2011, OKToBER I2., SZERDA KOZELETI NAflUP I XXIII. EVF,,l9Z (6112,) SZAM I 16 OLDAL ARA I L

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "2011, OKToBER I2., SZERDA KOZELETI NAflUP I XXIII. EVF,,l9Z (6112,) SZAM I 16 OLDAL ARA I L"

Átírás

1 2011, OKToBER I2., SZERDA KOZELETI NAflUP I XXIII. EVF,,l9Z (6112,) SZAM I 16 OLDAL ARA I L I,

2 0.lnse orvosmxnsornt lornr Ar Negy szakorvos kapott kulcsot A Csftszeredai Megyei Siirgdss6- gi K6rh6z szomsz6dsdgiiban 6piih nyolc lak6s ktiziil n6gyet tegnap adtak 6t a lak6knak: egy belgy6- gyiisz, egy seb6sz, egy onkol6gus, illetve egy imagisztikai szakember jutott igy szolgiilati lak6shoz. Forr6-Er6s Gydngyi f ollo-eros.qvoriqyi(.tharqrlancpe J-liarrl, csalidos, kisgye rmekes l-{ szakorvosok lakisqondjir I oljonr meg a korhdzat fenncarc6 megyei tarics azzal, hogyszolgileti lakisokat bocsitott r nregyei k6rhizbl) rnunkir vdllalo szekemberek szlmdla. -a'mint a tegnapi iinnepdlves itad6n dr. Demeter Ferenc k6rhizigazgat6 mondta, az orvoshiiny lchizdisiben hiron rinyezri j:iazik fontos szerepcc: a modvil6 6zet s, a lakfirtis, illcrvc a nrcgfclclci nrunkak<iriilmcnyek bizcositisa. lvfig az els hizrol ds a len, a mlsi el6relipni. rezds tudadban fontos, hogy a fiatal szakorvosok nc kclljen nrgy hiteleken gondolkodjanak, hogy lalituhoz juthassanak" - rnondra az igazgat6. Ndgy laklst adcllk it regnap, a kedvezmdnyezetrek kcjzdl viszonc cs.rk kerccn rudcak rncgjelcnn i :rz i.inrrcpsigen, hogy irvegyik a ro Marad6sra bir6 kulcsok. A lakiisokba fiatal specialistiik kdltdznek be Ford csiruaolr kulcsokat Borboly Csrba megye i- tanics-el.riiktol. Dr Liszl6 Zsu' zsanna bclgy6gyisz is dr Szdkely Csaba sebisz mellecr dr. Holl6 Gergely onkol6gus is Bursan Barabls Andrei inagiszcikus a misik kdc kedvezminyezctt. Aminr an6l mdr tribb izbcn beszimolnrnl, a megyei k6rhiz szakemberhiinydt enyhirendci, a megyci ranccs mintegy 800 ezer lej rdfordicissal nyolcszolgilari lakdsr ipittetetr,r k6rhiz ktjzveden szornszedsigdban, arnelyer olyan hiinyszakmiban dolgoz6 liamloknak itdl oda, akik a megyei k6rhdz szakorvoscsapacir kivinjdl erosireni. Az elsa lakisr ravaly december derekin vehette dr egy orvosnazasper. A tegnapi d.raddson Borboly Csaba t.rnicselniik arrol is beszilr, hogy a megyei iinkorminyzat tovlbbi nyolc szolgilad lakist ipicretnc az idc rkez6 szakorvosok szimira, ezekre ki is irrik a k<izbeszerzdst, is bir a harirido hamarosan lejir, mdg egyerlen cig sem jelen*czen irajinlactal.

3 '!alof'j()l.ll r Hompoth tor6nd,'l, - { muzsik sem akar ben halni. Gdzos ballada uladn sz6keseggel ohozott k/irt! t/-

4 EGYEI6RE NEM VATTANAK PARTOT M MPP MEGYEI TANACSOSAI Az EMNP meg nem elegvonz6 Kiv6rnak a piirtv6lt6si diint6ssel a Magyar Polg6ri P6rt (MPP) megyei tan6csosai. Az Erd6lyi Magyar N6ppdrthoz (EMNP) valti csadakozdst firtatri k6rd6siinkre a tan6csosok sokkal inkibb 6vatos, mint eo,,6rr'r'n" v -esrr adtak. fu Shalanos v6lasz az, hogy egyelfre v6rnak, l6tni akarj6k a tejlem6nyeket - ha m6gis rigy diinten6nek, hogy elhagyiiik a piirtot,.nelyik mand6tumhoz iuttatta 6ket, akl,or nagyr6szt hajlanak ana, hogy iemondjanak tan6csosi tiszts6giikr6l. Antalfi J6zsef arlalii rrrg lancpc ro egyei lraukon bclill, r'lsy illicisuk szcrinr rltg nem gondolkodtrli el azon, liogv csadlkozirinr* c rz EltINPh.z. N()\.rf\.\fll,r(t l\lrrlliis.l larll.r hipcs'in clnrordlr, cgvcl6re lincscnck rir'.r rrrrrlricidi Ur,' turjr r[]iniiijncl:, lr.l i.rirkr lii,qis pirror cscld], rkiic,r visszi kcll l,ini'r r- L:rnic\(,:ii nr.rnd.irlllrrot,,1 h v]l;,lii cgv prirr szil,ciircn jutotr riszrscghci:, majd hritar fordit annak, migakkor is vissza kell mondania a tisztsdgec, ha a tcirvdny nem kiirclezi crre" - vdlekedect a tanlcsos. Simon Csaba cses Emese nem kivirr vdlaszolni a kdrdisiilnkre, annyit jegyzett meg, hogy meg szerctn virni a fejleminyekec. Tham6 Csaba m6g egyiltalln r.rem foglalkozotr a gondolarral, Csillag Pirer pedig, r'niutin cavasztzrl Ienrondorr riszrscgirol, urir ncnr kivin csadakozni a2",1; pdnho, sern. Tamis Zohin semmikipp sem lipne ki rrz MPP-bol. Hangsillyozt:r, hrr migis mcgtcnnd, azonnal le- DronLian:r.l r.rn.icsosi tiszr:igerol. Ilcq in s( nt gonjolkozrrrl r cscrin - vllaszolro kildisiinkrc Kocs Ilona.,,Cscrc nilkiil is, nrir jclen pillanarbar, rzon gon.lolko'.lonr, hogy lsmond,rk.r r.riticsosi riszrseqcnrrol, nrivel ez.rz.rll,r;,or,.rmrlr.[tlrcn.r r.trt,icll.t.t n v;.tr. nct:r curb.r cl.'l vrlh' _ nyonrrcl-ositotr.r i t:rnricsos. Lrirs Zsolt scnr sondolkodqtc L,Jscrin.,,r\lilcl azt i.nr l"h.t tuilni, nrikor Ics;rrck r vdlaszrisok, mi fog t<irtdnni a jiivoben, nem spekul{lok cgyelore semmit" - kcizrilre. Beder Tibort sem foglalkoztatta ez a kird s. K bi sc A eden dolog m viltozrat hclyzetdn. viltana, akkor ncm mondana le a tanicsosi risztsdgdrcil. MIKBOHITE[: - kis- 6s ktiz6pvdllalkozdsokn: - mez69azdi6voknak - egy6ni 6s csalddi vdllalkoziis - panzi6tulajdonosoknak Ugyf6llogadiis: h6f6t6l p6ntel Csikszorediban: i cdlsindcr u. 16. s:. I t"l.' ozoo-:tzssg I ro Gyorgy6szentmi Xossulh Laios u Tel.: lamqheorghoni(

5 ros rnnoty szru.rmtsec-rn6sires Iskola-feluj itdsi tinnepseg K6s Kiroly vellemis6g6nek meger6sitesek6nt 6ftervezt6k a neu6t visel6 iskola frontj6t, felfjitottik a teljes 6piiletet. A tegnapi dtadisi iinneps6gen leplezt6k le a n6vad6 r6zplaketti6t is. B. K. G jelcnlcgi,,ha a t6rsadalom szenved, az ohates megmentheti" - hangzoft el az avat6ijnneps6qen m illior illr az Eur6pai Uni6, I70 ezer lejr p6tolr e romir kormiay. k<izel 350 ezcrlcjt tenki r vdros <iruiszc. A cerveker a Larlx Scridi6 kisziterte. Az iinnepsdg alkalnlval lcplcztik le K6s Kiroly bronzplakcrtjir, rnclynck kivicelezisir r Communicas Al.roir, v.iny nl,crtes pijyizac" bizrositorr'".

6 TERULETALAPU TAMOcATAsOK RAJTJA J6 hireket hoztak a gazddknak A reriiletal.rou rimosacis hek- Ar.ironhtnit 100 eir6r.r vrl6 ncivel se miact ravalyhoz kipesr 8 milli6val t<ibb, azaz kcizel 50 millio

7 A teriiletalapri t6mogatds hektilronk6nti 100 eur6ra val6 niivel6se miatt tavalyhoz k6- pest I milli6val tiibb, azaz ktizel 50 milli6 eur6nyi SAPSt6mogat6sban r6szesiilhetnek idr6n a Hargita megyei gazd6k. Az els6 e16legek foly6sit6sdt a kilizet6si iigyniiks6g m6r e h6- nap kiizep6n elkezdi. Domjdn Levente donrjar ro A csikszeredai APlA-szik- A hirb"r, tartott saicoriie- jelenr. A ctlunk az, hogy 2015 vdgdre minden rendelkezdsiinkre ill6 curot ;ic kiilcinbbz6 proj Jrpir rimoga.tis ls, ha a njpok lehivrisi kdpess6gdt. Haschi Andris mdr az APIA ds iigyfeleik kozotti j6 kapcsohc- 16l beszdk, Jesz<tgezve, hogy rz iltala vezetect inrizecen keresztiil..( \ko",r,6n,nutacra bj regn"p 'llnczos BarniL, i is Viddkfejleszcisi illamrirkira is H ter, a Hargira Megyei Mezcigazduigi lnrcrvenci6s is Kifi zetisi Ugyniikival cllenrdrben mircius 31- ic nrindcr,.r l0ll-es e',zrend6vel k";rp..olrro: g.rzdarituogacisi kifizcclst lc;rkarnak z'irni. Ennck ctlja sck gl oniris.ival.rz iszi, mittd r k krpcsin akjror segirsdk, anikor a icgnrglobb sziiks{9uk van apinzrc. Mcgjcgyzisc szet inc az agri' rium {s viclikfijlesztis tcrtn rcndclkezdsre ill6 fbrrisok 30 szizalik koruli lehiviisi hlnyadrivll 2010-re 80,1r eur6r;r, mig iddnre hekrironk6nt 100,6 eur6ra notr, azaz ot iv alatr mcgdupliz6dotr. Ehhcz jir:uln* nrdg hozzi r kiilcinbc,zo ncnrzeri kicgisziro timog;rcisi fbrnrik is csonr.rgok, erninek kcrcteb'en r szinc6tcildi ncivinyrcrrnesztcik hektironkdnt

8 MAXIMATISAN KIHAszNAtNI A HETYI ER6FoRRASOKAT I(onferencia a megujulo energiaforrdsol<rol udvarhelysz6ki parlamenti k6pvisel6 novemberben sz6kelyltildi szakembereknek, vdllalkoz6knak szervez konlerenciiit a t6miiban. Jakab Arpdd lakab.arpadg)irarqitaf epe ro tr lt-t Norvi holmi rnegbeszildsen is arr6l volr szd, mikint lehet visszaszorir;rrrr e kcirnyzc so, kat. vala ro, sicani a ak. A 27 ragorszdg sz{z parlamcnri kipvisel6jir ccjrncirirci f6run urrn a honatya lapunknak azr monc{tar,,a rarricskoz;ir csik mcce16sicerc.rl'ban, anrir.:r'ek,rra az "RN{DSZ is szorg,rlmaz, kiildndskcppen Szikc\'fcildcin: rcnni kcll az.rr, hogy Rciminia - villalisihoz hiszen megyenkben n:rcy rrrr.rlikokkrl rendelkezci errifbrrisok vrnnak.,,be indulcak a r<lrpe vizier6,,inyt is egyre. J6uragam is leggel hiron ldrc az Olr, a Nagy'Honror6d is a Kiikiill6 menrin, illerve kezdeminyezoje v:rgyok annak ;r rrirvinyrcrvezetnck, lmely az cnergiurivdnyck termcszcisinck cimogarislr6l sz6l, s amelyer a szcndtus mir elfbgadorc." A kipvisclci szerint j6 csily van arra, hogy iv vigiig.r ktpriscliihiz is r:ib6lurtsoir l kczcicnrenyezcstc. A polirikus kifiytccrc, renilhcrrileg nilunk is nihanarabb bek<iverlczik egy cgisz"!ge., szenlilerviltis, r a ktivcrkezd tvckben hclvi er<iforrisailkrr sikertil maximiiis-in kihrrsznilni. Ezr elosegircndo novernbcl kcizcpcrc rcrvcii azc a szikelyudvarhclyi konfercncilt,..

9 FAIPARI HELTZETKEP A zold arany metamorfozisa Az Arbor laipai 6rdekk6pviseleti eqyesiilet nem16giben felhivta a Iigvelmet a szektor nyersanyag. elletisi gondiaira. Az e t6ren megmutatkoz6, akaluk visszesnak min6sitett ellapotok miatt szimos meqyinkbeli, laanyag. feldolgozissal loglalkoz6 v6l. lalkozas nehdz helyzetbe keriilt, munkahelyek sziinhetnek meg. Annak n6ztiink ut6na. mikdnt alakult a Hargita megyei faipar az,elmilt 6vekben,, melyek a2 erosseger, gyengeseget, es mf Iyen perspektiviknak ndz e16- be a megye exporti6nak tiihb mint 33 sz6zal6kiit ad6, fera alapozri ipar. HecserZoltdn h16sdr'ih'qir$cprm A. \,1'., rllorr, Je ncnr A.,"1 -,,rill.^,,.r..,,{ \.e,*,r",..--i u- i.r. l]nft a igretd( tr szekror nrc6- ukg.lhririgondjrnr Az Lizcn tr '.:.n n.gnunrkozo ilnluk " iz- 5zNntrk m,no5tr{r r apotok mr ra szrmos rncercnkbcli. hmrae tildoigozj$al (rs) [oglalkozo rll hlkoz:is nchcz hclv4$c kqu[, e,nel -eg llo nil ntrtrnrk, t' rg mrg'cnk 6,, t.n:r.7re. 11lim,n! u crdo:uhrdonosokkit, r kozbr nokos:gokhi olr an egvutt nukdde! ne.hin,zmur t!rlilori. ;ic rmel,hchzerbc hozhrni" r hctr: v:iihltozo!*, ; msrekdne r Lulr,JJ: crjcl:lregu nrqrrr :1 k",:'"i. ;:rlrrrlu t::n'rg ril' r A p,rcgrzdsig l orulnknre, kozepea: ncmrgen lchcr rdrnl nrzrnor vrgr logszrbjlrozis c'zkozoklel tckczni r szrbrd,acnrr Lgv r krrernclc i-rrnug.--t- -,.,t,. h".."r, t, 1..,1".,ckcr d iclyc'hcr Dc hi i\ a hclv rr r hr:, rzon bctut r H{e,rr meg e, crdosudrltods s "kl 'c.h.1., \rljhinrr ilreldolgortrs hi?r,i rn, Ff. Fela-fn 1il:. wohr mir sak hclvsz kc okin s igen achez,:s korulminvcs lenne: \lcgprobiljuk'onban vizhtosrn tiir&kipeznia hclyzerer rlsi liginr rz ur6bbr eszrenddk sorin bekor*kezcn srrukturilis iren dez<ldisckre, egvcs i'mirvek, mu n!6szimok allkulisira Tulaidonosi 6trendez6d6s Az erdok'sszrsolgrk*,sr nromrn lobbrr: hclrrciilt r 1ogos tuhldonviszonv, azok itkcrutek rz ebvko.i rulajdonosok vrbv azok ijrokosei, valaminr a k,izbiirokosigok'uhjdon:il,a Ez cgv nj helvzcer rcremrer az udog:zd:lkodu o locrmeies.,llewe i frrnvrp errekesresc re' ren. dc r telhrsz"nrhs, feldolgozis vonlrkoziriban is Ugyanekkor rz erd6rul.jdonosi kd.bc beke' rullekkulfdld,!6kdjri cigck is De lissuk r,.lehirr" Romini' erdd- :lrp;a 6 5 mrlho hekriru rcsz k. amelvbdl mrnregy.).1 mrllo hek cir van a Rom va iltal rigykczelr :llamr kdztulajdonban Ezenkivtl Harqilamcqyibenazerd6kdonto-hdnyadaakdzbidokossdgokkezdbenvan htg robb minr eg}'millio hekrir nrr mrgrntuhldonbrn le'o erdot uevkczel az rlhnrr rrdckelocqd Romsilvr Hrrgitr meg,ve rlszc rderc,? oiszrg rdo.t,ppb.n l.-.zrzrlel korul v:n. r l0ll es cszrendcr qrrzr*l ;vkonn bcn 136 9L I hekrir erdd ds beerddsodor ccruler vrn felrunrcwe (rgrz, rz ivkdnly egy mink rabhzarj ban 26.i 000 hekrirnvicrd6s rcrn let szerepd) Ebbcllkozel heklir van magtinrullldonbrn, s rz adelcxcg kcdrrcrt mese g,eznenk, hosv annrt rerulere rz urobbi nigv eszrendrj sorin mlnreev 1000 heklr(rl csourenr K",";i.,d.r""",,k ".,,, h"s", 1na6 1ong-.<,l.eikhrn m. gvinkben ko*l li00 hettirnvi rerlllern vegeztk crdtitelcpitiri Szezezer hektir erd6 kiilliildi rulaidorban Emlreruk. hogy kultbldr er' dckelaezu ciqek tulaydonaban r vannrk crd6k E,rc von kozoan ugyan nincscnck pontos adarok, dc nevtudni, hogyazokrobbmrnt hekri.nvicrd.ir birrokol nal. Rcndszerini,,igcn diszkrdr" villalkoziokrdl van sz6, s azok kipvise16i Demrgcn nyilarkoznek, r igy az seh istuer.tcs, hogy ni lven ttikli bcfektetdsckrril van si<i. Ugy tudni, hogy ne'cs ngy' vidr iiodik kdzvedrastvel iilli(6- lag hckrijonk nli euros irakon v:isirokrk tel crd6kcr Gerald Schwcighofcr irdekeltsigb(n l(\d Cscrde Emp rc cegnek Ii 000 hekur. r 6nn erdckelaeeu Tornaror cignck l2 000 hck':lr lsrn gri S,lvrom rirsasienlk T,mb pedrg Eg,vibklnr e kulfol cigek az d- nulr eszrend6 rgin litrehoztik r \laeir E.d6!ulaJdonosok Egve-,Lilcrir iproioresr), amdv hglai soribrn cek kulloldi betckrc!6k \rnnrk. Liven. hoev r kulfbldr erdoruladonosok r;bb'..d. kcltck az crd6lo.ermelisben 6 tl feldoleozrisban, kiaigrelen, hoev sz*cpiik fokoz6dnr fog A kiizbirtokossdqok eredm6nyess6qe szimokban Hargirr me$,tben az erdrtk donro h:invad, r kozbrrokor sisok kez;ben van ll)cnkdppen glakorlrihg azokn hlrul a zold rrmnvrl ral6 sifirkod:is. lul brzonvo5 erdoeazdrlkoda! es.lotermelcr logszabalrok tiszrclcrbcn nrrir:1n, dvik r don ttshozatal A Hargrra!{cgyci Kozpinzugyi Vczdrigazgaroriie adatai szernr 17: kozbrrtokov sig revakenysagdben sze.epcl azerd6g egyik nr. hoev azokrol ms nccvekbol -k*d"'..r.k *--lj.k Li. r". anvrgot. livcn. hogy azok magrsabb ir*ar kinilnak Errakcsirasi ind- nvc- :16 cdig nvc' resigcr jegyzerr, dsszescn mrnt' egv - J mrllo lq errekben Utrl hnunk arr rs. hosr a mcselozo cszrenddhdz vszonvirva a vcszrcrgck o$zirrake kozel o620rosirc emelkedea. r nreresigcke pedrg krlencmrllr6 lcyrdl 7 ) mrlll6 le)- re csokkor Ezek a szdmrdarok mindcnkipp elgondolkodtarok A kozpinzligvi vcztrigrzglroiig illc'jkercinck!ileminve rzcrin' rz s furcs:illando, hogy csrs lozbrrokos:gok a szubwncrok rllcncrc r nullrzatdorok holon ez clntletileg nem lehetsdges. Szerinruk nlncs rendldn rz sem, hogy 29 k6zbi okoss:ig a 2010 cs awe vonarkoz<ian,,.dvid" mirle' se! nvujlor! be, holotr a hidlyos logszabalvok Jrtclmtbcn a hoszn v:il,omr benynjrjr:in lcttek "olna kdeleztlek To\ibb:i r kozbir roko$asoknrk robb minr ii nl zalek: nem rlkrln:zo mcgfelelo m6don a h{ilros panzug.ri tog- 5zrbilyokar, szim"ircluk szemponrbr;l r sok kivjnnprl6t hagv maga utin Azaz: rdbb minr kivrnalos a rcndcsinilis a hizuk tijin. mirmin! a szimv,lel, jogszabilyo! betan:sa telontctiben. Az *d<igazd:ilkod:is is krrerme lis kepcsrn tuig uhlhatunk ag is, hogy a rendeikeztsnnkre :ill6 :d*ok szennt m,niebv t-0.rc eheto rzon vrllalkozxok szrma (beleirwc a kozbnrokoslgokar is), rmdvck e rcvtkcnvsigi terule' A hfeldolgoz?s,,hangad6i" Anol mir szimor adhanunk. hogy mckkora a hrzri, rilcrvc a meglcr crddalap, mrnr ahogy urril s, hogy kik gazdllkodnet rzzal. Az crd6lorcrmelisb6l szir maz6 i*omcg jelcnt6s hinyada -)"-;P nvecanvaggi rilik a faipar knlon bozo rsrzaur zrmrrr..uckkou.."",i.q",. ;cte,,r u erdobot kr('m( r i:romcg' \z OBhgor 5t*,sztrl:r Inrezer eeprember 26-L saltokozleminve szerrnr a 2010.* *ztend6ben kcrmek favolumen l,i kobmiler volt kobmrrerel robb. rcl tobb m,nr 1009-bcn A legle lcnrciscbb'ol,n"nt Succava m* gvdben rcrnelrik ki, rcjbb mint 2,1millio kdbmircir, xz! kove(e \ernr megie rubb m'nt cgvnll. n [.hm.ftrc (nss,,-\?i,rinv m.gvc ls.i 000 kobmererd :i Biko hcavc kobmi' tcrel Hargm mcgyc a hetedik volr r nrgsorban, rnrntcgl' j kobnarcdcl, ilyenkippcn r rdrzescdzri rr:iiyszima meg rz dr szizjlkor 5cm iirc cl Egvib kenr mcercnkben r 1006rcs esz *nd., r'-n ooo krrhrl, t.h, mi!c(61 200s ben r ki(c.mek fivolumcn 8li 000 kobmttcrrc cmclkcdc!!, cz! kovc!6c! vtrzon( Jelen'or mcftckben csolkenr. tlvcn korulmcnrck kozor ohrtidan"l m6dosuit a kinrlarkcresht, s nlin ezzd is nagyar:zhato, hogv r mcalcnkbeli villalkon-,"1 -;-"- h-o."or.relcmbcn besztikulr r ny*rnyag beszeeisi lch.rdseg. v.m muta' lcrmrs&strttsztjct roszrm rr, rz crlekenrerr trromeg mcnnyisiec. Az Hargira mcg,ve aetibcn a 2009 es szrcnd<ibcn kcibmircr kdriil voh A 20 l0-es cszrend6rc vonarkozoan mdg nem hoztak nyrlvanossagu

10 Mi lesz a kitermelr fa sorsa? \li lcs, r kirermel( firomeg ioisr? E(c r kerd.qc is vilaszr rd tr \t]rbzllkai inrizcr kozlcnrin\..' go bii rclcnro' llanrrjanrl i+ l ; rl.kanil r rcnjdrcrsl rir rcsziru \ol!. l0l0-ben mrnrcgy 6,9 mrl o kobmcternr t hasznjrat ict un* lcgva.rjsari {zr kovcrrc ;z lpulc tt:.,nr enanr rg:kini tllhrsz ll( qombn n+ez(rcscn bs9 00rr l.bricrer.,rhnrlnr r PrPtrfrlen! ;lh,eh,l, r,i, n00 l.hnffins eobl,l:. \ iitbrqicv * roslleme' zckcloilltr$iaiilhasznikt:ro eg nen.!\ige jehnro\ ni.rckbcn io\ckcd.(: r 1009-is iil l kob,)i.r.ddl Iti 000 kobmi,cdc Ilodosulr i p,rci kerslcr minde nckcllc r kulpuc:. ugvmaror igr leldolgozi! szektorok. rr m.k.[ trinln.gnovekedc( ke.,gic(i!rto rclanrcrr.l kcd,tzdbb rhkr rjinlomt bceillnoihrl.\ ti6rg$ ii rordem{g\ iokch.k r *zll : llh*r;eggd A timebb,rzo rk, knurhecoek, hrlon bozo i.rrprc: remckek crporulinrk :laiutisban r rg" Prtolul o u r PAL OS0 lorczhpck uponii nrk ar.ck. J r cizrcndel 9l mlilo :uror6l lolt)-ben lozei 16l mri o o:ron emclled*t. r \ldf rpusu hmezlapoki pedrg -3 rrrl. i,o cu.orol 9{.1 m,l[o eurora Ez r rovckcder rinv ncm csupin rz *ponjt mcnnrlslgck gvrrapodl. \a tavim trharo,lunem r kedvezdbb riigp,ac, ir* l3v1.a u Klr i..ickes,clcnsiere kcil nrje utalnunk: rsen rclcnto, nerrikben meenovekedcr rzctporli[ ruz,irintke a ]009 er crzrcndc, 19.; Ln,llLo.urorcl 16.9 n,llio curorr, r cz xzzj,rag!ari,- hro hogv rgen kcdwz,l voh a kul pu.lr,'rron 15 euro lobmerr $zcllu li ruro kobrncren, Krnr lclcntos go,nbir-rilrrsarlokcnr ;e. l{n',ncq rz r\podbd r lo0q-cr csztcndcr 5 rrillio curovrl szcrrbcn 16,6 miii,o 3uro l0l0 bcn), Japin pcdre r rurcszuu abnrcrcbcn. 1 riia,k 1010-es eszrender.rpo.rja rfrlgv l,]l millijrd.urcr rctr [ ]mir megel026erzrcn Jdhoz vrzonvirva ll,1'zizrlekor no!.kcdi{ lelenr Hol hdlez' krdik d Hug:o negvc r uglaft ti,p{, rcrmdkck expodia &hn rcribcn: Azok 1.010'es eszrender exporrlinj, inike )76 millo ruro ko.ul vot!. rh, odzigos viszon'larbrn mir mir telcntiktc lcn hrsz rrnn:k oltn crgek rz o6zrqbrn rmclrekc\porrrrnlk i.rikc loval mcghatadra r Hirgiia hcgrc, rxpd.rot Unlhmnkrn rs, hogv Hrrg,rr mcgve o$zex' ponfiban r ritcldolgozis szckror I ).6 izi,ilckiql rcrzcrcdik A piaciszerepl6k16l Az erddstrzdjlkodn, 6 ti,pin rermekek h,,rlrlos naytegrzikin husz iru*opon szerepel, s rzok gyrdisiban ob,igrze(e robb ezer cig irdekelr Igtrz, pilcvczero Jzonbrn $xk riz van Ezck kozul nrolc kulfoldi irdc(cksigij nig\- vallalkozis. rmelvel robb czcr Jlalmuou ioghlkornmrk, r uzletr iorgalmuk oszinike bcn meghrhdtr r :50 mrlio curot Az cho h.h,.r ez oszoik G*rld Sch$'c'ghotir lrla, xrnr m:ir rnl uoltunk r Csode Emp rc cg *,,n -Jnnr,l"roIer. h *nln]\ ruhjdonibrn rivd Holzrn.luyne Sch'vcrqhotir Kli toelllael kozel 106 rnillio cur6s urd, tog om nral is m,nr.gy 100 mrllio curo irakii crpo.irrl.\z' kovcri cg) d:ir* ogiiik.rdckclrrgu.ig, r Kronosprn Scb.l R' crikozel 187 pcl a br.ssol,zlklchu Forex K,e. :mcl\nck cr uzlcr brerlnr l,; m,lljo curo kolulvan A!opl,$in olllh*o rz ilhml irdekdcigi Ronsihl rs, dncllnck l0l0 cs i!i uzleti torgalma meghaladn r 262 Hargita meqyei c6qek a lapiacon A Hrrgtrl dcg!cr piaci rcrcp okol horulmcnr* )ennc rrjrgos es ponto. Lcpct rllo(n,. robbck kozoa annakokrin, hogv egv rdou vjlhlkozis,,robb pjlvjn sriczikl rzrz : grzd*iqi rcrakcnyscq.k strtlzrikai osz!ilvozjra (CAENI,zeanr robb \zegmen\er 6 i!6s A kozpinzugv, veztabizbrrorig lgenjelent6s m6nikben mesndvekedeft az exponah iiirla enike,,1ln:.zernr rz erdosndnkods rr.r.r irtildolqnlwr ron.rkozo CAh- iodok "rhp jin levikcny- [ejo kere.kedclmr ors:rs 'k szrmr S(r*. Azol, lozul +51 zr(r nveresisgcl a l0l0-es cszlendo! (18 mrlli6 lclcs oszinckbcn), 381 pedrg vcsztesiggcl (arnrnck osszintke 23,6 mrllo lcl 'olt) Az oncnderc, rinrkinr [rinvrclhe!o el, hog! i nvcrcsig ossziirlkc 1009 hcz vrzonina dbb mint 9 millio leijel norekede(, de rz nem, hogv 1.i mllho lelcl grarapodoa r vcrzrcresrzi,nh. A rzobrn fo196 kcreskcdelmi drsrsigok alkdma' zoajarnak szimr rz dmrilr eszren. ddbcn vol(. ami iz roirban d5 az tptrkezis szekrorbal fog lalkozoroi! ossz-szc,hilvzcr 20.1 szjzrlik:it rcrc lo I ko,ptnznbyi r.,irigrzgar6rig rzrlcmberei \zc rinr ezen ccsek oszlokcgclr osz-?ehrmnr, ; r? os?bef;re,kkd aza kdvcrkezreris vonhar6 ic, hogy rcvikehrscgnk h*j!fokr ale.son! A Kereskeddm, Torz5konlal Hivaralrol szirmaz6 adarok szennt r szr;ban fo196 kcrcskcdclmr ticasigok lobb:io tobb grzdasi Si rertkcnvsas.. ron kozo kodo! s bcnnrk a cigpapkokba Tehft n,ncs rzuk korri \zrkosodis Vrn olvrn.ig, trmdr rkir hiromreql rerlteten Ls terten,kcd,t..r iur''zrl:r rjrokbol rz derui Frenrrg elsod ' I 9. r,)lt,t. r tih:izakrt ipulchs,talo\, revckcnvsiggcl pcd,g ;j-l 1, ia )-'!',!i'!'iaa -tuffis *tal3eul4g scn muntluro kr, hogy rz rdott vrflrlkozjr uzterl i;rgllmr cr nrtrcsdge tckintttrbcn mihcn hozadikr rs vrn u egrii 'agr a ml,k 6,prr :crei,cn!srgncl I kozpcrzuef lczerqrzgro': g:o,zirmrzo rdrrok ncm olellk iil rz engcdilrezcr mrgrinszcmilve ke!, i $alidivilietkozisokr! *az cqrenl ' rlhllozasokrr rnrrpedrq ei.h lo,ul,' ee,' sok rirp.ro' Az elm ulr hirz esz!end6 sorin a bljroriparn milvcn szin'o szcrkc toz., Lo,Jrl r.ze[.el'ud'arhcl"r.,yclenlegr F.mos Br..-.h n, s tclnrlvnek opend., 'zerorb.n. tcrmcle'enei donto h,n*d, pcdig rovibb.a is nvugao cxponra rinvul. Az rgaz vrzont, hog,v jclenleg jitvat kcvcrbb Jkalmazo,rar foglalkozrar, mint pdldiul 1988 brn Mig r tifeldolgozo aligazatok eseriben r hazai piacvezetcik r k:lfold. erdc<clt eg,i ccgck. r b.itonprr *et;bcn rz ncm rgv 'rn A birorip br kev*ebb kulf<jtdi t<jkc irkczcr. A riz p,rcvczc!6 btroripui A Lstavcze r<i a hazar s In"esr Rt., amely 201 mn[6 lejt, s rdbb min! s nacrobb az Eh'ila R. ',.";[."y- A laanyaq ehddleqes teldolqozasii!al 921 villalkoz6s toqlalko.k

11 BERNADY UTAN NEVEZNEK EI. A MAGYAROK- PAUNESGU UTAN A ROMANOK Hatezer aldirds gfilt ossze neradas -tigyben Marosvdsarhelyen Bernedy vagy Piunescu iskola? Marosv6s6rhelyen csak egy magyar szem6lyis6g16lelnevezett iskola m0kiidik rord,rduro M6r hatezer szem6ly irta al6 azt a petici6t, amelyben a marosvis6rhelyi sziil6k akci6csoportla arta sz6li$a fel az RMDV helyi, megyei 6s onz6gos vezet6it, hogy t6mogass6k a 2-es sz6m[ 6hal6nos iskola n6vadiisdnak iigy6t A sziildk ugyanis azt szeretndk eldrni, hogy az dltaliinos iskola az egykori polgiirmester, Bern6dy Gyiirgy nev6t vegye lel. A helyi PSD azonban ugyancsak kamp6nyol a n6vadis mellett: Addan Pdunescunak iillitana igy em16ket. Hirdsszefoglal6 tt r:i' iskot)em vj6sulhar neg polirikai, ral:rnint civii irdckirvinycsitis, scm cgysigcs *rrrr niikiil. Az rliirisokac cgy, rrovcmbcr clsci hcribcn sone kcriild kcrckasztal-bcv lgctis alkalnrrib6l nyiytjdk ic a rneghivocr szcivecsdgi polirikusokn&, akikliel konkrdt javaslarolu6l, l pesekri!,, rervekrol, jciv6beni srrardgiilr6l szerecninek esvezrecni. illerve ismenctik a sziilcii r[ii6csoporr tovibbi lipaeir. A marosvisirhclyi Z-es szimri iltalinos iskola a v{ros egyik legrigcbbi tanintizminyc, amclycr Bernldy polgirmesrcrsige idejdn ahpironak a XX. szizad elejin. A romin ds magyar tago'zar egyarint rniikcidik. A kizir6lag magyar rannych( Bolyai Farkas Unrilcti Liccunon kiviil azonban Marosvisirhelven jclenleg egyeden magyar szenilyis grcil elneyezcrr {lralinos iskoh sincs,.rnnrli ellcnire, hogy a lakosig fclcr reszi ki a magyarok. Az iskolij< clnevczisirol ugyani"- clsrisorbln l raninrizminyck raniri karinak kcll dcintenie, is e restiilereloek tcibbsdgdc rendszerint rom:in pedag6gusok rlkoc.jik. Avirosban migk6c iskola naradc niv nilki.il. Az cgyik a 2-cs szirnu ikillinos iskola, amelynck clncvcz6sirc a jiivo ivi <inkorminyzati vilaszrison polg{rmesterjeliilckinr indulni kisziil6 Cornel Briqcaru helyi politikus tetr.javasoka, hogy Piunescu niha nevczzik cl, is a viros cgyik orrodox rcmploma eli szobrot is illitsanak neki. Ennck irdck bcn aliirlsgy{r{sr inditotr a Szocii.ldcmokraa Pirr (P,SD) helyi szcrvezcrc. Nyonrukban az RMDSZ nrarowisirhelvi szcrvcpolicikai irdcktrv nvcsiris eszlidzcivcl ktpviscijik iigfiinkcr, ctzzik lzr ziszl,rjul<rr ls h.rrcc'ljik ki a BerniJy Gyrirgy AlrJinos Isliolr clnevezist. lvlcggyozodisiink, hogy a jelcnlcgi politikai is gazdasrigi helyzcrbcn czr az iskoliir ncm lchcc politi'

12 f s oktdber 12. I Vl. 6vfolyam, 198. szdm $rr.tsikihirlap.r0 I

13 UjaOn negy szakorvos vette at szolgalati lakasat A Csikszeredai Megyer Siirg6ssegi K6rhiiz tijbb szak orvosdnak adtdk iit tegnap tinnepelyes keretek ktiztitt a szdmukra dpitett lakiisokat. Ezuttal ndgy szakorvos: Ldszld Zsuzsanna belgydgytisz, Sz6kely Csaba seb6sz, Holld Gergely onkol6gus 6s Bursan- Barabas Ardrei imagisztikus foglalja el a lakasokat. Ketten szemdlyesen vettdk dt titvend6- beli otthonuk kulcsait Borboly Csabdtol, Hargita Megye Taniicsdnak elnijkdt6l - adja hirnl a megyei tanacs sajtoiroddja. A csikszeredai megyei kdrhdz kiizvetlen szomsz6dsdgdban, kdt kiilttndlld epiiletben talelhat6 nyolc egyforma orvoslakds egyenkent k6t szobdb6l, konyhdb6l 6s fiird6szobribdl dll. Kdt lakasba mdr tavaly decemberben bekiiltdztek. Mindk6t epriletben ket fiildszinti 6s ket emeleti lakds taldlhatd, kiilijn beidrattal. A kiizel k6tsz Azezer ev rd 6rtekt nyolc apartman bszszesen negyszdz n6gyzetm6- ter hasznos feliiletet foglal magdba. A szolgalati lakdsokat els6sorban azoknak az orvosok nak szdnjdk, akrk a szakemberhiiinnyal ki.iszkiid6 osztiilyokon helyezkednek el a megyei korhdzban.

14 Szorosa bb f es olatok ldtesiiltek Romf,nia kiiziitt

15 G ianf ranco Ravasi biborossal, a Kultrira PdpaiTandcsdnak elnok6vel folytatott a tegnap hivatalos tdrgyaldst Kelemen Hunor kulturdlis 6s 0roksdgv6delmi miniszter. Osszedllitotta: Sz6cs [,6rini lll Kelemen beszilmolt a gyulafeh6rviiri r6mai-katolikus sz6kesegyhiiz szent6ly6nek a telfjitiisil16l is sek, nuncius, a Szentszdk bukaresti nagyktivete, dr. Kovdcs Gergely ptipai kdpldn, a Kultura Pdpai Tandcsdnak lrodavezet6je, Bogdan Tdtaru-Cazaban, Romania vatikdni nagykiivete. A hivatalos taliilkozdra Kelemen Hunor tdrcavezet6 meghivrisdra keri.ilt 60r, a vatikdni kiildijttsdg okt6ber,10 6s 13-a kiiziitt tart6zkodik Romdniiiban. Kelemen Hunor kulturiilis 6s airijks6gvddelmi miniszter tdi6- koztatta Gianiranco Ravasi biborost a tdrca tevekenysegerol ds terveir6l.,,a mi sziinddkunk az, hogy szorosabbra firzziik a kapcsolatot Romdnia 6s a Szentsz6k ktizijtt, ds biztos vagyok benne, hogy a kulturdlis pdrbeszdd nyelv6n ez a szend6k megval6sul. Mivel Romdnia egy multikulturalis 6s tiibbvatldsri orszdg, a Kulturalis es Oriiks6gv6delmi Miniszt6rium minden felekezettel egyforman tartja a kapcsolatot, az egyiittmiikijdds leginkdbb az epitett, a tiirgyi ds a szellemi iiraikseg megmen, tdsdre aisszpontosul. Az gos mriemldk-helyreallitiisi terv nagy resz6t templomok vagy az egyhdzakhoz tartozd dpiiletek teszik ki. Jelen pillanatban 3,14 mtemldk epiiletet restauralunk, ennek 60%-a templom vagy valamilyen egyhdzi vonatkozdsu dpiilet. Ortimmel tudatom, hogy id6n sikeriilt befeiezniink a gyulafehdrv6ri rdmai-katolikus sz6kesegyhdz szentdlydnek a ielujitdsiit, valamint beinditof tuk a csiksomlydi bucsunak az UNESCO szellemi viliigatrijksdgi listdjdra val6 felterjeszteset" -vdzolta Kelemen Hunor a tdrca tevekenysd96t. A kulturdlis miniszter ugyanakkor a Kult[ra Pdpai Tandcsdnak a segitsdget kdrte aurak a nagyszabdsri, bizdnci mriveszetet bemutatd kidllitdsnak a meg- Bzervezdsdben, amelyet Romdnia jijv6ben szeretne megnyitni a Vatikdnban. A kidllitdst a Kulturdli6 6s oritksegvddelmi Minlszt6rium, a Kiiliigyminisztdrium, a Bomdn Kulturdlis Intdzet es a Kepz6mirvdszeti Muzeum kiiziisen szerveznd meg. Kelemen Hunor ugyanakkor a rdg6- szeti kutatdsok 6s a targyi iirijksdg megment6s6ben is kdrte a Kultura Pdpai Tandcsdnak segits6get, v6lemenye szerint a Vatikrin olyan tapasztalt 6s felk6- sziilt szakemberekkel rendelkezik, akiknek a tiimogatiisa jelent6s eredmenyeket hozna a hazai iirdksdgvedelem szdmdra.,,ugy v6lem, ez a ldtogat6s uj e E' 9- = - l lehet6segeket, a kapcsolatok szorosabbra vondsiit jelentheti egyrdszt a Kultura Piipai Tan6- osa 6s a Kulturdlis 6s Oriiksegv6delmi Miniszt6rium kdziitt, mdsrdszt a Szentsz6k 6s Romdnia ktiziitt" - iisszegzett Kelemen Hunor. Gianfranco Rava6i biboros kiisziinetet mondott Kelemen Hunor kulturelis taroavezet6- nek a meghivdsdrt, ugyanakkor az egyiittmirkddes fontoss6gdt szorgalmazta 6 is. Kijelentette, a Szentszdk a miniszter 6ltal lelsoroltakat kdsz tdmogatni, a bizdnci mrivdszetet bemutatd ki- 6llit6s kapcsiin a biboros mdr konkret helyszinekr6l is besz6lt, a regdszeti 6s tiirgyi iiritks6gv6- delemmel ioglalkoz6 szakemberek egyiittmtkitd6s6t is megva ldsithat6nak latta, mint mondta, a Vatikdn szakdrt6i val6ban rengeteg tapasztalatot ds tudrist k6- pesek 6tadni, ennek a taliilkozdnak az el6k6sziteset min6l hamarabb el kell kezdeni. A Kultura Papai Tanacsdnak elndke ugyanakkor kifejezte azon sziind6kat, hogy mds teriileteken is sziilessen egyiittmtikiid6s. Mint mondta, aszentsz6k a tudomriny kiilijnbii z6 6gazataiban kiv6n szakdrt6kkel egyiitf miikcjdni, 6s egy kongresszus megszervezds6t tervezi, ahol olyan t6mak keriilnek terit6kre, amelyek er6s mordlis, erkiilcsi veti.ilettel is rendqlkeznek, ilyen peld6ul az 6sseit-kutatds. V6lem6nye szerint a tudomdnyos kutatdk, szakemberek mellett fontos a kiiliinbdz6 orszdgok nagykdveteinek, politikusainak, egyhdzi vezet6inek ds a t6rsadalomtudomanilyal toglalkozd szakert6inek a jelenl6te egy ilyen rendezvdnye[. Gianiranco Ravasi biboros arr6l is tejdkoztatta Kelemen Hunort, hogy XVL Benedek pdpa dlenken erdekl6- dik a modern 6s a szakrdlis talalkoziisa ir6nt a k6pz6mriveszetben, ilyen szempontbdl miir k6tszer is taliilkozdt szerveztek szdmiira kdpz6mriveszekkel, f o- t6mtveszekkel, rendez6kkel. A Vatikin kdpvisel6i 6rdekl6dnek a romdniai kort6rs mrivdszek irdnt, akikkel kiizelebbi kapcsolatot 6s jiiv6beni egyiittmtkiid6st sziind6koznak kialakitani. Gianfranco Ravasi biboros kedden ddlben a Bukaresti Egyetem Doctor honoris causa kitiintetesben rdszesiilt, d6lutan a Romdn Atheneumban kijnyvbemutat6n 6s kerekasztal-besz6lget6sen vett r6szt. A Kuttura Pilpai Tandcsdnak elniike ma Teodor Baconschi kuliigyminiszterrel talalkozik, majd megliitogar ja a Szdpmilvdszeti Muzeum kiizepkori ki6llit{isrit.

16 Azokat az Sl\.,1S-eket jelentetju k meg, esetenkdnt roviditve, amelyel kozdlhetd nyelven irddtak, szem6lyis6gi jogokat nem sdrtenek, a kdz tigyelm6re 6rdemesek. Szerkesztds69ilnk nem villal felel6s6get az iizenetek tartalm66rt, a kiild6k telefonszimait nem iegyezziik. lviegkerluk azt a gesztenyes hajli, feher m nt6s an0rekba oltdzott, magas fiatalembert, aki 11-6n reggel 9 dra 08 perckor egy feke tes piros hatizs6kkal a h6t6n, a csikszeredaiz0ldsegpiac a agso r6bdl eltu ajdonitott egy m0biltelefont, hozza vissza mert kulonben a kamera videofelv6te 6t kenytelenek leszunk 6tadni a rend- 6rsegnek A tereron gazdaja lvlegk6rem a V csal6d0t a Nagyr6t utcaban, hogy ne dobalj;k szemetriket 6s a prszkos pelenkiikat a gariizsok hatahozl Sz6gyelll6k magukatl Legkdzelebb nevei 6s pontos c met s irok, va amint a szemetuket a l6bt0rl610kre boritom FldEEForoEtt-szoiirsi6doF- Tisztelt Borboly doktor rjrl l\.4idta az 0n t szts6ge egyedul donteni a szeredai sebeszeti e liitiisrdi? Ha van 4-5 milli6 eur6ja, akk0r miert nem 6pft rnk6bb egy dt kdrhazat, m nt egy regibe beleverni? N/ajd megyrink ment6velszu nivagy elv6rezn yen utakon Bdkdba, majd oda megyunk szavazni, ha tu16liuk a B0rbolyjele reformokat lsin-e reilen Felhivom a piros Opel k0mbi tulaldonoset, hogy ha nem tud vezet nil6zanul, menjen szamarheton, Szombat0n krshildn elgezo t ket gyereket Hol vannak a rend6r0k? a-tft6die-

17 Fiigg tlen inlormiti6s na uffiirhfie SreidA oktdber 12. XXll.6vfolyam 198. szdm

18 Kese[[,0e nem mara0 el Egy h6napos halaszids utin okt6ber 13-dn, csutortokon lesz a nyolcadik alkalommal megszervezett Sz6kely kapuk napla. Az esemdny szervez6i aut6buszos kapulur ara, mald szakmai ta nzicskozi so k ra v arlak nemcsak a szakmabelieket, hanem minden 6rdekl6d6t. A program Menasdgon bogrdcsos eb6ddel zdrul. Kovncs Es"fer Koviios Piroska, a Szdkely kapuk napjdt szervez6 mdrefalvi K6lik Hagyomdny6rz6 Mtvel6- d6si Egyesiilet tiszteletbeli elniike elmondta, azdrt k6sett az esem6ny, mert a program, ban szerepl6, 1775-ber elliton csikszentgyijrgyi kapu restauraiisdi nem sikernit iri6ben befeiezni. A Szekelyiiilddn eredeti helyen meg6rziitt legdregebb kapurdl van sz6, igy mindenki kicsit f6lt a restaurdldst6l, hisz rendkiviil ktiriiltekint6en kellett dolgozniuk a szakembereknek - magyarazta a szenez6. A csiitiirtiiki rendezv6ny 16 tev6kenys6ge az un. kaputtra lesz, melynek sordn a Sz6kelyudvarhely, Mdrdf alva, Csikszereda, Csikszentgyairgy, Banklalva, Csikszdpviz, Menasdg ttvonalon szakmai t[- rdn vehetnek r6szt az 6rdekl6- d6k. Az indulds reggel I 6rakor lesz.a szdkelyudvarhelyi Mdrton Aron tdrr6l (Patkob6l), maid P Buzogdny Arpdd, a Hargita Megyei Hagyomany6rzesi Forrdskdzpont munkatdrs6nak vezet6s6vel az Utcak6p, falukep v6delme program sorrin felulitott mdrdlalvi kapukat szemrevetelezik a kirdndul6k. A tr.ira kbvetkez6 iiltomiisa Csikszereda lesz, ahonnan Botdr Istvan r6g6sz Csikszentgyijrgyre kalauzolja a r6sztvev6ket. I0 6rakor Gyiirgy Jdzsef, Csikszentgydrgy polgirmesierei-rek, valamint Boaboly Csaba megyeitanacs-elnijk kiizremtkiid6sdvel az t775-berl dllitott, id6n re6tauralt sz6kely kapu felavatasdra kerul sor. A kapumatuzs6lemet Albert- Homonnai Mdrton dpitdsz mutatta be. Csikszentgytirgy ut6n Benkfalva szdkely kapuit tekinthetik meg a resztvev6k Szdcsne Gazda Enik6 ndpralzos vezet66dvel. {t 6ra 30 perct6l a csikszepvizi, 1799-ben kdsziilt, 20.1o-ben restauriilt kapu ds harangldb, valamint az ijrmeny templom megtekintdse kiivetkezik, melyeket Bogos Ern6 6pitdsz mutat be. Sz6csn6 Gazda Enik6 6E Kiiroly Veronika tanitdn6 a tovdbbiakban Menasagra kalauzoliiik a kiriindul6kat, ahol a mrieml6k [emplom titrtenetet lll Az utcak6p, faluk6p vddelme programban Miir6lalvin is tdbb tiz kaput restaur6ltak Botiir Istvdn ismerteti. A programot kdydsziinet szakit ja majd meg, amikor a rdsztvev6knek alkalmuk nyilik megk6stolni a m6ltdn hires mrir6ialvi lepenyt. A kiranduldst szakmai taniicskozdsok ie kis6rik, melyek A kapumentds szolgdlataban mott6t kiivetik - tudtuk meg Kovdcs Piroskdtdl. A menasdgi rnrivel6d6si hdz ad otthont a P Buzogany Arpdd moderdlta, A sz6kely kapuk Bz6mbavdtele, vedelme Hargita megydben t6- mriiu els6 megbeszdldsnek. Az iildsen Suveg Eva. Turos Eszter 6s Kovdcs Piroska a megyei tandcs kapument6 programi6t ismertetik, 526cs Levente ndprajzos muzeol6gus es Kiill6 Miklds epitdsz a gyergydrijfalvi Elekes malom teltiitriednak 16- peseir6l szdmolnak be, zdrdskint pedig Ziild-K6mene8 Kinga konzervdtor a Tarisznyds Mdrton Mrizeum madarasi kapuidnak ellagmeg6rz6scr6l tart el6addst. A 13 dra 40 perckor kezd6- d6, mdsodik til6sszak sordn a megye kultinbiiz6 tdrs6geiben - Csikszentdomokoson, a Fisrig ment6n, a Homordd ment6n, ZetelakAn, illetve UdvarhelyszCken - vdgzett lelmer6 ekr6l szdmol be Sz6csn6 Gazda Enik6, Siindor Agnes 6pit6mdrntik, K6roly Veronika, Mdrton Ildikd 6pitesz, Dimeny Levente tan6r 6s KovAcs Piroska. A szekcidt Gazda Enik6 metodoldgiai el6addsa zdrja. A VIIL Szdkely kapuk napja zdrdsakent a szervez6k bogrdcsos ebddre invitriljrik a rdsztvev6- ket. A rendezvdny tdrsbzervezoi a Hargita Megyei HagyomAnybrz6si Forriiskiizpont, a Haiiz Rezs6 Muzeum, Hargita Megye Tandcsenak Mriemldkvddelmi Ktjzszolgdlata dg a csikmenasdgi Repiilj MadAr Egyesiilet.

19 Megalakult a vars6gi f6v6szenekar Osszefog6ssal, tribbszdri egyeztet6ssel sikerult IUv6szenekart alakitani Vars6gon - tij6koztatott P6ter Csaba, a Mrivdszeti N6piskola igazgat6ja. A szakoktatils ingyen kapott helyet a helyi iskol6- ban, ahol a Hargita Megye Taniicsdhoz tartoz6 n6piskola udvarhelyi f[v6s tanerar minden szombaton eg sz napos egy ni 6s csoportos oktatast biztositanak a fiv0szenekarnak. Az utazasi kdltseget a polgarmesteri hivatal6llja, a n6piskola pedig a tandrok berezeset biztositja - tudtuk meg a megyei tanecs sajtdosztdlyet6l. A hangszereket egyelore berlik az udvarhelyi f(v6szenekart6l, de ahogy lehet6s6g lesz rd, a szul6k is megprdbalnak vesirolni. Ezek beszerz s6ben segit a polger mesteri hivatal6s a helyi kdzbirtokossdg is, lgy a szervez6k szerint, ha minden terv szerint halad, a tan6v vegdre m6r megrendezhetik az els6 varsdgi ftiv6szenekari koncertet.

20 A HR-..-ENl tulajdonosdnak rjzenjiik, amennyiben mdskor is a lepcs6haz beidrat6hoz parkolja autojet, nem fogunk vigyezni, hanem minden alkalommala keziinkbe l6vd csomaggal (veletlenul) megkarcoliuk aut6jat. A sz psegszalon uzemeltetoj t eml keztetjuk 16, hogy amikor j6v6hagydsunkat kdrte, azt vellalta, hogy a tombh6z udvar6t aut6kkal nem togl6k elfoglalni. FlE-prs6tdz1akoi Tisztelt polg6rmester uram, k rem, utdnan6znie az geivi16- gitdsnak, a falu v6g6n nem Cg. Az Cgei boltosnot megk6rem, figyelien oda az uzletre, a r6szeg embereknek ne ordftson, hanem szolg6lja ki. Kdszonom. l5m eretlen- Tisztelt,,kivitelez6 c g'l az dtjard utc6ban evegzelt kanaliz'- lesi munkiilatokat kovetden belg6rt kavicsr6teg elmaradt, ennek kdsz6nhet6en bok6ig 616 sdrban 6s agyagban kell iarni. Oflako=k- Kedves d...6s alkalmazottak. Mindi5rt 6 6ve t6letek rendelek. De soha nem lordult e16, hogy tiszteletlenul beszeliek veletek. Nem vettem dt egy rendeldsemet bizonyos okok miatt,6s m6r (gy viselkedtek az emberrel, mintha tolvaj volnal De viszont mikor nekem olyan szalmakrumplit killdtok ki, hogy nincs rendesen megsulve, vagyblyat kuldtatk, hogy semmi kaize - ahhoz, amit rendeltem. Amikor kertem, hogy vigydtek vissza, mert nem fizetem ki, miiyen 6rdekes, senki nem jott utina! Hat 6vig szinte hetente 3-4 alkalommal rendeltem tdletek! De ez, amit ti csineltok, tiszteletlenseg 6s neveletlens6g. Es a bocs6natkeres persze elmarad, mert arra mdr nincs bdtorsegotok. lime-dtleh- A i/iijus l vezet6segehez! Meg meddig akariiitok csiniilni, amit csinrltok? Mi6rt nem pr6baliatok ki ti is g6p mellet 10 6rdt dolgozni? De annyi p6nzdrt, amennyit 6k kapnak! Vajon akkor m6g volna-e kedvetek a tfl6rara? Egy a BS6-d6-TEIT- Megkerem az illet6keseket, hogy sziveskedjenek megcsindlni a kaniilistet6ket a Bethlenfalvi iton a Termes utcanel 6s a Wappal 6pLiletevel szemben, mert nagyon csattognak, amikor remegy egy aut6. Kdszonjiik. lsmete en

2011. AUGUSZIUS 23.. KEDD KOZELETI NAPILAPIXXIII EVF,I62,(6076)SZAM I 16 OLDATARA]

2011. AUGUSZIUS 23.. KEDD KOZELETI NAPILAPIXXIII EVF,I62,(6076)SZAM I 16 OLDATARA] 2011. AUGUSZIUS 23.. KEDD KOZELETI NAPILAPIXXIII EVF,I62,(6076)SZAM I 16 OLDATARA] -o a MAR CSAK EGYHARMADA VAN HATRA A TERMATFORASNAK I(ozelednek a foruashoz 630 m6ter m6lys6gben tartanak a frirssok Tusnidfiird6n,

Részletesebben

kimutatds arlrelyet a tanulrndny v6g6n a fiiggeldkben bernutatunk

kimutatds arlrelyet a tanulrndny v6g6n a fiiggeldkben bernutatunk ,ffi' Prib6kje I azonnal rnegk ezdtek az ellenz6ki politikusok letarto zttrt6,sdt., majd nimetorszdgi btintetoldgerekbe valo deportdlasdt. Hitler megsz /d,ll5 csapataival d,rkezett hazilnkba Eichmann egy

Részletesebben

Kiizs6gi Onkorm6nyzat Pol96rmester6t6l 372O Saj6kaza, Pet6fi u. 2. Fax: 48 / 505-208 rmester@parisat.hu. MEGniv6. Hivatal tan6cskoz6terme

Kiizs6gi Onkorm6nyzat Pol96rmester6t6l 372O Saj6kaza, Pet6fi u. 2. Fax: 48 / 505-208 rmester@parisat.hu. MEGniv6. Hivatal tan6cskoz6terme Kiizs6gi Onkorm6nyzat Pol96rmester6t6l 372O Saj6kaza, Pet6fi u. 2. a 48 / 3ss -0o1 Fax: 48 / 505-208 rmester@parisat.hu MEGniv6 Magyarorsz5g helyi sz6l5 2011. evi CDCfiIX. torv6nyben biztosittott jogkordmben

Részletesebben

EM LÉK KÉ PEK AZ ÖT VEN ÉVES SZOM BAT HE LYI GYA KOR LÓ IS KO LÁ RÓL

EM LÉK KÉ PEK AZ ÖT VEN ÉVES SZOM BAT HE LYI GYA KOR LÓ IS KO LÁ RÓL EM LÉK KÉ PEK AZ ÖT VEN ÉVES SZOM BAT HE LYI GYA KOR LÓ IS KO LÁ RÓL 1 EMLÉKKÉPEK AZ ÖTVENÉVES SZOMBATHELYI GYAKORLÓISKOLÁRÓL Írta és szerkesztette: Szauer Ágoston Lektorálta: Dr. Vigh Kálmán PhD, fõiskolai

Részletesebben

Szü re ti Mu lat ság ÜN NE PEL TÜNK A TAR TA LOM BÓL. A ha gyo má nyos szü re ti fel vo nu lás és bál Szent ki rá lyon 2013. szep tem ber 21-én lesz.

Szü re ti Mu lat ság ÜN NE PEL TÜNK A TAR TA LOM BÓL. A ha gyo má nyos szü re ti fel vo nu lás és bál Szent ki rá lyon 2013. szep tem ber 21-én lesz. XXIV. ÉV FO LYAM 9. szám ÁRA: 100,-Ft 2013. szep tem ber SZENT KI RÁ LYI ÜN NE PEL TÜNK www.szentkiraly.hu Köz sé günk név adó já nak, Szent Ist ván nak ne ve nap ján au gusz tus 20-án mél tó ság gal em

Részletesebben

T A R T A L O M. Szám Tárgy Oldal

T A R T A L O M. Szám Tárgy Oldal XX. ÉVFOLYAM, 9. SZÁM 2011. szeptember T A R T A L O M Szám Tárgy Oldal 458/D/2008. AB határozat A bün te tõ el já rás ról szó ló 1998. évi XIX. tör vény 74. (1) be kez dés c) pont - ja szö ve gé ben a

Részletesebben

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2008. jú li us 25., péntek. 109. szám. Ára: 895, Ft

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2008. jú li us 25., péntek. 109. szám. Ára: 895, Ft A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2008. jú li us 25., péntek 109. szám Ára: 895, Ft A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2008. jú li us 25., péntek 109. szám Ára: 895, Ft TARTALOMJEGYZÉK

Részletesebben

A gazdasági és közlekedési miniszter 101/2007. (XII. 22.) GKM rendelete

A gazdasági és közlekedési miniszter 101/2007. (XII. 22.) GKM rendelete 2007/181. szám M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y 13569 A gazdasági és közlekedési miniszter 101/2007. (XII. 22.) GKM rendelete a vasúti pályahálózathoz történõ nyílt hozzáférés részletes szabályairól A vas úti

Részletesebben

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2008. má jus 14., szerda. 74. szám. Ára: 1755, Ft

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2008. má jus 14., szerda. 74. szám. Ára: 1755, Ft A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2008. má jus 14., szerda 74. szám Ára: 1755, Ft A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2008. má jus 14., szerda 74. szám Ára: 1755, Ft TARTALOMJEGYZÉK

Részletesebben

LUK ÁCS TA MÁS. Add, hogy lás sak... SEMJÉN ZSOLT: JUS RESISTENDI

LUK ÁCS TA MÁS. Add, hogy lás sak... SEMJÉN ZSOLT: JUS RESISTENDI LUK ÁCS TA MÁS Add, hogy lás sak... SEMJÉN ZSOLT: JUS RESISTENDI 33 34 KERESZTÉNYSÉG ÉS KÖZÉLET LUK ÁCS TA MÁS Add, hogy lás sak... SEMJÉN ZSOLT: JUS RESISTENDI 35 22 KERESZTÉNYSÉG ÉS KÖZÉLET Git tá nak

Részletesebben

NYÁREGYHÁZA A FEJLÔDÉS ÚTJÁN

NYÁREGYHÁZA A FEJLÔDÉS ÚTJÁN Állami forrásból valósult meg a 4605-ös számú út nyáregyházi szakaszának felújítása NYÁREGYHÁZA A FEJLÔDÉS ÚTJÁN Idén számos olyan fejlesztés, építkezés, felújítás valósul meg településünkön, melyekre

Részletesebben

1. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2008. ja nu ár 4., péntek TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 465, Ft. Oldal

1. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2008. ja nu ár 4., péntek TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 465, Ft. Oldal A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2008. ja nu ár 4., péntek 1. szám Ára: 465, Ft TARTALOMJEGYZÉK 1/2008. (I. 4.) Korm. r. A Magyar Köztársaság Kormánya és a Cseh Köztársaság Kormánya közötti,

Részletesebben

85. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2005. jú ni us 24., péntek TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 345, Ft. Oldal

85. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2005. jú ni us 24., péntek TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 345, Ft. Oldal A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2005. jú ni us 24., péntek 85. szám TARTALOMJEGYZÉK 22/2005. (VI. 24.) EüM r. A rez gésex po zí ci ó nak ki tett mun ka vál la lók ra vo nat ko zó mi ni má

Részletesebben

Nem ze ti ér té ke ink vé del mé ben

Nem ze ti ér té ke ink vé del mé ben SIMICSKÓ ISTVÁN Nem ze ti ér té ke ink vé del mé ben SEMJÉN ZSOLT: JUS RESISTENDI 33 34 KERESZTÉNYSÉG ÉS KÖZÉLET SIMICSKÓ ISTVÁN Nem ze ti ér té ke ink vé del mé ben SEMJÉN ZSOLT: JUS RESISTENDI 35 22

Részletesebben

MÛHELY VÁLTOZÓ CSALÁD VÁLTOZÓ POLITIKÁK* NEMÉNYI Má ria TA KÁCS Ju dit

MÛHELY VÁLTOZÓ CSALÁD VÁLTOZÓ POLITIKÁK* NEMÉNYI Má ria TA KÁCS Ju dit Szociológiai Szemle 2005/4, 3 35. MÛHELY VÁLTOZÓ CSALÁD VÁLTOZÓ POLITIKÁK* NEMÉNYI Má ria TA KÁCS Ju dit MTA Szociológiai Kutatóintézet 1014 Budapest, Országház u. 30.; e-mail: nem13249@socio.mta.hu MTA

Részletesebben

43. szám. II. rész JOGSZABÁLYOK. A Kormány rendeletei A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. A Kormány 87/2006. (IV. 14.) Korm.

43. szám. II. rész JOGSZABÁLYOK. A Kormány rendeletei A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. A Kormány 87/2006. (IV. 14.) Korm. A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2006. áp ri lis 14., péntek 43. szám Ára: 391, Ft TARTALOMJEGYZÉK 87/2006. (IV. 14.) Korm. r. Veszélyhelyzet kihirdetésérõl és a veszélyhelyzet során teendõ

Részletesebben

68. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. 2009. évi XXXV. törvény. Budapest, 2009. má jus 14., csütörtök TARTALOMJEGYZÉK.

68. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. 2009. évi XXXV. törvény. Budapest, 2009. má jus 14., csütörtök TARTALOMJEGYZÉK. A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2009. má jus 14., csütörtök 68. szám TARTALOMJEGYZÉK Oldal 2009. évi XXXV. tör vény Egyes adótör vények és az zal össze füg gõ egyéb tör vények módosításáról...

Részletesebben

Húsz éve ka to nák kö zött

Húsz éve ka to nák kö zött Evangélikus hetilap www.evangelikuselet.hu 79. évfolyam, 9. szám g 2014. március 2. g Ötvened vasárnap Ára: 275 Ft de át él tem ha son lót a ha tal mas dél ba jor hegy csú cso kon, a ha vas Har gi tán

Részletesebben

Épít ke zõk. Oláh Ro land szo ci á lis mun kás

Épít ke zõk. Oláh Ro land szo ci á lis mun kás Épít ke zõk Jú li us ele jén Ágon te tõ fel újí tás ba fo gott Or sós Flóra és Fá bi - án. A Hab itat Pont és a Köz-Tér-Há ló Ala pít vány köz re mû kö dé - sé vel meg va ló su ló mun kát már áp ri lis

Részletesebben

- m6ssz6val. - vet6lked6se

- m6ssz6val. - vet6lked6se Osszegezve az afrikai kusok neveivel kapcsolatban szerzett ismereteinkef figrr l6tjuk, hogy ez a nr5p 6llatteny6szt6 volt, eleinte m6g f6mkultrlra 6s vr{,rosi civiliz6ci6 n6lkiil. Legfontosabb h6zi6llata

Részletesebben

Nem azé, aki akarja...

Nem azé, aki akarja... MEDGYASSZAY LÁSZLÓ Nem azé, aki akarja... SEMJÉN ZSOLT: JUS RESISTENDI 33 34 KERESZTÉNYSÉG ÉS KÖZÉLET MEDGYASSZAY LÁSZLÓ Nem azé, aki akarja... ÉLETRAJZI BESZÉLGTÉS BESZÉLGETÕTÁRS KOZMA HUBA BESZÉDEK,

Részletesebben

Pál fel tá ma dás hi té rõl

Pál fel tá ma dás hi té rõl Pál fel tá ma dás hi té rõl Hogyan alakult ki Pál hite Jézus feltámadásában, és miért vált szá má ra min den mást el söp rõ vé? A kor rekt vá lasz hoz (rész- ben te o ló gi ai, rész ben pszi cho ló gi

Részletesebben

Beszámoló a Magyar Történelmi Társulat 2003 2007. évi tevékenységérõl

Beszámoló a Magyar Történelmi Társulat 2003 2007. évi tevékenységérõl KRÓ NI KA Beszámoló a Magyar Történelmi Társulat 2007. május 12-én megtartott tisztújító közgyûlésérõl 2007. má jus 12-én, a Ma gyar Tu do má nyos Aka dé mia vár be li Kong resszu - si ter mé ben tar tot

Részletesebben

86. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2007. jú li us 2., hétfõ TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 2289, Ft. Oldal

86. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2007. jú li us 2., hétfõ TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 2289, Ft. Oldal A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2007. jú li us 2., hétfõ 86. szám Ára: 2289, Ft TARTALOMJEGYZÉK 2007: LXXXIV. tv. A re ha bi li tá ci ós já ra dék ról... 6340 2007: LXXXV. tv. A Ma gyar

Részletesebben

Pol gár mes ter mun ka köz ben Ta tár Lász ló pol gár mes tert kér dez tük mun ká já ról. Jól pá lyá zott a Sport egye sü let

Pol gár mes ter mun ka köz ben Ta tár Lász ló pol gár mes tert kér dez tük mun ká já ról. Jól pá lyá zott a Sport egye sü let Pol gár mes ter mun ka köz ben Ta tár Lász ló pol gár mes tert kér dez tük mun ká já ról. - Las san vé get ér az idei tan év. Ho gyan ké szül Fegy ver nek Nagy köz ség Ön kor mány za ta a kö vet ke zõ

Részletesebben

T A R T A L O M A HONVÉDELMI MINISZTÉRIUM HIVATALOS LAPJA. CXXXIV. ÉVFOLYAM 3. SZÁM 2007. már ci us 2. 945 Ft

T A R T A L O M A HONVÉDELMI MINISZTÉRIUM HIVATALOS LAPJA. CXXXIV. ÉVFOLYAM 3. SZÁM 2007. már ci us 2. 945 Ft CXXXIV. ÉVFOLYAM 3. SZÁM 2007. már ci us 2. A HONVÉDELMI MINISZTÉRIUM HIVATALOS LAPJA 945 Ft T A R T A L O M Szám Tárgy Oldal Jog sza bá lyok 3/2007. (I. 30.) HM ren de let 18/2007. (II. 6.) GKM HM IRM

Részletesebben

AZ AL KOT MÁNY BÍ RÓ SÁG HATÁROZATAI

AZ AL KOT MÁNY BÍ RÓ SÁG HATÁROZATAI 2012. november 12. 2012. 9. szám HATÁROZATAI HI VA TA LOS LAP JA T A R T A L O M 3301/2012. (XI. 12.) AB ha tá ro zat jog sza bály fo lya mat ban lé võ ügy ben al kal ma zá sá nak kizárá - sáról... 603

Részletesebben

Így se jó, úgy se jó. A hónap mûvésze. Kis haraszti helytörténet II. Képviselõ-testületi ülés. Muzsikával a civil Európáért

Így se jó, úgy se jó. A hónap mûvésze. Kis haraszti helytörténet II. Képviselõ-testületi ülés. Muzsikával a civil Európáért XXI. évfolyam 2012. április * Dunaharaszti Város Önkormányzatának Lapja Így se jó, úgy se jó A hónap mûvésze Kis haraszti helytörténet II. Képviselõ-testületi ülés Muzsikával a civil Európáért 2. oldal

Részletesebben

CI VIL (AL TER NA TÍV) JE LEN TÉS AZ ENSZ GYER MEK JO GI EGYEZ MÉNY MA GYAR OR SZÁ GI VÉG RE HAJ TÁ SÁ RÓL 2006-2012

CI VIL (AL TER NA TÍV) JE LEN TÉS AZ ENSZ GYER MEK JO GI EGYEZ MÉNY MA GYAR OR SZÁ GI VÉG RE HAJ TÁ SÁ RÓL 2006-2012 CI VIL (AL TER NA TÍV) JE LEN TÉS AZ ENSZ GYER MEK JO GI EGYEZ MÉNY MA GYAR OR SZÁ GI VÉG RE HAJ TÁ SÁ RÓL 2006-2012 CI VIL (AL TER NA TÍV) JE LEN TÉS AZ ENSZ GYER MEK JO GI EGYEZ MÉNY MA GYAR OR SZÁ GI

Részletesebben

A hónap mûvésze. Képviselõ-testületi ülés. Dunaharaszti Gazdakör. Faragó Tibortól búcsúzunk

A hónap mûvésze. Képviselõ-testületi ülés. Dunaharaszti Gazdakör. Faragó Tibortól búcsúzunk XXI. évfolyam 2012. január * Dunaharaszti Város Önkormányzatának Lapja A hónap mûvésze Képviselõ-testületi ülés Dunaharaszti Gazdakör Faragó Tibortól búcsúzunk 2. oldal 8. oldal 12. oldal 18. oldal 6.

Részletesebben