A Tiszaalpári Árpád Fejedelem Általános Iskolában működő IPR program fő feladatai a következők voltak: Elért eredményeink

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "A Tiszaalpári Árpád Fejedelem Általános Iskolában működő IPR program fő feladatai a következők voltak: Elért eredményeink"

Átírás

1 A Tiszaalpári Árpád Fejedelem Általános Iskolában működő IPR program fő feladatai a következők voltak: - A hátrányos helyzetű tanulók aránya, csoportok beosztása iskolánkban megfelelt a jogszabályban előírtaknak. - Azoknak a tanulóknak a segítése, akiknek az otthoni környezet kevesebb lehetőséget nyújt képességeik kibontakoztatásához. - Minden tanuló számára megfelelő pedagógiai feltételek megteremtése a képességeik kibontakoztatásához. - A pedagógusok egyénre szabott módszerekkel, eszközökkel fejlesszék a tanulókat.(kooperatív módszerek, differenciálás, IKT-eszközök, tehetséggondozás) - Együttműködés a szülőkkel és a külső partnerekkel. - Óvoda-iskola átmenet, továbbtanulás segítése. - Multikulturális tartalmak megjelenése a tanórákon és a tanórán kívüli tevékenységekben. Elért eredményeink: - Csökkent az iskolai hiányzások száma, igazolatlan hiányzásunk senki esetében nem haladta meg a tíz tanórát, 1 tanulónk esetében haladta meg a 250 órát. - Magántanulónk nem volt a HHH-s tanulóink között. - Folytattuk a Fecsketábort, mely az óvodából iskolába való átmenetet segítette. - Az érettségit adó középiskolákban továbbtanuló HHH-s tanulók száma 4 fő. - A munkacsoportok programjainak köszönhetően javult a módszertani kultúra, segítettük a pályaválasztást. Nőtt a programba bevontak száma (szülő, tanuló, partnerek). Nagyon nagy sikere volt a pályaválasztási szülői értekezletnek, melyen bemutatkoztak a középfokú intézmények. 10 középiskola és 91 szülő vett részt gyermekével együtt a programon. - Folytatódtak a jól működő partneri kapcsolatok a szülőkkel, a Kapocs Gyermekjóléti Szolgálattal, Szakmai és Szakszolgálatokkal, a Cigány Kisebbségi Önkormányzattal, a nyugdíjasklubokkal, az ASE sportegyesülettel, a Lovasegyesülettel, a középfokú intézményekkel, a művészeti iskolákkal a gyermekek sokoldalú fejlődése érdekében. - Belső hospitálási napot tartottunk két alkalommal: decemberben és májusban, ahol hatékony, egyénre szabott nevelési-fejlesztési módszerek bemutatásával bővült a tantestület tagjainak módszertani kultúrája. 1

2 - A hátrányos helyzetű tanulók egyre nagyobb arányban vesznek részt a szakkörökön és a sportkörökön: 132 fő vett részt tanórán kívüli foglalkozásokon. - Napközibe, tanulószobába 54 fő tanult. - Arany János Szakiskolai és Kollégiumi programba 1 tanulónk nyert felvételt. - Az Útravaló Ösztöndíjprogramban 15 tanulónk vett részt. Az IPR program keretében az iskola biztosította HHH-s tanulók kulturális rendezvényekre, színházba (évi 3 alkalom), kiállításokra, múzeumokba, ismeretterjesztő programokra való eljuttatását. Emellett a HHH-s tanulók támogatással vehettek részt az osztálykirándulásokon, erdei iskolában. Taneszközcsomagokkal, taneszközök, sporteszközök, fejlesztő könyvek megvásárlásával segítettük a szociális hátrányok csökkentését, a tanulmányi előmenetelt október 01-jén az iskola összlétszáma: 374 fő, ebből HHH-s 78 fő. Ez év végére módosult: összlétszám: 376 fő, ebből HHH-s 75 fő. A 2012/2013-as tanévben iskolánkban 49 % a hátrányos helyzetű tanulók száma (rendszeres gyermekvédelmi támogatásban részesülők), ami az évek során tíz százalékkal nőtt. A halmozottan hátrányos helyzetű tanulók aránya eléri a 21 %-ot. Folyamatosan nő az ingyenes, vagy támogatott étkeztetésre, tankönyvellátásra szorulók aránya. Személyi feltételek A feladatok megvalósításához a várható tanulócsoportok és tanulólétszám alakulását is figyelembe véve a személyi feltételek adottak. Van gyógy-, illetve fejlesztő pedagógusunk az SNI-s tanuló számára júniusában és októberében tantestület egészében részt vett az integrációs tevékenységet segítő tréningen, melynek során megismerkedtünk az IPR-rel, hatékony tanuló-megismerési technikákat sajátítottunk el, és részt vettünk a Hatékony együttnevelés az iskolában Az integrációs felkészítés illetve képesség kibontakoztató fejlesztéshez szükséges pedagógiai és jogi ismeretek című képzésen. A szakos ellátottság teljes körű. Biztosított a HH, a HHH, valamint a sajátos nevelési igényű tanulók integrált neveléséhez és oktatásához szükséges kompetencia. A pedagógusok elsajátították a korszerű módszertant, így a mérésen-, értékelésen alapuló diagnóziskészítési technikát, az erre épülő egyéni és csoportos fejlesztést elősegítő képzettséget, az adaptivitást segítő módszereket, valamint az iskolában a kooperatív tanulási technikákat. A tantárgyi órák 40%-ban IPR-rel támogatott tanórákat tartunk (kooperatív óraveze- 2

3 tés, differenciálás, drámapedagógiai módszerek). Ezt az osztálynaplókban minden tantárgy esetében egységes jelöléssel jelöljük. Az oktatás során az óraszámok 25%-ban IKT-eszközöket használunk, amelyeket szintén egységes jelöléssel vezetjük az osztálynaplókban, napközis naplókban. Tárgyi feltételek A tárgyi feltételek szinten tartása vagy javítása az iskolafenntartó támogatásával, a kötött felhasználású normatívák célirányos felhasználásával, aktív pályázati tevékenységgel, a saját bevételek révén, valamint az iskola alapítványának támogatásával lehetséges. Az IPR támogatásból sikerült új padokat, székeket, függönyt, tanulást segítő eszközöket vásárolni. Pedagógiai fejlesztések: Az integrációs Pedagógiai Program eredményes megvalósítása érdekében a tanévben az alábbi munkacsoportok működtek intézményünkben: - IPR menedzsment: Tagjai: Bondár Enikő, Novák Lászlóné, Győri Istvánné, Deák Lajosné, Maróti Pálné, Feladata: IPR irányítása, a támogató intézményi környezet kialakítása, együttműködő partnerek bevonása, kapcsolattartás a szaktanácsadóval, és más külső partnerekkel. - Óvoda-iskola átmenetet segítő munkacsoport: Tagjai: Győri Istvánné, Novák Lászlóné, Bársony Andrásné, Szőke Éva Feladata: Közös rendezvények, kézműves foglalkozások, beszélgetés, játék, ünnepségek rendezése. Minden lehetőséget kihasználtunk annak érdekében, hogy a leendő első osztályosok problémamentesen kezdjék az iskolát. Nagyon fontos volt az óvoda és iskola közötti jó kapcsolat fenntartása, a szülőkkel való kapcsolattartás. Lehetőséget biztosítottunk arra, hogy a szülők és nagycsoportosok megismerhessék a leendő tanítójukat:gergelyjárás, teadélután és Fecsketábor keretében. - Továbbtanulást előkészítő munkacsoport: Tagjai: Deák Lajosné, Kővágóné Kálmán Klára, Suba Jánosné, Bondár Enikő 3

4 Feladata: A projekt megvalósítása segítette tanulóinkat abban, hogy megismerjük önmagukat és reális pályaválasztási elképzeléseik, alakuljanak ki. A foglalkozások során a tanulók azon képességeit fejlesztettük, melyek segítették az egyén társas világban való eligazodását. - Módszertani adaptációt segítő munkacsoport: Tagjai: Kővágóné Kálmán Klára, Suba Jánosné, Maróti Pálné, Bársony Andrásné, Szőke Éva Feladata: Első évfolyamtól kezdődően az életkori sajátosságoknak megfelelő módszerek alkalmazásával (pl. játékos foglalkozások, kooperatív módszerek, csoportmunka, drámajáték, ezen felül felső tagozatban gyűjtőmunka, projektvagy plakátkészítés stb.) megjelenítettük a multikulturális tartalmakat (helyi, országos, Európai Unióra jellemző sajátosságok) és segítséget nyújtottunk új tanulási módszerek megismeréséhez, elmélyítéséhez. - Egyéni fejlesztő- értékelő munkacsoport: Tagjai: Bondár Enikő, Győri Istvánné, Kővágóné Kálmán Klára, Suba Jánosné, Maróti Pálné, Bársony Andrásné, Szőke Éva, Deák Lajosné, Novák Lászlóné Feladata: a vizsgálati eredményekre alapozva egyéni fejlesztési tervet készítettek a mentorok, fejlesztettek az elmaradást mutató területeken, a tantestület módszertani összehangolódott, megújult, differenciálódott, sajátnak érzett hatékony, eredményes szokásrendszer építettünk fel. 4

5 Megvalósított programjaink 2012/2013. Tevékenység Felelős Határidő Eredménymutató Helyzetelemzés IPR menedzsmenember szept- Meghatározásra elkészítése 15. kerültek az in- tézményi IPR - célok Az osztályok, IPR menedzsment, szept- Az osztályok és csoportok kialakítása intézményember 15. csoportok közöt- a jogszabályi vezető ti arány HHH-s előírásoknak tanulók esetében megfelelően. a törvényi előírásoknak megfelelő. Intézményi IPR Munkacsoportok szeptember Elkészült az munkacsoportok vezetői és tagjai 15. éves munkaterv megalakulása, munkatervek elkészítése. Az éves intézményi szept- Elkészül az éves célok alapján ment-vezető ember 15. cselekvési és az éves cselekvési ütemterv és ütemterv elkészítése. Pályázatok figyelés, folyamatos Elkészültek a pályázatírás ment pályázatok Keletkezett dokumentumok Helyzetelemzés IPR célok listája Osztályok, csoportok arányszámainak kimutatása. A munkacsoportok munkatervei és projekttervei. A cselekvési és ütemterv Pályázati anyag Szakkörök, Szakkörvezetők, szept- Lehetőség sze- Szakköri naplók, sportkörök indí- mentorok, a mű- ember 15. rint minél több művészeti isko- 5

6 tása, HHH-s tanu- vészeti iskolák tanuló bevonás- lák adatszolgálta- lók bevonása a pedagógusai, IPR ra kerül. tásai. tanórán kívüli menedzsment- foglalkozásokba. vezető Művészeti iskolák óráinak elindulása. Szülői értekezle- Szülői érte- A HHH-s tanu- Jelenléti ívek, tek megtartása, ment kezlet: évente lók szüleinek személyiségla- résztvevőinek Osztályfőnökök, 4 alkalom- bevonása az pok, fotók dokumentálása. mentorok, gyer- mal. iskolai életbe. családlátogatások mek- és ifjúság- Fogadóest és a mentorálások. védelmi felelős. novemberben Fogadóestek, és áprilisban. nyílt napok megtartása. A partnerháló szept- Megbeszélt éves Együtt működési zattal való kap- ment ember 30. programok, sza- megállapodások, csolatfelvétel, Intézményvezető bályozott kap- jelenléti ívek a együtt működési csolattartás. megvalósult megállapodások programok ese- felülvizsgálata. tében. (gyermekorvosi és védőnői szolgálat, Kapocs Gyermekjóléti Szolgálat, Szakmai és Szakszolgálatok, Kisebbségi Önkormányzat, Nyugdíjasklubok, 6

7 Lovasegyesület, ASE sportegyesület, Jövőnkért Alapfokú Művészetoktatási Intézmény, Múzsa Alapfokú Művészeti Iskola, középiskolák, Tündérrózsa Óvoda) Az iskolába lépő Elsős osztályfő nov- Megtörténik az Személyiségla- HHH-s tanulók nökök, mentorok, ember 15. állapot és a pok, DIFER mé- anamnézisének gyógypedagógus, DIFER-mérés rőlapok felvétele, állapot- óvodapedagógu- felmérés, DIFER sok. mérés elkészítése, értékelése. A HHH-s tanu- Egyéni fejlesztő- lók mentorálása: értékelő munkacsoport Egyéni fejlesztési Osztályfőnökök Folyamatos A fejlesztési Egyéni fejleszté- tervek kidolgozá- Mentorok tervek a gyer- si tervek a tanu- sa és a HHH-s mekek fejlődé- lók mappájában tanulók egyénre sének megfele- szabott fejlesztése. lően egymásra épülve biztosít- Minden hó- ják a sikeres Esetmegbeszélé- Értékelő esetmeg- nap utolsó tanulást. sek jelenléti ívei beszélések hétfője Minden tanulót Háromhavi érté- Háromhavi érté- November figyelemmel kelések kelés 30., február kísér a tantestü- 28., május let minden tagja 7

8 Az integrációban 30. A kapcsolattar- résztvevő HHH-s tás a szülővel Intézményi sta- tanulók előrehala- folyamatos tisztika dása Félév és év- (tantárgyi statisz- vége tika-félévi, év Csökken az végi) eredménytelen- Éves fejlesztő május ségek száma. munkaértékelése 30. A kitűzött célok teljesülnek. Óvoda- iskola Óvoda-iskola Folyamatos Az óvoda-iskola Jelenléti ívek, átmenet segítése, átmenetet segítő kapcsolattartás fényképek, prog- szakmai együtt- munkacsoport 100 %-ban meg- ramleírások. működés a Tün- tagjai valósult. (a munkacso- dérrózsa Tanítók és óvo- portok mappái- Napköziotthonos dapedagógusok. ban találhatók) Óvodával (szakmai megbeszélések, tanévnyitó, Iskolás leszek-program, karácsony, farsang, nyílt nap, teadélután, hospitálások az óvodában, Gergelyjárás- iskolába hívogató, Óvodapedagógu- A HHH-s tanu- családi nap, Fecs- sok lók után követé- ketábor) Leendő első osz- se biztosított. A HHH-s és fej- tályos tanítók 8

9 lesztős tanulókról tájékoztató adása Pályaválasztási Továbbtanulást programok meg- előkészítő mun- valósítása: kacsoport 7-8-os osztályfőnökök Mentorok Arany János szak október Jelentkezés az Jelenléti ívek, iskolai és kollégi- AJSZK-ba fotók umi program tájé- Szórólapok koztatója Folyamatos Nyílt napokon Nyílt napok a kö- való részvétel zépiskolákban Pályaválasztási Szülők és tanu- szülői értekezlet lók részvétele Pályaválasztási Kistérségi pálya október Sikeresebb isko osztályos rendhagyó órák választási refe- 15. laválasztás osztálynaplók, rens igazolólap Üzemlátogatás Kővágóné Kál május Környékbeli Jelenléti ívek, mán Klára 29. üzemek és fotók 7-es osztályfőnö- szakmák meg- kök ismerése Útravaló prog- Vállalkozó men- A kiírásnak 15 tanuló sike- A program do- ram működtetése torok megfelelően res részvétele a kumentációja az A pályázat elké- Dömötörné Tar egész tanév programban igazgatói irodá- szítése Margit során ban. A program meg- A gyermek- és valósítása, kap- ifjúságvédelmi csolódó dokumen- felelős 9

10 tációk elkészítése Záró beszámoló, eredmények Emléknapok megtartása: Kulturális örökség napja Könyves vasárnap Zenei világnap Társasjáték klub a könyvtárban Szülők akadémiája Mikulás-nap Karácsony Kulturális évadzáró Föld napja Költészet napja Anyák napja Belső hospitálások Továbbképzéseken való részvétel IPR menedzsment és a munkacsoportok tagjai Folyamatos HHH-s tanulók és szüleik minél nagyobb számban való részvétele a programokon IPRmenedzsmenember, dec- Hatékony, egyénre szabott május nevelésifejlesztési módszerek bemutatásával bővül a tantestület tagjainak módszertani kultúrája. Igazgató Folyamatos Az IPR eredményes megvalósításához szüksé- Jelenléti ívek Fotók Műsorok forgatókönyvei Osztálynapló Óravázlatok Jelenléti ívek fotók Tanúsítványok 10

11 ges kompetenciák bővülnek. Speciális foglal- Szülők és tanuló Jelenléti ívek kozások szerve- ment részvétele a Fotók zése HHH-s tanu- programokon lóknak és szüleiknek: Projektnapok Szülők akadémiája Évente 5 alkalommal Szociális hátrányokat enyhítő egyéb programok: IPR menedzsment Színházlátogatások szervezése (Ciróka Bábszínház, Katona József Színház) Sportversenyekre, tanulmányi versenyekre való eljutás segítése Borbélyné Megyeri Mariann Maróti Pál Évente 6 alkalommal Minél több IPRes tanuló eljuttatása a színházakba. Versenyfelelősök Folyamatos A tehetséges HHH-s tanulók részt vesznek a versenyeken. Bérletek, plakátok Fotók, útiköltséges papírok Multikulturális Folyamatos, A roma kultúra Tanmenetek tartalmak megje- ment és a mód- pályázatfüg- közelebb kerülé- Osztálynaplók lenése iskolánk- szertani adaptáci- gő se a tanulókhoz. Fotók / plakátok ban: ót segítő munka- A tehetséges Tanmenetek mó- csoport tagjai roma tanulók dosítása (cigány bemutatkozási népmesék, mon- lehetőséget kap- 11

12 dák, dalok, szoká- nak. sok, szerepek stb.) és e tartalmak megvalósítása a tanórákon. Versek, mesék cigány nyelven való bemutatása, táncok bemutatása. A tanévben vég június A beszámolót Beszámoló, jegy- zett munka értéke- ment megismeri a zőkönyv lése, beszámoló Tantestület tagjai tantestület minden tagja Tiszaalpár, október 10. Győri Istvánné igazgató Bondár Enikő menedzsment-vezető 12

Integrált Pedagógiai Rendszer

Integrált Pedagógiai Rendszer A Csornai Általános és Művészeti Iskola, Óvoda Széchenyi István Körzeti Általános Iskolája Integrált Pedagógiai Rendszer A Csornai Általános és Művészeti Iskola, Óvoda Pedagógiai Programjának 10/8. sz.

Részletesebben

Fekete István Körzeti Általános Iskola

Fekete István Körzeti Általános Iskola Fekete István Körzeti Általános Iskola MUNKATERV 2011/2012. tanév MUNKATERV 2011/2012. TANÉV Készült: 2011. augusztus 31. Készítette: Bandiné Dr. Liszt Amália Elfogadta: Fekete István Körzeti Általános

Részletesebben

Oklevél érvénytelenítése

Oklevél érvénytelenítése 1250 OKTATÁSI KÖZLÖNY 11. szám Oklevél érvénytelenítése Pásztor Róbert Krisztián Miskolc, 1978. január 2. Törzskönyvi száma: GL-XVI-172/2001. A gépészmérnök végzettséget tanúsító fõiskolai oklevél, melyet

Részletesebben

Liszt Ferenc Ének-zenei Általános Iskola

Liszt Ferenc Ének-zenei Általános Iskola Liszt Ferenc Ének-zenei Általános Iskola 6800 Hódmezővásárhely, Szent István tér 2. Telefon / fax: (62) 241-381 e-mail: lisztiskola@lisztferenc.hodtav.hu Liszt Ferenc Ének-zenei Általános Iskola INTÉZMÉNYI

Részletesebben

DABASI II. RÁKÓCZI FERENC ÁLTALÁNOS ISKOLA

DABASI II. RÁKÓCZI FERENC ÁLTALÁNOS ISKOLA DABASI II. RÁKÓCZI FERENC ÁLTALÁNOS ISKOLA OM azonosító: 037749 A 2013/2014-ES TANÉV MUNKATERVE II. Rákóczi Ferenc Általános Iskola 2370 Dabas, Rákóczi u. 2. /fax: 06 (29) 364-260 www.rakoczidabas.hu e-mail:

Részletesebben

TÁMOP3.1.7-11/2-2011-0401. A ''Babus Jolán Középiskolai Kollégium'' felkészülésének segítése a referencia értékű gyakorlatok átadására

TÁMOP3.1.7-11/2-2011-0401. A ''Babus Jolán Középiskolai Kollégium'' felkészülésének segítése a referencia értékű gyakorlatok átadására A '''' felkészülésének JÓ GYAKORLAT LEÍRÁSA A '''' felkészülésének AZ INTÉZMÉNY JÓ GYAKORLATÁNAK BEMUTATÁSA Felvételi eljárás A "Jó gyakorlat" célja (folyamatban és eredményben) Intézményünkben 2007. szeptember

Részletesebben

A Vak Bottyán Általános Művelődési Központ Pedagógiai és Művelődési Programja

A Vak Bottyán Általános Művelődési Központ Pedagógiai és Művelődési Programja A Vak Bottyán Általános Művelődési Központ Pedagógiai és Művelődési Programja Jóváhagyva a tantestület által: 2013. szeptember én 1 Tartalomjegyzék: Tartalomjegyzék:... 2 Beköszöntő... 5 I. HELYZETELEMZÉS...

Részletesebben

2013. SÁGÚJFALU PEDAGÓGIAI PROGRAMJA. Módosítások KÖRZETI ÁLTALÁNOS ÉS ALAPFOKÚ MŰVÉSZETI ISKOLA ÉS NAPKÖZI OTTHONOS ÓVODA

2013. SÁGÚJFALU PEDAGÓGIAI PROGRAMJA. Módosítások KÖRZETI ÁLTALÁNOS ÉS ALAPFOKÚ MŰVÉSZETI ISKOLA ÉS NAPKÖZI OTTHONOS ÓVODA SÁGÚJFALU KÖRZETI ÁLTALÁNOS ÉS ALAPFOKÚ MŰVÉSZETI ISKOLA ÉS NAPKÖZI OTTHONOS ÓVODA PEDAGÓGIAI PROGRAMJA 2013. Módosítások 2006. IPR beépítése 2007. Kompetencia alapú oktatás beépítése 2008. nem szakrendszerű

Részletesebben

Az Egri Lenkey János Általános Iskola munkaterve

Az Egri Lenkey János Általános Iskola munkaterve EGRI LENKEY JÁNOS ÁLTALÁNOS ISKOLA 3300 Eger, Markhot F. u. 6. Tel. fax: (36) 310-046 e-mail: titkarsag@lenkey-eger.hu Az Egri Lenkey János Általános Iskola munkaterve 2013/2014-es tanév KIK 091014 Tartalomjegyzék

Részletesebben

Hódmezővásárhelyi Liszt Ferenc Ének-zenei Általános Iskola. Tanév végi beszámoló 2012/2013 II. félév

Hódmezővásárhelyi Liszt Ferenc Ének-zenei Általános Iskola. Tanév végi beszámoló 2012/2013 II. félév Hódmezővásárhelyi Liszt Ferenc Ének-zenei Általános Iskola Tanév végi beszámoló 2012/2013 II. félév 1 Tartalomjegyzék 1. Bevezető 3 2. Helyzetértékelés... 3 2. 1. Személyi feltételek... 4 2.1.1. Szervezeti

Részletesebben

PEDAGÓGIAI PROGRAM 2013.

PEDAGÓGIAI PROGRAM 2013. PEDAGÓGIAI PROGRAM 2013. 1. TARTALOM 1. TARTALOM 2 2. BEVEZETÉS 4 KÜLDETÉSNYILATKOZAT 4 TÖRVÉNYI HÁTTÉR 4 3. AZ INTÉZMÉNY BEMUTATÁSA 5 AZ ISKOLA TAGINTÉZMÉNYEI 5 4. AZ ISKOLÁBAN FOLYÓ NEVELŐ-OKTATÓ MUNKA

Részletesebben

Előterjesztés Békés Város Képviselő-testületének 2012. október 26-i ülésére

Előterjesztés Békés Város Képviselő-testületének 2012. október 26-i ülésére Tárgy: Beszámoló a Békési Kistérségi Iskola elmúlt évi munkájáról és működéséről Előkészítette: Kis Eszter igazgató Békési Kistérségi Iskola Véleményező Oktatási, Kulturális és Sport Bizottság bizottság:

Részletesebben

PEDAGÓGIAI PROGRAM 2014.

PEDAGÓGIAI PROGRAM 2014. Kossuth Lajos Baptista Általános Iskola és Kollégium 5310 Kisújszállás, Rákóczi u. 1;. Tel./fax.: 59/321-312; e-mail: kossuth.kisujszallas@baptistaoktatas.hu PEDAGÓGIAI PROGRAM 2014. TARTALOMJEGYZÉK Preambulum...

Részletesebben

Dátum: Kiegészítés Aláírás

Dátum: Kiegészítés Aláírás Bucsai II. Rákóczi Ferenc Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola 5527 Bucsa, Kossuth u. 61. Tel./fax: 66-493-038 E-mail: iskola.bucsa@bucsa.hu OM: 028343 BUCSAI II. RÁKÓCZI FERENC ÁLTALÁNOS ISKOLA

Részletesebben

Kaposvári Általános Iskola Kinizsi Lakótelepi Tagiskola 7400 Kaposvár, Búzavirág u. 21. OM:033966 MUNKATERV. 2014-2015. tanév

Kaposvári Általános Iskola Kinizsi Lakótelepi Tagiskola 7400 Kaposvár, Búzavirág u. 21. OM:033966 MUNKATERV. 2014-2015. tanév MUNKATERV 2014-2015. tanév Készült: 2014. augusztus 29. Jóváhagyta: Kinizsi Lakótelepi Tagiskola tantestülete Érvényes: 2015. augusztus 31. Medgyesi Irén Tagintézmény-vezető Tartalom 1. A tanév helyi rendje...

Részletesebben

PEDAGÓGIAI PROGRAM 2013.

PEDAGÓGIAI PROGRAM 2013. PEDAGÓGIAI PROGRAM 2013. 2 TARTALOMJEGYZÉK I II A NEVELÉSI-OKTATÁSI INTÉZMÉNYEK PEDAGÓGIAI PROGRAMJÁRA VONATKOZÓ JOGSZABÁLYI ELŐÍRÁSOK 7 A KÖZNEVELÉSI TÖRVÉNY ALAPJÁN ELKÉSZÍTETT ÚJ PEDAGÓGIAI PROGRAM

Részletesebben

Pedagógiai Programja 2011.

Pedagógiai Programja 2011. A Montágh Imre Általános Iskola, Óvoda és Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Intézmény Pedagógiai Programja 2011. Készült: 2011. június 30. 2011. hó napján P.H. Jóváhagyta: fenntartó TARTALOMJEGYZÉK

Részletesebben

PÁLYÁZAT. a dunaharaszti Hunyadi János Általános Iskola igazgatói állására

PÁLYÁZAT. a dunaharaszti Hunyadi János Általános Iskola igazgatói állására PÁLYÁZAT a dunaharaszti Hunyadi János Általános Iskola igazgatói állására Készítette: Karlné Purczeld Erika intézményvezető Hunyadi János Általános Iskola Tartalom 1.Bevezetés... 3 2.Helyzetelemzés...

Részletesebben

Győri Radnóti Miklós Általános Iskolájának

Győri Radnóti Miklós Általános Iskolájának Klebelsberg Intézményfenntartó Központ Győri Tankerülete Győri Radnóti Miklós Általános Iskolájának intézményvezetői pályázata 9021 Győr, Nagy Jenő u 2. Készítette: Sulyokné Kelemen Judit Győr, 2015. március

Részletesebben

KŐBÁNYAI JANIKOVSZKY ÉVA MAGYAR-ANGOL KÉT TANÍTÁSI NYELVŰ ÁLTALÁNOS ISKOLA

KŐBÁNYAI JANIKOVSZKY ÉVA MAGYAR-ANGOL KÉT TANÍTÁSI NYELVŰ ÁLTALÁNOS ISKOLA KŐBÁNYAI JANIKOVSZKY ÉVA MAGYAR-ANGOL KÉT TANÍTÁSI NYELVŰ ÁLTALÁNOS ISKOLA Székhely: 1105 Budapest, Kápolna tér 4. Tagintézmény: 1101 Budapest, Üllői út 118. PEDAGÓGIAI PROGRAMJA 2013 1 I S KOLÁNKRÓL Iskolánk,

Részletesebben

Pedagógiai program. Lajos Árpád Általános Iskola 3643 Dédestapolcsány Iskola utca 29.

Pedagógiai program. Lajos Árpád Általános Iskola 3643 Dédestapolcsány Iskola utca 29. 2013 Pedagógiai program Lajos Árpád Általános Iskola 3643 Dédestapolcsány Iskola utca 29. 1 Tartalom 1. Az iskola nevelési programja... 3 1.1 A nevelő-oktató munka pedagógiai alapelvei, céljai, feladatai,

Részletesebben

AZ ALGYŐI FEHÉR IGNÁC ÁLTALÁNOS ISKOLA PEDAGÓGIAI PROGRAMJA. Készítette: Algyői Fehér Ignác Általános Iskola Nevelőtestülete 2011.

AZ ALGYŐI FEHÉR IGNÁC ÁLTALÁNOS ISKOLA PEDAGÓGIAI PROGRAMJA. Készítette: Algyői Fehér Ignác Általános Iskola Nevelőtestülete 2011. AZ ALGYŐI FEHÉR IGNÁC ÁLTALÁNOS ISKOLA PEDAGÓGIAI PROGRAMJA Készítette: Algyői Fehér Ignác Általános Iskola Nevelőtestülete 2011. 2 Tartalomjegyzék 1. Bevezető 4. 2. Az iskolai munka feltételei 16. NEVELÉSI

Részletesebben

AZ ÁBRÁNYI EMIL ÁLTALÁNOS ISKOLA PEDAGÓGIAI PROGRAMJA

AZ ÁBRÁNYI EMIL ÁLTALÁNOS ISKOLA PEDAGÓGIAI PROGRAMJA 1 AZ ÁBRÁNYI EMIL ÁLTALÁNOS ISKOLA PEDAGÓGIAI PROGRAMJA I. 2 TARTALOMJEGYZÉK BEVEZETÉS... 4 1. PREAMBULUM...5 1.1. Az iskola tömör /emblémaszerű/ leírása:...5 1.2. Az iskola földrajzi működési területe...7

Részletesebben

NIKOLA TESLA SZERB TANÍTÁSI NYELVŰ ÓVODA, ÁLTALÁNOS ISKOLA, GIMNÁZIUM ÉS KOLLÉGIUM 1074. BUDAPEST, VII. RÓZSÁK TERE

NIKOLA TESLA SZERB TANÍTÁSI NYELVŰ ÓVODA, ÁLTALÁNOS ISKOLA, GIMNÁZIUM ÉS KOLLÉGIUM 1074. BUDAPEST, VII. RÓZSÁK TERE PEDAGÓGIAI PROGRAM NIKOLA TESLA SZERB TANÍTÁSI NYELVŰ ÓVODA, ÁLTALÁNOS ISKOLA, GIMNÁZIUM ÉS KOLLÉGIUM 1074. BUDAPEST, VII. RÓZSÁK TERE 6-7. Tartalomjegyzék Tartalom I. Bevezetés 4 1. Az intézmény adatai

Részletesebben

Egry József Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola. munkaterve 2013/2014

Egry József Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola. munkaterve 2013/2014 Egry József Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola munkaterve 03/04 Készítette: Földesi Judit A munkatervet elfogadta: Egry József Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola 03-04. tanév munkaterve

Részletesebben

Szeged és Térsége Bárczi Gusztáv Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Intézmény

Szeged és Térsége Bárczi Gusztáv Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Intézmény Szeged és Térsége Bárczi Gusztáv Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Intézmény PEDAGÓGIAI PROGRAM 2013.október 01. 1 1.1 A nevelő- oktató munka pedagógiai alapelvei, céljai, feladatai, eszközei, eljárásai...

Részletesebben

Feltételrendszer. 1.1. Tárgyi feltételek (épület, környezet, eszközök)

Feltételrendszer. 1.1. Tárgyi feltételek (épület, környezet, eszközök) A NAGYKOVÁCSI ÁLTALÁNOS ISKOLA 2011-2012. TANÉVI NEVELŐ-OKTATÓ MUNKÁJÁNAK ÉRTÉKELÉSE Készítette: Dér Zsuzsanna igazgató Nagykovácsi, 2012. június 27. Kapja: Bencsik Mónika Polgármester Nagykovácsi Nagyközség

Részletesebben

Pályázat. a Zimándy Ignác Általános Iskola és Egységes Pedagógiai Szakszolgálat. igazgatói állására

Pályázat. a Zimándy Ignác Általános Iskola és Egységes Pedagógiai Szakszolgálat. igazgatói állására Pályázat a Zimándy Ignác Általános Iskola és Egységes Pedagógiai Szakszolgálat igazgatói állására A pályázat kiírója: Törökbálint Város Önkormányzata 2045 Törökbálint, Munkácsy Mihály u. 79. Pályázó: Palkóné

Részletesebben

Munkaterv 2012/2013 tanév

Munkaterv 2012/2013 tanév Könyves Kálmán Általános Iskola és Versegi Tagiskolája 2173 Kartal, Iskola tér 1. Munkaterv a 2012-2013-as tanévre Munkaterv 2012/2013 tanév Könyves Kálmán Általános Iskola és Versegi Tagiskolája 1 Könyves

Részletesebben

PEDAGÓGIAI PROGRAM 2010

PEDAGÓGIAI PROGRAM 2010 PEDAGÓGIAI PROGRAM 2010 Tartalomjegyzék I. BEVEZETÉS... 3 1. Az intézmény adatai... 3 II. NEVELÉSI PROGRAM... 4 1. Pedagógiai alapelvek, célok, feladatok, eszközök, eljárások... 4 2. Személyiségfejlesztéssel

Részletesebben