Beszámoló. Műszaki és Gépészeti Tanszék. 2011/2012. tanév

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Beszámoló. Műszaki és Gépészeti Tanszék. 2011/2012. tanév"

Átírás

1 Beszámoló Műszaki és Gépészeti Tanszék 2011/2012. tanév 1

2 1. A tanszék helyzete, szerepe, küldetése, feladatai A tanszék az agrár képzési területhez tartozó Mezőgazdasági és Élelmiszeripari Gépészmérnök és a műszaki képzési területhez tartozó Műszaki Menedzser szakok szakfelelős szervezeti egysége. A tanszék oktatói végzik a két szak szakmai tantárgyainak, és jelentős részben a műszaki természettudományos tantárgyainak oktatását és tantárgyfelelősi feladatait. A Mezőgazdasági és Élelmiszeripari Gépészmérnök szak áprilisában lezajlott akkreditációja eredményes volt, öt évre megkapta az akkreditált státuszt. A tanszék számára újabb kihívást jelent a várhatóan 2012/2013-as tanévben sorra kerülő intézményi és a Műszaki Menedzser szak párhuzamos akkreditációja. A tanszék által gondozott két szak tantárgyi gyakorlatainak oktatása ebben az évben már teljes egészében Szolnokon történt. Az Anyagismeret és gyártástechnológia 1 és 2 tantárgyak tantárgyi gyakorlatai a Szolnoki Szakközépiskolák Szövetségével kötött együttműködési megállapodás alapján a Jendrassik György és Baross Gábor tagintézmények gyakorlati létesítményeiben, míg az agrár-műszaki tantárgyak gyakorlatai a Pálfy - Vízügyi tagintézmény Tószegi úti telephelyén kialakított, a mezőtúri telephelyről átvitt eszközök és berendezések használatával megfelelő színvonalon kerültek megtartásra. A tanszék két szakirányú továbbképzési szak felelőse. Ebben az évben tettek záróvizsgát az Alternatív energetika és az Épületgépészet felsőfokú szakirányú továbbképzési szak hallgatói. Az Épületgépészet szak néhány hallgatója várhatóan a év novemberi záróvizsga időszakban tesz záróvizsgát mivel szakdolgozatukat nem tudták a megadott határidőig leadni. Libor József főiskolai docens a műszaki jellegű FSZ szakok szakfelelőse. Az elmúlt évben nem kevés oktatói többlet munkával és a szakfelelős aktív szervező munkájával sikerült leállamvizsgáztatni a Gépipari Műszaki Menedzserasszintens FSZ szakos hallgatókat. Sajnos az elnyert TIOP pályázat megvalósításába feketetett munka kárba veszett, mivel a természettudományos képzési terület alacsony hallgatói létszáma miatt a tervezett laborok kihasználtságát nem tudjuk biztosítani, a pályázat nem került aláírásra. Ez megfosztotta a két műszaki szakot, ezzel együtt a tanszéket a gyakorlati oktatás és kutatás labor- és eszközellátottságának fejlesztési lehetőségétől. A Főiskola tervezett integrációja a Budapesti Gazdasági Főiskolával, és ennek előfeltételeként az agrár képzési terület szakjainak kivezetése a meghirdetett képzésekből a tanszék külső, üzemi kapcsolatrendszerének, kutatási területeinek átértékelését, újraszervezését követeli meg. Különösen a Mezőgazdasági és Élelmiszeripari Gépészmérnök szakon folyó oktatás megszűnése érinti fájdalmasan a tanszéket, hiszen hagyományai, ismertsége és elismertsége, kapcsolatrendszere az agrárműszaki területhez kötődött. A tanszék egyik fontos és nem könnyű feladata ennek a kapcsolatrendszernek részbeni megtartása, új alapokra helyezése, továbbfejlesztése. A műszaki menedzserek képzése a jogelőd Tessedik Sámuel Főiskola Műszaki és Mezőgazdasági Karán 2006-ban indult, de a tanszék oktatói jórészt csak a műszaki jellegű tantárgyak oktatásában vettek részt, a műszaki menedzsment tantárgyainak oktatását csak két kolléga végezte. Az új helyzetben át kell gondolni a menedzser szak tantervét és a tanszék oktatóinak jövőbeni feladatait. Mivel a régióban másik műszaki felsőoktatási intézmény nincs, a Szolnoki Főiskola küldetése a régió ipari üzemei oktatási, továbbképzési igényeinek kielégítése, piacképes elméleti és gyakorlati tudással rendelkező szakemberek képzése. A Mezőgazdasági és Élelmiszeripari 2

3 Gépészmérnök szakon folyó oktatás megszűnésével több, eddig folytatott szakirányú továbbképzési és felsőoktatási szakképzési szakon nem hirdethetünk meg képzéseket, át kell gondolni eddigi felnőttképzési kínálatunkat. 2. A tanszék működésének személyi feltételei Sorsz. Név Beosztás Foglalkoztatás Megjegyzés 1. Dr. Albert Sándor, Ph.D. tud. főm. AT Tud. főmunkatárs 2. Dr. Dávidházy Gábor Ph.D. f. tanár AE Félmunkaidőben foglalkoztatott 3. Dr. Farkas Ferenc Ph.D. f. tanár AT én munkaviszonya megszűnt 4. Fekete István f. docens AT 5. Fülep István mérnöktanár AT Munkaviszonya től 6. Dr. Gulyás László Ph.D. f. tanár AT től 7. Kötél Antal szakoktató AE Munkaviszonya tól 8. Libor József f. docens AT 9. Nagy Valéria f. adjunktus AT Munkaviszonya én 10. Oláh Béla f. tanársegéd AT 11. Ország László f. adjunktus AT februártól tartósan betegállományban 12. Dr. Szűcs Sándor Ph.D. f. tanár AT 13. Vas Ferenc mestertanár AT 14. Vásárhelyi Lajos műszaki oktató AT Munkaviszonya én 15. Dr. Vermes Pál Ph.D. f. tanár AE Félmunkaidőben foglalkoztatott 16. Pusztainé Bíró Edit tanszéki üi. AT Munkaviszonya től a tanszéken 17. Biró Gizella tanszéki üi. AT től 18. Klajban Károly AT Megbízási szerződéssel óraadó A rendelkezésre álló személyi feltételekkel a tanszék oktatási feladatait alapvetően teljesíteni tudta. Külső óraadókra és terembérletre csak egyes szaktárgyak gyakorlatainál volt szükség. Az intézményen kívüli, együttműködési megállapodás keretében folytatott gyakorlatokat Szolnokon a szakközépiskolák szövetségének tagintézményeiben magas színvonalon tudtuk megtartani. 3

4 A Műszaki Menedzser szak 2012/2013-as tanévben várható párhuzamos akkreditációja során a jelenlegi személyi feltételekkel, ha szigorúan vesszük a tantárgyfelelősök előírt szakmai kompetenciáját, nem tudunk megfelelni. Dr. Vermes Pál főiskolai tanár (ET) november 14-én betölti 70. életévét, így közalkalmazotti munkaviszonya megszűnik. Mivel tantárgyfelelős a MAB előírása szerint csak teljes vagy részmunkaidőben foglalkoztatott, tudományos fokozattal rendelkező oktató lehet, rá mint tantárgyfelelősre november 14.-e után nem számíthatunk. Szükség lesz minimálisan két műszaki végzettségű minősített oktató felvételére, akiket szakmai előéletük, publikációik alkalmassá tesznek tantárgyfelelősi feladatok ellátására. (2012. szeptember 1-től Dr. Czifra György főiskolai docens a tanszék főállású dolgozója). További gond oktatóink elsősorban a tudományos fokozattal rendelkezők magas életkora. Az elmúlt tanévben egy fiatalabb oktatónk, Dr. Farkas Ferenc főiskolai tanár munkaviszonya Jelenleg öt minősített oktatónk van, akik közül négy nyugdíjasként dolgozik teljes vagy rész munkaidőben. A tanszéknek nincs szakoktatója. Klajban Károly megbízás alapján látja el az agrár-műszaki és néhány műszaki alapozó tárgy tantárgyi gyakorlatainak előkészítését, ill. részben megtartását. Mivel az agrár képzések kivezetésre kerülnek a főiskola képzési kínálatából, és az elkövetkező évben csak 2., 3. és 4. éves nappali tagozatos mezőgazdasági és élelmiszeripari gépészmérnök szakos hallgatóink lesznek, ez a helyzet elfogadható. 3. A tanszék oktatási/más alaptevékenysége A tanszék oktatási, kutatási, közéleti és nevelési feladatokat lát el. Alapvető feladata a gondozásába tartozó két BSc. alapszak szakmai irányítása, a szakokon oktatott tantárgyak folyamatos fejlesztése, új jegyzetek, segédletek kidolgozása, folyamatos kapcsolattartás a hasonló szakokon oktató társintézményekkel, tanszékekkel. A tanszék oktatói munkájuk során nevelési, szemléletformáló feladatokat is ellátnak. Ezen feladataikat elsősorban példamutatással végzik. A hallgatók felkészítésében fontos szerepe van a szakdolgozatok megfelelő színvonalú konzultálásának, a jó képességű, érdeklődő hallgatók tudományos diákköri munkába való bevonásának. Ez utóbbi területen jelentős visszaesés tapasztalható az utóbbi években. Ezt nemcsak a hallgatók érdeklődésének a hiánya, hanem oktatóink jelentős oktatáson kívüli leterhelése és a kutatáshoz szükséges, szolnoki telephelyű labor- és eszközhiány is okozza. Az oktatók többségénél az éves átlagos óraterhelés nem haladja meg a kötelező óraszámot, de mivel ezek az óraszámok több, különböző tantárgy óráiból tevődnek össze, az órákra való felkészülés, a tananyagfejlesztés nagy munkaráfordítást igényel (az eltávozottak órái a tanszéken belül felosztásra kerültek). Oktatóink nemcsak az alapszakokon, hanem felsőfokú szakirányú továbbképzési és felsőfokú szakképzési szakokon is oktattak. (Épületgépészeti szakmérnök, Alternatív energetikai szakmérnök szakos levelező tagozatos, Logisztikai műszaki menedzserasszisztens nappali tagozatos képzés). Reményeink szerint a kifutó szakirányú továbbképzési szakok közül legalább egy a 2012/2013. tanévben is indul. A gépipari mérnökasszisztens FSZ szak országosan nem váltotta be a hozzá fűzött reményeket, a termelő üzemek nem alkalmazzák a végzett hallgatókat. Ebben a tanévben az alacsony jelentkezési létszám miatt nem tudtuk a szakot indítani. Sajnos ez a tendencia érzékelhető a logisztikai műszaki menedzserasszisztens FSZ szaknál is. A következő oktatási évben várhatóan ezt a szakot sem tudjuk beindítani. 4

5 4. A tanszéken folyó kutatás, fejlesztés és innovációs tevékenység (továbbképzéseken részvétel is), a tanév publikációinak csoportosított felsorolása Az elmúlt tanévben a tanszék minden kinevezett oktatója végzett kutató munkát. Ezek többsége tananyagfejlesztést megalapozó diszciplináris vagy tudományos fokozatszerzés keretében végzett kutatás. A tanszék három oktatója (Fekete István főiskolai docens, Libor József főiskolai docens, Oláh Bála főiskolai tanársegéd) tagja doktori iskolának, ill. készíti tudományos dolgozatát. Közülük ketten tantárgyi vizsgáikat teljesítették, feladatuk a házi védésre való felkészülés. Ennek reális esélye azonban csak Fekete István esetében van. A tanszék az elmúlt tanévben sem tudott külső pályázati forrásból kutatást indítani, ill. folytatni. Normatív kutatási kerete csak három oktatónknak volt (Dr. Szűcs Sándor, Fekete István és Libor József). Libor József főiskolai docens a Zrínyi Miklós Nemzetvédelmi Egyetem doktori iskolájába nyert felvételt és folytat jelenleg tanulmányokat. A kutatás, fejlesztés pénzügyi és eszköz feltételei az elmúlt évben tovább romlottak. A mezőtúri telephelyen meglévő gyártó és kísérleti eszközök már nem álltak rendelkezésre, illetve segédszemélyzet (szakoktatók) hiányában ezeket nem tudtuk működtetni. Nem állt rendelkezésre pénzügyi forrás anyagok beszerzésére, külső szolgáltatás igénybevételére. Ebből a szempontból a szolnoki székhelyű szakközépiskolákban meglévő műhely- és laborkapacitás pénz hiányában a következő tanévben is csak lehetőség marad. Oktatóink csak olyan kutatási témákban tudnak részt venni, amelyeknek nincs, vagy minimális az eszköz, anyag és szolgáltatás igénye. Szervezett továbbképzésen a tanszék dolgozói közül senki sem vett részt. A tanszék oktatóinak 2010/2011. tanévi publikációi Hazai szakfolyóiratban, tudományos konferencia kiadványban megjelent cikk: 1. Oláh Béla: Flow-shop ütemezési feladatokat megoldó genetikus algoritmus mutáció operátorainak érzékenységvizsgálata. Miskolci Egyetem Közleményei, Interdiszciplináris tudományok folyóirat, 1. kötet (2011) 1. szám, HU ISSN , Szerkesztette: Tisza Miklós, Miskolci Egyetemi Kiadó, Miskolc, pp Fekete I. - Farkas I.: Az építészeti alkalmazásokba integrálható héjszerkezetű kollektortestek. Magyar Energetika, XVIII. évf., 6. szám, o., november. 3. Szűcs S.: A szükséges rossz mint jó befektetés. Karbantartás minőségirányítási feladatai. Economica IV. új évf sz. p Vermes P.: A karbantartás és a termelés hatékonysága. Economica IV. új évf sz. p Konferencia kiadványban megjelent előadás (Absztrakt): 1. Albert, S.: Management of the quality of the Institute for lifelong education. In.: The collection of abstracts of 11 th International Scientific Symposium. Trencianske Teplice, ; p Fekete I.: Napkollektorok energiahatékonysága. Műszaki Tudomány az Észak-Kelet Magyarországi Régióban, DAB Konferencia. Szolnok, május 10., o. ISBN Fekete I.: A napenergia termikus hasznosításának hatékonysága és környezeti hatásai. XVII. Nemzetközi Tehetséggondozási - Környezetvédelmi és Vidékfejlesztési - Diákkonferencia, Szolnok, július , ISBN , CD-ROM. 5

6 4. Oláh B.: Genetikus operátorok érzékenységvizsgálata. Szolnoki Tudományos Közlemények On-line folyóirat, Szolnoki Tudományos Közlemények XV. Összhang Tudomány a gazdaságban és a társadalomban tudományos konferencia kiadványa, (A Magyar- és Világtudomány Napja) Különszám, HU ISSN , Szolnok, Kiadó: MTESZ Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Szervezete, ( 5. Oláh B.: Flow-shop ütemezési feladatokat megoldó genetikus algoritmus keresztező operátorainak érzékenységvizsgálata. Műszaki Tudomány az Észak-Kelet Magyarországi Régióban 2012, ISBN , Szolnoki Főiskola, Szolnok, Szerkesztette: Pokorádi László, Kiadja: Debreceni Akadémiai Bizottság Műszaki Szakbizottsága, Debrecen, p Szűcs S. - Vermes P.: A karbantartás kiszervezése - elvek, lehetőségek, megoldások. Műszaki Tudomány az Észak-Kelet Magyarországi Régióban 2012, ISBN , Szolnoki Főiskola, Szolnok, Szerkesztette: Pokorádi László, Kiadja: Debreceni Akadémiai Bizottság Műszaki Szakbizottsága, Debrecen, p.12. ( Külföldi folyóiratban, tudományos konferencia kiadványban megjelent cikk: 1. Fekete, I., Farkas, I.: Thermal analysis of shell-structured solar collectors, EEA apriliejunie 2012, Vol. 60, nr. 2, pp Jegyzet, segédlet: 1. Gulyás L.: Erőgépek I. elektronikus jegyzet 2. Gulyás L.: Gépjárműszerkezetek I. elektronikus jegyzet Monográfiák: 1. Albert S.: A tanári kompetenciákról. In: Albert-Falus-Németh-Nagy-Pukánszky- Somogyi: A tanári kompetenciákról. Komárno: SIE, old. ISBN Albert S.: Speciális célok és kognitív tesztek. Komárno: Felnőttképzési Intézet, ISBN Albert S.: És megcsináltuk. Komárno:Valenz, ISBN Albert S.: Vmitoné kodnokuire a riademie kvality skoly (Az iskola önértékelése és minőségirányítása) Komárno. ICV, ISBN Albert S.: Specifické ciele a didackickétesty (Speciális célok és didaktikai tesztek), Komárno: ICV, ISBN Egyéb: 1. Sipos Józsa G. Vas F Deák I.: Járműklíma-berendezések felépítése és szervizelése, HKVSZ; Budapest, p. 5. A tanszék szakmai - közéleti tevékenysége, kapcsolatai (külső-belső szervezeti tagság, pályázati szerep is) 1. Lábassy János Ipar- és Gyártörténeti Alapítvány kuratórium elnöke, az Alapítvány képviselete rendezvényeken, szakmai fórumokon (Libor József) 2. Megyei Civil Kerekasztal. Törökszentmiklós Kistérség képviselete (Libor József) 6

7 2. Szellemi Tulajdon Nemzeti Hivatal (Magyar Szabadalmi Hivatal) (Dr. Vermes Pál, Libor József) 3. EOQ Magyar Nemzeti Bizottsága (Dr. Szűcs Sándor intézményi képviselő) 4. GTE Karbantartási Szakosztály alelnök (Dr. Vermes Pál) 5. Economica Szerk. Biz. tag (Dr. Vermes Pál) 6. Erudició folyóirat (Szlovákia) Szerkesztőbizottságban tag (Dr..Albert Sándor) 7. SZF Gazdasági Tanács tag (Dr. Albert Sándor) 8. DAB JNSZ Megyei Szakbizottság JNSZ megyei Agrár-Műszaki Tagozatának vezetője (Dr. Szűcs Sándor, titkára (Oláh Béla) 9. Záróvizsga bizottság elnöke: DE Műszaki Kar (2012. Dr. Vermes Pál) 10. Részvétel a Karbantartást és Javítást oktatók Országos Konferenciáján (KAJAOK) Széchenyi István Egyetem, (Dr. Vermes Pál, Dr. Szűcs Sándor) 11. Oktatási Bizottság tag (Dr. Gulyás László) 12. TDK Tanács (Dr. Gulyás László) 13. Oktatásfejlesztési Bizottság tag (Dr. Szűcs Sándor, Dr. Gulyás László) 14. Kreditátviteli Bizottság tag (Vas Ferenc) 15. Mezőtúr Város Képviselő testületének Pénzügyi, Városfejlesztési és Környezetvédelmi Bizottság tag (Vas Ferenc) 16. Körös-Völgyi Természetvédelmi Egyesület vezetőségi tag (Vas Ferenc) 17. Mezőtúri Mérnökök Baráti Köre Egyesület vezetőségi tag (Vas Ferenc) 18. JNSZ megyei Mérnök Kamara tag (Fekete István, Vas Ferenc) 19. Gépipari Tudományos Egyesület tag (Dr. Vermes Pál, Vas Ferenc) 20. MAE Megyei Szervezet tag (Dr. Szűcs Sándor, Vas Ferenc) 21. Szolnoki Főiskola Szenátusa tag (Dr. Szűcs Sándor) 22. MRK MTB intézményi képviselő (rektori megbízás alapján) (Dr. Szűcs Sándor) Pályázatban való részvétel: 1. TÁMOP /A-10/1/KONV sz. pályázat D. alprojekt Külső, a kompetenciaelvárásokhoz igazodó, műszaki gyakorlóhelyi terek fejlesztése és működtetése a TISZK rendszerében néhány szakközépiskolával. A hatékony gyakorlat kialakítása érdekében TISZK bázis gyakorlóhelyek kijelölése. A gyakorlóhelyek infrastuktúrájának fejlesztése, korszerű IKT eszközök kihelyezése. (Dr. Farkas Ferenc, Dr. Szűcs Sándor) 2. TÁMOP-4.1.1/A-10/1/KONV számú pályázat C. alprojekt. A hatékony vállalati gyakorlat kialakítása érdekében 8-10 bázis gyakorlóhely kijelölése és működtetése. A gyakorlóhelyek infrastruktúrájának fejlesztése, korszerű IKT eszközök kihelyezése. (Dr. Farkas Ferenc, Dr. Szűcs Sándor) 6. A tanszék működésének tárgyi feltételei A tanszéki irodák a B épület 1. és 2. emeletén találhatók. Az irodák mérete és elhelyezkedése megfelelő. Az elméleti órák és szemináriumi foglalkozások eszköz és terem követelményei biztosítottak. A tanszék saját laboratóriummal, tanműhellyel, kutató-fejlesztő műhellyel nem rendelkezik. A tantárgyi gyakorlatok együttműködési megállapodás alapján a TISZK szolnoki tagintézményeiben (Jendrassik György, Baross Gábor) kerültek megtartásra. Korszerű oktatási és kutatási eszközök beszerzésére szakképzési támogatás hiányában csak pályázati 7

8 úton van lehetőségünk, de ennek jelentős korlátja a tanszék kis kutatási kapacitása és szerény saját meglévő műszer és infrastrukturális kutatási háttere. 7. A tanszék kapcsolatrendszere 7.1. Nemzetközi kapcsolataink: 1. Harper Adams University College, U.K.Newport 2. Fachhochschule Südwestfalen - Standorf Soest (informális kapcsolat, együttműködés területeinek kialakítása folyamatban) 3. A Szlovák Műszaki Egyetem nagyszombati Anyagtechnológiai Karán működő doktori iskola Szakdidaktika - Doktori Program 4. Selye János Egyetem, Komárno, Szlovákia 5. Szlovák Műszaki Egyetem, Bratislava, Szlovákia 7.2. Hazai (nem oktató) intézmények, melyekkel élő kapcsolatot tartunk: 1. Bordács Autó Kft. 2. Aircond Klíma Kft. 3. Syngenta Seeds Kft. 4. S&T Consulting Hungary Kft. 5. GraphIt Kft. 6. CNC EDU Kft. 7. TNT Machine Kft. 8. Agrolabor Kft., Szolnok 9. CG Electric Systems Hungary Zrt. Szolnok 10. VART-Speciál Kft. Mezőtúr 11. Hermann Felületkezelő és Szolgáltató Kft. Mezőtúr 12. Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Mezőgazdasági Szakigazgatási Hivatal Növény- és Talajvédelmi Igazgatóság Talajvédelmi Laboratórium Szakmai, tudományos testületekben való részvételünk 1. Hatvany József Informatikai Tudományok Doktori Iskola 2. DAB Műszaki Szakbizottságának JNSZ megyei Agrár-Műszaki Tagozata (tagozatvezető, titkár) 3. Nyugat-magyarországi Egyetem Erdőmérnöki Kar Kitaibel Pál Környezettudományi Doktori Iskola. Környezetpedagógiai Doktori program Szolnok, október 05. Dr. Szűcs Sándor tanszékvezető 8

Ü Z L E T I T U D O M Á N Y O K I N T É Z E T E

Ü Z L E T I T U D O M Á N Y O K I N T É Z E T E Szervezeti és Működési Rend 11. melléklete: Üzleti Tudományok Intézete működési rendje 2012. Beosztás Ü Z L E T I T U D O M Á N Y O K S z a b á l y z a t Oldal: 2/8. Készítette Ellenőrizte Jóváhagyta oktatási

Részletesebben

A NYÍREGYHÁZI FŐISKOLA MŰSZAKI ÉS MEZŐGAZDASÁGI KAR (NYF MMK) AGRÁR ÉS AGRÁRMŰSZAKI JELLEGŰ KÉPZÉSEINEK BEMUTATÁSA NYÍREGYHÁZA 2013

A NYÍREGYHÁZI FŐISKOLA MŰSZAKI ÉS MEZŐGAZDASÁGI KAR (NYF MMK) AGRÁR ÉS AGRÁRMŰSZAKI JELLEGŰ KÉPZÉSEINEK BEMUTATÁSA NYÍREGYHÁZA 2013 A NYÍREGYHÁZI FŐISKOLA MŰSZAKI ÉS MEZŐGAZDASÁGI KAR (NYF MMK) AGRÁR ÉS AGRÁRMŰSZAKI JELLEGŰ KÉPZÉSEINEK BEMUTATÁSA NYÍREGYHÁZA 2013 NYÍREGYHÁZI FŐISKOLA MŰSZAKI ÉS MEZŐGAZDASÁGI KAR (Nyíregyháza, Kótaji

Részletesebben

T U R I Z M U S, T E R Ü L E T F E J L E S Z T É S I É S I D E G E N N Y E L V I I N T É Z E T

T U R I Z M U S, T E R Ü L E T F E J L E S Z T É S I É S I D E G E N N Y E L V I I N T É Z E T Szervezeti és Működési Rend 10. melléklete: Turizmus, Területfejlesztési és Idegen Nyelvi Intézet működési rendje 2012. Beosztás T U R I Z M U S, S z a b á l y z a t Oldal: 2/7. Készítette Ellenőrizte

Részletesebben

A Kar rövid bemutatása

A Kar rövid bemutatása A Kar rövid bemutatása Széchenyi István Egyetem (SZE-GYŐR) Műszaki Tudományi Kar Gazdaságtudományi Kar Állam és jogtudományi Kar Egészségügyi és Szociális Intézet Zeneművészeti Intézet A Műszaki Tudományi

Részletesebben

Komplex mátrix üzleti képzések

Komplex mátrix üzleti képzések 1.sz. melléklet Komplex mátrix üzleti képzések A munkaerőpiac elismeri a szakjainkat, 3 szak a TOP10-ben szerepel, emiatt továbbra is lesz kereslet A K-M, P-SZ, T-V alapszakok iránt folyamatos piaci igény

Részletesebben

Föld, víz, levegő, élettér

Föld, víz, levegő, élettér DEBRECENI EGYETEM MŰSZAKI KAR KÖRNYEZET- ÉS VEGYÉSZMÉRNÖKI TANSZÉK A környezetmérnöki MSc szak bemutatkozása Föld, víz, levegő, élettér DE DEBRECENI EGYETEM 15 Kar MK MŰSZAKI KAR A RÉGIÓ MŰSZAKI KÉPZŐHELYE

Részletesebben

ZRÍNYI MIKLÓS 28. sz. melléklet a 1164/115. ZMNE számhoz NEMZETVÉDELMI EGYETEM. . sz. példány

ZRÍNYI MIKLÓS 28. sz. melléklet a 1164/115. ZMNE számhoz NEMZETVÉDELMI EGYETEM. . sz. példány ZRÍNYI MIKLÓS 28. sz. melléklet a 1164/115. ZMNE számhoz NEMZETVÉDELMI EGYETEM. sz. példány A SZAK- ÉS SZAKIRÁNYFELELŐS FELADAT- ÉS HATÁSKÖREINEK SZABÁLYZATA - 2007 - 2 TARTALOMJEGYZÉK I. FEJEZET Általános

Részletesebben

Tudományos életrajz Dr. Für Gáspár (2008. február)

Tudományos életrajz Dr. Für Gáspár (2008. február) Dr. Für Gáspár egyetemi docens Zrínyi Miklós Nemzetvédelmi Egyetem Kossuth Lajos Hadtudományi Kar Összhaderőnemi Műveleti Intézet Geoinformációs Tanszék mb. tanszékvezető Tudományos életrajz Dr. Für Gáspár

Részletesebben

Infrastruktúra-fejlesztési stratégia

Infrastruktúra-fejlesztési stratégia A felsőoktatás minőségének javítása kiválósági központok fejlesztésére alapozva a Miskolci Egyetem stratégiai kutatási területein Infrastruktúra-fejlesztési stratégia Projekt Koordinációs Értekezlet 2011.

Részletesebben

Kezdeményezés, kooperáció és kölcsönhatások:

Kezdeményezés, kooperáció és kölcsönhatások: Kezdeményezés, kooperáció és kölcsönhatások: a Miskolci Egyetem közreműködése a térségi innovációs folyamatokban Dr. Mang Béla stratégiai és fejlesztési rektorhelyettes Balatonfüred, 2009. május 11. Időhorizont

Részletesebben

AKKREDITÁCIÓS ÚTMUTATÓ SEGÉDLET

AKKREDITÁCIÓS ÚTMUTATÓ SEGÉDLET AKKREDITÁCIÓS ÚTMUTATÓ SEGÉDLET Piros beszúrás, lila törlendő, zöld magyarázat. PI INTÉZMÉNYI AKKREDITÁCIÓS ELJÁRÁS JELENTÉSE (Második akkreditációs értékelés) 2007/10/XI/1. sz. MAB határozat KECSKEMÉTI

Részletesebben

Széchenyi István Egyetem Műszaki Tudományi Kar

Széchenyi István Egyetem Műszaki Tudományi Kar Széchenyi István Egyetem Műszaki Tudományi Kar Az Egyetem oktatási egységei Műszaki Tudományi Kar (az egyetem hallgatóinak 2/3-a) Gazdaságtudományi Kar Állam- és Jogtudományi Kar Egészségügyi és Szociális

Részletesebben

KÉPZÉSFEJLESZTÉS ALPROJEKT

KÉPZÉSFEJLESZTÉS ALPROJEKT TÁMOP-4.1.1.C-12/1/KONV-2012-0004 Szeged. 2015. június 23 KÉPZÉSFEJLESZTÉS ALPROJEKT Homoki-Nagy Mária Varga Zsuzsanna PROJEKT ELEMEK 1. Oktatási együttműködés a mérnökiinformatika, a pedagógusképzés és

Részletesebben

Tanulmányok, végzettségek: Tanulmányok:

Tanulmányok, végzettségek: Tanulmányok: ÖNÉLETRAJZ Személyes adatok: Név: Lengyelné Dr. Szilágyi Szilvia Születési hely és idő: Sárospatak, 1976. május 03. Jelenlegi munkahely: Miskolci Egyetem, Gépészmérnöki és Informatikai Kar, Analízis Tanszék

Részletesebben

KÚTFŐ projekt mit is végeztünk?

KÚTFŐ projekt mit is végeztünk? KÚTFŐ projekt mit is végeztünk? rövid összegzés a számok tükrében Madarász Tamás projektfelelős FAVA Konferencia, 2015. április 8-9. Siófok Tartalom KUTATÁS-FEJLESZTÉS FINANSZÍROZÁSA A FELSŐOKTATÁSBAN

Részletesebben

A Kompetencia Tanács Működési Szabályzata

A Kompetencia Tanács Működési Szabályzata A Kompetencia Tanács Működési Szabályzata mely elfogadásra került 2011. január 26-án a Kompetencia Tanács alakuló ülésén, az alapító tagok egyhangú szavazata által, azzal a feltétellel, hogy az érvényes

Részletesebben

Legyen a hallgatónk! Nemzeti Közszolgálati Egyetem Katasztrófavédelmi Intézet

Legyen a hallgatónk! Nemzeti Közszolgálati Egyetem Katasztrófavédelmi Intézet Legyen a hallgatónk! Nemzeti Közszolgálati Egyetem Katasztrófavédelmi Intézet Nemzeti Közszolgálati Egyetem 1. Jogelőd intézmények - Zrínyi Miklós Nemzetvédelmi Egyetem Hadtudományi és Honvédtisztképző

Részletesebben

A Széchenyi István Egyetem nemzetközi és regionális kapcsolatai

A Széchenyi István Egyetem nemzetközi és regionális kapcsolatai Magyar Tudományos Akadémia Regionális Kutatások Központja Nyugat-magyarországi Tudományos Intézet Egyetemek a határ menti együttműködésben Nemzetközi projektzáró konferencia Győr, 2006. szeptember 26.

Részletesebben

Önéletrajz. Személyi adatok. Foglalkozási terület. Szakmai tapasztalat. Vezetéknév(ek) / Utónév(ek) Balogh Zoltán

Önéletrajz. Személyi adatok. Foglalkozási terület. Szakmai tapasztalat. Vezetéknév(ek) / Utónév(ek) Balogh Zoltán Önéletrajz Személyi adatok Vezetéknév(ek) / Utónév(ek) Balogh Zoltán Cím(ek) Mikecz Kálmán utca 19/b, 4400 Nyíregyháza (Magyarország) Mobil +36 30 205 7047 E-mail(ek) bazoli@freemail.hu Állampolgárság

Részletesebben

A Tanárképző Központ tevékenységei és szolgáltatásainak ismertetése és az 1. téma bemutatása

A Tanárképző Központ tevékenységei és szolgáltatásainak ismertetése és az 1. téma bemutatása Pedagógusképzés, pedagógus-továbbképzés megújítása a Közép-dunántúli régióban A Tanárképző Központ tevékenységei és szolgáltatásainak ismertetése és az 1. téma bemutatása Dr. Bacsa-Bán Anetta 2014. 02.

Részletesebben

Minőség a felsőoktatásban: önértékelés, értékelés, akkreditáció

Minőség a felsőoktatásban: önértékelés, értékelés, akkreditáció V. Minőségügyi Nap Veszprémi Egyetem 2006. február 9. Minőség a felsőoktatásban: önértékelés, értékelés, akkreditáció Tardy Pál alelnök Magyar Akkreditációs Bizottság MI A MINŐSÉG? Fitness for purpose

Részletesebben

Útmutató. a 7. félévi. szakmai gyakorlathoz

Útmutató. a 7. félévi. szakmai gyakorlathoz Szent István Egyetem Gazdasági, Agrár- és Egészségtudományi Kar Tessedik Campus Szarvas Útmutató a 7. félévi szakmai gyakorlathoz Szarvas 2015. 2 1. Általános tudnivalók (1) A nemzeti felsőoktatásról szóló

Részletesebben

GÉPÉSZMÉRNÖKI SZAK ( BSc.)

GÉPÉSZMÉRNÖKI SZAK ( BSc.) NYÍREGYH REGYHÁZI FŐISKOLAF MŰSZAKI ÉS S MEZŐGAZDAS GAZDASÁGI GI FŐISKOLAI KAR Alapszakjaink (2009): 1. KÖZLEKEDÉSMÉRNÖKI SZAK ( BSc.) 2. MEZŐGAZDASÁGI és ÉLELMISZERIPARI GÉPÉSZMÉRNÖKI SZAK ( BSc.) 3.

Részletesebben

Negyedszázados múlt, tudatos jelen, fenntartható jövő

Negyedszázados múlt, tudatos jelen, fenntartható jövő Negyedszázados múlt, tudatos jelen, fenntartható jövő és a TDK mozgalom Kósi Kálmán Környezetirányítási szakértő akkreditálás 2001. december (indítás 2002) A szak indítását elsősorban a gazdálkodói és

Részletesebben

A minőségi szakképzés garanciái a Szolnoki Műszaki Szakközép- és Szakiskolában

A minőségi szakképzés garanciái a Szolnoki Műszaki Szakközép- és Szakiskolában A fiatalok foglalkoztatásának előmozdítása Közép-Kelet-Európában Projekt Szeminárium 2013. október 10. A minőségi szakképzés garanciái a Szolnoki Műszaki Szakközép- és Szakiskolában Előadó: Kiss Ferenc

Részletesebben

CV - Dr. Nagy Enikõ. Informatika tanár, Eötvös Loránd Tudományegyetem Informatikai Kar, 2005.

CV - Dr. Nagy Enikõ. Informatika tanár, Eötvös Loránd Tudományegyetem Informatikai Kar, 2005. CV - Dr. Nagy Enikõ Dr. Nagy Enikõegyetemi tanársegéd Gazdaságtudományi és Turisztikai Intézet Iroda: A épület, 315. irodatelefon: 74/528-300/1304Email: neniko@igyk.pte.hu Szakmai önéletrajz Név Nagy Enikõ

Részletesebben

A minőségügyi oktatás helyzete a SZIE Gépészmérnöki Karán

A minőségügyi oktatás helyzete a SZIE Gépészmérnöki Karán A minőségügyi oktatás helyzete a SZIE Gépészmérnöki Karán Dr. Husti István egyetemi tanár, tanszékvezető MÚLT Az 1990 es évekeleje: EFAPTEM nemzetközioktatásfejlesztésiprojekt Cél: közösképzésitematikakidolgozásaaz

Részletesebben

Szakmai önéletrajz. Dr. Németh József PhD. rendőr alezredes, rendőrségi főtanácsos

Szakmai önéletrajz. Dr. Németh József PhD. rendőr alezredes, rendőrségi főtanácsos Szakmai önéletrajz Dr. Németh József PhD. rendőr alezredes, rendőrségi főtanácsos Munkahelyek: - 2013. Rendőrség Tudományos Tanácsa elnök - 2012-2013. Zala Megyei Rendőr-főkapitányság, rendelkezési állomány,

Részletesebben

Egészségügyi szervező alapszak egészségturizmus-szervező szakirány IV. évfolyam 2013-2014-es tanév 1. félév programjai

Egészségügyi szervező alapszak egészségturizmus-szervező szakirány IV. évfolyam 2013-2014-es tanév 1. félév programjai Egészségügyi szervező alapszak egészségturizmus-szervező szakirány IV. évfolyam 2013-2014-es tanév 1. félév programjai 0 Szent István Egyetem Gazdasági, Agrár-, és Egészségtudományi Kar Egészségtudományi

Részletesebben

Az új katasztrófavédelem alapszak és az NKE KVI működésének tapasztalatai és további feladatok

Az új katasztrófavédelem alapszak és az NKE KVI működésének tapasztalatai és további feladatok Az új katasztrófavédelem alapszak és az NKE KVI működésének tapasztalatai és további feladatok PROF. DR. BLESZITY JÁNOS ny. tű. altábornagy egyetemi tanár, intézetigazgató Magyar Tűzoltó Szövetség Balatonföldvár,

Részletesebben

MAGYAR KÉPZŐMŰVÉSZETI EGYETEM

MAGYAR KÉPZŐMŰVÉSZETI EGYETEM MAGYAR KÉPZŐMŰVÉSZETI EGYETEM RESTAURÁTOR TANSZÉK ÜGYRENDJE Elfogadva a Szenátus 54/2015. (IX.30.) számú határozata alapján. 2015. október 1. 1. Általános rendelkezések (1) A nemzeti felsőoktatásról szóló

Részletesebben

TANTÁRGYI KÖVETELMÉNYEK

TANTÁRGYI KÖVETELMÉNYEK 1. A tantárgy megnevezése: OKTATÁSTAN I. 2. Az évfolyam megnevezése: Okl. mérnöktanár, mérnöktanár szak nappali tagozat II. évf. 2. félév, II. évf. 1. félév Műszaki szakoktató szak II. évfolyam 1. félév

Részletesebben

Műszaki menedzser alapszak

Műszaki menedzser alapszak Kecskeméti Főiskola GAMF Kar Tanulmányi tájékoztató Műszaki menedzser alapszak Kecskemét 2011 2012 A tantárgyleírásokat a KF GAMF Kar munkatársai állították össze. Szerkesztette: Dr. Kovács Beatrix főiskolai

Részletesebben

Oktatói önéletrajz Dr. Wimmer Ágnes

Oktatói önéletrajz Dr. Wimmer Ágnes egyetemi docens Gazdálkodástudományi Kar Döntéselmélet Tanszék Karrier Felsőfokú végzettségek: 1988-1993 Budapesti Közgazdaságtudományi Egyetem (BKE), közgazdász (Gazdálkodási szak, Pénzügy, Vállalatértékelés,

Részletesebben

TERV Három évtized a gazdaság- és társadalomtudomány szolgálatában

TERV Három évtized a gazdaság- és társadalomtudomány szolgálatában J ó v á h a g y o m! 2016. május -án, Dr. Káposzta József dékán TERV a Három évtized a gazdaság- és társadalomtudomány szolgálatában című kiadvány elkészítésére Felterjesztés: 2016. április 26-án, Dr.

Részletesebben

A Szolnoki Főiskola képzési programja Diplomás Európai Unió szakreferens szakirányú továbbképzési szak

A Szolnoki Főiskola képzési programja Diplomás Európai Unió szakreferens szakirányú továbbképzési szak A Szolnoki Főiskola képzési programja Diplomás Európai Unió szakreferens szakirányú továbbképzési szak 1. A szak képzési és kimeneti követelményei a. A szakirányú továbbképzés megnevezése: Diplomás szakreferens

Részletesebben

A Vállalati információs nap a felsőfokú duális képzésről 2015

A Vállalati információs nap a felsőfokú duális képzésről 2015 A Vállalati információs nap a felsőfokú duális képzésről 2015 Agrár szakbizottság Dr. Mezőszentgyörgyi Dávid Budapest, 2015. november 10. Alapképzésben az alábbi képzési szakok közül választhat a hallgató

Részletesebben

Oktatói önéletrajz Dr. Hajdú Istvánné

Oktatói önéletrajz Dr. Hajdú Istvánné egyetemi tanár Élelmiszertudományi Kar Élelmiszeripari Gazdaságtan Tanszék Karrier Felsőfokú végzettségek: 1963-1968 Marx Károly Közgazdaságtudományi Egyetem, okleveles közgazda 1971-1973 MLEE, Filozófia

Részletesebben

TOMORI PÁL FŐISKOLA SZENÁTUSA ÉV

TOMORI PÁL FŐISKOLA SZENÁTUSA ÉV 2010. ÉV 2010.01.13. 2010/1/1. 2010.01.13. 2010/1/2. 2010.01.13. 2010/1/3. 2010.01.13. 2010/1/4. 2010.03.09. 2010/2/5. 2010.03.09. 2010/2/6. 2010.03.09. 2010/2/7. 2010.03.09. 2010/2/8. 2010.03.09. 2010/2/9.

Részletesebben

A Pécsi Tudományegyetem. Szervezeti és Működési Szabályzatának 31. számú melléklete. A Pécsi Tudományegyetem Karalapítási szabályzata

A Pécsi Tudományegyetem. Szervezeti és Működési Szabályzatának 31. számú melléklete. A Pécsi Tudományegyetem Karalapítási szabályzata A Pécsi Tudományegyetem Szervezeti és Működési Szabályzatának 31. számú melléklete A Pécsi Tudományegyetem Karalapítási szabályzata Pécs 2007 A Pécsi Tudományegyetem (továbbiakban: Egyetem) Szenátusa a

Részletesebben

BEOSZTAS: rektor. tudományos rektorhelyettes, fakultásigazgató nemzetközi rektorhelyettes

BEOSZTAS: rektor. tudományos rektorhelyettes, fakultásigazgató nemzetközi rektorhelyettes Készült: Szolnok... GO'+. O-.r 2? " Jelenlévok: NEV: Dr. Törzsök Éva Dr. Vermes Pál Dr. Kacsirek László Dr. Székely Péter es rektor BEOSZTAS: általános rektor-helyettes, fakultásigazgató nemzetközi rektorhelyettes

Részletesebben

Műszaki szakoktató alapszak

Műszaki szakoktató alapszak Kecskeméti Főiskola GAMF Kar Tanulmányi tájékoztató Műszaki szakoktató alapszak Kecskemét 2011 2012 A tantárgyleírásokat a KF GAMF Kar munkatársai állították össze. Szerkesztette: Dr. Kovács Beatrix főiskolai

Részletesebben

DR. WACHTLER ISTVÁN. Egyetemi tanár / professor emeritus

DR. WACHTLER ISTVÁN. Egyetemi tanár / professor emeritus SZEMÉLYI ADATOK DR. WACHTLER ISTVÁN Magyarország, 3200 Gyöngyös, Virág u 38/1 +36-37-312 916 Wachtler.istvan@uni-eszterhazy.hu Neme Férfi Születési dátum 1945.12.05. Állampolgárság Magyar POZÍCIÓ / BEOSZTÁS

Részletesebben

Az Alba Regia Egyetemi Központ bemutatkozása. www.arek.uni-obuda.hu

Az Alba Regia Egyetemi Központ bemutatkozása. www.arek.uni-obuda.hu ÓBUDAI EGYETEM Az Alba Regia Egyetemi Központ bemutatkozása Alba Regia Egyetemi Központ Székesfehérvár Akkor.. és Most KANDÓ 1971 Óbudai Egyetem Alba Regia Egyetemi Központ 2013 Alba Regia Egyetemi Központ

Részletesebben

A Miskolci Egyetem Egészségügyi Kar minőségfejlesztési terve 2010-2011

A Miskolci Egyetem Egészségügyi Kar minőségfejlesztési terve 2010-2011 A Miskolci Egyetem Egészségügyi Kar minőségfejlesztési terve 2010-2011 Készült: a Miskolci Egyetem Egészségügyi Kar 2009. évi Szervezeti önértékelése alapján, valamint a kari fejlesztési stratégia, a módosított

Részletesebben

TÁMOP-4.1.1/A-10/1/KONV

TÁMOP-4.1.1/A-10/1/KONV TÁMOP-4.1.1/A-10/1/KONV-2010-0019. Munkaerő-piaci igényekhez alkalmazkodó integrált hallgatói és intézményi szolgáltatásfejlesztés a Szolnoki Főiskolán Munkaerő-piaci alkalmazkodás fejlesztése alprojekt

Részletesebben

I. A Szent István Egyetem

I. A Szent István Egyetem I. A Szent István Egyetem REKTORI KÖSZÖNTŐ 2000-ben - több, korábban önálló egyetem és főiskola integrációjával - létrehozott egyetemünk névadójára, államalapító Szent István királyunkra az egész ország

Részletesebben

TÁMOP-4.1.1/A-10/1/KONV

TÁMOP-4.1.1/A-10/1/KONV TÁMOP-4.1.1/A-10/1/KONV-2010-0019. Munkaerő-piaci igényekhez alkalmazkodó integrált hallgatói és intézményi szolgáltatásfejlesztés a Szolnoki Főiskolán Munkaerő-piaci alkalmazkodás fejlesztése alprojekt

Részletesebben

KULTURÁLIS TANULMÁNYOK TANSZÉK

KULTURÁLIS TANULMÁNYOK TANSZÉK KULTURÁLIS TANULMÁNYOK TANSZÉK 1. A Kodolányi János Főiskolán végzett kutatások Tananyagfejlesztés Várható eredmények vagy célok; részeredmények Kutatás kezdete és várható befejezési ideje Cseke Henrietta

Részletesebben

Várható eredmények vagy célok; részeredmények. 1. Az adatbázis-kezelés sajátosságainak megismertetése a hallgatókkal fakultatív alapon

Várható eredmények vagy célok; részeredmények. 1. Az adatbázis-kezelés sajátosságainak megismertetése a hallgatókkal fakultatív alapon INFORMATIKA TANSZÉK 1. A Kodolányi János Főiskolán végzett kutatások Tananyagfejlesztés Informatika Tanszék Információtechnológia alapjai tananyag fejlesztése MINDEN főállású kolléga részvételével + Dr.

Részletesebben

Az 1950-es évektől 2005-ig

Az 1950-es évektől 2005-ig Dr. Bihari Péter Az 1950-es évektől 2005-ig Gépészmérnök képzés keretein belül Gépgyártástechnológia szak (nincs ágazat) Mezőgazdasági gépész szak (nincs ágazat) Vegyipari gépész szak (2 ágazat) Textiltechnológia

Részletesebben

Ha elnyert külföldi ösztöndíjat a fenti szakon folytatott tanulmányai során, akkor az ösztöndíjas félévek felsorolása:

Ha elnyert külföldi ösztöndíjat a fenti szakon folytatott tanulmányai során, akkor az ösztöndíjas félévek felsorolása: E L T E T á T K K ö z t á r s a s á g i Ö s z t ö n d í j P á l y á z a t m e l l é k l e t Megpályázott szak: szint: alapképzés / mesterképzés Ha elnyert külföldi ösztöndíjat a fenti szakon folytatott

Részletesebben

A Humán Szakemberek Országos Szövetsége és a Zsigmond Király Főiskola az innováció szolgálatában

A Humán Szakemberek Országos Szövetsége és a Zsigmond Király Főiskola az innováció szolgálatában A Humán Szakemberek Országos Szövetsége és a Zsigmond Király Főiskola az innováció szolgálatában Dr. Szabó Szilvia (PhD.) főiskolai docens, ZSKF elnökségi tag, HSZOSZ Humán Szakemberek Országos Szövetsége

Részletesebben

A bajai főiskola jövőképe

A bajai főiskola jövőképe A régió felsőoktatásának jelene és jövője konferencia A bajai főiskola jövőképe Melicz Zoltán Eötvös József Főiskola, Baja A bajai főiskola Két karú intézmény Neveléstudományi Kar (1870-ben alapított,

Részletesebben

SZOLNOKI FŐISKOLA TANTERV. érvényes a. 2010/2011. tanévtől felmenő rendszerben MŰSZAKI MENEDZSER ALAPSZAK (BSC) NAPPALI TAGOZAT.

SZOLNOKI FŐISKOLA TANTERV. érvényes a. 2010/2011. tanévtől felmenő rendszerben MŰSZAKI MENEDZSER ALAPSZAK (BSC) NAPPALI TAGOZAT. SZOLNOKI FŐISKOLA TANTERV érvényes a 2010/2011. tanévtől felmenő rendszerben MŰSZAKI MENEDZSER ALAPSZAK (BSC) NAPPALI TAGOZAT Szakirányok Gépgyártó szakirány Üzemfenntartó szakirány Mezőtúr, 2010. június

Részletesebben

Önéletrajz. Személyes információk: Dr. Révész László Eszterházy Károly Főiskola, Sporttudományi Intézet

Önéletrajz. Személyes információk: Dr. Révész László Eszterházy Károly Főiskola, Sporttudományi Intézet Önéletrajz Személyes információk: Név: Munkahely: Beosztás: E-mail: Dr. Révész László Eszterházy Károly Főiskola, Sporttudományi Intézet Főiskolai docens revesz.laszlo@ektf.hu Tudományos fokozat: PhD.

Részletesebben

Oktatói önéletrajz Kováts Gergely Ferenc

Oktatói önéletrajz Kováts Gergely Ferenc adjunktus Gazdálkodástudományi Kar Vezetés és Szervezés Tanszék Karrier Felsőfokú végzettségek: 1997-2002 Budapesti Közgazdaságtudományi és Államigazgatási Egyetem, közgazdász (gazdálkodási szak) 2002-2013,

Részletesebben

Ápolás és betegellátás alapszak Ápoló szakirány levelező tagozat IV. évfolyam

Ápolás és betegellátás alapszak Ápoló szakirány levelező tagozat IV. évfolyam Központ: 5600 Békéscsaba, Bajza u. 33. Tel.: +36-66-524-700 Fax: +36-66-447-220 E-mail: dekan@gk.szie.hu Telephely: Egészségtudományi Campus, 5700 Gyula, Szent István u. 17-19.,Tel., Fax:: +36-66-561-620

Részletesebben

Tanulmányi időbeosztás a 2014/2015. tanév II. félévére

Tanulmányi időbeosztás a 2014/2015. tanév II. félévére Tanulmányi időbeosztás a 2014/2015. tanév II. félévére Dátum Esemény Regisztrációs hét február 2. (hétfő): Neptun nyitás 8 órától ÁJK 13 órától GÉIK Nappali 2015. február 2. (hétfő) február 6. [levelező

Részletesebben

Debreceni Egyetem Állam- és Jogtudományi Kar

Debreceni Egyetem Állam- és Jogtudományi Kar Debreceni Egyetem Állam- és Jogtudományi Kar 2013 A z igazságügyi igazgatási alapszak 6 féléves, 180 kredites képzés keretében olyan igazságügyi szervezők és ügyintézők képzését célozza, akik i, különösen

Részletesebben

- Csecsemő- és gyermeknevelő-gondozó adatlap mintatanterv: pdf/ htm tantárgyleírások

- Csecsemő- és gyermeknevelő-gondozó adatlap mintatanterv: pdf/ htm tantárgyleírások - Csecsemő- és gyermeknevelő-gondozó adatlap mintatanterv: pdf/ htm tantárgyleírások - Gazdasági idegen nyelvű menedzser adatlap mintatanterv: pdf/ htm tantárgyleírások - Gépipari mérnökasszisztens adatlap

Részletesebben

TUDOMÁNYOS ÉLETRAJZ I. SZEMÉLYI ADATOK

TUDOMÁNYOS ÉLETRAJZ I. SZEMÉLYI ADATOK TUDOMÁNYOS ÉLETRAJZ I. SZEMÉLYI ADATOK Név: Dr. Móré Marianna Születési hely, idő: Kisvárda, 1959.05. 26 Telefon 06-52/229-433 Email cím: morem@ped.unideb.hu Website: www.moremariann.webnode.hu Munkahely:

Részletesebben

Károly Róbert Főiskola költségvetési alapokmánya

Károly Róbert Főiskola költségvetési alapokmánya Károly Róbert Főiskola költségvetési alapokmánya 1. Fejezet száma, megnevezése: XX. Oktatási Minisztérium 2. A költségvetési szerv a) azonosító adatai: - törzskönyvi nyilvántartási száma: 597649000 - megnevezése:

Részletesebben

Szolnoki Főiskola Audit Trail

Szolnoki Főiskola Audit Trail Oktatási szervezeti egységek / Tanszékek feladatellátása / Szakok, szakirányok indítása 1.1.1.1. - Szakindítást megelőző tevékenységek Akkreditációs és képzésfejlesztési Szenátus Rektor [K] Intézményfejlesztési

Részletesebben

FOGLALKOZTATÁSI KÖVETELMÉNYRENDSZERE

FOGLALKOZTATÁSI KÖVETELMÉNYRENDSZERE Heller Farkas Gazdasági és Turisztikai Szolgáltatások Főiskolája FOGLALKOZTATÁSI KÖVETELMÉNYRENDSZERE (Módosításokkal egységes szerkezetben) Az SzMSz 3. számú melléklete Budapest 2008 Tartalomjegyzék I.

Részletesebben

Complex education system on disaster management at the Zrínyi Miklós National Defence University

Complex education system on disaster management at the Zrínyi Miklós National Defence University Complex education system on disaster management at the Zrínyi Miklós National Defence University A katasztrófavédelmi oktatás komplex rendszere a Zrínyi Miklós Nemzetvédelmi Egyetemen Dr. Hornyacsek Júlia

Részletesebben

SZAKMAI ÖNÉLETRAJZ. 2007-2009 Nyugat-Magyarországi Egyetem Széchenyi István Doktori Iskola Közgazdaságtudományok Doktora

SZAKMAI ÖNÉLETRAJZ. 2007-2009 Nyugat-Magyarországi Egyetem Széchenyi István Doktori Iskola Közgazdaságtudományok Doktora SZAKMAI ÖNÉLETRAJZ Személyes adatok Név : Dr Gősi Zsuzsanna PhD Születési név: Gősi Zsuzsanna Cím : 1212 Budapest, Kolozsvári u. 38. Születési hely, idő : Csorna, 1971. 03. 19 Mobil : 06-20-381-29-86 Email:

Részletesebben

Dr. Mészáros Attila. 51. Szitásdomb u. 9021 Győr Telefonszám(ok) (36-96) 503-497 Mobil: (36-30) 413-0447 Fax(ok)

Dr. Mészáros Attila. 51. Szitásdomb u. 9021 Győr Telefonszám(ok) (36-96) 503-497 Mobil: (36-30) 413-0447 Fax(ok) Szakmai önéletrajz Europass Önéletrajz Személyi adatok Vezetéknév / Utónév(ek) Cím(ek) 51. Szitásdomb u. 9021 Győr Telefonszám(ok) (36-96) 503-497 Mobil: (36-30) 413-0447 Fax(ok) E-mail(ek) Állampolgárság

Részletesebben

MAGYAR KÉPZŐMŰVÉSZETI EGYETEM

MAGYAR KÉPZŐMŰVÉSZETI EGYETEM RKH/333/5/2015. MAGYAR KÉPZŐMŰVÉSZETI EGYETEM MŰVÉSZETELMÉLETI TANSZÉK ÜGYRENDJE Elfogadva a Szenátus 27/2015. (VI. 1.) számú határozata alapján. 2015. június 1. 1. Általános rendelkezések (1) A nemzeti

Részletesebben

Europass Önéletrajz. Személyi adatok. Szakmai tapasztalat. Vezetéknév / Utónév(ek) Bolgár Judit Cím(ek) Budapest 1101, Hungária krt. 9-11.

Europass Önéletrajz. Személyi adatok. Szakmai tapasztalat. Vezetéknév / Utónév(ek) Bolgár Judit Cím(ek) Budapest 1101, Hungária krt. 9-11. Europass Önéletrajz Személyi adatok Vezetéknév / Utónév(ek) Bolgár Judit Cím(ek) Budapest 1101, Hungária krt. 9-11. Telefonszám(ok) Vezetékes: Mobil: Fax(ok) E-mail(ek) bolgar. judit@uni-nke.hu Állampolgárság

Részletesebben

Logisztikai műszaki menedzser-asszisztens

Logisztikai műszaki menedzser-asszisztens Logisztikai műszaki menedzser-asszisztens Felsőfokú szakképzés OKJ 55 345 02 0010 55 01 Érettségi utáni 2 éves (4 félév) szakképzés, államilag finanszírozott és költségtérítéses formában, nappali tagozaton.

Részletesebben

Távoktatási felülettel támogatott oktatás a Miskolci Egyetem Gazdaságtudományi Karán

Távoktatási felülettel támogatott oktatás a Miskolci Egyetem Gazdaságtudományi Karán Távoktatási felülettel támogatott oktatás a Miskolci Egyetem Gazdaságtudományi Karán Lukács Edit Beiskolázási és Idegennyelv oktatási igazgató ME, Gazdaságtudományi Kar vgtedith@uni-miskolc.hu A Miskolci

Részletesebben

Határon átnyúló felsőoktatási együttműködéssel a tudásrégióért

Határon átnyúló felsőoktatási együttműködéssel a tudásrégióért Határon átnyúló felsőoktatási együttműködéssel a tudásrégióért Dr. Rechnitzer János egyetemi tanár, intézetigazgató MTA RKK Nyugat-magyarországi Tudományos Intézete A kutatás-fejlesztés és a felsőoktatás

Részletesebben

Féléves óraszám. Neptun kurzus. AM3 10 Kollokvium 3 - GVAM. Szakdolgozat készítés 1. SZFLSMG045A Szakdolgozat készítés 2. AM3 5 Gyak.

Féléves óraszám. Neptun kurzus. AM3 10 Kollokvium 3 - GVAM. Szakdolgozat készítés 1. SZFLSMG045A Szakdolgozat készítés 2. AM3 5 Gyak. SZOLNOKI FŐISKOLA Gazdasági és vidékfejlesztési agrármérnök (BSc), Mezőgazdasági és élelmiszeripari gépészmérnök (BSc) és Műszaki menedzser (BSc) szakos Levelező tagozatos III. évfolyamos hallgatók (Szolnok)

Részletesebben

Ikt. sz.: SZF/ /2013. S z o l n o k. A Szolnoki Főiskola Demonstrátori Szabályzata

Ikt. sz.: SZF/ /2013. S z o l n o k. A Szolnoki Főiskola Demonstrátori Szabályzata Ikt. sz.: SZF/ /2013. S z o l n o k i F ő i s k o l a S z o l n o k A Szolnoki Főiskola Demonstrátori Szabályzata Preambulum A Szolnoki Főiskola (továbbiakban Főiskola) oktatói és kutatói munkájának, kutatásszervezési

Részletesebben

Oktatói önéletrajz Dr. Csutora Mária

Oktatói önéletrajz Dr. Csutora Mária egyetemi tanár Gazdálkodástudományi Kar Környezetgazdaságtani és Technológiai Tanszék Karrier Felsőfokú végzettségek: - 1989 MKKE, Okleveles közgazda mezőgazdasági szakon Tudományos fokozatok, címek::

Részletesebben

SZAKMAI ÖNÉLETRAJZ. Alapadatok: Név: E -mail: Telefonszám: Dr. Pavluska Valéria valeria.pavluska@ktk.pte.hu +36 72 501 599/23200

SZAKMAI ÖNÉLETRAJZ. Alapadatok: Név: E -mail: Telefonszám: Dr. Pavluska Valéria valeria.pavluska@ktk.pte.hu +36 72 501 599/23200 SZAKMAI ÖNÉLETRAJZ Alapadatok: Név: E -mail: Telefonszám: Dr. Pavluska Valéria valeria.pavluska@ktk.pte.hu +36 72 501 599/23200 1. Munkahelyi adatok (beosztás, mikortól): Beosztás: Időpont: Egyetemi docens

Részletesebben

statisztikai módszerekkel

statisztikai módszerekkel Statisztikai világnap 2010. október 20. Az oktatási kiválóság g mérése m statisztikai módszerekkel Sándorné dr. Kriszt Éva rektor A mérésrm sről l elméleti leti megközel zelítésben A A mérés m s fogalma,

Részletesebben

PSZICHOLÓGIA DOKTORI ISKOLA

PSZICHOLÓGIA DOKTORI ISKOLA PÁLYÁZATI FELHÍVÁS doktori képzésben való részvételre 2016-2017. tanév PSZICHOLÓGIA DOKTORI ISKOLA BME TERMÉSZETTUDOMÁNYI KAR 1 A BME Természettudományi Kar pályázatot hirdet a Pszichológia Doktori Iskola

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S

E L Ő T E R J E S Z T É S BUDAPESTI MŰSZAKI ÉS GAZDASÁGTUDOMÁNYI EGYETEM Előterjesztő neve és beosztása: Szervezeti egység: Dr. Varga István dékán Közlekedésmérnöki és Járműmérnöki Kar E L Ő T E R J E S Z T É S A Szenátus 2013.

Részletesebben

SZE-GYŐR Rólunk. A jövő Győrben épül! Képzések száma: 58 szak. Campus területe: 101.724 m 2. Képzési területek:

SZE-GYŐR Rólunk. A jövő Győrben épül! Képzések száma: 58 szak. Campus területe: 101.724 m 2. Képzési területek: SZE-GYŐR Rólunk A jövő Győrben épül! Képzések száma: 58 szak Campus területe: 101.724 m 2 Képzési területek: műszaki, informatikai, jogi, igazgatási, gazdasági, pedagógiai egészségügyi, szociális, zeneművészeti

Részletesebben

A statisztika oktatásának átalakulása a felsőoktatásban

A statisztika oktatásának átalakulása a felsőoktatásban A statisztika oktatásának átalakulása a felsőoktatásban (A debreceni példa) Dr. Balogh Péter docens Debreceni Egyetem Agrár- és Gazdálkodástudományok Centruma Gazdálkodástudományi és Vidékfejlesztési Kar

Részletesebben

Hatályba lépett: május 4-én

Hatályba lépett: május 4-én A BUDAPESTI MŰSZAKI ÉS GAZDASÁGTUDOMÁNYI EGYETEM FIZIKAI INTÉZETÉNEK SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA Jóváhagyta a BME Természettudományi Kar Tanácsa 2011. május 4-én Hatályba lépett: 2011. május 4-én

Részletesebben

Pannon Egyetem Mérnöki Kar

Pannon Egyetem Mérnöki Kar Pannon Egyetem Mérnöki Kar Mérnöki Kar Veszprémi Vegyipari Egyetem Veszprémi Egyetem Minıség és Pannon Egyetem Elismertség Mérnöki Kar A minıség biztosítéka a Kar: oktatói, kutatói nemzetközileg elismert

Részletesebben

Nemzeti Közszolgálati Egyetem Katasztrófavédelem Intézet bemutatása

Nemzeti Közszolgálati Egyetem Katasztrófavédelem Intézet bemutatása Nemzeti Közszolgálati Egyetem Katasztrófavédelem Intézet bemutatása PROF. DR. BLESZITY JÁNOS ny. tű vezérőrnagy egyetemi tanár, intézetigazgató BM OKF Budapest, 2014. 03. 10. Legyen a hallgatónk! Nemzeti

Részletesebben

INTÉZMÉNYI TÁJÉKOZTATÓ

INTÉZMÉNYI TÁJÉKOZTATÓ 2011/2012. tanév A SZOLNOKI FŐISKOLA KIADVÁNYA Szerkesztette: Szántó Ágnes Lektorálta: Dr. Kóródi Márta Felelős kiadó: Dr. Túróczi Imre Készült: 100 példányban 2 2011/2012. tanév TARTALOMJEGYZÉK REKTORI

Részletesebben

Oktatói önéletrajz Dr. Kajári Karolina

Oktatói önéletrajz Dr. Kajári Karolina egyetemi docens Élelmiszertudományi Kar Élelmiszeripari Gazdaságtan Tanszék Karrier Felsőfokú végzettségek: 1977-1982 Ujvidéki Egyetem Közgazdaságtudományi Kar, Mezőgazdasági és élelmiszeripari Szak 1985-1990

Részletesebben

Oktatói önéletrajz Dr. Simon Gergely

Oktatói önéletrajz Dr. Simon Gergely egyetemi docens Gazdálkodástudományi Kar Átoktató SZIE-KETK Projektszervezet Karrier Felsőfokú végzettségek: 1998-1993 Kertészeti és Élelmiszeripari Egyetem Kertészettudományi Kar, Nappali Tagozat Termesztési

Részletesebben

Nemzeti Közszolgálati Egyetem. A haza szolgálatában

Nemzeti Közszolgálati Egyetem. A haza szolgálatában Nemzeti Közszolgálati Egyetem A haza szolgálatában Az egyetem missziója és pályája A közös cél: a jogelődök eredményeinek és hagyományainak tiszteletben tartása mellett az új egyetemet, az NKE-t építeni.

Részletesebben

A KRE Történettudomány Doktori Iskolát két oktatási program alkotja: A jelentkezés és a felvétel szabályai a doktori iskolában

A KRE Történettudomány Doktori Iskolát két oktatási program alkotja: A jelentkezés és a felvétel szabályai a doktori iskolában F O N T O S T U D N I V A L Ó K A KRE Történettudomány Doktori Iskolát két oktatási program alkotja: 1. Társadalom, politika és hadsereg a Magyar Királyságban 1740 1867 Programvezető: Prof. Dr. habil Gergely

Részletesebben

DUÁLIS KÉPZÉS A SZEGEDI TUDOMÁNYEGYETEM MÉRNÖKI KARÁN. Dr. Horváth Zsuzsanna 2015. április 14.

DUÁLIS KÉPZÉS A SZEGEDI TUDOMÁNYEGYETEM MÉRNÖKI KARÁN. Dr. Horváth Zsuzsanna 2015. április 14. DUÁLIS KÉPZÉS A SZEGEDI TUDOMÁNYEGYETEM MÉRNÖKI KARÁN Dr. Horváth Zsuzsanna 2015. április 14. AZ SZTE MÉRNÖKI KARÁNAK BEMUTATÁSA 1962-2007-ig Élelmiszeripari Főiskola 2007. Január 1. Mérnöki Kar 21 előadó

Részletesebben

FÖLDTUDOMÁNY SZEGEDI TUDOMÁNYEGYETEM. Földtudomány alapszak (BSc) Földtudomány mesterszak (MSc)

FÖLDTUDOMÁNY SZEGEDI TUDOMÁNYEGYETEM. Földtudomány alapszak (BSc) Földtudomány mesterszak (MSc) SZEGEDI TUDOMÁNYEGYETEM TERMÉSZETTUDOMÁNYI ÉS INFORMATIKAI KAR FÖLDTUDOMÁNY Földtudomány alapszak (BSc) Földtudomány mesterszak (MSc) www.ttik.hu/felvi A Földrajzi és Földtudományi Intézet célja olyan

Részletesebben

IDEGEN NYELVI TANSZÉK MŰKÖDÉSI REND

IDEGEN NYELVI TANSZÉK MŰKÖDÉSI REND Ikt. sz.: SZF/../2014. IDEGEN NYELVI TANSZÉK MŰKÖDÉSI REND 2 1. Általános rendelkezések (1) Az Idegen Nyelvi Tanszék (a továbbiakban: tanszék) a Szolnoki Főiskola (a továbbiakban: főiskola) Szervezeti

Részletesebben

Önéletrajz - Dr. Bodnár Ildikó SZEMÉLYES ADATOK MUNKAHELYEK

Önéletrajz - Dr. Bodnár Ildikó SZEMÉLYES ADATOK MUNKAHELYEK Ö N É L E T R A J Z K E L T : 201 2. M Á R C I U S 0 5. SZEMÉLYES ADATOK Név: DR. BODNÁR ILDIKÓ Végzettség: OKLEVELES VEGYÉSZ Cím: 4251 HAJDÚSÁMSON-SÁMSONKERT, SZŰCS UTCA 24/10. Telefon: Mobil: 06-30-981-6794,

Részletesebben

Oktatói önéletrajz Bozóki Sándor

Oktatói önéletrajz Bozóki Sándor egyetemi docens Közgazdaságtudományi Kar Operációkutatás és Aktuáriustudományok Tanszék Karrier Felsőfokú végzettségek: 1996-2001 ELTE-TTK, alkalmazott matematikus 1999-2003 ELTE-TTK, matematika tanár

Részletesebben

Családi állapota: Nős, 2 gyermekes Gyermekeinek keresztnevei (zárójelben születési évszámuk): Attila (1982) Alexandra (1987)

Családi állapota: Nős, 2 gyermekes Gyermekeinek keresztnevei (zárójelben születési évszámuk): Attila (1982) Alexandra (1987) Dr. Für Gáspár alezredes Elérhetőség: Mobiltelefon: +36 70 3341440 HM vezetékes: 02 2 29548 Vezetékes fax: +36 1 432900 HM fax: 29910 e-mail: fur.gaspar@uni-nke.hu Személyes adatok: Születési idő: 1958.

Részletesebben

CV - Kocsis Erzsébet

CV - Kocsis Erzsébet CV - fõiskolai docens, int. vezetõ koordinátorszociális Munka és Szociálpolitikai intézet Iroda: A épület, 1223. irodatelefon: 74/528-300/1223Email: liza@igyk.pte.hu Szakmai önéletrajz Név Beosztás, elérhetõség

Részletesebben

A Dr. Szalai György Kerekasztal beszélgetés 30 éve. Telkes Róbert igazgató ADUVIZIG

A Dr. Szalai György Kerekasztal beszélgetés 30 éve. Telkes Róbert igazgató ADUVIZIG A Dr. Szalai György Kerekasztal beszélgetés 30 éve Telkes Róbert igazgató ADUVIZIG Az MHT BKKM-i. területi szervezete, Mezőgazdasági Vízgazdálkodási Szakosztálya és az ADUVIZIG által rendszeresen megszervezett,

Részletesebben

Prof. Dr. Varga Mihály. Gépészeti mechatronikai hálózati kutatás és képzési együttműködés projekt bemutatása, TÁMOP 4.1.1.C

Prof. Dr. Varga Mihály. Gépészeti mechatronikai hálózati kutatás és képzési együttműködés projekt bemutatása, TÁMOP 4.1.1.C Prof. Dr. Varga Mihály Gépészeti mechatronikai hálózati kutatás és képzési együttműködés projekt bemutatása, TÁMOP 4.1.1.C DUÁLIS KÉPZÉS A MŰSZAKI FELSŐOKTATÁSBAN szakmai fórum Felsőoktatási Centrum Zalaegerszeg,

Részletesebben

Időtartam (-tól -ig) 2012-2013 Munkáltató neve és címe Miskolci Egyetem (Központi Igazgatás), 3515 Miskolc-Egyetemváros

Időtartam (-tól -ig) 2012-2013 Munkáltató neve és címe Miskolci Egyetem (Központi Igazgatás), 3515 Miskolc-Egyetemváros 1 Ö N É L E T R A J Z F O R M A N Y O M T A T V Á N Y SZEMÉLYES ADATOK Név DR. LUKÁCS JÁNOS Cím 3535 MISKOLC (MAGYARORSZÁG), ELŐHEGY U. 48/2. Telefon +36 46 565 111/14 11 Fax +36 46 561 504 E-mail janos.lukacs@uni-miskolc.hu

Részletesebben