KÖLCSÖNSZERZŐDÉS Személyi kölcsönhöz

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "KÖLCSÖNSZERZŐDÉS Személyi kölcsönhöz"

Átírás

1 Hitelszerződés száma: Ügyintéző: KÖLCSÖNSZERZŐDÉS Személyi kölcsönhöz amely létrejött egyrészről a Szabolcs Takarékszövetkezet (4400. Nyíregyháza Országzászló tér 4. cégjegyzékszáma: Cégjegyzék szám: , KSH szám: ) képviseletében eljáró.. (fiók/kirendeltség neve, székhelye) a továbbiakban Takarékszövetkezet, Név xxxxxxx (Születéskori név: xxxxxx, anyja születéskori neve: xxxx, születési hely, idő:xxxxx, azonosító okmány típusa/száma:, lacím:., állampolgárság: ) mint adós, Név xxxxxxxx (Születéskori név: xxxxxx, anyja születéskori neve: xxxx, születési hely, idő:xxxxx, azonosító okmány típusa/száma:, lacím:., állampolgárság: ) mint adóstárs továbbiakban Adós és Adóstárs együtt Adós/ok/ - és Név xxxxxxx (Születéskori név: xxxxxx, anyja születéskori neve: xxxx, születési hely, idő:xxxxx, azonosító okmány típusa/száma:, lacím:., állampolgárság: ) mint készfizető kezes között. 1. A Takarékszövetkezet az Adós/ok/ írásbeli kérelme alapján személyi kölcsönt nyújt az alábbiak szerint: A kölcsön típusa: személyi kölcsön A kölcsönszerződés tárgya: felhasználási célhoz nem kötött A kölcsön teljes összege:..,- Ft, azaz. forint. A kölcsön futamideje:.. hónap A kölcsön lejárata:.. Törlesztő részletek száma:.. A kölcsön első törlesztő részlete:. Ft, azaz.. forint/hó. Az első törlesztőrészlet esedékessége:. Az utolsó törlesztőrészlet esedékessége:. A kölcsönfelvevő által fizetendő teljes összeg:.. A Takarékszövetkezet a kölcsönt a folyósítási feltételek teljesülését követően a folyósítási jutalék mértékével csökkentett összeget az adós - sz bankszámlájára / készpénzben az adós kezeihez folyósítja. A kölcsön és jelen Szerződés szerinti járulékainak megfizetésére Adós és Adóstárs egyetemleges kötelezettséget vállalnak. A Kölcsönt minden hónap. napján amennyiben ez munkaszüneti napra esik, úgy az ezt követő munkanapon esedékessé váló részletekben kell törleszteni. Az induló havi törlesztőrészlet jelen szerződéskötés napján számított összege: Ft, azaz forint, a további várható törlesztőrészletek összege Ft. Adós tudomásul veszi, hogy a tényleges törlesztőrészlet összege a folyósítás napján kerül megállapításra, így az a szerződéskötéskor megállapított fent írt törlesztőrészlet összegétől eltérhet. 2. A kölcsön kamata, díjai, költségei 2/a. Az Adós a Kölcsön összegének alapulvételével az alábbi tételekből összetevődő teljes induló, rendszeresen fizetendő hiteldíjat tartozik megfizetni: 1

2 a.) Ügyleti kamatot a fennálló kölcsönösszeg után a folyósítás napjától a visszafizetés napjáig. A kamat megfizetése az 1. pontban feltüntetett feltételek szerint esedékes. Az ügyleti kamat mértéke változó. A legfeljebb 3 éves futamidejű hitel annak teljes futamidejére a hitelszerződésben meghatározott fix kamattal nyújtható, és e hitel kamatfeltételei a fogyasztó számára hátrányosan egyoldalúan nem módosulnak. A 3 évet meghaladó futamidejű hitel a szerződésben meghatározott, a Magyar Nemzeti Bank honlapján közzétett változó kamatozással és annak teljes futamidejére vagy legalább 3 éves kamatperiódusokban rögzített kamatfelárral, nyújtható. Ezekben az esetekben Takarékszövetkezet a H4K3 kamatváltoztatási mutatót alkalmazza. A kamatváltoztatási mutató számítási képletét jelen szerződés 1. sz. melléklete tartalmazza. A kamatváltoztatási mutató mindenkor hatályos mértékét a Magyar Nemzeti Bank honlapján (http://www.mnb.hu)teszi közzé. A Hirdetményben foglalt feltételek alapján, a hitel induló kamata: %. A jelen szerződés megkötésekor, az ügyfelet megillető kamatkedvezmény mértéke: %. A Kölcsön kamatkedvezménnyel (kamatkedvezményekkel) csökkentett ügyleti kamatának éves mértéke szerződéskötéskor: %. Az Adós a Hirdetményben meghatározottak szerint, ott megadott feltételek fennállásától függően különböző mértékű kedvezményes Ügyleti Kamatra jogosult. A Felek rögzítik, hogy amennyiben az Adós a kedvezményes Ügyleti Kamatra feljogosító feltételek bármelyikének nem felel meg, ezen feltételek bármelyike hiányának Hitelintézet általi első észlelésének időpontját követő 30. napjától az Adós - a Hirdetményben meghatározottak szerinti (amennyiben ennek feltételei fennállnak) egyéb kedvezményes Ügyleti Kamatot, vagy - (amennyiben egyik kedvezményes Ügyleti Kamat alkalmazásának feltételei sem állnak fenn) kedvezmény nélküli Ügyleti Kamatot köteles fizetni. Az ügyleti Kamat mértékének változásáról, valamint a törlesztő részletek ebből adódó módosulásáról annak hatályba lépése előtt 60 nappal a Hitelintézet írásban értesíti az Adóst. A Kölcsön teljes hiteldíj mutatója (THM) a kölcsönszerződés megkötésének napján:.. %. A THM meghatározása forintban történt, és nem tartalmazza a kamatváltozás kockázatát. 2/b. Az Adós az alábbi, díjakat köteles megfizetni, vagy már megfizette, melyeket a teljes hiteldíj mutató mértéke a fenti díjakon kívül még tartalmaz. Alap számlacsomag díja: Ft Folyósítási jutalék:,- Ft Felajánlott ingatlan értékbecslés díja (az adós által közölt összeg): Ft Ingatlan-nyilvántartási eljárási díj:,- Ft Tulajdoni lap díja:,- Ft Térképmásolat díja:,- Ft Hitelbiztosítéki nyilvántartásba történő bejegyzés díja: Ft Takarékszövetkezet Alapszámla csomag megkötését, és annak a hitel futamideje alatti fenntartását teszi kötelezővé, a hitel törlesztéséhez. Az ügyfél döntése alapján választhat más típusú számlacsomagot is. A folyósítási jutalék a folyósított összegből kerül levonásra. Az értékbecslési díjat az ügyfél az értékbecslőnek közvetlenül, az ingatlan-nyilvántartási eljárás díját az illetékes földhivatalnak fizeti meg. Amennyiben az Adós él a Takarékszövetkezeten keresztül a Takarnet rendszerből lekérhető tulajdoni lap lehetőségével, úgy annak díját a Takarékszövetkezetnek fizeti meg. A 2

3 2/c. hitelbiztosítéki nyilvántartásba történő bejegyzés igazolt költségét az Adós a Takarékszövetkezet részére tartozik megfizetni. Az Adóst jelen kölcsönszerződés megkötésével terhelő egyéb a hiteldíj mutató számítása során figyelembe nem vett esetleges költségek az alábbiak: Előtörlesztési díj, amely a fennálló tőketartozás egy részének vagy egész részének előtörlesztése esetén kerül felszámításra. A Szerződésben megállapított teljesítési határidő előtti részleges vagy teljes előtörlesztés esetén, a Szerződésben meghatározott feltételek szerint és a Hirdetményben meghatározott mértékben a Takarékszövetkezetnél az előtörlesztéshez közvetlenül kapcsolódó, objektíve indokolt költségek megtérítésére szolgáló, az Ügyfél által fizetendő díj. Az Adós jogosult a lejárat előtt a Kölcsön teljes vagy részösszegének előtörlesztésére. Az előtörlesztést az Adós köteles az előtörlesztés napját három munkanappal megelőzően írásban bejelenteni. Előtörlesztésnek minősül a szerződésben meghatározott fizetési esedékességi idő előtt, az adott időpontra előírt törlesztési összegnél nagyobb összeg törlesztése. Amennyiben az előtörlesztés összege nem elegendő a teljes fennálló le nem járt tartozás kiegyenlítésére, az előtörlesztés összegéből először a befizetés napjáig felmerült költséget, utána kamatot kell elszámolni, és csak az ezt követően fennmaradt összeget lehet tőke előtörlesztésre fordítani a Ptk 6:46 -ban foglalt rendelkezések szerint. Előtörlesztés esetén a Takarékszövetkezet költségtérítésként az alábbi részleges vagy teljes előtörlesztési díjat számítja fel. A teljes előtörlesztési díj hatályos mértéke az előtörlesztett tőke összegének 0,5 %-a, maximum ,- Ft A részleges előtörlesztési díj hatályos mértéke az előtörlesztett tőke összegének 0 %-a, maximum 0,- Ft Nem kell megfizetni az előtörlesztés díját, amennyiben az előtörlesztés visszafizetési biztosítékként kötött biztosítási szerződés alapján történik, vagy a fennálló tartozás nem haladja meg az egymillió forintot és a megelőző tizenkét hónap alatt előtörlesztést nem teljesített. Nem kell továbbá díjat fizetni a Takarékszövetkezet által jelen szerződésben rögzített, kötelezően előírt előtörlesztés esetén teljesített előtörlesztés után. Szerződésmódosítási díj, amely a szerződésmódosításkor fennálló tőketartozás összegének 0,5 %-a, maximum ,-Ft. Szerződés módosításnak minősül minden olyan, az ügyféllel megkötött Szerződés, illetve az ahhoz kapcsolódó biztosítéki szerződések aláírását követően végrehajtott, a jogviszony tartalmát, a szerződés bármely feltételét és vagy időtartamát érintő változtatás, amely nem sorolható be a prolongálás vagy előtörlesztés körébe, ideértve a futamidő hosszabbítást, fedezetcserét vagy kiengedést, adóscserét vagy kiengedést stb.. Amennyiben egyszerre több módosítás következik be a szerződés tartalmában, csak egyszeri szerződésmódosítási díj kerül felszámításra, az egyes módosításokért külön felszámítható díjak helyett. Prolongálási díj, amit az ügyfél a kölcsön véglejáratának meghosszabbítása után fizet a prolongált összeg alapján. Mértéke a fennálló tőke 0,5 %-a, maximum ,-Ft. Levelezési költség, amit az ügyfélnek a nem szerződés szerinti kötelezettségeinek teljesítése kapcsán lebonyolított levelesért kell fizetnie (Pl. felszólító levél, ). Levelenként Ft Igazolások kiállításának díja, amit az Adós kérésére kiadott igazolások után kell fizetni (ide nem értve a Törlesztési táblázatot, melyet a Takarékszövetkezet díjmentesen bocsát az Adós rendelkezésére, és amelyet az Adós jogosult a hitelszerződés fennállása alatt bármikor kérni). Az igazolás kiállításának díja 1000,- Ft/igazolás. Technikai /Rendkívüli ügyintézési díj: Minden olyan, a fentiekbe be nem sorolható tevékenységért a Takarékszövetkezet jogosult díjat felszámítani. Mértéke ,- Ft/ügyintézés. 3

4 Késedelmi kamat: a tőke-, kamatfizetési kötelezettség késedelmes teljesítése esetén az Adós a késedelem időtartamára, a késedelmesen teljesített összeg után késedelmi kamat megfizetésére köteles, oly módon, hogy a késedelem 30 napon belüli megszűnése esetén nem kell megfizetni a késedelmi kamatot. Amennyiben a késedelem mértéke eléri vagy meghaladja a 30 napot, úgy az addigi 30 napra is meg kell fizetni a késedelmi kamatot. A késedelmi kamat mértéke évi 6 %. Vagyonbiztosítás éves díja (várhatóan). Ft. Közjegyzői okiratba foglalás díja (várhatóan). Ft 3. Egyoldalú módosítás 3.1. A Takarékszövetkezet az Adós számára hátrányosan kizárólag a Szerződésben meghatározott hitelkamatot (ügyleti kamatot), kamatfelárat, költséget és díjat módosíthatja egyoldalúan. Egyéb feltétel, ideértve az egyoldalú módosításra vonatkozó kikötést is, egyoldalúan az Adós számára hátrányosan nem módosítható. A módosításról a Takarékszövetkezet az Adós(oka)t a módosítás hatálybalépését legalább 60 nappal megelőzően a Takarékszövetkezet Hirdetményben közzéteszi, és az Adós(oka)t a módosításról és a törlesztőrészlet ebből adódó változásáról legkésőbb a módosítás hatálybalépését 60 nappal megelőzően postai úton, vagy a Szerződésben meghatározott egyéb tartós adathordozón keresztül értesíti. Amennyiben a Szerződésben referencia kamatlábhoz kötött ügyleti kamat kerül megállapításra, a referencia kamatláb változásával együtt automatikusan, kamatperiódusonként változik az ügyleti kamat, erre tekintettel a referencia kamatlábhoz kötött kamat mértékének periódikus változása nem minősül egyoldalú kamatmódosításnak A Takarékszövetkezet a Szerződés futamideje alatt legfeljebb öt alkalommal, az egyes kamatperiódusok lejárta után - ügyleti kamatot legfeljebb a Szerződésben meghatározott, a Magyar Nemzeti Bank honlapján közzétett kamatváltoztatási mutató alkalmazásával módosíthatja. Ha a Takarékszövetkezet a jelen pont szerinti kamatmódosítás során a kamatváltoztatási mutató által lehetővé tett mértéknél kedvezőbb ügyleti kamatot alkalmazott, a későbbi kamatperiódusokban a kamat mértéke tekintetében adott kedvezményt annak erejéig a csökkentendő kamat mértékébe betudhatja A Szerződés kamatfeltételeinek módosítása esetén a Takarékszövetkezet a referencia kamatlábhoz kötött ügyleti kamat kivételével a kamatperiódus lejártát megelőző legalább 90 nappal feladott postai küldeményben vagy más tartós adathordozón tájékoztatja az Adóst a.) az új kamatperiódusban alkalmazott kamat mértékéről, b.) a módosítást követően fizetendő törlesztőrészletek várható összegéről, és ha ennek kapcsán a törlesztőrészletek száma, gyakorisága változik, ennek tényéről A Takarékszövetkezet a Szerződésben megállapított költségeket azok felmerülésekor, a díjakat pedig évente egy alkalommal, április 01. napjával hatályos időponttal módosíthatja. A Szerződésben megállapodott díjakat a Takarékszövetkezet legfeljebb a Központi Statisztikai Hivatal által közzétett előző évi éves fogyasztói árindex mértékével jogosult megemelni. Díj vagy költség módosítás esetén a módosítást a Takarékszövetkezet a hatálybalépést megelőzően legalább 30 nappal feladott postai küldeményben vagy más, a Szerződésben meghatározott tartós adathordozón közli a fogyasztóval a módosítás tényét,, a díj vagy költség új mértékét a 3.3. b.) pontja szerinti tájékoztatást. Elektronikus szolgáltatás nyújtása esetén a módosításokat tartalmazó tájékoztatást a Takarékszövetkezet az Adós(ok) számára elektronikus úton is elérhetővé teszi. 4

5 3.5 A Takarékszövetkezet az Adós számára nem hátrányosan bármikor módosíthatja a Szerződés feltételeit. 4. A Szerződés megszüntetése az Adós részéről 4.1. Ha az új kamatperiódusban a kamat, illetve a kamatfelár mértéke az Adósra hátrányosan változik, az Adós jogosult a Szerződés költség- és díjmentes felmondására. Az Adósnak a felmondást a kamatperiódus lejártát megelőző 60 nappal közölnie kell a Takarékszövetkezettel és annak érvényesítéséhez az is szükséges, hogy az Adós a teljes fennálló tartozását legkésőbb a kamatperiódus utolsó napján a Takarékszövetkezet részére megfizesse. Ennek elmulasztása esetén a Takarékszövetkezet a lejárt követeléshez fűződő jogkövetkezményeket érvényesíti az Adóssal(Adósokkal) szemben Ha az Adós írásban a Szerződést nem mondja fel, vagy a Szerződés az előbbiek szerint nem tekintendő felmondottnak, úgy a módosítást az Adós által elfogadottnak kell tekinteni.,ebben az esetben a Takarékszövetkezet az értesítésben meghatározott hatálybalépési időponttól kezdődően a módosított mértékű ügyleti kamatot, díjat, költséget jogosult felszámítani. A módosítás az értesítésben megjelölt hatálybalépési időpontot megelőző időszakra megállapított ügyleti kamatot, díjakat és egyéb feltételeket nem érint Amennyiben Adós(ok) törlesztési kötelezettségé(ük)nek nem tesz(tennének) eleget, alulírott adós(ok) és kezes ezennel kijelentik, hogy a Ptk. idevonatkozó rendelkezései /6:193 6:201 -ai/ szerint a Takarékszövetkezetre engedményezik a mindenkori munkáltatójuktól járó munkabérüket és egyéb járandóságukat az esedékessé (hátralékossá) vált kölcsönösszeg és járulékai, illetőleg a mindenkor esedékessé váló, a kölcsönszerződés 1.) pontjában részletezett havi törlesztő részlet erejéig. Felhatalmazzák a Takarékszövetkezetet, mint engedményest, hogy az engedményezésről a jelen engedményezési szerződést tartalmazó szerződés fénymásolatának megküldésével mindenkori munkáltatójukat, mint kötelezettet értesítse és az Mt (1) és (3) bekezdésében foglaltakra is figyelemmel, hozzájárulnak ahhoz, hogy munkáltatójuk a hátralékossá vált tartozást, ennek kiegyenlítése után pedig a mindenkori havi törlesztő részleteket munkabérük (járandóságunk) 33 %-a erejéig levonásba hozza és a Takarékszövetkezet részére átutalja. Az Adós, Kezes kötelezettséget vállal arra, hogy munkahely változás esetén új munkáltatójuk, illetve munkahelyük nevét és címét, valamint a személyes adataik megváltozását a Takarékszövetkezetnek késedelem nélkül bejelenti. 6. Az Adós és Kezes tudomásul veszi, hogy amennyiben az esedékesség napjára a törlesztéshez szükséges forint fedezetet nem biztosítja, úgy a Takarékszövetkezet a lejárt kölcsön után és az ügyleti kamaton felül a hatályos Hirdetményben foglaltak szerinti késedelmi kamatot számítja fel. A Takarékszövetkezet jogosult az esedékes, de meg nem fizetett tartozást az Adósokkal, Kezesekkel szemben bírósági úton behajtani. Az Adós és Kezes tudomásul veszi, hogy a lejárt Kölcsön előző bekezdés szerinti beszedésével összefüggésben felmerült összes többletköltség (kamat, késedelmi kamat, késedelmes törlesztési megbízás miatti többlet kamatköltség, bírósági, végrehajtói, egyéb díjak) kizárólag az Adóst és Kezest terheli. 7. A kölcsönt az 1. pontban foglaltak szerint kell törleszteni. Az 1. pontban feltüntetett törlesztő részlet az ügyleti kamatot magában foglalja. Az adós/adóstárs megbízást és felhatalmazást ad a Takarékszövetkezetnek, hogy az alább feltüntetett pénzforgalmi fizetési számláról a kölcsönnel kapcsolatos esedékes törlesztő részleteket, díjakat a számla mindenkori egyenlegéből kiegyenlítse. Lakossági pénzforgalmi fizetési számla száma: XXXXXXXX-XXXXXXXX-XXXXXXXX Amennyiben a törlesztés nem pénzforgalmi fizetési számláról történik, úgy az esedékes törlesztő részletet az Adós átutalással vagy a Takarékszövetkezet által átadott csekken vagy postai befizetési csekken vagy a Takarékszövetkezet pénztárában készpénzben fizetheti meg. Az Adós felhatalmazza a Takarékszövetkezetet arra, hogy amennyiben a lejáratkor a kölcsöntartozását és járulékait nem fizeti meg, a pénzforgalom lebonyolításáról szóló 18/2009. (VIII. 6.) MNB. rendeletben 5

6 megjelölt, az előnyösen rangsorolt megbízások teljesítésének sorrendjét követően, de minden más fizetési megbízást megelőzően a lejárt kölcsön összegével és járulékaival bármelyik a jelen szerződésben megjelölt bankszámláját felhatalmazó levélen alapuló beszedési megbízás alkalmazásával megterhelje. Lakossági pénzforgalmi fizetési számla (más banknál)pénzintézet neve és számlaszám: xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx-xxxxxxxx-xxxxxxxx Az Adós kötelezettséget vállal arra, hogy a számlavezető hitelintézet által elfogadott formában Takarékszövetkezet részére a jelen szerződés megkötésével egyidejűleg, általa aláírva átadja a fenti számlák ellen a felhatalmazó levélen alapuló beszedési megbízás - jelen kölcsön és járulékainak teljes megfizetéséig az Adós által egyoldalúan vissza nem vonható - nyilatkozatait. Adós tudomásul veszi, hogy amennyiben jelen kölcsönszerződésből származó fizetési kötelezettségeit azok esedékessé válásakor nem vagy csak részben teljesíti a Takarékszövetkezet jogosult az Adós előzetes értesítése nélkül az Adós bármely a Takarékszövetkezetnél vezetett pénzforgalmi fizetési számláját az esedékes összeg erejéig megterhelni, azaz a lejárt követelést a Ptk 6:49. alapján beszámítás útján kiegyenlíteni. Az Adós tudomásul veszi, hogy az általa fizetett összeg a Ptk. 6:46 -ának megfelelően elsősorban a költségekre, a kamatokra és végül a tőketartozásra kerül elszámolásra. 8. Adós tudomásul veszi, hogy a kölcsönt csak a jelen szerződés 1. pontjában rögzített célra használhatja fel, és azt a Kölcsönnyújtó a helyszínen is jogosult ellenőrizni, illetőleg annak bizonyítását az Adóstól (számlák bekérésével) igényelni. 9. A Takarékszövetkezet évente közli az Adósokkal a kölcsöntartozás összegét, a felszámított hiteldíjat, az Adósok által már megfizetett összeget. Amennyiben az Adósok 8 (nyolc) napon belül írásban nem emelnek kifogást az elszámolás ellen, úgy azt a felek kölcsönösen elfogadottnak tekintik. 10. Az Adós tudomásul veszi, hogy a jelen szerződés fennállása alatt más hitelintézettől csak a Takarékszövetkezet előzetes írásbeli hozzájárulásával vehet igénybe hitelt, illetőleg kölcsönt, vállalhat garanciát vagy kezességet, köthet pénzügyi lízingszerződést, vagy vállalhat más ilyen típusú kötelezettséget. Az Adós köteles továbbá a Takarékszövetkezetet haladéktalanul írásban tájékoztatni a szerződéskötést követően keletkezett minden további, ebbe a körbe tartozó olyan kötelezettségvállalásáról, amely fizetőképességét alapvetően befolyásolja. A szerződő felek megállapodnak, hogy a fentiek elmulasztása az Adós részéről súlyos szerződésszegésnek minősül, amely alapján a Takarékszövetkezet jogosult a kölcsönt azonnali hatályú felmondással lejárttá tenni. 11. Fedezetek A kölcsön személyi biztosítékaként az Adósokon túl a készfizető kezesek is szolgálnak. Készfizető kezes(ek) kijelenti(k), hogy a Szerződés megkötése előtt a Kölcsönnyújtó írásban tájékoztatta a kezességvállalással kapcsolatos jogairól és kötelezettségeiről, és az Adós helyzetéből vagy a kötelezettség természetéből fakadó, a hitelező előtt ismert különleges kockázatokról. A készfizető kezes az Adósért a kölcsönszerződésben megjelölt kölcsöntőke és annak mindenkori járulékai erejéig a Takarékszövetkezettel szemben egyetemleges készfizető kezességet vállal(nak). A készfizető kezes kötelezettséget vállal arra, hogy a Takarékszövetkezet első írásbeli felszólítására, az abban megjelölt határidőn belül, az Adós szerződésszerűen kiegyenlítésre nem került tartozását megfizeti a Takarékszövetkezet javára. A kezes fizetési kötelezettsége azonban nem terjedhet túl a nyújtott kölcsön (tőke) és annak 50%-ával növelt értékén, amelynek összege jelen szerződés esetében..ft azaz forint, ez az a maximum összeg amit a Kezes jelen kölcsönszerződés alapján az Adós helyett köteles megfizetni. A fenti összeghatárt több kezes esetén kezesenként külön-külön kell figyelembe venni. 6

7 A kezes kijelenti, hogy tudatában van annak, hogy készfizető kezesként a teljes vagyonával tartozik helytállni. A Kezes tudomásul veszi, hogy az 1. pontban megjelölt lejárati időpont - a Takarékszövetkezetet megillető felmondási jog, jogszabályi rendelkezések következtében változhat, a kölcsön a jelen szerződésben megjelölt lejárati időpontot megelőző időpontban is esedékessé válhat. A Takarékszövetkezet a Kölcsönszerződés teljesítési határidejének változásáról tájékoztatja a Kezest. A felek megállapodnak, hogy a hitelszerződés lejáratának esetleges meghosszabbítása a Kezes értesítése mellett, jelen kölcsönszerződés módosításával történik. A készfizető kezességre tekintettel Kezest sortartási kifogás nem illeti meg. A Kezes tudomásul veszi és elfogadja, hogy amennyiben az Adósnak az 1. pontban megjelölt tartozása bármely okból lejárttá, esedékessé válik ideértve a Kölcsön felmondás vagy felszámolási eljárás alapján történő lejárttá válását is -, azzal egyidejűleg a Kezes fizetési kötelezettsége is esedékessé válik a Takarékszövetkezettel szemben. A Kölcsönszerződésből eredő, a jelen készfizető kezesi szerződéssel biztosított követelés mindenkori összegére a Takarékszövetkezet nyilvántartása az irányadó. Amennyiben a Kezes elégíti ki részben vagy egészben a Takarékszövetkezet követelését az Adós helyett, a követelés az azt biztosító és kezességvállalást megelőzően keletkezett jogokkal, valamint a végrehajtási joggal együtt, a kielégítés erejéig, a Kezesre száll át. A kezes kötelezettsége megszűnik és a Kezes felszabadul kötelezettsége alól, amennyiben az Adós a hitelszerződésből eredő kötelezettségeinek teljes egészében eleget tett Felhatalmazó levélen alapuló beszedési jog a Banknál vezetett. sz. számlára. 12. A Takarékszövetkezet előzetes írásbeli hozzájárulása nélkül az Adós a szerződésből eredő jogait másra nem engedményezheti, illetve kötelezettségeit tartozásátvállalás útján nem ruházhatja át. A Takarékszövetkezet jogosult a szerződésből eredő jogait az Adós engedélye nélkül részben vagy egészben átruházni. Az Adós(ok) tudomásul veszi(k) továbbá, hogy a hitelező Takarékszövetkezet minden törvényes eszközt igénybe vehet, illetve intézkedést megtehet jelen szerződés tárgyának vonatkozásában az esedékes, illetve lejárt követelések behajtásáért. A Takarékszövetkezet jogosult az Adós(ok) írásbeli nyilatkozata alapján a lejárt és ki nem egyenlített tőke és hiteldíj tartozást adósságbeszedéssel foglalkozó gazdasági társaságnak értékesíteni, ezért az Adós(ok) felmentést ad(nak) a Takarékszövetkezetnek jelen kölcsönszerződésből adódó banktitoktartási kötelezettségének betartása alól. 13. A Takarékszövetkezet a jelen Szerződést jogosult a Ptk. 6:387 -a alapján azonnali hatállyal felmondani és a fennálló kölcsöntartozásnak a felmondásról szóló értesítés kézbesítésétől számított 15 napon belüli visszafizetését követelni, ha: a) a kölcsönnek a szerződésben meghatározott célra fordítása lehetetlen; b) az adós a kölcsönösszeget a szerződésben meghatározott céljától eltérően használja; c) a kölcsönre nyújtott biztosíték értéke jelentősen csökkent, és azt az adós a hitelező felszólítására nem egészíti ki; d) az adós vagyoni helyzetének romlása vagy a fedezet elvonására irányuló magatartása veszélyezteti a kölcsön visszafizetésének lehetőségét; e) az adós más súlyos szerződésszegést követett el (különös tekintettel a szerződésben foglalt esedékessé vált törlesztési kötelezettség nem teljesítésére), f) az adós hitelképtelenné válik, 7

8 g) az adós a pénzintézetet a kölcsön összegének megállapításánál valótlan tények közlésével, adatok eltitkolásával vagy más módon megtévesztette, amennyiben ez a kölcsön összegének a megállapítását befolyásolta; h) az adós a kölcsön fedezetével, biztosítékával vagy céljának megvalósításával kapcsolatos vizsgálatot figyelmeztetés ellenére akadályozza, ideértve azt az esetet is, ha a szerződésben vállalt vagy jogszabályban előírt adatszolgáltatási kötelezettségét megszegi. i)az adós Takarékszövetkezet hozzájárulása nélkül, harmadik félnek jelzálogjogot enged, a fedezetül felajánlott ingatlanra. A felmondott kölcsönt a Takarékszövetkezet a felmondás napjával lejárttá teszi, aminek a visszafizetése tőke és a felmondás napjáig esedékessé vált díjak és költségek felszámításával - a felmondás napjával esedékessé válik. A Kölcsönnyújtó a jelen Szerződést jogosult felmondani és a fennálló kölcsöntartozásnak a felmondásról szóló értesítés kézbesítésétől számított 15 napon belüli visszafizetését követelni, ha az Adós a szerződésben foglalt bármely kötelezettségének pontosan és maradéktalanul nem tesz eleget. Az Adós a lejárt vagy felmondott kölcsön után is tartozik megfizetni a kölcsön után felszámítható a 2/a. pontban részletezett hiteldíjakat, továbbá levelezési költség, igazolások kiállításának díja, technika/rendkívüli ügyintézési díj, késedelmi kamat és a követelés beszedésével összefüggő jogi és nem jogi eljárások díjai (Pl. végrehajtási díj, bírósági eljárási díj, ). 14. Az Adós és a kezes ezennel hozzájárulnak ahhoz, hogy a Takarékszövetkezet a kölcsönkérelemben, az ahhoz kapcsolódó okiratokban (munkáltatói igazolás, stb.), valamint az e szerződésben foglalt, a hitelintézetekről és a pénzügyi vállalkozásokról szóló évi CCXXXVII tv (a továbbiakban: Hpt) 2. számú mellékletében rögzített azonosító (személyes) adatokat (név, születési név, anyja neve, születési hely és idő,állampolgárság, lakcím, postacím, személyi igazolvány (útlevél) száma, egyéb, a személyazonosság igazolására a polgárok személyi adatainak és lakcímének nyilvántartásáról szóló évi LXVI tv. szerint alkalmas igazolvány száma), az információs önrendelkezési jogról és az információs szabadságról szóló évi CXII. törvény, valamint a Hpt. rendelkezései szerint a jelen szerződéses jogviszony szerinti elszámolás biztosítása, a kötelezettségek és jogosultságok teljesítésének igazolása, kockázatelemzési és értékelési célokra nyilvántartsa, feldolgozza és kezelje. Kijelentik, hogy az adatszolgáltatás önkéntes, az adatok kezelése hozzájárulásukon alapul. 15. Az Adós és Kezes kijelenti, hogy az évi LXVI. törvény alapján nyilvántartott adatait a Takarékszövetkezettel szemben nem tiltotta le, illetve jelen szerződéses jogviszony fennállása alatt nem tiltja le. Amennyiben a fenti nyilatkozatuk nem felel meg a valóságnak, illetve a kölcsönszerződésen alapuló tartozás maradéktalan kiegyenlítését megelőzően adatait bármikor letiltja, a Takarékszövetkezet jogosult jelen kölcsönszerződést azonnali hatállyal felmondani. 16. Az Adós, Adóstárs továbbá a Készfizető Kezes tudomásul veszik, hogy a 13.. pontban rögzítettek szerint felmondott, emiatt egyösszegben esedékessé vált illetve szerződés szerint lejárt, és meg nem fizetett ( a továbbiakban mindkét esetben: lejárt) kölcsön után a kifizetés napjáig a felmondást megelőző napon illetve lejárat napján érvényes ügyleti kamatot és azon felül évi 6% mértékű késedelmi kamatot, továbbá a lejárt ügyleti kamat késedelmes megfizetése esetére a kifizetés napjáig évi 6% késedelmi kamatot, illetve a kölcsön követelése miatt szükségszerűen felszámított egyéb díjat (idetartozik a felszólítási levelezési költség mindenkori Hirdetmény szerint hatályos mértékű díja is) jogosult felszámítani. Fenti járulékokkal növelt tartozást Adós, Adóstárs és a Kezes egyetemlegesen kötelesek megfizetni, azaz bármelyiküktől a teljes tartozás követelhető. Amennyiben a tartozás behajtására - a kötelezettek önkéntes teljesítésének elmaradása esetén - jogi utat (közjegyző, bíróság) kénytelen igényben venni a Takarékszövetkezet, abban az esetben a jogi eljárással felmerült összes költséget jogosult az Adós, Adóstárs és Készfizető Kezesek bármelyike felé egyetemlegesen felszámítani. 17. Az Adós és kezes ezennel hozzájárulását adja ahhoz, hogy a kölcsönszerződés alapján fennálló tartozás maradéktalan visszafizetéséig, a behajtáshoz szükséges személyi adatait az évi LXVI. törvényben megjelölt nyilvántartási szervek a Takarékszövetkezet írásbeli kérelmére kiszolgáltassák. 18. Az Adósnak a kölcsön és járulékainak teljes visszafizetéséig azonnali értesítési kötelezettsége áll fenn a Takarékszövetkezet felé az alábbi tények és események vonatkozásában: 8

9 a) más személyek végrehajtás kezdeményezése iránti szándékáról történt tudomásszerzést követően haladéktalanul. b) ha a biztosítékot nem az Adós, hanem harmadik személy - biztosítéknyújtó - nyújtja, jelen szerződés bármely biztosítékát érintő végrehajtási, illetve a biztosítéknyújtóval szemben kezdeményezett végrehajtási-, csőd- vagy felszámolási eljárás; c) bármely az Adóssal, illetve a biztosítéknyújtóval szemben foganatosított végrehajtási cselekmény; d) az Adós által olyan társaságban szerzett tulajdonosi részesedés, amely szintén hitelezési kapcsolatban áll a Takarékszövetkezettel, amennyiben az Adós erről tudomást szerez; e) az Adósnak harmadik személlyel szemben fennálló 90 napon túli, összegszerűségében a minimálbért meghaladó lejárt fizetési kötelezettsége van. A fentiek tekintetében a tájékoztatási kötelezettség elmulasztása súlyos szerződésszegésnek minősül, amely alapján a Takarékszövetkezet jogosult a kölcsönt azonnali hatályú felmondással lejárttá tenni. 19. A Szerződő felek megállapodnak, hogy egymás közötti kapcsolattartásuk során valamennyi értesítést és közlést írásban kell elküldeni. Ennek módja lehet: a) személyes átadás, a kézbesítés megtörténtének tényét hitelesen tanúsító módon; (pl.: az átvétel tényét a címzett két munkavállalója aláírásával igazolja; a címzett két tanú együttes jelenlétében a küldemény átvételét megtagadja) b) ajánlott vagy tértivevényes postai küldemény útján; c) telefax üzenet útján. 20. A telex illetve telefax üzeneteket ezek elküldésével egyidejűleg postázott ajánlott postai küldemények útján meg kell erősíteni. Az Adósnak küldött ajánlott küldemény az igazolt feladástól számított második munkanapon tekintendő kézbesítettnek. Az ellenkező bizonyításáig a telefax activity report-jában megjelölt időpontot kell a megérkezés időpontjának tekinteni. Mindegyik fél köteles az új értesítési címe közlésével haladéktalanul írásban bejelenteni a másik félnek, ha az értesítési címe megváltozott. A felek értesítési címének mindaddig, amíg annak megváltozását az adott fél írásban nem jelentette be, az utolsóként megadott értesítési cím, ennek hiányában pedig a Szerződésben feltüntetett cím minősül. 21. Az adós a jelen kölcsönszerződés egy eredeti példányát átvette, amit jelen szerződés aláírásával igazol. Az Adósok, kezesek - akik egymásnak házastársai vagy élettársai - lemondanak arról, hogy jelen kölcsönszerződés két eredeti példányban kerüljön a részükre átadásra. 22. Az Adós hozzájárul ahhoz, hogy jelen kölcsönszerződés által tartalmazott, Adósra vonatkozó adatokat a Takarékszövetkezet a készfizető kezes részére kiszolgáltassa. 23. Jelen kölcsönszerződésből adódó az Adósokat illető jogok és kötelezettségek egyetemlegesek. Jelen kölcsönügylettel kapcsolatban küldött írásbeli értesítések bármelyik Adós és Készfizető kezes kezéhez joghatályosan kézbesíthetők. 24. Az Adós(ok) és a Kezes(ek) kijelentik, hogy az ügyleti kamat mértékének, a teljes hiteldíj mutató, valamint a kölcsön összegére és a szerződés feltételeire vonatkozó rendelkezések meghatározása és feltüntetése jelen szerződés részükről történő aláírását megelőzően megtörtént, a szerződést annak megkötése előtt megismerték és áttanulmányozták. Kijelentik továbbá, hogy e szerződést a jogszabályok szerint számukra kötelezően rendelkezésre bocsátandó adatoknak és feltételeknek a Takarékszövetkezet által történő rendelkezésre bocsátása után, azok birtokában és ismeretében kötötték. 25. Az Adós(ok) a kölcsönszerződéstől a szerződéskötés napjától számított tizennégy napon belül indoklás nélkül elállhat, ha a kölcsön folyósítására még nem került sor, továbbá a szerződéskötés napjától számított tizennégy napon belül díjmentesen felmondhatja a kölcsönszerződést, ha a kölcsön már kifolyósításra került. Az Adós(ok) az elállásról (felmondásról) szóló nyilatkozatának elküldését követően haladéktalanul, de legkésőbb harminc napon belül köteles a felvett kölcsönösszeget és a kölcsön folyósításának időpontjától a 9

10 visszafizetés időpontjáig felszámítható, a szerződés szerint megállapított kamatot a Takarékszövetkezetnek visszafizetni. A fogyasztó elállása esetén a Takarékszövetkezet a fenti bekezdés szerinti összegen kívül kizárólag arra az összegre jogosult, amelyet az államnak vagy önkormányzatnak a hitellel kapcsolatosan megfizetett, ha annak visszatérítésére nincs mód. 26. Az Adós(ok) tudomásul vesz(ik), hogy a Takarékszövetkezet folyamatosan figyelemmel kíséri a szerződésben foglalt feltételek megvalósulását, ennek érdekében az adós hitelképességét a szerződés időtartama alatt bármikor ellenőrizheti. 27. A szerződő felek kölcsönösen elfogadják, hogy a jelen szerződésben nem szabályozott kérdésekben a Takarékszövetkezet valamennyi hitelt folyósító kirendeltségében megtekinthető, az Általános Szerződési Feltételeket is magában foglaló Hitelezési Ügyletek Üzletszabályzatában, a Fogyasztónak nyújtott hitelről szóló évi CLXII. tv-ben, valamint a Polgári Törvénykönyvről szóló évi V. tv. (Ptk.), az Hitelintézetekről és pénzügyi vállalkozásokról szóló évi CCXXXVII tv. (Hpt.) rendelkezései az irányadóak. Adós és a Készfizető kezes kijelenti(k), hogy a hivatkozott dokumentumok tartalmát ismeri(k), és az azokban foglalt rendelkezéseket magára (magukra) kötelezőnek fogadja(ák) el. 29. A jelen szerződésből eredő jogviták peren kívüli elintézésére az Adós(ok) békéltető testülethez fordulhat(nak). A Pénzügyi Békéltető Testület a Magyar Nemzeti Bank ( a továbbiakban: Felügyeleti szerv) mellett működő független testület, bíróságon kívüli, alternatív vitarendezési fórum, mely a fogyasztók és a pénzügyi szolgáltatók között fennálló szerződésből eredő jogviták kezelésével foglalkozik. A Szabolcs Takarékszövetkezet a Felügyeleti szervhez intézett hivatalos nyilatkozattal alávetette magát a testület eljárásának, mellyel vállalta, hogy a Pénzügyi Békéltető Testület eljárásának és egyezség hiányában az ilyen eljárásban hozott határozatnak aláveti magát. A PBT-hez olyan viták rendezésére irányuló kérelemmel lehet fordulni, amelyekben az ügyfél által a szolgáltatónál közvetlenül kezdeményezett panaszkezelési eljárás eredménytelenül zárult. Elérhetősége: 1013 Budapest, Krisztina krt. 39., levélcím: H-1525 Budapest BKKP Pf.: 172., telefon: , Folyósítási feltételek: - jelen kölcsönszerződés és a hozzá kapcsolódó nyilatkozat, szerződések magánokiratba foglalása; - a Takarékszövetkezet jelzálogjogának legalább széljegyként történő feltüntetését tartalmazó hiteles tulajdoni lapmásolat bemutatása - vagyonbiztosításra megkötött zálogszerződés a Takarékszövetkezet javára - felhatalmazó levélen alapuló beszedési megbízás nyilvántartásba vétele a. Banknál Egyéb kikötések és feltételek: Az Adós és a Kezes tudomásul veszi, hogy jelen szerződés közokiratba foglalásra kerül, s ennek alapján közvetlen végrehajtásnak van helye.. A közjegyzői okiratba foglalás költségét az Adósok viselik és közvetlenül fizetik meg a közjegyzőnek. 33. Az Adós és a Takarékszövetkezet megállapodása alapján a következő szerződéses pontokat hatályon kívül helyezik: -- 10

11 34. Az Adós, készfizető kezes kijelentik, hogy a jelen szerződést elolvasták, tudomásul vették és azt magukra nézve kötelezőnek ismerik el, továbbá mint akaratukkal mindenben megegyezőt írták alá. Az Adós, a Készfizető kezes aláírásukkal igazolják, hogy a Kölcsönnyújtó üzletszabályzatában foglaltakat megismerték és elfogadták. A jelen szerződés elválaszthatatlan tartozékai: 1. sz. melléklet: Kamatváltoztatási változtatási mutató számítási képlete 2. sz. melléklet: KHR-hez kapcsolódó nyilatkozatok, KHR tájékoztató (2/a-d.) 3. sz. melléklet: A szerződésben használt fogalmak Kelt:.., 201. év hó nap.. adós xxxxx yyyy Személyi ig. sz.:.. adóstárs xxxxx yyyy Személyi ig. sz.:. SZABOLCS Takarékszövetkezet ügyintéző neve, beosztása.. kezes sss dddd Személyi ig. sz.: Előttünk, mint tanuk előtt: 1. tanu:. Név:..... Lakcím: Szig.szám: tanu:. Név:..... Lakcím: Szig.szám:... 11

12 ..számú szerződés 1. sz. melléklete H4K: 4. SZÁMÚ KAMATVÁLTOZTATÁSI MUTATÓ FORINTHITELEK ESETÉN A mutatónak 3 változata van 3 éves (H4K3), 4 éves (H4K4) és 5 éves (H4K5) kamatperiódusra, ahol a megegyező futamidejű hozamok értendők a képletben. A mutató a 3 havi átlagos BIRS különbsége két egymást követő kamatperiódus között, valamint figyelembe lehet venni olyan bankrendszert érintő, bankoktól független működési költséget (új fiskális teher), amely december 31-t követően jelentkezik vagy emelkedik meg. Képletben: ahol t a kamatperiódust jelöli, mely maximum 6 lehet (5 darab kamatváltoztatás). Egészen pontosan a kamatperiódus fordulónapja előtti 120. nap hónapját megelőző 3 hónapban a BIRS kamat 3-havi számtani átlaga. KT: A január 1-én vagy azt követően hatályos jogszabályban (ideértve az Európai Unió kötelező jogi aktusát is) előírt olyan fizetési kötelezettség, amelyet a pénzügyi intézmények a fizetési kötelezettség alanyaként (nem a fizetési kötelezettség alanyai helyett vagy javára) teljesítenek, feltéve, hogy e fizetési kötelezettség a pénzügyi intézményt a) e jogállására vagy a hitel-, kölcsön- vagy pénzügyilízing-nyújtásra való jogosultságára tekintettel, b) a hitel-, a kölcsön- vagy pénzügyilízing-szerződések megkötése vagy azok teljesítése következtében, c) a hitel-, kölcsön-, vagy pénzügyilízing-szerződés alapján kapott kamat, díj vagy más hozam alapulvételével, vagy d) a hitel-, kölcsön-, vagy pénzügyilízing-ügylethez közvetlenül kapcsolódó költség, ráfordítás alapulvételével, de nem jogsértő magatartása jogkövetkezményeként terheli. A mutató értékét a január 1-ét követően bevezetett (jogszabályban megállapított) fizetési kötelezettség kivezetése, vagy az ezen időpontot követő emelések későbbi csökkentése mérsékeli. A mutató számítása: A mutató értéke április 1-én 0. A mutató értéke évente egyszer, minden év április 1-én (ha az előző évre vonatkozó fizetési kötelezettség megállapítására előírt határidő március 20-át követő időpont, akkor a határidő leteltének napját követő második hónap első napján) változik az alábbi képlet szerint: ahol: KT i : az i. évi fizetési kötelezettség miatti kamatváltoztatási mutató bázispontban kifejezve. Adott kamatperiódusban történt fizetési kötelezettség december 31-ét követő bevezetését/kivezetését vagy mértékének december 31-ét követő egy alkalommal történő megemelését/vagy csökkentését egyszer érvényesíthet a pénzügyi intézmény, nem pedig az összes hátralévő kamatperiódus alatt. NA i-1 : a fizetési kötelezettség december 31-ét követő bevezetése vagy mértékének december 31-ét követő megemelése miatt a t 1. évre a pénzügyi intézmények által megfizetett összeg ALL i-1 : a fizetési kötelezettség alapját közvetlenül befolyásoló hitelállomány t 1. évi Felügyeleti Mérleg szerinti 12

13 nettó átlagállományának a nagysága, ideértve azt az esetet is, amikor a fizetési kötelezettség alapját az adott hitelállományon elért kamat vagy díjbevétel képezi. BIRS: a kamatperiódus hosszához alkalmazkodó lejáratú BIRS 3 havi átlagolása az a pénzügyi mutató amely a Hitelező hitelkockázatától és piaci megítélésétől egyaránt független és kifejezi, hogy ezen az áron tudja a Hitelező változó kamatozású forrását fix kamatozásúra cserélni, biztosítva ezzel a fogyasztó számára a periódus alatt változatlan kamatot/kamatfelárat. A BIRS (Budapest Interest Rate Swap) jegyzések 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 12 és 15 év lejáratokra kerülnek publikálásra, és olyan jegyzések, melyek a bankközi piacon átlagos piaci feltételek mellett a bankok által egymás részére az adott futamidőre jegyzett HUF kamatswap (IRS) vételi és eladási kamatlábak számtani középértékének (midswap) átlaga, ahol az adott futamidőre vonatkozó éves fix kamat (ACT/365 bázison) kerül jegyzésre a 6 hónapos BUBOR (ACT/360) jegyzéssel szemben. A Magyar Forex Társaság a Magyar Nemzeti Bankkal közösen működteti a Budapesti Kamatswap Fixing (BIRS), napi megállapítását szolgáló fixingeljárást. A BIRS ráták elérhetők az MNB honlapján. 13

14 .. sz. szerződés 2/a számú melléklete NYILATKOZAT Alulírott név:.. születési név: szül. helye, ideje:..,..év..hónap nap anyja születési neve:... lakcíme:. levelezési címe: személyazonosító okmányának típusa: személyazonosító okmányának száma:... jelen nyilatkozat aláírásával kijelentem, hogy a..iktatószámú szerződés 2/d. számú mellékletét képező "Tájékoztató a központi hitelinformációs rendszer-re (a továbbiakban: KHR) irányadó szabályokról, a nyilvántartás céljáról, a nyilvántartott személyt megillető jogokról, a KHR által kezelt adatok felhasználásáról, valamint az adatok átadásáról " című dokumentum tartalmát a fenti iktatószámú szerződés megkötését és aláírását megelőzően megismertem, azt elolvastam és az abban foglaltakat megértettem és tudomásul veszem.., Adós aláírása Alulírottak igazoljuk, hogy az Adós a nyilatkozatot előttünk, mint tanúk előtt írta alá. Név:... Név:.... Lakcím:.... Lakcím:... 14

15 .. sz. szerződés 2/b. számú melléklete Alulírott, Név: Születési név: Anyja neve: Születési hely, idő: Állandó lakcím: Személyazonosító okmány típusa Személyazonosító okmány száma: Szerződés típusa: Szerződés azonosító (iktató) száma: NYILATKOZAT Központi Hitelinformációs Rendszerben történő adatkezelésről - továbbiakban: Ügyfél a.. (Hitelintézet), mint referenciaadat-szolgáltató (továbbiakban: Referenciaadat-szolgáltató) útján a Központi Hitelinformációs Rendszert (KHR) működtető pénzügyi vállalkozás (BISZ Központi Hitelinformációs Rendszer Zrt.) részére az alábbi nyilatkozatot teszem: I. Nyilatkozat referenciaadatok más referenciaadat-szolgáltató általi átvételéről A Referenciaadat-szolgáltató a pénzügyi szolgáltatásra - a hitelintézetekről és pénzügyi vállalkozásokról szóló évi CCXXXVII. törvény (Hpt.) 3. (1) bekezdés b)-c) és f)-g) pontjában foglalt pénzügyi szolgáltatásra vonatkozó szerződés, így - hitel- és pénzkölcsön-, - pénzügyi lízing-, - olyan papír alapú készpénz-helyettesítő fizetési eszköz (például papír alapú utazási csekk, váltó) kibocsátása, illetve az ezzel kapcsolatos szolgáltatás nyújtása, amely nem minősül pénzforgalmi szolgáltatásnak-, - kezesség és bankgarancia- és egyéb bankári kötelezettség vállalás nyújtására vonatkozó szerződés (továbbiakban: szerződés) megkötését követően - 5 munkanapon belül - átadja a KHR részére a központi hitelinformációs rendszerről szóló évi CXXII. törvény (KHR tv.) 5. (2) bekezdés a) pontja alapján az alábbi referenciaadatokat: - azonosító adatok: név, születési név, születési idő, hely, anyja születési neve, személyi igazolvány (útlevél) szám vagy egyéb, a személyazonosság igazolására a polgárok személyi adatainak és lakcímének nyilvántartásáról szóló évi LXVI. törvény szerint alkalmas igazolvány száma, lakcím, levelezési cím, elektronikus levelezési cím. - szerződéses adatok: a szerződés típusa és azonosítója (száma); a szerződés megkötésének, lejáratának, megszűnésének időpontja; ügyféli minőség (adós, adóstárs); a szerződés összege és devizaneme, valamint a törlesztés módja és gyakorisága, a szerződéses összeg törlesztő részletének összege és devizaneme. Tájékoztatjuk, hogy az átadást megelőzően az Ön hozzájárulása szükséges adatainak KHR-ből történő más referenciaadatszolgáltató általi átvételéhez. Kérjük, szíveskedjen nyilatkozni, hogy a KHR tv. 5. (3) bekezdés alapján hozzájárul-e, hogy a KHR-t kezelő pénzügyi vállalkozás által kezelt referenciaadatait más referencia-szolgáltató a KHR-t működtető pénzügyi vállalkozástól átvehesse. Amennyiben nem járul hozzá adatai KHR-ből történő átvételéhez, a KHR a következő adatokat tartalmazza: - azonosító adatok: név, születési név, születési idő, hely, anyja születési neve, személyi igazolvány (útlevél) szám vagy egyéb, a személyazonosság igazolására a polgárok személyi adatainak és lakcímének nyilvántartásáról szóló évi LXVI. törvény szerint alkalmas igazolvány száma, lakcím, levelezési cím, elektronikus levelezési cím - szerződéses adatok: a szerződés típusa és azonosítója (száma); a szerződés megkötésének, lejáratának, megszűnésének időpontja; ügyféli minőség (adós, adóstárs); a szerződés összege és devizaneme, valamint a törlesztés módja és gyakorisága. - a hozzájárulás megtagadásával kapcsolatos adatok: a nyilatkozat kelte (hely, dátum), a referenciaadat-szolgáltató azonosító adatai, az ügyfél azonosító adatai,a hozzájárulás megtagadására utaló megjegyzés. Felhívjuk szíves figyelmét, hogy jelen írásbeli nyilatkozata vonatkozik valamennyi szerződésére. Amennyiben a szerződései vonatkozásában a jelen írásbeli nyilatkozata tartalmán a későbbiekben változtat, és írásbeli hozzájárulását visszavonja vagy megadja, úgy minden esetben az időben legkésőbb keletkezett írásbeli nyilatkozata lesz irányadó minden szerződésére. 15

16 Alulírott, Ügyfél a KHR tv. 5. (3) bekezdés alapján kijelentem, hogy a Referenciaadat-szolgáltató által a KHR részére továbbított és a KHR által kezelt, a fentiekben meghatározott referenciaadataim más referenciaadatszolgáltató általi átvételéhez hozzájárulok nem járulok hozzá. II. Nyilatkozat a KHR-ben a szerződéses jogviszony megszűnését követő adatkezeléshez adott hozzájárulásról Kérjük, szíveskedjen nyilatkozni, hogy a KHR tv. 9. (2) bekezdés alapján kéri-e a KHR-t működtető pénzügyi vállalkozástól és egyben hozzájárul-e ahhoz, hogy a Referenciaadat-szolgáltatónál lévő, jelen tájékoztató aláírásával egyidejűleg igényelt pénzügyi szolgáltatási szerződésével kapcsolatosan a KHR részére a szerződéskötést követően a KHR tv. 5. (2) bekezdése alapján átadott jelen nyilatkozat I. fejezete szerinti referenciaadatait a KHR-t működtető pénzügyi vállalkozás a szerződéses jogviszony megszűnését követően legfeljebb 5 évig kezelje. Hozzájárulása esetén tudomásul veszi továbbá, hogy a jelen tájékoztató aláírásával egyidejűleg kezdeményezett szerződéses jogviszony megszűnését követő adatkezeléshez való hozzájárulását a szerződéses jogviszony megszűnéséig a Referenciaadat-szolgáltató útján, azt követően a KHR-t kezelő pénzügyi vállalkozásnál közvetlenül, írásban bármikor visszavonhatja. Alulírott Ügyfél a KHR tv. 9. (2) bekezdése alapján ahhoz, hogy a Referenciaadat-szolgáltatónál lévő, jelen nyilatkozatban rögzített azonosító számú pénzügyi szolgáltatási szerződésemmel kapcsolatosan a KHR részére a szerződéskötést követően a KHR tv. 5. (2) bekezdése alapján átadott - a jelen nyilatkozat I. fejezete szerinti - referenciaadataimat a KHR-t működtető pénzügyi vállalkozás a szerződéses jogviszony megszűnését követően legfeljebb 5 évig kezelje. hozzájárulok nem járulok hozzá. Kelt,. Ügyfél aláírása Előttünk, mint tanúk előtt: 1. Név: Név:... Aláírás:... Aláírás:... Cím:... Cím:... Szig.szám:... Szig.szám:..... sz. szerződés 2/c.. számú melléklete 16

17 TÁJÉKOZTATÓ A KÖZPONTI HITELINFORMÁCIÓS RENDSZERRE (A TOVÁBBIAKBAN: KHR) IRÁNYADÓ SZABÁLYOKRÓL, A NYILVÁNTARTÁS CÉLJÁRÓL, A NYILVÁNTARTOTT SZEMÉLYT MEGILLETŐ JOGOKRÓL, A KHR ÁLTAL KEZELT ADATOK FELHASZNÁLÁSÁRÓL, VALAMINT AZ ADATOK ÁTADÁSÁRÓL A..(Hitelintézet), mint referenciaadat-szolgáltató (továbbiakban: Referenciaadat-szolgáltató) a központi hitelinformációs rendszerről szóló évi CXXII. (a továbbiakban: KHR tv.) alapján természetes személynek minősülő ügyfeleiről az alábbi tájékoztatóban ismertetett esetekben a hitelképesség megalapozottabb megítélése, valamint a felelős hitelezés feltételei teljesítésének és a hitelezési kockázat csökkentésének előmozdítása az adósok és a referenciaadatszolgáltatók - többek között a pénzügyi intézmények - biztonságának érdekében, a jelen tájékoztatóban felsorolt, KHR tv. szerinti referenciaadatokat (továbbiakban: referenciaadat) adja át a Központi Hitelinformációs Rendszert (továbbiakban: KHR) kezelő pénzügyi vállalkozás (BISZ Központi Hitelinformációs Zártkörűen Működő Részvénytársaság) részére. I. Adatszolgáltatás szerződéskötésről A Referenciaadat-szolgáltató a pénzügyi szolgáltatásra - a hitelintézetekről és pénzügyi vállalkozásokról szóló évi CCXXXVII. törvény (Hpt.) 3. (1) bekezdés b)-c) és f)-g) pontjában foglalt pénzügyi szolgáltatásra vonatkozó szerződés, így - hitel- és pénzkölcsön-, - pénzügyi lízing-, - olyan papír alapú készpénz-helyettesítő fizetési eszköz (például papír alapú utazási csekk, váltó) kibocsátása, illetve az ezzel kapcsolatos szolgáltatás nyújtása, amely nem minősül pénzforgalmi szolgáltatásnak-, - kezesség és bankgarancia- és egyéb bankári kötelezettség vállalás nyújtására vonatkozó szerződés (továbbiakban együtt: a pénzügyi szolgáltatásra vonatkozó szerződés) megkötését követően - 5 munkanapon belül - átadja a KHR részére a központi hitelinformációs rendszerről szóló évi CXXII. törvény (KHR tv.) 5. (2) bekezdés a) pontja alapján az alábbi referenciaadatokat: - azonosító adatok: név, születési név, születési idő, hely, anyja születési neve, személyi igazolvány (útlevél) szám vagy egyéb, a személyazonosság igazolására a polgárok személyi adatainak és lakcímének nyilvántartásáról szóló évi LXVI. törvény szerint alkalmas igazolvány száma, lakcím, levelezési cím, elektronikus levelezési cím -szerződéses adatok: a szerződés típusa és azonosítója (száma); a szerződés megkötésének, lejáratának, megszűnésének időpontja; ügyféli minőség (adós, adóstárs); a szerződés összege és devizaneme, valamint a törlesztés módja és gyakorisága, a szerződéses összeg törlesztő részletének összege és devizaneme. Tájékoztatjuk, hogy az átadást megelőzően az Ön hozzájárulása szükséges adatainak KHR-ből történő más referenciaadatszolgáltató általi átvételéhez. Tájékoztatjuk, hogy az adatátadási kötelezettség a már átadott referenciaadatok módosulása esetén is fennáll. Ebben az esetben a Referenciaadat-szolgáltató az adatot, az arról való tudomásszerzést követő öt munkanapon belül írásban átadja a KHR-t kezelő pénzügyi vállalkozás részére. II. Adatszolgáltatás a tárgyhót követő hónap 5. munkanapjáig, valamint előtörlesztés esetén A Referenciaadat-szolgáltató a tárgyhót követő ötödik munkanapig átadja a KHR-t kezelő pénzügyi vállalkozás részére a pénzügyi szolgáltatásra vonatkozó szerződéssel kapcsolatosan az alábbi referenciaadatot: - Az adatszolgáltatás tárgyát képező szerződés adatai: fennálló tőketartozás összege és pénzneme - a szerződéses összeg törlesztő részletének összege és devizaneme. Tájékoztatjuk, hogy amennyiben adatszolgáltatás tárgyát képező pénzügyi szolgáltatásra vonatkozó szerződés hatálya alatt előtörlesztést teljesít, a Referenciaadat-szolgáltató az előtörlesztést követő öt munkanapon belül átadja a KHR-t kezelõ pénzügyi vállalkozás részére az alábbi referenciaadatot: - Az adatszolgáltatás tárgyát képező szerződés adatai: előtörlesztés ténye, ideje, az előtörlesztett összeg és a fennálló tőketartozás összege, pénzneme. III. Adatszolgáltatás valótlan adatközlésről 17

18 Amennyiben Ön a pénzügyi szolgáltatásra vonatkozó szerződés megkötésének kezdeményezése során valótlan adatot közöl és ez okirattal bizonyítható, illetve hamis vagy hamisított okirat használata miatt a bíróság jogerõs határozatában a június 30-ig hatályban volt, a Büntető Törvénykönyvről szóló évi IV. törvény (a továbbiakban: évi IV. törvény) ában vagy a Büntető Törvénykönyvről szóló évi C. törvény (a továbbiakban: Btk.) 342., 343., 345. és ában meghatározott bűncselekmény elkövetését állapítja meg, úgy a KHR tv. 12. alapján a Referenciaadat-szolgáltató az alábbi adatait továbbítja a KHR részére: - azonosító adatok: név, születési név, születési idő, hely, anyja születési neve, személyi igazolvány (útlevél) szám vagy egyéb, a személyazonosság igazolására a polgárok személyi adatainak és lakcímének nyilvántartásáról szóló évi LXVI. törvény szerint alkalmas igazolvány száma, lakcím, levelezési cím, elektronikus levelezési cím - az adatszolgáltatás tárgyát képező szerződés adatai: az igénylés elutasításának időpontja, indoka, okirati bizonyítékok, jogerős bírósági határozat száma, az eljáró bíróság megnevezése, a határozat rendelkező részének tartalma. IV. Adatszolgáltatás lejárt és meg nem fizetett tartozásról Amennyiben Ön a pénzügyi szolgáltatásra vonatkozó szerződésben vállalt fizetési kötelezettségének oly módon nem tesz eleget, hogy a lejárt és meg nem fizetett tartozásának összege meghaladja a késedelembe esés időpontjában érvényes legkisebb összegű havi minimálbért és ezen minimálbérösszeget meghaladó késedelem folyamatosan, több, mint kilencven napon keresztül fennállt, úgy az alábbi referenciaadatokat a KHR tv. 11. (1) bekezdése alapján a Referenciaadat-szolgáltató továbbítja a KHR-t kezelő pénzügyi vállalkozás részére: - azonosító adatok: név, születési név, születési idő, hely, anyja születési neve, személyi igazolvány (útlevél) szám vagy egyéb, a személyazonosság igazolására a polgárok személyi adatainak és lakcímének nyilvántartásáról szóló évi LXVI. törvény szerint alkalmas igazolvány száma, lakcím, levelezési cím, elektronikus levelezési cím -szerződéses adatok: a szerződés típusa és azonosítója (száma), a szerződés megkötésének, lejáratának, megszűnésének időpontja, ügyféli minőség (adós, adóstárs), a szerződés összege és devizaneme, valamint a törlesztés módja és gyakorisága, a Khrtv. 11. (1) bekezdésében meghatározott feltételek bekövetkezésének időpontja, a Khrtv. 11. (1) bekezdésében meghatározott feltételek bekövetkezésekor fennálló lejárt és meg nem fizetett tartozás összege, a lejárt és meg nem fizetett tartozás megszűnésének módja és időpontja, a követelés másik referenciaadat-szolgáltató részére történő átruházására, perre utaló megjegyzés, előtörlesztés ténye, ideje, az előtörlesztett összeg és a fennálló tőketartozás összege, pénzneme, fennálló tőketartozás összege és pénzneme, a szerződéses összeg törlesztő részletének összege és devizaneme. Tájékoztatjuk, hogy a Referenciaadat-szolgáltatóval szemben fennálló több jogviszony egyidejű fennállása esetén előzőekben meghatározott szerződésszegést jogviszonyonként külön-külön vesszük figyelembe. Felhívjuk szíves figyelmét, hogy a szerződésből eredő fizetési kötelezettség a jelen tájékoztató IV. fejezetében rögzített mértékű és időtartamú elmulasztása következtében a KHR részére továbbított, lejárt és meg nem fizetett tartozásra vonatkozó referenciaadatok - az Ön külön erre vonatkozó hozzájárulása nélkül, a KHR tv. felhatalmazása alapján - minden referenciaadat-szolgáltató számára megismerhetővé válik. V. Adatszolgáltatás készpénz-helyettesítő fizetési eszközzel kapcsolatosan bekövetkezett eseményekről A KHR-t kezelő pénzügyi vállalkozás részére a Referenciaadat-szolgáltató átadja annak a természetes személynek az alábbi adatait, akivel szemben a készpénz-helyettesítő fizetési eszköz használata miatt a bíróság jogerős határozatában a június 30-ig hatályban volt Btk. 313/C. -ában vagy a Büntető Törvénykönyvről szóló évi C. törvény 374. (5) bekezdésében és ában meghatározott bűncselekmény elkövetését állapítja meg: - azonosító adatok: név, születési név, születési idő, hely, anyja születési neve, személyi igazolvány (útlevél) szám vagy egyéb, a személyazonosság igazolására a polgárok személyi adatainak és lakcímének nyilvántartásáról szóló évi LXVI. törvény szerint alkalmas igazolvány száma, lakcím, levelezési cím, elektronikus levelezési cím - készpénz-helyettesítő fizetési eszköz használatával kapcsolatos adatok: készpénz-helyettesítő fizetési eszköz típusa és azonosítója (száma); a letiltás időpontja; a letiltott készpénz-helyettesítő fizetési eszközzel végrehajtott műveltek időpontja, száma, összege; a jogosulatlan felhasználások száma; az okozott kár összege; a bírósági határozat jogerőre emelkedésének időpontja; perre utaló megjegyzés. VI. Az adatátadás célja Tájékoztatjuk, hogy a Referenciaadat-szolgáltató által a KHR tv. alapján történő adatátadás a zárt rendszerű KHR adatbázisa részére történik, amelynek célja a hitelképesség megalapozottabb megítélése, valamint a felelős hitelezés feltételei 18

19 teljesítésének és a hitelezési kockázat csökkentésének előmozdítása az adósok és a referenciaadat-szolgáltatók - többek között a pénzügyi intézmények biztonságának érdekében. Az átadott adatok a KHR tv-ben meghatározott célra, a pénzügyi szolgáltatásra irányuló szerződés megkötését megalapozó döntés meghozatalához vagy az Ön által bármely referencia adatszolgáltatónál kezdeményezhető tájékoztatás megadásának céljára használhatóak fel. A KHR-be történt adatátadást követően a KHR-t kezelő pénzügyi vállalkozás a referenciaadat-szolgáltató által a KHR részére szolgáltatott, a jelen tájékoztató I. fejezetében meghatározott referenciaadatokat az Ön hozzájárulása esetén, a III-V. fejezetek szerinti referenciaadatokat külön hozzájárulása nélkül, a KHR tv-nek megfelelően, a KHR tv-ben meghatározott célokból átadhatja más referenciaadat-szolgáltatók részére. VII. Adatkezelés határideje A KHR-t kezelő pénzügyi vállalkozás a jelen tájékoztató VII. fejezet 2-4. pontjaiban írt esetek kivételével - a referenciaadatokat az 1. pontban meghatározott időponttól számított 5 évig kezeli. Az 5 év letelte után, illetve a lenti 4) pont szerinti további adatkezeléshez való hozzájárulás visszavonása esetén a KHR-t kezelő pénzügyi vállalkozás a referenciaadatokat véglegesen és vissza nem állítható módon törli. 1) Az adatkezelésre meghatározott határidő számításának kezdete: a) a jelen tájékoztató IV fejezetében meghatározott esetben, ha a tartozás nem szűnt meg, az e fejezet szerinti adatátadás időpontjától számított ötödik év vége; b) az adat átadásának időpontja a jelen tájékoztató III. és V. fejezeteiben meghatározott esetben. 2) A KHR-t kezelő pénzügyi vállalkozás haladéktalanul és véglegesen törli a referenciaadatot, ha a referencia-adatszolgáltató nem állapítható meg, vagy ha tudomására jut, hogy a referenciaadat jogellenesen került a KHR-be. 3) A KHR-t kezelő pénzügyi vállalkozás az adatszolgáltatás tárgyát képező szerződésből eredő késedelmes tartozás teljesítése esetén a késedelmes tarozás teljesítésétől számított egy év elteltével haladéktalanul és vissza nem állítható módon törli a III. fejezet szerinti referenciaadatokat. 4) A KHR-t kezelő pénzügyi vállalkozás a jelen tájékoztató I. fejezete szerint kapott adatokat a szerződéses jogviszony megszűnését követően haladéktalanul véglegesen és vissza nem állítható módon törli, kivéve, ha a nyilvántartott személy a KHR tv. 9. (2) bekezdése szerint a szerződés megkötésekor vagy a szerződés fennállása során a referenciaadat-szolgáltató útján írásban kérte a KHR-t kezelő pénzügyi vállalkozástól, hogy adatait a KHR-t kezelő pénzügyi vállalkozás a szerződéses jogviszony megszűnését követő legfeljebb 5 évig kezelje. A jogviszony megszűnését követő adatkezeléshez való hozzájárulás a szerződéses jogviszony megszűnéséig a referenciaadat-szolgáltató útján, azt követően a KHR-t kezelő pénzügyi vállalkozásnál közvetlenül, írásban bármikor visszavonható. VIII. Jogorvoslat Az Ön rendelkezésére álló jogorvoslati lehetőségeket a Khrtv. alábbi rendelkezései tartalmazzák 16. (1) A nyilvántartott személy kifogást emelhet referenciaadatainak a KHR-t kezelő pénzügyi vállalkozás részére történt átadása, azoknak a KHR-t kezelő pénzügyi vállalkozás által történő kezelése ellen, és kérheti a referenciaadat-helyesbítését, illetve törlését. (2) A nyilvántartott személy az (1) bekezdésben foglalt kifogást a) a kifogásolt referenciaadatot a KHR-t kezelő pénzügyi vállalkozásnak átadó referenciaadat-szolgáltatóhoz, vagy b) a KHR-t kezelő pénzügyi vállalkozáshoz írásban nyújthatja be. (3) A KHR-t kezelő pénzügyi vállalkozás a kifogást a nyilvántartott személy egyidejű értesítése mellett annak kézhezvételét követő két munkanapon belül köteles ahhoz a referenciaadat-szolgáltatóhoz megküldeni, amely a kifogásolt referenciaadatot a KHR-t kezelő pénzügyi vállalkozásnak átadta, kivéve, ha a referenciaadat-szolgáltató jogutód nélkül megszűnt, és az adatszolgáltatás tárgyát képező szerződésből eredő követelés átruházására másik referenciaadat-szolgáltató részére nem került sor, vagy a referenciaadat-szolgáltató személye nem állapítható meg. (4) A referenciaadat-szolgáltató, illetőleg a KHR-t kezelő pénzügyi vállalkozás köteles a kifogást annak kézhezvételét követő öt munkanapon belül kivizsgálni, és a vizsgálat eredményéről a nyilvántartott személyt írásban, kézbesítési bizonyítvánnyal feladott irat formájában haladéktalanul, de legkésőbb a vizsgálat lezárását követő két munkanapon belül tájékoztatni. (5) Ha a referenciaadat-szolgáltató a kifogásnak helyt ad, haladéktalanul, de legkésőbb öt munkanapon belül köteles a helyesbített vagy törlendő referenciaadatot a nyilvántartott személy egyidejű értesítése mellett a KHR-t kezelő pénzügyi vállalkozás részére átadni, amely a változást két munkanapon belül köteles átvezetni. (6) A KHR-t kezelő pénzügyi vállalkozás vizsgálja ki a kifogást, ha a referenciaadat-szolgáltató jogutód nélkül megszűnt és az adatszolgáltatás tárgyát képező szerződésből eredő követelés átruházására másik referenciaadat-szolgáltató részére nem került sor, vagy a referenciaadat-szolgáltató személye nem állapítható meg. (7) A KHR-t kezelõ pénzügyi vállalkozás a helyesbítésről vagy törlésről haladéktalanul, de legkésőbb két munkanapon belül köteles értesíteni valamennyi olyan referenciaadat-szolgáltatót, amelynek a nyilvántartott személyről a helyesbítést vagy törlést megelőzően referenciaadatot továbbított. 17. (1) A nyilvántartott személy referenciaadatainak jogellenes átadása és kezelése miatt, illetőleg azok helyesbítése vagy törlése céljából a referenciaadat-szolgáltató és a KHR-t kezelő pénzügyi vállalkozás ellen keresetet indíthat. A keresetlevelet a 16. (4) bekezdésében meghatározott tájékoztató kézhezvételét követő harminc napon belül a nyilvántartott személy 19

20 lakóhelye szerint illetékes járáshelyibírósághoz kell benyújtani vagy ajánlott küldeményként postára adni. E határidő elmulasztása miatt igazolásnak van helye. (2) A nyilvántartott személyt az (1) bekezdés szerinti keresetindítási jog akkor is megilleti, ha a referenciaadat-szolgáltató, illetve a KHR-t kezelő pénzügyi vállalkozás az e törvényben meghatározott tájékoztatási kötelezettségének nem tett eleget. A keresetlevél benyújtására nyitva álló határidőt ez esetben a tájékoztatási kötelezettségre megállapított határidő leteltétől kell számítani. (3) Az (1) (2) bekezdés szerinti perre a polgári perrendtartásról szóló évi III. törvény (a továbbiakban: Pp.) rendelkezéseit az e törvényben foglalt eltéréssel kell alkalmazni. (4) A bíróság a keresetlevelet a Pp (1) bekezdésében meghatározottak tekintetében haladéktalanul, de legkésőbb a bírósághoz érkezéstől számított három munkanapon belül megvizsgálja és amennyiben a keresetlevél a tárgyalás kitűzésére alkalmas intézkedik a tárgyalási határnap kitűzéséről. A tárgyalást úgy kell kitűzni, hogy a keresetlevélnek az alperes részére történő kézbesítése a tárgyalás napját legalább három nappal megelőzze. Az első tárgyalást legkésőbb a keresetlevélnek a bírósághoz érkezésétől számított nyolcadik munkanapra kell kitűzni. Ha a keresetlevél csak a bíróság intézkedése alapján válik alkalmassá a tárgyalás kitűzésére [Pp ], a tárgyalás kitűzésére előírt határidő kezdő időpontját ettől az időponttól kell számítani. A tárgyalás elhalasztása esetén a folytatólagos tárgyalást nyolc munkanapon belül kell megtartani. 18. (1) A KHR-t kezelő pénzügyi vállalkozás a per megindítására vonatkozó adatot az eljárás jogerős befejezéséig a vitatott referenciaadattal együtt köteles nyilvántartani. (2) A bíróság végzésével már a tárgyalás előkészítése során ideiglenes intézkedésként két munkanapon belül elrendeli a referenciaadatok zárolását, ha a rendelkezésre álló adatok alapján a kereseti kérelem megalapozottsága valószínűnek mutatkozik. A végzés fellebbezésre tekintet nélkül előzetesen végrehajtható. (3) Ha a bíróság a referenciaadatok zárolását rendelte el, akkor az erre vonatkozó határozat kézhezvételét követően haladéktalanul, de legkésőbb két munkanapon belül a referenciaadatokat zárolni kell. A referenciaadatok zárolása esetén azok referenciaadat-szolgáltató részére nem továbbíthatók, azokat csak a bírósági eljárás lefolytatása céljából kezelheti a KHR-t kezelõ pénzügyi vállalkozás. (4) A perben a keresetet más keresettel összekapcsolni vagy a pert más perrel egyesíteni nem lehet, továbbá a perben viszontkeresetnek nincs helye. (5) A perben az eljárás szünetelésének csak a Pp (1) bekezdésének c) és d) pontja esetében van helye. 19. (1) A referenciaadat-szolgáltatót, illetve a KHR-t kezelő pénzügyi vállalkozást terheli annak bizonyítása, hogy a referenciaadat átadásának, illetve KHR-ben történő kezelésének e törvényben meghatározott feltételei fennálltak. E körben a bizonyítás elmaradása vagy eredménytelensége a referenciaadat-szolgáltatót, illetőleg a KHR-t kezelő pénzügyi vállalkozást terheli. (2) Az ítélet jogerőre emelkedéséig a referenciaadatot a 18. (3) bekezdése szerint kell kezelni, ha az elsőfokú ítélet a referenciaadat törlését rendelte el. (3) A referenciaadat zárolását, a zárolás megszüntetését, illetve a referenciaadat helyesbítését, törlését a bíróság erre vonatkozó jogerős határozatának kézhezvételét követően haladéktalanul, de legkésőbb két munkanapon belül végre kell hajtani. (4) A bíróság a referenciaadat módosítására vagy törlésére vonatkozó jogerős határozatát a Magyar Nemzeti Banknak is megküldi. 20. A ban foglalt rendelkezések a másodfokú eljárásban is megfelelően irányadók Jelen tájékoztató elválaszthatatlan részét képezi az MNB által készített és honlapján megjelentetett mintatájékoztató. Takarékszövetkezet 20

FOGYASZTÁSI (SZEMÉLYI) KÖLCSÖNSZERZŐDÉS

FOGYASZTÁSI (SZEMÉLYI) KÖLCSÖNSZERZŐDÉS FOGYASZTÁSI (SZEMÉLYI) KÖLCSÖNSZERZŐDÉS amely létrejött egyrészről a Szatmár-Beregi Takarékszövetkezet (Cégjegyzékszám: 15-02-050268, KSH szám: 10047114-6419-122-15, székhely: 4900 Fehérgyarmat, Móricz.

Részletesebben

KÖLCSÖNSZERZŐDÉS. Takarékszövetkezet által jelzálogjog fedezete mellett nyújtott kölcsönökhöz. Szerződésszám: 569 -.

KÖLCSÖNSZERZŐDÉS. Takarékszövetkezet által jelzálogjog fedezete mellett nyújtott kölcsönökhöz. Szerződésszám: 569 -. KÖLCSÖNSZERZŐDÉS Takarékszövetkezet által jelzálogjog fedezete mellett nyújtott kölcsönökhöz. Szerződésszám: 569 -. Amely létrejött egyrészről a PILLÉR Takarékszövetkezet (székhelye: 6782 Mórahalom Millenniumi

Részletesebben

ÁLTALÁNOS ÜZLETSZABÁLYZAT

ÁLTALÁNOS ÜZLETSZABÁLYZAT Hatvan és Vidéke Takarékszövetkezet ÁLTALÁNOS ÜZLETSZABÁLYZAT S1.számú melléklet Általános Szerződési Feltételek fogyasztóknak nyújtott ügyletek esetében ..... hitel iktatószámú szerződés 1. számú függeléke

Részletesebben

Hiteliktatószám:...sz. szerződés 1. számú függeléke. Általános Szerződési Szabályok bankgarancia ügyletek esetében

Hiteliktatószám:...sz. szerződés 1. számú függeléke. Általános Szerződési Szabályok bankgarancia ügyletek esetében Hiteliktatószám:.....sz. szerződés 1. számú függeléke Általános Szerződési Szabályok bankgarancia ügyletek esetében A fenti hiteliktatószámú bankgarancia vállalására vonatkozó megbízási szerződésben (továbbiakban:

Részletesebben

Duna Takarék Bank Zrt. által kötött szerződés mintaszövege Jelzálogalalú lakáscélú forintkölcsön

Duna Takarék Bank Zrt. által kötött szerződés mintaszövege Jelzálogalalú lakáscélú forintkölcsön 1. oldal KÖLCSÖNSZERZŐDÉS (Jelzálogalapú lakáscélú forintkölcsön) amely létrejött egyrészről: a DUNA TAKARÉK BANK Zrt. (székhelye: 9022 Győr, Árpád út 93., adószáma: 24719018-2-44, statisztikai számjele:

Részletesebben

FORINT ALAPÚ SZEMÉLYI KÖLCSÖN SZERZŐDÉS

FORINT ALAPÚ SZEMÉLYI KÖLCSÖN SZERZŐDÉS KINIZSI BANK Zrt. FORINT ALAPÚ SZEMÉLYI KÖLCSÖN SZERZŐDÉS Szerződésszám:.. FORINT ALAPÚ SZEMÉLYI KÖLCSÖN SZERZŐDÉS amely létrejött egyrészről a Kinizsi Bank Zártkörűen Működő Részvénytársaság Rövidített

Részletesebben

Általános Szerződési Szabályok vállalkozásoknak nyújtott forint hitel/kölcsön ügyletek esetében

Általános Szerződési Szabályok vállalkozásoknak nyújtott forint hitel/kölcsön ügyletek esetében Hiteliktatószám:.....sz. szerződés 1. számú függeléke Általános Szerződési Szabályok vállalkozásoknak nyújtott forint hitel/kölcsön ügyletek esetében A fenti hiteliktatószámú hitelügyletre vonatkozó egyedi

Részletesebben

. Általános Szerződési Feltételek Fogyasztóknak forintban nyújtott személyi kölcsön ügyletek esetében

. Általános Szerződési Feltételek Fogyasztóknak forintban nyújtott személyi kölcsön ügyletek esetében . Általános Szerződési Feltételek Fogyasztóknak forintban nyújtott személyi kölcsön ügyletek esetében 1. Alapfogalmak, értelmező rendelkezések, Magatartási Kódex 1.1. A jelen Általános Szerződési Feltételek

Részletesebben

FOGYASZTÁSI (személyi) KÖLCSÖNSZERZŐDÉS változó kamatozású kölcsönhöz

FOGYASZTÁSI (személyi) KÖLCSÖNSZERZŐDÉS változó kamatozású kölcsönhöz Általános üzletszabályzat mellékletek II. rész FOGYASZTÁSI (személyi) KÖLCSÖNSZERZŐDÉS változó kamatozású kölcsönhöz 16. sz. melléklet amely létrejött egyrészről a Nyúl és Vidéke Takarékszövetkezet cím:

Részletesebben

A KÁPOLNÁSNYÉK ÉS VIDÉKE TAKARÉKSZÖVETKEZET PÉNZÜGYI ÉS KIEGÉSZÍTŐ PÉNZÜGYI SZOLGÁLTATÁSOKRA VONATKOZÓ ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEI

A KÁPOLNÁSNYÉK ÉS VIDÉKE TAKARÉKSZÖVETKEZET PÉNZÜGYI ÉS KIEGÉSZÍTŐ PÉNZÜGYI SZOLGÁLTATÁSOKRA VONATKOZÓ ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEI A KÁPOLNÁSNYÉK ÉS VIDÉKE TAKARÉKSZÖVETKEZET PÉNZÜGYI ÉS KIEGÉSZÍTŐ PÉNZÜGYI SZOLGÁLTATÁSOKRA VONATKOZÓ ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEI I. Fogyasztóknak forintban nyújtott személyi kölcsön ügyletekre vonatkozó

Részletesebben

AZ ÉRD ÉS VIDÉKE TAKARÉKSZÖVETKEZET PÉNZÜGYI ÉS KIEGÉSZÍTŐ PÉNZÜGYI SZOLGÁLTATÁSOKRA VONATKOZÓ ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEI

AZ ÉRD ÉS VIDÉKE TAKARÉKSZÖVETKEZET PÉNZÜGYI ÉS KIEGÉSZÍTŐ PÉNZÜGYI SZOLGÁLTATÁSOKRA VONATKOZÓ ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEI AZ ÉRD ÉS VIDÉKE TAKARÉKSZÖVETKEZET PÉNZÜGYI ÉS KIEGÉSZÍTŐ PÉNZÜGYI SZOLGÁLTATÁSOKRA VONATKOZÓ ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEI I. Fogyasztóknak forintban nyújtott személyi kölcsön ügyletekre vonatkozó

Részletesebben

A KÁPOLNÁSNYÉK ÉS VIDÉKE TAKARÉKSZÖVETKEZET PÉNZÜGYI ÉS KIEGÉSZÍTŐ PÉNZÜGYI SZOLGÁLTATÁSOKRA VONATKOZÓ ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEI

A KÁPOLNÁSNYÉK ÉS VIDÉKE TAKARÉKSZÖVETKEZET PÉNZÜGYI ÉS KIEGÉSZÍTŐ PÉNZÜGYI SZOLGÁLTATÁSOKRA VONATKOZÓ ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEI A KÁPOLNÁSNYÉK ÉS VIDÉKE TAKARÉKSZÖVETKEZET PÉNZÜGYI ÉS KIEGÉSZÍTŐ PÉNZÜGYI SZOLGÁLTATÁSOKRA VONATKOZÓ ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEI I. Fogyasztóknak forintban nyújtott személyi kölcsön ügyletekre vonatkozó

Részletesebben

AZ ERCSI ÉS VIDÉKE KÖRZETi TAKARÉKSZÖVETKEZET PÉNZÜGYI ÉS KIEGÉSZÍTŐ PÉNZÜGYI SZOLGÁLTATÁSOKRA VONATKOZÓ ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEI

AZ ERCSI ÉS VIDÉKE KÖRZETi TAKARÉKSZÖVETKEZET PÉNZÜGYI ÉS KIEGÉSZÍTŐ PÉNZÜGYI SZOLGÁLTATÁSOKRA VONATKOZÓ ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEI AZ ERCSI ÉS VIDÉKE KÖRZETi TAKARÉKSZÖVETKEZET PÉNZÜGYI ÉS KIEGÉSZÍTŐ PÉNZÜGYI SZOLGÁLTATÁSOKRA VONATKOZÓ ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEI I. Fogyasztóknak forintban nyújtott személyi kölcsön ügyletekre

Részletesebben

Hatályos: 2015. 02. 01.-től

Hatályos: 2015. 02. 01.-től Hatályos: 2015. 02. 01.-től Iktatószám:.. ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI SZABÁLYOK fogyasztónak minősülő természetes személy ügyfelekkel kötendő forint hitel/kölcsön szerződéshez A fenti hitel iktatószámú hitelügyletre

Részletesebben

ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK

ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK fogyasztónak minősülő természetes személy ügyfelekkel kötendő hitel vagy kölcsönszerződéshez Hatálybalépés napja: 2015.03.21. A jelen Általános Szerződési Feltétel (továbbiakban:

Részletesebben

Dél-Zalai Egyesült Takarékszövetkezet 8800 Nagykanizsa, Erzsébet tér 21.

Dél-Zalai Egyesült Takarékszövetkezet 8800 Nagykanizsa, Erzsébet tér 21. Dél-Zalai Egyesült Takarékszövetkezet 8800 Nagykanizsa, Erzsébet tér 21. Hiteliktatószám: sz. szerződés 1. sz. függeléke ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK Fogyasztónak minősülő természetes személy ügyfelekkel

Részletesebben

Általános Szerződési Szabályok Fogyasztóknak forintban nyújtott jelzáloghitel ügyletek esetében

Általános Szerződési Szabályok Fogyasztóknak forintban nyújtott jelzáloghitel ügyletek esetében . számú szerződés 1. számú függeléke Általános Szerződési Szabályok Fogyasztóknak forintban nyújtott jelzáloghitel ügyletek esetében A fenti hiteliktatószámú hitelügyletre vonatkozó egyedi szerződésben

Részletesebben

Általános Szerződési Szabályok Fogyasztóknak nyújtott forint hitel/kölcsön ügyletek esetében. Hatálybalépés napja: 2015. február 1.

Általános Szerződési Szabályok Fogyasztóknak nyújtott forint hitel/kölcsön ügyletek esetében. Hatálybalépés napja: 2015. február 1. Hiteliktatószám:.....sz. szerződés 1. számú függeléke Általános Szerződési Szabályok Fogyasztóknak nyújtott forint hitel/kölcsön ügyletek esetében Hatálybalépés napja: 2015. február 1. A fenti hiteliktatószámú

Részletesebben

Hatálybalépés napja: 2015. február 1.

Hatálybalépés napja: 2015. február 1. Kölcsönszám: ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK fogyasztónak minősülő természetes személy ügyfelekkel kötendő jelzáloghitel szerződésekhez (lakáscélú jelzálogkölcsönök, jelzálogfedezet mellett nyújtott szabad

Részletesebben

közvetlenül kapcsolódó, objektíve indokolt költségek megtérítésére szolgáló, az Ügyfél által a Takarékszövetkezetnek megfizetendő díjat.

közvetlenül kapcsolódó, objektíve indokolt költségek megtérítésére szolgáló, az Ügyfél által a Takarékszövetkezetnek megfizetendő díjat. közvetlenül kapcsolódó, objektíve indokolt költségek megtérítésére szolgáló, az Ügyfél által a Takarékszövetkezetnek megfizetendő díjat. ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK fogyasztónak minősülő természetes

Részletesebben

Éven túli Személyi kölcsönszerződés

Éven túli Személyi kölcsönszerződés Éven túli Személyi kölcsönszerződés amely létrejött egyrészről a BRB BUDA Regionális Bank Zrt. Székhely: Cégjegyzékszáma: 13-10-041397 Adószáma: 24808833-2-44 Statisztikai számjele 24808833-6419-114-13

Részletesebben

HITELSZERZŐDÉS jelzálogfedezettel biztosított hitelcélhoz kötött

HITELSZERZŐDÉS jelzálogfedezettel biztosított hitelcélhoz kötött Füzes Takarék Szövetkezeti Hitelintézet Fiók Kölcsönszám:.. Okiratszám:. HITELSZERZŐDÉS jelzálogfedezettel biztosított hitelcélhoz kötött 1.) Szerződő felek adatai Amely létrejött egyrészről a Füzes Takarék

Részletesebben

Takarék Személyi Kölcsön

Takarék Személyi Kölcsön 1. sz. függeléke Takarék Személyi Kölcsön ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK fogyasztónak minősülő természetes személy ügyfelekkel kötendő szerződéshez Hatálybalépés napja: 2015.08.01. A jelen ÁSZF magában

Részletesebben

Kölcsönszerződés Jelzálog fedezet mellett nyújtott szabad felhasználású hitelhez

Kölcsönszerződés Jelzálog fedezet mellett nyújtott szabad felhasználású hitelhez Kölcsönszerződés Jelzálog fedezet mellett nyújtott szabad felhasználású hitelhez Hiteliktatószám: A szerződő felek, egyrészről: Cégnév: AZÚR Takarék Takarékszövetkezet Székhely: 3980 Sátoraljaújhely, Széchenyi

Részletesebben

Általános Szerződési Szabályok vállalkozásoknak nyújtott forint hitel/kölcsön ügyletek esetében

Általános Szerződési Szabályok vállalkozásoknak nyújtott forint hitel/kölcsön ügyletek esetében Általános Szerződési Szabályok vállalkozásoknak nyújtott forint hitel/kölcsön ügyletek esetében A fenti számú hitelügyletre vonatkozó egyedi szerződésben (továbbiakban: Szerződés) nevezett Adós kijelenti,

Részletesebben

1. Szerződésben használt fogalmak:

1. Szerződésben használt fogalmak: Általános Szerződési Szabályok Fogyasztóknak nyújtott forint hitel/kölcsön ügyletek esetében..... hitel iktatószámú szerződés 1. számú függeléke A fenti hitel iktatószámú hitelügyletre vonatkozó egyedi

Részletesebben

ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK fogyasztónak minősülő természetes személy ügyfelekkel kötendő szerződéshez (Fogyasztási kölcsön, Szabad Felhasználású Jelzáloghitel és a Hitelkeret) Hatálybalépés napja:

Részletesebben

Hatálybalépés napja: 2015. február 1.

Hatálybalépés napja: 2015. február 1. ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK fogyasztónak minősülő természetes személy ügyfelekkel kötendő szerződéshez (Fogyasztóknak nyújtott forint hitel/kölcsön ügyletek esetében) Hatálybalépés napja: 2015. február

Részletesebben

Hatálybalépés napja: 2015. február 1.

Hatálybalépés napja: 2015. február 1. ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK Fogyasztónak minősülő természetes személy ügyfelekkel kötendő szerződéshez (Fogyasztási Kölcsön, Szabad Felhasználású Jelzáloghitel, és Folyószámlahitel) Hatálybalépés napja:

Részletesebben

106/ÁF. ÁTHIDALÓ- ÉS LAKÁSKÖLCSÖN SZERZŐDÉS Általános Feltételek

106/ÁF. ÁTHIDALÓ- ÉS LAKÁSKÖLCSÖN SZERZŐDÉS Általános Feltételek 106/ÁF ÁTHIDALÓ- ÉS LAKÁSKÖLCSÖN SZERZŐDÉS Általános Feltételek 1. A Fundamenta-Lakáskassza Lakás-takarékpénztár Zártkörűen Működő Részvénytársaság (székhely: 1052 Bp. Váci utca 19-21, cégjegyzéket vezető

Részletesebben