonalának

Részletesebben

nagyító Kedvezmények, támogatások a hallgatóknak 7 Mang Béla, a hallgatóknak juttatott különbözõ támogatásokról és kedvezményekrõl.

nagyító Kedvezmények, támogatások a hallgatóknak 7 Mang Béla, a hallgatóknak juttatott különbözõ támogatásokról és kedvezményekrõl. tartalom impresszum országos felsõoktatási magazin Megjelenik havonta az egyetemi és fõiskolai lapok terjesztési pontjain, országosan. Online-megjelenés: www.edupress.hu Kiadja: az SSH Kft. Felelõs kiadó:

Részletesebben

Polgárőr Magazin. Polgárőr Akadémia2. Csongrádi tanyaprogram. Döntött az elnökség. 2015. Február XX. évf. 2. szám

Polgárőr Magazin. Polgárőr Akadémia2. Csongrádi tanyaprogram. Döntött az elnökség. 2015. Február XX. évf. 2. szám Polgárőr Magazin 2015. Február XX. évf. 2. szám Polgárőr Akadémia2 Döntött az elnökség Csongrádi tanyaprogram Összefogás a betörések megelőzése érdekében Az Aegon Országos Kármegelőzési Program középpontjában

Részletesebben

Tartalom. Gyógyszertár. a Magángyógyszerészek Országos Szövetségének Kiadványa

Tartalom. Gyógyszertár. a Magángyógyszerészek Országos Szövetségének Kiadványa Tartalom Szemléletváltás az egészségpolitikában I. rész......... Dr. Mikola István 2 Beszámoló a MOSZ GYOK XX-ról II. rész........... Dr. Mikola Bálint 5 Aktuális MOSZ vélemény a Gyftv. módosításról....................

Részletesebben

Informatika a Felsőoktatásban 2011

Informatika a Felsőoktatásban 2011 A NEUMANN JÁNOS SZÁMÍTÓGÉP-TUDOMÁNYI TÁRSASÁG HÍRLEVELE Összefoglaló az elnökség 3 -i üléséről Az elnökség az ülésen előkészítette az éves közgyűlést (Gellért Szálló, 2011. május 19.) és a közhasznúsági

Részletesebben

Újévi köszöntő gondolatok Tabutémák nyitódtak ki, évtizedes dogmák dőltek meg, a gazdaságpolitika kijelölte a nemzeti érdekérvényesítés kereteit

Újévi köszöntő gondolatok Tabutémák nyitódtak ki, évtizedes dogmák dőltek meg, a gazdaságpolitika kijelölte a nemzeti érdekérvényesítés kereteit XVI. évfolyam 2014. 1. szám január Újévi köszöntő gondolatok Tabutémák nyitódtak ki, évtizedes dogmák dőltek meg, a gazdaságpolitika kijelölte a nemzeti érdekérvényesítés kereteit Tabu 1. 2010 előtt a

Részletesebben

Kíváncsi a miniszter...

Kíváncsi a miniszter... Vargha Tamás parlamenti államtitkár: A kormány elkötelezett a közszféra illetményeinek rendezése ügyében 4-6. oldal Czövek János Hosz elnök: A katonákon csak az illetmények emelése segíthet Kíváncsi a

Részletesebben