BEREKBÖSZÖRMÉNYI KOSSUTH LAJOS ÁLTALÁNOS ISKOLA

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "BEREKBÖSZÖRMÉNYI KOSSUTH LAJOS ÁLTALÁNOS ISKOLA"

Átírás

1 BEREKBÖSZÖRMÉNYI KOSSUTH LAJOS ÁLTALÁNOS ISKOLA BEREKBÖSZÖRMÉNY PEDAGÓGIAI PROGRAM 2013.

2 Tartalomjegyzék 1. Küldetésnyilatkozat Az iskola általános jellemzése Iskolánk helye és helyzete a településen belül Az iskolával szemben támasztott helyi igények Személyi feltételek A tanulócsoportok összetétele, a tanulók neveltségi állapota Az iskola nevelési programja Az iskolában folyó nevelő-oktató munka alapelvei Az iskolában folyó nevelő-oktató munka pedagógiai alapelvei: Az iskola által közvetített értékekről, tudásról vallott elvárások Az iskola társadalmi szerepéről vallott elvárások Az iskolában folyó nevelő-oktató munka céljai és feladatai Célok és feladatok az 1-2. és 3-4. osztályban Célok és feladatok az 5-6. és 7-8. osztályban A fejlesztés kiemelt területei A test és a lélek harmonikus fejlesztése Önismeret fejlesztése, önértékelés képességének fejlesztésével, társas kapcsolatok kialakítása, erősítése A személyiségfejlesztéssel kapcsolatos pedagógiai feladatok Erkölcsi nevelés Esztétikai nevelés A testi nevelés feladatai Munkára nevelés Erkölcsi nevelés, önmegvalósítás Érzelmi nevelés Értelmi nevelés Az egészségfejlesztéssel kapcsolatos pedagógiai feladatok Iskolai egészségnevelési program A prevenció (megelőzés) területei Az iskola egészségnevelési tevékenységének kiemelt feladatai Az elsősegély-nyújtási alapismeretek elsajátítása A közösségfejlesztéssel kapcsolatos pedagógiai feladatok A tanítási órán megvalósítható közösségfejlesztő feladatok Az egyéb foglalkozások közösségfejlesztő feladatai Közösségfejlesztés a Diákönkormányzat tevékenysége során Szabadidős tevékenység közösségfejlesztő feladatai Az iskolai munka szervezése Rendszeres iskolai tevékenységek Egyéb programok A pedagógusok helyi feladatai, az osztályfőnök feladatai Az osztályfőnök feladatai és hatáskör A kiemelt figyelmet igénylő tanulókkal kapcsolatos pedagógiai tevékenység A tehetség, képesség kibontakoztatását segítő tevékenységek A tanulási kudarcnak kitett tanulók felzárkózását segítő program A beilleszkedési, magatartási és tanulási nehézségekkel küzdők segítés A sajátos nevelési igényű tanulók segítésének programja A SNI tanulók pedagógiai célú habilitációs/rehabilitációs ellátása

3 Enyhe fokban értelmi sérült tanulók a tanulásban akadályozott tanulók fejlesztését segítő program A pszichés fejlődés zavarai miatt nevelési, tanulási folyamatban tartósan és súlyosan akadályozott tanulók (részképességzavar) fejlesztését segítő program Halmozottan fogyatékos tanulók fejlesztését segítő program Szociális hátrányok enyhítését szolgáló tevékenységek A szociális hátrányok enyhítését segítő tevékenység Az átmenetek problémáinak megoldása Az ifjúságvédelemi feladatok ellátása Az iskolai gyermek- és ifjúságvédelem eredményességét meghatározó tényezők Kapcsolat a családdal Pedagógiai eljárások A gyermekvédelmi hálózat igénybevétele Kapcsolattartás a szülőkkel, tanulókkal, az iskola partnereivel A szülő, a tanuló és az iskolai pedagógus együttműködésének formái, továbbfejlesztésének lehetőségei Együttműködések- partnerségi kapcsolatok kiépítése A tanulmányok alatti vizsga vizsgaszabályzata A vizsga fajtái, vizsgára kötelezettek Vizsgaforma, vizsgarészek: A vizsgaszabályzat hatálya Vizsgaidőszakok A tanulmányok alatti vizsgák rendje Az írásbeli vizsgák rendje: A szóbeli vizsgák rendje A vizsgák helye, ideje és magatartási szabályai A vizsgák értékelése A vizsgák eredményének kihirdetése A vizsgáztató tanárok megbízása és a vizsgák dokumentálása Az iskolaváltás, valamint a tanuló átvételének szabályai A felvételi eljárás különös szabályai Az intézményi döntési folyamatban való tanulói részvételi rendje Az intézmény helyi tanterve Helyi tanterv Az oktatásban alkalmazható tankönyvek és taneszközök kiválasztásának elvei A Nemzeti alaptantervben meghatározott pedagógiai feladatok helyi megvalósítása Az 1-2. évfolyam pedagógiai feladatainak megvalósítása A 3-4. évfolyam pedagógiai feladatainak megvalósítása Az 5-6. évfolyam pedagógiai feladatainak megvalósítása A 7-8. évfolyam pedagógiai feladatainak megvalósítása Mindennapos testnevelés A választható tantárgyak, foglalkozások és a pedagógusválasztás szabályai Projektoktatás Az iskolai beszámoltatás, az ismeretek számonkérésének követelményei és formái Az otthoni felkészüléshez előírt írásbeli és szóbeli feladatok meghatározása A csoportbontások és az egyéb foglalkozások szervezési elvei

4 10.8. A tanulók fizikai állapotának, edzettségének méréséhez szükséges módszerek Az iskola egészségnevelési és környezeti nevelési elvei Egészségnevelési program Az iskola környezeti nevelési elvei A tanulók jutalmazásának, magatartásának és szorgalmának értékelési elvei A jutalmazás, fegyelmezés iskolai elvei A tanulók esélyegyenlőségét szolgáló intézkedések

5 1. Küldetésnyilatkozat Általános iskolánk integrált alapfokú oktatási, nevelési intézmény. Arra hivatott, hogy személyi és tárgyi eszközeinek koordinált és hatékony felhasználásával biztosítsa Berekböszörmény község lakosságának az oktatáshoz-művelődéshez szükséges feltételeket, lehetőségeket. A pedagógiai programunk célja, hogy az alapelveket, célokat, feladatokat rendszerbe fogja, a tervezett eljárásokat egyértelművé, ellenőrizhetővé tegye. A program szerkezete az egység megteremtését célozza. Intézményük küldetésének tekinti, hogy a község lakói részére, az óvodás kortól a nyugdíjas korig a szükségleteknek és a felmerülő igényeknek megfelelően megteremtse a neveléshez, oktatáshoz, az önművelődéshez, a teremsporthoz szükséges alapfeltételeket. Humán és technikai feltételével támogat minden olyan intézményen kívüli kezdeményezést, amely alapfeladatinak, célkitűzéseinek megvalósításait segíti. Tevékenységének minden területén érvényesülnie kell a demokratikus, a az emberi jogokat elfogadó, arra ösztönző, humánus, a nemzeti összetartozást, a hazaszeretetet erősítő gondolkodásmódnak és eljárásoknak. Valamennyi programjának, rendezvényeinek irányításában, szervezésében, lebonyolításában közreműködőket azonos emberi értékei, a pedagógiai, szervezési tudatossága, valamint elért teljesítménye alapján egységes szemlélet és követelményrendszer alapján ítéljük meg. Szolgáltató tevékenységet folytat. Az alaptevékenységébe tartozó elemeket az érvényben lévő törvényekben és rendelkezésekben meghatározottak kivételével térítésmentesen, egyéb szolgáltatásait önköltségen biztosítja az igénybe vevőknek. A helyiségeit, felszereléseit a nem alapvető tevékenységbe tartozó, de az intézményi célkitűzéseket közvetlenül támogató rendezvényekhez térítésmentesen, a non-profit szervezetek igénybevételeihez önköltségen biztosítja. 2. Az iskola általános jellemzése 2.1. Iskolánk helye és helyzete a településen belül Intézményünknek a falu életében meghatározó szerepe van, kisugárzó hatással bír településünkre. Az iskola épülete a település központjában, a falu főutcáján, az úttól kb. 100 m-re, zöld környezetben, parkkal körülvéve 1 ha területen fekszik. Iskolánk 2 épületben működik. Az épületnek közös, tágas udvara van. Ebből 1000 m 2 bitumennel borított sportpálya. A régi kisiskola 1928-ban épült. 4 tanteremből, 1 fejlesztő szobából, 1 irodahelyiségből és 1 kazánházból áll. A tantermek tágasak, kb. 50 m 2 az alapterületük. Az egyik teremből elválasztó fallal 1997 nyarán a vizesblokk kialakítása megtörtént, a terem megmaradt részében lett létrehozva a fejlesztő szoba. Gázüzemű központi fűtés van. A tantermek laminált parkettával, padlóval burkoltak, a folyosókon taposócsempe van. A tantermi bútorok (pad, szék stb.) a gyermekek életkori sajátosságainak, a szabványelőírásoknak megfelelnek nyarán az épület felújításra került. 5

6 A felső tagozat az új, 1962-ben épült emeletes iskolában működik. 7 tanterem, 2 vezetői iroda, 1 nevelői szoba található benne. Az épület összkomfortos. Gázüzemű központi fűtéses, és hidegvízzel ellátott. A vizesblokkot itt is 1997 nyarán alakítottuk ki. Padlózata lakkozott parketta. A tantermek berendezései az életkori sajátosságoknak és szabványelőírásoknak megfelelőek. A világítás mindkét épületben energiatakarékos fénycsövekkel van megoldva. Az alsó- és felsőtagozat épületeinek nyílászáró-cseréje megtörtént Az iskolával szemben támasztott helyi igények Fontos elvárás iskolánkkal szemben, hogy valamennyi tanuló tovább építhető, az eredményes továbbtanulást biztosító ismeretanyaghoz, tudáshoz jusson. Úgy kell megalapoznunk felkészültségüket, hogy minden tanuló a képességének megfelelő iskolatípusban folytassa tanulmányait. A továbbtanulás szempontjából fontos alapkészségek, képességek kialakításán túl az idegen nyelv, az informatika oktatása iránt jelentkezik továbbra is fokozott igény. A településen élő sajátos nevelési igényű tanulók integrált oktatását megoldjuk. A családok eltérő anyagi, szociális és kulturális helyzetéből adódó, hátrányból induló tanulókat megpróbáljuk eredményesen felzárkóztatni. Jogos elvárás az iskolával szemben, hogy a tanulók tehetségét felismerjük, kibontakoztatását, fejlesztését biztosítsuk. A helyes szokások, viselkedési szabályok kialakításán, begyakoroltatásán túl olyan erkölcsi értékek tudatosítása is feladatunk, amelyek alapján tanulóink képessé válnak az egyetemes emberi értékek befogadására Személyi feltételek Tantestületünk elnőiesedett. Javítani kell a szakos ellátottságot. A következő szakos tanárokra van szükség: történelem, biológia, technika, fizika, rajz, testnevelés, ének. A pedagógusok létszáma: 14 fő. Tanító Tanító-Tanár Tanár Nő 8 fő 3 fő 2 fő Férfi 1 fő A nevelőtestület munkához való viszonya, munkafegyelme, szakmai felkészültsége jó. Több pedagógusra jellemző a magas szakmai igényesség, naprakész informáltság, a módszertani kultúra gazdagsága. Ez megmutatkozik a mindennapok során a gyermekekkel való bánásmódban és a teljesítményben. A továbbképzési kötelezettség alá eső nevelők jóval a 7 éves határidő lejárta előtt teljesítették a 120 órás továbbképzésben való részvételt. Az akkreditált tanfolyamok helyi szervezésével jó lehetőség nyílt a tantestület szakmai kompetenciájának fejlesztésére. Továbbra is kiemelt feladat, hogy minden nevelő végezzen szakmai önnevelést, önművelést. A szakmai munka fejlesztésében jelentős szerepe van a 6

7 szakmai munkaközösségeknek. Az alsó tagozatos és a felső tagozatos munkaközösség tevékenységét meg kell újítani, hogy szolgálja a belső továbbképzést, az elméleti felkészültség javítását, a módszertani kutatások fejlesztését A tanulócsoportok összetétele, a tanulók neveltségi állapota A tanulói összlétszám fő között mozog. A tanulócsoportok összetétele heterogén. E miatt a tanuláshoz való viszony, a magatartás terén is változatos a kép. A legtöbb osztályban megtalálhatók a beilleszkedési, tanulási zavarokkal küzdő tanulók, számuk egyre nő. Ennek oka az alábbiakból tevődik össze: a szülők körében magas a munkanélküliek száma, erőteljesebben jelentkezik az elszegényedés, italozó életmód, rendezetlen családi háttér, sokan a jövedelempótló támogatásból, a családi pótlékból, segélyekből, alkalmi munkából élnek, sok a rokkantnyugdíjas, az etnikai családok anyagi helyzetére jellemző a nagy szóródás. Egy vékony réteg meggazdagodott, kimagasló anyagi körülmények között él, amit nem követett szellemi felemelkedés. Ugyanakkor a többség az átlagosnál is szegényebb, a létminimum alatt él. Ebből a körből kerül ki a legtöbb nagycsaládos. A cigánycsaládokra jellemző a vándorlás, ami negatívan hat a gyermekek tanulására. Az el- és visszaköltözésekből adódó holtidő nagy kiesést jelent a tanulmányi munkában. A szülők alacsony iskolai végzettsége is közrejátszik abban, hogy a családok s ezáltal a tanulók körében nincs presztízse a tanulásnak. A szülők pedagógiai kultúrájának alakítása, szemléletének formálása érdekében a következőket tettük: előadássorozat, ahol segítséget adunk a mindennapi gyermekneveléshez, Nyitott kapuk napja, kérésre családlátogatások, szülői értekezletek, fogadóóra forgószínpad formájában. Igen kevés az olyan család, ahol a szülők közép- és felsőfokú végzettséggel rendelkeznek, illetve kevés az olyan család, ahol az anyagi, kulturális-művelődési háttér motiválja a tanulók magasabb szintű ismeretszerzését. Osztályonként mindössze 4-5 tanulóról van szó. A velük való foglalkozása tehetséggondozás feladatát öleli fel. Sajnos vannak olyan családok, ahol a szülők egyike sem végezte el az általános iskolát. Elsősorban ezekből a családokból kerülnek ki azok a gyermekek, akiknek értelmi képessége nagyon alacsony szintű. Ezeket a tanulókat a szülők legtöbb esetben kérésünkre sem viszik el a nevelési tanácsadóba szakértői vizsgálatra, így a mi feladatunk, kötelességünk a fejlesztésük. Sok tanulónak nincs kialakult napirendje, időrendje, nincs rászokva a rendszeres, következetes tanulásra, pontatlanság, felületesség tapasztalható az iskolai és otthoni munkájukban. A nevelés területén egyre komolyabb gondok jelentkeznek, amelyeket nem könnyű kezelni. Emelkedik a nehezen kezelhető, a család kezéből is kicsúszott renitenskedő 7

8 tanulók száma. Iskolai és iskolán kívüli környezetük tisztaságára, megóvására, védelmére nem figyelnek kellően. A tanulás szerepének leértékelődésével egyre több tanuló viszonyul negatívan a munkához, a tanuláshoz. Mivel sokan nem látnak perspektívát maguk előtt a jövőt illetően (lásd: munkanélküliség), a családok is megerősítik gyermekeikben ezt a hozzáállást. Az önálló ismeretszerzésben nincs kitartásuk, önállótlanok, hamar feladják, ha problémával találják magukat szemben. Ennek ellenére gyermekeink örömmel azonosulnak történelmünk, nemzetünk nagyjaival, kiemelkedő személyiségeivel. Büszkén vállalják magyarságukat, érdeklődést mutatnak nemzetünk múltja iránt. (Lásd: március 15., Kossuth-évforduló, október 6., október 23. megünneplése.) Mint a tanulók szociális helyzete, képességbeli megoszlása is nagy szóródást mutat (lefele nivellálódás), ez a teljesítményben is visszatükröződik. Ezért nagyon fontos hogy a felzárkóztatásra, az egyéni bánásmód alkalmazására továbbra is nagy figyelmet fordítsunk. Kompenzálnunk kell a tanulók magatartásában, tanulmányi munkájában, a tanuláshoz való viszonyában jelentkező negatív környezeti hatásokat. Ez a munka sok időt, energiát leköt, mely nem mindig tükröződik vissza az eredményekben. Tanulócsoportonként 4-6 gyermek van, akik a követelmények teljesítésében az optimumra törekszenek. Ők az órai ismeretszerzésen túl széleskörű informáltságra tettek szert. Ugyanakkor a tanulók nagyobb része viselkedési, beilleszkedési, magatartási, képességbeli hiányosságai miatt a követelmények minimumszintjét is alig érik el. Kevés azon tanulók száma, akik információjukat az értékes írott sajtóból, könyvekből, médiákból szerzik. A törvény egyre több lehetőséget biztosít a szülők, a gyermekek jogainak gyakorlására, érvényesítésére. Iskolánk diákönkormányzatának (DÖK), mint fontos ifjúsági szervezetnek kettős feladata van, a diákok érdekképviseletének szerve választott vezetőkkel, másrészt, a diákság kulturális, szabadidős tevékenységét hangolja össze és szervezi meg iskolai szinten. Az iskolánkban minden tanulónak joga van ahhoz, hogy élhessen egyesülési jogával, tagjai lehessen a diákönkormányzatunknak. A diákönkormányzat tagjainak tevékenységét speciális jogi rendszer szabályozza, amelyben az emberi, gyermeki és a közösségi jogok elemei egyaránt fontos szerepet kapnak. 3. Az iskola nevelési programja 3.1. Az iskolában folyó nevelő-oktató munka alapelvei Az általános iskola közoktatási és köznevelési törvényben meghatározott alapfunkcióinak ellátása mellett olyan iskola megteremtésére törekszünk, amely modern, naprakész, a társadalmi igényeknek megfelelő ismereteket nyújt. A tanulók képességeinek kibontakoztatásával, tehetséggondozással, a hátrányok leküzdésével az iskola egyenlő esélyeket biztosít az általános műveltség alapjainak elsajátításához, a szabadidő hasznos eltöltésével, praktikus ismeretek elsajátításával készíti fel a gyermeket a jövő szolgálatára, közben olyan személyiségjegyek és magatartásformák kialakítására törekszik, melynek birtokában képesek lesznek érdekeik felismerésére és érvényesítésére. Jogos elvárás az intézménnyel szemben, hogy a településen élő sajátos nevelési igényű gyermekek családban nevelkedve, a helyi iskolában szerezzék meg az alapvető ismereteket. 8

9 Mivel szakember nem áll rendelkezésünkre, a Hajdú-Bihar Megyei Pedagógiai Szakszolgálat és Pedagógiai Szakmai Szolgáltató Intézet Szakértői Bizottság segítségét vesszük igénybe. Az ő javaslatuk alapján gyógypedagógus segítségével teljesíttetjük a rájuk érvényes tantervi követelményeket. Olyan légkört kívánunk teremteni iskolánkban, melyben tanulóink otthon érezhetik magukat. Ennek érdekében: a tanulók személyiségét tiszteletben tartjuk, bevonjuk őket saját iskolai életük megszervezésébe, egyéni képességeiket figyelembe vesszük az oktatás során, előre megismertetjük őket a velük szemben támasztott követelményekkel, az iskola életében szeretetteljes emberi kapcsolatok kialakítására törekszünk, o tanuló és tanuló, o tanuló és nevelő, o szülő és nevelő, o nevelő és nevelő között Az iskolában folyó nevelő-oktató munka pedagógiai alapelvei: Az intézményben folyó nevelő-oktató munka pedagógiai alapelvei azon pedagógiai, nevelés, értékek, eszmények, nézetek összességét jelentik, amelyekben az intézmény nevelői egyetértenek, konszenzusra jutnak. Tanulóinkkal kapcsolatos elvárásaink. A tanuló képességének, adottságainak megfelelően tanuljon! Társaival, nevelőivel, szüleivel, felnőttekkel szemben udvariasan, illemtudóan viselkedjen! A tanórákon és tanórán kívül maximálisan részt vegyen a tanulói munkálkodásban, a tanulás folyamatában, az ismeretek elsajátításában! A 8. osztály végére rendelkezzenek mindazon képességekkel, készségekkel, amelyek szükségesek az önálló tanuláshoz, érdeklődésüknek, képességüknek, tehetségüknek megfelelő továbbtanuláshoz. Megfelelő önismerettel rendelkezzenek. Ismerjék az egyéni- és közérdeket, felkészüljenek a jogok és kötelességek demokratikus gyakorlására, a társadalomba való majdani beilleszkedésre. A tanulók műveltségének, világszemléletének, világképének formálása, személyiségük harmonikus fejlesztése kiemelt feladat Az iskola által közvetített értékekről, tudásról vallott elvárások Az iskolának demokratikus értékeket kell közvetíteni. Nemzeti értékeket szolgál. Az általános műveltségnek azokat a továbbépíthető alapjait tartalmazza, melynek elsajátításához minden tanulónak joga van. Nemzeti hagyományok ápolása, nemzeti azonosságtudat fejlesztése. 9

10 Fejleszti európai, humanista értékrendünket, erősíti az Európához tartozásunkat Az iskola társadalmi szerepéről vallott elvárások A figyelmet az emberiség előtt álló közös problémákra irányítani, a különböző kultúrák iránti nyitottság, megértés kialakítása, más népek kultúrájának, hagyományainak, szokásainak, életmódjának megismerése, megbecsülése, kapcsolattartás kialakítása különböző középfokú intézményekkel, helyi szervezetekkel, szülői közösséggel. Munkánk középpontjában a fejlesztési feladatok és tanulói tevékenységek állnak, a tananyagot a fejlesztés eszközeként jelöljük meg. A nevelési cél meghatározásakor arra keressük a választ, hogy milyen legyen az ember. Az iskola működési célja viszont az, hogy milyen legyen az iskola, ha el akarja érni nevelési céljait, A célnak reálisnak, teljesíthetőnek, számon kérhetőnek kell lennie, hiszen az iskola minőségének éppen az az alapja, hogy az iskola tevékenysége, eredményei, teljesítménye mennyiben felel meg a pedagógiai program céljainak 3.2. Az iskolában folyó nevelő-oktató munka céljai és feladatai Célok és feladatok az 1-2. és 3-4. osztályban Az iskola átvezeti a gyermeket az óvoda játékközpontú tevékenységéből az iskolai tanulás tevékenységeibe. Továbbfejleszti a megismerés, megértés, a tanulás iránti érdeklődését, nyitottságát. Teret ad a játék és mozgásigény kielégítésének. Elemi ismereteket közvetít, alapvető képességeket és alapkészségeket fejleszt. Az érdeklődésre és kíváncsiságra épít, motivál és fejleszti a felelősségtudatukat, a kitartás képességét, az érzelmi világuk gazdagítását. Algoritmusokat ad a tanuláshoz, megtanítja a helyes tanulás sorrendjét, tanulási technikáját, megalapozza a tanulási szokásokat. Az alsó tagozat 1-4. osztályában egész napos, iskolaotthonos oktatás folyik, melynek alapvető feladata ezen képességek kialakítása. Fejleszti a tehetségeseket, törekszik az egyéni képességek kibontakoztatására, segíti, támogatja a lemaradókat a tanulási nehézségek leküzdésében. Igyekszünk azoknak a hátrányoknak a kompenzálására, melyek a szociális-kulturális környezetből vagy eltérő érésből fakadnak. Erősítjük, tudatosítjuk a szűkebb-tágabb környezetből megismert erkölcsi értékeket, humánus magatartást, szokásokat, formáljuk a jellemüket, ezzel fejlesztve személyiségük egészét. A pedagógiai munka középpontjában a személyre szóló fejlesztés áll. 10

11 Célok és feladatok az 5-6. és 7-8. osztályban A nevelés-oktatás 5-6. és 7-8. szakaszában szervesen folytatódik az első szakasz nevelő-oktató munkája, a készségek és képességek, kulcskompetenciák fejlesztése, mely a tanítási órákon kívül a napközi otthon fontos feladata. Itt is két részre tagoljuk a fejlesztést. A éves gyermek gondolkodása erősen kötődik az érzékelés útján történő tapasztalatszerzéshez, míg 7-8. osztályban előtérbe kerül az elvont fogalmi és elemző gondolkodás Fejlesztjük a tanulók önismeretét, együttműködési készségét, akaratát, segítőkészségét, szolidaritásérzését, empátiáját A fejlesztés kiemelt területei A test és a lélek harmonikus fejlesztése Fontos a tanulók mozgáskultúrájának fejlesztése, megfelelő mozgásigényének kielégítése. Elsősorban testnevelés órán, de nem kevésbé fontos a szabadidő, levegőzés, szünetek adta lehetőségek ilyen irányú kihasználása, illetve a mindennapi testedzés lehetőségének kiaknázása. Ép testben ép lélek jelszóval élve, ki kell alakítani az egészséges életmód szokásrendszerét, az egészséges életmódra nevelést. Egészséges táplálékok fogyasztása, terítés gyakorlása. Rendszeres reggelizésre szoktatás, kulturált étkezés szokásainak gyakorlása (tízóraizás, kézmosás, szalvéta használat, önkiszolgálás, kulturált ebédelés) Önismeret fejlesztése, önértékelés képességének fejlesztésével, társas kapcsolatok kialakítása, erősítése A szocializáció folyamatának elősegítése: fontos feladtunk a tanuló erkölcsi arculatának alakítása értelmi-érzelmi tulajdonságok fejlesztésével. Elengedhetetlen a helyes magatartás, viselkedési normák megismerése, gyakorlása, elemi állampolgári és mindennapi életviteli praktikus ismeretek nyújtása. Elemi műveltségbeli alapok feltételrendszerének megteremtése: biztonságos szóbeli és írásbeli kifejezőkészség elsajátíttatása, biztonságos nyelvhasználat, mentális képességek célirányos fejlesztése, az önálló tanulás képességének kialakítása, önművelés alapozása, differenciált képességfejlesztés, az ismeretek tapasztalati megalapozása, kreativitás fejlesztése, tanulási stratégiák megválasztásában az életkori sajátosságok figyelembevétele, az egészséges terhelés, a fejlődés folyamatos követése, személyre szóló, fejlesztő értékelés, a gyermeki személyiség széleskörű fejlesztése. Nevelő és oktató munkánkat akkor tekinthetjük sikeresnek, ha a 8. évfolyam végén a tanulók döntő többsége 11

12 minden tantárgyból megfelel a kerettantervben meghatározott továbbhaladás feltételeinek, rendelkezik olyan bővíthető biztos ismeretekkel, készségekkel, képességekkel és jártasságokkal, amelyek képessé teszik arra, hogy a középiskolás követelményeknek a későbbiekben megfeleljen, ismeri a kulturált viselkedéshez, az emberek közötti kapcsolatokhoz, a közösségben éléshez szükséges viselkedés- és magatartásszabályokat, határozott elképzeléssel bír saját közelebbi és távolabbi jövőjét és sorsát illetően. Természetesen olyan gyermek nincs, aki mindegyik kritériumnak meg tud felelni, de ha a kitűzött célok közül minél többel azonosul, akkor már eredményt könyvelhetünk el. Iskolánk feladatrendszerének meghatározásakor figyelembe vettük a helyzetelemzésben diagnosztizált eredményeket, hiányosságokat. Törekedtünk arra, hogy a jelenlegi állapoton a hiányosságok pótlásával javítsunk, illetve megerősítsük azokat a pozitívumokat, melyeket jó eredményként könyvelhetünk el. Másrészt alkalmazkodtunk a nagy változáson átment társadalom új igényeihez. Olyan ismeretek, kialakítását, képességek fejlesztését tűztük ki célul, melynek birtokában helyt tudnak állni minden szocializációs színtéren, s egyben megtestesítik a kor embereszményét. A kerettanterv célja, hogy a kultúra teljes rendszerére építve számos olyan szükségletkielégítő tevékenység működjön az iskolában és az iskolán kívül, amely leköti a tanulókat, komfortélményt biztosít számukra, fokozza teljesítményüket, kitágítja érdeklődésüket, Mindez összekapcsolódik a tanulók motiváltságával, ezért szükséges, hogy a pedagógus rendelkezzen olyan attitűddel, mellyel tapintatosan alakítja a gyermek magatartási kultúráját, előítélet-mentesen közelíti meg a gyermeket, toleranciával veszi körül, lehetőséget teremt a családi eredetű szociális hátrányok részbeni enyhítésére, illetve tehetségük felismerésére és fejlesztésére A személyiségfejlesztéssel kapcsolatos pedagógiai feladatok Iskolánk nevelő és oktató munkájának alapvető feladata, hogy a tanulók személyiségét különböző iskolai tevékenységek megszervezésével széleskörűen fejlessze. Az iskolának a gyermeki személyiség formálásában betöltött szerepe mindig ismert és elismert volt, hiszen az elsődleges szocializációs színtér, a család mellett ez a másodlagos szocializációs színtér, az iskola gazdagította leginkább a felnövekvő nemzedéket. Sajnos, ez a személyiségformáló funkció az utóbbi években erősen redukálódott. Meg kell változtatni az iskola jelenlegi tevékenységrendszerét. Lépnie kell az iskolának, keresni kell azokat a formákat, módszereket, eszközöket, amelyek hatékonyabbá teszik a komplex személyiségformálást. A személyiség egyik leglényegesebb meghatározója az én-tudat, önismeret. Ezért elsődleges feladata az iskolának a reális énkép, én-tudat kialakítása 12

13 Ennek lehetséges útjai A pedagógus kezében legyenek olyan pszichológiai vizsgálati módszerek, eszközök, amelyeket fel tud használni a tanulói személyiség sokoldalúbb megismeréséhez. Nem elegendő a gyerek külső viselkedésének megfigyelése a mindennapi tapasztalat alapján, bár ez is egy fontos szempont. Ki kell alakítani a gyerekekben egy belső motivációs bázist. Ennek alapvető feltétele a gyerek tanuláshoz fűződő viszonyának a megváltoztatása. A gyerekek közül sokan nem szeretnek iskolába járni. Ezek a tanulók nyűgnek, kényszernek érzik a tanulást, s természetesen ez a teljesítményüket is befolyásolja, s kihat egész személyiségfejlődésükre. Keresnünk kell tehát azokat az eljárásokat, amelyekkel a jelenleginél hatékonyabb motivációs hátterét lehet kialakítani az iskolai tanulmányi munkának, elősegítve ezzel egy pozitív belső motivációs bázis kialakulását. Nagy gondot kell fordítani a gyermekek értékorientációjának formálására, hiszen ez alapján válogat a környezet kínálta lehetőségek közül. Így lehet érték az ember számára a tudás, míg a másik számára éppen az ellenkezője. A cél csakis a pozitív emberi értékek elfogadtatása lehet, még akkor is, ha alkalmanként a pedagógusoknak meg kell küzdeniük a társadalom értékrendjével is. Sajnos jelenleg általában alacsony a gyerekek igényszintje. Ennek a fejlesztése is szoros kapcsolatban van az iskolai tevékenységgel. Igen sokszor az iskolai sikertelenségek sora okozza a tanulók alacsony igényszintjét, bár ennek alakulásában is fontos tényező a család normarendszere. A sikeres tevékenységben jelentős szerepet játszik a kötelességteljesítés és a felelősségtudat kialakítása. Ennek alapja, hogy az egyénnek számot kell adnia tetteiről. A tanulókkal be kell tartatni az iskolai normákat, hiszen ezzel alakítjuk ki a felelősségérzet alapját, a belső normarendszert. Meg kell tanítani a gyerekeket a társaikhoz való toleranciára. Az iskolai személyiségfejlesztésben komplex feladat, hogy minél több gyermeket juttassunk el ahhoz a célhoz, hogy a valóságos humán értékekkel autonóm személyiséget alakítsunk ki Erkölcsi nevelés Korunk erkölcsi szabályai válságban vannak: a magánember a család, a média, a politika, gazdaság erkölcse eltolódott értékrendet mutat. A hagyományos erkölcsi értékek eltűnni látszanak, helyükbe lépett az önzés, a gátlástalan ego érvényesítése, a segíteni akarás hiánya. A tv, internet, a mértéktelen számítógép- játékok mint pótló eszközök a gyermekek befelé fordulásához, az agresszióhoz, a filmek álomvilágában élő emberkép kialakulásához vezetnek. Ezért az iskolának különleges feladata, hogy minden lehetőt megtegyen az élményszerű pozitív minták sokaságának felkínálásával, személyes példamutatással, történelmi személyiségek, irodalmi, drámai hősök tetteinek, magatartásainak átélési lehetőségével, azért, hogy a gyermekek erkölcsi értékei helyesek legyenek. Céljaink: A megértésre, a szolidaritásra, 13

14 minden ember méltóságának tiszteletére, szegények, az elesettek, az öregek megsegítésére, a szilárd belső fegyelmezettségre, szeretetre, vidámságra nevelés. Feladatunk. Az iskolai személyiségfejlesztés fontos feladata az értékes belső motivációs bázis kiépítése. Ennek egyik feltétele a gyerekek tanuláshoz fűződő viszonyának megváltoztatása. Nagy gondot kell fordítani a gyerekek értékorientációjának formálására. Cél csakis a pozitív emberi értékek elfogadtatása lehet. Fejleszteni kell felelősségérzetüket, kötelességtudatukat Esztétikai nevelés Az általános iskolában folyó esztétikai nevelésben vezető szerepet tölt be a szépirodalom. Feladata az irodalom megszerettetése, az olvasóvá nevelés. Tegyük a gyermekeket alkalmassá az irodalmi élmények befogadására, a művészeti szép felismerésére, hogy ezáltal fejlesszük irodalmi-esztétikai, gyönyörködő képességüket, ízlésüket. A vizuális kultúra tanítása fejleszti a tanulók látási kultúráját, a képszerű megismerés alapjait rakja le, ezért a képzőművészet az esztétikai nevelésben döntő szerepű. Elsősorban konkrét alkotó munkával valósítja meg az esztétikai nevelés aktivitásának elvét. Feladatok: Tegyük képessé a tanulókat a szép, a nem szép, az igaz, a nem igaz felismerésére és megkülönböztetésére, a természetben, az emberi életben és az alkotásokba megnyilvánuló esztétikum tudatos átélésére. Munkájukban, magatartásukban, környezetükben legyenek képesek megvalósítani az esztétikumot. Jobban odafigyelünk a füzetek külalakjára. Ízlésesen dekoráljuk a tantermeket. Követeljük meg, hogy becsüljék meg a kirakott munkákat. Óvják és becsüljék az osztálytermeket, az iskola vagyonát. Szervezzünk tisztasági őrjáratot. Legyen lehetőségük bekapcsolódni az iskola virágoskertjének gondozásába. A zene hatalmas eszköze érzelmeink alakításának, erkölcseink fejlesztésének. Ezt igyekszünk kihasználni az ének-zene órákon és szakkörökön. Törekszünk arra, hogy minél több zeneiskolába járó tanuló megmutathassa tudását. A közös színházlátogatásnak, filmvetítésnek hatékony nevelő ereje van. Ezért törekszünk minél több ilyen élményhez juttatni a gyerekeket A testi nevelés feladatai Az egészséges életmód kialakítása. A test tisztán tartására nevelés. Egészséges, higiénikus környezet megteremtése. A tanulók testi, szellemi teljesítőképességének a fokozása. 14

15 Az ellenálló képesség, az edzettség növelése. A játék fejlessze a következő jellembeli tulajdonságokat határozottság, önuralom, bátorság, gyors felfogó képesség. Adjon módot egymás megbecsülésére, fejlessze a kötelességtudatot, a közösséghez való ragaszkodást. Segítse a gátlások leküzdését, az akaraterő növelését. Tanulják meg a kudarcot feldolgozni. A rendszeres spontán mozgások lehetőségének biztosítása túrák, kirándulások szervezésével. A mozgás örömét felhasználva, szívesen végzett testnevelési foglalkozásokkal, gyakori vetélkedőkkel, testnevelési és sportjátékokkal, majd serdülőkorban a sportolás, a versenyek minél gazdagabb lehetőségeinek szervezésével, alakítsuk ki a rendszeres testedzés, sportolás, természetjárás, a harmonikus, esztétikus mozgás iránti igényt Munkára nevelés Fontos az emberek által végzett munka fontosságának tudatosítása. A gyerekeket önellátásra, a környezet rendben tartására kell nevelni mivel a munkára nevelés szervesen beletartozik a személyiség formálásának egységes folyamatába. E célt szolgáló tevékenységformák: helyes viszony a tanuláshoz, önkiszolgálásra, házi munkára való szoktatás, közhasznú, közösségi munkákban való részvétel, a tulajdon védelme, iskolai rendezvények szervezése, viselkedési szokások tanítása, annak alkalmaztatása rendezvényeken (büntetésképpen ezekből a rendezvényekből való kizárás), következetesség, segítségnyújtás a pedagógusnak (pedagógusasszisztens), versenyek rendezése (szabadidőben is), nem jutalmazzuk azt, ami a normális emberi kapcsolatokban kötelező, büntetjük azt, aki ezt nem teszi meg. többet kell a gyerekekkel beszélgetni Erkölcsi nevelés, önmegvalósítás A pedagógus ne legyen személyválogató. Feladatunk a tanuláshoz és a munkához való helyes viszony kialakítása. Fejleszteni kell a tanulás motívumait, erősíteni a tanulási motivációkat. Meg kell tanítani a gyermekeket tanulni. A munka, a dolgozó ember tiszteletére, megbecsülésére nevelés. A tanuláson kívül legyen munkája, hogy értékelni tudja azt. Az iskolába lépéstől tudja, hogy az a feladata, hogy tanuljon, hozza el a felszerelését, készítse el házi feladatát. 15

16 Tanuljon rendszeresen, figyelmezetten, kötelességtudóan. Tudatosítani kell ennek későbbi hasznát. Fejlődjön segítőkészsége. A családok nagy részében nem szoktatják a gyerekeket a rendszeres munkára. A munkát csak úgy lehet megtanulni, ha csinálják.(a szülőkkel való kapcsolat erősítése). Óvja, becsülje az iskola felszereléseit. Tudja azt, hogy károkozás esetén a büntetésen kívül anyagi kártérítéssel is tartozik Érzelmi nevelés Az ember érzelmei alapján lesz boldog vagy boldogtalan. Ez utóbbi elkerülése céljából szükséges az ifjúságot érzelmileg nevelni Fontos szeretetünk kimutatása. Nagyon fontos a szülő iránti tiszteletre nevelés, hiszen a szülői tekintély az alapja a tanári tekintélynek. Arra tanítjuk a gyermeket, hogy jószívű, hálás, kedves legyen. Káros a drága és gyakori ajándék. Ha a gyermek azt érzi, hogy mindent megkaphat, amit csak akar, akkor nem fog semmit sem becsülni. Az érzelmi nevelés az egészség megőrzésének is része kell, hogy legyen. (A negatív érzelmek betegségeket okozhatnak, míg a pozitív érzelmek segítenek megőrizni az egészséget.) Tanuljanak meg együtt érezni másokkal. (Sokan csak elvárják ezt, de ők nem adják meg másoknak.) Az együttérzés nem velünk született, tanulni és tanítani kell. Az érzelmi nevelés feladata lehet még az érzelmek irányításának a megtanulása, gyakorlása. Ehhez meg kell tanulni pozitívan gondolkodni. Az érzelmi nevelés feladata a káros szenvedélyek elkerülésére nevelés Értelmi nevelés Minden tanuló rendelkezzen olyan bővíthető bizonyos ismeretekkel, készségekkel, képességekkel és jártasságokkal, amelyek képessé teszik arra, hogy az alapműveltségi követelményeknek a későbbiekben megfeleljen. A 8. évfolyam végére előírt minimum követelményt teljesítsék. Törekszünk arra, hogy a megismert művelődési anyagot összefüggéseiben lássák, s legyenek képesek azt rendszerezni. Igyekszünk minél önállóbb tanulásra ösztönözni őket. Hiszen aki tud tanulni, jobban le tudja küzdeni a hátrányokat és jobban tud az érdeklődésének megfelelő irányban fejlődni. A jobb képességű tanulókat olyan továbbépíthető ismeretek birtokába juttatjuk, amelyekkel a továbbtanulás folyamán megállják helyüket. A hátrányos helyzetű tanulók felzárkóztatásával arra törekszünk, hogy minél több gyermek sikeresen, eredményesen fejezze be az általános iskolát a tankötelezettségi időn belül. A jobb képességű tanulók pedig tanuljanak tovább szakképző iskolákban vagy érettségit adó középiskolákban. E cél elérésének módjai o differenciált foglalkozás, gyűjtő és kutatómunka, 16

17 o csoportmunka, o kooperatív munka, o projektmunka, o felzárkóztatás, korrepetálás, o tehetséggondozás (szakkörök, tantárgyi versenyek, vetélkedők keretében), o tanulópárok kialakítása, ahol lehet Az egészségfejlesztéssel kapcsolatos pedagógiai feladatok Iskolai egészségnevelési program Az egészség az ember legdrágább kincse, ettől függ biológiai és társadalmi életének zavartalansága. Az egészség védelme az egyes embereknek és a társadalomnak is alapvető érdeke. Jogszabályi háttér: A közoktatásról szóló (többször módosított) évi LXXIX. törvény 48. (3) bekezdése, a Nemzeti Alaptanterv kiadásáról, bevezetéséről és alkalmazásáról szóló 243/2003. (XII.17.) kormányrendelet, az iskola egészségügyi ellátásról szóló 26/1997. (IX.3.) NM rendelet 2. és 3. sz. melléklete Az egészségfejlesztés fő feladata Napjainkban egyetértés van abban, hogy az egészség nem a betegség hiánya, hanem a testi, lelki, szociális jóllét állapota. Az egészségfejlesztés magában foglalja a korszerű egészségnevelés, az elsődleges prevenció, a mentálhigiéné, az egészségfejlesztő szervezetfejlesztés, az önsegítés feladatait, módszereit. Az egészségfejlesztés fő feladata egy általánosan érvényes egészségfejlesztő politika kifejlesztése, egészségfejlesztő környezet megteremtése, az egészségfejlesztő közösségi tevékenység, az egyéni képességek fejlesztése, és szemléletváltoztatás az egészségügyi szolgáltatásokban. Az egészségfejlesztés sarkpontja Az egész lakosságra irányul és annak együttműködésére épít. Az okok feltárására és a feltételek megteremtésére irányul, a társadalom különböző szereplőivel való együttműködésben (oktatás, egészségügy, környezetvédelem, kultúra gazdaság). Az egyén autonómiája érvényesül az egészséget befolyásoló döntésben, aktivitásban. A tanulók mindennapos testnevelése, mozgásuk biztosítása A prevenció (megelőzés) területei Az elsődleges prevenció a betegségeket előidéző tényezők korai felismerésére és elkerülésére irányuló tevékenység, ami e veszélyeztetett emberekre irányul. A korszerű egészségnevelés az egészségi állapot erősítésére és fejlesztésére irányul. Ide tartozik pl. az egészséges táplálkozás, az aktív szabadidő eltöltés, a mindennapos testmozgás, a személyes higiéné, a lelki egyensúly megteremtése, a harmonikus párkapcsolat és családi élet kialakítása, fenntartása, az egészséges és biztonságos környezet kialakítása, az 17

18 egészségkárosító magatartásformák elkerülése, a járványügyi és élelmiszerbiztonság megvalósítása Az iskola egészségnevelési tevékenységének kiemelt feladatai A tanulók korszerű ismeretekkel és az azok gyakorlásához szükséges készségekkel és jártasságokkal rendelkezzenek egészségük megőrzése és védelme érdekében. Tanulóinknak bemutatjuk és gyakoroltatjuk velük az egészséges életmód gyakorlását szolgáló tevékenységi formákat, és az egészségbarát viselkedésformákat. A tanulók az életkoruknak megfelelő szinten tanórai és tanórán kívüli foglalkozások keretében foglalkoznak az egészség megőrzésének szempontjából legfontosabb ismeretekkel, a táplálkozás, az alkohol és kábítószer fogyasztás, a dohányzás, a családi- és kortárskapcsolatok, a környezet védelme, az aktív életmód, a sport, a személyes higiénia, a szexuális fejlődés területén. Az egészségnevelés az iskola minden pedagógusának, illetve minden tanórai és tanórán kívüli foglalkozás feladata. Az iskolában folyó egészségnevelés kiterjed a testi (szomatikus) egészség védelmére, a lelki (pszichés) egészség védelmére, a szociális egészség védelmére, a társas társadalmi kapcsolatok harmóniájának alakítására. o Szomatikus testi nevelés: A szomatikus nevelés feladatai között a személyi tisztaság, a környezeti tisztaság megteremtését, a higiénés magatartásra való szoktatást, a szervezet betegségekkel szembeni ellenálló képességének fokozását, az egészséges táplálkozásra, ruházkodásra történő nevelést tartjuk elsődlegesnek. Testi képességek: az erőnlét, állóképesség, ügyesség, gyorsaság fejlesztése. o Higiénés nevelés: célja az egyén és a közösség egészségének védelme, a külső környezetből származó ártalmak megelőzése, elhárítása. Személyi higiénére nevelés Az egész nap folyamán példát mutatunk, és folyamatosan felhívjuk a figyelmet, ezen szabályok betartására (bőrápolás, körömápolás, fogápolás, orr, fül, szemápolás, egészséges ruházkodás, a helyes (egészséges) táplálkozás, a kulturált étkezési szokások). Környezet higiéniára nevelés A gyerekekkel közösen végezzük az osztályterem tisztaságának megóvását, szépítését, virágosítását, a termek szellőztetését, az udvar tisztántartását, gondozását A betegségek megelőzésére nevelés A fertőző betegségek megelőzésére nevelés magában foglalja a közvetlen érintkezés útján, cseppfertőzéssel, továbbá az élelmiszerekkel terjedő fertőzések megelőzésére nevelést. Felhívjuk a figyelmet, és megtanítjuk a helyes zsebkendő használatot, a köhögés, tüsszentés alkalmával, hangsúlyozzuk a kézmosás szükségességét az étkezések előtt, után, az óraközi szünetek után, WC használatot követően. 18

19 Kiemelt figyelmet fordítunk az élősködők (rüh, fejtetű) felismerésére és kiküszöbölésére. Ebben segítséget kérünk a védőnői hálózattól. Az egyszerűbb rendellenességek megelőzése magában foglalja a beszédhibák megelőzését, felfedezését, korrekcióját, mely logopédus segítségével történik, és a tartási (ülési) rendellenességek felfedezését, korrekcióját, a helyes testtartás kialakítását, melyet testnevelés órán valósítunk meg Az elsősegély-nyújtási alapismeretek elsajátítása Az elemi elsősegély-nyújtási ismereteket tanulóink osztályfőnöki, biológiai és természetismereti órák keretében sajátítják el az aktuális tananyagokhoz kapcsolódóan. A megtanult ismeretekről és gyakorlati tudásról minden tanévben egészségnap keretében adnak számot. az egészségnap folyamán a tanulók teszteket töltenek ki, az osztályok elsősegélynyújtó vetélkedőn vesznek részt és önkéntes egészségügyi dolgozók előadásain vesznek részt A közösségfejlesztéssel kapcsolatos pedagógiai feladatok A tanulók személyiségfejlesztése a nevelő és oktató munka során egyrészt a pedagógus és a tanuló közvetlen személyes kapcsolata révén valósul meg, másrészt közvetve, a tanulóközösség ráhatásán keresztül érvényesül. Feladatok a közösség fejlesztésével kapcsolatosan: A tanórán, iskolaotthonos keretek között és tanórán kívüli tevékenységhez kapcsolódóan a tanuló közösségek kialakítása, a közösségi élet tudatos, tervszerű fejlesztése. Az életkori sajátosságok figyelembevétele a fejlesztésben. Az önkormányzat képességének kialakítása. Ki kell alakítani azon képességeiket, hogy tudjanak maguk elé célt kitűzni, a cél eléréséért tevékenykedni, illetve az elvégzett munkát tudják értékelni. A közösségi tevékenységek megszervezése: A pedagógus legfontosabb feladata a közösségek tudatos tevékenységének tervezése, szervezése, folyamatos figyelemmel kísérése. Lehetősége legyen a tanulónak a közösségi tevékenységekbe aktívan bekapcsolódni, részt venni, a közösségi együttléthez szükséges magatartási, viselkedési formákhoz tapasztalatot gyűjteni, gyakorolni. A közösség egyéni arculatának, hagyományainak kialakítása. Mind a tanítási órán, mind a tanórán kívüli tevékenység során kitüntetett szerepet szánunk a személyiség, a közösség fejlesztésében a motiválásnak, aktivitásnak, a differenciálásnak. Az egész napos iskola kiváló lehetőséget nyújt a szabadidős programok alatt a közösség formálására, a gyermekek játékkultúrájának fejlesztésére, a személyiség sokoldalú fejlesztésére. 19

20 A tanítási órán megvalósítható közösségfejlesztő feladatok A tanítási órákon a közösségi fejlesztés rendszeres csoportfoglalkozások, keretében történik, tananyaghoz igazodva. fejlődik még a közösség a projektmunkák során is, amire évente egy alkalommal kerül sor. az osztályfőnöki órák keretében a közösség fejlesztését segítik a dramatikus-szituációs játékok, közös feladatmegoldások Az egyéb foglalkozások közösségfejlesztő feladatai Az ünnepségekre, megemlékezésekre való felkészülés és a közös sikerélmény erősíti a tanulók közötti kohéziót. Az 1-4. osztályban működő egész napos iskola meghatározott napirendjével legfontosabb szerepet tölt be az alapozó szakaszban a képességek kialakításában, a tanulók személyiségének sokoldalú fejlesztésében és a közösség fejlesztésben. A tanulók napi háromszori étkezésben (tízórai, ebéd, uzsonna) részesülnek, ugyanakkor a felső tagozatos gyerekek, igény szerint tízórait és ebédet kapnak. Ezek a közös étkezési alkalmak erősítik, fejlesztik a gyermekcsoportok közötti kapcsolatot. Az iskola tanulóinak összekovácsolódását segítik még a versenyek, vetélkedők, bemutatók, osztálykirándulások, múzeumi-, kiállítási-, könyvtári- és művészeti előadásokhoz kapcsolódó foglalkozások. A jobb közösséggel jobb eredményt lehet elérni más területeken is. A tehetséggondozó és felzárkóztató foglalkozások alsó tagozatban, az egyéni képességek minél jobb kibontakoztatása, a tehetséges tanulók gondozása, valamint a gyengék felzárkóztatása mellett, elősegítik a közösség formálódását is. Ugyanezt segíti elő a 2003/2004. tanévtől működő integrációs program a különösen nehéz helyzetben élő halmozottan hátrányos helyzetű tanulók körében Közösségfejlesztés a Diákönkormányzat tevékenysége során A diákönkormányzat (DÖK) aktívan részt vesz a házirend, az értékelési rendszer kidolgozásában, kialakításában, kirándulások, versenyek, vetélkedők, farsang, ünnepek, fordított nap stb. tervezésében, ezzel erősítve iskolánk közösségét Szabadidős tevékenység közösségfejlesztő feladatai Az elmúlt években nagyon gazdag szabadidős tevékenységrendszer alakult ki iskolánkban. Sokféle foglalkozást tudunk biztosítani a gyerekeknek és szüleiknek. Így tudjuk megvalósítani azt a célt, hogy az iskola megtanítsa tanítványait a szabadidő értelmes eltöltésére. A gazdag szabadidős kínálatnak preventív funkciója is van. Meggyőződésünk, hogy az a gyermek, akit megtanítunk a szabadidő tartalmas és hasznos eltöltésére, kiegyensúlyozottabb lesz. A szabadidőt hasznosan együtt eltöltő gyerekek pedig közösségé kovácsolódnak. Évközben heti rendszerességgel működő szakkörökben tevékenykedhetnek gyerekeink Az alább felsorolt szakkörök csak példák, érdeklődéstől függően évente változhatnak a felkínált lehetőségek: természettudományi szakkörök, ügyes kezek, Barátunk a könyv, számítástechnika szakkör, énekkar, színjátszó kör, felvételire előkésztő foglalkozások, rajzszakkör, nyelvi foglalkozások, floorball, foci, néptánc oktatás, tehetséggondozás, tanulásmódszertani foglalkozás, kézimunka szakkör, stb. 20

Szent Mór Iskolaközpont Pedagógiai Program. Tartalomjegyzék

Szent Mór Iskolaközpont Pedagógiai Program. Tartalomjegyzék Tartalomjegyzék I. FEJEZET: AZ INTÉZMÉNY BEMUTATÁSA... 1. 1. Anyagi és személyi feltételek... 1. 2. Küldetésnyilatkozat... 2. 3. A pedagógiai program jogszabályi háttere... 3. 4. Az iskola hivatalos adatai...

Részletesebben

Tartalomjegyzék. Mérk-Vállaj Általános Művelődési Központ Iskoláinak Pedagógiai Programja

Tartalomjegyzék. Mérk-Vállaj Általános Művelődési Központ Iskoláinak Pedagógiai Programja Tartalomjegyzék Mérk-Vállaj Általános Művelődési Központ Iskoláinak Pedagógiai Programja I. Előszó a felülvizsgált Pedagógiai programhoz...3 II. Bevezetés...4 1. Az intézmény múltja...8 1.1. A mérki iskola

Részletesebben

A PEDAGÓGIAI PROGRAM FELÉPÍTÉSE... NYILVÁNOSSÁGRA HOZATAL... I. BEVEZETŐ... II. NEVELÉSI PROGRAM...

A PEDAGÓGIAI PROGRAM FELÉPÍTÉSE... NYILVÁNOSSÁGRA HOZATAL... I. BEVEZETŐ... II. NEVELÉSI PROGRAM... Tartalomjegyzék A PEDAGÓGIAI PROGRAM FELÉPÍTÉSE... HIBA! A KÖNYVJELZŐ NEM NYILVÁNOSSÁGRA HOZATAL... HIBA! A KÖNYVJELZŐ NEM I. BEVEZETŐ... HIBA! A KÖNYVJELZŐ NEM II. NEVELÉSI PROGRAM... HIBA! A KÖNYVJELZŐ

Részletesebben

A PEDAGÓGIAI PROGRAM ÁTDOLGOZÁSA. Törvényi háttér:

A PEDAGÓGIAI PROGRAM ÁTDOLGOZÁSA. Törvényi háttér: A PEDAGÓGIAI PROGRAM Törvényi háttér: ÁTDOLGOZÁSA 2011. évi CXC törvény a köznevelésről 20/2012. (VIII. 31.) EMMI rendelet a nevelési-oktatási intézmények működéséről és a köznevelési intézmények névhasználatáról

Részletesebben

PEDAGÓGIAI PROGRAMJA

PEDAGÓGIAI PROGRAMJA A GUBODY FERENC SZAKKÉPZŐ ISKOLA PEDAGÓGIAI PROGRAMJA (2700 Cegléd, Alkotmány utca 7-9.) OM száma: 201038 CEGLÉD 2015 Tartalomjegyzék A PEDAGÓGIAI PROGRAM FELÉPÍTÉSE... 7 NYILVÁNOSSÁGRA HOZATAL... 7 I.

Részletesebben

Eredmény rögzítésének dátuma: Teljesítmény: 97% Kompetenciák értékelése

Eredmény rögzítésének dátuma: Teljesítmény: 97% Kompetenciák értékelése Eredmény rögzítésének dátuma: 2016.04.20. Teljesítmény: 97% Kompetenciák értékelése 1. Pedagógiai módszertani felkészültség 100.00% Változatos munkaformákat alkalmaz. Tanítványait önálló gondolkodásra,

Részletesebben

Kompetencia alapú oktatás (tanári kompetenciák) 2015.04.09. NyME- SEK- MNSK N.T.Á

Kompetencia alapú oktatás (tanári kompetenciák) 2015.04.09. NyME- SEK- MNSK N.T.Á Kompetencia alapú oktatás (tanári kompetenciák) A kompetencia - Szakértelem - Képesség - Rátermettség - Tenni akarás - Alkalmasság - Ügyesség stb. A kompetenciát (Nagy József nyomán) olyan ismereteket,

Részletesebben

EGÉSZSÉGNEVELÉSI PROGRAM

EGÉSZSÉGNEVELÉSI PROGRAM EGÉSZSÉGNEVELÉSI PROGRAM Szeresd az egészséged, mert ez a jelen. Védd a kisgyermeket, mert ő a jövő. őrizd a szüleid egészségét! merta múlton épül föl a jelen és a jövő. Bárczy Gusztáv 2 Tartalom 1. Egészséges

Részletesebben

2011/2012-es tanév rendje

2011/2012-es tanév rendje 2011/2012-es tanév rendje A tanév 2011. szeptember 1-jétől (csütörtök) 2012. június 15-ig (péntek) tart. Az első félév: 2012. január 13-ig (péntek) tart. 2012. január 20-ig (péntek) értesítés az I. félévben

Részletesebben

Pályázati azonosító: TÁMOP 3.1.4-08/2-2008-0136. Kompetencia alapú oktatás, egyenlő hozzáférés-innovatív intézményekben.

Pályázati azonosító: TÁMOP 3.1.4-08/2-2008-0136. Kompetencia alapú oktatás, egyenlő hozzáférés-innovatív intézményekben. Pályázati azonosító: TÁMOP 3.1.4-08/2-2008-0136 Pályázat címe: Kompetencia alapú oktatás, egyenlő hozzáférés-innovatív intézményekben. Pályázó neve: Csongrádi Kistérség Többcélú Társulása Pályázó címe:

Részletesebben

PEDAGÓGIAI PROGRAMJA

PEDAGÓGIAI PROGRAMJA A GUBODY FERENC SZAKKÉPZŐ ISKOLA PEDAGÓGIAI PROGRAMJA (2700 Cegléd, Alkotmány utca 7-9.) OM száma: 201038 CEGLÉD 2016 Tartalomjegyzék A PEDAGÓGIAI PROGRAM FELÉPÍTÉSE... 7 NYILVÁNOSSÁGRA HOZATAL... 7 I.

Részletesebben

A nevelés-oktatás tervezése I.

A nevelés-oktatás tervezése I. A nevelés-oktatás tervezése I. Pedagógia I. Neveléselméleti és didaktikai alapok NBÁA-003 Hunyady Györgyné M. Nádasi Mária (2004): Pedagógiai tervezés. Pécs, Comenius Bt. Kotschy Beáta (2003): Az iskolai

Részletesebben

Tóvárosi Általános Iskola

Tóvárosi Általános Iskola Tóvárosi Általános Iskola 2009/2010-es tanév munkaterve A tantestület 2009. augusztus 31-én tartott értekezletén elfogadta. Pokrovenszki László igazgató 2009/2010-es tanév rendje A tanév 2009. szeptember

Részletesebben

4. Az egyes évfolyamokon tanított tantárgyak, kötelező és választható tanórai foglalkozások,

4. Az egyes évfolyamokon tanított tantárgyak, kötelező és választható tanórai foglalkozások, 4. Az egyes évfolyamokon tanított tantárgyak, kötelező és választható tanórai foglalkozások, ezek óraszámai 4.1 A műveltségterületek és tantárgyak viszonya: Műveltségi területek / Tantárgyak 1-4. 5. 6.

Részletesebben

IPR jó gyakorlatunk SOKORÓPÁTKA

IPR jó gyakorlatunk SOKORÓPÁTKA IPR jó gyakorlatunk SOKORÓPÁTKA IPR gyakorlatunk: A 2003/2004-es tanévtől foglalkozunk tudatosan a HH és a HHH gyerekek fejlesztésével. Az intézményi dokumentumaink tartalmazzák az IPR elemeit. A napi

Részletesebben

Különös közzétételi lista a nevelési oktatási intézmények részére

Különös közzétételi lista a nevelési oktatási intézmények részére Különös közzétételi lista a nevelési oktatási intézmények részére Szilvási Nevelési-Oktatási Központ Szilvási Általános Iskola A pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettsége hozzárendelve a helyi

Részletesebben

A PEDAGÓGIAI MUNKA ELLENŐRZÉSI TERVE IX. X. XI. XII. I. II. III. IV. V. VI. szakmai h.. admin.h.

A PEDAGÓGIAI MUNKA ELLENŐRZÉSI TERVE IX. X. XI. XII. I. II. III. IV. V. VI. szakmai h.. admin.h. Kőrösi Csoma Sándor Általános Iskola és Alapfokú Művészetoktatási Intézmény Általános iskola intézményegység 1-8. évfolyam ELLENŐRZÉSI TERVE 2010/2011. tanév Az intézményen belül folyó munka eredményeinek

Részletesebben

KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA. A 229/2012. (VIII. 28.) Korm. rendelet a nemzeti köznevelésről szóló törvény végrehajtásáról

KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA. A 229/2012. (VIII. 28.) Korm. rendelet a nemzeti köznevelésről szóló törvény végrehajtásáról KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA A 229/2012. (VIII. 28.) Korm. rendelet a nemzeti köznevelésről szóló törvény végrehajtásáról rendelet alapján az alábbi adatokat tesszük közzé. Intézmény neve: Jászboldogházi

Részletesebben

Névadónk élete, hazánk történelmében betöltött kiemelkedő szerepe, állhatatos hazaszeretete, a nemzet szabadságáért, függetlenségéért való

Névadónk élete, hazánk történelmében betöltött kiemelkedő szerepe, állhatatos hazaszeretete, a nemzet szabadságáért, függetlenségéért való Névadónk élete, hazánk történelmében betöltött kiemelkedő szerepe, állhatatos hazaszeretete, a nemzet szabadságáért, függetlenségéért való küzdelme máig szóló példát adnak nekünk. Azt szeretnénk, hogyha

Részletesebben

Az egészséges életre nevelés. Dr. Nyéki Lajos 2015

Az egészséges életre nevelés. Dr. Nyéki Lajos 2015 Az egészséges életre nevelés Dr. Nyéki Lajos 2015 Bevezetés A tanulási idő fokozatos növekedése, a munkahelyeken a szellemi munka túlsúlyba kerülése, a mozgásszegény, ülő életmód egyre többször okoz neurotikus

Részletesebben

PETŐFI SÁNDOR ÁLTALÁNOS ISKOLA

PETŐFI SÁNDOR ÁLTALÁNOS ISKOLA AZ ÉRSEKVADKERTI PETŐFI SÁNDOR ÁLTALÁNOS ISKOLA PROGRAMJA OM azonosító: 032189 Intézményi azonosító: 112008 Készítette: Fábián Attila igazgató 2013 Tartalomjegyzék TARTALOMJEGYZÉK...2 1. BEVEZETŐ...4 2.

Részletesebben

Osztályfőnöki munkaterv. 2016/17-es tanév

Osztályfőnöki munkaterv. 2016/17-es tanév Osztályfőnöki munkaterv 2016/17-es tanév Osztályfőnök: 5.a Fódi Judit 5.b Dienes Gábor 6.a Fekete Nagy Marianna 6.b Orbán Noémi 6.c Brotschollné Szabó Valéria 7.a Lóczy Ágnes 7.b Lipovics Mónika 8.a Arnold

Részletesebben

2011/2012. Különös közzétételi lista: Végzettség Szakképesítés Tanított osztályok és tantárgyak Közoktatás vezető Szakértő

2011/2012. Különös közzétételi lista: Végzettség Szakképesítés Tanított osztályok és tantárgyak Közoktatás vezető Szakértő Különös közzétételi lista: 1. A pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettsége, hozzárendelve a helyi tanterv tantárgy-felosztásához 2. Nevelő oktató munkát segítők száma, szakképzettsége 3. Iskolai

Részletesebben

A 2016/2017. tanévben az 1. osztályosok tanítói: Juha Gyöngyi és Molnárné Kondrát Mariann

A 2016/2017. tanévben az 1. osztályosok tanítói: Juha Gyöngyi és Molnárné Kondrát Mariann különkiadás A 2016/2017. tanévben az 1. osztályosok tanítói: Juha Gyöngyi és Molnárné Kondrát Mariann Szeretettel várjuk a szülőket tájékoztató szülői értekezletre 2016. jan. 27 - én, szerdán 18 órakor,,

Részletesebben

Napközis Munkaközösség Munkaterve. 2013/2014-es tanév. 2013. szeptember 16.

Napközis Munkaközösség Munkaterve. 2013/2014-es tanév. 2013. szeptember 16. Napközis Munkaközösség Munkaterve 2013/2014-es tanév 2013. szeptember 16. Munkaközösségünk helyzete A Napközis Közösség Munkaterve 2013/2014-es tanév Iskolánkban a szülők igényének megfelelően biztosítjuk

Részletesebben

Különös közzétételi lista:

Különös közzétételi lista: Különös közzétételi lista: 1. A pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettsége, hozzárendelve a helyi tanterv tantárgyfelosztásához 2. Nevelő oktató munkát segítők száma, szakképzettsége 3. Iskolai

Részletesebben

NAPKÖZIS MUNKAKÖZÖSSÉGI MUNKATERV 2012/2013.

NAPKÖZIS MUNKAKÖZÖSSÉGI MUNKATERV 2012/2013. NAPKÖZIS MUNKAKÖZÖSSÉGI MUNKATERV 2012/2013. Munkaközösségünk helyzete: 6 napközis csoport működik délutános műszakban. A napközis nevelők munkájába több osztálytanító is bekapcsolódik. Minden napközis

Részletesebben

A Egyéb (tanórán kívüli) foglalkozások formái

A Egyéb (tanórán kívüli) foglalkozások formái A napközi otthoni, tanulószobai ellátás, és az egyéb (tanórán kívüli) foglalkozások kérelmezésének rendje a) Általános iskolában a nevelés-oktatást a délelőtti és délutáni tanítási időszakban olyan módon

Részletesebben

Különös közzétételi lista 2014.09.01.

Különös közzétételi lista 2014.09.01. Különös közzétételi lista 2014.09.01. 1., A pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettsége Osztály Tantárgy Tanítja Végzettsége Szakképesítése Óvoda Óvodai csoportfoglalkozások Óvoda (Autista) Összevont

Részletesebben

AJÁNLAT A PROGRAM FELÜLVIZSGÁLATÁHOZ, MÓDOSÍTÁSÁHOZ MÓD-SZER-TÁR ÓVODAPEDAGÓGIAI KONFERENCIA BUDAPEST 2013

AJÁNLAT A PROGRAM FELÜLVIZSGÁLATÁHOZ, MÓDOSÍTÁSÁHOZ MÓD-SZER-TÁR ÓVODAPEDAGÓGIAI KONFERENCIA BUDAPEST 2013 AJÁNLAT A PROGRAM FELÜLVIZSGÁLATÁHOZ, MÓDOSÍTÁSÁHOZ MÓD-SZER-TÁR ÓVODAPEDAGÓGIAI KONFERENCIA BUDAPEST 2013 HOGYAN LESZ A NEVELÉSI PROGRAMBÓL PEDAGÓGIAI PROGRAM? Törvényi változás az elnevezésben A tartalmak

Részletesebben

KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA A NEVELÉSI-OKTATÁSI INTÉZMÉNYEK RÉSZÉRE

KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA A NEVELÉSI-OKTATÁSI INTÉZMÉNYEK RÉSZÉRE JUHÁSZ GYULA ÁLTALÁNOS ISKOLA 2600 Vác Báthori u. 17-19 KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA A NEVELÉSI-OKTATÁSI INTÉZMÉNYEK RÉSZÉRE A 11/1994. (VI.8.) MKM rendelet és a 32/2008 (XI.24.) OKM rendelet alapján JUHÁSZ

Részletesebben

Didaktika 1. Tanügyi és iskolai szabályozás. 2. Tantervtípusok; NAT-ok

Didaktika 1. Tanügyi és iskolai szabályozás. 2. Tantervtípusok; NAT-ok Didaktika 1. Tanügyi és iskolai szabályozás 2. Tantervtípusok; NAT-ok TANTERV: Az iskolai műveltség foglalata, közvetítő eszköz a kultúra és az iskola, a kultúra képviselői és a tanárok között (. o (Báthory

Részletesebben

A témahét célja. A témahét kapcsolódási területei

A témahét célja. A témahét kapcsolódási területei A témahét célja - Az egészséges életmód területeinek megismertetése a tanulókkal - Egészségünk megőrzésének lehetőségei: egészséges táplálkozás, mozgás, egészségre káros szenvedélyek - Étkezési kultúra

Részletesebben

KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA

KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA A 229/2012. (VIII. 28.) Korm. rendelet a nemzeti köznevelésről szóló törvény végrehajtásáról szóló rendelet alapján az alábbi adatokat tesszük közzé. Intézmény neve: Besnyői Arany

Részletesebben

Különös közzétételi lista 2010/2011. tanév

Különös közzétételi lista 2010/2011. tanév Különös közzétételi lista 2010/2011. tanév Személyi feltételek Pedagógus-munkakörben Sorszám A pedagógus végzettsége, szakképzettsége 1. Magyar-orosz-német szakos tanár Szakvizsgázott pedagógus: közoktatási

Részletesebben

Az iskolák pedagógiai programjának köznevelési törvényben előírt kötelező felülvizsgálata. RAABE konferencia

Az iskolák pedagógiai programjának köznevelési törvényben előírt kötelező felülvizsgálata. RAABE konferencia Az iskolák pedagógiai programjának köznevelési törvényben előírt kötelező felülvizsgálata RAABE konferencia Budapest, 2013.02.28 dr. Gera Tibor Valamennyi iskolában A nemzeti köznevelésről szóló 2011.

Részletesebben

Gyermekszervezeti munkaterv Szakmár 2013-2014 A gyermekszervezet és az iskola közös célkitűzései és feladatai

Gyermekszervezeti munkaterv Szakmár 2013-2014 A gyermekszervezet és az iskola közös célkitűzései és feladatai Gyermekszervezeti munkaterv Szakmár 2013-2014 A gyermekszervezet és az iskola közös célkitűzései és feladatai Ebben a tanévben gyermekszervezetünk feladatait nagyrészt az Kultúra és művészetek köré tervezi.

Részletesebben

BÁRDOS LAJOS ÁLTALÁNOS ISKOLA KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA 2014/2015.

BÁRDOS LAJOS ÁLTALÁNOS ISKOLA KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA 2014/2015. BÁRDOS LAJOS ÁLTALÁNOS ISKOLA KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA 2014/2015. 1. A pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettsége hozzárendelve a helyi tanterv tantárgyfelosztásához Pedagógusok Végzettség, szakképzettség

Részletesebben

EGRY JÓZSEF ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS ALAPFOKÚ MŰVÉSZETI ISKOLA

EGRY JÓZSEF ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS ALAPFOKÚ MŰVÉSZETI ISKOLA EGRY JÓZSEF ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS ALAPFOKÚ MŰVÉSZETI ISKOLA KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA AZ ISKOLA EREDMÉNYESSÉGÉRŐL, FELKÉSZÜLTSÉGÉRŐL, SZEMÉLYI FELTÉTELEIRŐL SZÓLÓ LEGFONTOSABB INFORMÁCIÓK: Az intézmények

Részletesebben

A SZÜLŐK, TANULÓK ÉS A PEDAGÓGUSOK EGYÜTTMŰKÖDÉSÉNEK FORMÁI

A SZÜLŐK, TANULÓK ÉS A PEDAGÓGUSOK EGYÜTTMŰKÖDÉSÉNEK FORMÁI A SZÜLŐK, TANULÓK ÉS A PEDAGÓGUSOK EGYÜTTMŰKÖDÉSÉNEK FORMÁI 1. A tanulókat az iskola életéről, az iskolai munkatervről, illetve az aktuális feladatokról az iskola igazgatója, a diákönkormányzat felelős

Részletesebben

Közzétételi lista. 2014/15-ös tanév. 1. A pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettsége hozzárendelve a helyi tanterv tantárgyfelosztáshoz

Közzétételi lista. 2014/15-ös tanév. 1. A pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettsége hozzárendelve a helyi tanterv tantárgyfelosztáshoz Közzétételi lista 2014/15-ös tanév Az intézmények eredményességéről, felkészültségéről, személyi feltételeihez (személyes adatokat nem sértve) kapcsolódó információkról a szülőket tájékoztatni szükséges,

Részletesebben

TANULÁSMÓDSZERTAN 5 6. évfolyam

TANULÁSMÓDSZERTAN 5 6. évfolyam TANULÁSMÓDSZERTAN 5 6. évfolyam A tanulás tanításának elsődleges célja, hogy az egyéni képességek, készségek figyelembe vételével és fejlesztésével képessé tegyük tanítványainkat a 21. században elvárható

Részletesebben

K ü l ö n ö s k ö z z é t é t e l i l i s t a

K ü l ö n ö s k ö z z é t é t e l i l i s t a Szent Mihály Görögkatolikus Általános Iskola OM azonosító: 201584 4254 Nyíradony, Árpád tér 10. K ü l ö n ö s k ö z z é t é t e l i l i s t a 10. számú melléklet a 11/1994. (VI.8.) MKM rendelet és a 32/2008

Részletesebben

1. sz. melléklet. Orientáló mátrix. a TAMOP 5.1.1.-09/2 kódszámú pályázati útmutatóhoz

1. sz. melléklet. Orientáló mátrix. a TAMOP 5.1.1.-09/2 kódszámú pályázati útmutatóhoz 1. sz. melléklet Orientáló mátrix a TAMOP 5.1.1.-09/2 kódszámú pályázati útmutatóhoz Kistérség Projekt címe Összeg (mft) Baktalórántháza Játszva, tanulva, sportolva a társadalom hasznos tagjává válni Leírás

Részletesebben

Az értékelés rendszere

Az értékelés rendszere Az értékelés rendszere Terület, szempont Információforrás Indikátorok Súlyozás. Adminisztráció Elvégzi a pedagógiai tevékenységéhez kapcsolódó ügyviteli tevékenységet. Haladási és értékelő napló vezetése;

Részletesebben

A természetismeret munkaközösség munkaterve

A természetismeret munkaközösség munkaterve A természetismeret munkaközösség munkaterve A munkaközösség tagjai: Stankovicsné Soós Mária biológia-technika szakos nevelő, intézményvezetőhelyettes Csiszár Attila földrajz-testnevelés szakos nevelő Györéné

Részletesebben

Szakkörök igénybevételének lehetősége, mindennapos testedzés lehetősége 2012/2013

Szakkörök igénybevételének lehetősége, mindennapos testedzés lehetősége 2012/2013 Szakkörök igénybevételének lehetősége, mindennapos testedzés lehetősége 2012/2013 A tevékenységi formák kialakításakor, megválasztásakor meghatározó a tanulók érdeklődése. A foglalkozások szervezését igényelheti

Részletesebben

Tehetségről, a közoktatási törvényben /1993. évi LXXIX. törvény a közoktatásról /

Tehetségről, a közoktatási törvényben /1993. évi LXXIX. törvény a közoktatásról / Tehetségről, a közoktatási törvényben /1993. évi LXXIX. törvény a közoktatásról / A gyermek, a tanuló jogai és kötelességei II. fejezet 10 (3) A gyermeknek tanulónak joga, hogy a) képességeinek, érdeklődésének,

Részletesebben

AZ INTÉZMÉNY HIVATALOS NEVE, JOGÁLLÁSA, TÍPUSA, SZÉKHELYE

AZ INTÉZMÉNY HIVATALOS NEVE, JOGÁLLÁSA, TÍPUSA, SZÉKHELYE 1 AZ INTÉZMÉNY HIVATALOS NEVE, JOGÁLLÁSA, TÍPUSA, SZÉKHELYE Az intézmény hivatalos elnevezése: BÁTAI HUNYADI JÁNOS ÁLTALÁNOS ISKOLA Az intézmény székhelyének címe: 7149 Báta, Fő u. 174. Az intézmény alapításának

Részletesebben

EGÉSZSÉGNAP. 2013. június 12.

EGÉSZSÉGNAP. 2013. június 12. TÁMOP-3.1.4-12/2-2012-0821 Hunyadi János Evangélikus Óvoda és Általános Iskola pályázata az innovatív iskolák fejlesztése című konstrukcióra EGÉSZSÉGNAP 2013. június 12. TÁMOP-3.1.4-12/2-2012-0821 EGÉSZSÉGNAP

Részletesebben

Alsós munkaközösség munkaterve

Alsós munkaközösség munkaterve Alsós munkaközösség munkaterve 2013-2014. Az iskola dolga, hogy megtaníttassa velünk, hogyan kell tanulni, hogy felkeltse a tudás iránti étvágyunkat, hogy megtanítson bennünket a jól végzett munka örömére

Részletesebben

K Ü L Ö N Ö S K Ö Z Z É T É T E L I L I S T A AZ ISKOLA EREDMÉNYESSÉGÉRŐL, FELKÉSZÜLTSÉGÉRŐL, SZEMÉLYI FELTÉTELEIRŐL SZÓLÓ LEGFONTOSABB INFORMÁCIÓK:

K Ü L Ö N Ö S K Ö Z Z É T É T E L I L I S T A AZ ISKOLA EREDMÉNYESSÉGÉRŐL, FELKÉSZÜLTSÉGÉRŐL, SZEMÉLYI FELTÉTELEIRŐL SZÓLÓ LEGFONTOSABB INFORMÁCIÓK: K Ü L Ö N Ö S K Ö Z Z É T É T E L I L I S T A AZ ISKOLA EREDMÉNYESSÉGÉRŐL, FELKÉSZÜLTSÉGÉRŐL, SZEMÉLYI FELTÉTELEIRŐL SZÓLÓ LEGFONTOSABB INFORMÁCIÓK: Az intézmények eredményességéről, felkészültségéről,

Részletesebben

Közzétételi lista 2014/2015

Közzétételi lista 2014/2015 Közzétételi lista 2014/2015 10. számú melléklet a 11/1994. (VI. 8.) MKM rendelethez 1. A pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettsége hozzárendelve a helyi tanterv tantárgyfelosztásához VÉGZETTSÉG

Részletesebben

OSZTÁLYFŐNÖKI 606 OSZTÁLYFŐNÖKI 5 8. ÉVFOLYAM

OSZTÁLYFŐNÖKI 606 OSZTÁLYFŐNÖKI 5 8. ÉVFOLYAM OSZTÁLYFŐNÖKI 606 OSZTÁLYFŐNÖKI 5 8. ÉVFOLYAM OSZTÁLYFŐNÖKI 607 CÉLOK ÉS FELADATOK - Az osztályfőnöki munka célja a személyiségfejlesztés, az osztályközösség formálása, a különböző nevelési hatások integrálása.

Részletesebben

FELSŐS MUNKAKÖZÖSSÉG MUNKATERVE 2015/2016

FELSŐS MUNKAKÖZÖSSÉG MUNKATERVE 2015/2016 FELSŐS MUNKAKÖZÖSSÉG MUNKATERVE 2015/2016 Készítette: Kulcsárné Balázsi Erika Munkaközösség vezető Apagy, 2015.08.31. 1 A gondolkodás teszi az ember nagyságát. (...) Az ember minden méltósága a gondolkodásban

Részletesebben

Pedagógiai program 2013-2018

Pedagógiai program 2013-2018 Pedagógiai program 2013-2018 Nyírteleki Általános Iskola 4461 Nyírtelek Iskola u. 2. 1 Tartalom 1 AZ ISKOLA NEVELÉSI PROGRAMJA... 4 1.1 Az iskolában folyó nevelő-oktató munka pedagógiai alapelvei, céljai,

Részletesebben

Testnevelés és sport munkaközösség munkaterve 2013/2014. tanév

Testnevelés és sport munkaközösség munkaterve 2013/2014. tanév Testnevelés és sport munkaközösség munkaterve 2013/2014. tanév Készítette: Ignácz Krisztina munkaközösség-vezető 2013. szeptember 13. A munkaközösség tagjai: Felső tagozat: Baranyi Katalin Csomor Erika

Részletesebben

Az Intézményi Minőségirányítási Program értékelése 1. számú melléklet

Az Intézményi Minőségirányítási Program értékelése 1. számú melléklet Az Intézményi Minőségirányítási Program értékelése 1. számú melléklet 2008-2009-es tanév Liszt Ferenc Ének-zenei Általános Iskola 6800 Hódmezővásárhely, Szent István tér 2. 1 I. Bevezető A nevelőtestület

Részletesebben

Közzétételi lista 2014/2015. tanév 229/2012. Korm. rendelet alapján

Közzétételi lista 2014/2015. tanév 229/2012. Korm. rendelet alapján Közzétételi lista 2014/2015. tanév 229/2012. Korm. rendelet alapján 1. A pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettsége hozzárendelve a helyi tanterv tantárgyfelosztásához Oktatott tárgy Létszám Iskolai

Részletesebben

A tankerületi szakértői bizottsági tevékenység és a nevelési tanácsadás

A tankerületi szakértői bizottsági tevékenység és a nevelési tanácsadás A tankerületi szakértői bizottsági tevékenység és a nevelési tanácsadás Kiemelt figyelmet igénylő gyermek, tanuló: - különleges bánásmódot igénylő gyermek, tanuló, - a gyermekek védelméről és a gyámügyi

Részletesebben

Különös közzétételi lista

Különös közzétételi lista Különös közzétételi lista 1.A pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettsége, hozzárendelve a helyi tanterv tantárgyfelosztásához Pedagógusok Végzettség, szakképzettség Tantárgyfelosztás 1. tanító,

Részletesebben

Az osztályfőnöki tanmenet 5-6. évfolyam

Az osztályfőnöki tanmenet 5-6. évfolyam Az osztályfőnöki tanmenet 5-6. évfolyam Az osztályfőnöki óra az emberi élet olyan területeivel foglalkozik, mint a helyes, erkölcsös magatartás, udvarias viselkedés, konfliktusmegoldás, környezettudatos

Részletesebben

A pedagógiai program 3. számú melléklete EGÉSZSÉGNEVELÉSI PROGRAM 2013.

A pedagógiai program 3. számú melléklete EGÉSZSÉGNEVELÉSI PROGRAM 2013. 1. A pedagógiai program 3. számú melléklete EGÉSZSÉGNEVELÉSI PROGRAM 2013. Tartalomjegyzék 1. Az egészségnevelés célja... 2 2. Az egészségnevelés feladata... 2 3. Az egészségnevelésben résztvevő szakemberek...

Részletesebben

Neumann János Általános Iskola. Pedagógiai Program

Neumann János Általános Iskola. Pedagógiai Program Neumann János Általános Iskola Pedagógiai Program Tartalomjegyzék I. NEVELÉSI PROGRAM... 3 1. Az iskolában folyó nevelő - oktató munka pedagógiai alapelvei, céljai, feladatai, eszközei, eljárásai... 4

Részletesebben

Pedagógusok Végzettség, szakképzettség Tantárgyfelosztás

Pedagógusok Végzettség, szakképzettség Tantárgyfelosztás 1. Pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettsége, hozzárendelve a helyi tanterv tantárgyfelosztásához Pedagógusok Végzettség, szakképzettség Tantárgyfelosztás 1. Tanító Közoktatás vezetői szak Közoktatási

Részletesebben

SNI, BTMN tanulók értékelése az együttnevelésben, együttoktatásban. Csibi Enikő 2013.02.04.

SNI, BTMN tanulók értékelése az együttnevelésben, együttoktatásban. Csibi Enikő 2013.02.04. SNI, BTMN tanulók értékelése az együttnevelésben, együttoktatásban Csibi Enikő 2013.02.04. Együttnevelés, együttoktatás 1993. évi LXXIX. törvény a közoktatásról bevezetése óta Magyarországon, azaz 10 éve

Részletesebben

1. A pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettsége hozzárendelve a helyi tanterv tantárgyfelosztásához

1. A pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettsége hozzárendelve a helyi tanterv tantárgyfelosztásához Különös közzétételi lista Az intézmények eredményességéről, felkészültségéről, személyi feltételeihez (személyes adatokat nem sértve) kapcsolódó legfontosabb információkról a szülőket tájékoztatni szükséges,

Részletesebben

Szülői elégedettségi kérdőív 2014/15 (11 kitöltés)

Szülői elégedettségi kérdőív 2014/15 (11 kitöltés) Szülői elégedettségi kérdőív 2014/15 (11 kitöltés) 1/12 Kitöltői adatok statisztikái: 1. Kérjük, gondolja végig és értékelje azt, hogy a felsorolt állítások közül melyik mennyire igaz. A legördülő menü

Részletesebben

A Tatabányai Árpád Gimnázium beiskolázási tájékoztatója a 2015/16-os tanévre

A Tatabányai Árpád Gimnázium beiskolázási tájékoztatója a 2015/16-os tanévre A Tatabányai Árpád Gimnázium beiskolázási tájékoztatója a 2015/16-os tanévre OM azonosító: 031936 Székhely/telephely kódja: 001 Igazgató: Kovács Miklós Pályaválasztási felelős: Polyóka Tamás igazgatóhelyettes

Részletesebben

1. A pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettsége, hozzárendelve a helyi tanterv tantárgyfelosztásához

1. A pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettsége, hozzárendelve a helyi tanterv tantárgyfelosztásához Petőfi Sándor Tagiskola Komoró Közzétételi Lista 1. A pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettsége, hozzárendelve a helyi tanterv tantárgyfelosztásához 1. Tanító Fejlesztő pedagógus /szakvizsga/

Részletesebben

A nevelési-oktatási intézmények működését meghatározó dokumentumok. 2012. augusztus 23.

A nevelési-oktatási intézmények működését meghatározó dokumentumok. 2012. augusztus 23. A nevelési-oktatási intézmények működését meghatározó dokumentumok 2012. augusztus 23. Vonatkozó jogszabályok 2011. évi CXC tv. a nemzeti köznevelésről 11/1994. (VI. 8.) MKM rendelet a nevelési-oktatási

Részletesebben

Különös közzétételi lista

Különös közzétételi lista Különös közzétételi lista 1. A pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettsége, hozzárendelve a helyi tanterv tantárgyfelosztásához Pedagógus azonosító száma 1. 79849671990 főiskola 2. 78216931335 főiskola

Részletesebben

Arany János Programokról. 2013. augusztus 22. Dr. Polonkai Mária c. egyetemi docens Arany János Programok szakmai vezetője

Arany János Programokról. 2013. augusztus 22. Dr. Polonkai Mária c. egyetemi docens Arany János Programok szakmai vezetője Arany János Programokról 2013. augusztus 22. Dr. Polonkai Mária c. egyetemi docens Arany János Programok szakmai vezetője Az Arany János Programokról Oktatáskutató és Fejlesztő Intézet Nemzeti Tehetségfejlesztési

Részletesebben

AZ ERZSÉBETVÁROSI KÉTTANNYELVŰ ÁLTALÁNOS ISKOLA, SZAKISKOLA ÉS SZAKKÖZÉPISKOLA

AZ ERZSÉBETVÁROSI KÉTTANNYELVŰ ÁLTALÁNOS ISKOLA, SZAKISKOLA ÉS SZAKKÖZÉPISKOLA AZ ERZSÉBETVÁROSI KÉTTANNYELVŰ ÁLTALÁNOS ISKOLA, SZAKISKOLA ÉS SZAKKÖZÉPISKOLA PEDAGÓGIAI PROGRAMJA 2014 Az Erzsébetvárosi Kéttannyelvű Általános Iskola, Szakiskola és Szakközépiskola 2011. július 2-ával

Részletesebben

Tanmenetek. November 1. Õszinteség, titoktartás 2. Az egészséges étrend

Tanmenetek. November 1. Õszinteség, titoktartás 2. Az egészséges étrend Tanmenetek Minden évfolyamon heti egy órában (évi 36) terveztük meg a NAT és a kerettanterv tartalmainak megfeleltetett témákat. Mivel az egyes nevelési témák évfolyamonként visszatérnek, mindig az osztályhoz

Részletesebben

Tehetséggondozás Nádudvaron. Boros Lajosné november 12.

Tehetséggondozás Nádudvaron. Boros Lajosné november 12. Tehetséggondozás Nádudvaron Településünkről Hajdú-Bihar megye 9460 lakossal rendelkező városa, akik még ma is szeretnek itt élni és szeretnék, ha gyermekeik is élnének Kövy Sándor Általános Iskola A település

Részletesebben

1. A pedagógusok iskolai végzettsége hozzárendelve a helyi tanterv tantárgyfelosztásához: A nevelő szakképzettsége / végzettsége.

1. A pedagógusok iskolai végzettsége hozzárendelve a helyi tanterv tantárgyfelosztásához: A nevelő szakképzettsége / végzettsége. Közzétételi lista A 229/2012. (VIII. 28.) Korm. rendelet 23. - a értelmében az Őcsényi Perczel Mór Általános Iskola az alábbi adatokat, információkat honlapunkon is közzé tesszük: 1. A pedagógusok iskolai

Részletesebben

Különös közzétételi lista

Különös közzétételi lista Különös közzétételi lista i Általános Iskola A pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettsége hozzárendelve a helyi tanterv tantárgyfelosztásához 2013/2014. tanév Pedagógus végzettsége Pedagógus szakképzettsége

Részletesebben

TEHETSÉGPROGRAM HAJÓS ALFRÉD ÁLTALÁNOS ISKOLA GÖDÖLLŐ

TEHETSÉGPROGRAM HAJÓS ALFRÉD ÁLTALÁNOS ISKOLA GÖDÖLLŐ TEHETSÉGPROGRAM HAJÓS ALFRÉD ÁLTALÁNOS ISKOLA GÖDÖLLŐ 2010. A magyar iskolai tehetséggondozásnak jelentős értékei vannak, ezzel Európa élvonalában vagyunk a nemzetközi értékelések alapján, de ahhoz, hogy

Részletesebben

Különös közzétételi lista Mezőszemerei Általános Iskola 3378 Mezőszemere, Szabadság út 127.

Különös közzétételi lista Mezőszemerei Általános Iskola 3378 Mezőszemere, Szabadság út 127. Mezőszemerei Általános Iskola 3378 Mezőszemere, Szabadság út 127. Tel: 06-36-490-005 E-mail: mezisko@gmail.hu Ikt.sz:1074/2013.12.02. Ügyintéző: Bartók István ig. Különös közzétételi lista Mezőszemerei

Részletesebben

KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA

KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA A 229/2012. (VIII. 28.) Korm. rendelet a nemzeti köznevelésről szóló törvény végrehajtásáról rendelet alapján az alábbi adatokat tesszük közzé. Intézmény neve: Rábatamási Móra

Részletesebben

A kormány 229/2012. (VIII.28) Korm. r. 23. (1) és (3) bekezdése alapján

A kormány 229/2012. (VIII.28) Korm. r. 23. (1) és (3) bekezdése alapján KÖZZÉTÉTELI LISTA A kormány 229/2012. (VIII.28) Korm. r. 23. (1) és (3) bekezdése alapján 1. Felvételi lehetőségekről szóló tájékoztató 2. Beiratkozás ideje, a fenntartó által engedélyezett osztályok száma

Részletesebben

Audi Hungaria Iskola. Audi Hungaria Óvoda

Audi Hungaria Iskola. Audi Hungaria Óvoda Küldetésünk: A gyermek személyiségének fejlesztése családias környezetben Alapítás: 2012-ben az Audi Hungaria Iskola Intézményegységeként Két, 25-25 fős vegyes korosztályú csoport Egész napos felügyelet

Részletesebben

Magyarszerdahely község Önkormányzat Képviselő-testületének 7/1999. (VII.21.) számú rendelete a helyi Közművelődésről

Magyarszerdahely község Önkormányzat Képviselő-testületének 7/1999. (VII.21.) számú rendelete a helyi Közművelődésről Magyarszerdahely község Önkormányzat Képviselő-testületének 7/1999. (VII.21.) számú rendelete a helyi Közművelődésről Magyarszerdahely község Önkormányzatának Képviselő-testülete a többször módosított

Részletesebben

Tanárképzés főiskolai és egyetemi szinten. Egészségtan tanár (1995-2005) kb. 1000-1200 fő Egészségfejlesztés-tanár MA ( 2005-) képzés kb 150 fő

Tanárképzés főiskolai és egyetemi szinten. Egészségtan tanár (1995-2005) kb. 1000-1200 fő Egészségfejlesztés-tanár MA ( 2005-) képzés kb 150 fő Tanárképzés főiskolai és egyetemi szinten. Egészségtan tanár (1995-2005) kb. 1000-1200 fő Egészségfejlesztés-tanár MA ( 2005-) képzés kb 150 fő Szakterületi ismeretek Az egészségfejlesztés célja, fogalma,

Részletesebben

A Tatabányai Árpád Gimnázium beiskolázási tájékoztatója a 2017/18-as tanévre

A Tatabányai Árpád Gimnázium beiskolázási tájékoztatója a 2017/18-as tanévre A Tatabányai Árpád Gimnázium beiskolázási tájékoztatója a 2017/18-as tanévre OM azonosító: 031936 Székhely/telephely kódja: 001 Igazgató: Kovács Miklós Pályaválasztási felelős: Polyóka Tamás igazgatóhelyettes

Részletesebben

Közzétételi lista. 1. A pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettsége.

Közzétételi lista. 1. A pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettsége. Közzétételi lista A 11/1994. (VI. 8.). MKM rendelet 8 (6) bekezdése kötelezi az intézményeket arra, hogy szülőket tájékoztassák az eredményességükről, felkészültségükről, a személyi feltételeihez kapcsolódó

Részletesebben

KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA A NEVELÉSI-OKTATÁSI INTÉZMÉNYEK RÉSZÉRE

KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA A NEVELÉSI-OKTATÁSI INTÉZMÉNYEK RÉSZÉRE LETENYEI ANDRÁSSY GYULA ÁLTALÁNOS ISKOLA OM:037530 8868Letenye, Bajcsy-Zs.u.2. KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA A NEVELÉSI-OKTATÁSI INTÉZMÉNYEK RÉSZÉRE A 11/1994. (VI. 8.) MKM rendeletet módosító 32/2008. (XI.24.)

Részletesebben

EGRY JÓZSEF ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS ALAPFOKÚ MŰVÉSZETI ISKOLA

EGRY JÓZSEF ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS ALAPFOKÚ MŰVÉSZETI ISKOLA EGRY JÓZSEF ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS ALAPFOKÚ MŰVÉSZETI ISKOLA KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA AZ ISKOLA EREDMÉNYESSÉGÉRŐL, FELKÉSZÜLTSÉGÉRŐL, SZEMÉLYI FELTÉTELEIRŐL SZÓLÓ LEGFONTOSABB INFORMÁCIÓK: Az intézmények

Részletesebben

2. Kérjük, szíveskedjen válaszolni az alábbi kérdésekre, + jelet téve a megfelelő rubrikába! Kérdések agyon Jónak Átlagos Gyenge

2. Kérjük, szíveskedjen válaszolni az alábbi kérdésekre, + jelet téve a megfelelő rubrikába! Kérdések agyon Jónak Átlagos Gyenge 9/A 1. Milyen elvárásai vannak iskolánkkal kapcsolatban? Kérjük, állítson fel fontossági sorrendet az 1-5 skála felhasználásával. Vigyázzon arra, hogy az 1. és 2. helyre maximum két területet jelölhet!

Részletesebben

Pedagógusok által ellátott tantárgyak és szolgáltatások 1 fő Végzettség, szakképzettség

Pedagógusok által ellátott tantárgyak és szolgáltatások 1 fő Végzettség, szakképzettség Az iskola neve: Janikovszky Éva ÁMK Általános Iskola Az iskola címe: 7761 Kozármisleny Alkotmány tér 53. Az iskola OM azonosítószáma: 027327 Tanév megnevezése: 2012/2013. tanév Személyi feltételek Pedagógusok

Részletesebben

T E R V E Z E T MÓDOSÍTÁSOKKAL EGYSÉGES SZERKEZETBE FOGLALT ALAPÍTÓ OKIRAT

T E R V E Z E T MÓDOSÍTÁSOKKAL EGYSÉGES SZERKEZETBE FOGLALT ALAPÍTÓ OKIRAT T E R V E Z E T MÓDOSÍTÁSOKKAL EGYSÉGES SZERKEZETBE FOGLALT ALAPÍTÓ OKIRAT A Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat a rendelkezésére álló dokumentumok alapján az 1891. évben nem megállapítható

Részletesebben

Kötelező közzétételi lista a 229./2012.(VIII.28.) kormányrendelet 23. és 24. alapján

Kötelező közzétételi lista a 229./2012.(VIII.28.) kormányrendelet 23. és 24. alapján Kötelező közzétételi lista a 229./2012.(VIII.28.) kormányrendelet 23. és 24. alapján Intézményünk három szervezeti egységből áll: óvoda, általános iskola, kollégium. Óvoda Felvételi lehetőség: Óvodánkba

Részletesebben

Beiskolázási információk

Beiskolázási információk Újbudai Teleki Blanka Általános Iskola Teleki-Blanka-Grundschule Beiskolázási információk Ö R Ö K Ö S ÖKOISK LA 2017/2018 A TELEKI Iskolánkban a pedagógiai munka legfőbb célja olyan tartalmas, bensőséges

Részletesebben

Kacsóta Községi Önkormányzat 4/2004. (IV.19.) KT. Rendelete. a közművelődésről

Kacsóta Községi Önkormányzat 4/2004. (IV.19.) KT. Rendelete. a közművelődésről Kacsóta Községi Önkormányzat 4/2004. (IV.19.) KT. Rendelete a közművelődésről Kacsóta községi Önkormányzatának Képviselő-testülete a helyi közművelődési feladatok ellátása érdekében a kulturális javak

Részletesebben

Takácsi Község Képviselőtestülete 4/2001. / III.20./ sz. rendelete a helyi közművelődésről

Takácsi Község Képviselőtestülete 4/2001. / III.20./ sz. rendelete a helyi közművelődésről Takácsi Község Képviselőtestülete 4/2001. / III.20./ sz. rendelete a helyi közművelődésről Takácsi Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a többször módosított 1990. évi LXV. tv. 16.. / 1 / bekezdésében

Részletesebben

Különös közzétételi lista. a 11/1994. (VI. 8.) MKM rendelet 10. számú melléklete alapján

Különös közzétételi lista. a 11/1994. (VI. 8.) MKM rendelet 10. számú melléklete alapján Különös közzétételi lista a 11/1994. (VI. 8.) MKM rendelet 10. számú melléklete alapján 1. A pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettsége hozzárendelve a helyi tanterv tantárgyfelosztásához 2. A

Részletesebben

IPR AKCIÓTERV. IPR alkalmazása tanév. Bárna, szeptember 1. Bárnai Általános Iskola 3126 Bárna, Petőfi út 15. Iksz: 149/130/2015.

IPR AKCIÓTERV. IPR alkalmazása tanév. Bárna, szeptember 1. Bárnai Általános Iskola 3126 Bárna, Petőfi út 15. Iksz: 149/130/2015. Bárnai Általános Iskola 3126 Bárna, Petőfi út 15. Iksz: 149/130/2015. Tárgy : Megrendelés IPR AKCIÓTERV 2015-2016. tanév IPR alkalmazása Bárna, 2015. szeptember 1. I.Helyzetelemzés Gyermekek/tanulók és

Részletesebben

1. Pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettsége, hozzárendelve a helyi tanterv tantárgyfelosztásához

1. Pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettsége, hozzárendelve a helyi tanterv tantárgyfelosztásához 1. Pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettsége, hozzárendelve a helyi tanterv tantárgyfelosztásához Pedagógusok Végzettség, szakképzettség Tantárgyfelosztás 1. Tanító Közoktatás vezetői szak Közoktatási

Részletesebben

1. A pedagógusok iskolai végzettsége hozzárendelve a helyi tanterv tantárgyfelosztásához:

1. A pedagógusok iskolai végzettsége hozzárendelve a helyi tanterv tantárgyfelosztásához: Közzétételi lista A 229/2012. (VIII. 28.) Korm. rendelet 23. - a értelmében az Őcsényi Perczel Mór Általános Iskola az alábbi adatokat, információkat honlapunkon is közzé tesszük: 1. A pedagógusok iskolai

Részletesebben