Látogatás a Mohamed Barvani Drilling Overseas Ltd. szíriai fúrásainál

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Látogatás a Mohamed Barvani Drilling Overseas Ltd. szíriai fúrásainál"

Átírás

1 Látogatás a Mohamed Barvani Drilling Overseas Ltd. szíriai fúrásainál (A KFVSz Dunántúli Helyi Szervezetének szakmai napja, Nagykanizsa, február 27.) A szálloda alagsori éttermének bejárata elôtt (Iváncsics Sándor, Buda Ernô) Ligeti Attila, Magyar József, Buda Ernô, Iváncsics Sándor Feladatmegbeszélés a YARD iroda-konténerei elôtt (Magyar József, Nagy Sándor, Rideg László, Pozsonyi János) A RIG-3 iszaprendszere, tartályai Bár a kiküldött meghívó alapján csupán érdekes élménybeszámolóra számíthattak az érdeklõdõk, Buda Ernõ aranyokleveles bányamérnök 2001-ben Szíriában tett szakmai tanulmányútjáról szóló színes elõadást hallgatva, új külföldi munkalehetõségek is feltárultak a magyar fúrási szakemberek elõtt. A Mit láttam Szíriában címû, videofilmmel és diaképekkel illusztrált beszámoló egyaránt nyújtott esztétikai élményt és érdekes szakmai ismereteket a szép számban megjelent hallgatóságnak. Az élménybeszámoló magját Iváncsics Sándor fúrási biztonsági mérnök által készített 75 perces videofilm képezte. Az elõadó a filmen látottakat kommentárjaival egészítette ki, és diaképeivel színesítette. A felsorolt élmények szakmailag az MB Drilling Overseas Ltd. szolnoki fúrási vállalkozás Szíriában dolgozó RIG- 3, R-21 és R-22 számú berendezéseinek, valamint a ROTARY Fúrási Rt. nagykanizsai vállalkozás R-65 és R-66 berendezésének munkáira, és a Szíriában tartózkodó személyzet életkörülményeire vonatkoztak, földrajzi, néprajzi és kulturális tekintetben pedig kiterjedtek az EUF- RATES völgyében õsidõk óta folyó földmûvelés megmutatására, DEIR-ez ZOR, HAMA és DAMASZKUSZ városi életének jellemzésére, továbbá azokra a kultúrtörténeti nevezetességekre, melyeket az asszírok, babiloniaiak, föníciaiak, héberek, hellének, rómaiak, arabok, keresztesek és törökök egymást követõ uralma eredményeként e tájon Palmyrában, Dura Europoszban, Krack des Chévalier-ben, Halabiahban, Malumaban és Boszrában még ma is látni lehet. Az élménybeszámoló szakmai részének lényege annak a felfokozott biztonsági törekvésnek a hangsúlyozása és bemutatása volt, mely a Szíriában dolgozó magyar kutatófúró-berendezések munkáját immár 5 év óta jellemzi, és amelyet a rendkívül kritikus Kôolaj és Földgáz 36. (136.) évfolyam 3-4. szám, március-április 29

2 Kétezer éves vízkiemelô kerék az ORONTES medrében megbízó, a SHELL is kiválónak minõsített legutóbbi vállalkozói megítélése során. A mûszaki gondossággal és biztonságtechnikai elõretekintéssel végzett munka eredményeként megvan a remény arra, hogy az MB Drilling Overseas Ltd. egy újabb immáron negyedik rotary fúróberendezésére is hosszúlejáratú munkaszerzõdést köthetnek (miként az Horváth Dénes ügyvezetõ legújabb közlésébõl ismertté vált), és ez tovább bõvítheti azon fiatal magyar kõolajbányász mûszaki dolgozók lehetõségeit külföldi munkavállalásra, akik e zord éghajlati körülmények között, családjuktól 5-5 hetenkénti távollétre, hosszabb idõre, egzisztenciájuk megalapozására és kialakítására vállalkoznak. Buda Ernõ bányamérnök a Kõolajkutató Rt. damaszkuszi irodájában Boros Ferenc üzemvezetõ mérnök emlékkönyvébe írt sorokkal köszönte meg a szíriai tapasztalatszerzõ útjának lehetõségét. Mivel a köszönetnyilvánítás a teljességre való törekvés nélküli summázott felsorolása azoknak a nagy szakmai elõdöknek, kortársaknak és közvetlen munkatársaknak, akiknek munkája hozzájárult a magyar kõolajbányászat hazai és külföldi eredményeinek megalapozásához és eléréséhez, valamint méltatása a magyar fúrási dolgozók Szíriában végzett magas szakmai színvonalú tevékenységének, a szerkesztõség méltónak találta azt lapunkban való közlésre. KÖSZÖNETNYILVÁNÍTÁS Az MB Drilling Overseas Ltd. szolnoki ügyvezetõ igazgatójának, Horváth Dénes okl. olajmérnöknek a meghívására tölthettem a október 7. és 17. közötti idõmet a Szíriában (DEIR-ez ZÓR-ban) dolgozó magyarországi fúróberendezések telephelyén és a fúrások üzemhelyein, az Északkelet-Szíriában lévõ kõolajmezõkön. Látogatásom alkalmával lehetõségem nyílt a volt KÕOLAJKUTATÓ RT. kötelékébõl létrehozott MB Drilling Overseas Ltd. RIG 3, R-21 és R-22 számú fúróberendezéseinek megszemlélésére, valamint látogatást tehettem a nagykanizsai székhelyû ROTARY Fúrási Rt. Szíriában dolgozó Rotary-65 és -66 jelû dízel-elektromos fúróberendezéseinek telephelyein is. A magyar kõolajbányászat múltjában számos nagy tudású és kiváló szervezõkészségû geológiai, geofizikai és mérnök-vezetõre emlékezünk, akik a 19. század folyamán eredetileg Nagymagyarország, majd 1920-tól kezdve Csonkamagyarország területén kutattak eredményesen fel földgáz- és kõolajkészleteket, és teremtették meg 1937-tõl kezdve a magyar kõolajtermelést. (A teljesség igénye nélkül soroljuk fel e téren dr. BÖCKH Hugó, dr. PÁVAI VAJNA Ferenc, dr. PAPP Károly, dr. PAPP Simon, dr. VITÁLIS István, dr. VADÁSZ Elemér, dr. MAJZON Gyula geológusprofesszorok nevét, és geofizikus segítõtársaikat, az Eötvös-ingát és az egyéb geofizikai mérõeszközöket a kõolajkutatásra felhasználó dr. OSZLACZKY Szilárd, dr. FACSINAY János, dr. KÁNTÁS Károly és SCHEFFER Viktor kutatók nevét.) A mélyfúrási technika hazai jeles úttörõi közül tisztelettel emlékezünk meg a hazai fúrástechnika atyjáról, ZSIGMONDY Vilmosról és követõirõl, a kõolaj-bányászati ütvemûködõ fúrástechnika terén eredményeket felmutatott BÖHM Ferenc, MAZALÁN Pál és FALLER Gusztáv nevérõl, valamint a forgatva mûködõ fúrásmód 1935-tól való bevezetését követõen DINDA János, ANGYAL Ferenc, RUZSINSZKY László, PAÁL János, BERÉNYI László, TOLNAY Kornél, NAGY Ödön, AJTAI László, HEGE- DÛS Ferenc fúrási mérnökökrõl, és a kõolaj- és földgáztermelés kezdeti létesítményeit kialakító és a termelést megindító mérnökökrõl: GYULAY Zoltán, PULAI Ferenc, CZUPOR Andor, PICKER Ernõ, BINDER Béla rezervoártechnikával és termeléstechnikával foglalkozó bányamérnökökrõl. Hosszan kellene felsorolni a további nagyokat, akik a kutatási, fúrási és termelési fejlesztési feladatokat irányították, ezek közül itt MAJERSZKY Béla, ALLIQUANDER Ödön, CSIGÓ József, ROSTA Ferenc, MUNKÁCSI Zoltán, BENCZE László, PATSCH Ferenc, ZONDA Pál nevét említem, akik fúrósként, BENEDEK Ferenc, KASSAI Lajos, VARGA József, SZILAS Pál, HORVÁTH László termelési mérnökként, dr. FALK Richárd, dr. GRÁF László, HANTOS Rezsõ, ORDAS Pál, GUMAN Jenõ, PURMANN Jenõ, DALLOS Illés, GÖNCZ István, AUERSWALD János, VÁRKONY Ri- 30 Kôolaj és Földgáz 36. (136.) évfolyam 3-4. szám, március-április

3 chárd nevét, akik gépész-, vegyész-, bányamérnökként a gépészeti és gazolintermelési kérdéseket tartották a kezükben, és BARNABÁS Kálmán, KERTAY György, SZALÁNCZY György, VE- CSEY György, SZUROVY Géza geológusok nevét, akik a II. világháború elõtti magyar szénhidrogén-bányászat geológiai kutatását fogták össze. A megnevezett geológiai, geofizikai és bányászati vezetõk a M. Kincstár szolgálatában, a MAORT és a MANÁT alkalmazottaiként külföldi szakemberek munkamódszereit átvéve, tehetséges magyar fúrómunkásgárdát kinevelve kutatták fel a II. világháború elõtti Kárpátmedence és Csonkamagyarország akkor ismertté vált kõolaj- és földgáztelepeit (Kissármást, Eggbelt, Bükkszéket, Budafát, Lovászit, Pusztaszentlászlót, Újfalut), és állították e mezõket termelésbe. A vesztett II. világháború után a szovjet hadizsákmányként kezelt alföldi kutatófúrási üzemben, majd a dunántúli területeken az államosított kõolaj-bányászati üzemekben az újjáépítés szellemében további tehetséges magyar geológus-geofizikus és mérnökgárda folytatta a magyar haza kõolaj- és földgázkutatását és termelését. Szórványos külföldi tapasztalatok átvételén kívül saját szellemi erõre támaszkodva fogtak hozzá a Dunántúl és az Alföld kutatási és feltárási munkáihoz a fiatal geológusok (SZEPESHÁZY Kálmán, OSVÁTH Emília, MAGAS István, MAYER István, DEDINSZKY János, KORIM Kálmán, VÁNDORFI Róbert, DANK Viktor, DANK Viktorné, BÍRÓ Ernõ, DAL- LOS Ernõ, NÉMETH Gusztáv, SZERECZ Ferenc, MOLNÁR János, SZALÓKI István, VÖLGYI László), valamint nagytudású geofizikusok (MOLNÁR Károly és a szeizmikus mérnökök, JESCH Aladár, MARKÓ László, BARLAI Zoltán, PAULIK Dezsõ szelvényezõ és kiértékelõ mérnökök) és a termelési, fúrási, kútkezelési mérnökök (KISS László, HOLLANDAY József, HORVÁTH Róbert, BARABÁS László, CZIKE Gábor, CSATH Béla, FARKAS Béla, KOMORNOKI László, GILICZ Béla, BALÁSZ Béla, PAP Imre, PÁPA Aladár, GÖTZ Tibor, HE- GYI Ferenc, SIMON Norbert, JENEY Zsigmond), a soproni és a miskolci egyetemen képzett mérnökök (BACSIN- SZKY Tibor, MIHÁLYI György, NAGY Lajos, MAJSA József, TOR- NYAI Géza, BARKA Vilmos, MEGYE- RI György), továbbá külföldi egyetemeken oklevelet szerzett magyar mérnökök (BÁN Ákos, GYÕRY Gyula, GYÕRI Sándor, PLACSKÓ József és Józsefné, LÕRINCZ János és Jánosné, FALUSI István, TASSONYI Kadocsa, SZEN- TIRMAI Attila, TÓTH Zoltán, HINGL József stb.), valamint az õ szakmai irányításukkal tapasztalatokat gyûjtött késõbbi mérnökgeneráció tagjai (PÓRA Ferenc, GEDEON János, JURATOVICS Aladár, LAKATOS Péter, HOZNEK István, NÉMETH Ede, SZITTÁR Antal, TURKOVICH György, JÁSZBERÉNYI Zsombor, PÉTER Richárd, TROMBITÁS István, PETI László, MEGYERI Mihály, SZANKA István, DURKÓ József, TEKNYÕS István, IVÁNCSICS Sándor, SZABÓ János, PÁPAI József stb.). E munkákat alátámasztották a bánya- és mezõ-gépészmérnökök, valamint -technológusok, így REME- NYIK Lajos, HALÁSZ Béla, AJTAI László, HEGEDÛS Ferenc, ZAC- HEMSZKY Ferenc, FELU-VÉGI György, KELE András, GÁRDAI Ernõ, POLLOK László, KÕVÁRI János, KREMSZNER Ferenc, KRICS- FALUSI János, FECSER Péter, LUK- ÁCS László, GUDRUN Kázmér, BAGDI Márton és még sokan mások. Tevékenységük eredménye lett NAGYLENGYEL, BAJCSA, BA- BÓCS, BELEZNA, VÍZVÁR, BU- ZSÁK területének a Dunántúlon, BIHARNAGYBAJOM, MEZÕKE- RESZTES, EGER-DEMJÉN, SZOL- NOK, KARDOSKÚT olajmezõinek, valamint NAGYKÕRÖS, TÓTKOM- LÓS, TÖRTEL, NÁDUDVAR környékének az Alföldön való megkutatása. Az ország kutatási és feltárási, termelési programjának megalkotásában jelentõs szerepet kapott a közösen irányított szervezet, az OKGT (Országos Kõolaj- és Gázipari Tröszt), melynek irányításában különösen BESE Vilmos, BÁN Ákos és ZSENGELLÉR István vezérigazgatók mûködési ideje alatt fokozódott az ország ismert kõolaj- és földgázkészlete. Elkezdõdtek a mezõbõvítések, a termelési létesítmények beruházásai és az ország gázellátásának kialakítása. E téren lényeges fellendülés volt észlelhetõ a nagymélységû fúrási program megvalósításában, melyet a Fúrási Fõosztály (PATSCH Ferenc, NÉMETH Ferenc, LENDVAI Lászó) tartott a kezében, és a mezõk kutatásának, bõvítésének, beruházásának fejlesztésében VÁNDORFI Róbert kutatási vezérigazgató és HANGYÁL János bányászati igazgató irányításával, valamint a BENCZE László által összefogott országos gázprogram megindításában. Ekkor mélyültek az ország eddigi legmélyebb kutatófúrásai (pl. MAKÓ, LOVÁSZI BUDAFA I-IX, SZENT- GYÖRGYVÖLGY stb.), és ekkor értek be az Alföldön megkezdett kutatások nagy eredményei (HAJDÚ- SZOBOSZLÓ földgázmezõje, AL- GYÕ, SZANK, KISKUNHALAS, ZSANA, ÜLLÉS, KISKUNDO- ROZSMA, FÜZESGYARMAT, EBES stb. kõolaj- és földgáztelepeinek megismerése és termelésbe állítása.) Hosszú mûszaki névsort kell e téren már leírni, a fokozott munkákat egyre szélesebb mûszaki gárda tartotta a kezében. (A teljességre való törekvés nélkül ZSIGMOND Gábor, CSABA József, FEKETE Imre, FERENCZY Imre, FERENCZI Zoltán, STIFFEL László és felesége, MÁCSIK József, K. SZABÓ Sándor, SZABÓ György, BALAJTZ Tibor, SOLTI Károly, UDVARDI Géza, ÕSZ Árpád, MAGYARI Dániel, BRUCKNER Lajos, CZICZLAVICZ Lajos, MAGYAR József, NÉMETH János, KULBENCZ Ferenc, JÁRMAI Gábor, DALLOS Ferenc, dunántúli és SZEPESI József, CSÁKÓ Dénes, POZSGAI János, KOVÁCS János, LÁ- NYI Tibor, FALK Miklós, FEHÉR László, PALICZ András, SZLÁVIK Tibor, PACZUK László, BENCSIK István, CSIHA Gyula, FÉDERER Imre, KOÓS Árpád, TRÖMBÖCZKY Péter és Sándor, SÓKI József, REMÉNYI István, ILLÉS Miklós, MUNKÁCSI István stb. alföldi munkatársaim szellemi és irányító munkájával kerültem tevékenységem során tényleges kapcsolatba.) A felsorolt mûszaki szakemberek oktattak (Miskolci Egyetem, mérnökátképzés, Vörös Akadémia, Nagykanizsai Technikum, fúrómesteri, termelõmesteri és szakmunkásképzõ tanfolyamok), kutatási, fúrási, lyukbefejezési, kútjavítási, rétegkezelési, rezervoármechanikai, technológiai és laboratóriumi, mûszaki fejlesztési feladatokat végeztek, és eredményesen járultak hozzá a hazai kõolaj- és földgázbányászat fejlesztéséhez, ütemének fenntartásához. Kôolaj és Földgáz 36. (136.) évfolyam 3-4. szám, március-április 31

4 Szervezeti vezetõink már a 70-es években gondoltak arra, hogy a hazai kutatási lehetõségek fokozatos csökkenése következtében felszabaduló kapacitást külföldön hasznosítsák. SZU- ROVY Géza, ALLIQUANDER Ödön, PATSCH Ferenc, HINGL József fúrási fõosztályvezetõk (az akkori vállalati igazgatókkal: NAGY Sándorral, VARGA Józseffel és MEZÕSI Józseffel, késõbb a KV és a KFV vezérigazgatóival karöltve) a magyar külkereskedelmi szervek segítségével teremtették meg a magyar fúróberendezések külföldi munkájának lehetõségét. Így kerülhetett sor az Irakban, Tunéziában, Franciaországban, Görögországban, Líbiában, Ausztriában, 1990 után a Szíriában végzett kutatási tevékenységre és kútjavítási munkák irányítására a volt Szovjetunióból megmaradt Oroszország hansi-mansi rokonnépeinek területén. Külföldön végzett tevékenységeink közül az ország közvéleménye felfigyelhetett Irak KUVAIT ellen 1990-ben viselt háborújának befejezése utáni a világon környezetvédelmi katasztrófát is okozott olajkúttüzekre, melyeknek megfékezésében, oltásában és a kitörések elhárításában a már 1964-tõl kezdve megszervezett MAGYAR KITÖRÉSELHÁRÍTÁ- SI MENTÕSZERVEZET ALFÖL- DI ÉS DUNÁNTÚLI MENTÕ- CSAPATAI a világ közvéleménye által is elismert módon vettek részt (amikor is 11 kút kitörését szüntették meg 1991-ben). Kemény munkájuk, fegyelmezett és eredményes tevékenységük öregbítette a magyar kõolajbányászat külföldi munkáival kapcsolatos hírnevét. Az BM DRILLING OVERSEAS LTD. kialakítása, és SZÍRIÁBAN a SHELL alvállalkozójaként az AL FU- RAT szíriai nemzeti vállalat olajkutatási programjában való részvétel a magyar kõolajbányászat mélyfúrási ágának egy további dicsõségfejezetét jelenti. Tehetséges magyar fúrómunkások, fúrómesterek, technikusok és mérnökök immár közel 10 éve érnek el sikereket a szíriai sivatagi területeken végzett tevékenységük során. Munkájuk eredményét árgus szemmel figyeli fõvállalkozójuk, a SHELL társaság és audit -jaiban (vizsgálataiban) kemény szempontokat érvényesítve hozza meg minõsítését. E legutóbbi minõsítés megállapítása szerint az MB DRILLING OVER- SEAS LTD. 97%-ban felelt meg a SHELL által felállított követelményeknek. Ilyen minõsítést e vállalat valószínûleg még nem is adhatott egyetlen alvállalkozójának sem. Ennek oka az a rendkívüli mûszaki figyelem és koncentrálás, mely a SZÍRI- ÁBAN dolgozó magyar fúrómunkások, technikusok, mérnökök munkáját jellemzi. Nemcsak a technológiai feladatok pontos végrehajtásában, a rendkívül jó idõkihasználásban, hanem a személyi és mûszaki biztonságra való törekvésben található a fenti jó eredmények oka, alapja. A vállalkozás magyar irányítójának, HORVÁTH Dénes olajmérnöknek, a munkák SZÍRIÁBAN dolgozó magyar koordinátorának, BOROS Ferenc olajmérnöknek, a munkákat a kutatási területen közvetlenül irányító üzemvezetõknek, MAGYAR József és dr. SZABÓ KÖNYVISMERTETÉS A Magyar Tudományos Akadémia Almanachja (2001) 1997-ben az MTA vezetõsége úgy döntött, hogy könyvsorozatot indít Akadémiai Mûhely címmel. E könyvsorozat tagjaként adták ki az 1991-ben megszakadt, majd 1997-ben újraindított akadémiai almanachsorozat újabb tagját, az MTA Almanach et. A 2002 februárjában megjelent kötet fõ fejezetei: I. Az MTA választott tisztségviselõi Mátyás olajmérnököknek és a berendezésekre biztonsági szempontból felügyelõ IVÁNCSICS Sándor és TE- LEK Boldizsár biztonsági mérnököknek, valamint a fúróberendezések mûszaki munkáját gyakorlatilag vezetõ JA- KAB Károly, GULYÁS Ferenc, KÁ- DÁR Sándor, LIGETI Attila, IVÁNYI Attila mérnököknek és PETHÕ Károly fõfúrómestereknek, de a berendezés teljes személyi és kiszolgáló állományának köszönhetõk ezek az eredmények. A magyar kõolaj- és földgázbányászat nagy elõdeinek szellemében folyó, rendkívül fegyelmezett és a biztonság legmagasabb fokára törekvõ tevékenységetekhez KEDVES BARÁTAIM fogadjátok õszinte elismerésem kifejezését, és baráti vendéglátástokért a 80 éves öreg fúrómérnök barátotok legõszintébb köszönetét. Damaszkusz, október 16. BUDA Ernõ II. Az MTA tagjai III. Az MTA vezetõ szervei IV. Az MTA tudományos osztályai V. Az MTA kutatóhelyei VI. Az MTA egyéb intézményei VII. Függelék: az MTA elnökei és fõtitkárai az alapítás óta az MTA kitüntetettjei akadémiai törvény, alapszabály és ügyrend Doktori Szabályzat Széchenyi István Irodalmi és Mûvészeti Akadémia az MTA kétoldalú együttmûködési intézményei Névmutató. Az MTA X. Földtudományok Osztályára vonatkozó adatok az Almanach oldalain találhatók. A könyv szerkesztõje Glatz Ferenc és Burucz Kornélia, kadója a Magyar Tudományos Akadémia, a nyomdai munkákat a Dabasi Jegyzet Kft. végezte. Ára: 1700 Ft. Nukleáris tudomány és a 20. század A Magyarország az ezredfordulón. Stratégiai kutatások a Magyar Tudományos Akadémián sorozat tagjaként megjelent könyvben szereplõ 14 tanulmány közül a teljesség igénye nélkül az alábbiakat emelem ki: Berényi Dénes (az MTA rendes tagja, emeritus professzor, ATOMKI): Az energiaprobléma civilizációnk központi kérdése. Katona Tamás (dr. techn., a mûszaki tudomány kandidátusa, tudományos tanácsadó, Paksi Atomerõmû Rt.): Kettõs szorításban a magyar atomenergetika esélyei és lehetõségei. Szatmáry Zoltán (a fizikai tudomány doktora, egyetemi tanár, igazgató, Nukleáris Technika Intézet): Nukleáris technika a 21. században. A könyv ára: 500 Ft + szállítási költség, megrendelhetõ az MTA Nemzeti Stratégiai Kutatási Központ címén (1014 Budapest, Országház u. 30., tel.: ). (Dr. Horn János) 32 Kôolaj és Földgáz 36. (136.) évfolyam 3-4. szám, március-április

5 KÖSZÖNTÉS Születésnapja alkalmából tisztelettel köszöntjük Tagtársainkat: Janák Valér nyugalmazott üzemvezetôt Bacsinszky Tibor okl. gépészmérnököt, okl. olajmérnököt Cseh Béla okl. olajmérnököt HAZAI HÍREK a 85 éves a 70 éves Személyi változások a Központi Bányászati Múzeum Alapítvány Kuratóriumában február 13-án a Központi Bányászati Múzeum alapítói ülést tartottak, ezen áttekintették a Központi Bányászati Múzeum Alapítvány elmúlt Krizsek Árpád mélyfúró technikust a 75 éves Csath Béla aranyokleveles bányamérnököt Szentirmai Attila okl. olajmérnököt Kôolaj és Földgáz 36. (136.) évfolyam 3-4. szám, március-április a 80 éves Jesch Aladár okl. geológus mérnököt Bogenrieder Frigyes olajbányász technikust Kívánunk mindannyiuknak további erõt, egészséget és Jó szerencsét! (A szerk.) három évi mûködését, s azt jóváhagyólag tudomásul vették. Az alapítók a magyar bányászat megváltozott helyzetére való tekintettel a kuratórium átalakítását és bõvítését határozták el. Céljuk az volt, hogy a bányászat tudományos képviselete és a jelenleg is mûködõ bányászati vállalkozások képviselete egyaránt biztosítva legyen. Megköszönve Benke István és dr. Csiszár István eddigi hasznos munkáját, a kuratóriumi tagságából és elnöki tisztségébõl visszahívta Benke Istvánt, kuratóriumi tagságából dr. Csiszár Istvánt. A Kuratórium új tagjai: Bács Péter, az Észak-Dunántúli Bányavagyon Hasznosító Rt. vagyonhasznosítási és vállalkozási igazgatója; dr. Kovács Ferenc, az MTA r. tagja, a Miskolci Egyetem Mûszaki Földtudományi Kar tanszékvezetõ egyetemi tanára, aki egyben a kuratórium új elnöke lett; Takács Károly, a Vértesi Erõmû Rt. vezérigazgatója; Varga Mihály, a MECSEKÉRC Környezetvédelmi Rt. vagyonkezelési igazgatója. (Dr. Horn János) EGYESÜLETI HÍREK Az OMBKE 90. küldöttgyûlésén elhangzott FÔTITKÁRI BESZÁMOLÓ Az 1892-ben alapított Országos Magyar Bányászati és Kohászati Egyesület a évben a közhasznú társadalmi egyesületekrõl szóló törvény és az alapszabályban meghatározott szabályok szerint mûködött. Az új vezetõség áttekintette a korábbi küldöttgyûlések, választmányi ülések és az Ellenõrzõ Bizottság határozatait, a tagságtól beérkezett jobbító szándékú észrevételeket, javaslatokat, és ezeket összegezve december 7-én a választmány jóváhagyta az ügyvezetõség célkitûzéseit és munkastílusát tartalmazó alapelveket. Az egyesület vezetõsége munkáját ennek alapján végezte. A két küldöttgyûlés közötti idõszakban a választmány négyszer, a választmányi ügyvezetõség egyszer tartott ülést és 15 határozatot hozott. A választmányi ülések napirendjérõl és a meghozott határozatokról a Bányászati és Kohászati Lapok folyamatosan tájékoztatták az egyesület tagságát. A határozatok megtalálhatók az egyesület internetes honlapján is. Az egyesület közhasznúságából fakadó kötelezettségek miatt a jövõben a küldöttgyûlések az év elsõ felében kerülnek megrendezésre, a soron következõ a tervek szerint április 27-én Salgótarjánban. Itt számolunk be rész- 35

6 letesen az egyesület évi tevékenységérõl és a gazdálkodás eredményérõl. Jelen küldöttgyûlésen tehát az általános egyesületi élet eseményein kívül elsõsorban az új vezetõség célkitûzéseirõl, a megtett, illetve megtenni kívánt intézkedésekrõl számolunk be. Közhasznúsági jelentés A október 7-én megválasztott új egyesületi vezetõségre hárul az a feladat, hogy az OMBKE évi közhasznú tevékenységérõl és gazdálkodásáról a küldöttgyûlés elõtt számot adjon. Az egyesület évre vonatkozó közhasznúsági jelentése, beleértve a gazdálkodás éves mérlegét is, megjelent a Bányászati és Kohászati Lapokban (BKL Bányászat 2001/4. sz.; BKL Kohászat 2001/5. sz.; BKL Kõolaj és Földgáz 2001/6-7. sz.), valamint az egyesület internetes honlapján. Így az egyesület tagsága beleértve a küldötteket is azt részletesen megismerhette. A választmány az ellenõrzõ bizottság jelentése és a könyvvizsgáló értékelése és záradéka alapján elfogadta az OMBKE évrõl szóló gazdasági beszámolóját és mérlegét; a közhasznúsági jelentést a küldöttgyûlésnek elfogadásra javasolja. Szakmai érdekképviselet Az elõzõ küldöttgyûlés határozatával összhangban a választmány célul tûzte ki, hogy a szakmával kapcsolatos soron következõ törvények (bányatörvény, villamosenergia-törvény) elõkészítése során az egyesület végezzen lobbytevékenységet, igyekezzen érvényesíteni a szakma érdekeit. A társadalom, a szakma megdolgozásában van feladatunk. A bányászszakma összehangolt véleményének, álláspontjának kialakításában nagy szerepet játszik a Bányász Fórum. A bányászszakma közmegítélésének felmérése céljából készült közvélemény-kutatási anyag tanulságos, önkritikára is okot adó tükörképet tárt a szakma elé. Célszerûnek látszik a Bányász Fórum eddigi tevékenységének tapasztalatait a kohászszakma problémáinak megítélése során figyelembe venni. Az egyesület felhívta pártoló tagjainak figyelmét, hogy a jogszabályban elõírt szakképzési hozzájárulást címzetten ajánlják fel a szakmáinkat oktató Alma Materünk javára. A választmány a korábbi küldöttgyûlés elõírásainak megfelelõen célul tûzte ki annak vizsgálatát, hogy az egyesület miképpen vehetne részt a szakmáinkat érintõ szakmai képzésben, továbbképzésben. Rendezvények A 89. Küldöttgyûlés óta eltelt idõszakban egyesületünk szakosztályai és helyi szervezetei számos rendezvényt, tudományos, szakmai konferenciát szerveztek. Legnagyobb rendezvényünk a Tatabányán megrendezett Bányász-Kohász-Erdész Találkozó volt, melynek sikeréhez nagyban hozzájárult a Tatabányai Önkormányzat és a Vértesi Erõmû Rt. E helyen is köszönjük támogatásukat és közremûködésüket. Külön kiemelendõ a szervezés motorjaként tevékenykedõ Bársony László bányamérnök tagtársunk, akinek szervezési tapasztalataira a jövõben is számítunk. Idén is részt vettünk Selmecbányán a hagyományos szalamander ünnepségen, ahol a legnagyobb küldöttséget az OMBKE 240 fõs csoportja alkotta. A jövõ évi, egyesületünk alapításának 110. évfordulójának évében rendezett szalamander alkalmával a Selmecbányáról elszármazott egyetemek és fõiskolák találkozójára is sor kerül, melyen egyesületünk méltó módon kíván részt venni. A helyei szervezetek rendszeresen megtartották hagyományos bányásznapi és Szent Borbála napi megemlékezéseiket, szakmai napokat, kirándulásokat, baráti összejöveteleket, bálokat rendeztek, több kiállítás szervezésében vállaltak tevékeny részvételt. A szakmai rendezvények nagy részét sajnos, egyre inkább az OMBKE nélkül szervezik. A választmány álláspontja szerint ezt a tendenciát az okok és indítékok feltárásával és az esetleges jogos észrevételek megszívlelésével meg kell fordítani. Gondoskodni kell arról, hogy a bányászés kohászszakmát érintõ rendezvények minél nagyobb hányadban ismét az OMBKE keretein belül legyenek megszervezve. Kiadványok Az elmúlt év legjelentõsebb egyesületi kiadványa A magyar bányászat évezredes története III. kötetének megjelentetése, mely közel 750 oldalon mutatja be, hogy hogyan hatott a magyar bányászat a magyar kultúrára. A kötet megjelenése Benke István fõszerkesztõ és a széles körû szerzõgárda munkájának köszönhetõ. Az elsõ két kötet minden példánya elfogyott. A most megjelent III. kötet az egyesület titkárságán kapható. Az Öntészeti Szakosztály 2001-ben megjelentette és tagjainak megküldte az Öntészeti zsebkönyv -et, mely az öntészet szakmai alapismereteit, szabványait tartalmazza. A Kõolaj-, Földgáz és Vízbányászati Szakosztály 175 év dalaiból Daloskönyv -et jelentetett meg. Egyesületi Lapok A 134. évfolyamát megért Bányászati és Kohászati Lapok rendszeresen megjelent, folyamatosan tájékoztatva a tagságot a szakma eseményeirõl. A lapok tartalmát, szerkesztési színvonalát a tagság többsége megfelelõ színvonalúnak tartja. A három egyesületi lap évenkénti összesen 24 millió Ft-os költsége a teljes egyesületi költségvetés kb. 40%-át teszi ki. A tagság, illetve a küldöttgyûlés álláspontját képviselve a választmány és az egyesület vezetõi a lapokkal való költséggazdálkodást az OMBKE gazdálkodásának szerves részeként kezeli, de ezen belül prioritásban részesítik a lapok rendszeres megjelentetését. Az évrõl-évre szûkülõ vállalati támogatás lehetõsége egyre szigorúbb gazdálkodást követel meg a lapok megjelentetése területén is. Ennek érdekében feltétlenül meg kell tenni a lapkiadás összköltségét csökkentõ intézkedéseket. A választmány az ügyrenddel összhangban határozott állást foglalt abban, hogy a Bányászati és Kohászati Lapok címet viselõ szaklapok az egyesület tulajdonát képezik, és e lapok kiadója az OMBKE és a felelõs kiadó az egyesület elnöke. Ez a választmányi állásfoglalás nem csak formai jellegû, hanem azt is jelenti, hogy az egyesületnek élnie kell a kiadót megilletõ jogokkal, beleértve a legkisebb költséget jelentõ megjelentetést biztosító alvállalkozók kiválasztásának jogával is. Ezen jogok gyakorlása, valamint a lapok megjelentetését biztosító egységes szemléletû gazdálkodás megteremtése szükségessé teszi az egyesületen belül a kiadói és a szerkesztõi feladatok szétválasztását és a kiadással kapcsolatos alapvetõ kérdések koordinálására egy kiadói bizottság létrehozását a fõtitkárhelyettes vezetésével. Az ügyvezetõség a felmérések alapján úgy látja, hogy a jelenlegi kiadási költségek a színvonal megtartása mellett is számottevõen csökkenthetõk. Ennek érdekében a nyomdai és a nyomdai elõkészítõ munkák kiadásá- 36 Kôolaj és Földgáz 36. (136.) évfolyam 3-4. szám, március-április

7 nál a potenciális vállalkozókat versenyeztetni kell, és meg kell kísérelni kihasználni az egy nyomdában történõ nyomtatás esetén elérhetõ árelõnyt. A választmány döntött arról is, hogy költségcsökkentés céljából minden lap expediálását az egyesület kell hogy végezze, az nem adható alvállalkozásba. Internetes honlap Már az 1998-as küldöttgyûlésen felmerült az egyesület internetes honlapja megjelentetésének igénye. Az elõzõ év küldöttgyûlésének egyik határozata szerint megvizsgálandó, hogy a BKL internetes megjelentetésével hogyan csökkenthetõ a lapkiadás költsége. Ezúton is szeretnénk bejelentetni, hogy az egyesület honlapja az ügyvezetõ igazgató szerkesztésével és az Egyetemi Osztályról Szabó Attila webmester gondozásával mûködik. A honlap elérhetõ a címen. A honlapon megjelennek az egyesület fõbb adatai, közleményei, hírei, a testületek határozatai, a szabályzatok, a tisztségviselõk elektronikus elérhetõsége és minden közérdeklõdésre számot tartó egyesületi információ. (Jelen beszámoló anyaga is olvasható a honlapon.) Az egyesület testületei, bizottságai, szervezetei a honlapon megjelentethetik a híreiket, felhívásaikat. A fokozatosan bõvülõ honlap használhatósága természetesen az internetet használó tagság kollektív munkájától függ: attól, hogy a tagság, illetve az illetékes egyesületi tisztségviselõk az aktuális híreket, közleményeket leadják-e. Ettõl függ a rendezvényterv használhatósága is. Tudatában vagyunk annak, hogy a tagság nagy része internetes hozzáféréssel nem rendelkezik, de a kor igényeinek megfelelõen a tisztségviselõk, illetve a gazdasági társaságoknál dolgozó tagtársaink részére az információáramlást gyorsabbá és korszerûbbé tesszük. Az angol nyelvû változattal a külföldi elérhetõség lehetõségét is megteremtjük. A honlap megjelentetése csak bõvíti az OMBKE információs hálózatát, de ma még nem helyettesítheti a 114 éves Bányászati és Kohászati Lapok funkcióját. A honlappal kapcsolatban várjuk a használók jobbító szándékú észrevételeit, javaslatait, és nem utolsósorban tevékeny közremûködésüket a közzé teendõ információk küldésével. Az egyesületi klub és központ elhelyezése A választmány döntése értelmében költségtakarékosság miatt az egyesület Múzeum krt.-on lévõ klubhelyiségét és a könyvtárat átköltöztettük a Fõ utcába. Így megvalósult az az igény, hogy az egyesület minden helyisége egy helyütt legyen. Újra elfoglaltuk azokat a helyiségeket, melyek 1995 óta mások számára úgy volt bérbe adva, hogy egyesületünk nem részesült a bérleti díjból. A Fõ utcában 6-50 fõ elhelyezésére alkalmas tárgyaló helyiségek, tanácstermek az egyesületi bizottságok és testületek, továbbá az egyesület egyéni és jogi tagjai részére rendelkezésre állnak. Külön helyiség áll a BKL szerkesztõségének és az OMBKE budapesti szervezeteinek (nyugdíjasainak) rendelkezésére. A Múzeum krt.-i ingatlan bérbeadását határoztuk el. Szakmatörténeti tevékenység A legjelentõsebb szakmatörténeti esemény a A magyar bányászat évezredes története III. kötetének megjelentetése. Az OMBKE történeti szakcsoportjainak szakmatörténeti munkáját a választmány Történeti Bizottsága kordinálja. A Bányászattörténeti Szakcsoport Dorogon, Oroszlányban, Pécsett és Tatabányán ipartörténeti emlékek megmentésével, kiállítások rendezésével és szakírói munkával foglalkozott. A Vaskohászati Szakcsoport Budapesten és Dunaújvárosban végzett leletmentõ és publikációs munkát. A borsodi csoport a Bányász-Kohász Emlékutak albizottsággal együtt a bányász-kohász emlékutak szervezésével a határon túli kapcsolódás (Erdély, Szlovákia, Ausztria) kialakításában jeleskedett. A Fémkohászati Szakcsoport jelentõs mértékben segítette az Alumíniumipari Múzeum munkáját, és folytatták a bányász-kohász sírkataszter összeállítását, fényképes dokumentálását. A DUNAFERR-csoport elkezdte történetírói munkáját. Az Öntészettörténeti Szakcsoport a gyûjtõmunka mellett gyártörténeti és életrajzi leírásokat készített. Különbözõ rendezvényeken több szakmatörténeti elõadást tartottak, a múzeumban iskolások részére. Az Olajipar-történeti Munkabizottság részt vett a leletmentõ munkában, több szakmai-jubileumi rendezvényt szervezett, és ezeken elõadást tartott. Közremûködött ipartörténeti kiadványok elkészítésében, kiállítások rendezésében. Bekapcsolódott a Történeti Bizottság munkájába az Egyetemi Osztály is. A szakági múzeumok (KBM, ÉÁM, OMM ÖM-a, OMM KKM-a ABM, OBM, PBM és a MOIM) jelentõs mértékben hozzájárultak a nemzeti kulturális örökség technikai részének közkinccsé tételéhez, bár a mûködési feltételek változó mértékben nehezebbé váltak. Nemzetközi kapcsolatok A választmány áttekintette a Nemzetközi Kapcsolatok Bizottságának elõterjesztésében az OMBKE nemzetközi kapcsolatainak helyzetét, és úgy döntött, hogy a külföldi és nemzetközi szervezetekkel való szerzõdések felülvizsgálatával azok megerõsítésére kell koncentrálni, melyek az OMBKE szakmai, hagyományõrzõ célkitûzéseit erõsítik. Arra koncentráljunk, amihez erõnk van, de ezen kapcsolatokat intenzíven ápoljuk: a nemzetközi szervezetekkel és a külföldön élõ magyarokkal. Az OMBKE nemzetközi kapcsolataiban szakmatörténeti hagyományainkból is adódóan kiemelt feladatként kell kezelni a határon túli magyar szakemberekkel és szervezetekkel való szorosabb együttmûködést. Az immár rendszeresen megtartandó Bányász-Kohász-Erdész Találkozó egyúttal legyen a helyszíne a szakmáink határon túli magyar szakembereivel való találkozónak. A szervezés során gondoskodni kell, hogy a találkozó alkalmával rendezendõ Tudományos Konferencián külföldön élõ magyar szakemberek is vegyenek részt. Az OMBKE által szervezendõ nemzetközi és országos jellegû konferenciákon legalább egy külföldön élõ magyar szakembert is fel kell kérni elõadás megtartására. Ezen konferenciákon a rendezvény költségvetésének tételeként a konferencia méretétõl függõen 5-15 fõ határon túli magyar szakember vendégül látását be kell tervezni. Taglétszám Az OMBKE taglétszámának alakulását az elmúlt idõszakban a következõ táblázat mutatja be: Kôolaj és Földgáz 36. (136.) évfolyam 3-4. szám, március-április 37

8 Szakosztály Taglétszám Taglétszám december 31-én október 15-én Bányász Kõolaj-, Földgáz és Vízbányászat Vaskohász Fémkohász Öntész Egyetem Összesen A taglétszám 37%-a nyugdíjas (ebbõl 12% 70 év feletti tagtárs), 3%-a egyetemi, vagy fõiskolai hallgató ben a befizetendõ egyéni tagdíj 73%-a folyt be. Az Egyetemi Osztály szervezõ munkáját dicséri, hogy észrevehetõen növekedett az egyetemisták részvétele az egyesületi életben. Az egyetemi hallgatók részvétele az egyesület nagyrendezvényeinek nélkülözhetetlen színfoltja. Rajtunk is múlik, hogy az újonnan belépett egyetemi hallgatók a késõbbiekben is találják meg helyüket az egyesületben. Helyi szervezetek Az egyesület ipari hátterét és tagságát tekintve egyértelmûvé vált, hogy az egyesületi élet alapját a helyi szervezetek munkája és szervezõképessége, valamint a helyi szervezetek mögött álló pártoló vállalkozási háttér képezi, természetszerûleg beleértve a helyi szervezetek személyi kapcsolatait is. Ahol a helyi szervezetek mögött prosperáló vállalkozás mûködik, az egyesülethez kötõdõ vezetõ személyiségekkel, illetve ahol a helyi szervezetek tagsága igényli az aktív egyesületi életet, ott pezsgõ egyesületi tevékenység folyik. Az egyesület egészét tekintve azonban a szolidaritás elve alapján segítenünk kell azon helyi szervezetek tevékenységét, ahol saját hibájukon kívül nem rendelkeznek ugyan erõs vállalati háttérrel, de komoly igényük van az egyesület célkitûzéseinek megfelelõen a tagság és a szakma, ill. a tagok közötti kapcsolatok, hagyományok ápolására. Annak érdekében, hogy minden egyesületi tag teljes körûen gyakorolhassa tagsági jogait, és igényeinek megfelelõen részt tudjon venni az egyesület életében, a év végéig minden egyesületi tagot az adott tag kívánságának megfelelõ valamelyik mûködõ helyi szervezet tagjaként kell nyilvántartásba venni. Azon helyi szervezeteknél, ahol nincs a szervezetnek vezetõje (elnök, titkár), meg kell kísérelni a vezetõket megválasztani. Azon tagok, akik nem kívánnak valamely helyi szervezethez tartozni, automatikusan az OMBKE budapesti helyi szervezete tagjaként lesznek regisztrálva, és velük a kapcsolatot e szervezet tartja. Pártoló jogi tagok A korábbi küldöttgyûlések feladatul jelölték meg a jogi és pártoló tagtámogatások fejlesztését és szélesítését. Az új ügyvezetõség rendre felvette a kapcsolatokat az egyesület kiemelt támogatóival, mely részben eredményre vezetett, de tudomásul kell venni, hogy támogatás akkor remélhetõ, ha az egyesület a tevékenysége során megfelelõ ellenértéket, szolgáltatást is tud nyújtani. Ez azt jelenti, hogy az egyesületnek az alapszabályában meghatározott szakmai érdekképviseletet kellõ körültekintéssel és fokozott súllyal kell felvállalnia. Eddigi választmányi üléseink napirendjét is úgy állapítottuk meg, hogy egy-egy jelentõsebb szakmaterület kérdéseit az arra illetékes vezetõktõl közvetlenül ismerhessük meg. Így került sor két kiemelt támogatónk, a MOL Rt. és a DUNAFERR Rt. vezérigazgatójának szakmai tájékoztatójára. Potenciális és valós támogatóink között az országosan is nagy cégek mellett egyre inkább jelentõs súllyal bírnak a közepes és kisvállalkozók, akiknek megnyerése a szakosztályok és a helyi szervezetek feladata. A Tapolcán megrendezett Bányászati Szakigazgatási Konferencia, a Lillafüreden megrendezett 16. Magyar Öntõnapok és a Balatonszéplakon megrendezett Anyag-, energia- és környezetgazdálkodás a vaskohászatban címû konferencia nagy sikere bizonyítja, hogy a közepes és kisvállalkozók széles rétege mozgósítható, ha az érdekkörükbe tartozó rendezvényeket tartunk, és az egyesület a baráti és szakmai találkozó mellett hátteret nyújt az üzleti élet különféle szereplõinek találkozójára. Az igen nagy számú kis- és közepes méretû vállalkozással való megfelelõ szintû kapcsolattartás igénye szükségessé teszi a szakosztályvezetõk egyesületen belüli protokolláris súlyának növelését is. Ez annál is inkább szükséges, mivel 2000-ben a pártoló tagok száma 78-ról 57-re csökkent. Ezt a tendenciát csak a szakosztályok és helyi szervezetek jó kapcsolatteremtõ munkájával lehet megfordítani. Új pártoló tagjaink között üdvözölhetjük a MOTIM Rt.-t és a GLOB-METAL Kft.-t. Alapszabály felülvizsgálata A választmány a szakmai lapokban felhívást tett közzé, hogy az egyesület alapszabályára, illetõleg ügyrendjére vonatkozó esetleges módosító javaslatokat a tagok ez év szeptemberéig tegyék meg. Az Alapszabály Bizottság áttekintette a korábbi küldöttgyûlésen, illetve azóta írásban beérkezett sok esetben egymással ellentétes módosító javaslatokat. A javaslatok többsége ügyrendi módosítással végrehajtható, mely választmányi hatáskörbe tartozik. Az Alapszabály Bizottság év végéig a választmány elé terjeszti a felmerült módosítások összegzését, melyet a szakosztályoknak módjuk lesz megvitatni. A bizottság véleménye szerint az egyesület tisztségviselõinek összetételére, a mûködést alapvetõen befolyásoló szervezeti és mûködési feltételek változtatására vonatkozóan jelenleg nincs alapszabály-módosítási kényszer. A bizottság szerint az esetleges változtatási javaslatoknál figyelembe kell venni a jelenlegi egyesületi vezetõség gyakorlati tapasztalatait is: mennyire akadályozza, vagy segíti-e a jelenlegi szabályozás a vezetõség munkáját? Ehhez szükség van arra, hogy a jelenlegi vezetõség is tapasztalatokat gyûjtsön. Az esetleges módosításokat elegendõ a tisztújítást megelõzõ küldöttgyûlésen megtárgyalni és jóváhagyni. Gazdálkodás Az egyesület évi gazdálkodásában eft mérleg szerinti veszteség keletkezett, mely az évi eft veszteséggel együtt azt jelentette, hogy az egyesület felélte a korábbi években 38 Kôolaj és Földgáz 36. (136.) évfolyam 3-4. szám, március-április

9 felhalmozott összes pénzügyi tartalékát. A évben az új vezetõségnek tehát tudomásul kellett vennie, hogy csak azt a pénzt lehet elkölteni, mely folyamatosan az egyesület számlájára ténylegesen be is folyik. Ez a körülmény parancsoló szükségszerûséggel vetette fel az egyesület teljes tevékenységének racionalizálására vonatkozó korábbi felvetések, javaslatok, észrevételek ismételt napirendre tûzését és a takarékos gazdálkodást célzó intézkedések sorozatának megtételét. A választmány a évi gazdálkodás értékelésével és a évi terv jóváhagyásával egy idõben intézkedési tervet hagyott jóvá a gazdálkodás javítására. (Az intézkedési terv megjelent mindhárom szaklapunkban.) Az egyesületi gazdálkodás javítását célozta az a pályázat is, amelyet a választmány az ügyvezetõ igazgatói munkakör betöltésére írt ki. Új ügyvezetõ kapott megbízást, dr. Gagyi Pálffy András személyében február 15-tõl. A korábbi küldöttgyûlések határozatai alapján felülvizsgáltuk az úgynevezett központi költségeket. Számos költségmegtakarítást eredményezõ intézkedést tettünk. A korábbinál szigorúbb költséggazdálkodást írtunk elõ. Az egyesületi titkárság munkájában is átszervezést és létszámcsökkentést hajtottunk végre. Az egyesületi titkárság tevékenységének átvilágításával még további racionalizálás kívánatos. Meg kell azonban jegyezni, hogy a gazdálkodás ésszerûsítése nem szûkíthetõ le a titkárság létszámának egy-két fõs csökkentésére. Az egyesület teljes gazdálkodása is újragondolásra szorul, és ezen intézkedéseket is meg kell tenni. Az egyesület számára egyre nehezebb megszerezni a mûködéshez szükséges anyagi támogatást. Ezért ügyelnünk kell arra, hogy a megszerzett pénzzel felelõsséggel és jól gazdálkodjunk, a szakmai, ill. egyesületi célkitûzéseket minél kisebb költséggel valósítsuk meg. A szigorúbb gazdálkodás eredményeképpen az elõzetes mérlegadatok szerint a évi I-III. negyedévben közel nullszaldós gazdálkodást sikerült megvalósítani, és nem volt likviditási probléma sem. A évi gazdálkodás eredményérõl a 2002 tavaszán megtartandó küldöttgyûlésen számolunk be. Mivel október végén körülbelül 8 millió forint hiányzik a betervezett egyéni és jogi tagdíjakból, ezért az év hátralévõ részében még komoly erõfeszítéseket kell tenni annak érdekében, hogy a következõ küldöttgyûlésen a évinél jóval kedvezõbb gazdasági eredményrõl számolhassunk be. Kedvezõ jelnek érezzük, hogy az elõzõ évhez képest 2001-ben ismét két millió forint fölé emelkedett a személyi jövedelemadó 1%-ából kapott összeg. Az egyesület választmánya és a szûkebb ügyvezetõség igyekszik az egyesület mellett kiálló tagság bizalmának megfelelni, hogy az OMBKE alapításának 110 éves évfordulóját méltóan ünnepelhessük meg. Jó szerencsét! (Kovacsics Árpád fõtitkár) Az OMBKE 90. Küldöttgyûlésének határozatai Afõtitkár írásos és szóbeli beszámolója, az ellenõrzõ bizottság jelentése, valamint az indítványok, hozzászólások alapján az OMBKE 90. Küldöttgyûlése a következõ határozatokat hozta: 1. A küldöttgyûlés elfogadja az OMBKE évrõl szóló közhasznúsági jelentését, a fõtitkári beszámolót és az ellenõrzõ bizottság jelentését. 2. A küldöttgyûlés jóváhagyja a választmánynak és az ügyvezetõségnek a gazdálkodási egyensúly, illetve az egyesület mûködési és lapmegjelentetési költségeinek csökkentésére irányuló intézkedéseit. Támogatja a fõtitkári beszámolóban célul kitûzött és az ellenõrzõ bizottság jelentésében szükségesnek tartott további intézkedések megtételét. 3. Az egyesület, a szakosztályok és a helyi szervezetek tisztségviselõi helyezzenek fokozott súlyt arra, hogy a szakmai rendezvények, konferenciák újból az egyesület keretei között valósuljanak meg. 4. Az egyesület a pártoló tagvállalatokkal összefogva, továbbra is keresse a lehetõségeket arra, hogy a bányászati és kohászati szakma érdekei mind a közvélemény elõtt, mind az állami döntések elõkészítése során megfelelõ képviseletet kapjanak. 5. Az írásban benyújtott és az elhangzott javaslatok, indítványok a küldöttgyûlés jegyzõkönyvének részét képezik. A választmány azok megvalósítási lehetõségeit részletesen megvizsgálva, tegye meg a végrehajtásra vonatkozó intézkedéseket, és errôl adjon írásos jelentést a következõ küldöttgyûlésen. HAGYOMÁNYÁPOLÁS A Mûegyetem tanárainak József napi serlegvacsorái Amûegyetemi serlegvacsorák megrendezésének gondolata dr. Szabó Gusztáv mûegyetemi nyilvános egyetemi rendes tanártól, a m. kir. József Nádor Mûszaki és Gazdaságtudományi Egyetem 1936/37. tanévi rector magnificusától ered. Szabó professzor 1937-ben az egyetem legfelsõbb szintû kollektív vezetõ testülete, az egyetemi tanács (más néven: nagytanács) ülésén rektori tisztérõl leköszönve arra kéri a tanácsot, hogy fogadja el tõle a József nádor emlékének tiszteletére alapított serleget, azzal a rendeltetéssel, hogy évenként március 19-én, József napján összes tanártársaink részvételével, de egyben egyetemünkkel kapcsolatban álló hivatalos és társadalmi elõkelõségek meghívásával is egy ünnepi ebéd tartassék, amelyen a mindenkori rektor által felkérendõ tanár tartson serlegbeszédet. Az elsõ serlegvacsorát a Szent Gellért Szálló márványtermében tartották március 19-én, a másodikat 1938-ban, majd négy évi háborús szünet után 1942-ben ugyanott. Különösen érdekes az március 19-i serlegvacsora kockás levélpapíron, kézzel írt végleges ültetésrendje. A 104 nevet tartalmazó listán a bánya- és kohómérnöki osztályhoz tartozó oktatók neve, beosztása és helyszáma: szádecsnei és kardosfalvai Szádeczky-Kardoss- Elemér, az ásványtan és kõzettan nyilvános rendkívüli tanára (helyszáma 43), Széki János, a fémkohászattan nyilvános rendes tanára (helyszáma: 88) és Proszt János, az általános vegytan nyilvános rendes tanára (helyszáma: 55) ban és 1944-ben a nehéz idõk komolyságának megfelelõen a mûegyetemi menza adott helyet a serlegvacsorának (a korabeli meghívón szerepelt, hogy 1 db kenyér-, zsír- és tésztajegyet kellett leadni). Mindezekrõl az decemberben megjelent Egyetemtörténeti füzetek - ben olvashatunk Osváth Zsolt szakavatott tollából. A 25 oldalas füzetbõl megismerhetjük a serleget, a szónokokat, a vendégkört, a serlegbeszédeket. (Dr. Horn János) Kôolaj és Földgáz 36. (136.) évfolyam 3-4. szám, március-április 39

10 EGYESÜLETI HÍREK Debreczeni Márton emlékünnepségek Erdélyben (Kolozsvár, január ) Az OMBKE Választmánya május 30-i ülésén a február 1-jétõl a január 31-éig tartó idõszakot Debreczeni Márton bánya- és kohómérnök születésének 200. és halálának 150. évfordulója alkalmával Debreczeni Emlékévvé nyilvánította. A kolozsvári központú Erdélyi Múzeum Egyesület (EME) neves elõdünk születésének 200. évfordulóján, január 25-én koszorúzási ünnepséget, másnap pedig tudományos emlékülést szervezett. A hazai megemlékezések méltó zárásaként tartott ünnepségeken egyesületünk vezetõségének megbízásából Dallos Ferencné, a BKL KF felelõs szerkesztõje, Martényi Árpád bányamérnök és Tasnádi Tamás bányamérnök, a Bányászati Szakosztály budapesti helyi szervezetének titkára vett részt. A történelmi nevezetességû Házsongárdi temetõben nyugvó Debreczeni Márton síremlékénél (1. kép) rendezett koszorúzási ünnepségen Benkõ Samu, az EME elnöke mondott beszédet, majd dr. Cseh Áron Gusztáv konzul a Magyar Köztársaság Fõkonzulátusa, Benkõ Samu professzor az EME, Tasnádi Tamás az OMBKE, Debreczeni-Droppán Béla a család, Bálint Árpád nyugalmazott tanító a szülõföld képviseletében helyezte el koszorúját. A kegyeletes eseményen megjelent a Babes-Bólyai Tudományegyetem, valamint több erdélyi tudományos társaság és civil szervezet képviselõje is. A koszorúzás befejeztével elénekeltük a bányászhimnuszt, ezt az emlékezõk meghatódva hallgatták. (Többen kérték tõlünk a himnusz szövegét, melyet másnap át is adtunk számukra.) Ezután felkerestük Apáczai Csere János író, Brassai Sámuel egyetemi tanár, Dsida Jenõ költõ, Kós Károly építész, író és grafikusmûvész, az Erdély Széchenyijének nevezett gróf Mikó Imre, valamint Szádeczky-Kardoss Gyula geológus sírját, ahol a kései utódok nevében nemzeti szalaggal díszített örökzöldet helyeztünk el tiszteletünk jeléül. Sajnos a jéggel borított, nehezen járható utak miatt több sírhoz nem sikerült eljutnunk (a 2. képen a családtagok, Bálint Árpád, Dallos Ferencné és Martényi Árpád látható). A január 26-i tudományos ülés résztvevõit köszöntõ Benkõ Samu (3. kép) üdvözlõ beszédében elmondta: az EME külön örül annak, hogy ben három nagy magyarra emlékezhetnek januárban Kolozsvárott Debreczeni Mártonra, szeptember 12- én Budapesten Kossuth Lajosra, december 15-én Marosvásárhelyen és Kolozsvárott Bólyai Jánosra. Az EME elnökének Debreczeni Márton és az EME címû elõadása után Debreczeni Márton testvérének ükunokája, az egyetemi hallgató Debreczeni-Droppán Béla Debreczeni Márton, a bányamérnök és feltaláló c. elõadásában ismertette az erdélyi elsõsorban kolozsvári levéltárakban õrzött gazdag Debreczeni Márton-hagyaték feldolgozásának jelenlegi állását, körülményeit és eredményeit, a neves õs munkásságát. Megköszönte azt a jelentõs segítséget, melyet kutatásaihoz az Erdélyi Múzeum Egyesület nyújtott. Szabó Levente, a BBTE Irodalomtörténeti Tanszékének tanára Debreczeni Márton, a költõ c. 1. kép 2. kép 3. kép 4. kép 40 Kôolaj és Földgáz 36. (136.) évfolyam 3-4. szám, március-április

11 5. kép 6. kép 7. kép 8. kép elõadásában a gr. Mikó Imre által felfedezett és kiadott hatalmas nemzeti eposzát, A kióvi csatá-t és annak szimbolikáját elemezte különféle aspektusokból, taglalta a mû irodalomtörténeti jelentõségét. Benkõ Samu zárszavát követõen Tasnádi Tamás kért szót, megköszönte a lehetõséget, hogy ezen az ünnepségen megjelenhetett az egyesület delegációja, elmondta, hogy az OMBKE becsesen õrzi a tudós bányamérnök és polihisztor Debreczeni Márton emlékét, hogy 1972-ben alapított egyik rangos kitüntetését a tudósról nevezte el, melyet a bányászati és kohászati létesítmények tervezése, kivitelezése, üzembe helyezése, illetve rekonstrukciója terén érdemeket szerzett tagjainak adományoz, továbbá, hogy az egyesület a választmánya által kinyilvánított Debreczeni Emlékévben több megemlékezést tartott. Ezt követõen nyújtotta át a magyar bányászati és kohászati hagyományok ápolásáért az OMBKE Választmánya által adományozott kitüntetéseket: Debreczeni Márton emlékérmet Benkõ Samu professzornak, az Erdélyi Múzeum Egyesület elnökének (4. kép), dr. Bíró Károly professzornak, az Erdélyi Magyar Mûszaki Tudományos Egyesület elnökének (5. kép), dr. Wanek Ferenc geológus tanárnak, a Bólyai Társaság elnökének (6. kép), Az OMBKE plakettet: Ambrus Zoltán okleveles bányamérnöknek. (7. kép). A kitüntetettek nevében Benkõ Samu mondott köszönetet. Ezt követõen kért szót Martényi Árpád bányamérnök (8. kép). Értékelte az elõadást tartó fiatal kutatók munkáját, majd szólt a Debreczeni Mártonnak is otthont adó selmecbányai Alma Materrõl, korának elsõ európai felsõfokú intézményérõl és a magyar bányászkodás jelentõségérõl. Szavait nagy érdeklõdéssel hallgatták. Megjelentek az emlékülésen a Magyar Köztársaság diplomáciai képviselõi is: Barabás T. János kulturális attasé (Bukarest) és dr. Cseh Áron Gusztáv konzul (Kolozsvár). Szabadidõnkben felkerestük magyar múltunk emlékeit: Mátyás király szülõházát, Kovács Árpád, a templom káplánja kíséretében a Szent Mihály plébániatemplomot (itt, a Szent Jakab kápolnában keresztelték meg Mátyás királyt), a Babes-Bólyai Tudományegyetemet, a Farkas utcai református templomot (itt helyezték el 1902-ben nagyságos Apafi Mihálynak, Erdélyország fejedelmének hamvait, márvány síremlékét Kós Károly készítette 1942-ben). (dé) FILMISMERTETÉS Olajosok élete filmeken A33. Magyar Filmszemle versenyprogramjában az idén is bemutatták az Olaj! Olaj! Olaj! c. kétrészes filmet. A Magyar Történelmi Film Alapítvány támogatásával készült film a dunántúli kõolajkutatás kiemelkedõ eseményeinek és személyiségeinek állít emléket, a kezdetektõl 1958-ig. A készítõk által megszólaltatott egykori - ma már nyugdíjas éveiket töltõ olajbányászok visszaemlékezéseit Buda Ernõ bányamérnök narrátorként foglalja egységes keretbe. A filmrõl szóló ismertetést a 2001 / 4-5. számban közöltük. Kôolaj és Földgáz 36. (136.) évfolyam 3-4. szám, március-április 41

12 Az Olaj! Olaj! Olaj! c.film felvételei során ismerkedtek meg Kóthy Judit és M. Topits Judit rendezõk a dunántúli szénhidrogén-termelés egykori központjában, Gellénházán élõ Orsós Jakabbal, a cigány származású nyugdíjas olajbányásszal, akinek sajátságos, mondhatni regényes életútja újabb film készítésére inspirálta õket. A Nemzeti Kulturális Alapprogram, a Nemzetei Kulturális Örökség Minisztériuma, a Magyar Mozgókép Közalapítvány és az Országos Rádió és Televízió Testület támogatásával készült dokumentumfilm címe azonos Orsós Jakab elsõ novelláskötetének címével: Aki hallja, aki nem hallja. (Ezzel a mondattal hívták a vajda elé a cigány törzs tagjait a közös tanácskozásra.) A lebilincselõen érdekfeszítõ 75 perces portréfilm a 82 éves nyugdíjas olajmunkást, írót és fafaragó mûvészt, Orsós Jakabot, a törekvõ, szorgalmas és mûvészi tehetséggel megáldott cigányembert mutatja be, családja körében, valamint kollégái, mûvésztársai és személyes visszaemlékezései tükrében. A szerb gyökerû cigány törzsben Kiskanizsán született Orsós Jakab 9 éves koráig a vándorló cigányok életét élte. Az elemi iskolába kerülve rácsodálkozott a külsõ ahogyan fogalmazott: az addig otthont adó erdõn kívüli világra, megismerkedett más emberi közösségek szokásaival, életével. Ez az élmény meghatározó volt számára, s mintegy példaként is szolgált további életére. Dolgozni akart, elõbbre jutni. Elõbb egy gépállomáson kapott munkát, majd 1940-ben a dunántúli olajkutató vállalatnál csõillesztõként dolgozott. A katonai szolgálata és a hadifogsága után is ide vették vissza munkára. Elõbb Lovásziban, majd Bázakerettyén, végül Nagylengyelben dolgozott. Volt toronyalapozó, csõszerelõ, rétegnyomásmérõ csoportoknál, végül mint vagyonnyilvántartó ment nyugdíjba. Mindig érdekelték az emberi sorsok, erõsen kötõdött saját népéhez. Már korán elhatározta, hogy segíti a cigányságot életvitelének megváltoztatásában. Életének ez a célkitûzés vált mozgató erejévé, melyet személyes példamutatásával, mûvészi és közéleti tevékenységével igyekezett megvalósítani. Országjárásai során tartott elõadásokkal formálta a cigányok szemléletét, népi ülnökként és íróként munkálkodott a cigányság felemelkedéséért, igyekezett munkához segíteni törekvõ társait. Noha elbeszéléseiben elsõsorban a cigányok hiedelemvilágáról, életérõl, szokásairól ír, esetenként megörökíti az olajbányászatban eltöltött munkás életük egy-egy fontosabb momentumát (pl. a nagylengyeli NL- 1 és NL- 2 fúrások kitûzése, és alapozása A templomtoronytól 77º, délre c. novellában). Irodalmi és közéleti tevékenységét több kitüntetéssel ismerték el. A Zalaegerszegi Írókör elnökeként végzett munkájáért és az eddig megjelent mûveiért (Aki hallja, aki nem hallja, Gyökerezés c. novellás kötetei) 1996-ban megkapta Zalaegeszeg Város Kulturális Nívódíját és Zala Megye Alkotói Díját. A filmben Orsós Jakab és négy gyermeke megható szeretettel idézik fel a család életének eseményeit, az elhunyt édesanya emlékét, aki a helyi óvodában végzett munkája mellett erején felül munkálkodott azon, hogy gyerekei a környezetükbõl is kiemelkedõen szorgalmasabb, becsületesebb emberré váljanak. Megszólal a régi fõnök, Trombitás István, aki a dunántúli kõolajtermelõ vállalat igazgatójaként támogatta Orsós Jakabot választott küldetése teljesítésében, és akire úgy emlékszik vissza több mint 15 évi találkozás után is, hogy nem hagyott maga után olyan parazsat, mely égetett volna. Nádas Péter újságíró és fotómûvész, valamint Salamon Magda írói, mûvészi tevékenységét és emberi értékeit méltatták. Az esetenként humoros, majd lírai hangú visszaemlékezéseket Orsós Jakab két kötetébõl idézett elbeszélésrészletek mûvészi tolmácsolása, a nomád cigányéletet, az olajkutatás és kõolajtermelés megindulását, valamint az olajipari települések építésének kezdetét bemutató korabeli felvételek színesítették. Film-ôsbemutató Gellénházán (2002. március 1.) Az Aki hallja, aki nem hallja film ihletõje, Orsós Jakab író és fafaragó mûvész már hosszú évek óta Gellénházán él. A település önkormányzata és a MOL Szakszervezet közremûködésének köszönhetõen az egykori munkatársak és a lakótelepi ismerõsök is megtekinthették a filmet. Több mint százan jelentek meg március 1-jén az õsbemutató színhelyén, a gellénházi kultúrházban. Megtekintette a filmet Varga László, Zala Megye Közgyûlésének elnöke, Balogh Miklós országgyûlési képviselõ, az MSZP Zala-megyei elnöke, Kiss Gábor, a Zala Megyei Könyvtár igazgatója, Németh János keramikusmûvész, valamint Tóth János, a MOIM igazgatója is. Az alkotókat, Orsós Jakab családtagjait és az érdeklõdõ közönséget Batha Zoltánné polgármester, valamint Szalai Géza, a MOL Szakszervezet Nagykanizsai Szervezetének elnöke üdvözölte. A vetítést követõ szûnni nem akaró taps nemcsak a közönség tetszését jelezte, az a film fõhõsének, alkotóinak és támogatóinak szóló köszönet megnyilvánulása is volt. (A cikk írása után érkezett a szomorú hír, hogy Orsós Jakab március 19-én otthonában, Gellénházán elhunyt. Szerettei, barátai és tisztelõi március 28-án vettek Tõle végsõ búcsút a Zalaegerszegi Göcseji úti temetõben.) Filmvetítés ABányászati Szakosztály Budapesti Helyi Szervezetének tagjai az egyesület tanácstermében január 15-i összejövetelükön megtekintették a Magyar Történelmi Film Alapítvány támogatásával és szakosztályunk tagjai közremûködésével készült Olaj! Olaj! Olaj! c. film I. részét. A nagy érdeklõdéssel kísért film II. részének vetítésére késõbb kerül sor. (dé) 42 Kôolaj és Földgáz 36. (136.) évfolyam 3-4. szám, március-április

13 NEKROLÓG Jolsvai Arthur bányászati és mélyfúrási technikus ( ) A magyarországi mélyfúrásos kutatás ismét elveszített egy szakembert: Jolsvai Arthur, bányászati és mélyfúrási technikus január 29-én elhunyt. Jolsvai Arthur december 9- én született Lajtaújfaluban. Iskolai éveinek kötelezõ fúrási szakmai gyakorlatát az EUROGASCO Lispe környéki olajfúrásainál töltötte ban. Képesítõ oklevelének megszerzését követõ katonai szolgálatának letöltése után a Magyar Ipari Minisztérium szolgálatában 1941-tõl, elõbb a Bükkszék környéki olaj-, majd az észak-erdélyi földgázkutatásoknál dolgozott. A mélyszintû fúrásos kutatásnak csaknem 60 éven át volt, szakmáját szívvel-lélekkel szeretõ, szenvedélyes mûvelõje. A háborús események miatt ben Budapestre került. A háború befejezése után a Bükkszék környékén meginduló olajfúrásokhoz vezényelte a NIM ben a Mélyfúró Ipari Tröszt Várpalotára helyezte, és megbízta az újonnan felállított Bányászati és Mélyfúró Vállalat Várpalotai Üzemének megszervezésével ben õt bízták meg az üzem vállalattá történõ átalakításával és annak vezetésével. Ezt követõen a Dunántúli Földtani Kutató és Fúró Vállalat fõmérnökeként tevékenykedett 1964-ig. Irányításával a vállalat az Észak-Dunántúl területén szén-, érc-, mészkõ-, homok-, bentonit-kutatásokat folytatott és hidrogeológiai fúrásokat mélyített, kútfúrási tevékenységét pedig az egész Dunántúlra kiterjesztette között a Guineában folyó hidrogeológiai munkálatokat irányította. Hazatérése után 1964 decemberéig igazgató-fõmérnökként, majd az 1965-ben végrehajtott általános ipari centralizáció következtében átszervezett ipari egységnél üzemvezetõként irányította a vállalatot januárjától 1969 februárjáig a KFH kikérésére ismét Guineában dolgozik mint a Magyar Pegmatit Kutatási Expedíció fúrási szakértõje. Hazatérése után mûszaki-gazdasági tanácsadóként a magfúrások és kútfúrások fejlesztésével foglalkozott között Észak-Jemenben vezetett kútfúrási munkálatokat, között Algériában kútfúrási szakértõ. Szerzõdésének lejárta után elérve a nyugdíjkorhatárt nyugállományba vonult. Több mint három évtizedes szakmai munkássága alatt gyûjtött gazdag tapasztalatait eredményesen hasznosította a hazai és a külhoni munkáknál. Számos fúrástechnikai újítással járult hozzá a kutatási munkák sikereihez. Elévülhetetlen érdemei vannak a várpalotai fúró-szakmunkás iskola megszervezésében, de az ott folyó oktatásban is részt vett. Gyakran tartott elõadást a Mérnöki Továbbképzõ Intézet által szervezett mélyfúrási tárgykörû kurzusokon. Az OMBKE KFVSz keretében mûködõ Zsigmondy Béla Klub -nak megalakulásától tagja volt, elõadásaival, visszaemlékezéseivel emelte a klub programjainak színvonalát. Munkáját számos állami és társadalmi kitüntetéssel ismerték el. Élete utolsó éveiben türelemmel viselte a megrendült egészségi állapotával, teste elfáradásával járó szenvedéseket, mint leveleiben írta: sajnos mind többet érzem, hogy öregszem évemet taposom, ebbe sok minden belefér mind gyengébbnek érzem magamat Családtagjai, barátai, ismerõsei február 8-án kísérték utolsó útjára. Hamvai a balatonalmádi vörösberényi temetõben kerültek vissza abba a földbe, melyet több mint harminc évig kutatott, vallatott. Emlékét megõrizve mondtunk Neki utolsó Jó szerencsét! (Csath Béla) Dr. Kõrössy László ( ) A magyar kõolajbányászat rögös hõskorában, mindenekelõtt a nagyalföldi kõolaj- és földgáz-elõfordulások felfedezésében és feltárásában játszott meghatározó szerepet a felvidéki Hernádzsadányban (ma Szlovákia) augusztus 21-én született Kõrössy László, aki kora szénhidrogéngeológiai pionírjainak élvonalába tartozott. Tanulmányait a Pázmány Péter Tudomány Egyetemen 1935-ben fejezte be. Katonai szolgálata után ig a budapesti Mûegyetem Ásvány Földtani Tanszékén Vendl Aladár professzor tanársegéde volt. A MANÁT geológusaként 1942-ben jegyezte el magát a kõolaj- és földgázkutatással. A fúrások éjjel-nappal mélyültek, ott mindig készenlétben, és mindig jelen kellett lenni, amikor szükség volt rá. A zistersdorfi olajmezõn teljesített szolgálat után 1945 telén ismét a MANÁT-hoz került vissza március 17-tõl a MASZOLAJ szolgálatába állt, ahol mint fõgeológus a szénhidrogén-kutatást irányította 1953-ig. Ezt követõen 1976-ig az OKGT Földtani Fõosztály vezetõjeként mindenekelõtt a nagyalföldi kõolaj- és földgáz-elõfordulások felfedezésében és feltárásában játszott meghatározó szerepet. Nem kis része volt abban, hogy az ország szénhidrogénbányászatának súlypontja Dunántúlról fokozatosan áttolódott az Alföldre. Az itt feltárt jelentõs olaj- és gázkincs jószerével az ô úttörõ, korszerû szénhidrogén-kutatási koncepciójának és eredményes tevékenységének gyümölcse. Határainkon túl is elismert szakember volt, között Kínában kõolajkutató szaktanácsadó, a pekingi Kôolaj és Földgáz 36. (136.) évfolyam 3-4. szám, március-április 43

14 Geológiai Egyetemen tartott elõadásai öregbítették a magyar földtani szakemberek jó hírét. Elismert tudományos munkásságát számos értekezése és több alapvetõ tanulmánya, továbbá az 1963-ban elnyert föld- és ásványtani tudományok kandidátusi fokozata, majd 1970-ben az Állami-díj fémjelzi tól a Pro geologia applicata emlékérem tulajdonosa ban nyugállományba vonulása után a Magyar Állami Földtani Intézet szakértõje, a NME-en 5 éven át oktatta a kõolajföldtani ismereteket tõl a Magyarhoni Földtani Társulat tagja, ahol az utóbbi években a Tudománytörténeti Szakosztályban tevékenykedett, a hazai olajipari tudomány eredményeinek megörökítésével foglakozva tõl a társulat tiszteleti tagja. Az MTA Nem Szilárd Ásványok Tudományos Bizottságának titkára volt. A február 16-án elhunyt Kõrössy Lászlótól a budapesti Böszörményi úti temetõben március 31-én búcsúztak a család tagjai, kollégái, ismerõsei és mondtak neki utolsó jó szerencsét. (Cs. B.) Schalkhammer Antal ( ) Életének 56. évében elhunyt Schalkhammer Antal, országgyûlési képviselõ, a Bánya- és Energiaipari Dolgozók Szövetségének elnöke. Személyében a magyar és a nemzetközi bányásztársadalom egyik kiemelkedõ alakját gyászoljuk. Schalkhammer Antal 1946-ban bányászcsalád gyermekeként született Tatabánya-Felsõgallán. A bányászok karizmatikus vezetõje pályája kezdetén bányászként dolgozott, majd különféle gazdasági, társadalmi vezetõ beosztások után a BDSZ titkáraként, fõtitkáraként, 1992-tõl haláláig pedig elnökeként tevékenykedett. A bányászat és a bányászok ügye iránti elkötelezettsége közismert volt, elévülhetetlen érdemeket szerzett az iparág fennmaradásáért, valamint a bányászegység megteremtésért folytatott munkában. Egyenes jellemû, kemény, de meleg szívû, az emberi problémákra mindig nyitott, segítõkész vezetõtõl vettek búcsút családtagjai, barátai, tisztelõi, kollégái, bányásztársai március 2-án Tatabányán. Emlékét tisztelettel megõrizve mondunk Neki utolsó Jó szerencsét! Solti Károly okl. olajmérnök ( ) Ismét elvesztettünk egy barátot, kollégát. Tagtársunk, Solti Károly okleveles olajmérnök december 27-én elhunyt. Tudtuk, hogy beteg, mégis megdöbbentett bennünket a haláláról értesítõ szomorú hír. Solti Károly szeptember 15-én született Budapesten. Általános iskolába Abaújszántón, középiskolába Szerencsen járt. A Miskolci Nehézipari Mûszaki Egyetem Bányamérnöki Karán szerzett olajmérnöki diplomát 1966-ban. Egyetemi évei alatt a bányászhagyományok, diákszokások ápolója, szakestélyek emlékezetes szereplõje volt. Elsõ munkahelyén, a Nagyalföldi Kutató és Feltáró Üzemben fúrómérnökként kezdõdött olajipari pályafutása, Algyõ mezõ számos kútjának lemélyítésében vett részt.1970-tõl tevékenysége szorosan összekapcsolódik a bányamûszaki felügyelõségek munkájával. A Szolnoki Kerületi Bányamûszaki Felügyelõségnél kerületi bányamûszaki felügyelõ, majd bányászati fõmérnök tõl a Budapesti KBF-nél bányászati csoportvezetõként, késõbb a felügyelõség vezetõjeként mûködött. Egy évig volt az Országos Bányamûszaki Felügyelõség Kõolaj és Gázipari Osztályának bányahatósági fõmérnöke, között pedig a vezetõje tõl nyugállományba vonulásáig, 1996-ig a MOL Rt. tanácsadójaként dolgozott. Solti Károly nagyon jól képzett szakember, kreatív alkat, alapos munkát követelõ kolléga és vezetõ volt. Feladatát mindig becsülettel, lelkiismerete szerint látta el. Szakterületén, a szénhidrogéniparban végzett bányahatósági munkáját a lelkiismeretesség, a becsületesség és a példás emberség jellemezte. Ragaszkodott a munka során létrejött megállapodások szigorú betartásához, nem szerette az elvtelenséget. Nagyon jó közösségi ember volt. Egykori és fiatalabb munkatársai segítõkész, vidám, emberséges kollégaként emlékeznek rá ben alapított családot, kötött házasságot Kovács Emma olajmérnök-hallgatóval. E tartalmas kapcsolatban születtek meg leányai és unokái, akiket teljes szívébõl és odaadással szeretett. Szerette kollégáit, a munkáját, örült az életnek. A példás családapától és nagyapától (végakaratának megfelelõen) szûk családi körben vettek búcsút szerettei. Diáktársai, barátai, volt munkatársai, kollégái és ismerõsei nevében e sorokkal búcsúzunk Solti Károlytól és mondunk Neki utolsó Jó szerencsét! (A szerkesztõség) Dr. Terplán Zénó ( ) Elhunyt dr. Terplán Zénó akadémikus, a Gépipari Tudományos Egyesület örökös tiszteletbeli elnöke. Az életének 81. évében elhunyt dr. Terplán Zénó gépészmérnöktõl, akadémikustól, a Miskolci Egyetem egykori dékánjától január 25-én Miskolcon vettek végsõ búcsút a Deszkatemplomban a családtagok, a közvetlen munkatársak, az egykori tanítványok, a Magyar Tudományos Akadémia, a Magyar Mérnökakadémia vezetõi, számos egyetem, fõiskola, társadalmi és tudományos egyesület és Miskolc város önkormányzatának képviselõi. A végzett ifjú gépészmérnök Budapesten, az akkori József Nádor Mûszaki és Gazdaságtudományi Egyetemen tanársegédként kezdte szakmai pályafutását ben megbízták az alakuló miskolci mûszaki egyetem gépelemek tanszékének megszervezésével és vezetésével. A tanszéket 1988-ig vezette, egy életre szóló hasznos útravalót adva az általa képzett gépészmérnök-generációknak. Tudásával, tudományszervezõi, pedagógiai és közéleti munkásságával, emberi magatartásával méltán vívta ki tanítványai, valamint számos hazai és külföldi szakmai közösség tiszteletét és szeretetét. Több egyetem díszdoktorává, az MTA rendes tagjává, az MMA tagjává, Miskolc Város Önkormányzata díszpolgárává fogadta. Szakmai, tudományos és közéleti tevékenységét számos kitüntetéssel ismerték el. Emlékét és szellemi örökségét megõrizve, búcsúzunk Tõle egyesületünk nevében. (dé) 44 Kôolaj és Földgáz 36. (136.) évfolyam 3-4. szám, március-április

15 Zakó Vilmos ( ) Hosszan tartó betegség után elhunyt dr. Zakó Vilmos, a Nagyalföldi Kõolajés Földgáztermelõ Vállalat nyugalmazott gazdasági vezérigazgató-helyettese ig a Dunántúlon (Nagykanizsán), majd 1984-ig az Alföldön (Szolnokon) szolgálta az olajipart. Kiemelkedõ szerepet vállalt Jász-Nagykun- Szolnok megyében a Közgazdasági Társaság munkájában. Szomorú szívvel vesszük tudomásul, hogy a jóságos és mindig életvidám, nagyszerû ember többé már nem jöhet szembe velünk az irodaházak folyosóin vagy a zalaegerszegi és szolnoki utcákon. Nem válaszolhatunk õszintén érdeklõdõ kérdéseire, nem mond már elismerõ, bíztató vagy vigasztaló szavakat, és nem részesülhetünk mindig készséges, emberbaráti segítségében sem. Február 7-én, Zalaegerszegen mindazok nevében kísértük el utolsó útján, akik ismerték szeretetreméltó és színes egyéniségét, elismerték és tisztelték kivételes szakmai felkészültségét, valamint sokat köszönhettek és kö- szönhetnek ma is neki. Halálával szegényebb lett a magyar olajbányászat. Kedves Vili Bácsi. Szeretettel és hálával gondolunk Rád, szívünkben örökké élni fogsz! Nyugodj békében! (Czibulka Péter és Várady Géza) Völgyesi Jenõ ( ) Ritkán fordul elõ, hogy szakmai folyóiratunkban a szorosan vett szakmán és az egyesületen kívüli munkatárstól veszünk búcsút, de most meg kell tennünk. A Dunántúli Helyi Szervezet nevében megrendülten emlékezünk Völgyesi Jenõre, a gellénházi Bartók Béla Mûvelõdési Ház igazgatójára, aki a Nagylengyel mezõ 50 éves jubileumáról megemlékezõ szakmai nap, majd az azt követõ szakestély sikeres megrendezéséhez a maga, valamint az irányítása alatt lévõ intézmény lehetõségeivel járult hozzá, adott nélkülözhetetlen támogatást. Nem ez volt az elsõ, de mint a sors elrendelte, ez volt az utolsó eset, hogy a KFVSz Helyi Szervezetének rendezvényéhez, a sikeres lebonyolításhoz személyes közremûködéssel, támogatással járult hozzá tõl dolgozott a Bartók Béla Mûvelõdési Házban, ahol több évtizedes igazgatói tevékenysége során számtalan alkalommal bizonyította jó szervezõ képességét, kezdeményezõ készségét. Röviddel az emlékezetes 50 éves nagylengyeli jubileumot köszöntõ rendezvényt követõen, november 13-án ragadta el a halál. Mi, a KFVSz Dunántúli Helyi Szervezetének vezetõsége és tagjai ezúton veszünk búcsút tiszteletbeli tagtársunktól, munkatársunktól, aki sok felejthetetlen összejövetelünk létrehozását segítette, és mondunk utolsó Jó szerencsét! (Jármai Gábor) KÜLFÖLDI HÍREK Üzemel a Kaszpi- és a Fekete-tengert összekötô olajtávvezeték Az 1600 km hosszú, 67 Mt/év szállító kapacitású távvezeték üzemeltetõje a Kaszpi Csõtávvezeték Konzorcium (KPK), tagjai Oroszország, Kazahsztán, Omán, Nagy-Britannia, Olaszország és az USA társaságai. A távvezeték nyomvonala orosz területen halad. A létesítmény beruházására összesen 2,6 Mrd USD-t fordítottak. Erdöl, Erdgas, Kohle. Önállóvá válik az OMV földgázüzlete Az OMV Rt. Felügyelõ Tanácsa jóváhagyta, hogy a konszernen belül új társaság alakuljon, mely önállóan végzi a földgázszállítással, -tárolással, valamint a gázkereskedelemmel kapcsolatos teendõket. Az OMV Rt.-nél marad a földgáztermelés és az ezzel összefüggõ bányászati tevékenység. Az új társaság terve: évi 1,2 Mrd euró forgalom, 6,5 Mrd m 3 /év földgáz értékesítése, 27 Mrd m 3 /év földgáz tranzitálása. A földgázüzlet önállósítása a liberalizált piacon egy sor elõnyt kínál az OMV számára. Erdöl, Erdgas, Kohle Föld alatti gáztároló bôvítése vízszintes fúrásokkal AChimsee melletti Breitbrunn/ Eggstatt földgázmezõ két rétegében kiképezett föld alatti gáztárolót két újabb, mélyebben fekvõ, lemûvelt gáztermelõ réteggel bõvítették. A rétegekbe összesen hat vízszintes fúrást mélyítettek. Ezáltal a föld alatti tároló kapacitása 530 Mm 3 -rõl 1,08 Mrd m 3 -re növekedett. A kutak vízszintes szakaszát stabil habbal fúrták, speciális un. Drill-in- Fluid öblítést alkalmazva. A fúrásoknál fellépõ nagy differenciális nyomások (kb. 200 bar) ellenére, a 960 m hosszúságig terjedõ vízszintes szakaszok fúrása problémamentes volt, kiképzésük 7 -es cementált betétcsõvel történt. A 10 3/4 x 9 5/8 -es csõszakaszokat habosított cementtel (Foam Cement) cementezték. Erdöl, Erdgas, Kohle Gázkenésû mechanikai tömítések szivattyúkhoz Agázkenésû mechanikai tömítéseket már több éve sikeresen használták kompresszorokhoz, majd az alkalmazást kiterjesztették a szivattyúkra is. A több mint 5 éves tapasztalat során beigazolódtak a szivattyúkhoz alkalmazott kompakt, kettõs gáztömítéses technológia elõnyei. Vanhie közleményében ismerteti, hogy az új konstrukció csökkenti a régi szivattyúk átalakítási költségét, és növeli a megbízhatóságot. Bemutatja, hogy mennyivel elõnyösebb a V-alakú hornyoláshoz képest a két irányú, U-alakú hornyolás. (A hornyok biztosítják a belépõ gáz megfelelõ komprimálását a kopásmentes tömítést nyújtó nyomásértékre.) Hydrocarbon Processing Kôolaj és Földgáz 36. (136.) évfolyam 3-4. szám, március-április 45

16 KÖNYVISMERTETÉS A magyar térképészet nagyjai (Die Grossen der ungarischen Kartographie) Az Országos Széchenyi Könyvtár és az Osiris Kiadó sorozatában év végén megjelent könyv mind szerkesztésében, mind a nyomdai kivitel tekintetében remekmû. A magyar térképészet Mikoviny Sámueltõl Lipszky Jánosig címû elõszóban dr. Klinghammer István, az ELTE rektora és Térképtudományi Tanszékének vezetõje így emlékezik meg a két géniuszról: Mikoviny Sámuel fellépését a magyar térképészetben térképtörténet-írásunk több okból is korjelzõnek ítéli, a tudomány aranyszázada a térképészet terén Mikovinyvel indult. Lipszky Jánosról, aki Mikoviny halála után született (Csath Béla megjegyzése) így ír:...lipszky korszakalkotó a magyar térképészet történetében, mert övé az elsõ polgári célú, minden részletében mért alapon rajzolt, teljes egészében magyarok által készített mû. Lipszky János munkásságától számíthatjuk a magyar polgári térképészet új korszakát. A további fejezetek a Lipszky János munkásságáról 1998-ban tartott, A gondolatoktól a megvalósulásig címû, és Mikoviny Sámuel tevékenységével foglalkozó, A haza szeretete hajt minket elõre címû tudományos üléseken elhangzott elõadásokat tartalmazzák. A gondolatoktól a megvalósulásig Lipszky-emlékülés elõadásai: Bevezetés: Lipszky Jánosnak Festetics Györgyhöz írt és vállalkozásának részleteirõl szóló elsõ levele. Reisz T. Csaba (történész, levéltáros): A központi kormányszervek és a vármegyék szerepe a Lipszky-térkép elkészítésében. Bartha Lajos (ny. könyvtáros, MFT): Bogdanovich Imre Dániel felsõgeodéziai méréseinek eredményei Lipszky Magyarország-térképeinek tükrében. Plihál Katalin (könyvtáros, OSZK): Térképi források és segédletek a Mappa generalis regni Hungariae szerkesztésénél. Zacher József (nyá. ezredes, hadtörténész, Hadtörténeti Intézet és Múzeum): Lipszky János a császári-királyi tiszt. Vargha Domokosné (ny. könyvtáros, MTA Csillagászati Kutató Intézet): Zách János Ferenc szerepe Lipszky János Magyarország-térképének megszületésében. Kardos József (történész, ELTE Bölcsészettudományi Kar): Schedius Lajos, a felvilágosult szellem embere. Papp-Váry Árpád (igazgató, Cartographia Kft.): Lipszky Magyarország-térképének hatása a hazai és az európai térképészetre. Soós István (történész, MTA Történetudományi Intézet): József nádor és Lipszky János. Rózsa György (mûvészettörténész, Magyar Nemzeti Múzeum): A kartográfus Lipszky János rézmetszõ, Karacs és Prixner. Az elõadások anyagát Plihál Katalin Der Hintergrund der Entstehung von János Lipszkys Landkarte c. munkája foglalja össze, és Révész T. Csaba Válogatott irodalom Lipszky életérõl és mûködésérõl c. 34 db részben feketefehér és színes képpel, térképpel, levélmásolattal gazdagított anyaga zárja. A haza szeretete hajt minket elõre Mikoviny-emlékülés elõadásai: Bartha János (egy. tanár, Debreceni Egyetem): Magyarország a 18. század elsõ felében. Mélykúti Gábor (docens, Budapesti Mûszaki és Gazdaságtudományi Egyetem): Földmérés és térképészet a 18. században. Vinkovics Márta (docens, Eötvös Loránd Tudományegyetem): Mikoviny Sámuel tudományszemlélete. Reisz T. Csaba (történész-levéltáros, Digitális Könyvtár és Multimédia Kht.): Mikoviny Sámuel udvari kamarai mérnök. Török Enikõ (könyvtáros, OSZK): Mikoviny Sámuel megyetérképei Németh József (docens, BMGE): Mérnöki szerepek és lehetõségek a 18. században. Sváb János (professor emeritus, BMGE): Egy 18. század eleji magyar polihisztor. Bartha Lajos (ny. könyvtáros, Magyar Földrajzi Társaság): Mikoviny Sámuel asztrogeodéziai méréseirõl. Deák Antal András (muzeológus, Magyar Környezetvédelmi és Vízügyi Múzeum): A vízrendezõ Mikoviny. Czigány István (hadtörténész, Hadtörténeti Intézet és Múzeum): Hadmérnökök és haditérképészet a Magyar Királyságban a 17. század végén és a 18. század elsõ felében. Zsámboki László (tudománytörténész, Miskolci Egyetem Központi Könyvtára): Mikoviny Sámuel és a magyar mûszaki felsõoktatás megszületése. Csath Béla (ny. bányamérnök): Mikoviny Sámuel selmecbányai vízgazdálkodási munkálatai. (Az elõadás a MFT Mikoviny Sámuel-emlékülésen hangzott el március 30-án). Mikoviny Sámuel: A selmecbányai Kálvária (kéziratos, cca. 1744; Országos Széchenyi Könyvtár) 46 Kôolaj és Földgáz 36. (136.) évfolyam 3-4. szám, március-április

17 A Mikoviny-emlékülés alkalmából az Országos Széchényi Könyvtár és a Hadtörténeti Múzeum kiállítás keretében mutatta be a Mikoviny életével kapcsolatos eseményeket a következõ témakörben: a térképész, a mérnök, a vízrendezõ, a selmeci tanár és az alsó-magyarországi királyi bányavárosok mérnöke, a hadmérnök, a rézmetszõ és mûvész. Az emlékkönyv utolsó oldalain közölt képek, térképek, metszetek részben az elõadásokhoz, részben a kiállításhoz kapcsolódóan illusztrálják Mikoviny Sámuel tevékenységét. (Egyesületünk az szeptember 20-i közgyûlésének határozata értelmében Mikoviny Sámuel emlékérmet alapított, a következõ indoklással:..mikoviny Sámuel, a Selmecbányai Bányászatképzõ Iskola elsõ tanára, kimagasló mûszaki-tudományos és oktatói tevékenységével, valamint sok, nagy jelentõségû mérnöki alkotás létrehozásával szerzett érdemeket. Az egyesület azon tagjait tünteti ki Mikoviny Sámuel emlékéremmel, akik a tudományos és technikatörténeti kutatómunka, az oktatói tevékenység, illetve a kutatás és a tudomány szervezése terén kiemelkedõ tevékenységet végeztek.) Az emlékülésekrõl szóló anyagok végén rövid német nyelvû összefoglalás és bõséges irodalmi jegyzék található. (Csath Béla) KÜLFÖLDI HÍREK Egy új technológia, mely javítja a nitrogéneltávolítás gazdaságosságát Az USA-ban az Engelhard Corp. által kifejlesztett eljárás csökkenteni tudja a földgáz nitrogéntartalmát 4%- os szintre, amely szükséges a távvezetéki szállítások esetében, ugyanakkor a metánt nagy nyomáson tartja. A technológia m 3 /d és m 3 /d mennyiségek között gazdaságosan mûködtethetõ. Az USA becsült földgázkészletei mintegy 16% nitrogént tartalmaznak, ennek eltávolítása jelentõs többletköltséget okoz. Az eddig alkalmazott eljárások (folyékony oldószer, adszorpció és a kriogéntechnológia) olyanok, melyeknél szükségessé válik a metán újrakomprimálása, ami jelentõsen csökkenti a gazdaságosságot. Az új eljárás az ún. molekuláris kapu (Molekular Gate) technológia, egy erre a célra kikísérletezett kristályos adszorbens, mely a nitrogént magához ragadja, és a metánt nagy nyomáson átengedi. Az adszorbens egy titán-szilikát, mely 3,7 Å pórusmérettel készül. Tekintve, hogy a nitrogénmolekula átmérõje kisebb (3,6 Å), mint a metáné (3,8 Å), a nitrogén be tud hatolni a pórusba, és el lehet távolítani, míg a metán keresztüláramlik a rögzített ágyas adszorbensen, lényegében azonos nyomáson, mint ahogy betáplálásra került. Az adszorpciós technológiában az ismert nyomás-lengetéses eljárást alkalmazzák. Az új technológiával és berendezésekkel szerzett tapasztalatok kedvezõek. Alkalmazható kútfejgázok kezelésére, cseppfolyós gáztermékek kinyerése utáni gázkezelésre, olajkísérõ-gázok kezelésére, olajkutak lefúvatása alkalmával történõ gázkezelésre, és szénmedencékbõl termelt gázok kezelésére. A technológiai egységek elõre gyártott, szánkóra szerelt modulegységek, ami lényegesen csökkenti a felszerelési költségeket. A beépítés és felszerelés költségei nem érik el a berendezés költségeinek 10%-át sem. Az üzemeltetési költsége is kicsi, mivel felügyelet nélkül, teljesen automatizálva üzemeltethetõ. A rendszert automatikusan lehet igazítani a nitrogéntartalom változásához, ill. a betáplált mennyiséghez. Ezt a technológiát alkalmazni lehet szén-dioxid és kénhidrogén, valamint levegõ szeparálására is. Oil and Gas Journal Baktériumokkal végzett fokozott olajkitermelés tapasztalatai Zekri professzor röviden ismerteti Y. az eljárás lényegét, a gyakorlatban alkalmazott baktériumos olajkitermelési technikákat (a legáltalánosabb és gyors eredményt hozó, kevéssé költséges ciklikus serkentési eljárást és a vízelárasztással kombinált kezelési eljárást), az egyes folyamatok hatásmechanizmusát, és összegezi a mezõbeli bevezetések tapasztalatait. A baktériumos fokozott olajkitermelési eljárás környezetbarát. Alkalmazásának elõnyei: nehéz- és könnyûnyersolajok esetében egyaránt alkalmazható; könnyen megvalósítható a meglevõ vízelárasztó rendszeren keresztül; specifikus tárolóviszonyokhoz, megfelelõ mikrobákat lehet kiválasztani; homokkõ, vagy mészkõ tárolókban alkalmazható; alkalmazása nem függ a víz sótartalmától, annak széles tartományában megvalósítható. Alkalmazásának hátrányai: nem alkalmazható kénes (savanyú) nyersolajokhoz; alaposabb tervezõmérnöki elõkészítést igényel; az eljárást még csak most fejlesztik optimálissá; az összes baktériumos kihozatalfokozó mechanizmusra alkalmazható tárolószimuláció még nem áll rendelkezésre. Az eljárás gazdaságossága: Kiemelkedõ, mivel nem szükséges nagyobb ráfordítás a bevezetéséhez. Az összes projekt 78%-ában vagy megszûnt, vagy mérséklõdött a kõolajtermelés csökkenési üteme, és fokozódott a tárolótelep teljes kihozatala. T. Portwood az USA több mint 2000 termelõkútjának adatait elemezve megállapította, hogy a baktériumos eljárás átlagban 36%-kal több olaj kitermelését eredményezte. Az eljárás átlagos költsége 2,0 USD/b volt (1995. évi adatok). F. L. Ditrich 5 baktériumos projektet értékelve beszámolt arról, hogy nemcsak a befektetés térült meg, hanem lényeges profit is keletkezett. Az átlagos költség 3,1 USD/barrel volt. (1996. évi adatok). Dejun és társai szerint a kínai Changqing mezõben is sikeresen alkalmazták a módszert. Maure M. A. és társai 1999-ben úgy becsülték, hogy a költségek 2,0 USD/b alatt tarthatók. OIL GAS European Magazine Az európai olajtávvezetékek meghibásodásának környezeti hatásai Egy erre vonatkozó jelentés megállapította, hogy a km hoszszúságú nyugat-európai olajtávvezeték-rendszereken 1999-ben összesen 11 olyan meghibásodás keletkezett, Kôolaj és Földgáz 36. (136.) évfolyam 3-4. szám, március-április 47

18 melynek során olaj került a talajfelszínre. A kárfelszámolás után azonban a teljes szállított mennyiségnek csupán 0,00002%-a maradt vissza a közvetlen környezetben. A jelentés elemezte a mûszaki balesetek okait és a feltisztítás hatékonyságát is. Kitûnik belõle, hogy az évi olajszivárgások és -kiömlések az átlagosnál kedvezõbben alakultak. A helyreállítások (vezetékek javítása, olajok összegyûjtése és elszállítása, az olajos föld tisztítása) költségei is csekélyebbek voltak (összesen 1,45 M euro). Az közötti idõszakban az olajkiömléssel járó vezetékkárosodások okai, gyakorisági sorrendben: harmadik fél által okozott kiömlés (4,4 eset/év), korróziós meghibásodások (3,9 eset/év), mechanikai hibák. OIL GAS European Magazine Kis kéntartalmú benzin Finnországból Németországba Afinn Porvo finomító 2001-ben több százezer tonna különösen nagy tisztaságú (10 ppm kéntartalmú) benzint szállít a német megrendelõknek. A Németországba szállítandó kis kéntartalmú benzin azoknak a szigorú korlátoknak betartását célozza, melyek a benzin minõségével kapcsolatban mind Németországban, mind az egész EU-ban érvényesek lesznek. (Az EUállamokban 2001-tõl a benzin kéntartalma nem lépheti túl a 150 ppm értéket). A társaság által szállított termék megfelel a következõ 10 évben érvényes minõségi követelményeknek, és hosszú idejû, akár 10 éves tárolásra is alkalmas. OIL GAS European Magazine Kábel, ill. huzal nélküli technológia és az internet alkalmazása a karbantartás elôrejelzéséhez D. Lee Jr. tanulmányában kiemeli, hogy a szenzorok és számító- L. gépek terén végbement legutóbbi fejlesztések lehetõvé teszik azt, hogy egyre több gépet és berendezést lehessen kevésbé költséges módon monitorozni. Az utóbbi idõben az ipari üzemek állapotmonitorozási programokat dolgoztak ki, hogy meghatározzák az adott idõpontban a gépek és berendezések olyan állapotát, melyek kritikusak lehetnek a termelés szempontjából. A tanulmány sok konkrét példát ismertet, pl. egy ipari gép rezgését, vagy daruk és gépeinek fõbb jellemzõit kábel, ill. huzal nélküli rendszerrel továbbítani lehet a végfelhasználó személyi számítógépére, ahol azokat a képernyõn számértékekben kijelzik. A tanulmány ismerteti a huzal nélküli ipari kommunikációra vonatkozó fõbb szabványokat is. Ismerteti pl. hogy Houstonban és Orlandoban a helyi elektromos és gázvállalatok 1,85-1,9 gigaherz frekvenciájú, új, kiterjedt spektrumú személyi kommunikációs hálózatot alkalmaznak. A gyakorlat bizonyította, hogy az ilyen spektrumot használók osztozhatnak a frekvenciasávban a szokásos mikrohullámú rádiót használókkal, anélkül, hogy bármelyik csoport interferálna a másikkal. Ezáltal a használt sáv hatékonysága növekszik. Egy viking harcosról elnevezett technológia, a Bluetooth, (Kék-fog) egy kis költségû, rádiókapcsolat-rendszer, mely kapcsolatot biztosít a mobil komputerek, mobil telefonok és egyéb portábilis és kézben tartható eszközök között, valamint kapcsolódik az internethez is. Ennek a rendszernek elõnye még, hogy egyidejûleg továbbít hangot és adatokat is. A cikk több korszerû technikát és azok alkalmazási példáját ismerteti. A mintegy 10 oldalt kitevõ tanulmány hasznos információ lehet az e témával foglakozók számára. Hydrocarbon Processing Orosz-kínai együttmûködés földgázmezô kitermelésében és gáztávvezeték építésében Az orosz Sakhanyeftegaz és a kínai National Oil and Gas Development Corp. elõzetes megállapodást írt A rendkívül kis kéntartalmú motorhajtó anyagok alkalmazásának ipari organizációs és beruházási hatásai az EU tagországaiban Jóllehet az ultra kis kéntartalmú motorhajtóanyagok bizonyos jármû-technológiáknál csökkenteni fogják a széndioxid-emissziót, ezzel szemben más területen, pl. a finomítóknál számos ellentétes hatás jelentkezik (nõ a beruházási költség és a CO 2 -emisszió). Ezek a lehetséges negatív következmények további tanulmányozást igényelnek. Az elõbbi megállapítások az EU Tiszta levegõ és víz megtartása címû tanulmányában szerepelnek. A tanulmány a rendkívül (ultra) kis kéntartalmat 10 ppm alatti értékként definiálta, és értékelve e motorhajtóanyagok költségeit, a következõ megállapításokat közli: Költségek és külön emissziók a kéntartalom 50 ppm-rõl 10 ppm alá csökkentése esetére Benzin Dízelolaj Összesen Nettó jelenlegi érték Mrd euro egységben 4,7 6,7 11,5 Extra CO 2 -emissziók*, Mt/év 3,1 1,5 4,6 Extra CO 2 -emissziók* az összes közúti jármû motorhajtóanyag-emissziójának százalékában, % * beleértve a motorhajtóanyag fûtõérték-változását is. A közlemény részletesen ismerteti a közvetlen befecskendezésû benzinmotor NO x -kibocsátásának csökkentése (a 2005-re elõirányzott Euro IV emissziólimit által elõírt érték betartása) érdekében szükséges technológiai változtatások többletberuházási és -energiaigényeit, valamint a várható külön emissziónövekedéseket. Oil and Gas Journal Turkovich Gy. 48 Kôolaj és Földgáz 36. (136.) évfolyam 3-4. szám, március-április

19 alá egy Mrd m 3 /év kapacitású földgáztávvezeték építésérõl. E projekt része a Chayandin gázmezõtõl Xinjang-ig (mintegy 880 km-re Pekingtõl) építendõ 3000 km hosszú távvezeték. A mezõ készletét elõzetesen 1,24 Tm 3 -re becsülik. A mezõ tárolóit abnormálisan kicsi telepnyomás és telephõmérséklet jellemzi (a hõmérséklet C, a nyomás pedig közel áll a hidrosztatikus nyomáshoz), ezért a mezõ fejlesztése komplex termelési, kezelési technológiát igényel. Oil and Gas Journal Orosz-amerikai együttmûködés az orosz olajmezôk fejlesztésére APolar Lights Co. (Északi Fény Társaság), a Conoco, az Arhangelok-geoldobucsa és a Rosnyeft cégek közös vállalkozása üzemelteti az 1994-ben termelésbe állított Ardalin kõolajmezõt. Az Északisarkhoz közeli Tyiman-Pecsora medencében lévõ mezõ termelése ben elérte a 75 Mbarrel mennyiséget. Az 1992-ben alakult Polar Lights Co. az elsõ orosz-amerikai közös vállalkozás, mely olajmezõk közös fejlesztésére alakult. Oil and Gas Journal Kutatások nagy erôsségû lézersugarak alkalmazására olaj- és földgázfúrásokhoz AGas Technology Institute (GTI, USA) és az USA Energiaügyi Minisztériumához tartozó National Energy Technology Laboratory, valamint számos kutató foglalkozik a lézeres fúrástechnológia kidolgozásával. Ha a lézeres fúrás életképes megoldásnak bizonyul, az évszázad legradikálisabb változása következik be a fúrási technológia területén.(az eljárás lényege, hogy a felszínrõl száloptikás kötegeken keresztül energiát továbbítanak a lyuktalpon elhelyezett lencsesorozatra, mely a lézersugarat a kõzet felszínére irányítja.) A kutatók úgy vélik, hogy a technika mai állásának megfelelõ lézerek képesek arra, hogy szor gyorsabban hatoljanak át a kõzeten, mint az a szokásos fúrási technológiákkal lehetséges, ezáltal nagy mértékben csökkentve a fúrási idõt és a fúrási költségeket. A kutatást a szövetségi kormányzat USD-vel, a GTI USD-vel támogatja. A megvalósítást célzó tanulmányt 3 év alatt kell elkészíteni. Oil and Gas Journal Leállított fúróberendezések ismételt üzembeállítása Az elmúlt években az USA-ban több mint 300 fúróberendezés leállítására kényszerültek. A stratégiai kõolajtartalékok felszabadításának igénye, ill. az olajimport csökkentését célzó törekvés jegyében ismét foglalkoznak azzal a gondolattal, hogy növelik a mûködõ fúróberendezések számát. 48 tagállamban a mûködõ fúróberendezés-állomány növelése a leállított fúróberendezések felújításával és korszerûsítésével, új berendezések vásárlása nélkül is megoldható. A konzervált fúróberendezések reaktiválása az új beruházásra fordítandó összegnek mindössze 40%-ába kerülne. Az üzembeállítandó tartalék berendezések személyzetének megszervezése, valamint a mûszaki vezetõk képzése még nincs biztosítva, erre az iparnak kell megoldást találnia. Oil and Gas Journal. Expandáló betétcsô- (liner-) akasztó Ahoustoni Shell Exploration and Production Co. kifejlesztette és Dél-Texasban a világon elsõként üzembe állította az új expandáló betétcsõakasztót (expandable liner hanger, a továbbiakban: ELH). Az ELH-rendszer egyesíti a mechanikus betétcsõakasztó és az akasztópakker funkcióit, kiküszöbölve a beépítés bonyolultságát és a költséges nyomásos cementezést a linertetõ eltömítésére. Az egy darabból álló (integrál) ELH függesztõprofiljának hossza a hagyományos akasztó tömített hosszának a háromszorosa, és minimálisra csökkenti a tömítetlenség esélyét. A függesztõelem expanziójakor a fém/fém, ill. elasztomer/fém közvetlen érintkezés szilárd, megbízható tömítettséget és nagy terhelhetõséget nyújt. A gyûrûstér gáztömören zár 345 at nyomáskülönbségig, teherbíró kapacitása 150 C-on 190 t. Oil and Gas Journal. Újabb fúrás, rekordvízmélységû területen ATransocean Sedco Forex cég Discoverer Spirit nevû fúróhajója az Unocal Trident program Alaminos Canyon Block 903-as pontjának lemélyítését 3007 m vízmélységû területen kezdte, megdöntve ezzel a Gabon térségében 2790 m vízmélységben végzett fúrás eddigi rekordját. A Transocean cég három mélytengeri fúrást mélyített a mexikói Öbölben az Unocal megrendelésére. A két vállalat közös koncepció alapján alakította ki a kutak részletes fúrási mûszaki tervét. Oil and Gas Journal. Hatékony fúrási és kútkiképzési stratégia ASaudi Aramco cég a növekvõ gázigény kielégítése és az ultramélységû fúrási programja költségeinek csökkentése érdekében state-of-theart technológiát vezetett be. Az új módszerrel 14 fúróberendezés esetében 25%-os költség- és idõmegtakarítást értek el. Journal of Petroleum Technology. Új cementezési világrekord fordított öblítéssel A Halliburton cég Natrona County térségben a Bullfrog Unit mezõ 9. és 13. jelû kútjának béléscsõ-cementezését fordított öblítéssel, a ZoneSeal TM Isolation eljárással végezte. A közbensõ (7 5 / 8 csõrakat számára fúrt) 9 7 / 8 lyuk mélyítésekor 4370 m mélységig Baroid EZ TM Mud Invert rendszerû öblítõközeget alkalmaztak. A fúrt lyuk geometriájának kialakítására különös figyelmet fordítottak, hogy elkerüljék a rétegrepesztési nyomásnak a cementezés során várható túllépését. A ZoneSeal Isolation eljárás habosított, könnyû cementtej alkalmazásával a rétegterhelhetõség optimális Kôolaj és Földgáz 36. (136.) évfolyam 3-4. szám, március-április 49

20 fenntartását, a rétegbõl való gázmigráció megelõzését és az iszapkiszorítási hatásfok növelését eredményezte. Journal of Petroleum Technology Fokozott olajkihozatal lyuktalpi vibrációs rétegkezeléssel Az orbitális vibrátorok képesek olyan frekvenciájú és intenzitású nyíró- és feszültséghullámú energia kifejtésére, ami elõidézheti a porózus tárolóból történõ fokozott folyadékbeáramlást. A porózus közegben való többfázisú folyadékáramlásra kifejtett vibrációs hatás laboratóriumi vizsgálatai nem adtak egyértelmû választ arra, hogy az elasztikus vibráció mely alapvetõ folyadék- és kõzetjellemzõkre van hatással, ezért további alapkutatásra van szükség. A publikált 20%-os hozamnövekedés ténye vélhetõen nagy ösztönzést ad a további üzemkísérletek folytatásához. World Oil (Hoznek István) Fejlôdés a petrolkémiában A16. Olaj-világkongresszuson elhangzottak alapján készült cikkek e témában a következõ fontosabb megállapításokat teszik: Jelenleg a világon kitermelt olaj 7-8%-át és a földgáz mintegy 5%-át használják fel petrolkémiai termékek elõállítására. A petrolkémiai bázistermékek világszintû fogyasztását (1. táblázat) áttekintve látható, hogy a fõ termék továbbra is az etilén, de növekszik a propilén- és a benzolfogyasztás is. Ez utóbbi mennyisége 29 Mt/évrõl táblázat Alapanyagok Olefinekhez Aromásokhoz Metanolhoz Összesen ezer t/év % ezer t/év % ezer t/év % ezer t/év % Metán , ,7 Etán , ,6 Propán , , ,3 Bután , , ,4 Könnyûbenzin , , , ,0 Pirolízisbenzin , ,5 Kat. reformálás , ,2 Gázolaj , , ,0 Egyebek 741 1, , ,3 Összesen: ig mintegy 40 Mt/évre emelkedik. Ny.-Európa benzolgyártó kapacitása (kb. 7 Mt/év) is mintegy 3%-kal fog növekedni. A 2. táblázatban látható a petrolkémiai termékek elõállításához felhasznált alapanyagok mennyiségének alakulása. A kongresszuson nem volt szó alapvetõen új fejlesztésekrõl. A petrolkémiai fejlesztések trendje: Az egyre erõsödõ nemzetközi versenyben a meglevõ technológiai eljárásokat tökéletesítik és optimalizálják. Tovább folytatódik a modernebb kinetikai és folyamatmodellek fejlesztése. Fokozatos jelentõséget kap a kisebb, távoli földgázmezõk hasznosítása. Növekszik az üzemek közötti termékcsere. Fokozódik az olcsóbb alapanyagok (földgáz és alkánok) alkalmazása (pl. akrilnitril propánból, vinilklorid etánból, ecetsav etánból, metakril-sav i-butánból, akril-sav propánból). Kemikáliák és mûanyagok vonatkozásában a világ szükséglete 1985 és Petrolkémiai bázistermék Fogyasztás, Éves Mt/év növekedés, % Olefinek Etilén 81,8 4,5 Propilén 48,5 5,3 Butadién 8,3 4,5 Aromások Benzol 28,6 4,3 Toluol 6,5 3,4 Xilol 25,1 5,5 Metanol 27,2 3,0 Összesen: táblázat 1999 között megduplázódott, a becslések szerint a növekedés hasonló lesz az elkövetkezõ 9 év folyamán is, ha a GDP indexe és a báziskemikáliák, valamint a mûanyagok indexe közti távolság megmarad. Tényleges növekedés az utóbbi évtizedekben az új iparosodó országokban, különösen Ázsiában mutatkozott. Azt remélik, hogy világszerte gyorsulni fog a földgázfelhasználás mértéke, ami javítani fogja a petrolkémiai termékek és mûanyagok gazdaságosabb gyártását, és egyben serkenti a gazdasági aktivitást is. Erdöl, Erdgas, Kohle Hydrocarbon Processing Olaj-, illetve terméktávvezetékek kapacitásának növelése súrlódási ellenállást csökkentô adalékokkal Pakisztánban egy dugós szállítási technológiával üzemelõ 16 -es olaj- és kõolajtermék-távvezetéknél 33%-os szállítási kapacitásnövekedést értek el súrlódási ellenállást csökkentõ adalékok alkalmazásával. A 859 km hosszú vezetéken dugós szállítási technológiával 4,5 Mt/év termék szállítását tervezték. A megfelelõ mennyiségû és minõségû adalék hozzáadásával a vezetéken 4,5 Mt/év nyersolajat és 1,5 Mt/év dízelolajat tudtak biztonságosan szállítani. A közlemény részletesen ismerteti a technológiai megoldást és kedvezõ tapasztalatait. A súrlódási nyomásból eredõ veszteség 53-57%- os csökkenését 325 gallon/d adalék bekeverésével érték el. Oil and Gas Journal 50 Kôolaj és Földgáz 36. (136.) évfolyam 3-4. szám, március-április

EURÓPAI DEMONSTRÁCIÓ BUDAPESTEN - 2011. április 9.

EURÓPAI DEMONSTRÁCIÓ BUDAPESTEN - 2011. április 9. 12. évfolyam. 128-129. szám, 2011. március-április EURÓPAI DEMONSTRÁCIÓ BUDAPESTEN - 2011. április 9. Az Európai Szakszervezeti Szövetség (ETUC) több mint 80 szakszervezeti konföderációt (köztük a hat

Részletesebben

létszám 18 fő. Az egyhangúlag elfogadott állásfoglalásban az elnökség: elismerését fejezte ki a Kht-ben végzett tevékenységért;

létszám 18 fő. Az egyhangúlag elfogadott állásfoglalásban az elnökség: elismerését fejezte ki a Kht-ben végzett tevékenységért; A Ma gyar Olaj- és Gáz ipa ri Bányász Szakszervezet érdekképviseleti lapja MOL BÁ NYÁSZ HÍR LAP 14. évfolyam, 155. szám, 2013. június Elnökségi ülésünkről jelentjük Munkában az ügyvezetés A MOL Bányász

Részletesebben

Az arany-, gyémánt- és vasdiplomák ünnepélyes átadása

Az arany-, gyémánt- és vasdiplomák ünnepélyes átadása Az arany-, gyémánt- és vasdiplomák ünnepélyes átadása Ebben az évben több alkalommal és különbözô helyen került sor, egykor az Alma Materben végzett, a bányászatban, a földtudományok területén 50, 60 és

Részletesebben

BESZÁMOLÓ. a Magyar Hidrológiai Társaság. 2011-2014. között végzett munkájáról

BESZÁMOLÓ. a Magyar Hidrológiai Társaság. 2011-2014. között végzett munkájáról MAGYAR HIDROLÓGIAI TÁRSASÁG BESZÁMOLÓ a Magyar Hidrológiai Társaság 2011-2014. között végzett munkájáról Budapest 2015. május 26. A TÁRSASÁG SZERVEZETE 2011. évi tisztújító közgyűlés óta a Társaságunk

Részletesebben

MOL Bányász Hírlap, a hiteles hírforrás!

MOL Bányász Hírlap, a hiteles hírforrás! 13. évfolyam, 140. szám, 2012. március A Rotary Fúrási Zrt. R-67-es diesel-elektromos fúróberendezése a kurdisztáni (Irak) térségben (Aqra 1-es fúráspont) Fotó: Kádár Sándor (2012. március 8.) MOL Bányász

Részletesebben

A Magyar Gyógyszerészeti Társaság története

A Magyar Gyógyszerészeti Társaság története DR ZALAI KÁROLY A Magyar Gyógyszerészeti Társaság története 1990-1999 Budapest, 1999 Kiadja a Magyar Gyógyszerészeti I ársaság Felelős kiadó: dr Vincze Zoltán Édesanyám emlékére' Dr. Zalai Károly 1999

Részletesebben

Szállítói nap 2008. Az alapítvány az európai uniós forrásokból

Szállítói nap 2008. Az alapítvány az európai uniós forrásokból XXXI. évfolyam, 4. szám 2008. április Szállítói nap 2008 Hagyományosan nagysikerû rendezvénynek adott otthont az erõmû látogatóközpontja március 20-án. Elõször is hosszan sorolták a PA Zrt. Kiemelt Szállító,

Részletesebben

Tartalom. Az ipartestületek életébõl. Nõk vezetõ tisztségben. Nyílt levél Orbán Viktor miniszterelnökhöz. Gazdaság Jó, ha tudjuk

Tartalom. Az ipartestületek életébõl. Nõk vezetõ tisztségben. Nyílt levél Orbán Viktor miniszterelnökhöz. Gazdaság Jó, ha tudjuk Tartalom Nõk vezetõ tisztségben Mészáros Istvánné (Bácsalmási Ipartestület) Mórocz Istvánné (Könyvkötõk Országos Ipartestülete) Mihalcsik Gyuláné Budapest VI-VII. kerületi Ipartestület (2-4. oldal) Exkluzív

Részletesebben

CSALÁDBARÁT MUNKA HELY

CSALÁDBARÁT MUNKA HELY Atomerőmû XXXVI. évfolyam, 2. szám Évindító sajtótájékoztatót tartott a Paksi Atomerőmű Az MVM Paksi Atomerőmű Zrt. a hagyományoknak megfelelően az idén is megtartotta évindító sajtótájékoztatóját. Az

Részletesebben

ÉRTESÍTŐ 2012/1 A MAGYAR ÉREMGYŰJTŐK EGYESÜLETÉNEK KIADVÁNYA. 2012. március. Megjelenik időszakosan

ÉRTESÍTŐ 2012/1 A MAGYAR ÉREMGYŰJTŐK EGYESÜLETÉNEK KIADVÁNYA. 2012. március. Megjelenik időszakosan ÉRTESÍTŐ A MAGYAR ÉREMGYŰJTŐK EGYESÜLETÉNEK KIADVÁNYA Megjelenik időszakosan 2012. március 2012/1 Tisztelt Adófizető Honpolgár! Amennyiben más szervezetnek még nem kötelezte el magát, kérjük, ajánlja fel

Részletesebben

BUÉK 2014! Kellemes Karácsonyi Ünnepeket! Minden kedves Olvasónknak eredményekben gazdag, boldog új esztendőt kíván az MBH Szerkesztősége!

BUÉK 2014! Kellemes Karácsonyi Ünnepeket! Minden kedves Olvasónknak eredményekben gazdag, boldog új esztendőt kíván az MBH Szerkesztősége! 14. évfolyam, 161. szám, 2013. december ellemes arácsonyi Ünnepeket! Minden kedves Olvasónknak eredményekben gazdag, boldog új esztendőt kíván az MH Szerkesztősége! 2014! 2 arácsonyi arácsonyi gondolatok

Részletesebben

Műszaki Örökség Program

Műszaki Örökség Program XXXIII. évfolyam, 6. szám 2010. június Műszaki Örökség Program A Műszaki Örökség Program indítása egybeesett a 2008-as Reneszánsz Év programjai sorában a műszaki örökségünk megmentéséért és hasznosításáért

Részletesebben

Katonai emlékpark Pákozdon

Katonai emlékpark Pákozdon XIII. évfolyam 2010. október 3. szám Katonai emlékpark Pákozdon Megemlékezés Kőszegen A Kőszegi Nyugállományúak Egyesülete, immár a negyedik alkalommal tartott bajtársi találkozót a kőszegi várban. Ez

Részletesebben

Cserepek a magyarországi matematikai tehetséggondozó műhelyekből

Cserepek a magyarországi matematikai tehetséggondozó műhelyekből Cserepek a magyarországi matematikai tehetséggondozó műhelyekből Cserepek a magyarországi matematikai tehetséggondozó műhelyekből Ez a könyv a(z). számú példány. ALKOTÓ SZERKESZTŐK: Ács Katalin Dr. Kosztolányi

Részletesebben

MEZÕBERÉNYI HÍRMONDÓ. Ismét 1% + 1% AMI VÁLTOZOTT ÉS AMI NEM

MEZÕBERÉNYI HÍRMONDÓ. Ismét 1% + 1% AMI VÁLTOZOTT ÉS AMI NEM MEZÕBERÉNYI HÍRMONDÓ KzØleti informæcis lap Ismét 1% + 1% Ebben az évben ismét lehetõségünk van arra, hogy személyi jövedelemadónk 2 x 1 %-áról rendelkezzünk. Az elsõ 1 %-ot társadalmi szervezet, alapítvány

Részletesebben

Kíváncsi a miniszter...

Kíváncsi a miniszter... Vargha Tamás parlamenti államtitkár: A kormány elkötelezett a közszféra illetményeinek rendezése ügyében 4-6. oldal Czövek János Hosz elnök: A katonákon csak az illetmények emelése segíthet Kíváncsi a

Részletesebben

50 éves a faipari felsőoktatás Magyarországon. Winkler András

50 éves a faipari felsőoktatás Magyarországon. Winkler András 50 éves a faipari felsőoktatás Magyarországon Molnár Sándor Szécsi Zsigmond, Fekete Lajos, Krippel Móric és Török Béla, a fafeldolgozás oktatásának és kutatásának legnevesebb hazai úttörői a Selmecbányai

Részletesebben

Hat százalékkal csökken a távhődíj Szokatlan előjelű döntést hozott a képviselő-testület szeptember

Hat százalékkal csökken a távhődíj Szokatlan előjelű döntést hozott a képviselő-testület szeptember XVI. évf. 34. szám 2007. szeptember 20. Terjesztői ára: 75 Ft Képviselő-testület: vita a Volánbusz-tarifákról Hat százalékkal csökken a távhődíj Szokatlan előjelű döntést hozott a képviselő-testület szeptember

Részletesebben

Balassi Bálint Magyar Kulturális Intézet

Balassi Bálint Magyar Kulturális Intézet Balassi Bálint Magyar Kulturális Intézet 26. évi beszámoló szöveges indoklása Budapest, 27. február 28. (Szabó Ágnes) gazdasági főigazgató helyettes (dr Lauter Éva) főigazgató 1 Tartalomjegyzék oldal I.

Részletesebben

TARTALOM. István, dr. Szabó Imre, Szilágyi Gábor, Szüts Huba, dr. Tóth István, dr. Turza István, Vajda István HU ISSN 0522-3512

TARTALOM. István, dr. Szabó Imre, Szilágyi Gábor, Szüts Huba, dr. Tóth István, dr. Turza István, Vajda István HU ISSN 0522-3512 Þ_ÒÇ_ÍÆßÌ WÍ ÕÑØ_ÍÆßÌ ÔßÐÑÕ ßÆ ÑÎÍÆ_ÙÑÍ ÓßÙÇßÎ Þ_ÒÇ_ÍÆßÌ WÍ ÕÑØ_ÍÆßÌ ÛÙÇÛÍDÔÛÌ ÔßÐÖß ßÔßÐSÌÑÌÌß ÐWÝØ ßÒÌßÔ ïèêèóþßò ß ±³¾- æ ß ÜËÒßÚÛÎÎ Î ò»»¼³7²» Í µ³ * 7²» ½ µµ»µô 7ªº± ¼«-µ Ì» ³7»»²» ¹» µ» +º±? ²µ Í»²

Részletesebben

Életutak elismerése. Magyar arany Érdemkereszt polgári tagozata kitüntetést kapott Sári Zoltán fényképészmester. szolgáló, kiemelkedõ színvonalú

Életutak elismerése. Magyar arany Érdemkereszt polgári tagozata kitüntetést kapott Sári Zoltán fényképészmester. szolgáló, kiemelkedõ színvonalú Életutak elismerése A Gyõr és Vidéke Ipartestület rendes évi közgyûlésén Hujber László téti szobafestõ-mesternek, félévszázados kisipari tevékenysége elismeréséül gyémántkõvel ékesített 50 éves jubileumi

Részletesebben

TIT Stúdió Egyesület (TIT SE) 1113 Budapest, Zsombolyai u. 6. E-mail: info@tit.hu, Honlap: www.tit.hu Telefon: 06-1/344-5000, 06-1/385-0514

TIT Stúdió Egyesület (TIT SE) 1113 Budapest, Zsombolyai u. 6. E-mail: info@tit.hu, Honlap: www.tit.hu Telefon: 06-1/344-5000, 06-1/385-0514 TIT Stúdió Egyesület (TIT SE) 1113 Budapest, Zsombolyai u. 6. E-mail: info@tit.hu, Honlap: www.tit.hu Telefon: 06-1/344-5000, 06-1/385-0514 2012. évi beszámoló Ez a beszámoló a TIT SE Elnöksége, Ellenőrző

Részletesebben

Nagy Attila a BGSZ új igazgatója 8. oldal. közéleti havilap. A város minden forgalmasabb pontja szem előtt lesz

Nagy Attila a BGSZ új igazgatója 8. oldal. közéleti havilap. A város minden forgalmasabb pontja szem előtt lesz Bennünket képviselnek Önkormányzati határozatok 2. oldal Portré: Nagy Attila a BGSZ új igazgatója 8. oldal Szenior akadémia Bicskén 10. oldal A legszebb konyhakertek jelentkezési lap 14. oldal III. évfolyam,

Részletesebben

MHTT-KONFERENCIA 30 év a hadtudomány szolgálatában

MHTT-KONFERENCIA 30 év a hadtudomány szolgálatában FÓRUM MHTT-KONFERENCIA 30 év a hadtudomány szolgálatában Jelentõs eseményéhez érkezett 2013. november 28-án a Napjaink hadtudománya címet viselõ konferencia-sorozat: a Magyar Hadtudományi Társaság, az

Részletesebben

Csernák Lajos pénzügyi és gazdálkodási osztályvezető Molnár Nándor köznevelési, művelődési és szociális osztályvezető szociálpolitikai csoportvezető

Csernák Lajos pénzügyi és gazdálkodási osztályvezető Molnár Nándor köznevelési, művelődési és szociális osztályvezető szociálpolitikai csoportvezető Kiskunhalas Város Önkormányzat Képviselő-testülete File: C:\testuleti_ulesek\20130926\2013 szeptember 26 001.rep Ülés ideje:2013.09.26. 13:04 Ülés helye: Városháza tanácsterme Testületi névsor: J E G Y

Részletesebben

AZ MHT SZAKOSZTÁLYAINAK ÉS TERÜLETI SZERVEZETEINEK 2012-2015. KÖZÖTTI TEVÉKENYSÉGE

AZ MHT SZAKOSZTÁLYAINAK ÉS TERÜLETI SZERVEZETEINEK 2012-2015. KÖZÖTTI TEVÉKENYSÉGE AZ MHT SZAKOSZTÁLYAINAK ÉS TERÜLETI SZERVEZETEINEK 2012-2015. KÖZÖTTI TEVÉKENYSÉGE Az elmúlt négy évben a szakosztályok és a területi szervezetek több-kevesebb aktivitással folytatták tevékenységüket.

Részletesebben

Laszlóczki Ivetta. fotó: Bodajki Ákos

Laszlóczki Ivetta. fotó: Bodajki Ákos Atomerőmû XXXV. évfolyam, 10. szám 2012. október Kovács Pál államtitkár a NAÜ új alelnöke Szeptember 24-én Bécsben tartotta a Közgyűlést követő első, új összetételű ülését a Nemzetközi Atomenergia-ügynökség

Részletesebben

Tisztelt Olvasó! A szerkesztőbizottság nevében kellemes kikapcsolódást, hasznos olvasást kíván: Dr. Szabó Mária főszerkesztő

Tisztelt Olvasó! A szerkesztőbizottság nevében kellemes kikapcsolódást, hasznos olvasást kíván: Dr. Szabó Mária főszerkesztő Tisztelt Olvasó! A Magyar Bírói Egyesület 2008 decemberében megújult vezetése és a választmánya is állást foglalt az egyesület tájékoztatási tevékenységének megújítása mellett. Az információcsere felgyorsítása,

Részletesebben

TARTALOM. Tisztelt Olvasóink!

TARTALOM. Tisztelt Olvasóink! TARTALOM Gábor Iván (1935-2004)... 3 Tisztelt Olvasóink! Már gyönyörű tavasz van, amikor ez évi első számunkat kezükben tartják. A tavasz, a megújulás jegyében készült e számunk, mely számos, eddig lezajlott

Részletesebben

Jelige: Más megközelítéssel Prológ

Jelige: Más megközelítéssel Prológ Jelige: Más megközelítéssel Prológ A budafapusztai mező felfedezése nyomán az idegen tőke, a MAORT, az akkori színvonalnak és szakmai felkészültségnek megfelelő módon kezdett a feltáráshoz és a termeléshez,

Részletesebben