A jó nevelés a legjobb nemzeti politika

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "A jó nevelés a legjobb nemzeti politika"

Átírás

1 Kovátsné Németh Mária A jó nevelés a legjobb nemzeti politika Az 1920-as években az I. világháború után Európa szerte a nemzetek felemelkedésüket, újjászületésüket az iskola korszerűsítésétől, a hatékony neveléstől várták. Valamennyi európai nemzetnél fellelhető ebben az időszakban az oktatáspolitikát dominánsan jellemző, befolyásoló irányzat: a nacionalizmus, a demokratizmus és a gazdaságitechnikai szemlélet. Különösen így volt ez hazánkban az június 4-i megrázkódtatás, a trianoni békediktátum után. Klebelsberg Kuno kultuszminiszter politikájának középpontjába a kiábrándult tömegek erkölcsi-szellemi nevelését, a magyar nép kulturális felemelését helyezte. A magyar társadalom belső szerkezetének fokozatos formálását az iskoláztatás tartalmának átalakításával, egyfajta tudásberuházással kívánta megvalósítani. A társadalom gyökeres és tartós megújulása érdekében a kultusztárca a legfontosabb tényezőként kezelte az iskoláztatás kiterjesztését, az iskolarendszer modernizációját. A korszak politikusai nemcsak vallották, hogy az állam kötelessége a megfelelő iskolákról való gondoskodás, hanem a felismert érdeket a gyakorlatban meg is valósították. Az iskoláztatás tartalmi, szervezeti megújítása érdekében a 10 év alatt valamennyi iskolatípus működését törvényi keretekkel szabályozták, s jelentős iskolaépítési, fejlesztési programot indítottak meg. Az elemi oktatás kiterjesztését szolgálta az évi VII. tv. a falusi, tanyasi gyermekek iskoláztatásának előremozdításával, s az a népiskolai program, melynek eredményeként hazánkban több mint 3000 tanterem és 1000 tanítói lakás épült. Ugyanakkor a polgári iskolák száma 1926-ra megduplázódott, a középfokú szakiskolák széles hálózata épült ki, s a hat féle középiskola más-más tananyaggal készítette fel a diákokat a továbbtanulásra. Egységes nevelés differenciált iskolastruktúra differenciált tananyag Az iskolarendszer modernizációja az európai gyakorlatnak megfelelően történt. Ez a nevelésben az egységességet, az iskolarendszerben a differenciáltságot jelentette. A neveléspolitika fő feladatait a nemzeti érzés pozitív ápolása, a kultúrfölény megteremtése, a jellemnevelésben a türelem, a kitartás, a fegyelem, a szolidaritás kimunkálása a korszak egyik legjelentősebb művelődéspolitikusa, Kornis Gyula fogalmazta meg. A célt a következőképpen summázta: a jó nevelés a legjobb nemzeti politika. A jó nevelés: a vallásos, erkölcsös, nemzeti szellemű jellemformálás. A nemzeti szellemű nevelés az Európa szerte jellemző nacionalista nevelési gyakorlaton túl elsősorban a haza múltjának, értékeinek megismerését, a jeles költők, írók történelmi személyiségek tevékenységének tanulmányozását, az identitástudat kialakítását, a gyökerek megtartó erejének felismertetését jelentette. A népiskolák tankönyveit például jeles szakemberek állították össze kiváló költők, írók irányításával, mint Móra Ferenc, Vojnovich Ignácz.

2 A demokratizmus gyakorlását Európa kultúrpolitikusai a művelődéshez való jog szempontjából elemezték. Hazánkban is a Vallás- és Közoktatás Minisztérium elsődleges célja a nemzet műveltségének gazdagítása, a művelődéshez való jog biztosítása volt törvényekkel és az iskoláztatási feltételek javításával. A korabeli oktatáspolitikai viták a demokratizmust az egységes, illetve a differenciált iskolastruktúrától, iskoláztatási gyakorlattól kérték számon, az iskolaszerkezetben vélték fellelni. A szociáldemokraták azt vallották, hogy csak akkor van demokratizmus az oktatásban, ha az egységes iskola időtartama minél hosszabb ideig kiterjed, vagyis az elemi iskola nyolcosztályos. Véleményük szerint ugyanis ez a 14 éves korig tartó egységes tanterv alapján működő iskola oldja csak meg az egyértelmű tehetség-kiválasztást, ez szünteti meg a korai szelekciót. Ezért az egységes iskola szociális jelentőségét igen nagyra tartották. A konzervatív párt képviselőinek elve az volt, hogy a nép tehetséges fiai a legmagasabb műveltségben részesüljenek, de pedagógiai szempontból elvetették a 14 éves korig tartó egységes iskolát, mert szerintük az egységes tananyag egyrészt nem kedvez a tehetségesek kiugrásának, másrészt az egységes iskolatípus általános túlterhelést eredményez. Kornis Gyula fogalmazta meg, hogy az iskola a jómódú és szegény gyermekek közt tátongó ellentétet nem képes kiegyenlíteni, ezért az egységes iskola szociális jelentősége ebből a szempontból nem értékelhető. Az egységesség koncepciója az egységes nevelésben öltött testet, hogy a nemzet minél több tagja képességeinek megfelelően a saját körében a társadalmi munkaképesség maximumát érje el, s így a nemzet egészének erőkifejtését minél hatalmasabbá tegye. A megfelelő műveltség elsajátíttatása pedig differenciált iskolarendszert igényelt. A differenciált iskolastruktúra technikai fejlesztését igazolta a harmadik uralkodó világtendencia is: a gazdasági-technikai irányzat. A gazdasági technikai fejlődés nem nélkülözhette a gyakorlati, praktikus ismereteket nyújtó középszintű iskolákat. A korábbi, főleg humán ismereteket nyújtó középiskolák mellé létre kellett hozni az új típusú, gazdasági társadalmi érdekből jelentős szakiskolákat. A tehetséggondozást, a tanulók érdeklődésének, képességeinek megfelelő előrehaladását, a túlterhelés elkerülését, a tananyag elmélyült tanulmányozását a differenciált iskolastruktúra volt hivatott biztosítani. Differenciált iskolarendszer differenciált tananyag A differenciált iskolarendszer 10 éves életkorban biztosította az első kilépési lehetőséget az egységes iskolából, az elemi iskolából. Tízéves korban a gyermek középfokú iskolában: a polgáriban vagy a középiskolák valamelyikében kezdhette meg tanulmányait. A középfokú intézménnyé lett négyosztályosra csökkentett polgári iskola valós társadalmi szükségletet elégített ki: nagyobb néprétegeket juttatott magasabb műveltséghez, s a diákok továbbtanulását a felső szakiskolákba orientálta. A polgári iskolák különösen a városi polgárság és munkásság körében váltak népszerűvé. A békeszerződés után megmaradt 253 iskola helyett 1926-ban már a számuk 412-re emelkedett. Népszerűségét 2

3 annak köszönhette, hogy az alsóbb hivatalnoki pályákra is képesített, ugyanakkor továbbtanulási lehetőséget kínált a különböző szakiskolákba, a tanítóképzőkbe. A polgárira épülő középfokú szakiskolák széles hálózatát teremtették meg ebben az időszakban a éves korosztály számára. A kereskedelmi, ipari középszintű intézmények mellé létrejöttek a mezőgazdasági szakiskolák is. Az iskolarendszer strukturálódását az alábbi táblázatban szemléltetjük. A magyar iskolarendszer 1927-ben Iskolaév Életév Egyetem, műegyetem, egyetemi közgazdasági kar, 15 főiskolák (jogakadémiák, hittani főiskolák, állatorvosi főiskola, gazdasági akadémiák, bányászati és erdészeti főiskola, zeneakadémia,színművészeti főiskola, képzőművészeti főiskola, testnevelési főiskola) Középfokú G L R L R L szakiskolák: I E E E E E 17 Mezőgazdasági, M Á Á Á Á Á 10 Továbbképző isk. ipari, N N L N L N 16 9 Alsófokú szakisk.: kereskedelmi, Á Y G Y I Y 15 Iparos és keresk. tanítóképző Z G I L S K tanonc-isk., önálló kisdedóvónőképző intézet U M N C O L I I M Í K O gazd. népisk., földmíves isk., téli isk., 8 M N Á E L L 14 kertmunkásképző 7 Polgári Á Z U A É iskola, 13 Z I M G vincellér isk., erdőőri I U I isk., tejgazdasági iskola U M U iskolák M M Elemi népiskola Kisdedóvó intézetek 3 6 évig 3

4 A nyolcosztályos középiskolák az európai gyakorlatnak megfelelően differenciálódtak. A lányok és a fiúk számára is három-három intézménytípus biztosította az értelmiségivé válás lehetőségét. A nagyobb iskolavárosokban legalább 3 féle középiskola fogadta a tanulókat. Győrben például a nagy múltú klasszikus humán gimnázium, amit a bencések működtettek; az évi középiskolai törvény nyomán új reáliskolává vált Révai Miklós reáliskola, s az 1927.től leánylíceumként működő leányközépiskola. A éves leányok és fiúk számára kialakított differenciált középiskolai rendszer sokféleségével, differenciált tananyagstruktúrájával a korszerűbb igények kielégítését, az egyén különféle irányultságát, képességeinek valóságos fejlesztését szolgálta. A középfokú iskolák hálózatát az egyértelmű tartalmi és szervezeti gazdagodás mellett a tantervi sokrétűség, a speciális képzés s az ennek megfelelően behatárolt speciális továbbtanulási lehetőségek jellemezték. A nagyfokú differenciálás a tanulói túlterhelést kívánta megszüntetni. Jól tetten érhető ez, ha vizsgálat tárgyává tesszük az elsajátításra szánt tananyagot, s azok óraszámát a humán és reálgimnáziumban. A humán gimnázium heti óraterve az 1924-es tantervben Tantárgyak I. II. III. IV. V. VI. VII. VIII. Hittan Magyar Latin Görög Német Történelem Földrajz Természetrajz Fizika Matematika Bölcseleti bevezetés Rajz Testgyakorlás Összesen: A reálgimnázium heti óraterve az 1924-es tantervben Tantárgyak I. II. III. IV. V. VI. VII. VIII. Hittan Magyar Latin Német

5 Második élő idegen nyelv Történelem Földrajz Természetrajz Fizika Kémia Matematika Bölcseleti bevezetés Rajz Testgyakorlás Összesen: Az évi törvény alapján készült humán gimnáziumi és reálgimnáziumi óratervben az I VIII. osztály heti leterhelése 236 óra, nevezetesen az I. és II. osztályban 28, a III VIII. osztályokban 30 óra. A humán gimnáziumban 13, a reálban 14 (a 14. tárgy a kémia) a tantárgyak száma. A hangsúlyt a humán gimnáziumban a nyelvek, míg a reálban a természettudományos tárgyakra helyezték. A mindkét gimnáziumban három idegen nyelvet tanuló diákok a humán gimnáziumokban a klasszikus nyelveket, a reálban az élő idegen nyelveket tanulták jelentős óraszámban: Ez az arány egy tanulócsoportnál közel azonos heti óraszámot jelent, a gimnázium 6. osztályában pl. heti 13 12, a 8. osztályban óra. Könnyen valószínűsíthető a nyelvek, illetve a tárgyak beható tanulmányozása, kellő ismerete az óratervek alapján. Következtetések Tény, hogy az iskola szociális hátrányok kompenzálására nem alkalmas, az nem az iskola feladata. Az esélyegyenlőséget nem az egységes iskolatípus, hanem a differenciált iskolastruktúra, az egymásra épülő, nagy választási lehetőséget biztosító iskolarendszer tudja szolgálni. Az átjárhatóság megvalósításához az általános alapműveltség jól meghatározott, domináns szerepe szükséges. A tanulói túlterhelés csökkentése, az egyéni képességfejlesztése érdekében elengedhetetlen az általános műveltséget nyújtó iskolák differenciálódása. A tehetséggondozásnak nem kedvez az egységes gimnázium. A tehetséggondozás feltétele a jó módszerek mellett az egyén képességeinek, irányultságának megfelelően választott tananyag. Nem szolgál a tehetségek kiemelkedésének az ismeretanyag széleskörű gyarapítása. Az 1920-as évek differenciált oktatási struktúrája az európai gyakorlatnak megfelelően sokszínű volt; valós társadalmi szükségleteket elégített ki a gyakorlatias, praktikus műveltséget nyújtó polgárival, ill. középfokú szakiskolákkal; a korábbinál lényegesen szélesebb iskoláztatási lehetőséget biztosított az alsóbb néprétegek gyermekei számára; s 5

6 ugyanakkor célirányos tananyagstruktúrájával (humán-reálgimnázium) egészséges leterhelést, egyéni képességfejlesztést tudott biztosítani középiskolások számára. Mára levonható tanulságokkal szolgálhat az az oktatáspolitikai gyakorlat, amely a társadalmi-gazdasági kihívásokra döntően pedagógiai elvek alapján differenciált középiskolai szerkezettel válaszolt. Felhasznált szakirodalom Hóman Bálint és Szekfű Gyula: Magyar történet, A tizenkilencedik és huszadik század, Királyi Magyar Egyetemi Nyomda, Bp. é. n. Kornis Gyula: Kultúrpolitikánk irányelvei, Bp Kornis Gyula: Magyarország közoktatásügye a világháború óta, Bp Kornis Gyula: Nemzeti megújhodás, Bp Kováts Gyuláné dr. Németh Mária: Kultúra és politika Kornis Gyula közoktatás-politikai tevékenységében, Győr, o. Kováts Gyuláné dr. Németh Mária: Kornis Gyula és az 1920-as évek iskolareformjai. Pedagógiai Szemle, 1990/10, o. 6

Református nőnevelés a két világháború között

Református nőnevelés a két világháború között Református nőnevelés a két világháború között Paksi László Pannon Egyetem, Veszprém paksilaci@gmail.com Magyarországon a református egyház a protestantizmus legerősebb váraiban hozott létre nőnevelő intézményeket,

Részletesebben

Szegedi Kőrösy József Gazdasági Szakképző Iskola. Jót, s jól! Kazinczy Ferenc PEDAGÓGIAI PROGRAM. Szeged 2014. szeptember

Szegedi Kőrösy József Gazdasági Szakképző Iskola. Jót, s jól! Kazinczy Ferenc PEDAGÓGIAI PROGRAM. Szeged 2014. szeptember Szegedi Kőrösy József Gazdasági Szakképző Iskola Jót, s jól! Kazinczy Ferenc PEDAGÓGIAI PROGRAM Szeged 2014. szeptember Tartalomjegyzék Tartalomjegyzék A PEDAGÓGIAI PROGRAM JOGSZABÁLYI HÁTTERE... 8 1.

Részletesebben

ÖTVENÉVES A PEDAGÓGUSKÉPZÉS A NYÍREGYHÁZI FŐISKOLÁN

ÖTVENÉVES A PEDAGÓGUSKÉPZÉS A NYÍREGYHÁZI FŐISKOLÁN 50 ÖTVENÉVES A PEDAGÓGUSKÉPZÉS A NYÍREGYHÁZI FŐISKOLÁN 50 ÖTVENÉVES A PEDAGÓGUSKÉPZÉS A NYÍREGYHÁZI FŐISKOLÁN Szerkesztők: Brezsnyánszky László és Vincze Tamás Bessenyei Könyvkiadó Nyíregyháza, 2013 Kiadványunk

Részletesebben

Budapest lakossága a két világháború közötti időszakban tovább növekedett.

Budapest lakossága a két világháború közötti időszakban tovább növekedett. 120 budapest BUDAPEST OKTATÁSÜGYE A KÉT VILÁGHÁBORÚ KÖZÖTT Budapest lakossága a két világháború közötti időszakban tovább növekedett. Ezzel együtt erősödött a főváros ipari, kereskedelmi, közigazgatási

Részletesebben

GIMNÁZIUM, INFORMATIKAI, KÖZGAZDASÁGI, NYOMDAIPARI, SZAKKÖZÉPISKOLA ÉS SZAKISKOLA 3300. Eger, Mátyás király út 165. PEDAGÓGIAI PROGRAM

GIMNÁZIUM, INFORMATIKAI, KÖZGAZDASÁGI, NYOMDAIPARI, SZAKKÖZÉPISKOLA ÉS SZAKISKOLA 3300. Eger, Mátyás király út 165. PEDAGÓGIAI PROGRAM GIMNÁZIUM, INFORMATIKAI, KÖZGAZDASÁGI, NYOMDAIPARI, SZAKKÖZÉPISKOLA ÉS SZAKISKOLA 3300. Eger, Mátyás király út 165. PEDAGÓGIAI PROGRAM Érvényes: 2007. 07.01.-től 2014. 08. 31-ig /A 2000. 08.22.-én elfogadott,

Részletesebben

BÖLCSÉSZETTUDOMÁNYI INTERDISZCIPLINÁRIS DOKTORI ISKOLA VESZPRÉMI EGYETEM. A nyelvpedagógus-képzés helye és szerepe.

BÖLCSÉSZETTUDOMÁNYI INTERDISZCIPLINÁRIS DOKTORI ISKOLA VESZPRÉMI EGYETEM. A nyelvpedagógus-képzés helye és szerepe. BÖLCSÉSZETTUDOMÁNYI INTERDISZCIPLINÁRIS DOKTORI ISKOLA VESZPRÉMI EGYETEM A nyelvpedagógus-képzés helye és szerepe a tanítóképzésben Doktori (PhD) értekezés 2005 Készítette: Ujlakyné Szűcs Éva PhD hallgató

Részletesebben

PEDAGÓGIAI PROGRAM 2014

PEDAGÓGIAI PROGRAM 2014 PEDAGÓGIAI PROGRAM 2014 (A 2013. szeptember 1-jén hatályba lépett dokumentum törvényi változásoknak megfelelő, módosított változata) Lehel Vezér Gimnázium OM azonosító: 038139 Elérhetőségek Cím: Lehel

Részletesebben

Az iskolarendszerű felnőttoktatás a magyarországi felnőttképzés/felnőttoktatás

Az iskolarendszerű felnőttoktatás a magyarországi felnőttképzés/felnőttoktatás 288 képzés és munkaerőpiac A MUNKAERŐPIAC ELVÁRÁSAI ÉS AZ ISKOLARENDSZERŰ FELNŐTTOKTATÁS 1 Az iskolarendszerű felnőttoktatás a magyarországi felnőttképzés/felnőttoktatás fontos területe. A közoktatás rendszerén

Részletesebben

ISKOLA ÉS TÁRSADALOM ZALAI GYŰJTEMÉNY 41.

ISKOLA ÉS TÁRSADALOM ZALAI GYŰJTEMÉNY 41. ISKOLA ÉS TÁRSADALOM ZALAI GYŰJTEMÉNY 41. ISKOLA ÉS TÁRSADALOM ISKOLA ÉS TÁRSADALOM A Zalaegerszegen 1996. szeptember 5 6-án rendezett konferencia előadásai ZALAI GYŰJTEMÉNY 41. ZALAEGERSZEG, 1997. Szerkesztő:

Részletesebben

AZ ARANY JÁNOS ÓVODA, ÁLTALÁNOS ISKOLA, SPECIÁLIS SZAKISKOLA ÉS EGYSÉGES GYÓGYPEDAGÓGIAI MÓDSZERTANI INTÉZMÉNY PEDAGÓGIAI PROGRAM 2013.

AZ ARANY JÁNOS ÓVODA, ÁLTALÁNOS ISKOLA, SPECIÁLIS SZAKISKOLA ÉS EGYSÉGES GYÓGYPEDAGÓGIAI MÓDSZERTANI INTÉZMÉNY PEDAGÓGIAI PROGRAM 2013. AZ ARANY JÁNOS ÓVODA, ÁLTALÁNOS ISKOLA, SPECIÁLIS SZAKISKOLA ÉS EGYSÉGES GYÓGYPEDAGÓGIAI MÓDSZERTANI INTÉZMÉNY PEDAGÓGIAI PROGRAM 2013. MO TTÓ NK Akadálymentesítés, azaz a sérült, sajátos nevelési igényű

Részletesebben

P e d a g ó g i a i P r o g r a m

P e d a g ó g i a i P r o g r a m Biharkeresztesi Bocskai István Gimnázium, Szakközépiskola, Szakiskola és Kollégium 4110 Biharkeresztes, Ady Endre u. 2 Tel/fax: (54) 430-084 e-mail: bocskai@bocskai-bker.sulinet.hu P e d a g ó g i a i

Részletesebben

TÁMOP 3.1.4-08/2-2008-0001

TÁMOP 3.1.4-08/2-2008-0001 Petőfi Sándor Gimnázium 5650 Mezőberény Petőfi u. 13-15. E-mail: psg@mezobereny. hu Tel.: 66/515-578, 66/515-579 Fax.: 66/515-580 TÁMOP 3.1.4-08/2-2008-0001 Petőfi Sándor Gimnázium Kollégium és Közétkeztetési

Részletesebben

243/2003. (XII. 17.) Korm. rendelet. a Nemzeti alaptanterv kiadásáról, bevezetéséről és alkalmazásáról. Általános rendelkezések

243/2003. (XII. 17.) Korm. rendelet. a Nemzeti alaptanterv kiadásáról, bevezetéséről és alkalmazásáról. Általános rendelkezések 243/2003. (XII. 17.) Korm. rendelet a Nemzeti alaptanterv kiadásáról, bevezetéséről és alkalmazásáról A közoktatásról szóló - többször módosított - 1993. évi LXXIX. törvény (a továbbiakban: közoktatásról

Részletesebben

AZ ALTERNATÍV ISKOLÁK KIALAKULÁSA, SZEREPE, JELENTŐSÉGE A MAGYAR OKTATÁSI RENDSZERBEN. Kovácsné Simon Krisztina

AZ ALTERNATÍV ISKOLÁK KIALAKULÁSA, SZEREPE, JELENTŐSÉGE A MAGYAR OKTATÁSI RENDSZERBEN. Kovácsné Simon Krisztina Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem Alkalmazott Pedagógia és Pszichológia Intézet Műszaki Pedagógia Tanszék Közoktatási Vezető Szakirányú Továbbképzési Szak AZ ALTERNATÍV ISKOLÁK KIALAKULÁSA,

Részletesebben

JÓVÁHAGYÓ NYILATKOZAT:...

JÓVÁHAGYÓ NYILATKOZAT:... Tartalom Bevezető... 2 1. Az iskola nevelési programja... 4 1.1 A nevelő-oktató munka pedagógiai alapelvei, céljai, feladatai, eszközei, eljárásai 4 1.2 A személyiségfejlesztéssel kapcsolatos pedagógiai

Részletesebben

HELYI PEDAGÓGIAI PROGRAMJA I. rész

HELYI PEDAGÓGIAI PROGRAMJA I. rész A Cecei Általános Iskola és Alapi Tagiskolájának HELYI PEDAGÓGIAI PROGRAMJA I. rész A Cecei Általános Iskola érvényben levő pedagógiai programjának felhasználásával összeállította és szerkesztette: Király

Részletesebben

A Kiskunfélegyházi Középiskola, Szakiskola, Speciális Szakiskola és Kollégium PEDAGÓGIAI PROGRAMJA 2013.

A Kiskunfélegyházi Középiskola, Szakiskola, Speciális Szakiskola és Kollégium PEDAGÓGIAI PROGRAMJA 2013. A Kiskunfélegyházi Középiskola, Szakiskola, Speciális Szakiskola és Kollégium PEDAGÓGIAI PROGRAMJA 2013. Tartalomjegyzék Tartalomjegyzék... 2 BEVEZETÉS... 4 AZ ÖSSZEVONT INTÉZMÉNY LÉTREJÖTTE... 4 Az összevont

Részletesebben

PEDAGÓGIAI PROGRAMJA

PEDAGÓGIAI PROGRAMJA I. Géza Király Közgazdasági Szakközépiskola PEDAGÓGIAI PROGRAMJA Nevelőtestület elfogadta: Igazgató jóváhagyta: 2013 TARTALOMJEGYZÉK I. AZ ISKOLA ÉS KÖRNYEZETE... 2. 1. Iskolánk helye Vác város és a Dunakanyar

Részletesebben

Budapesti Gazdasági Főiskola KÜLKERESKEDELMI FŐISKOLAI KAR NEMZETKÖZI KOMMUNIKÁCIÓ SZAK Levelező tagozat Európai Üzleti Tanulmányok szakirány

Budapesti Gazdasági Főiskola KÜLKERESKEDELMI FŐISKOLAI KAR NEMZETKÖZI KOMMUNIKÁCIÓ SZAK Levelező tagozat Európai Üzleti Tanulmányok szakirány Budapesti Gazdasági Főiskola KÜLKERESKEDELMI FŐISKOLAI KAR NEMZETKÖZI KOMMUNIKÁCIÓ SZAK Levelező tagozat Európai Üzleti Tanulmányok szakirány NYELVOKTATÁS AZ EURÓPAI UNIÓBAN ÉS A MAGYARORSZÁGI NYELVOKTATÁS

Részletesebben

A középfokú oktatás aktuális kérdései Győrben

A középfokú oktatás aktuális kérdései Győrben A középfokú oktatás aktuális kérdései Győrben REISINGER Adrienn Széchenyi István Egyetem, Győr radrienn@sze.hu Az oktatás befektetés a humán erőforrásba. Ezen ténymegállapítás miatt úgy gondolom, hogy

Részletesebben

PEDAGÓGIAI PROGRAMJA B U D A P E S T 2012.

PEDAGÓGIAI PROGRAMJA B U D A P E S T 2012. Adjátok kezébe a kérdéseket, és hagyjátok, hadd oldja ő meg maga. Ne azért tegyen szert a tudásra, mert ti megmondjátok neki, Hanem azért, mert magától megétette: ne tanulja a tudományt, hanem fedezze

Részletesebben

módosított Pedagógiai Programja 7. módosítás 2013. március

módosított Pedagógiai Programja 7. módosítás 2013. március Az módosított Pedagógiai Programja 7. módosítás 2013. március 1 Tartalom Előzmények 3 Az intézmény célja 4 Oktatási célok 4 Távlati oktatási célok 4 Nevelési célok, elvek 5 Az oktatásról 6 A tanárokról

Részletesebben

Testnevelés-elmélet SPORTISMERETEK I. Dr. Hamar Pál 2008.

Testnevelés-elmélet SPORTISMERETEK I. Dr. Hamar Pál 2008. Testnevelés-elmélet SPORTISMERETEK I. Dr. Hamar Pál 2008. C s a n á d i Á r p á d Á l t a l á n o s I s k o l a é s P e d a g ó g i a i I n t é z e t TESTNEVELÉS-ELMÉLET (SPORTISMERETEK I.) ELŐSZÓ A fejezet

Részletesebben

OM: 035249. Készült: A 2011.évi köznevelési törvény szerint

OM: 035249. Készült: A 2011.évi köznevelési törvény szerint Szerb Antal Gimnázium Az iskola székhelye: 1164 Budapest, Batthyány Ilona utca 12. Az iskola postacíme: ugyanaz. (telefonszáma: 400-1814, 400-1662, 401-0550; fax: 401-0549) OM: 035249 Készült: A 2011.évi

Részletesebben

KULTÚRA ÉS POLITIKA TANULMÁNYOK KORNIS GYULA ÍRTA BUDAPEST, 1928 FEANKLIN-TÁRSULAT MAGYAR ÍROD. INTÉZET ÉS KÖNYVNYOMDA KIADÁSA

KULTÚRA ÉS POLITIKA TANULMÁNYOK KORNIS GYULA ÍRTA BUDAPEST, 1928 FEANKLIN-TÁRSULAT MAGYAR ÍROD. INTÉZET ÉS KÖNYVNYOMDA KIADÁSA KULTÚRA ÉS POLITIKA TANULMÁNYOK ÍRTA KORNIS GYULA BUDAPEST, 1928 FEANKLIN-TÁRSULAT MAGYAR ÍROD. INTÉZET ÉS KÖNYVNYOMDA KIADÁSA FRANKLIN-TÁRSULAT NYOMDÁJA. ELŐSZÓ. A világgal és az élettel szemben való

Részletesebben

PEDAGÓGIAI PROGRAM. Bethlen Gábor Közlekedési és Közgazdasági Szakközépiskola. 2008. június

PEDAGÓGIAI PROGRAM. Bethlen Gábor Közlekedési és Közgazdasági Szakközépiskola. 2008. június PEDAGÓGIAI PROGRAM Bethlen Gábor 2008. június Bethlen Gábor 2/455 BEVEZETŐ RÉSZ...10 1 AZ ISKOLA ARCULATA...10 1.1 Az iskola rövid története...10 1.2 Az iskolai hagyományok...10 1.3 Képzési kínálat...11

Részletesebben

Krivács Györgyné. Az idegen nyelvi képzés rendszere a m. kir. Honvédségben 1920 és 1945 között. PhD értekezés

Krivács Györgyné. Az idegen nyelvi képzés rendszere a m. kir. Honvédségben 1920 és 1945 között. PhD értekezés ZRÍNYI MIKLÓS NEMZETVÉDELMI EGYETEM HADTUDOMÁNYI DOKTORI ISKOLA Krivács Györgyné Az idegen nyelvi képzés rendszere a m. kir. Honvédségben 1920 és 1945 között PhD értekezés Tudományos témavezető: Dr.Horváth

Részletesebben

Pályaválasztási motiváció értékrendi alapjai diplomás ápoló- és tanárképző főiskolai hallgatók körében. Doktori értekezés. Kovácsné Tóth Ágnes

Pályaválasztási motiváció értékrendi alapjai diplomás ápoló- és tanárképző főiskolai hallgatók körében. Doktori értekezés. Kovácsné Tóth Ágnes Pályaválasztási motiváció értékrendi alapjai diplomás ápoló- és tanárképző főiskolai hallgatók körében Doktori értekezés Kovácsné Tóth Ágnes Semmelweis Egyetem Patológiai Tudományok Doktori Iskola Témavezető:

Részletesebben

A többciklusú képzés a magyar felsőoktatásban. Új, európai úton a diplomához

A többciklusú képzés a magyar felsőoktatásban. Új, európai úton a diplomához A többciklusú képzés a magyar felsőoktatásban Új, európai úton a diplomához Szerkesztette: Az Oktatási Minisztérium Felsőoktatási Helyettes Államtitkársága Bakos Károly Beke Andrea Bocz Zsuzsanna Csákvári

Részletesebben

A BORNEMISZA PÉTER GIMNÁZIUM, ÁLTALÁNOS ISKOLA, ALAPFOKÚ MŰVÉSZETOKTATÁSI INTÉZMÉNY ÉS SPORTISKOLA PEDAGÓGIAI PROGRAMJA

A BORNEMISZA PÉTER GIMNÁZIUM, ÁLTALÁNOS ISKOLA, ALAPFOKÚ MŰVÉSZETOKTATÁSI INTÉZMÉNY ÉS SPORTISKOLA PEDAGÓGIAI PROGRAMJA A BORNEMISZA PÉTER GIMNÁZIUM, ÁLTALÁNOS ISKOLA, ALAPFOKÚ MŰVÉSZETOKTATÁSI INTÉZMÉNY ÉS SPORTISKOLA PEDAGÓGIAI PROGRAMJA Budapest 2010 Köszöntő 1997 májusában a Hit Gyülekezete egyház megalapította iskolánkat,

Részletesebben