Tisztelt Szülık! Kedves Növendékek!

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Tisztelt Szülık! Kedves Növendékek!"

Átírás

1 Tisztelt Szülık! Kedves Növendékek! A Richter János Zenemővészeti Szakközépiskola, Általános Iskola, Alapfokú Mővészetoktatási Intézmény és Kollégium nagy múltú iskola, amely sok olyan mővészt indított útjára, akik Magyarországon és a világ minden táján öregbítik iskolánk hírnevét. A 2006/2007-es tanévben alapításának 60. évfordulóját ünneplı Intézményünk Gyır központjában található. A regionális elhelyezkedését, valamint kiváló természeti és gazdasági adottságait jól hasznosító város ideális továbbtanulási helyszín fiatal diákoknak. A Széchenyi István Egyetem Varga Tibor Zenemővészeti Intézete, valamint a Színház és a Filharmonikus Zenekar gyıri jelenléte fontos szempont a zenei pályát választó növendékek számára. A város földrajzi elhelyezkedése tükrözıdik intézményünk tanulói összetételében is, hiszen jelentıs számban járnak diákok iskolánkba Szlovákiából tanulni, valamint egyre intenzívebbek osztrák és szlovák zenei társintézményekkel fenntartott kapcsolataink. Iskolánk családias hangulatát a konzervatórium áttekinthetı létszáma biztosítja. Többéves gyakorlat, hogy iskolai ünnepeink szervezését mindig más osztály vállalja magára, kezdve a karácsonyi koncerttıl a nemzeti ünnepekig bezárólag. Növendékeink rendszeres fellépıi Gyır Megyei Jogú Város kulturális rendezvényeinek. Az iskola könyv- és kottatára, továbbá lemez és CD győjteménye 28 ezer kötetbıl áll, amit a folyamatos bıvítés tesz használhatóvá és korszerővé. A fenntartó, Gyır Megyei Jogú Város támogatásával minden évben tervezett módon valósulnak meg fejlesztések, mind az épületek területén, mind az intézmény eszközparkjában ben pályázati úton Európai Uniós forrásból több mint 19 millió forint értékben bıvíthettük a használatunkban lévı hangszerek körét. Az iskola területén belül kollégiumi elhelyezést tudunk biztosítani a lányoknak, a fiúknak a közelben található fiúkollégium jelent a szállásra megoldást. A felújított leánykollégiumi szobák és zuhanyzók kulturált és kellemes tartózkodási helyet biztosítanak növendékeinknek. Iskolánkban évek óta eredményesen mőködik a halmozottan hátrányos helyzető tanulók támogatására indított Út az érettségihez mentor program. Nemcsak az országos zenei versenyeken, de az Országos Kompetenciamérések alkalmával is tartósan kiemelkedı eredményeket érnek el tanulóink. A Gyır Symphonic Band a Richter János Zenemővészeti Szakközépiskola, Általános Iskola, Alapfokú Mővészetoktatási Intézmény és Kollégium, valamint a Széchenyi István Egyetem Varga Tibor Zenemővészeti Intézetének közös fenntartásában mőködı együttese. A szakközépiskolában vonószenekar és vegyeskar, az általános iskolában pedig gyerekkar mőködik még. A hangversenyeken, nemzetközi fesztiválokon és CD-felvételek alkalmával növendékeink felkészülhetnek a zenei pályára és a pódiumon való megmérettetésre.

2 2008. augusztusától a Richter János Zenemővészeti Szakközépiskola és a Bartók Béla Ének-zenei Általános Iskola közös irányítású intézményként mőködik, biztosítva a tehetséggondozási munka folymatosságát az alap és középfokon. A Bartók Béla Ének-zenei Általános Iskola komoly zenei hagyományokat ıriz. A megyében elıször itt indult meg az ének-zene tagozatos oktatása, így nem véletlen, hogy tanulóink közül évrıl-évre többen választották hivatásul is a zenei pályát. Tanulóink zenét értı, szeretı emberré válnak, de nem mindenki lesz muzsikus. Sokan gimnáziumban, szakközépiskolában tanulnak tovább. Eredményeik megnyugtatóak, és igazolják felkészítı munkánk színvonalának minıségét. Az énekkari fellépések sok szép élményt szereznek gyermekeinknek. Hazai és külföldi kórusokkal is jó kapcsolatokat építettünk ki, s ezek esetenként a nyelvgyakorlásra is lehetıséget adnak. A hagyományos általános iskolai tantárgyak sorában 4. osztálytól csoportbontásos oktatás keretében két idegen nyelvet oktatunk: az angolt és a németet. Az 1997-ben megépített tornaterem minden mozgásra vágyó, sportolni szeretı tanulónak lehetıséget nyújt az egészséges idıtöltésre, kikapcsolódásra. Nevelési céljaink megvalósítását nagymértékben segíti az iskola emberi léptéke, családias légköre, s egy hosszú évek óta hagyományosan jól mőködı szülı-pedagógus kapcsolat. Tanulóink a zenei adottságok felmérése alapján kerülnek osztályainkba. Elsısorban énekelni szeretı, a zene iránt fogékony gyerekek jelentkezését várjuk. Intézményünk rövid bemutatása után kérem önöket, hogy érdeklıdıként, koncertlátogatóként, felvételizıként vagy tanárként tiszteljenek meg minket figyelmükkel és személyesen is tekintsék meg az iskolánkban folyó oktató-nevelı munkát. Tisztelettel: Dr. Benkı Szabolcs igazgató

3 Oktatásunk sajátosságai Intézményünkben a képzés több formában történik. A legtöbb tanuló a párhuzamos képzést választja, ahol a négy év közismereti tanulmányok után érettségi bizonyítvány, valamint öt év zenei képzés után OKJ szerinti zenész-képesítés szerezhetı meg. A középszintő érettségi mellett - igény szerint - a tanáraink emeltszintő vizsgára is felkészítik a tanulókat. Az érettségi bizonyítvánnyal rendelkezı diákok szakképzés keretében három év zenei képzés után tehetnek vizsgát OKJ szerinti szakképesítéssel. Közismereti oktatás Az iskolánkban folyó oktató-nevelı munka kiemelt területe a közismereti oktatás. Célunk, hogy széles látókörő és mővelt zenészeket neveljünk, valamint nyitottá tegyük a késıbbi pályaválasztás lehetıségét is. A közismereti oktatás rendszerében nagy hangsúlyt helyezünk az érettségi tárgyakra és az idegen nyelvekre. Angol, német és francia nyelv oktatása folyik pedagógiai programunk szerint, de tanulható még olasz nyelv és zenei angol. Választható tárgyként meg kell említenünk az informatikát és a médiaismeretet, amelyek hasznos tudásanyaggal látják el a diákokat robbanásszerően fejlıdı világunkban. Zenei oktatás A Richter János Zenemővészeti Szakközépiskola, Általános Iskola, Alapfokú Mővészetoktatási Intézmény és Kollégium 60 éves fennállása alatt számos kiemelkedı mővésszel gazdagította a zenei világot. Az egyéni zenei képzés mellett nagy hangsúlyt fektetünk a hangszercsoportokban való együttmuzsikálásra. Kiemelt szempont, hogy együtteseink vezetıi szakmai tapasztalattal rendelkezı és gyakorló mővészek legyenek. Rendszeres fellépési lehetıséget biztosítunk - egyénileg és kamaracsoportokban - növendékeinknek iskolánk falain belül, valamint Gyır város pódiumain és kulturális eseményein. Az egyéni megmérettetésre lehetısége van minden diákunknak házi- és országos versenyeken. Növendékeink ismereteinek bıvítése és tudásuk fejlesztése érdekében intézményünkben rendszeresen vannak meghallgatások és kurzusok nemzetközi és hazai mővészek részvételével.

4 Intézményünk tanárai Hegedő Bakosné Tripolszki Teréz Molnárné Svikruha Márta Nemes Zoltán Főke Klára Brácsa Cziglényi Gábor Gordonka Benkı Szabolcs Regıs Eszter Gordon Cziglényi Ákos Fuvola Paczolay Judit Csaby Balázs Czillahó Katalin Oboa Kovács Kitti Fagott Szilliné Orlovits Magdolna Klarinét Szabó-Rajczi Katalin Szaxofon Seleljo Erzsébet Kürt Molnár Gyula Trombita Horváth László Harsona, tuba Avar Antal Ütı Papp Balázs

5 Ének Dobi Kiss Veronika Bognár Krisztina Baross Loretta Illés Gabriella Kıszegi Németh József Hangegészségtan, beszédtechnika Illés Gabriella Zeneszerzés Reményi Attila Orgona, csembaló Alföldy-Boruss Csilla Takács Szilvia Gitár Erdı-Schaffer Rita Roth Ede Hárfa Bélyei Lajosné Zongora Kovácsné Pogány Kinga Dr. Fodorné Kerékgyártó Csilla Németh Gergely Nagyné Fellegi Melinda Jakab Zsuzsanna Welleszné Márton Orsolya Fenyısy Dorottya Szolfézs, zeneelmélet, zeneirodalom, népzene Gödölle Péterné Haui Lóránt Lászlóné Mayer Andrea Nagyné Balázs Éva Nikodém Géza Pappné Farnadi Tamara Korrepetítor, kötelezı zongora Csaby Csaba Dr. Fodorné Kerékgyártó Csilla Fenyısy Dorottya Molnár Gabriella Nagyné Balázs Éva Németh Gergely Oláh Margit

6 Steszliné Szelcsányi Edit Szelcsányi Ágnes Yagi Maki Zubriczky Zoltánné Vonószenekar Cziglényi Gábor Gyır Symphonic Band Szabó Ferenc Vegyeskar, karvezetés Molnár Gabriella Gyerekkar, kiskórus Haui Lóránt Pappné Farnadi Tamara Magyar nyelv és irodalom Tóth Csaba Dr. Barsiné Gibicsár Erika Történelem, társadalomismeret Jakusné Hegedüs Ilona Mesterházi Ildikó Dr. Barsiné Gibicsár Erika Kucsmár Ilona Matematika Pongrácz Edit Szalay Ildikó Sándor Attiláné Angol nyelv Lendvayné Szaló Andrea Francia nyelv Dr. Feketéné Bartos Zsuzsanna Német nyelv Gömöryné Mészey Zsuzsanna Markóné Rábai Gizella Dombi Sándorné Siposné Varga Eszter Olasz nyelv Klausz Orsolya Zenei angol Lászlóné Mayer Andrea

7 Mozgóképkultúra és médiaismeret Dr. Feketéné Bartos Zsuzsanna Mesterházi Ildikó Rajz Mesterházi Ildikó Technika Kokas László Krucsay Gyuláné Ének-zene Haui Lóránt Pappné Farnadi Tamara Lászlóné Mayer Andrea Informatika, számítástechnika Klein Szabolcs Reményi Attila Németh János Sándor Attiláné Fizika Gyarmati Nóra Kokas László Földrajz Marczaliné Gábriel Judit Biológia Markóné Rábai Gizella Marczaliné Gábriel Judit Kémia Szalay Ildikó Testnevelés Gömöryné Mészey Zsuzsanna Dombi Sándorné Sándor Attiláné Kocsisné Hanekám Éva Gyógytestnevelés, rekreáció Bukovszky Hedvig Rendszergazda Klein Szabolcs

8 Ifjúságvédelmi felelıs Markóné Rábai Gizella Kollégiumi nevelık Gyarmati Nóra Máté Mária Németh Olga Papp Ilona Regıs Eszter Könyvtár Ferenczy Katalin Nagyné Jutasi Beáta Tanító Kocsisné Hanekám Éva Kocsy Adrienn Sándor Attiláné Pongrácz Istvánné Napközi Kissné Éder Rita Krucsay Gyuláné Kucsmár Ilona Siposné Varga Eszter Szabó-Rajczi Katalin

9 Tanulmányi terület (kódja): 11 1) 9. évfolyamra jelentkezıknek: szakközépiskolai oktatás, valamint párhuzamos képzésben mővészet szakmacsoport zenemővészet ág (klasszikus zenész) 2) Érettségi utáni 3 éves képzésben mővészet szakmacsoport zenemővészet ág (klasszikus zenész) Felvételi eljárás rendje: Richter János Zenemővészeti Szakközépiskola, Általános Iskola, Alapfokú Mővészetoktatási Intézmény és Kollégium OM: A jelentkezés feltételei: 1. Iskolai elıképzettség 9. évfolyamra jelentkezık esetében általános iskola 8 osztályának sikeres befejezése Szakképzı évfolyamra jelentkezık esetében érettségi bizonyítvány 2. Szakmai elıképzettség: zeneiskola utolsó évfolyamának megfelelı szintő hangszeres és elméleti felkészültség (zenei alkalmassági vizsga) 3. Egészségügyi feltételek Egészségügyi alkalmassági vizsgálat Gégeszakorvosi vélemény (ének-és szolfézs szakon) 4. Saját (tagintézmény) általános iskolában, illetve saját alapfokú mővészetoktatási intézményünkbıl a szakközépiskolába való bekerülés feltétele Befejezett általános iskolai 8. osztály Egészségügyi alkalmassági vizsgálat Gégeszakorvosi vélemény (ének-és szolfézs szakon) Zenei alkalmassági szintjének megfelelı, a felvételi tanévében a szakközépiskola adott tanszakának tanáraiból álló bizottság elıtt letett félévi hangszeres vizsga Szolfézsból a zenei alkalmassági vizsga szintjének megfelelı, a felvételi tanévében megírt félévi írásbeli dolgozat, amelynek eredménye eléri a 40 % teljesítmény szintet Az Oktatási Minisztérium által meghatározott idıszakon belül: február 22-én (kedd), és február 24-én (csütörtök) tartjuk az intézmény felvételi vizsgáit, a Richter János Zenemővészeti Szakközépiskola, Általános Iskola, Alapfokú Mővészetoktatási Intézmény és Kollégium épületében (9022, Gyır, Rákóczi u. 57.), mindkét napon délelıtt órától.

10 A 2010/2011 tanév konzultációs idıpontjai: Nyílt Nap: 2010 november 25. (csütörtök) 10 órától kerül megrendezésre, és a csütörtöki szakok szerinti beosztásnak megfelelı konzultációval folytatódik november 23. (kedd) és november 25. (csütörtök) január 18. (kedd) és január 20. (csütörtök) Mindkét napon gyülekezı: 9.30 órától (40.terem) adminisztráció és tájékoztatás szolfézs írásbeli hangszeres meghallgatás Foglalkozások szakok szerint: KEDD ének hegedő gitár hárfa ütı zeneszerzés szolfézs-zeneelmélet fıtárgy klarinét szaxofon CSÜTÖRTÖK zongora csembaló orgona brácsa gordonka gordon fuvola oboa fagott trombita kürt harsona tuba Felvételi zenei alkalmassági vizsga: február 22. (kedd) és február 24. (csütörtök) is a fenti beosztás szerint. A felvételi zenei alkalmassági vizsgára jelentkezés módja: Általános iskolásoknak a központi jelentkezési lap kitöltésével és határidıre történı megküldésével. Érettségi után szakképzésre jelentkezık számára az iskola belsı jelentkezési lapjának (melléklet) kitöltésével, a tagozat, az osztály és a szak pontos megjelölésével lehet. A felvételi zenei alkalmassági vizsga követelményei: Hangszeres alkalmasság: meghallgatás az elıre kijelölt zenei anyagból szakmai bizottság elıtt. A szakmai felvételi zenei alkalmassági vizsga anyaga tanszakonként megtalálható Szakmai felvételi vizsga anyaga címszó alatt. Minimum teljesítendı szint 75 %. Írásbeli alkalmassági vizsga szolfézsból: anyaga szintén megtalálható a fenti címszó alatt. Az írásbeli összpontszáma: 50 pont/ 100%, a következı megosztásban: - kétszólamú dallam: 12 pont (felsı:8 p,alsó 4 p)

11 - hangközmenet: 14 pont - hangközfelismerés, írás: 12 pont - hármashangzat felismerés, írás: 12 pont A minimum teljesítendı szint: 40%, ami az elégséges, (2) osztályzatnak felel meg. További százalék-határok: 41-50% % % % felett 5 Amennyiben a jelentkezı nem tudta teljesíteni a megfelelı eredményt az írásbeli dolgozatban, de a hangszeres bizottság egyöntetően javasolja a jelentkezı felvételét, úgy szóbeli meghallgatás dönt a felvételrıl. A szóbeli meghallgatáson jelen kell lennie minimum 2 fı szolfézs tanárnak. Teljesítmények értékelési módja: A zenei alkalmasság elbírálásánál a felvételizı tudásszintjét a felvételi bizottság a felvételi idıpontjában nyújtott teljesítménye alapján bírálja el. A szolfézs írásbeli, valamint a hangszeres zenei alkalmassági vizsga alapján az igazgató, a gyakorlati oktatásvezetı, valamint a tanszakvezetık döntenek a jelentkezık alkalmasságáról, pontszámáról, rangsoráról. A zenei alkalmassági vizsgán egyformán megfelelt jelentkezık között a rangsorolást a tanulmányi eredmények alapján végezzük. A felvételizınek az érettségi tantárgyakból szerzett 8. osztály félévi osztályzatainak átlaga érje el a közepest, azaz minimum 5-ször 3= 15 pontot. / matematika, magyar nyelv-és irodalom, történelem, idegen nyelv / Ha itt sem alakul ki különbség a tanulók között, akkor a továbbiakban a hátrányos helyzető-, végül pedig a gyıri lakhelyő tanulót részesítjük elınyben. A szakmai felvételi zenei alkalmassági vizsga anyaga: Az anyagot - ha külön nem jelezzük - kotta nélkül kell elıadni! Zongora: Csembaló: Orgona: 1 etőd 2 Bach-mő (2 kétszólamú invenció, vagy 1 kis preludium és 1 kétszólamú invenció.) 1 teljes klasszikus szonáta 2 különbözı stílusú elıadási darab, amelybıl az egyik XX. századi mő legyen 1 két-, vagy háromszólamú invenció (Bach) 1 könnyő Haydn szonáta gyors és lassú tétele 2 szvittétel barokk francia zeneszerzık valamelyikétıl Amennyiben a felvételizı még nem tanult csembalón játszani, csak zongorából kell vizsgát tennie, a zongora fıtárgy felvételire elıírt anyagból. Orgonán: 1 Bach-korálelıjáték 1 Bach-preludium és fúga (a Nyolc kis preludium és fúga sorozatból) 1 könnyebb, más stílusú mő Zongorán: 1 Bach-mő (nehezebb kis preludium, két- vagy háromszólamú invenció)

12 1 klasszikus szonáta-tétel 1 romantikus mő 1 XX. századi magyar mő 2 etőd (az egyik lehetıleg a bal kézben mozgó szólammal) Amennyiben a felvételizı még nem tanult orgonán játszani, csak zongorából kell vizsgát tennie! Ütı: Hegedő: Brácsa: Gordonka: Gordon: Alapritmusképletek az egész kottától a harminckettedig, Elıkék kiütve és pattintva mindkét kézrıl Tempótartás és laza ütésmód A tanult aktuális anyag elıadása Dallamhangszeren egyszerőbb dallamok játszása háromoktávos skála, akkordfelbontásokkal 2 szabadon választott etőd 1 versenymő saroktétele 1 barokk szonáta lassú és gyors tétele, vagy 1 elıadási darab 2 gyakorlat 1 versenymő saroktétele 1 lassú és 1 gyors tétel egy barokk szonátából vagy 1 lassú és 1 élénk tempójú elıadási darab - Hegedővel ajánlott etődök: Dancla: Etődök Op. 68 Mazas: Etődök Op. 36 Dont 24 elıkészítı gyakorlat Op Brácsával ajánlott etődök: Országh: Brácsaiskola (a 45-nél magasabb sorszámúak közül) Mazas: Etődök Op. 36 Dont: 24 elıkészítı gyakorlat Op A választott etődök különbözı jellegőek legyenek 1 Dúr skála k három oktávon keresztül, 3#, 3b elıjegyzésig legalább négyhangonként kötve. 2 etőd. - szabadon választható: - Ezek az etődök tartalmazzanak különbözı technikai problémákat (mozgékonyság, kettısfogás, kantiléna). - Az etődök Dotzauer: Etődök II. füzetébıl, Lee: 40 melodikus etőd II. füzetébıl, vagy más, hasonló technikai szintő gyakorlatokból választhatók. Egy preklasszikus szonáta lassú és gyors tétele. Egy elıadási darab. Skála két oktávon, felbontással (Montag L. Gordoniskolája alapján) 2 szabadon választott etőd (Montag: Gordoniskola I. II. füzetbıl, vagy

13 F. Simandl: 30 etőd-bıl, vagy Verrimst - etődbıl) Egyszerőbb zongorakíséretes elıadási darabok (Magyar szerzık mővei gordonra) Esetleg egyszerőbb preklasszikus szonáták - lehetıleg eltérı karakterőek. Fuvola: Oboa: Klarinét: Szaxofon Fagott: Skála - Dúr és moll skálák 4#, 4b elıjegyzésig, tercekkel, hármashangzatokkal, szimpla- és duplanyelvvel is. Etőd - 3 gyakorlat Köhler: Etődök fuvolára Op. 33 I. füzetbıl (különbözı jellegő lassú, gyors, legato és staccato) Elıadási darabok - egy barokk szonáta lassú és gyors tétele, - Járdányi: Szonatina vagy Szervánszky: Szonatina, vagy egy szabadon választott elıadási darab A felsoroltak közül egy darab kotta nélkül játszandó! Egy barokk mő lassú és gyors tétele - zongorakísérettel Két teljes etőd a Schmitt- és Wiedemann-kötetekbıl, - értelemszerően kétféle karakterő legyen Megfelelı gyorsaságú hosszú (tenuto) és rövid (staccato) hangok játszása, egy hangon és a skálák keretein belül, a kis b és a háromvonalas e között. Skála: 4#,4b-ig egy szabadon választott Dúr vagy moll skála: A hangsor, hármashangzat,/felbontás is/ domináns vagy szőkített szeptim / felbontás is/ és tercek, kotta nélkül. Etődök: két egymástól eltérı karakterő etőd egy etőd P.Jeanjean: Etődök - I.kötetbıl egy szabadon választott, az elıbbitıl eltérı stílusú etőd Elıadási darabok: két egymástól eltérı karakterő darab/egy gyors és egy lassú/ Szabadon választható darabok: Bartók Béla: Este a székelyeknél C.Debussy : A kis néger W.A.Mozart: Sonatina két tétele C.Stamitz: B-dúr Nr.3 klarinétverseny egy gyors és egy lassú tétele, vagy a fentiekkel megegyezı nehézségő, szabadon választott mővek. Az egyik darab, vagy versenymő tétel kotta nélkül játszandó. Skálák 3#-3b-ig, hangsor, tercmenet, hármashangzat 2 különbözı karakterő etőd (javasolt füzetek: Lacour-50 Etudes Faciles et Progressives, Mule-24 Easy Studies, Perényi-222 Etüd) 2 eltérı stílusú darab Skálák (4#, 4b elıjegyzésig), legato, staccato, tenuto játékmóddal, tercek, hármashangzatok Két különbözı karakterő etőd, lehetıleg Weissenborn, Neukircher vagy Hara fagottiskolájából. Két könnyő, rövid, eltérı karakterő (pl. lassú-gyors) elıadási darab zongorakísérettel.

14 Átiratok is elfogadhatóak. Az etődök és elıadási darabok kottából is játszhatók. Trombita: Kürt: Harsona: Tuba: Gitár: Egy dúr és egy moll skála 5 képlete a másféloktávos rendszerben Clodomir: Trombitaiskola I. füzetébıl a 26., 28. és 29. gyakorlat Az alábbi 3 darab közül egy kotta nélkül: Telemann: F-dúr szonáta I-II. tétele vagy Händel: B-dúr szonáta I-II. tétele vagy Diabelli: Sonata I., III. t. Egy más stílusú darab. Egy skála a tanuló meglévı hangterjedelmében (alap és I. fokú hármashangzat, nyelvvel és kötve, negyed, nyolcad és tizenhatod értékekben) Egy kantiléna Két etőd (Szilágyi-Kökényessy: Kürtiskola II. kötetébıl Két-két elıadási darab - különbözı karakterrel, Ajánlott: Beethoven: Románc Concone: Téma és variációk A kantilénát, az etődöt és az elıadási darabot kotta nélkül kell elıadni. Egy szabadon választott skála és hármashangzatfelbontás negyed- és nyolcadmozgásban, Két, lehetıleg különbözı jellegő (technikai és melodikus) gyakorlat Az etődök az alábbi kötetekbıl választhatók: - Steiner-Völgyi-Zilcz: Harsonaiskola I. füzet - Ujfalusi-Pehl-Perlaki: Harsonaiskola II. füzet - Müller: Technikai tanulmányok III. füzet (könnyebb gyakorlatok) - Kopprasch: 60 válogatott gyakorlat I. füzet - Lafosse: Compléte Méthode I. kötet A minimális technikai szint- a skálán kívül - : Ujfalusi-Pehl-Perlaki Harsonaiskola II. füzetébıl a 300., 352. gyakorlat, Pergolesi: Ária ( Nina ) vagy ennek megfelelı szintő mő Egy szabadon választott skála, Két, lehetıleg különbözı jellegő (technikai és melodikus) gyakorlat B. Marcello: F-dúr szonáta 1. és 2. tétele, vagy ezzel azonos nehézségő vagy nehezebb barokk lassú és gyorstétel. Skála: G-dúr, C-dúr skála 2 oktávon, transzponálva, repeticiós pengetéssel is, kromatikus skálák, arpeggio-gyakorlatok

15 Etőd: 2 könnyő etőd - ajánlott: Carcassi: Etődök Op. 60 Sor: Etődök Op. 35 vagy Op. 31 Puskás: Klasszikus etődök gitárra Elıadási darabok: 1 vagy 2 könnyő reneszánsz vagy barokk mő - ajánlott: tételek Robert de Visée szvitjeibıl tételek Brescainello szvitjeibıl J.S. Bach könnyebb mővei Hárfa: Skála: Diatonikus skála játék külön kézzel, két kézzel, két oktávon keresztül. Hármashangzat- és dominánsszeptim játék két oktávon belül, akkordokban és felbontásokban, különbözı ujjrendekkel. Etőd: Zabel: Schule für Harfe I. kötet Schuecker: Thema mit variationen Nadermann: 15 etőd Elıadási darabok: Purcel: Menüett Händel: Prelude Hasselmans: A rokka (Vagy ezek nehézségi fokának megfelelı darabok, tetszés szerint.) Magánének: a párhuzamos (5 éves) oktatási formára való jelentkezés esetén: 2 népdal (kísérettel vagy anélkül) 3 különbözı stílusú dal zongorakísérettel esetenként skálázás igazolás gégeorvosi vizsgálatról az érettségivel rendelkezık (3 éves) oktatási formájára való jelentkezık esetén: 1 népdal vagy népdalfeldolgozás 1 preklasszikus vagy barokk dal 1 klasszikus dal 1 romantikus dal esetenként skálázás igazolás gégeorvosi vizsgálatról Zeneszerzés: Saját kompozíció bemutatása Szolfézs-Zeneelmélet fıtárgy: AZ ÍRÁSBELI VIZSGA ANYAGA: Dallamírás: > Kétszólamú barokk vagy bécsi klasszikus moduláló idézet lejegyzése 6 elhangzás alapján. Hangköz- és hangzatlejegyzés: > Ritmus nélküli, esetleg moduláló kétszólamú hangközmenet ( hangközlánc ) leírása tonális keretben, a hangközök megnevezésével - 15 hangköz 3 elhangzás alapján, amelyekben alterált

16 hang és moduláció is elıfordulhatnak. > Hangzatfelismerés és -lejegyzés (adott alsó hangra,) hármashangzat, hármashangzatfordítás és domináns szeptim, egyszeri elhangzás alapján. > Hangközfelismerés és -lejegyzés (adott alsó hangra) - 12 hangköz, egyszeri elhangzás alapján. A SZÓBELI VIZSGA ANYAGA: > Egy moduláló, barokk vagy bécsi klasszikus dallam laprólolvasása, amely különféle alterált hangokat is tartalmazhat. (A laprólolvasás történhet szolmizálva, hangnévvel vagy lalázva stb., ám a hangnemváltást ez utóbbi esetekben is fel kell ismerni.) > Két különbözı stílusú népdal éneklése fejbıl szöveggel és szolmizálva. > Két könnyebb mődal éneklése fejbıl szolmizálva és hangnévvel. (Az egyik mődalt lehetıleg saját kísérettel adja elı a jelentkezı.) > Két-három különbözı stílusú, a jelentkezı zongoratudásának megfelelı szintő mő zongorázása. A SZOLFÉZS KÖTELEZİTÁRGY ÍRÁSBELI ALKALMASSÁGI VIZSGA ANYAGA Dallamírás: > Kétszólamú bécsi klasszikus idézet leírása funkciós basszussal, 6 elhangzás alapján. Hangköz- és hangzatlejegyzés: > Ritmus nélküli kétszólamú hangközmenet ( hangközlánc ) leírása tonális keretben, a hangközök megnevezésével - 15 hangköz, 3 elhangzás alapján. > Hangzatfelismerés és -lejegyzés (adott alsó hangra,). - 6 alaphelyzető hármashangzat, és 6 hármashangzatfordítás egyszeri elhangzás alapján. > Hangközfelismerés és -lejegyzés (adott alsó hangra) - 12 hangköz, egyszeri elhangzás alapján. Zeneszerzés szakra jelentkezıknek: Azonos a Szolfézs-Zeneelmélet fıtárgy vizsga írásbeli anyagával.

17 Melléklet: Richter János Zenemővészeti Szakközépiskola, Általános Iskola, AMI és Kollégium, Gyır J E L E N T K E Z É S I L A P.... név hangszer, osztály OM azonosító: Taj szám:. Jelentkezı lakcíme:... Tel Születési hely:...idı:.. Apja neve: Anyja neve:. Jelenlegi iskolája neve, címe: Osztálya:.. Melyik zeneiskolába jár, mióta:... Milyen hangszeren tanult?... hány évig?... Hangszeres tanárok neve: Hány évig tanult szolfézst?... Szolfézstanárok neve:... Szakközépiskolai osztályba jelentkezem (közismereti és zenei oktatás) Érettségi utáni 3 éves képzésre jelentkezem /a m e g f e l e l ı r é s z a l á h ú z a n d ó/ Felvétel esetén kér-e kollégiumot?... Gyır,... év...hó...nap... a jelentkezı aláírása

HANGSZERES FŐTÁRGYI KÖVETELMÉNYEK

HANGSZERES FŐTÁRGYI KÖVETELMÉNYEK HANGSZERES FŐTÁRGYI KÖVETELMÉNYEK 9. ÉVFOLYAM (párhuzamos képzés); I. ÉVFOLYAM (érettségi utáni szakképzés) BRÁCSA főtárgy: - 2 gyakorlat, - 1 versenymű saroktétele, - 1 lassú és 1 gyors tétel egy barokk

Részletesebben

SZAKKÖZÉPISKOLAI FELVÉTELI KÖVETELMÉNYEK

SZAKKÖZÉPISKOLAI FELVÉTELI KÖVETELMÉNYEK SZAKKÖZÉPISKOLAI FELVÉTELI KÖVETELMÉNYEK A felvételi vizsga részei: Hangszeres és magánének tanszakra: hangszeres főtárgy illetve ének főtárgy vizsga és szolfézs kötelező tárgy (írásbeli és szóbeli) vizsga

Részletesebben

SZAKKÖZÉPISKOLAI FELVÉTELI KÖVETELMÉNYEK

SZAKKÖZÉPISKOLAI FELVÉTELI KÖVETELMÉNYEK SZAKKÖZÉPISKOLAI FELVÉTELI KÖVETELMÉNYEK A felvételi vizsga részei: Hangszeres és magánének tanszakra: hangszeres főtárgy illetve ének főtárgy vizsga és szolfézs kötelező tárgy (írásbeli és szóbeli) vizsga

Részletesebben

FELVÉTELI TÁJÉKOZTATÓ ÁLTALÁNOS ISKOLÁSOK SZÁMÁRA 2009/2010. tanév

FELVÉTELI TÁJÉKOZTATÓ ÁLTALÁNOS ISKOLÁSOK SZÁMÁRA 2009/2010. tanév FELVÉTELI TÁJÉKOZTATÓ ÁLTALÁNOS ISKOLÁSOK SZÁMÁRA 2009/2010. tanév VASVÁRI PÁL GIMNÁZIUM A DEBRECENI EGYETEM PARTNERISKOLÁJA 4400 NYÍREGYHÁZA, KISS ERNİ u. 8. Tel.: 42/311-920 e-mail: nyhvpg@freemail.hu

Részletesebben

Egyházzenei szakképzés

Egyházzenei szakképzés PREMONTREI SZENT NORBERT GIMNÁZIUM, EGYHÁZZENEI SZAKKÖZÉPISKOLA ÉS DIÁKOTTHON, GÖDÖLLİ Egyházzenei szakképzés FELVÉTELI TÁJÉKOZTATÓ A 2014/15-ÖS TANÉVRE Oktatási alapok A gödöllıi premontreiek igényes

Részletesebben

5. Kistérségi Iskola Óraterve

5. Kistérségi Iskola Óraterve 5. Kistérségi Iskola Óraterve Alsó tagozat 1.osztály 2. osztály3. osztály 4. osztály E K H-T E K H-T E K H-TE K H-T Magyar nyelv és irodalom8 8 8 8 8 8 7.58 8 7 7 7 Idegen nyelv 3 2 3 Matematika 5 5 4

Részletesebben

FELVÉTELI TÁJÉKOZTATÓ ÁLTALÁNOS ISKOLÁSOK SZÁMÁRA 2012/2013. tanévre

FELVÉTELI TÁJÉKOZTATÓ ÁLTALÁNOS ISKOLÁSOK SZÁMÁRA 2012/2013. tanévre FELVÉTELI TÁJÉKOZTATÓ ÁLTALÁNOS ISKOLÁSOK SZÁMÁRA 2012/2013. tanévre VASVÁRI PÁL GIMNÁZIUM A DEBRECENI EGYETEM PARTNERISKOLÁJA 4400 NYÍREGYHÁZA, KISS ERNİ u. 8. Tel.: 42/311-920 e-mail: nyhvpg@freemail.hu

Részletesebben

Adatlap. 1. Általános felvételi eljárásban felvételi vizsgát tartanak: igen nem (Kérem aláhúzni a megfelelı választ!)

Adatlap. 1. Általános felvételi eljárásban felvételi vizsgát tartanak: igen nem (Kérem aláhúzni a megfelelı választ!) Adatlap 1. Általános felvételi eljárásban felvételi vizsgát tartanak: igen nem Ha igen, akkor: Központi írásbeli vizsgát tartanak: - 8 évfolyamos képzésre jelentkezıknek igen nem - 4 (5) évfolyamos képzésre

Részletesebben

Felvételi tájékoztató

Felvételi tájékoztató Felvételi tájékoztató 1. Képzésünk Iskolánkban 4 éves, humán orientált, érettségire való felkészítés folyik. Ezzel párhuzamosan a felsőoktatásra felkészítő, középfokú zeneművészeti képzés folyik, amely

Részletesebben

HANGSZERES ELŐKÉSZÍTŐ

HANGSZERES ELŐKÉSZÍTŐ HANGSZERES ELŐKÉSZÍTŐ 1-2. évfolyam Négy gyermek- vagy népdal, illetve egyéb dallam lehetőleg kotta nélkül, a minimális követelménynél megkívánt hangterjedelem minél teljesebb igénybevételével. ALAPFOK

Részletesebben

A Veres Péter Gimnázium felvételt hirdet 4 és 8 osztályos gimnáziumi osztályaiba a 2012/2013-as tanévre az alábbiak szerint

A Veres Péter Gimnázium felvételt hirdet 4 és 8 osztályos gimnáziumi osztályaiba a 2012/2013-as tanévre az alábbiak szerint A Veres Péter Gimnázium felvételt hirdet 4 és 8 osztályos gimnáziumi osztályaiba a 2012/2013-as tanévre az alábbiak szerint 1.) Négyosztályos gimnázium (általános tantervő) Kód: 01 a) Oktatott idegen nyelvek:

Részletesebben

FELVÉTELI TÁJÉKOZTATÓ ÁLTALÁNOS ISKOLÁSOK SZÁMÁRA 2010/2011. tanév

FELVÉTELI TÁJÉKOZTATÓ ÁLTALÁNOS ISKOLÁSOK SZÁMÁRA 2010/2011. tanév FELVÉTELI TÁJÉKOZTATÓ ÁLTALÁNOS ISKOLÁSOK SZÁMÁRA 2010/2011. tanév VASVÁRI PÁL GIMNÁZIUM A DEBRECENI EGYETEM PARTNERISKOLÁJA 4400 NYÍREGYHÁZA, KISS ERNİ u. 8. Tel.: 42/311-920 e-mail: nyhvpg@freemail.hu

Részletesebben

853112-1 Sajátos nevelési igényű (a megismerő funkciók vagy a viselkedés

853112-1 Sajátos nevelési igényű (a megismerő funkciók vagy a viselkedés ALAPÍTÓ OKIRAT 3. sz. melléklet A Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlése az 1992. évi XXXVIII. törvény 87. és 90. -a alapján az alábbi alapító okiratot adja ki: 1. Költségvetési szerv neve: Kisfaludy

Részletesebben

Németh László Általános Iskola és Alapfokú Mővészetoktatási Intézmény 2132 Göd Ifjúság u. 1-3

Németh László Általános Iskola és Alapfokú Mővészetoktatási Intézmény 2132 Göd Ifjúság u. 1-3 Tisztelt Igazgató Úr / Hölgy! A gödi Németh László Általános Iskola és Alapfokú Mővészetoktatási Intézmény 2011. április 20-án rendezi meg a II. Pest Megyei Rézfúvós Versenyt, melyre az Önök intézményébıl

Részletesebben

ZRÍNYI MIKLÓS GIMNÁZIUM

ZRÍNYI MIKLÓS GIMNÁZIUM ZRÍNYI MIKLÓS GIMNÁZIUM OM azonosító: 037 632 Címe: 8900 Zalaegerszeg, Rákóczi út 30. Igazgató: Horváth Attila Beiskolázási felelıs: Horváth Attila Telefon/fax: 92/313-490 Honlap: www.zmgzeg.sulinet.hu

Részletesebben

Az iskola a 2014/2015. tanévre a következő osztályokba hirdet felvételt: Az általános iskola 8. osztályát befejezettek számára

Az iskola a 2014/2015. tanévre a következő osztályokba hirdet felvételt: Az általános iskola 8. osztályát befejezettek számára Intézmény neve: Egri Kossuth Zsuzsanna Szakközépiskola, Szakiskola és Kollégium Címe: 3300 Eger, Bem tábornok utca 3. Telefon/fax: (36) 515-020, 313-765 E-mail: egrikossuthtitkarsag@gmail.com Honlap: www.kossuthzsuzsa.hu

Részletesebben

SZEGEDI TUDOMÁNYEGYETEM VÁNTUS ISTVÁN GYAKORLÓ ZENEMŐVÉSZETI SZAKKÖZÉPISKOLA OM azonosító száma:

SZEGEDI TUDOMÁNYEGYETEM VÁNTUS ISTVÁN GYAKORLÓ ZENEMŐVÉSZETI SZAKKÖZÉPISKOLA OM azonosító száma: SZEGEDI TUDOMÁNYEGYETEM VÁNTUS ISTVÁN GYAKORLÓ ZENEMŐVÉSZETI SZAKKÖZÉPISKOLA OM azonosító száma: 200423 Cím: 6722 Szeged, Tisza Lajos krt. 79-81. Telefonszám (62) 544-855 Fax (62) 544-855 E-mail iroda@konzi.u-szeged.hu

Részletesebben

I. Szervezeti, személyzeti adatok

I. Szervezeti, személyzeti adatok KÖZZÉTÉTELI LISTA 10. számú melléklet a 11/1994. MKM rendelet és a 40/2005. OKM rendelet alapján I. Szervezeti, személyzeti adatok Adat A közfeladatot ellátó szerv hivatalos adatai Fazekas Utcai Általános

Részletesebben

2013-2014 tanév. tanító 4. általános iskolai tanító (napközis nevelő) általános iskolai tanító (napközis nevelő)

2013-2014 tanév. tanító 4. általános iskolai tanító (napközis nevelő) általános iskolai tanító (napközis nevelő) 2013-2014 tanév s.sz. Végzettség Jelenleg oktatott Szint szak megnev. tantárgy/ munkakör évfolyam Általános iskolai neveléso oktatás 1-4 évfolyam 1. pedagógus tanító tanító 2/a 2. pedagógus általános isolai

Részletesebben

[11/1994. (VI.8.)MKM rendelet,10. sz. melléklet]

[11/1994. (VI.8.)MKM rendelet,10. sz. melléklet] Különös közzétételi lista - Alapfokú művészetoktatási intézmények [11/1994. (VI.8.)MKM rendelet,10. sz. melléklet] 1. A pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettsége hozzárendelve a helyi tanterv

Részletesebben

FELVÉTELI TÁJÉKOZTATÓ a 2008/2009-es tanévre. Egressy Béni. Tel/Fax: (36-1) 276-5774. Jelentkezés információ:

FELVÉTELI TÁJÉKOZTATÓ a 2008/2009-es tanévre. Egressy Béni. Tel/Fax: (36-1) 276-5774. Jelentkezés információ: Zene az élet szépségét, s ami benne érték azt mind meghatványozza FELVÉTELI TÁJÉKOZTATÓ a 2008/2009-es tanévre. Egressy Béni Zeneművészeti Szakközépiskola H-1211 Budapest Rákóczi F u. 121. Tel/Fax: (36-1)

Részletesebben

ALAPÍTÓ OKIRAT. A Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlése a évi CV. törvény 1. és 4. -a alapján az alábbi alapító okiratot adja ki:

ALAPÍTÓ OKIRAT. A Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlése a évi CV. törvény 1. és 4. -a alapján az alábbi alapító okiratot adja ki: ALAPÍTÓ OKIRAT 22. sz. melléklet A Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlése a 2008. évi CV. törvény 1. és 4. -a alapján az alábbi alapító okiratot adja ki: 1. Költségvetési szerv neve: Kisfaludy Sándor

Részletesebben

OM azonosító: 200951

OM azonosító: 200951 Hunyadi János Általános Iskola, Gimnázium, Szakközépiskola 6440 Jánoshalma, Béke tér 11. E-mail: hunyadi.kir@gmail.com Honlap: www.hunyadi.janoshalma.hu Tel.: 06-77/501-180 Fax:06-77/501-180 FELVÉTELI

Részletesebben

2012. augusztus 21., kedd Helyszín: 8000 Székesfehérvár, Fürdı utca 1. Mővészeti tanszék

2012. augusztus 21., kedd Helyszín: 8000 Székesfehérvár, Fürdı utca 1. Mővészeti tanszék ALKALMASSÁGI VIZSGA Elıadómővészet szak Kedves Felvételizı! Örömmel fogadtuk jelentkezését a Kodolányi János Fıiskola Elıadómővészet szakjára. Felhívjuk figyelmét, hogy az idı rövidsége miatt az intézmény

Részletesebben

Iskolai dolgozók beosztása, végzettsége. Palenik József táncpedagógus néptánc Balogh Tímea táncpedagógus néptánc

Iskolai dolgozók beosztása, végzettsége. Palenik József táncpedagógus néptánc Balogh Tímea táncpedagógus néptánc i dolgozók beosztása, végzettsége pedagógus beosztás szakképzettség, műveltségterület tanított tárgy Gálos Jánosné intézményvezető közoktatás-vezető, testnevelés testnevelés, etika Bérciné Iváncsics Etelka

Részletesebben

Tantárgyfelosztás - 2015/2016-os tanév I. félév

Tantárgyfelosztás - 2015/2016-os tanév I. félév A Budafok-Tétényi Nádasdy Kálmán Alapfokú Művészeti Iskola és Általános Iskola Szent István téri tagintézménye Tantárgyfelosztás - 015/016-os tanév I. félév megjelölése 1a 1b a b 3a 3b 3c 4a 4b 5a 5b 6a

Részletesebben

Különös közzétételi lista - Alapfokú művészetoktatási intézmények. [11/1994. (VI.8.)MKM rendelet,10. sz. melléklet]

Különös közzétételi lista - Alapfokú művészetoktatási intézmények. [11/1994. (VI.8.)MKM rendelet,10. sz. melléklet] Különös közzétételi lista - Alapfokú művészetoktatási intézmények [11/1994. (VI.8.)MKM rendelet,10. sz. melléklet] 1. A pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettsége hozzárendelve a helyi tanterv

Részletesebben

TANULMÁNYI TERÜLETEK és FELVÉTELI TÁJÉKOZTATÓ

TANULMÁNYI TERÜLETEK és FELVÉTELI TÁJÉKOZTATÓ SZENT BENEDEK ÁLTALÁNOS ISKOLA, KÖZÉPISKOLA, ALAPFOKÚ MŰVÉSZETI ISKOLA ÉS KOLLÉGIUM Budapesti Tagintézménye OM száma: 201410 TANULMÁNYI TERÜLETEK és FELVÉTELI TÁJÉKOZTATÓ ÁLTALÁNOS TUDNIVALÓK A Magyar

Részletesebben

ÉRETTSÉGI TÉMAKÖRÖK KÖZÉPSZINTEN ÉNEK-ZENE TANTÁRGYBÓL

ÉRETTSÉGI TÉMAKÖRÖK KÖZÉPSZINTEN ÉNEK-ZENE TANTÁRGYBÓL ÉRETTSÉGI TÉMAKÖRÖK KÖZÉPSZINTEN ÉNEK-ZENE TANTÁRGYBÓL REPRODUKÁLÁS I. ÉNEKLÉS A helyes hangzóformálás - A pontos szövegejtés és ritmus - Az intonációs biztonság - A stílusnak megfelelő, kifejező előadás

Részletesebben

Szegedi Szakképzési Centrum Kossuth Zsuzsanna Szakképző Iskolája OM azonosító száma: /002

Szegedi Szakképzési Centrum Kossuth Zsuzsanna Szakképző Iskolája OM azonosító száma: /002 Szegedi Szakképzési Centrum Kossuth Zsuzsanna Szakképző Iskolája OM azonosító száma: 203052/002 Cím: 6724 Szeged, Kodály tér 1. Telefonszám: 62/550-486 Fax: 62/550-486 E-mail: isktitkar@kossuthzs-szeged.sulinet.hu

Részletesebben

EGRY JÓZSEF ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS ALAPFOKÚ MŰVÉSZETI ISKOLA

EGRY JÓZSEF ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS ALAPFOKÚ MŰVÉSZETI ISKOLA EGRY JÓZSEF ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS ALAPFOKÚ MŰVÉSZETI ISKOLA KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA AZ ISKOLA EREDMÉNYESSÉGÉRŐL, FELKÉSZÜLTSÉGÉRŐL, SZEMÉLYI FELTÉTELEIRŐL SZÓLÓ LEGFONTOSABB INFORMÁCIÓK: Az intézmények

Részletesebben

www.corvin.hiszk.hu Intézményvezető neve, Hegedűs Zoltán hegeduszoltan@hiszk.hu Pályaválasztási felelős Mucsiné Csorba Gyöngyi

www.corvin.hiszk.hu Intézményvezető neve, Hegedűs Zoltán hegeduszoltan@hiszk.hu Pályaválasztási felelős Mucsiné Csorba Gyöngyi HÓDMEZŐVÁSÁRHELYI SZAKKÉPZŐ ISKOLA CORVIN MÁTYÁS TAGINTÉZMÉNYE OM azonosító száma: 029768 Cím: 68 Hódmezővásárhely, Városház u. 1. Telefonszám: 06-62-242-011 Fax: 06-62-241-806 E-mail: corvin@hiszk.hu

Részletesebben

Szegedi Radnóti Miklós Kísérleti Gimnázium OM azonosító száma:

Szegedi Radnóti Miklós Kísérleti Gimnázium OM azonosító száma: Szegedi Radnóti Miklós Kísérleti Gimnázium OM azonosító száma: 029743 Cím: 6720 Szeged, Tisza Lajos krt. 6-8. Telefonszám: 62/548-936 Fax: 62/548-936 E-mail: rmgszeged@gmail.com Honlap: www.radnoti-szeged.sulinet.hu

Részletesebben

Vezetők, pedagógusok, ügyintézők és elérhetőségük

Vezetők, pedagógusok, ügyintézők és elérhetőségük Vezetők, pedagógusok, ügyintézők és elérhetőségük Vezetők és ügyintézők N é v Beosztása Elérhetőség Fogadóóra 1. Szilágyi István főigazgató szilagyi.istvan@noszlopy-marcali.hu hétfő: 9.00-12.00 2. Kiss

Részletesebben

KÖZZÉTÉTELI LISTA. a 229/2012. Kormány rendelet 23. -a alapján

KÖZZÉTÉTELI LISTA. a 229/2012. Kormány rendelet 23. -a alapján KÖZZÉTÉTELI LISTA a 229/2012. Kormány rendelet 23. -a alapján (1) a) A felvételi lehetőségről szóló tájékoztató : 2016. október 28-tól olvasható a következő linken: http://www.mig.hu/hu/felveteli/ (1)

Részletesebben

Szakközépiskolai felvételi tájékoztató a 2012/2013-as tanévre

Szakközépiskolai felvételi tájékoztató a 2012/2013-as tanévre Szakközépiskolai felvételi tájékoztató a 2012/2013-as tanévre A Weiner Leó Zeneiskola és Zeneművészeti Szakközépiskola a főváros egyik legszebb budai kerületében található. Az ország legnagyobb zenei intézménye:

Részletesebben

12. Nagyné Varga Evelyn magyar 1 ó/h 3.b osztálynapló 13. Nagyné Varga Evelyn környezetismeret 1 ó/h 3.b osztálynapló

12. Nagyné Varga Evelyn magyar 1 ó/h 3.b osztálynapló 13. Nagyné Varga Evelyn környezetismeret 1 ó/h 3.b osztálynapló DIFFERENCIÁLT KÉPESSÉG FEJLESZTÉS... 1 TEHETSÉGGONDOZÁS (22 órában)... 1 FELZÁRKÓZTATÁS (22 órában)... 3 SZAKKÖR (22 órában)... 5 TÖMEGSPORT (22-26 órában)... 6 magántanulók felkészítése (22-26)... 7 Differenciált...

Részletesebben

ALAPÍTÓ OKIRAT. A Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlése a 1992. évi XXXVIII. törvény 87. és 90. -a alapján az alábbi alapító okiratot adja ki:

ALAPÍTÓ OKIRAT. A Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlése a 1992. évi XXXVIII. törvény 87. és 90. -a alapján az alábbi alapító okiratot adja ki: ALAPÍTÓ OKIRAT A Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlése a 1992. évi XXXVIII. törvény 87. és 90. -a alapján az alábbi alapító okiratot adja ki: 1. Költségvetési szerv neve: III. Béla Gimnázium, Művészeti

Részletesebben

német nyelv, zongora matematika, informatika angol nyelv,informatikus könyvtár történelem, informatika könyvtáros matematika-fizika

német nyelv, zongora matematika, informatika angol nyelv,informatikus könyvtár történelem, informatika könyvtáros matematika-fizika Pappné Dr. Forgács Edit PhD. intézményvezető,,, közoktatási vezető nyelvtudományi PhD. Germanisztika Szénási Andrea intézményvezető-helyettes,, Tóth Attiláné Deák Andrea intézményvezető-helyettes, André

Részletesebben

1. A pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettsége hozzárendelve a helyi tanterv tantárgyfelosztásához

1. A pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettsége hozzárendelve a helyi tanterv tantárgyfelosztásához Különös közzétételi lista Az intézmények eredményességéről, felkészültségéről, személyi feltételeihez (személyes adatokat nem sértve) kapcsolódó legfontosabb információkról a szülőket tájékoztatni szükséges,

Részletesebben

KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA ÁLTALÁNOS ISKOLA ZSIRA 2012/2013. TANÉV

KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA ÁLTALÁNOS ISKOLA ZSIRA 2012/2013. TANÉV KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA ÁLTALÁNOS ISKOLA ZSIRA 2012/2013. TANÉV 1 Különös közzétételi lista a nevelési-oktatási intézmények részére (A lista személyes adatokat nem tartalmazhat) Iskolák 1. A pedagógusok

Részletesebben

ALAPÍTÓ OKIRAT. A Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlése az 1992. évi XXXVIII. törvény 87. és 90. -a alapján az alábbi alapító okiratot adja ki:

ALAPÍTÓ OKIRAT. A Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlése az 1992. évi XXXVIII. törvény 87. és 90. -a alapján az alábbi alapító okiratot adja ki: ALAPÍTÓ OKIRAT 20. sz. melléklet A Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlése az 1992. évi XXXVIII. törvény 87. és 90. -a alapján az alábbi alapító okiratot adja ki: 1. Költségvetési szerv neve: Thuri György

Részletesebben

Megnevezés (tanult idegen nyelv) Létszám (fő) Tagozatkód

Megnevezés (tanult idegen nyelv) Létszám (fő) Tagozatkód KRÚDY GYULA GIMNÁZIUM, KÉT TANÍTÁSI NYELVŰ KÖZÉPISKOLA, IDEGENFORGALMI ÉS VENDÉGLÁTÓIPARI SZAKKÉPZŐ ISKOLA 9024 Győr, Örkény I. u. út 8 10. Tel.: 96/510-670 E-mail: titkar@krudy.gyor.hu OM azonosító: 030716

Részletesebben

Az átszervezés rövid leírása

Az átszervezés rövid leírása intézmény Szekszárdi Babits Mihály Általános Medinai sége 7057 Medina Rákóczi utca 5. Az rövid leírása Az intézmény nemzetiségi köznevelési intézmény, ezért nevében meg kell jelentetni a nemzetiségi elnevezést:

Részletesebben

K Ü L Ö N Ö S K Ö Z Z É T É T E L I L I S T A AZ ISKOLA EREDMÉNYESSÉGÉRŐL, FELKÉSZÜLTSÉGÉRŐL, SZEMÉLYI FELTÉTELEIRŐL SZÓLÓ LEGFONTOSABB INFORMÁCIÓK:

K Ü L Ö N Ö S K Ö Z Z É T É T E L I L I S T A AZ ISKOLA EREDMÉNYESSÉGÉRŐL, FELKÉSZÜLTSÉGÉRŐL, SZEMÉLYI FELTÉTELEIRŐL SZÓLÓ LEGFONTOSABB INFORMÁCIÓK: K Ü L Ö N Ö S K Ö Z Z É T É T E L I L I S T A AZ ISKOLA EREDMÉNYESSÉGÉRŐL, FELKÉSZÜLTSÉGÉRŐL, SZEMÉLYI FELTÉTELEIRŐL SZÓLÓ LEGFONTOSABB INFORMÁCIÓK: Az intézmények eredményességéről, felkészültségéről,

Részletesebben

Különös közzétételi lista

Különös közzétételi lista Különös közzétételi lista 1. A pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettsége hozzárendelve a helyi tanterv tantárgyfelosztásához 2. A nevelő és oktató munkát segítők száma, feladatköre, iskolai végzettsége

Részletesebben

BÁLINT MÁRTON ÁLTALÁNOS ÉS KÖZÉPISKOLA FELVÉTELI TÁJÉKOZTATÓ. 2012-2013-as tanévre

BÁLINT MÁRTON ÁLTALÁNOS ÉS KÖZÉPISKOLA FELVÉTELI TÁJÉKOZTATÓ. 2012-2013-as tanévre BÁLINT MÁRTON ÁLTALÁNOS ÉS KÖZÉPISKOLA FELVÉTELI TÁJÉKOZTATÓ 2012-2013-as tanévre Kedves Leendő Tanulónk! Tisztelt Érdeklődő Szülők! Tájékoztatónk célja, hogy felvételi követelményeinket nyilvánosságra

Részletesebben

A WEINER LEÓ ZENEISKOLA

A WEINER LEÓ ZENEISKOLA A WEINER LEÓ ZENEISKOLA ÉS ZENEMŰVÉSZETI SZAKKÖZÉPISKOLA Zeneiskolai felvételi tájékoztatója A 2010/2011-es tanévre Tagiskolák és tanított tárgyak: Központi épületünkben Neszmélyi út 30. harmonika, hárfa,

Részletesebben

A pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettsége hozzárendelve a helyi tanterv tantárgyfelosztásához

A pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettsége hozzárendelve a helyi tanterv tantárgyfelosztásához A pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettsége hozzárendelve a helyi tanterv tantárgyfelosztásához Felső tagozat Ssz: A pedagógus neve Iskolai végzettség Mely szakra képesített Tárgyakat tanít Munkakör

Részletesebben

I n t é z m é n y i m u n k a t e r v

I n t é z m é n y i m u n k a t e r v I n t é z m é n y i m u n k a t e r v 2009/2010. tanév Aug. 24-tıl Munkaszerzıdések elıkészítése, meghosszabbítása Tanügyi nyomtatványok elıkészítése Aug. 27. 9.00 Kerületi igazgatói értekezlet Aug. 28.

Részletesebben

TISZTELT SZÜLŐK! 4. ÉVFOLYAMOS TANULÓK!

TISZTELT SZÜLŐK! 4. ÉVFOLYAMOS TANULÓK! TISZTELT SZÜLŐK! 4. ÉVFOLYAMOS TANULÓK! A kiértékelt feladatlapok megtekintése Az írásbeli vizsga kiértékelt dolgozatait a vizsgázó és szülője az iskola képviselőjének jelenlétében, az igazgató által meghatározott

Részletesebben

SZOLFÉZS-ZENEELMÉLET KATEGÓRIA

SZOLFÉZS-ZENEELMÉLET KATEGÓRIA SZOLFÉZS-ZENEELMÉLET KATEGÓRIA A versenyzők előre elkészített kártyákat húznak az alábbi feladatokból: LAPRÓLOLVASÁSI KÉSZSÉGET MÉRŐ FELADAT: I. korcsoport Egyszólamú tonális dallam lapról éneklése max.

Részletesebben

ELŐLAP AZ ELŐTERJESZTÉSEKHEZ

ELŐLAP AZ ELŐTERJESZTÉSEKHEZ ME 01 Minőségirányítási Eljárás 1. melléklet ELŐLAP AZ ELŐTERJESZTÉSEKHEZ ÜLÉS IDŐPONTJA: Vecsés Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2012. december 18-i ülésére ELŐTERJESZTÉS TÁRGYA: Javaslat a Vecsési

Részletesebben

Egressy Béni Alap-és Középfokú Zeneművészeti és Színművészeti Szakközépiskolája, Ének Zene Gimnáziuma

Egressy Béni Alap-és Középfokú Zeneművészeti és Színművészeti Szakközépiskolája, Ének Zene Gimnáziuma FELVÉTELI TÁJÉKOZTATÓ a 2016/2017-es tanévre Bocskai István Református Oktatási Központ Egressy Béni Alap-és Középfokú Zeneművészeti és Színművészeti Szakközépiskolája, Ének Zene Gimnáziuma Kiváló tanári

Részletesebben

1. Pedagógusok iskolai végzettsége tantárgyanként:

1. Pedagógusok iskolai végzettsége tantárgyanként: KÖZZÉTÉTELI LISTA 1. Pedagógusok iskolai végzettsége tantárgyanként: Sorszám Végzettség Szak Tanított tantárgy 1. F Angol,magyar Angol 2. F Tanító+szakképesítés Tanító, informatika 3. F Tanító+szakképesítés

Részletesebben

Órabeosztás és szülői értekezlet

Órabeosztás és szülői értekezlet Órabeosztás és szülői értekezlet Antal Gábor (Rézfúvós) Bartók Béla AMI Borst terem szept. 01. (csütörtök) 16.00-18.00 Szülői értekezlet Ádám Mariann (hegedű) Diadal úti Ált. Isk. 212. szept. 01. (csütörtök)

Részletesebben

2014/2015 tanév. Jelenleg a Dunaföldvári Alapfokú Művészeti Iskolában 8 pedagógus végzi a munkáját:

2014/2015 tanév. Jelenleg a Dunaföldvári Alapfokú Művészeti Iskolában 8 pedagógus végzi a munkáját: Dunaföldvári Bölcskei Madocsai Általános Iskola, Gimnázium és Szakiskola Dunaföldvári Alapfokú Művészeti Iskola 7020 Dunaföldvár, Templom u. 9. 75/541-247, Tel /Fax: 75/541-013 OM 201167 2014/2015 tanév

Részletesebben

Felvételi tájékoztató OM azonosító: 203052 Szegedi Szakképzési Centrum Krúdy Gyula Szakképző Iskolája Tanulmányi területek Szakgimnázium 530 (kód)

Felvételi tájékoztató OM azonosító: 203052 Szegedi Szakképzési Centrum Krúdy Gyula Szakképző Iskolája Tanulmányi területek Szakgimnázium 530 (kód) Felvételi tájékoztató OM azonosító: 203052 Szegedi Szakképzési Centrum Krúdy Gyula Szakképző Iskolája Tanulmányi területek Szakgimnázium 530 (kód) turisztikai szakközépiskolai osztály 531 (kód) vendéglátó

Részletesebben

HISZK_Kalmár_PÁV_adatlap_2011

HISZK_Kalmár_PÁV_adatlap_2011 HÓDMEZŐVÁSÁRHELYI INTEGRÁLT SZAKKÉPZŐ KÖZPONT SZAKISKOLA ÉS SZAKKÖZÉPISKOLA KALMÁR ZSIGMOND TAGINTÉZMÉNY OM azonosító száma:029678 Cím: 68 Hódmezővásárhely, Bajcsy-Zs. u. 7-9. Telefonszám 62-222-246 Fax

Részletesebben

BÁLINT MÁRTON ÁLTALÁNOS ÉS KÖZÉPISKOLA FELVÉTELI TÁJÉKOZTATÓ. 2011-2012-es tanévre

BÁLINT MÁRTON ÁLTALÁNOS ÉS KÖZÉPISKOLA FELVÉTELI TÁJÉKOZTATÓ. 2011-2012-es tanévre BÁLINT MÁRTON ÁLTALÁNOS ÉS KÖZÉPISKOLA FELVÉTELI TÁJÉKOZTATÓ 2011-2012-es tanévre Kedves Leendő Tanulónk! Tisztelt Érdeklődő Szülők! Tájékoztatónk célja, hogy felvételi követelményeinket nyilvánosságra

Részletesebben

FELVÉTELI TÁJÉKOZTATÓ

FELVÉTELI TÁJÉKOZTATÓ Jávorka Sándor Mezőgazdasági és Élelmiszeripari Szakképző Iskola és Kollégium 2890. Tata, Új út 19. Tel/Fax.: 34/ 587-580 E-mail: javorka@javorka-tata.sulinet.hu Internet cím: www.javorka-tata.sulinet.hu

Részletesebben

Alapfokú Művészetoktatási Intézmény Weiner Leó Zeneiskola. Különös közzétételi listája

Alapfokú Művészetoktatási Intézmény Weiner Leó Zeneiskola. Különös közzétételi listája Alapfokú Művészetoktatási Intézmény Weiner Leó Zeneiskola Különös közzétételi listája Melléklet a 32/2008. (XI.24.) OKM rendelethez, 10. sz. melléklet a 11/1994. (VI. 8.) MKM rendelethez 1. A pedagógusok

Részletesebben

Különös közzétételi lista

Különös közzétételi lista Különös közzétételi lista 1. Elérhetőségi adatok: Richter Gedeon Általános Iskola Postacím: 3013 Ecséd, Szabadság út 141. Tel: 37/358-014, 37/558-022 Fax: 37/358-014 E-mail: igazgato@richter-ecsed.sulinet.hu

Részletesebben

ALAPÍTÓ OKIRAT. A Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlése a 2008. évi CV. törvény 1. és 4. -a alapján az alábbi alapító okiratot adja ki:

ALAPÍTÓ OKIRAT. A Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlése a 2008. évi CV. törvény 1. és 4. -a alapján az alábbi alapító okiratot adja ki: ALAPÍTÓ OKIRAT 1. számú melléklet A Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlése a 2008. évi CV. törvény 1. és 4. -a alapján az alábbi alapító okiratot adja ki: 1. Költségvetési szerv neve: III. Béla Gimnázium,

Részletesebben

TARTALOM JEGYZÉK. Zongora 2. Hegedű 14. Furulya 21. Fagott 25. Fuvola 38. Oboa 49. Klarinét 57. Trombita 66. Kürt 72. Tenor- bariton-harsona 81

TARTALOM JEGYZÉK. Zongora 2. Hegedű 14. Furulya 21. Fagott 25. Fuvola 38. Oboa 49. Klarinét 57. Trombita 66. Kürt 72. Tenor- bariton-harsona 81 TARTALOM JEGYZÉK Zongora 2 Hegedű 14 Furulya 21 Fagott 25 Fuvola 38 Oboa 49 Klarinét 57 Trombita 66 Kürt 72 Tenor- bariton-harsona 81 Tuba 99 Citera 116 Népi hegedű 126 Népi ének 131 Szolfézs - kötelező

Részletesebben

Fáy András Református Általános Iskola és Alapfokú Mővészetoktatási Intézmény Gomba. Az iskola dolgozói. NÉV OKLEVÉL kiállítója VÉGZETTSÉG

Fáy András Református Általános Iskola és Alapfokú Mővészetoktatási Intézmény Gomba. Az iskola dolgozói. NÉV OKLEVÉL kiállítója VÉGZETTSÉG Az iskola dolgozói 1. Apró Rita 2. Bendıné Mag Anikó 3. Erdélyiné Buzás Éva NÉV OKLEVÉL kiállítója VÉGZETTSÉG Szabadkai Pedagógiai Akadémia - Eötvös József Fıiskola, Baja Eszterházy Károly Tanárképzı Fıiskola,

Részletesebben

Különös közzétételi lista a nevelési-oktatási intézmények részére

Különös közzétételi lista a nevelési-oktatási intézmények részére Különös közzétételi lista a nevelési-oktatási intézmények részére 10. számú melléklet a 11/1994 (VI.8 ) MKM rendelet alapján 1. A pedagógusok iskolai végzettsége, szakképzettsége hozzárendelve a helyi

Részletesebben

2014/2015. Dohnányi Ernő Zeneiskola Különös Nyilvános Közzététel

2014/2015. Dohnányi Ernő Zeneiskola Különös Nyilvános Közzététel 2014/2015 Dohnányi Ernő Zeneiskola Különös Nyilvános Közzététel DEZ 2014/2015 KÜLÖNÖS NYILVÁNOS KÖZZÉTÉTEL 2014/2015 1. A pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettsége hozzárendelve a helyi tanterv

Részletesebben

Bókay János Humán Szakközépiskola

Bókay János Humán Szakközépiskola Beiskolázási tájékoztató a 2015-16. tanévre A tájékoztató a 35/2014. EMMI rendelet és a 20/2012. EMMI rendelet alapján készült. I. Általános adatok Az iskola neve: Bókay János címe: 1086 Budapest, Csobánc

Részletesebben

Ipcsicsné Weinhoffer Csilla igazgató helyettes magyar, orosz szakos általános iskolai tanár Osztályfőnök 8.

Ipcsicsné Weinhoffer Csilla igazgató helyettes magyar, orosz szakos általános iskolai tanár Osztályfőnök 8. Gelencsérné Tarpál Mária Takácsné Husz Ildikó igazgató helyettes megbízott intézményvezető általános iskolai tanító, pedagógiai szakkollégium, közoktatási vezető és matematika, technika szakos általános

Részletesebben

Statisztikai összesítés. az alapfokú művészetoktatási intézmények 2007. évi minősítő eljárásának statisztikai feldolgozása alapján

Statisztikai összesítés. az alapfokú művészetoktatási intézmények 2007. évi minősítő eljárásának statisztikai feldolgozása alapján Statisztikai összesítés az alapfokú művészetoktatási intézmények 2007. évi minősítő eljárásának statisztikai feldolgozása alapján 2008 Statisztikai összesítés az alapfokú művészetoktatási intézmények

Részletesebben

2013/2014. Dohnányi Ernő Zeneiskola Különös Nyilvános Közzététel

2013/2014. Dohnányi Ernő Zeneiskola Különös Nyilvános Közzététel 2013/2014 Dohnányi Ernő Zeneiskola Különös Nyilvános Közzététel DEZ 2013/2014 KÜLÖNÖS NYILVÁNOS KÖZZÉTÉTEL 2013/2014 1. A pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettsége hozzárendelve a helyi tanterv

Részletesebben

1. A pedagógusok iskolai végzettsége hozzárendelve a helyi tanterv tantárgyfelosztásához. Név Tanított tárgy A nevelő szakképzettsége / végzettsége

1. A pedagógusok iskolai végzettsége hozzárendelve a helyi tanterv tantárgyfelosztásához. Név Tanított tárgy A nevelő szakképzettsége / végzettsége Közzétételi lista A 11/1994. (VI. 8.) MKM rendelet 10. számú mellékletének értelmében a nevelési-oktatási intézmények az alábbi adatokat, információkat kötelesek honlapjukon (is) közzé tenni: 1. A pedagógusok

Részletesebben

A Selye János Humán és Zeneművészeti Szakközépiskola alapító okirata (a módosításokkal egységes szerkezetbe foglalva)

A Selye János Humán és Zeneművészeti Szakközépiskola alapító okirata (a módosításokkal egységes szerkezetbe foglalva) A Selye János Humán és Zeneművészeti Szakközépiskola alapító okirata (a módosításokkal egységes szerkezetbe foglalva) Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 8. -a és az államháztartásról szóló

Részletesebben

KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA. 2010/2011 tanév

KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA. 2010/2011 tanév KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA A 32/2008.(XI.24.)OKM rendelet 4. -a, valamint a 11/1994.(VI.8.) MKM rendelet 10. sz. melléklete értelmében az alábbi adatokat tesszük közzé: Dorogi Óvoda, Magyar-Angol Két tanítási

Részletesebben

2.) Telephelyek: a.) Kisfaludy Utcai Tagiskola, 7400 Kaposvár, Kisfaludy u. 26. Évfolyamok száma: Előkészítő: 1 évfolyam. Alapfok: 1-4 évfolyam

2.) Telephelyek: a.) Kisfaludy Utcai Tagiskola, 7400 Kaposvár, Kisfaludy u. 26. Évfolyamok száma: Előkészítő: 1 évfolyam. Alapfok: 1-4 évfolyam A L A P Í T Ó O K I R A T Kaposvár Megyei Jogú Város Önkormányzatának 319/2000. (IX.21.) számú határozata a Liszt Ferenc Zeneiskola alapító okiratáról. Az államháztartásról szóló 1992. évi XXXVIII. törvény,

Részletesebben

Pedagógusok Végzettség, szakképzettség Tantárgyfelosztás

Pedagógusok Végzettség, szakképzettség Tantárgyfelosztás 1. Pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettsége, hozzárendelve a helyi tanterv tantárgyfelosztásához Pedagógusok Végzettség, szakképzettség Tantárgyfelosztás 1. Tanító Közoktatás vezetői szak Közoktatási

Részletesebben

Tanár neve Tantárgyai Ofő.

Tanár neve Tantárgyai Ofő. Tanár neve Tantárgyai Ofő. Patkó Lajos Igazgató Biológia és egészségtan, Biológia és egészségtan, Biológia és egészségtan, Biológia és egészségtan, Biológia és egészségtan, Biológia és egészségtan, BiológiaEmelt

Részletesebben

DR. MEZŐ FERENC ÁLTALÁNOS ISKOLA ALKALMAZOTTAK - FELADATOK. 2015/2016. tanév. igazgatóhelyettes

DR. MEZŐ FERENC ÁLTALÁNOS ISKOLA ALKALMAZOTTAK - FELADATOK. 2015/2016. tanév. igazgatóhelyettes DR. MEZŐ FERENC ÁLTALÁNOS ISKOLA ALKALMAZOTTAK - FELADATOK 2015/2016. tanév 1. Albertné Rácz Gyöngyi tanító, 2.c of. 2. Ankuczáné Varga Katalin tanító, 1.c of., igazgatóhelyettes 3. Aranyosné Siklósi Ágnes

Részletesebben

Tájékoztató az egyéni tanrend összeállításához a 11. évfolyamra. a 2015/2016. tanévben

Tájékoztató az egyéni tanrend összeállításához a 11. évfolyamra. a 2015/2016. tanévben Tájékoztató az egyéni tanrend összeállításához a 11. évfolyamra a 2015/2016. tanévben A 11. (12-13.) évfolyamon a tanrend az érettségi - felsőoktatási felvételi igényekhez igazodik Tanulóink korábbi választásuktól

Részletesebben

A L A P Í T Ó O K I R A T - t e r v e z e t

A L A P Í T Ó O K I R A T - t e r v e z e t A L A P Í T Ó O K I R A T - t e r v e z e t 1. Az intézmény neve: Bocskai István Általános Iskola, Gimnázium, Alapfokú Mővészetoktatási Intézmény és Egységes Pedagógiai Szakszolgálat 1.1 Az intézmény rövidített

Részletesebben

SZTE Vántus István Gyakorló Zeneművészeti Szakközépiskola

SZTE Vántus István Gyakorló Zeneművészeti Szakközépiskola SZTE Vántus István Gyakorló Zeneművészeti Szakközépiskola Iskolánkról Az SZTE Vántus István Gyakorló Zeneművészeti Szakközépiskolát 2004-ben alapította a Szegedi Tudományegyetem. Iskolánk, fiatal kora

Részletesebben

KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA. I. A pedagógusok végzettsége, szakképzettsége, feladatköre 2011/12-es tantárgyfelosztás szerint:

KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA. I. A pedagógusok végzettsége, szakképzettsége, feladatköre 2011/12-es tantárgyfelosztás szerint: KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA A 32/2008.(XI.24.) a nevelési oktatási intézményekrıl szóló OKM rendelet alapján az alábbi adatokat tesszük közzé. Intézmény neve: Móra Ferenc Általános Iskola és Óvoda Igazgató:

Részletesebben

Különös közzétételi lista a nevelési-oktatási intézmények részére

Különös közzétételi lista a nevelési-oktatási intézmények részére Különös közzétételi lista a nevelési-oktatási intézmények részére 10. számú melléklet a 11/1994 (VI.8 ) MKM rendelet alapján 1. A pedagógusok iskolai végzettsége, szakképzettsége hozzárendelve a helyi

Részletesebben

Iskolai dolgozók beosztása, végzettsége. Palenik József táncpedagógus néptánc Balogh Tímea táncpedagógus néptánc

Iskolai dolgozók beosztása, végzettsége. Palenik József táncpedagógus néptánc Balogh Tímea táncpedagógus néptánc i dolgozók beosztása, végzettsége pedagógus beosztás szakképzettség, műveltségterület tanított tárgy Gálos Jánosné intézményvezető közoktatás-vezető, testnevelés magyar Bérciné Iváncsics Etelka intézményvezető-helyettes,

Részletesebben

Elıterjesztés. A Komárom-Esztergom Megyei Közgyőlés 2007. szeptember 27-ei ülésére

Elıterjesztés. A Komárom-Esztergom Megyei Közgyőlés 2007. szeptember 27-ei ülésére Komárom-Esztergom Megye Aljegyzıje VI. 1225/2007. Elıterjesztés 2007. szeptember 27-ei ülésére Tárgy: Alapító okiratok módosítása Elıterjesztı: Dr. Péntek Péter megyei aljegyzı Elıadó: İsz Tibor fıtanácsos

Részletesebben

FELVÉTELI TÁJÉKOZTATÓ a 2015/2016. tanévre

FELVÉTELI TÁJÉKOZTATÓ a 2015/2016. tanévre Zeneművészeti Szakközépiskola és Zeneiskola - AMI 54 212 06 NÉPZENÉSZ a 150 éves debreceni ZENEDE SZAKMAIRÁNNYAL KIEGÉSZÍTVE! www.debrecenizenede.hu FELVÉTELI TÁJÉKOZTATÓ a 2015/2016. tanévre közzétéve:

Részletesebben

TÁJÉKOZTATÓ A KÉTSZINTŰ ÉRETTSÉGI VIZSGÁRÓL április 23.

TÁJÉKOZTATÓ A KÉTSZINTŰ ÉRETTSÉGI VIZSGÁRÓL április 23. TÁJÉKOZTATÓ A KÉTSZINTŰ ÉRETTSÉGI VIZSGÁRÓL 2015. április 23. A kétszintű érettségi egyenértékű céljai: egységes és differenciált, továbbtanulási alapot ad, EU kompatibilis érettségi bizonyítványt ad.

Részletesebben

TANTÁRGY: 16 KÖTELEZŐ ZONGORA ALAPSZAK MEGNEVEZÉSE: ELŐADÓMŐVÉSZET, ÉNEK ZENE VÉGZETTSÉGI SZINT: ALAPFOKOZAT (baccalaureus, bachelor; rövidítve: BA)

TANTÁRGY: 16 KÖTELEZŐ ZONGORA ALAPSZAK MEGNEVEZÉSE: ELŐADÓMŐVÉSZET, ÉNEK ZENE VÉGZETTSÉGI SZINT: ALAPFOKOZAT (baccalaureus, bachelor; rövidítve: BA) TANTÁRGY: 16 KÖTELEZŐ ZONGORA ALAPSZAK MEGNEVEZÉSE: ELŐADÓMŐVÉSZET, ÉNEK ZENE VÉGZETTSÉGI SZINT: ALAPFOKOZAT (baccalaureus, bachelor; rövidítve: BA) Felelős szervezeti egység: Szólóhangszerek Tanszék TANTÁRGYFELELŐS:

Részletesebben

A Talentum Nemzeti Kisebbségi Alapfokú Mővészetoktatási Intézmény, Táncmővészeti és Zenemővészeti Szakképzı Iskola

A Talentum Nemzeti Kisebbségi Alapfokú Mővészetoktatási Intézmény, Táncmővészeti és Zenemővészeti Szakképzı Iskola A Talentum Nemzeti Kisebbségi Alapfokú Mővészetoktatási Intézmény, Táncmővészeti és Zenemővészeti Szakképzı Iskola Pénzügyi beszámolója 1. Az intézmény neve: Talentum Nemzeti Kisebbségi, Alapfokú Mővészetoktatási

Részletesebben

ALAPÍTÓ OKIRAT. A Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlése a évi CV. törvény 1. és 4. -a alapján az alábbi alapító okiratot adja ki:

ALAPÍTÓ OKIRAT. A Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlése a évi CV. törvény 1. és 4. -a alapján az alábbi alapító okiratot adja ki: 11 sz. melléklet ALAPÍTÓ OKIRAT A Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlése a 2008. évi CV. törvény 1. és 4. -a alapján az alábbi alapító okiratot adja ki: 1. Költségvetési szerv neve: Thuri György Gimnázium,

Részletesebben

Az EGRI SZILÁGYI ERZSÉBET GIMNÁZIUM 2014-2015. tanévre vonatkozó felvételi tájékoztatója

Az EGRI SZILÁGYI ERZSÉBET GIMNÁZIUM 2014-2015. tanévre vonatkozó felvételi tájékoztatója Az EGRI SZILÁGYI ERZSÉBET GIMNÁZIUM 2014-2015. tanévre vonatkozó felvételi tájékoztatója 1. Az intézmény neve: EGRI SZILÁGYI ERZSÉBET GIM- NÁZIUM ÉS KOLLÉGIUM 2. Címe, telefonszáma: 3300 EGER, IFJÚSÁG

Részletesebben

A 2016/2017. tanévben induló oktatás és szakképzés jellemzıi

A 2016/2017. tanévben induló oktatás és szakképzés jellemzıi A 2016/2017. tanévben induló oktatás és szakképzés jellemzıi A Nyíregyházi SZC Széchenyi István Közgazdasági, Informatikai Szakközépiskolája és Kollégiumába felvételt nyert tanulók a magas szintő általános

Részletesebben

Képzési rend 2016-2017. tanév. Iskolánk képzési rendje és pontszámítás az egyes képzési formákban

Képzési rend 2016-2017. tanév. Iskolánk képzési rendje és pontszámítás az egyes képzési formákban Képzési rend 2016-2017. tanév Iskolánk képzési rendje és pontszámítás az egyes képzési formákban 9. A humán tantervű osztály magyar nyelv és irodalom csoport (17 fő) Tagozatkód: 001 1. : angol nyelv, német

Részletesebben

Alapfok: 1-4 évfolyam. b.) Kaposvári Kodály Zoltán Központi Általános Iskola, 7400 Kaposvár, Fő u. 44. Alapfok: 1-4 évfolyam. Alapfok: 1-4 évfolyam

Alapfok: 1-4 évfolyam. b.) Kaposvári Kodály Zoltán Központi Általános Iskola, 7400 Kaposvár, Fő u. 44. Alapfok: 1-4 évfolyam. Alapfok: 1-4 évfolyam A L A P Í T Ó O K I R A T ált.isk. 5.sz.melléklet Kaposvár Megyei Jogú Város Önkormányzatának 319/2000. (IX.21.) számú határozata a Liszt Ferenc Zeneiskola alapító okiratáról. Az államháztartásról szóló

Részletesebben

KÖZÉPISKOLÁSOK II. ZENEI VERSENYE a Nyíregyházi Főiskolán

KÖZÉPISKOLÁSOK II. ZENEI VERSENYE a Nyíregyházi Főiskolán KÖZÉPISKOLÁSOK II. ZENEI VERSENYE a Nyíregyházi Főiskolán A verseny időpontja: 2015. január 24. Rendező: Nyíregyházi Főiskola e 4400 Nyíregyháza, Sóstói út 31/B Telefon: +36-42-599-441 E-mail: turcsanb@nyf.hu

Részletesebben

Különös közzétételi lista a nevelési-oktatási intézmények részére

Különös közzétételi lista a nevelési-oktatási intézmények részére Különös közzétételi lista a nevelési-oktatási intézmények részére 10. számú melléklet a 11/1994 (VI.8 ) MKM rendelet alapján 1. A pedagógusok iskolai végzettsége, szakképzettsége hozzárendelve a helyi

Részletesebben

Kedves Érdeklődők, leendő Diákjaink!

Kedves Érdeklődők, leendő Diákjaink! OM azonosító: 029337 Cím: 3529 Miskolc, Ifjúság u. 16-20. Telefonszám: 46/365-912, 46/360-125 Faxszám: 46/562-239 Honlap: Email cím: Igazgató: www.szemere.miskolc.hu info@szemere.sulinet.hu Szabó András

Részletesebben

A Szombathelyi Művészeti Szakközépiskola felvételi tájékoztatója

A Szombathelyi Művészeti Szakközépiskola felvételi tájékoztatója A Szombathelyi Művészeti Szakközépiskola felvételi tájékoztatója Általános felvételi tájékozató: A felvételi jelentkezés határideje: 2016. február 12. Az iskolába való bejutás alapfeltétele a felvételiző

Részletesebben

VM ASzK, Szakképző Iskola - Bartha János Kertészeti Szakképző Iskola 6600 Szentes, Kossuth L. u. 45. Felvételi szabályzat

VM ASzK, Szakképző Iskola - Bartha János Kertészeti Szakképző Iskola 6600 Szentes, Kossuth L. u. 45. Felvételi szabályzat VM ASzK, Szakképző Iskola - Bartha János Kertészeti Szakképző Iskola 6600 Szentes, Kossuth L. u. 45. OM azonosító: 027986 Telephely kódja: 011 http://www.szentesinfo.hu/bartha Felvételi szabályzat 2012/2013-es

Részletesebben