A REMETEKERTVÁROSI ÁLTALÁNOS ISKOLA

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "A REMETEKERTVÁROSI ÁLTALÁNOS ISKOLA"

Átírás

1 A REMETEKERTVÁROSI ÁLTALÁNOS ISKOLA 1028 Budapest Máriaremetei út 71. OM: HÁZIRENDJE 2014.

2 Tartalom 1. Intézményi adatok 1 2. Bevezető rendelkezések Házirend jogszabályi háttere 2.2.Házirend elfogadása 2.3.Házirend hatálya 2.4.Házirend nyilvánossága 3. A tanulók jogai Tanulói jogviszony 3.2. A különleges gondozáshoz való jog 3.3. Diákkörök létrehozása, működtetése 3.4. A diákönkormányzat 3.5. Az iskolai diák közgyűlés 3.6. A tanulói jogok egyéni érvényesítésének formái 4. A tanulók kötelességei 9

3 4.1.Tanulmányi kötelezettségek 4.2.Testi épség és egészség megőrzésének szabályai 5. A tanulók jutalmazásának elvei és formái A tanulók fegyelmezésének elvei és formái A tanítás és az iskolai munkarendre vonatkozó szabályok Munkarend, ügyfélfogadás 7.2. Tanítási órák, tanórán kívüli foglalkozások, óraközi szünetek rendje, időtartama 8. Az iskola helységei, berendezési tárgyai eszközei és az iskolához tartozó területek használatának a rendje Tanulói jogviszony gyakorlásához nem szükséges tárgyak bevitelének szabályai 8.2. Tanulók feladatai környezetük rendben tartásában, a tanítási órák és az iskolai rendezvények előkészületeiben 9. A tanuló távolmaradásának, késésének, igazolására vonatkozó előírások Az osztályozó vizsga 22

4 10.1. Osztályozó vizsga Javító vizsga Az osztályozó vizsga évfolyamonkénti, tantárgyankénti követelményei 11. A tanulók tantárgyválasztásával, annak módosításával kapcsolatos eljárásrend A térítési díj, tandíj befizetésére, visszafizetésére vonatkozó rendelkezések A tanuló által előállított termék, dolog, vagy alkotás vagyoni jogára vonatkozó díj, és szabály A szociális ösztöndíj, a szociális támogatás megállapításának és felosztásának elvei, a nem alanyi jogon járó tankönyvtámogatás elve, az elosztás rendje Tanulói jogviszony létesítése, felvételi eljárás Együttműködés a szülői szervezettel Házirend évi módosításának elfogadása és jóváhagyása

5 1. Intézményi adatok Az intézmény neve : Remetekertvárosi Általános Iskola Intézmény dokumentumain, pecsétjein továbbra is használható név : Remetekertvárosi Általános Iskola OM azonosítója : Klebelsberg Intézményfenntartó Központ által kiadott azonosítója : Székhelye : 1028 Budapest, Máriaremetei u. 71. Telephelye : 1028 Budapest, Máriaremetei u. 71. Telefon / fax : Weboldal : www. remeteiskola.hu cím : Az intézmény fenntartója : Klebelsberg Intézményfenntartó Központ Az intézmény működtetője : Budapest főváros II. kerületi Önkormányzata 1

6 2. Bevezető rendelkezések A házirend rögzíti a jogokat és kötelességeket, az iskola munkarendjét, valamint az elvárt viselkedési szabályokat. A házirend célja, hogy biztosítsa a pedagógusok és a gyermekek zavartalan és eredményes munkáját. Betartása és betartatása iskolánk minden tanulójának és dolgozójának joga és kötelessége. A házirendet előírásait továbbá be kell tartania a diákok szüleinek, az iskola területén tartózkodó látogatóknak, az iskolában munkát végző alkalmazottaknak, az intézményt bérbe vevő személyeknek is. A házirend előírásain túl kötelező betartani a kulturált magatartás, igényes megjelenés, kölcsönös udvariasság íratlan szabályait is Házirend jogszabályi háttere évi XXXIII. törvény a közalkalmazottak jogállásáról 138/ ( X.8. ) Kormányrendelet a közalkalmazottak jogállásáról szóló évi XXXIII. törvény végrehajtásáról a közoktatási intézményekben évi többször módosított LXXIX. törvény a közoktatásról évi XXXI. törvény a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról évi XLII. törvény a nemdohányzók védelméről évi XXXVII. törvény a tankönyvpiac rendjéről évi CXXV. törvény az egyenlő bánásmódról és az esélyegyenlőség előmozdításáról 243/ ( XII. 17. ) Kormányrendelet a Nemzeti Alaptanterv kiadásáról, bevezetéséről és alkalmazásáról 23/ ( VIII. 27. ) OM rendelet a tankönyvvé nyilvánítás, a tankönyvtámogatás, valamint az iskolai tankönyvellátás rendjéről évi CXC. törvény a nemzeti köznevelésről 362/ ( XII. 30. ) Kormányrendelet az oktatási igazolványokról évi CXII. törvény az információs önrendelkezési jogról, és az információszabadságról évi XLI. törvény a nemdohányzók védelméről 20 / ( VIII. 31. ) EMMI rendelet a nevelési-oktatási intézmények működéséről és a köznevelési intézmények névhasználatáról 51/ ( XII. 21. ) EMMI rendelet a kerettantervek kiadásának és jóváhagyásának rendjéről 16/ 2013 ( II. 28. ) EMMI rendelet a tankönyvvé nyilvánítás, a tankönyvtámogatás, valamint az iskolai tankönyvellátás rendjéről 17/ 2014 ( III.12. ) EMMI rendelet a tankönnyvé, pedagógus kézikönyvvé nyilvánítás, a tankönyvtámogatás, valamint az iskolai tankönyvellátásról Házirend elfogadása A házirendet az iskolaigazgató készíti el, és a nevelőtestület fogadja el. A házirend elfogadásakor, illetve módosításakor a szülői szervezet, a diákönkormányzat és az intézményi tanács véleményét ki kell kérni. A házirendet a nevelőtestület részéről az igazgató, a szülői szervezet képviseletében a szülői szervezet elnöke, a diákönkormányzat képviseletében a diákönkormányzat képviselője, az intézményi tanács nevében, a tanács egyik képviselője írja alá. A házirend módosítását kezdeményezheti az iskola igazgatója, a nevelőtestület, és a szervezeti munkaközösség vezetője. Jelen házirend következő felülvizsgálata június 30-ig történik. 2

7 2.3. Házirend hatálya A házirend elsősorban a tanulókra tartalmaz szabályokat, de ezek betartása kötelező a pedagógusokra, más alkalmazottakra, szülőkre, és az intézményt engedéllyel használó külső személyekre is. Területi hatálya az iskola épületeire, helyiségeire és teljes területére. Érvényessége kiterjed az iskolai élet minden területére, beleértve az iskolán belül és iskolán kívül szervezett minden iskolai rendezvényt, foglalkozást, eseményt. ( Pl. múzeumlátogatás, színházi előadás, osztálykirándulás, verseny, stb. ) Időbeli hatálya : Jelen házirend napjától visszavonásig érvényes Házirend nyilvánossága A házirend nyilvános dokumentum, minden érdeklődő megtekintheti iskolánk weboldalán. A házirend nyomtatott példánya megtekinthető iskolánk könyvtárában a könyvtár nyitvatartási idejébe, illetve megtalálható iskolánk portáján. Továbbá nyomtatott példánnyal rendelkezik az intézmény vezetője, az osztályfőnökök, a szülői szervezet elnöke, és a diákönkormányzat képviselője. A házirend egy példányát beiratkozáskor a szülőnek, tanulónak át kell adni. A házirendet minden tanév első napján ismertetni kell a tanulókkal, illetve az első szülői értekezleten a szülőkkel. A házirendet a tanév első napján ki kell függeszteni a tanulócsoportok osztálytermeiben. A házirend megváltoztatáskor a házirendet ismételten nyilvánosságra hozzuk. 3

8 3. A tanulók jogai Az iskola köteles tiszteletben tartani a tanulók személyiségi jogait, így különösen személyiségének szabad kibontakoztatásához való jogát, önrendelkezési jogát, cselekvési szabadságát, családi élethez és magánélethez való jogát. Az iskolában foglalkoztatott személyek nem hozhatnak olyan döntést, intézkedést, nem cselekedhetnek úgy, hogy az a tanulók személyiségi jogait sértse. Az iskolában foglalkoztatott személyek kötelessége, hogy elkövessenek mindent annak érdekében, hogy a tanulók személyiségi jogai érvényesüljenek. Az iskola köteles az oktatás szervezése során mindig olyan módszert alkalmazni, mely visszavezethető pedagógiai eszközökre, szempontokra, módszerekre. Az iskola a tanuló személyiségének szabad kibontakoztatása érdekében nem állíthat fel olyan korlátozást, mely - pedagógiai szempontokon kívüli, egyéb indok alapján - nem biztosítja valamely, az iskola által nyújtott lehetőség igénybevételét. A tanulóknak joga, hogy az iskolában biztonságos és egészséges környezetben neveljék és oktassák, emberi méltóságukat és személyüket tiszteletben tartsák. Joguk, hogy az iskolai tanulmányi rendjüket úgy alakítsák ki számukra, hogy életkoruknak és fejlettségi szintjüknek megfelelő étkezési, sportolási, és pihenő idő legyen biztosítva. A tanuló a jogait úgy gyakorolhatja, hogy közben nem sértheti mások emberi, állampolgári, személyiségi, gyermeki jogait, testi lelki épségét, illetve nem akadályozhat másokat, jogai gyakorlásában Tanulói jogviszony A tanuló az iskolában a felvétel, átvétel napjától tanulói jogviszonyban áll. A leendő első osztályosok számára a beíratás napján jön létre a tanulói jogviszony, ekkortól biztosítjuk a szociális támogatások ügyintézést. ( pl. étkezés ) A többi tanulói jogviszonnyal kapcsolatos jogot, a tanév kezdetétől a tanulói jogviszony megszűnéséig gyakorolhatják diákjaink. A gyermekeket, szülőket, hozzátartozókat megilleti a létesítményhasználati jog az iskolanyitogató, családi nap ideje alatt, illetve meghívott vendégként az iskolai rendezvényeken. Ezekben az esetekben a házirend szabályai rájuk is vonatkoznak. A tanulói jogviszony keletkezésének, megszűnésének, megszűntetésének egyéb szabályairól a Pedagógiai Program és a Szervezeti Működési Szabályzat rendelkezik A különleges gondozáshoz való jog A tanuló joga, hogy magántanuló legyen, de kérheti a kötelező tanórai foglalkozáson való részvételt, valamint az egyes tantárgyak, tananyagrészek értékelése alóli felmentést, szakvélemény alapján kiscsoportos és/vagy egyéni fejlesztő foglalkozásokon vegyen részt. Az írásbeli kérelmet kiskorú tanuló esetében a szülőnek kell benyújtania az intézmény vezetőjének, mellékelve a kérelem okát, és azt az igazoló orvosi, szakszolgálati, szakértői bizottsági véleményt, - sportolók esetében az egyesület igazolását ami indokolttá teszi a tanuló felmentését. 4

9 A szülői indokait tartalmazó írásbeli kérvényére a tankötelezettség magántanulóként is teljesíthető. A házirend betartása a magántanulókra is vonatkozik. A kérelmeket az intézmény vezetője bírálja el, és 10 munkanapon belül írásban érdemi választ ad a szülőnek. A magántanuló, az intézmény vezetője és a tantestület által meghatározott módon, a félév és a tanév utolsó hónapjában tesz osztályozó vizsgát. A szülő kérelmére javítóvizsga időszakában is beszámolhatnak tudásukról. A kérelemnek minden tanévben május végéig be kell érkeznie. Az osztályozó vizsgára előtte 1 hónappal köteles jelentkezni a tanuló. Az intézmény vezetője engedélyezheti a magántanulók külföldi tanulmányainak elismerését Diákkörök létrehozása Az iskola tanulói a nevelés-oktatással összefüggő közös tevékenységük megszervezésére, a demokráciára, közéleti felelősségre nevelés érdekében diákköröket hozhatnak létre, amelyek létrejöttét és működését a nevelőtestület segíti. A diákkörök döntési jogkört gyakorolnak - a nevelőtestület véleménye meghallgatásával - saját közösségi életük tervezésében, szervezésében, valamint tisztségviselőik megválasztásában, és jogosultak képviseltetni magukat a diákönkormányzatban. A javasolt diákkör létrehozásáról az iskola lehetőségeinek figyelembevételével az intézmény vezetője dönt. A diákkör működése minimum 10 fő részvételével engedélyezhető. A diákköröket pedagógus, szülő, vagy az iskola igazgatója által felkért nagykorú személy vezetheti. Diákkörbe való jelentkezésről/ távolmaradásról jelen házirend 7.2. pontja rendelkezik A tanulók véleménynyilvánításának, a tanulók rendszeres tájékoztatásának rendje és formái A pedagógusok és az intézményvezetők feladata, hogy biztosítsák a tanulók véleménynyilvánítási szabadságát. A véleménynyilvánítás gyakorlása során a tanuló nem sértheti az iskola alkalmazottainak, a többi tanulónak a személyiségi jogait, emberi méltóságát, vallási, politikai, egyéb hovatartozását, és az iskola jó hírnevét. A tanuló a vélményét minden esetben kultúrált stílusban fejezheti ki. A tanuló joga, hogy szabadon véleményt nyilvánítson: az oktatási intézmény működésével és a tanulókkal kapcsolatos minden kérdésről, az őt nevelő és oktató pedagógus munkájáról, az iskola működéséről. A tanuló a véleményét: önállóan, saját maga, illetve a tanulók képviselete útján is elmondhatja. A tanuló, a véleménynyilvánítási jogait szóban: az érintett személyhez, illetve fórumhoz való jelzéssel, a szülői választmány szervezeteinél, illetve 5

10 tantestület érintett tagjainál, az iskola vezetői vonatkozásában fogadóórájuk idejében, Diákönkormányzati gyűlésen és napon, Iskolagyűléseken Tanítási órákon és egyáb foglalkozásokon a pedagógus által meghatározott kretek között írásban: az érintett személyhez, illetve a fenti fórumokhoz való benyújtással minden tanév végén az iskola Minőségirányítási Programjában rögzített Tanulói elégedettségmérés kérdőíven gyakorolhatja. A véleményezési jog szempontjából a tanulók Diákönkormányzati közössége (DÖK) minősül a tanulók nagyobb közösségének. A tanulók rendszeresen tájékoztatást kapnak szóban és írásban osztályfőnöki órákon, illetve a legalább negyedévente tartott iskolagyűléseken, a neveléssel-oktatással kapcsolatos őket is érintő kérdésekről, iskolai programokról, rendezvényekről, versenyekről stb. A tanulók az iskola honlapján is rendszeres tájékoztatást kapnak az iskolában szervezett programokról, feladatokról, illetve eredményekről Diákönkormányzat A tanulók és a tanulóközösségek érdekeinek képviseletére, a tanulók tanórán kívüli, és szabadidős tevékenységének segítésére az iskolában Diákönkormányzat (DÖK) működik. Az iskolai diákönkormányzat munkáját, az osztályokban megválasztott 2 Diákönkormányzati képviselő irányítja, az osztályfőnök segítségével. A választás részletes szabályait a Diákönkormányzat szervezeti és működési szabályzata tartalmazza. Az iskolai Diákönkormányzat tevékenységét az igazgató által megbízott pedagógus segíti és koordinálja. A tanulók nagyobb közösségét közvetlenül érintő döntések meghozatala előtt az iskolavezetés kikéri a Diákönkormányzat véleményét, javaslatát, lehetővé teszi a Diákönkormányzat vezetőségének az ilyen témájú tantestületi értekezleteken való részvételét. A Diákönkormányzat a szervezeti és működési szabályzatában meghatározottak szerint - a nevelőtestület egyetértésével - dönt évente 1 tanítás nélküli munkanap felhasználásáról. A tanuló joga, hogy a Diákönkormányzat vezetőségének, a DÖK vezető tanárnak, osztályfőnökének, illetve az iskolavezetésnek a segítségét kérje jogai érvényesítéséhez. Az intézményi DÖK ülésen meghívás esetén az iskolavezetés képviselteti magát. Az intézmény vezetője személyesen vagy megbízottjai útján rendszeres kapcsolatot tart a DÖK vezető tanárral. A nevelőtestületi értekezletekre a tanulók Diákönkormányzati képviselői az őket érintő kérdéseknél meghívást kaphatnak, ahol információszerzési és véleménynyilvánítási jogaikat gyakorolhatják. A Diákönkormányzat beszámol az iskola közösségének a DÖK napon az éves munkájáról, eredményeiről A tanulói jogok egyéni érvényesítésének formái 6

11 A tanuló joga, hogy hozzájusson a jogai gyakorlásához szükséges információkhoz, tájékoztassák a jogai gyakorlásához szükséges eljárásokról a személyét, illetve a tanulmányait érintő kérdésekről. A tanuló joga, hogy információt kapjon: az iskola működésével, működési rendjével kapcsolatos kérdésekről, az iskolai Pedagógiai Programról, és a Helyi Tantervről. Ennek érdekében a tanuló joga, hogy tanulmányi előmenetelét, tanulmányai értékelését megismerje, így az érdemjegyeiről / szöveges minősítéséről a tájékoztató füzetbe bejegyezve - tájékoztatást kapjon a pedagógustól, megismerje a teljesítménye, a Pedagógiai Programban rögzített értékelésének elveit és eredményét - az értékelési elveket a tanév elején a pedagógusok ismertetik a tanulókkal. A tanuló joga, hogy kérje érdemjegyeinek felülvizsgálatát abban az esetben, ha tudását nem a Pedagógiai programban leírtak szerint értékelték. A tanuló joga, hogy független vizsgabizottság előtt adjon számot tudásáról. Kérelmét írásban, a tanév vége előtt legalább 30 nappal kell benyújtania az iskola igazgatójához. A tanuló osztályfőnökén, szaktanárán keresztül betekinthet az osztálynaplóba, és felvilágosítást kérhet érdemjegyeiről. A tanuló joga, hogy a témazáró dolgozat idejét, témáját 5 munkanappal a megírás előtt megismerje. A tanuló joga, hogy 10 munkanapon belül megismerje, megnézhesse írásbeli munkája érdemjegyét, hibáit. Amennyiben ennél későbbi időpontban kerül sor a dolgozat kiosztására, a tanuló szabadon eldöntheti, kéri-e a dolgozatra adott érdemjegyet vagy nem. Ha a tanuló úgy érzi, hogy a dolgozat javítása során a javító tanár hibát követett el, vagy a tartalmi részt nem vette figyelembe, akkor erre való rámutatással kérheti a javító tanártól a hiba orvoslását. Ha erre a javító tanár nem hajlandó, a tanuló az iskola igazgatójához fordulhat kérésével, aki hivatalból jelöli ki a javító tanárt, és részére a dolgozatot felülvizsgálat céljából továbbítja. A tanuló joga, hogy kérje érdemjegyeinek felülvizsgálatát, ha azt törvénysértő módon, vagy nem az iskola pedagógiai programjában lefektetett tananyag és osztályozási elvek alapján állapították meg. Ilyen irányú kérvényét írásban az iskola igazgatójához kell benyújtania. A tanulónak joga, hogy állapotának, személyes adottságának megfelelő megkülönböztetett, differenciált ellátásban részesüljön, szükség esetén - életkorától függetlenül - a pedagógiai szakszolgálat intézményéhez forduljon segítségért. A tanulónak alapvető joga, hogy tehetségét felismerjék, felkarolják, támogassák. A tanulónak joga, hogy napközis, tanulószobai délutáni ellátásra jelentkezzen, valamint erről távol maradhasson. A jelentkezés és a távolmaradás szabályait a 7. pont tartalmazza. A tanulónak joga, hogy részt vegyen a különböző tanórán kívüli fogalakozásokon. Ezek formái: rendszeres elfoglaltságok: szakkör, önképzőkör, sportkör, diákkör, énekkar stb.. nem rendszeres elfoglaltságok: iskolai rendezvények, ünnepségek, múzeum, színház, mozilátogatás, kirándulás stb.. A tanuló joga, hogy versenyeken, pályázatokon vegyen részt, kezdeményezze ilyenek meghirdetését az osztályfőnökénél, művészeti szaktanáránál vagy a Diákönkormányzatnál. A versenyekre, pályázatokra a kiírásban meghatározottak szerint lehet jelentkezni. A hagyományos versenyek, pályázatok időpontját a tanév helyi programterve, munkaterve tartalmazza. 7

12 A tanuló joga, hogy kérhesse átvételét másik osztályba, tanulócsoportba, vagy iskolába. Átvételi tárgyú kérvényét a szülő a tanév folyamán bármikor benyújthatja az iskola igazgatójához, aki a szükséges egyeztetéseket elvégzi, majd 30 napon belül tájékoztatja a tanulót kérvénye elbírálásának eredményéről. A tanuló joga, hogy különbözeti vizsga vagy évfolyamismétlés nélkül folytathassa tanulmányait akkor is, ha az állandó lakóhelyén nem működik olyan iskola, amelyikben a tankötelezettség végéig biztosított az iskolai nevelés és oktatás. A tanuló ezen joga érvényesítése érdekében pályaválasztási, továbbtanulási kérdésekkel az osztályfőnökéhez fordulhat információért, továbbá az iskola a továbbtanulási, pályaválasztási tanácsadás keretében az alábbi segítséget, szolgáltatást nyújtja: továbbtanulási szülői értekezletek tájékoztató nyomtatványok közzététele nyílt napokon való részvétel támogatása felvételi adatlapok, jelentkezési lapok kitöltésében és a felvételi eljárásban történő segítség nyújtás Öreg-Diák találkozók A tanuló joga, hogy adatait az iskola biztonságos körülmények között tárolja és kezelje. Kérésre az iskola biztosítja azt, hogy a tanulóról nyilvántartott személyes adatok tárolási módjáról, valamint a tanulóról nyilvántartott személyes adatok valódiságáról a tanuló, illetve kiskorú tanuló esetében a szülő, gondviselő tájékozódhasson. A tájékoztatást az érintettek szóbeli kérelmükre, az adatnyilvántartást végző, kezelő személy munkaidejében kaphatják meg. A tanuló, illetve kiskorú tanuló szülője, gondviselője kérheti a helyes adatok igazolása mellett az iskola által nyilvántartott személyes adatok törlését és helyesbítését. A tanuló joga, hogy ellene kollektív büntetést ne alkalmazzanak, azaz, mások viselkedése miatt őt hátrány ne érje. A tanuló joga, hogy egészségügyi felügyeletben és ellátásban részesüljön. Ennek megfelelően jelentkezhet az iskolaorvosnál és az iskola védőnőjénél vizsgálatra, vagy tanácsadásra. A tanuló ezen kívül részt vesz a rendszeres időközönkénti kötelező szűrővizsgálatokon, melynek időpontjairól az osztályfőnök tájékoztatja. A tanuló nyitvatartási időben és pedagógus felügyelete mellett térítésmentesen használhatja az iskola könyvtárát, más kulturális szolgáltatásait, számítógépes termét, az iskola sportfelszereléseit és létesítményeit. Az egyes létesítmények nyitvatartási ideje és igénybevételük szabályai Házirend 7. pontjában találhatók. A használati szabályok betartása kötelező. A tanuló joga, hogy kérelmére indokolt esetben, szociális ösztöndíjban, illetve szociális támogatásban részesüljön. A tanuló joga, hogy kérdést intézzen az iskola vezetőihez, pedagógusaihoz, a szülői fórumhoz, s arra legkésőbb a megkereséstől számított tizenöt napon belül érdemi választ kapjon A tanuló jogai megsértése esetén panaszt nyújthat be az iskola igazgatójához, törvényességi kérelmet a fenntartóhoz, felülvizsgálati kérelemmel fordulhat a Szülői közösséghez. 8

13 4. A tanuló kötelességei A tanuló legfontosabb kötelessége, hogy rendszeres munkával és fegyelmezett magatartással, képességeinek megfelelően részt vegyen a kötelező és a választott foglalkozásokon, tanórákon, és eleget tegyen tanulmányi kötelezettségeinek. Kötelezettsége, hogy a közösség tagjaként betartsa az iskolai együttélés szabályait, a Házirend és a Szervezeti Működési Szabályzat előírásait. Kötelezettsége, hogy segítse intézményi céljaink teljesítését, ápolja közösségünk hagyományait, eredményeivel, magatartásával járuljon hozzá iskolánk jó hírnevének megőrzéséhez! A tanuló kötelessége, hogy megőrizze, illetőleg az előírásoknak megfelelően kezelje a rábízott vagy az oktatás során használt eszközöket, illetve azokra vigyázzon, óvja az iskola létesítményeit, felszereléseit, az iskola eszközeit, berendezéseit, létesítményeit rendeltetésszerűen használja. Ugyanezen szabályok a Önkormányzat és a Klebelsberg Intézményfenntartó Központ hatáskörébe tartozó helységek használatára is vonatkoznak. A tanuló köteles az intézmény vezetőinek, tanárainak, az iskola alkalmazottainak, tanulótársainak emberi méltóságát és jogait, vallási, világnézeti vagy más meggyőződését, nemzeti vagy etnikai önazonosságát tiszteletben tartani Tanulmányi kötelezettségek A tanuló köteles a tanítás megkezdése előtt legalább 10 perccel az iskola épületében tartózkodni. A 8.00 utáni késők nevét a portás rögzíti. Köteles minden jelzőcsengőkor elindulni a következő foglalkozás helyszínére, és előkészíteni a foglalkozáshoz szükséges taneszközöket illetve az ellenőrző könyvét / tájékoztató füzetét és köteles fegyelmezetten várakoznia a pedagógusra. A tanórákra, valamint a rendszeres elfoglaltságot jelentő tanórán kívüli foglalkozásokra a tanuló köteles elvinni a tanulmányai folytatásához szükséges taneszközöket, felszereléseket, az ellenőrző könyvét vagy tájékoztató füzetét. Az ellenőrző könyvébe/ tájékoztató füzetébe köteles haladéktalanul beírni, beíratni az érdemjegyeit, majd azokat legalább hetente aláíratni a szülőjével. A tanuló kötelessége a kötelező és választott tanórai foglalkozásokon pontosan, az életkornak megfelelő külsővel és öltözékben megjelenni, azokra felkészülni, házi feladatait elkészíteni. A tanuló kötelessége, hogy a tanár által megszabott rendben tudásáról beszámoljon, az írásbeli számonkéréseken jelen legyen, a dolgozatokat megírja, a tantárgyak teljesítési követelményeinek megfeleljen. A hiányzásokat a Házirend 9. fejezetében szerint szabályozottak szerint igazolni kell. Annak a tanulónak, aki a vizsgán vagy az írásbeli dolgozat alatt meg nem engedett segédeszközt használ (jegyzet, puska, számológép, mobiltelefon, stb.), a vizsgáját, dolgozatát a szaktanár elégtelenre értékelheti. A tanuló köteles ellátni a hetesi feladatokat: a táblát nedves szivaccsal letörölni, szellőztetni, krétát pótolni, az osztálytermük növényeit ápolni, a terem rendjét és tisztántartását biztosítani, a világítást megfelelően kezelni, óra elején jelenteni, és az osztályfőnök által kiadott egyéb feladatok ellátni. A hetes köteles utolsó tanítási óra végén a tanteremben a 9

14 villanyt lekapcsolni,és köteles meggyőződni arról, hogy a teremben, helységben minden ablak be van-e zárva. A tanulók kötelesek a hetesi feladatokból adódó utasításokat, kéréseket betartani. Amennyiben a tanóra kezdete után öt perccel még nem érkezett meg a tanár a terembe, a hetes köteles ezt jelenteni a tanári szobában. A tanuló kötelessége, hogy életkorához és fejlettségéhez, továbbá iskolai elfoglaltságához igazodva, pedagógus felügyelete szükség esetén irányítása mellett közreműködjön saját környezetének és az általa alkalmazott eszközöknek a rendben tartásában, a tanítási órák, foglalkozások, rendezvények előkészítésében, lezárásában. A tanuló kötelezettsége, hogy megtartsa az iskolai tanórák és tanórán kívüli foglalkozások rendjét, az iskola helyiségei és az iskolához tartozó területek használati rendjét, az iskola szabályzatainak előírásait. A tanuló, ha nincsen alkalmi vagy állandó kikérője, köteles az iskolában tartózkodni ig. Az a tanuló, aki nem igényelt napközit, illetve tanulószobát, de az iskolában tanórán kívüli elfoglaltsága van (sportkör, foci, szolfézs, zeneoktatás, szakkörök stb.), a foglalkozás megkezdéséig köteles osztálya napközis, illetve tanulószobai csoportjában tartózkodni, s az ott érvényben lévő szabályokat betartani. A tanuló köteles padját, székét, valamint azok környezetét tisztán tartani, köteles minden tanítási óra után a padjából és annak környezetéből a szeméttárolóba kidobni a szemetet, valamint köteles az utolsó tanítási óráján a székét a pad tetejére feltenni. A tanuló köteles iskolai rendezvényeken ha erre nem kap külön utasítást ünnepi öltözetben megjelenni. Az ünnepi öltözet: lányoknak: fehér blúz vagy pulóver, sötét szoknya vagy nadrág fiúknak: fehér ing vagy pulóver, sötét nadrág 4.2. Testi épség és egészség megőrzésének szabályai A tanuló kötelessége, hogy óvja saját és társai testi épségét, egészségét, az iskolában úgy viselkedjen és közlekedjen, hogy ne veszélyeztesse önmaga és társai biztonságát. Kötelessége, hogy elsajátítsa és alkalmazza az egészségét és biztonságát védő ismereteket, hogy részt vegyen a tűz- és balesetvédelmi oktatáson. Kötelessége, hogy haladéktalanul jelentse a felügyeletét ellátó pedagógusnak vagy más alkalmazottnak, ha saját magát, társait, az iskola alkalmazottait vagy másokat veszélyeztető állapotot, tevékenységet, magatartást, illetve balesetet észlel, vagy megsérült, illetve ha rosszul érzi magát. Amennyiben a tanulón az iskolában való tartózkodása idején betegség jelei mutatkoznak (pl. belázasodik, fáj valamije) a teendők a következők: Haladéktalanul értesíteni kell a szülőt. Felelős: a foglalkozást tartó nevelő. Indokolt esetben el kell különíteni a tanulót a többi tanulótól felügyelettel. Mindkét esetben értesíti a foglalkozást tartó nevelő az iskolavezetést. 10

15 Kötelessége, hogy a biztonság érdekében pontosan tartsa be az iskola pedagógusainak, felnőtt dolgozóinak az utasításait, valamint az intézményben a tárgyakat, eszközöket rendeltetésszerűen használja. Az iskola gondoskodik arról, hogy a tűz- és balesetvédelmi, valamint a bombariadóval kapcsolatos szabályokat az érintettek megismerjék: Az iskola a tanév megkezdésekor a tanulókat, illetve a kiskorú tanuló szülőjét tájékoztatja az iskolában betartandó védő és óvó előírásokról, ennek keretében ismertetik a tűzvédelmi szabályzatot, beleértve a tűzriadó tervet, valamint a balesetvédelmi előírásokat, az épület kiürítési tervét Az iskola gondoskodik a pedagógusok és más iskolai dolgozók tűz- és munkavédelmi szabályzatban meghatározott oktatásainak lebonyolításáról, adminisztrálásáról. Az iskola egyes helyiségeire vonatkozó speciális védő, óvó előírások az adott helyiségben kifüggesztésre kerülnek különösen: sportlétesítmények, iskolai játszótér, számítógép termek, technikaterem, szaktantermek, szertárak, tantermek, folyosók. Testnevelés órára nem vihető be semmilyen, a testneveléshez nem szükséges dolog, eszköz, valamint a balesetvédelmi, ill. a védő-óvó intézkedések szempontjából tiltott eszköz: pl.: nyaklánc, óra, gyűrű, mobiltelefon stb A veszéllyel járó foglalkozásokon az eszközök használata kizárólag a pedagógus utasításainak megfelelően történhet. A szaktanár az óra elején tájékoztatja a foglalkozás sajátos veszélyforrásairól, a balesetek megelőzésének szabályairól a tanulókat. Az iskola területén, valamint az iskola által szervezett iskolán kívüli programok, foglalkozások alkalmával tilos. a dohányzás, szeszes ital fogyasztása, energiaitalok fogyasztása, kábító,- bódító és tudatmódosító szerek fogyasztása és tartása, valamint alkohol és kábító,- bódító vagy tudatmódosító szer által befolyásolt állapotban való megjelenés, tartózkodás. A tanuló ha egészsége érdekében szüksége van rá, - gyógyszert, tablettát úgy hozhat be az iskolába, ha arról előzetesen a tanuló szülője írásban egyeztet a gyermek osztályfőnökével. A Suli buliról abban az esetben távozhat hamarabb a tanuló, ha erről szülői engedélye van. A szülő által megjelölt időpontban viszont köteles elhagyni az iskola épületet. A Suli-Bulik és más iskolai rendezvények ideje alatt tilos azokat a folyosókat, termeket, létesítményeket használni, melyekre nem kapnak a tanulók a pedagógusoktól külön engedélyt. A Suli- Bulikon és más iskolai rendezvényeken iskolánk volt tanulója, vagy idegen tanuló, kizárólag úgy tartózkodhat, hogy azt a volt osztályfőnökével, és az intézmény vezetőivel egyeztette. A tanulókra érvényes balesetbiztosításról a fenntartó gondoskodik. Ezt követően, ha a tanulóval olyan dolog történik, amely biztosítási eljárást von maga után, a tanuló köteles az osztályfőnökének jelezni. Az iskola a tanulói balesetekről jegyzőkönyvet vesz fel. 11

16 5. A tanulók jutalmazásának elvei és formái A tanuló példamutató magatartásért, kiemelkedő tanulmányi eredményért, az osztály, illetve az iskola érdekében végzett közösségi és művészeti munkáért, vagy bármely más, az iskolánk jó hírnevének megőrzését szolgáló tevékenységért jutalomban részesülhet, szóban vagy/és írásban A tanuló jutalmazásának elvei Azt a tanulót, aki képességeihez mérten példamutató magatartást tanúsít folyamatosan jó tanulmányi eredményt ér el az osztály, illetve az iskola érdekében közösségi munkát végez iskolai, iskolán kívüli tanulmányi, sport-, kulturális vagy művészeti versenyeken, vetélkedődön vagy előadásokon vesz részt, vagy ott eredményt ér el, bármely más módon hozzájárul az iskola hírnevének megőrzéséhez, növeléséhez a nevelőtestület jutalomban részesítheti A tanuló jutalmazásának formái A tanulók jutalmazásának főbb módjai: szóbeli dicséret, mely valamely tanulói közösség előtt, nyilvánosan történik. írásbeli dicséret, mely oklevél átadással és/vagy az iskolai tájékoztatóba, ellenőrzőbe, ill. bizonyítványba történő bejegyzéssel történik. A szóbeli és írásbeli dicséret ünnepélyes keretek között is adható, ha arról a jutalmazó úgy dönt. Tanév közben és év végén elismerésként a következő dicséretek adhatók: diákönkormányzat vezetői dicséret szaktanári dicséret osztályfőnöki dicséret intézmény vezetői dicséret nevelőtestületi dicséret Az egész évben példamutató magatartást tanúsító és kiemelkedő munkát végzett tanulók a tanév végén: szaktárgyi teljesítményért példamutató magatartásért kiemelkedő szorgalomért kiemelkedő közösségi tevékenységért példamutató magatartásért és kiemelkedő szorgalomért jó tanulmányi és sportmunkájáért dicséretben részesíthetők. Az egyes tanévek végén kitűnő eredményt elért tanulók könyvjutalmat kaphatnak, amit a tanévzáró ünnepélyen az iskola közössége előtt vehetnek át. Az iskolai dicséretek bejegyzésekor a fokozatosság elve érvényesül, amelytől indokolt esetben el lehet térni 12

Platthy József ÁLTALÁNOS MŰVELŐDÉSI KÖZPONT KARANCSKESZI HÁZIREND

Platthy József ÁLTALÁNOS MŰVELŐDÉSI KÖZPONT KARANCSKESZI HÁZIREND Platthy József ÁLTALÁNOS MŰVELŐDÉSI KÖZPONT KARANCSKESZI HÁZIREND 2009 ÁLTALÁNOS MŰVELŐDÉSI MÖZPONT HÁZIRENDJE 1. A tanítás és az iskola rendje 1.1 A tanulók iskolába érkezésének időpontja legkésőbb tíz

Részletesebben

Klapka György Általános Iskola HÁZIREND 2013.

Klapka György Általános Iskola HÁZIREND 2013. Klapka György Általános Iskola HÁZIREND 2013. Tartalomjegyzék I. Bevezető rész 2 1. Törvényi háttér 2 2. A házirend célja 2 3. A házirend hatálya 2 4. A házirend nyilvánossága 3 II. A házirend kötelező

Részletesebben

Szabóné Tóth Erika. Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Pedagógiai Intézet Pedagógiai Szakmai és Szakszolgálat 1

Szabóné Tóth Erika. Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Pedagógiai Intézet Pedagógiai Szakmai és Szakszolgálat 1 Szabóné Tóth Erika Pedagógiai Szakmai és Szakszolgálat 1 Mi is az a Házirend? Jogi forrás Intézményi belső normatív szabály. Jogi szabály, amelynek szükségszerű és nélkülözhetetlen tartalmi és eljárásbeli

Részletesebben

Házirend. Dorozsmai Felnőttoktatási Gimnázium 2013/14.

Házirend. Dorozsmai Felnőttoktatási Gimnázium 2013/14. Házirend Dorozsmai Felnőttoktatási Gimnázium 2013/14. Általános szabályok A házirend célja és feladata A házirend állapítja meg a tanulói jogok és kötelességek gyakorlásával, valamint az iskola munkarendjével

Részletesebben

Jáki Nagy Márton Általános Iskola HÁZIREND

Jáki Nagy Márton Általános Iskola HÁZIREND Jáki Nagy Márton Általános Iskola HÁZIREND HÁZIREND Az Iskola házirendje a nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény, a nevelésioktatási intézmények működéséről és a köznevelési intézmények névhasználatáról

Részletesebben

A REMETEKERTVÁROSI ÁLTALÁNOS ISKOLA

A REMETEKERTVÁROSI ÁLTALÁNOS ISKOLA A REMETEKERTVÁROSI ÁLTALÁNOS ISKOLA 1028 Budapest Máriaremetei út 71. OM: 034800 HÁZIRENDJE 2014. 1 Tartalom 1. Intézményi adatok 1 2. Bevezető rendelkezések 2 2.1.Házirend jogszabályi háttere 2.2.Házirend

Részletesebben

LUCFALVI ÁLTALÁNOS ISKOLA. H á z i r e n d 2013/2014.

LUCFALVI ÁLTALÁNOS ISKOLA. H á z i r e n d 2013/2014. LUCFALVI ÁLTALÁNOS ISKOLA H á z i r e n d 2013/2014. A házirend célja A nevelőtestület és a tanulókat képviselő diákönkormányzat által meghatározott házirend biztosítja az intézmény közösségi életének

Részletesebben

GUBODY FERENC SZAKKÉPZŐ ISKOLA. (2700 Cegléd, Alkotmány u. 7-9.) OM azonosító:201038 HÁZIREND

GUBODY FERENC SZAKKÉPZŐ ISKOLA. (2700 Cegléd, Alkotmány u. 7-9.) OM azonosító:201038 HÁZIREND A GUBODY FERENC SZAKKÉPZŐ ISKOLA (2700 Cegléd, Alkotmány u. 7-9.) OM azonosító:201038 HÁZIREND 2013 Tartalom 1. A Házirend célja és feladata, hatálya... Hiba! A könyvjelző nem 1.1.A házirend hatálya...

Részletesebben

Közgazdasági Szakgimnáziuma

Közgazdasági Szakgimnáziuma Az iskola munkarendje Az iskola éves munkatervét a nevelőtestület határozza meg a Szülői Szervezet és a Diákönkormányzat véleménye alapján. A tanítás nélküli munkanapok időpontjait az éves munkaterv tartalmazza.

Részletesebben

5000 Szolnok, Templom út 6. Tel.: 56/511-050, fax.: 56/511-055, e-mail: belvarosi.iskola@upcmail.hu. OM azonosító: 035878

5000 Szolnok, Templom út 6. Tel.: 56/511-050, fax.: 56/511-055, e-mail: belvarosi.iskola@upcmail.hu. OM azonosító: 035878 5000 Szolnok, Templom út 6. Tel.: 56/511-050, fax.: 56/511-055, e-mail: belvarosi.iskola@upcmail.hu OM azonosító: 035878 a Szegő Gábor Általános Iskola HÁZIRENDJE Módosításokkal együtt hatályba lép: 2015.

Részletesebben

HÁZIRENDJE 2015. Arany János Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Intézmény, Óvoda, Általános Iskola, Speciális Szakiskola

HÁZIRENDJE 2015. Arany János Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Intézmény, Óvoda, Általános Iskola, Speciális Szakiskola 2015. Arany János Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Intézmény, Óvoda, Általános Iskola, Speciális Szakiskola HÁZIRENDJE Aktualizálva: 2015. szeptember 10. Arany János Egységes Gyógypedagógiai Módszertani

Részletesebben

Galamb József Mezőgazdasági Szakképző Iskola HÁZIREND

Galamb József Mezőgazdasági Szakképző Iskola HÁZIREND Galamb József Mezőgazdasági Szakképző Iskola HÁZIREND Hatályba lép: 2013. szeptember 2. Horváth Zoltán igazgató 1 A HÁZIREND CÉLJA... 5 2 ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK... 5 3 A TANULÓK KÖTELESSÉGEI... 6 4 A

Részletesebben

1022 Budapest, Marczibányi tér. 3. Tel: 212-57-04/233 www.addeturiskola.hu H Á Z I R E N D J E. 2012/2013-as tanév

1022 Budapest, Marczibányi tér. 3. Tel: 212-57-04/233 www.addeturiskola.hu H Á Z I R E N D J E. 2012/2013-as tanév 1022 Budapest, Marczibányi tér. 3. Tel: 212-57-04/233 www.addeturiskola.hu H Á Z I R E N D J E 2012/2013-as tanév Tanulóink eredményes munkája érdekében a Házirend betartása és betartatása, a benne rögzített

Részletesebben

ABAKUSZ Közgazdasági, Kereskedelmi és Informatikai Szakközépiskola HÁZIRENDJE

ABAKUSZ Közgazdasági, Kereskedelmi és Informatikai Szakközépiskola HÁZIRENDJE ABAKUSZ Közgazdasági, Kereskedelmi és Informatikai Szakközépiskola HÁZIRENDJE I. Általános rész 1. Az ABAKUSZ Közgazdasági, Kereskedelmi és Informatikai Szakközépiskola házirendje a 2011. évi CXC. számú,

Részletesebben

Kincskereső Általános Iskola Tófej. Házirendje

Kincskereső Általános Iskola Tófej. Házirendje Kincskereső Általános Iskola Tófej Házirendje 2014 Az általános iskola házirendje 1. Bevezető A házirendje a hatályos jogszabályok alapján megállapítja a tanulói jogok és kötelességek gyakorlására, az

Részletesebben

A HAGYOMÁNYŐRZŐ Alapfokú Művészetoktatási Intézmény Házirendje

A HAGYOMÁNYŐRZŐ Alapfokú Művészetoktatási Intézmény Házirendje A HAGYOMÁNYŐRZŐ Alapfokú Művészetoktatási Intézmény Házirendje A tanuló a beiratkozástól számítva a Fantázia Alapfokú Művészetoktatási Intézmény (továbbiakban iskola) növendéke, így vonatkoznak rá a Házirend

Részletesebben

Tartalom Nincsenek tartalomjegyzék-bejegyzések. 1. Bevezető rendelkezések 1.1. A Házirend készítésének elvei 1.2. A tájékoztatás rendje 1.3.

Tartalom Nincsenek tartalomjegyzék-bejegyzések. 1. Bevezető rendelkezések 1.1. A Házirend készítésének elvei 1.2. A tájékoztatás rendje 1.3. 1 Tartalom Nincsenek tartalomjegyzék-bejegyzések. 1. Bevezető rendelkezések 1.1. A Házirend készítésének elvei 1.2. A tájékoztatás rendje 1.3. Az intézmény adatai 1.4. Az iskola nagyobb tanulóközösségei

Részletesebben

Az iskola fegyelmi szabályzata

Az iskola fegyelmi szabályzata 1. A tanulói hiányzások igazolása Az iskola fegyelmi szabályzata a/ A tanuló köteles a tanítási órákról és az iskola által szervezett rendezvényekről való távolmaradását az időtartamra vonatkozó szülő

Részletesebben

Hódmezővásárhelyi Pedagógiai Szakszolgálat Levélcím: 6800 Hódmezővásárhely, Szék utca 3. Tel/Fax: 62/221-906 H Á Z I R E N D

Hódmezővásárhelyi Pedagógiai Szakszolgálat Levélcím: 6800 Hódmezővásárhely, Szék utca 3. Tel/Fax: 62/221-906 H Á Z I R E N D Hódmezővásárhelyi Pedagógiai Szakszolgálat Levélcím: 6800 Hódmezővásárhely, Szék utca 3. Tel/Fax: 62/221-906 H Á Z I R E N D I. Bevezető rendelkezések 1. Az intézmény neve: Hódmezővásárhelyi Pedagógiai

Részletesebben

A LUKÁCS SÁNDOR MECHATRONIKAI ÉS GÉPÉSZETI SZAKKÉPZŐ ISKOLA ÉS KOLLÉGIUM HÁZIRENDJE. 9027 Győr, Mártírok útja 13-15.

A LUKÁCS SÁNDOR MECHATRONIKAI ÉS GÉPÉSZETI SZAKKÉPZŐ ISKOLA ÉS KOLLÉGIUM HÁZIRENDJE. 9027 Győr, Mártírok útja 13-15. A LUKÁCS SÁNDOR MECHATRONIKAI ÉS GÉPÉSZETI SZAKKÉPZŐ ISKOLA ÉS KOLLÉGIUM HÁZIRENDJE 2013 9027 Győr, Mártírok útja 13-15. Tartalomjegyzék Tartalomjegyzék...2 1. HÁZIREND...4 2. A HÁZIREND HATÁLYA...6 2.1

Részletesebben

Tótkomlós, 2013. augusztus 30.

Tótkomlós, 2013. augusztus 30. JANKÓ JÁNOS ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS GIMNÁZIUM HÁZIREND 2013-2014 TANÉV Tótkomlós, 2013. augusztus 30. 1 Tartalomjegyzék 1. A házirend fogalma, célja... 3. 2. Felülvizsgálatának, módosításának feltételei, módjai...

Részletesebben

Fejér Megyei Kossuth Zsuzsanna Általános Iskola, Speciális Szakiskola és Egységes Gyógypedagógiai Intézmény Sárbogárd HÁZIREND 2012.

Fejér Megyei Kossuth Zsuzsanna Általános Iskola, Speciális Szakiskola és Egységes Gyógypedagógiai Intézmény Sárbogárd HÁZIREND 2012. Fejér Megyei Kossuth Zsuzsanna Általános Iskola, Speciális Szakiskola és HÁZIREND 2012 2 Tartalom ELFOGADÁSRA VONATKOZÓ NYILATKOZATOK 4 1 A HÁZIREND CÉLJA 5 2 A TANULÓ KÖTELESSÉGEI 5 3 A TANULÓ JOGAI 5

Részletesebben

ÁLTALÁNOS ISKOLAi HÁZIRENDJE

ÁLTALÁNOS ISKOLAi HÁZIRENDJE A HERCEGSZÁNTÓI HORVÁT TANÍTÁSI NYELVŰ ÓVODA, ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS KOLLÉGIUM ÁLTALÁNOS ISKOLAi HÁZIRENDJE Tartalom I. Bevezető rész... 3 II. A házirend kötelező elemei... 4 1. Gyermek, tanuló távolmaradásának,

Részletesebben

Hétfőtől csütörtökig A és B héten 12.35 órától - 15.35-óráig. Pénteken A és B héten 11.45 órától - 15.35-óráig.

Hétfőtől csütörtökig A és B héten 12.35 órától - 15.35-óráig. Pénteken A és B héten 11.45 órától - 15.35-óráig. 2012. A tanulószoba időbeosztása: Hétfőtől csütörtökig A és B héten 12.35 órától - 15.35-óráig. Pénteken A és B héten 11.45 órától - 15.35-óráig. A tanulószoba helyszíne: 6. osztály tanterme A tanulószoba

Részletesebben

Kalocsai Fényi Gyula Általános Iskola házirendje

Kalocsai Fényi Gyula Általános Iskola házirendje Kalocsai Fényi Gyula Általános Iskola házirendje Az Iskola házirendje a nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény, a nevelésioktatási intézmények működéséről szóló 20/2012. (VIII. 31.) EMMI rendelet,

Részletesebben

A Petrik Lajos Két Tanítási Nyelvű Vegyipari, Környezetvédelmi és Informatikai Szakközépiskola. Házirend. Hudacsek Lászlóné igazgató

A Petrik Lajos Két Tanítási Nyelvű Vegyipari, Környezetvédelmi és Informatikai Szakközépiskola. Házirend. Hudacsek Lászlóné igazgató A Petrik Lajos Két Tanítási Nyelvű Vegyipari, Környezetvédelmi és Informatikai Szakközépiskola Házirend Hudacsek Lászlóné igazgató TARTALOM 1. Bevezetés... 4 2. Általános rendelkezések... 4 3. A tanulókat

Részletesebben

Házirend. A Házirend jogszabályi alapja

Házirend. A Házirend jogszabályi alapja TARTALOM Házirend... 3 Házirend... 3 A Házirend jogszabályi alapja... 3 A Házirend célja és feladata... 3 A Házirend hatálya... 3 A Házirend nyilvánossága... 3 A tanulók által az iskolában való tartózkodásuk

Részletesebben

A SZENT MIKLÓS KATOLIKUS ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS ÓVODA ISKOLAI HÁZIRENDJE

A SZENT MIKLÓS KATOLIKUS ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS ÓVODA ISKOLAI HÁZIRENDJE A SZENT MIKLÓS KATOLIKUS ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS ÓVODA (6768 Baks, Fő u.82.) OM: 201616 ISKOLAI HÁZIRENDJE Jóváhagyta:,. év. hónap. nap. fenntartó TARTALOM 1. Bevezető... 3 1.1. Jogszabályi háttér... 3 1.2.

Részletesebben

Rakacaszendi Görög Katolikus Általános Iskola és Óvoda Házirend

Rakacaszendi Görög Katolikus Általános Iskola és Óvoda Házirend Rakacaszendi Görög Katolikus Általános Iskola és Óvoda Házirend Hatályos: 2008. szeptember 1. A házirendet készítette: Csejoszkiné Szabó Annamária A házirendet jóváhagyó nevelőtestületi döntés kelte: 2008.

Részletesebben

HÁZIRENDJE BLASKOVITS OSZKÁR ÁLTALÁNOS ISKOLA OM 032377. Készítette: a Blaskovits Oszkár Általános Iskola tantestülete

HÁZIRENDJE BLASKOVITS OSZKÁR ÁLTALÁNOS ISKOLA OM 032377. Készítette: a Blaskovits Oszkár Általános Iskola tantestülete BLASKOVITS OSZKÁR ÁLTALÁNOS ISKOLA HÁZIRENDJE OM 032377 Készítette: a Blaskovits Oszkár Általános Iskola tantestülete Felülvizsgálva: 2013. március 18. Tóthné Seres Katalin intézményvezető 1 Tartalom 1.

Részletesebben

HÁZIREND KT BEM JÓZSEF ÁLTALÁNOS ISKOLA HERPAI VILMOS ÁLTALÁNOS ISKOLÁJA FÜLÖPSZÁLLÁS. A házirend célja és feladata. A házirend hatálya

HÁZIREND KT BEM JÓZSEF ÁLTALÁNOS ISKOLA HERPAI VILMOS ÁLTALÁNOS ISKOLÁJA FÜLÖPSZÁLLÁS. A házirend célja és feladata. A házirend hatálya HÁZIREND KT BEM JÓZSEF ÁLTALÁNOS ISKOLA HERPAI VILMOS ÁLTALÁNOS ISKOLÁJA FÜLÖPSZÁLLÁS A házirend célja és feladata 1. A házirend állapítja meg a tanulói jogok és kötelességek gyakorlásával, valamint az

Részletesebben

József Attila Általános Iskola, Egységes Pedagógiai Szakszolgálat Berettyóújfalu 2013.

József Attila Általános Iskola, Egységes Pedagógiai Szakszolgálat Berettyóújfalu 2013. HÁZIREND 2013 József Attila Általános Iskola, Egységes Pedagógiai Szakszolgálat Berettyóújfalu 2013. TARTALOMJEGYZÉK I. A HÁZIRENDDEL KAPCSOLATOS ÁLTALÁNOS ALAPELVEK... 1 1. Bevezető... 1 2. A házirend

Részletesebben

H Á Z I R E N D. Ságújfalu Körzeti Általános és Alapfokú Művészeti Iskola és Napközi Otthonos Óvoda

H Á Z I R E N D. Ságújfalu Körzeti Általános és Alapfokú Művészeti Iskola és Napközi Otthonos Óvoda H Á Z I R E N D Ságújfalu Körzeti Általános és Alapfokú Művészeti Iskola és Napközi Otthonos Óvoda 2008 Tartalomjegyzék 1. Bevezető rendelkezések...3 1.1 Az intézmény adatai...3 1.2 Személyi hatálya...3

Részletesebben

A Mátészalkai Szakképző Iskola és Kollégium HÁZIRENDJE I. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK

A Mátészalkai Szakképző Iskola és Kollégium HÁZIRENDJE I. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK A Mátészalkai Szakképző Iskola és Kollégium HÁZIRENDJE I. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK A közoktatásról szóló 1993. évi LXXIX. tv. 40 (7) bekezdésének előírásai értelmében az iskola életével kapcsolatos egyes

Részletesebben

ZALAKOMÁRI ÁLTALÁNOS ISKOLA HÁZIRENDJE

ZALAKOMÁRI ÁLTALÁNOS ISKOLA HÁZIRENDJE 1 ZALAKOMÁRI ÁLTALÁNOS ISKOLA HÁZIRENDJE Készítette: Hatos Tiborné intézményvezető helyettes Hatályba lépés időpontja: 2014. január 1. 1 2 Tartalom I. Bevezető rendelkezések... 4 1. A házirend célja...

Részletesebben

A PEDAGÓGIAI PROGRAM ÁTDOLGOZÁSA. Törvényi háttér:

A PEDAGÓGIAI PROGRAM ÁTDOLGOZÁSA. Törvényi háttér: A PEDAGÓGIAI PROGRAM Törvényi háttér: ÁTDOLGOZÁSA 2011. évi CXC törvény a köznevelésről 20/2012. (VIII. 31.) EMMI rendelet a nevelési-oktatási intézmények működéséről és a köznevelési intézmények névhasználatáról

Részletesebben

Érsekvadkerti Petőfi Sándor Általános Iskola Házirend 2015. Házirend 2015.

Érsekvadkerti Petőfi Sándor Általános Iskola Házirend 2015. Házirend 2015. Házirend 2015. 1 Tartalomjegyzék 1. Bevezető 3 1.1 A Házirend célja 3 1.2 A Házirend hatálya 3 2. A tanulói kötelességek teljesítése 3 2.1 Minden tanuló kötelessége, hogy: 3 2.2 A tanulók távolmaradása

Részletesebben

HÁZIREND. Balla Róbert Téri Általános Iskola, Előkészítő Szakiskola és Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Intézmény. Pápa

HÁZIREND. Balla Róbert Téri Általános Iskola, Előkészítő Szakiskola és Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Intézmény. Pápa HÁZIREND Balla Róbert Téri Általános Iskola, Előkészítő Szakiskola és Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Intézmény Pápa Tartalom Az intézmény rövid bemutatása... 3 I. A HÁZIRENDDEL KAPCSOLATOS ÁLTALÁNOS

Részletesebben

2013 HÁZIREND KTKIKI

2013 HÁZIREND KTKIKI 2013 HÁZIREND KTKIKI TARTALOMJEGYZÉK 1. A HÁZIRENDDEL KAPCSOLATOS ÁLTALÁNOS ALAPELVEK 1.1. A házirend célja 1.2. A házirend feladata 1.3. A házirend jogi és egyéb forrásai 1.4. A házirend hatálya 1.5.

Részletesebben

VÖRÖSMARTY MIHÁLY GIMNÁZIUM ÉRD

VÖRÖSMARTY MIHÁLY GIMNÁZIUM ÉRD OM AZONOSÍTÓ: 032551 VÖRÖSMARTY MIHÁLY GIMNÁZIUM ÉRD VIZSGASZABÁLYZAT 2013 Az emberi erőforrások miniszterének 20/2012. (VIII. 31.) EMMI rendelete a nevelési-oktatási intézmények működéséről és a köznevelési

Részletesebben

DIÁKÖNKORMÁNYZAT SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA. Hajdúsámson, 2012. szeptember. Készítette: Módis Tamás

DIÁKÖNKORMÁNYZAT SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA. Hajdúsámson, 2012. szeptember. Készítette: Módis Tamás II. Rákóczi Ferenc Általános Iskola és Alapfokú Művészetoktatási Intézmény 4251 Hajdúsámson, Kossuth u. 2-8. 52/590-400 Fax: 52/590-407 hsamsonisk@t-online.hu DIÁKÖNKORMÁNYZAT SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA

Részletesebben

Iskolai magatartási szabályok 2015.

Iskolai magatartási szabályok 2015. Iskolai magatartási szabályok 2015. Az Iskola Szakmai Programjának melléklete Hatályba lépett: 2015. I. Bevezetés Az intézetben tartózkodó fiatalok kortól és iskolai végzettségtől függetlenül általános

Részletesebben

Magántanulói szabályzat 2013/2014 tanév

Magántanulói szabályzat 2013/2014 tanév Magántanulói szabályzat 2013/2014 tanév Erzsébet Királyné Szépészeti Szakközépiskola 1203 Budapest, Kossuth Lajos u. 35. OM:035472 Igazgató: Aranyiné Farkas Magdolna Magántanulói szabályzat 1.) Jogszabályi

Részletesebben

Balatonfenyvesi Fekete István Általános Iskola házirendje (módosított)

Balatonfenyvesi Fekete István Általános Iskola házirendje (módosított) Balatonfenyvesi Fekete István Általános Iskola házirendje (módosított) 2014 HÁZIREND Az iskola házirendje a nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény, a nevelési-oktatási intézmények működéséről

Részletesebben

I.TANULÓI MUNKAREND 1, A HÁZIREND CÉLJA ÉS TARTALMA

I.TANULÓI MUNKAREND 1, A HÁZIREND CÉLJA ÉS TARTALMA I.TANULÓI MUNKAREND 1, A HÁZIREND CÉLJA ÉS TARTALMA 1/1. A házirend célja A házirend biztosítja a működés kereteit: az oktató és nevelő feladatok ellátásához, a közösségi élet szervezéséhez és lebonyolításához,

Részletesebben

A TOKAJI KERESKEDELMI ÉS IDEGENFORGALMI SZAKKÖZÉPISKOLA, SZAKISKOLA ÉS KOLLÉGIUM HÁZIRENDJE

A TOKAJI KERESKEDELMI ÉS IDEGENFORGALMI SZAKKÖZÉPISKOLA, SZAKISKOLA ÉS KOLLÉGIUM HÁZIRENDJE A TOKAJI KERESKEDELMI ÉS IDEGENFORGALMI SZAKKÖZÉPISKOLA, SZAKISKOLA ÉS KOLLÉGIUM HÁZIRENDJE A Házirend tartalma 0. Intézmény adatai 1. A tanulói jogok és kötelességek gyakorlásával összefüggő szabályozás

Részletesebben

A SZIGETVÁRI WEINER LEÓ

A SZIGETVÁRI WEINER LEÓ A SZIGETVÁRI WEINER LEÓ ALAPFOKÚ MŰVÉSZETI ISKOLA H Á Z I R E N D J E 2 0 1 3 SZIGETVÁR, Zárda u. 2. A házirend hatálya: A Szigetvári Weiner Leó Alapfokú Művészeti Iskola házirendje kiterjed az iskolával

Részletesebben

DEBRECENI CSOKONAI VITÉZ MIHÁLY GIMNÁZIUM

DEBRECENI CSOKONAI VITÉZ MIHÁLY GIMNÁZIUM HÁZIREND DEBRECENI CSOKONAI VITÉZ MIHÁLY GIMNÁZIUM 4032 Debrecen, Békessy Béla u. 12. OM azonosító: 031197 Hatályos: 2015. szeptember 7-től I. Az intézmény adatai; a házirend hatálya, elfogadásának menete

Részletesebben

HÁZIREND. amely a. Király Iván Körzeti Általános Iskola Farád. tanulói jogviszonyra vonatkozó rendelkezéseit tartalmazza

HÁZIREND. amely a. Király Iván Körzeti Általános Iskola Farád. tanulói jogviszonyra vonatkozó rendelkezéseit tartalmazza HÁZIREND amely a Király Iván Körzeti Általános Iskola Farád tanulói jogviszonyra vonatkozó rendelkezéseit tartalmazza a magasabb jogszabályok előírásai alapján. 2008. A házirend célja és feladata 1. A

Részletesebben

A MICIMACKÓ ÓVODA HÁZIRENDJE. Hiba!

A MICIMACKÓ ÓVODA HÁZIRENDJE. Hiba! A MICIMACKÓ ÓVODA HÁZIRENDJE Hiba! HÁZIREND Az óvoda házirendje a nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény, a nevelésioktatási intézmények működéséről és a köznevelési intézmények névhasználatáról

Részletesebben

H Á Z I R E N D A HÁZIREND CÉLJA ÉS FELADATA A HÁZIREND HATÁLYA A HÁZIREND NYILVÁNOSSÁGA

H Á Z I R E N D A HÁZIREND CÉLJA ÉS FELADATA A HÁZIREND HATÁLYA A HÁZIREND NYILVÁNOSSÁGA Szatmári Többcélú Kistérségi Társulás Szatmári Kistérségi Egységes Pedagógiai Szakszolgálat 4700. Mátészalka, Kazinczy u. 5. Tel./fax: 44-312-103. E-mail: szatmari.szakszolg@businesstel.hu H Á Z I R E

Részletesebben

HÁZIREND. Esterházy Miklós Szakképző Iskola, Speciális Szakiskola és Kollégium 2013.

HÁZIREND. Esterházy Miklós Szakképző Iskola, Speciális Szakiskola és Kollégium 2013. HÁZIREND Esterházy Miklós Szakképző Iskola, Speciális Szakiskola és Kollégium 2013. 1 Tartalom: A.) ISKOLA I. Bevezető 1. Cél, feladat 2. Házirend hatálya 3. Közösségek meghatározása II. Jogok 1. A tanulók

Részletesebben

Verpeléti Arany János Általános Iskola és Reményi Ede Alapfokú Művészeti Iskola. Házirend 2015.

Verpeléti Arany János Általános Iskola és Reményi Ede Alapfokú Művészeti Iskola. Házirend 2015. Verpeléti Arany János Általános Iskola és Reményi Ede Alapfokú Művészeti Iskola Házirend 2015. Tartalom I. AZ INTÉZMÉNY ADATAI... 4 II. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK... 4 III. A DIÁKOK JOGAI ÉS KÖTELESSÉGEI...

Részletesebben

HÁZIREND. Nyírbátori Református Általános Iskola 4300 Nyírbátor, Fáy András utca 17.

HÁZIREND. Nyírbátori Református Általános Iskola 4300 Nyírbátor, Fáy András utca 17. Nyírbátori Református Általános Iskola 4300 Nyírbátor, Fáy András utca 17. HÁZIREND A Házirend célja, hogy kulcsot adjon a tanulói jogok gyakorlásához és a kötelezettségek teljesítéséhez. A fegyelem és

Részletesebben

MILKY WAY ÁLTALÁNOS ISKOLA HÁZIREND

MILKY WAY ÁLTALÁNOS ISKOLA HÁZIREND MILKY WAY ÁLTALÁNOS ISKOLA HÁZIREND A házirend az intézmény tanulóinak alkotmánya. Rögzíti a jogokat és a kötelességeket, valamint az intézmény munkarendjét. Betartása és betartatása minden tanulónak és

Részletesebben

VÁCI szakképzési centrum I. GÉZA KIRÁLY KÖZGAZDASÁGI SZAKKÖZÉPISKOLÁJA. 2600 Vác, Géza király tér 8. OM azonosító: 203065 HÁZIREND

VÁCI szakképzési centrum I. GÉZA KIRÁLY KÖZGAZDASÁGI SZAKKÖZÉPISKOLÁJA. 2600 Vác, Géza király tér 8. OM azonosító: 203065 HÁZIREND VÁCI szakképzési centrum I. GÉZA KIRÁLY KÖZGAZDASÁGI SZAKKÖZÉPISKOLÁJA 2600 Vác, Géza király tér 8. OM azonosító: 203065 HÁZIREND 2015 TARTALOMJEGYZÉK A HÁZIREND ÁLTALÁNOS ALAPELVEI... 1 1. A TANULÓK JOGAI

Részletesebben

A tanuló jogviszonya. A tanuló kötelességei. A tanuló jogai

A tanuló jogviszonya. A tanuló kötelességei. A tanuló jogai A tanuló jogviszonya A tanulói jogviszony kezdete a beiratkozás napja. Az osztályba sorolás rendjét az igazgatóhelyettes terjeszti elő, az intézmény vezetője hagyja jóvá. A tanuló felvételéről az igazgató

Részletesebben

I. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK

I. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK I. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK 1. Az intézményi házirend célja, hogy a korai fejlesztésben és fejlesztő nevelésben résztvevő gyermekek, továbbá az itt dolgozó pedagógus és nem pedagógus kollégák belső intézményi

Részletesebben

Fóti Fáy András Általános Iskola

Fóti Fáy András Általános Iskola Fóti Fáy András Általános Iskola 2151 Fót, Vásár tér 1. Telefon: 06-27-537-620 Telefax: 06-27-537-629 E-mail: info@fay.suli.hu www.fay.suli.hu Igazgató: Kakuk Zsolt OM azonosító: 032347 Házirend 2014.

Részletesebben

2 0 1 3. H Á Z I R E N D. Üllés, Forráskút, Csólyospálos Községi Általános Iskola és. Alapfokú Művészeti Iskola

2 0 1 3. H Á Z I R E N D. Üllés, Forráskút, Csólyospálos Községi Általános Iskola és. Alapfokú Művészeti Iskola Házirendje H Á Z I R E N D Üllés, Forráskút, Csólyospálos Községi Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola 2 0 1 3. 6793. Forráskút, Jókai utca 32. Házirend HÁZIREND 1. BEVEZETÉS, ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK...

Részletesebben

Szervezeti és Működési Szabályzat ISZTI

Szervezeti és Működési Szabályzat ISZTI Szervezeti és Működési Szabályzat Innovációs Szakképző, Továbbképző Iskola Központ és Gimnázium ISZTI OM azonosító: 100 534 Készítette: Boldog István, igazgató Tartalom 1. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK 2. A

Részletesebben

VILÁG VIRÁGA ALAPFOKÚ MŰVÉSZETI ISKOLA

VILÁG VIRÁGA ALAPFOKÚ MŰVÉSZETI ISKOLA VILÁG VIRÁGA ALAPFOKÚ MŰVÉSZETI ISKOLA HÁZIREND Módosításokkal kiegészített egységes szerkezetben 2013 Tartalom Intézményi adatok... 3 Az iskola telephelyei (és a telephelyen működő művészeti ágak, tanszakok)...

Részletesebben

BARCSI IPARI ÉS KERESKEDELMI SZAKKÉPZŐ ISKOLA

BARCSI IPARI ÉS KERESKEDELMI SZAKKÉPZŐ ISKOLA BARCSI IPARI ÉS KERESKEDELMI SZAKKÉPZŐ ISKOLA OM 202 968 HÁZIREND 2014. 1 Tartalom I. Bevezető.3 I/1. Az intézményre érvényes szabályozások... 3 I/2. Alapelvek.....4 II. Általános rendelkezések 4 II/1.

Részletesebben

A nevelési-oktatási intézmények működését meghatározó dokumentumok. 2012. augusztus 23.

A nevelési-oktatási intézmények működését meghatározó dokumentumok. 2012. augusztus 23. A nevelési-oktatási intézmények működését meghatározó dokumentumok 2012. augusztus 23. Vonatkozó jogszabályok 2011. évi CXC tv. a nemzeti köznevelésről 11/1994. (VI. 8.) MKM rendelet a nevelési-oktatási

Részletesebben

HÁZIREND. ECSER 2.sz. NAGYKÖZSÉGI ÓVODA 2233 ECSER ANDRÁSSY u. 11-13. A HÁZIRENDET ELFOGADTA: AZ ÓVODA NEVELŐTESTÜLETE

HÁZIREND. ECSER 2.sz. NAGYKÖZSÉGI ÓVODA 2233 ECSER ANDRÁSSY u. 11-13. A HÁZIRENDET ELFOGADTA: AZ ÓVODA NEVELŐTESTÜLETE HÁZIREND ECSER 2.sz. NAGYKÖZSÉGI ÓVODA 2233 ECSER ANDRÁSSY u. 11-13. A HÁZIRENDET ELFOGADTA: AZ ÓVODA NEVELŐTESTÜLETE TARTALOM BEVEZETŐ A HÁZIREND JOGI SZABÁLYOZÁSA Jogszabályi háttér A házirend mint jogi

Részletesebben

NÁDASDY TAMÁS KÖZGAZDASÁGI, INFORMATIKAI, MŰSZAKI SZAKKÖZÉPISKOLA, SZAKISKOLA ÉS KOLLÉGIUM

NÁDASDY TAMÁS KÖZGAZDASÁGI, INFORMATIKAI, MŰSZAKI SZAKKÖZÉPISKOLA, SZAKISKOLA ÉS KOLLÉGIUM NÁDASDY TAMÁS KÖZGAZDASÁGI, INFORMATIKAI, MŰSZAKI SZAKKÖZÉPISKOLA, SZAKISKOLA ÉS KOLLÉGIUM Csepreg 2014 H Á Z I R E N D A Nádasdy Tamás Közgazdasági, Informatikai, Műszaki Szakközépiskola, Szakiskola és

Részletesebben

HÁZIREND 2013. Szolnoki Kodály Zoltán Ének-zenei Általános Iskola és Néptánc Alapfokú Művészeti Iskola

HÁZIREND 2013. Szolnoki Kodály Zoltán Ének-zenei Általános Iskola és Néptánc Alapfokú Művészeti Iskola HÁZIREND 2013 Szolnoki Kodály Zoltán Ének-zenei Általános Iskola és Néptánc Alapfokú Művészeti Iskola Házirend 2013 Szolnoki Kodály Zoltán Ének-zenei Általános iskola és Néptánc Alapfokú Művészeti Iskola

Részletesebben

SÁRISÁP ÉS KÖRNYÉKE KÖRZETI ÁLTALÁNOS ISKOLA CSER SIMON TAGISKOLÁJA

SÁRISÁP ÉS KÖRNYÉKE KÖRZETI ÁLTALÁNOS ISKOLA CSER SIMON TAGISKOLÁJA HÁZIREND Mely a SÁRISÁP ÉS KÖRNYÉKE KÖRZETI ÁLTALÁNOS ISKOLA CSER SIMON TAGISKOLÁJA tanulói jogviszonyra vonatkozó rendelkezéseit tartalmazza a magasabb jogszabályok előírásai alapján. 1 1.ÁLTALÁNOS ELVEK

Részletesebben

Zalakarosi Móra Ferenc Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola. Házirend 2013.

Zalakarosi Móra Ferenc Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola. Házirend 2013. Zalakarosi Móra Ferenc Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola Házirend 2013. 1 Bevezető A Zalakarosi Móra Ferenc Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola házirendjének jogszabályi háttere:

Részletesebben

Óvodai szakmai nap III.

Óvodai szakmai nap III. Óvodai szakmai nap III. Működést meghatározó dokumentumok A jó vezető pontosan olyan, mint egy kertész: felelősséget kell vállalnia azért, amit elültetett. Néha ki kell kapálnia a vadhajtásokat, de a jövőért

Részletesebben

Nagy László Általános Iskola és Gimnázium. Házirend 2013. április 1-től

Nagy László Általános Iskola és Gimnázium. Házirend 2013. április 1-től Nagy László Általános Iskola és Gimnázium Házirend 2013. április 1-től Tartalomjegyzék 1. A tanulói jogok gyakorlásának módja 2. A tanulói kötelességek végrehajtásának módja 3. Az iskola által elvárt viselkedés

Részletesebben

NYITRA STREET CULTURAL CENTRE and

NYITRA STREET CULTURAL CENTRE and NYITRA STREET CULTURAL CENTRE and ELEMENTARY SCHOOL HÁZIREND 2009. 1 Intézmény neve: Szabályzat típusa: Nyitra Utcai Általános Művelődési Központ Nyitra Street Cultural Centre and Elementary School Általános

Részletesebben

Farkas Edit Római Katolikus Szakképző Iskola és Kollégium házirendje. Iskolai házirend

Farkas Edit Római Katolikus Szakképző Iskola és Kollégium házirendje. Iskolai házirend Farkas Edit Római Katolikus Szakképző Iskola és Kollégium házirendje Iskolai házirend Elfogadta: az intézmény nevelőtestülete: A házirend készítésekor véleményezési jogát gyakorolta a szülői munkaközösség

Részletesebben

Az Öveges József Gyakorló Középiskola és Szakiskola Házirendje

Az Öveges József Gyakorló Középiskola és Szakiskola Házirendje Az Öveges József Gyakorló Középiskola és Szakiskola Házirendje A Házirend hatálya kiterjed az intézményben, iskolarendszerben tanulókra, a felnőttképzésben résztvevőkre, a dolgozókra, a szülőkre és az

Részletesebben

A ZALAEGERSZEGI ÖVEGES JÓZSEF ÁLTALÁNOS ISKOLA ISKOLAI HÁZIRENDJE

A ZALAEGERSZEGI ÖVEGES JÓZSEF ÁLTALÁNOS ISKOLA ISKOLAI HÁZIRENDJE A ZALAEGERSZEGI ÖVEGES JÓZSEF ÁLTALÁNOS ISKOLA ISKOLAI HÁZIRENDJE KÉSZÍTETTE: Domján István intézményvezető megbízásából Kolozsi-Gángó Ildikó DMS PEDAGÓGUS ELFOGADTA: A Zalaegerszegi Öveges József Általános

Részletesebben

Erzsébetvárosi Általános Iskola és Informatikai Szakközépiskola 1077 Budapest Dohány u. 32. : 322-1663

Erzsébetvárosi Általános Iskola és Informatikai Szakközépiskola 1077 Budapest Dohány u. 32. : 322-1663 Erzsébetvárosi Általános Iskola és Informatikai Szakközépiskola 1077 Budapest Dohány u. 32. : 322-1663 Telephely: 1071 Damjanich u. 6. / fax 322-7694 és 1073 Kertész u. 30. E-mail: info@miskola.hu Honlap:

Részletesebben

FELSŐTÁRKÁNYI ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS ALAPFOKÚ MŰVÉSZETI ISKOLA HÁZIREND

FELSŐTÁRKÁNYI ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS ALAPFOKÚ MŰVÉSZETI ISKOLA HÁZIREND FELSŐTÁRKÁNYI ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS ALAPFOKÚ MŰVÉSZETI ISKOLA HÁZIREND 2014 Tartalom 1. Bevezető rendelkezések... 3 2. Az Intézmény adatai... 3 3.Az iskola diákjainak jogai és kötelességei, tankötelezettség...

Részletesebben

BÁCSKAI ÁLTALÁNOS ISKOLA HÁZIREND 2013.

BÁCSKAI ÁLTALÁNOS ISKOLA HÁZIREND 2013. BÁCSKAI ÁLTALÁNOS ISKOLA HÁZIREND 2013. 1 TARTALOMJEGYZÉK 1. A HÁZIRENDDEL KAPCSOLATOS ÁLTALÁNOS ALAPELVEK 1.1. A házirend célja 1.2. A házirend feladata 1.3. A házirend jogi és egyéb forrásai 1.4. A házirend

Részletesebben

Kőrösi Csoma Sándor Általános Iskola HÁZIRENDJE

Kőrösi Csoma Sándor Általános Iskola HÁZIRENDJE A Kőrösi Csoma Sándor Általános Iskola HÁZIRENDJE A házirend rögzíti a tanulói jogokat és kötelességeket, valamint az iskola munkarendjét. Betartása és betartatása iskolánk minden tanulójának és dolgozójának

Részletesebben

ÁSZÁRI JÁSZAI MARI ÁLTALÁNOS ISKOLA

ÁSZÁRI JÁSZAI MARI ÁLTALÁNOS ISKOLA ÁSZÁRI JÁSZAI MARI ÁLTALÁNOS ISKOLA HÁZIREND 2013. I. BEVEZETŐ RENDELKEZÉSEK Székhely: 2881 Ászár, Kossuth Lajos utca 26. Tagintézmény: Gárdonyi Géza Általános Iskolája 2882 Kerékteleki, Fő utca 31. Házirendünk

Részletesebben

A RITSMANN PÁL NÉMET NEMZETISÉGI ÁLTALÁNOS ISKOLA HÁZIRENDJE

A RITSMANN PÁL NÉMET NEMZETISÉGI ÁLTALÁNOS ISKOLA HÁZIRENDJE A RITSMANN PÁL NÉMET NEMZETISÉGI ÁLTALÁNOS ISKOLA HÁZIRENDJE Készítette: Rack Ferencné Elfogadta: A Ritsmann Pál Német Nemzetiségi Általános Iskola Nevelőtestülete 2012. augusztus 13. Ritsmann Pál Német

Részletesebben

Hajós-Miske- Drágszél Általános Iskola. Tóth Menyhért Általános Iskola HÁZIREND

Hajós-Miske- Drágszél Általános Iskola. Tóth Menyhért Általános Iskola HÁZIREND Hajós-Miske- Drágszél Általános Iskola Tóth Menyhért Általános Iskola HÁZIREND 2013. HÁZIREND Az Iskola házirendje a nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény, a nevelésioktatási intézmények működéséről

Részletesebben

HÁZIREND. mely a DOMINÓ Általános Iskola tanulói jogviszonyra vonatkozó rendelkezéseit tartalmazza a magasabb jogszabályok előírásai alapján.

HÁZIREND. mely a DOMINÓ Általános Iskola tanulói jogviszonyra vonatkozó rendelkezéseit tartalmazza a magasabb jogszabályok előírásai alapján. HÁZIREND mely a DOMINÓ Általános Iskola tanulói jogviszonyra vonatkozó rendelkezéseit tartalmazza a magasabb jogszabályok előírásai alapján. 1 Első rész A házirend célja, érvényessége és hatálya I. A házirend

Részletesebben

HÁZIREND. Hunfalvy János. Fővárosi Gyakorló, Kéttannyelvű Külkereskedelemi, Közgazdasági Szakközépiskola

HÁZIREND. Hunfalvy János. Fővárosi Gyakorló, Kéttannyelvű Külkereskedelemi, Közgazdasági Szakközépiskola HÁZIREND Hunfalvy János Fővárosi Gyakorló, Kéttannyelvű Külkereskedelemi, Közgazdasági Szakközépiskola 2010 Tartalomjegyzék I. Bevezető rendelkezések... 4 II. A házirend célja, feladata, általános elvárások...

Részletesebben

Az Apostagi Nagy Lajos Általános Iskola. házirendje

Az Apostagi Nagy Lajos Általános Iskola. házirendje Az Apostagi Nagy Lajos Általános Iskola házirendje 1 I. rész: Általános rendelkezések 1. A házirend az iskola belső életét szabályozza. Hatályos az iskola teljes területén, illetve szervezett iskolai rendezvényeken

Részletesebben

H Á Z I R E N D nappali tagozat

H Á Z I R E N D nappali tagozat Kereskedelmi és Vendéglátóipari Szakközépiskola és Szakiskola OM azonosító: 031229 4027 Debrecen, Vénkert u.2. (52) 413-113, 413-255, fax: (52) 413-113 E-mail: keri@iskola.debrecen.huhonlap:www.keri-debr.sulinet.hu

Részletesebben

KISFALUDY MIHÁLY ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS ALAPFOKÚ MŰVÉSZETI ISKOLA HÁZIREND OM 031914

KISFALUDY MIHÁLY ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS ALAPFOKÚ MŰVÉSZETI ISKOLA HÁZIREND OM 031914 KISFALUDY MIHÁLY ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS ALAPFOKÚ MŰVÉSZETI ISKOLA HÁZIREND OM 031914 Tartalmi elemek Alapelvek és célok A házirend alapvető célja, hogy a köznevelésről szóló 2011.évi CXC. törvényben, valamint

Részletesebben

Előterjesztés. Lengyeltóti Városi Önkormányzat Képviselő-testülete 2013. június 27-i ülésére

Előterjesztés. Lengyeltóti Városi Önkormányzat Képviselő-testülete 2013. június 27-i ülésére Lengyeltóti Városi Önkormányzat Polgármestere 8693 Lengyeltót, Zrínyi M. u. 2. Ügyiratszám: /2013 Előterjesztés Lengyeltóti Városi Önkormányzat Képviselő-testülete 2013. június 27-i ülésére Napirend: Előadó:

Részletesebben

Házirend. A Lauder Javne Iskola 5-13. évfolyamának házirendje. 1121 Budapest, Budakeszi út 48.

Házirend. A Lauder Javne Iskola 5-13. évfolyamának házirendje. 1121 Budapest, Budakeszi út 48. Házirend A Lauder Javne Iskola 5-13. évfolyamának házirendje 1121 Budapest, Budakeszi út 48. Érvényességi terület: Az iskola területén, és minden iskolai rendezvényen. Érvényességi kör: Az iskola minden

Részletesebben

KÉZMŰVES SZAKISKOLA ÉS ALAPFOKÚ MŰVÉSZETI ISKOLA BÉKÉSCSABA, OROSHÁZI ÚT 32. H Á Z I R E N D Az iskola adatai

KÉZMŰVES SZAKISKOLA ÉS ALAPFOKÚ MŰVÉSZETI ISKOLA BÉKÉSCSABA, OROSHÁZI ÚT 32. H Á Z I R E N D Az iskola adatai KÉZMŰVES SZAKISKOLA ÉS ALAPFOKÚ MŰVÉSZETI ISKOLA BÉKÉSCSABA, OROSHÁZI ÚT 32. H Á Z I R E N D 2007. Az iskola adatai Az intézmény név: Kézműves Szakiskola és Alapfokú Művészeti Iskola Cím: 5600 Békéscsaba,

Részletesebben

A Kossuth Lajos Gimnázium Házirendje

A Kossuth Lajos Gimnázium Házirendje XX. Kerületi Kossuth Lajos Gimnázium 1204 Budapest, Ady Endre u. 142. Tel/fax.: 283 1270 E-mail: kossuth@klgbp.hu Internet: www.klgbp.hu A Kossuth Lajos Gimnázium Házirendje 2 E házirendet a köznevelésre

Részletesebben

Kós Károly Szakképző Iskola HÁZIRENDJE

Kós Károly Szakképző Iskola HÁZIRENDJE Kós Károly Szakképző Iskola HÁZIRENDJE 2010. június 28. Tartalomjegyzék I. Bevezető rendelkezések... 3 1. Az intézmény alapadatai... 4 2. Az iskola tanulóközösségei... 5 II. Jogok és kötelességek... 6

Részletesebben

1135 Csata u. 20. Házirend. Budapest XIII. Kerületi Csata Utcai Általános Iskola 2013.10.

1135 Csata u. 20. Házirend. Budapest XIII. Kerületi Csata Utcai Általános Iskola 2013.10. 1135 Csata u. 20. Házirend Budapest XIII. Kerületi Csata Utcai Általános Iskola 2013.10. TARTALOMJEGYZÉK I. A HÁZIREND CÉLJA ÉS FELADATA... 4 II. A HÁZIREND NYILVÁNOSSÁGA... 4 A TANULÓK ÉS A SZÜLŐK TÁJÉKOZTATÁSA...

Részletesebben

SZÁSZ MÁRTON ÁLTALÁNOS ISKOLA, SZAKISKOLA, SPECIÁLIS SZAKISKOLA ÉS EGYSÉGES GYÓGYPEDAGÓGIAI MÓDSZERTANI INTÉZMÉNY

SZÁSZ MÁRTON ÁLTALÁNOS ISKOLA, SZAKISKOLA, SPECIÁLIS SZAKISKOLA ÉS EGYSÉGES GYÓGYPEDAGÓGIAI MÓDSZERTANI INTÉZMÉNY SZÁSZ MÁRTON ÁLTALÁNOS ISKOLA, SZAKISKOLA, SPECIÁLIS SZAKISKOLA ÉS EGYSÉGES GYÓGYPEDAGÓGIAI MÓDSZERTANI INTÉZMÉNY HÁZIREND Készítette: Stolár Mihály igazgató Hatályba lépés időpontja: 2013. szeptember

Részletesebben

Czimra Gyula Általános Iskola 1174 Budapest, Kép u. 14 HÁZIREND

Czimra Gyula Általános Iskola 1174 Budapest, Kép u. 14 HÁZIREND 1174 Budapest, Kép u. 14 HÁZIREND TARTALOM I. BEVEZETŐ... 3 II. A HÁZIREND CÉLJA, FELADATA, HATÁLYA... 3 1. A HÁZIREND CÉLJA, FELADATA... 3 2. A HÁZIREND HATÁLYA... 3 3. A HÁZIREND ÉRVÉNYESSÉGE, NYILVÁNOSSÁGA...

Részletesebben

Gubody Ferenc Szakképző Iskola. OM azonosító: 201038

Gubody Ferenc Szakképző Iskola. OM azonosító: 201038 Gubody Ferenc Szakképző Iskola Szervezeti és Működési Szabályzata OM azonosító: 201038 A szabályzat érvényes: 2013. április 2-től 1 Tartalomjegyzék Tartalom 1 Tartalomjegyzék... 2 2 A Szervezeti és Működési

Részletesebben

Házirend Kós Károly Alapfokú Művészeti Iskola Zsombó 2014.

Házirend Kós Károly Alapfokú Művészeti Iskola Zsombó 2014. Házirend Kós Károly Alapfokú Művészeti Iskola Zsombó 2014. Tartalomjegyzék 1. Bevezető... 3 1.1. Jogszabályi háttér... 3 1.2. A házirend célja és feladata... 3 2. A tanuló kötelességei, jogai... 4 2.1.

Részletesebben

A tanulói kötelezettségekre vonatkozó szabályok. A tanulókkal szemben alkalmazható fegyelmezési intézkedések, büntetések elvei és formái

A tanulói kötelezettségekre vonatkozó szabályok. A tanulókkal szemben alkalmazható fegyelmezési intézkedések, büntetések elvei és formái A Gödöllői Waldorf Általános Iskola, Gimnázium és Alapfokú Művészetoktatási Intézmény (a továbbiakban: Iskola) (székhely: 2100 Gödöllő, Tessedik Sámuel u. 4) a nevelőtestület a diákság és a szülői közösség

Részletesebben

1. A Házirend személyileg érvényes az iskola valamennyi. 2. A Házirend területileg érvényes az iskola teljes

1. A Házirend személyileg érvényes az iskola valamennyi. 2. A Házirend területileg érvényes az iskola teljes Kölcsey Ferenc Általános Iskola Novajidrány Béke tér 4. OM azonosító:029029 HÁZIREND 1. A Házirend személyileg érvényes az iskola valamennyi tanulójára és dolgozójára. 2. A Házirend területileg érvényes

Részletesebben

1.3 A tanuló távolmaradásának, mulasztásának és késésének igazolására vonatkozó előírások... 8

1.3 A tanuló távolmaradásának, mulasztásának és késésének igazolására vonatkozó előírások... 8 BUDAPEST XXII. KERÜLETI NÁDASDY KÁLMÁN ALAPFOKÚ MŰVÉSZETI ISKOLA ÉS ÁLTALÁNOS ISKOLA HÁZIREND 2013. Tartalom 1 Az Általános Iskolai tagintézmény házirendje... 5 1.1.1 A tanulói jogok gyakorlásának módja...

Részletesebben