Mezőcsát Kistérség Többcélú Társulása 3450 Mezőcsát, Hősök tere 24. Demeterné Nyeste Erzsébet

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Mezőcsát Kistérség Többcélú Társulása 3450 Mezőcsát, Hősök tere 24. Demeterné Nyeste Erzsébet"

Átírás

1 1 Megbízási szerződés mely létrejött egyrészről a neve: székhelye: képviseletében eljár: Mezőcsát Kistérség Többcélú Társulása 3450 Mezőcsát, Hősök tere 24. Demeterné Nyeste Erzsébet mint megbízó - a továbbiakban Megbízómásrészről 1. Megbízott: cég neve: székhelye: cégjegyzékszáma: nyilvántartó cégbíróság neve: adószám: pénzforgalmi számla: levelezési címe: képviseletében eljár: INFORM-ADÓ Oktató és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság 3530 Miskolc, Széchenyi Ll / Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Cégbíróság Miskolc, Széchenyi Ll /1 Szász Csaba 2. Megbízott: cég neve: székhelye: cégjegyzékszáma. nyilvántartó cégbíróság neve: adószám: pénzforgalmi számla: levelezési címe: képviseletében eljár: ÉMOR-TISZK ZRt. Ész;ak-magyarországi Szakképzésszervezési Nonprofit Kiemelkedően Közhasznú Zártkörűen Működő Részvénytársaság 3200 Gyöngyös, Mátrai út Heves Megyei Bíróság Gyöngyös, Mátrai út 36. Csomós Tamás mint Megbízottak - a továbbiakban Megbízott - együttesen Felek - a továbbiakban: Felek - között alulírott napon és helyen az alábbi feltételekkel: 1. ELŐZMÉNYEK Megbízó, mint Ajánlatkérő a közbeszerzésekről szóló évi CXXIX. törvény (a továbbiakban: 'Kbt,') 251. (2) bekezdése alapján egyszerű közbeszerzési eljárást indított (a továbbiakban: 'Közbeszerzési Eljárás") a. TÁMOP / kódszámú pályázat keretében "Képzés megvalósítása négy modulban" tárgyban. Megbízott, mint Ajánlattevő a Közbeszerzési Eljáráson részt vett és tekintettel arra, hogy Megbízó, mint Ajánlatkérő Megbízott ajánlatát fogadta el nyertes ajánlatként, Felek szerződést kötnek az alábbi tartalommal.

2 2 II. A SZERZŐDÉSES OKMÁNYOK 1. Annak okán, hogy jelen Szerződést a Felek a közbeszerzési szabályok megtartásával kötötték meg egymással, a Felek kijelentik, hogy a teljes megállapodásukat nem kizárólag jelen Szerzödés törzsszövege tartalmazza. 2. Felek szerződéses megállapodasát az alábbi dokumentumok tartalmazzák: (i) Jelen Szerződés törzsszövege; (ii) Megbízó által Ajánlatkérőként kiadott, Ajánlattételi Felhívás és Ajánlatteteli Dokumentáció; (iii) kiegészítő tájékoztatás - amennyiben erre sor került; (iv) a Megbízott mint nyertes Ajánlattevő mellékletben foglaltak kivételével, elfogadott ajánlata a Kbt ának (1) bekezdése szerinti 3. Felek rögzítik, hogy a II. 2. pont (ii)- (iv) alpont jaiban említett dokumentumok fizikailag ugyan nem kerülnek csatolasta a Szerződés törzsszövegéhez, ám mindkét Fél számára ismert azok tartalma. 4. A fenti 2. pontban jelölt dokumentumok közötti, ugyanazon kérdésre vonatkozó bármely eltérés, ellentmondás, értelmezési nehézség eseten a dokumentumok hierarchiája - a legmagasabb rendűvel kezdve a felsorolást - a következő: (i) jelen Szerződés; a (ii) kiegészítő tájékoztatás - amennyiben arra sor került; (iii) Ajánlatteteli Felhívás és Dokumentáció; (iv) Megbízott nyertes ajánlata Kbt ának (1) bekezdése szerinti mellékletben foglaltak kivételével. Ill. ASZERZŐDÉS TÁRGYA 1. A jelen szerződés tárgya a TÁMOP-S.l.I-09/ kódszámú pályázat keretében Képzés megvalósítása az alábbi három képzés tekintetében ajelen szerződésben foglaltaknak megfelelöen: Kertészeti növénytermesztési képzés (kettő alkalommal ugyanazon tartalommal megtartandó különböző helyszínen, azaz 2 modulban megtartandó); Gyógynövénytermesztő és feldolgozó képzés; V állalkozóvá-válásí képzés. A 3 különbőző képzést 4 különböző modulban kell megtartaní, ezáltal Megbízó jelen szerződésben a "Képzés" fogalma alatt az adott modul/képzési modul szerződésszerű teljesítését érti. A képzés részletes tartaimát az ajánlatteteli Dokumentáció Műszaki Leírása (továbbiakban: 'Műszaki Leírás') határozza meg. 2. A Felek a szerzödés tárgyát az egyes képzések tekintetében jogilag nem tekintik oszthatónak. 3. Megbízott kijelenti, hogy kész és képes Megbízó Műszaki Leírásban meghatározott céljainak megfelelő teljes körű, gondos és magas színvonalú teljesítésére. Megbízott köteles minden olyan tevékenységet ellátni, feladatvégzést kifejteni, amely a közbeszerzési eljárás során tett vállalásainak és kijelentéseinek teljesítéséhez szükséges. IV. A SZERZŐDÉS IDŐTARTAMA Szerződő Felek megállapodnak abban, hogy a megbízási jogviszony közöttük a jelen szerződés aláírásának napjától határozott időtartamra jön létre. Felek megállapodnak abban, hogy a teljesítés véghatárideje a szerződés megkötésétől számítva:

3 3 V. A SZERZŐDÉS TELJESÍTÉSE 1. Megbízott a szerződés teljesítésévei összefüggő feladatait a jelen szerződés, illetve a Kőzbeszerzési Eljárás során keletkezett dokumentumok (l1.2. pont) tartalma szerint hiba- és hiánymentesen köteles végrehajtani Megbízó utasításai szerint és érdekeinek megfelelően. Megbízott előteljesítésre Megbízó hozzájárulása nélkül nem jogosult. 2. Megbízott kijelenti, hogy el szerződés tárgyát képező feladat ellátása a tevékenységi körébe tartozik, továbbá az annak elvégzéséhez szükséges szakmai tapasztalattal, szakértelemmel és szakertökkel, továbbá műszaki-technikai háttérrel rendelkezik, továbbá hogy az előbbiekben felsoroltakat a teljesítés során folyamatosan biztosítja. Ezzel összefüggésben Megbízott kijelenti, hogy a jelen szerzödésböl fakadó kötelezettségeknek teljesítéséhez szükséges valamennyi feltétellel rendelkezik. 3. Megbízott köteles továbbá biztosítani, hogy a szakmai munkát végző szakértők illetve háttértámogatást nyújtó személyzet a teljesítés intenzitásának megfelelő rnértékben folyamatosan rendelkezésre álljon, a szerződés teljes időtartama alatt. 4. Megbízott kijelenti, hogy Megbízó a szerződés teljesítéséhez szükséges valamennyi információt a rendelkezésére bocsátotta. Abban a nem várt esetben, ha Megbízottnak a teljesítéshez egyéb információra van szüksége Megbízó az előző pontban foglaltak szerint köteles eljárni azzal, hogy Megbízott köteles az információ igényéről a Megbízót haladéktalanul Írásban értesíteni. VI. A MEGBÍZÓ JOGAI ÉS KÖTELEZETTSÉGEI 1. Megbízó köteles a Megbízott szerződésszerű teljesítését elösegíteni, a szükséges inforrnációfkajt, felhatalmazás( oka)t biztosítani, és az elfogadott teljesítést követően a jelen szerzödésben meghatározott díjat megfizetni. 2. Megbízó jogosult a Megbízott szerzödésszerű teljesítését ellenőrizni, tartózkodni köteles azonban Megbízott teljesítésének akadályozásától. 3. Megbízó jogosult a nem szerződésszerű teljesítést visszautasítani és gyakorolni a szerzödésszegesböl eredő jogait. Valamely megbízói igény érvényesítésének elmaradása nem érinti Megbízó jelen szerződés alapján fennálló egyéb igényeinek érvényesíthetőségét. 4. Megbízó a tudomására jutástói számított 3 (három) munkanapon belí.il tájékoztatja a Megbízottat minden olyan, a Megbízó érdekkörében felmerült körülményről, amely jelen szerződés teljesítését, eredményét, illetve a teljesítési határidőt érinti, vagy befolyásolja. 5. Megbízó jogosult ajelen szerzödés szerinti feladatok ellátására Megbízott által biztosított szakemberek személyi összetételének megváltoztatása érdekében - a Kbt (2) - (5) bekezdéseiben foglaltak figyelembevételével - igénnyel fellépni, amennyiben valamely szakértő(k) tevékenysége veszélyezteti a szerződésszerű teljesítést, mely esetben Felek egyeztetni kötelesek az igény érvényesítésének módjáról és határidejéről. VII. A MEGBÍZOTT JOGAI ÉS KÖTELEZETTSÉGEI 1. Megbízott a jelen szerzödésben meghatározottak szerint, a szakmai szabályoknak illetve előírásoknak megfelelően köteles a rábízott feladatot teljesíteni. 2. Megbízottat a teljesítéssel összefüggésben fokozott együttműködési kötelezeuség terheli Megbízó irányába. Így köteles minden általában elvárható tájékoztatást megadni és intézkedést megtenni a szerződés tárgyának határidőre történő teljesítése érdekében, illetve a szerzödéssel kapcsolatos fontosabb eseményekről, nehézségekről folyamatosan tájékoztatni köteles Megbízót. 3. Amennyiben Megbízott a jelen szerződés IV. pont szerinti határidőt előre láthatóan nem tudja tartani, úgy köteles haladéktalanul, az ok feltüntetésével, és a várható késedelem megjelölésével

4 4 Megbízót erről írásban tájékoztatni (a továbbiakban: 'Akadályközlő Levél'). Az Akadálykőzlő Levélben foglaltak a teljesítési határidőt nem módosítják, Megbízó reagálásának elmaradása nem érinti Megbízó késedelmes teljesítésből eredő törvényes és szerződésen alapuló jogait. Az akadályközlési kötelezettség elmulasztása Megbízott részéről a szerződés teljesítése körében irányadó együttműködési kötelezettség súlyos megsértésének minősül, es Megbízó elál1ási jogát alapozhatja meg.. 1. Megbízott a jelen szerződésben vállalt tevékenység elvégzése során köteles Megbízó rendelkezésére bocsátani valamennyi olyan dokumentumot (jelenléti ív, jegyzőkönyv, fe ljegyzés, egyéni oklevelek stb.) melyek a támogatás elszámolásához szükségesek. Teljesítésigazolás csak a támogatás elszámolásához szükséges dokumentumok átadása után kerül kiállításra. 2. Megbízott köteles a jelen szerződés megkötésétől számított 14 napon belül részletes képzési ütemtervet készíteni, mellyel összefüggésben köteles Megbízóval egyeztetni. Ezzel összefüggésben Megbízó nem nyújthat be olyan képzési ütemtervet, amely ellen Megbízó kifejezetten tiltakozik. A jelen pont szerinti képzési ütemterv kötelező tartalmi eleme az ajánlatban benyújtott képzési tematika naponkénti lebontása. A képzési ütemterv készítése során Megbízott kőteles figyelemmel lenni arra a körülményre, hogy a két kertészeti növénytermesztési képzésnek és a Gyógynövénytermesztő és feldolgozó képzésnek egy időben kell történnie, míg a Vállalkozóvá-válási képzésnek a többi képzés lezárultat követöen kezdhető meg. 3. Megbízott kőteles a jelen szerződéssel összefüggő teljesítéshez szükséges valamennyi feltételt biztositani, Megbízó ezzel összefüggésben kizárólag a helyszínt kőteles biztosítani. 7. Megbízott köteles a jelen szerződés érvényességének időtartama alatt folyamatosan biztosítani a felnőttképzésről szóló évi CI törvény, valamint a kapcsolód jogszabályokban Megbízottra valamint a tevékenységére vonatkozó követelrnények érvényesülését. 8. Megbízott kőteles a tárgyhónapot követő hónap 3 napjáig az elmúlt havi hiányzásokról, valamint a kimaradókról Létszámelszámoló lapot küldeni Megbízó részére. Ezzel összefüggésben Megbízott köteles az igazolatlanul mulasztó hallgatot legkésőbb a mulasztást követö második napon tértivevényel megküldött levélben felhívni a hiányzás igazolására és a mulasztáshoz vezető okok tisztázására Megbízó egyidejű értesítése mellett. Megbízott legkésőbb a mulasztás tisztázását követö napon írásban értesíti a Megbízót azokról, aki(k)nek a hiányzása meghaladta a képzési szerződésben rögzitett mértéket és erre hivatkozva vagy egyéb okból a képzési jogviszonyát felmondja. Megbízottat ezen kőtelezettségével összefüggésben kártérítési felelősség terheli. 9. A késedelmes adattovábbítással valamint a Műszaki leírásban rögzitett dokumentálási kötelezettséggel összefüggésben Megbízottat kártérítési felelősség terheli. 10. Megbízott a képzés során köteles a szükséges jegyzeteket és tankönyveket a képzésben részt vevők rendelkezésére bocsátani, amelyek a képzés befejezését kővetően a részt vevőknél maradnak, rnellyel összefüggésben Megbízott köteles az átvételi elismervényt Megbízó részére rendelkezésre bocsátani. ll. Megbízott köteles a bizonyítványok kiadásáról valamint a hallgatók rendelkezésre bocsátásáról gondoskodni. VIlI. MEGBÍZÁSI DíJ, A TELJESÍTÉS IGAZOLÁSA, FIZETÉSI FELTÉTELEK 1. Megbízasi díj: 1.1. Az ellenérték jellege: Az ellenérték tartalmazza a szerződésszerű teljesítés valamennyi költségét és ellenértéket. Megbízott a szerződéskötést követően nem érvényesíthet Megbízóval szemben semmilyen jogcímen többlet díjat olyan többletmunkák után, amelyek a szerződésszerű teljesítéshez szükségesek, arra hivatkozva, hogy a díjak szerződésben történt meghatározása során azok felmerülésévei nem kalkulált. A Megbízási díj tartalmaz minden, a Megbízott tevékenységevel összefüggő, azzal járó közvetlen és közvetett költséget, járulékot és dijat (ideértve a szerződés teljesítése során esetlegesen létrehozott mű(vek) tekintetében fizetendő felhasználási díj(ak)at is). A megbízasi díj jelen szerződés szerinti feladatok ellátása során, illetve annak érdekében és azzal összefüggésben fel rnerült valamennyi költséget, így a képzést lebonyolító oktatók részére fizetett ellenértéket és annak járulékait, külön jogszabályban meghatározott vizsga es vizsgáztatási díjat, a képzés során felhasznált, a hallgatóknak véglegesen átadott tankönyvek, taneszközök díját),

5 5 amortizáció (használattal aranyosan elszámolható) költsége; tananyagfejlesztes arányes kőltségei; adott esetben a szállás, utazás költségeit stb. tartalmaz, melyre figyelemmel a Megbízottat külön költségtérítés nem illeti meg Az ellenérték mértéke: Megbízottat a jelen szerződés szerinti feladatok teljes körű, határidőben történő megvalósításának esetére ,- Ft + ÁFA, azaz tizenhétmillió-ötszáznyolcezernyolcszáz- Ft + ÁFA illeti meg. Az egyes képzések ellenértékét Megbízott nyertes ajánlatának részét képező tételes ártáblázat rögzíti, mely a Felek közötti elszámolás alapját képezi Szerződő Felek megállapodnak, hogy Megbízott a szerződéses feladatok szerződésszerű, hiánymcntes és határidőben történő, a Megbízó által jóváhagyott és igazolt elvégzését követően jogosult Megbízasi díjra. Megbízó előleget nem fizet. 2. Teljesítés-igazolás: 2.1. A Teljesítés-igazolás kiállítására a 3.1. pontban rögzített elszámolási időszakok lejártakor, a teljesítést alátámasztó okmányok benyújtását követően kerülhet sor figyelemmel a jelen szerződés VII. pontjában rögzítettekre. Ezzel összefüggésben szerződő Felek rögzítik, hogy a jelen pont szerinti teljesítés igazolás akkor állítható ki, ha Megbízott eleget tesz a műszaki leírásban rögzitett dokurnentálási kötelezettségének 6s ezt Megbízó részére hitelt érdemlően igazolja. A Megbízott csak a Megbízó által elfogadott záróielentes (tematikai szerinti előrehaladás kirnutatás) és a teljesítési igazolás birtokában jogosult számla benyújtására. 3. Fizetési feltételek: 3.1. Megbízott a számlát, Megbízó által kiállított teljesítés-igazolás alapján, magyar forintban (HUF) állítja ki. A Megbízott 3 db részszámla valamint l db végszámlabenyújtásárajogosult a Kbt 30S. -ban megfelelően az alábbi ütemezés szerint: Megbízott az 1. részszámlát az első jelen szerződés szerint teljesítettnek minősülő képzés befejeztével jogosult kiállítani. Megbízott a 2. részszámlát a második jelen szerződés szerint teljesítettnek minősülő képzés befejeztével jogosult kiállítani. Megbízott a 3. részszámlát a harmadik jelen szerződés szarint teljesítettnek minősülő képzés befejeztével jogosult kiállítani. Megbízott a végszárnlát a negyedik jelen szerződés szerint teljesítettnek minősülő képzés befejeztével jogosult kiállítani A számla meg kell, hogy feleljen a számvitelről és az általános forgalmi adóról szóló törvény előírásainak, valamint a vonatkozó egyéb hatályos jogszabályi előírásoknak, valamint azon fel kell tüntetni az adott képzés megnevezését A támogatás elszámolás és az utófinanszlrozas jogszabályi háttere: 4/2011. (XlI.23.) Korm. rendelet, és a évi XCII. törvény 36/A. valamint a támogatási szerződés előírásai Megbízó az ellenérték támogatási szerzödésben meghatározott mértékét a Kbt. vonatkozó 305. (3) bekezdés rendelkezéseivel egyezően banki átutalással egyenlíti ki Megbízó kifejezetten felhívja Megbízott figyelmét az adózás rendjéről szóló évi XCII. törvény 361A. -ában foglalt rendelkezések betartására Megbízó fizetési kötelezettsége teljesítettnek minősül azon a napon, amikor a Megbízó számláját pénzforgalmi szolgáltatója visszavonhatatlanul megterhelte. 4. Megbízói késedelem: 4.1. Fizetési késedelem esetén Megbízó a Kbt. 306/A. (1) bek. b) pontja alapján alkalmazandó Ptk. 30 IIA. (2)-(3) bekezdésében foglaltak szerinti késedelmi kamat megfizetésére köteles. Nem rninősül a Megbízó késedelrnének amennyiben a megbízási díjat a nem megfelelően kiállított számla és/vagy a teljesítést igazoló okmányok hiánya miatt nem teljesíti határidőben. L ~ r\. '. -, i ~~

6 Megbízott számláján szereplő minden ezzel ellentétes rendelkezés es etén is a fenti szabály érvényesül a Felek viszonylatában Megbízó jelen szerződés aláírásával a pénzforgalmi szolgáltatóját felhatalmazza arra, hogy amennyiben Megbízott, mint az ajánlattevőként szerződést kötő fél a Kbt (6) bekezdése szerinti feltételek teljesülése eseten beszédési megbízást nyújt be, azt teljesítse. Megbízó pénzforgalmi szolgáltatója a beszedési megbízás kapcsán: OTP Bank NyRt, Mezőcsáti Fiók, pénzforgalmi számla száma: x. KÖZREMŰKÖDÖK, A KÖZREMŰKÖDÖK MEG VÁLTOZTA TÁSA 1. Megbízott jogosult a szerződés teljesítéséhez - a Kbt (2) - (5) bekezdéseiben foglaltakkal összhangban - közreműködőtke)t igénybe venni. 2. A Megbízott a teljesítés során közreműködők magatartásaért és cselekményeiéli úgy felel, mintha azok Megbízott magatartása vagy cselekedetei lettek volna. Megbízó valamely közreműködő igénybevételéhez adott hozzájárulása nem mentesíti a Megbízottat a szerződés szerinti kötelezettségei teljesítése és szerződés szerinti felelőssége alól. 3. Amennyiben a Megbízott megítélése szerint valamely közreműködő a szerződéses feladatokat nem megfelelően látja el, vagy valamely kötelezettségének nem tesz (megfelelöen) eleget, továbbá, ha kiválasztása nem a szerződés, vagy a Kbt. rendelkezései szerint történt, írásban, indoklással kérheti a Megbízottói a közrernűködő eltávolítását a teljesítésből és másik közreműködő 1 pont szerinti bevonását. A Megbízott haladéktalanul köteles a kérésnek eleget tenni, és egyidejűleg köteles gondoskodni a leváltott, a Megbízotti ajánlatban az alkalmasság igazolása körében nevesített, a közbeszerzés értékének 10 % -át meghaladó mértékben igénybe vett alvállalkozó, vagy egyéb közreműködő pótlásáról. A közreműködő leváltásával és pótlásával kapcsolatban felmerült leöltségeket Megbízott viseli. XI. ÖSSZEFÉRHETETLENSÉG 1. Megbízott kijelenti, hogy a szerződés aláírásakor a TÁMOP / kódszámú pályázat feltételeiben meghatározott összeférhetetlenségi ok nem áll fenn sem személyére, sem közreműködő(ik)re nézve. Amennyiben Megbízott az összeférhetetjenségre vonatkozó kötelezettségét megszegi. a Megbízó jogosult a szerződés rendkivüli felmondására. 2. Megbízott kötelezettséget vállal arra, hogy a szerződés teljesítése során betartja a jelen szerződésben, a programozási időszakban az Európai Regionális Fejlesztési Alapból, az Európai Szociális Alapból és a Kohéziós Alapból származó támogatások felhasználásának rendéről szóló 4/2011. (I. 28.) konnányrendeletben meghatározott összeférhetetlenségi szabályokat. XII. A SZERZÖDÉST BIZTOSÍTÓ MELLÉKKÖTELEZETTSÉGEK 1. A Megbízottat a jelen szerződés teljesítése során késedelmi-, hibás teljesítési- és meghiúsulási kötbér-fizetési kötelezettség terheli a következőkben foglaltak szerint: 2. Késedelmi kötbér: Amennyiben Megbízott valamely, jelen szerződésben meghatározott képzési feladatai teljesítésévei késedelembe esik, úgy a neki felróható késedelem időtartamára késedelmi kötbért köteles fizetni Megbízott részére. A késedelemi kötbér alapja és rnértéke: A késedelemmel érintett képzési feladat(ok)ra eső nettó megbízási díj 1 %-a / nap. A kötbérmaximum mértéke: legfeljebb 30 napi kötbérnek megfelelő összeg. Felek megállapodnak, hogy a késedelmi kötbér tekintetében a késedelernmel érintett és megkezdett nap egész napnak számít. Nem követelhető kötbér, ha a Megbízott nem neki felróható okból esik késdelembe.

7 7 A Megbízó a szerzödés szerinti kötbér érvényesítésén felül a késedelemből származó kárát IS érvényesitheti. 3. Hibás teljesítési kötbér: Amennyiben Megbízott hibásan teljesít, úgy a hiba kijavítására biztosított megfelelő határidő eredménytelen elteltét követő naptól kezdődően hibás teljesítési kőtbért kőteles fizetni Megbízónak. Szerződő Felek hibás teljesítésnek tekintik amennyiben Megbízott az ajánlatában az egyes képzésre vonatkozó képzési tematikától, valamint a jelen szerződés VII. 5. pontja szerinti képzési ütemtervtől naponta lényegesen eltér. A Felek megfelelő határidőnek tekintik a kijavításta biztosított 5 munkanapot. A hibás teljesítési kötbér alapja és mértéke: A hibás teljesítéssei érintett képzési feladat(ok)ra eső nettó megbízási díj 1 %-a /nap, de maximum 30 napnak megfelelő összeg. Felek megállapodnak, hogy a hibás teljesítési kötbér tekintetében a hibás teljestréssel érintett és megkezdett nap egész napnak számít. 4. Mcghiúsulási kötbér: 4.1. Amennyiben a képzés Megbízottnak felróható súlyos szerződésszegés okán hiúsul meg, úgy Megbízott meghiúsulási kötbér megfizetésére köteles Megbízó részére. A meghiúsulasi kötbér alapja és mértéke: a meghiúsulással érintett képzési szolgáltatások mennyisége tekintetében irányadó nettó megbízási díj 10 %-ának megfelelő összeg. 5. Kötbérekkel kapcsolatos egyéb rendelkezések: 5.1. A kötbérigény nem érvényesítése, vagy nem határidőben tőrténő érvényesítése nem jelent joglemondást Megbízó részéről. A késedelmi- vagy hibás teljesítési kötbér Megbízott általi megfizetése nem mentesíti a Megbízottat a teljesítés alól Megbízó elismert, lejárt kötbér igényét jogosult az elleuértékbe beszámítani és az esedékes számla összegéből levonni Amennyiben Megbízott Megbízó kötbérigényét kifogásolja, köteles ezt haladéktalanul, írásban megtenni azzal, hogy Megbízott abejelentett kötbérigény kézhezvétélét követő 2 munkanapon belül köteles közölni kifogását Megbízóval Megbízott késedelmes vagy hibás teljesítése vagy Megbízottnak felróható lehetetlenülés esetén Megbízó jogosult Megbízottal szemben a kötbéren felüli kárigényét is érvényesíteni A kőtbér esedékessé válik - késedelem esetén: a késedelem beálltával, - hibás teljesítés esetén: kijavítható hiba esetén - a kijavításra megállapított határidő eredménytelen elteltét követő napon, ha a hiba kijavítása nem történt meg, illetve ha megtörtént, de a kijavított teljesítést a Megbízó szintén hibás teljesítésként értékeli; ki nem javítható hiba esetén - a hibás teljesítés Megbízó által történő megállapításának napon; napját követö - meghiúsulás esetén: a Megbízó tudornásszerzésének napját követö napon a meghiúsulásra, illetve a Megbízó részére rendkivüli felmondásra okot adó kőrülrnényről, valamint a teljesítés Megbízott által történt jogos ok nélkü li megragadásaról. XIII. A SZERZŐDÉS MÓDOSÍTÁSA, MEGSZÜNÉSE 1. A szerződés módosításar Jelen szerződésben szabályozottakat csak írásban, - a Kbt ában foglaltaknak megfelelően, a közbeszerzési eljárás alapján megkötött szerzödések módosítására vonatkozó szabályok betartásával - Felek cégszerű aláírásával lehet módosítani. A szóban, vagy ráutaló magatartással tett szerzödésmódosítás érvénytelen.

8 8 2. Szerződés megszüntetése: 2.1. Megbízott részéről a teljesítés kapcsán az alábbiak minősülnek súlyos szerződésszegésnek: - Megbízott neki felróhatóan 30 napot meghaladóan késedelembe esik, - Megbízott neki felróhatóan 2 alkalommal hibásan teljesít, - Megbízott a teljesítést jogos ok nélkül megtagadja, - Megbízott ellen csőd- vagy felszámolási eljárás vagy végelszámolás indul, legfőbb szerve a társaság végelszámolásának, felszámolásának rnegkezdéséről határoz, vagy egyéb módon Megbízott az üzleti aktlvitását befejezi, - Megbízott 1 alkalommal együttműködési kötelezettségét súlyosan megszegi Ha Megbízott súlyos szerződésszegést követ el, Megbízó jogosult a szerződést a Megbízotthoz intézett írásbeli nyilatkozatával felmondani és meghiúsulási kötbért érvényesíteni Megbízottal szemben. Megbízó a felmondólevélben köteles megjelölni a szerződés megszűnésnek időpontját Rendes felmondás: Megbízó jogosult a teljesítés időtattama alatt a szerzödést a Megbízotthoz írásban intézett felmondással. 30 napos felmondási idő mellett, indoklási kötelezettség nélkül megszüntetni. Megbízott Megbízó jelen pont szerinti felmondása esetén semmiféle kártérítési, elmaradt haszonra vagy egyéb igényre alapuló követeléssel nem élhet, azonban a felmondási idő alatt a Felek továbbra is a szerződésnek megfelelően kötelesek eljárni A szerződés megszűnik továbbá, ha a szerződés teljesülésbe megy, illetve a határozott időtartam lejártával is. XIV. ÉRTESÍTÉSEK, KAPCSOLATTARTÁS: 1. A levelezés, az Írásos dokumentumok és a szóbeli tárgyalások továbbá a szerződés nyelve a magyar. 2. A hagyományos postai levelezésen túl szerzödö felek a gyors információcsere miatt a kapcsolatot faxon keresztül is tartják. A faxon küldött dokumentumokat akkor kell megküldöttnek tekinteni, ha azt a Megbízó ; illetve a Megbízott hívószámára küldték meg, és azt a vonatkozó "adási nyugta" igazolta. 3. Felek képviselője Szerződéssel kapcsolatos kérdésekben: Megbízó részéről: Megbízott részéről: Név: Demeterné Nyeste Erzsébet Ertesítési cím: 3444, Gelej Petőfi u. 22. Telefon / fax: / Név: Szász Csaba Ertesítési cím: 3530 Miskolc, Széchenyi u. 90. l/l Telefon / fax: , fax: A fent megnevezett képviselő személyének változásáról a Szerződő Fél köteles a másik Szerződő Felet haladék nélkül, ám legkésőbb öt (5) munkanapon belül értesíteni. 4. Felek a Szerződés időtartama alatt együttműködni kötelesek. Megbízott köteles Megbízót minden olyan körülrnényröl haladéktalanul értesíteni, amely a teljesítés eredményességét vagy kellő időben '-l..\.~,

9 9 történő elvégzését veszélyezteti, vagy gátolja. Az értesítés elmulasztásából eredő kárért Megbízott felelősséggel tartozik. 5. A fent megjelölt személyek képviseleti jogosultsága kiterjed: a jelen Szerződés teljesítése vonatkozásában mindennemű közlés és utasítás átadása-átvételére. 6. A képviseleti jogosultság nem terjed ki: a Szerződés rnódosítására, illetve olyan utasítás átadásátvételére, amely kőzvetlenűl vagy kőzvetve a jelen Szerződés módosítását eredményezné, XV. VEGYES ÉS ZÁRÓ RENDELKEZÉSEK! 1. Bírói illetékesség: Felek jelen szerződésből eredő esetleges jogvitáikat elsősarban tárgyalásos úton kötelesek rendezni, A Felek a polgári perrendtartásról szóló évi lll. tv a alapján megállapodnak abban, hogya Szerződésből eredő jogviták elbírálása kapcsán alávetik magukat a Tiszaújvárosi Városi Bíróság illetékességének. Megyei bíróság hatáskörébe tartozó jogvitákra a Felek nem kivánnak kikötéssel élni. 2. Jogról való lemondás hiánya: Megbízó részéről jelen szerződésben foglalt bármely jog késedelmes érvényesítése, illetve érvényesítésének elmulasztása nem jelenti a jogok érvényesítéséről való lemondást, illetve valamely jog részleges vagy kizárólagos érvényesítése nem zárja ki a többi, illetve a fennmaradó jog érvényes ítését. 3. Részleges érvénytelenség: Felek megállapodnak, hogy amennyiben jelen szerződés bármelyik rendelkezése utóbb érvénytelennek minösül, a szerzödés többi részét érvényesnek tekintik, kivéve, ha felek a szerződést az érvénytelen rész nélkül nem kötötték volna meg. 4. Irányadó jogszabályok: Felek megállapodnak, hogy jelen szerződésben nem szabályozott kérdésekre a Polgári Törvénykönyv, a Kbt., valamint az egyéb hatályos magyar jogszabályok rendelkezései az irányadóak. 5. Megbízott képviselője kijelenti, hogy a Megbízott képviseletére és a jelen szerződés aláírására megfelelő jogosultsággal rendelkezik azzal, hogy az ezzel összefüggésben felmerülő károkért a polgári jog szabályai szerint felelősséggel tartozik Megbízó irányába. 6. Megbízott vállalja, hogy a közbeszerzési eljáráshoz és az az alapján megkötött szerződés teljesítéséhez kapcsolódó dokumentumokat a teljesítés Megbízó általi elfogadását követő 5 (öt) évig megőrzi. Felek a jelen, 10 - azaz tíz - darab számozott oldalból álló szerződést elolvasták, megértették, majd, mint akaratukkal nundenben megegyezőt, jóváhagyólag írták alá. Jelen szerződés 4 - azaz négy - darab egymással teljesen megegyező példányban készült. A szerződés példányaiból minden aláíró felet 2 - azaz kettő - darab eredeti példány illeti meg. Jelen szerződést a Felek alábbi képviselői hagyták jóvá az alábbi időpontban. Kelt: Mezőcsát, február hó 6. napján

10 10 Demeterné Nyeste Erzsébet (tfit;6~:~ Megbízó képviseletében -... ~'"..._---.-,.---- /","J""" ÉMOR- T~SZK ZRt. '-, Észak-magyarországi. ~i,. Szakképzés-szervezési 'Nonprofit.~'.'., Kiem~lkedőeD Közha~zDúZártkörüen. M';k"'d" R' ",;.,.". : ".,.' ll, o o. eszvenj;:-ar$a~ag;_>',.: " ~. ~ t, ~'" ~ ; \..1 " Csomós Tamás Megbízott képviseletében P,1-1," _._

VÁLLALKOZÁSI SZERZŐDÉS

VÁLLALKOZÁSI SZERZŐDÉS VÁLLALKOZÁSI SZERZŐDÉS amely létrejött egyrészről: az Országgyűlés Hivatala 1055 Budapest, Kossuth Lajos tér 1-3. Adószám: 15300014-2-41 Bankszámlaszám: MÁK 10032000-01400805-00000000. Képviseletében eljáró

Részletesebben

SZÁLLÍTÁSI SZERZŐDÉS

SZÁLLÍTÁSI SZERZŐDÉS SZÁLLÍTÁSI SZERZŐDÉS amely létrejött egyrészről a Gyógyír XI. Egészségügyi Szolgáltató Nonprofit Kft. (székhely: 1117 Budapest, Fehérvári út 12.; cégjegyzékszám: 01-09-913332; adószám: 21814097-2-43, képviseli:

Részletesebben

amely létrejött egyrészről Hajdúnánási Református Egyházközség Székhely: Postacím. Képviseli: mint megbízó (a továbbiakban: Megbízó), másrészről

amely létrejött egyrészről Hajdúnánási Református Egyházközség Székhely: Postacím. Képviseli: mint megbízó (a továbbiakban: Megbízó), másrészről MEGBÍZÁSI SZERZŐDÉS-tervezet Önkormányzati, állami, egyházi, nonprofit fenntartású bentlakásos intézmények korszerűsítése című pályázati felhíváshoz Pályázatírás tárgyában amely létrejött egyrészről Hajdúnánási

Részletesebben

MEGBÍZÁSI SZERZŐDÉS. Preambulum. meghatározott pályázattal kapcsolatban az alábbi feladatok ellátását:

MEGBÍZÁSI SZERZŐDÉS. Preambulum. meghatározott pályázattal kapcsolatban az alábbi feladatok ellátását: MEGBÍZÁSI SZERZŐDÉS amely létrejött egyrészről Név: Újhartyán Községi Önkormányzat Székhely: 2367 Újhartyán Fő u. 21. Képviseli: Schulcz József polgármester mint megbízó, továbbiakban megbízó valamint

Részletesebben

amely létrejött egyrészről Somogyi Károly Városi és Megyei Könyvtár Székhely: 6720 Szeged, Dóm tér 1-4. Telefonszám: Faxszám: cím: Képviseli:

amely létrejött egyrészről Somogyi Károly Városi és Megyei Könyvtár Székhely: 6720 Szeged, Dóm tér 1-4. Telefonszám: Faxszám:  cím: Képviseli: V Á L L A L K O Z Á S I S Z E R Z Ő D É S 4. r é s z a j á n l a t i k ö r amely létrejött egyrészről Somogyi Károly Városi és Megyei Könyvtár Székhely: 6720 Szeged, Dóm tér 1-4. Telefonszám: Faxszám:

Részletesebben

S Z Á L L Í T Á S I S Z E R Z Ő D É S

S Z Á L L Í T Á S I S Z E R Z Ő D É S S Z Á L L Í T Á S I S Z E R Z Ő D É S amely létrejött egyrészről az Óbuda-Békásmegyer Önkormányzat Polgármesteri Hivatal 1033 Budapest, Fő tér 3., képviseli Bús Balázs polgármester, mint megrendelő (továbbiakban,

Részletesebben

BÉRLETI SZERZŐDÉS. Eszköz neve, típusa Mennyiség Gyártási szám

BÉRLETI SZERZŐDÉS. Eszköz neve, típusa Mennyiség Gyártási szám Szerződés száma: BÉRLETI SZERZŐDÉS A szerződő Felek: Bérbe adó: Cím: Adószám: Cégbejegyzés száma: Telefon/fax: a továbbiakban Bérbe adó valamint, valamint Bérlő: Cím: Posta cím: Számlavezető

Részletesebben

Szállítási szerződés. együttesen Szerződő Felek között az alulírott napon és helyen, az alábbi feltételek szerint:

Szállítási szerződés. együttesen Szerződő Felek között az alulírott napon és helyen, az alábbi feltételek szerint: Amely létrejött egyrészről Szállítási szerződés II. Rákóczi Ferenc Megyei Könyvtár (3530 Miskolc, Görgey Artúr u.11.) képviseletében: Venyigéné Makrányi Margit mint Megrendelő (a továbbiakban, mint Megrendelő)

Részletesebben

Megrendelő neve: Bóly Város Önkormányzata Megrendelő Szállító neve: Velox-Ker Kft. Szállító Előzmény: 1. A szerződés tárgya:

Megrendelő neve: Bóly Város Önkormányzata Megrendelő Szállító neve: Velox-Ker Kft. Szállító Előzmény: 1. A szerződés tárgya: SZÁLLÍTÁSI SZERZŐDÉS TELESZKÓPOS RAKODÓGÉP BESZERZÉSE amely létrejött egyrészről: Megrendelő neve: Bóly Város Önkormányzata Székhelye: 7754 Bóly, Rákóczi Ferenc utca 3. Teljes jogú képviselője: Hárs József

Részletesebben

Kereskedelmi ügynöki szerzõdés

Kereskedelmi ügynöki szerzõdés Kereskedelmi ügynöki szerzõdés Amely létrejött egyrészrõl a POINTERNET-DB Elektronikus Kereskedelmi Kft. (székhely: 1029 Budapest, Ördögárok u. 142., cégjegyzékszám: Cg. 01-09-685342, adószám: 11961143-2-41,

Részletesebben

mely létrejött az alábbi szerződő felek között, az alulírott napon és helyen az alábbi feltételek mellett:

mely létrejött az alábbi szerződő felek között, az alulírott napon és helyen az alábbi feltételek mellett: 2. sz. melléklet M E G B Í Z Á S I S Z E R Z Ő D É S T E R V E Z E T mely létrejött az alábbi szerződő felek között, az alulírott napon és helyen az alábbi feltételek mellett: A MEGBÍZÓ ADATAI Megrendelő

Részletesebben

Szerződés száma:. Megbízási szerződés

Szerződés száma:. Megbízási szerződés Szerződés száma:. Megbízási szerződés amely létrejött egyrészről: Gyomaendrőd Város Önkormányzata (5500 Gyomaendrőd, Szabadság tér 1. ) Adószám: 15725527-2-04 képviseli: Várfi András polgármester (Tel.:

Részletesebben

RENDKÍVÜLI KÉPVISELŐ-TESTÜLETI ÜLÉS FÖLDES, 2010. NOVEMBER 29.

RENDKÍVÜLI KÉPVISELŐ-TESTÜLETI ÜLÉS FÖLDES, 2010. NOVEMBER 29. FÖLDES NAGYKÖZSÉG POLGÁRMESTERE 4177 FÖLDES, Karácsony Sándor tér 5. /Fax: (54) 531 000 ; 531 001 E-mail: foldes.ph@gmail.com Iktatószám: 2081-49/2010. 2. E LŐTERJESZTÉS a Képviselő-testülethez a Piac

Részletesebben

ADÁSVÉTELI SZERZŐDÉS Fajta és mennyiség szerint meghatározott dolog határidős adásvételére

ADÁSVÉTELI SZERZŐDÉS Fajta és mennyiség szerint meghatározott dolog határidős adásvételére Amely létrejött egyrészről ADÁSVÉTELI SZERZŐDÉS Fajta és mennyiség szerint meghatározott dolog határidős adásvételére Név Székhely Képviseli Adószám Cégjegyzékszám Bankszámlaszám Szolgáltató nevében eljáró

Részletesebben

VÁLLALKOZÁSI SZERZŐDÉS

VÁLLALKOZÁSI SZERZŐDÉS VÁLLALKOZÁSI SZERZŐDÉS amely létrejött egyrészről: Fon-Trade Music kft. székhelye: 1081 Budapest, Kiss József u. 14. cégjegyzékszáma: 01-09-069891 képviseli: Csider Bálint adószám: 10409534-2-42 pénzforgalmi

Részletesebben

S Z Á L L Í T Á S I S Z E R Z Ő D É S

S Z Á L L Í T Á S I S Z E R Z Ő D É S S Z Á L L Í T Á S I S Z E R Z Ő D É S Amely létrejött egyrészről a Kiskunlacháza Nagyközségi Önkormányzat Központi Konyha 2340 Kiskunlacháza, Rákóczi u. 12. szám alatti intézmény (képviselője Kovács Jánosné

Részletesebben

K I V O N A T. Javaslat energiamenedzsment megbízási szerződés aláírására

K I V O N A T. Javaslat energiamenedzsment megbízási szerződés aláírására BUDAKALÁSZ VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE Szám: 35/2010 K I V O N A T Készült: Budakalász Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2010. december 14-én megtartott rendes nyilvános ülésén készült

Részletesebben

Szállítási szerződés. együttesen Szerződő Felek között az alulírott napon és helyen, az alábbi feltételek szerint:

Szállítási szerződés. együttesen Szerződő Felek között az alulírott napon és helyen, az alábbi feltételek szerint: Szállítási szerződés Amely létrejött egyrészről II. Rákóczi Ferenc Megyei Könyvtár (3530 Miskolc, Görgey Artúr u.11.) képviseletében: Venyigéné Makrányi Margit mint Megrendelő (a továbbiakban, mint Megrendelő)

Részletesebben

VÁLLALKOZÁSI SZERZŐDÉS. székhely/lakhely:... cégjegyzékszám:... képviseli:..., székhely/lakhely:... cégjegyzékszám:... képviseli:...

VÁLLALKOZÁSI SZERZŐDÉS. székhely/lakhely:... cégjegyzékszám:... képviseli:..., székhely/lakhely:... cégjegyzékszám:... képviseli:... VÁLLALKOZÁSI SZERZŐDÉS amely létrejött egyrészről a... (Megrendelő neve/megnevezése) székhely/lakhely:... cégjegyzéket vezető bíróság:... cégjegyzékszám:... adószám:... bankszámlaszám:... képviseli:...,

Részletesebben

A KBT ÉRTELMEZÉSE

A KBT ÉRTELMEZÉSE A KBT. 305. ÉRTELMEZÉSE A szerződés teljesítésére a Kbt. 305. -ában foglaltak az irányadók, mely szabályozás 2010. szeptember 15-én módosításra került. Az előírások az ajánlattevőként és az ajánlatkérőként

Részletesebben

Recobin Kereskedelmi és Szolgáltató Kft. (továbbiakban: Recobin Kft.) Általános Szerződési Feltételei (továbbiakban: ÁSZF)

Recobin Kereskedelmi és Szolgáltató Kft. (továbbiakban: Recobin Kft.) Általános Szerződési Feltételei (továbbiakban: ÁSZF) Recobin Kereskedelmi és Szolgáltató Kft. (továbbiakban: Recobin Kft.) Általános Szerződési Feltételei (továbbiakban: ÁSZF) 1. Az ÁSZF alkalmazása 1.1. A Recobin Kft. szállításai és szolgáltatásai ha a

Részletesebben

MEGBíZÁSI SZERZŐDÉS. Előzmények. A Felek rögzítik, hogya Megbízó és az Ataco Bt február 28-án, majd december 31-én (fa

MEGBíZÁSI SZERZŐDÉS. Előzmények. A Felek rögzítik, hogya Megbízó és az Ataco Bt február 28-án, majd december 31-én (fa MEGBíZÁSI SZERZŐDÉS 2012 feb~ O8. mely létrejött egyrészt Név: Makó és Térsége Szennyvízcsatornázási Társulás Cím: 6900 Makó, Széchenyi tér 22 képviseli: dr. Buzás Péter elnök Adószám: 15358794-2-06 Bankszámlaszám

Részletesebben

FÖLDES NAGYKÖZSÉG POLGÁRMESTERE 4177 FÖLDES, Karácsony Sándor tér 5. /Fax: (54) 531 000 ; 531 001 E-mail: foldes.ph@gmail.com. a Képviselő-testülethez

FÖLDES NAGYKÖZSÉG POLGÁRMESTERE 4177 FÖLDES, Karácsony Sándor tér 5. /Fax: (54) 531 000 ; 531 001 E-mail: foldes.ph@gmail.com. a Képviselő-testülethez 1 FÖLDES NAGYKÖZSÉG POLGÁRMESTERE 4177 FÖLDES, Karácsony Sándor tér 5. /Fax: (54) 531 000 ; 531 001 E-mail: foldes.ph@gmail.com Iktatószám:.../2015. 12. E LŐTERJESZTÉS a Képviselő-testülethez a Területi-

Részletesebben

SZÁLLÍTÁSI SZERZŐDÉS

SZÁLLÍTÁSI SZERZŐDÉS 1 SZÁLLÍTÁSI SZERZŐDÉS amely egyrészről mint Megrendelő (továbbiakban: Megrendelő) Neve: Tolna Megyei Önkormányzat Székhelye: 7100 Szekszárd, Szent István tér 11-13. Adószáma: 15414007-2-17 Képviseletében

Részletesebben

SZERZŐDÉS. Bevezetés. 1. A szerződés tárgya

SZERZŐDÉS. Bevezetés. 1. A szerződés tárgya SZERZŐDÉS Amelyet egyik részről a Szellemi Tulajdon Nemzeti Hivatala (székhelye: Budapest V. Garibaldi u. 2., adószám: 15311746-2-41), mint Vevő, másik részről a Le Cheque Déjeuner Kft. (székhelye: 1074

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS. A jelzőrendszeres házi segítségnyújtással összefüggő kérdésekről

ELŐTERJESZTÉS. A jelzőrendszeres házi segítségnyújtással összefüggő kérdésekről Város Polgármestere 2051 Biatorbágy, Baross Gábor utca 2/a. Telefon: 06 23 310-174/144 Fax: 06 23 310-135 E-mail: polgarmester@biatorbagy.hu www.biatorbagy.hu Tisztelt Képviselő-testület! Tisztelt Egészségügyi

Részletesebben

ADÁSVÉTELI SZERZŐDÉS. LEKI projekt keretében közfoglalkoztatáshoz szükséges eszközök beszerzésére.

ADÁSVÉTELI SZERZŐDÉS. LEKI projekt keretében közfoglalkoztatáshoz szükséges eszközök beszerzésére. ADÁSVÉTELI SZERZŐDÉS LEKI projekt keretében közfoglalkoztatáshoz szükséges eszközök beszerzésére. mely létrejött egyrészről: Név: Szatmári Többcélú Kistérségi Társulás Cím: 4700. Mátészalka, Rákóczi u.

Részletesebben

MEGBÍZÁSI SZERZŐDÉS SZERZŐDÉSES FELTÉTELEK amely létrejött egyrészről Budapest Főváros VIII. kerület Józsefvárosi Önkormányzat székhelye: 1082 Budapest, Baross u. 63-67. képviseli: dr. Kocsis Máté polgármester

Részletesebben

érdekeire figyelemmel és utasítása szerint eljárni;

érdekeire figyelemmel és utasítása szerint eljárni; KERESKEDELMI ÜGYNÖKI SZERZŐDÉS amely létrejött egyfelől a..., mint Megbízott, képviseli:... cím:... e-mail:... telefon:... bankszámlaszám:... másfelől Klaszter Médiaügynökség Kft. (továbbiakban KMÜ), képviseli:

Részletesebben

2013. évi keret megállapodás

2013. évi keret megállapodás 2013. évi keret megállapodás amely létrejött egyrészről a Savaria Turizmus Nonprofit Kft. (9700 Szombathely, Király u 1-3.), képviseletében Vörös Borsody Csilla ügyvezető, Szombathelyi TDM Szervezet menedzsere,

Részletesebben

VÁLLALKOZÁSI SZERZŐDÉS

VÁLLALKOZÁSI SZERZŐDÉS VÁLLALKOZÁSI SZERZŐDÉS Amelyet egyik részről a Magyar Szabadalmi Hivatal (székhelye: 1054 Budapest, Garibaldi u. 2., adószám: 15311746-2-41, képviselő: Igréczné Sipos Etelka gazdasági főigazgató), mint

Részletesebben

1. sz. melléklet MEGÁLLAPODÁS

1. sz. melléklet MEGÁLLAPODÁS MEGÁLLAPODÁS amely létrejött egyrészről Tatabánya Megyei Jogú Város Önkormányzata (2800 Tatabánya, Fő tér 6., bankszámlaszám: OTP Komárom-Esztergom Megyei Igazgatósága 11740009-15384481-00000000, adószám:

Részletesebben

1.1 A Phare támogatással kapcsolatos kötelezettségek meghatározására a Megbízó a

1.1 A Phare támogatással kapcsolatos kötelezettségek meghatározására a Megbízó a Név: Szombathely Megyei Jogú Város Önkormányzata székhely: 9700 Szombathely, Kossuth L. u. 1-3. képv.: dr. Ipkovich György polgármester adószám: azonosító: bankszámlaszám: mint megbízó (továbbiakban: Megbízó

Részletesebben

ME-7.4.2 Árajánlatkérés, szerződésminták, vállalkozók értékelése

ME-7.4.2 Árajánlatkérés, szerződésminták, vállalkozók értékelése 30/38 7. sz. melléklet S ZÁLLÍTÁSI SZERZŐ DÉS ( MINTA) mely létrejött az alábbi szerződő felek között, az alulírott napon és helyen az alábbi feltételek mellett: A MEGRENDELŐ ADATAI Megrendelő neve: Székhelye:

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S

E L Ő T E R J E S Z T É S E L Ő T E R J E S Z T É S Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete 2016. február 25.-i ülésére Tárgy: A városi honlap készítésével kapcsolatos megbízási szerződés módosítása Előadó: Horváth László

Részletesebben

Bem utca páratlan oldali járda építési munkák

Bem utca páratlan oldali járda építési munkák AJÁNLATKÉRÉS Bem utca páratlan oldali járda építési munkák Tárgyú eljáráshoz 1. Az ajánlatkérő neve, címe, telefon- és telefaxszáma, e-mail címe: Neve: Répcelak Város Önkormányzata Képviseli: Dr. Németh

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS. A jelzőrendszeres házi segítségnyújtás évre szóló ellátásiszerződéséről

ELŐTERJESZTÉS. A jelzőrendszeres házi segítségnyújtás évre szóló ellátásiszerződéséről Város Polgármestere 2051 Biatorbágy, Baross Gábor utca 2/a. Telefon: 06 23 310-174/144, 142 Fax: 06 23 310-135 E-mail: polgarmester@biatorbagy.hu www.biatorbagy.hu Tisztelt Képviselő-testület! Tisztelt

Részletesebben

Magyarország-Szombathely: Építési munkák 2013/S 157-273228

Magyarország-Szombathely: Építési munkák 2013/S 157-273228 1/6 Ez a hirdetmény a TED weboldalán: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:273228-2013:text:hu:html Magyarország-Szombathely: Építési munkák 2013/S 157-273228 Nyugat-dunántúli Regionális Hulladékgazdálkodási

Részletesebben

HÉV üzletág kiválásához kapcsolódó könyvvizsgálói feladatok ellátása

HÉV üzletág kiválásához kapcsolódó könyvvizsgálói feladatok ellátása HÉV üzletág kiválásához kapcsolódó könyvvizsgálói feladatok ellátása versenyeztetési eljárás Eljárás száma: BKV Zrt. AJÁNLATI FELHÍVÁS Budapest, 2016. AJÁNLATI FELHÍVÁS 1. Ajánlatkérő neve: Budapesti Közlekedési

Részletesebben

Ajánlatkérőhöz az alábbi kérdések/észrevételek érkeztek:

Ajánlatkérőhöz az alábbi kérdések/észrevételek érkeztek: BKV Zrt. 61-es villamos vonal Ördög-árok menti 1.sz. és 2.sz. támfal átépítésének és Riadó utcai KIEGÉSZÍTŐ TÁJÉKOZTATÁS NYÚJTÁSA (4. sz.) Ajánlatkérőhöz az alábbi kérdések/észrevételek érkeztek: 1.) Kérdés/észrevétel:

Részletesebben

Szállítási Szerződés amely létrejött egyrészről a Bács-Kiskun megyei Önkormányzat Kórháza (Kecskemét, Nyíri út 38.), mint megrendelő (a továbbiakban megrendelő), valamint az Univer-Coop Zrt. (6000 Kecskemét,

Részletesebben

Kivitelezési szerződés

Kivitelezési szerződés Kivitelezési szerződés amely létrejött egyrészről: részben ERSTE BANK HUNGARY Zrt.által nyújtott kölcsönből, utófinanszírozással... (székhelye:...; cégjegyzékszáma:...,...; statisztikai azonosítója:...;

Részletesebben

Oldal: 1 / 5. között alulírott helyen és napon az alábbi feltételekkel: 1.) A szerződés tárgya:

Oldal: 1 / 5. között alulírott helyen és napon az alábbi feltételekkel: 1.) A szerződés tárgya: M E GBÍZÁSI S ZERZŐDÉS Amely létrejött egyrészről mint Megbízó (továbbiakban Megbízó) Neve: Dombóvár és Környéke Többcélú Kistérségi Társulás Székhelye: 7200 Dombóvár, Bezerédj u. 14. Képviseletében eljár:

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS. a jelzőrendszeres házi segítségnyújtás ellátásának biztosításáról

ELŐTERJESZTÉS. a jelzőrendszeres házi segítségnyújtás ellátásának biztosításáról Tisztelt Képviselő-testület! Tisztelt Egészségügyi és Szociális Bizottság! ELŐTERJESZTÉS a jelzőrendszeres házi segítségnyújtás ellátásának biztosításáról A Budaörs Kistérség Többcélú Társulása (továbbiakban:

Részletesebben

KERETMEGÁLLAPODÁS. Megrendelő a Kbt. 18. címében meghatározott keretmegállapodásos eljárást folytatott le, mely két részből áll:

KERETMEGÁLLAPODÁS. Megrendelő a Kbt. 18. címében meghatározott keretmegállapodásos eljárást folytatott le, mely két részből áll: KERETMEGÁLLAPODÁS Amely létrejött a Közbeszerzésekről szóló, többszörösen módosított 2003. évi CXXIX. Törvény (továbbiakban Kbt.) alapján a Fővárosi Vízművek Zártkörűen Működő Részvénytársaság által lefolytatott

Részletesebben

MEGBÍZÁSI SZERZŐDÉS I. SZERZŐDÉS TÁRGYA

MEGBÍZÁSI SZERZŐDÉS I. SZERZŐDÉS TÁRGYA MEGBÍZÁSI SZERZŐDÉS mely létrejött a Veszprémi Főegyházmegye Székhelye: 8200 Veszprém, Vár u. 18. Bír. Bejegyz. Sz. Pk. 60.140/1995/10 Adószáma: 19897253-1-19 Képviseli: Dr.Márfi Gyula, érsek, mint Megbízót,

Részletesebben

BESZERZÉSI FELHÍVÁS- pályázatfigyelési és pályázatírói feladatok ellátására

BESZERZÉSI FELHÍVÁS- pályázatfigyelési és pályázatírói feladatok ellátására BESZERZÉSI FELHÍVÁS- pályázatfigyelési és pályázatírói feladatok ellátására A beszerzési felhívást Zsámbék Város Önkormányzata közzétevő intézmény Címe: 2072 Zsámbék, Rácváros u. 2-4. Email: hivatal@zsambek.hu

Részletesebben

VILLAMOSENERGIA VÁSÁRLÁSI SZERZŐDÉS EGYETEMES SZOLGÁLTA- TÁST IGÉNYBE VEVŐ FELHASZNÁLÁSI HELYEKRE

VILLAMOSENERGIA VÁSÁRLÁSI SZERZŐDÉS EGYETEMES SZOLGÁLTA- TÁST IGÉNYBE VEVŐ FELHASZNÁLÁSI HELYEKRE VILLAMOSENERGIA VÁSÁRLÁSI SZERZŐDÉS EGYETEMES SZOLGÁLTA- TÁST IGÉNYBE VEVŐ FELHASZNÁLÁSI HELYEKRE amely létrejött egyrészről a Budapesti Elektromos Művek Nyrt. Székhely : 1132 Budapest, Váci út 72-74.

Részletesebben

TANÁCSADÓ SZOLGÁLTATÁSI SZERZŐDÉS

TANÁCSADÓ SZOLGÁLTATÁSI SZERZŐDÉS Sorszám: TANÁCSADÓ SZOLGÁLTATÁSI SZERZŐDÉS Közbeszerzési tanácsadás szolgáltatáscsomag Tanácsadás telefonon, írásban, személyesen, valamint előadások és kiadványok formájában. Vevőszolgálati Iroda: Közbeszerzési

Részletesebben

KEZESSÉGVÁLLALÁSI MEGÁLLAPODÁS (készfizető kezesség)

KEZESSÉGVÁLLALÁSI MEGÁLLAPODÁS (készfizető kezesség) OTP BANK Nyrt. Szerződésszám: Előadó: KEZESSÉGVÁLLALÁSI MEGÁLLAPODÁS (készfizető kezesség) amely létrejött egyrészről az OTP BANK NYRT., (székhely: 1051 Budapest, Nádor u. 16., nyilvántartásba vette a

Részletesebben

AJÁNLATI FELHÍVÁS. A BKV Zrt. irat- és dokumentumkezelő rendszerének komplett üzemeltetése Versenyeztetési eljárás. Eljárás száma: BKV Zrt.

AJÁNLATI FELHÍVÁS. A BKV Zrt. irat- és dokumentumkezelő rendszerének komplett üzemeltetése Versenyeztetési eljárás. Eljárás száma: BKV Zrt. A BKV Zrt. irat- és dokumentumkezelő rendszerének komplett üzemeltetése Versenyeztetési eljárás Eljárás száma: BKV Zrt. V-284/13 AJÁNLATI FELHÍVÁS Budapest, 2014. március Ajánlatkérő neve: AJÁNLATI FELHÍVÁS

Részletesebben

Tervezési szerződés minta - Nyomtatvany, bejelentes, szerződés minta - Építészmérnök tervező iroda

Tervezési szerződés minta - Nyomtatvany, bejelentes, szerződés minta - Építészmérnök tervező iroda TERVEZÉSI SZERZŐDÉS minta amely egyrészről név: Kft. székhely:. adószám:. Cg. sz.: mint megrendelő a továbbiakban: Megrendelő másrészről név: Kft. 1 / 5 székhely:. adószám:. Cg. sz.: mint vállalkozó, a

Részletesebben

VÁLLALKOZÁSI SZERZİDÉS

VÁLLALKOZÁSI SZERZİDÉS VÁLLALKOZÁSI SZERZİDÉS Amely létrejött egyrészről: Szociálpolitikai és Munkaügyi Intézet székhely: 1134 Budapest, Tüzér u.33-35. képviselő: Korinek Lívia szakmai vezető adószám: 15329884-2-41 számlavezető

Részletesebben

i. A szerződés tárgya 1.1) 1 darab Skoda Superb típusú gépkocsi megvásárlása az 1. sz. mellékletben meghatározott 1.2) 1 darab Skoda Superb típusú gép

i. A szerződés tárgya 1.1) 1 darab Skoda Superb típusú gépkocsi megvásárlása az 1. sz. mellékletben meghatározott 1.2) 1 darab Skoda Superb típusú gép ADÁSVÉTELI SZERZŐDÉS egyrészről : Országgyűlés Hivatala székhelye : 1055 Budapest, Kossuth Lajos tér 1-3., adószáma : 15300014-2-41 mint Vevő (a továbbiakban : Vevő"), másrészről : Porsche Hungaria Kereskedelmi

Részletesebben

SZERZŐDÉS JOGCÍM ÁTVEZETÉSI SZOLGÁLTATÁS IGÉNYBEVÉTELÉRE

SZERZŐDÉS JOGCÍM ÁTVEZETÉSI SZOLGÁLTATÁS IGÉNYBEVÉTELÉRE SZERZŐDÉS JOGCÍM ÁTVEZETÉSI SZOLGÁLTATÁS IGÉNYBEVÉTELÉRE a továbbiakban Szerződés, amely létrejött egyrészről az FGSZ Földgázszállító Zártkörűen Működő Részvénytársaság Székhelye: 8600 Siófok, Tanácsház

Részletesebben

S Z Á L L Í T Á S I S Z E R Z Ő D É S

S Z Á L L Í T Á S I S Z E R Z Ő D É S S Z Á L L Í T Á S I S Z E R Z Ő D É S mely létrejött az alulírott napon és helyen, az alábbi felek között, az alábbi feltételekkel: Szállító neve: FORT Kereskedelmi Kft Címe: 1071. Budapest, Dózsa Gy.

Részletesebben

Megbízási szerződés. ( név) (születési hely,idő) (lakcím) (igazolvány szám) (telefonszám) (e-mail)

Megbízási szerződés. ( név) (születési hely,idő) (lakcím) (igazolvány szám) (telefonszám) (e-mail) Megbízási szerződés Mely létrejött egyrészről ( név) (születési hely,idő) (lakcím) (igazolvány szám) (telefonszám) (e-mail) továbbiakban Megbízó, másrészről a Creative Soul Kft. Székhely: H-8230 Balatonfüred

Részletesebben

VÁLLALKOZÁSI SZERZŐDÉS (tervezet)

VÁLLALKOZÁSI SZERZŐDÉS (tervezet) VÁLLALKOZÁSI SZERZŐDÉS (tervezet) (építtető Cigándi Innovációs és Ifjúsági Sportegyesület Kiemelkedően Közhasznú Szervezet mint megrendelő és.. építőipari kivitelező gazdasági társaság mint vállalkozó

Részletesebben

Bizományi szerződésminta

Bizományi szerződésminta Bizományi szerződésminta Amely létrejött Megbízó : Bizományos: Név: Név: Capmaci Kft. Cím: Cím: 1032 Budapest, Bécsi út 181. E-mail cím: E-mail cím: capmaci@capmaci.hu Tel.: Tel.: 06 30 401 77 81 Adószám:

Részletesebben

Különböző átmérőjű PE csővezetékek beszerzése

Különböző átmérőjű PE csővezetékek beszerzése N Y Í R S É G V Í Z NYÍREGYHÁZA ÉS TÉRSÉGE VÍZ- ÉS CSATORNAMŰ ZÁRTKÖRŰEN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG Különböző átmérőjű PE csővezetékek beszerzése elnevezésű árubeszerzésre vonatkozó közbeszerzési eljárás

Részletesebben

Szállítási szerződés

Szállítási szerződés Szállítási szerződés amely létrejött egyrészről Dr. Kenessey Albert Kórház-rendelőintézet (2660 Balassagyarmat, Rákóczi fejedelem út 125-127.) (továbbiakban: Megrendelő) (képviseletében eljár: Dr. Szabó

Részletesebben

VÁLLALKOZÓI SZERZŐDÉS STÚDIÓVEZETŐI FELADATOK ELLÁTÁSÁRA

VÁLLALKOZÓI SZERZŐDÉS STÚDIÓVEZETŐI FELADATOK ELLÁTÁSÁRA VÁLLALKOZÓI SZERZŐDÉS STÚDIÓVEZETŐI FELADATOK ELLÁTÁSÁRA amely létrejött KŐRÖSHEGY Község Önkormányzata Székhely: 8617 Kőröshegy, Petőfi S. u. 71. Adószám: 15731735-2-14 Képviseli: Marczali Tamás polgármester

Részletesebben

1. A tárgyalandó témakör tárgyilagos és tényszerű bemutatása

1. A tárgyalandó témakör tárgyilagos és tényszerű bemutatása RÉTSÁG VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 2651 Rétság, Rákóczi út 20. Telefon: 35/550-100 www.retsag.hu Email: hivatal@retsag.hu Előterjesztést készítette: Fodor Rita Mária Előterjesztő: Hegedűs

Részletesebben

8600 SIÓFOK, FŐ TÉR 1. TELEFON +36 84 504100 FAX: +36 84 504103

8600 SIÓFOK, FŐ TÉR 1. TELEFON +36 84 504100 FAX: +36 84 504103 SIÓFOK VÁROS ÖNKORMÁNYZATA POLGÁRMESTER 8600 SIÓFOK, FŐ TÉR 1. TELEFON +36 84 504100 FAX: +36 84 504103 Az előterjesztés törvényességi szempontból megfelelő. Siófok, 2014. február 14. Dr. Pavlek Tünde

Részletesebben

Vállalkozási szerződés keretében a Győri Evangélikus Egyházközség Öregtemplomában lévő Angster orgona eredeti állapotának helyreállítása

Vállalkozási szerződés keretében a Győri Evangélikus Egyházközség Öregtemplomában lévő Angster orgona eredeti állapotának helyreállítása Vállalkozási szerződés keretében a Győri Evangélikus Egyházközség Öregtemplomában lévő Angster orgona eredeti állapotának helyreállítása Közbeszerzési Értesítő száma: 2015/81 Vállalkozási szerződés keretében

Részletesebben

1. Az eljárás száma: BKV Zrt. 15/V-306/ A beszerzés tárgya és mennyisége:

1. Az eljárás száma: BKV Zrt. 15/V-306/ A beszerzés tárgya és mennyisége: AJÁNLATI FELHÍVÁS Ajánlatkérő neve: Budapesti Közlekedési Zártkörűen Működő Részvénytársaság Gazdasági Igazgatóság Beszerzési Főosztály Schifner Marianna mb. Főosztályvezető 1072 Budapest, Akácfa u. 15.

Részletesebben

Mit jelent az elállási jog?

Mit jelent az elállási jog? Megszüntethetjük-e egyoldalúan a már megkötött, általunk aláírt üdülőhasználatra, hosszú távra szóló üdülési termékre vagy üdülési jog cseréjére vonatkozó szerződésünket? Igen, a hatályos jogszabályok

Részletesebben

Egyéb előterjesztés Békés Város Képviselő-testülete 2015. március 30-i ülésére

Egyéb előterjesztés Békés Város Képviselő-testülete 2015. március 30-i ülésére Tárgy: Hulladékszállító jármű ingyenes használatba adása Előkészítette: Gál András osztályvezető Műszaki Osztály Véleményező Pénzügyi Bizottság bizottság: Sorszám: IV/14. Döntéshozatal módja: egyszerű

Részletesebben

HÉV járművek átalakításának tervezése. Versenyeztetési eljárás. Eljárás száma: BKV Zrt. 15/VB-218/2013. AJÁNLATI FELHÍVÁS. Budapest, 2013.

HÉV járművek átalakításának tervezése. Versenyeztetési eljárás. Eljárás száma: BKV Zrt. 15/VB-218/2013. AJÁNLATI FELHÍVÁS. Budapest, 2013. HÉV járművek átalakításának tervezése Versenyeztetési eljárás Eljárás száma: BKV Zrt. 15/VB-218/2013. AJÁNLATI FELHÍVÁS Budapest, 2013. Ajánlatkérő neve: AJÁNLATI FELHÍVÁS Budapesti Közlekedési Zártkörűen

Részletesebben

SZÁMLAVÁLTÁSI MEGHATALMAZÁS - belföldön, azonos pénznemben vezetett lakossági fizetési számlák tekintetében

SZÁMLAVÁLTÁSI MEGHATALMAZÁS - belföldön, azonos pénznemben vezetett lakossági fizetési számlák tekintetében SZÁMLAVÁLTÁSI MEGHATALMAZÁS - belföldön, azonos pénznemben vezetett lakossági fizetési számlák tekintetében Alulírott név: születési név: születési hely: születési dátum: anyja neve: TULAJDONOS TÁRSTULAJDONOS

Részletesebben

Üzemanyag kutak és nyilvántartási rendszerük fejlesztése. versenyeztetési eljárás. Eljárás száma: BKV Zrt. 15/V-332/11.

Üzemanyag kutak és nyilvántartási rendszerük fejlesztése. versenyeztetési eljárás. Eljárás száma: BKV Zrt. 15/V-332/11. Üzemanyag kutak és nyilvántartási rendszerük fejlesztése versenyeztetési eljárás Eljárás száma: BKV Zrt. 15/V-332/11. AJÁNLATI FELHÍVÁS Budapest, 2011. szeptember hó 08. nap AJÁNLATI FELHÍVÁS Ajánlati

Részletesebben

INTRUM JUSTITIA KÖVETELÉSKEZELŐ ZÁRTKÖRŰEN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG ÜZLETSZABÁLYZAT KÖVETELÉSKEZELÉSI TEVÉKENYSÉGRE (FOGYASZTÓI ÜZLETÁG)

INTRUM JUSTITIA KÖVETELÉSKEZELŐ ZÁRTKÖRŰEN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG ÜZLETSZABÁLYZAT KÖVETELÉSKEZELÉSI TEVÉKENYSÉGRE (FOGYASZTÓI ÜZLETÁG) INTRUM JUSTITIA KÖVETELÉSKEZELŐ ZÁRTKÖRŰEN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG ÜZLETSZABÁLYZAT KÖVETELÉSKEZELÉSI TEVÉKENYSÉGRE (FOGYASZTÓI ÜZLETÁG) 7/2015. (XI.01.) 1. A Szerződés tárgya A Megbízott kötelezettséget

Részletesebben

MEGBÍZÁSI SZERZŐDÉS. Tervezet

MEGBÍZÁSI SZERZŐDÉS. Tervezet MEGBÍZÁSI SZERZŐDÉS Tervezet mely létrejött egyrészről Baranya Megyei Önkormányzat 7621 Pécs, Széchenyi tér 9. Törzsszáma: 330002000, Adószáma: 15330004202 Bankszámla száma:117310001-15330004 Képviseli:

Részletesebben

VÁLLALKOZÁSI SZERZŐDÉS

VÁLLALKOZÁSI SZERZŐDÉS ikt.szám: VÁLLALKOZÁSI SZERZŐDÉS amely létrejött egyrészről Újfehértó Város Önkormányzata Székhelye: 4244 Újfehértó, Szent István út 10. KSH jelzőszáma: 15732475-8411-321-15 Adószám: 15732475-2-15 Pénzforgalmi

Részletesebben

A 2. számú mellékletben meghatározott készlet kialakítását követően a Megrendelő a felhasználásokat fajta, méret és darabszám szerint folyamatosan, ír

A 2. számú mellékletben meghatározott készlet kialakítását követően a Megrendelő a felhasználásokat fajta, méret és darabszám szerint folyamatosan, ír Szállítási Szerződés amely létrejött egyrészről a Bács-Kiskun megyei Önkormányzat Kórháza (Kecskemét, Nyíri út 38.), mint megrendelő (a továbbiakban megrendelő), valamint a Premier G. Med Kft. (1026 Bp.

Részletesebben

1 db személyes használt személyszállító hajó üzembe helyezéséhez szükséges feladatok elvégzése

1 db személyes használt személyszállító hajó üzembe helyezéséhez szükséges feladatok elvégzése 1 db 80-120 személyes használt személyszállító hajó üzembe helyezéséhez szükséges feladatok elvégzése e-versenyeztetési eljárás Eljárás száma: AJÁNLATI FELHÍVÁS Budapest, 2017. AJÁNLATI FELHÍVÁS Ajánlatkérő

Részletesebben

Hostessek biztosítása BKV Zrt. rendezvényeire Versenyeztetési eljárás

Hostessek biztosítása BKV Zrt. rendezvényeire Versenyeztetési eljárás Hostessek biztosítása BKV Zrt. rendezvényeire Versenyeztetési eljárás Eljárás száma:bkv Zrt. V-55/14 AJÁNLATI FELHÍVÁS Budapest, 2014. március AJÁNLATI FELHÍVÁS Ajánlatkérő neve: Budapesti Közlekedési

Részletesebben

Megbízási Keretszerződés Befektetési Tanácsadásra. név:... lakcím:... szem. ig. sz:... adóazonosító jel:... ügyfél azonosító:...

Megbízási Keretszerződés Befektetési Tanácsadásra. név:... lakcím:... szem. ig. sz:... adóazonosító jel:... ügyfél azonosító:... Megbízási Keretszerződés Befektetési Tanácsadásra Amely létrejött egyrészről név:... lakcím:... szem. ig. sz:... adóazonosító jel:... ügyfél azonosító:... mint megbízó (a továbbiakban: Megbízó) másrészről

Részletesebben

KARBANTARTÁSI SZERZŐDÉS

KARBANTARTÁSI SZERZŐDÉS amely létrejött egyrészről KARBANTARTÁSI SZERZŐDÉS Cégnév/Név: [..] Székhely: [..] Adószám: [..] képviseli: [..] mint megrendelő, (a továbbiakban: "Megrendelő") másrészről: KZiTERRA Kft. Székhely: 2051

Részletesebben

VÁLLALKOZÁSI SZERZŐDÉS

VÁLLALKOZÁSI SZERZŐDÉS VÁLLALKOZÁSI SZERZŐDÉS Amely létrejött: az Országgyűlés Hivatala, Jobbik Parlamenti Frakció 1358. Budapest, Széchenyi rkp. 19., Adószám: 15300014-2-41 Bankszámlaszám:MÁK10032000-00292203-00000000 Képviseletében

Részletesebben

Megbízott és Megbízó a Rendelet 9. szerint én egymással Közfeladatellátási Szerződést (továbbiakban Szerződés) kötöttek.

Megbízott és Megbízó a Rendelet 9. szerint én egymással Közfeladatellátási Szerződést (továbbiakban Szerződés) kötöttek. M E G B Í Z Á S I S Z E R Z Ő D É S a TOP-6.8.2-15-PC1-2016-00001 Pécs Paktum projekthez kapcsolódó kötelező nyilvánosság biztosítása feladatok ellátása tárgyában, utófinanszírozás keretében amely létrejött

Részletesebben

K&H SZÉP Kártya elfogadási szerződés Elfogadó internetes honlapján keresztül

K&H SZÉP Kártya elfogadási szerződés Elfogadó internetes honlapján keresztül K&H SZÉP Kártya elfogadási szerződés Elfogadó internetes honlapján keresztül amely létrejött egyrészről a K&H Csoportszolgáltató Központ Korlátolt Felelősségű Társaság (székhely: 1095 Budapest, Lechner

Részletesebben

ÉRTÉKESÍTÉSI SZERZŐDÉS

ÉRTÉKESÍTÉSI SZERZŐDÉS Az elemek és akkumulátorok hulladékainak visszavételéről szóló 181/2008. (VII. 8.) Korm. rendelet 9. (4) bekezdése szerinti ÉRTÉKESÍTÉSI SZERZŐDÉS mely létrejött egyrészről a(z) Ramiris Europe Kft Székhely:

Részletesebben

4/2016. (II.22.) előterjesztés 4. napirendi pont. Keretmegállapodás

4/2016. (II.22.) előterjesztés 4. napirendi pont. Keretmegállapodás Keretmegállapodás a 2014-2020 időszakra szóló Integrált Területi Program keretében benyújtandó projektek előkészítésében és a projekt megvalósításához nyújtott projektmenedzsmenti szolgáltatások ellátásában

Részletesebben

DOKUMENTÁCIÓ. 2012. március

DOKUMENTÁCIÓ. 2012. március DOKUMENTÁCIÓ Budapest, IX. kerületben TÁMOP-3.1.3-10/1-2010-0002 jelű, Ferencváros a korszerű természettudományos oktatásért c. projekt keretében laboreszköz beszerzés a labor és konferenciaterem számára

Részletesebben

I. Ajánlattételi felhívás

I. Ajánlattételi felhívás I. Ajánlattételi felhívás 1. Az ajánlatkérő neve, címe, telefon- és telefaxszáma, e-mail címe: Országos Egészségbiztosítási Pénztár (OEP), Beszerzési, Üzemeltetési és Vagyongazdálkodási Főosztály, 1139

Részletesebben

VÁLLALKOZÁSI SZ E R Z Ő D É S

VÁLLALKOZÁSI SZ E R Z Ő D É S Amely létrejött egyrészről a Megrendelő, Megrendelő: Cégjegyzékszám: Bankszámlaszám Képviseli: a továbbiakban mint Megrendelő, másrészről Vállalkozó: Nyilvántartási szám: Statisztikai számjel: Bankszámlaszám:

Részletesebben

Vállalkozási szerződés Márki Sándor Általános Iskola komplex akadálymentesítése elnevezésű közbeszerzési eljáráshoz

Vállalkozási szerződés Márki Sándor Általános Iskola komplex akadálymentesítése elnevezésű közbeszerzési eljáráshoz Vállalkozási szerződés Márki Sándor Általános Iskola komplex akadálymentesítése elnevezésű közbeszerzési eljáráshoz VÁLLALKOZÁSI SZERZŐDÉS amely létrejött a közbeszerzésekről szóló 2003. évi CXXIX. törvény

Részletesebben

Sárospatak Város Polgármestere 3950 Sárospatak, Rákóczi út 32. Tel.: 47/ Fax: 47/

Sárospatak Város Polgármestere 3950 Sárospatak, Rákóczi út 32. Tel.: 47/ Fax: 47/ Sárospatak Város Polgármestere 3950 Sárospatak, Rákóczi út 32. Tel.: 47/513-240 Fax: 47/311-404 E-mail: sarospatak@sarospatak.hu 3721/2015. Javaslat -a Képviselő-testületnek- a Sárospatak újság szerkesztési

Részletesebben

A teljesítésigazolásra, illetve számlabefogadásra vonatkozó egyedi kikötések

A teljesítésigazolásra, illetve számlabefogadásra vonatkozó egyedi kikötések A teljesítésigazolásra, illetve számlabefogadásra vonatkozó egyedi kikötések BGYH ZRt. számlabefogadási rend Partnereinknek a számlájukat a központi levelezési címre kell megküldeniük: 1138 Budapest, Népfürdő

Részletesebben

Magyarország-Budapest: Szállítási szolgáltatások (kivéve szemétszállítás) 2015/S 238-432366

Magyarország-Budapest: Szállítási szolgáltatások (kivéve szemétszállítás) 2015/S 238-432366 1 / 9 Ez a hirdetmény a TED weboldalán: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:432366-2015:text:hu:html Magyarország-Budapest: Szállítási szolgáltatások (kivéve szemétszállítás) 2015/S 238-432366 Magyar

Részletesebben

II. 3. Szerződésminta befektetési tanácsadásra. Szerződés befektetési tanácsadásra

II. 3. Szerződésminta befektetési tanácsadásra. Szerződés befektetési tanácsadásra II. 3. Szerződésminta befektetési tanácsadásra Jelen melléklet azon a napon lép hatályba, amelyen a Pénzügyi Szervezetek Állami Felügyelete a befektetési tanácsadási tevékenység végzését az Alapkezelő

Részletesebben

Új Szöveges dokumentum

Új Szöveges dokumentum BÉRLETI SZERZŐDÉS amely létrejött egyrészről a Miskolci Egyetem (székhelye: 3515 Miskolc, Egyetemváros; képviseli: Dr. Patkó Gyula rektor) - mint bérbeadó, a továbbiakban bérbeadó, másrészről a Bartók

Részletesebben

Energiatanúsítvány elkészítése a BKV Zrt részére

Energiatanúsítvány elkészítése a BKV Zrt részére Energiatanúsítvány elkészítése a BKV Zrt részére e-versenyeztetési eljárás Eljárás száma: BKV Zrt V-455/14 AJÁNLATI FELHÍVÁS Budapest, 2015 Beszerzési Főosztály/Közbeszerzési Osztály/Minták versenyeztetési

Részletesebben

MEGBÍZÁSI SZERZŐDÉS. székhely: 2730 Albertirsa, Irsay K. u. 2. adószám: képviseli: Fazekas László polgármester, (a továbbiakban: Megbízó)

MEGBÍZÁSI SZERZŐDÉS. székhely: 2730 Albertirsa, Irsay K. u. 2. adószám: képviseli: Fazekas László polgármester, (a továbbiakban: Megbízó) MEGBÍZÁSI SZERZŐDÉS amely egyrészről Albertirsa Város Önkormányzata székhely: 2730 Albertirsa, Irsay K. u. 2. adószám: 15390723 213 képviseli: Fazekas László polgármester, (a továbbiakban: Megbízó) másrészről

Részletesebben

JOGCÍM ÁTVEZETÉSI SZOLGÁLTATÁS IGÉNYBEVÉTELÉT SZABÁLYOZÓ SZERZŐDÉS

JOGCÍM ÁTVEZETÉSI SZOLGÁLTATÁS IGÉNYBEVÉTELÉT SZABÁLYOZÓ SZERZŐDÉS JOGCÍM ÁTVEZETÉSI SZOLGÁLTATÁS IGÉNYBEVÉTELÉT SZABÁLYOZÓ SZERZŐDÉS Jelen szerződés (továbbiakban: Szerződés) amely létrejött egyrészről a Magyar Gáz Tranzit Zártkörűen Működő Részvénytársaság Székhelye:

Részletesebben

AJÁNLATI DOKUMENTÁCIÓ 2. KÖTET SZERZŐDÉSES FELTÉTELEK

AJÁNLATI DOKUMENTÁCIÓ 2. KÖTET SZERZŐDÉSES FELTÉTELEK AJÁNLATI DOKUMENTÁCIÓ 2. KÖTET SZERZŐDÉSES FELTÉTELEK Kiskunhalas Város Szennyvíztisztításának és csatornázásának fejlesztése című projekt munkáihoz kapcsolódó tájékoztatási- és PR tevékenység. Projektazonosító:

Részletesebben

INTER-TRADE Kft. AZ INTER-TRADE KFT Általános Szerződési Feltételei

INTER-TRADE Kft. AZ INTER-TRADE KFT Általános Szerződési Feltételei AZ INTER-TRADE KFT Általános Szerződési Feltételei 1.. Általános szabályok Az INTER-TRADE KFT minden magyarországi értékesítésére jelen feltételek alkalmazandók, függetlenül az értékesítendő árutól, illetve

Részletesebben

Peronfigyelő monitorok beszerzése. versenyeztetési eljárás. Eljárás száma: BKV Zrt. 15/VB-255/12. AJÁNLATI FELHÍVÁS. Budapest, 2012.

Peronfigyelő monitorok beszerzése. versenyeztetési eljárás. Eljárás száma: BKV Zrt. 15/VB-255/12. AJÁNLATI FELHÍVÁS. Budapest, 2012. Peronfigyelő monitorok beszerzése versenyeztetési eljárás Eljárás száma: BKV Zrt. 15/VB-255/12. AJÁNLATI FELHÍVÁS Budapest, 2012. augusztus AJÁNLATI FELHÍVÁS Ajánlati felhívás 1. Ajánlatkérő neve: Budapesti

Részletesebben