Minőségirányítási program. Zrínyi Ilona Általános Iskola Dorog, Bécsi u. 45.

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Minőségirányítási program. Zrínyi Ilona Általános Iskola Dorog, Bécsi u. 45."

Átírás

1 Minőségirányítási program Zrínyi Ilona Általános Iskola Dorog, Bécsi u. 45. Készítette: Kovács Lajos igazgató Alkalmazotti közösség jóváhagyásának dátuma: április 15. Fenntartóhoz történt benyújtás dátuma: április 20. Kisebbségi önkormányzat egyetértése dátuma: Érvényesség időtartama: 5 év Tervezett felülvizsgálat időpontja: tanév

2 Bevezetés A minőségirányítási program jogi alapjai Tartalomjegyzék 1. Az iskola minőségügyi bemutatása 1.1. Az intézmény adatai 1.2. Minőségügyi előzmények 1.3. A minőségfejlesztési rendszer 2. Fenntartói minőségpolitika, különösen az intézményre vonatkozó feladatok 3. Minőségirányítási program az intézményben Partnerközpontú működés 4. Intézményi minőségpolitika 4.1. Küldetésnyilatkozat 4.2. Minőségpolitikai nyilatkozat 4.3. Minőségpolitikai célok 5. Minőségfejlesztési rendszer 5.1. A vezetés felelőssége és elkötelezettsége 5.2. Az intézményi munka tervezése 5.3. Ellenőrzés, mérés, értékelés rendszere az intézményben 5.4. Partnerkapcsolatok irányítása, menedzselése 6. A minőségfejlesztési rendszer működtetése 7. Folyamatok, szabályozások rendszere 7.1. Nevelés-oktatás 8. Folyamatos fejlesztés 9. A minőségirányítási program kialakításához szükséges fejlesztések, feladatok 10. A dokumentumok kezelésének rendje

3 Bevezetés A minőségirányítási program jogi alapjai Az intézményi minőségirányítási program elkészítését az LXXIX többször módosított közoktatási törvény írja elő. 40. (10) A közoktatási intézmény feladatai hatékony, törvényes és szakszerű végrehajtásának folyamatos javítása, fejlesztése céljából meghatározza minőségpolitikáját. A minőségpolitika végrehajtása érdekében minőségfejlesztési rendszert épít ki és működtet. A minőségpolitikát és minőségfejlesztési rendszert a közoktatási intézmény minőségirányítási programjában kell meghatározni (a továbbiakban minőségirányítási program). Az intézményi minőségirányítási programot az intézmény vezetője készíti el, és az alkalmazotti közösség fogadja el. Elfogadása előtt be kell szerezni az iskolaszék (Kt ) és az iskolai, kollégiumi diákönkormányzat (Kt. 63. ) véleményét. Az intézményi minőségirányítási program a fenntartó jóváhagyásával válik érvényessé. (11) Az intézményi minőségirányítási program határozza meg az intézmény működésének hosszútávra szóló elveit és a megvalósítását szolgáló elképzeléseket. Az intézményi minőségirányítási programban kell meghatározni az intézmény működésének folyamatát, ennek keretei között a vezetési, tervezési, ellenőrzési, mérési, értékelési feladatok végrehajtását. (12) A szervezeti és működési szabályzatot, a házirendet és az intézményi minőségirányítási programot nyilvánosságra kell hozni. A másik fontos szabályozó tényező a fenntartó önkormányzat minőségirányítási programja (ÖMIP), amelyet Dorog Város Képviselő-testülete január 30-ai ülésén fogadott el. Az ÖMIP tartalmazza: - a közoktatási rendszer egészére vonatkozó fenntartói elvárások, - az egyes intézményeknek a fenntartói elvárásokkal kapcsolatos feladatai, - a közoktatás rendszerének és a közoktatást érintő más ágazatok gyermekés ifjúságvédelem, szociálpolitika, munkaerő-gazdálkodás, közművelődés, egészségügy kapcsolatait, a fenntartói irányítás keretében tervezett szakmai, törvényességi, pénzügyi ellenőrzések rendjét.

4 Az iskola minőségügyi bemutatása 1.1. Az iskola adatai Neve: Zrínyi Ilona Általános Iskola Székhelye: 2510 Dorog, Bécsi út 45. és 2510 Dorog, Kossuth Lajos u. 2. Fenntartója: Dorog Város Önkormányzata Jogállása: teljes jogkörű, részben önállóan gazdálkodó költségvetési szerv Típusa: általános iskola Az alapító okirat kelte: december 19. Alaptevékenysége: 8 évfolyamos általános iskolai képzés Tagozatok: Értékközvetítő és képességfejlesztő (ÉKP) pedagógia Az intézmény képviselője: Kovács Lajos igazgató Működő alapítványok: Tehetség el nem vész Alapítvány, Klátik Mária Alapítvány Külföldi kapcsolatok: Zsére (Szlovákia, testvértelepülés) Minőségügyi előzmények Intézményünk még egyik minőségügyi rendszer kiépítését sem kezdte meg. Három kollégánk valamennyien közoktatási szakértők -: Csiszár Andrea, Sinkáné Kéri Mária és Dankó József végeztek minőségügyi tanfolyamokat. Belső továbbképzéseinken, egyes munkaközösségek foglalkozásain már megismerkedett tantestületünk egy része a minőségirányítás legalapvetőbb fogalmaival, legismertebb rendszereivel. Rendszeresen szereztünk tapasztalatokat az ÉKP-s iskolák minőségügyi törekvéseiről is igazgatói értekezleteken, konferenciákon. Nyomon követtük a minőségfejlesztésben résztvevő dorogi intézmények eredményeit is. Munkánkhoz a működő rendszerek megfigyelésének spontaneitása mellett a Comenius 2000 kapcsos könyvének és a szakirodalomnak a tudatos tanulmányozását használtuk fel alapként.

5 1.3. Minőségfejlesztési rendszer Megkezdjük egy minőségfejlesztési szervezet kialakítását, kidolgozzuk minőségi céljainkat, meghatározzuk fejlesztendő folyamatainkat, kidolgozzuk intézkedési terveinket, megvalósítjuk és értékeljük a munkát, és újraindítjuk a javított tervek alapján, vagyis megkezdjük a folyamatos fejlesztést, a minőségi hurok működtetését. Minőségfejlesztési szervezetként három minőségi kör -t hozunk létre: a tanulásszervezés (differenciálás), a tanulásmódszertan (önművelés) és a tanulástartalmak (helyismeret, kutatóiskolai tevékenység) tágan megfogalmazott témaköreiben. A minőségi körök feladata: kapcsolódva az iskola minőségpolitikájához és minőségi céljaihoz: mérje fel saját területén az elvárásokat, végezzen elégedettségi és elégedetlenségi méréseket (április 30), készítse elő ezek alapján saját folyamatszabályozását (saját célok meghatározása, intézkedési terv készítése (május 30.). Valósítsa meg terveit a folyamatos fejlesztés első lépéseként ( ös tanév). 1. Fenntartói minőségpolitika, különösen az intézményre vonatkozó feladatok Az ÖMIP által megfogalmazott általános célokból fakadóan három fő törekvésünk: a törvényesség, az átláthatóság és a folyamatosság biztosítása A törvényesség érdekében: az érvényes és vonatkozó jogszabályi és tartalmi szabályozó dokumentumok jól hozzáférhető elhelyezése az iskolában, folyamatos együttműködés a fenntartóval és a szakmai szervezetekkel, évente legalább egy nevelési értekezleten a változó jogszabályok ismertetése, értelmezése, az iskolai dokumentumok módosításakor az összes vonatkozó jogszabály figyelembe vétele, a pedagógusok és alkalmazottak értékelésekor fontos szempont jogkövető magatartásuk,

6 a szülők, nevelési partnerek tájékoztatása a jogszabályi változásokról (SZM, Iskolaszék, szülői fórumok) az iskola rövidített pedagógiai programjának elkészítése az iskolahasználók számára, a betekintés biztosítása az iskolai dokumentumokba a törvényben meghatározott partnerek számára Az átláthatóság érdekében: napi kapcsolat a fenntartóval, a gyermek- és ifjúságvédelmi, szociális és egészségügyi intézményekkel és szervezetekkel, a pedagógiai szakszolgálattal, rendszeres tájékoztatás tevékenységünkről az Iskolaszék és az SZM ülésein, a szülői értekezleteken, nyílt hét szervezése a szülők számára (október utolsó hete, márciusban a várható első osztályosok családtagjainak), külön kérésre egyéb óralátogatás biztosítása, a kiemelkedő iskolai ünnepségekre, programokra a fenntartó, az Iskolaszék, az SZM meghívása, iskolai rendezvényeinkről rendszeresen tájékoztatjuk a helyi sajtót, egész tanévünk minden fontos eseményéről, tudnivalójáról összefoglalót adunk ki: Évlapok c. kiadványunk, szakmai eredményeinkről publikációkban számolunk be: Dorogi értékek nyomában évkönyvünkben, szakfolyóiratokban A folyamatosság érdekében Elkészítjük PDCA-SDCA logikájú minőségirányítási tervünket, amelynek keretében megfogalmazzuk fő folyamataink szabályozását különös tekintettel a folyamatos értékelés mozzanataira, éves munkatervünkben indikátorképző tényezővé fejlesztve tüntetjük fel kialakult hagyományainkat,

7 a fenntartóval egyeztetve folyamatos pályázati tervet készítünk forráskiegészítés céljából Az ÖMIP sajátos minőségi céljainak megvalósítása Gyermekbalesetek preventív kezelése: veszélyforrások folyamatos figyelése, kiküszöbölése, félévente nevelési értekezleten téma. Módszer: statisztikai elemzés, trendvizsgálat. Siker: nincs növekedés A tisztálkodás, az öltözködés, a környezetkultúra megfelelő terepe: osztályfőnöki munka együttműködésben a védőnővel, illemtani kommunikációs feladatok NYIK-órákon. Módszer: személyiségpedagógia. Siker: udvarias feladatellátás, tanórai és tanórán kívüli viselkedés, tiszta ápolt környezet Az otthonosság és a bensőségesség érdekében: az osztálytermek elnevezése egy-egy példamutató dorogi személyiségről (a helyi kötődés erősítése), illetve saját belső díszítési lehetőségek biztosítása. Módszer: verseny, vetélkedő. Siker: a névadóhoz méltó belső tér kialakítása, megőrzése Értékelő tevékenységünk során egyaránt nagyra értékeljük a differenciált tanulásszervezés kereteiben a lemaradók felzárkózását, valamint a jól teljesítők kiemelkedő produktumait. Nagyon fontos az intellektuális és a motoros-szenzuális képességek egyensúlya. Erre sokszínű programunk több lehetőséget kínál: virágkötészet, néptánc, bábozás, színjátszás. A különböző területen elért siker motivál a tanulás hagyományos területein is. A hátrányos helyzetű tanulókat alapítványunkból is segítjük a tehetséggondozás lehetőségeinek igénybevételében. Módszer: vetélkedők, tehetséggondozó táborok, szakkörök, TDK, differenciált tanulásszervezés, önművelés. Siker: Dorogi értékek nyomában megjelenése, a szakkörösök, TDK-sok harmadának publikálása A szülőket havonta tájékoztatjuk a tanulók előmeneteléről a tantárgyakból, valamint magatartásból és szorgalomból. A szülői fórumokon segítséget nyújtunk az életkori sajátosságokból fakadó nevelési problémákról, tisztázzuk az együttműködés konkrét formáit. Módszer: szülői értekezlet, fogadóóra, családlátogatás. Siker: a napló és az ellenőrzőkönyv egyezése.

8 Kapcsolatainkat a pedagógiai, gyermekvédelmi, egészségügyi szervezetekkel félévente nevelési értekezleten értékeljük, konkrét ügyekben folyamatosan tartjuk a kapcsolatot. Módszer: a felelősök személyes kapcsolattartása. Siker: valamennyi közös ügy megnyugtató megoldása A tanulók, az osztályközösségek értékelésekor kiemelt figyelmet fordítunk a tanulmányi, kulturális, és sportversenyeken elért eredményekre. Iskolánk a Zrínyi Napok keretében hagyományaink alapján minden esztendőben ének-zenei és sport versenyt rendez. Rendszeresen részt veszünk a NYIK programunkhoz kapcsolódó tanulmányi versenyeken. Minden évben felkészítjük jelentkező tanulóinkat az ÉKP-s iskolák tudományos diákköri (TDK) versenyeire. Lehetőségeinkhez mérten részt veszünk egyéb megyei és helyi vetélkedőkön, pályázatokon. Módszer: önművelés, differenciált tanulásszervezés. Siker: eljutni négy-öt helyi és területi, valamint egy-két megyei, országos vetélkedő legjobbjai közé a tanévben Kiemelten kezeljük tanítványain továbbtanulással, pályaorientációval kapcsolatos törekvéseit. Tanulóink számára valamennyi kimeneti ponton biztosítjuk a továbbtanulás lehetőségét. Együttműködünk valamennyi középiskolával a tanulók érdekében. A szülők számára pályaválasztási szülői értekezletet tartunk, az osztályfőnöki tanmenetben kiemelt fontosságú a pályaorientáció. A helyismeret előtérbe állításával egyik célunk a majdani helyi munkavállalás iránti elkötelezettség erősítése. Módszer: tájékoztatók, kirándulások, iskolalátogatások, helyismeret. Siker: valamennyi tanuló képességeinek megfelelő továbbtanulása Alapvető törekvésünk, hogy valamennyi iskolánkban végző tanuló birtokában legyen a továbbtanulásához szükséges ismereteknek, készségeknek, képességeknek. Ennek a biztosítására bonyolítjuk le 8. év végén is vizsgáinkat (pedagógiai program nevelési része). Erről győznek meg az ÉKP-s iskolák 8. év végi mérései is. Módszer: vizsga, mérések. Siker: valamennyi tanuló képességeinek megfelelő továbbtanulása Az ÖMIP irányítási feladataiból adódó teendőink Részt veszünk a helyi döntéshozatalt előkészítő egyeztetéseken. Végrehajtjuk a fenntartó által hozott rendeleteket, határozatokat.

9 Folyamatosan tájékoztatjuk a fenntartót az intézmény helyzetéről. Együttműködünk a fenntartóval rendszeres ellenőrzési tevékenysége során: átfogó, költségvetési, témavizsgálatok. Elemezzük és tudomásul vesszük a fenntartó által végzett illetve kezdeményezett ellenőrzések értékelését a munka további javítása érdekében. A külső ellenőrzések tapasztalatait amennyiben ez lehetséges beépítjük a PDCA-SDCA logikájú folyamatszabályozásunk működésébe. Betartjuk az információcsere tartalmi és formai követelményeit. Élünk a fenntartó által az intézmény vezetőinek felkínált szakmai továbbképzési lehetőséggel. Módszer: közvetlen partner elégedettségi mérése Az ÖMIP tervező munkájából következő feladataink Munkánk tervezésekor figyelembe vesszük a fenntartó által meghatározott jogszabályi, beszámoltatási, karbantartási, ellenőrzési, kommunikációs, eszközbeszerzési terveit Az ÖMIP koordinációs terveiből következő feladataink A partnerközpontúság jegyében együttműködünk a gyermek- és ifjúságvédelmi, a szociális, az egészségügyi, a közművelődési, a szakszolgálati, a munkaerőgazdálkodási, sportintézményekkel, szervezetekkel. Módszer: közvetett partner elégedettségi mérése Az ÖMIP minőségirányítási tevékenységének általános értékeléséből következő feladataink Kiemelten kezeljük a fenntartói minőségi célok megvalósítását. Együttműködünk minden ezt feltáró mérés lebonyolításában. Módszer: ellenőrzések rendszere, kölcsönös elégedettségi mérések. Minőségirányítási program az intézményben Iskolánk minőségirányítási programot dolgoz ki, amely stratégiai dokumentumként működtetni fogja a folyamatok kiépítését, majd PDCA-SDCA logika alapján magát a folyamatot. Példánk a Comenius 2000 és valamennyi minőségügyi

10 rendszer nyomán a partnerközpontú működés. Mindezek érdekében elvégeztük partnereink azonosítását. Közvetlen partnereink: - az alkalmazotti közösség (pedagógusok és nem pedagógus alkalmazottak), - a tanulók, - a szülők, - a fenntartó: Dorog Város Önkormányzata és annak bizottságai. Közvetett partnereink: - Dorog óvodái, - Arany János Városi Könyvtár, József Attila Művelődési Ház, - pedagógiai, gyermekvédelmi szakszolgálatok (vidéki beiskolázás), - gyermekjóléti, szociális szervezetek, - civil szervezetek, - sportszervezetek, - a dorogi egyházak, - kisebbségi önkormányzatok, - dr. Mosonyi Albert Gondozási Központ, - Zsigmondy Vilmos Gimnázium és Szakiskola. Intézményi minőségpolitika A Dorog melletti Sátorkőpusztán hosszú nyarakat eltöltött Németh László írja: Az élet ugyanis nemcsak utazás, de szobrászmunka is. Az embernek nemcsak a világban már megvalósult lehetőségeket kell megcsodálnia, hanem a benne még ott lappangókat előhívnia, belőlük magát minél különbbé megalkotnia. (Ha most lennék fiatal) Németh László gondolatát a megismerés során is fontos önállóságról, az önművelésről és alkotóerőről mottóul felhasználva szeretnénk saját minőségfogalmunkat a helyi elvárások és adottságok birtokában olyan tartalommal feltölteni, hogy az jól kifejezze közös minőségcéljainkat.

11 4.1 Küldetésnyilatkozat Sokféle tevékenységgel, alkotásra ösztönözve otthontól hazáig, és tovább A minden lényeges pedagógiai törekvésünkre utaló, jelszószerű megfogalmazás rövid magyarázata a következő. Sokféleség: sokféle képességterület, sokféle tantárgy, egyszerre felzárkóztatás és tehetséggondozás, egyszerre személyiség- és közösségpedagógia, egyszerre írásbeliség és szóbeliség (kommunikáció), egyszerre diagnosztikus, formatív illetve szummatív értékelés. Tevékenykedtetés: önálló munka, csoportmunka (differenciálás), az önművelés tantárgyi és tanórán kívüli megvalósítása, helyi értékek feldolgozása ( Dorogi értékek nyomában évkönyv, TDK-s dolgozatok, művészeti és kézműves alkotások kiállításai stb.). Alkotásra ösztönzés: tantárgyi szinten virágkötészet, rejtvénykészítés, technika, vizuális kultúra, tanulás mint alkotás (a szövegreprodukció algoritmusa), a könyvsorozat mint projektmunka, a TDK-s dolgozatok a tudományos gondolkodás tanulásaként. Otthontól hazáig és tovább : utalás saját fejlesztésű tantervünkre, taneszközünkre, a helyi értékek kiemelt kezelésére, egyben célzás Dominique Bartalémy EU.szakértő európai dimenzió fogalmára, amelyben szintén a helyi értékekre épül rá a többi szövedék: a nemzeti, a regionális, az európai és a globális Minőségpolitikai nyilatkozat Hiszünk a pozitív értékválasztás lehetőségében, annak elősegítésében. Fontosnak tartjuk az ismeretek mellett a nem elfelejthető képességek fejlesztését, a személyiség meghatározó jegyeit megalapozó beállítódás (attitűd) megalapozását. Lényegesnek érezzük a verbális tanulás mellett az emberi sokoldalúság érdekében a motoros tanulás (szerszám- és eszközhasználat, testnevelés), a szenzoros tanulás (színek, hangok megkülönböztetése)) és a szociális tanulás (társadalmi szerepek, egyéni életvezetés) tevékenységközpontú fejlesztését. Egyszerre vagyunk felelősek a hátrányos helyzetű illetve a kiemelkedő adottságú gyermekekért. Kiemelkedően fontosnak érezzük a produktivitás, a kreativitás, az alkotásra ösztönzés példáját és gyakorlatát. Komolyan gondoljuk, hogy valamennyi tanuló képes a produktivitásra, valamilyen területen jó adottságai tehetséggé is fejleszthetők.

12 Biztosak vagyunk benne, hogy céljainkat csak közvetlen nevelési partnereink bevonásával, beavatásával valósíthatjuk meg Minőségcélok A minőséggel kapcsolatos stratégiai koncepcióhoz egyértelmű és pontos minőségcélokat kell rendelni. A minőségcélok a rendelkezésre álló információk alapján általánosan fogalmazzák meg a jövőképet. Nem tartalmaznak tevékenységrendszert, csupán az elvárható eredményt fogalmazzák meg meghatározott mutatók mentén (a megvalósítás időtartama, sikerkritériumok, indikátorok). 1. cél: A partnerek igényeinek megismerése, elvárásainak beépítése a nevelő-oktató munkába, folyamatos információcsere az elért eredményekről. A megvalósítás időtartama: 3 év Sikerkritériumok: - Hiteles mérőeszköz alkalmazása (a megkérdezettek 60%-a visszajelez) - A jelzett igények beépítése megtörtént-e? Indikátorok: - A mérőlapok számának változása. - Elvárások, megvalósítható elvárások aránya. 2. cél: A szervezeti kultúra fejlesztése A megvalósítás időtartama: 3 év Sikerkritérium: - A klímateszttel kimutatott pozitív változás. - Bekapcsolódás az akciókutatásba Indikátorok: - Klímateszttel mért változás. - Akciókutatás. 3. cél: Intézményi szintű értékelési rendszer működtetése. A megvalósítás időtartama: 5 év. Sikerkritérium: - Az értékelési rendszer jól működik, tapasztalatai hasznosíthatóak, beépíthetőek a mindennapokba. Indikátorok: - Az értékelések, mérések száma. - Az elemzésről készült dokumentumok. 4. cél: Hatékonyabb humán erőforrás-gazdálkodás A megvalósítás időtartama: 2 év. Sikerkritérium: - A hagyományos tárgyakat 100%-ban szaktanár tanítja. - Megfelelés a fenntartói elvárásoknak.

13 - A sajátos ÉKP-s tárgyakat (sakk, néptánc, bábozás) szakemberek vagy olyan pedagógusok tanítják, akik felkészítő tanfolyamot végeztek. Indikátor: - Az alkalmazottak megfelelő képesítése. - ÖMIP - Továbbképzések, szaktanfolyamok. 5. cél: A pedagógusok módszertani kultúrájának fejlesztése. A megvalósítás időtartama: 2 év Sikerkritérium: - A differenciált szemléletű szakmódszertan és személyiségpedagógiai megközelítésű nevelési eljárások érvényesülése a gyakorlatban. - Szakmai előadások, publikációk, továbbképzések vállalása. Indikátor: - Differenciált tanulócsoportok megléte. - Konferenciák, szakfolyóiratok, továbbképzések. 6. cél: A szülőkkel való együttműködés fejlesztése. A megvalósítás időtartama: 1 év. Sikerkritérium: - A szülői szervezetek együttműködése, aktivitása az iskolai programokban (évente legalább egy rendezvény). - Pozitív visszajelzések. Indikátor - Iskolai rendezvények. - Elégedettségi mérések. 7. cél: A hagyományos és az elektronikus ismeretforrások szerepének vizsgálata. A megvalósítás időtartama: 3 év Sikerkritérium: - Tantárgyi, önművelési forrásajánlások készítése. - Publikációk, pályázati dolgozatok, TDK-s dolgozatok forrásmegjelölésében megfelelő arányok. Indikátor: - Önművelés tantárgy. - Kiadványaink, TDK-s dolgozatok. 8. cél: Az önművelés pedagógiai gyakorlatának konkretizálása. A megvalósítás időtartama: 1 év. Sikerkritérium: - A tanórai beszámolók illeszkedése a témához. - Az önálló beszámolók, feljegyzések meg- és beszerkesztettsége. Indikátor: - Kiegészítő anyaggyűjtés. 9. cél: A diákönkormányzat szervezetének fejlesztése A megvalósítás időtartama: 2 év Sikerkritérium: - A diákönkormányzat jó működése: az érdemi összejövetelek száma.

14 - Az önálló rendezvények, vetélkedők sikere. Indikátor: - Diákönkormányzati rendezvények. 10. cél: A hagyományőrző lakóhelyismereti tevékenységrendszer szabályozása. A megvalósítás időtartama: 1 év Sikerkritérium: - A szakköri, pályázati, tudományos diákköri dolgozatok száma, sikerei. Indikátor: - Publikációnk: Dorogi értékek nyomában 5. Minőségfejlesztési rendszer A vezetés felelőssége és elkötelezettsége A törvényes és jogszerű működés biztosítása a/ fenntartói hatáskörrel: - alapító okirat (258/2003. XII. 19. sz. képviselőtesti határozat alapján), - vezetői kinevezés, b/ intézményvezetői hatáskörrel: - pedagógiai program (a többször módosított évi LXXIX. törvény a közoktatásról alapján), - éves munkaterv, - SZMSZ (a közoktatásról szóló évi LXXIX törvény 40., a nevelési oktatási intézmények működéséről szóló 11/1994./IV. 8. MKM rendelet 4. valamint a módosításról és kiegészítésről szóló 20/ 1994./IX. 10. MKM rendelet 3. alapján), - kollektív szerződés, - közalkalmazotti szabályzat (KSZ), - Házirend (vezetői illetve tanulói), - munkaköri leírások, - továbbképzési terv (éves illetve középtávú), - munkavédelmi szabályzat, - tűzvédelmi szabályzat, - ügyviteli és iratkezelési szabályzat, - pénzkezelési szabályzat, - leltározási szabályzat, - selejtezési szabályzat.

15 Belső ellenőrzés, értékelés rendjének kialakítása - ÖMIP-pel összhangban, - pedagógiai programban megjelenítve, - a MIP-ben tervezett rendszer Feladatok meghatározása, felelősségdelegálás - SZMSZ, - munkaköri leírások Munkafeltételek biztosítása - személyi feltételek, - tárgyi feltételek, - költségvetés készítése Fejlesztő tanácsadás Külső: - kapcsolattartás szülőkkel, - szaktanácsadókkal, - pedagógiai szakszolgálattal, - gyermekjóléti szolgálattal, - egészségügyi szakszolgálattal - az ÉKP-s iskolák, a Veszprémi Egyetem kutatóiskoláinak pápai központjával. Belső: - nevelési értekezletek, szakmai napok, - munkaértekezletek, - továbbképzések Az intézményi munka tervezése A stratégiai tervezés folyamata: 8 évfolyamos általános iskolai oktatás alternatív feladatok ellátásával (1964-től zenei tagozat, 1985-től NYIK, 1991-től ÉKP). Célok: - az ÉKP értékválasztása, célkitűzései, - a kultúra teljes rendszere, - kiegészítő tevékenységek, - igényes pedagógiai választék biztosítása, - kompenzálás, felzárkóztatás, - testi és lelki egészség harmóniájának biztosítása,

16 Feladatok: - hagyományok tisztelete, ápolása, - önművelés, - önnevelés, - önállóságon alapuló kreativitás, - erkölcsi norma- és értékrend elfogadása, követése. A pedagógus - kultúraközvetítő, - szervező, - elemző, értékelő, diagnosztizáló, - jó kommunikátor. Az iskolai környezet: - esztétikai minta legyen, - műhelyjelleg, - információszerzési igények erősítése. Az intézmény szervezetként, szellemiségével: - nyitottság, - informatív, információközvetítő, - képességfejlesztés, - a tudás közvetítése. A célok eléréséhez szükséges eszközök: - - az iskolai környezet (tantermek, könyvtár, folyosók, sport- és játékterek stb.), - - szellemi objektivációk (média, kiadványok, saját fejlesztésű taneszközök, színház, történelmi játékok, játszóházak, diáknapok, ünnepek, hagyományőrző mozgalom, kézművesség), - - kapcsolattartó fórumok (értekezletek, tanácskozások, konferenciák, szakmai napok, szakmai kirándulások pedagógusok -, fogadónapok, szülői fórumok, nyílt napok szülők -. támogató rendezvények, bálok). Eljárások - differenciált tanóraszervezés, - tevékenységközpontú tanulásszervezés, - önművelés,

17 - verseny- és kutatási feladatok, - szakkörök, - kompenzációs foglalkozások, - TDK, - diákmunkák, - táborok, - diáknapok,, - közösségi elv, - kommunikációs kultúra. A közösség működésének feltételei: - - felelős vezető, - - együttműködő tagok, - - megfelelő körülmények, - - folyamatos fejlesztés. Alkalmazotti közösségek: - pedagógusok, - szakmai munkaközösségek, - alsó tagozatos nevelők, - felső tagozatos nevelők, - óraadó szakemberek (sakk, tánc), - oktatást segítő dolgozók. Szülők közössége: SZM, Iskolaszék. Diákönkormányzat. Holdampf Albertné Diákönkörmányzat. Gyermekvédelem: prevenció, korrekció. Tradicionális, a nevelési programot támogató eszközök, eljárások: - történelmi játék, játszóház, - diákközgyűlés, - színházlátogatás, - filharmóniai bérletek, - október 23-ai ünnep, - halottak napja, - Mikulás,

18 - karácsonyi vásár, karácsonyi ünnep és hangverseny, - Zrínyi napok, - március 15-ei ünnep, - anyák napja, - gyermeknap, - táborok, - iskolai kiadványok. A nevelőtestület, az osztályfőnökök egymásra épülő programjai: - szakmai napok, - szülői értekezletek, - fogadónap, - nyílt napok, - színházlátogatások, - múzeum, könyvtári, zenei rendezvények, - helyi ünnepek (városi és civil kulturális rendezvények), - nyári táborok, - ÉKP-konferenciák, - tanulmányi versenyek segítése, - SZM, iskolaszék. Munkaterv (1 év) Az előző év értékelése: - szakmai munka, - személyi feltételek, - tárgyi, környezeti, esztétikai feltételek alakulása. A jelen tanév: - kiemelt célok, - személyzeti, tanévszervezési munka: tantárgyfelosztás, órarend, minőségi bérezés, munkaköri leírások, átsorolások, kinevezések, megbízások, tanévnyitó értekezlet, - az év szakmai feladatai: mérések, partnerkapcsolatok menedzselése.

19 5. 3. Ellenőrzés, mérés, értékelés rendszere az intézményben A tanulói mérés értékelés eljárásrendszere a pedagógiai program nevelési részében (magatartás, szorgalom) illetve a helyi tantervben (tantárgyi teljesítményértékelés) található. Ugyancsak a pedagógiai program nevelési részében olvasható a pedagógusok szakmai értékelésének szempontrendszere. Alapelvünk a külső és belső értékelés egyensúlyának megteremtése. Általános indikátorunk : a külső értékelés (ÖMIP és a partneri visszajelzések) valamint az iskola önértékelése összevetése nyomán kialakuló mutató, annak trendelemzése A fenntartói és intézményi értékelési területek kapcsolata, indikátorai Gazdálkodás Fenntartó: költségvetési ellenőrzés, célellenőrzés, utóvizsgálatok (ÖMIP). Intézmény: a költségvetési helyzet folyamatos figyelése. Folyamatos kapcsolat a fenntartóval Indikátor: a fenntartói vizsgálat eredményei. Siker: a költségvetési helyzet egyensúlya mellett a feltételeknek megfelelő működés. Működési feltételek Fenntartó: célja az eredményes és hatékony működés biztosítása, folyamatos fejlesztése (ÖMIP). Intézmény: cél a megismerésre ösztönző és esztétikus környezetnek mint példának a kialakítása. Indikátor: elégedettségi mérések. Siker: partneri elégedettség. Oktatás - képzés Fenntartó: szakmai ellenőrzések, mérések közoktatási szakértővel aktuális témakörben (ÖMIP). Indikátor: ellenőrzések, mérések eredményei, következtetései. Intézmény: belső ellenőrzések: - igazgató ellenőrzési terv szerint, - munkaközösség-vezetők formatív ellenőrzései, - bemutató órák, foglalkozások, - tanmenetek, segédanyagok ellenőrzései, - tematikus beszámolók, - mérések, vizsgák, versenyek ellenőrzése. Indikátorok: szakmai minősítések, továbbtanulási mutatók.

20 Siker: tanulóink továbbtanulási aránya 100%-os. Nevelés Fenntartó: A szakmai ellenőrzés keretében (ÖMIP) Indikátor: a mérések eredményei. Intézmény: - igazgatói ellenőrzési tervben nevelési szempontok (személyiségpedagógia, szervezeti kultúra), - az osztályfőnöki munkaközösség-vezető óralátogatásai, - az osztályfőnöki tanmenetek ellenőrzése, - neveltségi szint mérése. Indikátor: a Házirend betartása, Diákönkormányzat működése, a tisztségviselők feladatteljesítése. Siker: szülők, vendégek elégedettsége. Szociális és egyéb szolgáltatások Fenntartó: az átfogó ellenőrzés keretében (ÖMIP) Indikátor: az ellenőrzés eredményei Intézmény: - a gyermekvédelmi felelős, az osztályfőnökök ez irányú munkájának ellenőrzése. - az Étkeztetési Gyermekalapítvány iskolai felelősének tevékenysége, - a Tehetség el nem vész Alapítvány kuratóriumának tevékenysége, - az étkezés ellenőrzése. Indikátorok: a gyermekvédelmi mutatók trendjei, az alapítványok beszámolói, az étkezés kultúrája. Siker: A szociális hátrányok teljes felderítése. Szervezet és vezetés Fenntartó: ellenőrzi a szervezet hatékony működését, illetve elkészíti az intézményvezető munkaköri leírását, ellenőrzi annak betartását (ŐMIP). Indikátor: - átfogó ellenőrzés szempontjai, - az intézményvezető munkaköri leírása. Intézmény : - SZMSZ és annak belső ellenőrzési mechanizmusa,

21 Indikátor: SZMSZ-megfelelés. - a diákönkormányzat és az alapítványok ellenőrzése. Siker: a fenntartói és a belső ellenőrzés egybevágósága. Kapcsolatrendszer Fenntartó: Ellenőrzi a kapcsolatok koordinációjával járó feladatok megvalósulását (ÖMIP). Indikátor: elégedettségi vizsgálatok. Intézmény: a kapcsolatrendszer tartalmi és formai elemeinek megfelelő tevékenység. Indikátor: elégedettségi mérések. Siker: trendvizsgálatok pozitív mutatói Partnerkapcsolatok irányítása, menedzselése Cél A partnerközpontú működés elindítása, kiépítése. A partnerek igényeinek folyamatos figyelemmel kísérése. A több partnertől jelzett igények kiemelése, a prioritások megállapítása. A lehetőségekhez képest az igények kielégítése. Feladat A partnerek igényeinek és elégedettségének felmérése, elemzése: a pedagógiai jellegű elvárásoknak a kiemelése a folyamatszabályozás előkészítése céljából. Meglévő elemek A partnerek azonosításának folyamata. A partnerek igényeinek és elégedettségének felmérése előkészítés alatt. Együttműködés a partnerekkel. Az SZM működésének folyamata mint közvetlen partner. Fejlesztendő elemek A szülőkkel való kapcsolat egységes dokumentálása a folyamatszabályozás előkészítése érdekében. 6. A minőségfejlesztési rendszer működtetése Az intézmény vezetője: - Elkészíti a minőségfejlesztési tervet. - Szervezetet hoz létre és működtet a minőségfejlesztési terv végrehajtására: megbízás (felelősök), feladat (prioritások, intézkedési tervek előkészítése), felelősség, hatáskör, elismerés.

A ZRÍNYI ILONA ÁLTALÁNOS ISKOLA NEVELÉSI PROGRAMJA

A ZRÍNYI ILONA ÁLTALÁNOS ISKOLA NEVELÉSI PROGRAMJA A ZRÍNYI ILONA ÁLTALÁNOS ISKOLA NEVELÉSI PROGRAMJA NEVELŐ-OKTATÓ MUNKA DOROGON, A ZRÍNYI ILONA ÁLTALÁNOS ISKOLÁBAN I. PREAMBULUM 1. Az iskola emblémája: a városi címer címerpajzsában, kettéosztott mezőben,

Részletesebben

Mosolykert óvoda Budapest XV. kerület Kavicsos köz 6.

Mosolykert óvoda Budapest XV. kerület Kavicsos köz 6. Mosolykert óvoda Budapest XV. kerület Kavicsos köz 6. MINŐSÉGIRÁNYÍTÁSI PROGRAM Alkalmazotti közösség jóváhagyásának dátuma: 2011 július 20. Szülői szervezet véleményezésének dátuma: 2011. július 12. Fenntartóhoz

Részletesebben

A REMETEKERTVÁROSI ÁLTALÁNOS ISKOLA

A REMETEKERTVÁROSI ÁLTALÁNOS ISKOLA A REMETEKERTVÁROSI ÁLTALÁNOS ISKOLA OM: 034800 MINŐSÉGIRÁNYÍTÁSI PROGRAMJA A MINŐSÉGIRÁNYÍTÁSI PROGRAM 2009-ES ÉVI MÓDOSÍTÁSA A 2004-ben készült ot 2009. márciusában a következő rendelkezések szerint módosítottuk:

Részletesebben

INTÉZMÉNYI MINŐSÉGIRÁNYÍTÁSI PROGRAM

INTÉZMÉNYI MINŐSÉGIRÁNYÍTÁSI PROGRAM INTÉZMÉNYI MINŐSÉGIRÁNYÍTÁSI PROGRAM Arany János Általános Iskola és Gimnázium Budapest XII. Meredek utca 1. OM azonosító: 035289 2012. február Szerkesztette: Aszódi Judit igazgatóhelyettes 1 Legitimációs

Részletesebben

Legdrágább kincs a gyermek, Mi érte dolgozunk! (Dorothy Law Holtz)

Legdrágább kincs a gyermek, Mi érte dolgozunk! (Dorothy Law Holtz) Legdrágább kincs a gyermek, Mi érte dolgozunk! (Dorothy Law Holtz) 0 H 3291 Vámosgyörk, Kossuth út 10. Tel.: 36 - /37/ 361-617 E-mail: tuli2007@freemail.hu ADATLAP Intézmény neve: Tulipán Napköziotthonos

Részletesebben

INTÉZMÉNY INTÉZMÉNYI MINŐSÉGIRÁNYÍTÁSI PROGRAMJA

INTÉZMÉNY INTÉZMÉNYI MINŐSÉGIRÁNYÍTÁSI PROGRAMJA INTÉZMÉNY INTÉZMÉNYI MINŐSÉGIRÁNYÍTÁSI PROGRAMJA Alkalmazotti közösség jóváhagyásának dátuma:... Fenntartóhoz történt benyújtás dátuma:... Fenntartói jóváhagyás dátuma:... Hatálybalépés dátuma:... Felülvizsgálat

Részletesebben

Óvoda és Bölcsőde Gyenesdiás-Várvölgy Közös Fenntartású Intézmény INTÉZMÉNYI MINŐSÉGIRÁNYÍTÁSI PROGRAM. OM azonosító: 037373

Óvoda és Bölcsőde Gyenesdiás-Várvölgy Közös Fenntartású Intézmény INTÉZMÉNYI MINŐSÉGIRÁNYÍTÁSI PROGRAM. OM azonosító: 037373 Óvoda és Bölcsőde Gyenesdiás-Várvölgy Közös Fenntartású Intézmény INTÉZMÉNYI MINŐSÉGIRÁNYÍTÁSI PROGRAM OM azonosító: 037373 Készítette: Elfogadta: A fenntartóhoz benyújtva: Jóváhagyta: Jóváhagyás határozati

Részletesebben

SZENT ISTVÁN KIRÁLY ÁLTALÁNOS ISKOLA

SZENT ISTVÁN KIRÁLY ÁLTALÁNOS ISKOLA 2747, Törtel Szt István tér 2. Tel: 06-53-376011, Fax:06-53-576509 Email: ts@tortelsuli.axelero.net SZENT ISTVÁN KIRÁLY ÁLTALÁNOS ISKOLA MINŐSÉGIRÁNYÍTÁSI PROGRAMJA Készítette: Minőségfejlesztési csoport

Részletesebben

M I O K S z e g e d i S z a k k é p ző Isko l a

M I O K S z e g e d i S z a k k é p ző Isko l a M I O K S z e g e d i S z a k k é p ző Isko l a INTÉZMÉNYI MINŐSÉGIRÁNYÍTÁSI PROGRAM Hatályos: 2008. szeptember 1-jétől 1 Bevezető Törvényi előzmények A többször módosított 1993. évi LXXIX. Törvény a közoktatásról

Részletesebben

MINŐSÉGIRÁNYÍTÁSI PROGRAM 2010. FELSŐVÁROSI ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS SUKORÓI TAGISKOLA

MINŐSÉGIRÁNYÍTÁSI PROGRAM 2010. FELSŐVÁROSI ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS SUKORÓI TAGISKOLA MINŐSÉGIRÁNYÍTÁSI PROGRAM 2010. FELSŐVÁROSI ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS SUKORÓI TAGISKOLA Tartalomjegyzék: Bevezetés...4. 1. Az intézmény minőségpolitikája...4. 1.1. Székesfehérvár Megyei Jogú Város önkormányzati

Részletesebben

1. Intézményi minőségpolitika 1.1. Küldetésnyilatkozat 1.2. Minőségpolitikai nyilatkozat 1.3. Minőségfejlesztési célok

1. Intézményi minőségpolitika 1.1. Küldetésnyilatkozat 1.2. Minőségpolitikai nyilatkozat 1.3. Minőségfejlesztési célok Az iskola alapadatai Bevezető Tartalomjegyzék I.ÖNKORMÁNYZAT MINŐSÉGPOLITIKAI ELVÁRÁSAI 1.1. Alapfokú, középfokú és felnőtt nevelést-oktatást folytató iskolák feladatai II. INTÉZMÉNYI MINŐSÉGIRÁNYÍTÁS

Részletesebben

A Szent-Györgyi Albert Általános Iskola és Gimnázium nevelési programja és helyi tanterve

A Szent-Györgyi Albert Általános Iskola és Gimnázium nevelési programja és helyi tanterve "Az iskola dolga, hogy megtaníttassa velünk, hogyan kell tanulni, hogy felkeltse a tudás iránti étvágyunkat, hogy tanítson minket a jól végzett munka örömére és izgalmára, hogy megtanítson szeretni, amit

Részletesebben

BEVEZETÉS. Az 1993. évi LXXIX törvény a közoktatásról. Minõségirányítási program az intézményben

BEVEZETÉS. Az 1993. évi LXXIX törvény a közoktatásról. Minõségirányítási program az intézményben BEVEZETÉS Az 1993. évi LXXIX törvény a közoktatásról Az intézményi minõségirányítási program elkészítését a törvény 40. -a írja elõ: (10) A közoktatási intézmény feladatai hatékony, törvényes és szakszerû

Részletesebben

AZ ANGOL-MAGYAR KÉPZŐ ÉS TOVÁBBKÉPZŐ KÖZPONT KÉT TANÍTÁSI NYELVŰ IDEGENFORGALMI ÉS NEMZETKÖZI VENDÉGLÁTÓ SZAKKÉPZŐ ISKOLA és GIMNÁZIUM

AZ ANGOL-MAGYAR KÉPZŐ ÉS TOVÁBBKÉPZŐ KÖZPONT KÉT TANÍTÁSI NYELVŰ IDEGENFORGALMI ÉS NEMZETKÖZI VENDÉGLÁTÓ SZAKKÉPZŐ ISKOLA és GIMNÁZIUM AZ ANGOL-MAGYAR KÉPZŐ ÉS TOVÁBBKÉPZŐ KÖZPONT KÉT TANÍTÁSI NYELVŰ IDEGENFORGALMI ÉS NEMZETKÖZI VENDÉGLÁTÓ SZAKKÉPZŐ ISKOLA és GIMNÁZIUM Szervezeti és Működési Szabályzata 2012. 45/1 Tartalomjegyzék I. Bevezetés...

Részletesebben

K i n i z s i P á l G i m n á z i u m é s S z a k k ö z é p i s k o l a

K i n i z s i P á l G i m n á z i u m é s S z a k k ö z é p i s k o l a K i n i z s i P á l G i m n á z i u m é s S z a k k ö z é p i s k o l a partnerközpontú intézmény, amely sikeresen kiépítette a COMENIUS 2000 Közoktatási Minőségfejlesztési Program I. Intézményi modelljét.

Részletesebben

Szervezeti és Működési Szabályzat

Szervezeti és Működési Szabályzat , Szent István Király Római Katolikus Általános Iskola Szervezeti és Működési Szabályzat Készítette: A Szent István Király Római Katolikus Általános Iskola nevelőtestülete 1 Tartalomjegyzék I. A Szervezeti

Részletesebben

Tatabányai Árpád Gimnázium. Pedagógiai Programja

Tatabányai Árpád Gimnázium. Pedagógiai Programja A Tatabányai Árpád Gimnázium Pedagógiai Programja 2013 Ezt a Pedagógiai Programot a Tatabányai Árpád Gimnázium nevelőtestülete 2013. szeptember 30-ai értekezletén az Iskolaszék, a Szülői Munkaközösség

Részletesebben

PEDAGÓGIAI PROGRAM 2013.

PEDAGÓGIAI PROGRAM 2013. PEDAGÓGIAI PROGRAM 2013. 2 TARTALOMJEGYZÉK I II A NEVELÉSI-OKTATÁSI INTÉZMÉNYEK PEDAGÓGIAI PROGRAMJÁRA VONATKOZÓ JOGSZABÁLYI ELŐÍRÁSOK 7 A KÖZNEVELÉSI TÖRVÉNY ALAPJÁN ELKÉSZÍTETT ÚJ PEDAGÓGIAI PROGRAM

Részletesebben

Pedagógiai program. Lajos Árpád Általános Iskola 3643 Dédestapolcsány Iskola utca 29.

Pedagógiai program. Lajos Árpád Általános Iskola 3643 Dédestapolcsány Iskola utca 29. 2013 Pedagógiai program Lajos Árpád Általános Iskola 3643 Dédestapolcsány Iskola utca 29. 1 Tartalom 1. Az iskola nevelési programja... 3 1.1 A nevelő-oktató munka pedagógiai alapelvei, céljai, feladatai,

Részletesebben

Szandaszőlősi Általános és Alapfokú Művészeti Iskola (035883) SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT 2013.

Szandaszőlősi Általános és Alapfokú Művészeti Iskola (035883) SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT 2013. Szandaszőlősi Általános és Alapfokú (035883) SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT 2013. Szervezeti és működési szabályzat 2/67 TARTALOMJEGYZÉK I. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK... 4 I.1. A SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI

Részletesebben

Módosította: TAKÁCSNÉ FARKAS ERZSÉBET Intézményvezető. Módosítva 2008-ban

Módosította: TAKÁCSNÉ FARKAS ERZSÉBET Intézményvezető. Módosítva 2008-ban , Módosította: TAKÁCSNÉ FARKAS ERZSÉBET Intézményvezető Módosítva 2008-ban 1 TARTALOM PEDAGÓGIAI MŰVELŐDÉSI PROGRAM AZ INTÉZMÉNY ADATAI... 3 HELYZETKÉP... 4 AZ INTÉZMÉNY NEVELÉSI RENDSZERE... 5 NEVELÉSI-MŰVELŐDÉSI

Részletesebben

A Vak Bottyán Általános Művelődési Központ Pedagógiai és Művelődési Programja

A Vak Bottyán Általános Művelődési Központ Pedagógiai és Művelődési Programja A Vak Bottyán Általános Művelődési Központ Pedagógiai és Művelődési Programja Jóváhagyva a tantestület által: 2013. szeptember én 1 Tartalomjegyzék: Tartalomjegyzék:... 2 Beköszöntő... 5 I. HELYZETELEMZÉS...

Részletesebben

A NYERGESÚJFALUI KERNSTOK KÁROLY ÁLTALÁNOS ISKOLA PEDAGÓGIAI PROGRAMJA

A NYERGESÚJFALUI KERNSTOK KÁROLY ÁLTALÁNOS ISKOLA PEDAGÓGIAI PROGRAMJA A NYERGESÚJFALUI KERNSTOK KÁROLY ÁLTALÁNOS ISKOLA PEDAGÓGIAI PROGRAMJA 2013 1 Tartalomjegyzék 1. Az iskola nevelési programja... 3 1.1. A nevelő-oktató munka pedagógiai alapelvei, céljai, feladatai, eszközei,

Részletesebben

Mottó: mi teremtünk szép, okos lányt. és bátor, értelmes fiút, ki őriz belőlünk egy foszlányt. József Attila. B u d a p e s t 2011.

Mottó: mi teremtünk szép, okos lányt. és bátor, értelmes fiút, ki őriz belőlünk egy foszlányt. József Attila. B u d a p e s t 2011. A T á n c s i c s M i h á l y T e h e t s é g g o n d o z ó K o l l é g i u m S z e r v e z e t i é s M ű k ö d é s i S z a b á l y z a ta Mottó: mi teremtünk szép, okos lányt és bátor, értelmes fiút,

Részletesebben

DOROG VÁROS POLGÁRMESTERE 2510 DOROG BÉCSI ÚT 71. 2511 DOROG PF.:43. TF.: 06 33 431 299 FAX.: 06 33 431 377 E-MAIL : PMESTER@DOROG.

DOROG VÁROS POLGÁRMESTERE 2510 DOROG BÉCSI ÚT 71. 2511 DOROG PF.:43. TF.: 06 33 431 299 FAX.: 06 33 431 377 E-MAIL : PMESTER@DOROG. DOROG VÁROS POLGÁRMESTERE 2510 DOROG BÉCSI ÚT 71. 2511 DOROG PF.:43. TF.: 06 33 431 299 FAX.: 06 33 431 377 E-MAIL : PMESTER@DOROG.HU ELŐTERJESZTÉS A Képviselő - testület 2010. június 25-i ülésére Tárgy:

Részletesebben

INTÉZMÉNYI MINŐSÉGIRÁNYÍTÁSI PROGRAM

INTÉZMÉNYI MINŐSÉGIRÁNYÍTÁSI PROGRAM INTÉZMÉNYI MINŐSÉGIRÁNYÍTÁSI PROGRAM KÉSZÍTETTE: SZATHMÁRYNÉ PAPP MÁRIA Intézményvezető 2010. 1. BEVEZETÉS A Napsugár Óvoda működését helyi nevelési programja alapján végzi. A program mind a belső mind

Részletesebben

Integrált Pedagógiai Rendszer

Integrált Pedagógiai Rendszer A Csornai Általános és Művészeti Iskola, Óvoda Széchenyi István Körzeti Általános Iskolája Integrált Pedagógiai Rendszer A Csornai Általános és Művészeti Iskola, Óvoda Pedagógiai Programjának 10/8. sz.

Részletesebben

Pedagógiai program 1

Pedagógiai program 1 Pedagógiai program 1 BEVEZETÉS... 8 1 Az iskola nevelési programja... 9 1.1 A nevelő-oktató munka pedagógiai alapelvei, céljai, feladatai, eszközei, eljárásai 11 1.2 A személyiségfejlesztéssel kapcsolatos

Részletesebben

IZBÉGI ÁLTALÁNOS ISKOLA SZENTENDRE MÁRIA ÚT 1.

IZBÉGI ÁLTALÁNOS ISKOLA SZENTENDRE MÁRIA ÚT 1. IZBÉGI ÁLTALÁNOS ISKOLA SZENTENDRE MÁRIA ÚT 1. PEDAGÓGIAI PROGRAM 2013 2 Tartalomjegyzék Bevezetés... 4 1. Nevelési Program... 5 1.1 Az iskolában folyó nevelő - oktató munka pedagógiai alapelvei, céljai,

Részletesebben

Szakközépiskola Székhelye: 1223 Budapest Művelődés utca 21-27.

Szakközépiskola Székhelye: 1223 Budapest Művelődés utca 21-27. TOMORI PÁL MAGYAR ANGOL KÉT TANÍTÁSI NYELVŰ KÖZGAZDASÁGI SZAKKÖZÉPISKOLA MINŐSÉGIRÁNYÍTÁSI PROGRAM 1. Az intézmény bemutatása,minőségpolitikája: A Tomori Pál Főiskolát az intézmény fenntartóját- 2004-ben

Részletesebben