Minőségirányítási program. Zrínyi Ilona Általános Iskola Dorog, Bécsi u. 45.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Minőségirányítási program. Zrínyi Ilona Általános Iskola Dorog, Bécsi u. 45."

Átírás

1 Minőségirányítási program Zrínyi Ilona Általános Iskola Dorog, Bécsi u. 45. Készítette: Kovács Lajos igazgató Alkalmazotti közösség jóváhagyásának dátuma: április 15. Fenntartóhoz történt benyújtás dátuma: április 20. Kisebbségi önkormányzat egyetértése dátuma: Érvényesség időtartama: 5 év Tervezett felülvizsgálat időpontja: tanév

2 Bevezetés A minőségirányítási program jogi alapjai Tartalomjegyzék 1. Az iskola minőségügyi bemutatása 1.1. Az intézmény adatai 1.2. Minőségügyi előzmények 1.3. A minőségfejlesztési rendszer 2. Fenntartói minőségpolitika, különösen az intézményre vonatkozó feladatok 3. Minőségirányítási program az intézményben Partnerközpontú működés 4. Intézményi minőségpolitika 4.1. Küldetésnyilatkozat 4.2. Minőségpolitikai nyilatkozat 4.3. Minőségpolitikai célok 5. Minőségfejlesztési rendszer 5.1. A vezetés felelőssége és elkötelezettsége 5.2. Az intézményi munka tervezése 5.3. Ellenőrzés, mérés, értékelés rendszere az intézményben 5.4. Partnerkapcsolatok irányítása, menedzselése 6. A minőségfejlesztési rendszer működtetése 7. Folyamatok, szabályozások rendszere 7.1. Nevelés-oktatás 8. Folyamatos fejlesztés 9. A minőségirányítási program kialakításához szükséges fejlesztések, feladatok 10. A dokumentumok kezelésének rendje

3 Bevezetés A minőségirányítási program jogi alapjai Az intézményi minőségirányítási program elkészítését az LXXIX többször módosított közoktatási törvény írja elő. 40. (10) A közoktatási intézmény feladatai hatékony, törvényes és szakszerű végrehajtásának folyamatos javítása, fejlesztése céljából meghatározza minőségpolitikáját. A minőségpolitika végrehajtása érdekében minőségfejlesztési rendszert épít ki és működtet. A minőségpolitikát és minőségfejlesztési rendszert a közoktatási intézmény minőségirányítási programjában kell meghatározni (a továbbiakban minőségirányítási program). Az intézményi minőségirányítási programot az intézmény vezetője készíti el, és az alkalmazotti közösség fogadja el. Elfogadása előtt be kell szerezni az iskolaszék (Kt ) és az iskolai, kollégiumi diákönkormányzat (Kt. 63. ) véleményét. Az intézményi minőségirányítási program a fenntartó jóváhagyásával válik érvényessé. (11) Az intézményi minőségirányítási program határozza meg az intézmény működésének hosszútávra szóló elveit és a megvalósítását szolgáló elképzeléseket. Az intézményi minőségirányítási programban kell meghatározni az intézmény működésének folyamatát, ennek keretei között a vezetési, tervezési, ellenőrzési, mérési, értékelési feladatok végrehajtását. (12) A szervezeti és működési szabályzatot, a házirendet és az intézményi minőségirányítási programot nyilvánosságra kell hozni. A másik fontos szabályozó tényező a fenntartó önkormányzat minőségirányítási programja (ÖMIP), amelyet Dorog Város Képviselő-testülete január 30-ai ülésén fogadott el. Az ÖMIP tartalmazza: - a közoktatási rendszer egészére vonatkozó fenntartói elvárások, - az egyes intézményeknek a fenntartói elvárásokkal kapcsolatos feladatai, - a közoktatás rendszerének és a közoktatást érintő más ágazatok gyermekés ifjúságvédelem, szociálpolitika, munkaerő-gazdálkodás, közművelődés, egészségügy kapcsolatait, a fenntartói irányítás keretében tervezett szakmai, törvényességi, pénzügyi ellenőrzések rendjét.

4 Az iskola minőségügyi bemutatása 1.1. Az iskola adatai Neve: Zrínyi Ilona Általános Iskola Székhelye: 2510 Dorog, Bécsi út 45. és 2510 Dorog, Kossuth Lajos u. 2. Fenntartója: Dorog Város Önkormányzata Jogállása: teljes jogkörű, részben önállóan gazdálkodó költségvetési szerv Típusa: általános iskola Az alapító okirat kelte: december 19. Alaptevékenysége: 8 évfolyamos általános iskolai képzés Tagozatok: Értékközvetítő és képességfejlesztő (ÉKP) pedagógia Az intézmény képviselője: Kovács Lajos igazgató Működő alapítványok: Tehetség el nem vész Alapítvány, Klátik Mária Alapítvány Külföldi kapcsolatok: Zsére (Szlovákia, testvértelepülés) Minőségügyi előzmények Intézményünk még egyik minőségügyi rendszer kiépítését sem kezdte meg. Három kollégánk valamennyien közoktatási szakértők -: Csiszár Andrea, Sinkáné Kéri Mária és Dankó József végeztek minőségügyi tanfolyamokat. Belső továbbképzéseinken, egyes munkaközösségek foglalkozásain már megismerkedett tantestületünk egy része a minőségirányítás legalapvetőbb fogalmaival, legismertebb rendszereivel. Rendszeresen szereztünk tapasztalatokat az ÉKP-s iskolák minőségügyi törekvéseiről is igazgatói értekezleteken, konferenciákon. Nyomon követtük a minőségfejlesztésben résztvevő dorogi intézmények eredményeit is. Munkánkhoz a működő rendszerek megfigyelésének spontaneitása mellett a Comenius 2000 kapcsos könyvének és a szakirodalomnak a tudatos tanulmányozását használtuk fel alapként.

5 1.3. Minőségfejlesztési rendszer Megkezdjük egy minőségfejlesztési szervezet kialakítását, kidolgozzuk minőségi céljainkat, meghatározzuk fejlesztendő folyamatainkat, kidolgozzuk intézkedési terveinket, megvalósítjuk és értékeljük a munkát, és újraindítjuk a javított tervek alapján, vagyis megkezdjük a folyamatos fejlesztést, a minőségi hurok működtetését. Minőségfejlesztési szervezetként három minőségi kör -t hozunk létre: a tanulásszervezés (differenciálás), a tanulásmódszertan (önművelés) és a tanulástartalmak (helyismeret, kutatóiskolai tevékenység) tágan megfogalmazott témaköreiben. A minőségi körök feladata: kapcsolódva az iskola minőségpolitikájához és minőségi céljaihoz: mérje fel saját területén az elvárásokat, végezzen elégedettségi és elégedetlenségi méréseket (április 30), készítse elő ezek alapján saját folyamatszabályozását (saját célok meghatározása, intézkedési terv készítése (május 30.). Valósítsa meg terveit a folyamatos fejlesztés első lépéseként ( ös tanév). 1. Fenntartói minőségpolitika, különösen az intézményre vonatkozó feladatok Az ÖMIP által megfogalmazott általános célokból fakadóan három fő törekvésünk: a törvényesség, az átláthatóság és a folyamatosság biztosítása A törvényesség érdekében: az érvényes és vonatkozó jogszabályi és tartalmi szabályozó dokumentumok jól hozzáférhető elhelyezése az iskolában, folyamatos együttműködés a fenntartóval és a szakmai szervezetekkel, évente legalább egy nevelési értekezleten a változó jogszabályok ismertetése, értelmezése, az iskolai dokumentumok módosításakor az összes vonatkozó jogszabály figyelembe vétele, a pedagógusok és alkalmazottak értékelésekor fontos szempont jogkövető magatartásuk,

6 a szülők, nevelési partnerek tájékoztatása a jogszabályi változásokról (SZM, Iskolaszék, szülői fórumok) az iskola rövidített pedagógiai programjának elkészítése az iskolahasználók számára, a betekintés biztosítása az iskolai dokumentumokba a törvényben meghatározott partnerek számára Az átláthatóság érdekében: napi kapcsolat a fenntartóval, a gyermek- és ifjúságvédelmi, szociális és egészségügyi intézményekkel és szervezetekkel, a pedagógiai szakszolgálattal, rendszeres tájékoztatás tevékenységünkről az Iskolaszék és az SZM ülésein, a szülői értekezleteken, nyílt hét szervezése a szülők számára (október utolsó hete, márciusban a várható első osztályosok családtagjainak), külön kérésre egyéb óralátogatás biztosítása, a kiemelkedő iskolai ünnepségekre, programokra a fenntartó, az Iskolaszék, az SZM meghívása, iskolai rendezvényeinkről rendszeresen tájékoztatjuk a helyi sajtót, egész tanévünk minden fontos eseményéről, tudnivalójáról összefoglalót adunk ki: Évlapok c. kiadványunk, szakmai eredményeinkről publikációkban számolunk be: Dorogi értékek nyomában évkönyvünkben, szakfolyóiratokban A folyamatosság érdekében Elkészítjük PDCA-SDCA logikájú minőségirányítási tervünket, amelynek keretében megfogalmazzuk fő folyamataink szabályozását különös tekintettel a folyamatos értékelés mozzanataira, éves munkatervünkben indikátorképző tényezővé fejlesztve tüntetjük fel kialakult hagyományainkat,

7 a fenntartóval egyeztetve folyamatos pályázati tervet készítünk forráskiegészítés céljából Az ÖMIP sajátos minőségi céljainak megvalósítása Gyermekbalesetek preventív kezelése: veszélyforrások folyamatos figyelése, kiküszöbölése, félévente nevelési értekezleten téma. Módszer: statisztikai elemzés, trendvizsgálat. Siker: nincs növekedés A tisztálkodás, az öltözködés, a környezetkultúra megfelelő terepe: osztályfőnöki munka együttműködésben a védőnővel, illemtani kommunikációs feladatok NYIK-órákon. Módszer: személyiségpedagógia. Siker: udvarias feladatellátás, tanórai és tanórán kívüli viselkedés, tiszta ápolt környezet Az otthonosság és a bensőségesség érdekében: az osztálytermek elnevezése egy-egy példamutató dorogi személyiségről (a helyi kötődés erősítése), illetve saját belső díszítési lehetőségek biztosítása. Módszer: verseny, vetélkedő. Siker: a névadóhoz méltó belső tér kialakítása, megőrzése Értékelő tevékenységünk során egyaránt nagyra értékeljük a differenciált tanulásszervezés kereteiben a lemaradók felzárkózását, valamint a jól teljesítők kiemelkedő produktumait. Nagyon fontos az intellektuális és a motoros-szenzuális képességek egyensúlya. Erre sokszínű programunk több lehetőséget kínál: virágkötészet, néptánc, bábozás, színjátszás. A különböző területen elért siker motivál a tanulás hagyományos területein is. A hátrányos helyzetű tanulókat alapítványunkból is segítjük a tehetséggondozás lehetőségeinek igénybevételében. Módszer: vetélkedők, tehetséggondozó táborok, szakkörök, TDK, differenciált tanulásszervezés, önművelés. Siker: Dorogi értékek nyomában megjelenése, a szakkörösök, TDK-sok harmadának publikálása A szülőket havonta tájékoztatjuk a tanulók előmeneteléről a tantárgyakból, valamint magatartásból és szorgalomból. A szülői fórumokon segítséget nyújtunk az életkori sajátosságokból fakadó nevelési problémákról, tisztázzuk az együttműködés konkrét formáit. Módszer: szülői értekezlet, fogadóóra, családlátogatás. Siker: a napló és az ellenőrzőkönyv egyezése.

8 Kapcsolatainkat a pedagógiai, gyermekvédelmi, egészségügyi szervezetekkel félévente nevelési értekezleten értékeljük, konkrét ügyekben folyamatosan tartjuk a kapcsolatot. Módszer: a felelősök személyes kapcsolattartása. Siker: valamennyi közös ügy megnyugtató megoldása A tanulók, az osztályközösségek értékelésekor kiemelt figyelmet fordítunk a tanulmányi, kulturális, és sportversenyeken elért eredményekre. Iskolánk a Zrínyi Napok keretében hagyományaink alapján minden esztendőben ének-zenei és sport versenyt rendez. Rendszeresen részt veszünk a NYIK programunkhoz kapcsolódó tanulmányi versenyeken. Minden évben felkészítjük jelentkező tanulóinkat az ÉKP-s iskolák tudományos diákköri (TDK) versenyeire. Lehetőségeinkhez mérten részt veszünk egyéb megyei és helyi vetélkedőkön, pályázatokon. Módszer: önművelés, differenciált tanulásszervezés. Siker: eljutni négy-öt helyi és területi, valamint egy-két megyei, országos vetélkedő legjobbjai közé a tanévben Kiemelten kezeljük tanítványain továbbtanulással, pályaorientációval kapcsolatos törekvéseit. Tanulóink számára valamennyi kimeneti ponton biztosítjuk a továbbtanulás lehetőségét. Együttműködünk valamennyi középiskolával a tanulók érdekében. A szülők számára pályaválasztási szülői értekezletet tartunk, az osztályfőnöki tanmenetben kiemelt fontosságú a pályaorientáció. A helyismeret előtérbe állításával egyik célunk a majdani helyi munkavállalás iránti elkötelezettség erősítése. Módszer: tájékoztatók, kirándulások, iskolalátogatások, helyismeret. Siker: valamennyi tanuló képességeinek megfelelő továbbtanulása Alapvető törekvésünk, hogy valamennyi iskolánkban végző tanuló birtokában legyen a továbbtanulásához szükséges ismereteknek, készségeknek, képességeknek. Ennek a biztosítására bonyolítjuk le 8. év végén is vizsgáinkat (pedagógiai program nevelési része). Erről győznek meg az ÉKP-s iskolák 8. év végi mérései is. Módszer: vizsga, mérések. Siker: valamennyi tanuló képességeinek megfelelő továbbtanulása Az ÖMIP irányítási feladataiból adódó teendőink Részt veszünk a helyi döntéshozatalt előkészítő egyeztetéseken. Végrehajtjuk a fenntartó által hozott rendeleteket, határozatokat.

9 Folyamatosan tájékoztatjuk a fenntartót az intézmény helyzetéről. Együttműködünk a fenntartóval rendszeres ellenőrzési tevékenysége során: átfogó, költségvetési, témavizsgálatok. Elemezzük és tudomásul vesszük a fenntartó által végzett illetve kezdeményezett ellenőrzések értékelését a munka további javítása érdekében. A külső ellenőrzések tapasztalatait amennyiben ez lehetséges beépítjük a PDCA-SDCA logikájú folyamatszabályozásunk működésébe. Betartjuk az információcsere tartalmi és formai követelményeit. Élünk a fenntartó által az intézmény vezetőinek felkínált szakmai továbbképzési lehetőséggel. Módszer: közvetlen partner elégedettségi mérése Az ÖMIP tervező munkájából következő feladataink Munkánk tervezésekor figyelembe vesszük a fenntartó által meghatározott jogszabályi, beszámoltatási, karbantartási, ellenőrzési, kommunikációs, eszközbeszerzési terveit Az ÖMIP koordinációs terveiből következő feladataink A partnerközpontúság jegyében együttműködünk a gyermek- és ifjúságvédelmi, a szociális, az egészségügyi, a közművelődési, a szakszolgálati, a munkaerőgazdálkodási, sportintézményekkel, szervezetekkel. Módszer: közvetett partner elégedettségi mérése Az ÖMIP minőségirányítási tevékenységének általános értékeléséből következő feladataink Kiemelten kezeljük a fenntartói minőségi célok megvalósítását. Együttműködünk minden ezt feltáró mérés lebonyolításában. Módszer: ellenőrzések rendszere, kölcsönös elégedettségi mérések. Minőségirányítási program az intézményben Iskolánk minőségirányítási programot dolgoz ki, amely stratégiai dokumentumként működtetni fogja a folyamatok kiépítését, majd PDCA-SDCA logika alapján magát a folyamatot. Példánk a Comenius 2000 és valamennyi minőségügyi

10 rendszer nyomán a partnerközpontú működés. Mindezek érdekében elvégeztük partnereink azonosítását. Közvetlen partnereink: - az alkalmazotti közösség (pedagógusok és nem pedagógus alkalmazottak), - a tanulók, - a szülők, - a fenntartó: Dorog Város Önkormányzata és annak bizottságai. Közvetett partnereink: - Dorog óvodái, - Arany János Városi Könyvtár, József Attila Művelődési Ház, - pedagógiai, gyermekvédelmi szakszolgálatok (vidéki beiskolázás), - gyermekjóléti, szociális szervezetek, - civil szervezetek, - sportszervezetek, - a dorogi egyházak, - kisebbségi önkormányzatok, - dr. Mosonyi Albert Gondozási Központ, - Zsigmondy Vilmos Gimnázium és Szakiskola. Intézményi minőségpolitika A Dorog melletti Sátorkőpusztán hosszú nyarakat eltöltött Németh László írja: Az élet ugyanis nemcsak utazás, de szobrászmunka is. Az embernek nemcsak a világban már megvalósult lehetőségeket kell megcsodálnia, hanem a benne még ott lappangókat előhívnia, belőlük magát minél különbbé megalkotnia. (Ha most lennék fiatal) Németh László gondolatát a megismerés során is fontos önállóságról, az önművelésről és alkotóerőről mottóul felhasználva szeretnénk saját minőségfogalmunkat a helyi elvárások és adottságok birtokában olyan tartalommal feltölteni, hogy az jól kifejezze közös minőségcéljainkat.

11 4.1 Küldetésnyilatkozat Sokféle tevékenységgel, alkotásra ösztönözve otthontól hazáig, és tovább A minden lényeges pedagógiai törekvésünkre utaló, jelszószerű megfogalmazás rövid magyarázata a következő. Sokféleség: sokféle képességterület, sokféle tantárgy, egyszerre felzárkóztatás és tehetséggondozás, egyszerre személyiség- és közösségpedagógia, egyszerre írásbeliség és szóbeliség (kommunikáció), egyszerre diagnosztikus, formatív illetve szummatív értékelés. Tevékenykedtetés: önálló munka, csoportmunka (differenciálás), az önművelés tantárgyi és tanórán kívüli megvalósítása, helyi értékek feldolgozása ( Dorogi értékek nyomában évkönyv, TDK-s dolgozatok, művészeti és kézműves alkotások kiállításai stb.). Alkotásra ösztönzés: tantárgyi szinten virágkötészet, rejtvénykészítés, technika, vizuális kultúra, tanulás mint alkotás (a szövegreprodukció algoritmusa), a könyvsorozat mint projektmunka, a TDK-s dolgozatok a tudományos gondolkodás tanulásaként. Otthontól hazáig és tovább : utalás saját fejlesztésű tantervünkre, taneszközünkre, a helyi értékek kiemelt kezelésére, egyben célzás Dominique Bartalémy EU.szakértő európai dimenzió fogalmára, amelyben szintén a helyi értékekre épül rá a többi szövedék: a nemzeti, a regionális, az európai és a globális Minőségpolitikai nyilatkozat Hiszünk a pozitív értékválasztás lehetőségében, annak elősegítésében. Fontosnak tartjuk az ismeretek mellett a nem elfelejthető képességek fejlesztését, a személyiség meghatározó jegyeit megalapozó beállítódás (attitűd) megalapozását. Lényegesnek érezzük a verbális tanulás mellett az emberi sokoldalúság érdekében a motoros tanulás (szerszám- és eszközhasználat, testnevelés), a szenzoros tanulás (színek, hangok megkülönböztetése)) és a szociális tanulás (társadalmi szerepek, egyéni életvezetés) tevékenységközpontú fejlesztését. Egyszerre vagyunk felelősek a hátrányos helyzetű illetve a kiemelkedő adottságú gyermekekért. Kiemelkedően fontosnak érezzük a produktivitás, a kreativitás, az alkotásra ösztönzés példáját és gyakorlatát. Komolyan gondoljuk, hogy valamennyi tanuló képes a produktivitásra, valamilyen területen jó adottságai tehetséggé is fejleszthetők.

12 Biztosak vagyunk benne, hogy céljainkat csak közvetlen nevelési partnereink bevonásával, beavatásával valósíthatjuk meg Minőségcélok A minőséggel kapcsolatos stratégiai koncepcióhoz egyértelmű és pontos minőségcélokat kell rendelni. A minőségcélok a rendelkezésre álló információk alapján általánosan fogalmazzák meg a jövőképet. Nem tartalmaznak tevékenységrendszert, csupán az elvárható eredményt fogalmazzák meg meghatározott mutatók mentén (a megvalósítás időtartama, sikerkritériumok, indikátorok). 1. cél: A partnerek igényeinek megismerése, elvárásainak beépítése a nevelő-oktató munkába, folyamatos információcsere az elért eredményekről. A megvalósítás időtartama: 3 év Sikerkritériumok: - Hiteles mérőeszköz alkalmazása (a megkérdezettek 60%-a visszajelez) - A jelzett igények beépítése megtörtént-e? Indikátorok: - A mérőlapok számának változása. - Elvárások, megvalósítható elvárások aránya. 2. cél: A szervezeti kultúra fejlesztése A megvalósítás időtartama: 3 év Sikerkritérium: - A klímateszttel kimutatott pozitív változás. - Bekapcsolódás az akciókutatásba Indikátorok: - Klímateszttel mért változás. - Akciókutatás. 3. cél: Intézményi szintű értékelési rendszer működtetése. A megvalósítás időtartama: 5 év. Sikerkritérium: - Az értékelési rendszer jól működik, tapasztalatai hasznosíthatóak, beépíthetőek a mindennapokba. Indikátorok: - Az értékelések, mérések száma. - Az elemzésről készült dokumentumok. 4. cél: Hatékonyabb humán erőforrás-gazdálkodás A megvalósítás időtartama: 2 év. Sikerkritérium: - A hagyományos tárgyakat 100%-ban szaktanár tanítja. - Megfelelés a fenntartói elvárásoknak.

13 - A sajátos ÉKP-s tárgyakat (sakk, néptánc, bábozás) szakemberek vagy olyan pedagógusok tanítják, akik felkészítő tanfolyamot végeztek. Indikátor: - Az alkalmazottak megfelelő képesítése. - ÖMIP - Továbbképzések, szaktanfolyamok. 5. cél: A pedagógusok módszertani kultúrájának fejlesztése. A megvalósítás időtartama: 2 év Sikerkritérium: - A differenciált szemléletű szakmódszertan és személyiségpedagógiai megközelítésű nevelési eljárások érvényesülése a gyakorlatban. - Szakmai előadások, publikációk, továbbképzések vállalása. Indikátor: - Differenciált tanulócsoportok megléte. - Konferenciák, szakfolyóiratok, továbbképzések. 6. cél: A szülőkkel való együttműködés fejlesztése. A megvalósítás időtartama: 1 év. Sikerkritérium: - A szülői szervezetek együttműködése, aktivitása az iskolai programokban (évente legalább egy rendezvény). - Pozitív visszajelzések. Indikátor - Iskolai rendezvények. - Elégedettségi mérések. 7. cél: A hagyományos és az elektronikus ismeretforrások szerepének vizsgálata. A megvalósítás időtartama: 3 év Sikerkritérium: - Tantárgyi, önművelési forrásajánlások készítése. - Publikációk, pályázati dolgozatok, TDK-s dolgozatok forrásmegjelölésében megfelelő arányok. Indikátor: - Önművelés tantárgy. - Kiadványaink, TDK-s dolgozatok. 8. cél: Az önművelés pedagógiai gyakorlatának konkretizálása. A megvalósítás időtartama: 1 év. Sikerkritérium: - A tanórai beszámolók illeszkedése a témához. - Az önálló beszámolók, feljegyzések meg- és beszerkesztettsége. Indikátor: - Kiegészítő anyaggyűjtés. 9. cél: A diákönkormányzat szervezetének fejlesztése A megvalósítás időtartama: 2 év Sikerkritérium: - A diákönkormányzat jó működése: az érdemi összejövetelek száma.

14 - Az önálló rendezvények, vetélkedők sikere. Indikátor: - Diákönkormányzati rendezvények. 10. cél: A hagyományőrző lakóhelyismereti tevékenységrendszer szabályozása. A megvalósítás időtartama: 1 év Sikerkritérium: - A szakköri, pályázati, tudományos diákköri dolgozatok száma, sikerei. Indikátor: - Publikációnk: Dorogi értékek nyomában 5. Minőségfejlesztési rendszer A vezetés felelőssége és elkötelezettsége A törvényes és jogszerű működés biztosítása a/ fenntartói hatáskörrel: - alapító okirat (258/2003. XII. 19. sz. képviselőtesti határozat alapján), - vezetői kinevezés, b/ intézményvezetői hatáskörrel: - pedagógiai program (a többször módosított évi LXXIX. törvény a közoktatásról alapján), - éves munkaterv, - SZMSZ (a közoktatásról szóló évi LXXIX törvény 40., a nevelési oktatási intézmények működéséről szóló 11/1994./IV. 8. MKM rendelet 4. valamint a módosításról és kiegészítésről szóló 20/ 1994./IX. 10. MKM rendelet 3. alapján), - kollektív szerződés, - közalkalmazotti szabályzat (KSZ), - Házirend (vezetői illetve tanulói), - munkaköri leírások, - továbbképzési terv (éves illetve középtávú), - munkavédelmi szabályzat, - tűzvédelmi szabályzat, - ügyviteli és iratkezelési szabályzat, - pénzkezelési szabályzat, - leltározási szabályzat, - selejtezési szabályzat.

15 Belső ellenőrzés, értékelés rendjének kialakítása - ÖMIP-pel összhangban, - pedagógiai programban megjelenítve, - a MIP-ben tervezett rendszer Feladatok meghatározása, felelősségdelegálás - SZMSZ, - munkaköri leírások Munkafeltételek biztosítása - személyi feltételek, - tárgyi feltételek, - költségvetés készítése Fejlesztő tanácsadás Külső: - kapcsolattartás szülőkkel, - szaktanácsadókkal, - pedagógiai szakszolgálattal, - gyermekjóléti szolgálattal, - egészségügyi szakszolgálattal - az ÉKP-s iskolák, a Veszprémi Egyetem kutatóiskoláinak pápai központjával. Belső: - nevelési értekezletek, szakmai napok, - munkaértekezletek, - továbbképzések Az intézményi munka tervezése A stratégiai tervezés folyamata: 8 évfolyamos általános iskolai oktatás alternatív feladatok ellátásával (1964-től zenei tagozat, 1985-től NYIK, 1991-től ÉKP). Célok: - az ÉKP értékválasztása, célkitűzései, - a kultúra teljes rendszere, - kiegészítő tevékenységek, - igényes pedagógiai választék biztosítása, - kompenzálás, felzárkóztatás, - testi és lelki egészség harmóniájának biztosítása,

16 Feladatok: - hagyományok tisztelete, ápolása, - önművelés, - önnevelés, - önállóságon alapuló kreativitás, - erkölcsi norma- és értékrend elfogadása, követése. A pedagógus - kultúraközvetítő, - szervező, - elemző, értékelő, diagnosztizáló, - jó kommunikátor. Az iskolai környezet: - esztétikai minta legyen, - műhelyjelleg, - információszerzési igények erősítése. Az intézmény szervezetként, szellemiségével: - nyitottság, - informatív, információközvetítő, - képességfejlesztés, - a tudás közvetítése. A célok eléréséhez szükséges eszközök: - - az iskolai környezet (tantermek, könyvtár, folyosók, sport- és játékterek stb.), - - szellemi objektivációk (média, kiadványok, saját fejlesztésű taneszközök, színház, történelmi játékok, játszóházak, diáknapok, ünnepek, hagyományőrző mozgalom, kézművesség), - - kapcsolattartó fórumok (értekezletek, tanácskozások, konferenciák, szakmai napok, szakmai kirándulások pedagógusok -, fogadónapok, szülői fórumok, nyílt napok szülők -. támogató rendezvények, bálok). Eljárások - differenciált tanóraszervezés, - tevékenységközpontú tanulásszervezés, - önművelés,

17 - verseny- és kutatási feladatok, - szakkörök, - kompenzációs foglalkozások, - TDK, - diákmunkák, - táborok, - diáknapok,, - közösségi elv, - kommunikációs kultúra. A közösség működésének feltételei: - - felelős vezető, - - együttműködő tagok, - - megfelelő körülmények, - - folyamatos fejlesztés. Alkalmazotti közösségek: - pedagógusok, - szakmai munkaközösségek, - alsó tagozatos nevelők, - felső tagozatos nevelők, - óraadó szakemberek (sakk, tánc), - oktatást segítő dolgozók. Szülők közössége: SZM, Iskolaszék. Diákönkormányzat. Holdampf Albertné Diákönkörmányzat. Gyermekvédelem: prevenció, korrekció. Tradicionális, a nevelési programot támogató eszközök, eljárások: - történelmi játék, játszóház, - diákközgyűlés, - színházlátogatás, - filharmóniai bérletek, - október 23-ai ünnep, - halottak napja, - Mikulás,

18 - karácsonyi vásár, karácsonyi ünnep és hangverseny, - Zrínyi napok, - március 15-ei ünnep, - anyák napja, - gyermeknap, - táborok, - iskolai kiadványok. A nevelőtestület, az osztályfőnökök egymásra épülő programjai: - szakmai napok, - szülői értekezletek, - fogadónap, - nyílt napok, - színházlátogatások, - múzeum, könyvtári, zenei rendezvények, - helyi ünnepek (városi és civil kulturális rendezvények), - nyári táborok, - ÉKP-konferenciák, - tanulmányi versenyek segítése, - SZM, iskolaszék. Munkaterv (1 év) Az előző év értékelése: - szakmai munka, - személyi feltételek, - tárgyi, környezeti, esztétikai feltételek alakulása. A jelen tanév: - kiemelt célok, - személyzeti, tanévszervezési munka: tantárgyfelosztás, órarend, minőségi bérezés, munkaköri leírások, átsorolások, kinevezések, megbízások, tanévnyitó értekezlet, - az év szakmai feladatai: mérések, partnerkapcsolatok menedzselése.

19 5. 3. Ellenőrzés, mérés, értékelés rendszere az intézményben A tanulói mérés értékelés eljárásrendszere a pedagógiai program nevelési részében (magatartás, szorgalom) illetve a helyi tantervben (tantárgyi teljesítményértékelés) található. Ugyancsak a pedagógiai program nevelési részében olvasható a pedagógusok szakmai értékelésének szempontrendszere. Alapelvünk a külső és belső értékelés egyensúlyának megteremtése. Általános indikátorunk : a külső értékelés (ÖMIP és a partneri visszajelzések) valamint az iskola önértékelése összevetése nyomán kialakuló mutató, annak trendelemzése A fenntartói és intézményi értékelési területek kapcsolata, indikátorai Gazdálkodás Fenntartó: költségvetési ellenőrzés, célellenőrzés, utóvizsgálatok (ÖMIP). Intézmény: a költségvetési helyzet folyamatos figyelése. Folyamatos kapcsolat a fenntartóval Indikátor: a fenntartói vizsgálat eredményei. Siker: a költségvetési helyzet egyensúlya mellett a feltételeknek megfelelő működés. Működési feltételek Fenntartó: célja az eredményes és hatékony működés biztosítása, folyamatos fejlesztése (ÖMIP). Intézmény: cél a megismerésre ösztönző és esztétikus környezetnek mint példának a kialakítása. Indikátor: elégedettségi mérések. Siker: partneri elégedettség. Oktatás - képzés Fenntartó: szakmai ellenőrzések, mérések közoktatási szakértővel aktuális témakörben (ÖMIP). Indikátor: ellenőrzések, mérések eredményei, következtetései. Intézmény: belső ellenőrzések: - igazgató ellenőrzési terv szerint, - munkaközösség-vezetők formatív ellenőrzései, - bemutató órák, foglalkozások, - tanmenetek, segédanyagok ellenőrzései, - tematikus beszámolók, - mérések, vizsgák, versenyek ellenőrzése. Indikátorok: szakmai minősítések, továbbtanulási mutatók.

20 Siker: tanulóink továbbtanulási aránya 100%-os. Nevelés Fenntartó: A szakmai ellenőrzés keretében (ÖMIP) Indikátor: a mérések eredményei. Intézmény: - igazgatói ellenőrzési tervben nevelési szempontok (személyiségpedagógia, szervezeti kultúra), - az osztályfőnöki munkaközösség-vezető óralátogatásai, - az osztályfőnöki tanmenetek ellenőrzése, - neveltségi szint mérése. Indikátor: a Házirend betartása, Diákönkormányzat működése, a tisztségviselők feladatteljesítése. Siker: szülők, vendégek elégedettsége. Szociális és egyéb szolgáltatások Fenntartó: az átfogó ellenőrzés keretében (ÖMIP) Indikátor: az ellenőrzés eredményei Intézmény: - a gyermekvédelmi felelős, az osztályfőnökök ez irányú munkájának ellenőrzése. - az Étkeztetési Gyermekalapítvány iskolai felelősének tevékenysége, - a Tehetség el nem vész Alapítvány kuratóriumának tevékenysége, - az étkezés ellenőrzése. Indikátorok: a gyermekvédelmi mutatók trendjei, az alapítványok beszámolói, az étkezés kultúrája. Siker: A szociális hátrányok teljes felderítése. Szervezet és vezetés Fenntartó: ellenőrzi a szervezet hatékony működését, illetve elkészíti az intézményvezető munkaköri leírását, ellenőrzi annak betartását (ŐMIP). Indikátor: - átfogó ellenőrzés szempontjai, - az intézményvezető munkaköri leírása. Intézmény : - SZMSZ és annak belső ellenőrzési mechanizmusa,

21 Indikátor: SZMSZ-megfelelés. - a diákönkormányzat és az alapítványok ellenőrzése. Siker: a fenntartói és a belső ellenőrzés egybevágósága. Kapcsolatrendszer Fenntartó: Ellenőrzi a kapcsolatok koordinációjával járó feladatok megvalósulását (ÖMIP). Indikátor: elégedettségi vizsgálatok. Intézmény: a kapcsolatrendszer tartalmi és formai elemeinek megfelelő tevékenység. Indikátor: elégedettségi mérések. Siker: trendvizsgálatok pozitív mutatói Partnerkapcsolatok irányítása, menedzselése Cél A partnerközpontú működés elindítása, kiépítése. A partnerek igényeinek folyamatos figyelemmel kísérése. A több partnertől jelzett igények kiemelése, a prioritások megállapítása. A lehetőségekhez képest az igények kielégítése. Feladat A partnerek igényeinek és elégedettségének felmérése, elemzése: a pedagógiai jellegű elvárásoknak a kiemelése a folyamatszabályozás előkészítése céljából. Meglévő elemek A partnerek azonosításának folyamata. A partnerek igényeinek és elégedettségének felmérése előkészítés alatt. Együttműködés a partnerekkel. Az SZM működésének folyamata mint közvetlen partner. Fejlesztendő elemek A szülőkkel való kapcsolat egységes dokumentálása a folyamatszabályozás előkészítése érdekében. 6. A minőségfejlesztési rendszer működtetése Az intézmény vezetője: - Elkészíti a minőségfejlesztési tervet. - Szervezetet hoz létre és működtet a minőségfejlesztési terv végrehajtására: megbízás (felelősök), feladat (prioritások, intézkedési tervek előkészítése), felelősség, hatáskör, elismerés.

Az Intézményi Minőségirányítási Program értékelése 1. számú melléklet

Az Intézményi Minőségirányítási Program értékelése 1. számú melléklet Az Intézményi Minőségirányítási Program értékelése 1. számú melléklet 2008-2009-es tanév Liszt Ferenc Ének-zenei Általános Iskola 6800 Hódmezővásárhely, Szent István tér 2. 1 I. Bevezető A nevelőtestület

Részletesebben

A SZÜLŐK, TANULÓK ÉS A PEDAGÓGUSOK EGYÜTTMŰKÖDÉSÉNEK FORMÁI

A SZÜLŐK, TANULÓK ÉS A PEDAGÓGUSOK EGYÜTTMŰKÖDÉSÉNEK FORMÁI A SZÜLŐK, TANULÓK ÉS A PEDAGÓGUSOK EGYÜTTMŰKÖDÉSÉNEK FORMÁI 1. A tanulókat az iskola életéről, az iskolai munkatervről, illetve az aktuális feladatokról az iskola igazgatója, a diákönkormányzat felelős

Részletesebben

TANÁRMINŐSÍTÉSI ELJÁRÁSREND

TANÁRMINŐSÍTÉSI ELJÁRÁSREND 4. számú melléklet ANDRÁSSY GYULA SZAKKÖZÉPISKOLA TANÁRMINŐSÍTÉSI ELJÁRÁSREND 2013. 2 TANÁRMINŐSÍTÉS Andrássy Gyula Szakközépiskola Iskolahasználói elvárások és minőségpolitikai indikátorok 1. szint: alapvető

Részletesebben

Gyakornoki szabályzat

Gyakornoki szabályzat A Budapest XIX. kerület Gábor Áron Általános Iskola Gyakornoki szabályzat 2007 Célja: az intézményben gyakornoki időt teljesítő pedagógus, valamint segítői feladatainak, hatásköreinek és juttatásának szabályozása

Részletesebben

Az értékelés rendszere

Az értékelés rendszere Az értékelés rendszere Terület, szempont Információforrás Indikátorok Súlyozás. Adminisztráció Elvégzi a pedagógiai tevékenységéhez kapcsolódó ügyviteli tevékenységet. Haladási és értékelő napló vezetése;

Részletesebben

A tanfelügyelet: a vezető mint pedagógus, a vezető mint vezető ellenőrzése

A tanfelügyelet: a vezető mint pedagógus, a vezető mint vezető ellenőrzése A tanfelügyelet: a vezető mint pedagógus, a vezető mint vezető ellenőrzése A tanfelügyeleti standardok fajtái 1. Az ellenőrzés területeinek megfelelő A vezető ellenőrzése - értékelése A pedagógusok ellenőrzése

Részletesebben

Szervezeti és Működési Szabályzat ISZTI

Szervezeti és Működési Szabályzat ISZTI Szervezeti és Működési Szabályzat Innovációs Szakképző, Továbbképző Iskola Központ és Gimnázium ISZTI OM azonosító: 100 534 Készítette: Boldog István, igazgató Tartalom 1. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK 2. A

Részletesebben

A PEDAGÓGIAI MUNKA ELLENŐRZÉSI TERVE IX. X. XI. XII. I. II. III. IV. V. VI. szakmai h.. admin.h.

A PEDAGÓGIAI MUNKA ELLENŐRZÉSI TERVE IX. X. XI. XII. I. II. III. IV. V. VI. szakmai h.. admin.h. Kőrösi Csoma Sándor Általános Iskola és Alapfokú Művészetoktatási Intézmény Általános iskola intézményegység 1-8. évfolyam ELLENŐRZÉSI TERVE 2010/2011. tanév Az intézményen belül folyó munka eredményeinek

Részletesebben

IPR AKCIÓTERV. IPR alkalmazása tanév. Bárna, szeptember 1. Bárnai Általános Iskola 3126 Bárna, Petőfi út 15. Iksz: 149/130/2015.

IPR AKCIÓTERV. IPR alkalmazása tanév. Bárna, szeptember 1. Bárnai Általános Iskola 3126 Bárna, Petőfi út 15. Iksz: 149/130/2015. Bárnai Általános Iskola 3126 Bárna, Petőfi út 15. Iksz: 149/130/2015. Tárgy : Megrendelés IPR AKCIÓTERV 2015-2016. tanév IPR alkalmazása Bárna, 2015. szeptember 1. I.Helyzetelemzés Gyermekek/tanulók és

Részletesebben

Helyzetelemzés. Elengedhetetlené vált a pedagógusok szemléletváltása. gondolkodás és gyakorlat átalakítására és módosítására törekszik.

Helyzetelemzés. Elengedhetetlené vált a pedagógusok szemléletváltása. gondolkodás és gyakorlat átalakítására és módosítására törekszik. 2008/2009. tanév Helyzetelemzés A 2004/2005-ös tanévvel kezdődően működik iskolánkban az integrációs rendszer, s ennek részeként követelmény lett a módszertani ismeretek frissítése, újítása és bővítése.

Részletesebben

ÖNÉRTÉKELÉSI SZABÁLYZAT

ÖNÉRTÉKELÉSI SZABÁLYZAT ÖNÉRTÉKELÉSI SZABÁLYZAT Érvényes: 2015. 09.24-től A szabályzat és az önértékelés jogi alapja 1. A nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC törvény (64-65., 86-87 ) 2. A nevelési- oktatási intézmények

Részletesebben

inárcsi Tolnay Lajos Általános Iskola

inárcsi Tolnay Lajos Általános Iskola SZAKÉRTŐI VÉLEMÉNY az inárcsi Tolnay Lajos Általános Iskola 2365 Inárcs, Tolnay Lajos út 1. Szervezeti és Működési Szabályzatáról Készítette: Szegedi György közoktatási szakértő SZ024539 2011. április

Részletesebben

Gyakornoki felkészítés programja

Gyakornoki felkészítés programja Gyakornoki felkészítés programja Intézmény: A program érvényessége: Készítette: Jóváhagyta: Bedőné Fatér Tímea mentor Készült a gyakornok pedagógussal egyeztetve.. gyakornok Különleges körülmény, melyhez

Részletesebben

A SPORTISKOLAI PROGRAM MONITORINGJA ÉS A SZAKÉRTŐI MUNKA LEHMANN LÁSZLÓ

A SPORTISKOLAI PROGRAM MONITORINGJA ÉS A SZAKÉRTŐI MUNKA LEHMANN LÁSZLÓ A SPORTISKOLAI PROGRAM MONITORINGJA ÉS A SZAKÉRTŐI MUNKA LEHMANN LÁSZLÓ Módszerek A sportiskolai rendszer témafeldolgozása és kutatása során két fő módszert alkalmaztunk: az egyik a dokumentumelemzés,

Részletesebben

A nevelési-oktatási intézmények működését meghatározó dokumentumok. 2012. augusztus 23.

A nevelési-oktatási intézmények működését meghatározó dokumentumok. 2012. augusztus 23. A nevelési-oktatási intézmények működését meghatározó dokumentumok 2012. augusztus 23. Vonatkozó jogszabályok 2011. évi CXC tv. a nemzeti köznevelésről 11/1994. (VI. 8.) MKM rendelet a nevelési-oktatási

Részletesebben

A minőségirányítási program végrehajtásának értékelése az adott évben végzett tevékenység bemutatása

A minőségirányítási program végrehajtásának értékelése az adott évben végzett tevékenység bemutatása A minőségirányítási program végrehajtásának értékelése az adott évben végzett tevékenység bemutatása Bevezető Az intézmény figyelembe véve a Közoktatási törvényben meghatározottakat, valamint az intézmény

Részletesebben

Ellenőrzési terv évi tanév Kézdi-Vásárhelyi Imre Általános Iskol

Ellenőrzési terv évi tanév Kézdi-Vásárhelyi Imre Általános Iskol Pedagógiai munka éves ellenőrzési terve Pedagógia munka belső ellenőrzésének rendje Az eredményes munkavégzés érdekében nevelő-oktató munka belső ellenőrzését megszervezését, hatékony működtetését az SZMSZ,

Részletesebben

A teljeskörű önértékelés célja

A teljeskörű önértékelés célja 1. Számú Általános Iskola 2440 Százhalombatta, Damjanich út 24. Levélcím: 2440 Százhalombatta, Pf.:23. Telefon/fax:23/354-192, 23/359-845 E-mail: egyesisk@freemail.hu TELJESKÖRŰ INTÉZMÉNYI ÖNÉRTÉKELÉS

Részletesebben

EGYÜTTNEVELÉS INTEGRÁCIÓ. Inklúzió

EGYÜTTNEVELÉS INTEGRÁCIÓ. Inklúzió EGYÜTTNEVELÉS INTEGRÁCIÓ = Inklúzió Integráció (együttnevelés) Inklúzió I-I-I Innováció A saját pedagógiai gyakorlatunk optimalizálására irányuló folyamat Integráció Inklúzió Az integrációval be kívánják

Részletesebben

Az Eötvös József Evangélikus Gimnázium és Egészségügyi Szakgimnázium belső önértékelési szabályzata

Az Eötvös József Evangélikus Gimnázium és Egészségügyi Szakgimnázium belső önértékelési szabályzata Az Eötvös József Evangélikus Gimnázium és Egészségügyi Szakgimnázium belső önértékelési szabályzata Az önértékelés alapja Jogszabályok: - 2011. évi CXC. törvény a nemzeti köznevelésről (64-65. és a 86-87.

Részletesebben

IPR jó gyakorlatunk SOKORÓPÁTKA

IPR jó gyakorlatunk SOKORÓPÁTKA IPR jó gyakorlatunk SOKORÓPÁTKA IPR gyakorlatunk: A 2003/2004-es tanévtől foglalkozunk tudatosan a HH és a HHH gyerekek fejlesztésével. Az intézményi dokumentumaink tartalmazzák az IPR elemeit. A napi

Részletesebben

Vezetői ellenőrzési terv

Vezetői ellenőrzési terv Kossuth Lajos Evangélikus Óvoda, Általános Iskola, Gimnázium és Pedagógiai Szakközépiskola 3525 Miskolc, Dayka G. u. 4. Tel.: 46/509-120; Tel./fax: 46/345-830 www.eklg-miskolc.sulinet.hu Kossuth Lajos

Részletesebben

Projekt előrehaladási jelentés

Projekt előrehaladási jelentés Projekt előrehaladási jelentés Projektazonosító szám: Pályázat címe: Köznevelés az iskolában Intézmény neve: Jászkarajenői Széchenyi István Általános Iskola OM-azonosító: 032339 Időszak, amire a beszámoló

Részletesebben

Eredmény rögzítésének dátuma: Teljesítmény: 97% Kompetenciák értékelése

Eredmény rögzítésének dátuma: Teljesítmény: 97% Kompetenciák értékelése Eredmény rögzítésének dátuma: 2016.04.20. Teljesítmény: 97% Kompetenciák értékelése 1. Pedagógiai módszertani felkészültség 100.00% Változatos munkaformákat alkalmaz. Tanítványait önálló gondolkodásra,

Részletesebben

A BEREGSZÁSZI PÁL SZAKKÖZÉPISKOLA ÉS SZAKISKOLA SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA 10. SZÁMÚ MELLÉKLETE

A BEREGSZÁSZI PÁL SZAKKÖZÉPISKOLA ÉS SZAKISKOLA SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA 10. SZÁMÚ MELLÉKLETE A BEREGSZÁSZI PÁL SZAKKÖZÉPISKOLA ÉS SZAKISKOLA SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA 10. SZÁMÚ MELLÉKLETE A SZAKMAI MUNKAKÖZÖSSÉGEK EGYÜTTMŰKÖDÉSE, KAPCSOLATTARTÁSÁNAK RENDJE, A PEDAGÓGUSOK MUNKÁJÁNAK SEGÍTÉSÉBEN

Részletesebben

Az országos pedagógiai-szakmai ellenőrzés, a tanfelügyelet standardjai

Az országos pedagógiai-szakmai ellenőrzés, a tanfelügyelet standardjai Az országos pedagógiai-szakmai ellenőrzés, a tanfelügyelet standardjai A tanfelügyeleti standardok fajtái 1. Az ellenőrzés területeinek megfelelő A vezető ellenőrzése - értékelése A pedagógusok ellenőrzése

Részletesebben

Intézkedési terv a es tanévre vonatkozóan, a es tanév minőségirányítási programjának értékelése alapján

Intézkedési terv a es tanévre vonatkozóan, a es tanév minőségirányítási programjának értékelése alapján Intézkedési terv a 2011-2012-es tanévre vonatkozóan, a 2010-2011-es tanév minőségirányítási programjának értékelése alapján Dobó István Gimnázium 3300. Eger, Széchenyi út 19. Készült: 2011. június 30.

Részletesebben

Cselekvési ütemterv a projekt intézményi megvalósításához. Projektmenedzser, szakmai megvalósítók

Cselekvési ütemterv a projekt intézményi megvalósításához. Projektmenedzser, szakmai megvalósítók 1 A projekt megvalósításának időtartama 8 hónap. A projekt időszak: 2012.03.01 2012.10.31. Cselekvési ütemterv a projekt intézményi megvalósításához. A projekt végrehajtásának előkészítése, szakmai megvalósítók

Részletesebben

Mosolyt az arcokra! Tanoda

Mosolyt az arcokra! Tanoda Mosolyt az arcokra! Tanoda NEVELÉSI-OKTATÁSI PROGRAM Készült: 2013. augusztus 08. Készítette: Nagy Anikó szakmai vezető I. Alapelvek 1 I.1. Tanodai célok megfogalmazása A Tanoda biztosítja minden gyermek

Részletesebben

A KKZKÁI TOLDI LAKÓTELEPI TAGISKOLA ÖNÉRTÉKELÉSI SZABÁLYZATA

A KKZKÁI TOLDI LAKÓTELEPI TAGISKOLA ÖNÉRTÉKELÉSI SZABÁLYZATA A KKZKÁI ÖNÉRTÉKELÉSI SZABÁLYZATA 1. Az önértékelés alapját képező szabályok Jogszabályok: 2011. évi CXC. törvény a nemzeti köznevelésről (64-65. és a 86-7. ) 20/2012 (VIII. 31.) EMMI rendelet a nevelési-oktatási

Részletesebben

Szent Mór Iskolaközpont Pedagógiai Program. Tartalomjegyzék

Szent Mór Iskolaközpont Pedagógiai Program. Tartalomjegyzék Tartalomjegyzék I. FEJEZET: AZ INTÉZMÉNY BEMUTATÁSA... 1. 1. Anyagi és személyi feltételek... 1. 2. Küldetésnyilatkozat... 2. 3. A pedagógiai program jogszabályi háttere... 3. 4. Az iskola hivatalos adatai...

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS a HUMÁN ÜGYEK Bizottságának 2011. augusztus 23-ai ülésére

ELŐTERJESZTÉS a HUMÁN ÜGYEK Bizottságának 2011. augusztus 23-ai ülésére Budapest Főváros IX. kerület Ferencváros Önkormányzata Iktató szám: Sz-481/2011. ELŐTERJESZTÉS a HUMÁN ÜGYEK Bizottságának 2011. augusztus 23-ai ülésére Tárgy: A József Attila Általános Iskola és AMI Helyi

Részletesebben

Gyermekvédelmi munkaterv 2014 2015

Gyermekvédelmi munkaterv 2014 2015 Gyermekvédelmi munkaterv 2014 2015 A Tervezést segítő Dokumentumok: 2011. évi törvény a nemzeti köznevelésről 2010. évi LXIII. törvény a közoktatási törvény módosításáról 11/1994. (VI. 8.) MKM rendelet

Részletesebben

Esztergom Város Polgármestere

Esztergom Város Polgármestere Esztergom Város Polgármestere 35/2005.02.10. A határozati javaslatok elfogadásához egyszerű többség szükséges. Előterjesztés a Képviselő-testület 2005. február 10-ei ülésére a közoktatási intézmények szervezeti

Részletesebben

Tartalomjegyzék. Mérk-Vállaj Általános Művelődési Központ Iskoláinak Pedagógiai Programja

Tartalomjegyzék. Mérk-Vállaj Általános Művelődési Központ Iskoláinak Pedagógiai Programja Tartalomjegyzék Mérk-Vállaj Általános Művelődési Központ Iskoláinak Pedagógiai Programja I. Előszó a felülvizsgált Pedagógiai programhoz...3 II. Bevezetés...4 1. Az intézmény múltja...8 1.1. A mérki iskola

Részletesebben

A KÖRZETI ÁLTALÁNOS ISKOLA ŐRISZENTPÉTER MINŐSÉGIRÁNYÍTÁSI- ÉS INTÉZMÉNYÉRTÉKELÉSI PROGRAMJA (KIEGÉSZÍTÉS)

A KÖRZETI ÁLTALÁNOS ISKOLA ŐRISZENTPÉTER MINŐSÉGIRÁNYÍTÁSI- ÉS INTÉZMÉNYÉRTÉKELÉSI PROGRAMJA (KIEGÉSZÍTÉS) A KÖRZETI ÁLTALÁNOS ISKOLA ŐRISZENTPÉTER MINŐSÉGIRÁNYÍTÁSI- ÉS INTÉZMÉNYÉRTÉKELÉSI PROGRAMJA (KIEGÉSZÍTÉS) ŐRISZENTPÉTER 2008 Készítette: Pátiné Horváth Ilona Szemerics Antalné Szépné László Valéria Anduska

Részletesebben

Kacsóta Községi Önkormányzat 4/2004. (IV.19.) KT. Rendelete. a közművelődésről

Kacsóta Községi Önkormányzat 4/2004. (IV.19.) KT. Rendelete. a közművelődésről Kacsóta Községi Önkormányzat 4/2004. (IV.19.) KT. Rendelete a közművelődésről Kacsóta községi Önkormányzatának Képviselő-testülete a helyi közművelődési feladatok ellátása érdekében a kulturális javak

Részletesebben

ABIGÉL TÖBBCÉLÚ INTÉZMÉNY 2013/2014 tanév

ABIGÉL TÖBBCÉLÚ INTÉZMÉNY 2013/2014 tanév Telephelyek Székhely ABIGÉL TÖBBCÉLÚ INTÉZMÉNY 2013/2014 tanév Pedagógusok létszáma és végzettsége - 1 fő rajztanár - 1 fő drámapedagógus - 5 fő tánctanár Oktatott tantárgyak Összlétszám Csoportok száma

Részletesebben

GYERMEKVÉDELMI ÉVES MUNKATERV 2012 2013.

GYERMEKVÉDELMI ÉVES MUNKATERV 2012 2013. Körösladányi Általános Művelődési Központ Zöldág Napköziotthonos Óvodája és Bölcsődéje 5516 Körösladány, Arany János utca 7. E-mail: klovoda@fuzestv.hu; zoldagovi@gmail.com / Web: www.amkkorosladany.hu

Részletesebben

A TÁRSADALOMTUDOMÁNYI MUNKAKÖZÖSSÉG MUNKATERVE

A TÁRSADALOMTUDOMÁNYI MUNKAKÖZÖSSÉG MUNKATERVE A TÁRSADALOMTUDOMÁNYI MUNKAKÖZÖSSÉG MUNKATERVE 2016-2017 1 Kiemelt nevelési, oktatási és egyéb feladataink: Folyamatos felkészülés a kompetenciamérésre. Az olvasás- és íráskészség, a szövegértés fejlesztése

Részletesebben

Szentes Város Alpolgármestere 6600 Szentes, Kossuth tér 6. Ikt. sz.: P-16243/2009 Témafelelős: Kovács Zsuzsa

Szentes Város Alpolgármestere 6600 Szentes, Kossuth tér 6. Ikt. sz.: P-16243/2009 Témafelelős: Kovács Zsuzsa Szentes Város Alpolgármestere 6600 Szentes, Kossuth tér 6. Ikt. sz.: P-16243/2009 Témafelelős: Kovács Zsuzsa Szentes Város Önkormányzata Képviselő-testülete Szentes Tisztelt Képviselő-testület! Tárgy:

Részletesebben

Pedagógus vezetői intézményi ÖNÉRTÉKELÉS

Pedagógus vezetői intézményi ÖNÉRTÉKELÉS Pedagógus vezetői intézményi ÖNÉRTÉKELÉS Az első lépések Felhasznált dokumentum: Önértékelési kézikönyv ÁLTALÁNOS ISKOLÁK SZÁMÁRA 2015 (OH) Készítette: Bártfai Lászlóné tanügyigazgatási szakértő, szaktanácsadó

Részletesebben

INTÉZMÉNYI ÖNÉRTÉKELÉS

INTÉZMÉNYI ÖNÉRTÉKELÉS INTÉZMÉNYI ÖNÉRTÉKELÉS MOLNÁRNÉ DR. STADLER KATALIN SZAKMAI SZAKÉRTŐ TÁMOP-3.1.8. KIEMELT UNIÓS PROJEKT A MEGÚJULÓ KÖZNEVELÉS ÉRTÉKELÉSI KERETRENDSZERE Minősítés Tanfelügyelet Pedagógus, vezető, intézmény

Részletesebben

Belső ellenőrzési terve

Belső ellenőrzési terve Belső ellenőrzési terve A vezetői feladatokat ellátók, továbbá a pedagógus és más munkakörben foglalkoztatottak ellenőrzése, értékelése az éves munkatervben ütemezett módon történik. Az intézmény egy tanévre

Részletesebben

Fekete István Általános Iskola PEDAGÓGIAI PROGRAM IPR 2008/2009.

Fekete István Általános Iskola PEDAGÓGIAI PROGRAM IPR 2008/2009. Fekete István Általános Iskola PEDAGÓGIAI PROGRAM IPR AZ INTEGRÁCIÓS FELKÉSZÍTÉS PEDAGÓGIAI RENDSZERÉNEK BEVEZETÉSI ÜTEMTERVE 2008/2009. I. Az alkalmazás feltételei 1. szakasz Tevékenység Feladat Felelős

Részletesebben

MINŐSÉGÜGYI BESZÁMOLÓ 2011/2012. TANÉV

MINŐSÉGÜGYI BESZÁMOLÓ 2011/2012. TANÉV 1. PETŐFI SÁNDOR ÁLTALÁNOS ISKOLA MINŐSÉGÜGYI BESZÁMOLÓ 2011/2012. TANÉV Atkár, 2012. június 15. Készítette: Tősér Gyuláné minőségügyi csop. vezető Minőségügyi beszámoló Intézményünkben minden kolléga

Részletesebben

Éves Önértékelési Terv os nevelési év

Éves Önértékelési Terv os nevelési év Hajdúszoboszlói Egyesített Óvoda 4200 Hajdúszoboszló, Rákóczi u. 14 Tel: 52/273-180, e-mail: ovodavezeto@egyovig.hu www.egyovig.hu OM azonosító: 200463 Éves Önértékelési Terv 2015-16-os nevelési év 1 2

Részletesebben

Osztályfőnöki munkaterv. 2016/17-es tanév

Osztályfőnöki munkaterv. 2016/17-es tanév Osztályfőnöki munkaterv 2016/17-es tanév Osztályfőnök: 5.a Fódi Judit 5.b Dienes Gábor 6.a Fekete Nagy Marianna 6.b Orbán Noémi 6.c Brotschollné Szabó Valéria 7.a Lóczy Ágnes 7.b Lipovics Mónika 8.a Arnold

Részletesebben

A PEDAGÓGIAI PROGRAM ÁTDOLGOZÁSA. Törvényi háttér:

A PEDAGÓGIAI PROGRAM ÁTDOLGOZÁSA. Törvényi háttér: A PEDAGÓGIAI PROGRAM Törvényi háttér: ÁTDOLGOZÁSA 2011. évi CXC törvény a köznevelésről 20/2012. (VIII. 31.) EMMI rendelet a nevelési-oktatási intézmények működéséről és a köznevelési intézmények névhasználatáról

Részletesebben

A Minőségirányítási Program végrehajtásának értékelése

A Minőségirányítási Program végrehajtásának értékelése Mecsekaljai Óvoda és Általános Iskola A Minőségirányítási Program végrehajtásának Készítette: Jónásné Csalódi Éva Csirke Ernő Főigazgató 2011/2012. tanév Az intézményi Minőségirányítási Programban megfogalmazott

Részletesebben

Abigél Köznevelési Intézmény Debreceni Tagintézmény munkaterve és feladat-ellátási terve a 2013/2014-es tanévre

Abigél Köznevelési Intézmény Debreceni Tagintézmény munkaterve és feladat-ellátási terve a 2013/2014-es tanévre Abigél Köznevelési Intézmény Debreceni Tagintézmény munkaterve és feladat-ellátási terve a 2013/2014-es tanévre Elfogadta az Abigél Középiskola nevelőtestülete: Debrecen, 2013. szeptember 10. Bencze Rita

Részletesebben

Baranyai Pedagógiai Szakszolgálatok és Szakmai Szolgáltatások Központja adatai és mutatói

Baranyai Pedagógiai Szakszolgálatok és Szakmai Szolgáltatások Központja adatai és mutatói Baranyai Pedagógiai Szakszolgálatok és Szakmai Szolgáltatások Központja adatai és mutatói Szakszolgálati feladatellátásunk a számadatok tükrében Baranya Megyei Tanulási Képességet Vizsgáló Szakértői és

Részletesebben

A Petőfi Sándor Általános Iskola. a 2010/2011-es tanévre. Petőfiszállás, 2010. szeptember M U N K A T E R V E

A Petőfi Sándor Általános Iskola. a 2010/2011-es tanévre. Petőfiszállás, 2010. szeptember M U N K A T E R V E A Petőfi Sándor Általános Iskola M U N K A T E R V E a 2010/2011-es tanévre Petőfiszállás, 2010. szeptember Petőfiszállás 2. oldal, összesen: 8 A MUNKÁT MEGHATÁROZÓ JOGSZABÁLYOK, DOKUMENTUMOK A közoktatásról

Részletesebben

2013. szeptember 1. TÁMOP B Továbbtanulás erősítése a Táncsicsban. Működési Szabályzat a projekt megvalósítási folyamatára

2013. szeptember 1. TÁMOP B Továbbtanulás erősítése a Táncsicsban. Működési Szabályzat a projekt megvalósítási folyamatára TÁMOP-3.3.10.B-12-2013-0004 Működési Szabályzat a projekt megvalósítási folyamatára 2013. szeptember 1. 1 A Szervezeti és Működési Szabályzat határozza meg a projekt megvalósításában részt vevők feladat-

Részletesebben

Kunpeszér Község Önkormányzat 15/2004. (IX.16.) számú rendelete az önkormányzat közművelődési feladatairól

Kunpeszér Község Önkormányzat 15/2004. (IX.16.) számú rendelete az önkormányzat közművelődési feladatairól Kunpeszér Község Önkormányzat 15/2004. (IX.16.) számú rendelete az önkormányzat közművelődési feladatairól Kunpeszér Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a kulturális javak védelméről és a muzeális

Részletesebben

Petőfiszállás 1. oldal, összesen: 7. A Petőfi Sándor Általános Iskola M U N K A T E R V E. a 2012/2013-as tanévre. Petőfiszállás, 2012.

Petőfiszállás 1. oldal, összesen: 7. A Petőfi Sándor Általános Iskola M U N K A T E R V E. a 2012/2013-as tanévre. Petőfiszállás, 2012. A Petőfi Sándor Általános Iskola M U N K A T E R V E a 2012/2013-as tanévre Petőfiszállás, 2012. augusztus A MUNKÁT MEGHATÁROZÓ JOGSZABÁLYOK, DOKUMENTUMOK A közoktatásról szóló 1993. évi LXXIX. tv. A közoktatásról

Részletesebben

A Tiszaparti Római Katolikus Általános Iskola és Gimnázium MUNKATERVE a 2014/2015. tanévre Készítette: Nagy Györgyné

A Tiszaparti Római Katolikus Általános Iskola és Gimnázium MUNKATERVE a 2014/2015. tanévre Készítette: Nagy Györgyné A Tiszaparti Római Katolikus Általános Iskola és Gimnázium MUNKATERVE a 2014/2015. tanévre Készítette: Nagy Györgyné Az éves munkaterv fő részei: I. Iskolai munkaterv 1. A 2014/2015. tanév kiemelt céljai

Részletesebben

A Szervezeti és Működési Szabályzat és a Házirend kiegészítése. A pedagógus életpályamodell

A Szervezeti és Működési Szabályzat és a Házirend kiegészítése. A pedagógus életpályamodell A Szervezeti és Működési Szabályzat és a Házirend kiegészítése A pedagógus életpályamodell 1 A pedagógus életpályamodell 326/2013. (VIII. 30) Korm. rendelet alapján (a pedagógusok előmeneteli rendszeréről

Részletesebben

A Mérei Ferenc Fővárosi Pedagógiai és Pályaválasztási Tanácsadó Intézet tevékenysége az életen át tartó tanulás. Dr. Majoros Anna.

A Mérei Ferenc Fővárosi Pedagógiai és Pályaválasztási Tanácsadó Intézet tevékenysége az életen át tartó tanulás. Dr. Majoros Anna. A Mérei Ferenc Fővárosi Pedagógiai és Pályaválasztási Tanácsadó Intézet tevékenysége az életen át tartó tanulás Dr. Majoros Anna igazgatóhelyettes Erősségek Az intézet hírneve Nyitottság innovációra Vezetői

Részletesebben

MAGISTER GIMNÁZIUM. szabályzata. Intézmény székhelye, címe: 3530 Miskolc, Görgey A. utca 5. Intézmény OM-azonosítója: Kft.

MAGISTER GIMNÁZIUM. szabályzata. Intézmény székhelye, címe: 3530 Miskolc, Görgey A. utca 5. Intézmény OM-azonosítója: Kft. Intézmény neve: Szabályzat típusa: MISKOLCI MAGISTER GIMNÁZIUM Szülői szervezet működési szabályzata Intézmény székhelye, címe: 3530 Miskolc, Görgey A. utca 5. Intézmény OM-azonosítója: 201251 Intézmény

Részletesebben

Kaposvári Kodály Zoltán Központi Általános Iskola Kinizsi Lakótelepi Tagiskola 7400 Kaposvár, Búzavirág u. 21. OM:033966

Kaposvári Kodály Zoltán Központi Általános Iskola Kinizsi Lakótelepi Tagiskola 7400 Kaposvár, Búzavirág u. 21. OM:033966 1. A tanév helyi rendje Az iskolai szorgalmi idő Első tanítási nap: 2015. szeptember 01. (kedd) Utolsó tanítási nap: 2016. június 15. (szerda) Ballagás: 2016. június 17. A tanítási napok száma: 181 nap

Részletesebben

Cselekvési ütemterv a projekt intézményi megvalósításához

Cselekvési ütemterv a projekt intézményi megvalósításához A projekt megvalósításának időtartama 8 hónap. A projekt időszak: 2012.04.01 2012.11.30. Cselekvési ütemterv a projekt intézményi megvalósításához m á j u s A projekt végrehajtásának előkészítése. Támogató

Részletesebben

Felsős munkaközösség 2016/2017. évi munkaterve

Felsős munkaközösség 2016/2017. évi munkaterve Szerepi Kelemen János Általános Iskola Szerep Felsős munkaközösség 2016/2017. évi munkaterve Egri Zsuzsanna munkaközösség-vezető A munkaközösség tagja: Osztályfőnökök: 5. osztály: Kucska Erika 6. osztály:

Részletesebben

A KOLLÉGIUM MUNKATERVE 2014/15. TANÉV

A KOLLÉGIUM MUNKATERVE 2014/15. TANÉV A KOLLÉGIUM MUNKATERVE 2014/15. TANÉV A nevelőtestület összetétele, feladatai A nevelőtestület létszáma 14 fő, csoportok száma 13 Név Szak óraszám feladat Kurinszky László földrajz - népművelő munkaközösség-vezető,

Részletesebben

Háry László Általános Iskola 9124 Gyömöre, Rákóczi u

Háry László Általános Iskola 9124 Gyömöre, Rákóczi u 2012 Háry László Általános Iskola 9124 Gyömöre, Rákóczi u. 5. 2012.06.01. A projekt címe: Mintaadó és szolgáltató referencia-intézmény Gyömörén Intézmény: Háry László Általános Iskola, 9124 Gyömöre, Rákóczi

Részletesebben

Szervezeti és Működési Szabályzat

Szervezeti és Működési Szabályzat Kedves Kollégák! Az iskolai dokumentumok (SzMSz, házirend, pedagógiai program, továbbképzési program, továbbképzési program, éves munkaterv, tantárgyfelosztás stb.) ellenőrzése során előfordult, hogy a

Részletesebben

A tanári mesterképzés portfóliója

A tanári mesterképzés portfóliója A tanári mesterképzés portfóliója TÁMOP-4.1.2.B.2-13/1-2013-0009 Szakmai szolgáltató és kutatást támogató regionális hálózatok a pedagógusképzésért az Észak-Alföldi régióban Dr. Márton Sára főiskolai tanár

Részletesebben

TÁMOP-3.3.8-12/2-2012-0089 Feladatterv. Megjegyzés. szeptember október. szeptember október. augusztus. augusztus. november. november.

TÁMOP-3.3.8-12/2-2012-0089 Feladatterv. Megjegyzés. szeptember október. szeptember október. augusztus. augusztus. november. november. 1. Projektszervezet kialakítása, működtetése 1. Projekt szervezet kialakítása, működtetése Feljegyzés (jelenléti ív) Havonkénti megbeszélés 2. alkalmazása 1 016 000 Ft Kinevezés módosítása 3. alkalmazása

Részletesebben

A nevelés-oktatás tervezése I.

A nevelés-oktatás tervezése I. A nevelés-oktatás tervezése I. Pedagógia I. Neveléselméleti és didaktikai alapok NBÁA-003 Hunyady Györgyné M. Nádasi Mária (2004): Pedagógiai tervezés. Pécs, Comenius Bt. Kotschy Beáta (2003): Az iskolai

Részletesebben

Eljárásrend a TÁMOP / számú pályázathoz

Eljárásrend a TÁMOP / számú pályázathoz Eljárásrend a TÁMOP-3.3.8-2/12-2012-0092 számú pályázathoz Tartalom: I. Az eljárásrend hatálya II. A projekt általános jellemzői III. A projektmenedzsment tagjai, feladatai, felelősségek, IV. A projektben

Részletesebben

Önértékelés Pedagógiai módszertani felkészültség Elvárások. Alkalmazott módszerei a tanítás-tanulás eredményességét segítetik.

Önértékelés Pedagógiai módszertani felkészültség Elvárások. Alkalmazott módszerei a tanítás-tanulás eredményességét segítetik. I. Pedagógusra vonatkozó elvárások 1. Pedagógiai módszertani felkészültség Alapos, átfogó és korszerű szaktudományos és szaktárgyi tudással rendelkezik. A szaktárgynak és a tanítási helyzetnek megfelelő,

Részletesebben

NEVELÉSI-OKTATÁSI PROGRAMOK FEJLESZTÉSE EGÉSZ NAPOS ISKOLÁK SZÁMÁRA

NEVELÉSI-OKTATÁSI PROGRAMOK FEJLESZTÉSE EGÉSZ NAPOS ISKOLÁK SZÁMÁRA XXI. Századi Közoktatás (fejlesztés, koordináció) II. szakasz TÁMOP-3.1.1-11/1-2012-0001 NEVELÉSI-OKTATÁSI PROGRAMOK FEJLESZTÉSE EGÉSZ NAPOS ISKOLÁK SZÁMÁRA VARGA ATTILA Nevelési-oktatási programok fejlesztése

Részletesebben

Az utazó és a befogadó pedagógus feladatai. MEIXNER ILDIKÓ EGYMI, Óvoda, Általános Iskola, Speciális Szakiskola és Kollégium MOHÁCS

Az utazó és a befogadó pedagógus feladatai. MEIXNER ILDIKÓ EGYMI, Óvoda, Általános Iskola, Speciális Szakiskola és Kollégium MOHÁCS Az utazó és a befogadó pedagógus feladatai MEIXNER ILDIKÓ EGYMI, Óvoda, Általános Iskola, Speciális Szakiskola és Kollégium MOHÁCS SNI tanuló ellátása Osztályfőnök Osztályban tanító pedagógusok Gyógypedagógus

Részletesebben

Szülők és pedagógusok körében végzett. vezetői értékelés (2015)

Szülők és pedagógusok körében végzett. vezetői értékelés (2015) Szülők és pedagógusok körében végzett vezetői értékelés (2015) A közoktatási intézmények vezetőinek munkáját a megbízatásuk során két alaklommal kell az intézmény pedagógusainak és a tanulók szüleinek

Részletesebben

2014/2015. tanév munkaterve

2014/2015. tanév munkaterve KT ÁLTALÁNOS -ÉS KÖZÉPISKOLA BEM JÓZSEF ÁLTALÁNOS ISKOLÁJA TELEPHELYE KASKANTYÚ 2014/2015. tanév munkaterve A munkaterv alapdokumentációja: Éves telephelyi feladatok Ütemterv Munkaterv csatolt részei:

Részletesebben

ÖNKONET Kft. Kecskeméti Regionális. Közoktatási, Továbbképzési és Szakértői Iroda. 6000 Kecskemét, Szövetség tér 5. E-mail cím: info@onkonet.

ÖNKONET Kft. Kecskeméti Regionális. Közoktatási, Továbbképzési és Szakértői Iroda. 6000 Kecskemét, Szövetség tér 5. E-mail cím: info@onkonet. ÖNKONET Kft. Kecskeméti Regionális Közoktatási, Továbbképzési és Szakértői Iroda 6000 Kecskemét, Szövetség tér 5. E-mail cím: info@onkonet.hu Irodavezető: Dr. Szécsi Gábor Telefon: 30/915-9915 1 / 12 Az

Részletesebben

Tóvárosi Általános Iskola

Tóvárosi Általános Iskola Tóvárosi Általános Iskola 2009/2010-es tanév munkaterve A tantestület 2009. augusztus 31-én tartott értekezletén elfogadta. Pokrovenszki László igazgató 2009/2010-es tanév rendje A tanév 2009. szeptember

Részletesebben

INTÉZMÉNYI MINŐSÉGIRÁNYÍTÁSI PROGRAM KIVONAT CSOKONAI VITÉZ MIHÁLY KÖZÉPISKOLA ÉS SZAKISKOLA

INTÉZMÉNYI MINŐSÉGIRÁNYÍTÁSI PROGRAM KIVONAT CSOKONAI VITÉZ MIHÁLY KÖZÉPISKOLA ÉS SZAKISKOLA INTÉZMÉNYI MINŐSÉGIRÁNYÍTÁSI PROGRAM KIVONAT CSOKONAI VITÉZ MIHÁLY KÖZÉPISKOLA ÉS SZAKISKOLA Székhely: 4375Piricse,Petőfi u.5. OM azonosító: Készítette: Hajdu Judit igazgató. Alkalmazotti közösség jóváhagyásának

Részletesebben

AJÁNLAT A PROGRAM FELÜLVIZSGÁLATÁHOZ, MÓDOSÍTÁSÁHOZ MÓD-SZER-TÁR ÓVODAPEDAGÓGIAI KONFERENCIA BUDAPEST 2013

AJÁNLAT A PROGRAM FELÜLVIZSGÁLATÁHOZ, MÓDOSÍTÁSÁHOZ MÓD-SZER-TÁR ÓVODAPEDAGÓGIAI KONFERENCIA BUDAPEST 2013 AJÁNLAT A PROGRAM FELÜLVIZSGÁLATÁHOZ, MÓDOSÍTÁSÁHOZ MÓD-SZER-TÁR ÓVODAPEDAGÓGIAI KONFERENCIA BUDAPEST 2013 HOGYAN LESZ A NEVELÉSI PROGRAMBÓL PEDAGÓGIAI PROGRAM? Törvényi változás az elnevezésben A tartalmak

Részletesebben

Visegrád Város Önkormányzatának Képviselő Testülete az évi CXL. tv a felhatalmazása alapján az alábbi rendeletet alkotja:

Visegrád Város Önkormányzatának Képviselő Testülete az évi CXL. tv a felhatalmazása alapján az alábbi rendeletet alkotja: Visegrádi Önkormányzat 11/2001. (IX. 27.) ör. rendelete a város közművelődési feladatairól és ellátásának feltételeiről [Egységes szerkezetben a 4/2014. (III.21.) Ökt. rendelettel] Visegrád Város Önkormányzatának

Részletesebben

A Pécsi Tudományegyetem. minőségbiztosítási. szabályzata

A Pécsi Tudományegyetem. minőségbiztosítási. szabályzata A Pécsi Tudományegyetem minőségbiztosítási szabályzata Pécs 2011. 2011. november 10. 1 A Pécsi Tudományegyetem (továbbiakban: Egyetem) Szenátusa a felsőoktatásról szóló 2005. évi CXXXIX. törvény 21. (2)

Részletesebben

Intézményi Minőségirányítási Program

Intézményi Minőségirányítási Program Intézményi Minőségirányítási Program Salgótarjáni Központi Általános Iskola Hatályba lépésének időpontja: 2009. Tervezett felülvizsgálat időpontja: 2014. Intézményi Minőségirányítási Program Tartalomjegyzék

Részletesebben

. AZ INTÉZMÉNY KOMMUNIKÁCIÓS RENDSZERE

. AZ INTÉZMÉNY KOMMUNIKÁCIÓS RENDSZERE . AZ INTÉZMÉNY KOMMUNIKÁCIÓS RENDSZERE 1. A belső kommunikációs rendszer 1.1. Az intézményen belüli információáramlás szóbeli formái: MÓDSZER TARTALOM FELELŐS ÉRINTETTEK IDŐPONT / HATÁRIDŐ DOKUMENTUM 1.

Részletesebben

K ü l ö n ö s k ö z z é t é t e l i l i s t a

K ü l ö n ö s k ö z z é t é t e l i l i s t a Szent Mihály Görögkatolikus Általános Iskola OM azonosító: 201584 4254 Nyíradony, Árpád tér 10. K ü l ö n ö s k ö z z é t é t e l i l i s t a 10. számú melléklet a 11/1994. (VI.8.) MKM rendelet és a 32/2008

Részletesebben

INTÉZMÉNYI ÖNÉRTÉKELÉS TÁMOP 3.1.8.

INTÉZMÉNYI ÖNÉRTÉKELÉS TÁMOP 3.1.8. INTÉZMÉNYI ÖNÉRTÉKELÉS TÁMOP 3.1.8. ISO 9000 FÓRUM XXII. NEMZETI KONFERENCIA Balatonalmádi, 2015. szeptember 17. ISOFÓRUM XXII. NK A MEGÚJULÓ KÖZNEVELÉS ÉRTÉKELÉSI KERETRENDSZERE Minősítés Tanfelügyelet

Részletesebben

Berentei Általános Művelődési Központ Iskola intézményegység. A TANÉV RENDJE MUNKA- ÉS FELADATTERV a 2012/2013-es tanévre

Berentei Általános Művelődési Központ Iskola intézményegység. A TANÉV RENDJE MUNKA- ÉS FELADATTERV a 2012/2013-es tanévre Berentei Általános Művelődési Központ Iskola intézményegység A TANÉV RENDJE MUNKA- ÉS FELADATTERV a 2012/2013-es tanévre Berente, 2012. augusztus 21. Jóváhagyta a Berentei Általános Művelődési Központ

Részletesebben

GYÓGYPEDAGÓGIAI MUNKAKÖZÖSSÉG MUNKATERVE

GYÓGYPEDAGÓGIAI MUNKAKÖZÖSSÉG MUNKATERVE GYÓGYPEDAGÓGIAI MUNKAKÖZÖSSÉG MUNKATERVE 2011/2012 Készítette: Jantek Lászlóné mkv. Jóváhagyta: Kiss Péterné ig. Munkaközösség tagjai: Bárányné Szaxon Szilvia Jantek Lászlóné Halász Lászlóné ŐSZI IDŐSZAK:

Részletesebben

A School of Business Üzleti és Művészeti Szakképző Iskola. Minőségirányítási programja

A School of Business Üzleti és Művészeti Szakképző Iskola. Minőségirányítási programja A School of Business Üzleti és Művészeti Szakképző Iskola Minőségirányítási programja Név Aláírás Időpont Készítette (igazgató) Minőségirányítási vezető Lipták Lajos Lipták Lajos Jóváhagyta (a fenntartó

Részletesebben

Közzétételi lista 2014/2015

Közzétételi lista 2014/2015 Közzétételi lista 2014/2015 10. számú melléklet a 11/1994. (VI. 8.) MKM rendelethez 1. A pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettsége hozzárendelve a helyi tanterv tantárgyfelosztásához VÉGZETTSÉG

Részletesebben

Arany János Programokról. 2013. augusztus 22. Dr. Polonkai Mária c. egyetemi docens Arany János Programok szakmai vezetője

Arany János Programokról. 2013. augusztus 22. Dr. Polonkai Mária c. egyetemi docens Arany János Programok szakmai vezetője Arany János Programokról 2013. augusztus 22. Dr. Polonkai Mária c. egyetemi docens Arany János Programok szakmai vezetője Az Arany János Programokról Oktatáskutató és Fejlesztő Intézet Nemzeti Tehetségfejlesztési

Részletesebben

K Ü L Ö N Ö S K Ö Z Z É T É T E L I L I S T A AZ ISKOLA EREDMÉNYESSÉGÉRŐL, FELKÉSZÜLTSÉGÉRŐL, SZEMÉLYI FELTÉTELEIRŐL SZÓLÓ LEGFONTOSABB INFORMÁCIÓK:

K Ü L Ö N Ö S K Ö Z Z É T É T E L I L I S T A AZ ISKOLA EREDMÉNYESSÉGÉRŐL, FELKÉSZÜLTSÉGÉRŐL, SZEMÉLYI FELTÉTELEIRŐL SZÓLÓ LEGFONTOSABB INFORMÁCIÓK: K Ü L Ö N Ö S K Ö Z Z É T É T E L I L I S T A AZ ISKOLA EREDMÉNYESSÉGÉRŐL, FELKÉSZÜLTSÉGÉRŐL, SZEMÉLYI FELTÉTELEIRŐL SZÓLÓ LEGFONTOSABB INFORMÁCIÓK: Az intézmények eredményességéről, felkészültségéről,

Részletesebben

KALÁRIS ALAPFOKÚ MŰVÉSZETI ISKOLA 2013/2014. évi feladatterve OM azonosító: 100760

KALÁRIS ALAPFOKÚ MŰVÉSZETI ISKOLA 2013/2014. évi feladatterve OM azonosító: 100760 KALÁRIS ALAPFOKÚ MŰVÉSZETI ISKOLA 2013/2014. évi feladatterve OM azonosító: 100760 Kétegyháza, 2013. szeptember 02. Készítette: Halmi Zoltán intézményvezető KALÁRIS ALAPFOKÚ MŰVÉSZETI ISKOLA 2013/2014.

Részletesebben

Audi Hungaria Iskola. Audi Hungaria Óvoda

Audi Hungaria Iskola. Audi Hungaria Óvoda Küldetésünk: A gyermek személyiségének fejlesztése családias környezetben Alapítás: 2012-ben az Audi Hungaria Iskola Intézményegységeként Két, 25-25 fős vegyes korosztályú csoport Egész napos felügyelet

Részletesebben

INTÉZMÉNYI ÖNÉRTÉKELÉS új intézményeknek

INTÉZMÉNYI ÖNÉRTÉKELÉS új intézményeknek Katolikus Pedagógiai Szervezési és Továbbképzési Intézet Komplex Intézményellenorzési és -értékelési Programja INTÉZMÉNYI ÖNÉRTÉKELÉS új intézményeknek IV VI. fejezet a KOLLÉGIUMOK számára Dátum:... Készítette:......

Részletesebben

KISKÖZÖSSÉG ÓVODA 2010-2015

KISKÖZÖSSÉG ÓVODA 2010-2015 A KISKÖZÖSSÉG ÓVODA Intézményi Minőségbiztosítási Programja 2010-2015 Készítette: Ocskó Zoltánné óvodavezető Elfogadta: az intézmény alkalmazotti közössége, 2010. 08. 31-én Jóváhagyta: az intézmény fenntartójának

Részletesebben

Közbeszerzési Műszaki Specifikáció Feladat Meghatározás

Közbeszerzési Műszaki Specifikáció Feladat Meghatározás Közbeszerzési Műszaki Specifikáció Feladat Meghatározás Kompetencia alapú oktatás feltételeinek fejlesztésére a Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Önkormányzat fenntartásában lévő egyes oktatási intézményeiben

Részletesebben

. AZ INTÉZMÉNY KOMMUNIKÁCIÓS RENDSZERE. MÓDSZER TARTALOM FELELŐS ÉRINTETTEK IDŐPONT / HATÁRIDŐ DOKUMENTUM Utolsó hétfő 11 00 / hónap

. AZ INTÉZMÉNY KOMMUNIKÁCIÓS RENDSZERE. MÓDSZER TARTALOM FELELŐS ÉRINTETTEK IDŐPONT / HATÁRIDŐ DOKUMENTUM Utolsó hétfő 11 00 / hónap 4..sz. MELLÉKLET. AZ INTÉZMÉNY KOMMUNIKÁCIÓS RENDSZERE 1. A belső kommunikációs rendszer 1.1. Az intézményen belüli információáramlás szóbeli formái: MÓDSZER TARTALOM FELELŐS ÉRINTETTEK IDŐPONT / HATÁRIDŐ

Részletesebben

II. A MINŐSÉGFEJLESZTÉSI PROGRAM FELÉPÍTÉSE

II. A MINŐSÉGFEJLESZTÉSI PROGRAM FELÉPÍTÉSE Budapest a s Főváros XVI.. Kerületi Önkormányzat KÖZOKTATÁSI O MINŐSÉGIRÁNYÍTÁSI PROGRAMJÁNAK FELÜLVIZSGÁLATA A módossí íttotttt prrogrramott jjóváhagytta a Kéépvi isseel lő--tteessttül leett a 140/ /2007..

Részletesebben

Továbbképzési program

Továbbképzési program AVASTETŐI ÁLTALÁNOS, MAGYAR - ANGOL KÉT TANÍTÁSI NYELVŰ ISKOLA és ALAPFOKÚ MŰVÉSZETOKTATÁSI INTÉZMÉNY Továbbképzési program 2008. szeptember 1-2013. augusztus 31. Továbbképzési program a 2008. szeptember

Részletesebben

Intézkedési terv a minőségirányítási program értékelése alapján 2011/2012-es tanév

Intézkedési terv a minőségirányítási program értékelése alapján 2011/2012-es tanév Gyulaffy László Általános Iskola 8412 Veszprém-Gyulafirátót, Vízi u. 24 OM azonosító: 037040 Intézkedési terv a minőségirányítási program értékelése alapján 2011/2012-es tanév Készítette: Fodorné Szöllősi

Részletesebben