Az Addetur Alapítványi. Gimnázium és Szakképz Iskola INTÉZMÉNYI MIN SÉGIRÁNYÍTÁSI PROGRAMJA (IMIP) ÉS A

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Az Addetur Alapítványi. Gimnázium és Szakképz Iskola INTÉZMÉNYI MIN SÉGIRÁNYÍTÁSI PROGRAMJA (IMIP) ÉS A"

Átírás

1 1022 Budapest, Marczibányi tér. 3. Tel.: Tel./Fax: /233 /2010. Az Addetur Alapítványi Gimnázium és Szakképz Iskola INTÉZMÉNYI MINSÉGIRÁNYÍTÁSI PROGRAMJA ÉS A FELNTTKÉPZÉSI TEVÉKENYSÉGRE VONATKOZÓ MINSÉGIRÁNYÍTÁSI RENDSZER LEÍRÁSA Érvényes: december 9-tl visszavonásig

2 INTÉZMÉNYI MINSÉGIRÁNYÍTÁSI PROGRAM Mottó: Ha egy gyerek szidalmakban él, megtanulja az ítélkezést. Ha egy gyerek haragban él, megtanulja a harcot. Ha egy gyerek félelemben él, megtanulja a rettegést. Ha egy gyerek szánalomban él, megtanulja az önsajnálatot. Ha egy gyerek gúnyban él, megtanulja a szégyent. Ha egy gyerek féltékenységben él, megtanulja az irigységet. Ha egy gyerek szégyenben él, megtanulja a bnbánatot. Ha egy gyerek biztatásban él, megtanulja az önbizalmat. Ha egy gyerek megértésben él, megtanulja a türelmet. Ha egy gyerek dicséretben él, megtanulja az önbecsülést. Ha egy gyermek megértésben él, megtanulja a szeretetet. Ha egy gyerek helyeslésben él, megtanulja magát szeretni. Ha egy gyermek elismerésben él, megtanulja, hogy jó, ha célja van. Ha egy gyerek önzetlenségben él, megtanulja a nagylelkséget. Ha egy gyerek tisztességben és szinteségben él, megtanulja mi az igazság és a becsület. Ha egy gyerek biztonságban él, megtanulja, hogy bízzon magában és a többiekben. Ha egy gyerek barátságban él, megtanulja, hogy jó a világban élni. Ha egy gyerek nyugalomban él, megtanulja megtalálni a saját békéjét. /Dorotthy Law Nolte/ Pedagógia programunkat e felelsség mentén fogalmaztuk meg. IMIP_addetur_2010_12_09.doc 2/68

3 INTÉZMÉNYI MINSÉGIRÁNYÍTÁSI PROGRAM TARTALOMJEGYZÉK A. PREAMBULUM 6 1. Bevezet 6 2. Az iskola bemutatása Az intézmény adatai Az iskola hivatalos elnevezése Az iskola székhely Az iskola fenntartója Az iskola földrajzi mködési területe Az intézmény jogállása Az intézmény gazdálkodása Az iskola alaptevékenysége A képzés formái, profiljai Az alapítás éve Az érvényben lév alapító okirat száma, kelte Az érvényben lév Felnttképzési nyilvántartásba vételi okirat száma, kelte Az iskola rövid bemutatása Az iskola tevékenységének rövid leírása Az Iskola szervezeti felépítése 13 B. MINSÉGIRÁNYÍTÁSI RENDSZER FÜPI minségmodell Minségpolitika Az Iskola tevékenysége, szolgáltatása Az Iskola értékrendje A tantestület által választott mottó Az Iskola céljai Az Iskola célcsoportja Az Iskola partnerei Intézmények Felettes Szerveink Munkakapcsolat Egyének Az Iskola kapcsolatai A közoktatással kapcsolatban álló szakágazatokkal való együttmködés Az iskola kapcsolata tágabb környezetben a pedagógiai szakmai szolgáltató intézményekkel Elvárások a társadalmi kapcsolatok tükrében 20 IMIP_addetur_2010_12_09.doc 3/68

4 INTÉZMÉNYI MINSÉGIRÁNYÍTÁSI PROGRAM Elvárások önmagunkkal és iskolánkkal szemben A szüli és tanulói elvárások Az iskola szüli háttere, a tanulóközösség összetétele A társadalmi és fenntartói elvárások A fenntartói elvárások értelmezése, érvényesítése intézményünkben A közoktatási rendszer egészére vonatkozó általános és helyi elvárások Egyes szakokra (szakiskola, gimnázium, szakközépiskola) vonatkozó speciális elvárások Személyi feltételek Tárgyi feltételek Az iskola anyagi feltételei Költségvetés Létszámgazdálkodás Az Iskola folyamattérképe Az Iskola folyamatszabályozásai Nevelés-oktatás folyamata 35 TANÓRAI KERETBEN OKTATOTT TANTÁRGYAK 35 TANÓRÁN KÍVÜLI TEVÉKENYSÉGEK 35 MINDENNAPI ÉLET Iskolába bekerülés folyamata a középfokú beiskolázás keretein belül és kívül Egyéni felzárkóztatás folyamata Tanítás-tanulás folyamata Egyéni fejlesztés folyamata Tehetséggondozás folyamata Szemléletformálás folyamata Mentorálás és patronálás (pedagógus-tanuló) folyamata Tanulók mérése, számonkérése Felntt képzés folyamatai Felnttképzésbe bekerülés folyamata Felnttképzési tevékenység képzési és értékelési folyamata Felnttképzési szolgáltatások folyamata Ellenrzési, értékelési rendszer Ellenrzés Értékelés 53 A pedagógiai munka ellenrzése 53 Egyéb munkák (pénzügyi, munkaügyi, iskolatitkári, takarítói, stb. munkák) ellenrzése Intézményvezet tevékenységének értékelése Vezetés-irányítás folyamatai Vezeti folyamatok Bels kommunikáció folyamata Emberi erforrás folyamata Minségügyi folyamatok Panaszkezelés folyamata Tanulói elégedettség mérés, szüli elégedettség mérés, elégedettség mérés (felnttképzés) folyamata A küld intézmények elégedettség mérésének folyamata Pedagógusi munka ellenrzésének és értékelésének folyamata, pedagógus önértékelés Dolgozói elégedettség mérés folyamata Tanulóink eredményei 67 IMIP_addetur_2010_12_09.doc 4/68

5 INTÉZMÉNYI MINSÉGIRÁNYÍTÁSI PROGRAM 14. Az Iskola sikerkritériumai és indikátorai Az Iskola dokumentumai Az Iskola fogalomtára Érvényességi rendelkezések 68 IMIP_addetur_2010_12_09.doc 5/68

6 INTÉZMÉNYI MINSÉGIRÁNYÍTÁSI PROGRAM A. PREAMBULUM 1. BEVEZET 1.1. Közoktatás A évi LXXIX. törvény a közoktatásról jogszabály szerint az Intézményi Minségirányítási Programnak (továbbiakban IMIP) a következket kell minimum tartalmaznia: 40. (10) A közoktatási intézmény feladatai hatékony, törvényes és szakszer végrehajtásának folyamatos javítása, fejlesztése céljából meghatározza minségpolitikáját. A minségpolitika végrehajtása érdekében minségfejlesztési rendszert épít ki és mködtet. A minségpolitikát és minségfejlesztési rendszert a közoktatási intézmény minségirányítási programjában kell meghatározni (a továbbiakban: intézményi minségirányítási program). Az intézményi minségirányítási programot az intézmény vezetje készíti el, és az alkalmazotti közösség fogadja el. Elfogadása eltt be kell szerezni az iskolaszék (Kt ) és az iskolai, kollégiumi diákönkormányzat (Kt. 63. ) véleményét. Az intézményi minségirányítási program a fenntartó jóváhagyásával válik érvényessé. (11) Az intézményi minségirányítási program határozza meg az intézmény mködésének hosszú távra szóló elveit és a megvalósítását szolgáló elképzeléseket. Az intézményi minségirányítási programban meg kell határozni az intézmény mködésének folyamatát, ennek keretei között a vezetési, tervezési, ellenrzési, mérési, értékelési feladatok végrehajtását. Az intézményi minségirányítási programnak tartalmaznia kell az intézményben vezeti feladatokat ellátók, továbbá a pedagógus munkakörben foglalkoztatottak teljesítményértékelésének szempontjait és az értékelés rendjét. A minségirányítási programban rögzíteni kell a teljes kör intézményi önértékelés periódusát, módszereit és a fenntartói minségirányítási rendszerrel való kapcsolatát. A minségirányítási program végrehajtása során figyelembe kell venni az országos mérés és értékelés eredményeit. A neveltestület a szüli szervezet (közösség) véleményének kikérésével évente értékeli az intézményi minségirányítási program végrehajtását, az országos mérés, értékelés eredményeit, figyelembe véve a tanulók egyéni fejldését és az egyes osztályok teljesítményét. Az értékelés alapján meg kell határozni azokat az intézkedéseket, amelyek biztosítják, hogy a közoktatási intézmény szakmai célkitzései és az intézmény mködése folyamatosan közeledjenek egymáshoz. A neveltestület és a szüli szervezet (közösség) értékelését és a javasolt intézkedéseket meg kell küldeni a fenntartónak. A javasolt intézkedések a fenntartó jóváhagyásával válnak érvényessé. A fenntartónak az értékelést és a javasolt intézkedéseket a honlapján, honlap hiányában a helyben szokásos módon nyilvánosságra kell hoznia. (12) A szervezeti és mködési szabályzatot, a házirendet és az intézményi minségirányítási programot a nevelési-oktatási intézmény honlapján, annak hiányában a helyben szokásos módon nyilvánosságra kell hozni. A házirend egy példányát az óvodába, iskolába, kollégiumba történ beiratkozáskor a szülnek, tanulónak át kell adni. IMIP_addetur_2010_12_09.doc 6/68

7 INTÉZMÉNYI MINSÉGIRÁNYÍTÁSI PROGRAM 1.2. Felnttképzés A évi CI. Tv. A Felnttképzésrl és a 24/2004. FMM rendelet 7. - a alapján a felnttképzést folytató intézménynek rendelkezniük kell a Szakmai Tanácsadó Testület által elfogadott Minségpolitikával, Minségirányítási Rendszerrel (1) A kérelmez intézménynek rendelkeznie kell a) az intézmény szakmai tanácsadó testülete által jóváhagyott és nyilvánosságra hozott olyan minségpolitikával, amely aa) összhangban áll az intézmény képzési céljaival, mködési elveivel és szervezeti kultúrájával, ab) megfogalmazza a képzésben részt vevk, a munkáltatók, a munkatársak és az oktatók felnttképzéssel kapcsolatos igényei kielégítésének szükségességét és módját, ac) kifejezi az intézmény elkötelezettségét a szakmai követelmények teljesítése, a minségirányítási rendszer, valamint a szakmai munka eredményességének folyamatos fejlesztése iránt; b) a tárgyévre szóló, a szakmai tanácsadó testület által az éves képzési tervvel egyidejleg jóváhagyott olyan minségcélokkal, amelyek ba) az érintettek számára közérthetek, bb) mérhetek, tartalmaznak sikerkritériumokat és alkalmasak az objektív értékelésre, bc) megvalósításához határidt, felelsöket és erforrásokat kell rendelni. (2) Az intézménynek rendelkeznie kell a mködési folyamatait meghatározó, dokumentált, bevezetett és fenntartható, a szakmai tanácsadó testülete által jóváhagyott olyan minségirányítási rendszerrel, amely a) kijelöli azokat a folyamatokat, melyek a képzésben részt vev felnttek elvárásaival összhangban álló eredmények eléréséhez szükségesek, ideértve a képzéssel kapcsolatos dokumentumok, szerzdések, tananyagok és taneszközök kezelésére vonatkozó eljárásokat, valamint a képzéshez szükséges egészséges és biztonságos, a mindenki számára egyenl hozzáférést biztosító környezet megteremtését is; b) tartalmazza: ba) a képzésben részt vev felnttek képzésének és tudásuk értékelésének olyan folyamatleírását, mely magában foglalja a képzési tevékenység szakmai elkészítésének, indításának, lebonyolításának, valamint zárásának lépéseit, bb) az elzetesen megszerzett tudás felmérésének és beszámításának, valamint legalább még egy végzett szolgáltatásnak a folyamatleírását, bc) az információs, ügyfélszolgálati és panaszkezelési rendszer leírását, bd) a képzésben részt vev felnttek igényei feltárásának és elégedettségük mérésének, valamint a mérési eredmények fejlesztésekbe történ visszacsatolásának folyamatleírását; c) tartalmazza azokat az eszközöket, illetve módszereket, melyek garantálják a kialakított folyamatok és az intézmény szervezetének állandó javítását, az esetleges hibák megállapítását és azok elfordulásának megelzését; d) meghatározza azokat a legfontosabb különösen a képzés tartalmára, tárgyi feltételeire, az alkalmazott oktatási módszerekre, az oktatók munkájára, a szervezés módjára, a résztvevk tudásának ellenrzésére és a követelmények teljesítésének módjára vonatkozó területeket,melyekrl az intézménynek folyamatosan visszajelzéseket kell gyjtenie a IMIP_addetur_2010_12_09.doc 7/68

8 INTÉZMÉNYI MINSÉGIRÁNYÍTÁSI PROGRAM képzésben részt vev felnttek elégedettségének vizsgálata során, a folyamatos fejlesztés érdekében; e) egyértelmen rögzíti a képzésben részt vev felnttekkel, az intézmény küls és bels partnereivel kialakított kommunikáció és kapcsolattartás rendjét, formáját, különös tekintettel a körültekint ügyfélkapcsolatokra, illetve a visszacsatolások kezelésére és feldolgozására. 2. AZ ISKOLA BEMUTATÁSA 2.1. Az intézmény adatai Az iskola hivatalos elnevezése ADDETUR Alapítványi Gimnázium és Szakképz Iskola Az iskola székhely 1022 Budapest, Marczibányi tér Az iskola fenntartója ADDETUR Alapítvány 1022 Budapest, Marczibányi tér Az iskola földrajzi mködési területe Budapest és környéke Pest megye Szabad iskolaválasztás jogán az ország bármely területe az iskola befogadóképességének függvényében Az intézmény jogállása Önálló jogi személyként mköd költségvetési szerv (1. sz. melléklet: Alapító Okirat) (2. sz. melléklet: Közép- magyarországi Regionális Munkaügyi Központ Nyilvántartásba vételi határozat) Az intézmény gazdálkodása Önállóan gazdálkodó szervezet Az iskola alaptevékenysége ALAPTEVÉKENYSÉGEK: felzárkóztató képzés (1 éves) általános szakiskolai képzés (2 éves) szakiskolai képzés folytatásaként szakképzés ( 2, 3 éves) szakközépiskolai képzés (2 éves) gimnáziumi képzés (5 éves) idegen nyelvi (angol) elkészítéssel felnttképzés IMIP_addetur_2010_12_09.doc 8/68

9 INTÉZMÉNYI MINSÉGIRÁNYÍTÁSI PROGRAM A VÁLLALKOZÁSSAL VÉGEZHET TEVÉKENYSÉGEK: az alaptevékenységgel összefügg vagy azt helyettesít és kiegészít szolgáltató tevékenység; szolgáltató és termel tevékenység során elállított termékek értékesítése; eszközök és helyiségek bérbeadása A képzés formái, profiljai Felzárkóztató képzés Felvételi kor: 14 év és 23 életév között Szakiskolára felzárkóztatható fiatalok számára Szakiskolai képzés a) Általános jelleg képzés Feltételei kor: 14. és 23. életév között (9. és 10. évfolyam). Pályaorientáció: könnyipari, valamint ügyviteli jelleg. c) Irodai asszisztens Képzési id: az általános iskola, illetve a szakiskola befejezése után 2 tanév (felzárkóztatás orientált tartalommal és rehabilitációs kiegészítéssel, illetve szakmai képzés). Feltételi kor: 16. életév betöltése. d) Ni szabó Képzési id: az általános iskola, illetve a szakiskola befejezése után 3 tanév (felzárkóztatás orientált tartalommal és rehabilitációval, illetve szakmai képzés). Feltételi kor: 16. életév betöltése. Szakközépiskolai képzés Számítógéprendszer-karbantartó elágazás Képzési id: érettségi után 2 tanév Gimnázium Képzési id: az általános iskola befejezését követ egy tanévben idegen nyelvi (angol) elkészítés, majd 4 tanév az OM által jóváhagyott óratervi keretben, általános célú tantervi anyaggal. Esti tagozat Elssorban mozgássérült, érettségit és/vagy szakmát szerezni kívánó felnttek számára Felnttképzés Iskolarendszerben és iskolarendszeren kívül megszerezhet készséget és kompetenciát fejleszt képzések magvalósítása. a mindenkor aktuális Közép- magyarországi IMIP_addetur_2010_12_09.doc 9/68

10 INTÉZMÉNYI MINSÉGIRÁNYÍTÁSI PROGRAM Regionális Munkaügyi Központ nyilvántartása szerinti képzések (Felnttképzési nyilvántartási szám: ) Megjegyzés: a szakiskolai szakokon központi közismereti és szakmai, valamint helyi tantervek alapján folytatjuk a képzés. A közismereti tárgyak tartalmát pontosítottuk a mozgássérültek rehabilitációját segít mozgásnevelési gyakorlatokkal. Ezért a helyi tanterveket (programokat) a szakiskolában 2 illetve 3 tanévre készítettük el Az alapítás éve Az érvényben lév alapító okirat száma, kelte / Az érvényben lév Felnttképzési nyilvántartásba vételi okirat száma, kelte / Az iskola rövid bemutatása Iskolánk 1993-ban szervezdött azzal a pedagógiai és szakmai céllal, hogy a halmozottan sérült (elssorban mozgássérült) és hátrányos helyzet, ép értelm, önálló életvitel fiatalok nevelését és képzését szakiskolai és középiskolai, 2008-tól pedig felnttképzési keretek között is, akadálymentes környezetben megoldja. Az elmúlt évek alatt a kezdeti állapothoz képest az új képzési irányoknak megfelelen változott az iskola neve. A szakiskolások és a szakmunkástanulók mellett szeptember 1- l az érettségizettek szakmai képzését is beindítottuk, továbbá a gimnáziumi tanulók oktatását is átvettük a Kós Károly Gimnáziumtól. Kronológiai sorrendben az alábbiakban foglalhatók össze az említett változások: 1. Induláskor az iskolának csak szakmai képzési irányai voltak: sznyegszöv, számítógép-kezel és niruha-készít. Közben az igényeknek megfelelen bvült a szakmaistruktúra. Beindítottuk a Számítástechnikai szoftver üzemeltet oktatást az érettségizett fiatalok bevonásával. Fontos és jelents lépésnek tartjuk ma is az említett szakirány beindítását, illetve a meglev képzések folytatását. 2. Szintén az 1997/98-as tanévben indítottuk a 4 éves gimnáziumi oktatást a MÁI Hermina úti részlegében. A szakiskola pedig bvült a pályaorientációs szakaszú textil és ruhaipari, illetve számítástechnikai irányultsággal szeptember 1-jétl áttértünk a szakiskola 9. évfolyamon az általános képzés, de szakma-elkészítést is nyújtó megoldásra - a tankötelezettek bevonásával. Ezzel az iskola a szakképzési és gimnáziumi oktatás mellett új tartalmú tanévig tartó oktatásra tért át. Az újszer szakmai képzés a NAT ismeretanyagára épül. IMIP_addetur_2010_12_09.doc 10/68

11 INTÉZMÉNYI MINSÉGIRÁNYÍTÁSI PROGRAM Sikeres volt a felntt korú fogyatékos fiatalok nappali tagozatú képzése is. A hozzánk jelentkezettek többsége halmozottan sérült fiatal volt. k voltak azok, akiket a régiók oktatási központjai nem fogadtak, de esetenként ennek ellenére támogatást nyújtottak szeptember elsejétl az OKJ változása miatt új szakmai képzéseket vezetünk be. A Niruha-készít képzést a Ni-szabó, a számítógép-kezel, használó képzést a 2 tanéves irodai asszisztens, a Szoftver-üzemeltet képzést pedig a 2 tanéves Számítógéprendszerkarbantartó képzés váltja fel. Ettl a tanévtl minden képzésünk elérhet lesz esti tagozaton a felntt mozgássérült emberek számára is nyarán a Közép- magyarországi Regionális Munkaügyi Központ nyilvántartásba vette intézményünket, mint felnttképzési intézményt szeptemberben felntt mozgássérült emberek számára szóló FAT által akkreditált képzéseket indítottunk el: Felntt mozgássérült emberek számítástechnikai alapképzése- 720 órás képzés; Számítógépes audiovizuális eszközök használata felntt mozgássérült emberek részére- 720 órás képzés; Angol KER A1- minimum szint- 170 órás képzés. A Mozgássérült Emberek Rehabilitációs Központjában a rehabilitáció id csökkenésével párhuzamosan intenzív és piacképes tudást adó képzéseket tartottunk fontosnak bevezetni intézményünk feladatkörébe. Iskolánk f célkitzése továbbra is a sajátos nevelési igény, elssorban mozgássérült, hátrányos helyzet, ezen belül a halmozottan hátrányos helyzet ill. roma származású fiatalok általános és szakmai képzése akadálymentes környezetben, speciális, integrációs módszertan alkalmazásával, amely lehetséget teremt valóságos inklúzió megvalósulására. Tanulóink számára ezért lehetvé tettük a lehetségeinkhez mérten - az iskolán belüli átjárhatóságot, az alap - és középfokú szakmai képzést, valamint a gimnáziumi tananyag elsajátítását. A sikeres munkaer piaci alkalmazkodáshoz szükséges, az egész életen át tartó tanulás megalapozását szolgáló képesség fejlesztést és kompetencia alapú oktatást, a tanulók képességeinek és kulcskompetenciáinak egyénre szabott fejlesztését és megersítését, a rendszerben meglév szelektív hatások mérséklésével, valamint az egyenl hozzáférés és esélyegyenlség szempontjainak teljes kör figyelembe vételével Az iskola tevékenységének rövid leírása Iskolánk azzal a céllal jött létre, hogy segítse a mozgássérült fiatalok beilleszkedését a társadalomba és javítsa a munkaerpiacon történ elhelyezkedésüket. Az iskola éves ködése alatt ennél sokkal többet ért el: az országban egyedülállóan integrálta a közoktatásban tandíjmentesen a sajátos nevelési igény (mozgás-, látás-, hallássérült, problémás szociális háttérbl érkez, pszichés zavarokkal küzdk, stb.) diákokat. Az intézmény a és 10. osztályt, vagy középiskolát befejezett fiatalok középszint oktatását és szakmai képzését biztosítja védett körülmények között, akadálymentes környezetben. Az intézmény a különböz szakokon, a központilag elírt és helyi programokkal kiegészítve elméleti és szakmai tartalmú képzést folytat. A Gimnázium 5 évfolyamos, amely évfolyamonként egy osztállyal mködik. A Szakiskolában a 9. és 10. évfolyamon informatikai, könnyipari ill. ügyviteli jelleg pályaorientációs programmal kiegészített képzést nyújtunk. A 10. osztály elvégzése után a tanulók 2 vagy 3 tanéven keresztül Irodai asszisztens, illetve Ni szabó szakmát tanulhatnak. Az érettségizett fiatalok a 2 éves Számítógéprendszer- karbantartó képzésben vehetnek részt. Az iskola a Mozgássérült Emberek Rehabilitációs Központja (MEREK) épületén belül ködik. A MEREK IMIP_addetur_2010_12_09.doc 11/68

12 INTÉZMÉNYI MINSÉGIRÁNYÍTÁSI PROGRAM egyben rehabilitációs elhelyezést is biztosít a mozgássérült, naponta bejárni nem tudó fiatalok számára. Feladatunknak érezzük, hogy a nálunk nevelt, oktatott, foglalkoztatott, különböz akadállyal él fiatalok, az életre ne egy számukra elszigetelt környezetben készülhessenek fel, hanem abban a világban, ahol késbb meg kell találniuk a helyüket, amelyben a lehet legönállóbban be kell illeszkedniük. Ehhez kívánunk számukra minden tekintetben optimális környezetet biztosítani, az önálló életvitelre való felkészülést segíteni az életük e különösen jelents szakaszában. Ezt segíti a mozgássérültek esetében egyénre szabott mozgásterápia, fizikoterápia, gyógylovaglás, sportfoglalkozások, a tanulásban akadályozott, vagy más pszichés-, viselkedési problémával küzd fiatalok egyéni, személyre szabott, kompetencia alapú fejlesztése. A szabadid hasznos eltöltésére gazdag szakköri kínálatunk, továbbá kulturális és sportrendezvények állnak mind a speciális nevelési igény, mind az ép fiatalok rendelkezésére. Munkánk során tanúi lehetünk annak, hogy olyan fiatalok, akikrl talán már a társadalom, a többségi oktatás lemondott, jó eredményeket érnek el a tanulásban a megfelel speciális, személyre szabott megsegítéssel. Érettségi vizsgát tesznek, továbbtanulnak a felsoktatásban, szakmát tanulnak, vagy más OKJ-s képzésben vesznek részt. Ezen felül, amin talán a legfontosabb, embernek érezhetik magukat azáltal, hogy egészséges társaikkal képesek együtt élni, dolgozni, st egymást szeretettel elfogadni, befogadni, egymással akár életre szóló barátságokat kötni. A hozzánk járó egészséges fiatalok (akik sokszor komoly beilleszkedési zavarokkal kerülnek iskolánkba), az itt töltött évek során életük hátralév részére érzékennyé válnak a szegregáció okozta problémákra, képessé válnak arra, hogy befogadják és segítsék a valamiféle mássággal rendelkez társaikat. Célunk tehát - egyfajta társadalmi szerepvállalásként -, mköd módszerünk külvilág számára történ bemutatása, szemléletünk kommunikálása. IMIP_addetur_2010_12_09.doc 12/68

13 INTÉZMÉNYI MINSÉGIRÁNYÍTÁSI PROGRAM 2.4. Az Iskola szervezeti felépítése ADDETUR Alapítvány Az iskola fenntartója ADDETUR Alapítványi Gimnázium és Szakképz Iskola Az iskola ja, felnttképzésért felels vezet MEREK Iskolatitkár Igazgató helyettes Redszergaz da Órarend készít Könyvtáros Pénzügyi, számviteli, munkabér eladó Tankönyv felels Iskolai bizottságok Iskolaorvos, védk Humán Munkaközösség Vezet Reál Munkaközösség Vezet Szakmai Munkaközösség Vezet Gyógypedagógiai Munkaközösség Vezet Osztályfnöki Munkaközösség Vezet Humán tantárgyat tanító tanárok Reál tantárgyat tanító tanárok Szakoktatók Fejlesztpedagógusok, gyógypedagógusok, gyógypedagógiai asszisztens Osztályfnökök Az iskola többcélú, egységes intézmény. Tanulmányi, szervezeti egységei: gimnáziumi és szakképzési évfolyamok Az iskola szervezeti felépítését a Szervezeti és Mködési Szabályzat tartalmazza. Az és az helyettes Az és az helyettes munkájának tartalmát a munkaköri leírások és az SZMSZ tartalmazza. Az iskola vezetsége szkebb vezetség tagjai: az, az helyettes Megbeszéléseit hetente (illetve szükség szerint) tartja, folyamatosan végzi a munkatervben rögzített feladatok folyamatelemzését. Feladata, hatásköre: a munkatervi feladatok szervezése, ellenrzése, tapasztalatok értékelése, döntés-elkészítés, i hatáskörben döntések meghozatala. IMIP_addetur_2010_12_09.doc 13/68

14 INTÉZMÉNYI MINSÉGIRÁNYÍTÁSI PROGRAM kibvített vezetségének tagjai: az alapítvány elnöke, kuratóriumi delegáció, az, helyettes, a minségbiztosítási támogató csoportvezetje, a szüli szervezet képviselje, munkaközösség vezetk, iskolatitkár, a diákönkormányzatot segít tanár, a diákokat érint napirendeknél az iskola diákja Intézményi közösségek A neveltestület A neveltestület a többször módosított közoktatási törvény 56., 57. -a szerint mködik. Szakmai munkaközösség Az iskolában a Szervezeti és Mködési Szabályzat szerint mködnek szakmai munkaközösségek. Szüli Szervezet A szülk iskolai képviseletét a Szüli Közösség látja el. Tagjai az osztályonként delegált, és önként jelentkez szülk. A szüli szervezet a közoktatási törvényben elírt módon mködik. Diákönkormányzat A diákönkormányzat a közoktatási törvény és Szervezeti és Mködési Szabályzat alapján ködik. Nagy hangsúlyt fektetünk a diákönkormányzat közösségi nevelésben betöltend szerepére. Diákközgylés A diákközgylés a törvényben elírt módon mködik. Osztályközösség A közös tanulócsoportba felvett diákok egy osztályközösséget alkotnak. Az osztályközösségek diákjai a tanórákat órarend szerint közösen látogatják. Az osztályközösség, mint az intézmény diákönkormányzatának legkisebb egysége nyilvános jelölés után titkos szavazással megválasztja az osztály diákbizottságát, és küldötteket delegál az intézmény diákönkormányzatának vezetségébe. A tanulók egyéni problémáikkal az iskolai életre vonatkozó javaslataikkal az osztályfnökükhöz, az iskola tanáraihoz és a vezetihez, az iskolai diákvezetséghez, az iskolagyléshez és más, - iskolán kívüli - diákfórumokhoz fordulhatnak. Minségbiztosítási támogatócsoport Feladata, hogy feltárja és segítse a nevel-oktató munkát. Feltérképezi az intézmény partnerkapcsolatait, a partnerek elvárásait, hogy az iskola, mint szolgáltató minél pontosabban tudjon megfelelni a kívánalmaknak. Segíti, hogy az iskolavezetés és a tantestület eltt világosan megfogalmazott célok és feladatok legyenek, és azok megvalósítását megfelelen ütemezze. Elkészíti az Intézményi és Minségirányítási Programot és segíti annak végrehajtását. IMIP_addetur_2010_12_09.doc 14/68

15 INTÉZMÉNYI MINSÉGIRÁNYÍTÁSI PROGRAM B. MINSÉGIRÁNYÍTÁSI RENDSZER 3. FÜPI MINSÉGMODELL Az ADDETUR ALAPÍTVÁNYI SZAKISKOLA ÉS KÖZÉPISKOLA szén kiépítette, bevezette az 1. szintjét, majd 2010-ben a 2. és a 3. szintjét a FÜPI minségmodellnek, mely egy olyan szervezet- és minségfejlesztési rendszer, amely - érdemi segítséget jelent ahhoz, hogy az oktatási-nevelési intézmény hatékonyabban és eredményesebben mködjön, - kiépítése az adott intézményre szabott, - az érintettek számára érthet és - harmadik, független fél által tanúsítható. Az alapvet megfelelségi elvárás általánosságban az intézményi ÉRTÉKREND, CÉL(RENDSZER), valamint SZOLGÁLTATÁS KOHERENCIÁJA. 1. folyamat 2. folyamat 3. folyamat ÉRTÉK- REND SZOLGÁL- TATÁS CÉL fejlesztés önértékelés nevelési-oktatási folyamatok támogató folyamatok vezetési folyamatok - Az ÉRTÉKREND érvényesítése tekinthet az intézmény drive-jának, mozgató erejének. - A CÉL(RENDSZER) jelöli ki az intézmény cselekvési terét és irányát annak érdekében, hogy saját értékrendjét érvényesítse. - A SZOLGÁLTATÁS a célok elérését szolgáló cselekvéssort jelenti. Ez a cselekvéssor a gyakorlatban ún. folyamatokba rendezdik. Azaz a szolgáltatás a folyamatok eredményeként áll el. 4. folyamat A minségmodell arra épít, hogy egy intézmény akkor tud megbízható szolgáltatást nyújtani, ha a szabályozás és mködtetés szintjén meghatározza a saját megfelelségi elvárásait (más modellek szóhasználatával: sikerkritériumait). Ennek a lépcsfoknak az elérése után beszélhetünk minségrl és annak fejlesztési lehetségeirl. A FÜPI minségmodell három szintbl áll, így az intézmény fokozatosan, lépcszetesen tudja kialakítani, bevezetni és fejleszteni minségfejlesztési rendszerét. 1. szint 2. szint 3. szint 3. szint folyamatos fejldés 2. szint folyamatok koherenciája 1. szint - alapok 0. szint - elfeltétel 0. szint elfeltétel nem tanúsítható 1. szint alapok tanúsítása 1 évig érvényes 2. szint folyamatok koherenciája tanúsítása 1 évig érvényes 3. szint folyamatos fejldés tanúsítása 2 évig érvényes IMIP_addetur_2010_12_09.doc 15/68

16 INTÉZMÉNYI MINSÉGIRÁNYÍTÁSI PROGRAM 4. MINSÉGPOLITIKA 4.1. Az Iskola tevékenysége, szolgáltatása PR tevékenység, marketing beiskolázás integráció és inklúzió, érzékenyítés tanulók fejlesztése, támogatása szocializáció preventív oktatás-nevelés rendezvények és más iskolai események szervezése munkafolyamatok napi szervezése egymás segítése kapcsolattartás a szülkkel kommunikáció a partnerekkel munkaer felvétel, infrastruktúra mködtetése, alapellátás biztosítása anyagi források felkutatása, pályázatírás dokumentálás, adminisztráció fejlesztés 4.2. Az Iskola értékrendje hitelesség összetartás tudás szeretet, együttmködés, segítkészség, nagyfokú türelem és egymásra figyelés, szeretetteljes családias légkör gyerek centrikusság szakmai igényesség személyesség, személyre szabottság fontos a teljesítmény inklúzió (tényleges befogadás) nyitottság önállóság felelsség vállalás önmagunkért és másokért következetesség harmónia és komfortérzet a tanulókban és a pedagógusokban tolerancia, elfogadás és türelem humor mozgássérültekkel foglalkozás egyéni fejlesztés mködése nem ismerünk lehetetlent, határaink kitolása támogató környezet szociális érzékenység munkabírás, terhelhetség IMIP_addetur_2010_12_09.doc 16/68

17 INTÉZMÉNYI MINSÉGIRÁNYÍTÁSI PROGRAM 4.3. A tantestület által választott mottó Kérlek fogadj el olyannak, amilyen vagyok, s akkor egyre jobb leszek! keménységed és elvárásaid zorddá és undokká tesznek. De ha szeretsz, jóságod sugarában újra megszelídülök, és elfogadlak én is. Ha csak az eredményeim alapján tartasz értékesnek, elveszek. De ha pusztán önmagamért szeretsz, sikert sikerre halmozok. Semmit se tégy, csak szeress, és én felnövök magamhoz. Simon András 4.4. Az Iskola céljai színvonalas oktatás önálló életvitelre felkészítés továbbtanulás elkészítése értelmes tevékenységhez juttatás az iskolában és azon túl harmonikus légkör megteremtése mindenki egészségmegrzése mindenki pillanatnyi teljesítményének javítása rejtett képességek felfedezése és kibontakoztatása mindenki egyéni képességének tudatos kamatoztatása a közösségben személyre szabott oktatás személyes példamutatás fenntartása, fejlesztése másság elfogadása, tényleges esélyegyenlség megteremtése szocializáció kialakítása iránymutatás a tanulóknak következetesség fejlesztése iskolakép (arculat) megteremtése, fejlesztése kompetencia alapú oktatás fennmaradás szüli kapcsolattartás javítása, családterápia partnerek elvárásainak megismerése, igényeik beépítése a pedagógiai munkába, együttmködés küls partnerekkel környezet, infrastruktúra fejlesztése intézményi együttmködés jogszabályoknak megfelel mködés IMIP_addetur_2010_12_09.doc 17/68

18 INTÉZMÉNYI MINSÉGIRÁNYÍTÁSI PROGRAM 5. AZ ISKOLA CÉLCSOPORTJA Célcsoportunk a 8., 9., 10. osztályt eredményesen befejezett vagy érettségizett fiatalok, olyan fiatalok, akik nem fejezték be a 8. osztályt Sajátos Nevelési Igényük miatt, illetve mozgássérült felnttek. Elnyben részesítjük a Sajátos Nevelési Igény, elssorban mozgás-, látás-, hallássérült és autista, valamint hátrányos helyzet fiatalokat a felvételi során. Esti képzéseink mozgássérültek számára indulnak. 6. AZ ISKOLA PARTNEREI 6.1. Intézmények 6.2. Felettes Szerveink ADDETUR (Adj hozzá!) Alapítvány Nemzeti Erforrás Minisztérium (NEFMI) városi Önkormányzat Magyar Államkincstár Oktatási Hivatal 6.3. Munkakapcsolat MEREK Mozgássérült Emberek Rehabilitációs Központja FÜPI Független Pedagógiai Intézet AME Alapítványi és Magániskolák Egyesülete Szakérti és Rehabilitációs Bizottságok TISZK (Területi Integrált Szakképzési Központ) KSZI. II. kerületi Önkormányzat II. kerületi Önkormányzat Oktatási Iroda II. kerület Pedagógiai Szolgáltató Központ Pet Intézet Mozgásjavító Általános Iskola Gyengénlátók Általános Iskolája II. kerületi Nevelési Tanácsadó II. kerületi Egészségügyi Szolgálat Közép-magyarországi Regionális Munkaügyi Központ Nemzeti Szakképzési és Felnttképzési Intézet 6.4. Egyének Szülk, Szüli Munkaközösség Tanulók IMIP_addetur_2010_12_09.doc 18/68

19 INTÉZMÉNYI MINSÉGIRÁNYÍTÁSI PROGRAM 7. AZ ISKOLA KAPCSOLATAI 7.1. A közoktatással kapcsolatban álló szakágazatokkal való együttmködés a) Az egészségügyi és szociális ágazat Mint azt már többször jeleztük, iskolánkban nem csak túlkoros, hanem tanköteles tanulók szakképzése is folyik. Ennek megfelelen a kerületi szociális és gyermekjóléti rendszerrel kiépítettük kapcsolatunkat. Az intézményt jogszabályi elírás kötelezi iskolaorvosi, illetve védi rendszer kiépítésére. Nagy hangsúlyt fektetünk a balesetek megelzésére. Ennek érdekében minden év elején valamennyi tanulónkat teljes kör munka- tz- és balesetvédelmi oktatásban részesítjük. Az iskolai tanmhelyekben, laborokban minden új technológia bevezetése eltt, ismételt munkavédelmi oktatást tartanak a szakoktatók. Az oktatás megtörténtét dokumentáljuk. Az egészségnevelés területén nagyon fontos tudatni tanulóinkkal, hogy mennyire lényeges egészségi állapotuk ismerete; az étkezés és a táplálkozás egészséget befolyásoló szerepének felismerése; betegségek kialakulási folyamatainak ismerete; a barátság, a párkapcsolatok, a szexualitás szerepe az egészség megelzésben; a személyes krízishelyzet felismerése és a kezelési stratégiák ismerete; a szenvedélybetegségek elkerülése; a mozgás és szabadlevegn tartózkodás jelentsége az egészség megrzés szempontjából. b) Ifjúságvédelemmel kapcsolatos feladatok Iskolánkban sajátos helyzeténél fogva súlyos ifjúságvédelemi feladatok jelentkeznek. Ez azt jelenti, hogy iskolai szinten és az egyes gyakorlati foglalkozásokon szó esik az ifjúságot érint általános veszélyekrl (alkohollal, droggal stb. kapcsolatos egyre súlyosabb gondokról). A fiatalok egy-egy felvetett problémájára is rendszeresen reagálnak a pedagógusok és a gyakorlati oktatók. Ezek között gyakrabban szerepelnek életvezetési és a családok megtartásával kapcsolatos kérdések. A tanárok és a gyakorlati oktatók rendszeresen ismertetik az életmód és a betegségek összefüggéseket a szakmákkal kapcsolatos problémákat. Alkalmanként küls eladót hívunk meg, aki a drog, az AIDS, a szexualitás szerepérl beszél, az egészségvédelemmel összefüggésben eladást tart c) Kulturális ágazat Az intézményben szabadid szervez munkakörben dolgozót nem foglalkoztatunk, mert a MÁI szakembere ezt sikeresen végzi és tanulóinknak is lehetséget biztosít. A szabadid szervez feladata többek között-, a kerületben és a kerületen kívül köd kulturális intézményekkel történ kapcsolattartás. Ezen túlmenen a szoros kapcsolatot tart az adott szakképesítéshez kapcsolódó kulturális intézményekkel. IMIP_addetur_2010_12_09.doc 19/68

20 INTÉZMÉNYI MINSÉGIRÁNYÍTÁSI PROGRAM A pedagógusok látogatják a tanulókkal a kiállításokat, s részt vesznek a kiállítások szervezésében is. d) Sport ágazat Az iskola speciális helyzeténél fogva a mindennapi testedzés vált fontossá. Testnevel tanárunk lehetséget biztosít arra, hogy a tanulók és dolgozók közül bárki a tornateremben testedzésen, teremsportokban vegyen részt. Ezen túlmenen nyári táborokat szervezünk. Ez tanulóinkat arra ösztönzi, hogy a különféle sportrendezvényeken vegyenek részt. Az iskolában lév tornaterem teljes felújítása folyamatban van. Terveinkben a tornaterem eszközfejlesztése is szerepel a könnyített testnevelés és a mozgásnevelés feladatainak figyelembe vételével Az iskola kapcsolata tágabb környezetben a pedagógiai szakmai szolgáltató intézményekkel Kapcsolatot tartunk a következ szolgáltató intézményekkel, annak érdekében, hogy fiataljaink a számukra megfelel fejlesztésben, oktatásban, képzésben és nevelésben részesüljenek: Mozgásvizsgáló Országos Szakérti és Rehabilitációs Bizottság és Gyógypedagógiai Szolgáltató Központ Látásvizsgáló Országos Szakérti Rehabilitációs Bizottság és Gyógypedagógiai Szolgáltató Központ Beszédvizsgáló Országos Szakérti és Rehabilitációs Bizottság, Gyógypedagógiai Szolgáltató Központ Helyi és regionális Pszichiátriai Intézetek Kerületi és regionális Nevelési Tanácsadók Helyi és regionális Tanulási Képséget Vizsgáló Szakérti és Rehabilitációs Bizottságok Helyi és regionális Pedagógiai Szakszolgálatok Helyi és regionális Területi Gyermekvédelmi Szakszolgálat Helyi és regionális Gyermekjóléti Szakszolgálat Független Pedagógiai Intézet Munkaerpiac képviseli Munkaügyi Központok 7.3. Elvárások a társadalmi kapcsolatok tükrében Elvárások önmagunkkal és iskolánkkal szemben A központi általános és szakmai követelmények teljesítéséhez igazodnak. Nehéz lenne behatárolni, hogy a szülk, a tanulók, a fenntartó, a szakhatóságok vagy a mindennapi kihívások elvárásai közül melyek az elsdlegesek, melyek a fontosabbak. Számunkra a tanítással összefüggek egyformán lényegesek, mert szeretnénk egyetemlegesen megfelelni a felénk támasztott elvárásoknak. Ilyen megfontolásból végeztünk felmérést a "felhasználói" körben is, akik segítik célkitzéseinket. Folyamatosan elemezzük a felvet igényeket és javaslatokat, és összegezzük az iskolánkkal szembeni jogos igényeket, elvárásokat. IMIP_addetur_2010_12_09.doc 20/68

ÜZLETI, MVÉSZETI SZAKKÉPZ ISKOLA ALAPFOKÚ MVÉSZETOKTATÁSI INTÉZMÉNY ÉS KOLLÉGIUM. Pedagógiai Program

ÜZLETI, MVÉSZETI SZAKKÉPZ ISKOLA ALAPFOKÚ MVÉSZETOKTATÁSI INTÉZMÉNY ÉS KOLLÉGIUM. Pedagógiai Program ÜZLETI, MVÉSZETI SZAKKÉPZ ISKOLA ALAPFOKÚ MVÉSZETOKTATÁSI INTÉZMÉNY ÉS KOLLÉGIUM Pedagógiai Program Készítette: 2007. június 11. Sajtos Attila Elfogadta: Az EVENTUS Igazgató ÜZLETI TUDOMÁNYOK SZAKKÖZÉPISKOLÁJA,

Részletesebben

I. Jövkép. Küldetésnyilatkozat

I. Jövkép. Küldetésnyilatkozat I. Jövkép Olyan intézmény vagyunk, amely aktív kölcsönhatásban áll környezetével, tudatos része annak a társadalmi mikrokörnyezetnek, amelyben mködik. Szkebb társadalmi környezetünkhöz igazodunk, annak

Részletesebben

Nevelési-pedagógiai program

Nevelési-pedagógiai program Pesti Magyar Színiakadémia Művészeti Szakközépiskola Budapest Nevelési-pedagógiai program (a módosításokkal egybeszerkesztett, a nevelőtestület által 2013. március 22-én elfogadott, az igazgató által jóváhagyott

Részletesebben

Nevelési-pedagógiai program

Nevelési-pedagógiai program A META - Don Bosco Szakközépiskola Budapest Nevelési-pedagógiai program (a META-Don Bosco Szakközépiskola nevelőtestülete által 2013. május 10-én elfogadott, illetve az intézmény vezetője és a Szalézi

Részletesebben

GIMNÁZIUM, INFORMATIKAI, KÖZGAZDASÁGI, NYOMDAIPARI, SZAKKÖZÉPISKOLA ÉS SZAKISKOLA 3300. Eger, Mátyás király út 165. PEDAGÓGIAI PROGRAM

GIMNÁZIUM, INFORMATIKAI, KÖZGAZDASÁGI, NYOMDAIPARI, SZAKKÖZÉPISKOLA ÉS SZAKISKOLA 3300. Eger, Mátyás király út 165. PEDAGÓGIAI PROGRAM GIMNÁZIUM, INFORMATIKAI, KÖZGAZDASÁGI, NYOMDAIPARI, SZAKKÖZÉPISKOLA ÉS SZAKISKOLA 3300. Eger, Mátyás király út 165. PEDAGÓGIAI PROGRAM Érvényes: 2007. 07.01.-től 2014. 08. 31-ig /A 2000. 08.22.-én elfogadott,

Részletesebben

P E D A G Ó G I A I P R O G R A M J A 2010. V É S Z E T I S Z A K K Ö Z É P-, S Z A K I S K O L A É S G I M N Á Z I U M

P E D A G Ó G I A I P R O G R A M J A 2010. V É S Z E T I S Z A K K Ö Z É P-, S Z A K I S K O L A É S G I M N Á Z I U M F Ó T I N É P M V É S Z E T I S Z A K K Ö Z É P-, S Z A K I S K O L A É S G I M N Á Z I U M P E D A G Ó G I A I P R O G R A M J A 2010. FÓTI NÉPM VÉSZETI SZAKKÖZÉP-SZAKISKOLA ÉS GIMNÁZIUM EL SZÓ... 4 BEVEZET...

Részletesebben

MINİSÉGIRÁNYÍTÁSI PROGRAM

MINİSÉGIRÁNYÍTÁSI PROGRAM MINİSÉGIRÁNYÍTÁSI PROGRAM ZSÁMBÉKI PREMONTREI SZAKKÖZÉPISKOLA ÉS SZAKISKOLA 2072 ZSÁMBÉK, PIAC KÖZ 8. ALKALMAZOTTI KÖZÖSSÉG JÓVÁHAGYÁSÁNAK DÁTUMA: 2008. április 7. FENNTARTÓI JÓVÁHAGYÁS DÁTUMA: 2008. április

Részletesebben

PEDAGÓGIAI PROGRAMJA B U D A P E S T 2012.

PEDAGÓGIAI PROGRAMJA B U D A P E S T 2012. Adjátok kezébe a kérdéseket, és hagyjátok, hadd oldja ő meg maga. Ne azért tegyen szert a tudásra, mert ti megmondjátok neki, Hanem azért, mert magától megétette: ne tanulja a tudományt, hanem fedezze

Részletesebben

VÁROSI KÖZÉPISKOLAI KOLLÉGIUM INTÉZMÉNYI BESZÁMOLÓ 2003-2007.

VÁROSI KÖZÉPISKOLAI KOLLÉGIUM INTÉZMÉNYI BESZÁMOLÓ 2003-2007. VÁROSI KÖZÉPISKOLAI KOLLÉGIUM 8900 Zalaegerszeg Göcseji út 16. Pf.: 353. Telefon: 92/596-445 Telefon/Fax: 92/314-544 OM azonosító: 040693 E-mail: varosikoll@mail.datanet.hu VÁROSI KÖZÉPISKOLAI KOLLÉGIUM

Részletesebben

MINERVA ÉRETTSÉGIZETTEK SZAKKÖZÉPISKOLÁJA PEDAGÓGIAI PROGRAMJA

MINERVA ÉRETTSÉGIZETTEK SZAKKÖZÉPISKOLÁJA PEDAGÓGIAI PROGRAMJA MINERVA ÉRETTSÉGIZETTEK SZAKKÖZÉPISKOLÁJA PEDAGÓGIAI PROGRAMJA 2013. 1 Véleményem szerint az országnak, a hazának egyik legfontosabb kérdése az, hogy ki neveli, és hogy neveli eljövendő generációit. Füst

Részletesebben

VM KÖZÉP-MAGYARORSZÁGI AGRÁR SZAKKÉPZŐ KÖZPONT. PEDAGÓGIAI PROGRAM I. és II. rész Nevelési Program Helyi tanterv általános rész

VM KÖZÉP-MAGYARORSZÁGI AGRÁR SZAKKÉPZŐ KÖZPONT. PEDAGÓGIAI PROGRAM I. és II. rész Nevelési Program Helyi tanterv általános rész VM KÖZÉP-MAGYARORSZÁGI AGRÁR SZAKKÉPZŐ KÖZPONT PEDAGÓGIAI PROGRAM I. és II. rész Nevelési Program Helyi tanterv általános rész 1 HITVALLÁS... 3 I. NEVELÉSI PROGRAM... 4 1. A NEVELŐ-OKTATÓ MUNKA CÉLJAI

Részletesebben

INTÉZMÉNYI MINŐSÉGIRÁNYÍTÁSI PROGRAM

INTÉZMÉNYI MINŐSÉGIRÁNYÍTÁSI PROGRAM INTÉZMÉNYI MINŐSÉGIRÁNYÍTÁSI PROGRAM Arany János Általános Iskola és Gimnázium Budapest XII. Meredek utca 1. OM azonosító: 035289 2012. február Szerkesztette: Aszódi Judit igazgatóhelyettes 1 Legitimációs

Részletesebben

Az emberi erőforrások minisztere 59/2013. (VIII. 9.) EMMI rendelete a Kollégiumi nevelés országos alapprogramjának kiadásáról

Az emberi erőforrások minisztere 59/2013. (VIII. 9.) EMMI rendelete a Kollégiumi nevelés országos alapprogramjának kiadásáról 65488 Az emberi erőforrások minisztere 59/2013. (VIII. 9.) EMMI rendelete a Kollégiumi nevelés országos alapprogramjának kiadásáról A nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény 94. (1) bekezdés

Részletesebben

M I O K S z e g e d i S z a k k é p ző Isko l a

M I O K S z e g e d i S z a k k é p ző Isko l a M I O K S z e g e d i S z a k k é p ző Isko l a INTÉZMÉNYI MINŐSÉGIRÁNYÍTÁSI PROGRAM Hatályos: 2008. szeptember 1-jétől 1 Bevezető Törvényi előzmények A többször módosított 1993. évi LXXIX. Törvény a közoktatásról

Részletesebben

A Szent-Györgyi Albert Általános Iskola és Gimnázium nevelési programja és helyi tanterve

A Szent-Györgyi Albert Általános Iskola és Gimnázium nevelési programja és helyi tanterve "Az iskola dolga, hogy megtaníttassa velünk, hogyan kell tanulni, hogy felkeltse a tudás iránti étvágyunkat, hogy tanítson minket a jól végzett munka örömére és izgalmára, hogy megtanítson szeretni, amit

Részletesebben

Dr. Hegedűs T. András Szakiskola, Középiskola, Általános Iskola és Kollégium

Dr. Hegedűs T. András Szakiskola, Középiskola, Általános Iskola és Kollégium Dr. Hegedűs T. András Szakiskola, Középiskola, Általános Iskola és Kollégium Pedagógiai programja 2014 TARTALOMJEGYZÉK I. BEVEZETÉS...5 I.1. Küldetésnyilatkozat...5 I.2. Az iskola adatai...6 I.3. Helyzetelemzés...8

Részletesebben

A mködés közös szabályai

A mködés közös szabályai SZERVEZETI ÉS MKÖDÉSI SZABÁLYZAT A mködés közös szabályai Oladi Általános Mveldési Központ Szombathely, Simon István u 2-6. OM azonosító: 200897 TARTALOMJEGYZÉK A MKÖDÉS KÖZÖS SZABÁLYAI...1 ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK...4

Részletesebben

JÓVÁHAGYÓ NYILATKOZAT:...

JÓVÁHAGYÓ NYILATKOZAT:... Tartalom Bevezető... 2 1. Az iskola nevelési programja... 4 1.1 A nevelő-oktató munka pedagógiai alapelvei, céljai, feladatai, eszközei, eljárásai 4 1.2 A személyiségfejlesztéssel kapcsolatos pedagógiai

Részletesebben

P E D A G Ó G I A I P R O G R A M

P E D A G Ó G I A I P R O G R A M P E D A G Ó G I A I P R O G R A M W e s s e l é n y i M i k l ó s M ű s z a k i S z a k k ö z é p i s k o l a é s S z a k i s k o l a B u d a p e s t 2001 2013 óh, hatalmas Sors, adj egy férfias, munkásan

Részletesebben

Klebelsberg Kuno Általános Iskola és Gimnázium

Klebelsberg Kuno Általános Iskola és Gimnázium Klebelsberg Kuno Általános Iskola és Gimnázium Minıségirányítási Program Készítette: Az iskola minıségirányítási csoportja Budapest, 2009. TARTALOMJEGYZÉK BEVEZETÉS... 5 1 AZ INTÉZMÉNY BEMUTATÁSA... 5

Részletesebben

INTÉZMÉNY INTÉZMÉNYI MINŐSÉGIRÁNYÍTÁSI PROGRAMJA

INTÉZMÉNY INTÉZMÉNYI MINŐSÉGIRÁNYÍTÁSI PROGRAMJA INTÉZMÉNY INTÉZMÉNYI MINŐSÉGIRÁNYÍTÁSI PROGRAMJA Alkalmazotti közösség jóváhagyásának dátuma:... Fenntartóhoz történt benyújtás dátuma:... Fenntartói jóváhagyás dátuma:... Hatálybalépés dátuma:... Felülvizsgálat

Részletesebben

Széchenyi Zsigmond Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola PEDAGÓGIAI PROGRAMJA

Széchenyi Zsigmond Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola PEDAGÓGIAI PROGRAMJA Széchenyi Zsigmond Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola PEDAGÓGIAI PROGRAMJA "Csak az tanítson, aki már eleget tanult." (gróf Széchenyi Zsigmond) 2014. 1 TARTALOM A SZÉCHENYI ZSIGMOND ÁLTALÁNOS

Részletesebben

Szemere Bertalan Általános Iskola és Gimnázium Pedagógiai Programja 2013

Szemere Bertalan Általános Iskola és Gimnázium Pedagógiai Programja 2013 Szemere Bertalan Általános Iskola és Gimnázium Pedagógiai Programja 2013 1 Tartalom 1. Az iskola nevelési programja... 5 1.1 A nevelő-oktató munka pedagógiai alapelvei, céljai, feladatai, eszközei, eljárásai...

Részletesebben

PEDAGÓGIAI PROGRAM 2013.

PEDAGÓGIAI PROGRAM 2013. PEDAGÓGIAI PROGRAM 2013. 1. TARTALOM 1. TARTALOM 2 2. BEVEZETÉS 4 KÜLDETÉSNYILATKOZAT 4 TÖRVÉNYI HÁTTÉR 4 3. AZ INTÉZMÉNY BEMUTATÁSA 5 AZ ISKOLA TAGINTÉZMÉNYEI 5 4. AZ ISKOLÁBAN FOLYÓ NEVELŐ-OKTATÓ MUNKA

Részletesebben

TOMORI PÁL MAGYAR-ANGOL KÉT TANÍTÁSI NYELVŐ KÖZGAZDASÁGI SZAKKÖZÉPISKOLA 1223 BUDAPEST, MŐVELİDÉS UTCA 21-27. PEDAGÓGIAI PROGRAM 2012.

TOMORI PÁL MAGYAR-ANGOL KÉT TANÍTÁSI NYELVŐ KÖZGAZDASÁGI SZAKKÖZÉPISKOLA 1223 BUDAPEST, MŐVELİDÉS UTCA 21-27. PEDAGÓGIAI PROGRAM 2012. TOMORI PÁL MAGYAR-ANGOL KÉT TANÍTÁSI NYELVŐ KÖZGAZDASÁGI SZAKKÖZÉPISKOLA 1223 BUDAPEST, MŐVELİDÉS UTCA 21-27. PEDAGÓGIAI PROGRAM 2012. Bevezetés 1.1. 1. Az iskola: 1.1. Az intézmény szervezete Neve: Tomori

Részletesebben

Corvin Mátyás Gimnázium és Szakközépiskola. Helyi nevelési program

Corvin Mátyás Gimnázium és Szakközépiskola. Helyi nevelési program Corvin Mátyás Gimnázium és Szakközépiskola Helyi nevelési program 2. oldal Az iskola bemutatása Az iskola megnevezése: Corvin Mátyás Gimnázium és Szakközépiskola Székhelye: 1165 Budapest, Mátyás király

Részletesebben

Az Ybl Miklós Pénzügyi és Számviteli Szakközépiskola PEDAGÓGIAI PROGRAMJA

Az Ybl Miklós Pénzügyi és Számviteli Szakközépiskola PEDAGÓGIAI PROGRAMJA . Az Ybl Miklós Pénzügyi és Számviteli PEDAGÓGIAI PROGRAMJA Készítette: Ellenjegyezte, jóváhagyta:...... igazgató fenntartó képviselője Hatálybalépés dátuma: 2013. szeptember 01. Módosítás, felülvizsgálat:

Részletesebben

Móra Ferenc Általános Iskola

Móra Ferenc Általános Iskola Móra Ferenc Általános Iskola Helyi pedagógiai program 2013. Intézményi adatok 1 Az intézmény neve: Móra Ferenc Általános Iskola OM azonosító: 035182 Székhelye: 1214 Budapest, Tejút u. 10. Fenntartó: Klebelsberg

Részletesebben

VEZETŐI PÁLYÁZAT. A pályázat kiírója: Baranya Megyei Intézményfenntartó Központ

VEZETŐI PÁLYÁZAT. A pályázat kiírója: Baranya Megyei Intézményfenntartó Központ VEZETŐI PÁLYÁZAT A pályázat kiírója: Baranya Megyei Intézményfenntartó Központ A pályázat tárgya: Meixner Ildikó Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Intézmény Óvoda, Általános Iskola, Speciális Szakiskola

Részletesebben

KOPINT-DATORG Gazdaságfejlesztési Szakközépiskola

KOPINT-DATORG Gazdaságfejlesztési Szakközépiskola KOPINT-DATORG Gazdaságfejlesztési Szakközépiskola OM: 100 536 OKÉV: 01-0698-04 AL-2007 alapítva: 1998....semmiből egy új, más világot teremtettem. Bolyai János Pedagógiai program (2013.) Gazdaságfejlesztési

Részletesebben