Dr. Kun András alpolgármester előterjesztése Értékelés az oktatási intézmények szakmai feladatainak évi teljesítéséről

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Dr. Kun András alpolgármester előterjesztése Értékelés az oktatási intézmények szakmai feladatainak 2005. évi teljesítéséről"

Átírás

1 ...napirendi pont Dr. Kun András alpolgármester előterjesztése Értékelés az oktatási intézmények szakmai feladatainak évi teljesítéséről Az oktatási ágazat intézményei a év során feladataikat az érvényes jogszabályi rendelkezéseknek megfelelően látták el. Győr város alap-, és középfokú intézményhálózatában a évben nem történt szervezeti változás. A feladatellátás nem szűkült, az ellátandó feladatok közül takarékossági szempontok alapján néhány intézményben a takarítói, illetve portai feladatok ellátása került ki vállalkozói körbe. Az intézményi nevelőtestületek pályázatok írásával nagymértékben hozzájárultak a feladatok jobb minőségű ellátásához, a működési feltételek javításához. Eltérő pénzügyi nehézségek ellenére valamennyi oktatási, nevelési intézményünk eleget tett a közoktatási törvényben meghatározott és alapító okiratban rögzített szakmai feladatoknak. Óvodák: Belvárosi Óvoda Az óvoda kiemelt nevelési területe a nevelési év során az anyanyelvi nevelés, az iskolai életmódra felkészítés, valamint a szocializációs folyamat segítése volt. Az intézmény folyamatos jelleggel működteti minőségirányítási programját, különös tekintettel a partneri igények felmérésére és kielégítésére. A szülői jelzések alapján fokozott igény mutatkozott a mozgásfejlesztésre, az iskolai életmódra való felkészítésre, illetve az anyanyelvi nevelésre. A költségvetési lehetőségek szűkössége miatt több pályázaton vett részt az óvoda. A nevelőtestület részéről fokozott igény mutatkozik a különböző szakmai továbbképzéseken való részvételre. Az óvodában képviselői segítség igénybevételével folyamatban az óvodai asztalok és székek, valamint az öltözőegységek cseréje. Épületgépészeti szempontból indokolt volna az intézmény csőrendszerének felújítása, valamint a csoportszobák mennyezetének újravakolása, az öltözők, a konyha valamint a mellékhelyiségek korszerűsítése. Az óvoda saját csoportszoba kialakításán is fáradozik. Benedek Elek Óvoda Az óvoda csoportjai az Óvodai nevelés a művészetek eszközeivel című, waldorf csoportjai pedig a Waldorf Pedagógia című helyi nevelési program alapján dolgoznak. A nevelési év kiemelt feladata volt a gyermekközpontú, egyénre szabott fejlesztés megvalósítása változatos tevékenységek biztosításával, a hagyományok tiszteletben tartásával. Az óvoda nagy hangsúlyt fektet a gyermekek testi-mentálhigiénés nevelésére, a lelki egészség megőrzésére. Ebben a munkában speciális végzettségű óvodapedagógus segíti a kollégákat. Az óvoda ellátja az asztmás-allergiás megbetegedésben szenvedő gyermekek fejlesztését is, az intézményben működő sószoba délutánonként a rászoruló lakótelepi gyermekek és felnőttek rendelkezésére is áll. A környezetegészség nevelés munkaközösség kiemelt feladata volt a szelektív hulladékgyűjtési programba való bekapcsolódás. Az óvoda nevelőtestülete különösen büszke a társintézményekkel, valamint az óvoda egyéb partnereivel való együttműködő kapcsolatra. 1

2 Az óvoda az általa nyújtott változatos tevékenységek megszervezéséhez nélkülözhetetlen szakmai anyagok, játékeszközök beszerzését a szakmai és informatikai fejlesztési feladatok támogatására biztosított összegből, valamint alapítványi forrásból és szponzori támogatással valósította meg. Bisinger Óvoda Az óvoda tevékenységét helyi nevelési programja, éves munkaterve, valamint minőségirányítási programja alapján végzi. A nevelési évben prioritást élvező nevelési területek voltak a játék, az egészséges életmódra nevelés, illetve a testnevelés. Nevelőmunkája hatékonyságát a partneri elégedettség-mérés pozitív visszajelzései is alátámasztják. Az intézménynek szponzorokkal való több éves együttműködő kapcsolatai révén lehetősége nyílt korszerű udvari játékok beszerzésére, valamint a csoportszobák felszerelésének korszerűsítésére, megújítására. Az intézmény nagy gondot fordít a hátrányos helyzetű gyermekek felkarolására. Az óvodában megkezdődött a fűtésrendszer korszerűsítése, ennek folytatása indokolt lenne, csakúgy, mint a kazánház épületének felújítása, valamint a nyílászárók cseréje. A HACCP rendszer előírás szerinti működtetéséhez szükség lenne a konyhai bútorzat cseréjére és az emeleti konyhában fali vízmelegítő felszerelésére. Brunszvik Teréz Óvoda Az óvoda a szülői igények kielégítése céljából német nemzetiségi csoportokat is működtet hagyományos csoportjai mellett. A nemzetiségi csoportok az Egy nyelv-egy személy program alkalmazásával dolgoznak. A német ajkú és kétnyelvű családok gyermekeinek beilleszkedése zökkenőmentesen történt a nevelési év folyamán. A nemzetiségi nevelés mellett kiemelt figyelmet fordít az intézmény a környezetegészség-nevelés megvalósítására, szelektív hulladékgyűjtő programjuknak számos követője akadt már. A szakmai programok között kiemelkedő jelentőségű volt a környéken működő óvodák számára szervezett nyílt szakmai nap. Az óvoda folyamatos jelleggel működteti minőségfejlesztési programját, a partneri visszajelzésekre reagálni igyekszik. A konkrét feladatokat intézkedési tervbe foglalták. Az óvoda a évben három ovigalériával, új udvari játékokkal, nevelői asztalokkal gazdagodott, melynek fedezetét alapítványi forrásból teremtették meg. Erzsébet liget Óvoda Az intézmény specialitásai között található kiemelt nevelési területek az egészségnevelés, mozgás-torna, hagyományok ápolása, valamint a környezetvédelem. Az óvodában mozgássérült gyermekek fejlesztését végző csoport működik, ezt a tevékenységet konduktorok is segítik. Az intézmény nagy gondot fordít a sajátos nevelési igényű gyermekkel kapcsolatos nevelő-fejlesztő munka korszerűsítésére, az integráció erősítésére, a gyermekek speciális szükségleteinek kielégítésére, társadalmi beilleszkedésük elősegítésére, illetve a hátránykompenzációs feladatok elvégzésére. Az intézmény városi szintű programok lebonyolításában is tevékenyen részt vállal. Törekszik a partnerek részéről jelentkező racionális igények maradéktalan kielégítésére. A fejleszteni valók között nevesítette az intézmény az óvoda akadálymentesítésének megoldását, az épület nyílászáróinak cseréjét, a vizesblokkok felújítását, az öltözőegységek cseréjét, valamint a festési munkálatokat, illetve a neveléssel és a működéssel kapcsolatos tárgyi eszközök állományának bővítését. Gyirmóti ÁMK Az intézmény kedvező természeti elhelyezkedésének köszönhetően a természet- és környezetvédelemmel kapcsolatos feladatok megvalósítását jelölte meg prioritásként helyi nevelési programjában, valamint éves munkatervében is. Ezzel szoros összefüggésben az egészséges életmód kialakítására is nagy hangsúlyt fektetett a nevelési év folyamán. Kiemelten kezeli az intézmény a településrész falusias jellegéből adódó hagyományőrzést. 2

3 Természet- és környezetvédelmi zöld programjaikra Győr város óvodáit is rendszeresen meghívták. Ezzel kapcsolatos kiemelt rendezvényeik a madárgyűrűzések, valamint a Madarak és Fák Napja, illetve a Környezetvédelmi Világnap alkalmából szervezett programok. A nyári karbantartás során meszelésre kerültek az óvodához tartozó konyha, az öltöző helyiségek, a fürdő és a wc ben az óvodai egységben is kiépítésre került a számítógépes rendszer, amely nagyban megkönnyíti az információáramlást. A minőségfejlesztési munka során végzett igény- és elégedettségmérés alapján elmondható, hogy a gyerekek szívesen járnak óvodába, a szülő elégedettek az intézmény által szervezett programokkal. A tárgyi feltételekkel kapcsolatban az óvodában szükség lenne a csoportszobák aljzatának cseréjére, a világítás korszerűsítésére, mázolásra, lambériák cseréjére. Kovács Margit Óvoda A nevelési év legfőbb feladata volt az óvoda számára az intézményi minőségirányítási program bevezetése és működtetése, melyet a Belső Gondozói Rendszer gyakorlati alkalmazásával végeztek. A nevelési év során két terület, a játék, valamint a zenei nevelés kapott kiemelt hangsúlyt a nevelőmunkában. Az óvoda gazdag programkínálatot biztosított a gyermekek és szüleik számára, amely programok a visszajelzések alapján közkedveltek voltak. A többi óvodához hasonlóan az intézmény a dologi előirányzataiból csak a fenntartáshoz elengedhetetlenül szükséges feladatokat tudta finanszírozni, többnyire a vis major jelleggel felmerült karbantartási, javítási munkákat tudta teljesíteni. Az óvoda ablakai, vizes blokkjai, burkolatai folyamatos cserére szorulnak, csakúgy, mint a játszóudvar eszközei. Micimackó Óvoda Az óvoda külön figyelmet fordított a nevelési év folyamán arra, hogy az új gyermekek számára az óvodai élet megkezdése beszoktatás helyett befogadássá váljon. Az óvodapedagógusok elkötelezett hívei a családokkal közösen kialakítandó következetes nevelőmunkának, a korrekt és diszkrét kapcsolattartásnak. Minőségfejlesztési rendszerük működtetése során a gyermek és szüleik, mint kiemelt partnerek igényeinek feltérképezése, valamint kielégítése fontos feladatát képezi az óvodának. Az intézményi költségvetés nyújtotta lehetőségeket több nyertes pályázattal igyekeztek javítani. Az óvodában a nagyobb felújításra váró munkálatok között szerepel az ablakcsere, a vizesblokkok korszerűsítése, tetőjavítás és szigetelés. Az óvodai bútorok folyamatos cseréje is indokolt lenne. Mónus Illés utcai Óvoda A nevelési év kiemelt feladata volt az anyanyelvi nevelés, valamint a gyermeki tapasztalásra, élményszerzésre épülő változatos ismeretszerzési lehetőségének biztosítása a gyermekek számára. A többi óvodához hasonlóan az intézmény szolgáltatásait igénybe vevő partnerek megszólítása, elégedettségük és igényeik felmérése fontos feladatot jelentett a nevelőtestület, illetve a minőségirányítási csoport tagjai számára. Az óvoda több pályázaton is sikerrel szerepelt, a támogatásokból óvodai eszközök és felszerelések beszerzését finanszírozták, valamint szakmai programokat szerveztek. A felújítási és karbantartási munkálatok között tekintettel a 31 éves épületre mielőbb szükség lenne az intézmény víz- és csatorna rendszerének teljes felújítására, ablakcserére, a világítási rendszer modernizálására, valamint az óvodai bútorok és játékeszközök folyamatos cseréjére és pótlására. Móra Ferenc Óvoda Az óvoda az éves munkatervben foglaltak szerint nagyobb figyelmet fordított a nevelési év során a környezeti nevelés színvonalának további emelésére, a mozgásos tevékenységek számának növelésére, a tanuláshoz szükséges képességek tudatos fejlesztésére. A minőségfejlesztési tevékenység részeként szervezetfejlesztő tréningen vettek részt az intézmény dolgozói, ennek megfelelően javult az intézményen belüli kommunikáció és 3

4 együttműködési képesség. A munkatársakon kívül az egyéb partneri igényfelmérés eredményeit is maximálisan igyekeztek figyelembe venni. Az óvoda dologi költségvetésének hiánya egyre jobban nehezíti a mindennapi működést, sokszor a rövid távú tervezést sem teszi lehetővé. Gyakran szülői segítséget kell igénybe venni különböző munkálatok elvégeztetéséhez. Nagybácsai Óvoda Az óvoda helyi nevelési programjának megvalósítása érdekében az éves munkaterv célkitűzéseiből kiindulva, a nevelőmunka eddigi eredményeire alapozva végezte pedagógiai munkáját. A komplex hatások érdekében változatos, egymásra épülő tevékenységeket szerveztek, melyek a gyermekek érdeklődésére, kíváncsiságára, megismerési vágyára támaszkodtak. A mindennapi élet megszervezésében különös figyelmet fordítottak a gyermekek társadalmi gyakorlatra való felkészítésében. Az óvoda szakmai munkája elismeréseként a Tevékenységközpontú óvodai nevelési program -mal dolgozó intézmények győri bázisóvodája lett. Az intézmény kiemelt nevelési területei a hagyományőrzés és a népszokások ápolása, valamint a természet- és környezetvédelmi szemlélet megalapozása. Minőségfejlesztő tevékenységükben a felhasználók igényeinek kielégítésére törekedtek. Az óvoda az adott településrészen meghatározó jellegű közösségformáló szereppel bír. Az óvoda gyermekvédelmi tevékenysége során arra törekedett, hogy a valamennyi hátrányos helyzetű gyermek folyamatosan látogassa az óvodát. A nevelőmunkában fontos szerepet a kapott az integrált nevelés megvalósítása, a felzárkóztatás elősegítése. Az óvodában az alábbi felújítási-karbantartási munkálatok elvégzése lenne indokolt: az épület külső vakolása, külső járóburkolat cseréje, nyílászárók szigetelése, az épület belső festése, valamint az óvodai bútorok fokozatos cseréje, pótlása. Szentiváni Óvoda A nevelési év hangsúlyos nevelési területei voltak az egészséges életmód és környezet kialakítása, különös tekintettel a mozgás fejlesztésére. Ennek a tevékenységnek a részeként Egészség-hetet szerveztek a helyi művelődési házzal együttműködve, s rendszeres résztvevői voltak a különböző városi sport programoknak (Ovi-foci, úszás, Óvodás olimpia). Minőségfejlesztő tevékenységük (BGR) során prioritást élvezett az óvodahasználók igényeinek megismerése és kielégítése. Az óvodapedagógusok köréban mért igény-és elégedettségmérés eredményeként fő feladat lesz az intézményen belüli információáramlás javítása. Az óvoda intenzív partnerkapcsolatokkal rendelkezik. Az óvodában a HACCP rendszer működtetésével, valamint a nevelőmunkával kapcsolatban is tárgyi eszköz fejlesztésre lenne szükség. Az épület karbantartási feladatok között prioritást élvez a bejárati ajtók cseréje, a tetőszigetelés. Szigeti Óvoda Az óvodai nevelés területein belül az intézmény ebben a nevelési évben kiemelt feladatként az anyanyelvi neveléssel, valamint a játékkal, ezen belül pedig a szocializációs lehetőségekkel foglalkozott. Ennek eredményeként jelentősen javult a gyermekek kommunikációs aktivitása és beszédkedve, fejlődött nyelvi kifejezőkészségük, beszédértésük, beszédfegyelmük. Az óvoda nevelőtestülete Freinet - elemekkel átszőtt nevelési programjának megvalósítása során a természet szeretetére, az életközeli élmények feldolgozására nevelte a gyermekeket. Az intézmény minőség fejlesztő tevékenysége során a Belső Gondozói Rendszer előírásait alkalmazta. Az óvoda nagy hangsúlyt helyezett a hátrányos helyzetű gyermekek felkarolására a gyermekvédelmi tevékenységen belül. Folyamatos jelleggel tájékoztatták a rászoruló családokat a különböző szociális alapon adható támogatásokról és segélyezési formákról. Együttműködő kapcsolatot ápolnak hosszú idő óta a különböző társintézményekkel. Az állagmegóvás szempontjából az óvodában tetőcserére, vizesblokk felújításra lenne szükség. 4

5 Tárgyi eszközbeszerzés terén a konyhai edényzet cseréje lenne indokolt, valamint az óvodai textíliák és játékeszközök folyamatos pótlása is nélkülözhetetlennek mutatkozik. Szivárvány Óvoda Az intézmény a nevelési év folyamán a nevelési programjában megfogalmazottaknak, illetve hagyományainak megfelelően a nevelőmunka középpontjába az értékőrző környezetvédő és egészségóvó komplex esztétikai nevelést helyezte. Különös figyelmet fordított a gyermekek testi képességeinek, mozgáskészségének fejlesztésére, a testnevelés foglalkozások, valamint a játékidő, s különös tekintettel az udvari élet tartalmasabbá tételére. Fontos feladatának tekintette az intézmény a gyermeki fantázia és kreativitás óvását, a szabad alkotói kedv ébrentartását. Hagyományainak megfelelően változatos programokat kínált az óvodába járó gyermekek és szüleik részére. A partneri igényfelmérés során a szülők elégedettek voltak az intézmény munkájával, azonban kifogásolták a játszóudvar balesetveszélyes voltát. Kiemelt feladat az óvodai felújítási és karbantartási munkálatok között a nyílászárók és a fűtési rendszer korszerűsítése, valamint az elhasználódott tárgyi eszközök, berendezések, felszerelések cseréje (bútorok, játékeszközök, textíliák takarítóeszközök ). Szövetség úti Óvoda Az óvoda arculatának kialakításában nagy szerepet kapott a hagyományőrzéssel és hagyományteremtéssel foglalkozó munkaközösség tevékenysége a nevelési évben. A hagyományőrzésen kívül az intézmény nagy hangsúlyt fektetett az érzelmi nevelés lehetőségeinek kihasználásra is. Nagy gondot fordítottak a partneri igényfelmérésekre, a minőségfejlesztéssel foglalkozó csoport tevékenységének támogatására. Tárogató úti Óvoda Az óvodában a helyi nevelési program felülvizsgálatának folytatása során koordinálták az anyanyelvi nevelés, az egészséges életmódra nevelés és a környezetegészség neveléssel kapcsolatos szakmai feladatokat. A munka során a korszerű folyamatszabályozás módszerét alkalmazták. Az óvoda minőségpolitikájának megvalósítása folytatódott az intézményi minőségirányítási program, valamint a Belső Gondozói Rendszer modelljének összekapcsolódása által. A nevelőtestület a Magyar Óvodapedagógiai Egyesület égisze alatt Mi így csináljuk címmel szakmai nap keretében ismertette meg az érdeklődőkkel a projekt módszer lényegét az ősz folyamán. Az óvoda a partnerkapcsolatok működtetésében számos sikert ért el. Költségvetési forrásait pályázatokon való részvétellel igyekezett bővíteni. Tündérkert Kisdedóvó és Waldorf Óvoda Az intézményben két csoport a waldorf pedagógia szellemében működik. Az óvoda pedagógusai a nevelési évben az ünnepek és ünnepkörök témakörben szereztek új ismeretek, bővítették eddig szakmai repertoárjukat, többek között nevelés nélküli munkanapok keretében is. A nevelőtestület kommunikációs tréningen vett részt, melynek során sikeresen fejlesztette konfliktuskezelő képességét. A szülői elégedettség-mérés eredménye azt mutatta, hogy a szülők nagy többségben elégedettek az óvoda által nyújtott szolgáltatásokkal, a szervezett programokkal. A évben megkezdődött a Tinódi úti épületben a csoportszobák parkettázása, az udvar átépítése, a korszerűtlen, balesetveszélyes vasjátékok eltávolítása. Ugyancsak megtörtént az öltözőegységek felújítása. A leállási időszakban a teljes bútorzat és az udvari játékok felújítása került sorra. A Vágóhíd úti épületben az udvari gyermekmedence letelepítése, az udvari fajátékok felújítása és a gyermekszobák bútorzatának festése történt meg. Megkezdődött a beépített szekrények ajtajának cseréje is. 5

6 Újvárosi Óvoda A nevelőtestület a nevelési év aktuális feladatai közé sorolta az érzelmi, szociális, akarati neveléssel kapcsolatos feladatok megvalósítását, valamint a pszichés zavarokkal élő gyermekek célirányos gondozását, amely tevékenységet fejlesztő pedagógus koordinálta. Az intézmény másik kiemelkedő nevelési területe a környezeti nevelés volt. Az óvoda minőségfejlesztő tevékenységét a Belső Gondozói Rendszer modelljének alapján végzi. A roma szülőkkel hatékony, együttműködésre kész kapcsolatot alakítottak ki. Az óvoda jelentős összegű támogatáshoz jutott a Térségi Iskola- és Óvodafejlesztő Központok megalapítása a kompetencia-alapú tanítási-tanulási programok elterjesztéséért című pályázaton. A pályázati konzorcium tagjaként országos projekt tesztelésében, valamint terjesztésében is közreműködött. Az intézményben a városi átlaghoz képest magas a hátrányos helyzetű és a veszélyeztetett gyermekek száma. Rendszeres kapcsolatot tart az intézmény a Gyermekjóléti Szolgálattal, valamint a Családsegítő Szolgálat, a Gyámhivatal és a helyi WHO iroda szakembereivel. Az óvodában a gazdálkodás zavartalanságának biztosítása érdekében a dologi kiadásokban mutatkozó hiányokat saját előirányzat teljes körű átcsoportosításával, ill a fenntartó általi részbeni pótlással oldotta meg. A többcélú intézmények óvodái: Balassi Bálint Általános Iskola és Óvoda Az óvodában növekedett azoknak a gyermekeknek a száma, akik szociális hátterük miatt ismereteik legnagyobb részét az óvodában szerzik. Ezért az intézmény különösen fontosnak tartotta a nevelési év folyamán, hogy ezeknek a gyermekeknek minél több olyan tevékenységi, tapasztalatszerzési lehetőséget, élményt nyújtsanak, amelyekből személyiségük töltekezhet. Kiemelt nevelési területük az egészségnevelés, valamint a testi nevelés volt. Az óvoda a partneri igényfelmérés tapasztalatait beépítette nevelőmunkájába, s bővíteni igyekszik az intézmény és a családok közös programjainak kínálatát. Az óvoda tárgyi feltételeinek javítása megfelelő költségvetési forrás hiányában nagy nehézségekbe ütközik. Szükség lenne az elektromos hálózat felújítására, a melegítőkonyha ÁNTSZ előírások szerinte átalakítására, az épületben helyet foglaló szolgálati lakás oktatási célú átalakítására. Az intézményben létrehozott sószoba, valamint a játékállomány bővítése szülői támogatással valósulhatott meg. Az udvari fajátékok beszerzése alapítványi forrásból történt. Fekete István Általános Iskola és Óvoda Az óvoda a jogszabályi előírásoknak való megfelelés érdekében alapítványi forrásból EU szabványnak megfelelő udvari játékokat vásárolt Ft értékben. Ugyancsak alapítványi forrásból nyílt lehetőség a csoportszobák játékállományának bővítésére, s fejlesztő játékok beszerzésére. Az Első Lions Klub Ft-tal támogatta az intézmény logopédiai csoportját fejlesztő eszköz állományát. Költségvetési forrásból megtörtént az óvoda tálalókonyhájának eszközbővítése, képviselői keretből pedig új sátortetőt kaptak az udvari árnyékolók. A balesetveszélyes fürdőmedence helyén jól hasznosítható füves területet hoztak létre. A szülői közösség közreműködésével felújításra kerültek az udvari padok, homokozó ülőkék. Az óvoda minőségirányítási rendszere a folyamatszabályozás szerint működött a nevelési évben. Az intézményben működő munkaközösségek felülvizsgálták, folyamatosan frissítették és bővítették tevékenységi terveiket. A nevelőtestület célul tűzte, hogy minél alaposabban megismerje a sajátos nevelési igényű gyermekek fejlesztésének lehetőségeit. Ez a törekvésük azért is indokolt, mivel az óvodában kapott helyet egy logopédiai fejlesztő csoport. A nevelési év folyamán kiemelt feladatuk volt az udvari élet minőségének javítása. Létrehoztak egy szabálygyűjteményt, amely segíti, s valamennyi kolléga számára egyértelművé teszi a 6

7 szervezéssel kapcsolatos feladatok megoldását, az udvari és a nyári élet gyakorlati kérdéseit. Az óvoda ebben a nevelési évben ünnepelte fennállásának 30. évfordulóját. Gárdonyi Géza Tehetségfejlesztő Általános Iskola és Óvoda Az óvodában a nevelési évben folytatódott a minőségfejlesztési rendszer működtetése. A partnerek részére kiadott igény- és elégedettség mérés tapasztalatai azt mutatták, hogy az óvodahasználók többsége elégedett az intézmény működésével. Az óvodában logopédiai fejlesztő csoport működik, amely már évek óta ellátja a rászoruló gyermekek megsegítését. Az intézmény Attila utcai tagóvodájában egy hallássérült gyermek nevelését is végzik, azonban megfelelő helyi szakember hiányában soproni szurdopedagógus végzi a fejlesztést. Az ezzel kapcsolatban felmerülő többletköltségek fedezetére az intézmény az Oktatási Irodától segítséget kért. A nevelőtestület tagjai pályázatokon való részvétellel járultak hozzá az óvoda eszközállományának bővítéséhez. Az intézmény ebben a nevelési évben is számíthatott szülői segítségre. Jókai Mór Óvoda, Általános- és Szakképző Iskola Az intézmény a nevelési év folyamán egyik legfontosabb feladatának tekintette, hogy az óvodai és a családi nevelést közelítse egymáshoz, nevelési elveiket összehangolják. Különös hangsúlyt kapott a családok megismertetése a gyermekek játéktevékenységének fontosságával. Kiemelt nevelési területük volt a környezeti nevelés, ezen belül a környezetvédelmi tevékenység, melynek komplex megvalósítására törekedtek a csoportok. Az egészséges életmódra nevelés keretén belül programkínálatukat bővítették az Egészséges hét megrendezésével. Folyamatban van az óvodában a szelektív hulladékgyűjtő program bevezetése. Ebben a nevelési évben is nagy örömet okozott gyermekeknek és szülőknek egyaránt a már nagy hagyományokkal rendelkező Mesevári tarkabarka gyermeknapi program. Az óvodában két óvónő gyógypedagógusi, illetve fejlesztő pedagógusi végzettséget szerzett, amely nagy segítséget jelent majd a speciális fejlesztést igénylő gyermekek nevelésében. Az intézményben felújításra szorul a villamoshálózat, valamint a szakmai és működtetéshez kapcsolódó eszközök beszerzésére is gondot okoz az óvodának. Kölcsey Ferenc Általános Iskola és Óvoda Az óvodában a nevelési feladatok között prioritást nyert az egészséges életmódra nevelés, a környezeti nevelés, valamint a vizuális nevelés. Színvonalas vizuális nevelőmunkájuknak köszönhetően óvodásaik a Varázslatos mesevilág című megyei pályázaton, valamint a Csallóközi színes ceruzák elnevezésű nemzetközi rajzversenyen előkelő helyezéseket értek el alkotásaikkal. A nevelőtestület tagjai fontosnak tartják a népszokások megismertetését, valamint a néphagyományok ápolását. Az óvodapedagógusok a szülőkkel való kapcsolat további elmélyítését tűzték ki célul a következő nevelési évre. Az intézmény eszközei közül elsősorban a szakmai jellegű eszközök fejlesztése indokolt (szakkönyvek, játékok ) Marcalvárosi Közoktatási Központ, Óvoda és Általános Iskola Az óvoda nevelőtestülete stratégiai feladatai között nevesítette a gyermeklétszám stabilizálását, amelynek eredményeként közgyűlési döntés értelmében csoportfejlesztés valósult meg a 2005/2006. nevelési évben. A minőségfejlesztési rendszerükben rögzített mérési rend szerint elvégezték a szülői és gyermeki elégedettség mérést. Fontosnak tartják az óvoda és a szülői ház közötti rendszeres és következetes kapcsolattartást. Színes programok szervezésével ismertették meg az érdeklődőkkel az óvodában folyó nevelő-oktató munkát, hangsúlyozva a nevelőtestületnek azt a hitvallását, hogy az óvodának folyamatosan nyitottnak kell lennie valamennyi intézményi partner felé. A költségvetési évben megvalósult az óvodai csővezeték rendszer javítása, a csőtörés megszűntetése. 7

8 Ménfőcsanaki Petőfi Sándor ÁMK Az intézmény a nevelési év során hangsúlyos nevelési feladatként jelölte meg a külső világ tevékeny megismerésére nevelést, valamint a differenciált képességfejlesztést és a testi nevelést. Az óvoda nagycsoportos gyermekei az Óvodás Olimpián I. helyezést értek el. A nevelőtestület kihasználva az óvoda családias, zöldövezeti környezetét, a hagyományos óvodai rendezvények mellett számos élményszerző kirándulást, természet közeli programot szervezett a gyermekeknek. Az élmények megörökítéseként készült gyermekmunkák, rajzok számos pályázaton nyertek díjat. A minőségfejlesztő munka során a nevelés évben két kiemelt feladatot valósítottak meg: a nevelőtestületi klímavizsgálatot, valamint a gyermekek neveltségi szintjének mérését. Az eredmények alapján fejlesztési terveket dolgoztak ki a következő nevelési évre vonatkozóan. Az óvoda szerves egységet alkot a többcélú intézmény egészével, az ÁMK fennállásának 15. évfordulóját is közösen ünnepelték. Az óvoda 5 éve működik a többcélú intézmény részeként, az intézményegységek közötti folyamatos és együttműködő kapcsolat eredményeképpen az óvodából az iskolába való átmenet egyre zökkenő mentesebbé vált. Az óvodai egységben nagy szükség lenne a nyílászárók cseréjére, valamint a tornaszobai tető és külső vakolat cseréjére. Nádorvárosi Közoktatási Központ, Óvoda és Általános Iskola A két óvodai egységben a nevelési évben párhuzamosan folyt az alternatív program lépésenkénti bevezetése, adaptálása, valamint a programhoz tartozó óvodakép maradéktalan megvalósítása. Mindkét óvodai egységben kiemelt helyet foglal el a partnerekkel való kiegyensúlyozott kapcsolattartás, valamint a nyugodt, családias légkör kialakítása és megtartása. A következő nevelési évtől hangsúlyos feladat lesz a nevelőtestület csapatmunkájának erősítése. A Bartók óvoda májusában az Óvodai nevelés a művészetek eszközeivel Országos Egyesület Művészeti Bázisóvodája lett 250 óvoda közül hatodikként az országban. Az óvoda gyermeklétszáma folyamatosan emelkedik a környéken átadásra került új lakóházakban élő családok gyermekeivel. Az intézmény nevelési profiljának megfelelően szükség lenne a szakmai eszközök, ezen belül különösen a hangszerkészlet és a testnevelési eszközkészlet bővítésére és cseréjére. Az eszközökön kívül az óvodai bútorok nagy része is kopott, elhasználódott. Az elvégzendő felújítási munkák között prioritása van a Bartók úti épület külső vakolatának részleges, a Pásztor úti épület külső vakolatának teljes felújítására. Szabadhegyi Közoktatási Központ Magyar-Német Óvoda, Általános Iskola és Gimnázium Az intézmény nagy hagyományokkal működteti az óvoda arculatát jelentősen meghatározó művészeti csoportját, ahol a klasszikus balett elemeivel ismerkedhetnek a gyermekek, valamint zenei és vizuális képességfejlesztésben is részesülhetnek. A nevelési évtől az iskolához hasonlóan az óvodában is beindult egy német nyelvi csoport az AUDI Hungária Motor Kft. támogatásával. A minőségfejlesztési munka során a nevelési évben folyamatosan mérték az elégedettség-mutatókat ezek átlagai a korábbi évek eredményeihez képest javultak. A partneri igényfelmérés során az új profilú csoport igényeit is igyekeztek figyelembe venni. Az óvoda nevelőtestülete saját erő és alapítványi forrás felhasználásával az épületen belül tornaszobát alakított ki és szerelt fel. Folyamatosan javultak az intézmény munkafeltételei, műpadló csere történt, felújításra került a tetőszerkezet, az ablakok cseréje azonban még továbbra is várat magára. Az óvoda bútorzatának nagy része is teljesen megújult, illetve a csere folyamatban van. Általános Iskolák: 8

9 Bartók Béla Ének-Zenei Általános Iskola Az intézmény szakmai munkája középpontjában változatlanul a zenei képességfejlesztés áll. A művészetoktatás kötelező feladatai közé sorolták a tanévben a kórusmunkában való részvételt. Az iskola kórusát több éve az ország legjobb gyermekkarai között jegyzik. Szülői, szponzori és pályázati támogatás segítségével elkészült az iskola kórusának második CDlemeze. Mivel az iskola beiskolázási körzete nem kötött - a speciális képzés miatt - az előkészítő foglalkozások szervezését és működtetését különösen nagy figyelemmel végzik. Az évfolyamonként egy osztályt működtető iskolában az egy osztályra jutó tanulók száma 25 fő, a napközis csoportok átlaglétszáma szintén ennyi volt. Az intézmény egy tanulószobás csoportot működtetett a tanévben 21 tanulóval. Az intézményben sem hátrányos, sem veszélyeztetett tanulót nem tartanak nyilván. A nem győri tanulók aránya 6,9% volt. Az iskola magatartás- és szorgalom átlaga 4,5, illetve 4,4 volt. Az egy főre jutó hiányzási napok száma 9. Az intézmény három nyertes pályázaton összesen ,- Ft-ot nyert. Az iskola magas tanulmányi átlagai indokolják, hogy a végzett diákok továbbtanulása szándékaiknak megfelelően alakult. Bukás, pótvizsga a Bartók iskolában nem volt. Az iskola pedagógusainak átlagéletkora 45 év.16%-uk tanul tovább, támogatásból. Az iskola három pályázaton szerepelt eredménnyel, s az itt elnyert ,- Ft-ot fellépő ruhák, hangfalak, optikai pad vásárlására fordította. Az intézmény kiemelt rendezvénye volt a tanévben a Bartók ünnepség és a Jótékonysági hangverseny. Az iskola partneriskolájával (Wangen) a 2005/2006. tanév közös programjainak előkészítő munkáját végezte a tanévben vezetői szinten. Az iskola egészség- és környezeti nevelési programja a tantárgyi oktatás szerves része. A tanév második félévében befejeződött az iskola felújítása, külső és belső állapota is esztétikusabbá vált. Az intézmény ,- Ft összeget fordított a tárgyi feltételek fejlesztésére (normatív támogatásból, pályázati nyereményből). Fejlesztésre szorul azonban még az intézmény eszközállománya. Átgondolásra vár a tanulók azon igénye, mely az informatika és az idegen nyelvek területén jelentkezik. A tanulók egészséges életvezetésre való felkészítése érdekében a sportolási lehetőségeket javítani szükséges, s össze kell tudni hangolni a tanulmányi munkával, valamint a zenei képességfejlesztéssel. Eötvös József Általános Iskola Az intézmény 14 osztályban 180 tanuló oktatását, nevelését végezte a 2004/2005. tanévben. A tanév eleji létszámhoz képest 7 tanulóval nőtt az iskola létszáma. Az iskola egy osztályra jutó átlaglétszáma a tanév végi adatok alapján 12 fő volt. Az intézményben két éve két tanulócsoportban folyik felnőttoktatás. Ezekben az osztályokba főként az etnikumhoz tartozó fiatal felnőttek járnak, akiknek munkarendjéhez igazodva délután folyik az oktatás. Egyéni tanrend szerint szervezik azon tanulóknak az oktatását, nevelését, akik a szakértői vélemények alapján sajátos helyzetük miatt osztálykeretben nem képezhetőek. A hátrányos helyzetű tanulók aránya 34,5%, a veszélyeztetett tanulóké 32%. 30 tanuló két tanulószobás csoportban készülhet a másnapi órákra, illetve kap felzárkóztató felkészítést. Az iskolában a tanulmányi munka a csoportbontások következtében javult, bár magas a pótvizsgára utaltak és az évismétlők száma ( a legtöbb bukás matematikából volt.). A 8. évfolyamot befejezett tanulók 78%-a tanul tovább szakiskolában, vagy szakközépiskolában. Az egy főre jutó igazolt hiányzási napok száma nagyon magas, 90 nap, míg az igazolatlan hiányzási napok száma 67,5 nap/fő. Hiányzás miatt 21 tanuló vált osztályozhatatlanná. Az intézményben két főállású gyermek- és ifjúságvédelmi felelős dolgozik. Az egészségnevelési és környezetnevelési programban az iskola együttműködik a Kommunális Szolgáltató Kft-vel. 9

Klebelsberg Intézményfenntartó Központ 1055 Budapest Szalay u. 10-14 Kaposvár Megyei Jogú Város Önkormányzata

Klebelsberg Intézményfenntartó Központ 1055 Budapest Szalay u. 10-14 Kaposvár Megyei Jogú Város Önkormányzata INTÉZMÉNYI ADATOK Az intézmény neve: Kaposvári Kodály Zoltán Központi Általános Iskola Rövid neve: Kaposvári Általános Iskola Székhelye: 7400 Kaposvár, Fő u. 44. Tagintézmények neve: Benedek Elek Tagiskola

Részletesebben

VEZETŐI PÁLYÁZAT. A pályázat kiírója: Baranya Megyei Intézményfenntartó Központ

VEZETŐI PÁLYÁZAT. A pályázat kiírója: Baranya Megyei Intézményfenntartó Központ VEZETŐI PÁLYÁZAT A pályázat kiírója: Baranya Megyei Intézményfenntartó Központ A pályázat tárgya: Meixner Ildikó Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Intézmény Óvoda, Általános Iskola, Speciális Szakiskola

Részletesebben

Liszt Ferenc Ének-zenei Általános Iskola

Liszt Ferenc Ének-zenei Általános Iskola Liszt Ferenc Ének-zenei Általános Iskola 6800 Hódmezővásárhely, Szent István tér 2. Telefon / fax: (62) 241-381 e-mail: lisztiskola@lisztferenc.hodtav.hu Liszt Ferenc Ének-zenei Általános Iskola INTÉZMÉNYI

Részletesebben

Győri Radnóti Miklós Általános Iskolájának

Győri Radnóti Miklós Általános Iskolájának Klebelsberg Intézményfenntartó Központ Győri Tankerülete Győri Radnóti Miklós Általános Iskolájának intézményvezetői pályázata 9021 Győr, Nagy Jenő u 2. Készítette: Sulyokné Kelemen Judit Győr, 2015. március

Részletesebben

Pályázat. a Zimándy Ignác Általános Iskola és Egységes Pedagógiai Szakszolgálat. igazgatói állására

Pályázat. a Zimándy Ignác Általános Iskola és Egységes Pedagógiai Szakszolgálat. igazgatói állására Pályázat a Zimándy Ignác Általános Iskola és Egységes Pedagógiai Szakszolgálat igazgatói állására A pályázat kiírója: Törökbálint Város Önkormányzata 2045 Törökbálint, Munkácsy Mihály u. 79. Pályázó: Palkóné

Részletesebben

A Szentgotthárd és Kistérsége Általános Iskola, Gimnázium és Alapfokú Művészetoktatási Intézmény PEDAGÓGIAI PROGRAMJA

A Szentgotthárd és Kistérsége Általános Iskola, Gimnázium és Alapfokú Művészetoktatási Intézmény PEDAGÓGIAI PROGRAMJA Pedagógiai Program Szentgotthárd és Kistérsége Oktatási Intézmény 1 A nehézség nem az új eszmék kialakításában rejlik, hanem a régiektől való megszabadulásban. (John Maynard Keynes közgazdász) A Szentgotthárd

Részletesebben

DUNAÚJVÁROS MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÖZOKTATÁSI FELADATELLÁTÁSI, INTÉZMÉNYHÁLÓZAT-MŰKÖDTETÉSI ÉS FEJLESZTÉSI TERVE 2001-2006.

DUNAÚJVÁROS MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÖZOKTATÁSI FELADATELLÁTÁSI, INTÉZMÉNYHÁLÓZAT-MŰKÖDTETÉSI ÉS FEJLESZTÉSI TERVE 2001-2006. DUNAÚJVÁROS MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÖZOKTATÁSI FELADATELLÁTÁSI, INTÉZMÉNYHÁLÓZAT-MŰKÖDTETÉSI ÉS FEJLESZTÉSI TERVE 2001-2006. 2003. évi felülvizsgálat Elfogadta: 233/2003. (VII.3.) KH számú

Részletesebben

Kisteleki Általános Iskola

Kisteleki Általános Iskola Kisteleki Általános Iskola Intézményvezetői pályázat Vezetési program Pályázó: Csányi József Kistelek 2014. 1 Pályázat Kisteleki Általános Iskola Intézményvezető (magasabb vezető) beosztás ellátására Pályáztató:

Részletesebben

2013. SÁGÚJFALU PEDAGÓGIAI PROGRAMJA. Módosítások KÖRZETI ÁLTALÁNOS ÉS ALAPFOKÚ MŰVÉSZETI ISKOLA ÉS NAPKÖZI OTTHONOS ÓVODA

2013. SÁGÚJFALU PEDAGÓGIAI PROGRAMJA. Módosítások KÖRZETI ÁLTALÁNOS ÉS ALAPFOKÚ MŰVÉSZETI ISKOLA ÉS NAPKÖZI OTTHONOS ÓVODA SÁGÚJFALU KÖRZETI ÁLTALÁNOS ÉS ALAPFOKÚ MŰVÉSZETI ISKOLA ÉS NAPKÖZI OTTHONOS ÓVODA PEDAGÓGIAI PROGRAMJA 2013. Módosítások 2006. IPR beépítése 2007. Kompetencia alapú oktatás beépítése 2008. nem szakrendszerű

Részletesebben

Szeged és Térsége Eötvös József Gimnázium, Általános Iskola INTÉZMÉNYI PORTFÓLIÓ

Szeged és Térsége Eötvös József Gimnázium, Általános Iskola INTÉZMÉNYI PORTFÓLIÓ Szeged és Térsége Eötvös József Gimnázium, Általános Iskola INTÉZMÉNYI PORTFÓLIÓ Szerzők: dr. Gera Tibor főigazgató Eitler József főigazgató-helyettes Kecse-Nagyné Bánszki Zsuzsanna igazgató Dobos János

Részletesebben

PEDAGÓGIAI PROGRAM 2014.

PEDAGÓGIAI PROGRAM 2014. Kossuth Lajos Baptista Általános Iskola és Kollégium 5310 Kisújszállás, Rákóczi u. 1;. Tel./fax.: 59/321-312; e-mail: kossuth.kisujszallas@baptistaoktatas.hu PEDAGÓGIAI PROGRAM 2014. TARTALOMJEGYZÉK Preambulum...

Részletesebben

HELYZETELEMZÉS, A PEDAGÓGIAI PROGRAM FELTÉTELRENDSZERE

HELYZETELEMZÉS, A PEDAGÓGIAI PROGRAM FELTÉTELRENDSZERE PREAMBULUM A székesfehérvári HÉTVEZÉR ÁLTALÁNOS ISKOLA az általános műveltséget megalapozó nevelést és oktatást, a tankötelezettséget nyolc évfolyamon biztosítja. Az intézmény fenntartója: Székesfehérvár

Részletesebben

KOMÁROM-ESZTERGOM MEGYEI ÓVODA, ÁLTALÁNOS ISKOLA, SPECIÁLIS SZAKISKOLA, KOLLÉGIUM ÉS GYERMEKOTTHON

KOMÁROM-ESZTERGOM MEGYEI ÓVODA, ÁLTALÁNOS ISKOLA, SPECIÁLIS SZAKISKOLA, KOLLÉGIUM ÉS GYERMEKOTTHON KOMÁROM-ESZTERGOM MEGYEI ÓVODA, ÁLTALÁNOS ISKOLA, SPECIÁLIS SZAKISKOLA, KOLLÉGIUM ÉS GYERMEKOTTHON PEDAGÓGIAI PROGRAM 2014 Pedagógiai Program 2014 1 Tartalomjegyzék KOMÁROM-ESZTERGOM MEGYEI ÓVODA, ÁLTALÁNOS

Részletesebben

KOSSUTH LAJOS ÁLTALÁNOS ISKOLA NEVELÉSI PROGRAM

KOSSUTH LAJOS ÁLTALÁNOS ISKOLA NEVELÉSI PROGRAM KOSSUTH LAJOS ÁLTALÁNOS ISKOLA NEVELÉSI PROGRAM Székesfehérvár 2010. TARTALOMJEGYZÉK 1. Az alapító okirat főbb gondolataiból... 3 2. Küldetésnyilatkozat... 4 3. Helyzetelemzés... 4 4. Az iskolában folyó

Részletesebben

IGAZGATÓI PÁLYÁZAT GORKA SZABOLCS

IGAZGATÓI PÁLYÁZAT GORKA SZABOLCS IGAZGATÓI PÁLYÁZAT GORKA SZABOLCS BOCSKAI ISTVÁN ÁLTALÁNOS ISKOLA 2010. február 22. Budapest Főváros XI. kerület Újbuda Önkormányzata Képviselő-testület Budapest Bocskai út 39-41. 1113 Tisztelt Képviselő-testület!

Részletesebben

Kerepesi Széchenyi István Általános Iskola, Alapfokú Művészeti Iskola és Pedagógiai Szakszolgálat. Beszámoló 2012/2013. tanév

Kerepesi Széchenyi István Általános Iskola, Alapfokú Művészeti Iskola és Pedagógiai Szakszolgálat. Beszámoló 2012/2013. tanév Kerepesi Széchenyi István Általános Iskola, Alapfokú Művészeti Iskola és Pedagógiai Szakszolgálat Beszámoló 2012/2013. tanév 1 TARTALOMJEGYZÉK 1 A szakmai munka áttekintése... 3 2 A minőségfejlesztési

Részletesebben

Integrált Pedagógiai Rendszer

Integrált Pedagógiai Rendszer A Csornai Általános és Művészeti Iskola, Óvoda Széchenyi István Körzeti Általános Iskolája Integrált Pedagógiai Rendszer A Csornai Általános és Művészeti Iskola, Óvoda Pedagógiai Programjának 10/8. sz.

Részletesebben

Hódmezővásárhelyi Liszt Ferenc Ének-zenei Általános Iskola. Tanév végi beszámoló 2012/2013 II. félév

Hódmezővásárhelyi Liszt Ferenc Ének-zenei Általános Iskola. Tanév végi beszámoló 2012/2013 II. félév Hódmezővásárhelyi Liszt Ferenc Ének-zenei Általános Iskola Tanév végi beszámoló 2012/2013 II. félév 1 Tartalomjegyzék 1. Bevezető 3 2. Helyzetértékelés... 3 2. 1. Személyi feltételek... 4 2.1.1. Szervezeti

Részletesebben

A. Személyi feltételek

A. Személyi feltételek 1 A Szekszárdi Német Nemzetiségi Önkormányzat Óvodája OM: 036132 A 2011-2012. nevelési év értékelése 2011-2012. Készítette: Simon Attiláné 2 I. A NEVELŐ-OKTATÓ MUNKA FELTÉTELEI A. Személyi feltételek 1.

Részletesebben

PEDAGÓGIAI PROGRAM OLCSAI-KISS ZOLTÁN ÁLTALÁNOS ISKOLA

PEDAGÓGIAI PROGRAM OLCSAI-KISS ZOLTÁN ÁLTALÁNOS ISKOLA 1 PEDAGÓGIAI PROGRAM OLCSAI-KISS ZOLTÁN ÁLTALÁNOS ISKOLA 2013. 2 TARTALOMJEGYZÉK PREAMBULUM...5 Nevelési Program...6 1. Pedagógiai alapelveink...7 2. Az iskolában folyó nevelő-oktató munka céljai feladatai...9

Részletesebben

PEDAGÓGIAI PROGRAM 2013.

PEDAGÓGIAI PROGRAM 2013. PEDAGÓGIAI PROGRAM 2013. 1. TARTALOM 1. TARTALOM 2 2. BEVEZETÉS 4 KÜLDETÉSNYILATKOZAT 4 TÖRVÉNYI HÁTTÉR 4 3. AZ INTÉZMÉNY BEMUTATÁSA 5 AZ ISKOLA TAGINTÉZMÉNYEI 5 4. AZ ISKOLÁBAN FOLYÓ NEVELŐ-OKTATÓ MUNKA

Részletesebben

DOROG VÁROS POLGÁRMESTERE 2510 DOROG BÉCSI ÚT 71. 2511 DOROG PF.:43. TF.: 06 33 431 299 FAX.: 06 33 431 377 E-MAIL : PMESTER@DOROG.

DOROG VÁROS POLGÁRMESTERE 2510 DOROG BÉCSI ÚT 71. 2511 DOROG PF.:43. TF.: 06 33 431 299 FAX.: 06 33 431 377 E-MAIL : PMESTER@DOROG. DOROG VÁROS POLGÁRMESTERE 2510 DOROG BÉCSI ÚT 71. 2511 DOROG PF.:43. TF.: 06 33 431 299 FAX.: 06 33 431 377 E-MAIL : PMESTER@DOROG.HU ELŐTERJESZTÉS A Képviselő - testület 2010. június 25-i ülésére Tárgy:

Részletesebben

A Szabadság Sugárúti Általános Iskola igazgatói állásának betöltésére

A Szabadság Sugárúti Általános Iskola igazgatói állásának betöltésére A bölcsesség legfőbb tiszte és tanújele, hogy a szavak és a tettek összecsengenek (Seneca) PÁLYÁZAT A igazgatói állásának betöltésére II. RÉSZ VEZETÉSI PROGRAM Készítette: Címzett: Jurecz Emil Budapest

Részletesebben

PEDAGÓGIAI PROGRAM Lesznai Anna Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Intézmény és Szakiskola

PEDAGÓGIAI PROGRAM Lesznai Anna Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Intézmény és Szakiskola PEDAGÓGIAI PROGRAM Lesznai Anna Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Intézmény és Szakiskola /2010/LA Tartalomjegyzék I. Ajánlás II. Az intézmény önmeghatározása a. Küldetésnyilatkozat b. Az intézmény

Részletesebben

AZ ALGYŐI FEHÉR IGNÁC ÁLTALÁNOS ISKOLA PEDAGÓGIAI PROGRAMJA. Készítette: Algyői Fehér Ignác Általános Iskola Nevelőtestülete 2011.

AZ ALGYŐI FEHÉR IGNÁC ÁLTALÁNOS ISKOLA PEDAGÓGIAI PROGRAMJA. Készítette: Algyői Fehér Ignác Általános Iskola Nevelőtestülete 2011. AZ ALGYŐI FEHÉR IGNÁC ÁLTALÁNOS ISKOLA PEDAGÓGIAI PROGRAMJA Készítette: Algyői Fehér Ignác Általános Iskola Nevelőtestülete 2011. 2 Tartalomjegyzék 1. Bevezető 4. 2. Az iskolai munka feltételei 16. NEVELÉSI

Részletesebben

INTÉZMÉNYI MINŐSÉGIRÁNYÍTÁSI PROGRAM

INTÉZMÉNYI MINŐSÉGIRÁNYÍTÁSI PROGRAM INTÉZMÉNYI MINŐSÉGIRÁNYÍTÁSI PROGRAM Arany János Általános Iskola és Gimnázium Budapest XII. Meredek utca 1. OM azonosító: 035289 2012. február Szerkesztette: Aszódi Judit igazgatóhelyettes 1 Legitimációs

Részletesebben

Előterjesztés Békés Város Képviselő-testületének 2012. október 26-i ülésére

Előterjesztés Békés Város Képviselő-testületének 2012. október 26-i ülésére Tárgy: Beszámoló a Békési Kistérségi Iskola elmúlt évi munkájáról és működéséről Előkészítette: Kis Eszter igazgató Békési Kistérségi Iskola Véleményező Oktatási, Kulturális és Sport Bizottság bizottság:

Részletesebben

PEDADÓGIAI PROGRAMJA

PEDADÓGIAI PROGRAMJA SZŐLŐSKERTI ÁLTALÁNOS-, ANGOL KÉTTANNYELVŰ ISKOLA, DIÁKOTTHON ÉS GYERMEKEK ÁTMENETI OTTHONA PEDADÓGIAI PROGRAMJA 1. HELYZETELEMZÉS 1.1 Iskolatörténet 1.2 Tárgyi feltételek 1.3 A feltételrendszer fejlesztése

Részletesebben

PÁLYÁZAT. a dunaharaszti Hunyadi János Általános Iskola igazgatói állására

PÁLYÁZAT. a dunaharaszti Hunyadi János Általános Iskola igazgatói állására PÁLYÁZAT a dunaharaszti Hunyadi János Általános Iskola igazgatói állására Készítette: Karlné Purczeld Erika intézményvezető Hunyadi János Általános Iskola Tartalom 1.Bevezetés... 3 2.Helyzetelemzés...

Részletesebben

A Teleki Sámuel Általános Iskola 2030 Érd, Törökbálinti u. 1.

A Teleki Sámuel Általános Iskola 2030 Érd, Törökbálinti u. 1. A Teleki Sámuel Általános Iskola 2030 Érd, Törökbálinti u. 1. OM 037323 PEDAGÓGIAI PROGRAMJA 2009. Készítette: Varga Jánosné igazgató 1 ÁLTALÁNOS ADATOK Az intézmény megnevezése: Teleki Sámuel Általános

Részletesebben