A REMETEKERTVÁROSI ÁLTALÁNOS ISKOLA

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "A REMETEKERTVÁROSI ÁLTALÁNOS ISKOLA"

Átírás

1 A REMETEKERTVÁROSI ÁLTALÁNOS ISKOLA 1028 Budapest Máriaremetei út 71. OM: HÁZIRENDJE 2014.

2 Tartalom 1. Intézményi adatok 1 2. Bevezető rendelkezések Házirend jogszabályi háttere 2.2.Házirend elfogadása 2.3.Házirend hatálya 2.4.Házirend nyilvánossága 3. A tanulók jogai Tanulói jogviszony 3.2. A különleges gondozáshoz való jog 3.3. Diákkörök létrehozása, működtetése 3.4. A diákönkormányzat 3.5. Az iskolai diák közgyűlés 3.6. A tanulói jogok egyéni érvényesítésének formái 4. A tanulók kötelességei 9

3 4.1.Tanulmányi kötelezettségek 4.2.Testi épség és egészség megőrzésének szabályai 5. A tanulók jutalmazásának elvei és formái A tanulók fegyelmezésének elvei és formái A tanítás és az iskolai munkarendre vonatkozó szabályok Munkarend, ügyfélfogadás 7.2. Tanítási órák, tanórán kívüli foglalkozások, óraközi szünetek rendje, időtartama 8. Az iskola helységei, berendezési tárgyai eszközei és az iskolához tartozó területek használatának a rendje Tanulói jogviszony gyakorlásához nem szükséges tárgyak bevitelének szabályai 8.2. Tanulók feladatai környezetük rendben tartásában, a tanítási órák és az iskolai rendezvények előkészületeiben 9. A tanuló távolmaradásának, késésének, igazolására vonatkozó előírások Az osztályozó vizsga 22

4 10.1. Osztályozó vizsga Javító vizsga Az osztályozó vizsga évfolyamonkénti, tantárgyankénti követelményei 11. A tanulók tantárgyválasztásával, annak módosításával kapcsolatos eljárásrend A térítési díj, tandíj befizetésére, visszafizetésére vonatkozó rendelkezések A tanuló által előállított termék, dolog, vagy alkotás vagyoni jogára vonatkozó díj, és szabály A szociális ösztöndíj, a szociális támogatás megállapításának és felosztásának elvei, a nem alanyi jogon járó tankönyvtámogatás elve, az elosztás rendje Tanulói jogviszony létesítése, felvételi eljárás Együttműködés a szülői szervezettel Házirend évi módosításának elfogadása és jóváhagyása

5 1. Intézményi adatok Az intézmény neve : Remetekertvárosi Általános Iskola Intézmény dokumentumain, pecsétjein továbbra is használható név : Remetekertvárosi Általános Iskola OM azonosítója : Klebelsberg Intézményfenntartó Központ által kiadott azonosítója : Székhelye : 1028 Budapest, Máriaremetei u. 71. Telephelye : 1028 Budapest, Máriaremetei u. 71. Telefon / fax : Weboldal : www. remeteiskola.hu cím : Az intézmény fenntartója : Klebelsberg Intézményfenntartó Központ Az intézmény működtetője : Budapest főváros II. kerületi Önkormányzata 1

6 2. Bevezető rendelkezések A házirend rögzíti a jogokat és kötelességeket, az iskola munkarendjét, valamint az elvárt viselkedési szabályokat. A házirend célja, hogy biztosítsa a pedagógusok és a gyermekek zavartalan és eredményes munkáját. Betartása és betartatása iskolánk minden tanulójának és dolgozójának joga és kötelessége. A házirendet előírásait továbbá be kell tartania a diákok szüleinek, az iskola területén tartózkodó látogatóknak, az iskolában munkát végző alkalmazottaknak, az intézményt bérbe vevő személyeknek is. A házirend előírásain túl kötelező betartani a kulturált magatartás, igényes megjelenés, kölcsönös udvariasság íratlan szabályait is Házirend jogszabályi háttere évi XXXIII. törvény a közalkalmazottak jogállásáról 138/ ( X.8. ) Kormányrendelet a közalkalmazottak jogállásáról szóló évi XXXIII. törvény végrehajtásáról a közoktatási intézményekben évi többször módosított LXXIX. törvény a közoktatásról évi XXXI. törvény a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról évi XLII. törvény a nemdohányzók védelméről évi XXXVII. törvény a tankönyvpiac rendjéről évi CXXV. törvény az egyenlő bánásmódról és az esélyegyenlőség előmozdításáról 243/ ( XII. 17. ) Kormányrendelet a Nemzeti Alaptanterv kiadásáról, bevezetéséről és alkalmazásáról 23/ ( VIII. 27. ) OM rendelet a tankönyvvé nyilvánítás, a tankönyvtámogatás, valamint az iskolai tankönyvellátás rendjéről évi CXC. törvény a nemzeti köznevelésről 362/ ( XII. 30. ) Kormányrendelet az oktatási igazolványokról évi CXII. törvény az információs önrendelkezési jogról, és az információszabadságról évi XLI. törvény a nemdohányzók védelméről 20 / ( VIII. 31. ) EMMI rendelet a nevelési-oktatási intézmények működéséről és a köznevelési intézmények névhasználatáról 51/ ( XII. 21. ) EMMI rendelet a kerettantervek kiadásának és jóváhagyásának rendjéről 16/ 2013 ( II. 28. ) EMMI rendelet a tankönyvvé nyilvánítás, a tankönyvtámogatás, valamint az iskolai tankönyvellátás rendjéről 17/ 2014 ( III.12. ) EMMI rendelet a tankönnyvé, pedagógus kézikönyvvé nyilvánítás, a tankönyvtámogatás, valamint az iskolai tankönyvellátásról Házirend elfogadása A házirendet az iskolaigazgató készíti el, és a nevelőtestület fogadja el. A házirend elfogadásakor, illetve módosításakor a szülői szervezet, a diákönkormányzat és az intézményi tanács véleményét ki kell kérni. A házirendet a nevelőtestület részéről az igazgató, a szülői szervezet képviseletében a szülői szervezet elnöke, a diákönkormányzat képviseletében a diákönkormányzat képviselője, az intézményi tanács nevében, a tanács egyik képviselője írja alá. A házirend módosítását kezdeményezheti az iskola igazgatója, a nevelőtestület, és a szervezeti munkaközösség vezetője. Jelen házirend következő felülvizsgálata június 30-ig történik. 2

7 2.3. Házirend hatálya A házirend elsősorban a tanulókra tartalmaz szabályokat, de ezek betartása kötelező a pedagógusokra, más alkalmazottakra, szülőkre, és az intézményt engedéllyel használó külső személyekre is. Területi hatálya az iskola épületeire, helyiségeire és teljes területére. Érvényessége kiterjed az iskolai élet minden területére, beleértve az iskolán belül és iskolán kívül szervezett minden iskolai rendezvényt, foglalkozást, eseményt. ( Pl. múzeumlátogatás, színházi előadás, osztálykirándulás, verseny, stb. ) Időbeli hatálya : Jelen házirend napjától visszavonásig érvényes Házirend nyilvánossága A házirend nyilvános dokumentum, minden érdeklődő megtekintheti iskolánk weboldalán. A házirend nyomtatott példánya megtekinthető iskolánk könyvtárában a könyvtár nyitvatartási idejébe, illetve megtalálható iskolánk portáján. Továbbá nyomtatott példánnyal rendelkezik az intézmény vezetője, az osztályfőnökök, a szülői szervezet elnöke, és a diákönkormányzat képviselője. A házirend egy példányát beiratkozáskor a szülőnek, tanulónak át kell adni. A házirendet minden tanév első napján ismertetni kell a tanulókkal, illetve az első szülői értekezleten a szülőkkel. A házirendet a tanév első napján ki kell függeszteni a tanulócsoportok osztálytermeiben. A házirend megváltoztatáskor a házirendet ismételten nyilvánosságra hozzuk. 3

8 3. A tanulók jogai Az iskola köteles tiszteletben tartani a tanulók személyiségi jogait, így különösen személyiségének szabad kibontakoztatásához való jogát, önrendelkezési jogát, cselekvési szabadságát, családi élethez és magánélethez való jogát. Az iskolában foglalkoztatott személyek nem hozhatnak olyan döntést, intézkedést, nem cselekedhetnek úgy, hogy az a tanulók személyiségi jogait sértse. Az iskolában foglalkoztatott személyek kötelessége, hogy elkövessenek mindent annak érdekében, hogy a tanulók személyiségi jogai érvényesüljenek. Az iskola köteles az oktatás szervezése során mindig olyan módszert alkalmazni, mely visszavezethető pedagógiai eszközökre, szempontokra, módszerekre. Az iskola a tanuló személyiségének szabad kibontakoztatása érdekében nem állíthat fel olyan korlátozást, mely - pedagógiai szempontokon kívüli, egyéb indok alapján - nem biztosítja valamely, az iskola által nyújtott lehetőség igénybevételét. A tanulóknak joga, hogy az iskolában biztonságos és egészséges környezetben neveljék és oktassák, emberi méltóságukat és személyüket tiszteletben tartsák. Joguk, hogy az iskolai tanulmányi rendjüket úgy alakítsák ki számukra, hogy életkoruknak és fejlettségi szintjüknek megfelelő étkezési, sportolási, és pihenő idő legyen biztosítva. A tanuló a jogait úgy gyakorolhatja, hogy közben nem sértheti mások emberi, állampolgári, személyiségi, gyermeki jogait, testi lelki épségét, illetve nem akadályozhat másokat, jogai gyakorlásában Tanulói jogviszony A tanuló az iskolában a felvétel, átvétel napjától tanulói jogviszonyban áll. A leendő első osztályosok számára a beíratás napján jön létre a tanulói jogviszony, ekkortól biztosítjuk a szociális támogatások ügyintézést. ( pl. étkezés ) A többi tanulói jogviszonnyal kapcsolatos jogot, a tanév kezdetétől a tanulói jogviszony megszűnéséig gyakorolhatják diákjaink. A gyermekeket, szülőket, hozzátartozókat megilleti a létesítményhasználati jog az iskolanyitogató, családi nap ideje alatt, illetve meghívott vendégként az iskolai rendezvényeken. Ezekben az esetekben a házirend szabályai rájuk is vonatkoznak. A tanulói jogviszony keletkezésének, megszűnésének, megszűntetésének egyéb szabályairól a Pedagógiai Program és a Szervezeti Működési Szabályzat rendelkezik A különleges gondozáshoz való jog A tanuló joga, hogy magántanuló legyen, de kérheti a kötelező tanórai foglalkozáson való részvételt, valamint az egyes tantárgyak, tananyagrészek értékelése alóli felmentést, szakvélemény alapján kiscsoportos és/vagy egyéni fejlesztő foglalkozásokon vegyen részt. Az írásbeli kérelmet kiskorú tanuló esetében a szülőnek kell benyújtania az intézmény vezetőjének, mellékelve a kérelem okát, és azt az igazoló orvosi, szakszolgálati, szakértői bizottsági véleményt, - sportolók esetében az egyesület igazolását ami indokolttá teszi a tanuló felmentését. 4

9 A szülői indokait tartalmazó írásbeli kérvényére a tankötelezettség magántanulóként is teljesíthető. A házirend betartása a magántanulókra is vonatkozik. A kérelmeket az intézmény vezetője bírálja el, és 10 munkanapon belül írásban érdemi választ ad a szülőnek. A magántanuló, az intézmény vezetője és a tantestület által meghatározott módon, a félév és a tanév utolsó hónapjában tesz osztályozó vizsgát. A szülő kérelmére javítóvizsga időszakában is beszámolhatnak tudásukról. A kérelemnek minden tanévben május végéig be kell érkeznie. Az osztályozó vizsgára előtte 1 hónappal köteles jelentkezni a tanuló. Az intézmény vezetője engedélyezheti a magántanulók külföldi tanulmányainak elismerését Diákkörök létrehozása Az iskola tanulói a nevelés-oktatással összefüggő közös tevékenységük megszervezésére, a demokráciára, közéleti felelősségre nevelés érdekében diákköröket hozhatnak létre, amelyek létrejöttét és működését a nevelőtestület segíti. A diákkörök döntési jogkört gyakorolnak - a nevelőtestület véleménye meghallgatásával - saját közösségi életük tervezésében, szervezésében, valamint tisztségviselőik megválasztásában, és jogosultak képviseltetni magukat a diákönkormányzatban. A javasolt diákkör létrehozásáról az iskola lehetőségeinek figyelembevételével az intézmény vezetője dönt. A diákkör működése minimum 10 fő részvételével engedélyezhető. A diákköröket pedagógus, szülő, vagy az iskola igazgatója által felkért nagykorú személy vezetheti. Diákkörbe való jelentkezésről/ távolmaradásról jelen házirend 7.2. pontja rendelkezik A tanulók véleménynyilvánításának, a tanulók rendszeres tájékoztatásának rendje és formái A pedagógusok és az intézményvezetők feladata, hogy biztosítsák a tanulók véleménynyilvánítási szabadságát. A véleménynyilvánítás gyakorlása során a tanuló nem sértheti az iskola alkalmazottainak, a többi tanulónak a személyiségi jogait, emberi méltóságát, vallási, politikai, egyéb hovatartozását, és az iskola jó hírnevét. A tanuló a vélményét minden esetben kultúrált stílusban fejezheti ki. A tanuló joga, hogy szabadon véleményt nyilvánítson: az oktatási intézmény működésével és a tanulókkal kapcsolatos minden kérdésről, az őt nevelő és oktató pedagógus munkájáról, az iskola működéséről. A tanuló a véleményét: önállóan, saját maga, illetve a tanulók képviselete útján is elmondhatja. A tanuló, a véleménynyilvánítási jogait szóban: az érintett személyhez, illetve fórumhoz való jelzéssel, a szülői választmány szervezeteinél, illetve 5

10 tantestület érintett tagjainál, az iskola vezetői vonatkozásában fogadóórájuk idejében, Diákönkormányzati gyűlésen és napon, Iskolagyűléseken Tanítási órákon és egyáb foglalkozásokon a pedagógus által meghatározott kretek között írásban: az érintett személyhez, illetve a fenti fórumokhoz való benyújtással minden tanév végén az iskola Minőségirányítási Programjában rögzített Tanulói elégedettségmérés kérdőíven gyakorolhatja. A véleményezési jog szempontjából a tanulók Diákönkormányzati közössége (DÖK) minősül a tanulók nagyobb közösségének. A tanulók rendszeresen tájékoztatást kapnak szóban és írásban osztályfőnöki órákon, illetve a legalább negyedévente tartott iskolagyűléseken, a neveléssel-oktatással kapcsolatos őket is érintő kérdésekről, iskolai programokról, rendezvényekről, versenyekről stb. A tanulók az iskola honlapján is rendszeres tájékoztatást kapnak az iskolában szervezett programokról, feladatokról, illetve eredményekről Diákönkormányzat A tanulók és a tanulóközösségek érdekeinek képviseletére, a tanulók tanórán kívüli, és szabadidős tevékenységének segítésére az iskolában Diákönkormányzat (DÖK) működik. Az iskolai diákönkormányzat munkáját, az osztályokban megválasztott 2 Diákönkormányzati képviselő irányítja, az osztályfőnök segítségével. A választás részletes szabályait a Diákönkormányzat szervezeti és működési szabályzata tartalmazza. Az iskolai Diákönkormányzat tevékenységét az igazgató által megbízott pedagógus segíti és koordinálja. A tanulók nagyobb közösségét közvetlenül érintő döntések meghozatala előtt az iskolavezetés kikéri a Diákönkormányzat véleményét, javaslatát, lehetővé teszi a Diákönkormányzat vezetőségének az ilyen témájú tantestületi értekezleteken való részvételét. A Diákönkormányzat a szervezeti és működési szabályzatában meghatározottak szerint - a nevelőtestület egyetértésével - dönt évente 1 tanítás nélküli munkanap felhasználásáról. A tanuló joga, hogy a Diákönkormányzat vezetőségének, a DÖK vezető tanárnak, osztályfőnökének, illetve az iskolavezetésnek a segítségét kérje jogai érvényesítéséhez. Az intézményi DÖK ülésen meghívás esetén az iskolavezetés képviselteti magát. Az intézmény vezetője személyesen vagy megbízottjai útján rendszeres kapcsolatot tart a DÖK vezető tanárral. A nevelőtestületi értekezletekre a tanulók Diákönkormányzati képviselői az őket érintő kérdéseknél meghívást kaphatnak, ahol információszerzési és véleménynyilvánítási jogaikat gyakorolhatják. A Diákönkormányzat beszámol az iskola közösségének a DÖK napon az éves munkájáról, eredményeiről A tanulói jogok egyéni érvényesítésének formái 6

11 A tanuló joga, hogy hozzájusson a jogai gyakorlásához szükséges információkhoz, tájékoztassák a jogai gyakorlásához szükséges eljárásokról a személyét, illetve a tanulmányait érintő kérdésekről. A tanuló joga, hogy információt kapjon: az iskola működésével, működési rendjével kapcsolatos kérdésekről, az iskolai Pedagógiai Programról, és a Helyi Tantervről. Ennek érdekében a tanuló joga, hogy tanulmányi előmenetelét, tanulmányai értékelését megismerje, így az érdemjegyeiről / szöveges minősítéséről a tájékoztató füzetbe bejegyezve - tájékoztatást kapjon a pedagógustól, megismerje a teljesítménye, a Pedagógiai Programban rögzített értékelésének elveit és eredményét - az értékelési elveket a tanév elején a pedagógusok ismertetik a tanulókkal. A tanuló joga, hogy kérje érdemjegyeinek felülvizsgálatát abban az esetben, ha tudását nem a Pedagógiai programban leírtak szerint értékelték. A tanuló joga, hogy független vizsgabizottság előtt adjon számot tudásáról. Kérelmét írásban, a tanév vége előtt legalább 30 nappal kell benyújtania az iskola igazgatójához. A tanuló osztályfőnökén, szaktanárán keresztül betekinthet az osztálynaplóba, és felvilágosítást kérhet érdemjegyeiről. A tanuló joga, hogy a témazáró dolgozat idejét, témáját 5 munkanappal a megírás előtt megismerje. A tanuló joga, hogy 10 munkanapon belül megismerje, megnézhesse írásbeli munkája érdemjegyét, hibáit. Amennyiben ennél későbbi időpontban kerül sor a dolgozat kiosztására, a tanuló szabadon eldöntheti, kéri-e a dolgozatra adott érdemjegyet vagy nem. Ha a tanuló úgy érzi, hogy a dolgozat javítása során a javító tanár hibát követett el, vagy a tartalmi részt nem vette figyelembe, akkor erre való rámutatással kérheti a javító tanártól a hiba orvoslását. Ha erre a javító tanár nem hajlandó, a tanuló az iskola igazgatójához fordulhat kérésével, aki hivatalból jelöli ki a javító tanárt, és részére a dolgozatot felülvizsgálat céljából továbbítja. A tanuló joga, hogy kérje érdemjegyeinek felülvizsgálatát, ha azt törvénysértő módon, vagy nem az iskola pedagógiai programjában lefektetett tananyag és osztályozási elvek alapján állapították meg. Ilyen irányú kérvényét írásban az iskola igazgatójához kell benyújtania. A tanulónak joga, hogy állapotának, személyes adottságának megfelelő megkülönböztetett, differenciált ellátásban részesüljön, szükség esetén - életkorától függetlenül - a pedagógiai szakszolgálat intézményéhez forduljon segítségért. A tanulónak alapvető joga, hogy tehetségét felismerjék, felkarolják, támogassák. A tanulónak joga, hogy napközis, tanulószobai délutáni ellátásra jelentkezzen, valamint erről távol maradhasson. A jelentkezés és a távolmaradás szabályait a 7. pont tartalmazza. A tanulónak joga, hogy részt vegyen a különböző tanórán kívüli fogalakozásokon. Ezek formái: rendszeres elfoglaltságok: szakkör, önképzőkör, sportkör, diákkör, énekkar stb.. nem rendszeres elfoglaltságok: iskolai rendezvények, ünnepségek, múzeum, színház, mozilátogatás, kirándulás stb.. A tanuló joga, hogy versenyeken, pályázatokon vegyen részt, kezdeményezze ilyenek meghirdetését az osztályfőnökénél, művészeti szaktanáránál vagy a Diákönkormányzatnál. A versenyekre, pályázatokra a kiírásban meghatározottak szerint lehet jelentkezni. A hagyományos versenyek, pályázatok időpontját a tanév helyi programterve, munkaterve tartalmazza. 7

12 A tanuló joga, hogy kérhesse átvételét másik osztályba, tanulócsoportba, vagy iskolába. Átvételi tárgyú kérvényét a szülő a tanév folyamán bármikor benyújthatja az iskola igazgatójához, aki a szükséges egyeztetéseket elvégzi, majd 30 napon belül tájékoztatja a tanulót kérvénye elbírálásának eredményéről. A tanuló joga, hogy különbözeti vizsga vagy évfolyamismétlés nélkül folytathassa tanulmányait akkor is, ha az állandó lakóhelyén nem működik olyan iskola, amelyikben a tankötelezettség végéig biztosított az iskolai nevelés és oktatás. A tanuló ezen joga érvényesítése érdekében pályaválasztási, továbbtanulási kérdésekkel az osztályfőnökéhez fordulhat információért, továbbá az iskola a továbbtanulási, pályaválasztási tanácsadás keretében az alábbi segítséget, szolgáltatást nyújtja: továbbtanulási szülői értekezletek tájékoztató nyomtatványok közzététele nyílt napokon való részvétel támogatása felvételi adatlapok, jelentkezési lapok kitöltésében és a felvételi eljárásban történő segítség nyújtás Öreg-Diák találkozók A tanuló joga, hogy adatait az iskola biztonságos körülmények között tárolja és kezelje. Kérésre az iskola biztosítja azt, hogy a tanulóról nyilvántartott személyes adatok tárolási módjáról, valamint a tanulóról nyilvántartott személyes adatok valódiságáról a tanuló, illetve kiskorú tanuló esetében a szülő, gondviselő tájékozódhasson. A tájékoztatást az érintettek szóbeli kérelmükre, az adatnyilvántartást végző, kezelő személy munkaidejében kaphatják meg. A tanuló, illetve kiskorú tanuló szülője, gondviselője kérheti a helyes adatok igazolása mellett az iskola által nyilvántartott személyes adatok törlését és helyesbítését. A tanuló joga, hogy ellene kollektív büntetést ne alkalmazzanak, azaz, mások viselkedése miatt őt hátrány ne érje. A tanuló joga, hogy egészségügyi felügyeletben és ellátásban részesüljön. Ennek megfelelően jelentkezhet az iskolaorvosnál és az iskola védőnőjénél vizsgálatra, vagy tanácsadásra. A tanuló ezen kívül részt vesz a rendszeres időközönkénti kötelező szűrővizsgálatokon, melynek időpontjairól az osztályfőnök tájékoztatja. A tanuló nyitvatartási időben és pedagógus felügyelete mellett térítésmentesen használhatja az iskola könyvtárát, más kulturális szolgáltatásait, számítógépes termét, az iskola sportfelszereléseit és létesítményeit. Az egyes létesítmények nyitvatartási ideje és igénybevételük szabályai Házirend 7. pontjában találhatók. A használati szabályok betartása kötelező. A tanuló joga, hogy kérelmére indokolt esetben, szociális ösztöndíjban, illetve szociális támogatásban részesüljön. A tanuló joga, hogy kérdést intézzen az iskola vezetőihez, pedagógusaihoz, a szülői fórumhoz, s arra legkésőbb a megkereséstől számított tizenöt napon belül érdemi választ kapjon A tanuló jogai megsértése esetén panaszt nyújthat be az iskola igazgatójához, törvényességi kérelmet a fenntartóhoz, felülvizsgálati kérelemmel fordulhat a Szülői közösséghez. 8

13 4. A tanuló kötelességei A tanuló legfontosabb kötelessége, hogy rendszeres munkával és fegyelmezett magatartással, képességeinek megfelelően részt vegyen a kötelező és a választott foglalkozásokon, tanórákon, és eleget tegyen tanulmányi kötelezettségeinek. Kötelezettsége, hogy a közösség tagjaként betartsa az iskolai együttélés szabályait, a Házirend és a Szervezeti Működési Szabályzat előírásait. Kötelezettsége, hogy segítse intézményi céljaink teljesítését, ápolja közösségünk hagyományait, eredményeivel, magatartásával járuljon hozzá iskolánk jó hírnevének megőrzéséhez! A tanuló kötelessége, hogy megőrizze, illetőleg az előírásoknak megfelelően kezelje a rábízott vagy az oktatás során használt eszközöket, illetve azokra vigyázzon, óvja az iskola létesítményeit, felszereléseit, az iskola eszközeit, berendezéseit, létesítményeit rendeltetésszerűen használja. Ugyanezen szabályok a Önkormányzat és a Klebelsberg Intézményfenntartó Központ hatáskörébe tartozó helységek használatára is vonatkoznak. A tanuló köteles az intézmény vezetőinek, tanárainak, az iskola alkalmazottainak, tanulótársainak emberi méltóságát és jogait, vallási, világnézeti vagy más meggyőződését, nemzeti vagy etnikai önazonosságát tiszteletben tartani Tanulmányi kötelezettségek A tanuló köteles a tanítás megkezdése előtt legalább 10 perccel az iskola épületében tartózkodni. A 8.00 utáni késők nevét a portás rögzíti. Köteles minden jelzőcsengőkor elindulni a következő foglalkozás helyszínére, és előkészíteni a foglalkozáshoz szükséges taneszközöket illetve az ellenőrző könyvét / tájékoztató füzetét és köteles fegyelmezetten várakoznia a pedagógusra. A tanórákra, valamint a rendszeres elfoglaltságot jelentő tanórán kívüli foglalkozásokra a tanuló köteles elvinni a tanulmányai folytatásához szükséges taneszközöket, felszereléseket, az ellenőrző könyvét vagy tájékoztató füzetét. Az ellenőrző könyvébe/ tájékoztató füzetébe köteles haladéktalanul beírni, beíratni az érdemjegyeit, majd azokat legalább hetente aláíratni a szülőjével. A tanuló kötelessége a kötelező és választott tanórai foglalkozásokon pontosan, az életkornak megfelelő külsővel és öltözékben megjelenni, azokra felkészülni, házi feladatait elkészíteni. A tanuló kötelessége, hogy a tanár által megszabott rendben tudásáról beszámoljon, az írásbeli számonkéréseken jelen legyen, a dolgozatokat megírja, a tantárgyak teljesítési követelményeinek megfeleljen. A hiányzásokat a Házirend 9. fejezetében szerint szabályozottak szerint igazolni kell. Annak a tanulónak, aki a vizsgán vagy az írásbeli dolgozat alatt meg nem engedett segédeszközt használ (jegyzet, puska, számológép, mobiltelefon, stb.), a vizsgáját, dolgozatát a szaktanár elégtelenre értékelheti. A tanuló köteles ellátni a hetesi feladatokat: a táblát nedves szivaccsal letörölni, szellőztetni, krétát pótolni, az osztálytermük növényeit ápolni, a terem rendjét és tisztántartását biztosítani, a világítást megfelelően kezelni, óra elején jelenteni, és az osztályfőnök által kiadott egyéb feladatok ellátni. A hetes köteles utolsó tanítási óra végén a tanteremben a 9

14 villanyt lekapcsolni,és köteles meggyőződni arról, hogy a teremben, helységben minden ablak be van-e zárva. A tanulók kötelesek a hetesi feladatokból adódó utasításokat, kéréseket betartani. Amennyiben a tanóra kezdete után öt perccel még nem érkezett meg a tanár a terembe, a hetes köteles ezt jelenteni a tanári szobában. A tanuló kötelessége, hogy életkorához és fejlettségéhez, továbbá iskolai elfoglaltságához igazodva, pedagógus felügyelete szükség esetén irányítása mellett közreműködjön saját környezetének és az általa alkalmazott eszközöknek a rendben tartásában, a tanítási órák, foglalkozások, rendezvények előkészítésében, lezárásában. A tanuló kötelezettsége, hogy megtartsa az iskolai tanórák és tanórán kívüli foglalkozások rendjét, az iskola helyiségei és az iskolához tartozó területek használati rendjét, az iskola szabályzatainak előírásait. A tanuló, ha nincsen alkalmi vagy állandó kikérője, köteles az iskolában tartózkodni ig. Az a tanuló, aki nem igényelt napközit, illetve tanulószobát, de az iskolában tanórán kívüli elfoglaltsága van (sportkör, foci, szolfézs, zeneoktatás, szakkörök stb.), a foglalkozás megkezdéséig köteles osztálya napközis, illetve tanulószobai csoportjában tartózkodni, s az ott érvényben lévő szabályokat betartani. A tanuló köteles padját, székét, valamint azok környezetét tisztán tartani, köteles minden tanítási óra után a padjából és annak környezetéből a szeméttárolóba kidobni a szemetet, valamint köteles az utolsó tanítási óráján a székét a pad tetejére feltenni. A tanuló köteles iskolai rendezvényeken ha erre nem kap külön utasítást ünnepi öltözetben megjelenni. Az ünnepi öltözet: lányoknak: fehér blúz vagy pulóver, sötét szoknya vagy nadrág fiúknak: fehér ing vagy pulóver, sötét nadrág 4.2. Testi épség és egészség megőrzésének szabályai A tanuló kötelessége, hogy óvja saját és társai testi épségét, egészségét, az iskolában úgy viselkedjen és közlekedjen, hogy ne veszélyeztesse önmaga és társai biztonságát. Kötelessége, hogy elsajátítsa és alkalmazza az egészségét és biztonságát védő ismereteket, hogy részt vegyen a tűz- és balesetvédelmi oktatáson. Kötelessége, hogy haladéktalanul jelentse a felügyeletét ellátó pedagógusnak vagy más alkalmazottnak, ha saját magát, társait, az iskola alkalmazottait vagy másokat veszélyeztető állapotot, tevékenységet, magatartást, illetve balesetet észlel, vagy megsérült, illetve ha rosszul érzi magát. Amennyiben a tanulón az iskolában való tartózkodása idején betegség jelei mutatkoznak (pl. belázasodik, fáj valamije) a teendők a következők: Haladéktalanul értesíteni kell a szülőt. Felelős: a foglalkozást tartó nevelő. Indokolt esetben el kell különíteni a tanulót a többi tanulótól felügyelettel. Mindkét esetben értesíti a foglalkozást tartó nevelő az iskolavezetést. 10

15 Kötelessége, hogy a biztonság érdekében pontosan tartsa be az iskola pedagógusainak, felnőtt dolgozóinak az utasításait, valamint az intézményben a tárgyakat, eszközöket rendeltetésszerűen használja. Az iskola gondoskodik arról, hogy a tűz- és balesetvédelmi, valamint a bombariadóval kapcsolatos szabályokat az érintettek megismerjék: Az iskola a tanév megkezdésekor a tanulókat, illetve a kiskorú tanuló szülőjét tájékoztatja az iskolában betartandó védő és óvó előírásokról, ennek keretében ismertetik a tűzvédelmi szabályzatot, beleértve a tűzriadó tervet, valamint a balesetvédelmi előírásokat, az épület kiürítési tervét Az iskola gondoskodik a pedagógusok és más iskolai dolgozók tűz- és munkavédelmi szabályzatban meghatározott oktatásainak lebonyolításáról, adminisztrálásáról. Az iskola egyes helyiségeire vonatkozó speciális védő, óvó előírások az adott helyiségben kifüggesztésre kerülnek különösen: sportlétesítmények, iskolai játszótér, számítógép termek, technikaterem, szaktantermek, szertárak, tantermek, folyosók. Testnevelés órára nem vihető be semmilyen, a testneveléshez nem szükséges dolog, eszköz, valamint a balesetvédelmi, ill. a védő-óvó intézkedések szempontjából tiltott eszköz: pl.: nyaklánc, óra, gyűrű, mobiltelefon stb A veszéllyel járó foglalkozásokon az eszközök használata kizárólag a pedagógus utasításainak megfelelően történhet. A szaktanár az óra elején tájékoztatja a foglalkozás sajátos veszélyforrásairól, a balesetek megelőzésének szabályairól a tanulókat. Az iskola területén, valamint az iskola által szervezett iskolán kívüli programok, foglalkozások alkalmával tilos. a dohányzás, szeszes ital fogyasztása, energiaitalok fogyasztása, kábító,- bódító és tudatmódosító szerek fogyasztása és tartása, valamint alkohol és kábító,- bódító vagy tudatmódosító szer által befolyásolt állapotban való megjelenés, tartózkodás. A tanuló ha egészsége érdekében szüksége van rá, - gyógyszert, tablettát úgy hozhat be az iskolába, ha arról előzetesen a tanuló szülője írásban egyeztet a gyermek osztályfőnökével. A Suli buliról abban az esetben távozhat hamarabb a tanuló, ha erről szülői engedélye van. A szülő által megjelölt időpontban viszont köteles elhagyni az iskola épületet. A Suli-Bulik és más iskolai rendezvények ideje alatt tilos azokat a folyosókat, termeket, létesítményeket használni, melyekre nem kapnak a tanulók a pedagógusoktól külön engedélyt. A Suli- Bulikon és más iskolai rendezvényeken iskolánk volt tanulója, vagy idegen tanuló, kizárólag úgy tartózkodhat, hogy azt a volt osztályfőnökével, és az intézmény vezetőivel egyeztette. A tanulókra érvényes balesetbiztosításról a fenntartó gondoskodik. Ezt követően, ha a tanulóval olyan dolog történik, amely biztosítási eljárást von maga után, a tanuló köteles az osztályfőnökének jelezni. Az iskola a tanulói balesetekről jegyzőkönyvet vesz fel. 11

16 5. A tanulók jutalmazásának elvei és formái A tanuló példamutató magatartásért, kiemelkedő tanulmányi eredményért, az osztály, illetve az iskola érdekében végzett közösségi és művészeti munkáért, vagy bármely más, az iskolánk jó hírnevének megőrzését szolgáló tevékenységért jutalomban részesülhet, szóban vagy/és írásban A tanuló jutalmazásának elvei Azt a tanulót, aki képességeihez mérten példamutató magatartást tanúsít folyamatosan jó tanulmányi eredményt ér el az osztály, illetve az iskola érdekében közösségi munkát végez iskolai, iskolán kívüli tanulmányi, sport-, kulturális vagy művészeti versenyeken, vetélkedődön vagy előadásokon vesz részt, vagy ott eredményt ér el, bármely más módon hozzájárul az iskola hírnevének megőrzéséhez, növeléséhez a nevelőtestület jutalomban részesítheti A tanuló jutalmazásának formái A tanulók jutalmazásának főbb módjai: szóbeli dicséret, mely valamely tanulói közösség előtt, nyilvánosan történik. írásbeli dicséret, mely oklevél átadással és/vagy az iskolai tájékoztatóba, ellenőrzőbe, ill. bizonyítványba történő bejegyzéssel történik. A szóbeli és írásbeli dicséret ünnepélyes keretek között is adható, ha arról a jutalmazó úgy dönt. Tanév közben és év végén elismerésként a következő dicséretek adhatók: diákönkormányzat vezetői dicséret szaktanári dicséret osztályfőnöki dicséret intézmény vezetői dicséret nevelőtestületi dicséret Az egész évben példamutató magatartást tanúsító és kiemelkedő munkát végzett tanulók a tanév végén: szaktárgyi teljesítményért példamutató magatartásért kiemelkedő szorgalomért kiemelkedő közösségi tevékenységért példamutató magatartásért és kiemelkedő szorgalomért jó tanulmányi és sportmunkájáért dicséretben részesíthetők. Az egyes tanévek végén kitűnő eredményt elért tanulók könyvjutalmat kaphatnak, amit a tanévzáró ünnepélyen az iskola közössége előtt vehetnek át. Az iskolai dicséretek bejegyzésekor a fokozatosság elve érvényesül, amelytől indokolt esetben el lehet térni 12

2. ISKOLÁNK MUNKARENDJE

2. ISKOLÁNK MUNKARENDJE HÁZIREND mely a Békefi Antal Általános Iskola és Alapfokú Művészetoktatási Intézmény tanulói jogviszonyra vonatkozó rendelkezéseit tartalmazza a magasabb jogszabályok előírásai alapján. 1. A HÁZIREND CÉLJA,

Részletesebben

A házirend legfontosabb feladata azoknak a szabályoknak a meghatározása, amelyek biztosítják az intézmény

A házirend legfontosabb feladata azoknak a szabályoknak a meghatározása, amelyek biztosítják az intézmény 1 Minden tanulónak tisztában kell lenni kötelezettségeivel, hogy jogait gyakorolhassa. Iskolai házirend a Pécsi Utcai Általános Iskola tanulói és dolgozói számára Bevezető A házirend határozza meg a tanulói

Részletesebben

HÁZIREND. mely a Radnóti Miklós Gimnázium tanulói jogviszonyra vonatkozó rendelkezéseit tartalmazza jogszabályok előírásai alapján

HÁZIREND. mely a Radnóti Miklós Gimnázium tanulói jogviszonyra vonatkozó rendelkezéseit tartalmazza jogszabályok előírásai alapján HÁZIREND mely a Radnóti Miklós Gimnázium tanulói jogviszonyra vonatkozó rendelkezéseit tartalmazza jogszabályok előírásai alapján Magasabb szintű jogszabályok: Az Iskola házirendje a nemzeti köznevelésről

Részletesebben

HÁZIREND Széchenyi István Katolikus és Német Nemzetiségi Általános Iskola Mátészalka 2013.

HÁZIREND Széchenyi István Katolikus és Német Nemzetiségi Általános Iskola Mátészalka 2013. HÁZIREND Széchenyi István Katolikus és Német Nemzetiségi Általános Iskola Mátészalka 2013. Tartalomjegyzék 1. A házirend célja és feladata 1 2. A házirend jogszabályi háttere 2 3. A tanulók jogai és kötelezettségei

Részletesebben

A LABORC UTCAI ÁLTALÁNOS ISKOLA HÁZIRENDJE

A LABORC UTCAI ÁLTALÁNOS ISKOLA HÁZIRENDJE Laborc Utcai Általános Iskola 1037 Budapest, Laborc u 2. /b OM: 201037 Tel: 436 0118, Fax: 436 0119 Email: laborc.suli@gmail.com Web: www.laborciskola.t-online.hu A LABORC UTCAI ÁLTALÁNOS ISKOLA HÁZIRENDJE

Részletesebben

HÁZIREND. Kossuth Lajos Evangélikus Általános Iskola, Gimnázium és Pedagógiai Szakközépiskola (3525 Miskolc, Dayka Gábor u. 4.)

HÁZIREND. Kossuth Lajos Evangélikus Általános Iskola, Gimnázium és Pedagógiai Szakközépiskola (3525 Miskolc, Dayka Gábor u. 4.) HÁZIREND Kossuth Lajos Evangélikus Általános Iskola, Gimnázium és Pedagógiai Szakközépiskola (3525 Miskolc, Dayka Gábor u. 4.) 2013 Tartalomjegyzék A. rész: Az általános iskola intézményegységre vonatkozó

Részletesebben

VÖRÖSMARTY MIHÁLY GIMNÁZIUM ÉRD

VÖRÖSMARTY MIHÁLY GIMNÁZIUM ÉRD VÖRÖSMARTY MIHÁLY GIMNÁZIUM ÉRD OM azonosító: 032551 H Á Z I R E N D Szólj, gondolj, tégy jót s minden szó, gondolat és tett Tiszta tükörként fog visszamosolygani rád. Vörösmarty Mihály 1 Az érdi Vörösmarty

Részletesebben

Érdi Batthyány Sportiskolai Általános Iskola 2014. HÁZIREND. Érdi Batthyány Sportiskolai Általános Iskola (2030 Érd, Fácán köz 1.)

Érdi Batthyány Sportiskolai Általános Iskola 2014. HÁZIREND. Érdi Batthyány Sportiskolai Általános Iskola (2030 Érd, Fácán köz 1.) HÁZIREND Érdi Batthyány Sportiskolai Általános Iskola (2030 Érd, Fácán köz 1.) OM azonosító: 037319 2013. Kiegészítve: 2014. 10.28. - 1 - A házirend elfogadása és jóváhagyása A házirend célja és feladata

Részletesebben

Budapest III. kerületi Zipernowsky Károly Általános Iskola. 1039 BUDAPEST Zipernowsky utca 1-3. 388-6556 OM 034846 HÁZIREND 2015.

Budapest III. kerületi Zipernowsky Károly Általános Iskola. 1039 BUDAPEST Zipernowsky utca 1-3. 388-6556 OM 034846 HÁZIREND 2015. Budapest III. kerületi Zipernowsky Károly 1039 BUDAPEST Zipernowsky utca 1-3. 388-6556 OM 034846 2015. Tartalom Budapest III. kerületi Zipernowsky Károly... 0 1039 BUDAPEST... 0 I. A KÖZNEVELÉSI INTÉZMÉNYEK...

Részletesebben

Lorántffy Zsuzsanna Általános Iskola Házirend

Lorántffy Zsuzsanna Általános Iskola Házirend Lorántffy Zsuzsanna Általános Iskola Házirend 2013. 2 TARTALOMJEGYZÉK A házirend célja, és feladata A házirend hatálya A házirend nyilvánossága Az iskola által elvárt viselkedés szabályai, a tanulók kötelességei

Részletesebben

III. Béla Gimnázium, Művészeti Szakközépiskola és Alapfokú Művészeti Iskola Házirendje 2013

III. Béla Gimnázium, Művészeti Szakközépiskola és Alapfokú Művészeti Iskola Házirendje 2013 A házirend célja és feladata 1. A házirend állapítja meg a tanulói jogok és kötelességek gyakorlásával, valamint az iskola munkarendjével kapcsolatos rendelkezéseket. 2. A házirendbe foglalt előírások

Részletesebben

HÁZIREND. József Attila Nyelvoktató Nemzetiségi. Általános Iskola. 1201 Budapest Attila u. 25-27. Tel./Fax: 283-0760. www.jozsef20.

HÁZIREND. József Attila Nyelvoktató Nemzetiségi. Általános Iskola. 1201 Budapest Attila u. 25-27. Tel./Fax: 283-0760. www.jozsef20. HÁZIREND József Attila Nyelvoktató Nemzetiségi Általános Iskola 1201 Budapest Attila u. 25-27. Tel./Fax: 283-0760 www.jozsef20.hu OM azonosító: 035154 KLIK szervezeti kód: 205006 e-mail: jozsef20@t-online.hu

Részletesebben

A Vak Bottyán Általános Iskola és Gimnázium Házirendje

A Vak Bottyán Általános Iskola és Gimnázium Házirendje A Vak Bottyán Általános Iskola és Gimnázium Házirendje Jóváhagyva a tantestület által: 2013. a fenntartó által: 2013. I. Általános házirend mely a Vak Bottyán Általános Iskola és Gimnázium tanulói jogviszonyra

Részletesebben

A TATABÁNYAI INTEGRÁLT SZAKISKOLA KÖZÉPISKOLA ÉS KOLLÉGIUM TAGINTÉZMÉNYE KOSSUTH LAJOS KÖZGAZDASÁGI ÉS HUMÁN SZAKKÖZÉPISKOLA

A TATABÁNYAI INTEGRÁLT SZAKISKOLA KÖZÉPISKOLA ÉS KOLLÉGIUM TAGINTÉZMÉNYE KOSSUTH LAJOS KÖZGAZDASÁGI ÉS HUMÁN SZAKKÖZÉPISKOLA A TATABÁNYAI INTEGRÁLT SZAKISKOLA KÖZÉPISKOLA ÉS KOLLÉGIUM TAGINTÉZMÉNYE KOSSUTH LAJOS KÖZGAZDASÁGI ÉS HUMÁN SZAKKÖZÉPISKOLA HÁZIRENDJE 2014. 1 TARTALOMJEGYZÉK: 1. ÁTALÁNOS RENDELKEZÉSEK... 4 2. TÁVOLMARADÁS,

Részletesebben

A Budapest XIV. Kerületi Álmos Vezér Gimnázium és Általános Iskola HÁZIRENDJE

A Budapest XIV. Kerületi Álmos Vezér Gimnázium és Általános Iskola HÁZIRENDJE A Budapest XIV. Kerületi Álmos Vezér Gimnázium és Általános Iskola HÁZIRENDJE 2014. 1 TARTALOMJEGYZÉK 2. SZÁMÚ MELLÉKLET...33... 3 ÚTMUTATÓ AZ 1-4. ÉVFOLYAM TANULÓI SZÁMÁRA... 3 1.1 AZ ISKOLA ADATAI:...

Részletesebben

Arany János Gimnázium, Általános Iskola és Diákotthon

Arany János Gimnázium, Általános Iskola és Diákotthon Arany János Gimnázium, Általános Iskola és Diákotthon HÁZIREND 2013. 2 Tartalomjegyzék: 1. A Házirend jelentősége 4.o. 1.1. Mi a Házirend? 4.o. 1.2. A Házirend célja 4.o. 2. A Házirend hatálya 4.o. 3.

Részletesebben

HÁZIREND Landorhegyi Általános Iskola, Sportiskola

HÁZIREND Landorhegyi Általános Iskola, Sportiskola HÁZIREND Landorhegyi Általános Iskola, Sportiskola I. rész: Általános rendelkezések 1. A házirend az iskola belső életét szabályozza. Hatályos az iskola teljes területén, illetve szervezett iskolai rendezvényeken

Részletesebben

Házirend 2015.május 01-től

Házirend 2015.május 01-től Terézvárosi Kereskedelmi és Közgazdasági Szakközépiskola és Szakiskola Házirend 2015.május 01-től Tartalomjegyzék I. Az intézmény adatai... 3 II. Bevezetés... 4 1. Általános rendelkezések... 4 2. A házirend

Részletesebben

1. PREAMBULUM. A házirend célja és feladata

1. PREAMBULUM. A házirend célja és feladata 1. PREAMBULUM Ez a szabályzat a törökbálinti Zimándy Ignác Általános Iskola (2045 Törökbálint, Dózsa György utca 15.; OM azonosítója: 032 456) házirendje, mely a tanulói jogok gyakorlásának, illetve a

Részletesebben

Készítette: Kovács Árpádné igazgató

Készítette: Kovács Árpádné igazgató PÓKASZEPETKI FESTETICS KRISTÓF ÁLTALÁNOS ISKOLA HÁZIRENDJE Készítette: Kovács Árpádné igazgató 1 TARTALOMJEGYZÉK 1.HÁZIRENDDEL KAPCSOLATOS ÁLTALÁNOS ALAPELVEK... 4 1.1.A KÖZNEVELÉSI INTÉZMÉNYEK HÁZIRENDJÉRE

Részletesebben

A házirend hatálya. 3. A tanulók az iskola által szervezett iskolán kívüli rendezvényeken is kötelesek betartani a házirend előírásait.

A házirend hatálya. 3. A tanulók az iskola által szervezett iskolán kívüli rendezvényeken is kötelesek betartani a házirend előírásait. Iskolánk diákjai kulturált, udvarias és segítőkész magatartással tartsák be mindenkor a társadalmi együttélés írott és íratlan szabályait, viselkedjenek méltóan intézményünk hírnevéhez! Védjék az iskola

Részletesebben

NEBULÓ ÁLTALÁNOS ISKOLA 3531 MISKOLC, GYŐRI KAPU 27/b. OM. azonosító:

NEBULÓ ÁLTALÁNOS ISKOLA 3531 MISKOLC, GYŐRI KAPU 27/b. OM. azonosító: NEBULÓ ÁLTALÁNOS ISKOLA 3531 MISKOLC, GYŐRI KAPU 27/b. OM. azonosító: HÁZIRENDJE Felügyeleti szerv: I. A házirend hatálya 1. Az intézmény neve: Nebuló Általános Iskola Székhelye: 3531 Miskolc, Győri kapu

Részletesebben

BAPTISTA SZERETETSZOLGÁLAT EJSZ MÓRA FERENC FELNŐTTOKTATÁSI GIMNÁZIUMA HÁZIREND

BAPTISTA SZERETETSZOLGÁLAT EJSZ MÓRA FERENC FELNŐTTOKTATÁSI GIMNÁZIUMA HÁZIREND BAPTISTA SZERETETSZOLGÁLAT EJSZ MÓRA FERENC FELNŐTTOKTATÁSI GIMNÁZIUMA HÁZIREND 2014 Tartalomjegyzék PREAMBULUM... 3 Küldetésnyilatkozat... 4 Jogszabályi háttér... 5 A házirend hatálya... 5 A házirend

Részletesebben

A CECEI ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS ALAPI TAGISKOLA SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATÁNAK MELLÉKLETEI

A CECEI ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS ALAPI TAGISKOLA SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATÁNAK MELLÉKLETEI A CECEI ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS ALAPI TAGISKOLA SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATÁNAK MELLÉKLETEI Színmagyarázat: Piros betűk: TÁMOP 3.1.4 kompetencialapú oktatás megvalósulásának intézkedései Zöld betűk:

Részletesebben

A MISKOLCI SZEMERE BERTALAN SZAKKÖZÉPISKOLA, SZAKISKOLA ÉS KOLLÉGIUM (MISKOLC, IFJÚSÁG U. 16-20.) OM AZONOSÍTÓ: 029337

A MISKOLCI SZEMERE BERTALAN SZAKKÖZÉPISKOLA, SZAKISKOLA ÉS KOLLÉGIUM (MISKOLC, IFJÚSÁG U. 16-20.) OM AZONOSÍTÓ: 029337 Iktatószám:. /2015. ügyintéző: Gulyás József ig.h. Melléklet: Kollégiumi házirend nevelőtestületi ért. jkv. A MISKOLCI SZEMERE BERTALAN SZAKKÖZÉPISKOLA, SZAKISKOLA ÉS KOLLÉGIUM (MISKOLC, IFJÚSÁG U. 16-20.)

Részletesebben

A Ceglédi Református Általános Iskola elfogadása és jóváhagyása

A Ceglédi Református Általános Iskola elfogadása és jóváhagyása HÁZIREND mely a ceglédi Református Általános Iskola és kőröstetétleni tagintézményének tanulói jogviszonyra vonatkozó rendelkezéseit tartalmazza a magasabb jogszabályok előírásai alapján 1 A Ceglédi Református

Részletesebben

A Budapest III. Kerületi Dr. Szent-Györgyi Albert Általános Iskola HÁZIRENDJE

A Budapest III. Kerületi Dr. Szent-Györgyi Albert Általános Iskola HÁZIRENDJE Klebelsberg Intézményfenntartó Központ Budapest III. Kerületi Dr. Szent-Györgyi Albert Általános Iskola : 1033 Bp., Szérűskert u. 40. /Fax: 367-3399; 367-1429 @: szeruskert-a@kszki.obuda.hu : www.drszentgyorgyi.hu

Részletesebben

A Pilisborosjenői. Német Nemzetiségi Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola. Házirendje

A Pilisborosjenői. Német Nemzetiségi Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola. Házirendje A Pilisborosjenői Német Nemzetiségi Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola Házirendje 2015 Tartalomjegyzék Az általános iskolai tagozat házirendje 2 1. Bevezető 2 2. Általános rendelkezések 2 3.

Részletesebben

Szent Benedek Gimnázium, Szakképző Iskola és Kollégium Szegedi Tagintézménye (6724 Szeged, Mars tér 14.) HÁZIREND

Szent Benedek Gimnázium, Szakképző Iskola és Kollégium Szegedi Tagintézménye (6724 Szeged, Mars tér 14.) HÁZIREND Szent Benedek Gimnázium, Szakképző Iskola és Kollégium Szegedi Tagintézménye (6724 Szeged, Mars tér 14.) HÁZIREND Nem az iskolának, hanem az életnek tanulunk! 2012. PREAMBULUM Az emberi együttélést a felnőtt

Részletesebben

A Diószegi Sámuel Baptista Szakközépés. Szakiskola. Házirendje

A Diószegi Sámuel Baptista Szakközépés. Szakiskola. Házirendje A Diószegi Sámuel Baptista Szakközépés Szakiskola Házirendje 2014 Bevezetés A Házirend az iskola diákjainak alkotmánya. Rögzíti a jogokat és a kötelességeket, valamint az iskola munkarendjét. Betartása

Részletesebben