Mezőcsát Kistérség Többcélú Társulása 3450 Mezőcsát, Hősök tere 24. Demeterné Nyeste Erzsébet

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Mezőcsát Kistérség Többcélú Társulása 3450 Mezőcsát, Hősök tere 24. Demeterné Nyeste Erzsébet"

Átírás

1 1 Megbízási szerződés mely létrejött egyrészről a neve: székhelye: képviseletében eljár: Mezőcsát Kistérség Többcélú Társulása 3450 Mezőcsát, Hősök tere 24. Demeterné Nyeste Erzsébet mint megbízó - a továbbiakban Megbízómásrészről 1. Megbízott: cég neve: székhelye: cégjegyzékszáma: nyilvántartó cégbíróság neve: adószám: pénzforgalmi számla: levelezési címe: képviseletében eljár: INFORM-ADÓ Oktató és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság 3530 Miskolc, Széchenyi Ll / Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Cégbíróság Miskolc, Széchenyi Ll /1 Szász Csaba 2. Megbízott: cég neve: székhelye: cégjegyzékszáma. nyilvántartó cégbíróság neve: adószám: pénzforgalmi számla: levelezési címe: képviseletében eljár: ÉMOR-TISZK ZRt. Ész;ak-magyarországi Szakképzésszervezési Nonprofit Kiemelkedően Közhasznú Zártkörűen Működő Részvénytársaság 3200 Gyöngyös, Mátrai út Heves Megyei Bíróság Gyöngyös, Mátrai út 36. Csomós Tamás mint Megbízottak - a továbbiakban Megbízott - együttesen Felek - a továbbiakban: Felek - között alulírott napon és helyen az alábbi feltételekkel: 1. ELŐZMÉNYEK Megbízó, mint Ajánlatkérő a közbeszerzésekről szóló évi CXXIX. törvény (a továbbiakban: 'Kbt,') 251. (2) bekezdése alapján egyszerű közbeszerzési eljárást indított (a továbbiakban: 'Közbeszerzési Eljárás") a. TÁMOP / kódszámú pályázat keretében "Képzés megvalósítása négy modulban" tárgyban. Megbízott, mint Ajánlattevő a Közbeszerzési Eljáráson részt vett és tekintettel arra, hogy Megbízó, mint Ajánlatkérő Megbízott ajánlatát fogadta el nyertes ajánlatként, Felek szerződést kötnek az alábbi tartalommal.

2 2 II. A SZERZŐDÉSES OKMÁNYOK 1. Annak okán, hogy jelen Szerződést a Felek a közbeszerzési szabályok megtartásával kötötték meg egymással, a Felek kijelentik, hogy a teljes megállapodásukat nem kizárólag jelen Szerzödés törzsszövege tartalmazza. 2. Felek szerződéses megállapodasát az alábbi dokumentumok tartalmazzák: (i) Jelen Szerződés törzsszövege; (ii) Megbízó által Ajánlatkérőként kiadott, Ajánlattételi Felhívás és Ajánlatteteli Dokumentáció; (iii) kiegészítő tájékoztatás - amennyiben erre sor került; (iv) a Megbízott mint nyertes Ajánlattevő mellékletben foglaltak kivételével, elfogadott ajánlata a Kbt ának (1) bekezdése szerinti 3. Felek rögzítik, hogy a II. 2. pont (ii)- (iv) alpont jaiban említett dokumentumok fizikailag ugyan nem kerülnek csatolasta a Szerződés törzsszövegéhez, ám mindkét Fél számára ismert azok tartalma. 4. A fenti 2. pontban jelölt dokumentumok közötti, ugyanazon kérdésre vonatkozó bármely eltérés, ellentmondás, értelmezési nehézség eseten a dokumentumok hierarchiája - a legmagasabb rendűvel kezdve a felsorolást - a következő: (i) jelen Szerződés; a (ii) kiegészítő tájékoztatás - amennyiben arra sor került; (iii) Ajánlatteteli Felhívás és Dokumentáció; (iv) Megbízott nyertes ajánlata Kbt ának (1) bekezdése szerinti mellékletben foglaltak kivételével. Ill. ASZERZŐDÉS TÁRGYA 1. A jelen szerződés tárgya a TÁMOP-S.l.I-09/ kódszámú pályázat keretében Képzés megvalósítása az alábbi három képzés tekintetében ajelen szerződésben foglaltaknak megfelelöen: Kertészeti növénytermesztési képzés (kettő alkalommal ugyanazon tartalommal megtartandó különböző helyszínen, azaz 2 modulban megtartandó); Gyógynövénytermesztő és feldolgozó képzés; V állalkozóvá-válásí képzés. A 3 különbőző képzést 4 különböző modulban kell megtartaní, ezáltal Megbízó jelen szerződésben a "Képzés" fogalma alatt az adott modul/képzési modul szerződésszerű teljesítését érti. A képzés részletes tartaimát az ajánlatteteli Dokumentáció Műszaki Leírása (továbbiakban: 'Műszaki Leírás') határozza meg. 2. A Felek a szerzödés tárgyát az egyes képzések tekintetében jogilag nem tekintik oszthatónak. 3. Megbízott kijelenti, hogy kész és képes Megbízó Műszaki Leírásban meghatározott céljainak megfelelő teljes körű, gondos és magas színvonalú teljesítésére. Megbízott köteles minden olyan tevékenységet ellátni, feladatvégzést kifejteni, amely a közbeszerzési eljárás során tett vállalásainak és kijelentéseinek teljesítéséhez szükséges. IV. A SZERZŐDÉS IDŐTARTAMA Szerződő Felek megállapodnak abban, hogy a megbízási jogviszony közöttük a jelen szerződés aláírásának napjától határozott időtartamra jön létre. Felek megállapodnak abban, hogy a teljesítés véghatárideje a szerződés megkötésétől számítva:

3 3 V. A SZERZŐDÉS TELJESÍTÉSE 1. Megbízott a szerződés teljesítésévei összefüggő feladatait a jelen szerződés, illetve a Kőzbeszerzési Eljárás során keletkezett dokumentumok (l1.2. pont) tartalma szerint hiba- és hiánymentesen köteles végrehajtani Megbízó utasításai szerint és érdekeinek megfelelően. Megbízott előteljesítésre Megbízó hozzájárulása nélkül nem jogosult. 2. Megbízott kijelenti, hogy el szerződés tárgyát képező feladat ellátása a tevékenységi körébe tartozik, továbbá az annak elvégzéséhez szükséges szakmai tapasztalattal, szakértelemmel és szakertökkel, továbbá műszaki-technikai háttérrel rendelkezik, továbbá hogy az előbbiekben felsoroltakat a teljesítés során folyamatosan biztosítja. Ezzel összefüggésben Megbízott kijelenti, hogy a jelen szerzödésböl fakadó kötelezettségeknek teljesítéséhez szükséges valamennyi feltétellel rendelkezik. 3. Megbízott köteles továbbá biztosítani, hogy a szakmai munkát végző szakértők illetve háttértámogatást nyújtó személyzet a teljesítés intenzitásának megfelelő rnértékben folyamatosan rendelkezésre álljon, a szerződés teljes időtartama alatt. 4. Megbízott kijelenti, hogy Megbízó a szerződés teljesítéséhez szükséges valamennyi információt a rendelkezésére bocsátotta. Abban a nem várt esetben, ha Megbízottnak a teljesítéshez egyéb információra van szüksége Megbízó az előző pontban foglaltak szerint köteles eljárni azzal, hogy Megbízott köteles az információ igényéről a Megbízót haladéktalanul Írásban értesíteni. VI. A MEGBÍZÓ JOGAI ÉS KÖTELEZETTSÉGEI 1. Megbízó köteles a Megbízott szerződésszerű teljesítését elösegíteni, a szükséges inforrnációfkajt, felhatalmazás( oka)t biztosítani, és az elfogadott teljesítést követően a jelen szerzödésben meghatározott díjat megfizetni. 2. Megbízó jogosult a Megbízott szerzödésszerű teljesítését ellenőrizni, tartózkodni köteles azonban Megbízott teljesítésének akadályozásától. 3. Megbízó jogosult a nem szerződésszerű teljesítést visszautasítani és gyakorolni a szerzödésszegesböl eredő jogait. Valamely megbízói igény érvényesítésének elmaradása nem érinti Megbízó jelen szerződés alapján fennálló egyéb igényeinek érvényesíthetőségét. 4. Megbízó a tudomására jutástói számított 3 (három) munkanapon belí.il tájékoztatja a Megbízottat minden olyan, a Megbízó érdekkörében felmerült körülményről, amely jelen szerződés teljesítését, eredményét, illetve a teljesítési határidőt érinti, vagy befolyásolja. 5. Megbízó jogosult ajelen szerzödés szerinti feladatok ellátására Megbízott által biztosított szakemberek személyi összetételének megváltoztatása érdekében - a Kbt (2) - (5) bekezdéseiben foglaltak figyelembevételével - igénnyel fellépni, amennyiben valamely szakértő(k) tevékenysége veszélyezteti a szerződésszerű teljesítést, mely esetben Felek egyeztetni kötelesek az igény érvényesítésének módjáról és határidejéről. VII. A MEGBÍZOTT JOGAI ÉS KÖTELEZETTSÉGEI 1. Megbízott a jelen szerzödésben meghatározottak szerint, a szakmai szabályoknak illetve előírásoknak megfelelően köteles a rábízott feladatot teljesíteni. 2. Megbízottat a teljesítéssel összefüggésben fokozott együttműködési kötelezeuség terheli Megbízó irányába. Így köteles minden általában elvárható tájékoztatást megadni és intézkedést megtenni a szerződés tárgyának határidőre történő teljesítése érdekében, illetve a szerzödéssel kapcsolatos fontosabb eseményekről, nehézségekről folyamatosan tájékoztatni köteles Megbízót. 3. Amennyiben Megbízott a jelen szerződés IV. pont szerinti határidőt előre láthatóan nem tudja tartani, úgy köteles haladéktalanul, az ok feltüntetésével, és a várható késedelem megjelölésével

4 4 Megbízót erről írásban tájékoztatni (a továbbiakban: 'Akadályközlő Levél'). Az Akadálykőzlő Levélben foglaltak a teljesítési határidőt nem módosítják, Megbízó reagálásának elmaradása nem érinti Megbízó késedelmes teljesítésből eredő törvényes és szerződésen alapuló jogait. Az akadályközlési kötelezettség elmulasztása Megbízott részéről a szerződés teljesítése körében irányadó együttműködési kötelezettség súlyos megsértésének minősül, es Megbízó elál1ási jogát alapozhatja meg.. 1. Megbízott a jelen szerződésben vállalt tevékenység elvégzése során köteles Megbízó rendelkezésére bocsátani valamennyi olyan dokumentumot (jelenléti ív, jegyzőkönyv, fe ljegyzés, egyéni oklevelek stb.) melyek a támogatás elszámolásához szükségesek. Teljesítésigazolás csak a támogatás elszámolásához szükséges dokumentumok átadása után kerül kiállításra. 2. Megbízott köteles a jelen szerződés megkötésétől számított 14 napon belül részletes képzési ütemtervet készíteni, mellyel összefüggésben köteles Megbízóval egyeztetni. Ezzel összefüggésben Megbízó nem nyújthat be olyan képzési ütemtervet, amely ellen Megbízó kifejezetten tiltakozik. A jelen pont szerinti képzési ütemterv kötelező tartalmi eleme az ajánlatban benyújtott képzési tematika naponkénti lebontása. A képzési ütemterv készítése során Megbízott kőteles figyelemmel lenni arra a körülményre, hogy a két kertészeti növénytermesztési képzésnek és a Gyógynövénytermesztő és feldolgozó képzésnek egy időben kell történnie, míg a Vállalkozóvá-válási képzésnek a többi képzés lezárultat követöen kezdhető meg. 3. Megbízott kőteles a jelen szerződéssel összefüggő teljesítéshez szükséges valamennyi feltételt biztositani, Megbízó ezzel összefüggésben kizárólag a helyszínt kőteles biztosítani. 7. Megbízott köteles a jelen szerződés érvényességének időtartama alatt folyamatosan biztosítani a felnőttképzésről szóló évi CI törvény, valamint a kapcsolód jogszabályokban Megbízottra valamint a tevékenységére vonatkozó követelrnények érvényesülését. 8. Megbízott kőteles a tárgyhónapot követő hónap 3 napjáig az elmúlt havi hiányzásokról, valamint a kimaradókról Létszámelszámoló lapot küldeni Megbízó részére. Ezzel összefüggésben Megbízott köteles az igazolatlanul mulasztó hallgatot legkésőbb a mulasztást követö második napon tértivevényel megküldött levélben felhívni a hiányzás igazolására és a mulasztáshoz vezető okok tisztázására Megbízó egyidejű értesítése mellett. Megbízott legkésőbb a mulasztás tisztázását követö napon írásban értesíti a Megbízót azokról, aki(k)nek a hiányzása meghaladta a képzési szerződésben rögzitett mértéket és erre hivatkozva vagy egyéb okból a képzési jogviszonyát felmondja. Megbízottat ezen kőtelezettségével összefüggésben kártérítési felelősség terheli. 9. A késedelmes adattovábbítással valamint a Műszaki leírásban rögzitett dokumentálási kötelezettséggel összefüggésben Megbízottat kártérítési felelősség terheli. 10. Megbízott a képzés során köteles a szükséges jegyzeteket és tankönyveket a képzésben részt vevők rendelkezésére bocsátani, amelyek a képzés befejezését kővetően a részt vevőknél maradnak, rnellyel összefüggésben Megbízott köteles az átvételi elismervényt Megbízó részére rendelkezésre bocsátani. ll. Megbízott köteles a bizonyítványok kiadásáról valamint a hallgatók rendelkezésre bocsátásáról gondoskodni. VIlI. MEGBÍZÁSI DíJ, A TELJESÍTÉS IGAZOLÁSA, FIZETÉSI FELTÉTELEK 1. Megbízasi díj: 1.1. Az ellenérték jellege: Az ellenérték tartalmazza a szerződésszerű teljesítés valamennyi költségét és ellenértéket. Megbízott a szerződéskötést követően nem érvényesíthet Megbízóval szemben semmilyen jogcímen többlet díjat olyan többletmunkák után, amelyek a szerződésszerű teljesítéshez szükségesek, arra hivatkozva, hogy a díjak szerződésben történt meghatározása során azok felmerülésévei nem kalkulált. A Megbízási díj tartalmaz minden, a Megbízott tevékenységevel összefüggő, azzal járó közvetlen és közvetett költséget, járulékot és dijat (ideértve a szerződés teljesítése során esetlegesen létrehozott mű(vek) tekintetében fizetendő felhasználási díj(ak)at is). A megbízasi díj jelen szerződés szerinti feladatok ellátása során, illetve annak érdekében és azzal összefüggésben fel rnerült valamennyi költséget, így a képzést lebonyolító oktatók részére fizetett ellenértéket és annak járulékait, külön jogszabályban meghatározott vizsga es vizsgáztatási díjat, a képzés során felhasznált, a hallgatóknak véglegesen átadott tankönyvek, taneszközök díját),

5 5 amortizáció (használattal aranyosan elszámolható) költsége; tananyagfejlesztes arányes kőltségei; adott esetben a szállás, utazás költségeit stb. tartalmaz, melyre figyelemmel a Megbízottat külön költségtérítés nem illeti meg Az ellenérték mértéke: Megbízottat a jelen szerződés szerinti feladatok teljes körű, határidőben történő megvalósításának esetére ,- Ft + ÁFA, azaz tizenhétmillió-ötszáznyolcezernyolcszáz- Ft + ÁFA illeti meg. Az egyes képzések ellenértékét Megbízott nyertes ajánlatának részét képező tételes ártáblázat rögzíti, mely a Felek közötti elszámolás alapját képezi Szerződő Felek megállapodnak, hogy Megbízott a szerződéses feladatok szerződésszerű, hiánymcntes és határidőben történő, a Megbízó által jóváhagyott és igazolt elvégzését követően jogosult Megbízasi díjra. Megbízó előleget nem fizet. 2. Teljesítés-igazolás: 2.1. A Teljesítés-igazolás kiállítására a 3.1. pontban rögzített elszámolási időszakok lejártakor, a teljesítést alátámasztó okmányok benyújtását követően kerülhet sor figyelemmel a jelen szerződés VII. pontjában rögzítettekre. Ezzel összefüggésben szerződő Felek rögzítik, hogy a jelen pont szerinti teljesítés igazolás akkor állítható ki, ha Megbízott eleget tesz a műszaki leírásban rögzitett dokurnentálási kötelezettségének 6s ezt Megbízó részére hitelt érdemlően igazolja. A Megbízott csak a Megbízó által elfogadott záróielentes (tematikai szerinti előrehaladás kirnutatás) és a teljesítési igazolás birtokában jogosult számla benyújtására. 3. Fizetési feltételek: 3.1. Megbízott a számlát, Megbízó által kiállított teljesítés-igazolás alapján, magyar forintban (HUF) állítja ki. A Megbízott 3 db részszámla valamint l db végszámlabenyújtásárajogosult a Kbt 30S. -ban megfelelően az alábbi ütemezés szerint: Megbízott az 1. részszámlát az első jelen szerződés szerint teljesítettnek minősülő képzés befejeztével jogosult kiállítani. Megbízott a 2. részszámlát a második jelen szerződés szerint teljesítettnek minősülő képzés befejeztével jogosult kiállítani. Megbízott a 3. részszámlát a harmadik jelen szerződés szarint teljesítettnek minősülő képzés befejeztével jogosult kiállítani. Megbízott a végszárnlát a negyedik jelen szerződés szerint teljesítettnek minősülő képzés befejeztével jogosult kiállítani A számla meg kell, hogy feleljen a számvitelről és az általános forgalmi adóról szóló törvény előírásainak, valamint a vonatkozó egyéb hatályos jogszabályi előírásoknak, valamint azon fel kell tüntetni az adott képzés megnevezését A támogatás elszámolás és az utófinanszlrozas jogszabályi háttere: 4/2011. (XlI.23.) Korm. rendelet, és a évi XCII. törvény 36/A. valamint a támogatási szerződés előírásai Megbízó az ellenérték támogatási szerzödésben meghatározott mértékét a Kbt. vonatkozó 305. (3) bekezdés rendelkezéseivel egyezően banki átutalással egyenlíti ki Megbízó kifejezetten felhívja Megbízott figyelmét az adózás rendjéről szóló évi XCII. törvény 361A. -ában foglalt rendelkezések betartására Megbízó fizetési kötelezettsége teljesítettnek minősül azon a napon, amikor a Megbízó számláját pénzforgalmi szolgáltatója visszavonhatatlanul megterhelte. 4. Megbízói késedelem: 4.1. Fizetési késedelem esetén Megbízó a Kbt. 306/A. (1) bek. b) pontja alapján alkalmazandó Ptk. 30 IIA. (2)-(3) bekezdésében foglaltak szerinti késedelmi kamat megfizetésére köteles. Nem rninősül a Megbízó késedelrnének amennyiben a megbízási díjat a nem megfelelően kiállított számla és/vagy a teljesítést igazoló okmányok hiánya miatt nem teljesíti határidőben. L ~ r\. '. -, i ~~

6 Megbízott számláján szereplő minden ezzel ellentétes rendelkezés es etén is a fenti szabály érvényesül a Felek viszonylatában Megbízó jelen szerződés aláírásával a pénzforgalmi szolgáltatóját felhatalmazza arra, hogy amennyiben Megbízott, mint az ajánlattevőként szerződést kötő fél a Kbt (6) bekezdése szerinti feltételek teljesülése eseten beszédési megbízást nyújt be, azt teljesítse. Megbízó pénzforgalmi szolgáltatója a beszedési megbízás kapcsán: OTP Bank NyRt, Mezőcsáti Fiók, pénzforgalmi számla száma: x. KÖZREMŰKÖDÖK, A KÖZREMŰKÖDÖK MEG VÁLTOZTA TÁSA 1. Megbízott jogosult a szerződés teljesítéséhez - a Kbt (2) - (5) bekezdéseiben foglaltakkal összhangban - közreműködőtke)t igénybe venni. 2. A Megbízott a teljesítés során közreműködők magatartásaért és cselekményeiéli úgy felel, mintha azok Megbízott magatartása vagy cselekedetei lettek volna. Megbízó valamely közreműködő igénybevételéhez adott hozzájárulása nem mentesíti a Megbízottat a szerződés szerinti kötelezettségei teljesítése és szerződés szerinti felelőssége alól. 3. Amennyiben a Megbízott megítélése szerint valamely közreműködő a szerződéses feladatokat nem megfelelően látja el, vagy valamely kötelezettségének nem tesz (megfelelöen) eleget, továbbá, ha kiválasztása nem a szerződés, vagy a Kbt. rendelkezései szerint történt, írásban, indoklással kérheti a Megbízottói a közrernűködő eltávolítását a teljesítésből és másik közreműködő 1 pont szerinti bevonását. A Megbízott haladéktalanul köteles a kérésnek eleget tenni, és egyidejűleg köteles gondoskodni a leváltott, a Megbízotti ajánlatban az alkalmasság igazolása körében nevesített, a közbeszerzés értékének 10 % -át meghaladó mértékben igénybe vett alvállalkozó, vagy egyéb közreműködő pótlásáról. A közreműködő leváltásával és pótlásával kapcsolatban felmerült leöltségeket Megbízott viseli. XI. ÖSSZEFÉRHETETLENSÉG 1. Megbízott kijelenti, hogy a szerződés aláírásakor a TÁMOP / kódszámú pályázat feltételeiben meghatározott összeférhetetlenségi ok nem áll fenn sem személyére, sem közreműködő(ik)re nézve. Amennyiben Megbízott az összeférhetetjenségre vonatkozó kötelezettségét megszegi. a Megbízó jogosult a szerződés rendkivüli felmondására. 2. Megbízott kötelezettséget vállal arra, hogy a szerződés teljesítése során betartja a jelen szerződésben, a programozási időszakban az Európai Regionális Fejlesztési Alapból, az Európai Szociális Alapból és a Kohéziós Alapból származó támogatások felhasználásának rendéről szóló 4/2011. (I. 28.) konnányrendeletben meghatározott összeférhetetlenségi szabályokat. XII. A SZERZÖDÉST BIZTOSÍTÓ MELLÉKKÖTELEZETTSÉGEK 1. A Megbízottat a jelen szerződés teljesítése során késedelmi-, hibás teljesítési- és meghiúsulási kötbér-fizetési kötelezettség terheli a következőkben foglaltak szerint: 2. Késedelmi kötbér: Amennyiben Megbízott valamely, jelen szerződésben meghatározott képzési feladatai teljesítésévei késedelembe esik, úgy a neki felróható késedelem időtartamára késedelmi kötbért köteles fizetni Megbízott részére. A késedelemi kötbér alapja és rnértéke: A késedelemmel érintett képzési feladat(ok)ra eső nettó megbízási díj 1 %-a / nap. A kötbérmaximum mértéke: legfeljebb 30 napi kötbérnek megfelelő összeg. Felek megállapodnak, hogy a késedelmi kötbér tekintetében a késedelernmel érintett és megkezdett nap egész napnak számít. Nem követelhető kötbér, ha a Megbízott nem neki felróható okból esik késdelembe.

7 7 A Megbízó a szerzödés szerinti kötbér érvényesítésén felül a késedelemből származó kárát IS érvényesitheti. 3. Hibás teljesítési kötbér: Amennyiben Megbízott hibásan teljesít, úgy a hiba kijavítására biztosított megfelelő határidő eredménytelen elteltét követő naptól kezdődően hibás teljesítési kőtbért kőteles fizetni Megbízónak. Szerződő Felek hibás teljesítésnek tekintik amennyiben Megbízott az ajánlatában az egyes képzésre vonatkozó képzési tematikától, valamint a jelen szerződés VII. 5. pontja szerinti képzési ütemtervtől naponta lényegesen eltér. A Felek megfelelő határidőnek tekintik a kijavításta biztosított 5 munkanapot. A hibás teljesítési kötbér alapja és mértéke: A hibás teljesítéssei érintett képzési feladat(ok)ra eső nettó megbízási díj 1 %-a /nap, de maximum 30 napnak megfelelő összeg. Felek megállapodnak, hogy a hibás teljesítési kötbér tekintetében a hibás teljestréssel érintett és megkezdett nap egész napnak számít. 4. Mcghiúsulási kötbér: 4.1. Amennyiben a képzés Megbízottnak felróható súlyos szerződésszegés okán hiúsul meg, úgy Megbízott meghiúsulási kötbér megfizetésére köteles Megbízó részére. A meghiúsulasi kötbér alapja és mértéke: a meghiúsulással érintett képzési szolgáltatások mennyisége tekintetében irányadó nettó megbízási díj 10 %-ának megfelelő összeg. 5. Kötbérekkel kapcsolatos egyéb rendelkezések: 5.1. A kötbérigény nem érvényesítése, vagy nem határidőben tőrténő érvényesítése nem jelent joglemondást Megbízó részéről. A késedelmi- vagy hibás teljesítési kötbér Megbízott általi megfizetése nem mentesíti a Megbízottat a teljesítés alól Megbízó elismert, lejárt kötbér igényét jogosult az elleuértékbe beszámítani és az esedékes számla összegéből levonni Amennyiben Megbízott Megbízó kötbérigényét kifogásolja, köteles ezt haladéktalanul, írásban megtenni azzal, hogy Megbízott abejelentett kötbérigény kézhezvétélét követő 2 munkanapon belül köteles közölni kifogását Megbízóval Megbízott késedelmes vagy hibás teljesítése vagy Megbízottnak felróható lehetetlenülés esetén Megbízó jogosult Megbízottal szemben a kötbéren felüli kárigényét is érvényesíteni A kőtbér esedékessé válik - késedelem esetén: a késedelem beálltával, - hibás teljesítés esetén: kijavítható hiba esetén - a kijavításra megállapított határidő eredménytelen elteltét követő napon, ha a hiba kijavítása nem történt meg, illetve ha megtörtént, de a kijavított teljesítést a Megbízó szintén hibás teljesítésként értékeli; ki nem javítható hiba esetén - a hibás teljesítés Megbízó által történő megállapításának napon; napját követö - meghiúsulás esetén: a Megbízó tudornásszerzésének napját követö napon a meghiúsulásra, illetve a Megbízó részére rendkivüli felmondásra okot adó kőrülrnényről, valamint a teljesítés Megbízott által történt jogos ok nélkü li megragadásaról. XIII. A SZERZŐDÉS MÓDOSÍTÁSA, MEGSZÜNÉSE 1. A szerződés módosításar Jelen szerződésben szabályozottakat csak írásban, - a Kbt ában foglaltaknak megfelelően, a közbeszerzési eljárás alapján megkötött szerzödések módosítására vonatkozó szabályok betartásával - Felek cégszerű aláírásával lehet módosítani. A szóban, vagy ráutaló magatartással tett szerzödésmódosítás érvénytelen.

8 8 2. Szerződés megszüntetése: 2.1. Megbízott részéről a teljesítés kapcsán az alábbiak minősülnek súlyos szerződésszegésnek: - Megbízott neki felróhatóan 30 napot meghaladóan késedelembe esik, - Megbízott neki felróhatóan 2 alkalommal hibásan teljesít, - Megbízott a teljesítést jogos ok nélkül megtagadja, - Megbízott ellen csőd- vagy felszámolási eljárás vagy végelszámolás indul, legfőbb szerve a társaság végelszámolásának, felszámolásának rnegkezdéséről határoz, vagy egyéb módon Megbízott az üzleti aktlvitását befejezi, - Megbízott 1 alkalommal együttműködési kötelezettségét súlyosan megszegi Ha Megbízott súlyos szerződésszegést követ el, Megbízó jogosult a szerződést a Megbízotthoz intézett írásbeli nyilatkozatával felmondani és meghiúsulási kötbért érvényesíteni Megbízottal szemben. Megbízó a felmondólevélben köteles megjelölni a szerződés megszűnésnek időpontját Rendes felmondás: Megbízó jogosult a teljesítés időtattama alatt a szerzödést a Megbízotthoz írásban intézett felmondással. 30 napos felmondási idő mellett, indoklási kötelezettség nélkül megszüntetni. Megbízott Megbízó jelen pont szerinti felmondása esetén semmiféle kártérítési, elmaradt haszonra vagy egyéb igényre alapuló követeléssel nem élhet, azonban a felmondási idő alatt a Felek továbbra is a szerződésnek megfelelően kötelesek eljárni A szerződés megszűnik továbbá, ha a szerződés teljesülésbe megy, illetve a határozott időtartam lejártával is. XIV. ÉRTESÍTÉSEK, KAPCSOLATTARTÁS: 1. A levelezés, az Írásos dokumentumok és a szóbeli tárgyalások továbbá a szerződés nyelve a magyar. 2. A hagyományos postai levelezésen túl szerzödö felek a gyors információcsere miatt a kapcsolatot faxon keresztül is tartják. A faxon küldött dokumentumokat akkor kell megküldöttnek tekinteni, ha azt a Megbízó ; illetve a Megbízott hívószámára küldték meg, és azt a vonatkozó "adási nyugta" igazolta. 3. Felek képviselője Szerződéssel kapcsolatos kérdésekben: Megbízó részéről: Megbízott részéről: Név: Demeterné Nyeste Erzsébet Ertesítési cím: 3444, Gelej Petőfi u. 22. Telefon / fax: / Név: Szász Csaba Ertesítési cím: 3530 Miskolc, Széchenyi u. 90. l/l Telefon / fax: , fax: A fent megnevezett képviselő személyének változásáról a Szerződő Fél köteles a másik Szerződő Felet haladék nélkül, ám legkésőbb öt (5) munkanapon belül értesíteni. 4. Felek a Szerződés időtartama alatt együttműködni kötelesek. Megbízott köteles Megbízót minden olyan körülrnényröl haladéktalanul értesíteni, amely a teljesítés eredményességét vagy kellő időben '-l..\.~,

9 9 történő elvégzését veszélyezteti, vagy gátolja. Az értesítés elmulasztásából eredő kárért Megbízott felelősséggel tartozik. 5. A fent megjelölt személyek képviseleti jogosultsága kiterjed: a jelen Szerződés teljesítése vonatkozásában mindennemű közlés és utasítás átadása-átvételére. 6. A képviseleti jogosultság nem terjed ki: a Szerződés rnódosítására, illetve olyan utasítás átadásátvételére, amely kőzvetlenűl vagy kőzvetve a jelen Szerződés módosítását eredményezné, XV. VEGYES ÉS ZÁRÓ RENDELKEZÉSEK! 1. Bírói illetékesség: Felek jelen szerződésből eredő esetleges jogvitáikat elsősarban tárgyalásos úton kötelesek rendezni, A Felek a polgári perrendtartásról szóló évi lll. tv a alapján megállapodnak abban, hogya Szerződésből eredő jogviták elbírálása kapcsán alávetik magukat a Tiszaújvárosi Városi Bíróság illetékességének. Megyei bíróság hatáskörébe tartozó jogvitákra a Felek nem kivánnak kikötéssel élni. 2. Jogról való lemondás hiánya: Megbízó részéről jelen szerződésben foglalt bármely jog késedelmes érvényesítése, illetve érvényesítésének elmulasztása nem jelenti a jogok érvényesítéséről való lemondást, illetve valamely jog részleges vagy kizárólagos érvényesítése nem zárja ki a többi, illetve a fennmaradó jog érvényes ítését. 3. Részleges érvénytelenség: Felek megállapodnak, hogy amennyiben jelen szerződés bármelyik rendelkezése utóbb érvénytelennek minösül, a szerzödés többi részét érvényesnek tekintik, kivéve, ha felek a szerződést az érvénytelen rész nélkül nem kötötték volna meg. 4. Irányadó jogszabályok: Felek megállapodnak, hogy jelen szerződésben nem szabályozott kérdésekre a Polgári Törvénykönyv, a Kbt., valamint az egyéb hatályos magyar jogszabályok rendelkezései az irányadóak. 5. Megbízott képviselője kijelenti, hogy a Megbízott képviseletére és a jelen szerződés aláírására megfelelő jogosultsággal rendelkezik azzal, hogy az ezzel összefüggésben felmerülő károkért a polgári jog szabályai szerint felelősséggel tartozik Megbízó irányába. 6. Megbízott vállalja, hogy a közbeszerzési eljáráshoz és az az alapján megkötött szerződés teljesítéséhez kapcsolódó dokumentumokat a teljesítés Megbízó általi elfogadását követő 5 (öt) évig megőrzi. Felek a jelen, 10 - azaz tíz - darab számozott oldalból álló szerződést elolvasták, megértették, majd, mint akaratukkal nundenben megegyezőt, jóváhagyólag írták alá. Jelen szerződés 4 - azaz négy - darab egymással teljesen megegyező példányban készült. A szerződés példányaiból minden aláíró felet 2 - azaz kettő - darab eredeti példány illeti meg. Jelen szerződést a Felek alábbi képviselői hagyták jóvá az alábbi időpontban. Kelt: Mezőcsát, február hó 6. napján

10 10 Demeterné Nyeste Erzsébet (tfit;6~:~ Megbízó képviseletében -... ~'"..._---.-,.---- /","J""" ÉMOR- T~SZK ZRt. '-, Észak-magyarországi. ~i,. Szakképzés-szervezési 'Nonprofit.~'.'., Kiem~lkedőeD Közha~zDúZártkörüen. M';k"'d" R' ",;.,.". : ".,.' ll, o o. eszvenj;:-ar$a~ag;_>',.: " ~. ~ t, ~'" ~ ; \..1 " Csomós Tamás Megbízott képviseletében P,1-1," _._

VÁLLALKOZÁSI SZERZŐDÉS (Tervezet)

VÁLLALKOZÁSI SZERZŐDÉS (Tervezet) VÁLLALKOZÁSI SZERZŐDÉS (Tervezet) Amely létrejött egyrészről: Név: Országos Egészségfejlesztési Intézet Székhely: 1096 Budapest, Nagyvárad tér 2. PIR szám: 630061 Adószám: 16606416-2-43 Statisztikai számjel:

Részletesebben

TERVEZÉSI SZERZŐDÉS. a továbbiakban együttesen Szerződő Felek között a mai napon az alábbi feltételekkel. I. PREAMBULUM

TERVEZÉSI SZERZŐDÉS. a továbbiakban együttesen Szerződő Felek között a mai napon az alábbi feltételekkel. I. PREAMBULUM TERVEZÉSI SZERZŐDÉS Iktatószám: 3/8-53/2014. amely létrejött egyrészről Balatonfűzfő Város Önkormányzata székhelye: 8184 Balatonfűzfő, Nike körút 1. levelezési és számlázási címe: 8184 Balatonfűzfő, Nike

Részletesebben

SZÁLLÍTÁSI SZERZŐDÉS

SZÁLLÍTÁSI SZERZŐDÉS SZÁLLÍTÁSI SZERZŐDÉS amely létrejött egyrészről a Cégnév: Jósa András Oktatókórház Egészségügyi Szolgáltató Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság Székhely: 4400 Nyíregyháza, Szent István u 68. Cégjegyzékszám:

Részletesebben

VÁLLAKOZÁSI SZERZŐDÉS. amely létrejött egyrészről a

VÁLLAKOZÁSI SZERZŐDÉS. amely létrejött egyrészről a VÁLLAKOZÁSI SZERZŐDÉS amely létrejött egyrészről a Közbeszerzések Tanácsa (a továbbiakban: Megrendelő ) Székhelye: 1024 Budapest, Margit krt. 85. Képviseli: Dr. Bakonyi József elnök Törzsszám: 329190 Bankszámlaszám:

Részletesebben

Megbízási szerződés. együttesen a továbbiakban Felek között az alulírott helyen és időben az alábbi feltételekkel: Előzmények

Megbízási szerződés. együttesen a továbbiakban Felek között az alulírott helyen és időben az alábbi feltételekkel: Előzmények Szerződésszám: Megbízási szerződés amely létrejött egyrészről a NISZ Nemzeti Infokommunikációs Szolgáltató Zártkörűen Működő Részvénytársaság Cím: 1081 Budapest, Csokonai u. 3. Cégjegyzék: Cg. 01-10-041633

Részletesebben

BKV Zrt. VÁLLALKOZÁSI SZERZŐDÉS

BKV Zrt. VÁLLALKOZÁSI SZERZŐDÉS BKV Zrt. VÁLLALKOZÁSI SZERZŐDÉS A jelen vállalkozási szerződés (a továbbiakban: Szerződés) létrejött egyrészről a Budapesti Közlekedési Zártkörűen Működő Részvénytársaság Székhely: 1980 Budapest, Akácfa

Részletesebben

VÁLLALKOZÁSI SZERZŐDÉS

VÁLLALKOZÁSI SZERZŐDÉS VÁLLALKOZÁSI SZERZŐDÉS amely létrejött egyrészről a Magyar Nemzeti Bank székhely: 1054 Budapest, Szabadság tér 8-9. mint megrendelő (a továbbiakban: Megrendelő), és másrészről a(z) Hír-Adás Sajtóügynökség

Részletesebben

Vállalkozási szerződés

Vállalkozási szerződés 1 Vállalkozási szerződés amely létrejött egyrészről Név: Bodony Községi Önkormányzat Cím: 3243 Bodony, Liget utca 2. Levelezési címe: 3243 Bodony, Liget utca 2. Képviseli: Kovács István, polgármester Szánilavezető

Részletesebben

VÁLLALKOZÁSI SZERZŐDÉS

VÁLLALKOZÁSI SZERZŐDÉS Csabdi, Béke utca károsodott szakaszának úthelyreállítása vis maior VÁLLALKOZÁSI SZERZŐDÉS amely létrejött egyrészt név: Csabdi Község Önkormányzata székhely: 2064 Csabdi, Szabadság u. 44. adószám: 15727646-1-07

Részletesebben

BKV Zrt. VÁLLALKOZÁSI KERETSZERZŐDÉS

BKV Zrt. VÁLLALKOZÁSI KERETSZERZŐDÉS BKV Zrt. VÁLLALKOZÁSI KERETSZERZŐDÉS A jelen vállalkozási keretszerződés (a továbbiakban: Keretszerződés) létrejött egyrészről a Budapesti Közlekedési Zártkörűen Működő Részvénytársaság Székhely: 1980

Részletesebben

MEGBÍZÁSI SZERZŐDÉS. Fentiek alapján a Megbízott vállalja a tárgyi munka (lebonyolító) műszaki ellenőri tevékenységének ellátását.

MEGBÍZÁSI SZERZŐDÉS. Fentiek alapján a Megbízott vállalja a tárgyi munka (lebonyolító) műszaki ellenőri tevékenységének ellátását. MEGBÍZÁSI SZERZŐDÉS amely létrejött egyrészről a Kőbányai Diákok Sportegyesülete (székhely: 1105 Budapest, Ihász u. 24., nyilvántartási száma: 7557, adószáma: 18159439-1-42, bankszámlaszám: 10700543-43769201-52100008,

Részletesebben

VÁLLALKOZÁSI SZERZŐDÉS

VÁLLALKOZÁSI SZERZŐDÉS VÁLLALKOZÁSI SZERZŐDÉS amely létrejött egyrészről a Közbeszerzések Tanácsa (1024 Budapest, Margit krt. 85., képviseli: Berényi Lajos, a Közbeszerzések Tanácsa elnöke), mint megrendelő (a továbbiakban:

Részletesebben

II. KÖTET SZERZŐDÉSTERVEZET

II. KÖTET SZERZŐDÉSTERVEZET II. KÖTET SZERZŐDÉSTERVEZET Oldal: 1 / 19 VÁLLALKOZÁSI SZERZŐDÉSTERVEZET MRE SZERETETSZOLGÁLATI IRODA ÉPÜLETENERGETIKAI KORSZERŰSÍTÉS PROJEKT, BUDAPEST, CEGLÉD, LEÁNYFALU, ŐRBOTTYÁN CÍMŰ PÁLYÁZAT TELJES

Részletesebben

/%7 A.t. 2-0 ~ ~ (~ ODD O~ ~ Vállalkozási szerződés. amely létrejött egyrészről a

/%7 A.t. 2-0 ~ ~ (~ ODD O~ ~ Vállalkozási szerződés. amely létrejött egyrészről a 2-0 ~ ~ (~ ODD O~ ~ Vállalkozási szerződés amely létrejött egyrészről a NISZ Nemzeti Infokommunikációs Szolgáltató Zártkörűen Működő Részvénytársaság Cím: 1081 Budapest, Csokonai u. 3. Cégjegyzék: Cg.

Részletesebben

SZÁLLÍTÁSI SZERZŐDÉS Vállalaton belüli irányító- és ügykezelő rendszer biztosítása

SZÁLLÍTÁSI SZERZŐDÉS Vállalaton belüli irányító- és ügykezelő rendszer biztosítása SZÁLLÍTÁSI SZERZŐDÉS Vállalaton belüli irányító- és ügykezelő rendszer biztosítása amely létrejött egyrészről az Egészségügyi Holding Nonprofit Zrt. (székhely: 4400 Nyíregyháza, Hősök tere 5.; adószám:

Részletesebben

Általános Szerződési Feltételek

Általános Szerződési Feltételek Általános Szerződési Feltételek Jelen Általános Szerződési Feltételek (ÁSZF) irányadók az RPE Regionális Projekt Előkészítő Iroda Nonprofit Kft. részére adott pályázatírási valamint projektmenedzselési

Részletesebben

MEGBÍZÁLSI SZERZŐDÉS

MEGBÍZÁLSI SZERZŐDÉS MEGBÍZÁLSI SZERZŐDÉS szerz. nyiiv. szám: 2-03564-0000-20 13 mely létrejött egyrészről a NISZ Nemzeti Infokommunikációs Szolgáltató Zártkőrűen Működő Részvénytársaság (NISZ Zrt., székhelye: 1081 Budapest,

Részletesebben

VÁLLALKOZÁSI SZERZŐDÉS

VÁLLALKOZÁSI SZERZŐDÉS VÁLLALKOZÁSI SZERZŐDÉS Amely létrejött egyrészről a Bács-Kiskun Megyei Önkormányzat Őszi Napfény Integrált Szociális Intézménye székhely: 6454 Bácsborsód, Dózsa György u. 9., adószáma: 15336440-2-03, képviseli:

Részletesebben

amely létrejött egyrészről a Magyar Vállalkozásfinanszírozási Zrt.

amely létrejött egyrészről a Magyar Vállalkozásfinanszírozási Zrt. V Á L L A L K O Z Á S I K E R E TS Z E R Z Ő D É S amely létrejött egyrészről a Magyar Vállalkozásfinanszírozási Zrt. székhely: 1065 Budapest, Nagymező u. 46-48. cégjegyzékszám: 01-10-045690 adószám: 13998758-2-42

Részletesebben

VÁLLALKOZÁSI SZERZŐDÉS

VÁLLALKOZÁSI SZERZŐDÉS VÁLLALKOZÁSI SZERZŐDÉS amely létrejött egyrészről a Nemzeti Adó- és Vámhivatal (NAV) székhely: 1054 Budapest Széchenyi u. 2., adóigazgatási szám: 15789934-2-51, képviseli: a Nemzeti Adó- és Vámhivatal

Részletesebben

SZPONZORÁLÁSI SZERZŐDÉS

SZPONZORÁLÁSI SZERZŐDÉS Szerződés száma: SZPONZORÁLÁSI SZERZŐDÉS amely létrejött egyrészről a(z). Székhelye: Levelezési címe: Számlavezető pénzintézete: Számlaszáma: Számlapostázási címe: Adószám: Cégbíróság és cégjegyzékszám:

Részletesebben

VÁLLALKOZÁSI SZERZŐDÉS BÍRÓ-GICZEY HÁZ KŐ ÉS STUKKÓ-MUNKÁINAK RESTAURÁLÁSA TÁRGYÁBAN

VÁLLALKOZÁSI SZERZŐDÉS BÍRÓ-GICZEY HÁZ KŐ ÉS STUKKÓ-MUNKÁINAK RESTAURÁLÁSA TÁRGYÁBAN VÁLLALKOZÁSI SZERZŐDÉS BÍRÓ-GICZEY HÁZ KŐ ÉS STUKKÓ-MUNKÁINAK RESTAURÁLÁSA TÁRGYÁBAN Veszprémi Főegyházmegye Székhelye: 8200 Veszprém, Vár u. 18. Bír. Bejegyz. Sz. Pk. 60.140/1995/10 Adószáma: 19897253-1-19

Részletesebben

AJÁNLATTÉTELI DOKUMENTÁCIÓ

AJÁNLATTÉTELI DOKUMENTÁCIÓ AJÁNLATTÉTELI DOKUMENTÁCIÓ Budapest Főváros XVI. Kerületi Önkormányzat (1163 Budapest, Havashalom utca 43.) Budapest XVI. kerületben térfigyelő rendszer kiépítése és üzemeltetése tárgyú általános egyszerű

Részletesebben

Szolgáltatási szerződés

Szolgáltatási szerződés Szolgáltatási szerződés amely létrejött egyrészről a Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat (ll 02 Budapest, Szent László tér 29., PIR szám: 510008, adószáma: 15510000-2-42, bankszámlaszáma:

Részletesebben

VÁLLALKOZÁSI SZERZŐDÉS

VÁLLALKOZÁSI SZERZŐDÉS szerződés nyilvántartási szám: 2-03528-0000-2013 VÁLLALKOZÁSI SZERZŐDÉS amely létrejött egyrészről a NISZ Nemzeti Infokommunikációs Szolgáltató Zártkörűcn Működő Részvénytársaság Székhely: 1081 Budapest,

Részletesebben

VÁLLALKOZÁSI SZERZŐDÉS

VÁLLALKOZÁSI SZERZŐDÉS VÁLLALKOZÁSI SZERZŐDÉS SZERZŐDŐ FELEK Mely létrejött egyrészről a Heves Megyei Önkormányzat székhely: 3300 Eger, Kossuth L. u. 9. képviseli: Sós Tamás Heves Megyei Közgyűlés Elnöke statisztikai jelzőszám:

Részletesebben

VÁLLALKOZÁSI SZERZŐDÉS RENDSZERFEJLESZTÉS

VÁLLALKOZÁSI SZERZŐDÉS RENDSZERFEJLESZTÉS VÁLLALKOZÁSI SZERZŐDÉS RENDSZERFEJLESZTÉS amely létrejött egyrészről a Közbeszerzések Tanácsa (székhely: 1024 Budapest, Margit körút 85.; törzsszám: 329190; képviseli: Dr. Bakonyi József elnök), mint megrendelő

Részletesebben

ny. száma: MO / 109 / 2010. VÁLLALKOZÁSI SZERZÕDÉS T a r t a l o m

ny. száma: MO / 109 / 2010. VÁLLALKOZÁSI SZERZÕDÉS T a r t a l o m Megrendelõ ny. száma: MO / 109 / 2010. ikt. száma: II/2061/2010. Vállalkozó ny. száma: ikt. száma: VÁLLALKOZÁSI SZERZÕDÉS T a r t a l o m 1./ A szerzõdés tárgya 2./ Teljesítési határidõ 3./ Szerzõdés (ajánlati)

Részletesebben

KÖZBESZERZÉSI ELJÁRÁSI DOKUMENTÁCIÓ

KÖZBESZERZÉSI ELJÁRÁSI DOKUMENTÁCIÓ KÖZBESZERZÉSI ELJÁRÁSI DOKUMENTÁCIÓ STARTMUNKA PROGRAM 2013 KÖZÚTFELÚJÍTÁSI PROJEKTELEM AJÁNLATTÉTELI DOKUMENTÁCIÓ I. FEJEZET A közbeszerzés rendjére vonatkozó információk BEVEZETÉS, ÁLTALÁNOS INFORMÁCIÓK

Részletesebben

Nokia Solutions and Networks TraffiCOM Kft. Általános Szerződési Feltételek

Nokia Solutions and Networks TraffiCOM Kft. Általános Szerződési Feltételek Nokia Solutions and Networks TraffiCOM Kft. Általános Szerződési Feltételek Verziószám: 6. 1/13 Tartalomjegyzék Értelmező rendelkezések... 3 1. Általános adatok, elérhetőség... 4 2. Az Általános Szerződési

Részletesebben