KIS BÁLINT ÁLTALÁNOS ISKOLA PEDAGÓGIAI PROGRAM

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "KIS BÁLINT ÁLTALÁNOS ISKOLA PEDAGÓGIAI PROGRAM"

Átírás

1 KIS BÁLINT ÁLTALÁNOS ISKOLA PEDAGÓGIAI PROGRAM GYOMAENDRŐD 2004

2 Az iskola arra való, hogy az ember megtanuljon tanulni, hogy felébredjen a tudás vágya, megismerje a jól végzett munka örömét, megízlelje az alkotás izgalmát, megtanulja szeretni, amit csinál és megtalálja azt a munkát, amit szeretni fog. ( Szent-Györgyi Albert ) 2

3 TARTALOMJEGYZÉK BEVEZETŐ GONDOLATOK 8 I. ISKOLÁNKRÓL Iskolatörténet 9 2. Erőforrások Tanulói jellemzők Személyi feltételek Tárgyi feltételek Pedagógiai törekvéseink 10 II. NEVELÉSI PROGRAM Az iskolában folyó nevelő-oktató munka pedagógiai alapelvei, céljai, feladatai, eszközei, eljárásai Oktató-nevelő munkánk alapelvei Oktató-nevelő munkánk cél- és feladatrendszere Cél Feladat Eszközök, eljárások A személyiségfejlesztéssel kapcsolatos pedagógiai feladatok Cél Feladat Megvalósulást szolgáló tevékenységi rendszer és szervezeti formák Sikerkritérium A közösségfejlesztéssel kapcsolatos feladatok Cél A tanulói közösségek fejlesztésével kapcsolatos feladataink A feladatok megvalósítását szolgáló tevékenységi rendszer és szervezeti formák Sikerkritérium Beilleszkedési, magatartási nehézségekkel összefüggő pedagógiai tevékenység Cél Feladat Módszerek A megvalósulás színterei A beilleszkedési, magatartási nehézséggel küzdők beilleszkedését segítő folyamat fő tevékenységi formái A fejlesztés hatékonysága, értékelése A tehetség, képesség kibontakoztatását segítő tevékenység Cél Feladat A tehetség, képesség kibontakoztatásának iskolai színterei Sikerkritérium

4 6. Gyermek- és ifjúságvédelemmel kapcsolatok feladatok Cél Feladat A megvalósítás módja, eljárásai, tevékenységei Kapcsolódó tevékenységek Sikerkritérium A tanulási kudarcnak kitett tanulók felzárkóztatását segítő program Cél Feladat A megvalósítás keretei, eljárásai Iskolán belüli keretek Inkluzív /befogadó/ osztályok szervezése Előkészítő jelleggel beinduló, kislétszámú 1. osztály szervezése Rehabilitációs célú fejlesztő foglalkozások Felzárkóztató, képességfejlesztő foglalkozások Képesség-kibontakoztató foglalkoztatás, integrációs felkészítés programja Napközi, tanulószoba Szabadidős tevékenységek Iskolán kívüli keretek Egyéb keretek A fejlesztés hatékonysága, értékelése Sikerkritérium A szociális hátrányok enyhítését segítő tevékenység Cél Feladat Alkalmazott módszerek A hátrányos helyzet kezelésének színterei Sikerkritérium A pedagógiai program végrehajtásához szükséges nevelő-oktató munkát segítő eszközök és felszerelések jegyzéke A szülő, tanuló, pedagógus együttműködésének formái, az együttműködés továbbfejlesztésének lehetőségei Cél Feladat Szülővel, közösséggel való együttműködés formái A megvalósulás színterei Együttműködés a tanulói közösséggel A megvalósulás színterei Sikerkritérium Egészségnevelési program Cél Feladat Az egészségnevelés színterei Módszerek, eljárások

5 11.5. Sikerkritérium Környezeti nevelési program Helyzetelemzés Előélet, hagyományok Iskolai környezet Célmeghatározás Feladatok Tanulásszervezési és tartalmi keretek ( színterek ) Hagyományos tanórai foglalkozások Nem hagyományos tanórai és tanórán kívüli komplex foglalkozások Módszerek Sikerkritérium Fogyasztóvédelemmel összefüggő iskolai feladatok végrehajtásának programja A fogyasztóvédelmi oktatás célja A fogyasztóvédelmi oktatás tartalmi elemei Megvalósulást szolgáló módszertani eljárások Megvalósulást szolgáló tevékenységi formák Fogyasztóvédelmi oktatás tartalmi elemeinek megjelenése az egyes tantárgyakban. 50 III. HELYI TANTERVEK Alkalmazott tantervek és óraszámok Iskolánk egyes évfolyamain az elkövetkezendő tanévekben az alábbi tantervek alapján folyik az oktatás Kötelező óraszámok alakulása a tantervek és törvényi rendelkezések alapján Tantárgyi rendszer és óraterv tantervenként évfolyam évfolyam Modulok oktatása Szabadon tervezhető órakeret felhasználása Választható tantárgyak Angol nyelv Testnevelés, Matematika Alkalmazott tantervek alapján a helyi kötelező óraszámok alakulása tanévenként Kötelező tantárgyak heti óraszáma Kötelező és választott tantárgyak heti óraszáma Évfolyamonkénti felhasználható órakeret és számított pedagógus létszám alakulása tanévenként Felhasználható órakeret és számított pedagógus létszám meghatározásának tervezete a 2004/2005. tanévre Felhasználható órakeret és számított pedagógus létszám meghatározásának tervezete a 2005/2006. tanévre

6 4.3. Felhasználható órakeret és számított pedagógus létszám meghatározásának tervezete a 2006/2007. tanévre Felhasználható órakeret és számított pedagógus létszám meghatározásának tervezete a 2007/2008-as tanévtől Az egyéni foglalkozások %-os aránya, s ennek megfelelően a heti óraszám Felhasználható órakeret összesen, és a számított pedagógus létszám egy osztályra vetítve Az alkalmazható tankönyvek, tanulmányi segédletek és taneszközök kiválasztásának elvei Az iskola magasabb évfolyamára lépés feltételi évfolyam Magántanuló évfolyam Sajátos nevelési igényű tanulók Moduláris oktatás Az iskolai beszámoltatás, az ismeretek számonkérésének, a tanuló értékelésének és minősítésének követelményei, formája Cél A beszámoltatás, az ismeretek, számonkérésének követelményei, formái, minősítés Sajátos nevelési igényű tanulók értékelése Moduláris oktatás értékelése, minősítése Választható és emelt szintű tantárgyak értékelése Az iskola írásbeli beszámoltatásának formái, rendje, korlátai Formái Rendje Korlátai Az írásbeli beszámoltatásnak a tanulók tudásának értékelésében betöltött szerepe, súlya Az otthoni ( napközis és tanulószobai ) felkészüléshez előírt házi feladatok meghatározása Szóbeli és írásbeli házi feladatok elvei Házi feladatok korlátai A tanulók magatartásának és szorgalmának értékelése, minősítése 1-8. évfolyamon A tanulók magatartása A tanuló szorgalma 71 IV. PEDAGÓGIAI PROGRAM ÉRVÉNYESSÉGÉVEL, MÓDOSÍTÁSÁVAL, NYILVÁNOSSÁGÁVAL KAPCSOLATOS INTÉZKEDÉSEK A pedagógiai program érvényességi ideje A pedagógiai program értékelése, felülvizsgálata A pedagógiai program módosítása A pedagógiai program nyilvánosságra hozatala 74 6

7 V. A PEDAGÓGIAI PROGRAM ELFOGADÁSA ÉS JÓVÁHAGYÁSA. 75 MELLÉKLETEK sz. melléklet: Helyi tanterv 1-4. évfolyam 2. sz. melléklet: Helyi tanterv 5-8. évfolyam 3. sz. melléklet: Választható és emelt szintű tantárgyak helyi tanterve 4. sz. melléklet: Úszásoktatás (moduláris oktatás) 3. évfolyam testnevelés tantárgy keretében 5. sz. melléklet: Német nemzetiségi nyelvoktató program 6. sz. melléklet: Kislétszámú 1. osztály programja 7. sz. melléklet: Sajátos nevelési igényű tanulók fejlesztő programjai 8. sz. melléklet: Környezeti nevelési program 9. sz. melléklet: Egészségnevelési program 10. sz.melléklet: A tanulók fizikai állapotának mérése 11. sz. melléklet: A pedagógiai program végrehajtásához szükséges eszközök nevelő-oktató munkát segítő eszközök és felszerelések jegyzéke 12. sz. melléklet: Képesség-kibontakoztató foglalkoztatás, integrációs felkészítés programja 13. sz. melléklet: Értékelőlapok a tanulók teljesítményének szöveges értékeléséhez 7

8 BEVEZETŐ GONDOLATOK Iskolánk, a gyomaendrődi Kis Bálint Általános iskola általánosan képző, komplex személyiség- és képességfejlesztő pedagógiát megvalósító 8 évfolyamos általános iskola. Nevelő-oktató munkánk során a tanítás-tanulás folyamatában a dinamikusan változó jövőre és egy állandó, egészséges küzdelemre kívánjuk felkészíteni tanulóinkat azáltal, hogy megtanítjuk őket tanulni, gondolkodni, a szerzett tudást sokoldalúan alkalmazni. Olyan hasznosítható ismeretekkel szeretnénk útjára indítani a felnövekvő nemzedéket, amelyekre folyamatosan és sok irányból lehet építeni. Pedagógiai munkánk középpontjában tanulóink tudásának, képességeinek, egész személyiségének fejlesztése áll, ennek érdekében: - tanulóink egyéni adottságaihoz igazodó alapkészségek fejlesztésére és tárgyi tudásuk elmélyítésére, - eredményes tanulási technikák megismertetésére és alkalmazására, - hátrányos helyzetű tanulóink felzárkóztatására, - tehetségek felismerésére, kibontakoztatására, - kommunikációs- és viselkedéskultúrájuk fejlesztésére, - közéletiségre nevelésre, - egészség- és környezetkultúra fejlesztésére törekszünk. Feladatellátásunk során a minőség feltételrendszerének megteremtésére, és a minőségnek, mint elvárásnak a teljesítésére törekszünk oktatási rendszerünk egészét és benne a személyeket érintően egyaránt. Gyomaendrőd, május 10. P.H. Fülöp Istvánné igazgató 8

9 I. ISKOLÁNKRÓL 1. ISKOLATÖRTÉNET A gyomai településen a helyi 8 osztályos általános iskola története az 1948-as államosítással kezdődött ben alapították meg a fiúiskolát, melyből később 1. Sz. Általános Iskola, valamint a lányiskolát, melyből a 2. Sz. Általános Iskola lett. Mindkét iskola magas színvonalú nevelő-oktató munkát végzett, önálló arculattal rendelkezett. A két önálló iskola 1995-ben összevonásra került, jogutódként a 2. Sz. Általános Iskola folytatta az alapfokú oktatást. Az óvodai ellátás fenntartói szintű átszervezése kapcsán egy tagóvodát az iskolánkhoz csatoltak 1999-ben. A három egységből összetevődő intézmény 2001-ben elérkezettnek látta az időt, hogy új nevet vegyen fel, Kis Bálint rektor-tanító nevét júniusában ismételt szerkezeti változás következik be az intézményben, az óvodai nevelés -mint feladatellátás-, megszűnik Tanulói jellemzők: 2. ERŐFORRÁSOK Tanulóink létszáma jelenleg 702 fő, 30 tanulócsoporttal. A napközis ellátást 15 csoportban veszik igénybe diákjaink. Az intézményi étkeztetésben közel 500 tanuló részesül. Sajátos nevelési igényű 38 gyermek, többségüknek részképesség zavara van. További 46 tanuló tanulási-, beilleszkedési- vagy magatartási nehézségekkel küzd. Diákjaink közel 35%-a csonka családban él, valamint közel 30%-uk hátrányos helyzetű ezen, belül 9,7 % halmozottan hátrányos helyzetű. A szocializációs nehézségek miatt egyre több a magatartási zavarral küzdő gyermek. Növekvő tendenciát mutat a túlkoros tanulók száma is, ez azonban többnyire abból adódik, hogy az első osztályt közel 8 évesen kezdik a gyerekek. Diákjaink döntő többsége értéknek tekinti a tudást, a hatékony ismeretanyag-elsajátítás belső igényükké válik. Szívesen kapcsolódnak be a szakköri és tehetséggondozó foglalkozásokba, eredményesen vesznek részt a különböző versenyeken, pályázatokon. Végzős tanulóink szinte mindegyike továbbtanul, többségük valamelyik helyi középiskolában. 9

10 2.2. Személyi feltételek: A nevelő-oktató munkát 60 fő pedagógus végzi és 24 technikai dolgozó segíti. A tantestületet szakképzett, innovatív pedagógusok alkotják. A szakos ellátottság teljeskörű. A nevelők többsége az alapképesítésen túl rendelkezik kiegészítő, speciális képzettséggel, tanfolyami végzettséggel. Két fő kivételével minden kolléga teljesítette a 120 órás továbbképzést. Öt fő szakvizsgát tett, további egy fő jelenleg teljesíti a szakvizsgához szükséges tanulmányait. Három fő másoddiplomás képzésen vesz részt. A modulok oktatásához szükséges szakképesítéssel is rendelkeznek a nevelők. A tovább- és önképzéseken túl a munkatársak innovatív tevékenysége a módszertani fejlesztésre is kiterjed, így többek között multimédiás tananyag és oktatóprogramok kidolgozására Tárgyi feltételek: Jelenleg a nevelő-oktató munka 4 különálló telephelyen folyik, valamint az 5. telephelyen a napközi konyha üzemel. Meglévő épületeink régiek, nem oktatási célra épültek, műszaki állaguk nagyon leromlott. Szaktantermi rendszer - kivétel a számítástechnika szaktanterem - nem biztosított. Tornatermünk nem szabványos, szociális helyiségei hiányoznak. Tantermeink bútorzatának részbeni cseréje a közelmúltban megtörtént, valamint a szemléltetéshez szükséges eszköztárunk is bővült. Mindemellett további fejlesztések szükségesek. 3. PEDAGÓGIAI TÖREKVÉSEINK A szakmai feladatokat ellátó kollektívánk nyitott a korszerű törekvésekre, így az elmúlt időszakban megvalósult: - magyar nyelv és irodalom, matematika tantárgyak magasabb óraszámban történő oktatása, - informatikai ismeretek tantárgyi rendszerű, bontott csoportos oktatása korszerű internet elérhetőséggel rendelkező szaktanteremben, - angol nyelv oktatása 1. évfolyamtól egy osztályban felmenő rendszerben, 4. évfolyamtól emelt szintű oktatásban, évfolyamokon az angol és német nyelv bontott csoportos oktatása, nyelvvizsgára történő előkészítő foglalkozások biztosítása, - részképességzavarral küzdő tanulók integrált ellátása, fejlesztő pedagógus, gyógypedagógus, logopédus és pszichológus foglalkoztatásával, - halmozottan hátrányos helyzetű tanulóink integrációs és képesség-kibontakoztató felkészítése, - felzárkóztató és tehetséggondozó foglalkozások kiterjesztése, mely következtében nő az évfolyamismétlés nélkül továbbhaladó, valamint az érettségit adó intézményekben továbbtanuló tanulóink száma, jelentősen bővülnek a szaktárgyi versenyeredményeink, 10

11 - COMENIUS 2000 Minőségbiztosítási program I. intézményi modelljének, a partnerközpontú működés megvalósításának továbbfejlesztése, - országos mérésekbe történő bekapcsolódás a Szegedi Tudományegyetem kutatócsoportja révén, - széleskörű, hatékony ifjúságvédelmi tevékenység, drogprevenció, egészség- és környezetkultúra fejlesztése, - jelentős nevelési színtérbővítés a diákönkormányzat működésével, - szervezeti kultúra fejlesztése, arculatformálás ( Kis Bálint Napok, Bálint-napi fordított nap, iskolaújság, iskolarádió, címer, emléktábla, emlékterem, emlékversenyek ) 11

12 II. NEVELÉSI PROGRAM 1. AZ ISKOLÁBAN FOLYÓ NEVELŐ-OKTATÓ MUNKA PEDAGÓGIAI ALAPELVEI, CÉLJAI, FELADATAI, ESZKÖZEI, ELJÁRÁSAI 1.1. Oktató-nevelő munkánk alapelvei: Olyan iskolai légkör teremtése, amelyben: - tanulóink személyiségét tiszteletben tartjuk, - tanulóinkat a másság elfogadására neveljük, s velük szemben mi sem teszünk hátrányos megkülönböztetést, - építő jellegű emberi kapcsolatok kialakítására törekszünk a tanulóközösségben, tanári közösségben és a szülőkkel. Oktató-nevelő munkánk során fontosnak tartjuk: - az alapkészségek kialakítását, folyamatos mélyítését, - olyan korszerű ismeretek nyújtását, amely a mindennapi életben való boldogulásukat szolgálja, - az ismeretszerzés folyamatának megismertetését, a tanulókat képessé tenni az önálló ismeretszerzésre, - megismertetni és megszerettetni tanulóinkkal szűkebb és tágabb környezetünket, hazánkat, - olyan életszemlélet és életvitel kialakítását, amelyben fontos a testi és lelki egészség megőrzése. Értékek: amelyek elfogadása és követése a céljaink elérését szolgálják. Legfontosabb érték a testi és lelki egészség birtokában tevékenykedő gyermek, akit a következő tulajdonságok jellemeznek: - humánum - tolerancia - nyitottság - méltóság - önismeret - segítőkészség - önállóság - felelősségtudat - igényesség - szolidaritás - megfelelő kommunikációs készség 1.2. Oktató-nevelő munkánk cél- és feladatrendszere: Cél: Kiemelt célnak tekintjük, hogy tanulóink megismerjék és fogadják el az általános emberi értékeket és nemzeti érzelmeket, melyet feléjük az iskola is közvetít, ezért céljaink: 12

13 - megismertetni a tanulókat a XXI. század modern tanítási tartalmával, annak építő felhasználásával, - megismertetni tanulóinkat szülőföldjükkel, szűkebb és tágabb lakókörnyezetükkel, annak történelmével, természeti szépségével, - képességüknek és érdeklődésüknek megfelelően olyan információkhoz ( hasznos ismeretekhez) juttatni őket, amelyek segítik továbbtanulásukat és boldogulásukat, - személyiségüket úgy fejleszteni, hogy kialakuljon helyes önismeretük, legyenek nyitottak más emberek elfogadására, - megismertetni és elfogadtatni velük a testi és lelki egészség megtartásának fontosságát Feladat: Céljainkból eredő feladatok: - Az alapkészségek képesség szerinti elsajátításának biztosítása. - Az indulási hátrányok csökkentése, a tehetségesek további fejlesztése. - A tanulók személyiségének fejlesztése: - a gondolkodási és problémamegoldó képességük fejlesztése, - a kommunikációs kultúra kialakítása, fejlesztése, - a tanulási vágy felkeltése, fejlesztése, - az önálló és folyamatos ismeretszerzés képességének kialakítása. - A XXI. század megköveteli az idegen nyelv és informatika oktatását, ezért: a szülői és tanulói igényeknek megfelelően emelt óraszámú nyelv és informatika oktatást biztosítunk. - Megismertetni és megszerettetni tanulóinkkal szűkebb és tágabb hazájuk történelmét, természeti szépségét. Megfelelő tisztelet igényének kialakítása a szülők, társak iránt. - Feladatunk, hogy tanulóink megismerjék és mindennapjaikban alkalmazzák azokat az ismereteket, amelyek a test és lélek egészségének megóvását szolgálják. - Feladatunk felkészíteni tanulóinkat a sikeres iskola- és pályaválasztásra. - Az iskolába járó tanulókat a környezet szépségének felismerésére, s a megóvás fontosságára neveljük Eszközök, eljárások: - Az iskolába beiratkozott tanulók alapkészségeinek kialakítását szakmailag jól felkészült tanítók végzik. Változatos módszereket alkalmazva keresik az eredményességhez vezető utat. Ezt szolgálják a pedagógus továbbképzések. A számolás és olvasás alapkészségének kialakítására a szabadon felhasználható órakeretből plusz órát biztosítunk. - Iskolánk felvállalta a tanulási hátránnyal indulók és sajátos nevelési igényű tanulók fejlesztését. A törvény által biztosított óraszámban fejlesztő pedagógusok foglalkoznak a tanulókkal. A tehetséggondozást tanórán, szakkörön és egyéni foglalkozásokon is biztosítjuk. Kiemelt terület: - egészségre nevelés, ( test és lélek harmonikus fejlesztése ) 13

14 - érzelmi nevelés, értelmi képesség fejlesztése, - szociális fejlesztés, közösségi életre nevelés. - A XXI. századi európai elvárásnak megfelelően már 1. osztálytól csoportbontásban tanulhatják a tanulók az angol nyelvet, 5. évfolyamtól az informatikát. - A testi és lelki egészség megóvásának fontosságát segítő iskolai programok: - mindennapos testnevelés megvalósítása, - tömegsport és versenysport biztosítása, - gyógytestnevelés biztosítása, - úszásoktatás felvállalása, - tehetséges sportolók fejlesztése, ( torna, atlétika, kézilabda ) - kapcsolódás a CSIVIT programba, - iskolai étkeztetés biztosítása, - DADA program indítása, - drogprevenciós program működtetése, - egyéni döntés alapján kirándulások szervezése, erdei iskolai programba történő bekapcsolódás. - A helyes önismeret és a helyes önálló ismeretszerzés folyamatának kialakítását a személyiségfejlesztő program tartalmazza. A 8. osztályos tanulók pályaválasztási tanácsadását az iskolalátogatások, üzemlátogatások, a személyre szabott pályaterv készítése segítik. - A környezet megismertetését, a ragaszkodás kialakítását szolgálják: - azok az iskolai rendezvények, amelyeknek állandó aktív résztvevői a szülők, - az iskola névadó ünnepségének rendezvénysorozata, ahol a város vezetői, szülők és tanulók együtt ünnepelnek. - Az igényes környezet kialakítását szolgálják: - ügyeleti rendszerünk, ( védnökségi területvállalás ) - jól működő felelősi rendszer kialakítása, ( házirend ) - A környezet szeretetét, megóvását segítik a kirándulások, túrák, akadályversenyek, országjárás, múzeumlátogatás, pályázatok készítése, melyek a megismerésre, a meglévő értékek megóvására nevelnek. Ezért is került címerünkre a Hármas-Körös. 14

15 Minden gyermek egy megismerhetetlen csoda - maga a jövő ( ismeretlen fordítás angolból) 2. A SZEMÉLYISÉGFEJLESZTÉSSEL KAPCSOLATOS PEDAGÓGIAI FELADATOK Személyiség: belső feltételeknek, öröklött adottságoknak az egyénen belül - külső hatásrakialakult egyszeri, megismételhetetlen integrációja Cél: - a test és lélek harmonikus fejlesztése, - szocializációs folyamatok elősegítése, - műveltségi alapok feltételrendszerének megteremtése, az alapok továbbépítése Feladat: - Megismertetni a tanulókat azokkal a helyes cselekvésre késztető motívumokkal, amelyek biológiai szükségletüket, viselkedésüket, vágyaikat, meggyőződésüket, előítéletüket irányítják. - A test és lélek életkornak és egyéni adottságnak megfelelő harmonikus fejlesztése. - Kialakítani az egyén szociális döntését befolyásoló értékrendet, illetve nevelni ennek elfogadására. - Megteremteni a műveltségi alapokat az értelmi képesség fejlesztésére. 15

16 2.3. Megvalósulást szolgáló tevékenységi rendszer és szervezeti formák: Fejlesztési terület A test és lélek fejlesz- tése Pedagógiai tevékenység Egészséges és kulturált életmódra nevelés: - megismertetni a tanulókat a megfelelő - biológiai szükséglettel - mozgás szükséglettel - káros szenvedélyek hatásaival - önvédelemre nevelés - szuverenitás megtartására nevelés Önbizalom, önbecsülés képességének fejlesztése: - reális teljesítményértékelésre nevelés - személyes képességek fejlesztése - speciális kompetenciák fejlesztése Megvalósulás formája, színtere, módszere Bevezető szakasz Kezdő szakasz Alapozó szakasz Fejlesztő szakasz - személyes példamutatás - balesetek megelőzőse - betegségek megelőzése, rendszeres orvosi vizsgálat - napirend tervezés, iskolai étkeztetés gyógytestnevelés - mindennapos testnevelés - tömegsport, versenysport DADA program - drogprevenciós program - érvelés, cáfolás - DÖK-ben végzett munka - önálló vélemény- - osztályközösségben végzett munka alkotás - iskolai és osztályrendezvények - állandó, megbízható értékelési rendszer iskolai szintű alkalmazása, eredmények folyamatos értékelése - fejlesztő foglalkozások, szakkörök - szakköri foglalkozások - differenciált tanórai foglalkozások - fejlesztő foglalkozások, szakkörök IPR programjai 16

17 Fejlesztési terület Szocia- lizációs folyamatok fejlesz- tése Pedagógiai tevékenység Szociális fejlesztés: az egyén döntését befolyásoló szociális értékrend kialakítása - szociális képesség fejlesztése - kötődés képességének fejlesztése - közösségi, társadalmi létre való képesség fejlesztése - érdekérvényesítő képesség fejlesztése Megvalósulás formája, színtere, módszere Bevezető szakasz Kezdő szakasz Alapozó szakasz Fejlesztő szakasz Kötelező és nem kötelező tanítási órán, órákon fontos: - a megfelelő szokások kialakítása ( Házirend ) - a tanító pozitív példája - vitakészség fejlesztése - beszélgetés elfogadás, - beilleszkedés segítése - megértés fejlesztése csellengők felkarolása - szociometria - osztályrendezvények, kirándulások, - névadó ünnepség - iskolai rendezvények - családi kapcsolatok ápolása, tisztelet a másik ember iránt - értelmi és érzelmi IPR programjai életük fejlesztése - hetesek - negatív érzelmek - ügyeletesek elleni harc ( irigy- - DÖK felelősök ség, sértődés, intrika ) - feladatvégzésének számonkérése, értékelése - erkölcsi fogalmak és szabályok megismertetése - morális gondolkodás 17

18 Fejlesztési terület Művelt- ségbeli alapok feltétel- rendszerének megte- rem- tése, tovább- építése Pedagógiai tevékenység Értelmi fejlesztés: ( tanulási motívumok megismertetése ) - megismerési vágy felkeltése - felfedezési vágy felkeltése - játékszeretet fejlesztése - alkotás, tevékenykedtetés biztosítása - szélsőséges teljesítményorientáltság kiküszöbölése - tanulás értelmének bemutatása Megvalósulás formája, színtere, módszere Bevezető szakasz Kezdő szakasz Alapozó szakasz Fejlesztő szakasz Kötelező és tanórán kívüli foglalkozásokon alkalmazott módszerek, eljárások: - megfelelő motiválás a tanítási órákon - megfelelő taneszköz választás - életkornak megfelelő tanítási módszerek alkalmazása - pozitív tanulási élményhez juttatás - élményt nyújtó tanítási folyamat, felfedeztető tanulás szervezése - problémamegoldó tevékenység tanítási órákon - rendszeres könyvtárlátogatás, az önművelés fejlesztése - fejlesztő játékok tanulása, játékosság megtartása - dramatizálás - folyamatos modellezés - modellezés, kísérletezés - iskolai rendezvények szervezése: - folyamatos tevékenykedtetés Ki mit tud?, farsang, vetélkedők IPR programjai - a szorongás és az - kitörési pont keresése agresszió feloldása ( ki - miben jó megtalálása ) - önismeret, önkritika, önértékelés fejlesztése - konfliktusok pozitív irányú feloldása osztályfőnöki órák, továbbtanulási lehetőségek megismerése, - pályaterv készítés 18

19 Fejlesztési terület Élet- kornak meg- felelő tanulási stratégiák meg- ismertetése Pedagógiai tevékenység Értelmi képesség fejlesztése: - megismerési folyamat célirányos szervezése - kognitív kommunikáció fejlesztése - gondolkodási képesség fejlesztése - tanulási képesség fejlesztése Megvalósulás formája, színtere, módszere Bevezető szakasz Kezdő szakasz Alapozó szakasz Fejlesztő szakasz Kötelező és tanórán kívüli foglalkozásokon alkalmazott módszerek, eljárások: - megfigyelés - modellezés - modellezés - bizonyítás - életkornak megfelelő jelrendszer alkalmazása - értékelés - értő olvasás tanítása, lényegkiemelés, - szövegértés folyamatos fejlesztése, váz- - ábrák, modellek - vázlat készítése latkészítés értelmezése - szövegtanulás - megtapasztalás az ismeretszerzésben - mérések - elemzés - osztályozás - csoportosítás, összehasonlítás, rendszeres - általánosítás szabályok felismerése - felfedező tanulás szervezése - életkornak megfelelő szemléltetés a tanítási folyamatnak megfelelően - kiválasztott taneszköz használat ( szótár ) térkép, atlasz 19

20 2.4. Sikerkritérium: Személyiségfejlesztő tevékenységünket akkor tekintjük eredményesnek, ha tanulóink a 8. évfolyam végére képesek lesznek legalább 80%-ban: - elsajátítani az alapvető tanulási módszereket, technikákat, - a középiskolai követelményeknek megfelelni, - rendelkeznek biztos, bővíthető ismeretekkel, készségekkel, képességekkel, - határozott elképzeléssel bírnak közelebbi és távolabbi céljaikról, - ismerik, és belső igényből fakadóan követik az alapvető erkölcsi, etikai normákat, - környezettudatos magatartás, életvitel alapnormáit ismerik és betartják. 20

21 Senki sem különálló sziget: Minden ember rész a kontinensből ( Jolen Donue ) 3. A KÖZÖSSÉGFEJLESZTÉSSEL KAPCSOLATOS FELADATOK Az iskola célja a személyiségfejlesztés, amely az érzelem kiművelése mellett, a gyermek önmaga és a különböző közösségekhez való viszonyának fejlesztését jelenti Cél: - A közösségi élet olyan szervezeti formáinak kialakítása, amelyek az egyén fejlődését is segítik. - A fejlődő személyiség alakítása - önalakítása a közösségi élet feltételei között. - Olyan változatos sokszínű tevékenységi formák biztosítása, melyekben alakulhatnak, fejlődhetnek a személyiség értékes tulajdonságai ( aktivitás, önállóság, kitartás, szervezőkészség, kreativitás, érdeklődés ) A tanulói közösségek fejlesztésével kapcsolatos feladataink: Az iskolai élet egyes területeihez kapcsolódó tanulói közösségek kialakítása ( osztály, iskola, napközi, szakkör, sportkör, énekkar, DÖK, IPR programok, stb. ), ezek életének tudatos, tervszerű nevelői irányítása, fejlesztése. Tanulóközösségek fejlesztése, tanulók életkori fejlettségének figyelembevételével: segítő életmódra nevelés, szociális értékrend fejlesztése, kommunikációs képesség és kötődés képességének fejlesztése. Az önkormányzás képességének kialakítása: - közösségeinkben nevelői segítséggel a célkitűzés képességének kialakítása, - a célok eléréséért összehangolt tevékenykedtetés kialakítása, - az elvégzett munka reális értékelésének képessége, - az öntevékenység biztosítása, - csoportlétre, szervezeti és társadalmi létre való képesség kialakítása, fejlesztése, - érdekérvényesítő képesség, együttműködés képességének kialakítása, fejlesztése. A tanulói közösségek tevékenységének megszervezése: - közösségeinket irányító pedagógusaink legfontosabb feladata a közösségek tevékenységének tudatos tervezése, folyamatos megszervezése, ellenőrzése, értékelése, - alapvető feladatunk a közösség tagjainak bevonása a tevékenységekbe, - alkotó, önmegvalósító aktivitásuk kiaknázása, - pozitív tapasztalatok gyűjtésének segítése magatartási és viselkedési formákhoz, - tapasztalatszerzés lehetőségének biztosítása, az együttműködés megtanulása. 21

22 A közösség egyéni arculatának, hagyományainak kialakítása: - a közösségre jellemző, összetartozást erősítő erkölcsi, viselkedési normák, - formai keretek és tevékenységek rendszeressé válásának kialakítása, ápolása (szimbólumok, hagyományok, tárgyak, dokumentumok, akciók, rendezvények ). A jól szervezett és irányított közösség formálja tagjainak egész személyiségét, értelmi, érzelmi, akarati tényezőit egyaránt A feladatok megvalósítását szolgáló tevékenységi rendszer és szervezeti formák: A tanulók közösségfejlesztésének legfontosabb színtere a hosszabb tanítási - tanulási folyamatba illeszkedő tanítási óra. Osztályfőnöki és etika óráink a jellemformálás kiváló alkalmai. A szaktárgyi órák szintén jó színterei a közösség és az egyén fejlesztésének. Iskolánkban a nevelési és oktatási célok megvalósítását tanórán kívüli tevékenységek is segítik. A tanórán kívüli foglalkozások kötetlenebb tevékenységi formái és a közösen átélt élmények a közösségfejlesztés meghatározó területei. Minden foglalkozás, akció, rendezvény egyéni és közösségi fejlesztési lehetőséget kínál. Ezeket tanulóink érdeklődése, igényei, szükségletei szerint szervezzük. Tartásukat a tanulók közössége, a szülői szervezetek, a pedagógus szakmai munkaközösségek kezdeményezhetik. Hagyományőrző tevékenységünk: Iskolánk hagyományinak ápolása, ezek fejlesztése, bővítése, intézményünk jó hírnevének megőrzése a közösség minden tagjának kötelessége. Nemzeti ünnepek, megemlékezések a nemzeti identitástudatot fejlesztik, hazaszeretetet mélyítik. Helyi hagyományaink, a közösségi élet formálását, közös cselekvés örömét szolgálják, egymás tiszteletére nevelnek. - Fontos feladatunk iskolánk névadójának, Kis Bálint emlékének ápolása. Ezt szolgálja: Bálint-Valentin napi kavalkád, Kis Bálint Napok rendezvénysorozata. - Szimbólumaink ismerete ( iskolazászló; jelvény; könyvjelző; ünnepi öltözetünk: fekete alj, fehér felső; emléktábla; iskolarádió ). Iskolánk pedagógusáról elnevezett emlékterem, emlékünnepség, emlékverseny (évente) Iskolai ünnepségeink, megemlékezéseink: - évnyitó-, évzáró ünepség, 8. osztályosok ballagása, - megemlékezés nemzeti ünnepeinkről, - Kis Bálint Napok, - karácsonyi iskolai szintű ünnepség ( ünnepi készülődés, együttünneplés ), - aradi vértanúk emléknapja. 22

Szent Mór Iskolaközpont Pedagógiai Program. Tartalomjegyzék

Szent Mór Iskolaközpont Pedagógiai Program. Tartalomjegyzék Tartalomjegyzék I. FEJEZET: AZ INTÉZMÉNY BEMUTATÁSA... 1. 1. Anyagi és személyi feltételek... 1. 2. Küldetésnyilatkozat... 2. 3. A pedagógiai program jogszabályi háttere... 3. 4. Az iskola hivatalos adatai...

Részletesebben

Tartalomjegyzék. Mérk-Vállaj Általános Művelődési Központ Iskoláinak Pedagógiai Programja

Tartalomjegyzék. Mérk-Vállaj Általános Művelődési Központ Iskoláinak Pedagógiai Programja Tartalomjegyzék Mérk-Vállaj Általános Művelődési Központ Iskoláinak Pedagógiai Programja I. Előszó a felülvizsgált Pedagógiai programhoz...3 II. Bevezetés...4 1. Az intézmény múltja...8 1.1. A mérki iskola

Részletesebben

A PEDAGÓGIAI PROGRAM FELÉPÍTÉSE... NYILVÁNOSSÁGRA HOZATAL... I. BEVEZETŐ... II. NEVELÉSI PROGRAM...

A PEDAGÓGIAI PROGRAM FELÉPÍTÉSE... NYILVÁNOSSÁGRA HOZATAL... I. BEVEZETŐ... II. NEVELÉSI PROGRAM... Tartalomjegyzék A PEDAGÓGIAI PROGRAM FELÉPÍTÉSE... HIBA! A KÖNYVJELZŐ NEM NYILVÁNOSSÁGRA HOZATAL... HIBA! A KÖNYVJELZŐ NEM I. BEVEZETŐ... HIBA! A KÖNYVJELZŐ NEM II. NEVELÉSI PROGRAM... HIBA! A KÖNYVJELZŐ

Részletesebben

A KIS BÁLINT ÁLTALÁNOS ISKOLA PEDAGÓGIAI PROGRAMJA

A KIS BÁLINT ÁLTALÁNOS ISKOLA PEDAGÓGIAI PROGRAMJA A KIS BÁLINT ÁLTALÁNOS ISKOLA PEDAGÓGIAI PROGRAMJA GYOMAENDRŐD 2012 A legtöbb, amit gyermekeinknek adhatunk: gyökerek és szárnyak. ( Johann Wolfgang Goethe ) 2 AZ INTÉZMÉNY ADATAI Név: KIS BÁLINT ÁLTALÁNOS

Részletesebben

PEDAGÓGIAI PROGRAMJA

PEDAGÓGIAI PROGRAMJA A GUBODY FERENC SZAKKÉPZŐ ISKOLA PEDAGÓGIAI PROGRAMJA (2700 Cegléd, Alkotmány utca 7-9.) OM száma: 201038 CEGLÉD 2015 Tartalomjegyzék A PEDAGÓGIAI PROGRAM FELÉPÍTÉSE... 7 NYILVÁNOSSÁGRA HOZATAL... 7 I.

Részletesebben

2011/2012-es tanév rendje

2011/2012-es tanév rendje 2011/2012-es tanév rendje A tanév 2011. szeptember 1-jétől (csütörtök) 2012. június 15-ig (péntek) tart. Az első félév: 2012. január 13-ig (péntek) tart. 2012. január 20-ig (péntek) értesítés az I. félévben

Részletesebben

IPR jó gyakorlatunk SOKORÓPÁTKA

IPR jó gyakorlatunk SOKORÓPÁTKA IPR jó gyakorlatunk SOKORÓPÁTKA IPR gyakorlatunk: A 2003/2004-es tanévtől foglalkozunk tudatosan a HH és a HHH gyerekek fejlesztésével. Az intézményi dokumentumaink tartalmazzák az IPR elemeit. A napi

Részletesebben

A SZÜLŐK, TANULÓK ÉS A PEDAGÓGUSOK EGYÜTTMŰKÖDÉSÉNEK FORMÁI

A SZÜLŐK, TANULÓK ÉS A PEDAGÓGUSOK EGYÜTTMŰKÖDÉSÉNEK FORMÁI A SZÜLŐK, TANULÓK ÉS A PEDAGÓGUSOK EGYÜTTMŰKÖDÉSÉNEK FORMÁI 1. A tanulókat az iskola életéről, az iskolai munkatervről, illetve az aktuális feladatokról az iskola igazgatója, a diákönkormányzat felelős

Részletesebben

A PEDAGÓGIAI PROGRAM ÁTDOLGOZÁSA. Törvényi háttér:

A PEDAGÓGIAI PROGRAM ÁTDOLGOZÁSA. Törvényi háttér: A PEDAGÓGIAI PROGRAM Törvényi háttér: ÁTDOLGOZÁSA 2011. évi CXC törvény a köznevelésről 20/2012. (VIII. 31.) EMMI rendelet a nevelési-oktatási intézmények működéséről és a köznevelési intézmények névhasználatáról

Részletesebben

PEDAGÓGIAI PROGRAMJA

PEDAGÓGIAI PROGRAMJA A GUBODY FERENC SZAKKÉPZŐ ISKOLA PEDAGÓGIAI PROGRAMJA (2700 Cegléd, Alkotmány utca 7-9.) OM száma: 201038 CEGLÉD 2016 Tartalomjegyzék A PEDAGÓGIAI PROGRAM FELÉPÍTÉSE... 7 NYILVÁNOSSÁGRA HOZATAL... 7 I.

Részletesebben

A PEDAGÓGIAI MUNKA ELLENŐRZÉSI TERVE IX. X. XI. XII. I. II. III. IV. V. VI. szakmai h.. admin.h.

A PEDAGÓGIAI MUNKA ELLENŐRZÉSI TERVE IX. X. XI. XII. I. II. III. IV. V. VI. szakmai h.. admin.h. Kőrösi Csoma Sándor Általános Iskola és Alapfokú Művészetoktatási Intézmény Általános iskola intézményegység 1-8. évfolyam ELLENŐRZÉSI TERVE 2010/2011. tanév Az intézményen belül folyó munka eredményeinek

Részletesebben

A nevelés-oktatás tervezése I.

A nevelés-oktatás tervezése I. A nevelés-oktatás tervezése I. Pedagógia I. Neveléselméleti és didaktikai alapok NBÁA-003 Hunyady Györgyné M. Nádasi Mária (2004): Pedagógiai tervezés. Pécs, Comenius Bt. Kotschy Beáta (2003): Az iskolai

Részletesebben

Eredmény rögzítésének dátuma: Teljesítmény: 97% Kompetenciák értékelése

Eredmény rögzítésének dátuma: Teljesítmény: 97% Kompetenciák értékelése Eredmény rögzítésének dátuma: 2016.04.20. Teljesítmény: 97% Kompetenciák értékelése 1. Pedagógiai módszertani felkészültség 100.00% Változatos munkaformákat alkalmaz. Tanítványait önálló gondolkodásra,

Részletesebben

GYERMEK- és IFJÚSÁGVÉDELMI MUNKATERV. 2013/2014 tanév

GYERMEK- és IFJÚSÁGVÉDELMI MUNKATERV. 2013/2014 tanév GYERMEK- és IFJÚSÁGVÉDELMI MUNKATERV 2013/2014 tanév Készítette: Kaszáné Szászi Edit Sárbogárdi Mészöly Géza Általános Iskola Szent István Általános Tagiskolájának Gyermek- és ifjúságvédelmi felelőse Nézz

Részletesebben

Osztályfőnöki munkaterv. 2016/17-es tanév

Osztályfőnöki munkaterv. 2016/17-es tanév Osztályfőnöki munkaterv 2016/17-es tanév Osztályfőnök: 5.a Fódi Judit 5.b Dienes Gábor 6.a Fekete Nagy Marianna 6.b Orbán Noémi 6.c Brotschollné Szabó Valéria 7.a Lóczy Ágnes 7.b Lipovics Mónika 8.a Arnold

Részletesebben

Kompetencia alapú oktatás (tanári kompetenciák) 2015.04.09. NyME- SEK- MNSK N.T.Á

Kompetencia alapú oktatás (tanári kompetenciák) 2015.04.09. NyME- SEK- MNSK N.T.Á Kompetencia alapú oktatás (tanári kompetenciák) A kompetencia - Szakértelem - Képesség - Rátermettség - Tenni akarás - Alkalmasság - Ügyesség stb. A kompetenciát (Nagy József nyomán) olyan ismereteket,

Részletesebben

EGYÜTTNEVELÉS INTEGRÁCIÓ. Inklúzió

EGYÜTTNEVELÉS INTEGRÁCIÓ. Inklúzió EGYÜTTNEVELÉS INTEGRÁCIÓ = Inklúzió Integráció (együttnevelés) Inklúzió I-I-I Innováció A saját pedagógiai gyakorlatunk optimalizálására irányuló folyamat Integráció Inklúzió Az integrációval be kívánják

Részletesebben

EGÉSZSÉGNEVELÉSI PROGRAM

EGÉSZSÉGNEVELÉSI PROGRAM EGÉSZSÉGNEVELÉSI PROGRAM Szeresd az egészséged, mert ez a jelen. Védd a kisgyermeket, mert ő a jövő. őrizd a szüleid egészségét! merta múlton épül föl a jelen és a jövő. Bárczy Gusztáv 2 Tartalom 1. Egészséges

Részletesebben

Az Intézményi Minőségirányítási Program értékelése 1. számú melléklet

Az Intézményi Minőségirányítási Program értékelése 1. számú melléklet Az Intézményi Minőségirányítási Program értékelése 1. számú melléklet 2008-2009-es tanév Liszt Ferenc Ének-zenei Általános Iskola 6800 Hódmezővásárhely, Szent István tér 2. 1 I. Bevezető A nevelőtestület

Részletesebben

Az értékelés rendszere

Az értékelés rendszere Az értékelés rendszere Terület, szempont Információforrás Indikátorok Súlyozás. Adminisztráció Elvégzi a pedagógiai tevékenységéhez kapcsolódó ügyviteli tevékenységet. Haladási és értékelő napló vezetése;

Részletesebben

Az utazó és a befogadó pedagógus feladatai. MEIXNER ILDIKÓ EGYMI, Óvoda, Általános Iskola, Speciális Szakiskola és Kollégium MOHÁCS

Az utazó és a befogadó pedagógus feladatai. MEIXNER ILDIKÓ EGYMI, Óvoda, Általános Iskola, Speciális Szakiskola és Kollégium MOHÁCS Az utazó és a befogadó pedagógus feladatai MEIXNER ILDIKÓ EGYMI, Óvoda, Általános Iskola, Speciális Szakiskola és Kollégium MOHÁCS SNI tanuló ellátása Osztályfőnök Osztályban tanító pedagógusok Gyógypedagógus

Részletesebben

OSZTÁLYFŐNÖKI 606 OSZTÁLYFŐNÖKI 5 8. ÉVFOLYAM

OSZTÁLYFŐNÖKI 606 OSZTÁLYFŐNÖKI 5 8. ÉVFOLYAM OSZTÁLYFŐNÖKI 606 OSZTÁLYFŐNÖKI 5 8. ÉVFOLYAM OSZTÁLYFŐNÖKI 607 CÉLOK ÉS FELADATOK - Az osztályfőnöki munka célja a személyiségfejlesztés, az osztályközösség formálása, a különböző nevelési hatások integrálása.

Részletesebben

Helyi tantervünk a NAT előírásaira épít, rögzítve a kötelezően tanítandó tananyagot, de szabadsággal élve abban, hogy saját arculatunkat kialakítsuk szabadon választható-tervezhető óráinkkal. Amennyiben

Részletesebben

A Egyéb (tanórán kívüli) foglalkozások formái

A Egyéb (tanórán kívüli) foglalkozások formái A napközi otthoni, tanulószobai ellátás, és az egyéb (tanórán kívüli) foglalkozások kérelmezésének rendje a) Általános iskolában a nevelés-oktatást a délelőtti és délutáni tanítási időszakban olyan módon

Részletesebben

IPR AKCIÓTERV. IPR alkalmazása tanév. Bárna, szeptember 1. Bárnai Általános Iskola 3126 Bárna, Petőfi út 15. Iksz: 149/130/2015.

IPR AKCIÓTERV. IPR alkalmazása tanév. Bárna, szeptember 1. Bárnai Általános Iskola 3126 Bárna, Petőfi út 15. Iksz: 149/130/2015. Bárnai Általános Iskola 3126 Bárna, Petőfi út 15. Iksz: 149/130/2015. Tárgy : Megrendelés IPR AKCIÓTERV 2015-2016. tanév IPR alkalmazása Bárna, 2015. szeptember 1. I.Helyzetelemzés Gyermekek/tanulók és

Részletesebben

Tóvárosi Általános Iskola

Tóvárosi Általános Iskola Tóvárosi Általános Iskola 2009/2010-es tanév munkaterve A tantestület 2009. augusztus 31-én tartott értekezletén elfogadta. Pokrovenszki László igazgató 2009/2010-es tanév rendje A tanév 2009. szeptember

Részletesebben

A BEFOGADÓ ÓVODA JÓGYAKORLATA. Keresem minden gyermek titkát, és kérdezem: hogyan segíthetnék abban, hogy önmaga lehessen ( Janese Korczak)

A BEFOGADÓ ÓVODA JÓGYAKORLATA. Keresem minden gyermek titkát, és kérdezem: hogyan segíthetnék abban, hogy önmaga lehessen ( Janese Korczak) A BEFOGADÓ ÓVODA JÓGYAKORLATA Keresem minden gyermek titkát, és kérdezem: hogyan segíthetnék abban, hogy önmaga lehessen ( Janese Korczak) CSÁMIÓ NAPKÖZI OTTHONOS ÓVODA Óvodánk a Napközi Otthonos Óvoda

Részletesebben

Alapelveink. Legfontosabb értékünk a GYERMEK. A gyermekeink érdeke mindenek felett áll! Gyermekeinket különleges gondozásban, védelemben részesítjük

Alapelveink. Legfontosabb értékünk a GYERMEK. A gyermekeink érdeke mindenek felett áll! Gyermekeinket különleges gondozásban, védelemben részesítjük Alapelveink Legfontosabb értékünk a GYERMEK A gyermekeink érdeke mindenek felett áll! Gyermekeinket különleges gondozásban, védelemben részesítjük Gyermekeink egyéni készségeinek és képességeinek figyelembevételével

Részletesebben

Mosolyt az arcokra! Tanoda

Mosolyt az arcokra! Tanoda Mosolyt az arcokra! Tanoda NEVELÉSI-OKTATÁSI PROGRAM Készült: 2013. augusztus 08. Készítette: Nagy Anikó szakmai vezető I. Alapelvek 1 I.1. Tanodai célok megfogalmazása A Tanoda biztosítja minden gyermek

Részletesebben

Az osztályfőnök szerepe, lehetőségei a veszélyeztetett tanulók megsegítésében. Leiner Károly tanító, gyógypedagógus

Az osztályfőnök szerepe, lehetőségei a veszélyeztetett tanulók megsegítésében. Leiner Károly tanító, gyógypedagógus Az osztályfőnök szerepe, lehetőségei a veszélyeztetett tanulók megsegítésében Leiner Károly tanító, gyógypedagógus A veszélyeztetettség különböző szakterületek általi meghatározásai: Gyermekvédelmi definíció:

Részletesebben

A tankerületi szakértői bizottsági tevékenység és a nevelési tanácsadás

A tankerületi szakértői bizottsági tevékenység és a nevelési tanácsadás A tankerületi szakértői bizottsági tevékenység és a nevelési tanácsadás Kiemelt figyelmet igénylő gyermek, tanuló: - különleges bánásmódot igénylő gyermek, tanuló, - a gyermekek védelméről és a gyámügyi

Részletesebben

Helyzetelemzés. Elengedhetetlené vált a pedagógusok szemléletváltása. gondolkodás és gyakorlat átalakítására és módosítására törekszik.

Helyzetelemzés. Elengedhetetlené vált a pedagógusok szemléletváltása. gondolkodás és gyakorlat átalakítására és módosítására törekszik. 2008/2009. tanév Helyzetelemzés A 2004/2005-ös tanévvel kezdődően működik iskolánkban az integrációs rendszer, s ennek részeként követelmény lett a módszertani ismeretek frissítése, újítása és bővítése.

Részletesebben

Gyakornoki szabályzat

Gyakornoki szabályzat A Budapest XIX. kerület Gábor Áron Általános Iskola Gyakornoki szabályzat 2007 Célja: az intézményben gyakornoki időt teljesítő pedagógus, valamint segítői feladatainak, hatásköreinek és juttatásának szabályozása

Részletesebben

VÁRPALOTA KISTÉRSÉG TÖBBCÉLÚ TÁRSULÁSA MUNKASZERVEZETE. A pedagógus létszám szükséglet meghatározása a berhidai általános iskolákban

VÁRPALOTA KISTÉRSÉG TÖBBCÉLÚ TÁRSULÁSA MUNKASZERVEZETE. A pedagógus létszám szükséglet meghatározása a berhidai általános iskolákban VÁRPALOTA KISTÉRSÉG TÖBBCÉLÚ TÁRSULÁSA MUNKASZERVEZETE 8100 Várpalota, Gárdonyi G. u. 39. (88) 592-660/166 (88) 592-660/ 225 e-mail: varpalota.tobbcelu.tarsulas@varpalota.hu Iktatószám: 204-2/2012 Ügyintéző:

Részletesebben

1. sz. melléklet. Orientáló mátrix. a TAMOP 5.1.1.-09/2 kódszámú pályázati útmutatóhoz

1. sz. melléklet. Orientáló mátrix. a TAMOP 5.1.1.-09/2 kódszámú pályázati útmutatóhoz 1. sz. melléklet Orientáló mátrix a TAMOP 5.1.1.-09/2 kódszámú pályázati útmutatóhoz Kistérség Projekt címe Összeg (mft) Baktalórántháza Játszva, tanulva, sportolva a társadalom hasznos tagjává válni Leírás

Részletesebben

Közzétételi lista 2014/2015. tanév 229/2012. Korm. rendelet alapján

Közzétételi lista 2014/2015. tanév 229/2012. Korm. rendelet alapján Közzétételi lista 2014/2015. tanév 229/2012. Korm. rendelet alapján 1. A pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettsége hozzárendelve a helyi tanterv tantárgyfelosztásához Oktatott tárgy Létszám Iskolai

Részletesebben

TANULÓI ESÉLYEGYENLŐSÉGI TERV

TANULÓI ESÉLYEGYENLŐSÉGI TERV A KAPOSVÁRI KODÁLY ZOLTÁN KÖZPONTI ÁLTALÁNOS ISKOLA Kinizsi Lakótelepi Tagiskola OM 033966 7400 Kapvár, Búzavirág u. 21. TANULÓI ESÉLYEGYENLŐSÉGI TERV Az intézmény főja: Szabó Zoltánné Kudomrák Zsuzsanna

Részletesebben

Kedves Szülők! Tisztelettel köszöntjük Önöket és leendő első osztályos gyermeküket!

Kedves Szülők! Tisztelettel köszöntjük Önöket és leendő első osztályos gyermeküket! A mi iskolánk Kedves Szülők! Tisztelettel köszöntjük Önöket és leendő első osztályos gyermeküket! Minden család életében fontos esemény az iskolaválasztás és a beiratkozás. Döntésük megkönnyítéséhez szeretnénk

Részletesebben

TEHETSÉGPROGRAM HAJÓS ALFRÉD ÁLTALÁNOS ISKOLA GÖDÖLLŐ

TEHETSÉGPROGRAM HAJÓS ALFRÉD ÁLTALÁNOS ISKOLA GÖDÖLLŐ TEHETSÉGPROGRAM HAJÓS ALFRÉD ÁLTALÁNOS ISKOLA GÖDÖLLŐ 2010. A magyar iskolai tehetséggondozásnak jelentős értékei vannak, ezzel Európa élvonalában vagyunk a nemzetközi értékelések alapján, de ahhoz, hogy

Részletesebben

Közzétételi lista 2014/2015

Közzétételi lista 2014/2015 Közzétételi lista 2014/2015 10. számú melléklet a 11/1994. (VI. 8.) MKM rendelethez 1. A pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettsége hozzárendelve a helyi tanterv tantárgyfelosztásához VÉGZETTSÉG

Részletesebben

KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA

KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA A 229/2012. (VIII. 28.) Korm. rendelet a nemzeti köznevelésről szóló törvény végrehajtásáról szóló rendelet alapján az alábbi adatokat tesszük közzé. Intézmény neve: Besnyői Arany

Részletesebben

A SZAKTANÁCSADÓK FELADATAI A 48/2012. (XII.12.) EMMI RENDELET ALAPJÁN

A SZAKTANÁCSADÓK FELADATAI A 48/2012. (XII.12.) EMMI RENDELET ALAPJÁN A SZAKTANÁCSADÓK FELADATAI A 48/2012. (XII.12.) EMMI RENDELET ALAPJÁN Dr. Kaposi József 2014 A szaktanácsadó a köznevelési törvényben 61. A pedagógusok tevékenységét szakértők, szaktanácsadók segítik.

Részletesebben

GYERMEK- és IFJÚSÁGVÉDELMI MUNKATERV 2011 2012

GYERMEK- és IFJÚSÁGVÉDELMI MUNKATERV 2011 2012 GYERMEK- és IFJÚSÁGVÉDELMI MUNKATERV 2011 2012 A gyermekekről rengeteget tanulhatsz. Például azt, hogy mennyire vagy türelmes! Franklin P. Jones Készítette: Hornyákné Tóth Szabó Mária gyvf. Halász Lászlóné

Részletesebben

KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA A NEVELÉSI-OKTATÁSI INTÉZMÉNYEK RÉSZÉRE

KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA A NEVELÉSI-OKTATÁSI INTÉZMÉNYEK RÉSZÉRE JUHÁSZ GYULA ÁLTALÁNOS ISKOLA 2600 Vác Báthori u. 17-19 KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA A NEVELÉSI-OKTATÁSI INTÉZMÉNYEK RÉSZÉRE A 11/1994. (VI.8.) MKM rendelet és a 32/2008 (XI.24.) OKM rendelet alapján JUHÁSZ

Részletesebben

A tehetséggondozás gyakorlata és lehetőségei alsó tagozaton

A tehetséggondozás gyakorlata és lehetőségei alsó tagozaton A tehetséggondozás gyakorlata és lehetőségei alsó tagozaton Az iskola arra való, hogy az ember megtanuljon tanulni, hogy felébredjen tudásvágya, megismerje a jól végzett munka örömét, megízlelje az alkotás

Részletesebben

Arany János Programokról. 2013. augusztus 22. Dr. Polonkai Mária c. egyetemi docens Arany János Programok szakmai vezetője

Arany János Programokról. 2013. augusztus 22. Dr. Polonkai Mária c. egyetemi docens Arany János Programok szakmai vezetője Arany János Programokról 2013. augusztus 22. Dr. Polonkai Mária c. egyetemi docens Arany János Programok szakmai vezetője Az Arany János Programokról Oktatáskutató és Fejlesztő Intézet Nemzeti Tehetségfejlesztési

Részletesebben

Pályázati azonosító: TÁMOP 3.1.4-08/2-2008-0136. Kompetencia alapú oktatás, egyenlő hozzáférés-innovatív intézményekben.

Pályázati azonosító: TÁMOP 3.1.4-08/2-2008-0136. Kompetencia alapú oktatás, egyenlő hozzáférés-innovatív intézményekben. Pályázati azonosító: TÁMOP 3.1.4-08/2-2008-0136 Pályázat címe: Kompetencia alapú oktatás, egyenlő hozzáférés-innovatív intézményekben. Pályázó neve: Csongrádi Kistérség Többcélú Társulása Pályázó címe:

Részletesebben

KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA

KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA A 229/2012. (VIII. 28.) Korm. rendelet a nemzeti köznevelésről szóló törvény végrehajtásáról rendelet alapján az alábbi adatokat tesszük közzé. Intézmény neve: Rábatamási Móra

Részletesebben

Tehetségről, a közoktatási törvényben /1993. évi LXXIX. törvény a közoktatásról /

Tehetségről, a közoktatási törvényben /1993. évi LXXIX. törvény a közoktatásról / Tehetségről, a közoktatási törvényben /1993. évi LXXIX. törvény a közoktatásról / A gyermek, a tanuló jogai és kötelességei II. fejezet 10 (3) A gyermeknek tanulónak joga, hogy a) képességeinek, érdeklődésének,

Részletesebben

INCZÉDY GYÖRGY SZAKKÖZÉPISKOLA, SZAKISKOLA ÉS KOLLÉGIUM SZAKISKOLA TANMENET. Osztályközösség-építő Program tantárgy. 9. évfolyam

INCZÉDY GYÖRGY SZAKKÖZÉPISKOLA, SZAKISKOLA ÉS KOLLÉGIUM SZAKISKOLA TANMENET. Osztályközösség-építő Program tantárgy. 9. évfolyam INCZÉDY GYÖRGY SZAKKÖZÉPISKOLA, SZAKISKOLA ÉS KOLLÉGIUM SZAKISKOLA TANMENET Osztályközösség-építő Program tantárgy 9. évfolyam Tanítási hetek száma: 36 Heti óraszám: 1 Éves óraszám: 36 Jóváhagyta: Boros

Részletesebben

Beiskolázási információk

Beiskolázási információk Újbudai Teleki Blanka Általános Iskola Teleki-Blanka-Grundschule Beiskolázási információk Ö R Ö K Ö S ÖKOISK LA 2017/2018 A TELEKI Iskolánkban a pedagógiai munka legfőbb célja olyan tartalmas, bensőséges

Részletesebben

Tehetséggondozás Nádudvaron. Boros Lajosné november 12.

Tehetséggondozás Nádudvaron. Boros Lajosné november 12. Tehetséggondozás Nádudvaron Településünkről Hajdú-Bihar megye 9460 lakossal rendelkező városa, akik még ma is szeretnek itt élni és szeretnék, ha gyermekeik is élnének Kövy Sándor Általános Iskola A település

Részletesebben

MUNKATERV A Zichy utcai tagiskola felső tagozata 2010/2011 Készítette:

MUNKATERV A Zichy utcai tagiskola felső tagozata 2010/2011 Készítette: MUNKATERV A Zichy utcai tagiskola felső tagozata 2010/2011 Készítette: Magashegyi Ferencné Munkaközösség vezető I. Bevezetés Az oktatásban kiemelt szerep jut azon kompetenciák fejlesztésének, melyek az

Részletesebben

Jegyzőkönyv. Önértékelés. Hogyan követi a szakmában megjelenő újdonságokat, a végbemenő változásokat?

Jegyzőkönyv. Önértékelés. Hogyan követi a szakmában megjelenő újdonságokat, a végbemenő változásokat? Jegyzőkönyv Az eljárás azonosítója Az eljárás típusa Az értékelt neve Az értékelt azonosítója Az adatgyűjtés módszere Az adatgyűjtést végző neve Az adatgyűjtést végző oktatási azonosítója Az adatgyűjtés

Részletesebben

Vezetői ellenőrzési terv

Vezetői ellenőrzési terv Kossuth Lajos Evangélikus Óvoda, Általános Iskola, Gimnázium és Pedagógiai Szakközépiskola 3525 Miskolc, Dayka G. u. 4. Tel.: 46/509-120; Tel./fax: 46/345-830 www.eklg-miskolc.sulinet.hu Kossuth Lajos

Részletesebben

PEDAGÓGUSKÉPZÉS TÁMOGATÁSA TÁMOP-3.1.5/12-2012-0001

PEDAGÓGUSKÉPZÉS TÁMOGATÁSA TÁMOP-3.1.5/12-2012-0001 A PEDAGÓGUS KOMPETENCIÁK 2014. március 3. Pedagógus kompetenciák a 326/2013. (VIII.31.) kormányrendelet szerint A pedagógiai szintleírások Szerkezete: Általános bevezető Az egyes fokozatok általános jellemzése

Részletesebben

A Fertőszentmiklósi Felsőbüki Nagy Pál Általános Iskola Humán munkaközösségének éves munkaterve. (2016/2017. tanév)

A Fertőszentmiklósi Felsőbüki Nagy Pál Általános Iskola Humán munkaközösségének éves munkaterve. (2016/2017. tanév) A Fertőszentmiklósi Felsőbüki Nagy Pál Általános Iskola Humán munkaközösségének éves munkaterve (2016/2017. tanév) Készítette:.. Dr. Fábiánné Balogh Edina tanár Jóváhagyta:.. Szántó Zoltán igazgató Fertőszentmiklós,

Részletesebben

NAPKÖZIS MUNKAKÖZÖSSÉGI MUNKATERV 2012/2013.

NAPKÖZIS MUNKAKÖZÖSSÉGI MUNKATERV 2012/2013. NAPKÖZIS MUNKAKÖZÖSSÉGI MUNKATERV 2012/2013. Munkaközösségünk helyzete: 6 napközis csoport működik délutános műszakban. A napközis nevelők munkájába több osztálytanító is bekapcsolódik. Minden napközis

Részletesebben

TÁMOP A Én is továbbtanulok

TÁMOP A Én is továbbtanulok TÁMOP-3.3.10.A-12-2013-0018 Én is továbbtanulok A pályázat indulása Iskolánk, a Szolnoki Műszaki Szakközép és Szakiskola Pálfy-Vízügyi Tagintézménye 2013-ban pályázott a TÁMOP-3.3.10.A-12-2013 kódszámú

Részletesebben

Önálló intézményegységek: egységes gyógypedagógiai módszertani intézmény nevelési tanácsadó /iskolapszichológia,pályaválasztás/

Önálló intézményegységek: egységes gyógypedagógiai módszertani intézmény nevelési tanácsadó /iskolapszichológia,pályaválasztás/ Kiskırös 2010 Önálló intézményegységek: egységes gyógypedagógiai módszertani intézmény nevelési tanácsadó /iskolapszichológia,pályaválasztás/ óvoda, általános iskola, fejlesztı iskola speciális és készségfejlesztı

Részletesebben

Alsós munkaközösség munkaterve

Alsós munkaközösség munkaterve Alsós munkaközösség munkaterve 2013-2014. Az iskola dolga, hogy megtaníttassa velünk, hogyan kell tanulni, hogy felkeltse a tudás iránti étvágyunkat, hogy megtanítson bennünket a jól végzett munka örömére

Részletesebben

Szülői elégedettségi kérdőív 2014/15 (11 kitöltés)

Szülői elégedettségi kérdőív 2014/15 (11 kitöltés) Szülői elégedettségi kérdőív 2014/15 (11 kitöltés) 1/12 Kitöltői adatok statisztikái: 1. Kérjük, gondolja végig és értékelje azt, hogy a felsorolt állítások közül melyik mennyire igaz. A legördülő menü

Részletesebben

Testnevelés és sport munkaközösség munkaterve 2013/2014. tanév

Testnevelés és sport munkaközösség munkaterve 2013/2014. tanév Testnevelés és sport munkaközösség munkaterve 2013/2014. tanév Készítette: Ignácz Krisztina munkaközösség-vezető 2013. szeptember 13. A munkaközösség tagjai: Felső tagozat: Baranyi Katalin Csomor Erika

Részletesebben

Új Szöveges dokumentum Gyermeki és szülői jogok és kötelességek a gyermekvédelmi törvény alapján

Új Szöveges dokumentum Gyermeki és szülői jogok és kötelességek a gyermekvédelmi törvény alapján Gyermeki és szülői jogok és kötelességek a gyermekvédelmi törvény alapján Gyermeki jogok: A gyermeknek joga van a testi, értelmi, érzelmi és erkölcsi fejlődését, egészséges felnevelkedését és jólétét biztosító

Részletesebben

Napközis Munkaközösség Munkaterve. 2013/2014-es tanév. 2013. szeptember 16.

Napközis Munkaközösség Munkaterve. 2013/2014-es tanév. 2013. szeptember 16. Napközis Munkaközösség Munkaterve 2013/2014-es tanév 2013. szeptember 16. Munkaközösségünk helyzete A Napközis Közösség Munkaterve 2013/2014-es tanév Iskolánkban a szülők igényének megfelelően biztosítjuk

Részletesebben

Helyi tanterv a Tanulásmódszertan oktatásához

Helyi tanterv a Tanulásmódszertan oktatásához Helyi tanterv a Tanulásmódszertan oktatásához A Tanulásmódszertan az iskolai tantárgyak között sajátos helyet foglal el, hiszen nem hagyományos értelemben vett iskolai tantárgy. Inkább a képességeket felmérő

Részletesebben

Intézkedési terv a es tanévre vonatkozóan, a es tanév minőségirányítási programjának értékelése alapján

Intézkedési terv a es tanévre vonatkozóan, a es tanév minőségirányítási programjának értékelése alapján Intézkedési terv a 2011-2012-es tanévre vonatkozóan, a 2010-2011-es tanév minőségirányítási programjának értékelése alapján Dobó István Gimnázium 3300. Eger, Széchenyi út 19. Készült: 2011. június 30.

Részletesebben

Különös közzétételi lista 2014.09.01.

Különös közzétételi lista 2014.09.01. Különös közzétételi lista 2014.09.01. 1., A pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettsége Osztály Tantárgy Tanítja Végzettsége Szakképesítése Óvoda Óvodai csoportfoglalkozások Óvoda (Autista) Összevont

Részletesebben

Különös közzétételi lista Mezőszemerei Általános Iskola 3378 Mezőszemere, Szabadság út 127.

Különös közzétételi lista Mezőszemerei Általános Iskola 3378 Mezőszemere, Szabadság út 127. Mezőszemerei Általános Iskola 3378 Mezőszemere, Szabadság út 127. Tel: 06-36-490-005 E-mail: mezisko@gmail.hu Ikt.sz:1074/2013.12.02. Ügyintéző: Bartók István ig. Különös közzétételi lista Mezőszemerei

Részletesebben

A Petőfi Sándor Általános Iskola. a 2010/2011-es tanévre. Petőfiszállás, 2010. szeptember M U N K A T E R V E

A Petőfi Sándor Általános Iskola. a 2010/2011-es tanévre. Petőfiszállás, 2010. szeptember M U N K A T E R V E A Petőfi Sándor Általános Iskola M U N K A T E R V E a 2010/2011-es tanévre Petőfiszállás, 2010. szeptember Petőfiszállás 2. oldal, összesen: 8 A MUNKÁT MEGHATÁROZÓ JOGSZABÁLYOK, DOKUMENTUMOK A közoktatásról

Részletesebben

Óra Téma Didaktikai feladatok Fejlesztési területek Munkaformák, szemléltetés, eszközök

Óra Téma Didaktikai feladatok Fejlesztési területek Munkaformák, szemléltetés, eszközök TANMENET 2014/2015. TANÉV Tantárgy: OSZTÁLYFŐNÖKI Osztály: 9KNy/A Veszprém Készítette: nna Vetési Albert Gimnázium, Heti óraszám 1 Éves óraszám 40 (36 X 1 + 4 óra évkezdés) Tankönyv -------- Óra Téma Didaktikai

Részletesebben

KÖZZÉTÉTELI LISTA Pápay Endre Óvoda, Általános Iskola, Alapfokú Művészetoktatási Intézmény, Szakiskola, Diákotthon,

KÖZZÉTÉTELI LISTA Pápay Endre Óvoda, Általános Iskola, Alapfokú Művészetoktatási Intézmény, Szakiskola, Diákotthon, KÖZZÉTÉTELI LISTA Pápay Endre Óvoda, Általános Iskola, Alapfokú Művészetoktatási Intézmény, Szakiskola, Diákotthon, Gyermekotthon és Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Intézmény 6900 Makó, Vásárhelyi

Részletesebben

TANULÁSMÓDSZERTAN 5 6. évfolyam

TANULÁSMÓDSZERTAN 5 6. évfolyam TANULÁSMÓDSZERTAN 5 6. évfolyam A tanulás tanításának elsődleges célja, hogy az egyéni képességek, készségek figyelembe vételével és fejlesztésével képessé tegyük tanítványainkat a 21. században elvárható

Részletesebben

Különös közzétételi lista 2010/2011. tanév

Különös közzétételi lista 2010/2011. tanév Különös közzétételi lista 2010/2011. tanév Személyi feltételek Pedagógus-munkakörben Sorszám A pedagógus végzettsége, szakképzettsége 1. Magyar-orosz-német szakos tanár Szakvizsgázott pedagógus: közoktatási

Részletesebben

KOLOZSVÁR UTCAI ÁLTALÁNOS ISKOLA. Programterv 2015/2016-os tanév 1155 BUDAPEST, KOLOZSVÁR U. 1.

KOLOZSVÁR UTCAI ÁLTALÁNOS ISKOLA. Programterv 2015/2016-os tanév 1155 BUDAPEST, KOLOZSVÁR U. 1. KOLOZSVÁR UTCAI ÁLTALÁNOS ISKOLA 1155 BUDAPEST, KOLOZSVÁR U. 1. Tel./Fax: 419-2413 ; 416-0437 e-mail: titkarsag@kolozsvariskola.hu Programterv 2015/2016-os tanév Szorgalmi idő: 2015. IX. 1.(kedd)- 2016.

Részletesebben

SZAKÉRTŐI VÉLEMÉNY. Az enyingi. Tinódi Lantos Sebestyén Református Általános Iskola és Alapfokú Művészetoktatási Intézmény

SZAKÉRTŐI VÉLEMÉNY. Az enyingi. Tinódi Lantos Sebestyén Református Általános Iskola és Alapfokú Művészetoktatási Intézmény SZAKÉRTŐI VÉLEMÉNY Az enyingi Tinódi Lantos Sebestyén Református Általános Iskola és Alapfokú Művészetoktatási Intézmény 8130 Enying, Kossuth u. 65-67. Pedagógia Programjáról Készítette: Szegedi György

Részletesebben

1. A pedagógusok iskolai végzettsége hozzárendelve a helyi tanterv tantárgyfelosztásához: A nevelő szakképzettsége / végzettsége.

1. A pedagógusok iskolai végzettsége hozzárendelve a helyi tanterv tantárgyfelosztásához: A nevelő szakképzettsége / végzettsége. Közzétételi lista A 229/2012. (VIII. 28.) Korm. rendelet 23. - a értelmében az Őcsényi Perczel Mór Általános Iskola az alábbi adatokat, információkat honlapunkon is közzé tesszük: 1. A pedagógusok iskolai

Részletesebben

ELFOGADÁS BEFOGADÁS EGYÜTTMŐKÖDÉS

ELFOGADÁS BEFOGADÁS EGYÜTTMŐKÖDÉS ELFOGADÁS BEFOGADÁS EGYÜTTMŐKÖDÉS Az együttnevelés eredményei a többségi intézmények szemszögébıl, avagy miért van szükségünk az Egységes Módszertani Intézményekre? Készítette: Lırincsikné Kovács Olga

Részletesebben

T E R V E Z E T MÓDOSÍTÁSOKKAL EGYSÉGES SZERKEZETBE FOGLALT ALAPÍTÓ OKIRAT

T E R V E Z E T MÓDOSÍTÁSOKKAL EGYSÉGES SZERKEZETBE FOGLALT ALAPÍTÓ OKIRAT T E R V E Z E T MÓDOSÍTÁSOKKAL EGYSÉGES SZERKEZETBE FOGLALT ALAPÍTÓ OKIRAT A Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat a rendelkezésére álló dokumentumok alapján az 1891. évben nem megállapítható

Részletesebben

GYERMEKVÉDELMI ÉVES MUNKATERV 2012 2013.

GYERMEKVÉDELMI ÉVES MUNKATERV 2012 2013. Körösladányi Általános Művelődési Központ Zöldág Napköziotthonos Óvodája és Bölcsődéje 5516 Körösladány, Arany János utca 7. E-mail: klovoda@fuzestv.hu; zoldagovi@gmail.com / Web: www.amkkorosladany.hu

Részletesebben

Tanév megnevezése: 2016/2017. Személyi feltételek. 11 fő. magyar nyelv és irodalom 5 fő 5 fő főiskola magyar angol nyelv 4 fő

Tanév megnevezése: 2016/2017. Személyi feltételek. 11 fő. magyar nyelv és irodalom 5 fő 5 fő főiskola magyar angol nyelv 4 fő Az iskola neve: BUDAPEST XVIII. KERÜLETI EÖTVÖS LORÁND ÁLTALÁNOS ISKOLA Az iskola címe: 8 Budapest, Lakatos út. Az iskola OM azonosítószáma: 9 KLIK: 9 Tanév megnevezése: /7. pedagógusok által ellátott

Részletesebben

KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA. A 229/2012. (VIII. 28.) Korm. rendelet a nemzeti köznevelésről szóló törvény végrehajtásáról

KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA. A 229/2012. (VIII. 28.) Korm. rendelet a nemzeti köznevelésről szóló törvény végrehajtásáról KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA A 229/2012. (VIII. 28.) Korm. rendelet a nemzeti köznevelésről szóló törvény végrehajtásáról rendelet alapján az alábbi adatokat tesszük közzé. Intézmény neve: Jászboldogházi

Részletesebben

1. A Pedagógiai Program módosulása a szöveges értékelés változása miatt

1. A Pedagógiai Program módosulása a szöveges értékelés változása miatt 2010. A Szent László Katolikus Általános Iskola Pedagógiai Programjának módosítását a szöveges értékelés, a nem szakrendszerű oktatás és Sárvár város Intézményfenntartó Társulásának Közoktatási Esélyegyenlőségi

Részletesebben

A Tiszaparti Római Katolikus Általános Iskola és Gimnázium MUNKATERVE a 2014/2015. tanévre Készítette: Nagy Györgyné

A Tiszaparti Római Katolikus Általános Iskola és Gimnázium MUNKATERVE a 2014/2015. tanévre Készítette: Nagy Györgyné A Tiszaparti Római Katolikus Általános Iskola és Gimnázium MUNKATERVE a 2014/2015. tanévre Készítette: Nagy Györgyné Az éves munkaterv fő részei: I. Iskolai munkaterv 1. A 2014/2015. tanév kiemelt céljai

Részletesebben

Különös közzétételi lista

Különös közzétételi lista Különös közzétételi lista i Általános Iskola A pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettsége hozzárendelve a helyi tanterv tantárgyfelosztásához 2013/2014. tanév Pedagógus végzettsége Pedagógus szakképzettsége

Részletesebben

SZENT ISTVÁN KÖRÚTI ÁLTALÁNOS ISKOLA, SZAKISKOLA ÉS KÉSZSÉGFEJLESZTŐ ISKOLA KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA

SZENT ISTVÁN KÖRÚTI ÁLTALÁNOS ISKOLA, SZAKISKOLA ÉS KÉSZSÉGFEJLESZTŐ ISKOLA KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA SZENT ISTVÁN KÖRÚTI ÁLTALÁNOS ISKOLA, SZAKISKOLA ÉS KÉSZSÉGFEJLESZTŐ ISKOLA KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA Jászberény 2016 Érvényes: 2016/2017. tanév Különös közzétételi lista a nevelési oktatási intézmények

Részletesebben

A tételsor a 27/2016. (IX. 16.) EMMI rendeletben foglalt szakképesítés szakmai és vizsgakövetelménye alapján készült. 2/33

A tételsor a 27/2016. (IX. 16.) EMMI rendeletben foglalt szakképesítés szakmai és vizsgakövetelménye alapján készült. 2/33 A vizsgafeladat megnevezése: A vizsgafeladat ismertetése: A szóbeli vizsgatevékenység a szakmai és vizsgakövetelmények alapján összeállított, a vizsgázó számára előre kiadott komplex szóbeli tételsor alapján

Részletesebben

JÁDNI SZAKKÉPZŐ ISKOLA. 2013/2014. tanév munkaterve. Összeállította: Tóth Zoltán Jóváhagyta: tantestület Dátum:

JÁDNI SZAKKÉPZŐ ISKOLA. 2013/2014. tanév munkaterve. Összeállította: Tóth Zoltán Jóváhagyta: tantestület Dátum: JÁDNI SZAKKÉPZŐ ISKOLA 2013/2014. tanév munkaterve Összeállította: Tóth Zoltán Jóváhagyta: tantestület Dátum: 2013.09.02. Bevezetés Az idei lesz az első olyan tanév, amely a köznevelési törvény és a hozzá

Részletesebben

1. A pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettsége hozzárendelve a helyi tanterv tantárgyfelosztásához

1. A pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettsége hozzárendelve a helyi tanterv tantárgyfelosztásához Különös közzétételi lista Az intézmények eredményességéről, felkészültségéről, személyi feltételeihez (személyes adatokat nem sértve) kapcsolódó legfontosabb információkról a szülőket tájékoztatni szükséges,

Részletesebben

1. A pedagógusok iskolai végzettsége hozzárendelve a helyi tanterv tantárgyfelosztásához:

1. A pedagógusok iskolai végzettsége hozzárendelve a helyi tanterv tantárgyfelosztásához: Közzétételi lista A 229/2012. (VIII. 28.) Korm. rendelet 23. - a értelmében az Őcsényi Perczel Mór Általános Iskola az alábbi adatokat, információkat honlapunkon is közzé tesszük: 1. A pedagógusok iskolai

Részletesebben

Tanárképzés főiskolai és egyetemi szinten. Egészségtan tanár (1995-2005) kb. 1000-1200 fő Egészségfejlesztés-tanár MA ( 2005-) képzés kb 150 fő

Tanárképzés főiskolai és egyetemi szinten. Egészségtan tanár (1995-2005) kb. 1000-1200 fő Egészségfejlesztés-tanár MA ( 2005-) képzés kb 150 fő Tanárképzés főiskolai és egyetemi szinten. Egészségtan tanár (1995-2005) kb. 1000-1200 fő Egészségfejlesztés-tanár MA ( 2005-) képzés kb 150 fő Szakterületi ismeretek Az egészségfejlesztés célja, fogalma,

Részletesebben

A tanfelügyelet: a vezető mint pedagógus, a vezető mint vezető ellenőrzése

A tanfelügyelet: a vezető mint pedagógus, a vezető mint vezető ellenőrzése A tanfelügyelet: a vezető mint pedagógus, a vezető mint vezető ellenőrzése A tanfelügyeleti standardok fajtái 1. Az ellenőrzés területeinek megfelelő A vezető ellenőrzése - értékelése A pedagógusok ellenőrzése

Részletesebben

A tanév helyi rendje (Általános iskola)

A tanév helyi rendje (Általános iskola) 1. számú melléklet A tanév helyi rendje (Általános iskola) 1. A szorgalmi idő 1.1. Az intézményünkben a munkát tanév, ezen belül a szorgalmi idő keretei között kell megszerveznünk. Az első és utolsó tanítási

Részletesebben

A tanuló személyiségének fejlesztése, az egyéni bánásmód érvényesítése

A tanuló személyiségének fejlesztése, az egyéni bánásmód érvényesítése Kaposi József A szempontok felsorolása a 8/2013. (I. 30.) EMMI rendelet( a tanári felkészítés közös követelményeiről és az egyes tanárszakok képzési és kimeneti követelményeiről) 2. számú mellékletéből

Részletesebben

A 2016/2017. tanévben az 1. osztályosok tanítói: Juha Gyöngyi és Molnárné Kondrát Mariann

A 2016/2017. tanévben az 1. osztályosok tanítói: Juha Gyöngyi és Molnárné Kondrát Mariann különkiadás A 2016/2017. tanévben az 1. osztályosok tanítói: Juha Gyöngyi és Molnárné Kondrát Mariann Szeretettel várjuk a szülőket tájékoztató szülői értekezletre 2016. jan. 27 - én, szerdán 18 órakor,,

Részletesebben

SZAKÉRTŐI VÉLEMÉNY IRÁNTI KÉRELEM

SZAKÉRTŐI VÉLEMÉNY IRÁNTI KÉRELEM 1. melléklet a 152013. (II. 26.) EMMI rendelethez SZAKÉRTŐI VÉLEMÉNY IRÁNTI KÉRELEM 1. A GYERMEK, A TANULÓ SZEMÉLYI ADATAI: Név: Lakcímetartózkodási helye: ir.sz. (település) (utca, hsz.) Születési hely:

Részletesebben

A tanév helyi rendje (Általános iskola)

A tanév helyi rendje (Általános iskola) 1. számú melléklet A tanév helyi rendje (Általános iskola) 1. A szorgalmi idő / a 28/2015. (V. 28.) EMMI rendelet 1. és 3. -a alapján/ 1.1. Az intézményünkben a munkát tanév, ezen belül a szorgalmi idő

Részletesebben

Közzétételi lista. 1. A pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettsége.

Közzétételi lista. 1. A pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettsége. Közzétételi lista A 11/1994. (VI. 8.). MKM rendelet 8 (6) bekezdése kötelezi az intézményeket arra, hogy szülőket tájékoztassák az eredményességükről, felkészültségükről, a személyi feltételeihez kapcsolódó

Részletesebben

INTÉZMÉNYI KÖZOKTATÁSI ESÉLYEGYENLŐSÉGI MINITORING JELENTÉS 2011/2012. TANÉV

INTÉZMÉNYI KÖZOKTATÁSI ESÉLYEGYENLŐSÉGI MINITORING JELENTÉS 2011/2012. TANÉV 9. PETŐFI SÁNDOR ÁLTALÁNOS ISKOLA INTÉZMÉNYI KÖZOKTATÁSI ESÉLYEGYENLŐSÉGI MINITORING JELENTÉS 2011/2012. TANÉV Atkár, 2012. június 15. Készítette: Bartókné Lukács Irén igazgató Nagy Mónika GYIV felelős

Részletesebben

Pedagógusok által ellátott tantárgyak és szolgáltatások 1 fő Végzettség, szakképzettség

Pedagógusok által ellátott tantárgyak és szolgáltatások 1 fő Végzettség, szakképzettség Az iskola neve: Janikovszky Éva ÁMK Általános Iskola Az iskola címe: 7761 Kozármisleny Alkotmány tér 53. Az iskola OM azonosítószáma: 027327 Tanév megnevezése: 2012/2013. tanév Személyi feltételek Pedagógusok

Részletesebben