MEGBÍZÁSI KERETSZERZŐDÉS

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "MEGBÍZÁSI KERETSZERZŐDÉS"

Átírás

1 MEGBÍZÁSI KERETSZERZŐDÉS amely létrejött, egyrészről az MFB Magyar Fejlesztési Bank Zártkörűen Működő Részvénytársaság (székhely: 1051 Budapest, Nádor u. 31; adószám: ; képviseli: dr. Nyikos Péter ügyvezető igazgató és dr. Doma Dóra főmunkatárs ) mint és a továbbiakban: Megbízó, másrészről, a MOREA Utazási Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság (székhely: 1056 Budapest, Irányi u. 10.; cégjegyzékszáma: Cg ; adószám: ; képviseli: Perlaky Ágnes ügyvezető) mint és a továbbiakban: Megbízott, a továbbiakban együttesen a Felek között, a mai napon az alábbi feltételekkel. Előzmények Megbízó, mint Ajánlatkérő a közbeszerzésekről szóló évi CVIII. törvény (a továbbiakban: Kbt.) harmadik rész 122. (7) bekezdés a) pontja értelmében közbeszerzési eljárást (a továbbiakban: közbeszerzési eljárás) indított, melynek nyertes ajánlattevője a Megbízott. A közbeszerzés tárgya és mennyisége: Megbízó részére külföldi és belföldi utazásszervezési szolgáltatások nyújtása, ennek keretében 1.) repülőjegyek beszerzése, elektronikus jegyek kiállítása és megküldése, online check-in és beszállókártyák kiállítása és megküldése 2.) szállásfoglalás, voucher kiállítása és megküldése, 3.) utazási biztosítások megkötése és megküldése, 4.) egyéb jegyek (busz-, vasúti, komp-, stb. jegyek) beszerzése és megküldése, 5.) kapcsolódó szolgáltatások (autóbérlés, vízumügyintézés, transzferek ügyintézése, VIP váró intézése.) biztosítása. A Megbízó rendelkezésére álló keretösszeg (amely magában foglalja a szolgáltatási díjakat is): nettó ,- Ft. I. A jelen szerződés tárgya és a szerződés hatálya 1.1. A Megbízó megrendeli, a Megbízott elvállalja az alábbiakban részletezett utazásszervezési tevékenységek elvégzését. A Megbízott elfogadja, hogy a jelen szerződés csak keretszerződés a jelen szerződésben leírt tevékenységek ellátására. Erre tekintettel a Megbízó a Megbízott szolgáltatásait mindenkor a jelen szerződésre hivatkozással, de eseti megbízás alapján veszi igénybe. 1.2 A Megbízott - a Megbízó eseti megbízása alapján - a jelen szerződés keretében, az alábbi szolgáltatásokat nyújtja a Megbízónak:

2 A Megbízó részére a hivatalos utazásokhoz kapcsolódó menetjegyek beszerzése: Repülőjegy értékesítés - a megrendelésben foglaltak alapján turista vagy business osztályon, amely magában foglalhatja a külföldre történő telepítés bonyolítását is. Ehhez kapcsolódóan útvonal-terv bemutatása, a foglalások visszaigazolása 24 órán belül (szükség esetén azonnal) a járatszámok, időpontok, foglalási kód megjelölésével, elektronikus jegyek megküldése, online check-in és beszállókártya elkészítése és megküldése. Az utazások igényelt időpontjának betartásával minden esetben a legkedvezőbb árú repülőjegyet kell választani. Nemzetközi és belföldi vasúti menetjegyek értékesítése, beleértve a hely-, hálókocsi és couchette jegyeket. Hajójegyek, autóbuszjegyek és egyéb menetjegyek értékesítése A hivatalos utaztatáshoz kapcsolódó teljes körű idegenforgalmi szolgáltatások nyújtása: Szállásfoglalás a Megbízó által igényelt, megfelelő színvonalú, kedvező árú, legalább 3 csillagos szállodákban. Amennyiben a Megbízott saját szerződése alapján előnyösebb áron tud azonos színvonalú szolgáltatást beszerezni, úgy abban az esetben ezen szolgáltatást köteles a Megbízó részére felkínálni Betegség-, baleset- és poggyászbiztosítás, repülőjegy biztosítás, speciális útlemondási biztosítás értékesítése. Kedvezményes repülőtéri transzferek. Vízumügyintézés. Gépkocsi bérlés külföldön, a rendelkezésre álló lehetőségek közül a legelőnyösebb feltételek mellett. Egyéb eseti szolgáltatások. Törzsutas programok ajánlása, helyfoglalásban pontok göngyölítése A Megbízó külföldi vendégei részére szállásfoglalás és egyéb idegenforgalmi szolgáltatások nyújtása belföldön. 1.3 A jelen szerződést a Felek a szerződés aláírásának napjától a rendelkezésre álló keretösszeg kimerüléséig, de legfeljebb december 31. napjáig tartó határozott időre kötik. 1.4 A Megbízott tudomásul veszi, hogy a Megbízónak jelen szerződésben meghatározott szolgáltatások kapcsán előre vállalt megrendelési kötelezettsége nincs. A Megbízott kijelenti, hogy a szerződés megkötését megelőző eljárás során az ezen pontban meghatározott megbízotti kockázatviselés ismeretében nyújtotta be ajánlatát és határozta meg annak tartalmát. A Megbízott tudomásul veszi, hogy amennyiben a szerződésben meghatározott időtartam lejártakor az általa nyújtott szolgáltatások ellenértéke nem érte el a keretösszeget, úgy a szerződés nem maradéktalan teljesüléséből eredő bevételkiesés az ő kockázatát képezi. A Megbízott kijelenti, 2

3 hogy nem él a Megbízóval szemben semmilyen kártérítési vagy egyéb igénnyel a szerződés nem maradéktalan teljesüléséből eredő bevételkiesése miatt. II. Megbízási díj és a fizetési feltételek 2.1. Az 1.2) pontban felsorolt szolgáltatások nyújtása ellenértékeként a Megbízó az alábbi megbízási díjat plusz a mindenkor hatályos általános forgalmi adó összegét fizeti Megbízottnak: repülőjegy értékesítéskor felszámított szervizdíj: kiállított repülőjegyek után Ft/db Megbízott a 2.1. pontban foglalt díjon túl semmi egyéb olyan igényt vagy követelést nem érvényesíthet a Megbízóval szemben, amely összefüggésben lenne a jelen szerződésben vállalt feladatok teljesítésével. Ez a rendelkezés nem vonatkozik a Megbízott esetleges késedelmi kamat és kártérítési követelésére. 2.3 A megbízási díjak leszámlázása havonta egy alkalommal történik, (a számla mellékletében tételes felsorolással). Hivatalos utazások esetén a Megbízott a számla mellékletében köteles feltünteti az utas nevét, az úti célt, valamint a nem forintban történt vásárlások esetén az árfolyamot, azzal, hogy Felek megállapodnak abban, hogy ez esetben alkalmazandó árfolyam az MNB deviza közép árfolyam A Megbízott a számláját az alábbi címre köteles kiállítani és megküldeni: 1051 Budapest, Nádor u Megbízó az elfogadott számla alapján a Megbízottat megillető díjat havonta utólag, a Kbt (3) bekezdésében foglaltak szerint utalja át a Megbízott CIB Bank Zrt.-nél vezetett sz. bankszámlájára. A Megbízott a jelen szerződés aláírásával elfogadja, hogy a Megbízó előleget nem fizet. Megbízó felhívja a Megbízott figyelmét, hogy nem kerülhetnek kifizetésre, illetve elszámolásra a szerződés teljesítésével összefüggésben olyan költségek, melyek a Kbt. 56. (1) bekezdés k) pontja szerinti feltételeknek nem megfelelő társaság tekintetében merülnek fel, és melyek a Megbízott adóköteles jövedelmének csökkentésére alkalmasak. Megbízott kötelezettséget vállal arra, hogy a szerződés teljesítésének teljes időtartama alatt tulajdonosi szerkezetét a Megbízó számára megismerhetővé teszi és a fenti ügyletekről a Megbízót haladéktalanul értesíti A számlabenyújtás előfeltétele, hogy a Megbízott a jelen szerződés tárgyát képező feladatát a jogszabályokban és a jelen szerződésben leírt módon teljesítse és ezen teljesítést a Megbízó erre felhatalmazott képviselője igazolja. A Megbízott az adózás rendjéről szóló évi XCII. törvény 36/A. -ra tekintettel a számlabenyújtásakor köteles a benyújtástól számítva 15 napnál nem régebbi eredeti, 3

4 nemlegesnek minősülő együttes adóigazolást bemutatni, vagy azt a számlához csatolni. A Felek a jelen szerződés aláírásával megállapodnak abban, hogy a Megbízott a jelen pontban leírt nyilatkozatot abban az esetben nem köteles becsatolni a Megbízó részére, amennyiben a Megbízott a megbízási díj kifizetésekor, a Nemzeti Adó- és Vámhivatal által vezetett köztartozásmentes adózói adatbázisban szerepel A Megbízott a Megbízó késedelmes fizetése esetében - a késedelmesen megfizetett összegre, mint tőkére vetítve - a Polgári Törvénykönyvről szóló évi IV. törvény (továbbiakban Ptk.) szerinti késedelmi kamatot jogosult érvényesíteni a Megbízóval szemben A számla kiegyenlítése a Megbízó mindazon jogainak fenntartásával történik, amelyek a Megbízott esetleges hibás teljesítésével vagy egyéb szerződésszegésével kapcsolatosak Ha a Megbízott nem a szerződés szerint állítja ki a számlát, a Megbízó jogosult a számla kiegyenlítését megtagadni anélkül, hogy ez által késedelembe esne. Ebben az esetben a Megbízott nem jogosult a szerződés további teljesítését felfüggeszteni, vagy megszüntetni A Megbízott a jelen szerződés aláírásával elfogadja, hogy a Megbízó jogosult arra, hogy a Megbízottal szemben fennálló egynemű és lejárt követelését a Megbízottat megillető díjba beszámítsa. III. A teljesítésének határideje A Megbízott a szolgáltatásait a jelen szerződésben és az eseti megbízásokban meghatározott teljesítési határidőkre köteles elvégezni. IV. Megbízó feladatai 4.1. A Megbízó köteles a megbízás végzéséhez szükséges információkat a Megbízott rendelkezésére bocsátani Megbízó, illetve annak képviselője részt vesz a Megbízó által szervezett, a jelen szerződés teljesítésével összefüggő egyeztetéseken A Megbízó jogosult a Megbízottat a megbízás teljesítésére vonatkozó utasításokkal ellátni Megbízó a szerződés szerint kifizeti a Megbízott számláját. 4

5 V. Megbízott jogaira és kötelezettségeire vonatkozó feltételek 5.1. A Megbízott a jelen szerződés aláírásával kijelenti, hogy a jelen szerződés teljesítésében a Megbízott oldalán közreműködő természetes személy gyanúsítottként nem áll büntetőeljárás hatálya alatt, illetve amennyiben ezen személy ellen szándékos bűncselekmény elkövetése miatt büntetőeljárás indult, úgy ezt a Megbízott a tudomásszerzést követően a Megbízó részére haladéktalanul bejelenti. Megbízott kijelenti, hogy a jelen szerződés teljesítésében a Megbízott oldalán közreműködő természetes személy(ek) erkölcsi bizonyítvánnyal rendelkezik(nek), amely tanúsítja, hogy a Megbízott oldalán a jelen szerződés teljesítésében résztvevő személy a bűntettesek nyilvántartásában nem szerepel A Megbízó írásban bármikor kérheti indoklás nélkül, hogy a Megbízott valamely munkavállalója (illetve a Megbízott részéről a munkában közreműködő személy, alvállalkozó) a szerződés teljesítésének további szakaszában ne működjön közre. A Megbízott a Felek által meghatározott határidőn belül (2-5 munkanap) köteles a kérésnek eleget tenni, és szükség esetén más alkalmas személyt munkába állítani A Megbízott a jelen szerződés aláírásával kijelenti, hogy amennyiben a Megbízó erre illetékes szervei a jelen szerződésben foglaltakat és azok teljesülését ellenőrizni, vizsgálni kívánják, úgy abban az esetben Megbízó erre illetékes szervezeti egységeivel együttműködik és számukra a tevékenységük ellátásához szükséges információkat, rendelkezésre bocsátja A Megbízott a munka elvégzéséhez kizárólag az ajánlatban szereplő alvállalkozót jogosult igénybe venni A Megbízott, a Megbízó előzetes írásbeli hozzájárulása nélkül, nem jogosult semmilyen értékesítési vagy marketing kiadványban vagy reklámban használni Megbízó nevét, bármely védjegyét vagy lógóját. Megbízott a tevékenysége során csak saját nevében járhat el, nem jogosult a Megbízó nevét használni. A jogszerűtlen névhasználatból eredő károkért kizárólag Megbízott felel. Megbízott kötelezettséget vállal, hogy jelen szerződés szerinti kötelezettségeit független személyként/szervezetként hajtja végre és sem saját maga, tulajdonosai illetve munkavállalói nincsenek alkalmazotti kapcsolatban Megbízóval Megbízott ügyintézője köteles a hivatalos célú utazások lebonyolítását a magán célú utakkal szemben előnyben részesíteni. Megbízott az igénybevett üzleti utaztatási szolgáltatásokról (név szerint, célállomás, utaztatási szolgáltatás, szállás, költség stb.) folyamatos kimutatást készít, melyet negyedévenként a Megbízó képviselőjének elektronikus formában továbbít. A Megbízó alkalmazottai által igénybevett magánjellegű szolgáltatások nem szerepelhetnek a Megbízónak küldött kimutatásban. 5

6 VI. A Megrendelés folyamata 6.1. A Megbízó munkavállalója a szolgáltatások tekintetében munkaidőben írásban vagy elektronikus úton utazást kezdeményez, amely alapján Megbízott kijelölt képviselője/ügyintézője haladéktalanul, a foglalás időpontjában rendelkezésre álló legkedvezőbb tarifa alapján lebonyolítja az előfoglalás(oka)t és ezt Megbízónak visszaigazolja, szükség esetén telefonon/ ben egyezteti a részleteket. Megbízó írásban vagy elektronikus úton elfogadja a számára megfelelő foglalást. 6.2.A megrendelt foglalásokra vonatkozó módosításoknál, útvonal-változtatásnál, kiállított repülőjegyek cseréjénél, foglalások törlésénél stb. a Megbízott az adott légitársaság, illetve egyéb szolgáltató által alkalmazott tarifatípusra vonatkozó feltételeket alkalmazza. Megbízott a fent felsorolt események bekövetkeztekor a légitársaság, illetve egyéb szolgáltató feltételei által meghatározott díjon felül további költséget nem számol fel A megrendelt és kinyomtatott repülőjegy esetén lemondásra, módosításra kizárólag írásban kerülhet sor. Minden ilyen esetben a Megbízott az adott légitársaságnál érvényben lévő kezelési költség felszámítására jogosult, de amennyiben a jegy kiállítás napján kell a repülőjegyet stornózni, Megbízott ezt díjmentesen teszi. VII. A megbízási szerződés teljesítése és a vonatkozó kedvezmények 7.1. A Megbízott vállalja, hogy a Megbízó felé a légitársaságokkal a mindenkor érvényben lévő megállapodásaiban foglaltakat alkalmazza, amely lehetővé teszi egyes desztinációkra speciális díjtétel kialakítását, valamint a publikált díjtételtípusú jegyein bonyolított forgalom utáni további visszatérítést Megbízott vállalja, hogy a Megbízó számára történő repülőjegy értékesítés esetén az általa kibocsátott repülőjegyekre azonos feltételekkel vonatkozik az adott légitársaság törzsutas rendszere, mintha a repülőjegy kibocsátó maga a légitársaság lenne Megbízott vállalja, hogy a repülőjegy-értékesítés során a lemondási feltételekről a Megbízót időben (a foglalás visszaigazolásával együtt) tájékoztatja, mindenkor szem előtt tartva a Megbízó érdekeit Megbízott vállalja, hogy a bel- és külföldi szállásfoglalások alkalmával nettó (tour-operátori) árat alkalmaz. A Megbízott a benyújtott számlához mellékeli a szállítója által számára kiállított számlát. A külföldi szállásadás teljesítési helye az általános forgalmi adó törvény értelmében külföld, tehát a Megbízott a külföldi szállások számlázásakor magyar általános forgalmi adót nem számíthat fel. 6

7 Devizában meghatározott szállásdíj esetén Megbízott a megbízás visszaigazolási dátumának megfelelő MNB deviza közép árfolyamot alkalmazza a számla kiállításakor, és azt meg is jeleníti a számlán Megbízott vállalja, hogy a bel- és külföldi szállásfoglalások esetében a lemondási feltételekről a Megbízót tájékoztatja, kapcsolatai révén mindent megtesz, hogy kötbér felszámolására ne kerüljön sor Amennyiben a megbízás visszaigazolása ellenére a szolgáltatás nem kerül teljesítésre vagy nem a megbízás szerint kerül teljesítésre (pl. a gép túlfoglalása, szálloda túltöltése miatt), Megbízott vállalja a Megbízót megillető kötbér elszámolását A Megbízott a Megbízó felé a légitársaságokkal kötött szerződéseiben rögzített kedvezményeket alkalmazza. A légitársaságok egyedi akciói esetén a Megbízott az elérhető legmagasabb kedvezményt biztosítja a Megbízó részére Megbízott vállalja, hogy Megbízó alkalmazásában álló, munkaviszonnyal rendelkező munkavállalói és családtagjai számára, magánjellegű utazásaik során a jelen szerződésben rögzített foglalási lehetőséget biztosítja, valamint a repülőjegyek és egyéb szolgáltatások esetén az alábbi - százalékos - díjkedvezményeket alkalmazza: Utaztatási szolgáltatás Munkavállalói kedvezmény magán úti egyéb szolgáltatásokra Repülőjegy Szállodai elhelyezés BBP biztosítás A Megbízott program-füzetében publikált, nem akciós utakra Kedvezmények %-os mértéke a Megbízó munkavállalói részére 3 % 6 % 15 % 6 % 7.9. A Megbízott a jelen szerződés aláírásával elfogadja, hogy a Megbízó jogosult - a Megbízott által a jelen szerződés tárgyi hatálya alá tartozó szolgáltatások esetében - a Megbízó részére kiajánlott szolgáltatást ellenőrizni és arra, a Megbízottól független, kontroll árajánlatot kérni. Amennyiben a Megbízó a Megbízott által a Megbízónak kiajánlott szolgáltatásra vonatkozóan a Megbízónak kiajánlott árnál olcsóbb áron tudja ugyanazt szolgáltatást a piacról beszerezni, mint a Megbízott, úgy abban az esetben a Megbízottnak ezen szolgáltatást a Megbízó által beszerzett áron kell kiajánlania a Megbízó részére. A Megbízott az általa a Megbízónak kiajánlott ár és a Megbízó által beszerzett és ez alapján a Megbízó által a szolgáltatásáért a harmadik személynek ténylegesen fizetendő ár közötti különbözetet kártérítésként köteles a 7

8 Megbízónak számla ellenében, a számla kézhezvételétől számított 15 napon belül megfizetni A Felek megállapodnak, hogy amennyiben a Megbízó, a jelen szerződés tárgyi hatálya alá tartozó, a Megbízott által már a Megbízónak megrendelt szolgáltatást olyan időpontban mondja le, amely időpontban a késői lemondás miatt a szerződésszegés esetére megállapított kötbérfizetés már nem elkerülhető, úgy abban az esetben a Megbízó az érvényesített kötbért a Megbízottnak számla ellenében, megfizeti. A Megbízott a jelen szerződés aláírásával elfogadja, hogy a Megbízó jelen pontban leírt kötbérfizetési kötelezettsége csak akkor áll be, ha a lemondott szolgáltatásra vonatkozó árajánlatban vagy a lemondott szolgáltatást nyújtó szolgáltatónak az Általános Szerződési Feltételeiben, Általános Üzletszabályzatában a szolgáltatás igénybevevőnek a szerződésszegésére megállapított kötbérfizetési kötelezettség már az ajánlatnak a Megbízó általi elfogadásának az időpontjában benne szerepelt, és a Megbízott az ÁSZF-ről és Üzletszabályzatról Megbízót tájékoztatta. VIII. Minőségi követelmények 8.1. A Megbízott által közvetített szolgáltatásnak alkalmasnak kell lenni arra, hogy - azt a Megbízó rendeltetésszerűen, a szerződésben kikötött, a szerződéskötéskor, illetve a teljesítés folyamán megismert célnak megfelelően felhasználhassa A Megbízott által biztosított repülőjegy-foglalási, és utaztatási szolgáltatásokra vonatkozóan a Megbízott kijelenti, hogy az IATA International Air Transport Association által elfogadott ügynök, valamint tagja a MUISZ Magyar Utazásszervezők és Utazásközvetítők Szövetségének. Ezen tagsági előírásoknak való megfelelést igazoló bármely okirat, engedély stb. megszerzése, valamint az ezzel kapcsolatos költségek teljes mértékben a Megbízottat terhelik A szerződés időtartama alatt a Megbízott köteles a Magyar Kereskedelmi Engedélyezési Hivatal által a szerződéskötés időpontjában fennálló, engedélyezett tevékenységeket fenntartani. IX. Biztosítás 9.1. A Megbízott kijelenti, hogy a(z) QBE Insurance (Europe) Limited Magyarországi Fióktelepén keresztül minimum 2 millió Ft/káresemény, illetve minimum 20 millió Ft/év összegű felelősségbiztosítással rendelkezik, amely Megbízó részére biztosítási fedezetet jelent a Megbízott, illetve annak munkavállalója, képviselője, alvállalkozója által a Megbízónak, illetve harmadik személynek, szándékosan vagy gondatlanul okozott, valamint mulasztásából származó károkért. A biztosítási kötvény másolata a jelen szerződés elválaszthatatlan része és a jelen 8

9 szerződés 1. számú mellékletét képezi. A Megbízott a jelen pontban leírt biztosítását a jelen szerződés időbeli hatályának lejártát követően még 30 napos időtartamra köteles fenntartani Amennyiben a Megbízott felelősségbiztosítása a jelen szerződés időbeli hatálya alatt megszűnik, úgy ez súlyos szerződésszegésnek minősül és erre való hivatkozással a Megbízó jogosult a jelen szerződést - a szerződésszegésre vonatkozó jogkövetkezmények alkalmazása mellett- felmondani. X. A szerződésszegés, annak a következményei és a szerződés megszűnése A Felek nem sújthatóak kártérítéssel vagy a szerződésnek a mulasztás miatti megszüntetésével, ha bármelyikük késedelmes teljesítése vis maior következménye. A jelen pont értelmezése szempontjából vis maior alatt olyan körülményeket kell érteni, amelyek, a jelen szerződés megkötésének időpontjában előre nem láthatóak, és a Felek érdekkörén kívül álló elháríthatatlan események gyűjtőfogalmába tartoznak, (pl. sztrájk, háború vagy forradalom, tűzeset, árvíz, járvány, karantén korlátozások és szállítási embargó). A kötelezett fél a vis maior tényéről köteles a jogosult felet értesíteni és tájékoztatni annak az okáról és valószínű időtartamáról. Amennyiben a jogosult fél eltérő írásos utasítást nem ad, a kötelezett félnek tovább kell teljesítenie szerződéses kötelezettségeit, amennyiben az ésszerűen lehetséges, és meg kell keresnie minden ésszerű alternatív módot a teljesítésre, amelyet a vis maior esete nem gátol. A szerződésben foglalt határidők a vis maior időtartamával meghosszabbodnak. Amennyiben a vis maior időtartama meghaladja a 15 naptári napot, a Feleknek jogukban áll a szerződést a Ptk. rendelkezései szerint megszüntetni. Vis maior esetében mindkét fél maga viseli a nála felmerült károkat Bármelyik fél jogosult a másik félhez intézett egyoldalú nyilatkozattal felmondási jogát gyakorolni és a jelen szerződést azonnali hatállyal felmondani, ha: a) A másik fél súlyos szerződésszegést követ el. b) A másik fél ellen jogerős bírósági határozat alapján csőd-, felszámolási-, végelszámolási eljárás indult, vagy egyébként fizetésképtelenné vált A pont tekintetében a következő eseteket minősítik súlyos szerződésszegésnek: a) teljesítési póthatáridő be nem tartása, b) a Megbízott felelősségbiztosítási szerződésének a jelen szerződés hatálya alatti megszűnése a Megbízottnak felróható okból, c) titoktartási kötelezettség és biztonsági előírások súlyos megszegése, e) a másik fél bármely okból felhívás ellenére nem teljesítése A Megbízó jogosult továbbá felmondási jogát gyakorolni és a jelen szerződést azonnali hatállyal felmondani, ha 9

10 a) A Megbízott valamely kötelezettségének teljesítését - jogszerű indok hiányában - megtagadja. b) A szerződés a Megbízottnak felróható okból lehetetlenül. c) A Megbízott megkísérli vagy megkísérelte befolyásolni bármely, a Felek között megkötött, vagy tervezett szerződés megkötését azáltal, hogy személyi hasznot ajánlott fel vagy nyújtott a Megbízó bármely alkalmazottjának, vagy bármely olyan személynek, aki bármilyen módon kapcsolódik a Megbízóhoz, és aki részt vesz a jelen szerződés megkötésében, vagy a megbízott a fent említett módon viselkedik a Megbízóval kötött bármely szerződés teljesítése során. d.) A Megbízott szerződés szerinti tevékenysége során, neki felróható okból a Megbízó üzleti érdekei igazoltan sérülnek, illetve őt kár éri. e) A Megbízó jogosult és egyben köteles jelen szerződést felmondani ha szükséges olyan határidővel, amely lehetővé teszi, hogy a szerződéssel érintett feladat ellátásáról gondoskodni tudjon ha Megbízottban közvetetten vagy közvetlenül 25%-ot meghaladó tulajdoni részesedést szerez valamely olyan jogi személy vagy jogi személyiséggel nem rendelkező gazdasági társaság, amely nem felel meg a Kbt. 56. (1) bekezdés k) pontjában meghatározott feltételeknek, vagy Megbízott közvetetten vagy közvetlenül 25%-ot meghaladó tulajdoni részesedést szerez valamely olyan jogi személy vagy jogi személyiséggel nem rendelkező gazdasági társaságban, amely nem felel meg a Kbt. 56. (1) bekezdés k) pontjában meghatározott feltételeknek. A fenti okból történő felmondás esetén Megbízott a szerződés megszűnése előtt már teljesített szolgáltatás szerződésszerű pénzbeli ellenértékére jogosult. Megbízó azonnali hatályú felmondás esetén is köteles helytállni a Megbízott által már elvállalt kötelezettségekért A Felek a jelen szerződés aláírásával kifejezetten megállapodnak abban, hogy a jelen szerződést bármelyik fél jogosult a másik félhez intézett írásbeli nyilatkozattal, indokolás nélkül, 60 (hatvan) naptári napos felmondási idő mellett, rendes felmondással megszüntetni Amennyiben a megrendelt szolgáltatás a Megbízott hibájából nem került teljesítésre, a Megbízott a szolgáltatás teljes nettó értékre vetített díjának visszatérítésére kötelezett, meghiúsulási kötbér jogcímén. A Megbízott hibás vagy/és késedelmes teljesítése (a szolgáltatás teljesítése megtörtént, de nem a Megbízó kérésének vagy a jelen szerződésben leírtaknak megfelelően) esetén a Megbízott a hibásan vagy/és késedelmesen teljesített szolgáltatás nettó értékre vetített díjának 10 %-át köteles a Megbízónak visszatéríteni hibás vagy/és késedelmes teljesítés miatti kötbér jogcímén Megbízó a kötbért meghaladó igazolt közvetlen kárát is érvényesítheti a Megbízottal szemben. A Megbízott elfogadja, hogy a Megbízó a kötbért jogosult a Megbízott díjába beszámítani és annak összegével a díjat csökkenteni. 10

11 10.8. Szerződésszegés vagy szerződésen kívüli károkozás esetén a szerződésszegő vagy károkozó fél köteles a másik fél kárát a Ptk.-ban előírt módon megtéríteni A szerződés megszűnése esetén, a megszűnéstől számított 8 napon belül a Felek kötelesek egymással elszámolni. A szerződés megszűnése nem érinti az elszámolási és titoktartási kötelezettségek fennálltát. XI. Egyéb rendelkezések A Felek kijelentik, hogy az ügydöntő szerveik hozzájárulásával bírnak jelen szerződés megkötéséhez. A Felek kijelentik továbbá, hogy a jelen szerződést aláíró képviselőik jogszerűen képviselik a társaságot és rendelkeznek a jelen szerződés aláírásához szükséges felhatalmazással A Felek kijelentik továbbá, hogy sem csőd, sem felszámolási eljárás alatt nem állnak, és jelen szerződés érvényességéhez nem szükséges harmadik személy vagy hatóság hozzájárulása Ha bármelyik fél egy vagy több esetben nem ragaszkodik a jelen szerződés feltételeinek szigorú teljesítéséhez, illetve a jelen szerződésben meghatározott valamely jog, jogorvoslat vagy választás gyakorlásához, az nem jelenti azt, hogy ugyanannak a feltételnek a jövőbeni teljesítéséről, vagy ugyanazon jog jövőbeni gyakorlásáról is le fog mondani, vagy a követeléseitől el fog állni A Felek megállapodnak abban, hogy mindkét fél maga viseli a jelen szerződés megkötésével kapcsolatos költségeit Felek tudomással bírnak arról, hogy jelen szerződésnek a módosítására kizárólag közös megegyezéssel, írásban, a Kbt ban foglalt rendelkezéseinek betartásával van mód Minden, a jelen szerződésben előírt értesítést, kérést, igényt elsősorban írásban kell megtenni és az alábbiak szerint kell közöltnek tekintetni: a) kézben és átvételi elismervény ellenében történő átadás esetén az átadás időpontjában; b) ajánlott, tértivevényes, küldeményként, futárszolgálat útján történő kézbesítés esetén a kézbesítés időpontjában; c) telefaxon, -en történő továbbítás esetén a telefax berendezés vagy elektronikus levelezőrendszer által megjelölt sikeres elküldés időpontjában (activity vagy delivery report). Kapcsolattartók megnevezése A Felek az egymással való kapcsolattartásra az alábbi személyeket jelölik ki: 11

12 A Megbízó részétől kapcsolattartó személy: Név: Holló Violetta Telefon: Fax: A Megbízó részéről kapcsolattartónak megjelölt személy a jelen szerződés bármilyen módon történő módosítására nem jogosult. A Megbízott részéről kapcsolattartó személy: Név: Dávid Klára Telefon: Fax: A Felek kötelesek hivatalos értesítéseiket a fenti kapcsolattartó személyeknek a fenti elérhetőségi címekre írásban eljuttatni. Felek kötelesek egymást haladéktalanul írásban értesíteni a kapcsolattartási adataikban bekövetkező változásokról. Az értesítés elmulasztásából eredő kárért a mulasztó Fél a felelős A Felek közötti kapcsolat lényege, továbbá a jelen szerződés teljesítésével kapcsolatban rendelkezésre bocsátott adatok és információk bizalmas jellegűek, és a Felek üzleti titkát képezik. A titoktartási kötelezettség alól annak kötelezettje kizárólag a másik szerződő fél előzetes írásbeli hozzájárulása alapján mentesülhet, amely hozzájárulásban a másik szerződő fél pontosan megjelöli a kiszolgáltatható titokkört is. A másik fél előzetes írásbeli hozzájárulása nélkül ide nem értve azokat eseteket, amikor a titoktartási kötelezettség alól kógens jogszabályi rendelkezés menti fel a Feleket - egyik fél sem fedheti fel közvetve vagy közvetlenül harmadik személynek a kapcsolat lényegét, a szerződés tartalmát vagy olyan adatot és információt, amely a tudomására jutott. Ez a kötelezettség a Szerződés ideje alatt, valamint annak megszűnése után is fennáll. A Felek kötelezettséget vállalnak arra, hogy a jelen szerződés teljesítése során a másik fél szervezetéről, eljárási rendjéről, ügyeiről tudomására jutott információkat üzleti titokként kezeli. A Felek által a másik részére a szerződésre vonatkozóan, azzal kapcsolatban átadott minden információ, adat, üzleti és jogi megoldás, szellemi alkotás jogosultja az átadó fél marad, és az átvevő fél semmilyen módon nem jogosult azokkal rendelkezni a szerződés keretein kívül. Ha a másik fél a szerződés teljesítése során új elgondolásról, megoldásról, ismerétről szerez tudomást, ezt a másik előzetes írásbeli hozzájárulása nélkül felhasználni, nyilvánosságra hozni nem jogosult. A másik féltől származó adatok és információk tekintetében a Felek kölcsönösen vállalják, hogy a) minden ésszerű lépést megtesznek azok biztonságos őrzése és tárolása érdekében; b) nem használják fel azokat más célra, mint amelyre azokat szánták; c) csak addig tartják azokat birtokukban, amíg szerződéses kötelezettségeik teljesítéséhez szükségesek, ezt követően haladéktalanul visszaszolgáltatják a másik 12

13 félnek, ideértve minden általuk készített másolatot, vagy a másik fél előzetes írásbeli hozzájárulásával megsemmisítik azokat; d) teljes mértékben együttműködnek egymással bármely ellenőrzés során, amelyet az adatokat rendelkezésre bocsátó fél végez az adatok biztonságos őrzésére, felhasználására vonatkozóan. A titoktartási kötelezettség nem terjed ki azokra az információkra, amelyek a) a Megbízótól függetlenül, harmadik személytől jogszerűen jutottak a Megbízott tudomására titoktartási kötelezettség nélkül; b) a Megbízó írásbeli engedélye alapján már korábban nyilvánosságra kerültek; c) általános gondolatokat, fogalmakat, ismereteket és technikákat tartalmaznak, d) hatósági adatszolgáltatási kötelezettség körébe tartoznak A jelen szerződésből eredő vitás kérdések rendezését a szerződő Felek elsődlegesen tárgyalások útján kötelesek rendezni. Ennek sikertelensége esetén a vitás kérdések rendezésére, a szerződő Felek a pertárgytól és annak az értékétől függően a hatáskörrel és illetékességgel rendelkező bírósághoz fordulnak A jelen szerződés 13 (tizenhárom) számozott oldalból és 1 (egy) mellékletből áll és négy eredeti azonos tartalmú példányban készült, amelynek minden oldalát a Felek képviselői szignójukkal láttak el Jelen szerződésre és a jelen szerződésben nem rendezett kérdésekre a Polgári Törvénykönyvről szóló évi IV. törvény (Ptk.), a Kbt., valamint a vonatkozó egyéb jogszabályok az irányadóak. A Felek a jelen szerződést annak elolvasása és értelmezése után, mint akaratukkal mindenben megegyezőt, jóváhagyólag írták alá. Budapest, november 13.. Megbízó Megbízott Mellékletek: - 1. számú melléklet: felelősségbiztosítási kötvény másolata 13

VÁLLALKOZÁSI SZERZŐDÉS

VÁLLALKOZÁSI SZERZŐDÉS VÁLLALKOZÁSI SZERZŐDÉS amely létrejött egyrészről: az Országgyűlés Hivatala 1055 Budapest, Kossuth Lajos tér 1-3. Adószám: 15300014-2-41 Bankszámlaszám: MÁK 10032000-01400805-00000000. Képviseletében eljáró

Részletesebben

SZÁLLÍTÁSI SZERZŐDÉS

SZÁLLÍTÁSI SZERZŐDÉS SZÁLLÍTÁSI SZERZŐDÉS amely létrejött, egyrészről, az MFB Magyar Fejlesztési Bank Zártkörűen Működő Részvénytársaság (székhelye: 1051 Budapest, Nádor u. 31. cégjegyzékszáma: 01-10-041712, adószáma: 10644371-2-44;

Részletesebben

Megrendelő neve: Bóly Város Önkormányzata Megrendelő Szállító neve: Velox-Ker Kft. Szállító Előzmény: 1. A szerződés tárgya:

Megrendelő neve: Bóly Város Önkormányzata Megrendelő Szállító neve: Velox-Ker Kft. Szállító Előzmény: 1. A szerződés tárgya: SZÁLLÍTÁSI SZERZŐDÉS TELESZKÓPOS RAKODÓGÉP BESZERZÉSE amely létrejött egyrészről: Megrendelő neve: Bóly Város Önkormányzata Székhelye: 7754 Bóly, Rákóczi Ferenc utca 3. Teljes jogú képviselője: Hárs József

Részletesebben

SZÁLLÍTÁSI SZERZŐDÉS

SZÁLLÍTÁSI SZERZŐDÉS SZÁLLÍTÁSI SZERZŐDÉS amely létrejött egyrészről a Gyógyír XI. Egészségügyi Szolgáltató Nonprofit Kft. (székhely: 1117 Budapest, Fehérvári út 12.; cégjegyzékszám: 01-09-913332; adószám: 21814097-2-43, képviseli:

Részletesebben

MEGBÍZÁSI SZERZŐDÉS. Preambulum. meghatározott pályázattal kapcsolatban az alábbi feladatok ellátását:

MEGBÍZÁSI SZERZŐDÉS. Preambulum. meghatározott pályázattal kapcsolatban az alábbi feladatok ellátását: MEGBÍZÁSI SZERZŐDÉS amely létrejött egyrészről Név: Újhartyán Községi Önkormányzat Székhely: 2367 Újhartyán Fő u. 21. Képviseli: Schulcz József polgármester mint megbízó, továbbiakban megbízó valamint

Részletesebben

VÁLLALKOZÁSI SZERZŐDÉS

VÁLLALKOZÁSI SZERZŐDÉS VÁLLALKOZÁSI SZERZŐDÉS amely létrejött egyrészről Albertirsa Város Önkormányzata (2730 Albertirsa, Irsay Károly u. 2.), mint megrendelő, a továbbiakban: Megrendelő, (adószám: 15390723-2-13; számlaszám:

Részletesebben

VÁLLALKOZÁSI SZ E R Z Ő D É S

VÁLLALKOZÁSI SZ E R Z Ő D É S Amely létrejött egyrészről a Megrendelő, Megrendelő: Cégjegyzékszám: Bankszámlaszám Képviseli: a továbbiakban mint Megrendelő, másrészről Vállalkozó: Nyilvántartási szám: Statisztikai számjel: Bankszámlaszám:

Részletesebben

ME-7.4.2 Árajánlatkérés, szerződésminták, vállalkozók értékelése

ME-7.4.2 Árajánlatkérés, szerződésminták, vállalkozók értékelése 30/38 7. sz. melléklet S ZÁLLÍTÁSI SZERZŐ DÉS ( MINTA) mely létrejött az alábbi szerződő felek között, az alulírott napon és helyen az alábbi feltételek mellett: A MEGRENDELŐ ADATAI Megrendelő neve: Székhelye:

Részletesebben

ADÁSVÉTELI SZERZŐDÉS Fajta és mennyiség szerint meghatározott dolog határidős adásvételére

ADÁSVÉTELI SZERZŐDÉS Fajta és mennyiség szerint meghatározott dolog határidős adásvételére Amely létrejött egyrészről ADÁSVÉTELI SZERZŐDÉS Fajta és mennyiség szerint meghatározott dolog határidős adásvételére Név Székhely Képviseli Adószám Cégjegyzékszám Bankszámlaszám Szolgáltató nevében eljáró

Részletesebben

TANÁCSADÓ SZOLGÁLTATÁSI SZERZŐDÉS

TANÁCSADÓ SZOLGÁLTATÁSI SZERZŐDÉS Sorszám: TANÁCSADÓ SZOLGÁLTATÁSI SZERZŐDÉS Közbeszerzési tanácsadás szolgáltatáscsomag Tanácsadás telefonon, írásban, személyesen, valamint előadások és kiadványok formájában. Vevőszolgálati Iroda: Közbeszerzési

Részletesebben

KERETMEGÁLLAPODÁS. Megrendelő a Kbt. 18. címében meghatározott keretmegállapodásos eljárást folytatott le, mely két részből áll:

KERETMEGÁLLAPODÁS. Megrendelő a Kbt. 18. címében meghatározott keretmegállapodásos eljárást folytatott le, mely két részből áll: KERETMEGÁLLAPODÁS Amely létrejött a Közbeszerzésekről szóló, többszörösen módosított 2003. évi CXXIX. Törvény (továbbiakban Kbt.) alapján a Fővárosi Vízművek Zártkörűen Működő Részvénytársaság által lefolytatott

Részletesebben

VÁLLALKOZÁSI SZERZŐDÉS

VÁLLALKOZÁSI SZERZŐDÉS VÁLLALKOZÁSI SZERZŐDÉS Amelyet egyik részről a Magyar Szabadalmi Hivatal (székhelye: 1054 Budapest, Garibaldi u. 2., adószám: 15311746-2-41, képviselő: Igréczné Sipos Etelka gazdasági főigazgató), mint

Részletesebben

Megbízási Keretszerződés Befektetési Tanácsadásra. név:... lakcím:... szem. ig. sz:... adóazonosító jel:... ügyfél azonosító:...

Megbízási Keretszerződés Befektetési Tanácsadásra. név:... lakcím:... szem. ig. sz:... adóazonosító jel:... ügyfél azonosító:... Megbízási Keretszerződés Befektetési Tanácsadásra Amely létrejött egyrészről név:... lakcím:... szem. ig. sz:... adóazonosító jel:... ügyfél azonosító:... mint megbízó (a továbbiakban: Megbízó) másrészről

Részletesebben

A KBT ÉRTELMEZÉSE

A KBT ÉRTELMEZÉSE A KBT. 305. ÉRTELMEZÉSE A szerződés teljesítésére a Kbt. 305. -ában foglaltak az irányadók, mely szabályozás 2010. szeptember 15-én módosításra került. Az előírások az ajánlattevőként és az ajánlatkérőként

Részletesebben

Megbízási szerződés. ( név) (születési hely,idő) (lakcím) (igazolvány szám) (telefonszám) (e-mail)

Megbízási szerződés. ( név) (születési hely,idő) (lakcím) (igazolvány szám) (telefonszám) (e-mail) Megbízási szerződés Mely létrejött egyrészről ( név) (születési hely,idő) (lakcím) (igazolvány szám) (telefonszám) (e-mail) továbbiakban Megbízó, másrészről a Creative Soul Kft. Székhely: H-8230 Balatonfüred

Részletesebben

KÖZTERÜLET-HASZNÁLATI SZERZŐDÉS

KÖZTERÜLET-HASZNÁLATI SZERZŐDÉS Mely létrejött egyrészről KÖZTERÜLET-HASZNÁLATI SZERZŐDÉS Pilis Város Önkormányzata székhely: 2721 Pilis, Kossuth Lajos út 47. adószám: 15730655-2-13 statisztikai számjel: 15730655-8411-321-13 képviseli:

Részletesebben

K I V O N A T. Javaslat energiamenedzsment megbízási szerződés aláírására

K I V O N A T. Javaslat energiamenedzsment megbízási szerződés aláírására BUDAKALÁSZ VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE Szám: 35/2010 K I V O N A T Készült: Budakalász Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2010. december 14-én megtartott rendes nyilvános ülésén készült

Részletesebben

S Z Á L L Í T Á S I S Z E R Z Ő D É S

S Z Á L L Í T Á S I S Z E R Z Ő D É S S Z Á L L Í T Á S I S Z E R Z Ő D É S amely létrejött egyrészről az Óbuda-Békásmegyer Önkormányzat Polgármesteri Hivatal 1033 Budapest, Fő tér 3., képviseli Bús Balázs polgármester, mint megrendelő (továbbiakban,

Részletesebben

VILLAMOSENERGIA VÁSÁRLÁSI SZERZŐDÉS EGYETEMES SZOLGÁLTA- TÁST IGÉNYBE VEVŐ FELHASZNÁLÁSI HELYEKRE

VILLAMOSENERGIA VÁSÁRLÁSI SZERZŐDÉS EGYETEMES SZOLGÁLTA- TÁST IGÉNYBE VEVŐ FELHASZNÁLÁSI HELYEKRE VILLAMOSENERGIA VÁSÁRLÁSI SZERZŐDÉS EGYETEMES SZOLGÁLTA- TÁST IGÉNYBE VEVŐ FELHASZNÁLÁSI HELYEKRE amely létrejött egyrészről a Budapesti Elektromos Művek Nyrt. Székhely : 1132 Budapest, Váci út 72-74.

Részletesebben

Kereskedelmi ügynöki szerzõdés

Kereskedelmi ügynöki szerzõdés Kereskedelmi ügynöki szerzõdés Amely létrejött egyrészrõl a POINTERNET-DB Elektronikus Kereskedelmi Kft. (székhely: 1029 Budapest, Ördögárok u. 142., cégjegyzékszám: Cg. 01-09-685342, adószám: 11961143-2-41,

Részletesebben

ÁTVÁLLALÁSI SZERZŐDÉS. Környezetvédelmi termékdíj fizetési kötelezettség átvállalási szerződés

ÁTVÁLLALÁSI SZERZŐDÉS. Környezetvédelmi termékdíj fizetési kötelezettség átvállalási szerződés ÁTVÁLLALÁSI SZERZŐDÉS Környezetvédelmi termékdíj fizetési kötelezettség átvállalási szerződés amely létrejött egyrészről a PAPYRUS HUNGÁRIA Kereskedelmi Zrt. Adószám: 10840807-2-43 KSH törzsszám: 10840807-5229-114-01

Részletesebben

Szállítási szerződés

Szállítási szerződés Szállítási szerződés amely létrejött egyrészről Dr. Kenessey Albert Kórház-rendelőintézet (2660 Balassagyarmat, Rákóczi fejedelem út 125-127.) (továbbiakban: Megrendelő) (képviseletében eljár: Dr. Szabó

Részletesebben

Szállítási Szerződés amely létrejött egyrészről a Bács-Kiskun megyei Önkormányzat Kórháza (Kecskemét, Nyíri út 38.), mint megrendelő (a továbbiakban megrendelő), valamint az Univer-Coop Zrt. (6000 Kecskemét,

Részletesebben

MEGÁLLAPODÁS. között az alulírott helyen és időpontban, az alábbi feltételek mellett:

MEGÁLLAPODÁS. között az alulírott helyen és időpontban, az alábbi feltételek mellett: MEGÁLLAPODÁS amely létrejött egyrészről a Székhely: Képviseli: mint önkormányzat (a továbbiakban: Önkormányzat), és másrészről a Castrum Network Kft. Székhely: 1053 Budapest, Magyar u. 3. 1. em. 2. Cégjegyzékszám:

Részletesebben

MEGBÍZÁSI SZERZŐDÉS SZERZŐDÉSES FELTÉTELEK amely létrejött egyrészről Budapest Főváros VIII. kerület Józsefvárosi Önkormányzat székhelye: 1082 Budapest, Baross u. 63-67. képviseli: dr. Kocsis Máté polgármester

Részletesebben

SZÁLLITÁSI SZERZŐDÉS

SZÁLLITÁSI SZERZŐDÉS SZÁLLITÁSI SZERZŐDÉS amely létrejött egyrészről a Dr. Kenessey Albert Kórház-rendelőintézet (2660 Balassagyarmat, Rákóczi fejedelem út 125-127.) (továbbiakban: Megrendelő) (képviseletében eljár: Dr Szabó

Részletesebben

Általános Szerződési Feltételek

Általános Szerződési Feltételek Általános Szerződési Feltételek I. Általános tudnivalók I.1. Az Olimpia Szolgáltató Betéti Társaság befektetési aranytermékek forgalmazásával foglalkozó gazdasági társaság. I.2. A jelen Általános Szerződési

Részletesebben

Bizományi szerződésminta

Bizományi szerződésminta Bizományi szerződésminta Amely létrejött Megbízó : Bizományos: Név: Név: Capmaci Kft. Cím: Cím: 1032 Budapest, Bécsi út 181. E-mail cím: E-mail cím: capmaci@capmaci.hu Tel.: Tel.: 06 30 401 77 81 Adószám:

Részletesebben

II. KÖTET: SZERZŐDÉSTERVEZET

II. KÖTET: SZERZŐDÉSTERVEZET II. KÖTET: SZERZŐDÉSTERVEZET SZOLGÁLTATÁSI SZERZŐDÉS amely létrejött egyrészről a Budapesti Gazdasági Főiskola (székhely: 1149 Budapest, Buzogány u. 11-13.; adószám: 15329822-2-42; bankszámlaszám: 10032000-00282833;

Részletesebben

ADÁSVÉTELI SZERZŐDÉS. LEKI projekt keretében közfoglalkoztatáshoz szükséges eszközök beszerzésére.

ADÁSVÉTELI SZERZŐDÉS. LEKI projekt keretében közfoglalkoztatáshoz szükséges eszközök beszerzésére. ADÁSVÉTELI SZERZŐDÉS LEKI projekt keretében közfoglalkoztatáshoz szükséges eszközök beszerzésére. mely létrejött egyrészről: Név: Szatmári Többcélú Kistérségi Társulás Cím: 4700. Mátészalka, Rákóczi u.

Részletesebben

mint, szolgáltató,megbízott ( a továbbiakban: szolgáltató/megbízott) valamint,

mint, szolgáltató,megbízott ( a továbbiakban: szolgáltató/megbízott) valamint, LifeBOX SZERZŐDÉS A LifeBOX internetes tartalomszolgáltatás, műsor gyártás-és sugárzás kizárólagos jogbirtokosa a Varga és Zsótér Bt.(székhely : 1117.Budapest, Bercsényi u.26.fszt.3. adószám : 21816408-2-43,

Részletesebben

1. A szerződés tárgya A Szállító kötelezettséget vállal arra, hogy a szerződés 2. számú mellékletében meghatározott tisztítószereket, tisztítóeszközök

1. A szerződés tárgya A Szállító kötelezettséget vállal arra, hogy a szerződés 2. számú mellékletében meghatározott tisztítószereket, tisztítóeszközök SZÁLLÍTÁSI SZERZŐDÉS amely létrejött egyrészről az Országgyűlés Hivatala (1358 Budapest, Széchenyi rkp. 19.), mint megrendelő - továbbiakban : Megrendelő, másrészről a Rákóczi Üzletház Kft. (1084 Budapest,

Részletesebben

BÉRLETI SZERZŐDÉS. Eszköz neve, típusa Mennyiség Gyártási szám

BÉRLETI SZERZŐDÉS. Eszköz neve, típusa Mennyiség Gyártási szám Szerződés száma: BÉRLETI SZERZŐDÉS A szerződő Felek: Bérbe adó: Cím: Adószám: Cégbejegyzés száma: Telefon/fax: a továbbiakban Bérbe adó valamint, valamint Bérlő: Cím: Posta cím: Számlavezető

Részletesebben

Oldal: 1 / 5. között alulírott helyen és napon az alábbi feltételekkel: 1.) A szerződés tárgya:

Oldal: 1 / 5. között alulírott helyen és napon az alábbi feltételekkel: 1.) A szerződés tárgya: M E GBÍZÁSI S ZERZŐDÉS Amely létrejött egyrészről mint Megbízó (továbbiakban Megbízó) Neve: Dombóvár és Környéke Többcélú Kistérségi Társulás Székhelye: 7200 Dombóvár, Bezerédj u. 14. Képviseletében eljár:

Részletesebben

amely létrejött egyrészről Somogyi Károly Városi és Megyei Könyvtár Székhely: 6720 Szeged, Dóm tér 1-4. Telefonszám: Faxszám: cím: Képviseli:

amely létrejött egyrészről Somogyi Károly Városi és Megyei Könyvtár Székhely: 6720 Szeged, Dóm tér 1-4. Telefonszám: Faxszám:  cím: Képviseli: V Á L L A L K O Z Á S I S Z E R Z Ő D É S 4. r é s z a j á n l a t i k ö r amely létrejött egyrészről Somogyi Károly Városi és Megyei Könyvtár Székhely: 6720 Szeged, Dóm tér 1-4. Telefonszám: Faxszám:

Részletesebben

Recobin Kereskedelmi és Szolgáltató Kft. (továbbiakban: Recobin Kft.) Általános Szerződési Feltételei (továbbiakban: ÁSZF)

Recobin Kereskedelmi és Szolgáltató Kft. (továbbiakban: Recobin Kft.) Általános Szerződési Feltételei (továbbiakban: ÁSZF) Recobin Kereskedelmi és Szolgáltató Kft. (továbbiakban: Recobin Kft.) Általános Szerződési Feltételei (továbbiakban: ÁSZF) 1. Az ÁSZF alkalmazása 1.1. A Recobin Kft. szállításai és szolgáltatásai ha a

Részletesebben

amely létrejött egyrészről Hajdúnánási Református Egyházközség Székhely: Postacím. Képviseli: mint megbízó (a továbbiakban: Megbízó), másrészről

amely létrejött egyrészről Hajdúnánási Református Egyházközség Székhely: Postacím. Képviseli: mint megbízó (a továbbiakban: Megbízó), másrészről MEGBÍZÁSI SZERZŐDÉS-tervezet Önkormányzati, állami, egyházi, nonprofit fenntartású bentlakásos intézmények korszerűsítése című pályázati felhíváshoz Pályázatírás tárgyában amely létrejött egyrészről Hajdúnánási

Részletesebben

Szállítási szerződés. együttesen Szerződő Felek között az alulírott napon és helyen, az alábbi feltételek szerint:

Szállítási szerződés. együttesen Szerződő Felek között az alulírott napon és helyen, az alábbi feltételek szerint: Amely létrejött egyrészről Szállítási szerződés II. Rákóczi Ferenc Megyei Könyvtár (3530 Miskolc, Görgey Artúr u.11.) képviseletében: Venyigéné Makrányi Margit mint Megrendelő (a továbbiakban, mint Megrendelő)

Részletesebben

ThyssenKruppFerroglobusKereskedelmiZRt. ÁltalánosBeszerzési(Vételi)SzerződésiFeltételei2015.április1.napjától. ÁSZFhatályaésalkalmazásiköre

ThyssenKruppFerroglobusKereskedelmiZRt. ÁltalánosBeszerzési(Vételi)SzerződésiFeltételei2015.április1.napjától. ÁSZFhatályaésalkalmazásiköre ThyssenKruppFerroglobusKereskedelmiZRt. ÁltalánosBeszerzési(Vételi)SzerződésiFeltételei2015.április1.napjától ÁSZFhatályaésalkalmazásiköre A jelen Általános Szerződési Feltételek(továbbiakban: ÁSZF) kizárólagos

Részletesebben

Vállalkozási keretszerződés

Vállalkozási keretszerződés Vállalkozási keretszerződés Amely létrejött egyrészről a Fővárosi Bíróságon mint Cégbíróságon Cg.01-10- 042695 cégjegyzékszámon szereplő Budapest Főváros Vagyonkezelő Központ Zártkörűen Működő Részvénytársaság

Részletesebben

8600 SIÓFOK, FŐ TÉR 1. TELEFON +36 84 504100 FAX: +36 84 504103

8600 SIÓFOK, FŐ TÉR 1. TELEFON +36 84 504100 FAX: +36 84 504103 SIÓFOK VÁROS ÖNKORMÁNYZATA POLGÁRMESTER 8600 SIÓFOK, FŐ TÉR 1. TELEFON +36 84 504100 FAX: +36 84 504103 Az előterjesztés törvényességi szempontból megfelelő. Siófok, 2014. február 14. Dr. Pavlek Tünde

Részletesebben

KARBANTARTÁSI SZERZŐDÉS

KARBANTARTÁSI SZERZŐDÉS amely létrejött egyrészről KARBANTARTÁSI SZERZŐDÉS Cégnév/Név: [..] Székhely: [..] Adószám: [..] képviseli: [..] mint megrendelő, (a továbbiakban: "Megrendelő") másrészről: KZiTERRA Kft. Székhely: 2051

Részletesebben

Vállalkozási Szerződés

Vállalkozási Szerződés Vállalkozási Szerződés Iktatószám: AK-06-150/23009. amely létrejött egyrészről az Állami Számvevőszék Székhelye: 1052 Budapest, Apáczai Csere J. u. 10. Törzskönyvi szám: 324766 Bankszámlaszám: Magyar Államkincstár

Részletesebben

VÁLLALKOZÁSI SZERZŐDÉS

VÁLLALKOZÁSI SZERZŐDÉS VÁLLALKOZÁSI SZERZŐDÉS amely létrejött egyrészről: Fon-Trade Music kft. székhelye: 1081 Budapest, Kiss József u. 14. cégjegyzékszáma: 01-09-069891 képviseli: Csider Bálint adószám: 10409534-2-42 pénzforgalmi

Részletesebben

VÁLLALKOZÁSI SZERZŐDÉS. MEGRENDELŐ : ORSZÁGGYŰLÉS HIVATALA Székhelye : 1357 Bp. Kossuth tér 1-3. Bordács Csaba, gazdasági igazgató

VÁLLALKOZÁSI SZERZŐDÉS. MEGRENDELŐ : ORSZÁGGYŰLÉS HIVATALA Székhelye : 1357 Bp. Kossuth tér 1-3. Bordács Csaba, gazdasági igazgató VÁLLALKOZÁSI SZERZŐDÉS amely létrejött alulírott szerződő felek között : MEGRENDELŐ : ORSZÁGGYŰLÉS HIVATALA Székhelye : 1357 Bp. Kossuth tér 1-3. Képviselője : Bordács Csaba, gazdasági igazgató mint megrendelő,

Részletesebben

SZÁLLÍTÁSI KERETSZERZŐDÉS

SZÁLLÍTÁSI KERETSZERZŐDÉS SZÁLLÍTÁSI KERETSZERZŐDÉS amely létrejött egyrészről a Településellátó Szervezet (2132 Göd, Duna u. 5., képviseli dr. Hetényi Tamás igazgató,), mint Megrendelő (a továbbiakban: Megrendelő), másrészről

Részletesebben

SZERZŐDÉS. Bevezetés. 1. A szerződés tárgya

SZERZŐDÉS. Bevezetés. 1. A szerződés tárgya SZERZŐDÉS Amelyet egyik részről a Szellemi Tulajdon Nemzeti Hivatala (székhelye: Budapest V. Garibaldi u. 2., adószám: 15311746-2-41), mint Vevő, másik részről a Le Cheque Déjeuner Kft. (székhelye: 1074

Részletesebben

ENGEDMÉNYEZÉSI SZERZŐDÉS

ENGEDMÉNYEZÉSI SZERZŐDÉS SZT-. ENGEDMÉNYEZÉSI SZERZŐDÉS amely létrejött egyrészről Pér Község Önkormányzata mint engedményező (cím: 9099 Pér, Szent Imre utca 1.; törzsszám: 727837; adószáma: 15727835-2-08; képviseletében eljár:

Részletesebben

Peronfigyelő monitorok beszerzése. versenyeztetési eljárás. Eljárás száma: BKV Zrt. 15/VB-255/12. AJÁNLATI FELHÍVÁS. Budapest, 2012.

Peronfigyelő monitorok beszerzése. versenyeztetési eljárás. Eljárás száma: BKV Zrt. 15/VB-255/12. AJÁNLATI FELHÍVÁS. Budapest, 2012. Peronfigyelő monitorok beszerzése versenyeztetési eljárás Eljárás száma: BKV Zrt. 15/VB-255/12. AJÁNLATI FELHÍVÁS Budapest, 2012. augusztus AJÁNLATI FELHÍVÁS Ajánlati felhívás 1. Ajánlatkérő neve: Budapesti

Részletesebben

SZÁLLÍTÁSI SZERZŐDÉS (kenyér, pékáru)

SZÁLLÍTÁSI SZERZŐDÉS (kenyér, pékáru) SZÁLLÍTÁSI SZERZŐDÉS (kenyér, pékáru) E szerződés létrejött egyrészről a Vác Város Önkormányzat Bölcsődék és Fogyatékosok Intézménye (a továbbiakban: Megrendelő, cím: 2600 Vác, Kölcsey u. 4, adószám: 15566843-2-13,

Részletesebben

SZÁLLÍTÁSI SZERZŐDÉS

SZÁLLÍTÁSI SZERZŐDÉS SZÁLLÍTÁSI SZERZŐDÉS Iktatószám: 3/40-21/2010. amely létrejött egyrészről Balatonfűzfő Város Önkormányzat (székhely: 8184 Balatonfűzfő, Nike körút 1., adószám: 15430207-2-19), képviseli: Marton Béla polgármester,

Részletesebben

KEZESSÉGVÁLLALÁSI MEGÁLLAPODÁS (készfizető kezesség)

KEZESSÉGVÁLLALÁSI MEGÁLLAPODÁS (készfizető kezesség) OTP BANK Nyrt. Szerződésszám: Előadó: KEZESSÉGVÁLLALÁSI MEGÁLLAPODÁS (készfizető kezesség) amely létrejött egyrészről az OTP BANK NYRT., (székhely: 1051 Budapest, Nádor u. 16., nyilvántartásba vette a

Részletesebben

mely létrejött az alábbi szerződő felek között, az alulírott napon és helyen az alábbi feltételek mellett:

mely létrejött az alábbi szerződő felek között, az alulírott napon és helyen az alábbi feltételek mellett: 2. sz. melléklet M E G B Í Z Á S I S Z E R Z Ő D É S T E R V E Z E T mely létrejött az alábbi szerződő felek között, az alulírott napon és helyen az alábbi feltételek mellett: A MEGBÍZÓ ADATAI Megrendelő

Részletesebben

BÉRLETI SZERZŐDÉS. 1) A felek megállapodnak abban, hogy a Bérlő bérbe vesz, Bérbeadó pedig bérbe ad a bérlővel

BÉRLETI SZERZŐDÉS. 1) A felek megállapodnak abban, hogy a Bérlő bérbe vesz, Bérbeadó pedig bérbe ad a bérlővel BÉRLETI SZERZŐDÉS Amely létrejött egyrészről a ORATTI Kft. (2340 Kiskunlacháza, Rákóczi út 147. Adószáma:14534542-2-13) továbbiakban, mint Bérbeadó, másrészről: Cég neve: Székhelye: Adószáma: Bankszámlaszáma:

Részletesebben

HÉV üzletág kiválásához kapcsolódó könyvvizsgálói feladatok ellátása

HÉV üzletág kiválásához kapcsolódó könyvvizsgálói feladatok ellátása HÉV üzletág kiválásához kapcsolódó könyvvizsgálói feladatok ellátása versenyeztetési eljárás Eljárás száma: BKV Zrt. AJÁNLATI FELHÍVÁS Budapest, 2016. AJÁNLATI FELHÍVÁS 1. Ajánlatkérő neve: Budapesti Közlekedési

Részletesebben

Energia menedzsment megbízási szerződés

Energia menedzsment megbízási szerződés Energia menedzsment megbízási szerződés mely létrejött egyrészről a székhely: cégjegyzékszám: adószám: képviseletében:.. Társaság,..... mint megbízó - a továbbiakban Megbízó - - másrészről a Get-Energy

Részletesebben

1. Az eljárás száma: BKV Zrt. 15/V-306/ A beszerzés tárgya és mennyisége:

1. Az eljárás száma: BKV Zrt. 15/V-306/ A beszerzés tárgya és mennyisége: AJÁNLATI FELHÍVÁS Ajánlatkérő neve: Budapesti Közlekedési Zártkörűen Működő Részvénytársaság Gazdasági Igazgatóság Beszerzési Főosztály Schifner Marianna mb. Főosztályvezető 1072 Budapest, Akácfa u. 15.

Részletesebben

BESZERZÉSI FELHÍVÁS- pályázatfigyelési és pályázatírói feladatok ellátására

BESZERZÉSI FELHÍVÁS- pályázatfigyelési és pályázatírói feladatok ellátására BESZERZÉSI FELHÍVÁS- pályázatfigyelési és pályázatírói feladatok ellátására A beszerzési felhívást Zsámbék Város Önkormányzata közzétevő intézmény Címe: 2072 Zsámbék, Rácváros u. 2-4. Email: hivatal@zsambek.hu

Részletesebben

Üzemanyag kutak és nyilvántartási rendszerük fejlesztése. versenyeztetési eljárás. Eljárás száma: BKV Zrt. 15/V-332/11.

Üzemanyag kutak és nyilvántartási rendszerük fejlesztése. versenyeztetési eljárás. Eljárás száma: BKV Zrt. 15/V-332/11. Üzemanyag kutak és nyilvántartási rendszerük fejlesztése versenyeztetési eljárás Eljárás száma: BKV Zrt. 15/V-332/11. AJÁNLATI FELHÍVÁS Budapest, 2011. szeptember hó 08. nap AJÁNLATI FELHÍVÁS Ajánlati

Részletesebben

AJÁNLATI FELHÍVÁS. A BKV Zrt. irat- és dokumentumkezelő rendszerének komplett üzemeltetése Versenyeztetési eljárás. Eljárás száma: BKV Zrt.

AJÁNLATI FELHÍVÁS. A BKV Zrt. irat- és dokumentumkezelő rendszerének komplett üzemeltetése Versenyeztetési eljárás. Eljárás száma: BKV Zrt. A BKV Zrt. irat- és dokumentumkezelő rendszerének komplett üzemeltetése Versenyeztetési eljárás Eljárás száma: BKV Zrt. V-284/13 AJÁNLATI FELHÍVÁS Budapest, 2014. március Ajánlatkérő neve: AJÁNLATI FELHÍVÁS

Részletesebben

érdekeire figyelemmel és utasítása szerint eljárni;

érdekeire figyelemmel és utasítása szerint eljárni; KERESKEDELMI ÜGYNÖKI SZERZŐDÉS amely létrejött egyfelől a..., mint Megbízott, képviseli:... cím:... e-mail:... telefon:... bankszámlaszám:... másfelől Klaszter Médiaügynökség Kft. (továbbiakban KMÜ), képviseli:

Részletesebben

INTRUM JUSTITIA KÖVETELÉSKEZELŐ ZÁRTKÖRŰEN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG ÜZLETSZABÁLYZAT KÖVETELÉSKEZELÉSI TEVÉKENYSÉGRE (FOGYASZTÓI ÜZLETÁG)

INTRUM JUSTITIA KÖVETELÉSKEZELŐ ZÁRTKÖRŰEN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG ÜZLETSZABÁLYZAT KÖVETELÉSKEZELÉSI TEVÉKENYSÉGRE (FOGYASZTÓI ÜZLETÁG) INTRUM JUSTITIA KÖVETELÉSKEZELŐ ZÁRTKÖRŰEN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG ÜZLETSZABÁLYZAT KÖVETELÉSKEZELÉSI TEVÉKENYSÉGRE (FOGYASZTÓI ÜZLETÁG) 7/2015. (XI.01.) 1. A Szerződés tárgya A Megbízott kötelezettséget

Részletesebben

VÁLLALKOZÁSI SZERZŐDÉS. székhely/lakhely:... cégjegyzékszám:... képviseli:..., székhely/lakhely:... cégjegyzékszám:... képviseli:...

VÁLLALKOZÁSI SZERZŐDÉS. székhely/lakhely:... cégjegyzékszám:... képviseli:..., székhely/lakhely:... cégjegyzékszám:... képviseli:... VÁLLALKOZÁSI SZERZŐDÉS amely létrejött egyrészről a... (Megrendelő neve/megnevezése) székhely/lakhely:... cégjegyzéket vezető bíróság:... cégjegyzékszám:... adószám:... bankszámlaszám:... képviseli:...,

Részletesebben

Viszonteladói keretszerződés

Viszonteladói keretszerződés Viszonteladói keretszerződés amely létrejött egyrészről a Smartphone Hungary Kft. (székhely: 4823 Nagydobos, Fő út 46., cégjegyzékszám: 15-09-081563, adószám: 14250734-2-15, bankszámlaszám HUF: 10918001-00000075-88090007

Részletesebben

Ikt.sz.:502-25/2014 AJÁNLATKÉRÉS - hálózati tárhely beszerzésére Az ajánlatkérő Zsámbéki Polgármesteri Hivatal

Ikt.sz.:502-25/2014 AJÁNLATKÉRÉS - hálózati tárhely beszerzésére Az ajánlatkérő Zsámbéki Polgármesteri Hivatal Ikt.sz.:502-25/2014 AJÁNLATKÉRÉS - hálózati tárhely beszerzésére Az ajánlatkérő Zsámbéki Polgármesteri Hivatal intézmény Címe: 2072 Zsámbék, Rácváros u. 2-4. Email: hivatal@zsambek.hu Telefon:23/565-610

Részletesebben

1 db személyes használt személyszállító hajó üzembe helyezéséhez szükséges feladatok elvégzése

1 db személyes használt személyszállító hajó üzembe helyezéséhez szükséges feladatok elvégzése 1 db 80-120 személyes használt személyszállító hajó üzembe helyezéséhez szükséges feladatok elvégzése e-versenyeztetési eljárás Eljárás száma: AJÁNLATI FELHÍVÁS Budapest, 2017. AJÁNLATI FELHÍVÁS Ajánlatkérő

Részletesebben

Ikt.sz.:768-9/2014 BESZERZÉSI FELHÍVÁS- telefonközpont beszerzésére A beszerzési felhívást Zsámbéki Polgármesteri Hivatal

Ikt.sz.:768-9/2014 BESZERZÉSI FELHÍVÁS- telefonközpont beszerzésére A beszerzési felhívást Zsámbéki Polgármesteri Hivatal Ikt.sz.:768-9/2014 BESZERZÉSI FELHÍVÁS- telefonközpont beszerzésére A beszerzési felhívást Zsámbéki Polgármesteri Hivatal közzétevő intézmény Címe: 2072 Zsámbék, Rácváros u. 2-4. Email: hivatal@zsambek.hu

Részletesebben

Tempo-Consulting Tanácsadó és Szolgáltató Bt. MEGBÍZÁSI SZERZŐDÉS Települési önkormányzatok részére

Tempo-Consulting Tanácsadó és Szolgáltató Bt. MEGBÍZÁSI SZERZŐDÉS Települési önkormányzatok részére Tempo-Consulting Tanácsadó és Szolgáltató Bt. MEGBÍZÁSI SZERZŐDÉS Települési önkormányzatok részére 1. A szerződő felek: Név: Tempo-Consulting Tanácsadó és Szolgáltató Bt. mint Megbízott (a továbbiakban:

Részletesebben

Energiatanúsítvány elkészítése a BKV Zrt részére

Energiatanúsítvány elkészítése a BKV Zrt részére Energiatanúsítvány elkészítése a BKV Zrt részére e-versenyeztetési eljárás Eljárás száma: BKV Zrt V-455/14 AJÁNLATI FELHÍVÁS Budapest, 2015 Beszerzési Főosztály/Közbeszerzési Osztály/Minták versenyeztetési

Részletesebben

SZALLITASI SZERZŐDÉS

SZALLITASI SZERZŐDÉS SZALLITASI SZERZŐDÉS amely létrejött egyrészről az Országgyűlés Hivatala (1358 Budapest, Széchenyi rkp. 19.), mint megrendelő - továbbiakban : Megrendelő, másrészről az 1-COM Kft. (1044 Budapest, Ezred

Részletesebben

Bizományosi Szerződés

Bizományosi Szerződés Bizományosi Szerződés Amely létrejött egyrészről TrendVision Kft. 1151 Budapest, Bem utca 42/B Cg.: 01-09-888731 Adószám: 14096914-2-42 Képv.: Makó László Megbízó, a továbbiakban, mint Megbízó Másrészről

Részletesebben

A 2. számú mellékletben meghatározott készlet kialakítását követően a Megrendelő a felhasználásokat fajta, méret és darabszám szerint folyamatosan, ír

A 2. számú mellékletben meghatározott készlet kialakítását követően a Megrendelő a felhasználásokat fajta, méret és darabszám szerint folyamatosan, ír Szállítási Szerződés amely létrejött egyrészről a Bács-Kiskun megyei Önkormányzat Kórháza (Kecskemét, Nyíri út 38.), mint megrendelő (a továbbiakban megrendelő), valamint a Premier G. Med Kft. (1026 Bp.

Részletesebben

AJÁNLATI FELHÍVÁS. Mentőszolgálat és orvosi ellátás biztosítása. versenyeztetési eljárás. Eljárás száma: BKV Zrt. 15/V-285/11.

AJÁNLATI FELHÍVÁS. Mentőszolgálat és orvosi ellátás biztosítása. versenyeztetési eljárás. Eljárás száma: BKV Zrt. 15/V-285/11. Mentőszolgálat és orvosi ellátás biztosítása versenyeztetési eljárás Eljárás száma: BKV Zrt. AJÁNLATI FELHÍVÁS Budapest, 2011. augusztus 1. AJÁNLATI FELHÍVÁS Ajánlati felhívás Ajánlatkérő neve: Budapesti

Részletesebben

TANÁCSADÓ SZOLGÁLTATÁSI SZERZŐDÉS

TANÁCSADÓ SZOLGÁLTATÁSI SZERZŐDÉS Belépési sorszám: TANÁCSADÓ SZOLGÁLTATÁSI SZERZŐDÉS Vállalkozás részére FÓRUM csomag Tanácsadás telefonon, írásban, személyesen, valamint ankétok formájában. Vevőszolgálati Iroda: Társasági Tanácsadó Igazgatóság

Részletesebben

S Z Á L L Í T Á S I S Z E R Z Ő D É S

S Z Á L L Í T Á S I S Z E R Z Ő D É S S Z Á L L Í T Á S I S Z E R Z Ő D É S Amely létrejött egyrészről a Kiskunlacháza Nagyközségi Önkormányzat Központi Konyha 2340 Kiskunlacháza, Rákóczi u. 12. szám alatti intézmény (képviselője Kovács Jánosné

Részletesebben

II. 3. Szerződésminta befektetési tanácsadásra. Szerződés befektetési tanácsadásra

II. 3. Szerződésminta befektetési tanácsadásra. Szerződés befektetési tanácsadásra II. 3. Szerződésminta befektetési tanácsadásra Jelen melléklet azon a napon lép hatályba, amelyen a Pénzügyi Szervezetek Állami Felügyelete a befektetési tanácsadási tevékenység végzését az Alapkezelő

Részletesebben

Különböző átmérőjű PE csővezetékek beszerzése

Különböző átmérőjű PE csővezetékek beszerzése N Y Í R S É G V Í Z NYÍREGYHÁZA ÉS TÉRSÉGE VÍZ- ÉS CSATORNAMŰ ZÁRTKÖRŰEN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG Különböző átmérőjű PE csővezetékek beszerzése elnevezésű árubeszerzésre vonatkozó közbeszerzési eljárás

Részletesebben

Kivitelezési szerződés

Kivitelezési szerződés Kivitelezési szerződés amely létrejött egyrészről: részben ERSTE BANK HUNGARY Zrt.által nyújtott kölcsönből, utófinanszírozással... (székhelye:...; cégjegyzékszáma:...,...; statisztikai azonosítója:...;

Részletesebben

MEGBÍZÁSI SZERZŐDÉS. székhely: 2730 Albertirsa, Irsay K. u. 2. adószám: képviseli: Fazekas László polgármester, (a továbbiakban: Megbízó)

MEGBÍZÁSI SZERZŐDÉS. székhely: 2730 Albertirsa, Irsay K. u. 2. adószám: képviseli: Fazekas László polgármester, (a továbbiakban: Megbízó) MEGBÍZÁSI SZERZŐDÉS amely egyrészről Albertirsa Város Önkormányzata székhely: 2730 Albertirsa, Irsay K. u. 2. adószám: 15390723 213 képviseli: Fazekas László polgármester, (a továbbiakban: Megbízó) másrészről

Részletesebben

M E G B Í Z Á S I S Z E R Z Ő D É S É S C S A T L A K O Z Á S I N Y I L A T K O Z A T (KÜLFÖLDI TÁRSAS VÁLALKOZÁSOK ÉS EGYÉNI VÁLLALKOZÓK RÉSZÉRE)

M E G B Í Z Á S I S Z E R Z Ő D É S É S C S A T L A K O Z Á S I N Y I L A T K O Z A T (KÜLFÖLDI TÁRSAS VÁLALKOZÁSOK ÉS EGYÉNI VÁLLALKOZÓK RÉSZÉRE) M E G B Í Z Á S I S Z E R Z Ő D É S É S C S A T L A K O Z Á S I N Y I L A T K O Z A T (KÜLFÖLDI TÁRSAS VÁLALKOZÁSOK ÉS EGYÉNI VÁLLALKOZÓK RÉSZÉRE) mely létrejött egyrészről DHANVANTARI Kereskedelmi és

Részletesebben

Vállalkozási szerződés

Vállalkozási szerződés Vállalkozási szerződés amely létrejött egyrészről a ), mint megrendelő (a továbbiakban: Megrendelő), másrészről a Pogácsa és Tsa. Kft. (1028 Budapest, Aszú. utca 43/B., cj.: 01-09-667430), mint vállalkozó

Részletesebben

A Bardor Ajándék Kereskedelmi és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság Általános Szerződési Feltételei (a továbbiakban: ÁSZF )

A Bardor Ajándék Kereskedelmi és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság Általános Szerződési Feltételei (a továbbiakban: ÁSZF ) ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK A Bardor Ajándék Kereskedelmi és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság Általános Szerződési Feltételei (a továbbiakban: ÁSZF ) 1. Az ÁSZF alkalmazása 1.1 A Bardor Ajándék

Részletesebben

SZÁLLÍTÁSI SZERZŐDÉS (fagyasztott termékek)

SZÁLLÍTÁSI SZERZŐDÉS (fagyasztott termékek) SZÁLLÍTÁSI SZERZŐDÉS (fagyasztott termékek) E szerződés létrejött egyrészről a Vác Város Önkormányzat Bölcsődék és Fogyatékosok Intézménye (a továbbiakban: Megrendelő, cím: 2600 Vác, Kölcsey u. 4, adószám:

Részletesebben

Bem utca páratlan oldali járda építési munkák

Bem utca páratlan oldali járda építési munkák AJÁNLATKÉRÉS Bem utca páratlan oldali járda építési munkák Tárgyú eljáráshoz 1. Az ajánlatkérő neve, címe, telefon- és telefaxszáma, e-mail címe: Neve: Répcelak Város Önkormányzata Képviseli: Dr. Németh

Részletesebben

1. A SZERZŐDÉS TÁRGYA

1. A SZERZŐDÉS TÁRGYA M EGBÍZÁSI KERETSZERZŐDÉS A jelen megbízási szerződés (a továbbiakban: Szerződés ) az alulírott helyen és időpontban jött létre egyrészről a XY Bt (székhely: 1111 Budapest, 11. u. 11 postacím: 1111 Budapest,

Részletesebben

Megbízási szerződés. 1 A Szerződés célja

Megbízási szerződés. 1 A Szerződés célja Megbízási szerződés Mely létrejött egyrészről ( név) (születési hely,idő) (lakcím) (igazolvány szám, nyilvántartási szám) (telefonszám) (e-mail) továbbiakban Megbízó, másrészről a Creative Soul Kft. Telephely:

Részletesebben

Szállítási szerződés. együttesen Szerződő Felek között az alulírott napon és helyen, az alábbi feltételek szerint:

Szállítási szerződés. együttesen Szerződő Felek között az alulírott napon és helyen, az alábbi feltételek szerint: Szállítási szerződés Amely létrejött egyrészről II. Rákóczi Ferenc Megyei Könyvtár (3530 Miskolc, Görgey Artúr u.11.) képviseletében: Venyigéné Makrányi Margit mint Megrendelő (a továbbiakban, mint Megrendelő)

Részletesebben

SZÁLLÍTÁSI SZERZŐDÉS

SZÁLLÍTÁSI SZERZŐDÉS SZÁLLÍTÁSI SZERZŐDÉS amely létrejött egyrészről név: Fővárosi Önkormányzat Idősek Otthona székhely: 1173 Budapest, Pesti út 117. adószám: 15492519-2-42 bankszámlaszám: 11784009-15492519 cégjegyzékszám/pir

Részletesebben

K&H SZÉP Kártya elfogadási szerződés Elfogadó internetes honlapján keresztül

K&H SZÉP Kártya elfogadási szerződés Elfogadó internetes honlapján keresztül K&H SZÉP Kártya elfogadási szerződés Elfogadó internetes honlapján keresztül amely létrejött egyrészről a K&H Csoportszolgáltató Központ Korlátolt Felelősségű Társaság (székhely: 1095 Budapest, Lechner

Részletesebben

1. sz. melléklet MEGÁLLAPODÁS

1. sz. melléklet MEGÁLLAPODÁS MEGÁLLAPODÁS amely létrejött egyrészről Tatabánya Megyei Jogú Város Önkormányzata (2800 Tatabánya, Fő tér 6., bankszámlaszám: OTP Komárom-Esztergom Megyei Igazgatósága 11740009-15384481-00000000, adószám:

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS a KÉPVISELŐTESTÜLET november 17-i ülésére

ELŐTERJESZTÉS a KÉPVISELŐTESTÜLET november 17-i ülésére Budapest Főváros I. Kerület Ferencváros Önkormányzata Iktató szám: 224/2016. ELŐTERJESZTÉS a KÉPVISELŐTESTÜLET 2016. november 17-i ülésére Tárgy: Előterjesztő: Készítette: Javaslat a Főváros Szabó Ervin

Részletesebben

MEGÁLLAPODÁS. 4.2. Átvevő vállalja, hogy a térítésmentesen átvett briketteket kizárólag a 2. pontban megjelölt célból és helyen hasznosítja.

MEGÁLLAPODÁS. 4.2. Átvevő vállalja, hogy a térítésmentesen átvett briketteket kizárólag a 2. pontban megjelölt célból és helyen hasznosítja. MEGÁLLAPODÁS Amely létrejött egyrészről a Magyar Nemzeti Bank (székhely: 1054 Budapest, Szabadság tér 8-9., adószám: 10011953-2-44, a továbbiakban: Átadó), másrészről a XXXX (székhely:., adószám:, bírósági

Részletesebben

AJÁNLATI FELHÍVÁS. versenyeztetési eljárás. Eljárás száma: BKV Zrt. 15/V-352/12.

AJÁNLATI FELHÍVÁS. versenyeztetési eljárás. Eljárás száma: BKV Zrt. 15/V-352/12. Libegő menetjegy, Nosztalgia jegy, Sikló kartonkártya tekercs és Termotranszver beléptető rendszer megszemélyesítő nyomtatójához festékszalag beszerzése versenyeztetési eljárás Eljárás száma: BKV Zrt..

Részletesebben

8600 SIÓFOK, FŐ TÉR 1. TELEFON FAX:

8600 SIÓFOK, FŐ TÉR 1. TELEFON FAX: SIÓFOK VÁROS ÖNKORMÁNYZATA POLGÁRMESTER 8600 SIÓFOK, FŐ TÉR 1. TELEFON +36 84 504100 FAX: +36 84 504103 Az előterjesztés törvényességi szempontból megfelelő. Siófok, 2015. szeptember 10. Kónyáné dr. Zsarnovszky

Részletesebben

Szállítási szerződés

Szállítási szerződés Szerződés száma:: Szállítási szerződés mely létrejött egyrészről: a továbbiakban Vevő, másrészről az UNIVILL Kereskedelmi és Szolgáltató Kft. 1147 Budapest, Fűrész u.25. Adószám: 10316007-242 Bankszáma:

Részletesebben

A TECHNOLÓGIAIPARTNER-KERESŐ SZOLGÁLTATÁS ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEI. Bevezető

A TECHNOLÓGIAIPARTNER-KERESŐ SZOLGÁLTATÁS ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEI. Bevezető A TECHNOLÓGIAIPARTNER-KERESŐ SZOLGÁLTATÁS ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEI Bevezető A Hipavilon Magyar Szellemi Tulajdon Ügynökség Nonprofit Kft. (a továbbiakban: Szolgáltató) értékesítő tevékenységként

Részletesebben

SZÁLLÍTÁSI SZERZŐDÉS (tej, tejtermék)

SZÁLLÍTÁSI SZERZŐDÉS (tej, tejtermék) SZÁLLÍTÁSI SZERZŐDÉS (tej, tejtermék) E szerződés létrejött egyrészről a Vác Város Önkormányzat Bölcsődék és Fogyatékosok Intézménye (a továbbiakban: Megrendelő, cím: 2600 Vác, Kölcsey u. 4, adószám: 15566843-2-13,

Részletesebben

Lőrinci Város Önkormányzat Képviselő-testülete 41/2014.(III.13.) önkormányzati határozata. K.m.f.

Lőrinci Város Önkormányzat Képviselő-testülete 41/2014.(III.13.) önkormányzati határozata. K.m.f. Lőrinci Város Önkormányzat Képviselő-testülete 41/2014.(III.13.) önkormányzati határozata Lőrinci Város Kft-vel történő közétkeztetés szállítási szerződés megkötéséről Lőrinci Város Képviselő-testülete

Részletesebben

VÁLLALKOZÁSI KERETSZERZŐDÉS (Tervezet)

VÁLLALKOZÁSI KERETSZERZŐDÉS (Tervezet) Amely létrejött egyrészről: VÁLLALKOZÁSI KERETSZERZŐDÉS (Tervezet) Név: Országos Egészségfejlesztési Intézet Székhely: 1096 Budapest, Nagyvárad tér 2. PIR szám: 630061 Adószám: 16606416-2-43 Statisztikai

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S

E L Ő T E R J E S Z T É S E L Ő T E R J E S Z T É S Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete 2016. február 25.-i ülésére Tárgy: A városi honlap készítésével kapcsolatos megbízási szerződés módosítása Előadó: Horváth László

Részletesebben