KŐBÁNYAI KADA MIHÁLY ÁLTALÁNOS ISKOLA PEDAGÓGIAI PROGRAMJA 2013

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "KŐBÁNYAI KADA MIHÁLY ÁLTALÁNOS ISKOLA PEDAGÓGIAI PROGRAMJA 2013"

Átírás

1 KŐBÁNYAI KADA MIHÁLY ÁLTALÁNOS ISKOLA PEDAGÓGIAI PROGRAMJA

2 Tartalom 1. Az intézmény adatai Helyzetelemzés Küldetésnyilatkozat Jövőkép Értékeink, alapelvek, célok Gyermekképünk Az iskola nevelő-oktató munkája Az egész napos nevelés működése Délutáni játék és irányított tanulás Az egyéb (tanórán kívüli) foglalkozások működése A pedagógusok helyi intézményi feladatai Az osztályfőnöki munka tartalma, az osztályfőnök feladatai Otthoni, és délutáni irányított tanulás elvei, korlátai Az iskolában folyó nevelő oktató munka ellenőrzési és értékelési rendszere A magasabb évfolyamba lépés feltételei Az iskolai beszámoltatás, az ismeretek számonkérésének követelményei és formái A magatartás és szorgalom értékelésének és minősítésének a követelményei Személyiségfejlesztés, közösségfejlesztés Családi életre nevelés A közösségfejlesztéssel kapcsolatos feladatok Kiemelt figyelmet igénylő tanulókkal kapcsolatos pedagógiai tevékenység A tehetséggondozás formái A beilleszkedési, magatartási nehézségekkel összefüggő pedagógiai tevékenység Gyermek és ifjúságvédelem Az egészségnevelés, -fejlesztés alapelvei: A tanulók fizikai állapotának vizsgálata A nevelés színterei: Az elsősegély-nyújtási alapismeretek elsajátításával kapcsolatos iskolai tervek Környezeti nevelés Kommunikáció a partnerekkel DÖK

3 1. Az intézmény adatai Intézmény neve: Kőbányai Kada Mihály Általános Iskola Székhelye, címe: 1103 Budapest X. kerület Kada utca Telefon, fax: Fenntartó: KIK Budapest OM azonosító: Helyzetelemzés Az iskola a városközponttól távol, de Budapest területének mértani középpontjában, családi házas környezetben van. Az iskola körzetéhez tartozik a közeli lakótelep egy része és néhány komfort nélküli ház. Régen jól működő ipari vállalatok voltak a környéken, melyek támogatták az iskolát. Ma már csak egy vállalattal van szoros kapcsolatunk, a Richter Gedeon Gyógyszergyárral, sok dolgozójának gyermeke tanul nálunk. Összefoglalva: az iskola körzete, szociológiai összetétele rendkívül változatos képet mutat. A szülői elvárásoknak megfelelően az informatika, a nyelv, a matematika, a természettudományos tárgyak és a testnevelés területén történtek változások. Informatikával 4. évfolyamtól tanórákon ismerkedhetnek diákjaink bontott csoportban. Az idegen nyelv oktatása 4. évfolyamon kezdődik. Az angol nyelvet képesség szerinti csoportbontásban tanulják a gyerekek heti 3 órában. 5. évfolyamtól lehetőség nyílik egy negyedik, tehetséggondozó nyelvórára. A természettudományos irányultság érvényesülése érdekében a reál tantárgyakat tanulhatják emelt óraszámban ötödik-nyolcadik évfolyamon. Testnevelés tantárgyon belül minden osztályunk úszásoktatásban is részesül. Ezzel elérjük, hogy nyolcadik évfolyam végére mind a négy úszásnemben megbízhatóan és kitartóan tudnak úszni tanulóink, az úszás miatt felszabaduló tornatermi kapacitásra pedig nagy szükségünk van, hiszen az alsósok mellett, az óvodásoknak is jut minimális tornatermi foglalkozás. Nőtt a bizalom az iskola iránt azért is, mert a gyermekek egész napos nevelése, foglalkoztatása igen sokoldalúan valósult meg. Hagyományos programjainkat tovább bővítettük, a régiek színvonalát emeltük. A volt diákok szívesen hozzák vissza gyermekeiket is az iskolába. Több pedagógusunk vállal kerületi feladatokat is, szaktanácsadói, tantárgygondozói minőségben. 3

4 Az oktatás, a nevelés, és az intézkedési tervek készítéséhez alapul vesszük a kerületi szaktárgyi és országos kompetencia mérések eredményeit, melyek alapján meghatározzuk a következő év fejlesztési területeit. 3. Küldetésnyilatkozat Iskolánk nagy hagyományokkal rendelkező több, mint száztíz éves intézmény. Nem csak a körzetes gyermekek ellátását, hanem jó hírünket fenntartva, a körzeten kívüli gyermekek felvételét is vállaljuk. Diákjaink eltérő szociális háttérrel és egyéni adottságokkal rendelkeznek, ebből következően együttnevelésük kiemelt szerepet kap. Társadalmi beilleszkedésükhöz elengedhetetlen lesz az egymástól tanult együttműködés, tolerancia. Feladatunk, hogy tanulóinknak EU - konform oktatással szilárd alapműveltséget, biztos alapkészségeket nyújtsunk, biztosítva számukra a képességeiknek megfelelő továbbtanulást. Ehhez nyújt segítséget számunkra a tanórai oktatás, a tanórán kívüli képességfejlesztő, felzárkóztató és tehetséggondozó foglakozások. Valljuk, hogy minden gyermek egyszeri és megismételhetetlen személyiség, ezért tiszteletet érdemel, joga van megkapni mindazt, ami a fejlődéséhez szükséges. Egyik alapelvünk a partnerség: diák-diák, pedagógus-diák, szülő-pedagógus kapcsolatában. Hisszük, hogy a gyermekbarát, családias légkör tanulóink képességeinek kibontakoztatását, személyiségük fejlődését segíti. Mindezeket jól felkészült, széles látókörű megújulásra képes, empátiával rendelkező munkatársakkal szeretnénk megvalósítani. Pedagógusaink igényesek szakmai munkájukra, és nyitottak az új információk és módszerek befogadására. 4. Jövőkép A jövőben a következő feladatokat kívánjuk megvalósítani: - Tanulóink képességfejlesztése; - Kiemelt jelentőséggel bíró tehetséggondozás: angol, természettudományos gyakorlatok; - Differenciálás, felzárkóztatás; - Új oktatási módszerek kipróbálása, bevezetése; - Matematikai orientáció; - Természettudományos orientáció; 4

5 - Az irányított délutáni tanulás még vonzóbbá tétele a tanulást segítő, a gyerekek érdeklődéséhez igazodó tevékenységekkel; - Az iskola tárgyi felszereltségének javítása a munkaközösségek tervei alapján (szemléltető eszközök kihasználtságának a fokozása); - Hagyományok megtartása, fejlesztése; - Iskolán belüli team munka a tantárgyközi kapcsolatok erősítésére; - Az alsó és felső tagozat egymásra építése (matematika, magyar nyelv, természetismeret-környezetismeret); - Az iskola és a család kapcsolatának a javítása; - Erdei iskola programunk továbbfejlesztése; - Egészségügyi szűrések (pl. az egészségnap keretében); - Testi-lelki egészséges fejlődés biztosítása (a családok és az iskolapszichológus bevonásával); - BTM-es, SNI-s, HH-s és HHH-s tanulók segítése - IKT aktív használata - Drámapedagógia 5. Értékeink, alapelvek, célok Intézményünk több mint 110 éves múltra tekint vissza. Ezalatt az idő alatt sok hagyomány alakult ki, generációk nőttek föl iskolánkban. Mindig törekedtünk a családias légkörre. Ezt alátámasztja az is, hogy volt diákjaink szívesen járnak vissza rendezvényeinkre, és sokan gyerekeiket is ide hozzák tanulni. Kiemelt feladatunknak tekintjük a diákok készségeinek és képességeinek a fejlesztését, mellyel elindítjuk őket az élethosszig tartó tanulás útján, ezzel lehetőséget adva, hogy aktív állampolgárként részt tudjanak venni az állandóan változó társadalmi életben. Alapvetőnek tartjuk tanulóink életkori sajátosságainak figyelembe vételét. Ezért oktató nevelő munkánk középpontjába a gyermeket helyezzük. Ehhez igazítjuk a módszereinket és az alapkövetelményen kívüli tananyagot. Tehetséggondozás keretében tanórán kívül is lehetőséget biztosítunk nyelvi és természettudományos oktatásra. 5

6 Elsődleges célunk tanulóink szociális érzékenységének, anyanyelvi kommunikációjának fejlesztése. Alakuljon ki pozitív életszemléletük, igényük saját személyiségük kibontakoztatására (kitartás, kreativitás, szorgalom, a munka öröme, nyitottság a világra). Legyenek önálló döntéseik, amelyekért felelősséget is tudnak vállalni. Az irányított délutáni tanuláson résztvevő tanulók száma az intézményben igen magas, ez a szülők megnövekedett elfoglaltságának és a minőségi szakmai munkának köszönhető. A szülők szívesen bízzák a nevelőkre gyermekeiket, hiszen nemcsak a házi feladat készül el, hanem az esetleges hiányok pótlására is sor kerül, és a fennmaradó szabadidőt is hasznosan töltik el a gyerekek. Nagy hangsúlyt fektetünk a tanár diák szülő hármas közötti hatékony és folyamatos együttműködésre. A tudás gyarapításában és a személyiség formálásában munkánk aktív részese a gyerek elsődleges mintája, a szülő Fontos, hogy megfelelő társra találjon a pedagógusban, családias otthonra az iskolában és jó gazdára az iskolavezetésben. 6

7 Pedagógiai alapelvek Pedagógiai célok Pedagógiai feladatok Képességfejlesztés, A tanulás tanítás Mérési-értékelési rendszer 1. tanulmányi munka hatékonyságának növelése. kialakítása Pozitív beállítódás alakuljon ki Szövegértési, szöveg alkotási a tanuláshoz. képesség folyamatos A tanulók ismerjék fel saját fejlesztése értékeiket, erősségeiket és Önálló tanulási képesség tudatosan fejlesszék azokat. fejlesztése Kommunikációs képességeik Infokommunikációs legyenek sokoldalúak. technikák használata Önálló problémamegoldás igényének kialakítása Sokoldalú, pozitív Alakuljon ki az alkalmazkodó A lelki egészség megőrzése 2. személyiség- jegyek képesség, a megújulási Tánc- és drámaoktatás kialakítása a szociális képesség a modern kor fenntartása háttér figyelembevételével elvárásainak sokrétűsége, A környezeti nevelés folyamatos változásához. Sokoldalú kommunikáció, és Váljanak sokoldalúan azon belül az idegen nyelvi képzetté, tájékozottá, de képzés ugyanakkor felelősséggel bíró, Az egyetemes kultúra ezt megfogalmazni tudó megismertetése, kapcsolódás személyiséggé. Európához Pozitív érzelmi Pályaorientáció (hozzáfordulás) beállítódás Közösségi, közéleti alakuljon ki az iskolánkhoz a tevékenység gyerekekben. Médiából érkező információk Váljanak a tanulók nyitottá, megfelelő értelmezése érdeklődővé. 3. Közösségfejlesztés Társadalmi beilleszkedés, Játék 7

8 együttműködési képesség Kooperatív feladatok végzése kialakítása, tolerancia. Projektekben való részvétel Csapatépítő feladatok Differenciált Tehetséggondozás: Az érintett tanulók szűrése 4. foglalkozások Kiemelkedő képességű tanulók A szociálisan és mentálisan Tehetséggondozás eredményes részvétele hátrányban lévők fejlesztő Felzárkóztatás versenyeken, délutáni pedagógiai és pszichológusi foglalkozásokon ellátása Felzárkóztatás: A hátrányok Vizsgálati vélemény alapján enyhítése, a hiányosságok történő fejlesztés pótlása. Tehetséges tanulók továbbfejlesztése Konstruktív A szülői motiváltság, részvétel Szülőkkel való egyeztetés, 5. együttműködés a erősítése. együttműködés és szabadidős szülőkkel, iskolaszékkel, Felelősségtudat erősítése. programokba történő diákönkormányzattal bevonás. Közösség iránti felelősségtudat erősítése Egészséges életmód, Az egészség mentális és fizikai Egészségnevelési és 6. egészségmegőrzés megőrzése. környezetvédelmi attitűd Az egészségvédelem az kialakítása iskolai élet A testedzés sok formáját mindennapjaiba beépülő gyakorolhatják órai és tevékenység legyen. tömegsport keretben, valamint a DSE foglalkozásokon A programokhoz kapcsolódó külső segítségek megkeresése, a segítség felhasználása A tudatosság fontosságának hangsúlyozása. 8

9 A szabadidő hasznos Nemzeti kultúránk Játék 7. eltöltése, hagyományok felfedeztetése, iskolai A kulturált szabadidő eltöltés ápolása, értékteremtés, hagyományok továbbvitele. módjainak megismertetése értékkövetés 6. Gyermekképünk MINDENKI TEHETSÉGES VALAMIBEN! A társadalomba való beilleszkedéshez, a sikeres munkavégzéshez az egyénnek megfelelő ismeretekkel kell rendelkeznie a szükséges kompetenciákról, tudástartalmakról, képességekről és szakképesítésekről. A XXI. század társadalmának legnagyobb gondja a médiából a gyermekek felé korlátlanul áramló információ. Így a gyerekek ma már ismereteik jelentős részét iskolán kívül szerzik. Ebben éppen a televíziónak, mint audiovizuális médiának van meghatározó szerepe. Alapvető fontosságú tehát, hogy az iskola elősegítse azt, hogy a tanulók képesek legyenek a nagy mennyiségű információ minél magasabb szintű önálló feldolgozására, értelmezésére, értékelésére, a megfelelő szelekció elvégzésére. Ki kell alakulnia az önálló ismeretszerzésnek, tanulásnak, amelynek feltétele, hogy az egyén ismerje és értse saját tanulási stratégiáit, készségeinek és szaktudásának erős és gyenge pontjait, valamint képes legyen megtalálni a számára elérhető oktatási és képzési lehetőségeket, útmutatást/támogatást. Olyan alapvető képességek meglétét is igényli, mint az írás, olvasás, számolás, valamint az IKT-eszközök használata. Ezekre épül az új ismeretek, elsajátítása, feldolgozása és beépítése. További feltétel a saját tanulási stratégia kialakítása, a motiváció folyamatos fenntartása, a figyelem összpontosítása, valamint a tanulás szándékának és céljának kritikus mérlegelése. Az egyénnek képesnek kell lennie a közös munkára és tudásának másokkal való megosztására, saját munkája értékelésére és szükség esetén tanács, információ és támogatás kérésére. A másokkal való együttműködés elengedhetetlen feltétele az önismeret, a viselkedési és magatartási szabályok megértése, a hatékony kommunikáció és empatikus képesség. Iskolánk lehetőséget biztosít számos program és a tanórák keretén belül is arra, hogy a diákok részt vegyenek a szabályalkotásban, tudjanak és akarjanak együttműködni társaikkal és tanáraikkal. 9

10 Ha a fenti készségeket és képességeket sikerül nagy részben elsajátítani, akkor a tanuló megfelelően tud a továbbtanulási lehetőségek közül választani. Tanulóinknak meg kell ismerniük az egészséges életmód előnyeit és lehetőségeit, a káros szenvedélyek leküzdésének módjait, az emberiség előtt álló ökológiai problémákat, az egészséges környezet kialakításának és védelmének lehetőségeit. Nem kampányszerű akciókban rejlik a megoldás, hanem a mindennapi tevékenységünkben, a környezettudatos szokásrend kialakításában és mindennapi gyakoroltatásában. Ezért iskolánk törekszik arra, hogy a tanórákon és a tanórán kívüli tevékenységek során folyamatosan építse a gyerekek napirendjébe a fenntarthatóság szemléletének erősítését. Igyekszünk megteremteni azokat a lehetőséget, amelyek során a tanulók minél nagyobb hányada felismerheti miben tehetséges, hogy a kialakult képességeit, készségeit és egyéni motivációit felhasználva könnyebben tanulhasson tovább, sikeresen érje el egyéni céljait, és illeszkedjen be a társadalomba. 7. Az iskola nevelő-oktató munkája 7.1 Az egész napos nevelés működése Intézményünkben hat tanulócsoport működik ebben a formában. (Az egész napos nevelés tanulócsoportok száma a szülők igényeihez és tantermi lehetőségeinkhez igazodik.) A tárgyi feltételek az új épületnek köszönhetően mindenben megfelelnek. A tágas folyosón öltöző szekrények, táskatartók, fogasok biztosítják a tanulók holmijának elhelyezését. Az itt elhelyezett kanapék a kisebbek napközbeni pihenésére biztosít lehetőséget. Csengőszó ebben az épületrészben nem zavarja a rendhagyó napirendet. A tantermekben egy személyes tanulóasztaloknál dolgozhatnak a gyerekek. Könyveiket, füzeteiket, írószereiket a tanulóasztalok fiókjában tárolhatják. A felszerelések elhelyezésében nagy segítséget nyújt a terem végében lévő beépített szekrénysor. A szabadidő eltöltését segíti a játszósarok kiépítése. (szőnyeggel) Minden osztályban két tanító dolgozik, heti váltásban, tantárgy-csoportosításban. A váltás a déli órákban történik. Az egész napos osztályok napirendje önálló munka reggeli 1 0

11 délelőtti tanítási órák szabadidő (udvari vagy tantermi foglalkozás), egyéni korrepetálások két tanító együtt Ebéd két tanító együtt fogmosás, aktív pihenés önálló munka délutáni tanítási órák uzsonna, szabadidő (udvari vagy tantermi foglalkozás) ügyelet A napirend egy megosztott napi terhelést nyújt a gyerekek számára. Hét közben írásbeli házi feladat nincs, az önálló feladat megoldásra naponta kétszer (az önálló munka) kerül sor. Az egész héten végzett iskolai munkát (felszerelést) pénteken viszik haza a gyerekek. A szülők körében az egész napos oktatási forma hosszú idő óta nagyon népszerű. 7.2 Délutáni játék és irányított tanulás Az egyéb (tanórán kívüli) foglalkozásokra (4-6. évfolyamon) mindenki jelentkezhet az előző tanév május közepéig az iskola által kiosztott jelentkezési lapon. Az egyéb (tanórán kívüli) foglalkozások az iskola szerves része, és ennek megfelelően hasonló jelentőséggel bír. Itt teremtjük meg azokat a körülményeket a gyermekek számára, ahol alaposan felkészülhetnek a tanítási órákra, szabadidejüket változatos programokkal tölthetik el, otthon érezhetik magukat. 7.3 Az egyéb (tanórán kívüli) foglalkozások működése Az egyéb (tanórán kívüli) foglalkozások lehetőséget biztosítanak a házi feladatok elkészítésére, az órán szerzett ismeretek megtanulására, felzárkóztatásra 7-8. évfolyamon is. Az egyéb (tanórán kívüli) foglalkozásokra az előző tanév május közepéig az iskola által kiosztott jelentkezési lapon. Az egyéb (tanórán kívüli) foglalkozás 7-8. évfolyamon szaktanárok vezetésével működik. A tanítás után a tanulók ügyeleten töltik a szabadidejüket, fél háromtól négyig a szaktanárok segítségével felkészülnek a következő napra. Erkölcstan 1 1

12 Felekezetenként a tanulóknak lehetősége van hittanoktatáson való részvételre. Minden tanév május 20-ig az iskola felméri a hittan és erkölcstanra jelentkező tanulókat. 8. A pedagógusok helyi intézményi feladatai 1. A pedagógusok alapvető feladatai - A magasabb jogszabályokban, a pedagógiai programban, a szervezeti és működési szabályzatban, valamint az intézmény más belső szabályzatában és vezetői utasításában előírt pedagógiai és adminisztratív feladatok ellátása. - Heti teljes munkaidejének nyolcvan százalékát (kötött munkaidejét) az intézményvezető által meghatározott feladatok ellátásával töltse. - Heti teljes munkaidejének ötvenöt hatvanöt százalékában (neveléssel-oktatással lekötött munkaidejében) tanórai és tanórán kívüli (egyéb) foglalkozásokat tartson. - Kötött munkaidejének neveléssel-oktatással lekötött munkaidején felöli részében a nevelést-oktatást előkészítő, a neveléssel-oktatással összefüggő egyéb feladatokat, tanulói felügyeletet, továbbá eseti helyettesítést lásson el. - A tanítási órák és a tanórán kívüli (egyéb) foglalkozások pontos és eredményes megtartása. - Aktív részvétel a nevelőtestület értekezletein, valamint a szakmai munkaközösségek munkájában. - Aktív részvétel az éves munkaterv szerinti rendezvényeken. - A tudomására jutott hivatali titkot megőrizze. - A jogszabályokban meghatározott határidőkre megszerezze az előírt minősítéseket. - Az iskola céljainak képviselete a tanulók és a szülők előtt. - A pedagógusra bízott osztályterem, szaktanterem gondozottságának és pedagógiai szakszerűségének figyelemmel kísérése. 2. A tanórai és a tanórán kívüli oktató-nevelő munka, tanulásirányítás - Tanórai és a tanórán kívüli (egyéb) foglalkozások megtartása. - A tanórai és a tanórán kívüli (egyéb) foglalkozások éves tervének elkészítése (tanmenetek, éves programok). - Előzetes felkészülés a tanítási órákra és a tanórán kívüli (egyéb) foglalkozásokra. - A motiválás, a differenciálás, a tanulói aktivitás változatos formáinak alkalmazása a tanítási órákon - Változatos szervezeti formák alkalmazása a tanítási órákon - A tanulók életkorához és a didaktikai feladatokhoz megfelelően illeszkedő módszerek, szemléltetés, ellenőrzés és értékelés alkalmazása a tanítási órákon. - A tanulók aktív munkájának és megfelelő magatartásának biztosítása a tanítási órákon és a különféle iskolai foglalkozásokon. 1 2

13 - Az eredményes tanulás módszereinek, technikáinak elsajátíttatása, gyakoroltatása a tanítási órákon. - A helyi tanterv követelményeinek elsajátítása a nevelő által tanított tanulók körében. 3. A tehetséges tanulók gondozása - Egyéb (tanórán kívüli) fejlesztő foglalkozások szervezése a tehetséges tanulók részére. - Iskolai tanulmányi, sport és kulturális versenyek, vetélkedők, bemutatók, pályázatok önálló szervezése, segítség a szervezésben. - Részvétel az iskolai tanulmányi, sport és kulturális versenyeken, vetélkedőkön, bemutatókon. - A tehetséges tanulók részvételének biztosítása és felkészítése a különféle iskolán belüli versenyekre, vetélkedőkre stb. - A tehetséges tanulók részvételének biztosítása és felkészítése a különféle iskolán kívüli versenyekre, vetélkedőkre stb. 4. A hátrányos helyzetű, a halmozottan hátrányos helyzetű, valamint a beilleszkedési, magatartási és tanulási nehézségekkel küzdő tanulók, illetve a felzárkóztatásra szoruló tanulók gondozása, eredményes fejlesztése - Egyéb (tanórán kívüli) fejlesztő foglalkozások szervezése a hátrányos helyzetű, a halmozottan hátrányos helyzetű, valamint a beilleszkedési, magatartási és tanulási nehézségekkel küzdő tanulók, illetve a felzárkóztatásra szoruló tanulók részére. - A gyermekvédelmi feladatok ellátása a hátrányos helyzetű, a halmozottan hátrányos helyzetű, valamint a beilleszkedési, magatartási és tanulási nehézségekkel küzdő tanulók, illetve a felzárkóztatásra szoruló tanulók körében. - A hátrányos helyzetű, a halmozottan hátrányos helyzetű, valamint a beilleszkedési, magatartási és tanulási nehézségekkel küzdő tanulók, illetve a felzárkóztatásra szoruló tanulók korrepetálása, segítése. - Az eredményes középiskolai felvétel elősegítése a hátrányos helyzetű, a halmozottan hátrányos helyzetű, valamint a beilleszkedési, magatartási és tanulási nehézségekkel küzdő tanulók körében. 5. A tanulók tanórán kívüli foglalkoztatása - Szabadidős programok szervezése iskolán kívül (pl. színház-, múzeumlátogatás, kirándulás). - Szabadidős programok szervezése iskolán belül (pl. osztályprogram, karácsonyi ünnepség). - Iskolai rendezvények, ünnepélyek, évfordulók megrendezése. - A nevelők, gyerekek és szülők együttműködését, kapcsolatát erősítő (közös) programok. 1 3

14 6. Az iskolai diákönkormányzat működtetésében való aktív részvétel - Az iskolai diák-önkormányzati munka egy-egy részterületének irányítása, segítése. - Az iskolai diákönkormányzat programjainak önálló szervezése, segítség a programok szervezésében, részvétel a programokon. - Iskolai szintű kirándulások, táborok önálló szervezése, segítség a szervezésben, részvétel a kirándulásokon, táborokon. 7. Munkafegyelem, a munkához való viszony - A munkaköri kötelességek teljesítése. - Az ügyeleti munka pontos, felelősségteljes ellátása az óraközi szünetekben. - Pontos adminisztrációs munka. A formai követelmények, a határidők betartása. - Az egyes tanév közben adódó feladatok pontos, határidőre történő megoldása. 8. Folyamatos, aktív részvétel a nevelőtestület és a szakmai munkaközösség tevékenységében - Feladatvállalás a munkaközösség, a nevelőtestület aktuális feladataiban. - Részvétel a különféle feladatok megoldására alakult nevelői munkacsoportokban. - Oktatási segédanyagok, szemléltető és mérőeszközök kidolgozása, közreadása. - Belső továbbképzések, előadások, bemutató órák szervezése, megtartása. 9. Továbbtanulásban, továbbképzésekben való részvétel, önképzés - Másoddiploma megszerzésére irányuló továbbtanulásban való részvétel. - Továbbképzéseken való részvétel. - A továbbképzéseken tanultak átadása a nevelőtestület tagjainak. 10. Az iskolai munka feltételeinek javítása - Pályázatok összeállítása, pályázatokon való részvétel. - Bekapcsolódás az eredményes pályázatok megvalósításába. - Az iskolai alapítvány működésének segítése. - Az iskolai munka javítása új ötletekkel, az ötletek kivitelezése megvalósítása (innováció). - Az oktatáshoz kapcsolódó szemléltető eszközök tervezése, kivitelezése. - Az iskola épületének, helyiségeinek dekorálása. 11. Részvétel a nevelőtestület szakmai életében, a döntések előkészítésében és végrehajtásában - Részvétel az adott tanév munkatervében meghatározott feladatok ellátásában. 1 4

15 - Részvétel a nevelőtestület szakmai (pedagógiai) döntéseinek előkészítésében. - Önkéntes feladatok vállalása a nevelőtestületi feladatok megoldásában. 12. Aktív részvétel a tantestület életében - A pályakezdő (gyakornok) vagy az iskolába újonnan került nevelők munkájának, beilleszkedésének segítése. - Önkéntes feladatvállalások a nevelőtestület közösségi életének; rendezvényeinek szervezésében, a szervezés segítése. - Részvétel a nevelőtestület közösségi életében, rendezvényekein. 13. Az iskola képviselete - A szülői szervezet által szervezett rendezvények segítése. - Részvétel a szülői szervezet által szervezett rendezvényeken. - Tudósítások közreadása a helyi társadalom számára az iskola életéről, eredményeiről a helyi médiában. - Bekapcsolódás az iskolán kívüli szakmai-pedagógiai szervezetek tevékenységébe. - Bekapcsolódás az iskolán kívüli érdekképviseleti szervezetek tevékenységébe. - A település rendezvényein, eseményein való részvétel. - Aktív részvétel, tisztségek vállalása a település társadalmi, kulturális, sport, stb. életében, civil szervezeteiben. 14. A vezetői feladatok ellátása - Vezetői feladatok vállalása a nevelőtestület szervezeti életében. - Az egyes vezetői feladatok (tervezés, szervezés, a végrehajtás irányítása, ellenőrzés, értékelés) lelkiismeretes ellátása. - A vezetőre bízott közösség formálása, az emberi kapcsolatok javítása. 15. Megfelelő kapcsolat kialakítása a tanulókkal, a szülőkkel és a pedagógus kollégákkal - A tanulók, a szülők és a pedagógus kollégák személyiségének tiszteletben tartása. - Elfogadást, figyelmet, megértést, jóindulatot sugárzó stílus, hangnem és viselkedés a tanulók, a szülők és a pedagógus kollégák felé. - Pedagógiai tanácsadás a tanulóknak és a szülőknek. - Kellő figyelem érdeklődés, megbecsülés és jóindulat a nevelőtársak felé (a pedagógus kollégák segítése, a tapasztalatok átadása, észrevételek, bírálatok elfogadása). 1 5

16 9. Az osztályfőnöki munka tartalma, az osztályfőnök feladatai - Alaposan megismeri tanítványai személyiségét, megismeri a tanulók családi és szociális körülményeit, tájékozódik a tanulók iskolán kívüli tevékenységeiről. Ennek, valamint az iskola pedagógiai elveinek figyelembe vételével neveli őket. Minden tudásával elősegíti az osztályközösség kialakulását. - Összehangolja és segíti az osztályában tanító nevelők munkáját, látogatja óráikat. Észrevételeit, a felmerülő problémákat az érintett nevelőkkel megbeszéli. Rendszeres kapcsolatot tart és együttműködik a tanulók szüleivel. Az éves ütemtervben meghatározottak szerint fogadóórát, osztályszülői értekezletet tart. Indokolt esetben családlátogatást végez. Az ellenőrző (E-napló) útján, rendszeresen tájékoztatja a szülőket a tanulók magatartásáról, tanulmányi előmeneteléről, valamint azokról a programokról, amelyeken a szülő részvételére az iskola számít.. Figyelmezteti a szülőket, ha gyermekük jogainak megóvása vagy fejlődésének elősegítése érdekében intézkedést tart szükségesnek. A szülők figyelmét felhívja a szociális és egyéb juttatásokra. Támogatja és segíti az osztályban működő szülői szervezet munkáját. - Figyelemmel kíséri tanulói tanulmányi eredményeit, osztálya fegyelmi helyzetének alakulását. Minősíti a tanulók magatartását és szorgalmát, ehhez kikéri az osztályban tanító kollégák véleményét. Támogatja a tehetséges tanulók fejlődését. Különös gondot fordít a hátrányos helyzetű tanulók segítésére, együttműködik az ifjúságvédelmi felelőssel, kapcsolatot tart az iskolaorvossal. Segíti a tanulási, beilleszkedési, magatartási nehézséggel küzdő tanulók iskolai munkáját. Az iskolaorvosi szolgálat bevonásával figyelemmel kíséri a tanulók egészségi állapotát, és erről szükség esetén tájékoztatja az osztályban tanító nevelőket.(pl. tartós betegségek, fogyatékosságok, gyógyszerérzékenység). - Kapcsolatot tart a szakszolgálatokkal: vizsgálat, felülvizsgálat indítása céljából pedagógiai véleményt ír, nyomon követi a szakvélemények érvényességét, felülvizsgálatot, kontrollvizsgálatot kér - Ellátja az osztályával kapcsolatos ügyviteli feladatokat, ideértve a tanügyi dokumentumok naprakész vezetését (törzskönyv, osztálynapló, E-napló), valamint a továbbtanulással, ifjúságvédelemmel, statisztikák készítésével járó adminisztrációt. Az ütemtervnek megfelelően értesíti a bukásra állók szüleit. - Figyelemmel kíséri az ellenőrzők vezetését, a gyermekek hiányzásainak alakulását, vezeti a mulasztási naplót, a mulasztásokat az osztálynaplóban havonként összesíti, 1 6

17 igazolatlan mulasztás esetén megteszi az előírt lépéseket. Megírja a félévi, és év végi bizonyítványt. Közreműködik a tanórán kívüli, szükség esetén iskolán kívüli tevékenységek szervezésében, közösségfejlesztő, szabadidős programokat (pl. osztálykirándulás, túra, színház-, múzeumlátogatás) szervez. - A hagyományos rendezvényeken (tanévnyitó, osztálykarácsony, ünnepségek, ballagás, tanévzáró) felügyeli saját osztályát. - Tájékoztatja a tanulókat és szüleiket arról, hogy az intézmény legfontosabb dokumentumai (pedagógiai program, házirend, az éves munkaterv), hol hozzáférhetőek számukra. - Az osztályfőnöki tanterv alapján összeállítja és elkészíti az osztályfőnöki órák tervezett tematikáját, a tervezett témákról beszélgetést folytat. - Tanulóit rendszeresen tájékoztatja az iskola előtt álló feladatokról, azok megoldására mozgósít, továbbá tájékoztatja az osztályt az iskolavezetés, illetve a nevelőtestület őket érintő határozatairól. - Megtervezi és megszervezi, valamint felelősséggel vezeti az osztálykirándulásokat, erdei iskolákat. - Az első félév végén és a tanév végén javaslatot tesz a nevelőtestületnek a tanulók egész tanévi munkájának dicsérettel történő elismerésére. - A házirendet megsértő vagy feladatait elmulasztó tanulót először szóbeli figyelmeztetésben, majd írásbeli figyelmeztetésben, intőben vagy rovóban részesíti. Súlyosabb esetben javaslatot tesz a tanuló elleni fegyelmi eljárás lefolytatására. - Segíti és ösztönzi a tanulók középiskolai továbbtanulását, megismerteti őket a pályaválasztási és továbbtanulási lehetőségekkel. - A nyolcadik évfolyamban a szülők döntése alapján ellátja a tanulók középiskolai jelentkezésével kapcsolatos feladatokat, elkészíti az ehhez szükséges dokumentumokat. Az osztályfőnöki munkaterv felépítése a) A tanév elején összeállított munkaterv - Az előző tanév végi értékelés az osztályközösség fejlődéséről. - Tanév eleji statisztikai adatok az osztályról. - Osztályfőnöki tanmenet (az osztályfőnöki órák éves terve). - Tervezett tanórán kívüli programok az adott tanévre havi bontásban. 1 7

18 - Az osztály diákközösségének vezetői. - Az osztályban működő szülői szervezet vezetői. b) Az osztályfőnöki munkatervhez csatolt dokumentumok a tanév folyamán - Első félévi és tanév végi osztálystatisztika. - Első félévi és tanév végi értékelés az osztályközösség fejlődéséről. - Jelenléti ívek és feljegyzések a szülői értekezletekről. Az osztályfőnök által készített statisztikák, jelentések az osztályról Tanév eleji statisztikai adatok az osztályról - Tanulók száma, ebből leány - Állami nevelt (gondozott) - Hátrányos helyzetű, ebből halmozottan hátrányos helyzetű tanuló - Tanulási, magatartási, beilleszkedési zavarral küzdő tanuló - Sajátos nevelési igényű tanuló - Az iskolában étkező, ebből normatív támogatásban részesülő tanuló - Az étkezőkből csak ebédelő, illetve háromszor étkező tanul - Az iskolába járás alól felmentett tanuló (magántanuló) - Egyes tantárgyakból az értékelés alól felmentett tanulók - Más településről bejáró tanuló - Nem magyar állampolgár - Évfolyamismétlő Statisztikai adatok az első félév és a tanév végén az osztályról - Tanulók száma - Osztályozott tanulók száma és aránya - Osztályozatlan tanulók száma és aránya - Az egyes tantárgyakban elért osztályzatok száma és a tantárgyak osztályátlaga - Az osztály tanulmányi átlaga - Kitűnő tanulók száma és aránya - Szaktárgyi dicséretek száma tantárgyanként a tanév végén - Példamutató magatartásért adott dicséretek száma a tanév végén - Példamutató szorgalomért adott dicséretek száma a tanév végén - Egy tantárgyból bukott tanulók száma és aránya - Két tantárgyból bukott tanulók száma és aránya 1 8

19 - Három vagy több tantárgyból évfolyamismétlésre bukott tanulók száma és aránya - A bukások száma tantárgyanként - A tanulmányi, sport, kulturális stb. versenyek eredményei - Iskolán belüli versenyek eredményei (iskolai versenyeken részt vett tanulók száma és az elért helyezések) - Iskolán kívüli versenyek eredményei (iskolán kívüli versenyeken részt vett tanulók száma és az elért helyezések) - Nyolcadik évfolyamon a középiskolai továbbtanulás jellemzői A középiskolai felvételi eljárást megelőző írásbeli vizsgán elért eredmények statisztikai adatai (magyar, matematika) - Középiskolai felvétel a tanulók választása alapján - A választott középiskolák közül az elsőként megjelölt iskolába felvett tanulók száma és aránya - A választott középiskolák közül a másodikként megjelölt iskolába felvett tanulók száma és aránya - A választott középiskolák közül a harmadikként megjelölt iskolába felvett tanulók száma és aránya - Továbbtanulás iskolatípusok szerint - Gimnáziumba felvett tanulók száma és aránya - Szakközépiskolába felvett tanulók száma és aránya - Szakiskolába (szakmunkásképzőbe) felvett tanulók száma és aránya - Egyik középiskolába sem felvett tanulók száma és aránya A tanulói közösségek (osztályközösségek) tevékenységének, fejlődésének értékelési szempontjai az első félév és a tanév végén - Az osztályközösség életét jellemző legfontosabb adatok (létszám, fiúk-lányok aránya, új tanulók, távozók). - Az osztály szociális összetétele (a családok szociális helyzete, a családok kulturális elvárásai, hátrányos és halmozottan hátrányos tanulók, gyermek- és ifjúságvédelmi munka). - A tanulási teljesítmény (tanulmányi átlageredmények, tanulási nehézségekkel küzdő tanulók, a bukások, a tehetséges tanulók eredményei). - Az osztályközösség társas szerkezete, a közösség rétegződése, struktúrája. 1 9

20 - Neveltségi szint (magatartás, társas viselkedés, beilleszkedési és magatartási nehézségekkel küzdő tanulók). - A közösségi tevékenység (önkormányzás szintje, közös programok és rendezvények felsorolása, egyéb (tanórán kívüli) foglalkozásokon való részvétel). - A szülői házzal való kapcsolat (a családlátogatások és a szülői értekezletek tapasztalatai, a szülők nevelési elvei, a szülők kapcsolata az iskolával). Minden felsorolt területen belül meg kell határozni az alapvető pedagógiai feladatokat: - Milyen változások történtek az előző értékelés óta eltelt időszakban? - Milyen új problémák jelentkeztek az előző értékelés óta eltelt időszakban? - A problémák megoldásának érdekében milyen beavatkozás látszik célszerűnek? Az iskola helyi tanterve biztosítja az iskolaváltást, a más iskolából, külföldről érkező tanulók átvételét szükség esetén különbözeti vizsgával vagy évfolyamismétléssel. Más iskolából érkező tanulók szülői kérésre folytathatják tanulmányaikat intézményünkben, abban az esetben, ha állandó lakóhelye, illetve tartózkodási helye az iskola körzetében található. Amennyiben a jelentkező lakóhelye nem az intézmény körzetében van, üres férőhely esetén az iskola vezetősége dönthet a felvételről. Az iskolaváltással járó beilleszkedés és felzárkózás időszakában esetenként külön egyéni foglalkozások szükségesek. Osztályok, csoport bontások kialakításának elvei Az iskolai osztályok kialakításánál a törvényben előírt létszámhatárokat illetve átlaglétszámokat vesszük alapul. Az elsős osztályok kialakításánál a lehetőségeket szem előtt tartva figyelembe vesszük a szülők kéréseit. (Arányos osztálylétszámok, nemek megfelelő aránya, BTM-es, SNI-s, HHH-s gyermekek aránya) Csoportbontások A nyelvoktatás a 4. évfolyamon lép be, az oktatás csoportbontásban folyik. A bontás alapja a magyar nyelvtan tantárgy eddigi eredményessége, képesség szerinti bontása. A felső tagozaton a csoportbontás: - Angol nyelvből a tanulók teljesítménye szerint 2 0

Pedagógiai program 1

Pedagógiai program 1 Pedagógiai program 1 BEVEZETÉS... 8 1 Az iskola nevelési programja... 9 1.1 A nevelő-oktató munka pedagógiai alapelvei, céljai, feladatai, eszközei, eljárásai 11 1.2 A személyiségfejlesztéssel kapcsolatos

Részletesebben

PEDAGÓGIAI PROGRAM 2013.

PEDAGÓGIAI PROGRAM 2013. PEDAGÓGIAI PROGRAM 2013. 2 TARTALOMJEGYZÉK I II A NEVELÉSI-OKTATÁSI INTÉZMÉNYEK PEDAGÓGIAI PROGRAMJÁRA VONATKOZÓ JOGSZABÁLYI ELŐÍRÁSOK 7 A KÖZNEVELÉSI TÖRVÉNY ALAPJÁN ELKÉSZÍTETT ÚJ PEDAGÓGIAI PROGRAM

Részletesebben

PEDAGÓGIAI PROGRAM 2013.

PEDAGÓGIAI PROGRAM 2013. PEDAGÓGIAI PROGRAM 2013. 1. TARTALOM 1. TARTALOM 2 2. BEVEZETÉS 4 KÜLDETÉSNYILATKOZAT 4 TÖRVÉNYI HÁTTÉR 4 3. AZ INTÉZMÉNY BEMUTATÁSA 5 AZ ISKOLA TAGINTÉZMÉNYEI 5 4. AZ ISKOLÁBAN FOLYÓ NEVELŐ-OKTATÓ MUNKA

Részletesebben

A SZIGETI JÓZSEF UTCAI ÁLTALÁNOS ISKOLA PEDAGÓGIAI PROGRAMJA

A SZIGETI JÓZSEF UTCAI ÁLTALÁNOS ISKOLA PEDAGÓGIAI PROGRAMJA A SZIGETI JÓZSEF UTCAI ÁLTALÁNOS ISKOLA PEDAGÓGIAI PROGRAMJA Hatályba lép: 2013/2014. tanévtől felmenő rendszerben Jóváhagyta: Török Ibolya intézményvezető Budapest, 2013. március 26. TARTALOMJEGYZÉK I.

Részletesebben

Corvin Mátyás Gimnázium és Szakközépiskola. Helyi nevelési program

Corvin Mátyás Gimnázium és Szakközépiskola. Helyi nevelési program Corvin Mátyás Gimnázium és Szakközépiskola Helyi nevelési program 2. oldal Az iskola bemutatása Az iskola megnevezése: Corvin Mátyás Gimnázium és Szakközépiskola Székhelye: 1165 Budapest, Mátyás király

Részletesebben

Pedagógiai program. Lajos Árpád Általános Iskola 3643 Dédestapolcsány Iskola utca 29.

Pedagógiai program. Lajos Árpád Általános Iskola 3643 Dédestapolcsány Iskola utca 29. 2013 Pedagógiai program Lajos Árpád Általános Iskola 3643 Dédestapolcsány Iskola utca 29. 1 Tartalom 1. Az iskola nevelési programja... 3 1.1 A nevelő-oktató munka pedagógiai alapelvei, céljai, feladatai,

Részletesebben

Mecsekaljai Általános Iskola PEDAGÓGIAI PROGRAM. (a módosítással érintett fejezetek, kiemelve az új részeket egységes szövegbe szerkesztetten) 2014.

Mecsekaljai Általános Iskola PEDAGÓGIAI PROGRAM. (a módosítással érintett fejezetek, kiemelve az új részeket egységes szövegbe szerkesztetten) 2014. Mecsekaljai Általános Iskola PEDAGÓGIAI PROGRAM (a módosítással érintett fejezetek, kiemelve az új részeket egységes szövegbe szerkesztetten) 2014. TARTALOM TARTALOM 2 BEVEZETÉS 5 KÜLDETÉSNYILATKOZAT 5

Részletesebben

PEDAGÓGIAI PROGRAM OLCSAI-KISS ZOLTÁN ÁLTALÁNOS ISKOLA

PEDAGÓGIAI PROGRAM OLCSAI-KISS ZOLTÁN ÁLTALÁNOS ISKOLA 1 PEDAGÓGIAI PROGRAM OLCSAI-KISS ZOLTÁN ÁLTALÁNOS ISKOLA 2013. 2 TARTALOMJEGYZÉK PREAMBULUM...5 Nevelési Program...6 1. Pedagógiai alapelveink...7 2. Az iskolában folyó nevelő-oktató munka céljai feladatai...9

Részletesebben

ZRÍNYI ILONA ÁLTALÁNOS ISKOLA PEDAGÓGIAI PROGRAM SZOMBATHELY 2013.

ZRÍNYI ILONA ÁLTALÁNOS ISKOLA PEDAGÓGIAI PROGRAM SZOMBATHELY 2013. ZRÍNYI ILONA ÁLTALÁNOS ISKOLA PEDAGÓGIAI PROGRAM SZOMBATHELY 2013. Tartalom 1. Az iskola nevelési programja... 1 1.1. A nevelő-oktató munka pedagógiai alapelvei, céljai, feladatai... 1 1.2. A személyiségfejlesztéssel

Részletesebben

Babérliget Általános Iskola. Pedagógiai Programja

Babérliget Általános Iskola. Pedagógiai Programja Babérliget Általános Iskola Pedagógiai Programja Készült: Budapest, 2014. április 30. 1 Tartalomjegyzék: 1. Az intézményről 1.1 Az intézmény adatai 1.2 Az intézmény fenntartója 1.3 Az intézmény 1.4 Az

Részletesebben

Móra Ferenc Általános Iskola

Móra Ferenc Általános Iskola Móra Ferenc Általános Iskola Helyi pedagógiai program 2013. Intézményi adatok 1 Az intézmény neve: Móra Ferenc Általános Iskola OM azonosító: 035182 Székhelye: 1214 Budapest, Tejút u. 10. Fenntartó: Klebelsberg

Részletesebben

A NYERGESÚJFALUI KERNSTOK KÁROLY ÁLTALÁNOS ISKOLA PEDAGÓGIAI PROGRAMJA

A NYERGESÚJFALUI KERNSTOK KÁROLY ÁLTALÁNOS ISKOLA PEDAGÓGIAI PROGRAMJA A NYERGESÚJFALUI KERNSTOK KÁROLY ÁLTALÁNOS ISKOLA PEDAGÓGIAI PROGRAMJA 2013 1 Tartalomjegyzék 1. Az iskola nevelési programja... 3 1.1. A nevelő-oktató munka pedagógiai alapelvei, céljai, feladatai, eszközei,

Részletesebben

IZBÉGI ÁLTALÁNOS ISKOLA SZENTENDRE MÁRIA ÚT 1.

IZBÉGI ÁLTALÁNOS ISKOLA SZENTENDRE MÁRIA ÚT 1. IZBÉGI ÁLTALÁNOS ISKOLA SZENTENDRE MÁRIA ÚT 1. PEDAGÓGIAI PROGRAM 2013 2 Tartalomjegyzék Bevezetés... 4 1. Nevelési Program... 5 1.1 Az iskolában folyó nevelő - oktató munka pedagógiai alapelvei, céljai,

Részletesebben

KŐBÁNYAI JANIKOVSZKY ÉVA MAGYAR-ANGOL KÉT TANÍTÁSI NYELVŰ ÁLTALÁNOS ISKOLA

KŐBÁNYAI JANIKOVSZKY ÉVA MAGYAR-ANGOL KÉT TANÍTÁSI NYELVŰ ÁLTALÁNOS ISKOLA KŐBÁNYAI JANIKOVSZKY ÉVA MAGYAR-ANGOL KÉT TANÍTÁSI NYELVŰ ÁLTALÁNOS ISKOLA Székhely: 1105 Budapest, Kápolna tér 4. Tagintézmény: 1101 Budapest, Üllői út 118. PEDAGÓGIAI PROGRAMJA 2013 1 I S KOLÁNKRÓL Iskolánk,

Részletesebben

Módosította: TAKÁCSNÉ FARKAS ERZSÉBET Intézményvezető. Módosítva 2008-ban

Módosította: TAKÁCSNÉ FARKAS ERZSÉBET Intézményvezető. Módosítva 2008-ban , Módosította: TAKÁCSNÉ FARKAS ERZSÉBET Intézményvezető Módosítva 2008-ban 1 TARTALOM PEDAGÓGIAI MŰVELŐDÉSI PROGRAM AZ INTÉZMÉNY ADATAI... 3 HELYZETKÉP... 4 AZ INTÉZMÉNY NEVELÉSI RENDSZERE... 5 NEVELÉSI-MŰVELŐDÉSI

Részletesebben

ZIMÁNDY IGNÁC ÁLTALÁNOS ISKOLA TÖRÖKBÁLINT PEDAGÓGIAI PROGRAM. A Pedagógiai program 2013-ban készült

ZIMÁNDY IGNÁC ÁLTALÁNOS ISKOLA TÖRÖKBÁLINT PEDAGÓGIAI PROGRAM. A Pedagógiai program 2013-ban készült ZIMÁNDY IGNÁC ÁLTALÁNOS ISKOLA TÖRÖKBÁLINT PEDAGÓGIAI PROGRAM A Pedagógiai program 2013-ban készült Tartalomjegyzék 1. HELYZETELEMZÉS... 6 1.1 Az iskola bemutatása... 6 1.2 Tárgyi feltételek... 10 1.3

Részletesebben

JÓVÁHAGYÓ NYILATKOZAT:...

JÓVÁHAGYÓ NYILATKOZAT:... Tartalom Bevezető... 2 1. Az iskola nevelési programja... 4 1.1 A nevelő-oktató munka pedagógiai alapelvei, céljai, feladatai, eszközei, eljárásai 4 1.2 A személyiségfejlesztéssel kapcsolatos pedagógiai

Részletesebben

Szemere Bertalan Általános Iskola és Gimnázium Pedagógiai Programja 2013

Szemere Bertalan Általános Iskola és Gimnázium Pedagógiai Programja 2013 Szemere Bertalan Általános Iskola és Gimnázium Pedagógiai Programja 2013 1 Tartalom 1. Az iskola nevelési programja... 5 1.1 A nevelő-oktató munka pedagógiai alapelvei, céljai, feladatai, eszközei, eljárásai...

Részletesebben

Az Úri. Szent Imre Általános Iskola. helyi tanterve

Az Úri. Szent Imre Általános Iskola. helyi tanterve 1. sz. melléklet Az Úri Szent Imre Általános Iskola helyi tanterve 1. Tantárgyi struktúra és óraszámok Kötelező tantárgyak és óraszámok az 1 4. évfolyamon a 2013. szeptember 1-jétől érvényes kerettantervek

Részletesebben

Radnóti Miklós Általános Iskola

Radnóti Miklós Általános Iskola Radnóti Miklós Általános Iskola Pedagógiai Programja Az iskola arra való, hogy az ember megtanuljon tanulni, felébredjen tudásvágya, megismerje a jól végzett munka örömét, megízlelje az alkotás izgalmát,

Részletesebben

PEDAGÓGIAI PROGRAMJA

PEDAGÓGIAI PROGRAMJA A TAPOLCAI BÁRDOS LAJOS ÁLTALÁNOS ISKOLA OM azonosító: 201170 PEDAGÓGIAI PROGRAMJA 5. verzió Utolsó felülvizsgálat: 2014. március 28. Bajner Imre igazgató 1 Tartalom A pedagógiai program jogi háttere...

Részletesebben

2013. SÁGÚJFALU PEDAGÓGIAI PROGRAMJA. Módosítások KÖRZETI ÁLTALÁNOS ÉS ALAPFOKÚ MŰVÉSZETI ISKOLA ÉS NAPKÖZI OTTHONOS ÓVODA

2013. SÁGÚJFALU PEDAGÓGIAI PROGRAMJA. Módosítások KÖRZETI ÁLTALÁNOS ÉS ALAPFOKÚ MŰVÉSZETI ISKOLA ÉS NAPKÖZI OTTHONOS ÓVODA SÁGÚJFALU KÖRZETI ÁLTALÁNOS ÉS ALAPFOKÚ MŰVÉSZETI ISKOLA ÉS NAPKÖZI OTTHONOS ÓVODA PEDAGÓGIAI PROGRAMJA 2013. Módosítások 2006. IPR beépítése 2007. Kompetencia alapú oktatás beépítése 2008. nem szakrendszerű

Részletesebben

Széchenyi Zsigmond Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola PEDAGÓGIAI PROGRAMJA

Széchenyi Zsigmond Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola PEDAGÓGIAI PROGRAMJA Széchenyi Zsigmond Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola PEDAGÓGIAI PROGRAMJA "Csak az tanítson, aki már eleget tanult." (gróf Széchenyi Zsigmond) 2014. 1 TARTALOM A SZÉCHENYI ZSIGMOND ÁLTALÁNOS

Részletesebben

Az Ybl Miklós Pénzügyi és Számviteli Szakközépiskola PEDAGÓGIAI PROGRAMJA

Az Ybl Miklós Pénzügyi és Számviteli Szakközépiskola PEDAGÓGIAI PROGRAMJA . Az Ybl Miklós Pénzügyi és Számviteli PEDAGÓGIAI PROGRAMJA Készítette: Ellenjegyezte, jóváhagyta:...... igazgató fenntartó képviselője Hatálybalépés dátuma: 2013. szeptember 01. Módosítás, felülvizsgálat:

Részletesebben

Csokonai Vitéz Mihály Gimnázium NEVELÉSI PROGRAM. 2009. szeptember

Csokonai Vitéz Mihály Gimnázium NEVELÉSI PROGRAM. 2009. szeptember Csokonai Vitéz Mihály Gimnázium NEVELÉSI PROGRAM 2009. szeptember A CSOKONAI VITÉZ MIHÁLY GIMNÁZIUM NEVELÉSI PROGRAMJA A Csokonai Vitéz Mihály Gimnázium helyzete és aktuális állapota A gimnázium működésének

Részletesebben

PEDAGÓGIAI PROGRAMJA B U D A P E S T 2012.

PEDAGÓGIAI PROGRAMJA B U D A P E S T 2012. Adjátok kezébe a kérdéseket, és hagyjátok, hadd oldja ő meg maga. Ne azért tegyen szert a tudásra, mert ti megmondjátok neki, Hanem azért, mert magától megétette: ne tanulja a tudományt, hanem fedezze

Részletesebben

Tatabányai Árpád Gimnázium. Pedagógiai Programja

Tatabányai Árpád Gimnázium. Pedagógiai Programja A Tatabányai Árpád Gimnázium Pedagógiai Programja 2013 Ezt a Pedagógiai Programot a Tatabányai Árpád Gimnázium nevelőtestülete 2013. szeptember 30-ai értekezletén az Iskolaszék, a Szülői Munkaközösség

Részletesebben

VM KÖZÉP-MAGYARORSZÁGI AGRÁR SZAKKÉPZŐ KÖZPONT. PEDAGÓGIAI PROGRAM I. és II. rész Nevelési Program Helyi tanterv általános rész

VM KÖZÉP-MAGYARORSZÁGI AGRÁR SZAKKÉPZŐ KÖZPONT. PEDAGÓGIAI PROGRAM I. és II. rész Nevelési Program Helyi tanterv általános rész VM KÖZÉP-MAGYARORSZÁGI AGRÁR SZAKKÉPZŐ KÖZPONT PEDAGÓGIAI PROGRAM I. és II. rész Nevelési Program Helyi tanterv általános rész 1 HITVALLÁS... 3 I. NEVELÉSI PROGRAM... 4 1. A NEVELŐ-OKTATÓ MUNKA CÉLJAI

Részletesebben

Móra Ferenc Általános Iskola Sülysáp. Pedagógiai Program

Móra Ferenc Általános Iskola Sülysáp. Pedagógiai Program Móra Ferenc Általános Iskola Sülysáp Pedagógiai Program 2013 2 "A siker azokhoz pártol, akik energikusak, hogy dolgozzanak érte, elég bizakodóak hogy higgyenek benne, elég türelmesek, hogy várjanak rá,

Részletesebben

KOPINT-DATORG Gazdaságfejlesztési Szakközépiskola

KOPINT-DATORG Gazdaságfejlesztési Szakközépiskola KOPINT-DATORG Gazdaságfejlesztési Szakközépiskola OM: 100 536 OKÉV: 01-0698-04 AL-2007 alapítva: 1998....semmiből egy új, más világot teremtettem. Bolyai János Pedagógiai program (2013.) Gazdaságfejlesztési

Részletesebben