Beszámoló. Műszaki és Gépészeti Tanszék. 2011/2012. tanév

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Beszámoló. Műszaki és Gépészeti Tanszék. 2011/2012. tanév"

Átírás

1 Beszámoló Műszaki és Gépészeti Tanszék 2011/2012. tanév 1

2 1. A tanszék helyzete, szerepe, küldetése, feladatai A tanszék az agrár képzési területhez tartozó Mezőgazdasági és Élelmiszeripari Gépészmérnök és a műszaki képzési területhez tartozó Műszaki Menedzser szakok szakfelelős szervezeti egysége. A tanszék oktatói végzik a két szak szakmai tantárgyainak, és jelentős részben a műszaki természettudományos tantárgyainak oktatását és tantárgyfelelősi feladatait. A Mezőgazdasági és Élelmiszeripari Gépészmérnök szak áprilisában lezajlott akkreditációja eredményes volt, öt évre megkapta az akkreditált státuszt. A tanszék számára újabb kihívást jelent a várhatóan 2012/2013-as tanévben sorra kerülő intézményi és a Műszaki Menedzser szak párhuzamos akkreditációja. A tanszék által gondozott két szak tantárgyi gyakorlatainak oktatása ebben az évben már teljes egészében Szolnokon történt. Az Anyagismeret és gyártástechnológia 1 és 2 tantárgyak tantárgyi gyakorlatai a Szolnoki Szakközépiskolák Szövetségével kötött együttműködési megállapodás alapján a Jendrassik György és Baross Gábor tagintézmények gyakorlati létesítményeiben, míg az agrár-műszaki tantárgyak gyakorlatai a Pálfy - Vízügyi tagintézmény Tószegi úti telephelyén kialakított, a mezőtúri telephelyről átvitt eszközök és berendezések használatával megfelelő színvonalon kerültek megtartásra. A tanszék két szakirányú továbbképzési szak felelőse. Ebben az évben tettek záróvizsgát az Alternatív energetika és az Épületgépészet felsőfokú szakirányú továbbképzési szak hallgatói. Az Épületgépészet szak néhány hallgatója várhatóan a év novemberi záróvizsga időszakban tesz záróvizsgát mivel szakdolgozatukat nem tudták a megadott határidőig leadni. Libor József főiskolai docens a műszaki jellegű FSZ szakok szakfelelőse. Az elmúlt évben nem kevés oktatói többlet munkával és a szakfelelős aktív szervező munkájával sikerült leállamvizsgáztatni a Gépipari Műszaki Menedzserasszintens FSZ szakos hallgatókat. Sajnos az elnyert TIOP pályázat megvalósításába feketetett munka kárba veszett, mivel a természettudományos képzési terület alacsony hallgatói létszáma miatt a tervezett laborok kihasználtságát nem tudjuk biztosítani, a pályázat nem került aláírásra. Ez megfosztotta a két műszaki szakot, ezzel együtt a tanszéket a gyakorlati oktatás és kutatás labor- és eszközellátottságának fejlesztési lehetőségétől. A Főiskola tervezett integrációja a Budapesti Gazdasági Főiskolával, és ennek előfeltételeként az agrár képzési terület szakjainak kivezetése a meghirdetett képzésekből a tanszék külső, üzemi kapcsolatrendszerének, kutatási területeinek átértékelését, újraszervezését követeli meg. Különösen a Mezőgazdasági és Élelmiszeripari Gépészmérnök szakon folyó oktatás megszűnése érinti fájdalmasan a tanszéket, hiszen hagyományai, ismertsége és elismertsége, kapcsolatrendszere az agrárműszaki területhez kötődött. A tanszék egyik fontos és nem könnyű feladata ennek a kapcsolatrendszernek részbeni megtartása, új alapokra helyezése, továbbfejlesztése. A műszaki menedzserek képzése a jogelőd Tessedik Sámuel Főiskola Műszaki és Mezőgazdasági Karán 2006-ban indult, de a tanszék oktatói jórészt csak a műszaki jellegű tantárgyak oktatásában vettek részt, a műszaki menedzsment tantárgyainak oktatását csak két kolléga végezte. Az új helyzetben át kell gondolni a menedzser szak tantervét és a tanszék oktatóinak jövőbeni feladatait. Mivel a régióban másik műszaki felsőoktatási intézmény nincs, a Szolnoki Főiskola küldetése a régió ipari üzemei oktatási, továbbképzési igényeinek kielégítése, piacképes elméleti és gyakorlati tudással rendelkező szakemberek képzése. A Mezőgazdasági és Élelmiszeripari 2

3 Gépészmérnök szakon folyó oktatás megszűnésével több, eddig folytatott szakirányú továbbképzési és felsőoktatási szakképzési szakon nem hirdethetünk meg képzéseket, át kell gondolni eddigi felnőttképzési kínálatunkat. 2. A tanszék működésének személyi feltételei Sorsz. Név Beosztás Foglalkoztatás Megjegyzés 1. Dr. Albert Sándor, Ph.D. tud. főm. AT Tud. főmunkatárs 2. Dr. Dávidházy Gábor Ph.D. f. tanár AE Félmunkaidőben foglalkoztatott 3. Dr. Farkas Ferenc Ph.D. f. tanár AT én munkaviszonya megszűnt 4. Fekete István f. docens AT 5. Fülep István mérnöktanár AT Munkaviszonya től 6. Dr. Gulyás László Ph.D. f. tanár AT től 7. Kötél Antal szakoktató AE Munkaviszonya tól 8. Libor József f. docens AT 9. Nagy Valéria f. adjunktus AT Munkaviszonya én 10. Oláh Béla f. tanársegéd AT 11. Ország László f. adjunktus AT februártól tartósan betegállományban 12. Dr. Szűcs Sándor Ph.D. f. tanár AT 13. Vas Ferenc mestertanár AT 14. Vásárhelyi Lajos műszaki oktató AT Munkaviszonya én 15. Dr. Vermes Pál Ph.D. f. tanár AE Félmunkaidőben foglalkoztatott 16. Pusztainé Bíró Edit tanszéki üi. AT Munkaviszonya től a tanszéken 17. Biró Gizella tanszéki üi. AT től 18. Klajban Károly AT Megbízási szerződéssel óraadó A rendelkezésre álló személyi feltételekkel a tanszék oktatási feladatait alapvetően teljesíteni tudta. Külső óraadókra és terembérletre csak egyes szaktárgyak gyakorlatainál volt szükség. Az intézményen kívüli, együttműködési megállapodás keretében folytatott gyakorlatokat Szolnokon a szakközépiskolák szövetségének tagintézményeiben magas színvonalon tudtuk megtartani. 3

4 A Műszaki Menedzser szak 2012/2013-as tanévben várható párhuzamos akkreditációja során a jelenlegi személyi feltételekkel, ha szigorúan vesszük a tantárgyfelelősök előírt szakmai kompetenciáját, nem tudunk megfelelni. Dr. Vermes Pál főiskolai tanár (ET) november 14-én betölti 70. életévét, így közalkalmazotti munkaviszonya megszűnik. Mivel tantárgyfelelős a MAB előírása szerint csak teljes vagy részmunkaidőben foglalkoztatott, tudományos fokozattal rendelkező oktató lehet, rá mint tantárgyfelelősre november 14.-e után nem számíthatunk. Szükség lesz minimálisan két műszaki végzettségű minősített oktató felvételére, akiket szakmai előéletük, publikációik alkalmassá tesznek tantárgyfelelősi feladatok ellátására. (2012. szeptember 1-től Dr. Czifra György főiskolai docens a tanszék főállású dolgozója). További gond oktatóink elsősorban a tudományos fokozattal rendelkezők magas életkora. Az elmúlt tanévben egy fiatalabb oktatónk, Dr. Farkas Ferenc főiskolai tanár munkaviszonya Jelenleg öt minősített oktatónk van, akik közül négy nyugdíjasként dolgozik teljes vagy rész munkaidőben. A tanszéknek nincs szakoktatója. Klajban Károly megbízás alapján látja el az agrár-műszaki és néhány műszaki alapozó tárgy tantárgyi gyakorlatainak előkészítését, ill. részben megtartását. Mivel az agrár képzések kivezetésre kerülnek a főiskola képzési kínálatából, és az elkövetkező évben csak 2., 3. és 4. éves nappali tagozatos mezőgazdasági és élelmiszeripari gépészmérnök szakos hallgatóink lesznek, ez a helyzet elfogadható. 3. A tanszék oktatási/más alaptevékenysége A tanszék oktatási, kutatási, közéleti és nevelési feladatokat lát el. Alapvető feladata a gondozásába tartozó két BSc. alapszak szakmai irányítása, a szakokon oktatott tantárgyak folyamatos fejlesztése, új jegyzetek, segédletek kidolgozása, folyamatos kapcsolattartás a hasonló szakokon oktató társintézményekkel, tanszékekkel. A tanszék oktatói munkájuk során nevelési, szemléletformáló feladatokat is ellátnak. Ezen feladataikat elsősorban példamutatással végzik. A hallgatók felkészítésében fontos szerepe van a szakdolgozatok megfelelő színvonalú konzultálásának, a jó képességű, érdeklődő hallgatók tudományos diákköri munkába való bevonásának. Ez utóbbi területen jelentős visszaesés tapasztalható az utóbbi években. Ezt nemcsak a hallgatók érdeklődésének a hiánya, hanem oktatóink jelentős oktatáson kívüli leterhelése és a kutatáshoz szükséges, szolnoki telephelyű labor- és eszközhiány is okozza. Az oktatók többségénél az éves átlagos óraterhelés nem haladja meg a kötelező óraszámot, de mivel ezek az óraszámok több, különböző tantárgy óráiból tevődnek össze, az órákra való felkészülés, a tananyagfejlesztés nagy munkaráfordítást igényel (az eltávozottak órái a tanszéken belül felosztásra kerültek). Oktatóink nemcsak az alapszakokon, hanem felsőfokú szakirányú továbbképzési és felsőfokú szakképzési szakokon is oktattak. (Épületgépészeti szakmérnök, Alternatív energetikai szakmérnök szakos levelező tagozatos, Logisztikai műszaki menedzserasszisztens nappali tagozatos képzés). Reményeink szerint a kifutó szakirányú továbbképzési szakok közül legalább egy a 2012/2013. tanévben is indul. A gépipari mérnökasszisztens FSZ szak országosan nem váltotta be a hozzá fűzött reményeket, a termelő üzemek nem alkalmazzák a végzett hallgatókat. Ebben a tanévben az alacsony jelentkezési létszám miatt nem tudtuk a szakot indítani. Sajnos ez a tendencia érzékelhető a logisztikai műszaki menedzserasszisztens FSZ szaknál is. A következő oktatási évben várhatóan ezt a szakot sem tudjuk beindítani. 4

5 4. A tanszéken folyó kutatás, fejlesztés és innovációs tevékenység (továbbképzéseken részvétel is), a tanév publikációinak csoportosított felsorolása Az elmúlt tanévben a tanszék minden kinevezett oktatója végzett kutató munkát. Ezek többsége tananyagfejlesztést megalapozó diszciplináris vagy tudományos fokozatszerzés keretében végzett kutatás. A tanszék három oktatója (Fekete István főiskolai docens, Libor József főiskolai docens, Oláh Bála főiskolai tanársegéd) tagja doktori iskolának, ill. készíti tudományos dolgozatát. Közülük ketten tantárgyi vizsgáikat teljesítették, feladatuk a házi védésre való felkészülés. Ennek reális esélye azonban csak Fekete István esetében van. A tanszék az elmúlt tanévben sem tudott külső pályázati forrásból kutatást indítani, ill. folytatni. Normatív kutatási kerete csak három oktatónknak volt (Dr. Szűcs Sándor, Fekete István és Libor József). Libor József főiskolai docens a Zrínyi Miklós Nemzetvédelmi Egyetem doktori iskolájába nyert felvételt és folytat jelenleg tanulmányokat. A kutatás, fejlesztés pénzügyi és eszköz feltételei az elmúlt évben tovább romlottak. A mezőtúri telephelyen meglévő gyártó és kísérleti eszközök már nem álltak rendelkezésre, illetve segédszemélyzet (szakoktatók) hiányában ezeket nem tudtuk működtetni. Nem állt rendelkezésre pénzügyi forrás anyagok beszerzésére, külső szolgáltatás igénybevételére. Ebből a szempontból a szolnoki székhelyű szakközépiskolákban meglévő műhely- és laborkapacitás pénz hiányában a következő tanévben is csak lehetőség marad. Oktatóink csak olyan kutatási témákban tudnak részt venni, amelyeknek nincs, vagy minimális az eszköz, anyag és szolgáltatás igénye. Szervezett továbbképzésen a tanszék dolgozói közül senki sem vett részt. A tanszék oktatóinak 2010/2011. tanévi publikációi Hazai szakfolyóiratban, tudományos konferencia kiadványban megjelent cikk: 1. Oláh Béla: Flow-shop ütemezési feladatokat megoldó genetikus algoritmus mutáció operátorainak érzékenységvizsgálata. Miskolci Egyetem Közleményei, Interdiszciplináris tudományok folyóirat, 1. kötet (2011) 1. szám, HU ISSN , Szerkesztette: Tisza Miklós, Miskolci Egyetemi Kiadó, Miskolc, pp Fekete I. - Farkas I.: Az építészeti alkalmazásokba integrálható héjszerkezetű kollektortestek. Magyar Energetika, XVIII. évf., 6. szám, o., november. 3. Szűcs S.: A szükséges rossz mint jó befektetés. Karbantartás minőségirányítási feladatai. Economica IV. új évf sz. p Vermes P.: A karbantartás és a termelés hatékonysága. Economica IV. új évf sz. p Konferencia kiadványban megjelent előadás (Absztrakt): 1. Albert, S.: Management of the quality of the Institute for lifelong education. In.: The collection of abstracts of 11 th International Scientific Symposium. Trencianske Teplice, ; p Fekete I.: Napkollektorok energiahatékonysága. Műszaki Tudomány az Észak-Kelet Magyarországi Régióban, DAB Konferencia. Szolnok, május 10., o. ISBN Fekete I.: A napenergia termikus hasznosításának hatékonysága és környezeti hatásai. XVII. Nemzetközi Tehetséggondozási - Környezetvédelmi és Vidékfejlesztési - Diákkonferencia, Szolnok, július , ISBN , CD-ROM. 5

6 4. Oláh B.: Genetikus operátorok érzékenységvizsgálata. Szolnoki Tudományos Közlemények On-line folyóirat, Szolnoki Tudományos Közlemények XV. Összhang Tudomány a gazdaságban és a társadalomban tudományos konferencia kiadványa, (A Magyar- és Világtudomány Napja) Különszám, HU ISSN , Szolnok, Kiadó: MTESZ Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Szervezete, (http://www.szolnok.mtesz.hu/sztk/kulonszamok/2011/cikkek/olah_bela.pdf) 5. Oláh B.: Flow-shop ütemezési feladatokat megoldó genetikus algoritmus keresztező operátorainak érzékenységvizsgálata. Műszaki Tudomány az Észak-Kelet Magyarországi Régióban 2012, ISBN , Szolnoki Főiskola, Szolnok, Szerkesztette: Pokorádi László, Kiadja: Debreceni Akadémiai Bizottság Műszaki Szakbizottsága, Debrecen, p Szűcs S. - Vermes P.: A karbantartás kiszervezése - elvek, lehetőségek, megoldások. Műszaki Tudomány az Észak-Kelet Magyarországi Régióban 2012, ISBN , Szolnoki Főiskola, Szolnok, Szerkesztette: Pokorádi László, Kiadja: Debreceni Akadémiai Bizottság Műszaki Szakbizottsága, Debrecen, p.12. (http://store1.digitalcity.eu.com/store/clients/release/mtekmr_2012.pdf) Külföldi folyóiratban, tudományos konferencia kiadványban megjelent cikk: 1. Fekete, I., Farkas, I.: Thermal analysis of shell-structured solar collectors, EEA apriliejunie 2012, Vol. 60, nr. 2, pp Jegyzet, segédlet: 1. Gulyás L.: Erőgépek I. elektronikus jegyzet 2. Gulyás L.: Gépjárműszerkezetek I. elektronikus jegyzet Monográfiák: 1. Albert S.: A tanári kompetenciákról. In: Albert-Falus-Németh-Nagy-Pukánszky- Somogyi: A tanári kompetenciákról. Komárno: SIE, old. ISBN Albert S.: Speciális célok és kognitív tesztek. Komárno: Felnőttképzési Intézet, ISBN Albert S.: És megcsináltuk. Komárno:Valenz, ISBN Albert S.: Vmitoné kodnokuire a riademie kvality skoly (Az iskola önértékelése és minőségirányítása) Komárno. ICV, ISBN Albert S.: Specifické ciele a didackickétesty (Speciális célok és didaktikai tesztek), Komárno: ICV, ISBN Egyéb: 1. Sipos Józsa G. Vas F Deák I.: Járműklíma-berendezések felépítése és szervizelése, HKVSZ; Budapest, p. 5. A tanszék szakmai - közéleti tevékenysége, kapcsolatai (külső-belső szervezeti tagság, pályázati szerep is) 1. Lábassy János Ipar- és Gyártörténeti Alapítvány kuratórium elnöke, az Alapítvány képviselete rendezvényeken, szakmai fórumokon (Libor József) 2. Megyei Civil Kerekasztal. Törökszentmiklós Kistérség képviselete (Libor József) 6

7 2. Szellemi Tulajdon Nemzeti Hivatal (Magyar Szabadalmi Hivatal) (Dr. Vermes Pál, Libor József) 3. EOQ Magyar Nemzeti Bizottsága (Dr. Szűcs Sándor intézményi képviselő) 4. GTE Karbantartási Szakosztály alelnök (Dr. Vermes Pál) 5. Economica Szerk. Biz. tag (Dr. Vermes Pál) 6. Erudició folyóirat (Szlovákia) Szerkesztőbizottságban tag (Dr..Albert Sándor) 7. SZF Gazdasági Tanács tag (Dr. Albert Sándor) 8. DAB JNSZ Megyei Szakbizottság JNSZ megyei Agrár-Műszaki Tagozatának vezetője (Dr. Szűcs Sándor, titkára (Oláh Béla) 9. Záróvizsga bizottság elnöke: DE Műszaki Kar (2012. Dr. Vermes Pál) 10. Részvétel a Karbantartást és Javítást oktatók Országos Konferenciáján (KAJAOK) Széchenyi István Egyetem, (Dr. Vermes Pál, Dr. Szűcs Sándor) 11. Oktatási Bizottság tag (Dr. Gulyás László) 12. TDK Tanács (Dr. Gulyás László) 13. Oktatásfejlesztési Bizottság tag (Dr. Szűcs Sándor, Dr. Gulyás László) 14. Kreditátviteli Bizottság tag (Vas Ferenc) 15. Mezőtúr Város Képviselő testületének Pénzügyi, Városfejlesztési és Környezetvédelmi Bizottság tag (Vas Ferenc) 16. Körös-Völgyi Természetvédelmi Egyesület vezetőségi tag (Vas Ferenc) 17. Mezőtúri Mérnökök Baráti Köre Egyesület vezetőségi tag (Vas Ferenc) 18. JNSZ megyei Mérnök Kamara tag (Fekete István, Vas Ferenc) 19. Gépipari Tudományos Egyesület tag (Dr. Vermes Pál, Vas Ferenc) 20. MAE Megyei Szervezet tag (Dr. Szűcs Sándor, Vas Ferenc) 21. Szolnoki Főiskola Szenátusa tag (Dr. Szűcs Sándor) 22. MRK MTB intézményi képviselő (rektori megbízás alapján) (Dr. Szűcs Sándor) Pályázatban való részvétel: 1. TÁMOP /A-10/1/KONV sz. pályázat D. alprojekt Külső, a kompetenciaelvárásokhoz igazodó, műszaki gyakorlóhelyi terek fejlesztése és működtetése a TISZK rendszerében néhány szakközépiskolával. A hatékony gyakorlat kialakítása érdekében TISZK bázis gyakorlóhelyek kijelölése. A gyakorlóhelyek infrastuktúrájának fejlesztése, korszerű IKT eszközök kihelyezése. (Dr. Farkas Ferenc, Dr. Szűcs Sándor) 2. TÁMOP-4.1.1/A-10/1/KONV számú pályázat C. alprojekt. A hatékony vállalati gyakorlat kialakítása érdekében 8-10 bázis gyakorlóhely kijelölése és működtetése. A gyakorlóhelyek infrastruktúrájának fejlesztése, korszerű IKT eszközök kihelyezése. (Dr. Farkas Ferenc, Dr. Szűcs Sándor) 6. A tanszék működésének tárgyi feltételei A tanszéki irodák a B épület 1. és 2. emeletén találhatók. Az irodák mérete és elhelyezkedése megfelelő. Az elméleti órák és szemináriumi foglalkozások eszköz és terem követelményei biztosítottak. A tanszék saját laboratóriummal, tanműhellyel, kutató-fejlesztő műhellyel nem rendelkezik. A tantárgyi gyakorlatok együttműködési megállapodás alapján a TISZK szolnoki tagintézményeiben (Jendrassik György, Baross Gábor) kerültek megtartásra. Korszerű oktatási és kutatási eszközök beszerzésére szakképzési támogatás hiányában csak pályázati 7

8 úton van lehetőségünk, de ennek jelentős korlátja a tanszék kis kutatási kapacitása és szerény saját meglévő műszer és infrastrukturális kutatási háttere. 7. A tanszék kapcsolatrendszere 7.1. Nemzetközi kapcsolataink: 1. Harper Adams University College, U.K.Newport 2. Fachhochschule Südwestfalen - Standorf Soest (informális kapcsolat, együttműködés területeinek kialakítása folyamatban) 3. A Szlovák Műszaki Egyetem nagyszombati Anyagtechnológiai Karán működő doktori iskola Szakdidaktika - Doktori Program 4. Selye János Egyetem, Komárno, Szlovákia 5. Szlovák Műszaki Egyetem, Bratislava, Szlovákia 7.2. Hazai (nem oktató) intézmények, melyekkel élő kapcsolatot tartunk: 1. Bordács Autó Kft. 2. Aircond Klíma Kft. 3. Syngenta Seeds Kft. 4. S&T Consulting Hungary Kft. 5. GraphIt Kft. 6. CNC EDU Kft. 7. TNT Machine Kft. 8. Agrolabor Kft., Szolnok 9. CG Electric Systems Hungary Zrt. Szolnok 10. VART-Speciál Kft. Mezőtúr 11. Hermann Felületkezelő és Szolgáltató Kft. Mezőtúr 12. Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Mezőgazdasági Szakigazgatási Hivatal Növény- és Talajvédelmi Igazgatóság Talajvédelmi Laboratórium Szakmai, tudományos testületekben való részvételünk 1. Hatvany József Informatikai Tudományok Doktori Iskola 2. DAB Műszaki Szakbizottságának JNSZ megyei Agrár-Műszaki Tagozata (tagozatvezető, titkár) 3. Nyugat-magyarországi Egyetem Erdőmérnöki Kar Kitaibel Pál Környezettudományi Doktori Iskola. Környezetpedagógiai Doktori program Szolnok, október 05. Dr. Szűcs Sándor tanszékvezető 8

A Kar rövid bemutatása

A Kar rövid bemutatása A Kar rövid bemutatása Széchenyi István Egyetem (SZE-GYŐR) Műszaki Tudományi Kar Gazdaságtudományi Kar Állam és jogtudományi Kar Egészségügyi és Szociális Intézet Zeneművészeti Intézet A Műszaki Tudományi

Részletesebben

A NYÍREGYHÁZI FŐISKOLA MŰSZAKI ÉS MEZŐGAZDASÁGI KAR (NYF MMK) AGRÁR ÉS AGRÁRMŰSZAKI JELLEGŰ KÉPZÉSEINEK BEMUTATÁSA NYÍREGYHÁZA 2013

A NYÍREGYHÁZI FŐISKOLA MŰSZAKI ÉS MEZŐGAZDASÁGI KAR (NYF MMK) AGRÁR ÉS AGRÁRMŰSZAKI JELLEGŰ KÉPZÉSEINEK BEMUTATÁSA NYÍREGYHÁZA 2013 A NYÍREGYHÁZI FŐISKOLA MŰSZAKI ÉS MEZŐGAZDASÁGI KAR (NYF MMK) AGRÁR ÉS AGRÁRMŰSZAKI JELLEGŰ KÉPZÉSEINEK BEMUTATÁSA NYÍREGYHÁZA 2013 NYÍREGYHÁZI FŐISKOLA MŰSZAKI ÉS MEZŐGAZDASÁGI KAR (Nyíregyháza, Kótaji

Részletesebben

Komplex mátrix üzleti képzések

Komplex mátrix üzleti képzések 1.sz. melléklet Komplex mátrix üzleti képzések A munkaerőpiac elismeri a szakjainkat, 3 szak a TOP10-ben szerepel, emiatt továbbra is lesz kereslet A K-M, P-SZ, T-V alapszakok iránt folyamatos piaci igény

Részletesebben

Tanulmányok, végzettségek: Tanulmányok:

Tanulmányok, végzettségek: Tanulmányok: ÖNÉLETRAJZ Személyes adatok: Név: Lengyelné Dr. Szilágyi Szilvia Születési hely és idő: Sárospatak, 1976. május 03. Jelenlegi munkahely: Miskolci Egyetem, Gépészmérnöki és Informatikai Kar, Analízis Tanszék

Részletesebben

Tudományos életrajz Dr. Für Gáspár (2008. február)

Tudományos életrajz Dr. Für Gáspár (2008. február) Dr. Für Gáspár egyetemi docens Zrínyi Miklós Nemzetvédelmi Egyetem Kossuth Lajos Hadtudományi Kar Összhaderőnemi Műveleti Intézet Geoinformációs Tanszék mb. tanszékvezető Tudományos életrajz Dr. Für Gáspár

Részletesebben

Széchenyi István Egyetem Műszaki Tudományi Kar

Széchenyi István Egyetem Műszaki Tudományi Kar Széchenyi István Egyetem Műszaki Tudományi Kar Az Egyetem oktatási egységei Műszaki Tudományi Kar (az egyetem hallgatóinak 2/3-a) Gazdaságtudományi Kar Állam- és Jogtudományi Kar Egészségügyi és Szociális

Részletesebben

KÚTFŐ projekt mit is végeztünk?

KÚTFŐ projekt mit is végeztünk? KÚTFŐ projekt mit is végeztünk? rövid összegzés a számok tükrében Madarász Tamás projektfelelős FAVA Konferencia, 2015. április 8-9. Siófok Tartalom KUTATÁS-FEJLESZTÉS FINANSZÍROZÁSA A FELSŐOKTATÁSBAN

Részletesebben

Kezdeményezés, kooperáció és kölcsönhatások:

Kezdeményezés, kooperáció és kölcsönhatások: Kezdeményezés, kooperáció és kölcsönhatások: a Miskolci Egyetem közreműködése a térségi innovációs folyamatokban Dr. Mang Béla stratégiai és fejlesztési rektorhelyettes Balatonfüred, 2009. május 11. Időhorizont

Részletesebben

AKKREDITÁCIÓS ÚTMUTATÓ SEGÉDLET

AKKREDITÁCIÓS ÚTMUTATÓ SEGÉDLET AKKREDITÁCIÓS ÚTMUTATÓ SEGÉDLET Piros beszúrás, lila törlendő, zöld magyarázat. PI INTÉZMÉNYI AKKREDITÁCIÓS ELJÁRÁS JELENTÉSE (Második akkreditációs értékelés) 2007/10/XI/1. sz. MAB határozat KECSKEMÉTI

Részletesebben

A minőségi szakképzés garanciái a Szolnoki Műszaki Szakközép- és Szakiskolában

A minőségi szakképzés garanciái a Szolnoki Műszaki Szakközép- és Szakiskolában A fiatalok foglalkoztatásának előmozdítása Közép-Kelet-Európában Projekt Szeminárium 2013. október 10. A minőségi szakképzés garanciái a Szolnoki Műszaki Szakközép- és Szakiskolában Előadó: Kiss Ferenc

Részletesebben

Negyedszázados múlt, tudatos jelen, fenntartható jövő

Negyedszázados múlt, tudatos jelen, fenntartható jövő Negyedszázados múlt, tudatos jelen, fenntartható jövő és a TDK mozgalom Kósi Kálmán Környezetirányítási szakértő akkreditálás 2001. december (indítás 2002) A szak indítását elsősorban a gazdálkodói és

Részletesebben

Legyen a hallgatónk! Nemzeti Közszolgálati Egyetem Katasztrófavédelmi Intézet

Legyen a hallgatónk! Nemzeti Közszolgálati Egyetem Katasztrófavédelmi Intézet Legyen a hallgatónk! Nemzeti Közszolgálati Egyetem Katasztrófavédelmi Intézet Nemzeti Közszolgálati Egyetem 1. Jogelőd intézmények - Zrínyi Miklós Nemzetvédelmi Egyetem Hadtudományi és Honvédtisztképző

Részletesebben

Az Alba Regia Egyetemi Központ bemutatkozása. www.arek.uni-obuda.hu

Az Alba Regia Egyetemi Központ bemutatkozása. www.arek.uni-obuda.hu ÓBUDAI EGYETEM Az Alba Regia Egyetemi Központ bemutatkozása Alba Regia Egyetemi Központ Székesfehérvár Akkor.. és Most KANDÓ 1971 Óbudai Egyetem Alba Regia Egyetemi Központ 2013 Alba Regia Egyetemi Központ

Részletesebben

Útmutató. a 7. félévi. szakmai gyakorlathoz

Útmutató. a 7. félévi. szakmai gyakorlathoz Szent István Egyetem Gazdasági, Agrár- és Egészségtudományi Kar Tessedik Campus Szarvas Útmutató a 7. félévi szakmai gyakorlathoz Szarvas 2015. 2 1. Általános tudnivalók (1) A nemzeti felsőoktatásról szóló

Részletesebben

A Miskolci Egyetem Egészségügyi Kar minőségfejlesztési terve 2010-2011

A Miskolci Egyetem Egészségügyi Kar minőségfejlesztési terve 2010-2011 A Miskolci Egyetem Egészségügyi Kar minőségfejlesztési terve 2010-2011 Készült: a Miskolci Egyetem Egészségügyi Kar 2009. évi Szervezeti önértékelése alapján, valamint a kari fejlesztési stratégia, a módosított

Részletesebben

I. A Szent István Egyetem

I. A Szent István Egyetem I. A Szent István Egyetem REKTORI KÖSZÖNTŐ 2000-ben - több, korábban önálló egyetem és főiskola integrációjával - létrehozott egyetemünk névadójára, államalapító Szent István királyunkra az egész ország

Részletesebben

Debreceni Egyetem Állam- és Jogtudományi Kar

Debreceni Egyetem Állam- és Jogtudományi Kar Debreceni Egyetem Állam- és Jogtudományi Kar 2013 A z igazságügyi igazgatási alapszak 6 féléves, 180 kredites képzés keretében olyan igazságügyi szervezők és ügyintézők képzését célozza, akik i, különösen

Részletesebben

Várható eredmények vagy célok; részeredmények. 1. Az adatbázis-kezelés sajátosságainak megismertetése a hallgatókkal fakultatív alapon

Várható eredmények vagy célok; részeredmények. 1. Az adatbázis-kezelés sajátosságainak megismertetése a hallgatókkal fakultatív alapon INFORMATIKA TANSZÉK 1. A Kodolányi János Főiskolán végzett kutatások Tananyagfejlesztés Informatika Tanszék Információtechnológia alapjai tananyag fejlesztése MINDEN főállású kolléga részvételével + Dr.

Részletesebben

GÉPÉSZMÉRNÖKI SZAK ( BSc.)

GÉPÉSZMÉRNÖKI SZAK ( BSc.) NYÍREGYH REGYHÁZI FŐISKOLAF MŰSZAKI ÉS S MEZŐGAZDAS GAZDASÁGI GI FŐISKOLAI KAR Alapszakjaink (2009): 1. KÖZLEKEDÉSMÉRNÖKI SZAK ( BSc.) 2. MEZŐGAZDASÁGI és ÉLELMISZERIPARI GÉPÉSZMÉRNÖKI SZAK ( BSc.) 3.

Részletesebben

Határon átnyúló felsőoktatási együttműködéssel a tudásrégióért

Határon átnyúló felsőoktatási együttműködéssel a tudásrégióért Határon átnyúló felsőoktatási együttműködéssel a tudásrégióért Dr. Rechnitzer János egyetemi tanár, intézetigazgató MTA RKK Nyugat-magyarországi Tudományos Intézete A kutatás-fejlesztés és a felsőoktatás

Részletesebben

A KRE Történettudomány Doktori Iskolát két oktatási program alkotja: A jelentkezés és a felvétel szabályai a doktori iskolában

A KRE Történettudomány Doktori Iskolát két oktatási program alkotja: A jelentkezés és a felvétel szabályai a doktori iskolában F O N T O S T U D N I V A L Ó K A KRE Történettudomány Doktori Iskolát két oktatási program alkotja: 1. Társadalom, politika és hadsereg a Magyar Királyságban 1740 1867 Programvezető: Prof. Dr. habil Gergely

Részletesebben

Műszaki menedzser alapszak

Műszaki menedzser alapszak Kecskeméti Főiskola GAMF Kar Tanulmányi tájékoztató Műszaki menedzser alapszak Kecskemét 2011 2012 A tantárgyleírásokat a KF GAMF Kar munkatársai állították össze. Szerkesztette: Dr. Kovács Beatrix főiskolai

Részletesebben

MAGYAR KÉPZŐMŰVÉSZETI EGYETEM

MAGYAR KÉPZŐMŰVÉSZETI EGYETEM MAGYAR KÉPZŐMŰVÉSZETI EGYETEM RESTAURÁTOR TANSZÉK ÜGYRENDJE Elfogadva a Szenátus 54/2015. (IX.30.) számú határozata alapján. 2015. október 1. 1. Általános rendelkezések (1) A nemzeti felsőoktatásról szóló

Részletesebben

TANTÁRGYI KÖVETELMÉNYEK

TANTÁRGYI KÖVETELMÉNYEK 1. A tantárgy megnevezése: OKTATÁSTAN I. 2. Az évfolyam megnevezése: Okl. mérnöktanár, mérnöktanár szak nappali tagozat II. évf. 2. félév, II. évf. 1. félév Műszaki szakoktató szak II. évfolyam 1. félév

Részletesebben

A Vállalati információs nap a felsőfokú duális képzésről 2015

A Vállalati információs nap a felsőfokú duális képzésről 2015 A Vállalati információs nap a felsőfokú duális képzésről 2015 Agrár szakbizottság Dr. Mezőszentgyörgyi Dávid Budapest, 2015. november 10. Alapképzésben az alábbi képzési szakok közül választhat a hallgató

Részletesebben

Ha elnyert külföldi ösztöndíjat a fenti szakon folytatott tanulmányai során, akkor az ösztöndíjas félévek felsorolása:

Ha elnyert külföldi ösztöndíjat a fenti szakon folytatott tanulmányai során, akkor az ösztöndíjas félévek felsorolása: E L T E T á T K K ö z t á r s a s á g i Ö s z t ö n d í j P á l y á z a t m e l l é k l e t Megpályázott szak: szint: alapképzés / mesterképzés Ha elnyert külföldi ösztöndíjat a fenti szakon folytatott

Részletesebben

BEOSZTAS: rektor. tudományos rektorhelyettes, fakultásigazgató nemzetközi rektorhelyettes

BEOSZTAS: rektor. tudományos rektorhelyettes, fakultásigazgató nemzetközi rektorhelyettes Készült: Szolnok... GO'+. O-.r 2? " Jelenlévok: NEV: Dr. Törzsök Éva Dr. Vermes Pál Dr. Kacsirek László Dr. Székely Péter es rektor BEOSZTAS: általános rektor-helyettes, fakultásigazgató nemzetközi rektorhelyettes

Részletesebben

A Kormány.../2005. ( ) Korm. rendelete. a felsőoktatási intézmények képzési- és fenntartási normatíva alapján történő

A Kormány.../2005. ( ) Korm. rendelete. a felsőoktatási intézmények képzési- és fenntartási normatíva alapján történő A Kormány../2005. ( ) Korm. rendelete a felsőoktatási intézmények képzési- és fenntartási normatíva alapján történő finanszírozásáról A Kormány a felsőoktatásról szóló 1993. évi LXXX. tv. (a továbbiakban:

Részletesebben

Egészségügyi szervező alapszak egészségturizmus-szervező szakirány IV. évfolyam 2013-2014-es tanév 1. félév programjai

Egészségügyi szervező alapszak egészségturizmus-szervező szakirány IV. évfolyam 2013-2014-es tanév 1. félév programjai Egészségügyi szervező alapszak egészségturizmus-szervező szakirány IV. évfolyam 2013-2014-es tanév 1. félév programjai 0 Szent István Egyetem Gazdasági, Agrár-, és Egészségtudományi Kar Egészségtudományi

Részletesebben

Önéletrajz. Személyes információk: Dr. Révész László Eszterházy Károly Főiskola, Sporttudományi Intézet

Önéletrajz. Személyes információk: Dr. Révész László Eszterházy Károly Főiskola, Sporttudományi Intézet Önéletrajz Személyes információk: Név: Munkahely: Beosztás: E-mail: Dr. Révész László Eszterházy Károly Főiskola, Sporttudományi Intézet Főiskolai docens revesz.laszlo@ektf.hu Tudományos fokozat: PhD.

Részletesebben

A bajai főiskola jövőképe

A bajai főiskola jövőképe A régió felsőoktatásának jelene és jövője konferencia A bajai főiskola jövőképe Melicz Zoltán Eötvös József Főiskola, Baja A bajai főiskola Két karú intézmény Neveléstudományi Kar (1870-ben alapított,

Részletesebben

Köszöntjük Önöket a SZIE TÁMOP-4.2.2.B-10/1 azonosítójú pályázatának nyitórendezvényén. 2011.09.29. Gödöllő

Köszöntjük Önöket a SZIE TÁMOP-4.2.2.B-10/1 azonosítójú pályázatának nyitórendezvényén. 2011.09.29. Gödöllő Köszöntjük Önöket a SZIE TÁMOP-4.2.2.B-10/1 azonosítójú pályázatának nyitórendezvényén 2011.09.29. Gödöllő A tehetséggondozás és kutatóképzés komplex rendszerének fejlesztése a Szent István Egyetemen TÁMOP-4.2.2/B-10/1-2010-0011

Részletesebben

A Szolnoki Főiskola képzési programja Diplomás Európai Unió szakreferens szakirányú továbbképzési szak

A Szolnoki Főiskola képzési programja Diplomás Európai Unió szakreferens szakirányú továbbképzési szak A Szolnoki Főiskola képzési programja Diplomás Európai Unió szakreferens szakirányú továbbképzési szak 1. A szak képzési és kimeneti követelményei a. A szakirányú továbbképzés megnevezése: Diplomás szakreferens

Részletesebben

SZAKMAI ÖNÉLETRAJZ. 2007-2009 Nyugat-Magyarországi Egyetem Széchenyi István Doktori Iskola Közgazdaságtudományok Doktora

SZAKMAI ÖNÉLETRAJZ. 2007-2009 Nyugat-Magyarországi Egyetem Széchenyi István Doktori Iskola Közgazdaságtudományok Doktora SZAKMAI ÖNÉLETRAJZ Személyes adatok Név : Dr Gősi Zsuzsanna PhD Születési név: Gősi Zsuzsanna Cím : 1212 Budapest, Kolozsvári u. 38. Születési hely, idő : Csorna, 1971. 03. 19 Mobil : 06-20-381-29-86 Email:

Részletesebben

Távoktatási felülettel támogatott oktatás a Miskolci Egyetem Gazdaságtudományi Karán

Távoktatási felülettel támogatott oktatás a Miskolci Egyetem Gazdaságtudományi Karán Távoktatási felülettel támogatott oktatás a Miskolci Egyetem Gazdaságtudományi Karán Lukács Edit Beiskolázási és Idegennyelv oktatási igazgató ME, Gazdaságtudományi Kar vgtedith@uni-miskolc.hu A Miskolci

Részletesebben

Ápolás és betegellátás alapszak Ápoló szakirány levelező tagozat IV. évfolyam

Ápolás és betegellátás alapszak Ápoló szakirány levelező tagozat IV. évfolyam Központ: 5600 Békéscsaba, Bajza u. 33. Tel.: +36-66-524-700 Fax: +36-66-447-220 E-mail: dekan@gk.szie.hu Telephely: Egészségtudományi Campus, 5700 Gyula, Szent István u. 17-19.,Tel., Fax:: +36-66-561-620

Részletesebben

KULTURÁLIS TANULMÁNYOK TANSZÉK

KULTURÁLIS TANULMÁNYOK TANSZÉK KULTURÁLIS TANULMÁNYOK TANSZÉK 1. A Kodolányi János Főiskolán végzett kutatások Tananyagfejlesztés Várható eredmények vagy célok; részeredmények Kutatás kezdete és várható befejezési ideje Cseke Henrietta

Részletesebben

Pannon Egyetem Mérnöki Kar

Pannon Egyetem Mérnöki Kar Pannon Egyetem Mérnöki Kar Mérnöki Kar Veszprémi Vegyipari Egyetem Veszprémi Egyetem Minıség és Pannon Egyetem Elismertség Mérnöki Kar A minıség biztosítéka a Kar: oktatói, kutatói nemzetközileg elismert

Részletesebben

SZE-GYŐR Rólunk. A jövő Győrben épül! Képzések száma: 58 szak. Campus területe: 101.724 m 2. Képzési területek:

SZE-GYŐR Rólunk. A jövő Győrben épül! Képzések száma: 58 szak. Campus területe: 101.724 m 2. Képzési területek: SZE-GYŐR Rólunk A jövő Győrben épül! Képzések száma: 58 szak Campus területe: 101.724 m 2 Képzési területek: műszaki, informatikai, jogi, igazgatási, gazdasági, pedagógiai egészségügyi, szociális, zeneművészeti

Részletesebben

NYÍREGYHÁZI FŐISKOLA KÉPZÉSI ÉS TOVÁBBKÉPZÉSI INTÉZET ÜGYRENDJE. Elfogadva: 2013. április 16., hatályba lép: 2013. április 18-án

NYÍREGYHÁZI FŐISKOLA KÉPZÉSI ÉS TOVÁBBKÉPZÉSI INTÉZET ÜGYRENDJE. Elfogadva: 2013. április 16., hatályba lép: 2013. április 18-án NYÍREGYHÁZI FŐISKOLA KÉPZÉSI ÉS TOVÁBBKÉPZÉSI INTÉZET ÜGYRENDJE Elfogadva: 2013. április 16., hatályba lép: 2013. április 18-án A Képzési és Továbbképzési Intézet (a továbbiakban: KTI) ügyrendjét (a továbbiakban:

Részletesebben

Időtartam (-tól -ig) 2012-2013 Munkáltató neve és címe Miskolci Egyetem (Központi Igazgatás), 3515 Miskolc-Egyetemváros

Időtartam (-tól -ig) 2012-2013 Munkáltató neve és címe Miskolci Egyetem (Központi Igazgatás), 3515 Miskolc-Egyetemváros 1 Ö N É L E T R A J Z F O R M A N Y O M T A T V Á N Y SZEMÉLYES ADATOK Név DR. LUKÁCS JÁNOS Cím 3535 MISKOLC (MAGYARORSZÁG), ELŐHEGY U. 48/2. Telefon +36 46 565 111/14 11 Fax +36 46 561 504 E-mail janos.lukacs@uni-miskolc.hu

Részletesebben

A Pécsi Tudományegyetem. Szervezeti és Működési Szabályzatának 31. számú melléklete. A Pécsi Tudományegyetem Karalapítási szabályzata

A Pécsi Tudományegyetem. Szervezeti és Működési Szabályzatának 31. számú melléklete. A Pécsi Tudományegyetem Karalapítási szabályzata A Pécsi Tudományegyetem Szervezeti és Működési Szabályzatának 31. számú melléklete A Pécsi Tudományegyetem Karalapítási szabályzata Pécs 2007 A Pécsi Tudományegyetem (továbbiakban: Egyetem) Szenátusa a

Részletesebben

SZAKMAI ÖNÉLETRAJZ. Alapadatok: Név: E -mail: Telefonszám: Dr. Pavluska Valéria valeria.pavluska@ktk.pte.hu +36 72 501 599/23200

SZAKMAI ÖNÉLETRAJZ. Alapadatok: Név: E -mail: Telefonszám: Dr. Pavluska Valéria valeria.pavluska@ktk.pte.hu +36 72 501 599/23200 SZAKMAI ÖNÉLETRAJZ Alapadatok: Név: E -mail: Telefonszám: Dr. Pavluska Valéria valeria.pavluska@ktk.pte.hu +36 72 501 599/23200 1. Munkahelyi adatok (beosztás, mikortól): Beosztás: Időpont: Egyetemi docens

Részletesebben

A Humán Szakemberek Országos Szövetsége és a Zsigmond Király Főiskola az innováció szolgálatában

A Humán Szakemberek Országos Szövetsége és a Zsigmond Király Főiskola az innováció szolgálatában A Humán Szakemberek Országos Szövetsége és a Zsigmond Király Főiskola az innováció szolgálatában Dr. Szabó Szilvia (PhD.) főiskolai docens, ZSKF elnökségi tag, HSZOSZ Humán Szakemberek Országos Szövetsége

Részletesebben

Műszaki szakoktató alapszak

Műszaki szakoktató alapszak Kecskeméti Főiskola GAMF Kar Tanulmányi tájékoztató Műszaki szakoktató alapszak Kecskemét 2011 2012 A tantárgyleírásokat a KF GAMF Kar munkatársai állították össze. Szerkesztette: Dr. Kovács Beatrix főiskolai

Részletesebben

Dr. Mészáros Attila. 51. Szitásdomb u. 9021 Győr Telefonszám(ok) (36-96) 503-497 Mobil: (36-30) 413-0447 Fax(ok)

Dr. Mészáros Attila. 51. Szitásdomb u. 9021 Győr Telefonszám(ok) (36-96) 503-497 Mobil: (36-30) 413-0447 Fax(ok) Szakmai önéletrajz Europass Önéletrajz Személyi adatok Vezetéknév / Utónév(ek) Cím(ek) 51. Szitásdomb u. 9021 Győr Telefonszám(ok) (36-96) 503-497 Mobil: (36-30) 413-0447 Fax(ok) E-mail(ek) Állampolgárság

Részletesebben

Németh András. Nemzeti Közszolgálati Egyetem Hadtudományi és Honvédtisztképző Kar

Németh András. Nemzeti Közszolgálati Egyetem Hadtudományi és Honvédtisztképző Kar NÉV: Németh András SZÜLETÉSI IDŐ: 1979 MUNKAHELY: BEOSZTÁS: Nemzeti Közszolgálati Egyetem Hadtudományi és Honvédtisztképző Kar Katonai Üzemeltető Intézet Informatikai és Elektronikai Hadviselés Tanszék

Részletesebben

SZAKMAI ÖNÉLETRAJZ Dr. Szlávik János

SZAKMAI ÖNÉLETRAJZ Dr. Szlávik János SZAKMAI ÖNÉLETRAJZ Dr. Szlávik János Személyes adatok Születési hely, idő: Tiszanána, 1947. augusztus 2. Végzettség, tudományos fokozatok MTA doktora (2003. december 12.) Magyar Tudományos Akadémia 2003.

Részletesebben

Complex education system on disaster management at the Zrínyi Miklós National Defence University

Complex education system on disaster management at the Zrínyi Miklós National Defence University Complex education system on disaster management at the Zrínyi Miklós National Defence University A katasztrófavédelmi oktatás komplex rendszere a Zrínyi Miklós Nemzetvédelmi Egyetemen Dr. Hornyacsek Júlia

Részletesebben

Europass Önéletrajz. Személyi adatok. Szakmai tapasztalat. Vezetéknév / Utónév(ek) Bolgár Judit Cím(ek) Budapest 1101, Hungária krt. 9-11.

Europass Önéletrajz. Személyi adatok. Szakmai tapasztalat. Vezetéknév / Utónév(ek) Bolgár Judit Cím(ek) Budapest 1101, Hungária krt. 9-11. Europass Önéletrajz Személyi adatok Vezetéknév / Utónév(ek) Bolgár Judit Cím(ek) Budapest 1101, Hungária krt. 9-11. Telefonszám(ok) Vezetékes: Mobil: Fax(ok) E-mail(ek) bolgar. judit@uni-nke.hu Állampolgárság

Részletesebben

Nemzeti Közszolgálati Egyetem Katasztrófavédelem Intézet bemutatása

Nemzeti Közszolgálati Egyetem Katasztrófavédelem Intézet bemutatása Nemzeti Közszolgálati Egyetem Katasztrófavédelem Intézet bemutatása PROF. DR. BLESZITY JÁNOS ny. tű vezérőrnagy egyetemi tanár, intézetigazgató BM OKF Budapest, 2014. 03. 10. Legyen a hallgatónk! Nemzeti

Részletesebben

A MUNKÁLTATÓI JOGKÖR GYAKORLÁSÁNAK RENDJE A DEBRECENI EGYETEMEN

A MUNKÁLTATÓI JOGKÖR GYAKORLÁSÁNAK RENDJE A DEBRECENI EGYETEMEN A MUNKÁLTATÓI JOGKÖR GYAKORLÁSÁNAK RENDJE A DEBRECENI EGYETEMEN 2014. május 15. 2 A MUNKÁLTATÓI JOGKÖR GYAKORLÁSÁNAK RENDJE A DEBRECENI EGYETEMEN A Debreceni Egyetem Szenátusa a nemzeti felsőoktatásról

Részletesebben

INTÉZMÉNYI TÁJÉKOZTATÓ

INTÉZMÉNYI TÁJÉKOZTATÓ 2011/2012. tanév A SZOLNOKI FŐISKOLA KIADVÁNYA Szerkesztette: Szántó Ágnes Lektorálta: Dr. Kóródi Márta Felelős kiadó: Dr. Túróczi Imre Készült: 100 példányban 2 2011/2012. tanév TARTALOMJEGYZÉK REKTORI

Részletesebben

Önéletrajz - Dr. Bodnár Ildikó SZEMÉLYES ADATOK MUNKAHELYEK

Önéletrajz - Dr. Bodnár Ildikó SZEMÉLYES ADATOK MUNKAHELYEK Ö N É L E T R A J Z K E L T : 201 2. M Á R C I U S 0 5. SZEMÉLYES ADATOK Név: DR. BODNÁR ILDIKÓ Végzettség: OKLEVELES VEGYÉSZ Cím: 4251 HAJDÚSÁMSON-SÁMSONKERT, SZŰCS UTCA 24/10. Telefon: Mobil: 06-30-981-6794,

Részletesebben

statisztikai módszerekkel

statisztikai módszerekkel Statisztikai világnap 2010. október 20. Az oktatási kiválóság g mérése m statisztikai módszerekkel Sándorné dr. Kriszt Éva rektor A mérésrm sről l elméleti leti megközel zelítésben A A mérés m s fogalma,

Részletesebben

SZOLNOKI FŐISKOLA TANTERV. érvényes a. 2010/2011. tanévtől felmenő rendszerben MŰSZAKI MENEDZSER ALAPSZAK (BSC) NAPPALI TAGOZAT.

SZOLNOKI FŐISKOLA TANTERV. érvényes a. 2010/2011. tanévtől felmenő rendszerben MŰSZAKI MENEDZSER ALAPSZAK (BSC) NAPPALI TAGOZAT. SZOLNOKI FŐISKOLA TANTERV érvényes a 2010/2011. tanévtől felmenő rendszerben MŰSZAKI MENEDZSER ALAPSZAK (BSC) NAPPALI TAGOZAT Szakirányok Gépgyártó szakirány Üzemfenntartó szakirány Mezőtúr, 2010. június

Részletesebben

MATEMATIKA - STATISZTIKA TANSZÉK

MATEMATIKA - STATISZTIKA TANSZÉK MATEMATIKA - STATISZTIKA TANSZÉK 1. A Kodolányi János Főiskolán végzett kutatások Tananyagfejlesztés A kutatási téma címe, rövid leírása Várható eredmények vagy célok; részeredmények Kutatás kezdete és

Részletesebben

TUDOMÁNYOS ÉLETRAJZ I. SZEMÉLYI ADATOK

TUDOMÁNYOS ÉLETRAJZ I. SZEMÉLYI ADATOK TUDOMÁNYOS ÉLETRAJZ I. SZEMÉLYI ADATOK Név: Dr. Móré Marianna Születési hely, idő: Kisvárda, 1959.05. 26 Telefon 06-52/229-433 Email cím: morem@ped.unideb.hu Website: www.moremariann.webnode.hu Munkahely:

Részletesebben

FOGLALKOZTATÁSI KÖVETELMÉNYRENDSZERE

FOGLALKOZTATÁSI KÖVETELMÉNYRENDSZERE Heller Farkas Gazdasági és Turisztikai Szolgáltatások Főiskolája FOGLALKOZTATÁSI KÖVETELMÉNYRENDSZERE (Módosításokkal egységes szerkezetben) Az SzMSz 3. számú melléklete Budapest 2008 Tartalomjegyzék I.

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S

E L Ő T E R J E S Z T É S BUDAPESTI MŰSZAKI ÉS GAZDASÁGTUDOMÁNYI EGYETEM Előterjesztő neve és beosztása: Szervezeti egység: Dr. Varga István dékán Közlekedésmérnöki és Járműmérnöki Kar E L Ő T E R J E S Z T É S A Szenátus 2013.

Részletesebben

1. Általános rendelkezések

1. Általános rendelkezések 1. Általános rendelkezések (1) A nemzeti felsőoktatásról szóló 2011. évi CCIV. törvény, valamint a Magyar Képzőművészeti Egyetem (a továbbiakban: Egyetem) Szervezeti és Működési Rendjének (a továbbiakban:

Részletesebben

DUÁLIS KÉPZÉS A SZEGEDI TUDOMÁNYEGYETEM MÉRNÖKI KARÁN. Dr. Horváth Zsuzsanna 2015. április 14.

DUÁLIS KÉPZÉS A SZEGEDI TUDOMÁNYEGYETEM MÉRNÖKI KARÁN. Dr. Horváth Zsuzsanna 2015. április 14. DUÁLIS KÉPZÉS A SZEGEDI TUDOMÁNYEGYETEM MÉRNÖKI KARÁN Dr. Horváth Zsuzsanna 2015. április 14. AZ SZTE MÉRNÖKI KARÁNAK BEMUTATÁSA 1962-2007-ig Élelmiszeripari Főiskola 2007. Január 1. Mérnöki Kar 21 előadó

Részletesebben

Logisztikai műszaki menedzser-asszisztens

Logisztikai műszaki menedzser-asszisztens Logisztikai műszaki menedzser-asszisztens Felsőfokú szakképzés OKJ 55 345 02 0010 55 01 Érettségi utáni 2 éves (4 félév) szakképzés, államilag finanszírozott és költségtérítéses formában, nappali tagozaton.

Részletesebben

IPARI PARK MENEDZSER szakirányú továbbképzés

IPARI PARK MENEDZSER szakirányú továbbképzés IPARI PARK MENEDZSER szakirányú továbbképzés 1 Képzés célja: A résztvevők számára olyan átfogó és naprakész tudásanyag átadása, amely a mai magyar és európai gazdasági környezetben egy ipari park hatékony

Részletesebben

IPARI PARK MENEDZSER szakirányú továbbképzés

IPARI PARK MENEDZSER szakirányú továbbképzés IPARI PARK MENEDZSER szakirányú továbbképzés 1 Képzés célja: A résztvevők számára olyan átfogó és naprakész tudásanyag átadása, amely a mai magyar és európai gazdasági környezetben egy ipari park hatékony

Részletesebben

Családi állapota: Nős, 2 gyermekes Gyermekeinek keresztnevei (zárójelben születési évszámuk): Attila (1982) Alexandra (1987)

Családi állapota: Nős, 2 gyermekes Gyermekeinek keresztnevei (zárójelben születési évszámuk): Attila (1982) Alexandra (1987) Dr. Für Gáspár alezredes Elérhetőség: Mobiltelefon: +36 70 3341440 HM vezetékes: 02 2 29548 Vezetékes fax: +36 1 432900 HM fax: 29910 e-mail: fur.gaspar@uni-nke.hu Személyes adatok: Születési idő: 1958.

Részletesebben

Szakmai önéletrajz. Személyes adatok: Tanulmányok, munkakörök: Nyelvtudás:

Szakmai önéletrajz. Személyes adatok: Tanulmányok, munkakörök: Nyelvtudás: Szakmai önéletrajz Személyes adatok: Név: Bakonyi Péter Születés idő: Budapest, 1978.12.21. Anyja neve: Simon Eszter Lakcím: 1118. Budapest, Előpatak köz 3. II/8. Telefon: 06-70/260-2612 Email: bakonyi@pt.bme.hu

Részletesebben

DR. VERMES PÁL főiskolai tanár ÍRÁSOS PUBLIKÁCIÓS TEVÉKENYSÉGE (1976 2011) (önálló és társszerzős)

DR. VERMES PÁL főiskolai tanár ÍRÁSOS PUBLIKÁCIÓS TEVÉKENYSÉGE (1976 2011) (önálló és társszerzős) SZOLNOKI FŐISKOLA MŰSZAKI ÉS GÉPÉSZETI TANSZÉK DR. VERMES PÁL főiskolai tanár ÍRÁSOS PUBLIKÁCIÓS TEVÉKENYSÉGE (1976 2011) (önálló és társszerzős) I. Diplomaterv,disszertáció, szakkönyv-részlet, jegyzet,

Részletesebben

Prof. Dr. Varga Mihály. Gépészeti mechatronikai hálózati kutatás és képzési együttműködés projekt bemutatása, TÁMOP 4.1.1.C

Prof. Dr. Varga Mihály. Gépészeti mechatronikai hálózati kutatás és képzési együttműködés projekt bemutatása, TÁMOP 4.1.1.C Prof. Dr. Varga Mihály Gépészeti mechatronikai hálózati kutatás és képzési együttműködés projekt bemutatása, TÁMOP 4.1.1.C DUÁLIS KÉPZÉS A MŰSZAKI FELSŐOKTATÁSBAN szakmai fórum Felsőoktatási Centrum Zalaegerszeg,

Részletesebben

A DEBRECENI REFORMÁTUS HITTUDOMÁNYI EGYETEM

A DEBRECENI REFORMÁTUS HITTUDOMÁNYI EGYETEM A DEBRECENI REFORMÁTUS HITTUDOMÁNYI EGYETEM SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATÁNAK 15/K. SZ. MELLÉKLETE Ikt. szám: 179/1300/22-2/2012. SZOCIÁLETIKAI KUTATÓINTÉZET SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA Debrecen

Részletesebben

KÖZPONTI STATISZTIKAI HIVATAL

KÖZPONTI STATISZTIKAI HIVATAL KÖZPONTI STATISZTIKAI HIVATAL Az adatszolgáltatás a 229/2006. (XI. 20.) Telefon: 345-6000 Korm. rendelet alapján kötelező. Internet: www.ksh.hu Adatgyűjtések Letölthető kérdőívek, útmutatók Nyilvántartási

Részletesebben

Neveléselmélet Oktatáspolitikai válaszok 1

Neveléselmélet Oktatáspolitikai válaszok 1 Neveléselmélet Oktatáspolitikai válaszok 1 Az oktatás rendszer négy szektora Közoktatás 2008. 02. 19. Tanárképzés erőssége: JPN tanárképzés bemutatása Felsőoktatás : átalakulása, tanárképzés változása

Részletesebben

NAPPALI TAGOZAT I. ÉVFOLYAM (minden alapképzés és minden felsőoktatási szakképzés) INFORMÁCIÓS NAPOK PROGRAMJA 2014. szeptember 08. - 10.

NAPPALI TAGOZAT I. ÉVFOLYAM (minden alapképzés és minden felsőoktatási szakképzés) INFORMÁCIÓS NAPOK PROGRAMJA 2014. szeptember 08. - 10. SZOLNOKI FŐISKOLA Oktatási és tudományos rektorhelyettes NAPPALI TAGOZAT I. ÉVFOLYAM (minden alapképzés és minden felsőoktatási szakképzés) Ikt.szám: SZF/2962/2014. Üi.: Bakos Róbertné INFORMÁCIÓS NAPOK

Részletesebben

A statisztika oktatásának átalakulása a felsőoktatásban

A statisztika oktatásának átalakulása a felsőoktatásban A statisztika oktatásának átalakulása a felsőoktatásban (A debreceni példa) Dr. Balogh Péter docens Debreceni Egyetem Agrár- és Gazdálkodástudományok Centruma Gazdálkodástudományi és Vidékfejlesztési Kar

Részletesebben

Budapesti Gazdasági Főiskola Felvételi tájékoztató 2012/2013. tanév

Budapesti Gazdasági Főiskola Felvételi tájékoztató 2012/2013. tanév Budapesti Gazdasági Főiskola Felvételi tájékoztató 2012/2013. tanév Mi is érdekel? Hol tanuljak tovább? Milyenek a bejutási esélyeim? Milyen szakmával tudok jól elhelyezkedni vagy továbbtanulni? 2 Biztos

Részletesebben

JELENTÉS A KUTATÓ-FEJLESZTŐ INTÉZETEK ÉS AZ EGYÉB KÖLTSÉGVETÉSI KUTATÓHELYEK 2008. ÉVI KUTATÁSI, FEJLESZTÉSI ADATAIRÓL

JELENTÉS A KUTATÓ-FEJLESZTŐ INTÉZETEK ÉS AZ EGYÉB KÖLTSÉGVETÉSI KUTATÓHELYEK 2008. ÉVI KUTATÁSI, FEJLESZTÉSI ADATAIRÓL KÖZPONTI STATISZTIKAI HIVATAL Telefon: 4-6 Internet: www.ksh.hu Adatgyűjtések Letölthető kérdőívek, útmutatók Az adatszolgáltatás a 9/6. (XI..) Korm. rendelet alapján kötelező. Nyilvántartási szám: 7/7

Részletesebben

NYUGAT-MAGYARORSZÁGI EGYETEM

NYUGAT-MAGYARORSZÁGI EGYETEM NYUGAT-MAGYARORSZÁGI EGYETEM Az NYME Doktori Tanácsa: Elnök: Dr. Náhlik András egyetemi tanár Titkár: Dr. Alpár Tibor egyetemi adjunktus 9400 Sopron, Bajcsy Zsilinszky u. 4. Telefon: (99) 518-361 Fax:

Részletesebben

DUÁLIS KÉPZÉS(EK) INDÍTÁSA AZ SZTE MÉRNÖKI KARÁN

DUÁLIS KÉPZÉS(EK) INDÍTÁSA AZ SZTE MÉRNÖKI KARÁN TÁMOP-4.1.1.F-14/1/Konv-2015-0006 DUÁLIS KÉPZÉS(EK) INDÍTÁSA AZ SZTE MÉRNÖKI KARÁN Dr. Bíró István ELŐZMÉNYEK A Mérnöki Kar 2014 decemberében pályázatot nyújtott be a fenntartóhoz duális képzés indítására

Részletesebben

Féléves óraszám. Neptun kurzus. AM3 10 Kollokvium 3 - GVAM. Szakdolgozat készítés 1. SZFLSMG045A Szakdolgozat készítés 2. AM3 5 Gyak.

Féléves óraszám. Neptun kurzus. AM3 10 Kollokvium 3 - GVAM. Szakdolgozat készítés 1. SZFLSMG045A Szakdolgozat készítés 2. AM3 5 Gyak. SZOLNOKI FŐISKOLA Gazdasági és vidékfejlesztési agrármérnök (BSc), Mezőgazdasági és élelmiszeripari gépészmérnök (BSc) és Műszaki menedzser (BSc) szakos Levelező tagozatos III. évfolyamos hallgatók (Szolnok)

Részletesebben

Ny-D Régió szerepe az erdő- és fahasznosításban

Ny-D Régió szerepe az erdő- és fahasznosításban Nyugat-Magyarországi Egyetem SOPRON Prof. Dr. Molnár Sándor dékán Ny-D Régió szerepe az erdő- és fahasznosításban Az erdő és a fa a Pannon Régió egyik legértékesebb természeti erőforrása. A faipari ágazat

Részletesebben

Szent István Egyetem. SZIE-Ybl Miklós Építéstudományi Kar KÉRELEM TŰZVÉDELMI SZAKMENEDZSER SZAKIRÁNYÚ TOVÁBBKÉPZÉSI SZAK LÉTESÍTÉSÉRE.

Szent István Egyetem. SZIE-Ybl Miklós Építéstudományi Kar KÉRELEM TŰZVÉDELMI SZAKMENEDZSER SZAKIRÁNYÚ TOVÁBBKÉPZÉSI SZAK LÉTESÍTÉSÉRE. Szent István Egyetem Ybl Miklós Építéstudományi Kar KÉRELEM TŰZVÉDELMI SZAKMENEDZSER SZAKIRÁNYÚ TOVÁBBKÉPZÉSI SZAK LÉTESÍTÉSÉRE TARTALOMJEGYZÉK I. Adatlap 2 II. Képzési kimeneti követelmények (KKK) 3 III.

Részletesebben

Szakmai önéletrajz. Végzettség: 2002 PhD (ELTE Neveléstudományi Doktori Iskola) 1980 ELTE Bölcsészettudományi kar könyvtármagyar

Szakmai önéletrajz. Végzettség: 2002 PhD (ELTE Neveléstudományi Doktori Iskola) 1980 ELTE Bölcsészettudományi kar könyvtármagyar Szakmai önéletrajz Név: Győri János Születési hely: Budapest, Magyarország Születési idő: 1956. 04. 01. Állampolgárság: magyar Jelenlegi munkahely: ELTE Radnóti Miklós Gyakorlóiskolája Jelenlegi beosztása:

Részletesebben

Széchenyi István Egyetem Győr SZÉCHE YI ISTVÁ EGYETEM 2008.ÉVI ALAPOKMÁ YA

Széchenyi István Egyetem Győr SZÉCHE YI ISTVÁ EGYETEM 2008.ÉVI ALAPOKMÁ YA Széchenyi István Egyetem Győr SZÉCHE YI ISTVÁ EGYETEM 2008.ÉVI ALAPOKMÁ YA 1. Fejezet megnevezése: XX Oktatási Minisztérium 2. Széchenyi István Egyetem a) azonosító adatai PIR törzsszáma: 308900 az egyetem

Részletesebben

Kollégiumi jogosultság megállapításához

Kollégiumi jogosultság megállapításához Kollégiumi jogosultság megállapításához 51/2007. (III. 26.) Korm. r. a felsőoktatásban részt vevő hallgatók juttatásairól és az általuk fizetendő egyes térítésekről 3. (1) Államilag támogatott képzésben

Részletesebben

Online marketing szakirányú továbbképzési szak képzési és kimeneti követelményei

Online marketing szakirányú továbbképzési szak képzési és kimeneti követelményei Online marketing szakirányú továbbképzési szak képzési és kimeneti követelményei Tudományterület, tudományág: gazdaságtudományok Képzési forma: levelező A szakért felelős kar: Gazdálkodástudományi és Vidékfejlesztési

Részletesebben

Bevezetés. Szabályzati háttér A tanulmányi ösztöndíj

Bevezetés. Szabályzati háttér A tanulmányi ösztöndíj A DUNAÚJVÁROSI FŐISKOLA HALLGATÓI ÖNKORMÁNYZATÁNAK TANULMÁNYI ÖSZTÖNDÍJ OSZTÁSÁNAK SZABÁLYZATA Bevezetés A Dunaújvárosi Főiskola Hallgatói Önkormányzata (továbbiakban: HÖK) úgy érezte szükséges egy mindenki

Részletesebben

Géptervezők és Termékfejlesztők XXXI. Szemináriuma

Géptervezők és Termékfejlesztők XXXI. Szemináriuma Géptervezők és Termékfejlesztők XXXI. Szemináriuma 2015. november 5 (csütörtök) 6 (péntek) MTA Miskolci Akadémiai Bizottságának Székháza Miskolc, Erzsébet tér 3. Gépipari Tudományos Egyesület Borsod-Abaúj-Zemplén

Részletesebben

Tudományos életrajz Koós Tamás (2008. február)

Tudományos életrajz Koós Tamás (2008. február) Koós Tamás egyetemi tanársegéd Zrínyi Miklós Nemzetvédelmi Egyetem Kossuth Lajos Hadtudományi Kar Összhaderőnemi Műveleti Intézet Geoinformációs Tanszék mb. tanszékvezető helyettes Tudományos életrajz

Részletesebben

EUROMENEDZSER szakirányú továbbképzés. Uniós és vezetési ismeretek kiváló MAB - minősítéssel

EUROMENEDZSER szakirányú továbbképzés. Uniós és vezetési ismeretek kiváló MAB - minősítéssel EUROMENEDZSER szakirányú továbbképzés Uniós és vezetési ismeretek kiváló MAB - minősítéssel Edutus Főiskola 2015 A képzés célja a változó európai feltételekhez igazodó legkorszerűbb ismeretanyag átadása

Részletesebben

Mentler Mariann MTT Nyugat-dunántúli szekció vezetője

Mentler Mariann MTT Nyugat-dunántúli szekció vezetője Mentler Mariann MTT Nyugat-dunántúli szekció vezetője 1980-as évek: a tömegoktatás következménye a tehetségvédelem újraéledése (nemzetközi, hazai) Megalakul a Tehetség Világtanács (1975), majd az Európai

Részletesebben

Vállalkozási feltételek, képzési tájékoztató

Vállalkozási feltételek, képzési tájékoztató Vállalkozási feltételek, képzési tájékoztató 1. A képző szerv megnevezése, címe és telefonszáma Veres Péter Mezőgazdasági és Élelmiszeripari szakképző Iskola és Kollégium 9028 Győr, Régi Veszprémi út 1-3.

Részletesebben

ME GA L LAP O DAS A DEBRECENI EGYETEM AGRÁR- ÉS GAZDÁLKODÁSTUDOMÁNYOK CENTRUMA MEZŐGAZDASÁG-, ÉLELMISZER TUDOMÁNYI ÉS KÖRNYEZETGAZDÁLKODÁSI KAR ÉSA

ME GA L LAP O DAS A DEBRECENI EGYETEM AGRÁR- ÉS GAZDÁLKODÁSTUDOMÁNYOK CENTRUMA MEZŐGAZDASÁG-, ÉLELMISZER TUDOMÁNYI ÉS KÖRNYEZETGAZDÁLKODÁSI KAR ÉSA ,, ME GA L LAP O DAS A DEBRECENI EGYETEM AGRÁR- ÉS GAZDÁLKODÁSTUDOMÁNYOK CENTRUMA MEZŐGAZDASÁG-, ÉLELMISZER TUDOMÁNYI ÉS KÖRNYEZETGAZDÁLKODÁSI KAR ÉSA BÜKK-TÉRSÉGI LEADER EGYESÜLET KÖZÖTT MEGÚjULÓ ENERGIA

Részletesebben

A NAP ÜZENETE I. A NAPENERGIÁNAK A SZAKKÉPZÉSBEN A HELYE!!!

A NAP ÜZENETE I. A NAPENERGIÁNAK A SZAKKÉPZÉSBEN A HELYE!!! A NAP ÜZENETE I. A NAPENERGIÁNAK A SZAKKÉPZÉSBEN A HELYE!!! Kísérleti Program 2010-2015 NINCS BENNE! Az elleneérdekeltség stratégiája. Minnél kevesebben tudjanak róla Lehetőléeg hazug dolgokat Ne kerüljön

Részletesebben

Szakmai beszámoló a Társadalomtudományok és Kommunikáció Tanszék 2012. évben végzett munkájáról

Szakmai beszámoló a Társadalomtudományok és Kommunikáció Tanszék 2012. évben végzett munkájáról Szakmai beszámoló a 2012. évben végzett munkájáról 1. A tanszék helyzete, szerepe, küldetése, feladatai 1.1. A tanszék helyzete, szerepe A az Alapozó Intézet keretében a hallgatók humán tudományos műveltségének

Részletesebben

Europass Önéletrajz. Személyi adatok. Szakmai tapasztalat. Vezetéknév / Utónév(ek) Miklós József Nemes

Europass Önéletrajz. Személyi adatok. Szakmai tapasztalat. Vezetéknév / Utónév(ek) Miklós József Nemes Europass Önéletrajz Személyi adatok Vezetéknév / Utónév(ek) Miklós József Nemes Cím(ek) 18. Borostyánkő utca, 9700,Szombathely,Magyarország Telefonszám(ok) 94-504-455 Mobil: 06-20-530-37-17 E-mail(ek)

Részletesebben

MINŐSÉGFEJLESZTÉSI PROGRAMJA

MINŐSÉGFEJLESZTÉSI PROGRAMJA Ikt. sz.: 487/1000/245-2/2013 A DEBRECENI REFORMÁTUS HITTUDOMÁNYI EGYETEM MINŐSÉGFEJLESZTÉSI PROGRAMJA 1. sz. módosítással egységes szerkezetbe foglalt szöveg Debrecen 2013. december 10. Tartalom: Preambulum...4

Részletesebben

A Gazdaság- és Társadalomtudományi Kar stratégiája 2008-2011

A Gazdaság- és Társadalomtudományi Kar stratégiája 2008-2011 A Gazdaság- és Társadalomtudományi Kar stratégiája 2008-2011 A GTK küldetésnyilatkozata A Gazdaság- és Társadalomtudományi Kar az Eszterházy Károly Főiskola legfiatalabb tudományterületét képviselő kara,

Részletesebben

INCZÉDY GYÖRGY KÖZÉPISKOLA, SZAKISKOLA ÉS KOLLÉGIUM ALAPÍTÓ OKIRATA

INCZÉDY GYÖRGY KÖZÉPISKOLA, SZAKISKOLA ÉS KOLLÉGIUM ALAPÍTÓ OKIRATA 51. sz. melléklet a 86/2011. (V.31..) számú határozathoz INCZÉDY GYÖRGY KÖZÉPISKOLA, SZAKISKOLA ÉS KOLLÉGIUM ALAPÍTÓ OKIRATA A helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. törvény 9. (4) bekezdése, az

Részletesebben

Magyar Mérnöki Kamara Szilárdásvány Bányászati Tagozat Geotermikus Szakosztály tevékenysége 2010-2012

Magyar Mérnöki Kamara Szilárdásvány Bányászati Tagozat Geotermikus Szakosztály tevékenysége 2010-2012 Magyar Mérnöki Kamara Szilárdásvány Bányászati Tagozat Geotermikus Szakosztály tevékenysége 2010-2012 Dr. Tóth Anikó ME Kőolaj és Földgáz Intézet Budapest, 2012. december 12. Geotermikus Szakosztály alakulás

Részletesebben

A Magyar Műszaki Értelmiség Napja

A Magyar Műszaki Értelmiség Napja A Magyar Műszaki Értelmiség Napja Ünnepségsorozat 2012. június 4-7. 1 Budapest 2006. január 5. 2 3 A nyilatkozat aláírói Magyar Tudományos Akadémia Magyar Mérnökakadémia Magyar Mérnök Kamara Budapesti

Részletesebben