Beszámoló. Műszaki és Gépészeti Tanszék. 2011/2012. tanév

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Beszámoló. Műszaki és Gépészeti Tanszék. 2011/2012. tanév"

Átírás

1 Beszámoló Műszaki és Gépészeti Tanszék 2011/2012. tanév 1

2 1. A tanszék helyzete, szerepe, küldetése, feladatai A tanszék az agrár képzési területhez tartozó Mezőgazdasági és Élelmiszeripari Gépészmérnök és a műszaki képzési területhez tartozó Műszaki Menedzser szakok szakfelelős szervezeti egysége. A tanszék oktatói végzik a két szak szakmai tantárgyainak, és jelentős részben a műszaki természettudományos tantárgyainak oktatását és tantárgyfelelősi feladatait. A Mezőgazdasági és Élelmiszeripari Gépészmérnök szak áprilisában lezajlott akkreditációja eredményes volt, öt évre megkapta az akkreditált státuszt. A tanszék számára újabb kihívást jelent a várhatóan 2012/2013-as tanévben sorra kerülő intézményi és a Műszaki Menedzser szak párhuzamos akkreditációja. A tanszék által gondozott két szak tantárgyi gyakorlatainak oktatása ebben az évben már teljes egészében Szolnokon történt. Az Anyagismeret és gyártástechnológia 1 és 2 tantárgyak tantárgyi gyakorlatai a Szolnoki Szakközépiskolák Szövetségével kötött együttműködési megállapodás alapján a Jendrassik György és Baross Gábor tagintézmények gyakorlati létesítményeiben, míg az agrár-műszaki tantárgyak gyakorlatai a Pálfy - Vízügyi tagintézmény Tószegi úti telephelyén kialakított, a mezőtúri telephelyről átvitt eszközök és berendezések használatával megfelelő színvonalon kerültek megtartásra. A tanszék két szakirányú továbbképzési szak felelőse. Ebben az évben tettek záróvizsgát az Alternatív energetika és az Épületgépészet felsőfokú szakirányú továbbképzési szak hallgatói. Az Épületgépészet szak néhány hallgatója várhatóan a év novemberi záróvizsga időszakban tesz záróvizsgát mivel szakdolgozatukat nem tudták a megadott határidőig leadni. Libor József főiskolai docens a műszaki jellegű FSZ szakok szakfelelőse. Az elmúlt évben nem kevés oktatói többlet munkával és a szakfelelős aktív szervező munkájával sikerült leállamvizsgáztatni a Gépipari Műszaki Menedzserasszintens FSZ szakos hallgatókat. Sajnos az elnyert TIOP pályázat megvalósításába feketetett munka kárba veszett, mivel a természettudományos képzési terület alacsony hallgatói létszáma miatt a tervezett laborok kihasználtságát nem tudjuk biztosítani, a pályázat nem került aláírásra. Ez megfosztotta a két műszaki szakot, ezzel együtt a tanszéket a gyakorlati oktatás és kutatás labor- és eszközellátottságának fejlesztési lehetőségétől. A Főiskola tervezett integrációja a Budapesti Gazdasági Főiskolával, és ennek előfeltételeként az agrár képzési terület szakjainak kivezetése a meghirdetett képzésekből a tanszék külső, üzemi kapcsolatrendszerének, kutatási területeinek átértékelését, újraszervezését követeli meg. Különösen a Mezőgazdasági és Élelmiszeripari Gépészmérnök szakon folyó oktatás megszűnése érinti fájdalmasan a tanszéket, hiszen hagyományai, ismertsége és elismertsége, kapcsolatrendszere az agrárműszaki területhez kötődött. A tanszék egyik fontos és nem könnyű feladata ennek a kapcsolatrendszernek részbeni megtartása, új alapokra helyezése, továbbfejlesztése. A műszaki menedzserek képzése a jogelőd Tessedik Sámuel Főiskola Műszaki és Mezőgazdasági Karán 2006-ban indult, de a tanszék oktatói jórészt csak a műszaki jellegű tantárgyak oktatásában vettek részt, a műszaki menedzsment tantárgyainak oktatását csak két kolléga végezte. Az új helyzetben át kell gondolni a menedzser szak tantervét és a tanszék oktatóinak jövőbeni feladatait. Mivel a régióban másik műszaki felsőoktatási intézmény nincs, a Szolnoki Főiskola küldetése a régió ipari üzemei oktatási, továbbképzési igényeinek kielégítése, piacképes elméleti és gyakorlati tudással rendelkező szakemberek képzése. A Mezőgazdasági és Élelmiszeripari 2

3 Gépészmérnök szakon folyó oktatás megszűnésével több, eddig folytatott szakirányú továbbképzési és felsőoktatási szakképzési szakon nem hirdethetünk meg képzéseket, át kell gondolni eddigi felnőttképzési kínálatunkat. 2. A tanszék működésének személyi feltételei Sorsz. Név Beosztás Foglalkoztatás Megjegyzés 1. Dr. Albert Sándor, Ph.D. tud. főm. AT Tud. főmunkatárs 2. Dr. Dávidházy Gábor Ph.D. f. tanár AE Félmunkaidőben foglalkoztatott 3. Dr. Farkas Ferenc Ph.D. f. tanár AT én munkaviszonya megszűnt 4. Fekete István f. docens AT 5. Fülep István mérnöktanár AT Munkaviszonya től 6. Dr. Gulyás László Ph.D. f. tanár AT től 7. Kötél Antal szakoktató AE Munkaviszonya tól 8. Libor József f. docens AT 9. Nagy Valéria f. adjunktus AT Munkaviszonya én 10. Oláh Béla f. tanársegéd AT 11. Ország László f. adjunktus AT februártól tartósan betegállományban 12. Dr. Szűcs Sándor Ph.D. f. tanár AT 13. Vas Ferenc mestertanár AT 14. Vásárhelyi Lajos műszaki oktató AT Munkaviszonya én 15. Dr. Vermes Pál Ph.D. f. tanár AE Félmunkaidőben foglalkoztatott 16. Pusztainé Bíró Edit tanszéki üi. AT Munkaviszonya től a tanszéken 17. Biró Gizella tanszéki üi. AT től 18. Klajban Károly AT Megbízási szerződéssel óraadó A rendelkezésre álló személyi feltételekkel a tanszék oktatási feladatait alapvetően teljesíteni tudta. Külső óraadókra és terembérletre csak egyes szaktárgyak gyakorlatainál volt szükség. Az intézményen kívüli, együttműködési megállapodás keretében folytatott gyakorlatokat Szolnokon a szakközépiskolák szövetségének tagintézményeiben magas színvonalon tudtuk megtartani. 3

4 A Műszaki Menedzser szak 2012/2013-as tanévben várható párhuzamos akkreditációja során a jelenlegi személyi feltételekkel, ha szigorúan vesszük a tantárgyfelelősök előírt szakmai kompetenciáját, nem tudunk megfelelni. Dr. Vermes Pál főiskolai tanár (ET) november 14-én betölti 70. életévét, így közalkalmazotti munkaviszonya megszűnik. Mivel tantárgyfelelős a MAB előírása szerint csak teljes vagy részmunkaidőben foglalkoztatott, tudományos fokozattal rendelkező oktató lehet, rá mint tantárgyfelelősre november 14.-e után nem számíthatunk. Szükség lesz minimálisan két műszaki végzettségű minősített oktató felvételére, akiket szakmai előéletük, publikációik alkalmassá tesznek tantárgyfelelősi feladatok ellátására. (2012. szeptember 1-től Dr. Czifra György főiskolai docens a tanszék főállású dolgozója). További gond oktatóink elsősorban a tudományos fokozattal rendelkezők magas életkora. Az elmúlt tanévben egy fiatalabb oktatónk, Dr. Farkas Ferenc főiskolai tanár munkaviszonya Jelenleg öt minősített oktatónk van, akik közül négy nyugdíjasként dolgozik teljes vagy rész munkaidőben. A tanszéknek nincs szakoktatója. Klajban Károly megbízás alapján látja el az agrár-műszaki és néhány műszaki alapozó tárgy tantárgyi gyakorlatainak előkészítését, ill. részben megtartását. Mivel az agrár képzések kivezetésre kerülnek a főiskola képzési kínálatából, és az elkövetkező évben csak 2., 3. és 4. éves nappali tagozatos mezőgazdasági és élelmiszeripari gépészmérnök szakos hallgatóink lesznek, ez a helyzet elfogadható. 3. A tanszék oktatási/más alaptevékenysége A tanszék oktatási, kutatási, közéleti és nevelési feladatokat lát el. Alapvető feladata a gondozásába tartozó két BSc. alapszak szakmai irányítása, a szakokon oktatott tantárgyak folyamatos fejlesztése, új jegyzetek, segédletek kidolgozása, folyamatos kapcsolattartás a hasonló szakokon oktató társintézményekkel, tanszékekkel. A tanszék oktatói munkájuk során nevelési, szemléletformáló feladatokat is ellátnak. Ezen feladataikat elsősorban példamutatással végzik. A hallgatók felkészítésében fontos szerepe van a szakdolgozatok megfelelő színvonalú konzultálásának, a jó képességű, érdeklődő hallgatók tudományos diákköri munkába való bevonásának. Ez utóbbi területen jelentős visszaesés tapasztalható az utóbbi években. Ezt nemcsak a hallgatók érdeklődésének a hiánya, hanem oktatóink jelentős oktatáson kívüli leterhelése és a kutatáshoz szükséges, szolnoki telephelyű labor- és eszközhiány is okozza. Az oktatók többségénél az éves átlagos óraterhelés nem haladja meg a kötelező óraszámot, de mivel ezek az óraszámok több, különböző tantárgy óráiból tevődnek össze, az órákra való felkészülés, a tananyagfejlesztés nagy munkaráfordítást igényel (az eltávozottak órái a tanszéken belül felosztásra kerültek). Oktatóink nemcsak az alapszakokon, hanem felsőfokú szakirányú továbbképzési és felsőfokú szakképzési szakokon is oktattak. (Épületgépészeti szakmérnök, Alternatív energetikai szakmérnök szakos levelező tagozatos, Logisztikai műszaki menedzserasszisztens nappali tagozatos képzés). Reményeink szerint a kifutó szakirányú továbbképzési szakok közül legalább egy a 2012/2013. tanévben is indul. A gépipari mérnökasszisztens FSZ szak országosan nem váltotta be a hozzá fűzött reményeket, a termelő üzemek nem alkalmazzák a végzett hallgatókat. Ebben a tanévben az alacsony jelentkezési létszám miatt nem tudtuk a szakot indítani. Sajnos ez a tendencia érzékelhető a logisztikai műszaki menedzserasszisztens FSZ szaknál is. A következő oktatási évben várhatóan ezt a szakot sem tudjuk beindítani. 4

5 4. A tanszéken folyó kutatás, fejlesztés és innovációs tevékenység (továbbképzéseken részvétel is), a tanév publikációinak csoportosított felsorolása Az elmúlt tanévben a tanszék minden kinevezett oktatója végzett kutató munkát. Ezek többsége tananyagfejlesztést megalapozó diszciplináris vagy tudományos fokozatszerzés keretében végzett kutatás. A tanszék három oktatója (Fekete István főiskolai docens, Libor József főiskolai docens, Oláh Bála főiskolai tanársegéd) tagja doktori iskolának, ill. készíti tudományos dolgozatát. Közülük ketten tantárgyi vizsgáikat teljesítették, feladatuk a házi védésre való felkészülés. Ennek reális esélye azonban csak Fekete István esetében van. A tanszék az elmúlt tanévben sem tudott külső pályázati forrásból kutatást indítani, ill. folytatni. Normatív kutatási kerete csak három oktatónknak volt (Dr. Szűcs Sándor, Fekete István és Libor József). Libor József főiskolai docens a Zrínyi Miklós Nemzetvédelmi Egyetem doktori iskolájába nyert felvételt és folytat jelenleg tanulmányokat. A kutatás, fejlesztés pénzügyi és eszköz feltételei az elmúlt évben tovább romlottak. A mezőtúri telephelyen meglévő gyártó és kísérleti eszközök már nem álltak rendelkezésre, illetve segédszemélyzet (szakoktatók) hiányában ezeket nem tudtuk működtetni. Nem állt rendelkezésre pénzügyi forrás anyagok beszerzésére, külső szolgáltatás igénybevételére. Ebből a szempontból a szolnoki székhelyű szakközépiskolákban meglévő műhely- és laborkapacitás pénz hiányában a következő tanévben is csak lehetőség marad. Oktatóink csak olyan kutatási témákban tudnak részt venni, amelyeknek nincs, vagy minimális az eszköz, anyag és szolgáltatás igénye. Szervezett továbbképzésen a tanszék dolgozói közül senki sem vett részt. A tanszék oktatóinak 2010/2011. tanévi publikációi Hazai szakfolyóiratban, tudományos konferencia kiadványban megjelent cikk: 1. Oláh Béla: Flow-shop ütemezési feladatokat megoldó genetikus algoritmus mutáció operátorainak érzékenységvizsgálata. Miskolci Egyetem Közleményei, Interdiszciplináris tudományok folyóirat, 1. kötet (2011) 1. szám, HU ISSN , Szerkesztette: Tisza Miklós, Miskolci Egyetemi Kiadó, Miskolc, pp Fekete I. - Farkas I.: Az építészeti alkalmazásokba integrálható héjszerkezetű kollektortestek. Magyar Energetika, XVIII. évf., 6. szám, o., november. 3. Szűcs S.: A szükséges rossz mint jó befektetés. Karbantartás minőségirányítási feladatai. Economica IV. új évf sz. p Vermes P.: A karbantartás és a termelés hatékonysága. Economica IV. új évf sz. p Konferencia kiadványban megjelent előadás (Absztrakt): 1. Albert, S.: Management of the quality of the Institute for lifelong education. In.: The collection of abstracts of 11 th International Scientific Symposium. Trencianske Teplice, ; p Fekete I.: Napkollektorok energiahatékonysága. Műszaki Tudomány az Észak-Kelet Magyarországi Régióban, DAB Konferencia. Szolnok, május 10., o. ISBN Fekete I.: A napenergia termikus hasznosításának hatékonysága és környezeti hatásai. XVII. Nemzetközi Tehetséggondozási - Környezetvédelmi és Vidékfejlesztési - Diákkonferencia, Szolnok, július , ISBN , CD-ROM. 5

6 4. Oláh B.: Genetikus operátorok érzékenységvizsgálata. Szolnoki Tudományos Közlemények On-line folyóirat, Szolnoki Tudományos Közlemények XV. Összhang Tudomány a gazdaságban és a társadalomban tudományos konferencia kiadványa, (A Magyar- és Világtudomány Napja) Különszám, HU ISSN , Szolnok, Kiadó: MTESZ Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Szervezete, (http://www.szolnok.mtesz.hu/sztk/kulonszamok/2011/cikkek/olah_bela.pdf) 5. Oláh B.: Flow-shop ütemezési feladatokat megoldó genetikus algoritmus keresztező operátorainak érzékenységvizsgálata. Műszaki Tudomány az Észak-Kelet Magyarországi Régióban 2012, ISBN , Szolnoki Főiskola, Szolnok, Szerkesztette: Pokorádi László, Kiadja: Debreceni Akadémiai Bizottság Műszaki Szakbizottsága, Debrecen, p Szűcs S. - Vermes P.: A karbantartás kiszervezése - elvek, lehetőségek, megoldások. Műszaki Tudomány az Észak-Kelet Magyarországi Régióban 2012, ISBN , Szolnoki Főiskola, Szolnok, Szerkesztette: Pokorádi László, Kiadja: Debreceni Akadémiai Bizottság Műszaki Szakbizottsága, Debrecen, p.12. (http://store1.digitalcity.eu.com/store/clients/release/mtekmr_2012.pdf) Külföldi folyóiratban, tudományos konferencia kiadványban megjelent cikk: 1. Fekete, I., Farkas, I.: Thermal analysis of shell-structured solar collectors, EEA apriliejunie 2012, Vol. 60, nr. 2, pp Jegyzet, segédlet: 1. Gulyás L.: Erőgépek I. elektronikus jegyzet 2. Gulyás L.: Gépjárműszerkezetek I. elektronikus jegyzet Monográfiák: 1. Albert S.: A tanári kompetenciákról. In: Albert-Falus-Németh-Nagy-Pukánszky- Somogyi: A tanári kompetenciákról. Komárno: SIE, old. ISBN Albert S.: Speciális célok és kognitív tesztek. Komárno: Felnőttképzési Intézet, ISBN Albert S.: És megcsináltuk. Komárno:Valenz, ISBN Albert S.: Vmitoné kodnokuire a riademie kvality skoly (Az iskola önértékelése és minőségirányítása) Komárno. ICV, ISBN Albert S.: Specifické ciele a didackickétesty (Speciális célok és didaktikai tesztek), Komárno: ICV, ISBN Egyéb: 1. Sipos Józsa G. Vas F Deák I.: Járműklíma-berendezések felépítése és szervizelése, HKVSZ; Budapest, p. 5. A tanszék szakmai - közéleti tevékenysége, kapcsolatai (külső-belső szervezeti tagság, pályázati szerep is) 1. Lábassy János Ipar- és Gyártörténeti Alapítvány kuratórium elnöke, az Alapítvány képviselete rendezvényeken, szakmai fórumokon (Libor József) 2. Megyei Civil Kerekasztal. Törökszentmiklós Kistérség képviselete (Libor József) 6

7 2. Szellemi Tulajdon Nemzeti Hivatal (Magyar Szabadalmi Hivatal) (Dr. Vermes Pál, Libor József) 3. EOQ Magyar Nemzeti Bizottsága (Dr. Szűcs Sándor intézményi képviselő) 4. GTE Karbantartási Szakosztály alelnök (Dr. Vermes Pál) 5. Economica Szerk. Biz. tag (Dr. Vermes Pál) 6. Erudició folyóirat (Szlovákia) Szerkesztőbizottságban tag (Dr..Albert Sándor) 7. SZF Gazdasági Tanács tag (Dr. Albert Sándor) 8. DAB JNSZ Megyei Szakbizottság JNSZ megyei Agrár-Műszaki Tagozatának vezetője (Dr. Szűcs Sándor, titkára (Oláh Béla) 9. Záróvizsga bizottság elnöke: DE Műszaki Kar (2012. Dr. Vermes Pál) 10. Részvétel a Karbantartást és Javítást oktatók Országos Konferenciáján (KAJAOK) Széchenyi István Egyetem, (Dr. Vermes Pál, Dr. Szűcs Sándor) 11. Oktatási Bizottság tag (Dr. Gulyás László) 12. TDK Tanács (Dr. Gulyás László) 13. Oktatásfejlesztési Bizottság tag (Dr. Szűcs Sándor, Dr. Gulyás László) 14. Kreditátviteli Bizottság tag (Vas Ferenc) 15. Mezőtúr Város Képviselő testületének Pénzügyi, Városfejlesztési és Környezetvédelmi Bizottság tag (Vas Ferenc) 16. Körös-Völgyi Természetvédelmi Egyesület vezetőségi tag (Vas Ferenc) 17. Mezőtúri Mérnökök Baráti Köre Egyesület vezetőségi tag (Vas Ferenc) 18. JNSZ megyei Mérnök Kamara tag (Fekete István, Vas Ferenc) 19. Gépipari Tudományos Egyesület tag (Dr. Vermes Pál, Vas Ferenc) 20. MAE Megyei Szervezet tag (Dr. Szűcs Sándor, Vas Ferenc) 21. Szolnoki Főiskola Szenátusa tag (Dr. Szűcs Sándor) 22. MRK MTB intézményi képviselő (rektori megbízás alapján) (Dr. Szűcs Sándor) Pályázatban való részvétel: 1. TÁMOP /A-10/1/KONV sz. pályázat D. alprojekt Külső, a kompetenciaelvárásokhoz igazodó, műszaki gyakorlóhelyi terek fejlesztése és működtetése a TISZK rendszerében néhány szakközépiskolával. A hatékony gyakorlat kialakítása érdekében TISZK bázis gyakorlóhelyek kijelölése. A gyakorlóhelyek infrastuktúrájának fejlesztése, korszerű IKT eszközök kihelyezése. (Dr. Farkas Ferenc, Dr. Szűcs Sándor) 2. TÁMOP-4.1.1/A-10/1/KONV számú pályázat C. alprojekt. A hatékony vállalati gyakorlat kialakítása érdekében 8-10 bázis gyakorlóhely kijelölése és működtetése. A gyakorlóhelyek infrastruktúrájának fejlesztése, korszerű IKT eszközök kihelyezése. (Dr. Farkas Ferenc, Dr. Szűcs Sándor) 6. A tanszék működésének tárgyi feltételei A tanszéki irodák a B épület 1. és 2. emeletén találhatók. Az irodák mérete és elhelyezkedése megfelelő. Az elméleti órák és szemináriumi foglalkozások eszköz és terem követelményei biztosítottak. A tanszék saját laboratóriummal, tanműhellyel, kutató-fejlesztő műhellyel nem rendelkezik. A tantárgyi gyakorlatok együttműködési megállapodás alapján a TISZK szolnoki tagintézményeiben (Jendrassik György, Baross Gábor) kerültek megtartásra. Korszerű oktatási és kutatási eszközök beszerzésére szakképzési támogatás hiányában csak pályázati 7

8 úton van lehetőségünk, de ennek jelentős korlátja a tanszék kis kutatási kapacitása és szerény saját meglévő műszer és infrastrukturális kutatási háttere. 7. A tanszék kapcsolatrendszere 7.1. Nemzetközi kapcsolataink: 1. Harper Adams University College, U.K.Newport 2. Fachhochschule Südwestfalen - Standorf Soest (informális kapcsolat, együttműködés területeinek kialakítása folyamatban) 3. A Szlovák Műszaki Egyetem nagyszombati Anyagtechnológiai Karán működő doktori iskola Szakdidaktika - Doktori Program 4. Selye János Egyetem, Komárno, Szlovákia 5. Szlovák Műszaki Egyetem, Bratislava, Szlovákia 7.2. Hazai (nem oktató) intézmények, melyekkel élő kapcsolatot tartunk: 1. Bordács Autó Kft. 2. Aircond Klíma Kft. 3. Syngenta Seeds Kft. 4. S&T Consulting Hungary Kft. 5. GraphIt Kft. 6. CNC EDU Kft. 7. TNT Machine Kft. 8. Agrolabor Kft., Szolnok 9. CG Electric Systems Hungary Zrt. Szolnok 10. VART-Speciál Kft. Mezőtúr 11. Hermann Felületkezelő és Szolgáltató Kft. Mezőtúr 12. Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Mezőgazdasági Szakigazgatási Hivatal Növény- és Talajvédelmi Igazgatóság Talajvédelmi Laboratórium Szakmai, tudományos testületekben való részvételünk 1. Hatvany József Informatikai Tudományok Doktori Iskola 2. DAB Műszaki Szakbizottságának JNSZ megyei Agrár-Műszaki Tagozata (tagozatvezető, titkár) 3. Nyugat-magyarországi Egyetem Erdőmérnöki Kar Kitaibel Pál Környezettudományi Doktori Iskola. Környezetpedagógiai Doktori program Szolnok, október 05. Dr. Szűcs Sándor tanszékvezető 8

INTÉZMÉNYI AKKREDITÁCIÓS ELJÁRÁS JELENTÉSE (Második akkreditációs értékelés)

INTÉZMÉNYI AKKREDITÁCIÓS ELJÁRÁS JELENTÉSE (Második akkreditációs értékelés) INTÉZMÉNYI AKKREDITÁCIÓS ELJÁRÁS JELENTÉSE (Második akkreditációs értékelés) NYUGAT- MAGYARORSZÁGI EGYETEM ERDŐMÉRNÖKI KAR 2007/10/XI/3.sz. MAB határozat 2007. december 7. 1 NYUGAT- MAGYARORSZÁGI EGYETEM

Részletesebben

2010. évi OKTATÁSI ÉS GAZDÁLKODÁSI BESZÁMOLÓJÁNAK SZÖVEGES ÉRTÉKELÉSE

2010. évi OKTATÁSI ÉS GAZDÁLKODÁSI BESZÁMOLÓJÁNAK SZÖVEGES ÉRTÉKELÉSE 2010. évi OKTATÁSI ÉS GAZDÁLKODÁSI BESZÁMOLÓJÁNAK SZÖVEGES ÉRTÉKELÉSE PIR törzsszám: 38588 Honlap címe: www.szolf.hu Tartalomjegyzék 1. Feladatkör, tevékenység 4 1.1. Az intézmény neve: Szolnoki Főiskola

Részletesebben

INTÉZMÉNYI TÁJÉKOZTATÓ

INTÉZMÉNYI TÁJÉKOZTATÓ INTÉZMÉNYI TÁJÉKOZTATÓ 2012/2013. tanév INTÉZMÉNYI TÁJÉKOZTATÓ A SZOLNOKI FŐISKOLA KIADVÁNYA Szerkesztette: Onethné Szántó Ágnes Lektorálta: Dr. Kóródi Márta Felelős kiadó: Dr. Túróczi Imre Készült: 200

Részletesebben

(Harmadik akkreditációs értékelés) TOMORI PÁL FŐISKOLA AKKREDITÁCIÓS JELENTÉSE A 2015/6/VIII. SZ. MAB HATÁROZAT MELLÉKLETE. 2015. július 10.

(Harmadik akkreditációs értékelés) TOMORI PÁL FŐISKOLA AKKREDITÁCIÓS JELENTÉSE A 2015/6/VIII. SZ. MAB HATÁROZAT MELLÉKLETE. 2015. július 10. INTÉZMÉNYAKKREDITÁCIÓS ELJÁRÁS 2014/15 (Harmadik akkreditációs értékelés) TOMORI PÁL FŐISKOLA AKKREDITÁCIÓS JELENTÉSE A 2015/6/VIII. SZ. MAB HATÁROZAT MELLÉKLETE 2015. július 10. Előző intézményakkreditáció:

Részletesebben

A K K R E D I T Á C I Ó S É R T E S Í T Ő

A K K R E D I T Á C I Ó S É R T E S Í T Ő A K K R E D I T Á C I Ó S É R T E S Í T Ő A MAGYAR AKKREDITÁCIÓS BIZOTTSÁG HIVATALOS LAPJA 9. évfolyam 2. szám 2004. szeptember Kiadja a MAB Titkársága 2 AKKREDITÁCIÓS ÉRTESÍTŐ 2004. szeptember A Magyar

Részletesebben

INTÉZMÉNYI MENEDZSMENT A FELSŐOKTATÁSBAN

INTÉZMÉNYI MENEDZSMENT A FELSŐOKTATÁSBAN 00-bme-jav-korr.qxd 2010.02.03. 16:14 Page 1 INTÉZMÉNYI MENEDZSMENT A FELSŐOKTATÁSBAN Szemelvények kiemelt témakörökben Szerkesztette: Hrubos Ildikó Török Imre Műegyetemi Kiadó, 2009 00-bme-jav-korr.qxd

Részletesebben

Gál Ferenc Főiskola Mezőtúr

Gál Ferenc Főiskola Mezőtúr Gál Ferenc Főiskola Mezőtúr INNOVATÍV, EGYHÁZI FENNTARTÁSÚ, MULTIFUNKCIONÁLIS MEZŐGAZDASÁGI ÉS VIDÉKFEJLESZTÉSI FELSŐOKTATÁSI KAR LÉTESÍTÉSÉNEK KONCEPCIÓJA ÉS KOMPLEX TANULMÁNYTERVE A projekt a Magyar

Részletesebben

TÁMOP-4.1.1.C-12/1/KONV-2012-0011. "Pannon modell" 2.1.2. Oktatási stratégia Kaposvári Egyetem

TÁMOP-4.1.1.C-12/1/KONV-2012-0011. Pannon modell 2.1.2. Oktatási stratégia Kaposvári Egyetem "Pannon modell" Kaposvári Egyetem Készítették: Bencéné Dr. Fekete Andrea, Ph.D. Dr. Bokor Árpád, Ph.D. Dr. Csonka Arnold, Ph.D. Dr. Kovács Zoltán, Ph.D. Simonné Dr. Pallos Piroska, Ph.D. Tartalomjegyzék

Részletesebben

Melléklet tartalomjegyzék

Melléklet tartalomjegyzék MELLÉKLETEK Melléklet tartalomjegyzék l. A 2006-os intézményi akkreditációs jelentés (szak önértékelés)... 1 2. MAB LB Intézményi akkreditáció ad hoc kollégiumi jelentése... 10 3. Szakkal kapcsolatos elemző-értékelő

Részletesebben

GÁBOR DÉNES FŐISKOLA Minőségirányítási Rendszer (MIRE)

GÁBOR DÉNES FŐISKOLA Minőségirányítási Rendszer (MIRE) GÁBOR DÉNES FŐISKOLA Minőségirányítási Rendszer (MIRE) Jóváhagyta: Dr. Zárda Sarolta a GDF rektora TARTALOMJEGYZÉK ELŐSZÓ... 7 JELMAGYARÁZAT... 8 A GÁBOR DÉNES FŐISKOLA... 9 MINŐSÉGPOLITIKAI NYILATKOZATA...

Részletesebben

JÁRMŰMÉRNÖKI ALAPSZAK (BSc)

JÁRMŰMÉRNÖKI ALAPSZAK (BSc) ALAPSZAK (BSc) INDÍTÁSÁRA VONATKOZÓ KÉRELEM JÁRMŰMÉRNÖKI ALAPSZAK (BSc) Készült a Széchenyi István Egyetem Szenátusa 2010. augusztus 30-i ülésén elfogadott előterjesztés alapján Győr 2010 szeptember Tartalomjegyzék

Részletesebben

KAPOSVÁRI EGYETEM MŰVÉSZETI FŐISKOLAI KAR

KAPOSVÁRI EGYETEM MŰVÉSZETI FŐISKOLAI KAR KAPOSVÁRI EGYETEM MŰVÉSZETI FŐISKOLAI KAR AKKREDITÁCIÓS JELENTÉSE 2006/8/IX/2. sz MAB határozat A MAB plénuma által felkért kari látogató bizottság: : Horányi Özséb egyetemi tanár Mankó Mária CSc kari

Részletesebben

JOGSZABÁLYOK. LII. ÉVFOLYAM, 6. SZÁM Ára: 735 Ft 2008. MÁRCIUS 17. TARTALOM

JOGSZABÁLYOK. LII. ÉVFOLYAM, 6. SZÁM Ára: 735 Ft 2008. MÁRCIUS 17. TARTALOM LII. ÉVFOLYAM, 6. SZÁM Ára: 735 Ft 2008. MÁRCIUS 17. oldal JOGSZABÁLYOK 1/2008. (I. 4.) Korm. rendelet a Magyar Köztáraság Kormánya és a Cseh Köztáraság Kormánya közötti, a Magyar Köztársaságban és a Cseh

Részletesebben

Az Ellenőűrző Bizottság pénzügyi beszámolója az MSZT 2005. évi gazdálkodásáról

Az Ellenőűrző Bizottság pénzügyi beszámolója az MSZT 2005. évi gazdálkodásáról HÍRLEVÉL /40. Magyar Szakképzési Társaság Alapítva: 1989 TARTALOM Beszámoló a Magyar Szakképzési Társaság 2005. évi tevékenységéről Az Ellenőűrző Bizottság pénzügyi beszámolója az MSZT 2005. évi gazdálkodásáról

Részletesebben

MEGVALÓSÍTHATÓSÁGI TANULMÁNY

MEGVALÓSÍTHATÓSÁGI TANULMÁNY MEGVALÓSÍTHATÓSÁGI TANULMÁNY a Társadalmi Megújulás Operatív Program Tudományos képzés műhelyeinek támogatása című pályázati felhívásához Kódszám: TÁMOP-4.2.2B-15/1/Konv ÚTON a tudomány felé tehetséggondozás

Részletesebben

BUDAPEST 2014 PÁLYÁZAT A SZENT ISTVÁN EGYETEM YBL MIKLÓS ÉPÍTÉSTUDOMÁNYI KAR DÉKÁNI BEOSZTÁS ELLÁTÁSÁRA MARKÓ BALÁZS DLA EGYETEMI DOCENS

BUDAPEST 2014 PÁLYÁZAT A SZENT ISTVÁN EGYETEM YBL MIKLÓS ÉPÍTÉSTUDOMÁNYI KAR DÉKÁNI BEOSZTÁS ELLÁTÁSÁRA MARKÓ BALÁZS DLA EGYETEMI DOCENS BUDAPEST 2014 PÁLYÁZAT A SZENT ISTVÁN EGYETEM YBL MIKLÓS ÉPÍTÉSTUDOMÁNYI KAR DÉKÁNI BEOSZTÁS ELLÁTÁSÁRA MARKÓ BALÁZS DLA EGYETEMI DOCENS PÁLYÁZAT A SZENT ISTVÁN EGYETEM YBL MIKLÓS ÉPÍTÉSTUDOMÁNYI KAR

Részletesebben

A Magyar Képzőművészeti Egyetem. 2010. évi gazdasági beszámolójának szöveges indoklása

A Magyar Képzőművészeti Egyetem. 2010. évi gazdasági beszámolójának szöveges indoklása A Magyar Képzőművészeti Egyetem 2010. évi gazdasági beszámolójának szöveges indoklása Budapest, 2011. április 10. Juhász Ferenc Gazdasági főigazgató I. Feladatkör, tevékenység I.1.1. Az intézmény neve:

Részletesebben

TARTALOMJEGYZÉK 1. VEZETŐI ÖSSZEFOGLALÓ... 4 2. A JOGELŐDÖK INTÉZMÉNYFEJLESZTÉSI TERVEINEK ÉRTÉKELÉSE... 6 3. HELYZETELEMZÉS...

TARTALOMJEGYZÉK 1. VEZETŐI ÖSSZEFOGLALÓ... 4 2. A JOGELŐDÖK INTÉZMÉNYFEJLESZTÉSI TERVEINEK ÉRTÉKELÉSE... 6 3. HELYZETELEMZÉS... TARTALOMJEGYZÉK 1. VEZETŐI ÖSSZEFOGLALÓ... 4 2. A JOGELŐDÖK INTÉZMÉNYFEJLESZTÉSI TERVEINEK ÉRTÉKELÉSE... 6 3. HELYZETELEMZÉS... 10 3.1. Helyzetértékelés... 10 3.1.1. A társadalmi és gazdasági környezet

Részletesebben

Zárótanulmány a környezeti szakemberképzés társadalmi hátterének vizsgálatáról TARTALOMJEGYZÉK 1

Zárótanulmány a környezeti szakemberképzés társadalmi hátterének vizsgálatáról TARTALOMJEGYZÉK 1 Tartalomjegyzék TARTALOMJEGYZÉK 1 1 BEVEZETÉS (ELŐSZÓ: DR. LÜKŐ ISTVÁN) 3 2 A KUTATÁS EREDETI ÉS MEGVALÓSULT TERÜLETEI, FELADATAI 4 2.1 A KUTATÁS CÉLJA, HIPOTÉZISEI 4 2.2 A KUTATÁS TERVE 6 2.2.1 A KUTATÁS

Részletesebben

A felsőoktatást célzó programok értékelése

A felsőoktatást célzó programok értékelése A felsőoktatást célzó programok értékelése Esettanulmányok értékelési zárójelentés II. kötet 2013. február 28. Készítette: Mike Károly [HÉTFA 7. LOT] vezető értékelő Magyari Donát [HÉTFA 7. LOT] Remete

Részletesebben

Szervezeti és Működési Szabályzat 35. SZ. VERZIÓ

Szervezeti és Működési Szabályzat 35. SZ. VERZIÓ Szervezeti és Működési Szabályzat 35. SZ. VERZIÓ HATÁLYBALÉPÉS NAPJA: 2011. október 7. JÓVÁHAGYTA: DR. DANYI JÓZSEF REKTOR A Kecskeméti Főiskola Szenátusa a felsőoktatásról szóló 2005. évi CXXXIX. törvény

Részletesebben

A MAGYAR ÖNTÉSZETI SZÖVETSÉG TEVÉKENYSÉGE 2013-BAN. A közgyűlés időpontja és helye: 2014. május 28., Ráckeve, Savoyai kastély

A MAGYAR ÖNTÉSZETI SZÖVETSÉG TEVÉKENYSÉGE 2013-BAN. A közgyűlés időpontja és helye: 2014. május 28., Ráckeve, Savoyai kastély A MAGYAR ÖNTÉSZETI SZÖVETSÉG TEVÉKENYSÉGE 2013-BAN Főtitkári beszámoló A közgyűlés időpontja és helye: 2014. május 28., Ráckeve, Savoyai kastély Bevezetés A Magyar Öntészeti Szövetségnek 2013. december

Részletesebben

Pályázat. a Ceglédi Közgazdasági és Informatikai Szakközépiskola. intézményvezetői beosztásának ellátására

Pályázat. a Ceglédi Közgazdasági és Informatikai Szakközépiskola. intézményvezetői beosztásának ellátására Pályázat a Ceglédi Közgazdasági és Informatikai Szakközépiskola intézményvezetői beosztásának ellátására Imréné Lukácsi Ildikó matematika fizika - számítástechnika szakos középiskolai tanár ildiready@gmail.com

Részletesebben

MAGYAR FELSŐOKTATÁSI INTÉZMÉNYEK

MAGYAR FELSŐOKTATÁSI INTÉZMÉNYEK b MAGYAR FELSŐOKTATÁSI INTÉZMÉNYEK 2015 Bevezető Kedves Olvasó! Büszkeséggel tölt el, hogy én mutathatom be Önnek a magyar felsőoktatás 2015-ös kiadványát, amelynek célja egy átfogó kép kialakítása a Magyarországon

Részletesebben

Magyar Tehetségsegítô Szervezetek Szövetsége

Magyar Tehetségsegítô Szervezetek Szövetsége Magyar Tehetségsegítô Szervezetek Szövetsége www.tehetsegpont.hu Bemutatkozás A Magyar Tehetségsegítô Szervezetek Szövetségét azok a magyarországi és határon túli magyar tehetséggondozó kezdeményezések

Részletesebben

ZSIGMOND KIRÁLY FŐISKOLA FOGLALKOZTATÁSI KÖVETELMÉNYRENDSZER

ZSIGMOND KIRÁLY FŐISKOLA FOGLALKOZTATÁSI KÖVETELMÉNYRENDSZER ZSIGMOND KIRÁLY FŐISKOLA FOGLALKOZTATÁSI KÖVETELMÉNYRENDSZER 2010. Budapest TARTALOMJEGYZÉK A főiskolai alkalmazottakra vonatkozó rendelkezések... 3 A Főiskola feladatai... 3 Az alapul vett jogszabályok

Részletesebben

Párhuzamos vizsgálatok: pszichológia, történelem JELENTÉSEK A MAGYAR FELSŐOKTATÁS MINŐSÉGÉRŐL

Párhuzamos vizsgálatok: pszichológia, történelem JELENTÉSEK A MAGYAR FELSŐOKTATÁS MINŐSÉGÉRŐL JELENTÉSEK A MAGYAR FELSŐOKTATÁS MINŐSÉGÉRŐL 1 Párhuzamos vizsgálatok: pszichológia, történelem Budapest 2004 Magyar Akkreditációs Bizottság Kiadja: a Magyar Akkreditációs Bizottság Budapest, Ajtósi Dürer

Részletesebben

INTÉZMÉNYI TÁJÉKOZTATÓ

INTÉZMÉNYI TÁJÉKOZTATÓ Nyugat-Magyarországi Egyetem GEOINFORMATIKAI FŐISKOLAI KAR INTÉZMÉNYI TÁJÉKOZTATÓ Székesfehérvár 2005. Összeállította: Dr. Engler Péter főiskolai docens, főigazgató-helyettes Kiadásért felelős: Prof. Dr.

Részletesebben

A SZEGEDI TUDOMÁNYEGYETEM SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA REND

A SZEGEDI TUDOMÁNYEGYETEM SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA REND A SZEGEDI TUDOMÁNYEGYETEM SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI REND Szeged, 2015. március 16. A Szegedi Tudományegyetem Szervezeti és Működési Szabályzata Szervezeti és Működési Rend

Részletesebben