A VILÁGI ZSIDÓ ISKOLA ALAPÍTVÁNYÁLTAL FENNTARTOTT LAUDER JAVNE ZSIDÓ KÖZÖSSÉGI ÓVODA, ÁLTALÁNOS ISKOLA, KÖZÉPISKOLA ÉS ZENEI ALAPFOKÚ MŰVÉSZETI ISKOLA

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "A VILÁGI ZSIDÓ ISKOLA ALAPÍTVÁNYÁLTAL FENNTARTOTT LAUDER JAVNE ZSIDÓ KÖZÖSSÉGI ÓVODA, ÁLTALÁNOS ISKOLA, KÖZÉPISKOLA ÉS ZENEI ALAPFOKÚ MŰVÉSZETI ISKOLA"

Átírás

1 A VILÁGI ZSIDÓ ISKOLA ALAPÍTVÁNYÁLTAL FENNTARTOTT LAUDER JAVNE ZSIDÓ KÖZÖSSÉGI ÓVODA, ÁLTALÁNOS ISKOLA, KÖZÉPISKOLA ÉS ZENEI ALAPFOKÚ MŰVÉSZETI ISKOLA P E D A G Ó G I A I P R O G R A M 1121 Budapest Budakeszi út

2 TARTALOMJEGYZÉK Az Iskola jogi helyzete, adatai... 6 Tevékenység... 8 Alaptevékenység... 8 Oktatást kiegészítő tevékenység:... 9 Az Intézmény jogállása, gazdálkodása és jogosítványok Az iskola kialakulásának rövid története Küldetésnyilatkozat Az Alapítvány célja Az Iskola neve Az Iskola története Az Iskola filozófiája és pedagógiai alapelvei Pedagógiai céljaink Alapelveink A képzés szerkezete, az egyes szakaszok pedagógiai sajátosságai Az óvoda Az iskola Bevezető és kezdő szakasz: 1-4. évfolyam egésznapos formában Alapozó szakasz: 5-6. évfolyam A fejlesztő szakasz: 7-8. évfolyam Nyelvi Informatikai Tanév (NYIT) 9Ny. évfolyam Az általános műveltséget megszilárdító szakasz évfolyam Az általános műveltséget elmélyítő, pályaválasztási szakasz évfolyam Párhuzamos művészeti szakképzés Gimnázium Plusz Szakmai program A zeneiskolai oktatás cél- és feladatrendszere A Lauder Iskola sajátosságai Iskolánk zsidóságáról Judaisztika és héber oktatás az iskolában A Micve, az Életmód és a Gazdaság nevelési programok

3 Micve program, ahogyan a Lauder Iskola segíti a szociális kompetenciák fejlődését Életmód program Gazdasági program Kötelező közösségi szolgálat és a MÉG English Plus Kétnyelvű program az angol nyelvet már beszélő tanulók részére A mentorrendszer Ludens Logikai játék program Projektek Erdei iskola Tematikus projektek az 5-6. évfolyamon Kommunikációs projektek az 7-9. évfolyamokon Témanapok az évfolyamon Értékelési rendszerünk A kiemelt figyelmet igénylő tanulókkal kapcsolatos pedagógiai tevékenység A sajátos nevelést igénylő (SNI) avagy sajátos nevelési szükségletű, SANSZ-os tanulók speciális fejlesztése Tehetséggondozás, képességfejlesztés Egyéni utak programja Teljesítmény Elismerési Rendszerünk TER Gyermekvédelem Pályaorientáció Felvétel az Intézménybe Óvoda Bevezető és kezdő szakasz (1-4. évfolyam) Alapozó és fejlesztő szakasz (5-8. évfolyam) Nyelvi informatikai tanév 9ny. évfolyam Az általános műveltséget megszilárdító szakasz (9 10. évfolyam) Az általános műveltséget elmélyítő, pályaválasztó szakasz ( évfolyam) English Plus Program Vendéghallgatói státusz

4 Munkarend az óvodában és az iskolában Az Iskola értékelési rendszere Az értékeléssel szemben támasztott követelmények A tanulók értékelésének eszközei, fórumai Óvoda Iskola Kezdő- és alapozó szakasz 1-6. évfo lyam Fejlesztő szakasz 7-8. évfolyam és az általános műveltséget megszilárdító és elmélyítő szakaszok évfolyam A Nyelvi informatikai tanév (NYIT) 9Ny A magatartás és szorgalom értékelése Az évenkénti továbbhaladás feltételei Felmentések A tanulmányok alatti vizsgák szabályai A tanulmányok alatti vizsgákkal kapcsolatos intézményi eljárásrend Vizsgaforma, vizsgarészek A tanulmányok alatti vizsgák különös eljárási szabályai A minőség biztosítása, az Intézmény értékelése Az értékelés területei A pedagógusok értékelésének fórumai, eszközei Helyi tanterv Órakeretek Helyi tantervek műveltségterületenként Tanórán kívüli tevékenységek Bevezető és kezdő szakasz Alapozó és fejlesztő szakaszok Az általános műveltséget megszilárdító és elmélyítő szakaszok Iskolahasználók az Intézmény életében Diákönkormányzat Diákcentrum A szülőkkel való együttműködés Az Iskolai hagyományai

5 Az Iskola gazdálkodása, a munka feltételei Épület/ek adottságai Az Iskola dolgozói A költségvetés Gazdasági döntések A pedagógiai program érvényessége

6 A z I s k o l a j o g i h e l y z e t e, a d a t a i Az Iskola működését a nemzeti köznevelésről szóló évi CXC. törvény és a hozzá kapcsolódó végrehajtási rendeletek, szabályzatok, azok módosításai, valamint a Világi Zsidó Iskola Alapítvány Kuratóriuma Szervezeti és Működési Szabályzatának értelemszerűen vonatkozó részei határozzák meg. A z I n t é z m é n y e l n e v e z é s e Lauder Javne Zsidó Közösségi Óvoda, Általános Iskola, Középiskola, és Zenei Alapfokú Művészeti Iskola Az intézmény a Világi Zsidó Iskola Alapítvány által 1990-ben létrehozott, Lauder Javne Zsidó Közösségi Iskola és Óvoda elnevezéssel működő alapítványi oktatási intézmény általános jogutódja. A z I n t é z m é n y s z é k h e l y e 1121 Budapest, Budakeszi út 48. A z I n t é z m é n y t e l e p h e l y e 1121 Budapest, Budakeszi út 46. A l a p í t á s é v e 1990 O M a z o n o s í t ó A z a l a p í t ó é s f e n n t a r t ó n e v e é s c í m e Világi Zsidó Iskola Alapítvány Budapest XII., Budakeszi út 48. Bírósági bejegyzés száma: 8.Pk / sorszám Kiemelten közhasznú: óta 6

7 A z I n t é z m é n y t í p u s a Többcélú, egységes és összetett közös igazgatású közoktatási intézmény. A z I n t é z m é n y f e l ü g y e l e t i s z e r v e Szakmai, törvényességi felügyelet: Világi Zsidó Iskola Alapítvány Kuratóriuma Fenntartói tevékenység törvényességi felügyelete: Budapest Főváros Főjegyzője (1052 Budapest, Városház u ) A z I n t é z m é n y m ű k ö d é s i t e r ü l e t e Országos beiskolázású M u n k a r e n d j e Nappali, esti-levelező A z I n t é z m é n y b e ö s s z e s e n f e l v e h e t ő m a x i m á l i s g y e r m e k é s t a n u l ó l é t s z á m 940 fő A z I n t é z m é n y é v f o l y a m a i n a k, c s o p o r t j a i n a k s z á m a Óvoda: 3 csoport Iskola: 12 évfolyam + Nyelvi előkészítő évfolyam Alapfokú Művészeti Iskola: Előképző és hangszeres tanszakok: A tagozaton: évfolyam B tagozaton: évfolyam Iskolarendszerű szakképzés: Párhuzamos művészeti szakképzés. A z I n t é z m é n y f e l a d a t a i a z A l a p í t ó O k i r a t n a k m e g f e l e l ő e n Óvodai nevelés 3 6 éves korcsoport részére Általános iskolai nevelési-oktatási tevékenység nyolc évfolyamon Zenei alapfokú művészeti oktatás a beiratkozott tanulók zenei műveltség megalapozása és fejlesztése 12 évfolyamon 7

8 Középiskola (Gimnáziumi és Szakközépiskola) általános középfokú oktatás, párhuzamos művészeti szakképzés, érettségi vizsgára és felsőfokú iskolai tanulmányok folytatására felkészítés, Nyelvi-informatikai évfolyam (9Ny). Felkészítés és vizsgáztatás az alábbi szakmákban: o grafikus OKJ Sajátos nevelési igényű gyermekek integrált oktatása nevelési tanácsadó, illetve az országos szakértői és rehabilitációs tevékenységet végző szakértői és rehabilitációs bizottság szakértői véleménye alapján Gyógytestnevelés az Iskolaorvosi Szolgálat által kiszűrt gyermekek részére Az EU tagállamaiból érkezett, nem magyar állampolgárságú tanulók oktatása angol nyelven, részben integrált módon T e v é k e n y s é g Alaptevékenység I s k o l á s k o r e l ő t t i o k t a t á s Óvodai nevelés: napközbeni ellátással egész napos formában E g y é b a l a p f o k ú o k t a t á s Általános iskolai oktatás 1-4 évfolyamon egésznapos iskolaotthon formájában Általános iskolai oktatás 5-8 évfolyamon, napközi és/vagy tanulószobai szolgáltatással, differenciált oktatással (fejlesztés, tehetséggondozás) Sajátos nevelési igényű tanulók integrált oktatása Alapfokú művészeti oktatás zeneművészeti ágon, előképző és hangszeres tanszakokon (6 éves kortól) Nem magyar állampolgárságú tanulók oktatása részben angol nyelven, integrált módon Á l t a l á n o s k ö z é p f o k ú o k t a t á s Középiskolai oktatás a 9Ny nyelvi évfolyamon tehetséggondozással Sajátos nevelési igényű tanulók integrált oktatása Nem magyar állampolgárságú tanulók oktatása részben angol nyelven, integrált módon 8

9 Középiskolai oktatás a évfolyamon érettségi vizsgára, felsőoktatásra való felkészítéssel, tehetséggondozással S z a k m a i k ö z é p f o k ú o k t a t á s évfolyamon párhuzamos művészeti szakképzés E g y é b o k t a t á s Felnőttoktatás Iskolarendszeren belüli és kívüli szakképzés Iskolarendszeren kívüli tanfolyami képzés Akkreditált pedagógus-továbbképzés Sport, szabadidő, kulturális képzés, máshová nem sorolt egyéb oktatás Oktatást kiegészítő tevékenység: Egészségügyi alapellátás iskola-egészségügyi ellátás jóléti szolgáltatás Szociális ellátás gyermekjóléti, gyermekvédelmi szolgáltatás Gyermekek napközbeni ellátása (oktatás körében részletezve) Taneszköz-, tanszer-, tankönyvkedvezmények juttatása Étkezési kedvezmények juttatása A Köznevelési törvény által az iskolára ruházott feladatok A Fenntartó által az Iskolára átruházott szociális támogatások intézése. K ö z c é l o k t á m o g a t á s a A fenntartó jóváhagyásával az Iskola érdekkörébe tartozó elsősorban közösségi célok esetenkénti támogatása Az iskolai diákság önszerveződésének segítése L a u d e r I n f o r m á c i ó s K ö z p o n t ( L I N K ) Az Információs Központ az iskola hagyományos könyvtári szolgáltatásai, mint kölcsönzés, könyvrendelés, használt könyvek árusítása, könyvtári órák, különböző játékok és rendezvények mellett továbbtanulási, nyelvtanulási, külföldi egyetemi tanulási lehetőségek koordinálásával is foglalkozik. A hagyományos papíralapú dokumentum gyűjtemény, gyermek és ifjúsági irodalom, 9

10 felnőtt szak és szépirodalom valamint a folyóiratok kölcsönzése mellett három különböző digitális felületet is biztosít a dokumentumok elérésére: A Lauder Információs Központ honlapja (www.lauder.hu/link), ahol elérhető a könyvtári katalógus, a DVD-katalógus, a folyóiratok tartalomjegyzékei, valamint minden információ, ami a pályaválasztással, továbbtanulással, a különféle nyelvvizsgákra való felkészüléssel, nyári programokkal, cserediák lehetőségekkel, önkéntes munkákkal és ösztöndíj lehetőségekkel kapcsolatos. A LauderPédia Média- és Dokumentumtár a Lauder iskola Információs Központjának olyan elektronikus adatbázisa, ahol megtalálható az iskola életével, működésével, az oktatással és tanulással kapcsolatos minden dokumentum. Részben nyilvános, részben tanári, vagy tanulói jogosultságokhoz kötött. Segítségével hozzáférhetővé válnak a tanórákon, és azokon kívül az oktatási segédanyagok, adminisztrációs adatlapok, a diákok és tanárok által készített képek, videók, multimédiás bemutatók, kísérletek, feladatsorok, a könyvtárban található digitalizált könyvek, hangoskönyvek, filmek, stb. A Lauder Médiatár egy olyan részben nyilvános, részben jogosultságokhoz kötött elektronikus film- és fotóadatbázis, amelyben az iskolához köthető, az iskola életét bemutató, vagy az iskola által készített filmeket gyűjti. Ezen kívül az oktatáshoz szükséges játékfilmek és ismeretterjesztő filmek is lejátszhatóak a felületen. S p o r t s z o l g á l t a t á s Sportrendezvények szervezése E g y é b s z a b a d i d ő s t e v é k e n y s é g Iskolai esetenként iskolák közötti diáksport egyéb szabadidős rendezvények megvalósítása M u n k a h e l y i é t k e z t e t é s Az Iskola diákjainak a diákétkeztetésre vonatkozó törvények betartása mellett és dolgozóinak étkeztetése. I n g a t l a n b é r b e a d á s a ( s z a b a d k a p a c i t á s h a s z n o s í t á s a ) O k t a t á s i, k u l t u r á l i s s z a k m a i s z a k é r t é s 10

11 A z I n t é z m é n y j o g á l l á s a, g a z d á l k o d á s a é s j o g o s í t v á n y o k Önálló jogi személy A f e l a d a t e l l á t á s á t s z o l g á l ó v a g y o n Az alapítvány kezdő vagyona: 125 e Ft évben. Az Iskolaépület a fenntartó tulajdona IX-801/7/1996. (Budapest Főváros XII. kerületi Önkormányzat) használatbavételi engedéllyel rendelkezik. A fenntartó céljainak megfelelően a tulajdonát képező vagyoni értékű jogokat, tárgyi eszközöket (gépek, berendezések, felszerelések) térítésmentesen az Intézmény használatába adja. Helyrajzi száma: 10874, mely természetben a 1121 Budapest, Budakeszi út 48. alatt fekszik. A Fővárosi Önkormányzat tulajdonában levő, 99 évre ingyenes használatban levő m2 telken, a Világi Zsidó Iskola Alapítvány tulajdonát képező 3140m2 beépített alapterületű, 6563 m2 hasznos területtel felépült Iskolaépület. Telephely (Óvoda) IX-1898/8/97 (Budapest Főváros XII. kerületi Önkormányzat) használatbavételi engedéllyel rendelkezik, a R. S. Lauder Magyarország Alapítvány nyilatkozata alapján határozatlan ideig rendeltetésszerű használata biztosított. Helyrajzi száma: 10873/3, mely természetben a 1121 Budapest, Budakeszi út 46. szám alatt fekszik. Ronald S. Lauder Magyarország Alapítvány (1121 Budapest, Budakeszi út 46). 5431/8377 tulajdoni hányad tulajdonában levő 505 m2 hasznos alapterülettel rendelkező óvodaépület. A f e l a d a t e l l á t á s á t s z o l g á l ó f o l y ó b e v é t e l e k A Fenntartó által az Iskola éves költségvetésében biztosított támogatás Alapfokú művészeti iskola térítése Egyéb oktatás térítése Egyéb térítések Pályázatok 11

12 A h a s z n á l a t b a a d o t t v a g y o n f e l e t t i r e n d e l k e z é s i j o g Az Intézmény használatába adott alapítványi vagyonért az Intézmény főigazgatója felel Az épület kihasználtsága felett az Intézmény főigazgatója rendelkezik Az Intézmény főigazgatója a rendelkezésre bocsátott ingatlant nem jogosult elidegeníteni Az Intézmény jogosult átmeneti szabad kapacitását az alaptevékenység sérelme nélkül, a fenntartó hozzájárulásával bérbeadás vagy egyéb módon hasznosítani Az Intézmény főigazgatója a vagyonnal és a Kuratórium által évente jóváhagyott költségvetés keretei között önállóan rendelkezik, s erről évente írásban beszámol a fenntartónak A gazdasági, pénzügyi, munkaügyi feladatokat a Fenntartó és egyben intézmény székhelyén látják el Az Intézmény főigazgatója a vagyon, és költségvetés tekintetében írásbeli beszámolási kötelezettséggel tartozik a fenntartó legfelsőbb fórumának, a Kuratóriumnak A z I n t é z m é n y g a z d á l k o d á s á v a l ö s s z e f ü g g ő j o g o s í t v á n y o k Az Intézmény önálló gazdálkodó, teljes jogkörrel rendelkező szervezet, vezetői felelősség mellett. KSH szám: Adószám: Társadalombiztosítási folyószámlaszám: /A Bankszámlaszám: VolksBank A z I n t é z m é n y v e z e t ő j é n e k k i n e v e z é s i r e n d j e Az Intézmény főigazgatóját az Alapítvány Kuratóriuma nevezi ki, az Intézmény SzMSz-szel összhangban, határozott időre. A z I n t é z m é n y k é p v i s e l e t e Az Intézmény képviselője a főigazgató, melyet egyes esetekben átruházhat. Az Intézmény határozatlan időre alakul. 12

13 A z i s k o l a k i a l a k u l á s á n a k r ö v i d t ö r t é n e t e K ü l d e t é s n y i l a t k o z a t Hatékony értékközvetítés a zsidó hagyományokra és alkalmazásképes tudásra épülő multikulturális környezetben. A z A l a p í t v á n y c é l j a Részlet az Alapító Okiratból (1990): A magyarországi világi zsidó iskola létrehozása, amely biztosítja a magyar és az európai kultúra, valamint az egyetemes zsidó kultúra értékeinek minél magasabb színvonalú átadását mindazon gyermekek számára, akik bármely nemzet, vagy felekezet tagjaiként óhajtják és vállalják ezen kultúra és tudás megismerését, elsajátítását. A z I s k o l a n e v e Ronald S. Lauder oktatásért létrehozott Alapítványa az iskolaalapítók szándékának megfelelően segítette és segíti ma is az iskola működését. Javne az oktatás újjászületését jelképező ókori zsidó település neve, amely mind judaisztikai, mind pedagógiai szempontból is aktuális: a hatékony oktatás önerőből történő megalkotása óriási kihívás mindannyiunk számára. A zsidó hagyományok, értékek és a zsidó történelemhez, kultúrához kapcsolódó ismeretek közvetítését kiemelt feladatként vállaljuk. Segítjük a zsidósághoz való kötődést, iskolánk e sajátossága áthatja a programunkat. Az Iskola közösségi jellege azt jelenti, hogy a pedagógusok, a tanulók és a szülők összehangoltan és együtt valósítják meg az intézmény pedagógiai programját, véleményük, javaslataik, aktív közreműködésük szerves részét képezik az intézmény működésének és mindennapi életének. Az Iskola mind a zsidó, mind számos más társadalmi közösségnek is része. A tartósabb és egyes tevékenységek köré épülő átmeneti közösségek, az összetartozás, jelentős érték. Az Iskola minden jelentkező számára nyitott, elismeri a szülők és a gyerekek szuverenitását identitásuk önálló alakításában. 13

14 A z I s k o l a t ö r t é n e t e Az Intézmény őszén kezdte meg működését három tagozattal. Az óvoda a Marczibányi téren bérelt helyiségeket, az Alapítvány székhelye a Lendvay utcai volt munkásőrségi épületben kapott helyet, melynek elfoglalásáig az erdei iskolában tanítottunk a Fülemile úton. Az iskola tagozatonként egy-egy évfolyammal indult az elemi első, illetve a középiskolai első, ma 7. évfolyam osztályaival, ahol tanuló kezdte meg tanulmányait. Ezt követően évenként változatlan aránnyal indítottuk az újabb első évfolyamokat. Egy év után az épület kicsinek bizonyult, a középiskola a Tárogató úton egy volt szakszervezeti épületben kapott osztálytermeket, az óvoda pedig 1992-től valamennyi csoportjával a Gárdonyi Géza úti BKV bérleménybe költözött. Kalandos néhány hónap után a három tagozat három helyszínen élt től a Lendvay utcai épületet is kinőttük, s az elemi tagozat újabb első évfolyama az ovisokat az emeleti kisebb helyiségekbe szorítva szintén a Gárdonyi Géza úton indult től tovább növekedtünk, tulajdonképpen három helyszínen, de szinte négy épületben kíséreltük meg az egységes szemléletű intézmény formálását. A szétszórattatás hőskorának a jelenlegi tágas és korszerű épületünk vetett véget, február 21-én birtokba vehettük immár új otthonunkat óta az intézmény egy helyre költözött, óvodánk használatba vehette a szomszéd telken levő, felújított műemlék épületet. Az eltelt időszak alatt számos kihívással kellett megküzdenünk, hiszen sem az alapítványi irányítású iskolának, sem az akkori 6+6-os szerkezetnek nem volt Magyarországon előzménye. Nem voltak végzett judaisztika és héber tanárok, képzésük is csak ekkor indult. Az óvodától az érettségiig terjedő képzési szakasz mellett 1997.szeptemberétől bevezettük szakoktatást (számítógép-kezelő, majd szoftverüzemeltető) Az Alapítvány és az Iskola gazdasági szétválasztására január 1-jén került sor szeptemberétől az iskolarendszerű alapfokú művészetoktatással is kiegészült programunk, a zeneiskola intézményünk szerves részévé vált szeptemberétől középfokú párhuzamos művészeti szakképzés keretében fotó és grafikai képzésen vehettek részt a jelentkezők. 14

15 A z I s k o l a f i l o z ó f i á j a é s p e d a g ó g i a i a l a p e l v e i P e d a g ó g i a i c é l j a i n k Célunk, hogy intézményünkben tanítványaink számára az óvodától az érettségiig illetve szakvizsgáig értékeken alapuló szociális környezetet, nevelést, egészséges és sokszínű társas életteret, magas színvonalú, és személyiségüknek, érdeklődésüknek megfelelő tanulási lehetőséget biztosítsunk. Tanulmányaik befejezése után tanítványaink legyenek képesek az önálló folyamatos tanulásra, döntések meghozatalára, legyenek nyitottak környezetükre, életvitelükre váljon jellemzővé az önépítés. A l a p e l v e i n k N y i t o t t a k v a g y u n k Iskolánk nyitott mindazok számára, akik bármely nemzet és felekezet tagjaiként óhajtják és vállalják a magyar, az európai, a világ, valamint az egyetemes zsidó kultúra minél magasabb színvonalú elsajátítását. A g y e r m e k k ö z p o n t ú s á g m u n k á n k s a r o k k ö v e Iskolánk tanárai a tanulást olyan természetes tevékenységnek és örömforrásnak tekintik, amely eredményesen gyermekközpontú szemlélettel valósítható meg. Iskolánk dolgozói a gyakorlatban ezt képviselik. B i z t o s í t j u k a v á l a s z t á s s z a b a d s á g á t e l v á r j u k a f e l e l ő s s é g v á l l a l á s á t Iskolánk fizikailag és érzelmileg egyaránt biztonságos környezete lehetővé teszi, hogy tanulóink szabadon kifejezhessék gondolataikat és fejleszthessék személyiségüket. Ezzel a szabadsággal élni úgy lehet és kell, hogy az mások ugyanilyen jogát ne korlátozza vagy sértse. É r t é k e t k ö z v e t í t ü n k Tanítványaink számára olyan tanulási környezetet biztosítunk, ahol a személyes erőfeszítés, a tisztesség, a felelősségvállalás és a teljesítmény értéket jelentenek. A tanulási szándékokat és a viselkedési normákat illetően komoly elvárásokat támasztunk. 15

16 A t a n u l á s t s e g í t j ü k Magasan és speciálisan képzett tanáraink mindvégig részt vesznek a tanulási folyamat irányításában. Képességfejlesztő, folyamatközpontú, tudás alapú tantervünk lehetőséget biztosít arra, hogy diákjaink a tanulási folyamat aktív résztvevői legyenek. Tanulóink számára minden életkorban biztosítjuk annak lehetőségét, hogy adottságaikat, képességeiket a tantárgyak elsajátításában, a sportban, a művészetekben, a tanórán kívüli tevékenységekben fejleszthessék és bemutathassák. Tanulóinkat a folyamatos élethosszig tartó tanulás követelményei szerint, az önálló tanuláshoz szükséges képességek fejlesztésével segítjük. A különböző tanulási és együttműködési technikák, a rendelkezésre álló források és a technikai szolgáltatások használata segíti tanulóinkat abban, hogy tanulási igényeiket a lehető legjobban és leghatékonyabban elégíthessék ki. Ö n á l l ó s á g r a n e v e l ü n k, s e g í t j ü k a s z e m é l y i s é g f e j l ő d é s é t Diákjaink folyamatosan feladat-, ill. döntéshelyzetbe kerülnek. Igényeiknek megfelelően folyamatos támogatást kapnak önállóságuk fejlesztéséhez, az életkoruknak megfelelő intellektuális, fizikai, szociális, etikai és esztétikai kihívások megválaszolásához. Seg í t j ü k a z i s m e r e t e k g y a k o r l a t i a l k a l m a z á s á t Egyéni törekvéseiknek és munkájuknak, tanáraink segítő irányításának és a szülők támogatásának köszönhetően diákjaink értő olvasókká, szövegalkotókká, hallgatókká, előadókká, gondolkodókká és problémamegoldókká válhatnak. 16

17 A k é p z é s s z e r k e z e t e, a z e g y e s s z a k a s z o k p e d a g ó g i a i s a j á t o s s á g a i Az óvoda: Az iskola: 3-6 éves gyerekek számára 6 éves kortól érettségiig / szakvizsgáig Alapfokú művészetoktatási intézmény: 6 éves kortól előképző és hangszeres zeneoktatás 8 illetve 10 évfolyamon át Szakképzés: párhuzamos oktatás művészeti szakmacsoportban: grafikus /OKJ / A z ó v o d a Óvodánkban a fejlesztés maga a játék és a közös öröm. Összhangot teremünk a gyermek egyéni fejlődése és a készségek, képességek fejlesztése között. A zsidó kultúra és hagyomány világát az ünnepek előkészítésén, és az azokban való aktív részvételen keresztül ismertetjük meg. Az egészséges nyitott fejlődést szolgálja a 3000 nm-es ősfás, medencés kert, a tornaterem, az óvoda sajátos programjai, a logopédiai, pszichológiai segítségnyújtás, az orvosi-, védőnői felügyelet, a választható programok. Biztosítjuk: a meleg, barátságos, óvó-átölelő környezetet, amelyben a gyerekek jól és biztonságban érzik magukat; az alapkészségek fejlesztését az egésznapos játékon belül az egyes gyerekek fejlődési ütemének megfelelően; a személyiség fejlődésének támogatását; 17

18 az érzelmek adekvát kifejezését, sokszínűségének megmutatását; a pozitív és negatív élmények feldolgozását; az ünnepléskultúra kialakítását a zsidó ünnepek megtartásával; a harmonikus, összerendezett mozgás fejlesztését kötelező (testnevelés) és szabadon választható játékok keretén belül; a zene és más kreatív művészeti tevékenységek megismerését, gyakorlását; az iskolakészültség elérését. A z i s k o l a Bevezető és kezdő szakasz: 1-4. évfolyam egésznapos formában Itt a tanulás játék és a játék is tanulás. Fontos, hogy megismerjük, megértsük tanulóinkat, és lehetőségeket adjunk arra, hogy ők is minél többet tudjanak meg önmagukról. Az alapkészségek az írás, olvasás, számolás fejlesztésével alapozzuk meg későbbi eredményes munkájukat. Már az induláskor is követjük az egyéni sajátosságokat. Programunkat általában fős osztályokban valósítjuk meg. A gyerekek fejlődése érdekében pedagógusaink és a szülők igénybe vehetik speciális felkészültségű fejlesztő pedagógusaink, logopédusunk, pszichológusunk szaktudását, együttműködhetnek velük.. A gyerekek minél többet tesznek, dolgoznak, annál többet tudnak használni azokból a lehetőségekből, amelyeket biztosítunk. Rendelkezésükre áll a tehetséggondozás, és az egyéni tanulási program. Tanítványaink megtanulnak csoportban dolgozni, és átélhetik azt az élményt, ahogy az egyéni sikerek közös eredményhez, közös sikerekhez, elégedettséghez,vezetnek. Tanulhatnak héber és angol nyelvet, tagjai lehetnek számtalan szakkörünknek. Mindennapi tájékozódásukat, tanulásukat szolgálja a számítástechnikai képzésen kívül is az intra- és internetes hálózat. Környezetünkben nem pusztán beszélünk a valós világ, felnőttesen a munka világa elvárásairól, hanem azt a maga valóságában, ám az életkornak megfelelően bemutatjuk, és 18

19 mindennapi gyakorlatunkban működtetjük. Ennek megvalósítását projektek keretében gyakoroljuk. Tanítványaink fejlődését folyamatosan figyelemmel kísérjük. Szöveges értékelésünkben egyénre szabott, körültekintő tájékoztatást adunk eredményeikről és teendőikről is. Közös családi megbeszéléseken egyeztetjük, hogy ki (gyermek, iskola, szülő) mit tehet a tanuló optimális fejlődése érdekében, hiszen ebben az említett szereplőknek egyként feladata és felelőssége van. Biztosítjuk: a személyiség harmonikus fejlesztését az életkori és az egyéni jellemzők együttes figyelembevételével; az életkori jellemzőkből adódó spontán megismerési vágy kihasználását, fenntartását, belső tanulási motivációvá, ismeretek iránti tudatos érdeklődéssé alakítását; az önálló ismeretszerzéshez szükséges alapkompetenciák elsajátítását; az egyéni képességek megismerését, fejlesztését, az alapkészségek kialakítását; az életkornak megfelelően játék, cselekvés és tevékenység-központú tanulást. Ebben a szakaszban az egyéni különbségek figyelembevételével, az egyéni érési, fejlődési ütemnek megfelelően haladhatnak a gyerekek. Évismétlésre csak különleges esetben, egyéni mérlegelés alapján, az érdekeltek közös döntésével kerülhet sor. A differenciált fejlesztést, az egyéni fejlesztési programok megvalósítását 2-2 osztálytanító végzi logopédus, pszichológus, valamint az első évfolyamon, speciális (differenciáló) pedagógus segítségével. Ebben az időszakban programunk különösen fontos részét alkotják a projektek keretein belüli integrált foglalkozások. A szabadidő jelentős részét szabadban töltjük el (minimum napi 90 perc), ebben a szakaszban kerül sor az úszásoktatásra is. Az egészséges életmód és életviteli szokások megalapozása is a program része. 19

20 A bevezető és kezdő szakasz a készségfejlesztés szempontjából egymástól jól elkülöníthető két részre tagolódik: a. Az alapkompetenciák elsajátítására az első három év használható fel. A szakasz végére kialakulnak az alapvető tanulási szokások, fejlődésnek indul a fogalmi gondolkodás. Az írás, olvasás, számolás készségszinten sajátíttatható el. b. A 4. évben az alapkészségek eszköz szintűvé válásával, az önálló ismeretszerzéshez szükséges technikák fejlesztésével párhuzamosan kezdődik az angol nyelv intenzív mindenki számára kötelező tanulása. Alapozó szakasz: 5-6. évfolyam Kiemelt fontosságú az önismeret, együttműködési képesség fejlesztése; az egyéni érdeklődés megismerése, fejlesztése; a tehetséggondozás és fejlesztés csoportokban, projektekben, szakköri keretben történő megerősítése; az önálló ismeretszerzéshez szükséges tanulási képességek, a feladattudat, tanulási motiváció továbbfejlesztése; az önálló tanulási technikák tudatos alakítása, differenciált fejlesztése; az egészséges életmód és életviteli szokások kialakítása; a kreatív, érdeklődő gyermeki lét megtartása; a projektek folytatása. Ebben a szakaszban két osztályfőnök irányítja a fős osztályok munkáját, és természetesen megjelennek további szaktanárok is. Kiemelt figyelmet fordítunk arra, hogy az új helyzetben a gyerekek önállóságuk növelése mellett megfelelő támogatást kapjanak biztonságérzetük megtartásához, az iskolai lehetőségeik minél jobb kihasználásához. A sokszínű délutáni programkínálat, az életszerű projektek extra lehetőségei is segítenek abban, hogy egyre több területen kielégítsük tanulóink érdeklődését, fokozódjon önállóságuk és felelősségük a tanulási folyamatban. 20

21 Továbbra is fontos eleme az iskolai munkának a tevékenységközpontú, együttműködésre alapozó, képességfejlesztésre irányuló tanulási tevékenység, amely fejlődéséről visszajelzést kapnak a Töprengő oldalain (lásd, később az értékelési módszereknél). A fejlesztő szakasz: 7-8. évfolyam Különös hangsúlyt kap a változó és egyre összetettebb tudás-tartalom, ismeret; a már megalapozott kompetenciák fejlesztése, ezek sokirányú felhasználhatóságának növelése; az önismeret, önfegyelem, együttműködési képességek továbbfejlesztése, érdeklődési kör differenciálódása; az önálló ismeretszerzési technikák tudatos továbbfejlesztése, elmélyítése, az elvont gondolkodással párhuzamosan újabb tanulási, kutatási módszerek elsajátítása; az aktív tanulási környezet adottságainak kihasználása; az egészséges életmód, életvitel szokásainak formálása; Ebben a szakaszban változatlanul a két osztályfőnök irányítása mellett dolgoznak az osztályok. Tantárgyi munkájukban a fejlesztő értékelés hangsúlyával megjelenik az osztályozással történő értékelés is. A pontos, számonkérhető, önállóságot igénylő munkavégzést segíti a moodle elektronikus tanulásirányítási felület használata. Az tanórák középpontjában továbbra is a tevékenység, a hatékony képességfejlesztés, a témákban való elmélyedést segítő feladatok állnak. A változatos délutáni programkínálatból kötelezően egy projektet minden tanulónak teljesítenie kell. Nyelvi Informatikai Tanév (NYIT) 9Ny. évfolyam Nyolcadik osztály után kiemelt óraszámban biztosítunk lehetőséget egy teljes tanéven keresztül az angol nyelv és informatikai ismeretek intenzív tanulására, valamint a tanuláshoz szükséges készségek és képességek fejlesztésére. A nyelvi informatikai tanév célja, hogy diákjaink használható nyelvtudáshoz jussanak, hogy az angol nyelvet mint kommunikációs eszközt képesek legyenek további tanulmányaik, munkájuk, társas kapcsolataik során készség szinten használni. 21

Szent Mór Iskolaközpont Pedagógiai Program. Tartalomjegyzék

Szent Mór Iskolaközpont Pedagógiai Program. Tartalomjegyzék Tartalomjegyzék I. FEJEZET: AZ INTÉZMÉNY BEMUTATÁSA... 1. 1. Anyagi és személyi feltételek... 1. 2. Küldetésnyilatkozat... 2. 3. A pedagógiai program jogszabályi háttere... 3. 4. Az iskola hivatalos adatai...

Részletesebben

Audi Hungaria Iskola. Audi Hungaria Óvoda

Audi Hungaria Iskola. Audi Hungaria Óvoda Küldetésünk: A gyermek személyiségének fejlesztése családias környezetben Alapítás: 2012-ben az Audi Hungaria Iskola Intézményegységeként Két, 25-25 fős vegyes korosztályú csoport Egész napos felügyelet

Részletesebben

QALL Végzettséget mindenkinek! A kamara támogató szerepe gazdasági szempontból

QALL Végzettséget mindenkinek! A kamara támogató szerepe gazdasági szempontból QALL Végzettséget mindenkinek! A kamara támogató szerepe gazdasági szempontból Piacsek László Zoltán szakképzési tanácsadó Iparkamara A kamara feladatai, szerepe a szakképzésben 1. Gyakorlati képzőhelyek

Részletesebben

Tervezett képzési formák, tagozatok, osztályok, szakmacsoportok és ezek belső kódszámai: Képzési szakképzési célcsoportok:

Tervezett képzési formák, tagozatok, osztályok, szakmacsoportok és ezek belső kódszámai: Képzési szakképzési célcsoportok: Információ a 2016-2017. évi Megyei Pályaválasztási Tájékoztatóhoz Intézmény neve: Gimnázium, Informatikai, Közgazdasági, Nyomdaipari Szakközépiskola és Szakiskola Intézmény címe: 3300 Eger, Mátyás király

Részletesebben

Mosolyt az arcokra! Tanoda

Mosolyt az arcokra! Tanoda Mosolyt az arcokra! Tanoda NEVELÉSI-OKTATÁSI PROGRAM Készült: 2013. augusztus 08. Készítette: Nagy Anikó szakmai vezető I. Alapelvek 1 I.1. Tanodai célok megfogalmazása A Tanoda biztosítja minden gyermek

Részletesebben

Arany János Programokról. 2013. augusztus 22. Dr. Polonkai Mária c. egyetemi docens Arany János Programok szakmai vezetője

Arany János Programokról. 2013. augusztus 22. Dr. Polonkai Mária c. egyetemi docens Arany János Programok szakmai vezetője Arany János Programokról 2013. augusztus 22. Dr. Polonkai Mária c. egyetemi docens Arany János Programok szakmai vezetője Az Arany János Programokról Oktatáskutató és Fejlesztő Intézet Nemzeti Tehetségfejlesztési

Részletesebben

Készítette:Fürjes-Gáborné Csépányi Ágnes igazgató tanügyigazgatási-szakértő

Készítette:Fürjes-Gáborné Csépányi Ágnes igazgató tanügyigazgatási-szakértő A lelkesedés nagyon fontos a siker elérése érdekében, lelkesedni pedig csak olyan dolog iránt tud az ember, amit szeret is. Amikor hivatást választunk érdemes tehát figyelembe venni az érdeklődési területeinket,

Részletesebben

Bókay János Humán Szakközépiskola

Bókay János Humán Szakközépiskola Beiskolázási tájékoztató a 2015-16. tanévre A tájékoztató a 35/2014. EMMI rendelet és a 20/2012. EMMI rendelet alapján készült. I. Általános adatok Az iskola neve: Bókay János címe: 1086 Budapest, Csobánc

Részletesebben

FELVÉTELI TÁJÉKOZTATÓ

FELVÉTELI TÁJÉKOZTATÓ Budapest IX. Kerületi Szent Györgyi Albert Általános Iskola és Gimnázium FELVÉTELI TÁJÉKOZTATÓ A L SÓ TAGOZAT P edagógiai programunkban célul tűztük ki, hogy minden tanulónkat képességének megfelelő szinten

Részletesebben

SZINAPSZIS SZAKKÉPZŐ ISKOLA (1114 Budapest, Vásárhelyi Pál utca 4-6.) Alapítva: 2010. ALAPÍTÓ OKIRAT 2. MÓDOSÍTÁS EGYSÉGES SZERKEZETBE FOGLALVA 2011. MÁRCIUS 30. HATÁLYOS: 2011. MÁRCIUS 30. NAPJÁTÓL F

Részletesebben

Felvételi tájékoztató

Felvételi tájékoztató Felvételi tájékoztató Szent-Györgyi Albert Általános Iskola és Gimnázium (OM azonosító: 035282) Györgyi Albert) Az iskola dolga, hogy megtanítsa vélünk, hogyan kell tanulni, hogy felkeltse a tudás iránti

Részletesebben

Különös közzétételi lista 2010/2011. tanév

Különös közzétételi lista 2010/2011. tanév Különös közzétételi lista 2010/2011. tanév Személyi feltételek Pedagógus-munkakörben Sorszám A pedagógus végzettsége, szakképzettsége 1. Magyar-orosz-német szakos tanár Szakvizsgázott pedagógus: közoktatási

Részletesebben

BEISKOLÁZÁS 2014/2015

BEISKOLÁZÁS 2014/2015 BEISKOLÁZÁS 2014/2015 Az iskola jellege, célkitűzése: Gimnáziumunkban az általános műveltséget megalapozó, kétszintű érettségi vizsgára, felsőfokú iskolai tanulmányok megkezdésére, valamint a munkába állásra

Részletesebben

A PEDAGÓGIAI PROGRAM ÁTDOLGOZÁSA. Törvényi háttér:

A PEDAGÓGIAI PROGRAM ÁTDOLGOZÁSA. Törvényi háttér: A PEDAGÓGIAI PROGRAM Törvényi háttér: ÁTDOLGOZÁSA 2011. évi CXC törvény a köznevelésről 20/2012. (VIII. 31.) EMMI rendelet a nevelési-oktatási intézmények működéséről és a köznevelési intézmények névhasználatáról

Részletesebben

Különös közzétételi lista a nevelési oktatási intézmények részére

Különös közzétételi lista a nevelési oktatási intézmények részére Különös közzétételi lista a nevelési oktatási intézmények részére Szilvási Nevelési-Oktatási Központ Szilvási Általános Iskola A pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettsége hozzárendelve a helyi

Részletesebben

A Tatabányai Árpád Gimnázium beiskolázási tájékoztatója a 2015/16-os tanévre

A Tatabányai Árpád Gimnázium beiskolázási tájékoztatója a 2015/16-os tanévre A Tatabányai Árpád Gimnázium beiskolázási tájékoztatója a 2015/16-os tanévre OM azonosító: 031936 Székhely/telephely kódja: 001 Igazgató: Kovács Miklós Pályaválasztási felelős: Polyóka Tamás igazgatóhelyettes

Részletesebben

AVASI GIMNÁZIUM FELVÉTELI TÁJÉKOZTATÓ 2014/2015-ÖS TANÉV. Általános kerettantervű képzés, emelt szintű nyelvoktatással (Tagozatkód: 13)

AVASI GIMNÁZIUM FELVÉTELI TÁJÉKOZTATÓ 2014/2015-ÖS TANÉV. Általános kerettantervű képzés, emelt szintű nyelvoktatással (Tagozatkód: 13) AVASI GIMNÁZIUM FELVÉTELI TÁJÉKOZTATÓ 2014/2015-ÖS TANÉV Cím: 3524 Miskolc, Klapka Gy. u. 2. OM kód: 029264 Telefon: 46/562-289; 46/366-620 E-mail: titkarsag@avasi.hu Honlap: www.avasi.hu I. A 2014/2015.

Részletesebben

A Tatabányai Árpád Gimnázium beiskolázási tájékoztatója a 2014/15-ös tanévre

A Tatabányai Árpád Gimnázium beiskolázási tájékoztatója a 2014/15-ös tanévre A Tatabányai Árpád Gimnázium beiskolázási tájékoztatója a 2014/15-ös tanévre OM azonosító: 031936 Székhely/telephely kódja: 001 Igazgató: Kovács Miklós Pályaválasztási felelős: Polyóka Tamás igazgatóhelyettes

Részletesebben

Szent-Györgyi Albert Általános Iskola és Gimnázium FELVÉTELI TÁJÉKOZTATÓ. 2012-2013-as tanév

Szent-Györgyi Albert Általános Iskola és Gimnázium FELVÉTELI TÁJÉKOZTATÓ. 2012-2013-as tanév Szent-Györgyi Albert Általános Iskola és Gimnázium FELVÉTELI TÁJÉKOZTATÓ 2012-2013-as tanév A L SÓ TAGOZAT P edagógiai programunkban célul tűztük ki, hogy minden tanulónkat képességének megfelelő szinten

Részletesebben

A SZÜLŐK, TANULÓK ÉS A PEDAGÓGUSOK EGYÜTTMŰKÖDÉSÉNEK FORMÁI

A SZÜLŐK, TANULÓK ÉS A PEDAGÓGUSOK EGYÜTTMŰKÖDÉSÉNEK FORMÁI A SZÜLŐK, TANULÓK ÉS A PEDAGÓGUSOK EGYÜTTMŰKÖDÉSÉNEK FORMÁI 1. A tanulókat az iskola életéről, az iskolai munkatervről, illetve az aktuális feladatokról az iskola igazgatója, a diákönkormányzat felelős

Részletesebben

ALAPÍTÓ OKIRATOT MÓDOSÍTÓ OKIRAT

ALAPÍTÓ OKIRATOT MÓDOSÍTÓ OKIRAT Nyilvántartási szám: ALAPÍTÓ OKIRATOT MÓDOSÍTÓ OKIRAT Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testülete a 200/1993. (II. 9.) határozatával jóváhagyott, a Budapest Főváros X. kerület

Részletesebben

Gimnáziumi (4,5,6,8 évf.), szakközépiskolai, szakiskolai Adatlap

Gimnáziumi (4,5,6,8 évf.), szakközépiskolai, szakiskolai Adatlap Gimnáziumi (4,5,6,8 évf.), szakközépiskolai, szakiskolai Adatlap Intézmény neve: Kossuth Lajos Evangélikus Általános Iskola, Gimnázium és Pedagógiai Szakközépiskola 1. Általános felvételi eljárásban felvételi

Részletesebben

BÁLINT MÁRTON ÁLTALÁNOS ÉS KÖZÉPISKOLA FELVÉTELI TÁJÉKOZTATÓ. 2012-2013-as tanévre

BÁLINT MÁRTON ÁLTALÁNOS ÉS KÖZÉPISKOLA FELVÉTELI TÁJÉKOZTATÓ. 2012-2013-as tanévre BÁLINT MÁRTON ÁLTALÁNOS ÉS KÖZÉPISKOLA FELVÉTELI TÁJÉKOZTATÓ 2012-2013-as tanévre Kedves Leendő Tanulónk! Tisztelt Érdeklődő Szülők! Tájékoztatónk célja, hogy felvételi követelményeinket nyilvánosságra

Részletesebben

Wesley Kincsei Általános Iskola és Gimnázium ALAPÍTÓ OKIRAT. Budapest, 2011. 1188 Budapest, Podhorszky u. 51-55. Tel: (06-1) 295-0172

Wesley Kincsei Általános Iskola és Gimnázium ALAPÍTÓ OKIRAT. Budapest, 2011. 1188 Budapest, Podhorszky u. 51-55. Tel: (06-1) 295-0172 Wesley Kincsei Általános Iskola és Gimnázium ALAPÍTÓ OKIRAT Budapest, 2011. 1188 Budapest, Podhorszky u. 51-55. Tel: (06-1) 295-0172 Wesley Kincsei Általános Iskola és Gimnázium ALAPÍTÓ OKIRATA A 2007.02.24-i

Részletesebben

BÁLINT MÁRTON ÁLTALÁNOS ÉS KÖZÉPISKOLA FELVÉTELI TÁJÉKOZTATÓ. 2011-2012-es tanévre

BÁLINT MÁRTON ÁLTALÁNOS ÉS KÖZÉPISKOLA FELVÉTELI TÁJÉKOZTATÓ. 2011-2012-es tanévre BÁLINT MÁRTON ÁLTALÁNOS ÉS KÖZÉPISKOLA FELVÉTELI TÁJÉKOZTATÓ 2011-2012-es tanévre Kedves Leendő Tanulónk! Tisztelt Érdeklődő Szülők! Tájékoztatónk célja, hogy felvételi követelményeinket nyilvánosságra

Részletesebben

INCZÉDY GYÖRGY KÖZÉPISKOLA, SZAKISKOLA ÉS KOLLÉGIUM ALAPÍTÓ OKIRATA

INCZÉDY GYÖRGY KÖZÉPISKOLA, SZAKISKOLA ÉS KOLLÉGIUM ALAPÍTÓ OKIRATA 51. sz. melléklet a 86/2011. (V.31..) számú határozathoz INCZÉDY GYÖRGY KÖZÉPISKOLA, SZAKISKOLA ÉS KOLLÉGIUM ALAPÍTÓ OKIRATA A helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. törvény 9. (4) bekezdése, az

Részletesebben

Kedves Szülők! Tisztelettel köszöntjük Önöket és leendő első osztályos gyermeküket!

Kedves Szülők! Tisztelettel köszöntjük Önöket és leendő első osztályos gyermeküket! A mi iskolánk Kedves Szülők! Tisztelettel köszöntjük Önöket és leendő első osztályos gyermeküket! Minden család életében fontos esemény az iskolaválasztás és a beiratkozás. Döntésük megkönnyítéséhez szeretnénk

Részletesebben

HUNYADI MÁTYÁS ÁLTALÁNOS ÉS MAGYAR ANGOL KÉT TANÍTÁSI NYELVŰ ISKOLA, EGYSÉGES PEDAGÓGIAI SZAKSZOLGÁLAT ALAPÍTÓ OKIRATA

HUNYADI MÁTYÁS ÁLTALÁNOS ÉS MAGYAR ANGOL KÉT TANÍTÁSI NYELVŰ ISKOLA, EGYSÉGES PEDAGÓGIAI SZAKSZOLGÁLAT ALAPÍTÓ OKIRATA HUNYADI MÁTYÁS ÁLTALÁNOS ÉS MAGYAR ANGOL KÉT TANÍTÁSI NYELVŰ ISKOLA, EGYSÉGES PEDAGÓGIAI SZAKSZOLGÁLAT ALAPÍTÓ OKIRATA Az államháztartásról szóló 1992. évi XXXVIII. tv. 88., 90. és 92. -a, valamint a közoktatásról

Részletesebben

Kompetencia alapú oktatás (tanári kompetenciák) 2015.04.09. NyME- SEK- MNSK N.T.Á

Kompetencia alapú oktatás (tanári kompetenciák) 2015.04.09. NyME- SEK- MNSK N.T.Á Kompetencia alapú oktatás (tanári kompetenciák) A kompetencia - Szakértelem - Képesség - Rátermettség - Tenni akarás - Alkalmasság - Ügyesség stb. A kompetenciát (Nagy József nyomán) olyan ismereteket,

Részletesebben

T E R V E Z E T MÓDOSÍTÁSOKKAL EGYSÉGES SZERKEZETBE FOGLALT ALAPÍTÓ OKIRAT

T E R V E Z E T MÓDOSÍTÁSOKKAL EGYSÉGES SZERKEZETBE FOGLALT ALAPÍTÓ OKIRAT T E R V E Z E T MÓDOSÍTÁSOKKAL EGYSÉGES SZERKEZETBE FOGLALT ALAPÍTÓ OKIRAT A Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat a rendelkezésére álló dokumentumok alapján az 1891. évben nem megállapítható

Részletesebben

Magyarországi Evangélikus Egyház -

Magyarországi Evangélikus Egyház - Alapító okirata - módosításokkal egybeszerkesztett, a 2011. május 4-én kelt alapító okirat helyébe lép 1 - A Magyarországi Evangélikus Egyház Zsinatának 9/2011. (02.19.) évi határozatával megalapított

Részletesebben

Pályázati azonosító: TÁMOP 3.1.4-08/2-2008-0136. Kompetencia alapú oktatás, egyenlő hozzáférés-innovatív intézményekben.

Pályázati azonosító: TÁMOP 3.1.4-08/2-2008-0136. Kompetencia alapú oktatás, egyenlő hozzáférés-innovatív intézményekben. Pályázati azonosító: TÁMOP 3.1.4-08/2-2008-0136 Pályázat címe: Kompetencia alapú oktatás, egyenlő hozzáférés-innovatív intézményekben. Pályázó neve: Csongrádi Kistérség Többcélú Társulása Pályázó címe:

Részletesebben

Tehetségről, a közoktatási törvényben /1993. évi LXXIX. törvény a közoktatásról /

Tehetségről, a közoktatási törvényben /1993. évi LXXIX. törvény a közoktatásról / Tehetségről, a közoktatási törvényben /1993. évi LXXIX. törvény a közoktatásról / A gyermek, a tanuló jogai és kötelességei II. fejezet 10 (3) A gyermeknek tanulónak joga, hogy a) képességeinek, érdeklődésének,

Részletesebben

HELYI TANTERV VII. ÓRATERVEK

HELYI TANTERV VII. ÓRATERVEK HELYI TANTERV VII. ÓRATERVEK VII. 1. Szakiskolai óratervek VII. 2. Szakközépiskolai óratervek VII.1. SZAKISKOLAI ÓRATERVEK VII.1.1. Szakmai előkészítő évfolyam (9. évfolyam) I. Alapképzések II. Szocializáció

Részletesebben

BÁLINT MÁRTON ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS KÖZÉPISKOLA FELVÉTELI TÁJÉKOZTATÓ. 2016-2017-es tanévre

BÁLINT MÁRTON ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS KÖZÉPISKOLA FELVÉTELI TÁJÉKOZTATÓ. 2016-2017-es tanévre BÁLINT MÁRTON ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS KÖZÉPISKOLA FELVÉTELI TÁJÉKOZTATÓ 2016-2017-es tanévre Kedves Leendő Tanulónk! Tisztelt Érdeklődő Szülők! Tájékoztatónk célja, hogy felvételi követelményeinket nyilvánosságra

Részletesebben

A Szervezeti és Működési Szabályzat és a Házirend kiegészítése. A közösségi szolgálat megszervezése intézményünkben

A Szervezeti és Működési Szabályzat és a Házirend kiegészítése. A közösségi szolgálat megszervezése intézményünkben A Szervezeti és Működési Szabályzat és a Házirend kiegészítése A közösségi szolgálat megszervezése intézményünkben 1 A közösségi szolgálat megszervezése intézményünkben A nemzeti köznevelésről szóló 2011.

Részletesebben

Az EGRI SZILÁGYI ERZSÉBET GIMNÁZIUM 2014-2015. tanévre vonatkozó felvételi tájékoztatója

Az EGRI SZILÁGYI ERZSÉBET GIMNÁZIUM 2014-2015. tanévre vonatkozó felvételi tájékoztatója Az EGRI SZILÁGYI ERZSÉBET GIMNÁZIUM 2014-2015. tanévre vonatkozó felvételi tájékoztatója 1. Az intézmény neve: EGRI SZILÁGYI ERZSÉBET GIM- NÁZIUM ÉS KOLLÉGIUM 2. Címe, telefonszáma: 3300 EGER, IFJÚSÁG

Részletesebben

Szinyei Merse Pál Gimnázium egységes szerkezetbe foglalt módosított alapító okirata (a változások aláhúzott félkövér dőlt jelöléssel szerepelnek)

Szinyei Merse Pál Gimnázium egységes szerkezetbe foglalt módosított alapító okirata (a változások aláhúzott félkövér dőlt jelöléssel szerepelnek) B U D A P E S T F Ő V Á R O S V I. K E R Ü L E T T E R É Z V Á R O S Ö N K O R M Á N Y Z A T A Szinyei Merse Pál Gimnázium egységes szerkezetbe foglalt módosított alapító okirata (a változások aláhúzott

Részletesebben

2 éves szakképzési évfolyammal. esti-levelező tagozat Felvehető maximális tanulói létszám: nappali tagozaton: 650 fő

2 éves szakképzési évfolyammal. esti-levelező tagozat Felvehető maximális tanulói létszám: nappali tagozaton: 650 fő VI-169/3026/2012. sz. határozat melléklete 6. sz. melléklet ALAPÍTÓ OKIRAT (Egységes szerkezetben) Jelen alapító okiratot Miskolc Megyei Jogú Város Önkormányzata az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV.

Részletesebben

Megnevezés (tanult idegen nyelv) Létszám (fő) Tagozatkód

Megnevezés (tanult idegen nyelv) Létszám (fő) Tagozatkód KRÚDY GYULA GIMNÁZIUM, KÉT TANÍTÁSI NYELVŰ KÖZÉPISKOLA, IDEGENFORGALMI ÉS VENDÉGLÁTÓIPARI SZAKKÉPZŐ ISKOLA 9024 Győr, Örkény I. u. út 8 10. Tel.: 96/510-670 E-mail: titkar@krudy.gyor.hu OM azonosító: 030716

Részletesebben

KÖZZÉTÉTELI LISTA Pápay Endre Óvoda, Általános Iskola, Alapfokú Művészetoktatási Intézmény, Szakiskola, Diákotthon,

KÖZZÉTÉTELI LISTA Pápay Endre Óvoda, Általános Iskola, Alapfokú Művészetoktatási Intézmény, Szakiskola, Diákotthon, KÖZZÉTÉTELI LISTA Pápay Endre Óvoda, Általános Iskola, Alapfokú Művészetoktatási Intézmény, Szakiskola, Diákotthon, Gyermekotthon és Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Intézmény 6900 Makó, Vásárhelyi

Részletesebben

Különös közzétételi lista

Különös közzétételi lista Különös közzétételi lista i Általános Iskola A pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettsége hozzárendelve a helyi tanterv tantárgyfelosztásához 2013/2014. tanév Pedagógus végzettsége Pedagógus szakképzettsége

Részletesebben

C. A SZAKKÉPZÉS PROGRAMJA

C. A SZAKKÉPZÉS PROGRAMJA C. A SZAKKÉPZÉS PROGRAMJA I. A KÉPZÉS PEDAGÓDIAI CÉLJA: Az általános műveltséget erősítő előképzettség, valamint a szakmacsoportos alapozó ismeretek megszerzése után a szakmai elméleti és gyakorlati ismeretek

Részletesebben

ERKÖLCSTAN / HIT-ÉS ERKÖLCSTAN TANTÁRGY TANÍTÁSÁVAL KAPCSOLATOS SZABÁLYOZÁS

ERKÖLCSTAN / HIT-ÉS ERKÖLCSTAN TANTÁRGY TANÍTÁSÁVAL KAPCSOLATOS SZABÁLYOZÁS ERKÖLCSTAN / HIT-ÉS ERKÖLCSTAN TANTÁRGY TANÍTÁSÁVAL KAPCSOLATOS SZABÁLYOZÁS A NEMZETI KÖZNEVELÉSRŐL SZÓLÓ 2011. ÉVI CXC. TÖRVÉNY erkölcstan illetve hit- és erkölcstan oktatására vonatkozó rendelkezései

Részletesebben

Közzétételi lista. 1. A pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettsége.

Közzétételi lista. 1. A pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettsége. Közzétételi lista A 11/1994. (VI. 8.). MKM rendelet 8 (6) bekezdése kötelezi az intézményeket arra, hogy szülőket tájékoztassák az eredményességükről, felkészültségükről, a személyi feltételeihez kapcsolódó

Részletesebben

Az intézmény alapfeladatai: -gimnáziumi nevelés-oktatás -szakközépiskolai nevelés-oktatás -alapfokú művészetoktatás

Az intézmény alapfeladatai: -gimnáziumi nevelés-oktatás -szakközépiskolai nevelés-oktatás -alapfokú művészetoktatás ALAPÍTÓ OKIRAT Az intézmény neve: Alapfokú Művészeti Iskola, a Budapest Kortárstánc Főiskola Gyakorlóiskolája Az intézmény székhelye: 1036 Budapest, Perc utca 2 Az intézmény feladat ellátási helye: 1036

Részletesebben

Ady Endre Általános Iskola

Ady Endre Általános Iskola Bemutatkozunk Ady Endre Általános Iskola 1 Zöld iskola Művelődésért díjat elnyert iskola Kiadja: Ady Endre Általános Iskola 1188 Budapest, Ady Endre utca 46-50. Telefon: 291-6336 E-mail: ady.gyakorlohely@gmail.com

Részletesebben

Székesfehérvári Szakképzési Centrum FELNŐTTOKTATÁS

Székesfehérvári Szakképzési Centrum FELNŐTTOKTATÁS Székesfehérvári Szakképzési Centrum FELNŐTTOKTATÁS Tudnivalók: DIÁKOKNAK A felnőttoktatásra vonatkozó külön rendelkezések Ha a tanuló a nyolc évfolyamos általános iskola elvégzése esetén 17., gimnázium

Részletesebben

PÉCSI JÓZSEF NÁDOR GIMNÁZIUM ÉS SZAKKÉPZŐ ISKOLA

PÉCSI JÓZSEF NÁDOR GIMNÁZIUM ÉS SZAKKÉPZŐ ISKOLA PÉCSI JÓZSEF NÁDOR GIMNÁZIUM ÉS SZAKKÉPZŐ ISKOLA (7632 Pécs, Melinda utca 23.) ALAPÍTÓ OKIRATA (A 2009. március 19.-ei módosítással vastag, dőlt betűk - egybeszerkesztett változat) Pécsi József Nádor Gimnázium

Részletesebben

A PEDAGÓGIAI MUNKA ELLENŐRZÉSI TERVE IX. X. XI. XII. I. II. III. IV. V. VI. szakmai h.. admin.h.

A PEDAGÓGIAI MUNKA ELLENŐRZÉSI TERVE IX. X. XI. XII. I. II. III. IV. V. VI. szakmai h.. admin.h. Kőrösi Csoma Sándor Általános Iskola és Alapfokú Művészetoktatási Intézmény Általános iskola intézményegység 1-8. évfolyam ELLENŐRZÉSI TERVE 2010/2011. tanév Az intézményen belül folyó munka eredményeinek

Részletesebben

EGYSÉGES SZERKEZETBE FOGLALT ALAPÍTÓ OKIRAT (tervezet)

EGYSÉGES SZERKEZETBE FOGLALT ALAPÍTÓ OKIRAT (tervezet) EGYSÉGES SZERKEZETBE FOGLALT ALAPÍTÓ OKIRAT (tervezet) Budapest Főváros XIX. Kerület Kispest Önkormányzatának képviselőtestülete az Államháztartásról szóló 1992. évi XXXVIII. törvény 49.., valamint a költségvetési

Részletesebben

Címe: 3525 Miskolc, Városház tér 8. Az intézmény közfeladata: közoktatási feladat ellátása 4 és 5 évfolyamos szakközépiskola 1 és 2 éves

Címe: 3525 Miskolc, Városház tér 8. Az intézmény közfeladata: közoktatási feladat ellátása 4 és 5 évfolyamos szakközépiskola 1 és 2 éves VI-178/3026/2012. sz. határozat melléklete 15. sz. melléklet ALAPÍTÓ OKIRAT (Egységes szerkezetben) Jelen alapító okiratot Miskolc Megyei Jogú Város Önkormányzata az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV.

Részletesebben

Fakultációs lehetőségek 2013. szeptemberétől az Erkel Ferenc Gimnáziumban

Fakultációs lehetőségek 2013. szeptemberétől az Erkel Ferenc Gimnáziumban Érettségi felkészítés Fakultációs lehetőségek 2013. szeptemberétől az Erkel Ferenc Gimnáziumban Alapvető információk Az iskola az alaptantervi órákon a középszintű érettségi vizsgához nyújt képzést, a

Részletesebben

30/846-9130, 30/681-0007 elestaregyesulet@gmail.com www.elestaregyesulet.mindenkilapja.hu

30/846-9130, 30/681-0007 elestaregyesulet@gmail.com www.elestaregyesulet.mindenkilapja.hu SOMOGY MEGYEI CIVIL INFORMÁCIÓS CENTRUM 7400 Kaposvár, Csokonai u.1. 3/5. - EGYÜD Árpád Kulturális Központ, Agóra - ÉLÉSTÁR Fogyasztóvédelmi és Jogvédő Egyesület 30/846-9130, 30/681-0007 elestaregyesulet@gmail.com

Részletesebben

ALAPÍTÓ OKIRAT. A Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlése a 1992. évi XXXVIII. törvény 87. és 90. -a alapján az alábbi alapító okiratot adja ki:

ALAPÍTÓ OKIRAT. A Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlése a 1992. évi XXXVIII. törvény 87. és 90. -a alapján az alábbi alapító okiratot adja ki: ALAPÍTÓ OKIRAT A Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlése a 1992. évi XXXVIII. törvény 87. és 90. -a alapján az alábbi alapító okiratot adja ki: 1. Költségvetési szerv neve: III. Béla Gimnázium, Művészeti

Részletesebben

Mikrotérségi Általános Művelődési Központ Beled Alapító Okirata

Mikrotérségi Általános Művelődési Központ Beled Alapító Okirata Mikrotérségi Általános Művelődési Központ Beled Alapító Okirata Beled Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. törvény 9.. /4/ bekezdésében foglalt felhatalmazása

Részletesebben

OM azonosítója: 031210. A tagintézmények, intézményegységek neve és címe: Létrehozásáról rendelkező. Közvetlen jogelődjeinek neve, címe:

OM azonosítója: 031210. A tagintézmények, intézményegységek neve és címe: Létrehozásáról rendelkező. Közvetlen jogelődjeinek neve, címe: A L A P Í T Ó O K I R A T A közoktatásról szóló 1993. évi LXXIX. törvény, valamint az államháztartásról szóló 1992. évi XXXVIII. törvény alapján Püspökladány Város Önkormányzata a Karacs Ferenc Gimnázium,

Részletesebben

Osztályszám Tagozatkód (tanult idegen nyelv) Humán gimnázium (angol német) 4 év 32 fő 1 01 Humán gimnázium (német angol)

Osztályszám Tagozatkód (tanult idegen nyelv) Humán gimnázium (angol német) 4 év 32 fő 1 01 Humán gimnázium (német angol) KRÚDY GYULA GIMNÁZIUM, KÉT TANÍTÁSI NYELVŰ KÖZÉPISKOLA, IDEGENFORGALMI ÉS VENDÉGLÁTÓIPARI SZAKKÉPZŐ ISKOLA 9024 Győr, Örkény I. u. út 8 10. Tel.: 96/510-670 E-mail: titkar@krudy.gyor.hu, honlap: www.krudy.gyor.hu

Részletesebben

K Ü L Ö N Ö S K Ö Z Z É T É T E L I L I S T A AZ ISKOLA EREDMÉNYESSÉGÉRŐL, FELKÉSZÜLTSÉGÉRŐL, SZEMÉLYI FELTÉTELEIRŐL SZÓLÓ LEGFONTOSABB INFORMÁCIÓK:

K Ü L Ö N Ö S K Ö Z Z É T É T E L I L I S T A AZ ISKOLA EREDMÉNYESSÉGÉRŐL, FELKÉSZÜLTSÉGÉRŐL, SZEMÉLYI FELTÉTELEIRŐL SZÓLÓ LEGFONTOSABB INFORMÁCIÓK: K Ü L Ö N Ö S K Ö Z Z É T É T E L I L I S T A AZ ISKOLA EREDMÉNYESSÉGÉRŐL, FELKÉSZÜLTSÉGÉRŐL, SZEMÉLYI FELTÉTELEIRŐL SZÓLÓ LEGFONTOSABB INFORMÁCIÓK: Az intézmények eredményességéről, felkészültségéről,

Részletesebben

BÁLINT MÁRTON ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS KÖZÉPISKOLA FELVÉTELI TÁJÉKOZTATÓ. 2015-2016-os tanévre

BÁLINT MÁRTON ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS KÖZÉPISKOLA FELVÉTELI TÁJÉKOZTATÓ. 2015-2016-os tanévre BÁLINT MÁRTON ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS KÖZÉPISKOLA FELVÉTELI TÁJÉKOZTATÓ 2015-2016-os tanévre Kedves Leendő Tanulónk! Tisztelt Érdeklődő Szülők! Tájékoztatónk célja, hogy felvételi követelményeinket nyilvánosságra

Részletesebben

Celldömölki Berzsenyi Dániel Gimnázium

Celldömölki Berzsenyi Dániel Gimnázium Felvételi tájékoztató a 2016/17 os tanévre Az iskola mottója : Legfontosabb adatok Celldömölki Berzsenyi Dániel Gimnázium e mail.: honlap: OM azonosító: 036723 "A míveletlen föld csak gazt terem, A lélek

Részletesebben

EGYÜTTNEVELÉS INTEGRÁCIÓ. Inklúzió

EGYÜTTNEVELÉS INTEGRÁCIÓ. Inklúzió EGYÜTTNEVELÉS INTEGRÁCIÓ = Inklúzió Integráció (együttnevelés) Inklúzió I-I-I Innováció A saját pedagógiai gyakorlatunk optimalizálására irányuló folyamat Integráció Inklúzió Az integrációval be kívánják

Részletesebben

853112-1 Sajátos nevelési igényű (a megismerő funkciók vagy a viselkedés

853112-1 Sajátos nevelési igényű (a megismerő funkciók vagy a viselkedés ALAPÍTÓ OKIRAT 3. sz. melléklet A Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlése az 1992. évi XXXVIII. törvény 87. és 90. -a alapján az alábbi alapító okiratot adja ki: 1. Költségvetési szerv neve: Kisfaludy

Részletesebben

Iskolapszichológusi feladatkörök és alkalmazási feltételek - a változó törvényi szabályozás tanulságai

Iskolapszichológusi feladatkörök és alkalmazási feltételek - a változó törvényi szabályozás tanulságai Iskolapszichológusi feladatkörök és alkalmazási feltételek - a változó törvényi szabályozás tanulságai Előadók: N. Kollár Katalin, Tamás Márta 2012. április 24. Milyen törvények és rendeletek vonatkoznak

Részletesebben

FELVÉTELI, avagy hogyan jelentkezzünk sikeresen középiskolába 2014/2015 Információs és Tájékoztatási Osztály

FELVÉTELI, avagy hogyan jelentkezzünk sikeresen középiskolába 2014/2015 Információs és Tájékoztatási Osztály FELVÉTELI, avagy hogyan jelentkezzünk sikeresen középiskolába 2014/2015 Törvényi változások 2012. szeptember 1. Törvény a nemzeti köznevelésről Törvény a szakképzésről Törvény a nemzeti felsőoktatásról

Részletesebben

NYÍLT NAPOK 2015. november 9-11. 2015. november 23-25. 8.30-tól tájékoztatás, 9.25-től óralátogatás. Bejelentkezés nem szükséges.

NYÍLT NAPOK 2015. november 9-11. 2015. november 23-25. 8.30-tól tájékoztatás, 9.25-től óralátogatás. Bejelentkezés nem szükséges. Budapesti Vendéglátóipari és Humán SZC Bókay János Szakközépiskolája 1086 Budapest, Csobánc utca 1. telefon: 313-10-67 és 313-16-74 honlap: www.bokay-eu.sulinet.hu NYÍLT NAPOK 2015. november 9-11. 2015.

Részletesebben

IPR jó gyakorlatunk SOKORÓPÁTKA

IPR jó gyakorlatunk SOKORÓPÁTKA IPR jó gyakorlatunk SOKORÓPÁTKA IPR gyakorlatunk: A 2003/2004-es tanévtől foglalkozunk tudatosan a HH és a HHH gyerekek fejlesztésével. Az intézményi dokumentumaink tartalmazzák az IPR elemeit. A napi

Részletesebben

Különös közzétételi lista

Különös közzétételi lista Különös közzétételi lista 1. A pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettsége hozzárendelve a helyi tanterv tantárgyfelosztásához 2. A nevelő és oktató munkát segítők száma, feladatköre, iskolai végzettsége

Részletesebben

ALAPÍTÓ OKIRAT. A Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlése a 2008. évi CV. törvény 1. és 4. -a alapján az alábbi alapító okiratot adja ki:

ALAPÍTÓ OKIRAT. A Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlése a 2008. évi CV. törvény 1. és 4. -a alapján az alábbi alapító okiratot adja ki: 47. sz. melléklet ALAPÍTÓ OKIRAT A Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlése a 2008. évi CV. törvény 1. és 4. -a alapján az alábbi alapító okiratot adja ki: 1. Költségvetési szerv neve: Veszprém Megyei Önkormányzat

Részletesebben

Sajátos nevelési igényű tanulók együttnevelése Együtt egy-másért!

Sajátos nevelési igényű tanulók együttnevelése Együtt egy-másért! Sajátos nevelési igényű tanulók együttnevelése Együtt egy-másért! TÁMOP-3.4.2/09/1. 2010. október 28. Pályázó: Budapest Főváros IX. kerület Ferencváros Önkormányzata Projekt menedzser: Bukovszki Andrásné

Részletesebben

Osztályszám Tagozatkód Humán gimnázium (angol német) 4 év 32 fő 1 01 Humán gimnázium (angol olasz)

Osztályszám Tagozatkód Humán gimnázium (angol német) 4 év 32 fő 1 01 Humán gimnázium (angol olasz) GYŐRI KRÚDY GYULA GIMNÁZIUM, KÉT TANÍTÁSI NYELVŰ KÖZÉPISKOLA, IDEGENFORGALMI ÉS VENDÉGLÁTÓIPARI SZAKKÉPZŐ ISKOLA 9024 Győr, Örkény I. utca 8 10. Tel.: 96/510-670 E-mail: titkar@krudy.gyor.hu OM azonosító:

Részletesebben

Óra Téma Didaktikai feladatok Fejlesztési területek Munkaformák, szemléltetés, eszközök

Óra Téma Didaktikai feladatok Fejlesztési területek Munkaformák, szemléltetés, eszközök TANMENET 2014/2015. TANÉV Tantárgy: OSZTÁLYFŐNÖKI Osztály: 9KNy/A Veszprém Készítette: nna Vetési Albert Gimnázium, Heti óraszám 1 Éves óraszám 40 (36 X 1 + 4 óra évkezdés) Tankönyv -------- Óra Téma Didaktikai

Részletesebben

Didaktika 1. Tanügyi és iskolai szabályozás. 2. Tantervtípusok; NAT-ok

Didaktika 1. Tanügyi és iskolai szabályozás. 2. Tantervtípusok; NAT-ok Didaktika 1. Tanügyi és iskolai szabályozás 2. Tantervtípusok; NAT-ok TANTERV: Az iskolai műveltség foglalata, közvetítő eszköz a kultúra és az iskola, a kultúra képviselői és a tanárok között (. o (Báthory

Részletesebben

Az utazó és a befogadó pedagógus feladatai. MEIXNER ILDIKÓ EGYMI, Óvoda, Általános Iskola, Speciális Szakiskola és Kollégium MOHÁCS

Az utazó és a befogadó pedagógus feladatai. MEIXNER ILDIKÓ EGYMI, Óvoda, Általános Iskola, Speciális Szakiskola és Kollégium MOHÁCS Az utazó és a befogadó pedagógus feladatai MEIXNER ILDIKÓ EGYMI, Óvoda, Általános Iskola, Speciális Szakiskola és Kollégium MOHÁCS SNI tanuló ellátása Osztályfőnök Osztályban tanító pedagógusok Gyógypedagógus

Részletesebben

Alapító Okirat. b) Székhelye: 2660 Balassagyarmat-Nyírjes, Nyírjespuszta 5. Pf. 102.

Alapító Okirat. b) Székhelye: 2660 Balassagyarmat-Nyírjes, Nyírjespuszta 5. Pf. 102. Alapító Okirat A Nemzeti Gyermek és Ifjúsági Közalapítvány Szakképző Iskolája, Speciális Szakiskolája és Kollégiuma 1997. július 31-i, többször módosított Alapító Okirata a Fogyatékos Személyek Esélyegyenlőségéért

Részletesebben

MÓDOSÍTÁSOKKAL EGYSÉGES SZERKEZETBE FOGLALT ALAPÍTÓ OKIRAT

MÓDOSÍTÁSOKKAL EGYSÉGES SZERKEZETBE FOGLALT ALAPÍTÓ OKIRAT Nyilvántartási szám: K/31205/2/2009/II. MÓDOSÍTÁSOKKAL EGYSÉGES SZERKEZETBE FOGLALT ALAPÍTÓ OKIRAT Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testülete a 198 /1993. (II. 9.) sz. határozatával

Részletesebben

A tankerületi szakértői bizottsági tevékenység és a nevelési tanácsadás

A tankerületi szakértői bizottsági tevékenység és a nevelési tanácsadás A tankerületi szakértői bizottsági tevékenység és a nevelési tanácsadás Kiemelt figyelmet igénylő gyermek, tanuló: - különleges bánásmódot igénylő gyermek, tanuló, - a gyermekek védelméről és a gyámügyi

Részletesebben

K I V O N A T. Tura Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 2012. augusztus 29-én 16 órakor megtartott ülésének jegyzőkönyvéből.

K I V O N A T. Tura Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 2012. augusztus 29-én 16 órakor megtartott ülésének jegyzőkönyvéből. K I V O N A T Tura Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 2012. augusztus 29-én 16 órakor megtartott ülésének jegyzőkönyvéből. Tárgy: Hevesy György Általános Iskola pedagógiai programjának módosítása

Részletesebben

Hétvégi házi feladatok és az iskolai dolgozatok szabályai

Hétvégi házi feladatok és az iskolai dolgozatok szabályai Hétvégi házi feladatok és az iskolai dolgozatok szabályai A Pedagógiai Programban foglaltak szerint: 2.11 Az iskolai beszámoltatás, az ismeretek számonkérésének követelményei és formái Követelmények: Számon

Részletesebben

Kompetencia alapú angol nyelvi tanító szakirányú továbbképzési szak képzési és kimeneti követelményei

Kompetencia alapú angol nyelvi tanító szakirányú továbbképzési szak képzési és kimeneti követelményei Kompetencia alapú angol nyelvi tanító szakirányú továbbképzési szak képzési és kimeneti követelményei 1. A szakirányú továbbképzési szak megnevezése: Kompetencia alapú angol nyelvi tanító 2. A szakképzettség

Részletesebben

BÁLINT MÁRTON ÁLTALÁNOS ÉS KÖZÉPISKOLA FELVÉTELI TÁJÉKOZTATÓ. a 2013-2014-es tanévre

BÁLINT MÁRTON ÁLTALÁNOS ÉS KÖZÉPISKOLA FELVÉTELI TÁJÉKOZTATÓ. a 2013-2014-es tanévre BÁLINT MÁRTON ÁLTALÁNOS ÉS KÖZÉPISKOLA FELVÉTELI TÁJÉKOZTATÓ a 2013-2014-es tanévre Kedves Leendő Tanulónk! Tisztelt Érdeklődő Szülők! Tájékoztatónk célja, hogy felvételi követelményeinket nyilvánosságra

Részletesebben

2014-2015. TANÉVBEN INDULÓ OSZTÁLYOK

2014-2015. TANÉVBEN INDULÓ OSZTÁLYOK Kökönyösi Szakközépiskola Nagy László Gimnáziuma 7300 Komló, Alkotmány u. 2. OM azonosító: 201286 Telephely kódja: 013 Igazgató: Vámos Ágnes Pályaválasztási felelős: Varga Margit Telefon: 72/482367 E-mail:

Részletesebben

Egyéni és csoportos foglalkozások a gyerek és iskolai könyvtárban

Egyéni és csoportos foglalkozások a gyerek és iskolai könyvtárban Egyéni és csoportos foglalkozások a gyerek és iskolai könyvtárban Egyéni foglalkozások egyszerre csak egy gyerek mindig egyénre szabott egyéni értelmi és érzelmi szint dominál a személyesség, a meghittség

Részletesebben

A TISZK-ek feladatvállalása és gyakorlata a középiskolai tanulók hátránykezelésében

A TISZK-ek feladatvállalása és gyakorlata a középiskolai tanulók hátránykezelésében Tolna Megyei Önkormányzat Szent László Szakképző Iskolája és Kollégiuma (TISZK) A TISZK-ek feladatvállalása és gyakorlata a középiskolai tanulók hátránykezelésében VIII. OTK, 2009. május 29 Hátrányok eredete,

Részletesebben

Társadalomismeret. Hogyan tanítsunk az új NAT szerint? Nemzeti Közszolgálati és Tankönyv Kiadó Zrt. Králik Tibor fejlesztő

Társadalomismeret. Hogyan tanítsunk az új NAT szerint? Nemzeti Közszolgálati és Tankönyv Kiadó Zrt. Králik Tibor fejlesztő Nem az számít, hány könyved van, hanem az, hogy milyen jók a könyvek. SENECA Hogyan tanítsunk az új NAT szerint? Társadalomismeret Nemzeti Közszolgálati és Tankönyv Kiadó Zrt. Králik Tibor fejlesztő 1

Részletesebben

MŰVELTSÉGTERÜLET OKTATÁSA TANTÁRGYI BONTÁS NÉLKÜL AZ ILLYÉS GYULA ÁLTALÁNOS ISKOLA 5. A OSZTÁLYÁBAN

MŰVELTSÉGTERÜLET OKTATÁSA TANTÁRGYI BONTÁS NÉLKÜL AZ ILLYÉS GYULA ÁLTALÁNOS ISKOLA 5. A OSZTÁLYÁBAN MŰVELTSÉGTERÜLET OKTATÁSA TANTÁRGYI BONTÁS NÉLKÜL AZ ILLYÉS GYULA ÁLTALÁNOS ISKOLA 5. A OSZTÁLYÁBAN Készítette: Adorjánné Tihanyi Rita Innováció fő célja: A magyar irodalom és nyelvtan tantárgyak oktatása

Részletesebben

Salgótarján Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatal Oktatási, Kulturális és Sport Iroda

Salgótarján Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatal Oktatási, Kulturális és Sport Iroda Salgótarján Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatal Oktatási, Kulturális és Sport Iroda Szám: 46483/2010. J a v a s l a t a 2011/2012. tanévben indítható középiskolai és szakiskolai osztályok meghatározására

Részletesebben

A Szent Gellért Katolikus Általános Iskola, Gimnázium és Kollégium felvételi tájékoztatója

A Szent Gellért Katolikus Általános Iskola, Gimnázium és Kollégium felvételi tájékoztatója A Szent Gellért Katolikus Általános Iskola, Gimnázium és Kollégium felvételi tájékoztatója Az iskola neve: Szent Gellért Katolikus Általános Iskola, Gimnázium és Kollégium Az iskola OM-azonosítója: 028300

Részletesebben

Közzétételi lista. 2014/15-ös tanév. 1. A pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettsége hozzárendelve a helyi tanterv tantárgyfelosztáshoz

Közzétételi lista. 2014/15-ös tanév. 1. A pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettsége hozzárendelve a helyi tanterv tantárgyfelosztáshoz Közzétételi lista 2014/15-ös tanév Az intézmények eredményességéről, felkészültségéről, személyi feltételeihez (személyes adatokat nem sértve) kapcsolódó információkról a szülőket tájékoztatni szükséges,

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS A SZENÁTUS 2007. ÁPRILIS 26-AI ÜLÉSÉRE. 12. napirend

ELŐTERJESZTÉS A SZENÁTUS 2007. ÁPRILIS 26-AI ÜLÉSÉRE. 12. napirend Ikt.sz.: 10/647/R4-30/2007. ELŐTERJESZTÉS A SZENÁTUS 2007. ÁPRILIS 26-AI ÜLÉSÉRE 12. napirend Tárgy: Javaslat a Pécsi Tudományegyetem Babits Mihály Gyakorló Gimnázium és Szakközépiskola alapító okiratának

Részletesebben

12. Az iskola évfolyamainak száma: 1 és 2 évfolyamos, iskolai rendszerű képzés keretében

12. Az iskola évfolyamainak száma: 1 és 2 évfolyamos, iskolai rendszerű képzés keretében ALAPÍTÓ OKIRAT /A többször módosított alapító okirat a 2014. május 26-i kuratóriumi döntés alapján született módosításokkal, egységes szerkezetben, melynek hatályba lépése: 2014.09.01. napjától/ 1. Az

Részletesebben

7631 Pécs-Vasas Szövetkezet utca 13. 7691 Pécs-Somogy, Bányatelep 42. 7691 Pécs-Somogy, Búzakalász utca 47.

7631 Pécs-Vasas Szövetkezet utca 13. 7691 Pécs-Somogy, Bányatelep 42. 7691 Pécs-Somogy, Búzakalász utca 47. A L A P Í T Ó O K I R A T A költségvetési szerv Neve: Budai-Városkapu Óvoda, Általános Iskola, Szakiskola, Speciális Szakiskola és Alapfokú Művészetoktatási Intézmény Székhelye: 7629 Pécs, Komlói u. 58.

Részletesebben

A nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény (Nkt.) hatályba lépésének ütemezése

A nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény (Nkt.) hatályba lépésének ütemezése A nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény (Nkt.) hatályba lépésének ütemezése A törvény 2012. szeptember 1-jén lép hatályba, de legtöbb intézkedése késleltetve, illetve fokozatosan kerül bevezetésre,

Részletesebben

Tanárképzés főiskolai és egyetemi szinten. Egészségtan tanár (1995-2005) kb. 1000-1200 fő Egészségfejlesztés-tanár MA ( 2005-) képzés kb 150 fő

Tanárképzés főiskolai és egyetemi szinten. Egészségtan tanár (1995-2005) kb. 1000-1200 fő Egészségfejlesztés-tanár MA ( 2005-) képzés kb 150 fő Tanárképzés főiskolai és egyetemi szinten. Egészségtan tanár (1995-2005) kb. 1000-1200 fő Egészségfejlesztés-tanár MA ( 2005-) képzés kb 150 fő Szakterületi ismeretek Az egészségfejlesztés célja, fogalma,

Részletesebben

Szülői elégedettségi kérdőív 2014/15 (11 kitöltés)

Szülői elégedettségi kérdőív 2014/15 (11 kitöltés) Szülői elégedettségi kérdőív 2014/15 (11 kitöltés) 1/12 Kitöltői adatok statisztikái: 1. Kérjük, gondolja végig és értékelje azt, hogy a felsorolt állítások közül melyik mennyire igaz. A legördülő menü

Részletesebben

Helyi tanterv a Tanulásmódszertan oktatásához

Helyi tanterv a Tanulásmódszertan oktatásához Helyi tanterv a Tanulásmódszertan oktatásához A Tanulásmódszertan az iskolai tantárgyak között sajátos helyet foglal el, hiszen nem hagyományos értelemben vett iskolai tantárgy. Inkább a képességeket felmérő

Részletesebben

A PEDAGÓGIAI PROGRAM FELÉPÍTÉSE... NYILVÁNOSSÁGRA HOZATAL... I. BEVEZETŐ... II. NEVELÉSI PROGRAM...

A PEDAGÓGIAI PROGRAM FELÉPÍTÉSE... NYILVÁNOSSÁGRA HOZATAL... I. BEVEZETŐ... II. NEVELÉSI PROGRAM... Tartalomjegyzék A PEDAGÓGIAI PROGRAM FELÉPÍTÉSE... HIBA! A KÖNYVJELZŐ NEM NYILVÁNOSSÁGRA HOZATAL... HIBA! A KÖNYVJELZŐ NEM I. BEVEZETŐ... HIBA! A KÖNYVJELZŐ NEM II. NEVELÉSI PROGRAM... HIBA! A KÖNYVJELZŐ

Részletesebben