2. sz. napirendi pont. Az Alapszabály módosítása.

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "2. sz. napirendi pont. Az Alapszabály módosítása."

Átírás

1 2. sz. napirendi pont Az Alapszabály módosítása.

2 (MOD140401) Javaslat a Honvéd Közszolgálati Önkéntes Nyugdíjpénztár Alapszabályának a módosítására 1.) Az Alapszabály 2.1. c). pontjában az évi IV. törvény 685. b) pontjában szövegrész helyébe a évi V. törvény 8:1. (1) bekezdés 2. pontjában szöveg lép. Indokolás: március 15-én hatályba lépett az új Ptk., a módosítás a hatályos jogszabály megfelelő pontjára hivatkozik. 2.) Az Alapszabály 2.2. pontjában az és a tagsági kártyával szövegrész törlésre kerül. Indokolás: A jelenleg hatályos szabályozás szerint a pénztár belépéskor megküldi a tagnak a tagsági kártyáját. A tagsági kártyán feltüntetett adatokat a pénztár egyéb módon a tag rendelkezésére bocsátja, így a tagsági kártya átadása a tag részére ténylegesen nem jelent többlet szolgáltatást. Ezért a pénztár költség takarékosság céljából megszünteti a tagsági kártya intézményét. 3.) Az Alapszabály 2.3. pont második bekezdése helyébe az alábbi rendelkezés lép: A munkáltatói tag és a pénztár közötti szerződés megkötésére, módosítására, megszüntetésére vonatkozó döntés az ügyvezető hatáskörébe tartozik. A szerződés illetve annak módosítása a küldöttközgyűlés jóváhagyása nélkül érvényes. Indokolás: Az Öpt. 12. (6) bek. szerint a munkáltatói tag és a pénztár közötti szerződés, a szerződés módosítása a közgyűlés jóváhagyásával válik érvényessé, ettől azonban az alapszabály eltérhet. A jelenleg hatályos szabályozás szerint a munkáltatói szerződésekkel kapcsolatos döntés a munkáltatóval munkaviszonyban álló tagok létszámától függően az IT illetve az ügyvezető hatáskörébe tartozik. A javaslat célszerűségi okoból közgyűlési jóváhagyás nélkül az ügyvezető hatáskörébe utalja a munkáltatói szerződésekkel kapcsolatos döntést. 4.) Az Alapszabály pontjának a számozása pontra változik. Indokolás: Technikai változás, a jelenlegi számozásban elírás történt.

3 5.) Az Alapszabály c) (új számozás szerint 2.5. c) pontjában a 30 napon belül szövegrész helyébe a tagdíj vonatkozási évét követő év november 30. napjáig szöveg lép. Indokolás: A módosító javaslat szerint a tag a tagdíjhátralékot a tagdíj vonatkozási évét követő év november 30. napjáig egyenlítheti ki (6.7. pont), ezzel összhangban kerül módosításra a c) (új számozás szerint 2.5. c) pont. 6.) Az Alapszabály 6.3. pontjában a 25. napjáig szövegrész helyébe a 12. napjáig szöveg lép. Indokolás: A javaslat a tagdíjfizetési kötelezettség határidejét célszerűségi okokból a bérfizetés törvényi határidejét figyelembe véve módosítja, a vonatkozási hónapot követő hónap 25. napja helyett annak 12. napja a határidő. 7.) Az Alapszabály 6.5. pontjában az a pénztár számlavezető bankjánál történő befizetés esetén a befizetés napján, egyéb esetekben szövegrész törlésre kerül. Indokolás: Az Alapszabály 6.5. pontja a tagdíjfizetés teljesítési időpontját határozza meg. A törlendő rendelkezés a 21/2006. (XI. 24.) MNB rendelet 7. (3) bekezdésén alapult, azonban ez a jogszabály hatályát vesztette. A módosított 6.5. pont megfelel a hatályos 18/2009. (VIII. 6.) MNB rendeletben foglaltaknak. 8.) Az Alapszabály 6.6. pont harmadik mondata helyébe az alábbi rendelkezés lép: Amennyiben a tag legalább hat havi tagdíj megfizetésével késedelembe esik és mulasztását a pénztár írásbeli felszólítására a tagdíj vonatkozási évét követő év november 30. napjáig nem fizeti meg, a pénztár a 2.5. c) pont rendelkezéseit alkalmazhatja. Indokolás: A javaslat a tagdíj megfizetésére rendelkezésre álló határidőt a módosított 6.7. ponttal összhangban állapítja meg, továbbá nem teszi kötelezően alkalmazandóvá a tagsági jogviszony megszüntetését a tagdíjfizetés elmulasztása esetére. 9.) Az Alapszabály 6.7. pontja helyébe az alábbi rendelkezés lép: 6.7. A tag a tagdíjhátralékot a tagdíj vonatkozási évét követő év november 30. napjáig egyenlítheti ki. Indokolás: 2/6

4 Az Öpt. 18. (1) bekezdés i) pontja szerint az alapszabálynak tartalmaznia kell a tagdíjhátralék kiegyenlítésére rendelkezésre álló határidőt is. A módosítás a hátralék megfizetésével kapcsolatos szabályozást pontosítja. A jelenleg hatályos 6.7. pont tartalmazza a tagdíjkövetelés leírásával kapcsolatos szabályokat, ezt azonban nem szükséges az alapszabályban szabályozni, ezeket a rendelkezéseket a hatályos jogszabályi előírásokkal összhangban az Eszközök és Források Értékelési szabályzata tartalmazza. 10.) Az Alapszabály 6.8. pontjának helyébe az alábbi rendelkezés lép: 6.8. A tagdíjfizetés elmulasztásának kezdő időpontjától a tagdíjfizetés elmulasztásának időtartama alatt, a pénztár a tag egyéni számlájának befektetéséből származó hozamát az egyéni számla kezelési költségeként évente, a meg nem fizetett hónapok arányában, a mindenkori pénztári egységes tagdíjnak a működési tartalékra jutó hányadának megfelelő összeggel, de legfeljebb a tárgyévi hozam összegével a működési tartalék javára jóváírja. A részletszabályokat a pénztár Szolgáltatási és Elszámolási Szabályzata tartalmazza. Indokolás: A jelenleg hatályos 6.8. pont szerint A tagdíj nemfizetés kezdő időpontjától a tagdíj nemfizetés időtartama alatt, a pénztár a tag egyéni számlájának befektetéséből származó hozamát az egyéni számla kezelési költségeként évente, a meg nem fizetett hónapok arányában, a mindenkori pénztári egységes tagdíjnak a működési tartalékra jutó hányadának megfelelő összeggel, de legfeljebb a tárgyévi hozam összegével, a tárgyévet követő 60. napig a működési tartalék javára jóváírja. A tag nyugdíjkorhatára betöltésének igazolását követő időszakra a pénztár a hozamcsökkentést nem alkalmazza. A részletszabályokat a pénztár Szolgáltatási és Elszámolási Szabályzata tartalmazza. Ehhez képest az első mondatban a szöveg az Öpt-vel összhangban pontosításra kerül. Az elvont hozamnak a működési tartalékon történő jóváírásának határidejét szükségtelen az alapszabályban rögzíteni, ezért ez a rendelkezés törlésre kerül. A törlendő második mondat szerint a tag nyugdíjkorhatára betöltésének igazolását követő időszakra a pénztár a tagdíj fizetést elmulasztó taggal szemben a hozamcsökkentést nem alkalmazza. Az Öpt. 47. (5) bekezdése alapján a nyugdíjkorhatárt betöltött tag jogosult úgy dönteni, hogy a tagdíjat tovább nem fizeti, így fölösleges ez a rendelkezés. 11.) Az Alapszabály pontjában a Pénzügyi Szervezetek Állami Felügyelete szövegrész helyébe a Magyar Nemzeti Bank, a pontban (új számozás szerint pont) a Pénzügyi Szervezetek Állami Felügyeleténél szövegrész helyébe a Felügyeletnél szöveg lép. Indokolás: október 1-jétől a pénztárak pénzügyi felügyeletét ellátó szerv feladatait a Pénzügyi Szervezetek Állami Felügyelete helyett a Magyar Nemzeti Bank látja el. 12.) Az Alapszabály pont második mondata helyébe az alábbi rendelkezés lép: 3/6

5 11.9. A jelenléti ív tartalmazza a küldöttközgyűlésen megjelent küldöttek nevét, az őt megválasztó küldöttválasztó körzet megjelölését és aláírását.. Indokolás: A jelenleg hatályos rendelkezés szerint a küldöttközgyűlés jelenléti íve tartalmazza a küldöttek lakcímét is. Ennek feltüntetését jogszabály nem írja elő. Praktikusabb azonosítási célból a küldöttválasztó körzet feltüntetése, amely a küldött által gyakorolható szavazatszámot is meghatározza. 13.) Az Alapszabály l) pontja törlésre kerül, az ezt követő m) x) pontok jelölése értelemszerűen l) w) pontokra változik. Indokolás: A jelenleg hatályos l) pont az igazgatótanácsnak a munkáltatói szerződésekkel kapcsolatos hatáskörét szabályozza. Az alapszabály 2.3. pontjának módosítására vonatkozó indokolás szerint a munkáltatói szerződésekkel kapcsolatos döntés az ügyvezető hatáskörébe kerül, ezért a l) pont törlendő. 14.) Az Alapszabály pont harmadik és negyedik mondata helyébe az alábbi rendelkezés lép: Az igazgatótanács ülésének tervezett időpontja és a meghívó megküldése között legalább 5 napos időköznek kell eltelnie. Rendkívüli ülést 5 napnál rövidebb, de legalább 2 napos időközzel telefonon, telefaxon, ben is össze lehet hívni. Indokolás: A módosító javaslat szerint célszerűségi okokból, a rugalmasabb működés érdekében az eddigi 8 nap helyett 5 nappal az igazgatótanács ülésének tervezett időpontja előtt kell az ülés meghívóját megküldeni. 15.) Az Alapszabály pont utolsó mondata helyébe az alábbi rendelkezés lép: A jegyzőkönyvhöz csatolni kell az írásos előterjesztés egy példányát. Indokolás: A jegyzőkönyv mellékletének általánosabb megnevezése (beszámoló helyett előterjesztés). 16.) Az Alapszabály pontjában a [Ptk b) pont] szövegrész törlésre kerül. Indokolás: A hivatkozott Ptk március 15. óta hatálytalan. A törölt hivatkozás a közeli hozzátartozó fogalmát definiálta, ez azonban fölösleges, mert azt az Öpt. definiálja. 4/6

6 17.) Az Alapszabály q) pontjában a ha az adott munkáltatóval munkaviszonyban álló pénztártagok száma kevesebb, mint 50 fő, szövegrész törlésre kerül. Indokolás: A A jelenleg hatályos q) pont szerint az ügyvezető dönt a munkáltatói szerződések megkötése, módosítása, megszüntetése tárgyában, ha az adott munkáltatóval munkaviszonyban álló pénztártagok száma kevesebb, mint 50 fő. Az alapszabály 2.3. pontjának módosítására vonatkozó indokolás szerint a munkáltatói szerződésekkel kapcsolatos döntés az ügyvezető hatáskörébe kerül függetlenül az adott munkáltatóval munkaviszonyban álló pénztártagok létszámától. 18.) Az Alapszabály XXII. fejezete (Tagsági kártya) törlésre kerül. A jelenlegi XXIII. fejezet számozása XXII. fejezetre változik, az alpontok számozásának értelmszerű módosításával. Indokolás: Az Alapszabály XXII. fejezete a tagsági kártyával kapcsolatos rendelkezéseket tartalmazza. A tagsági kártyán feltüntetett adatokat a pénztár egyéb módon a tag rendelkezésére bocsátja, így a tagsági kártya átadása a tag részére ténylegesen nem jelent többlet szolgáltatást, a tag számlaegyenlegének a pénztár honlapján történő lekérdezése a tagsági kártya nélkül is lehetséges. Ezért a pénztár költség takarékosság céljából megszünteti a tagsági kártya intézményét. 19.) Az Alapszabály pont (új számozás szerint pont) második mondata ( Az igazgatótanács határozatait a hirdetőtáblán 30 napra ki kell függeszteni kivéve, ha a határozatot a pénztár erre jogosult szerve üzleti titokká nyilvánította. ), valamint a pont (új számozás szerint pont) második mondatában az ügyfélszolgálat pénztártagok részére nyitva álló helyiségében nyitvatartási időben, illetve szövegrész törlésre kerül. Indokolás: Az igazgatótanács határozatainak kifüggesztését jogszabály nem teszi kötelezővé. A befektetési politika kivonatát a tagok a honlapon megtekinthetik, a gyakorlati tapasztalatok szerint a honlapon történő tájékoztatás mellett a tagok nem igénylik az ügyfélszolgálaton történő megtekintést. 20.) Az Alapszabály mellékletét képező Tagi Kölcsön Kezelési Szabályzat pont első és második mondata helyébe az alábbi rendelkezés lép: Amennyiben a pontokban meghatározott kifizetésekre, elszámolásokra vonatkozó igény bejelentése esetén a tag, illetve a kedvezményezett a tagi kölcsönt és kamatait a taggal illetve kedvezményezettel történő elszámolásig nem fizeti vissza, a pénztár a hátralék (tőke és kamat) összegét a tag egyéni számlájával szemben érvényesíti.... 5/6

7 Indokolás: A jelenleg hatályos rendelkezés szerint: A pontokban meghatározott kifizetésekre, elszámolásokra vonatkozó igény bejelentésétől számított 5 naptári napon belül a pénztár a tagot, illetve a kedvezményezettet felszólítja a tagi kölcsön és kamatainak visszafizetésére. Amennyiben a tag, illetve a kedvezményezett a felszólításnak 8 naptári napon belül nem tesz eleget, a pénztár a hátralék (tőke és kamat) összegét a tag egyéni számlájával szemben érvényesíti. A javaslat az elszámolás menetét egyszerűsíti. 21.) Az Alapszabálynak a -./2014. számú küldöttközgyűlési határozatokkal elfogadott módosításai április 30. napjától hatályosak azzal, hogy azokban az esetekben, amikor az alapszabály módosítását a jogszabály kötelezően alkalmazandó rendelkezésének változása indokolja, a pénztár a megváltozott jogszabályt az alapszabály módosításának időpontjától függetlenül a jogszabályváltozás hatályba lépésének napjától alkalmazza. Budapest, április 1. dr. Somkúti Éva 6/6

8 3. sz. napirendi pont A pénztár július június 30. közötti időszakra vonatkozó pénzügyi tervének elfogadása. A pénztár hosszú távú, január december 31. közötti időszakra vonatkozó pénzügyi tervének elfogadása.

9 HONVÉD KÖZSZOLGÁLATI ÖNKÉNTES NYUGDÍJPÉNZTÁR Adószám: Székhely: 1135 Budapest Aba utca 4. Tel./Fax.: , HM , , ÉVES PÉNZÜGYI TERV

10 A Pénztár időszakra szóló éves (keresztféléves) pénzügyi tervének szöveges előterjesztése Emlékeztetünk rá, hogy a évi jogszabályváltozások következtében módosultak a pénzügyi tervezés korábbi szabályai. Az Öpt. 34. (1) és (6) bekezdése értelmében: A pénztár az adott évre vonatkozó éves pénzügyi tervét az éves beszámolót elfogadó közgyűlés elé kell terjeszteni és elfogadni. A három évre vonatkozó hosszú távú pénzügyi tervet első ízben az alakuló közgyűlés állapítja meg, és az éves pénzügyi terv elfogadásakor a közgyűlés új hosszú távú pénzügyi tervet határoz meg. A hosszú távú pénzügyi terv naptári évekre készül. Az éves pénzügyi terv időtávja az éves beszámolót elfogadó közgyűlés negyedévét követő négy negyedév. Mindez azt jelenti, hogy az éves pénzügyi tervezés a naptári évhez igazodó üzleti évektől elválik, és a tárgyév július 1-jétől a tárgyévet követő június 30-ig tartó egy éves időtartamot fogja át. Itt hívjuk fel a figyelmet, hogy a hosszú távú pénzügyi tervezésre vonatkozó szabályok is módosultak, így a korábbi öt éves ciklus helyett a továbbiakban három éves pénzügyi tervet kell készíteni. Jóváhagyása ún. gördülő módon történik, vagyis az éves pénzügyi terv elfogadásakor a hosszú távú tervet is minden évben újra és újra el kell fogadtatni. Az éves és hosszú távú tervek tervezési munkáinak összehangolását jelentősen megnehezíti az a körülmény, hogy utóbbit továbbra is naptári évekhez igazodóan kell elkészíteni. A pénzügyi tervnek mindenkor a valós és reális gazdálkodási kereteket kell tükröznie, ezért a tervezési munka bázisát a i fordulónapra összeállított éves beszámoló tényadatai, továbbá az érvényben lévő 2013/2014. keresztféléves pénzügyi terv adatai képezték. A tervezés előkészítő szakaszában elemzésre és kiértékelésre került az önkéntes pénztár előző teljes évi és folyó évi gazdálkodása, mind bevételi-, mind kiadási oldalról. A évben befolyt tagdíj- és befektetési bevételek a bevételi oldal tervezéséhez megbízható kiindulási alapként szolgáltak. E feltételezés alapján a kiadási oldal előirányzatainak tervezése főként az egypénztáras működési modellhez való visszatérés első teljes éve (2013. üzleti év) tényadatainak alapján történt. Mindezek alapján a év közepétől az év végéig időarányosan felmerülő költségek az érvényben lévő keresztféléves pénzügyi terv előirányzatainak felhasználásával, a folyó évi szolgáltatói díjtételek ismeretében, a első félévére vonatkozóan pedig ugyanezen összegek 2 %-os megemelésével (várható fogyasztói árindex bővüléssel) kerültek tervezésre. 1

11 Az általános tervezési szempontok kialakítása az aktuális jogszabályi háttér mellett a hatályos Tervezési- és Költséggazdálkodási Szabályzatban foglalt követelményrendszer szerint történt. A tervezést mindenkor jellemző általános alapelvek úgy mint összhang, megalapozottság, transzparencia stb. természetesen ezúttal is fontos szempontot képeztek. A Honvédelmi Minisztériumtól befolyó munkáltatói támogatás címén várható tagdíjbevételek tervezése a pénztár aktuális ismereteire támaszkodva, az idei megállapodás tárgyát képező fix összegű támogatás alapján (4.200 Ft/fő/hó) történt. Az előirányzatok kiszámítására az érvényben lévő tartalék-megosztási arányok alapján, változatlan illetmény- és létszámhelyzet feltételezésével, valamint az aktuális jogszabályi háttér (adó- és járulékszabályok, béren kívüli juttatások, minimálbér stb.) figyelembe vételével került sor. A pénztár működési feltételeit érintően a évi tendenciák folytatódása várható, a főbb mutatók (elsősorban a tagság létszám- és jövedelmi viszonyai) tekintetében stagnálásra-, illetve csak igen lassú és bizonytalan javulásra lehet számítani. A körültekintő tervezéshez indokoltnak tartottuk azon (kedvezőtlen) feltételezés számításba vételét, hogy a munkáltatói hozzájárulásból befolyt tagdíj volumene az idei szinten marad, azaz a választható béren kívüli juttatások éves összegére vonatkozó törvényi korlát feloldása nem várható. (A évi központi költségvetésről szóló évi CCXXX. törvény 54. (2) bekezdése a költségvetési szervek által foglalkoztatottak éves cafetéria-juttatásának keretét, illetve cafetéria-juttatást nem nyújtó költségvetési szervek esetében az egy foglalkoztatottnak éves szinten nyújtott juttatások közterheket is magában foglaló együttes összegét bruttó forintban maximálja.) A bevételi tervezés legfontosabb kiindulási alapját az óvatosság képezte, szem előtt tartva azt a körülményt, hogy mivel az alaptagdíj továbbra is a havi alapilletmény 5 %-ában kerül meghatározásra a minimálbér átlagos illetménynövekedést meghaladó mértékű emelése miatt a hátralékot felhalmozók száma és a hátralék volumene tovább növekedhet. Előzmények, tapasztalatok A pénztár a év során folyamatosan figyelemmel kísérte a pénzügyi terv teljesülését különös tekintettel a munkáltatói hozzájárulás évközbeni, április 1-jétől bekövetkező változására. 2

12 A terv- és tényadatok összehasonlítása azt mutatja, hogy a pénztár a tervezettnél jelentősen kedvezőbb működési eredménnyel zárta a évi gazdálkodását. Az eredmény összetevőit tekintve a tervhez viszonyított többlet elsősorban a bevételek túlteljesüléséből adódott, ezen belül különösen - a tranzakciós illeték és a tagi elszámolásokból levont díjtételek emelkedése folytán - az egyéb bevételek haladták meg jelentősen a tervet. Megjegyezzük, hogy a pénztár ezen bevételei jellegüknél fogva költségtérítés típusúak, ily módon a működési tartalék kiadási oldalán is megtalálhatók. További eltérést eredményezett, hogy a tagdíjbevételi előirányzatok számítása első félévére még az előző évi 2 %-os munkáltatói támogatás alapján, továbbá a valóságban elérthez képest pesszimistább létszámfeltételezésekkel készült. Kedvezően értékelhető, hogy az egypénztáras működési modellre való visszatérés a kiadásokban markáns terv-tény eltéréseket nem eredményezett, ily módon a teljes év tényadatai a további tervezéshez megbízható kiindulási alapot jelentenek. A kiadások racionalizálása folytán a működési eredményesség nem csökkent oly mértékben, mint amilyenre a tagdíjbevételek visszaesése révén számítani lehetett, ugyanakkor azt is látni kell, hogy a pozitív eredmény döntő része elsősorban nem a szokásos működési tevékenységből, hanem a befektetési tevékenységből - a folyószámlán, illetve lekötött betétben tartott pénzösszegek kamataiból - realizálódott. A pénztár a betéti kamatok alacsony szintje miatt a évben a működési és a likviditási tartalékok esetében is a meglévő pénzpiaci lehetőségeknél diverzifikáltabb, külső vagyonkezelésben megvalósuló befektetést tervez. Összességében a pénztár figyelembe véve a évben elért pozitív működési eredményét is december 31-én 656 millió forint saját tőkével rendelkezik. A működési tartalék nagyságára tekintettel a pénztár jövőbeni működési kockázatokkal nem számol. A pénztár stratégiai céljai, feladatai A évből két stratégiai jelentőségű feladat emelhető ki; a portfóliókezelést érintő pályáztatási rendszer megújítása, s magának a pályáztatási folyamatnak a lebonyolítása, valamint a közszolgálati nyitás további lehetséges irányainak, módozatainak keresése a pénztár hosszú távú növekedését megalapozó létszámfejlődés terén. 3

13 A Befektetési Politika kapcsolata a pénzügyi tervvel A Befektetési Politika által meghatározott eszközösszetétel portfóliónként meghatározza az adott vagyonrész jellegét. Az egyes eszköz típusok különböző várható eredményességgel bírnak, melyek befolyásolják a fedezeti tartalék tervben megjelenített várható hozamát. A Befektetési Politikát egy viszonylag állandó referencia összetétel jellemzi portfóliónként, mely teljes mértékben idomul a pénzár szakmai felügyeletét ellátó szervezet (Magyar Nemzeti Bank) elvárásaihoz. Az állandóság kiszámíthatóságot mutat a pénztár tagsága felé. A pénztár ragaszkodik ennek fenntartásához, mellyel saját transzparenciáját kívánja biztosítani. Az egyes portfóliók szintjén a referencia összetétel is mutatja a pénztár alapelvét, mely a biztonságra épül. A portfóliók kockázati szintjüktől függően különbségekkel, de állampapír többségű befektetési állománnyal rendelkeznek. Ez a kiszámíthatóság mellett azt is biztosítja, hogy az egyes tartalékok megfelelően likvid eszközökkel bírjanak. Az eszközösszetétel szerinti állampapír túlsúly mellett a pénzpiaci eszközök is garantálják, hogy bármely pillanatban fennáll a szükséges likviditás biztosítása. A tervet megalapozó feltételezések A terv egyik kiinduló feltételezése, hogy a meghatározó befektetői magatartásban és a gazdasági környezet fő elemeiben lényeges elmozdulás rövid távon nem fog bekövetkezni. További koncepcionális alap a munkáltatói háttért jellemző jelenlegi feltételrendszer változatlansága, legalábbis olyan jellegű és mérvű negatív változások elmaradása, melyek a pénztár vagyoni, jövedelmi helyzetében markáns romlást eredményezhetnének. A taglétszám alakulását illetően a közszolgálati nyitás második évében ugrásszerű fejlődésre még nem számítunk, a reális lehetőségek szerint elsőként a meglévő létszám megtartása, a létszámfogyás ismételt beindulásának megakadályozása, illetve minimalizálása a cél. A befektetések várható eredménye, vagyis bruttó hozama a jelenlegi befektetési környezetben nehezen prognosztizálható. Elemzésünk során az óvatosság elvét követve vetítettük ki az egyes eszköztípusok várható eredményét a portfóliók bruttó hozamára. A nettó hozamok kimutatása a bruttó hozamoknak, a fedezeti tartalékot terhelő költségeinek levonása után lehetséges. A jövedelmezőség terén a esztendő eredményei után a pénztár szerényebb évi hozamokat valószínűsít abból kifolyólag, hogy a piaci hozamok a jegybanki alapkamat csökkentésével arányosan továbbra is csökkennek. 4

14 Ebbe az irányba mutat az is, hogy a banki betétek az irányadó jegybanki kamat csökkentése következtében szintén alacsony szinten stabilizálódnak. Ennek következtében az állampapír befektetések és a banki lekötések évi eredménye várhatóan elmarad majd a évi eredményektől. A vagyonkezelés költségeinek bemutatása A pénztár szerződéses kapcsolatai következtében a fedezeti tartalékot terhelő költségek csak a vagyonkezeléssel szorosan összefüggő szolgáltatások díjaiból eredhetnek. A vagyonkezelés legfontosabb költséghányada a vagyonkezelési díj. A pénztár a külső és saját vagyonkezelés intézményét is alkalmazza. A kapcsolódó jogi szabályozás kimondja: A vagyonkezelési tevékenység szerződésben megállapított ellenértékének kereskedési költségek (jutalékok) nélkül számított éves összege nem haladhatja meg a kezelésre átadott vagyon(rész) napi bruttó piaci értékei számtani átlagának 0,8 százalékát. A külső vagyonkezelést szabályozó szerződésben a pénztár a szabályzókban leírt limittől jóval kisebb és a piaci átlagnál is kedvezőbb díjképzést ért el, köszönhetően a kiválasztás folyamatában alkalmazott pályáztatásnak. A vagyonkezelőnek fizetett fix díj az éves átlagos befektetési érték időarányosan számított 0,18%-a. Amennyiben a külső vagyonkezelő a saját maga által kezelt befektetési alapok befektetési jegyeibe eszközöl befektetéseket, úgy a fix díj számítása során ezekre az eszközökre jutó fix díj levonásra kerül. Ezen felül sikerdíj kerül felszámításra, mely évente a portfólió sikerdíj számítás alapjául szolgáló az adott évre kiszámolt fix díjjal csökkentett éves hozamrátája és a sikerdíj számítás alapjául szolgáló éves küszöb hozamráta különbségének a 10 százaléka, megszorozva a portfólió időarányosan számított éves átlagos befektetési értékével. A saját vagyonkezeléshez kapcsolódó költségelszámolás során a kezelést végző, munkaviszony keretében foglalkoztatott alkalmazottak személyi jellegű költségei és azok közterhei a fedezeti tartalék terhére kerülnek elszámolásra. [281/2001. (XII.26.) Korm rendelet 15. (3)] Az egyes portfóliókhoz kapcsolódó arányszám megállapítása a legfrissebb nettó eszközérték kimutatás alapján történik, a díj egy havi átlaga a saját vagyokezelésben lévő vagyon 0,07 ezrelékét tette ki. 5

15 A letétkezelői díj a letétben lévő állomány nettó eszközértékére vetítve 0,08 %. A kiegyensúlyozott portfólió tulajdonában lévő ingatlanhoz kapcsolódóan elvégzendő ingatlanértékelői feladatokért és az értékbecslési szakvéleményért évi egyszeri Ft + ÁFA összegű díj kerül elszámolásra, mely évente az infláció mértékével növekedhet. A jogszabályban, illetve önkormányzati rendeletben meghatározott gyommentesítési kötelezettségeket folyamatosan és hiánytalanul teljesíti a pénztár. Ezek elvégzéséért fizetett vállalkozói díj Ft fedezeti célú kiadást jelent évente. A továbbiakban az egyes bevételi- és kiadási jogcímek általános és egyedi tervezési paramétereit vesszük sorra. I. A 2014/2015. keresztféléves pénzügyi terv főbb tervezési paraméterei Általános tervezési alapelvek A pénztár biztonságos működésének, finanszírozásának fenntartása, az egypénztáras működési modell feltételrendszerének megszilárdítása. A folyó bevételekhez és az alapítástól felhalmozott működési tartalék lehetőségeihez igazodó, hatékony költséggazdálkodás megvalósítása. A számítások kiindulópontját képező bázisadatok megbízhatósága, teljeskörűsége. A tervezés belső összhangjának megteremtése, az előirányzatok számításokkal és becslésekkel történő megalapozása, valamint kellő részletezettségű alátámasztása. Az átláthatóság, hitelesség és ellenőrizhetőség követelményeinek történő teljeskörű megfelelés. A bevételek tervezési paraméterei A tagdíjbevételi tervszámok alapjául a tervezést közvetlenül megelőző tíz hónapra feldolgozott, április január hónapokra vonatkozó pénzforgalmi tényadatok, illetve az ezek alapján számított várható éves bevételi tendenciák szolgáltak. A évre áthúzódó tagdíjbevételi volumen tervezésekor alapvető feltételezésként a évre tervezett bevételi előirányzat várható teljesüléséből indultunk ki. A tagdíjbevételek tervezésekor stagnáló létszámot prognosztizáltunk és a teljes tagságra vetítve nem számoltunk illetmény-növekedéssel. 6

16 A tagdíjbevételek biztonságos tervezéséhez feltételeztük, hogy a munkáltatói kötelezettségvállalások, és azok teljesülései a 2014/2015. év során a évi szinten maradnak. A kiegészítő vállalkozási tevékenység bevételével nem számoltunk. A működési tartalék szabad pénzeszközének tervezett hozamát figyelembe véve a befektethető összeg nagyságát, az aktuális gazdasági környezet ismert és várható nehézségeit, valamint az infláció és a jegybanki alapkamat várható alakulását is a befektetési politikában rögzített irányelvekkel összhangban terveztük. A tagdíjak megosztási arányai a évhez képest változatlanok: Halmozott befizetés (Ft/év) Fedezeti tartalék (%) Működési tartalék (%) Likviditási tartalék (%) ,0 10, ,0 6, ,0 1,0 - A kiadások tervezési paraméterei A szokásos működéssel összefüggő, bázisalapon biztonsággal tervezhető költségek esetében az év második felében várható felhasználás összegét az érvényben lévő keresztféléves pénzügyi terv adatainak figyelembe vételével terveztük. Azon kiadások tervszámait, amelyeken a évi előirányzathoz történő időarányos viszonyítás alapján jelentősebb megtakarítás mutatkozik, a túltervezés elkerülése érdekében reális összegű csökkentés mellett javasoljuk meghatározni. A beszerzési volumen bővülésével, a fogyasztói áremelkedések inflációs hatásaival év első félévében (várhatóan 2 %) csak azon előirányzatok esetében számoltunk, melyek érvényesítésére szerződéses kötelezettséggel rendelkezünk. A tervezési alapok meghatározása során elkülönítésre került a kizárólag bázisszemlélettel tervezhető, valamint a részben vagy egészben feladatorientáltan tervezhető kiadások köre. A bázisalapon tervezhető költségek a múltbeli és a folyó évi gazdálkodási tapasztalatok alapján a szokásos működési tevékenység költségigényét tartalmazzák. A költségek e köre az aktuális jogi háttér és a kialakult pénztárstruktúra függvényében alakul, ezek esetében növekedéssel, bővüléssel nem számoltunk. 7

17 Feladatorientált jelleggel a pénztár húsz éves jubileumával kapcsolatos rendezvény költségei merülhetnek fel, melyre egy reális mértékű éves keretösszeg (reklám és reprezentáció) elkülönítését tartottuk szükségesnek. A pénztári gazdálkodás meghatározó eleme az irodai elhelyezés és az üzemeltetési feltételek közvetlen ágazati munkáltatói támogatás formájában történő, ingyenes biztosítása. A támogatás elmaradásával, illetve megvonásával a pénztárnak a tervezés időszakára előreláthatólag nem kell számolnia, így erre vonatkozó költségkalkulációt az előirányzatokban továbbra sem szerepeltettünk. Anyagjellegű ráfordítások A nyomtatvány, irodaszer, tisztítószer, valamint a számítástechnikai kellékanyagok és egyéb anyagköltségek előirányzata a szokásos működtetési igényeket felmérve, bázisalapú tervezéssel került meghatározásra. Az üzemanyagköltségek éves előirányzata a Tervezési- és Költséggazdálkodási Szabályzatban a hivatali célú gépjárművekre (2 db) rögzített felhasználható éves kilométer-keret, a hivatalosan közzétett APEH üzemanyag-norma, és a várható MOL üzemanyagárak figyelembevételével történt. Személyi jellegű kiadások A pénztári alkalmazottak bér- és járulékköltségei tervezésének kiindulási alapja a jelenlegi 12 fős szervezeti struktúra 10 főre vonatkozó béralapja, 14 hónapra vetítve, járulékterhekkel növelten. Az alkalmazottak részére nyújtott havi rendszerességű juttatások köre a folyó évivel azonos. (A befektetési szakterületen foglalkoztatott 2 fő személyi jellegű kiadásai a saját vagyonkezelés miatt a fedezeti tartalékot terhelik.) Az Igazgatótanács és az Ellenőrző Bizottság tisztségviselőnek tiszteletdíjai a tagok esetében a minimálbér összegében, az elnökök esetében a minimálbér másfélszeresében van megállapítva. Mivel a jövőbeni emelés mértéke nem ismert, a pénztár számításai a jelenlegi Ft/hó összegű minimálbéren alapulnak. A reprezentációs kiadások előirányzata az általános üzleti vendéglátást igénylő pénztári rendezvények (közgyűlések, testületi ülések) költségigénye, az ilyen jellegű események gyakorisága és a résztvevők száma átlagos alapján került tervezésre. 8

18 Igénybevett szolgáltatások, egyéb költségek A pénztár alaptevékenységéhez szorosan kapcsolódó könyvvizsgálati, biztosításmatematikai és jogi szolgáltatási kiadásainak éves előirányzatai a jelenleg érvényben lévő szerződéses feltételek alapján kerülnek tervezésre. A évben hatályos szolgáltatói szerződések díjtételei alapján a jövő évi kiadási előirányzatot a jövő évre 2 %-os inflációval növelten irányoztuk elő. A szoftver-tanácsadásra vonatkozó kiadási előirányzat a pénztári nyilvántartó rendszer éves karbantartási díját tartalmazza. Itt terveztük továbbá az operációs rendszer más elemeivel összefüggő valamennyi éves programkövetési- és licenc díjakat a pénztár éves informatikai fejlesztési terve alapján. Itt került továbbá előirányozásra a honlap karbantartás, valamint a naplózás havidíja is. A marketing, hirdetési és reklám kiadásokon belül a törvényben előírt hivatalos sajtóhirdetmények, közzétételek, egyéb működési célú hirdetések és pályáztatások kiadásai, továbbá a honlap üzemeltetés költségei bázisszemlélettel kerültek tervezésre. A bérleti díjak, oktatási-, utazási és szállásköltségek, továbbá a postai szolgáltatások díjtételeinek tervezése az aktuális, szokásos működési költségek nagyságrendjének figyelembevételével, bázisszemlélet alapján történik. A telefonköltségek a Tervezési- és Költséggazdálkodási Szabályzatban rögzített havi keretösszegek alapján kerülnek összeállításra, fenntartva, hogy a magáncélú használatot terhelő adófizetési kötelezettségre továbbra is az engedélyezett keretnek kell fedezetet biztosítania. A tárgyi eszközökkel és a gépjárművekkel kapcsolatos várható fenntartási, javítási költségekre a folyó évi kiadási szintnél alacsonyabb összeget terveztünk, mely az újszerű műszaki állapot alapján a felmerülő költségekre biztonsággal fedezetet nyújt. A biztosítási díjak tervezéséhez az aktuális évre fizetett díjak bázisadatként kezelhetők. A jövő évi előirányzat a 2 db új gépjárműre, valamint az irodai vagyonelemekre érvényes biztosítási kötvényekben szereplő díjtételek várható indexálásával kerül tervezésre. Az internet-hozzáférés üzemeltetési és előfizetési költsége az érvényes szolgáltatói szerződés inflációval korrigált éves díjtétele mellett tervezhető. A bankköltségek várható volumenét a folyamatosan növekvő pénzforgalom, valamint a számlavezető bank és a pénztár közötti üzleti szerződés kondíciói határozzák meg, 9

19 tervezése ennek figyelembevételével bázisalapon, a folyó évi tényadatokat is alapul véve történt. Az amortizációs költségek éves előirányzata két lépcsőben került megtervezésre, egyrészt a jelenleg meglévő eszközökre, másrészt a tervezett eszközbeszerzésekre, utóbbi körből jelentősebb tételként a pénztári nyilvántartó rendszerhez kapcsolódó szerverbővítés emelhető ki. A pénzügyi terv alapszabályban előírt rendelkezései a július június 30. időszakra vonatkozó keresztféléves pénzügyi tervben A tervezetben szereplő paraméterek alapvetően megegyeznek a évi és a 2013/2014. keresztféléves pénzügyi tervben jóváhagyottal: A pénztár által folyósítható minimális járadéktag összege: 3.000,- Ft/hó (ASZ 1.7.). A határozott időtartamra szóló járadékszolgáltatás átváltásának díja más futamidejű járadékra, vagy egyösszegű kifizetésre: 0,- Ft/változás (ASZ 1.8.) A tag egyéni számlájának alakulásáról az évi egyszeri díjmentesen küldött számlaértesítőn túl, a tag kérésére nyújtott tájékoztatás díja: 0,- Ft/számlakivonat (ASZ. 3.4.) Összegzés Az összesítő táblázatok a pénztár 2014/2015. keresztféléves pénzügyi tervének bevételi és kiadási főösszegeit, valamint az egyes tartalékok eredményét tartalmazzák: (Adatok eft-ban) Megnevezés Bevétel Kiadás Eredmény Működési tartalék Fedezeti tartalék Likviditási tartalék Pénztár összesen:

20 Tisztelt Küldöttközgyűlés! A 2014/2015. keresztféléves pénzügyi terv részletes tervezési hátterét a pénztár vezető testületei április 08-i ülésükön megtárgyalták, és a április 29-i küldöttközgyűlés írásbeli előterjesztéseként elfogadták. A július 01-től június 30-ig tartó időszakra vonatkozó, az MNB által előírt tervszerkezeti forma szerint összeállított éves pénzügyi terv az előterjesztés mellékletét képezi. A pénztár vezetésének, valamint külső szakértőinek megítélése alapján a 2014/2015. keresztféléves pénzügyi terv a pénztár valós teljesítményeivel, a hatályos jogszabályi követelményekkel, illetve a tervezés időszakában előrelátható törvényi és működési feltételekkel összhangban van. Mindezek alapján a pénztár 2014/2015. keresztféléves pénzügyi tervét az Igazgatótanács a küldöttközgyűlés elé terjeszti és elfogadásra javasolja. Budapest, április cégszerű aláírás 11

21 PÉNZÜGYI TERV július június 30. Önkéntes nyugdíjpénztár neve: Honvéd Közszolgálati Önkéntes Nyugdíjpénztár Engedély száma: E/55/94 év hónap nap A pénzügyi tervet elfogadó közgyűlés időpontja: 2014 április 29. A pénztár közgyűlése által elfogadva: aláírás(ok)

22 Keresztféléves pénzügyi terv július június 30. Adatszolgáltató neve: Honvéd Közszolgálati Önkéntes Nyugdíjpénztár Adatszolgáltató törzsszáma: OA1 Fedezeti tartalék Nagyságrend: ezer forint I. negyedév II. negyedév III. negyedév IV. negyedév Összesen Mód Sorszám PSZÁF kód Megnevezés a b c d e z OA11 Egyéni számlák OA111 Nyitó állomány , , , , OA112 Bevételek összesen , , , , , OA1121 Tagdíjbevétel , , , , , OA1122 Tagok egyéb befizetése , , , , , OA1123 Támogatás, adomány 0,00 0,00 0,00 0,00 0, OA1124 Más pénztárból hozott fedezet , , , , , OA1125 Átcsoportosítás más tartalékból 0,00 0,00 0,00 0,00 0, OA1126 Befektetések hozama , , , , , OA113 Kiadások összesen , , , , , OA1131 Befektetési kiadások , , , , , OA11311 ebből: vagyonkezelés költsége 8 937, , , , , OA11312 letétkezelés költsége 7 113, , , , , OA11313 egyéb befektetési ráfordítás 0,00 0,00 0,00 0,00 0, OA1132 Más pénztárba elvitt fedezet 8 000, , , , , OA1133 Átcsoportosítás szolgáltatási számlára , , , , , OA1134 Várakozási idő letelte utáni kifizetések , , , , , OA1135 Kilépés miatti kifizetések , , , , , OA1136 Egyéb terhelő tételek 0,00 0,00 0,00 0,00 0, OA114 Záró állomány , , , , OA115 Átlagos befektetett vagyon , , , , OA116 Tervezett időszaki hozamráta (%) 1,22 1,65 1,93 1,95 6, OA12 Szolgáltatási számlák OA121 Nyitó állomány , , , , OA122 Bevételek összesen , , , , , OA1221 Átcsoportosítás egyéni számláról , , , , , OA1222 Más pénztárból hozott fedezet 0,00 0,00 0,00 0,00 0, OA1223 Átcsoportosítás más tartalékból 0,00 0,00 0,00 0,00 0, OA1224 Befektetések hozama 1 040,00 972,00 993, , , OA123 Kiadások összesen , , , , , OA1231 Szolgáltatási kiadások , , , , ,00 Budapest, április 29. cégszerű aláírás

23 Keresztféléves pénzügyi terv július június 30. Adatszolgáltató neve: Honvéd Közszolgálati Önkéntes Nyugdíjpénztár Adatszolgáltató törzsszáma: OA1 Fedezeti tartalék Nagyságrend: ezer forint I. negyedév II. negyedév III. negyedév IV. negyedév Összesen Mód Sorszám PSZÁF kód Megnevezés a b c d e z OA1232 Befektetési kiadások 18,00 19,00 19,00 20,00 76, OA12321 ebből: vagyonkezelés költsége 0,00 0,00 0,00 0,00 0, OA12322 letétkezelés költsége 18,00 19,00 19,00 20,00 76, OA12323 egyéb befektetési ráfordítás 0,00 0,00 0,00 0,00 0, OA1233 Más pénztárba elvitt fedezet 0,00 0,00 0,00 0,00 0, OA1234 Egyéb terhelő tételek 0,00 0,00 0,00 0,00 0, OA124 Záró állomány , , , , OA125 Átlagos befektetett vagyon , , , , OA126 Tervezett időszaki hozamráta (%) 1,13 1,03 1,02 1,02 4, OA13 Fedezeti tartalék összesen OA131 Nyitó állomány , , , , OA132 Bevételek összesen , , , , , OA1321 Tagdíjbevétel , , , , , OA1322 Tagok egyéb befizetése , , , , , OA1323 Támogatás, adomány 0,00 0,00 0,00 0,00 0, OA1324 Más pénztárból hozott fedezet , , , , , OA1325 Átcsoportosítás más tartalékból 0,00 0,00 0,00 0,00 0, OA1326 Befektetések hozama , , , , , OA133 Kiadások összesen , , , , , OA1331 Szolgáltatási kiadások , , , , , OA1332 Befektetési kiadások , , , , , OA13331 ebből: vagyonkezelés költsége 8 937, , , , , OA13332 letétkezelés költsége 7 131, , , , , OA13333 egyéb befektetési ráfordítás 0,00 0,00 0,00 0,00 0, OA1334 Más pénztárba elvitt fedezet 8 000, , , , , OA1335 Várakozási idő letelte utáni kifizetések , , , , , OA1336 Kilépés miatti kifizetések , , , , , OA1337 Egyéb terhelő tételek 0,00 0,00 0,00 0,00 0, OA134 Záró állomány , , , , OA135 Átlagos befektetett vagyon , , , , OA136 Tervezett időszaki hozamráta (%) 1,22 1,64 1,93 1,95 6,92 Budapest, április 29. cégszerű aláírás

24 Keresztféléves pénzügyi terv július június 30. Adatszolgáltató neve: Honvéd Közszolgálati Önkéntes Nyugdíjpénztár Adatszolgáltató törzsszáma: OA2 Likviditási tartalék Nagyságrend: ezer forint I. negyedév II. negyedév III. negyedév IV. negyedév Összesen Mód Sorszám PSZÁF kód Megnevezés a b c d e z OA21 Nyitó állomány , , , , OA22 Bevételek összesen 566,00 615,00 620,00 625, , OA221 Tagdíjbevétel 0,00 0,00 0,00 0,00 0, OA222 Tagok egyéb befizetése 0,00 0,00 0,00 0,00 0, OA223 Támogatás, adomány 0,00 0,00 0,00 0,00 0, OA224 Átcsoportosítás más tartalékból 0,00 0,00 0,00 0,00 0, OA225 Befektetések hozama 566,00 615,00 620,00 625, , OA226 Egyéb 0,00 0,00 0,00 0,00 0, OA23 Kiadások összesen 14,00 14,00 14,00 14,00 56, OA231 Befektetési kiadások 14,00 14,00 14,00 14,00 56, OA2311 ebből: vagyonkezelés költsége 0,00 0,00 0,00 0,00 0, OA2312 letétkezelés költsége 14,00 14,00 14,00 14,00 56, OA2313 egyéb befektetési ráfordítás 0,00 0,00 0,00 0,00 0, OA232 Átcsoportosítás fedezeti tartalékba 0,00 0,00 0,00 0,00 0, OA233 Átcsoportosítás működési tartalékba 0,00 0,00 0,00 0,00 0, OA24 Záró állomány , , , , OA25 Átlagos befektetett vagyon , , , , OA26 Tervezett időszaki hozamráta (%) 0,81 0,88 0,88 0,88 3,48 Budapest, április 29. cégszerű aláírás

25 Keresztféléves pénzügyi terv július június 30. Adatszolgáltató neve: Honvéd Közszolgálati Önkéntes Nyugdíjpénztár Adatszolgáltató törzsszáma: OA3 Működési tartalék Nagyságrend: ezer forint I. negyedév II. negyedév III. negyedév IV. negyedév Összesen Mód Sorszám PSZÁF kód Megnevezés a b c d e z OA31 Nyitó állomány , , , , OA32 Bevételek összesen , , , , , OA321 Tagdíjbevétel , , , , , OA322 Tagok egyéb befizetése 0,00 0,00 0,00 0,00 0, OA323 Támogatás, adomány 0,00 0,00 0,00 0,00 0, OA324 Átcsoportosítás más tartalékból 0,00 0,00 0,00 0,00 0, OA325 Befektetések hozama 5 157, , , , , OA326 Egyéb 5 200, , , , , OA33 Kiadások összesen , , , , , OA331 Befektetési kiadások 127,00 127,00 126,00 127,00 507, OA3311 ebből: vagyonkezelés költsége 0,00 0,00 0,00 0,00 0, OA3312 letétkezelés költsége 127,00 127,00 126,00 127,00 507, OA3313 egyéb befektetési ráfordítás 0,00 0,00 0,00 0,00 0, OA332 Tiszteletdíjak és járulékaik 5 027, , , , , OA333 Bérköltség és járulékai , , , , , OA334 Nyilvántartási díj 0,00 0,00 0,00 0,00 0, OA335 Tagszervezési díj 0,00 0,00 0,00 0,00 0, OA336 Anyagjellegű ráfordítások 1 620, , , , , OA337 Felügyeleti díj 2 473, , , , , OA338 Átcsoportosítás fedezeti tartalékba 0,00 0,00 0,00 0,00 0, OA339 Egyéb terhelő tételek , , , , , OA34 Záró állomány , , , , OA35 Működési tevékenység eredménye 183,00-76, , , , OA36 Átlagos befektetett vagyon , , , , OA37 Tervezett időszaki hozamráta (%) 0,81 0,88 0,88 0,88 3,48 Budapest, április 29. cégszerű aláírás

26 Keresztféléves pénzügyi terv július június 30. Adatszolgáltató neve: Honvéd Közszolgálati Önkéntes Nyugdíjpénztár Adatszolgáltató törzsszáma: Nagyságrend: ezer forint I. negyedév II. negyedév III. negyedév IV. negyedév Összesen Mód Sorszám PSZÁF kód Megnevezés a b c d e z OA41 Tagdíjfizetők OA411 Taglétszám időszak elején , , , , OA412 Időszak alatti taglétszám növekedés 392,00 343,00 404,00 361, , OA4121 Új belépő 362,00 313,00 374,00 331, , OA4122 Átlépő másik önkéntes nyugdíjpénztárból 30,00 30,00 30,00 30,00 120, OA4123 Átlépő önsegélyező pénztárból 0,00 0,00 0,00 0,00 0, OA413 Időszak alatti taglétszám csökkenés 625,00 535,00 535,00 535, , OA4131 Átlépő másik önkéntes nyugdíjpénztárba 15,00 15,00 15,00 15,00 60, OA4132 Átlépő egészségpénztárba 0,00 0,00 0,00 0,00 0, OA4133 Átlépő önsegélyező pénztárba 0,00 0,00 0,00 0,00 0, OA4134 Szolgáltatásban részesült 300,00 300,00 300,00 300, , OA4135 Elhalálozott 10,00 10,00 10,00 10,00 40, OA4136 Kilépett 200,00 200,00 200,00 200,00 800, OA4137 Tagdíj nemfizetés miatt kizárt 0,00 0,00 0,00 0,00 0, OA4138 Egyéb megszűnés 100,00 10,00 10,00 10,00 130, OA414 Taglétszám időszak végén , , , , OA4141 Aktív taglétszám , , , , OA4142 Passzív taglétszám 8 600, , , , OA41421 Járadékot igénybe vevő 30,00 33,00 35,00 40, OA41422 Tagdíjat nem fizető 8 200, , , , OA41423 Tagdíjfizetést szüneteltető 370,00 360,00 350,00 340, OA42 Szolgáltatást igénybevevők átlagos száma az időszak alatt 75OA4 Taglétszám, tagdíj alakulása OA421 Egyösszegű kifizetés 500,00 500,00 500,00 500, OA422 Banktechnikai járadék 30,00 33,00 35,00 40, OA423 Életjáradékok 0,00 0,00 0,00 0, OA424 Egyösszegű kifizetés és banktechnikai járadék 0,00 0,00 0,00 0, OA425 Egyösszegű kifizetés és életjáradék OA43 Teljes létszám OA431 Nyitó , , , , OA432 Záró , , , ,00 Budapest, április 29. cégszerű aláírás

27 Keresztféléves pénzügyi terv július június 30. Adatszolgáltató neve: Honvéd Közszolgálati Önkéntes Nyugdíjpénztár Adatszolgáltató törzsszáma: OA4 Taglétszám, tagdíj alakulása Nagyságrend: ezer forint I. negyedév II. negyedév III. negyedév IV. negyedév Összesen Mód Sorszám PSZÁF kód Megnevezés a b c d e z OA44 Szolgáltatás átlagos értéke az időszak alatt (Ft/fő/hó) OA441 Egyösszegű kifizetés , , , , OA442 Banktechnikai járadék , , , , OA443 Életjáradékok 0,00 0,00 0,00 0, OA444 Egyösszegű kifizetés és banktechnikai járadék 0,00 0,00 0,00 0, OA445 Egyösszegű kifizetés és életjáradék 0,00 0,00 0,00 0, OA45 Tagdíj OA451 Tagdíjbevétel összesen (eft) , , , , , OA4511 Egységes tagdíj (Ft/fő/hó) 4 442, , , , OA45111 fedezeti tartalék % 93,98 93,99 92,26 93, OA45112 működési tartalék % 6,02 6,01 7,74 6, OA45113 likviditási tartalék % 0,00 0,00 0,00 0, OA4512 Magasabb tagdíj (Ft/fő/hó) 658,29 783,73 769,49 609, OA45121 fedezeti tartalék % 94,95 95,39 94,22 94, OA45122 működési tartalék % 5,05 4,61 5,78 5, OA45123 likviditási tartalék % 0,00 0,00 0,00 0, OA4513 Átlagos tagdíjbevétel (Ft/fő/hó) 5 100, , , , OA45131 fedezeti tartalék % 94,11 94,17 92,51 94, OA45132 működési tartalék % 5,89 5,83 7,49 5, OA45133 likviditási tartalék % 0,00 0,00 0,00 0, OA46 Egyéb befizetés (Ft/fő/hó) 262,77 880,83 663,46 26, OA461 fedezeti tartalék % 100,00 100,00 100,00 100, OA462 működési tartalék % 0,00 0,00 0,00 0, OA463 likviditási tartalék % 0,00 0,00 0,00 0,00 Budapest, április 29. cégszerű aláírás

28 Keresztféléves pénzügyi terv július június 30. Adatszolgáltató neve: Honvéd Közszolgálati Önkéntes Nyugdíjpénztár Adatszolgáltató törzsszáma: OA5 Befektetések Nagyságrend: ezer forint I. negyedév II. negyedév III. negyedév IV. negyedév Mód Sorszám PSZÁF kód Megnevezés a b c d z OA51 Összes befektetett eszköz (eft) , , , , OA511 Fedezeti tartalék % 98,06 98,04 98,04 98, OA512 Működési tartalék % 1,75 1,76 1,76 1, OA513 Likviditási tartalék % 0,19 0,19 0,20 0, OA52 Fedezeti tartalék portfóliója (eft) , , , , OA5201 Bankszámlák és készpénz összesen % 2,95 2,95 2,95 2, OA5202 Hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok (kötvények) % 68,17 68,17 68,17 68, OA5203 Részvények % 4,78 4,78 4,78 4, OA5204 Befektetési jegyek, illetve egyéb kollektív befektetési értékpapír % 19,11 19,11 19,11 19, OA5205 Jelzáloglevél % 3,06 3,06 3,06 3, OA5206 Határidős ügyletek % 0,00 0,00 0,00 0, OA5207 Opciós ügyletek % 0,00 0,00 0,00 0, OA5208 Repó ügyletek % 0,00 0,00 0,00 0, OA5209 SWAP ügyletek % 0,00 0,00 0,00 0, OA5210 Ingatlan % 0,95 0,95 0,95 0, OA5211 Tagi kölcsön % 0,97 0,97 0,97 0, OA5212 Kockázatitőkealap-jegy % 0,00 0,00 0,00 0, OA5213 Értékpapír-kölcsönzési ügyletekből származó követelések % 0,00 0,00 0,00 0, OA5214 Egyéb, tőzsdén vagy más szabályozott piacon jegyzett értékpapír % 0,00 0,00 0,00 0,00 Budapest, április 29. cégszerű aláírás

29 Honv6d Kcizszolg6lati 0n k6ntes Nyu gdij p6n ztar Ef len6rz6 Bizotts6g JELENTES a vi p6nztigyi tervh ez, valamint a vi hosszut6vti p6nztigyi tervhez Az Ellenorzo Bizottsdg az Onk6ntes Kolcsonos Biztosito Plnztfirakrol szolo evi XCVI. tv. 6s a Plnztilr Alapszabalydban rogzitetteknek megfeleloen megvizsgalta 2014.dprilis 29-re tervezett Kuldottkozgyriles 3. sz. napirendi pontjaban eloterjesztett, a plnztar julius junius 30. kozotti idoszak{ra vonatkozo p6nzugyi terv6t, illetve a plnztdr hosszu tfvu,2014. ianu6r december 31. kozottidoszakra vonatkozo penzugyi terv6t. A beterjesztett p6nzugyi tervek tartalmukban 6s formdjukban egyardnt megfelelnek a vonatkozo eloirssoknak, a kialakitott elvdr6soknak. A tervek fobb adatai az ovatoss6g elv6t szem elott tartva megalapozottak, osszhangban 6llnak a jelenleg ismert kolts6gvet6si, gazdasagi kornyezettel, a p6nzt6r aktualis helyzet6vel. Mindezek alapj6n a dprilis 08-i ules6n az EB hatarozatlval mind a vi penzugyi tervet, mind a vi hosszritdvu p6nzigyi tervet elfogadta, s elfogaddsra javasolja a Kuldottkozgyules r6sz6re az eloterjeszt6snek megfeleloen. Az eloterjeszt6s a jelent6s mell6klet6t k6pezi. Budapest, flprilis 08. Ell$norzo Bizottsdg elnoke

30 rcf*"",.ss6r6krt V6lem6ny a H o nv6d Kdzszo I 96 lati 6 n k6ntes Nyu g d iip6nztilr 6ves ( ) p6nztigyi terv6t elfogad6 kiild6ttkdzgyfi l6s szim5ra Efv6geztUk a Honv6d K6zszolg6lati Onk6ntes Nyugdijplnztilr 6ves ( ) p6nzugyi terv6nek (melyben a tervezett bev6tel: EFt, tervezett kiad6s ef0 vizsgdlatdt a p6nzugyi elorejelz6sek vizsg6lat6ra alkalmazando 3400.szAmu BizonyossSgot Nytijto Szolg6ltatSsi Standard alapj6n. A vezet6s feleloss6ge a pdnzugyi terv6rt A p6nzt6rvezet6s felelos az 6ves p6nzugyi terv6rt, bele6rtve a benne szereplo feltev6seket is. A kdnyvvizsg6lo felel6ss6ge A mi feleloss6gunk a pflnzhgyi terv v6lem6nyez6se a vizsg6latunk alapj6n. A feltev6seket al6t6maszt6 bizonyft6kok vizsgdlatalapj6n, semmi nem jutott a tudomdsunkra, ami miatt 0gy kellene megit6lnunk, hogy ezek a feltev6sek nem k6pezik a p6nzugyi terv elfogadhato alapj6t. Tovdbb6, v6lem6nyunk szerint a p6nzugyi tervet helyesen k6szitettek el a feltev6sek alaplfln 6s a vonatkozo besz6molo-k6szit6si elvekkel dsszhangban mutatt6k be. A Honv6d K6zszolgdlati Onk6ntes Nyugdijplnzt1r 6ves ( ) p6nzugyi terve, az adott id6szakra tartalm azza a vonatkozo t6rv6nyek 6s korm6nyrendeletek eloirdsa szerinti adatokat, az eloir6snak megfeleloenegyed6ves bont6sban is. A t6nyleges eredm6nyek elt6rhetnek a temol, mivel el6fordulhat, hogy a felt6telezett esem6nyek nem a v6rakozssoknak megfeleloen kdvetkeznek be 6s az elt6r6s l6nyeges lehet. Gyor, 2014.dprilis 29. ITAG Kiimyurufrzsgel6 Korl6tolt Felel6ss6gri Tdrsas6g ITAG K6nyvvizsg6lo Kft Gy6r, K6lv6ria u. 55. Kamarai nyilv6ntart6si sz. : PSZAF Nyilv.t.sz. :Tpt /03. Bejegyzett konywizsg6lo Kamarai bejegyz6si sz PSZAF Nyilv.t.sz. : Ept H-9024 Gyor. KAlvAria u.55. Tel Fax Cegjegyzekszdm: , Ad6szAm: Banksz6mlaszdm: INTERNATIONAL

31

32 HONVÉD KÖZSZOLGÁLATI ÖNKÉNTES NYUGDÍJPÉNZTÁR Adószám: Székhely: 1135 Budapest Aba utca 4. Tel./Fax.: , HM , , HOSSZÚ TÁVÚ PÉNZÜGYI TERV

952/2015. Kiegészítő melléklet

952/2015. Kiegészítő melléklet 952/2015. Kiegészítő melléklet Általános rész A Vasutas Önkéntes Nyugdíjpénztár a gazdálkodását az 1993. évi XCVI. törvény, a 223/2000.(XII.19), a 281/2001.(XII.26.) kormányrendeletek, az Alapszabály,

Részletesebben

HONVÉD. Önkéntes és Magánnyugdíjpénztár ALAPSZABÁLY. 2010. december 8.

HONVÉD. Önkéntes és Magánnyugdíjpénztár ALAPSZABÁLY. 2010. december 8. HONVÉD Önkéntes és Magánnyugdíjpénztár ALAPSZABÁLY 2010. december 8. BEVEZETŐ RENDELKEZÉSEK A HONVÉD Önkéntes Kölcsönös Biztosító Nyugdíjpénztár az 1997. évi LXXXII. törvény rendelkezéseinek megfelelően

Részletesebben

HONVÉD. Önkéntes és Magánnyugdíjpénztár ALAPSZABÁLY. 2011. május 24.

HONVÉD. Önkéntes és Magánnyugdíjpénztár ALAPSZABÁLY. 2011. május 24. HONVÉD Önkéntes és Magánnyugdíjpénztár ALAPSZABÁLY 2011. május 24. BEVEZETŐ RENDELKEZÉSEK A HONVÉD Önkéntes Kölcsönös Biztosító Nyugdíjpénztár az 1997. évi LXXXII. törvény rendelkezéseinek megfelelően

Részletesebben

Honvéd Közszolgálati Önkéntes Nyugdíjpénztár ALAPSZABÁLY. 2015. augusztus 1.

Honvéd Közszolgálati Önkéntes Nyugdíjpénztár ALAPSZABÁLY. 2015. augusztus 1. Honvéd Közszolgálati Önkéntes Nyugdíjpénztár ALAPSZABÁLY 2015. augusztus 1. BEVEZETŐ RENDELKEZÉSEK A Honvéd Közszolgálati Önkéntes Nyugdíjpénztár (a továbbiakban: pénztár) küldöttközgyűlése a pénztár szervezeti,

Részletesebben

BEOLVADÓ PÉNZTÁR TEVÉKENYSÉGET ZÁRÓ BESZÁMOLÓJA 2015. Kiegészítő melléklet

BEOLVADÓ PÉNZTÁR TEVÉKENYSÉGET ZÁRÓ BESZÁMOLÓJA 2015. Kiegészítő melléklet Nyugdíjbiztosítási Dolgozók Önkéntes Kiegészítő Nyugdíjpénztára BEOLVADÓ PÉNZTÁR TEVÉKENYSÉGET ZÁRÓ BESZÁMOLÓJA 2015. Kiegészítő melléklet A pénztár adatai Név: Nyugdíjbiztosítási Dolgozók Önkéntes Kiegészítő

Részletesebben

MENTŐ Nyugdíjpénztár Alapszabály 2015.05.27. A MENTŐ Nyugdíjpénztár. Alapszabálya 1

MENTŐ Nyugdíjpénztár Alapszabály 2015.05.27. A MENTŐ Nyugdíjpénztár. Alapszabálya 1 A MENTŐ Nyugdíjpénztár Alapszabálya 1 Alulírottak az 1995. április 19-én megtartott alakuló közgyűlésen, az Önkéntes Kölcsönös Biztosító Pénztárakról szóló 1993. évi XCVI. törvény alapján elhatározták

Részletesebben

Pannónia Nyugdíjpénztár. Választható Portfoliós Rendszer Szabályzata. Önkéntes Ágazat

Pannónia Nyugdíjpénztár. Választható Portfoliós Rendszer Szabályzata. Önkéntes Ágazat Pannónia Nyugdíjpénztár Választható Portfoliós Rendszer Szabályzata Önkéntes Ágazat A Szabályzatot kibocsátotta: A Szabályzat jóváhagyója: a Pénztár Küldöttközgyűlése a 2015. január 23-án hozott /2015.01.23.

Részletesebben

Pannónia Önsegélyező Pénztár, a CIG Partnerség tagja ALAPSZABÁLY

Pannónia Önsegélyező Pénztár, a CIG Partnerség tagja ALAPSZABÁLY Pannónia Önsegélyező Pénztár, a CIG Partnerség tagja ALAPSZABÁLY Hatályos: 20154. áprilisjúlius 010. 1 / 49 Tartalomjegyzék I. A PÉNZTÁRRA VONATKOZÓ ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK... 3 II. A PÉNZTÁR SZERVEZETÉRE

Részletesebben

A 50/2014. (XI. 28.) MNB

A 50/2014. (XI. 28.) MNB A Magyar Nemzeti Bank elnökének 50/2014. (XI. 28.) MNB rendelete a pénztárak és a foglalkoztatói nyugdíjszolgáltató intézmény által a jegybanki információs rendszerhez elsődlegesen a Magyar Nemzeti Bank

Részletesebben

JELENTÉS. a Pénztárak Garancia Alapja működésének ellenőrzéséről. 1034 2010. december

JELENTÉS. a Pénztárak Garancia Alapja működésének ellenőrzéséről. 1034 2010. december JELENTÉS a Pénztárak Garancia Alapja működésének ellenőrzéséről 1034 2010. december 2. Államháztartás Központi Szintjét Ellenőrző Igazgatóság 2.1. Teljesítmény Ellenőrzési Főcsoport Iktatószám: V-2005-036/2010.

Részletesebben

ALAPSZABÁLY. Allianz Hungária Önkéntes és Magánnyugdíjpénztár

ALAPSZABÁLY. Allianz Hungária Önkéntes és Magánnyugdíjpénztár Allianz Hungária Önkéntes és Magánnyugdíjpénztár ALAPSZABÁLY Budapest, Károly krt. 6. Telefon: 429-1-429 Fax: 429-1-540 1242 Budapest, Pf. 471 Adószám: 18080966-2-41 Pénzforgalmi jelzõszámok: Magánnyugdíjpénztár:

Részletesebben

MAGYAR POSTA TAKARÉK ÖNKÉNTES NYUGDÍJPÉNZTÁR ALAPSZABÁLYA. Budapest, 2015. május

MAGYAR POSTA TAKARÉK ÖNKÉNTES NYUGDÍJPÉNZTÁR ALAPSZABÁLYA. Budapest, 2015. május MAGYAR POSTA TAKARÉK ÖNKÉNTES NYUGDÍJPÉNZTÁR ALAPSZABÁLYA Budapest, 2015. május I. Fejezet ÁLTALÁNOS RÉSZ 1. Az alapító tagok az 1993. évi XCVI. törvény rendelkezései alapján, önkéntes kölcsönös biztosító

Részletesebben

ARANYKOR Országos Önkéntes Nyugdíjpénztár. Alapszabály. Hatályos: 2014. 07. 01.

ARANYKOR Országos Önkéntes Nyugdíjpénztár. Alapszabály. Hatályos: 2014. 07. 01. ARANYKOR Országos Önkéntes Nyugdíjpénztár Alapszabály Hatályos: Az Aranykor Országos Önkéntes Nyugdíjpénztár Alapszabálya 1. A Pénztárra vonatkozó általános rendelkezések 1.1 A Pénztár neve Aranykor Országos

Részletesebben

ALAPSZABÁLY TRADÍCIÓ ÖNKÉNTES KÖLCSÖNÖS KIEGÉSZÍTŐ NYUGDÍJPÉNZTÁR

ALAPSZABÁLY TRADÍCIÓ ÖNKÉNTES KÖLCSÖNÖS KIEGÉSZÍTŐ NYUGDÍJPÉNZTÁR ALAPSZABÁLY TRADÍCIÓ ÖNKÉNTES KÖLCSÖNÖS KIEGÉSZÍTŐ NYUGDÍJPÉNZTÁR Preambulum Tudva, hogy a XXI. században - az állami rendszereket kiegészítve - az öngondoskodás szerepe meghatározóvá válik, mi, az alapítók

Részletesebben

Mecsekkörnyék Hitelszövetkezet. Éves beszámoló 2012. Kiegészítő melléklet

Mecsekkörnyék Hitelszövetkezet. Éves beszámoló 2012. Kiegészítő melléklet Mecsekkörnyék Hitelszövetkezet Éves beszámoló 2012. Kiegészítő melléklet KSH szám: 11017897-6419-122-02 Cégjegyzékszám: 02-02-060089. Györök Zoltán Békési Rita ügyvezető igazgató főkönyvelő Kelt: Pécs,

Részletesebben

ALAPSZABÁLYA ERSTE ÖNKÉNTES NYUGDÍJPÉNZTÁR. H-1138 Budapest, Népfürdő u.24-26. Postacím: 1385 Budapest, Pf. 846 office@erstenyp.hu

ALAPSZABÁLYA ERSTE ÖNKÉNTES NYUGDÍJPÉNZTÁR. H-1138 Budapest, Népfürdő u.24-26. Postacím: 1385 Budapest, Pf. 846 office@erstenyp.hu ERSTE ÖNKÉNTES NYUGDÍJPÉNZTÁR H-1138 Budapest, Népfürdő u.24-26. Postacím: 1385 Budapest, Pf. 846 office@erstenyp.hu Telefon: (+36 1) 41103200 Telefax: (+36 1) 411 2140 www.erstenyugdijpenztar.hu Adószám:

Részletesebben

Befektető-védelmi Alap JELENTÉS a Befektető-védelmi Alap 2012. évi tevékenységéről 2013. május

Befektető-védelmi Alap JELENTÉS a Befektető-védelmi Alap 2012. évi tevékenységéről 2013. május Befektető-védelmi Alap JELENTÉS a Befektető-védelmi Alap 2012. évi tevékenységéről 2013. május 2 TARTALOMJEGYZÉK I. BEVEZETŐ... 3 II. A BEFEKTETŐ-VÉDELMI ALAP SZABÁLYOZÁSA... 5 1. A JOGI SZABÁLYOZÁS...

Részletesebben

Winterthur Önkéntes Egészségpénztár Alapszabály Szolgáltatási szabályzat Kártyakezelési és használati szabályzat. Érvényes 2006.

Winterthur Önkéntes Egészségpénztár Alapszabály Szolgáltatási szabályzat Kártyakezelési és használati szabályzat. Érvényes 2006. Winterthur Önkéntes Egészségpénztár Alapszabály Szolgáltatási szabályzat Kártyakezelési és használati szabályzat Érvényes 2006. június 1-jétõl Tartalomjegyzék Alapszabály 5 Függelék 21 Szolgáltatási szabályzat

Részletesebben

ALAPSZABÁLY. A 2013. évi V. törvény a Polgári Törvénykönyvről

ALAPSZABÁLY. A 2013. évi V. törvény a Polgári Törvénykönyvről ALAPSZABÁLY Patika Önkéntes Kölcsönös Egészségpénztár I. fejezet ÁLTALÁNOS RÉSZ Az alapító tagok az alul írott napon és helyen elhatározták, hogy kiegészítő egészségpénztárat alapítanak az egészségügyi

Részletesebben

Felsőzsolca és Vidéke Takarékszövetkezet. 2013. évi beszámolója

Felsőzsolca és Vidéke Takarékszövetkezet. 2013. évi beszámolója 2013. évi beszámolója KSH:10043615 6419 122 05 Cj.szám: 05-02-000267 Felsőzsolca és Vidéke Takarékszövetkezet MÉRLEG 2013. december 31. adatok: ezer Ft-ban S.sz. M e g n e v e z és 2012. év 2013. év a.

Részletesebben

ÉVES BESZÁMOLÓ 2013.

ÉVES BESZÁMOLÓ 2013. Endrőd és Vidéke TAKARÉKSZÖVETKEZET Gyomaendrőd, Hősök tere 10/2. Internet: www.endrod.tksz.hu Cjsz.: 04-02-000249 ÉVES BESZÁMOLÓ 2013. Mérleg Eredmény-kimutatás Kiegészítő melléklet Könyvvizsgálói jelentés...

Részletesebben

GENERALI ÖNKÉNTES NYUGDÍJPÉNZTÁR ALAPSZABÁLYA. I. Fejezet ÁLTALÁNOS SZABÁLYOK. Hatályos 2013. szeptember 27-tôl

GENERALI ÖNKÉNTES NYUGDÍJPÉNZTÁR ALAPSZABÁLYA. I. Fejezet ÁLTALÁNOS SZABÁLYOK. Hatályos 2013. szeptember 27-tôl GENERALI ÖNKÉNTES NYUGDÍJPÉNZTÁR ALAPSZABÁLYA Hatályos 2013. szeptember 27-tôl A Generali Önkéntes Nyugdíjpénztár (a továbbiakban: pénztár) célja, hogy az Önkéntes Kölcsönös Biztosító Pénztárakról szóló

Részletesebben

ALAPSZABÁLY. Elfogadta a 2015.05.28-i Közgyűlés a 18/2015.(2015.05.28.) számú határozatával. Hatályos 2015. június 1-től

ALAPSZABÁLY. Elfogadta a 2015.05.28-i Közgyűlés a 18/2015.(2015.05.28.) számú határozatával. Hatályos 2015. június 1-től ALAPSZABÁLY Elfogadta a 2015.05.28-i Közgyűlés a 18/2015.(2015.05.28.) számú határozatával. Hatályos 2015. június 1-től Az MKB Egészségpénztár - (a továbbiakban: Pénztár), mint önkéntes kölcsönös biztosítópénztár,

Részletesebben

Választható portfolió szabályzata

Választható portfolió szabályzata Választható portfolió szabályzata A rendszer ötödik módosítását elfogadta a 2013. június 27-én megtartott küldöttközgyűlése a 8 /2013. (VI. 27.) küldöttközgyűlési határozattal. Hatályos 2013. augusztus

Részletesebben

Az ACCESS Befektetési Alapkezelő Zrt által kezelt. icash DYNAMIC FX SZÁRMAZTATOTT NYÍLTVÉGŰ BEFEKTETÉSI ALAP* Tájékoztatója és Kezelési Szabályzata

Az ACCESS Befektetési Alapkezelő Zrt által kezelt. icash DYNAMIC FX SZÁRMAZTATOTT NYÍLTVÉGŰ BEFEKTETÉSI ALAP* Tájékoztatója és Kezelési Szabályzata Az ACCESS Befektetési Alapkezelő Zrt által kezelt icash DYNAMIC FX SZÁRMAZTATOTT NYÍLTVÉGŰ BEFEKTETÉSI ALAP* Tájékoztatója és Kezelési Szabályzata Hatálybalépés napja (közzététel napja): (2012.12.21) PSZAF:

Részletesebben

Az AEGON Magyarország Önkéntes és Magánnyugdíjpénztár Közös alapszabálya. egységes szerkezetbe foglalva Elfogadva: 2006. május 3.

Az AEGON Magyarország Önkéntes és Magánnyugdíjpénztár Közös alapszabálya. egységes szerkezetbe foglalva Elfogadva: 2006. május 3. Az AEGON Magyarország Önkéntes és Magánnyugdíjpénztár Közös alapszabálya egységes szerkezetbe foglalva Elfogadva: 2006. május 3. Az Önkéntes Kölcsönös Biztosító Pénztárakról szóló 1993. évi XCVI. törvény

Részletesebben

Az AEGON Magyarország Önkéntes és Magánnyugdíjpénztár Közös alapszabálya Módosításokkal egységes szerkezetben Elfogadva: 2009. május 28.

Az AEGON Magyarország Önkéntes és Magánnyugdíjpénztár Közös alapszabálya Módosításokkal egységes szerkezetben Elfogadva: 2009. május 28. Az AEGON Magyarország Önkéntes és Magánnyugdíjpénztár Közös alapszabálya Módosításokkal egységes szerkezetben Elfogadva: 2009. május 28. Az Önkéntes Kölcsönös Biztosító Pénztárakról szóló 1993. évi XCVI.

Részletesebben

KEZELÉSI SZABÁLYZATA

KEZELÉSI SZABÁLYZATA AEGON EUROEXPRESS BEFEKTETÉSI ALAP KEZELÉSI SZABÁLYZATA ALAPKEZELŐ AEGON MAGYARORSZÁG BEFEKTETÉSI ALAPKEZELŐ ZRT. (1091 BUDAPEST, ÜLLŐI ÚT 1.) FORGALMAZÓ AEGON MAGYARORSZÁG BEFEKTETÉSI ALAPKEZELŐ ZRT.

Részletesebben

A JÓSZÍV TEMETKEZÉSI SEGÉLYT BIZTOSITÓ ÖNSEGÉLYEZŐ PÉNZTÁR ALAPSZABÁLYA

A JÓSZÍV TEMETKEZÉSI SEGÉLYT BIZTOSITÓ ÖNSEGÉLYEZŐ PÉNZTÁR ALAPSZABÁLYA A JÓSZÍV TEMETKEZÉSI SEGÉLYT BIZTOSITÓ ÖNSEGÉLYEZŐ PÉNZTÁR ALAPSZABÁLYA Az 1995.március 3l.napján kelt Alapszabály, az 1995.június 21.napján, 1996.április 4.napján, 1997.március 24.napján, 1998.március

Részletesebben

A Pénztár 2014. 07.01.-2015.06.30. közötti éves pénzügyi terve és a 2014.-2016. évek hosszú távú pénzügyi terve

A Pénztár 2014. 07.01.-2015.06.30. közötti éves pénzügyi terve és a 2014.-2016. évek hosszú távú pénzügyi terve A Pénztár 2014. 07.01.-2015.06.30. közötti éves pénzügyi terve és a 2014.-2016. évek hosszú távú pénzügyi terve 1 A 2013. évre vonatkozó jogszabályi változások a pénzügyi tervek készítésének újragondolását

Részletesebben