SAVIO SZENT DOMONKOS KATOLIKUS ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS ÓVODA

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "SAVIO SZENT DOMONKOS KATOLIKUS ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS ÓVODA"

Átírás

1 SAVIO SZENT DOMONKOS KATOLIKUS ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS ÓVODA SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT 2013

2

3 TARTALOMJEGYZÉK Tartalomjegyzék BEVEZETŐ A szervezeti és működési szabályzat célja, feladata, jogszabályi alapja Jogszabályi alapok A szervezeti és működési szabályzat célja, feladata... 8 A szervezeti és működési szabályzat meghatározza... 8 A szervezeti és működési szabályzat tartalmazza Elfogadása, jóváhagyása, megtekintése Személyi és időbeli hatálya Az intézmény alapfeladatai és szakfeladatai Székhely: 5600 Békéscsaba, Szarvasi út Telephely: 5675 Telekgerendás, Ady Endre u Telephely: 5925 Gerendás, Petőfi u Telephely: 5925 Gerendás, Fürdő u Telephely: 5673 Kamut, Petőfi u Telephely: 5673 Kamut, Petőfi u Telephely: 5668 Nagybánhegyes, Erzsébet királyné u Telephely: 5668 Nagybánhegyes, Kossuth u Telephely: 5811 Végegyháza, Széchenyi u Telephely: 5811 Végegyháza, Széchenyi u A köznevelési intézmény általános jellemzői Az intézmény székhelye Az intézmény telephelyei Az intézmény alapítója, az alapító okiratot jóváhagyó határozat száma, az intézmény fenntartója, jogállása Az intézményi bélyegzők felirata: Az iskola működési rendjét meghatározó dokumentumok Az intézmény szervezeti felépítése Az intézmény működésének rendje A benntartózkodás rendje Gyermekek benntartózkodási rendje az óvodáinkban A tanulók benntartózkodási rendje az iskoláinkban Munkarend Gyermekek Tanulók Alkalmazottak Az intézmény vezetőjének és helyettesének munkarendje A nevelési év, tanév rendje Az óvodai élet, a tanítási órák, óraközi szünetek rendje, időtartama Az Egyház tanításával összefüggő viselkedési és megjelenési szabályok Az egyéb foglalkozások célja, szervezeti formái, időkerete Óvodáinkban Iskoláinkban Az intézmény létesítményeinek, helyiségeinek használati rendje Az intézmény helyiségeinek használata Bérbeadás

4 3.8. Az intézményben folytatható reklámtevékenység Az intézményben tartózkodás rendje Az intézményben tartózkodás rendje azok részére, akik nem állnak jogviszonyban az intézménnyel Az intézménybe jelentkező gyermek, tanuló felvétele Óvodai beiratkozás A leendő első osztályosok beiskolázása A felvétel szempontjai A beiratkozáskor be kell mutatni A gyermek, tanuló jogviszonyának megszűnése Az óvodai jogviszony megszűnik: Az iskolai jogviszony megszűnik: Továbbtanulás Átvétel más intézményből A PEDAGÓGIAI MUNKA ELLENŐRZÉSE Az ellenőrzés területei Minden alkalmazottra vonatkozóan: Pedagógusokra, óvodapedagógusokra vonatkozóan: Az ellenőrzés módszerei és tapasztalatai AZ INTÉZMÉNY VEZETÉSE, FELADATMEGOSZTÁS Az intézmény vezetősége Az intézményvezető jogköre és feladatai A vezetők közti feladatmegosztás, a kapcsolattartás rendje és formái A kiadmányozás szabályai Az intézményvezető az intézmény nevében kiadmányozza Saját nevében kiadmányozza Az ügyintézők kiadmányozási joga AZ INTÉZMÉNY BELSŐ ÉS KÜLSŐ KAPCSOLATAI Az intézmény közösségei A nevelőtestület A nevelőtestület dönt: A nevelőtestület értekezletei Szakmai munkaközösségek Intézményünk munkaközösségei: Diákközösségek Szülői szervezet (közösség) A Szülői szervezet működése A kapcsolattartás formái A szülő kötelessége, hogy: A szülő joga, hogy: Kapcsolattartás a nevelők és a szülők között Intézményvezető és a telephelyvezetők Osztályfőnökök Egyéb módok a tájékoztatásra Külső kapcsolatok A fenntartó INTÉZMÉNYÜNK HAGYOMÁNYAI Ünnepi öltözetünk

5 7.2. Intézményünk címere Az intézmény ünnepei, hagyományai INTÉZMÉNYI VÉDŐ ÉS ÓVÓ ELŐÍRÁSOK Teendők baleset esetén A balesetek bejelentése Rendkívüli esemény esetén szükséges teendők A gyermekek, tanulók rendszeres egészségügyi felügyeletének és ellátásának rendje Az iskolaorvos által ellátandó feladatok A védőnő által önállóan ellátandó feladatok Iskolafogászati tevékenység Az iskolafogorvos feladatai Az fogászati asszisztens feladatai Kapcsolatok Játszótereink biztonsága Rendszeres, napi ellenőrzés Operatív ellenőrzés Éves átfogó ellenőrzés Veszélyhelyzetben szükséges teendők Baleset esetén szükséges teendők A TANULÓK ÜGYEINEK KEZELÉSÉVEL KAPCSOLATOS SZABÁLYOK Az osztályfőnök, az igazgató kötelessége, tanköteles tanuló esetében Fegyelmi eljárás szabályai A fegyelmi eljárást megelőző egyeztető eljárás szabályai A fegyelmi eljárás szabályai: MUNKAKÖRI LEÍRÁS-MINTÁK Igazgatóhelyettes Telephelyvezető Munkaközösség-vezető Osztályfőnök Pedagógus Óvodapedagógus Könyvtáros Gyermek- és ifjúságvédelmi felelős Gazdasági vezető Gazdasági ügyintéző Iskolatitkár Gondnok-karbantartó Konyhai dolgozó (iskola) Takarító Dajka AZ INTÉZMÉNYBEN KÖTELEZŐEN HASZNÁLT NYOMTATVÁNYOK VEZETÉSE Az elektronikus úton előállított, papíralapú nyomtatványok hitelesítési rendje Az elektronikus úton előállított, hitelesített és tárolt dokumentumok kezelési rendje Az intézményben használt nyomtatványok Az óvoda által használt nyomtatványok Az iskola által használt nyomtatványok AZ ISKOLAI KÖNYVTÁR SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA

6 12.1. A könyvtár működésének célja A könyvtár feladatai A könyvtár alapfeladatai A könyvtár kiegészítő feladatai Az iskolai tankönyvellátás megszervezésével kapcsolatos feladatok A könyvtár működésével kapcsolatos szabályok Az intézmény számára vásárolt dokumentumok nyilvántartása A könyvtár szolgáltatásai a következők: A könyvtári állományalakítás Az állománygyarapítás formái: Állományapasztás folyamata: Az állomány gondozása, védelme, ellenőrzése: A könyvtár használóinak köre, a beiratkozás módja: A szolgáltatások igénybevételének feltételei A könyvtárhasználat szabályai A nyitva tartás és a kölcsönzés ideje A könyvtárban elhelyezett számítógépek használata A tanári kézikönyvtár Gyűjtőköri szabályzat Könyvtárhasználati és szolgáltatási szabályzat Katalógusszerkesztési szabályzat Tankönyvtári szabályzat Záró rendelkezések Legitimációs záradék Az intézményi dokumentumok nyilvánossága Intézményi közzétételi lista Ratifikációs záradékok MELLÉKLET ADATKEZELÉSI SZABÁLYZAT Általános rendelkezések Adatkezelési szabályzatunk jogszabályi alapja és célja Az adatkezelési szabályzat személyi és időbeli hatálya Az intézményben nyilvántartott adatok köre Az alkalmazottak nyilvántartott és kezelt adatai Az adatok továbbításának rendje A pedagógusok adatainak továbbítása A tanulók adatainak továbbítása Az adatkezeléssel foglalkozó alkalmazottak köre Az adatkezelés technikai lebonyolítása Az adatkezelés általános módszerei Az alkalmazottak személyi iratainak vezetése Személyi iratok A személyi iratok védelme A személyi anyag vezetése és tárolása A tanulók személyi adatainak vezetése A tanulók személyi adatainak védelme A tanulók személyi adatainak vezetése és tárolása Az adatnyilvántartásban érintett alkalmazottak, tanulók és szülők jogai és érvényesítésük rendje

7 5.4.1 Az érintettek tájékoztatása, kérelem az érintett adatainak módosítására Az érintett személyek tiltakozási joga A bírósági jogérvényesítés lehetősége

8 1. BEVEZETŐ 1.1 A szervezeti és működési szabályzat célja, feladata, jogszabályi alapja A köznevelési intézmény működésére, belső kapcsolataira vonatkozó rendelkezéseket a szervezeti és működési szabályzat határozza meg. Megalkotása a Nemzeti köznevelésről szóló évi CXC. törvény 25. -ban foglaltak szerint történik. Az határozza meg a köznevelési intézmény szervezeti felépítését, valamint a működésre vonatkozó egyéb rendelkezéseket, melyeket jogszabály nem fogalmaz meg. Az a Pedagógiai programban megfogalmazott cél- és feladatrendszerek, tevékenység- csoportok és folyamatok összehangolt működését, hatékony és racionális kapcsolati rendszerét tartalmazza Jogszabályi alapok évi CXC. törvény a nemzeti köznevelésről 20/2012. (VIII.31.) EMMI rendelet a nevelési-oktatási intézmények működéséről és a köznevelési intézmények névhasználatáról 32/2012. (X.8.) EMMI rendelet a sajátos nevelési igényű gyermekek óvodai nevelésének irányelve és a sajátos nevelési igényű tanulók iskolai oktatásának irányelve kiadásáról évi CXII. törvény az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról évi XXXVII. törvény a tankönyvpiac rendjéről évi XLII. törvény a nemdohányzók védelméről és a dohánytermékek fogyasztásának, forgalmazásának egyes szabályairól 23/2004. (VIII.27.) OM rendelet a tankönyvvé nyilvánítás, a tankönyvtámogatás, valamint az iskolai tankönyvellátás rendjéről 26/1997. (IX.3.) NM rendelet iskola-egészségügy ellátásról A szervezeti és működési szabályzat célja, feladata A szervezeti és működési szabályzat meghatározza a működés rendjét, ezen belül a gyermekeknek, a tanulóknak, az alkalmazottaknak és a vezetőknek a nevelési-oktatási intézményben való benntartózkodásának rendjét, a pedagógiai munka belső ellenőrzésének rendjét, a belépés és benntartózkodás rendjét azok részére, akik nem állnak jogviszonyban a nevelési-oktatási intézménnyel, a telephelyekkel való kapcsolattartás rendjét, a vezetők és a szervezeti egységek közötti kapcsolattartás rendjét, formáját, továbbá a vezetők közötti feladatmegosztást, a kiadmányozás és a képviselet szabályait, a szervezeti egységek közötti kapcsolattartás rendjét, az intézményvezető vagy intézményvezető-helyettes akadályoztatása esetén a helyettesítés rendjét, a vezetők és az óvodai, iskolai szülői szervezet, közösség közötti kapcsolattartás formáját, rendjét, a nevelőtestület feladatkörébe tartozó ügyek átruházására, továbbá a feladatok ellátásával megbízott beszámolására vonatkozó rendelkezéseket, 8

9 a külső kapcsolatok rendszerét, formáját és módját, beleértve a pedagógiai szakszolgálatokkal, a pedagógiai szakmai szolgáltatokkal, a gyermekjóléti szolgálattal, valamint az iskola-egészségügyi ellátást biztosító egészségügyi szolgáltatóval való kapcsolattartást, az ünnepélyek, megemlékezések rendjét, a hagyományok ápolásával kapcsolatos feladatokat, a szakmai munkaközösségek együttműködését, kapcsolattartásának rendjét, részvételét a pedagógusok munkájának segítésében, a rendszeres egészségügyi felügyelet és ellátás rendjét, az intézményi védő, óvó előírásokat, bármely rendkívüli esemény esetén szükséges teendőket. A szervezeti és működési szabályzat tartalmazza annak meghatározását, hogy hol, milyen időpontban lehet tájékoztatást kérni a Pedagógiai programról, azokat az ügyeket, amelyekben a szülői szervezetet, közösséget az véleményezési joggal ruházza fel, a nevelési-oktatási intézményben a tanulóval szemben lefolytatásra kerülő fegyelmi eljárás részletes szabályait, az elektronikus úton előállított papíralapú nyomtatványok hitelesítésének rendjét, az elektronikus úton előállított, hitelesített és tárolt dokumentumok kezelési rendjét, az intézményvezető feladat- és hatásköréből leadott feladat- és hatásköröket, munkaköri leírás-mintákat, mindazokat a kérdéseket, amelyek meghatározását jogszabály előírja, továbbá a nevelési-oktatási intézmény működésével összefüggő minden olyan kérdést, amelyet jogszabály rendelkezése alapján készített szabályzatban nem kell, vagy nem lehet szabályozni. az egyéb foglalkozások célját, szervezeti formáit, időkereteit, a diákönkormányzat, a diákképviselők, valamint az iskolai vezetők közötti kapcsolattartás formáját és rendjét, a diákönkormányzat működéséhez szükséges feltételeket (helyiségek, berendezések használata, költségvetési támogatás biztosítása), az iskolai sportkör, valamint az iskola vezetése közötti kapcsolattartás formáit és rendjét, a gyermekek, tanulók egészségét veszélyeztető helyzetek kezelésére irányuló eljárásrendet, az iskolai könyvtár -ét. Továbbá az -ben meghatározhatók azok a nevelési-oktatási intézmény biztonságos működését garantáló szabályok, amelyek megtartása kötelező az intézmény területén tartózkodó szülőknek, valamint az intézménnyel kapcsolatban nem álló más személyeknek Elfogadása, jóváhagyása, megtekintése Ezt a szervezeti és működési szabályzatot a fenntartó, a Szent Gellért Katolikus Iskolai Főhatóság hagyja jóvá. Az -t a tanulók, szüleik, a pedagógusok és alkalmazottak, valamint más érdeklődők munkaidőben az igazgatói irodában, egyébként az intézmény honlapján tekinthetik meg. 9

10 1.3. Személyi és időbeli hatálya Jelen szervezeti és működési szabályzat és a mellékletét képező szabályzatok, igazgatói utasítások betartása az intézmény valamennyi munkavállalójára, tanulójára nézve kötelező érvényű. A fenntartó jóváhagyásával lép hatályba és határozatlan időre szól Az intézmény alapfeladatai és szakfeladatai Székhely: 5600 Békéscsaba, Szarvasi út 31. Alapfeladat: Általános iskolai nevelés, oktatás Szakfeladat: Általános iskolai tanulók nappali rendszerű nevelése, oktatása (1-4. évfolyam) Általános iskolai tanulók nappali rendszerű nevelése, oktatása (5-8. évfolyam) Iskolai intézményi étkeztetés Általános iskolai napköziotthoni nevelés Sajátos nevelési igényű tanulók napköziotthoni nevelése Általános iskolai tanulószobai nevelés Sajátos nevelési igényű tanulók általános iskolai tanulószobai nevelése Sajátos nevelési igényű általános iskolai tanulók nappali rendszerű nevelése, oktatása (1-4. évfolyam) Sajátos nevelési igényű általános iskolai tanulók nappali rendszerű nevelése, oktatása (5-8. évfolyam) Telephely: 5675 Telekgerendás, Ady Endre u. 10. Alapfeladat: Általános iskolai nevelés, oktatás Szakfeladat: Általános iskolai tanulók nappali rendszerű nevelése, oktatása (1-4. évfolyam) Iskolai intézményi étkeztetés Sajátos nevelési igényű általános iskolai tanulók nappali rendszerű nevelése, oktatása (1-4. évfolyam) Nemzetiségi tanulók nappali rendszerű általános iskolai nevelése, oktatása (1-4. évfolyam) Általános iskolai napköziotthoni nevelés Sajátos nevelési igényű tanulók napköziotthoni nevelése Nemzetiségi tanulók napköziotthoni nevelése Általános iskolai tanulószobai nevelés Sajátos nevelési igényű tanulók általános iskolai tanulószobai nevelése Nemzetiségi tanulók általános iskolai tanulószobai nevelése Telephely: 5925 Gerendás, Petőfi u. 1. Alapfeladat: Óvodai nevelés 10

11 Szakfeladat: Óvodai nevelés, ellátás Sajátos nevelési igényű gyermekek óvodai nevelése, ellátása Óvodai intézményi étkeztetés Telephely: 5925 Gerendás, Fürdő u. 14. Alapfeladat: Általános iskolai nevelés, oktatás Szakfeladat: Általános iskolai tanulók nappali rendszerű nevelése, oktatása (1-4. évfolyam) Általános iskolai tanulók nappali rendszerű nevelése, oktatása (5-8. évfolyam) Iskolai intézményi étkeztetés Sajátos nevelési igényű általános iskolai tanulók nappali rendszerű nevelése, oktatása (1-4. évfolyam) Sajátos nevelési igényű általános iskolai tanulók nappali rendszerű nevelése, oktatása (5-8. évfolyam) Általános iskolai napköziotthoni nevelés Sajátos nevelési igényű tanulók napköziotthoni nevelése Általános iskolai tanulószobai nevelés Sajátos nevelési igényű tanulók általános iskolai tanulószobai nevelése Telephely: 5673 Kamut, Petőfi u. 6. Alapfeladat: Óvodai nevelés Szakfeladat: Óvodai nevelés, ellátás Sajátos nevelési igényű gyermekek óvodai nevelése, ellátása Óvodai intézményi étkeztetés Telephely: 5673 Kamut, Petőfi u. 49. Alapfeladat: Általános iskolai nevelés, oktatás Szakfeladat: Általános iskolai tanulók nappali rendszerű nevelése, oktatása (1-4. évfolyam) Általános iskolai tanulók nappali rendszerű nevelése, oktatása (5-8. évfolyam) Iskolai intézményi étkeztetés Sajátos nevelési igényű általános iskolai tanulók nappali rendszerű nevelése, oktatása (1-4. évfolyam) Sajátos nevelési igényű általános iskolai tanulók nappali rendszerű nevelése, oktatása (5-8. évfolyam) Általános iskolai napköziotthoni nevelés Sajátos nevelési igényű tanulók napköziotthoni nevelése Általános iskolai tanulószobai nevelés 11

12 Sajátos nevelési igényű tanulók általános iskolai tanulószobai nevelése Telephely: 5668 Nagybánhegyes, Erzsébet királyné u. 29. Alapfeladat: Óvodai nevelés Szakfeladat: Óvodai nevelés, ellátás Sajátos nevelési igényű gyermekek óvodai nevelése, ellátása Óvodai intézményi étkeztetés Telephely: 5668 Nagybánhegyes, Kossuth u. 66. Alapfeladat: Általános iskolai nevelés, oktatás Szakfeladat: Általános iskolai tanulók nappali rendszerű nevelése, oktatása (1-4. évfolyam) Általános iskolai tanulók nappali rendszerű nevelése, oktatása (5-8. évfolyam) Iskolai intézményi étkeztetés Sajátos nevelési igényű általános iskolai tanulók nappali rendszerű nevelése, oktatása (1-4. évfolyam) Sajátos nevelési igényű általános iskolai tanulók nappali rendszerű nevelése, oktatása (5-8. évfolyam) Általános iskolai napköziotthoni nevelés Sajátos nevelési igényű tanulók napköziotthoni nevelése Nemzetiségi tanulók napköziotthoni nevelése Nemzetiségi tanulók nappali rendszerű általános iskolai nevelése, oktatása (1-4. évfolyam) Nemzetiségi tanulók nappali rendszerű általános iskolai nevelése, oktatása (5-8. évfolyam) Általános iskolai tanulószobai nevelés Sajátos nevelési igényű tanulók általános iskolai tanulószobai nevelése Nemzetiségi tanulók általános iskolai tanulószobai nevelése Telephely: 5811 Végegyháza, Széchenyi u. 9. Alapfeladat: Óvodai nevelés Szakfeladat: Óvodai nevelés, ellátás Sajátos nevelési igényű gyermekek óvodai nevelése, ellátása Óvodai intézményi étkeztetés Telephely: 5811 Végegyháza, Széchenyi u. 34. Alapfeladat: Általános iskolai nevelés, oktatás Szakfeladat: 12

13 Általános iskolai tanulók nappali rendszerű nevelése, oktatása (1-4. évfolyam) Általános iskolai tanulók nappali rendszerű nevelése, oktatása (5-8. évfolyam) Iskolai intézményi étkeztetés Sajátos nevelési igényű általános iskolai tanulók nappali rendszerű nevelése, oktatása (1-4. évfolyam) Sajátos nevelési igényű általános iskolai tanulók nappali rendszerű nevelése, oktatása (5-8. évfolyam) Általános iskolai napköziotthoni nevelés Sajátos nevelési igényű tanulók napköziotthoni nevelése Általános iskolai tanulószobai nevelés Sajátos nevelési igényű tanulók általános iskolai tanulószobai nevelése 13

14 2. A KÖZNEVELÉSI INTÉZMÉNY ÁLTALÁNOS JELLEMZŐI Intézményünk elnevezése: Savio Szent Domonkos Katolikus Általános Iskola és Óvoda Rövidített neve: Savio Katolikus Iskolaközpont OM azonosítója: Székhelye: 5600 Békéscsaba, Szarvasi út 31. Levelezési címe: 5600 Békéscsaba, Szarvasi út 31. Honlapja: Az intézmény típusa: Többcélú, közös igazgatású közoktatási intézmény (óvoda és általános iskola) 2.1. Az intézmény székhelye Savio Szent Domonkos Katolikus Általános Iskola és Óvoda 5600 Békéscsaba, Szarvasi út 31. Telefon/fax: 66/ Mobil: 20/ Gazdasági iroda: 20/ Tulajdonos: Békéscsabai Római Katolikus Egyházközség 2.2. Az intézmény telephelyei 1. Általános iskola 5675 Telekgerendás, Ady Endre u. 10. Tel.: 06/ Tulajdonos: Telekgerendás Község Önkormányzata 2. Óvoda 5925 Gerendás, Petőfi u. 1. Tel./fax: 66/ Tulajdonos: Gerendási Római Katolikus Egyházközség 3. Általános iskola 5925 Gerendás, Fürdő u. 14. Tel.: 66/ , 20/ Tulajdonos: Gerendás Község Önkormányzata 4. Óvoda 5673 Kamut, Petőfi u. 6. Tel.: 66/ Tulajdonos: Kamut Község Önkormányzata 14

15 5. Általános iskola 5673 Kamut, Petőfi u. 49. Tel.: 20/ Tulajdonos: Kamut Község Önkormányzata 6. Óvoda 5668 Nagybánhegyes, Erzsébet királyné u. 29. Tel.: 20/ Tulajdonos: Nagybánhegyes Község Önkormányzata 7. Általános iskola 5668 Nagybánhegyes, Kossuth u. 66. Tel.: 20/ Tulajdonos: Nagybánhegyes Község Önkormányzata 8. Óvoda 5811 Végegyháza, Széchenyi u. 9. Tel.: 20/ Tulajdonos: Végegyháza Község Önkormányzata 9. Általános iskola 5811 Végegyháza, Széchenyi u Végegyháza, Széchenyi u. 11. Tel.: 20/ , 20/ Tulajdonos: Végegyháza Község Önkormányzata 2.3. Az intézmény alapítója, az alapító okiratot jóváhagyó határozat száma, az intézmény fenntartója, jogállása Az intézmény alapítója: Szeged-Csanádi Egyházmegye Címe: 6720 Szeged, Aradi vértanúk tere 2. Az alapítás ideje: június 7. Az intézmény fenntartója: Szeged-Csanádi Egyházmegye, 6720 Szeged, Aradi vértanúk tere 2. A fenntartói jogokat a Szeged-Csanádi Egyházmegye megbízása alapján a Szent Gellért Katolikus Iskolai Főhatóság (továbbiakban SzeGeKIF), 6720 Szeged, Aradi vértanúk tere 2. gyakorolja. Az Alapító okirat módosítása és egységes szerkezetbe foglalása Az Alapító okirat száma, kelte: 190/5/2012, december 28. A Működési engedély A működési engedély száma, kelte: BEB/08/41-8/ március 12. A működési engedélyt kiadó szerv: Békés Megyei Kormányhivatal Oktatási Főosztály 15

16 Az intézmény önálló jogi személy. A fenntartó önálló gazdálkodással és bérgazdálkodással ruházta fel. Az intézményi vagyon feletti rendelkezés joga, az intézmény fenntartóját illeti meg. Képviseletét teljes hatáskörben a fenntartó által kinevezett igazgató látja el. Az intézmény vállalkozási tevékenységet nem folytat Az intézményi bélyegzők felirata: Hosszú bélyegzők: 1) Savio Szent Domonkos Katolikus Általános Iskola és Óvoda 5600 Békéscsaba, Szarvasi út 31. Tel.: (66) Fax: (66) I. 2) Savio Szent Domonkos Katolikus Általános Iskola és Óvoda 5600 Békéscsaba, Szarvasi út 31. Tel.: (66) Fax: (66) II. Körbélyegzők: 1) Savio Szent Domonkos Katolikus Általános Iskola és Óvoda 5600 Békéscsaba, Szarvasi út 31. Tel.: (66) Fax: (66) I. 2) Savio Szent Domonkos Katolikus Általános Iskola és Óvoda 5600 Békéscsaba, Szarvasi út 31. Tel.: (66) Fax: (66) II. 3) Savio Szent Domonkos Katolikus Általános Iskola és Óvoda 5600 Békéscsaba, Szarvasi út 31. Tel.: (66) Fax: (66) III. 4) Savio Szent Domonkos Katolikus Általános Iskola és Óvoda 5600 Békéscsaba, Szarvasi út 31. Tel.: (66) Fax: (66) IV. 5) Savio Szent Domonkos Katolikus Általános Iskola és Óvoda 5600 Békéscsaba, Szarvasi út 31. Tel.: (66) Fax: (66) Az intézményi bélyegzők használatára a következő beosztásban dolgozók jogosultak: igazgató és helyettese minden ügyben a gazdasági vezető, a gazdasági ügyintéző és az iskolatitkár a munkaköri leírásban szereplő ügyekben Az intézmény által kibocsátott dokumentumoknak, hivatalos leveleknek, kibocsátott iratoknak és szabályzatoknak aláírására az intézmény vezetője egyszemélyben jogosult. Az intézmény cégszerű aláírása az intézményvezető vagy a helyettese vagy a gazdasági vezető aláírásával és az intézmény pecsétjével érvényes Az iskola működési rendjét meghatározó dokumentumok Alapító okirat Működési engedély Szervezeti és működési szabályzat () és Etikai Kódex Pedagógiai program 16

17 Házirend és Diák etikai kódex Éves Munkaterv 17

18 2.6. Az intézmény szervezeti felépítése 18

19 3. AZ INTÉZMÉNY MŰKÖDÉSÉNEK RENDJE A Szervezeti és működési szabályzat az intézmény alkalmazotti jogviszonyban álló felnőtt alkalmazottainak helyi munkarendjét, valamint a tanulók és gyermekek benntartózkodási rendjét szabályozza. Az intézményben a hivatali idő hétfőtől péntekig: óráig tart. Tanítási szünetekben irodai ügyeletet tartunk, melynek rendjéről tanévenként külön tájékoztatást adunk. 3.1 A benntartózkodás rendje Gyermekek benntartózkodási rendje az óvodáinkban Gerendási és végegyházi óvodáink hétfőtől péntekig 7.00 órától ig, kamuti és nagybánhegyesi óvodáink hétfőtől péntekig 7.00 órától óráig tartanak nyitva. A gyermekek óvodapedagógus általi felügyeletét az óvoda teljes nyitva tartási idejében biztosítjuk. A gyermekek óvodában tartózkodására vonatkozó szabályokat az óvodai Házirend tartalmazza. Az óvoda a nyári szünetben az éves Munkatervben meghatározott rend szerint tart zárva. A nevelés nélküli munkanapok tervezett időpontját szintén a Munkaterv tartalmazza. Az óvoda nyári zárva tartásáról legkésőbb február tizenötödikéig, a nevelés nélküli munkanapokról legalább hét nappal a zárva tartást megelőzően tájékoztatjuk a szülőket A tanulók benntartózkodási rendje az iskoláinkban Az iskolák épületei tanítási időben hétfőtől péntekig: Békéscsabán 7 órától óráig Telephelyeinken (Telekgerendás, Gerendás, Kamut, Nagybánhegyes, Végegyháza) 7.30 órától óráig vannak nyitva. A tanulók felügyeletét az iskolák a hét minden napján 7.00/ /16.30 óráig biztosítják. A tanulók iskoláinkban tartózkodására vonatkozó szabályokat a Házirend rögzíti /16.30 után az edzéseken lévő tanulók és pedagógusok tartózkodhatnak az előre maghatározott napokon és időpontokban. A felügyeletről az edzést tartó pedagógus gondoskodik. Az intézményvezető illetve a telephelyvezetők által engedélyezett egyéb rendezvények, programok, tanfolyamok, stb. résztvevői tartózkodhatnak az iskolák épületeiben. Az ezen részt vevő gyermekek felügyeletéről a szervező gondoskodik. Az időpontot, a gyermekek és a felelős pedagógusok névsorát az igazgatónak vagy a telephelyvezetőnek legkésőbb a rendezvény várható ideje előtt 1 héttel leadja. Az intézményt a székhelyen és valamennyi telephelyén - szombaton, vasárnap és egyéb munkaszüneti napokon - az intézmény vezetője által engedélyezett rendezvények kivételével - 19

20 zárva kell tartani. A szokásos nyitvatartási rendtől való eltérésre esetenként az intézmény vezetője adhat engedélyt írásbeli kérelem alapján. A tanítási szünetek, tanítás nélküli munkanapok időpontját - az adott tanév rendjéről kiadott miniszteri rendelet alapján - az éves Munkatervben határozzuk meg. Az iskolák a tanítási szünetekben a hivatalos ügyek intézésére külön ügyeleti rend szerint tartanak nyitva. Az ügyeleti rendet az intézmény vezetője határozza meg és azt a szünet megkezdése előtt a szülők, a tanulók, és a nevelők tudomására hozza. A nyári szünetben az irodai ügyeletet a fenntartó előírásai alapján kell megszervezni Munkarend Az Házirend tartalmazza a gyermekek és tanulók jogait és kötelességeit, valamint az óvoda és iskola belső rendjének, életének részletes szabályozását. A rendszabályok betartása kötelező, erre elsősorban minden gyermek és tanuló saját maga, másodsorban a pedagógusok ügyelnek. A szülők ebben segítik a gyermekeiket. Az ügyeleti rend megszervezése az igazgatóhelyettes és a telephelyvezetők feladata. Az órarend mellékletét képezi Gyermekek Az óvodai nevelés a gyermek neveléséhez szükséges, a teljes óvodai életet magában foglaló foglalkozások keretében folyik, oly módon, hogy a teljes nyitva tartás ideje alatt a gyermekekkel minden csoportban óvodapedagógus foglalkozik Tanulók Az iskoláinkban reggel 7.00/7.30 órától és az óraközi szünetek idején tanári ügyelet működik. Az ügyeletes nevelő köteles a rábízott épületrészben, az udvaron a Házirend alapján a tanulók magatartását, az épület rendjének, tisztaságának megőrzését, a balesetvédelmi szabályok betartását ellenőrizni. A tanuló a tanítási órák idején csak a szülő személyes, vagy írásbeli kérésére, az intézményvezető vagy az igazgatóhelyettes vagy a telephelyvezető vagy az osztályfőnök engedélyével hagyhatja el az iskola épületét. Az iskolákban a kijelölt helyeken (tornaterem, könyvtár, informatika terem stb.)- melyeket zárva tartunk- tanuló csak felnőtt felügyelete mellett tartózkodhat Alkalmazottak A köznevelésben alkalmazottak körét, az alkalmazási feltételeket és a munkavégzés szabályait, a pedagógusok jogait és kötelességeit a köznevelési törvény rögzíti. Az alkalmazottak munkarendjét, munkavégzésük egyes szabályait munkaköri leírásuk tartalmazza, díjazásuk összhangban van a Munka Törvénykönyve és a közalkalmazotti törvény rendelkezéseivel. A köznevelési törvény szerint a nevelési-oktatási intézményben dolgozó pedagógus munkaideje a kötelező órákból, valamint a nevelő, illetve nevelő-oktató munkával, vagy a tanulókkal a szakfeladatának megfelelő foglalkozással összefüggő feladatok ellátásához szükséges időből áll. 20

21 A pedagógusok napi munkarendjét, a felügyeleti és a helyettesítési rendet az intézményvezető, az igazgatóhelyettes és a telephelyvezetők állapítják meg. A konkrét napi munkabeosztások összeállításánál figyelembe kell venni az intézmény vezetőségének javaslatait a tanórákra elkészített órarend (foglalkozási rend) függvényében. A pedagógus a tanítási, foglalkozási beosztása szerinti órája előtt 15 perccel a munkahelyén, illetve tanítás nélküli munkanapok programjának kezdete előtt 10 perccel annak helyén köteles megjelenni. A pedagógus a munkából való rendkívüli távolmaradását, annak okát lehetőleg előző nap, de legkésőbb az adott munkanapon reggel 7.15 óráig köteles jelenteni az intézmény vezetőjének, helyettesének vagy a telephelyvezetőnek, hogy helyettesítéséről intézkedhessenek. Egyéb esetben a pedagógus az igazgatótól kérhet engedélyt legalább 1 nappal előbb a tanóra (foglalkozás) elhagyására. A tanmenettől eltérő tartalmú foglalkozás megtartását, a tanóra elcserélését engedélyeztetni kell. A pedagógus kérésére az anyanap kiadását az igazgató biztosítja. A pedagógusok számára kötelező óraszámon felüli nevelő-oktató munkával összefüggő rendszeres vagy esetenkénti feladatokra a megbízást vagy kijelölést az intézményvezető adja az igazgatóhelyettes, a telephely-vezetők és a munkaközösség-vezetők meghallgatása után. Az intézményi szintű rendezvényeken, ünnepélyeken a pedagógusi jelenlét kötelező az alkalomhoz illő öltözékben. Tanórán kívüli foglalkozásokon, illetve a munkaközösségek és a diákönkormányzat által szervezett programokon, szórakoztató programokon váltakozva a feladat ellátásához szükséges számú pedagógus vesz részt az igazgatóhelyettes és a telephelyi munkaközösségvezetők koordinálása alapján. A technikai dolgozók (irodai dolgozók, konyhai dolgozók, dajkák, takarítók, stb.) munkarendjét a munkaköri leírások szabályozzák Az intézmény vezetőjének és helyettesének munkarendje A békéscsabai székhelyen munkanapokon 8.00 és óra között az intézményvezető és/vagy helyettese az iskolában tartózkodik. Kivételt képeznek azok az alkalmak, amikor közösen vannak távol, hivatalos ügyben, például egy-egy telephelyen szükséges mindkettőjük jelenléte. Ilyenkor a megbízott pedagógus és/vagy a gazdasági vezető helyettesíti őket. Igazgató Munkanapokon óráig tartózkodik az intézményben (kivétel, ha hivatalos ügyben máshol képviseli az intézményt). Fogadóidő: előre egyeztetett időpontban. Az igazgató heti kötelező óráit a székhelyen lévő általános iskolában tartja meg Akadályoztatása esetén az igazgatóhelyettes látja el az ügyeletet. Igazgatóhelyettes Munkanapokon óráig tartózkodik az intézményben, kivéve az éves munkatervben meghatározott időpontokat, vagy ha hivatalos ügyben máshol tartózkodik. Fogadóidő: előre egyeztetett időpontban Akadályoztatása esetén a megbízott pedagógus látja el az ügyeletet. Gazdasági vezető Munkanapokon 8.00 és óra között az intézményben tartózkodik, kivéve, ha hivatalos ügyben távol van. 21

22 Étkezési díj beszedés napján 7.00 és óra között szedi be a díjakat. A havi 2 órát, külön-külön vagy összegyűjtve csúsztathatja. Akadályoztatása esetén a gazdasági ügyintéző helyettesíti. Telephelyvezetők A telephelyek óvodáiban, szorgalmi időben a munkabeosztás szerinti óvodapedagógusok tartózkodnak az óvodákban, ők gondoskodnak a gyermekek felügyeletéről. A telephelyek iskoláiban, szorgalmi időben hétfőtől péntekig ig a telephely vezetője vagy távollétében a megbízott pedagógus tartózkodik, biztosítva a tanulók felügyeletét. A tanítási szünetek alatt a fenntartó előírásai alapján, az intézményvezető által meghatározott és kihirdetett módon tartózkodnak a vezetők az épületben A nevelési év, tanév rendje Az oktatási miniszter rendelkezései alapján történik a nevelési év és a tanév rendjének meghatározása és ennek alapján készül el az éves Munkaterv. A tanév ünnepélyes tanévnyitóval, Veni Sancte-val kezdődik és Te Deummal, hálaadó szentmisével és ünnepélyes tanévzáróval ér véget. A tanév helyi rendjét, programjait a Nevelőtestület határozza meg a tanévnyitó értekezleten, amit a Munkatervben rögzítenek. A tanévnyitó értekezleten döntenek a nevelő és oktató munka lényeges tartalmi változásairól, iskolai szintű rendezvények és ünnepélyek, tantestületi értekezletek tartalmáról és időpontjáról, a nevelés, tanítás nélküli munkanapok időpontjáról, valamint programjáról, a nevelőtestület jogkörébe tartozó feladatok átruházásáról, bizottságok létrehozásáról, az éves Munkaterv jóváhagyásáról. A Munkaterv rögzíti a nevelőtestületi megbízásokat, a hagyományápolás módjait. A tanév helyi rendjét, az intézmény rendszabályait és a balesetvédelmi előírásokat az osztályfőnökök az első tanítási héten ismertetik a tanulókkal, az első szülői értekezleten pedig a szülőkkel. Az óvodapedagógusok az óvodákban ismertetik a kisgyermekekkel és szüleikkel az óvoda Házirendjét. 3.4 Az óvodai élet, a tanítási órák, óraközi szünetek rendje, időtartama Az óvodában a gyermekek napirendje, hetirendje a csoportnaplóban van rögzítve. Az iskolai oktatás és a nevelés a tantárgyfelosztással összhangban levő heti órarend alapján, a pedagógus vezetésével a kijelölt termekben történik, az osztály- és csoportnaplókban vannak rögzítve. A tanítási órák időtartama 45 perc. Az első óra reggel 8.00 órakor kezdődik órától, illetve telephelyeinken 7.30 órától ügyelet van az iskolákban re minden tanulónak meg kell érkezni kor közös reggeli imára, áhítatra gyülekezünk. Az óraközi szünetek időtartama 15 perc. Az óraközi szünetet a kijelölt étkezési időn kívül a tanulók lehetőség szerint az udvaron töltik. Az óraközi szünetek rendjét a beosztott pedagógusok felügyelik. Az órarend mellékleteként, minden félévben ügyeleti rend is készül. A bemutató órák és foglalkozások tartásának rendjét és idejét a Munkaterv rögzíti. 22

23 A tanítási órák látogatására engedély nélkül csak a tantestület tagjai jogosultak. Minden egyéb esetben a látogatásra az igazgató adhat engedélyt. A tanítási órák megkezdésük után nem zavarhatók, kivételt indokolt esetben az igazgató vagy helyettese tehet. A kötelező orvosi, védőnői, iskolafogászati vizsgálatok az igazgató vagy a telephelyvezetők által előre egyeztetett és engedélyezett időpontban és módon történhetnek meg Az Egyház tanításával összefüggő viselkedési és megjelenési szabályok A gyermekek, tanulók, pedagógusok és az iskola összes dolgozója a Munkatervben rögzítettek szerint közös imákon, szentmiséken, rendezvényeken vesznek részt. Az intézmény szellemiségéből adódóan a gyermekek, tanulók, alkalmazottak viselkedésének, megjelenésének, minden megnyilvánulásának az intézmény értékrendjét kell tükröznie. Fentiek elmulasztása, illetve kötelességszegés esetén fegyelmi eljárás indítható Az egyéb foglalkozások célja, szervezeti formái, időkerete Óvodáinkban A szülők kérésére az intézményvezetővel, telephelyvezetővel egyeztetve - lehet egyéb foglalkozásokat is tartani, amennyiben illeszkedik a nevelési elveinkhez, keresztény értékrendünkhöz. Minden napot közös imával kezdünk. A gyerekek a Munkatervben meghatározott alkalmakkor szentmisén vesznek részt. Óvodáinkban heti 1 óra hittan foglalkozás, illetve naponta lelkibeszélgetések vannak Iskoláinkban A tanítási órákat a Helyi tanterv alapján szervezzük meg. A különféle szakkörök működése a tanulók egyéni képességeinek fejlesztését szolgálják. A szakkörök jellegüket tekintve lehetnek művészetiek, szaktárgyiak, de szerveződhetnek valamilyen közös érdeklődési kör, hobbi alapján is. A szakkörök indításáról a felmerülő igények és az iskolák lehetőségeinek figyelembe vételével minden tanév elején a fenntartó jóváhagyásával, az iskola nevelőtestülete dönt. Kiemelten fontos szerepe van az énekkarnak, mely nagymértékben hozzájárul egyházunk vallási hagyományainak ápolásához. Intézményünk tanulói részt vesznek különböző házibajnokságokon, városi, megyei, regionális és országos tanulmányi, illetve sport versenyeken, vetélkedőkön. A jelentkezést minden esetben az intézmény igazgatója vagy helyettese, telephelyvezető engedélyezi. Minden tanévben egy diáknapot szervezünk, melyet az éves Munkatervben rögzítünk, illetve a diákönkormányzat terve alapján bonyolítjuk le. Minden tanévben több alkalommal (tanév elején, adventben, nagyböjtben) szervezünk lelkigyakorlatot a pedagógusoknak, a gyermekeknek és igény esetén a szülőknek is. Iskoláink keresztény jellege egyébként is megnyilvánul a mindennapok során is. Minden reggel gyülekezve felolvassuk az aznapi Evangéliumot és a hozzá kapcsolódó néhány soros elmélkedést, majd közösen imával kezdjük a napot. Ilyenkor szoktunk hálát adni mindenért, amit a Mennyei Atyától kapunk, kéréseinket megfogalmazzuk, és együtt örülünk egy-egy sikernek, eredménynek. Meghitt percei ezek a napnak, jó így kezdeni a munkát. 23

24 A tanulási idő, a szabadidős foglakozások, az ebédeltetés ideje a mindenkori órarend alapján van meghatározva és annak mellékletét képezi. Az egyéb foglalkozásokat 17 óráig kell megszervezni. Az éves Munkaterv tartalmazza, hogy abban a tanévben iskoláinkban külön-külön és együtt milyen foglalkozásokat szervezünk. Az osztályfőnökök, az óvodapedagógusok a tantervi követelmények, illetve a nevelési terv teljesítése, az oktató nevelő munka hatékonyságának érdekében, közösségfejlesztés céljából csoport-, illetve osztálykirándulásokat szerveznek. A tanulmányi kirándulások idejét az éves Munkaterv tartalmazza. Helyét és időtartamát a szülőkkel egyeztetve az osztályfőnökök, az óvodapedagógusok határozzák meg. Legkésőbb egy héttel a kirándulás megkezdése előtt az intézmény vezetőjének vagy a telephelyvezetőnek írásban leadják a kirándulás tervét, azok névsorát, akik ezen részt vesznek, gyermekek, tanulók és kísérő pedagógusok. Az óvodapedagógusok, osztályfőnökök, szaktanárok a szabadidő hasznos eltöltése érdekében a gyermekek és tanulók számára szervezhetnek különböző programokat, mint például könyvtár-, múzeum-foglalkozásokat, megtekinthetnek kiállításokat, színdarabokat, bábelőadásokat, ellátogathatnak egyéb kulturális rendezvényekre és programokra. Ha ezek tanítási időn kívül vannak és költségekkel járnak, akkor önkéntes a gyermekek, tanulók részvétele, és a felmerülő költségeket a szülők fizetik. Minden foglalkozás csak az intézményvezetővel való előzetes egyeztetés után szervezhető meg. Az intézményekben bármilyen rendezvényt csak az intézményvezető engedélyével lehet megszervezni. A rendezvény ideje alatt a felügyeletről, az épület állagmegóvásáról a rendezvény szervezője gondoskodik, azért anyagi és erkölcsi felelősséget vállal Az intézmény létesítményeinek, helyiségeinek használati rendje Az intézmény helyiségeinek használata Az intézmény székhelyén és valamennyi telephelyén a helyiségek használói felelősek az épületek megóvásáért, védelméért. Megőrzik azok tisztaságát és rendjét. Betartják a tűz- és balesetvédelem, valamint a munkavédelmi szabályokat. Az intézmény -ében és Házi rendjében foglaltakat megismerik és betartják, illetve betartatják. A gyermekek és a tanulók az intézmény létesítményeit, helyiségeit a Házirendben leírt módon használják. Az intézmény berendezéseit, felszereléseit, eszközeit elvinni csak az intézményvezető, illetve a telephelyvezető engedélyével lehet, átvételi elismervény ellenében. Az intézmény bármely helyiségét csak előzetes intézményvezetői, illetve telephelyvezetői engedéllyel lehet használni, az intézményvezető illetve telephelyvezető által meghatározott rend szerint Bérbeadás Az intézmény helyiségeit külső igénylőknek bérbe lehet adni. A bérbeadás feltételeit megállapodás/szerződés kell rögzítse, melyet mindkét fél aláír és elfogadja. A tanórai foglalkozásokat, programokat nem zavarhatja. A bérbeadás lebonyolításáért a gazdasági 24

25 vezető és a telephelyvezetők felelnek, előzetesen egyeztetve az intézmény vezetőjével. A bérleti díj befizetése számla ellenében az intézmény pénztárába történik. Minden bérlés esetén az épület és a berendezések állagmegóvásáért a bérlő felel. Nem kérünk bérleti díjat abban az esetekben, ha az egyházközségeink rendezvényt, programot szerveznek az épületünk valamelyikében Az intézményben folytatható reklámtevékenység Intézményünk valamennyi óvodájában és iskolájában csak az intézmény értékrendjének megfelelő, a gyermekeknek, tanulóknak szóló, az egészséges életmóddal, környezetvédelemmel, kulturális tevékenységgel, egyházi rendezvényekkel összefüggő reklámtevékenység folytatható. Reklámtevékenység csak az intézményvezető engedélyével történhet Az intézményben tartózkodás rendje Gerendási és végegyházi óvodáink hétfőtől péntekig 7.00 órától ig, kamuti és nagybánhegyesi óvodáink hétfőtől péntekig 7.00 órától óráig tartanak nyitva. A székhelyen a hivatali idő reggel 8.00 órától óráig tart, a tanítás nélküli munkanapokon beosztott ügyeleti rend szerint. Az intézmény vezetőségének fogadóideje az éves Munkatervben szerepel. Az ajtó 7.45 és között zárva van. Bejutni az épületbe például késés miatt a kaputelefon használatával lehet. Kijutni csak engedéllyel lehet. Mivel telephelyeinken nincs iroda, a hivatalos ügyeiket a szülők a fogadóórák alatt intézhetik, vagy a telephelyvezetővel előre egyeztetett időpontban. Az iskolák Békéscsabán reggel 7 órától, Telephelyeken 7.30-tól ügyeletet tartanak és fogadják azokat a tanulókat, akiket szüleik munkahelyi kötelezettségük miatt már ilyen korán behoznak az iskolákba. Délután 16.00, illetve óráig ügyeletet tartanak. Az iskolákban a tartózkodás rendjét az iskolai rendszabályok határozzák meg. A tanulók az iskolák létesítményeit, helyiségeit csak pedagógusi felügyelettel használhatják. Tanítási idő után tanuló csak szervezett foglalkozás keretében tartózkodhat az iskolában Az intézményben tartózkodás rendje azok részére, akik nem állnak jogviszonyban az intézménnyel Az intézményben csak az intézmény diákjai, alkalmazottai tartózkodhatnak. Akik nem állnak jogviszonyban az intézménnyel, azok csak a bejáratnál várakozhatnak. Az intézményvezető vagy helyettese, a telephelyvezetők engedélyével, ügyintézés céljából tartózkodhatnak az intézményben, a meghatározott időben, melyet az éves Munkaterv, illetve a szülői levelek rögzítenek. Tanítási órákat, egyéb foglalkozásokat csak előzetes egyeztetés után, igazgatói engedéllyel lehet látogatni. Az intézmény létesítményei bérbe adhatók az intézményvezető engedélyével. A bérleti díjat az igazgatóval való egyeztetés után a gazdasági vezető állapítja meg, a befizetése számla ellenében az iskola pénztárába történik. A befolyt összegek az intézmény működésével kapcsolatos kiadások fedezésére szolgálnak. 25

26 3.10. Az intézménybe jelentkező gyermek, tanuló felvétele A köznevelési intézménybe felvétel vagy átvétel útján lehet bejutni. A felvétel és az átvétel jelentkezés alapján történik. A felvételről és az átvételről az intézmény igazgatója dönt Óvodai beiratkozás Az óvodai felvétel, átvétel jelentkezés és a családokkal való ismerkedés alapján történik. A felvételről az intézményvezető dönt a telephelyvezető és az óvodapedagógus bevonásával. Az óvodai beiratkozáskor be kell mutatni a gyermek személyazonosítására alkalmas, a gyermek nevére kiállított személyi azonosítót és lakcímet igazoló hatósági igazolványt, továbbá a szülő nevére kiállított személyi azonosítót és lakcímet igazoló hatósági igazolványát A leendő első osztályosok beiskolázása A leendő első osztályosok beiskolázását az intézményvezető a fenntartóval egyeztetve végzi. Békéscsabán nincs beiskolázási körzethatárunk A felvétel szempontjai iskolaérettség írásos igazolása, testvére már az iskolánkba jár, a család az egyházközséghez tartozik, keresztény családból származik, elfogadják iskolánk Pedagógiai programját, nevelési elveit, értékrendjét, szabályait. A leendő első osztályosoknak a tanév során több alkalommal foglakozásokat tartunk, melyek segítenek a kölcsönös megismerkedést, megkönnyítik az iskolavárást, a beilleszkedést. A szülőkkel elbeszélgetünk. A gyerekek felvételéről minden esetben az iskola igazgatója dönt. Az első osztályba történő beiratkozás feltétele, hogy a gyermek az adott év augusztus 31. napjáig betöltse a 6. életévét A beiratkozáskor be kell mutatni a gyermek személyazonosítására alkalmas, a gyermek nevére kiállított személyi azonosítót és lakcímet igazoló hatósági igazolványt, a gyermek felvételét javasoló óvodai szakvéleményt, szükség esetén a szakértői bizottság véleményét, a szülő személyi igazolványát, a gyermek keresztlevelét, ha van, plébánosi ajánlást, ha van. Telephelyeinken nincs másik általános iskola, így az oda jelentkezőket felvesszük. Amennyiben a szülő nem tudja és nem akarja elfogadni az iskola pedagógiai elveit, Helyi tantervét, szabályait, a településen kívül keres iskolát gyermekének. 26

27 Más településről, akkor veszünk fel tanulót, ha kifejezetten katolikus iskolát keresve szeretnék beíratni a gyermeket A gyermek, tanuló jogviszonyának megszűnése Az óvodai jogviszony megszűnik: a szülő kérelmére, másik óvodába történő átvétellel a nevelési év utolsó napján felvették az iskolába Az iskolai jogviszony megszűnik: amennyiben másik iskolába íratták be tanulmányait középfokú intézményben folytatja tanköteles tanuló kivételével annak a tanulónak, aki egy tanítási éven belül igazolatlanul harminc tanítási óránál többet mulaszt Továbbtanulás Iskoláink Telekgerendás kivételével 8 évfolyammal működnek. Az itt tanuló diákok középfokú intézményekben folytatják tanulmányaikat. Telekgerendáson a 4. évfolyam elvégzése után, tanulóinknak és szüleiknek felajánljuk a békéscsabai iskolánkat, ott folytathatják tanulmányaikat a felső tagozaton, vagy másik iskolát választanak. Minden tanítási évben szülői értekezleteken tájékoztatjuk a szülőket az adott év beiskolázási rendjéről. Szorgalmazzuk, hogy a gyermekek egyházi iskolákban tanuljanak tovább Átvétel más intézményből Békéscsabán a évfolyamokba körültekintően veszünk fel tanulót, megvizsgálva az okot, amiért iskolát szeretne váltani. Előny, ha rendelkezik plébánosi ajánlással, keresztlevéllel, jó tanulmányi eredménnyel, példás magatartással és szorgalommal. Telephelyeinken más településről, akkor veszünk fel tanulót, ha kifejezetten katolikus iskolát keresve szeretnék beíratni a gyermeket. Előnyt jelent, ha van plébánosi ajánlása, meg van keresztelve. Feltétel, hogy szülei vállalják az iskola oktatási és nevelési elveit, értékrendjét. A tanulók átvételéről minden esetben az intézmény vezetője dönt, konzultálva a telephelyvezetőkkel, amennyiben a tanuló oda jelentkezik. 27

28 4. A PEDAGÓGIAI MUNKA ELLENŐRZÉSE A pedagógiai munka belső ellenőrzésének megszervezése, a szakmai feladatok végrehajtásának ellenőrzése az intézményvezető feladata. Az igazgató kötelessége és felelőssége az ellenőrzés. A hatékony és jogszerű működéshez rendszeres és jól szabályozott ellenőrzési rendszer működtetése szükséges. E rendszer alapjait az e szabályzatban foglaltakon kívül az intézményvezető és pedagógusainak munkaköri leírása, valamint az évente elkészülő Munkaterv képezi, melyben rögzítésre kerülnek az ellenőrzés területei, tartalma, módszerei és az ütemezés. Az ellenőrzés feladata és célja, hogy biztosítva legyen az intézmény jogszerű működése, hogy segítse az intézményben folyó nevelő és oktató munka eredményességét, hatékonyságát, kellő mennyiségű információt gyűjteni, ahhoz hogy egy helyes kép alakuljon ki az óvodáinkról és iskoláinkról. Az ellenőrzési terv nyilvános. Pedagógiai és egyéb természetű ellenőrzési kötelezettsége van és ezeket tartalmazza munkaköri leírásuk is az alábbi feladatkört ellátó vezetőknek és pedagógusoknak: intézményvezető igazgatóhelyettes gazdasági vezető telephelyvezetők munkaközösség vezetők osztályfőnökök pedagógusok A munkaköri leírásokat legalább háromévente át kell tekinteni. A munkavállalók munkaköri leírását alá kell íratni, majd a személyi anyagában lefűzve meg kell őrizni. Az igazgatóhelyettes, a gazdasági vezető, a telephelyvezetők, munkaközösség - vezetők elsősorban a munkaköri leírásuk, továbbá az igazgató utasítása és a Munkatervben megfogalmazottak szerint részt vesznek az ellenőrzési feladatokban. A tanév során végrehajtandó ellenőrzési területek összhangban vannak a megfogalmazott feladatokkal. A területek kijelölésekor a célszerűség az elsődleges szempont. Minden tanévben ellenőrizni kell: tanítási órákat (igazgató, igazgatóhelyettes, telephelyvezetők, munkaközösség - vezetők) naplókat folyamatosan Az igazolt és igazolatlan tanulói hiányzásokat az ügyeletet a tanítási órák kezdésének és befejezésének betartását az -ben és a Házirendben előírtak betartását 4.1. Az ellenőrzés területei 28

Savio Szent Domonkos Katolikus Általános Iskola és Óvoda TARTALOMJEGYZÉK

Savio Szent Domonkos Katolikus Általános Iskola és Óvoda TARTALOMJEGYZÉK SAVIO SZENT DOMONKOS KATOLIKUS ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS ÓVODA SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT 2013 TARTALOMJEGYZÉK Tartalomjegyzék...3 1. BEVEZETŐ...8 1.1 A szervezeti és működési szabályzat célja, feladata,

Részletesebben

BKF Két Tanítási Nyelvű Szakközépiskola. Szervezeti és Működési Szabályzata

BKF Két Tanítási Nyelvű Szakközépiskola. Szervezeti és Működési Szabályzata A BKF Két Tanítási Nyelvű Szakközépiskola Szervezeti és Működési Szabályzata - 1 - I. Általános rendelkezések 1. A Szervezeti és Működési Szabályzat (a továbbiakban SZMSZ) célja és jogszabályi alapja:

Részletesebben

Gubody Ferenc Szakképző Iskola. OM azonosító: 201038

Gubody Ferenc Szakképző Iskola. OM azonosító: 201038 Gubody Ferenc Szakképző Iskola Szervezeti és Működési Szabályzata OM azonosító: 201038 A szabályzat érvényes: 2013. április 2-től 1 Tartalomjegyzék Tartalom 1 Tartalomjegyzék... 2 2 A Szervezeti és Működési

Részletesebben

inárcsi Tolnay Lajos Általános Iskola

inárcsi Tolnay Lajos Általános Iskola SZAKÉRTŐI VÉLEMÉNY az inárcsi Tolnay Lajos Általános Iskola 2365 Inárcs, Tolnay Lajos út 1. Szervezeti és Működési Szabályzatáról Készítette: Szegedi György közoktatási szakértő SZ024539 2011. április

Részletesebben

TÁRGY: A Szálkai Óvoda szervezeti és működési szabályzata

TÁRGY: A Szálkai Óvoda szervezeti és működési szabályzata AZ ELŐTERJESZTÉS SORSZÁMA: 62. MELLÉKLET: 1 db TÁRGY: A Szálkai Óvoda szervezeti és működési szabályzata E L Ő T E R J E S Z T É S SZÁLKA KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 2016. augusztus 24-i

Részletesebben

HUNYADI JÁNOS KATOLIKUS ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS ÓVODA

HUNYADI JÁNOS KATOLIKUS ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS ÓVODA HUNYADI JÁNOS KATOLIKUS ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS ÓVODA (5561 Békésszentandrás, Bethlen G. u. 19.) OM: 201738 SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA TARTALOMJEGYZÉK 1. Bevezető... 5 1.1. Jogszabályi háttér...5 1.2.

Részletesebben

Szervezeti és Működési Szabályzat ISZTI

Szervezeti és Működési Szabályzat ISZTI Szervezeti és Működési Szabályzat Innovációs Szakképző, Továbbképző Iskola Központ és Gimnázium ISZTI OM azonosító: 100 534 Készítette: Boldog István, igazgató Tartalom 1. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK 2. A

Részletesebben

Óvodai szakmai nap III.

Óvodai szakmai nap III. Óvodai szakmai nap III. Működést meghatározó dokumentumok A jó vezető pontosan olyan, mint egy kertész: felelősséget kell vállalnia azért, amit elültetett. Néha ki kell kapálnia a vadhajtásokat, de a jövőért

Részletesebben

Előterjesztés. Lengyeltóti Városi Önkormányzat Képviselő-testülete 2013. június 27-i ülésére

Előterjesztés. Lengyeltóti Városi Önkormányzat Képviselő-testülete 2013. június 27-i ülésére Lengyeltóti Városi Önkormányzat Polgármestere 8693 Lengyeltót, Zrínyi M. u. 2. Ügyiratszám: /2013 Előterjesztés Lengyeltóti Városi Önkormányzat Képviselő-testülete 2013. június 27-i ülésére Napirend: Előadó:

Részletesebben

Dombóvár Város Önkormányzata Humán Bizottságának október 26-i rendes ülésére

Dombóvár Város Önkormányzata Humán Bizottságának október 26-i rendes ülésére Hu/1. számú előterjesztés Egyszerű többség ELŐTERJESZTÉS Dombóvár Város Önkormányzata Humán Bizottságának 2016. október 26-i rendes ülésére Tárgy: Az önkormányzati fenntartású óvodákat érintő, bizottsági

Részletesebben

A nevelési-oktatási intézmények működését meghatározó dokumentumok. 2012. augusztus 23.

A nevelési-oktatási intézmények működését meghatározó dokumentumok. 2012. augusztus 23. A nevelési-oktatási intézmények működését meghatározó dokumentumok 2012. augusztus 23. Vonatkozó jogszabályok 2011. évi CXC tv. a nemzeti köznevelésről 11/1994. (VI. 8.) MKM rendelet a nevelési-oktatási

Részletesebben

Szabóné Tóth Erika. Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Pedagógiai Intézet Pedagógiai Szakmai és Szakszolgálat 1

Szabóné Tóth Erika. Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Pedagógiai Intézet Pedagógiai Szakmai és Szakszolgálat 1 Szabóné Tóth Erika Pedagógiai Szakmai és Szakszolgálat 1 Mi is az a Házirend? Jogi forrás Intézményi belső normatív szabály. Jogi szabály, amelynek szükségszerű és nélkülözhetetlen tartalmi és eljárásbeli

Részletesebben

Liszt Ferenc Német Nemzetiségi Általános és Alapfokú Művészeti Iskola

Liszt Ferenc Német Nemzetiségi Általános és Alapfokú Művészeti Iskola A mecseknádasdi Liszt Ferenc Német Nemzetiségi Általános és Alapfokú Művészeti Iskola Pedagógiai Program 2015 1 Tartalomjegyzék 1. Általános rendelkezések... 4 1.1. A szervezeti és működési szabályzat

Részletesebben

Esztergom Város Polgármestere

Esztergom Város Polgármestere Esztergom Város Polgármestere 35/2005.02.10. A határozati javaslatok elfogadásához egyszerű többség szükséges. Előterjesztés a Képviselő-testület 2005. február 10-ei ülésére a közoktatási intézmények szervezeti

Részletesebben

Változások követése az óvodák működését érintő szabályozásban Frissített jogszabályi kisokos óvodáknak ( )

Változások követése az óvodák működését érintő szabályozásban Frissített jogszabályi kisokos óvodáknak ( ) Rozmis Attiláné Változások követése az óvodák működését érintő szabályozásban Frissített jogszabályi kisokos óvodáknak (2015.09.01.) Az elmúlt és az idei évben több ponton is megváltozott a köznevelést

Részletesebben

SZERVEZETI ÉS M KÖDÉSI SZABÁLYZAT

SZERVEZETI ÉS M KÖDÉSI SZABÁLYZAT Soproni Német Nemzetiségi Általános Iskola Deutsche Nationalitätenschule Ödenburg 9400 Sopron, Feny tér 1. SZERVEZETI ÉS M KÖDÉSI SZABÁLYZAT Sopron, 2013. március Barilichné Tóth Rita igazgató Tartalom

Részletesebben

TANÜGYIGAZGATÁS ALAPDOKUMENTUMOK MÓDOSÍTÁSA A TÖRVÉNYI ELŐÍRÁSOKNAK MEGFELELŐEN FARKASNÉ EGYED ZSUZSANNA 2013. FEBRUÁR 7.

TANÜGYIGAZGATÁS ALAPDOKUMENTUMOK MÓDOSÍTÁSA A TÖRVÉNYI ELŐÍRÁSOKNAK MEGFELELŐEN FARKASNÉ EGYED ZSUZSANNA 2013. FEBRUÁR 7. TANÜGYIGAZGATÁS ALAPDOKUMENTUMOK MÓDOSÍTÁSA A TÖRVÉNYI ELŐÍRÁSOKNAK MEGFELELŐEN FARKASNÉ EGYED ZSUZSANNA 2013. FEBRUÁR 7. Az intézményi működést meghatározó új jogszabályok A nevelési-oktatási intézmények

Részletesebben

A MUNKAIDŐ-NYILVÁNTARTÁS VEZETÉSÉNEK ELJÁRÁSI SZABÁLYAI

A MUNKAIDŐ-NYILVÁNTARTÁS VEZETÉSÉNEK ELJÁRÁSI SZABÁLYAI A MUNKAIDŐ-NYILVÁNTARTÁS VEZETÉSÉNEK ELJÁRÁSI SZABÁLYAI Az intézményben a Munka Törvénykönyve 140/A. (1) bekezdése alapján munkaidőnyilvántartást kell vezetni a munkavállalók rendes és rendkívüli munkaidejével,

Részletesebben

Különös közzétételi lista 229/2012. (VIII.28.) Kormányrendelet 23 (1) bekezdése alapján

Különös közzétételi lista 229/2012. (VIII.28.) Kormányrendelet 23 (1) bekezdése alapján Különös közzétételi lista 229/2012. (VIII.28.) Kormányrendelet 23 (1) bekezdése alapján ÁLTALÁNOS ISKOLA 1. A felvételi lehetőség A felvételnél a tanulók felvételéről az igazgató dönt. Az elutasító döntés

Részletesebben

AZ ALMÁSI UTCAI ÁLTALÁNOS ISKOLA SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA

AZ ALMÁSI UTCAI ÁLTALÁNOS ISKOLA SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA AZ ALMÁSI UTCAI ÁLTALÁNOS ISKOLA SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA 2005 I. RÉSZ Általános rendelkezések 1. A szervezeti és működési szabályzat célja, jogszabályi alapja 1.1! " # $ % & ' ( ) * % $ +, -.

Részletesebben

I-es számú melléklet. Az SzMSz 2012. évi átdolgozásakor figyelembe veendő jogszabályi előírások

I-es számú melléklet. Az SzMSz 2012. évi átdolgozásakor figyelembe veendő jogszabályi előírások I-es számú melléklet Az SzMSz 2012. évi átdolgozásakor figyelembe veendő jogszabályi előírások Pirossal kiemelve: az új szabályozási területek és előírások A köznevelési törvény SzMSz-re vonatkozó szabályai:

Részletesebben

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT. 1.3. Fenntartó neve és címe: Budapesti Zsidó Hitközség 1075 Budapest, Síp u. 12.

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT. 1.3. Fenntartó neve és címe: Budapesti Zsidó Hitközség 1075 Budapest, Síp u. 12. SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT 1. Az óvoda általános adatai 1.1. Neve: Budapesti Zsidó Hitközség Benjámin Óvodája 1.2. Címe: 1142 Budapest, Ungvár u. 12. 1.3. Fenntartó neve és címe: Budapesti Zsidó

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S

E L Ő T E R J E S Z T É S 15. NAPIREND: Ügyiratszám: 1/572/2015. E L Ő T E R J E S Z T É S a Képviselő-testület 2015. november 27-i nyilvános ülésére Tárgy: Előterjesztő: Előkészítette: Megtárgyalja: Meghívandók: A Tapolcai Kertvárosi

Részletesebben

Osztályfőnökök szakmai napja Budapest,

Osztályfőnökök szakmai napja Budapest, Osztályfőnökök szakmai napja Budapest, 2017.03.02. 2011. évi CXC. törvény a nemzeti köznevelésről 326/2013. (VIII. 30.) Korm. rendelet a pedagógusok előmeneteli rendszeréről és a közalkalmazottak jogállásáról

Részletesebben

HUNYADI JÁNOS ÁLTALÁNOS ISKOLA ALAPÍTÓ OKIRATA

HUNYADI JÁNOS ÁLTALÁNOS ISKOLA ALAPÍTÓ OKIRATA HUNYADI JÁNOS ÁLTALÁNOS ISKOLA ALAPÍTÓ OKIRATA Békésszentandrás Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. Törvény 38. (1) bekezdése, az államháztartásról

Részletesebben

Tündérkert Óvoda Fairygarden Nursery School. Közzétételi lista. 2014. október 16.

Tündérkert Óvoda Fairygarden Nursery School. Közzétételi lista. 2014. október 16. Tündérkert Óvoda Fairygarden Nursery School Közzétételi lista 2014. október 16. 1 Tündérkert Óvoda Fairygarden Nursery School nevelési oktatási intézményi Közzétételi listája A kormány 229/2012 (VIII.

Részletesebben

Szervezeti és Működési Szabályzat

Szervezeti és Működési Szabályzat 1 Debreceni Petőfi Sándor Általános Iskola OM: 031090 KLIK szervezeti kód: 082046 4030 Debrecen, Szabó Kálmán u. 3-5. Szervezeti és Működési Szabályzat 2015 2 Debreceni Petőfi Sándor Általános Iskola 4030

Részletesebben

A DUNAKESZI BÁRDOS LAJOS ÁLTALÁNOS ISKOLA SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA 2015.

A DUNAKESZI BÁRDOS LAJOS ÁLTALÁNOS ISKOLA SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA 2015. A DUNAKESZI BÁRDOS LAJOS ÁLTALÁNOS ISKOLA SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA 2015. TARTALOMJEGYZÉK I. FEJEZET... 6 1. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK... 6 1.1 A szervezeti és működési szabályzat (SZMSZ) célja,

Részletesebben

Hatályos: év október hó 1. napjától

Hatályos: év október hó 1. napjától HELYI ÉRTÉKELÉSI SZABÁLYZAT Óbudai Almáskert Óvoda Hatályos: 2016. év október hó 1. napjától Az Óbudai Almáskert Óvoda köznevelési intézményben a pedagógusok előmeneteli rendszeréről és a közalkalmazottak

Részletesebben

KISKUNFÉLEGYHÁZI MEZŐGAZDASÁGI ÉS ÉLELMISZERIPARI SZAKKÉPZŐ ISKOLA ÉS KOLLÉGIUM SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA

KISKUNFÉLEGYHÁZI MEZŐGAZDASÁGI ÉS ÉLELMISZERIPARI SZAKKÉPZŐ ISKOLA ÉS KOLLÉGIUM SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA Kiskunfélegyházi Mezőgazdasági és Élelmiszeripari Szakképző Iskola és Kollégium Szervezeti és Működési Kiskunfélegyházi Mezőgazdasági és Élelmiszeripari Szakképző Iskola és Kollégium Kiskunfélegyháza Oskola

Részletesebben

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT 2013.

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT 2013. SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT 2013. Terézvárosi Kereskedelmi és Közgazdasági Szakközépiskola és Szakiskola 1064 Budapest VI. Szondi utca 41. Tel: 06 1 332 5771, 06 1 413 2770 Fax: 06 1 332 1362 Honlap

Részletesebben

Bakonyszentlászlói Szent László Óvoda. Különös közzétételi lista

Bakonyszentlászlói Szent László Óvoda. Különös közzétételi lista Bakonyszentlászlói Szent László Óvoda Különös közzétételi lista A kormány 229/2012 (VIII. 28.) kormányrendelete a nemzeti köznevelésről szóló törvény végrehajtásáról 23. -a értelmében az alábbi adatokat

Részletesebben

Óvodai SZMSZ 2. oldal A szervezeti és működési szabályzat készítésének jogszabályi alapja

Óvodai SZMSZ 2. oldal A szervezeti és működési szabályzat készítésének jogszabályi alapja Óvodai SZMSZ 2. oldal A szervezeti és működési szabályzat készítésének jogszabályi alapja 2011. évi CXC törvény a nemzeti köznevelésről 2012. évi CXXIV. törvény a nemzeti köznevelésről szóló törvény módosításáról

Részletesebben

Szervezeti és Működési Szabályzat

Szervezeti és Működési Szabályzat Kedves Kollégák! Az iskolai dokumentumok (SzMSz, házirend, pedagógiai program, továbbképzési program, továbbképzési program, éves munkaterv, tantárgyfelosztás stb.) ellenőrzése során előfordult, hogy a

Részletesebben

PERBÁL KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT ALAPÍTÓ OKIRAT ISKOLA

PERBÁL KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT ALAPÍTÓ OKIRAT ISKOLA PERBÁL KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT ALAPÍTÓ OKIRAT ISKOLA Perbál Község Önkormányzat Képviselő-testülete a rendelkezésre álló dokumentumok és a Magyar Köztársaság 2008. évi CV. törvény 2..(2) bekezdése és a 4.

Részletesebben

2. sz. melléklet. Adatkezelési Szabályzat

2. sz. melléklet. Adatkezelési Szabályzat 2. sz. melléklet Adatkezelési Szabályzat 1 Kövy Sándor Általános és Alapfokú Művészeti Iskola Adatkezelési Szabályzata Készítette: Boros Lajosné igazgató 2 ADATKEZELÉSI SZABÁLYZAT a Kövy Sándor Általános

Részletesebben

BEREGI ALAPÍTVÁNYI GIMNÁZIUM, SZAKKÖZÉPISKOLA ÉS SZAKISKOLA SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT 2013.

BEREGI ALAPÍTVÁNYI GIMNÁZIUM, SZAKKÖZÉPISKOLA ÉS SZAKISKOLA SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT 2013. BEREGI ALAPÍTVÁNYI GIMNÁZIUM, SZAKKÖZÉPISKOLA ÉS SZAKISKOLA SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT 2013. TARTALOMJEGYZÉK 1 ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK... 4 1.1 A SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT CÉLJA... 4 1.2

Részletesebben

Vezetői ellenőrzési terv

Vezetői ellenőrzési terv Kossuth Lajos Evangélikus Óvoda, Általános Iskola, Gimnázium és Pedagógiai Szakközépiskola 3525 Miskolc, Dayka G. u. 4. Tel.: 46/509-120; Tel./fax: 46/345-830 www.eklg-miskolc.sulinet.hu Kossuth Lajos

Részletesebben

Nevelési-oktatási intézményi közzétételi lista

Nevelési-oktatási intézményi közzétételi lista KÖZZÉTÉTELI LISTA Nevelési-oktatási intézményi közzétételi lista 229/2012. (VIII. 28.) Korm. rendelet a nemzeti köznevelésről szóló törvény végrehajtásáról 23. (1) alapján: 1.) az intézmény felvételi lehetőségéről

Részletesebben

A SZENT ERZSÉBET KATOLIKUS ÁLTALÁNOS ISKOLA ÓVODA. (6600 Szentes, Erzsébet tér 1.) OM: 029626 SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA

A SZENT ERZSÉBET KATOLIKUS ÁLTALÁNOS ISKOLA ÓVODA. (6600 Szentes, Erzsébet tér 1.) OM: 029626 SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA A SZENT ERZSÉBET KATOLIKUS ÁLTALÁNOS ISKOLA ÓVODA (6600 Szentes, Erzsébet tér 1.) OM: 029626 SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA 2013 TARTALOMJEGYZÉK Tartalomjegyzék... 2 1. Bevezető... 6 1.1 Jogszabályi

Részletesebben

Szervezeti és Működési Szabályzat

Szervezeti és Működési Szabályzat ZALAEGERSZEGI SZAKKÉPZÉSI CENTRUM DEÁK FERENC SZAKKÖZÉPISKOLJÁJA ÉS SZAKISKOLÁJA Szervezeti és Működési Szabályzat 1 A ZALAEGERSZEGI SZAKKÉPZÉSI CENTRUM DEÁK FERENC SZAKKÖZÉPISKOLÁJA ÉS SZAKISKOLÁJA DIÁKÖNKORMÁNYZATÁNAK

Részletesebben

Az iskola épülete szorgalmi időben hétfőtől péntekig 6.00 órától 20.00 óráig tart nyitva.

Az iskola épülete szorgalmi időben hétfőtől péntekig 6.00 órától 20.00 óráig tart nyitva. Az iskola nyitvatartása: Az iskola épülete szorgalmi időben hétfőtől péntekig 6.00 órától 20.00 óráig tart nyitva. Az iskola szombaton, vasárnap és egyéb munkaszüneti napokon zárva tart, kivételt képez

Részletesebben

Közzétételi lista. A 2011. évi CXC. törvény 49. és a 20/2012. (VIII.31.) EMMI rendelet 20. alapján.

Közzétételi lista. A 2011. évi CXC. törvény 49. és a 20/2012. (VIII.31.) EMMI rendelet 20. alapján. Közzétételi lista 20/2012. (VIII.31.) EMMI rendelet 23. alapján Felvételi lehetőségek: A 2011. évi CXC. törvény 49. és a 20/2012. (VIII.31.) EMMI rendelet 20. alapján. Az intézmény felvételi körzete: óvodánként

Részletesebben

TÓCÓSKERTI ÓVODA. Hatályos: év október hó 1. napjától

TÓCÓSKERTI ÓVODA. Hatályos: év október hó 1. napjától HELYI ÉRTÉKELÉSI SZABÁLYZAT TÓCÓSKERTI ÓVODA Hatályos: 2016. év október hó 1. napjától A Tócóskerti Óvoda köznevelési intézményben a pedagógusok előmeneteli rendszeréről és a közalkalmazottak jogállásáról

Részletesebben

NEVELÉSI ÉV

NEVELÉSI ÉV Tarkarét ÓVODA KÖZZÉTÉTELI LISTA 2013-2014. NEVELÉSI ÉV A Nemzeti Erőforrás Miniszter 229/2012. (VIII. 28.) Kormány-rendelet 10 fejezet 23. -a, (1.-.2.) bekezdése alapján az alábbi adatokat tesszük közzé:

Részletesebben

Intézményi közzétételi lista a 2014-2015-ös nevelési évre

Intézményi közzétételi lista a 2014-2015-ös nevelési évre Hajnal-Lenkey-Jázmin Utcai Általános Művelődési Központ 5600 Békéscsaba, Lenkey u.12. Tel.: 66/645-686, 66/324-462 email: lenkeyovi@t-online.hu Intézményi közzétételi lista a 2014-2015-ös nevelési évre

Részletesebben

Mátyás Király Katolikus Általános Iskola és Óvoda

Mátyás Király Katolikus Általános Iskola és Óvoda Mátyás Király Katolikus Általános Iskola és Óvoda 5948 Kaszaper, Szent Gellért tér 2. sz. OM: 201787 SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT TARTALOMJEGYZÉK 1.Bevezető... 4. oldal 1.1. Jogszabályi háttér...

Részletesebben

NEVELÉSI-OKTATÁSI INTÉZMÉNYI KÖZZÉTÉTELI LISTA. Rumi Rajki István Általános Művelődési Központ Játékvár Óvodája 2014/2015.

NEVELÉSI-OKTATÁSI INTÉZMÉNYI KÖZZÉTÉTELI LISTA. Rumi Rajki István Általános Művelődési Központ Játékvár Óvodája 2014/2015. NEVELÉSI-OKTATÁSI INTÉZMÉNYI KÖZZÉTÉTELI LISTA Rumi Rajki István Általános Művelődési Központ Játékvár Óvodája 2014/2015. NEVELÉSI ÉV A 229/2012. (VIII. 28.) Kormányrendelet a nemzeti köznevelésről szóló

Részletesebben

ADATKEZELÉSI SZABÁLYZAT

ADATKEZELÉSI SZABÁLYZAT Szent Anna Katolikus Óvoda és Általános Iskola OM: 027829 SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT 2. számú melléklete ADATKEZELÉSI SZABÁLYZAT 2013. Adatkezelési szabályzat 1. Az intézményünkben folyó adatkezelésnek

Részletesebben

Kisboldogasszony Katolikus Általános Iskola Szervezeti és Működési Szabályzat

Kisboldogasszony Katolikus Általános Iskola Szervezeti és Működési Szabályzat TARTAL OMJEGY ZÉK 1. Bevezető...5 1.1. Jogszabályi háttér...5 1.2. A szervezeti és működési szabályzat célja, feladata...5 2. Az intézmény általános jellemzői...6 2.1. A köznevelési intézmény jellemzői...6

Részletesebben

A SZENT ISTVÁN KATOLIKUS ÓVODA ÉS ÁLTALÁNOS ISKOLA

A SZENT ISTVÁN KATOLIKUS ÓVODA ÉS ÁLTALÁNOS ISKOLA A SZENT ISTVÁN KATOLIKUS ÓVODA ÉS ÁLTALÁNOS ISKOLA (5674 Kétsoprony, Dózsa út 18-20.) OM: 201262 SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA 0. oldal TARTALOMJEGY ZÉK 1. B e v e z e tő...4 1.1. Jogszabályi háttér...

Részletesebben

A MAKÓI KATOLIKUS ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS ÓVODA

A MAKÓI KATOLIKUS ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS ÓVODA A MAKÓI KATOLIKUS ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS ÓVODA (6900 Makó, Návay Lajos tér 12/A) OM: 201694 SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA TARTALOMJEGYZÉK 1. Bevezető... 4 1.1 Jogszabályi háttér... 4 1.2 A szervezeti

Részletesebben

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI Nyíregyházi Művészeti Szakközépiskola 4400 Nyíregyháza, Búza u. 1-3. Telefon / Fax:42/512-330 E-mail: s.muveszeti@chello.hu Weblap: www.muveszeti-nyh.sulinet.hu és www.muveszetinyh.hu OM azonosító: 033687

Részletesebben

AZ ISKOLAI TANKÖNYVELLÁTÁS RENDJE. Ibolya Utcai Általános Iskola OM: 031095

AZ ISKOLAI TANKÖNYVELLÁTÁS RENDJE. Ibolya Utcai Általános Iskola OM: 031095 AZ ISKOLAI TANKÖNYVELLÁTÁS RENDJE Ibolya Utcai Általános Iskola OM: 031095 Tankönyvellátási rendünket az alábbi jogszabályok alapján készítettük: A nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény A

Részletesebben

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA SZENT IMRE KATOLIKUS ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS ÓVODA PUSZTAFÖLDVÁR TÁNCSICS U. 65. SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA 2013 TARTALOMJEGYZÉK 1. Bevezető... 4 1.1. Jogszabályi háttér... 4 1.2. A szervezeti és működési

Részletesebben

Miskolc-Diósgyőri Református Általános Iskola és Óvoda. Szervezeti és Működési Szabályzat. 1.példány

Miskolc-Diósgyőri Református Általános Iskola és Óvoda. Szervezeti és Működési Szabályzat. 1.példány Miskolc-Diósgyőri Református Általános Iskola és Óvoda Szervezeti és Működési Szabályzat 2013 1.példány 1 2 Tartalomjegyzék Tartalomjegyzék... 3 1. Általános rendelkezések... 6 1.1. A Szervezeti és működési

Részletesebben

Helyi értékelési szabályzat

Helyi értékelési szabályzat SZÁZHALOMBATTAI ÖNKORMÁNYZAT SZÁZHALOMBATTAI SZÁZSZORSZÉP ÓVODA OM: 032791 2440 Százhalombatta Posta köz.4. 1 Helyi értékelési szabályzat Hatályos: 2016. október 1. 2 A Százhalombattai Százszorszép Óvoda

Részletesebben

H Á Z I R E N D 2 0 1 3.

H Á Z I R E N D 2 0 1 3. Búzaszem Nyugati Óvoda 4400 Nyíregyháza, Búza u. 7-17. sz. Tel./fax: (42) 512-940 Email: buzaszemovi@gmail.com H Á Z I R E N D 2 0 1 3. Nyíregyháza, 2013. március 1. ÁLTALÁNOS INFORMÁCIÓK 2. AZ ÓVODA NYITVATARTÁSI

Részletesebben

M Ó D O S Í T Ó O K I R A T

M Ó D O S Í T Ó O K I R A T /2012. (10. 25.) sz. határozat 7. melléklete M Ó D O S Í T Ó O K I R A T Kőrösi Csoma Sándor Általános Iskola 2120 Dunakeszi, Garas u. 26. Dunakeszi Város Képviselő-testülete jóváhagyta a Bárdos Lajos

Részletesebben

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT. Százhalombattai Széchenyi István Szakközépiskola és Gimnázium

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT. Százhalombattai Széchenyi István Szakközépiskola és Gimnázium SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT Százhalombattai Széchenyi István Szakközépiskola és Gimnázium (2440 Százhalombatta, Iskola utca 3.) 1/80 A SZÁZHALOMBATTAI SZÉCHENYI ISTVÁN SZAKKÖZÉPISKOLA ÉS GIMNÁZIUM

Részletesebben

www.donboscoiskola.hu

www.donboscoiskola.hu Jóváhagyta: AZ ALBERTFALVI DON BOSCO KATOLIKUS ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS NAPKÖZIOTTHONOS ÓVODA (1116 Budapest, Albertfalva u. 9-13.) OM: 034997 SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA,. év. hónap. nap. fenntartó

Részletesebben

Különös Közzétételi Lista 2015/2016 nevelési év

Különös Közzétételi Lista 2015/2016 nevelési év OZORAI MESEVÁR ÓVODA 7086 OZORA, MÁRTÍROK U. 7. OM. : 202311 ovoda@ozora.hu Telefon: 06-74-498-498 Különös Közzétételi Lista 2015/2016 nevelési év A kormány 229/2012. (VIII. 28.) kormányrendelete a nemzeti

Részletesebben

KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA

KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA Jogszabályi háttere: KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA 2015-2016. A nemzeti köznevelésről szóló törvény végrehajtásáról szóló 229/2012. (VIII. 28.) Korm. rendelet 23. értelmében az alábbi adatokat tesszük közzé:

Részletesebben

TOLNA MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT PEDAGÓGIAI SZAKSZOLGÁLATA SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA

TOLNA MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT PEDAGÓGIAI SZAKSZOLGÁLATA SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA Tolna Megyei Önkormányzat Pedagógiai Szakszolgálata Tanulási Képességet Vizsgáló Szakértői és Rehabilitációs Bizottsága 7100 Szekszárd, Szent István tér 15-17. Telefon/Fax: (74)510-188. Pf. 217. Ikt.szám:

Részletesebben

A PEDAGÓGIAI PROGRAM ÁTDOLGOZÁSA. Törvényi háttér:

A PEDAGÓGIAI PROGRAM ÁTDOLGOZÁSA. Törvényi háttér: A PEDAGÓGIAI PROGRAM Törvényi háttér: ÁTDOLGOZÁSA 2011. évi CXC törvény a köznevelésről 20/2012. (VIII. 31.) EMMI rendelet a nevelési-oktatási intézmények működéséről és a köznevelési intézmények névhasználatáról

Részletesebben

Különös közzétételi lista a nevelési-oktatási intézmények

Különös közzétételi lista a nevelési-oktatási intézmények Különös közzétételi lista a nevelési-oktatási intézmények részére 10. számú melléklet a 11/1994 (VI.8 ) MKM rendelet alapján 1. A pedagógusok iskolai végzettsége, szakképzettsége hozzárendelve a helyi

Részletesebben

Különös Közzétételi Lista

Különös Közzétételi Lista Különös Közzétételi Lista 2016/2017. tanév Kisboldogasszony Katolikus Általános iskola 5932 Gádoros, Iskola u. 4. OM 201747 1. A felvételi lehetőségek Az intézmény az alábbiak szerint határozza meg a felvételi

Részletesebben

Györteleki Napsugár Óvoda OM: Györtelek, Kossuth út 133/c Tel/fax:

Györteleki Napsugár Óvoda OM: Györtelek, Kossuth út 133/c Tel/fax: Különös Közzétételi Lista 2016/2017-es nevelési év Óvoda Az alábbi adatokat tesszük közzé a Nemzeti Erőforrás Miniszter 229/2012. (VIII.28.) Kormányrendelet 10. fejezet 23 -a értelmében. SZERVEZETI ÉS

Részletesebben

SZENT ISTVÁN RÓMAI KATOLIKUS ÁLTALÁNOS ISKOLA

SZENT ISTVÁN RÓMAI KATOLIKUS ÁLTALÁNOS ISKOLA SZENT ISTVÁN RÓMAI KATOLIKUS ÁLTALÁNOS ISKOLA 8500 Pápa, Fő tér 6. (fax): 06-89/324-852 E-mail: sztistvan@sztistvan-papa.sulinet.hu Bankszámlaszám: OTP 11748045-20018896 Pedagógus szakképzettséggel rendelkező

Részletesebben

KÖZZÉTÉTELI LISTA. Az első osztályosok beiskolázását az intézményvezető a fenntartóval egyeztetve végzi. Beiskolázásunkat nem köti körzethatár.

KÖZZÉTÉTELI LISTA. Az első osztályosok beiskolázását az intézményvezető a fenntartóval egyeztetve végzi. Beiskolázásunkat nem köti körzethatár. KÖZZÉTÉTELI LISTA A 229/2012. (VIII. 28.) Korm. rendelet a nemzeti köznevelésről szóló törvény végrehajtásáról 10. A tájékoztató rendszer és a köznevelési intézmények közzétételi listája pontjának 23.

Részletesebben

Szervezeti és Működési Szabályzat

Szervezeti és Működési Szabályzat 5744 Kevermes, Battonyai u. 6. OM 201778 Szervezeti és Működési Szabályzat TARTALOMJEGYZÉK 1. Bevezető...5 1.1. Jogszabályi háttér... 5 1.2. A szervezeti és működési szabályzat célja, feladata... 5 2.

Részletesebben

Gyomaendrőd-Csárdaszállás-Hunya Kistérségi Óvoda 5500 Gyomaendrőd, Kossuth L. u. 7.

Gyomaendrőd-Csárdaszállás-Hunya Kistérségi Óvoda 5500 Gyomaendrőd, Kossuth L. u. 7. Gyomaendrőd-Csárdaszállás-Hunya Kistérségi Óvoda 5500 Gyomaendrőd, Kossuth L. u. 7. SZÜLŐI SZERVEZET SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA Intézmény OM- azonosítója: 201827 Intézményvezető: Kovács Péterné

Részletesebben

A BEREGSZÁSZI PÁL SZAKKÖZÉPISKOLA ÉS SZAKISKOLA SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA 1. SZÁMÚ MELLÉKLETE

A BEREGSZÁSZI PÁL SZAKKÖZÉPISKOLA ÉS SZAKISKOLA SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA 1. SZÁMÚ MELLÉKLETE A BEREGSZÁSZI PÁL SZAKKÖZÉPISKOLA ÉS SZAKISKOLA SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA 1. SZÁMÚ MELLÉKLETE AZ ISKOLA MŰKÖDÉSÉNEK RENDJE, AZ ÉPÜLET NYITVATARTÁSÁNAK IDEJE, A VEZETŐK BENNTARTÓZKODÁSÁNAK RENDJE

Részletesebben

SZÜLŐI (SZERVEZET) VÁLASZTMÁNY SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA

SZÜLŐI (SZERVEZET) VÁLASZTMÁNY SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA SZÜLŐI (SZERVEZET) VÁLASZTMÁNY SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA 2012. TARTALOMJEGYZÉK I. Általános rendelkezések 3 II. A Szülői Munkaközösség alapvető célja 3 III. A Szülői Munkaközösség alapvető feladata

Részletesebben

A Budapesti Ward Mária Általános Iskola és a Budapesti Ward Mária Gimnázium

A Budapesti Ward Mária Általános Iskola és a Budapesti Ward Mária Gimnázium A Budapesti Ward Mária Általános Iskola és a Budapesti Ward Mária Gimnázium Szervezeti és Működési Szabályzata TUDÁS - LELKISÉG - SZOLGÁLAT 2013 Tartalom TARTALOM... 2 1. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK... 6 1.1.

Részletesebben

Belső ellenőrzési terve

Belső ellenőrzési terve Belső ellenőrzési terve A vezetői feladatokat ellátók, továbbá a pedagógus és más munkakörben foglalkoztatottak ellenőrzése, értékelése az éves munkatervben ütemezett módon történik. Az intézmény egy tanévre

Részletesebben

Ügyleírás: A köznevelési feladatot ellátó hatóság a megyeszékhely szerinti járási hivatal.

Ügyleírás: A köznevelési feladatot ellátó hatóság a megyeszékhely szerinti járási hivatal. A nem állami költségvetési szerv, vagy települési önkormányzat beleértve a helyi önkormányzatok társulását is által alapított intézmények (egyházi és magán köznevelési intézmények) működési engedélye Ügyleírás:

Részletesebben

M Ó D O S Í T Ó O K I R A T

M Ó D O S Í T Ó O K I R A T M Ó D O S Í T Ó O K I R A T /2012. (10. 25.) sz. határozat 5. melléklete Dunakeszi Oktatási Központ 2120 Dunakeszi, Táncsics u. 4. Dunakeszi Város Képviselő-testülete jóváhagyta a Dunakeszi Oktatási Központ

Részletesebben

A SOPRONI SZÉCHENYI ISTVÁN GIMNÁZIUM SZÜLŐI MUNKAKÖZÖSSÉGÉNEK ALAPÍTÓ OKIRATA, BELSŐ FELÉPÍTÉSE ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA

A SOPRONI SZÉCHENYI ISTVÁN GIMNÁZIUM SZÜLŐI MUNKAKÖZÖSSÉGÉNEK ALAPÍTÓ OKIRATA, BELSŐ FELÉPÍTÉSE ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA A SOPRONI SZÉCHENYI ISTVÁN GIMNÁZIUM SZÜLŐI MUNKAKÖZÖSSÉGÉNEK ALAPÍTÓ OKIRATA, BELSŐ FELÉPÍTÉSE ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK A közoktatásról szóló 1993. évi LXXIX. törvény 59. rendelkezése

Részletesebben

Szervezeti és működési szabályzat

Szervezeti és működési szabályzat 33. Szervezeti és működési szabályzat A Dunaharaszti Hunyadi János Német Nemzetiségi Általános Iskola SzMSz-e tartalmazza az intézmény működésére, belső és külső kapcsolataira vonatkozó rendelkezéseket

Részletesebben

ÉRTÉKELÉSI SZABÁLYZAT

ÉRTÉKELÉSI SZABÁLYZAT BIATORBÁGYI BENEDEK ELEK ÓVODA 2051 Biatorbágy, Fő u. 61. ÉRTÉKELÉSI SZABÁLYZAT A pedagógus szakképzettséggel rendelkező nevelő és oktató munkát közvetlenül segítő munkakörben foglalkoztatottak értékelésére

Részletesebben

Szent József Katolikus Óvoda, Általános Iskola és Gimnázium

Szent József Katolikus Óvoda, Általános Iskola és Gimnázium Szent József Katolikus Óvoda, Általános Iskola és Gimnázium OM azonosító: 034851 Szervezeti és Működési Szabályzata TARTALOMJEGYZÉK Bevezető... 3 1.1. Jogszabályi háttér...3 1.2. A szervezeti és működési

Részletesebben

MÓRI TÁNCSICS MIHÁLY GIMNÁZIUM 2015.

MÓRI TÁNCSICS MIHÁLY GIMNÁZIUM 2015. MÓRI TÁNCSICS MIHÁLY GIMNÁZIUM 2015. A Móri Táncsics Mihály Gimnázium/Táncsics-Mihály-Gymnasium Moor SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATÁNAK ELFOGADÁSA ÉS JÓVÁHAGYÁSA A Móri Táncsics Mihály Gimnázium/ Táncsics-Mihály-Gymnasium

Részletesebben

A NAGYBOLDOGASSZONY KATOLIKUS ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS ÓVODA

A NAGYBOLDOGASSZONY KATOLIKUS ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS ÓVODA A NAGYBOLDOGASSZONY KATOLIKUS ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS ÓVODA (5662 Csanádapáca, Szent Gellért út 30) OM: 201779 SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA Jóváhagyta: Szeged,. év. hónap. nap. fenntartó TARTALOMJEGYZÉK

Részletesebben

ALSÓVÁROSI ÓVODA Vác, Vám u. 11. Telefon: 27/ , Különös közzétételi lista

ALSÓVÁROSI ÓVODA Vác, Vám u. 11. Telefon: 27/ ,   Különös közzétételi lista ALSÓVÁROSI ÓVODA 2600 Vác, Vám u. 11. Telefon: 27/ 317-092, e-mail: forteovi@vipmail.hu Különös közzétételi lista Az intézmény neve, székhelye: Vác Város Önkormányzat Képviselő- testületének Alsóvárosi

Részletesebben

Derkovits Gyula Általános Iskola

Derkovits Gyula Általános Iskola B U D A P E S T F Ő V Á R O S V I. K E R Ü L E T T E R É Z V Á R O S Ö N K O R M Á N Y Z A T A Derkovits Gyula Általános Iskola Egységes szerkezetbe foglalt módosított alapító okirata (a változások aláhúzott

Részletesebben

DIÁKÖNKORMÁNYZAT SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA. Hajdúsámson, 2012. szeptember. Készítette: Módis Tamás

DIÁKÖNKORMÁNYZAT SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA. Hajdúsámson, 2012. szeptember. Készítette: Módis Tamás II. Rákóczi Ferenc Általános Iskola és Alapfokú Művészetoktatási Intézmény 4251 Hajdúsámson, Kossuth u. 2-8. 52/590-400 Fax: 52/590-407 hsamsonisk@t-online.hu DIÁKÖNKORMÁNYZAT SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA

Részletesebben

MÓRI TÁNCSICS MIHÁLY GIMNÁZIUM 2014.

MÓRI TÁNCSICS MIHÁLY GIMNÁZIUM 2014. MÓRI TÁNCSICS MIHÁLY GIMNÁZIUM 2014. ÁLTALÁNOS TUDNIVALÓK A pedagógiai programban megfogalmazott célok elérését, illetve a nevelő-oktató munka eredményes megvalósulását segítő iskolai szervezet, valamint

Részletesebben

os NEVELÉSI ÉV

os NEVELÉSI ÉV NEVELÉSI-OKTATÁSI INTÉZMÉNYI KÖZZÉTÉTELI LISTA 2015-2016-os NEVELÉSI ÉV SZENT MIKLÓS GÖRÖGKATOLIKUS ÓVODA ÉS BÖLCSŐDE NEVELÉSI-OKTATÁSI INTÉZMÉNYI KÖZZÉTÉTELI LISTA 2016/2017-es NEVELÉSI ÉV A Nemzeti Erőforrás

Részletesebben

LÖVÉSZ UTCAI ÓVODA ÉS TAGÓVODÁI HELYI ÉRTÉKELÉSI SZABÁLYZATA OM. AZONOSÍTÓ:037698

LÖVÉSZ UTCAI ÓVODA ÉS TAGÓVODÁI HELYI ÉRTÉKELÉSI SZABÁLYZATA OM. AZONOSÍTÓ:037698 LÖVÉSZ UTCAI ÓVODA ÉS TAGÓVODÁI HELYI ÉRTÉKELÉSI SZABÁLYZATA OM. AZONOSÍTÓ:037698 Készült a 326/2013.(VIII.30.) Kormányrendelet előírásai szerint Hatályos: 2016. október 01.-től Cegléd, 2016. szeptember

Részletesebben

Szervezeti és Működési Szabályzata

Szervezeti és Működési Szabályzata Pitypang Sport Óvoda 2092 Budakeszi, Zichy Péter u. 31. Tel. /fax: 06-23/ 451-505 E-mail: postmaster@pitypangovi.t-online.hu OM 032936 Szervezeti és Működési Szabályzata Budakeszi, 2015. február 12. 0

Részletesebben

SZÉCHENYI ISTVÁN EGYETEM ÖVEGES KÁLMÁN GYAKORLÓ ÁLTALÁNOS ISKOLA ALAPÍTÓ OKIRATA

SZÉCHENYI ISTVÁN EGYETEM ÖVEGES KÁLMÁN GYAKORLÓ ÁLTALÁNOS ISKOLA ALAPÍTÓ OKIRATA SZÉCHENYI ISTVÁN EGYETEM ÖVEGES KÁLMÁN GYAKORLÓ ÁLTALÁNOS ISKOLA ALAPÍTÓ OKIRATA (( GYŐR 2015 A felsőoktatásról szóló 1993. évi L. tv., az államháztartásról szóló 1992. évi VIII. tv., az államháztartás

Részletesebben

A Szent István Egyházi Általános Iskola, Gimnázium és Kollégium 6900 Makó, Szent István tér

A Szent István Egyházi Általános Iskola, Gimnázium és Kollégium 6900 Makó, Szent István tér A Szent István Egyházi Általános Iskola, Gimnázium és Kollégium 6900 Makó, Szent István tér 14-16. A L A P Í T Ó O K I R A T Á N A K M Ó D O S Í T Á S A (módosításokkal egységes szerkezetbe foglalva) A

Részletesebben

M Ó D O S Í T Ó O K I R A T

M Ó D O S Í T Ó O K I R A T /2012. (10. 25.) sz. határozat 6. melléklete M Ó D O S Í T Ó O K I R A T Fazekas Mihály Általános Iskola 2120 Dunakeszi, Radnóti M. u. 29. Dunakeszi Város Képviselő-testülete jóváhagyta a Fazekas Mihály

Részletesebben

A SZENT GELLÉRT KATOLIKUS ÁLTALÁNOS ISKOLA, GIMNÁZIUM ÉS KOLLÉGIUM SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA

A SZENT GELLÉRT KATOLIKUS ÁLTALÁNOS ISKOLA, GIMNÁZIUM ÉS KOLLÉGIUM SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA A SZENT GELLÉRT KATOLIKUS ÁLTALÁNOS ISKOLA, GIMNÁZIUM ÉS KOLLÉGIUM (5500 Gyomaendrőd, Hősök útja 39. Selyem út 109/2.) OM: 028300 SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA 2015. 1 Tartalom 1.1. Jogszabályi háttér...

Részletesebben

KÖZZÉTÉTELI LISTA. A Kormány 229/2012. (VIII. 28.) Korm. rendelet 10. fejezet 23. -a, (1.-.2.) bekezdése alapján az alábbi adatokat tesszük közzé:

KÖZZÉTÉTELI LISTA. A Kormány 229/2012. (VIII. 28.) Korm. rendelet 10. fejezet 23. -a, (1.-.2.) bekezdése alapján az alábbi adatokat tesszük közzé: KÖZZÉTÉTELI LISTA A Kormány 229/2012. (VIII. 28.) Korm. rendelet 10. fejezet 23. -a, (1.-.2.) bekezdése alapján az alábbi adatokat tesszük közzé: ARANY JÁNOS ÓVODA 2014/2015. NEVELÉSI ÉV Szervezeti, személyzeti

Részletesebben

Magántanulói szabályzat 2013/2014 tanév

Magántanulói szabályzat 2013/2014 tanév Magántanulói szabályzat 2013/2014 tanév Erzsébet Királyné Szépészeti Szakközépiskola 1203 Budapest, Kossuth Lajos u. 35. OM:035472 Igazgató: Aranyiné Farkas Magdolna Magántanulói szabályzat 1.) Jogszabályi

Részletesebben

REMÉNYSUGÁR KATOLIKUS ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS ÓVODA

REMÉNYSUGÁR KATOLIKUS ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS ÓVODA REMÉNYSUGÁR KATOLIKUS ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS ÓVODA (6755 Kübekháza, Petőfi tér 44-45.) OM: 201414 SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA 2013 TARTALOMJEGYZÉK 1. Bevezető... 5 1.1. Jogszabályi háttér... 5 1.2.

Részletesebben

Hétfőtől csütörtökig A és B héten 12.35 órától - 15.35-óráig. Pénteken A és B héten 11.45 órától - 15.35-óráig.

Hétfőtől csütörtökig A és B héten 12.35 órától - 15.35-óráig. Pénteken A és B héten 11.45 órától - 15.35-óráig. 2012. A tanulószoba időbeosztása: Hétfőtől csütörtökig A és B héten 12.35 órától - 15.35-óráig. Pénteken A és B héten 11.45 órától - 15.35-óráig. A tanulószoba helyszíne: 6. osztály tanterme A tanulószoba

Részletesebben

Különös Közzétételi Lista

Különös Közzétételi Lista Különös Közzétételi Lista 2013/2014. tanév Kisboldogasszony Katolikus Általános iskola 5932 Gádoros, Iskola u. 4. OM 201747 1. A felvételi lehetőségek Az intézmény az alábbiak szerint határozza meg a felvételi

Részletesebben