Hatályba lép: augusztus 1-jén

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Hatályba lép: 2009. augusztus 1-jén"

Átírás

1 4028 Debrecen, Simonyi út 20. Cégjegyzékszám: Adószám: Á L T A L Á N O S Ü Z L E T S Z A B Á L Y Z A T Elfogadta: a Hitelszövetkezet Igazgatósága a 13/2009.(VI.23.) számú határozatával Hatályba lép: augusztus 1-jén

2 2 TARTALOMJEGYZÉK I. Általános rendelkezések 1.) Üzletszabályzati jellege, hatálya 2.) Üzletszabályzat alkalmazása 3.) Üzletszabályzat nyilvánossága, módosítása 4.) Teljesítés helye, ideje II. Banküzleti kapcsolatok általános szabályai 5.) A Felek együttmőködési kötelezettsége 6.) Képviselet 7.) Kézbesítés 8.) Írásbeliség 9.) Díjak, jutalékok, költségek 10.) Hitelszövetkezet felelıssége III. Banktitok és Bankinformáció, Pénzmosás megelızése 11.) Titoktartás, információadás, pénzmosás megelızése IV. A megbízások általános szabályai 12.) Pénztárszolgálat, megbízások érkeztetése, elfogadása 13.) Megbízás teljesítéséhez szükséges adatok 14.) A megbízás fedezete, teljesítése V. Bankszámlák 15.) Bankszámlaszerzıdés VI. Betétügyletek 16.) Betételhelyezés VII. Hitelügyletek 17.) Hitelmőveletek VIII. Biztosítékok 18.) Biztosítéknyújtás IX. Általános Üzletszabályzat kiegészítése A Hitelszövetkezet Általános Üzletszabályzatának kiegészítése az alábbiakban azon pénzintézeti tevékenységek felsorolását tartalmazza, amelyeket az PSZÁF engedélye alapján végezhet X. Mellékletek XI. Záró rendelkezések

3 3 I. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK A Tiszántúli Elsı Hitelszövetkezet (székhely: 4028 Debrecen, Simonyi u. 20.; cégjegyzékszám: ; adószám: ) a Hitelintézetekrıl és pénzügyi vállalkozásokról szóló évi CXII. számú törvényben (továbbiakban: Hpt.), valamint a évi - a szövetkezetekrıl szóló - I. számú törvényben (továbbiakban: Szt.) foglaltak alapján alakult szövetkezeti formában mőködı hitelintézet. A Hpt. és az Szt. elıírásai értelmében a hitelszövetkezet kizárólag tagjai körében végezheti az ÁPTF engedélyében meghatározott feltételek mellett a pénzkölcsön nyújtását. A hitelszövetkezet tevékenységét az ÁPTF, a PSZÁF alábbi számú engedélyei alapján végzi: - 939/1997/F.(1997. december 4.) számú ÁPTF határozat /1998.(1998. június 30.) számú ÁPTF határozat - I-1352/2003.(2003.október 31.) számú PSZÁF határozat - I-2037/2004.(2004.augusztus 23.) számú PSZÁF határozat - I-E-2377/2004.(2004.november 8.) számú PSZÁF határozat - E-I-636/2008. számú PSZÁF határozat A hitelszövetkezet a tagok vagyoni hozzájárulására építı, demokratikus önkormányzat keretében mőködı, a tagok érdekeit szolgáló pénzintézet. A hitelszövetkezet célja, hogy tagjai anyagi hozzájárulására és pénzbeli megtakarításaira építve hitelezést és egyéb engedélyezett pénzügyi tevékenységet végezzen. A hitelszövetkezeti tag és egyben ügyfél (a továbbiakban: ügyfél), valamint a hitelszövetkezet közötti üzleti viszony alapja a kölcsönös bizalom. A hitelszövetkezet a Felügyelet engedélye alapján számos üzleti lehetıséggel áll ügyfelei rendelkezésére. Az ügyfél bízhat abban, hogy megbízásait a hitelszövetkezet kellı gondossággal intézi, és eközben az ügyfél érdekeit mindaddig képviseli, amíg arra az adott esetben képes. Az ügyletek sokrétősége, a jogbiztonság megköveteli az általános üzleti feltételek megfogalmazását, valamint azoknak az ügyfelekkel való közlését. 1.) Az Üzletszabályzat jogi jellege, hatálya a.) Az Üzletszabályzat (Általános Üzleti Feltételek) a Tiszántúli Elsı Hitelszövetkezet (a továbbiakban: Hitelszövetkezet) és Üzletfelei közötti jogügyletek általános jellegő feltételeit tartalmazza, amelyektıl az egyes szerzıdésekben el lehet térni. Az egyes hitelintézeti ügylet-típusokra vonatkozó rendelkezéseket az üzletági Üzletszabályzat tartalmazza. b.) A Hitelszövetkezet és Üzletfelei között létrejövı jogügyletekre és szerzıdési feltételekre az Üzletszabályzatban nem szabályozott kérdések tekintetében a Polgári Törvénykönyv, a Hitelintézetekrıl és a Pénzügyi Vállalkozásokról szóló évi CXII. törvény (továbbiakban: Hpt), továbbá a Hitelszövetkezet és ügyfelei jogviszonyát szabályozó más hatályos jogszabályok rendelkezései és hatósági engedélyek irányadók. c.) A Hitelszövetkezet és Üzletfelei közötti jogviszony tartalmát és részleteit - ügylettípusonként az üzletági Üzletszabályzat - keret - vagy egyedi szerzıdések szabályozzák. Az Üzletszabályzat hatálya kiterjed a felek között létrejövı, a pénzintézeti tevékenység körébe tartozó jogügyletekre. Rendelkezései - mindazokban a kérdésekben, amelyekben a szerzıdés, vagy a jogügyletre irányadó jogszabály nem rendelkezik - mind a Hitelszövetkezetre, mind az ügyfélre külön kikötés nélkül is kötelezı hatályúak.

4 4 2.) Üzletszabályzat alkalmazása Az Üzletszabályzat alkalmazásában: a.) Felek a Hitelszövetkezet és az Üzletfél b.) Hitelszövetkezet: neve: Tiszántúli Elsı Hitelszövetkezet címe: 4028 Debrecen, Simonyi u. 20. tevékenység engedély száma: 939/1997/F. számú ÁPTF határozat, tevékenységi engedély dátuma: december 4. c.) Üzletfél: az a jogi személy, jogi személyiséggel nem rendelkezı szervezet, vagy természetes személy (magánszemély), akinek a Hitelszövetkezet pénzügyi szolgáltatást nyújt. d.) Pénzügyi szolgáltatás: a hitelintézeti tevékenységre vonatkozó mindenkori hatályos jogszabályok alapján a Pénzügyi Szervezetek Állami Felügyelete (továbbiakban :PSZÁF) engedélyével a Hitelszövetkezet által végezhetı szolgáltatások köre. e.) Eseti, illetıleg meghatározott idıtartam alatt végezhetı pénzügyi szolgáltatás, amelyet a PSZÁF egyedi kérelem alapján a Hitelszövetkezet részére meghatározott jogügyletre és határozott idıtartamra engedélyez. A jelen Üzletszabályzat alkalmazásában pénzügyi szolgáltatásnak minısülnek, a Hitelszövetkezet által a Felügyelet engedélye alapján végzett tevékenységek alapján létrejött ügyletek, ezen belül: a) betét győjtése és más visszafizetendı pénzeszköz - saját tıkét meghaladó mértékő - nyilvánosságtól történı elfogadása; b) pénzkölcsön nyújtása; (ideértve a követelés vásárlást is) d) pénzforgalmi szolgáltatások nyújtása; g) valutával, devizával ( az MNB engedélyétıl függı hatállyal ) - ide nem értve a pénzváltási tevékenységet -, váltóval, illetve csekkel saját számlára történı kereskedelmi tevékenység; h) pénzügyi szolgáltatás közvetítése (ügynöki tevékenység); j) széfszolgáltatás; Hpt. 3. (2) bekezdés) pénzváltási tevékenység (az MNB engedélyétıl függı hatállyal ). 3.) Üzletszabályzat nyilvánossága, módosítása a) Az általános és az üzletági Üzletszabályzat nyilvános, az ügyfélforgalom lebonyolítására szolgáló üzlethelyiségekben megtekinthetı és kérésre azt a Hitelszövetkezet az ügyfeleknek díjtalanul megküldi. Valamennyi konstrukcióra vonatkozó általános szerzıdési feltétel kifüggesztésre kerül az üzlethelységekben. b) A Hitelszövetkezet jogosult Üzletszabályzatát módosítani tevékenységi körének változása, meglévı szolgáltatásainak módosulása esetén. Köteles érvényesíteni a pénzügyi szolgáltatást befolyásoló jogszabályi változásokat, valamint a Magyar Nemzeti Bank monetáris politikájának változása esetén egyoldalúan módosíthatja az érvényes szerzıdésekben alkalmazott kamatlábakat a változás idıpontját követı idıtartamra, amennyiben a szerzıdést a Felek változó kamatlábra kötötték. c) A Hitelszövetkezet az Üzletszabályzat módosításáról üzlethelyiségeiben kifüggesztett kondíciós lista útján értesíti Üzletfeleit.

5 5 4.) Teljesítés helye, ideje a.) A Hitelszövetkezet és az Üzletfél közötti kapcsolatok során keletkezı kötelezettségek teljesítésének helye a Hitelszövetkezetnek az a szervezeti egysége, amellyel az Üzletfél szerzıdést kötött, vagy az a kirendeltség amely a pénzügyi szolgáltatást teljesíti. b.) A Hitelszövetkezet javára történı bármely fizetés (pl.: postai befizetés, betételhelyezés, törlesztés, átutalás, készpénzbefizetés házipénztárnál, stb.) teljesítésének idıpontja az a nap, amelyen a pénz a Hitelszövetkezet számlájára megérkezik, illetve a pénztárba befizetik, hacsak kötelezıen alkalmazandó jogszabály ettıl eltérıen nem rendelkezik. II. Banküzleti kapcsolatok általános szabályai 5.) A Felek együttmőködési kötelezettsége a.) Felek a kölcsönös együttmőködés követelményeinek megfelelıen egymást késedelem nélkül értesítik az ügylet szempontjából jelentıs körülményekrıl, tényekrıl. Az ügylettel öszszefüggı, egymáshoz intézett kérdésekre legkésıbb 10 munkanapon belül válaszolnak, haladéktalanul felhívják egymás figyelmét az esetleges változásokra, tévedésekre, mulasztásokra. A Felek haladéktalanul értesítik egymást elnevezésük, címük, képviselıjük változásáról, továbbá személyüket, jogi státuszukat érintı minden változásról. E kötelezettségek elmulasztásából eredı kár a mulasztó felet terhelik. b.) Az Üzletfél köteles 10 munkanapon belül értesíteni a Hitelszövetkezetet, ha nem érkezett meg idıben valamely általa a Hitelszövetkezettıl várt értesítés, különösen, ha az fizetési kötelezettség teljesítésére, illetıleg pénzkövetelés jóváírására vonatkozik. E kötelezettség elmulasztásából eredı kár az üzletfelet terheli. c.) Bármelyik fél jogosult úgy tekinteni, hogy a másik fél tudomásul vette és elfogadta az értesítésben foglaltakat, ha arra 30 napon belül nem ékezett válasz, vagy kifogás. d.) A Hitelszövetkezet a szolgáltatások feltételeinek kialakítása és a szolgáltatások nyújtása során az Üzletfél személyére tekintettel jár el. Az Üzletfél köteles a Hitelszövetkezet és közte létrejövı jogviszonyra vonatkozó információkat bizalmasan kezelni. e.) Az Üzletfél nem jogosult a Hitelszövetkezettel kötött szerzıdés alapján fennálló kötelezettségeit - a Hitelszövetkezet elızetes értesítése nélkül - harmadik személyre ruházni. 6.) Képviselet a.) A Hitelszövetkezet jogosult meggyızıdni az Üzletfél, illetıleg képviselıje személyazonosságáról, a képviselı tekintetében pedig a képviseleti jogosultságáról is. E célból kérheti, hogy az Üzletfél vagy képviselıje személyazonosságát, illetıleg képviseleti jogosultságát megfelelıen igazolja. A Hitelszövetkezet a hozzá bejelentett képviselıket mindaddig az Üzletfél képviselıjének tekinti, amíg a képviseleti jog visszavonásáról szóló értesítés a Hitelszövetkezet megfelelı szervéhez be nem érkezik. b.) A Hitelszövetkezet az Üzletfél írásos rendelkezésein jogosult az aláírás azonosságát vizsgálni az erre rendszeresített őrlapon bejelentett aláírás minta alapján. Ha a rendelkezés nem a Hitelszövetkezetnél bejelentett módon van aláírva, azt a Hitelszövetkezet jogosult az ok megjelölésével visszaküldeni a benyújtónak, illetve megtagadja a fizetést. c.) A Hitelszövetkezet a pénzügyletek speciális jellege, valamint üzletfelei érdekeinek védelme céljából jogosult üzletfeleinél a meghatalmazás közokiratba foglalását elıírni, illetve a

6 6 Polgári Perrendtartás 196. (1) a), b) és d) pontjaiban rögzített feltételeknek megfelelı magánokiratot kérni. d.) A Hitelszövetkezet bankhelyiségeiben a Hitelszövetkezet képviseletében eljáró munkatársak aláírás mintáit - az Üzletfél kérésére - betekintésre rendelkezésre kell bocsátani. 7.) Kézbesítés a.) A Hitelszövetkezet az Üzletfél részére szóló szerzıdési ajánlatokat, nyilatkozatokat, értesítéseket és okmányokat az Üzletfél által megjelölt címre, ilyen közlés hiányában az ügyfél Hitelszövetkezet által felderített címére, illetve telephelyére küldi. b.) A Hitelszövetkezet az Üzletfél részére szóló küldeményeket általában nem köteles ajánlottan, vagy tértivevénnyel postára adni. Az elküldést megtörténtnek kell tekinteni, ha az irat másolata a Hitelszövetkezet birtokában van, vagy ha az elküldést kézjeggyel ellátott, feladójegyzék, vagy feladóvevény igazolja. Értékpapírok, szerzıdési okmányok, üzleti levelek ajánlott küldeményként, illetıleg tértivevénnyel küldhetık a címzettnek, mérlegelendı értéklevél alkalmazása. c.) A szokásos postai idı elteltével a Hitelszövetkezet jogosult úgy tekinteni, hogy írásos értesítését az Üzletfél megkapta. d.) A Hitelszövetkezet részére szóló írásos küldeményeket arra a címre kell küldeni, ahol az Üzletfél bankszámláját vezetik, illetve ahol a Felek a szerzıdést kötötték, vagy amelyet a Hitelszövetkezet megadott az Üzletfél részére. e.) Írásos küldemények érkezésérıl a Hitelszövetkezet nyilvántartása az irányadó. Az Üzletfél kérésére a Hitelszövetkezet igazolást ad a küldemény átvételérıl. 8.) Írásbeliség a.) A Felek az egymásnak szóló értesítéseket, megbízásokat, szerzıdéseket, üzeneteket kötelesek írásba foglalni, illetıleg írásban megerısíteni. A telefon, távirat és telefax útján adott megbízás teljesítését a Hitelszövetkezet az Üzletfél írásbeli megerısítéséig függıben tartja. b.) Telefonon vagy más, nem írásos formában kapott közlés visszaigazolása esetén a másik fél - kárfelelıssége mellett - azonnal köteles jelezni a közlés és visszaigazolása közötti eltérést. c.) Az Üzletfelet terheli a kárfelelısség, ha a Hitelszövetkezet az Üzletfél külön kérésére az írásos megerısítés elıtt teljesít rendelkezést. 9.) Díjak, jutalékok, költségek a.) A Hitelszövetkezet szolgáltatásaiért felszámított kamat, jutalék, kezelési költség, díj mértékét az Üzletféllel kötött szerzıdés, kondíciós lista, az Üzletszabályzat vagy jogszabály állapítja meg. b.) Az egyes szerzıdésekben megállapított kamat, jutalék, díj megváltoztatásának feltételeit a szerzıdés, az Üzletszabályzat, vagy jogszabály is tartalmazhatja. Ebben az esetben a feltételek változásának idıpontjában a kamat, jutalék, díj, költség szerzıdésmódosítás nélkül is megfelelıen változik. c.) A fogyasztóval, illetve mikrovállalkozással kötött kölcsönszerzıdés és pénzügyi lízingszerzıdés esetén a kamat-, díj-, vagy egyéb költségelemet a Hitelszövetkezet egyoldalúan, az Üzletfél számára kedvezıtlenül kizárólag a módosítandó kamat-, díj-, vagy egyéb költségelemre kihatással bíró alábbi ok-okozati feltételek megvalósulása esetén módosíthatja: a) a jogi, szabályozói környezet változása

7 7 a Hitelszövetkezet tevékenységére, mőködési feltételeire vonatkozó vagy azt érintı jogszabály, jegybanki rendelkezés vagy a bankra kötelezı egyéb szabályozók megváltozása, a Hitelszövetkezet közteher- (pl. adó-) fizetési kötelezettségének növekedése, a kötelezı tartalékolási szabályok változása a lakáscélú állami kamattámogatások változása és/vagy megszőnése, b) a pénzpiaci feltételek, makrogazdasági környezet módosulása a Hitelszövetkezet forrásköltségeinek változása, a jegybanki alapkamat, a jegybanki repo- és betéti kamatlábak változása, a pénzpiaci forrásszerzési lehetıségek változása, a tıke- és pénzpiaci kamatlábak változása, a bankközi hitelkamatok változása, a fogyasztói árindex változása, SWAP és egyéb hozamgörbék egymáshoz képesti elmozdulása, a Hitelszövetkezet által nyilvánosan kibocsátott értékpapír hozamának változása, az éven túli lejáratú állampapírok hozamának változása, c) a Hitelszövetkezet mőködési feltételek megváltozása az Ügyfélért vállalt kockázat tényezıinek a Hitelszövetkezet megítélése szerinti változása, ideértve az Ügyfél hitelképességének és a biztosítékok értékében bekövetkezett változást is, a lakossági kölcsönök kockázatának, illetve kockázati tényezıinek változása, a Hitelszövetkezet kockázati kamatfelárának emelkedése, mőködési költségek növekedése. d) az ügyfél vagy az ügylet kockázatának megváltozása az ügyfél Hitelszövetkezeti minısítésének változása az ügylet Hitelszövetkezet által számított kockázatának változása ügyfél késedelmes teljesítése esetén. Amennyiben az ok-okozati feltételek megváltozása a kamat-, díj- vagy költségelem csökkentését teszi indokolttá, a Hitelszövetkezet azt is köteles érvényesíteni. A Hitelszövetkezet az egyoldalú, az Üzletfél számára kedvezıtlen módosítást a referencia kamatlábhoz kötött kamatnál a kamat módosítása kivételével a módosítás hatálybalépését megelızıen legalább 60 nappal hirdetményben közzé teszi. d.) A Hitelszövetkezet egyebekben a szerzıdést egyoldalúan nem módosíthatja új díj, vagy költség bevezetésével, ehhez kapcsolódóan az egyes díjak szerzıdésben meghatározott számítási módja, konkrét összege, vagy felsı határa egyoldalúan, az ügyfél számára kedvezıtlenül nem módosítható. e.) Szerzıdı felek megállapodnak, hogy a kamat-, díj- vagy költség Üzletfél számára kedvezıtlen módosítása esetén referencia kamatlábhoz kötött kamat kivételével az Üzletfél a módosítás hatálybalépése elıtt jogosult a c) pontban megjelölt szerzıdések díjmentes felmondására. f.) A c) pontban nem rögzített szerzıdések esetén kamatot, díjat vagy egyéb szerzıdési feltételt csak akkor lehet egyoldalúan, az Üzletfél számára kedvezıtlenül módosítani, ha azt a

8 8 szerzıdés, vagy az Üzletszabályzat 9.c.) pontja a Hitelszövetkezet számára egyértelmően meghatározott feltételek, illetve körülmények esetére lehetıvé teszi. A szerzıdés kamatot, díjat érintı az Üzletfél számára kedvezıtlen módosítását a módosítás hatálybalépését 15 nappal megelızıen, hirdetményben közzé kell tenni, elektronikus kereskedelmi szolgáltatás nyújtása esetén az ügyfelek számára folyamatosan és könnyen hozzáférhetı módon, elektronikus úton is elérhetıvé kell tenni. g.) Szerzıdı felek rögzítik, hogy amennyiben a Hitelszövetkezet az Üzletféllel kötött szerzıdéshez kapcsolódóan olyan, ténylegesen új szolgáltatást nyújt, amely igénybevételére az Üzletfél nem kötelezhetı, úgy a kamat, díj vagy egyéb költségelem, követelés módosítására lehetıség van. h.) Az Üzletfél számára kedvezı egyoldalú szerzıdésmódosítás bármikor szabadon kezdeményezhetı és végrehajtható a Hitelszövetkezet által. i.) A kamat, a jutalék, díj, költség a Kondíciós lista (1.sz. melléklet) szerint kerül megállapításra és elszámolásra. j.) A Hitelszövetkezet Kondíciós listájában szereplı egyedi kamat-megállapításoknál, illetve azokban az esetekben, ahol kamatintervallum került meghatározásra, a következı ismérvek alapján kerül meghatározásra az adott ügyletre vonatkozó kamat: üzletpolitikai megfontolások, egyéb addícionális elınyök, az ügyfélkapcsolat idıtartama, számlaforgalom nagysága és idıtartama stb. 10.) A Hitelszövetkezet felelıssége a.) A Hitelszövetkezet a banküzleti tevékenysége és a szerzıdések teljesítése során mindenkor az Üzletfél érdekeinek - az adott körülmények lehetı legteljesebb - figyelembevételével és a legnagyobb gondossággal jár el. A Hitelszövetkezet köteles megtéríteni az Üzletfélnek okozott kárt, kivéve, ha bizonyítja, hogy úgy járt el, ahogy az adott helyzetben elvárható. b.) A Hitelszövetkezet nem felel az olyan károkért, amelyek erıhatalom, hatósági rendelkezés, a szükséges hatósági engedély megtagadása, vagy késedelmes megadása okából következtek be. c.) A Hitelszövetkezet felelısségének korlátozása nem érinti azt a felelısséget, amelyet a Ptk. szerint szerzıdésben érvényesen kizárni nem lehet. d.) Bankkártyával kapcsolatos felelısségi szabályok (jelenleg nem hatályos fejezetrész) d.a.) A kártyabirtokos köteles a kibocsátónak vagy az általa megbízott, a szerzıdésben meghatározott intézménynek haladéktalanul bejelenteni, ha észlelte, hogy az elektronikus fizetési eszköz kikerült a birtokából (ırzése alól), az elektronikus fizetési eszköz vagy a használatához szükséges személyazonosító kód vagy más hasonló azonosító adata jogosulatlan harmadik személy tudomására jutott, a bankszámlakivonaton, illetve a számlán jogosulatlan mővelet szerepel. d.b.) A d.a.) pontban említett bejelentés megtételét megelızıen bekövetkezett kárt - a d.c.) pontban foglaltak szerint - a birtokos, a bejelentés megtételét követıen bekövetkezett kárt pedig a kibocsátó viseli. A kibocsátó mentesül felelıssége alól, ha bizonyítja, hogy a kár a

9 9 birtokos szándékosan vagy súlyos gondatlansággal okozott szerzıdésszegése folytán következett be. d.c.) Ha a kár nem a birtokos szándékos vagy súlyosan gondatlan magatartása folytán következett be, a birtokos a bejelentés megtételét megelızıen bekövetkezett kárt legfeljebb negyvenötezer forintos mértékig viseli. III. Banktitok, Bankinformáció, Pénzmosás megelızése 11.) Titoktartás, információadás, pénzmosás megelızése A Hitelszövetkezet az egyes ügyfeleirıl rendelkezésre álló minden olyan adatot, amely az Üzletfél személyére, adataira, vagyoni helyzetére, üzleti tevékenységére, gazdálkodására, tulajdonosi, üzleti kapcsolataira, valamint a Hitelszövetkezet által vezetett számlájának egyenlegére, forgalmára, bankbetétjére, továbbá a Hitelszövetkezettel kötött szerzıdésére vonatkozik, banktitokként kezel. A titoktartási kötelezettség - idıbeli korlátozás nélkül - a Hitelszövetkezet minden vezetı tisztségviselıjére és alkalmazottjára, valamint mindazokra vonatkozik, akik az Üzletfelekkel kapcsolatos információkhoz a hitelintézettel kapcsolatos tevékenységük során bármilyen módon jutottak hozzá. Banktitok csak akkor adható ki harmadik személynek, ha azt az Üzletfél maga, vagy törvényes képviselıje kéri, illetve erre felhatalmazást ad teljes bizonyítóerejő magánokiratban vagy közokiratban, pontosan megjelölve a banktitok kört, illetıleg a Hitelszövetkezetnek az Üzletféllel szemben fennálló követelése érvényesítéséhez vagy eladásához ez szükséges. A Hitelszövetkezet az általa alkalmazott közremőködıért úgy felel, mintha maga járt volna el. Ha jogszabály, vagy üzletszabályzat a közremőködı felelısségét korlátozza, úgy a Hitelszövetkezet felelıssége a közremőködı felelısségéhez igazodik. A Hitelszövetkezet az üzleti kapcsolatok megszőnése után is köteles megırizni a banktitkot. A Hpt. 51. (2) bekezdése alapján a banktitok megtartásának kötelezettsége nem áll fenn: - a feladatkörében eljáró Országos Betétbiztosítási Alappal, MNB-vel, Állami Számvevıszékkel, Gazdasági Versenyhivatallal, PSZÁF-vel, az Országos Hitelszövetkezeti Intézményvédelmi Alappal (OTIVA), a központi költségvetési pénzeszközök felhasználásának szabályszerőségét és célszerőségét ellenırzı Kormányzati Ellenırzési Hivatallal, az európai támogatások felhasználásnak szabályszerőségét ellenırzı Európai Családellenes Hivatallal (OLAF); - a hagyatéki ügyben eljáró közjegyzıvel, valamint a feladatkörében eljáró gyámhatósággal; - a csıdeljárás, felszámolási eljárás önkormányzati adósságrendezési eljárás, illetve végelszámolás ügyében eljáró vagyonfelügyelıvel, felszámolóval, pénzügyi gondnokkal, illetve végelszámolóval; - a folyamatban lévı büntetıeljárás keretében eljáró, valamint a feljelentés kiegészítését végzı nyomozó hatósággal, ügyészséggel; - a büntetı-, polgári ügyben, továbbá a csıd-, illetve felszámolási eljárás, valamint önkor-

10 10 mányzati adósságrendezési eljárás keretében a bírósággal; - a külön törvényben meghatározott feltételek megléte esetén a titkosszolgálati eszközök alkalmazására, titkos információgyőjtésre felhatalmazott szervvel; - a fıigazgató eseti engedélye alapján a törvényben meghatározott feladatkörében eljáró nemzetbiztonsági szolgálattal; - a helyi önkormányzatok címzett és céltámogatási rendszerérıl szóló évi LXXXIX. törvény 17. (5) bekezdésében meghatározott esetben a helyi önkormányzatokért felelıs miniszterrel és az államháztartásért felelıs pénzügyminiszterrel; - az adó-, vám és társadalombiztosítási kötelezettség teljesítésének ellenırzése, valamint az ilyen tartozást megállapító végrehajtható okirat végrehajtása, továbbá a jogalap nélkül felvett ellátás összegének megtérülése érdekében eljáró adóhatósággal, vámhatósággal, illetve társadalombiztosítási szervvel; - bírósági végrehajtási eljárásban és a bírósági végrehajtó által lefolytatott közigazgatási végrehajtási eljárásban - ideértve az évi LIII.törvény 79/C. (2) bekezdés alapján a közös számla nem adós tulajdonosának nevére és címére vonatkozó megkeresést is - eljáró végrehajtóval, valamint a bírósági végrehajtási eljárásba a lakáscélú állami támogatásokról szóló kormányrendelet alapján bekapcsolódni szándékozó kincstárral; - a feladatkörében eljáró adatvédelmi biztossal szemben e szerveknek a pénzügyi intézményhez intézett írásbeli megkeresése esetén. A Hpt. 51. (2) bekezdése alapján a banktitok megtartásának kötelezettsége nem áll fenn abban az esetben sem, ha: - az adóhatóság és a Felügyelet nemzetközi szerzıdés, illetve együttmőködési megállapodás alapján, külföldi hatóság írásbeli megkeresésének teljesítése érdekében írásban kér adatot a pénzügyi intézménytıl, amennyiben a megkeresés tartalmazza a külföldi hatóság által titoktartási záradékot - a hitelintézet az adózás rendjérıl szóló évi XCII. Törvény 52. -ának (8) bekezdése alapján szolgáltat adatot. A Hpt. 51. (7) bekezdése alapján a banktitok megtartásának kötelezettsége nem áll fenn abban az esetben sem, ha: - a pénzügyi intézmény a pénzmosás és a terrorizmus finanszírozása megelızésérıl és megakadályozásáról szóló évi CXXXVI. törvényben meghatározott bejelentési kötelezettségét teljesíti, - a magyar bőnüldözı szerv, illetıleg a pénzügyi információs egységként mőködı hatóság - a Pmt.-ben meghatározott feldatkörében eljárva, vagy nemzetközi kötelezettségvállalás alapján külföldi bőnüldözı szerv, illetıleg külföldi pénzügyi információs egység írásbeli megkeresése teljesítése céljából, ha a megkeresés tartalmazza a külföldi adatkérı által aláírt titoktartási záradékot - írásban kér banktitoknak minısülı adatot a pénzügyi intézménytıl. A Felügyelet, valamint az MNB jogszabályban, a pénzügyi intézmény számára elıírt adatszolgáltatás során is jogosult banktitokhoz jutni. A Hpt (9) bekezdése alapján banktitok megtartási kötelezettsége nem áll fenn abban az esetben, ha a pénzügyi intézmény az általa foganatosított korlátozó intézkedésekrıl - az Európai Közösséget létrehozó szerzıdés 60.cikke alapján a pénzeszközök, egyéb vagyoni érdekek és gazdasági erıforrások tekintetésben alkalmazandó korlátozó intézkedések tárgyá-

11 11 ban elfogadott rendeletek, illetve e rendeletek felhatalmazása alapján elfogadott rendeletek vagy határozatok; - az Európai Uniót létrehozó szerzıdés 15. cikke alapján, pénzeszközök, egyéb vagyoni érdekek és gazdasági erıforrások tekintetében alkalmazandó korlátozó intézkedések tárgyában elfogadott közös álláspontok alapján, az abban foglalt kötelezettség teljesítése érdekében tájékoztatja a pénz-, és tıke- és biztosítási piac szabályozásáért felelıs minisztert. Információadás: A Hitelszövetkezet az üzletfél külön felhatalmazása nélkül is jogosult általa alkalmazott és az üzletfél által is ismert típusszöveg szerint az üzletfél gazdálkodásának Hitelszövetkezet szerinti általános megítélését és titoknak nem minısülı adatokat tartalmazó alapinformációt harmadik személynek díjmentesen adni, feltéve, ha ezt az üzletfél írásban kifejezetten nem tiltotta meg. A Hitelszövetkezet az alapinformáción kívül bankinformációt (banktitkot) csak akkor adhat ki harmadik személynek - jogszabályban elıírt kötelezettséget kivéve - ha erre az üzletfél vagy törvényes képviselıje a kiszolgáltatható banktitkok körét pontosan megjelölı közokiratban vagy teljes bizonyító erejő magánokiratba foglaltan felhatalmazást nem ad. Az információ nyújtására felhatalmazást adó üzletfél a Hitelszövetkezetnek a "Hirdetmény" alapján felszámított díjat fizeti. A kiszolgáltatott információt annak kérıje köteles bizalmasan kezelni, azt kizárólag saját céljaira veheti igénybe, kivéve, ha az információ kérıje pénzintézet, amely ügyfelei részére is kérhet információt. Az információ bizalmas kezelésének kötelezettségére a Hitelszövetkezet minden esetben tartozik figyelmeztetni az információ kérıjét. Az információ adásának megtagadása nem jelenti az üzletfél megítélését, az üzletfél emiatt a Hitelszövetkezet felé nem támaszthat semmilyen követelést. A Hitelszövetkezet az információ felhasználásából származó kárér kizárólag valótlan adatszolgáltatás esetében felel. Az üzletfélrıl alkotott gazdasági megítélésével kapcsolatban csak súlyos gondatlanság esetében felel. A bankinformáció adása a Hitelszövetkezet terhére nem keletkeztet az ügyfélért való garancia-, illetve felelısség vállalást. Pénzmosás megelızése: A bőncselekményekbıl származó pénzeknek a pénz- és tıkepiaci rendszeren keresztül történı tisztára mosásának, illetve a terrorizmus finanszírozásának lehetetlenné tétele érdekében a Hitelszövetkezet alkalmazottjának, képviselıjének jogában áll - jogszabályi elıírásokban foglaltaknak megfelelıen - az ügyfél teljes átvilágítására. Ha a pénzmosás, illetve a terrorizmus finanszírozásának gyanúja felmerül, a Hitelszövetkezetnek jogában áll az ügyletet megtagadni. A Hitelszövetkezet a gyanú felmerülésekor köteles az illetékes Vám és Pénzügyırségi szervet értesíteni.

12 12 IV. A megbízások általános szabályai 12.) Pénztárszolgálat, megbízások érkeztetése, elfogadása A Hitelszövetkezet pénztárszolgálatot az üzleti helyiségeiben meghirdetett pénztári órák alatt tart. Nem postai úton érkezett megbízásokat a Hitelszövetkezet csak a meghirdetett idıben fogad el. A meghirdetett órák után érkezı küldeményeket a megbízás teljesítése tekintetében következı munkanapon érkezettként kell kezelni. Határidıre teljesítendı megbízásokat az Üzletfél tartozik a Hitelszövetkezetnek olyan idıpontban benyújtani, hogy a teljesítés késedelmet ne szenvedjen. Ennek elmulasztásából eredı kárért a Hitelszövetkezet nem felel. A beérkezett megbízásokat a Hitelszövetkezet kizárólag a jelen Üzletszabályzat 8. pontjában meghatározott feltételek mellett és az aláírások valódisága esetén fogadja el. A Hitelszövetkezet megtagadja a megbízást, ha teljesítése jogszabályba ütközik és a Hitelszövetkezet ezt észleli. 13.) Megbízás teljesítéséhez szükséges adatok a) A megbízásnak minden kétséget kizáróan tartalmaznia kell az ügylet tárgyát és a megbízás teljesítéséhez szükséges adatokat. b) Ha az Üzletfél a megbízásnak az általános gyakorlattól eltérı, vagy meghatározott idıpontban való teljesítését igényli - a megbízáson, illetıleg azzal egyidejőleg más módon - a Hitelszövetkezetet értesítenie kell. c) A Hitelszövetkezet nem felel a felmerült kárért, ha a megbízó a teljesítéshez szükséges adatokat tévesen adja meg. d) A Hitelszövetkezet visszaküldi a megbízást, ha a megbízás vizsgálata során a tévedés felismerhetı, vagy a megbízást hiányosan állították ki és a kiegészítés, vagy helyesbítés rövid úton nem volt lehetséges. e) Az Üzletfél terhére érkezı fizetési megbízáson terhelendı bankszámlaként az Üzletfél számláját kell feltüntetni. A közlemény rovatban szereplı adatokat, közléseket a Hitelszövetkezet nem vizsgálja, jogait és kötelezettségeit nem érinti. 14.) A megbízás fedezete, teljesítése a.) A Hitelszövetkezet minden esetben köteles teljesíteni az Üzletfél megbízását, ha annak fedezete rendelkezésre áll. b.) Ha a megbízás teljesítése bármely ok miatt akadályba ütközik, a Hitelszövetkezet köteles errıl az Üzletfelet haladéktalanul értesíteni. c.) A jogszabályban, továbbá bankszámlaszerzıdésben meghatározott megbízások teljesítését a Hitelszövetkezet fedezet hiánya miatt részben, vagy egészben függıben tartja. A haladéktalanul teljesítendı megbízás esetén csak a rendelkezésre álló fedezet összegéig teljesít. d.) A megbízások függıben tartásáért, illetıleg soron kívüli teljesítéséért, a Hitelszövetkezet elıre meghatározott, a Kondíciós listában, az egyedi szerzıdésekben, valamint az Üzletszabályzat 9. fejezetében foglaltak szerint díjat számít fel. e.) A pénzforgalomra vonatkozó hatályos jogszabályok rendelkezései alapján az Üzletfél jogosult meghatározni a megbízások teljesítésének sorrendjét. Üzletfél vagy jogszabály rendelkezésének hiányában a Hitelszövetkezet a megbízásokat érkezésük sorrendjében teljesíti. f.) A Hitelszövetkezet a bankszámlákon történı jóváírásokról és terhelésekrıl a bankszámla egyenlegét is tartalmazó bankszámlakivonattal értesíti az Üzletfelet.

13 13 g.) Amennyiben az Üzletfél a számlakivonat elküldésétıl számított 15 napon belül a számlakivonatra írásban észrevételt nem tesz a Hitelszövetkezet úgy tekinti, hogy az abban foglaltakat az Üzletfél elfogadta. h.) A felek jogosultak a köztük fennálló bankszámlaszerzıdést 1 hónapos határidıvel, írásban felmondani i.) A Hitelszövetkezet köteles a pénzforgalomról és bankhitelrıl szóló jogszabályokban elıírt adatszolgáltatási kötelezettségek teljesítésére. 15.) Bankszámla szerzıdés V. Bankszámlák a) A Hitelszövetkezet az Üzletfél pénzeszközeinek nyilvántartására és fizetési forgalmának lebonyolítására bankszámla szerzıdés alapján bankszámlát vezet. b) Azokban a kérdésekben, amelyekben a bankszámla szerzıdés nem rendelkezik, az Üzletszabályzat, a pénzforgalomra vonatkozó jogszabályok, továbbá a Ptk. szerzıdésekre és megbízásokra vonatkozó rendelkezései az irányadók. c) Pénzforgalmi bankszámla nyitására kötelezett személy részére pénzforgalmi bankszámlát a hitelintézet csak akkor nyithat, ha a jogi személy és a jogi személyiség nélküli gazdasági társaság létrejöttéhez szükséges nyilvántartásba (a továbbiakban: nyilvántartás) már bejegyzett jogi személy és jogi személyiség nélküli gazdasági társaság a nyilvántartást vezetı szervezettıl származó, 30 napnál nem régebbi okirattal igazolta, hogy a nyilvántartásban szerepel, valamint adószámát és statisztikai számjelét közölte, nyilvántartásba még be nem jegyzett jogi személy és jogi személyiség nélküli gazdasági társaság alapító okiratát (társasági szerzıdését) a hitelintézetnek egy másolati példányban átadta, valamint - ha cégbejegyzésre kötelezett és a pénzforgalmi számla megnyitása nem feltétele a cégbejegyzési kérelem benyújtásának - csatolta a cégbejegyzési kérelem benyújtásakor a cégbíróságon kapott tanúsítvány másolatát, általános forgalmi adó fizetésre kötelezett magánszemély az Adó- és Pénzügyi Ellenırzési Hivatalnál történt nyilvántartásba vételérıl szóló okirat másolati példányát a hitelintézetnek átadta. Egyéni vállalkozó esetében az egyéni vállalkozói, illetıleg a tevékenység végzéséhez szükséges más igazolvány másolatának csatolása is szükséges. Rendelkezés a bankszámla felett 1.) A bankszámla felett természetes személy számlatulajdonos a bankszámlaszerzıdésben meghatározott módon - önállóan vagy más személlyel együttesen vagy külön-külön - rendelkezhet. 2) Jogi személy és jogi személyiség nélküli gazdasági társaság számlatulajdonos bankszámla feletti rendelkezéséhez a nyilvántartásba bejegyzett, illetıleg bejegyzésre bejelentett teljes vagy rövidített név (cégnév) bető szerinti használata, valamint a számlatulajdonos által a bankszámla feletti rendelkezésre bejelentett személy vagy személyek aláírása szükséges.

14 14 Bankszámla-kivonat a) A Hitelszövetkezet a pénzforgalmi bankszámlákon történı terhelésekrıl és jóváírásokról, a Hitelszövetkezet bankszámlakivonatot készít minden olyan banki munkanapon, amelyen a bankszámlán terhelés vagy jóváírás történt, és azt - eltérı megállapodás hiányában - a számlatulajdonos részére haladéktalanul továbbítja. A nem pénzforgalmi bankszámlán történı forgalomról havonta egy alkalommal a fentiek szerint készíti és továbbít bankszámlakivonatot a Hitelszövetkezet.. b) Ha az Üzletfél a számlakivonatra annak elküldésétıl számított 15 munkanapon belül - bejelentett módon aláírt - írásbeli észrevételt nem tesz, a Hitelszövetkezet e kivonatot elfogadottnak tekinti. Bankszámlák kamatozása a) A Hitelszövetkezet a mindenkor érvényes Kondíciós listában rögzített mértékő kamatot fizet a bankszámlán elhelyezett összegek után. b) A kamatfizetés általában havonta, a hónap utolsó napján esedékes, amennyiben a Felek a szerzıdésben másként nem rendelkeznek c) A kamatok mértékét és az azokhoz mindig aktuálisan rendelt Egységesített Betéti Kamatláb Mutató (EBKM) értékét a mindenkori Kondíciós lista tartalmazza, melyet az ügyfélfogadásra nyitva álló helyiségben, jól látható helyen ki kell függeszteni. A Hitelszövetkezetnek az EBKM mutató számítását a 41/1997.(III.5) Kormány rendeletben leírtak szerint saját hatáskörben kell elvégeznie. Bankszámla megszőntetése A felek jogosultak a köztük fennálló bankszámla-szerzıdést azonnali hatállyal írásban felmondani. Felmondás esetén a bankszámla egyenlege esedékessé válik és az üzletfél köteles a Hitelszövetkezetet felmenteni minden olyan kötelezettség alól, amelyet az üzletfél terhére, vagy javára vállalt. Ha a felmentés nem lehetséges, az üzletfél köteles a Hitelszövetkezet kötelezettségeinek terjedelméhez igazodó biztosítékot nyújtani. Lakossági bankszámla A lakossági bankszámla vezetésre az általános kikötések érvényesek az alábbi eltérésekkel: A lakossági bankszámla tulajdonosa állandó megbízások teljesítésére adhat felhatalmazást a Hitelszövetkezetnek. Azonnali beszedési megbízás nyújtható be a számla ellen, ha törvény vagy kormányrendelet írja elı az azonnali beszedési megbízás alkalmazását a 21/2006. (XI.24.) MNB rendelkezés alapján a bírósági és közigazgatási eljárás szerinti jogosított, illetve végrehajtóként eljáró szerv által benyújtott, a végrehajtható bírósági és közigazgatási határozat végrehajtására, társadalombiztosítási szerv, illetıleg az adóhatóság és a vámhatóság által benyújtott társadalombiztosítási követelésre, illetıleg adó- és vámkövetelésre vonatkozó megbízásokat, a közjegyzıkrıl szóló évi XLI. törvény ának megfelelı közjegyzıi okiraton alapuló követelésre vonatkozó megbízás.

15 15 A kötelezett felhatalmazó levélben bejelenti a bankszámláját vezetı hitelintézetnek azoknak a számlatulajdonosoknak a megnevezését és pénzforgalmi jelzıszámát, akik jogosultak a pénzforgalmi bankszámlája terhére azonnali beszedési megbízást megállapodás vagy üzletszabályzat alapján benyújtani, a kötelezettnek ez a bejelentési kötelezettsége kiterjed az egy esetre szóló megállapodásra is. InternetBank szolgáltatás Hitelszövetkezet az InternetBank szolgáltatással olyan lehetıséget kínál, amely a lehetı legnagyobb biztonság mellett, szabványos Internet technológián alapulva, sokrétő megoldást biztosít ügyfelei számára. Az e-bank rendszer használatával a nap 24 órájában - a számlavezetı rendszer zárási periódusai kivételével - az Interneten keresztül a legelterjedtebb böngészık segítségével lehet kapcsolatba lépni a Hitelszövetkezettel, kérhetı információ vagy kezdeményezhetık átutalások. A Hitelszövetkezet a Számlatulajdonos által hozzá benyújtott megbízásokat a pénzforgalommal kapcsolatos jogszabályok elıírásai szerint teljesíti. A megbízások teljesítésének jogosságát a Hitelszövetkezet nem vizsgálja, e megbízásokkal kapcsolatos pénzforgalmi elıírások megtartásának felelıssége a Számlatulajdonost terheli. Az elektronikus úton már elküldött pénzforgalmi megbízások módosítására nincs lehetıség. Amennyiben az InternetBank szolgáltatás keretében a pénzforgalmi megbízások benyújtása a telefonvonal meghibásodása vagy az ügyfélprogram és a központi szerver közötti kapcsolat akadályoztatása miatt nem lehetséges, akkor papír alapú átutalási megbízáson a Hitelszövetkezethez eljuttatott pénzforgalmi megbízások kerülnek tárgynapon teljesítésre. Egyéb feltételeket a Számlatulajdonossal kötött szerzıdés tartalmazza. 16.) Betételhelyezés VI. Betétügyletek a.) Betételhelyezés esetén az Üzletfél meghatározott pénzösszeget ad át a Hitelszövetkezetnek azzal a feltétellel, hogy a Hitelszövetkezet meghatározott késıbbi idıpontban köteles a pénzösszeget visszaszolgáltatni és a pénzösszeg után kamatot vagy egyéb hozadékot (továbbiakban együtt kamatot) fizetni. b.) A betételhelyezés szerzıdés, betétkönyv vagy más okirat útján történhet, legkisebb összege 5 ezer forint. c.) Az Üzletfél kötelezettsége, hogy a betétként elhelyezett összeget a szerzıdésben vállalt idıtartamig a Hitelszövetkezetnél tartsa. Ezen kötelezettség megszegése a kamatra való jogosultság részleges vagy teljes elvesztésével járhat. d.) A betétek esetén a kamatozás az elhelyezés napján kezdıdik, és a kivétet megelızı napig tart. A kamatszámítás a tıke * % * naptári napok száma kamat = képlet alapján történik.

16 16 A kamatok mértékét és az azokhoz mindig aktuálisan rendelt Egységesített Betéti Kamatláb Mutató (EBKM) értékét a mindenkori Kondíciós lista tartalmazza, melyet az ügyfélfogadásra nyitva álló helyiségben, jól látható helyen ki kell függeszteni. A hitelszövetkezet a betéti kamat, az értékpapírok hozama és a teljes hiteldíj mutató számításáról és közzétételérıl szóló - 41/1997. (III. 5.) Korm. számú rendelet elıírásainak megfelelıen az egyes általa kínált betéti szerzıdések esetében rögzített kamatszámítási módszeren kívül az egységesített betéti kamatláb mutató (a továbbiakban: EBKM) számítását az alábbiak szerint rögzíti: - Az EBKM kiszámításához a következı képletet kell alkalmazni, ha a lejáratig hátralévı futamidı 365 napnál kevesebb: Elhelyezett betét = ahol n: a kamatfizetések száma, r: az EBKM századrésze, ti: a betételhelyezés napjától az i-edik kifizetésig hátralévı napok száma, (k+bv)i: az i-edik kifizetéskor kifizetett kamat és betétösszeg visszafizetés összege. - Az EBKM kiszámításához a következı képletet kell alkalmazni, ha a lejáratig hátralévı futamidı legalább 365 nap: Elhelyezett betét = ahol n: a kamatfizetések száma, r: az EBKM századrésze, ti: a betételhelyezés napjától az i-edik kifizetésig hátralévı napok száma, (k+bv)i: az i-edik kifizetéskor kifizetett kamat és betétösszeg visszafizetés összege. e.) A Hitelszövetkezetnél elhelyezhetı különbözı betétek fajtáiról, ezek elhelyezésének általános szabályairól és feltételeirıl külön üzletági Üzletszabályzatok rendelkeznek. g.)a Hitelszövetkezet közli az Ügyféllel, ha az általa elhelyezett betét betétvédelemben (betétbiztosításban) nem részesül. A hitelszövetkezet tagja az Országos Betétbiztosítási Alapnak (OBA) és a Hitelszövetkezetek Elsı Hazai Önkéntes Betétbiztosítási és Intézményvédelmi Alapjának (HBA). A HBA a hitelszövetkezet gazdálkodásában jelentkezı válsághelyzet megelızése érdekében rendszeres ellenırzést végez, javaslataival segíti a negatív jelenségek elkerülését. Az intézményvédelem részletes feltételeit a HBA alapító okirata tartalmazza. Betétbiztosítás: A Hitelszövetkezetnél a Hitelintézetekrıl és pénzügyi vállalkozásokról szóló, - a évi XLI. törvénnyel módosított évi CXII. törvény 101..(1) bekezdése szerint, az Országos Betétbiztosítási Alap a kártalanításra jogosult személy részére a befagyott betét tıke- és kamat összegét személyenként és hitelintézetenként összevontan legfeljebb ötvenezer euró összeghatárig forintban fizeti ki kártalanításként. A kártalanítás forintösszegét a kártalanítás kezdı idıpontját (1996. évi CXII. törvény 105..(1) megelızı napon érvényes

17 17 MNB által közzétett hivatalos devizaárfolyam alapján kell meghatározni. Devizabetét esetén a kártalanítás összegének és összeghatárának megállapítása a kártalanítás kezdı idıpontjának napját megelızı napon érvényes MNB által közzétett hivatalos devizaárfolyamon történik. A Betétbiztosítási alap a befagyott tıkeösszeg után a még nem tıkésített és ki nem fizetett kamatot a kártalanítás kezdı idıpontjáig legfeljebb az elızı bekezdésben meghatározott öszszegig a szerzıdés szerinti kamatlábbal, de legfeljebb a kamattérítés idıtartama alatt alkalmazott - az idıvel súlyozott - átlagos jegybanki alapkamatlábbal számítottan téríti meg a kártalanításra jogosult személy részére. A betéti okiraton feltőnıen fel kell tüntetni, hogy az alapjául szolgáló szerzıdés takarékbetét szerzıdés. i.) A betételhelyezı a takarékbetétrıl szóló évi 2. törvényerejő rendelet alapján kedvezményezettet állíthat, aki a betétes által meghatározott feltétel bekövetkezése esetén a betét felett rendelkezhet. Ilyen feltétel lehet a betétes halála. A feltétel bekövetkezését követıen kizárólag a kedvezményezett állíthat meghatalmazottat, kérhet kifizetést a betétbıl, továbbá szőntetheti meg a betétet. 17.) Hitelmőveletek VII. Hitelügyletek a.) A Hitelszövetkezet hitelmőveletet hitelszerzıdés vagy hitelügyletre vonatkozó egyéb eseti szerzıdés alapján végez. b.) A Hitelszövetkezet hitelszerzıdést és a hitelügyletre vonatkozó egyéb szerzıdést a Polgári Törvénykönyv 525 -ában, illetve a szerzıdésben meghatározott esetekben jogosult felmondani. A Polgári Törvénykönyvben szabályozott felmondás azonnali hatályú is lehet. c.) A Hitelszövetkezet részérıl a felmondási jogosultság egyik okául szolgáló súlyos szerzıdésszegésnek minısülnek az Üzletfél alábbi magatartásai: az együttmőködési és tájékoztatási kötelezettség megszegése, a bankszámlaszerzıdés felmondása, a Hitelszövetkezet hozzájárulása nélkül más pénzintézetnél újabb bankszámla nyitása vagy hiteltartozás vállalása, valótlan információk közlése, adatok eltitkolása vagy más módon a Hitelszövetkezet megtévesztése, amennyiben az a kölcsönnyújtás feltételeit befolyásolta volna, a biztosítékokra vonatkozó kikötések megszegése. 60 napot meghaladó törlesztési/fizetési késedelem. d.) A Hitelszövetkezet jogosult a hitelszerzıdést vagy a hitelügyletre vonatkozó egyéb eseti szerzıdést azonnali hatállyal felmondani, ha a cél amelyre a hitelt nyújtotta, meghiúsult. e.) A Hitelszövetkezet a hitelnyújtás feltételeként szabhatja, hogy az Üzletfél köteles beszámolni valamennyi, más banknál lévı bankszámlájáról, esetleges egyéb üzleti érdekeltségeirıl, illetve azt, hogy az Üzletfél tartozásának fennállása alatt rendszeresen a Hitelszövetkezet rendelkezésére bocsássa év végi, valamint évközi üzleti mérlegeit. A vállalkozási hitel nyújtása elıtt és annak lejárati ideje alatt a Hitelszövetkezet jogosult és köteles tájékozódni a hitelfelvevı, illetve a készfizetı kezes vagyoni viszonyairól, üzleti eredményeirıl és várható fejlıdésérıl, a hitelkövetelést biztosító mellékkötelezettségek értékérıl és érvényesíthetıségérıl.

18 18 f.) Ellenkezı szerzıdéses kikötés hiányában az Üzletfél jogosult - tartozásának egyidejő rendezése mellett - a hitelszerzıdést vagy a hitelügyletre vonatkozó egyéb szerzıdést bármely idıpontban, akár azonnali hatállyal is felmondani. g.) A hitelügyletek körében a Hitelszövetkezet hitelszerzıdés alapján meghatározott ideig hitelkeretet tart az Üzletfél rendelkezésére, folyószámlahitelt nyújt, bankkölcsönt folyósít, fogyasztási kölcsönt nyújt lakossági kölcsön nyújt vállalkozói hitelt folyósít. Hitelszerzıdéssel a Hitelszövetkezet arra vállal kötelezettséget, hogy jutalék ellenében meghatározott összegő hitelkeretet tart az üzletfél rendelkezésére és annak felhívására - ha az üzletfél maradéktalanul teljesítette a szerzıdésben vállalt kötelezettségeit - a keret terhére kölcsönszerzıdést köt, és hitelt nyújt, vagy egyéb hitelmőveleteket végez. A hitelszerzıdésnek tartalmaznia kell a felek azonosító adatait, a hitelkeretet a hitel igénybevételének módját és feltételeit. Ha a szerzıdéskötéskor nem határozható meg valamennyi lényeges feltétel, a felek azokat - a hitelszerzıdés alapján a hitelmőveletekre vonatkozó további szerzıdésben rögzítik. Hitelszerzıdés alapján rendelkezésre bocsátott hitelkeretet az üzletfél nem köteles kölcsönként igénybe venni. A Hitelszövetkezet jutalék ellenében a folyószámlahitel szerzıdésben rögzített összegő hitelkeretet tart az üzletfél rendelkezésére. A hitelkeret a folyószámla fedezetének részét képezi. Hitelszövetkezet az üzletfél külön rendelkezése nélkül a folyószámlahitel terhére kölcsönt folyósít az üzletfél bankszámla követelését meghaladó fizetési megbízások teljesítésével. A folyószámla hitelszerzıdést az üzletfél a hitelkeret terhére nyújtott kölcsön és járulékai egyidejő visszafizetésével felmondással szőntetheti meg, továbbá akkor, ha a fennálló kölcsöntartozás tekintetében a Hitelszövetkezet és az üzletfél bankkölcsön-szerzıdést köt. Bankkölcsön szerzıdés alapján - az abban rögzített feltételeknek megfelelıen - a Hitelszövetkezet kötelezettséget vállal a szerzıdésben meghatározott összegnek az üzletfél részére egyösszegben, vagy részletekben, készpénzben, bankszámlára átvezetéssel vagy átutalással történı átadására. Bankkölcsön-szerzıdést a Hitelszövetkezet az egyes kölcsönügyletekre vonatkozó általános szerzıdési feltételekkel köt üzletfeleivel. Az általános szerzıdési feltételekben, illetve az egyedi bankkölcsön-szerzıdésben a felek azonosító adatait, kölcsön összegét, lejáratát, törlesztési feltételeit, a kamat és a teljes hiteldíj mértékét, a folyósítás feltételeit, továbbá a kölcsön visszafizetését biztosító mellékkötelezettségeket egyértelmően rögzíteni kell.

19 19 A hitelszövetkezet a kölcsönök után a kölcsönszerzıdésben kikötött mértékő kamatot számít fel. a) A kölcsön összege után járó kamat fix, vagy változó mértékő lehet, a felek megállapodásától függıen. b) A kamat összegének kiszámítása az alábbi kamatképlettel történik: tıke * % * naptári napok száma kamat = c) A kamat mértékének megváltoztatása más megjelölés hiányában a hitelszövetkezet írásbeli közlésének legkorábbi napjától hatályos. Faktoring: A Hitelszövetkezet Ügyfeleitıl az egyedi szerzıdések keretében meghatározott vételáron és fizetési feltételekkel vásárolja meg a követelést. A Hitelszövetkezet visszkereseti joggal léphet fel a kötelezett nem fizetése esetén. A megvásárolható követelések kizárólag pénzfizetésre szóló követelések (forintkövetelések) lehetnek. A megvásárolandó követeléseknek a faktorálást kérı ügyfél rendes üzletmenetébıl, tevékenységébıl származó áruszállításból, illetve szolgáltatás-nyújtásból kell származnia. Vitatott, peresített, valamint elévült követelések nem vásárolhatók meg. A követelések megvásárlása tételes, vagy keretjellegő lehet: - az esedékes követelések - tételes jelleggel és - keret jelleggel vásárolhatók meg, - a lejárt követelések - csak tételes jelleggel vásárolhatók meg. A faktoring szerzıdés tárgyául kizárólag olyan követelések szolgálhatnak, amelyeknek az átruházása az ügyfél számára nincs megtiltva, amelyekkel szemben s kötelezettek sem ellenkövetelést, sem pedig kifogást nem támaszthatnak. A követelések faktoring díj felszámítása mellett kerülnek megvásárlásra. A faktoring díj megállapításához szükséges leszámítolási kamatlábat s Hitelszövetkezet üzleti megfontolása alapján határozza meg. h.)a Hitelszövetkezet a 3 hónaposnál hosszabb lejáratra nyújtott lakossági kölcsönök esetében Teljes hiteldíj mutatót (THM) számol. A teljes hiteldíj mutató a különbözı ajánlatok összehasonlítására, az Üzletfél megfelelı tájékoztatására szolgál. Számítása során a Hitelszövetkezetnek a hitellel kapcsolatos - kamaton túli egyéb - költségeket is be kell számítania, ezért az ügylet lényeges terheit mutatja százalékos formában. Teljes hiteldíj mutató (THM) számítási módszere: a.) A THM kiszámítására vonatkozóan a következı képletet kell alkalmazni, ha a hitel folyósítása egy részletben történik:

20 20 H: a hitel összege, csökkentve a hitel felvételével összefüggı - a pénzügyi intézménynek fizetendı - költségekkel, Ak: a k-adik törlesztırészlet összege, m: a törlesztırészletek száma, tk: a k-adik törlesztırészlet években vagy töredékévekben kifejezett idıpontja, i: a THM századrésze. b.) A THM kiszámítására vonatkozóan a következı képletet kell alkalmazni, ha a hitel folyósítása több részletben történik: Ak: a k sorszámú hitelrészlet összege, csökkentve a hitel felvételével összefüggı - a pénzügyi intézménynek fizetendı - költségekkel, A'k': a k' sorszámú törlesztırészlet összege, m: a hitelfolyósítások száma, m': a törlesztırészletek száma, tk: a k-adik hitelfolyósítás években vagy töredékévekben kifejezett idıpontja, tk': a k'-adik törlesztırészlet években vagy töredékévekben kifejezett idıpontja, i: a THM századrésze. Egyéb kérdésekben a betéti kamat, az értékpapírok hozama és a teljes hiteldíj mutató számításáról és közzétételérıl szóló - 41/1997. (III. 5.) Korm. számú rendelet elıírásai az irányadók. A fenti hitelügyletekre vonatkozó részletes szabályokat a Hitelszövetkezet külön üzletági Üzletszabályzatai tartalmazzák. A Hitelszövetkezet nem nyújthat hitelt abból a célból, hogy az Üzletfél a Hitelszövetkezet által kibocsátott értékpapírt vásároljon. 18.) Biztosítéknyújtás VIII. Biztosítékok a.) Az üzleti kapcsolat fennállása alatt a Hitelszövetkezet bármikor és bármely követelése tekintetében - függetlenül az Üzletfél tartozásainak feltételeitıl és esedékességétıl - jogosult megkövetelni az Üzletféltıl, hogy nyújtson további biztosítékot. Az Üzletfél köteles a biztosíték nyújtásáról a Hitelszövetkezet felhívása esetén azonnal gondoskodni. b.) A Hitelszövetkezet jogosult eldönteni - az Üzletfél lehetıségeit is figyelembe véve -, hogy a konkrét ügylet kapcsán milyen biztosítékot igényel. A Hitelszövetkezet követelésének biztosítására az alábbi jogi biztosítékokat alkalmazhatja. jelzálogjog (Ptk ), a Hitelszövetkezet nem fogadhat el olyan jelzálogfedezetet, amelyet az Üzletfél más jogügylet biztosítékaként a fedezet értékének hetven százalékát meghaladó mértékben lekötött, vagyont terhelı zálogjog (Ptk ) kézizálogjog (Ptk.265. ), óvadék (Ptk ), kezesség (Ptk ), bankgarancia (Ptk ),

VEZÉRIGAZGATÓI UTASÍTÁS

VEZÉRIGAZGATÓI UTASÍTÁS TARTALOMJEGYZÉK I. ALKALMAZÁSI KÖR... 3 I.1. A TÁRSASÁG ENGEDÉLYE... 3 I.2. A TÁRSASÁG TEVÉKENYSÉGE... 3 I.3. A SZERZİDİ FELEK... 3 I.4. AZ EGYEDI SZERZİDÉSEK, ÉS AZ ÜZLETSZABÁLYZAT... 3 I.5. AZ ÜZLETSZABÁLYZAT

Részletesebben

FAKTORING ÜZLETSZABÁLYZAT

FAKTORING ÜZLETSZABÁLYZAT FAKTORING ÜZLETSZABÁLYZAT Tartalomjegyzék 1. Bevezetı rendelkezések... 3 2. A faktoring fogalma és általános szabályai... 3 3. Faktoring nyújtás feltételrendszere... 4 4. Hatálybalépés... 5 2 1. Bevezetı

Részletesebben

Rábaközi Takarékszövetkezet

Rábaközi Takarékszövetkezet Rábaközi Takarékszövetkezet Vállalkozások és egyéni vállalkozók részére vezetett pénzforgalmi számlák és betétszámlák kamatairól, valamint a vonatkozó betétbiztosítási feltételekről Hatályos: 2015. július

Részletesebben

Hatvan és Vidéke Takarékszövetkezet

Hatvan és Vidéke Takarékszövetkezet Hatvan és Vidéke Takarékszövetkezet 4/2015. sz. igazgatósági Pénzforgalmi Üzletszabályzat S11.sz. melléklete Általános Szerződési Feltételek Fizetési számlához kapcsolódó lekötött betét Hatályos: 2015.július

Részletesebben

BANKGARANCIA ÜZLETSZABÁLYZAT

BANKGARANCIA ÜZLETSZABÁLYZAT BANKGARANCIA ÜZLETSZABÁLYZAT Tartalomjegyzék 1. Bevezetı rendelkezések... 3 2. A bankgarancia fogalma és általános szabályai... 3 3. A bankgarancia fajtái... 4 4. Bankgarancia nyújtás... 4 5. Hatálybalépés...

Részletesebben

H I R D E T M É N Y A TISZÁNTÚLI ELSİ HITELSZÖVETKEZET BETÉT-, HITELTIPUSAI ÉS CÉLRÉSZJEGYEI KAMATOZÁSI FELTÉTELEIRİL

H I R D E T M É N Y A TISZÁNTÚLI ELSİ HITELSZÖVETKEZET BETÉT-, HITELTIPUSAI ÉS CÉLRÉSZJEGYEI KAMATOZÁSI FELTÉTELEIRİL - 1-4028 Debrecen, Simonyi út 20. Cégjegyzékszám:09-02-000354 Adószám:11154433-1-09 H I R D E T M É N Y A TISZÁNTÚLI ELSİ HITELSZÖVETKEZET BETÉT-, HITELTIPUSAI ÉS CÉLRÉSZJEGYEI KAMATOZÁSI FELTÉTELEIRİL

Részletesebben

Eger és Környéke Takarékszövetkezet

Eger és Környéke Takarékszövetkezet Eger és Környéke Takarékszövetkezet VÁLLALKOZÓI HITELEK HIRDETMÉNYE ÉRVÉNYBEN: 2009. június 15. www.egertksz.hu Jelen hirdetményben szereplı szolgáltatások feltételei az Eger és Környéke Takarékszövetkezet

Részletesebben

ÉRVÉNYES KAMATOK. - egyéb építési bankhitel /felújít/ 2.- 13.- 15.06-18.06 2012.03.31.-ig folyósított hitelekre érvényes

ÉRVÉNYES KAMATOK. - egyéb építési bankhitel /felújít/ 2.- 13.- 15.06-18.06 2012.03.31.-ig folyósított hitelekre érvényes Nyírbélteki Takarékszövetkezet 4372.Nyírbéltek,Kossuth u.16. ÉRVÉNYES KAMATOK Eng.szám:36/1990.05.14. egysz.kez.költs. kamat Hiteldíj mutató Új folyósításu hitelek kamata: % / év % /év várható % 2005.

Részletesebben

HITEL HIRDETMÉNYE Hatálybalépés napja: 2013. április 1.

HITEL HIRDETMÉNYE Hatálybalépés napja: 2013. április 1. PÁTRIA Takarékszövetkezet TAKARÉKOKOS MEGTAKARÍTÁSI SZÁMLA ÉS HITEL HIRDETMÉNYE Hatálybalépés napja: 2013. április 1. Érvényes: visszavonásig. A 2013. január 1. napján hatályba lépett TakarékOKOS Megtakarítási

Részletesebben

Hatvan és Vidéke Takarékszövetkezet

Hatvan és Vidéke Takarékszövetkezet Hatvan és Vidéke Takarékszövetkezet 4/2015. sz. igazgatósági Pénzforgalmi Üzletszabályzat S6.sz. melléklete Általános Szerződési Feltételek Matrac betétjegy S6. sz. melléklete A Matrac Betétjegy számlabetét

Részletesebben

Rábaközi Takarékszövetkezet

Rábaközi Takarékszövetkezet Rábaközi Takarékszövetkezet Magánszemélyek által nyitható takarékbetétek, számlabetétek kamatairól, valamint a vonatkozó betétbiztosítási feltételekről Hatályos: 2015. szeptember 1-jétől Kiadás időpontja:

Részletesebben

TAKARÉK SZEMÉLYI KÖLCSÖN ÉS KIVÁLTÓ TAKARÉK SZEMÉLYI KÖLCSÖN HIRDETMÉNY

TAKARÉK SZEMÉLYI KÖLCSÖN ÉS KIVÁLTÓ TAKARÉK SZEMÉLYI KÖLCSÖN HIRDETMÉNY TAKARÉK SZEMÉLYI KÖLCSÖN ÉS KIVÁLTÓ TAKARÉK SZEMÉLYI KÖLCSÖN HIRDETMÉNY A Kondorosi Takarékszövetkezet a fedezetlen Takarék Személyi Kölcsönt és Kiváltó Takarék Személyi Kölcsönt az alábbi feltételek szerint

Részletesebben

Eger és Környéke Takarékszövetkezet

Eger és Környéke Takarékszövetkezet Eger és Környéke Takarékszövetkezet LAKOSSÁGI MEGTAKARÍTÁSOK HIRDETMÉNYE ÉRVÉNYBEN: 2009. június 01. www.egertksz.hu Jelen hirdetményben szereplı betéti szolgáltatások feltételei az Eger és Környéke Takarékszövetkezet

Részletesebben

Tiszavasvári Takarékszövetkezet HIRDETMÉNY

Tiszavasvári Takarékszövetkezet HIRDETMÉNY Tiszavasvári Takarékszövetkezet HIRDETMÉNY Betéti Okiratok és számlán belül lekötött betétek Lakossági ügyfelek, Vállalkozók és egyéb szervezetek részére 2 Betéti okiratok Az éves kamat mértéke Betétkönyv

Részletesebben

Üzletszabályzat. a bankgaranciák és bankkezességek vállalásának rendjérıl

Üzletszabályzat. a bankgaranciák és bankkezességek vállalásának rendjérıl Kondorosi Takarékszövetkezet 5553 Kondoros, Csabai u. 14. Üzletszabályzat a bankgaranciák és bankkezességek vállalásának rendjérıl A Takarékszövetkezet a Hpt. szerint meghatározott pénzügyi szolgáltatások

Részletesebben

Tájékoztató az Általános Szerződési Feltételek 2011. augusztus elsejei változásáról

Tájékoztató az Általános Szerződési Feltételek 2011. augusztus elsejei változásáról Tájékoztató az Általános Szerződési Feltételek 2011. augusztus elsejei változásáról Tisztelt Ügyfelünk! Tájékoztatjuk Önt, hogy a pénzforgalmi keretszerződés részét képező Általános Szerződési Feltételeink

Részletesebben

Gyámhatósági számla Általános Szerződési Feltételei

Gyámhatósági számla Általános Szerződési Feltételei Főnix Takarékszövetkezet 4025 Debrecen, Petőfi tér 6. Tel: (52)531-557 Fax: (52)535-921 Cégjegyzék sz.: 09-02-000063 Hajdú-Bihar megyei Cégbíróság PSZÁF engedély: EN-I-466/2011. (2011.04.19) Gyámhatósági

Részletesebben

Eger és Környéke Takarékszövetkezet

Eger és Környéke Takarékszövetkezet Eger és Környéke Takarékszövetkezet ÖNKORMÁNYZATI HITELEK HIRDETMÉNYE ÉRVÉNYBEN: 2010. november 11. www.egertksz.hu Jelen hirdetményben szereplő bankszámla és betéti szolgáltatások feltételei az Eger és

Részletesebben

Tájékoztató az Általános Szerzıdési Feltételek 2011. február 15-i változásáról

Tájékoztató az Általános Szerzıdési Feltételek 2011. február 15-i változásáról Tájékoztató az Általános Szerzıdési Feltételek 2011. február 15-i változásáról Tisztelt Ügyfelünk! Tájékoztatjuk Önt, hogy a pénzforgalmi keretszerzıdés részét képezı Általános Szerzıdési Feltételeink

Részletesebben

56/2016. számú Igazgatósági szabályzat ÁLTALÁNOS ÜZLETSZABÁLYZAT. 5. számú melléklet TAKARÉKLEVÉL ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK

56/2016. számú Igazgatósági szabályzat ÁLTALÁNOS ÜZLETSZABÁLYZAT. 5. számú melléklet TAKARÉKLEVÉL ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK 56/2016. számú Igazgatósági szabályzat ÁLTALÁNOS ÜZLETSZABÁLYZAT 5. számú melléklet TAKARÉKLEVÉL ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK Hatályos: 2016. március hó 21. napjától 2 TAKARÉKLEVÉL Általános szerződési

Részletesebben

STANDARD ÉS JOKER SZEMÉLYI KÖLCSÖN HIRDETMÉNYE

STANDARD ÉS JOKER SZEMÉLYI KÖLCSÖN HIRDETMÉNYE A Standard és Joker kölcsöntermékek forgalmazása 2012. március 27.-tıl megszőnt! A Szentgál és Vidéke Takarékszövetkezet STANDARD ÉS JOKER SZEMÉLYI KÖLCSÖN HIRDETMÉNYE Hatálybalépés napja: 2010. június

Részletesebben

AGRIA Bélapátfalva Takarékszövetkezet 3346 Bélapátfalva, Május 1. u. 2/a. 3/9. Lakossági Devizahitelezés Üzletszabályzata

AGRIA Bélapátfalva Takarékszövetkezet 3346 Bélapátfalva, Május 1. u. 2/a. 3/9. Lakossági Devizahitelezés Üzletszabályzata AGRIA Bélapátfalva Takarékszövetkezet 3346 Bélapátfalva, Május 1. u. 2/a. 3/9. Lakossági Devizahitelezés Üzletszabályzata TARTALOMJEGYZÉK 1. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK... 3 1. 1. Alkalmazási kör... 3 2. A

Részletesebben

A CIB BANK ZRT. BETÉTEKRE VONATKOZÓ KÜLÖNÖS ÜZLETSZABÁLYZATA FOGYASZTÓK ÉS EGYÉNI VÁLLALKOZÓK RÉSZÉRE

A CIB BANK ZRT. BETÉTEKRE VONATKOZÓ KÜLÖNÖS ÜZLETSZABÁLYZATA FOGYASZTÓK ÉS EGYÉNI VÁLLALKOZÓK RÉSZÉRE A CIB BANK ZRT. BETÉTEKRE VONATKOZÓ KÜLÖNÖS ÜZLETSZABÁLYZATA FOGYASZTÓK ÉS EGYÉNI VÁLLALKOZÓK RÉSZÉRE Hatályos: 2014. március 15. napjától 2 1. ÁLTALÁNOS SZABÁLYOK... 3 2. KÜLÖNÖS/ELTÉRŐ SZABÁLYOK EGYES

Részletesebben

TAKARÉKSZELVÉNY BETÉTSZERZŐDÉS TAKARÉKSZELVÉNY I

TAKARÉKSZELVÉNY BETÉTSZERZŐDÉS TAKARÉKSZELVÉNY I Rétköz Takarékszövetkezet Kirendeltség megnevezése: Amely létrejött egyrészről Név: Születési név: Születési hely: Születési dátum: Anyja neve: Lakcím: TAKARÉKSZELVÉNY BETÉTSZERZŐDÉS TAKARÉKSZELVÉNY I

Részletesebben

TAKARÉK OTTHON HITEL HIRDETMÉNY

TAKARÉK OTTHON HITEL HIRDETMÉNY TAKARÉK OTTHON HITEL HIRDETMÉNY Hatálybalépés napja 2016. április 25. Jelen Hirdetmény a 2016. március 10. napját követıen visszavonásig, de legkésıbb 2016. május 15-ig befogadott Takarék Otthon Hitel

Részletesebben

ÁLTALÁNOS SZERZİDÉSI FELTÉTELEK DEVIZA ALAPÚ PÉNZFORGALMI FIZETÉSI SZÁMLÁKHOZ. 1/1/b. számú melléklet

ÁLTALÁNOS SZERZİDÉSI FELTÉTELEK DEVIZA ALAPÚ PÉNZFORGALMI FIZETÉSI SZÁMLÁKHOZ. 1/1/b. számú melléklet 1/1/b. számú melléklet ÁLTALÁNOS SZERZİDÉSI FELTÉTELEK A Hévíz és Vidéke Takarékszövetkezet (székhelye: 8380 Hévíz, Széchenyi u. 66., cégjegyzékszáma: 20-02-050059, tevékenységi engedély száma: 256/2000

Részletesebben

ÁLTALÁNOS ÜZLETSZABÁLYZAT

ÁLTALÁNOS ÜZLETSZABÁLYZAT ÁLTALÁNOS ÜZLETSZABÁLYZAT Tartalomjegyzék 1. Bevezetı rendelkezések... 3 2. Az Üzletszabályzat nyilvánossága... 4 3. Az Üzletszabályzat módosítása... 4 4. A Bank és az Ügyfél együttmőködése, tájékoztatási

Részletesebben

Kedvezményezett: az, aki a betét tulajdonosának nyilatkozata alapján, valamilyen feltétel teljesülése esetén a betét tulajdonosává válik.

Kedvezményezett: az, aki a betét tulajdonosának nyilatkozata alapján, valamilyen feltétel teljesülése esetén a betét tulajdonosává válik. BOROTAI TAKARÉKSZÖVETKEZET TAKARÉKSZELVÉNY ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEI Hatályos: 2015.07.23. napjától Jelen általános szerződési feltételek hatálya az Ügyfelek által a Borotai Takarékszövetkezetnél

Részletesebben

HIRDETMÉNY. A módosított Általános Üzleti Feltételek a mai naptól megtekinthetı a Bank honlapján (www.raiffeisen.hu), valamint a bankfiókokban.

HIRDETMÉNY. A módosított Általános Üzleti Feltételek a mai naptól megtekinthetı a Bank honlapján (www.raiffeisen.hu), valamint a bankfiókokban. HIRDETMÉNY A Raiffeisen Bank Zrt. tájékoztatja Tisztelt Ügyfeleit, hogy a Bank Általános Üzleti Feltételei módosulnak. A módosítás az Általános Üzleti Feltételek alábbi pontjait érinti: 1. rész: II. fejezet

Részletesebben

Rábaközi Takarékszövetkezet

Rábaközi Takarékszövetkezet Rábaközi Takarékszövetkezet Vállalkozások és egyéni vállalkozók részére vezetett pénzforgalmi számlák és betétszámlák kamatairól, valamint a vonatkozó betétbiztosítási feltételekről Hatályos: 2015. április

Részletesebben

Takarékszövetkezeti Üzletszabályzat EUROSMS. szolgáltatások nyújtására

Takarékszövetkezeti Üzletszabályzat EUROSMS. szolgáltatások nyújtására Takarékszövetkezeti Üzletszabályzat EUROSMS szolgáltatások nyújtására Tartalomjegyzék 1. Bevezetés 2. Általános Szerzıdési Feltételek 3. Ügyfél azonosítás 4. Számlakivonat 5. EUROSMS szolgáltatás ellenértéke

Részletesebben

MEGTAKARÍTÁS HIRDETMÉNY

MEGTAKARÍTÁS HIRDETMÉNY MEGTAKARÍTÁS HIRDETMÉNY Meghirdetve: 2012. december 12. Hatályos: 2012. december 27. 1 I. Lakossági megtakarítások I.1. Látra szóló számlák I.1.1. Látra szóló számlák kamatozása Mecsek lakossági folyószámla

Részletesebben

Vállalkozói számlavezetés kondíciói

Vállalkozói számlavezetés kondíciói 1/6 Hirdetmény Vállalkozói számlavezetés kondíciói A JÖVŐRE TERVEZVE! Fókusz Takarékszövetkezet Vállalkozói számlavezetés kondíciói 1. Vállalkozói számlavezetés 2/6 Éves betét kamatláb % EBKM % Vállalkozói

Részletesebben

BAKONYVIDÉKE TAKARÉKSZÖVETKEZET IGAZGATÓSÁGA, KISBÉR V-III/2015/H. VÁLLALKOZÓI H I R D E T M É N Y

BAKONYVIDÉKE TAKARÉKSZÖVETKEZET IGAZGATÓSÁGA, KISBÉR V-III/2015/H. VÁLLALKOZÓI H I R D E T M É N Y V-III/2015/H. VÁLLALKOZÓI H I R D E T M É N Y a vállalkozók, vállalkozások, egyéb szervezetek pénzforgalmi bankszámla vezetésének, betétek elhelyezésének feltételeiről Érvényes: 2015. december 18.-től

Részletesebben

Vállalkozói forint számlavezetés kondíciói

Vállalkozói forint számlavezetés kondíciói 1/7 Hirdetmény Vállalkozói forint számlavezetés kondíciói A JÖVŐRE TERVEZVE! Fókusz Takarékszövetkezet Vállalkozói számlavezetés kondíciói 1. Vállalkozói számlavezetés 2/7 Éves betét kamatláb % EBKM %

Részletesebben

TAKARÉKBETÉTKÖNYV ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK

TAKARÉKBETÉTKÖNYV ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK TAKARÉKBETÉTKÖNYV ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK Meghirdetve: 2013. július 04. Hatályos: 2013. szeptember 02. 1 1. A Takarékbetétkönyv takarékbetét szerződésnek minősül. 2. A Takarékbetétkönyvben takarékbetétet

Részletesebben

KIRÁLY HITEL ÉS MEGTAKARÍTÁSI SZÁMLA FŐBB KONDÍCIÓI

KIRÁLY HITEL ÉS MEGTAKARÍTÁSI SZÁMLA FŐBB KONDÍCIÓI Takarékszövetkezet/Bank (a továbbiakban Hitelintézet) KIRÁLY HITEL ÉS MEGTAKARÍTÁSI SZÁMLA FŐBB KONDÍCIÓI Hatálybalépés napja: 2011. április 1. A Király Hitel elengedhetetlen szerződéskötési feltétele,

Részletesebben

AKTÍV ÜZLETÁG VÁLLALKOZÓI HITELEK

AKTÍV ÜZLETÁG VÁLLALKOZÓI HITELEK AKTÍV ÜZLETÁG VÁLLALKOZÓI HITELEK Vállalkozói hitelek kondíciói II.a. Vállalkozói hitelek kondíciói Hítel típusa Vállalkozói hitelek (saját forrású) (forgóeszköz hitel, beruházási hitel, folyószámla hitel,

Részletesebben

MEGTAKARÍTÁS KONDÍCIÓS LISTA

MEGTAKARÍTÁS KONDÍCIÓS LISTA MEGTAKARÍTÁS KONDÍCIÓS LISTA Meghirdetve: 2013. április 08. Hatályos: 2013. április 26. 1 I. Lakossági megtakarítások I.1. Látra szóló számlák I.1.1. Látra szóló számlák kamatozása Mecsek lakossági folyószámla

Részletesebben

A BANKSZÁMLÁRÓL ÉS A PÉNZFORGALMI SZÁMLÁRÓL LEKÖTÖTT BETÉT ÁLTALÁNOS SZERZİDÉSI FELTÉTELEI

A BANKSZÁMLÁRÓL ÉS A PÉNZFORGALMI SZÁMLÁRÓL LEKÖTÖTT BETÉT ÁLTALÁNOS SZERZİDÉSI FELTÉTELEI A BANKSZÁMLÁRÓL ÉS A PÉNZFORGALMI SZÁMLÁRÓL LEKÖTÖTT BETÉT ÁLTALÁNOS SZERZİDÉSI FELTÉTELEI Tartalomjegyzék 1. Bevezetı rendelkezések... 3 2. Számlatulajdonosok köre... 3 3. Szerzıdés... 3 4. A Lekötött

Részletesebben

ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK Gyámhatósági számla

ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK Gyámhatósági számla ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK Gyámhatósági számla I. Általános rész A szerződő felek megállapodnak, hogy a Takarékszövetkezet a számlatulajdonos részére Gyámhatósági számlát nyit. A Gyámhatósági számlára

Részletesebben

ÜGYFELEINK FIGYELMÉBE AJÁNLJUK

ÜGYFELEINK FIGYELMÉBE AJÁNLJUK Általános tájékoztató A 2009. november 1-jétıl hatályba lépı a pénzforgalmi szolgáltatás nyújtására, lebonyolítására vonatkozó irányadó jogszabályok: 2009. évi LXXXV. törvény 18/2009. (VIII.6) MNB rendelet

Részletesebben

KONDÍCIÓS LISTA (HIRDETMÉNY)

KONDÍCIÓS LISTA (HIRDETMÉNY) 1 KONDÍCIÓS LISTA (HIRDETMÉNY) PASSZÍV ÜZLETÁG Vállalkozói megtakarítások kondíciói valamint betétbiztosítási feltételei egységes szerkezetben Kiadás időpontja:2016.06.01. Takarékszelvény kamatok esetében

Részletesebben

KEZESSÉGVÁLLALÁSI MEGÁLLAPODÁS (készfizető kezesség)

KEZESSÉGVÁLLALÁSI MEGÁLLAPODÁS (készfizető kezesség) OTP BANK Nyrt. Szerződésszám: Előadó: KEZESSÉGVÁLLALÁSI MEGÁLLAPODÁS (készfizető kezesség) amely létrejött egyrészről az OTP BANK NYRT., (székhely: 1051 Budapest, Nádor u. 16., nyilvántartásba vette a

Részletesebben

H I R D E T M É N Y. Érvényes: 2011. február 15-től

H I R D E T M É N Y. Érvényes: 2011. február 15-től L-2/2011/H H I R D E T M É N Y a lakossági pénzforgalmi bankszámlák kamatozásáról, a kezeléssel kapcsolatos díjakról, feltételekről valamint a takarékbetétek, betéti okiratok kamatozásairól és feltételeiről

Részletesebben

H I R D E T M É N Y. Hatályos: 2015.04.15 től. I. Kamatmértékek:

H I R D E T M É N Y. Hatályos: 2015.04.15 től. I. Kamatmértékek: H I R D E T M É N Y Vállalkozók, kisvállalkozók és egyéb szervezetek részére vezetett bankszámlák kamat -, jutalék és költségkondícióiról, valamint a vonatkozó betétbiztosítási feltételekről Hatályos:

Részletesebben

TAKARÉK SZEMÉLYI KÖLCSÖN KIVÁLTÓ TAKARÉK SZEMÉLYI KÖLCSÖN FIX TAKARÉK SZEMÉLYI KÖLCSÖN ÉS AKCIÓS HIRDETMÉNY

TAKARÉK SZEMÉLYI KÖLCSÖN KIVÁLTÓ TAKARÉK SZEMÉLYI KÖLCSÖN FIX TAKARÉK SZEMÉLYI KÖLCSÖN ÉS AKCIÓS HIRDETMÉNY KIVÁLTÓ FIX ÉS AKCIÓS HIRDETMÉNY A 3A Takarékszövetkezet a fedezetlen Takarék Személyi Kölcsönt és Kiváltó Takarék Személyi Kölcsönt az alábbi feltételek szerint nyújtja: Kölcsön célja: A Takarék Személyi

Részletesebben

H I R D E T M É N Y. Hatályos: től

H I R D E T M É N Y. Hatályos: től H I R D E T M É N Y Vállalkozók, kisvállalkozók és egyéb szervezetek részére vezetett bankszámlák kamat -, jutalék és költségkondícióiról, valamint a vonatkozó betétbiztosítási feltételekről Hatályos:

Részletesebben

Hatvan és Vidéke Takarékszövetkezet

Hatvan és Vidéke Takarékszövetkezet Hatvan és Vidéke Takarékszövetkezet 4/2015. sz. igazgatósági Pénzforgalmi Üzletszabályzat S3.sz. melléklete Általános Szerződési Feltételek Gyámhatósági takarékbetétkönyv S.3.sz. melléklete 1. A Takarékszövetkezet

Részletesebben

KONDÍCIÓS LISTA. 2010. március 26. napjától

KONDÍCIÓS LISTA. 2010. március 26. napjától KONDÍCIÓS LISTA 2010. március 26. napjától 1. Bevezetı rendelkezések 1.1. A Kondíciós Lista alkalmazásában a Bank: az MFB Magyar Fejlesztési Bank Zártkörően Mőködı Részvénytársaság, tevékenységi engedély

Részletesebben

TAKARÉK OTTHON HITEL HIRDETMÉNY

TAKARÉK OTTHON HITEL HIRDETMÉNY TAKARÉK OTTHON HITEL HIRDETMÉNY Hatálybalépés napja 2016.07.01. Jelen Hirdetmény a 2016.06.30. napját követıen visszavonásig, de legkésıbb 2016. augusztus 31-ig befogadott Takarék Otthon Hitel kapcsán

Részletesebben

H I R D E T M É N Y Hatályos 2015. január 1-tıl

H I R D E T M É N Y Hatályos 2015. január 1-tıl H I R D E T M É N Y Hatályos 2015. január 1-tıl a szabad felhasználású és az új és használt lakás vásárlására nyújtott annuitásos devizahitel konstrukciók kondícióiról A Magyar Takarékszövetkezeti Bank

Részletesebben

DEVIZA SZÁMLA ÉS BETÉT HIRDETMÉNY

DEVIZA SZÁMLA ÉS BETÉT HIRDETMÉNY DEVIZA SZÁMLA ÉS BETÉT HIRDETMÉNY LAKOSSÁGI (fogyasztónak minősülő) ÜGYFELEK RÉSZÉRE Érvényes: 2015. március 21-től A Takarékszövetkezet új Hirdetményt tesz közzé a lakossági (fogyasztónak minősülő) ügyfelek

Részletesebben

MKB-WESTEND ÉLMÉNYKÁRTYÁHOZ KAPCSOLÓDÓ JUTALOM PROGRAM FELTÉTELEK MÓDOSÍTÁSA

MKB-WESTEND ÉLMÉNYKÁRTYÁHOZ KAPCSOLÓDÓ JUTALOM PROGRAM FELTÉTELEK MÓDOSÍTÁSA MKB-WESTEND ÉLMÉNYKÁRTYÁHOZ KAPCSOLÓDÓ JUTALOM PROGRAM FELTÉTELEK MÓDOSÍTÁSA Az MKB Bank Zrt. (a továbbiakban: MKB vagy Bank ) által kibocsátott MKB-WestEnd MasterCard Standard hitelkártyához (a továbbiakban:

Részletesebben

Ügyféltájékoztató a CIB Malacpersely Számláról

Ügyféltájékoztató a CIB Malacpersely Számláról Információk a Bankról: Ügyféltájékoztató a CIB Malacpersely Számláról CIB Bank Zrt. H-1027 Budapest, Medve utca 4 14. H-1995 Budapest Telefon: (06 1) 423 1000 Fax: (06 1) 489 6500 CIB Malacpersely Számla

Részletesebben

FORINT ALAPÚ ÉVEN BELÜLI SZEMÉLYI KÖLCSÖNSZERZŐDÉS BETÉTFEDEZETTEL

FORINT ALAPÚ ÉVEN BELÜLI SZEMÉLYI KÖLCSÖNSZERZŐDÉS BETÉTFEDEZETTEL Iktatószám:../. FORINT ALAPÚ ÉVEN BELÜLI SZEMÉLYI KÖLCSÖNSZERZŐDÉS BETÉTFEDEZETTEL mely létrejött egyrészről Szécsény és Környéke Takarékszövetkezet székhely: 3170 Szécsény, Rákóczi út 71. cégjegyzékszám:

Részletesebben

BETÉTI KERETSZERZŐDÉS. lakossági ügyfelek részére fizetési számlához tartozó lekötött betét számlához kapcsolódó betéti műveletek végrehajtásáról

BETÉTI KERETSZERZŐDÉS. lakossági ügyfelek részére fizetési számlához tartozó lekötött betét számlához kapcsolódó betéti műveletek végrehajtásáról III/9./A sz. melléklet BETÉTI KERETSZERZŐDÉS lakossági ügyfelek részére fizetési számlához tartozó lekötött betét számlához kapcsolódó betéti műveletek végrehajtásáról amely létrejött egyrészről a Szendrő

Részletesebben

A hitelintézetekről és a pénzügyi vállalkozásokról szóló 1996. évi CXII. törvény szerinti egyoldalú szerződésmódosítás alapjául szolgáló okok listája

A hitelintézetekről és a pénzügyi vállalkozásokról szóló 1996. évi CXII. törvény szerinti egyoldalú szerződésmódosítás alapjául szolgáló okok listája A hitelintézetekről és a pénzügyi vállalkozásokról szóló 1996. évi CXII. törvény szerinti egyoldalú szerződésmódosítás alapjául szolgáló okok listája I. Egyoldalú szerződésmódosítás lakáshitelek esetén

Részletesebben

Rábaközi Takarékszövetkezet

Rábaközi Takarékszövetkezet Rábaközi Takarékszövetkezet Magánszemélyek által nyitható takarékbetétek, számlabetétek kamatairól, valamint a vonatkozó betétbiztosítási feltételekről Hatályos: 2015. április 1-jétől Kiadás időpontja:

Részletesebben

H I R D E T M É N Y. Hatályos: 2015.05.15 től. I. Kamatmértékek:

H I R D E T M É N Y. Hatályos: 2015.05.15 től. I. Kamatmértékek: H I R D E T M É N Y Vállalkozók, kisvállalkozók és egyéb szervezetek részére vezetett bankszámlák kamat -, jutalék és költségkondícióiról, valamint a vonatkozó betétbiztosítási feltételekről Hatályos:

Részletesebben

SAJÓVÖLGYE TAKARÉKSZÖVETKEZET (A TOVÁBBIAKBAN HITELINTÉZET) KIRÁLY HITEL ÉS MEGTAKARÍTÁSI SZÁMLA HIRDETMÉNYE

SAJÓVÖLGYE TAKARÉKSZÖVETKEZET (A TOVÁBBIAKBAN HITELINTÉZET) KIRÁLY HITEL ÉS MEGTAKARÍTÁSI SZÁMLA HIRDETMÉNYE Kölcsönszerződés 2.sz. függeléke SAJÓVÖLGYE TAKARÉKSZÖVETKEZET (A TOVÁBBIAKBAN HITELINTÉZET) KIRÁLY HITEL ÉS MEGTAKARÍTÁSI SZÁMLA HIRDETMÉNYE Hatálybalépés napja: 2011. július 01. A Király Hitel elengedhetetlen

Részletesebben

Betét Hirdetmény és kondíciós lista Érvényes: 2015. október 5-től visszavonásig

Betét Hirdetmény és kondíciós lista Érvényes: 2015. október 5-től visszavonásig Betét Hirdetmény és kondíciós lista Érvényes: 2015. október 5-től visszavonásig Székhely:HU 7500 Nagyatád, Kossuth Lajos u. 16. Postacím:HU 7500 Nagyatád, Kossuth Lajos u. 16. Telefon: (+36-82) 553-820

Részletesebben

H I R D E T M É NY. MAGÁNSZEMÉLYEK RÉSZÉRE NYÚJTHATÓ SZEMÉLYI KÖLCSÖN TERMÉKEKRE VONATKOZÓAN Hatálybalépés napja: 2015.02.02.

H I R D E T M É NY. MAGÁNSZEMÉLYEK RÉSZÉRE NYÚJTHATÓ SZEMÉLYI KÖLCSÖN TERMÉKEKRE VONATKOZÓAN Hatálybalépés napja: 2015.02.02. H I R D E T M É NY MAGÁNSZEMÉLYEK RÉSZÉRE NYÚJTHATÓ SZEMÉLYI KÖLCSÖN TERMÉKEKRE VONATKOZÓAN Hatálybalépés napja: 2015.02.02. 1 1. Személyi kölcsön A kölcsön összege: 300.000 Ft 2 000 000,- Ft A kölcsön

Részletesebben

KISKUN TAKARÉKSZÖVETKEZET GARANCIA ÜZLETSZABÁLYZATA

KISKUN TAKARÉKSZÖVETKEZET GARANCIA ÜZLETSZABÁLYZATA KISKUN TAKARÉKSZÖVETKEZET GARANCIA ÜZLETSZABÁLYZATA Szabályzat száma: S-08/2014. Döntést hozó testület: a Takarékszövetkezet Igazgatósága Igazgatósági határozat száma: 78/2014.(IX.02.) 2 Tartalomjegyzék

Részletesebben

DEVIZA SZÁMLA ÉS BETÉT HIRDETMÉNY

DEVIZA SZÁMLA ÉS BETÉT HIRDETMÉNY DEVIZA SZÁMLA ÉS BETÉT HIRDETMÉNY Meghirdetés: 2015. június 23. napján Hatályos: 2015. július 3. napjától VÁLLALKOZÓI ÜGYFELEK RÉSZÉRE Érvényes: 2015. július 3-tól Jelen Hirdetmény változás közzétételének

Részletesebben

TAKARÉK SZEMÉLYI KÖLCSÖN ÉS KIVÁLTÓ TAKARÉK SZEMÉLYI KÖLCSÖN HIRDETMÉNY Érvényes: január 16-tól

TAKARÉK SZEMÉLYI KÖLCSÖN ÉS KIVÁLTÓ TAKARÉK SZEMÉLYI KÖLCSÖN HIRDETMÉNY Érvényes: január 16-tól TAKARÉK SZEMÉLYI KÖLCSÖN ÉS KIVÁLTÓ TAKARÉK SZEMÉLYI KÖLCSÖN HIRDETMÉNY Érvényes: 2017. január 16-tól A 3A Takarékszövetkezet a fedezetlen Takarék Személyi Kölcsönt és Kiváltó Takarék Személyi Kölcsönt

Részletesebben

RÉTKÖZ TAKARÉKSZÖVETKEZET KISVÁRDA HIRDETMÉNY A LAKOSSÁGI FOGYASZTÁSI HITELEKRŐL, FOLYÓSZÁMLAHITELRŐL

RÉTKÖZ TAKARÉKSZÖVETKEZET KISVÁRDA HIRDETMÉNY A LAKOSSÁGI FOGYASZTÁSI HITELEKRŐL, FOLYÓSZÁMLAHITELRŐL RÉTKÖZ TAKARÉKSZÖVETKEZET KISVÁRDA HIRDETMÉNY A LAKOSSÁGI FOGYASZTÁSI HITELEKRŐL, FOLYÓSZÁMLAHITELRŐL ÉRVÉNYES: 2015. április 1-től 1 JELENLEG ÉRTÉKESÍTETT KÖLCSÖNÖK: Érvényes a 2015. február 02-től befogadott

Részletesebben

BETÉT HIRDETMÉNY. LAKOSSÁGI (fogyasztónak minősülő) ÜGYFELEK RÉSZÉRE Érvényes: 2015. július 3-tól

BETÉT HIRDETMÉNY. LAKOSSÁGI (fogyasztónak minősülő) ÜGYFELEK RÉSZÉRE Érvényes: 2015. július 3-tól BETÉT HIRDETMÉNY LAKOSSÁGI (fogyasztónak minősülő) ÜGYFELEK RÉSZÉRE Érvényes: 2015. július 3-tól Meghirdetés: 2015. június 23. napján Hatályos: 2015. július 3. napjától Jelen Hirdetmény változás közzétételének

Részletesebben

A Fashion Dance 2002 Kft ÁLTALÁNOS ÜZLETSZABÁLYZAT

A Fashion Dance 2002 Kft ÁLTALÁNOS ÜZLETSZABÁLYZAT A Fashion Dance 2002 Kft ÁLTALÁNOS ÜZLETSZABÁLYZAT 1. Bevezetı rendelkezések 1.1. Az általános üzletszabályzat a Fashion Dance 2002 Kft és az ı üzleti partnerei között pénzügyi és szolgáltatási tevékenység

Részletesebben

Fogyasztási (személyi) kölcsönszerzıdés (Készült az 1996. évi CXII. alaptörvény és azt módosító törvények alapján)

Fogyasztási (személyi) kölcsönszerzıdés (Készült az 1996. évi CXII. alaptörvény és azt módosító törvények alapján) Iktatószám: Kölcsönszám: Hitelszámla száma: CB határozatszám: Fogyasztási (személyi) kölcsönszerzıdés (Készült az 1996. évi CXII. alaptörvény és azt módosító törvények alapján) amely létrejött egyrészrıl

Részletesebben

HUF EUR, USD 3 Esedékesség. a futamidőnek megfelelő BUBOR 4 + 3% / 5% 5

HUF EUR, USD 3 Esedékesség. a futamidőnek megfelelő BUBOR 4 + 3% / 5% 5 Kondíciós lista magánszemélyek részére Fizetési számla követelés vagy állampapír fedezete mellett nyújtott, fizetési számlához kapcsolódó hitelkeretre vonatkozóan, magánszemélyek részére 1. A hitelkeret

Részletesebben

HIRDETMÉNY. Érvényes: 2014. augusztus 18.

HIRDETMÉNY. Érvényes: 2014. augusztus 18. 8700 Marcali, Rákóczi u. 16. 1 HIRDETMÉNY Érvényes: 2014. augusztus 18. Jelen HIRDETMÉNY tájékoztatás, mely megfelel a 2013.évi CCXXXVII tv. a hitelintézetekről és pénzügyi vállalkozásokról, XIII. Fejezet

Részletesebben

HITEL HIRDETMÉNY önkormányzati ügyfelek részére 1. 1 A 2015. november 01-től szerződött ügyletekre

HITEL HIRDETMÉNY önkormányzati ügyfelek részére 1. 1 A 2015. november 01-től szerződött ügyletekre HITEL HIRDETMÉNY 1 1 A 2015. november 01-től szerződött ügyletekre 1 Tartalom 1. Fogalomtár...3 2. Rulírozó-, és folyószámlahitel (VRULIROZÓ; VFOLYÓSZLA)...5 3. Rövid lejáratú hitel (éven belüli) (FORGÓÉBEL1;

Részletesebben

I. BEVEZETŐ RENDELKEZÉSEK...3 II. FOGALMAK...3 III. DOLOGI FEDEZET NÉLKÜL NYÚJTOTT HŰSÉG SZEMÉLYI KÖLCSÖN (KORÁBBI ELNEVEZÉSE: POSTA SZEMÉLYI

I. BEVEZETŐ RENDELKEZÉSEK...3 II. FOGALMAK...3 III. DOLOGI FEDEZET NÉLKÜL NYÚJTOTT HŰSÉG SZEMÉLYI KÖLCSÖN (KORÁBBI ELNEVEZÉSE: POSTA SZEMÉLYI HŰSÉG FOGYASZTÁSI HITELEK ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEII (korábbi elnevezés: POSTA FOGYASZTÁSI HITELEK ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEI) Hatályos: 2014. április 2.. I. BEVEZETŐ RENDELKEZÉSEK...3 II. FOGALMAK...3

Részletesebben

Rum és Vidéke Takarékszövetkezet

Rum és Vidéke Takarékszövetkezet Rum és Vidéke Takarékszövetkezet 9756 Ikervár, Rákóczi u. 5 www.rumtksz.hu, E-mail: info@rumtksz.hu ÜZLETSZABÁLYZAT Jóváhagyta az Igazgatóság VI/3/2003.sz határozatával Módosította az Igazgatóság IV/9/2005.

Részletesebben

ÁLTALÁNOS SZERZİDÉSI FELTÉTELEK Lakossági kölcsönökhöz. Hatályba lépés napja: 2010. november 27. Kölcsönszerzıdés száma:.

ÁLTALÁNOS SZERZİDÉSI FELTÉTELEK Lakossági kölcsönökhöz. Hatályba lépés napja: 2010. november 27. Kölcsönszerzıdés száma:. ÁLTALÁNOS SZERZİDÉSI FELTÉTELEK Lakossági kölcsönökhöz Hatályba lépés napja: 2010. november 27. Kölcsönszerzıdés száma:. A Forrás Takarékszövetkezet (székhelye: 8164 Balatonfıkajár, Kossuth u. 16.; cégjegyzékszáma:

Részletesebben

DUNA TAKARÉKSZÖVETKEZET. Kamatjegy betétszerződés

DUNA TAKARÉKSZÖVETKEZET. Kamatjegy betétszerződés DUNA TAKARÉKSZÖVETKEZET Kamatjegy betétszerződés Alulírott Tulajdonos neve: Családi és utónév (szül. név): Állampolgárság: Születési hely, idő: Anyja születési neve: Lakcím: Azonosító okirat száma, típusa:

Részletesebben

Raiffeisen Lízing Zrt. hirdetmény / Kondíciós lista

Raiffeisen Lízing Zrt. hirdetmény / Kondíciós lista RAIFFEISEN LÍZING ZRT. KONDÍCIÓS LISTA Gépjármő finanszírozás Hatályos: 2015. február 1-tıl visszavonásig Közzététel: Budapest, 2015. február 2. SZERZİDÉS TÍPUSA SZERZİDÉS TÁRGYA Finanszírozás pénzneme

Részletesebben

ÁLTALÁNOS ÜZLETSZABÁLYZAT

ÁLTALÁNOS ÜZLETSZABÁLYZAT Pannon Takarék Bank Zrt. ÁLTALÁNOS ÜZLETSZABÁLYZAT Elfogadva az Igazgatóság Ig.IV-7/2015.07.02. számú írásos határozatával Hatályba lép: 2015. július 3-án. TARTALOMJEGYZÉK I ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK 4 I.1.

Részletesebben

H I R D E T M É N Y. Érvényes: 2014. február 10-től K A M A T O K

H I R D E T M É N Y. Érvényes: 2014. február 10-től K A M A T O K H I R D E T M É N Y Érvényes: 2014. február 10-től K A M A T O K I. LAKOSSÁGI FOLYÓSZÁMLA KAMATMÉRTÉKEI: Érvényes: 2014.02.10-től Éves kamatláb 1. Bankszámlabetét kamatmértéke (havi tőkésítéssel) EBKM

Részletesebben

Betét Hirdetmény és kondíciós lista Érvényes: július 3-től visszavonásig

Betét Hirdetmény és kondíciós lista Érvényes: július 3-től visszavonásig Betét Hirdetmény és kondíciós lista Érvényes: 2015. július 3-től visszavonásig Székhely:HU 7500 Nagyatád, Kossuth Lajos u. 16. Postacím:HU 7500 Nagyatád, Kossuth Lajos u. 16. Telefon: (+36-82) 553-820

Részletesebben

Lakossági bankszámla és az ahhoz kapcsolódó lekötött betétek Általános Szerzıdési Feltételei

Lakossági bankszámla és az ahhoz kapcsolódó lekötött betétek Általános Szerzıdési Feltételei I. Általános rész Lakossági bankszámla és az ahhoz kapcsolódó lekötött betétek Általános Szerzıdési Feltételei 1. A szerzıdı felek megállapodnak abban, hogy a Takarékszövetkezet a nevezett részére a lakossági

Részletesebben

A PORSCHE BANK ZRT. KIEGÉSZÍTŐ ÜZLETSZABÁLYZATA

A PORSCHE BANK ZRT. KIEGÉSZÍTŐ ÜZLETSZABÁLYZATA A PORSCHE BANK ZRT. KIEGÉSZÍTŐ ÜZLETSZABÁLYZATA FOGYASZTÓNAK MINŐSÜLŐ ADÓSSAL 2004.05.01-2014.03.14. NAPJA KÖZÖTT KÖTÖTT, MEG NEM SZŰNT FORINT ALAPÚ GÉPJÁRMŰ- FINANSZÍROZÁSI KÖLCSÖNSZERZŐDÉSEK ÁLTALÁNOS

Részletesebben

Hirdetmény A RAJKA ÉS VIDÉKE TAKARÉKSZÖVETKEZET KAMATAIRÓL

Hirdetmény A RAJKA ÉS VIDÉKE TAKARÉKSZÖVETKEZET KAMATAIRÓL Hirdetmény A RAJKA ÉS VIDÉKE TAKARÉKSZÖVETKEZET KAMATAIRÓL I. KÖNYVES BETÉTEK: 1. Kamatozó betétkönyvek éves kamat Látra szóló betét /lekötés nélkül / 0,15 % 3 hónapra 0,15 % 6 hónapra 0,15 % 1 évre lekötött

Részletesebben

FORINT BETÉT HIRDETMÉNY

FORINT BETÉT HIRDETMÉNY I.Látra szóló kamatok FORINT BETÉT HIRDETMÉNY MAGÁNSZEMÉLYEK RÉSZÉRE 1 1. Standard lakossági bankszámla, Komfort, Prémium számlacsomag (pénzforgalmi szolgáltatáshoz kapcsolódó látra szóló betét, forint

Részletesebben

Üzletszabályzat és Általános Szerződési Feltételek Zálogkölcsön-nyújtási tevékenység végzéséhez

Üzletszabályzat és Általános Szerződési Feltételek Zálogkölcsön-nyújtási tevékenység végzéséhez Érvényes: 2013. július 4. Általános rendelkezések Üzletszabályzat és Általános Szerződési Feltételek Zálogkölcsön-nyújtási tevékenység végzéséhez A hitelintézetekről és a pénzügyi vállalkozásokról szóló

Részletesebben

H I R D E T M É N Y MAGÁNSZEMÉLYEK RÉSZÉRE NYÚJTHATÓ SZEMÉLYI HITEL

H I R D E T M É N Y MAGÁNSZEMÉLYEK RÉSZÉRE NYÚJTHATÓ SZEMÉLYI HITEL H I R D E T M É N Y MAGÁNSZEMÉLYEK RÉSZÉRE NYÚJTHATÓ SZEMÉLYI HITEL Személyi Kölcsön: A kölcsön összege: 300.000 Ft - 2.000 000,- Ft Futamidő: 12-72 hó Hatálybalépés napja: 2012. 07. 01. életbiztosítás

Részletesebben

SAJÓVÖLGYE TAKARÉKSZÖVETKEZET (A TOVÁBBIAKBAN HITELINTÉZET)

SAJÓVÖLGYE TAKARÉKSZÖVETKEZET (A TOVÁBBIAKBAN HITELINTÉZET) 1. sz. melléklet SAJÓVÖLGYE TAKARÉKSZÖVETKEZET (A TOVÁBBIAKBAN HITELINTÉZET) TAKARÉK CLASSIC ÉS CLASSIC PRÉMIUM SZEMÉLYI KÖLCSÖN HIRDETMÉNYE Hatálybalépés napja: 2011. január 01. 1 1. Takarék Classic Személyi

Részletesebben

HITELSZERZİDÉS bankszámla-hitelkeret igénybevételéhez

HITELSZERZİDÉS bankszámla-hitelkeret igénybevételéhez 4/4. sz. melléklet Iktatószám: Kölcsönszám: Hitelszámla száma: CB határozatszám: HITELSZERZİDÉS bankszámla-hitelkeret igénybevételéhez A szerzıdı felek : egyrészrıl a Hévíz és Vidéke Takarékszövetkezet

Részletesebben

(forint ügyletekhez) Hirdetménye. Érvényes: 2015. április 01-től, visszavonásig

(forint ügyletekhez) Hirdetménye. Érvényes: 2015. április 01-től, visszavonásig P A S S Z I V Ü z l e t á g i k o n d í c i ó k (forint ügyletekhez) Hirdetménye Vállalkozók, kis- és magánvállalkozók, egyéb szervezetek részére vezetett pénzforgalmi számlák kamat, jutalék és költség

Részletesebben

TAKARÉK SZEMÉLYI KÖLCSÖN ÉS KIVÁLTÓ TAKARÉK SZEMÉLYI KÖLCSÖN HIRDETMÉNY

TAKARÉK SZEMÉLYI KÖLCSÖN ÉS KIVÁLTÓ TAKARÉK SZEMÉLYI KÖLCSÖN HIRDETMÉNY TAKARÉK SZEMÉLYI KÖLCSÖN ÉS KIVÁLTÓ TAKARÉK SZEMÉLYI KÖLCSÖN HIRDETMÉNY Hatálybalépés napja: 2017. 01. 16. A a fedezetlen Takarék Személyi Kölcsönt és Kiváltó Takarék Személyi Kölcsönt az alábbi feltételek

Részletesebben

HIRDETMÉNY FOGYASZTÓK ÉS EGYÉNI VÁLLALKOZÓK RÉSZÉRE SZÓLÓ ÁLTALÁNOS LAKOSSÁGI ÜZLETSZABÁLYZATA MÓDOSÍTÁSÁRÓL

HIRDETMÉNY FOGYASZTÓK ÉS EGYÉNI VÁLLALKOZÓK RÉSZÉRE SZÓLÓ ÁLTALÁNOS LAKOSSÁGI ÜZLETSZABÁLYZATA MÓDOSÍTÁSÁRÓL HIRDETMÉNY FOGYASZTÓK ÉS EGYÉNI VÁLLALKOZÓK RÉSZÉRE SZÓLÓ ÁLTALÁNOS LAKOSSÁGI ÜZLETSZABÁLYZATA MÓDOSÍTÁSÁRÓL A CIB Bank Zrt. (1027 Budapest, Medve u. 4-14.; cégjegyzékszám: 01-10-041004) ezúton értesíti

Részletesebben

TAKARÉK SZEMÉLYI KÖLCSÖN április 1-től

TAKARÉK SZEMÉLYI KÖLCSÖN április 1-től Dunakanyar Takarékszövetkezet 14/2017. sz Hirdetmény TAKARÉK SZEMÉLYI KÖLCSÖN A Dunakanyar Takarékszövetkezet a fedezetlen Takarék Személyi Kölcsönt és Kiváltó Takarék Személyi Kölcsönt az alábbi feltételek

Részletesebben

AXA Bank Europe SA Magyarországi Fióktelepének. Üzletszabályzata. a magánszámlához kapcsolódó folyószámla-hitelkeretrıl

AXA Bank Europe SA Magyarországi Fióktelepének. Üzletszabályzata. a magánszámlához kapcsolódó folyószámla-hitelkeretrıl AXA Bank Europe SA Magyarországi Fióktelepének Üzletszabályzata a magánszámlához kapcsolódó folyószámla-hitelkeretrıl Hatályos 2011. április 7-tıl a hivatalosan közzétett változtatásig Copyright 2010 AXA

Részletesebben

Nemzeti Család- és Szociálpolitikai Intézet Pályázatkezelı Rendszere (NCSSZI-PR) Általános Szerzıdési Feltételek (ÁSZF)

Nemzeti Család- és Szociálpolitikai Intézet Pályázatkezelı Rendszere (NCSSZI-PR) Általános Szerzıdési Feltételek (ÁSZF) Nemzeti Család- és Szociálpolitikai Intézet Pályázatkezelı Rendszere (NCSSZI-PR) Általános Szerzıdési Feltételek (ÁSZF) 1) Fogalmak: a) Pályázatkezelı: Nemzeti Család- és Szociálpolitikai Intézet b) Felhasználó:

Részletesebben

A Széchenyi Forgóeszközhitel biztosítékai

A Széchenyi Forgóeszközhitel biztosítékai A Széchenyi Forgóeszközhitel biztosítékai Magánszemély készfizetı kezességvállalása Egyéni Vállalkozók ill. Társas Vállalkozások esetén nagykorú, egyéni vállalkozótól különbözı - magyar állampolgár vagy

Részletesebben

H I R D E T M É N Y. MAGÁNSZEMÉLYEK RÉSZÉRE NYÚJTHATÓ SZEMÉLYI HITEL Hatálybalépés napja:

H I R D E T M É N Y. MAGÁNSZEMÉLYEK RÉSZÉRE NYÚJTHATÓ SZEMÉLYI HITEL Hatálybalépés napja: H I R D E T M É N Y MAGÁNSZEMÉLYEK RÉSZÉRE NYÚJTHATÓ SZEMÉLYI HITEL Hatálybalépés napja: 2013.01.01. Személyi kölcsön A kölcsön összege: 300.000 Ft - 2.000 000,- Ft A kölcsön futamideje: 12-72 hónap Díjak

Részletesebben

KONDÍCIÓS LISTA (HIRDETMÉNY)

KONDÍCIÓS LISTA (HIRDETMÉNY) 1 KONDÍCIÓS LISTA (HIRDETMÉNY) PASSZÍV ÜZLETÁG Vállalkozói megtakarítások kondíciói valamint betétbiztosítási feltételei egységes szerkezetben Kiadás időpontja:2015.06.23. Hatályos: 2015.06.24. Indoklás:

Részletesebben

TAKARÉK CLASSIC ÉS CLASSIC PRÉMIUM SZEMÉLYI KÖLCSÖN HIRDETMÉNYE

TAKARÉK CLASSIC ÉS CLASSIC PRÉMIUM SZEMÉLYI KÖLCSÖN HIRDETMÉNYE Rajka és Vidéke Takarékszövetkezet (a továbbiakban Hitelintézet) TAKARÉK CLASSIC ÉS CLASSIC PRÉMIUM SZEMÉLYI KÖLCSÖN HIRDETMÉNYE Hatálybalépés napja: 2011. október 1. 1. Takarék Classic Személyi Kölcsön

Részletesebben

CIB Partner kedvezmény Magánszemélyek részére

CIB Partner kedvezmény Magánszemélyek részére Hatályos: 2014. január 1-től A kedvezménycsomag igénybevételére azon magánszemélyek jogosultak, akik munkajogviszonyuk vagy egyéb (pl. tagsági) - az Együttműködési megállapodásban megjelölt - jogviszonyuk

Részletesebben