2. sz. napirendi pont. Az Alapszabály módosítása.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "2. sz. napirendi pont. Az Alapszabály módosítása."

Átírás

1 2. sz. napirendi pont Az Alapszabály módosítása.

2 (MOD140401) Javaslat a Honvéd Közszolgálati Önkéntes Nyugdíjpénztár Alapszabályának a módosítására 1.) Az Alapszabály 2.1. c). pontjában az évi IV. törvény 685. b) pontjában szövegrész helyébe a évi V. törvény 8:1. (1) bekezdés 2. pontjában szöveg lép. Indokolás: március 15-én hatályba lépett az új Ptk., a módosítás a hatályos jogszabály megfelelő pontjára hivatkozik. 2.) Az Alapszabály 2.2. pontjában az és a tagsági kártyával szövegrész törlésre kerül. Indokolás: A jelenleg hatályos szabályozás szerint a pénztár belépéskor megküldi a tagnak a tagsági kártyáját. A tagsági kártyán feltüntetett adatokat a pénztár egyéb módon a tag rendelkezésére bocsátja, így a tagsági kártya átadása a tag részére ténylegesen nem jelent többlet szolgáltatást. Ezért a pénztár költség takarékosság céljából megszünteti a tagsági kártya intézményét. 3.) Az Alapszabály 2.3. pont második bekezdése helyébe az alábbi rendelkezés lép: A munkáltatói tag és a pénztár közötti szerződés megkötésére, módosítására, megszüntetésére vonatkozó döntés az ügyvezető hatáskörébe tartozik. A szerződés illetve annak módosítása a küldöttközgyűlés jóváhagyása nélkül érvényes. Indokolás: Az Öpt. 12. (6) bek. szerint a munkáltatói tag és a pénztár közötti szerződés, a szerződés módosítása a közgyűlés jóváhagyásával válik érvényessé, ettől azonban az alapszabály eltérhet. A jelenleg hatályos szabályozás szerint a munkáltatói szerződésekkel kapcsolatos döntés a munkáltatóval munkaviszonyban álló tagok létszámától függően az IT illetve az ügyvezető hatáskörébe tartozik. A javaslat célszerűségi okoból közgyűlési jóváhagyás nélkül az ügyvezető hatáskörébe utalja a munkáltatói szerződésekkel kapcsolatos döntést. 4.) Az Alapszabály pontjának a számozása pontra változik. Indokolás: Technikai változás, a jelenlegi számozásban elírás történt.

3 5.) Az Alapszabály c) (új számozás szerint 2.5. c) pontjában a 30 napon belül szövegrész helyébe a tagdíj vonatkozási évét követő év november 30. napjáig szöveg lép. Indokolás: A módosító javaslat szerint a tag a tagdíjhátralékot a tagdíj vonatkozási évét követő év november 30. napjáig egyenlítheti ki (6.7. pont), ezzel összhangban kerül módosításra a c) (új számozás szerint 2.5. c) pont. 6.) Az Alapszabály 6.3. pontjában a 25. napjáig szövegrész helyébe a 12. napjáig szöveg lép. Indokolás: A javaslat a tagdíjfizetési kötelezettség határidejét célszerűségi okokból a bérfizetés törvényi határidejét figyelembe véve módosítja, a vonatkozási hónapot követő hónap 25. napja helyett annak 12. napja a határidő. 7.) Az Alapszabály 6.5. pontjában az a pénztár számlavezető bankjánál történő befizetés esetén a befizetés napján, egyéb esetekben szövegrész törlésre kerül. Indokolás: Az Alapszabály 6.5. pontja a tagdíjfizetés teljesítési időpontját határozza meg. A törlendő rendelkezés a 21/2006. (XI. 24.) MNB rendelet 7. (3) bekezdésén alapult, azonban ez a jogszabály hatályát vesztette. A módosított 6.5. pont megfelel a hatályos 18/2009. (VIII. 6.) MNB rendeletben foglaltaknak. 8.) Az Alapszabály 6.6. pont harmadik mondata helyébe az alábbi rendelkezés lép: Amennyiben a tag legalább hat havi tagdíj megfizetésével késedelembe esik és mulasztását a pénztár írásbeli felszólítására a tagdíj vonatkozási évét követő év november 30. napjáig nem fizeti meg, a pénztár a 2.5. c) pont rendelkezéseit alkalmazhatja. Indokolás: A javaslat a tagdíj megfizetésére rendelkezésre álló határidőt a módosított 6.7. ponttal összhangban állapítja meg, továbbá nem teszi kötelezően alkalmazandóvá a tagsági jogviszony megszüntetését a tagdíjfizetés elmulasztása esetére. 9.) Az Alapszabály 6.7. pontja helyébe az alábbi rendelkezés lép: 6.7. A tag a tagdíjhátralékot a tagdíj vonatkozási évét követő év november 30. napjáig egyenlítheti ki. Indokolás: 2/6

4 Az Öpt. 18. (1) bekezdés i) pontja szerint az alapszabálynak tartalmaznia kell a tagdíjhátralék kiegyenlítésére rendelkezésre álló határidőt is. A módosítás a hátralék megfizetésével kapcsolatos szabályozást pontosítja. A jelenleg hatályos 6.7. pont tartalmazza a tagdíjkövetelés leírásával kapcsolatos szabályokat, ezt azonban nem szükséges az alapszabályban szabályozni, ezeket a rendelkezéseket a hatályos jogszabályi előírásokkal összhangban az Eszközök és Források Értékelési szabályzata tartalmazza. 10.) Az Alapszabály 6.8. pontjának helyébe az alábbi rendelkezés lép: 6.8. A tagdíjfizetés elmulasztásának kezdő időpontjától a tagdíjfizetés elmulasztásának időtartama alatt, a pénztár a tag egyéni számlájának befektetéséből származó hozamát az egyéni számla kezelési költségeként évente, a meg nem fizetett hónapok arányában, a mindenkori pénztári egységes tagdíjnak a működési tartalékra jutó hányadának megfelelő összeggel, de legfeljebb a tárgyévi hozam összegével a működési tartalék javára jóváírja. A részletszabályokat a pénztár Szolgáltatási és Elszámolási Szabályzata tartalmazza. Indokolás: A jelenleg hatályos 6.8. pont szerint A tagdíj nemfizetés kezdő időpontjától a tagdíj nemfizetés időtartama alatt, a pénztár a tag egyéni számlájának befektetéséből származó hozamát az egyéni számla kezelési költségeként évente, a meg nem fizetett hónapok arányában, a mindenkori pénztári egységes tagdíjnak a működési tartalékra jutó hányadának megfelelő összeggel, de legfeljebb a tárgyévi hozam összegével, a tárgyévet követő 60. napig a működési tartalék javára jóváírja. A tag nyugdíjkorhatára betöltésének igazolását követő időszakra a pénztár a hozamcsökkentést nem alkalmazza. A részletszabályokat a pénztár Szolgáltatási és Elszámolási Szabályzata tartalmazza. Ehhez képest az első mondatban a szöveg az Öpt-vel összhangban pontosításra kerül. Az elvont hozamnak a működési tartalékon történő jóváírásának határidejét szükségtelen az alapszabályban rögzíteni, ezért ez a rendelkezés törlésre kerül. A törlendő második mondat szerint a tag nyugdíjkorhatára betöltésének igazolását követő időszakra a pénztár a tagdíj fizetést elmulasztó taggal szemben a hozamcsökkentést nem alkalmazza. Az Öpt. 47. (5) bekezdése alapján a nyugdíjkorhatárt betöltött tag jogosult úgy dönteni, hogy a tagdíjat tovább nem fizeti, így fölösleges ez a rendelkezés. 11.) Az Alapszabály pontjában a Pénzügyi Szervezetek Állami Felügyelete szövegrész helyébe a Magyar Nemzeti Bank, a pontban (új számozás szerint pont) a Pénzügyi Szervezetek Állami Felügyeleténél szövegrész helyébe a Felügyeletnél szöveg lép. Indokolás: október 1-jétől a pénztárak pénzügyi felügyeletét ellátó szerv feladatait a Pénzügyi Szervezetek Állami Felügyelete helyett a Magyar Nemzeti Bank látja el. 12.) Az Alapszabály pont második mondata helyébe az alábbi rendelkezés lép: 3/6

5 11.9. A jelenléti ív tartalmazza a küldöttközgyűlésen megjelent küldöttek nevét, az őt megválasztó küldöttválasztó körzet megjelölését és aláírását.. Indokolás: A jelenleg hatályos rendelkezés szerint a küldöttközgyűlés jelenléti íve tartalmazza a küldöttek lakcímét is. Ennek feltüntetését jogszabály nem írja elő. Praktikusabb azonosítási célból a küldöttválasztó körzet feltüntetése, amely a küldött által gyakorolható szavazatszámot is meghatározza. 13.) Az Alapszabály l) pontja törlésre kerül, az ezt követő m) x) pontok jelölése értelemszerűen l) w) pontokra változik. Indokolás: A jelenleg hatályos l) pont az igazgatótanácsnak a munkáltatói szerződésekkel kapcsolatos hatáskörét szabályozza. Az alapszabály 2.3. pontjának módosítására vonatkozó indokolás szerint a munkáltatói szerződésekkel kapcsolatos döntés az ügyvezető hatáskörébe kerül, ezért a l) pont törlendő. 14.) Az Alapszabály pont harmadik és negyedik mondata helyébe az alábbi rendelkezés lép: Az igazgatótanács ülésének tervezett időpontja és a meghívó megküldése között legalább 5 napos időköznek kell eltelnie. Rendkívüli ülést 5 napnál rövidebb, de legalább 2 napos időközzel telefonon, telefaxon, ben is össze lehet hívni. Indokolás: A módosító javaslat szerint célszerűségi okokból, a rugalmasabb működés érdekében az eddigi 8 nap helyett 5 nappal az igazgatótanács ülésének tervezett időpontja előtt kell az ülés meghívóját megküldeni. 15.) Az Alapszabály pont utolsó mondata helyébe az alábbi rendelkezés lép: A jegyzőkönyvhöz csatolni kell az írásos előterjesztés egy példányát. Indokolás: A jegyzőkönyv mellékletének általánosabb megnevezése (beszámoló helyett előterjesztés). 16.) Az Alapszabály pontjában a [Ptk b) pont] szövegrész törlésre kerül. Indokolás: A hivatkozott Ptk március 15. óta hatálytalan. A törölt hivatkozás a közeli hozzátartozó fogalmát definiálta, ez azonban fölösleges, mert azt az Öpt. definiálja. 4/6

6 17.) Az Alapszabály q) pontjában a ha az adott munkáltatóval munkaviszonyban álló pénztártagok száma kevesebb, mint 50 fő, szövegrész törlésre kerül. Indokolás: A A jelenleg hatályos q) pont szerint az ügyvezető dönt a munkáltatói szerződések megkötése, módosítása, megszüntetése tárgyában, ha az adott munkáltatóval munkaviszonyban álló pénztártagok száma kevesebb, mint 50 fő. Az alapszabály 2.3. pontjának módosítására vonatkozó indokolás szerint a munkáltatói szerződésekkel kapcsolatos döntés az ügyvezető hatáskörébe kerül függetlenül az adott munkáltatóval munkaviszonyban álló pénztártagok létszámától. 18.) Az Alapszabály XXII. fejezete (Tagsági kártya) törlésre kerül. A jelenlegi XXIII. fejezet számozása XXII. fejezetre változik, az alpontok számozásának értelmszerű módosításával. Indokolás: Az Alapszabály XXII. fejezete a tagsági kártyával kapcsolatos rendelkezéseket tartalmazza. A tagsági kártyán feltüntetett adatokat a pénztár egyéb módon a tag rendelkezésére bocsátja, így a tagsági kártya átadása a tag részére ténylegesen nem jelent többlet szolgáltatást, a tag számlaegyenlegének a pénztár honlapján történő lekérdezése a tagsági kártya nélkül is lehetséges. Ezért a pénztár költség takarékosság céljából megszünteti a tagsági kártya intézményét. 19.) Az Alapszabály pont (új számozás szerint pont) második mondata ( Az igazgatótanács határozatait a hirdetőtáblán 30 napra ki kell függeszteni kivéve, ha a határozatot a pénztár erre jogosult szerve üzleti titokká nyilvánította. ), valamint a pont (új számozás szerint pont) második mondatában az ügyfélszolgálat pénztártagok részére nyitva álló helyiségében nyitvatartási időben, illetve szövegrész törlésre kerül. Indokolás: Az igazgatótanács határozatainak kifüggesztését jogszabály nem teszi kötelezővé. A befektetési politika kivonatát a tagok a honlapon megtekinthetik, a gyakorlati tapasztalatok szerint a honlapon történő tájékoztatás mellett a tagok nem igénylik az ügyfélszolgálaton történő megtekintést. 20.) Az Alapszabály mellékletét képező Tagi Kölcsön Kezelési Szabályzat pont első és második mondata helyébe az alábbi rendelkezés lép: Amennyiben a pontokban meghatározott kifizetésekre, elszámolásokra vonatkozó igény bejelentése esetén a tag, illetve a kedvezményezett a tagi kölcsönt és kamatait a taggal illetve kedvezményezettel történő elszámolásig nem fizeti vissza, a pénztár a hátralék (tőke és kamat) összegét a tag egyéni számlájával szemben érvényesíti.... 5/6

7 Indokolás: A jelenleg hatályos rendelkezés szerint: A pontokban meghatározott kifizetésekre, elszámolásokra vonatkozó igény bejelentésétől számított 5 naptári napon belül a pénztár a tagot, illetve a kedvezményezettet felszólítja a tagi kölcsön és kamatainak visszafizetésére. Amennyiben a tag, illetve a kedvezményezett a felszólításnak 8 naptári napon belül nem tesz eleget, a pénztár a hátralék (tőke és kamat) összegét a tag egyéni számlájával szemben érvényesíti. A javaslat az elszámolás menetét egyszerűsíti. 21.) Az Alapszabálynak a -./2014. számú küldöttközgyűlési határozatokkal elfogadott módosításai április 30. napjától hatályosak azzal, hogy azokban az esetekben, amikor az alapszabály módosítását a jogszabály kötelezően alkalmazandó rendelkezésének változása indokolja, a pénztár a megváltozott jogszabályt az alapszabály módosításának időpontjától függetlenül a jogszabályváltozás hatályba lépésének napjától alkalmazza. Budapest, április 1. dr. Somkúti Éva 6/6

8 3. sz. napirendi pont A pénztár július június 30. közötti időszakra vonatkozó pénzügyi tervének elfogadása. A pénztár hosszú távú, január december 31. közötti időszakra vonatkozó pénzügyi tervének elfogadása.

9 HONVÉD KÖZSZOLGÁLATI ÖNKÉNTES NYUGDÍJPÉNZTÁR Adószám: Székhely: 1135 Budapest Aba utca 4. Tel./Fax.: , HM , , ÉVES PÉNZÜGYI TERV

10 A Pénztár időszakra szóló éves (keresztféléves) pénzügyi tervének szöveges előterjesztése Emlékeztetünk rá, hogy a évi jogszabályváltozások következtében módosultak a pénzügyi tervezés korábbi szabályai. Az Öpt. 34. (1) és (6) bekezdése értelmében: A pénztár az adott évre vonatkozó éves pénzügyi tervét az éves beszámolót elfogadó közgyűlés elé kell terjeszteni és elfogadni. A három évre vonatkozó hosszú távú pénzügyi tervet első ízben az alakuló közgyűlés állapítja meg, és az éves pénzügyi terv elfogadásakor a közgyűlés új hosszú távú pénzügyi tervet határoz meg. A hosszú távú pénzügyi terv naptári évekre készül. Az éves pénzügyi terv időtávja az éves beszámolót elfogadó közgyűlés negyedévét követő négy negyedév. Mindez azt jelenti, hogy az éves pénzügyi tervezés a naptári évhez igazodó üzleti évektől elválik, és a tárgyév július 1-jétől a tárgyévet követő június 30-ig tartó egy éves időtartamot fogja át. Itt hívjuk fel a figyelmet, hogy a hosszú távú pénzügyi tervezésre vonatkozó szabályok is módosultak, így a korábbi öt éves ciklus helyett a továbbiakban három éves pénzügyi tervet kell készíteni. Jóváhagyása ún. gördülő módon történik, vagyis az éves pénzügyi terv elfogadásakor a hosszú távú tervet is minden évben újra és újra el kell fogadtatni. Az éves és hosszú távú tervek tervezési munkáinak összehangolását jelentősen megnehezíti az a körülmény, hogy utóbbit továbbra is naptári évekhez igazodóan kell elkészíteni. A pénzügyi tervnek mindenkor a valós és reális gazdálkodási kereteket kell tükröznie, ezért a tervezési munka bázisát a i fordulónapra összeállított éves beszámoló tényadatai, továbbá az érvényben lévő 2013/2014. keresztféléves pénzügyi terv adatai képezték. A tervezés előkészítő szakaszában elemzésre és kiértékelésre került az önkéntes pénztár előző teljes évi és folyó évi gazdálkodása, mind bevételi-, mind kiadási oldalról. A évben befolyt tagdíj- és befektetési bevételek a bevételi oldal tervezéséhez megbízható kiindulási alapként szolgáltak. E feltételezés alapján a kiadási oldal előirányzatainak tervezése főként az egypénztáras működési modellhez való visszatérés első teljes éve (2013. üzleti év) tényadatainak alapján történt. Mindezek alapján a év közepétől az év végéig időarányosan felmerülő költségek az érvényben lévő keresztféléves pénzügyi terv előirányzatainak felhasználásával, a folyó évi szolgáltatói díjtételek ismeretében, a első félévére vonatkozóan pedig ugyanezen összegek 2 %-os megemelésével (várható fogyasztói árindex bővüléssel) kerültek tervezésre. 1

11 Az általános tervezési szempontok kialakítása az aktuális jogszabályi háttér mellett a hatályos Tervezési- és Költséggazdálkodási Szabályzatban foglalt követelményrendszer szerint történt. A tervezést mindenkor jellemző általános alapelvek úgy mint összhang, megalapozottság, transzparencia stb. természetesen ezúttal is fontos szempontot képeztek. A Honvédelmi Minisztériumtól befolyó munkáltatói támogatás címén várható tagdíjbevételek tervezése a pénztár aktuális ismereteire támaszkodva, az idei megállapodás tárgyát képező fix összegű támogatás alapján (4.200 Ft/fő/hó) történt. Az előirányzatok kiszámítására az érvényben lévő tartalék-megosztási arányok alapján, változatlan illetmény- és létszámhelyzet feltételezésével, valamint az aktuális jogszabályi háttér (adó- és járulékszabályok, béren kívüli juttatások, minimálbér stb.) figyelembe vételével került sor. A pénztár működési feltételeit érintően a évi tendenciák folytatódása várható, a főbb mutatók (elsősorban a tagság létszám- és jövedelmi viszonyai) tekintetében stagnálásra-, illetve csak igen lassú és bizonytalan javulásra lehet számítani. A körültekintő tervezéshez indokoltnak tartottuk azon (kedvezőtlen) feltételezés számításba vételét, hogy a munkáltatói hozzájárulásból befolyt tagdíj volumene az idei szinten marad, azaz a választható béren kívüli juttatások éves összegére vonatkozó törvényi korlát feloldása nem várható. (A évi központi költségvetésről szóló évi CCXXX. törvény 54. (2) bekezdése a költségvetési szervek által foglalkoztatottak éves cafetéria-juttatásának keretét, illetve cafetéria-juttatást nem nyújtó költségvetési szervek esetében az egy foglalkoztatottnak éves szinten nyújtott juttatások közterheket is magában foglaló együttes összegét bruttó forintban maximálja.) A bevételi tervezés legfontosabb kiindulási alapját az óvatosság képezte, szem előtt tartva azt a körülményt, hogy mivel az alaptagdíj továbbra is a havi alapilletmény 5 %-ában kerül meghatározásra a minimálbér átlagos illetménynövekedést meghaladó mértékű emelése miatt a hátralékot felhalmozók száma és a hátralék volumene tovább növekedhet. Előzmények, tapasztalatok A pénztár a év során folyamatosan figyelemmel kísérte a pénzügyi terv teljesülését különös tekintettel a munkáltatói hozzájárulás évközbeni, április 1-jétől bekövetkező változására. 2

12 A terv- és tényadatok összehasonlítása azt mutatja, hogy a pénztár a tervezettnél jelentősen kedvezőbb működési eredménnyel zárta a évi gazdálkodását. Az eredmény összetevőit tekintve a tervhez viszonyított többlet elsősorban a bevételek túlteljesüléséből adódott, ezen belül különösen - a tranzakciós illeték és a tagi elszámolásokból levont díjtételek emelkedése folytán - az egyéb bevételek haladták meg jelentősen a tervet. Megjegyezzük, hogy a pénztár ezen bevételei jellegüknél fogva költségtérítés típusúak, ily módon a működési tartalék kiadási oldalán is megtalálhatók. További eltérést eredményezett, hogy a tagdíjbevételi előirányzatok számítása első félévére még az előző évi 2 %-os munkáltatói támogatás alapján, továbbá a valóságban elérthez képest pesszimistább létszámfeltételezésekkel készült. Kedvezően értékelhető, hogy az egypénztáras működési modellre való visszatérés a kiadásokban markáns terv-tény eltéréseket nem eredményezett, ily módon a teljes év tényadatai a további tervezéshez megbízható kiindulási alapot jelentenek. A kiadások racionalizálása folytán a működési eredményesség nem csökkent oly mértékben, mint amilyenre a tagdíjbevételek visszaesése révén számítani lehetett, ugyanakkor azt is látni kell, hogy a pozitív eredmény döntő része elsősorban nem a szokásos működési tevékenységből, hanem a befektetési tevékenységből - a folyószámlán, illetve lekötött betétben tartott pénzösszegek kamataiból - realizálódott. A pénztár a betéti kamatok alacsony szintje miatt a évben a működési és a likviditási tartalékok esetében is a meglévő pénzpiaci lehetőségeknél diverzifikáltabb, külső vagyonkezelésben megvalósuló befektetést tervez. Összességében a pénztár figyelembe véve a évben elért pozitív működési eredményét is december 31-én 656 millió forint saját tőkével rendelkezik. A működési tartalék nagyságára tekintettel a pénztár jövőbeni működési kockázatokkal nem számol. A pénztár stratégiai céljai, feladatai A évből két stratégiai jelentőségű feladat emelhető ki; a portfóliókezelést érintő pályáztatási rendszer megújítása, s magának a pályáztatási folyamatnak a lebonyolítása, valamint a közszolgálati nyitás további lehetséges irányainak, módozatainak keresése a pénztár hosszú távú növekedését megalapozó létszámfejlődés terén. 3

13 A Befektetési Politika kapcsolata a pénzügyi tervvel A Befektetési Politika által meghatározott eszközösszetétel portfóliónként meghatározza az adott vagyonrész jellegét. Az egyes eszköz típusok különböző várható eredményességgel bírnak, melyek befolyásolják a fedezeti tartalék tervben megjelenített várható hozamát. A Befektetési Politikát egy viszonylag állandó referencia összetétel jellemzi portfóliónként, mely teljes mértékben idomul a pénzár szakmai felügyeletét ellátó szervezet (Magyar Nemzeti Bank) elvárásaihoz. Az állandóság kiszámíthatóságot mutat a pénztár tagsága felé. A pénztár ragaszkodik ennek fenntartásához, mellyel saját transzparenciáját kívánja biztosítani. Az egyes portfóliók szintjén a referencia összetétel is mutatja a pénztár alapelvét, mely a biztonságra épül. A portfóliók kockázati szintjüktől függően különbségekkel, de állampapír többségű befektetési állománnyal rendelkeznek. Ez a kiszámíthatóság mellett azt is biztosítja, hogy az egyes tartalékok megfelelően likvid eszközökkel bírjanak. Az eszközösszetétel szerinti állampapír túlsúly mellett a pénzpiaci eszközök is garantálják, hogy bármely pillanatban fennáll a szükséges likviditás biztosítása. A tervet megalapozó feltételezések A terv egyik kiinduló feltételezése, hogy a meghatározó befektetői magatartásban és a gazdasági környezet fő elemeiben lényeges elmozdulás rövid távon nem fog bekövetkezni. További koncepcionális alap a munkáltatói háttért jellemző jelenlegi feltételrendszer változatlansága, legalábbis olyan jellegű és mérvű negatív változások elmaradása, melyek a pénztár vagyoni, jövedelmi helyzetében markáns romlást eredményezhetnének. A taglétszám alakulását illetően a közszolgálati nyitás második évében ugrásszerű fejlődésre még nem számítunk, a reális lehetőségek szerint elsőként a meglévő létszám megtartása, a létszámfogyás ismételt beindulásának megakadályozása, illetve minimalizálása a cél. A befektetések várható eredménye, vagyis bruttó hozama a jelenlegi befektetési környezetben nehezen prognosztizálható. Elemzésünk során az óvatosság elvét követve vetítettük ki az egyes eszköztípusok várható eredményét a portfóliók bruttó hozamára. A nettó hozamok kimutatása a bruttó hozamoknak, a fedezeti tartalékot terhelő költségeinek levonása után lehetséges. A jövedelmezőség terén a esztendő eredményei után a pénztár szerényebb évi hozamokat valószínűsít abból kifolyólag, hogy a piaci hozamok a jegybanki alapkamat csökkentésével arányosan továbbra is csökkennek. 4

14 Ebbe az irányba mutat az is, hogy a banki betétek az irányadó jegybanki kamat csökkentése következtében szintén alacsony szinten stabilizálódnak. Ennek következtében az állampapír befektetések és a banki lekötések évi eredménye várhatóan elmarad majd a évi eredményektől. A vagyonkezelés költségeinek bemutatása A pénztár szerződéses kapcsolatai következtében a fedezeti tartalékot terhelő költségek csak a vagyonkezeléssel szorosan összefüggő szolgáltatások díjaiból eredhetnek. A vagyonkezelés legfontosabb költséghányada a vagyonkezelési díj. A pénztár a külső és saját vagyonkezelés intézményét is alkalmazza. A kapcsolódó jogi szabályozás kimondja: A vagyonkezelési tevékenység szerződésben megállapított ellenértékének kereskedési költségek (jutalékok) nélkül számított éves összege nem haladhatja meg a kezelésre átadott vagyon(rész) napi bruttó piaci értékei számtani átlagának 0,8 százalékát. A külső vagyonkezelést szabályozó szerződésben a pénztár a szabályzókban leírt limittől jóval kisebb és a piaci átlagnál is kedvezőbb díjképzést ért el, köszönhetően a kiválasztás folyamatában alkalmazott pályáztatásnak. A vagyonkezelőnek fizetett fix díj az éves átlagos befektetési érték időarányosan számított 0,18%-a. Amennyiben a külső vagyonkezelő a saját maga által kezelt befektetési alapok befektetési jegyeibe eszközöl befektetéseket, úgy a fix díj számítása során ezekre az eszközökre jutó fix díj levonásra kerül. Ezen felül sikerdíj kerül felszámításra, mely évente a portfólió sikerdíj számítás alapjául szolgáló az adott évre kiszámolt fix díjjal csökkentett éves hozamrátája és a sikerdíj számítás alapjául szolgáló éves küszöb hozamráta különbségének a 10 százaléka, megszorozva a portfólió időarányosan számított éves átlagos befektetési értékével. A saját vagyonkezeléshez kapcsolódó költségelszámolás során a kezelést végző, munkaviszony keretében foglalkoztatott alkalmazottak személyi jellegű költségei és azok közterhei a fedezeti tartalék terhére kerülnek elszámolásra. [281/2001. (XII.26.) Korm rendelet 15. (3)] Az egyes portfóliókhoz kapcsolódó arányszám megállapítása a legfrissebb nettó eszközérték kimutatás alapján történik, a díj egy havi átlaga a saját vagyokezelésben lévő vagyon 0,07 ezrelékét tette ki. 5

15 A letétkezelői díj a letétben lévő állomány nettó eszközértékére vetítve 0,08 %. A kiegyensúlyozott portfólió tulajdonában lévő ingatlanhoz kapcsolódóan elvégzendő ingatlanértékelői feladatokért és az értékbecslési szakvéleményért évi egyszeri Ft + ÁFA összegű díj kerül elszámolásra, mely évente az infláció mértékével növekedhet. A jogszabályban, illetve önkormányzati rendeletben meghatározott gyommentesítési kötelezettségeket folyamatosan és hiánytalanul teljesíti a pénztár. Ezek elvégzéséért fizetett vállalkozói díj Ft fedezeti célú kiadást jelent évente. A továbbiakban az egyes bevételi- és kiadási jogcímek általános és egyedi tervezési paramétereit vesszük sorra. I. A 2014/2015. keresztféléves pénzügyi terv főbb tervezési paraméterei Általános tervezési alapelvek A pénztár biztonságos működésének, finanszírozásának fenntartása, az egypénztáras működési modell feltételrendszerének megszilárdítása. A folyó bevételekhez és az alapítástól felhalmozott működési tartalék lehetőségeihez igazodó, hatékony költséggazdálkodás megvalósítása. A számítások kiindulópontját képező bázisadatok megbízhatósága, teljeskörűsége. A tervezés belső összhangjának megteremtése, az előirányzatok számításokkal és becslésekkel történő megalapozása, valamint kellő részletezettségű alátámasztása. Az átláthatóság, hitelesség és ellenőrizhetőség követelményeinek történő teljeskörű megfelelés. A bevételek tervezési paraméterei A tagdíjbevételi tervszámok alapjául a tervezést közvetlenül megelőző tíz hónapra feldolgozott, április január hónapokra vonatkozó pénzforgalmi tényadatok, illetve az ezek alapján számított várható éves bevételi tendenciák szolgáltak. A évre áthúzódó tagdíjbevételi volumen tervezésekor alapvető feltételezésként a évre tervezett bevételi előirányzat várható teljesüléséből indultunk ki. A tagdíjbevételek tervezésekor stagnáló létszámot prognosztizáltunk és a teljes tagságra vetítve nem számoltunk illetmény-növekedéssel. 6

16 A tagdíjbevételek biztonságos tervezéséhez feltételeztük, hogy a munkáltatói kötelezettségvállalások, és azok teljesülései a 2014/2015. év során a évi szinten maradnak. A kiegészítő vállalkozási tevékenység bevételével nem számoltunk. A működési tartalék szabad pénzeszközének tervezett hozamát figyelembe véve a befektethető összeg nagyságát, az aktuális gazdasági környezet ismert és várható nehézségeit, valamint az infláció és a jegybanki alapkamat várható alakulását is a befektetési politikában rögzített irányelvekkel összhangban terveztük. A tagdíjak megosztási arányai a évhez képest változatlanok: Halmozott befizetés (Ft/év) Fedezeti tartalék (%) Működési tartalék (%) Likviditási tartalék (%) ,0 10, ,0 6, ,0 1,0 - A kiadások tervezési paraméterei A szokásos működéssel összefüggő, bázisalapon biztonsággal tervezhető költségek esetében az év második felében várható felhasználás összegét az érvényben lévő keresztféléves pénzügyi terv adatainak figyelembe vételével terveztük. Azon kiadások tervszámait, amelyeken a évi előirányzathoz történő időarányos viszonyítás alapján jelentősebb megtakarítás mutatkozik, a túltervezés elkerülése érdekében reális összegű csökkentés mellett javasoljuk meghatározni. A beszerzési volumen bővülésével, a fogyasztói áremelkedések inflációs hatásaival év első félévében (várhatóan 2 %) csak azon előirányzatok esetében számoltunk, melyek érvényesítésére szerződéses kötelezettséggel rendelkezünk. A tervezési alapok meghatározása során elkülönítésre került a kizárólag bázisszemlélettel tervezhető, valamint a részben vagy egészben feladatorientáltan tervezhető kiadások köre. A bázisalapon tervezhető költségek a múltbeli és a folyó évi gazdálkodási tapasztalatok alapján a szokásos működési tevékenység költségigényét tartalmazzák. A költségek e köre az aktuális jogi háttér és a kialakult pénztárstruktúra függvényében alakul, ezek esetében növekedéssel, bővüléssel nem számoltunk. 7

17 Feladatorientált jelleggel a pénztár húsz éves jubileumával kapcsolatos rendezvény költségei merülhetnek fel, melyre egy reális mértékű éves keretösszeg (reklám és reprezentáció) elkülönítését tartottuk szükségesnek. A pénztári gazdálkodás meghatározó eleme az irodai elhelyezés és az üzemeltetési feltételek közvetlen ágazati munkáltatói támogatás formájában történő, ingyenes biztosítása. A támogatás elmaradásával, illetve megvonásával a pénztárnak a tervezés időszakára előreláthatólag nem kell számolnia, így erre vonatkozó költségkalkulációt az előirányzatokban továbbra sem szerepeltettünk. Anyagjellegű ráfordítások A nyomtatvány, irodaszer, tisztítószer, valamint a számítástechnikai kellékanyagok és egyéb anyagköltségek előirányzata a szokásos működtetési igényeket felmérve, bázisalapú tervezéssel került meghatározásra. Az üzemanyagköltségek éves előirányzata a Tervezési- és Költséggazdálkodási Szabályzatban a hivatali célú gépjárművekre (2 db) rögzített felhasználható éves kilométer-keret, a hivatalosan közzétett APEH üzemanyag-norma, és a várható MOL üzemanyagárak figyelembevételével történt. Személyi jellegű kiadások A pénztári alkalmazottak bér- és járulékköltségei tervezésének kiindulási alapja a jelenlegi 12 fős szervezeti struktúra 10 főre vonatkozó béralapja, 14 hónapra vetítve, járulékterhekkel növelten. Az alkalmazottak részére nyújtott havi rendszerességű juttatások köre a folyó évivel azonos. (A befektetési szakterületen foglalkoztatott 2 fő személyi jellegű kiadásai a saját vagyonkezelés miatt a fedezeti tartalékot terhelik.) Az Igazgatótanács és az Ellenőrző Bizottság tisztségviselőnek tiszteletdíjai a tagok esetében a minimálbér összegében, az elnökök esetében a minimálbér másfélszeresében van megállapítva. Mivel a jövőbeni emelés mértéke nem ismert, a pénztár számításai a jelenlegi Ft/hó összegű minimálbéren alapulnak. A reprezentációs kiadások előirányzata az általános üzleti vendéglátást igénylő pénztári rendezvények (közgyűlések, testületi ülések) költségigénye, az ilyen jellegű események gyakorisága és a résztvevők száma átlagos alapján került tervezésre. 8

18 Igénybevett szolgáltatások, egyéb költségek A pénztár alaptevékenységéhez szorosan kapcsolódó könyvvizsgálati, biztosításmatematikai és jogi szolgáltatási kiadásainak éves előirányzatai a jelenleg érvényben lévő szerződéses feltételek alapján kerülnek tervezésre. A évben hatályos szolgáltatói szerződések díjtételei alapján a jövő évi kiadási előirányzatot a jövő évre 2 %-os inflációval növelten irányoztuk elő. A szoftver-tanácsadásra vonatkozó kiadási előirányzat a pénztári nyilvántartó rendszer éves karbantartási díját tartalmazza. Itt terveztük továbbá az operációs rendszer más elemeivel összefüggő valamennyi éves programkövetési- és licenc díjakat a pénztár éves informatikai fejlesztési terve alapján. Itt került továbbá előirányozásra a honlap karbantartás, valamint a naplózás havidíja is. A marketing, hirdetési és reklám kiadásokon belül a törvényben előírt hivatalos sajtóhirdetmények, közzétételek, egyéb működési célú hirdetések és pályáztatások kiadásai, továbbá a honlap üzemeltetés költségei bázisszemlélettel kerültek tervezésre. A bérleti díjak, oktatási-, utazási és szállásköltségek, továbbá a postai szolgáltatások díjtételeinek tervezése az aktuális, szokásos működési költségek nagyságrendjének figyelembevételével, bázisszemlélet alapján történik. A telefonköltségek a Tervezési- és Költséggazdálkodási Szabályzatban rögzített havi keretösszegek alapján kerülnek összeállításra, fenntartva, hogy a magáncélú használatot terhelő adófizetési kötelezettségre továbbra is az engedélyezett keretnek kell fedezetet biztosítania. A tárgyi eszközökkel és a gépjárművekkel kapcsolatos várható fenntartási, javítási költségekre a folyó évi kiadási szintnél alacsonyabb összeget terveztünk, mely az újszerű műszaki állapot alapján a felmerülő költségekre biztonsággal fedezetet nyújt. A biztosítási díjak tervezéséhez az aktuális évre fizetett díjak bázisadatként kezelhetők. A jövő évi előirányzat a 2 db új gépjárműre, valamint az irodai vagyonelemekre érvényes biztosítási kötvényekben szereplő díjtételek várható indexálásával kerül tervezésre. Az internet-hozzáférés üzemeltetési és előfizetési költsége az érvényes szolgáltatói szerződés inflációval korrigált éves díjtétele mellett tervezhető. A bankköltségek várható volumenét a folyamatosan növekvő pénzforgalom, valamint a számlavezető bank és a pénztár közötti üzleti szerződés kondíciói határozzák meg, 9

19 tervezése ennek figyelembevételével bázisalapon, a folyó évi tényadatokat is alapul véve történt. Az amortizációs költségek éves előirányzata két lépcsőben került megtervezésre, egyrészt a jelenleg meglévő eszközökre, másrészt a tervezett eszközbeszerzésekre, utóbbi körből jelentősebb tételként a pénztári nyilvántartó rendszerhez kapcsolódó szerverbővítés emelhető ki. A pénzügyi terv alapszabályban előírt rendelkezései a július június 30. időszakra vonatkozó keresztféléves pénzügyi tervben A tervezetben szereplő paraméterek alapvetően megegyeznek a évi és a 2013/2014. keresztféléves pénzügyi tervben jóváhagyottal: A pénztár által folyósítható minimális járadéktag összege: 3.000,- Ft/hó (ASZ 1.7.). A határozott időtartamra szóló járadékszolgáltatás átváltásának díja más futamidejű járadékra, vagy egyösszegű kifizetésre: 0,- Ft/változás (ASZ 1.8.) A tag egyéni számlájának alakulásáról az évi egyszeri díjmentesen küldött számlaértesítőn túl, a tag kérésére nyújtott tájékoztatás díja: 0,- Ft/számlakivonat (ASZ. 3.4.) Összegzés Az összesítő táblázatok a pénztár 2014/2015. keresztféléves pénzügyi tervének bevételi és kiadási főösszegeit, valamint az egyes tartalékok eredményét tartalmazzák: (Adatok eft-ban) Megnevezés Bevétel Kiadás Eredmény Működési tartalék Fedezeti tartalék Likviditási tartalék Pénztár összesen:

20 Tisztelt Küldöttközgyűlés! A 2014/2015. keresztféléves pénzügyi terv részletes tervezési hátterét a pénztár vezető testületei április 08-i ülésükön megtárgyalták, és a április 29-i küldöttközgyűlés írásbeli előterjesztéseként elfogadták. A július 01-től június 30-ig tartó időszakra vonatkozó, az MNB által előírt tervszerkezeti forma szerint összeállított éves pénzügyi terv az előterjesztés mellékletét képezi. A pénztár vezetésének, valamint külső szakértőinek megítélése alapján a 2014/2015. keresztféléves pénzügyi terv a pénztár valós teljesítményeivel, a hatályos jogszabályi követelményekkel, illetve a tervezés időszakában előrelátható törvényi és működési feltételekkel összhangban van. Mindezek alapján a pénztár 2014/2015. keresztféléves pénzügyi tervét az Igazgatótanács a küldöttközgyűlés elé terjeszti és elfogadásra javasolja. Budapest, április cégszerű aláírás 11

21 PÉNZÜGYI TERV július június 30. Önkéntes nyugdíjpénztár neve: Honvéd Közszolgálati Önkéntes Nyugdíjpénztár Engedély száma: E/55/94 év hónap nap A pénzügyi tervet elfogadó közgyűlés időpontja: 2014 április 29. A pénztár közgyűlése által elfogadva: aláírás(ok)

22 Keresztféléves pénzügyi terv július június 30. Adatszolgáltató neve: Honvéd Közszolgálati Önkéntes Nyugdíjpénztár Adatszolgáltató törzsszáma: OA1 Fedezeti tartalék Nagyságrend: ezer forint I. negyedév II. negyedév III. negyedév IV. negyedév Összesen Mód Sorszám PSZÁF kód Megnevezés a b c d e z OA11 Egyéni számlák OA111 Nyitó állomány , , , , OA112 Bevételek összesen , , , , , OA1121 Tagdíjbevétel , , , , , OA1122 Tagok egyéb befizetése , , , , , OA1123 Támogatás, adomány 0,00 0,00 0,00 0,00 0, OA1124 Más pénztárból hozott fedezet , , , , , OA1125 Átcsoportosítás más tartalékból 0,00 0,00 0,00 0,00 0, OA1126 Befektetések hozama , , , , , OA113 Kiadások összesen , , , , , OA1131 Befektetési kiadások , , , , , OA11311 ebből: vagyonkezelés költsége 8 937, , , , , OA11312 letétkezelés költsége 7 113, , , , , OA11313 egyéb befektetési ráfordítás 0,00 0,00 0,00 0,00 0, OA1132 Más pénztárba elvitt fedezet 8 000, , , , , OA1133 Átcsoportosítás szolgáltatási számlára , , , , , OA1134 Várakozási idő letelte utáni kifizetések , , , , , OA1135 Kilépés miatti kifizetések , , , , , OA1136 Egyéb terhelő tételek 0,00 0,00 0,00 0,00 0, OA114 Záró állomány , , , , OA115 Átlagos befektetett vagyon , , , , OA116 Tervezett időszaki hozamráta (%) 1,22 1,65 1,93 1,95 6, OA12 Szolgáltatási számlák OA121 Nyitó állomány , , , , OA122 Bevételek összesen , , , , , OA1221 Átcsoportosítás egyéni számláról , , , , , OA1222 Más pénztárból hozott fedezet 0,00 0,00 0,00 0,00 0, OA1223 Átcsoportosítás más tartalékból 0,00 0,00 0,00 0,00 0, OA1224 Befektetések hozama 1 040,00 972,00 993, , , OA123 Kiadások összesen , , , , , OA1231 Szolgáltatási kiadások , , , , ,00 Budapest, április 29. cégszerű aláírás

23 Keresztféléves pénzügyi terv július június 30. Adatszolgáltató neve: Honvéd Közszolgálati Önkéntes Nyugdíjpénztár Adatszolgáltató törzsszáma: OA1 Fedezeti tartalék Nagyságrend: ezer forint I. negyedév II. negyedév III. negyedév IV. negyedév Összesen Mód Sorszám PSZÁF kód Megnevezés a b c d e z OA1232 Befektetési kiadások 18,00 19,00 19,00 20,00 76, OA12321 ebből: vagyonkezelés költsége 0,00 0,00 0,00 0,00 0, OA12322 letétkezelés költsége 18,00 19,00 19,00 20,00 76, OA12323 egyéb befektetési ráfordítás 0,00 0,00 0,00 0,00 0, OA1233 Más pénztárba elvitt fedezet 0,00 0,00 0,00 0,00 0, OA1234 Egyéb terhelő tételek 0,00 0,00 0,00 0,00 0, OA124 Záró állomány , , , , OA125 Átlagos befektetett vagyon , , , , OA126 Tervezett időszaki hozamráta (%) 1,13 1,03 1,02 1,02 4, OA13 Fedezeti tartalék összesen OA131 Nyitó állomány , , , , OA132 Bevételek összesen , , , , , OA1321 Tagdíjbevétel , , , , , OA1322 Tagok egyéb befizetése , , , , , OA1323 Támogatás, adomány 0,00 0,00 0,00 0,00 0, OA1324 Más pénztárból hozott fedezet , , , , , OA1325 Átcsoportosítás más tartalékból 0,00 0,00 0,00 0,00 0, OA1326 Befektetések hozama , , , , , OA133 Kiadások összesen , , , , , OA1331 Szolgáltatási kiadások , , , , , OA1332 Befektetési kiadások , , , , , OA13331 ebből: vagyonkezelés költsége 8 937, , , , , OA13332 letétkezelés költsége 7 131, , , , , OA13333 egyéb befektetési ráfordítás 0,00 0,00 0,00 0,00 0, OA1334 Más pénztárba elvitt fedezet 8 000, , , , , OA1335 Várakozási idő letelte utáni kifizetések , , , , , OA1336 Kilépés miatti kifizetések , , , , , OA1337 Egyéb terhelő tételek 0,00 0,00 0,00 0,00 0, OA134 Záró állomány , , , , OA135 Átlagos befektetett vagyon , , , , OA136 Tervezett időszaki hozamráta (%) 1,22 1,64 1,93 1,95 6,92 Budapest, április 29. cégszerű aláírás

24 Keresztféléves pénzügyi terv július június 30. Adatszolgáltató neve: Honvéd Közszolgálati Önkéntes Nyugdíjpénztár Adatszolgáltató törzsszáma: OA2 Likviditási tartalék Nagyságrend: ezer forint I. negyedév II. negyedév III. negyedév IV. negyedév Összesen Mód Sorszám PSZÁF kód Megnevezés a b c d e z OA21 Nyitó állomány , , , , OA22 Bevételek összesen 566,00 615,00 620,00 625, , OA221 Tagdíjbevétel 0,00 0,00 0,00 0,00 0, OA222 Tagok egyéb befizetése 0,00 0,00 0,00 0,00 0, OA223 Támogatás, adomány 0,00 0,00 0,00 0,00 0, OA224 Átcsoportosítás más tartalékból 0,00 0,00 0,00 0,00 0, OA225 Befektetések hozama 566,00 615,00 620,00 625, , OA226 Egyéb 0,00 0,00 0,00 0,00 0, OA23 Kiadások összesen 14,00 14,00 14,00 14,00 56, OA231 Befektetési kiadások 14,00 14,00 14,00 14,00 56, OA2311 ebből: vagyonkezelés költsége 0,00 0,00 0,00 0,00 0, OA2312 letétkezelés költsége 14,00 14,00 14,00 14,00 56, OA2313 egyéb befektetési ráfordítás 0,00 0,00 0,00 0,00 0, OA232 Átcsoportosítás fedezeti tartalékba 0,00 0,00 0,00 0,00 0, OA233 Átcsoportosítás működési tartalékba 0,00 0,00 0,00 0,00 0, OA24 Záró állomány , , , , OA25 Átlagos befektetett vagyon , , , , OA26 Tervezett időszaki hozamráta (%) 0,81 0,88 0,88 0,88 3,48 Budapest, április 29. cégszerű aláírás

25 Keresztféléves pénzügyi terv július június 30. Adatszolgáltató neve: Honvéd Közszolgálati Önkéntes Nyugdíjpénztár Adatszolgáltató törzsszáma: OA3 Működési tartalék Nagyságrend: ezer forint I. negyedév II. negyedév III. negyedév IV. negyedév Összesen Mód Sorszám PSZÁF kód Megnevezés a b c d e z OA31 Nyitó állomány , , , , OA32 Bevételek összesen , , , , , OA321 Tagdíjbevétel , , , , , OA322 Tagok egyéb befizetése 0,00 0,00 0,00 0,00 0, OA323 Támogatás, adomány 0,00 0,00 0,00 0,00 0, OA324 Átcsoportosítás más tartalékból 0,00 0,00 0,00 0,00 0, OA325 Befektetések hozama 5 157, , , , , OA326 Egyéb 5 200, , , , , OA33 Kiadások összesen , , , , , OA331 Befektetési kiadások 127,00 127,00 126,00 127,00 507, OA3311 ebből: vagyonkezelés költsége 0,00 0,00 0,00 0,00 0, OA3312 letétkezelés költsége 127,00 127,00 126,00 127,00 507, OA3313 egyéb befektetési ráfordítás 0,00 0,00 0,00 0,00 0, OA332 Tiszteletdíjak és járulékaik 5 027, , , , , OA333 Bérköltség és járulékai , , , , , OA334 Nyilvántartási díj 0,00 0,00 0,00 0,00 0, OA335 Tagszervezési díj 0,00 0,00 0,00 0,00 0, OA336 Anyagjellegű ráfordítások 1 620, , , , , OA337 Felügyeleti díj 2 473, , , , , OA338 Átcsoportosítás fedezeti tartalékba 0,00 0,00 0,00 0,00 0, OA339 Egyéb terhelő tételek , , , , , OA34 Záró állomány , , , , OA35 Működési tevékenység eredménye 183,00-76, , , , OA36 Átlagos befektetett vagyon , , , , OA37 Tervezett időszaki hozamráta (%) 0,81 0,88 0,88 0,88 3,48 Budapest, április 29. cégszerű aláírás

26 Keresztféléves pénzügyi terv július június 30. Adatszolgáltató neve: Honvéd Közszolgálati Önkéntes Nyugdíjpénztár Adatszolgáltató törzsszáma: Nagyságrend: ezer forint I. negyedév II. negyedév III. negyedév IV. negyedév Összesen Mód Sorszám PSZÁF kód Megnevezés a b c d e z OA41 Tagdíjfizetők OA411 Taglétszám időszak elején , , , , OA412 Időszak alatti taglétszám növekedés 392,00 343,00 404,00 361, , OA4121 Új belépő 362,00 313,00 374,00 331, , OA4122 Átlépő másik önkéntes nyugdíjpénztárból 30,00 30,00 30,00 30,00 120, OA4123 Átlépő önsegélyező pénztárból 0,00 0,00 0,00 0,00 0, OA413 Időszak alatti taglétszám csökkenés 625,00 535,00 535,00 535, , OA4131 Átlépő másik önkéntes nyugdíjpénztárba 15,00 15,00 15,00 15,00 60, OA4132 Átlépő egészségpénztárba 0,00 0,00 0,00 0,00 0, OA4133 Átlépő önsegélyező pénztárba 0,00 0,00 0,00 0,00 0, OA4134 Szolgáltatásban részesült 300,00 300,00 300,00 300, , OA4135 Elhalálozott 10,00 10,00 10,00 10,00 40, OA4136 Kilépett 200,00 200,00 200,00 200,00 800, OA4137 Tagdíj nemfizetés miatt kizárt 0,00 0,00 0,00 0,00 0, OA4138 Egyéb megszűnés 100,00 10,00 10,00 10,00 130, OA414 Taglétszám időszak végén , , , , OA4141 Aktív taglétszám , , , , OA4142 Passzív taglétszám 8 600, , , , OA41421 Járadékot igénybe vevő 30,00 33,00 35,00 40, OA41422 Tagdíjat nem fizető 8 200, , , , OA41423 Tagdíjfizetést szüneteltető 370,00 360,00 350,00 340, OA42 Szolgáltatást igénybevevők átlagos száma az időszak alatt 75OA4 Taglétszám, tagdíj alakulása OA421 Egyösszegű kifizetés 500,00 500,00 500,00 500, OA422 Banktechnikai járadék 30,00 33,00 35,00 40, OA423 Életjáradékok 0,00 0,00 0,00 0, OA424 Egyösszegű kifizetés és banktechnikai járadék 0,00 0,00 0,00 0, OA425 Egyösszegű kifizetés és életjáradék OA43 Teljes létszám OA431 Nyitó , , , , OA432 Záró , , , ,00 Budapest, április 29. cégszerű aláírás

27 Keresztféléves pénzügyi terv július június 30. Adatszolgáltató neve: Honvéd Közszolgálati Önkéntes Nyugdíjpénztár Adatszolgáltató törzsszáma: OA4 Taglétszám, tagdíj alakulása Nagyságrend: ezer forint I. negyedév II. negyedév III. negyedév IV. negyedév Összesen Mód Sorszám PSZÁF kód Megnevezés a b c d e z OA44 Szolgáltatás átlagos értéke az időszak alatt (Ft/fő/hó) OA441 Egyösszegű kifizetés , , , , OA442 Banktechnikai járadék , , , , OA443 Életjáradékok 0,00 0,00 0,00 0, OA444 Egyösszegű kifizetés és banktechnikai járadék 0,00 0,00 0,00 0, OA445 Egyösszegű kifizetés és életjáradék 0,00 0,00 0,00 0, OA45 Tagdíj OA451 Tagdíjbevétel összesen (eft) , , , , , OA4511 Egységes tagdíj (Ft/fő/hó) 4 442, , , , OA45111 fedezeti tartalék % 93,98 93,99 92,26 93, OA45112 működési tartalék % 6,02 6,01 7,74 6, OA45113 likviditási tartalék % 0,00 0,00 0,00 0, OA4512 Magasabb tagdíj (Ft/fő/hó) 658,29 783,73 769,49 609, OA45121 fedezeti tartalék % 94,95 95,39 94,22 94, OA45122 működési tartalék % 5,05 4,61 5,78 5, OA45123 likviditási tartalék % 0,00 0,00 0,00 0, OA4513 Átlagos tagdíjbevétel (Ft/fő/hó) 5 100, , , , OA45131 fedezeti tartalék % 94,11 94,17 92,51 94, OA45132 működési tartalék % 5,89 5,83 7,49 5, OA45133 likviditási tartalék % 0,00 0,00 0,00 0, OA46 Egyéb befizetés (Ft/fő/hó) 262,77 880,83 663,46 26, OA461 fedezeti tartalék % 100,00 100,00 100,00 100, OA462 működési tartalék % 0,00 0,00 0,00 0, OA463 likviditási tartalék % 0,00 0,00 0,00 0,00 Budapest, április 29. cégszerű aláírás

28 Keresztféléves pénzügyi terv július június 30. Adatszolgáltató neve: Honvéd Közszolgálati Önkéntes Nyugdíjpénztár Adatszolgáltató törzsszáma: OA5 Befektetések Nagyságrend: ezer forint I. negyedév II. negyedév III. negyedév IV. negyedév Mód Sorszám PSZÁF kód Megnevezés a b c d z OA51 Összes befektetett eszköz (eft) , , , , OA511 Fedezeti tartalék % 98,06 98,04 98,04 98, OA512 Működési tartalék % 1,75 1,76 1,76 1, OA513 Likviditási tartalék % 0,19 0,19 0,20 0, OA52 Fedezeti tartalék portfóliója (eft) , , , , OA5201 Bankszámlák és készpénz összesen % 2,95 2,95 2,95 2, OA5202 Hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok (kötvények) % 68,17 68,17 68,17 68, OA5203 Részvények % 4,78 4,78 4,78 4, OA5204 Befektetési jegyek, illetve egyéb kollektív befektetési értékpapír % 19,11 19,11 19,11 19, OA5205 Jelzáloglevél % 3,06 3,06 3,06 3, OA5206 Határidős ügyletek % 0,00 0,00 0,00 0, OA5207 Opciós ügyletek % 0,00 0,00 0,00 0, OA5208 Repó ügyletek % 0,00 0,00 0,00 0, OA5209 SWAP ügyletek % 0,00 0,00 0,00 0, OA5210 Ingatlan % 0,95 0,95 0,95 0, OA5211 Tagi kölcsön % 0,97 0,97 0,97 0, OA5212 Kockázatitőkealap-jegy % 0,00 0,00 0,00 0, OA5213 Értékpapír-kölcsönzési ügyletekből származó követelések % 0,00 0,00 0,00 0, OA5214 Egyéb, tőzsdén vagy más szabályozott piacon jegyzett értékpapír % 0,00 0,00 0,00 0,00 Budapest, április 29. cégszerű aláírás

29 Honv6d Kcizszolg6lati 0n k6ntes Nyu gdij p6n ztar Ef len6rz6 Bizotts6g JELENTES a vi p6nztigyi tervh ez, valamint a vi hosszut6vti p6nztigyi tervhez Az Ellenorzo Bizottsdg az Onk6ntes Kolcsonos Biztosito Plnztfirakrol szolo evi XCVI. tv. 6s a Plnztilr Alapszabalydban rogzitetteknek megfeleloen megvizsgalta 2014.dprilis 29-re tervezett Kuldottkozgyriles 3. sz. napirendi pontjaban eloterjesztett, a plnztar julius junius 30. kozotti idoszak{ra vonatkozo p6nzugyi terv6t, illetve a plnztdr hosszu tfvu,2014. ianu6r december 31. kozottidoszakra vonatkozo penzugyi terv6t. A beterjesztett p6nzugyi tervek tartalmukban 6s formdjukban egyardnt megfelelnek a vonatkozo eloirssoknak, a kialakitott elvdr6soknak. A tervek fobb adatai az ovatoss6g elv6t szem elott tartva megalapozottak, osszhangban 6llnak a jelenleg ismert kolts6gvet6si, gazdasagi kornyezettel, a p6nzt6r aktualis helyzet6vel. Mindezek alapj6n a dprilis 08-i ules6n az EB hatarozatlval mind a vi penzugyi tervet, mind a vi hosszritdvu p6nzigyi tervet elfogadta, s elfogaddsra javasolja a Kuldottkozgyules r6sz6re az eloterjeszt6snek megfeleloen. Az eloterjeszt6s a jelent6s mell6klet6t k6pezi. Budapest, flprilis 08. Ell$norzo Bizottsdg elnoke

30 rcf*"",.ss6r6krt V6lem6ny a H o nv6d Kdzszo I 96 lati 6 n k6ntes Nyu g d iip6nztilr 6ves ( ) p6nztigyi terv6t elfogad6 kiild6ttkdzgyfi l6s szim5ra Efv6geztUk a Honv6d K6zszolg6lati Onk6ntes Nyugdijplnztilr 6ves ( ) p6nzugyi terv6nek (melyben a tervezett bev6tel: EFt, tervezett kiad6s ef0 vizsgdlatdt a p6nzugyi elorejelz6sek vizsg6lat6ra alkalmazando 3400.szAmu BizonyossSgot Nytijto Szolg6ltatSsi Standard alapj6n. A vezet6s feleloss6ge a pdnzugyi terv6rt A p6nzt6rvezet6s felelos az 6ves p6nzugyi terv6rt, bele6rtve a benne szereplo feltev6seket is. A kdnyvvizsg6lo felel6ss6ge A mi feleloss6gunk a pflnzhgyi terv v6lem6nyez6se a vizsg6latunk alapj6n. A feltev6seket al6t6maszt6 bizonyft6kok vizsgdlatalapj6n, semmi nem jutott a tudomdsunkra, ami miatt 0gy kellene megit6lnunk, hogy ezek a feltev6sek nem k6pezik a p6nzugyi terv elfogadhato alapj6t. Tovdbb6, v6lem6nyunk szerint a p6nzugyi tervet helyesen k6szitettek el a feltev6sek alaplfln 6s a vonatkozo besz6molo-k6szit6si elvekkel dsszhangban mutatt6k be. A Honv6d K6zszolgdlati Onk6ntes Nyugdijplnzt1r 6ves ( ) p6nzugyi terve, az adott id6szakra tartalm azza a vonatkozo t6rv6nyek 6s korm6nyrendeletek eloirdsa szerinti adatokat, az eloir6snak megfeleloenegyed6ves bont6sban is. A t6nyleges eredm6nyek elt6rhetnek a temol, mivel el6fordulhat, hogy a felt6telezett esem6nyek nem a v6rakozssoknak megfeleloen kdvetkeznek be 6s az elt6r6s l6nyeges lehet. Gyor, 2014.dprilis 29. ITAG Kiimyurufrzsgel6 Korl6tolt Felel6ss6gri Tdrsas6g ITAG K6nyvvizsg6lo Kft Gy6r, K6lv6ria u. 55. Kamarai nyilv6ntart6si sz. : PSZAF Nyilv.t.sz. :Tpt /03. Bejegyzett konywizsg6lo Kamarai bejegyz6si sz PSZAF Nyilv.t.sz. : Ept H-9024 Gyor. KAlvAria u.55. Tel Fax Cegjegyzekszdm: , Ad6szAm: Banksz6mlaszdm: INTERNATIONAL

31

32 HONVÉD KÖZSZOLGÁLATI ÖNKÉNTES NYUGDÍJPÉNZTÁR Adószám: Székhely: 1135 Budapest Aba utca 4. Tel./Fax.: , HM , , HOSSZÚ TÁVÚ PÉNZÜGYI TERV

Postás ~ Kiegészítő Nyugdíj pénztár

Postás ~ Kiegészítő Nyugdíj pénztár Postás ~ Kiegészítő Nyugdíj pénztár Engedély száma: E-278196 2014.07.01-2015.06.30 időszak Elfogadó közgyűlés időpontja: 20 14.05.27 A pénztár közgyűlése által elfogadva: I ~MQÁd~ -t~~---~ 2014.05.27.

Részletesebben

75EA1 Fedezeti tartalék

75EA1 Fedezeti tartalék Nagyságrend: forint 001 75EA11 Nyitó állomány 530 623,00 644 115,00 645 754,00 627 653,00 002 75EA12 Bevételek összesen 501 345,00 493 619,00 392 802,00 492 089,00 1 879 855,00 003 75EA121 Tagdíjbevétel

Részletesebben

75EB1 Fedezeti tartalék

75EB1 Fedezeti tartalék Sorszám PSZÁF kód Megnevezés 001 75EB11 Év 2015 2016 2017 002 75EB111 Nyitó állomány 2 433 343,00 645 754,00 843 301,00 003 75EB112 Bevételek összesen 1 891 592,00 1 892 993,00 1 922 028,00 5 706 613,00

Részletesebben

PÉNZÜGYI TERV VASAS ÖNKÉNTES ÖNSEGÉLYEZŐ PÉNZTÁR

PÉNZÜGYI TERV VASAS ÖNKÉNTES ÖNSEGÉLYEZŐ PÉNZTÁR PÉNZÜGYI TERV 2017-2019. VASAS ÖNKÉNTES ÖNSEGÉLYEZŐ PÉNZTÁR 1 Előzmények (tapasztalatok), illetve aktuális helyzet rövid leírása Az Önkéntes kölcsönös biztosító pénztárakról szóló 1993. évi XCVI. törvény

Részletesebben

2015-2017. évi hároméves Pénzügyi terv

2015-2017. évi hároméves Pénzügyi terv Magyar Posta Takarék Önkéntes Nyugduj)iénztár 2015-2017. évi hároméves Pénzügyi terv Elfogadó közgyűlés időpontja: 2015.05.28 A pénztár közgyűlése által elfogadva: 2015.05.28. 750B1 Fedezeti tartalék Nagyságrend:

Részletesebben

73OA Eredménykimutatás - Pénztár működési tevékenysége Nagyságrend: ezer forint

73OA Eredménykimutatás - Pénztár működési tevékenysége Nagyságrend: ezer forint Táblakód: 73OA 73OA Eredménykimutatás - Pénztár működési tevékenysége Előző évi beszámoló Előző évi felülvizsgált Tárgyévi beszámoló Tárgyévi felülvizsgált Sors zám 1 2 3 4 5 6 7 001 73OA01 Tagok által

Részletesebben

PÉNZÜGYI TERV MÓDOSÍTÁS TEST-VÉR Egészségpénztár

PÉNZÜGYI TERV MÓDOSÍTÁS TEST-VÉR Egészségpénztár TEST-VÉR Egészségpénztár Cím: 1119 Budapest, Hengermalom út 6/A, fszt. 3. Tel: (+36 1) 361-4901 Tel/fax: (+ 36 1) 385-8586 Levelezési cím: 1509 Budapest, Pf. 5. Honlap: www.tvep.hu E-mail: tvep@tvep.hu

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS. a Honvéd Közszolgálati Önkéntes Nyugdíjpénztár küldöttközgyűlésére december 07.

ELŐTERJESZTÉS. a Honvéd Közszolgálati Önkéntes Nyugdíjpénztár küldöttközgyűlésére december 07. ELŐTERJESZTÉS a Honvéd Közszolgálati Önkéntes Nyugdíjpénztár küldöttközgyűlésére 2016. december 07. Honvéd Közszolgálati Önkéntes Nyugdíjpénztár 1135 Budapest, Aba u. 4. Postacím: 1397 Bp., Pf.: 528. Telefon:

Részletesebben

Sorszám PSZÁF kód Megnevezés ISIN/ azonosító kód Tétel neve Ár (ezer Ft), illetve kötvény esetében árfolyam (%) Darab, illetve kötvény esetében név Könyv szerinti Piaci Darab, illetve kötvény esetében

Részletesebben

OTP Quantum Kiegészítő Nyugdíjpénztár. 2005. december 31-i éves beszámolójához

OTP Quantum Kiegészítő Nyugdíjpénztár. 2005. december 31-i éves beszámolójához 1 Kiegészítő melléklet OTP Quantum Kiegészítő Nyugdíjpénztár 2005. december 31-i éves beszámolójához Az OTP Quantum Kiegészítő Nyugdíjpénztár 2005. évi Mérlege az önkéntes kölcsönös nyugdíjpénztárak beszámoló

Részletesebben

Kiegészítő melléklet

Kiegészítő melléklet 1 Kiegészítő melléklet a Balzsam Egészségpénztár i éves beszámolójához A pénztár 2001. május 5-én alakult, tevékenységét az ország egész területén a Pénzügyi Szervezetek Állami Felügyelete engedélyével

Részletesebben

A Bizalom Nyugdíjpénztár Igazgatótanácsának

A Bizalom Nyugdíjpénztár Igazgatótanácsának BIZALOM Önkéntes Nyugdíjpénztár Székhely:1146 Budapest, Borostyán u. 1/b. Adószám: 18061457-1-42 Bankszámlaszám: K&H Bank 10200964-20221713 Tel./Fax: (06) 1-351-4843 Tel.: (06) 1-351-0372 Honlap: www.bizalompenztar.hu

Részletesebben

TRADÍCIÓ ÖNKÉNTES KÖLCSÖNÖS KIEGÉSZÍTŐ NYUGDÍJPÉNZTÁR ÜZLETI JELENTÉS ÉV

TRADÍCIÓ ÖNKÉNTES KÖLCSÖNÖS KIEGÉSZÍTŐ NYUGDÍJPÉNZTÁR ÜZLETI JELENTÉS ÉV TRADÍCIÓ ÖNKÉNTES KÖLCSÖNÖS KIEGÉSZÍTŐ NYUGDÍJPÉNZTÁR ÜZLETI JELENTÉS 2015. ÉV T A R T A L O M J E G Y Z É K 1. ÁLTALÁNOS ÉRTÉKELÉS... 3 2. A TAGLÉTSZÁM ALAKULÁSA... 3 3. AZ ALAPOK ALAKULÁSA... 3 4. A

Részletesebben

BIZALOM. Országos Önkéntes Kölcsönös Nyugdíjpénztár. 1146 Budapest, Borostyán u. 1/B. Tel./Fax.: 351-0372, 351-4843. Hozamfelosztási Szabályzat

BIZALOM. Országos Önkéntes Kölcsönös Nyugdíjpénztár. 1146 Budapest, Borostyán u. 1/B. Tel./Fax.: 351-0372, 351-4843. Hozamfelosztási Szabályzat BIZALOM Országos Önkéntes Kölcsönös Nyugdíjpénztár 1146 Budapest, Borostyán u. 1/B. Tel./Fax.: 351-0372, 351-4843 A ot a Nyugdíjpénztár Igazgató Tanácsa 2006. július 14-i ülésén fogadta el. 1. Bevezetés

Részletesebben

Hozamfelosztási és Hozamelszámolási Szabályzat

Hozamfelosztási és Hozamelszámolási Szabályzat Honvéd Közszolgálati Önkéntes Nyugdíjpénztár Székhely: 1135 Budapest Aba utca 4. Levelezési cím: 1397 Budapest, Pf.: 528. Hozamfelosztási és Hozamelszámolási Szabályzat A Hozamfelosztási és Hozamelszámolási

Részletesebben

73OME MÉRLEG-Eszközök

73OME MÉRLEG-Eszközök 73OME MÉRLEG-Eszközök eltérések (+, -) eltérések (+, -) Nagyságrend: ezer forint c d e f g h z 001 73OME1 ESZKÖZÖK (AKTÍVÁK) ÖSSZESEN 18 825 028 0 18 825 028 21 129 682 0 21 129 682 002 73OME11 A) Befektetett

Részletesebben

73OME MÉRLEG-Eszközök

73OME MÉRLEG-Eszközök 73OME MÉRLEG-Eszközök eltérések (+, -) eltérések (+, -) Nagyságrend: ezer forint 001 73OME1 ESZKÖZÖK (AKTÍVÁK) ÖSSZESEN 21 129 682 0 21 129 682 22 623 759 0 22 623 759 002 73OME11 A) Befektetett eszközök

Részletesebben

I. Az önkéntes nyugdíjpénztárak nyilvánosságra hozatali kötelezettsége - valamennyi pénztárra vonatkozó szabályok

I. Az önkéntes nyugdíjpénztárak nyilvánosságra hozatali kötelezettsége - valamennyi pénztárra vonatkozó szabályok Artisjus Kardos Gyula Nyugdíjpénztár 281/2001. (XII. 26.) kormányrendelet 25. -a által meghatározott adatokat nyilvánosságra hozza 2015. évre vonatkozóan: I. Az önkéntes nyugdíjpénztárak nyilvánosságra

Részletesebben

A Bizalom Nyugdíjpénztár Igazgatótanácsának évi Üzleti jelentése

A Bizalom Nyugdíjpénztár Igazgatótanácsának évi Üzleti jelentése BIZALOM Önkéntes Nyugdíjpénztár Székhely:1146 Budapest, Borostyán u. 1/b. Adószám: 18061457-1-42 Bankszámlaszám: K&H Bank 10200964-20221713 Tel./Fax: (06) 1-351-4843 Tel.: (06) 1-351-0372 Honlap: www.bizalompenztar.hu

Részletesebben

73OME MÉRLEG-Eszközök

73OME MÉRLEG-Eszközök Sorszám PSZÁF kód 73OME MÉRLEG-Eszközök eltérések (+, - ) záró záró eltérések (+, - ) záró 1 2 3 4 5 6 7 c d e f g h z 001 73OME1 ESZKÖZÖK (AKTÍVÁK) ÖSSZESEN 149 644 815 0 149 644 815 163 549 667 0 163

Részletesebben

ÜZLETI JELENTÉS TEST-VÉR MAGÁNBIZTOSÍTÓ EGÉSZSÉGPÉNZTÁR 2012.

ÜZLETI JELENTÉS TEST-VÉR MAGÁNBIZTOSÍTÓ EGÉSZSÉGPÉNZTÁR 2012. TEST-VÉR Egészségpénztár Cím: 1119 Budapest, Hengermalom út 6/A, fszt. 3. Tel: (+36 1) 361-4901 Tel/fax: (+ 36 1) 385-8586 Levelezési cím: 1509 Budapest, Pf. 5. Ingyen hívható: (+36 80) 20 44 73 Honlap:

Részletesebben

DANUBIUS Gyógyüdülők Országos Egészségpénztára

DANUBIUS Gyógyüdülők Országos Egészségpénztára DANUBIUS Gyógyüdülők Országos Egészségpénztára Üzleti jelentés 2013 Általános rész A Pénztár az Önkéntes, Kölcsönös Biztosító Pénztárakról szólótörvény hatálya alá tartozó egészségpénztár. A Pénztár alakulásának

Részletesebben

IZYS Önsegélyező Pénztár. Üzleti jelentés A évi éves pénztári beszámolóhoz. Budapest, május 30.

IZYS Önsegélyező Pénztár. Üzleti jelentés A évi éves pénztári beszámolóhoz. Budapest, május 30. Üzleti jelentés A 2015. évi éves pénztári beszámolóhoz Budapest, 2016. május 30. 1 Általános rész 1.1 A Pénztár bemutatása Az IZYS Önsegélyező Pénztár 2005. március 25-én alakult, a Fővárosi Bíróság 274.

Részletesebben

Befektetési Politika Kivonata

Befektetési Politika Kivonata "H O N V É D" Önkéntes és Magánnyugdíjpénztár 1135 Budapest, Aba utca 4. Tel/Fax: 329-6651, HM 269-77, 268-79, 269-37. www.hnyp.hu Befektetési Politika Kivonata Önkéntes Nyugdíjpénztár A Befektetési Politikát

Részletesebben

- ÉVES JELENTÉS (Önkéntes nyugdíjpénztár) A Pénzügyi Szervezetek Állami Felügyelete tölti ki! Mentő Önkéntes Nyugdíjpénztár

- ÉVES JELENTÉS (Önkéntes nyugdíjpénztár) A Pénzügyi Szervezetek Állami Felügyelete tölti ki! Mentő Önkéntes Nyugdíjpénztár 73O - ÉVES JELENTÉS (Önkéntes nyugdíjpénztár Vonatkozási idő : 2 0 0 7 0 1 0 1 -tól (év / hónap / nap 2 0 0 7 1 2 3 1 -ig (év / hónap / nap Kitöltés dátuma: 2 0 0 8 0 5 2 8 (év / hónap / nap Bizonylat

Részletesebben

I. rész. Magánnyugdíjpénztár aktuáriusi értékelése

I. rész. Magánnyugdíjpénztár aktuáriusi értékelése A Pénzügyi Szervezetek Állami Felügyeletének 2/2009. számú irányelve a magánnyugdíjpénztárak aktuáriusi értékelése egyes részeinek formátumára, annak kitöltésére vonatkozóan A magánnyugdíjról és a magánnyugdíjpénztárakról

Részletesebben

DANUBIUS Szálloda és Gyógyüdülő Rt. Egészségpénztára

DANUBIUS Szálloda és Gyógyüdülő Rt. Egészségpénztára DANUBIUS Szálloda és Gyógyüdülő Rt. Egészségpénztára 1051 Budapest, Szent István tér 11. KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET 2004. 1 Az EGÉSZSÉGPÉNZTÁR bemutatása A Pénztár az Önkéntes, Kölcsönös Biztosító Pénztárakról

Részletesebben

Danubius Gyógyüdülők Országos Egészségpénztára évi Üzleti Jelentés 1/8. oldal. DANUBIUS Gyógyüdülők Országos Egészségpénztára

Danubius Gyógyüdülők Országos Egészségpénztára évi Üzleti Jelentés 1/8. oldal. DANUBIUS Gyógyüdülők Országos Egészségpénztára 1/8. oldal DANUBIUS Gyógyüdülők Országos Egészségpénztára 1051 Budapest, Szent István tér 11. Üzleti jelentés 2008. Budapest, 2009. április 9. 2/8. oldal Általános rész A Pénztár az Önkéntes, Kölcsönös

Részletesebben

PATIKA ÖNKÉNTES KÖLCSÖNÖS EGÉSZSÉGPÉNZTÁR

PATIKA ÖNKÉNTES KÖLCSÖNÖS EGÉSZSÉGPÉNZTÁR PATIKA ÖNKÉNTES KÖLCSÖNÖS EGÉSZSÉGPÉNZTÁR KIEGÉSZÍTİ MELLÉKLET 2007. ÉV 2008. ÁPRILIS 30. 1. Általános kiegészítések A pénztár mőködési formája: kiegészítı egészségpénztár Alapítás idıpontja: 1999. november

Részletesebben

CÁT ÖNKÉNTES KÖLCSÖNÖS NYUGDÍJPÉNZTÁR

CÁT ÖNKÉNTES KÖLCSÖNÖS NYUGDÍJPÉNZTÁR CÁT ÖNKÉNTES KÖLCSÖNÖS NYUGDÍJPÉNZTÁR 2700 Cegléd, Bede 575. Eredménykimutatás 2015. december 31. Cegléd, 2016. május 26. Dr. Vargáné Barna Judit IT elnök 73OA Eredménykimutatás - Pénztár működési tevékenysége

Részletesebben

73OME MÉRLEG-Eszközök

73OME MÉRLEG-Eszközök 73OME MÉRLEG-Eszközök eltérések (+, -) eltérések (+, -) 1 2 3 4 5 6 7 c d e f g h z 001 73OME1 ESZKÖZÖK (AKTÍVÁK) ÖSSZESEN 163 549 667 0 163 549 667 182 816 373 0 182 816 373 002 73OME11 A) Befektetett

Részletesebben

Az önkéntes nyugdíjpénztárak működése és sajátosságai

Az önkéntes nyugdíjpénztárak működése és sajátosságai MOTTÓ: MAGUNK FORMÁLJUK SZERENCSÉNKET, S ÚGY HÍVJUK SORS... Az önkéntes nyugdíjpénztárak működése és sajátosságai Előadók: Hanák Márta ügyvezető Jakab Ilona befektetési kontroller 2015. augusztus 31. TARTALOM

Részletesebben

- ÉVES JELENTÉS (Önkéntes nyugdíjpénztár) A Pénzügyi Szervezetek Állami Felügyelete tölti ki!

- ÉVES JELENTÉS (Önkéntes nyugdíjpénztár) A Pénzügyi Szervezetek Állami Felügyelete tölti ki! PÉNZÜGYI SZERVEZETEK ÁLLAMI FELÜGYELETE 73O - ÉVES JELENTÉS (Önkéntes nyugdíjpénztár) Vonatkozási idő : 2 0 1 1 0 1 -tól (év / hónap / nap) 2 0 1 0 1 2 3 1 -ig (év / hónap / nap) Kitöltés dátuma: 2 0 1

Részletesebben

Chinoin Nyugdíjpénztár 281/2001. (XII. 26.) kormányrendelet 25. -a által meghatározott adatokat nyilvánosságra hozza 2015.

Chinoin Nyugdíjpénztár 281/2001. (XII. 26.) kormányrendelet 25. -a által meghatározott adatokat nyilvánosságra hozza 2015. Chinoin Nyugdíjpénztár 281/2001. (XII. 26.) kormányrendelet 25. -a által meghatározott adatokat nyilvánosságra hozza 2015. évre vonatkozóan: I. Az önkéntes nyugdíjpénztárak nyilvánosságra hozatali kötelezettsége

Részletesebben

IZYS Önsegélyező Pénztár. Üzleti jelentés A évi éves pénztári beszámolóhoz. Budapest, május 14.

IZYS Önsegélyező Pénztár. Üzleti jelentés A évi éves pénztári beszámolóhoz. Budapest, május 14. Üzleti jelentés A 2012. évi éves pénztári beszámolóhoz Budapest, 2013. május 14. 1 Általános rész 1.1 A Pénztár bemutatása Az IZYS Önsegélyező Pénztár 2005. március 25-én alakult, a Fővárosi Bíróság 274.

Részletesebben

A HONVÉD ÖNKÉNTES ÉS MAGÁNNYUGDÍJPÉNZTÁR KÖZZÉTÉTELE

A HONVÉD ÖNKÉNTES ÉS MAGÁNNYUGDÍJPÉNZTÁR KÖZZÉTÉTELE 1 A HONVÉD ÖNKÉNTES ÉS MAGÁNNYUGDÍJPÉNZTÁR KÖZZÉTÉTELE Az Mpt. 70. (6)-(8) bekezdése, a 222/2000. (XII.19.) Kormányrendelet 50.. (1) bekezdése, a 223/2000. (XII.19.) Kormányrendelet 50.. (1) bekezdése,

Részletesebben

73OA Eredménykimutatás - Pénztár működési tevékenysége Nagyságrend: ezer forint

73OA Eredménykimutatás - Pénztár működési tevékenysége Nagyságrend: ezer forint 1 2 3 4 5 6 7 c d e f g h z 001 73OA01 Tagok által fizetett tagdíj 13 024 0 13 024 13 399 0 13 399 002 73OA02 Munkáltatói tagdíj-hozzájárulás 53 438 0 53 438 54 067 0 54 067 003 73OA03 Meg nem fizetett

Részletesebben

TRADÍCIÓ ÖNKÉNTES KÖLCSÖNÖS EGÉSZSÉGPÉNZTÁR

TRADÍCIÓ ÖNKÉNTES KÖLCSÖNÖS EGÉSZSÉGPÉNZTÁR TRADÍCIÓ ÖNKÉNTES KÖLCSÖNÖS EGÉSZSÉGPÉNZTÁR Ü Z L E T I J E L E N T É S 2015. ÉV T A R T A L O M J E G Y Z É K 1. ÁLTALÁNOS ÉRTÉKELÉS... 3 2. A TAGLÉTSZÁM ALAKULÁSA... 3 3. AZ ALAPOK ALAKULÁSA... 3 4.

Részletesebben

KIEGÉSZÍTŐ ÖNSEGÉLYEZŐ

KIEGÉSZÍTŐ ÖNSEGÉLYEZŐ PRÉMIUM ÖNKÉNTES KÖLCSÖNÖS KIEGÉSZÍTŐ ÖNSEGÉLYEZŐ PÉNZTÁR Kiegészítő melléklet 2005 2006. 05. 26. 1 1. Általános kiegészítés Név: Prémium Önkéntes Kölcsönös Kiegészítő Önsegélyező Pénztár A pénztár működési

Részletesebben

Adatszolgáltató neve: VIT NYUGDÍJPÉNZTÁR. - ÉVES JELENTÉS (Önkéntes nyugdíjpénztár) A Pénzügyi Szervezetek Állami Felügyelete tölti ki!

Adatszolgáltató neve: VIT NYUGDÍJPÉNZTÁR. - ÉVES JELENTÉS (Önkéntes nyugdíjpénztár) A Pénzügyi Szervezetek Állami Felügyelete tölti ki! Táblakód: 73M Vonatkozási idő :2007.01.01 2007.12.31. PÉNZÜGYI SZERVEZETEK ÁLLAMI FELÜGYELETE 73O ÉVES JELENTÉS (Önkéntes nyugdíjpénztár) Vonatkozási idő : 2 0 0 7 0 1 0 1 tól (év / hónap / nap) 2 0 0

Részletesebben

TEMPO Önkéntes Nyugdíjpénztár

TEMPO Önkéntes Nyugdíjpénztár TEMPO Önkéntes Nyugdíjpénztár TEMPO ÖNKÉNTES KÖLCSÖNÖS KIEGÉSZÍTŐ NYUGDÍJPÉNZTÁR ÜZLETI JELENTÉS 2014. ÉV T A R T A L O M J E G Y Z É K 1. ÁLTALÁNOS ÉRTÉKELÉS... 3 2. A TEMPO NYUGDÍJPÉNZTÁR BEVÉTELEINEK

Részletesebben

Az Allianz Hungária Önkéntes Nyugdíjpénztár évi befektetéseinek összetétele, hozam és egyéb adatai

Az Allianz Hungária Önkéntes Nyugdíjpénztár évi befektetéseinek összetétele, hozam és egyéb adatai Az Allianz Hungária Önkéntes Nyugdíjpénztár 2015. évi befektetéseinek összetétele, hozam és egyéb adatai 1. A pénztár tárgyév eleji és végi taglétszáma: Megnevezés 2015.január 1. 2015 december 31. Taglétszám

Részletesebben

Befektetési Politika Kivonata

Befektetési Politika Kivonata Honvéd Közszolgálati Önkéntes Nyugdíjpénztár Székhely: 1135 Budapest Aba utca 4. Levelezési cím: 1397 Budapest, Pf.: 528. Befektetési Politika Kivonata A Befektetési Politikát a Honvéd Közszolgálati Önkéntes

Részletesebben

73OA Eredménykimutatás - Pénztár működési tevékenysége Nagyságrend: ezer forint

73OA Eredménykimutatás - Pénztár működési tevékenysége Nagyságrend: ezer forint 73OA Eredménykimutatás - Pénztár működési tevékenysége 1 2 3 4 5 6 7 c d e f g h z 001 73OA01 Tagok által fizetett tagdíj 13 198 0 13 198 14 365 0 14 365 002 73OA02 Munkáltatói tagdíj-hozzájárulás 27 181

Részletesebben

73OA Eredménykimutatás - Pénztár működési tevékenysége

73OA Eredménykimutatás - Pénztár működési tevékenysége záró 001 73OA01 Tagok által fizetett tagdíj 59 642-59 642 113 610-113 610 002 73OA02 Munkáltatói tagdíj-hozzájárulás 27 357-27 357 30 869-30 869 003 73OA03 Meg nem fizetett tagdíjak miatt tartalékképzés

Részletesebben

A Vasutas Önkéntes- és Magánnyugdíjpénztár évi üzleti jelentése

A Vasutas Önkéntes- és Magánnyugdíjpénztár évi üzleti jelentése A Vasutas Önkéntes- és Magánnyugdíjpénztár 2009. évi üzleti jelentése A Vasutas Önkéntes- és Magánnyugdíjpénztár (továbbiakban: Nyugdíjpénztár) gazdálkodását az elmúlt üzleti évben is az érvényben lévő

Részletesebben

Központban az elszámoló egység avagy 2008. évi számviteli és egyes befektetési rendeleti változások. Szűcs József főosztályvezető-helyettes PSZÁF

Központban az elszámoló egység avagy 2008. évi számviteli és egyes befektetési rendeleti változások. Szűcs József főosztályvezető-helyettes PSZÁF Központban az elszámoló egység avagy 2008. évi számviteli és egyes befektetési rendeleti változások Szűcs József főosztályvezető-helyettes PSZÁF Számviteli rész Témavázlat általános számviteli változások

Részletesebben

- ÉVES JELENTÉS (Önkéntes nyugdíjpénztár) A Pénzügyi Szervezetek Állami Felügyelete tölti ki!

- ÉVES JELENTÉS (Önkéntes nyugdíjpénztár) A Pénzügyi Szervezetek Állami Felügyelete tölti ki! PÉNZÜGYI SZERVEZETEK ÁLLAMI FELÜGYELETE 73O - ÉVES JELENTÉS (Önkéntes nyugdíjpénztár) Vonatkozási idő : 2 5 0 1 0 1 -tól (év / hónap / nap) 2 5 1 2 3 1 -ig (év / hónap / nap) Kitöltés dátuma: 2 5 0 3 2

Részletesebben

Tagi Kölcsön Kezelési Szabályzat

Tagi Kölcsön Kezelési Szabályzat 1. számú melléklet Honvéd Közszolgálati Önkéntes Nyugdíjpénztár 1135 Budapest Aba utca 4. Tagi Kölcsön Kezelési Szabályzat Tartalomjegyzék 1. BEVEZETÉS...27 2. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK...3 3. A TAGI KÖLCSÖN

Részletesebben

Postás Kiegészítő Nyugdíjpénztár Hirdetménye

Postás Kiegészítő Nyugdíjpénztár Hirdetménye Postás Kiegészítő Nyugdíjpénztár Hirdetménye Székhely: Budapest, XIII., Lehel utca 10/a 1540 Budapest Igazgatótanács Elnöke: Kövesdi Ferencné Ellenőrző Bizottság Elnöke: dr. Morvay Miklós Tagjai: Kállay

Részletesebben

Tagdíjnemfizető pénztártagoktól levonható költségekre vonatkozó szabályzat

Tagdíjnemfizető pénztártagoktól levonható költségekre vonatkozó szabályzat ERSTE ÖNKÉNTES NYUGDÍJPÉNZTÁR H-1138 Budapest, Népfürdő u.24-26. Postacím: 1385 Budapest, Pf. 846 office@erstenyp.hu Telefon: (+36 1) 411 3200 Telefax: (+36 1) 411 2140 www.erstenyugdijpenztar.hu Adószám:

Részletesebben

- ÉVES JELENTÉS (Önkéntes nyugdíjpénztár) A Pénzügyi Szervezetek Állami Felügyelete tölti ki! Richter Gedeon Rt. mellett működő Nyugdíjpénztár

- ÉVES JELENTÉS (Önkéntes nyugdíjpénztár) A Pénzügyi Szervezetek Állami Felügyelete tölti ki! Richter Gedeon Rt. mellett működő Nyugdíjpénztár PÉNZÜGYI SZERVEZETEK ÁLLAMI FELÜGYELETE 73O - ÉVES JELENTÉS (Önkéntes nyugdíjpénztár) Vonatkozási idő : 2 0 0 8 0 1 0 1 -tól (év / hónap / nap) 2 0 0 8 1 2 3 1 -ig (év / hónap / nap) Kitöltés dátuma: 2

Részletesebben

POSTÁS EGÉSZSÉGPÉNZTÁR

POSTÁS EGÉSZSÉGPÉNZTÁR POSTÁS EGÉSZSÉGPÉNZTÁR KIEGÉSZÍTÕ MELLÉKLETÉNEK SZÖVEGES INDOKLÁSA A 2005. ÉVRÕL Készült : Budapest, 2006. április 25. Dr. Jáhn Gábor Igazgatótanács Elnöke I. ÁLTALÁNOS RÉSZ I.1. Alapadatok: A pénztár

Részletesebben

2007. évtől hatályos magánnyugdíjpénztárakat érintő számviteli jogszabály-módosítások

2007. évtől hatályos magánnyugdíjpénztárakat érintő számviteli jogszabály-módosítások 2007. évtől hatályos magánnyugdíjpénztárakat érintő számviteli jogszabály-módosítások Szűcs József főosztályvezető-helyettes Pénzügyi Szervezetek Állami Felügyelete 1 Új szabályzatok: az adóhatóság által

Részletesebben

A évi biztosításmatematikai jelentés

A évi biztosításmatematikai jelentés A 2014. évi biztosításmatematikai jelentés A Pénztár tagdíjfizetőinek száma 2014. év elején 82.207 fő volt. Ehhez érkezett 870 új belépő, míg a tagsági viszony - kilépés, elhalálozás, nyugdíjba vonulás

Részletesebben

Kiegészítő melléklet a évi éves pénztári beszámolóhoz 2

Kiegészítő melléklet a évi éves pénztári beszámolóhoz 2 Kiegészítő melléklet 2006. év 1., Általános kiegészítések A Pénztár működési formája: kiegészítő önsegélyező pénztár Alapítás időpontja: 2003.06.30. Fő tevékenysége: területi alapon szerveződő önsegélyező

Részletesebben

TARTALOM. Budapest, 2011. június 27. Ára: 6890 Ft 8. szám A MAGÁNNYUGDÍJPÉNZTÁRAK ÉS AZ ÖNKÉNTES NYUGDÍJPÉNZTÁRAK KÖZLEMÉNYEI

TARTALOM. Budapest, 2011. június 27. Ára: 6890 Ft 8. szám A MAGÁNNYUGDÍJPÉNZTÁRAK ÉS AZ ÖNKÉNTES NYUGDÍJPÉNZTÁRAK KÖZLEMÉNYEI Budapest, 2011. június 27. Ára: 6890 Ft 8. szám TARTALOM A MAGÁNNYUGDÍJPÉNZTÁRAK ÉS AZ ÖNKÉNTES NYUGDÍJPÉNZTÁRAK KÖZLEMÉNYEI A magánnyugdíjról és a magánnyugdíjpénztárakról szóló 1997. évi LXXXII. törvény

Részletesebben

Üzleti Jelentés Generali Önkéntes Kölcsönös Egészségpénztár 2013. év

Üzleti Jelentés Generali Önkéntes Kölcsönös Egészségpénztár 2013. év Teréz krt 42-44 Üzleti Jelentés Generali Önkéntes Kölcsönös Egészségpénztár 2013. év 1. A pénztár általános jellemzői A Generali Önkéntes Kölcsönös Egészségpénztár (rövidített nevén: Generali Egészségpénztár)

Részletesebben

Központban az elszámoló egység avagy évi számviteli és egyes befektetési rendeleti változások. Szűcs József főosztályvezető-helyettes PSZÁF

Központban az elszámoló egység avagy évi számviteli és egyes befektetési rendeleti változások. Szűcs József főosztályvezető-helyettes PSZÁF Központban az elszámoló egység avagy 2008. évi számviteli és egyes befektetési rendeleti változások Szűcs József főosztályvezető-helyettes PSZÁF Számviteli rész Témavázlat általános számviteli változások

Részletesebben

- ÉVES JELENTÉS (Önkéntes nyugdíjpénztár) A Pénzügyi Szervezetek Állami Felügyelete tölti ki!

- ÉVES JELENTÉS (Önkéntes nyugdíjpénztár) A Pénzügyi Szervezetek Állami Felügyelete tölti ki! 73O PÉNZÜGYI SZERVEZETEK ÁLLAMI FELÜGYELETE - ÉVES JELENTÉS (Önkéntes nyugdíjpénztár) Vonatkozási idő : 2 0 0 4 0 1 0 1 -tól (év / hónap / nap) 2 0 0 4 1 2 3 1 -ig (év / hónap / nap) Kitöltés dátuma: 2

Részletesebben

ÜZLETI JELENTÉS TEST-VÉR MAGÁNBIZTOSÍTÓ EGÉSZSÉGPÉNZTÁR 2008.

ÜZLETI JELENTÉS TEST-VÉR MAGÁNBIZTOSÍTÓ EGÉSZSÉGPÉNZTÁR 2008. ÜZLETI JELENTÉS TEST-VÉR MAGÁNBIZTOSÍTÓ EGÉSZSÉGPÉNZTÁR 2008. TARTALOMJEGYZÉK BEVEZETÉS...HIBA! A KÖNYVJELZŐ NEM LÉTEZIK. 1. A PÉNZTÁR VAGYONI, PÉNZÜGYI, JÖVEDELMI HELYZETE, VÁRHATÓ FEJLŐDÉS...3 2. A MÉRLEG

Részletesebben

Adatszolgáltató neve: Villamosenergia-ipari Társaságok Nyugdíjpénztára. - ÉVES JELENTÉS (Önkéntes nyugdíjpénztár)

Adatszolgáltató neve: Villamosenergia-ipari Társaságok Nyugdíjpénztára. - ÉVES JELENTÉS (Önkéntes nyugdíjpénztár) Táblakód: 73M Villamosenergia-ipari Társaságok Nyugdíjpénztára 18067879 73O PÉNZÜGYI SZERVEZETEK ÁLLAMI FELÜGYELETE - ÉVES JELENTÉS (Önkéntes nyugdíjpénztár) Vonatkozási idı : 2 0 0 8 0 1 0 1 -tól (év

Részletesebben

IZYS FITT Önkéntes Kölcsönös Egészségpénztár

IZYS FITT Önkéntes Kölcsönös Egészségpénztár IZYS FITT Önkéntes Kölcsönös Egészségpénztár Üzleti jelentés A 2013. évi éves pénztári beszámolóhoz Budapest, 2014. május 31. 1 Általános rész 1.1 A Pénztár bemutatása Az IZYS FITT Egészségpénztár 2003.

Részletesebben

73OA Eredménykimutatás - Pénztár működési tevékenysége

73OA Eredménykimutatás - Pénztár működési tevékenysége 001 73OA01 Tagok által fizetett tagdíj 673 0 673 779 0 779 002 73OA02 Munkáltatói tagdíj-hozzájárulás 755 0 755 1,001 0 1,001 003 73OA03 Meg nem fizetett tagdíjak miatt 304 0 304 359 0 359 004 73OA04 Utólag

Részletesebben

ÜZLETI JELENTÉS ÉV BESZÁMOLÓJÁHOZ

ÜZLETI JELENTÉS ÉV BESZÁMOLÓJÁHOZ ÜZLETI JELENTÉS 2014. ÉV BESZÁMOLÓJÁHOZ Készült: Győr, 2015. április 20. Dr. Vasas István Igazgatótanács Elnöke 1 I. Gazdasági környezet 2014. év és 2015. évi várható alakulása 2014. január l-től érvényes

Részletesebben

OFFICIUM Országos Nyugdíjpénztár 4400 Nyíregyháza Korányi Frigyes út 12 3/ Eredmény kimutatás 2014 évről Működési tevékenység

OFFICIUM Országos Nyugdíjpénztár 4400 Nyíregyháza Korányi Frigyes út 12 3/ Eredmény kimutatás 2014 évről Működési tevékenység OFFICIUM Országos Nyugdíjpénztár 44 Nyíregyháza Korányi Frigyes út 12 3/323 18794872 Eredmény kimutatás 214 évről Működési Megnevezés Előző évi záró adatai Elt Előző évi felülvizsgált záró adatai Tárgyévi

Részletesebben

JELEN ÖNSEGÉLYEZŐ PÉNZTÁR 2007. évi mérlegbeszámolójához

JELEN ÖNSEGÉLYEZŐ PÉNZTÁR 2007. évi mérlegbeszámolójához KIEGÉSZITŐ MELLÉKLET a JELEN ÖNSEGÉLYEZŐ PÉNZTÁR 2007. évi mérlegbeszámolójához A JELEN Önsegélyező Pénztár (6722. Szeged, Kölcsey u. 1-3.) - alapításának időpontja: 2004. január 27. - a bírósági bejegyzés

Részletesebben

Az AEGON Magyarország Önkéntes Nyugdíjpénztár évi gazdálkodásáról nyilvánosságra hozandó adatok

Az AEGON Magyarország Önkéntes Nyugdíjpénztár évi gazdálkodásáról nyilvánosságra hozandó adatok Az AEGON Magyarország Önkéntes Nyugdíjpénztár 2015. évi gazdálkodásáról nyilvánosságra hozandó adatok Az Önkéntes Nyugdíjpénztár működés megkezdésének időpontja: 1995. november 22. A pénztár tisztségviselőinek

Részletesebben

ADOSZT Egészségpénztár Törzsszám: Mérleg Eszköz Közzététel év

ADOSZT Egészségpénztár Törzsszám: Mérleg Eszköz Közzététel év Mérleg Eszköz ESZKÖZÖK (AKTÍVÁK) ÖSSZESEN 381 150 480 544 Befektetett eszközök 6 987 7 794 I. Immateriális javak 2 178 3 758 Vagyoni értékű jogok 2 178 3 758 II. Tárgyi eszközök 4 809 4 036 Ingatlanok

Részletesebben

Szolgáltatási Szabályzat Elfogadva: a 10/2013. számú igazgatótanácsi határozattal

Szolgáltatási Szabályzat Elfogadva: a 10/2013. számú igazgatótanácsi határozattal Vasutas Önkéntes Nyugdíjpénztár 1145 Budapest, Columbus u. 35. Levélcím: 1590 Budapest, Pf. 83. Szolgáltatási Szabályzat Elfogadva: a 10/2013. számú igazgatótanácsi határozattal 1. A Nyugdíjpénztár szolgáltatásai

Részletesebben

73OME/1. Megállapított

73OME/1. Megállapított Sorszám PSZÁF kód (+, -) (+, -) c d e f g h z 001 73OME1 ESZKÖZÖK (AKTÍVÁK) ÖSSZESEN 13 343 863 0 13 343 863 13 364 315 0 13 364 315 002 73OME11 A) Befektetett eszközök 6 158 87 6 158 870 6 588 439 0 6

Részletesebben

VIT Nyugdíjpénztár Önkéntes ágazat 2008. év nyilvánosságra hozott adatai

VIT Nyugdíjpénztár Önkéntes ágazat 2008. év nyilvánosságra hozott adatai VIT Nyugdíjpénztár Önkéntes ágazat 2008. év nyilvánosságra hozott adatai 1. A pénztár tárgyév eleji és végi taglétszáma: Megnevezés 2008. január 1. 2008. december 31. Taglétszám (fı) 32 696 31 928 2. A

Részletesebben

TRADÍCIÓ ÖNKÉNTES KÖLCSÖNÖS KIEGÉSZÍTŐ NYUGDÍJPÉNZTÁR ÉVI BESZÁMOLÓ KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLETE

TRADÍCIÓ ÖNKÉNTES KÖLCSÖNÖS KIEGÉSZÍTŐ NYUGDÍJPÉNZTÁR ÉVI BESZÁMOLÓ KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLETE TRADÍCIÓ ÖNKÉNTES KÖLCSÖNÖS KIEGÉSZÍTŐ NYUGDÍJPÉNZTÁR 2014. ÉVI BESZÁMOLÓ KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLETE 2015. május 30. 1 (1) A TRADÍCIÓ kiegészítő Nyugdíjpénztár pénzügyi és jövedelmi helyzetére ható eseményekről

Részletesebben

ÜZLETI JELENTÉS TEST-VÉR MAGÁNBIZTOSÍTÓ EGÉSZSÉGPÉNZTÁR 2009.

ÜZLETI JELENTÉS TEST-VÉR MAGÁNBIZTOSÍTÓ EGÉSZSÉGPÉNZTÁR 2009. ÜZLETI JELENTÉS TEST-VÉR MAGÁNBIZTOSÍTÓ EGÉSZSÉGPÉNZTÁR 2009. TARTALOMJEGYZÉK 1. A PÉNZTÁR VAGYONI, PÉNZÜGYI, JÖVEDELMI HELYZETE, VÁRHATÓ FEJLŐDÉS... 3 2. A MÉRLEG FORDULÓNAPJA UTÁN BEKÖVETKEZETT LÉNYEGES

Részletesebben

Szervezet neve: Hajdú-Bihar Megyei Mérnöki Kamara Ikt. Sz.:.. /2006.K Jóváhagyom:.. elnök KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS a Hajdú- Bihar Megyei Mérnöki Kamara 2005. évi gazdálkodásáról 1 KIMUTATÁS A KÖZPONTI KÖLTSÉGVETÉSI

Részletesebben

73MA Eredménykimutatás - Pénztár működési tevékenysége

73MA Eredménykimutatás - Pénztár működési tevékenysége 73MA Eredménykimutatás - Pénztár működési tevékenysége záró záró záró záró 1 2 3 4 5 6 7 c d e f g h z 001 73MA01 Tagok által fizetett tagdíj 819-819 330-330 002 73MA02 Meg nem fizetett tagdíjak miatt

Részletesebben

73K - EGYESÍTETT ÉVES BESZÁMOLÓ

73K - EGYESÍTETT ÉVES BESZÁMOLÓ Üzleti jelentés A 2009-es évben az Allianz Hungária Nyugdíjpénztár a tagjainak számában és vagyonban is jelentősen fejlődött. A pénztárunk önkéntes ágához félévkor a MALÉV nyugdíjpénztár csatlakozott beolvadással,

Részletesebben

Vagyonkezelési irányelvek (Befektetési politika tartalmi kivonata) Allianz Hungária Önkéntes Nyugdíjpénztár

Vagyonkezelési irányelvek (Befektetési politika tartalmi kivonata) Allianz Hungária Önkéntes Nyugdíjpénztár Vagyonkezelési irányelvek (Befektetési politika tartalmi kivonata) Allianz Hungária Önkéntes Nyugdíjpénztár 2014. augusztus 1. napjától Az Allianz Hungária Nyugdíjpénztár a befektetések során az egyes

Részletesebben

A MÉRLEGBESZÁMOLÓHOZ

A MÉRLEGBESZÁMOLÓHOZ KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET A MÉRLEGBESZÁMOLÓHOZ 3M ÖNKÉNTES NYUGDÍJPÉNZTÁR 2014. 1 TARTALOMJEGYZÉK BEVEZETÉS... 3 1. PÉNZÜGYI TERV TELJESÍTÉSE... 4 2. CÉLTARTALÉKOK... 5 2.1. FEDEZETI CÉLTARTALÉK... 5 2.2. LIKVIDITÁSI

Részletesebben

PÉNZÜGYI SZERVEZETEK ÁLLAMI FELÜGYELETE. A Pénzügyi Szervezetek Állami Felügyelete tölti ki!

PÉNZÜGYI SZERVEZETEK ÁLLAMI FELÜGYELETE. A Pénzügyi Szervezetek Állami Felügyelete tölti ki! 73E PÉNZÜGYI SZERVEZETEK ÁLLAMI FELÜGYELETE - ÉVES BESZÁMOLÓ (Önkéntes kölcsönös egészség pénztár) Vonatkozási idő : 2 0 0 6 0 1 0 1 -tól (év / hónap / nap) 2 0 0 6 1 2 3 1 -ig (év / hónap / nap) Kitöltés

Részletesebben

A Pénzügyi Szervezetek Állami Felügyelete tölti ki! Végelszámolás, beolvadás, összeolvadás esetén benyújtott éves beszámoló. Pannónia Nyugdíjpénztár

A Pénzügyi Szervezetek Állami Felügyelete tölti ki! Végelszámolás, beolvadás, összeolvadás esetén benyújtott éves beszámoló. Pannónia Nyugdíjpénztár 73K PÉNZÜGYI SZERVEZETEK ÁLLAMI FELÜGYELETE Vonatkozási idő : 2 0 1 3 0 1 0 1 -tól (év / hónap / nap) 2 0 1 3 0 6 3 0 -ig (év / hónap / nap) Kitöltés dátuma: 2 0 1 3 0 7 3 0 (év / hónap / nap) Bizonylat

Részletesebben

Üzleti Jelentés Generali Önkéntes Kölcsönös Egészségpénztár 2012. év

Üzleti Jelentés Generali Önkéntes Kölcsönös Egészségpénztár 2012. év Teréz krt 42-44 Üzleti Jelentés Generali Önkéntes Kölcsönös Egészségpénztár 2012. év 1. A pénztár általános jellemzői A Generali Önkéntes Kölcsönös Egészségpénztár (rövidített nevén: Generali Egészségpénztár)

Részletesebben

KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET

KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET 1. Általános kiegészítések A pénztár neve: ÉLETERŐ EGÉSZSÉGPÉNZTÁR Székhelye: 4012 Debrecen, Nagyerdei Krt 98. A pénztár működési formája: kiegészítő egészségpénztár. Alapítás időpontja:

Részletesebben

ÜZLETI JELENTÉS TEST-VÉR MAGÁNBIZTOSÍTÓ EGÉSZSÉGPÉNZTÁR 2010.

ÜZLETI JELENTÉS TEST-VÉR MAGÁNBIZTOSÍTÓ EGÉSZSÉGPÉNZTÁR 2010. TEST-VÉR Egészségpénztár Cím: 1119 Budapest, Hengermalom út 6/C, 2/39. Tel: (1) 361-4901 Tel/fax: (+ 36 1) 385-8586 Levelezési cím: 1509 Bp., Pf.5. Ingyen hívható: (+36 80) 20 44 73 Honlap: www.tvep.hu

Részletesebben

73MA Eredménykimutatás - Pénztár működési tevékenysége

73MA Eredménykimutatás - Pénztár működési tevékenysége 73MA Eredménykimutatás - Pénztár működési tevékenysége beszámoló beszámoló 001 73MA01 Tagok által fizetett tagdíj 0 0 0 6 0 6 002 73MA02 Meg nem fizetett tagdíjak miatt tartalékképzés (-) 0 0 0 6 0 6 003

Részletesebben

A Pénzügyi Szervezetek Állami Felügyelete tölti ki!

A Pénzügyi Szervezetek Állami Felügyelete tölti ki! 73E PÉNZÜGYI SZERVEZETEK ÁLLAMI FELÜGYELETE - ÉVES BESZÁMOLÓ (Önkéntes kölcsönös egészség pénztár) Vonatkozási idő : 2 6 0 1 0 1 -tól (év / hónap / nap) 2 6 1 2 3 1 -ig (év / hónap / nap) Kitöltés dátuma:

Részletesebben

KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS. a Hajdú- Bihar Megyei Mérnöki Kamara 2012. évi gazdálkodásáról

KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS. a Hajdú- Bihar Megyei Mérnöki Kamara 2012. évi gazdálkodásáról Szervezet neve: Hajdú-Bihar Megyei Mérnöki Kamara Ikt. Sz.:../2013.K KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS a Hajdú- Bihar Megyei Mérnöki Kamara 2012. évi gazdálkodásáról Jóváhagyom:... elnök 1 KIMUTATÁS A KÖZPONTI KÖLTSÉGVETÉSI

Részletesebben

73OME MÉRLEG-Eszközök

73OME MÉRLEG-Eszközök Időszak: 2013.01.01.-2013.12.31. Allianz Hungária Nyugdíjpénztár (18080966) Sorszám PSZÁF kód Megnevezés Előző évi Megállapított eltérések (+, -) Előző évi felülvizsgált Tárgyévi Megállapított eltérések

Részletesebben

A MÉRLEGBESZÁMOLÓHOZ

A MÉRLEGBESZÁMOLÓHOZ KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET A MÉRLEGBESZÁMOLÓHOZ 3M ÖNKÉNTES NYUGDÍJPÉNZTÁR 2015. 1 TARTALOMJEGYZÉK BEVEZETÉS... 3 1. PÉNZÜGYI TERV TELJESÍTÉSE... 4 2. CÉLTARTALÉKOK... 5 2.1. FEDEZETI CÉLTARTALÉK... 5 2.2. LIKVIDITÁSI

Részletesebben

Allianz Hungária Nyugdíjpénztár Tagi Kölcsön Szabályzat

Allianz Hungária Nyugdíjpénztár Tagi Kölcsön Szabályzat Allianz Hungária Nyugdíjpénztár Tagi Kölcsön Szabályzat Ezen szabályzat továbbadása az Allianz Hungária Nyugdíjpénztár írásos engedélye nélkül nem megengedett. TARTALOMJEGYZÉK 1 A SZABÁLYZAT CÉLJA...3

Részletesebben

KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET 2005.évi éves pénztári beszámolóhoz

KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET 2005.évi éves pénztári beszámolóhoz Jószív Temetkezési Segélyt Biztosító Önsegélyező Pénztár 9024 Győr, Szauter u. 12. Email: joszivp@axelero.hu Adószám: 18529777-1-08 Pénztárfelügy.nyilv.szám: E/97/95 Bírósági nyilv.végzés szám: Pk.NyP.4/1995

Részletesebben

3. A mérleghez és az eredmény kimutatáshoz kapcsolódó kiegészítések

3. A mérleghez és az eredmény kimutatáshoz kapcsolódó kiegészítések HALADÁS REGIONÁLIS ÖNKÉNTES NYUGDÍJPÉNZTÁR SZOMBATHELY KIEGÉSZITŐ MELLÉKLET 1. A Nyugdíjpénztár bemutatása Név: "HALADÁS" Regionális Önkéntes Nyugdíjpénztár Alapítás: 1995. március 10. Taglétszám: 2005.

Részletesebben

CÉLTARTALÉK KÉPZÉSI SZABÁLYZAT. CIB Nyugdíjpénztár

CÉLTARTALÉK KÉPZÉSI SZABÁLYZAT. CIB Nyugdíjpénztár CÉLTARTALÉK KÉPZÉSI SZABÁLYZAT CIB Nyugdíjpénztár 2011 Bevezetés Jelen céltartalék képzési szabályzat célja, hogy szabályozza a CIB Önkéntes és Kölcsönönös Nyugdíjpénztár esetében a céltartalékképzésre

Részletesebben

Egyesült Villamosenergia-ipari Dolgozók Szakszervezeti Szövetsége. Tájékoztató

Egyesült Villamosenergia-ipari Dolgozók Szakszervezeti Szövetsége. Tájékoztató 12. a) sz. melléklet Egyesült Villamosenergia-ipari Dolgozók Szakszervezeti Szövetsége Tájékoztató a Pannónia Nyugdíjpénztár 2012-2013. évi tevékenységéről, a Pénztár előtt álló 2013-2014.évi feladatokról

Részletesebben

- ÉVES JELENTÉS (Önkéntes nyugdíjpénztár) A Pénzügyi Szervezetek Állami Felügyelete tölti ki!

- ÉVES JELENTÉS (Önkéntes nyugdíjpénztár) A Pénzügyi Szervezetek Állami Felügyelete tölti ki! 73O PÉNZÜGYI SZERVEZETEK ÁLLAMI FELÜGYELETE - ÉVES JELENTÉS (Önkéntes nyugdíjpénztár) Vonatkozási idő : 2 6 0 1 0 1 -tól (év / hónap / nap) 2 6 1 2 3 1 -ig (év / hónap / nap) Kitöltés dátuma: 2 7 0 4 2

Részletesebben

HOZAMFELOSZTÁSI SZABÁLYZAT. CIB Nyugdíjpénztár

HOZAMFELOSZTÁSI SZABÁLYZAT. CIB Nyugdíjpénztár HOZAMFELOSZTÁSI SZABÁLYZAT CIB Nyugdíjpénztár 2011 Hozamfelosztási Szabályzat Ezen szabályzat célja az, hogy egyértelmően és világosan meghatározza a Pénztár által elért hozamoknak a tagok egyéni, illetve

Részletesebben

A MÉRLEGBESZÁMOLÓHOZ

A MÉRLEGBESZÁMOLÓHOZ KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET A MÉRLEGBESZÁMOLÓHOZ 3M ÖNKÉNTES NYUGDÍJPÉNZTÁR 2013. TARTALOMJEGYZÉK BEVEZETÉS... 3 1. PÉNZÜGYI TERV TELJESÍTÉSE... 4 2. CÉLTARTALÉKOK... 5 2.1. FEDEZETI CÉLTARTALÉK... 5 2.2. LIKVIDITÁSI

Részletesebben

Az AEGON Magyarország Önkéntes és Magánnyugdíjpénztár önkéntes pénztári ágazatának 2007. évi gazdálkodásáról nyilvánosságra hozandó adatok

Az AEGON Magyarország Önkéntes és Magánnyugdíjpénztár önkéntes pénztári ágazatának 2007. évi gazdálkodásáról nyilvánosságra hozandó adatok Az AEGON Magyarország Önkéntes és Magánnyugdíjpénztár önkéntes pénztári ágazatának 2007. évi gazdálkodásáról nyilvánosságra hozandó adatok I. A Pénztár egészére vonatkozó adatok 1. A pénztár tárgyév eleji

Részletesebben

Első Rendőri Kiegészítő Nyugdíjpénztár VAGYONKEZELÉSI IRÁNYELVEK

Első Rendőri Kiegészítő Nyugdíjpénztár VAGYONKEZELÉSI IRÁNYELVEK Első Rendőri Kiegészítő Nyugdíjpénztár VAGYONKEZELÉSI IRÁNYELVEK Jóváhagyta: A Pénztár Igazgatótanácsa 2016. április 14-én Hatályos : 2016. április 28. A Pénztár befektetési tevékenysége során 2016. április

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS. a Honvéd Közszolgálati Önkéntes Nyugdíjpénztár küldöttközgyűlésére május 11.

ELŐTERJESZTÉS. a Honvéd Közszolgálati Önkéntes Nyugdíjpénztár küldöttközgyűlésére május 11. ELŐTERJESZTÉS a Honvéd Közszolgálati Önkéntes Nyugdíjpénztár küldöttközgyűlésére 2016. május 11. M E G H Í V Ó A Honvéd Közszolgálati Önkéntes Nyugdíjpénztár 2016. május 11-én (szerdán) 10 00 órakor tartandó

Részletesebben