PEDAGÓGIAI PROGRAM 2010.

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "PEDAGÓGIAI PROGRAM 2010."

Átírás

1 PEDAGÓGIAI PROGRAM 2010.

2 Tartalomjegyzék Bevezető Az intézmény neve és mottója oldal Az intézmény működésének törvényi feltételei oldal Iskolánk története oldal 1. Nevelési program Nevelő-oktató munkánk pedagógiai alapelvei, céljai, feladatai, eszközei, eljárásai oldal A személyiségfejlesztéssel kapcsolatos pedagógiai feladatok oldal A közösségfejlesztéssel kapcsolatos feladatok oldal A beilleszkedési, magatartási nehézségekkel összefüggő pedagógiai tevékenység oldal A tehetség, képesség kibontakoztatását segítő tevékenység oldal A gyermek- és ifjúságvédelemmel kapcsolatos feladatok oldal A tanulási kudarcnak kitett tanulók felzárkóztatását segítő program oldal A szociális hátrányok enyhítését segítő tevékenység oldal Az iskola egészségnevelési programja oldal Az iskolai környezeti nevelési programja oldal A pedagógiai program végrehajtásához szükséges, nevelő-oktató munkát segítő eszközök és felszerelések jegyzéke oldal Szülő, tanuló, pedagógus együttműködése oldal A napközi nevelési programja oldal 1

3 2. Az iskola helyi tanterve Az egyes évfolyamokon tanított tantárgyak, kötelező és választható tanórai foglalkozások rendszere oldal 2.2. A helyi tantervben megjelenő modulok oldal 2.3. Előírt tananyag és követelmények oldal A kompetencia fejlesztés szerepe a helyi tantervben oldal Az alkalmazható tankönyvek, tanulmányi segédletek és taneszközök kiválasztásának elvei oldal Az iskola magasabb évfolyamába lépés feltételei oldal A tanulók teljesítménye, magatartása, szorgalma értékelése és minősítése oldal A jutalmazás és büntetés elvei, formái oldal Az iskolai írásbeli és szóbeli beszámoltatások formái, rendje, korlátai, a tanulók tudásának értékelésében betöltött szerepe, súlya oldal Az otthoni (napközis és tanulószobai) felkészüléshez előírt írásbeli és szóbeli feladatok meghatározásának elvei és korlátai oldal A tanulók fizikai állapotának méréséhez szükséges módszerek oldal Világörökség oldal Sajátos nevelési igényű tanulók iskolai nevelése oldal 3. Záró dokumentumok oldal Elfogadó nyilatkozatok A Pedagógiai Program módosításának dokumentumai 2

4 Mellékletek 1. sz. melléklet CD-n Helyi tanterv az alapfokú nevelés-oktatás bevezető és kezdő szakaszára 2. sz. melléklet CD-n A pedagógiai program végrehajtásához szükséges nevelő-oktató munkát segítő eszközök és felszerelések jegyzéke Függelékek 1. sz. függelék A sajátos nevelési igényű tanulók fejlesztése 2. sz. függelék Az évfolyamokra lebontott óraszámok összesítése a helyi tantervben 3

5 BEVEZETŐ Az intézmény neve: Mecsekaljai Óvoda, Általános Iskola és Középiskola Pázmány Péter Utcai Általános Iskola és Óvoda Intézményegysége Mottónk: Te vagy a csoda Életünk minden másodperce az Univerzum új és egyedülálló pillanata, egy pillanat, mely soha többé nem tér vissza. Ezzel szemben mire tanítjuk gyermekeinket? Arra, hogy kettő meg kettő az négy, és hogy Párizs Franciaország fővárosa. Mikor tanítjuk meg őket arra, hogy mik valójában? Mindegyiküknek azt kellene mondanunk: - Tudod, mi vagy te? Csoda. Páratlan a magad nemében. Soha ezelőtt nem született hozzád fogható. Csodálatos a lábad, a karod, az ügyes ujjaid, a mozgásod. Lehet belőled Shakespeare, Michelangelo vagy Beethoven. Képes vagy bármire. Igen, te vagy a csoda. Vajon ha felnősz, tudsz e majd ártani valakinek, aki éppolyan csoda, akárcsak te magad? Mindannyiunknak azon kell fáradoznunk, hogy a világot gyermekeihez méltóvá tegyük. Pablo Casals 4

6 Az intézmény működésének törvényi feltételei: Intézmény neve: Mecsekaljai Óvoda, Általános Iskola és Középiskola Pázmány Péter Utcai Általános Iskola és Óvoda Intézményegység Székhely: 7633 Pécs, Bánki Donát u. 2. Telephelyek: 7634 Pécs, Pázmány Péter u. 27. (Iskola) 7634 Pécs, Rácvárosi u. 56. (Rácvárosi Óvoda) 7635 Pécs, Fábián Béla u. 7. (Istenkúti Óvoda) 7634 Pécs, Éger köz 5. Ellátási területe: Pécs Megyei Jogú Város közigazgatási területén belül Meghatározott óvoda- és iskola körzetén kívül Bakonya, Cserkút és Orfű községek közigazgatási területe Az intézmény OM azonosító száma: Szakágazat száma: Az intézmény törzsszáma: Az intézmény alapítója és felügyeleti szerve: Pécs Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlése 7621 Pécs, Széchenyi tér 1. Az intézmény jogállása, gazdálkodási jogköre: Az Intézményegység gazdálkodói önállósággal nem rendelkezik. Az intézmény típusa: Többcélú intézmény Ellátott feladatok: Óvodai nevelés Általános iskola: 8 évfolyamos Évfolyamok száma: Általános iskolai évfolyamok száma: 8 Férőhelyek száma: Óvodában: 103 Általános iskolában: 416 5

7 Az intézmény alaptevékenysége: Alapvető szakfeladata: Általános iskolai nappali rendszerű nevelés, oktatás Évfolyamonként emeltszintű idegennyelv oktatás Integrációs nevelés-oktatás További szakfeladatai: Iskolai intézményi közétkeztetés Óvodai intézményi közétkeztetés Óvodai nevelés Sajátos nevelési igényű gyermekek óvodai nevelése Napköziotthoni és tanulószobai ellátás (szorgalmi időben) Sajátos nevelési igényű tanulók nappali rendszerű iskolai nevelése, oktatása Diáksport A feladat ellátását szolgáló vagyon: Az 1849/52; 1856/52; 1826; 2398/3; 2101 és 1848 helyrajzi számon nyilvántartott ingatlan, valamint az intézmény leltára szerint nyilvántartott ingó vagyon. A vagyon feletti rendelkezési jog: Az intézmény a 7. pontban feltüntetett vagyon feletti rendelkezés jogát Pécs Megyei Jogú Város Önkormányzata 29/2002. ( ) számú rendeletében írtak szerint gyakorolja. Az intézményegység-vezetőjének megbízása: A közalkalmazottak jogállásáról szóló évi XXXIII. Törvényben és a közoktatásról szóló évi LXXIX. törvényben foglaltak szerint, a Mecsekaljai Óvoda, Általános Iskola és Középiskola igazgatója pályázat útján bízza meg. Az intézmény vállalkozási tevékenységet nem folytat. Az intézmény képviseletére jogosultak: Az intézmény mindenkori vezetője, illetve akadályoztatása esetén az általa megbízott személy. Az alapító okirat módosítását Pécs Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlése 522/2003. ( ) számú közgyűlési határozattal hagyta jóvá. Az alapító okirat száma: /2007 6

8 Iskolánk története Iskolánk múltja egészen Mária Teréziáig nyúlik vissza. Rácvároson 1777-től működött iskola, kezdetben 1 tanteremben, 1 tanítóval és 68 tanulóval. A folyamatos fejlődés eredményeképpen a település és így az iskola is egyre bővült ben Rácváros, Patacs, Magyarürög és Szentkút Mecsekalja néven egyesült, majd 1950-től Pécs részévé vált. A Rácvárosi Iskola tagiskolájaként Patacson a 70-es évek elejéig működött alsó tagozat. A jelenlegi épület 1959-ben nyitotta meg a kapuit a környéken élő gyermekek számára. Az akkor korszerű iskola 45 év elteltével ismét megújulásra várt, és mivel az istenkúti iskolával összevonásra került, állandó helyhiánnyal kellett küzdenünk szeptemberében a 8 tantermes épület helyett egy új 16 osztály befogadására alkalmas, korszerű, aulával, étkezővel és könyvtárral kibővített iskola várta a gyerekeket ben elnyertük az öko-iskola címet július 1-jétől a Mecsekaljai Óvoda, Általános Iskola és Középiskola Intézményegységeként működünk. Jelenleg 369 gyerek tanul iskolánkban 30 pedagógus segítségével. Iskolánk bemutatása Az intézményünk Pécs nyugati peremterületén helyezkedik el. Nagy beiskolázási körzettel rendelkezünk, ahol közoktatási feladatokat látunk el. A nagy kiterjedésű körzetből adódóan az intézmény társadalmi környezete heterogén képet mutat. Az iskola megkezdésekor a gyerekek egy részét már ismerjük, hiszen tagóvodáinkból jönnek. Az óvodák és iskola közötti kapcsolattartás, tájékozódás lehetővé teszi az esetleges problémák korai felismerését, egységes szemlélettel és módszerekkel történő kezelésüket, ami egyik legfontosabb feltétele az eredményes fejlesztésnek. Feladatunknak tartjuk a gyermek- és partnerközpontú működést, a családias légkör megőrzését. A mi iskolánk olyan általánosan képző intézmény, ahol fő célunk a korszerű ismeretek közvetítése, a képességfejlesztés, az egységes, differenciált tevékenységrendszer és tanulásszervezés megvalósítása. Fontosnak tartjuk az angol nyelv emelt szintű oktatását. Feladatunk, hogy a tanulók magas szinten sajátíthassák el a továbbtanuláshoz szükséges ismereteket, rendelkezzenek a képességek és készségek megfelelő szintjével. A továbbhaladást illetően az elmúlt évek adatait tekintve a tanulók 70-75%-a érettségit adó intézményekbe tanult tovább. 7

9 1. NEVELÉSI PROGRAM 1.1. Nevelő-oktató munkánk pedagógiai alapelvei, céljai, feladatai, eszközei, eljárásai Alapelveink: Pedagógiai alapelveink a társadalomban deklarált, a Nemzeti Alaptantervben és a kerettantervekben meghatározott és a nevelőközösség által elfogadott értékekből kibontott célokra épülnek. A célok eléréséhez, az értékek hatékony közvetítéséhez, belsővé válásához is nagy segítséget nyújt a nevelés-oktatás minden területére pozitív hatást gyakorló családias légkör, melyet iskolánk megőrizendő erényének tartunk. Valljuk, hogy az iskola csak akkor lehet eredményes, ha érzékeny a felhasználók igényeire, folyamatos és építő együttműködést folytat környezetével. Ha nem elválaszt, hanem összeköt, ha lehetőséget ad az együtt-gondolkodásra, a közös munkára, az alkotásra. Így a gyerekek is megtapasztalhatják az együttműködés szükségességét, annak lehetőségeit, formáit. Az iskola azzal, hogy erre is mintát ad, gyakorlatot biztosít, felkészíti tanítványait a valós világ tényezőivel való együttélésre. - Munkánk alapelveként eddig is a hagyományos értékekre épülő, a gyermekszereteten, a gyermeki jogok tiszteletben tartásán alapuló pedagógiai felfogást tartottuk. Ez az alapelv ezentúl is meghatározza tevékenységünket. - A másik fontos alapelv szorosan kapcsolódik az előzőhöz; az egységes és differenciált pedagógiai tevékenységek megvalósítása. Ezen azt értjük, hogy a gyerekeknek az egységes követelmények elsajátításához biztosítjuk az egyéni képességeiknek megfelelő fejlesztést. Következésképpen lehetőséget biztosítunk a tehetséggondozásra és a hátránykompenzálásra egyaránt. - Alapelvként tételezzük általánosan képző iskola révén a kulcskompetenciák, az alapképességek, készségek kialakítását, fejlesztését, a tanulási képességek, problémamegoldó képesség fejlesztését, a későbbi eredményes tanulás, a napjainkban megkerülhetetlenné váló élethosszig való tanulás megalapozása érdekében. - A tudás és annak megszerzésének képessége értékként való tételezése szintén fontos alapelvünk. - Ökoiskolai létünkből fakadóan alapelvünk a környezet értékeinek megóvására, a környezettel való felelős, tevékeny együttélésre, valamint az egészséges életmódra való nevelés. 8

10 Céljaink: - Az óvodából érkező kisgyermek számára biztonságos, családias légkör megteremtése. - A játékosságot megőrizve, tapasztalás útján a gyerekek minél több érzékét, készségét és képességét fejlesszük az iskolai, közös tevékenység során. - Tegyük fogékonnyá tanulóinkat saját környezetük, a természet, a társas kapcsolatok, a társadalom értékei iránt. - Iskolánk adjon teret és lehetőséget a gyermekek játék és mozgás iránti vágyának kielégítésére; alakítsuk ki az egészséges életmódra való igényt. - A tanítási tartalmak feldolgozásának folyamatában közvetítsünk elemi ismereteket, fejlesszünk alapvető képességeket és alapkészségeket, kulcskompetenciákat. - Életkori sajátosságoknak megfelelő, korszerű ismereteket közvetítsünk. - Neveljük együtt a különböző érdeklődésű, eltérő értelmi, érzelmi, testi fejlettségű, képességű, motivációjú, szocializáltságú, kultúrájú gyerekeket. - Esélyegyenlőség biztosítása. - Mindenki számára a tudás értékké váljon. - Tanulóinkat érdeklődésüknek, képességüknek és tehetségüknek megfelelően készítsük fel a továbbtanulásra, az élethosszig tartó tanulásra. - Készítsük fel tanulóinkat jogaik, kötelességeik törvényes gyakorlására. Feladataink: - A tanórai és tanórán kívüli foglalkozásokon a gyerekeket a folyamatok aktív részeseivé tegyük. - Permanens motiváció biztosítunk. - Tudatosítjuk a tevékenységek célját. - Hatékony tanári kommunikációval változatos szemléltetést alkalmazunk. - Differenciált szervezett, strukturált tanulási módokat alkalmazunk. - Olyan tanulási alkalmak biztosítása, amikor az ismeretek készség, ill. képesség szintű elsajátítására van lehetőség. - Tanulói munkáltatás, önálló ismeretszerzés lehetőségének biztosítása, az ehhez szükséges képességek fejlesztése. - Lehetőség szerint az ismeretek valós fellelhetőségének megtapasztaltatása. - Az értékelés adekvát módjainak folyamatos alkalmazása (diagnosztikus, formatív, szummatív). 9

11 Iskolánkban folyó nevelő-oktató munka eszköz- és eljárásrendszere - A feladatok megvalósításának elsődleges színterei a tanórák. - Tanulóinknak tanórán kívül is sokféle, változatos tevékenységet biztosítunk. A tanórán kívüli képzés lehetőségei: napközi, tanulószoba, szakkörök, iskolai sportkör, énekkar, könyvtár. - Az általunk alkalmazott eszközök és eljárások alkalmazkodnak a gyerekek életkori sajátosságaihoz, értelmi fejlettségéhez és képességeihez, törekszünk arra, hogy tanulóinkat személyre szabottan fejlesszük alkalmazkodva az egyéni különbségekhez. - Az oktatás minőségét biztosítja az alapos, rendszeres gyakorlás és a folyamatos ellenőrzés, értékelés. - A hatékony oktatás és a naprakész tudás érdekében pedagógusainknak továbbképzéseket és szakirodalmat biztosítunk. - A tanórákba beépítjük a tanult kompetenciafejlesztő módszereket, tanulásszervezési eljárásokat. - Igyekszünk példát adni ahhoz, hogy a gyerekek hogyan töltsék el hasznosan a szabadidejüket, kihasználva a városunk adta lehetőségeket (bábszínház, színház, hangverseny, kiállítás, mozi, könyvtár, kulturális- és sportesemények látogatása). - Nevelési céljaink megvalósítását segítik a szervezett táborozások és tanulmányi kirándulások is. Sikerkritériumok: - Az önértékelési kérdőívek pozitív visszajelzéseinek növekedése (szülők, tanulók). - Az önkormányzat elismerő jelzései az intézmény hatékonyságát illetően. - Növekvő érdeklődés az intézmény iránt a szűkebb és tágabb környezetben. - Alacsony fluktuáltság a tantestületben. 10

12 1. 2. A személyiségfejlesztéssel kapcsolatos pedagógiai feladatok A Nemzeti Alaptantervben képviselt értékek, az egységes alapkövetelmények azt a célt szolgálják, hogy a tanulók minél teljesebben bontakoztathassák ki személyiségüket. Általános iskolában az általános személyiségfejlesztés dominál. Szem előtt tartjuk, hogy a pedagógusnak a személyisége a legfőbb munkaeszköze, hogy a nevelés, a személyiségfejlesztés nemcsak a tanórán, hanem a gyerekekkel való együttlét minden formájában megvalósul. A személyiségfejlesztés komplex folyamatában feltárjuk, értelmezzük azokat a hatásokat is, amelyek a tanulókat az iskolai környezeten kívül érik. Célunk: Olyan nyitott, önálló, önművelésre képes, helyes önértékeléssel bíró, együttműködésre képes, toleráns fiatalokat kívánunk nevelni, akik rendelkeznek az alapvető erkölcsi normákkal, a döntéshozatalhoz szükséges képességek birtokában vannak, törekszenek az egészséges életmód elsajátítására, felelősségteljesen gondolkodnak a természeti és az épített környezet megóvásáról, őrzik és ápolják nemzeti hagyományainkat. Olyan felnőttként szeretnénk látni őket, akik kiegyensúlyozott személyiséggé válva eredményesek a pályaválasztásban és megtalálják az egyéni boldogulásuk útját is. A fenti célok megvalósulását a következő feladatok elvégzésével törekszünk elérni: - A lehetőségekhez mérten megismerjük az iskolánkba beiratkozó gyerekek személyiségét, családi körülményeit, társak közt elfoglalt helyüket. Folyamatosan figyelemmel kísérjük szociális kapcsolatrendszerük változását. - Színes, változatos és fejlesztő programokat alakítunk ki, lehetőségeket biztosítva a képességek, tehetség kibontakoztatására (vetélkedők, versenyek, pályázatok, szakkörök). - Iskolagyűlésen, diákönkormányzat fórumain (iskolaújság, iskolarádió) osztályfőnöki órákon lehetőséget teremtünk a tanulók véleményeinek kívánságaiknak megfogalmazására és közlésére. - Folyamatos teret biztosítunk az önértékelésre. - Felmérjük, és folyamatosan segítjük korrepetáláson, egyéni foglalkozáson, differenciálással a lemaradó, lassabban haladó problémás tanulókat. Sikerélményhez juttatjuk őket is, felfedezve pozitív oldalaikat, elfogadtatva osztályközösségükkel a másságot, példát mutatva saját empatikus és toleráns magatartásunkkal. - A célok megvalósítását segítik az osztály és az iskola közös rendezvényei, napközis és tanulószobás foglalkozásaink. 11

13 - Törekszünk arra, hogy a tanulók felmérjék döntéseik, cselekedeteik eredményeit, következményeit tanórákon és szünetekben egyaránt. Feladatunk, hogy a tanulókkal a különböző foglalkozások keretében (osztályfőnöki óra, tanórák, tanórán kívüli foglalkozások) megtapasztaltassuk a döntési folyamatokat. - Lehetőséget teremtünk arra, hogy a gyerekek az iskolán kívüli élményhez juthassanak (amennyiben a szülő vállalja a program költségeit, vagy pályázati úton az iskola biztosítani tudja) kirándulás, táborozás, kulturális programok, környezetünk, városunk megismertetése, természetvédelmi feladatok, közös munkálkodás. Arra törekszünk, hogy a tanulók a tervezéstől a megvalósításon, részvételen át az összegzésig, értékelésig részei legyenek a folyamatoknak. - Felnyitjuk a gyerekek szemét a globális problémákra (környezetszennyezés, erdők pusztulása, káros szenvedélyek művelése). - Az osztályterem, az iskola belső terei és külső területeinek rendben tartatásával a munka fontosságát tudatosítjuk. - A Világörökségi program megvalósításával a haza, a szülőhely múltjának és jelenének megismerését tesszük lehetővé. A nemzeti hagyományok ápolása, megbecsülése az iskolai ünnepségeken való közreműködés és részvétel segítségével valósulhat meg. - Már alsó tagozatban megkezdődik a pályaorientációs tevékenység. A gyermek olvasmányai, kirándulások, múzeumlátogatások kapcsán különféle foglalkozást ismer meg, így könnyebben tud majd dönteni saját pályairányultságáról. A személyiségfejlesztés színterei: - Tanórák órakeretei, tanórákon kívüli szabadidős tevékenységek (sportkörök, szakkörök, kirándulások, könyvtári foglalkozások, énekkar). - Ökoiskolai rendezvények. - Közéleti tevékenység általános iskolai fórumai (diák-önkormányzat, osztályközösségek, iskolagyűlés, iskolaújság szerkesztősége). Munkánk sikerkritériumait a következőkben határoztuk meg: - Szociometriai mérések és összehasonlításuk. - A hozzáadott érték vizsgálata a kompetenciaméréseknél. - Neveltségi szint mérése. - Rendezvények látogatottsága. - Versenyeken való részvétel. - Szakkörök létszáma. - Zénó-díj. - Nyelvi napok. - Az iskola által szervezett városi történelem és megyei angol civilizációs verseny, valamint a Pázmány kupa. 12

14 1. 3. A közösségfejlesztéssel kapcsolatos feladatok A gyermek, amikor iskolába kerül, már vannak tapasztalatai különböző közösségekbe tartozásról, az abban való létről, tevékenységekről. Az iskola fontos feladata, hogy tudatosan tervezze meg a közösségalakítás folyamatát. Célunk: - A tanulókban olyan személyiségvonások alakítása, fejlesztése, melyek birtokában aktív, alkotó részesei lehetnek szűkebb és tágabb közösségeknek. Ehhez rendelkezniük kell: önismerettel, a mások megismerésére való képességgel és készséggel, felelősségtudattal, felelősségvállalással, együttműködési képességgel, toleranciával, a másság elfogadására való készséggel és konfliktuskezelési képességgel és készséggel. - Az egyén és közösség viszonyának megtapasztaltatása valós helyzetekben. - Ismerjék meg az emberi közösségek különböző formáit. Az iskolai közösségekhez tartozás, annak vállalása legyen érték. Ismerjék meg a nagyobb, tágabb közösséghez tartozás érzését, az abban való tevékeny részvételt (nemzet, magyarság, Európa, emberiség). Feladataink, a közösségfejlesztés területei, szervezeti formái iskolánkban Olyan alkalmakat teremtünk, olyan tevékenységeket szervezünk, melyek során a gyerekek megtapasztalhatják a közösségben, illetve a közösségért végzett munka örömét, ahol alkalmuk van a tevékenységekben való részvételre a tervezéstől a megvalósításon át az eredmények értékeléséig. Tanórai keretben - A tanítási óra, egység szervezésekor alkalmakat teremtünk a közös célmegfogalmazásra, a feladatok együttes értelmezésére, az együttes munkára. - A differenciált tanulásszervezés részeként a tanulók tapasztalják meg, hogy különböző utakon is el lehet jutni a megoldáshoz. - Differenciált tanulásszervezés keretében szerezzenek tapasztalatot a munka megszervezésében, a feladatok megosztásában, ütemezésében, a részeredmények összegzésében, a munka koordinálásában. - A tanulók szerezzenek tapasztalatot a közösen, illetve a közösségért végzett munka értékelésében, hogy az eredmény szempontjából mindenki végzett tevékenysége fontos, értékelendő, elismerendő. - Fejlesszük a tanulók problémafelismerő, problémamegoldó képességét. 13

15 Tanórán kívüli alkalmak Olyan alkalmakat kell biztosítanunk, melyekkel színes és változatos közösségi élet folyhat az iskolában: - szakkörök, - napközi, tanulószoba, - diákönkormányzat tevékenysége, - versenyek (házi versenyek megszervezése, a tanulók felkészítése a magasabb szintű versenyeken való részvételre), - osztály, illetve iskolai szintű kirándulások, táborozás, országjárás, - osztály, illetve iskolai szintű rendezvények, - diáksportkör, - iskolai rendezvények a szülőkkel közösen, - terepgyakorlatok és erdei iskolai foglalkozások (megszervezésük pályázati pénzből, partnerek illetve szülők támogatásával lehetséges). Sikeresnek mondhatjuk a munkánkat, ha - a különféle páros-, és csoportmunkák száma, és az ezekben végzett munka minősége javul, - az osztályszintű ünnepek (közös névnap, születésnap, húsvét, karácsony, évszakok stb.), megmozdulások (kirándulás, séta, múzeumlátogatás stb.) a részt vállalók száma nő, - a szakköri tagok számának növekedése, - a napközis és tanulószobát igénybe vevő tanulók számának minimális csökkenése a tanév végére, - létszámnövekedés a házi és magasabb szintű versenyekre való jelentkezésben, - a kirándulások megszervezésében feladatot vállaló tanulók számának növekedése, - a rendezvények lebonyolításának minősége (előkészületek, a programon való viselkedés, a helyszín visszarendezése), - a sportkör tagjai számának növekedése, a csapattagok stabilitása, - a szülőkkel közösen tartott rendezvényeken megjelentek számának emelkedése, - az erdei iskolai programokon az osztályok összetartó közösséggé kovácsolódnak, a feladatok elvégzésében együtt vesznek részt. 14

16 1. 4. A beilleszkedési, magatartási nehézségekkel összefüggő pedagógiai tevékenység Olyan gyerekekről kell említést tennünk, akik magatartási és beilleszkedési nehézségeik miatt sorozatos kudarcoknak vannak kitéve tanulmányaik, szociális beilleszkedésük folyamán. Az utóbbi időben e gyermekek száma megnövekedett, ezért nagy feladat hárul az iskolákra, pedagógusokra a probléma felismerése, kezelése tekintetében. Leggyakrabban az alábbiakkal találkozunk: Tanulási képességek fejletlensége, figyelemzavar, szorongás, iskolai kudarcélmények és azok feldolgozatlansága, hyperaktivitás, deviáns viselkedés, antiszociális viselkedés. Célunk: - Az esélyegyenlőség biztosítása, lehetőségeinkhez mérten a szociális háttér kompenzálásával. - A magatartási, beilleszkedési zavarok tüneteinek megismerése, a tünetek korai felismerése, okok feltárása, a diagnosztizálás. - Megfelelő módszerek alkalmazásával az ilyen problémával küzdő gyermekek segítése, pozitív magatartásjegyeik megerősítése, fejlesztése. Olyan tevékenységi lehetőségek biztosítása, melyek során a tárgyalt problémával küzdő gyermekek is sikeresek lehetnek. - A gyerekek toleranciájának fejlesztése a másság iránt és olyan pozitív, elfogadó, ugyanakkor következetes légkör megteremtése, melyben a gátlások feloldódhatnak, lehetőség nyílik a hibák korrigálására. - Szükség esetén a gyermekek további szakemberhez, szakszolgálathoz irányítása. Feladataink: - A pedagógusok rendszeres továbbképzése, önképzése a témában, hogy képesek és készek legyenek a tünetek felismerésére, a problémakezelésre. - Az iskolába kerülő gyermekek megfigyelése, a probléma észlelésekor: anamnézis felvétele, tüneti lista összeállítása, diagnózis megállapítása, fejlesztés megkezdése. - Felzárkóztatással, egyéni foglalkozással esélyadás. - Változatos tanulási és munkaformák biztosítása, motiválás. - Konzultáció, kapcsolattartás a szülőkkel, szakemberhez irányítás. - Kapcsolattartás a szakszolgálatokkal. 15

17 Sikerkritérium: - A tantestület kompetenciájának növekedése a probléma felismerésére és kezelésére (gyógypedagógus, mentortanár, pszichológus, szakirányú tanfolyamot végzettek). - A felsőbb osztályokban egyre kevesebb számú mentális probléma észlelése. - A felzárkóztató órákon való részvétel csökkenése. - Szociometria méréseknél a leszakadók, kívül lévők számának csökkenése. - Személyes sikerlisták bővülése. - Az érintett szülők pozitív visszajelzésének növekvő száma. - A kapcsolattartás kialakított rendszere. 16

18 1. 5. A tehetség, képesség kibontakoztatását segítő tevékenység Kik a tehetséges gyerekek? Nincs valójában pontos definíció arra, hogy milyen is a tehetséges gyerek. Hitünk szerint minden egyes gyereknek megvan a maga sajátos tehetsége (talentuma), megvannak a maga képességei, és a nevelésnek az a célja, hogy ezeket a képességeket kibontakozásukban sokféle módon segítse. Jellemzőik: - Iskolaérettségükön túlmutató érdeklődés már első osztályban, az átlagosnál magasabb színvonalon jelentkeznek. - Valamely reál- vagy humán tudományágban kiemelkedő teljesítményt nyújt, jeleskedik valamilyen önkifejezési formában. Céljaink: - Fontosnak tartjuk a tehetség minél korábbi felismerését, a képességek kibontakoztatását, az egyéniség kiteljesedését. E területen is célunk, az esélyadás azok számára is, akik mögött nem áll segítő, támogató családi háttér. Lehetőségeinkhez mérten iskolánk falain belül biztosítunk alkalmat tehetségük kibontakoztatására, vagy megfelelő helyre irányítjuk őket. Az utóbbi esetben is figyelemmel kísérjük, segítjük fejlődésüket. Feladataink: - Jó képességű tanulóink számára lehetőséget biztosítunk arra, hogy az angol nyelvet emeltszinten tanulhassák. - Pozitív környezetben, megfelelő anyag- és eszköz ellátottsággal lehetőségeink szerint folyamatosan fejlesszük képességeiket. - Fontos a pályaorientáció segítése, a továbbtanulási lehetőségek biztosítása, az érdeklődéseknek és képességeknek megfelelő továbbtanulás megalapozása. - Feladataink közé tartozik a motiválás, a dicséret, a példaként állítás, továbbá a tehetséges gyerekeink folyamatosan sikerélményhez juttatása, valamint a következetes értékelés. - Tanulóink számára folyamatosan lehetőséget kell biztosítanunk arra, hogy különböző tantárgyi versenyeken, vetélkedőkön tudásukat összemérhessék más iskolák jó képességű tanulóival is. 17

19 - Alkalmakat, lehetőségeket kell teremtenünk arra is, hogy tanulóink életében szerepet kapjon a zene (hangversenyek, koncertek keretében), színházlátogatások, kiállítások megtekintése. Ugyanakkor szükségesnek tartjuk, hogy teret kapjanak saját alkotásaik, kiemelkedő képességeik bemutatásához is: iskolai ünnepélyeken, iskolai kiállításokon. - Olyan érzelmi atmoszférát kell teremtenünk tehetséges tanítványaink számára, amely biztonságos hátteret ad, hogy szembeszökő adottságai mellett, rejtett képességeit is bátran kimutathassa. - Tanításunknak is változatosnak kell lenni, ne csak ismeretek közvetítéséből álljon. - Tájékoztatnunk kell tehetséges tanulóinkat az iskolán kívüli tehetségfejlesztő programokról, lehetőséget biztosítva arra, hogy képességeiket, tehetségüket kibontakoztathassák, ezáltal sikerélményhez juthassanak. - Tehetséges gyerekeink fejlődéséről a szülőket folyamatosan tájékoztatjuk, együttműködünk velük. A tehetség- és képességfejlesztés színterei az iskolánkban Tehetségfejlesztés a tanórák keretében: Fontos, hogy jó képességű tanulóinknak a tanórákon is lehetőséget biztosítsunk arra, hogy differenciált feladatokkal, személyre szabott értékeléssel szabad teret kapjanak tehetségük kibontakozásához bármely tantárgyból. Fontosnak tarjuk a tankönyveken kívül a gyerekek korának megfelelő ismeretközlő könyvek ajánlását, a gyermeklexikonok, kisenciklopédiák, szótárak, atlaszok használatának megtanítását. Irányítsuk könyvtárba tanulóinkat, alkalmazzunk szituációs és drámajátékokat a tananyag feldolgozásakor. "Könyves környezet" kialakítására próbáljuk meg biztatni a családokat is. Tanórákon kívüli tehetséggondozás iskolánkban: A tanórákon kívüli foglalkozások segítik tanulóinkat, hogy átlagon felüli képességeik teret nyerjenek, hogy elismerést szerezzenek, ezáltal sikerélményhez jussanak (szakkörök, tantárgyi versenyek, iskolai sportkörök, különféle pályázatok, előadások iskolai és iskolán kívüli rendezvényeken, iskolai kiállítások rendezése a gyerekek munkáiból, alapfokú művészeti iskola intézményünkben működő kihelyezett tagozata foglalkozásainak igénybevétele). 18

20 Tanórákon kívüli tehetséggondozási formák iskolánkban: - szakkörök, - tantárgyi versenyek, - iskolai sportkörök, sportversenyek, - felvételire való felkészítés, - pályázatok, - előadások (iskolai rendezvényeken), - iskolai kiállítások rendszeres szervezése a gyerekek produktumaiból. Természetesen nem zárjuk ki a kevésbé tehetséges vagy átlagos képességekkel rendelkező tanulók részvételét sem a tehetséggondozó foglalkozásokról. Sikerkritériumok - A szakkörök érdeklődési körnek megfelelő számú működtetése (lehetőségeinkhez mérten). - Tantárgyi versenyeken való részvétel, eredményes szereplés. - Sportkörökön, sportversenyeken való részvétel, eredményes szereplés. - Különféle pályázatokon részvétel, valamint eredményes szereplés. - Iskolai és iskolán kívüli előadások, szereplések, kiállítások. - Az alapfokú művészeti iskola igénybevétel. - Visszajelzések, tehetséges tanulóink, felnőttként elért sikereiről. 19

2. számú melléklet. Az iskola környezeti nevelési programja

2. számú melléklet. Az iskola környezeti nevelési programja 2. számú melléklet Az iskola környezeti nevelési programja Iskolánk 2002-ben csatlakozott az országos Ökoiskola Hálózathoz. 2005-ben pályázat útján elnyertük az Ökoiskola címet, 2012-ben megkaptuk az örökös

Részletesebben

PEDAGÓGIAI PROGRAM 2013.

PEDAGÓGIAI PROGRAM 2013. PEDAGÓGIAI PROGRAM 2013. 1. TARTALOM 1. TARTALOM 2 2. BEVEZETÉS 4 KÜLDETÉSNYILATKOZAT 4 TÖRVÉNYI HÁTTÉR 4 3. AZ INTÉZMÉNY BEMUTATÁSA 5 AZ ISKOLA TAGINTÉZMÉNYEI 5 4. AZ ISKOLÁBAN FOLYÓ NEVELŐ-OKTATÓ MUNKA

Részletesebben

Mecsekaljai Általános Iskola PEDAGÓGIAI PROGRAM. (a módosítással érintett fejezetek, kiemelve az új részeket egységes szövegbe szerkesztetten) 2014.

Mecsekaljai Általános Iskola PEDAGÓGIAI PROGRAM. (a módosítással érintett fejezetek, kiemelve az új részeket egységes szövegbe szerkesztetten) 2014. Mecsekaljai Általános Iskola PEDAGÓGIAI PROGRAM (a módosítással érintett fejezetek, kiemelve az új részeket egységes szövegbe szerkesztetten) 2014. TARTALOM TARTALOM 2 BEVEZETÉS 5 KÜLDETÉSNYILATKOZAT 5

Részletesebben

2013. SÁGÚJFALU PEDAGÓGIAI PROGRAMJA. Módosítások KÖRZETI ÁLTALÁNOS ÉS ALAPFOKÚ MŰVÉSZETI ISKOLA ÉS NAPKÖZI OTTHONOS ÓVODA

2013. SÁGÚJFALU PEDAGÓGIAI PROGRAMJA. Módosítások KÖRZETI ÁLTALÁNOS ÉS ALAPFOKÚ MŰVÉSZETI ISKOLA ÉS NAPKÖZI OTTHONOS ÓVODA SÁGÚJFALU KÖRZETI ÁLTALÁNOS ÉS ALAPFOKÚ MŰVÉSZETI ISKOLA ÉS NAPKÖZI OTTHONOS ÓVODA PEDAGÓGIAI PROGRAMJA 2013. Módosítások 2006. IPR beépítése 2007. Kompetencia alapú oktatás beépítése 2008. nem szakrendszerű

Részletesebben

KOSSUTH LAJOS ÁLTALÁNOS ISKOLA NEVELÉSI PROGRAM

KOSSUTH LAJOS ÁLTALÁNOS ISKOLA NEVELÉSI PROGRAM KOSSUTH LAJOS ÁLTALÁNOS ISKOLA NEVELÉSI PROGRAM Székesfehérvár 2010. TARTALOMJEGYZÉK 1. Az alapító okirat főbb gondolataiból... 3 2. Küldetésnyilatkozat... 4 3. Helyzetelemzés... 4 4. Az iskolában folyó

Részletesebben

Radnóti Miklós Általános Iskola

Radnóti Miklós Általános Iskola Radnóti Miklós Általános Iskola Pedagógiai Programja Az iskola arra való, hogy az ember megtanuljon tanulni, felébredjen tudásvágya, megismerje a jól végzett munka örömét, megízlelje az alkotás izgalmát,

Részletesebben

Móra Ferenc Általános Iskola

Móra Ferenc Általános Iskola Móra Ferenc Általános Iskola Helyi pedagógiai program 2013. Intézményi adatok 1 Az intézmény neve: Móra Ferenc Általános Iskola OM azonosító: 035182 Székhelye: 1214 Budapest, Tejút u. 10. Fenntartó: Klebelsberg

Részletesebben

PEDAGÓGIAI PROGRAM OLCSAI-KISS ZOLTÁN ÁLTALÁNOS ISKOLA

PEDAGÓGIAI PROGRAM OLCSAI-KISS ZOLTÁN ÁLTALÁNOS ISKOLA 1 PEDAGÓGIAI PROGRAM OLCSAI-KISS ZOLTÁN ÁLTALÁNOS ISKOLA 2013. 2 TARTALOMJEGYZÉK PREAMBULUM...5 Nevelési Program...6 1. Pedagógiai alapelveink...7 2. Az iskolában folyó nevelő-oktató munka céljai feladatai...9

Részletesebben

A SZIGETI JÓZSEF UTCAI ÁLTALÁNOS ISKOLA PEDAGÓGIAI PROGRAMJA

A SZIGETI JÓZSEF UTCAI ÁLTALÁNOS ISKOLA PEDAGÓGIAI PROGRAMJA A SZIGETI JÓZSEF UTCAI ÁLTALÁNOS ISKOLA PEDAGÓGIAI PROGRAMJA Hatályba lép: 2013/2014. tanévtől felmenő rendszerben Jóváhagyta: Török Ibolya intézményvezető Budapest, 2013. március 26. TARTALOMJEGYZÉK I.

Részletesebben

Tatabányai Árpád Gimnázium. Pedagógiai Programja

Tatabányai Árpád Gimnázium. Pedagógiai Programja A Tatabányai Árpád Gimnázium Pedagógiai Programja 2013 Ezt a Pedagógiai Programot a Tatabányai Árpád Gimnázium nevelőtestülete 2013. szeptember 30-ai értekezletén az Iskolaszék, a Szülői Munkaközösség

Részletesebben

Szemere Bertalan Általános Iskola és Gimnázium Pedagógiai Programja 2013

Szemere Bertalan Általános Iskola és Gimnázium Pedagógiai Programja 2013 Szemere Bertalan Általános Iskola és Gimnázium Pedagógiai Programja 2013 1 Tartalom 1. Az iskola nevelési programja... 5 1.1 A nevelő-oktató munka pedagógiai alapelvei, céljai, feladatai, eszközei, eljárásai...

Részletesebben

1196 Budapest, Ady E. út 73-75. 2013.

1196 Budapest, Ady E. út 73-75. 2013. Ady Endre Általános Iskola Pedagógiai program 2013. Jóváhagyta: Hornok István - 0 - TARTALOMJEGYZÉK TARTALOMJEGYZÉK 1 ALAPÍTÓ OKIRAT 6 ISKOLÁNK ARCULATA, KÜLDETÉSNYILATKOZATUNK 7 Az iskola környezete,

Részletesebben

Felsőörs MALOMVÖLGY ÁLTALÁNOS ISKOLA PEDAGÓGIAI PROGRAMJA 2004. SZEPTEMBER 1-TŐL

Felsőörs MALOMVÖLGY ÁLTALÁNOS ISKOLA PEDAGÓGIAI PROGRAMJA 2004. SZEPTEMBER 1-TŐL Felsőörs MALOMVÖLGY ÁLTALÁNOS ISKOLA PEDAGÓGIAI PROGRAMJA 2004. SZEPTEMBER 1-TŐL TARTALOMJEGYZÉK I. Preambulum II. ISKOLÁNK NEVELÉSI PROGRAMJA II/A.1. Az iskolában folyó nevelő-oktató munka : -1.1.pedagógiai

Részletesebben

AZ ALGYŐI FEHÉR IGNÁC ÁLTALÁNOS ISKOLA PEDAGÓGIAI PROGRAMJA. Készítette: Algyői Fehér Ignác Általános Iskola Nevelőtestülete 2011.

AZ ALGYŐI FEHÉR IGNÁC ÁLTALÁNOS ISKOLA PEDAGÓGIAI PROGRAMJA. Készítette: Algyői Fehér Ignác Általános Iskola Nevelőtestülete 2011. AZ ALGYŐI FEHÉR IGNÁC ÁLTALÁNOS ISKOLA PEDAGÓGIAI PROGRAMJA Készítette: Algyői Fehér Ignác Általános Iskola Nevelőtestülete 2011. 2 Tartalomjegyzék 1. Bevezető 4. 2. Az iskolai munka feltételei 16. NEVELÉSI

Részletesebben

PEDAGÓGIAI PROGRAM 2013.

PEDAGÓGIAI PROGRAM 2013. PEDAGÓGIAI PROGRAM 2013. 2 TARTALOMJEGYZÉK I II A NEVELÉSI-OKTATÁSI INTÉZMÉNYEK PEDAGÓGIAI PROGRAMJÁRA VONATKOZÓ JOGSZABÁLYI ELŐÍRÁSOK 7 A KÖZNEVELÉSI TÖRVÉNY ALAPJÁN ELKÉSZÍTETT ÚJ PEDAGÓGIAI PROGRAM

Részletesebben

Általános Iskola, Óvoda és Pedagógiai Szakszolgálat Tószeg PEDAGÓGIAI PROGRAM 2010-2015

Általános Iskola, Óvoda és Pedagógiai Szakszolgálat Tószeg PEDAGÓGIAI PROGRAM 2010-2015 Általános Iskola, Óvoda és Pedagógiai Szakszolgálat Tószeg PEDAGÓGIAI PROGRAM 2010-2015 Tartalomjegyzék Bevezető... 2 I. NEVELÉSI PROGRAM... 7 1. Az iskolában folyó nevelő oktató munka pedagógiai alapelvei,

Részletesebben

Fazekas Utcai Általános Iskola és Alapfokú Művészetoktatási Intézmény PEDAGÓGIAI PROGRAMJA I. BEVEZETÉS... 2 II. AZ ISKOLA NEVELÉSI PROGRAMJA...

Fazekas Utcai Általános Iskola és Alapfokú Művészetoktatási Intézmény PEDAGÓGIAI PROGRAMJA I. BEVEZETÉS... 2 II. AZ ISKOLA NEVELÉSI PROGRAMJA... TARTALOMJEGYZÉK I. BEVEZETÉS... 2 1.1 ISMERTETŐ AZ ISKOLÁNKRÓL... 2 II. AZ ISKOLA NEVELÉSI PROGRAMJA... 5 2.1. AZ ISKOLÁBAN FOLYÓ NEVELŐ-OKTATÓ MUNKA PEDAGÓGIAI ALAPELVEI... 5 2.2. A SZEMÉLYISÉGFEJLESZTÉSSEL

Részletesebben

Jankay Tibor Két Tanítási Nyelvű Általános Iskola Pedagógiai Program

Jankay Tibor Két Tanítási Nyelvű Általános Iskola Pedagógiai Program Jankay Tibor Két Tanítási Nyelvű Általános Iskola felhasznalo 5600. B É K É S C S A B A, T H U R Z Ó U. 33. Tartalomjegyzék Mottó... 6 BEVEZETŐ... 7 1. INTÉZMÉNYÜNK NEVELÉSI PROGRAMJA... 8 1.1. Pedagógiai

Részletesebben

Intézmény neve:hunyadi Mátyás Általános Iskola

Intézmény neve:hunyadi Mátyás Általános Iskola Intézmény neve:hunyadi Mátyás Általános Iskola Pedagógiai program 2013. március Intézmény székhelye, címe: Újszentmargita 4065 Újszentmargita, Hunyadi u.5. Intézmény OM-azonosítója: 031191 Intézmény fenntartója:

Részletesebben

PEDAGÓGIAI PROGRAMJA

PEDAGÓGIAI PROGRAMJA A FÓTI ÖKUMENIKUS ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS GIMNÁZIUM Székhely: 2151 Fót, Vörösmarty utca 4. OM azonosító: 032353 PEDAGÓGIAI PROGRAMJA Hatályba lép: 2014. szeptember 1-jétől Elfogadta: az intézmény nevelőtestülete

Részletesebben

Pedagógiai program 1

Pedagógiai program 1 Pedagógiai program 1 BEVEZETÉS... 8 1 Az iskola nevelési programja... 9 1.1 A nevelő-oktató munka pedagógiai alapelvei, céljai, feladatai, eszközei, eljárásai 11 1.2 A személyiségfejlesztéssel kapcsolatos

Részletesebben

Iskolánkról. Az iskola rövid története

Iskolánkról. Az iskola rövid története 1 Csak boldog gyermekből lehet boldog felnőtt, s csak ezekből lehet boldog ország, boldog nemzet /Kodály Zoltán/ Iskolánkról Az iskola rövid története A Pedagógiai Program megalkotásával iskolánk - a többi

Részletesebben

SZTE SÁGVÁRI ENDRE GYAKORLÓ ÁLTALÁNOS ISKOLA PEDAGÓGIAI PROGRAM

SZTE SÁGVÁRI ENDRE GYAKORLÓ ÁLTALÁNOS ISKOLA PEDAGÓGIAI PROGRAM SZTE SÁGVÁRI ENDRE GYAKORLÓ ÁLTALÁNOS ISKOLA PEDAGÓGIAI PROGRAM NEVELÉSI TERV HELYI TANTERV SZEGED 2013 TARTALOMJEGYZÉK Bevezető Az iskola feltételrendszere I. Rész Nevelési program 9 Küldetésnyilatkozat

Részletesebben

A Szent-Györgyi Albert Általános Iskola és Gimnázium nevelési programja és helyi tanterve

A Szent-Györgyi Albert Általános Iskola és Gimnázium nevelési programja és helyi tanterve "Az iskola dolga, hogy megtaníttassa velünk, hogyan kell tanulni, hogy felkeltse a tudás iránti étvágyunkat, hogy tanítson minket a jól végzett munka örömére és izgalmára, hogy megtanítson szeretni, amit

Részletesebben

A Teleki Sámuel Általános Iskola 2030 Érd, Törökbálinti u. 1.

A Teleki Sámuel Általános Iskola 2030 Érd, Törökbálinti u. 1. A Teleki Sámuel Általános Iskola 2030 Érd, Törökbálinti u. 1. OM 037323 PEDAGÓGIAI PROGRAMJA 2009. Készítette: Varga Jánosné igazgató 1 ÁLTALÁNOS ADATOK Az intézmény megnevezése: Teleki Sámuel Általános

Részletesebben

Széchenyi Zsigmond Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola PEDAGÓGIAI PROGRAMJA

Széchenyi Zsigmond Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola PEDAGÓGIAI PROGRAMJA Széchenyi Zsigmond Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola PEDAGÓGIAI PROGRAMJA "Csak az tanítson, aki már eleget tanult." (gróf Széchenyi Zsigmond) 2014. 1 TARTALOM A SZÉCHENYI ZSIGMOND ÁLTALÁNOS

Részletesebben

Újpesti Általános Iskola és Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Intézmény Pedagógiai Program NEVELÉSI PROGRAM

Újpesti Általános Iskola és Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Intézmény Pedagógiai Program NEVELÉSI PROGRAM NEVELÉSI PROGRAM I. PREAMBULUM Az iskola hivatalos neve: Újpesti Általános Iskola és Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Intézmény Az iskola fenntartója: KLIK Budapesti IV. kerületi Tankerülete Működési

Részletesebben

KŐBÁNYAI JANIKOVSZKY ÉVA MAGYAR-ANGOL KÉT TANÍTÁSI NYELVŰ ÁLTALÁNOS ISKOLA

KŐBÁNYAI JANIKOVSZKY ÉVA MAGYAR-ANGOL KÉT TANÍTÁSI NYELVŰ ÁLTALÁNOS ISKOLA KŐBÁNYAI JANIKOVSZKY ÉVA MAGYAR-ANGOL KÉT TANÍTÁSI NYELVŰ ÁLTALÁNOS ISKOLA Székhely: 1105 Budapest, Kápolna tér 4. Tagintézmény: 1101 Budapest, Üllői út 118. PEDAGÓGIAI PROGRAMJA 2013 1 I S KOLÁNKRÓL Iskolánk,

Részletesebben

HELYI PEDAGÓGIAI PROGRAM

HELYI PEDAGÓGIAI PROGRAM Dunavarsányi Árpád Fejedelem Általános Iskola Szigetszentmiklósi Tankerület OM-032 538 Szervezeti egység kód: 132002 cím: 2336 Dunavarsány Árpád utca 12. Tel: 06 24 511 150; Fax: 06 24 511 151 E-mail:

Részletesebben

Pedagógiai program. Lajos Árpád Általános Iskola 3643 Dédestapolcsány Iskola utca 29.

Pedagógiai program. Lajos Árpád Általános Iskola 3643 Dédestapolcsány Iskola utca 29. 2013 Pedagógiai program Lajos Árpád Általános Iskola 3643 Dédestapolcsány Iskola utca 29. 1 Tartalom 1. Az iskola nevelési programja... 3 1.1 A nevelő-oktató munka pedagógiai alapelvei, céljai, feladatai,

Részletesebben