VAKOK ÉS GYENGÉNLÁTÓK VESZPRÉM MEGYEI EGYESÜLETE 8200 VESZPRÉM, KOSSUTH U. 10.

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "VAKOK ÉS GYENGÉNLÁTÓK VESZPRÉM MEGYEI EGYESÜLETE 8200 VESZPRÉM, KOSSUTH U. 10."

Átírás

1 VAKOK ÉS GYENGÉNLÁTÓK VESZPRÉM MEGYEI EGYESÜLETE 8200 VESZPRÉM, KOSSUTH U / Általános tájékoztatás KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS évi közhasznú egyszerűsített éves beszámolójához Vakok és Gyengénlátók Veszprém Megyei Egyesülete alapításának kelte: szeptember 01. Az Egyesületet a Veszprém Megyei Bíróság a Pk /2004/2.sz. végzésével elrendelte a kiemelkedően közhasznúsági nyilvántartásba vételt, s bejegyezte a számon, október 19-én. A tagság rendes és pártoló tagokból áll. Az egyesülethez való csatlakozás lehetősége mindenki számára biztosított, aki támogatja az alapszabályban meghatározott célokat, elfogadja az alapszabályt. Az egyesület a kiemelten közhasznú tevékenységei: Betegségmegelőzés Szociális tevékenység Képességfejlesztési, ismeretterjesztési feladatok Kulturális tevékenység Munkaerőpiacon hátrányos helyzetű rétegek képzése, foglalkoztatásának elősegítése Célja, hogy ellássa tagjai egyéni és kollektív érdekvédelmét, ezen belül módot nyújtson tagjainak érdekeik kifejezésére, lehetőséget teremtsen azok érvényesítésére és ellássa érdekképviseletüket. Következetesen törekszik a tevékenységi körébe tartozó feladatoknak a tagok érdekével összhangban való végrehajtására. Az egyesület elsősorban a működési területén élő vak, aliglátó vagy gyengénlátó (továbbiakban együtt Látássérült) személyek érdekeinek védelmét és képviseletét, életviteli nehézségeik és problémáikkal kapcsolatos ügyek intézését vállalja fel. Ennek érdekében az egyesület szociális alap- és szakosított ellátásokat nyújtó intézményeket alapíthat meghívás, vagy pályázat, ill. saját kezdeményezése alapján részt vehet új ellátási formák modellkísérleteiben segédeszközöket adományoz, egyéb természetbeni támogatást nyújt a működési terültén élő tagok számára, a Látássérültek társadalmi integrációjának elősegítése érdekében. esetenként pénzbeli vagy természetbeni adományban részesíti a szociálisan erre rászoruló tagokat támogató szolgálatot hozhat létre, működtethet, vagy ahhoz csatlakozhat, fenntartásában közreműködhet együttműködik az egyéb, kiemelten a fogyatékos ügyi a szociális, az egészségügyi, az oktatási-nevelési és a művelődési szervekkel gondoskodik a céljai megvalósításához kapott anyagi eszközök célszerű felhasználásáról Az egyesület szervei: küldöttközgyűlés : a megye területén működő kistérségi körzeti csoportok közgyűlései által megválasztott képviselők jogosultak részt venni a munkájában 1

2 elnökség: tagjai: Elnök, Alelnök, 3 rendes tag és 2 póttag, feladata gondoskodni az egyesület működéséről és végrehajtja a Küldöttközgyűlés határozatait felügyelő bizottság: 3 tagból áll, mely a törvényes és alapszabályszerű működést, a határozatok végrehajtását, valamint a költségvetésnek megfelelő költség felhasználást és a bizonylati fegyelmet felügyeli. jelölő bizottság: 3 tagból áll, a választásra javasolt személyek listájának összeállítása a feladata küldöttek, szövetségi küldöttek elektorok: a rendes tagok közül lehet választani, 30 tagonként 1 fő küldött, illetve, ha a töredéklétszám 15 fő felett van, akkor további 1 fő küldött választható tagozatok, kistérségi, körzeti csoportok, területfelelős: a tagozatok elnökségi hozzájárulással jöhetnek létre, minimum 10 egyesületi tag alakíthatja. Kistérségi Körzeti Csoportok a közigazgatási területi egységben hozhatók létre, ott, ahol minimum 30 egyesületi tag él, s ebből 10 fő elhatározza a megalakulását. Az Elnökség, ahol nem alakítható Kistérségi Körzeti Csoport, Területfelelőst bízhat meg az ott élő tagok ügyeinek intézésével. Az egyesület 2012 évben 1 fő részmunkaidős alkalmazottat foglalkoztatott, ezen túlmenően az elnök és a hét kistérségi körzeti csoport elnöke havonkénti tiszteletdíjban részesült május 31-ig augusztus 12-én az egyesület új elnököt választott Csehné Huszics Márta személyében, aki megbízási szerződéssel látja el e tevékenységet. 2./ Tájékoztató a évi közhasznú egyszerűsített éves beszámolóról A Vakok és Gyengénlátók Veszprém Megyei Egyesülete évi könyvelési bizonylatainak feldolgozását megbízási szerződés alapján a Farkas és Társa KFT végezte. A évi egyszerűsített beszámoló mérleg adatai: (adatok ezer forintban) ESZKÖZÖK A.Befektetett eszközök I. Immateriális javak II.Tárgyi eszközök B. Forgóeszközök I. Készletek 6 24 II. Követelések 0 III.Értékpapírok IV.Pénzeszközök C. Aktív időbeli elhatároláso ESZKÖZÖK ÖSSZESEN FORRÁSOK D.Saját tőke II.Tőkeváltozás V.Tárgyévi eredmény Közhasznú tevékenységből F.Kötelezettségek II. Rövid lejáratú kötelezettségek Gpasszív időbeli elhatárolás FORRÁSOK ÖSSZESEN

3 2012. évi egyszerűsített éves beszámoló eredmény levezetésének adatai: (adatok ezer forintban) MEGNEVEZÉS A. Összes közhasznú tev.bevétele l.közhasznú célú műk.kapott tám b.központi költségvetésből c.helyi önkormányzattól e.egyéb támogatás Pályázati úton nyert támogatás Közhasznú tev.szárm.bev Tagdíjból származó bev Egyéb bevétel C.Összes bevétel D.Közhasznú tev. Ráfordításai Anyagjellegű ráfordítás Személyi jellegű ráfordítás Érékcsökkenés Egyéb ráfordítás F. Összes ráfordítás J.Tárgyévi közhasznú eredmény évben az egyesület kizárólag közhasznú alaptevékenységével kapcsolatos tevékenységet folytatott. A évben felmerült költségek, ráfordítások a kiemelten közhasznú tevékenység végzésének közvetlen működési célú költségei voltak. Az egyesület vagyoni helyzete: Befektetett eszközök összetétele:/eft/ Bruttó érték Elszámolt écs Nettó érték Immateriális javak: e feletti tárgyi eszközök e alatti tárgyi eszközök Az egyesületnél a korábbi években beszerzett 272 eft bruttó értékű számítógép, évben vásárolt 349 eft értékű klíma berendezés valamint a 2012-ben beszerzett 125 e ft értékű riasztó berendezés szerepel a 100 e ft feletti eszközök között. Az immateriális javak között 5 db szellemi termék van nyilvántartva. / Programok,Weblap/ A kis értékű eszközökről is tételes leltár áll rendelkezésre. Forgóeszközök összetétele: / eft/ Készletek 24 Forgatási célú OTP értékpapír: 800 Kamatozó kincstárjegy: 5000 Pénztári készpénz: 23 Bankszámlán lévő pénz:

4 Az egyesület által évben végzett szakmai tevékenység: A Veszprém megye területén élő látássérültek érdekeinek képviseletét és védelmét a Vakok és Gyengénlátók Veszprém Megyei Egyesülete látja el. Az egyesület érdekvédelmi feladatát képezi a vak és gyengénlátó személyek összefogása, iskolai oktatásuk, szakmai képzésük és átképzésük szervezése, munkába állításuk előmozdítása, valamint speciális segédeszközökkel történő ellátásuk biztosítása. Kiemelt feladatunk továbbá a vakság megelőzése, a vakságból eredő hátrányok leküzdése, illetve mérséklése. Egyesületünk taglétszáma december 31-én 536 fő volt. Ügyfélszolgálati tevékenységek: Az Egyesület irodájában egész évben heti négy napon vártuk és fogadtuk a hozzánk fordulókat. Kistérségi Csoportjaink pedig havi két órában tartottak fogadó órákat. Ügyfélfogadásainkon nagy érdeklődés mutatkozik nem csak a tagjaink, hanem a megye egész területéről érkeznek érdeklődők, illetve azok az intézmények, szolgáltatók is megkeresnek bennünket, akik látássérülttel kerülnek kapcsolatba. E fogadóórák keretében tájékoztattuk tagjainkat a Szövetség, valamint egyesületünk által nyújtott kedvezményekről, az igénybe vehető szolgáltatásokról. Így tájékoztatást kaphattak kedvezményes segédeszköz-akcióinkról, a különböző pályázati lehetőségekről, a kedvezményes üdültetésről, stb. Tájékoztattuk őket továbbá a látássérülteket érintő aktuális kérdésekről, jogszabályváltozásokról. Igyekeztünk segítségükre lenni különböző beadványok elkészítésében, nyomtatványok kitöltésében. Ebben az évben jelentős jogszabályi változásoknak lehettünk alanyai, ezért igen magas volt a kétségbeesett érdeklődők száma. A látássérültek - és nem csak tagjaink - nem csupán a látásfogyatékosságukból adódó problémák megoldása érdekében fordultak egyesületünkhöz, de segítségünket kérték sok egyéb kérdésben is, az élet szinte minden területén. Érdekképviselet, akadálymentesítés 2011 év végén alakítottuk meg a Veszprémben működő, más fogyatékossági csoportokat tömörítő civil szervezetetekkel a Fogyatékos Kerekasztalt. E fórum 2012-ben kezdte meg működését. Havi rendszerességgel ültünk össze különböző témákban. (Helyi Esélyegyenlőségi program, Rehabilitációs és rokkantsági ellátásokkal kapcsolatos tapasztalatok gyűjtése, közös programok szervezése, stb.) Részt vettünk a MEOSZ által kezdeményezett Budapest, Hősök terén szervezett demonstráción, ezzel támogatva azt a véleményt, hogy nem értünk egyet a fogyatékossággal élőket érintő jogszabályi változásokkal. Egy-egy konferencia, kerekasztal beszélgetés, stb. fórumokon hangot adunk véleményünknek a segédeszköz ellátással, a rehabilitációs lehetőségekkel, a látássérültek foglalkoztatásával, oktatásával kapcsolatban. 4

5 Részt vettünk Út a munkába címmel szervezett esélyegyenlőségi konferencián tavasszal Pétfürdőn, hasonló céllal szervezett Családi Napon Budapesten, ahol több megváltozott munkaképességűeket foglalkoztató cég is bemutatta termékeit. Kiadványt állítottunk össze, amely tartalmazza az Egyesület által végzett tevékenységet, az elérhetőségeket, az adományozási lehetőségeket. Lehetőségünk nyílt Várpalotán, nemzetközi konferencián egy prezentáció keretében bemutatni Egyesületünket, ahol a Vakok Országos Szövetségének történetéről, a Magyarországon élő látássérültek mai helyzetéről, lehetőségeinkről és nehézségeinkről is tájékoztathattuk a Romániából, Olaszországból és Ausztriából érkezett szociális szakembereket, önkormányzati vezetőket és a várpalotai érdeklődő lakosokat. Akadálymentesítési pályázatok kapcsán több közintézmény számára nyújtunk segítséget annak érdekében, hogy az elkészült beruházás a sorstársaink számára valóban használható környezetet eredményezzen. Örömünkre szolgál, hogy ebben az évben többek között Tapolcán is volt két akadálymentesítési együttműködési lehetőségünk. Kezdeményezésünkre a várpalotai Könyvtár pályázott digitális olvasó készülék beszerzésére, melyet meg is nyert, így látásmaradvánnyal élő tagjaink számára is lehetővé vált a helyben történő olvasás. A könyvtár dolgozói a vak olvasói számára házhoz viszi a hangos könyveket. Pályázataink: A személyi jövedelemadó 1 %-ának felhasználására az alacsonyabb jövedelemmel rendelkező tagjaink számára az életvitelüket könnyítő segédeszközökhöz nyújtottunk pályázati úton támogatást. Egyre bővítjük azoknak az eszközöknek a körét, amelyek egyesületünknél a tagjaink számára térítés mentesen kölcsönözhetők. Az év elején segítettük sorstársainknak pályázni az Esély a pihenésre programban, később pedig a férőhelyfoglalásban, ugyanis nem rendelkezik minden sorstársunk számítógéppel, internetes elérhetőséggel. Forrásteremtés, támogatók: Folyamatosan figyelemmel kísérjük a pályázati lehetőségeket és igyekszünk maximálisan részt venni rajt, illetve tájékoztatjuk róla sorstársainkat. Felvettük a kapcsolatot, és az év folyamán többször konzultáltunk a Széchenyi Programiroda szakembereivel, de EU-s pályázatba nem vágtunk bele. Sikeres szakmai pályázatunknak köszönhetően tudtunk biztosítani sorstársaink számára ingyenesen számítógépkezelő-képzést, kirándulásokat, egészségnapokat. Másik sikeres pályázat eredményeként lehetőségünk nyílik néhány beszélő eszköz beszerzésére, további programok megvalósítására. Rendezvényeink kapcsán igyekszünk támogatókat nyerni, így elmondhatjuk, hogy szinte minden kistérségi csoportunk rendelkezik a saját hatókörében támogatókkal, (Önkormányzat, vállalkozók, magánszemélyek). Az év folyamán ilyen támogatásnak köszönhetően valósulhatott meg több programunk is, így például többek között nem kellett fizetni a Fehér bot heti rendezvénysorozatunkon megvalósult Festménykiállítás szervezése kapcsán a képek szállításáért. 5

6 Kiemelten: 20 látássérült gyermek kapott belépőt strandra, súlyos anyagi gondokkal küzdő, hátrányos helyzetű családok gyermekei kaptak szemüveget, és egy sorstárs számára sikerült támogatást nyerni a vakvezető kutya használatba vételi díjához. Éves közgyűlés és taggyűlések: Május, június hónapban tartottuk taggyűléseinket, ahol elsősorban tisztújításra került sor, és a látássérülteket leginkább érintő jogszabályi változások átbeszélésére. Egyesületünk április és október hónapban tartott közgyűlést az éves beszámoló és a tisztújítás központi témáival. Kistérségi csoportjai május, június hónapban tartották taggyűléseiket, melyen az előző évi beszámolókon, valamint a 2012 évi terveken túl, szintén a vezetőségek 5 évre történő megválasztása volt a feladat. Képzések, továbbképzések: Minden lehetőséget megragadunk arra, hogy tagtársaink, illetve a hivatalvezető naprakész ismeretekkel rendelkezzenek, hogy jobban tudják képviselni sorstársainkat, illetve kielégíteni a felmerült igényeket. Így számos egynapos képzésen, workshopon vettek részt a kistérségi csoport vezetői az adminisztráció, a Civil törvény átalakítása, az önkéntesség, az adománygyűjtés, a civil szervezetek adózása, pályázatírás témakörében. Március hónapban az Egyenlő Bánásmód Hatóság által szervezett háromnapos képzésen vettünk részt 4 fővel Szombathelyen. Sok hasznos információhoz jutottunk. Részt vettünk az Országos Szövetség által szervezett programon, Hajdúszoboszlón. Április hónapban három egymást követő hétvégén csapatépítő-, kommunikációs tréninget szerveztünk a kistérségi csoportok vezetői, illetve önkéntesei számára. Márciustól májusig számítógép kezelői tanfolyamot szerveztünk látássérült sorstársaink számára, akik megismerkedhettek egy speciális képernyő-felolvasó program használatával is. Az "Informatika a Látássérültekért" Alapítvány szakembere tartotta számukra a képzést, aki maga is vak személy, és segítségükkel sorstársaink is képessé váltak a számítógépes biztonságos használatára, a szövegszerkesztésre, az internet használatára. Társadalmi elfogadottság érdekében végzett tevékenység: E téren komoly szerepe van a médiának, de még lényegesebb a személyes tapasztalásnak, ezért kiemelt fontosságú számunkra, hogy minden lehetőséget megragadjunk arra, hogy érzékenyítő foglalkozásokat szervezzünk. Ezekről természetesen mindig hírt ad a helyi televízió és sajtó is. Májusban Várpalotán volt két érzékenyítő foglalkozásunk az egyik a Civil nap, a másik a gyereknap keretén belül. Júniusban társfogyatékos szervezetekkel együtt tartottunk fiatalok számára foglalkozást egy veszprémi gimnáziumban. Júliusban a Gecséri falunapon tartottunk interaktív foglalkozást az érdeklődőknek. Szeptemberben a Veszprémi Egyetem diákjait és oktatóit értük utol 4 helyszínen. Október között, immár másodszor szerveztük meg a Fehér bot hetét, amely 2012-ben talán még sikeresebben zárult, mint előző évben. Több mint 400 gyerek és közel 100 felnőtt élt a lehetőséggel és vett részt a festménykiállításon, látássérült sorstársunk által nyújtott színvonalas koncerten és az érzékenyítő programsorozatunkon. 6

7 Novemberben Várpalotán, decemberben Pétfürdőn jártunk az általános iskolába, és 8 illetve 10 osztály (összesen: több, mint 500 gyermek) számára nyújtottunk közvetlen találkozási lehetőséget, korosztálynak megfelelően játékosabb, illetve komolyabb formában élményt nyújtó programot. Vakvezető kutyával meglátogattunk egy másik 28 fős osztályt, ahol origamit vezetett egy vak fiatal önkéntes, és a gyerekek közvetlen kérdéseket tehettek fel állapotával, illetve a kutyával kapcsolatban. Ezt a programot egy kis létszámú idősek otthonába is elvittük, ahol 30 idős ember örvendett a négylábú vendégnek és kedvelte meg sorstársunkat. Tapasztalatszerzés szempontjából szeptemberben ellátogattunk a Láthatatlan kiállításra. Szorgalmaztuk látássérült sorstársaink fellépését a rendezvényeink helyszínein és elősegítettük, hogy látássérültek által készített termékeket minél többen megismerhessék meg. Így pl. a Mozdulj Közhasznú Egyesület által szervezett Budapesten megvalósuló kiállításához is nyújtottunk anyagot. Illetve a Fehér bot napja kapcsán fellépést szerveztünk a Thury várban a budapesti Landíni Együttes és az Ajkai Látássérült Klub számára. Október hónapban Fehér bot napi rendezvényeket szerveztünk Zircen, Tapolcán, Várpalotán, Ajkán és Pápán, illetve Veszprémben egy egész hetet szenteltünk rá. A rendezvényekről hírt adtak a helyi médiumok, és ezeket az alkalmakat ragadtuk meg a támogatóink számára Emlékplakettek átadására. Egészségvédelem, mentálhigiéné: Az irodahelyiség mellett lévő kis alapterületű helyiségünkben lehetőség van a személyes, konzultációra illetve családi beszélgetésekre. A 2012-es év különösen sok lelki terhet rótt sorstársainkra és családtagjaikra. Személyesen és telefonon is rendelkezésére álltunk a félelmek, családi konfliktusok, munkahelyi nehézségek miatt kialakult lelki terhek enyhítése érdekében. Klubdélutánok keretében kiscsoportos beszélgetésekre került sor, illetve szerveztünk két egész napos egészségprogramot is. Bepillantást nyerhettünk a Tai-chi, a mágnesterápia, az egészséges táplálkozás, a gyógyító ásványok témaköreibe. Betegség esetén otthonukban kerestük fel sorstársainkat, és került sor egy-egy segítő beszélgetésre, ami reményeink szerint hozzájárult a gyorsabb felépülésükhöz. A látás hónapja alkalmából Reider József optikus, (tiszteletbeli tagunk) tartott előadást a helyi Televízióban a szembetegségek megelőzéséről és a gyógykezelés lehetőségeiről. Kulturális és klub tevékenység: Júniusban került megszervezésre az Országos Fekete István Emlékverseny az országból számos csapat érkezett Győr, Szeged, Tatabánya, Gyula, Zalaegerszeg, Keszthely, Lenti, Nagykanizsa, Ajka, Pápa képviseltette magát. Támogatók, illetve Egyesületünk hozzájárulásával mindenki jó hangulattal, bővebb ismeretekkel és csekély ajándékokkal térhetett haza. 7

8 Májusban Székesfehérvár VAGYOK fesztiválon 19 fő mutatta be alkotásait, illetve tehetségét.(zenés produkció, vers, kézimunka, gyöngyfűzés, stb.) Valamint részt vettünk a Kolping Család Egyesület kulturális bemutatóján. Májusban az Életet az éveknek Nyugdíjas szabadegyetem rendezvényén 18 ajkai sorstársunk vett részt. Szeptemberben Balatonfűzfőn a Fogyatékosok Kulturális fesztiválján 10 fővel szerepeltünk nagyon szép sikerrel. Balatonkenesén Bartos Zsuzsanna látássérült festőművész kiállításának megnyitóján vettünk részt, illetve Veszprém Város fogadta egy kerekasztal beszélgetésre Krizbai Tecát és szüleit a Városi Könyvtárban. Egész évben havonta tartunk klubfoglalkozásokat több kistérségi csoportban. E rendezvényeket nagyon fontosnak tartjuk a közösségi élet szervezése, valamint a rehabilitáció szempontjából is. Kötetlen eszmecserére, köszöntésekre, esetenként tartalmas előadásokra is lehetőséget ad e foglalkozási forma. Január hónapban került megrendezésre a hagyományosan Ajkán 220 fő részvételével, az ott élő sorstársak szervezésében megrendezésre kerülő bál, majd február hónapban a klubdélutánok keretében több kistérségi csoportnál a farsang. Áprilistól novemberig megyei és kistérségi szinten is kirándulásokra került sor. Egy-egy alkalommal fő vett részt a programokon. A múzeumlátogatások alkalmával odafigyeltünk, hogy speciális tárlatvezetést kapjanak a látássérültek. Geotúrán ismerkedhettek a sorstársak a Tihany geológiai értékeivel. Összesen 16 kirándulást szerveztünk: Áprilisban gyalogtúrán voltunk Zircen a Cuha patak völgyében 30 fős csoporttal. Májusban kirándulás Bakonybélbe, ahol a Kálvária, a Faluház, az új csillagvizsgáló megtekintése volt a program. Júniusban Állatkerti kirándulásokra került sor két csoportban. (14 fő), ahol speciális tárlatvezetést kaptunk. majd e hónapban látogattunk el Zánkára 10 fővel, ahol tapintható dinó kiállítás részesei lehettünk. A hónap vége felé a tési falunaphoz kapcsolódóan 2 napot töltöttünk Tésen. Júliusban Balatonfüred, Tihany kirándulás volt a program, ahol megtekintettük a Jókai Villát, a Tihanyi Levendula házat, Apátságot, és hajókáztunk egyet. Székesfehérvárra is ellátogattunk az Árpád fürdőbe és a történelmi városrészen idegenvezetéssel sétáltunk 22 fő részvételével. Valamint Gyulára látogattunk el 18 fővel. A Gyulai Kistérségi Csoport látott vendégül bennünket, bemutatták Gyula városát, elkísértek a Várba és a múzeumba, ahol speciális vezetést kaptunk. Augusztusban elején Esztergomba, a 20-dikai hosszú hétvégén pedig Debrecenbe mentünk több napos kirándulásra 15 fővel. A balatonfüredi bornapokon pedig 14 fő vett részt sorstársaink közül. Szeptemberben Pannonhalma következett 20 fő részvételével. Apátság bemutatása vezetővel, megtapinthattuk a képeket, szobrokat, könyveket. A Kehidakustányi gyógyfürdőbe 8 fővel látogattunk el. A zsúfolt októberi rendezvényeinket követően pedig 6 főnek még volt ereje novemberben a Sárvári termálvízben megmártózni. 8

9 December hónapban megszervezésre kerültek Kistérségi Csoportonként a Karácsonyi, évzáró összejövetelek, ahol az évi munka értékelésén túl kötetlen beszélgetésekre, egymás megajándékozására is sor kerülhetett. Ilyen összejövetelek voltak Veszprémben, Ajkán, Tapolcán, Zircen és Várpalotán. Köszönetpartit szerveztünk azoknak, akik önkéntes munkájukat és idejüket áldozták a Fehér bot hetén. Rendezvényeink lehetőséget nyújtanak egymás jobb megismerésére, egymás problémáinak megértésére, a tapasztalatok átadása révén pedig végső soron a vakságból eredő hátrányok mérséklésére, illetve leküzdésére. Az Egyesület munkáját segítő fórumok Egyesületünk elnökségének fontos a szerepe volt a küldöttközgyűlés elé kerülő anyagok előkészítésében, valamint a fent említett tevékenységek, programok megvalósulásában. A felügyelő bizottság szakszerű javaslataival komoly segítséget nyújt egyesületünk alapszabályszerű működéséhez. Az FB véleményezte a küldött-közgyűlés elé került előterjesztéseket. 3./ Az egyesületnek évben nyújtott támogatások a./az önkormányzatok által adott támogatások összege 610 eft volt az alábbiak szerint: - Pápakovácsi Önkormányzat 25 eft - Pápa Önkormányzat 100 eft - Várpalota Önkormányzat 150 eft - Veszprémi Önkormányzat 120 eft - Bakonyszentkirály Önkormányzat 15 eft - Tapolcai Önkormányzat 200 eft Mindösszesen 610 eft Az önkormányzatoktól kapott támogatást az adott célnak megfelelően használta fel az egyesület, s az elszámolásuk a támogatást nyújtó önkormányzatok felé a mérlegkészítés időpontjáig megtörtént. b./ Az egyesület által évben kapott egyéb támogatások összege 949 eft, mely az alábbiakból tevődik össze: - A lakosságtól év folyamán kapott támogatás 260 eft volt. - A korábbi években kapott 1 % SZJA 2012.évi felhasználása 589 eft 9

10 - Veszprémi szervezetettől kapott támogatás 100 eft volt. c./pályázati támogatások összege, melyek 2012-ban bevételt képeztek eft volt az alábbiak szerint: - KOR-TÁRS Pályázati összeg:112 eft - NEA-TF-12-SZ-0618 sz. támogatói szerződésből 2012-ben felhasznált összeg: 692 eft - MVGYSZ Központi támogatás: eft Fentieken túl már az egyesület által megnyert, de pénzügyileg nem rendezett támogatási összeg eft. A támogatásokon túl az egyesület az alábbi bevételekkel rendelkezett évben: a./ Közhasznú tevékenységből származó bevétel 101 eft, melynek összetétele: - Folyóirat előfizetés bevétele 30 eft - Tagkönyv eladásból származó bevétel 20 eft - Segédeszközök értékesítéséből származó bevételek 51 eft b./ A évre vonatkozó tagdíjakból az egyesületnek 904 eft bevétele származott. c./ Az egyéb bevételek 339 eft-ot tettek ki, melyből - Értékpapír beváltás árfolyamnyeresége: 263 eft - Pénzintézet által jóváírt kamat: 2 eft - Biztosító kártérítés:74 eft. 4./ A kapott támogatások, közhasznú bevételek felhasználása A évben felmerült költségek részletezése: Anyagköltség (nyomtatvány, irodaszer, energia, egyéb rezsi anyag) 428 eft Igénybevett szolgáltatások (karbantartás, oktatás, továbbképzés, utazás, posta, telefon, internet, könyvelés, jogsegély szolgálat, számítástechnikai szolgáltatás, tagdíjak, ingatlan kezelés, felújítási alap, rendezvények költsége, kirándulás költsége, fénymásolási költségek) eft Egyéb szolgáltatások (bankköltség, illeték, biztosítási díj) 118 eft Eladott áruk beszerzési értéke (tagkönyvek) 21 eft Közvetített szolgáltatások (folyóirat előfizetések) 30 eft Anyag jellegű ráfordítások összesen eft Bérköltség (alkalmazott, tiszteletdíj) eft Személyi jellegű egyéb kifizetés (étkezési jegy, utazási költség, Rendezvények költségei, telefonköltségből természetbeni juttatásnak minősülő rész és ezekhez kapcsolódó SZJA kötelezettség) 457 eft 10

11 Bérjárulékok(nyugdíj, egészségbiztosítási, munkaerőpiaci járulék, Egészségügyi hozzájárulás) 849 eft Személyi jellegű ráfordítások összesen eft Tárgyi eszközök lineáris értékcsökkenési leírása 64 eft Használatbavételkor egy-összegben elszámolt értékcsökkenés 22 eft Értékcsökkenési leírás összesen 86 eft Adott támogatás tagoknak (eszközvásárláshoz, költségek ellentételezésére) 189 eft Káresemény 10 eft Egyéb ráfordítások összesen 199 eft Költségek, ráfordítások összesen évben : eft 5./ Kimutatás a vagyon felhasználásáról Az egyesület január 01-i induló vagyona (az eszközök összesen) eft volt, míg december 31-én az egyesület rendelkezésére álló vagyon (az eszközök összesen) eft, amelyből a befektetett eszközök értéke 235 eft (teljes mértékben tárgyi eszköz), a forgóeszközök értéke eft (ezen belül a készletek értéke 24 eft, a követelések értéke 0 eft, az értékpapír 5800eFt, a pénzeszköz 1054eFt,, az aktív időbeli elhatárolások értéke eft. Az egyesületnél évben a fentiek alapján 1316 eft vagyon növekedése volt. 6./ Cél szerinti juttatások felhasználása A kapott támogatásokat az adott cél szerint használta fel az egyesület. Az egyes támogatást nyújtó szervezeteknek határidőben és teljes körűen megtörtént a számlákkal az elszámolás. Veszprém, Csehné Huszics Márta elnök 11

Siketvakok Országos Egyesülete

Siketvakok Országos Egyesülete Siketvakok Országos Egyesülete KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS 2008. Kelt: 2009. február 10. 1 T A R T A L O M 1. A szervezet alapadatai 2. a) Számviteli beszámoló b) A költségvetési támogatás felhasználása c)

Részletesebben

A szamviteli torveny szerinti egyeb szervezetek kozhasznu egyszerusitett eves beszamoloja. 2014. ev SIKETVAKOK ORSZAGOS EGYESULETE

A szamviteli torveny szerinti egyeb szervezetek kozhasznu egyszerusitett eves beszamoloja. 2014. ev SIKETVAKOK ORSZAGOS EGYESULETE Statisztikai szamjel: 18061031-9499-529-01 A szamviteli torveny szerinti egyeb szervezetek kozhasznu egyszerusitett eves beszamoloja 2014. ev SIKETVAKOK ORSZAGOS EGYESULETE 1146 Budapest, Ajtosi Diirer

Részletesebben

kapott megyénk, mely 8706 rászoruló életét könnyítette meg.

kapott megyénk, mely 8706 rászoruló életét könnyítette meg. Folytatjuk a munkát összefogással! Az idén ünnepli megalakulásának 30. évfordulóját a Mozgáskorlátozottak Sza bolcs- Szat már-bereg Megyei Egyesülete. Ez alkalomból Balogh Zoltánné az egyesület elnöke

Részletesebben

EGYÜTT A DAGANATOS GYERMEKEKÉRT ALAPÍTVÁNY 6200 Kiskőrös, Mező u. 16. Adószám: 18356076-1-03 Bírósági bejegyzés száma: Pk. 61.038/1999/2.

EGYÜTT A DAGANATOS GYERMEKEKÉRT ALAPÍTVÁNY 6200 Kiskőrös, Mező u. 16. Adószám: 18356076-1-03 Bírósági bejegyzés száma: Pk. 61.038/1999/2. EGYÜTT A DAGANATOS GYERMEKEKÉRT ALAPÍTVÁNY 6200 Kiskőrös, Mező u. 16. Adószám: 18356076-1-03 Bírósági bejegyzés száma: Pk. 61.038/1999/2. 2011. évi KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉSE Elfogadta a 2012. május 4-én

Részletesebben

a Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlésének 2008. június 12-i ülésére

a Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlésének 2008. június 12-i ülésére Szám: 02/225-14/2008. Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlésének Elnöke 8200 Veszprém, Megyeház tér 1. Tel.: (88)545-011, Fax: (88)545-096 E-mail: mokelnok@vpmegye.hu ELÕTERJESZTÉS a Veszprém Megyei Önkormányzat

Részletesebben

2011. május 2-ig 1 263 598 379 forint támogatás elérésében működött közre Egyesületünk, melyet

2011. május 2-ig 1 263 598 379 forint támogatás elérésében működött közre Egyesületünk, melyet Visszaemlékezés Több mint 30 év eredményesen! Apró kavicsként görögnek emlékeim. Mintha ma lett volna. Arcok, fények, felvillanások, töredékek a közeli és távoli múltból. Már sokan nem élnek, csak emlékeink

Részletesebben

Közhasznúsági jelentés (2008.) Szakmai beszámoló a Siketvakok Országos Egyesületének tevékenységéről

Közhasznúsági jelentés (2008.) Szakmai beszámoló a Siketvakok Országos Egyesületének tevékenységéről Közhasznúsági jelentés (2008.) Szakmai beszámoló a Siketvakok Országos Egyesületének tevékenységéről Siketvakoknak azokat a személyeket nevezzük, akiknek látás- és hallássérülése olyan súlyos mértékű,

Részletesebben

E l ő t e r j e s z t é s

E l ő t e r j e s z t é s EPLÉNY KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT POLGÁRMESTERE Szám: EPL/6/5/2015. E l ő t e r j e s z t é s Eplény Községi Önkormányzat Képviselő-testülete 2015. május 27-i ülésére Tárgy: Beszámoló a Családsegítő és Gyermekjóléti

Részletesebben

Kézenfogva Összefogás a Fogyatékosokért Alapítvány 2003. évi

Kézenfogva Összefogás a Fogyatékosokért Alapítvány 2003. évi Kézenfogva Összefogás a Fogyatékosokért Alapítvány 2003. évi Közhasznúsági jelentése Részei: I. Számviteli törvény szerinti beszámoló Mérleg Eredmény kimutatás Mérleg alátámasztása Eredmény kimutatás alátámasztása

Részletesebben

A Zselici Vidékfejlesztő Közhasznú Egyesület 2010. évi Közhasznúsági jelentése

A Zselici Vidékfejlesztő Közhasznú Egyesület 2010. évi Közhasznúsági jelentése A Zselici Vidékfejlesztő Közhasznú Egyesület 2010. évi Közhasznúsági jelentése Szenna, 2011. február 5. Orbán Balázs Elnök Az egyesület adatai A szervezet neve: A szervezet bejegyzésének ideje, száma:

Részletesebben

Az elnök beszámolója az AOSZ IRODA 2014. évi szakmai munkájáról

Az elnök beszámolója az AOSZ IRODA 2014. évi szakmai munkájáról Cím 1053 Budapest, Fejér György utca 10. I. emelet 3. a. Telefon 061 354-1073 Fax 061 302-194 E-mail info@esoember.hu Honlap www.esoember.hu Adószám 19025915-1-41 Az elnök beszámolója az AOSZ IRODA 2014.

Részletesebben

2006. VIII. évf. 7. szám

2006. VIII. évf. 7. szám A REGIONÁLIS CIVIL KÖZPONT ALAPÍVÁNY IDÔSZAKI KIADVÁNYA 2006. VIII. évf. 7. szám TARTALOM T A 2-4 Aktuális 5 Események 6-7 Programok 8-9 Közelmúlt 10 Pályázat 11-18 Közhasznúság 19-20 Info 2 AKTUÁLIS Kötelező

Részletesebben

SZÖVEGES BESZÁMOLÓ A SALVA VITA ALAPÍTVÁNY 2007. ÉVI KÖZHASZNÚ TEVÉKENYSÉGÉRŐL

SZÖVEGES BESZÁMOLÓ A SALVA VITA ALAPÍTVÁNY 2007. ÉVI KÖZHASZNÚ TEVÉKENYSÉGÉRŐL SZÖVEGES BESZÁMOLÓ A SALVA VITA ALAPÍTVÁNY 27. ÉVI KÖZHASZNÚ TEVÉKENYSÉGÉRŐL 1. Támogatott Foglalkoztatás szolgáltatás 2 1.1. A TF szolgáltatás ismertetése 2 1.2. A TF szolgáltatás gyakorlati eredményei

Részletesebben

KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS. a Magyar Honvédség Szociálpolitikai Közalapítvány. 2009. évi gazdálkodásáról.

KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS. a Magyar Honvédség Szociálpolitikai Közalapítvány. 2009. évi gazdálkodásáról. KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS a Magyar Honvédség Szociálpolitikai Közalapítvány 2009. évi gazdálkodásáról. MH SZOCIÁLPOLITIKAI KÖZALAPÍTVÁNY KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLETE A 2009. ÉVI EGYSZERŰSÍTETT ÉVES BESZÁMOLÓHOZ

Részletesebben

Részletes beszámoló a Nevelő Otthonok Nemzetközi Szövetsége (FICE) Magyarországi Egyesülete 2012. évi közhasznú tevékenységéről 1

Részletes beszámoló a Nevelő Otthonok Nemzetközi Szövetsége (FICE) Magyarországi Egyesülete 2012. évi közhasznú tevékenységéről 1 Fédération Internationale des Communautés Educatives Internationale Gesellschaft für erzieherische Hilfen International Federation of Educative Communities ONG-UNESCO/UNICEF/ECOSOC/CONSEIL D`EUROPE NEVELŐ

Részletesebben

Beszámoló a Szociális Szolgálat 2012 évi tevékenységéről

Beszámoló a Szociális Szolgálat 2012 évi tevékenységéről Budafok-Tétény, Budapest XXII. kerületi Önkormányzat SZOCIÁLIS SZOLGÁLAT 1221 Budapest Anna u. 10. Email: kapcsolat@szocszolg22.hu; vezeto@szocszolg22.hu www.szocszolg22.hu Beszámoló a Szociális Szolgálat

Részletesebben

KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS 2007

KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS 2007 KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS 2007 A Remény a Leukémiás Gyermekekért Közhasznú Alapítvány adatai Alapítás éve: 1999 Bírósági bejegyzés száma: Apk. 61.255/1999 Helye: Debrecen Dátum: 1999. 06. 17. Közhasznúsági

Részletesebben

HÍRLEVÉL. 72-532 138 általános ügyintézés 72-532 139 pénztár /Figyelem! a 72-310 903 telefonszámunk megszűnt!/ Fax címünk: 72-532 138

HÍRLEVÉL. 72-532 138 általános ügyintézés 72-532 139 pénztár /Figyelem! a 72-310 903 telefonszámunk megszűnt!/ Fax címünk: 72-532 138 HÍRLEVÉL Tisztelt egyesületi Tagtársunk! Szeretettel és tisztelettel köszöntjük Önt és kedves Családját. Megtisztelőnek érezzük, hogy továbbra is szervezetünk tagjai között tartjuk nyilván. Kérjük, olvassa

Részletesebben

Mozgássérült Emberek Rehabilitációs Központja Szakmai beszámoló 2010.

Mozgássérült Emberek Rehabilitációs Központja Szakmai beszámoló 2010. Mozgássérült Emberek Rehabilitációs Központja Szakmai beszámoló 2010. Tartalomjegyzék TARTALOMJEGYZÉK 2 BEVEZETÉS 3 INTÉZMÉNYI IRÁNYULTSÁG, ÁLTALÁNOS INTÉZMÉNYI CÉLOK 3 REHABILITÁCIÓS IDŐ RÖVIDÜLÉSE MIATTI

Részletesebben

Teljes Életért Nonprofit Közhasznú Kft. 5000 Szolnok, József Attila út 83. 2010. évi

Teljes Életért Nonprofit Közhasznú Kft. 5000 Szolnok, József Attila út 83. 2010. évi Teljes Életért Nonprofit Közhasznú Kft. 5000 Szolnok, József Attila út 83. 2010. évi KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS /FÜGGETLEN KÖNYVVIZSGÁLÓI JELENTÉSSEL ALÁTÁMASZTOTT/ 2011. február 14. P.H. RÁKÓCZI TIBOR ügyvezető

Részletesebben

IFELORE. 2012. évi Közhasznúsági jelentés

IFELORE. 2012. évi Közhasznúsági jelentés KSH: 18079052-9499-529-01 Adószám: 18079052-1-42 Bejegyezve: 1995.11.28. 9.Pk.61407/95 Közhasznú: 2001.05.11. Nytsz: 6761 IFELORE Ifjúsági Elsősegélynyújtók Országos Egyesülete 1105 Budapest, Előd utca

Részletesebben

LELKIERŐ FIATALON A FIATALOKÉRT EGYESÜLET 2007. ÉVI BESZÁMOLÓ

LELKIERŐ FIATALON A FIATALOKÉRT EGYESÜLET 2007. ÉVI BESZÁMOLÓ LELKIERŐ FIATALON A FIATALOKÉRT EGYESÜLET 2007. ÉVI BESZÁMOLÓ A szervezet bemutatása Az utóbbi évek gazdasági és társadalmi átalakulása súlyos lelki terheket rótt az egyénekre és a családokra. Az anyagi

Részletesebben

Siketek és Nagyothallók Országos Szövetsége SZAKMAI BESZÁMOLÓ. 2011. január-december A SINOSZ 51833-0/2011 SZ. MŰKÖDÉSI TÁMOGATÁSÁNAK BESZÁMOLÓJA

Siketek és Nagyothallók Országos Szövetsége SZAKMAI BESZÁMOLÓ. 2011. január-december A SINOSZ 51833-0/2011 SZ. MŰKÖDÉSI TÁMOGATÁSÁNAK BESZÁMOLÓJA Siketek és Nagyothallók Országos Szövetsége SZAKMAI BESZÁMOLÓ 2011. január-december A SINOSZ 51833-0/2011 SZ. MŰKÖDÉSI TÁMOGATÁSÁNAK BESZÁMOLÓJA A programok megvalósulását a NEFMI támogatta. TARTALOMJEGYZÉK

Részletesebben

I. CSAT Egyesület a Hátrányos Helyzetű Rétegek Munkaerőpiaci Csatlakozásáért adatai

I. CSAT Egyesület a Hátrányos Helyzetű Rétegek Munkaerőpiaci Csatlakozásáért adatai I. CSAT Egyesület a Hátrányos Helyzetű Rétegek Munkaerőpiaci Csatlakozásáért adatai NÉV: RÖVID NÉV: CSAT EGYESÜLET A HÁTRÁNYOS HELYZETŰ RÉTEGEK MUNKAERŐPIACI CSATLAKOZÁSÁÉRT CSAT EGYESÜLET SZÉKHELY: 4025

Részletesebben

MOZGÁSSÉRÜLTEK MEZŐKÖVESDI EGYESÜLETE ALAPSZABÁLY

MOZGÁSSÉRÜLTEK MEZŐKÖVESDI EGYESÜLETE ALAPSZABÁLY MOZGÁSSÉRÜLTEK MEZŐKÖVESDI EGYESÜLETE ALAPSZABÁLY Készült: 2003. április 25. 1./ Módosítva: 2005. április 18. 2./ Módosítva: 2007. szeptember 17. 3./ Módosítva: 2010. március 27. 4./ Módosítva: 2010. október

Részletesebben

Hódmezővásárhely Megyei Jogú Város Közgyűlésének 2009. december 3-i rendes ülésére beterjesztett anyagok. I./B kötet

Hódmezővásárhely Megyei Jogú Város Közgyűlésének 2009. december 3-i rendes ülésére beterjesztett anyagok. I./B kötet I/B kötet 1. oldal Hódmezővásárhely Megyei Jogú Város Közgyűlésének 2009. december 3-i rendes ülésére beterjesztett anyagok I./B kötet Hódmezővásárhelyen működő olvasókörök, civil szervezetek 2009. évi

Részletesebben

Mór Város Helyi Esélyegyenlőségi Programjának felülvizsgálata

Mór Város Helyi Esélyegyenlőségi Programjának felülvizsgálata Mór Város Helyi Esélyegyenlőségi Programjának felülvizsgálata 2014. június TARTALOMJEGYZÉK 1 Bevezetés 3 2 A felülvizsgálat indoka 4 3 Felülvizsgálat menete 5 4 Helyzetelemzés 5 4.1 Demográfiai mutatók

Részletesebben

K Ö Z H A S Z N Ú S Á G I J E L E N T É S A T Á M A S Z A L A P Í T V Á N Y 2 0 1 1. É V I T E V É K E N Y S É G É R Ő L

K Ö Z H A S Z N Ú S Á G I J E L E N T É S A T Á M A S Z A L A P Í T V Á N Y 2 0 1 1. É V I T E V É K E N Y S É G É R Ő L K Ö Z H A S Z N Ú S Á G I J E L E N T É S A T Á M A S Z A L A P Í T V Á N Y 2 0 1 1. É V I T E V É K E N Y S É G É R Ő L 1 Tartalom 1. A szervezet alapadatai 2. Számviteli beszámoló 3. Kimutatás a költségvetési

Részletesebben

Közhasznúsági beszámolója

Közhasznúsági beszámolója 8900 Zalaegerszeg, Zrínyi Miklós u. 1. Közhasznú fokozatot bejegyezte a Zala Megyei Bíróság Pk. 60012/2010/2. számú határozatával Zala Megyei Bíróság nyilvántartási száma: 1077 Adószáma: 18019137-2-20

Részletesebben

Közhasznúsági jelentés

Közhasznúsági jelentés Mozgássérültek Aktív Egyesülete 8200, Veszprém, Haszkovó u. 16/H. 6/18. Tel:06/209773550; E-mail: mozgasserultek@freemail.hu; Web: www.aktivegyesulet.hu Közhasznúsági jelentés a Mozgássérültek Aktív Egyesülete

Részletesebben