JELENTÉS. az évi búzatermés felvásárlásának és exportjának pénzügyi-gazdasági ellenőrzéséról.!996. február 291.

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "JELENTÉS. az 1995. évi búzatermés felvásárlásának és exportjának pénzügyi-gazdasági ellenőrzéséról.!996. február 291."

Átírás

1 . JELENTÉS az évi búzatermés felvásárlásának és exportjának pénzügyi-gazdasági ellenőrzéséról!996. február 291.

2 A vizsgálat végrehajtásáért felelős: az ÁSZ III. Költségvetési Ellenőrzési Igazgatósága és az ÁSZ IV. Vagyonellenőrzési Igazgatósága Bihary Zsigmond. dr. Kovács Árpád számvevő számvevő igazgató igazgató Az ellenőrzést vezette: Halász Gcjza Hegedúsné dr. Müllern Veronika Az ellenőrzést végezték: számvevő igazgatóhelyelles, osztályvezető szdmvcvö föwncícsos ' Beck Miklós számvevő Benkéné dr. Lavner Klára szcimvcvő tandcsos dr. Benkő János számvevő tanácsos dr. Borisz József számvevő tanácsos dr. Burján Margit számvcv6 tanácsos Czunyi Lajos számvevő tanácsos Csóry Györgyné számvevő tanácsos László András számvevő tanácsos Lőrinc Alajos számvevő tanácsos Nagy János számvevő tanácsos Nagyné Lunger Éva számvevő Péntek LrLd6.\ zcímvcvíí uuuicsos Rundik Jeinos szcímvcvíí wnrícso.\ Simon Ákosné szdmvcvéi tandc:sos

3 ÁLLAMI SZÁMVEVŐSZÉK V-26-71/ Témaszám: 302. JELENTÉS az évi búzatermés felvásárlásának, finanszírozásának és exportjának pénzügyi-gazdasági ellenőrzéséről Magyarországon a mezőgazdasági müvelésre alkalmas területnek mintegy ötödén vetnek búzát ben 4,6 millió tonna búza termett. Ez amennyiség kb. 1 millió tonnával marad el az közötti időszak átlagától december 31-én "átmenő készletként" (termelőknél, felvásárlóknál, kereskedelemben) 3 millió tonnál tartottak nyilván, ebből júliusra mintegy 400 e to maradt. Így az évi újbúzából (a nyitókészlettel egyiitt összesen 5 millió tonna)- a hazai szükséglet kielégítésén felül - kb. 2 millió tonna exportárualap keletkezett. A búza világpiacán június végén intenzív áremelkedés indult el, ami némi késéssel, a hazai piacon is éreztette hatását. Mindez arra ösztönözte a búzavertikum (termelés, feldolgozás, értékesítés) érintett szereplőit, hogy a termésből minél többet külföldön éi1ékesítsenek. A rendszerváltást követően az agrárgazdaság területén is megváltoztak az állami irányítás módszerei. Előtérbe kerültek a közvetett eszközök, ennek megfelelően az állam átfogóan szabályozta az agrárágazat rendtartását, meghatározta intézményrendszerét, a kapcsolódó árrendszer!, illetve az igénybe vehető forrásokat. Emellett azonban a piac egyensúlyának tartós felbomlása esetén, a lakossági ellátást súlyosan veszélyeztető helyzetben az állam fenntartotta magának a közvetlen beavatkozás jogát is. Ennek érdekében Gazdasági Ta talékot (ezen belül búzatartalékot) képzett, illetve a kivitel egy részét - bár csak Igen szük körben - engedélyhez kötötte. Ellenőrzésünk során arra kerestiink választ, hogy - az 1995-ben érvényes gazdasági, jogi szabályozó-, illetve információs rendszer, valamint az agrárpiaci rendtartás együttesen megfelelő keretfeltételt jelentettek-e a hazai búzaszükséglet zavartalan kielégítéséhez; - az állami tartalékkészlet feltöltése megtörtént-e, illetve a készletezési tevékenység alkalmas-e a piaci zavarelhárításra; - az exportkereslet növekedésével összefliggésben milyen kormányzati intézkedésekre került sor; - a búza vertikum finanszírozásában nagyobb mértékben résztvevő pénzintézetek hitelezési és más finanszírozási tevékenysége hozzájárult-e a búza forgalmazása terén az!995 nyarán és őszén tapasztalt nem kívánatos jelenségekhez

4 Vizsgálatunk évre vonatkozik. Ellenőrzésünket az FM-nél, az IKM-nél, a KHVMnél, a PM-nél, a VPOP-nál, a TIG KhT-nál folytattuk. Kapcsolódó ellenőrzést végeztünk a készletek tárolását végző gazdálkodó szervezetek egy részénél. Ennek keretében a búza tartalékkészlet közel felénél megvizsgáltuk azok kezelését, védelm ét. A pénzintézeti szférában vizsgálatunk az állami tulajdonban lévő kereskedelmi bankok - az Országos Takarékpénztár és Kereskedelmi Bank Rt., a Kereskedelmi és Hitelbank Rt., a Magyar Hitelbank Rt., valamint a Postabank és Takarékpénztár Rt. - hitelezési tevékenységére terjedt ki. A CIB Hungária Rt-nál - mivel magánbank- az Állami Számvevőszék csak tájékozódott, illetve az információkat más forrásból szerezte be. A "bennfentes" kereskedelem esetleges előfordulásának és a búzaárak alakulásának jobb feltárása érdekében tájékozödtunk a Budapesti Áru tőzsdén, az Állami Értékpapír- és Tőzsdefelügyeletnél, a MÁV és a MAHART Rt-nél is. A kereskedelmi bankok területén minden jelentősebb pénzkihelyezést tételesen, a kisebb volumenűeket pedig kiválasztásos alapon ellenőriztük. Meg kell jegyezni, hogy egyetlen pénzintézet sem rendelkezik naprakészen a búza vertikum fmanszirozásával kapcsolatos adatokkal, mivel azt általában a "gabona ágazatban" figyeli meg saját információs rendszerében, ezért ez a feladat többlet idő- és munkaigénnyel járt A Postabank és Takarékpénztár Rt. megtagadta a vizsg:ílat végzésének lehetöségét. A Postabank arra való hivatkozással tagadja az Állami Számvevőszék ellenőrzési hatáskörét, hogy - vélekedésük szerint - a pénzintézet részben sincs állami tulajdonban. A Postabank úgy értelmezi a Magyar Posta és a két társadalombiztosítási önkormányzat tulajdoni hányadait a pénzintézet alaptőkéjéből, hogy azok nem képeznek állami tulajdont. Ennek megfelelően e gondolatmenet szerint egy l 00 %-ban állami tulajdonban lévő társaság és a köztulajdont megtestesítő társadalombiztosítási önkormányzatok tulajdona már akadálya lehet az Állami Számvevőszék hatásköre gyakorlásának, amit elfogadhatatlannak tartunk. Az Alkotmány 9. -a említi a köztulajdon fogalmát, de közelebbról nem határozza meg Ugyanakkor az önkormányzatok ellenőrzését több törvény az Államí Szánwevöszék hatáskörébe utalja, viszont sehol sincs meghatározva, hogy a köztulajdon logalmába bármiféle önkormányzati tulajdon beleta11ozna. Az évi búzaterméshez kapcsolódó állami tartalék képzés ellenőrzés, megállapitásaít. valamint a kereskedelmi bankok búzával kapcsolatos hitelezési tevékenységél a "Függelékek" tartalmazzák, amelyek az évi LXV. törvény alapjim "Szigorúan titkos" minősítést kaptak. Következtetések, javaslatok A búza világpiacán június végén bekövetkezett :írrobban:ís, egy heti késéssel, a magyar árutőzsdén is éreztette hatását. Az áremelkedés a szabadpiaci és a fclv:ís:írhísi :irakban már csak több hetes késéssel, és lassú bb ütem mellett következett be. A felvásárlók, illetve az exportörök többsége (a szakmai érdekképviselet szerint) még az új termés learalása előtt megkötötte a szerzödéseket, azaz igye.kezett biztonságos pozic1ót 2

5 elérni. Ebben az idöszakban a felvásárlási árak még igen ah1csonyak volhji<, ami összefiiggesben volt a várhatóan jó búzaterméssel, illetve azzal, hogy nem hirdettél< meg )JZ irányára!, ezért az aratás utáni idöszak árai a minimum ár, azaz a ga antált )ÍJ' (8.800 Ft/to) körül alakultak. Az alacsony felvásárlási árak kialakulásában a termelök likviditási gondjai, a tárolási problémák is szerepetjátszottak. Az expo török )Írajánlat)Ít befolyásolta, hogy a (XII.30.) PM-IKM rendelet előre meghirdette az exporttámogahist (étkezési búzánál Ft/to ), amikor még az új búza termésmennyisége és piaci viszonyai ismeretlenek voltak. Az áremelkedés hatására augusztus-szeptember hónapban jelentősen megnőtt a búzapiac szereplőinek száma (olyan gazdálkodó szervezetek is exportálni akartak, melyektöl profilidegen volt az agrártevékenység). Ekkor már nagyobb haszonnal lehetett ~úzát értékesíteni, ezért a kiszállírás egyre nagyobb méreteket öltött (augusztusban 367 e to, szeptemberben 484 e to). A hazai ellátás biztosítása érdekében az érintett tárníl< (PM, FM) központi beavatkozást láttak szükségesnek. Információ hiányában (nem ismerték a megkötött szerzödésállomány nagyságrendjét) és tartva a jogi konzekvenciáktól azonban nem V)ÍihJihíl< liliijak lwcl<>izatát, hogy az idejekorán meghi detett exporttámogat)íst visszavonják. Tény, hogy a hazai piaci ár emelkedése (november végéig) mérsékeltebb volt, az exportárak pedig (néhány kis exportőr kivételével) alatta maradtak a világpiaci áraknak, vagyis nem sikc iilt a lwnjunktúra adta lehetőségeket teljeskörííen kihasználni. Így csak az a szük kör realizálhatott extraprotitot, amely betakaritás után vásárolt búzát, és csak a negyedik negyeelévben kezdett exportálni. A extraprofitnak viszont része volt a költségvetési támogatils is. A búza kivitele exportengedélyhez kötött, ezért az export korhítoz)ís "végső eszközeként" az IKM október 12-töl felfiiggesztette az export engedélyek ldad)ís)ít, illetve módosítását (a felfuggesztést az FM kezdeményezte). A kiadott engedélyek azonban jelentős halmozódás! tartalmaznak, mivel az engedélyezési eljárás jelenleg csak regisztrációs jellegii. Ebből következöen ez az intézkedés sem volt l{épes n kivitel tényleges lwrl)ítoz)ísára (1995. II. félévben 12 millió to új búzára adtak ki export engedélyt, miközben a kivihető mennyiség 2 millió to volt). Az engedélykiadások felfiiggesztését az állami tartalék készlelet lwr.elií TJG KhT feliigyc Jeti sze1-ve (az IKM egyik főosztálya) is siirgette, ugyanis ettől remélte a tartaiékek mielőbbi feltöltését. A hirtelen áremelkedés, a KhT nem megfelelő iizletpolitil«ijn, a feltételekhez való alkalmazkodás hiánya igen megnehezítette a tárca által előírt mennyiség fdtöltését. Az előírt búzal<észlet a lakosság ellátásában jelentkező gondol< megolcl:ís:íhan mennyiségénél fogva azonban csak rövid időszalo-n és csak eseti jelleggel nll<nlmas. (Nem előírt követelmény ugyanis, hogy ez a mennyiség folyamatosan rendelkezésre ilii.jon, az ellátási zavar pedig bármikor bekövetkezhet) A tanalékokat kezciii 100 /o-os állarllj tulajdonú Közhasznú Társaság pedig nem kezel olynn iutervcnciús k( szlctckct, :lnh IIyel :1z állarn piaci zavaresetén helyreiíiiíthatn:í a piaci egyensúlyt. Az erre vonatkozó törvényi lehetőség adott és a KhT- üzleti tevékenysége révén - rendelkezik olyan lrkvid pcnzeszkilzökkel, melynek egy része erre a célra felhasználható lenne. '

6 A vizsgált pénzintézetek rendelkeznek megfelelő belső szabályozással a hitelezés tcriiietén és betartották a kamattámogat:ísra vonatkozó kormányrendelel elöinísail. A b[jza vertikum finanszírozásában alkalmaznak nem szokványos megoldásokat (pl. lombard hitelezés, zárt láncú keretmegállapodásokon alapuló hitelezés), ezek azonban a rendes banki tevékenység kereteibe tartoztak. A pénzintézetek kiilönös hangsúlyt helyeztek a fedezet biztosítására, ezért jellemző en a nagy ke1 eskedelmi bankok a kis termelőket és cégeket nem célozták meg iigyfélkörük lehetséges bővítésénel< tartaiéiulkén l. A nagy kereskedelmi bankok előnyben részesítették az Íl.n. stratégiai iigyfélköriikel l<edvezőbb kockázati besorolással, kamatfeltételekkcl, gyorsított és megkiilönbözlclctt iigyintézéssel. E stratégiai ügyfélkörökbe való tartozás feltétele általában a megbizhatóság és számla vezetés. E körön kivüli- akár esetlegesen jelentkező - ügyfeleknek a pénzintézetek nem nyújtanak "automatikusan" hitelt, ami viszont- a pénz megtérülésének kovetelményét figyelembe véve- természetes bankári magatartás és nem ütközött semmilyen jogsza bá ly ba. Az elutasított hitelkérelmek száma nem volt ttíi magas, azok ol<a :íltabíbnn n nem!<ielégítő fedezet volt. A vizsgált pénzintézetek ügyfélköre a megelőző évhez képest t99) ben nem változottjelentősen. A pénzintézeteknek a búza vertikummal kapcsolatos hitelezési levél;enysége 1995-IH'n jelentősen bővült, összhangban a terméseredménnyel és a betakaritási és azt követő Jeiöszakban tapasztalt felvásárlási lázzal. A búza vertikum finanszírozásában jellcmzően mngas az éven belüli hitelek aránya. Az export finanszírozásában erősödött a elevizahitelek aránya a (forint magas inflációja miatti) kedvezöbb kamatok miatt. A Budapesti Árutőzsde és anna!< gabona szekciójn szabályozolt módon és megfelelő állami felíigyelettel müködik. A tőzsdei ármozgások és a fizikai áru áralakulásn 11 búza esetében csak tájékoztató jellegű a hazai tőzsdei forgalomnak a búzn teljes forgalmúhoz viszonyitott viszonylag csekély aránya és a tőzsdei üzletkötések során megvalósuló alacsony hányadú tényleges szállítás miatt. A vizsgált pénzintézeteknél az Állnmi S7.:Ímvcvíisúl< nem talált a búza tőzsdei felvásál'lására utaló megbízást. A pénzintézetcl< a Budapest i Árutőzsde gabona szel<ciójában allmszi tevékenységel - összeférhetetlenség miatt 1S - nem folytattak, illetve nem folytathattak. Ugyanakkor az OTP Forex-alkusz Kft. közvetett tulajdonlással az OTP tulajdonában van az OTP Bróker Rt-on kereszt(il és legnagyobb megbizói közé az OTP ügyfél Agrograin Rt. tartozik, azonban közvetlen és közvetett tulajdonosától megbízást nem fogadott el. Az OTP Kereskedelmi Bank Rt-nak az Agrograin (Agritrade) Rt. alapít;ísa m:tjd d adása során tanúsított iizletmenete rávilágít a pénzintézeti törvény egyes bekc7.mscincl{ féh eérthetö, illetve nem egyértelmíí elöír:ísaira a közvetett tulaiclonlús és a hcl(,lvitsoló részesedés értelmezése tekintetében olyan esetekben, amikor a "lc~nyvitll<tlat" tulattinni viszonyait kell értelmezni. Az egyre növekvő exportkedv és az igen mérsékelt eredményeket hozó lúj"ca 1ntézkcdc sck hatáslíra novemberben már kérdésként meriilt fel, hogy a jíiliusi 5 millió to búza készletbőlmegmarad-e a hazai elhításhoz sziikséges mintegy 3 millió to, vagy importra szorul az ország. A kivitel tényleges korlátját ugyanis már csak a ki<tclott engedélyek lejárati hal>í idcje (december 31.) és a szállít:isi kapacitás, mint súik keresztmetszet jelentette..j

7 Mivel az érintett tárcáknak (IKM, KHVM) nem feladata az CXJIOI't sz;íllít:ísi lwpacit:ísok lwor din:íciója (annak ellenére, hogy a GDP 40%-a külpiacon realizálódik), igy csak becslésekre szorítkozhattak az év végéig kiszállítható búza mennyiségéröl A MÁV-on és a MAHART Rt-n, mint a két legnagyobb magyar szállítmányozón kívül, bár csak néhány százalékban, más hazai gazdálkodó szervezet is végzett fuvarozást. A hazai szállítmányozók mellett - melyek a kivitel 82-SS'Vc.-:ít biztosítják - kiilröldi (elsősorban folyami) fuvarozók is megjelentek. Összesített adatok szerint az új bú zá ból 1995-ben előzetes becslések szerin t 1, illi ó tonna kivitelére keriilt sor, vagyis az exportált búza mennyisége megközelítőleg megegyezett a kivihető mennyiséggel. Év végére nyilvánvalóvá vált, hogy a jelenleg rnííködö informiíciós rendszer IHIOrdiu:ílatlan, lassú és rugalmatlan. Nem képes kellő időben olyan megbizható adatoj.:at biztositani, amelyek alapján lehetőség nyílna az agnírágazat teljesköríí lít1cl<intésére, illetve indokolt esetben -a hazai ellátás védelme érdekében -a kormányzati beavatkozásra. A búzavertikum mííködését befolyásoló szabályozók egy része nem volt alkalmas arn1, hogy megfelelöen közvetítse az állami érdeket, ezért a döntési meclwuizmus is lelassult. Mindez felveti az agr árr endtartás szab<ílyozásának kor szeríísíh'sét, a piacgaz<las:ígra való átmenet feltételeihez jól igazodó, hosszabb távon mííködőképes, ugy:rnaldwr rugalmas szabályozórendszer sziikségességét. A búzavertikum mííködési feltételeinek javítása ér dekében aj:ínljul< :11. Orsz:íggyíílésnek: l) A pénzintézeti tevékenységről szóló, többször módosított!991. évi LXIX. tö1 vényt a vizsgálat megállapításaival módosítsa az alábbi módon: 44. -t bővitse ki egy újabb bekezdéssel: (5) Az (l) és (2) bekezdés korlátozásainál figyelembe l<ell venni a vlillolkozúshan megszerezhetö tulajdoni hányadban n pénzintézet mellctt tulajdont szcrzií, részben vagy egészben a pénzintézet tulnjdonilbnn lévéí ~;Jzd~Jsúgi lilrs;js:'lg,h:ln birtokolt pénzintézeti tulajdonh:ínyadot mcgtcstcsitö tulnjdonrészt is. 2) Az Állami Számvevőszékről szóló!989. évi XXXVIII. törvény 2. ~(6) bekezdései bi\ vítse ki az alábbi szövegrészekkel "Az Állami Számvevőszék ellenőrzi az illiamill és köztulnjdonhan fdló 11 \'(lg)'oil kczelését, az állami tulajdonban" és köztulajdonban "(fésztul:tjdonban) lélö, áll~lil tok, vállalkozások vagyonérték-megőrzö és vagyongyílrílpító tcrékcn~."égct", /'ii~l.!dleniil a vagyon mértékétöl és attól, hogy azok közvellen ""~l' közvetcll tulajdonban vannak..\

8 Ajánljuk a Kormánynak: l) Tekintse át és értékelj e a gabonatermelés finanszírozásának és támogatásának helyzetét. 2) Alakítson ki rugalmas, hosszabb távon müködőképes exporttámogatási rendszert. A támogatás éves mértékét a termés mennyiségének és az új termés piaci viszonyainak ismeretében határozza meg. 3) Változtassa meg a búza kiviteléhez kapcsolódó engedélyezési e!jhrást, az ehhez kapcsolódó dokumentáció!. Mérlegelje az engedélyezési eljárás költségeinek a kérclmezökre történő áthárítását. 4) Tegye alkalmassá a TIG KhT-t az állami intervenció! segítő készletek tárolására, kezelésére. Ennek érdekében - indokolt esetben - a társaság likvid pénzeszközeinek egy részét is használja fel. 5) Hangolja össze az érdekelt tárcák, a Központi Statisztikai Hivatal, a bi1zával foglalkozó érdekképviseleti szervek és a Kopint-Datorg adatgyűjtési rendszerét. Ezzel a bilzavertikum informatikai rendszere gyorsabbá, a piaci zavarok elhilritására alkalmassá válhat. Ehhez biztositsan megfelelő pénzligyi feltételeket is. Megállapítások 1. A hazai búza szükséglet és a termelt mennyiség összhangja Hazánkban évben 4,6 millió to bíizll termett, 4,2 to/ha termésátlag mcllctt közölt 6,2 millió to volt a búzatem1és átlaga, ami között 4,1 millió to-ra csökkent, majd 1994-rc 4,9 millió to-ra emelkedett. A világ bíizatermelése tól fokozatosan csökkent, ami vhrhatóan folytatódik az os gazdasági évben is. Az ch11últ három évben a gabonalélc~kcn belül a búz~l ar:lnyn Cs tennésmcnnyisége is csökkent (561-röl 533 millió tonnára), ezzel cgvid~j(ilcg il fogyasztlisa és :1 kc ~ eskedelme is mérséklődött. A l;észletek mcnnyiségc ugvanczcn ldős?.'lk alatt lj(, millió tonnáról 92 millió tonnára csökkent. Ez évben várlwtóan csak (,X'X,-a lesz ilz évinek. Világmérctckbcn mcgnötl az importigénv. am1 kedvezően hatott többek közölt-a magyar búza külpiaci elhelyezésérc is. Mindczek egyiittes hatására már 1994-ben az lítiagos minős{ gií IHÚ" bruttó útlagúr:1 mintegy 25 'v..-kal emelkedett.!995. j ím i us végén ll chicagói tő1.sd<'n hd<öv< tla ut t a bíiza :írrobbanásn, ami vihígméretel<ben - így hazánldjan is - hat;'1st gy:llwrolt a piaci árat< ra. A búza áránakjúnius végi ug,rásszcrü emelkedése elsőként a, ilirgmérctckbenrlll:ghatározó chicagói tőzsdén következett be, azóta az árak korilbban al1g lapasztali mérctekcl öltenek. A chicagói tőzsdén ajllnius végi 150 US Olto ár il decemberi hatúridös 6

9 jegyzésen már 180 USD/to fölé emelkedett. Európában a francia bttza jegyzése a június eleji 140 USD/to-ról (FOB francia paritás szerint) július végére 190 USD/to-ra nőtt, ami több mint kétszerese a két évvel korábbi árak nak. A hazai búzatermés az elmúlt évtizedekben mindig biztosította az ellátáshoz sziil<séges mennyiséget Az e feletti készleteket külpiacon kellett elhelyezni. <JZ<JZ export árualapot képezett. A hazai búzasziikséglet 1995-ben mintegy 3 millió to (gabonamérleg adato) (Megjegyezzük, hogy az FM és a Gabonaszövetség által készített gabonamérlegek adatai hasonlóak.) Ebből étkezési célokat 1,4 millió to, a takannányozást l millió to, a vetőmag szükségletet 0,3 millió to búza biztosítja. Az új termésből exportliiható mennyiség mintegy 1,9-2 millió to. (A megtermett 4,6 millió tonnál ugyanis növeli az évi termésből származó júliusi 400 e to nyitó készlet.) Az évben kialakult intenziv keresleli piac miatt a taltamuíny búza egy részét is étkezési búza cím én értékesi tették, amennyiben az alacsonyabb minőségi követelményeket " vevő elfogadta. (Az 1996-os évtől várhatóan az árutőzsdén is megjelenik az [tn. "EU búza". amely alacsonyabb sikértartalmú, mint a magyar étkezési búzaszabvány.) Az évi takannánymérleg alapján számítani lehet arra, hogy az exportált takarmánybúzát az amúgy is szükös mennyiségü kukoricából, illetve egyéb kalászosból kell pótolni. (A t<jkarmánymérleg nem számol a takarmánybúza konvertálásával, enélkül ismérsékelt hi<inyt mutat.) 2. Az agrárrendtartás szabályozása és eszközrendszere 2.1. A gazdasági környezet és a szabályozás A társadalmi-gazdasági változásokkal egyidejűleg a piacgazdaságra való átmenet idöszakában megváltozott az állam gazdaságirányító szerepe. Előtérbe kerültek az irányitás közvetett eszközei - elsősorban a jogi és gazdasági szabályozók - létrejöttek az ezzel összhnngban álló intézmények (pl. tőzsdék, kamarák). Emellett az állam szíil< l<iirbcn tov:íhhnt is fenntartotta a közvetlen eszközök alkalmazás<lt, így pl. ha azt az OI'SZ.ág bi7-ionsijga indokolja, vagy a lakossági alapellátást sídyosan veszélyeztető helyzet alalwl l<i (annak ellenére, hogy az államnak nincs ellátási kötelezettsége). Lehetősége van a közvetlen beavatkozásra, a tartós piaci egyensúly felbomlása esetén is, így pl pinci 7.avar elhárít:ísa érdcl<éhen. A piacgazdaságra való átmenet időszakában a bíizavertikum feltéteh'endszere is jelentős átalakuláson ment keresztiil. A vertikumban r észtvevő szcrvczeteli tulajdonviszonyli i megváltoztak, számuk megnövel<edett, l<iilönösen az egyéni gazdállwdói<é. Az l 990-cs évek óta -a magángnzdasflgok sz..:"umínak növekedésével - pflrhtjí'~jrnnsan jönnek létre a tcrmclők. a forgalmazök és a fclh<jsználók érclckkélmsclcli szcrvci (terméktanácsok. szövctségek. kamarák). 7

10 A megviíitozott feltételek sziikségszerűen vetették fel az agrár piaci rendtartás st.ah:ílyozás:ít, amelyre az évi VI. tv. l eretében keriilt sor. A törvény célja az volt, hogy kiszámítható lehetőségeket és esélyeket biztosítson a piaci szereplök számára, járuljon hozzá a piacgazdaság jogi keretcinek kiépüléséhcz. segitse elő a szabályowtt agrárpiac létrehozását. A törvénv meghatározta az agr ár piaci rendtartás intézmény- és eszközrendszerét is. A törvényi célok eddig csak korlátozottan érvényesiiitek A tapasztalatok azt mutatják, hogy a döntési mechanizmus lassí1, nem elég rugalmas, az Agrárpiaci Rendtartási TMcaközi Bizottságban (ARTB) résztvevő minisztériumok és érdekképviseleti szen,ck eltérő érdekeket képviselnek, ezen túl a jogszabályalkotás folyamata is igen időigényes. Az érdekelt felek közölt olyan kompromisszumos döntések is születtek, amelyeket nem kizárólag közgazdasági szempontok vezéreltek (Ilyen volt!994. és!995. évben a b[rza normatív exporttámogatásának bevezetése, illetve a támogatás mértékének meghirdetése.) Az állam piacszabályozó szerepét a törvény h:ínun (\994-ben még négy) minisztrr (a földművelésügyi-, az ipari és kereskedelmi-, a pénzügyminiszter) hat:ísl iirrhr utalill Az agrárpiaci rendtariás intézményrendszere a törvény megjelenése utá11 folyamatosilli épül ki. A müködésével, irányításával kapcsolatos feladatokat elsöcllcgcsen a lolcltnl'rvdésügyi miniszter és az ARTB látja el Az ARTB!993. áprilisában alakult, elnöke az FM illetékes itllarntitkárhelyettcse. A Biwttság döntéselőkészítő, egyeztelő fórum, állásfoglalásai, amellllvibcll azokat a minisztcr elfogadja, FM rendeletben jelennek meg. A Bizottság havi rendszerességgel ülésezett. "Hatáskörébe" több sz;\z termék és 22 Terrnéktanács tartozik. Az étkezési btmt termelési és e.,porlt~rnogat<isának kérdése 1994-ben és \995-ben többször is szerepelt nap ircnejjén A búza világpiaci árának ugrásszerií emelkedése óta (ami az évi VI. tv. detiniciója szerint piaci zavart jelent) a Bizottság n búzapiac helyzetével :ítfogóan ll<'m foglailwzntl. 2.2, Az agrárrendtartás eszközren dszer énel miíködése Az!993. évi törvényi szabályozás kialakította a hatálya alá tartozó terrnékekre, (igy a bir;.ára is) az agrárpiaci rendtartás eszl özrendszerrt, az agrárpiac szah:í\yods:ínal módj;ít, (megkülönböztetve: közvetlen-, közvetett és befolyásolt agrárpiacot), illetve az allotlmazhntó árform:íkat és a felhaszn:ílható pénziigyi fortnsok kön't,\ tiir\'l'ny n étk('j.ési búzát a l<özvctleniil szabályozott agnír piaci kör be sorolta, vagyi.1 az :íllarnnal _ielrntiis szerepe vnn a termelési, értékesítési és felvásárhísi i örnyezet szabiílyoz:ís:'tban. Az agrárpiac eszközeként rögzíti a törvény az engedélyezési rendst.ert, valarnint az ;1gr:írpiaci inforrmíciós rendszert is. Az agrárpi:~ci rendtartás eszköztárát a törvényi lehetőség ellenérc eddig rsnl igen sziík körben allu1lmazt:íl (így pl. nern hoztak létre irányárat, intervenciós készlctetckct), siit a létrehozott eszközök sem rnindig felcltel meg a piacgazdas:íg ldivetclményeinck

11 (pl. exportengedélyezés, információs rendszer). A hiányosságokat felismerve az érintett tárcák kezdeményezték a törvény módosítását A termelési és értékesítési támogatások Az évi költségvetési törvényben a gazdálkodó szervezetek tlímogatás1ín heliil az agrárszektor támogatása közel 70%-ot képviselt (61 Mrd Ft), ez utóbbiból az exporttámogatás 35 Mrd Ft-ot jelentett. A búzaágazat (mint közvetlenül szabályozott piac) eszközrendszeréhez tartoznak a l<iilönféle támogatási formák, (üzemviteli-, beruházási- és exporttámogatás), illetve a gantnllílt ár és a kvóta meghirdetése. A termelést segítő támogatások a kamalpreferenciák, 11z áll11m i garancial'álllllás, a vetési támogatás, illetve a gázolqj-fclhnsználás utáni adól'issz,1térítés és az útalap hozzlüárulás vissz.1térítése. Az eszközellátást a gépwísárlásokhoz. az öntözéslcjlcsztéshez, a reorganizáláshoz adott pénzeszközökkel támogatja az ill!nm. Az agnírpiaci támogatás exportösztönzésből és eseti beal'atkozitsból it ll A búzaágazat info.-n11íciós rendszere nem teszi lehetövé, hogy bemutassu!< a központi költségvetés teherviselését Ezért nem isme t az, hogy "milyen nagyságrenclíí" előirányzatot terveztek az évi költségvetésben a vertikum összes támoga tására. Nem lehet megmondani azt sem, hogy a jogszabályban lehetőségként megjelenő támogatásokat milyen mértékben veszik igénybe az egyes szereplők, azaz ténylegcsen ez a szubvenció "mennyibe került" a költségvetésnek Az információs rendszer hiányossiíga jónéhány gondot felvet, így többek közölt - a központi költségvetés tervezésénél az egyes támogatási formák előirányzatát jórészt csak becsléssel lehet meghatározni; - az irányár bevezetését gátolja, amire az évi VI. tv. lehetőséget ad; - a támogatási rendszer hatásmechanizmusa tényadatok hiányában nem vizsgálható, ami nehezíti a rendszer szükséges változtatását Az exporttámogatás A búza exporttámogntásánal< ismételt bevezetésél-c június vcgcn l<cdilt sor, a búzatermelés kiegészítő tiímogatását t>u talmazó csomagter v krn téhcn. (Ezt mcgelözö öt évben nem volt exporttámogatás, ami részben összefüggött az évi alacsony tcrmésmennyiséggel.) Az exporttámogatás piacgazdasági köriilmények közölt <17. cg) ik rontos eleme <1 tem1elés és az értékesítés szabályoz.'isának, a kiegycns(jiyozott piaci viszoil\ük kialakításának. Célja a meglévő árualapok külpiaci elhelvczésénck ösztö11zésc. a, ilágpiaci árakat meghatározó országok e~porttámogatilsa illtal okozott, erscnylliltrány mérséklése, i Iletve a kü!piaci árakban cl ismert és a haza i költ ség ek közott i k illönbség finanszírozása. ')

12 A támogatás ismételt bevezetését megelőzte a Kormány részére készitett - az ágazatot érintő- helyzetértékelés (!994. VI. hó). Ebben már előre jelezték az évi hazai túlkinálati piacol (kb. l millió to export árualappal számoltak). A helyzetértékelésnél a szaktárca és az érdekképviseleti szcrvck az cworttilmogatils kezdeményezésekor nem számoltak az ll. félévben várható forintlcértél<clés exportösztönző hatásával és figyelmen kivül hagyták az l 99.J. ll. fél él TC prognosztizált világpiaci áremelkedést is. Nem vellék figyelembe azt az előrejelzést scm. hogy a világ búzatem1ésc 1994-bcn várhatóan 6 millió tonn:ival alatta marad az előző évi termésnek Az évi belföldi felvásárlási és exportárakjúliusban már 1-2 E Fl-tal magasabban alakultak a prognosztizáltnál A tonnilnkénti c~port inbc1"étel I,'J'Jcl. júliusban Ft volt, ami decemberre Ft/to-ra emelkedett. Mindcmcllelt a termés mennyisége is n1agasabb lett a becsültnél (4.') millió to). A Kormány évre (II. félévben) normatív rendszedi exportt;ímogallíst vezetett be (élelmezési búzánál: 15%, búza kenyérlisztnél: 20%). A támogatás pénzforga Imi ha t ása döntően évre húzódott át. Vagyis ezzel az intézkedéssei már az 19'l.'i. évi költségvetés terhére vállaltak kötelezettséget. Az évi expo ttámog>ltás kialakítása során az érintett tárcáknak (PM-IKM-FM), illetve az érdekképviseleteknek - figyelembe véve a búzaágazatban az ll. félévti\1 jelentkező kedvező tendenciákat- az eddigielméi ngalmasabb, :1 vúltozú gnzdasági környezethezjobban igazodó expo ttámogatási rendszert kellett volna mcghinletni. Az EU gyakorlat- jóllehetmás finanszírozási és a hazainál magasallll fajlagos agrártámogatás mctlett - az exporttámogatást a termésmennyiség Cs o vil~gpiaci :lr ismerelében határozza meg, lenderek mcghirdetésé1'ci. Az exporttámogatásni vonatkozó döntést- illetve reneleletet- mcgdiízöen az A RTll-he igen elté ő vélemények alaimitak ld. A Pl\1javaslata az volt, hogy a búzlll él normatív rendszerből ki kell venni, c!h.:iycll januártól-április végéig pályázat keretében meghatározott mcnnl"iségrc - lcl"clé licitálva-nyerjenek cl támogatást az érdekeltek, 1995, ll. félévre von!ltkozóm' p!'dig a termés isme etében döntsenek. A búza C.'JlOI1szubvencion:"Jiására l,~ IVIrd Fl-ot terveztek elkülöniteni. A PM szakmai álláspon\ia megalapozott, olt. A j:wasla1 az EU gyakorlathoz közel i megoldás. Az Agrárrendt:Jrtási Hiv:Jtal az ARTB részérc készitett eliitcr_tcsztésben a bu;;llliil Ftlto támogatási igénnyel sz.'imolt. A tcrvezetben l ó tonnil e\port,,, ualapot veltek!igyelcjnbc január 1. és március :11. között, és a t:imogatús meghirctctését is erre az idöszakra jal"asolták. Az élelmezési búzára I'J'l'i-re 1.2 Mrd l:t exporttámogatást terveztek. Az IKM a búza exporttámogatásill május :l O-ig normativ ( 1.'00!'tito) 111óclon javasolta meghatározni. A további támogatásról (lehetőleg nonnati1 módon) n1ár al évi termés és pénzügyi lehetőségek ismeretében ki1 ánt dönteni A pályáztatásos módszcrt annak lassúsága és rugalmallans;igil miilll mindcn csethen 10

13 elkerülendőnek lartolla. Nem fogadla cl oh an termekek túmogatásán:1k megsziintctését, vagy jelentős csökkentését, amelyeknel az elmúlt egy-két évben pontosan az export elősegítése érdekében döntöllek támogatás odaitéléséröl. A Gabona Terméktanács Ftllo összegű szubvcncióljavasoll augusztus l-től, de a támogatási lehetőség kihirdetését már január l-től sz;,ksegesnck itcitc. A Terméktanács, érdekeinek védelmében, mindhárom érdekelt nlinisztcrl megkereste, ennek hatására született a kompromisszumos döntés. (A támogatás januári meghirdetését elfogadták, demértékét nem.) Az évi exporttámogatásra vonatkozó PM-IKM renelelet 199~. cknmlh'r végén jelent meg, ebben a támogatás mértékét: étkezési búzára Ftlto, lisztre 4 Ft/kg, nagyságrendben határozták meg. Az l 995. évi étkezési búzára a támoga~ás érvénycsségi idejét!995. Vll. l.- XII. 31. közötti időszakban jelölték meg. A támogatás rnértél<éncl< meghirdetésére akkor keriilt sor, amii<or az írj tem1és nagyság;íról, az czzrl iisszel'iiggií piaci viszonyokról, illetve az árni<j'ói még nem volt információjul<. A feltételekhez nem igazodó, rugalnllltlan rendszer hhínyoss;ígai l<iilönöscu szcmbctíinőek voltak az!995. évi :ln ohhamís idején. Az új hí1zh hcllírol:isát l<(ivetií int< m.iv áremelkedés miatt már nem volt indol<oit az exporttámogat:ís szrlcsl<iiríi all<nlm:misa. A rendszer merevsége viszont már nem tett lehetövé énlemi v:iltodst. A földművelésügyi miniszter októberben javasolta, hogv az exporttámogatások a?. újonnan kötött szcrződésekre vonatkozóan kcrl'lljcnck lclfiiggcsztésrc. A pénzligyminiszter ezzel egyetértcll Az esetleges jogi és erkölcsi következményektől tartva, n támogat:ís l'cll'iiggcsztésérc m(,gsem l<el'iilt sor, mivel a tnrcál< nem v:íllalt:íl< fel, hogy a jogszah:ílyhan eliil c meghinletett feltételeket 11 gazdnsági év közcpén (amely július l-én kezdődik) visszavonj:ík Megítélésük szerint ez igen sok kereskedőt (a mar megkötött szerzödésck miatl) kedvezőtlen helyzetbe hozott volna. A döntéshez egyébként az érintettek számilról teljeskörü inlormációval kellett volna rendelkezni, pl. a szerzödéskötés állományáról. (l'vlcgtcgyczzllk, hogy a liszt 4 Ft! kg támogatását ugyanebben a rendeletben teljeskörüen VIssza von ták.) A GATT egyezmény hazánkm vonatkozó előínísa szerint 19~5-bcn 1,4 nililló to mcnnyiségü, 1,9 Mrd Ft-tal szubvcncionáll büza kivitele liunogatható Ezt a keretet exportunk már szeplcmbcrébcn túllépte. Az csporttámogatás lorintban történő megállapitása (a forint lolyamatos leértékelesc miatl) kccho.ötlcn az ors111g sz;imijra, célszcrlibb lctl volna nzt dollárban meghatározni. A támogatási rendszer rugalmatlans;ig;ínak követl<cznlényel<( nt azok az esportöri>k. akik abetároláskor vásároltak és csak néhány hónap múlva értékcsitcttck. jelentils C'xtraprolithoz juthatta l<, amin cl< a költségvetési t:ímogatás is a részét l<i'ih'ztc. (i\z értékesitési szerződések zömét azonban még az aratás előtt megkötötték ) i\ puha költségvetési támogatás (!.200 Ft/t o) azért is kedvezőtlen volt, me rt a kereskeclöt n ern ösztönözte a job h piaci lehetőségek felkutatására, illetve a kedvezőbb piaci pozici ó elérésére. ( i\z cxpurttiunogatás a központi költségvetésnek egyébként mintegy 2 Mrcl Ft-jába keréil.) ll

JELENTÉS. a Központi Környezetvédelmi Alap. 1995. augusztus 267. pénzügyi~gazdasági ellenórzéséről

JELENTÉS. a Központi Környezetvédelmi Alap. 1995. augusztus 267. pénzügyi~gazdasági ellenórzéséről JELENTÉS a Központi Környezetvédelmi Alap pénzügyi~gazdasági ellenórzéséről 1995. augusztus 267. A vizsgálat végrehajtásáért felelös: az ÁSZ ill. Költségvetési Ellenörzési Igazgatósága Bihary Zsigmond

Részletesebben

JELENTÉS. 100 millió márka kedvezményes hitel (START-hitel) és az 50 millió márka értékű német szénsegély felhasználásának ellenőrzéséről

JELENTÉS. 100 millió márka kedvezményes hitel (START-hitel) és az 50 millió márka értékű német szénsegély felhasználásának ellenőrzéséről JELENTÉS 100 millió márka kedvezményes hitel (START-hitel) és az 50 millió márka értékű német szénsegély felhasználásának ellenőrzéséről 1995. október 281. A vizsgálat végrehajtásáért felelős: az ÁSZ IV.

Részletesebben

JELENTÉS az Egészségbiztosítási Alap működésének ellenőrzéséről

JELENTÉS az Egészségbiztosítási Alap működésének ellenőrzéséről JELENTÉS az Egészségbiztosítási Alap működésének ellenőrzéséről 0324 2003. július 2. Államháztartás Központi Szintjét Ellenőrző Igazgazgatóság 2.3. Átfogó Ellenőrzési Főcsoport V-22-38/2002-2003. Témaszám:

Részletesebben

BUDAPESTI GAZDASÁGI FŐISKOLA KÜLKERESKEDELMI FŐISKOLAI KAR NEMZETKÖZI GAZDÁLKODÁS SZAK

BUDAPESTI GAZDASÁGI FŐISKOLA KÜLKERESKEDELMI FŐISKOLAI KAR NEMZETKÖZI GAZDÁLKODÁS SZAK BUDAPESTI GAZDASÁGI FŐISKOLA KÜLKERESKEDELMI FŐISKOLAI KAR NEMZETKÖZI GAZDÁLKODÁS SZAK Nappali tagozat Külgazdasági vállalkozás szakirány A KIS- ÉS KÖZÉPVÁLLALKOZÁS-FEJLESZTÉSI POLITIKA - AUSZTRIA ÉS MAGYARORSZÁG

Részletesebben

JELENTÉS. a betegellátás feltételeinek alakulása az egészségügyi finanszírozási reform hatására címü vizsgálat tapasztalatairól. 1995.

JELENTÉS. a betegellátás feltételeinek alakulása az egészségügyi finanszírozási reform hatására címü vizsgálat tapasztalatairól. 1995. JELENTÉS a betegellátás feltételeinek alakulása az egészségügyi finanszírozási reform hatására címü vizsgálat tapasztalatairól 1995. július 266 A vizsgálat végrehajtásáért felelős: az ÁSZ IV. Vagyonellenőrzési

Részletesebben

JELENTÉS. a lakástámogatási rendszer hatékonyságának ellenőrzéséről. 0908 2009. április

JELENTÉS. a lakástámogatási rendszer hatékonyságának ellenőrzéséről. 0908 2009. április JELENTÉS a lakástámogatási rendszer hatékonyságának ellenőrzéséről 0908 2009. április 2. Államháztartás Központi Szintjét Ellenőrző Igazgatóság 2.1. Teljesítmény Ellenőrzési Főcsoport Iktatószám: V-2007-83/2008-2009.

Részletesebben

Iparjogvédelem a mezõgazdaság és az élelmiszeripar területén

Iparjogvédelem a mezõgazdaság és az élelmiszeripar területén Iparjogvédelem a mezõgazdaság és az élelmiszeripar területén Magyarország a mezõgazdaság és az élelmiszeripar szempontjából kiváló természeti adottságokkal rendelkezik, s ezt kihasználva az itt élõ kreatív,

Részletesebben

Bevezetés. a beruházásban

Bevezetés. a beruházásban Bevezetés A MOSZ IV. Kongresszusa óta eltelt időszakban az agrárgazdaságban egymással ellentétes változások zajlottak. Az európai uniós csatlakozás számos folyamatot felerősített, illetve néhány újat is

Részletesebben

BEVEZETÉS. Az állam hitelezésben betöltött katalizátor szerepe jellemzően kamattámogatás és/vagy kezességvállalás formájában mutatkozik meg.

BEVEZETÉS. Az állam hitelezésben betöltött katalizátor szerepe jellemzően kamattámogatás és/vagy kezességvállalás formájában mutatkozik meg. 1 BEVEZETÉS Mottó: A mezei gazdaságot minden időben törekedett a józan kormány előmozditni s a legfényesb hivatalbeliek se szégyenlettek azzal foglalatoskodni, (Széchenyi, 1830: 76. o.). A mezőgazdaság

Részletesebben

22. évf. 2012/2. február. agrárium. Ára: 287 Ft. Magyar Agrárkamarák lapja AGRÁR- ÉS PIACGAZDASÁG

22. évf. 2012/2. február. agrárium. Ára: 287 Ft. Magyar Agrárkamarák lapja AGRÁR- ÉS PIACGAZDASÁG A AGRÁR- ÉS PIACGAZDASÁG 22. évf. 2012/2. február Ára: 287 Ft Magyar Agrárkamarák lapja Tisztelt Olvasó! Nem túl rózsás e szavakkal foglalta össze egyik legpatinásabb mezôgazdasági kutatóintézetünk professzora

Részletesebben

JELENTÉS. az állami költségvetési adósság ellenőrzéséről.!992. május 90.

JELENTÉS. az állami költségvetési adósság ellenőrzéséről.!992. május 90. .. ' JELENTÉS az állami költségvetési adósság ellenőrzéséről. '!992. május 90. A vizsgálatot vezette Harsányi Sándor főtanácsos A vizsgálatot végezték dr.borisz József tanácsos Istvánffy Lóránt tanácsos

Részletesebben

JELENTÉS a társasági adó beszedésére kialakított rendszer működésének ellenőrzéséről

JELENTÉS a társasági adó beszedésére kialakított rendszer működésének ellenőrzéséről JELENTÉS a társasági adó beszedésére kialakított rendszer működésének ellenőrzéséről 0549 2005. október 2. Államháztartás Központi Szintjét Ellenőrző Igazgatóság 2.1. Teljesítmény Ellenőrzési Főcsoport

Részletesebben

JELENTÉS. Sásd Város Önkormányzata pénzügyi helyzetének ellenőrzéséről (43/4) 1255 2012. április

JELENTÉS. Sásd Város Önkormányzata pénzügyi helyzetének ellenőrzéséről (43/4) 1255 2012. április JELENTÉS Sásd Város Önkormányzata pénzügyi helyzetének ellenőrzéséről (43/4) 1255 2012. április Állami Számvevőszék Iktatószám: V-3077-017/2012. Témaszám: 1015 Vizsgálat-azonosító szám: V0560108 Az ellenőrzést

Részletesebben

Befektető-védelmi Alap JELENTÉS a Befektető-védelmi Alap 2012. évi tevékenységéről 2013. május

Befektető-védelmi Alap JELENTÉS a Befektető-védelmi Alap 2012. évi tevékenységéről 2013. május Befektető-védelmi Alap JELENTÉS a Befektető-védelmi Alap 2012. évi tevékenységéről 2013. május 2 TARTALOMJEGYZÉK I. BEVEZETŐ... 3 II. A BEFEKTETŐ-VÉDELMI ALAP SZABÁLYOZÁSA... 5 1. A JOGI SZABÁLYOZÁS...

Részletesebben

A HAZAI KIS- ÉS KÖZÉPVÁLLALKOZÁSOK FINANSZÍROZÁSI GYAKORLATÁNAK ISMERTETÉSE ÉS BEMUTATÁSA A KRI-SA KFT. PÉLDÁJÁN KERESZTÜL

A HAZAI KIS- ÉS KÖZÉPVÁLLALKOZÁSOK FINANSZÍROZÁSI GYAKORLATÁNAK ISMERTETÉSE ÉS BEMUTATÁSA A KRI-SA KFT. PÉLDÁJÁN KERESZTÜL BUDAPESTI GAZDASÁGI FŐISKOLA KÜLKERESKEDELMI FŐISKOLAI KAR NEMZETKÖZI GAZDÁLKODÁS SZAK Nappali tagozat Külgazdasági vállalkozás szakirány A HAZAI KIS- ÉS KÖZÉPVÁLLALKOZÁSOK FINANSZÍROZÁSI GYAKORLATÁNAK

Részletesebben

Éves jelentés A MAGYAR NEMZETI BANK 2013. ÉVRŐL SZÓLÓ ÜZLETI JELENTÉSE ÉS BESZÁMOLÓJA

Éves jelentés A MAGYAR NEMZETI BANK 2013. ÉVRŐL SZÓLÓ ÜZLETI JELENTÉSE ÉS BESZÁMOLÓJA Éves jelentés 2013 Éves jelentés A MAGYAR NEMZETI BANK 2013. ÉVRŐL SZÓLÓ ÜZLETI JELENTÉSE ÉS BESZÁMOLÓJA Kiadja: Magyar Nemzeti Bank Felelős kiadó: Hergár Eszter 1850 Budapest, Szabadság tér 8 9. www.mnb.hu

Részletesebben

Alaptájékoztató. OTP JELZÁLOGBANK ZÁRTKÖRŰEN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG (Székhelye: 1051 Budapest, Nádor utca 21.)

Alaptájékoztató. OTP JELZÁLOGBANK ZÁRTKÖRŰEN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG (Székhelye: 1051 Budapest, Nádor utca 21.) Alaptájékoztató OTP JELZÁLOGBANK ZÁRTKÖRŰEN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG (Székhelye: 1051 Budapest, Nádor utca 21.) 300.000.000.000 forint keretösszegű V. Jelzáloglevél Program Az OTP Jelzálogbank Zrt. (a "Kibocsátó")

Részletesebben

MAGYAR PÉNZ- ÉS TŐKEPIACI RENDSZER

MAGYAR PÉNZ- ÉS TŐKEPIACI RENDSZER MAGYAR PÉNZ- ÉS TŐKEPIACI RENDSZER 1 TARTALOMJEGYZÉK I. BANKRENDSZEREK 1. A BANKRENDSZER KIALAKULÁSA 2. MAGYAR BANKTÖRTÉNET 3. BANKRENDSZEREK II. A BANKRENDSZER ELSŐ SZINTJE 1. A JEGYBANK SZEREPE ÉS FELADATAI

Részletesebben

JELZÁLOGHITELEZÉSI RENDSZEREK ÉS A LAKÁSPOLITIKA KAPCSOLATÁNAK BEMUTATÁSA, NEMZETKÖZI ÖSSZEHASONLÍTÁS

JELZÁLOGHITELEZÉSI RENDSZEREK ÉS A LAKÁSPOLITIKA KAPCSOLATÁNAK BEMUTATÁSA, NEMZETKÖZI ÖSSZEHASONLÍTÁS NYUGAT-MAGYARORSZÁGI EGYETEM KÖZGAZDASÁGTUDOMÁNYI KAR GAZDASÁGI FOLYAMATOK ELMÉLETE ÉS GYAKORLATA DOKTORI ISKOLA PÉNZÜGYI ALPROGRAM JELZÁLOGHITELEZÉSI RENDSZEREK ÉS A LAKÁSPOLITIKA KAPCSOLATÁNAK BEMUTATÁSA,

Részletesebben

Az ingatlanalapok jogi szabályozása és gazdasági helyzete

Az ingatlanalapok jogi szabályozása és gazdasági helyzete 528 HITELINTÉZETI SZEMLE SZŰCS JÓZSEF Az ingatlanalapok jogi szabályozása és gazdasági helyzete Tanulmányomban a pénzügyi szféra meghatározó szereplőjével, az ingatlanbefektetési alappal foglalkozom, bemutatom

Részletesebben

JELENTÉS a Magyar Posta Rt. gazdálkodásának ellenőrzéséről

JELENTÉS a Magyar Posta Rt. gazdálkodásának ellenőrzéséről JELENTÉS a Magyar Posta Rt. gazdálkodásának ellenőrzéséről 0429 2004. június 2. Államháztartás Központi Szintjét Ellenőrző Igazgatóság 2.3. Átfogó Ellenőrzési Főcsoport Iktatószám: V-26-76/2003-2004. Témaszám:

Részletesebben

Budapesti Gazdasági Főiskola KÜLKERESKEDELMI FŐISKOLAI KAR NEMZETKÖZI KOMMUNIKÁCIÓ SZAK. Nappali tagozat TŐZSDE- PÉNZINTÉZETEK SZAKIRÁNY

Budapesti Gazdasági Főiskola KÜLKERESKEDELMI FŐISKOLAI KAR NEMZETKÖZI KOMMUNIKÁCIÓ SZAK. Nappali tagozat TŐZSDE- PÉNZINTÉZETEK SZAKIRÁNY Budapesti Gazdasági Főiskola KÜLKERESKEDELMI FŐISKOLAI KAR NEMZETKÖZI KOMMUNIKÁCIÓ SZAK Nappali tagozat TŐZSDE- PÉNZINTÉZETEK SZAKIRÁNY A MIKRO-, KIS- ÉS KÖZÉPVÁLLALATOK HELYZETE A HAZAI GAZDASÁGBAN, TÁMOGATÁSUK

Részletesebben

A valuta, a deviza értelmezése. A valuta, a deviza árfolyama

A valuta, a deviza értelmezése. A valuta, a deviza árfolyama A valuta, a deviza értelmezése. A valuta, a deviza árfolyama Devizajogilag pénz: a bárhol forgalomban lévő és a forgalomba lévőre még átváltható bankjegy, fémpénz. A pénz, mint fizetőeszköz lehet nemzeti

Részletesebben

ÉVES IDŐKÖZI MONITORING JELENTÉS

ÉVES IDŐKÖZI MONITORING JELENTÉS A KIS- ÉS KÖZÉPVÁLLALKOZÁSOK FEJLESZTÉSÉNEK STRATÉGIÁJA 2007-2013 ÉVES IDŐKÖZI MONITORING JELENTÉS 2009. ÉVI JELENTÉS 2010. JANUÁR 1 2 TARTALOMJEGYZÉK VEZETŐI ÖSSZEFOGLALÓ... 5 1. A STRATÉGIAI KÖRNYEZET

Részletesebben

Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alap: a vidéki területekbe beruházó Európa Az Európai Unió és a Magyar Köztársaság támogatásával

Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alap: a vidéki területekbe beruházó Európa Az Európai Unió és a Magyar Köztársaság támogatásával Dr. Mikó Zoltán: Agrár-, és vidékfejlesztési igazgatás 2008. 2008. július Bevezetés Hazánk agrárgazdasága, és ezzel együtt az agrár-, és vidékfejlesztési igazgatása 2004. évi EU csatlakozás óta jelentős

Részletesebben

Magyarország közép- és hosszú távú élelmiszeripari fejlesztési stratégiája 2014-2020 2015.4.23.

Magyarország közép- és hosszú távú élelmiszeripari fejlesztési stratégiája 2014-2020 2015.4.23. Magyarország közép- és hosszú távú élelmiszeripari fejlesztési stratégiája 2014-2020 2015.4.23. 2015.4.23. TARTALOMJEGYZÉK 1 VEZETŐI ÖSSZEFOGLALÓ... 3 1.1 A magyar élelmiszeripar helye, helyzete... 5 1.2

Részletesebben

EU PIACSZABÁLYOZÁSA KERTÉSZET

EU PIACSZABÁLYOZÁSA KERTÉSZET EU PIACSZABÁLYOZÁSA KERTÉSZET FVM KÉPZÉSI ÉS SZAKTANÁCSADÁSI INTÉZET BUDAPEST, 2005 EU PIACSZABÁLYOZÁSA KERTÉSZET Szerző: ZÖLDSÉG- ÉS GYÜMÖLCSTERMESZTÉS: DÍSZ- ÉS GYÓGYNÖVÉNYTERMESZTÉS: SZŐLŐTERMESZTÉS

Részletesebben

A KÉTSZINTÛ BANKRENDSZER FEJLÕDÉSE MAGYARORSZÁGON 1987-1995. 1996. október 30.

A KÉTSZINTÛ BANKRENDSZER FEJLÕDÉSE MAGYARORSZÁGON 1987-1995. 1996. október 30. A KÉTSZINTÛ BANKRENDSZER FEJLÕDÉSE MAGYARORSZÁGON 1987-1995 1996. október 30. Nagyapáim emlékének, akiket soha nem ismerhettem meg, mert elsodorták õket e század történelmének viharai. 2 ELŐSZÓ E tanulmány

Részletesebben

A magyar mezõgazdaság és az Európai Unió

A magyar mezõgazdaság és az Európai Unió A magyar mezõgazdaság és az Európai Unió Bevezetés 2 Az Európai Unió Közös Agrárpolitikája (KAP) 3 Magyar uniós agrárkapcsolatok 11 A csatlakozási tárgyalások 12 A magyar agrárgazdaság helyzete, a tagság

Részletesebben

1027 Budapest, Csalogány utca 9 11. 1255 Budapest, Pf. 248 Telefon: (06-1) 488-9300 Fax: (06-1) 488-9405 E-mail: akk@allampapir.hu www.allampapir.

1027 Budapest, Csalogány utca 9 11. 1255 Budapest, Pf. 248 Telefon: (06-1) 488-9300 Fax: (06-1) 488-9405 E-mail: akk@allampapir.hu www.allampapir. ÁLLamAdósság kezelô központ RT. 1027 Budapest, Csalogány utca 9 11. 1255 Budapest, Pf. 248 Telefon: (06-1) 488-9300 Fax: (06-1) 488-9405 E-mail: akk@allampapir.hu www.allampapir.hu Állampapírpiac Éves

Részletesebben