A BARANYA MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT FELÜLVIZSGÁLT ÉS MÓDOSÍTOTT KÖZOKTATÁSI INTÉZKEDÉSI TERVE

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "A BARANYA MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT FELÜLVIZSGÁLT ÉS MÓDOSÍTOTT KÖZOKTATÁSI INTÉZKEDÉSI TERVE"

Átírás

1 MELLÉKLET A BARANYA MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT FELÜLVIZSGÁLT ÉS MÓDOSÍTOTT KÖZOKTATÁSI INTÉZKEDÉSI TERVE

2 Tartalomjegyzék 1. Általános elvek, megállapítások 3. oldal 2. Helyzetelemzés 3. oldal 3. Demográfiai adatok és a foglalkoztatás mutatói 4. oldal 4. Óvodai nevelés 5. oldal 5. Általános iskolai nevelés és oktatás 6. oldal 6. Középfokú oktatás 7. oldal 7. A Baranya Megyei Önkormányzat feladatellátása 8. oldal 8. A nem önkormányzati fenntartású nevelési-oktatási intézmények feladatellátása 12. oldal 9. A közoktatás-fejlesztés stratégiai céljai 14. oldal 10. Középfokú oktatási intézményekbe történő beiskolázás, pályaválasztási tevékenység 11. A Baranya Megyei Önkormányzat által fenntartott általános iskolákba és speciális szakiskolákba történő felvétel, pályaválasztási tevékenység 12. Nemzeti, etnikai kisebbségi, valamint idegen nyelvi oktatás a Baranya Megyei Önkormányzat fenntartásában lévő középfokú oktatási intézményekben 16. oldal 18. oldal 21. oldal 13. Felnőttoktatás 23. oldal 14. Középiskolai oktatás 25. oldal Gimnáziumi oktatás 25. oldal Szakközépiskolai oktatás 27. oldal Szakiskolai oktatás 30. oldal 15. Kollégiumi ellátás 35. oldal 16. Művészetoktatás 37. oldal 17. Pedagógiai szakmai szolgáltatás 39. oldal 18. Pedagógiai szakszolgálatok 42. oldal 19. Baranya Megye Közoktatásának Fejlesztéséért Közalapítvány 46. oldal 20. Ütemterv a kötelező eszköz és felszerelési jegyzékben foglaltak teljesítésére 47. oldal 21. Az intézményfenntartó önkormányzatok együttműködésének alapelvei 48. oldal 22. A Baranya Megyei Önkormányzat Közoktatási Esélyegyenlőségi terve 49. oldal Mellékletek oldal 2

3 1. Általános elvek, megállapítások A közoktatásról szóló évi LI. törvény 85. (4) pontja előírja, hogy A helyi önkormányzat önállóan, vagy más helyi önkormányzattal közösen köteles a közoktatási feladatai megszervezéséhez szükséges önkormányzati döntés-előkészítést szolgáló feladatellátási, intézményhálózat működtetési és fejlesztési tervet (a továbbiakban: önkormányzati intézkedési terv) készíteni. Az intézkedési tervek elkészítésének kötelezettségével a települési és a kistérségi szint, mint önálló tervezési szint jelenik meg a szabályozásban, melyet a helyi önkormányzatok legalább kétévenként értékelnek, és szükség szerint felülvizsgálnak. A megyei önkormányzat intézkedési tervének elkészítésekor figyelembe vettük a megye kötelező feladat-ellátási kötelezettségét, illetve az elmúlt négy évben bekövetkezett változásokat, a megyei fenntartású közoktatási intézmények működtetésével, fenntartásával, fejlesztésével, átszervezésével összefüggő tényeket és a jövőbeni elképzeléseket. Az intézkedési terv bővül a megyei önkormányzat közoktatási esélyegyenlőségi tervével, a gyermekek, tanulók esélyegyenlőségét szolgáló intézkedésekkel. Azokat a tényezőket is figyelembe kell vennünk, amelyek hosszabb távra meghatározhatják a helyi oktatáspolitikai viszonyok alakulását. Meghatározó a jogszabályok változása, de ilyenek a demográfiai mutatók, a foglalkoztatási és szociális helyzet, a területfejlesztési tervek, a közoktatás-fejlesztés megyei és szakképzésfejlesztés régiós szintű koncepciói, a helyi sajátosságok és hagyományok. Az intézkedési terv célja, hogy a fentiek figyelembevételével kiszámítható feltételeket, együttműködésre alkalmas helyzetet és támogató környezetet teremtsen az intézményeknek feladataik állátásához. 2. Helyzetelemzés Baranya megyében a közoktatás intézményrendszere biztosítja az önkormányzatok közoktatással összefüggő kötelező közszolgáltatásainak teljesítését. Baranya megye közoktatásának feladat-ellátási intézményhálózat működtetési és fejlesztési terv tartalmazza az önkormányzatok alapfeladat ellátását. Az óvodai nevelési és az általános iskolai oktatási feladatokat a települési önkormányzatok önálló intézmények fenntartásával, társulás keretében és megállapodás alapján teljesítik. (23. számú melléklet) A középfokú oktatás intézményhálózata a gimnáziumokban, szakközépiskolákban, szakiskolákban, speciális szakiskolákban nyújtanak továbbtanulásra lehetőségét az oktatásképzés széles spektrumában. A kötelező felvételt biztosító intézményekben a tankötelezettség teljesítése minden gyermek számára adott. Az elmúlt másfél évtizedben sokszínű és plurális intézményrendszer alakult ki a közoktatásban. Baranya megyében és Pécsett közoktatási feladatokat nem önkormányzati fenntartású intézmények is ellátnak. A minisztériumi, valamint a Pécsi Tudományegyetem fenntartásában lévő, az egyházi, az alapítványi és a gazdasági szervezetként működő iskolák a szülők szabad iskolaválasztás jogának gyakorlását teszik lehetővé. A közoktatás közfeladatainak megyei szintű ellátása keretében a Baranya Megyei Önkormányzat köteles gondoskodni: a kollégiumi és a nemzeti és etnikai kisebbségi kollégiumi ellátásról, a középiskolai és szakiskolai ellátásról, a nemzeti és etnikai kisebbség középiskolai és szakiskolai ellátásáról, a felnőttoktatásról, az alapfokú művészetoktatásról, a továbbtanulási, pályaválasztási tanácsadásról, a nevelési tanácsadásról, a logopédiai szolgáltatásról, a gyógytestnevelésről, 3

4 abban az esetben, ha a községi, városi önkormányzat a feladat ellátását nem vállalja, illetve a feladat ellátása a megye területén nem megoldott. Hazánk 2004-ben tagja lett az Európai Uniónak. Megyénk jövőképe, fejlesztési programjai csak úgy képzelhető el, hogy ebben a kontextusban fogalmazzuk meg őket. A Nemzeti Fejlesztési Terv prioritásainak és pályázati rendszerének alapjain kiemelten fontos cél a tudásalapú társadalom megteremtéséhez szükséges humánerőforrás és infrastrukturális fejlesztések megvalósítása. A társulásos intézményfenntartás kialakításának folyamata az alsófokú feladatellátás területén és években felgyorsult. Középfokon a térségi integrást szakképző központok (TISZK-ek) létrejöttével és többcélú intézmények létesítése már megkezdődött. A folyamat nagyobb fenntartói és intézményi felelősségvállalással jár együtt. A fejlesztési folyamatok irányának meghatározásában döntő szerepe a megyei önkormányzat közgyűlésének van. Az oktatás-szervezési folyamatok irányítását a Közgyűlés Művelődési, Kisebbségi, Ifjúsági és Sport Bizottsága látja el, a tanügyirányítás, illetve a megyei fenntartásban lévő közoktatási intézmények szakmai munkája vonatkozásában a fenntartói irányítás a Baranya Megyei Önkormányzat Közgyűlésének Hivatala Humánszolgáltatási Főosztályának feladata. 3. Demográfiai adatok és a foglalkoztatás mutatói Baranya megye közoktatásának feladat-ellátási, intézményhálózat működtetési és fejlesztési terve tényszerű, adatokkal alátámasztott helyzetelemzése megbízható alapul szolgál a fejlesztési irányok kijelöléséhez. A Központi Statisztikai Hivataltól kért évi adatokat az 1. sz. 5. sz. mellékletek tartalmazzák: Demográfiai jellemzők Baranya megye lakosságának várható alakulása 1. sz. melléklet Az iskoláskorúak létszámának várható alakulása Baranya megyében 2. sz. melléklet Az iskoláskorúak létszámának várható alakulása Baranya Pécs nélkül 3. sz. melléklet Az alkalmazásban állók száma gazdasági áganként 4. sz. melléklet Településcsoportok fontosabb mutatói, népesség 5. sz. melléklet Az ország népességének természetes fogyása több évtizede tart, és Baranyában is érzékelhető. Az iskoláztatás szempontjából releváns korosztályra 2020-ig a csökkenő létszám lesz jellemző. Kivételt ez alól egyes Pécs agglomerációs körzetébe tartozó települések (pl.: Kozármisleny, Keszü, stb.) jelentenek. A népesség 60% 12 városban (Pécs, Komló, Mohács, Siklós, Szigetvár, Bóly, Harkány, Pécsvárad, Sásd, Sellye, Szentlőrinc, Villány), 40% 289 községben él, amelyek 90%-a 1000 fő alatti apró település. Népesség 7 %-a tartozik valamely nemzetiséghez. A pozitív vándorlási egyenleget is beszámítva a megye népessége év végére ténylegesen 397 ezer fő-re csökkent év végén megyénkben a nyilvántartott gazdasági szervezetek száma volt, 2,5%-kal kevesebb az előző évinél. Ezen belül a vállalkozások száma 3 %-kal mérséklődött, a társas vállalkozás formába tartozók 2,5%-os növekedése, és az egyéni vállalkozások számának 6%-os csökkenése következtében. A vállalkozások száma csaknem minden nemzetgazdasági ágban csökkent. A KSH adatai szerint a éves lakosok közül mintegy fő tartozott a gazdaságilag aktív népesség körébe. A foglalkoztatottak száma , a munkanélkülieké főt tett ki. A munkanélküliek, illetve álláskeresők száma 2006-ban 4,5%-kal kevesebb az egy évvel korábbinál. A munkanélküliek gazdaságilag aktív népességhez viszonyított aránya a évi 14,1%-ról 13,3%-ra mérséklődött. 4

5 A népesség előreszámításából kiindulva a helyi önkormányzatok és a kistérségek intézkedési terveiben tanulói létszámfüggő és időintervallumok szerint ütemezett fejlesztési stratégia, illetve intézkedési terv szükségessége fogalmazódik meg. 4. Óvodai nevelés Megyénkben az önkormányzatok többsége óvodáztatási kötelezettségeit óvodák fenntartásával és működtetésével valósítja meg. Egyre több önkormányzat azonban már nem tart fenn óvodát, a gyermekeket megállapodás szerint más települések óvodáiban látják el. Tovább csökkent az önálló intézményként működő óvodák száma. Az óvodások közel 60%-a városi óvodákban nyer elhelyezést. Az óvodai csoportok számának csökkenése mellett az óvodákba felvett gyermekek száma több helyen meghaladja a férőhelyek számát. A fenntartó önkormányzatok intézmények összevonásával az óvodákat többcélú közoktatási intézmények részeivé alakították, vagy tagóvodaként óvodaegységekként működtetik. A szervezeti átalakításoknak elsősorban gazdasági pénzügyi okai voltak. Az óvodai férőhelyek kihasználtsága a megyében nagyon változó képet mutat, de a létszámcsökkenés egyre több intézményben kimutatható. Nőtt az etnikai kisebbségi nevelésben részesülő gyermekek száma. A városokban a cigány gyermekek nevelését, differenciált képességfejlesztését azok az óvodák vállalták, amelyek felvételi körzetében nagyobb lélekszámban él a népességcsoport. A speciális nevelés, oktatás megszervezésében a hátrányos helyzetű és a veszélyeztetett gyermekekkel való foglalkozás, a logopédiai ellátás, a fogyatékosok integrált nevelése nem mutat teljes lefedettséget a megyében. A Kt évi módosítása azoknak a sajátos nevelési igényű (SNI) gyermekek óvodai ellátását is a megyei önkormányzat kötelező feladatai közé sorolja, akik a többi gyermekkel nem foglalkoztathatók együtt. A halmozottan hátrányos helyzetű értelmi fogyatékos és más SNI gyermekek óvodai nevelésének feladatát a mohácsi és komlói gyógypedagógiai intézményünk látja el gyógypedagógiai szakmai módszertani központként, az alapszolgáltatások biztosításával, és a csoportszervezés szakmai követelményeinek betartásával. Intézményeink az akkreditációs követelményeknek megfelelnek, a habilitáció és rehabilitáció feltételeit azonban biztosítani szükséges. A különleges gondozást igénylő feladatellátás jellegéből következően a megyei fenntartású óvodákban nemzetiségi nevelés nem folyik. Az óvodák feladataikat a fenntartó által jóváhagyott módosított nevelési programok alapján végzik, melyek nemcsak a meglévő adottságokhoz, de a gyermekek szükségletéhez is igazodnak. Valamennyi intézményünk rendelkezik minőségirányítási programmal, melynek a partnerközpontú COMENIUS 2000 minőségbiztosítási rendszer az alapja. Az óvodai nevelés megyei összesített adatait a 11. számú melléklet tartalmazza. Fejlesztési irányok, feladatok: Az óvodai feladatellátás településen történő biztosítása a 3-7 éves gyermekek számára, ahol ezt a korosztály létszám indokolja. A települési önkormányzatoknak óvodai ellátás megszervezésekor törekedniük kell arra, hogy biztosítsák a jogos szülői igényeknek megfelelő működtetést. A társadalmi különbségek mérséklése érdekében cél, és egyben feladat az intézmények infrastrukturális fejlesztése elsősorban a következő területeken: -Tornaszobák létrehozása, felújítása - Fűtés, világítástechnika, nyílászárók korszerűsítése - Akadálymentesítés - Udvarok biztonságtechnikai megfeleltetése (eszközök, játékok cseréje, javítása) - Eszköznorma előírásainak teljesítése 5

6 A gyermekvédelmi feladatok együttműködés keretében végrehajtásával a roma gyermekek életesély- növelése. Ezek érdekében a teljes körű óvodáztatás megszervezése, a szociálisan hátrányos helyzetű gyermekek integrációs nevelésének minőségi megvalósítása. Társadalmi cél, hogy azok a sajátos nevelési igényű gyermekek, akik a többi gyermekkel együtt nevelhetők, integrált nevelésben részesüljenek. Ehhez elengedhetetlen az akkreditációs feltételek biztosítása, különösen a humán erőforrás fejlesztésének támogatása. A hátrányos helyzetű gyermekek felzárkóztatása a gyermekek igényének megfelelő nevelési programok alkalmazásával, hátránykompenzáló szolgáltatások biztosításával. A pedagógiai szakszolgálati ellátás minőségi fejlesztése az utazó szakszolgálat kiterjesztésével, megszervezésének javításával. A szociális és az egészségügyi ágazattal a kapcsolatok tartalmi megújítása a komplex feladatellátást szolgálja. Az intézményi feladatellátás minőségének fejlesztése érdekében kiemelten fontos feladat: - Az intézményi minőségirányítási programok folyamatos működtetése - A partnerközpontú szemlélet erősítése - az önértékelésen alapuló minőségfejlesztés megvalósítása, a folyamatos ellenőrzés, mérés, értékelés megszervezése - Az óvodai nevelés tartalmi továbbfejlesztése érdekében a kompetencia alapú nevelésre való felkészülés és a helyi sajátosságoknak megfelelő adaptálás támogatása. - A humánerőforrás fejlesztése érdekében a kistérségi szintű szakmai kapcsolatok, programok segítése. - A pályázati készség és eredményesség fokozása. 5. Általános iskolai nevelés és oktatás Elsősorban az apró- és törpefalvakban az alsófokú közoktatási intézmények csak nehezen tarthatók fenn. A települési önkormányzatok intézményfenntartó társulásokat hoztak létre kötelező közoktatási alapfeladataik jelenleginél racionálisabb ellátása érdekében. Többcélú közös igazgatású intézmények létrehozásával és fejlesztésével, több települést érintő intézményfenntartó társulások kialakításával, a fenntartói jogok kistérségi társulásnak történő átadásával várhatóan biztosíthatók az intézményekkel szembeni eredményességi és hatékonysági elvárások, valamint a feladatok szakos ellátása és az irányítás szakszerűsége egyaránt. A kistelepülések oktatási intézményeinek fenntartását a helyi társadalom igényli, működésükhöz ragaszkodik. Az oktatási egyenlőtlenségek mérséklése azonban oktatáspolitikai döntéseket igényel, elsősorban a fejlesztéseket és szolgáltatásokat célzottan eljuttatni képes fejlesztő mechanizmus működtetésével. A sajátos nevelési igényű tanulók egyre növekvő számban vesznek részt integrált oktatásban. A fenntartók erre irányuló döntését az új jogszabályok és a központi támogatások igénylésének lehetősége ösztönzik. Ez a folyamat a megyei önkormányzat fenntartásában működő intézményekben azzal jár, hogy az általános iskola 1-4 évfolyamán csökken a tanulólétszám. Ez kapacitás kihasználatlanságot eredményez és növeli a fajlagos költségeket úgy, hogy a feladatellátási kötelezettség a megyei önkormányzatnál marad. A középsúlyos értelmi fogyatékos tanulók integrált nevelése-oktatása a komlói, a pécsváradi és a mohácsi oktatási intézményekben biztosított. Fejlesztő iskolai oktatás a Baranyai Pedagógiai Szakszolgálatok és Szakmai Szolgáltatások Központjában (Pécs) és a Fogyatékos Személyek Otthonában (Bóly) folyik. A többi gyermekkel együtt nem foglalkoztatható sajátos nevelési igényű tanulók általános iskolai nevelésének és oktatásának feladatát Mohácson, Komlón, Pécsváradon és Oldon szegregált 6

7 intézményekben biztosítja a megyei önkormányzat nem kötelező szolgáltatások pl.: ingyenes étkezés igénybevételének lehetőségével. Az általános iskolai nevelés és oktatás megyei összesített adatait a 12. számú melléklet tartalmazza. Fejlesztési irányok, feladatok: Pedagógiai programok és helyi tantervek felülvizsgálata, és módosítása, a közoktatási törvény és a nemzeti alaptanterv (NAT) korrekciójára való tekintettel. Oktatási egyenlőtlenségek mérséklése, csökkentése esélyegyenlőségi tervek alapján (sajátos nevelést igénylő, hátrányos helyzetű és roma gyerekek). Az élethosszig tartó tanulás megalapozása kulcskompetenciák fejlesztésével. A központi program szerinti kompetencia alapú oktatási programcsomagok tesztelése, kipróbálása, adaptálása, bevezetése. Módszertani eljárások, digitális tartalom befogadása és a bevezetésükkel kapcsolatos feltételrendszer megteremtése. Az új pedagógiai módszerek, eljárások és eszközök elsajátíttatása, majd intézményi alkalmazása. A megszerzett új eljárások, pedagógiai eszközrendszer adaptálása,a saját pedagógiai programba történő beillesztése és intézményen belüli elterjesztése. Regionális szakmai hálózatok munkájába történő bekapcsolódás. Az információs és kommunikációs technológiák (IKT) alkalmazásának fejlesztése, kiszélesítése a tanulási környezet változtatásával. Használható idegennyelv tudás megalapozása, a hatékony nyelvtanulás lehetőségeinek megteremtése. Önértékelésen, önfejlesztésen, partnerközpontú szemléleten alapuló minőségfejlesztés az oktatási intézményekben. Az évente végzett mérés, értékelés keretében meghatározott minimálisan elfogadható követelményeknek megfelelés a gyógypedagógiai intézményekben. Partneri kapcsolatok az iskola minden szereplőjével és a helyi közösséggel. Helyi intézményi innovációk által felhalmozott hasznosítható tapasztalat terjésztése. A pályaorientáció szerepének erősítése a 7-8. évfolyamon. A taneszközjegyzék követelményének való megfelelés. Társulások, települések, intézmények közötti együttműködés kialakítása. Iskolaadminisztrációs rendszer (MAGISZTER) bevezetése és alkalmazása. 6. Középfokú oktatás A középiskolák férőhely kapacitása az elmúlt másfél évtizedben folyamatosan nőtt megyénkben. Az érettségivel záruló középfokú oktatás expanziója az elmúlt négy évben tovább tartott, de a továbbtanulás szempontjából releváns korosztályba tartozók számának csökkenése következtében a folyamat megállt től érzékelhetően csökken a tanulólétszám a 9. évfolyamon. A kedvezőtlen folyamat eredményeként a szakiskolai oktatásban résztvevők száma folyamatosan csökken. Ez a képzés és a munkaerőpiac összehangolatlanságát fokozza. Pécsen kívül Bólyban, Villányban, Siklóson, Sellyén, Vajszlón, Szigetváron, Szentlőrincen és Sásdon a települési önkormányzatok, illetve más, nem önkormányzati fenntartók látnak el középfokú oktatást - önként vállalt feladatellátás keretében. Pécs Megyei Jogú Város középfokú oktatási intézményrendszere lehetőséget biztosít megyei és térségi beiskolázásra mind a középiskolákban, mind pedig a szakiskolákban. Baranya megye középfokú iskoláinak férőhely kapacitása meghaladja a továbbtanulók számát. Az igények több megyére kiterjedő beiskolázással is maradéktalanul 7

8 kielégíthetők. Érvényes ez a gimnáziumi, a szakközépiskolai és a szakiskolai oktatásra egyaránt. A megyei önkormányzat fenntartásában Komlón, Mohácson, Pécsváradon és Oldon működnek többcélú nevelési-oktatási intézmények, melyekben középfokú oktatást szerveznek. Az intézmények többségében iskolai rendszerű és iskolarendszeren kívüli oktatás (szakképzés) is folyik. A feladatellátás kereteit a fenntartó az alapító okiratokban határozza meg és a közoktatási-, a szakképzési-, és a felnőttoktatási törvények változásai, valamint a kapcsolódó jogszabályok, végrehajtási utasítások determinálják. A megyei fenntartású gyógypedagógiai intézményekben a jogszabályi kötelezettségnek és a tanulói igényeknek megfelelően speciális szakiskolai és készségfejlesztő speciális szakiskolai oktatás keretében biztosítjuk a tankötelezettség teljesítését és a továbbtanulás lehetőségét sajátos nevelési igényű tanulók számára. Fejlesztési feladat: Minden intézményben az oktatás minőségfejlesztése a fő feladat. Cél az érettségi utáni továbbtanulásra felkészítés a felsőoktatás intézményrendszerében, valamint a szakképesítés megszerzésének előkészítése. A szakképzés szakmai módszertani erősítése. Piacképes szakmák népszerűsítése. Felsőoktatás Pécs a Dunántúl legnagyobb felsőoktatási központja. Itt működik a Pécsi Tudományegyetem (PTE), de rajta kívül több felsőoktatási intézmény is szervez oktatást megyénkben. A PTEnek összesen hallgatója van. Nappali tagozaton Baranyában mintegy fő folytatja az intézményben tanulmányait. Iskolai rendszerű felsőfokú szakképzést a középiskolákkal együttműködve szervez, ezek között van a BMÖ Nagy László középiskolája is. Fejlesztési cél: az együttműködés kereteinek bővítése és a felsőfokú szakmai képzésben résztvevő középiskolák és tanulók számának növelése. 7. A Baranya Megyei Önkormányzat feladatellátása A Baranya Megyei Önkormányzat fenntartásában lévő közoktatási intézményhálózat ben a Mohács Város Önkormányzatától átvett intézményekben ellátott feladatokkal bővült. Átszervezést követően a Dr. Marek József Szakközépiskolában és a Petőfi Sándor Középiskolai Kollégiumban ellátott feladatokkal a BMÖ Radnóti Miklós Szakközép- és Szakiskolája, Kollégiumának feladatai növekedtek. A Fogyatékos Személyek Otthonának (Bóly) feladatai közoktatási szakfeladattal bővültek, a BPSZSZSZK pedig 2007/2008-as tanévtől fejlesztő iskolai oktatást folytat. A BMÖ Általános Iskolája, Szakiskolája, Kollégiuma és Gyermekotthonában (Komló) a feladatellátás 2005-től speciális szakiskolai oktatással egészült ki. Fejlesztő iskolai oktatás a Baranyai Pedagógiai Szakszolgálatok és Szakmai Szolgáltatások Központjában (Pécs) és a Fogyatékos Személyek Otthonában (Bóly) a 2007/2008-as tanévtől kezdődően folyik évben a megyei önkormányzat két közoktatási intézményét szüntetett meg jogutódlással (dr. Marek József Szakközépiskola (Mohács) és a Petőfi Sándor Középiskolai Kollégium (Mohács), a feladatellátás típusának megtartásával. Közoktatás ágazati szakfeladat csökkenés az elmúlt négy évben a megyei fenntartású közoktatási intézményekben nem történt. A tanulólétszám, illetve osztályszám csökkenésből adódó feladatcsökkenést az alkalmazotti létszám csökkentése követte. 8

9 A tanulólétszám csökkenésből adódó nehézségeket az intézmények növekedési stratégiával igyekeztek ellensúlyozni. Az intézmények humánerőforrásai biztosítják a nevelési-oktatási feladatok jogszabályi követelményeknek megfelelő ellátását. A pedagógusok heti kötelező óraszámának emelkedésével szeptember 1-től adekvátan változott az álláshelyek száma. A megyei önkormányzati fenntartású középiskolák feladatellátását jellemző adatok: Baranya Megyei Önkormányzat Radnóti Miklós Szakközép- és Szakiskolája, Kollégiuma (Mohács) 2007/2008. tanévben beiratkozott tanulók adatai: Szakiskolában tanul: 375 fő Szakközépiskolában tanul: 859 fő Összesen: fő. Ebből felnőttoktatásban vesz részt: Szakközépiskolában: 142 fő, ebből nappali: 83 fő esti:39 fő Kollégiumi ellátásban részesül: 204 fő Baranya Megyei Önkormányzat II. Béla Középiskolája Élelmiszeripari Szakiskolája és Kollégiumában (Pécsvárad) 2007/2008. tanévben beiratkozott tanulók adatai: Szakiskolában tanul: 224 fő Gimnáziumban tanul: 109 fő Szakközépiskolában tanul: 112 fő Összesen: 445 fő Ebből felnőttoktatásban vesz részt: Gimnáziumban: 0 fő Szakközépiskolában: 0 fő, ebből: nappali:0 fő esti: 0 fő Kollégiumi ellátásban részesül: 99 fő Baranya Megyei Önkormányzat Nagy László Gimnáziuma, Szakközép- és Szakiskolája és Kollégiumában (Komló) 2007/2008. tanévben beiratkozott tanulók adatai: Szakiskolában tanul: 280 fő. Speciális szakiskolában tanul: 62 fő. Gimnáziumban tanul: 342 fő. Szakközépiskolában tanul: 517 fő Összesen: 1201 fő Ebből felnőttoktatásban vesz részt: Gimnáziumban: 0 fő Szakközépiskolában: 102 fő, ebből: nappali: 83 fő esti: 19 fő Kollégiumi ellátásban részesül: 56 fő Fontos oktatáspolitikai és társadalmi cél az érettségivel záruló oktatásban résztvevők számának növelése. Ezt a nappali iskolai rendszerű felnőttoktatás, valamint az esti és levelező gimnáziumi és szakközépiskolai oktatás is segítik. A megye középfokú oktatási intézményei képesek az igények kielégítésére. Érettségi után nemcsak a felsőoktatásban továbbtanulásra van lehetőség, de folyamatosan bővül, illetve az igényeknek megfelelően átalakul a korszerűsített Országos Képzési Jegyzékben szereplő szakképesítések (speciális szakiskolában rész-szakképesítések) megszerzésének lehetősége is. Nem a kívánt mértékben, de növekszik az érdeklődés az akkreditált felsőfokú szakképzés iránt. A magasabb iskolai végzettséggel és szakképesítéssel rendelkezők társadalmi mobilitása jobban biztosított, a munkaerőpiacon elhelyezkedési esélyeik jobbak. Még a közismereti oktatás és a szakképzés a szoros együttműködés irányába fejlődik, a munkaerő-piaci igények és a szakképzés tudatos összehangolása permanens feladat. Az 9

10 Európai Unióhoz csatlakozást követően a nagyságrenddel növekvő tovább- és átképzési igényt csak a felnőttképző intézmények számának növelésével lehet kielégíteni. A munkaerőpiac igényének megfelelő képzések szervezése a térségi integrált szakképző központoktól és a piaci alapon működő oktatási intézményektől várható elsősorban. A szakképzés feladatainak regionális szervezése a képzés összehangolását hivatott biztosítani. A szakképzés feladataiban három rendszer intézményei vesznek részt: a közoktatás rendszeréhez tartozó, az iskolarendszeren kívüli szakképzés, és a felsőoktatás intézményei. A társulások intézményeiben folyó képzésekre kiterjedő meghatározóan fontos döntéseket a regionális fejlesztési és képzési bizottságban hozzák meg. A munkaerő-piaci igényeknek és a szakképzés-fejlesztésének összehangolását e szervezet 2008-tól lesz hivatott ellátni. Amennyiben a helyi önkormányzatok csatlakoznak a 2008-tól megalakuló, a képzési bizottság kezdeményezésére alakuló szakképzés-szervezési társulásokhoz, a térségi területfejlesztési terv szerinti szakképzés fejlesztését szolgáló forrásokhoz juthatnak. A megyei önkormányzat a speciális szakiskolák önálló működtetésével biztosítja a SNI tanulók tankötelezettségének teljesítését és szakmaszerzését. A szakközépiskolai és a szakiskolai oktatás centralizációját a évi LVII. törvény, a szak- és felnőttképzést érintő program végrehajtására elfogadott évi CII. törvény és a szakképzési hozzájárulásról szóló törvény módosítása erősíti. A megyei fenntartású középfokú oktatási intézmények lehetőségeikhez mérten csatlakoznak a munkaerő-piaci képzéshez. A közoktatásról szóló évi LI. törvény a fogyatékos fiatalok integrációjának elősegítését rögzítette, de a szakiskolákon belül a speciális szakiskolák biztosítják a másság elismerését is. Ezek az intézmények az új OKJ-ban szereplő rész-szakképesítés megszerzésére is iskolázhatnak be tanulókat, és a második szakképesítés megszerzésének lehetősége is ingyenesen biztosított a fogyatékkal élő fiatalok számára. Kiemelt feladat a SNI tanulók rehabilitációjának, esélyteremtésének elősegítése elsősorban a szakképzéssel, amely a munkaerőpiacon történő elhelyezkedés szempontjából döntő jelentőségű. A megyei fenntartású gyógypedagógiai intézmények feladatellátását jellemző adatok: A Baranya Megyei Önkormányzat által fenntartott intézményekben azoknak a tanulóknak, akiknél a vezető fogyatékosság az enyhe, vagy a középsúlyos értelmi fogyatékosság, a speciális és a készségfejlesztő speciális szakiskolai oktatást biztosítja: Baranya Megyei Önkormányzat Óvodája, Általános Iskolája, Speciális Szakiskolája, Nevelési Tanácsadója, Kollégiuma és Gyermekotthonában (Mohács): Gyógypedagógiai óvodai nevelés: 9 fő 1-8 osztályos tanulók száma: 121 fő. Speciális szakiskolai tanulók száma: 78 fő Napközi otthonos ellátásban részesül: 53 fő Gyermekotthonban elhelyezett: 20 fő Kollégiumi ellátásban részesül: 69 fő Korai gondozásban részesül: 7 fő Baranya Megyei Önkormányzat Általános Iskolája, Speciális Szakiskolája, Nevelési Tanácsadója, Kollégiuma és Gyermekotthonában (Pécsvárad): 1-8 osztályos tanulók száma: 54 fő. Speciális szakiskolai tanulók száma: 74 fő Készségfejlesztő speciális szakiskolai tanulók száma: 17 fő Napközi otthonos ellátásban részesül: 71 fő 10

11 Gyermekotthonban elhelyezett: Kollégiumi ellátásban részesül: Korai gondozásban részesül: 12 fő 60 fő 2 fő Baranya Megyei Önkormányzat Óvodája, Általános Iskolája, Speciális Szakiskolája és Kollégiuma (Komló) Gyógypedagógiai óvodai nevelés: 7 fő 1-8 osztályos tanulók száma: 100 fő. Speciális szakiskolai tanulók száma: 46 fő Napközi otthonos ellátásban részesül: 77 fő Kollégiumi ellátásban részesül: 49 fő Korai gondozásban részesül: 9 fő Baranya Megyei Önkormányzat Általános Iskolája, Készségfejlesztő Speciális Szakiskolája és Kollégiuma és Gyermekotthona (Old) 1-8 osztályos tanulók száma: 26 fő. Készségfejlesztő speciális szakiskolai tanulók száma: 15 fő Fejlesztő felkészítésben vesz részt: 3 fő Másik oktatási intézménybe járó gyermekotthoni elhelyezett: 2 fő Gyermekotthonban elhelyezett: 15 fő Kollégiumi ellátásban részesül: 16 fő Bejáró: 10 fő Magántanuló: 2 fő Fejlesztő felkészítésben vesz részt: 3 fő Baranya Megyei Önkormányzat Nagy László Gimnáziuma, Szakközépiskolája, Szakiskolája és Kollégiumában (Komló): Speciális szakiskolai tanulók száma: 62 fő évfolyam: 30 fő évfolyam: 32 fő Kollégiumi ellátásban részesül: - fő Az öt intézmény jelenleg mintegy 300 tanuló speciális és készségfejlesztő speciális szakiskolai képzését tudja biztosítani. Az igények esetleges növekedésével a évfolyamon az alapozó, valamint a szakképző évfolyamokon is növelhető a férőhely szám. A szakképzési évfolyamokon a szakmai gyakorlatot intézményi és intézményen kívüli gyakorló helyen is szervezik. A döntést alapvetően az adott tanuló szocializációs fejlettsége befolyásolja. A tanulók jelenleg: számítógép-kezelő, faműves, ápolási asszisztens, gombatermelő, porcelánfestő, virágkötő, ruhakészítő, parkgondozó, dísznövény-termelő, bolti eladó, szabó (munkaruha- és védőruha készítő), pék-cukrász (sütőipari munkás) szakmák közül választhatnak a megyei önkormányzat intézményeiben. A szakiskolai csoportba tartozik a készségfejlesztő speciális szakiskola is, amely az oldi és a pécsváradi intézményekben nyújt ellátást összesen 38 tanuló számára. Ennek az intézménytípusnak fő feladata, hogy az önkiszolgálás képességét fejlessze, valamint egyszerű, pl. mezőgazdasággal kapcsolatos munkatevékenységeket, egyszerű betanított munkák elvégzését tegye lehetővé. Az új OKJ bevezetésével felmenő rendszerben a speciális szakiskolai oktatásban is nőni fog a képzési idő. A kollégiumi elhelyezés valamennyi intézményben megoldott. A nemzeti és etnikai kisebbségek jogairól szóló évi LVII. Tv., valamint a közoktatási tv. a hátrányos megkülönböztetés tilalma mellett megfelelő jog feltételeket biztosít a cigány kisebbségi nevelés, oktatás számára. A 32/1997. (I. 5.) MKM rendelet tartalmilag és szervezetileg is rögzíti az iskolai oktatási programokban alkalmazandó irányelveket. Kiemelt figyelmet kell 11

12 fordítani a cigány kisebbségi programban részvételre. Ahol ez indokolt, az iskola pedagógiai programjában szükséges rögzíteni a roma fiatalok identitását biztosító, és kultúrájukat áthagyományozó nevelési-oktatási célokat és feladatokat. Az intézmények az oldi intézmény kivételével - önállóan gazdálkodó költségvetési szervként működnek. Az oldi intézmény gazdaságilag a mohácsi gyógypedagógiai intézményhez integráltan, részben önállóan gazdálkodó költségvetési szervként folytatja tevékenységét. Az óvodai, általános iskolai és a speciális szakiskolai oktatási feladatokat ellátó intézmények közül nevelőotthoni és nevelőintézeti ellátást biztosítanak az oldi, a pécsváradi és a mohácsi intézmények. A komlói intézményben ez a feladatellátás 2006-tól megszűnt. Mindegyik intézményben folyik szakszolgálati feladatellátás. A mohácsi, a komlói és a pécsváradi intézmények egységes gyógypedagógiai módszertani intézményként, és egységes konduktív pedagógiai intézményként is működnek. Szakszolgálati feladatokat a BPSZSZSZK mellett egyes részterületeken a kistérségi társulások kivett feladatként látnak el. Nevelési tanácsadás tekintetében Mohács és Pécsvárad, valamint kistérségük tartozik az intézmények feladatellátásának körébe. Komlón korai fejlesztés történik. 8. A nem önkormányzati fenntartású nevelési oktatási intézmények feladatellátása A 2007/2008-as tanévben Baranya megyében 53 nem önkormányzat által fenntartott közoktatási intézmény rendelkezik működési engedéllyel. A nem önkormányzati fenntartásban működő intézmények növekvő szerepet vállalnak a közoktatási feladatok ellátásából, ebbe a körbe tartoznak az egyházakon kívül a minisztériumi, a felsőoktatási intézmény, valamint az országos kisebbségi önkormányzat által fenntartott intézmények is. Az óvodák és az általános iskolák vonatkozásában elsősorban egyház; az alapfokú végzettségre, illetve az érettségire épülő szakmai képzést végző intézmények tekintetében egyház, illetve alapítvány; az önálló alapfokú művészetoktatási intézmények tekintetében legtöbbször alapítvány a fenntartó. A jelenlegi törvényi szabályozás egy-egy területre vonatkozóan semmiféle korlátot nem épít be az intézmények, vagy akár a telephelyek, vagy akár egy intézményen belül a képzések számára vonatkozóan, egyértelműen a fogyasztó és a piac dönti el az intézmények fennmaradását. Az intézmények fenntartói nem kötelesek tevékenységüket a megyei közoktatás fejlesztési tervhez igazítani, vagy azzal összhangba hozni, ennek következménye lehet egy idő után pl. a szakképzési terület tervezhetetlensége. A nem önkormányzati intézmények a szakmai képzésben elsősorban az érettségire épülő képzést kínálják, több esetben konkurenciát jelentve az önkormányzati fenntartású intézményekben folyó képzéseknek. Az egyházak által fenntartott intézmények esetében jellemző, hogy az alapfokú- és középfokú oktatást egy intézményen belül biztosítják, amelyhez több esetben társul az alapfokú művészetoktatás is. 12

13 A nem önkormányzat által fenntartott intézmények fenntartó szerinti csoportosításban: egyházi: 11 alapítványi: 22 közhasznú társasági: 8 egyéb 12 Egyéb 23% Kht 15% Egyházi 21% Alapítványi 41% Egyházi Alapítványi Kht Egyéb A történelmi egyházakon kívül megjelentek intézmény fenntartóként Baranya megyében a kisebb egyházak is. Jellemző, hogy az alapfokú művészetoktatási intézmények zömmel a különböző településeken lévő és működő általános iskolákban létesítenek telephelyet. A két intézmény együttműködési megállapodásban rögzíti a minimális bérleti díjat, vagy akár az ingyenes használatot annak érdekében, hogy az általános iskola tanuló helyben részesülhessenek művészeti képzésben. Míg az intézmény alapítás kezdeti idején a zeneművészeti képzés beindítása volt a jellemző, a jelentkező igények miatt, az utóbbi években jelentősen megemelkedett az egyéb művészeti ágak, a tánc- és a képzőművészet oktatás iránti kereslet. A nem önkormányzati fenntartású művészetoktatási intézmények létjogosultságát bizonyítja a képzést igénylő tanulók magas száma, valamint az, hogy a szolgáltatást a tanulók általában saját iskolájukban vehetik igénybe, amely a kistelepülések esetében különösen fontos szempont, mint a gyermek, mint a szülő részéről. Az intézmény típus vizsgálata esetében a legnagyobb számmal a többcélú, valamint az alapfokú művészetoktatási intézmények jelennek meg az oktatási kínálat palettáján. Az elmúlt években visszaesett a közoktatási intézmény alapítási szándék, bár az intézmények száma tanévről tanévre változó, a nem önkormányzatok által fenntartott intézmények száma Baranya megyében jelenleg

14 Az intézmények típus szerinti csoportosítása: óvoda: 6 általános iskola: 2 szakképző iskola: 10 kollégium: 1 több célú intézmény: 22 alapfokú művészetoktatási intézmény: 12 alapfokú művészetokt. int. 23% óvoda 11% általános iskola 4% kollégium 2% szakképző iskola 19% több célú intézmény 41% óvoda több célú intézmény szakképző iskola kollégium általános iskola alapfokú művészetokt. int. 9. A közoktatás-fejlesztés stratégiai céljai A közoktatás-fejlesztés stratégiája a hálózatosodás, ami a kistérségeknek a feladatellátásban betöltött szerepe erősödését jelzi. Ez a települési önkormányzatok kötelező feladatellátása körében a nevelési-oktatási feladatok szervezését, egyes közoktatási szolgáltatásoknak a kis- és mikrotérségi központokban való ellátását jelenti. A leszakadó, stagnáló kistérségekben az intézményi integráció, az intézmények összevonása, a komplex feladatellátás megszervezése a lehetséges jövőkép. Az integráció azonban önmagában nem elégséges a minőségi szolgáltatáshoz, a kistérségeket alkalmassá kell tenni a befogadásra. Kis- és mikrotérségi oktatási központok kialakítása/fejlesztése a következő évek feladata. A feladatok a kistérségi közoktatás-fejlesztési tervekben fogalmazódnak meg. A központi forrásokhoz jutás fontos eszközei az NFT II.-ben, illetve az Új Magyarország Fejlesztési Terv keretében meghirdetett pályázatok lesznek. A konzorciumi formában megvalósuló fejlesztések többcélú, közös igazgatású intézmények létrehozását és működtetését eredményezik. Az összetett, vagy egységes iskolaként működtetés az oktatásszervezést, az irányítást, a fenntartást és az intézményvezetést egyaránt segítő megoldás. A programokhoz bármely okból kapcsolódni nem tudó intézmények pedig szakmai partnerségi viszonyt létesíthetnek. Az intézményfenntartók és az intézmények számára is fontos oktatásfejlesztési célokat a megye 2006-ban módosított közoktatás-fejlesztési tervében fogadta el a közgyűlés. Az közoktatási rendszer egészére ható, a közoktatás minőségi fejlesztését célzó folyamat már megkezdődött. Egyes elemei a helyi önkormányzatok és a települési önkormányzatok önkéntes kistérségi társulásainak fejlesztési terveiben megfogalmazódnak, konkrét feladattá transzformálódnak, illetve cselekvési programokban realizálódnak. A települési önkormányzatok tervezett közoktatási intézkedéseire kiadott szakvéleményeket 20. számú 14

15 melléklet tartalmazza. A települési önkormányzatok kötelező közoktatási feladatainak ellátását 23. számú melléklet tartalmazza. A megyei önkormányzat közoktatás-fejlesztési céljainak és intézkedési feladatainak meghatározásakor alapvető fontosságú a reális helyzetértékelés és a megvalósítható jövőkép. Az alábbi általános fejlesztési célok és prioritások ezek figyelembevételével fogalmazhatók meg: Az Oktatási Minisztérium középtávú közoktatás-fejlesztési stratégiájával, az Oktatási Minisztérium ra kidolgozott, az NFT II. keretében megvalósítandó oktatásfejlesztési programmal összhangban, a közoktatás a I. században komplex programban, a Dél-dunántúli Régió 2006-ban elfogadott közoktatás-fejlesztési stratégiájában, a megye ugyancsak 2006-ban elfogadott közoktatás-fejlesztési tervében és a szakképzés-fejlesztési koncepciókban az alábbi kiemelt feladatok fogalmazódnak meg: Hatékonyan szervezett, eredményes neveléshez-oktatáshoz való hozzáférés biztosítása minden tanuló számára. Az oktatási infrastruktúra fejlesztése intézményenként a feladatellátás típusának megfelelően. Az élethosszig tartó tanulás megalapozása a kulcskompetenciák fejlesztése, és az intézményi innovációk révén. Hatékony és befogadó közoktatás megteremtése. A hátrányos helyzetű fiatalok eredményes iskolai részvételének elősegítése. Aszegregáció csökkentése, az együttnevelés, a fogyatékkal élők integrált oktatásának támogatása. A többi tanulóval együtt nem nevelhető gyermek/tanuló nevelését és oktatását ellátó intézmények fejlesztése. Az oktatási egyenlőtlenségek mérséklése. A nemzeti és etnikai kisebbség oktatás feltételrendszerének fejlesztése különös tekintettel a német a horvát és a roma kisebbség vonatkozásában. Az évismétlés nélküli továbbhaladás feltételeinek biztosítása a tartósan kórházi kezelésre szoruló tanulók számára. Az oktatás minőségének fejlesztése, a pedagógiai innováció támogatása. A kompetencia alapú oktatás fejlesztése. A pedagógus szakma fejlődésének támogatása. A pedagógusok helyettesítési rendszerének, az utazó tanári hálózatnak a kiépítése és működtetése. Az információs és kommunikációs technológiák alkalmazásának fejlesztése. A nevelés, az oktatás és a képzés tárgyi feltételeinek javítása. A közoktatás és a szakképzés irányításának és költséghatékonyságának javítása. Az oktatás és képzés rendszerének a gazdaság igényével összhangban történő fejlesztése. A szakképzés minőségének és esélyteremtő képességének javítása. A pedagógiai szakszolgáltatások hozzáférhetőségének javítása. Megyei (köz)alapítványok támogatáspolitikájának alakítása a közoktatás-fejlesztés stratégia célrendszerének megfelelően. A fentieknek megfelelő közoktatási szolgáltatások tervezése és beépítése indokolt a fenntartó közoktatási intézkedési tervébe, az intézmények pedagógiai és szakmai programjaiba, valamint a működésüket meghatározó dokumentumokba. Kiemelendő, hogy a Nemzeti alaptanterv évi módosítása több olyan új, az alábbiakban jelzett elemmel egészült ki, melyek az eddigi joganyagban nem, illetve kevéssé 15

16 hangsúlyosan voltak jelen. Ezeknek a megyei intézkedési tervbe emelése a tanulók társadalmi esélyegyenlőségét hivatottak javítani. A kiemelt fejlesztési feladatok kiegészülnek az állampolgári és az aktív állampolgársággal kapcsolatos elemekkel. Nagyobb hangsúlyt kell kapnia a gazdasági ismeretek oktatásának, a testi és lelki egészség megőrzésére nevelésnek. A korszerű oktatás-szervezési eljárások alkalmazása a pedagógiai-tartalmi kérdésekkel összefüggésben kap kiemelt jelentőséget. A tanulási esélyegyenlőség elvének érvényesítése, összetett és differenciált tartalmának feltárása, a nem hagyományos oktatási módszerek alkalmazása pedig a tanulók egyéni fejlődését hivatottak elősegíteni. 10. Középfokú oktatási intézményekbe történő beiskolázás, pályaválasztási tevékenység A középiskolai végzettség megszerzésre törekvés a szülők és tanulók szemléletváltását jelző tendencia. A középiskola mai presztízse a múltból táplálkozik, alapjában véve mégis a jelen társadalmi tényein alapul, mivel kedvezőbb esélyeket biztosít a magasabb társadalmi presztízsű foglalkozásokhoz. Az általános iskolát végző tanulók továbbtanulását alapvetően a szabad iskolaválasztás joga határozza meg. Az intézmények sokszínű oktatási-képzési kínálata lehetőséget biztosít a tanulók szülők számára a legmegfelelőbb iskola kiválasztására. A továbbtanulási lehetőségek megismerését az OM információs rendszere mellett a Baranyai Pedagógiai Szakszolgálatok és Szakmai Szolgáltatások Központjának kiadványai, a Dél-dunántúli Regionális Munkaügyi Központ Foglalkoztatási Információs Tanácsadója, az intézmények pályaválasztási nyílt napjai, a pályaválasztási szülői értekezletek, a médiában közzétett információk, az intézmények internetes honlapjai, pályaválasztási kiállítások, szórólapok az általános és a középiskolák tanácsadói munkája és még számos egyedi módszer, mely a gyermekek reális pályaválasztását segíti. A megye egész területét lefedve biztosított 9. évfolyamon a felvételi eljárás során elutasított tanulók továbbtanulása középfokú oktatási intézményekben. A megyei önkormányzat köteles gondoskodni azoknak a tanulóknak különbözeti vizsga vagy évfolyamismétlés nélküli iskolaválasztásáról, akiknek a lakóhelyén, ennek hiányában a tartózkodási helyén a tankötelezettség végéig nem biztosítottak az iskolai nevelés és oktatás feltételei. Ezt a kötelezettségét a megyei önkormányzat saját fenntartású intézményrendszerében és más intézményfenntartókkal együttműködve maradéktalanul teljesíti. Az intézkedési terv 22. számú melléklete tartalmazza a kötelező felvételt biztosító oktatási intézményeket. A Baranya Megyei Önkormányzat fenntartásában lévő mohácsi, komlói és pécsváradi középfokú oktatási intézmények ebbe a körbe tartoznak. Az intézkedési tervben olyan beiskolázási ütemterv szerepel, amely a megyei fenntartású középfokú oktatási intézmények befogadási kapacitását is jelzi azokon az évfolyamokon, amelyeken az oktatás szintje változik. Az iskolahálózat változásai, az oktatási-képzési struktúra szélesedése évente módosítja a beiskolázási tervet. A Baranya megyében 8. évfolyamot végzett fiatalok továbbtanulását alapvetően érintő Pécs Megyei Jogú Város önkormányzata közoktatási intézkedési tervében 2006-ig nem tartotta indokoltnak a középfokú oktatási intézmények oktatási-képzési kapacitásának csökkentését ban várható a középfokú oktatás intézményrendszerének és az ellátott feladatoknak a felülvizsgálata, módosítása, összhangban a szakképzés irányításának regionális szintre emelésével. Feladatátadási szándékot Siklós Város Önkormányzata jelzett a gimnáziumi és a szakiskolai oktatást érintően. A humán szolgáltatás területén a középfokú oktatásnál érvényesül legjobban a megyehatárok gyengülő szerepe. Baranya megye a Dél-dunántúli Régióhoz tartozik. A gazdasági élet és az oktatás területén is folyamatosan bővülnek a régiós együttműködés lehetőségei. Az EU-s támogatásokhoz hozzájutás legjobb módszere a kooperáción alapuló 16

17 oktatásszervezés. Baranya megye középiskolái várják és számítanak a szomszéd megyéből érkező tanulókra. A közoktatási intézmények fő adatait fenntartó szerint a 6. sz. melléklet tartalmazza. A középiskolás tanulók szülőinek lakhelye szerint készített kimutatást a 7. sz. melléklet tartalmazza. Beiskolázási terv Fő feladatok: A tanulók felvételekor a közoktatási törvény 102. (2) bekezdés c) pontjában meghatározott fenntartói előírásoknak kell megfelelni. A maximális/átlagos osztály, csoportszámtól lefelé elétérés engedélyezése akkor szükséges, ha a Kt (6) bekezdés alapján az iskola többlettámogatást nem kér, vagy saját forrásból biztosítja, és a fenntartó hozzájárulását adja. A felfelé eltérés engedélyezése fenntartói hatáskör, egyes esetekben az OH-OKÉV engedélye szükséges. Az osztályok, csoportok szervezése a Kt. 3.sz. melléklete I. és II. fejezetében előírtakat kell alkalmazni. A beiskolázási terv módosításához a fenntartó hozzájárulása szükséges. Az iskolák/kollégiumok maximális tanulólétszámát/ellátottak számát az intézmények alapító okiratai tartalmazzák. A továbbtanulási és képzési kínálat meghirdetésekor kiemelt figyelmet kell fordítani a szakképzés szervezésének új irányaira és a megváltozó forrásszerzési és fejlesztési lehetőségekre a közoktatási, a szakképzési, a szakképzési hozzájárulásról szóló törvényekre és végrehajtási rendeleteikre figyelemmel. Intézmények Indítható osztályszám Szakma csoportok száma BMÖ Radnóti Miklós Szakközép- és Szakiskolája, Kollégiuma (Mohács) Szakközépiskola: 9. évf. nappali évf. nyelvi előkészítő nappali 2 1 angol 1 német 9. évf. felnőttoktatási nappali 1 1 esti szakképzési évf. nappali 4 4 Szakiskola: 9. évf. nappali és 11. szakképzési nappali 6 8 évf. Felzárkóztató oktatás nappali 1 - Kollégium: 231 fő BMÖ II. Béla Középiskolája, Élelmiszeripari Szakiskolája és Kollégiuma (Pécsvárad) Gimnázium: 9. évf. nappali 1 - Szakközépiskola: 9.évf. nappali 1 1 Szakiskola: 9. évf. nappali szakképzési évf. nappali 3 2 Kollégium: 105 fő 17

18 BMÖ Nagy László Gimnáziuma, Szakközép- és Szakiskolája, Speciális Szakiskolája, Kollégiuma (Komló) Gimnázium: 5. évf. nappali 1 - Szakközépiskola: Szakiskola: Kollégium: 9. évf. nappali 2-9. évf. nyelvi előkészítő nappali 1-9. évf. nappali évf. Arany J. tehetséggond. 9.évf. Felnőttoktatási nappali 1 - nappali 1 1 esti szakképzési évf. nappali középfokú felsőfokú évf. nappali és 11. szakképzési évf. Felzárkóztató évf. 9. évf. speciális szakiskola nappali 3 6 nappali fő 11. A Baranya Megyei Önkormányzat által fenntartott óvodákba, általános iskolákba és speciális szakiskolákba történő felvétel, pályaválasztási tevékenység Intézmények Indítható osztályok száma Szakma csoportok száma Baranya Megyei Önkormányzat Óvodája, Általános Iskolája, Speciális Szakiskolája, Kollégiuma és Gyermekotthona (Komló) Korai fejlesztés csoport és gondozás Gyógypedagógiai Óvoda csoport Tanulásban akadályozott Általános iskola 1. évfolyam osztály évfolyam osztály évfolyam osztály évfolyam osztály évfolyam osztály 1 (5-6.cs) évfolyam osztály évfolyam osztály évfolyam osztály Speciális szakiskola 9. évfolyam 1/9. osztály évfolyam 2/10. oszt Szakképző évfolyam 11. 1/11. oszt Napközis csoportok száma 18

19 Baranya Megyei Önkormányzat Óvodája, Általános Iskolája, Speciális Szakiskolája, Nevelési Tanácsadója, Kollégiuma és Gyermekotthona (Mohács) Gyógypedagógiai csoport Óvoda Értelmileg összevont akadályozott összevont Tanulásban akadályozott Általános iskola 1.évfolyam osztály évfolyam osztály évfolyam osztály évfolyam osztály évfolyam osztály évfolyam osztály évfolyam osztály évfolyam osztály Specális 1/9. osztály szakiskola 9. évfolyam 10. évfolyam 2/10. osztály Szakképző 1/9. osztály évfolyam 10. évfolyam 2/10 osztály évfolyam 1/ évfolyam 2/ évfolyam 3/

20 Baranya Megyei Önkormányzat Általános Iskolája, Speciális Szakiskolája, Nevelési Tanácsadója, Kollégiuma és Gyermekotthona (Pécsvárad) Értelmileg akadályozott E előkészítő 1 (E cs) évfolyam osztály évfolyam osztály évfolyam osztály évfolyam osztály évfolyam osztály 1-1 ( cs) 6. évfolyam osztály évfolyam osztály évfolyam osztály Tanulásban akadályozott 1. évfolyam osztály 1 ( cs) évfolyam osztály évfolyam osztály évfolyam osztály évfolyam osztály 1-1 (5-6.cs) 6. évfolyam osztály évfolyam osztály 1-1 (7-8.cs) 8. évfolyam osztály Specális 1/9. osztály szakiskola 9. évfolyam 10. évfolyam 2/10. osztály Szakképző 2 osztály évfolyam 10. évfolyam 2 osztály évfolyam 1 osztály évfolyam 1 osztály Készség-fejlesztő speciális szakiskola 9. évfolyam csoport (9-10.cs) 10. évfolyam csoport évfolyam csoport (11-12.cs) 12. évfolyam csoport

E L Ő TERJESZTÉS A BARANYA MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSÉNEK 2011. JÚNIUS 16-I ÜLÉSÉRE

E L Ő TERJESZTÉS A BARANYA MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSÉNEK 2011. JÚNIUS 16-I ÜLÉSÉRE E L Ő TERJESZTÉS A BARANYA MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSÉNEK 2011. JÚNIUS 16-I ÜLÉSÉRE IKTATÓSZÁM 667/2011. MELLÉKLETEK: 6 DB TÁRGY: Tájékoztató a Baranya megyei szakképzés helyzetéről, különös tekintettel

Részletesebben

E l ő t e r j e s z t é s a Közgyűlés 2006.szeptemberi ülésére

E l ő t e r j e s z t é s a Közgyűlés 2006.szeptemberi ülésére Bács-Kiskun Megyei Közgyűlés Alelnöke 8885/2006. E l ő t e r j e s z t é s a Közgyűlés 2006.szeptemberi ülésére Tárgy: BKMÖ Kecskeméti Közoktatási, Szakszolgálati és Gyermekvédelmi Intézménye (Kecskemét)

Részletesebben

89/2008. (VI. 26.) Kgy. határozat

89/2008. (VI. 26.) Kgy. határozat 89/2008. (VI. 26.) Kgy. határozat Intézményi struktúra változtatása a Baranya Megyei Önkormányzat Komló székhelyen fenntartott közoktatási intézményeiben 1. A Baranya Megyei Önkormányzat Közgyűlése dönt

Részletesebben

INCZÉDY GYÖRGY KÖZÉPISKOLA, SZAKISKOLA ÉS KOLLÉGIUM ALAPÍTÓ OKIRATA

INCZÉDY GYÖRGY KÖZÉPISKOLA, SZAKISKOLA ÉS KOLLÉGIUM ALAPÍTÓ OKIRATA 51. sz. melléklet a 86/2011. (V.31..) számú határozathoz INCZÉDY GYÖRGY KÖZÉPISKOLA, SZAKISKOLA ÉS KOLLÉGIUM ALAPÍTÓ OKIRATA A helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. törvény 9. (4) bekezdése, az

Részletesebben

Javaslat Miskolc Megyei Jogú Város közoktatásának feladatellátási, intézményhálózat működtetési és fejlesztési tervére 2007-2013

Javaslat Miskolc Megyei Jogú Város közoktatásának feladatellátási, intézményhálózat működtetési és fejlesztési tervére 2007-2013 MISKOLC MEGYEI JOGÚ VÁROS ALPOLGÁRMESTERE KO. 1204/2007. Javaslat Miskolc Megyei Jogú Város közoktatásának feladatellátási, intézményhálózat működtetési és fejlesztési tervére 2007-2013 Összeállította:

Részletesebben

E L Ő TERJESZTÉS A BARANYA MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSÉNEK MÁRCIUS 19-I ÜLÉSÉRE. Jogi és Ügyrendi Bizottság

E L Ő TERJESZTÉS A BARANYA MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSÉNEK MÁRCIUS 19-I ÜLÉSÉRE. Jogi és Ügyrendi Bizottság E L Ő TERJESZTÉS A BARANYA MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSÉNEK 2009. MÁRCIUS 19-I ÜLÉSÉRE IKTATÓSZÁM: 419-2/2009. MELLÉKLETEK: - DB TÁRGY: A települési önkormányzatok közoktatási intézkedéseiről megyei szakvélemény

Részletesebben

Tartalomjegyzék. 9. A közoktatás-fejlesztés stratégiai céljai 9. oldal 10. Középfokú oktatási intézményekbe történő beiskolázás, pályaválasztási

Tartalomjegyzék. 9. A közoktatás-fejlesztés stratégiai céljai 9. oldal 10. Középfokú oktatási intézményekbe történő beiskolázás, pályaválasztási Tartalomjegyzék 1. Általános elvek, megállapítások 2. oldal 2. Helyzetelemzés 2. oldal 3. Demográfiai adatok és a foglalkoztatás mutatói 3. oldal 4. Óvodai nevelés 4. oldal 5. Általános iskolai oktatás

Részletesebben

30/2007. (III. 22.) Kgy. határozat

30/2007. (III. 22.) Kgy. határozat 30/2007. (III. 22.) Kgy. határozat A Baranya Megyei Önkormányzat 2007. évi költségvetésének módosításáról szóló 4/2007. (III. 23.) Kgy. rendelet végrehajtásával összefüggő intézkedések A Baranya Megyei

Részletesebben

HUNYADI MÁTYÁS ÁLTALÁNOS ÉS MAGYAR ANGOL KÉT TANÍTÁSI NYELVŰ ISKOLA, EGYSÉGES PEDAGÓGIAI SZAKSZOLGÁLAT ALAPÍTÓ OKIRATA

HUNYADI MÁTYÁS ÁLTALÁNOS ÉS MAGYAR ANGOL KÉT TANÍTÁSI NYELVŰ ISKOLA, EGYSÉGES PEDAGÓGIAI SZAKSZOLGÁLAT ALAPÍTÓ OKIRATA HUNYADI MÁTYÁS ÁLTALÁNOS ÉS MAGYAR ANGOL KÉT TANÍTÁSI NYELVŰ ISKOLA, EGYSÉGES PEDAGÓGIAI SZAKSZOLGÁLAT ALAPÍTÓ OKIRATA Az államháztartásról szóló 1992. évi XXXVIII. tv. 88., 90. és 92. -a, valamint a közoktatásról

Részletesebben

Tárgy: Tájékoztató a munkaerőpiaci esélynövelés programjának 2006. évi megvalósulásáról a megyei fenntartású közoktatási intézményekben.

Tárgy: Tájékoztató a munkaerőpiaci esélynövelés programjának 2006. évi megvalósulásáról a megyei fenntartású közoktatási intézményekben. Baranya Megyei Önkormányzat Közgyűlésének Művelődési, Kisebbségi, Ifjúsági és Sport Bizottságának Elnöke Szám. 125/2007. Előterjesztés a Baranya Megyei Önkormányzat Közgyűlésének Művelődési, Kisebbségi,

Részletesebben

Aktuális TÁMOP közoktatás fejlesztési pályázatok. Hajdúszoboszló, 2010. október 20.

Aktuális TÁMOP közoktatás fejlesztési pályázatok. Hajdúszoboszló, 2010. október 20. Aktuális TÁMOP közoktatás fejlesztési pályázatok Hajdúszoboszló, 2010. október 20. Aktuális pályázatok kategóriái Megjelentetésre váró közoktatási pályázati konstrukciók: 2010-ben terveink szerint 3 (TÁMOP

Részletesebben

67/2008. (V. 29.) Kgy. határozat. A Baranya Megyei Önkormányzat fenntartásában lévő közoktatási intézmények alapító okiratainak módosítása

67/2008. (V. 29.) Kgy. határozat. A Baranya Megyei Önkormányzat fenntartásában lévő közoktatási intézmények alapító okiratainak módosítása 67/2008. (V. 29.) Kgy. határozat A Baranya Megyei Önkormányzat fenntartásában lévő közoktatási intézmények alapító okiratainak módosítása 1. A Baranya Megyei Önkormányzat Közgyűlése 2008. július 1. napjától

Részletesebben

7631 Pécs-Vasas Szövetkezet utca 13. 7691 Pécs-Somogy, Bányatelep 42. 7691 Pécs-Somogy, Búzakalász utca 47.

7631 Pécs-Vasas Szövetkezet utca 13. 7691 Pécs-Somogy, Bányatelep 42. 7691 Pécs-Somogy, Búzakalász utca 47. A L A P Í T Ó O K I R A T A költségvetési szerv Neve: Budai-Városkapu Óvoda, Általános Iskola, Szakiskola, Speciális Szakiskola és Alapfokú Művészetoktatási Intézmény Székhelye: 7629 Pécs, Komlói u. 58.

Részletesebben

Tisztelt Képviselő-testület!

Tisztelt Képviselő-testület! Előterjesztés Ecsegfalva Község Önkormányzat 010. május 31-én tartandó Képviselő-testületi ülésére Tárgy: A 011/01. tanévben indítható iskolai osztályok, valamint napközis csoportok számának meghatározása

Részletesebben

Hunyadi János Gimnázium, Szakközépiskola, és Kollégium Alapító okirata (a módosításokkal egységes szerkezetben)

Hunyadi János Gimnázium, Szakközépiskola, és Kollégium Alapító okirata (a módosításokkal egységes szerkezetben) 56/2010.(II. 12.) csornai kt.h. 2. számú melléklete Hunyadi János Gimnázium, Szakközépiskola, és Kollégium Alapító okirata (a módosításokkal egységes szerkezetben) Csorna Város Önkormányzatának Képviselő-testülete

Részletesebben

A Makó-Belvárosi Református Egyházközség (6900 Makó, Kálvin tér 3.) református középiskola alapítását határozta el. A határozat száma: 12/a-2003.

A Makó-Belvárosi Református Egyházközség (6900 Makó, Kálvin tér 3.) református középiskola alapítását határozta el. A határozat száma: 12/a-2003. A Juhász Gyula Református Gimnázium és Szakképző Iskola ALAPÍTÓ OKIRATA A Makó-Belvárosi Református Egyházközség (6900 Makó, Kálvin tér 3.) református középiskola alapítását határozta el. A határozat száma:

Részletesebben

Előterjesztés. a Bács-Kiskun Megyei Közgyűlés szeptemberi ülésére

Előterjesztés. a Bács-Kiskun Megyei Közgyűlés szeptemberi ülésére Bács-Kiskun Megyei Közgyűlés Alelnöke 8495/2006. Előterjesztés a Bács-Kiskun Megyei Közgyűlés 2006. szeptemberi ülésére Tárgy: Bács-Kiskun Megyei Önkormányzat Általános Iskolája, Előkészítő Szakiskolája

Részletesebben

4.) Az alapítás éve: 1948. Az alapító szerv neve: Kaposvár Város Tanácsa Az alapító jogutódja: Kaposvár Megyei Jogú Város Önkormányzata

4.) Az alapítás éve: 1948. Az alapító szerv neve: Kaposvár Város Tanácsa Az alapító jogutódja: Kaposvár Megyei Jogú Város Önkormányzata A L A P Í T Ó O K I R A T Az államháztartásról szóló 1992. évi XXXVIII. törvény, továbbá a közoktatásról szóló 1993. évi LXXIX. törvény alapján Kaposvár Megyei Jogú Város Önkormányzata a Bárczi Gusztáv

Részletesebben

37/2010. (IV. 29.) Kgy. határozat

37/2010. (IV. 29.) Kgy. határozat 37/2010. (IV. 29.) Kgy. határozat A Baranya Megyei Önkormányzat fenntartásában működő középfokú közoktatási intézmények alapító okiratainak módosítása 1. A Baranya Megyei Önkormányzat Közgyűlése az irányításában

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS. a Bács-Kiskun Megyei Közgyűlés 2006. szeptemberi ülésére

ELŐTERJESZTÉS. a Bács-Kiskun Megyei Közgyűlés 2006. szeptemberi ülésére ELŐTERJESZTÉS a Bács-Kiskun Megyei Közgyűlés 2006. szeptemberi ülésére Tárgy: Bács-Kiskun Megyei Önkormányzat Általános Iskolája, Előkészítő Szakiskolája, Egységes Pedagógiai Szakszolgálat (Kiskunhalas)

Részletesebben

PROJEKT ÖSSZEFOGLALÓ. Pályázati felhívás: TÁMOP 3.1.4-08/2-2009 pályázatról Kompetencia alapú oktatás, egyenlő esélyek - innovatív intézményekben

PROJEKT ÖSSZEFOGLALÓ. Pályázati felhívás: TÁMOP 3.1.4-08/2-2009 pályázatról Kompetencia alapú oktatás, egyenlő esélyek - innovatív intézményekben PROJEKT ÖSSZEFOGLALÓ Pályázati felhívás: TÁMOP 3.1.4-08/2-2009 pályázatról Kompetencia alapú oktatás, egyenlő esélyek - innovatív intézményekben Projekt címe: A körmendi Dr. Batthyányné Coreth Mária Óvoda

Részletesebben

118/2007. (XII. 5.) Kgy. határozat. A Baranya Megyei Önkormányzat intézményei alapító okiratainak (technikai) módosítása

118/2007. (XII. 5.) Kgy. határozat. A Baranya Megyei Önkormányzat intézményei alapító okiratainak (technikai) módosítása 118/2007. (XII. 5.) Kgy. határozat A Baranya Megyei Önkormányzat intézményei alapító okiratainak (technikai) módosítása 1. A Baranya Megyei Önkormányzat Közgyűlése 2008. január 1. napjától a a) Baranya

Részletesebben

A L A P Í T Ó O K I R A T. Budai-Városkapu Óvoda, Általános Iskola, Szakiskola, Speciális Szakiskola és Alapfokú Művészetoktatási Intézmény

A L A P Í T Ó O K I R A T. Budai-Városkapu Óvoda, Általános Iskola, Szakiskola, Speciális Szakiskola és Alapfokú Művészetoktatási Intézmény Ügyszám: 08-8/743-9/2012. 8. sz. melléklet A L A P Í T Ó O K I R A T A költségvetési szerv Neve: Budai-Városkapu Óvoda, Általános Iskola, Szakiskola, Speciális Szakiskola és Alapfokú Művészetoktatási Intézmény

Részletesebben

Salgótarján Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatal Oktatási, Kulturális és Sport Iroda

Salgótarján Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatal Oktatási, Kulturális és Sport Iroda Salgótarján Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatal Oktatási, Kulturális és Sport Iroda Szám: 46483/2010. J a v a s l a t a 2011/2012. tanévben indítható középiskolai és szakiskolai osztályok meghatározására

Részletesebben

ALAPÍTÓ OKIRAT. A Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlése a 2008. évi CV. törvény 1. és 4. -a alapján az alábbi alapító okiratot adja ki:

ALAPÍTÓ OKIRAT. A Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlése a 2008. évi CV. törvény 1. és 4. -a alapján az alábbi alapító okiratot adja ki: 47. sz. melléklet ALAPÍTÓ OKIRAT A Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlése a 2008. évi CV. törvény 1. és 4. -a alapján az alábbi alapító okiratot adja ki: 1. Költségvetési szerv neve: Veszprém Megyei Önkormányzat

Részletesebben

OM azonosítója: 031210. A tagintézmények, intézményegységek neve és címe: Létrehozásáról rendelkező. Közvetlen jogelődjeinek neve, címe:

OM azonosítója: 031210. A tagintézmények, intézményegységek neve és címe: Létrehozásáról rendelkező. Közvetlen jogelődjeinek neve, címe: A L A P Í T Ó O K I R A T A közoktatásról szóló 1993. évi LXXIX. törvény, valamint az államháztartásról szóló 1992. évi XXXVIII. törvény alapján Püspökladány Város Önkormányzata a Karacs Ferenc Gimnázium,

Részletesebben

felvételi tájékoztatója a 2016/2017. tanévre

felvételi tájékoztatója a 2016/2017. tanévre Hordozd a gyertyát! A Kolping Katolikus Szakiskola, Speciális Szakiskola és Kollégium felvételi tájékoztatója a 2016/2017. tanévre Intézményi adatok: Kolping Katolikus Szakiskola, Speciális Szakiskola

Részletesebben

A SZAKKÉPZÉS FELADATELLÁTÁS-TERVEZÉS AKTUÁLIS KÉRDÉSEI, A TERVEZÉST ALÁTÁMASZTÓ ADATOK

A SZAKKÉPZÉS FELADATELLÁTÁS-TERVEZÉS AKTUÁLIS KÉRDÉSEI, A TERVEZÉST ALÁTÁMASZTÓ ADATOK A SZAKKÉPZÉS FELADATELLÁTÁS-TERVEZÉS AKTUÁLIS KÉRDÉSEI, A TERVEZÉST ALÁTÁMASZTÓ ADATOK TÁMOP-3.1.10-11/1-2012-0001 Helyi oktatásirányítás fejlesztése TÁMOP 3.1.10. HELYI OKTATÁSIRÁNYÍTÁS FEJLESZTÉSE PROJEKT

Részletesebben

Tamási Áron Általános Iskola és Német Két Tannyelvű Gimnázium Alapító Okiratának módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt szövege

Tamási Áron Általános Iskola és Német Két Tannyelvű Gimnázium Alapító Okiratának módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt szövege 2/a. számú melléklet Tamási Áron Általános Iskola és Német Két Tannyelvű Gimnázium Alapító Okiratának módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt szövege (A Budapest Főváros XII. kerületi Önkormányzat

Részletesebben

Gyermekvédelmi kedvezmények. Rendszeres kedvezmények számú táblázat - Rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben részesítettek száma

Gyermekvédelmi kedvezmények. Rendszeres kedvezmények számú táblázat - Rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben részesítettek száma 4.1.2. számú táblázat - Rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben részesítettek száma év Rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben részesítettek száma Ebből tartósan beteg fogyatékos gyermekek száma Kiegészítő

Részletesebben

Előterjesztés. a Klebelsberg Intézményfenntartó Központ Egri Tankerülete fenntartásában működő iskolák átszervezéséről

Előterjesztés. a Klebelsberg Intézményfenntartó Központ Egri Tankerülete fenntartásában működő iskolák átszervezéséről 9953-13/2013 Előterjesztés a Klebelsberg Intézményfenntartó Központ Egri Tankerülete fenntartásában működő iskolák átszervezéséről Tisztelt Közgyűlés! A nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény

Részletesebben

11/2008. (II. 21.) Kgy. határozat

11/2008. (II. 21.) Kgy. határozat 11/2008. (II. 21.) Kgy. határozat A Baranya Megyei Önkormányzat Radnóti Miklós Szakközép- és Szakiskolája, Kollégiuma (Mohács) alapító okiratának módosítása 1 A Baranya Megyei Önkormányzat Közgyűlése a

Részletesebben

HAJDÚHADHÁZ VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT P O L G Á R M E S T E R E 4242. HAJDÚHADHÁZ, BOCSKAI TÉR 1. TELEFON: 384-103, TELEFAX: 384-295

HAJDÚHADHÁZ VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT P O L G Á R M E S T E R E 4242. HAJDÚHADHÁZ, BOCSKAI TÉR 1. TELEFON: 384-103, TELEFAX: 384-295 HAJDÚHADHÁZ VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT P O L G Á R M E S T E R E 4242. HAJDÚHADHÁZ, BOCSKAI TÉR 1. TELEFON: 384-103, TELEFAX: 384-295 Előterjesztés Hajdúhadház Város Önkormányzata képviselő testületének 2012.

Részletesebben

70/2008. (V. 29.) Kgy. Határozat. Baranya megye közoktatásának feladatellátási, intézményhálózati működtetési és fejlesztési tervének kiegészítése

70/2008. (V. 29.) Kgy. Határozat. Baranya megye közoktatásának feladatellátási, intézményhálózati működtetési és fejlesztési tervének kiegészítése 70/2008. (V. 29.) Kgy. Határozat Baranya megye közoktatásának feladatellátási, intézményhálózati működtetési és fejlesztési tervének kiegészítése A Baranya Megyei Önkormányzat Közgyűlése a Baranya megye

Részletesebben

Előterjesztés Hajdúhadház Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2012. szeptember 20-án tartandó ülésére. Tisztelt Képviselő-testület!

Előterjesztés Hajdúhadház Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2012. szeptember 20-án tartandó ülésére. Tisztelt Képviselő-testület! HAJDÚHADHÁZ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA POLGÁRMESTERÉTŐL 4242 HAJDÚHADHÁZ, BOCSKAI TÉR 1. TELEFON: 384-103, TELEFAX: 384-295 Előterjesztés Hajdúhadház Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2012. szeptember

Részletesebben

Salgótarján Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatal Oktatási, Kulturális és Sport Iroda

Salgótarján Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatal Oktatási, Kulturális és Sport Iroda Szám: 42581/2010. Salgótarján Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatal Oktatási, Kulturális és Sport Iroda 3100 Salgótarján, Múzeum tér 1. Tel.: (32) 312-570; (32) 417-255 Tájékoztató a 2010/2011-es nevelési

Részletesebben

Kiskőrösi Többcélú Kistérségi Társulás 6200 Kiskőrös, Petőfi tér 2. Tel.: 78/414-014 e-mail: kistersegkkoros@emitelnet.hu

Kiskőrösi Többcélú Kistérségi Társulás 6200 Kiskőrös, Petőfi tér 2. Tel.: 78/414-014 e-mail: kistersegkkoros@emitelnet.hu Kiskőrösi Többcélú Kistérségi Társulás 6200 Kiskőrös, Petőfi tér 2. Tel.: 78/414-014 e-mail: kistersegkkoros@emitelnet.hu 152-4./2007. Kivonat A Kiskőrösi Többcélú Kistérségi Társulás 2007. december 5-én

Részletesebben

MÓDOSÍTÁSOKKAL EGYSÉGES SZERKEZETBE FOGLALT ALAPÍTÓ OKIRAT

MÓDOSÍTÁSOKKAL EGYSÉGES SZERKEZETBE FOGLALT ALAPÍTÓ OKIRAT Nyilvántartási szám: K/31205/2/2009/II. MÓDOSÍTÁSOKKAL EGYSÉGES SZERKEZETBE FOGLALT ALAPÍTÓ OKIRAT Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testülete a 198 /1993. (II. 9.) sz. határozatával

Részletesebben

E L Ő TERJESZTÉS A BARANYA MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSÉNEK 2010. JÚNIUS 17-I ÜLÉSÉRE. Jogi és Ügyrendi Bizottság

E L Ő TERJESZTÉS A BARANYA MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSÉNEK 2010. JÚNIUS 17-I ÜLÉSÉRE. Jogi és Ügyrendi Bizottság E L Ő TERJESZTÉS A BARANYA MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSÉNEK 2010. JÚNIUS 17-I ÜLÉSÉRE IKTATÓSZÁM: 1048-2/2010. MELLÉKLETEK: 0 DB TÁRGY: Települések közoktatási intézkedéseiről megyei szakvélemény (kozoktjuni)

Részletesebben

FARKAS EDIT RÓMAI KATOLIKUS

FARKAS EDIT RÓMAI KATOLIKUS FARKAS EDIT RÓMAI KATOLIKUS SZAKKÉPZŐ ISKOLA ÉS KOLLÉGIUM KESZTHELY Módosításokkal egységes szerkezeíbe foglalt ALAPÍTÓ OKIRAT Eredeti alapító okirat kelte: 1991.07.11. 1992.06.18. 1994.06.03. 1997.09.01.

Részletesebben

xxx TISZK (pl.: nonprofit gazdasági társaság) és hozzájárulásra kötelezett pályázó esetén a pályázó gazdasági besorolása:

xxx TISZK (pl.: nonprofit gazdasági társaság) és hozzájárulásra kötelezett pályázó esetén a pályázó gazdasági besorolása: Pályázó azonosítója: OM: Hozzájárulásra kötelezett (NSZFI): TISZK (NSZFI): Pályázó besorolása: xxx Térségi Integrált Szakképzõ Központ TISZK (pl.: nonprofit gazdasági társaság) és hozzájárulásra kötelezett

Részletesebben

2006 CÉL Összesen 66,0 64, ,3 57,0 58,7 Nők 58,4 57, ,1 51,8 53, ,3 43, ,6 33,3 34,8

2006 CÉL Összesen 66,0 64, ,3 57,0 58,7 Nők 58,4 57, ,1 51,8 53, ,3 43, ,6 33,3 34,8 A képzés, mint a foglalkoztathatóság növelésének eszköze Sumné Galambos Mária 2008. március 4. Foglalkoztatottak aránya, célok EU átlag Magyarország 2006 CÉL CÉL CÉL 2006 EU-15 EU-25 2010 2008 2010 Összesen

Részletesebben

Köszöntjük Vendégeinket!

Köszöntjük Vendégeinket! Köszöntjük Vendégeinket!. MEIXNER EGYMI Gyógypedagógiai óvoda Általános Iskola Speciális Szakiskola Kollégium Kórház-pedagógiai ellátás Oldi tagintézmény Általános iskola Készségfejlesztő spec. szakisk

Részletesebben

Javaslat az Illyés Gyuláné Óvoda, Általános Iskola, Speciális Szakiskola és Pedagógiai Szakszolgálat alapító okiratának módosítására

Javaslat az Illyés Gyuláné Óvoda, Általános Iskola, Speciális Szakiskola és Pedagógiai Szakszolgálat alapító okiratának módosítására Salgótarján Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatal Oktatási, Kulturális és Sport Iroda 3100 Salgótarján, Múzeum tér 1. Tel.: (32) 312-570; (32) 417-255 Szám: 27983/2007. Javaslat az Illyés Gyuláné Óvoda,

Részletesebben

1. Az intézmény neve: Ságújfalu Körzeti Általános és Alapfokú Művészeti. 2. Az intézmény székhelye: 3162 Ságújfalu, Kossuth út 134.

1. Az intézmény neve: Ságújfalu Körzeti Általános és Alapfokú Művészeti. 2. Az intézmény székhelye: 3162 Ságújfalu, Kossuth út 134. Ságújfalu és Kishartyán Községek Önkormányzatainak Képviselő-testületei az államháztartásról szóló 1992. évi XXXVIII. tv., valamint a közoktatásról szóló 1993. évi LXXIX. törvény alapján, az általuk alapított

Részletesebben

Gárdonyi Géza Általános Iskola Alapító okirata

Gárdonyi Géza Általános Iskola Alapító okirata Gárdonyi Géza Általános Iskola Alapító okirata - egységes szerkezetben a módosításokkal - Magyargéc Község Önkormányzatának Képviselő-testülete és Sóshartyán Község Önkormányzatának Képviselő-testülete

Részletesebben

Megszűntetett esetek száma a 18 év alatti védelembe vettek közül

Megszűntetett esetek száma a 18 év alatti védelembe vettek közül 4.1.1. számú táblázat - Védelembe vett és veszélyeztetett kiskorú gyermekek száma 4.1.2. számú táblázat - Rendszeres gyer év védelembe vett 18 év alattiak száma Megszűntetett esetek száma a 18 év alatti

Részletesebben

Alaptevékenysége (szakfeladatai) december 31-ig Általános iskolai nappali rendszerű nevelés, oktatás, Évfolyamonként emeltszintű idegenn

Alaptevékenysége (szakfeladatai) december 31-ig Általános iskolai nappali rendszerű nevelés, oktatás, Évfolyamonként emeltszintű idegenn A L A P Í T Ó O K I R A T A költségvetési szerv Neve: Megyervárosi Óvoda, Általános Iskola és Gimnázium Rövid és rövidített neve: Megyervárosi Iskola Székhelye: 7632 Pécs, Testvérvárosok tere 1. Az intézmény

Részletesebben

A Társadalmi Felzárkózási Stratégia oktatási intézkedéseinek bemutatása. 2013. november 27.

A Társadalmi Felzárkózási Stratégia oktatási intézkedéseinek bemutatása. 2013. november 27. A Társadalmi Felzárkózási Stratégia oktatási intézkedéseinek bemutatása 2013. november 27. 1. Keretek - ORÖ megállapodás, Nemzeti Társadalmi Felzárkózási stratégia 2. Keretek - EU 2007-2013 - EU 2020,

Részletesebben

Előterjesztés a május 29 -én tartandó Képviselő-testületi ülésére

Előterjesztés a május 29 -én tartandó Képviselő-testületi ülésére Előterjesztés a 2012. május 29 -én tartandó Képviselő-testületi ülésére Tárgy: A 2012/2013. tanévben indítható iskolai osztályok, valamint napközis csoportok számának meghatározása az ÁMK Ványai Ambrus

Részletesebben

Az önkormányzatok szerepe a közoktatásban Önkormányzat, mint a közoktatási feladatellátás címzettje I.

Az önkormányzatok szerepe a közoktatásban Önkormányzat, mint a közoktatási feladatellátás címzettje I. Az önkormányzatok szerepe a közoktatásban Önkormányzat, mint a közoktatási feladatellátás címzettje I. A helyi önkormányzatok közoktatási feladat-ellátási kötelezettségüket az alábbiak szerint láthatják

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS. Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete. 2007. augusztus 07- i rendkívüli ülésére

ELŐTERJESZTÉS. Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete. 2007. augusztus 07- i rendkívüli ülésére ELŐTERJESZTÉS Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete 2007. augusztus 07- i rendkívüli ülésére Tárgy: A Reguly Antal Általános Iskola és Előkészítő Szakiskola, valamint a Benedek Elek Napköziotthonos

Részletesebben

Tartalomjegyzék. Mérk-Vállaj Általános Művelődési Központ Iskoláinak Pedagógiai Programja

Tartalomjegyzék. Mérk-Vállaj Általános Művelődési Központ Iskoláinak Pedagógiai Programja Tartalomjegyzék Mérk-Vállaj Általános Művelődési Központ Iskoláinak Pedagógiai Programja I. Előszó a felülvizsgált Pedagógiai programhoz...3 II. Bevezetés...4 1. Az intézmény múltja...8 1.1. A mérki iskola

Részletesebben

Alapító Okiratot módosító okirat 2

Alapító Okiratot módosító okirat 2 Alapító Okiratot módosító okirat 2 Kippkopp Óvoda és Bölcsőde, Balatonkenese Város Önkormányzatának Képviselő-testülete által 2012. december 13. napján kiadott alapító okiratát az államháztartásról szóló

Részletesebben

Magyarországi Evangélikus Egyház -

Magyarországi Evangélikus Egyház - Alapító okirata - módosításokkal egybeszerkesztett, a 2011. május 4-én kelt alapító okirat helyébe lép 1 - A Magyarországi Evangélikus Egyház Zsinatának 9/2011. (02.19.) évi határozatával megalapított

Részletesebben

Nagy Regina Educatio Társadalmi Szolgáltató Nonprofit Kft elearning Igazgatóság

Nagy Regina Educatio Társadalmi Szolgáltató Nonprofit Kft elearning Igazgatóság Az IKT fejlesztési folyamat-szaktanácsadó, valamint az IKT mentor szaktanácsadó felkészítése a digitális kompetencia fejlesztés támogatására Nagy Regina Educatio Társadalmi Szolgáltató Nonprofit Kft elearning

Részletesebben

T E R V E Z E T MÓDOSÍTÁSOKKAL EGYSÉGES SZERKEZETBE FOGLALT ALAPÍTÓ OKIRAT

T E R V E Z E T MÓDOSÍTÁSOKKAL EGYSÉGES SZERKEZETBE FOGLALT ALAPÍTÓ OKIRAT T E R V E Z E T MÓDOSÍTÁSOKKAL EGYSÉGES SZERKEZETBE FOGLALT ALAPÍTÓ OKIRAT A Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat a rendelkezésére álló dokumentumok alapján az 1891. évben nem megállapítható

Részletesebben

MEIXNER EGYMI MOHÁCS Tanuljunk együtt! - Tanuljunk egymástól!

MEIXNER EGYMI MOHÁCS Tanuljunk együtt! - Tanuljunk egymástól! MEIXNER EGYMI MOHÁCS Tanuljunk együtt! - Tanuljunk egymástól! A sajátos nevelési igényű gyermekek, tanulók együttnevelésének támogatása és az egységes gyógypedagógiai módszertani intézmény komplex szolgáltatásainak

Részletesebben

ALAPÍTÓ OKIRAT. 6./ Az intézmény székhelye: 7081 Simontornya, Hunyadi utca 15. 7./ Az intézmény alapítója: Simontornya Város Önkormányzata jogelődje

ALAPÍTÓ OKIRAT. 6./ Az intézmény székhelye: 7081 Simontornya, Hunyadi utca 15. 7./ Az intézmény alapítója: Simontornya Város Önkormányzata jogelődje Simontornya Város Önkormányzat Képviselő-testülete, Kisszékely Község Önkormányzat Képviselő-testülete, Nagyszékely Község Önkormányzat Képviselő-testülete, Pálfa Község Önkormányzat Képviselő-testülete,

Részletesebben

Az előterjesztést a Kormány nem tárgyalta meg, ezért az nem tekinthető a Kormány álláspontjának.

Az előterjesztést a Kormány nem tárgyalta meg, ezért az nem tekinthető a Kormány álláspontjának. Az egész életen át tartó tanulás szakpolitikájának keretstratégiája hat éves időtávban (2014-2020) fogalmazza meg az egész életen át tartó tanulás szakpolitikájával kapcsolatos célokat és az ezekhez kapcsolódó

Részletesebben

Alapító okirat. (Egységes szerkezetben)

Alapító okirat. (Egységes szerkezetben) Alapító okirat (Egységes szerkezetben) Cece Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. tv. (a továbbiakban: Ötv.) 10. (1) bek. g) pontja, az államháztartásról

Részletesebben

A szakszolgálati ellátás aktuális kérdései a jogszabályváltozás után

A szakszolgálati ellátás aktuális kérdései a jogszabályváltozás után A szakszolgálati ellátás aktuális kérdései a jogszabályváltozás után Szatmáriné Mályi Nóra 2010.11.13. Logopédia Feladata: (Kt. 36.) a beszédindítás, beszédhibák javítása, nyelvikommunikációs zavarok javítása,

Részletesebben

OH Tanügy-igazgatási és Területi Koordinációs Főosztály Az Oktatási Hivatal által nyilvántartott kerettantervek 2011.07.05.

OH Tanügy-igazgatási és Területi Koordinációs Főosztály Az Oktatási Hivatal által nyilvántartott kerettantervek 2011.07.05. 1. 6380/2005. Belvárosi Tanoda Alapítványi Gimnázium (1056 Budapest, Irányi u. 19-23.) Belvárosi Tanoda Alapítványi Gimnázium Alternatív Kerettanterve négy os 9-12. jóváhagyás (11779-3/2005. sz. miniszteri

Részletesebben

PERBÁL KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT ALAPÍTÓ OKIRAT ISKOLA

PERBÁL KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT ALAPÍTÓ OKIRAT ISKOLA PERBÁL KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT ALAPÍTÓ OKIRAT ISKOLA Perbál Község Önkormányzat Képviselő-testülete a rendelkezésre álló dokumentumok és a Magyar Köztársaság 2008. évi CV. törvény 2..(2) bekezdése és a 4.

Részletesebben

ALAPÍTÓ OKIRAT. Kippkopp Óvoda és Bölcsőde tagóvoda 8172 Balatonakarattya, Bakony utca 7.

ALAPÍTÓ OKIRAT. Kippkopp Óvoda és Bölcsőde tagóvoda 8172 Balatonakarattya, Bakony utca 7. ALAPÍTÓ OKIRAT Balatonkenese Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. törvény 38. (1) bekezdése, az államháztartásról szóló 1992. évi XXXVIII. törvény 66.

Részletesebben

Balassagyarmat Város Önkormányzatának 2010. évi állami támogatása

Balassagyarmat Város Önkormányzatának 2010. évi állami támogatása 44 Támogatási jogcím Fajlagos Mennyiségi egység Mutató A Rendelet 1.sz. melléklete Ft Számított összeg 1. a (1)Lakosságszám szerint 1 57 fő 1649 32 16 3 2. Körzeti igazgatás 2. aokmányirodák működése és

Részletesebben

Gimnáziumi (4,5,6,8 évf.), szakközépiskolai, szakiskolai Adatlap

Gimnáziumi (4,5,6,8 évf.), szakközépiskolai, szakiskolai Adatlap Gimnáziumi (4,5,6,8 évf.), szakközépiskolai, szakiskolai Adatlap Intézmény neve: Kossuth Lajos Evangélikus Általános Iskola, Gimnázium és Pedagógiai Szakközépiskola 1. Általános felvételi eljárásban felvételi

Részletesebben

ALAPÍTÓ OKIRAT. A Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlése az 1992. évi XXXVIII. törvény 87. és 90 -a alapján az alábbi alapító okiratot adja ki:

ALAPÍTÓ OKIRAT. A Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlése az 1992. évi XXXVIII. törvény 87. és 90 -a alapján az alábbi alapító okiratot adja ki: ALAPÍTÓ OKIRAT A Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlése az 1992. évi XXXVIII. törvény 87. és 90 -a alapján az alábbi alapító okiratot adja ki: 1. Költségvetési szerv neve: Szász Márton Általános Iskola,

Részletesebben

Alapító okirat. 1/ A költségvetési szerv neve: KINCSKERESŐ Általános Művelődési Központ. 2./ Székhelye: 8651 Balatonszabdi, Vak Bottyán u. 96.

Alapító okirat. 1/ A költségvetési szerv neve: KINCSKERESŐ Általános Művelődési Központ. 2./ Székhelye: 8651 Balatonszabdi, Vak Bottyán u. 96. Alapító okirat Balatonszabadi és Siójut községek Önkormányzatainak i a rendelkezésre álló dokumentumok alapján, a többször módosított 1992.évi XXXVIII. törvény az államháztartásról 1990. évi LXV. törvény

Részletesebben

RIDENS SZAKKÉPZŐ ISKOLA, SPECIÁLIS SZAKISKOLA és KOLLÉGIUM

RIDENS SZAKKÉPZŐ ISKOLA, SPECIÁLIS SZAKISKOLA és KOLLÉGIUM RIDENS SZAKKÉPZŐ ISKOLA, SPECIÁLIS SZAKISKOLA és KOLLÉGIUM Cím: 2660 Balassagyarmat Nyírjes, Nyírjespuszta 5. OM azonosító: 100804 Telefonszám: 35/300-352 Faxszám: 35/300-585 Honlap: www.ridens.hu Email

Részletesebben

Köszöntjük vendégeinket!

Köszöntjük vendégeinket! Köszöntjük vendégeinket! Szakmai nap az integráció jegyében Mohács, 2013. október 24 TÁMOP 3.1.6-11/2 2011-003 Tanuljunk együtt! - Tanuljunk egymástól! A sajátos nevelési igényű gyermekek, tanulók együttnevelésének

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S

E L Ő T E R J E S Z T É S Püspökladány Város Polgármesterétől 4150 Püspökladány, Bocskai u. 2. E L Ő T E R J E S Z T É S a Püspökladány Város Gazdasági Ellátó Szervezete Alapító Okiratának módosítására Tisztelt Képviselő-testület!

Részletesebben

Hazai és európai szakpolitikai irányok a kisgyermekkori nevelésben. 2014. December 2.

Hazai és európai szakpolitikai irányok a kisgyermekkori nevelésben. 2014. December 2. Hazai és európai szakpolitikai irányok a kisgyermekkori nevelésben SZEMINÁRIUM 2014. December 2. Helyzetelemzés - NTFS következtetései Oktatás Oktatási rendszerünk nem képes megfelelő mértékben csökkenteni

Részletesebben

Terézvárosi Általános Iskola és Magyar-angol, Magyar-német Két Tannyelvű Általános Iskola, Pedagógiai Szolgáltató Központ

Terézvárosi Általános Iskola és Magyar-angol, Magyar-német Két Tannyelvű Általános Iskola, Pedagógiai Szolgáltató Központ B U D A P E S T F Ő V Á R O S V I. K E R Ü L E T T E R É Z V Á R O S Ö N K O R M Á N Y Z A T A Terézvárosi Általános Iskola és Magyar-angol, Magyar-német Két Tannyelvű Általános Iskola, Pedagógiai Szolgáltató

Részletesebben

E L Ő TERJESZTÉS A BARANYA MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSÉNEK MÁJUS 28-I ÜLÉSÉRE

E L Ő TERJESZTÉS A BARANYA MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSÉNEK MÁJUS 28-I ÜLÉSÉRE E L Ő TERJESZTÉS A BARANYA MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSÉNEK 2009. MÁJUS 28-I ÜLÉSÉRE IKTATÓSZÁM: 825-2/2009. MELLÉKLETEK: 0 DB TÁRGY: Települési önkormányzatok közoktatási intézkedéseiről megyei szakvélemény

Részletesebben

A /2011.(V.25.) számú határozat 1/A melléklete 4-170/3/2011. ALAPÍTÓ OKIRAT módosítás

A /2011.(V.25.) számú határozat 1/A melléklete 4-170/3/2011. ALAPÍTÓ OKIRAT módosítás A /2011.(V.25.) számú határozat 1/A melléklete 4-170/3/2011. ALAPÍTÓ OKIRAT módosítás Herend Város Önkormányzat Képviselő-testülete a Herendi Általános Iskola és Alapfokú Művészetoktatási Intézmény 4-170/2/2011.

Részletesebben

HÉVÍZGYÖRKI NAPKÖZIOTTHONOS ÓVODA intézményi adatlapja (2011. október 1-jei adatok alapján)

HÉVÍZGYÖRKI NAPKÖZIOTTHONOS ÓVODA intézményi adatlapja (2011. október 1-jei adatok alapján) 1. sz. melléklet HÉVÍZGYÖRKI NAPKÖZIOTTHONOS ÓVODA intézményi adatlapja (2011. október 1-jei adatok alapján) 1. Intézményi adatok OM azonosító: 032842 Intézmény neve: Fenntartó neve: Napköziotthonos Óvoda

Részletesebben

E L Ő TERJESZTÉS A BARANYA MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSÉNEK 2005. FEBRUÁR 17-I ÜLÉSÉRE

E L Ő TERJESZTÉS A BARANYA MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSÉNEK 2005. FEBRUÁR 17-I ÜLÉSÉRE E L Ő TERJESZTÉS A BARANYA MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSÉNEK 2005. FEBRUÁR 17-I ÜLÉSÉRE IKTATÓSZÁM:342/2005. MELLÉKLETEK: 3 DB TÁRGY: A Baranya Megyei Önkormányzat Óvodája, Általános Iskolája, Nevelési

Részletesebben

ALAPÍTÓ OKIRAT (módosításokkal egységes szerkezet)

ALAPÍTÓ OKIRAT (módosításokkal egységes szerkezet) ALAPÍTÓ OKIRAT (módosításokkal egységes szerkezet) A közoktatásról szóló 1993. évi LXXIX. törvény 37. (5) bekezdésében és az államháztartásról szóló 1992. évi XXXVIII. törvény 88. (1), (3) bekezdéseiben

Részletesebben

A köznevelés aktuális feladatai a köznevelés-fejlesztési stratégia tükrében

A köznevelés aktuális feladatai a köznevelés-fejlesztési stratégia tükrében A köznevelés aktuális feladatai a köznevelés-fejlesztési stratégia tükrében Sipos Imre köznevelésért felelős helyettes államtitkár Emberi Erőforrások Minisztériuma Köznevelésért Felelős Államtitkárság

Részletesebben

Alapító okirat. többcélú közös igazgatású közoktatási intézmény

Alapító okirat. többcélú közös igazgatású közoktatási intézmény Iktatószám: 1679-13/2009. Fadd Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete és Gerjen Község Önkormányzat Képviselő-testülete a települések alapfokú oktatási-nevelési feltételeinek megteremtése, biztosítása

Részletesebben

Szinyei Merse Pál Gimnázium egységes szerkezetbe foglalt módosított alapító okirata (a változások aláhúzott félkövér dőlt jelöléssel szerepelnek)

Szinyei Merse Pál Gimnázium egységes szerkezetbe foglalt módosított alapító okirata (a változások aláhúzott félkövér dőlt jelöléssel szerepelnek) B U D A P E S T F Ő V Á R O S V I. K E R Ü L E T T E R É Z V Á R O S Ö N K O R M Á N Y Z A T A Szinyei Merse Pál Gimnázium egységes szerkezetbe foglalt módosított alapító okirata (a változások aláhúzott

Részletesebben

SZŐLŐSKERTI ÁLTALÁNOS ISKOLA, DIÁKOTTHON ÉS GYERMEKEK ÁTMENETI OTTHONA ALAPÍTÓ OKIRATA

SZŐLŐSKERTI ÁLTALÁNOS ISKOLA, DIÁKOTTHON ÉS GYERMEKEK ÁTMENETI OTTHONA ALAPÍTÓ OKIRATA 31.sz. melléklet a 10/2010. (1.18.) számú határozathoz SZŐLŐSKERTI ÁLTALÁNOS ISKOLA, DIÁKOTTHON ÉS GYERMEKEK ÁTMENETI OTTHONA ALAPÍTÓ OKIRATA A helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. törvény 9. (4)

Részletesebben

2010. Nevelési intézmények fejlesztése 2010.03.10.

2010. Nevelési intézmények fejlesztése 2010.03.10. 2010. Nevelési intézmények fejlesztése 2010.03.10. Kedves Pályázó! Ezúton szeretném Önöket értesíteni az alábbi pályázati lehetőségről. Amennyiben a megküldött pályázati anyag illeszkedik az Önök elképzeléseihez,

Részletesebben

SZEGEDI KISTÉRSÉG TÖBBCÉLÚ TÁRSULÁSA Egységes Gimnáziuma, Általános Iskolája, Óvodája, Pedagógiai Szakszolgálata ALAPÍTÓ OKIRAT

SZEGEDI KISTÉRSÉG TÖBBCÉLÚ TÁRSULÁSA Egységes Gimnáziuma, Általános Iskolája, Óvodája, Pedagógiai Szakszolgálata ALAPÍTÓ OKIRAT SZEGEDI KISTÉRSÉG TÖBBCÉLÚ TÁRSULÁSA Egységes Gimnáziuma, Általános Iskolája, Óvodája, Pedagógiai Szakszolgálata ALAPÍTÓ OKIRAT a módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt szöveg 2 0 0 8. január 18.

Részletesebben

K I V O N A T. a Tolna Megyei Önkormányzat Közgyűlése 2009. november 27-i ülésének jegyzőkönyvéből

K I V O N A T. a Tolna Megyei Önkormányzat Közgyűlése 2009. november 27-i ülésének jegyzőkönyvéből Szám: 2-7/2009. K I V O N A T a Tolna Megyei Önkormányzat Közgyűlése 2009. november 27-i ülésének jegyzőkönyvéből A Tolna Megyei Közgyűlés 98/2009. (XI. 27.) közgyűlési határozata intézményi alapító okiratok

Részletesebben

Szakpolitikai válaszok és a legutóbbi magyarországi reformok. 2014. Október 13.

Szakpolitikai válaszok és a legutóbbi magyarországi reformok. 2014. Október 13. Beruházások a gyermekek érdekében Magyarországon: EU eszközök és támogatási lehetőségek Szakpolitikai válaszok és a legutóbbi magyarországi reformok SZEMINÁRIUM 2014. Október 13. Iván Sörös Osztályvezető,

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS. Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete 2006. február 13-ai ülésére

ELŐTERJESZTÉS. Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete 2006. február 13-ai ülésére ELŐTERJESZTÉS Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete 2006. február 13-ai ülésére Tárgy: A Reguly Antal Általános Iskola és Előkészítő Szakiskola alapító okiratának módosítása Előadó: Dr. Árpásy Tamás

Részletesebben

ÉLTES MÁTYÁS ÁLTALÁNOS ISKOLA, ÓVODA, KÉSZSÉGFEJLESZTŐ SPECIÁLIS SZAKISKOLA, DIÁKOTTHON, EGYSÉGES GYÓGYPEDAGÓGIAI MÓDSZERTANI INTÉZMÉNY

ÉLTES MÁTYÁS ÁLTALÁNOS ISKOLA, ÓVODA, KÉSZSÉGFEJLESZTŐ SPECIÁLIS SZAKISKOLA, DIÁKOTTHON, EGYSÉGES GYÓGYPEDAGÓGIAI MÓDSZERTANI INTÉZMÉNY ALAPÍTÓ OKIRAT 1.1. Az intézmény neve: ÉLTES MÁTYÁS ÁLTALÁNOS ISKOLA, ÓVODA, KÉSZSÉGFEJLESZTŐ SPECIÁLIS SZAKISKOLA, DIÁKOTTHON, EGYSÉGES GYÓGYPEDAGÓGIAI MÓDSZERTANI INTÉZMÉNY ÉS PEDAGÓGIAI SZAKSZOLGÁLAT

Részletesebben

Összesen: Ft

Összesen: Ft Normatív hozzájárulások és normatív, kötött felhasználású támogatások megalapozó felmérése a 2010. évre Ócsa Város Önkormányzat Összesen: 487 391 241 Ft 1 / 29 oldal Egyéb: 233 670 455 Ft Mutató A helyi

Részletesebben

ALAPÍTÓ OKIRAT. 5. Jogszabályban meghatározott közfeladata, szakágazati besorolása:

ALAPÍTÓ OKIRAT. 5. Jogszabályban meghatározott közfeladata, szakágazati besorolása: ALAPÍTÓ OKIRAT Arnót község Önkormányzati Képviselő-testülete és Sajópálfala község Önkormányzati Képviselőtestülete a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. törvény 38. (1) bekezdése, az államháztartásról

Részletesebben

KÉPZÉSI KÍNÁLATUNK A 2017/2018 TANÉVRE VONATKOZÓAN

KÉPZÉSI KÍNÁLATUNK A 2017/2018 TANÉVRE VONATKOZÓAN Feltételeket ld. alább részletezve. FELVÉTELI TÁJÉKOZTATÓ RIDENS Szakgimnázium, Szakiskola, Készségfejlesztő Iskola és Kollégium Cím: 2660 Balassagyarmat Nyírjes, Nyírjespuszta 5. OM azonosító: 100804

Részletesebben

Sajátos nevelési igényű tanulók együttnevelése Együtt egy-másért!

Sajátos nevelési igényű tanulók együttnevelése Együtt egy-másért! Sajátos nevelési igényű tanulók együttnevelése Együtt egy-másért! TÁMOP-3.4.2/09/1. 2010. október 28. Pályázó: Budapest Főváros IX. kerület Ferencváros Önkormányzata Projekt menedzser: Bukovszki Andrásné

Részletesebben

EDIT ROMAI KA TOLIKUS SZAKKOZEPISKOLA ES KOLLEGIUM KESZTHELY ALAPITO OKIRAT

EDIT ROMAI KA TOLIKUS SZAKKOZEPISKOLA ES KOLLEGIUM KESZTHELY ALAPITO OKIRAT , FARKAS.. EDIT ROMAI KA TOLIKUS,,, SZAKKOZEPISKOLA ES KOLLEGIUM KESZTHELY Módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt,, ALAPITO OKIRAT Eredeti alapító okirat kelte: 1991.07.11. 1992.06.18. 1994.06.03.

Részletesebben

E L Ő TERJESZTÉS A BARANYA MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSÉNEK 2009. JÚNIUS 18-I ÜLÉSÉRE

E L Ő TERJESZTÉS A BARANYA MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSÉNEK 2009. JÚNIUS 18-I ÜLÉSÉRE E L Ő TERJESZTÉS A BARANYA MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSÉNEK 2009. JÚNIUS 18-I ÜLÉSÉRE IKTATÓSZÁM: 936/2009. MELLÉKLETEK: 2 DB TÁRGY: Mohács Város Önkormányzata és a Baranya Megyei Önkormányzat pedagógiai

Részletesebben

Budapest Főváros IV. kerület, Újpest Önkormányzat ALPOLGÁRMESTERE. : 1042 Bu da pest, Istvá n ú t. 14. /Fa x:+36-1 - 231-3141, +36-1 -231-3151

Budapest Főváros IV. kerület, Újpest Önkormányzat ALPOLGÁRMESTERE. : 1042 Bu da pest, Istvá n ú t. 14. /Fa x:+36-1 - 231-3141, +36-1 -231-3151 Budapest Főváros IV. kerület, Újpest Önkormányzat ALPOLGÁRMESTERE : 1042 Bu da pest, Istvá n ú t. 14. /Fa x:+36-1 - 231-3141, +36-1 -231-3151 e-ma il: msza bolcs@u jpest.hu ELŐTERJESZTÉS A Képviselő-testület

Részletesebben

QALL Végzettséget mindenkinek! A kamara támogató szerepe gazdasági szempontból

QALL Végzettséget mindenkinek! A kamara támogató szerepe gazdasági szempontból QALL Végzettséget mindenkinek! A kamara támogató szerepe gazdasági szempontból Piacsek László Zoltán szakképzési tanácsadó Iparkamara A kamara feladatai, szerepe a szakképzésben 1. Gyakorlati képzőhelyek

Részletesebben

szakközépiskola 4;5 szakiskola 2

szakközépiskola 4;5 szakiskola 2 A L A P Í T Ó O K I R A T A költségvetési szervek jogállásáról és gazdálkodásáról szóló 2008. évi CV. törvény 4. (1) és a közoktatásról szóló 1993. évi LXXIX törvény 37. (5) alapján Kaposvár Város Önkormányzata

Részletesebben

Emberi Erőforrás Fejlesztési Operatív program (EFOP) 2015

Emberi Erőforrás Fejlesztési Operatív program (EFOP) 2015 Emberi Erőforrás Fejlesztési Operatív program (EFOP) 2015 Pályázatok listája és megjelenésének tervezett ideje Együttműködő társadalom EFOP első prioritás EFOP-1.1.1. Megváltozott munkaképességű emberek

Részletesebben

Szakképzés és felnőttképzés jogszabályi változásai és a változások hatása a képzés szerkezetére

Szakképzés és felnőttképzés jogszabályi változásai és a változások hatása a képzés szerkezetére Szakképzés és felnőttképzés jogszabályi változásai és a változások hatása a képzés szerkezetére II. Rehab Expo 2015. december 1. Bruckner László főosztályvezető Szak- és Felnőttképzési Szabályozási Főosztály

Részletesebben