2011, OKToBER I2., SZERDA KOZELETI NAflUP I XXIII. EVF,,l9Z (6112,) SZAM I 16 OLDAL ARA I L

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "2011, OKToBER I2., SZERDA KOZELETI NAflUP I XXIII. EVF,,l9Z (6112,) SZAM I 16 OLDAL ARA I L"

Átírás

1 2011, OKToBER I2., SZERDA KOZELETI NAflUP I XXIII. EVF,,l9Z (6112,) SZAM I 16 OLDAL ARA I L I,

2 0.lnse orvosmxnsornt lornr Ar Negy szakorvos kapott kulcsot A Csftszeredai Megyei Siirgdss6- gi K6rh6z szomsz6dsdgiiban 6piih nyolc lak6s ktiziil n6gyet tegnap adtak 6t a lak6knak: egy belgy6- gyiisz, egy seb6sz, egy onkol6gus, illetve egy imagisztikai szakember jutott igy szolgiilati lak6shoz. Forr6-Er6s Gydngyi f ollo-eros.qvoriqyi(.tharqrlancpe J-liarrl, csalidos, kisgye rmekes l-{ szakorvosok lakisqondjir I oljonr meg a korhdzat fenncarc6 megyei tarics azzal, hogyszolgileti lakisokat bocsitott r nregyei k6rhizbl) rnunkir vdllalo szekemberek szlmdla. -a'mint a tegnapi iinnepdlves itad6n dr. Demeter Ferenc k6rhizigazgat6 mondta, az orvoshiiny lchizdisiben hiron rinyezri j:iazik fontos szerepcc: a modvil6 6zet s, a lakfirtis, illcrvc a nrcgfclclci nrunkak<iriilmcnyek bizcositisa. lvfig az els hizrol ds a len, a mlsi el6relipni. rezds tudadban fontos, hogy a fiatal szakorvosok nc kclljen nrgy hiteleken gondolkodjanak, hogy lalituhoz juthassanak" - rnondra az igazgat6. Ndgy laklst adcllk it regnap, a kedvezmdnyezetrek kcjzdl viszonc cs.rk kerccn rudcak rncgjelcnn i :rz i.inrrcpsigen, hogy irvegyik a ro Marad6sra bir6 kulcsok. A lakiisokba fiatal specialistiik kdltdznek be Ford csiruaolr kulcsokat Borboly Csrba megye i- tanics-el.riiktol. Dr Liszl6 Zsu' zsanna bclgy6gyisz is dr Szdkely Csaba sebisz mellecr dr. Holl6 Gergely onkol6gus is Bursan Barabls Andrei inagiszcikus a misik kdc kedvezminyezctt. Aminr an6l mdr tribb izbcn beszimolnrnl, a megyei k6rhiz szakemberhiinydt enyhirendci, a megyci ranccs mintegy 800 ezer lej rdfordicissal nyolcszolgilari lakdsr ipittetetr,r k6rhiz ktjzveden szornszedsigdban, arnelyer olyan hiinyszakmiban dolgoz6 liamloknak itdl oda, akik a megyei k6rhdz szakorvoscsapacir kivinjdl erosireni. Az elsa lakisr ravaly december derekin vehette dr egy orvosnazasper. A tegnapi d.raddson Borboly Csaba t.rnicselniik arrol is beszilr, hogy a megyei iinkorminyzat tovlbbi nyolc szolgilad lakist ipicretnc az idc rkez6 szakorvosok szimira, ezekre ki is irrik a k<izbeszerzdst, is bir a harirido hamarosan lejir, mdg egyerlen cig sem jelen*czen irajinlactal.

3 '!alof'j()l.ll r Hompoth tor6nd,'l, - { muzsik sem akar ben halni. Gdzos ballada uladn sz6keseggel ohozott k/irt! t/-

4 EGYEI6RE NEM VATTANAK PARTOT M MPP MEGYEI TANACSOSAI Az EMNP meg nem elegvonz6 Kiv6rnak a piirtv6lt6si diint6ssel a Magyar Polg6ri P6rt (MPP) megyei tan6csosai. Az Erd6lyi Magyar N6ppdrthoz (EMNP) valti csadakozdst firtatri k6rd6siinkre a tan6csosok sokkal inkibb 6vatos, mint eo,,6rr'r'n" v -esrr adtak. fu Shalanos v6lasz az, hogy egyelfre v6rnak, l6tni akarj6k a tejlem6nyeket - ha m6gis rigy diinten6nek, hogy elhagyiiik a piirtot,.nelyik mand6tumhoz iuttatta 6ket, akl,or nagyr6szt hajlanak ana, hogy iemondjanak tan6csosi tiszts6giikr6l. Antalfi J6zsef arlalii rrrg lancpc ro egyei lraukon bclill, r'lsy illicisuk szcrinr rltg nem gondolkodtrli el azon, liogv csadlkozirinr* c rz EltINPh.z. N()\.rf\.\fll,r(t l\lrrlliis.l larll.r hipcs'in clnrordlr, cgvcl6re lincscnck rir'.r rrrrrlricidi Ur,' turjr r[]iniiijncl:, lr.l i.rirkr lii,qis pirror cscld], rkiic,r visszi kcll l,ini'r r- L:rnic\(,:ii nr.rnd.irlllrrot,,1 h v]l;,lii cgv prirr szil,ciircn jutotr riszrscghci:, majd hritar fordit annak, migakkor is vissza kell mondania a tisztsdgec, ha a tcirvdny nem kiirclezi crre" - vdlekedect a tanlcsos. Simon Csaba cses Emese nem kivirr vdlaszolni a kdrdisiilnkre, annyit jegyzett meg, hogy meg szerctn virni a fejleminyekec. Tham6 Csaba m6g egyiltalln r.rem foglalkozotr a gondolarral, Csillag Pirer pedig, r'niutin cavasztzrl Ienrondorr riszrscgirol, urir ncnr kivin csadakozni a2",1; pdnho, sern. Tamis Zohin semmikipp sem lipne ki rrz MPP-bol. Hangsillyozt:r, hrr migis mcgtcnnd, azonnal le- DronLian:r.l r.rn.icsosi tiszr:igerol. Ilcq in s( nt gonjolkozrrrl r cscrin - vllaszolro kildisiinkrc Kocs Ilona.,,Cscrc nilkiil is, nrir jclen pillanarbar, rzon gon.lolko'.lonr, hogy lsmond,rk.r r.riticsosi riszrseqcnrrol, nrivel ez.rz.rll,r;,or,.rmrlr.[tlrcn.r r.trt,icll.t.t n v;.tr. nct:r curb.r cl.'l vrlh' _ nyonrrcl-ositotr.r i t:rnricsos. Lrirs Zsolt scnr sondolkodqtc L,Jscrin.,,r\lilcl azt i.nr l"h.t tuilni, nrikor Ics;rrck r vdlaszrisok, mi fog t<irtdnni a jiivoben, nem spekul{lok cgyelore semmit" - kcizrilre. Beder Tibort sem foglalkoztatta ez a kird s. K bi sc A eden dolog m viltozrat hclyzetdn. viltana, akkor ncm mondana le a tanicsosi risztsdgdrcil. MIKBOHITE[: - kis- 6s ktiz6pvdllalkozdsokn: - mez69azdi6voknak - egy6ni 6s csalddi vdllalkoziis - panzi6tulajdonosoknak Ugyf6llogadiis: h6f6t6l p6ntel Csikszorediban: i cdlsindcr u. 16. s:. I t"l.' ozoo-:tzssg I ro Gyorgy6szentmi Xossulh Laios u Tel.: lamqheorghoni(

5 ros rnnoty szru.rmtsec-rn6sires Iskola-feluj itdsi tinnepseg K6s Kiroly vellemis6g6nek meger6sitesek6nt 6ftervezt6k a neu6t visel6 iskola frontj6t, felfjitottik a teljes 6piiletet. A tegnapi dtadisi iinneps6gen leplezt6k le a n6vad6 r6zplaketti6t is. B. K. G jelcnlcgi,,ha a t6rsadalom szenved, az ohates megmentheti" - hangzoft el az avat6ijnneps6qen m illior illr az Eur6pai Uni6, I70 ezer lejr p6tolr e romir kormiay. k<izel 350 ezcrlcjt tenki r vdros <iruiszc. A cerveker a Larlx Scridi6 kisziterte. Az iinnepsdg alkalnlval lcplcztik le K6s Kiroly bronzplakcrtjir, rnclynck kivicelezisir r Communicas Al.roir, v.iny nl,crtes pijyizac" bizrositorr'".

6 TERULETALAPU TAMOcATAsOK RAJTJA J6 hireket hoztak a gazddknak A reriiletal.rou rimosacis hek- Ar.ironhtnit 100 eir6r.r vrl6 ncivel se miact ravalyhoz kipesr 8 milli6val t<ibb, azaz kcizel 50 millio

7 A teriiletalapri t6mogatds hektilronk6nti 100 eur6ra val6 niivel6se miatt tavalyhoz k6- pest I milli6val tiibb, azaz ktizel 50 milli6 eur6nyi SAPSt6mogat6sban r6szesiilhetnek idr6n a Hargita megyei gazd6k. Az els6 e16legek foly6sit6sdt a kilizet6si iigyniiks6g m6r e h6- nap kiizep6n elkezdi. Domjdn Levente donrjar ro A csikszeredai APlA-szik- A hirb"r, tartott saicoriie- jelenr. A ctlunk az, hogy 2015 vdgdre minden rendelkezdsiinkre ill6 curot ;ic kiilcinbbz6 proj Jrpir rimoga.tis ls, ha a njpok lehivrisi kdpess6gdt. Haschi Andris mdr az APIA ds iigyfeleik kozotti j6 kapcsohc- 16l beszdk, Jesz<tgezve, hogy rz iltala vezetect inrizecen keresztiil..( \ko",r,6n,nutacra bj regn"p 'llnczos BarniL, i is Viddkfejleszcisi illamrirkira is H ter, a Hargira Megyei Mezcigazduigi lnrcrvenci6s is Kifi zetisi Ugyniikival cllenrdrben mircius 31- ic nrindcr,.r l0ll-es e',zrend6vel k";rp..olrro: g.rzdarituogacisi kifizcclst lc;rkarnak z'irni. Ennck ctlja sck gl oniris.ival.rz iszi, mittd r k krpcsin akjror segirsdk, anikor a icgnrglobb sziiks{9uk van apinzrc. Mcgjcgyzisc szet inc az agri' rium {s viclikfijlesztis tcrtn rcndclkezdsre ill6 fbrrisok 30 szizalik koruli lehiviisi hlnyadrivll 2010-re 80,1r eur6r;r, mig iddnre hekrironk6nt 100,6 eur6ra notr, azaz ot iv alatr mcgdupliz6dotr. Ehhcz jir:uln* nrdg hozzi r kiilcinbc,zo ncnrzeri kicgisziro timog;rcisi fbrnrik is csonr.rgok, erninek kcrcteb'en r szinc6tcildi ncivinyrcrrnesztcik hektironkdnt

8 MAXIMATISAN KIHAszNAtNI A HETYI ER6FoRRASOKAT I(onferencia a megujulo energiaforrdsol<rol udvarhelysz6ki parlamenti k6pvisel6 novemberben sz6kelyltildi szakembereknek, vdllalkoz6knak szervez konlerenciiit a t6miiban. Jakab Arpdd lakab.arpadg)irarqitaf epe ro tr lt-t Norvi holmi rnegbeszildsen is arr6l volr szd, mikint lehet visszaszorir;rrrr e kcirnyzc so, kat. vala ro, sicani a ak. A 27 ragorszdg sz{z parlamcnri kipvisel6jir ccjrncirirci f6run urrn a honatya lapunknak azr monc{tar,,a rarricskoz;ir csik mcce16sicerc.rl'ban, anrir.:r'ek,rra az "RN{DSZ is szorg,rlmaz, kiildndskcppen Szikc\'fcildcin: rcnni kcll az.rr, hogy Rciminia - villalisihoz hiszen megyenkben n:rcy rrrr.rlikokkrl rendelkezci errifbrrisok vrnnak.,,be indulcak a r<lrpe vizier6,,inyt is egyre. J6uragam is leggel hiron ldrc az Olr, a Nagy'Honror6d is a Kiikiill6 menrin, illerve kezdeminyezoje v:rgyok annak ;r rrirvinyrcrvezetnck, lmely az cnergiurivdnyck termcszcisinck cimogarislr6l sz6l, s amelyer a szcndtus mir elfbgadorc." A kipvisclci szerint j6 csily van arra, hogy iv vigiig.r ktpriscliihiz is r:ib6lurtsoir l kczcicnrenyezcstc. A polirikus kifiytccrc, renilhcrrileg nilunk is nihanarabb bek<iverlczik egy cgisz"!ge., szenlilerviltis, r a ktivcrkezd tvckben hclvi er<iforrisailkrr sikertil maximiiis-in kihrrsznilni. Ezr elosegircndo novernbcl kcizcpcrc rcrvcii azc a szikelyudvarhclyi konfercncilt,..

9 FAIPARI HELTZETKEP A zold arany metamorfozisa Az Arbor laipai 6rdekk6pviseleti eqyesiilet nem16giben felhivta a Iigvelmet a szektor nyersanyag. elletisi gondiaira. Az e t6ren megmutatkoz6, akaluk visszesnak min6sitett ellapotok miatt szimos meqyinkbeli, laanyag. feldolgozissal loglalkoz6 v6l. lalkozas nehdz helyzetbe keriilt, munkahelyek sziinhetnek meg. Annak n6ztiink ut6na. mikdnt alakult a Hargita megyei faipar az,elmilt 6vekben,, melyek a2 erosseger, gyengeseget, es mf Iyen perspektiviknak ndz e16- be a megye exporti6nak tiihb mint 33 sz6zal6kiit ad6, fera alapozri ipar. HecserZoltdn h16sdr'ih'qir$cprm A. \,1'., rllorr, Je ncnr A.,"1 -,,rill.^,,.r..,,{ \.e,*,r",..--i u- i.r. l]nft a igretd( tr szekror nrc6- ukg.lhririgondjrnr Az Lizcn tr '.:.n n.gnunrkozo ilnluk " iz- 5zNntrk m,no5tr{r r apotok mr ra szrmos rncercnkbcli. hmrae tildoigozj$al (rs) [oglalkozo rll hlkoz:is nchcz hclv4$c kqu[, e,nel -eg llo nil ntrtrnrk, t' rg mrg'cnk 6,, t.n:r.7re. 11lim,n! u crdo:uhrdonosokkit, r kozbr nokos:gokhi olr an egvutt nukdde! ne.hin,zmur t!rlilori. ;ic rmel,hchzerbc hozhrni" r hctr: v:iihltozo!*, ; msrekdne r Lulr,JJ: crjcl:lregu nrqrrr :1 k",:'"i. ;:rlrrrlu t::n'rg ril' r A p,rcgrzdsig l orulnknre, kozepea: ncmrgen lchcr rdrnl nrzrnor vrgr logszrbjlrozis c'zkozoklel tckczni r szrbrd,acnrr Lgv r krrernclc i-rrnug.--t- -,.,t,. h".."r, t, 1..,1".,ckcr d iclyc'hcr Dc hi i\ a hclv rr r hr:, rzon bctut r H{e,rr meg e, crdosudrltods s "kl 'c.h.1., \rljhinrr ilreldolgortrs hi?r,i rn, Ff. Fela-fn 1il:. wohr mir sak hclvsz kc okin s igen achez,:s korulminvcs lenne: \lcgprobiljuk'onban vizhtosrn tiir&kipeznia hclyzerer rlsi liginr rz ur6bbr eszrenddk sorin bekor*kezcn srrukturilis iren dez<ldisckre, egvcs i'mirvek, mu n!6szimok allkulisira Tulaidonosi 6trendez6d6s Az erdok'sszrsolgrk*,sr nromrn lobbrr: hclrrciilt r 1ogos tuhldonviszonv, azok itkcrutek rz ebvko.i rulajdonosok vrbv azok ijrokosei, valaminr a k,izbiirokosigok'uhjdon:il,a Ez cgv nj helvzcer rcremrer az udog:zd:lkodu o locrmeies.,llewe i frrnvrp errekesresc re' ren. dc r telhrsz"nrhs, feldolgozis vonlrkoziriban is Ugyanekkor rz erd6rul.jdonosi kd.bc beke' rullekkulfdld,!6kdjri cigck is De lissuk r,.lehirr" Romini' erdd- :lrp;a 6 5 mrlho hekriru rcsz k. amelvbdl mrnregy.).1 mrllo hek cir van a Rom va iltal rigykczelr :llamr kdztulajdonban Ezenkivtl Harqilamcqyibenazerd6kdonto-hdnyadaakdzbidokossdgokkezdbenvan htg robb minr eg}'millio hekrir nrr mrgrntuhldonbrn le'o erdot uevkczel az rlhnrr rrdckelocqd Romsilvr Hrrgitr meg,ve rlszc rderc,? oiszrg rdo.t,ppb.n l.-.zrzrlel korul v:n. r l0ll es cszrendcr qrrzr*l ;vkonn bcn 136 9L I hekrir erdd ds beerddsodor ccruler vrn felrunrcwe (rgrz, rz ivkdnly egy mink rabhzarj ban 26.i 000 hekrirnvicrd6s rcrn let szerepd) Ebbcllkozel heklir van magtinrullldonbrn, s rz adelcxcg kcdrrcrt mese g,eznenk, hosv annrt rerulere rz urobbi nigv eszrendrj sorin mlnreev 1000 heklr(rl csourenr K",";i.,d.r""",,k ".,,, h"s", 1na6 1ong-.<,l.eikhrn m. gvinkben ko*l li00 hettirnvi rerlllern vegeztk crdtitelcpitiri Szezezer hektir erd6 kiilliildi rulaidorban Emlreruk. hogy kultbldr er' dckelaezu ciqek tulaydonaban r vannrk crd6k E,rc von kozoan ugyan nincscnck pontos adarok, dc nevtudni, hogyazokrobbmrnt hekri.nvicrd.ir birrokol nal. Rcndszerini,,igcn diszkrdr" villalkoziokrdl van sz6, s azok kipvise16i Demrgcn nyilarkoznek, r igy az seh istuer.tcs, hogy ni lven ttikli bcfektetdsckrril van si<i. Ugy tudni, hogy ne'cs ngy' vidr iiodik kdzvedrastvel iilli(6- lag hckrijonk nli euros irakon v:isirokrk tel crd6kcr Gerald Schwcighofcr irdekeltsigb(n l(\d Cscrde Emp rc cegnek Ii 000 hekur. r 6nn erdckelaeeu Tornaror cignck l2 000 hck':lr lsrn gri S,lvrom rirsasienlk T,mb pedrg Eg,vibklnr e kulfol cigek az d- nulr eszrend6 rgin litrehoztik r \laeir E.d6!ulaJdonosok Egve-,Lilcrir iproioresr), amdv hglai soribrn cek kulloldi betckrc!6k \rnnrk. Liven. hoev r kulfbldr erdoruladonosok r;bb'..d. kcltck az crd6lo.ermelisben 6 tl feldoleozrisban, kiaigrelen, hoev sz*cpiik fokoz6dnr fog A kiizbirtokossdqok eredm6nyess6qe szimokban Hargirr me$,tben az erdrtk donro h:invad, r kozbrrokor sisok kez;ben van ll)cnkdppen glakorlrihg azokn hlrul a zold rrmnvrl ral6 sifirkod:is. lul brzonvo5 erdoeazdrlkoda! es.lotermelcr logszabalrok tiszrclcrbcn nrrir:1n, dvik r don ttshozatal A Hargrra!{cgyci Kozpinzugyi Vczdrigazgaroriie adatai szernr 17: kozbrrtokov sig revakenysagdben sze.epcl azerd6g egyik nr. hoev azokrol ms nccvekbol -k*d"'..r.k *--lj.k Li. r". anvrgot. livcn. hogy azok magrsabb ir*ar kinilnak Errakcsirasi ind- nvc- :16 cdig nvc' resigcr jegyzerr, dsszescn mrnt' egv - J mrllo lq errekben Utrl hnunk arr rs. hosr a mcselozo cszrenddhdz vszonvirva a vcszrcrgck o$zirrake kozel o620rosirc emelkedea. r nreresigcke pedrg krlencmrllr6 lcyrdl 7 ) mrlll6 le)- re csokkor Ezek a szdmrdarok mindcnkipp elgondolkodtarok A kozpinzligvi vcztrigrzglroiig illc'jkercinck!ileminve rzcrin' rz s furcs:illando, hogy csrs lozbrrokos:gok a szubwncrok rllcncrc r nullrzatdorok holon ez clntletileg nem lehetsdges. Szerinruk nlncs rendldn rz sem, hogy 29 k6zbi okoss:ig a 2010 cs awe vonarkoz<ian,,.dvid" mirle' se! nvujlor! be, holotr a hidlyos logszabalvok Jrtclmtbcn a hoszn v:il,omr benynjrjr:in lcttek "olna kdeleztlek To\ibb:i r kozbir roko$asoknrk robb minr ii nl zalek: nem rlkrln:zo mcgfelelo m6don a h{ilros panzug.ri tog- 5zrbilyokar, szim"ircluk szemponrbr;l r sok kivjnnprl6t hagv maga utin Azaz: rdbb minr kivrnalos a rcndcsinilis a hizuk tijin. mirmin! a szimv,lel, jogszabilyo! betan:sa telontctiben. Az *d<igazd:ilkod:is is krrerme lis kepcsrn tuig uhlhatunk ag is, hogy a rendeikeztsnnkre :ill6 :d*ok szennt m,niebv t-0.rc eheto rzon vrllalkozxok szrma (beleirwc a kozbnrokoslgokar is), rmdvck e rcvtkcnvsigi terule' A hfeldolgoz?s,,hangad6i" Anol mir szimor adhanunk. hogy mckkora a hrzri, rilcrvc a meglcr crddalap, mrnr ahogy urril s, hogy kik gazdllkodnet rzzal. Az crd6lorcrmelisb6l szir maz6 i*omcg jelcnt6s hinyada -)"-;P nvecanvaggi rilik a faipar knlon bozo rsrzaur zrmrrr..uckkou.."",i.q",. ;cte,,r u erdobot kr('m( r i:romcg' \z OBhgor 5t*,sztrl:r Inrezer eeprember 26-L saltokozleminve szerrnr a 2010.* *ztend6ben kcrmek favolumen l,i kobmiler volt kobmrrerel robb. rcl tobb m,nr 1009-bcn A legle lcnrciscbb'ol,n"nt Succava m* gvdben rcrnelrik ki, rcjbb mint 2,1millio kdbmircir, xz! kove(e \ernr megie rubb m'nt cgvnll. n [.hm.ftrc (nss,,-\?i,rinv m.gvc ls.i 000 kobmererd :i Biko hcavc kobmi' tcrel Hargm mcgyc a hetedik volr r nrgsorban, rnrntcgl' j kobnarcdcl, ilyenkippcn r rdrzescdzri rr:iiyszima meg rz dr szizjlkor 5cm iirc cl Egvib kenr mcercnkben r 1006rcs esz *nd., r'-n ooo krrhrl, t.h, mi!c(61 200s ben r ki(c.mek fivolumcn 8li 000 kobmttcrrc cmclkcdc!!, cz! kovc!6c! vtrzon( Jelen'or mcftckben csolkenr. tlvcn korulmcnrck kozor ohrtidan"l m6dosuit a kinrlarkcresht, s nlin ezzd is nagyar:zhato, hogv r mcalcnkbeli villalkon-,"1 -;-"- h-o."or.relcmbcn besztikulr r ny*rnyag beszeeisi lch.rdseg. v.m muta' lcrmrs&strttsztjct roszrm rr, rz crlekenrerr trromeg mcnnyisiec. Az Hargira mcg,ve aetibcn a 2009 es szrcnd<ibcn kcibmircr kdriil voh A 20 l0-es cszrend6rc vonarkozoan mdg nem hoztak nyrlvanossagu

10 Mi lesz a kitermelr fa sorsa? \li lcs, r kirermel( firomeg ioisr? E(c r kerd.qc is vilaszr rd tr \t]rbzllkai inrizcr kozlcnrin\..' go bii rclcnro' llanrrjanrl i+ l ; rl.kanil r rcnjdrcrsl rir rcsziru \ol!. l0l0-ben mrnrcgy 6,9 mrl o kobmcternr t hasznjrat ict un* lcgva.rjsari {zr kovcrrc ;z lpulc tt:.,nr enanr rg:kini tllhrsz ll( qombn n+ez(rcscn bs9 00rr l.bricrer.,rhnrlnr r PrPtrfrlen! ;lh,eh,l, r,i, n00 l.hnffins eobl,l:. \ iitbrqicv * roslleme' zckcloilltr$iaiilhasznikt:ro eg nen.!\ige jehnro\ ni.rckbcn io\ckcd.(: r 1009-is iil l kob,)i.r.ddl Iti 000 kobmi,cdc Ilodosulr i p,rci kerslcr minde nckcllc r kulpuc:. ugvmaror igr leldolgozi! szektorok. rr m.k.[ trinln.gnovekedc( ke.,gic(i!rto rclanrcrr.l kcd,tzdbb rhkr rjinlomt bceillnoihrl.\ ti6rg$ ii rordem{g\ iokch.k r *zll : llh*r;eggd A timebb,rzo rk, knurhecoek, hrlon bozo i.rrprc: remckek crporulinrk :laiutisban r rg" Prtolul o u r PAL OS0 lorczhpck uponii nrk ar.ck. J r cizrcndel 9l mlilo :uror6l lolt)-ben lozei 16l mri o o:ron emclled*t. r \ldf rpusu hmezlapoki pedrg -3 rrrl. i,o cu.orol 9{.1 m,l[o eurora Ez r rovckcder rinv ncm csupin rz *ponjt mcnnrlslgck gvrrapodl. \a tavim trharo,lunem r kedvezdbb riigp,ac, ir* l3v1.a u Klr i..ickes,clcnsiere kcil nrje utalnunk: rsen rclcnto, nerrikben meenovekedcr rzctporli[ ruz,irintke a ]009 er crzrcndc, 19.; Ln,llLo.urorcl 16.9 n,llio curorr, r cz xzzj,rag!ari,- hro hogv rgen kcdwz,l voh a kul pu.lr,'rron 15 euro lobmerr $zcllu li ruro kobrncren, Krnr lclcntos go,nbir-rilrrsarlokcnr ;e. l{n',ncq rz r\podbd r lo0q-cr csztcndcr 5 rrillio curovrl szcrrbcn 16,6 miii,o 3uro l0l0 bcn), Japin pcdre r rurcszuu abnrcrcbcn. 1 riia,k 1010-es eszrender.rpo.rja rfrlgv l,]l millijrd.urcr rctr [ ]mir megel026erzrcn Jdhoz vrzonvirva ll,1'zizrlekor no!.kcdi{ lelenr Hol hdlez' krdik d Hug:o negvc r uglaft ti,p{, rcrmdkck expodia &hn rcribcn: Azok 1.010'es eszrender exporrlinj, inike )76 millo ruro ko.ul vot!. rh, odzigos viszon'larbrn mir mir telcntiktc lcn hrsz rrnn:k oltn crgek rz o6zrqbrn rmclrekc\porrrrnlk i.rikc loval mcghatadra r Hirgiia hcgrc, rxpd.rot Unlhmnkrn rs, hogv Hrrg,rr mcgve o$zex' ponfiban r ritcldolgozis szckror I ).6 izi,ilckiql rcrzcrcdik A piaciszerepl6k16l Az erddstrzdjlkodn, 6 ti,pin rermekek h,,rlrlos naytegrzikin husz iru*opon szerepel, s rzok gyrdisiban ob,igrze(e robb ezer cig irdekelr Igtrz, pilcvczero Jzonbrn $xk riz van Ezck kozul nrolc kulfoldi irdc(cksigij nig\- vallalkozis. rmelvel robb czcr Jlalmuou ioghlkornmrk, r uzletr iorgalmuk oszinike bcn meghrhdtr r :50 mrlio curot Az cho h.h,.r ez oszoik G*rld Sch$'c'ghotir lrla, xrnr m:ir rnl uoltunk r Csode Emp rc cg *,,n -Jnnr,l"roIer. h *nln]\ ruhjdonibrn rivd Holzrn.luyne Sch'vcrqhotir Kli toelllael kozel 106 rnillio cur6s urd, tog om nral is m,nr.gy 100 mrllio curo irakii crpo.irrl.\z' kovcri cg) d:ir* ogiiik.rdckclrrgu.ig, r Kronosprn Scb.l R' crikozel 187 pcl a br.ssol,zlklchu Forex K,e. :mcl\nck cr uzlcr brerlnr l,; m,lljo curo kolulvan A!opl,$in olllh*o rz ilhml irdekdcigi Ronsihl rs, dncllnck l0l0 cs i!i uzleti torgalma meghaladn r 262 Hargita meqyei c6qek a lapiacon A Hrrgtrl dcg!cr piaci rcrcp okol horulmcnr* )ennc rrjrgos es ponto. Lcpct rllo(n,. robbck kozoa annakokrin, hogv egv rdou vjlhlkozis,,robb pjlvjn sriczikl rzrz : grzd*iqi rcrakcnyscq.k strtlzrikai osz!ilvozjra (CAENI,zeanr robb \zegmen\er 6 i!6s A kozpinzugv, veztabizbrrorig lgenjelent6s m6nikben mesndvekedeft az exponah iiirla enike,,1ln:.zernr rz erdosndnkods rr.r.r irtildolqnlwr ron.rkozo CAh- iodok "rhp jin levikcny- [ejo kere.kedclmr ors:rs 'k szrmr S(r*. Azol, lozul +51 zr(r nveresisgcl a l0l0-es cszlendo! (18 mrlli6 lclcs oszinckbcn), 381 pedrg vcsztesiggcl (arnrnck osszintke 23,6 mrllo lcl 'olt) Az oncnderc, rinrkinr [rinvrclhe!o el, hog! i nvcrcsig ossziirlkc 1009 hcz vrzonina dbb mint 9 millio leijel norekede(, de rz nem, hogv 1.i mllho lelcl grarapodoa r vcrzrcresrzi,nh. A rzobrn fo196 kcreskcdelmi drsrsigok alkdma' zoajarnak szimr rz dmrilr eszren. ddbcn vol(. ami iz roirban d5 az tptrkezis szekrorbal fog lalkozoroi! ossz-szc,hilvzcr 20.1 szjzrlik:it rcrc lo I ko,ptnznbyi r.,irigrzgar6rig rzrlcmberei \zc rinr ezen ccsek oszlokcgclr osz-?ehrmnr, ; r? os?bef;re,kkd aza kdvcrkezreris vonhar6 ic, hogy rcvikehrscgnk h*j!fokr ale.son! A Kereskeddm, Torz5konlal Hivaralrol szirmaz6 adarok szennt r szr;ban fo196 kcrcskcdclmr ticasigok lobb:io tobb grzdasi Si rertkcnvsas.. ron kozo kodo! s bcnnrk a cigpapkokba Tehft n,ncs rzuk korri \zrkosodis Vrn olvrn.ig, trmdr rkir hiromreql rerlteten Ls terten,kcd,t..r iur''zrl:r rjrokbol rz derui Frenrrg elsod ' I 9. r,)lt,t. r tih:izakrt ipulchs,talo\, revckcnvsiggcl pcd,g ;j-l 1, ia )-'!',!i'!'iaa -tuffis *tal3eul4g scn muntluro kr, hogy rz rdott vrflrlkozjr uzterl i;rgllmr cr nrtrcsdge tckintttrbcn mihcn hozadikr rs vrn u egrii 'agr a ml,k 6,prr :crei,cn!srgncl I kozpcrzuef lczerqrzgro': g:o,zirmrzo rdrrok ncm olellk iil rz engcdilrezcr mrgrinszcmilve ke!, i $alidivilietkozisokr! *az cqrenl ' rlhllozasokrr rnrrpedrq ei.h lo,ul,' ee,' sok rirp.ro' Az elm ulr hirz esz!end6 sorin a bljroriparn milvcn szin'o szcrkc toz., Lo,Jrl r.ze[.el'ud'arhcl"r.,yclenlegr F.mos Br..-.h n, s tclnrlvnek opend., 'zerorb.n. tcrmcle'enei donto h,n*d, pcdig rovibb.a is nvugao cxponra rinvul. Az rgaz vrzont, hog,v jclenleg jitvat kcvcrbb Jkalmazo,rar foglalkozrar, mint pdldiul 1988 brn Mig r tifeldolgozo aligazatok eseriben r hazai piacvezetcik r k:lfold. erdc<clt eg,i ccgck. r b.itonprr *et;bcn rz ncm rgv 'rn A birorip br kev*ebb kulf<jtdi t<jkc irkczcr. A riz p,rcvczc!6 btroripui A Lstavcze r<i a hazar s In"esr Rt., amely 201 mn[6 lejt, s rdbb min! s nacrobb az Eh'ila R. ',.";[."y- A laanyaq ehddleqes teldolqozasii!al 921 villalkoz6s toqlalko.k

11 BERNADY UTAN NEVEZNEK EI. A MAGYAROK- PAUNESGU UTAN A ROMANOK Hatezer aldirds gfilt ossze neradas -tigyben Marosvdsarhelyen Bernedy vagy Piunescu iskola? Marosv6s6rhelyen csak egy magyar szem6lyis6g16lelnevezett iskola m0kiidik rord,rduro M6r hatezer szem6ly irta al6 azt a petici6t, amelyben a marosvis6rhelyi sziil6k akci6csoportla arta sz6li$a fel az RMDV helyi, megyei 6s onz6gos vezet6it, hogy t6mogass6k a 2-es sz6m[ 6hal6nos iskola n6vadiisdnak iigy6t A sziildk ugyanis azt szeretndk eldrni, hogy az dltaliinos iskola az egykori polgiirmester, Bern6dy Gyiirgy nev6t vegye lel. A helyi PSD azonban ugyancsak kamp6nyol a n6vadis mellett: Addan Pdunescunak iillitana igy em16ket. Hirdsszefoglal6 tt r:i' iskot)em vj6sulhar neg polirikai, ral:rnint civii irdckirvinycsitis, scm cgysigcs *rrrr niikiil. Az rliirisokac cgy, rrovcmbcr clsci hcribcn sone kcriild kcrckasztal-bcv lgctis alkalnrrib6l nyiytjdk ic a rneghivocr szcivecsdgi polirikusokn&, akikliel konkrdt javaslarolu6l, l pesekri!,, rervekrol, jciv6beni srrardgiilr6l szerecninek esvezrecni. illerve ismenctik a sziilcii r[ii6csoporr tovibbi lipaeir. A marosvisirhclyi Z-es szimri iltalinos iskola a v{ros egyik legrigcbbi tanintizminyc, amclycr Bernldy polgirmesrcrsige idejdn ahpironak a XX. szizad elejin. A romin ds magyar tago'zar egyarint rniikcidik. A kizir6lag magyar rannych( Bolyai Farkas Unrilcti Liccunon kiviil azonban Marosvisirhelven jclenleg egyeden magyar szenilyis grcil elneyezcrr {lralinos iskoh sincs,.rnnrli ellcnire, hogy a lakosig fclcr reszi ki a magyarok. Az iskolij< clnevczisirol ugyani"- clsrisorbln l raninrizminyck raniri karinak kcll dcintenie, is e restiilereloek tcibbsdgdc rendszerint rom:in pedag6gusok rlkoc.jik. Avirosban migk6c iskola naradc niv nilki.il. Az cgyik a 2-cs szirnu ikillinos iskola, amelynck clncvcz6sirc a jiivo ivi <inkorminyzati vilaszrison polg{rmesterjeliilckinr indulni kisziil6 Cornel Briqcaru helyi politikus tetr.javasoka, hogy Piunescu niha nevczzik cl, is a viros cgyik orrodox rcmploma eli szobrot is illitsanak neki. Ennck irdck bcn aliirlsgy{r{sr inditotr a Szocii.ldcmokraa Pirr (P,SD) helyi szcrvezcrc. Nyonrukban az RMDSZ nrarowisirhelvi szcrvcpolicikai irdcktrv nvcsiris eszlidzcivcl ktpviscijik iigfiinkcr, ctzzik lzr ziszl,rjul<rr ls h.rrcc'ljik ki a BerniJy Gyrirgy AlrJinos Isliolr clnevezist. lvlcggyozodisiink, hogy a jelcnlcgi politikai is gazdasrigi helyzcrbcn czr az iskoliir ncm lchcc politi'

12 f s oktdber 12. I Vl. 6vfolyam, 198. szdm $rr.tsikihirlap.r0 I

13 UjaOn negy szakorvos vette at szolgalati lakasat A Csikszeredai Megyer Siirg6ssegi K6rhiiz tijbb szak orvosdnak adtdk iit tegnap tinnepelyes keretek ktiztitt a szdmukra dpitett lakiisokat. Ezuttal ndgy szakorvos: Ldszld Zsuzsanna belgydgytisz, Sz6kely Csaba seb6sz, Holld Gergely onkol6gus 6s Bursan- Barabas Ardrei imagisztikus foglalja el a lakasokat. Ketten szemdlyesen vettdk dt titvend6- beli otthonuk kulcsait Borboly Csabdtol, Hargita Megye Taniicsdnak elnijkdt6l - adja hirnl a megyei tanacs sajtoiroddja. A csikszeredai megyei kdrhdz kiizvetlen szomsz6dsdgdban, kdt kiilttndlld epiiletben talelhat6 nyolc egyforma orvoslakds egyenkent k6t szobdb6l, konyhdb6l 6s fiird6szobribdl dll. Kdt lakasba mdr tavaly decemberben bekiiltdztek. Mindk6t epriletben ket fiildszinti 6s ket emeleti lakds taldlhatd, kiilijn beidrattal. A kiizel k6tsz Azezer ev rd 6rtekt nyolc apartman bszszesen negyszdz n6gyzetm6- ter hasznos feliiletet foglal magdba. A szolgalati lakdsokat els6sorban azoknak az orvosok nak szdnjdk, akrk a szakemberhiiinnyal ki.iszkiid6 osztiilyokon helyezkednek el a megyei korhdzban.

14 Szorosa bb f es olatok ldtesiiltek Romf,nia kiiziitt

15 G ianf ranco Ravasi biborossal, a Kultrira PdpaiTandcsdnak elnok6vel folytatott a tegnap hivatalos tdrgyaldst Kelemen Hunor kulturdlis 6s 0roksdgv6delmi miniszter. Osszedllitotta: Sz6cs [,6rini lll Kelemen beszilmolt a gyulafeh6rviiri r6mai-katolikus sz6kesegyhiiz szent6ly6nek a telfjitiisil16l is sek, nuncius, a Szentszdk bukaresti nagyktivete, dr. Kovdcs Gergely ptipai kdpldn, a Kultura Pdpai Tandcsdnak lrodavezet6je, Bogdan Tdtaru-Cazaban, Romania vatikdni nagykiivete. A hivatalos taliilkozdra Kelemen Hunor tdrcavezet6 meghivrisdra keri.ilt 60r, a vatikdni kiildijttsdg okt6ber,10 6s 13-a kiiziitt tart6zkodik Romdniiiban. Kelemen Hunor kulturiilis 6s airijks6gvddelmi miniszter tdi6- koztatta Gianiranco Ravasi biborost a tdrca tevekenysegerol ds terveir6l.,,a mi sziinddkunk az, hogy szorosabbra firzziik a kapcsolatot Romdnia 6s a Szentsz6k ktizijtt, ds biztos vagyok benne, hogy a kulturdlis pdrbeszdd nyelv6n ez a szend6k megval6sul. Mivel Romdnia egy multikulturalis 6s tiibbvatldsri orszdg, a Kulturalis es Oriiks6gv6delmi Miniszt6rium minden felekezettel egyforman tartja a kapcsolatot, az egyiittmiikijdds leginkdbb az epitett, a tiirgyi ds a szellemi iiraikseg megmen, tdsdre aisszpontosul. Az gos mriemldk-helyreallitiisi terv nagy resz6t templomok vagy az egyhdzakhoz tartozd dpiiletek teszik ki. Jelen pillanatban 3,14 mtemldk epiiletet restauralunk, ennek 60%-a templom vagy valamilyen egyhdzi vonatkozdsu dpiilet. Ortimmel tudatom, hogy id6n sikeriilt befeiezniink a gyulafehdrv6ri rdmai-katolikus sz6kesegyhdz szentdlydnek a ielujitdsiit, valamint beinditof tuk a csiksomlydi bucsunak az UNESCO szellemi viliigatrijksdgi listdjdra val6 felterjeszteset" -vdzolta Kelemen Hunor a tdrca tevekenysd96t. A kulturdlis miniszter ugyanakkor a Kult[ra Pdpai Tandcsdnak a segitsdget kdrte aurak a nagyszabdsri, bizdnci mriveszetet bemutatd kidllitdsnak a meg- Bzervezdsdben, amelyet Romdnia jijv6ben szeretne megnyitni a Vatikdnban. A kidllitdst a Kulturdli6 6s oritksegvddelmi Minlszt6rium, a Kiiliigyminisztdrium, a Bomdn Kulturdlis Intdzet es a Kepz6mirvdszeti Muzeum kiiziisen szerveznd meg. Kelemen Hunor ugyanakkor a rdg6- szeti kutatdsok 6s a targyi iirijksdg megment6s6ben is kdrte a Kultura Pdpai Tandcsdnak segits6get, v6lemenye szerint a Vatikrin olyan tapasztalt 6s felk6- sziilt szakemberekkel rendelkezik, akiknek a tiimogatiisa jelent6s eredmenyeket hozna a hazai iirdksdgvedelem szdmdra.,,ugy v6lem, ez a ldtogat6s uj e E' 9- = - l lehet6segeket, a kapcsolatok szorosabbra vondsiit jelentheti egyrdszt a Kultura Piipai Tan6- osa 6s a Kulturdlis 6s Oriiksegv6delmi Miniszt6rium kdziitt, mdsrdszt a Szentsz6k 6s Romdnia ktiziitt" - iisszegzett Kelemen Hunor. Gianfranco Rava6i biboros kiisziinetet mondott Kelemen Hunor kulturelis taroavezet6- nek a meghivdsdrt, ugyanakkor az egyiittmirkddes fontoss6gdt szorgalmazta 6 is. Kijelentette, a Szentszdk a miniszter 6ltal lelsoroltakat kdsz tdmogatni, a bizdnci mrivdszetet bemutatd ki- 6llit6s kapcsiin a biboros mdr konkret helyszinekr6l is besz6lt, a regdszeti 6s tiirgyi iiritks6gv6- delemmel ioglalkoz6 szakemberek egyiittmtkitd6s6t is megva ldsithat6nak latta, mint mondta, a Vatikdn szakdrt6i val6ban rengeteg tapasztalatot ds tudrist k6- pesek 6tadni, ennek a taliilkozdnak az el6k6sziteset min6l hamarabb el kell kezdeni. A Kultura Papai Tanacsdnak elndke ugyanakkor kifejezte azon sziind6kat, hogy mds teriileteken is sziilessen egyiittmtikiid6s. Mint mondta, aszentsz6k a tudomriny kiilijnbii z6 6gazataiban kiv6n szakdrt6kkel egyiitf miikcjdni, 6s egy kongresszus megszervezds6t tervezi, ahol olyan t6mak keriilnek terit6kre, amelyek er6s mordlis, erkiilcsi veti.ilettel is rendqlkeznek, ilyen peld6ul az 6sseit-kutatds. V6lem6nye szerint a tudomdnyos kutatdk, szakemberek mellett fontos a kiiliinbdz6 orszdgok nagykdveteinek, politikusainak, egyhdzi vezet6inek ds a t6rsadalomtudomanilyal toglalkozd szakert6inek a jelenl6te egy ilyen rendezvdnye[. Gianiranco Ravasi biboros arr6l is tejdkoztatta Kelemen Hunort, hogy XVL Benedek pdpa dlenken erdekl6- dik a modern 6s a szakrdlis talalkoziisa ir6nt a k6pz6mriveszetben, ilyen szempontbdl miir k6tszer is taliilkozdt szerveztek szdmiira kdpz6mriveszekkel, f o- t6mtveszekkel, rendez6kkel. A Vatikin kdpvisel6i 6rdekl6dnek a romdniai kort6rs mrivdszek irdnt, akikkel kiizelebbi kapcsolatot 6s jiiv6beni egyiittmtkiid6st sziind6koznak kialakitani. Gianfranco Ravasi biboros kedden ddlben a Bukaresti Egyetem Doctor honoris causa kitiintetesben rdszesiilt, d6lutan a Romdn Atheneumban kijnyvbemutat6n 6s kerekasztal-besz6lget6sen vett r6szt. A Kuttura Pilpai Tandcsdnak elniike ma Teodor Baconschi kuliigyminiszterrel talalkozik, majd megliitogar ja a Szdpmilvdszeti Muzeum kiizepkori ki6llit{isrit.

16 Azokat az Sl\.,1S-eket jelentetju k meg, esetenkdnt roviditve, amelyel kozdlhetd nyelven irddtak, szem6lyis6gi jogokat nem sdrtenek, a kdz tigyelm6re 6rdemesek. Szerkesztds69ilnk nem villal felel6s6get az iizenetek tartalm66rt, a kiild6k telefonszimait nem iegyezziik. lviegkerluk azt a gesztenyes hajli, feher m nt6s an0rekba oltdzott, magas fiatalembert, aki 11-6n reggel 9 dra 08 perckor egy feke tes piros hatizs6kkal a h6t6n, a csikszeredaiz0ldsegpiac a agso r6bdl eltu ajdonitott egy m0biltelefont, hozza vissza mert kulonben a kamera videofelv6te 6t kenytelenek leszunk 6tadni a rend- 6rsegnek A tereron gazdaja lvlegk6rem a V csal6d0t a Nagyr6t utcaban, hogy ne dobalj;k szemetriket 6s a prszkos pelenkiikat a gariizsok hatahozl Sz6gyelll6k magukatl Legkdzelebb nevei 6s pontos c met s irok, va amint a szemetuket a l6bt0rl610kre boritom FldEEForoEtt-szoiirsi6doF- Tisztelt Borboly doktor rjrl l\.4idta az 0n t szts6ge egyedul donteni a szeredai sebeszeti e liitiisrdi? Ha van 4-5 milli6 eur6ja, akk0r miert nem 6pft rnk6bb egy dt kdrhazat, m nt egy regibe beleverni? N/ajd megyrink ment6velszu nivagy elv6rezn yen utakon Bdkdba, majd oda megyunk szavazni, ha tu16liuk a B0rbolyjele reformokat lsin-e reilen Felhivom a piros Opel k0mbi tulaldonoset, hogy ha nem tud vezet nil6zanul, menjen szamarheton, Szombat0n krshildn elgezo t ket gyereket Hol vannak a rend6r0k? a-tft6die-

17 Fiigg tlen inlormiti6s na uffiirhfie SreidA oktdber 12. XXll.6vfolyam 198. szdm

18 Kese[[,0e nem mara0 el Egy h6napos halaszids utin okt6ber 13-dn, csutortokon lesz a nyolcadik alkalommal megszervezett Sz6kely kapuk napla. Az esemdny szervez6i aut6buszos kapulur ara, mald szakmai ta nzicskozi so k ra v arlak nemcsak a szakmabelieket, hanem minden 6rdekl6d6t. A program Menasdgon bogrdcsos eb6ddel zdrul. Kovncs Es"fer Koviios Piroska, a Szdkely kapuk napjdt szervez6 mdrefalvi K6lik Hagyomdny6rz6 Mtvel6- d6si Egyesiilet tiszteletbeli elniike elmondta, azdrt k6sett az esem6ny, mert a program, ban szerepl6, 1775-ber elliton csikszentgyijrgyi kapu restauraiisdi nem sikernit iri6ben befeiezni. A Szekelyiiilddn eredeti helyen meg6rziitt legdregebb kapurdl van sz6, igy mindenki kicsit f6lt a restaurdldst6l, hisz rendkiviil ktiriiltekint6en kellett dolgozniuk a szakembereknek - magyarazta a szenez6. A csiitiirtiiki rendezv6ny 16 tev6kenys6ge az un. kaputtra lesz, melynek sordn a Sz6kelyudvarhely, Mdrdf alva, Csikszereda, Csikszentgyairgy, Banklalva, Csikszdpviz, Menasdg ttvonalon szakmai t[- rdn vehetnek r6szt az 6rdekl6- d6k. Az indulds reggel I 6rakor lesz.a szdkelyudvarhelyi Mdrton Aron tdrr6l (Patkob6l), maid P Buzogdny Arpdd, a Hargita Megyei Hagyomany6rzesi Forrdskdzpont munkatdrs6nak vezet6s6vel az Utcak6p, falukep v6delme program sorrin felulitott mdrdlalvi kapukat szemrevetelezik a kirdndul6k. A tr.ira kbvetkez6 iiltomiisa Csikszereda lesz, ahonnan Botdr Istvan r6g6sz Csikszentgyijrgyre kalauzolja a r6sztvev6ket. I0 6rakor Gyiirgy Jdzsef, Csikszentgydrgy polgirmesierei-rek, valamint Boaboly Csaba megyeitanacs-elnijk kiizremtkiid6sdvel az t775-berl dllitott, id6n re6tauralt sz6kely kapu felavatasdra kerul sor. A kapumatuzs6lemet Albert- Homonnai Mdrton dpitdsz mutatta be. Csikszentgytirgy ut6n Benkfalva szdkely kapuit tekinthetik meg a resztvev6k Szdcsne Gazda Enik6 ndpralzos vezet66dvel. {t 6ra 30 perct6l a csikszepvizi, 1799-ben kdsziilt, 20.1o-ben restauriilt kapu ds harangldb, valamint az ijrmeny templom megtekintdse kiivetkezik, melyeket Bogos Ern6 6pitdsz mutat be. Sz6csn6 Gazda Enik6 6E Kiiroly Veronika tanitdn6 a tovdbbiakban Menasagra kalauzoliiik a kiriindul6kat, ahol a mrieml6k [emplom titrtenetet lll Az utcak6p, faluk6p vddelme programban Miir6lalvin is tdbb tiz kaput restaur6ltak Botiir Istvdn ismerteti. A programot kdydsziinet szakit ja majd meg, amikor a rdsztvev6knek alkalmuk nyilik megk6stolni a m6ltdn hires mrir6ialvi lepenyt. A kiranduldst szakmai taniicskozdsok ie kis6rik, melyek A kapumentds szolgdlataban mott6t kiivetik - tudtuk meg Kovdcs Piroskdtdl. A menasdgi rnrivel6d6si hdz ad otthont a P Buzogany Arpdd moderdlta, A sz6kely kapuk Bz6mbavdtele, vedelme Hargita megydben t6- mriiu els6 megbeszdldsnek. Az iildsen Suveg Eva. Turos Eszter 6s Kovdcs Piroska a megyei tandcs kapument6 programi6t ismertetik, 526cs Levente ndprajzos muzeol6gus es Kiill6 Miklds epitdsz a gyergydrijfalvi Elekes malom teltiitriednak 16- peseir6l szdmolnak be, zdrdskint pedig Ziild-K6mene8 Kinga konzervdtor a Tarisznyds Mdrton Mrizeum madarasi kapuidnak ellagmeg6rz6scr6l tart el6addst. A 13 dra 40 perckor kezd6- d6, mdsodik til6sszak sordn a megye kultinbiiz6 tdrs6geiben - Csikszentdomokoson, a Fisrig ment6n, a Homordd ment6n, ZetelakAn, illetve UdvarhelyszCken - vdgzett lelmer6 ekr6l szdmol be Sz6csn6 Gazda Enik6, Siindor Agnes 6pit6mdrntik, K6roly Veronika, Mdrton Ildikd 6pitesz, Dimeny Levente tan6r 6s KovAcs Piroska. A szekcidt Gazda Enik6 metodoldgiai el6addsa zdrja. A VIIL Szdkely kapuk napja zdrdsakent a szervez6k bogrdcsos ebddre invitriljrik a rdsztvev6- ket. A rendezvdny tdrsbzervezoi a Hargita Megyei HagyomAnybrz6si Forriiskiizpont, a Haiiz Rezs6 Muzeum, Hargita Megye Tandcsenak Mriemldkvddelmi Ktjzszolgdlata dg a csikmenasdgi Repiilj MadAr Egyesiilet.

19 Megalakult a vars6gi f6v6szenekar Osszefog6ssal, tribbszdri egyeztet6ssel sikerult IUv6szenekart alakitani Vars6gon - tij6koztatott P6ter Csaba, a Mrivdszeti N6piskola igazgat6ja. A szakoktatils ingyen kapott helyet a helyi iskol6- ban, ahol a Hargita Megye Taniicsdhoz tartoz6 n6piskola udvarhelyi f[v6s tanerar minden szombaton eg sz napos egy ni 6s csoportos oktatast biztositanak a fiv0szenekarnak. Az utazasi kdltseget a polgarmesteri hivatal6llja, a n6piskola pedig a tandrok berezeset biztositja - tudtuk meg a megyei tanecs sajtdosztdlyet6l. A hangszereket egyelore berlik az udvarhelyi f(v6szenekart6l, de ahogy lehet6s6g lesz rd, a szul6k is megprdbalnak vesirolni. Ezek beszerz s6ben segit a polger mesteri hivatal6s a helyi kdzbirtokossdg is, lgy a szervez6k szerint, ha minden terv szerint halad, a tan6v vegdre m6r megrendezhetik az els6 varsdgi ftiv6szenekari koncertet.

20 A HR-..-ENl tulajdonosdnak rjzenjiik, amennyiben mdskor is a lepcs6haz beidrat6hoz parkolja autojet, nem fogunk vigyezni, hanem minden alkalommala keziinkbe l6vd csomaggal (veletlenul) megkarcoliuk aut6jat. A sz psegszalon uzemeltetoj t eml keztetjuk 16, hogy amikor j6v6hagydsunkat kdrte, azt vellalta, hogy a tombh6z udvar6t aut6kkal nem togl6k elfoglalni. FlE-prs6tdz1akoi Tisztelt polg6rmester uram, k rem, utdnan6znie az geivi16- gitdsnak, a falu v6g6n nem Cg. Az Cgei boltosnot megk6rem, figyelien oda az uzletre, a r6szeg embereknek ne ordftson, hanem szolg6lja ki. Kdszonom. l5m eretlen- Tisztelt,,kivitelez6 c g'l az dtjard utc6ban evegzelt kanaliz'- lesi munkiilatokat kovetden belg6rt kavicsr6teg elmaradt, ennek kdsz6nhet6en bok6ig 616 sdrban 6s agyagban kell iarni. Oflako=k- Kedves d...6s alkalmazottak. Mindi5rt 6 6ve t6letek rendelek. De soha nem lordult e16, hogy tiszteletlenul beszeliek veletek. Nem vettem dt egy rendeldsemet bizonyos okok miatt,6s m6r (gy viselkedtek az emberrel, mintha tolvaj volnal De viszont mikor nekem olyan szalmakrumplit killdtok ki, hogy nincs rendesen megsulve, vagyblyat kuldtatk, hogy semmi kaize - ahhoz, amit rendeltem. Amikor kertem, hogy vigydtek vissza, mert nem fizetem ki, miiyen 6rdekes, senki nem jott utina! Hat 6vig szinte hetente 3-4 alkalommal rendeltem tdletek! De ez, amit ti csineltok, tiszteletlenseg 6s neveletlens6g. Es a bocs6natkeres persze elmarad, mert arra mdr nincs bdtorsegotok. lime-dtleh- A i/iijus l vezet6segehez! Meg meddig akariiitok csiniilni, amit csinrltok? Mi6rt nem pr6baliatok ki ti is g6p mellet 10 6rdt dolgozni? De annyi p6nzdrt, amennyit 6k kapnak! Vajon akkor m6g volna-e kedvetek a tfl6rara? Egy a BS6-d6-TEIT- Megkerem az illet6keseket, hogy sziveskedjenek megcsindlni a kaniilistet6ket a Bethlenfalvi iton a Termes utcanel 6s a Wappal 6pLiletevel szemben, mert nagyon csattognak, amikor remegy egy aut6. Kdszonjiik. lsmete en

A f ldm vel s gyi s vid kfejleszt si miniszter 81/2009. (VII. 10.) FVM rendelete

A f ldm vel s gyi s vid kfejleszt si miniszter 81/2009. (VII. 10.) FVM rendelete 2009/96. sz m M A G Y A R K Z L N Y 24407 A f ldm vel s gyi s vid kfejleszt si miniszter 81/2009. (VII. 10.) FVM rendelete a k lcs n s megfeleltet s k r be tartoz ellenдrz sek lefolytat s val, valamint

Részletesebben

2007/9. szám TURISZTIKAI ÉRTESÍTÕ 401 AZ ÖNKORMÁNYZATI ÉS TERÜLETFEJLESZTÉSI MINISZTÉRIUM HIVATALOS ÉRTESÍTÕJE

2007/9. szám TURISZTIKAI ÉRTESÍTÕ 401 AZ ÖNKORMÁNYZATI ÉS TERÜLETFEJLESZTÉSI MINISZTÉRIUM HIVATALOS ÉRTESÍTÕJE XIII. ÉVFOLYAM 9. SZÁM 2007. SZEPTEMBER 30. 2007/9. szám TURISZTIKAI ÉRTESÍTÕ 401 AZ ÖNKORMÁNYZATI ÉS TERÜLETFEJLESZTÉSI MINISZTÉRIUM HIVATALOS ÉRTESÍTÕJE A Turisz ti kai Ér te sí tõ Szer kesz tõ sé ge

Részletesebben

75. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2007. jú ni us 15., péntek TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 2478, Ft. Oldal

75. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2007. jú ni us 15., péntek TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 2478, Ft. Oldal A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2007. jú ni us 15., péntek 75. szám Ára: 2478, Ft TARTALOMJEGYZÉK 2007: LXI. tv. A cég nyil vá nos ság ról, a bí ró sá gi cég el já rás ról és a vég el szá

Részletesebben

38. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2006. áp ri lis 5., szerda TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 1311, Ft. Oldal

38. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2006. áp ri lis 5., szerda TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 1311, Ft. Oldal A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2006. áp ri lis 5., szerda 38. szám Ára: 1311, Ft TARTALOMJEGYZÉK 79/2006. (IV. 5.) Korm. r. A fel sõ ok ta tás ról szóló 2005. évi CXXXIX. tör vény egyes

Részletesebben

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2008. már ci us 17., hétfõ. 44. szám. Ára: 250, Ft

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2008. már ci us 17., hétfõ. 44. szám. Ára: 250, Ft A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2008. már ci us 17., hétfõ 44. szám Ára: 250, Ft A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2008. már ci us 17., hétfõ 44. szám TARTALOMJEGYZÉK 2008:

Részletesebben

29. szám. I. rész HATÁROZATOK. A Kormány határozatai. A Kormány

29. szám. I. rész HATÁROZATOK. A Kormány határozatai. A Kormány 006/9. HATÁROZATOK TÁRA 59 Budapest, 006. június 8., szerda TARTALOMJEGYZÉK /006. (VI. 8.) Korm. h. A Magyar Köztársaság minisztériumainak felsorolásáról szóló 006. évi LV. tör vény. -ából ere dõ egyes

Részletesebben

123. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2007. szep tem ber 21., péntek TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 1155, Ft

123. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2007. szep tem ber 21., péntek TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 1155, Ft A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2007. szep tem ber 21., péntek 123. szám TARTALOMJEGYZÉK 241/2007. (IX. 21.) Korm. r. A köz al kal ma zot tak jog ál lá sá ról szó ló 1992. évi XXXIII. tör

Részletesebben

33. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2006. már ci us 27., hétfõ TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 3887, Ft

33. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2006. már ci us 27., hétfõ TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 3887, Ft A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2006. már ci us 27., hétfõ 33. szám Ára: 3887, Ft TARTALOMJEGYZÉK 62/2006. (III. 27.) Korm. r. Az egyes pénzbeli szociális ellátások elszámolásának szabályairól...

Részletesebben

AZ EGÉSZSÉGÜGYI MINISZTÉRIUM HIVATALOS LAPJA FELHÍVÁS!

AZ EGÉSZSÉGÜGYI MINISZTÉRIUM HIVATALOS LAPJA FELHÍVÁS! LVII. ÉVFOLYAM 1. SZÁM 1-120. OLDAL 2007. január 9. AZ EGÉSZSÉGÜGYI MINISZTÉRIUM HIVATALOS LAPJA ÁRA: 1113 FT FELHÍVÁS! Fel hív juk tisz telt Ol va só ink fi gyel mét a köz löny utol só ol da lán köz zé

Részletesebben

A SZOCIÁLIS ÉS MUNKAÜGYI MINISZTÉRIUM HIVATALOS LAPJA TARTALOM

A SZOCIÁLIS ÉS MUNKAÜGYI MINISZTÉRIUM HIVATALOS LAPJA TARTALOM V. ÉVFOLYAM 1. szám 2007. ja nu ár 31. A SZOCIÁLIS ÉS MUNKAÜGYI MINISZTÉRIUM HIVATALOS LAPJA Szo ci á lis Közlöny Szerkesztõsége 1054 Budapest, Akadémia u. 3. Telefon: 475-5745 Megjelenik szükség szerint.

Részletesebben

VII. Az Al kot m ny b r s g el n k nek v g z se

VII. Az Al kot m ny b r s g el n k nek v g z se VII. Az Al kot m ny b r s g el n k nek v g z se 711/I/2003. AB eln ki v gz s 1779 711/I/2003. AB eln ki v gz s Az Al kot m ny b r s g el n ke jog sza b ly alkot m ny elle ness g nek ut la gos vizs g la

Részletesebben

166. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2005. de cem ber 22., csütörtök TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 2921, Ft. Oldal

166. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2005. de cem ber 22., csütörtök TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 2921, Ft. Oldal A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2005. de cem ber 22., csütörtök 166. szám Ára: 2921, Ft TARTALOMJEGYZÉK 289/2005. (XII. 22.) Korm. r. A felsõoktatási alap- és mesterképzésrõl, valamint a

Részletesebben

A LEGFÕBB ÜGYÉSZSÉG HIVATALOS LAPJA. BUDAPEST, 2006. szeptember 30. LIV. ÉVFOLYAM ÁRA: 525 Ft 9. SZÁM TARTALOM UTASÍTÁSOK KÖZLEMÉNYEK SZEMÉLYI HÍREK

A LEGFÕBB ÜGYÉSZSÉG HIVATALOS LAPJA. BUDAPEST, 2006. szeptember 30. LIV. ÉVFOLYAM ÁRA: 525 Ft 9. SZÁM TARTALOM UTASÍTÁSOK KÖZLEMÉNYEK SZEMÉLYI HÍREK LIV. ÉVFOLYAM ÁRA: 525 Ft 9. SZÁM A LEGFÕBB ÜGYÉSZSÉG HIVATALOS LAPJA BUDAPEST, 2006. szeptember 30. TARTALOM UTASÍTÁSOK 20/2006. (ÜK. 9.) LÜ utasítás a vádelõkészítéssel, a nyomozás törvényessége feletti

Részletesebben

TARTALOMJEGYZÉK. Bu da pest, 2006. feb ru ár 14. Ára: 1518 Ft 3. szám. 2005. évi CLXIII. tv.

TARTALOMJEGYZÉK. Bu da pest, 2006. feb ru ár 14. Ára: 1518 Ft 3. szám. 2005. évi CLXIII. tv. Bu da pest, 2006. feb ru ár 14. Ára: 1518 Ft 3. szám 2002. december TARTALOMJEGYZÉK TÖRVÉNYEK 2005. évi CLXIII. tv. 2005. évi CLXXIV. tv. Az adózás rendjérõl szóló törvény egyes rendelkezéseinek alkalmazásáról

Részletesebben

P\- fuurr-4f. vl /J xhu 5 - MEGALLAPoDAS MoDoSiTASA. Budapest, 2013.jrinius. Dr. S

P\- fuurr-4f. vl /J xhu 5 - MEGALLAPoDAS MoDoSiTASA. Budapest, 2013.jrinius. Dr. S ' I-r) I rt'? vl /J xhu 5 - I l/ Zo 43 MEGALLAPoDAS MoDoSiTASA amely ldtrej6tt egyft,szt Magyarorszdg Nemzeti Fejleszt6si Minisztere (nevdben elj6r Dr. Volner PAI infrastruktrir66rt fe I elo s filamtitkdr),

Részletesebben

A földmûvelésügyi és vidékfejlesztési miniszter 18/2009. (III. 6.) FVM rendelete. 2009/27. szám M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y 5065

A földmûvelésügyi és vidékfejlesztési miniszter 18/2009. (III. 6.) FVM rendelete. 2009/27. szám M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y 5065 2009/27. szám M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y 5065 1. (1) A ren de let cél ja a mo ni tor ing ada tok egy sé ges rend - szer alap ján tör té nõ adat szol gál ta tá si ke re te i nek meg ha tá - ro zá sa. (2)

Részletesebben

A MAGYAR KÖZLÖNY MELLÉKLETE TARTALOM

A MAGYAR KÖZLÖNY MELLÉKLETE TARTALOM A MAGYAR KÖZLÖNY MELLÉKLETE Budapest, 2006. szeptember 20. Megjelenik minden szerdán. IX. évfolyam, 2006/38. szám Ára: 315 Ft TARTALOM Álláspályázatok I. FÕRÉSZ: Személyi és szervezeti hírek A Borsod-Abaúj-Zemplén

Részletesebben

A SZOCIÁLIS ÉS MUNKAÜGYI MINISZTÉRIUM ÉS AZ ORSZÁGOS MUNKAVÉDELMI ÉS MUNKAÜGYI FÕFELÜGYELÕSÉG HIVATALOS LAPJA. Tartalom

A SZOCIÁLIS ÉS MUNKAÜGYI MINISZTÉRIUM ÉS AZ ORSZÁGOS MUNKAVÉDELMI ÉS MUNKAÜGYI FÕFELÜGYELÕSÉG HIVATALOS LAPJA. Tartalom VI. ÉVFOLYAM 2. szám 2008. feb ru ár 25. A SZOCIÁLIS ÉS MUNKAÜGYI MINISZTÉRIUM ÉS AZ ORSZÁGOS MUNKAVÉDELMI ÉS MUNKAÜGYI FÕFELÜGYELÕSÉG HIVATALOS LAPJA Munkaügyi Közlöny Szerkesztõsége 1054 Budapest, Alkotmány

Részletesebben

135. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2006. no vem ber 6., hétfõ TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 189, Ft. Oldal

135. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2006. no vem ber 6., hétfõ TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 189, Ft. Oldal A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2006. no vem ber 6., hétfõ 135. szám TARTALOMJEGYZÉK 28/2006. (XI. 6.) PM r. A pré mi um évek prog ram mal, va la mint a kü lön le ges fog lal koz ta tá si

Részletesebben

79. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2005. jú ni us 14., kedd TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 1472, Ft. Oldal

79. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2005. jú ni us 14., kedd TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 1472, Ft. Oldal A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2005. jú ni us 14., kedd 79. szám TARTALOMJEGYZÉK 2005: XLVI. tv. A ma gyar ál lam pol gár ság ról szóló 1993. évi LV. tör vény és a kül föl di ek be uta

Részletesebben

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2008. jú ni us 25., szerda. 93. szám. Ára: 2400, Ft

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2008. jú ni us 25., szerda. 93. szám. Ára: 2400, Ft A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2008. jú ni us 25., szerda 93. szám Ára: 2400, Ft A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2008. jú ni us 25., szerda 93. szám Ára: 2400, Ft TARTALOMJEGYZÉK

Részletesebben

172. szám II. kö tet. II. rész JOGSZABÁLYOK. A Kormány tagjainak A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA

172. szám II. kö tet. II. rész JOGSZABÁLYOK. A Kormány tagjainak A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2005. de cem ber 29., csütörtök 172. szám II. kö tet TARTALOMJEGYZÉK 125/2005. (XII. 29.) GKM r. A köz úti jár mû vek mû sza ki meg vizs gá lá sá ról szóló

Részletesebben

M Sulyok Gábor A HUMANITÁRIUS INTERV ENC IÓ EL MÉ L ETE É S G Y AK O RL ATA P h.d. é r t e k e z é s t é z i s e i i s k o l c 2 0 0 3. M I. A KUTATÁSI FELADAT A k u t a t á s a h u ma n i t á r i u s

Részletesebben

Heart ra te correc ti on of t he QT interva l d ur i ng e xercise

Heart ra te correc ti on of t he QT interva l d ur i ng e xercise Heart ra te correc ti on of t he QT interva l d ur i ng e xercise Gáb or Andrássy, Attila S zab o, 1 Andrea Duna i, Es zter Sim on, Ádá m T a hy B u d a p e s t i S z e nt Ferenc Kó r há z, K a r d io

Részletesebben

A MAGYAR KÖZLÖNY MELLÉKLETE T A R T A L O M

A MAGYAR KÖZLÖNY MELLÉKLETE T A R T A L O M A MAGYAR KÖZLÖNY MELLÉKLETE Budapest, 2006. júni us 21. Meg je le nik minden szerdán. IX. évfolyam, 2006/25. szám Ára: 345 Ft ÚJ HELYEN A KÖZLÖNYBOLT! 2006. jú li us 3-tól a Köz löny bolt új hely re, a

Részletesebben

104. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2005. jú li us 26., kedd TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 1150, Ft. Oldal

104. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2005. jú li us 26., kedd TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 1150, Ft. Oldal A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2005. jú li us 26., kedd 104. Ára: 1150, Ft TARTALOMJEGYZÉK 67/2005. (VII. 26.) FVM r. A 2004. évi nem ze ti ha tás kör ben nyúj tott ag rár- és vi dék fej

Részletesebben

KÖZÖS UTASÍTÁSA. A BELÜGYMINISZTÉRIUM I. ÉS IV. FŐCSOPORTFŐNÖKÉNEK 004. számú. Budapest, 1965. évi március hó 1-én BELÜGYMINISZTÉRIUM

KÖZÖS UTASÍTÁSA. A BELÜGYMINISZTÉRIUM I. ÉS IV. FŐCSOPORTFŐNÖKÉNEK 004. számú. Budapest, 1965. évi március hó 1-én BELÜGYMINISZTÉRIUM BELÜGYMINISZTÉRIUM SZOLGÁLATI HASZNÁLATRA! 10-26/4/1965. Hatályon kívül helyezve: 17/73. min. par. A BELÜGYMINISZTÉRIUM I. ÉS IV. FŐCSOPORTFŐNÖKÉNEK 004. számú KÖZÖS UTASÍTÁSA Budapest, 1965. évi március

Részletesebben

A MAGYAR KÖZLÖNY MELLÉKLETE T A R T A L O M

A MAGYAR KÖZLÖNY MELLÉKLETE T A R T A L O M A MAGYAR KÖZLÖNY MELLÉKLETE Budapest, 2006. október 4. Meg je le nik minden szerdán. IX. évfolyam, 2006/40. szám Ára: 315 Ft T A R T A L O M Álláspályázatok I. FÕRÉSZ: Személyi és szer ve ze ti hírek Apc

Részletesebben

Ajánlat. Gyertyaláng III. Érvényes: 2015. január 1-től

Ajánlat. Gyertyaláng III. Érvényes: 2015. január 1-től Ajánlat Gyertyaláng III. Érvényes: 2015. január 1-től UNIQA Biztosító Zrt. 1134 Budapest, Károly krt. 70 74. Tel.: +36 1 5445-555 Fax: +36 1 2386-060 Gyertyaláng III. Temetési biztosítás Ajánlatszám: Ajánlat

Részletesebben

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. 2007: CXXVI. tv. Egyes adótör vények mó do sí tás áról

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. 2007: CXXVI. tv. Egyes adótör vények mó do sí tás áról A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2007. no vem ber 16., péntek TARTALOMJEGYZÉK 2007: CXXVI. tv. Egyes adótör vények mó do sí tás áról... 10754 Oldal 2007: CXXVII. tv. Az ál ta lá nos for gal

Részletesebben

148. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2006. de cem ber 5., kedd TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 1701, Ft. Oldal

148. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2006. de cem ber 5., kedd TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 1701, Ft. Oldal A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2006. de cem ber 5., kedd 148. szám Ára: 1701, Ft TARTALOMJEGYZÉK 2006: C. t v. A kül föl di bi zo nyít vá nyok és ok le ve lek el is me ré sé rõl szóló 2001.

Részletesebben

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2007. jú li us 11., szerda 93. szám Ára: 588, Ft TARTALOMJEGYZÉK 2007: CIII. tv. A pénz mo sás meg elõ zé sé rõl és meg aka dá lyo zá sá ról szó ló 2003.

Részletesebben

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2006. áp ri lis 19., szerda 46. szám I. kötet Ára: 1679, Ft TARTALOMJEGYZÉK 20/2006. (IV. 19.) BM r. A belügyminiszter irányítása alá tartozó szervek, valamint

Részletesebben

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2008. au gusz tus 31., vasárnap. 128. szám. Ára: 250, Ft

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2008. au gusz tus 31., vasárnap. 128. szám. Ára: 250, Ft A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2008. au gusz tus 31., vasárnap 128. szám Ára: 250, Ft A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2008. au gusz tus 31., vasárnap TARTALOMJEGYZÉK 24/2008.

Részletesebben

SZABÁLYSÉRTÉSI IRATOK ÜGYKEZELÉSI SZABÁLYZATA

SZABÁLYSÉRTÉSI IRATOK ÜGYKEZELÉSI SZABÁLYZATA BELÜGYMINISZTÉRIUM TITKÁRSÁGA 10 2 4 9 2 / 1 9 74. BELSŐ HASZNÁLATRA! 19 Sorszám: SZABÁLYSÉRTÉSI IRATOK ÜGYKEZELÉSI SZABÁLYZATA 1975 ÁBTL - 4.2-10 - 2492/1974 /1 BELÜGYMINISZTÉRIUM TITKÁRSÁGA 10-2492/

Részletesebben

A MAGYAR KÖZLÖNY MELLÉKLETE T A R T A L O M

A MAGYAR KÖZLÖNY MELLÉKLETE T A R T A L O M 2006/4. szám H I V A T A L O S É R T E S Í T Õ 137 A MAGYAR KÖZLÖNY MELLÉKLETE Budapest, 2006. január 25. Meg je le nik minden szerdán. IX. évfolyam, 2006/4. szám Ára: 345 Ft T A R T A L O M I. FÕRÉSZ:

Részletesebben

T A R T A L O M A HONVÉDELMI MINISZTÉRIUM HIVATALOS LAPJA. CXXXIII. ÉVFOLYAM 11. SZÁM 2006. május 12. 943 Ft. Szám Tárgy Oldal.

T A R T A L O M A HONVÉDELMI MINISZTÉRIUM HIVATALOS LAPJA. CXXXIII. ÉVFOLYAM 11. SZÁM 2006. május 12. 943 Ft. Szám Tárgy Oldal. CXXXIII. ÉVFOLYAM 11. SZÁM 2006. május 12. A HONVÉDELMI MINISZTÉRIUM HIVATALOS LAPJA 943 Ft T A R T A L O M Szám Tárgy Oldal Jog sza bá lyok 95/2006. (IV. 18.) Korm. ren de let 11/2006. (IV. 10.) HM ren

Részletesebben

115. szám 1. kö tet* A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2007. au gusz tus 31., péntek TARTALOMJEGYZÉK. 1 2. kö tet ára: 5124, Ft

115. szám 1. kö tet* A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2007. au gusz tus 31., péntek TARTALOMJEGYZÉK. 1 2. kö tet ára: 5124, Ft A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2007. au gusz tus 31., péntek 115. szám 1. kö tet* 1 2. kö tet ára: 5124, Ft TARTALOMJEGYZÉK 1. kö tet: 224/2007. (VIII. 31.) Korm. r. A köz al kal ma zot

Részletesebben

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2006. már ci us 21., kedd 31. szám I. kö tet Ára: 4807, Ft TARTALOMJEGYZÉK 57/2006. (III. 21.) Korm. r. A gyám ha tó sá gok ról, valamint a gyer mek vé del

Részletesebben

147. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2005. no vem ber 10., csütörtök TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 2116, Ft. Oldal

147. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2005. no vem ber 10., csütörtök TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 2116, Ft. Oldal A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2005. no vem ber 10., csütörtök 147. szám Ára: 2116, Ft TARTALOMJEGYZÉK 246/2005. (XI. 10.) Korm. r. A vil la mos ener gi á ról szóló 2001. évi CX. tör vény

Részletesebben

6. szám. 2006/6. szám HATÁROZATOK TÁRA 51. Budapest, 2006. feb ru ár 13., hétfõ TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 414, Ft. Oldal

6. szám. 2006/6. szám HATÁROZATOK TÁRA 51. Budapest, 2006. feb ru ár 13., hétfõ TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 414, Ft. Oldal 2006/6. HATÁROZATOK TÁRA 51 Budapest, 2006. feb ru ár 13., hétfõ 6. TARTALOMJEGYZÉK 2019/2006. (II. 13.) Korm. h. Az Or szá gos Tu do má nyos Ku ta tá si Alap prog ra mok 2006. évi több - lettámogatához

Részletesebben

II. rész JOGSZABÁLYOK. A Kormány rendeletei. A Kormány 219/2004. (VII. 21.) Korm. rendelete. 9372 M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y 2004/102.

II. rész JOGSZABÁLYOK. A Kormány rendeletei. A Kormány 219/2004. (VII. 21.) Korm. rendelete. 9372 M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y 2004/102. 9372 M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y 2004/102. szám II. rész JOGSZABÁLYOK A Kormány rendeletei A Kormány 219/2004. (VII. 21.) Korm. rendelete a felszín alatti vizek védelmérõl A Kor mány a kör nye zet vé del

Részletesebben

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2007. má jus 21., hétfõ 63. szám I. kö tet Ára: 3234, Ft TARTALOMJEGYZÉK 2007: XXXIX. tv. Egyes adótör vények mó do sí tá sá ról... 4132 18/2007. (V. 21.)

Részletesebben

A környezetvédelmi és vízügyi miniszter 31/2008. (XII. 31.) KvVM rendelete

A környezetvédelmi és vízügyi miniszter 31/2008. (XII. 31.) KvVM rendelete 26734 M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y 2008/193. szám A környezetvédelmi és vízügyi miniszter 31/2008. (XII. 31.) KvVM rendelete a környezetvédelmi termékdíjról, továbbá egyes termékek környezetvédelmi termékdíjáról

Részletesebben

A SZOCIÁLIS ÉS MUNKAÜGYI MINISZTÉRIUM ÉS AZ ORSZÁGOS MUNKAVÉDELMI ÉS MUNKAÜGYI FÕFELÜGYELÕSÉG HIVATALOS LAPJA. Tartalom

A SZOCIÁLIS ÉS MUNKAÜGYI MINISZTÉRIUM ÉS AZ ORSZÁGOS MUNKAVÉDELMI ÉS MUNKAÜGYI FÕFELÜGYELÕSÉG HIVATALOS LAPJA. Tartalom VI. ÉVFOLYAM 9. szám 2008. szep tem ber 25. A SZOCIÁLIS ÉS MUNKAÜGYI MINISZTÉRIUM ÉS AZ ORSZÁGOS MUNKAVÉDELMI ÉS MUNKAÜGYI FÕFELÜGYELÕSÉG HIVATALOS LAPJA Munkaügyi Közlöny Szerkesztõsége 1054 Budapest,

Részletesebben

A SZOCIÁLIS ÉS MUNKAÜGYI MINISZTÉRIUM ÉS AZ ORSZÁGOS MUNKAVÉDELMI ÉS MUNKAÜGYI FÕFELÜGYELÕSÉG HIVATALOS LAPJA FELHÍVÁS! Tartalom

A SZOCIÁLIS ÉS MUNKAÜGYI MINISZTÉRIUM ÉS AZ ORSZÁGOS MUNKAVÉDELMI ÉS MUNKAÜGYI FÕFELÜGYELÕSÉG HIVATALOS LAPJA FELHÍVÁS! Tartalom VI. ÉVFOLYAM 1. szám 2008. ja nu ár 25. A SZOCIÁLIS ÉS MUNKAÜGYI MINISZTÉRIUM ÉS AZ ORSZÁGOS MUNKAVÉDELMI ÉS MUNKAÜGYI FÕFELÜGYELÕSÉG HIVATALOS LAPJA Munkaügyi Közlöny Szerkesztõsége 1054 Budapest, Alkotmány

Részletesebben

A MAGYAR TÖRTÉNELMI TÁRSULAT KIADVÁNYAI

A MAGYAR TÖRTÉNELMI TÁRSULAT KIADVÁNYAI A MAGYAR TÖRTÉNELMI TÁRSULAT KIADVÁNYAI 2 A MA GYAR TÖR TÉ NEL MI TÁR SU LAT KI AD VÁ NYAI A kö tet írá sai zöm mel a hu sza dik szá zad idõ sza ká ról szól nak, más részt pe dig át té te le sen ér vel

Részletesebben

E F O P

E F O P E g y ü t t m z k ö d é s i a j á n l a t K ö z ö s é r t é k e i n k s o k s z í n z t á r s a d a l o m E F O P - 1.3.4-1 6 P á l y á z a t i t e r v e z e t 2. 0 ( F o r r á s : w w w. p a l y a z a

Részletesebben

72. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2005. május 31., kedd TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 506, Ft. Oldal

72. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2005. május 31., kedd TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 506, Ft. Oldal A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2005. május 31., kedd 72. szám Ára: 506, Ft TARTALOMJEGYZÉK 2005: XXXVII. tv. Má jus 9-e Eu ró pa Nap já vá nyil vá ní tá sá ról... 3520 2005: XXXVIII. tv.

Részletesebben

LVII. ÉVFOLYAM 2. SZÁM ÁRA: 874 Ft 2006. ja nu ár 27.

LVII. ÉVFOLYAM 2. SZÁM ÁRA: 874 Ft 2006. ja nu ár 27. LVII. ÉVFOLYAM 2. SZÁM ÁRA: 874 Ft 2006. ja nu ár 27. T A R T A L O M Szám Tárgy O l d a l Törvények 2006: X. tv. A szövetkezetekrõl --------------------------------------- 370 2006: XI. tv. Az ál lat

Részletesebben

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. 2006: CXXVII. tv. A Ma gyar Köz tár sa ság 2007. évi költ ség ve té sé rõl... 12730

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. 2006: CXXVII. tv. A Ma gyar Köz tár sa ság 2007. évi költ ség ve té sé rõl... 12730 A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2006. de cem ber 22., péntek TARTALOMJEGYZÉK 1. kö tet 2006: CXXVII. tv. A Ma gyar Köz tár sa ság 2007. évi költ ség ve té sé rõl... 12730 Oldal 2. kö tet

Részletesebben

Didíer«E s' v a s ú t i k o c s i k t ó l. A k ö v e tk e z ő f e l t é t e l e k n e k k e l l u i. m e g fe l e l n i e s

Didíer«E s' v a s ú t i k o c s i k t ó l. A k ö v e tk e z ő f e l t é t e l e k n e k k e l l u i. m e g fe l e l n i e s -.59 - Didíer«E s' K Ö N Y V - V O N A T Annak é rd e k é b e n, h ogy az o l v a s á s á ld á s a ib a n azo k n ak a k ö z é p n a g y sá g ú á llo m á s h e ly e k n e k v a s u t a s a i i s r é s

Részletesebben

AZ EGÉSZSÉGÜGYI MINISZTÉRIUM HIVATALOS LAPJA

AZ EGÉSZSÉGÜGYI MINISZTÉRIUM HIVATALOS LAPJA LVIII. ÉVFOLYAM 14. SZÁM 3657-3768. OLDAL 2008. július 7. AZ EGÉSZSÉGÜGYI MINISZTÉRIUM HIVATALOS LAPJA ÁRA: 1365 FT TARTALOM I. RÉSZ Személyi rész II. RÉSZ Törvények, országgyûlési határozatok, köztársasági

Részletesebben

PIAC- ÉS ORSZÁGTANULMÁNY

PIAC- ÉS ORSZÁGTANULMÁNY A ma gyar la kos ság bel föl di uta zá sai PIAC- ÉS ORSZÁGTANULMÁNY Ké szí tet te: a Ma gyar Tu riz mus Rt. Ku ta tá si Igaz ga tó sá gá nak meg bí zá sá ból a M.Á.S.T. Pi ac- és Köz vé le mény ku ta tó

Részletesebben

A MAGYAR KÖZLÖNY MELLÉKLETE T A R T A L O M

A MAGYAR KÖZLÖNY MELLÉKLETE T A R T A L O M A MAGYAR KÖZLÖNY MELLÉKLETE Budapest, 2006. március 8. Meg je le nik minden szerdán. IX. évfolyam, 2006/10. szám Ára: 345 Ft T A R T A L O M I. FÕRÉSZ: Személyi és szer ve ze ti hírek Sze mély ügyi hírek...

Részletesebben

13. szám C É G K Ö Z L Ö N Y II. K Ö T E T [2016. március 31.] 2769

13. szám C É G K Ö Z L Ö N Y II. K Ö T E T [2016. március 31.] 2769 13. szám C É G K Ö Z L Ö N Y II. K Ö T E T [2016. március 31.] 2769 y szám: 16112 * * * A Pénzügyi Stabilitási és Felszámoló Nonprofit Kft. (Cg.: [01 09 920128]; szék hely: 1055 Bu da pest, Baj csy-zsi

Részletesebben

III. ÉVFOLYAM, 7. SZÁM Ára: 2100 Ft 2011. MÁRCIUS 31. TARTALOM. oldal oldal. Az ARTISJUS Ma gyar Szer zõi Jog vé dõ Iro da Egye sü let

III. ÉVFOLYAM, 7. SZÁM Ára: 2100 Ft 2011. MÁRCIUS 31. TARTALOM. oldal oldal. Az ARTISJUS Ma gyar Szer zõi Jog vé dõ Iro da Egye sü let III. ÉVFOLYAM, 7. SZÁM Ára: 2100 Ft 2011. MÁRCIUS 31. F E L H Í V Á S! Fel hív juk tisz telt Elõ fi ze tõ ink fi gyel mét a köz löny utol só ol da lán köz zé tett tá jé koz ta tó ra és a 2011. évi elõ

Részletesebben

AZ EGÉSZSÉGÜGYI MINISZTÉRIUM HIVATALOS LAPJA

AZ EGÉSZSÉGÜGYI MINISZTÉRIUM HIVATALOS LAPJA LVI. ÉVFOLYAM 4. SZÁM 737-888. OLDAL 2006. március 3. AZ EGÉSZSÉGÜGYI MINISZTÉRIUM HIVATALOS LAPJA ÁRA: 1104 FT TARTALOM I. RÉSZ Személyi rész II. RÉSZ Törvények, országgyûlési határozatok, kormányrendeletek

Részletesebben

94. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2005. jú li us 7., csütörtök TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 2116, Ft. Oldal

94. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2005. jú li us 7., csütörtök TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 2116, Ft. Oldal A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2005. jú li us 7., csütörtök 94. szám TARTALOMJEGYZÉK 61/2005. (VII. 7.) FVM r. A nö vény vé del mi te vé keny ség rõl szóló 5/2001. (I. 16.) FVM ren - delet

Részletesebben

ERZSÉBET KIRÁLYNÉ SZÁLLODA KFT.

ERZSÉBET KIRÁLYNÉ SZÁLLODA KFT. ERZSÉBET KIRÁLYNÉ SZÁLLODA KFT. E LŐTE RJ ESZT ÉS a Képviselő-testület 216. május 26-án tartandó ülésére Tárgy: Javaslat az Erzsébet Királyné Szálloda Kft. 215. évi - számviteli törvény szerintibeszámolójának

Részletesebben

Boldog, szomorú dal. 134 Tempo giusto. van gyer - me- kem és. már, Van. Van. már, fe - le - sé - gem. szo-mo - rít - sam? van.

Boldog, szomorú dal. 134 Tempo giusto. van gyer - me- kem és. már, Van. Van. már, fe - le - sé - gem. szo-mo - rít - sam? van. Boldog, szomorú dl Kosztolányi Dezsõ Soprn 13 Tempo giusto Lczó Zoltán Vince Alt Tenor Briton Vn már ke - nye-rem, bo- rom is vn, vn gyer - me- kem és Bss Vn Vn fe - le - sé - gem. Szí - vem mi-nek is

Részletesebben

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2008. feb ru ár 26., kedd. 31. szám I. kötet. Ára: 895, Ft

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2008. feb ru ár 26., kedd. 31. szám I. kötet. Ára: 895, Ft A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2008. feb ru ár 26., kedd 31. szám I. kötet Ára: 895, Ft A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2008. feb ru ár 26., kedd 31. szám I. kötet TARTALOMJEGYZÉK

Részletesebben

A MAGYAR BÁNYÁSZATI ÉS FÖLDTANI HIVATAL HIVATALOS LAPJA

A MAGYAR BÁNYÁSZATI ÉS FÖLDTANI HIVATAL HIVATALOS LAPJA XV. ÉVFOLYAM 2. SZÁM 2007. MÁJUS 10. A MAGYAR BÁNYÁSZATI ÉS FÖLDTANI HIVATAL HIVATALOS LAPJA Szer kesz tõ ség: 1051 Bp., Arany Já nos u. 25. Te l.: 301-2924 Megjelenik szükség szerint Ára: 924 Ft I. Jogszabályok

Részletesebben

A földmûvelésügyi és vidékfejlesztési miniszter 61/2009. (V. 14.) FVM rendelete

A földmûvelésügyi és vidékfejlesztési miniszter 61/2009. (V. 14.) FVM rendelete 15946 M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y 2009/66. szám A földmûvelésügyi és vidékfejlesztési miniszter 61/2009. (V. 14.) FVM rendelete az Európai Mezõgazdasági Vidékfejlesztési Alapból nyújtott agrár-környezetgazdálkodási

Részletesebben

Rögzítés üreges anyagba

Rögzítés üreges anyagba 06 - Ureges:Üreges.qxd 2008.12.16. 14:15 Page 153 Üreges fémdübel 154 Billenõhorog K, KD, KDH, KDR, KM 156 Üreges lapdübel PD 158 Gipszkartondübel GK 159 Fém gipszkartondübel GKM 160 06 - Ureges:Üreges.qxd

Részletesebben

A SZOCIÁLIS ÉS MUNKAÜGYI MINISZTÉRIUM ÉS AZ ORSZÁGOS MUNKAVÉDELMI ÉS MUNKAÜGYI FÕFELÜGYELÕSÉG HIVATALOS LAPJA. Tartalom

A SZOCIÁLIS ÉS MUNKAÜGYI MINISZTÉRIUM ÉS AZ ORSZÁGOS MUNKAVÉDELMI ÉS MUNKAÜGYI FÕFELÜGYELÕSÉG HIVATALOS LAPJA. Tartalom VI. ÉVFOLYAM 3. szám 2008. már ci us 31. A SZOCIÁLIS ÉS MUNKAÜGYI MINISZTÉRIUM ÉS AZ ORSZÁGOS MUNKAVÉDELMI ÉS MUNKAÜGYI FÕFELÜGYELÕSÉG HIVATALOS LAPJA Munkaügyi Közlöny Szerkesztõsége 1054 Budapest, Alkotmány

Részletesebben

155. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2008. ok tó ber 31., péntek TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 1110, Ft. Oldal

155. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2008. ok tó ber 31., péntek TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 1110, Ft. Oldal A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2008. ok tó ber 31., péntek 155. szám Ára: 1110, Ft TARTALOMJEGYZÉK 2008: LXI. tv. A köz al kal ma zot tak jog ál lá sá ról szóló 1992. évi XXXIII. tör -

Részletesebben

LIX. ÉVFOLYAM ÁRA: 1365 Ft 4. SZÁM TARTALOM MAGYARORSZÁG ALAPTÖRVÉNYE. Ma gyar or szág Alap tör vé nye (2011. áp ri lis 25.)...

LIX. ÉVFOLYAM ÁRA: 1365 Ft 4. SZÁM TARTALOM MAGYARORSZÁG ALAPTÖRVÉNYE. Ma gyar or szág Alap tör vé nye (2011. áp ri lis 25.)... LIX. ÉVFOLYAM ÁRA: 1365 Ft 4. SZÁM A LEGFÕBB ÜGYÉSZSÉG HIVATALOS LAPJA BUDAPEST, 2011. áp ri lis 30. TARTALOM MAGYARORSZÁG ALAPTÖRVÉNYE Ma gyar or szág Alap tör vé nye (2011. áp ri lis 25.)... Oldal Melléklet

Részletesebben

47. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2007. áp ri lis 14., szombat TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 966, Ft. Oldal

47. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2007. áp ri lis 14., szombat TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 966, Ft. Oldal A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2007. áp ri lis 14., szombat TARTALOMJEGYZÉK 70/2007. (IV. 14.) Korm. r. Egyes mun ka vé del mi tár gyú kor mány ren de le tek mó do sí tá sá ról... 2948

Részletesebben

KÖRNYEZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI ÉRTESÍTÕ

KÖRNYEZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI ÉRTESÍTÕ IV. év fo lyam 14. szám 1344 Ft 2007. december 31. KÖRNYEZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI ÉRTESÍTÕ A KÖRNYEZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI MINISZTÉRIUM HIVATALOS LAPJA F E L H Í V Á S! Fel hív juk tisz telt Elõ fi ze tõ ink

Részletesebben

6060 Ti sza kécs ke, Er kel fa sor 10. Te le fon: 76/441-255, 76/441-592 Fax: 76/440-063, 76/441-592 OM azo no sí tó: 027 955

6060 Ti sza kécs ke, Er kel fa sor 10. Te le fon: 76/441-255, 76/441-592 Fax: 76/440-063, 76/441-592 OM azo no sí tó: 027 955 fuzet 2011:SZOROLAP10.QXD 2011.10.13. 8:10 Page 1 MÓ RICZ ZSIG MOND Ál ta lá nos Is ko la, Gim ná zi um, Szak kép zõ Is ko la, Kollégium, Alapfokú Mûvészetoktatási Intézmény és Pe da gó gi ai Szak szol

Részletesebben

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2006. már ci us 31., péntek 35. szám I. kö tet Ára: 943, Ft TARTALOMJEGYZÉK 24/2006. (III. 31.) FVM r. Az Európai Mezõgazdasági Orientációs és Garancia Alap

Részletesebben

NÖVÉNYTERMESZTÉSTAN. Az egyes növények termesztésének a részleteivel foglalkozik

NÖVÉNYTERMESZTÉSTAN. Az egyes növények termesztésének a részleteivel foglalkozik NÖVÉNYTERMESZTÉSTAN Az egyes növények termesztésének a részleteivel foglalkozik Növénytermesztés irányzatai: Hagyományos vagy konvencionális Integrált (fenntartható, környezetbarát) Ökológiai, biotermesztés

Részletesebben

19. szám. II. rész JOGSZABÁLYOK. A Kormány tagjainak A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. A pénzügyminiszter 12/2005. (II. 16.

19. szám. II. rész JOGSZABÁLYOK. A Kormány tagjainak A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. A pénzügyminiszter 12/2005. (II. 16. A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2005. feb ru ár 16., szerda 19. szám TARTALOMJEGYZÉK 12/2005. (II. 16.) PM r. A kincs tá ri rend szer mû kö dé sé vel kap cso la tos pénz ügyi szolgálta -

Részletesebben

Budapest Főváros XIX. ker. Kispest Önkormányzatának, mint fenntartónak a szociális intézményekre vonatkozó 2011. évi ellenőrzése és az értékelés

Budapest Főváros XIX. ker. Kispest Önkormányzatának, mint fenntartónak a szociális intézményekre vonatkozó 2011. évi ellenőrzése és az értékelés Szociális és Gyermekvédelmi Iroda Budapest Főváros XIX. ker. Kispest Önkormányzatának, mint fenntartónak a szociális intézményekre vonatkozó 2011. évi ellenőrzése és az értékelés A Segítő Kéz Kispesti

Részletesebben

40. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2006. áp ri lis 7., péntek TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 207, Ft. Oldal

40. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2006. áp ri lis 7., péntek TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 207, Ft. Oldal A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2006. áp ri lis 7., péntek 40. szám Ára: 207, Ft TARTALOMJEGYZÉK 83/2006. (IV. 7.) Korm. r. A pénzbeli és természetbeni szociális ellátások igénylésének és

Részletesebben

A Kormány 58/2007. (III. 31.) Korm. rendelete

A Kormány 58/2007. (III. 31.) Korm. rendelete 2556 M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y 2007/39. szám A Kormány 58/2007. (III. 31.) Korm. rendelete a közúti közlekedés szabályairól szóló 1/1975. (II. 5.) KPM BM együttes rendelet módosításáról A köz úti köz le

Részletesebben

T A R T A L O M A HONVÉDELMI MINISZTÉRIUM HIVATALOS LAPJA. CXXXIII. ÉVFOLYAM 18. SZÁM 2006. szep tem ber 20. 861 Ft. Jog sza bá ly

T A R T A L O M A HONVÉDELMI MINISZTÉRIUM HIVATALOS LAPJA. CXXXIII. ÉVFOLYAM 18. SZÁM 2006. szep tem ber 20. 861 Ft. Jog sza bá ly CXXXIII. ÉVFOLYAM 18. SZÁM 2006. szep tem ber 20. A HONVÉDELMI MINISZTÉRIUM HIVATALOS LAPJA 861 Ft T A R T A L O M Szám Tárgy Oldal Jog sza bá ly 23/2006. (VI II. 30.) HM ren de let A mun ka ügyi el len

Részletesebben

ú í ő ú ő ü ü ö ĺ í ő ö í ő ĺ ćął ĺĺ ö ĺ Í ő ú ö ö í ő ĺ ö ő ö í í í Í ő ŕ ö í Á ő í ö ú ő ö ł ú ő ö ő ö ł ĺ ö í ö í ő í í ö ö í É í í ö ń ő ő ő ö í ĺĺ Í ĺ Ô í í Á í ő Í ę ę ĺ Ą ś Á Í í í í ő ń ę ę í í

Részletesebben

VoIP h á l ó z a t ok m á s s z e m s z ö g b ő l HBONE t á b o r 2003. n o v e m b e r 4-6. K e r e k e s T i b o r, L N X L I A S - N E T W O R X H Á L Ó Z A T I N T E G R Á C I Ó S R t. 1 Témák M ú

Részletesebben

KockaKobak Országos Matematikaverseny 8. osztály

KockaKobak Országos Matematikaverseny 8. osztály KockaKobak Országos Matematikaverseny 8. osztály 2012. november 12. Feladatok: PÉCSI ISTVÁN, középiskolai tanár SZÉP JÁNOS, középiskolai tanár Lektorok: LADÁNYI ANDREA, középiskolai tanár TÓTH JÁNOS, középiskolai

Részletesebben

ő ü ó ľ ő ľ Ü Ő ľ ü ü ľ ľ ľ ő ź ő Ĺ ę ö ö ľ ľ ő ó ľ ľ ö Ĺ źýź ü ź ő ö ö ü ő ő ó ö ü źů ü ő ö ö ö ü ů ö ö ö Ĺ ő ü ö ö ü ů ź ó ý ű ö ę ő Ö ź ű ü ü ő ý ę ő ü ó ę ó ó ö ü ö ó ę ę Ü ö ü ź ü ń ľ ö ő ű ö ü ó

Részletesebben

118. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2005. szep tem ber 1., csütörtök TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 506, Ft. Oldal

118. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2005. szep tem ber 1., csütörtök TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 506, Ft. Oldal A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2005. szep tem ber 1., csütörtök 118. szám Ára: 506, Ft TARTALOMJEGYZÉK 170/2005. (IX. 1.) Korm. r. A Magyar Köztársaság Kormánya és az Olasz Köztársaság

Részletesebben

Ügyeljünk a természetre, környezetünkre! Válogassuk a hulladékot! Szelektív hulladékgyûjtési útmutató az középiskola 14-18 éves korosztály részére

Ügyeljünk a természetre, környezetünkre! Válogassuk a hulladékot! Szelektív hulladékgyûjtési útmutató az középiskola 14-18 éves korosztály részére Ügyeljünk a természetre, környezetünkre! Válogassuk a hulladékot! Szelektív hulladékgyûjtési útmutató az középiskola 14-18 éves korosztály részére Mi a hulladék? A hulladék az ember mindennapi élete, mun

Részletesebben

10288 M A G Y A R K Z L N Y 2004/120. sz $)A (" m II. r $)A (& sz JOGSZABLYOK A Korm $)A (" ny tagjainak rendeletei Az igazs $)A (" g (9 gy-miniszter

10288 M A G Y A R K Z L N Y 2004/120. sz $)A ( m II. r $)A (& sz JOGSZABLYOK A Korm $)A ( ny tagjainak rendeletei Az igazs $)A ( g (9 gy-miniszter A MAGYAR KZTRSASG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2004. au gusz tus 26., cs $)A (9 trtk 120. sz $)A (" m TARTALOMJEGYZK 27/2004. (VIII. 26.) IM r. A b $)A (* r (. s (" gi v (& grehajt (" ssal kapcsolatos egyes

Részletesebben

12. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2006. február 3., péntek TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 1311, Ft. Oldal

12. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2006. február 3., péntek TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 1311, Ft. Oldal A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2006. február 3., péntek 12. szám Ára: 1311, Ft TARTALOMJEGYZÉK 22/2006. (II. 3.) Korm. r. A fiatalok lakáskölcsönéhez kapcsolódó állami kezesség vállalásá

Részletesebben

J e g y z ı k ö n y v

J e g y z ı k ö n y v J e g y z ı k ö n y v Készült: Kenderes Város Önkormányzati Képviselı-testületének 2009. július 30-án 14 órakor tartott rendes, nyílt ülésérıl. Az ülés helye: Városháza tanácskozóterme Jelen vannak: Bogdán

Részletesebben

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2008. má jus 29., csütörtök. 80. szám. Ára: 1755, Ft

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2008. má jus 29., csütörtök. 80. szám. Ára: 1755, Ft A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2008. má jus 29., csütörtök 80. szám Ára: 1755, Ft A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2008. május 29., csütörtök 80. szám Ára: 1755, Ft TARTALOMJEGYZÉK

Részletesebben

30. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2006. már ci us 17., péntek TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 2047, Ft. Oldal

30. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2006. már ci us 17., péntek TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 2047, Ft. Oldal A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2006. már ci us 17., péntek 30. szám Ára: 2047, Ft TARTALOMJEGYZÉK 4/2006. (III. 17.) MNB r. A Bartók Béla születésének 125. évfordulója emlékérme kibocsá

Részletesebben

Gyõr Megyei Jogú Város Önkormányzata egyszerû eljárás ajánlattételi felhívása (12070/2004)

Gyõr Megyei Jogú Város Önkormányzata egyszerû eljárás ajánlattételi felhívása (12070/2004) 356 Közbeszerzési Értesítõ, a Közbeszerzések Tanácsa Hivatalos Lapja (2005. I. 5.) 1. szám Pos tai irá nyí tó szám: 1163 Te le fon: 401-1459 Telefax: E-ma il: B. MEL LÉK LET: A RÉ SZEK RE VO NAT KO ZÓ

Részletesebben

Készült: Tompa Város Önkormányzat Képviselı-testülete, 2009. október 7-én tartott rendkívüli ülésérıl.

Készült: Tompa Város Önkormányzat Képviselı-testülete, 2009. október 7-én tartott rendkívüli ülésérıl. Készült: Tompa Város Önkormányzat Képviselı-testülete, 2009. október 7-én tartott rendkívüli ülésérıl. Jelen vannak: Tompa Város Önkormányzat Képviselı-testülete részérıl: Belágyi Mihály, Dusnoki Tibor,

Részletesebben

A KÖZBESZERZÉSEK TANÁCSÁNAK HIVATALOS LAPJA

A KÖZBESZERZÉSEK TANÁCSÁNAK HIVATALOS LAPJA A KÖZBESZERZÉSEK TANÁCSÁNAK HIVATALOS LAPJA http://www.kozbeszerzes.hu Éves elõfizetési díj 94 700 Ft Ára: 1630 Ft Az árak az áfát tartalmazzák. X. ÉVFOLYAM 135. SZÁM 2004. NOVEMBER 24. TARTALOM HIRDETMÉNYEK

Részletesebben

í Ö í Í Ö í í í Í í Ö Muroryl Krjzsg 7./ onkormrylzata Muroryl Frjldv ri utca ]. Murony Kiizsg onkorm nyzutdnak 2013. vi kiiltsgvetse Fekete Ferenc Zoltn polgrmester: Az e oz testíileti tilsen azrt nem

Részletesebben

ᔗ勗 tér ᔗ厗k n ü 2011. c u 04- n k h ó ᔗ厗k n ü Község 2011. c u 04- n megt rtott közmegh llg tásáról Ü h : Község Műᔗ勗elᔗ勗ᔗ勗ésᔗ勗 házáᔗ勗 ᔗ勗 ᔗ勗 tér n nn k: ᔗ勗oᔗ勗ák ᔗ勗ál olgármester eᔗ勗th ᔗ勗stᔗ勗áᔗ勗 l olgármester

Részletesebben

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2008. szep tem ber 12., péntek. 133. szám. Ára: 465, Ft

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2008. szep tem ber 12., péntek. 133. szám. Ára: 465, Ft A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2008. szep tem ber 12., péntek 133. szám Ára: 465, Ft A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2008. szep tem ber 12., péntek 133. szám TARTALOMJEGYZÉK

Részletesebben

136 Con Dolore. Tenor 1. Tenor 2. Bariton. Bass. Trumpet in Bb 2. Trombone. Organ. Tube bell. Percussions

136 Con Dolore. Tenor 1. Tenor 2. Bariton. Bass. Trumpet in Bb 2. Trombone. Organ. Tube bell. Percussions Tenor 1 Tenor 2 Bariton Bass Trumpet in Bb 1 Trumpet in Bb 2 Trombone Percussions Organ 136 Con Dolore Tube bell X. Nikodémus: Mer - re vagy, Jé - zus, hol ta - lál - lak? Mu-tass u - tat az út - ta- lan

Részletesebben

A nonprofit számvitel alapjai

A nonprofit számvitel alapjai Nonprofit Képzési Füzetek Dr. Baráth Katalin A nonprofit számvitel alapjai Nonprofit Szolgáltató Központ Zalaegerszeg, 2010 NONPROFIT KÉPZÉSI FÜZETEK Dr. Baráth Katalin Nonprofit számvitel alapjai Landorhegy

Részletesebben

CXIV. ÉVFOLYAM ÁRA: 1357 Ft 2. SZÁM

CXIV. ÉVFOLYAM ÁRA: 1357 Ft 2. SZÁM CXIV. ÉVFOLYAM ÁRA: 1357 Ft 2. SZÁM AZ IGAZSÁGÜGYI MINISZTÉRIUM HIVATALOS LAPJA B U D A P E S T, 2 0 0 6. F E B R U Á R 2 8. TARTALOM Oldal TÖRVÉNY 2003. évi CXXIX. tv. a köz be szer zé sek rõl (egy sé

Részletesebben

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. II. rész JOGSZABÁLYOK. Törvények. 2007. évi XLVI. törvény

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. II. rész JOGSZABÁLYOK. Törvények. 2007. évi XLVI. törvény A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2007. június 7., csütörtök 70. szám I. kötet Ára: 210, Ft TARTALOMJEGYZÉK 2007: XLVI. tv. A nemzetközi polgári repülésrõl Chicagóban, az 1944. évi december

Részletesebben

HÜBNER Tervező KFT Munkaszám:/00. * Pécs, Mogyorós köz. ( /- HÜBNER Tervező KFT Munkaszám: /00. * Pécs, Mogyorós köz. ( /- S Z É K E S F E H É R V Á R R Á C H E G Y HELYI ÉPÍTÉSI SZABÁLYZAT ÉS SZABÁLYOZÁSI

Részletesebben