Magyar. felsõoktatási intézmények

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Magyar. felsõoktatási intézmények"

Átírás

1 Magyar felsõoktatási intézmények 2008

2 Bevezetõ Kedves Olvasó! Kérem, fogadja szívélyes üdvözletemet a Magyar Rektori Konferencia nevében! Szervezetünk a felsõoktatási intézmények képviseletére, érdekeinek védelmére létrehozott köztestület. A Magyar Rektori Konferencia tagságát a magyarországi felsõoktatási intézmények vezetõi alkotják, mûködését a felsõoktatási intézmények biztosítják. Bízunk abban, hogy - célkitûzéseinkkel összhangban - kiadványunkkal hozzájárulunk a felsõoktatási intézmények életében érintettek és lehetséges együttmûködõ partnereik összekötésében, hatékony együttmûködésében. Ennek reményében kívánok hasznos idõtöltést a kiadvány forgatásával! Üdvözlettel: Dr. Molnár Károly A Magyar Rektori Konferencia elnöke Bevezetõ Összemérhetõség. Összemérhetõség saját céljainkkal, múltunkkal, hagyományainkkal, terveinkkel, összemérhetõség Európával, és a nagyvilággal. A felsõoktatásban a közelmúltban lezajlott változások zöme összesûríthetõ ebben a kifejezésben. A feladatokkal teli, érdeksérelmektõl és fájdalmas döntésektõl terhes, nehéz idõszak, az úgynevezett bolognai folyamat fõ célja, hogy a felsõoktatási intézményeink által nyújtott képzéseket könnyen összemérhetõvé tegye más országok hasonló kurzusaival. A fõiskolák és egyetemek által átadott tudás a hallgatóknak a folyamat végére versenyképes minõsítést ad, akik így könnyebben helyezkedhetnek el a munkaerõpiacon itthon és külföldön egyaránt. Az új képzési rendszer segíti a képzési programok összehasonlítását, ami fokozza a versenyt, és ezen keresztül a hatékonyságot, melynek segítségével a hazai intézmények elõrébb léphetnek a nemzetközi rangsorokban is. A bolognai folyamat igazi célja tehát a végzett hallgatók, a munkapiaci szereplõk, valamint a kutatási programokat megrendelõk elégedettségének növelése, ennek érdekében történnek a változások. A bolognai út ugyanakkor kényszer és lehetõség egyszerre. Kényszer, hiszen a lineáris képzésre való átállás el nem kerülhetõ, Európa csaknem valamennyi országa ebben a rendszerben képzi a felsõoktatásban tanulókat. Magyarország számára egyben jó lehetõség arra, hogy oktatási folyamatait korszerûsítse, képzési kínálatát az egyszerre jelentkezõ tömeg- és elitképzési igényekhez illessze. Új kihívásokat jelent a hallgatók és a felsõoktatási rendszer megváltozó viszonya is. Az oktatók hallgatói véleményezésének rendszere, a kreditrendszer adta szabadság a hallgatóknak a korábbiaknál nagyobb beleszólásra ad lehetõséget, amit a képzési programok kialakításakor nem lehet figyelmen kívül hagyni. Az intézmények számára az eddigieknél nagyobb mértékû versenyhelyzetet jelent az is, hogy az egyes államilag támogatott alapképzési szakokra milyen hallgatói érdeklõdés mutatkozik szeptembere várhatóan vízválasztó lesz a bolognai folyamatban. Ekkor végez az alapszakokon az elsõ új típusú évfolyam, kiknek mintegy egyharmada folytathatja tanulmányait mesterszakokon. Õket várhatóan 300 MA-Msc szak várja. Azt, hogy mely felsõoktatási intézmény képes mesterképzéseket indítani, a közeljövõ dönti el. Hogy az érintett intézmény megfelelõ tárgyi és személyi feltételekkel rendelkezik-e az adott képzési programok indításához, a kapacitás-akkreditáció rendszere, valamint a Magyar Felsõoktatási Akkreditációs Bizottság bírálja el. A hangsúly a felsõoktatási intézmények minõségén van: az államilag támogatott helyekre az intézményeknek a mesterképzésekben pályázniuk kell. A nívós, a munkapiacon és a tudományos életben egyaránt hasznosítható képzések versenye során viszont már a jelentkezõket kell meggyõzni arról, hogy - az akkreditáltak közül - miért a kínált képzési program a legjobb. A komplex kapacitás-vizsgálat és a pályázati rendszer együttes alkalmazása 2009 õszétõl kezdve a felsõoktatási intézmények között erõs versenyhelyzetet teremt, ami szintén a hallgatók érdeke. Az a kiadvány, amit a kedves olvasó a kezében tart, lajstromba veszi valamennyi magyar felsõoktatási intézményt. A füzetet a Magyar Rektori Konferencia hármas tagolásban, az intézmények méret szerinti besorolásával, regionális megoszlás szerint bocsátja közre. Külön feltüntetjük, hogy az intézmény állami vagy nem állami fenntartású. A kiadványban összegyûjtöttük az egyes intézményeket jellemzõ legfontosabb adatokat, így egy helyen, egyetlen kötetben található meg valamennyi intézmény pontos címe, elérhetõsége, az alapítás éve, vezetõjének személye, és az intézmény honlapjának címe. Ezeken az alapadatokon kívül az olvasó tájékoztatást nyerhet az intézmény hallgatói létszámáról, a minõsített oktatók számáról. A nagyobb intézmények esetében feltüntetjük a képzés jellemzõit, és lehetõséget nyújtunk rövid bemutatkozásra, esetenként a doktori iskolák, tudományos tevékenység, illetve nemzetközi kapcsolatok ismertetésére, hiszen az ilyen méretû intézmények teljesítményének, színvonalának megítélésekor fontos szempont, hogy az adott hely milyen nemzetközi kapcsolatrendszerrel rendelkezik, milyen jelentõsebb kutatási, fejlesztési, innovációs projektekben vett, vagy vesz részt. Õszintén reméljük, hogy a kiadvány hasznos segítséget nyújt mindazok számára, akik a honi felsõoktatás életében bármilyen módon részt vállalnak, akár hallgatóként, intézményi szereplõként, akár együttmûködõ partnerként. Bízunk benne, hogy mindnyájan haszonnal forgatják a füzetet, és a korántsem a teljesség igényével készült munka hozzájárulhat a sokat emlegetett összehasonlíthatóság megteremtéséhez.

3 UNIVERSITY OF SZEGED 6720 Szeged, Dugonics tér 13. (62) Dr. Szabó Gábor, rektor fõ 836 fõ 1581 Szegedi Tudományegyetem Alapképzés, Mesterképzés, i képzés, PhD képzés, Szakirányú továbbképzés, Állam-és Jogtudományi Kar, Általános Orvostudományi Kar, Bölcsészettudományi Kar, Egészségtudományi és Szociális Képzési Kar, Fogorvostudományi Kar, Gazdaságtudományi Kar, Gyógyszerésztudományi Kar, Juhász Gyula Pedagógusképzõ Kar, Mezõgazdasá gi Kar, Mérnöki Kar, Természettudományi és Informatikai Kar, Zenemûvészeti Kar Az SZTE-n 18 doktori iskola mûködik: Állam- és Jogtudományi, Elméleti Orvostudományi, Interdiszciplináris Orvostudományi, Klinikai Orvostudományi, Multidiszciplináris Orvostudományi, Filozófiatudományi, Irodalomtudományi, Neveléstudományi, Nyelvtudományi, Történettudományi, Közgazdaságtudományi, Gyógyszertudományi, Biológiatudományi, Fizikatudományi, Földtudományi, Kémiatudományi, Környezettudományi, Matematika- és Számítástudományi. (További információ Dél-Alföld Az egyetemnek jelenleg 3 Tudásközpontja van: Dél-Alföldi Élet- és Anyagtudományi KKK, Környezet- és Nanotechnológiai RET, Dél-Alföldi Neurobiológiai RET. Cél a felsõoktatás szerepének erõsítése az alap- és alkalmazott kutatásokban. Az egyetem oktatói, tudományos és kutatási tevékenysége nemzetközileg elismert. Jelenleg az intézménynek 30 testvéregyeteme, EU-s programok keretében 250 egyetemmel 440 bilaterális szerzõdése van. Az egyetem évente külföldi hallgatót fogad a világ minden részérõl Szarvas, Szabadság út 2. (66) Dr. Puskás János, rektor 4761 fõ 49 fõ 2000 Tessedik Sámuel Alapképzés, i képzés (hagyományos), Szakirányú továbbképzés, Felsõ fokú szakképzés, Felnõttképzés Mezõgazdasági Víz- és Környezetgazdálkodási i Kar, Pedagógiai i Kar, Gazdasági i Kar, Egészségügyi Fakultás A Tessedik Sámuel Békés megye három városában folytat multidiszciplináris oktatási-kutatási tevékenységet. A fõiskola célja a térség gazdasági-társadalmi fejlõdését hatékonyan szolgáló szakok fejlesztése, az élethosszig tartó tanulás lehetõségeinek megteremtése, a távoktatás modern, interaktív gyakorlati alkalmazása, a szaktanácsadás, valamint a hazai és nemzetközi konzorciális K+F projektek megvalósítása. A fõiskola kiterjedt nemzetközi kapcsolatait a külföldi részképzéseken felül a közös diplomát adó képzések irányába fejleszti. A Tessedik Sámuel tudományos tevékenységeit, kutatás-fejlesztési projektjeit a következõ szakmai területeken hajtja végre: egészségügy, turisztika (Gyula), pénzügy és számvitel, vállalkozásmenedzsment, mûszaki menedzsment, felnõttképzés, személyügyi szervezés, andragógia (Békéscsaba), mezõgazdaság, környezetgazdálkodás, vidékfejlesztés, vízgazdálkodás, pedagógia (Szarvas). 1

4 Dél-Alföld Eötvös József 6500 Baja, Szegedi u. 2., (79) Kecskeméti 6000 Kecskemét, Izsáki út 10., (76) : Dr. Majdán János, rektor : 2141 fõ : 35 fõ : 1870 Alapképzés, i képzés (hagyományos), Szakirányú továbbképzés, A fõiskola képzési kínálatában õrzi a hagyományos szakokat. Infrastruktúrája egyre gazdagabb. Új lehetõségeket jelent a Sugovica-parti épületegyüttes birtokbavétele. Alapszakok: andragógia, informatikus könyvtáros, óvodapedagógus, tanító, építõmérnök, környezetmérnök, gazdálkodás és menedzsment. Felsõfokú szakképzések: csecsemõ- és kisgyermeknevelõgondozó, ifjúságsegítõ, intézményi kommunikátor, képzési szakasszisztens, banki szakügyintézõ, logisztikai mûszaki menedzserasszisztens, hulladékgazdálkodási technológus, pénzügyi szakügyintézõ, számviteli szakügyintézõ : Dr. Danyi József, rektor : 5098 fõ : 42 fõ : 1910 Alapképzés, i képzés (hagyományos), Szakirányú továbbképzés, A Kecskeméti háromkarú (Gépipari és Automatizálási Mûszaki i Kar, Kertészeti i Kar és Tanítóképzõ i Kar) felsõoktatási intézmény. A fõiskola célja, hogy megfeleljen az európai felsõoktatási intézménytõl elvárt követelményeknek. Kimagasló a nyelvi és számítástechnikai, technológiai és ökológiai laboratóriumok, a könyvtár, a diákszálló és egyéb szolgáltatások színvonala. A évben a fõiskola mindhárom karát a karokon folyó képzést a MAB 2015-ig akkreditálta. A fõiskola az ISO 9001: 2000 szerint mûködik. Szegedi Hittudományi Tomori Pál 6720 Szeged, Dóm tér 6., (62) : Dr. Kozma Gábor, rektor : 309 fõ : 17 fõ : Kalocsa, Szent I. király út 2-4., (78) : Dr. Meszlényi Rózsa, rektor : 931 fõ : 34 fõ :

5 7633 Pécs, Szántó Kovács János u. 1/B. (72) Dr. Gábriel Róbert, rektor fõ 853 fõ 1367 Pécsi Tudományegyetem Alapképzés, Mesterképzés, i képzés PhD képzés, Szakirányú továbbképzés, Állam- és Jogtudományi Kar, Általános Orvostudományi Kar, Bölcsészettudományi Kar, Egészségtudományi Kar, Felnõttképzési és Emberi Erõforrás Fejlesztési Kar, Illyés Gyula i Kar, Közgazdaságtudományi Kar, Mûvészeti Kar, Pollack Mihály Mûszaki Kar, Természettudományi Kar Állam- és Jogtudományi, Gazdálkodástani, Regionális Politika és Gazdaságtan, Biológia, Földtudományok, Kémia, Fizika, Irodalomtudományi, Nyelvtudományi, Pszichológia, Filozófia, Interdiszciplináris Bölcsészet- és Társadalomtudományi, Neveléstudomány, Elméleti Orvostudományok, Klinikai Orvostudományok, Gyógyszertudomány, Interdiszciplináris Orvostudományok, Egészségtudományi, Képzõmûvészeti Mesteriskola, Építõmûvészeti Doktoriskola Az egyetem 10 karán közel 2000 oktató-kutató kolléga vesz részt kutatási projektekben. Az egyetemi karokon 20 doktori iskola mûködik, melyek a tudomány és a mûvészetek széles spektrumát ölelik fel. A PTE-nek az ERASMUS program keretében 300 szerzõdése van 23 ország 214 egyetemével, ezen kívül mintegy 60 egyetemközi szerzõdése is, amelyek a hallgatók és az oktatók mobilitását szolgálják. A PTE számos regionális és nemzetközi egyetemi szövetségben vállal kulcsszerepet. Dél-Dunántúl Kaposvári Egyetem Pécsi Püspöki Hittudományi 7400 Kaposvár, Guba Sándor u. 40., (82) : Prof. Dr. Babinszky László, rektor : 4049 fõ : 108 fõ : 2000 Alapképzés, Mesterképzés, i képzés (hagyományos), Egyetemi képzés (hagyományos), PhD képzés, Szakirányú továbbképzés, A Kaposvári Egyetem az ország egyik legfiatalabb egyeteme. Az Egyetem négy kara, az Állattudományi és Gazdaságtudományi egyetemi karok, valamint a Csokonai Vitéz Mihály Pedagógiai és a Mûvészeti fõiskolai karok a képzések széles választékával rendelkeznek, biztosítva az élethosszig tartó tanulás lehetõségét. Az egyetemhez tartozik az Egészségügyi Centrum, továbbá a Takarmánytermesztési Kutatóintézet. Kiváló infrastruktúra és számos területen világszínvonalú laboratórium, kutató bázis áll rendelkezésre Pécs, Papnövelde u. 1., (72) : Dr. Cziglányi Zsolt, rektor : 176 fõ : 4 fõ :

6 Észak-Alföld 4010 Debrecen, Egyetem tér 1. (52) Dr. Fésüs László, rektor fõ Debreceni Egyetem Alapképzés, Mesterképzés, i képzés (hagyományos), Egyetemi képzés (hagyományos), PhD képzés, Szakirányú továbbképzés, Felsõfokú szakképzés, Felnõttképzés Agrárgazdasági és Vidékfejlesztési Kar; Állam- és Jogtudományi Kar; Általános Orvostudományi Kar; Bölcsészettudományi Kar; Egészségügyi Kar; Fogorvostudományi Kar; Gyógyszerésztudományi Kar; Hajdúböszörményi Pedagógiai i Kar; Informatikai Kar; Közgazdaságtudományi Kar; Mezõgazdaságtudományi Kar; Mûszaki Kar; Népegészségügyi Kar; Természettudományi és Technológiai Kar; Zenemûvészeti Kar 892 fõ 1538 Az egyetemen 24 doktori iskolában folyik a doktori képzés. Doktori fokozatot 6 tudományterületen (agrártudományok, bölcsészettudományok, mûszaki tudományok, orvostudományok, társadalomtudományok és természettudományok), 25 tudományágban ítélnek oda. Az évente felavatott doktorok száma: Magas szintû kutatás-fejlesztési tevékenység folyik valamennyi tudományterületen, egyidejûleg támogatott projekt fut. A K+F bevételek évrõl évre növekednek, az egyetemre érkezik a teljes hazai felsõoktatási szektor bevételeinek százaléka. Sok projekt fut nemzetközi támogatással, az EU keretprogramjaiban támogatott pályázatok száma megközelíti az 50-t. Két Regionális Egyetemi Tudásközpont mûködik, az MTA 11 kutatócsoport mûködését finanszírozza. Az Egyetemnek több mint 100 külföldi egyetemmel van kétoldalú szerzõdése és számos nemzetközi szervezetnek is tagja. Nyíregyházi Nyíregyháza, Sóstói út 31/B. (42) Dr. Jánosi Zoltán, rektor fõ 128 fõ 1959 Alapképzés, Mesterképzés, i képzés Szakirányú továbbképzés, Felsõfokú szakképzés, Felnõttképzés Bölcsészettudományi és Mûvészeti i Kar, Gazdasági és Társadalomtudományi i Kar, Mûszaki és Mezõgazdasági i Kar, Pedagógusképzõ Kar, Természettudományi i Kar A Nyíregyházi az Ftv.-ben, keretjelleggel meghatározott létesítési és mûködési alapelveket elfogadva, eddigi tapasztalataira, értékeire és fejlõdési eredményeire építve, az ország és észak-keleti régiójának olyan felsõoktatási tudáscentrumává kíván válni, amely vonzáskörzetének társadalmi-gazdasági helyzetét folyamatosan átlátva, érdemben hozzá tud járulni a tudásalapú gazdaság humán erõforrás-igényeinek biztosításához, a helyi folyamatok innovatív jellegû erõsítéséhez, ezen keresztül, az ország más területeihez viszonyított fejlõdésbeni elmaradottságának mérsékléséhez. A kutatás-fejlesztést támogató stratégia az IFT-ben meghatározott célrendszer megvalósítása, amellyel az intézmény akadémiai programját, ( Esélyteremtõ tudás ) a regionális szerepkörét ( Zöld régió ) és munkaerõpiaci, gazdasági és innovációs hatékonyságát ( Dinamikus térháló ) növelni tudja. A jelentõs partneri hálózatot alakított ki. Ezek a partnerintézmények lehetõvé teszik az irányítás vezetési tapasztalatok kicserélését, a szakmai együttmûködések elmélyítését az oktatás és kutatás területén.

7 Kölcsey Ferenc Református Tanítóképzõ 4026 Debrecen, Péterfia u. 1-7., (52) : Dr. Csorba Péter, rektor : 1514 fõ : 18 fõ : 1855 Alapképzés, i képzés (hagyományos), Szakirányú továbbképzés, A a Magyarországi Református Egyház Tiszántúli Egyházkerületének felsõoktatási intézménye, amelynek alapvetõ feladata a tanítóképzés. Emellett kommunikáció és médiatudomány, informatikus könyvtáros, kántor és református hitoktató alapképzési szakokon folytat képzést. Az alapképzésben megszerzett végzettségre épülõ szakirányú továbbképzéseket, pedagógus továbbképzést és széles körû felnõttképzést végez, valamint felsõfokú szakképzést. Meghatározó feladatának tekinti a határon túli magyar tanítók szakmai fejlõdésének elõsegítését is. Szolnoki 5000 Szolnok, Ady Endre út 9., (56) : Dr. Székely Péter, rektor : 4924 fõ : 36 fõ : 1976 Alapképzés, i képzés (hagyományos), Szakirányú továbbképzés, A Szolnoki két fõ szervezeti egysége: az Üzleti Fakultás (Szolnok), illetve a Mûszaki és Mezõgazdasági Fakultás (Mezõtúr). Az Üzleti Fakultás turizmus-vendéglátás, nemzetközi gazdálkodás, kereskedelem és marketing, pénzügy és számvitel alapszakokon képez közgazdászokat, a Mûszaki és Mezõgazdasági Fakultáson gazdasági és vidékfejlesztési agrármérnök, mezõgazdasági és élelmiszeripari gépészmérnök, mûszaki menedzser és mezõgazdasági mérnök alapszakokon mérnök-képzés folyik. Mindkét fakultás felsõfokú szakképzéssel, szakirányú továbbképzésekkel is várja a tanulni vágyókat! Észak-Alföld Debreceni Református Hittudományi Egyetem Szent Atanáz Görög Katolikus Hittudományi 4044 Debrecen, Kálvin tér 16., (52) Nyíregyháza, Bethlen G. u , (42) : Dr. Fazakas Sándor, rektor : 247 fõ : 17 fõ : 1538 : Dr. Soltész János, rektor : 158 fõ : 21 fõ :

8 Észak-Magyarország 3300 Eger, Eszterházy tér 1. (36) Dr. Hauser Zoltán, rektor 9367 fõ 162 fõ 1774 Eszterházy Károly Alapképzés, Mesterképzés, i képzés Szakirányú továbbképzés, Felsõfokú szakképzés, Felnõttképzés Bölcsészettudományi Kar (BTK), Gazdaságés Társadalomtudományi Kar (GTK), Tanárképzési és Tudástechnológiai Kar (TKTK), Természettudományi Kar (TTK) Az Eszterházy Károly küldetése, hogy az oktatási szolgáltatások minõségének emelésével, a hallgatói igényekre figyelõ, átjárható, választási lehetõséget nyújtó, rugalmas tanulmányi rendszer kiépítésével a Bologna-folyamatnak megfelelõen az Európai Felsõoktatási Térséghez csatlakozva az EU-tagságból adódó és a régió speciális nevelési problémáinak kezelésére felkészítõ oktatással, hazai és nemzetközi elismertségre is számot tartó értékes diplomákat adjon ki. Az intézményben több nemzetközileg is elismert tudományos mûhely mûködik, ilyen a Regionális Gazdaságfejlesztési Kutatócsoport, az Információs Társadalom Oktató- és Kutatócsoport, a Bryológiai Kutatócsoport és az EGERFOOD Regionális Tudásközpont, amely élelmiszerbiztonsági kutatási tevékenységet végez. A tudományos tevékenységben, a hazai felsõoktatási intézményekkel történõ együttmûködésen túl, fontos szerepet tölt be a fõiskola 25 ország 60 intézményével kialakított nemzetközi kapcsolatrendszere. Károly Róbert Gyöngyös, Mátrai u. 36. (37) Prof. Dr. Magda Sándor, rektor fõ 46 fõ 1962 Alapképzés, Mesterképzés, i képzés (hagyományos), Szakirányú továbbképzés, Felsõfokú szakképzés, Felnõttképzés Gazdálkodási Kar, Agrár és Vidékfejlesztési Kar A Károly Róbert mûködése embercentrikus, célja külsõ és belsõ vevõi igényeinek maximális kielégítése. A vezetõség szándéka úgy irányítani és mûködtetni az intézményt, hogy neve minõségi garanciát jelentsen a hallgatók, a munkatársak és partnerek számára. A fõiskola missziójának fontos része a társadalmi tudat formálása, a társadalommal és a környezettel szembeni felelõsség prioritásainak érvényesítése. A minõségközpontú és környezettudatos szemlélet mûködése az intézmény valamennyi folyamatában érvényesül. Kutatási szervezetek: MTA Ökoenergetikai és Környezetipari Társult Kutatócsoport; Mezõgazdasági Fejlesztési és Logisztikai Központ; Fleischmann Rudolf Kutatóintézet, Erdõteleki Arborétum, LEADER Központ. Kutatási területek: bioenergetika, környezetvédelem és gazdálkodás, turizmus-, vidékfejlesztés, növénynemesítés. Tudományos fórumok: Nemzetközi Tudományos Napok, szakmai és tudományos diákköri konferenciák. Együttmûködések: állami hivatalok, bankok, hazai és külföldi felsõoktatási intézmények, ERASMUS.

9 3515 Miskolc, Egyetemváros (46) Dr. Patkó Gyula, rektor fõ 404 fõ 1735 Miskolci Egyetem Alapképzés, Mesterképzés, i képzés PhD képzés, Szakirányú továbbképzés, Mûszaki Földtudományi Kar, Mûszaki Anyagtudományi Kar, Gépészmérnöki és Informatikai Kar, Állam- és Jogtudományi Kar, Gazdaságtudományi Kar, Bölcsészettudományi Kar, Comenius Tanítóképzõ i Kar, Egészségügyi i Kar, Bartók Béla Zenemûvészeti Intézet Mikoviny Sámuel Földtudományi Doktori Iskola, Kerpely Antal Anyagtudományok és technológiák Doktori Iskola, Sályi István Gépészeti Tudományok Doktori Iskola, Hatvany József Informatikai Tudományok Doktori Iskola, Deák Ferenc Állam- és jogtudományi Doktori Iskola, Vállalkozáselmélet és gyakorlat Doktori Iskola, Irodalomtudományi Doktori Iskola Szerzõdések megoszlása: külföldi egyetemek 96, hazai oktatási intézmények 40, hazai vállalatok 29, multinacionális vállalatok 8, önkormányzatok 4, költségvetési és civil szervezetek 27. Egyetemi tudásközpontok, kutatóintézetek: Alkalmazott Kémiai Kutatóintézet, Mechatronikai és Anyagtudományi Kooperációs Kutatási Központ, Mechatronikai és Logisztikai Rendszerek Regionális Egyetemi Tudásközpont, Innovációmenedzsment Kooperációs Kutatási Központ. Észak-Magyarország Egri Hittudományi Sárospataki Református Teológiai Akadémia 3301 Eger, Foglár György u. 6., (36) : Dr. Csizmadia István, rektor : 250 fõ : 8 fõ : Sárospatak, Rákóczi u. 1., (47) : Dr. Kádár Ferenc, rektor : 154 fõ : 9 fõ :

10 Közép-Dunántúl 8000 Székesfehérvár, Fürdõ u. 1. (22) Dr. Szabó Péter Ottó, rektor 8646 fõ 83 fõ 1992 Kodolányi János Alapképzés, i képzés (hagyományos), Szakirányú továbbképzés, Felsõfokú szakképzés, Felnõttképzés Bölcsészettudományi és Mûvészeti Intézet, Társadalom- és Médiatudományi Intézet, Gazdálkodástudományi és Turisztikai Intézet, Pedagógiai és Szociális Tanulmányok Intézete, Modern Nyelvek Intézete A Kodolányi János a hazai felsõoktatás egyik vezetõ non-profit intézményeként országos szerepkörû, nemzetközi képzési orientáltságú alkalmazott kutató egyetemmé, oktatási-kutatási-szakmai tanácsadási kiválóságközponttá kíván válni. A KJF küldetése, hogy hozzájáruljon az európai felsõoktatás versenyképességéhez, a magyar felsõoktatás nemzetközi integrációjához. A kutatási programok közül kiemelkedik a várostérségi egyenlõtlenségek kutatása, a Történeti Mûhely és a Posztmodernológiai Kutatóközpont programja. A KJF kiemelt tudományos, kutatási feladatai között szerepelt a XXVIII. OTDK Humán Szekciójának megrendezése. Egyéb adatok 2007-ben: Benyújtott pályázatok száma: 36. Elnyert pályázatok száma: 10. Doktorandusz képzésben résztvevõk száma: 53. Doktori fokozatot szerzettek száma: 7. Erasmus partnerintézmények száma: 89. Kiemelt kétoldalú megállapodások száma: 41. Pannon Egyetem Veszprém, Egyetem u. 10. (88) Dr. Rédey Ákos, rektor fõ 296 fõ 1949 Alapképzés, Mesterképzés, i képzés (hagyományos), Egyetemi képzés (hagyományos), PhD képzés, Szakirányú továbbképzés, Felsõfokú szakképzés, Felnõttképzés Bölcsészettudományi Kar, Gazdaságtu do mányi Kar, Georgikon Mezõgazdaságtudományi Kar, Mérnöki Kar, Mûszaki Informatikai Kar Állat- és Agrárkörnyezet-tudományi Doktori Iskola, Gazdálkodás és Szervezéstudományok Doktori Iskola, Informatikai Tudományok Doktori Iskola, Kémiai Tudományok Doktori Iskola, Környezettudományok Doktori Iskola, Molekuláris- és Nanotechnológiák Doktori Iskola, Növénytermesztési és Kertészeti Tudományok Doktori Iskola, Nyelvtudományi és Neveléstudományi Doktori Iskola, Vegyészmérnöki Tudományok és Anyagtudományok Doktori Iskola A Pannon Egyetem stratégiai célja, hogy tevékenységével hozzájáruljon a térség versenyképességének növeléséhez, a környezetminõség javításához, a fenntartható erõforrásgazdálkodás megvalósításához, valamint a tudásalapú társadalom megalapításához. Tevékenyen részt vesz az Európai Kutatási Térség kialakításában, az EU Kutatási és Technológiafejlesztési Keretprogramjaiban, kiemelten az Új Magyarország Fejlesztési Terv keretében meghirdetett Pólus Programban. Az Egyetem intenzíven kapcsolódik a nemzetközi tudományos élethez.

11 Dunaújvárosi 2400 Dunaújváros, Táncsics M. u. 1/a., (25) : Dr. Bognár László, rektor : 4942 fõ : 61 fõ : 1969 Modern Üzleti Tudományok Fõiskolája 2800 Tatabánya, Stúdium tér 1., (34) : Dr. Kandikó József, rektor : 2632 fõ : 13 fõ : 1992 Közép-Dunántúl Alapképzés, Mesterképzés, i képzés (hagyományos), Szakirányú továbbképzés, Alapképzés, i képzés (hagyományos), Szakirányú továbbképzés, Anyagtudományi és Kohászati Intézet, Déri János Kommunikációs Intézet, Felnõttképzési és Tananyagfejlesztõ Intézet, Gépészeti Intézet, Informatikai Intézet, Közgazdaságtudományi Intézet, Matematikai Intézet, Nyelvi Intézet, Tanárképzõ Intézet, Természettudományi és Környezetvédelmi Tanszék, Vezetés- és Vállalkozástudományi Intézet, Testnevelési és Sportiroda A fõiskola önállóvá válása óta képzési területeinek tudatos fejlesztésével és bõvítésével, valamint közel hétmilliárdos infrastrukturális beruházással hallgatóbarát, európai színvonalú campus-szá, Dunaújváros és a régió szellemi és innovációs központjává fejlõdött. A diákéletet a több mint kétszázhatvan esztendõs selmeci diákhagyományok alakítják tavasza óta elsõként rendelkezik ISO 9001:2000-es nemzetközi minõségirányítási tanúsítvánnyal. A Dunaújvárosi 2006-ban létrehozta a Dunaújvárosi Regionális Anyagtudományi és Technológiai Egyetemi Tudásközpontot (DURATT). Emellett gépészmérnöki, mechatronikai, környezetvédelmi és energiaracionalizálási, informatikai, oktatástechnológiai, médiatudományi, társadalomtudományi, gazdálkodási és menedzsment, logisztikai valamint alkalmazott nyelvészeti területeken folytat tudományos, kutatás-fejlesztési és innovációs tevékenységet. Leonardo és Erasmus programok, valamint kétoldalú kapcsolatok keretében kutatási projektekben, hallgatói-oktatói cserékben (mobilitásban) is részt vesz. Kiterjedt nemzetközi kapcsolatainak köszönhetõen külföldi hallgatók számára is folytat alapképzést angol nyelven. Esztergomi Hittudományi 2500 Esztergom, Szent István tér 10., (33) : Dr. Székely János, rektor : 48 fõ : 8 fõ : 1566 A Modern Üzleti Tudományok Fõiskolája az üzleti képzési ágban Kereskedelem és Marketing, Gazdálkodási és Menedzsment, valamint Nemzetközi Gazdálkodás alapszakokon képez szakembereket tól a fõiskolán beindul a mûszaki képzés is. A modern tantárgyak, a korszerû tantervek és tananyagok, a gyakorlati tapasztalattal is rendelkezõ felkészült oktatók, a fejlett oktatástechnika és informatikai háttér, a gyakorlatorientált kutatási és oktatási tevékenység, a kiscsoportos vállalati projektmunkák és a részben külföldi szakmai gyakorlatok biztosítják a magas színvonalú képzés alapját és feltételeit. Pápai Református Teológiai Akadémia 8500 Pápa, Március 15. tér , (89) : Dr. Vladár Gábor, rektor : 63 fõ : 7 fõ : 1531 Veszprémi Érseki Hittudományi 8200 Veszprém, Jutasi út 18/2, (88) : Dr. Varga István, rektor : 255 fõ : 10 fõ :

12 Közép-Magyarország 1093 Budapest, Fõvám tér 8. (1) Dr. Mészáros Tamás, rektor fõ 375 fõ 1853 Budapesti Corvinus Egyetem Alapképzés, Mesterképzés, i képzés PhD képzés, Szakirányú továbbképzés, Élelmiszertudományi Kar, Gazdálkodástudományi Kar, Kertészettudományi Kar, Közgazdaságtudományi Kar, Közigazgatástudományi Kar, Tájépítészeti Kar, Társadalomtudományi Kar Élelmiszertudományi Doktori Iskola, Kertészettudományi Doktori Iskola, Tájépítészet és Döntéstámogató Rendszerek Doktori Iskola, Politikatudományi Doktori Iskola, Gazdálkodástani Doktori Iskola, Közgazdaságtani Doktori Iskola, Szociológia Doktori Iskola, Nemzetközi Kapcsolatok Doktori Iskola A BCE az ország egyik vezetõ egyeteme. Szakjai, karai a legnépszerûbbek közé tartoznak. Menedzsment szakképzése a Financial Times rangsorában a top 40-ben szerepel. Az élelmiszerlánc egyes elemeinek kutatásával foglalkozó tudásközpont elsõ eredményes évét zárta 2007-ben. Széleskörû kapcsolatrendszerrel rendelkezik a magyar vállalati szférában, az általuk szponzorált professzori rendszere egyedülálló. Az Egyetem élen jár a nemzetköziesedés folyamatában, szerteágazó nemzetközi kapcsolatrendszere van. Budapesti Gazdasági 1149 Budapest, Buzogány u (1) Sándorné dr. Kriszt Éva, rektor fõ 103 fõ 2000 Alapképzés, Mesterképzés, i képzés (hagyományos), Szakirányú továbbképzés, Felsõfokú szakképzés, Felnõttképzés BGF Kereskedelmi, Vendéglátóipari és Idegenforgalmi i Kar; BGF Külkereskedelmi i Kar; BGF Pénzügyi és Számviteli i Kar; BGF PSZFK Salgótarjáni Intézet; BGF PSZFK Zalaegerszegi Intézet A Budapesti Gazdasági küldetése, hogy az üzleti tudományokban, valamint a kapcsolódó tudományágak területén az alapképzés, a szakirányú továbbképzés és egyéb felsõfokú szakképzés szintjén az ország és a kelet-középeurópai térség egyik vezetõ gazdasági felsõoktatási intézménye legyen, s a végzettek az üzleti életben és a közigazgatásban egyaránt felkészült, innovatív, szakmaspecifikus idegennyelv-ismerettel rendelkezõ gyakorlati szakemberként állják meg a helyüket. A BGF tudományos és kutatási tevékenységét a tudományos fokozattal, széles körû szakmai elismertséggel rendelkezõ munkatársak; a hazai gazdasági, vállalati, szakintézményi körrel közös vállalkozói és szaktanácsadói tevékenység, valamint az elnyert hazai és nemzetközi pályázatok, illetve a tananyagfejlesztés és más közös kutatási programok sikeres megvalósítása jellemzi. E jelentõs innovációk segítségével a BGF domináns tudástranszfer szerepet tölt be. Ehhez hozzájárul az ERASMUS keretében megvalósuló kiterjedt hallgatói és oktatói mobilitás is. 10

13 1111 Budapest, Mûegyetem rkp. 3. (1) Dr. Molnár Károly, rektor fõ 700 fõ 1782 Budapesti Mûszaki és Gazdaságtudományi Egyetem Alapképzés, Mesterképzés, i képzés PhD képzés, Szakirányú továbbképzés Építõmérnöki Kar, Gépészmérnöki Kar, Építészmérnöki Kar, Vegyészmérnöki és Biomérnöki Kar, Villamosmérnöki és Informatikai Kar, Közlekedésmérnöki Kar, Természettudományi Kar, Gazdaság-és Társadalomtudományi Kar Építõmérnöki tudományok, Földtudományok, Gépészeti tudományok, Építõmûvészet (DLA), Építészmérnöki tudományok, Vegyészmérnöki és Kémia tudományok, Villamosmérnöki tudományok, Informatikai tudományok, Közlekedéstudományok, Gépészeti tudományok jármûvek és mobil gépek, Fizikai tudományok, Matematika és számítástudományok, Gazdálkodás- és szervezéstudományok, Technika-, mérnök- és tudománytörténet, Pszichológiai tudományok Közép-Magyarország A BME Magyarország legerõsebb felsõoktatási intézménye a mérnöki és üzleti tudományok területén. A BME célja, hogy folyamatosan a magyar felsõoktatás élvonalába tartozó kutató egyetem, az innováció vezetõ hazai felsõoktatási intézménye legyen, s európai beágyazottságú elit egyetemmé váljon. Tudásközpontok száma 7, s a legtöbb, hazánkban tevékenykedõ multinacionális vállalat kutatólaboratóriumokat hozott létre az egyetemen. A mûegyetemi diplomát a FEANI az Európa-mérnöki minõsítés alapfeltételeként elfogadja. Budapesti Mûszaki 1034 Budapest, Bécsi út 96/b (1) Prof. Dr. Rudas Imre, rektor fõ 91 fõ 1879 Alapképzés, Mesterképzés, i képzés (hagyományos), Szakirányú továbbképzés, Bánki Donát Gépész és Biztonságtechnikai Mérnöki Kar, Kandó Kálmán Villamosmérnöki Kar, Keleti Károly Gazdasági Kar, Neumann János Informatikai Kar, Rejtõ Sándor Könnyûipari és Környezetmérnöki Kar, Tanárképzõ és Mérnökpedagógiai Központ, Regionális Oktatási és Innovációs Központ-Székesfehérvár A fõiskola védjegyét a kibocsátott mérnökök, informatikusok, közgazdászok, mûszaki szakoktatók és mérnöktanárok szakmai felkészültsége, emberi tulajdonságai adják. A BMF feladata hallgatói számára a kulturált tanulási környezet megteremtése, képességeik fejlesztése, egyéniségük sokoldalú kibontakoztatása. A képzési kínálatban meghatározó a BSc alapdiploma, a megfelelõ személyi és tárgyi feltételekkel rendelkezõ szakokon az MSc és doktori képzésbe történõ bekapcsolódás. Az intézmény részt vesz a felsõfokú szakképzésben, a szakirányú továbbképzésben, a felnõttoktatásban. A fõiskolán folyó tudományos kutatások nemzetközi szinten is figyelemre méltóak. A képzési profilhoz tartozó tudományterületeket lefedõ kutatások mellett jelentõs és folyamatosan bõvülõ az ipari partnerekkel együttmûködve végrehajtott alkalmazott kutatási tevékenység is. A Közlekedésinformatikai és Telematikai Egyetemi Tudásközpont a fõiskola nemzetközileg is jegyzett kutató közösségeire építve, az ipari partnerekkel együttmûködve, magas szellemi hozzáadott értéket képviselõ kutatás-fejlesztési projekteket szervez és valósít meg. 11

14 Közép-Magyarország 1053 Budapest, Egyetem tér 1-3. (1) Dr. Hudecz Ferenc, rektor fõ 1090 fõ 1635 Eötvös Loránd Tudományegyetem Alapképzés, Mesterképzés, i képzés PhD képzés, Szakirányú továbbképzés Állam- és Jogtudományi Kar; Bárczi Gusztáv Gyógypedagógiai i Kar; Bölcsészettudományi Kar; Informatikai Kar; Pedagógiai és Pszichológiai Kar; Tanító és Óvóképzõ i Kar; Társadalomtudományi Kar; Természettudományi Kar Állam- és jogtudományi Doktori Iskola, Biológia Doktori Iskola, Filozófiatudomány Doktori Iskola, Fizika Doktori Iskola, Földtudományi Doktori Iskola, Informatika Doktori Iskola, Irodalomtudomány Doktori Iskola, Kémia Doktori Iskola, Környezettudományi Doktori Iskola, Matematika Doktori Iskola, Mûvészettörténet Doktori Iskola, Néprajz Doktori Iskola, Neveléstudomány Doktori Iskola, Nyelvtudomány Doktori Iskola, Politológiai Doktori Iskola, Pszichológiatudomány Doktori Iskola, Szociológiai Doktori Iskola, Történelemtudomány Doktori Iskola Kutatás, tudományos élet: 4 sikeres NFT pályázat; Környezettudományi Kooperációs Kutató Központ; Informatikai Kooperációs Kutatási és Oktatási Központ; Regionális Egyetemi Tudásközpont. Nemzetközi kapcsolatok: Erasmus programban 291 partneregyetem; 83 egyetemközi megállapodás; aktív részvétel 5 nemzetközi hálózatban Pázmány Péter Katolikus Egyetem 1088 Budapest, Szentkirályi u. 28. (1) Dr. Fodor György, rektor 8000 fõ 280 fõ 1635 Alapképzés, Mesterképzés, i képzés PhD képzés, Szakirányú továbbképzés, Teológiai Kar, Bölcsészettudományi Kar (Piliscsaba), Jog- és Államtudományi Kar, Információs Technológiai Kar, Vitéz János Kar (Esztergom) Hittudományi Doktori Iskola, Történelemtudományi Doktori Iskola, Nyelv- és Irodalomtudományi Doktori Iskola, Jog- és Államtudományi Doktori Iskola, Interdiszciplináris Mûszaki Tudományok Doktori Iskola A PPKE együttmûködik képzéseiben a University of Cambridge-dzsel, a San Francisco University-vel, az Università Cattolica del Sacro Cuore-vel. Az intézmény legkurrensebb tudáscentruma az információs technológiával foglalkozó Jedlik Ányos Laboratórium. Az egyetem minden doktori iskolájában zajlanak nemzetközileg elismert kutatások. 12

15 1085 Budapest, Üllõi út 26. (1) /5248 Dr. Tulassay Tivadar, rektor fõ 595 fõ 1769 Semmelweis Egyetem Alapképzés, Mesterképzés, i képzés PhD képzés, Szakirányú továbbképzés, Általános Orvostudományi Kar, Egészségtudományi Kar, Fogorvostudományi Kar, Gyógyszerésztudományi Kar, Testnevelési és Sporttudományi Kar Elméleti orvostudományok Doktori Iskola, Klinikai orvostudományok Doktori Iskola, Gyógyszertudományok Doktori Iskola, Mentális egészségtudományok Doktori Iskola, Sporttudományok Doktori Iskola, Szentágothai János Idegtudományi Doktori Iskola, Molekuláris orvostudományok Doktori Iskola, Patológiai tudományok Doktori Iskola A Semmelweis Egyetem Magyarország egyik legelismertebb kutatóintézménye. Az egyetem 80 tanszéke és klinikája foglalkozik K+F tevékenységgel az alábbi területeken: idegtudományok, onkológia, molekuláris genetika, molekuláris immunológia, metabolizmus, sejt- és molekuláris élettan, molekuláris patológia, gyermekgyógyászat, nefrológia, gasztroenterológia és endokrinológia. Az egyetem aktív együttmûködési kapcsolatot tart fenn több mint 100 nemzetközi felsõoktatási intézménnyel a világon. Közép-Magyarország Szent István Egyetem 2103 Gödöllõ, Páter K. u. 1. (28) Dr. Solti László, rektor fõ 319 fõ 1787 Alapképzés, Mesterképzés, i képzés PhD képzés, Szakirányú továbbképzés, Állatorvos-tudományi Kar, Alkalmazott Bölcsészeti Kar, Gazdaság- és Társadalomtudományi Kar, Gépészmérnöki Kar, Mezõgazdaság- és Környezettudományi Kar, Ybl Miklós Építéstudományi Kar, Vállalkozási Akadémia és Továbbképzési Intézet Állatorvos-tudományi, Állattenyésztés-tudományi, Biológia tudományi, Gazdálkodás és szervezéstudományi, Környezettudományi, Mûszaki tudományi és Növénytudományi doktori iskolák; Regionális Tudományok Doktori Iskola (akkreditáció alatt) Természeti Erõforrásokra Alapozott Környezetipari Regionális Egyetemi Tudásközpont; Ökopólus program; kutatási projektek (OTKA, Inco-Copernicus, EU, stb. keretekben); Erasmus-Ceepus; nemzetközi együttmûködési szerzõdés 40 külföldi intézménnyel; aktív tagság nemzetközi szervezetekben (EUA, ICA, DRC, ACRU, EAEVE, VetNEST, stb.) 13

16 Közép-Magyarország Általános Vállalkozási 1114 Budapest, Villányi út , (1) : Dr. Szakács Ferenc, rektor : 3075 fõ : 48 fõ : 1996 Alapképzés, i képzés (hagyományos), Szakirányú továbbképzés, A közhasznú szervezetként mûködõ létrejöttét a társadalmi és gazdasági életben zajló változásoknak, azon igények felismerésének köszönheti, melyek az üzlethez, a vállalkozáshoz értõ gazdasági szakemberek iránti szükségletben jelentkeztek. Az intézmény a magán, illetve alapítványi felsõoktatás hatékonyságában jelentkezõ többletek kiaknázásával olyan üzleti, illetve közszolgálati közgazdászokat, valamint PR menedzsereket, továbbá nemzetközi szakértõket képez, akik biztos akapokon nyugvó korszerû szakmai és informatikai ismeretekkel, nyelvtudással, vállalkozói szemlélettel, kommunikációs és problémamegoldó készséggel és a folyamatos megújulás képességével rendelkeznek. Apor Vilmos Katolikus 2600 Vác, Konstantin tér 1-5., (27) : Dr. Balázs Pál, rektor : 2500 fõ : 26 fõ : 1929 Alapképzés, Mesterképzés, i képzés (hagyományos), Egyetemi képzés (hagyományos), Szakirányú továbbképzés, Felsõfokú szakképzés, Felnõttképzés A fõiskolán pedagógusképzés (óvodapedagógus, tanító, ifjú ságsegítõ), társadalomtudományi képzés (csecsemõ- és kisgyermeknevelõgondozó, szociálpedagógia) és hittudományi (katekéta-lelkipásztori munkatárs, hittanár nevelõ) képzés folyik. Kiemelten fontosak a nemzetiségi (német és roma) képzések. A fõiskola jó nemzetközi kapcsolatokkal rendelkezik, amelyekre alapozva hallgatók az Európai Unió több államában részképzéseken vehetnek részt. Fejlesztõ csoportok foglalkoznak a tanterv, tananyagkészítés legújabb technikáival (e-learning), pedagógiai mérésekkel, elemzésekkel, a környezettudatossá nevelés kérdéseivel. Budapesti Kommunikációs és Üzleti Gábor Dénes 1148 Budapest, Nagy Lajos király útja 1-9., (1) Budapest, Etele út 68., (1) : Dr. Vass László, rektor : 2684 fõ : 21 fõ : 2001 Alapképzés, Mesterképzés, i képzés (hagyományos), Szakirányú továbbképzés, 2006 szeptemberétõl négy Bologna alapszakon tanulhatnak a diákok. Elsajátíthatják szakterületük, a gazdálkodás és menedzsment, a kommunikáció és média, a nemzetközi gazdálkodás és a közszolgálat korszerû ismereteit és a meghirdetett szakirányok keretében az adott területeken alkalmazott kommunikációs ismereteket, készségeket és képességeket is. A szakirányok széles választéka lehetõvé teszi, hogy a hallgatók érdeklõdésüknek megfelelõ és szakmai karrierjük szempontjából hasznos specializációkat válasszanak. : Dr. Zárda Sarolta, rektor : 4147 fõ : 84 fõ : 1992 Alapképzés, i képzés (hagyományos), Szakirányú továbbképzés, A Gábor Dénes elsõsorban azon hallgatók számára nyújt több képzési szinten naprakész ismereteket és kompetenciákat, akik biztos és jó pozícióra számítanak az informatika, a médiatechnológia, és a gazdaság területén kínált munkakörökben. Képzési módszere ötvözi a tantermi és az elektronikus oktatás elõnyeit, így jó lehetõséget nyújt bárkinek piacképes tudás megszerzésére, akár munka mellett is. A fõiskola hallgatóinak komplett oktatócsomagot, és hallgatóbarát szolgáltatásokat nyújt külön térítés nélkül. Az elmúlt 15 évben több, mint beiratkozott hallgató közül 9500 diplomával zárta tanulmányait. 14

17 Harsányi János 1135 Budapest, Szent László u. 59., (1) : Dr. Kondorosi Ferenc, rektor : 1197 fõ : 31 fõ : 2003 Alapképzés, i képzés (hagyományos), Felsõfokú szakképzés, Felnõttképzés A Harsányi János legfontosabb küldetésének azt tekinti, hogy az országban - ezen belül is kiemelten Budapesten és Pest megyében - a gazdasági szakemberek iránti egyre növekvõ munkaerõpiaci igényeket színvonalas, a nemzetközi elvárásoknak is megfelelõ, gyakorlatorientált képzésével kielégítse. A fõiskola célja, hogy az EU igényeinek megfelelõ szakembereket képezzen, akik rendelkeznek a nemzetközi gazdasági kapcsolatok szervezéséhez és lebonyolításához szükséges ismeretekkel is. Képzések: Gazdálkodási és menedzsment (BA), Turizmus-vendéglátás (BA), Kézmûves (BA) Heller Farkas Gazdasági és Turisztikai Szolgáltatások Fõiskolája 1077 Budapest, Rózsa u. 4-6., (1) : Dr. Lengyel Márton, rektor : 3370 fõ : 24 fõ : 2000 Alapképzés, Mesterképzés, i képzés (hagyományos), Szakirányú továbbképzés, A Heller Farkas Fõiskolán, két BA szakon tanulhatnak a hallgatók nappali és levelezõ tagozaton. A turizmus-vendéglátás alapszakon térségi turizmus menedzsment, egészségturizmus, kongresszus- és rendezvényszervezés szakirányok választhatók, a gazdálkodási és menedzsment alapszakon környezetmenedzsment, EU gazdasági kapcsolatok és logisztika. Érettségi után a felsõfokú szakképzés keretében idegenforgalmi, illetve vendéglátó szakmenedzser szakképesítést szerezhetnek a fõiskolára jelentkezõk. A HFF 2008 szeptemberétõl az országban elsõként indít MA képzést turizmusmenedzsment mesterszakon. Közép-Magyarország Károli Gáspár Református Egyetem Liszt Ferenc Zenemûvészeti Egyetem 1091 Budapest, Kálvin tér 9., (1) Budapest, Liszt F. tér 8., (1) : Prof. Dr. Szûcs Ferenc, rektor : 4232 fõ : 88 fõ : 1855 Alapképzés, Mesterképzés, i képzés (hagyományos), Egyetemi képzés (hagyományos), PhD képzés, Szakirányú továbbképzés, Felnõttképzés A Károli Gáspár Református Egyetem hivatásának tekinti a református hagyományoknak megfelelõ differenciált, többszintû, széles bázisú, magas szintû oktatás megvalósításával a bibliai hagyományokhoz ragaszkodó bölcsészek, diakónusok, hitoktatók, jogászok, kántorok, lelkészek, szociális munkások, tanítók és vallástanárok képzését, tudományos fejlõdésük elõsegítését, az oktatás, nevelés és tudományos kutatás feltételeinek biztosítását, a református és a magyar felsõoktatás több évszázados örökségének ápolását, az egyházi és nemzeti felemelkedés szolgálatát. : Dr. Batta András, rektor : 800 fõ : 88 fõ : 1875 Alapképzés, Mesterképzés, i képzés (hagyományos), Egyetemi képzés (hagyományos), PhD képzés, DLA, Szakirányú továbbképzés, Felnõttképzés A Liszt Ferenc Zenemûvészeti Egyetem olyan alkotó- és elõ adómûvészek, s egyben tanárok képzését tekinti elsõdlegesnek, akik a zenemûvészet értékeinek birtokában, széleskörû, korszerû zenei képzettségük, magas fokú mesterségbeli tudásuk alapján alkalmasak a hazai és a nemzetközi zenei életben a klasszikus zene, jazz és népzene területén elõadómûvészi, alkotói és zenetudományi tevékenységre, az iskolai zenei nevelésre és az egyházzene mûvelésére. Pedagógiai, pszichológiai, szakmódszertani képzettségük, általános mûveltségük és idegen nyelvi ismeretük által felkészültek arra, hogy a zenei nevelés sajátos eszközeit a tanulók szakmai képzésére, érzelmi és esztétikai nevelésének szolgálatába állítsák. 15

18 Közép-Magyarország Magyar Képzõmûvészeti Egyetem 1062 Budapest, Andrássy út , (1) : dr. Habil, Kõnig Frigyes rektor : 618 fõ : 45 fõ : 1871 Mesterképzés, Egyetemi képzés (hagyományos), PhD képzés (DLA) Magyar Táncmûvészeti 1145 Budapest, Columbus u , (1) : ifj. Nagy Zoltán, rektor : 677 fõ : 31 fõ : 1950 Alapképzés, Mesterképzés, i képzés (hagyományos), Szakirányú továbbképzés Magyarországon a Magyar Képzõmûvészeti Egyetem az egyetlen felsõoktatási intézmény, ahol a képzõmûvészet minden területén képeznek hallgatókat. A képzések jelenleg 5 éves osztatlan egységes mesterképzésben a festõ, szobrász, grafika, intermédia, restaurátor, illetve 3 éves diákképzés keretében a látványtervezõ szakon folynak. Az egyetem az alkotó mûvészek képzése mellett képzõmûvészeti tanárképzést is folytat. A fõiskola célja, hogy olyan sokoldalúan képzett táncmûvészeket, táncpedagógusokat, koreográfusokat és elméleti szakembereket képezzen, akik az egyetemes és a nemzeti kultúra, elsõsorban a táncmûvészet értékeinek birtokában, magas fokú mesterségbeli tudásuk alapján alkalmasak a hazai és a nemzetközi táncéletben az elõadómûvészi, oktató és alkotó tevékenységre. A képzési kínálat folyamatos megújításával, a mesterszakok beindításával valamint pedagógus-, és szakirányú továbbképzések által korszerû tudást, piacképes diplomát nyújt a fõiskola. Ezen célok teljesítéséhez kiválóan felkészült, több évtizedes tapasztalattal rendelkezõ mesterek, elméleti szakemberek és oktatók nyújtanak segítséget. Moholy-Nagy Mûvészeti Egyetem Rendõrtiszti 1121 Budapest, Zugligeti út 9-25., (1) Budapest, Farkasvölgyi út 12., (1) : Kopek Gábor, rektor : 851 fõ : 50 fõ : 1881 Alapképzés, Egyetemi képzés (hagyományos), PhD képzés, Szakirányú továbbképzés, Felnõttképzés A Moholy-Nagy Mûvészeti Egyetem letéteményese az egyetemi szintû designer, építész és vizuális kommunikáció tervezõ képzésnek. A mûvészképzés mellett rajztanári képzéssel járul hozzá a vizuális kultúra általános szintjének emelkedéséhez, továbbá mûvészetimenedzserképzéssel gondoskodik a gazdaság egyes ágazatai és a mûvészi tevékenység közötti kapcsolat létrejöttérõl is. Az egyetem vállalja az elitképzés misszióját, az egyetemi alapképzés mellett a tematikus mûvészeti DLA és tudományos PhD doktori programokkal, valamint szakirányú továbbképzésekkel. : Dr. Sárkány István, rektor : 1431 fõ : 34 fõ : 1971 Alapképzés, Mesterképzés, i képzés (hagyományos), Szakirányú továbbképzés, Felsõfokú szakképzés Az intézmény alapképzésben bûnügyi igazgatási és rendészeti igazgatási szakon képez hallgatókat nappali és levelezõ képzési formában. A bûnügyi igazgatási szakon bûnügyi, gazdaságvédelmi és pénzügyi nyomozói szakirány keretében, a rendészeti igazgatási szakon pedig biztonsági, büntetés-végrehajtási, határrendészeti, igazgatásrendészeti, katasztrófavédelmi, közlekedésrendészeti, közrendvédelmi, vám- és jövedékigazgatási szakirányon folyik az oktatás. Mesterképzésben a fõiskola rendészeti vezetõ szakon képez. 16

19 Színház- és Filmmûvészeti Egyetem 1088 Budapest, Vas u. 2/C, (1) : Ascher Tamás, rektor : 280 fõ : 41 fõ : 1865 Alapképzés, Mesterképzés, i képzés (hagyományos), Egyetemi képzés (hagyományos), DLA-képzés, Szakirányú továbbképzés Wesley János Lelkészképzõ 1086 Budapest, Dankó u. 11., (1) : Dr. Iványi Gábor, rektor : 887 fõ : 13 fõ : 1987 Alapképzés, Mesterképzés, i képzés (hagyományos), Szakirányú továbbképzés, Felnõttképzés Közép-Magyarország A Színház- és Filmmûvészeti Egyetem hivatásának tekinti, hogy a drámai mûvészetek, a színház, a film, a televízió, a rádió számára tehetséges, mûvelt, megalapozott szaktudású mû vészeket képezzen és továbbképzésükrõl is gondoskodjon. Az egyetem különbözõ mûvészeti területekre szakemberek képzését is vállalja. A fõiskola a hitvallásukat és az embereket szeretõ, az iskola és a fenntartó egyház által képviselt értékeket tiszteletben tartó lelkipásztorokat, vallástanárokat, szociális munkásokat, valamint pedagógiai szakembereket képez és nevel. A Wesley János Lelkészképzõ 1996 óta társult tagja az Association of Free Methodist Educational Institutions-nak (AFMEI), melynek több amerikai egyetem és fõiskola is tagja. Az intézmény 2003-ban felvételt nyert a Council for Christian Colleges and Universities (CCCU) szervezetébe is. Zrínyi Miklós Nemzetvédelmi Egyetem Zsigmond Király 1101 Budapest, Hungária krt , (1) Budapest, Kelta utca 2., (1) : Prof. Dr. Szabó János, rektor : 2863 fõ : 110 fõ : 1920 Alapképzés, Mesterképzés, i képzés (hagyományos), Egyetemi képzés (hagyományos), PhD képzés, Szakirányú továbbképzés, A Zrínyi Miklós Nemzetvédelmi Egyetem, mint a magyar felsõoktatás integráns része a védelmi szféra egyetlen felsõfokú oktatási-képzési intézménye. Az egyetemen többciklusú, lineáris képzési szerkezetben 6, illetve 7 féléves alapképzésben, valamint 3, illetve 4 féléves mesterképzés keretében szerezhetnek oklevelet a hallgatók. Az intézményben két karon folyik a képzés: a Bolyai János Katonai Mûszaki Karon mûszaki, gazdasági és logisztikai szakembereket oktatnak, a Kossuth Lajos Hadtudományi Kar pedig a katonai vezetõi, a biztonság- és védelempolitikai szakértõi, valamint a nemzetbiztonsági képzésnek ad otthont. : Dr. Bayer József, rektor : 3668 fõ : 80 fõ : 2000 Alapképzés, Mesterképzés, i képzés (hagyományos), Szakirányú továbbképzés, Felnõttképzés A 2000 óta mûködõ, óbudai Zsigmond Király 2008-ban szeptemberi kezdéssel, bölcsészettudományi, gazdaságtudományi és társadalomtudományi képzési területen, tíz alapképzési szakot, felsõfokú oklevéllel rendelkezõk számára négy mesterszakot, illetve kilenc szakirányú továbbképzési szakot hirdetett meg. A ZSKF BME-akkreditált nyelvvizsgahelyként mûködik. Az intézmény oktatói magas számban tudományos minõsítéssel rendelkeznek. A minõségfejlesztés érdekében a fõiskola ISO 9001:2000 minõsítéssel is rendelkezik. 17

20 Közép-Magyarország 1098 Budapest, Börzsöny u. 11., (1) A U B A Tan Kapuja Buddhista : Dr. Ruzsa Ferenc, rektor : 409 fõ : 8 fõ : 1991 Andrássy Gyula Budapesti Német Nyelvû Egyetem 2119 Pécel, Ráday u. 12., (28) Adventista Teológiai : Dr. Hangyás László, rektor : 75 fõ : 4 fõ : 1948 Baptista Teológiai Akadémia 1088 Budapest, Pollack M. tér. 3., (1) : Prof. dr. Masát András, rektor : 102 fõ : 31 fõ : Budapest, Benczúr u. 31., (1) : Dr. Almási Tibor, rektor : 240 fõ : 5 fõ : Budapest, Andrássy út 53. I.1., (1) Bhaktivedanta Hittudományi Budapest Kortárstánc 1036 Budapest, Perc u. 2., (1) : Dr. Szabó Csilla, rektor : 149 fõ : 3 fõ : 2004 Evangélikus Hittudományi Egyetem 1141 Budapest, Rózsavölgyi köz 3., (1) : Dr. Csepregi Zoltán, rektor : 185 fõ : 13 fõ : 1950 : Dr. Angelus Iván, rektor : 33 fõ : 6 fõ : 2005 IBS Nemzetközi Üzleti 1021 Budapest, Tárogató út 2-4., (1) : Dr. Tamás István, rektor : 1112 fõ : 18 fõ : 1991

Magyar 2010/2011. felsőoktatási intézmények. Magyar Rektori Konferencia

Magyar 2010/2011. felsőoktatási intézmények. Magyar Rektori Konferencia Magyar felsőoktatási intézmények 2010/2011 Magyar Rektori Konferencia Bevezető Kedves Olvasók! Mikor jelen kiadványunkat közrebocsátom kétféle érzés tölt el, a büszkeség és némi hiányérzet. Egyfelől büszke

Részletesebben

MAGYAR FELSŐOKTATÁSI INTÉZMÉNYEK

MAGYAR FELSŐOKTATÁSI INTÉZMÉNYEK b MAGYAR FELSŐOKTATÁSI INTÉZMÉNYEK 2013 Bevezető Kedves Olvasó! Büszkeséggel tölt el, hogy én mutathatom be Önnek a magyar felsőoktatás 2013-as kiadványát, amelynek célja egy átfogó kép kialakítása a Magyarországon

Részletesebben

MAGYAR FELSŐOKTATÁSI INTÉZMÉNYEK

MAGYAR FELSŐOKTATÁSI INTÉZMÉNYEK b MAGYAR FELSŐOKTATÁSI INTÉZMÉNYEK 2015 Bevezető Kedves Olvasó! Büszkeséggel tölt el, hogy én mutathatom be Önnek a magyar felsőoktatás 2015-ös kiadványát, amelynek célja egy átfogó kép kialakítása a Magyarországon

Részletesebben

Mint Önök is tudják, ez már a tizedik, jubileumi Educatio Kiállítás.

Mint Önök is tudják, ez már a tizedik, jubileumi Educatio Kiállítás. KÖSZÖNTÔ 10. NEMZETKÖZI OKTTÁSI SZKKIÁLLÍTÁS Kedves Látogatók! Mint Önök is tudják, ez már a tizedik, jubileumi Educatio Kiállítás. Ez a tény önmagában is mutatja, mennyire szükség van arra, hogy a felsőoktatási

Részletesebben

-STA2003 Kézikönyv a felsőoktatás-statisztikai adatgyűjtéshez

-STA2003 Kézikönyv a felsőoktatás-statisztikai adatgyűjtéshez -STA2003 Kézikönyv a felsőoktatás-statisztikai adatgyűjtéshez Intézmény, kar (kvázi kar), kar szintű egység, képzési hely...2 A felsőoktatás-statisztikai adatgyűjtésben használt fogalmak...16 Értékkészletek...25

Részletesebben

Felsőoktatási intézmények nemzetközi oktatási és kutatási tevékenységének mérhetővé tétele; ajánlások és elemző tanulmány

Felsőoktatási intézmények nemzetközi oktatási és kutatási tevékenységének mérhetővé tétele; ajánlások és elemző tanulmány Felsőoktatási intézmények nemzetközi oktatási és kutatási tevékenységének mérhetővé tétele; ajánlások és elemző tanulmány A hazai egyetemek bekapcsolódása a nemzetközi oktatási és kutatási színtérbe, és

Részletesebben

TÁMOP-4.1.1.C-12/1/KONV-2012-0011. "Pannon modell" 2.1.2. Oktatási stratégia Kaposvári Egyetem

TÁMOP-4.1.1.C-12/1/KONV-2012-0011. Pannon modell 2.1.2. Oktatási stratégia Kaposvári Egyetem "Pannon modell" Kaposvári Egyetem Készítették: Bencéné Dr. Fekete Andrea, Ph.D. Dr. Bokor Árpád, Ph.D. Dr. Csonka Arnold, Ph.D. Dr. Kovács Zoltán, Ph.D. Simonné Dr. Pallos Piroska, Ph.D. Tartalomjegyzék

Részletesebben

A felsőoktatást célzó programok értékelése

A felsőoktatást célzó programok értékelése A felsőoktatást célzó programok értékelése Esettanulmányok értékelési zárójelentés II. kötet 2013. február 28. Készítette: Mike Károly [HÉTFA 7. LOT] vezető értékelő Magyari Donát [HÉTFA 7. LOT] Remete

Részletesebben

Felsőoktatási Tájékoztató

Felsőoktatási Tájékoztató Debreceni Református Hittudományi Egyetem Károli Gáspár Református Egyetem Pápai Református Teológiai Akadémia Sárospataki Református Teológiai Akadémia Magyarországi Református Felsőoktatási Tájékoztató

Részletesebben

A K K R E D I T Á C I Ó S É R T E S Í T Ő

A K K R E D I T Á C I Ó S É R T E S Í T Ő A K K R E D I T Á C I Ó S É R T E S Í T Ő A MAGYAR AKKREDITÁCIÓS BIZOTTSÁG HIVATALOS LAPJA 9. évfolyam 2. szám 2004. szeptember Kiadja a MAB Titkársága 2 AKKREDITÁCIÓS ÉRTESÍTŐ 2004. szeptember A Magyar

Részletesebben

Tartalom Tájékoztatás... 5 Alapképzések, egységes, osztatlan képzések és felsőfokú szakképzések önköltségei intézményenként... 14

Tartalom Tájékoztatás... 5 Alapképzések, egységes, osztatlan képzések és felsőfokú szakképzések önköltségei intézményenként... 14 Tartalom Tájékoztatás... 5 A tájékoztatás célja... 5 A tájékoztatás és a hivatalos kiegészítés... 5 A felsőoktatás finanszírozása... 6 Ki jelentkezhet állami ösztöndíjjal, vagy állami részösztöndíjjal

Részletesebben

NYUGAT-MAGYARORSZÁGI EGYETEM INTÉZMÉNYFEJLESZTÉSI TERV 2008 2011

NYUGAT-MAGYARORSZÁGI EGYETEM INTÉZMÉNYFEJLESZTÉSI TERV 2008 2011 NYUGAT-MAGYARORSZÁGI EGYETEM INTÉZMÉNYFEJLESZTÉSI TERV 2008 2011 SOPRON 2008 Nyugat-magyarországi Egyetem, Intézményfejlesztési Terv 2008-2011 Készült a felsoktatásról szóló 2005. évi CXXXIX. törvény 151.

Részletesebben

Felvételi tájékoztató kiadvány 2012. KRE.hu

Felvételi tájékoztató kiadvány 2012. KRE.hu Felvételi tájékoztató kiadvány 2012 KRE.hu A 2012-es HVG Diploma különszám kari összesített rangsorában, a bölcsészképzési területen a KRE-BTK ezüstérmes, a jogi és igazgatási képzési területen a KRE-ÁJK

Részletesebben

KÉPZÉSI KATALÓGUS NYUGAT-MAGYARORSZÁGI EGYETEM

KÉPZÉSI KATALÓGUS NYUGAT-MAGYARORSZÁGI EGYETEM KÉPZÉSI KATALÓGUS NYUGAT-MAGYARORSZÁGI EGYETEM TÁMOP 4.2.3-08/1-2009-001 Science without borders Tudás határok nélkül. Tudásdisszemináció a Nyugat-magyarországi Egyetemen A projekt az Európai Unió támogatásával,

Részletesebben

TARTALOMJEGYZÉK 1. VEZETŐI ÖSSZEFOGLALÓ... 4 2. A JOGELŐDÖK INTÉZMÉNYFEJLESZTÉSI TERVEINEK ÉRTÉKELÉSE... 6 3. HELYZETELEMZÉS...

TARTALOMJEGYZÉK 1. VEZETŐI ÖSSZEFOGLALÓ... 4 2. A JOGELŐDÖK INTÉZMÉNYFEJLESZTÉSI TERVEINEK ÉRTÉKELÉSE... 6 3. HELYZETELEMZÉS... TARTALOMJEGYZÉK 1. VEZETŐI ÖSSZEFOGLALÓ... 4 2. A JOGELŐDÖK INTÉZMÉNYFEJLESZTÉSI TERVEINEK ÉRTÉKELÉSE... 6 3. HELYZETELEMZÉS... 10 3.1. Helyzetértékelés... 10 3.1.1. A társadalmi és gazdasági környezet

Részletesebben

TÁJÉKOZTATÓ FÜZET. www.edutus.hu. felvi@edutus.hu. zöld szám: 80 / 911 688. 2800 Tatabánya Stúdium tér 1. (34) 520 400

TÁJÉKOZTATÓ FÜZET. www.edutus.hu. felvi@edutus.hu. zöld szám: 80 / 911 688. 2800 Tatabánya Stúdium tér 1. (34) 520 400 TÁJÉKOZTATÓ FÜZET 2800 Tatabánya Stúdium tér 1. (34) 520 400 1037 Budapest III. ker. Bécsi út 324. (1) 450 24 20 zöld szám: 80 / 911 688 1055 Budapest V. ker. Falk Miksa utca 1. (1) 789 85 78 Tartalomjegyzék

Részletesebben

TÁJÉKOZTATÓ FÜZET. www.edutus.hu. felvi@edutus.hu. zöld szám: (80) 911 688. 2800 Tatabánya Stúdium tér 1. (34) 520 400

TÁJÉKOZTATÓ FÜZET. www.edutus.hu. felvi@edutus.hu. zöld szám: (80) 911 688. 2800 Tatabánya Stúdium tér 1. (34) 520 400 TÁJÉKOZTATÓ FÜZET www.edutus.hu 2800 Tatabánya Stúdium tér 1. (34) 520 400 felvi@edutus.hu 1114 Budapest XI. kerület, Villányi út 11 13. (1) 450 24 20 zöld szám: (80) 911 688 1055 Budapest V. kerület,

Részletesebben

INTÉZMÉNYI TÁJÉKOZTATÓ

INTÉZMÉNYI TÁJÉKOZTATÓ INTÉZMÉNYI TÁJÉKOZTATÓ 2012/2013. tanév INTÉZMÉNYI TÁJÉKOZTATÓ A SZOLNOKI FŐISKOLA KIADVÁNYA Szerkesztette: Onethné Szántó Ágnes Lektorálta: Dr. Kóródi Márta Felelős kiadó: Dr. Túróczi Imre Készült: 200

Részletesebben

INTÉZMÉNYI AKKREDITÁCIÓS ELJÁRÁS JELENTÉSE (Második akkreditációs értékelés)

INTÉZMÉNYI AKKREDITÁCIÓS ELJÁRÁS JELENTÉSE (Második akkreditációs értékelés) INTÉZMÉNYI AKKREDITÁCIÓS ELJÁRÁS JELENTÉSE (Második akkreditációs értékelés) NYUGAT- MAGYARORSZÁGI EGYETEM ERDŐMÉRNÖKI KAR 2007/10/XI/3.sz. MAB határozat 2007. december 7. 1 NYUGAT- MAGYARORSZÁGI EGYETEM

Részletesebben

nagyító Kedvezmények, támogatások a hallgatóknak 7 Mang Béla, a hallgatóknak juttatott különbözõ támogatásokról és kedvezményekrõl.

nagyító Kedvezmények, támogatások a hallgatóknak 7 Mang Béla, a hallgatóknak juttatott különbözõ támogatásokról és kedvezményekrõl. tartalom impresszum országos felsõoktatási magazin Megjelenik havonta az egyetemi és fõiskolai lapok terjesztési pontjain, országosan. Online-megjelenés: www.edupress.hu Kiadja: az SSH Kft. Felelõs kiadó:

Részletesebben

Észak-Magyarország régió intelligens innovációs szakosodási stratégiája 2014-2020

Észak-Magyarország régió intelligens innovációs szakosodási stratégiája 2014-2020 Észak-Magyarország régió intelligens innovációs szakosodási stratégiája 2014-2020 A stratégiát összeállították és szerkesztették a NORRIA munkatársai: Buday Malik Adrienn dr. Nyiry Attila Filep Réka Horváth

Részletesebben

A többciklusú képzés a magyar felsőoktatásban. Új, európai úton a diplomához

A többciklusú képzés a magyar felsőoktatásban. Új, európai úton a diplomához A többciklusú képzés a magyar felsőoktatásban Új, európai úton a diplomához Szerkesztette: Az Oktatási Minisztérium Felsőoktatási Helyettes Államtitkársága Bakos Károly Beke Andrea Bocz Zsuzsanna Csákvári

Részletesebben

MEGVALÓSÍTHATÓSÁGI TANULMÁNY

MEGVALÓSÍTHATÓSÁGI TANULMÁNY MEGVALÓSÍTHATÓSÁGI TANULMÁNY a Társadalmi Megújulás Operatív Program Tudományos képzés műhelyeinek támogatása című pályázati felhívásához Kódszám: TÁMOP-4.2.2B-15/1/Konv ÚTON a tudomány felé tehetséggondozás

Részletesebben

Hazai helyzetkép. Összefoglaló tanulmány, 2013. október 28. DPR módszertan fejlesztése új hallgatói célcsoportokban

Hazai helyzetkép. Összefoglaló tanulmány, 2013. október 28. DPR módszertan fejlesztése új hallgatói célcsoportokban DPR módszertan fejlesztése új hallgatói célcsoportokban Hazai helyzetkép Összefoglaló tanulmány, 2013. október 28. Educatio Társadalmi Szolgáltató Nonprofit Kft. Projekt megnevezése: Felsőoktatási szolgáltatások

Részletesebben

Új, európai úton a diplomához. A magyar felsőoktatás modernizációja

Új, európai úton a diplomához. A magyar felsőoktatás modernizációja Új, európai úton a diplomához A magyar felsőoktatás modernizációja 1 Szerkesztette: Az Oktatási Minisztérium Felsőoktatási Helyettes Államtitkársága Bakos Károly Beke Andrea Bocz Zsuzsanna Csákvári Éva

Részletesebben

Előterjesztő: Prof. Dr. Torma András a Miskolci Egyetem rektora. Tájékoztató

Előterjesztő: Prof. Dr. Torma András a Miskolci Egyetem rektora. Tájékoztató Előterjesztő: Prof. Dr. Torma András a Miskolci Egyetem rektora Tájékoztató a Miskolci Egyetem magyar felsőoktatásban és Borsod-Abaúj-Zemplén megyében betöltött szerepéről Miskolc, 2013. szeptember 2 A

Részletesebben

INTÉZMÉNYI MENEDZSMENT A FELSŐOKTATÁSBAN

INTÉZMÉNYI MENEDZSMENT A FELSŐOKTATÁSBAN 00-bme-jav-korr.qxd 2010.02.03. 16:14 Page 1 INTÉZMÉNYI MENEDZSMENT A FELSŐOKTATÁSBAN Szemelvények kiemelt témakörökben Szerkesztette: Hrubos Ildikó Török Imre Műegyetemi Kiadó, 2009 00-bme-jav-korr.qxd

Részletesebben

A FIATALOK FOGLALKOZTATÁSA ÉS BEFOGADÁSA. Útmutató a szakmában dolgozók számára

A FIATALOK FOGLALKOZTATÁSA ÉS BEFOGADÁSA. Útmutató a szakmában dolgozók számára A FIATALOK FOGLALKOZTATÁSA ÉS BEFOGADÁSA Útmutató a szakmában dolgozók számára Magyar nyelven szerkesztette a Volt Állami Gondozottak Országos Egyesülete VAGOE Nemzetközi Szerkesztő Csapat Loreni Baciu,

Részletesebben

Az Észak-Magyarországi Régió Innovációs Stratégiája

Az Észak-Magyarországi Régió Innovációs Stratégiája Az Észak-Magyarországi Régió Innovációs Stratégiája 2013. - munkaanyag - Tartalomjegyzék 1. Helyzetelemzés... 3 1.1. A régió gazdasági jellemzői... 3 1.2. A régió kutatás-fejlesztési és innovációs számszerűsíthető

Részletesebben

(Harmadik akkreditációs értékelés) TOMORI PÁL FŐISKOLA AKKREDITÁCIÓS JELENTÉSE A 2015/6/VIII. SZ. MAB HATÁROZAT MELLÉKLETE. 2015. július 10.

(Harmadik akkreditációs értékelés) TOMORI PÁL FŐISKOLA AKKREDITÁCIÓS JELENTÉSE A 2015/6/VIII. SZ. MAB HATÁROZAT MELLÉKLETE. 2015. július 10. INTÉZMÉNYAKKREDITÁCIÓS ELJÁRÁS 2014/15 (Harmadik akkreditációs értékelés) TOMORI PÁL FŐISKOLA AKKREDITÁCIÓS JELENTÉSE A 2015/6/VIII. SZ. MAB HATÁROZAT MELLÉKLETE 2015. július 10. Előző intézményakkreditáció:

Részletesebben