Kollégium helyi pedagógiai programja

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Kollégium helyi pedagógiai programja"

Átírás

1 Nyíregyházi Bárczi Gusztáv Általános Iskola, Készségfejlesztő Speciális Szakiskola, Kollégium és Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Intézmény Kollégium helyi pedagógiai programja A kollégium helyi pedagógiai programja az emberi erőforrások minisztere 59/2013. (VIII. 9.) EMMI rendelete alapján készült Az intézmény neve, címe: Nyíregyházi Bárczi Gusztáv Általános Iskola Készségfejlesztő Speciális Szakiskola, Kollégium és Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Intézmény 4400 Nyíregyháza, Szarvas u Az intézmény típusa: Többcélú nevelési-oktatási intézmény Alaptevékenysége: Kollégiumi ellátás 170 férőhelyen. 2. A kollégium működési rendje A kollégium ellátja az iskolába felvételt nyert: - tanulásban akadályozott, - értelmileg akadályozott, - autista tanulók, - a fenti fogyatékosságú nevelőszülőkhöz, gyermekotthonba kihelyezett tanulók

2 nevelését és gondozását Felvétel a kollégiumba Vidéki tanulók számára a tanulói jogviszony létrejöttével a kollégiumi felvétel automatikus, azok a nyíregyházi tanulók is felvételt nyernek, akiknek családi, szociális helyzetük, halmozottan hátrányos helyzetűk vagy sérülésük mértéke ezt indokolttá teszi. A tanulói jogviszony megszűnésével a kollégiumi jogviszony is megszűnik. 3. A kollégium nevelési alapelvei, célkitűzései 3.1. A kollégium nevelési alapelvei - A kollégiumi nevelés célja legfőképp a tanulók szocializációjának, kiegyensúlyozott és egészséges fejlődésének, tanulásának, a sikeres életpályára való felkészítésének segítése, személyiségének fejlesztése, kibontakoztatása. - A kollégiumban a gyermekek nevelését az irántuk érzett felelősség, a szeretet, a bizalom, a tapintat és a gondoskodás jellemzi. - A haladó hagyományok tiszteletben tartásával, valamint a házirend előírásainak betartásával érvényesítjük a gyermekeket megillető emberi és szabadságjogokat. - A kollégiumi élet jelentsen valamennyi kollégista gyermek számára boldog gyermekkort, melyben a jó társas kapcsolatok kialakulását és megőrzését elsősorban az alapvető erkölcsi normák igenlése és gyakorlása jelenti. - A kollégium a tevékenysége során megteremti a feltételeket az iskolai tanulmányok sikeres folytatásához, kiegészíti a családi és iskolai nevelést és oktatást, egyúttal szociális ellátást, biztonságot, valamint érzelmi védettséget is nyújt. - A kollégium lakóinak a mindenkori jó közérzetét az itt dolgozó felnőttek biztosítják, akiknek munkáját a szaktudás, a tapasztalat és a kulturált stílus mellett a gyermekszeretet, a példamutatás és az erkölcsi fedhetetlenség jellemzi.

3 - Megfelelő pedagógiai környezet biztosításával - elősegíti a társadalmi szerepek tanulását, a diákok önszerveződése során kialakuló közösségekben az együttélés, az együttműködés, az önkormányzó képesség, a döntés és felelősség, a konfliktuskezelés demokratikus technikáinak megismerését, gyakorlását; ezzel a kollégium hatékony támogatást nyújt a sikeres társadalmi beilleszkedéshez. - Fejlesztjük a gyermekek öntevékenységét, valamint az életkori és sérülés fokát figyelembe véve az önszerveződő képességüket. - Az egységes nevelési eljárások alkalmazása érdekében konstruktív módon együttműködünk az iskola szereplőivel. - Az életkori sajátosságokat a fejlesztéskor figyelembe vesszük, és a tanulmányi munka, a foglalkozások, szabadidős és a gondozási tevékenységek során biztosítjuk az egyénre szabott feltételrendszert. - A csoportok összetételének megfelelően gondot fordítunk a nemzeti, etnikai, kisebbségi azonosságtudat tiszteletben tartására és fejlesztésére. - A rendszeresen megtartott kollégiumi foglalkozások segítik a megtanultak gyakorlati alkalmazását, a felzárkóztatást, a társadalmi beilleszkedéshez szükséges képességek kibontakozását, a pályaválasztást. - A kollégiumi életrend az egészséges életmód iránti igény kialakulását szolgálja. - A kollégiumi foglalkozások a szabadidő hasznos eltöltésének módjaival ismertetik meg a gyermekeket. - A kollégiumi nevelés segíti a tanulók önálló életre nevelését, a társadalmi szerepek tanulását, a társadalomba való beilleszkedést, különös figyelmet fordítunk a hátrányos helyzetű (továbbiakban: HH) és halmozottan hátrányos helyzetű (továbbiakban: HHH) gyerekekre. - A nevelési módszerek alkalmazásánál a pedagógusok figyelembe veszik a gyermekek életkorát, fejlettségét, egyéniségét, családi körülményeit. - A kollégiumi élet biztonságot, érzelmi védettséget nyújt, kiegészíti a családi és iskolai nevelést.

4 - A kollégiumi nevelés fejleszti a testi-lelki egészséget, a gyógypedagógiai asszisztens tudatos, tervszerű munkája révén kialakítja és rögzíti a higiénés szokásokat A kollégiumi nevelés célkitűzései Cél Eredményességi mutató Indikátor Az új gyermekek beilleszkedésének elősegítése A kulturált együttélés szabályainak elfogadására, betartására nevelés Családias légkör biztosítása a kollégiumban A felvett gyermekek 100%-a beilleszkedett a kollégiumi közösségbe A gyermekek 65%-a betartja a szabályokat Gyermekek 100%-a szeret a kollégiumban lakni Minden csoportban a Új kollégista gyermekek száma Kollégiumi visszautasító száma Kollégiumi száma elhelyezést gyermekek verekedések Igazgatóhoz küldött gyermekek száma Ellenőrzőbe beírt megrovások száma, oka A rendezvényeken tanúsított tanulói magatartás Gyermekek bántalmazása miatt érkező szülői panaszok száma Gyermekek körében végzett klíma vizsgálat eredménye Síró- hazavágyó gyermekek száma

5 név- Megtartott születésnapok száma gyermekek 100%-ának megemlékeznek a névszületésnapjáról Az önellátáshoz szükséges képességek kialakítása, fejlesztése: megtanítjuk a sajátos nevelési igényű gyermeket önmaga ellátására A gyermekek 75%-a önállóan végzi az önellátás tevékenységeit Önállóan gyermekek száma végző A önálló tanuláshoz szükséges képességek, készségek kialakítása, fejlesztése; a helyes tanulási módszer kialakítása és alkalmazása felső tagozatban A gyermekek 60%-a ismeri a helyes tanulási sorrendet, tudja önállóan alkalmazni Önállóan feladatot gyermekek száma tanuló, végző A helyes tanulási sorrendet alkalmazó gyermekek száma Alkalmazott tanítási módszerek koherenciájának vizsgálata a céllal Cél Eredményességi mutató Indikátor Szabadidő hasznos eltöltésére nevelés A csoportban a gyermekek 65%-a részt vesz a szabadidős tevékenységekben A rendezvényeken részt vevő gyermekek száma A bekapcsolódó száma szervezésbe gyermekek Gyermekek által javasolt ötletek száma

6 Egészséges nevelés életmódra A csoportban a gyermekek 55%-a ismeri az egészséges életmód részeit Felsorolt életmód gyakorlati szintje: egészséges területek alkalmazásának Szociális hátrányokkal küzdő gyermekek individualizált fejlesztése A reális pályaválasztáshoz szükséges képességek fejlesztése, ismeretek bővítése A fejlesztésben résztvevő gyermekek 65%-a fejlődést mutat A nyolcadikos gyermekek 100%-a továbbtanul A tevékenységben jártas gyermek száma Azon gyermekek száma, akiknek a tevékenység szokásává vált Ezzel kapcsolatosan szervezett rendezvényeken részt vevő gyermekek száma A számukra tartott foglalkozások száma A résztvevő száma foglalkozásokon gyermekek Fejlesztendő területeken mutatott fejlődés Felvett gyermekek száma Üzemlátogatásokon, nyílt napon részt vevő gyermekek száma Összejövetelek száma: szakemberekkel, szülőkkel, volt kollégistákkal

7 Cél Eredményességi mutató Indikátor A tanulók tehetséggondozását elősegítő tevékenység szervezése A tehetséges tanulók 55%-a részt vesz szakköri tevékenységben Szakkörön részt vevő gyermekek száma A gyermekek érdeklődését figyelembe vett és megszervezett szakkörök száma Szakkörön készült produktumok minősége A gyermekek kommunikációjának, érdekérvényesítő képességének a fejlesztése A tanulók 85%-a részt vesz a DÖK gyűléseken Résztvevő száma Vélemények jellege gyermekek száma, A kollégiumi hagyományok ápolása, továbbfejlesztése Szülők, hozzátartozók bevonása a kollégium életébe; együttműködés fejlesztése A munkatervben tervezett hagyományos rendezvényeket 80%- ban megvalósítjuk Csoportonként a szülők 55%-a részt vesz a rendezvényeken Gyermekkel kapcsolatos problémák megbeszélése, segítés Hagyományos rendezvények száma Résztvevők száma Elégedettségmérés Megjelent szülők, hozzátartozók száma Panaszok száma, jellege Segítségadás jellege

8 A nevelő-oktató munka pedagógiai céljai, feladatai Cél Eredményességi mutató Indikátor A kompetencia alapú oktatás kiterjesztése Életpálya-építési kompetencia, és Szociális környezeti - életviteli kompetencia alapú oktatás bevezetése, program csomagok alkalmazása. Bevezetve 4 kollégiumi csoportban. Fenntarthatóság: 5 éven keresztül. A tanulási stratégiák alkalmazásában a sokszínűségre törekvés tevékenység-rendszerének biztosítása Az újszerű tanulásszervezési eljárások alkalmazása a bevont csoportokba. Kötelező elemek megvalósítása:projekt hét, témahét, moduláris oktatási csomag bevezetése. 4 kollégiumi csoport. A projekt hét, témahét, moduláris oktatási csomag bevezetése megvalósult. A játékosság, a szimuláció gazdag eszköztárának biztosítása Önálló innováció megtervezése, és végrehajtása: Sportjátékok a kollégiumi szabadidős tevékenységben játékgyűjtemény készítése. Önálló innováció végrehajtva: Sportjátékok a kollégiumi szabadidős tevékenységben játékgyűjtemény elkészítve. Bevont tanulók, csoportok száma

9 A személyiséggel kapcsolatos pedagógiai feladatok Cél Eredményességi mutató Indikátor Egyéni tanulási útvonalak kialakítása, kifejlesztése A hátrányos helyzetű tanulók esélyegyenlőségének javítása. Integrációt elősegítő célzott fejlesztési programok alkalmazva. A tanulás iránti motiváció fejlesztése Újszerű tanulásszervezési eljárások bevezetése. Kooperatív technikák, projektmódszer, témahét megtartva. Kompetencia oktatáshoz szükséges használva. eszközök A tanítás-tanulás folyamatába alkotó jellegű feladatok meghatározása Projekthét, témahét és moduláris oktatás és innováció keretén belül alkotói vágy felkeltése. Alkotó jellegű feladatok algoritmusának elsajátítása. Alkotó pedagógiai klíma megteremtése. A bevont csoportok és tanulók, szülők száma Vélemények Ezzel kapcsolatosan szervezett rendezvényeken részt vevő gyermekek száma Produktum: saját kezűleg elkészített tárgy/ alkotás létrehozva.

10 A közösségfejlesztéssel kapcsolatos pedagógiai feladatok Cél Eredményességi mutató Indikátor A másság elfogadása Esélyegyenlőség biztosítása. Tanulók beilleszkedtek a csoportokba. Szociometriai mérés A szociogramm erős rokonszenvi kapcsolatokat mutat. Nincs tanuló peremhelyzetű A különböző szociális kompetenciák fejlesztése: empátia, egymásra figyelés, együttműködés, tolerancia, alkalmazkodó készség Szociális környezeti - életviteli kompetencia alapú programcsomag bevezetése. Bevezetve és alkalmazva 2 csoportban. Beilleszkedési, magatartási nehézségekkel összefüggő pedagógiai feladatok Cél Eredményességi mutató Indikátor Beilleszkedési, magatartási nehézségekkel összefüggő pedagógiai tevékenységformák biztosítása Differenciált tanulásszervezés Kooperatív technikák alkalmazása Projekt-módszer alkalmazása A személyre szabott tanítás-tanulás előtérbe helyezése Minden csoportban Pedagógus megfelelően alkalmazta Alkalmazott kooperatív technikák koherenciájának vizsgálata, célja megvalósult

11 A tapasztalatszerzés, ismeretszerzés lehetőségeinek kitágítása IKT eszközök használatával A kompetencia alapú oktatáshoz szükséges tanulói, tanári eszközök használata IKT képzésen való részvétel. A kompetencia alapú oktatáshoz szükséges tanulói, tanári eszközök biztosítottak. Bevont csoportok, tanulók száma. IKT képzésen való résztvevők száma. Eszközök száma. Az esélyegyenlőséggel kapcsolatos feladatok Elvégzendő feladat Eredmények Módszerek eljárások A társadalmilag hátrányos helyzetű tanulókkal való foglalkozás Biztosított a képzésük, fejlesztésük Hátránykompenzáció. Fejlesztésüket szolgáló speciális programok alkalmazása. IPR működtetése A roma tanulók hátrányos Felkészítés a Mérjék fel a tanulók szociokulturális helyzetének továbbtanulásra. hátterét. csökkentése, továbbtanulásra felkészítés való Továbbtanulások kiszélesítése. Integrált oktatása (IPR), továbbtanulási programok tervezése. A HHH-s tanulók tanórán kívüli foglalkozásokon való részvétele. Nő a HHH-s tanulók tanórán kívüli foglalkozások való részvételének száma, Felzárkóztató, tehetségfejlesztő, sport és művészeti foglalkozások

12 csökken a lemorzsolódás. biztosítása. A HHH tanulók számának Több HHH-s tanuló kerül Együttműködés a növelése a kollégiumi az oktatási idő alatt jobb települési szolgáltatás igénybevétele körülmények közé. önkormányzatokkal. terén Kollégiumi bentlakással eredményesebb képzés várható Kollégiumban a tehetséggondozás, hátránykompenzáció magadása. Személyiségfejlesztés a szabadidő hasznos eltöltése. Tanulási idő hatékony kihasználása Egyéni személyes napirend kialakítása Tanulás tanítása. Egyéni tanulási módszerek kialakítása. Kulturális és sporttevékenység Végzős tanulók továbbhaladásának és elhelyezkedésének nyomon követése, kiemelten a HHHs tanulókra. A középiskolában végzők további helyzetéről a megye információval rendelkezik amelyet felhasznál a munkaerőpiacon a további képzések tervezésénél. Tervezzék meg az adatgyűjtés feladatait, és a nyomon követési rendszert, évente értékeljék az adatokat.

13 A tanulók életrendje, tanulása, szabadideje szervezésének pedagógiai elvei 4.1. A tanulók életrendje A kollégiumba felvételt nyert gyermekek a megye különböző településeiről, óvodáiból és általános iskoláiból érkeznek az intézményünkbe. A családi otthon szokásai, körülményei lényeges eltérést mutatnak. A kollégiumi élet rendjét úgy alakítottuk ki, hogy a gyermeket rendszerességre nevelje. A gyermek számára kialakított heti és napirend biztosítja a biológiai-fiziológiai és pszichés fejlődés egységét. Munkánk alapját a gyermek családban elért nevelési eredménye jelenti, ezt erősítjük tovább. A hetirend a csoport tanulóira adekvát módon állapítja meg a feladatokat a hét 5 napjára. Összehangolja az iskolai és kollégiumi munkát. Alapvetően meghatározza a csoport sajátosságainak megfelelően a napi önkiszolgáló és környezetszépítő munka, a tanulás, a fejlesztő játékok arányát, az étkezések és a napirendi feladatok kereteit. A hetirend példát szolgáltat a gyermek számára a szabadidő helyes eltöltésére: séta, játék, kirándulás, verseny, kulturális rendezvény, könyvtár, kiállítás, foglalkozások. A hetirend keretében megvalósul az évszaki és időjárási tényezők figyelembe vételével az egészséges életmódra nevelés. A napirend szabályozó tényező a gyermekek életrendjében. A napirendünk átöleli a gyermek egész napját, mert a gyermek személyiségének harmónikus fejlődése szempontjából fontosnak tartjuk a 24 órás napirendet. A napirend a kollégiumi életet szervesen kapcsolja az iskolai órarendhez és a kollégiumi foglalkozásokhoz. Keret jellegű, a gyermekek igényeinek megfelelően módosítható. A napirend a nevelés egyik fontos tényezője. Az általa behatárolt tevékenység a rendszeres munkára szoktatás fő színtere. A differenciálás elve itt is érvényesül.

14 4.2 A kollégium napirendje: Ébresztő Szobák takarítása amelyben minden gyerek saját képességei szerint vesz részt, szükség szerint segítségnyújtással. Mosakodás, fogmosás, öltözködés Reggelizés, gyógyszerek kiosztása - csak felnőtt végezheti Osztályba kísérés, a gyermekcsoportok átadása a délelőttös pedagógusoknak, az esetleges személyre szóló tájékoztatások megadása az esti-, éjszakai történésekkel kapcsolatban Iskolai tanítási órák, amelyek a csoportok órarendjétől függően különböző időpontokban fejeződnek be Ebédelés. Időpontja a csoportok napi tanítási óráinak befejezésétől függ. Gyógyszerek kiosztása A szabadidő hasznos eltöltése a foglalkozási rendnek megfelelően /kisebbeknek ebéd utáni pihenés beiktatásával/.

15 Szakkörök, uzsonna Tanulmányi munka. Minden csoport az életkor és a feladatok mennyiségétől függően használja fel a rendelkezésreálló időt Vacsora, gyógyszerek kiosztása Mosakodás, fürdés; fogmosás, fehérneműk mosása, szekrényrendezés. Mosdóhelyiségek rendbetétele,szobák takarítása. Játék, megbeszélések csoportosan és egyénileg. Kisebbeknél mesélés, esti mese megnézése a TV - ben. Számítógépezés, internetezés. Nagyobbaknál még lehetséges TV- nézés,olvasás, kézimunka Villanyoltás életkori sajátosságból eredően igényekhez igazodva 5.1. A tanulók tanulása A kompetenciafejlesztés fókuszai a kollégiumban: - szociális kompetencia: empátia, egymásra figyelés, együttműködés, tolerancia, utánzás, alkalmazkodó képesség, kommunikáció.

16 A kulcskompetenciák fejlesztése érdekében a kollégium pedagógusai által alkalmazott munkaformák és módszerek: Módszertani elemek: - óvoda-iskola átmenet - hatékony tanuló megismerési és segítő technikák, pedagógiai diagnosztizálás. - multikulturális tartalmak - foglalkozásokon differenciálás (heterogén csoport.) - kooperatív tanulás - tevékenységközpontú pedagógiák eszközei - projektmunka (egyéni és csoportos) - prezentációs technikák - tanulói értékelési formák gazdagítása. A tanulásszervezés módszerei: Alapmódszerek: - tanári magyarázat (frontális tanítás): beszélgetés, kérdezve kifejtés, előadás, szemléltetés - munkáltatás (egyéni, de nem önálló): variációs módszer, házi feladat - individuális (egyéni és önálló tanulás): egyéni feladatok. Motiváló módszerek: - páros munka - csoportmunka - játék - szerepjáték

17 - vita - kutató-felfedező módszer - kooperatív módszerek - projekt módszer. A tanulásszervezés alapelvei: - differenciálás - egyéni különbségek figyelembevétele - tanítási tartalom, foglalkozási idő rugalmas kezelése. - szociális készségek fejlettsége-szociális kompetencia - divergens gondolkodás, problémamegoldó képesség, kreativitás, kommunikációs készségek (metakommunikáció), önismeret, önkifejezés, társismeret. - motiváló módszerek alkalmazása pl. kooperatív-, projekt módszer. A digitális pedagógiai elterjesztésével kapcsolatos tevékenységek, célkitűzések: A digitális pedagógiai módszertan 3-as célú kompetenciafejlesztés: - Tantárgyi ismeretek bővítése, rendszerezése - IKT eszközök készségszintű alkalmazásának fejlesztése - A konstruktív munkaformák alkalmazásával a szociális kompetenciák fejlesztése Az IKT által támogatott tanulásszervezési módok: - Csoportmunka - Pármunka-tanulópár

18 - Egyénre szabott munka - Részben egyénre szabott munka - Önálló munka A digitális pedagógiai módszertan többszintű differenciálásra is lehetőséget biztosít amelynek a következők a megvalósulási formái: - Mennyiségi differenciálás - Minőségi differenciálás Alkalmazására szánt feladattípusok: - Problémamegoldó csoportfeladatok - Alkotó feladatok - Felfedező, kutató feladatok - Érvelésre-vitára alkalmas feladatok - Ellenőrzés, értékelés A feladathoz kapcsolódóan a következő kompetenciák fejlesztése valósul meg: hatékony, önálló tanulás, digitális kompetencia. Tanulóinkból általában hiányzik a tudatos megtanulni akarás szándéka. Ezért nagy szerepe van a motivációnak, buzdítással, dicsérettel, a teljesítmények értékelésével keltjük fel a tanulókban az érdeklődést, a munkakedvet, a tudás iránti vágyat, a kötelességérzetet. A kollégiumi nevelőmunkánk során célunk a helyes tanulási módszer kialakítása és sikeres alkalmazása. Ennek feltétele bizonyos képességek koncentráció, emlékezet, megértés, gondolkodás, beszédkészség, olvasási készség- fejlesztése.

19 A nevelőmunkánkban hangsúlyt helyezünk a tanulási motívumok az érdeklődés, a megismerés, a felfedezés vágyának- fejlesztésére. A kollégiumi nevelőmunkánkban olyan változatos és módszerbeli megoldásokat alkalmazunk, amelyek segítségével az egyes tanulók közötti műveltségi, képességbeli, felkészültségi, neveltségi különbözőségeket kezelni tudjuk. Célunk, hogy a gyermeket olyan képességekkel vértezzük fel, melynek során számára is életprogrammá válik az élethosszig tartó tanulás. A kollégiumi tanulási tevékenység a tanítási órákon szerzett ismeretek gyakorlását, megszilárdítását, gyakorlati alkalmazását szolgálja. Ehhez nyugodt légkört, megfelelő eszközöket, a gyermekek életkorának, fejlettségének elegendő mértékű időt biztosítunk. Ez az idő a tanulásban akadályozott tanulók alsó tagozatában naponta mellékletben szereplő Az autista tanulók délutáni tanulása a délelőttös pedagógus egyénre szabott útmutatása szerint történik. Az értelmileg akadályozott tanulóknál a tanulmányi időt a feladattól függően rugalmasan kezeljük. A tanulás megkezdése előtt meggyőződünk arról, hogy minden tanuló tudja, milyen tanulmányi feladat vár rá délután. A délelőttös pedagógus tájékoztatása a feladatról üzenő füzet, személyes megbeszélés vagy tanulmányi felelősök útján történik. Biztosítjuk a szükséges eszközöket - füzet, íróeszköz, könyvek, térkép, szemléltetőeszközök, stb.- megbeszéljük a tanulás sorrendjét és az aznapi tanulásra fordítható időt. A kollégiumi nevelőtestület által a jelenleg elfogadott tanulási sorrend: a tanulást a szóbelivel kezdjük,ha azonos témakörből szóbeli és írásbeli feladat is van a tanulást a legkönnyebb feladattal kezdjük, majd a nehezebb feladat következik.

20 Nem törekszünk az állandó ülésrend kialakítására, a gyermekek úgy helyezkedjenek el, hogy egymásnak segíteni tudjanak, tanulópárokat alkossanak. Megfelelő előkészítés után már a legkisebbeknél is szükséges, hogy írásbeli feladataikat önállóan, csendben végezzék. Fokozatosan arra szoktatjuk őket, hogy azokat a képességfejlesztő feladatokat, gyakorlatokat, amelyeknek végrehajtási módját nevelői irányítással már megismerték, önállóan végezzék. Arra neveljük a gyermekeket, hogy kérjenek segítséget, ha problémájuk, nehézségük van a tanulásban. A differenciált segítségadás folyamatos. A segítségadás egyik fontos alapelve, hogy mindig annyit segítünk a tanulóknak, amennyire szükségük van a tanulás megkezdéséhez és folytatásához. A délutáni tanulás fontos része az ellenőrzés - értékelés. A tanulók minden írásbeli házi feladatát ellenőrizzük, nemcsak láttamozzuk. Az ellenőrzés, értékelés személyre szabott; segítőszándékkal történik. A jó munkát elismerjük, indokoljuk, hogy a tanulót miért részesítjük dicséretben. Azokat, akik aznap nem a legjobb eredményt érték el, nem éri megszégyenítés, megaláztatás. Megbeszéljük velük, hogy miért nem sikerült az aznapi feladat, mit kell tenni, hogy a hibát ki lehessen javítani. 5. osztálytól jelentősen megnő a szóbeli tanulás mennyisége. Gondot jelent, hogy a tanulók nagy része az önálló tankönyvi tanulásra nem képes. Folyamatosan tanítjuk meg a szóbeli tanulás helyes technikáját: - a cím megtanulásával próbálják felidézni a tanítási órán hallott, megismert dolgokat - a tananyag logikai vázát tartalmazó vázlatot felírjuk a táblára, vagy azokat a kérdéseket, amelyekre várjuk a feleletet - a tananyagot a tanulók többször olvassák el, önállóan emeljék ki a lényeget a vázlat, vagy a kérdéssor alapján Az önálló leckefelmondásra kevés tanuló képes. Kérdések alapján győződünk meg arról, hogy a tanuló érti-e a tanultakat, saját szavaival ki tudja -e fejezni magát, tud -e

21 példákat mondani a tanultakkal kapcsolatban, stb. A leckefelmondásba a többi tanulót is bevonjuk, akik kiegészíthetik csoporttársaik feleletét. Azoknak a tanulóknak, akik hamarabb készülnek el tanulmányi munkájukkal mint társaik, csendes foglalkozási lehetőséget biztosítunk /rajzolás, kézimunka, szerelés stb./. Felkeltjük bennük az érdeklődést a kiegészítő ismeretanyagok iránt is, pl. képeskönyvek, lexikonok, népszerű ifjúsági, tudományos és ismeretterjesztő művek, folyóiratok olvasásával A tanulók szabadideje szervezésének pedagógiai elvei A gyermekek nagy része más életmódhoz szokott a kollégiumba kerülés előtt. Kevés segítséget kaptak a szabadidő hasznos eltöltéséhez. Ezért a gyermek elképzeléseinek, igényeinek kielégítése rugalmas gondolkodásmódot, türelmet, megértést kíván. A gyermek szabadideje szervezésének pedagógiai elvei: - projekt hét, témahét bevezetése - a személyiségfejlődés elősegítése: a pihenés, a játék, a művelődés, az élmények, az érzelmi élet fejlesztése - a társas kapcsolatok gazdagítása, jó közösség kialakítása - a gyermek tervező munkába történő bevonása: figyelembe vesszük a javaslatot, az önbizalom, az aktivitás, az önállóság, a kezdeményezőkészség fejlesztése érdekében - fokozatosan szoktatjuk hozzá a gyermeket ahhoz, hogy ő is képes átgondoltan úgy megtervezni a saját idejét, hogy az szórakozást, hasznos időtöltést jelentsen számára - a gyermek önkéntes részvételére, szabad választására odafigyelünk - fontos a személyes példamutatás, - a pedagógus, mint modell- a nyitottság, a széleskörű érdeklődés - a közösen eltöltött szabadidős tevékenység segíti a kölcsönös elfogadást, a sikerélmény megélését.

22 - a tiszta, esztétikus környezet igényének erősítése - a szabadidő kulturált eltöltésének megtanítása, amelyben a nevelő, mint modell kap szerepet 7. A tanulók fejlődését, tehetséggondozását, pályaválasztását, az önálló életkezdését elősegítő tevékenység elvei A tehetség, képesség kibontakoztatását segítő tevékenységek: Sokszínű tevékenységformák biztosítása - Differenciált tanulásszervezés - Kooperatív technikák alkalmazása - Projekt-módszer alkalmazása - Tevékenységközpontú pedagógiák - A személyre szabott tanítás-tanulás előtérbe helyezése - Fejlesztő értékelés alkalmazása - A tapasztalatszerzés, ismeretszerzés lehetőségeinek kitágítása IKT eszközök használatával A tanulók fejlődését elősegítő tevékenység elvei A kollégiumban a gyermekek harmonikus fejlődését az egészséges környezeti feltételek megteremtésével, a megfelelő táplálkozás biztosításával és a tanulók rendszeres foglalkoztatásával, edzésével segítjük elő.

23 A gyermek rendszeres foglalkoztatásával hozzájárulunk ahhoz, hogy a gyermek aktivitása, önbizalma fejlődjön, sikerélményt éljen meg, megtanulja a szabadidő kulturált eltöltését. Kompetencia oktatás alapelvei: - A kompetencia alapú oktatás bevezetése, elterjesztése - Esélyegyenlőség biztosítása - A tanulók képességeinek és kulcskompetenciáinak egyénre szabott fejlesztése - Alkotó pedagógiai klíma megteremtése Kollégiumi tevékenységrendszerünk három típusa: Irányított tevékenységek: - munka- önkiszolgáló tevékenység - kulturális foglalkozás - manuális foglalkozás - játék- sport foglalkozás Kötött tevékenységek: - tanulmányi foglalkozás - egyéni fejlesztés Kötetlen tevékenységek: - séta - szakkörök

24 - megbeszélések - egyéni szabadfoglalkozás A kulturális foglalkozás konkrét témáit a pedagógusok úgy tervezik meg, hogy aktuálisan kapcsolódnak iskolai munkához, ünnepekhez, egyéb eseményekhez, alkalmakhoz is. A foglalkozások keretében szerepel: mesehallgatás, olvasás, versmondás, bábozás, dramatizálás, éneklés, daltanulás, zenehallgatás, műveltségi vetélkedő, tánc, filmvetítés (dia- és videofilmek), TV-nézés, rádióhallgatás, ünnepi műsorok összeállítása, mozi- és színházlátogatás, szavalóversenyre való felkészülés. Könyvtárlátogatás és könyvtárhasználat a kollégium könyvtárában és a városi könyvtárban. Multikulturális tartalmak hangsúllyal jelennek meg a programokban, projektekben. Múzeumok látogatása, kiállítások, műemlékek; kulturális műsorok megnézése a városban. Manuális foglalkozás keretében rajzolás, festés, mintázás, kézimunka és technikai jellegű játékok szerepelnek, pl. szerelés, építés. Készítenek faliújságot, tablót, albumot, gyűjtött anyagokból kompozíciókat, apróbb tárgyakat, játékokat. Képzőművészeti alkotásokat ismernek meg pl. kiállítások, reprodukciók. A szakköri munkákból kiállítást szerveznek. A gyermek fejlesztésében a játékot naponta biztosítani kell. Kettős feladatunk van: játékot tanítunk megtanítjuk játszani a gyermekeket. A játékformák kiválasztásánál figyelembe vesszük azt a fokozatosságot, amelyet az értelmi - és az érzékszervi, valamint az életkori sajátosság diktál.

25 Játékformák: Utánzó játék, Konstrukciós játékok, Szerepjátékok Szabályjátékok, Sportjátékok Személyiségfejlesztő játékok A sportjátékok során állóképességet, kitartást, egymás segítését, közösségi érzést fejlesztünk. A kedvenc időtöltés az asztalitenisz, a tollaslabda, a futball, a kosár-, a röplabda, különböző játékos és versenyszerű atlétikai foglalkozások. Játékos sportversenyeket is rendezünk osztályon belül /pl. ki a legügyesebb ugrókötelező/ és az évfolyamok között is. A sportjátékokat a szabadban vagy tornateremben bonyolítjuk le heti egy alkalommal. Megszervezzük a téli szabadtéri játéklehetőségeket is /szánkózás, hógolyózás, hóember építése, csúszkálás/. A fenti játékformák fontos kiegészítője az egyéni játék. Minden gyermeknek van kedvenc játéka, olyan tevékenységi formája, amit rendszeresen és nagy kedvvel végez. Lehetőséget adunk arra, hogy akár a szobában, akár a csoportszobában helyük legyen ezeknek a játékoknak és játszhassanak velük pl. babázás, autózás, stb.. Segítjük a tanulók hobby - tevékenységét is. A séta mindennapos tevékenység a csoportok életében, a napirendünkben. Célja elsősorban egészségi szempontból a friss levegőn való tartózkodás, de összekapcsoljuk ismeretszerző céllal is, pl. parkokban az évszak változásainak megfigyelése stb..

26 Kisebb kirándulásokat elsősorban egészségügyi céllal és a környezetünk megismertetésére szervezzük, pl.: erdei tornapálya, sóstói erdő, Szabadidő - és Vadaspark. A megbeszélések olyan mindennapos "foglalkozások", amikor a gyermeket ért iskolai és iskolán kívüli hatásokat /család, felnőttek, barátok, televízió stb./, problémákat, gondokat beszéljük meg. A megbeszélések témakörei lehetnek még: ünnepekre, kirándulásra, színházlátogatásra, versenyre való felkészülés, stb. Egyéni beszélgetésekre is módot adunk, amikor csak egy tanulóval foglalkozunk és próbáljuk megoldani a problémáját. A kollégiumi napirendben lehetőség van az egyéni szabadfoglalkozásra is a gyermek igényei szerint. Ez azt jelenti, hogy a gyermek kedve szerint tölti el a szabadidejét, pl: játéktevékenység /társasjáték/, játékos, alkotó tevékenység /babázás, hímzés, kötés, rajzolás/, munkatevékenység /saját holmiját rendbe teszi, játékot javít/, könyvet, újságot olvas. A gyermek fejlődéséhez fontos, hogy képes legyen az egészsége megőrzésére. Ehhez alapvető egészségügyi ismereteket nyújtunk, gyakoroltatjuk és rögzítjük a helyes szokásokat, a személyi higiénia szabályainak következetes megtartására nevelünk Az egészséges életmódra nevelés során alkalmazott pedagógiai módszerek: magyarázat, beszélgetés, tanácsadás, tudatosítás, példaadás, közvetett követelés, gyakoroltatás, öntevékenységre való késztetés, formáló, segítő ellenőrzés, pozitív értékelés. Tudatosítjuk a gyermekekben, hogy mint munkavállaló csak ápolt megjelenésére, fizikai erejére, egészségére, állóképességére, ügyességére, kiegyensúlyozottságára támaszkodhat.

Eredmény rögzítésének dátuma: Teljesítmény: 97% Kompetenciák értékelése

Eredmény rögzítésének dátuma: Teljesítmény: 97% Kompetenciák értékelése Eredmény rögzítésének dátuma: 2016.04.20. Teljesítmény: 97% Kompetenciák értékelése 1. Pedagógiai módszertani felkészültség 100.00% Változatos munkaformákat alkalmaz. Tanítványait önálló gondolkodásra,

Részletesebben

EGÉSZSÉGNEVELÉSI PROGRAM

EGÉSZSÉGNEVELÉSI PROGRAM EGÉSZSÉGNEVELÉSI PROGRAM Szeresd az egészséged, mert ez a jelen. Védd a kisgyermeket, mert ő a jövő. őrizd a szüleid egészségét! merta múlton épül föl a jelen és a jövő. Bárczy Gusztáv 2 Tartalom 1. Egészséges

Részletesebben

IPR jó gyakorlatunk SOKORÓPÁTKA

IPR jó gyakorlatunk SOKORÓPÁTKA IPR jó gyakorlatunk SOKORÓPÁTKA IPR gyakorlatunk: A 2003/2004-es tanévtől foglalkozunk tudatosan a HH és a HHH gyerekek fejlesztésével. Az intézményi dokumentumaink tartalmazzák az IPR elemeit. A napi

Részletesebben

TANULÁSMÓDSZERTAN 5 6. évfolyam

TANULÁSMÓDSZERTAN 5 6. évfolyam TANULÁSMÓDSZERTAN 5 6. évfolyam A tanulás tanításának elsődleges célja, hogy az egyéni képességek, készségek figyelembe vételével és fejlesztésével képessé tegyük tanítványainkat a 21. században elvárható

Részletesebben

Mosolyt az arcokra! Tanoda

Mosolyt az arcokra! Tanoda Mosolyt az arcokra! Tanoda NEVELÉSI-OKTATÁSI PROGRAM Készült: 2013. augusztus 08. Készítette: Nagy Anikó szakmai vezető I. Alapelvek 1 I.1. Tanodai célok megfogalmazása A Tanoda biztosítja minden gyermek

Részletesebben

Napközis Munkaközösség Munkaterve. 2013/2014-es tanév. 2013. szeptember 16.

Napközis Munkaközösség Munkaterve. 2013/2014-es tanév. 2013. szeptember 16. Napközis Munkaközösség Munkaterve 2013/2014-es tanév 2013. szeptember 16. Munkaközösségünk helyzete A Napközis Közösség Munkaterve 2013/2014-es tanév Iskolánkban a szülők igényének megfelelően biztosítjuk

Részletesebben

Szent Mór Iskolaközpont Pedagógiai Program. Tartalomjegyzék

Szent Mór Iskolaközpont Pedagógiai Program. Tartalomjegyzék Tartalomjegyzék I. FEJEZET: AZ INTÉZMÉNY BEMUTATÁSA... 1. 1. Anyagi és személyi feltételek... 1. 2. Küldetésnyilatkozat... 2. 3. A pedagógiai program jogszabályi háttere... 3. 4. Az iskola hivatalos adatai...

Részletesebben

Tartalomjegyzék. Mérk-Vállaj Általános Művelődési Központ Iskoláinak Pedagógiai Programja

Tartalomjegyzék. Mérk-Vállaj Általános Művelődési Központ Iskoláinak Pedagógiai Programja Tartalomjegyzék Mérk-Vállaj Általános Művelődési Központ Iskoláinak Pedagógiai Programja I. Előszó a felülvizsgált Pedagógiai programhoz...3 II. Bevezetés...4 1. Az intézmény múltja...8 1.1. A mérki iskola

Részletesebben

Audi Hungaria Iskola. Audi Hungaria Óvoda

Audi Hungaria Iskola. Audi Hungaria Óvoda Küldetésünk: A gyermek személyiségének fejlesztése családias környezetben Alapítás: 2012-ben az Audi Hungaria Iskola Intézményegységeként Két, 25-25 fős vegyes korosztályú csoport Egész napos felügyelet

Részletesebben

NAPKÖZIS MUNKAKÖZÖSSÉGI MUNKATERV 2012/2013.

NAPKÖZIS MUNKAKÖZÖSSÉGI MUNKATERV 2012/2013. NAPKÖZIS MUNKAKÖZÖSSÉGI MUNKATERV 2012/2013. Munkaközösségünk helyzete: 6 napközis csoport működik délutános műszakban. A napközis nevelők munkájába több osztálytanító is bekapcsolódik. Minden napközis

Részletesebben

Kompetencia alapú oktatás (tanári kompetenciák) 2015.04.09. NyME- SEK- MNSK N.T.Á

Kompetencia alapú oktatás (tanári kompetenciák) 2015.04.09. NyME- SEK- MNSK N.T.Á Kompetencia alapú oktatás (tanári kompetenciák) A kompetencia - Szakértelem - Képesség - Rátermettség - Tenni akarás - Alkalmasság - Ügyesség stb. A kompetenciát (Nagy József nyomán) olyan ismereteket,

Részletesebben

Évfolyam 5. 6. Óraszám 1 0,5

Évfolyam 5. 6. Óraszám 1 0,5 TANULÁSMÓDSZERTAN 5 6. évfolyam Évfolyam 5. 6. Óraszám 1 0,5 A tanulás tanításának elsődleges célja, hogy az egyéni képességek, készségek figyelembe vételével és fejlesztésével képessé tegyük tanítványainkat

Részletesebben

Pályázati azonosító: TÁMOP 3.1.4-08/2-2008-0136. Kompetencia alapú oktatás, egyenlő hozzáférés-innovatív intézményekben.

Pályázati azonosító: TÁMOP 3.1.4-08/2-2008-0136. Kompetencia alapú oktatás, egyenlő hozzáférés-innovatív intézményekben. Pályázati azonosító: TÁMOP 3.1.4-08/2-2008-0136 Pályázat címe: Kompetencia alapú oktatás, egyenlő hozzáférés-innovatív intézményekben. Pályázó neve: Csongrádi Kistérség Többcélú Társulása Pályázó címe:

Részletesebben

Tóvárosi Általános Iskola

Tóvárosi Általános Iskola Tóvárosi Általános Iskola 2009/2010-es tanév munkaterve A tantestület 2009. augusztus 31-én tartott értekezletén elfogadta. Pokrovenszki László igazgató 2009/2010-es tanév rendje A tanév 2009. szeptember

Részletesebben

Gyarmati Dezső Sport Általános Iskola. Tanulásmódszertan HELYI TANTERV 5-6. OSZTÁLY

Gyarmati Dezső Sport Általános Iskola. Tanulásmódszertan HELYI TANTERV 5-6. OSZTÁLY Gyarmati Dezső Sport Általános Iskola Tanulásmódszertan HELYI TANTERV 5-6. OSZTÁLY KÉSZÍTETTE: Molnárné Kiss Éva MISKOLC 2015 Összesített óraterv A, Évfolyam 5. 6. 7. 8. Heti 1 0,5 óraszám Összóraszám

Részletesebben

A nevelés-oktatás tervezése I.

A nevelés-oktatás tervezése I. A nevelés-oktatás tervezése I. Pedagógia I. Neveléselméleti és didaktikai alapok NBÁA-003 Hunyady Györgyné M. Nádasi Mária (2004): Pedagógiai tervezés. Pécs, Comenius Bt. Kotschy Beáta (2003): Az iskolai

Részletesebben

1. sz. melléklet. Orientáló mátrix. a TAMOP 5.1.1.-09/2 kódszámú pályázati útmutatóhoz

1. sz. melléklet. Orientáló mátrix. a TAMOP 5.1.1.-09/2 kódszámú pályázati útmutatóhoz 1. sz. melléklet Orientáló mátrix a TAMOP 5.1.1.-09/2 kódszámú pályázati útmutatóhoz Kistérség Projekt címe Összeg (mft) Baktalórántháza Játszva, tanulva, sportolva a társadalom hasznos tagjává válni Leírás

Részletesebben

Kálozi Aranyalma Óvoda és Bölcsőde

Kálozi Aranyalma Óvoda és Bölcsőde Kálozi Aranyalma Óvoda és Bölcsőde Az aranyalma a népmesében az újjászületés, a megváltás, valamilyen jó cselekedet jutalma, csodatévő hatása van. Az alma a néphagyományban az egészség, az összetartozás

Részletesebben

2011/2012-es tanév rendje

2011/2012-es tanév rendje 2011/2012-es tanév rendje A tanév 2011. szeptember 1-jétől (csütörtök) 2012. június 15-ig (péntek) tart. Az első félév: 2012. január 13-ig (péntek) tart. 2012. január 20-ig (péntek) értesítés az I. félévben

Részletesebben

AKKREDITÁLT KÉPZÉSEINK

AKKREDITÁLT KÉPZÉSEINK AKKREDITÁLT KÉPZÉSEINK 1. 2. 3. 4. 5. Képzés címe TÁMASZPONT Projektmenedzsment, változásmenedzsment, innováció a TÁMOP közoktatás-fejlesztési projektjeiben CSAPATTEST: Csapatépítő tréning megújuló közoktatási

Részletesebben

Az utazó és a befogadó pedagógus feladatai. MEIXNER ILDIKÓ EGYMI, Óvoda, Általános Iskola, Speciális Szakiskola és Kollégium MOHÁCS

Az utazó és a befogadó pedagógus feladatai. MEIXNER ILDIKÓ EGYMI, Óvoda, Általános Iskola, Speciális Szakiskola és Kollégium MOHÁCS Az utazó és a befogadó pedagógus feladatai MEIXNER ILDIKÓ EGYMI, Óvoda, Általános Iskola, Speciális Szakiskola és Kollégium MOHÁCS SNI tanuló ellátása Osztályfőnök Osztályban tanító pedagógusok Gyógypedagógus

Részletesebben

Az Intézményi Minőségirányítási Program értékelése 1. számú melléklet

Az Intézményi Minőségirányítási Program értékelése 1. számú melléklet Az Intézményi Minőségirányítási Program értékelése 1. számú melléklet 2008-2009-es tanév Liszt Ferenc Ének-zenei Általános Iskola 6800 Hódmezővásárhely, Szent István tér 2. 1 I. Bevezető A nevelőtestület

Részletesebben

IPR AKCIÓTERV. IPR alkalmazása tanév. Bárna, szeptember 1. Bárnai Általános Iskola 3126 Bárna, Petőfi út 15. Iksz: 149/130/2015.

IPR AKCIÓTERV. IPR alkalmazása tanév. Bárna, szeptember 1. Bárnai Általános Iskola 3126 Bárna, Petőfi út 15. Iksz: 149/130/2015. Bárnai Általános Iskola 3126 Bárna, Petőfi út 15. Iksz: 149/130/2015. Tárgy : Megrendelés IPR AKCIÓTERV 2015-2016. tanév IPR alkalmazása Bárna, 2015. szeptember 1. I.Helyzetelemzés Gyermekek/tanulók és

Részletesebben

A PEDAGÓGIAI PROGRAM FELÉPÍTÉSE... NYILVÁNOSSÁGRA HOZATAL... I. BEVEZETŐ... II. NEVELÉSI PROGRAM...

A PEDAGÓGIAI PROGRAM FELÉPÍTÉSE... NYILVÁNOSSÁGRA HOZATAL... I. BEVEZETŐ... II. NEVELÉSI PROGRAM... Tartalomjegyzék A PEDAGÓGIAI PROGRAM FELÉPÍTÉSE... HIBA! A KÖNYVJELZŐ NEM NYILVÁNOSSÁGRA HOZATAL... HIBA! A KÖNYVJELZŐ NEM I. BEVEZETŐ... HIBA! A KÖNYVJELZŐ NEM II. NEVELÉSI PROGRAM... HIBA! A KÖNYVJELZŐ

Részletesebben

MŰVELTSÉGTERÜLET OKTATÁSA TANTÁRGYI BONTÁS NÉLKÜL AZ ILLYÉS GYULA ÁLTALÁNOS ISKOLA 5. A OSZTÁLYÁBAN

MŰVELTSÉGTERÜLET OKTATÁSA TANTÁRGYI BONTÁS NÉLKÜL AZ ILLYÉS GYULA ÁLTALÁNOS ISKOLA 5. A OSZTÁLYÁBAN MŰVELTSÉGTERÜLET OKTATÁSA TANTÁRGYI BONTÁS NÉLKÜL AZ ILLYÉS GYULA ÁLTALÁNOS ISKOLA 5. A OSZTÁLYÁBAN Készítette: Adorjánné Tihanyi Rita Innováció fő célja: A magyar irodalom és nyelvtan tantárgyak oktatása

Részletesebben

Jegyzőkönyv. Önértékelés. Hogyan követi a szakmában megjelenő újdonságokat, a végbemenő változásokat?

Jegyzőkönyv. Önértékelés. Hogyan követi a szakmában megjelenő újdonságokat, a végbemenő változásokat? Jegyzőkönyv Az eljárás azonosítója Az eljárás típusa Az értékelt neve Az értékelt azonosítója Az adatgyűjtés módszere Az adatgyűjtést végző neve Az adatgyűjtést végző oktatási azonosítója Az adatgyűjtés

Részletesebben

A Pedagógiai Program TÁMOP 3.1.4-es projekt melléklete. Piarista Általános Iskola, Gimnázium és Diákotthon. Általános Iskola feladatellátási hely

A Pedagógiai Program TÁMOP 3.1.4-es projekt melléklete. Piarista Általános Iskola, Gimnázium és Diákotthon. Általános Iskola feladatellátási hely A Pedagógiai Program TÁMOP 3.1.4-es projekt melléklete Piarista Általános Iskola, Gimnázium és Diákotthon Általános Iskola feladatellátási hely Fenntartási időszak: 2010-2015 Kötelezően megvalósított implementációs

Részletesebben

EGYÜTTNEVELÉS INTEGRÁCIÓ. Inklúzió

EGYÜTTNEVELÉS INTEGRÁCIÓ. Inklúzió EGYÜTTNEVELÉS INTEGRÁCIÓ = Inklúzió Integráció (együttnevelés) Inklúzió I-I-I Innováció A saját pedagógiai gyakorlatunk optimalizálására irányuló folyamat Integráció Inklúzió Az integrációval be kívánják

Részletesebben

OSZTÁLYFŐNÖKI TANMENET

OSZTÁLYFŐNÖKI TANMENET Miskolci Magister Gimnázium OSZTÁLYFŐNÖKI TANMENET 2013/2014-es tanév 11. osztály Készítette : Berecz Mária OSZTÁLYFŐNÖKI MUNKATERV Az osztályfőnöki órák tematikája illeszkedik iskolánk nevelési koncepciójába

Részletesebben

Az értékelés rendszere

Az értékelés rendszere Az értékelés rendszere Terület, szempont Információforrás Indikátorok Súlyozás. Adminisztráció Elvégzi a pedagógiai tevékenységéhez kapcsolódó ügyviteli tevékenységet. Haladási és értékelő napló vezetése;

Részletesebben

OSZTÁLYFŐNÖKI 606 OSZTÁLYFŐNÖKI 5 8. ÉVFOLYAM

OSZTÁLYFŐNÖKI 606 OSZTÁLYFŐNÖKI 5 8. ÉVFOLYAM OSZTÁLYFŐNÖKI 606 OSZTÁLYFŐNÖKI 5 8. ÉVFOLYAM OSZTÁLYFŐNÖKI 607 CÉLOK ÉS FELADATOK - Az osztályfőnöki munka célja a személyiségfejlesztés, az osztályközösség formálása, a különböző nevelési hatások integrálása.

Részletesebben

Nevelési céljaink, feladataink megvalósítása érdekében szükségesnek tartjuk a tárgyi eszközök folyamatos szintentartását és bővítését.

Nevelési céljaink, feladataink megvalósítása érdekében szükségesnek tartjuk a tárgyi eszközök folyamatos szintentartását és bővítését. Óvodánkról: Az Egyetértés Utcai Óvoda 1976.novemberében nyitotta meg kapuit a gyermekek előtt 4 csoporttal 100 férőhellyel. Azóta óvodánk Kecskemét egyik legszebb kertvárosában a Petőfivárosban 225 kisgyermek

Részletesebben

MENTOROK. TÁMOP 3.4.1 Szent István Gimnázium

MENTOROK. TÁMOP 3.4.1 Szent István Gimnázium MENTOROK TÁMOP 3.4.1 Szent István Gimnázium mentor szó a következőket jelentheti: Mentór, Alkumusz fia Odüsszeia című epikus költeményben Télemakhosz atyai jóbarát A mai szóhasználatban egy olyan személyt

Részletesebben

PROJEKTTERV Értünk, csak mi tehetünk! Diákvezető képzés a kollégiumban

PROJEKTTERV Értünk, csak mi tehetünk! Diákvezető képzés a kollégiumban PROJEKTTERV Értünk, csak mi tehetünk! Diákvezető képzés a kollégiumban Időpont: 2010. február 22. A projekt célja: A diákok jogi tudásának, ismeretének bővítése, gyakorlati feladatok keretében felkészíteni

Részletesebben

ÁGAZATI SZAKMAI ÉRETTSÉGI VIZSGA PEDAGÓGIA ISMERETEK EMELT SZINTŰ SZÓBELI VIZSGA MINTAFELADATOK ÉS ÉRTÉKELÉSÜK

ÁGAZATI SZAKMAI ÉRETTSÉGI VIZSGA PEDAGÓGIA ISMERETEK EMELT SZINTŰ SZÓBELI VIZSGA MINTAFELADATOK ÉS ÉRTÉKELÉSÜK 06. OKTÓBER PEDAGÓGIA ISMERETEK EMELT SZINTŰ SZÓBELI VIZSGA MINTAFELADATOK ÉS ÉRTÉKELÉSÜK 06. OKTÓBER. tétel Mutassa be a pedagógia fogalmát, célját, tárgyát, feladatát! (Témakör: Általános pedagógia)

Részletesebben

Gyermekszervezeti munkaterv Szakmár 2013-2014 A gyermekszervezet és az iskola közös célkitűzései és feladatai

Gyermekszervezeti munkaterv Szakmár 2013-2014 A gyermekszervezet és az iskola közös célkitűzései és feladatai Gyermekszervezeti munkaterv Szakmár 2013-2014 A gyermekszervezet és az iskola közös célkitűzései és feladatai Ebben a tanévben gyermekszervezetünk feladatait nagyrészt az Kultúra és művészetek köré tervezi.

Részletesebben

EGÉSZSÉGNAP. 2013. június 12.

EGÉSZSÉGNAP. 2013. június 12. TÁMOP-3.1.4-12/2-2012-0821 Hunyadi János Evangélikus Óvoda és Általános Iskola pályázata az innovatív iskolák fejlesztése című konstrukcióra EGÉSZSÉGNAP 2013. június 12. TÁMOP-3.1.4-12/2-2012-0821 EGÉSZSÉGNAP

Részletesebben

Szabó Ferenc, Györgyiné Felföldi Éva, Sebőkné 42 Bencsik Elvira Kovács Andrea, Forgóné Balogh Erika, Mészárosné 42 Lajos Ildikó 14 Varga Andrea

Szabó Ferenc, Györgyiné Felföldi Éva, Sebőkné 42 Bencsik Elvira Kovács Andrea, Forgóné Balogh Erika, Mészárosné 42 Lajos Ildikó 14 Varga Andrea tanácsadás intézményi folyamat szaktanácsadó IKT fejlesztési folyamat szaktanácsadó Kompetenciaterületi mentorszaktanácsadó Szent László Általános Iskola Óraszám Pedagógusok 90 60 98 szövegértés-szövegalkotás

Részletesebben

A TISZK-ek feladatvállalása és gyakorlata a középiskolai tanulók hátránykezelésében

A TISZK-ek feladatvállalása és gyakorlata a középiskolai tanulók hátránykezelésében Tolna Megyei Önkormányzat Szent László Szakképző Iskolája és Kollégiuma (TISZK) A TISZK-ek feladatvállalása és gyakorlata a középiskolai tanulók hátránykezelésében VIII. OTK, 2009. május 29 Hátrányok eredete,

Részletesebben

A TÁRSADALOMTUDOMÁNYI MUNKAKÖZÖSSÉG MUNKATERVE

A TÁRSADALOMTUDOMÁNYI MUNKAKÖZÖSSÉG MUNKATERVE A TÁRSADALOMTUDOMÁNYI MUNKAKÖZÖSSÉG MUNKATERVE 2016-2017 1 Kiemelt nevelési, oktatási és egyéb feladataink: Folyamatos felkészülés a kompetenciamérésre. Az olvasás- és íráskészség, a szövegértés fejlesztése

Részletesebben

TÁMOP-5.6.1.A-11/4-2011-0002

TÁMOP-5.6.1.A-11/4-2011-0002 Vissza a jövőbe TÁMOP-5.6.1.A-11/4-2011-0002 Speciális integrációs és reintegrációs foglalkozások fogvatartottak, pártfogó felügyelet alatt állók, javítóintézeti neveltek számára 2012. május 31. Az Országos

Részletesebben

A választható pedagógus-továbbképzési programok ismertetője 1

A választható pedagógus-továbbképzési programok ismertetője 1 A választható pedagógus-továbbképzési programok ismertetője 1 Továbbképzés címe Középiskolai IPR A kooperatív tanulás a hátrányos helyzetű tanulók integrált nevelésének elősegítésére OM 173/78/2005. A

Részletesebben

TANULÁSMÓDSZERTAN 5. évfolyam 36 óra

TANULÁSMÓDSZERTAN 5. évfolyam 36 óra TANULÁSMÓDSZERTAN 5. évfolyam 36 óra A tanulási folyamat születésünktől kezdve egész életünket végigkíséri, melynek környezete és körülményei életünk során gyakran változnak. A tanuláson a mindennapi életben

Részletesebben

TIOP-1.1.1.-09/1-2010-0188 A

TIOP-1.1.1.-09/1-2010-0188 A Projektnyitó nap TIOP-1.1.1.-09/1-2010-0188 A pedagógiai módszertani reformot támogató informatikai infrastruktúra fejlesztése /tanulói laptop program/ A nyírábrányi Ábrányi Emil Általános Iskola Informatikai

Részletesebben

Fejlesztőpedagógia alapjai A DIFFERENCIÁLÁS NEVELÉSELMÉLETI KÉRDÉSEI AZ ÓVODÁBAN

Fejlesztőpedagógia alapjai A DIFFERENCIÁLÁS NEVELÉSELMÉLETI KÉRDÉSEI AZ ÓVODÁBAN Fejlesztőpedagógia alapjai A DIFFERENCIÁLÁS NEVELÉSELMÉLETI KÉRDÉSEI AZ ÓVODÁBAN Az előadás vázlata A közoktatás egyik legnehezebb, megoldásra váró problémája A differenciálás Az egyének differenciált

Részletesebben

PEDAGÓGIAI PROGRAMJA

PEDAGÓGIAI PROGRAMJA A GUBODY FERENC SZAKKÉPZŐ ISKOLA PEDAGÓGIAI PROGRAMJA (2700 Cegléd, Alkotmány utca 7-9.) OM száma: 201038 CEGLÉD 2015 Tartalomjegyzék A PEDAGÓGIAI PROGRAM FELÉPÍTÉSE... 7 NYILVÁNOSSÁGRA HOZATAL... 7 I.

Részletesebben

KÖZZÉTÉTELI LISTA Pápay Endre Óvoda, Általános Iskola, Alapfokú Művészetoktatási Intézmény, Szakiskola, Diákotthon,

KÖZZÉTÉTELI LISTA Pápay Endre Óvoda, Általános Iskola, Alapfokú Művészetoktatási Intézmény, Szakiskola, Diákotthon, KÖZZÉTÉTELI LISTA Pápay Endre Óvoda, Általános Iskola, Alapfokú Művészetoktatási Intézmény, Szakiskola, Diákotthon, Gyermekotthon és Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Intézmény 6900 Makó, Vásárhelyi

Részletesebben

Önálló intézményegységek: egységes gyógypedagógiai módszertani intézmény nevelési tanácsadó /iskolapszichológia,pályaválasztás/

Önálló intézményegységek: egységes gyógypedagógiai módszertani intézmény nevelési tanácsadó /iskolapszichológia,pályaválasztás/ Kiskırös 2010 Önálló intézményegységek: egységes gyógypedagógiai módszertani intézmény nevelési tanácsadó /iskolapszichológia,pályaválasztás/ óvoda, általános iskola, fejlesztı iskola speciális és készségfejlesztı

Részletesebben

A KOLLÉGIUM MUNKATERVE 2014/15. TANÉV

A KOLLÉGIUM MUNKATERVE 2014/15. TANÉV A KOLLÉGIUM MUNKATERVE 2014/15. TANÉV A nevelőtestület összetétele, feladatai A nevelőtestület létszáma 14 fő, csoportok száma 13 Név Szak óraszám feladat Kurinszky László földrajz - népművelő munkaközösség-vezető,

Részletesebben

SZOCIÁLIS CSOPORTJA KABA

SZOCIÁLIS CSOPORTJA KABA MUNKATERV Készítette: A SÁRI GUSZTÁV ÁLTALÁNOS ÉS ALAPFOKÚ MŰVÉSZETI ISKOLA INTEGRÁCIÓS PEDAGÓGIAI RENDSZERÉNEK SZOCIÁLIS CSOPORTJA KABA Helyzetelemzés A Sári Gusztáv Általános és Alapfokú Művészeti Iskola

Részletesebben

Kompetencia alapú óvodai programcsomag. Projektzáró TÁMOP-3.1.4/08/2-2008-0096 DE OEC Óvoda 2010.06.21.

Kompetencia alapú óvodai programcsomag. Projektzáró TÁMOP-3.1.4/08/2-2008-0096 DE OEC Óvoda 2010.06.21. Kompetencia alapú óvodai programcsomag Projektzáró TÁMOP-3.1.4/08/2-2008-0096 DE OEC Óvoda 2010.06.21. Kompetencia alapú képzés fogalma Kompetencia alapú képzésen az ismereteken alapuló, de a készségek,

Részletesebben

A SZÜLŐK, TANULÓK ÉS A PEDAGÓGUSOK EGYÜTTMŰKÖDÉSÉNEK FORMÁI

A SZÜLŐK, TANULÓK ÉS A PEDAGÓGUSOK EGYÜTTMŰKÖDÉSÉNEK FORMÁI A SZÜLŐK, TANULÓK ÉS A PEDAGÓGUSOK EGYÜTTMŰKÖDÉSÉNEK FORMÁI 1. A tanulókat az iskola életéről, az iskolai munkatervről, illetve az aktuális feladatokról az iskola igazgatója, a diákönkormányzat felelős

Részletesebben

Az e-portfólió dokumentumai és a védés alapján

Az e-portfólió dokumentumai és a védés alapján 1. kompetencia: Szakmai feladatok, szaktudományos, szaktárgyi, tantervi tudás 1.1. Alapos, átfogó és korszerű szaktudományos és szaktárgyi tudással rendelkezik. 1.2. Rendelkezik a szaktárgy tanításához

Részletesebben

Helyzetelemzés. Elengedhetetlené vált a pedagógusok szemléletváltása. gondolkodás és gyakorlat átalakítására és módosítására törekszik.

Helyzetelemzés. Elengedhetetlené vált a pedagógusok szemléletváltása. gondolkodás és gyakorlat átalakítására és módosítására törekszik. 2008/2009. tanév Helyzetelemzés A 2004/2005-ös tanévvel kezdődően működik iskolánkban az integrációs rendszer, s ennek részeként követelmény lett a módszertani ismeretek frissítése, újítása és bővítése.

Részletesebben

2. Kérjük, szíveskedjen válaszolni az alábbi kérdésekre, + jelet téve a megfelelő rubrikába! Kérdések agyon Jónak Átlagos Gyenge

2. Kérjük, szíveskedjen válaszolni az alábbi kérdésekre, + jelet téve a megfelelő rubrikába! Kérdések agyon Jónak Átlagos Gyenge 9/A 1. Milyen elvárásai vannak iskolánkkal kapcsolatban? Kérjük, állítson fel fontossági sorrendet az 1-5 skála felhasználásával. Vigyázzon arra, hogy az 1. és 2. helyre maximum két területet jelölhet!

Részletesebben

AZ ÓVODAI NEVELÉS ORSZÁGOS ALAPPROGRAMJÁTÓL AZ EGYÉNI FEJLESZTÉSI TERVEKIG

AZ ÓVODAI NEVELÉS ORSZÁGOS ALAPPROGRAMJÁTÓL AZ EGYÉNI FEJLESZTÉSI TERVEKIG Pedagógusképzés támogatása TÁMOP-3.1.5/12-2012-0001 AZ ÓVODAI NEVELÉS ORSZÁGOS ALAPPROGRAMJÁTÓL AZ EGYÉNI FEJLESZTÉSI TERVEKIG Kovács Erika Oktatáskutató és Fejlesztő Intézet Az ONOAP jogszabályi környezete

Részletesebben

Kacsóta Községi Önkormányzat 4/2004. (IV.19.) KT. Rendelete. a közművelődésről

Kacsóta Községi Önkormányzat 4/2004. (IV.19.) KT. Rendelete. a közművelődésről Kacsóta Községi Önkormányzat 4/2004. (IV.19.) KT. Rendelete a közművelődésről Kacsóta községi Önkormányzatának Képviselő-testülete a helyi közművelődési feladatok ellátása érdekében a kulturális javak

Részletesebben

Arany János Programokról. 2013. augusztus 22. Dr. Polonkai Mária c. egyetemi docens Arany János Programok szakmai vezetője

Arany János Programokról. 2013. augusztus 22. Dr. Polonkai Mária c. egyetemi docens Arany János Programok szakmai vezetője Arany János Programokról 2013. augusztus 22. Dr. Polonkai Mária c. egyetemi docens Arany János Programok szakmai vezetője Az Arany János Programokról Oktatáskutató és Fejlesztő Intézet Nemzeti Tehetségfejlesztési

Részletesebben

TÁMOP 5.3.1 Munkába lépés Zárókonferencia Tréningek, klubfoglalkozások a projektben

TÁMOP 5.3.1 Munkába lépés Zárókonferencia Tréningek, klubfoglalkozások a projektben TÁMOP 5.3.1 Munkába lépés Zárókonferencia Tréningek, klubfoglalkozások a projektben 2011. január 27. Kommunikációs és csoportépítő tréning 3x6 óra Célok: - a csoporttagok beilleszkedésének csoportba és

Részletesebben

Takácsi Község Képviselőtestülete 4/2001. / III.20./ sz. rendelete a helyi közművelődésről

Takácsi Község Képviselőtestülete 4/2001. / III.20./ sz. rendelete a helyi közművelődésről Takácsi Község Képviselőtestülete 4/2001. / III.20./ sz. rendelete a helyi közművelődésről Takácsi Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a többször módosított 1990. évi LXV. tv. 16.. / 1 / bekezdésében

Részletesebben

TÁMOP 3.1.4/08/2 azonosítószámú Kompetencia alapú oktatás, egyenlő hozzáférés Innovatív intézményekben című pályázat

TÁMOP 3.1.4/08/2 azonosítószámú Kompetencia alapú oktatás, egyenlő hozzáférés Innovatív intézményekben című pályázat TÁMOP 3.1.4/08/2 azonosítószámú Kompetencia alapú oktatás, egyenlő hozzáférés Innovatív intézményekben című pályázat A pályázat célja: a sikeres munkaerő - piaci alkalmazkodáshoz szükséges, az egész életen

Részletesebben

GYÓGYPEDAGÓGIAI MUNKAKÖZÖSSÉG MUNKATERVE

GYÓGYPEDAGÓGIAI MUNKAKÖZÖSSÉG MUNKATERVE GYÓGYPEDAGÓGIAI MUNKAKÖZÖSSÉG MUNKATERVE 2011/2012 Készítette: Jantek Lászlóné mkv. Jóváhagyta: Kiss Péterné ig. Munkaközösség tagjai: Bárányné Szaxon Szilvia Jantek Lászlóné Halász Lászlóné ŐSZI IDŐSZAK:

Részletesebben

Osztályfőnöki munkaterv. 2016/17-es tanév

Osztályfőnöki munkaterv. 2016/17-es tanév Osztályfőnöki munkaterv 2016/17-es tanév Osztályfőnök: 5.a Fódi Judit 5.b Dienes Gábor 6.a Fekete Nagy Marianna 6.b Orbán Noémi 6.c Brotschollné Szabó Valéria 7.a Lóczy Ágnes 7.b Lipovics Mónika 8.a Arnold

Részletesebben

H E L Y Z E T E L E M Z É S

H E L Y Z E T E L E M Z É S KOLLÉGIUMI MUNKATERV 2016/2017 2 2016/2017-ES TANÉV A munkaterv elkészítésénél figyelembe vettük: 2011. évi CXC. törvény a nemzeti köznevelésről 20/2012 (VIII.31.) EMMI rendelet a kollégiumi nevelés országos

Részletesebben

Intézkedési terv a minőségirányítási program értékelése alapján 2011/2012-es tanév

Intézkedési terv a minőségirányítási program értékelése alapján 2011/2012-es tanév Gyulaffy László Általános Iskola 8412 Veszprém-Gyulafirátót, Vízi u. 24 OM azonosító: 037040 Intézkedési terv a minőségirányítási program értékelése alapján 2011/2012-es tanév Készítette: Fodorné Szöllősi

Részletesebben

Könyvtári munkaterv. 2015/2016. tanév

Könyvtári munkaterv. 2015/2016. tanév Könyvtári munkaterv 2015/2016. tanév Olvassunk tehát minél többet, hiszen az irodalom az örökkévalóság távcsöve: felébreszti bennünk létünk rejtett erőit, amelyek átsegítenek minket sorsunk nagy viharain

Részletesebben

Szülői elégedettségi kérdőív 2014/15 (11 kitöltés)

Szülői elégedettségi kérdőív 2014/15 (11 kitöltés) Szülői elégedettségi kérdőív 2014/15 (11 kitöltés) 1/12 Kitöltői adatok statisztikái: 1. Kérjük, gondolja végig és értékelje azt, hogy a felsorolt állítások közül melyik mennyire igaz. A legördülő menü

Részletesebben

Felsős munkaközösség 2016/2017. évi munkaterve

Felsős munkaközösség 2016/2017. évi munkaterve Szerepi Kelemen János Általános Iskola Szerep Felsős munkaközösség 2016/2017. évi munkaterve Egri Zsuzsanna munkaközösség-vezető A munkaközösség tagja: Osztályfőnökök: 5. osztály: Kucska Erika 6. osztály:

Részletesebben

MEZŐBERÉNY VÁROS ÖNKORMÁNYZAT IFJÚSÁGI KONCEPCIÓ CSELEKVÉSI TERVE 2015-2020.

MEZŐBERÉNY VÁROS ÖNKORMÁNYZAT IFJÚSÁGI KONCEPCIÓ CSELEKVÉSI TERVE 2015-2020. MEZŐBERÉNY VÁROS ÖNKORMÁNYZAT IFJÚSÁGI KONCEPCIÓ CSELEKVÉSI TERVE 2015-2020. A koncepcióban megfogalmazott feladatok elvégzéséhez szükséges elkészíteni a cselekvési tervet, amely tartalmazza a felelősöket

Részletesebben

(ÓVODA NEVE) PEDAGÓGIAI PROGRAMJÁRÓL

(ÓVODA NEVE) PEDAGÓGIAI PROGRAMJÁRÓL Betekintés a pedagógiai program elfogadását részletes szakmai és törvényi hivatkozásokkal is alátámasztó INTÉZMÉNYVEZETŐI vagy SZAKÉRTŐI VÉLEMÉNY dokumentumba: ÓVODAVEZETŐI / SZAKÉRTŐI VÉLEMÉNY Óvoda logója

Részletesebben

Közbeszerzési Műszaki Specifikáció Feladat Meghatározás

Közbeszerzési Műszaki Specifikáció Feladat Meghatározás Közbeszerzési Műszaki Specifikáció Feladat Meghatározás Kompetencia alapú oktatás feltételeinek fejlesztésére a Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Önkormányzat fenntartásában lévő egyes oktatási intézményeiben

Részletesebben

Modul címe: Szent Iván éj

Modul címe: Szent Iván éj TÁMOP-3.1.4-08/2-2009-0207 pályázat Moduláris program megszervezése EZ AZ ÉJSZAKA MÁS MINT A TÖBBI.. Modul címe: Szent Iván éj Készítette: Kiss Tamás MODUL LEÍRÁS Ajánlott korosztály Ajánlott időkeret:

Részletesebben

Alapelveink. Legfontosabb értékünk a GYERMEK. A gyermekeink érdeke mindenek felett áll! Gyermekeinket különleges gondozásban, védelemben részesítjük

Alapelveink. Legfontosabb értékünk a GYERMEK. A gyermekeink érdeke mindenek felett áll! Gyermekeinket különleges gondozásban, védelemben részesítjük Alapelveink Legfontosabb értékünk a GYERMEK A gyermekeink érdeke mindenek felett áll! Gyermekeinket különleges gondozásban, védelemben részesítjük Gyermekeink egyéni készségeinek és képességeinek figyelembevételével

Részletesebben

MARTIN JÁNOS SZAKKÉPZŐ ISKOLA MISKOLC

MARTIN JÁNOS SZAKKÉPZŐ ISKOLA MISKOLC MARTIN JÁNOS SZAKKÉPZŐ ISKOLA MISKOLC Martin János Szakképző Iskola A Martin János Szakképző Iskola felvállalta a sajátos nevelési igényű fiatalok speciális képzését és számtalan új ötlettel, differenciált

Részletesebben

TÁMOP-3.1.4/08/ Kom petencia al apú oktatás, egyenl ő ho z záférés bevezet ése Hévíz k özoktatási ne vel ési intézm é nye ibe n.

TÁMOP-3.1.4/08/ Kom petencia al apú oktatás, egyenl ő ho z záférés bevezet ése Hévíz k özoktatási ne vel ési intézm é nye ibe n. A projekt címe: Belebújunk maskarába farsang - témahét A projekt fő célja: A farsangi ünnepkör szimbólumainak, az ünnepkör eredetének megismertetése mellett az adott témát a lehető legváltozatosabb szemszögből

Részletesebben

Napközis munkaterv 2010/2011-es tanév

Napközis munkaterv 2010/2011-es tanév Napközis munkaterv 2010/2011-es tanév Fő feladatok: 1. A fegyelem megtartása, javítása 2. Az önálló tanulás megsegítése (tanulásirányítás) különböző módszerek alkalmazásával 3. A szabadidő hosszas eltöltése,

Részletesebben

INCZÉDY GYÖRGY SZAKKÖZÉPISKOLA, SZAKISKOLA ÉS KOLLÉGIUM SZAKISKOLA TANMENET. Osztályközösség-építő Program tantárgy. 9. évfolyam

INCZÉDY GYÖRGY SZAKKÖZÉPISKOLA, SZAKISKOLA ÉS KOLLÉGIUM SZAKISKOLA TANMENET. Osztályközösség-építő Program tantárgy. 9. évfolyam INCZÉDY GYÖRGY SZAKKÖZÉPISKOLA, SZAKISKOLA ÉS KOLLÉGIUM SZAKISKOLA TANMENET Osztályközösség-építő Program tantárgy 9. évfolyam Tanítási hetek száma: 36 Heti óraszám: 1 Éves óraszám: 36 Jóváhagyta: Boros

Részletesebben

Az osztályfőnöki tanmenet 5-6. évfolyam

Az osztályfőnöki tanmenet 5-6. évfolyam Az osztályfőnöki tanmenet 5-6. évfolyam Az osztályfőnöki óra az emberi élet olyan területeivel foglalkozik, mint a helyes, erkölcsös magatartás, udvarias viselkedés, konfliktusmegoldás, környezettudatos

Részletesebben

Gyakornoki felkészítés programja

Gyakornoki felkészítés programja Gyakornoki felkészítés programja Intézmény: A program érvényessége: Készítette: Jóváhagyta: Bedőné Fatér Tímea mentor Készült a gyakornok pedagógussal egyeztetve.. gyakornok Különleges körülmény, melyhez

Részletesebben

Az egészséges életre nevelés. Dr. Nyéki Lajos 2015

Az egészséges életre nevelés. Dr. Nyéki Lajos 2015 Az egészséges életre nevelés Dr. Nyéki Lajos 2015 Bevezetés A tanulási idő fokozatos növekedése, a munkahelyeken a szellemi munka túlsúlyba kerülése, a mozgásszegény, ülő életmód egyre többször okoz neurotikus

Részletesebben

Különleges bánásmód a különleges gyerekekkel. Dr. Bakonyi Anna

Különleges bánásmód a különleges gyerekekkel. Dr. Bakonyi Anna Különleges bánásmód a különleges gyerekekkel Dr. Bakonyi Anna A környezeti háttér sokfélesége A csoporthoz tartozás összetevői: Szokások Műveltség Kultúra Nyelv Vallás Anyagi helyzet Infrastruktúra Külső-és

Részletesebben

TEHETSÉGPROGRAM HAJÓS ALFRÉD ÁLTALÁNOS ISKOLA GÖDÖLLŐ

TEHETSÉGPROGRAM HAJÓS ALFRÉD ÁLTALÁNOS ISKOLA GÖDÖLLŐ TEHETSÉGPROGRAM HAJÓS ALFRÉD ÁLTALÁNOS ISKOLA GÖDÖLLŐ 2010. A magyar iskolai tehetséggondozásnak jelentős értékei vannak, ezzel Európa élvonalában vagyunk a nemzetközi értékelések alapján, de ahhoz, hogy

Részletesebben

A tanfelügyelet: a vezető mint pedagógus, a vezető mint vezető ellenőrzése

A tanfelügyelet: a vezető mint pedagógus, a vezető mint vezető ellenőrzése A tanfelügyelet: a vezető mint pedagógus, a vezető mint vezető ellenőrzése A tanfelügyeleti standardok fajtái 1. Az ellenőrzés területeinek megfelelő A vezető ellenőrzése - értékelése A pedagógusok ellenőrzése

Részletesebben

KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA

KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA Terney Béla Kollégium Szentes 2014/2015 Készült a 229/2012. (VIII. 28.) nemzeti köznevelésről szóló törvény végrehajtásáról szóló Kormányrendelet 23.. alapján. 1. A kollégiumban

Részletesebben

TÁMOP3.1.4C Móra EGYMI

TÁMOP3.1.4C Móra EGYMI TÁMOP3.1.4C Móra EGYMI Az intézményben tanulásban és értelmileg akadályozott általános iskolai tanulók gyógypedagógiai nevelése-oktatása folyik. A halmozottan hátrányos helyzetű tanulók aránya 47%, hátrányos

Részletesebben

Függetlenül szabadon Dohányzás prevenció

Függetlenül szabadon Dohányzás prevenció Program címe: Függetlenül szabadon Dohányzás prevenció Tanúsítvány száma: 6/2015. Tanúsítvány érvényességi ideje: 2017. július 23. Kérelmező neve: Független Egyesület (Nonprofit civil Szervezet) Program

Részletesebben

Lurkó iskola előkészítő program-jó gyakorlat

Lurkó iskola előkészítő program-jó gyakorlat Lurkó iskola előkészítő program-jó gyakorlat Intézmény neve: Fazekas József Általános Iskola, Napközi Otthonos Óvoda és Egységes Óvoda - Bölcsőde Intézmény e-mail címe: fazekasisk@gmail.com Kitöltő neve:

Részletesebben

Egészségedre! Káros szenvedélyek és egészséges életmód megismerése. Kompetenciaterület: Szociális és életviteli kompetencia 10.

Egészségedre! Káros szenvedélyek és egészséges életmód megismerése. Kompetenciaterület: Szociális és életviteli kompetencia 10. Egészségedre! Káros szenvedélyek és egészséges életmód megismerése Kompetenciaterület: Szociális és életviteli kompetencia 10. évfolyam Programcsomag: Felkészülés a felnőtt szerepekre A modul szerzője:

Részletesebben

Kompetenciafejlesztés a mérnöktanárképzésben TÁMOP B.2-13/

Kompetenciafejlesztés a mérnöktanárképzésben TÁMOP B.2-13/ Kompetenciafejlesztés a mérnöktanárképzésben TÁMOP-4.1.2.B.2-13/1-2013-0002 PROJEKT ZÁRÓKONFERENCIA 2015.10.13. Dr. Tordai Zita Óbudai Egyetem TMPK Háttér A tanári szerep és a tanárképzés változása Európában

Részletesebben

AKKREDITÁLT KÉPZÉSEINK

AKKREDITÁLT KÉPZÉSEINK AKKREDITÁLT KÉPZÉSEINK 1. 2. TÁMASZPONT Projektmenedzsment, változásmenedzsment, innováció a TÁMOP közoktatás-fejlesztési projektjeiben CSAPATTEST: Csapatépítő tréning megújuló közoktatási intézmények

Részletesebben

1. táblázat: Bébiszitter tanulási eredmény mátrix I-CARE projekt

1. táblázat: Bébiszitter tanulási eredmény mátrix I-CARE projekt Az alábbiakban az I-CARE projekt keretében fejlesztett bébiszitter szakképesítés kompetencia mátrixát elemezzük (1. táblázat). A bébiszitter szakképesítéshez két tanulási egységet alakítottak ki: A környezeti

Részletesebben

A tételsor a 27/2016. (IX. 16.) EMMI rendeletben foglalt szakképesítés szakmai és vizsgakövetelménye alapján készült. 2/33

A tételsor a 27/2016. (IX. 16.) EMMI rendeletben foglalt szakképesítés szakmai és vizsgakövetelménye alapján készült. 2/33 A vizsgafeladat megnevezése: A vizsgafeladat ismertetése: A szóbeli vizsgatevékenység a szakmai és vizsgakövetelmények alapján összeállított, a vizsgázó számára előre kiadott komplex szóbeli tételsor alapján

Részletesebben

Óra Téma Didaktikai feladatok Fejlesztési területek Munkaformák, szemléltetés, eszközök

Óra Téma Didaktikai feladatok Fejlesztési területek Munkaformák, szemléltetés, eszközök TANMENET 2014/2015. TANÉV Tantárgy: OSZTÁLYFŐNÖKI Osztály: 9KNy/A Veszprém Készítette: nna Vetési Albert Gimnázium, Heti óraszám 1 Éves óraszám 40 (36 X 1 + 4 óra évkezdés) Tankönyv -------- Óra Téma Didaktikai

Részletesebben

Akkreditált pedagógus továbbképzések

Akkreditált pedagógus továbbképzések Akkreditált pedagógus továbbképzések Megnevezés Alapítási engedély száma Óraszám A csapatépítés gyakorlati módszerei a pedagógus munka során 82/105/2012 30 A differenciált tanulásszervezés lehetőségei

Részletesebben

GYERMEKVÉDELMI ÉVES MUNKATERV 2012 2013.

GYERMEKVÉDELMI ÉVES MUNKATERV 2012 2013. Körösladányi Általános Művelődési Központ Zöldág Napköziotthonos Óvodája és Bölcsődéje 5516 Körösladány, Arany János utca 7. E-mail: klovoda@fuzestv.hu; zoldagovi@gmail.com / Web: www.amkkorosladany.hu

Részletesebben

Testnevelés és sport munkaközösség munkaterve 2013/2014. tanév

Testnevelés és sport munkaközösség munkaterve 2013/2014. tanév Testnevelés és sport munkaközösség munkaterve 2013/2014. tanév Készítette: Ignácz Krisztina munkaközösség-vezető 2013. szeptember 13. A munkaközösség tagjai: Felső tagozat: Baranyi Katalin Csomor Erika

Részletesebben

SZAKÉRTŐI VÉLEMÉNY IRÁNTI KÉRELEM. ir.sz. (település) (utca, hsz.) Születési hely:...ir.sz...(település)...(utca, Telefon: Apja neve: E-mail:

SZAKÉRTŐI VÉLEMÉNY IRÁNTI KÉRELEM. ir.sz. (település) (utca, hsz.) Születési hely:...ir.sz...(település)...(utca, Telefon: Apja neve: E-mail: Ha igen SZAKÉRTŐI VÉLEMÉNY IRÁNTI KÉRELEM 1. A GYERMEK, A TANULÓ SZEMÉLYI ADATAI: Név: Lakcímetartózkodási helye: ir.sz. (település) (utca, hsz.) Születési hely: Születési dátum (év, hó, nap): Anyja neve:

Részletesebben

PEDAGÓGUSKÉPZÉS TÁMOGATÁSA TÁMOP-3.1.5/12-2012-0001

PEDAGÓGUSKÉPZÉS TÁMOGATÁSA TÁMOP-3.1.5/12-2012-0001 A PEDAGÓGUS KOMPETENCIÁK 2014. március 3. Pedagógus kompetenciák a 326/2013. (VIII.31.) kormányrendelet szerint A pedagógiai szintleírások Szerkezete: Általános bevezető Az egyes fokozatok általános jellemzése

Részletesebben

Bevezetés a táncfilm készítésbe kritikai érzék fejlesztése Klasszikus balett

Bevezetés a táncfilm készítésbe kritikai érzék fejlesztése Klasszikus balett SZOCIÁLIS, ÉLETVITELI ÉS KÖRNYEZETI KOMPETENCIA Projekt az Alapfokú Művészetoktatási Intézmények számára Klasszikus balett tanszak (9-12. életév) Bevezetés a táncfilm készítésbe kritikai érzék fejlesztése

Részletesebben

2008.01.19. Fővárosi Diákönkormányzati. A Diákakadémia célja. A tanulási folyamat

2008.01.19. Fővárosi Diákönkormányzati. A Diákakadémia célja. A tanulási folyamat Fővárosi Diákönkormányzati Akadémia Hotel Római, 2008. január 18. A Diákakadémia célja hogy a hallgatók megszerezzék mindazokat az ismereteket, készségeket és attitűdöt, amelyek szükségesek ahhoz, hogy

Részletesebben