. őrzés védelem. bűnmegelőzés

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download ". őrzés védelem. bűnmegelőzés"

Átírás

1 ÉVFOLYAM 5 6. SZÁM Jelentôs képminôség-javulás Biztonságtechnika. biztonsági menedzsment. őrzés védelem. bűnmegelőzés multi-megapixeles kamerákkal GYÚJTÓPONT Szakmai portré beszélgetés Balatoni Istvánnal, az Erste Bank bankbiztonsági igazgatójával Logisztikai központok 2010 után FÓRUM Behatolás a biztonság elméletébe és gyakorlatába PIACTÉR Mobotix kamerás megfigyelôrendszer ICTS Hungary A rendkívüli teljesítmény születése: TruVision TVR40 GE Jelzôrendszeres házi segítségnyújtás VARIO MedCare MOHAnet SZAKÉRTÔ Az üzleti titok védelme jogi szabályozással és ajánlások a biztonsági menedzsment részére RFID és biztonság 2010 ÔRZÔ-VÉDÔ-MEGELÔZÔ James Abram Garfield négynapos elnöksége ÁRA 2,8 / 695 FT

2 Megbízható társ, könnyű kezelhetőség Új, 400-as sorozatú CCTV rögzítő Professzionális videorögzítés és felügyelet.

3 Kereskedelmi/ Lakossági JKW-IP Adapter Azonosítás, kommunikáció, beléptetés on-line, egy kattintással! Videó JKW-IP, IP videó intercom a számítógépén A JKW-IP adapter használatával egyszerűen illesztheti JK készülékeit a hálózatra, hogy a hívásokat PC-n fogadhassa. Bejövő hívás fogadásakor a szoftver automatikusan megnyit egy ablakot, melyen keresztül a JK készülék valamennyi funkciója elérhető (kamerakép, kommunikáció, ajtónyitás, forgatás/billentés és nagyítás 9 zónában...). JKW-IP válasz a kereskedelmi piac kihívására. JKW-IP az egér valóban ki tudja nyitni az ajtót... Kizárólagos forgalmazó: Hahó Háztechnikai Kft. Tel.: +36-1/

4 GYÚJTÓPONT GYÚJTÓPONT tartalom 5 6. SZÁMUNK HIRDE TÔ I: B Pont Üz letlánc Kft. (B/I) Ro bert Bosch Kft. (B/II) Hahó Háztechnika Kft. (1) LDSZ Vagyonvédelmi Kft. (5) Ôrmester Vagyonvédelmi Zrt. (11) Sea wing Fej lesztô és Szolgáltató Kft. (18) ERAN DO Kft. (19) AlphaSonic Kft. (21) StP Kft. (21) Aspectis Kft. (25) Novo Sec Kft. (27) Samsung Techwin Europe Limi ted (29) GE Security Magyarország (31) Trióda Biz ton ságtechnika Zrt. (33) ASM Se curity Kft. (35) Fuldatex Bt. (38) MOHA net Zrt. (39) VILLBAU Biztonságtechnika (56) Z&Z Exportimport Kft. (B/III) Mas co Kft. (B/IV) A MAGYAR ORSZÁGI BIZTONSÁGI VEZETÔK EGYE SÜ LE TÉ- NEK (MBVE) ÉS A NEMZETKÖZI TESTÔR ÉS BIZ TON- SÁGI SZOL GÁ LA TOK SZÖVETSÉGÉNEK (IBSSA) MÉ DI A- PART NERE SZERKESZTÔSÉG: 1141 BUDAPEST, MOGYORÓDI ÚT 127/B TEL./FAX: DETEKTOR PLUSZ BIZTONSÁGTECHNIKA BIZ TON SÁ- GI ME NEDZSMENT ÔRZÉS-VÉDELEM BÛNMEG ELÔ- ZÉS MEGJELENIK ÉVENTE HAT ALKALOMMAL 17. ÉV FO LYAM 5 6. SZÁM LAP ALAPÍTÓ: JUHÁSZ BÉLA KIADJA: TYPON IN TER NATI O NAL 1437 BUDA- PEST, PF. 327 FELELÔS KIADÓ: KLÉZL MARINA SZERKESZTÔBIZOTTSÁG: BOZSIK FRI GYES, CSER NAY AN DOR, GYENES LEVENTE, KLÉZL MA RI NA, KOVÁCS ALEXANDER, NEU MANN PÉTER, PAJOR MI HÁLY, SZA- LAY MIKLÓS, SZÉCSI GYÖRGY, SZÖVÉNYI GYÖRGY, SZÛCS JÁNOS, VÁRY LÁSZLÓ TECH NIKAI SZAK TA- NÁCS ADÓK: MÓRÉ ATTILA, PAPP JÓZSEF, PÁLFFY ZOL- TÁN, TÓTH LEVENTE, DR. UTASSY SÁNDOR LAP- IGAZGATÓ: MOLNÁR ZOLTÁN MARKETING: KESZ - LER LÁSZLÓ HIRDETÉS FELV É TEL, LAPRENDELÉS: A SZERKESZTÔSÉGBEN A TELEFONON ELÔ- FIZETÉSI DÍJ: ÉVRE 4865 FT KIVITELEZÉS: PIXEL-X KFT., TEL./FAX: MINDEN JOG FENN TART VA! ISSN Budapest Médiafigyelô Kft. A lapot Magyarország legnagyobb médiafigyelôje, az OBSERVER Budapest Médiafigyelô Kft. rendszeresen szemlézi. H 1084 Budapest, Auróra utca 11. Tel.: , fax: MEGRENDELÔLAP Meg ren de lem a ma ga zint... pél dány ban Név: Cím: Te le fon/fax: Dá tum: Ol vas ha tó alá í rás: Hírek/események , 4 6, 8, 35 Detektor online/pályázat A Detektor Plusz új honlapja Detektor Plusz Országos Pályázatok Termékismertetô Sealog hogy az információ védve legyen! Címlapon Biztos Pont marad a B Pont továbbra is Kiállítás IFSEC 2010 tapasztalatok Szakmai portré Balatoni István Mondd el a szakmai hibáidat és segítünk, hogy ne történjen meg újra! Jövôkép Logisztikai központok 2010 után FÓRUM Kérdezz felelek Behatolás a biztonság elméletébe és gyakorlatába Zólyomi Zsolt rovata Aktuális Beszámoló az Európai MBÁPB Direktíva Elôkészítô Bizottság üléseirôl Tájékozott biztonsági vezetô kalandjai PIACTÉR Áru- és szállítmányvédelem Smiths Heimann HI-SCAN és is cargo méretû átvizsgáló röntgenberendezés Z&Z Beléptetés Munkaidô-lekérdezô program Delfin Computer Aiphone JK/JKW-IP kaputelefon-rendszer Hahó Videotechnika A Vivotek és az AxxonSoft magyarországi disztribútora Aspectis. 24 Mobotix kamerás megfigyelôrendszer 3. rész ICTS Hungary Új típusú Samsung kamerák a láthatáron Masco A rendkívüli teljesítmény születése: TruVision TVR40 GE Trióda A-max újdonságok Kis rendszerek ellátására tervezett, megbízható H.264 rögzítô Robert Bosch Tûzvédelem NovoSec tûzvédelmi kiegészítôk az OTSZ újdonságaihoz E-számla E-számla: környezettudatos költségcsökkentés a Szegedi Vízmû Zrt.-nél Formaruhák Hogyan nyerhetünk meg 80 százalék adót? Fuldatex Távfelügyelet Jelzôrendszeres házi segítségnyújtás MOHAnet SZAKÉRTÔ Szaktanulmány Térfigyelô megoldások közterületre történô telepítési szempontjai 2. rész Az üzleti titok védelme jogi szabályozással A befolyásolás hatalma a gazdasági életben 4. rész RFID és biztonság Multi-megapixeles kamerák Szabályozás A szabványok világa 26. rész Pszichológia A depresszió ÔRZÔ-VÉDÔ-MEGELÔZÔ Személyvédelem James Abram Garfield négynapos elnöksége éves a Paksi Atomerômû Fegyveres Biztonsági Ôrsége IBSSA hírek IX. SEC-tember IBSSA Nemzetközi Speciális Továbbképzô Tréning KI, MIT, HOL Szolgáltatók Akik önnek segítenek Elô fi ze té si díj 2010-re 4865 Ft/év (áfás ár) Meg ren del he tô: Ty pon International Kft Bp. Pf Tel./fax: de tek Szer kesz tô ség: 1141 Bu da pest, Mogyoródi út 127/B MBVMSZ közgyûlés május 31-én tartot ta köz gyûlését a Magyar Biz tonsá gi Vállalkozások Mun ka adói Szövetsége. Jelenleg 71 cég tagja a Szövetségnek, a közgyûlésen megjelent 20 tagszervezet képviselôje. Dr. Kaló József elnök megtartotta beszámolóját az MBVMSZ Elnökségének két köz gyûlés között végzett munkájáról. A közgyûlés a beszámoló meghallgatta és a következô határozatokat fogatta el. A Közgyûlés elfogadta, hogy az MBVMSZ a jelenlegi bértáblát visszavonja, és a munkaadói oldal a magán biztonsági ágazatban a garantált bérminimumot fogadja el. Az Elnökség kezdeményezze az ÁKSZ módosítását. A Közgyûlés egyhangúlag el fogadta, hogy az Elnökség kezde ményezze a CoESS-nál az MBVMSZ tagdíjának lényeges csökkentését. Közgyûlés egyhangúlag jóváhagyta, hogy az Elnökség fo kozott gondot fordítson a évi közgyûlési határozatok végrehajtására. A Közgyûlés határozott arról, hogy az Elnökség mandátumát meghosszabbítja október 31-ig és addig tisztújító köz gyûlést kell tartani.

5 GYÚJTÓPONT hírek/események SZVMSZK Országos Küldöttgyûlés május Megtartotta országos küldöttgyûlését a Személy-, Vagyonvé delmi és Magán nyo mozói Szak mai Kamara, amelyen 104 tag vett részt. Küldött gyû lési munka elején a kamarai munkában eltöltött évekért Pella Lászlónak 70 éves születésnapja alkalmából emlékgyûrût adományoztak. Németh Ferenc kamara fôtitkára beszámolójában elmondta, hogy a legutóbbi küldöttgyûlés óta eltelt idôszak olyan változásokat hozott a gazdasági és politikai életben amelyekre a Kamarának is reagálnia kell és amelyek be is határolják a mozgásteret. A magánbiztonsági ágazat számára kettôs hatást eredményezô gazdasági válság, egyszerre növelte a társadalmi igényt az ágazatban tevékenykedôk szolgáltatásai iránt és hozta nehéz helyzetbe az itt dolgozókat is. Az új kormány közbiztonságot növelô döntései kimondatlanul is komoly felelôsséget rak a szakma vállára, hiszen mindenki számára egyértelmû, hogy a szigorúan a rendôrség kötelékére redukálva nem érhetô el az állampolgárok szubjektív biztonságérzetének gyors javítása. A magánbiztonságra eddig is szükség volt és ez után is szükség lesz. A kérdés csupán az, hogy a szakmára vonatkozó döntésekbe milyen mélyen tud majd beleszólni. Német Ferenc meggyôzôdése, hogy a jövôben csak egységesen tudnak jelentôs eredményeket elérni. Fialka György a Magyar Biztonsági Vezetôk Egyesület elnöke hozzászólásában elmondta, hogy a ma- gánbiztonsági törvény kidolgozásában a munkaadói oldal is részt kíván venni. A Küldöttgyûlés az SZVMSZK és májusa közötti idôszakban végzett munkáját elfogadta. Dr. Utassy Sándor MOHAnet Mobilsystems magyar vállalkozás, magyar sikerek, fejlesztések, innováció Lapzártakor kaptuk a megdöbbentô hírt: életének 64. évében, tragikus balesetben elhunyt lapunk technikai szak tanácsadója, rovatvezetôje dr. Utassy Sán dor. Kiemelkedô szaktudását, alkotó ener giáit sajnos a jövôben hiányolnunk kell. Dr. Utassy Sán dor vil la mos mér nök ként, az Óbudai Egyetem do cen se volt óta a Kan dó Kál mán Vil la mosipa ri Mû sza ki Fô is ko la (ma Kan dó Kálmán Villamosmérnöki Kar) Mû szertech ni kai és Au to ma ti zá lá si In té ze tében a Fel ügye le ti in for ma ti ka és elektro ni kus va gyon vé de lem szak mai modul ve ze tô jeként, ok ta tó jaként tevékenykedett. Szû kebb te rü le te az in teg rált fel ü gye leti és va gyon vé del mi rend sze rek ter vezé se, ez zel 1990 óta a gya kor lat ban is fog lal ko zott. A MOHAnet Zrt. az integrált mobil távfelügyeleti, logisztikai és telemetriás alkalmazások általánosan elismert magyarországi fejlesztôje és egyik piacvezetô szolgáltatója június 8-án stratégiai partnere, a Magyar Telekom székházában tartotta immáron 7. alkalommal NON-VOICE CLUB rendezvényét a nagy számban megjelent üzleti partnerei és vendégei jelenlétében. A rendezvény keretein belül került bemutatásra a cég vadonatúj fejlesztése, a VARIO, az elsô magyar érintôképernyôs munka mobiltelefon, illetve annak mutációi, továbbá több sikeres korábbi termék továbbfejlesztett változata. Nem mellékesen több hónapos komplex cégátalakítási és márkaépítési folyamat eredményeképpen teljes mértékben újjáépült a munkaszervezet, egységesedett és kibôvült a cég és termékarculat, valamint az értékesítést támogató marketinganyagok és eszközök egész sora. A jelenlévô vendégek és üzleti partnerek képviselôi nagy figyelemmel hallgatták a prezentációkat; hozzászólásaikban elismerésüket kifejezve méltatták a MOHAnet Zrt. fejlesztôinek, munkatársainak elmúlt erôfeszítéseit, s örömmel üdvözölték az értékesítésben megnyíló új dimenziókat. A rendezvény fényét tovább emelte a meglepetésvendég, az RTL Klub sztárja Inzsöl Gyula repülôgép modellezô mûrepülô bemutatóját. A MOHAnet logóval feldekorált ultrakönnyû repülôgép modell bravúros bemutatójának üzenete mindenki számára egyértelmû volt: Elôre, gyorsabban, magasabbra!, mely hívószavak a MOHAnet egész innovatív tevékenységét jellemzik. Havasi Zoltán fejlesztômérnök, a MOHAnet Zrt. elnök-vezérigazgatója minden munkatársának megköszönte a megújulás érdekében kifejtett tevékenységét, s zárszavában beszélt a jelenleg folyó fejlesztési irányokról, s ígéretett tett arra, hogy az ôszi Non-Voice club rendezvényén a MOHAnet Zrt. újabb meglepetéstermékekkel hívja fel mind a szakma, mind partnerei figyelmét. További információ: 4

6 hírek/események GYÚJTÓPONT Axis kompakt és megfizethetô kamerák sorát vezeti be a profi videofelügyeletben Az Axis Communications bemutatja az AXIS M11 hálózati kamera termékcsaládját, a megbízható és megfizethetô, profi HDTV minô sé gû kamerák olyan új szériáját, me lyek támogatják a legújabb videotömörítési szabványt, a H.264-et. A rögzített kamerák melyek elérhetôk CS-menettel is egyszerûen és gyorsan felszerelhetôk, és ideálisak boltok, iskolák és közterületek felügyeletéhez. Az AXIS M11 széria tagjai: az AXIS M1103 (fix íriszes) és az AXIS M1113 (DC-íriszes) SVGA felbontást nyújtanak, az AXIS M1104 (fix íriszes) és az AXIS M1114 (DC-íriszes) pedig HDTV 720p/1 megapixel felbontást szolgáltatnak. Az AXIS M1113 és AXIS M1114 kamerák DC-íriszes varifokális lencsékkel rendelkeznek, melyek jó és rossz fényviszonyok között is jól használhatók. Az AXIS M11 széria telepítése egyszerû és gyors. A pixelszámláló segít ellenôrizni, hogy egy tárgy, vagy arc pixel felbontása megfelel-e a jogszabályok, vagy az adott ügyfél követelményeinek. A Power over Ethernet (IEEE 802.3af) lehetôvé teszi, hogy az áramellátás és az adatszállítás egy kábelen történjen. A digitális PTZ segítségével a teljes képnek egy érdekes részletét kiemelhetjük és élô nézetben megtekinthetjük vagy felvételre továbbíthatjuk. A kompakt és letisztult formatervezésnek köszönhetôen az AXIS M11 hálózati kamerák bármilyen épületben könnyedén alkalmazhatók. Az AXIS M11 széria minden kamerája több, egyénileg konfigurálható, magas felbontású videofolyamot szolgáltat H.264 és MPEG formátumban is, maximális felbontáson 30 fps képfrissítési sebességgel. Az AXIS M11 hálózati kamerákat az AXIS Camera Station szoftver mellett az iparág legnagyobb szoftver- alkalmazás bázisa támogatja az Axis Application Development Partner programon keresztül. A kamerák már megrendelhetôk az As pectis Kft.-nél. LDSZ Kft. IdentiVision újdonság DVR-ek I. negyedévétôl az IdentiVision megkezdte H.264-es DVR termékcsaládjának forgalmazását az ICR-S162 és ICR-S82-es 16 és 8 csatornás változatokkal. Újdonsága a két DVR-nek, hogy rendelkezik HDMI/VGA/BNC videocsat lakozókkal és ezeken egyidôben video képet tud megjeleníteni 1280x1024-es képfelbontás mellett! Természetesen mindkét DVR rendel kezik 1 db SPOT kimenettel és 4 db audio bemenettel. Plusz újdonság, hogy esata csatlakozó felülettel is bírnak, így a nagy mennyiségû adat kimentése lerövidíthetô. Ha megelégszünk egyszerre 4,3 Gbnyi adat kimentésével, akkor beépíthetünk egy SATA csatla kozó felülettel ellátott DVD-írót is, mivel a DVR házában meglehetôsen sok hely van. A DVR-ek akár 16 kép egyidejû visszajátszására is képesek. Mûködik a Dual stream rögzítési mód is. Mindkét rögzítô tud t küldeni mozgásérzékelésre és riasztásra egyaránt. Minden hez csatolja a rögzített esemény egy fotóját is D1 vagy CIF minôségben. 5

7 GYÚJTÓPONT hírek/események A SECUREX 2010 margójára, kiállítói szemmel Nemcsak itthon, de nemzetközileg is változnak a vagyonvédelmi szakkiállítások, követve a piaci változásokat. Nyugaton a kínálat a nagy cégek cégfelvásárlásai útján koncentrálódik, ezek piaci pozícióik kiépítése során a kiállításokat nem tekintik elsôrendû eszköznek. Ellenkezôleg, költségtakarékossági okokból sok nagy cég távol maradt, így például a Pelco, a Siemens és a Bosch. Ezt csak részben ellensúlyozzák a tülekedô távolkeleti gyártók. Mind a kiállítási terület, mind a kiállítók száma, de a látogatottság is szerényebb, ld. IFSEC 2010, Birmingham. A kiállításon a RISE International Kft. mint a tajvani QNAP cég termékeinek disztribútora két fô termékcsoportot mutatott be. A VioStor típusú IP video központok egyszerû, olcsó és megbízható eszközök, melyek az ingyenes CMS szoftverrel nagyobb rendszerek kiépítését is lehetôvé teszik. További nagy elônyük, hogy a legtöbb gyártó többszáz IP kamera típusát ismeri, kezeli a rendszer. D1/VGA felbontásban csatornánként valósidôben rögzíti a kameraképeket, megapixel felbontásban 8 fps-ig MPEG-4, H.264 illetve MJPEG tömörítéssel. A közeljövôben forgalomba kerülô stand-alone VioStor Pro sorozat készülékei pedig amelyekhez monitor és egér csatlakoztatható számítógép nélkül is mûködnek, tovább javítja majd az árelônyt. A QNAP NAS szerverek nemcsak vagyonvédelmi rendszerek háttér tárolójaként, de mindenféle IT rendszerben alkalmazhatóak. Ezek új sorozatát képviseli az Intel Atom D510 kétmagos proceszszorral mûködô TS-859 Pro szerver. A további bemutatott eszközök, így GeoVision IP video rendszerek, DSR digitális hangrögzítés és -feldolgozás, szünetmentes tápegységek és a Sassex biztonsági fólia plombák iránt is volt komoly érdeklôdés. Sikerült új kapcsolatokat építeni és üzletkötéseink meghaladták várakozásainkat. A SECUREX kiállítás látogatottsága lehetett volna jobb is, de itt is hatott még a biztonságvédelmi szakmát is érintô nemzetközi és hazai recesszió, a kiállítás korlátozott reklámozása és a viszonylag kevés vagyonvédelmi kiállító. Dr. Dévai László Nemzetvédelmi Egyetem Bolyai Kar ôsztôl indul az etikus hacker képzés Budapest, június 1. A NetAcademia Oktatóközpont, mint az EC-Council magyarországi képviselôje forintot adományozott a Zrínyi Miklós Nemzetvédelmi Egyetem Bolyai János Katonai Mûsza ki Kar Informatikai és Hírköz lési Intézetének. A támogatás célja, hogy a ZMNE BJKMK elindíthassa az Ethical Hacking képzést hallgatói számára június 1-jén délelôtt 10 órakor a Zrínyi Miklós Nemzetvédelmi Egyetem Bo lyai János Katonai Mûszaki Karának dékáni irodájában, Fóti Marcell a NetAcademia ügyvezetôje ad ta azt az forintos tá mo gatásról szóló csekket Fóti Marcell a NetAcademia ügyvezetôje és dr. Sipos Jenô okleveles mérnök ezredes a ZMNE BJKMK dékánja a támogatás átadása után dr. Sipos Je nô okleveles mérnök ezredesnek, a kar dékánjának, amelynek segítségével a Bo lyai Karon megkezdôdhet az etikus hacker képzés. A támogatás képzés formájában valósul meg, amely során elôször a kar Infor ma tikai és Hírközlési Intézetének oktatói az amerikai EC- Council által meghatározott oktatáson vesznek részt. Ezt követôen 2010 szeptemberében indul el a kar saját oktatóinak segítségével a ZMNE hallgatóinak képzése. A 21. században az informatikai hálózatok már teljes mértékben átszövik a mindennapi életünket. Nem csak a pénzügyi szektorban, hanem az egészségügyben, az ener giaiparban és a honvédelemben is informatikai há lózatokon keresztül zajlik a kommunikáció és az adatrögzítés. Ezek a hálózatok éppen ezért koncentrált támadásoknak vannak kitéve olyan személyek részérôl, akik akár anyagi haszonszerzés céljából, akár ideológiai okokból feljogosítva érzik magukat a rendszerek meghackelésére. Kijelenthetô, hogy a kritikus infrastruktúrák informatikai rendszereinek összeomlásával a megtámadott ország is összeomlik. Ezért felértékelôdött azoknak az etikus hackereknek a szerepe, akik szaktudásukat a pozitív módon, a rendszerek tökéletesítésre kívánják fordítani. A Zrínyi Miklós Nemzetvédelmi Egyetem Bolyai János Katonai Mûszaki Kara ezért döntött úgy, hogy együttmûködési megállapodást köt a NetAcademia Oktató központ tal, amely napjainkban Magyarország vezetô oktatási intézményének tekinthetô az információbiztonság területén. A Zrínyi Miklós Nem zet védel mi Egyetem Bolyai János Katonai Mûszaki Kara 2003-ban elsôként indított mesterképzést nemcsak a biztonságtechnikai mérnökképzés területén, hanem a tel jes magyar felsôoktatás viszonylatában. A kar képzési portfoliójának alapját a Magyar Honvédség számára folytatott mérnök- és közgazdász tisztek képzése jelenti, ugyanakkor azonban piacvezetô a civil biztonságtechnikai mérnökök képzésében is ben a Bolyai kar új utakra lép akkor, amikor hallgatói számára etikus hacker képzést indít. 6

8 GYÚJTÓPONT Securitas Napok 2010 A konferencia idén a Kiválósági kultúra és a Best Practice, avagy a legjobb gyakorlat elméleti és gyakorlati kérdéseinek megvitatását tûzte ki célul. A több mint harminc, meghívott vendéget a házigazda Samu Mihály, a Securitas Kft. ügyvezetô igazgatója köszöntötte. Samu Mihály megnyitóbeszédében bemutatta a Securitas Kft. életében bekövetkezett változásokat, beszélt továbbá arról, hogy a szakmában egyedülálló módon 2009-ben a Securitas Kft. megkezdte a hároméves felkészülést, a Nemzeti Minôség Díj elnyerését célzó pályázaton a nagyvállalat kategóriában. A Nemzeti Minôségi Díj a termék vagy szolgáltatás minôségi elismerésén felül, az egész szervezet kiválóság terén végzett tevékenységét, eredményét minôsíti. Idén az elsô megmérettetésen a Társaság elnyerte az Elkötelezettség a kiválóságért díjat. Elmondta továbbá, hogy a piacon ma már csak az a szolgáltató versenyképes, aki felismeri a pontos ügyféligényeket és olyan javaslatokat tesz, melyek hatására költségoptimalizálás valósítható meg biztonsági szint csökkenés nélkül. Az elsô nap szekcióját Sugár Karolina a Szö vetség a Kiválóságért Közhasznú Egyesület elnökének elôadása nyitotta meg, az elôadó az új EFQM modell változását és az alkalmazó cégek megnövekedett eredményességét mutatta be. Azok a cégek, akik kialakították a kiválósági kultúrát azok mérhetôen fejlôdtek, a munkatársaik elkötelezettsége fokozódott, erôsítette a stratégiai szemléletet a társaságokon belül, BALATONKENESE/TELEKOM HOTEL június 3 4.-én hagyományaink szerint immár 13. alkalommal rendeztük meg a Securitas napokat. Az elmúlt évekhez hasonlóan most is számtalan kedves partnerünk megtisztelt minket jelenlétével. új partnerkapcsolatok alakulhattak ki és nem utolsó sorban egy ilyen európai elismerésnek jelentôs marketing értéke van. Az elôadás alatt a meghívott vendégeink kötetlenül feltehették kérdéseiket, észrevételeiket az elôadónak. A szünet után Majoros Gábor, a Jabil Circuit Magyarország Kft. biztonsági igazgatója elôadásában, a JABIL tiszaújvárosi gyárában az elmúlt egy évben bekövetkezett biztonsági fejlesztéseket, valamint a termelés-támogató ôrzés eredményeit és gyakorlati tapasztalatait ismertette. Samu Mihály folytatta az elôadások sorát. Elôadásában bemutatta miként alkalmazta a Securitas Biztonsági Szolgáltatások Magyarország Kft. az EFQM modellt és milyen következô feladatokat kell elvégezni ahhoz, hogy a Társaság megfeleljen a Nemzeti Minôségi Díj elnyeréséhez szükséges elvárásoknak. A szakmai elôadások végén Sugár Karolina a Szövetség a Kiválóságért Közhasznú Egyesület elnöke ünnepélyes keretek között adta át az Elkötelezettség a kiválóságért díjat a Securitas Kft. ügyvezetô igazgatójának Samu Mihálynak. A vacsora elfogyasztását és az énekes-táncos mûsor megtekintését követôen a résztvevôknek lehetôségük nyílt kötetlen formában folytatni a szakmai beszélgetést. A konferencia zárónapján a Best Practice, avagy a legjobb gyakorlat témakörrel folytatódott a szakmai prezentációk sora. Az elôadások sorát dr. Gerencsér István, a Samsung Electronics Hungarian Private Co. Ltd. biztonsági igazgatója kezdte meg, prezentációjában bemutatta, milyen költséghatékony innovációkkal lehet elérni egy ipari objektumnál azt, hogy egy nagynak mondható leltárhiány közel nullára redukálódjon viszonylag rövid idô alatt. Fialka György a Bu dapest Bank Zrt. biztonsági igazgatója A pénzintézetek mint a kritikus infrastruktúra alapelemei, best practice-i címû elôadásában a pénzintézetek oldaláról mutatta be a legjobb gyakorlat elemeit és ennek fontosságára hívta fel a résztvevôk figyelmét. Az elôadások a Románia Securitas területi vezetôje Silviu Imbuzan elôadásával folytatódtak, amiben bemutatta a Securitas-on belüli információáramlást a legjobb gyakorlatok átadására vonatkoztatva, valamint azt hogy hogyan segítik egymás munkáját a Securitas cégcsoport leányvállalatai. A szekció záróelôadását Varga Emil, a Securitas Kft. ügyfélkapcsolati igazgatója és Kecskés György a Securitas Kft. képviseletvezetôje közösen tartotta meg Elmélet, igény gyakorlat, valóság címmel, amiben bemutatták, hogy a különbözô gyakorlatok, hogyan valósulnak meg egy-egy megbízási helyen. Varga Emil kifejtette, hogy a Securitas Kft. számára kifejezetten fontos, hogy az ügyfelektôl kapott visszajelzések alapján folyamatosan a megrendelôk igényeihez alakítsa szolgáltatásait és belsô oktatási rendszerét. A rendezvényt Samu Mihály ügyvezetô igazgató zárta, megköszönve a jelenlévôk ak tív részvételét. A több mint harminc biztonsági vezetô hasznosnak értékelte a kétnapos szak mai konferenciát. Az elôadások mindegyike valamilyen módon a kiválóság és a legjobb gyakorlat fontosságát és elônyeit mu tatta be. Voltak, akik az elmélet és az eredmények változásaira és kölcsönhatásaira koncentráltak, voltak, akik saját eseteiken keresztül mutatták be a Best Practice idô sze rûségét. A megbízói oldal és a Securitas Kft. számára is nagyon hasznos és kellemes szakmai öszszejövetel jó hangulatban zajlott. Bízunk benne, hogy a jövô évi rendezvényünkön is hasonlóan kellemes idôjárás és jó hangulat várja a résztvevôket. Ezúton is köszönet az elôadóknak és a szervezôknek a sok színvonalas, érdekes és aktuális elôadásért, a gördülékeny lebonyolításért. D. M. 8

9 hírek/események/asm PIACTÉR ASM AZ IFSEC KIÁLLÍTÁSON Az ASM Hong Kong Ltd. kiállítóként volt jelen májusban a világ legnagyobb, évente megrendezésre kerülô globális biztonsági szakkiállításán az IFSEC 2010 kiállításon, ahová 110 országból, több mint 25 ezer szakmabeli látogatott el. Az ASM Se curity Kft. 3 fôvel képviseltette magát a standon. Itt debütált az ASM új, innovatív, 4 csatornás digitális video rögzítôje, mely alkalmas D1, HD1 vagy CIF felbontású rögzítésre. A DVR H.264 tömörítési eljárással és akár 1 Terra HDD kapacitással rendelkezik. Felhasználóbarát OSD menürendszere van, ami egyben többnyelvû kezelést is lehetôvé tesz. Ma gyar, angol, olasz, orosz, de akár lengyel, francia, török, portugál, spanyol és görög nyelvet is lehet választani a rendeléskor. Alkalmazási területe: kis- és középméretû helyek megfigyelésére, ahol igény van magas minôségû képekre és gyors hálózati átvitelre, például üzletek, irodák, hotelek, iskolák, családi házak esetében. A kiváló minôséghez, rendkívül kedvezô ár is párosul. Jelentôs érdeklôdés kísérte a cég analóg és IP kameráit, valamint high-tech tervezésû szállodai ajtózárait is. A négy kiállítási nap alatt több száz látogató tisztelte meg az ASM standját és örömmel jelezték, hogy napjainkra a külföldi partnerekkel, már gyümölcsözô együttmûködések is születtek.! NEM BABONÁSAK! 13 ÉVES AZ IDÉN AZ ASM Számunkra is meglepô, de az ASM az idén ünnepli 13. születésnapját. Úgy gondoljuk, hogy büszkeségük jogos, hiszen a magyar piaci és gazdasági viszonyok között nem kis teljesítmény, ha egy vállalkozás több mint egy évtizedes sikeres múltat mondhat magáénak. Cégük nemcsak a magyar piacon állt helyt, de mára már elmondható, hogy a nemzetközi piacon is egyre ismertebbé válik. Szeretnék megajándékozni a velük együtt ünneplôket meglepô, kivételes akcióikkal, melyekrôl a hírlevelekben, a cégnél és a weboldalukon lehet informálódni. 35

. őrzés védelem. bűnmegelőzés

. őrzés védelem. bűnmegelőzés 2011. 18. ÉVFOLYAM 4. SZÁM E-mail: detektor@hu.inter.net www.detektorplusz.hu Biztonságtechnika. biztonsági menedzsment. őrzés védelem. bűnmegelőzés Az Intelligens Videó tárháza Cross line detection Jubileumok:

Részletesebben

Előadás témája: DVR-ek és hálózati beállításuk Szentandrási-Szabó Attila műszaki vezető

Előadás témája: DVR-ek és hálózati beállításuk Szentandrási-Szabó Attila műszaki vezető Előadás témája: DVR-ek és hálózati beállításuk Előadó: Szentandrási-Szabó Attila műszaki vezető A DVR kínálat bemutatása AVTECH MDR, AVC sorozatú DVR-ek bemutatása; SAMSUNG SRD sorozatú DVR bemutatása;

Részletesebben

Ôrzés-védelem. Elektronikus védelem. Védelem mechanikus eszközökkel. szol g áltatók

Ôrzés-védelem. Elektronikus védelem. Védelem mechanikus eszközökkel. szol g áltatók Akik önnek segítenek szol g áltatók KI, MIT, HOL Ôrzés-védelem ÉLÔERÔS BIZTONSÁGI SZOLGÁLTATÁSOK PBSZ KFT. 4400 Nyíregyháza, Bocskai u. 62. Tel./fax: 42/411-302 E-mail: pbsz@pbsz.hu www.pbsz.hu Mandrik

Részletesebben

Előadás témája: DVR-ek és hálózati beállításuk. igazgató. Szentandrási-Szabó Attila Műszaki és kereskedelmi

Előadás témája: DVR-ek és hálózati beállításuk. igazgató. Szentandrási-Szabó Attila Műszaki és kereskedelmi Előadás témája: DVR-ek és hálózati beállításuk Előadó: igazgató Szentandrási-Szabó Attila Műszaki és kereskedelmi A DVR kínálat bemutatása SAMSUNG SRD sorozatú DVR bemutatása; PROVISION-ISR DVR-ek bemutatása.

Részletesebben

33. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2006. már ci us 27., hétfõ TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 3887, Ft

33. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2006. már ci us 27., hétfõ TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 3887, Ft A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2006. már ci us 27., hétfõ 33. szám Ára: 3887, Ft TARTALOMJEGYZÉK 62/2006. (III. 27.) Korm. r. Az egyes pénzbeli szociális ellátások elszámolásának szabályairól...

Részletesebben

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2008. au gusz tus 31., vasárnap. 128. szám. Ára: 250, Ft

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2008. au gusz tus 31., vasárnap. 128. szám. Ára: 250, Ft A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2008. au gusz tus 31., vasárnap 128. szám Ára: 250, Ft A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2008. au gusz tus 31., vasárnap TARTALOMJEGYZÉK 24/2008.

Részletesebben

ELKAPJA RÖGZÍTI. Hálózati megoldások a Samsung-tól. Intelligens videotartalomelemzés. Skálázható rögzítés

ELKAPJA RÖGZÍTI. Hálózati megoldások a Samsung-tól. Intelligens videotartalomelemzés. Skálázható rögzítés 2012. 19. ÉVFOLYAM 3. SZÁM E-mail: detektor@hu.inter.net www.detektorplusz.hu Biztonságtechnika. biztonsági menedzsment. őrzés védelem. bűnmegelőzés AXIS M30-as új beltéri kamerák GYÚJTÓPONT Munkaanyag

Részletesebben

Biztonságtechnikai szimpózium Budapest

Biztonságtechnikai szimpózium Budapest Biztonságtechnikai szimpózium Budapest Itt a Megapixel korszak MP IP analóg áron? LDSZ Kft. 2014. Február 21. TARTALOM IdentiVision IP kamerák IdentiVision IP NVR-ek, Hogyan, mivel tudjuk rögzíteni? IdentiVision

Részletesebben

A SZOCIÁLIS ÉS MUNKAÜGYI MINISZTÉRIUM ÉS AZ ORSZÁGOS MUNKAVÉDELMI ÉS MUNKAÜGYI FÕFELÜGYELÕSÉG HIVATALOS LAPJA. Tartalom

A SZOCIÁLIS ÉS MUNKAÜGYI MINISZTÉRIUM ÉS AZ ORSZÁGOS MUNKAVÉDELMI ÉS MUNKAÜGYI FÕFELÜGYELÕSÉG HIVATALOS LAPJA. Tartalom VI. ÉVFOLYAM 2. szám 2008. feb ru ár 25. A SZOCIÁLIS ÉS MUNKAÜGYI MINISZTÉRIUM ÉS AZ ORSZÁGOS MUNKAVÉDELMI ÉS MUNKAÜGYI FÕFELÜGYELÕSÉG HIVATALOS LAPJA Munkaügyi Közlöny Szerkesztõsége 1054 Budapest, Alkotmány

Részletesebben

123. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2007. szep tem ber 21., péntek TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 1155, Ft

123. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2007. szep tem ber 21., péntek TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 1155, Ft A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2007. szep tem ber 21., péntek 123. szám TARTALOMJEGYZÉK 241/2007. (IX. 21.) Korm. r. A köz al kal ma zot tak jog ál lá sá ról szó ló 1992. évi XXXIII. tör

Részletesebben

6. szám. 2006/6. szám HATÁROZATOK TÁRA 51. Budapest, 2006. feb ru ár 13., hétfõ TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 414, Ft. Oldal

6. szám. 2006/6. szám HATÁROZATOK TÁRA 51. Budapest, 2006. feb ru ár 13., hétfõ TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 414, Ft. Oldal 2006/6. HATÁROZATOK TÁRA 51 Budapest, 2006. feb ru ár 13., hétfõ 6. TARTALOMJEGYZÉK 2019/2006. (II. 13.) Korm. h. Az Or szá gos Tu do má nyos Ku ta tá si Alap prog ra mok 2006. évi több - lettámogatához

Részletesebben

A MAGYAR TÖRTÉNELMI TÁRSULAT KIADVÁNYAI

A MAGYAR TÖRTÉNELMI TÁRSULAT KIADVÁNYAI A MAGYAR TÖRTÉNELMI TÁRSULAT KIADVÁNYAI 2 A MA GYAR TÖR TÉ NEL MI TÁR SU LAT KI AD VÁ NYAI A kö tet írá sai zöm mel a hu sza dik szá zad idõ sza ká ról szól nak, más részt pe dig át té te le sen ér vel

Részletesebben

A földmûvelésügyi és vidékfejlesztési miniszter 18/2009. (III. 6.) FVM rendelete. 2009/27. szám M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y 5065

A földmûvelésügyi és vidékfejlesztési miniszter 18/2009. (III. 6.) FVM rendelete. 2009/27. szám M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y 5065 2009/27. szám M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y 5065 1. (1) A ren de let cél ja a mo ni tor ing ada tok egy sé ges rend - szer alap ján tör té nõ adat szol gál ta tá si ke re te i nek meg ha tá - ro zá sa. (2)

Részletesebben

Ünnepi elnökségi ülés napirendi pontjai

Ünnepi elnökségi ülés napirendi pontjai Ünnepi elnökségi ülés napirendi pontjai 1./ Az elnökség 2014. évi tevékenységének értékelése, évzáró. Előterjesztő: Kárpáti Zoltán megyei elnök Előterjesztés módja: írásban illetve szóban 2./ A jelenlévők

Részletesebben

Árlista. Dome kamerák Megnevezés Lista ár. 1/3, 650TVL, SONY, D-WDR, OSD, DNR, alacsony fényérzékenység

Árlista. Dome kamerák Megnevezés Lista ár. 1/3, 650TVL, SONY, D-WDR, OSD, DNR, alacsony fényérzékenység Árlista 2014. január 30-tól visszavonásig. Dome kamerák AXIRDBSHD 11 590 1/3, 650TVL, SONY, D-WDR, OSD, DNR, alacsony fényérzékenység AXIRDBHNB 11 290 1/3", 700TVL, SHARP, 960H, alacsony fényérzékenység

Részletesebben

A legjobb ár/érték arányú CCTV rendszer HD technológiával koax kábelen történő adatátvitellel 500m távolságig

A legjobb ár/érték arányú CCTV rendszer HD technológiával koax kábelen történő adatátvitellel 500m távolságig DCA-BV5241 A legjobb ár/érték arányú CCTV rendszer HD technológiával koax kábelen történő adatátvitellel 500m távolságig Az AHD technológia előnyei a hagyományos analóg rendszerhez képest Nagy felbontás

Részletesebben

A BIZTONSÁG SZEME 2010.05.27. Bata Miklós Aspectis Kft. Térfigyelő rendszerekkel a biztonságért

A BIZTONSÁG SZEME 2010.05.27. Bata Miklós Aspectis Kft. Térfigyelő rendszerekkel a biztonságért A BIZTONSÁG SZEME Térfigyelő rendszerekkel a biztonságért Budapest, Corner Rendezvényközpont 2010.05.27 Bata Miklós Aspectis Kft Alapítás éve 2003 Háttér IP videó és beléptető rendszerek Security around

Részletesebben

2007/9. szám TURISZTIKAI ÉRTESÍTÕ 401 AZ ÖNKORMÁNYZATI ÉS TERÜLETFEJLESZTÉSI MINISZTÉRIUM HIVATALOS ÉRTESÍTÕJE

2007/9. szám TURISZTIKAI ÉRTESÍTÕ 401 AZ ÖNKORMÁNYZATI ÉS TERÜLETFEJLESZTÉSI MINISZTÉRIUM HIVATALOS ÉRTESÍTÕJE XIII. ÉVFOLYAM 9. SZÁM 2007. SZEPTEMBER 30. 2007/9. szám TURISZTIKAI ÉRTESÍTÕ 401 AZ ÖNKORMÁNYZATI ÉS TERÜLETFEJLESZTÉSI MINISZTÉRIUM HIVATALOS ÉRTESÍTÕJE A Turisz ti kai Ér te sí tõ Szer kesz tõ sé ge

Részletesebben

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2008. jú ni us 25., szerda. 93. szám. Ára: 2400, Ft

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2008. jú ni us 25., szerda. 93. szám. Ára: 2400, Ft A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2008. jú ni us 25., szerda 93. szám Ára: 2400, Ft A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2008. jú ni us 25., szerda 93. szám Ára: 2400, Ft TARTALOMJEGYZÉK

Részletesebben

Bemutatkozik az AHD technológia!

Bemutatkozik az AHD technológia! Bemutatkozik az AHD technológia! Utolsó szerkesztés: 2015. október 6. Készítette: PROVISION-ISR Fordította és szerkesztette: Szentandrási-Szabó Attila A Provision-ISR új AHD termékei teljesen kompatibilisek

Részletesebben

A SZOCIÁLIS ÉS MUNKAÜGYI MINISZTÉRIUM ÉS AZ ORSZÁGOS MUNKAVÉDELMI ÉS MUNKAÜGYI FÕFELÜGYELÕSÉG HIVATALOS LAPJA. Tartalom

A SZOCIÁLIS ÉS MUNKAÜGYI MINISZTÉRIUM ÉS AZ ORSZÁGOS MUNKAVÉDELMI ÉS MUNKAÜGYI FÕFELÜGYELÕSÉG HIVATALOS LAPJA. Tartalom VI. ÉVFOLYAM 9. szám 2008. szep tem ber 25. A SZOCIÁLIS ÉS MUNKAÜGYI MINISZTÉRIUM ÉS AZ ORSZÁGOS MUNKAVÉDELMI ÉS MUNKAÜGYI FÕFELÜGYELÕSÉG HIVATALOS LAPJA Munkaügyi Közlöny Szerkesztõsége 1054 Budapest,

Részletesebben

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2008. szep tem ber 12., péntek. 133. szám. Ára: 465, Ft

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2008. szep tem ber 12., péntek. 133. szám. Ára: 465, Ft A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2008. szep tem ber 12., péntek 133. szám Ára: 465, Ft A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2008. szep tem ber 12., péntek 133. szám TARTALOMJEGYZÉK

Részletesebben

PIAC- ÉS ORSZÁGTANULMÁNY

PIAC- ÉS ORSZÁGTANULMÁNY A ma gyar la kos ság bel föl di uta zá sai PIAC- ÉS ORSZÁGTANULMÁNY Ké szí tet te: a Ma gyar Tu riz mus Rt. Ku ta tá si Igaz ga tó sá gá nak meg bí zá sá ból a M.Á.S.T. Pi ac- és Köz vé le mény ku ta tó

Részletesebben

NVR-ek. Megjelölés magyarázata. 720p 960p 1080p. 5Mp ONVIF

NVR-ek. Megjelölés magyarázata. 720p 960p 1080p. 5Mp ONVIF ONVIF Kétirányú hang Dual Video kimenet HDMI/VGA kimenet PTZ támogatás RS-5 támogatás Egér USB bemenet Külső IR vevő csatlakozás Web böngészős csatlakozás Mobiltelefonos távelérés CMS távfelügyeleti szoftver

Részletesebben

Árlista. 1/3, 650TVL, SONY, D-WDR, OSD, DNR, alacsony fényérzékenység GYM

Árlista. 1/3, 650TVL, SONY, D-WDR, OSD, DNR, alacsony fényérzékenység GYM Árlista Dome kamerák AXIRDBSHD 11 590 Ft 1/3, 650TVL, SONY, D-WDR, OSD, DNR, alacsony fényérzékenység AXIRDBHNB 9 990 Ft 1/3", 700TVL, SHARP, 960H, alacsony fényérzékenység AXIRDBNEC 9 790 Ft 1/3, 800TVL,

Részletesebben

AZ EGÉSZSÉGÜGYI MINISZTÉRIUM HIVATALOS LAPJA FELHÍVÁS!

AZ EGÉSZSÉGÜGYI MINISZTÉRIUM HIVATALOS LAPJA FELHÍVÁS! LVII. ÉVFOLYAM 1. SZÁM 1-120. OLDAL 2007. január 9. AZ EGÉSZSÉGÜGYI MINISZTÉRIUM HIVATALOS LAPJA ÁRA: 1113 FT FELHÍVÁS! Fel hív juk tisz telt Ol va só ink fi gyel mét a köz löny utol só ol da lán köz zé

Részletesebben

29. szám. I. rész HATÁROZATOK. A Kormány határozatai. A Kormány

29. szám. I. rész HATÁROZATOK. A Kormány határozatai. A Kormány 006/9. HATÁROZATOK TÁRA 59 Budapest, 006. június 8., szerda TARTALOMJEGYZÉK /006. (VI. 8.) Korm. h. A Magyar Köztársaság minisztériumainak felsorolásáról szóló 006. évi LV. tör vény. -ából ere dõ egyes

Részletesebben

TARTALOMJEGYZÉK. Bu da pest, 2006. feb ru ár 14. Ára: 1518 Ft 3. szám. 2005. évi CLXIII. tv.

TARTALOMJEGYZÉK. Bu da pest, 2006. feb ru ár 14. Ára: 1518 Ft 3. szám. 2005. évi CLXIII. tv. Bu da pest, 2006. feb ru ár 14. Ára: 1518 Ft 3. szám 2002. december TARTALOMJEGYZÉK TÖRVÉNYEK 2005. évi CLXIII. tv. 2005. évi CLXXIV. tv. Az adózás rendjérõl szóló törvény egyes rendelkezéseinek alkalmazásáról

Részletesebben

HD-SDI FULL HD video rendszer koax kábele HD-SDI FULL HD video rendszer koax kábelen 2013. Február 1.

HD-SDI FULL HD video rendszer koax kábele HD-SDI FULL HD video rendszer koax kábelen 2013. Február 1. HD-SDI FULL HD video rendszer koax kábele HD-SDI FULL HD video rendszer koax kábelen 2013. Február 1. Tartalomjegyzék HD-SDI Technológia Szaktudás a telepítéshez Identivision HD-SDI termékválaszték Identivision

Részletesebben

Gyõr Megyei Jogú Város Önkormányzata egyszerû eljárás ajánlattételi felhívása (12070/2004)

Gyõr Megyei Jogú Város Önkormányzata egyszerû eljárás ajánlattételi felhívása (12070/2004) 356 Közbeszerzési Értesítõ, a Közbeszerzések Tanácsa Hivatalos Lapja (2005. I. 5.) 1. szám Pos tai irá nyí tó szám: 1163 Te le fon: 401-1459 Telefax: E-ma il: B. MEL LÉK LET: A RÉ SZEK RE VO NAT KO ZÓ

Részletesebben

EFFEKT Hungary Kft. MÉDIABEMUTATÓ

EFFEKT Hungary Kft. MÉDIABEMUTATÓ EFFEKT Hungary Kft. 2010 MÉDIABEMUTATÓ TERJESZTÉS Kiadványainkat ingyenesen terjesztjük: Biztonságtechnikával, vagyonvédelemmel foglalkozó cégek döntéshozói (tervezők, telepítők, kivitelezők, távfelügyeleti

Részletesebben

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. 2006: CXXVII. tv. A Ma gyar Köz tár sa ság 2007. évi költ ség ve té sé rõl... 12730

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. 2006: CXXVII. tv. A Ma gyar Köz tár sa ság 2007. évi költ ség ve té sé rõl... 12730 A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2006. de cem ber 22., péntek TARTALOMJEGYZÉK 1. kö tet 2006: CXXVII. tv. A Ma gyar Köz tár sa ság 2007. évi költ ség ve té sé rõl... 12730 Oldal 2. kö tet

Részletesebben

148. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2006. de cem ber 5., kedd TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 1701, Ft. Oldal

148. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2006. de cem ber 5., kedd TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 1701, Ft. Oldal A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2006. de cem ber 5., kedd 148. szám Ára: 1701, Ft TARTALOMJEGYZÉK 2006: C. t v. A kül föl di bi zo nyít vá nyok és ok le ve lek el is me ré sé rõl szóló 2001.

Részletesebben

115. szám 1. kö tet* A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2007. au gusz tus 31., péntek TARTALOMJEGYZÉK. 1 2. kö tet ára: 5124, Ft

115. szám 1. kö tet* A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2007. au gusz tus 31., péntek TARTALOMJEGYZÉK. 1 2. kö tet ára: 5124, Ft A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2007. au gusz tus 31., péntek 115. szám 1. kö tet* 1 2. kö tet ára: 5124, Ft TARTALOMJEGYZÉK 1. kö tet: 224/2007. (VIII. 31.) Korm. r. A köz al kal ma zot

Részletesebben

CXIV. ÉVFOLYAM ÁRA: 1357 Ft 2. SZÁM

CXIV. ÉVFOLYAM ÁRA: 1357 Ft 2. SZÁM CXIV. ÉVFOLYAM ÁRA: 1357 Ft 2. SZÁM AZ IGAZSÁGÜGYI MINISZTÉRIUM HIVATALOS LAPJA B U D A P E S T, 2 0 0 6. F E B R U Á R 2 8. TARTALOM Oldal TÖRVÉNY 2003. évi CXXIX. tv. a köz be szer zé sek rõl (egy sé

Részletesebben

38. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2006. áp ri lis 5., szerda TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 1311, Ft. Oldal

38. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2006. áp ri lis 5., szerda TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 1311, Ft. Oldal A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2006. áp ri lis 5., szerda 38. szám Ára: 1311, Ft TARTALOMJEGYZÉK 79/2006. (IV. 5.) Korm. r. A fel sõ ok ta tás ról szóló 2005. évi CXXXIX. tör vény egyes

Részletesebben

75. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2007. jú ni us 15., péntek TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 2478, Ft. Oldal

75. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2007. jú ni us 15., péntek TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 2478, Ft. Oldal A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2007. jú ni us 15., péntek 75. szám Ára: 2478, Ft TARTALOMJEGYZÉK 2007: LXI. tv. A cég nyil vá nos ság ról, a bí ró sá gi cég el já rás ról és a vég el szá

Részletesebben

A MAGYAR KÖZLÖNY MELLÉKLETE T A R T A L O M

A MAGYAR KÖZLÖNY MELLÉKLETE T A R T A L O M A MAGYAR KÖZLÖNY MELLÉKLETE Budapest, 2006. március 8. Meg je le nik minden szerdán. IX. évfolyam, 2006/10. szám Ára: 345 Ft T A R T A L O M I. FÕRÉSZ: Személyi és szer ve ze ti hírek Sze mély ügyi hírek...

Részletesebben

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2006. áp ri lis 19., szerda 46. szám I. kötet Ára: 1679, Ft TARTALOMJEGYZÉK 20/2006. (IV. 19.) BM r. A belügyminiszter irányítása alá tartozó szervek, valamint

Részletesebben

T A R T A L O M A HONVÉDELMI MINISZTÉRIUM HIVATALOS LAPJA. CXXXIII. ÉVFOLYAM 18. SZÁM 2006. szep tem ber 20. 861 Ft. Jog sza bá ly

T A R T A L O M A HONVÉDELMI MINISZTÉRIUM HIVATALOS LAPJA. CXXXIII. ÉVFOLYAM 18. SZÁM 2006. szep tem ber 20. 861 Ft. Jog sza bá ly CXXXIII. ÉVFOLYAM 18. SZÁM 2006. szep tem ber 20. A HONVÉDELMI MINISZTÉRIUM HIVATALOS LAPJA 861 Ft T A R T A L O M Szám Tárgy Oldal Jog sza bá ly 23/2006. (VI II. 30.) HM ren de let A mun ka ügyi el len

Részletesebben

A SZOCIÁLIS ÉS MUNKAÜGYI MINISZTÉRIUM HIVATALOS LAPJA TARTALOM

A SZOCIÁLIS ÉS MUNKAÜGYI MINISZTÉRIUM HIVATALOS LAPJA TARTALOM V. ÉVFOLYAM 1. szám 2007. ja nu ár 31. A SZOCIÁLIS ÉS MUNKAÜGYI MINISZTÉRIUM HIVATALOS LAPJA Szo ci á lis Közlöny Szerkesztõsége 1054 Budapest, Akadémia u. 3. Telefon: 475-5745 Megjelenik szükség szerint.

Részletesebben

118. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2005. szep tem ber 1., csütörtök TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 506, Ft. Oldal

118. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2005. szep tem ber 1., csütörtök TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 506, Ft. Oldal A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2005. szep tem ber 1., csütörtök 118. szám Ára: 506, Ft TARTALOMJEGYZÉK 170/2005. (IX. 1.) Korm. r. A Magyar Köztársaság Kormánya és az Olasz Köztársaság

Részletesebben

SAMSUNG SSM-8000 szoftvercsomag

SAMSUNG SSM-8000 szoftvercsomag SAMSUNG SSM-8000 szoftvercsomag A Samsung SSM-8000 szoftvercsomag a Samsung által forgalmazott IP kamerák, digitális rögzítők, hálózati rögzítők, encoderek közös grafikai felületen történő megjelenítését

Részletesebben

12. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2006. február 3., péntek TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 1311, Ft. Oldal

12. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2006. február 3., péntek TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 1311, Ft. Oldal A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2006. február 3., péntek 12. szám Ára: 1311, Ft TARTALOMJEGYZÉK 22/2006. (II. 3.) Korm. r. A fiatalok lakáskölcsönéhez kapcsolódó állami kezesség vállalásá

Részletesebben

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2007. jú li us 11., szerda 93. szám Ára: 588, Ft TARTALOMJEGYZÉK 2007: CIII. tv. A pénz mo sás meg elõ zé sé rõl és meg aka dá lyo zá sá ról szó ló 2003.

Részletesebben

M A B I S Z T E R M É K - M E G F E L E L Ő S É G I A J Á N L Á S

M A B I S Z T E R M É K - M E G F E L E L Ő S É G I A J Á N L Á S N y t s z : 5 1 0 0-1 0-4 / 2 0 1 2 0 9 2 0 M A B I S Z T E R M É K - M E G F E L E L Ő S É G I A J Á N L Á S Bizottsági ülés ideje Ajánlás lejárta 2012. szeptember 20. 2017. szeptember 30. Termék vizsgálat

Részletesebben

MABISZ TERMÉK-MEGFELELŐ SÉGI AJÁNLÁS

MABISZ TERMÉK-MEGFELELŐ SÉGI AJÁNLÁS Nytsz: 3146-10-5/20060216 MABISZ TERMÉK-MEGFELELŐ SÉGI AJÁNLÁS Bizottsági ülés ideje Ajánlás lejárta 2006. február 16. 2011. február 28. Termék vizsgálat helye: MABISZ VAGYONVÉDELMI ÉS KÁRMEGELŐZÉSI BIZOTTSÁG

Részletesebben

79. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2005. jú ni us 14., kedd TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 1472, Ft. Oldal

79. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2005. jú ni us 14., kedd TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 1472, Ft. Oldal A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2005. jú ni us 14., kedd 79. szám TARTALOMJEGYZÉK 2005: XLVI. tv. A ma gyar ál lam pol gár ság ról szóló 1993. évi LV. tör vény és a kül föl di ek be uta

Részletesebben

160. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2007. no vem ber 23., péntek TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 3801, Ft. Oldal

160. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2007. no vem ber 23., péntek TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 3801, Ft. Oldal A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2007. no vem ber 23., péntek 160. szám Ára: 3801, Ft TARTALOMJEGYZÉK 2007: CXXXIII. tv. A bá nyá szat ról szóló 1993. évi XLVIII. tör vé ny mó do sí tá sá

Részletesebben

A f ldm vel s gyi s vid kfejleszt si miniszter 81/2009. (VII. 10.) FVM rendelete

A f ldm vel s gyi s vid kfejleszt si miniszter 81/2009. (VII. 10.) FVM rendelete 2009/96. sz m M A G Y A R K Z L N Y 24407 A f ldm vel s gyi s vid kfejleszt si miniszter 81/2009. (VII. 10.) FVM rendelete a k lcs n s megfeleltet s k r be tartoz ellenдrz sek lefolytat s val, valamint

Részletesebben

A MAGYAR BÁNYÁSZATI ÉS FÖLDTANI HIVATAL HIVATALOS LAPJA

A MAGYAR BÁNYÁSZATI ÉS FÖLDTANI HIVATAL HIVATALOS LAPJA XV. ÉVFOLYAM 2. SZÁM 2007. MÁJUS 10. A MAGYAR BÁNYÁSZATI ÉS FÖLDTANI HIVATAL HIVATALOS LAPJA Szer kesz tõ ség: 1051 Bp., Arany Já nos u. 25. Te l.: 301-2924 Megjelenik szükség szerint Ára: 924 Ft I. Jogszabályok

Részletesebben

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2008. már ci us 17., hétfõ. 44. szám. Ára: 250, Ft

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2008. már ci us 17., hétfõ. 44. szám. Ára: 250, Ft A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2008. már ci us 17., hétfõ 44. szám Ára: 250, Ft A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2008. már ci us 17., hétfõ 44. szám TARTALOMJEGYZÉK 2008:

Részletesebben

A MAGYAR KÖZLÖNY MELLÉKLETE T A R T A L O M

A MAGYAR KÖZLÖNY MELLÉKLETE T A R T A L O M A MAGYAR KÖZLÖNY MELLÉKLETE Budapest, 2006. júni us 21. Meg je le nik minden szerdán. IX. évfolyam, 2006/25. szám Ára: 345 Ft ÚJ HELYEN A KÖZLÖNYBOLT! 2006. jú li us 3-tól a Köz löny bolt új hely re, a

Részletesebben

A MAGYAR KÖZLÖNY MELLÉKLETE T A R T A L O M

A MAGYAR KÖZLÖNY MELLÉKLETE T A R T A L O M A MAGYAR KÖZLÖNY MELLÉKLETE Budapest, 2006. október 4. Meg je le nik minden szerdán. IX. évfolyam, 2006/40. szám Ára: 315 Ft T A R T A L O M Álláspályázatok I. FÕRÉSZ: Személyi és szer ve ze ti hírek Apc

Részletesebben

KÖRNYEZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI ÉRTESÍTÕ

KÖRNYEZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI ÉRTESÍTÕ III. év fo lyam 7. szám 28 Ft 2006. jú li us 0. KÖRNYEZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI ÉRTESÍTÕ A KÖRNYEZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI MINISZTÉRIUM HIVATALOS LAPJA ÚJ HELYEN A KÖZLÖNYBOLT! 2006. jú li us 3-tól a Köz löny

Részletesebben

Bu da pest, 2006. au gusz tus 25. Ára: 1386 Ft 10. szám TARTALOMJEGYZÉK

Bu da pest, 2006. au gusz tus 25. Ára: 1386 Ft 10. szám TARTALOMJEGYZÉK Bu da pest, 2006. au gusz tus 25. Ára: 1386 Ft 10. szám 2002. december TARTALOMJEGYZÉK TÖRVÉNYEK 2006. évi LIX. tv. Az államháztartás egyensúlyát javító különadóról és járadékról... 224 2006. évi LX. tv.

Részletesebben

KÖRNYEZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI ÉRTESÍTÕ

KÖRNYEZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI ÉRTESÍTÕ IV. év fo lyam 14. szám 1344 Ft 2007. december 31. KÖRNYEZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI ÉRTESÍTÕ A KÖRNYEZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI MINISZTÉRIUM HIVATALOS LAPJA F E L H Í V Á S! Fel hív juk tisz telt Elõ fi ze tõ ink

Részletesebben

Átadták a évi Nemzeti Minőségi Díjakat és európai elismeréseket

Átadták a évi Nemzeti Minőségi Díjakat és európai elismeréseket Átadták a 2009. évi Nemzeti Minőségi Díjakat és európai elismeréseket A 2009. évi Nemzeti Minőségi Díjakat, az oklevelet és a kisplasztikát, Dr. Molnár Csaba Minisztere Az NFGM megbízásából 16 a Szövetség

Részletesebben

LVII. ÉVFOLYAM 2. SZÁM ÁRA: 874 Ft 2006. ja nu ár 27.

LVII. ÉVFOLYAM 2. SZÁM ÁRA: 874 Ft 2006. ja nu ár 27. LVII. ÉVFOLYAM 2. SZÁM ÁRA: 874 Ft 2006. ja nu ár 27. T A R T A L O M Szám Tárgy O l d a l Törvények 2006: X. tv. A szövetkezetekrõl --------------------------------------- 370 2006: XI. tv. Az ál lat

Részletesebben

13. szám C É G K Ö Z L Ö N Y II. K Ö T E T [2016. március 31.] 2769

13. szám C É G K Ö Z L Ö N Y II. K Ö T E T [2016. március 31.] 2769 13. szám C É G K Ö Z L Ö N Y II. K Ö T E T [2016. március 31.] 2769 y szám: 16112 * * * A Pénzügyi Stabilitási és Felszámoló Nonprofit Kft. (Cg.: [01 09 920128]; szék hely: 1055 Bu da pest, Baj csy-zsi

Részletesebben

GONDOLATOK AZ ISKOLASZÖVETKEZETEK JOGI SZABÁLYOZÁSÁRÓL

GONDOLATOK AZ ISKOLASZÖVETKEZETEK JOGI SZABÁLYOZÁSÁRÓL 182 SZÖVETKEZÉS XXXIII. évfolyam, 2012/1 2. szám Dr. Kár olyi Géza 1 GONDOLATOK AZ ISKOLASZÖVETKEZETEK JOGI SZABÁLYOZÁSÁRÓL Cselekvési változatok A szö vet ke zet a ha tá lyos meg fo gal ma zás 2 sze rint:

Részletesebben

Előadás témája: DVR-ek és hálózati beállításuk Szentandrási-Szabó Attila Műszaki és kereskedelmi igazgató

Előadás témája: DVR-ek és hálózati beállításuk Szentandrási-Szabó Attila Műszaki és kereskedelmi igazgató Előadás témája: DVR-ek és hálózati beállításuk Előadó: Szentandrási-Szabó Attila Műszaki és kereskedelmi igazgató 720p AHD valós idejű DVR-ek Duál technológia (analóg/ahd) Automatikus videojel felismerés

Részletesebben

Ajánlat. Gyertyaláng III. Érvényes: 2015. január 1-től

Ajánlat. Gyertyaláng III. Érvényes: 2015. január 1-től Ajánlat Gyertyaláng III. Érvényes: 2015. január 1-től UNIQA Biztosító Zrt. 1134 Budapest, Károly krt. 70 74. Tel.: +36 1 5445-555 Fax: +36 1 2386-060 Gyertyaláng III. Temetési biztosítás Ajánlatszám: Ajánlat

Részletesebben

145. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2007. ok tó ber 26., péntek TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 1344, Ft. Oldal

145. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2007. ok tó ber 26., péntek TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 1344, Ft. Oldal A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2007. ok tó ber 26., péntek 145. szám Ára: 1344, Ft TARTALOMJEGYZÉK 2007: CXVII. tv. A fog lal koz ta tói nyug díj ról és in téz mé nye i rõl... 10192 282/2007.

Részletesebben

155. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2008. ok tó ber 31., péntek TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 1110, Ft. Oldal

155. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2008. ok tó ber 31., péntek TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 1110, Ft. Oldal A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2008. ok tó ber 31., péntek 155. szám Ára: 1110, Ft TARTALOMJEGYZÉK 2008: LXI. tv. A köz al kal ma zot tak jog ál lá sá ról szóló 1992. évi XXXIII. tör -

Részletesebben

Feltétel. Perfekt Vagyonés üzemszünet biztosítás. Érvényes: 2007. januártól

Feltétel. Perfekt Vagyonés üzemszünet biztosítás. Érvényes: 2007. januártól Feltétel Perfekt Vagyonés üzemszünet biztosítás Érvényes: 2007. januártól Perfekt Vagyon- és üzemszünet biztosítás feltételei TARTALOMJEGYZÉK 1. ÁLTALÁNOS FELTÉTELEK 3 1.1 A BIZTOSÍTÁSI SZERZÔDÉS HATÁLYA

Részletesebben

A MAGYAR KÖZLÖNY MELLÉKLETE

A MAGYAR KÖZLÖNY MELLÉKLETE 2007/43. szám H I V A T A L O S É R T E S Í T Õ 2883 A MAGYAR KÖZLÖNY MELLÉKLETE Budapest, 2007. no vem ber 5 9. Meg je le nik minden héten. X. évfolyam, 2007/45. szám FELHÍVÁS! Fel hív juk tisz telt elõ

Részletesebben

III. ÉVFOLYAM, 7. SZÁM Ára: 2100 Ft 2011. MÁRCIUS 31. TARTALOM. oldal oldal. Az ARTISJUS Ma gyar Szer zõi Jog vé dõ Iro da Egye sü let

III. ÉVFOLYAM, 7. SZÁM Ára: 2100 Ft 2011. MÁRCIUS 31. TARTALOM. oldal oldal. Az ARTISJUS Ma gyar Szer zõi Jog vé dõ Iro da Egye sü let III. ÉVFOLYAM, 7. SZÁM Ára: 2100 Ft 2011. MÁRCIUS 31. F E L H Í V Á S! Fel hív juk tisz telt Elõ fi ze tõ ink fi gyel mét a köz löny utol só ol da lán köz zé tett tá jé koz ta tó ra és a 2011. évi elõ

Részletesebben

172. szám II. kö tet. II. rész JOGSZABÁLYOK. A Kormány tagjainak A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA

172. szám II. kö tet. II. rész JOGSZABÁLYOK. A Kormány tagjainak A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2005. de cem ber 29., csütörtök 172. szám II. kö tet TARTALOMJEGYZÉK 125/2005. (XII. 29.) GKM r. A köz úti jár mû vek mû sza ki meg vizs gá lá sá ról szóló

Részletesebben

A környezetvédelmi és vízügyi miniszter 31/2008. (XII. 31.) KvVM rendelete

A környezetvédelmi és vízügyi miniszter 31/2008. (XII. 31.) KvVM rendelete 26734 M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y 2008/193. szám A környezetvédelmi és vízügyi miniszter 31/2008. (XII. 31.) KvVM rendelete a környezetvédelmi termékdíjról, továbbá egyes termékek környezetvédelmi termékdíjáról

Részletesebben

A Nem ze ti Kul tu rá lis Alap Bizottságának határozatai 835. 25/2006. (IV. 3.) ha tá ro zat 835. 26/2006. (IV. 3.

A Nem ze ti Kul tu rá lis Alap Bizottságának határozatai 835. 25/2006. (IV. 3.) ha tá ro zat 835. 26/2006. (IV. 3. 834 NKA HÍRLEVÉL TARTALOMJEGYZÉK A Nem ze ti Kul tu rá lis Alap Bizottságának határozatai 835 25/2006. (IV. 3.) ha tá ro zat 835 26/2006. (IV. 3.) ha tá ro zat 836 27/2006. (IV. 3.) ha tá ro zat 837 28/2006.

Részletesebben

95. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, jú li us 31., hétfõ TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 693, Ft. Oldal

95. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, jú li us 31., hétfõ TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 693, Ft. Oldal A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2006. jú li us 31., hétfõ 95. szám Ára: 693, Ft TARTALOMJEGYZÉK 2006: LXIX. tv. Az európai szövetkezetrõl... 7792 2006: LXX. tv. Az éle tük tõl és a sza bad

Részletesebben

19. szám. II. rész JOGSZABÁLYOK. A Kormány tagjainak A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. A pénzügyminiszter 12/2005. (II. 16.

19. szám. II. rész JOGSZABÁLYOK. A Kormány tagjainak A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. A pénzügyminiszter 12/2005. (II. 16. A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2005. feb ru ár 16., szerda 19. szám TARTALOMJEGYZÉK 12/2005. (II. 16.) PM r. A kincs tá ri rend szer mû kö dé sé vel kap cso la tos pénz ügyi szolgálta -

Részletesebben

13. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, ja nu ár 30., péntek TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 3555, Ft. Oldal

13. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, ja nu ár 30., péntek TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 3555, Ft. Oldal A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2009. ja nu ár 30., péntek 13. szám TARTALOMJEGYZÉK 19/2009. (I. 30.) Korm. ren de let A föld gáz el lá tás ról szóló 2008. évi XL. tör vény ren del ke zé

Részletesebben

A GAZDASÁGI ÉS KÖZLEKEDÉSI MINISZTÉRIUM HIVATALOS LAPJA

A GAZDASÁGI ÉS KÖZLEKEDÉSI MINISZTÉRIUM HIVATALOS LAPJA VII. ÉVFOLYAM 3. SZÁM 2008. FEBRUÁR 15. A GAZDASÁGI ÉS KÖZLEKEDÉSI MINISZTÉRIUM HIVATALOS LAPJA ÁRA: 1260 FORINT TARTALOM Oldal I. RÉSZ SZEMÉLYI HÍREK 5/2008. (I. 31.) ME h. egyes két ol da lú gaz da sá

Részletesebben

A MAGYAR KÖZLÖNY MELLÉKLETE TARTALOM

A MAGYAR KÖZLÖNY MELLÉKLETE TARTALOM A MAGYAR KÖZLÖNY MELLÉKLETE Budapest, 2006. szeptember 20. Megjelenik minden szerdán. IX. évfolyam, 2006/38. szám Ára: 315 Ft TARTALOM Álláspályázatok I. FÕRÉSZ: Személyi és szervezeti hírek A Borsod-Abaúj-Zemplén

Részletesebben

135. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2006. no vem ber 6., hétfõ TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 189, Ft. Oldal

135. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2006. no vem ber 6., hétfõ TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 189, Ft. Oldal A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2006. no vem ber 6., hétfõ 135. szám TARTALOMJEGYZÉK 28/2006. (XI. 6.) PM r. A pré mi um évek prog ram mal, va la mint a kü lön le ges fog lal koz ta tá si

Részletesebben

28. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, már ci us 10., péntek TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 1863, Ft. Oldal

28. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, már ci us 10., péntek TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 1863, Ft. Oldal A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2006. már ci us 10., péntek 28. szám TARTALOMJEGYZÉK 49/2006. (III. 10.) Korm. r. A föld gáz el lá tás ról szóló 2003. évi XLII. tör vény egyes ren del ke

Részletesebben

A MAGYAR KÖZLÖNY MELLÉKLETE T A R T A L O M

A MAGYAR KÖZLÖNY MELLÉKLETE T A R T A L O M 2006/4. szám H I V A T A L O S É R T E S Í T Õ 137 A MAGYAR KÖZLÖNY MELLÉKLETE Budapest, 2006. január 25. Meg je le nik minden szerdán. IX. évfolyam, 2006/4. szám Ára: 345 Ft T A R T A L O M I. FÕRÉSZ:

Részletesebben

A GAZDASÁGI ÉS KÖZLEKEDÉSI MINISZTÉRIUM HIVATALOS LAPJA

A GAZDASÁGI ÉS KÖZLEKEDÉSI MINISZTÉRIUM HIVATALOS LAPJA VI. ÉVFOLYAM 10. SZÁM 2007. MÁJUS 31. A GAZDASÁGI ÉS KÖZLEKEDÉSI MINISZTÉRIUM HIVATALOS LAPJA ÁRA: 1092 FORINT T A R T A L O M II. RÉSZ Oldal JOGSZABÁLYMUTATÓ A gazdasági és közlekedési miniszter jogszabály-elõkészítési

Részletesebben

M A B I S Z T E R M É K - M E G F E L E L Ő S É G I A J Á N L Á S

M A B I S Z T E R M É K - M E G F E L E L Ő S É G I A J Á N L Á S N y t s z : 4 2 5 7-9 - 5 / 2 0 0 8 0 9 1 8 M A B I S Z T E R M É K - M E G F E L E L Ő S É G I A J Á N L Á S Bizottsági ülés ideje Meghosszabbítás Ajánlás lejárta 2005. szeptember 22. 2008. szeptember

Részletesebben

Termékkínálat bemutató 2014

Termékkínálat bemutató 2014 Termékkínálat bemutató 2014 Készítette: Amnon Finer Fordította és szerkesztette: Szentandrási-Szabó Attila WWW.PROVISION-ISR.COM A CCTV világa NVR HD SDI DVR 760H D1 720p CCD 960H IP CMOS NVR Digitális

Részletesebben

136 Con Dolore. Tenor 1. Tenor 2. Bariton. Bass. Trumpet in Bb 2. Trombone. Organ. Tube bell. Percussions

136 Con Dolore. Tenor 1. Tenor 2. Bariton. Bass. Trumpet in Bb 2. Trombone. Organ. Tube bell. Percussions Tenor 1 Tenor 2 Bariton Bass Trumpet in Bb 1 Trumpet in Bb 2 Trombone Percussions Organ 136 Con Dolore Tube bell X. Nikodémus: Mer - re vagy, Jé - zus, hol ta - lál - lak? Mu-tass u - tat az út - ta- lan

Részletesebben

AZ EGÉSZSÉGÜGYI MINISZTÉRIUM HIVATALOS LAPJA

AZ EGÉSZSÉGÜGYI MINISZTÉRIUM HIVATALOS LAPJA LVIII. ÉVFOLYAM 14. SZÁM 3657-3768. OLDAL 2008. július 7. AZ EGÉSZSÉGÜGYI MINISZTÉRIUM HIVATALOS LAPJA ÁRA: 1365 FT TARTALOM I. RÉSZ Személyi rész II. RÉSZ Törvények, országgyûlési határozatok, köztársasági

Részletesebben

A KÖZBESZERZÉSEK TANÁCSÁNAK HIVATALOS LAPJA

A KÖZBESZERZÉSEK TANÁCSÁNAK HIVATALOS LAPJA A KÖZBESZERZÉSEK TANÁCSÁNAK HIVATALOS LAPJA http://www.kozbeszerzes.hu Éves elõfizetési díj 94 700 Ft Ára: 2400 Ft Az árak az áfát tartalmazzák. X. ÉVFOLYAM 103. SZÁM 2004. SZEPTEMBER 8. TARTALOM HIRDETMÉNYEK

Részletesebben

104. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2005. jú li us 26., kedd TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 1150, Ft. Oldal

104. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2005. jú li us 26., kedd TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 1150, Ft. Oldal A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2005. jú li us 26., kedd 104. Ára: 1150, Ft TARTALOMJEGYZÉK 67/2005. (VII. 26.) FVM r. A 2004. évi nem ze ti ha tás kör ben nyúj tott ag rár- és vi dék fej

Részletesebben

AZ EGÉSZSÉGÜGYI MINISZTÉRIUM HIVATALOS LAPJA

AZ EGÉSZSÉGÜGYI MINISZTÉRIUM HIVATALOS LAPJA LVIII. ÉVFOLYAM 8. SZÁM 2089-2192. OLDAL 2008. május 8. AZ EGÉSZSÉGÜGYI MINISZTÉRIUM HIVATALOS LAPJA ÁRA: 1365 FT TARTALOM I. RÉSZ Személyi rész II. RÉSZ Törvények, országgyûlési határozatok, kormányrendeletek

Részletesebben

MABISZ TERMÉK-MEGFELELŐ SÉGI AJÁNLÁS

MABISZ TERMÉK-MEGFELELŐ SÉGI AJÁNLÁS Nytsz: 3196-10-5/20060323 MABISZ TERMÉK-MEGFELELŐ SÉGI AJÁNLÁS Bizottsági ülés ideje Ajánlás lejárta 2006. március 23. 2011. március 31. vizsgálat helye: MABISZ VAGYONVÉDELMI ÉS KÁRMEGELŐZÉSI BIZOTTSÁG

Részletesebben

HF-DVR 1004 H.264 Hálózati Rögzítő. Felhasználói kézikönyv

HF-DVR 1004 H.264 Hálózati Rögzítő. Felhasználói kézikönyv HF-DVR 1004 H.264 Hálózati Rögzítő Felhasználói kézikönyv Általános jellemzők Fejlett H.264 tömörítés. A továbbfejlesztett szűrőnek köszönhetően 30%-os adatmennyiség csökkenés. 4xD1 valós rögzítés. Egyidejűleg

Részletesebben

1033 Budapest, Szôlôkert u. 4. Tel.: 437-8108, 437-8109, fax: 437-8110, mobil: (70) 315-7022 www.folda.hu Dr. Varga Miklós

1033 Budapest, Szôlôkert u. 4. Tel.: 437-8108, 437-8109, fax: 437-8110, mobil: (70) 315-7022 www.folda.hu Dr. Varga Miklós K I, M I T, H O L s z o l g á l t a t ó k Akik önnek segítenek Ôrzés-védelem Kutyás ôrzés www.escortkft.hu Dr. Gyenes Levente LÔSZER- és ROBBANÓANYAG- MENTESÍTÉS POWER SHIELD SECURITY KFT. 1149 Budapest,

Részletesebben

III. Az Alkotmánybíróság teljes ülésének a Magyar Közlönyben közzétett végzése

III. Az Alkotmánybíróság teljes ülésének a Magyar Közlönyben közzétett végzése III. Az Alkotmánybíróság teljes ülésének a Magyar Közlönyben közzétett végzése 31/2006. (VII. 5.) AB végzés 1021 31/2006. (VII. 5.) AB végzés Az Al kot mány bí ró ság al kot mány jo gi pa nasz és utó

Részletesebben

LIX. ÉVFOLYAM ÁRA: 1365 Ft 4. SZÁM TARTALOM MAGYARORSZÁG ALAPTÖRVÉNYE. Ma gyar or szág Alap tör vé nye (2011. áp ri lis 25.)...

LIX. ÉVFOLYAM ÁRA: 1365 Ft 4. SZÁM TARTALOM MAGYARORSZÁG ALAPTÖRVÉNYE. Ma gyar or szág Alap tör vé nye (2011. áp ri lis 25.)... LIX. ÉVFOLYAM ÁRA: 1365 Ft 4. SZÁM A LEGFÕBB ÜGYÉSZSÉG HIVATALOS LAPJA BUDAPEST, 2011. áp ri lis 30. TARTALOM MAGYARORSZÁG ALAPTÖRVÉNYE Ma gyar or szág Alap tör vé nye (2011. áp ri lis 25.)... Oldal Melléklet

Részletesebben

30. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2006. már ci us 17., péntek TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 2047, Ft. Oldal

30. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2006. már ci us 17., péntek TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 2047, Ft. Oldal A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2006. már ci us 17., péntek 30. szám Ára: 2047, Ft TARTALOMJEGYZÉK 4/2006. (III. 17.) MNB r. A Bartók Béla születésének 125. évfordulója emlékérme kibocsá

Részletesebben

166. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2005. de cem ber 22., csütörtök TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 2921, Ft. Oldal

166. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2005. de cem ber 22., csütörtök TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 2921, Ft. Oldal A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2005. de cem ber 22., csütörtök 166. szám Ára: 2921, Ft TARTALOMJEGYZÉK 289/2005. (XII. 22.) Korm. r. A felsõoktatási alap- és mesterképzésrõl, valamint a

Részletesebben

Szolgáltatói Programja

Szolgáltatói Programja A GS1 Magyarország Szolgáltatói Programja 2016 GS1 Az üzleti élet közös nyelve A Szolgáltatói Programhoz kapcsolódó alapinformációk A Szolgáltatói Program célja A GS1 Magyarország 2006 óta működteti Szolgáltató

Részletesebben

A SZOCIÁLIS ÉS MUNKAÜGYI MINISZTÉRIUM ÉS AZ ORSZÁGOS MUNKAVÉDELMI ÉS MUNKAÜGYI FÕFELÜGYELÕSÉG HIVATALOS LAPJA FELHÍVÁS! Tartalom

A SZOCIÁLIS ÉS MUNKAÜGYI MINISZTÉRIUM ÉS AZ ORSZÁGOS MUNKAVÉDELMI ÉS MUNKAÜGYI FÕFELÜGYELÕSÉG HIVATALOS LAPJA FELHÍVÁS! Tartalom VI. ÉVFOLYAM 1. szám 2008. ja nu ár 25. A SZOCIÁLIS ÉS MUNKAÜGYI MINISZTÉRIUM ÉS AZ ORSZÁGOS MUNKAVÉDELMI ÉS MUNKAÜGYI FÕFELÜGYELÕSÉG HIVATALOS LAPJA Munkaügyi Közlöny Szerkesztõsége 1054 Budapest, Alkotmány

Részletesebben

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2007. má jus 21., hétfõ 63. szám I. kö tet Ára: 3234, Ft TARTALOMJEGYZÉK 2007: XXXIX. tv. Egyes adótör vények mó do sí tá sá ról... 4132 18/2007. (V. 21.)

Részletesebben

II. rész JOGSZABÁLYOK. A Kormány rendeletei. A Kormány 219/2004. (VII. 21.) Korm. rendelete. 9372 M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y 2004/102.

II. rész JOGSZABÁLYOK. A Kormány rendeletei. A Kormány 219/2004. (VII. 21.) Korm. rendelete. 9372 M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y 2004/102. 9372 M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y 2004/102. szám II. rész JOGSZABÁLYOK A Kormány rendeletei A Kormány 219/2004. (VII. 21.) Korm. rendelete a felszín alatti vizek védelmérõl A Kor mány a kör nye zet vé del

Részletesebben

T A R T A L O M A HONVÉDELMI MINISZTÉRIUM HIVATALOS LAPJA. CXXXIII. ÉVFOLYAM 11. SZÁM 2006. május 12. 943 Ft. Szám Tárgy Oldal.

T A R T A L O M A HONVÉDELMI MINISZTÉRIUM HIVATALOS LAPJA. CXXXIII. ÉVFOLYAM 11. SZÁM 2006. május 12. 943 Ft. Szám Tárgy Oldal. CXXXIII. ÉVFOLYAM 11. SZÁM 2006. május 12. A HONVÉDELMI MINISZTÉRIUM HIVATALOS LAPJA 943 Ft T A R T A L O M Szám Tárgy Oldal Jog sza bá lyok 95/2006. (IV. 18.) Korm. ren de let 11/2006. (IV. 10.) HM ren

Részletesebben

Szakmai beszámoló. Kajos Attila

Szakmai beszámoló. Kajos Attila Szakmai beszámoló A Marketing megújulás - Marketing Oktatók Klubja 20. Konferenciájáról és az Egyesület a Marketing Oktatásért és Kutatásért (EMOK) alakuló taggyűléséről Kajos Attila A Szegedi Tudományegyetem

Részletesebben