PEDAGÓGIAI PROGRAM 2010.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "PEDAGÓGIAI PROGRAM 2010."

Átírás

1 PEDAGÓGIAI PROGRAM 2010.

2 Tartalomjegyzék Bevezető Az intézmény neve és mottója oldal Az intézmény működésének törvényi feltételei oldal Iskolánk története oldal 1. Nevelési program Nevelő-oktató munkánk pedagógiai alapelvei, céljai, feladatai, eszközei, eljárásai oldal A személyiségfejlesztéssel kapcsolatos pedagógiai feladatok oldal A közösségfejlesztéssel kapcsolatos feladatok oldal A beilleszkedési, magatartási nehézségekkel összefüggő pedagógiai tevékenység oldal A tehetség, képesség kibontakoztatását segítő tevékenység oldal A gyermek- és ifjúságvédelemmel kapcsolatos feladatok oldal A tanulási kudarcnak kitett tanulók felzárkóztatását segítő program oldal A szociális hátrányok enyhítését segítő tevékenység oldal Az iskola egészségnevelési programja oldal Az iskolai környezeti nevelési programja oldal A pedagógiai program végrehajtásához szükséges, nevelő-oktató munkát segítő eszközök és felszerelések jegyzéke oldal Szülő, tanuló, pedagógus együttműködése oldal A napközi nevelési programja oldal 1

3 2. Az iskola helyi tanterve Az egyes évfolyamokon tanított tantárgyak, kötelező és választható tanórai foglalkozások rendszere oldal 2.2. A helyi tantervben megjelenő modulok oldal 2.3. Előírt tananyag és követelmények oldal A kompetencia fejlesztés szerepe a helyi tantervben oldal Az alkalmazható tankönyvek, tanulmányi segédletek és taneszközök kiválasztásának elvei oldal Az iskola magasabb évfolyamába lépés feltételei oldal A tanulók teljesítménye, magatartása, szorgalma értékelése és minősítése oldal A jutalmazás és büntetés elvei, formái oldal Az iskolai írásbeli és szóbeli beszámoltatások formái, rendje, korlátai, a tanulók tudásának értékelésében betöltött szerepe, súlya oldal Az otthoni (napközis és tanulószobai) felkészüléshez előírt írásbeli és szóbeli feladatok meghatározásának elvei és korlátai oldal A tanulók fizikai állapotának méréséhez szükséges módszerek oldal Világörökség oldal Sajátos nevelési igényű tanulók iskolai nevelése oldal 3. Záró dokumentumok oldal Elfogadó nyilatkozatok A Pedagógiai Program módosításának dokumentumai 2

4 Mellékletek 1. sz. melléklet CD-n Helyi tanterv az alapfokú nevelés-oktatás bevezető és kezdő szakaszára 2. sz. melléklet CD-n A pedagógiai program végrehajtásához szükséges nevelő-oktató munkát segítő eszközök és felszerelések jegyzéke Függelékek 1. sz. függelék A sajátos nevelési igényű tanulók fejlesztése 2. sz. függelék Az évfolyamokra lebontott óraszámok összesítése a helyi tantervben 3

5 BEVEZETŐ Az intézmény neve: Mecsekaljai Óvoda, Általános Iskola és Középiskola Pázmány Péter Utcai Általános Iskola és Óvoda Intézményegysége Mottónk: Te vagy a csoda Életünk minden másodperce az Univerzum új és egyedülálló pillanata, egy pillanat, mely soha többé nem tér vissza. Ezzel szemben mire tanítjuk gyermekeinket? Arra, hogy kettő meg kettő az négy, és hogy Párizs Franciaország fővárosa. Mikor tanítjuk meg őket arra, hogy mik valójában? Mindegyiküknek azt kellene mondanunk: - Tudod, mi vagy te? Csoda. Páratlan a magad nemében. Soha ezelőtt nem született hozzád fogható. Csodálatos a lábad, a karod, az ügyes ujjaid, a mozgásod. Lehet belőled Shakespeare, Michelangelo vagy Beethoven. Képes vagy bármire. Igen, te vagy a csoda. Vajon ha felnősz, tudsz e majd ártani valakinek, aki éppolyan csoda, akárcsak te magad? Mindannyiunknak azon kell fáradoznunk, hogy a világot gyermekeihez méltóvá tegyük. Pablo Casals 4

6 Az intézmény működésének törvényi feltételei: Intézmény neve: Mecsekaljai Óvoda, Általános Iskola és Középiskola Pázmány Péter Utcai Általános Iskola és Óvoda Intézményegység Székhely: 7633 Pécs, Bánki Donát u. 2. Telephelyek: 7634 Pécs, Pázmány Péter u. 27. (Iskola) 7634 Pécs, Rácvárosi u. 56. (Rácvárosi Óvoda) 7635 Pécs, Fábián Béla u. 7. (Istenkúti Óvoda) 7634 Pécs, Éger köz 5. Ellátási területe: Pécs Megyei Jogú Város közigazgatási területén belül Meghatározott óvoda- és iskola körzetén kívül Bakonya, Cserkút és Orfű községek közigazgatási területe Az intézmény OM azonosító száma: Szakágazat száma: Az intézmény törzsszáma: Az intézmény alapítója és felügyeleti szerve: Pécs Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlése 7621 Pécs, Széchenyi tér 1. Az intézmény jogállása, gazdálkodási jogköre: Az Intézményegység gazdálkodói önállósággal nem rendelkezik. Az intézmény típusa: Többcélú intézmény Ellátott feladatok: Óvodai nevelés Általános iskola: 8 évfolyamos Évfolyamok száma: Általános iskolai évfolyamok száma: 8 Férőhelyek száma: Óvodában: 103 Általános iskolában: 416 5

7 Az intézmény alaptevékenysége: Alapvető szakfeladata: Általános iskolai nappali rendszerű nevelés, oktatás Évfolyamonként emeltszintű idegennyelv oktatás Integrációs nevelés-oktatás További szakfeladatai: Iskolai intézményi közétkeztetés Óvodai intézményi közétkeztetés Óvodai nevelés Sajátos nevelési igényű gyermekek óvodai nevelése Napköziotthoni és tanulószobai ellátás (szorgalmi időben) Sajátos nevelési igényű tanulók nappali rendszerű iskolai nevelése, oktatása Diáksport A feladat ellátását szolgáló vagyon: Az 1849/52; 1856/52; 1826; 2398/3; 2101 és 1848 helyrajzi számon nyilvántartott ingatlan, valamint az intézmény leltára szerint nyilvántartott ingó vagyon. A vagyon feletti rendelkezési jog: Az intézmény a 7. pontban feltüntetett vagyon feletti rendelkezés jogát Pécs Megyei Jogú Város Önkormányzata 29/2002. ( ) számú rendeletében írtak szerint gyakorolja. Az intézményegység-vezetőjének megbízása: A közalkalmazottak jogállásáról szóló évi XXXIII. Törvényben és a közoktatásról szóló évi LXXIX. törvényben foglaltak szerint, a Mecsekaljai Óvoda, Általános Iskola és Középiskola igazgatója pályázat útján bízza meg. Az intézmény vállalkozási tevékenységet nem folytat. Az intézmény képviseletére jogosultak: Az intézmény mindenkori vezetője, illetve akadályoztatása esetén az általa megbízott személy. Az alapító okirat módosítását Pécs Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlése 522/2003. ( ) számú közgyűlési határozattal hagyta jóvá. Az alapító okirat száma: /2007 6

8 Iskolánk története Iskolánk múltja egészen Mária Teréziáig nyúlik vissza. Rácvároson 1777-től működött iskola, kezdetben 1 tanteremben, 1 tanítóval és 68 tanulóval. A folyamatos fejlődés eredményeképpen a település és így az iskola is egyre bővült ben Rácváros, Patacs, Magyarürög és Szentkút Mecsekalja néven egyesült, majd 1950-től Pécs részévé vált. A Rácvárosi Iskola tagiskolájaként Patacson a 70-es évek elejéig működött alsó tagozat. A jelenlegi épület 1959-ben nyitotta meg a kapuit a környéken élő gyermekek számára. Az akkor korszerű iskola 45 év elteltével ismét megújulásra várt, és mivel az istenkúti iskolával összevonásra került, állandó helyhiánnyal kellett küzdenünk szeptemberében a 8 tantermes épület helyett egy új 16 osztály befogadására alkalmas, korszerű, aulával, étkezővel és könyvtárral kibővített iskola várta a gyerekeket ben elnyertük az öko-iskola címet július 1-jétől a Mecsekaljai Óvoda, Általános Iskola és Középiskola Intézményegységeként működünk. Jelenleg 369 gyerek tanul iskolánkban 30 pedagógus segítségével. Iskolánk bemutatása Az intézményünk Pécs nyugati peremterületén helyezkedik el. Nagy beiskolázási körzettel rendelkezünk, ahol közoktatási feladatokat látunk el. A nagy kiterjedésű körzetből adódóan az intézmény társadalmi környezete heterogén képet mutat. Az iskola megkezdésekor a gyerekek egy részét már ismerjük, hiszen tagóvodáinkból jönnek. Az óvodák és iskola közötti kapcsolattartás, tájékozódás lehetővé teszi az esetleges problémák korai felismerését, egységes szemlélettel és módszerekkel történő kezelésüket, ami egyik legfontosabb feltétele az eredményes fejlesztésnek. Feladatunknak tartjuk a gyermek- és partnerközpontú működést, a családias légkör megőrzését. A mi iskolánk olyan általánosan képző intézmény, ahol fő célunk a korszerű ismeretek közvetítése, a képességfejlesztés, az egységes, differenciált tevékenységrendszer és tanulásszervezés megvalósítása. Fontosnak tartjuk az angol nyelv emelt szintű oktatását. Feladatunk, hogy a tanulók magas szinten sajátíthassák el a továbbtanuláshoz szükséges ismereteket, rendelkezzenek a képességek és készségek megfelelő szintjével. A továbbhaladást illetően az elmúlt évek adatait tekintve a tanulók 70-75%-a érettségit adó intézményekbe tanult tovább. 7

9 1. NEVELÉSI PROGRAM 1.1. Nevelő-oktató munkánk pedagógiai alapelvei, céljai, feladatai, eszközei, eljárásai Alapelveink: Pedagógiai alapelveink a társadalomban deklarált, a Nemzeti Alaptantervben és a kerettantervekben meghatározott és a nevelőközösség által elfogadott értékekből kibontott célokra épülnek. A célok eléréséhez, az értékek hatékony közvetítéséhez, belsővé válásához is nagy segítséget nyújt a nevelés-oktatás minden területére pozitív hatást gyakorló családias légkör, melyet iskolánk megőrizendő erényének tartunk. Valljuk, hogy az iskola csak akkor lehet eredményes, ha érzékeny a felhasználók igényeire, folyamatos és építő együttműködést folytat környezetével. Ha nem elválaszt, hanem összeköt, ha lehetőséget ad az együtt-gondolkodásra, a közös munkára, az alkotásra. Így a gyerekek is megtapasztalhatják az együttműködés szükségességét, annak lehetőségeit, formáit. Az iskola azzal, hogy erre is mintát ad, gyakorlatot biztosít, felkészíti tanítványait a valós világ tényezőivel való együttélésre. - Munkánk alapelveként eddig is a hagyományos értékekre épülő, a gyermekszereteten, a gyermeki jogok tiszteletben tartásán alapuló pedagógiai felfogást tartottuk. Ez az alapelv ezentúl is meghatározza tevékenységünket. - A másik fontos alapelv szorosan kapcsolódik az előzőhöz; az egységes és differenciált pedagógiai tevékenységek megvalósítása. Ezen azt értjük, hogy a gyerekeknek az egységes követelmények elsajátításához biztosítjuk az egyéni képességeiknek megfelelő fejlesztést. Következésképpen lehetőséget biztosítunk a tehetséggondozásra és a hátránykompenzálásra egyaránt. - Alapelvként tételezzük általánosan képző iskola révén a kulcskompetenciák, az alapképességek, készségek kialakítását, fejlesztését, a tanulási képességek, problémamegoldó képesség fejlesztését, a későbbi eredményes tanulás, a napjainkban megkerülhetetlenné váló élethosszig való tanulás megalapozása érdekében. - A tudás és annak megszerzésének képessége értékként való tételezése szintén fontos alapelvünk. - Ökoiskolai létünkből fakadóan alapelvünk a környezet értékeinek megóvására, a környezettel való felelős, tevékeny együttélésre, valamint az egészséges életmódra való nevelés. 8

10 Céljaink: - Az óvodából érkező kisgyermek számára biztonságos, családias légkör megteremtése. - A játékosságot megőrizve, tapasztalás útján a gyerekek minél több érzékét, készségét és képességét fejlesszük az iskolai, közös tevékenység során. - Tegyük fogékonnyá tanulóinkat saját környezetük, a természet, a társas kapcsolatok, a társadalom értékei iránt. - Iskolánk adjon teret és lehetőséget a gyermekek játék és mozgás iránti vágyának kielégítésére; alakítsuk ki az egészséges életmódra való igényt. - A tanítási tartalmak feldolgozásának folyamatában közvetítsünk elemi ismereteket, fejlesszünk alapvető képességeket és alapkészségeket, kulcskompetenciákat. - Életkori sajátosságoknak megfelelő, korszerű ismereteket közvetítsünk. - Neveljük együtt a különböző érdeklődésű, eltérő értelmi, érzelmi, testi fejlettségű, képességű, motivációjú, szocializáltságú, kultúrájú gyerekeket. - Esélyegyenlőség biztosítása. - Mindenki számára a tudás értékké váljon. - Tanulóinkat érdeklődésüknek, képességüknek és tehetségüknek megfelelően készítsük fel a továbbtanulásra, az élethosszig tartó tanulásra. - Készítsük fel tanulóinkat jogaik, kötelességeik törvényes gyakorlására. Feladataink: - A tanórai és tanórán kívüli foglalkozásokon a gyerekeket a folyamatok aktív részeseivé tegyük. - Permanens motiváció biztosítunk. - Tudatosítjuk a tevékenységek célját. - Hatékony tanári kommunikációval változatos szemléltetést alkalmazunk. - Differenciált szervezett, strukturált tanulási módokat alkalmazunk. - Olyan tanulási alkalmak biztosítása, amikor az ismeretek készség, ill. képesség szintű elsajátítására van lehetőség. - Tanulói munkáltatás, önálló ismeretszerzés lehetőségének biztosítása, az ehhez szükséges képességek fejlesztése. - Lehetőség szerint az ismeretek valós fellelhetőségének megtapasztaltatása. - Az értékelés adekvát módjainak folyamatos alkalmazása (diagnosztikus, formatív, szummatív). 9

11 Iskolánkban folyó nevelő-oktató munka eszköz- és eljárásrendszere - A feladatok megvalósításának elsődleges színterei a tanórák. - Tanulóinknak tanórán kívül is sokféle, változatos tevékenységet biztosítunk. A tanórán kívüli képzés lehetőségei: napközi, tanulószoba, szakkörök, iskolai sportkör, énekkar, könyvtár. - Az általunk alkalmazott eszközök és eljárások alkalmazkodnak a gyerekek életkori sajátosságaihoz, értelmi fejlettségéhez és képességeihez, törekszünk arra, hogy tanulóinkat személyre szabottan fejlesszük alkalmazkodva az egyéni különbségekhez. - Az oktatás minőségét biztosítja az alapos, rendszeres gyakorlás és a folyamatos ellenőrzés, értékelés. - A hatékony oktatás és a naprakész tudás érdekében pedagógusainknak továbbképzéseket és szakirodalmat biztosítunk. - A tanórákba beépítjük a tanult kompetenciafejlesztő módszereket, tanulásszervezési eljárásokat. - Igyekszünk példát adni ahhoz, hogy a gyerekek hogyan töltsék el hasznosan a szabadidejüket, kihasználva a városunk adta lehetőségeket (bábszínház, színház, hangverseny, kiállítás, mozi, könyvtár, kulturális- és sportesemények látogatása). - Nevelési céljaink megvalósítását segítik a szervezett táborozások és tanulmányi kirándulások is. Sikerkritériumok: - Az önértékelési kérdőívek pozitív visszajelzéseinek növekedése (szülők, tanulók). - Az önkormányzat elismerő jelzései az intézmény hatékonyságát illetően. - Növekvő érdeklődés az intézmény iránt a szűkebb és tágabb környezetben. - Alacsony fluktuáltság a tantestületben. 10

12 1. 2. A személyiségfejlesztéssel kapcsolatos pedagógiai feladatok A Nemzeti Alaptantervben képviselt értékek, az egységes alapkövetelmények azt a célt szolgálják, hogy a tanulók minél teljesebben bontakoztathassák ki személyiségüket. Általános iskolában az általános személyiségfejlesztés dominál. Szem előtt tartjuk, hogy a pedagógusnak a személyisége a legfőbb munkaeszköze, hogy a nevelés, a személyiségfejlesztés nemcsak a tanórán, hanem a gyerekekkel való együttlét minden formájában megvalósul. A személyiségfejlesztés komplex folyamatában feltárjuk, értelmezzük azokat a hatásokat is, amelyek a tanulókat az iskolai környezeten kívül érik. Célunk: Olyan nyitott, önálló, önművelésre képes, helyes önértékeléssel bíró, együttműködésre képes, toleráns fiatalokat kívánunk nevelni, akik rendelkeznek az alapvető erkölcsi normákkal, a döntéshozatalhoz szükséges képességek birtokában vannak, törekszenek az egészséges életmód elsajátítására, felelősségteljesen gondolkodnak a természeti és az épített környezet megóvásáról, őrzik és ápolják nemzeti hagyományainkat. Olyan felnőttként szeretnénk látni őket, akik kiegyensúlyozott személyiséggé válva eredményesek a pályaválasztásban és megtalálják az egyéni boldogulásuk útját is. A fenti célok megvalósulását a következő feladatok elvégzésével törekszünk elérni: - A lehetőségekhez mérten megismerjük az iskolánkba beiratkozó gyerekek személyiségét, családi körülményeit, társak közt elfoglalt helyüket. Folyamatosan figyelemmel kísérjük szociális kapcsolatrendszerük változását. - Színes, változatos és fejlesztő programokat alakítunk ki, lehetőségeket biztosítva a képességek, tehetség kibontakoztatására (vetélkedők, versenyek, pályázatok, szakkörök). - Iskolagyűlésen, diákönkormányzat fórumain (iskolaújság, iskolarádió) osztályfőnöki órákon lehetőséget teremtünk a tanulók véleményeinek kívánságaiknak megfogalmazására és közlésére. - Folyamatos teret biztosítunk az önértékelésre. - Felmérjük, és folyamatosan segítjük korrepetáláson, egyéni foglalkozáson, differenciálással a lemaradó, lassabban haladó problémás tanulókat. Sikerélményhez juttatjuk őket is, felfedezve pozitív oldalaikat, elfogadtatva osztályközösségükkel a másságot, példát mutatva saját empatikus és toleráns magatartásunkkal. - A célok megvalósítását segítik az osztály és az iskola közös rendezvényei, napközis és tanulószobás foglalkozásaink. 11

13 - Törekszünk arra, hogy a tanulók felmérjék döntéseik, cselekedeteik eredményeit, következményeit tanórákon és szünetekben egyaránt. Feladatunk, hogy a tanulókkal a különböző foglalkozások keretében (osztályfőnöki óra, tanórák, tanórán kívüli foglalkozások) megtapasztaltassuk a döntési folyamatokat. - Lehetőséget teremtünk arra, hogy a gyerekek az iskolán kívüli élményhez juthassanak (amennyiben a szülő vállalja a program költségeit, vagy pályázati úton az iskola biztosítani tudja) kirándulás, táborozás, kulturális programok, környezetünk, városunk megismertetése, természetvédelmi feladatok, közös munkálkodás. Arra törekszünk, hogy a tanulók a tervezéstől a megvalósításon, részvételen át az összegzésig, értékelésig részei legyenek a folyamatoknak. - Felnyitjuk a gyerekek szemét a globális problémákra (környezetszennyezés, erdők pusztulása, káros szenvedélyek művelése). - Az osztályterem, az iskola belső terei és külső területeinek rendben tartatásával a munka fontosságát tudatosítjuk. - A Világörökségi program megvalósításával a haza, a szülőhely múltjának és jelenének megismerését tesszük lehetővé. A nemzeti hagyományok ápolása, megbecsülése az iskolai ünnepségeken való közreműködés és részvétel segítségével valósulhat meg. - Már alsó tagozatban megkezdődik a pályaorientációs tevékenység. A gyermek olvasmányai, kirándulások, múzeumlátogatások kapcsán különféle foglalkozást ismer meg, így könnyebben tud majd dönteni saját pályairányultságáról. A személyiségfejlesztés színterei: - Tanórák órakeretei, tanórákon kívüli szabadidős tevékenységek (sportkörök, szakkörök, kirándulások, könyvtári foglalkozások, énekkar). - Ökoiskolai rendezvények. - Közéleti tevékenység általános iskolai fórumai (diák-önkormányzat, osztályközösségek, iskolagyűlés, iskolaújság szerkesztősége). Munkánk sikerkritériumait a következőkben határoztuk meg: - Szociometriai mérések és összehasonlításuk. - A hozzáadott érték vizsgálata a kompetenciaméréseknél. - Neveltségi szint mérése. - Rendezvények látogatottsága. - Versenyeken való részvétel. - Szakkörök létszáma. - Zénó-díj. - Nyelvi napok. - Az iskola által szervezett városi történelem és megyei angol civilizációs verseny, valamint a Pázmány kupa. 12

14 1. 3. A közösségfejlesztéssel kapcsolatos feladatok A gyermek, amikor iskolába kerül, már vannak tapasztalatai különböző közösségekbe tartozásról, az abban való létről, tevékenységekről. Az iskola fontos feladata, hogy tudatosan tervezze meg a közösségalakítás folyamatát. Célunk: - A tanulókban olyan személyiségvonások alakítása, fejlesztése, melyek birtokában aktív, alkotó részesei lehetnek szűkebb és tágabb közösségeknek. Ehhez rendelkezniük kell: önismerettel, a mások megismerésére való képességgel és készséggel, felelősségtudattal, felelősségvállalással, együttműködési képességgel, toleranciával, a másság elfogadására való készséggel és konfliktuskezelési képességgel és készséggel. - Az egyén és közösség viszonyának megtapasztaltatása valós helyzetekben. - Ismerjék meg az emberi közösségek különböző formáit. Az iskolai közösségekhez tartozás, annak vállalása legyen érték. Ismerjék meg a nagyobb, tágabb közösséghez tartozás érzését, az abban való tevékeny részvételt (nemzet, magyarság, Európa, emberiség). Feladataink, a közösségfejlesztés területei, szervezeti formái iskolánkban Olyan alkalmakat teremtünk, olyan tevékenységeket szervezünk, melyek során a gyerekek megtapasztalhatják a közösségben, illetve a közösségért végzett munka örömét, ahol alkalmuk van a tevékenységekben való részvételre a tervezéstől a megvalósításon át az eredmények értékeléséig. Tanórai keretben - A tanítási óra, egység szervezésekor alkalmakat teremtünk a közös célmegfogalmazásra, a feladatok együttes értelmezésére, az együttes munkára. - A differenciált tanulásszervezés részeként a tanulók tapasztalják meg, hogy különböző utakon is el lehet jutni a megoldáshoz. - Differenciált tanulásszervezés keretében szerezzenek tapasztalatot a munka megszervezésében, a feladatok megosztásában, ütemezésében, a részeredmények összegzésében, a munka koordinálásában. - A tanulók szerezzenek tapasztalatot a közösen, illetve a közösségért végzett munka értékelésében, hogy az eredmény szempontjából mindenki végzett tevékenysége fontos, értékelendő, elismerendő. - Fejlesszük a tanulók problémafelismerő, problémamegoldó képességét. 13

15 Tanórán kívüli alkalmak Olyan alkalmakat kell biztosítanunk, melyekkel színes és változatos közösségi élet folyhat az iskolában: - szakkörök, - napközi, tanulószoba, - diákönkormányzat tevékenysége, - versenyek (házi versenyek megszervezése, a tanulók felkészítése a magasabb szintű versenyeken való részvételre), - osztály, illetve iskolai szintű kirándulások, táborozás, országjárás, - osztály, illetve iskolai szintű rendezvények, - diáksportkör, - iskolai rendezvények a szülőkkel közösen, - terepgyakorlatok és erdei iskolai foglalkozások (megszervezésük pályázati pénzből, partnerek illetve szülők támogatásával lehetséges). Sikeresnek mondhatjuk a munkánkat, ha - a különféle páros-, és csoportmunkák száma, és az ezekben végzett munka minősége javul, - az osztályszintű ünnepek (közös névnap, születésnap, húsvét, karácsony, évszakok stb.), megmozdulások (kirándulás, séta, múzeumlátogatás stb.) a részt vállalók száma nő, - a szakköri tagok számának növekedése, - a napközis és tanulószobát igénybe vevő tanulók számának minimális csökkenése a tanév végére, - létszámnövekedés a házi és magasabb szintű versenyekre való jelentkezésben, - a kirándulások megszervezésében feladatot vállaló tanulók számának növekedése, - a rendezvények lebonyolításának minősége (előkészületek, a programon való viselkedés, a helyszín visszarendezése), - a sportkör tagjai számának növekedése, a csapattagok stabilitása, - a szülőkkel közösen tartott rendezvényeken megjelentek számának emelkedése, - az erdei iskolai programokon az osztályok összetartó közösséggé kovácsolódnak, a feladatok elvégzésében együtt vesznek részt. 14

16 1. 4. A beilleszkedési, magatartási nehézségekkel összefüggő pedagógiai tevékenység Olyan gyerekekről kell említést tennünk, akik magatartási és beilleszkedési nehézségeik miatt sorozatos kudarcoknak vannak kitéve tanulmányaik, szociális beilleszkedésük folyamán. Az utóbbi időben e gyermekek száma megnövekedett, ezért nagy feladat hárul az iskolákra, pedagógusokra a probléma felismerése, kezelése tekintetében. Leggyakrabban az alábbiakkal találkozunk: Tanulási képességek fejletlensége, figyelemzavar, szorongás, iskolai kudarcélmények és azok feldolgozatlansága, hyperaktivitás, deviáns viselkedés, antiszociális viselkedés. Célunk: - Az esélyegyenlőség biztosítása, lehetőségeinkhez mérten a szociális háttér kompenzálásával. - A magatartási, beilleszkedési zavarok tüneteinek megismerése, a tünetek korai felismerése, okok feltárása, a diagnosztizálás. - Megfelelő módszerek alkalmazásával az ilyen problémával küzdő gyermekek segítése, pozitív magatartásjegyeik megerősítése, fejlesztése. Olyan tevékenységi lehetőségek biztosítása, melyek során a tárgyalt problémával küzdő gyermekek is sikeresek lehetnek. - A gyerekek toleranciájának fejlesztése a másság iránt és olyan pozitív, elfogadó, ugyanakkor következetes légkör megteremtése, melyben a gátlások feloldódhatnak, lehetőség nyílik a hibák korrigálására. - Szükség esetén a gyermekek további szakemberhez, szakszolgálathoz irányítása. Feladataink: - A pedagógusok rendszeres továbbképzése, önképzése a témában, hogy képesek és készek legyenek a tünetek felismerésére, a problémakezelésre. - Az iskolába kerülő gyermekek megfigyelése, a probléma észlelésekor: anamnézis felvétele, tüneti lista összeállítása, diagnózis megállapítása, fejlesztés megkezdése. - Felzárkóztatással, egyéni foglalkozással esélyadás. - Változatos tanulási és munkaformák biztosítása, motiválás. - Konzultáció, kapcsolattartás a szülőkkel, szakemberhez irányítás. - Kapcsolattartás a szakszolgálatokkal. 15

17 Sikerkritérium: - A tantestület kompetenciájának növekedése a probléma felismerésére és kezelésére (gyógypedagógus, mentortanár, pszichológus, szakirányú tanfolyamot végzettek). - A felsőbb osztályokban egyre kevesebb számú mentális probléma észlelése. - A felzárkóztató órákon való részvétel csökkenése. - Szociometria méréseknél a leszakadók, kívül lévők számának csökkenése. - Személyes sikerlisták bővülése. - Az érintett szülők pozitív visszajelzésének növekvő száma. - A kapcsolattartás kialakított rendszere. 16

18 1. 5. A tehetség, képesség kibontakoztatását segítő tevékenység Kik a tehetséges gyerekek? Nincs valójában pontos definíció arra, hogy milyen is a tehetséges gyerek. Hitünk szerint minden egyes gyereknek megvan a maga sajátos tehetsége (talentuma), megvannak a maga képességei, és a nevelésnek az a célja, hogy ezeket a képességeket kibontakozásukban sokféle módon segítse. Jellemzőik: - Iskolaérettségükön túlmutató érdeklődés már első osztályban, az átlagosnál magasabb színvonalon jelentkeznek. - Valamely reál- vagy humán tudományágban kiemelkedő teljesítményt nyújt, jeleskedik valamilyen önkifejezési formában. Céljaink: - Fontosnak tartjuk a tehetség minél korábbi felismerését, a képességek kibontakoztatását, az egyéniség kiteljesedését. E területen is célunk, az esélyadás azok számára is, akik mögött nem áll segítő, támogató családi háttér. Lehetőségeinkhez mérten iskolánk falain belül biztosítunk alkalmat tehetségük kibontakoztatására, vagy megfelelő helyre irányítjuk őket. Az utóbbi esetben is figyelemmel kísérjük, segítjük fejlődésüket. Feladataink: - Jó képességű tanulóink számára lehetőséget biztosítunk arra, hogy az angol nyelvet emeltszinten tanulhassák. - Pozitív környezetben, megfelelő anyag- és eszköz ellátottsággal lehetőségeink szerint folyamatosan fejlesszük képességeiket. - Fontos a pályaorientáció segítése, a továbbtanulási lehetőségek biztosítása, az érdeklődéseknek és képességeknek megfelelő továbbtanulás megalapozása. - Feladataink közé tartozik a motiválás, a dicséret, a példaként állítás, továbbá a tehetséges gyerekeink folyamatosan sikerélményhez juttatása, valamint a következetes értékelés. - Tanulóink számára folyamatosan lehetőséget kell biztosítanunk arra, hogy különböző tantárgyi versenyeken, vetélkedőkön tudásukat összemérhessék más iskolák jó képességű tanulóival is. 17

19 - Alkalmakat, lehetőségeket kell teremtenünk arra is, hogy tanulóink életében szerepet kapjon a zene (hangversenyek, koncertek keretében), színházlátogatások, kiállítások megtekintése. Ugyanakkor szükségesnek tartjuk, hogy teret kapjanak saját alkotásaik, kiemelkedő képességeik bemutatásához is: iskolai ünnepélyeken, iskolai kiállításokon. - Olyan érzelmi atmoszférát kell teremtenünk tehetséges tanítványaink számára, amely biztonságos hátteret ad, hogy szembeszökő adottságai mellett, rejtett képességeit is bátran kimutathassa. - Tanításunknak is változatosnak kell lenni, ne csak ismeretek közvetítéséből álljon. - Tájékoztatnunk kell tehetséges tanulóinkat az iskolán kívüli tehetségfejlesztő programokról, lehetőséget biztosítva arra, hogy képességeiket, tehetségüket kibontakoztathassák, ezáltal sikerélményhez juthassanak. - Tehetséges gyerekeink fejlődéséről a szülőket folyamatosan tájékoztatjuk, együttműködünk velük. A tehetség- és képességfejlesztés színterei az iskolánkban Tehetségfejlesztés a tanórák keretében: Fontos, hogy jó képességű tanulóinknak a tanórákon is lehetőséget biztosítsunk arra, hogy differenciált feladatokkal, személyre szabott értékeléssel szabad teret kapjanak tehetségük kibontakozásához bármely tantárgyból. Fontosnak tarjuk a tankönyveken kívül a gyerekek korának megfelelő ismeretközlő könyvek ajánlását, a gyermeklexikonok, kisenciklopédiák, szótárak, atlaszok használatának megtanítását. Irányítsuk könyvtárba tanulóinkat, alkalmazzunk szituációs és drámajátékokat a tananyag feldolgozásakor. "Könyves környezet" kialakítására próbáljuk meg biztatni a családokat is. Tanórákon kívüli tehetséggondozás iskolánkban: A tanórákon kívüli foglalkozások segítik tanulóinkat, hogy átlagon felüli képességeik teret nyerjenek, hogy elismerést szerezzenek, ezáltal sikerélményhez jussanak (szakkörök, tantárgyi versenyek, iskolai sportkörök, különféle pályázatok, előadások iskolai és iskolán kívüli rendezvényeken, iskolai kiállítások rendezése a gyerekek munkáiból, alapfokú művészeti iskola intézményünkben működő kihelyezett tagozata foglalkozásainak igénybevétele). 18

20 Tanórákon kívüli tehetséggondozási formák iskolánkban: - szakkörök, - tantárgyi versenyek, - iskolai sportkörök, sportversenyek, - felvételire való felkészítés, - pályázatok, - előadások (iskolai rendezvényeken), - iskolai kiállítások rendszeres szervezése a gyerekek produktumaiból. Természetesen nem zárjuk ki a kevésbé tehetséges vagy átlagos képességekkel rendelkező tanulók részvételét sem a tehetséggondozó foglalkozásokról. Sikerkritériumok - A szakkörök érdeklődési körnek megfelelő számú működtetése (lehetőségeinkhez mérten). - Tantárgyi versenyeken való részvétel, eredményes szereplés. - Sportkörökön, sportversenyeken való részvétel, eredményes szereplés. - Különféle pályázatokon részvétel, valamint eredményes szereplés. - Iskolai és iskolán kívüli előadások, szereplések, kiállítások. - Az alapfokú művészeti iskola igénybevétel. - Visszajelzések, tehetséges tanulóink, felnőttként elért sikereiről. 19

2. számú melléklet. Az iskola környezeti nevelési programja

2. számú melléklet. Az iskola környezeti nevelési programja 2. számú melléklet Az iskola környezeti nevelési programja Iskolánk 2002-ben csatlakozott az országos Ökoiskola Hálózathoz. 2005-ben pályázat útján elnyertük az Ökoiskola címet, 2012-ben megkaptuk az örökös

Részletesebben

Tartalomjegyzék. Mérk-Vállaj Általános Művelődési Központ Iskoláinak Pedagógiai Programja

Tartalomjegyzék. Mérk-Vállaj Általános Művelődési Központ Iskoláinak Pedagógiai Programja Tartalomjegyzék Mérk-Vállaj Általános Művelődési Központ Iskoláinak Pedagógiai Programja I. Előszó a felülvizsgált Pedagógiai programhoz...3 II. Bevezetés...4 1. Az intézmény múltja...8 1.1. A mérki iskola

Részletesebben

Szent Mór Iskolaközpont Pedagógiai Program. Tartalomjegyzék

Szent Mór Iskolaközpont Pedagógiai Program. Tartalomjegyzék Tartalomjegyzék I. FEJEZET: AZ INTÉZMÉNY BEMUTATÁSA... 1. 1. Anyagi és személyi feltételek... 1. 2. Küldetésnyilatkozat... 2. 3. A pedagógiai program jogszabályi háttere... 3. 4. Az iskola hivatalos adatai...

Részletesebben

ÖKOISKOLAI MUNKATERV KODÁLY ZOLTÁN ÁLTALÁNOS ISKOLA

ÖKOISKOLAI MUNKATERV KODÁLY ZOLTÁN ÁLTALÁNOS ISKOLA ÖKOISKOLAI MUNKATERV KODÁLY ZOLTÁN ÁLTALÁNOS ISKOLA 2012-2013 Ökoiskolai munkaterv Mottó: Az ökológia lényege éppen az, hogy miként lehet kielégíteni a különbözőségében teljes világ lakóinak igényeit,

Részletesebben

Ökoiskola munkaterv 2011/2012.

Ökoiskola munkaterv 2011/2012. Ökoiskola munkaterv 2011/2012. Készítette: Stumpfné Zsolnai Éva M ó r, 2011. szeptember 30. A/ Általános elvárások: az iskola tevékenyégének környezetre gyakorolt hatása 1/a Pedagógusok és diákok környezettudatosságának

Részletesebben

Ökoiskola munkaterv 2012/2013.

Ökoiskola munkaterv 2012/2013. Ökoiskola munkaterv 2012/2013. Készítette: Stumpfné Zsolnai Éva M ó r, 2012. szeptember 1. Ökoiskola kritériumrendszere Feladatok tevékenységek határidő felelős A/ Általános elvárások: az iskola tevékenyégének

Részletesebben

Magyarországi Evangélikus Egyház Sztehlo Gábor Evangélikus Óvoda, Általános Iskola és Gimnázium

Magyarországi Evangélikus Egyház Sztehlo Gábor Evangélikus Óvoda, Általános Iskola és Gimnázium Magyarországi Evangélikus Egyház Sztehlo Gábor Evangélikus Óvoda, Általános Iskola és Gimnázium Székhely (Gimnázium): 1183 Budapest, Kossuth Lajos tér 2. Telephely (Általános Iskola): 1185 Budapest, Bajcsy-Zsilinszky

Részletesebben

Ökoiskola munkaterv 2010/2011.

Ökoiskola munkaterv 2010/2011. Ökoiskola munkaterv 2010/2011. Készítette: Stumpfné Zsolnai Éva M ó r, 2010. szeptember 30. Ökoiskola kritériumrendszere Feladatok tevékenységek határidő felelős A/ Általános elvárások: az iskola tevékenyégének

Részletesebben

Magyarországi Evangélikus Egyház Sztehlo Gábor Evangélikus Óvoda, Általános Iskola és Gimnázium

Magyarországi Evangélikus Egyház Sztehlo Gábor Evangélikus Óvoda, Általános Iskola és Gimnázium Magyarországi Evangélikus Egyház Sztehlo Gábor Evangélikus Óvoda, Általános Iskola és Gimnázium Székhely (Gimnázium): 1183 Budapest, Kossuth Lajos tér 2. Telephely (Általános Iskola): 1185 Budapest, Bajcsy-Zsilinszky

Részletesebben

Magyarországi Evangélikus Egyház Sztehlo Gábor Evangélikus Óvoda, Általános Iskola és Gimnázium

Magyarországi Evangélikus Egyház Sztehlo Gábor Evangélikus Óvoda, Általános Iskola és Gimnázium Magyarországi Evangélikus Egyház Sztehlo Gábor Evangélikus Óvoda, Általános Iskola és Gimnázium Székhely (Gimnázium): 1183 Budapest, Kossuth Lajos tér 2. Telephely (Általános Iskola): 1185 Budapest, Bajcsy-Zsilinszky

Részletesebben

Debreceni Csokonai Vitéz Mihály Gimnázium. Ökoiskola munkaterv 2014/2015.

Debreceni Csokonai Vitéz Mihály Gimnázium. Ökoiskola munkaterv 2014/2015. Debreceni Csokonai Vitéz Mihály Gimnázium Ökoiskola munkaterv 2014/2015. Készítette: Sümeginé Vitális Éva D e b r e c e n, 2014. szeptember 12. Feladatok tevékenységek határidő felelős A/ Általános elvárások:

Részletesebben

Eredmény rögzítésének dátuma: Teljesítmény: 97% Kompetenciák értékelése

Eredmény rögzítésének dátuma: Teljesítmény: 97% Kompetenciák értékelése Eredmény rögzítésének dátuma: 2016.04.20. Teljesítmény: 97% Kompetenciák értékelése 1. Pedagógiai módszertani felkészültség 100.00% Változatos munkaformákat alkalmaz. Tanítványait önálló gondolkodásra,

Részletesebben

A PEDAGÓGIAI PROGRAM FELÉPÍTÉSE... NYILVÁNOSSÁGRA HOZATAL... I. BEVEZETŐ... II. NEVELÉSI PROGRAM...

A PEDAGÓGIAI PROGRAM FELÉPÍTÉSE... NYILVÁNOSSÁGRA HOZATAL... I. BEVEZETŐ... II. NEVELÉSI PROGRAM... Tartalomjegyzék A PEDAGÓGIAI PROGRAM FELÉPÍTÉSE... HIBA! A KÖNYVJELZŐ NEM NYILVÁNOSSÁGRA HOZATAL... HIBA! A KÖNYVJELZŐ NEM I. BEVEZETŐ... HIBA! A KÖNYVJELZŐ NEM II. NEVELÉSI PROGRAM... HIBA! A KÖNYVJELZŐ

Részletesebben

Ökoiskola munkaterv 2013/2014.

Ökoiskola munkaterv 2013/2014. Ökoiskola munkaterv 2013/2014. Készítette: Stumpfné Zsolnai Éva M ó r, 2013. szeptember 1. A/ Általános elvárások: az iskola tevékenyégének környezetre gyakorolt hatása 1/a Pedagógusok és diákok 2014.június

Részletesebben

IPR AKCIÓTERV. IPR alkalmazása tanév. Bárna, szeptember 1. Bárnai Általános Iskola 3126 Bárna, Petőfi út 15. Iksz: 149/130/2015.

IPR AKCIÓTERV. IPR alkalmazása tanév. Bárna, szeptember 1. Bárnai Általános Iskola 3126 Bárna, Petőfi út 15. Iksz: 149/130/2015. Bárnai Általános Iskola 3126 Bárna, Petőfi út 15. Iksz: 149/130/2015. Tárgy : Megrendelés IPR AKCIÓTERV 2015-2016. tanév IPR alkalmazása Bárna, 2015. szeptember 1. I.Helyzetelemzés Gyermekek/tanulók és

Részletesebben

EGÉSZSÉGNEVELÉSI PROGRAM

EGÉSZSÉGNEVELÉSI PROGRAM EGÉSZSÉGNEVELÉSI PROGRAM Szeresd az egészséged, mert ez a jelen. Védd a kisgyermeket, mert ő a jövő. őrizd a szüleid egészségét! merta múlton épül föl a jelen és a jövő. Bárczy Gusztáv 2 Tartalom 1. Egészséges

Részletesebben

Osztályfőnöki munkaterv. 2016/17-es tanév

Osztályfőnöki munkaterv. 2016/17-es tanév Osztályfőnöki munkaterv 2016/17-es tanév Osztályfőnök: 5.a Fódi Judit 5.b Dienes Gábor 6.a Fekete Nagy Marianna 6.b Orbán Noémi 6.c Brotschollné Szabó Valéria 7.a Lóczy Ágnes 7.b Lipovics Mónika 8.a Arnold

Részletesebben

T E R V E Z E T MÓDOSÍTÁSOKKAL EGYSÉGES SZERKEZETBE FOGLALT ALAPÍTÓ OKIRAT

T E R V E Z E T MÓDOSÍTÁSOKKAL EGYSÉGES SZERKEZETBE FOGLALT ALAPÍTÓ OKIRAT T E R V E Z E T MÓDOSÍTÁSOKKAL EGYSÉGES SZERKEZETBE FOGLALT ALAPÍTÓ OKIRAT A Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat a rendelkezésére álló dokumentumok alapján az 1891. évben nem megállapítható

Részletesebben

A/ Általános elvárások:

A/ Általános elvárások: Öko iskola kritériumrendszere Feladatok tevékenységek Határidő Felelős A/ Általános elvárások: Az iskola tevékenyégének környezetre gyakorolt hatása. Igényes környezet kialakítása és kialakíttatása a diákok

Részletesebben

Pályázati azonosító: TÁMOP 3.1.4-08/2-2008-0136. Kompetencia alapú oktatás, egyenlő hozzáférés-innovatív intézményekben.

Pályázati azonosító: TÁMOP 3.1.4-08/2-2008-0136. Kompetencia alapú oktatás, egyenlő hozzáférés-innovatív intézményekben. Pályázati azonosító: TÁMOP 3.1.4-08/2-2008-0136 Pályázat címe: Kompetencia alapú oktatás, egyenlő hozzáférés-innovatív intézményekben. Pályázó neve: Csongrádi Kistérség Többcélú Társulása Pályázó címe:

Részletesebben

A SZÜLŐK, TANULÓK ÉS A PEDAGÓGUSOK EGYÜTTMŰKÖDÉSÉNEK FORMÁI

A SZÜLŐK, TANULÓK ÉS A PEDAGÓGUSOK EGYÜTTMŰKÖDÉSÉNEK FORMÁI A SZÜLŐK, TANULÓK ÉS A PEDAGÓGUSOK EGYÜTTMŰKÖDÉSÉNEK FORMÁI 1. A tanulókat az iskola életéről, az iskolai munkatervről, illetve az aktuális feladatokról az iskola igazgatója, a diákönkormányzat felelős

Részletesebben

PEDAGÓGIAI PROGRAMJA

PEDAGÓGIAI PROGRAMJA A GUBODY FERENC SZAKKÉPZŐ ISKOLA PEDAGÓGIAI PROGRAMJA (2700 Cegléd, Alkotmány utca 7-9.) OM száma: 201038 CEGLÉD 2015 Tartalomjegyzék A PEDAGÓGIAI PROGRAM FELÉPÍTÉSE... 7 NYILVÁNOSSÁGRA HOZATAL... 7 I.

Részletesebben

ÖKOISKOLAI MUNKATERV 2013-2014

ÖKOISKOLAI MUNKATERV 2013-2014 ÖKOISKOLAI MUNKATERV 2013-2014 I.CÉL: A fenntarthatóság pedagógiájában a környezettudatos gondolkodás, életmód kialakítása, elmélyítése, együttműködve a város önkormányzatával, a szülői házzal, társadalmi

Részletesebben

IPR jó gyakorlatunk SOKORÓPÁTKA

IPR jó gyakorlatunk SOKORÓPÁTKA IPR jó gyakorlatunk SOKORÓPÁTKA IPR gyakorlatunk: A 2003/2004-es tanévtől foglalkozunk tudatosan a HH és a HHH gyerekek fejlesztésével. Az intézményi dokumentumaink tartalmazzák az IPR elemeit. A napi

Részletesebben

Ökoiskola munkaterv 2014/2015.

Ökoiskola munkaterv 2014/2015. Ökoiskola munkaterv 2014/2015. Készítette: Dugár Györgyné és Ökoiskola kritériumrendszere Feladatok tevékenységek határidő felelős A/ Általános elvárások: 1. ÖKO munkaterv készítése 2012. szeptember 30.

Részletesebben

Az Intézményi Minőségirányítási Program értékelése 1. számú melléklet

Az Intézményi Minőségirányítási Program értékelése 1. számú melléklet Az Intézményi Minőségirányítási Program értékelése 1. számú melléklet 2008-2009-es tanév Liszt Ferenc Ének-zenei Általános Iskola 6800 Hódmezővásárhely, Szent István tér 2. 1 I. Bevezető A nevelőtestület

Részletesebben

EGYÜTTNEVELÉS INTEGRÁCIÓ. Inklúzió

EGYÜTTNEVELÉS INTEGRÁCIÓ. Inklúzió EGYÜTTNEVELÉS INTEGRÁCIÓ = Inklúzió Integráció (együttnevelés) Inklúzió I-I-I Innováció A saját pedagógiai gyakorlatunk optimalizálására irányuló folyamat Integráció Inklúzió Az integrációval be kívánják

Részletesebben

A nevelés-oktatás tervezése I.

A nevelés-oktatás tervezése I. A nevelés-oktatás tervezése I. Pedagógia I. Neveléselméleti és didaktikai alapok NBÁA-003 Hunyady Györgyné M. Nádasi Mária (2004): Pedagógiai tervezés. Pécs, Comenius Bt. Kotschy Beáta (2003): Az iskolai

Részletesebben

Mosolyt az arcokra! Tanoda

Mosolyt az arcokra! Tanoda Mosolyt az arcokra! Tanoda NEVELÉSI-OKTATÁSI PROGRAM Készült: 2013. augusztus 08. Készítette: Nagy Anikó szakmai vezető I. Alapelvek 1 I.1. Tanodai célok megfogalmazása A Tanoda biztosítja minden gyermek

Részletesebben

Az utazó és a befogadó pedagógus feladatai. MEIXNER ILDIKÓ EGYMI, Óvoda, Általános Iskola, Speciális Szakiskola és Kollégium MOHÁCS

Az utazó és a befogadó pedagógus feladatai. MEIXNER ILDIKÓ EGYMI, Óvoda, Általános Iskola, Speciális Szakiskola és Kollégium MOHÁCS Az utazó és a befogadó pedagógus feladatai MEIXNER ILDIKÓ EGYMI, Óvoda, Általános Iskola, Speciális Szakiskola és Kollégium MOHÁCS SNI tanuló ellátása Osztályfőnök Osztályban tanító pedagógusok Gyógypedagógus

Részletesebben

A PEDAGÓGIAI MUNKA ELLENŐRZÉSI TERVE IX. X. XI. XII. I. II. III. IV. V. VI. szakmai h.. admin.h.

A PEDAGÓGIAI MUNKA ELLENŐRZÉSI TERVE IX. X. XI. XII. I. II. III. IV. V. VI. szakmai h.. admin.h. Kőrösi Csoma Sándor Általános Iskola és Alapfokú Művészetoktatási Intézmény Általános iskola intézményegység 1-8. évfolyam ELLENŐRZÉSI TERVE 2010/2011. tanév Az intézményen belül folyó munka eredményeinek

Részletesebben

A KŐRÖSI CSOMA SÁNDOR ÉS PÉTERFY SÁNDOR ÁLTALÁNOS ISKOLA. Telephely: 8800 Nagykanizsa, Attila u. 2. ÖKO - MUNKATERVE. a 2011/2012-es tanévre

A KŐRÖSI CSOMA SÁNDOR ÉS PÉTERFY SÁNDOR ÁLTALÁNOS ISKOLA. Telephely: 8800 Nagykanizsa, Attila u. 2. ÖKO - MUNKATERVE. a 2011/2012-es tanévre 3. számú melléklet A KŐRÖSI CSOMA SÁNDOR ÉS PÉTERFY SÁNDOR ÁLTALÁNOS ISKOLA Telephely: 8800 Nagykanizsa, Attila u. 2. ÖKO - MUNKATERVE a 2011/2012-es tanévre Készítette: ÖKO munkacsoport vezetője Jóváhagyta:

Részletesebben

ÖKOISKOLAI MUNKATERV 2016/17. tanév

ÖKOISKOLAI MUNKATERV 2016/17. tanév ÖKOISKOLAI MUNKATERV 2016/17. tanév Készítette: Bádonyiné Olasz Erzsébet Börcsökné Csontos Tünde Ökoiskolai munkacsoport: Tagjai: Alsós osztályfőnöki mk: Felsős osztályfőnöki mk.: Alsós humán mk.: Felsős

Részletesebben

A PEDAGÓGIAI PROGRAM ÁTDOLGOZÁSA. Törvényi háttér:

A PEDAGÓGIAI PROGRAM ÁTDOLGOZÁSA. Törvényi háttér: A PEDAGÓGIAI PROGRAM Törvényi háttér: ÁTDOLGOZÁSA 2011. évi CXC törvény a köznevelésről 20/2012. (VIII. 31.) EMMI rendelet a nevelési-oktatási intézmények működéséről és a köznevelési intézmények névhasználatáról

Részletesebben

OSZTÁLYFŐNÖKI 606 OSZTÁLYFŐNÖKI 5 8. ÉVFOLYAM

OSZTÁLYFŐNÖKI 606 OSZTÁLYFŐNÖKI 5 8. ÉVFOLYAM OSZTÁLYFŐNÖKI 606 OSZTÁLYFŐNÖKI 5 8. ÉVFOLYAM OSZTÁLYFŐNÖKI 607 CÉLOK ÉS FELADATOK - Az osztályfőnöki munka célja a személyiségfejlesztés, az osztályközösség formálása, a különböző nevelési hatások integrálása.

Részletesebben

Szülői elégedettségi kérdőív 2014/15 (11 kitöltés)

Szülői elégedettségi kérdőív 2014/15 (11 kitöltés) Szülői elégedettségi kérdőív 2014/15 (11 kitöltés) 1/12 Kitöltői adatok statisztikái: 1. Kérjük, gondolja végig és értékelje azt, hogy a felsorolt állítások közül melyik mennyire igaz. A legördülő menü

Részletesebben

KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA. A 229/2012. (VIII. 28.) Korm. rendelet a nemzeti köznevelésről szóló törvény végrehajtásáról

KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA. A 229/2012. (VIII. 28.) Korm. rendelet a nemzeti köznevelésről szóló törvény végrehajtásáról KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA A 229/2012. (VIII. 28.) Korm. rendelet a nemzeti köznevelésről szóló törvény végrehajtásáról rendelet alapján az alábbi adatokat tesszük közzé. Intézmény neve: Jászboldogházi

Részletesebben

A Fertőszentmiklósi Felsőbüki Nagy Pál Általános Iskola Humán munkaközösségének éves munkaterve. (2016/2017. tanév)

A Fertőszentmiklósi Felsőbüki Nagy Pál Általános Iskola Humán munkaközösségének éves munkaterve. (2016/2017. tanév) A Fertőszentmiklósi Felsőbüki Nagy Pál Általános Iskola Humán munkaközösségének éves munkaterve (2016/2017. tanév) Készítette:.. Dr. Fábiánné Balogh Edina tanár Jóváhagyta:.. Szántó Zoltán igazgató Fertőszentmiklós,

Részletesebben

1. sz. melléklet. Orientáló mátrix. a TAMOP 5.1.1.-09/2 kódszámú pályázati útmutatóhoz

1. sz. melléklet. Orientáló mátrix. a TAMOP 5.1.1.-09/2 kódszámú pályázati útmutatóhoz 1. sz. melléklet Orientáló mátrix a TAMOP 5.1.1.-09/2 kódszámú pályázati útmutatóhoz Kistérség Projekt címe Összeg (mft) Baktalórántháza Játszva, tanulva, sportolva a társadalom hasznos tagjává válni Leírás

Részletesebben

PEDAGÓGIAI PROGRAMJA

PEDAGÓGIAI PROGRAMJA A GUBODY FERENC SZAKKÉPZŐ ISKOLA PEDAGÓGIAI PROGRAMJA (2700 Cegléd, Alkotmány utca 7-9.) OM száma: 201038 CEGLÉD 2016 Tartalomjegyzék A PEDAGÓGIAI PROGRAM FELÉPÍTÉSE... 7 NYILVÁNOSSÁGRA HOZATAL... 7 I.

Részletesebben

Audi Hungaria Iskola. Audi Hungaria Óvoda

Audi Hungaria Iskola. Audi Hungaria Óvoda Küldetésünk: A gyermek személyiségének fejlesztése családias környezetben Alapítás: 2012-ben az Audi Hungaria Iskola Intézményegységeként Két, 25-25 fős vegyes korosztályú csoport Egész napos felügyelet

Részletesebben

Arany János Programokról. 2013. augusztus 22. Dr. Polonkai Mária c. egyetemi docens Arany János Programok szakmai vezetője

Arany János Programokról. 2013. augusztus 22. Dr. Polonkai Mária c. egyetemi docens Arany János Programok szakmai vezetője Arany János Programokról 2013. augusztus 22. Dr. Polonkai Mária c. egyetemi docens Arany János Programok szakmai vezetője Az Arany János Programokról Oktatáskutató és Fejlesztő Intézet Nemzeti Tehetségfejlesztési

Részletesebben

Kompetencia alapú oktatás (tanári kompetenciák) 2015.04.09. NyME- SEK- MNSK N.T.Á

Kompetencia alapú oktatás (tanári kompetenciák) 2015.04.09. NyME- SEK- MNSK N.T.Á Kompetencia alapú oktatás (tanári kompetenciák) A kompetencia - Szakértelem - Képesség - Rátermettség - Tenni akarás - Alkalmasság - Ügyesség stb. A kompetenciát (Nagy József nyomán) olyan ismereteket,

Részletesebben

GYERMEKVÉDELMI ÉVES MUNKATERV 2012 2013.

GYERMEKVÉDELMI ÉVES MUNKATERV 2012 2013. Körösladányi Általános Művelődési Központ Zöldág Napköziotthonos Óvodája és Bölcsődéje 5516 Körösladány, Arany János utca 7. E-mail: klovoda@fuzestv.hu; zoldagovi@gmail.com / Web: www.amkkorosladany.hu

Részletesebben

Helyzetelemzés. Elengedhetetlené vált a pedagógusok szemléletváltása. gondolkodás és gyakorlat átalakítására és módosítására törekszik.

Helyzetelemzés. Elengedhetetlené vált a pedagógusok szemléletváltása. gondolkodás és gyakorlat átalakítására és módosítására törekszik. 2008/2009. tanév Helyzetelemzés A 2004/2005-ös tanévvel kezdődően működik iskolánkban az integrációs rendszer, s ennek részeként követelmény lett a módszertani ismeretek frissítése, újítása és bővítése.

Részletesebben

Tóvárosi Általános Iskola

Tóvárosi Általános Iskola Tóvárosi Általános Iskola 2009/2010-es tanév munkaterve A tantestület 2009. augusztus 31-én tartott értekezletén elfogadta. Pokrovenszki László igazgató 2009/2010-es tanév rendje A tanév 2009. szeptember

Részletesebben

Különös közzétételi lista 2010/2011. tanév

Különös közzétételi lista 2010/2011. tanév Különös közzétételi lista 2010/2011. tanév Személyi feltételek Pedagógus-munkakörben Sorszám A pedagógus végzettsége, szakképzettsége 1. Magyar-orosz-német szakos tanár Szakvizsgázott pedagógus: közoktatási

Részletesebben

Ökoiskola munkaterv 2011/2012.

Ökoiskola munkaterv 2011/2012. Ökoiskola munkaterv 2011/2012. Készítette: Ökomunkaközösség E g e r, 2011. szeptember 01. Ökoiskola kritériumrendszere Feladatok tevékenységek határidő felelős A/ Általános elvárások: az iskola tevékenyégének

Részletesebben

Iskolapszichológusi feladatkörök és alkalmazási feltételek - a változó törvényi szabályozás tanulságai

Iskolapszichológusi feladatkörök és alkalmazási feltételek - a változó törvényi szabályozás tanulságai Iskolapszichológusi feladatkörök és alkalmazási feltételek - a változó törvényi szabályozás tanulságai Előadók: N. Kollár Katalin, Tamás Márta 2012. április 24. Milyen törvények és rendeletek vonatkoznak

Részletesebben

Az értékelés rendszere

Az értékelés rendszere Az értékelés rendszere Terület, szempont Információforrás Indikátorok Súlyozás. Adminisztráció Elvégzi a pedagógiai tevékenységéhez kapcsolódó ügyviteli tevékenységet. Haladási és értékelő napló vezetése;

Részletesebben

TEHETSÉGPROGRAM HAJÓS ALFRÉD ÁLTALÁNOS ISKOLA GÖDÖLLŐ

TEHETSÉGPROGRAM HAJÓS ALFRÉD ÁLTALÁNOS ISKOLA GÖDÖLLŐ TEHETSÉGPROGRAM HAJÓS ALFRÉD ÁLTALÁNOS ISKOLA GÖDÖLLŐ 2010. A magyar iskolai tehetséggondozásnak jelentős értékei vannak, ezzel Európa élvonalában vagyunk a nemzetközi értékelések alapján, de ahhoz, hogy

Részletesebben

A tankerületi szakértői bizottsági tevékenység és a nevelési tanácsadás

A tankerületi szakértői bizottsági tevékenység és a nevelési tanácsadás A tankerületi szakértői bizottsági tevékenység és a nevelési tanácsadás Kiemelt figyelmet igénylő gyermek, tanuló: - különleges bánásmódot igénylő gyermek, tanuló, - a gyermekek védelméről és a gyámügyi

Részletesebben

Az iskolapszichológiai,

Az iskolapszichológiai, Az iskolapszichológiai, óvodapszichológiai ellátás Készítette: Czirjákné Vértesi Marianna klinikai gyermek szakpszichológus B.-A.-Z. Megyei Ped.Szakszolg. Miskolci Tagintézményének igazgatója Pszichológiai

Részletesebben

ALAPÍTÓ OKIRAT. 5. Jogszabályban meghatározott közfeladata, szakágazati besorolása:

ALAPÍTÓ OKIRAT. 5. Jogszabályban meghatározott közfeladata, szakágazati besorolása: ALAPÍTÓ OKIRAT Arnót község Önkormányzati Képviselő-testülete és Sajópálfala község Önkormányzati Képviselőtestülete a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. törvény 38. (1) bekezdése, az államháztartásról

Részletesebben

OSZTÁLYFŐNÖKI TANMENET

OSZTÁLYFŐNÖKI TANMENET Miskolci Magister Gimnázium OSZTÁLYFŐNÖKI TANMENET 2013/2014-es tanév 11. osztály Készítette : Berecz Mária OSZTÁLYFŐNÖKI MUNKATERV Az osztályfőnöki órák tematikája illeszkedik iskolánk nevelési koncepciójába

Részletesebben

Alaptevékenysége (szakfeladatai) december 31-ig Általános iskolai nappali rendszerű nevelés, oktatás, Évfolyamonként emeltszintű idegenn

Alaptevékenysége (szakfeladatai) december 31-ig Általános iskolai nappali rendszerű nevelés, oktatás, Évfolyamonként emeltszintű idegenn A L A P Í T Ó O K I R A T A költségvetési szerv Neve: Megyervárosi Óvoda, Általános Iskola és Gimnázium Rövid és rövidített neve: Megyervárosi Iskola Székhelye: 7632 Pécs, Testvérvárosok tere 1. Az intézmény

Részletesebben

SZAKÉRTŐI VÉLEMÉNY. Az enyingi. Tinódi Lantos Sebestyén Református Általános Iskola és Alapfokú Művészetoktatási Intézmény

SZAKÉRTŐI VÉLEMÉNY. Az enyingi. Tinódi Lantos Sebestyén Református Általános Iskola és Alapfokú Művészetoktatási Intézmény SZAKÉRTŐI VÉLEMÉNY Az enyingi Tinódi Lantos Sebestyén Református Általános Iskola és Alapfokú Művészetoktatási Intézmény 8130 Enying, Kossuth u. 65-67. Pedagógia Programjáról Készítette: Szegedi György

Részletesebben

KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA A NEVELÉSI-OKTATÁSI INTÉZMÉNYEK RÉSZÉRE

KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA A NEVELÉSI-OKTATÁSI INTÉZMÉNYEK RÉSZÉRE JUHÁSZ GYULA ÁLTALÁNOS ISKOLA 2600 Vác Báthori u. 17-19 KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA A NEVELÉSI-OKTATÁSI INTÉZMÉNYEK RÉSZÉRE A 11/1994. (VI.8.) MKM rendelet és a 32/2008 (XI.24.) OKM rendelet alapján JUHÁSZ

Részletesebben

Pedagógiai Program (Nevelési Program)

Pedagógiai Program (Nevelési Program) Mecsekaljai Iskola Testnevelési Általános és Középiskolája Pedagógiai Program (Nevelési Program) BEVEZETŐ AZ ISKOLA MOTTÓJA: A sport megtanít arra, hogyan lehet győzni és emelt fővel veszíteni. A sport

Részletesebben

1. A pedagógusok iskolai végzettsége hozzárendelve a helyi tanterv tantárgyfelosztásához:

1. A pedagógusok iskolai végzettsége hozzárendelve a helyi tanterv tantárgyfelosztásához: Közzétételi lista A 229/2012. (VIII. 28.) Korm. rendelet 23. - a értelmében az Őcsényi Perczel Mór Általános Iskola az alábbi adatokat, információkat honlapunkon is közzé tesszük: 1. A pedagógusok iskolai

Részletesebben

TÁMOP 3.1.4/08/2 azonosítószámú Kompetencia alapú oktatás, egyenlő hozzáférés Innovatív intézményekben című pályázat

TÁMOP 3.1.4/08/2 azonosítószámú Kompetencia alapú oktatás, egyenlő hozzáférés Innovatív intézményekben című pályázat TÁMOP 3.1.4/08/2 azonosítószámú Kompetencia alapú oktatás, egyenlő hozzáférés Innovatív intézményekben című pályázat A pályázat célja: a sikeres munkaerő - piaci alkalmazkodáshoz szükséges, az egész életen

Részletesebben

1. A pedagógusok iskolai végzettsége hozzárendelve a helyi tanterv tantárgyfelosztásához: A nevelő szakképzettsége / végzettsége.

1. A pedagógusok iskolai végzettsége hozzárendelve a helyi tanterv tantárgyfelosztásához: A nevelő szakképzettsége / végzettsége. Közzétételi lista A 229/2012. (VIII. 28.) Korm. rendelet 23. - a értelmében az Őcsényi Perczel Mór Általános Iskola az alábbi adatokat, információkat honlapunkon is közzé tesszük: 1. A pedagógusok iskolai

Részletesebben

Tehetséggondozás Nádudvaron. Boros Lajosné november 12.

Tehetséggondozás Nádudvaron. Boros Lajosné november 12. Tehetséggondozás Nádudvaron Településünkről Hajdú-Bihar megye 9460 lakossal rendelkező városa, akik még ma is szeretnek itt élni és szeretnék, ha gyermekeik is élnének Kövy Sándor Általános Iskola A település

Részletesebben

Didaktika 1. Tanügyi és iskolai szabályozás. 2. Tantervtípusok; NAT-ok

Didaktika 1. Tanügyi és iskolai szabályozás. 2. Tantervtípusok; NAT-ok Didaktika 1. Tanügyi és iskolai szabályozás 2. Tantervtípusok; NAT-ok TANTERV: Az iskolai műveltség foglalata, közvetítő eszköz a kultúra és az iskola, a kultúra képviselői és a tanárok között (. o (Báthory

Részletesebben

Kompetenciafejlesztés a mérnöktanárképzésben TÁMOP B.2-13/

Kompetenciafejlesztés a mérnöktanárképzésben TÁMOP B.2-13/ Kompetenciafejlesztés a mérnöktanárképzésben TÁMOP-4.1.2.B.2-13/1-2013-0002 PROJEKT ZÁRÓKONFERENCIA 2015.10.13. Dr. Tordai Zita Óbudai Egyetem TMPK Háttér A tanári szerep és a tanárképzés változása Európában

Részletesebben

75/2009. (VI. 18.) Kgy. határozat. Mohács Város Önkormányzata és a Baranya Megyei Önkormányzat pedagógiai szakmai együttműködési megállapodása

75/2009. (VI. 18.) Kgy. határozat. Mohács Város Önkormányzata és a Baranya Megyei Önkormányzat pedagógiai szakmai együttműködési megállapodása 75/2009. (VI. 18.) Kgy. határozat Mohács Város Önkormányzata és a Baranya Megyei Önkormányzat pedagógiai szakmai együttműködési megállapodása 1. A Baranya Megyei Önkormányzat Közgyűlése jóváhagyja a Baranya

Részletesebben

7631 Pécs-Vasas Szövetkezet utca 13. 7691 Pécs-Somogy, Bányatelep 42. 7691 Pécs-Somogy, Búzakalász utca 47.

7631 Pécs-Vasas Szövetkezet utca 13. 7691 Pécs-Somogy, Bányatelep 42. 7691 Pécs-Somogy, Búzakalász utca 47. A L A P Í T Ó O K I R A T A költségvetési szerv Neve: Budai-Városkapu Óvoda, Általános Iskola, Szakiskola, Speciális Szakiskola és Alapfokú Művészetoktatási Intézmény Székhelye: 7629 Pécs, Komlói u. 58.

Részletesebben

HUNYADI MÁTYÁS ÁLTALÁNOS ÉS MAGYAR ANGOL KÉT TANÍTÁSI NYELVŰ ISKOLA, EGYSÉGES PEDAGÓGIAI SZAKSZOLGÁLAT ALAPÍTÓ OKIRATA

HUNYADI MÁTYÁS ÁLTALÁNOS ÉS MAGYAR ANGOL KÉT TANÍTÁSI NYELVŰ ISKOLA, EGYSÉGES PEDAGÓGIAI SZAKSZOLGÁLAT ALAPÍTÓ OKIRATA HUNYADI MÁTYÁS ÁLTALÁNOS ÉS MAGYAR ANGOL KÉT TANÍTÁSI NYELVŰ ISKOLA, EGYSÉGES PEDAGÓGIAI SZAKSZOLGÁLAT ALAPÍTÓ OKIRATA Az államháztartásról szóló 1992. évi XXXVIII. tv. 88., 90. és 92. -a, valamint a közoktatásról

Részletesebben

4. Az egyes évfolyamokon tanított tantárgyak, kötelező és választható tanórai foglalkozások,

4. Az egyes évfolyamokon tanított tantárgyak, kötelező és választható tanórai foglalkozások, 4. Az egyes évfolyamokon tanított tantárgyak, kötelező és választható tanórai foglalkozások, ezek óraszámai 4.1 A műveltségterületek és tantárgyak viszonya: Műveltségi területek / Tantárgyak 1-4. 5. 6.

Részletesebben

Gyermekvédelmi munkaterv 2014 2015

Gyermekvédelmi munkaterv 2014 2015 Gyermekvédelmi munkaterv 2014 2015 A Tervezést segítő Dokumentumok: 2011. évi törvény a nemzeti köznevelésről 2010. évi LXIII. törvény a közoktatási törvény módosításáról 11/1994. (VI. 8.) MKM rendelet

Részletesebben

Intézkedési terv a es tanévre vonatkozóan, a es tanév minőségirányítási programjának értékelése alapján

Intézkedési terv a es tanévre vonatkozóan, a es tanév minőségirányítási programjának értékelése alapján Intézkedési terv a 2011-2012-es tanévre vonatkozóan, a 2010-2011-es tanév minőségirányítási programjának értékelése alapján Dobó István Gimnázium 3300. Eger, Széchenyi út 19. Készült: 2011. június 30.

Részletesebben

Közzétételi lista. 2014/15-ös tanév. 1. A pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettsége hozzárendelve a helyi tanterv tantárgyfelosztáshoz

Közzétételi lista. 2014/15-ös tanév. 1. A pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettsége hozzárendelve a helyi tanterv tantárgyfelosztáshoz Közzétételi lista 2014/15-ös tanév Az intézmények eredményességéről, felkészültségéről, személyi feltételeihez (személyes adatokat nem sértve) kapcsolódó információkról a szülőket tájékoztatni szükséges,

Részletesebben

Intézkedési terv a minőségirányítási program értékelése alapján 2011/2012-es tanév

Intézkedési terv a minőségirányítási program értékelése alapján 2011/2012-es tanév Gyulaffy László Általános Iskola 8412 Veszprém-Gyulafirátót, Vízi u. 24 OM azonosító: 037040 Intézkedési terv a minőségirányítási program értékelése alapján 2011/2012-es tanév Készítette: Fodorné Szöllősi

Részletesebben

A Egyéb (tanórán kívüli) foglalkozások formái

A Egyéb (tanórán kívüli) foglalkozások formái A napközi otthoni, tanulószobai ellátás, és az egyéb (tanórán kívüli) foglalkozások kérelmezésének rendje a) Általános iskolában a nevelés-oktatást a délelőtti és délutáni tanítási időszakban olyan módon

Részletesebben

GYERMEK- és IFJÚSÁGVÉDELMI MUNKATERV. 2013/2014 tanév

GYERMEK- és IFJÚSÁGVÉDELMI MUNKATERV. 2013/2014 tanév GYERMEK- és IFJÚSÁGVÉDELMI MUNKATERV 2013/2014 tanév Készítette: Kaszáné Szászi Edit Sárbogárdi Mészöly Géza Általános Iskola Szent István Általános Tagiskolájának Gyermek- és ifjúságvédelmi felelőse Nézz

Részletesebben

TANÁRMINŐSÍTÉSI ELJÁRÁSREND

TANÁRMINŐSÍTÉSI ELJÁRÁSREND 4. számú melléklet ANDRÁSSY GYULA SZAKKÖZÉPISKOLA TANÁRMINŐSÍTÉSI ELJÁRÁSREND 2013. 2 TANÁRMINŐSÍTÉS Andrássy Gyula Szakközépiskola Iskolahasználói elvárások és minőségpolitikai indikátorok 1. szint: alapvető

Részletesebben

VÁRPALOTA KISTÉRSÉG TÖBBCÉLÚ TÁRSULÁSA MUNKASZERVEZETE. A pedagógus létszám szükséglet meghatározása a berhidai általános iskolákban

VÁRPALOTA KISTÉRSÉG TÖBBCÉLÚ TÁRSULÁSA MUNKASZERVEZETE. A pedagógus létszám szükséglet meghatározása a berhidai általános iskolákban VÁRPALOTA KISTÉRSÉG TÖBBCÉLÚ TÁRSULÁSA MUNKASZERVEZETE 8100 Várpalota, Gárdonyi G. u. 39. (88) 592-660/166 (88) 592-660/ 225 e-mail: varpalota.tobbcelu.tarsulas@varpalota.hu Iktatószám: 204-2/2012 Ügyintéző:

Részletesebben

ALAPÍTÓ OKIRAT (módosításokkal egységes szerkezet)

ALAPÍTÓ OKIRAT (módosításokkal egységes szerkezet) ALAPÍTÓ OKIRAT (módosításokkal egységes szerkezet) A közoktatásról szóló 1993. évi LXXIX. törvény 37. (5) bekezdésében és az államháztartásról szóló 1992. évi XXXVIII. törvény 88. (1), (3) bekezdéseiben

Részletesebben

Alapító Okiratot módosító okirat 2

Alapító Okiratot módosító okirat 2 Alapító Okiratot módosító okirat 2 Kippkopp Óvoda és Bölcsőde, Balatonkenese Város Önkormányzatának Képviselő-testülete által 2012. december 13. napján kiadott alapító okiratát az államháztartásról szóló

Részletesebben

A SZAKTANÁCSADÓK FELADATAI A 48/2012. (XII.12.) EMMI RENDELET ALAPJÁN

A SZAKTANÁCSADÓK FELADATAI A 48/2012. (XII.12.) EMMI RENDELET ALAPJÁN A SZAKTANÁCSADÓK FELADATAI A 48/2012. (XII.12.) EMMI RENDELET ALAPJÁN Dr. Kaposi József 2014 A szaktanácsadó a köznevelési törvényben 61. A pedagógusok tevékenységét szakértők, szaktanácsadók segítik.

Részletesebben

Mikrotérségi Általános Művelődési Központ Beled Alapító Okirata

Mikrotérségi Általános Művelődési Központ Beled Alapító Okirata Mikrotérségi Általános Művelődési Központ Beled Alapító Okirata Beled Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. törvény 9.. /4/ bekezdésében foglalt felhatalmazása

Részletesebben

KÖZZÉTÉTELI LISTA Pápay Endre Óvoda, Általános Iskola, Alapfokú Művészetoktatási Intézmény, Szakiskola, Diákotthon,

KÖZZÉTÉTELI LISTA Pápay Endre Óvoda, Általános Iskola, Alapfokú Művészetoktatási Intézmény, Szakiskola, Diákotthon, KÖZZÉTÉTELI LISTA Pápay Endre Óvoda, Általános Iskola, Alapfokú Művészetoktatási Intézmény, Szakiskola, Diákotthon, Gyermekotthon és Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Intézmény 6900 Makó, Vásárhelyi

Részletesebben

BEVEZETŐ. Grúber György igazgató

BEVEZETŐ. Grúber György igazgató BEVEZETŐ 2015. május 25-én került sor az Országos Kompetenciamérésre a 10. évfolyamos tanulók csoportjának körén. A felmérés célja a tanulók szövegértési képességének és matematikai eszköztudásának felmérése

Részletesebben

Ellenőrzési terv évi tanév Kézdi-Vásárhelyi Imre Általános Iskol

Ellenőrzési terv évi tanév Kézdi-Vásárhelyi Imre Általános Iskol Pedagógiai munka éves ellenőrzési terve Pedagógia munka belső ellenőrzésének rendje Az eredményes munkavégzés érdekében nevelő-oktató munka belső ellenőrzését megszervezését, hatékony működtetését az SZMSZ,

Részletesebben

KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA

KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA A 229/2012. (VIII. 28.) Korm. rendelet a nemzeti köznevelésről szóló törvény végrehajtásáról szóló rendelet alapján az alábbi adatokat tesszük közzé. Intézmény neve: Besnyői Arany

Részletesebben

ALAPÍTÓ OKIRAT. Kippkopp Óvoda és Bölcsőde tagóvoda 8172 Balatonakarattya, Bakony utca 7.

ALAPÍTÓ OKIRAT. Kippkopp Óvoda és Bölcsőde tagóvoda 8172 Balatonakarattya, Bakony utca 7. ALAPÍTÓ OKIRAT Balatonkenese Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. törvény 38. (1) bekezdése, az államháztartásról szóló 1992. évi XXXVIII. törvény 66.

Részletesebben

A BEREGSZÁSZI PÁL SZAKKÖZÉPISKOLA ÉS SZAKISKOLA SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA 10. SZÁMÚ MELLÉKLETE

A BEREGSZÁSZI PÁL SZAKKÖZÉPISKOLA ÉS SZAKISKOLA SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA 10. SZÁMÚ MELLÉKLETE A BEREGSZÁSZI PÁL SZAKKÖZÉPISKOLA ÉS SZAKISKOLA SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA 10. SZÁMÚ MELLÉKLETE A SZAKMAI MUNKAKÖZÖSSÉGEK EGYÜTTMŰKÖDÉSE, KAPCSOLATTARTÁSÁNAK RENDJE, A PEDAGÓGUSOK MUNKÁJÁNAK SEGÍTÉSÉBEN

Részletesebben

AZ ISKOLA HELYI TANTERVE... 56 1. VÁLASZTOTT KERETTANTERVEK... 56 2. A KÖTELEZŐ ÉS A NEM KÖTELEZŐ TANÓRAI FOGLALKOZÁSOK... 57 3.

AZ ISKOLA HELYI TANTERVE... 56 1. VÁLASZTOTT KERETTANTERVEK... 56 2. A KÖTELEZŐ ÉS A NEM KÖTELEZŐ TANÓRAI FOGLALKOZÁSOK... 57 3. TARTALOMJEGYZÉK BEVEZETŐ... 3 KÜLDETÉSNYILATKOZAT... 4 A PEDAGÓGIAI PROGRAM TÖRVÉNYI HÁTTERE... 5 AZ ISKOLA NEVELÉSI PROGRAMJA... 7 1. AZ ISKOLÁBAN FOLYÓ NEVELŐ-OKTATÓ MUNKA PEDAGÓGIAI ALAPELVEI, ÉRTÉKEI,

Részletesebben

SZAKÉRTŐI VÉLEMÉNY IRÁNTI KÉRELEM. ir.sz. (település) (utca, hsz.) Születési hely:...ir.sz...(település)...(utca, Telefon: Apja neve: E-mail:

SZAKÉRTŐI VÉLEMÉNY IRÁNTI KÉRELEM. ir.sz. (település) (utca, hsz.) Születési hely:...ir.sz...(település)...(utca, Telefon: Apja neve: E-mail: Ha igen SZAKÉRTŐI VÉLEMÉNY IRÁNTI KÉRELEM 1. A GYERMEK, A TANULÓ SZEMÉLYI ADATAI: Név: Lakcímetartózkodási helye: ir.sz. (település) (utca, hsz.) Születési hely: Születési dátum (év, hó, nap): Anyja neve:

Részletesebben

TANULÁSMÓDSZERTAN 5 6. évfolyam

TANULÁSMÓDSZERTAN 5 6. évfolyam TANULÁSMÓDSZERTAN 5 6. évfolyam A tanulás tanításának elsődleges célja, hogy az egyéni képességek, készségek figyelembe vételével és fejlesztésével képessé tegyük tanítványainkat a 21. században elvárható

Részletesebben

A TISZK-ek feladatvállalása és gyakorlata a középiskolai tanulók hátránykezelésében

A TISZK-ek feladatvállalása és gyakorlata a középiskolai tanulók hátránykezelésében Tolna Megyei Önkormányzat Szent László Szakképző Iskolája és Kollégiuma (TISZK) A TISZK-ek feladatvállalása és gyakorlata a középiskolai tanulók hátránykezelésében VIII. OTK, 2009. május 29 Hátrányok eredete,

Részletesebben

KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA

KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA A 229/2012. (VIII. 28.) Korm. rendelet a nemzeti köznevelésről szóló törvény végrehajtásáról rendelet alapján az alábbi adatokat tesszük közzé. Intézmény neve: Rábatamási Móra

Részletesebben

SZAKÉRTŐI VÉLEMÉNY IRÁNTI KÉRELEM

SZAKÉRTŐI VÉLEMÉNY IRÁNTI KÉRELEM 1. melléklet a 152013. (II. 26.) EMMI rendelethez SZAKÉRTŐI VÉLEMÉNY IRÁNTI KÉRELEM 1. A GYERMEK, A TANULÓ SZEMÉLYI ADATAI: Név: Lakcímetartózkodási helye: ir.sz. (település) (utca, hsz.) Születési hely:

Részletesebben

H a t á r o z a t t e r v e z e t NYÍRMADA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK /2012. ( ) h a t á r o z a t a

H a t á r o z a t t e r v e z e t NYÍRMADA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK /2012. ( ) h a t á r o z a t a H a t á r o z a t t e r v e z e t NYÍRMADA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK /2012. ( ) h a t á r o z a t a Patay István Általános Iskola alapítói okiratáról Módosító Okirat Nyírmada Város Önkormányzat

Részletesebben

Előterjesztés. a Bács-Kiskun Megyei Közgyűlés szeptemberi ülésére

Előterjesztés. a Bács-Kiskun Megyei Közgyűlés szeptemberi ülésére Bács-Kiskun Megyei Közgyűlés Alelnöke 8495/2006. Előterjesztés a Bács-Kiskun Megyei Közgyűlés 2006. szeptemberi ülésére Tárgy: Bács-Kiskun Megyei Önkormányzat Általános Iskolája, Előkészítő Szakiskolája

Részletesebben

A L A P Í T Ó O K I R A T A költségvetési szerv Neve: Miroslav Krleža Horvát Óvoda, Általános Iskola, Gimnázium és Diákotthon Hrvatski Vrtić, Osnovna Škola, Gimnazija i Učenički Dom Miroslava Krleže Székhelye:

Részletesebben

KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA

KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA A 229/2012. (VIII. 28.) Korm. rendelet a nemzeti köznevelésről szóló törvény végrehajtásáról rendelet alapján az alábbi adatokat tesszük közzé. Intézmény neve: Rábatamási Móra

Részletesebben

PETŐFI SÁNDOR ÁLTALÁNOS ISKOLA

PETŐFI SÁNDOR ÁLTALÁNOS ISKOLA AZ ÉRSEKVADKERTI PETŐFI SÁNDOR ÁLTALÁNOS ISKOLA PROGRAMJA OM azonosító: 032189 Intézményi azonosító: 112008 Készítette: Fábián Attila igazgató 2013 Tartalomjegyzék TARTALOMJEGYZÉK...2 1. BEVEZETŐ...4 2.

Részletesebben

AJÁNLAT A PROGRAM FELÜLVIZSGÁLATÁHOZ, MÓDOSÍTÁSÁHOZ MÓD-SZER-TÁR ÓVODAPEDAGÓGIAI KONFERENCIA BUDAPEST 2013

AJÁNLAT A PROGRAM FELÜLVIZSGÁLATÁHOZ, MÓDOSÍTÁSÁHOZ MÓD-SZER-TÁR ÓVODAPEDAGÓGIAI KONFERENCIA BUDAPEST 2013 AJÁNLAT A PROGRAM FELÜLVIZSGÁLATÁHOZ, MÓDOSÍTÁSÁHOZ MÓD-SZER-TÁR ÓVODAPEDAGÓGIAI KONFERENCIA BUDAPEST 2013 HOGYAN LESZ A NEVELÉSI PROGRAMBÓL PEDAGÓGIAI PROGRAM? Törvényi változás az elnevezésben A tartalmak

Részletesebben

ALAPÍTÓ OKIRATOT MÓDOSÍTÓ OKIRAT

ALAPÍTÓ OKIRATOT MÓDOSÍTÓ OKIRAT Nyilvántartási szám: ALAPÍTÓ OKIRATOT MÓDOSÍTÓ OKIRAT Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testülete a 200/1993. (II. 9.) határozatával jóváhagyott, a Budapest Főváros X. kerület

Részletesebben