AZ ÁRVERÉS RENDJE (Minta)

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "AZ ÁRVERÉS RENDJE (Minta)"

Átírás

1 AZ ÁRVERÉS RENDJE (Minta) Az árverés célja az állami vagyonról szóló évi CVI. törvény (a továbbiakban: Vtv.) 33. -ának (1) bekezdése, 34. -a (2) bekezdésének b) pontja és az állami vagyonnal való gazdálkodásról szóló 254/2007. (X. 4.) Korm. rendelet (a továbbiakban: Vhr.) szabályai alapján, a jelen árverési eljárási rendben meghatározott feltételekkel állami tulajdonban lévő ingatlan értékesítése. 1. Az árverés tárgya A Magyar Állam képviseletében eljáró Magyar Nemzeti Vagyonkezelő Zártkörűen Működő Részvénytársaság (a továbbiakban: MNV Zrt.) felhatalmazására a Honvédelmi Minisztérium (a továbbiakban: Kiíró) a Vtv ának (2) bekezdés b) pontja szerinti nyilvános árverést hirdetett a(z)... (település neve).. hrsz.-ú ingatlan megvásárlására. Az ingatlan kikiáltási ára:. Licitlépcső:. 2. Az árverésen részt vevők személyére vonatkozó feltételek 2.1. Az árverésen természetes és jogi személy, vagy jogi személyiség nélküli gazdálkodó vagy más szervezet feltéve, hogy saját nevében jogosult jogot szerezni és kötelezettséget vállalni vagy ezek polgári jogi társasága (a továbbiakban: konzorcium) személyesen vagy meghatalmazott útján vehet részt. A meghatalmazást közokiratba vagy ügyvéd által ellenjegyzett magánokiratba kell foglalni és azt az árverésre jelentkezésnél a Kiíró megbízottja részére át kell adni. Konzorciumban ajánlatot tenni kizárólag akkor lehet, ha a Vhr. 1. (7) bekezdésének h) pontja alapján a konzorcium tagjai az árverési eljárás és a szerződéskötés, azaz a szerződés teljesítése során is egyetemleges felelősséget vállalnak. A konzorciumban ajánlattevőknek az árverésre jelentkezéskor a Kiíró megbízottja részére át kell adniuk (i) az árverési eljárás és a szerződéskötés, azaz a szerződés teljesítése során egyetemleges felelősségvállalásukra vonatkozó külön nyilatkozatukat, (ii) a közöttük létrejött konzorciumi megállapodás egy eredeti példányát, amelynek tartalmaznia kell, hogy a tagok felelőssége harmadik személy felé egyetemleges, továbbá (iii) amennyiben a konzorciumi megállapodásból nem derül ki, a konzorcium nevében eljárni jogosult képviselő(k) megjelölésére vonatkozó nyilatkozatukat Amennyiben az ajánlattevő az ajánlattevő konzorcium tagjait is beleértve jogi személy vagy jogi személyiség nélküli gazdálkodó vagy más szervezet, az árverésre jelentkezés alkalmával a Kiíró megbízottja részére köteles átadni az ajánlattevőnek (valamennyi konzorciumi tagnak) az árverés napjához képest 30 naposnál nem régebbi, eredeti vagy közjegyző által hitelesített cégkivonatát amennyiben ezzel még nem

2 2 rendelkezik, akkor a cégbejegyzés iránti kérelmének cégbírósági lajstromszámmal ellátott eredeti vagy közjegyző által hitelesített példányát, illetve a bírósági nyilvántartásba vételről szóló okirat vagy ezzel egyenértékű okirat eredeti vagy közjegyző által hitelesített példányát, továbbá eredeti aláírási címpéldányát vagy annak közjegyző által hitelesített másolatát. Meghatalmazással eljáró képviselőnek a részére kiadott meghatalmazást aláíró személy(ek) eredeti aláírási címpéldányát vagy annak közjegyző által hitelesített másolatát kell a Kiíró részére átadnia. Közokiratba foglalt meghatalmazással eljáró képviselőnek ilyen okiratot nem kell mellékelnie Az ajánlattevőnek vagy meghatalmazottjának az árverésre jelentkezésekor érvényes személyazonosság igazolására alkalmas okirattal kell igazolnia magát Az árverezőnek az ajánlattevő konzorcium tagjait is beleértve igazolnia kell, hogy az árverés időpontjában az adózás rendjéről szóló évi XCII. törvény (a továbbiakban: Art.) pontja szerint köztartozásmentes adózónak minősül, illetve az MNV Zrt.-vel szemben lejárt tartozással nem rendelkezik. A köztartozás szerinti kizáró feltétel hiányát az árverező 30 napnál nem régebben kiállított közokirattal igazolja, vagy szerepelnie kell a köztartozásmentes adózói adatbázisban. Az igazolásnak az 1. számú melléklet szerinti nyilatkozat kitöltésével és aláírásával kell eleget tenni azzal, hogy az Art. hatálya alá tartozó árverezőnek nyilatkozatához legkésőbb a szerződéskötésig csatolnia kell a Kiíró részére az Art. 85/A. -ának (1) bekezdése szerinti, az árverés napjához képest 30 napnál nem régebbi időpontra vonatkozó együttes adóhatósági igazolást is, amely az árverezőnek az állami adóhatóságnál és a vámhatóságnál nyilvántartott köztartozását, illetőleg annak hiányát tartalmazza, továbbá az árverező magyarországi székhelye (ennek hiányában telephelye) szerint illetékes helyi önkormányzat jegyzője által az árverés napjához képest 30 napnál nem régebbi időpontra kiállított adóhatósági igazolást is, amely az árverezőnek az adott helyi adóhatóságnál nyilvántartott köztartozását, illetőleg annak hiányát tartalmazza (fővárosi székhelyű társaság esetén a Főpolgármesteri Hivatal igazolása is szükséges) A fentieken kívül a nem természetes személy árverezőnek (vevőnek) az 1. számú melléklet szerint nyilatkoznia kell arról, hogy a nemzeti vagyonról szóló évi CXCVI. törvény (a továbbiakban: Nvt.) 3. (1) bekezdése szerinti átlátható szervezetnek minősül, amely részére a nemzeti vagyonnak minősülő ingatlan tulajdonjoga az Nvt. 13. (2) bekezdése értelmében átruházható, és tudomásul veszi, hogy amennyiben nyilatkozata nem felel meg a valóságnak, akkor az esetlegesen megkötésre kerülő adásvételi szerződés semmis. 3. Az árverésen történő részvétel előfeltételei 3.1.Árverési biztosíték nyújtása Az árverésen történő részvétel feltétele az árverési biztosíték megfizetése, melynek összege Ft, azaz.. forint. Az árverési biztosíték összegét az ajánlattevőnek (konzorciumi ajánlattevő esetén valamely tagnak) vételi szándéka bizonyítására úgy kell átutalnia az MNV Zrt. MÁK számú letéti számlájára, hogy a jóváírás legkésőbb az árverés időpontja előtti napon megtörténjen. Az árverési biztosíték készpénzben nem fizethető be. Az átutalási megbízáson a közlemény rovatban fel kell tüntetni a település nevét (Budapesten a kerületet is) és az

3 3 ingatlan helyrajzi számát. A határidőben történő jóváírás kockázata az árverésre jelentkezőt terheli. Az ajánlattevőnek az árverési biztosíték letéti számlára történő befizetésekor a közlemény rovatban meg kell neveznie bankkapcsolatát és számlaszámát is annak érdekében, hogy amennyiben annak feltételei fennállnak az árverési biztosíték részére visszautalható legyen. Az MNV Zrt. az árverési biztosíték visszautalásáról az árverési hirdetmény esetleges visszavonása esetén a visszavonást követő 8 napon belül, az árverés megtartása esetén a nem nyertes ajánlattevők részére az árverés napján intézkedik. A nyertes ajánlattevő esetében az árverési biztosíték a vételárba beszámításra kerül. Az árverési biztosíték után az MNV Zrt. költséget nem számít fel és kamatot nem fizet. Nem jár vissza az árverési biztosíték, ha a nyertes árverező árverési ajánlatát visszavonja vagy az árverési hirdetményben előírt határidő alatt a szerződés megkötése neki felróható okból hiúsul meg vagy a teljes vételárat határidőben nem fizeti meg Nyilatkozatok tétele Az árverésre jelentkezőnek (konzorciumi ajánlattevő esetén valamennyi tagnak) külön nyilatkozatot kell tennie az értékesítés feltételeinek fennállásáról, jelen árverési szabályzat 1. számú melléklete szerinti nyomtatványon, annak kitöltésével és cégszerű aláírásával; az árverési eljárás rendjének elfogadásáról, jelen árverési szabályzat 2. számú melléklete szerinti nyomtatványon, annak kitöltésével és cégszerű aláírásával. 4. Az árverésre jelentkezés feltételei 4.1. Az árverésre jelentkezni az árverési hirdetményben foglaltaknak megfelelően, az alábbi időpontban és helyen kell, a jelen árverési szabályzatban meghatározott eljárási rend és követelmények megtartásával: Az árverésre jelentkezés és egyúttal az árverés helye:..... Az árverésre jelentkezés időpontja: 201. hó napján óra és óra között. Az árverésre jelentkezőnek a Kiíró megbízottja, az árverést foganatosító személy (a továbbiakban: árverés vezetője) és a közjegyző részére be kell mutatnia, illetve át kell adnia az alábbi eredeti vagy hiteles másolati példányban kiállított okiratokat (az átadandó okiratokat magyar nyelven kell kiállítani vagy hiteles magyar nyelvű fordítást is be kell csatolni): a) személyazonosság igazolására szolgáló okiratát (személyazonosító igazolvány/útlevél/kártyaformátumú vezetői engedély és lakcímkártya) be kell mutatni, b) meghatalmazás alapján történő eljárás esetén a közokiratba vagy ügyvéd által ellenjegyzett magánokiratba foglalt meghatalmazását át kell adni, c) jogi személy vagy más szervezet ajánlattevő esetén az árverés napjához képest 30 napnál nem régebbi eredeti azaz a kiállító által aláírt és lepecsételt cégkivonatát

4 4 (vagy közjegyző által hitelesített másolatát) amennyiben ezzel még nem rendelkezik, akkor a cégbejegyzés iránti kérelmének cégbírósági lajstromszámmal ellátott eredeti vagy közjegyző által hitelesített példányát, illetve a bírósági nyilvántartásba vételről szóló eredeti okiratot (vagy közjegyző által hitelesített másolatát), illetve az ezekkel egyenértékű eredeti okiratot (vagy közjegyző által hitelesített másolatát) át kell adni, d) jogi személy vagy más szervezet nevében történő részvétel esetén eredeti aláírási címpéldányt vagy annak közjegyző által hitelesített másolatát át kell adni (meghatalmazással eljáró képviselőnek a részére kiadott meghatalmazást aláíró személy(ek) eredeti aláírási címpéldányát vagy annak közjegyző által hitelesített másolatát kell a Kiíró részére átadnia, közokiratba foglalt meghatalmazással eljáró képviselőnek ilyen okiratot nem kell mellékelnie), e) konzorciumi ajánlattevő esetén a 2.1. pontnak megfelelő (i)-(iii) pontokban felsorolt okiratokat át kell adni, f) a jelen árverési szabályzat 3.2 pontjában meghatározott nyilatkozatokat át kell adni. Amennyiben az adategyeztetés az árverésen történő részvétel feltételeinek fennállását nem igazolja, vagy a jelentkező nem mutatja be a fenti okiratok valamelyikét, és azt a helyszínen pótolni sem tudja, az árverés vezetője a jelentkezést visszautasítja Az árverésre jelentkezés feltételeinek 4.1. pont szerinti teljesítése után az árverésre jelentkező részére az árverés vezetője az anonimitás biztosítása érdekében azonosító számot (tárcsát) ad. Egy árverésre jelentkező (azaz egy ajánlattevő) részéről kizárólag egy személy jogosult licitálni. Az árverés vezetője az árverésre jelentkezés határidejének lejártát követően az árverésre jelentkezett személyek azonosító számának megnevezésével tájékoztatást ad a megjelenteknek, hogy mely azonosító számmal jelentkezők jogosultak az árverésen részvételre. Ezt követően az árverés vezetője gondoskodik arról, hogy az árverésen részvételre jogosultak (a továbbiakban: árverezők) kizárólag egy csoportban elöl, azoktól a személyektől, akik nem licitálhatnak, illetve az érdeklődő megjelentektől jól elkülönítetten foglaljanak helyet. 5. Az árverés lefolytatása 5.1. Az árverés nyilvános, azt az árverés vezetője közjegyző jelenlétében bonyolítja le. Az árverés során közreműködő személyek összeférhetetlensége vonatkozásában a Vhr a és 47. -ának (2) bekezdése alapján a Kiíró megbízottja részéről az árverés lebonyolítását végző személyek és az árverező személyek közötti viszonyt kell vizsgálni. Ennek megfelelően az árverés lebonyolításában nem vehet részt: a) az árverező természetes személy és annak képviselője, alkalmazottja, foglalkoztatottja, alkalmazója és foglalkoztatója, b) az árverező jogi személy vagy jogi személyiség nélküli gazdasági társaság képviselője, tulajdonosa, tagja, vezető tisztségviselője, alkalmazottja vagy más szerződéses jogviszony alapján foglalkoztatottja,

5 5 c) annak a jogi személynek vagy jogi személyiség nélküli gazdasági társaságnak a képviselője, vezető tisztségviselője, alkalmazottja (foglalkoztatottja), amelyben az árverező közvetlen vagy közvetett befolyással rendelkezik, illetőleg amelynek az árverező tulajdonosa, tagja, d) az a)-c) pontban megjelölt személyek közeli hozzátartozója [A Polgári Törvénykönyvről szóló évi V. törvény (a továbbiakban: Ptk.) 8:1. (1) bekezdés 1. pont], e) akitől bármely oknál fogva nem várható el az ügy tárgyilagos megítélése (elfogultság). Az árverés során közreműködő személy köteles haladéktalanul bejelenteni, ha vele szemben bármilyen összeférhetetlenségi ok áll fenn Az árverésen a 4.2. pontban meghatározottaknak megfelelően, az árverés vezetője által megnevezett, az árverésre érvényesen jelentkezett árverezők jogosultak részt venni Az árverés megkezdésekor az árverés vezetője ismerteti az árverés részletes feltételeit. Ennek során közli az árverési kikiáltási árat, amely az árverési hirdetményben és jelen árverési szabályzat 1. pontjában meghatározott kikiáltási ár, az árverezők erre licitálhatnak. Egy-egy ráajánlás összege, azaz a licitlépcső:.. Ft, azaz. forint, a ráajánlás összege a licitlépcső összege vagy annak egész számú többszöröse lehet. A meghirdetett induló kikiáltási árnál alacsonyabb ajánlatot tenni nem lehet, az ilyen ajánlat érvénytelen. A licitálás nettó összegen történik Az árverés vezetője minden ráajánlás elhangzása után hangos szóval az azonosító szám megjelölésével kihirdeti azt, hogy melyik ajánlattevő milyen összegű ajánlatot tett. Az árverést addig kell folytatni, amíg az árverezők ajánlatot tesznek. A licitálás folyamatos, azt sem megszakítani, sem szünetet kérni nem lehet. Az árverés vezetője az árverést zavaró bármely magatartást megtilthatja Az árverésen kép- vagy hangfelvételt készíteni a Kiíró előzetes engedélyével és az árverésen jelenlévők egyhangú egyetértése esetén lehet Ha nincs további ajánlat, a felajánlott legmagasabb vételár háromszori kikiáltását követő kalapácsütés után az árverés vezetője kihirdeti, hogy az árverés tárgyát képező vagyontárgy megszerzésére vonatkozó szerződés megkötésére melyik azonosítószámú, legmagasabb vételárat ajánló árverező szerzett jogot Azonos vételárajánlatok esetén az árverési vevő személyét a helyszínen lebonyolított sorsolással, sorshúzással kell megállapítani. A sorshúzás úgy történik, hogy az árverés vezetője az azonos ajánlatot tett árverezők azonosító számát egy-egy külön papírra felírja, és az összehajtogatott papírok közül az árverési bizottság tagja a nyertes számát kihúzza Az árverés vezetője az árverés eredményének kihirdetését követően lezárja az árverést A közjegyző által készített jegyzőkönyvről a nyertes árverező/árverésre jelentkező kérésére egyszerű másolatot kap az árverés levezetőjétől, annak elkészültét követő 3 napon belül.

6 6 6. Az árverési eljárás eredménye, szerződéskötés 6.1. Az árverési eljárás eredménytelen, ha a) nem jelent meg egy árverező sem, b) az árverésre jelentkezők egyike sem felel meg a jelen árverési szabályzatban meghatározott feltételeknek, vagy az árverésre jelentkezők egyike sem teljesíti az árverésre jelentkezéshez jelen árverési szabályzatban meghatározott feltételeket, c) nem érkezik érvényes árverési ajánlat, azaz a kikiáltási áron érvényes vételi ajánlatot nem tesznek, d) a Kiíró a Vhr ának (4) bekezdésében megjelölt okból az eljárás érvénytelenítéséről döntött, e) jelen árverési szabályzat 6.7. pontjában meghatározott esetben. A Vhr ának (4) bekezdése értelmében érvénytelen és ez által eredménytelen az árverési eljárás, ha az összeférhetetlenségi szabályokat megsértették, illetve ha valamelyik ajánlattevő az eljárás tisztaságát vagy a többi ajánlattevő érdekeit súlyosan sértő cselekményt követett el A nyertes árverező köteles a jelen árverési szabályzat 5. számú melléklete szerinti adásvételi szerződést a Kiíró vagy megbízottja szerződéskötésre felhívó levelében meghatározott határidőn belül megkötni. A nyertes árverezővel a szerződéskötésre csak abban az esetben kerül sor, ha az elővásárlásra jogosult amennyiben van ilyen az ingatlannál a Kiírónak az ingatlan nyertes árverező által megajánlott vételáron történő megvételére vonatkozó felhívásra határidőn belül nem tesz elfogadó nyilatkozatot, vagy nemleges nyilatkozatot tesz. A szerződéskötés határideje nem határozható meg az árverést követő 15. napnál későbbi időpontban azzal, hogy a szerződés megkötésének időpontja a Kiíró vagy megbízottja által megrendelt energetikai tanúsítvány elkészültétől függően módosulhat. Kiíró az árverés során a legmagasabb vételár megállapítását követően, a tájékoztatás árverési jegyzőkönyvbe foglalása mellett szóban is tájékoztathatja a nyertes árverezőt a szerződéskötés időpontjáról. Az adásvételi szerződés megkötésének feltétele a jelen árverési szabályzat 2.4. pontjában meghatározott igazolások benyújtása Az adásvételi szerződésben nyertes árverezőnek (vevőnek) nyilatkoznia kell a 2.5. pontban foglaltak fennállásáról Az ingatlan értékesítése az általános forgalmi adóról szóló évi CXXVII. törvény 88. (1) bekezdés a) pontja alapján 27 %-os általános forgalmi adóval terhelt. A nyertes árverezőnek jelen árverési szabályzat 3. számú melléklete szerinti nyomtatvány, kitöltésével és cégszerű aláírásával nyilatkoznia kell az árverést követően, hogy adóalanynak minősül-e, illetve áfa fizetésére kötelezhető-e. Ezen utóbbi nyilatkozattól függően kerül meghatározásra az adásvételi szerződésben a vételár nettó, illetve bruttó formában, valamint a számla kiállítása is ehhez fog igazodni A teljes vételárat egy összegben, átutalással, a hirdetményben megjelölt határidőben (a szerződés megkötését követő 15 naptári napon belül) kell megfizetni a Kiíró megbízottja által megadott folyószámlára az árverési vevő árverési biztosítékának vételárba történő beszámításával.

7 Az árverésre bocsátott ingatlan tulajdonjoga az adásvételi szerződés megkötését követően, a teljes vételár megfizetésével és a tulajdonjog bejegyzését engedélyező nyilatkozat kiadását követően száll át a vevőre Amennyiben a nyertes árverező a hirdetményben előírt határidőn belül (a szerződés megkötését követő 15 naptári napon belül) a szerződést neki felróható okból nem köti meg (nem írja alá) vagy a teljes vételárat nem fizeti meg, úgy kell tekinteni, hogy a jogügylettől visszalépett. Ilyen esetben a befizetett árverési biztosítékot elveszti, és felelős a szerződéskötés meghiúsulásából az árvereztetőt, azaz a Kiírót ért károkért, továbbá viselni köteles az árvereztető ebből fakadó költségeit. 7. Egyéb rendelkezések 7.1. Az árverés vezetője az árverés lezárása után felkéri a közreműködő közjegyzőt az árverési eljárásról szóló közjegyzői okirat elkészítésére és hitelesítésére Amennyiben az árverésre jelentkezők vagy az árverezők részéről az árverésen esetleg kifogás, óvás, észrevétel tételének igénye merülne fel, azokat is közjegyzői okiratba kell foglalni. Abban a kérdésben, hogy az esetleges kifogások, óvás, észrevétel ellenére megtartható-e az árverés, az árverés vezetője jogosult dönteni Amennyiben a 6.1. pont a)-c) alpont szerinti feltételek bekövetkeznek, az árverés vezetője jogosult az árverést eredménytelenné nyilvánítani, és ezt, valamint az ezt alátámasztó körülményeket kell közjegyzői okiratba foglalni A Kiíró fenntartja a jogát arra, hogy a Vhr ának (3) bekezdése alapján az árverési hirdetményt az árverés megkezdése előtt visszavonja, valamint a 41. (6) bekezdése és a jelen árverési szabályzat 6.1. pontja alapján az árverési eljárást eredménytelennek nyilvánítsa. A Kiíró az árverési hirdetményt az árverés megkezdéséig kártérítési, illetve kártalanítási kötelezettség nélkül vonhatja vissza, ebben az esetben intézkedik az árverési biztosíték haladéktalan visszafizetéséről Az árverés lefolytatása és a szerződéskötésre jogosult személyének megállapítása alapján Kiírót szerződéskötési kötelezettség nem terheli. A tulajdonszerzési korlátozásba, valamint az Nvt. rendelkezéseibe ütköző szerződés, továbbá a Vhr. előírásainak megsértésével kötött szerződés semmis Az érdeklődők, árverésre jelentkezők és az árverezők nem igényelhetnek térítést a Kiírótól, az árverésre történő jelentkezéssel, valamint az azon való részvétellel kapcsolatos költségek az árverés eredményességétől függetlenül az érdeklődőket, ajánlattevőket terhelik. A jelen eljárási rendben nem részletezett feltételek vonatkozásában a Vtv., a Vhr., a Ptk. és a vonatkozó más hatályos magyar jogszabályok az irányadóak. Budapest, 201. Honvédelmi Minisztérium Kiíró

8 8 Árverési eljárási rend mellékletei: 1. sz. melléklet: Nyilatkozat az ajánlattevő részére történő értékesítés feltételeinek fennállásáról 2. sz. melléklet: Nyilatkozat az árverési eljárás rendjének elfogadásáról 3. sz. melléklet: Nyilatkozat az általános forgalmi adó fizetéséről 4. sz. melléklet: Árverési hirdetmény 5. sz. melléklet: Adásvételi szerződés (tervezet)

9 9 1. számú melléklet NYILATKOZAT AZ AJÁNLATTEVŐ RÉSZÉRE TÖRTÉNŐ ÉRTÉKESÍTÉS FELTÉTELEINEK FENNÁLLÁSÁRÓL 1 Alulírott Név/cégnév:... Lakóhely/székhely:.... Szem. ig. száma/cg. nyt. szám (törzsszám/nyt. sz.):..... Tel.: Fax: a Magyar Állam képviseletében eljáró Magyar Nemzeti Vagyonkezelő Zrt. (MNV Zrt.) felhatalmazására a Honvédelmi Minisztérium (a továbbiakban: Kiíró) által az ingatlannyilvántartásban (település neve) hrsz. alatt felvett, természetben.,.. szám alatt fekvő, művelési ágból kivett,.megnevezésű,..m 2 alapterületű ingatlan tulajdoni hányada megvásárlására meghirdetett árverésen ajánlattevőként a részemre/részünkre történő értékesítés feltételeinek fennállásáról az alábbi nyilatkozatot teszem/tesszük. Az állami vagyonnal való gazdálkodásról szóló 254/2007. (X. 4.) Korm. rendelet (a továbbiakban: Vhr.) 27. -a alapján: (1) Ha törvény eltérően nem rendelkezik, állami vagyont a Vtv. 34. (3) bekezdés a) és c) pontjában megjelölt, közvetett értékesítési módokat kivéve nem lehet értékesíteni olyan ajánlattevő személy részére, amely/aki a) az adózás rendjéről szóló évi XCII. törvény pontja szerint a pályázata benyújtásának időpontjában nem minősül köztartozásmentes adózónak, vagy b) az MNV Zrt.-vel szemben lejárt tartozással rendelkezik. (2) Az (1) bekezdés a) pontja szerinti kizáró feltétel fennállásának hiányát a pályázó a) 30 napnál nem régebben kiállított közokirattal igazolja, vagy b) szerepel a köztartozásmentes adózói adatbázisban. 1 Konzorcium esetén valamennyi tagra kérjük kitölteni! 2 Art köztartozásmentes adózói adatbázis: az állami adóhatóság honlapján közzétett, az adózó nevét, elnevezését, adóazonosító számát tartalmazó nyilvántartás, amely azokat az adózókat tartalmazza, akiknek/amelyeknek az alábbi együttes feltételek szerint a) a közzétételt megelőző hónap utolsó napján nincs az állami adóhatóságnál és vámhatóságnál nyilvántartott nettó adótartozása, valamint köztartozása; b) nincs behajthatatlanság címén nyilvántartott, de el nem évült adótartozása; c) nyilatkozata alapján a közzétételt megelőző hónap utolsó napjáig esedékes bevallási és befizetési kötelezettségének maradéktalanul eleget tesz/tett; d) adószámát nem függesztették fel; e) nem áll csődeljárás, végelszámolás, illetve felszámolási eljárás alatt; f) csoportos adóalanyiság esetén a csoportos adóalanynak nincs általános forgalmi adó tartozása; g) nem minősül adó megfizetésére kötelezettnek

10 10 A jogszabály rendelkezésére tekintettel teljes körű felelősségem/felelősségünk tudatában kijelentem/kijelentjük, hogy 3 - az Art. hatálya alá tartozó ajánlattevőként (i) (ii) (iii) a mellékelt, az Art. 85/A -ának (1) bekezdése szerinti, az árverés napjához képest 30 napnál nem régebbi időpontra vonatkozó együttes adóhatósági igazolás alapján nyilatkozom/nyilatkozunk, hogy nincs az állami adóhatóságnál és a vámhatóságnál nyilvántartott köztartozásom/köztartozásunk, 4 a mellékelt, illetékes helyi önkormányzat jegyzője által, az árverés napjához képest 30 napnál nem régebbi időpontra kiállított adóhatósági igazolás alapján nyilatkozom/nyilatkozunk, hogy nincs az érintett helyi adóhatóságnál nyilvántartott köztartozásom/köztartozásunk, 5 nyilatkozom/nyilatkozunk, hogy az Art pontja alapján köztartozásmentes adózónak minősülök/minősülünk. (E nyilatkozat akkor szükséges, ha a köztartozás-mentességet nem az (i) pont szerint igazolja.) - nem minősülök/minősülünk az Art. hatálya alá tartozó ajánlattevőnek, továbbá nincs az MNV Zrt.-vel szemben lejárt tartozásom/tartozásunk. Kijelentem/Kijelentjük, hogy az általam/általunk képviselt ajánlattevő/árverező a nemzeti vagyonról szóló évi CXCVI. törvény (a továbbiakban: Nvt.) 3. (1) bekezdése szerinti átlátható szervezetnek minősül, amely részére a nemzeti vagyonnak minősülő, az árverési hirdetményben megjelölt ingatlan(ok) tulajdonjoga az Nvt. 13. (2) bekezdése értelmében átruházható. Tudomásul veszem/vesszük, hogy amennyiben ezen nyilatkozatom/nyilatkozatunk nem felel meg a valóságnak, akkor az esetlegesen megkötésre kerülő adásvételi szerződés semmis. 6..., Tanúsítjuk, hogy a fentebb írtak megfelelnek a valóságnak. 7 Tanú 1: Tanú 2: Ajánlattevő/ajánlattevő képviselőjének cégszerű/saját kezű aláírása név:. lakcím:... sz. ig. száma: aláírás:. név:... lakcím:... sz. ig. száma:.... aláírás: Az ajánlattevőre irányadó pont aláhúzandó! 4 Az igazolást legkésőbb a szerződéskötéssel egyidejűleg kell a Kiíró rendelkezésére bocsátani, ha ajánlattevő nem az (iii) pont szerint nyilatkozott! 5 Az igazolás(oka)t legkésőbb a szerződéskötéssel egyidejűleg kell a Kiíró rendelkezésére bocsátani! Magánszemély esetén a helyi adó tekintetében a lakóhely szerint, nem magánszemély esetén a székhely szerint illetékes önkormányzat jegyzőjének igazolása (igazolásai) szükséges(ek) (fővárosi székhelyű társaság esetén a Főpolgármesteri Hivatal igazolása is szükséges). 6 Nem természetes személy ajánlattevő esetén értelmezendő! 7 Magánszemély ajánlattevő esetén két tanú aláírása szükséges!

11 11 2. számú melléklet NYILATKOZAT az árverési eljárás rendjének elfogadásáról Alulírott 1. Cégnév/név:.. 2. Székhely/lakóhely:.. 3. Telefon/faxszám: cím:.. 5. Cégjegyzékszám (bírósági lajstromszám, nyilvántartási szám) és KSH statisztikai számjel, magánszemély esetén szem. ig. (útlevél, kártyaformátumú jogosítvány) száma, anyja neve, születési hely, idő: Vezető tisztségviselő neve:.. 7. Az árverésen eljáró (képviselő, meghatalmazott) személy neve, elérhetősége (telefon, fax, cím), szem. ig. (útlevél, kártyaformátumú jogosítvány) száma: 8. Az árverési biztosíték letéti számlára történő teljesítése esetén az ajánlattevő bankszámlaszáma, a számlát vezető pénzintézet neve, címe: Kérem/Kérjük, hogy amennyiben ennek indoka az árverés eljárási rendjéről szóló dokumentumban meghatározott bármely okból bekövetkezik, a Kiíró e bankszámlára intézkedjen az árverésen történő részvételhez befizetett árverési biztosíték visszautalásáról. 1 Konzorciumi ajánlat esetén az árverési biztosítékot megfizető tagra kell kitölteni!

12 12 Kijelentem/Kijelentjük, hogy a Magyar Állam képviseletében eljáró Magyar Nemzeti Vagyonkezelő Zrt. (MNV Zrt.) felhatalmazására a Honvédelmi Minisztérium (a továbbiakban: Kiíró) által az ingatlan-nyilvántartásban (település neve) hrsz. alatt felvett, természetben.,.. szám alatt fekvő, művelési ágból kivett,.megnevezésű,..m 2 alapterületű ingatlan tulajdoni hányada megvásárlására meghirdetett árverésen ajánlattevőként részt kívánok/kívánunk venni, és az árverési eljárás rendjének elfogadásáról az alábbi nyilatkozatot teszem/tesszük: a) Kijelentem/Kijelentjük, hogy az árverés feltételeit tartalmazó eljárási rendet/szerződéstervezetet megismertem/megismertük, a benne foglaltakat tudomásul vettem/vettük és magamra/magunkra nézve teljes körűen kötelezőnek ismerem/ismerjük el, az árverési eljárás feltételeit igazságosnak és jogszerűnek fogadom/fogadjuk el. b) Vállalom/vállaljuk, hogy nyertes árverezőként az adásvételi szerződés megkötésére vonatkozó előfeltételeket teljesítem/teljesítjük, az adásvételi szerződést az MNV Zrt.-vel és Kiíróval legkésőbb az árverést követő 15 napon belül megkötöm/megkötjük, azzal, hogy a szerződés megkötésének időpontja a Kiíró által megrendelt energetikai tanúsítvány elkészültétől függően módosulhat, és a teljes vételárat a szerződés aláírását követő 15 napon belül átutalással megfizetem/megfizetjük a Kiíró megbízottja által megjelölt bankszámlára. c.) Elfogadom/Elfogadjuk, hogy az értékesítési eljárás nyelve a magyar nyelv és az irányadó jognak a magyar jogszabályok tekintendők. Az értékesítési eljárással kapcsolatos esetleges jogvitára a Kiíró székhelye szerinti, hatáskörrel rendelkező rendes bíróság illetékességének kikötését elfogadom/elfogadjuk. d) Kijelentem/Kijelentjük továbbá, hogy az árverés eljárási rendjéhez csatolt adásvételi szerződéstervezet feltételeit elfogadom/elfogadjuk, a vevő megjelölésén és a vételár meghatározásán túl nem tartok/tartunk igényt semminemű változtatásra.., Ajánlattevő/ajánlattevő képviselőjének cégszerű/saját kezű aláírása név: tisztség: Tanúsítjuk, hogy a fentebb írtak megfelelnek a valóságnak. 2 Tanú 1: Tanú 2: név:. lakcím:... sz. ig. száma: aláírás:. név:... lakcím:... sz. ig. száma:.... aláírás: Magánszemély ajánlattevő esetén két tanú aláírása szükséges!

13 13 3. számú melléklet NYILATKOZAT AZ ÁLTALÁNOS FORGALMI ADÓ FIZETÉSÉRŐL 1 Alulírott: Név/cégnév:..., Lakóhely/székhely:..., Szem. ig. száma/cg. sz. (Törzssz./Nyt. sz.):..,...., Adóazonosító jel/adószám:..., Telefon: , Fax:...., , nyilatkozom, hogy az általános forgalmi adóról szóló évi CXXVII. törvény (Áfatv.) szerint 2 1.) az általam képviselt szervezet belföldi adóalanynak minősül, és a) nincs olyan, az Áfatv.-ben szabályozott jogállása, mely alapján az adó fizetése tőle ne lenne követelhető, így az Áfatv a alapján a fordított adózás útján történik az adó áthárítása, a szállítói számlában nem szerepel áthárított adó, azt az általam képviselt szervezet (vevő) számítja fel, b) az Áfatv. szerint áfafizetésre az általam képviselt szervezet nem kötelezhető, így az Áfatv. alapján egyenes adózás útján történik az adó áthárítása, 2.) adóalanynak nem minősülök......, Ajánlattevő/ajánlattevő képviselőjének cégszerű/saját kezű aláírása Tanúsítjuk, hogy a fentebb írtak megfelelnek a valóságnak. 3 Tanú 1: Tanú 2: név:.. lakcím:.... sz. ig. száma: aláírás:.. név:. lakcím:... sz. ig. száma:..... aláírás:. 1 Konzorcium esetén valamennyi tagra kérjük kitölteni! 2 A megfelelő rész bekarikázandó! 3 Magánszemély ajánlattevő esetén két tanú aláírása szükséges!

14 14 ÁRVERÉSI HIRDETMÉNY 4. számú melléklet A Magyar Állam képviseletében eljáró Magyar Nemzeti Vagyonkezelő Zártkörűen Működő Részvénytársaság (a továbbiakban: MNV Zrt.) felhatalmazására a Honvédelmi Minisztérium (székhelye: 1055 Budapest, Balaton utca 7-11.) (a továbbiakban: Árvereztető) a nemzeti vagyonról szóló évi CXCVI. törvény (a továbbiakban: Nvt.), az állami vagyonról szóló évi CVI. törvény (a továbbiakban: Vtv.) és az állami vagyonnal való gazdálkodásról szóló 254/2007. (X. 4.) Kormányrendelet (a továbbiakban: Vhr.) szabályai, valamint a tulajdonosi joggyakorló szervezet MNV Zrt.-vel kötött megbízási szerződés alapján nyilvános árverés keretében értékesíteni kívánja a Magyar Állam tulajdonában és a Honvédelmi Minisztérium vagyonkezelésében lévő alábbi vagyonelemeket (a továbbiakban: Ingatlanok): Ssz Ingatlan-nyilvántartási adatok, hrsz., cím, megnevezés Alap 0147/22 hrsz., 7011 Alap, külterület, kivett épület, udvar Aszód 99 hrsz., 2170 Aszód, Kossuth Lajos utca 88., kivett szálloda Balatonboglár 1412 hrsz., 8630 Balatonboglár, Vikár Béla utca 48., kivett lakóház, udvar, gazdasági épület Berekfürdő 1089 hrsz., 5309 Berekfürdő, Pávai Vajna Ferenc utca 8., kivett üdülőépület, udvar Budakeszi 2395/2 hrsz., 2092 Budakeszi, Jegenye utca 9., kivett gazdasági épület, udvar Kikiáltási ár nettó (Ft) Terhek, egyéb fontos információk Árverési biztosíték nettó (Ft) Licitlépc ső nettó (Ft) vezetékjog terheli vezetékjog terheli vezetékjog terheli; a természetben az ingatlan területéből 24 m 2 útként funkcionál Megtekintés időpontja február Árverés ideje és helye február Székesfehérvár, Mészöly Géza út február óra, 1101 Budapest, Salgótarjáni út 20. fszt február Székesfehérvár, Mészöly Géza út február óra, 4026 Debrecen, Péterfia u. 58/A február óra, 1101 Budapest, Salgótarjáni út 20. fszt Budapest II., hrsz., 1021 Budapest, Üdülő út 42., kivett udvar és üvegház Budapest II., hrsz., 1021 Budapest, Üdülő út 44., kivett udvar és üvegház február óra, 1101 Budapest, Salgótarjáni út 20. fszt.

15 15 8. Budapest II., hrsz., 1021 Budapest, Üdülő út 46., kivett udvar és üvegház Budapest II., hrsz., 1021 Budapest, Üdülő út 48., kivett udvar és egyéb épület és üvegház Budapest II., hrsz., 1021 Budapest, Üdülő út 50., kivett üdülő, gazdasági épület, udvar Budapest VIII hrsz., 1085 Budapest, Kőfaragó utca 13. (Bródy Sándor utca 44.), kivett udvar és irodaház Budapest XIV /0/A/1 hrsz., 1146 Budapest, Izsó utca 6. alagsor 1., lakás Budapest XV hrsz., 1152 Budapest, Széchenyi tér 4/B, kivett irodaház Budapest XXII /1 hrsz., 1222 Budapest, Háros utca (Hunyadi-sziget), kivett épület, udvar illeti a Budapest II /8 hrsz.-ú ingatlant terhelő csatornaátvezeté si szolgalmi jog 2 db vezetékjog terheli a lakáshoz a társasházi közös tulajdonból 448/10000 eszmei hányad tartozik február óra, 1101 Budapest, Salgótarjáni út 20. fszt február óra, 1101 Budapest, Salgótarjáni út 20. fszt február óra, 1101 Budapest, Salgótarjáni út 20. fszt február óra, 1101 Budapest, Salgótarjáni út 20. fszt. 15. Cserkeszőlő 194 hrsz., 5465 Cserkeszőlő, Május 1. utca 2., kivett üdülőépület, udvar vezetékjog terheli február Kecskemét, Lunkányi János u Debrecen 0493/79 hrsz., 4000 Debrecen, külterület, kivett üzemi épület (2 db) és telephely vezetékjog terheli február óra, 4026 Debrecen, Péterfia u. 58/A Eger 2877 hrsz., 3300 Eger, belterület, kivett út Eger 0974/11 hrsz., 3300 Eger, Baktai út, kivett telephely Eger 3257 hrsz., 3300 Eger, Hatvanasezred utca 1., kivett telephely db átjárási szolgalmi jog terheli, magasnyomású vízvezeték húzódik végig rajta 413 m 2 területen magasnyomású vízvezeték húzódik végig rajta 29 m 2 területen közérdekű használati jog terheli; figyelőkutakból évente két alkalommal kell vízmintát venni február Eger, Hatvanasezred u február Eger, Hatvanasezred u. 3.

16 Gárdony 5442 hrsz., 2483 Gárdony, Üdülők útja , kivett üdülőépület, udvar Göd 263 hrsz., 2131 Göd, Bartók Béla utca 8-10., kivett táborhely Hajdúszoboszló 3266/1 hrsz., 4200 Hajdúszoboszló, Hermann Ottó utca 2., kivett üdülőépület, udvar terheli a Göd 270 hrsz.-ú ingatlant illető vízelvezetési szolgalmi jog, szennyvízcsator na-vezetési jog elővásárlási jog, használat joga, 3 db vezetékjog és bányaszolgalmi jog terheli február február Székesfehérvár, Mészöly Géza út február óra, 1101 Budapest, Salgótarjáni út 20. fszt február óra, 4026 Debrecen, Péterfia u. 58/A Kaposvár 471/D/1 hrsz., 7400 Kaposvár, Baross Gábor utca 19. D épület 13., garázs Kaposvár 471/D/2 hrsz., 7400 Kaposvár, Baross Gábor utca 19. D épület 14., garázs Kaposvár 471/D/3 hrsz., 7400 Kaposvár, Baross Gábor utca 19. D épület 15., garázs Kaposvár 471/D/4 hrsz., 7400 Kaposvár, Baross Gábor utca 19. D épület 16., garázs Kecskemét hrsz., 6044 Kecskemét- Hetényegyháza, Kossuth Lajos u. 15., kivett egyéb épület és udvar Mesteri 43 hrsz., 9551 Mesteri, belterület, kivett üdülő Nagykanizsa 0265/4 hrsz., 8800 Nagykanizsa (Kiskanizsa), külterület, kivett repülőtér és egyéb épület a garázshoz a társasházi közös tulajdonból 74/10000 eszmei hányad tartozik a garázshoz a társasházi közös tulajdonból 70/10000 eszmei hányad tartozik a garázshoz a társasházi közös tulajdonból 70/10000 eszmei hányad tartozik a garázshoz a társasházi közös tulajdonból 70/10000 eszmei hányad tartozik vezetékjog terheli db bányaszolgalmi jog, 1 db vezetékjog, 1 db vízvezetéki szolgalmi jog, 1 db vízelvezetési szolgalmi jog, 1 db közérdekű használati jog terheli február február óra, 7400 Kaposvár, Baross Gábor u. 18/A február óra, 7400 Kaposvár, Baross Gábor u. 18/A február óra, 7400 Kaposvár, Baross Gábor u. 18/A február óra, 7400 Kaposvár, Baross Gábor u. 18/A február Kecskemét, Lunkányi János u február Székesfehérvár, Mészöly Géza út február óra, 7400 Kaposvár, Baross Gábor u. 18/A 30. Nagykanizsa 0262 hrsz., 8800 Nagykanizsa (Kiskanizsa), külterület, kivett út 31. Nagykanizsa 0272 hrsz., 8800 Nagykanizsa (Kiskanizsa), külterület, vízvezetéki szolgalmi jog terheli február óra, 7400 Kaposvár, Baross Gábor u.

17 kivett repülőtér 18/A Sárbogárd 0281/2 hrsz., 7000 Sárbogárd, külterület, kivett épület, udvar Siófok 9526 hrsz., 8600 Siófok, Fő utca 84., kivett gazdasági épület 3 db és üdülőépület, udvar Siófok 1751 hrsz., 8600 Siófok, Bél Mátyás utca 1., kivett üdülőépület 71 db és udvar Szabadszállás 2194/23 hrsz., 6080 Szabadszállás, Mátyás király tér, kivett vendéglő, élelmiszerbolt Szentendre 24/4 hrsz., 2000 Szentendre, Strand utca 5., kivett üdülő épületek és udvar Tata 2415/29 hrsz., 2890 Tata, Zsigmond utca 35-1., kivett lakóház, udvar Tápiószecső 0189/13 hrsz., 2251 Tápiószecső, Kátai út 93., kivett szolgáltatóház, üzlet (ABC) és udvar Várpalota 185/15 hrsz., 8100 Várpalota, Mandulás lakótelep, kivett műhely, udvar Veszprém 2358/10 hrsz., 8200 Veszprém, Jutasi út, kivett iroda, udvar Veszprém 6203/3 hrsz., 8200 Veszprém, Kőhíd utca 10., kivett telephely vezetékjog terheli az ingatlanon 8 db épület és 70 db komfort nélküli faház található; vezetékjog terheli elővásárlási jog és szennyvízcsator na-vezetési szolgalmi jog terheli vezetékjog terheli illeti a 0189/14; 0189/15 hrsz.-ú ingatlanokat terhelő egyéb szolgalmi jogok (villanyvezeték-, távhővezeték-, szennyvízvezeté k- elhelyezési használati, hozzájárási szolgalmi jog) az ingatlan hátsó részének ingatlannyilvántartási és természetbeni határa eltér 2 db vezetékjog terheli február február február február február február Székesfehérvár, Mészöly Géza út február Székesfehérvár, Mészöly Géza út február Székesfehérvár, Mészöly Géza út február Kecskemét, Lunkányi János u február óra, 1101 Budapest, Salgótarjáni út 20. fszt február óra, 1101 Budapest, Salgótarjáni út 20. fszt február óra, 1101 Budapest, Salgótarjáni út 20. fszt február Székesfehérvár, Mészöly Géza út február Székesfehérvár, Mészöly Géza út február Székesfehérvár, Mészöly Géza út 7. Az Ingatlanok árverési biztosítékainak és a licitlépcsők mértékeinek összegei a fenti táblázatban megtalálhatóak. Az árverési biztosíték összegét az ajánlattevőnek úgy kell átutalnia az MNV Zrt. MÁK letéti számlaszámára, hogy a jóváírás legkésőbb az árverés időpontja előtti napon megtörténjen. Az átutalási megbízáson a közlemény rovatban kérjük feltüntetni a település nevét (Budapesten a kerületet is) és az Ingatlan helyrajzi számát. Az árverési biztosíték készpénzben nem fizethető be.

18 18 Az Ingatlanok közül a Budapest II hrsz.-ú, a hrsz.-ú, a hrsz.-ú, a hrsz.-ú és a hrsz.-ú, az Eger 2877 hrsz.-ú és a 0974/11 hrsz.-ú, a Nagykanizsa 0265/4 hrsz.-ú és a 0262 hrsz.-ú ingatlanokra az adott településen belül csak egy közös ajánlat tehető, ezért a fenti táblázatban is egy közös árverési biztosíték és licitlépcső került feltüntetésre. Az Ingatlanok 1/1 tulajdoni hányada kerül értékesítésre. A megjelölt Ingatlanok értékesítése az általános forgalmi adóról szóló évi CXXVII. törvény 88. (1) bekezdés a) pontja alapján 27%-os általános forgalmi adóval terhelt. A licitálás nettó összegen történik, a nyertes árverezőnek nyilatkoznia kell az árverést követően, hogy adóalanynak minősül-e, illetve áfafizetésre kötelezhető-e. Ezen utóbbi nyilatkozattól függően kerül meghatározásra az adásvételi szerződésben a vételár nettó, illetve bruttó formában, illetve a számla kiállítása is ehhez fog igazodni. Az Ingatlanok a táblázatban megjelölt megjegyzések (illetve a HM vagyonkezelői joga) kivételével per-, teherés igénymentesek. Az Ingatlanok rövid bemutatása: Az Ingatlanok legfontosabb ingatlan-nyilvántartási és egyéb adatait, továbbá az Ingatlanokról készített fényképfelvételeket tartalmazó tájékoztatókat az érdeklődők az alábbi internetes elérhetőségeken keresztül tekinthetik meg: MNV Zrt.: HM: HM EI Zrt.: Az árverésen árverezőként csak az vehet részt, aki az árverésre jelentkezés során az árverési feltételeket tartalmazó külön Nyilatkozatokat, amelyek a jelen hirdetményben rögzített feltételeket tartalmazzák (hiánytalanul kitöltve és aláírva) átadja Árvereztető részére. Az üres nyilatkozatok az árverés helyszínén az árverést megelőzően átvehetőek, illetve az alábbi linken letölthetőek: Fentieken kívül a nem természetes személy nyertes árverezőnek (vevőnek) az adásvételi szerződésben nyilatkoznia kell arról, hogy az Nvt. 3. (1) bekezdése szerinti átlátható szervezetnek minősül, amely részére a nemzeti vagyonnak minősülő Ingatlanok tulajdonjoga az Nvt. 13. (2) bekezdése értelmében átruházható. Vevő tudomásul veszi, hogy amennyiben ezen nyilatkozata nem felel meg a valóságnak, akkor az esetlegesen megkötésre kerülő adásvételi szerződés semmis. Az Ingatlanok megtekintését, bejárását az Árvereztető a jelen árverési hirdetményben meghatározott időpontokban biztosítja. Az árverés időpontja, helyszíne: jelen árverési hirdetmény táblázata szerint Az árverésre jelentkezés helye: az árverés helyszíne Az árverésre jelentkezés ideje: az árverés napján az árverés időpontját megelőző egy órán belül Az árverésre jelentkezés módja: személyesen vagy képviselő útján I. Az árverésen való részvétel feltételei: 1. Árverési biztosíték megfizetése: Árvereztető az árverésre jelentkezőknek az árverésen történő részvétel feltételeként árverési biztosíték megfizetését írja elő. Árvereztető külön felhívja a figyelmet, hogy az árverési biztosíték megfizetését csak abban az esetben áll módjában elfogadni, ha annak az MNV Zrt. MÁK letéti számláján történő jóváírása az árverés időpontja előtti napig megtörténik. A nyertes árverező esetében az árverési biztosíték a nettó vételárba beszámításra kerül. A nem nyertes árverezők esetében az MNV Zrt. az árverés napján gondoskodik az árverési biztosíték visszautalásáról. Az árverési biztosíték után az MNV Zrt. költséget nem számít fel és kamatot nem fizet.

19 19 2. Nyilatkozat a köztartozásról: Amennyiben a nyilatkozattétel feltételei fennállnak, az árverező írásbeli nyilatkozata ( Nyilatkozat az ajánlattevő részére történő értékesítés feltételeinek fennállásáról ) szükséges arról, hogy az adózás rendjéről szóló évi XCII. törvény pontja szerint az árverés időpontjában köztartozásmentes adózónak minősül és az MNV Zrt.-vel szemben lejárt tartozása nincs. 3. Személyazonosság igazolása, képviselet esetén közokiratba vagy ügyvéd által ellenjegyzett magánokiratba foglalt meghatalmazás átadása: Az árverésen részt venni és vételi ajánlatot tenni személyesen vagy meghatalmazott útján lehet. A meghatalmazást közokiratba vagy ügyvéd által ellenjegyzett magánokiratba kell foglalni. Az árverésen történő részvételi jogosultságot a jelentkezéskor igazolni kell a személyazonosság igazolására alkalmas okirattal, valamint gazdálkodó szervezetek vagy más szervezetek nevében történő részvétel esetén eredeti vagy közjegyző által hitelesített aláírási címpéldánnyal és 30 naposnál nem régebbi hiteles cégkivonattal (amennyiben árverező ezzel még nem rendelkezik, akkor a cégbejegyzés iránti kérelmének cégbírósági lajstromszámmal ellátott példányával), illetve a bírósági nyilvántartásba vételről szóló okirattal vagy ezekkel egyenértékű okirattal (ezen okiratok eredeti vagy közjegyző által hitelesített példányával). II. Az árverés: Az árverés közjegyző jelenlétében történik. Árvereztető az árverés megkezdésekor ismerteti az árverés részletes feltételeit. Az ajánlattevők a kikiáltási árról indulva, felfelé licitálhatnak, jelen árverési hirdetményben meghatározott licitlépcsővel. A meghirdetett induló kikiáltási árnál alacsonyabb ajánlatot tenni nem lehet, az ilyen ajánlat érvénytelen. Az árverési eljárás során az Ingatlanok tulajdonjogának megszerzésére vonatkozó szerződés megkötésére a licitálás során a legmagasabb vételárat ajánló árverező szerez jogot. Amennyiben több azonos összegű végső ajánlat van, az azonos ajánlatot tevők között a helyszínen sorsolással dől el, hogy közülük melyik szerez jogot a szerződéskötésre. III. Szerződéskötés: A nyertes árverező köteles a szerződést Árvereztető szerződéskötésre felhívó levelében meghatározott határidőn belül megkötni. A nyertes árverezővel a szerződéskötésre csak abban az esetben kerül sor, ha az elővásárlásra jogosult amennyiben van ilyen az Ingatlannál az Árvereztetőnek az Ingatlan nyertes árverező által megajánlott vételáron történő megvételére vonatkozó felhívására határidőn belül nem tesz elfogadó nyilatkozatot, vagy nemleges nyilatkozatot tesz. A szerződéskötés határideje nem határozható meg az árverést követő 15 napnál későbbi időpontban, azzal, hogy a szerződés megkötésének időpontja az Árvereztető által megrendelt energetikai tanúsítvány elkészültétől függően módosulhat. Árvereztető az árverés során a legmagasabb vételár megállapítását követően, a tájékoztatás árverési jegyzőkönyvbe foglalása mellett szóban is tájékoztathatja a nyertes árverezőt a szerződéskötés időpontjáról. Az adásvételi szerződés megkötésének előfeltétele, hogy a Vhr a alapján az ajánlattevő személynek (az árverés nyertesének) igazolnia kell, hogy az adózás rendjéről szóló évi XCII. törvény pontja szerint köztartozásmentes adózónak minősül, és az MNV Zrt.-vel szemben lejárt tartozással nem rendelkezik. A köztartozás szerinti kizáró feltétel fennállásának hiányát az árverező 30 napnál nem régebben kiállított közokiratokkal igazolja, vagy szerepelnie kell a köztartozásmentes adózói adatbázisban, továbbá rendelkeznie kell az ajánlattevő magyarországi székhelye (ennek hiányában magyarországi telephelye) szerinti helyi önkormányzat jegyzője által kiállított adóigazolással (fővárosi székhelyű társaság esetén a Főpolgármesteri Hivatal igazolása is szükséges). Az igazolásokat legkésőbb a szerződéskötéssel egyidejűleg kell az Árvereztető részére benyújtani. IV. A vételár kiegyenlítése: Az Ingatlan vételára egy összegben, átutalással fizethető meg legkésőbb a szerződés létrejöttét követő 15 naptári napon belül. Árvereztető halasztott vagy részletfizetést tartalmazó ajánlatot nem fogad el. Árvereztető (Eladó) a tulajdonjogot a teljes vételár igazolt megfizetéséig fenntartja. Vevő tulajdonjogának adásvétel jogcímén történő ingatlan-nyilvántartási bejegyzéséhez Árvereztető a teljes vételárnak az adásvételi szerződésben megjelölt bankszámlán történő jóváírása esetén járul hozzá.

20 20 Amennyiben az árverési vevő a teljes vételárat a szerződés megkötésétől számított 30 napon belül sem fizeti meg, az árverési biztosítékot elveszti, és az árverés eredménytelennek minősül. Az árverés (tételenként) eredménytelen: ha nem jelent meg egy árverező sem; ha az árverezők a kikiáltási áron érvényes vételi ajánlatot nem tettek; ha az árverési eljárás tisztaságát vagy az árverezők érdekeit súlyosan sértő cselekmény vagy az összeférhetetlenségi szabályok megsértése miatt az árverés érvénytelenítéséről kell dönteni; a nyertes ajánlattevő visszalépése esetében. (Visszalépésnek minősül az is, ha a nyertes ajánlattevő a szerződéskötésre előírt határidő alatt a szerződést nem köti meg vagy a teljes vételárat határidőben nem fizeti meg.) Ebben az esetben a nyertes árverező a befizetett árverési biztosítékot elveszti, felel az Árvereztetőt ért károkért, és viseli az Árvereztető ebből eredő költségeit. Az Árvereztető fenntartja a jogát arra, hogy a Vhr. 34. (3) bekezdése alapján az árverési hirdetményt az árverés megkezdése előtt visszavonja, valamint a Vhr. 41. (6) bekezdése alapján az árverési eljárást eredménytelennek nyilvánítsa. Az Árvereztető az árverési hirdetményt az árverés megkezdéséig kártérítési, illetve kártalanítási kötelezettség nélkül vonhatja vissza, ebben az esetben az árverési biztosítékot haladéktalanul visszafizeti. Árvereztető felhívja az ajánlattevők figyelmét, hogy önmagában az árverés lefolytatása és a szerződéskötésre jogosult személyének megállapítása alapján Árvereztetőnek szerződéskötési kötelezettsége nem keletkezik. A tulajdonszerzési korlátozásba ütköző szerződés semmis. Az Árvereztető kéri, hogy az Ingatlanok állapotáról, szerkezetéről, az Ingatlanokra vonatkozó helyi vagy országos előírásokról az árverésen történő részvételt megelőzően megfelelő körültekintéssel tájékozódjanak, és ajánlataikat ennek alapján tegyék meg, továbbá a szerződéskötéshez szükséges igazolások beszerzéséről úgy gondoskodjanak, hogy azok a szerződéskötés előírt időpontjára rendelkezésre álljanak. Az árveréssel kapcsolatosan a lebonyolítás és az értékesítésre kerülő Ingatlanok vonatkozásában további információk kérhetők a HM EI Zrt.-nél (cím: 1101 Budapest, Salgótarjáni út 18.) a +36 (1) es telefonszámon.

INGATLAN ADÁSVÉTELI SZERZŐDÉS

INGATLAN ADÁSVÉTELI SZERZŐDÉS 1 INGATLAN ADÁSVÉTELI SZERZŐDÉS amely létrejött egyrészről Név/Cégnév: Születési Név: Állandó lakcím/székhely: Levelezési cím: Anyja születési neve: Születési hely, idő: Állampolgárság: Személyazonosító

Részletesebben

HIVATALOS ÉRTESÍTŐ 38. szám

HIVATALOS ÉRTESÍTŐ 38. szám HIVATALOS ÉRTESÍTŐ 38. szám A MAGYAR KÖZLÖNY MELLÉKLETE 2014. július 28., hétfő Tartalomjegyzék I. Utasítások 30/2014. (VII. 28.) EMMI utasítás miniszteri biztos kinevezéséről 4796 2/2014. (VII. 28.) FM

Részletesebben

MISKOLC, Sályi I. u. 25. sz. szám alatti 14209/A/51 helyrajzi számú INGATLAN KIAJÁNLÁSI DOKUMENTÁCIÓJA

MISKOLC, Sályi I. u. 25. sz. szám alatti 14209/A/51 helyrajzi számú INGATLAN KIAJÁNLÁSI DOKUMENTÁCIÓJA MIK Miskolci Ingatlangazdálkodó Zrt. Helyiséghasznosítási iroda Miskolc, Széchenyi u. 60. iktatószám: 19501-4 /G30/2014. MISKOLC, Sályi I. u. 25. sz. szám alatti 14209/A/51 helyrajzi számú INGATLAN KIAJÁNLÁSI

Részletesebben

MISKOLC, Görgey A. u. 42. szám alatti 8385/2/F/3 helyrajzi számú INGATLAN KIAJÁNLÁSI DOKUMENTÁCIÓJA

MISKOLC, Görgey A. u. 42. szám alatti 8385/2/F/3 helyrajzi számú INGATLAN KIAJÁNLÁSI DOKUMENTÁCIÓJA MIK Miskolci Ingatlangazdálkodó Zrt. Helyiséghasznosítási iroda Miskolc, Széchenyi u. 60. iktatószám: 6711-9 /G30/2014. MISKOLC, Görgey A. u. 42. szám alatti 8385/2/F/3 helyrajzi számú INGATLAN KIAJÁNLÁSI

Részletesebben

Magyar Máltai Szeretetszolgálat Egyesület AJÁNLATI DOKUMENTÁCIÓ

Magyar Máltai Szeretetszolgálat Egyesület AJÁNLATI DOKUMENTÁCIÓ Magyar Máltai Szeretetszolgálat Egyesület AJÁNLATI DOKUMENTÁCIÓ buszba épített direkt digitális tüdőszűrő berendezés beszerzése tárgyú, közösségi értékhatárt elérő értékű nyílt közbeszerzési eljáráshoz

Részletesebben

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS. A Ferencvárosi Intézmény Üzemeltetési Központ. nyilvános pályázatot hirdet

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS. A Ferencvárosi Intézmény Üzemeltetési Központ. nyilvános pályázatot hirdet PÁLYÁZATI FELHÍVÁS A Ferencvárosi nyilvános pályázatot hirdet a Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzatának kizárólagos tulajdonát képező és a Ferencvárosi által üzemeltetett, az alábbiakban

Részletesebben

PLATINIUM Pénzügyi Szolgáltatóház zártkörűen működő Részvénytársaság ÜZLETSZABÁLYZATA ÉS ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEI

PLATINIUM Pénzügyi Szolgáltatóház zártkörűen működő Részvénytársaság ÜZLETSZABÁLYZATA ÉS ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEI A PLATINIUM Pénzügyi Szolgáltatóház zártkörűen működő Részvénytársaság ÜZLETSZABÁLYZATA ÉS ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEI Módosítva: 2014. március 16. A PLATINIUM zrt. Üzletszabályzata A PLATINIUM Pénzügyi

Részletesebben

FIX HITEL PÉNZÜGYI SZOLGÁLTATÓ Zártkörűen Működő Részvénytársaság

FIX HITEL PÉNZÜGYI SZOLGÁLTATÓ Zártkörűen Működő Részvénytársaság A FIX HITEL PÉNZÜGYI SZOLGÁLTATÓ Zártkörűen Működő Részvénytársaság ÜZLETSZABÁLYZATA ÉS ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEI Módosítva: 2014. március 16. A FIX HITEL Zrt. Üzletszabályzata A FIX HITEL Pénzügyi

Részletesebben

GlobalFX INVESTMENT ZRT. Üzletszabályzata. Általános Szerződési Feltételei

GlobalFX INVESTMENT ZRT. Üzletszabályzata. Általános Szerződési Feltételei GlobalFX INVESTMENT ZRT. (1113 Budapest, Nagyszőlős utca 11-15.) Üzletszabályzata és Általános Szerződési Feltételei Hatályos: 2013. november 01. Módosítási adatlap Változatszám Dátum Módosította Módosítás

Részletesebben

OTP Ingatlanlízing Zártkörűen Működő Részvénytársaság

OTP Ingatlanlízing Zártkörűen Működő Részvénytársaság OTP Ingatlanlízing Zártkörűen Működő Részvénytársaság P É N Z Ü G Y I L Í Z I N G T E V É K E N Y S É G R E V O N A T K O Z Ó Ü Z L E T S Z A B Á L Y Z A T A (FO G Y A S Z T Ó I L Í Z I N G S Z E R Z Ő

Részletesebben

TÁMOGATÁSI SZERZŐDÉS MINTA

TÁMOGATÁSI SZERZŐDÉS MINTA Azonosító szám: Iktatószám: TÁMOGATÁSI SZERZŐDÉS MINTA amely létrejött egyrészről a Gazdasági és Közlekedési Minisztérium (1055 Budapest, Honvéd u 13-15.), mint a Gazdasági Versenyképesség Operatív Program

Részletesebben

Pályázati felhívás. A Műcsarnok Nonprofit Kft. (a továbbiakban: kiíró) (1146 Budapest, Dózsa György út 37.)

Pályázati felhívás. A Műcsarnok Nonprofit Kft. (a továbbiakban: kiíró) (1146 Budapest, Dózsa György út 37.) www.mucsarnok.hu www.kunsthalle.hu Pályázati felhívás A Műcsarnok Nonprofit Kft. (a továbbiakban: kiíró) (1146 Budapest, Dózsa György út 37.) az állami vagyonnal való gazdálkodásról szóló 254/2007. (X.4.)

Részletesebben

NYILVÁNOS VÉTELI AJÁNLAT

NYILVÁNOS VÉTELI AJÁNLAT NYILVÁNOS VÉTELI AJÁNLAT A TvNetWork Telekommunikációs Szolgáltató Nyilvánosan Működő Részvénytársaság valamennyi Részvényese számára, valamennyi, az Ajánlattevő által nem tulajdonolt, a Társaság által

Részletesebben

K I V O N A T. vonatkozó ajánlattételi felhívás módosításáról 8 igen szavazattal, tartózkodás és ellenszavazat nélkül az alábbi határozatot hozta:

K I V O N A T. vonatkozó ajánlattételi felhívás módosításáról 8 igen szavazattal, tartózkodás és ellenszavazat nélkül az alábbi határozatot hozta: K I V O N A T Ercsi Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. április 28-án megtartott nyílt ülésének jegyzőkönyvéből Ercsi Város Önkormányzat Képviselő-testülete az Ercsi Hétszínvirág Óvoda férőhely

Részletesebben

MAKÓ VÁROS POLGÁRMESTERÉTŐL FROM THE MAYOR OF MAKÓ

MAKÓ VÁROS POLGÁRMESTERÉTŐL FROM THE MAYOR OF MAKÓ MAKÓ VÁROS POLGÁRMESTERÉTŐL FROM THE MAYOR OF MAKÓ Ikt.sz.: 1/456-1/2015/I. Üi.: dr. Kurunczi Péter Makó Város Önkormányzat Képviselő-testülete Jegyző MAKÓ ELŐTERJESZTÉS Tárgy: Bérleti szerződés megkötése

Részletesebben

AJÁNLATTÉTELI DOKUMENTÁCIÓ

AJÁNLATTÉTELI DOKUMENTÁCIÓ AJÁNLATTÉTELI DOKUMENTÁCIÓ Budapest Főváros XVI. Kerületi Önkormányzat (1163 Budapest, Havashalom utca 43.) Budapest XVI. kerületben térfigyelő rendszer kiépítése és üzemeltetése tárgyú általános egyszerű

Részletesebben

Geo Professional Portfolio Zrt. BEFEKTETÉSI SZOLGÁLTATÁSI ÜZLETSZABÁLYZAT

Geo Professional Portfolio Zrt. BEFEKTETÉSI SZOLGÁLTATÁSI ÜZLETSZABÁLYZAT Geo Professional Portfolio Zrt. (1036 Budapest, Lajos u. 48-66. B ép. 2. em.) BEFEKTETÉSI SZOLGÁLTATÁSI ÜZLETSZABÁLYZAT Verziószám Hatály Elfogadó határozat Módosítás célja Megjegyzés 1.0 2014. február

Részletesebben

AJÁNLATI DOKUMENTÁCIÓ

AJÁNLATI DOKUMENTÁCIÓ AJÁNLATI DOKUMENTÁCIÓ Diákhitel Központ Zrt. (1027 Budapest, Csalogány u. 9-11.szám) KÉ 5060/2012. sz. közbeszerzési eljárása a 2011. évi CVIII. törvény (továbbiakban: Kbt.) III. rész, 121. (1) bekezdés

Részletesebben

HASZONBÉRLETI PÁLYÁZATI FELHÍVÁS Tiszaalpár a HU33-10763 pályázati azonosító számú eljáráshoz

HASZONBÉRLETI PÁLYÁZATI FELHÍVÁS Tiszaalpár a HU33-10763 pályázati azonosító számú eljáráshoz Nemzeti Földalapkezelő Szervezet Székhely: 1149 Budapest, Bosnyák tér 5. Törzskönyvi azonosítószám: 775706 HASZONBÉRLETI PÁLYÁZATI FELHÍVÁS Tiszaalpár a HU33-10763 pályázati azonosító számú eljáráshoz

Részletesebben

1. számú melléklet MŰSZAKI TARTALOM

1. számú melléklet MŰSZAKI TARTALOM MŰSZAKI TARTALOM az Energiahatékonyság és megújuló energiaforrás használatát fokozása az önkormányzatoknál elnevezésű, tervezett pályázat keretein belül a siófoki Krúdy Gyula Szakközépiskola és Szakiskola

Részletesebben

Budapest IX. ker. Vendel u. 20/a, Vendel u. 20/b. és Lenhossék u. 32. (hrsz: 37365, 37366 és 37341)

Budapest IX. ker. Vendel u. 20/a, Vendel u. 20/b. és Lenhossék u. 32. (hrsz: 37365, 37366 és 37341) 4. sz. melléklet Ferencvárosi Önkormányzat nevében eljáró SEM IX. Városfejlesztő Zrt. INGATLANÉRTÉKESÍTÉSI PÁLYÁZAT Budapest IX. ker. Vendel u. 20/a, Vendel u. 20/b. és Lenhossék u. 32. (hrsz: 37365, 37366

Részletesebben

A Pécsi Tudományegyetem. Szervezeti és Működési Szabályzatának 46. számú melléklete. Szabályzat a szerződéskötés rendjéről a Pécsi Tudományegyetemen

A Pécsi Tudományegyetem. Szervezeti és Működési Szabályzatának 46. számú melléklete. Szabályzat a szerződéskötés rendjéről a Pécsi Tudományegyetemen A Pécsi Tudományegyetem Szervezeti és Működési Szabályzatának 46. számú melléklete Szabályzat a szerződéskötés rendjéről a Pécsi Tudományegyetemen Pécs 2011. Hatályos: 2013. november 14. napjától 1 Preambulum...

Részletesebben

ERSTE INGATLANLÍZING ZRT.

ERSTE INGATLANLÍZING ZRT. Az Erste Ingatlanlízing Pénzügyi Szolgáltató Zártkörűen Működő Részvénytársaság ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEi (ÁSZF) TERMÉSZETES SZEMÉLYEK RÉSZÉRE NYÚJTOTT LAKÁSINGATLAN PÉNZÜGYI LÍZING SZOLGÁLTATÁSÁHOZ

Részletesebben

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS. A Ferencvárosi Intézmény Üzemeltetési Központ. nyilvános pályázatot hirdet

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS. A Ferencvárosi Intézmény Üzemeltetési Központ. nyilvános pályázatot hirdet PÁLYÁZATI FELHÍVÁS A Ferencvárosi nyilvános pályázatot hirdet a Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzatának kizárólagos tulajdonát képező és a Ferencvárosi által üzemeltetett, az alábbiakban

Részletesebben

Magyarország-Budapest: Nyomdapapír 2014/S 072-123836. Ajánlati/részvételi felhívás. Árubeszerzés

Magyarország-Budapest: Nyomdapapír 2014/S 072-123836. Ajánlati/részvételi felhívás. Árubeszerzés 1/13 Ez a hirdetmény a TED weboldalán: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:123836-2014:text:hu:html Magyarország-Budapest: Nyomdapapír 2014/S 072-123836 Ajánlati/részvételi felhívás Árubeszerzés 2004/18/EK

Részletesebben

Á L T A L Á N O S Ü Z L E T S Z A B Á L Y Z A T

Á L T A L Á N O S Ü Z L E T S Z A B Á L Y Z A T Á L T A L Á N O S Ü Z L E T S Z A B Á L Y Z A T a 2014. április 14. napja után megkötött szerződésekre A korábbi 50/2010.sz határozattal elfogadott és azóta többször módosított Általános Üzletszabályzat

Részletesebben

SOLAR CAPITAL MARKETS ÉRTÉKPAPÍRFORGALMAZÁSI ZÁRTKÖRŰEN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG

SOLAR CAPITAL MARKETS ÉRTÉKPAPÍRFORGALMAZÁSI ZÁRTKÖRŰEN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG SOLAR CAPITAL MARKETS ÉRTÉKPAPÍRFORGALMAZÁSI ZÁRTKÖRŰEN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG 1. Ü Z L E T S Z A B Á L Y Z A T Vezérigazgatói jóváhagyás dátuma: 2014. november 03. SZABÁLYZAT Kiadás: 2014. november 03.

Részletesebben

ÚJFEHÉRTÓI POLGÁRMESTERI HIVATAL

ÚJFEHÉRTÓI POLGÁRMESTERI HIVATAL ÚJFEHÉRTÓI POLGÁRMESTERI HIVATAL 4244 Újfehértó, Szent István út 10. Tel.:(42) 290 000 Fax: (42) 290 003 E-mail: polghiv@ujfeherto.hu Web: www.ujfeherto.hu Száma: 4-82/2014. J E G Y Z Õ K Ö N Y V Készült:

Részletesebben

OTP Ingatlanlízing Zártkörűen Működő Részvénytársaság

OTP Ingatlanlízing Zártkörűen Működő Részvénytársaság OTP Ingatlanlízing Zártkörűen Működő Részvénytársaság P É N Z Ü G Y I L Í Z I N G T E V É K E N Y S É G R E V O N A T K O Z Ó Ü Z L E T S Z A B Á L Y Z A T A Székhely: 1012 Budapest, Vérmező út 4. Cégjegyzékszáma:

Részletesebben

FINANSZÍROZÁSI SZERZŐDÉS. Szenvedélybetegek közösségi ellátásának finanszírozására

FINANSZÍROZÁSI SZERZŐDÉS. Szenvedélybetegek közösségi ellátásának finanszírozására amely létrejött egyrészről Pályázati azonosító: Befogadási azonosító: Iktatószám: Finanszírozási szerződés száma: FINANSZÍROZÁSI SZERZŐDÉS Szenvedélybetegek közösségi ellátásának finanszírozására Foglalkoztatási

Részletesebben