Hatályba lép: augusztus 1-jén

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Hatályba lép: 2009. augusztus 1-jén"

Átírás

1 4028 Debrecen, Simonyi út 20. Cégjegyzékszám: Adószám: Á L T A L Á N O S Ü Z L E T S Z A B Á L Y Z A T Elfogadta: a Hitelszövetkezet Igazgatósága a 13/2009.(VI.23.) számú határozatával Hatályba lép: augusztus 1-jén

2 2 TARTALOMJEGYZÉK I. Általános rendelkezések 1.) Üzletszabályzati jellege, hatálya 2.) Üzletszabályzat alkalmazása 3.) Üzletszabályzat nyilvánossága, módosítása 4.) Teljesítés helye, ideje II. Banküzleti kapcsolatok általános szabályai 5.) A Felek együttmőködési kötelezettsége 6.) Képviselet 7.) Kézbesítés 8.) Írásbeliség 9.) Díjak, jutalékok, költségek 10.) Hitelszövetkezet felelıssége III. Banktitok és Bankinformáció, Pénzmosás megelızése 11.) Titoktartás, információadás, pénzmosás megelızése IV. A megbízások általános szabályai 12.) Pénztárszolgálat, megbízások érkeztetése, elfogadása 13.) Megbízás teljesítéséhez szükséges adatok 14.) A megbízás fedezete, teljesítése V. Bankszámlák 15.) Bankszámlaszerzıdés VI. Betétügyletek 16.) Betételhelyezés VII. Hitelügyletek 17.) Hitelmőveletek VIII. Biztosítékok 18.) Biztosítéknyújtás IX. Általános Üzletszabályzat kiegészítése A Hitelszövetkezet Általános Üzletszabályzatának kiegészítése az alábbiakban azon pénzintézeti tevékenységek felsorolását tartalmazza, amelyeket az PSZÁF engedélye alapján végezhet X. Mellékletek XI. Záró rendelkezések

3 3 I. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK A Tiszántúli Elsı Hitelszövetkezet (székhely: 4028 Debrecen, Simonyi u. 20.; cégjegyzékszám: ; adószám: ) a Hitelintézetekrıl és pénzügyi vállalkozásokról szóló évi CXII. számú törvényben (továbbiakban: Hpt.), valamint a évi - a szövetkezetekrıl szóló - I. számú törvényben (továbbiakban: Szt.) foglaltak alapján alakult szövetkezeti formában mőködı hitelintézet. A Hpt. és az Szt. elıírásai értelmében a hitelszövetkezet kizárólag tagjai körében végezheti az ÁPTF engedélyében meghatározott feltételek mellett a pénzkölcsön nyújtását. A hitelszövetkezet tevékenységét az ÁPTF, a PSZÁF alábbi számú engedélyei alapján végzi: - 939/1997/F.(1997. december 4.) számú ÁPTF határozat /1998.(1998. június 30.) számú ÁPTF határozat - I-1352/2003.(2003.október 31.) számú PSZÁF határozat - I-2037/2004.(2004.augusztus 23.) számú PSZÁF határozat - I-E-2377/2004.(2004.november 8.) számú PSZÁF határozat - E-I-636/2008. számú PSZÁF határozat A hitelszövetkezet a tagok vagyoni hozzájárulására építı, demokratikus önkormányzat keretében mőködı, a tagok érdekeit szolgáló pénzintézet. A hitelszövetkezet célja, hogy tagjai anyagi hozzájárulására és pénzbeli megtakarításaira építve hitelezést és egyéb engedélyezett pénzügyi tevékenységet végezzen. A hitelszövetkezeti tag és egyben ügyfél (a továbbiakban: ügyfél), valamint a hitelszövetkezet közötti üzleti viszony alapja a kölcsönös bizalom. A hitelszövetkezet a Felügyelet engedélye alapján számos üzleti lehetıséggel áll ügyfelei rendelkezésére. Az ügyfél bízhat abban, hogy megbízásait a hitelszövetkezet kellı gondossággal intézi, és eközben az ügyfél érdekeit mindaddig képviseli, amíg arra az adott esetben képes. Az ügyletek sokrétősége, a jogbiztonság megköveteli az általános üzleti feltételek megfogalmazását, valamint azoknak az ügyfelekkel való közlését. 1.) Az Üzletszabályzat jogi jellege, hatálya a.) Az Üzletszabályzat (Általános Üzleti Feltételek) a Tiszántúli Elsı Hitelszövetkezet (a továbbiakban: Hitelszövetkezet) és Üzletfelei közötti jogügyletek általános jellegő feltételeit tartalmazza, amelyektıl az egyes szerzıdésekben el lehet térni. Az egyes hitelintézeti ügylet-típusokra vonatkozó rendelkezéseket az üzletági Üzletszabályzat tartalmazza. b.) A Hitelszövetkezet és Üzletfelei között létrejövı jogügyletekre és szerzıdési feltételekre az Üzletszabályzatban nem szabályozott kérdések tekintetében a Polgári Törvénykönyv, a Hitelintézetekrıl és a Pénzügyi Vállalkozásokról szóló évi CXII. törvény (továbbiakban: Hpt), továbbá a Hitelszövetkezet és ügyfelei jogviszonyát szabályozó más hatályos jogszabályok rendelkezései és hatósági engedélyek irányadók. c.) A Hitelszövetkezet és Üzletfelei közötti jogviszony tartalmát és részleteit - ügylettípusonként az üzletági Üzletszabályzat - keret - vagy egyedi szerzıdések szabályozzák. Az Üzletszabályzat hatálya kiterjed a felek között létrejövı, a pénzintézeti tevékenység körébe tartozó jogügyletekre. Rendelkezései - mindazokban a kérdésekben, amelyekben a szerzıdés, vagy a jogügyletre irányadó jogszabály nem rendelkezik - mind a Hitelszövetkezetre, mind az ügyfélre külön kikötés nélkül is kötelezı hatályúak.

4 4 2.) Üzletszabályzat alkalmazása Az Üzletszabályzat alkalmazásában: a.) Felek a Hitelszövetkezet és az Üzletfél b.) Hitelszövetkezet: neve: Tiszántúli Elsı Hitelszövetkezet címe: 4028 Debrecen, Simonyi u. 20. tevékenység engedély száma: 939/1997/F. számú ÁPTF határozat, tevékenységi engedély dátuma: december 4. c.) Üzletfél: az a jogi személy, jogi személyiséggel nem rendelkezı szervezet, vagy természetes személy (magánszemély), akinek a Hitelszövetkezet pénzügyi szolgáltatást nyújt. d.) Pénzügyi szolgáltatás: a hitelintézeti tevékenységre vonatkozó mindenkori hatályos jogszabályok alapján a Pénzügyi Szervezetek Állami Felügyelete (továbbiakban :PSZÁF) engedélyével a Hitelszövetkezet által végezhetı szolgáltatások köre. e.) Eseti, illetıleg meghatározott idıtartam alatt végezhetı pénzügyi szolgáltatás, amelyet a PSZÁF egyedi kérelem alapján a Hitelszövetkezet részére meghatározott jogügyletre és határozott idıtartamra engedélyez. A jelen Üzletszabályzat alkalmazásában pénzügyi szolgáltatásnak minısülnek, a Hitelszövetkezet által a Felügyelet engedélye alapján végzett tevékenységek alapján létrejött ügyletek, ezen belül: a) betét győjtése és más visszafizetendı pénzeszköz - saját tıkét meghaladó mértékő - nyilvánosságtól történı elfogadása; b) pénzkölcsön nyújtása; (ideértve a követelés vásárlást is) d) pénzforgalmi szolgáltatások nyújtása; g) valutával, devizával ( az MNB engedélyétıl függı hatállyal ) - ide nem értve a pénzváltási tevékenységet -, váltóval, illetve csekkel saját számlára történı kereskedelmi tevékenység; h) pénzügyi szolgáltatás közvetítése (ügynöki tevékenység); j) széfszolgáltatás; Hpt. 3. (2) bekezdés) pénzváltási tevékenység (az MNB engedélyétıl függı hatállyal ). 3.) Üzletszabályzat nyilvánossága, módosítása a) Az általános és az üzletági Üzletszabályzat nyilvános, az ügyfélforgalom lebonyolítására szolgáló üzlethelyiségekben megtekinthetı és kérésre azt a Hitelszövetkezet az ügyfeleknek díjtalanul megküldi. Valamennyi konstrukcióra vonatkozó általános szerzıdési feltétel kifüggesztésre kerül az üzlethelységekben. b) A Hitelszövetkezet jogosult Üzletszabályzatát módosítani tevékenységi körének változása, meglévı szolgáltatásainak módosulása esetén. Köteles érvényesíteni a pénzügyi szolgáltatást befolyásoló jogszabályi változásokat, valamint a Magyar Nemzeti Bank monetáris politikájának változása esetén egyoldalúan módosíthatja az érvényes szerzıdésekben alkalmazott kamatlábakat a változás idıpontját követı idıtartamra, amennyiben a szerzıdést a Felek változó kamatlábra kötötték. c) A Hitelszövetkezet az Üzletszabályzat módosításáról üzlethelyiségeiben kifüggesztett kondíciós lista útján értesíti Üzletfeleit.

5 5 4.) Teljesítés helye, ideje a.) A Hitelszövetkezet és az Üzletfél közötti kapcsolatok során keletkezı kötelezettségek teljesítésének helye a Hitelszövetkezetnek az a szervezeti egysége, amellyel az Üzletfél szerzıdést kötött, vagy az a kirendeltség amely a pénzügyi szolgáltatást teljesíti. b.) A Hitelszövetkezet javára történı bármely fizetés (pl.: postai befizetés, betételhelyezés, törlesztés, átutalás, készpénzbefizetés házipénztárnál, stb.) teljesítésének idıpontja az a nap, amelyen a pénz a Hitelszövetkezet számlájára megérkezik, illetve a pénztárba befizetik, hacsak kötelezıen alkalmazandó jogszabály ettıl eltérıen nem rendelkezik. II. Banküzleti kapcsolatok általános szabályai 5.) A Felek együttmőködési kötelezettsége a.) Felek a kölcsönös együttmőködés követelményeinek megfelelıen egymást késedelem nélkül értesítik az ügylet szempontjából jelentıs körülményekrıl, tényekrıl. Az ügylettel öszszefüggı, egymáshoz intézett kérdésekre legkésıbb 10 munkanapon belül válaszolnak, haladéktalanul felhívják egymás figyelmét az esetleges változásokra, tévedésekre, mulasztásokra. A Felek haladéktalanul értesítik egymást elnevezésük, címük, képviselıjük változásáról, továbbá személyüket, jogi státuszukat érintı minden változásról. E kötelezettségek elmulasztásából eredı kár a mulasztó felet terhelik. b.) Az Üzletfél köteles 10 munkanapon belül értesíteni a Hitelszövetkezetet, ha nem érkezett meg idıben valamely általa a Hitelszövetkezettıl várt értesítés, különösen, ha az fizetési kötelezettség teljesítésére, illetıleg pénzkövetelés jóváírására vonatkozik. E kötelezettség elmulasztásából eredı kár az üzletfelet terheli. c.) Bármelyik fél jogosult úgy tekinteni, hogy a másik fél tudomásul vette és elfogadta az értesítésben foglaltakat, ha arra 30 napon belül nem ékezett válasz, vagy kifogás. d.) A Hitelszövetkezet a szolgáltatások feltételeinek kialakítása és a szolgáltatások nyújtása során az Üzletfél személyére tekintettel jár el. Az Üzletfél köteles a Hitelszövetkezet és közte létrejövı jogviszonyra vonatkozó információkat bizalmasan kezelni. e.) Az Üzletfél nem jogosult a Hitelszövetkezettel kötött szerzıdés alapján fennálló kötelezettségeit - a Hitelszövetkezet elızetes értesítése nélkül - harmadik személyre ruházni. 6.) Képviselet a.) A Hitelszövetkezet jogosult meggyızıdni az Üzletfél, illetıleg képviselıje személyazonosságáról, a képviselı tekintetében pedig a képviseleti jogosultságáról is. E célból kérheti, hogy az Üzletfél vagy képviselıje személyazonosságát, illetıleg képviseleti jogosultságát megfelelıen igazolja. A Hitelszövetkezet a hozzá bejelentett képviselıket mindaddig az Üzletfél képviselıjének tekinti, amíg a képviseleti jog visszavonásáról szóló értesítés a Hitelszövetkezet megfelelı szervéhez be nem érkezik. b.) A Hitelszövetkezet az Üzletfél írásos rendelkezésein jogosult az aláírás azonosságát vizsgálni az erre rendszeresített őrlapon bejelentett aláírás minta alapján. Ha a rendelkezés nem a Hitelszövetkezetnél bejelentett módon van aláírva, azt a Hitelszövetkezet jogosult az ok megjelölésével visszaküldeni a benyújtónak, illetve megtagadja a fizetést. c.) A Hitelszövetkezet a pénzügyletek speciális jellege, valamint üzletfelei érdekeinek védelme céljából jogosult üzletfeleinél a meghatalmazás közokiratba foglalását elıírni, illetve a

6 6 Polgári Perrendtartás 196. (1) a), b) és d) pontjaiban rögzített feltételeknek megfelelı magánokiratot kérni. d.) A Hitelszövetkezet bankhelyiségeiben a Hitelszövetkezet képviseletében eljáró munkatársak aláírás mintáit - az Üzletfél kérésére - betekintésre rendelkezésre kell bocsátani. 7.) Kézbesítés a.) A Hitelszövetkezet az Üzletfél részére szóló szerzıdési ajánlatokat, nyilatkozatokat, értesítéseket és okmányokat az Üzletfél által megjelölt címre, ilyen közlés hiányában az ügyfél Hitelszövetkezet által felderített címére, illetve telephelyére küldi. b.) A Hitelszövetkezet az Üzletfél részére szóló küldeményeket általában nem köteles ajánlottan, vagy tértivevénnyel postára adni. Az elküldést megtörténtnek kell tekinteni, ha az irat másolata a Hitelszövetkezet birtokában van, vagy ha az elküldést kézjeggyel ellátott, feladójegyzék, vagy feladóvevény igazolja. Értékpapírok, szerzıdési okmányok, üzleti levelek ajánlott küldeményként, illetıleg tértivevénnyel küldhetık a címzettnek, mérlegelendı értéklevél alkalmazása. c.) A szokásos postai idı elteltével a Hitelszövetkezet jogosult úgy tekinteni, hogy írásos értesítését az Üzletfél megkapta. d.) A Hitelszövetkezet részére szóló írásos küldeményeket arra a címre kell küldeni, ahol az Üzletfél bankszámláját vezetik, illetve ahol a Felek a szerzıdést kötötték, vagy amelyet a Hitelszövetkezet megadott az Üzletfél részére. e.) Írásos küldemények érkezésérıl a Hitelszövetkezet nyilvántartása az irányadó. Az Üzletfél kérésére a Hitelszövetkezet igazolást ad a küldemény átvételérıl. 8.) Írásbeliség a.) A Felek az egymásnak szóló értesítéseket, megbízásokat, szerzıdéseket, üzeneteket kötelesek írásba foglalni, illetıleg írásban megerısíteni. A telefon, távirat és telefax útján adott megbízás teljesítését a Hitelszövetkezet az Üzletfél írásbeli megerısítéséig függıben tartja. b.) Telefonon vagy más, nem írásos formában kapott közlés visszaigazolása esetén a másik fél - kárfelelıssége mellett - azonnal köteles jelezni a közlés és visszaigazolása közötti eltérést. c.) Az Üzletfelet terheli a kárfelelısség, ha a Hitelszövetkezet az Üzletfél külön kérésére az írásos megerısítés elıtt teljesít rendelkezést. 9.) Díjak, jutalékok, költségek a.) A Hitelszövetkezet szolgáltatásaiért felszámított kamat, jutalék, kezelési költség, díj mértékét az Üzletféllel kötött szerzıdés, kondíciós lista, az Üzletszabályzat vagy jogszabály állapítja meg. b.) Az egyes szerzıdésekben megállapított kamat, jutalék, díj megváltoztatásának feltételeit a szerzıdés, az Üzletszabályzat, vagy jogszabály is tartalmazhatja. Ebben az esetben a feltételek változásának idıpontjában a kamat, jutalék, díj, költség szerzıdésmódosítás nélkül is megfelelıen változik. c.) A fogyasztóval, illetve mikrovállalkozással kötött kölcsönszerzıdés és pénzügyi lízingszerzıdés esetén a kamat-, díj-, vagy egyéb költségelemet a Hitelszövetkezet egyoldalúan, az Üzletfél számára kedvezıtlenül kizárólag a módosítandó kamat-, díj-, vagy egyéb költségelemre kihatással bíró alábbi ok-okozati feltételek megvalósulása esetén módosíthatja: a) a jogi, szabályozói környezet változása

7 7 a Hitelszövetkezet tevékenységére, mőködési feltételeire vonatkozó vagy azt érintı jogszabály, jegybanki rendelkezés vagy a bankra kötelezı egyéb szabályozók megváltozása, a Hitelszövetkezet közteher- (pl. adó-) fizetési kötelezettségének növekedése, a kötelezı tartalékolási szabályok változása a lakáscélú állami kamattámogatások változása és/vagy megszőnése, b) a pénzpiaci feltételek, makrogazdasági környezet módosulása a Hitelszövetkezet forrásköltségeinek változása, a jegybanki alapkamat, a jegybanki repo- és betéti kamatlábak változása, a pénzpiaci forrásszerzési lehetıségek változása, a tıke- és pénzpiaci kamatlábak változása, a bankközi hitelkamatok változása, a fogyasztói árindex változása, SWAP és egyéb hozamgörbék egymáshoz képesti elmozdulása, a Hitelszövetkezet által nyilvánosan kibocsátott értékpapír hozamának változása, az éven túli lejáratú állampapírok hozamának változása, c) a Hitelszövetkezet mőködési feltételek megváltozása az Ügyfélért vállalt kockázat tényezıinek a Hitelszövetkezet megítélése szerinti változása, ideértve az Ügyfél hitelképességének és a biztosítékok értékében bekövetkezett változást is, a lakossági kölcsönök kockázatának, illetve kockázati tényezıinek változása, a Hitelszövetkezet kockázati kamatfelárának emelkedése, mőködési költségek növekedése. d) az ügyfél vagy az ügylet kockázatának megváltozása az ügyfél Hitelszövetkezeti minısítésének változása az ügylet Hitelszövetkezet által számított kockázatának változása ügyfél késedelmes teljesítése esetén. Amennyiben az ok-okozati feltételek megváltozása a kamat-, díj- vagy költségelem csökkentését teszi indokolttá, a Hitelszövetkezet azt is köteles érvényesíteni. A Hitelszövetkezet az egyoldalú, az Üzletfél számára kedvezıtlen módosítást a referencia kamatlábhoz kötött kamatnál a kamat módosítása kivételével a módosítás hatálybalépését megelızıen legalább 60 nappal hirdetményben közzé teszi. d.) A Hitelszövetkezet egyebekben a szerzıdést egyoldalúan nem módosíthatja új díj, vagy költség bevezetésével, ehhez kapcsolódóan az egyes díjak szerzıdésben meghatározott számítási módja, konkrét összege, vagy felsı határa egyoldalúan, az ügyfél számára kedvezıtlenül nem módosítható. e.) Szerzıdı felek megállapodnak, hogy a kamat-, díj- vagy költség Üzletfél számára kedvezıtlen módosítása esetén referencia kamatlábhoz kötött kamat kivételével az Üzletfél a módosítás hatálybalépése elıtt jogosult a c) pontban megjelölt szerzıdések díjmentes felmondására. f.) A c) pontban nem rögzített szerzıdések esetén kamatot, díjat vagy egyéb szerzıdési feltételt csak akkor lehet egyoldalúan, az Üzletfél számára kedvezıtlenül módosítani, ha azt a

8 8 szerzıdés, vagy az Üzletszabályzat 9.c.) pontja a Hitelszövetkezet számára egyértelmően meghatározott feltételek, illetve körülmények esetére lehetıvé teszi. A szerzıdés kamatot, díjat érintı az Üzletfél számára kedvezıtlen módosítását a módosítás hatálybalépését 15 nappal megelızıen, hirdetményben közzé kell tenni, elektronikus kereskedelmi szolgáltatás nyújtása esetén az ügyfelek számára folyamatosan és könnyen hozzáférhetı módon, elektronikus úton is elérhetıvé kell tenni. g.) Szerzıdı felek rögzítik, hogy amennyiben a Hitelszövetkezet az Üzletféllel kötött szerzıdéshez kapcsolódóan olyan, ténylegesen új szolgáltatást nyújt, amely igénybevételére az Üzletfél nem kötelezhetı, úgy a kamat, díj vagy egyéb költségelem, követelés módosítására lehetıség van. h.) Az Üzletfél számára kedvezı egyoldalú szerzıdésmódosítás bármikor szabadon kezdeményezhetı és végrehajtható a Hitelszövetkezet által. i.) A kamat, a jutalék, díj, költség a Kondíciós lista (1.sz. melléklet) szerint kerül megállapításra és elszámolásra. j.) A Hitelszövetkezet Kondíciós listájában szereplı egyedi kamat-megállapításoknál, illetve azokban az esetekben, ahol kamatintervallum került meghatározásra, a következı ismérvek alapján kerül meghatározásra az adott ügyletre vonatkozó kamat: üzletpolitikai megfontolások, egyéb addícionális elınyök, az ügyfélkapcsolat idıtartama, számlaforgalom nagysága és idıtartama stb. 10.) A Hitelszövetkezet felelıssége a.) A Hitelszövetkezet a banküzleti tevékenysége és a szerzıdések teljesítése során mindenkor az Üzletfél érdekeinek - az adott körülmények lehetı legteljesebb - figyelembevételével és a legnagyobb gondossággal jár el. A Hitelszövetkezet köteles megtéríteni az Üzletfélnek okozott kárt, kivéve, ha bizonyítja, hogy úgy járt el, ahogy az adott helyzetben elvárható. b.) A Hitelszövetkezet nem felel az olyan károkért, amelyek erıhatalom, hatósági rendelkezés, a szükséges hatósági engedély megtagadása, vagy késedelmes megadása okából következtek be. c.) A Hitelszövetkezet felelısségének korlátozása nem érinti azt a felelısséget, amelyet a Ptk. szerint szerzıdésben érvényesen kizárni nem lehet. d.) Bankkártyával kapcsolatos felelısségi szabályok (jelenleg nem hatályos fejezetrész) d.a.) A kártyabirtokos köteles a kibocsátónak vagy az általa megbízott, a szerzıdésben meghatározott intézménynek haladéktalanul bejelenteni, ha észlelte, hogy az elektronikus fizetési eszköz kikerült a birtokából (ırzése alól), az elektronikus fizetési eszköz vagy a használatához szükséges személyazonosító kód vagy más hasonló azonosító adata jogosulatlan harmadik személy tudomására jutott, a bankszámlakivonaton, illetve a számlán jogosulatlan mővelet szerepel. d.b.) A d.a.) pontban említett bejelentés megtételét megelızıen bekövetkezett kárt - a d.c.) pontban foglaltak szerint - a birtokos, a bejelentés megtételét követıen bekövetkezett kárt pedig a kibocsátó viseli. A kibocsátó mentesül felelıssége alól, ha bizonyítja, hogy a kár a

9 9 birtokos szándékosan vagy súlyos gondatlansággal okozott szerzıdésszegése folytán következett be. d.c.) Ha a kár nem a birtokos szándékos vagy súlyosan gondatlan magatartása folytán következett be, a birtokos a bejelentés megtételét megelızıen bekövetkezett kárt legfeljebb negyvenötezer forintos mértékig viseli. III. Banktitok, Bankinformáció, Pénzmosás megelızése 11.) Titoktartás, információadás, pénzmosás megelızése A Hitelszövetkezet az egyes ügyfeleirıl rendelkezésre álló minden olyan adatot, amely az Üzletfél személyére, adataira, vagyoni helyzetére, üzleti tevékenységére, gazdálkodására, tulajdonosi, üzleti kapcsolataira, valamint a Hitelszövetkezet által vezetett számlájának egyenlegére, forgalmára, bankbetétjére, továbbá a Hitelszövetkezettel kötött szerzıdésére vonatkozik, banktitokként kezel. A titoktartási kötelezettség - idıbeli korlátozás nélkül - a Hitelszövetkezet minden vezetı tisztségviselıjére és alkalmazottjára, valamint mindazokra vonatkozik, akik az Üzletfelekkel kapcsolatos információkhoz a hitelintézettel kapcsolatos tevékenységük során bármilyen módon jutottak hozzá. Banktitok csak akkor adható ki harmadik személynek, ha azt az Üzletfél maga, vagy törvényes képviselıje kéri, illetve erre felhatalmazást ad teljes bizonyítóerejő magánokiratban vagy közokiratban, pontosan megjelölve a banktitok kört, illetıleg a Hitelszövetkezetnek az Üzletféllel szemben fennálló követelése érvényesítéséhez vagy eladásához ez szükséges. A Hitelszövetkezet az általa alkalmazott közremőködıért úgy felel, mintha maga járt volna el. Ha jogszabály, vagy üzletszabályzat a közremőködı felelısségét korlátozza, úgy a Hitelszövetkezet felelıssége a közremőködı felelısségéhez igazodik. A Hitelszövetkezet az üzleti kapcsolatok megszőnése után is köteles megırizni a banktitkot. A Hpt. 51. (2) bekezdése alapján a banktitok megtartásának kötelezettsége nem áll fenn: - a feladatkörében eljáró Országos Betétbiztosítási Alappal, MNB-vel, Állami Számvevıszékkel, Gazdasági Versenyhivatallal, PSZÁF-vel, az Országos Hitelszövetkezeti Intézményvédelmi Alappal (OTIVA), a központi költségvetési pénzeszközök felhasználásának szabályszerőségét és célszerőségét ellenırzı Kormányzati Ellenırzési Hivatallal, az európai támogatások felhasználásnak szabályszerőségét ellenırzı Európai Családellenes Hivatallal (OLAF); - a hagyatéki ügyben eljáró közjegyzıvel, valamint a feladatkörében eljáró gyámhatósággal; - a csıdeljárás, felszámolási eljárás önkormányzati adósságrendezési eljárás, illetve végelszámolás ügyében eljáró vagyonfelügyelıvel, felszámolóval, pénzügyi gondnokkal, illetve végelszámolóval; - a folyamatban lévı büntetıeljárás keretében eljáró, valamint a feljelentés kiegészítését végzı nyomozó hatósággal, ügyészséggel; - a büntetı-, polgári ügyben, továbbá a csıd-, illetve felszámolási eljárás, valamint önkor-

10 10 mányzati adósságrendezési eljárás keretében a bírósággal; - a külön törvényben meghatározott feltételek megléte esetén a titkosszolgálati eszközök alkalmazására, titkos információgyőjtésre felhatalmazott szervvel; - a fıigazgató eseti engedélye alapján a törvényben meghatározott feladatkörében eljáró nemzetbiztonsági szolgálattal; - a helyi önkormányzatok címzett és céltámogatási rendszerérıl szóló évi LXXXIX. törvény 17. (5) bekezdésében meghatározott esetben a helyi önkormányzatokért felelıs miniszterrel és az államháztartásért felelıs pénzügyminiszterrel; - az adó-, vám és társadalombiztosítási kötelezettség teljesítésének ellenırzése, valamint az ilyen tartozást megállapító végrehajtható okirat végrehajtása, továbbá a jogalap nélkül felvett ellátás összegének megtérülése érdekében eljáró adóhatósággal, vámhatósággal, illetve társadalombiztosítási szervvel; - bírósági végrehajtási eljárásban és a bírósági végrehajtó által lefolytatott közigazgatási végrehajtási eljárásban - ideértve az évi LIII.törvény 79/C. (2) bekezdés alapján a közös számla nem adós tulajdonosának nevére és címére vonatkozó megkeresést is - eljáró végrehajtóval, valamint a bírósági végrehajtási eljárásba a lakáscélú állami támogatásokról szóló kormányrendelet alapján bekapcsolódni szándékozó kincstárral; - a feladatkörében eljáró adatvédelmi biztossal szemben e szerveknek a pénzügyi intézményhez intézett írásbeli megkeresése esetén. A Hpt. 51. (2) bekezdése alapján a banktitok megtartásának kötelezettsége nem áll fenn abban az esetben sem, ha: - az adóhatóság és a Felügyelet nemzetközi szerzıdés, illetve együttmőködési megállapodás alapján, külföldi hatóság írásbeli megkeresésének teljesítése érdekében írásban kér adatot a pénzügyi intézménytıl, amennyiben a megkeresés tartalmazza a külföldi hatóság által titoktartási záradékot - a hitelintézet az adózás rendjérıl szóló évi XCII. Törvény 52. -ának (8) bekezdése alapján szolgáltat adatot. A Hpt. 51. (7) bekezdése alapján a banktitok megtartásának kötelezettsége nem áll fenn abban az esetben sem, ha: - a pénzügyi intézmény a pénzmosás és a terrorizmus finanszírozása megelızésérıl és megakadályozásáról szóló évi CXXXVI. törvényben meghatározott bejelentési kötelezettségét teljesíti, - a magyar bőnüldözı szerv, illetıleg a pénzügyi információs egységként mőködı hatóság - a Pmt.-ben meghatározott feldatkörében eljárva, vagy nemzetközi kötelezettségvállalás alapján külföldi bőnüldözı szerv, illetıleg külföldi pénzügyi információs egység írásbeli megkeresése teljesítése céljából, ha a megkeresés tartalmazza a külföldi adatkérı által aláírt titoktartási záradékot - írásban kér banktitoknak minısülı adatot a pénzügyi intézménytıl. A Felügyelet, valamint az MNB jogszabályban, a pénzügyi intézmény számára elıírt adatszolgáltatás során is jogosult banktitokhoz jutni. A Hpt (9) bekezdése alapján banktitok megtartási kötelezettsége nem áll fenn abban az esetben, ha a pénzügyi intézmény az általa foganatosított korlátozó intézkedésekrıl - az Európai Közösséget létrehozó szerzıdés 60.cikke alapján a pénzeszközök, egyéb vagyoni érdekek és gazdasági erıforrások tekintetésben alkalmazandó korlátozó intézkedések tárgyá-

11 11 ban elfogadott rendeletek, illetve e rendeletek felhatalmazása alapján elfogadott rendeletek vagy határozatok; - az Európai Uniót létrehozó szerzıdés 15. cikke alapján, pénzeszközök, egyéb vagyoni érdekek és gazdasági erıforrások tekintetében alkalmazandó korlátozó intézkedések tárgyában elfogadott közös álláspontok alapján, az abban foglalt kötelezettség teljesítése érdekében tájékoztatja a pénz-, és tıke- és biztosítási piac szabályozásáért felelıs minisztert. Információadás: A Hitelszövetkezet az üzletfél külön felhatalmazása nélkül is jogosult általa alkalmazott és az üzletfél által is ismert típusszöveg szerint az üzletfél gazdálkodásának Hitelszövetkezet szerinti általános megítélését és titoknak nem minısülı adatokat tartalmazó alapinformációt harmadik személynek díjmentesen adni, feltéve, ha ezt az üzletfél írásban kifejezetten nem tiltotta meg. A Hitelszövetkezet az alapinformáción kívül bankinformációt (banktitkot) csak akkor adhat ki harmadik személynek - jogszabályban elıírt kötelezettséget kivéve - ha erre az üzletfél vagy törvényes képviselıje a kiszolgáltatható banktitkok körét pontosan megjelölı közokiratban vagy teljes bizonyító erejő magánokiratba foglaltan felhatalmazást nem ad. Az információ nyújtására felhatalmazást adó üzletfél a Hitelszövetkezetnek a "Hirdetmény" alapján felszámított díjat fizeti. A kiszolgáltatott információt annak kérıje köteles bizalmasan kezelni, azt kizárólag saját céljaira veheti igénybe, kivéve, ha az információ kérıje pénzintézet, amely ügyfelei részére is kérhet információt. Az információ bizalmas kezelésének kötelezettségére a Hitelszövetkezet minden esetben tartozik figyelmeztetni az információ kérıjét. Az információ adásának megtagadása nem jelenti az üzletfél megítélését, az üzletfél emiatt a Hitelszövetkezet felé nem támaszthat semmilyen követelést. A Hitelszövetkezet az információ felhasználásából származó kárér kizárólag valótlan adatszolgáltatás esetében felel. Az üzletfélrıl alkotott gazdasági megítélésével kapcsolatban csak súlyos gondatlanság esetében felel. A bankinformáció adása a Hitelszövetkezet terhére nem keletkeztet az ügyfélért való garancia-, illetve felelısség vállalást. Pénzmosás megelızése: A bőncselekményekbıl származó pénzeknek a pénz- és tıkepiaci rendszeren keresztül történı tisztára mosásának, illetve a terrorizmus finanszírozásának lehetetlenné tétele érdekében a Hitelszövetkezet alkalmazottjának, képviselıjének jogában áll - jogszabályi elıírásokban foglaltaknak megfelelıen - az ügyfél teljes átvilágítására. Ha a pénzmosás, illetve a terrorizmus finanszírozásának gyanúja felmerül, a Hitelszövetkezetnek jogában áll az ügyletet megtagadni. A Hitelszövetkezet a gyanú felmerülésekor köteles az illetékes Vám és Pénzügyırségi szervet értesíteni.

12 12 IV. A megbízások általános szabályai 12.) Pénztárszolgálat, megbízások érkeztetése, elfogadása A Hitelszövetkezet pénztárszolgálatot az üzleti helyiségeiben meghirdetett pénztári órák alatt tart. Nem postai úton érkezett megbízásokat a Hitelszövetkezet csak a meghirdetett idıben fogad el. A meghirdetett órák után érkezı küldeményeket a megbízás teljesítése tekintetében következı munkanapon érkezettként kell kezelni. Határidıre teljesítendı megbízásokat az Üzletfél tartozik a Hitelszövetkezetnek olyan idıpontban benyújtani, hogy a teljesítés késedelmet ne szenvedjen. Ennek elmulasztásából eredı kárért a Hitelszövetkezet nem felel. A beérkezett megbízásokat a Hitelszövetkezet kizárólag a jelen Üzletszabályzat 8. pontjában meghatározott feltételek mellett és az aláírások valódisága esetén fogadja el. A Hitelszövetkezet megtagadja a megbízást, ha teljesítése jogszabályba ütközik és a Hitelszövetkezet ezt észleli. 13.) Megbízás teljesítéséhez szükséges adatok a) A megbízásnak minden kétséget kizáróan tartalmaznia kell az ügylet tárgyát és a megbízás teljesítéséhez szükséges adatokat. b) Ha az Üzletfél a megbízásnak az általános gyakorlattól eltérı, vagy meghatározott idıpontban való teljesítését igényli - a megbízáson, illetıleg azzal egyidejőleg más módon - a Hitelszövetkezetet értesítenie kell. c) A Hitelszövetkezet nem felel a felmerült kárért, ha a megbízó a teljesítéshez szükséges adatokat tévesen adja meg. d) A Hitelszövetkezet visszaküldi a megbízást, ha a megbízás vizsgálata során a tévedés felismerhetı, vagy a megbízást hiányosan állították ki és a kiegészítés, vagy helyesbítés rövid úton nem volt lehetséges. e) Az Üzletfél terhére érkezı fizetési megbízáson terhelendı bankszámlaként az Üzletfél számláját kell feltüntetni. A közlemény rovatban szereplı adatokat, közléseket a Hitelszövetkezet nem vizsgálja, jogait és kötelezettségeit nem érinti. 14.) A megbízás fedezete, teljesítése a.) A Hitelszövetkezet minden esetben köteles teljesíteni az Üzletfél megbízását, ha annak fedezete rendelkezésre áll. b.) Ha a megbízás teljesítése bármely ok miatt akadályba ütközik, a Hitelszövetkezet köteles errıl az Üzletfelet haladéktalanul értesíteni. c.) A jogszabályban, továbbá bankszámlaszerzıdésben meghatározott megbízások teljesítését a Hitelszövetkezet fedezet hiánya miatt részben, vagy egészben függıben tartja. A haladéktalanul teljesítendı megbízás esetén csak a rendelkezésre álló fedezet összegéig teljesít. d.) A megbízások függıben tartásáért, illetıleg soron kívüli teljesítéséért, a Hitelszövetkezet elıre meghatározott, a Kondíciós listában, az egyedi szerzıdésekben, valamint az Üzletszabályzat 9. fejezetében foglaltak szerint díjat számít fel. e.) A pénzforgalomra vonatkozó hatályos jogszabályok rendelkezései alapján az Üzletfél jogosult meghatározni a megbízások teljesítésének sorrendjét. Üzletfél vagy jogszabály rendelkezésének hiányában a Hitelszövetkezet a megbízásokat érkezésük sorrendjében teljesíti. f.) A Hitelszövetkezet a bankszámlákon történı jóváírásokról és terhelésekrıl a bankszámla egyenlegét is tartalmazó bankszámlakivonattal értesíti az Üzletfelet.

13 13 g.) Amennyiben az Üzletfél a számlakivonat elküldésétıl számított 15 napon belül a számlakivonatra írásban észrevételt nem tesz a Hitelszövetkezet úgy tekinti, hogy az abban foglaltakat az Üzletfél elfogadta. h.) A felek jogosultak a köztük fennálló bankszámlaszerzıdést 1 hónapos határidıvel, írásban felmondani i.) A Hitelszövetkezet köteles a pénzforgalomról és bankhitelrıl szóló jogszabályokban elıírt adatszolgáltatási kötelezettségek teljesítésére. 15.) Bankszámla szerzıdés V. Bankszámlák a) A Hitelszövetkezet az Üzletfél pénzeszközeinek nyilvántartására és fizetési forgalmának lebonyolítására bankszámla szerzıdés alapján bankszámlát vezet. b) Azokban a kérdésekben, amelyekben a bankszámla szerzıdés nem rendelkezik, az Üzletszabályzat, a pénzforgalomra vonatkozó jogszabályok, továbbá a Ptk. szerzıdésekre és megbízásokra vonatkozó rendelkezései az irányadók. c) Pénzforgalmi bankszámla nyitására kötelezett személy részére pénzforgalmi bankszámlát a hitelintézet csak akkor nyithat, ha a jogi személy és a jogi személyiség nélküli gazdasági társaság létrejöttéhez szükséges nyilvántartásba (a továbbiakban: nyilvántartás) már bejegyzett jogi személy és jogi személyiség nélküli gazdasági társaság a nyilvántartást vezetı szervezettıl származó, 30 napnál nem régebbi okirattal igazolta, hogy a nyilvántartásban szerepel, valamint adószámát és statisztikai számjelét közölte, nyilvántartásba még be nem jegyzett jogi személy és jogi személyiség nélküli gazdasági társaság alapító okiratát (társasági szerzıdését) a hitelintézetnek egy másolati példányban átadta, valamint - ha cégbejegyzésre kötelezett és a pénzforgalmi számla megnyitása nem feltétele a cégbejegyzési kérelem benyújtásának - csatolta a cégbejegyzési kérelem benyújtásakor a cégbíróságon kapott tanúsítvány másolatát, általános forgalmi adó fizetésre kötelezett magánszemély az Adó- és Pénzügyi Ellenırzési Hivatalnál történt nyilvántartásba vételérıl szóló okirat másolati példányát a hitelintézetnek átadta. Egyéni vállalkozó esetében az egyéni vállalkozói, illetıleg a tevékenység végzéséhez szükséges más igazolvány másolatának csatolása is szükséges. Rendelkezés a bankszámla felett 1.) A bankszámla felett természetes személy számlatulajdonos a bankszámlaszerzıdésben meghatározott módon - önállóan vagy más személlyel együttesen vagy külön-külön - rendelkezhet. 2) Jogi személy és jogi személyiség nélküli gazdasági társaság számlatulajdonos bankszámla feletti rendelkezéséhez a nyilvántartásba bejegyzett, illetıleg bejegyzésre bejelentett teljes vagy rövidített név (cégnév) bető szerinti használata, valamint a számlatulajdonos által a bankszámla feletti rendelkezésre bejelentett személy vagy személyek aláírása szükséges.

14 14 Bankszámla-kivonat a) A Hitelszövetkezet a pénzforgalmi bankszámlákon történı terhelésekrıl és jóváírásokról, a Hitelszövetkezet bankszámlakivonatot készít minden olyan banki munkanapon, amelyen a bankszámlán terhelés vagy jóváírás történt, és azt - eltérı megállapodás hiányában - a számlatulajdonos részére haladéktalanul továbbítja. A nem pénzforgalmi bankszámlán történı forgalomról havonta egy alkalommal a fentiek szerint készíti és továbbít bankszámlakivonatot a Hitelszövetkezet.. b) Ha az Üzletfél a számlakivonatra annak elküldésétıl számított 15 munkanapon belül - bejelentett módon aláírt - írásbeli észrevételt nem tesz, a Hitelszövetkezet e kivonatot elfogadottnak tekinti. Bankszámlák kamatozása a) A Hitelszövetkezet a mindenkor érvényes Kondíciós listában rögzített mértékő kamatot fizet a bankszámlán elhelyezett összegek után. b) A kamatfizetés általában havonta, a hónap utolsó napján esedékes, amennyiben a Felek a szerzıdésben másként nem rendelkeznek c) A kamatok mértékét és az azokhoz mindig aktuálisan rendelt Egységesített Betéti Kamatláb Mutató (EBKM) értékét a mindenkori Kondíciós lista tartalmazza, melyet az ügyfélfogadásra nyitva álló helyiségben, jól látható helyen ki kell függeszteni. A Hitelszövetkezetnek az EBKM mutató számítását a 41/1997.(III.5) Kormány rendeletben leírtak szerint saját hatáskörben kell elvégeznie. Bankszámla megszőntetése A felek jogosultak a köztük fennálló bankszámla-szerzıdést azonnali hatállyal írásban felmondani. Felmondás esetén a bankszámla egyenlege esedékessé válik és az üzletfél köteles a Hitelszövetkezetet felmenteni minden olyan kötelezettség alól, amelyet az üzletfél terhére, vagy javára vállalt. Ha a felmentés nem lehetséges, az üzletfél köteles a Hitelszövetkezet kötelezettségeinek terjedelméhez igazodó biztosítékot nyújtani. Lakossági bankszámla A lakossági bankszámla vezetésre az általános kikötések érvényesek az alábbi eltérésekkel: A lakossági bankszámla tulajdonosa állandó megbízások teljesítésére adhat felhatalmazást a Hitelszövetkezetnek. Azonnali beszedési megbízás nyújtható be a számla ellen, ha törvény vagy kormányrendelet írja elı az azonnali beszedési megbízás alkalmazását a 21/2006. (XI.24.) MNB rendelkezés alapján a bírósági és közigazgatási eljárás szerinti jogosított, illetve végrehajtóként eljáró szerv által benyújtott, a végrehajtható bírósági és közigazgatási határozat végrehajtására, társadalombiztosítási szerv, illetıleg az adóhatóság és a vámhatóság által benyújtott társadalombiztosítási követelésre, illetıleg adó- és vámkövetelésre vonatkozó megbízásokat, a közjegyzıkrıl szóló évi XLI. törvény ának megfelelı közjegyzıi okiraton alapuló követelésre vonatkozó megbízás.

15 15 A kötelezett felhatalmazó levélben bejelenti a bankszámláját vezetı hitelintézetnek azoknak a számlatulajdonosoknak a megnevezését és pénzforgalmi jelzıszámát, akik jogosultak a pénzforgalmi bankszámlája terhére azonnali beszedési megbízást megállapodás vagy üzletszabályzat alapján benyújtani, a kötelezettnek ez a bejelentési kötelezettsége kiterjed az egy esetre szóló megállapodásra is. InternetBank szolgáltatás Hitelszövetkezet az InternetBank szolgáltatással olyan lehetıséget kínál, amely a lehetı legnagyobb biztonság mellett, szabványos Internet technológián alapulva, sokrétő megoldást biztosít ügyfelei számára. Az e-bank rendszer használatával a nap 24 órájában - a számlavezetı rendszer zárási periódusai kivételével - az Interneten keresztül a legelterjedtebb böngészık segítségével lehet kapcsolatba lépni a Hitelszövetkezettel, kérhetı információ vagy kezdeményezhetık átutalások. A Hitelszövetkezet a Számlatulajdonos által hozzá benyújtott megbízásokat a pénzforgalommal kapcsolatos jogszabályok elıírásai szerint teljesíti. A megbízások teljesítésének jogosságát a Hitelszövetkezet nem vizsgálja, e megbízásokkal kapcsolatos pénzforgalmi elıírások megtartásának felelıssége a Számlatulajdonost terheli. Az elektronikus úton már elküldött pénzforgalmi megbízások módosítására nincs lehetıség. Amennyiben az InternetBank szolgáltatás keretében a pénzforgalmi megbízások benyújtása a telefonvonal meghibásodása vagy az ügyfélprogram és a központi szerver közötti kapcsolat akadályoztatása miatt nem lehetséges, akkor papír alapú átutalási megbízáson a Hitelszövetkezethez eljuttatott pénzforgalmi megbízások kerülnek tárgynapon teljesítésre. Egyéb feltételeket a Számlatulajdonossal kötött szerzıdés tartalmazza. 16.) Betételhelyezés VI. Betétügyletek a.) Betételhelyezés esetén az Üzletfél meghatározott pénzösszeget ad át a Hitelszövetkezetnek azzal a feltétellel, hogy a Hitelszövetkezet meghatározott késıbbi idıpontban köteles a pénzösszeget visszaszolgáltatni és a pénzösszeg után kamatot vagy egyéb hozadékot (továbbiakban együtt kamatot) fizetni. b.) A betételhelyezés szerzıdés, betétkönyv vagy más okirat útján történhet, legkisebb összege 5 ezer forint. c.) Az Üzletfél kötelezettsége, hogy a betétként elhelyezett összeget a szerzıdésben vállalt idıtartamig a Hitelszövetkezetnél tartsa. Ezen kötelezettség megszegése a kamatra való jogosultság részleges vagy teljes elvesztésével járhat. d.) A betétek esetén a kamatozás az elhelyezés napján kezdıdik, és a kivétet megelızı napig tart. A kamatszámítás a tıke * % * naptári napok száma kamat = képlet alapján történik.

16 16 A kamatok mértékét és az azokhoz mindig aktuálisan rendelt Egységesített Betéti Kamatláb Mutató (EBKM) értékét a mindenkori Kondíciós lista tartalmazza, melyet az ügyfélfogadásra nyitva álló helyiségben, jól látható helyen ki kell függeszteni. A hitelszövetkezet a betéti kamat, az értékpapírok hozama és a teljes hiteldíj mutató számításáról és közzétételérıl szóló - 41/1997. (III. 5.) Korm. számú rendelet elıírásainak megfelelıen az egyes általa kínált betéti szerzıdések esetében rögzített kamatszámítási módszeren kívül az egységesített betéti kamatláb mutató (a továbbiakban: EBKM) számítását az alábbiak szerint rögzíti: - Az EBKM kiszámításához a következı képletet kell alkalmazni, ha a lejáratig hátralévı futamidı 365 napnál kevesebb: Elhelyezett betét = ahol n: a kamatfizetések száma, r: az EBKM századrésze, ti: a betételhelyezés napjától az i-edik kifizetésig hátralévı napok száma, (k+bv)i: az i-edik kifizetéskor kifizetett kamat és betétösszeg visszafizetés összege. - Az EBKM kiszámításához a következı képletet kell alkalmazni, ha a lejáratig hátralévı futamidı legalább 365 nap: Elhelyezett betét = ahol n: a kamatfizetések száma, r: az EBKM századrésze, ti: a betételhelyezés napjától az i-edik kifizetésig hátralévı napok száma, (k+bv)i: az i-edik kifizetéskor kifizetett kamat és betétösszeg visszafizetés összege. e.) A Hitelszövetkezetnél elhelyezhetı különbözı betétek fajtáiról, ezek elhelyezésének általános szabályairól és feltételeirıl külön üzletági Üzletszabályzatok rendelkeznek. g.)a Hitelszövetkezet közli az Ügyféllel, ha az általa elhelyezett betét betétvédelemben (betétbiztosításban) nem részesül. A hitelszövetkezet tagja az Országos Betétbiztosítási Alapnak (OBA) és a Hitelszövetkezetek Elsı Hazai Önkéntes Betétbiztosítási és Intézményvédelmi Alapjának (HBA). A HBA a hitelszövetkezet gazdálkodásában jelentkezı válsághelyzet megelızése érdekében rendszeres ellenırzést végez, javaslataival segíti a negatív jelenségek elkerülését. Az intézményvédelem részletes feltételeit a HBA alapító okirata tartalmazza. Betétbiztosítás: A Hitelszövetkezetnél a Hitelintézetekrıl és pénzügyi vállalkozásokról szóló, - a évi XLI. törvénnyel módosított évi CXII. törvény 101..(1) bekezdése szerint, az Országos Betétbiztosítási Alap a kártalanításra jogosult személy részére a befagyott betét tıke- és kamat összegét személyenként és hitelintézetenként összevontan legfeljebb ötvenezer euró összeghatárig forintban fizeti ki kártalanításként. A kártalanítás forintösszegét a kártalanítás kezdı idıpontját (1996. évi CXII. törvény 105..(1) megelızı napon érvényes

17 17 MNB által közzétett hivatalos devizaárfolyam alapján kell meghatározni. Devizabetét esetén a kártalanítás összegének és összeghatárának megállapítása a kártalanítás kezdı idıpontjának napját megelızı napon érvényes MNB által közzétett hivatalos devizaárfolyamon történik. A Betétbiztosítási alap a befagyott tıkeösszeg után a még nem tıkésített és ki nem fizetett kamatot a kártalanítás kezdı idıpontjáig legfeljebb az elızı bekezdésben meghatározott öszszegig a szerzıdés szerinti kamatlábbal, de legfeljebb a kamattérítés idıtartama alatt alkalmazott - az idıvel súlyozott - átlagos jegybanki alapkamatlábbal számítottan téríti meg a kártalanításra jogosult személy részére. A betéti okiraton feltőnıen fel kell tüntetni, hogy az alapjául szolgáló szerzıdés takarékbetét szerzıdés. i.) A betételhelyezı a takarékbetétrıl szóló évi 2. törvényerejő rendelet alapján kedvezményezettet állíthat, aki a betétes által meghatározott feltétel bekövetkezése esetén a betét felett rendelkezhet. Ilyen feltétel lehet a betétes halála. A feltétel bekövetkezését követıen kizárólag a kedvezményezett állíthat meghatalmazottat, kérhet kifizetést a betétbıl, továbbá szőntetheti meg a betétet. 17.) Hitelmőveletek VII. Hitelügyletek a.) A Hitelszövetkezet hitelmőveletet hitelszerzıdés vagy hitelügyletre vonatkozó egyéb eseti szerzıdés alapján végez. b.) A Hitelszövetkezet hitelszerzıdést és a hitelügyletre vonatkozó egyéb szerzıdést a Polgári Törvénykönyv 525 -ában, illetve a szerzıdésben meghatározott esetekben jogosult felmondani. A Polgári Törvénykönyvben szabályozott felmondás azonnali hatályú is lehet. c.) A Hitelszövetkezet részérıl a felmondási jogosultság egyik okául szolgáló súlyos szerzıdésszegésnek minısülnek az Üzletfél alábbi magatartásai: az együttmőködési és tájékoztatási kötelezettség megszegése, a bankszámlaszerzıdés felmondása, a Hitelszövetkezet hozzájárulása nélkül más pénzintézetnél újabb bankszámla nyitása vagy hiteltartozás vállalása, valótlan információk közlése, adatok eltitkolása vagy más módon a Hitelszövetkezet megtévesztése, amennyiben az a kölcsönnyújtás feltételeit befolyásolta volna, a biztosítékokra vonatkozó kikötések megszegése. 60 napot meghaladó törlesztési/fizetési késedelem. d.) A Hitelszövetkezet jogosult a hitelszerzıdést vagy a hitelügyletre vonatkozó egyéb eseti szerzıdést azonnali hatállyal felmondani, ha a cél amelyre a hitelt nyújtotta, meghiúsult. e.) A Hitelszövetkezet a hitelnyújtás feltételeként szabhatja, hogy az Üzletfél köteles beszámolni valamennyi, más banknál lévı bankszámlájáról, esetleges egyéb üzleti érdekeltségeirıl, illetve azt, hogy az Üzletfél tartozásának fennállása alatt rendszeresen a Hitelszövetkezet rendelkezésére bocsássa év végi, valamint évközi üzleti mérlegeit. A vállalkozási hitel nyújtása elıtt és annak lejárati ideje alatt a Hitelszövetkezet jogosult és köteles tájékozódni a hitelfelvevı, illetve a készfizetı kezes vagyoni viszonyairól, üzleti eredményeirıl és várható fejlıdésérıl, a hitelkövetelést biztosító mellékkötelezettségek értékérıl és érvényesíthetıségérıl.

18 18 f.) Ellenkezı szerzıdéses kikötés hiányában az Üzletfél jogosult - tartozásának egyidejő rendezése mellett - a hitelszerzıdést vagy a hitelügyletre vonatkozó egyéb szerzıdést bármely idıpontban, akár azonnali hatállyal is felmondani. g.) A hitelügyletek körében a Hitelszövetkezet hitelszerzıdés alapján meghatározott ideig hitelkeretet tart az Üzletfél rendelkezésére, folyószámlahitelt nyújt, bankkölcsönt folyósít, fogyasztási kölcsönt nyújt lakossági kölcsön nyújt vállalkozói hitelt folyósít. Hitelszerzıdéssel a Hitelszövetkezet arra vállal kötelezettséget, hogy jutalék ellenében meghatározott összegő hitelkeretet tart az üzletfél rendelkezésére és annak felhívására - ha az üzletfél maradéktalanul teljesítette a szerzıdésben vállalt kötelezettségeit - a keret terhére kölcsönszerzıdést köt, és hitelt nyújt, vagy egyéb hitelmőveleteket végez. A hitelszerzıdésnek tartalmaznia kell a felek azonosító adatait, a hitelkeretet a hitel igénybevételének módját és feltételeit. Ha a szerzıdéskötéskor nem határozható meg valamennyi lényeges feltétel, a felek azokat - a hitelszerzıdés alapján a hitelmőveletekre vonatkozó további szerzıdésben rögzítik. Hitelszerzıdés alapján rendelkezésre bocsátott hitelkeretet az üzletfél nem köteles kölcsönként igénybe venni. A Hitelszövetkezet jutalék ellenében a folyószámlahitel szerzıdésben rögzített összegő hitelkeretet tart az üzletfél rendelkezésére. A hitelkeret a folyószámla fedezetének részét képezi. Hitelszövetkezet az üzletfél külön rendelkezése nélkül a folyószámlahitel terhére kölcsönt folyósít az üzletfél bankszámla követelését meghaladó fizetési megbízások teljesítésével. A folyószámla hitelszerzıdést az üzletfél a hitelkeret terhére nyújtott kölcsön és járulékai egyidejő visszafizetésével felmondással szőntetheti meg, továbbá akkor, ha a fennálló kölcsöntartozás tekintetében a Hitelszövetkezet és az üzletfél bankkölcsön-szerzıdést köt. Bankkölcsön szerzıdés alapján - az abban rögzített feltételeknek megfelelıen - a Hitelszövetkezet kötelezettséget vállal a szerzıdésben meghatározott összegnek az üzletfél részére egyösszegben, vagy részletekben, készpénzben, bankszámlára átvezetéssel vagy átutalással történı átadására. Bankkölcsön-szerzıdést a Hitelszövetkezet az egyes kölcsönügyletekre vonatkozó általános szerzıdési feltételekkel köt üzletfeleivel. Az általános szerzıdési feltételekben, illetve az egyedi bankkölcsön-szerzıdésben a felek azonosító adatait, kölcsön összegét, lejáratát, törlesztési feltételeit, a kamat és a teljes hiteldíj mértékét, a folyósítás feltételeit, továbbá a kölcsön visszafizetését biztosító mellékkötelezettségeket egyértelmően rögzíteni kell.

19 19 A hitelszövetkezet a kölcsönök után a kölcsönszerzıdésben kikötött mértékő kamatot számít fel. a) A kölcsön összege után járó kamat fix, vagy változó mértékő lehet, a felek megállapodásától függıen. b) A kamat összegének kiszámítása az alábbi kamatképlettel történik: tıke * % * naptári napok száma kamat = c) A kamat mértékének megváltoztatása más megjelölés hiányában a hitelszövetkezet írásbeli közlésének legkorábbi napjától hatályos. Faktoring: A Hitelszövetkezet Ügyfeleitıl az egyedi szerzıdések keretében meghatározott vételáron és fizetési feltételekkel vásárolja meg a követelést. A Hitelszövetkezet visszkereseti joggal léphet fel a kötelezett nem fizetése esetén. A megvásárolható követelések kizárólag pénzfizetésre szóló követelések (forintkövetelések) lehetnek. A megvásárolandó követeléseknek a faktorálást kérı ügyfél rendes üzletmenetébıl, tevékenységébıl származó áruszállításból, illetve szolgáltatás-nyújtásból kell származnia. Vitatott, peresített, valamint elévült követelések nem vásárolhatók meg. A követelések megvásárlása tételes, vagy keretjellegő lehet: - az esedékes követelések - tételes jelleggel és - keret jelleggel vásárolhatók meg, - a lejárt követelések - csak tételes jelleggel vásárolhatók meg. A faktoring szerzıdés tárgyául kizárólag olyan követelések szolgálhatnak, amelyeknek az átruházása az ügyfél számára nincs megtiltva, amelyekkel szemben s kötelezettek sem ellenkövetelést, sem pedig kifogást nem támaszthatnak. A követelések faktoring díj felszámítása mellett kerülnek megvásárlásra. A faktoring díj megállapításához szükséges leszámítolási kamatlábat s Hitelszövetkezet üzleti megfontolása alapján határozza meg. h.)a Hitelszövetkezet a 3 hónaposnál hosszabb lejáratra nyújtott lakossági kölcsönök esetében Teljes hiteldíj mutatót (THM) számol. A teljes hiteldíj mutató a különbözı ajánlatok összehasonlítására, az Üzletfél megfelelı tájékoztatására szolgál. Számítása során a Hitelszövetkezetnek a hitellel kapcsolatos - kamaton túli egyéb - költségeket is be kell számítania, ezért az ügylet lényeges terheit mutatja százalékos formában. Teljes hiteldíj mutató (THM) számítási módszere: a.) A THM kiszámítására vonatkozóan a következı képletet kell alkalmazni, ha a hitel folyósítása egy részletben történik:

20 20 H: a hitel összege, csökkentve a hitel felvételével összefüggı - a pénzügyi intézménynek fizetendı - költségekkel, Ak: a k-adik törlesztırészlet összege, m: a törlesztırészletek száma, tk: a k-adik törlesztırészlet években vagy töredékévekben kifejezett idıpontja, i: a THM századrésze. b.) A THM kiszámítására vonatkozóan a következı képletet kell alkalmazni, ha a hitel folyósítása több részletben történik: Ak: a k sorszámú hitelrészlet összege, csökkentve a hitel felvételével összefüggı - a pénzügyi intézménynek fizetendı - költségekkel, A'k': a k' sorszámú törlesztırészlet összege, m: a hitelfolyósítások száma, m': a törlesztırészletek száma, tk: a k-adik hitelfolyósítás években vagy töredékévekben kifejezett idıpontja, tk': a k'-adik törlesztırészlet években vagy töredékévekben kifejezett idıpontja, i: a THM századrésze. Egyéb kérdésekben a betéti kamat, az értékpapírok hozama és a teljes hiteldíj mutató számításáról és közzétételérıl szóló - 41/1997. (III. 5.) Korm. számú rendelet elıírásai az irányadók. A fenti hitelügyletekre vonatkozó részletes szabályokat a Hitelszövetkezet külön üzletági Üzletszabályzatai tartalmazzák. A Hitelszövetkezet nem nyújthat hitelt abból a célból, hogy az Üzletfél a Hitelszövetkezet által kibocsátott értékpapírt vásároljon. 18.) Biztosítéknyújtás VIII. Biztosítékok a.) Az üzleti kapcsolat fennállása alatt a Hitelszövetkezet bármikor és bármely követelése tekintetében - függetlenül az Üzletfél tartozásainak feltételeitıl és esedékességétıl - jogosult megkövetelni az Üzletféltıl, hogy nyújtson további biztosítékot. Az Üzletfél köteles a biztosíték nyújtásáról a Hitelszövetkezet felhívása esetén azonnal gondoskodni. b.) A Hitelszövetkezet jogosult eldönteni - az Üzletfél lehetıségeit is figyelembe véve -, hogy a konkrét ügylet kapcsán milyen biztosítékot igényel. A Hitelszövetkezet követelésének biztosítására az alábbi jogi biztosítékokat alkalmazhatja. jelzálogjog (Ptk ), a Hitelszövetkezet nem fogadhat el olyan jelzálogfedezetet, amelyet az Üzletfél más jogügylet biztosítékaként a fedezet értékének hetven százalékát meghaladó mértékben lekötött, vagyont terhelı zálogjog (Ptk ) kézizálogjog (Ptk.265. ), óvadék (Ptk ), kezesség (Ptk ), bankgarancia (Ptk ),

Hatályba lép: 2012. április 17-én

Hatályba lép: 2012. április 17-én - 1-4028 Debrecen, Simonyi út 20. Cégjegyzékszám:09-02-000354 Adószám:11154433-2-09 Á L T A L Á N O S Ü Z L E T S Z A B Á L Y Z A T Elfogadta: a Hitelszövetkezet Igazgatósága a 15/2012.(IV.17) számú határozatával

Részletesebben

SZÉCHENYI ISTVÁN HITELSZÖVETKEZET ÜZLETSZABÁLYZATA. 2012. május 31.

SZÉCHENYI ISTVÁN HITELSZÖVETKEZET ÜZLETSZABÁLYZATA. 2012. május 31. SZÉCHENYI ISTVÁN HITELSZÖVETKEZET ÜZLETSZABÁLYZATA 2012. május 31. Tevékenységi körök és engedélyezési határozatai: Tevékenységi engedély száma és dátuma: Bankszámlavezetés és a készpénz nélküli fizetési

Részletesebben

ÁLTALÁNOS ÜZLETSZABÁLYZAT

ÁLTALÁNOS ÜZLETSZABÁLYZAT Kiszombor és Vidéke Takarékszövetkezet ÁLTALÁNOS ÜZLETSZABÁLYZAT A Kiszombor és Vidéke Takarékszövetkezet aláírásával vállalta, hogy betartja a lakosság részére hitelt nyújtó pénzügyi szervezetek ügyfelekkel

Részletesebben

Általános üzletszabályzat

Általános üzletszabályzat 2 A Savaria Takarékszövetkezet Általános Üzletszabályzata Jóváhagyta az Igazgatóság 2012. április 26-án kelt 109/2012. számú határozatával. Hatályos: 2012. május 2-től Szombathely, 2012. április 26.. Szabados

Részletesebben

Érd és Vidéke Takarékszövetkezet ÁLTALÁNOS ÜZLETSZABÁLYZAT

Érd és Vidéke Takarékszövetkezet ÁLTALÁNOS ÜZLETSZABÁLYZAT Érd és Vidéke Takarékszövetkezet ÁLTALÁNOS ÜZLETSZABÁLYZAT 2 I. Bevezető rendelkezések 1.) Az Általános Üzletszabályzat (a továbbiakban Üzletszabályzat) az Érd és Vidéke Takarékszövetkezet (a továbbiakban

Részletesebben

ÁLTALÁNOS ÜZLETSZABÁLYZAT

ÁLTALÁNOS ÜZLETSZABÁLYZAT GYULAI TAKARÉKSZÖVETKEZET 5711 Gyula, Széchenyi u. 53. ÁLTALÁNOS ÜZLETSZABÁLYZAT A szabályzatot a Gyulai Takarékszövetkezet Igazgatósága a 60/2010.június 29. számú határozatával módosította A szabályzatot

Részletesebben

Völgység-Hegyhát Takarékszövetkezet Bonyhád. székhely: 7150 Bonyhád, Szabadság tér 9. tevékenységi engedély száma: E-I-878/2007.09.13.

Völgység-Hegyhát Takarékszövetkezet Bonyhád. székhely: 7150 Bonyhád, Szabadság tér 9. tevékenységi engedély száma: E-I-878/2007.09.13. Völgység-Hegyhát Takarékszövetkezet Bonyhád székhely: 7150 Bonyhád, Szabadság tér 9. tevékenységi engedély száma: E-I-878/2007.09.13. Felügyeleti hatóság: Pénzügyi Szervezetek Állami Felügyelete 1013 Budapest,

Részletesebben

ÁLTALÁNOS ÜZLETSZABÁLYZAT

ÁLTALÁNOS ÜZLETSZABÁLYZAT Pannon Takarék Bank Zrt. ÁLTALÁNOS ÜZLETSZABÁLYZAT Elfogadva az Igazgatóság I-8/2015.01.30. számú írásos határozatával Hatályba lép: 2015. február 1-jén. TARTALOMJEGYZÉK I ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK 5 I.1.

Részletesebben

Általános üzletszabályzat

Általános üzletszabályzat Általános üzletszabályzat 2 Általános Üzletszabályzata Jóváhagyta az Igazgatóság 2015. január 30-án kelt I-2015/5. számú határozatával. Hatályos: 2015. február 1. Szabályzat aktualizálásáért felelős: Szakasits

Részletesebben

Mecsekvidéke Takarékszövetkezet

Mecsekvidéke Takarékszövetkezet Mecsekvidéke Takarékszövetkezet Általános Üzletszabályzat 1. Általános rendelkezések 1.1. Az üzletszabályzat jogi jellege, hatálya a) Az Általános Üzletszabályzat továbbiakban üzletszabályzat a Mecsekvidéke

Részletesebben

Nagyecsed és Vidéke Takarékszövetkezet ÜZLETSZABÁLYZAT. Érvényes: 2005.01.01. Módosítva: 2006.01.01.-tıl -

Nagyecsed és Vidéke Takarékszövetkezet ÜZLETSZABÁLYZAT. Érvényes: 2005.01.01. Módosítva: 2006.01.01.-tıl - ÜZLETSZABÁLYZAT Érvényes: 2005.01.01. Módosítva: 2006.01.01.-tıl - Tartalomjegyzék I. Általános rendelkezések 3. II. Betétgyőjtés 13. III. Pénzkölcsön nyújtása 20. IV. Pénzforgalmi szolgáltatások 33. V.

Részletesebben

TARTALOMJEGYZÉK. Üzleti titok és banktitok Üzleti titok Banktitok Fizetési titok Információ adása Adatkezelés, adatvédelem

TARTALOMJEGYZÉK. Üzleti titok és banktitok Üzleti titok Banktitok Fizetési titok Információ adása Adatkezelés, adatvédelem é ö á Á Á Á á ó á á ú á á á á á ó Í é ö ü á é ó 2 TARTALOMJEGYZÉK I. Általános rendelkezések Üzletszabályzat jogi jellege, hatálya Üzletszabályzat alkalmazása Üzletszabályzat nyilvánossága, módosítása

Részletesebben

Balmazújváros és Vidéke Takarékszövetkezet ÁLTALÁNOS ÜZLETSZABÁLYZATA

Balmazújváros és Vidéke Takarékszövetkezet ÁLTALÁNOS ÜZLETSZABÁLYZATA Balmazújváros és Vidéke Takarékszövetkezet ÁLTALÁNOS ÜZLETSZABÁLYZATA Módosítva az 5/2015. (I.30.) számú Igazgatósági Határozat alapján. Hatályos: 2015. február 1. 1. oldal I. Általános rendelkezések Hitelintézet

Részletesebben

ÜZLETSZABÁLYZATA. Kunszentmárton, 2010. július 28. Kecskés Istvánné elnök-ügyvezető

ÜZLETSZABÁLYZATA. Kunszentmárton, 2010. július 28. Kecskés Istvánné elnök-ügyvezető A KUNSZENTMÁRTON ÉS VIDÉKE TAKARÉKSZÖVETKEZET 5440 Kunszentmárton, Mátyás király út 1. ÜZLETSZABÁLYZATA Jelen szabályzatot az Igazgatóság I-79/2010. (07. 28.) számú határozatával jóváhagyta, ezzel egyidejűleg

Részletesebben

Általános Üzletszabályzata

Általános Üzletszabályzata Általános Üzletszabályzat A Rajka és Vidéke Takarékszövetkezet Általános Üzletszabályzata Az Igazgatóság 2012. szeptember 6-án kelt 123./2012. 09. 06. sz. határozata alapján. Hatályos: 2012. szeptember

Részletesebben

TAKARÉKSZÖVETKEZETI ÁLTALÁNOS ÜZLETSZABÁLYZAT

TAKARÉKSZÖVETKEZETI ÁLTALÁNOS ÜZLETSZABÁLYZAT 7500 Nagyatád, Kossuth Lajos u. 16. Telefon: (+36-82) 553-820 Fax: (+36-82) 553-821 E-mail: info@somogytakarek.hu www.somogytakarek.hu Cégjegyzékszám:14-02-000320 Adószám: 10115521-2-14 KSH: 10115521-6416-122-14

Részletesebben

Gádoros és Vidéke Takarékszövetkezet ÁLTALÁNOS ÜZLETSZABÁLYZAT. Hatályos: 2015. július 3.

Gádoros és Vidéke Takarékszövetkezet ÁLTALÁNOS ÜZLETSZABÁLYZAT. Hatályos: 2015. július 3. ÁLTALÁNOS ÜZLETSZABÁLYZAT Tartalom I. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK... 3 1.) Az Üzletszabályzat hatálya, a Hitelintézet és az Ügyfél jogviszonyát rendező egyéb előírások... 3 2.) Üzletszabályzat alkalmazása...

Részletesebben

GYÖNGYÖS-MÁTRA Takarékszövetkezet ÁLTALÁNOS ÜZLETSZABÁLYZAT

GYÖNGYÖS-MÁTRA Takarékszövetkezet ÁLTALÁNOS ÜZLETSZABÁLYZAT GYÖNGYÖS-MÁTRA Takarékszövetkezet ÁLTALÁNOS ÜZLETSZABÁLYZAT Az Igazgatóság a 10/2012.12.18. sz. határozatával elfogadta. Hatályba lépés napja: 2012.12.18. Módosítva a 15/2013.06.12. sz. Ig.hat.-tal Hatályos:

Részletesebben

Mecsekvidéke Takarékszövetkezet

Mecsekvidéke Takarékszövetkezet Mecsekvidéke Takarékszövetkezet Általános Üzletszabályzat 1. Általános rendelkezések 1.1. Az üzletszabályzat jogi jellege, hatálya a) Az Általános Üzletszabályzat továbbiakban üzletszabályzat a Mecsekvidéke

Részletesebben

ÁLTALÁNOS ÜZLETSZABÁLYZAT (Módosításokkal egységes szerkezetbe foglalva)

ÁLTALÁNOS ÜZLETSZABÁLYZAT (Módosításokkal egységes szerkezetbe foglalva) Nyúl és Vidéke Takarékszövetkezet 9023 Győr, Sport u. 4/a. ÁLTALÁNOS ÜZLETSZABÁLYZAT (Módosításokkal egységes szerkezetbe foglalva) Egyesülési engedély száma: I-1627/2004. (június 29.) PSZÁF határozat

Részletesebben

7/2013. Üzletszabályzat Jóváhagyás dátuma: 2010.05.12. Utolsó módosítás: 2013.10.10. Hatályos: 2013.10.10.

7/2013. Üzletszabályzat Jóváhagyás dátuma: 2010.05.12. Utolsó módosítás: 2013.10.10. Hatályos: 2013.10.10. 7/2013. Üzletszabályzat Jóváhagyás dátuma: 2010.05.12. Utolsó módosítás: 2013.10.10. Hatályos: 2013.10.10. Módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt szöveg I. ALAPADATOK 1. HITELINTÉZET NEVE Körmend

Részletesebben

ÁLTALÁNOS ÜZLETSZABÁLYZAT

ÁLTALÁNOS ÜZLETSZABÁLYZAT Nyúl és Vidéke Takarékszövetkezet 9023 Győr, Sport u. 4/a. ÁLTALÁNOS ÜZLETSZABÁLYZAT (Módosításokkal egységes szerkezetbe foglalva) Egyesülési engedély száma: I-1627/2004. (június 29.) PSZÁF határozat

Részletesebben

ÁLTALÁNOS ÜZLETSZABÁLYZAT

ÁLTALÁNOS ÜZLETSZABÁLYZAT Endrőd és Vidéke Takarékszövetkezet 5502 Gyomaendrőd ÁLTALÁNOS ÜZLETSZABÁLYZAT Érvényes: 2013. február 1-től Hatályba helyezte a Takarékszövetkezet Igazgatósága 10/2013. (01.28.) számú határozatával. Módosításokkal

Részletesebben

ÖRKÉNYI TAKARÉKSZÖVETKEZET ÁLTALÁNOS ÜZLETSZABÁLYZAT. 2015.02.01-től

ÖRKÉNYI TAKARÉKSZÖVETKEZET ÁLTALÁNOS ÜZLETSZABÁLYZAT. 2015.02.01-től ÖRKÉNYI TAKARÉKSZÖVETKEZET ÁLTALÁNOS ÜZLETSZABÁLYZAT 2015.02.01-től Tartalomjegyzék ÖRKÉNYI TAKARÉKSZÖVETKEZET... 1 ÁLTALÁNOS ÜZLETSZABÁLYZAT... 1 I. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK... 4 1. Az üzletszabályzat

Részletesebben

ÚJSZÁSZ ÉS VIDÉKE KÖRZETI TAKARÉKSZÖVETKEZET ÁLTALÁNOS ÜZLETSZABÁLYZATA

ÚJSZÁSZ ÉS VIDÉKE KÖRZETI TAKARÉKSZÖVETKEZET ÁLTALÁNOS ÜZLETSZABÁLYZATA 1 ÚJSZÁSZ ÉS VIDÉKE KÖRZETI TAKARÉKSZÖVETKEZET ÁLTALÁNOS ÜZLETSZABÁLYZATA Jóváhagyva a 35/2004.(10.26.) számú Ig. határozattal. Módosítva a 44/2004.(12.08.) számú Ig. határozattal. Módosítva a 5/2005.(03.31.)

Részletesebben

Á L T A L Á N O S Ü Z L E T S Z A B Á L Y Z A T

Á L T A L Á N O S Ü Z L E T S Z A B Á L Y Z A T Á L T A L Á N O S Ü Z L E T S Z A B Á L Y Z A T A Takarékszövetkezet Igazgatósága a 2010. június 08-i ülésén a 18/2010. számú határozatával egységes szerkezetben elfogadta. Hatályos: 2010. június 11-tıl

Részletesebben

EGYSÉGES SZERKEZETBEN

EGYSÉGES SZERKEZETBEN ÁLTALÁNOS ÜZLETSZABÁLYZAT EGYSÉGES SZERKEZETBEN Sorszám: ÁLT 15/2011.12.20. Elfogadó igazgatósági határozat száma/dátuma: Ig. 145/2011.12.20. Hatályon kívül helyezve: ÁLT 14/2011.11.29. Hatályos: 2012.

Részletesebben

ÁLTALÁNOS ÜZLETSZABÁLYZAT

ÁLTALÁNOS ÜZLETSZABÁLYZAT ÁLTALÁNOS ÜZLETSZABÁLYZAT A Takarékszövetkezet Igazgatósága 2012. szeptember 24-én a 110/2012/12. számú határozatával elfogadta. Hatályos: 2012. október 1. Korondán Miklós elnök- ügyvezető igazgató Tartalomjegyzék

Részletesebben

AEGON Magyarország Hitel Zrt.

AEGON Magyarország Hitel Zrt. AEGON MAGYARORSZÁG HITEL ZÁRTKÖRŐEN MŐKÖDİ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG ÜZLETSZABÁLYZAT Hatályos: 2011. május 20. naptól Üzletszabályzat, hatályos 2011. május 20-ától 1/42 Tartalomjegyzék I. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK...

Részletesebben

ÁLTALÁNOS ÜZLETSZABÁLYZAT

ÁLTALÁNOS ÜZLETSZABÁLYZAT Bakonyvidéke Takarékszövetkezet Kisbér ÁLTALÁNOS ÜZLETSZABÁLYZAT A szövetkezet Igazgatósága a 2012. május 16-i ülésén az 5-5/2012. számú határozatával módosította és egységes szerkezetbe foglalta. A szövetkezet

Részletesebben