Mezőcsát Kistérség Többcélú Társulása 3450 Mezőcsát, Hősök tere 24. Demeterné Nyeste Erzsébet

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Mezőcsát Kistérség Többcélú Társulása 3450 Mezőcsát, Hősök tere 24. Demeterné Nyeste Erzsébet"

Átírás

1 1 Megbízási szerződés mely létrejött egyrészről a neve: székhelye: képviseletében eljár: Mezőcsát Kistérség Többcélú Társulása 3450 Mezőcsát, Hősök tere 24. Demeterné Nyeste Erzsébet mint megbízó - a továbbiakban Megbízómásrészről 1. Megbízott: cég neve: székhelye: cégjegyzékszáma: nyilvántartó cégbíróság neve: adószám: pénzforgalmi számla: levelezési címe: képviseletében eljár: INFORM-ADÓ Oktató és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság 3530 Miskolc, Széchenyi Ll / Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Cégbíróság Miskolc, Széchenyi Ll /1 Szász Csaba 2. Megbízott: cég neve: székhelye: cégjegyzékszáma. nyilvántartó cégbíróság neve: adószám: pénzforgalmi számla: levelezési címe: képviseletében eljár: ÉMOR-TISZK ZRt. Ész;ak-magyarországi Szakképzésszervezési Nonprofit Kiemelkedően Közhasznú Zártkörűen Működő Részvénytársaság 3200 Gyöngyös, Mátrai út Heves Megyei Bíróság Gyöngyös, Mátrai út 36. Csomós Tamás mint Megbízottak - a továbbiakban Megbízott - együttesen Felek - a továbbiakban: Felek - között alulírott napon és helyen az alábbi feltételekkel: 1. ELŐZMÉNYEK Megbízó, mint Ajánlatkérő a közbeszerzésekről szóló évi CXXIX. törvény (a továbbiakban: 'Kbt,') 251. (2) bekezdése alapján egyszerű közbeszerzési eljárást indított (a továbbiakban: 'Közbeszerzési Eljárás") a. TÁMOP / kódszámú pályázat keretében "Képzés megvalósítása négy modulban" tárgyban. Megbízott, mint Ajánlattevő a Közbeszerzési Eljáráson részt vett és tekintettel arra, hogy Megbízó, mint Ajánlatkérő Megbízott ajánlatát fogadta el nyertes ajánlatként, Felek szerződést kötnek az alábbi tartalommal.

2 2 II. A SZERZŐDÉSES OKMÁNYOK 1. Annak okán, hogy jelen Szerződést a Felek a közbeszerzési szabályok megtartásával kötötték meg egymással, a Felek kijelentik, hogy a teljes megállapodásukat nem kizárólag jelen Szerzödés törzsszövege tartalmazza. 2. Felek szerződéses megállapodasát az alábbi dokumentumok tartalmazzák: (i) Jelen Szerződés törzsszövege; (ii) Megbízó által Ajánlatkérőként kiadott, Ajánlattételi Felhívás és Ajánlatteteli Dokumentáció; (iii) kiegészítő tájékoztatás - amennyiben erre sor került; (iv) a Megbízott mint nyertes Ajánlattevő mellékletben foglaltak kivételével, elfogadott ajánlata a Kbt ának (1) bekezdése szerinti 3. Felek rögzítik, hogy a II. 2. pont (ii)- (iv) alpont jaiban említett dokumentumok fizikailag ugyan nem kerülnek csatolasta a Szerződés törzsszövegéhez, ám mindkét Fél számára ismert azok tartalma. 4. A fenti 2. pontban jelölt dokumentumok közötti, ugyanazon kérdésre vonatkozó bármely eltérés, ellentmondás, értelmezési nehézség eseten a dokumentumok hierarchiája - a legmagasabb rendűvel kezdve a felsorolást - a következő: (i) jelen Szerződés; a (ii) kiegészítő tájékoztatás - amennyiben arra sor került; (iii) Ajánlatteteli Felhívás és Dokumentáció; (iv) Megbízott nyertes ajánlata Kbt ának (1) bekezdése szerinti mellékletben foglaltak kivételével. Ill. ASZERZŐDÉS TÁRGYA 1. A jelen szerződés tárgya a TÁMOP-S.l.I-09/ kódszámú pályázat keretében Képzés megvalósítása az alábbi három képzés tekintetében ajelen szerződésben foglaltaknak megfelelöen: Kertészeti növénytermesztési képzés (kettő alkalommal ugyanazon tartalommal megtartandó különböző helyszínen, azaz 2 modulban megtartandó); Gyógynövénytermesztő és feldolgozó képzés; V állalkozóvá-válásí képzés. A 3 különbőző képzést 4 különböző modulban kell megtartaní, ezáltal Megbízó jelen szerződésben a "Képzés" fogalma alatt az adott modul/képzési modul szerződésszerű teljesítését érti. A képzés részletes tartaimát az ajánlatteteli Dokumentáció Műszaki Leírása (továbbiakban: 'Műszaki Leírás') határozza meg. 2. A Felek a szerzödés tárgyát az egyes képzések tekintetében jogilag nem tekintik oszthatónak. 3. Megbízott kijelenti, hogy kész és képes Megbízó Műszaki Leírásban meghatározott céljainak megfelelő teljes körű, gondos és magas színvonalú teljesítésére. Megbízott köteles minden olyan tevékenységet ellátni, feladatvégzést kifejteni, amely a közbeszerzési eljárás során tett vállalásainak és kijelentéseinek teljesítéséhez szükséges. IV. A SZERZŐDÉS IDŐTARTAMA Szerződő Felek megállapodnak abban, hogy a megbízási jogviszony közöttük a jelen szerződés aláírásának napjától határozott időtartamra jön létre. Felek megállapodnak abban, hogy a teljesítés véghatárideje a szerződés megkötésétől számítva:

3 3 V. A SZERZŐDÉS TELJESÍTÉSE 1. Megbízott a szerződés teljesítésévei összefüggő feladatait a jelen szerződés, illetve a Kőzbeszerzési Eljárás során keletkezett dokumentumok (l1.2. pont) tartalma szerint hiba- és hiánymentesen köteles végrehajtani Megbízó utasításai szerint és érdekeinek megfelelően. Megbízott előteljesítésre Megbízó hozzájárulása nélkül nem jogosult. 2. Megbízott kijelenti, hogy el szerződés tárgyát képező feladat ellátása a tevékenységi körébe tartozik, továbbá az annak elvégzéséhez szükséges szakmai tapasztalattal, szakértelemmel és szakertökkel, továbbá műszaki-technikai háttérrel rendelkezik, továbbá hogy az előbbiekben felsoroltakat a teljesítés során folyamatosan biztosítja. Ezzel összefüggésben Megbízott kijelenti, hogy a jelen szerzödésböl fakadó kötelezettségeknek teljesítéséhez szükséges valamennyi feltétellel rendelkezik. 3. Megbízott köteles továbbá biztosítani, hogy a szakmai munkát végző szakértők illetve háttértámogatást nyújtó személyzet a teljesítés intenzitásának megfelelő rnértékben folyamatosan rendelkezésre álljon, a szerződés teljes időtartama alatt. 4. Megbízott kijelenti, hogy Megbízó a szerződés teljesítéséhez szükséges valamennyi információt a rendelkezésére bocsátotta. Abban a nem várt esetben, ha Megbízottnak a teljesítéshez egyéb információra van szüksége Megbízó az előző pontban foglaltak szerint köteles eljárni azzal, hogy Megbízott köteles az információ igényéről a Megbízót haladéktalanul Írásban értesíteni. VI. A MEGBÍZÓ JOGAI ÉS KÖTELEZETTSÉGEI 1. Megbízó köteles a Megbízott szerződésszerű teljesítését elösegíteni, a szükséges inforrnációfkajt, felhatalmazás( oka)t biztosítani, és az elfogadott teljesítést követően a jelen szerzödésben meghatározott díjat megfizetni. 2. Megbízó jogosult a Megbízott szerzödésszerű teljesítését ellenőrizni, tartózkodni köteles azonban Megbízott teljesítésének akadályozásától. 3. Megbízó jogosult a nem szerződésszerű teljesítést visszautasítani és gyakorolni a szerzödésszegesböl eredő jogait. Valamely megbízói igény érvényesítésének elmaradása nem érinti Megbízó jelen szerződés alapján fennálló egyéb igényeinek érvényesíthetőségét. 4. Megbízó a tudomására jutástói számított 3 (három) munkanapon belí.il tájékoztatja a Megbízottat minden olyan, a Megbízó érdekkörében felmerült körülményről, amely jelen szerződés teljesítését, eredményét, illetve a teljesítési határidőt érinti, vagy befolyásolja. 5. Megbízó jogosult ajelen szerzödés szerinti feladatok ellátására Megbízott által biztosított szakemberek személyi összetételének megváltoztatása érdekében - a Kbt (2) - (5) bekezdéseiben foglaltak figyelembevételével - igénnyel fellépni, amennyiben valamely szakértő(k) tevékenysége veszélyezteti a szerződésszerű teljesítést, mely esetben Felek egyeztetni kötelesek az igény érvényesítésének módjáról és határidejéről. VII. A MEGBÍZOTT JOGAI ÉS KÖTELEZETTSÉGEI 1. Megbízott a jelen szerzödésben meghatározottak szerint, a szakmai szabályoknak illetve előírásoknak megfelelően köteles a rábízott feladatot teljesíteni. 2. Megbízottat a teljesítéssel összefüggésben fokozott együttműködési kötelezeuség terheli Megbízó irányába. Így köteles minden általában elvárható tájékoztatást megadni és intézkedést megtenni a szerződés tárgyának határidőre történő teljesítése érdekében, illetve a szerzödéssel kapcsolatos fontosabb eseményekről, nehézségekről folyamatosan tájékoztatni köteles Megbízót. 3. Amennyiben Megbízott a jelen szerződés IV. pont szerinti határidőt előre láthatóan nem tudja tartani, úgy köteles haladéktalanul, az ok feltüntetésével, és a várható késedelem megjelölésével

4 4 Megbízót erről írásban tájékoztatni (a továbbiakban: 'Akadályközlő Levél'). Az Akadálykőzlő Levélben foglaltak a teljesítési határidőt nem módosítják, Megbízó reagálásának elmaradása nem érinti Megbízó késedelmes teljesítésből eredő törvényes és szerződésen alapuló jogait. Az akadályközlési kötelezettség elmulasztása Megbízott részéről a szerződés teljesítése körében irányadó együttműködési kötelezettség súlyos megsértésének minősül, es Megbízó elál1ási jogát alapozhatja meg.. 1. Megbízott a jelen szerződésben vállalt tevékenység elvégzése során köteles Megbízó rendelkezésére bocsátani valamennyi olyan dokumentumot (jelenléti ív, jegyzőkönyv, fe ljegyzés, egyéni oklevelek stb.) melyek a támogatás elszámolásához szükségesek. Teljesítésigazolás csak a támogatás elszámolásához szükséges dokumentumok átadása után kerül kiállításra. 2. Megbízott köteles a jelen szerződés megkötésétől számított 14 napon belül részletes képzési ütemtervet készíteni, mellyel összefüggésben köteles Megbízóval egyeztetni. Ezzel összefüggésben Megbízó nem nyújthat be olyan képzési ütemtervet, amely ellen Megbízó kifejezetten tiltakozik. A jelen pont szerinti képzési ütemterv kötelező tartalmi eleme az ajánlatban benyújtott képzési tematika naponkénti lebontása. A képzési ütemterv készítése során Megbízott kőteles figyelemmel lenni arra a körülményre, hogy a két kertészeti növénytermesztési képzésnek és a Gyógynövénytermesztő és feldolgozó képzésnek egy időben kell történnie, míg a Vállalkozóvá-válási képzésnek a többi képzés lezárultat követöen kezdhető meg. 3. Megbízott kőteles a jelen szerződéssel összefüggő teljesítéshez szükséges valamennyi feltételt biztositani, Megbízó ezzel összefüggésben kizárólag a helyszínt kőteles biztosítani. 7. Megbízott köteles a jelen szerződés érvényességének időtartama alatt folyamatosan biztosítani a felnőttképzésről szóló évi CI törvény, valamint a kapcsolód jogszabályokban Megbízottra valamint a tevékenységére vonatkozó követelrnények érvényesülését. 8. Megbízott kőteles a tárgyhónapot követő hónap 3 napjáig az elmúlt havi hiányzásokról, valamint a kimaradókról Létszámelszámoló lapot küldeni Megbízó részére. Ezzel összefüggésben Megbízott köteles az igazolatlanul mulasztó hallgatot legkésőbb a mulasztást követö második napon tértivevényel megküldött levélben felhívni a hiányzás igazolására és a mulasztáshoz vezető okok tisztázására Megbízó egyidejű értesítése mellett. Megbízott legkésőbb a mulasztás tisztázását követö napon írásban értesíti a Megbízót azokról, aki(k)nek a hiányzása meghaladta a képzési szerződésben rögzitett mértéket és erre hivatkozva vagy egyéb okból a képzési jogviszonyát felmondja. Megbízottat ezen kőtelezettségével összefüggésben kártérítési felelősség terheli. 9. A késedelmes adattovábbítással valamint a Műszaki leírásban rögzitett dokumentálási kötelezettséggel összefüggésben Megbízottat kártérítési felelősség terheli. 10. Megbízott a képzés során köteles a szükséges jegyzeteket és tankönyveket a képzésben részt vevők rendelkezésére bocsátani, amelyek a képzés befejezését kővetően a részt vevőknél maradnak, rnellyel összefüggésben Megbízott köteles az átvételi elismervényt Megbízó részére rendelkezésre bocsátani. ll. Megbízott köteles a bizonyítványok kiadásáról valamint a hallgatók rendelkezésre bocsátásáról gondoskodni. VIlI. MEGBÍZÁSI DíJ, A TELJESÍTÉS IGAZOLÁSA, FIZETÉSI FELTÉTELEK 1. Megbízasi díj: 1.1. Az ellenérték jellege: Az ellenérték tartalmazza a szerződésszerű teljesítés valamennyi költségét és ellenértéket. Megbízott a szerződéskötést követően nem érvényesíthet Megbízóval szemben semmilyen jogcímen többlet díjat olyan többletmunkák után, amelyek a szerződésszerű teljesítéshez szükségesek, arra hivatkozva, hogy a díjak szerződésben történt meghatározása során azok felmerülésévei nem kalkulált. A Megbízási díj tartalmaz minden, a Megbízott tevékenységevel összefüggő, azzal járó közvetlen és közvetett költséget, járulékot és dijat (ideértve a szerződés teljesítése során esetlegesen létrehozott mű(vek) tekintetében fizetendő felhasználási díj(ak)at is). A megbízasi díj jelen szerződés szerinti feladatok ellátása során, illetve annak érdekében és azzal összefüggésben fel rnerült valamennyi költséget, így a képzést lebonyolító oktatók részére fizetett ellenértéket és annak járulékait, külön jogszabályban meghatározott vizsga es vizsgáztatási díjat, a képzés során felhasznált, a hallgatóknak véglegesen átadott tankönyvek, taneszközök díját),

5 5 amortizáció (használattal aranyosan elszámolható) költsége; tananyagfejlesztes arányes kőltségei; adott esetben a szállás, utazás költségeit stb. tartalmaz, melyre figyelemmel a Megbízottat külön költségtérítés nem illeti meg Az ellenérték mértéke: Megbízottat a jelen szerződés szerinti feladatok teljes körű, határidőben történő megvalósításának esetére ,- Ft + ÁFA, azaz tizenhétmillió-ötszáznyolcezernyolcszáz- Ft + ÁFA illeti meg. Az egyes képzések ellenértékét Megbízott nyertes ajánlatának részét képező tételes ártáblázat rögzíti, mely a Felek közötti elszámolás alapját képezi Szerződő Felek megállapodnak, hogy Megbízott a szerződéses feladatok szerződésszerű, hiánymcntes és határidőben történő, a Megbízó által jóváhagyott és igazolt elvégzését követően jogosult Megbízasi díjra. Megbízó előleget nem fizet. 2. Teljesítés-igazolás: 2.1. A Teljesítés-igazolás kiállítására a 3.1. pontban rögzített elszámolási időszakok lejártakor, a teljesítést alátámasztó okmányok benyújtását követően kerülhet sor figyelemmel a jelen szerződés VII. pontjában rögzítettekre. Ezzel összefüggésben szerződő Felek rögzítik, hogy a jelen pont szerinti teljesítés igazolás akkor állítható ki, ha Megbízott eleget tesz a műszaki leírásban rögzitett dokurnentálási kötelezettségének 6s ezt Megbízó részére hitelt érdemlően igazolja. A Megbízott csak a Megbízó által elfogadott záróielentes (tematikai szerinti előrehaladás kirnutatás) és a teljesítési igazolás birtokában jogosult számla benyújtására. 3. Fizetési feltételek: 3.1. Megbízott a számlát, Megbízó által kiállított teljesítés-igazolás alapján, magyar forintban (HUF) állítja ki. A Megbízott 3 db részszámla valamint l db végszámlabenyújtásárajogosult a Kbt 30S. -ban megfelelően az alábbi ütemezés szerint: Megbízott az 1. részszámlát az első jelen szerződés szerint teljesítettnek minősülő képzés befejeztével jogosult kiállítani. Megbízott a 2. részszámlát a második jelen szerződés szerint teljesítettnek minősülő képzés befejeztével jogosult kiállítani. Megbízott a 3. részszámlát a harmadik jelen szerződés szarint teljesítettnek minősülő képzés befejeztével jogosult kiállítani. Megbízott a végszárnlát a negyedik jelen szerződés szerint teljesítettnek minősülő képzés befejeztével jogosult kiállítani A számla meg kell, hogy feleljen a számvitelről és az általános forgalmi adóról szóló törvény előírásainak, valamint a vonatkozó egyéb hatályos jogszabályi előírásoknak, valamint azon fel kell tüntetni az adott képzés megnevezését A támogatás elszámolás és az utófinanszlrozas jogszabályi háttere: 4/2011. (XlI.23.) Korm. rendelet, és a évi XCII. törvény 36/A. valamint a támogatási szerződés előírásai Megbízó az ellenérték támogatási szerzödésben meghatározott mértékét a Kbt. vonatkozó 305. (3) bekezdés rendelkezéseivel egyezően banki átutalással egyenlíti ki Megbízó kifejezetten felhívja Megbízott figyelmét az adózás rendjéről szóló évi XCII. törvény 361A. -ában foglalt rendelkezések betartására Megbízó fizetési kötelezettsége teljesítettnek minősül azon a napon, amikor a Megbízó számláját pénzforgalmi szolgáltatója visszavonhatatlanul megterhelte. 4. Megbízói késedelem: 4.1. Fizetési késedelem esetén Megbízó a Kbt. 306/A. (1) bek. b) pontja alapján alkalmazandó Ptk. 30 IIA. (2)-(3) bekezdésében foglaltak szerinti késedelmi kamat megfizetésére köteles. Nem rninősül a Megbízó késedelrnének amennyiben a megbízási díjat a nem megfelelően kiállított számla és/vagy a teljesítést igazoló okmányok hiánya miatt nem teljesíti határidőben. L ~ r\. '. -, i ~~

6 Megbízott számláján szereplő minden ezzel ellentétes rendelkezés es etén is a fenti szabály érvényesül a Felek viszonylatában Megbízó jelen szerződés aláírásával a pénzforgalmi szolgáltatóját felhatalmazza arra, hogy amennyiben Megbízott, mint az ajánlattevőként szerződést kötő fél a Kbt (6) bekezdése szerinti feltételek teljesülése eseten beszédési megbízást nyújt be, azt teljesítse. Megbízó pénzforgalmi szolgáltatója a beszedési megbízás kapcsán: OTP Bank NyRt, Mezőcsáti Fiók, pénzforgalmi számla száma: x. KÖZREMŰKÖDÖK, A KÖZREMŰKÖDÖK MEG VÁLTOZTA TÁSA 1. Megbízott jogosult a szerződés teljesítéséhez - a Kbt (2) - (5) bekezdéseiben foglaltakkal összhangban - közreműködőtke)t igénybe venni. 2. A Megbízott a teljesítés során közreműködők magatartásaért és cselekményeiéli úgy felel, mintha azok Megbízott magatartása vagy cselekedetei lettek volna. Megbízó valamely közreműködő igénybevételéhez adott hozzájárulása nem mentesíti a Megbízottat a szerződés szerinti kötelezettségei teljesítése és szerződés szerinti felelőssége alól. 3. Amennyiben a Megbízott megítélése szerint valamely közreműködő a szerződéses feladatokat nem megfelelően látja el, vagy valamely kötelezettségének nem tesz (megfelelöen) eleget, továbbá, ha kiválasztása nem a szerződés, vagy a Kbt. rendelkezései szerint történt, írásban, indoklással kérheti a Megbízottói a közrernűködő eltávolítását a teljesítésből és másik közreműködő 1 pont szerinti bevonását. A Megbízott haladéktalanul köteles a kérésnek eleget tenni, és egyidejűleg köteles gondoskodni a leváltott, a Megbízotti ajánlatban az alkalmasság igazolása körében nevesített, a közbeszerzés értékének 10 % -át meghaladó mértékben igénybe vett alvállalkozó, vagy egyéb közreműködő pótlásáról. A közreműködő leváltásával és pótlásával kapcsolatban felmerült leöltségeket Megbízott viseli. XI. ÖSSZEFÉRHETETLENSÉG 1. Megbízott kijelenti, hogy a szerződés aláírásakor a TÁMOP / kódszámú pályázat feltételeiben meghatározott összeférhetetlenségi ok nem áll fenn sem személyére, sem közreműködő(ik)re nézve. Amennyiben Megbízott az összeférhetetjenségre vonatkozó kötelezettségét megszegi. a Megbízó jogosult a szerződés rendkivüli felmondására. 2. Megbízott kötelezettséget vállal arra, hogy a szerződés teljesítése során betartja a jelen szerződésben, a programozási időszakban az Európai Regionális Fejlesztési Alapból, az Európai Szociális Alapból és a Kohéziós Alapból származó támogatások felhasználásának rendéről szóló 4/2011. (I. 28.) konnányrendeletben meghatározott összeférhetetlenségi szabályokat. XII. A SZERZÖDÉST BIZTOSÍTÓ MELLÉKKÖTELEZETTSÉGEK 1. A Megbízottat a jelen szerződés teljesítése során késedelmi-, hibás teljesítési- és meghiúsulási kötbér-fizetési kötelezettség terheli a következőkben foglaltak szerint: 2. Késedelmi kötbér: Amennyiben Megbízott valamely, jelen szerződésben meghatározott képzési feladatai teljesítésévei késedelembe esik, úgy a neki felróható késedelem időtartamára késedelmi kötbért köteles fizetni Megbízott részére. A késedelemi kötbér alapja és rnértéke: A késedelemmel érintett képzési feladat(ok)ra eső nettó megbízási díj 1 %-a / nap. A kötbérmaximum mértéke: legfeljebb 30 napi kötbérnek megfelelő összeg. Felek megállapodnak, hogy a késedelmi kötbér tekintetében a késedelernmel érintett és megkezdett nap egész napnak számít. Nem követelhető kötbér, ha a Megbízott nem neki felróható okból esik késdelembe.

7 7 A Megbízó a szerzödés szerinti kötbér érvényesítésén felül a késedelemből származó kárát IS érvényesitheti. 3. Hibás teljesítési kötbér: Amennyiben Megbízott hibásan teljesít, úgy a hiba kijavítására biztosított megfelelő határidő eredménytelen elteltét követő naptól kezdődően hibás teljesítési kőtbért kőteles fizetni Megbízónak. Szerződő Felek hibás teljesítésnek tekintik amennyiben Megbízott az ajánlatában az egyes képzésre vonatkozó képzési tematikától, valamint a jelen szerződés VII. 5. pontja szerinti képzési ütemtervtől naponta lényegesen eltér. A Felek megfelelő határidőnek tekintik a kijavításta biztosított 5 munkanapot. A hibás teljesítési kötbér alapja és mértéke: A hibás teljesítéssei érintett képzési feladat(ok)ra eső nettó megbízási díj 1 %-a /nap, de maximum 30 napnak megfelelő összeg. Felek megállapodnak, hogy a hibás teljesítési kötbér tekintetében a hibás teljestréssel érintett és megkezdett nap egész napnak számít. 4. Mcghiúsulási kötbér: 4.1. Amennyiben a képzés Megbízottnak felróható súlyos szerződésszegés okán hiúsul meg, úgy Megbízott meghiúsulási kötbér megfizetésére köteles Megbízó részére. A meghiúsulasi kötbér alapja és mértéke: a meghiúsulással érintett képzési szolgáltatások mennyisége tekintetében irányadó nettó megbízási díj 10 %-ának megfelelő összeg. 5. Kötbérekkel kapcsolatos egyéb rendelkezések: 5.1. A kötbérigény nem érvényesítése, vagy nem határidőben tőrténő érvényesítése nem jelent joglemondást Megbízó részéről. A késedelmi- vagy hibás teljesítési kötbér Megbízott általi megfizetése nem mentesíti a Megbízottat a teljesítés alól Megbízó elismert, lejárt kötbér igényét jogosult az elleuértékbe beszámítani és az esedékes számla összegéből levonni Amennyiben Megbízott Megbízó kötbérigényét kifogásolja, köteles ezt haladéktalanul, írásban megtenni azzal, hogy Megbízott abejelentett kötbérigény kézhezvétélét követő 2 munkanapon belül köteles közölni kifogását Megbízóval Megbízott késedelmes vagy hibás teljesítése vagy Megbízottnak felróható lehetetlenülés esetén Megbízó jogosult Megbízottal szemben a kötbéren felüli kárigényét is érvényesíteni A kőtbér esedékessé válik - késedelem esetén: a késedelem beálltával, - hibás teljesítés esetén: kijavítható hiba esetén - a kijavításra megállapított határidő eredménytelen elteltét követő napon, ha a hiba kijavítása nem történt meg, illetve ha megtörtént, de a kijavított teljesítést a Megbízó szintén hibás teljesítésként értékeli; ki nem javítható hiba esetén - a hibás teljesítés Megbízó által történő megállapításának napon; napját követö - meghiúsulás esetén: a Megbízó tudornásszerzésének napját követö napon a meghiúsulásra, illetve a Megbízó részére rendkivüli felmondásra okot adó kőrülrnényről, valamint a teljesítés Megbízott által történt jogos ok nélkü li megragadásaról. XIII. A SZERZŐDÉS MÓDOSÍTÁSA, MEGSZÜNÉSE 1. A szerződés módosításar Jelen szerződésben szabályozottakat csak írásban, - a Kbt ában foglaltaknak megfelelően, a közbeszerzési eljárás alapján megkötött szerzödések módosítására vonatkozó szabályok betartásával - Felek cégszerű aláírásával lehet módosítani. A szóban, vagy ráutaló magatartással tett szerzödésmódosítás érvénytelen.

8 8 2. Szerződés megszüntetése: 2.1. Megbízott részéről a teljesítés kapcsán az alábbiak minősülnek súlyos szerződésszegésnek: - Megbízott neki felróhatóan 30 napot meghaladóan késedelembe esik, - Megbízott neki felróhatóan 2 alkalommal hibásan teljesít, - Megbízott a teljesítést jogos ok nélkül megtagadja, - Megbízott ellen csőd- vagy felszámolási eljárás vagy végelszámolás indul, legfőbb szerve a társaság végelszámolásának, felszámolásának rnegkezdéséről határoz, vagy egyéb módon Megbízott az üzleti aktlvitását befejezi, - Megbízott 1 alkalommal együttműködési kötelezettségét súlyosan megszegi Ha Megbízott súlyos szerződésszegést követ el, Megbízó jogosult a szerződést a Megbízotthoz intézett írásbeli nyilatkozatával felmondani és meghiúsulási kötbért érvényesíteni Megbízottal szemben. Megbízó a felmondólevélben köteles megjelölni a szerződés megszűnésnek időpontját Rendes felmondás: Megbízó jogosult a teljesítés időtattama alatt a szerzödést a Megbízotthoz írásban intézett felmondással. 30 napos felmondási idő mellett, indoklási kötelezettség nélkül megszüntetni. Megbízott Megbízó jelen pont szerinti felmondása esetén semmiféle kártérítési, elmaradt haszonra vagy egyéb igényre alapuló követeléssel nem élhet, azonban a felmondási idő alatt a Felek továbbra is a szerződésnek megfelelően kötelesek eljárni A szerződés megszűnik továbbá, ha a szerződés teljesülésbe megy, illetve a határozott időtartam lejártával is. XIV. ÉRTESÍTÉSEK, KAPCSOLATTARTÁS: 1. A levelezés, az Írásos dokumentumok és a szóbeli tárgyalások továbbá a szerződés nyelve a magyar. 2. A hagyományos postai levelezésen túl szerzödö felek a gyors információcsere miatt a kapcsolatot faxon keresztül is tartják. A faxon küldött dokumentumokat akkor kell megküldöttnek tekinteni, ha azt a Megbízó ; illetve a Megbízott hívószámára küldték meg, és azt a vonatkozó "adási nyugta" igazolta. 3. Felek képviselője Szerződéssel kapcsolatos kérdésekben: Megbízó részéről: Megbízott részéről: Név: Demeterné Nyeste Erzsébet Ertesítési cím: 3444, Gelej Petőfi u. 22. Telefon / fax: / Név: Szász Csaba Ertesítési cím: 3530 Miskolc, Széchenyi u. 90. l/l Telefon / fax: , fax: A fent megnevezett képviselő személyének változásáról a Szerződő Fél köteles a másik Szerződő Felet haladék nélkül, ám legkésőbb öt (5) munkanapon belül értesíteni. 4. Felek a Szerződés időtartama alatt együttműködni kötelesek. Megbízott köteles Megbízót minden olyan körülrnényröl haladéktalanul értesíteni, amely a teljesítés eredményességét vagy kellő időben '-l..\.~,

9 9 történő elvégzését veszélyezteti, vagy gátolja. Az értesítés elmulasztásából eredő kárért Megbízott felelősséggel tartozik. 5. A fent megjelölt személyek képviseleti jogosultsága kiterjed: a jelen Szerződés teljesítése vonatkozásában mindennemű közlés és utasítás átadása-átvételére. 6. A képviseleti jogosultság nem terjed ki: a Szerződés rnódosítására, illetve olyan utasítás átadásátvételére, amely kőzvetlenűl vagy kőzvetve a jelen Szerződés módosítását eredményezné, XV. VEGYES ÉS ZÁRÓ RENDELKEZÉSEK! 1. Bírói illetékesség: Felek jelen szerződésből eredő esetleges jogvitáikat elsősarban tárgyalásos úton kötelesek rendezni, A Felek a polgári perrendtartásról szóló évi lll. tv a alapján megállapodnak abban, hogya Szerződésből eredő jogviták elbírálása kapcsán alávetik magukat a Tiszaújvárosi Városi Bíróság illetékességének. Megyei bíróság hatáskörébe tartozó jogvitákra a Felek nem kivánnak kikötéssel élni. 2. Jogról való lemondás hiánya: Megbízó részéről jelen szerződésben foglalt bármely jog késedelmes érvényesítése, illetve érvényesítésének elmulasztása nem jelenti a jogok érvényesítéséről való lemondást, illetve valamely jog részleges vagy kizárólagos érvényesítése nem zárja ki a többi, illetve a fennmaradó jog érvényes ítését. 3. Részleges érvénytelenség: Felek megállapodnak, hogy amennyiben jelen szerződés bármelyik rendelkezése utóbb érvénytelennek minösül, a szerzödés többi részét érvényesnek tekintik, kivéve, ha felek a szerződést az érvénytelen rész nélkül nem kötötték volna meg. 4. Irányadó jogszabályok: Felek megállapodnak, hogy jelen szerződésben nem szabályozott kérdésekre a Polgári Törvénykönyv, a Kbt., valamint az egyéb hatályos magyar jogszabályok rendelkezései az irányadóak. 5. Megbízott képviselője kijelenti, hogy a Megbízott képviseletére és a jelen szerződés aláírására megfelelő jogosultsággal rendelkezik azzal, hogy az ezzel összefüggésben felmerülő károkért a polgári jog szabályai szerint felelősséggel tartozik Megbízó irányába. 6. Megbízott vállalja, hogy a közbeszerzési eljáráshoz és az az alapján megkötött szerződés teljesítéséhez kapcsolódó dokumentumokat a teljesítés Megbízó általi elfogadását követő 5 (öt) évig megőrzi. Felek a jelen, 10 - azaz tíz - darab számozott oldalból álló szerződést elolvasták, megértették, majd, mint akaratukkal nundenben megegyezőt, jóváhagyólag írták alá. Jelen szerződés 4 - azaz négy - darab egymással teljesen megegyező példányban készült. A szerződés példányaiból minden aláíró felet 2 - azaz kettő - darab eredeti példány illeti meg. Jelen szerződést a Felek alábbi képviselői hagyták jóvá az alábbi időpontban. Kelt: Mezőcsát, február hó 6. napján

10 10 Demeterné Nyeste Erzsébet (tfit;6~:~ Megbízó képviseletében -... ~'"..._---.-,.---- /","J""" ÉMOR- T~SZK ZRt. '-, Észak-magyarországi. ~i,. Szakképzés-szervezési 'Nonprofit.~'.'., Kiem~lkedőeD Közha~zDúZártkörüen. M';k"'d" R' ",;.,.". : ".,.' ll, o o. eszvenj;:-ar$a~ag;_>',.: " ~. ~ t, ~'" ~ ; \..1 " Csomós Tamás Megbízott képviseletében P,1-1," _._

VÁLLALKOZÁSI SZERZŐDÉS

VÁLLALKOZÁSI SZERZŐDÉS VÁLLALKOZÁSI SZERZŐDÉS amely létrejött egyrészről: az Országgyűlés Hivatala 1055 Budapest, Kossuth Lajos tér 1-3. Adószám: 15300014-2-41 Bankszámlaszám: MÁK 10032000-01400805-00000000. Képviseletében eljáró

Részletesebben

amely létrejött egyrészről Hajdúnánási Református Egyházközség Székhely: Postacím. Képviseli: mint megbízó (a továbbiakban: Megbízó), másrészről

amely létrejött egyrészről Hajdúnánási Református Egyházközség Székhely: Postacím. Képviseli: mint megbízó (a továbbiakban: Megbízó), másrészről MEGBÍZÁSI SZERZŐDÉS-tervezet Önkormányzati, állami, egyházi, nonprofit fenntartású bentlakásos intézmények korszerűsítése című pályázati felhíváshoz Pályázatírás tárgyában amely létrejött egyrészről Hajdúnánási

Részletesebben

amely létrejött egyrészről Somogyi Károly Városi és Megyei Könyvtár Székhely: 6720 Szeged, Dóm tér 1-4. Telefonszám: Faxszám: cím: Képviseli:

amely létrejött egyrészről Somogyi Károly Városi és Megyei Könyvtár Székhely: 6720 Szeged, Dóm tér 1-4. Telefonszám: Faxszám:  cím: Képviseli: V Á L L A L K O Z Á S I S Z E R Z Ő D É S 4. r é s z a j á n l a t i k ö r amely létrejött egyrészről Somogyi Károly Városi és Megyei Könyvtár Székhely: 6720 Szeged, Dóm tér 1-4. Telefonszám: Faxszám:

Részletesebben

S Z Á L L Í T Á S I S Z E R Z Ő D É S

S Z Á L L Í T Á S I S Z E R Z Ő D É S S Z Á L L Í T Á S I S Z E R Z Ő D É S amely létrejött egyrészről az Óbuda-Békásmegyer Önkormányzat Polgármesteri Hivatal 1033 Budapest, Fő tér 3., képviseli Bús Balázs polgármester, mint megrendelő (továbbiakban,

Részletesebben

BÉRLETI SZERZŐDÉS. Eszköz neve, típusa Mennyiség Gyártási szám

BÉRLETI SZERZŐDÉS. Eszköz neve, típusa Mennyiség Gyártási szám Szerződés száma: BÉRLETI SZERZŐDÉS A szerződő Felek: Bérbe adó: Cím: Adószám: Cégbejegyzés száma: Telefon/fax: a továbbiakban Bérbe adó valamint, valamint Bérlő: Cím: Posta cím: Számlavezető

Részletesebben

Szállítási szerződés. együttesen Szerződő Felek között az alulírott napon és helyen, az alábbi feltételek szerint:

Szállítási szerződés. együttesen Szerződő Felek között az alulírott napon és helyen, az alábbi feltételek szerint: Szállítási szerződés Amely létrejött egyrészről II. Rákóczi Ferenc Megyei Könyvtár (3530 Miskolc, Görgey Artúr u.11.) képviseletében: Venyigéné Makrányi Margit mint Megrendelő (a továbbiakban, mint Megrendelő)

Részletesebben

ADÁSVÉTELI SZERZŐDÉS Fajta és mennyiség szerint meghatározott dolog határidős adásvételére

ADÁSVÉTELI SZERZŐDÉS Fajta és mennyiség szerint meghatározott dolog határidős adásvételére Amely létrejött egyrészről ADÁSVÉTELI SZERZŐDÉS Fajta és mennyiség szerint meghatározott dolog határidős adásvételére Név Székhely Képviseli Adószám Cégjegyzékszám Bankszámlaszám Szolgáltató nevében eljáró

Részletesebben

RENDKÍVÜLI KÉPVISELŐ-TESTÜLETI ÜLÉS FÖLDES, 2010. NOVEMBER 29.

RENDKÍVÜLI KÉPVISELŐ-TESTÜLETI ÜLÉS FÖLDES, 2010. NOVEMBER 29. FÖLDES NAGYKÖZSÉG POLGÁRMESTERE 4177 FÖLDES, Karácsony Sándor tér 5. /Fax: (54) 531 000 ; 531 001 E-mail: foldes.ph@gmail.com Iktatószám: 2081-49/2010. 2. E LŐTERJESZTÉS a Képviselő-testülethez a Piac

Részletesebben

VÁLLALKOZÁSI SZERZŐDÉS

VÁLLALKOZÁSI SZERZŐDÉS VÁLLALKOZÁSI SZERZŐDÉS amely létrejött egyrészről: Fon-Trade Music kft. székhelye: 1081 Budapest, Kiss József u. 14. cégjegyzékszáma: 01-09-069891 képviseli: Csider Bálint adószám: 10409534-2-42 pénzforgalmi

Részletesebben

SZÁLLÍTÁSI SZERZŐDÉS

SZÁLLÍTÁSI SZERZŐDÉS 1 SZÁLLÍTÁSI SZERZŐDÉS amely egyrészről mint Megrendelő (továbbiakban: Megrendelő) Neve: Tolna Megyei Önkormányzat Székhelye: 7100 Szekszárd, Szent István tér 11-13. Adószáma: 15414007-2-17 Képviseletében

Részletesebben

S Z Á L L Í T Á S I S Z E R Z Ő D É S

S Z Á L L Í T Á S I S Z E R Z Ő D É S S Z Á L L Í T Á S I S Z E R Z Ő D É S Amely létrejött egyrészről a Kiskunlacháza Nagyközségi Önkormányzat Központi Konyha 2340 Kiskunlacháza, Rákóczi u. 12. szám alatti intézmény (képviselője Kovács Jánosné

Részletesebben

VÁLLALKOZÁSI SZERZŐDÉS. székhely/lakhely:... cégjegyzékszám:... képviseli:..., székhely/lakhely:... cégjegyzékszám:... képviseli:...

VÁLLALKOZÁSI SZERZŐDÉS. székhely/lakhely:... cégjegyzékszám:... képviseli:..., székhely/lakhely:... cégjegyzékszám:... képviseli:... VÁLLALKOZÁSI SZERZŐDÉS amely létrejött egyrészről a... (Megrendelő neve/megnevezése) székhely/lakhely:... cégjegyzéket vezető bíróság:... cégjegyzékszám:... adószám:... bankszámlaszám:... képviseli:...,

Részletesebben

Bem utca páratlan oldali járda építési munkák

Bem utca páratlan oldali járda építési munkák AJÁNLATKÉRÉS Bem utca páratlan oldali járda építési munkák Tárgyú eljáráshoz 1. Az ajánlatkérő neve, címe, telefon- és telefaxszáma, e-mail címe: Neve: Répcelak Város Önkormányzata Képviseli: Dr. Németh

Részletesebben

Recobin Kereskedelmi és Szolgáltató Kft. (továbbiakban: Recobin Kft.) Általános Szerződési Feltételei (továbbiakban: ÁSZF)

Recobin Kereskedelmi és Szolgáltató Kft. (továbbiakban: Recobin Kft.) Általános Szerződési Feltételei (továbbiakban: ÁSZF) Recobin Kereskedelmi és Szolgáltató Kft. (továbbiakban: Recobin Kft.) Általános Szerződési Feltételei (továbbiakban: ÁSZF) 1. Az ÁSZF alkalmazása 1.1. A Recobin Kft. szállításai és szolgáltatásai ha a

Részletesebben

FÖLDES NAGYKÖZSÉG POLGÁRMESTERE 4177 FÖLDES, Karácsony Sándor tér 5. /Fax: (54) 531 000 ; 531 001 E-mail: foldes.ph@gmail.com. a Képviselő-testülethez

FÖLDES NAGYKÖZSÉG POLGÁRMESTERE 4177 FÖLDES, Karácsony Sándor tér 5. /Fax: (54) 531 000 ; 531 001 E-mail: foldes.ph@gmail.com. a Képviselő-testülethez 1 FÖLDES NAGYKÖZSÉG POLGÁRMESTERE 4177 FÖLDES, Karácsony Sándor tér 5. /Fax: (54) 531 000 ; 531 001 E-mail: foldes.ph@gmail.com Iktatószám:.../2015. 12. E LŐTERJESZTÉS a Képviselő-testülethez a Területi-

Részletesebben

ADÁSVÉTELI SZERZŐDÉS. LEKI projekt keretében közfoglalkoztatáshoz szükséges eszközök beszerzésére.

ADÁSVÉTELI SZERZŐDÉS. LEKI projekt keretében közfoglalkoztatáshoz szükséges eszközök beszerzésére. ADÁSVÉTELI SZERZŐDÉS LEKI projekt keretében közfoglalkoztatáshoz szükséges eszközök beszerzésére. mely létrejött egyrészről: Név: Szatmári Többcélú Kistérségi Társulás Cím: 4700. Mátészalka, Rákóczi u.

Részletesebben

Szállítási Szerződés amely létrejött egyrészről a Bács-Kiskun megyei Önkormányzat Kórháza (Kecskemét, Nyíri út 38.), mint megrendelő (a továbbiakban megrendelő), valamint az Univer-Coop Zrt. (6000 Kecskemét,

Részletesebben

SZERZŐDÉS. Bevezetés. 1. A szerződés tárgya

SZERZŐDÉS. Bevezetés. 1. A szerződés tárgya SZERZŐDÉS Amelyet egyik részről a Szellemi Tulajdon Nemzeti Hivatala (székhelye: Budapest V. Garibaldi u. 2., adószám: 15311746-2-41), mint Vevő, másik részről a Le Cheque Déjeuner Kft. (székhelye: 1074

Részletesebben

MEGBÍZÁSI SZERZŐDÉS SZERZŐDÉSES FELTÉTELEK amely létrejött egyrészről Budapest Főváros VIII. kerület Józsefvárosi Önkormányzat székhelye: 1082 Budapest, Baross u. 63-67. képviseli: dr. Kocsis Máté polgármester

Részletesebben

1.1 A Phare támogatással kapcsolatos kötelezettségek meghatározására a Megbízó a

1.1 A Phare támogatással kapcsolatos kötelezettségek meghatározására a Megbízó a Név: Szombathely Megyei Jogú Város Önkormányzata székhely: 9700 Szombathely, Kossuth L. u. 1-3. képv.: dr. Ipkovich György polgármester adószám: azonosító: bankszámlaszám: mint megbízó (továbbiakban: Megbízó

Részletesebben

Magyarország-Szombathely: Építési munkák 2013/S 157-273228

Magyarország-Szombathely: Építési munkák 2013/S 157-273228 1/6 Ez a hirdetmény a TED weboldalán: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:273228-2013:text:hu:html Magyarország-Szombathely: Építési munkák 2013/S 157-273228 Nyugat-dunántúli Regionális Hulladékgazdálkodási

Részletesebben

VILLAMOSENERGIA VÁSÁRLÁSI SZERZŐDÉS EGYETEMES SZOLGÁLTA- TÁST IGÉNYBE VEVŐ FELHASZNÁLÁSI HELYEKRE

VILLAMOSENERGIA VÁSÁRLÁSI SZERZŐDÉS EGYETEMES SZOLGÁLTA- TÁST IGÉNYBE VEVŐ FELHASZNÁLÁSI HELYEKRE VILLAMOSENERGIA VÁSÁRLÁSI SZERZŐDÉS EGYETEMES SZOLGÁLTA- TÁST IGÉNYBE VEVŐ FELHASZNÁLÁSI HELYEKRE amely létrejött egyrészről a Budapesti Elektromos Művek Nyrt. Székhely : 1132 Budapest, Váci út 72-74.

Részletesebben

Oldal: 1 / 5. között alulírott helyen és napon az alábbi feltételekkel: 1.) A szerződés tárgya:

Oldal: 1 / 5. között alulírott helyen és napon az alábbi feltételekkel: 1.) A szerződés tárgya: M E GBÍZÁSI S ZERZŐDÉS Amely létrejött egyrészről mint Megbízó (továbbiakban Megbízó) Neve: Dombóvár és Környéke Többcélú Kistérségi Társulás Székhelye: 7200 Dombóvár, Bezerédj u. 14. Képviseletében eljár:

Részletesebben

BESZERZÉSI FELHÍVÁS- pályázatfigyelési és pályázatírói feladatok ellátására

BESZERZÉSI FELHÍVÁS- pályázatfigyelési és pályázatírói feladatok ellátására BESZERZÉSI FELHÍVÁS- pályázatfigyelési és pályázatírói feladatok ellátására A beszerzési felhívást Zsámbék Város Önkormányzata közzétevő intézmény Címe: 2072 Zsámbék, Rácváros u. 2-4. Email: hivatal@zsambek.hu

Részletesebben

KERETMEGÁLLAPODÁS. Megrendelő a Kbt. 18. címében meghatározott keretmegállapodásos eljárást folytatott le, mely két részből áll:

KERETMEGÁLLAPODÁS. Megrendelő a Kbt. 18. címében meghatározott keretmegállapodásos eljárást folytatott le, mely két részből áll: KERETMEGÁLLAPODÁS Amely létrejött a Közbeszerzésekről szóló, többszörösen módosított 2003. évi CXXIX. Törvény (továbbiakban Kbt.) alapján a Fővárosi Vízművek Zártkörűen Működő Részvénytársaság által lefolytatott

Részletesebben

Tervezési szerződés minta - Nyomtatvany, bejelentes, szerződés minta - Építészmérnök tervező iroda

Tervezési szerződés minta - Nyomtatvany, bejelentes, szerződés minta - Építészmérnök tervező iroda TERVEZÉSI SZERZŐDÉS minta amely egyrészről név: Kft. székhely:. adószám:. Cg. sz.: mint megrendelő a továbbiakban: Megrendelő másrészről név: Kft. 1 / 5 székhely:. adószám:. Cg. sz.: mint vállalkozó, a

Részletesebben

ME-7.4.2 Árajánlatkérés, szerződésminták, vállalkozók értékelése

ME-7.4.2 Árajánlatkérés, szerződésminták, vállalkozók értékelése 30/38 7. sz. melléklet S ZÁLLÍTÁSI SZERZŐ DÉS ( MINTA) mely létrejött az alábbi szerződő felek között, az alulírott napon és helyen az alábbi feltételek mellett: A MEGRENDELŐ ADATAI Megrendelő neve: Székhelye:

Részletesebben

1. sz. melléklet MEGÁLLAPODÁS

1. sz. melléklet MEGÁLLAPODÁS MEGÁLLAPODÁS amely létrejött egyrészről Tatabánya Megyei Jogú Város Önkormányzata (2800 Tatabánya, Fő tér 6., bankszámlaszám: OTP Komárom-Esztergom Megyei Igazgatósága 11740009-15384481-00000000, adószám:

Részletesebben

SZERZŐDÉS JOGCÍM ÁTVEZETÉSI SZOLGÁLTATÁS IGÉNYBEVÉTELÉRE

SZERZŐDÉS JOGCÍM ÁTVEZETÉSI SZOLGÁLTATÁS IGÉNYBEVÉTELÉRE SZERZŐDÉS JOGCÍM ÁTVEZETÉSI SZOLGÁLTATÁS IGÉNYBEVÉTELÉRE a továbbiakban Szerződés, amely létrejött egyrészről az FGSZ Földgázszállító Zártkörűen Működő Részvénytársaság Székhelye: 8600 Siófok, Tanácsház

Részletesebben

S Z Á L L Í T Á S I S Z E R Z Ő D É S

S Z Á L L Í T Á S I S Z E R Z Ő D É S S Z Á L L Í T Á S I S Z E R Z Ő D É S mely létrejött az alulírott napon és helyen, az alábbi felek között, az alábbi feltételekkel: Szállító neve: FORT Kereskedelmi Kft Címe: 1071. Budapest, Dózsa Gy.

Részletesebben

MEGBÍZÁSI SZERZŐDÉS I. SZERZŐDÉS TÁRGYA

MEGBÍZÁSI SZERZŐDÉS I. SZERZŐDÉS TÁRGYA MEGBÍZÁSI SZERZŐDÉS mely létrejött a Veszprémi Főegyházmegye Székhelye: 8200 Veszprém, Vár u. 18. Bír. Bejegyz. Sz. Pk. 60.140/1995/10 Adószáma: 19897253-1-19 Képviseli: Dr.Márfi Gyula, érsek, mint Megbízót,

Részletesebben

AJÁNLATI FELHÍVÁS. A BKV Zrt. irat- és dokumentumkezelő rendszerének komplett üzemeltetése Versenyeztetési eljárás. Eljárás száma: BKV Zrt.

AJÁNLATI FELHÍVÁS. A BKV Zrt. irat- és dokumentumkezelő rendszerének komplett üzemeltetése Versenyeztetési eljárás. Eljárás száma: BKV Zrt. A BKV Zrt. irat- és dokumentumkezelő rendszerének komplett üzemeltetése Versenyeztetési eljárás Eljárás száma: BKV Zrt. V-284/13 AJÁNLATI FELHÍVÁS Budapest, 2014. március Ajánlatkérő neve: AJÁNLATI FELHÍVÁS

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS. a jelzőrendszeres házi segítségnyújtás ellátásának biztosításáról

ELŐTERJESZTÉS. a jelzőrendszeres házi segítségnyújtás ellátásának biztosításáról Tisztelt Képviselő-testület! Tisztelt Egészségügyi és Szociális Bizottság! ELŐTERJESZTÉS a jelzőrendszeres házi segítségnyújtás ellátásának biztosításáról A Budaörs Kistérség Többcélú Társulása (továbbiakban:

Részletesebben

TANÁCSADÓ SZOLGÁLTATÁSI SZERZŐDÉS

TANÁCSADÓ SZOLGÁLTATÁSI SZERZŐDÉS Sorszám: TANÁCSADÓ SZOLGÁLTATÁSI SZERZŐDÉS Közbeszerzési tanácsadás szolgáltatáscsomag Tanácsadás telefonon, írásban, személyesen, valamint előadások és kiadványok formájában. Vevőszolgálati Iroda: Közbeszerzési

Részletesebben

Bizományi szerződésminta

Bizományi szerződésminta Bizományi szerződésminta Amely létrejött Megbízó : Bizományos: Név: Név: Capmaci Kft. Cím: Cím: 1032 Budapest, Bécsi út 181. E-mail cím: E-mail cím: capmaci@capmaci.hu Tel.: Tel.: 06 30 401 77 81 Adószám:

Részletesebben

Megbízási szerződés. ( név) (születési hely,idő) (lakcím) (igazolvány szám) (telefonszám) (e-mail)

Megbízási szerződés. ( név) (születési hely,idő) (lakcím) (igazolvány szám) (telefonszám) (e-mail) Megbízási szerződés Mely létrejött egyrészről ( név) (születési hely,idő) (lakcím) (igazolvány szám) (telefonszám) (e-mail) továbbiakban Megbízó, másrészről a Creative Soul Kft. Székhely: H-8230 Balatonfüred

Részletesebben

Különböző átmérőjű PE csővezetékek beszerzése

Különböző átmérőjű PE csővezetékek beszerzése N Y Í R S É G V Í Z NYÍREGYHÁZA ÉS TÉRSÉGE VÍZ- ÉS CSATORNAMŰ ZÁRTKÖRŰEN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG Különböző átmérőjű PE csővezetékek beszerzése elnevezésű árubeszerzésre vonatkozó közbeszerzési eljárás

Részletesebben

8600 SIÓFOK, FŐ TÉR 1. TELEFON +36 84 504100 FAX: +36 84 504103

8600 SIÓFOK, FŐ TÉR 1. TELEFON +36 84 504100 FAX: +36 84 504103 SIÓFOK VÁROS ÖNKORMÁNYZATA POLGÁRMESTER 8600 SIÓFOK, FŐ TÉR 1. TELEFON +36 84 504100 FAX: +36 84 504103 Az előterjesztés törvényességi szempontból megfelelő. Siófok, 2014. február 14. Dr. Pavlek Tünde

Részletesebben

A teljesítésigazolásra, illetve számlabefogadásra vonatkozó egyedi kikötések

A teljesítésigazolásra, illetve számlabefogadásra vonatkozó egyedi kikötések A teljesítésigazolásra, illetve számlabefogadásra vonatkozó egyedi kikötések BGYH ZRt. számlabefogadási rend Partnereinknek a számlájukat a központi levelezési címre kell megküldeniük: 1138 Budapest, Népfürdő

Részletesebben

INTRUM JUSTITIA KÖVETELÉSKEZELŐ ZÁRTKÖRŰEN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG ÜZLETSZABÁLYZAT KÖVETELÉSKEZELÉSI TEVÉKENYSÉGRE (FOGYASZTÓI ÜZLETÁG)

INTRUM JUSTITIA KÖVETELÉSKEZELŐ ZÁRTKÖRŰEN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG ÜZLETSZABÁLYZAT KÖVETELÉSKEZELÉSI TEVÉKENYSÉGRE (FOGYASZTÓI ÜZLETÁG) INTRUM JUSTITIA KÖVETELÉSKEZELŐ ZÁRTKÖRŰEN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG ÜZLETSZABÁLYZAT KÖVETELÉSKEZELÉSI TEVÉKENYSÉGRE (FOGYASZTÓI ÜZLETÁG) 7/2015. (XI.01.) 1. A Szerződés tárgya A Megbízott kötelezettséget

Részletesebben

Egyéb előterjesztés Békés Város Képviselő-testülete 2015. március 30-i ülésére

Egyéb előterjesztés Békés Város Képviselő-testülete 2015. március 30-i ülésére Tárgy: Hulladékszállító jármű ingyenes használatba adása Előkészítette: Gál András osztályvezető Műszaki Osztály Véleményező Pénzügyi Bizottság bizottság: Sorszám: IV/14. Döntéshozatal módja: egyszerű

Részletesebben

AJÁNLATI DOKUMENTÁCIÓ 2. KÖTET SZERZŐDÉSES FELTÉTELEK

AJÁNLATI DOKUMENTÁCIÓ 2. KÖTET SZERZŐDÉSES FELTÉTELEK AJÁNLATI DOKUMENTÁCIÓ 2. KÖTET SZERZŐDÉSES FELTÉTELEK Kiskunhalas Város Szennyvíztisztításának és csatornázásának fejlesztése című projekt munkáihoz kapcsolódó tájékoztatási- és PR tevékenység. Projektazonosító:

Részletesebben

Hostessek biztosítása BKV Zrt. rendezvényeire Versenyeztetési eljárás

Hostessek biztosítása BKV Zrt. rendezvényeire Versenyeztetési eljárás Hostessek biztosítása BKV Zrt. rendezvényeire Versenyeztetési eljárás Eljárás száma:bkv Zrt. V-55/14 AJÁNLATI FELHÍVÁS Budapest, 2014. március AJÁNLATI FELHÍVÁS Ajánlatkérő neve: Budapesti Közlekedési

Részletesebben

Megbízási Keretszerződés Befektetési Tanácsadásra. név:... lakcím:... szem. ig. sz:... adóazonosító jel:... ügyfél azonosító:...

Megbízási Keretszerződés Befektetési Tanácsadásra. név:... lakcím:... szem. ig. sz:... adóazonosító jel:... ügyfél azonosító:... Megbízási Keretszerződés Befektetési Tanácsadásra Amely létrejött egyrészről név:... lakcím:... szem. ig. sz:... adóazonosító jel:... ügyfél azonosító:... mint megbízó (a továbbiakban: Megbízó) másrészről

Részletesebben

ÉRTÉKESÍTÉSI SZERZŐDÉS

ÉRTÉKESÍTÉSI SZERZŐDÉS Az elemek és akkumulátorok hulladékainak visszavételéről szóló 181/2008. (VII. 8.) Korm. rendelet 9. (4) bekezdése szerinti ÉRTÉKESÍTÉSI SZERZŐDÉS mely létrejött egyrészről a(z) Ramiris Europe Kft Székhely:

Részletesebben

VÁLLALKOZÁSI SZERZŐDÉS

VÁLLALKOZÁSI SZERZŐDÉS VÁLLALKOZÁSI SZERZŐDÉS Amely létrejött: az Országgyűlés Hivatala, Jobbik Parlamenti Frakció 1358. Budapest, Széchenyi rkp. 19., Adószám: 15300014-2-41 Bankszámlaszám:MÁK10032000-00292203-00000000 Képviseletében

Részletesebben

Mit jelent az elállási jog?

Mit jelent az elállási jog? Megszüntethetjük-e egyoldalúan a már megkötött, általunk aláírt üdülőhasználatra, hosszú távra szóló üdülési termékre vagy üdülési jog cseréjére vonatkozó szerződésünket? Igen, a hatályos jogszabályok

Részletesebben

K&H SZÉP Kártya elfogadási szerződés Elfogadó internetes honlapján keresztül

K&H SZÉP Kártya elfogadási szerződés Elfogadó internetes honlapján keresztül K&H SZÉP Kártya elfogadási szerződés Elfogadó internetes honlapján keresztül amely létrejött egyrészről a K&H Csoportszolgáltató Központ Korlátolt Felelősségű Társaság (székhely: 1095 Budapest, Lechner

Részletesebben

DOKUMENTÁCIÓ. 2012. március

DOKUMENTÁCIÓ. 2012. március DOKUMENTÁCIÓ Budapest, IX. kerületben TÁMOP-3.1.3-10/1-2010-0002 jelű, Ferencváros a korszerű természettudományos oktatásért c. projekt keretében laboreszköz beszerzés a labor és konferenciaterem számára

Részletesebben

Magyarország-Budapest: Szállítási szolgáltatások (kivéve szemétszállítás) 2015/S 238-432366

Magyarország-Budapest: Szállítási szolgáltatások (kivéve szemétszállítás) 2015/S 238-432366 1 / 9 Ez a hirdetmény a TED weboldalán: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:432366-2015:text:hu:html Magyarország-Budapest: Szállítási szolgáltatások (kivéve szemétszállítás) 2015/S 238-432366 Magyar

Részletesebben

I. Ajánlattételi felhívás

I. Ajánlattételi felhívás I. Ajánlattételi felhívás 1. Az ajánlatkérő neve, címe, telefon- és telefaxszáma, e-mail címe: Országos Egészségbiztosítási Pénztár (OEP), Beszerzési, Üzemeltetési és Vagyongazdálkodási Főosztály, 1139

Részletesebben

SZOLGÁLTATÁSI SZERZŐDÉS

SZOLGÁLTATÁSI SZERZŐDÉS Amely létrejött egyrészről Viselt név (a bemutatott igazolvány szerint) : e-mail cím : Lakcím: SZOLGÁLTATÁSI SZERZŐDÉS Elektronikus aláírással kapcsolatos fokozott biztonságú, közigazgatási célra alkalmas

Részletesebben

JOGCÍM ÁTVEZETÉSI SZOLGÁLTATÁS IGÉNYBEVÉTELÉT SZABÁLYOZÓ SZERZŐDÉS

JOGCÍM ÁTVEZETÉSI SZOLGÁLTATÁS IGÉNYBEVÉTELÉT SZABÁLYOZÓ SZERZŐDÉS JOGCÍM ÁTVEZETÉSI SZOLGÁLTATÁS IGÉNYBEVÉTELÉT SZABÁLYOZÓ SZERZŐDÉS Jelen szerződés (továbbiakban: Szerződés) amely létrejött egyrészről a Magyar Gáz Tranzit Zártkörűen Működő Részvénytársaság Székhelye:

Részletesebben

M E G B Í Z Á S I S Z E R Z Ő D É S É S C S A T L A K O Z Á S I N Y I L A T K O Z A T (KÜLFÖLDI TÁRSAS VÁLALKOZÁSOK ÉS EGYÉNI VÁLLALKOZÓK RÉSZÉRE)

M E G B Í Z Á S I S Z E R Z Ő D É S É S C S A T L A K O Z Á S I N Y I L A T K O Z A T (KÜLFÖLDI TÁRSAS VÁLALKOZÁSOK ÉS EGYÉNI VÁLLALKOZÓK RÉSZÉRE) M E G B Í Z Á S I S Z E R Z Ő D É S É S C S A T L A K O Z Á S I N Y I L A T K O Z A T (KÜLFÖLDI TÁRSAS VÁLALKOZÁSOK ÉS EGYÉNI VÁLLALKOZÓK RÉSZÉRE) mely létrejött egyrészről DHANVANTARI Kereskedelmi és

Részletesebben

VÁLLALKOZÁSI SZERZŐDÉS

VÁLLALKOZÁSI SZERZŐDÉS VÁLLALKOZÁSI SZERZŐDÉS amely létrejött egyrészről az Országgyűlés Hivatala (1357 Budapest, Kossuth Lajos tér 1-3.) mint megrendelő (a továbbiakban, mint Megrendelő), másrészről a : KIPSZER Klíma Controll

Részletesebben

INTER-TRADE Kft. AZ INTER-TRADE KFT Általános Szerződési Feltételei

INTER-TRADE Kft. AZ INTER-TRADE KFT Általános Szerződési Feltételei AZ INTER-TRADE KFT Általános Szerződési Feltételei 1.. Általános szabályok Az INTER-TRADE KFT minden magyarországi értékesítésére jelen feltételek alkalmazandók, függetlenül az értékesítendő árutól, illetve

Részletesebben

MEGBÍZÁSI SZERZŐDÉS. mint megbízott (a továbbiakban: Megbízott) között a mai napon, az alábbi feltételek szerint: 1. A szerződés tárgya

MEGBÍZÁSI SZERZŐDÉS. mint megbízott (a továbbiakban: Megbízott) között a mai napon, az alábbi feltételek szerint: 1. A szerződés tárgya MEGBÍZÁSI SZERZŐDÉS Amely létrejött egyrészről a Bajai Szent Rókus Kórház Székhely: 6500 Baja, Rókus u. 10. Képviselő: Dr. Tóth Gábor, főigazgató főorvos Adószám: 15336282-2-03 Statisztikai számjel: 15336282-8610-322-03

Részletesebben

II. 3. Szerződésminta befektetési tanácsadásra. Szerződés befektetési tanácsadásra

II. 3. Szerződésminta befektetési tanácsadásra. Szerződés befektetési tanácsadásra II. 3. Szerződésminta befektetési tanácsadásra Jelen melléklet azon a napon lép hatályba, amelyen a Pénzügyi Szervezetek Állami Felügyelete a befektetési tanácsadási tevékenység végzését az Alapkezelő

Részletesebben

Gyöngyös Körzete Kistérség Többcélú Társulás. Közbeszerzési szabályzata. Társulási Tanácsa. a 20/2009. (V. 18.) számú határozattal. hagyott jóvá.

Gyöngyös Körzete Kistérség Többcélú Társulás. Közbeszerzési szabályzata. Társulási Tanácsa. a 20/2009. (V. 18.) számú határozattal. hagyott jóvá. Gyöngyös Körzete Kistérség Többcélú Társulása Közbeszerzési szabályzata Gyöngyös Körzete Kistérség Többcélú Társulás Társulási Tanácsa a 20/2009. (V. 18.) számú határozattal hagyott jóvá. Társulás elnöke

Részletesebben

Versenyeztetési eljárás. Ajánlati felhívás. Eljárás száma: V-008/1-VJSZ/2012 Eljárás címe:

Versenyeztetési eljárás. Ajánlati felhívás. Eljárás száma: V-008/1-VJSZ/2012 Eljárás címe: Versenyeztetési eljárás Ajánlati felhívás Eljárás száma: V-008/1-VJSZ/2012 Eljárás címe: Ipari csuklós villamos járművek forgóváz alkatészeinek szállítása módosított felhívás Budapest, 2012. november 8.

Részletesebben

Energiatanúsítvány elkészítése a BKV Zrt részére

Energiatanúsítvány elkészítése a BKV Zrt részére Energiatanúsítvány elkészítése a BKV Zrt részére e-versenyeztetési eljárás Eljárás száma: BKV Zrt V-455/14 AJÁNLATI FELHÍVÁS Budapest, 2015 Beszerzési Főosztály/Közbeszerzési Osztály/Minták versenyeztetési

Részletesebben

MEGBÍZÁSI SZERZŐDÉS jogsegélyszolgálati feladatok ellátására

MEGBÍZÁSI SZERZŐDÉS jogsegélyszolgálati feladatok ellátására MEGBÍZÁSI SZERZŐDÉS jogsegélyszolgálati feladatok ellátására Jelen dokumentum a Magyar Agrár-, Élelmiszergazdasági és Vidékfejlesztési Kamara 2015. június 17. napján kelt Pályázati Kiírás 4. számú melléklete.

Részletesebben

Tárgy: jkv-i kivonat. Készült: Abony Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. január 29-i nyílt üléséről

Tárgy: jkv-i kivonat. Készült: Abony Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. január 29-i nyílt üléséről Abony Város Önkormányzat Képviselő-testülete 2740 Abony, Kossuth tér 1. 3/2015/JT Tárgy: jkv-i kivonat Készült: Abony Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. január 29-i nyílt üléséről Napirend:

Részletesebben

E l ő t e r j e s z t é s. a Megyei Közgyűlés 2006.február 17-i ülésére

E l ő t e r j e s z t é s. a Megyei Közgyűlés 2006.február 17-i ülésére Bács-Kiskun Megyei Közgyűlés Alelnöke 6211/2006. E l ő t e r j e s z t é s a Megyei Közgyűlés 2006.február 17-i ülésére Tárgy: Megállapodás a Kiskőrösi Többcélú Kistérségi Társulással egyes kötelező megyei

Részletesebben

M I N T A P É L D Á N Y!

M I N T A P É L D Á N Y! MEGBÍZÁSI SZERZŐDÉS amelyet egyrészről a Nemzeti Eszközkezelő Zártkörűen Működő Részvénytársaság (székhely: 1024 Budapest, Margit körút 85-87.; statisztikai számjel: 23501904-6820-114-01; adószám: 23501904-2-

Részletesebben

SZÁLLÍTÁSI SZERZŐDÉS

SZÁLLÍTÁSI SZERZŐDÉS SZÁLLÍTÁSI SZERZŐDÉS 1. A SZERZŐDŐ FELEK amely létrejött egyrészről: név: Kiskőrösi Többcélú Kistérségi Társulás székhely: Kiskőrös, Petőfi tér 2. képviseli: Domonyi László elnök adószám: 15542308-1-03

Részletesebben

FER TŰZOLTÓSÁG ÉS SZOLGÁLTATÓ KFT.

FER TŰZOLTÓSÁG ÉS SZOLGÁLTATÓ KFT. SZOLGÁLTATÁSI SZERZŐDÉS amely létrejött egyrészről a Név: Székhely: Levelezési cím: Számlavezető pénzintézete: Számlaszáma: Adószáma: mint Megrendelő továbbá Név: FER Tűzvédelmi Szolgáltató Egyesülés Székhely:

Részletesebben

Vállalkozási Szerződés

Vállalkozási Szerződés Vállalkozási Szerződés Iktatószám: AK-06-150/23009. amely létrejött egyrészről az Állami Számvevőszék Székhelye: 1052 Budapest, Apáczai Csere J. u. 10. Törzskönyvi szám: 324766 Bankszámlaszám: Magyar Államkincstár

Részletesebben

MEGBÍZÁSI SZERZŐDÉS. - a továbbiakban a felek együttes említése esetén: Szerződő Felek között a mai napon és helyen az alábbi feltételek mellett:

MEGBÍZÁSI SZERZŐDÉS. - a továbbiakban a felek együttes említése esetén: Szerződő Felek között a mai napon és helyen az alábbi feltételek mellett: MEGBÍZÁSI SZERZŐDÉS amely létrejött egyrészről (székhely: 1042 Budapest, István út 14., statisztikai számjele: 15504005-7511-321-01, adószáma: 15504005-2-41, képviseli: dr. Derce Tamás polgármester), mint

Részletesebben

SZÁLLÍTÁSI SZERZŐDÉS

SZÁLLÍTÁSI SZERZŐDÉS SZÁLLÍTÁSI SZERZŐDÉS Iktatószám: 3/40-21/2010. amely létrejött egyrészről Balatonfűzfő Város Önkormányzat (székhely: 8184 Balatonfűzfő, Nike körút 1., adószám: 15430207-2-19), képviseli: Marton Béla polgármester,

Részletesebben

SZÁLLÍTÁSI SZERZŐDÉS. amely létrejött egyrészről az Óbuda-Békásmegyeri Önkormányzat Polgármesteri

SZÁLLÍTÁSI SZERZŐDÉS. amely létrejött egyrészről az Óbuda-Békásmegyeri Önkormányzat Polgármesteri SZÁLLÍTÁSI SZERZŐDÉS amely létrejött egyrészről az Óbuda-Békásmegyeri Önkormányzat Polgármesteri Hivatal 1033. Budapest, Fő tér 3. adószáma: 15503004-2-41 statisztikai számjele: 15503004751101 számlavezető

Részletesebben

Ajánlati felhívás. 5. Fizetési feltételek Ajánlatkérő az ellenszolgáltatás összegét a teljesítésigazolást követő 15 napon belül átutalással teljesíti.

Ajánlati felhívás. 5. Fizetési feltételek Ajánlatkérő az ellenszolgáltatás összegét a teljesítésigazolást követő 15 napon belül átutalással teljesíti. Ajánlati felhívás 1. Ajánlatkérő neve, székhelye: Harmónia Integrált Szociális Intézmény 6211 Kaskantyú, III. ker. 1. 2. Az eljárás fajtája: Egyszerű tárgyalás nélküli eljárás 3. A beszerzés tárgya, mennyisége

Részletesebben

Salgótarján Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatal Szociális és Egészségügyi Iroda

Salgótarján Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatal Szociális és Egészségügyi Iroda Salgótarján Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatal Szociális és Egészségügyi Iroda Ikt. szám:1292/2010. Tisztelt Közgyűlés! Javaslat a Női és a Férfi Átmeneti Szálló akadálymentesítésére vonatkozó hatósági

Részletesebben

K&H SZÉP Kártya elfogadási szerződés Elfogadó internetes honlapján keresztül

K&H SZÉP Kártya elfogadási szerződés Elfogadó internetes honlapján keresztül K&H SZÉP Kártya elfogadási szerződés Elfogadó internetes honlapján keresztül amely létrejött egyrészről a K&H Csoportszolgáltató Központ Korlátolt Felelősségű Társaság (székhely: 1095 Budapest, Lechner

Részletesebben

Budapest Önkéntes Nyugdíjpénztár

Budapest Önkéntes Nyugdíjpénztár szerződés száma :./... MUNKÁLTATÓI SZERZŐDÉS amely létrejött egyrészről a Budapest Országos Önkéntes Kölcsönös Nyugdíjpénztár (1138 Budapest, Váci út 193.) továbbiakban a Pénztár, valamint Név:... Cím:...

Részletesebben

VÁLLALKOZÁSI SZERZŐDÉS

VÁLLALKOZÁSI SZERZŐDÉS VÁLLALKOZÁSI SZERZŐDÉS amely létrejött egyrészről a Bányavagyon-hasznosító Nonprofit Közhasznú Kft. (székhelye: 1024 Budapest Margit krt. 85.., cégjegyzékszáma: 01-09-908199, képviseli: Illés Miklós ügyvezető

Részletesebben

Tempo-Consulting Tanácsadó és Szolgáltató Bt. MEGBÍZÁSI SZERZŐDÉS Települési önkormányzatok részére

Tempo-Consulting Tanácsadó és Szolgáltató Bt. MEGBÍZÁSI SZERZŐDÉS Települési önkormányzatok részére Tempo-Consulting Tanácsadó és Szolgáltató Bt. MEGBÍZÁSI SZERZŐDÉS Települési önkormányzatok részére 1. A szerződő felek: Név: Tempo-Consulting Tanácsadó és Szolgáltató Bt. mint Megbízott (a továbbiakban:

Részletesebben

EGYÜTTMŰKÖDÉSI MEGÁLLAPODÁS AZ ISKOLAI KÖZÖSSÉGI SZOLGÁLAT KÖZÖS LEBONYOLÍTÁSÁRÓL

EGYÜTTMŰKÖDÉSI MEGÁLLAPODÁS AZ ISKOLAI KÖZÖSSÉGI SZOLGÁLAT KÖZÖS LEBONYOLÍTÁSÁRÓL EGYÜTTMŰKÖDÉSI MEGÁLLAPODÁS AZ ISKOLAI KÖZÖSSÉGI SZOLGÁLAT KÖZÖS LEBONYOLÍTÁSÁRÓL Iktatási szám:../2015. amelyet egyrészről az iskola: Budapesti Komplex Szakképzési Centrum Pogány Frigyes Szakközépiskola

Részletesebben

VÁLLALKOZÁSI KERETSZERZŐDÉS (Tervezet)

VÁLLALKOZÁSI KERETSZERZŐDÉS (Tervezet) Amely létrejött egyrészről: VÁLLALKOZÁSI KERETSZERZŐDÉS (Tervezet) Név: Országos Egészségfejlesztési Intézet Székhely: 1096 Budapest, Nagyvárad tér 2. PIR szám: 630061 Adószám: 16606416-2-43 Statisztikai

Részletesebben

Javaslat az ózdi belterületi 3621 hrsz-ú, Mekcsey út 64. szám alatti önkormányzati tulajdonú ingatlan hasznosításával kapcsolatos döntés meghozatalára

Javaslat az ózdi belterületi 3621 hrsz-ú, Mekcsey út 64. szám alatti önkormányzati tulajdonú ingatlan hasznosításával kapcsolatos döntés meghozatalára Javaslat az ózdi belterületi 3621 hrsz-ú, Mekcsey út 64. szám alatti önkormányzati tulajdonú ingatlan hasznosításával kapcsolatos döntés meghozatalára Előterjesztő: Polgármester Előkészítő: PH Településfejlesztési

Részletesebben

Vállalkozási keretszerződés

Vállalkozási keretszerződés Vállalkozási keretszerződés Amely létrejött egyrészről a Fővárosi Bíróságon mint Cégbíróságon Cg.01-10- 042695 cégjegyzékszámon szereplő Budapest Főváros Vagyonkezelő Központ Zártkörűen Működő Részvénytársaság

Részletesebben

AJÁNLATI FELHÍVÁS. Mentőszolgálat és orvosi ellátás biztosítása. versenyeztetési eljárás. Eljárás száma: BKV Zrt. 15/V-285/11.

AJÁNLATI FELHÍVÁS. Mentőszolgálat és orvosi ellátás biztosítása. versenyeztetési eljárás. Eljárás száma: BKV Zrt. 15/V-285/11. Mentőszolgálat és orvosi ellátás biztosítása versenyeztetési eljárás Eljárás száma: BKV Zrt. AJÁNLATI FELHÍVÁS Budapest, 2011. augusztus 1. AJÁNLATI FELHÍVÁS Ajánlati felhívás Ajánlatkérő neve: Budapesti

Részletesebben

Háztartási és irodai berendezések Javítása. Versenyeztetési eljárás. Eljárás száma: BKV Zrt. 15/V-180/ 2012 AJÁNLATI FELHÍVÁS

Háztartási és irodai berendezések Javítása. Versenyeztetési eljárás. Eljárás száma: BKV Zrt. 15/V-180/ 2012 AJÁNLATI FELHÍVÁS Háztartási és irodai berendezések Javítása Versenyeztetési eljárás Eljárás száma: BKV Zrt. 15/V-180/ 2012 AJÁNLATI FELHÍVÁS Budapest, 2012. szeptember AJÁNLATI FELHÍVÁS Ajánlati felhívás Ajánlatkérő neve:

Részletesebben

SZÁLLÍTÁSI SZERZŐDÉS. amely létrejött egyrészről. a szerződéskötés és teljesítése során eljáró szervezet: mint Megrendelő (továbbiakban: Megrendelő)

SZÁLLÍTÁSI SZERZŐDÉS. amely létrejött egyrészről. a szerződéskötés és teljesítése során eljáró szervezet: mint Megrendelő (továbbiakban: Megrendelő) SZÁLLÍTÁSI SZERZŐDÉS amely létrejött egyrészről a szerződéskötés és teljesítése során eljáró szervezet: Energetikai Szakközépiskola és Kollégium levelezési címe: H-7030, Paks, Dózsa György út 95. számlavezető

Részletesebben

A Tolna Megyei Önkormányzat Közgyűlésének 2013. szeptember 20-i ülése 6. számú napirendi pontja

A Tolna Megyei Önkormányzat Közgyűlésének 2013. szeptember 20-i ülése 6. számú napirendi pontja 1 Egyszerű többség A Tolna Megyei Önkormányzat Közgyűlésének 2013. szeptember 20-i ülése 6. számú napirendi pontja Javaslat haszonélvezeti jog alapításáról szóló szerződés jóváhagyására Előadó: dr. Puskás

Részletesebben

VÁLLALKOZÁSI SZERZŐDÉS

VÁLLALKOZÁSI SZERZŐDÉS VÁLLALKOZÁSI SZERZŐDÉS amely létrejött egyrészről :az Országgyűlés Hivatala (1357 Budapest, Kossuth Lajos tér 1-3.), mint megrendelő, (a továbbiakban : Megrendelő) másrészről :az OPUS Ingatlanszolgáltató

Részletesebben

Ajánlattételi felhívás

Ajánlattételi felhívás Ajánlattételi felhívás egyszerű eljárás lefolytatására a Kbt. 299 (1) bekezdés b) pontja alapján tárgyalás tartásával I. Az ajánlatkérő neve, címe, telefon- és telefaxszáma (e-mail): Tel: 458-4500/4924

Részletesebben

SZÁLLÍTÁSI SZERZŐDÉS Vállalaton belüli irányító- és ügykezelő rendszer biztosítása

SZÁLLÍTÁSI SZERZŐDÉS Vállalaton belüli irányító- és ügykezelő rendszer biztosítása SZÁLLÍTÁSI SZERZŐDÉS Vállalaton belüli irányító- és ügykezelő rendszer biztosítása amely létrejött egyrészről az Egészségügyi Holding Nonprofit Zrt. (székhely: 4400 Nyíregyháza, Hősök tere 5.; adószám:

Részletesebben

Egyéb előterjesztés Békés Város Képviselő-testülete 2013. augusztus 29-i ülésére

Egyéb előterjesztés Békés Város Képviselő-testülete 2013. augusztus 29-i ülésére Tárgy: A Békési Férfi Kézilabda Kft kamatmentes kölcsön kérelme Előkészítette: Váczi Julianna osztályvezető Gazdasági osztály Véleményező Pénzügyi Bizottság bizottság: Sorszám: IV/5 Döntéshozatal módja:

Részletesebben

Szolgáltatási szerződés

Szolgáltatási szerződés Szolgáltatási szerződés amely létrejött egyrészről, Név: Smart Track Kft Székhely: Kecel, József Attila u. 2/1 Cégjegyzéket vezető bíróság: Bács-Kiskun Megyei Bíróság Cégbírósága Cégjegyzékszám: 03-09-117427

Részletesebben

Megbízási Szerződés. Ü.sz.: XXVII-3-146/2009. mely létrejött egyrészről: Budapest Főváros XIX. ker. Kispest Önkormányzat

Megbízási Szerződés. Ü.sz.: XXVII-3-146/2009. mely létrejött egyrészről: Budapest Főváros XIX. ker. Kispest Önkormányzat Megbízási Szerződés mely létrejött egyrészről: Budapest Főváros XIX. ker. Kispest Önkormányzat Székhelye: 1195 Bp. XIX. ker. Városház tér 18. Képviselő: Gajda Péter polgármester Adószáma: 15519009-243

Részletesebben

Támogatási szerződés

Támogatási szerződés /2007. (..) Kgy. sz. határozat melléklete Támogatási szerződés Amely létrejött egyrészről a Szeged Megyei Jogú Város Önkormányzata (székhely: Szeged, Széchenyi tér 10-11.) képviselő: Dr. Botka László polgármester

Részletesebben

EGYÜTTMŰKÖDÉSI MEGÁLLAPODÁS AZ ISKOLAI KÖZÖSSÉGI SZOLGÁLAT KÖZÖS LEBONYOLÍTÁSÁRÓL

EGYÜTTMŰKÖDÉSI MEGÁLLAPODÁS AZ ISKOLAI KÖZÖSSÉGI SZOLGÁLAT KÖZÖS LEBONYOLÍTÁSÁRÓL EGYÜTTMŰKÖDÉSI MEGÁLLAPODÁS AZ ISKOLAI KÖZÖSSÉGI SZOLGÁLAT KÖZÖS LEBONYOLÍTÁSÁRÓL Amelyet egyrészről a NYME Roth Gyula Gyakorló Szakközépiskola és Kollégium 9400 Sopron, Szent György u.9 képviselő: Dr.

Részletesebben

K i v o n a t a Hajdúhadház Város Önkormányzata képviselő-testületének 2012. július 20-án megtartott rendkívüli ülésének jegyzőkönyvéből:

K i v o n a t a Hajdúhadház Város Önkormányzata képviselő-testületének 2012. július 20-án megtartott rendkívüli ülésének jegyzőkönyvéből: K i v o n a t a Hajdúhadház Város Önkormányzata képviselő-testületének 2012. július 20-án megtartott rendkívüli ülésének jegyzőkönyvéből: 152/2012.(VII.20.)HÖ sz. határozat Hajdúhadház Város Önkormányzatának

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S

E L Ő T E R J E S Z T É S E L Ő T E R J E S Z T É S Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. január 27-i ülésére Tárgy: A Zirc, Kossuth u. 18. szám alatti 996/3/C helyrajzi számú garázs ingatlan bérleti úton történő

Részletesebben

Ajánlattételi felhívás

Ajánlattételi felhívás Ajánlattételi felhívás /Hirdetmény nélküli tárgyalásos eljárásra/ 1. Az ajánlatkérő neve: Debreceni Hőszolgáltató Zrt. címe: 4028 Debrecen, Tüzér u. 4. telefonszáma: /52/ 509-480 telefaxszáma: /52/ 509-491

Részletesebben

Jegyzőkönyvi kivonat DEMECSER VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 33/2014.(III.13.) HATÁROZATA. A városi sportpálya bérbeadásáról

Jegyzőkönyvi kivonat DEMECSER VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 33/2014.(III.13.) HATÁROZATA. A városi sportpálya bérbeadásáról Jegyzőkönyvi kivonat Készült Demecser Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2014. március 13. napján a Demecseri Polgármesteri Hivatal A épülete (4516. Demecser, Kétezer-egy tér 1.) Polgármester Irodájában

Részletesebben