Tisztelt Szülık! Kedves Növendékek!

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Tisztelt Szülık! Kedves Növendékek!"

Átírás

1 Tisztelt Szülık! Kedves Növendékek! A Richter János Zenemővészeti Szakközépiskola, Általános Iskola, Alapfokú Mővészetoktatási Intézmény és Kollégium nagy múltú iskola, amely sok olyan mővészt indított útjára, akik Magyarországon és a világ minden táján öregbítik iskolánk hírnevét. A 2006/2007-es tanévben alapításának 60. évfordulóját ünneplı Intézményünk Gyır központjában található. A regionális elhelyezkedését, valamint kiváló természeti és gazdasági adottságait jól hasznosító város ideális továbbtanulási helyszín fiatal diákoknak. A Széchenyi István Egyetem Varga Tibor Zenemővészeti Intézete, valamint a Színház és a Filharmonikus Zenekar gyıri jelenléte fontos szempont a zenei pályát választó növendékek számára. A város földrajzi elhelyezkedése tükrözıdik intézményünk tanulói összetételében is, hiszen jelentıs számban járnak diákok iskolánkba Szlovákiából tanulni, valamint egyre intenzívebbek osztrák és szlovák zenei társintézményekkel fenntartott kapcsolataink. Iskolánk családias hangulatát a konzervatórium áttekinthetı létszáma biztosítja. Többéves gyakorlat, hogy iskolai ünnepeink szervezését mindig más osztály vállalja magára, kezdve a karácsonyi koncerttıl a nemzeti ünnepekig bezárólag. Növendékeink rendszeres fellépıi Gyır Megyei Jogú Város kulturális rendezvényeinek. Az iskola könyv- és kottatára, továbbá lemez és CD győjteménye 28 ezer kötetbıl áll, amit a folyamatos bıvítés tesz használhatóvá és korszerővé. A fenntartó, Gyır Megyei Jogú Város támogatásával minden évben tervezett módon valósulnak meg fejlesztések, mind az épületek területén, mind az intézmény eszközparkjában ben pályázati úton Európai Uniós forrásból több mint 19 millió forint értékben bıvíthettük a használatunkban lévı hangszerek körét. Az iskola területén belül kollégiumi elhelyezést tudunk biztosítani a lányoknak, a fiúknak a közelben található fiúkollégium jelent a szállásra megoldást. A felújított leánykollégiumi szobák és zuhanyzók kulturált és kellemes tartózkodási helyet biztosítanak növendékeinknek. Iskolánkban évek óta eredményesen mőködik a halmozottan hátrányos helyzető tanulók támogatására indított Út az érettségihez mentor program. Nemcsak az országos zenei versenyeken, de az Országos Kompetenciamérések alkalmával is tartósan kiemelkedı eredményeket érnek el tanulóink. A Gyır Symphonic Band a Richter János Zenemővészeti Szakközépiskola, Általános Iskola, Alapfokú Mővészetoktatási Intézmény és Kollégium, valamint a Széchenyi István Egyetem Varga Tibor Zenemővészeti Intézetének közös fenntartásában mőködı együttese. A szakközépiskolában vonószenekar és vegyeskar, az általános iskolában pedig gyerekkar mőködik még. A hangversenyeken, nemzetközi fesztiválokon és CD-felvételek alkalmával növendékeink felkészülhetnek a zenei pályára és a pódiumon való megmérettetésre.

2 2008. augusztusától a Richter János Zenemővészeti Szakközépiskola és a Bartók Béla Ének-zenei Általános Iskola közös irányítású intézményként mőködik, biztosítva a tehetséggondozási munka folymatosságát az alap és középfokon. A Bartók Béla Ének-zenei Általános Iskola komoly zenei hagyományokat ıriz. A megyében elıször itt indult meg az ének-zene tagozatos oktatása, így nem véletlen, hogy tanulóink közül évrıl-évre többen választották hivatásul is a zenei pályát. Tanulóink zenét értı, szeretı emberré válnak, de nem mindenki lesz muzsikus. Sokan gimnáziumban, szakközépiskolában tanulnak tovább. Eredményeik megnyugtatóak, és igazolják felkészítı munkánk színvonalának minıségét. Az énekkari fellépések sok szép élményt szereznek gyermekeinknek. Hazai és külföldi kórusokkal is jó kapcsolatokat építettünk ki, s ezek esetenként a nyelvgyakorlásra is lehetıséget adnak. A hagyományos általános iskolai tantárgyak sorában 4. osztálytól csoportbontásos oktatás keretében két idegen nyelvet oktatunk: az angolt és a németet. Az 1997-ben megépített tornaterem minden mozgásra vágyó, sportolni szeretı tanulónak lehetıséget nyújt az egészséges idıtöltésre, kikapcsolódásra. Nevelési céljaink megvalósítását nagymértékben segíti az iskola emberi léptéke, családias légköre, s egy hosszú évek óta hagyományosan jól mőködı szülı-pedagógus kapcsolat. Tanulóink a zenei adottságok felmérése alapján kerülnek osztályainkba. Elsısorban énekelni szeretı, a zene iránt fogékony gyerekek jelentkezését várjuk. Intézményünk rövid bemutatása után kérem önöket, hogy érdeklıdıként, koncertlátogatóként, felvételizıként vagy tanárként tiszteljenek meg minket figyelmükkel és személyesen is tekintsék meg az iskolánkban folyó oktató-nevelı munkát. Tisztelettel: Dr. Benkı Szabolcs igazgató

3 Oktatásunk sajátosságai Intézményünkben a képzés több formában történik. A legtöbb tanuló a párhuzamos képzést választja, ahol a négy év közismereti tanulmányok után érettségi bizonyítvány, valamint öt év zenei képzés után OKJ szerinti zenész-képesítés szerezhetı meg. A középszintő érettségi mellett - igény szerint - a tanáraink emeltszintő vizsgára is felkészítik a tanulókat. Az érettségi bizonyítvánnyal rendelkezı diákok szakképzés keretében három év zenei képzés után tehetnek vizsgát OKJ szerinti szakképesítéssel. Közismereti oktatás Az iskolánkban folyó oktató-nevelı munka kiemelt területe a közismereti oktatás. Célunk, hogy széles látókörő és mővelt zenészeket neveljünk, valamint nyitottá tegyük a késıbbi pályaválasztás lehetıségét is. A közismereti oktatás rendszerében nagy hangsúlyt helyezünk az érettségi tárgyakra és az idegen nyelvekre. Angol, német és francia nyelv oktatása folyik pedagógiai programunk szerint, de tanulható még olasz nyelv és zenei angol. Választható tárgyként meg kell említenünk az informatikát és a médiaismeretet, amelyek hasznos tudásanyaggal látják el a diákokat robbanásszerően fejlıdı világunkban. Zenei oktatás A Richter János Zenemővészeti Szakközépiskola, Általános Iskola, Alapfokú Mővészetoktatási Intézmény és Kollégium 60 éves fennállása alatt számos kiemelkedı mővésszel gazdagította a zenei világot. Az egyéni zenei képzés mellett nagy hangsúlyt fektetünk a hangszercsoportokban való együttmuzsikálásra. Kiemelt szempont, hogy együtteseink vezetıi szakmai tapasztalattal rendelkezı és gyakorló mővészek legyenek. Rendszeres fellépési lehetıséget biztosítunk - egyénileg és kamaracsoportokban - növendékeinknek iskolánk falain belül, valamint Gyır város pódiumain és kulturális eseményein. Az egyéni megmérettetésre lehetısége van minden diákunknak házi- és országos versenyeken. Növendékeink ismereteinek bıvítése és tudásuk fejlesztése érdekében intézményünkben rendszeresen vannak meghallgatások és kurzusok nemzetközi és hazai mővészek részvételével.

4 Intézményünk tanárai Hegedő Bakosné Tripolszki Teréz Molnárné Svikruha Márta Nemes Zoltán Főke Klára Brácsa Cziglényi Gábor Gordonka Benkı Szabolcs Regıs Eszter Gordon Cziglényi Ákos Fuvola Paczolay Judit Csaby Balázs Czillahó Katalin Oboa Kovács Kitti Fagott Szilliné Orlovits Magdolna Klarinét Szabó-Rajczi Katalin Szaxofon Seleljo Erzsébet Kürt Molnár Gyula Trombita Horváth László Harsona, tuba Avar Antal Ütı Papp Balázs

5 Ének Dobi Kiss Veronika Bognár Krisztina Baross Loretta Illés Gabriella Kıszegi Németh József Hangegészségtan, beszédtechnika Illés Gabriella Zeneszerzés Reményi Attila Orgona, csembaló Alföldy-Boruss Csilla Takács Szilvia Gitár Erdı-Schaffer Rita Roth Ede Hárfa Bélyei Lajosné Zongora Kovácsné Pogány Kinga Dr. Fodorné Kerékgyártó Csilla Németh Gergely Nagyné Fellegi Melinda Jakab Zsuzsanna Welleszné Márton Orsolya Fenyısy Dorottya Szolfézs, zeneelmélet, zeneirodalom, népzene Gödölle Péterné Haui Lóránt Lászlóné Mayer Andrea Nagyné Balázs Éva Nikodém Géza Pappné Farnadi Tamara Korrepetítor, kötelezı zongora Csaby Csaba Dr. Fodorné Kerékgyártó Csilla Fenyısy Dorottya Molnár Gabriella Nagyné Balázs Éva Németh Gergely Oláh Margit

6 Steszliné Szelcsányi Edit Szelcsányi Ágnes Yagi Maki Zubriczky Zoltánné Vonószenekar Cziglényi Gábor Gyır Symphonic Band Szabó Ferenc Vegyeskar, karvezetés Molnár Gabriella Gyerekkar, kiskórus Haui Lóránt Pappné Farnadi Tamara Magyar nyelv és irodalom Tóth Csaba Dr. Barsiné Gibicsár Erika Történelem, társadalomismeret Jakusné Hegedüs Ilona Mesterházi Ildikó Dr. Barsiné Gibicsár Erika Kucsmár Ilona Matematika Pongrácz Edit Szalay Ildikó Sándor Attiláné Angol nyelv Lendvayné Szaló Andrea Francia nyelv Dr. Feketéné Bartos Zsuzsanna Német nyelv Gömöryné Mészey Zsuzsanna Markóné Rábai Gizella Dombi Sándorné Siposné Varga Eszter Olasz nyelv Klausz Orsolya Zenei angol Lászlóné Mayer Andrea

7 Mozgóképkultúra és médiaismeret Dr. Feketéné Bartos Zsuzsanna Mesterházi Ildikó Rajz Mesterházi Ildikó Technika Kokas László Krucsay Gyuláné Ének-zene Haui Lóránt Pappné Farnadi Tamara Lászlóné Mayer Andrea Informatika, számítástechnika Klein Szabolcs Reményi Attila Németh János Sándor Attiláné Fizika Gyarmati Nóra Kokas László Földrajz Marczaliné Gábriel Judit Biológia Markóné Rábai Gizella Marczaliné Gábriel Judit Kémia Szalay Ildikó Testnevelés Gömöryné Mészey Zsuzsanna Dombi Sándorné Sándor Attiláné Kocsisné Hanekám Éva Gyógytestnevelés, rekreáció Bukovszky Hedvig Rendszergazda Klein Szabolcs

8 Ifjúságvédelmi felelıs Markóné Rábai Gizella Kollégiumi nevelık Gyarmati Nóra Máté Mária Németh Olga Papp Ilona Regıs Eszter Könyvtár Ferenczy Katalin Nagyné Jutasi Beáta Tanító Kocsisné Hanekám Éva Kocsy Adrienn Sándor Attiláné Pongrácz Istvánné Napközi Kissné Éder Rita Krucsay Gyuláné Kucsmár Ilona Siposné Varga Eszter Szabó-Rajczi Katalin

9 Tanulmányi terület (kódja): 11 1) 9. évfolyamra jelentkezıknek: szakközépiskolai oktatás, valamint párhuzamos képzésben mővészet szakmacsoport zenemővészet ág (klasszikus zenész) 2) Érettségi utáni 3 éves képzésben mővészet szakmacsoport zenemővészet ág (klasszikus zenész) Felvételi eljárás rendje: Richter János Zenemővészeti Szakközépiskola, Általános Iskola, Alapfokú Mővészetoktatási Intézmény és Kollégium OM: A jelentkezés feltételei: 1. Iskolai elıképzettség 9. évfolyamra jelentkezık esetében általános iskola 8 osztályának sikeres befejezése Szakképzı évfolyamra jelentkezık esetében érettségi bizonyítvány 2. Szakmai elıképzettség: zeneiskola utolsó évfolyamának megfelelı szintő hangszeres és elméleti felkészültség (zenei alkalmassági vizsga) 3. Egészségügyi feltételek Egészségügyi alkalmassági vizsgálat Gégeszakorvosi vélemény (ének-és szolfézs szakon) 4. Saját (tagintézmény) általános iskolában, illetve saját alapfokú mővészetoktatási intézményünkbıl a szakközépiskolába való bekerülés feltétele Befejezett általános iskolai 8. osztály Egészségügyi alkalmassági vizsgálat Gégeszakorvosi vélemény (ének-és szolfézs szakon) Zenei alkalmassági szintjének megfelelı, a felvételi tanévében a szakközépiskola adott tanszakának tanáraiból álló bizottság elıtt letett félévi hangszeres vizsga Szolfézsból a zenei alkalmassági vizsga szintjének megfelelı, a felvételi tanévében megírt félévi írásbeli dolgozat, amelynek eredménye eléri a 40 % teljesítmény szintet Az Oktatási Minisztérium által meghatározott idıszakon belül: február 22-én (kedd), és február 24-én (csütörtök) tartjuk az intézmény felvételi vizsgáit, a Richter János Zenemővészeti Szakközépiskola, Általános Iskola, Alapfokú Mővészetoktatási Intézmény és Kollégium épületében (9022, Gyır, Rákóczi u. 57.), mindkét napon délelıtt órától.

10 A 2010/2011 tanév konzultációs idıpontjai: Nyílt Nap: 2010 november 25. (csütörtök) 10 órától kerül megrendezésre, és a csütörtöki szakok szerinti beosztásnak megfelelı konzultációval folytatódik november 23. (kedd) és november 25. (csütörtök) január 18. (kedd) és január 20. (csütörtök) Mindkét napon gyülekezı: 9.30 órától (40.terem) adminisztráció és tájékoztatás szolfézs írásbeli hangszeres meghallgatás Foglalkozások szakok szerint: KEDD ének hegedő gitár hárfa ütı zeneszerzés szolfézs-zeneelmélet fıtárgy klarinét szaxofon CSÜTÖRTÖK zongora csembaló orgona brácsa gordonka gordon fuvola oboa fagott trombita kürt harsona tuba Felvételi zenei alkalmassági vizsga: február 22. (kedd) és február 24. (csütörtök) is a fenti beosztás szerint. A felvételi zenei alkalmassági vizsgára jelentkezés módja: Általános iskolásoknak a központi jelentkezési lap kitöltésével és határidıre történı megküldésével. Érettségi után szakképzésre jelentkezık számára az iskola belsı jelentkezési lapjának (melléklet) kitöltésével, a tagozat, az osztály és a szak pontos megjelölésével lehet. A felvételi zenei alkalmassági vizsga követelményei: Hangszeres alkalmasság: meghallgatás az elıre kijelölt zenei anyagból szakmai bizottság elıtt. A szakmai felvételi zenei alkalmassági vizsga anyaga tanszakonként megtalálható Szakmai felvételi vizsga anyaga címszó alatt. Minimum teljesítendı szint 75 %. Írásbeli alkalmassági vizsga szolfézsból: anyaga szintén megtalálható a fenti címszó alatt. Az írásbeli összpontszáma: 50 pont/ 100%, a következı megosztásban: - kétszólamú dallam: 12 pont (felsı:8 p,alsó 4 p)

11 - hangközmenet: 14 pont - hangközfelismerés, írás: 12 pont - hármashangzat felismerés, írás: 12 pont A minimum teljesítendı szint: 40%, ami az elégséges, (2) osztályzatnak felel meg. További százalék-határok: 41-50% % % % felett 5 Amennyiben a jelentkezı nem tudta teljesíteni a megfelelı eredményt az írásbeli dolgozatban, de a hangszeres bizottság egyöntetően javasolja a jelentkezı felvételét, úgy szóbeli meghallgatás dönt a felvételrıl. A szóbeli meghallgatáson jelen kell lennie minimum 2 fı szolfézs tanárnak. Teljesítmények értékelési módja: A zenei alkalmasság elbírálásánál a felvételizı tudásszintjét a felvételi bizottság a felvételi idıpontjában nyújtott teljesítménye alapján bírálja el. A szolfézs írásbeli, valamint a hangszeres zenei alkalmassági vizsga alapján az igazgató, a gyakorlati oktatásvezetı, valamint a tanszakvezetık döntenek a jelentkezık alkalmasságáról, pontszámáról, rangsoráról. A zenei alkalmassági vizsgán egyformán megfelelt jelentkezık között a rangsorolást a tanulmányi eredmények alapján végezzük. A felvételizınek az érettségi tantárgyakból szerzett 8. osztály félévi osztályzatainak átlaga érje el a közepest, azaz minimum 5-ször 3= 15 pontot. / matematika, magyar nyelv-és irodalom, történelem, idegen nyelv / Ha itt sem alakul ki különbség a tanulók között, akkor a továbbiakban a hátrányos helyzető-, végül pedig a gyıri lakhelyő tanulót részesítjük elınyben. A szakmai felvételi zenei alkalmassági vizsga anyaga: Az anyagot - ha külön nem jelezzük - kotta nélkül kell elıadni! Zongora: Csembaló: Orgona: 1 etőd 2 Bach-mő (2 kétszólamú invenció, vagy 1 kis preludium és 1 kétszólamú invenció.) 1 teljes klasszikus szonáta 2 különbözı stílusú elıadási darab, amelybıl az egyik XX. századi mő legyen 1 két-, vagy háromszólamú invenció (Bach) 1 könnyő Haydn szonáta gyors és lassú tétele 2 szvittétel barokk francia zeneszerzık valamelyikétıl Amennyiben a felvételizı még nem tanult csembalón játszani, csak zongorából kell vizsgát tennie, a zongora fıtárgy felvételire elıírt anyagból. Orgonán: 1 Bach-korálelıjáték 1 Bach-preludium és fúga (a Nyolc kis preludium és fúga sorozatból) 1 könnyebb, más stílusú mő Zongorán: 1 Bach-mő (nehezebb kis preludium, két- vagy háromszólamú invenció)

12 1 klasszikus szonáta-tétel 1 romantikus mő 1 XX. századi magyar mő 2 etőd (az egyik lehetıleg a bal kézben mozgó szólammal) Amennyiben a felvételizı még nem tanult orgonán játszani, csak zongorából kell vizsgát tennie! Ütı: Hegedő: Brácsa: Gordonka: Gordon: Alapritmusképletek az egész kottától a harminckettedig, Elıkék kiütve és pattintva mindkét kézrıl Tempótartás és laza ütésmód A tanult aktuális anyag elıadása Dallamhangszeren egyszerőbb dallamok játszása háromoktávos skála, akkordfelbontásokkal 2 szabadon választott etőd 1 versenymő saroktétele 1 barokk szonáta lassú és gyors tétele, vagy 1 elıadási darab 2 gyakorlat 1 versenymő saroktétele 1 lassú és 1 gyors tétel egy barokk szonátából vagy 1 lassú és 1 élénk tempójú elıadási darab - Hegedővel ajánlott etődök: Dancla: Etődök Op. 68 Mazas: Etődök Op. 36 Dont 24 elıkészítı gyakorlat Op Brácsával ajánlott etődök: Országh: Brácsaiskola (a 45-nél magasabb sorszámúak közül) Mazas: Etődök Op. 36 Dont: 24 elıkészítı gyakorlat Op A választott etődök különbözı jellegőek legyenek 1 Dúr skála k három oktávon keresztül, 3#, 3b elıjegyzésig legalább négyhangonként kötve. 2 etőd. - szabadon választható: - Ezek az etődök tartalmazzanak különbözı technikai problémákat (mozgékonyság, kettısfogás, kantiléna). - Az etődök Dotzauer: Etődök II. füzetébıl, Lee: 40 melodikus etőd II. füzetébıl, vagy más, hasonló technikai szintő gyakorlatokból választhatók. Egy preklasszikus szonáta lassú és gyors tétele. Egy elıadási darab. Skála két oktávon, felbontással (Montag L. Gordoniskolája alapján) 2 szabadon választott etőd (Montag: Gordoniskola I. II. füzetbıl, vagy

13 F. Simandl: 30 etőd-bıl, vagy Verrimst - etődbıl) Egyszerőbb zongorakíséretes elıadási darabok (Magyar szerzık mővei gordonra) Esetleg egyszerőbb preklasszikus szonáták - lehetıleg eltérı karakterőek. Fuvola: Oboa: Klarinét: Szaxofon Fagott: Skála - Dúr és moll skálák 4#, 4b elıjegyzésig, tercekkel, hármashangzatokkal, szimpla- és duplanyelvvel is. Etőd - 3 gyakorlat Köhler: Etődök fuvolára Op. 33 I. füzetbıl (különbözı jellegő lassú, gyors, legato és staccato) Elıadási darabok - egy barokk szonáta lassú és gyors tétele, - Járdányi: Szonatina vagy Szervánszky: Szonatina, vagy egy szabadon választott elıadási darab A felsoroltak közül egy darab kotta nélkül játszandó! Egy barokk mő lassú és gyors tétele - zongorakísérettel Két teljes etőd a Schmitt- és Wiedemann-kötetekbıl, - értelemszerően kétféle karakterő legyen Megfelelı gyorsaságú hosszú (tenuto) és rövid (staccato) hangok játszása, egy hangon és a skálák keretein belül, a kis b és a háromvonalas e között. Skála: 4#,4b-ig egy szabadon választott Dúr vagy moll skála: A hangsor, hármashangzat,/felbontás is/ domináns vagy szőkített szeptim / felbontás is/ és tercek, kotta nélkül. Etődök: két egymástól eltérı karakterő etőd egy etőd P.Jeanjean: Etődök - I.kötetbıl egy szabadon választott, az elıbbitıl eltérı stílusú etőd Elıadási darabok: két egymástól eltérı karakterő darab/egy gyors és egy lassú/ Szabadon választható darabok: Bartók Béla: Este a székelyeknél C.Debussy : A kis néger W.A.Mozart: Sonatina két tétele C.Stamitz: B-dúr Nr.3 klarinétverseny egy gyors és egy lassú tétele, vagy a fentiekkel megegyezı nehézségő, szabadon választott mővek. Az egyik darab, vagy versenymő tétel kotta nélkül játszandó. Skálák 3#-3b-ig, hangsor, tercmenet, hármashangzat 2 különbözı karakterő etőd (javasolt füzetek: Lacour-50 Etudes Faciles et Progressives, Mule-24 Easy Studies, Perényi-222 Etüd) 2 eltérı stílusú darab Skálák (4#, 4b elıjegyzésig), legato, staccato, tenuto játékmóddal, tercek, hármashangzatok Két különbözı karakterő etőd, lehetıleg Weissenborn, Neukircher vagy Hara fagottiskolájából. Két könnyő, rövid, eltérı karakterő (pl. lassú-gyors) elıadási darab zongorakísérettel.

14 Átiratok is elfogadhatóak. Az etődök és elıadási darabok kottából is játszhatók. Trombita: Kürt: Harsona: Tuba: Gitár: Egy dúr és egy moll skála 5 képlete a másféloktávos rendszerben Clodomir: Trombitaiskola I. füzetébıl a 26., 28. és 29. gyakorlat Az alábbi 3 darab közül egy kotta nélkül: Telemann: F-dúr szonáta I-II. tétele vagy Händel: B-dúr szonáta I-II. tétele vagy Diabelli: Sonata I., III. t. Egy más stílusú darab. Egy skála a tanuló meglévı hangterjedelmében (alap és I. fokú hármashangzat, nyelvvel és kötve, negyed, nyolcad és tizenhatod értékekben) Egy kantiléna Két etőd (Szilágyi-Kökényessy: Kürtiskola II. kötetébıl Két-két elıadási darab - különbözı karakterrel, Ajánlott: Beethoven: Románc Concone: Téma és variációk A kantilénát, az etődöt és az elıadási darabot kotta nélkül kell elıadni. Egy szabadon választott skála és hármashangzatfelbontás negyed- és nyolcadmozgásban, Két, lehetıleg különbözı jellegő (technikai és melodikus) gyakorlat Az etődök az alábbi kötetekbıl választhatók: - Steiner-Völgyi-Zilcz: Harsonaiskola I. füzet - Ujfalusi-Pehl-Perlaki: Harsonaiskola II. füzet - Müller: Technikai tanulmányok III. füzet (könnyebb gyakorlatok) - Kopprasch: 60 válogatott gyakorlat I. füzet - Lafosse: Compléte Méthode I. kötet A minimális technikai szint- a skálán kívül - : Ujfalusi-Pehl-Perlaki Harsonaiskola II. füzetébıl a 300., 352. gyakorlat, Pergolesi: Ária ( Nina ) vagy ennek megfelelı szintő mő Egy szabadon választott skála, Két, lehetıleg különbözı jellegő (technikai és melodikus) gyakorlat B. Marcello: F-dúr szonáta 1. és 2. tétele, vagy ezzel azonos nehézségő vagy nehezebb barokk lassú és gyorstétel. Skála: G-dúr, C-dúr skála 2 oktávon, transzponálva, repeticiós pengetéssel is, kromatikus skálák, arpeggio-gyakorlatok

15 Etőd: 2 könnyő etőd - ajánlott: Carcassi: Etődök Op. 60 Sor: Etődök Op. 35 vagy Op. 31 Puskás: Klasszikus etődök gitárra Elıadási darabok: 1 vagy 2 könnyő reneszánsz vagy barokk mő - ajánlott: tételek Robert de Visée szvitjeibıl tételek Brescainello szvitjeibıl J.S. Bach könnyebb mővei Hárfa: Skála: Diatonikus skála játék külön kézzel, két kézzel, két oktávon keresztül. Hármashangzat- és dominánsszeptim játék két oktávon belül, akkordokban és felbontásokban, különbözı ujjrendekkel. Etőd: Zabel: Schule für Harfe I. kötet Schuecker: Thema mit variationen Nadermann: 15 etőd Elıadási darabok: Purcel: Menüett Händel: Prelude Hasselmans: A rokka (Vagy ezek nehézségi fokának megfelelı darabok, tetszés szerint.) Magánének: a párhuzamos (5 éves) oktatási formára való jelentkezés esetén: 2 népdal (kísérettel vagy anélkül) 3 különbözı stílusú dal zongorakísérettel esetenként skálázás igazolás gégeorvosi vizsgálatról az érettségivel rendelkezık (3 éves) oktatási formájára való jelentkezık esetén: 1 népdal vagy népdalfeldolgozás 1 preklasszikus vagy barokk dal 1 klasszikus dal 1 romantikus dal esetenként skálázás igazolás gégeorvosi vizsgálatról Zeneszerzés: Saját kompozíció bemutatása Szolfézs-Zeneelmélet fıtárgy: AZ ÍRÁSBELI VIZSGA ANYAGA: Dallamírás: > Kétszólamú barokk vagy bécsi klasszikus moduláló idézet lejegyzése 6 elhangzás alapján. Hangköz- és hangzatlejegyzés: > Ritmus nélküli, esetleg moduláló kétszólamú hangközmenet ( hangközlánc ) leírása tonális keretben, a hangközök megnevezésével - 15 hangköz 3 elhangzás alapján, amelyekben alterált

16 hang és moduláció is elıfordulhatnak. > Hangzatfelismerés és -lejegyzés (adott alsó hangra,) hármashangzat, hármashangzatfordítás és domináns szeptim, egyszeri elhangzás alapján. > Hangközfelismerés és -lejegyzés (adott alsó hangra) - 12 hangköz, egyszeri elhangzás alapján. A SZÓBELI VIZSGA ANYAGA: > Egy moduláló, barokk vagy bécsi klasszikus dallam laprólolvasása, amely különféle alterált hangokat is tartalmazhat. (A laprólolvasás történhet szolmizálva, hangnévvel vagy lalázva stb., ám a hangnemváltást ez utóbbi esetekben is fel kell ismerni.) > Két különbözı stílusú népdal éneklése fejbıl szöveggel és szolmizálva. > Két könnyebb mődal éneklése fejbıl szolmizálva és hangnévvel. (Az egyik mődalt lehetıleg saját kísérettel adja elı a jelentkezı.) > Két-három különbözı stílusú, a jelentkezı zongoratudásának megfelelı szintő mő zongorázása. A SZOLFÉZS KÖTELEZİTÁRGY ÍRÁSBELI ALKALMASSÁGI VIZSGA ANYAGA Dallamírás: > Kétszólamú bécsi klasszikus idézet leírása funkciós basszussal, 6 elhangzás alapján. Hangköz- és hangzatlejegyzés: > Ritmus nélküli kétszólamú hangközmenet ( hangközlánc ) leírása tonális keretben, a hangközök megnevezésével - 15 hangköz, 3 elhangzás alapján. > Hangzatfelismerés és -lejegyzés (adott alsó hangra,). - 6 alaphelyzető hármashangzat, és 6 hármashangzatfordítás egyszeri elhangzás alapján. > Hangközfelismerés és -lejegyzés (adott alsó hangra) - 12 hangköz, egyszeri elhangzás alapján. Zeneszerzés szakra jelentkezıknek: Azonos a Szolfézs-Zeneelmélet fıtárgy vizsga írásbeli anyagával.

17 Melléklet: Richter János Zenemővészeti Szakközépiskola, Általános Iskola, AMI és Kollégium, Gyır J E L E N T K E Z É S I L A P.... név hangszer, osztály OM azonosító: Taj szám:. Jelentkezı lakcíme:... Tel Születési hely:...idı:.. Apja neve: Anyja neve:. Jelenlegi iskolája neve, címe: Osztálya:.. Melyik zeneiskolába jár, mióta:... Milyen hangszeren tanult?... hány évig?... Hangszeres tanárok neve: Hány évig tanult szolfézst?... Szolfézstanárok neve:... Szakközépiskolai osztályba jelentkezem (közismereti és zenei oktatás) Érettségi utáni 3 éves képzésre jelentkezem /a m e g f e l e l ı r é s z a l á h ú z a n d ó/ Felvétel esetén kér-e kollégiumot?... Gyır,... év...hó...nap... a jelentkezı aláírása

Bocskai István Református Oktatási Központ. Egressy Béni. Alap-és Középfokú Zeneművészeti és Színművészeti Szakközépiskolája, Ének Zene Gimnáziuma

Bocskai István Református Oktatási Központ. Egressy Béni. Alap-és Középfokú Zeneművészeti és Színművészeti Szakközépiskolája, Ének Zene Gimnáziuma Bocskai István Református Oktatási Központ Egressy Béni Alap-és Középfokú Zeneművészeti és Színművészeti Szakközépiskolája, Ének Zene Gimnáziuma FELVÉTELI TÁJÉKOZTATÓ a 2015/2016-os tanévre Farkas Antal

Részletesebben

PEDAGÓGIAI PROGRAMJA

PEDAGÓGIAI PROGRAMJA PEDAGÓGIAI PROGRAMJA Gyır, 200. április 2 TARTALOMJEGYZÉK B e v e z e t é s 3. oldal I. Alapelvek 5. oldal I/1. Az iskola célrendszere 5. oldal I/2. Az iskola képzési rendje 5. oldal I/3. Eljárási rend

Részletesebben

nmqwertzuiopasfghjklyxcvbnmqwer avyfghjklyxcvbnmqwertzuiopasfg hjklyxcvbnmqwertzuiopasmfghjkl bnmqwertzuiopasfghjklyxcvbnmwertz

nmqwertzuiopasfghjklyxcvbnmqwer avyfghjklyxcvbnmqwertzuiopasfg hjklyxcvbnmqwertzuiopasmfghjkl bnmqwertzuiopasfghjklyxcvbnmwertz aipqsfhjkyxbqqweip afghjklyxcvbnmqwertzuipafghjkl qyxcvbnmqwertzuiopasfghjklyxcvb Péceli Alapfokú Művészeti Iskola nmqwertzuiopasfghjklyxcvbnmqwer Helyi Tanterve 2013. tzuiopasfghjklyxcvbnmqwertzuiop avyfghjklyxcvbnmqwertzuiopasfg

Részletesebben

MŰVÉSZETI KÉPZÉS PEDAGÓGIA PROGRAMJA

MŰVÉSZETI KÉPZÉS PEDAGÓGIA PROGRAMJA Hunyadi János Általános Művelődési Központ MŰVÉSZETI KÉPZÉS PEDAGÓGIA PROGRAMJA AZ EGYES MŰVÉSZETI TEVÉKENYSÉGEK OKTATÁSÁNAK CÉL- ÉS FELADATRENDSZERE A képzés szerkezete: A művészetoktatás keretében a

Részletesebben

A művészetoktatás tantervei

A művészetoktatás tantervei Tinódi Lantos Sebestyén Református Általános Iskola és Alapfokú Művészetoktatási Intézmény 8130 Enying, Kossuth u. 65-67. / Fax: 22/372981 E-mail: tinodi@tinodi.hu Az enyingi Tinódi Lantos Sebestyén Református

Részletesebben

FELVÉTELI TÁJÉKOZTATÓ

FELVÉTELI TÁJÉKOZTATÓ Z E N E M Ű V É S Z E T I É S H A N G S Z E R É S Z K É P Z Ő S Z A K K Ö Z É P I S K O L A a Liszt Ferenc Zeneművészeti Egyetem Gyakorlóiskolája FELVÉTELI TÁJÉKOZTATÓ A 2015/16. TANÉVRE 1065 Budapest,

Részletesebben

FARKAS FERENC ZENE- ÉS ARANYMETSZÉS MŰVÉSZETI ISKOLA PEDAGÓGIAI PROGRAMJA 2007.

FARKAS FERENC ZENE- ÉS ARANYMETSZÉS MŰVÉSZETI ISKOLA PEDAGÓGIAI PROGRAMJA 2007. FARKAS FERENC ZENE- ÉS ARANYMETSZÉS MŰVÉSZETI ISKOLA PEDAGÓGIAI PROGRAMJA 2007. TARTALOMJEGYZÉK: AZ ISKOLA JOGI STÁTUSA... 4 AZ ISKOLA NEVELÉSI-OKTATÁSI ALAPELVEI, CÉLJAI, FELADATAI, ESZKÖZEI, ELJÁRÁSAI...

Részletesebben

József Nádor Általános Iskola és Alapfokú Művészetoktatási Intézmény 2096 Üröm Iskola u. 3. Klasszikus zene

József Nádor Általános Iskola és Alapfokú Művészetoktatási Intézmény 2096 Üröm Iskola u. 3. Klasszikus zene A képzés struktúrája: Klasszikus zene Z O N G O R A Óraterv Tantárgy Előképző Alapfok Továbbképző 1. 2. 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. Főtárgy (2) (2) 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 Kötelező vagy kötelezően 2-2 2-2

Részletesebben

Pécsi Művészeti Gimnázium és Szakközépiskola

Pécsi Művészeti Gimnázium és Szakközépiskola Pécsi Művészeti Gimnázium és Szakközépiskola felülvizsgált és aktualizált Helyi tanterv Szakmai program Pécs, 2011. június 28. helyi tanterv általános rendelkezések A Pécsi Művészeti Gimnázium és Szakközépiskola

Részletesebben

HOL TANULHATOK? Továbbtanulási lehetőségek Nógrád megye középfokú oktatási intézményeiben a 2007/2008. tanévben

HOL TANULHATOK? Továbbtanulási lehetőségek Nógrád megye középfokú oktatási intézményeiben a 2007/2008. tanévben HOL TANULHATOK? Továbbtanulási lehetőségek Nógrád megye középfokú oktatási intézményeiben a 2007/2008. tanévben A Nógrád Megyei Munkaügyi Központ és a Nógrád Megyei Pedagógiai-, Közművelődési Szakmai Szolgáltató

Részletesebben

Felsılajos Község Önkormányzata Képviselı-testületének 2011. november 28-i ülésére

Felsılajos Község Önkormányzata Képviselı-testületének 2011. november 28-i ülésére Elıterjesztés 4. Felsılajos Község Önkormányzata Képviselı-testületének 2011. november 28-i ülésére Tárgy: Fekete István Általános Iskola és Kollégium beszámolója a 2010/2011-es tanévrıl Az elıterjesztést

Részletesebben

PÁLYAVÁLASZTÁSI TÁJÉKOZTATÓ AZ ÁLTALÁNOS ISKOLÁT VÉGZETT TANULÓK TOVÁBBTANULÁSI LEHETŐSÉGEI HEVES MEGYÉBEN

PÁLYAVÁLASZTÁSI TÁJÉKOZTATÓ AZ ÁLTALÁNOS ISKOLÁT VÉGZETT TANULÓK TOVÁBBTANULÁSI LEHETŐSÉGEI HEVES MEGYÉBEN HEVES I NTÉZET PEDAGÓGI AI MEGYEI PÁLYAVÁLASZTÁSI TÁJÉKOZTATÓ AZ ÁLTALÁNOS ISKOLÁT VÉGZETT TANULÓK TOVÁBBTANULÁSI LEHETŐSÉGEI HEVES MEGYÉBEN A 2014/2015-ÖS TANÉVBEN PÁLYAVÁLASZTÁSI TÁJÉKOZTATÓ Általános

Részletesebben

TÓTH ALADÁR ZENEISKOLA AMI. BESZÁMOLÓ 2013-2014. tanév

TÓTH ALADÁR ZENEISKOLA AMI. BESZÁMOLÓ 2013-2014. tanév BESZÁMOLÓ 2013-2014. tanév 1. Az intézmény környezete, partnerek, változások A Tóth Aladár Zeneiskola a főváros kulturális központjában működik. Ez egyszerre jelent működésében előnyt és hátrányt. Előnyt

Részletesebben

1. 5. 1. 5. 1. 1. 5. 2 1. 6. 2. NEVELÉSI PROGRAM

1. 5. 1. 5. 1. 1. 5. 2 1. 6. 2. NEVELÉSI PROGRAM Tartalomjegyzék 1. BEVEZETİ... 3 1. 1. Kedves Olvasó!... 3 1. 2. Rövid iskolatörténet... 3 1. 3. Intézményünk fı tevékenység-területei az alapító okiratunk alapján... 3 1. 3. 1. Alapvetı szakfeladataink:...

Részletesebben

FELVÉTELI TÁJÉKOZTATÓ. a 2015/2016-os tanévre. Bocskai István Református Oktatási Központ. Egressy Béni. Tel/Fax: (36-1) 276-5774

FELVÉTELI TÁJÉKOZTATÓ. a 2015/2016-os tanévre. Bocskai István Református Oktatási Központ. Egressy Béni. Tel/Fax: (36-1) 276-5774 Zene az élet szépségét, s ami benne érték azt mind meghatványozza FELVÉTELI TÁJÉKOZTATÓ a 2015/2016-os tanévre. Bocskai István Református Oktatási Központ Egressy Béni Alap-és Középfokú Zeneművészeti és

Részletesebben

felvételi tájékoztatója

felvételi tájékoztatója A VÁROSMAJORI GIMNÁZIUM felvételi tájékoztatója a 2015-2016. tanévben induló kétszintű érettségire felkészítő képzéseiről Városmajori Gimnázium Budapest, 2014. Az iskola neve és címe: V Á R O S M A J O

Részletesebben

II. MISKOLCI TANÍ-TANI KONFERENCIA

II. MISKOLCI TANÍ-TANI KONFERENCIA MISKOLC, 2009. FEBRUÁR 6. II. MISKOLCI TANÍ-TANI KONFERENCIA KÉPZÉS VAGY NEVELÉS? RÉSZLETES PROGRAM TARTALMI ÖSSZEFOGLALÓK Miskolci Egyetem Bölcsészettudományi Kar Tanárképzı Intézet, Miskolc 2009 A konferencia

Részletesebben

Iskolanyitogató 2013-2014

Iskolanyitogató 2013-2014 Budapest Főváros XI. Kerület Újbuda Önkormányzata Polgármesteri köszöntő 1113 Budapest XI. ker. Bocskai út 39/41. Telefon: 372-45-00 Tisztelt Szülők, Nagyszülők! Az Iskolanyitogató egy minden évben megjelenő,

Részletesebben

Babits Mihály Mővelıdési Ház és Mővészetek Háza beszámolója 2012.

Babits Mihály Mővelıdési Ház és Mővészetek Háza beszámolója 2012. Babits Mihály Mővelıdési Ház és Mővészetek Háza beszámolója 2012. Szekszárd 1 A Babits Mihály Mővelıdési Ház és Mővészetek Háza 2012. évi szakmai beszámolója A 2012-es év humán erıforrásának alakulása

Részletesebben

TISZK-rendszer a korszerű szakképzésért FPPTI

TISZK-rendszer a korszerű szakképzésért FPPTI TISZK-rendszer a korszerű szakképzésért FPPTI 1912 1848 Első Magyar Egyetemes Tanügyi Kongresszus 1896 Második Országos és Egyetemes Tanügyi Kongresszus 1928 Harmadik Magyar Egyetemes Tanügyi Kongresszus1948

Részletesebben

H Á Z I R E N D. Bevezetés: Általános tudnivalók a házirendrıl (hatálya és nyilvánossága)

H Á Z I R E N D. Bevezetés: Általános tudnivalók a házirendrıl (hatálya és nyilvánossága) H Á Z I R E N D Bevezetés: Általános tudnivalók a házirendrıl (hatálya és nyilvánossága) A Vegyipari Szakközépiskola házirendje az érvényben lévı törvények és rendeletek alapján, az iskola helyi pedagógiai

Részletesebben

TÁMOP 3.1.4-08/2-2008-0001

TÁMOP 3.1.4-08/2-2008-0001 Petőfi Sándor Gimnázium 5650 Mezőberény Petőfi u. 13-15. E-mail: psg@mezobereny. hu Tel.: 66/515-578, 66/515-579 Fax.: 66/515-580 TÁMOP 3.1.4-08/2-2008-0001 Petőfi Sándor Gimnázium Kollégium és Közétkeztetési

Részletesebben

A Pestszentlőrinci Közgazdasági és Informatikai Szakközépiskola munkaterve a 2012-2013. tanévre

A Pestszentlőrinci Közgazdasági és Informatikai Szakközépiskola munkaterve a 2012-2013. tanévre A Pestszentlőrinci Közgazdasági és Informatikai Szakközépiskola munkaterve a 2012-2013. tanévre Motto: Amit az iskolában megtanultunk, annak nagy részét elfelejtjük, de a hatás melyet egy jó oktatási rendszer

Részletesebben

Iskolánk Pedagógiai Programja

Iskolánk Pedagógiai Programja Iskolánk Pedagógiai Programja Tartalomjegyzék I. Alapító Okirat II. Arculatterv III. Az iskola hagyományai IV. Az irányítás rendszere V. Személyi feltételek VI. Tárgyi feltételek VII. Kapcsolatrendszer

Részletesebben

az agárdi Chernel István Általános Iskola, Gimnázium és Kollégium és Alapfokú Mővészetoktatási Intézmény

az agárdi Chernel István Általános Iskola, Gimnázium és Kollégium és Alapfokú Mővészetoktatási Intézmény az agárdi Chernel István Általános Iskola, Gimnázium és Kollégium és Alapfokú Mővészetoktatási Intézmény P E D A G Ó G I A I P R O G R A M J A AGÁRD, 2008. Tartalom I. Iskolánk bemutatása...1 I. 1. Bevezetı...1

Részletesebben

MINİSÉGIRÁNYÍTÁSI PROGRAM

MINİSÉGIRÁNYÍTÁSI PROGRAM MINİSÉGIRÁNYÍTÁSI PROGRAM ZSÁMBÉKI PREMONTREI SZAKKÖZÉPISKOLA ÉS SZAKISKOLA 2072 ZSÁMBÉK, PIAC KÖZ 8. ALKALMAZOTTI KÖZÖSSÉG JÓVÁHAGYÁSÁNAK DÁTUMA: 2008. április 7. FENNTARTÓI JÓVÁHAGYÁS DÁTUMA: 2008. április

Részletesebben

Klebelsberg Kuno Általános Iskola és Gimnázium

Klebelsberg Kuno Általános Iskola és Gimnázium Klebelsberg Kuno Általános Iskola és Gimnázium Minıségirányítási Program Készítette: Az iskola minıségirányítási csoportja Budapest, 2009. TARTALOMJEGYZÉK BEVEZETÉS... 5 1 AZ INTÉZMÉNY BEMUTATÁSA... 5

Részletesebben

A Világ Nyelv program célja

A Világ Nyelv program célja VILÁG NYELV PROGRAM PÁLYÁZATI FELHÍVÁS ÉS ÚTMUTATÓ 2008 TARTALOM TARTALOM...2 BEVEZETİ...3 ÁLTALÁNOS TUDNIVALÓK...3 1. FORRÁS: TÁMOGATÁS A TANULÓKÖZPONTOK FENNTARTÁSÁRA...9 2. ÉLESZTİ: ÚJ IDEGENNYELV-OKTATÁSI

Részletesebben

MUNKATERVE. Friedrich Schiller Gymnasium, Berufliches Gymnasium und Schülerwohnheim Friedrich Schiller Gimnázium, Szakközépiskola és Kollégium

MUNKATERVE. Friedrich Schiller Gymnasium, Berufliches Gymnasium und Schülerwohnheim Friedrich Schiller Gimnázium, Szakközépiskola és Kollégium Friedrich Schiller Gymnasium, Berufliches Gymnasium und Schülerwohnheim Friedrich Schiller Gimnázium, Szakközépiskola és Kollégium 2014/2015. tanévi MUNKATERVE Pilisvörösvár, 2014. szeptember Dr. Guth

Részletesebben

Szılıskerti Általános Iskola Diákotthon és Gyermekek Átmeneti Otthona Pedagógiai Program

Szılıskerti Általános Iskola Diákotthon és Gyermekek Átmeneti Otthona Pedagógiai Program Szılıskerti Általános Iskola Diákotthon és Gyermekek Átmeneti Otthona Pedagógiai Program Nyíregyháza, 2009. TARTALOMJEGYZÉK 1. HELYZETÉRTÉKELÉS 1.1 Iskolatörténet 1.2 Tárgyi feltételek 1.3 A feltételrendszer

Részletesebben