MEGBÍZÁSI KERETSZERZŐDÉS

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "MEGBÍZÁSI KERETSZERZŐDÉS"

Átírás

1 MEGBÍZÁSI KERETSZERZŐDÉS amely létrejött, egyrészről az MFB Magyar Fejlesztési Bank Zártkörűen Működő Részvénytársaság (székhely: 1051 Budapest, Nádor u. 31; adószám: ; képviseli: dr. Nyikos Péter ügyvezető igazgató és dr. Doma Dóra főmunkatárs ) mint és a továbbiakban: Megbízó, másrészről, a MOREA Utazási Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság (székhely: 1056 Budapest, Irányi u. 10.; cégjegyzékszáma: Cg ; adószám: ; képviseli: Perlaky Ágnes ügyvezető) mint és a továbbiakban: Megbízott, a továbbiakban együttesen a Felek között, a mai napon az alábbi feltételekkel. Előzmények Megbízó, mint Ajánlatkérő a közbeszerzésekről szóló évi CVIII. törvény (a továbbiakban: Kbt.) harmadik rész 122. (7) bekezdés a) pontja értelmében közbeszerzési eljárást (a továbbiakban: közbeszerzési eljárás) indított, melynek nyertes ajánlattevője a Megbízott. A közbeszerzés tárgya és mennyisége: Megbízó részére külföldi és belföldi utazásszervezési szolgáltatások nyújtása, ennek keretében 1.) repülőjegyek beszerzése, elektronikus jegyek kiállítása és megküldése, online check-in és beszállókártyák kiállítása és megküldése 2.) szállásfoglalás, voucher kiállítása és megküldése, 3.) utazási biztosítások megkötése és megküldése, 4.) egyéb jegyek (busz-, vasúti, komp-, stb. jegyek) beszerzése és megküldése, 5.) kapcsolódó szolgáltatások (autóbérlés, vízumügyintézés, transzferek ügyintézése, VIP váró intézése.) biztosítása. A Megbízó rendelkezésére álló keretösszeg (amely magában foglalja a szolgáltatási díjakat is): nettó ,- Ft. I. A jelen szerződés tárgya és a szerződés hatálya 1.1. A Megbízó megrendeli, a Megbízott elvállalja az alábbiakban részletezett utazásszervezési tevékenységek elvégzését. A Megbízott elfogadja, hogy a jelen szerződés csak keretszerződés a jelen szerződésben leírt tevékenységek ellátására. Erre tekintettel a Megbízó a Megbízott szolgáltatásait mindenkor a jelen szerződésre hivatkozással, de eseti megbízás alapján veszi igénybe. 1.2 A Megbízott - a Megbízó eseti megbízása alapján - a jelen szerződés keretében, az alábbi szolgáltatásokat nyújtja a Megbízónak:

2 A Megbízó részére a hivatalos utazásokhoz kapcsolódó menetjegyek beszerzése: Repülőjegy értékesítés - a megrendelésben foglaltak alapján turista vagy business osztályon, amely magában foglalhatja a külföldre történő telepítés bonyolítását is. Ehhez kapcsolódóan útvonal-terv bemutatása, a foglalások visszaigazolása 24 órán belül (szükség esetén azonnal) a járatszámok, időpontok, foglalási kód megjelölésével, elektronikus jegyek megküldése, online check-in és beszállókártya elkészítése és megküldése. Az utazások igényelt időpontjának betartásával minden esetben a legkedvezőbb árú repülőjegyet kell választani. Nemzetközi és belföldi vasúti menetjegyek értékesítése, beleértve a hely-, hálókocsi és couchette jegyeket. Hajójegyek, autóbuszjegyek és egyéb menetjegyek értékesítése A hivatalos utaztatáshoz kapcsolódó teljes körű idegenforgalmi szolgáltatások nyújtása: Szállásfoglalás a Megbízó által igényelt, megfelelő színvonalú, kedvező árú, legalább 3 csillagos szállodákban. Amennyiben a Megbízott saját szerződése alapján előnyösebb áron tud azonos színvonalú szolgáltatást beszerezni, úgy abban az esetben ezen szolgáltatást köteles a Megbízó részére felkínálni Betegség-, baleset- és poggyászbiztosítás, repülőjegy biztosítás, speciális útlemondási biztosítás értékesítése. Kedvezményes repülőtéri transzferek. Vízumügyintézés. Gépkocsi bérlés külföldön, a rendelkezésre álló lehetőségek közül a legelőnyösebb feltételek mellett. Egyéb eseti szolgáltatások. Törzsutas programok ajánlása, helyfoglalásban pontok göngyölítése A Megbízó külföldi vendégei részére szállásfoglalás és egyéb idegenforgalmi szolgáltatások nyújtása belföldön. 1.3 A jelen szerződést a Felek a szerződés aláírásának napjától a rendelkezésre álló keretösszeg kimerüléséig, de legfeljebb december 31. napjáig tartó határozott időre kötik. 1.4 A Megbízott tudomásul veszi, hogy a Megbízónak jelen szerződésben meghatározott szolgáltatások kapcsán előre vállalt megrendelési kötelezettsége nincs. A Megbízott kijelenti, hogy a szerződés megkötését megelőző eljárás során az ezen pontban meghatározott megbízotti kockázatviselés ismeretében nyújtotta be ajánlatát és határozta meg annak tartalmát. A Megbízott tudomásul veszi, hogy amennyiben a szerződésben meghatározott időtartam lejártakor az általa nyújtott szolgáltatások ellenértéke nem érte el a keretösszeget, úgy a szerződés nem maradéktalan teljesüléséből eredő bevételkiesés az ő kockázatát képezi. A Megbízott kijelenti, 2

3 hogy nem él a Megbízóval szemben semmilyen kártérítési vagy egyéb igénnyel a szerződés nem maradéktalan teljesüléséből eredő bevételkiesése miatt. II. Megbízási díj és a fizetési feltételek 2.1. Az 1.2) pontban felsorolt szolgáltatások nyújtása ellenértékeként a Megbízó az alábbi megbízási díjat plusz a mindenkor hatályos általános forgalmi adó összegét fizeti Megbízottnak: repülőjegy értékesítéskor felszámított szervizdíj: kiállított repülőjegyek után Ft/db Megbízott a 2.1. pontban foglalt díjon túl semmi egyéb olyan igényt vagy követelést nem érvényesíthet a Megbízóval szemben, amely összefüggésben lenne a jelen szerződésben vállalt feladatok teljesítésével. Ez a rendelkezés nem vonatkozik a Megbízott esetleges késedelmi kamat és kártérítési követelésére. 2.3 A megbízási díjak leszámlázása havonta egy alkalommal történik, (a számla mellékletében tételes felsorolással). Hivatalos utazások esetén a Megbízott a számla mellékletében köteles feltünteti az utas nevét, az úti célt, valamint a nem forintban történt vásárlások esetén az árfolyamot, azzal, hogy Felek megállapodnak abban, hogy ez esetben alkalmazandó árfolyam az MNB deviza közép árfolyam A Megbízott a számláját az alábbi címre köteles kiállítani és megküldeni: 1051 Budapest, Nádor u Megbízó az elfogadott számla alapján a Megbízottat megillető díjat havonta utólag, a Kbt (3) bekezdésében foglaltak szerint utalja át a Megbízott CIB Bank Zrt.-nél vezetett sz. bankszámlájára. A Megbízott a jelen szerződés aláírásával elfogadja, hogy a Megbízó előleget nem fizet. Megbízó felhívja a Megbízott figyelmét, hogy nem kerülhetnek kifizetésre, illetve elszámolásra a szerződés teljesítésével összefüggésben olyan költségek, melyek a Kbt. 56. (1) bekezdés k) pontja szerinti feltételeknek nem megfelelő társaság tekintetében merülnek fel, és melyek a Megbízott adóköteles jövedelmének csökkentésére alkalmasak. Megbízott kötelezettséget vállal arra, hogy a szerződés teljesítésének teljes időtartama alatt tulajdonosi szerkezetét a Megbízó számára megismerhetővé teszi és a fenti ügyletekről a Megbízót haladéktalanul értesíti A számlabenyújtás előfeltétele, hogy a Megbízott a jelen szerződés tárgyát képező feladatát a jogszabályokban és a jelen szerződésben leírt módon teljesítse és ezen teljesítést a Megbízó erre felhatalmazott képviselője igazolja. A Megbízott az adózás rendjéről szóló évi XCII. törvény 36/A. -ra tekintettel a számlabenyújtásakor köteles a benyújtástól számítva 15 napnál nem régebbi eredeti, 3

4 nemlegesnek minősülő együttes adóigazolást bemutatni, vagy azt a számlához csatolni. A Felek a jelen szerződés aláírásával megállapodnak abban, hogy a Megbízott a jelen pontban leírt nyilatkozatot abban az esetben nem köteles becsatolni a Megbízó részére, amennyiben a Megbízott a megbízási díj kifizetésekor, a Nemzeti Adó- és Vámhivatal által vezetett köztartozásmentes adózói adatbázisban szerepel A Megbízott a Megbízó késedelmes fizetése esetében - a késedelmesen megfizetett összegre, mint tőkére vetítve - a Polgári Törvénykönyvről szóló évi IV. törvény (továbbiakban Ptk.) szerinti késedelmi kamatot jogosult érvényesíteni a Megbízóval szemben A számla kiegyenlítése a Megbízó mindazon jogainak fenntartásával történik, amelyek a Megbízott esetleges hibás teljesítésével vagy egyéb szerződésszegésével kapcsolatosak Ha a Megbízott nem a szerződés szerint állítja ki a számlát, a Megbízó jogosult a számla kiegyenlítését megtagadni anélkül, hogy ez által késedelembe esne. Ebben az esetben a Megbízott nem jogosult a szerződés további teljesítését felfüggeszteni, vagy megszüntetni A Megbízott a jelen szerződés aláírásával elfogadja, hogy a Megbízó jogosult arra, hogy a Megbízottal szemben fennálló egynemű és lejárt követelését a Megbízottat megillető díjba beszámítsa. III. A teljesítésének határideje A Megbízott a szolgáltatásait a jelen szerződésben és az eseti megbízásokban meghatározott teljesítési határidőkre köteles elvégezni. IV. Megbízó feladatai 4.1. A Megbízó köteles a megbízás végzéséhez szükséges információkat a Megbízott rendelkezésére bocsátani Megbízó, illetve annak képviselője részt vesz a Megbízó által szervezett, a jelen szerződés teljesítésével összefüggő egyeztetéseken A Megbízó jogosult a Megbízottat a megbízás teljesítésére vonatkozó utasításokkal ellátni Megbízó a szerződés szerint kifizeti a Megbízott számláját. 4

5 V. Megbízott jogaira és kötelezettségeire vonatkozó feltételek 5.1. A Megbízott a jelen szerződés aláírásával kijelenti, hogy a jelen szerződés teljesítésében a Megbízott oldalán közreműködő természetes személy gyanúsítottként nem áll büntetőeljárás hatálya alatt, illetve amennyiben ezen személy ellen szándékos bűncselekmény elkövetése miatt büntetőeljárás indult, úgy ezt a Megbízott a tudomásszerzést követően a Megbízó részére haladéktalanul bejelenti. Megbízott kijelenti, hogy a jelen szerződés teljesítésében a Megbízott oldalán közreműködő természetes személy(ek) erkölcsi bizonyítvánnyal rendelkezik(nek), amely tanúsítja, hogy a Megbízott oldalán a jelen szerződés teljesítésében résztvevő személy a bűntettesek nyilvántartásában nem szerepel A Megbízó írásban bármikor kérheti indoklás nélkül, hogy a Megbízott valamely munkavállalója (illetve a Megbízott részéről a munkában közreműködő személy, alvállalkozó) a szerződés teljesítésének további szakaszában ne működjön közre. A Megbízott a Felek által meghatározott határidőn belül (2-5 munkanap) köteles a kérésnek eleget tenni, és szükség esetén más alkalmas személyt munkába állítani A Megbízott a jelen szerződés aláírásával kijelenti, hogy amennyiben a Megbízó erre illetékes szervei a jelen szerződésben foglaltakat és azok teljesülését ellenőrizni, vizsgálni kívánják, úgy abban az esetben Megbízó erre illetékes szervezeti egységeivel együttműködik és számukra a tevékenységük ellátásához szükséges információkat, rendelkezésre bocsátja A Megbízott a munka elvégzéséhez kizárólag az ajánlatban szereplő alvállalkozót jogosult igénybe venni A Megbízott, a Megbízó előzetes írásbeli hozzájárulása nélkül, nem jogosult semmilyen értékesítési vagy marketing kiadványban vagy reklámban használni Megbízó nevét, bármely védjegyét vagy lógóját. Megbízott a tevékenysége során csak saját nevében járhat el, nem jogosult a Megbízó nevét használni. A jogszerűtlen névhasználatból eredő károkért kizárólag Megbízott felel. Megbízott kötelezettséget vállal, hogy jelen szerződés szerinti kötelezettségeit független személyként/szervezetként hajtja végre és sem saját maga, tulajdonosai illetve munkavállalói nincsenek alkalmazotti kapcsolatban Megbízóval Megbízott ügyintézője köteles a hivatalos célú utazások lebonyolítását a magán célú utakkal szemben előnyben részesíteni. Megbízott az igénybevett üzleti utaztatási szolgáltatásokról (név szerint, célállomás, utaztatási szolgáltatás, szállás, költség stb.) folyamatos kimutatást készít, melyet negyedévenként a Megbízó képviselőjének elektronikus formában továbbít. A Megbízó alkalmazottai által igénybevett magánjellegű szolgáltatások nem szerepelhetnek a Megbízónak küldött kimutatásban. 5

6 VI. A Megrendelés folyamata 6.1. A Megbízó munkavállalója a szolgáltatások tekintetében munkaidőben írásban vagy elektronikus úton utazást kezdeményez, amely alapján Megbízott kijelölt képviselője/ügyintézője haladéktalanul, a foglalás időpontjában rendelkezésre álló legkedvezőbb tarifa alapján lebonyolítja az előfoglalás(oka)t és ezt Megbízónak visszaigazolja, szükség esetén telefonon/ ben egyezteti a részleteket. Megbízó írásban vagy elektronikus úton elfogadja a számára megfelelő foglalást. 6.2.A megrendelt foglalásokra vonatkozó módosításoknál, útvonal-változtatásnál, kiállított repülőjegyek cseréjénél, foglalások törlésénél stb. a Megbízott az adott légitársaság, illetve egyéb szolgáltató által alkalmazott tarifatípusra vonatkozó feltételeket alkalmazza. Megbízott a fent felsorolt események bekövetkeztekor a légitársaság, illetve egyéb szolgáltató feltételei által meghatározott díjon felül további költséget nem számol fel A megrendelt és kinyomtatott repülőjegy esetén lemondásra, módosításra kizárólag írásban kerülhet sor. Minden ilyen esetben a Megbízott az adott légitársaságnál érvényben lévő kezelési költség felszámítására jogosult, de amennyiben a jegy kiállítás napján kell a repülőjegyet stornózni, Megbízott ezt díjmentesen teszi. VII. A megbízási szerződés teljesítése és a vonatkozó kedvezmények 7.1. A Megbízott vállalja, hogy a Megbízó felé a légitársaságokkal a mindenkor érvényben lévő megállapodásaiban foglaltakat alkalmazza, amely lehetővé teszi egyes desztinációkra speciális díjtétel kialakítását, valamint a publikált díjtételtípusú jegyein bonyolított forgalom utáni további visszatérítést Megbízott vállalja, hogy a Megbízó számára történő repülőjegy értékesítés esetén az általa kibocsátott repülőjegyekre azonos feltételekkel vonatkozik az adott légitársaság törzsutas rendszere, mintha a repülőjegy kibocsátó maga a légitársaság lenne Megbízott vállalja, hogy a repülőjegy-értékesítés során a lemondási feltételekről a Megbízót időben (a foglalás visszaigazolásával együtt) tájékoztatja, mindenkor szem előtt tartva a Megbízó érdekeit Megbízott vállalja, hogy a bel- és külföldi szállásfoglalások alkalmával nettó (tour-operátori) árat alkalmaz. A Megbízott a benyújtott számlához mellékeli a szállítója által számára kiállított számlát. A külföldi szállásadás teljesítési helye az általános forgalmi adó törvény értelmében külföld, tehát a Megbízott a külföldi szállások számlázásakor magyar általános forgalmi adót nem számíthat fel. 6

7 Devizában meghatározott szállásdíj esetén Megbízott a megbízás visszaigazolási dátumának megfelelő MNB deviza közép árfolyamot alkalmazza a számla kiállításakor, és azt meg is jeleníti a számlán Megbízott vállalja, hogy a bel- és külföldi szállásfoglalások esetében a lemondási feltételekről a Megbízót tájékoztatja, kapcsolatai révén mindent megtesz, hogy kötbér felszámolására ne kerüljön sor Amennyiben a megbízás visszaigazolása ellenére a szolgáltatás nem kerül teljesítésre vagy nem a megbízás szerint kerül teljesítésre (pl. a gép túlfoglalása, szálloda túltöltése miatt), Megbízott vállalja a Megbízót megillető kötbér elszámolását A Megbízott a Megbízó felé a légitársaságokkal kötött szerződéseiben rögzített kedvezményeket alkalmazza. A légitársaságok egyedi akciói esetén a Megbízott az elérhető legmagasabb kedvezményt biztosítja a Megbízó részére Megbízott vállalja, hogy Megbízó alkalmazásában álló, munkaviszonnyal rendelkező munkavállalói és családtagjai számára, magánjellegű utazásaik során a jelen szerződésben rögzített foglalási lehetőséget biztosítja, valamint a repülőjegyek és egyéb szolgáltatások esetén az alábbi - százalékos - díjkedvezményeket alkalmazza: Utaztatási szolgáltatás Munkavállalói kedvezmény magán úti egyéb szolgáltatásokra Repülőjegy Szállodai elhelyezés BBP biztosítás A Megbízott program-füzetében publikált, nem akciós utakra Kedvezmények %-os mértéke a Megbízó munkavállalói részére 3 % 6 % 15 % 6 % 7.9. A Megbízott a jelen szerződés aláírásával elfogadja, hogy a Megbízó jogosult - a Megbízott által a jelen szerződés tárgyi hatálya alá tartozó szolgáltatások esetében - a Megbízó részére kiajánlott szolgáltatást ellenőrizni és arra, a Megbízottól független, kontroll árajánlatot kérni. Amennyiben a Megbízó a Megbízott által a Megbízónak kiajánlott szolgáltatásra vonatkozóan a Megbízónak kiajánlott árnál olcsóbb áron tudja ugyanazt szolgáltatást a piacról beszerezni, mint a Megbízott, úgy abban az esetben a Megbízottnak ezen szolgáltatást a Megbízó által beszerzett áron kell kiajánlania a Megbízó részére. A Megbízott az általa a Megbízónak kiajánlott ár és a Megbízó által beszerzett és ez alapján a Megbízó által a szolgáltatásáért a harmadik személynek ténylegesen fizetendő ár közötti különbözetet kártérítésként köteles a 7

8 Megbízónak számla ellenében, a számla kézhezvételétől számított 15 napon belül megfizetni A Felek megállapodnak, hogy amennyiben a Megbízó, a jelen szerződés tárgyi hatálya alá tartozó, a Megbízott által már a Megbízónak megrendelt szolgáltatást olyan időpontban mondja le, amely időpontban a késői lemondás miatt a szerződésszegés esetére megállapított kötbérfizetés már nem elkerülhető, úgy abban az esetben a Megbízó az érvényesített kötbért a Megbízottnak számla ellenében, megfizeti. A Megbízott a jelen szerződés aláírásával elfogadja, hogy a Megbízó jelen pontban leírt kötbérfizetési kötelezettsége csak akkor áll be, ha a lemondott szolgáltatásra vonatkozó árajánlatban vagy a lemondott szolgáltatást nyújtó szolgáltatónak az Általános Szerződési Feltételeiben, Általános Üzletszabályzatában a szolgáltatás igénybevevőnek a szerződésszegésére megállapított kötbérfizetési kötelezettség már az ajánlatnak a Megbízó általi elfogadásának az időpontjában benne szerepelt, és a Megbízott az ÁSZF-ről és Üzletszabályzatról Megbízót tájékoztatta. VIII. Minőségi követelmények 8.1. A Megbízott által közvetített szolgáltatásnak alkalmasnak kell lenni arra, hogy - azt a Megbízó rendeltetésszerűen, a szerződésben kikötött, a szerződéskötéskor, illetve a teljesítés folyamán megismert célnak megfelelően felhasználhassa A Megbízott által biztosított repülőjegy-foglalási, és utaztatási szolgáltatásokra vonatkozóan a Megbízott kijelenti, hogy az IATA International Air Transport Association által elfogadott ügynök, valamint tagja a MUISZ Magyar Utazásszervezők és Utazásközvetítők Szövetségének. Ezen tagsági előírásoknak való megfelelést igazoló bármely okirat, engedély stb. megszerzése, valamint az ezzel kapcsolatos költségek teljes mértékben a Megbízottat terhelik A szerződés időtartama alatt a Megbízott köteles a Magyar Kereskedelmi Engedélyezési Hivatal által a szerződéskötés időpontjában fennálló, engedélyezett tevékenységeket fenntartani. IX. Biztosítás 9.1. A Megbízott kijelenti, hogy a(z) QBE Insurance (Europe) Limited Magyarországi Fióktelepén keresztül minimum 2 millió Ft/káresemény, illetve minimum 20 millió Ft/év összegű felelősségbiztosítással rendelkezik, amely Megbízó részére biztosítási fedezetet jelent a Megbízott, illetve annak munkavállalója, képviselője, alvállalkozója által a Megbízónak, illetve harmadik személynek, szándékosan vagy gondatlanul okozott, valamint mulasztásából származó károkért. A biztosítási kötvény másolata a jelen szerződés elválaszthatatlan része és a jelen 8

9 szerződés 1. számú mellékletét képezi. A Megbízott a jelen pontban leírt biztosítását a jelen szerződés időbeli hatályának lejártát követően még 30 napos időtartamra köteles fenntartani Amennyiben a Megbízott felelősségbiztosítása a jelen szerződés időbeli hatálya alatt megszűnik, úgy ez súlyos szerződésszegésnek minősül és erre való hivatkozással a Megbízó jogosult a jelen szerződést - a szerződésszegésre vonatkozó jogkövetkezmények alkalmazása mellett- felmondani. X. A szerződésszegés, annak a következményei és a szerződés megszűnése A Felek nem sújthatóak kártérítéssel vagy a szerződésnek a mulasztás miatti megszüntetésével, ha bármelyikük késedelmes teljesítése vis maior következménye. A jelen pont értelmezése szempontjából vis maior alatt olyan körülményeket kell érteni, amelyek, a jelen szerződés megkötésének időpontjában előre nem láthatóak, és a Felek érdekkörén kívül álló elháríthatatlan események gyűjtőfogalmába tartoznak, (pl. sztrájk, háború vagy forradalom, tűzeset, árvíz, járvány, karantén korlátozások és szállítási embargó). A kötelezett fél a vis maior tényéről köteles a jogosult felet értesíteni és tájékoztatni annak az okáról és valószínű időtartamáról. Amennyiben a jogosult fél eltérő írásos utasítást nem ad, a kötelezett félnek tovább kell teljesítenie szerződéses kötelezettségeit, amennyiben az ésszerűen lehetséges, és meg kell keresnie minden ésszerű alternatív módot a teljesítésre, amelyet a vis maior esete nem gátol. A szerződésben foglalt határidők a vis maior időtartamával meghosszabbodnak. Amennyiben a vis maior időtartama meghaladja a 15 naptári napot, a Feleknek jogukban áll a szerződést a Ptk. rendelkezései szerint megszüntetni. Vis maior esetében mindkét fél maga viseli a nála felmerült károkat Bármelyik fél jogosult a másik félhez intézett egyoldalú nyilatkozattal felmondási jogát gyakorolni és a jelen szerződést azonnali hatállyal felmondani, ha: a) A másik fél súlyos szerződésszegést követ el. b) A másik fél ellen jogerős bírósági határozat alapján csőd-, felszámolási-, végelszámolási eljárás indult, vagy egyébként fizetésképtelenné vált A pont tekintetében a következő eseteket minősítik súlyos szerződésszegésnek: a) teljesítési póthatáridő be nem tartása, b) a Megbízott felelősségbiztosítási szerződésének a jelen szerződés hatálya alatti megszűnése a Megbízottnak felróható okból, c) titoktartási kötelezettség és biztonsági előírások súlyos megszegése, e) a másik fél bármely okból felhívás ellenére nem teljesítése A Megbízó jogosult továbbá felmondási jogát gyakorolni és a jelen szerződést azonnali hatállyal felmondani, ha 9

10 a) A Megbízott valamely kötelezettségének teljesítését - jogszerű indok hiányában - megtagadja. b) A szerződés a Megbízottnak felróható okból lehetetlenül. c) A Megbízott megkísérli vagy megkísérelte befolyásolni bármely, a Felek között megkötött, vagy tervezett szerződés megkötését azáltal, hogy személyi hasznot ajánlott fel vagy nyújtott a Megbízó bármely alkalmazottjának, vagy bármely olyan személynek, aki bármilyen módon kapcsolódik a Megbízóhoz, és aki részt vesz a jelen szerződés megkötésében, vagy a megbízott a fent említett módon viselkedik a Megbízóval kötött bármely szerződés teljesítése során. d.) A Megbízott szerződés szerinti tevékenysége során, neki felróható okból a Megbízó üzleti érdekei igazoltan sérülnek, illetve őt kár éri. e) A Megbízó jogosult és egyben köteles jelen szerződést felmondani ha szükséges olyan határidővel, amely lehetővé teszi, hogy a szerződéssel érintett feladat ellátásáról gondoskodni tudjon ha Megbízottban közvetetten vagy közvetlenül 25%-ot meghaladó tulajdoni részesedést szerez valamely olyan jogi személy vagy jogi személyiséggel nem rendelkező gazdasági társaság, amely nem felel meg a Kbt. 56. (1) bekezdés k) pontjában meghatározott feltételeknek, vagy Megbízott közvetetten vagy közvetlenül 25%-ot meghaladó tulajdoni részesedést szerez valamely olyan jogi személy vagy jogi személyiséggel nem rendelkező gazdasági társaságban, amely nem felel meg a Kbt. 56. (1) bekezdés k) pontjában meghatározott feltételeknek. A fenti okból történő felmondás esetén Megbízott a szerződés megszűnése előtt már teljesített szolgáltatás szerződésszerű pénzbeli ellenértékére jogosult. Megbízó azonnali hatályú felmondás esetén is köteles helytállni a Megbízott által már elvállalt kötelezettségekért A Felek a jelen szerződés aláírásával kifejezetten megállapodnak abban, hogy a jelen szerződést bármelyik fél jogosult a másik félhez intézett írásbeli nyilatkozattal, indokolás nélkül, 60 (hatvan) naptári napos felmondási idő mellett, rendes felmondással megszüntetni Amennyiben a megrendelt szolgáltatás a Megbízott hibájából nem került teljesítésre, a Megbízott a szolgáltatás teljes nettó értékre vetített díjának visszatérítésére kötelezett, meghiúsulási kötbér jogcímén. A Megbízott hibás vagy/és késedelmes teljesítése (a szolgáltatás teljesítése megtörtént, de nem a Megbízó kérésének vagy a jelen szerződésben leírtaknak megfelelően) esetén a Megbízott a hibásan vagy/és késedelmesen teljesített szolgáltatás nettó értékre vetített díjának 10 %-át köteles a Megbízónak visszatéríteni hibás vagy/és késedelmes teljesítés miatti kötbér jogcímén Megbízó a kötbért meghaladó igazolt közvetlen kárát is érvényesítheti a Megbízottal szemben. A Megbízott elfogadja, hogy a Megbízó a kötbért jogosult a Megbízott díjába beszámítani és annak összegével a díjat csökkenteni. 10

11 10.8. Szerződésszegés vagy szerződésen kívüli károkozás esetén a szerződésszegő vagy károkozó fél köteles a másik fél kárát a Ptk.-ban előírt módon megtéríteni A szerződés megszűnése esetén, a megszűnéstől számított 8 napon belül a Felek kötelesek egymással elszámolni. A szerződés megszűnése nem érinti az elszámolási és titoktartási kötelezettségek fennálltát. XI. Egyéb rendelkezések A Felek kijelentik, hogy az ügydöntő szerveik hozzájárulásával bírnak jelen szerződés megkötéséhez. A Felek kijelentik továbbá, hogy a jelen szerződést aláíró képviselőik jogszerűen képviselik a társaságot és rendelkeznek a jelen szerződés aláírásához szükséges felhatalmazással A Felek kijelentik továbbá, hogy sem csőd, sem felszámolási eljárás alatt nem állnak, és jelen szerződés érvényességéhez nem szükséges harmadik személy vagy hatóság hozzájárulása Ha bármelyik fél egy vagy több esetben nem ragaszkodik a jelen szerződés feltételeinek szigorú teljesítéséhez, illetve a jelen szerződésben meghatározott valamely jog, jogorvoslat vagy választás gyakorlásához, az nem jelenti azt, hogy ugyanannak a feltételnek a jövőbeni teljesítéséről, vagy ugyanazon jog jövőbeni gyakorlásáról is le fog mondani, vagy a követeléseitől el fog állni A Felek megállapodnak abban, hogy mindkét fél maga viseli a jelen szerződés megkötésével kapcsolatos költségeit Felek tudomással bírnak arról, hogy jelen szerződésnek a módosítására kizárólag közös megegyezéssel, írásban, a Kbt ban foglalt rendelkezéseinek betartásával van mód Minden, a jelen szerződésben előírt értesítést, kérést, igényt elsősorban írásban kell megtenni és az alábbiak szerint kell közöltnek tekintetni: a) kézben és átvételi elismervény ellenében történő átadás esetén az átadás időpontjában; b) ajánlott, tértivevényes, küldeményként, futárszolgálat útján történő kézbesítés esetén a kézbesítés időpontjában; c) telefaxon, -en történő továbbítás esetén a telefax berendezés vagy elektronikus levelezőrendszer által megjelölt sikeres elküldés időpontjában (activity vagy delivery report). Kapcsolattartók megnevezése A Felek az egymással való kapcsolattartásra az alábbi személyeket jelölik ki: 11

12 A Megbízó részétől kapcsolattartó személy: Név: Holló Violetta Telefon: Fax: A Megbízó részéről kapcsolattartónak megjelölt személy a jelen szerződés bármilyen módon történő módosítására nem jogosult. A Megbízott részéről kapcsolattartó személy: Név: Dávid Klára Telefon: Fax: A Felek kötelesek hivatalos értesítéseiket a fenti kapcsolattartó személyeknek a fenti elérhetőségi címekre írásban eljuttatni. Felek kötelesek egymást haladéktalanul írásban értesíteni a kapcsolattartási adataikban bekövetkező változásokról. Az értesítés elmulasztásából eredő kárért a mulasztó Fél a felelős A Felek közötti kapcsolat lényege, továbbá a jelen szerződés teljesítésével kapcsolatban rendelkezésre bocsátott adatok és információk bizalmas jellegűek, és a Felek üzleti titkát képezik. A titoktartási kötelezettség alól annak kötelezettje kizárólag a másik szerződő fél előzetes írásbeli hozzájárulása alapján mentesülhet, amely hozzájárulásban a másik szerződő fél pontosan megjelöli a kiszolgáltatható titokkört is. A másik fél előzetes írásbeli hozzájárulása nélkül ide nem értve azokat eseteket, amikor a titoktartási kötelezettség alól kógens jogszabályi rendelkezés menti fel a Feleket - egyik fél sem fedheti fel közvetve vagy közvetlenül harmadik személynek a kapcsolat lényegét, a szerződés tartalmát vagy olyan adatot és információt, amely a tudomására jutott. Ez a kötelezettség a Szerződés ideje alatt, valamint annak megszűnése után is fennáll. A Felek kötelezettséget vállalnak arra, hogy a jelen szerződés teljesítése során a másik fél szervezetéről, eljárási rendjéről, ügyeiről tudomására jutott információkat üzleti titokként kezeli. A Felek által a másik részére a szerződésre vonatkozóan, azzal kapcsolatban átadott minden információ, adat, üzleti és jogi megoldás, szellemi alkotás jogosultja az átadó fél marad, és az átvevő fél semmilyen módon nem jogosult azokkal rendelkezni a szerződés keretein kívül. Ha a másik fél a szerződés teljesítése során új elgondolásról, megoldásról, ismerétről szerez tudomást, ezt a másik előzetes írásbeli hozzájárulása nélkül felhasználni, nyilvánosságra hozni nem jogosult. A másik féltől származó adatok és információk tekintetében a Felek kölcsönösen vállalják, hogy a) minden ésszerű lépést megtesznek azok biztonságos őrzése és tárolása érdekében; b) nem használják fel azokat más célra, mint amelyre azokat szánták; c) csak addig tartják azokat birtokukban, amíg szerződéses kötelezettségeik teljesítéséhez szükségesek, ezt követően haladéktalanul visszaszolgáltatják a másik 12

13 félnek, ideértve minden általuk készített másolatot, vagy a másik fél előzetes írásbeli hozzájárulásával megsemmisítik azokat; d) teljes mértékben együttműködnek egymással bármely ellenőrzés során, amelyet az adatokat rendelkezésre bocsátó fél végez az adatok biztonságos őrzésére, felhasználására vonatkozóan. A titoktartási kötelezettség nem terjed ki azokra az információkra, amelyek a) a Megbízótól függetlenül, harmadik személytől jogszerűen jutottak a Megbízott tudomására titoktartási kötelezettség nélkül; b) a Megbízó írásbeli engedélye alapján már korábban nyilvánosságra kerültek; c) általános gondolatokat, fogalmakat, ismereteket és technikákat tartalmaznak, d) hatósági adatszolgáltatási kötelezettség körébe tartoznak A jelen szerződésből eredő vitás kérdések rendezését a szerződő Felek elsődlegesen tárgyalások útján kötelesek rendezni. Ennek sikertelensége esetén a vitás kérdések rendezésére, a szerződő Felek a pertárgytól és annak az értékétől függően a hatáskörrel és illetékességgel rendelkező bírósághoz fordulnak A jelen szerződés 13 (tizenhárom) számozott oldalból és 1 (egy) mellékletből áll és négy eredeti azonos tartalmú példányban készült, amelynek minden oldalát a Felek képviselői szignójukkal láttak el Jelen szerződésre és a jelen szerződésben nem rendezett kérdésekre a Polgári Törvénykönyvről szóló évi IV. törvény (Ptk.), a Kbt., valamint a vonatkozó egyéb jogszabályok az irányadóak. A Felek a jelen szerződést annak elolvasása és értelmezése után, mint akaratukkal mindenben megegyezőt, jóváhagyólag írták alá. Budapest, november 13.. Megbízó Megbízott Mellékletek: - 1. számú melléklet: felelősségbiztosítási kötvény másolata 13

VÁLLALKOZÁSI SZERZŐDÉS

VÁLLALKOZÁSI SZERZŐDÉS VÁLLALKOZÁSI SZERZŐDÉS amely létrejött egyrészről a Magyar Nemzeti Bank székhely: 1054 Budapest, Szabadság tér 8-9. mint megrendelő (a továbbiakban: Megrendelő), és másrészről a(z) Hír-Adás Sajtóügynökség

Részletesebben

VÁLLALKOZÁSI SZERZŐDÉS

VÁLLALKOZÁSI SZERZŐDÉS VÁLLALKOZÁSI SZERZŐDÉS amely létrejött egyrészről a Nemzeti Adó- és Vámhivatal (NAV) székhely: 1054 Budapest Széchenyi u. 2., adóigazgatási szám: 15789934-2-51, képviseli: a Nemzeti Adó- és Vámhivatal

Részletesebben

BKV Zrt. VÁLLALKOZÁSI SZERZŐDÉS

BKV Zrt. VÁLLALKOZÁSI SZERZŐDÉS BKV Zrt. VÁLLALKOZÁSI SZERZŐDÉS A jelen vállalkozási szerződés (a továbbiakban: Szerződés) létrejött egyrészről a Budapesti Közlekedési Zártkörűen Működő Részvénytársaság Székhely: 1980 Budapest, Akácfa

Részletesebben

Megbízási szerződés. együttesen a továbbiakban Felek között az alulírott helyen és időben az alábbi feltételekkel: Előzmények

Megbízási szerződés. együttesen a továbbiakban Felek között az alulírott helyen és időben az alábbi feltételekkel: Előzmények Szerződésszám: Megbízási szerződés amely létrejött egyrészről a NISZ Nemzeti Infokommunikációs Szolgáltató Zártkörűen Működő Részvénytársaság Cím: 1081 Budapest, Csokonai u. 3. Cégjegyzék: Cg. 01-10-041633

Részletesebben

VÁLLALKOZÁSI SZERZŐDÉS (Tervezet)

VÁLLALKOZÁSI SZERZŐDÉS (Tervezet) VÁLLALKOZÁSI SZERZŐDÉS (Tervezet) Amely létrejött egyrészről: Név: Országos Egészségfejlesztési Intézet Székhely: 1096 Budapest, Nagyvárad tér 2. PIR szám: 630061 Adószám: 16606416-2-43 Statisztikai számjel:

Részletesebben

Vállalkozási keretszerződés

Vállalkozási keretszerződés Vállalkozási keretszerződés Amely létrejött egyrészről a Fővárosi Bíróságon mint Cégbíróságon Cg.01-10- 042695 cégjegyzékszámon szereplő Budapest Főváros Vagyonkezelő Központ Zártkörűen Működő Részvénytársaság

Részletesebben

TERVEZÉSI SZERZŐDÉS. a továbbiakban együttesen Szerződő Felek között a mai napon az alábbi feltételekkel. I. PREAMBULUM

TERVEZÉSI SZERZŐDÉS. a továbbiakban együttesen Szerződő Felek között a mai napon az alábbi feltételekkel. I. PREAMBULUM TERVEZÉSI SZERZŐDÉS Iktatószám: 3/8-53/2014. amely létrejött egyrészről Balatonfűzfő Város Önkormányzata székhelye: 8184 Balatonfűzfő, Nike körút 1. levelezési és számlázási címe: 8184 Balatonfűzfő, Nike

Részletesebben

Vállalkozási szerződés

Vállalkozási szerződés 1 Vállalkozási szerződés amely létrejött egyrészről Név: Bodony Községi Önkormányzat Cím: 3243 Bodony, Liget utca 2. Levelezési címe: 3243 Bodony, Liget utca 2. Képviseli: Kovács István, polgármester Szánilavezető

Részletesebben

VÁLLALKOZÁSI SZERZŐDÉS

VÁLLALKOZÁSI SZERZŐDÉS szerződés nyilvántartási szám: 2-03528-0000-2013 VÁLLALKOZÁSI SZERZŐDÉS amely létrejött egyrészről a NISZ Nemzeti Infokommunikációs Szolgáltató Zártkörűcn Működő Részvénytársaság Székhely: 1081 Budapest,

Részletesebben

BKV Zrt. VÁLLALKOZÁSI KERETSZERZŐDÉS

BKV Zrt. VÁLLALKOZÁSI KERETSZERZŐDÉS BKV Zrt. VÁLLALKOZÁSI KERETSZERZŐDÉS A jelen vállalkozási keretszerződés (a továbbiakban: Keretszerződés) létrejött egyrészről a Budapesti Közlekedési Zártkörűen Működő Részvénytársaság Székhely: 1980

Részletesebben

II. KÖTET SZERZŐDÉSTERVEZET

II. KÖTET SZERZŐDÉSTERVEZET II. KÖTET SZERZŐDÉSTERVEZET Oldal: 1 / 19 VÁLLALKOZÁSI SZERZŐDÉSTERVEZET MRE SZERETETSZOLGÁLATI IRODA ÉPÜLETENERGETIKAI KORSZERŰSÍTÉS PROJEKT, BUDAPEST, CEGLÉD, LEÁNYFALU, ŐRBOTTYÁN CÍMŰ PÁLYÁZAT TELJES

Részletesebben

VÁLLALKOZÁSI SZERZŐDÉS

VÁLLALKOZÁSI SZERZŐDÉS VÁLLALKOZÁSI SZERZŐDÉS I. RÉSZ [A KÖZSZOLGÁLATI MÉDIASZOLGÁLTATÁSOK DIGITÁLIS VÉTELÉNEK BIZTOSÍTÁSA ÉRDEKÉBEN VEVŐDEKÓDEREK TELEPÍTÉSE A DIGITÁLIS ÁTÁLLÁST ELŐKÉSZÍTŐ FOLYAMATHOZ KAPCSOLÓDÓ FELADATOK TEUEÍTÉSE

Részletesebben

VÁLLAKOZÁSI SZERZŐDÉS. amely létrejött egyrészről a

VÁLLAKOZÁSI SZERZŐDÉS. amely létrejött egyrészről a VÁLLAKOZÁSI SZERZŐDÉS amely létrejött egyrészről a Közbeszerzések Tanácsa (a továbbiakban: Megrendelő ) Székhelye: 1024 Budapest, Margit krt. 85. Képviseli: Dr. Bakonyi József elnök Törzsszám: 329190 Bankszámlaszám:

Részletesebben

MEGBÍZÁLSI SZERZŐDÉS

MEGBÍZÁLSI SZERZŐDÉS MEGBÍZÁLSI SZERZŐDÉS szerz. nyiiv. szám: 2-03564-0000-20 13 mely létrejött egyrészről a NISZ Nemzeti Infokommunikációs Szolgáltató Zártkőrűen Működő Részvénytársaság (NISZ Zrt., székhelye: 1081 Budapest,

Részletesebben

Általános Szerződési Feltételek

Általános Szerződési Feltételek Általános Szerződési Feltételek Jelen Általános Szerződési Feltételek (ÁSZF) irányadók az RPE Regionális Projekt Előkészítő Iroda Nonprofit Kft. részére adott pályázatírási valamint projektmenedzselési

Részletesebben

/%7 A.t. 2-0 ~ ~ (~ ODD O~ ~ Vállalkozási szerződés. amely létrejött egyrészről a

/%7 A.t. 2-0 ~ ~ (~ ODD O~ ~ Vállalkozási szerződés. amely létrejött egyrészről a 2-0 ~ ~ (~ ODD O~ ~ Vállalkozási szerződés amely létrejött egyrészről a NISZ Nemzeti Infokommunikációs Szolgáltató Zártkörűen Működő Részvénytársaság Cím: 1081 Budapest, Csokonai u. 3. Cégjegyzék: Cg.

Részletesebben

ÜZLETSZABÁLYZAT. Általános Szerződési Feltételek 2014. március 15-e előtt megkötött szerződésekre. 1./ Általános rendelkezések

ÜZLETSZABÁLYZAT. Általános Szerződési Feltételek 2014. március 15-e előtt megkötött szerződésekre. 1./ Általános rendelkezések ÜZLETSZABÁLYZAT és Általános Szerződési Feltételek 2014. március 15-e előtt megkötött szerződésekre 1./ Általános rendelkezések A HÓDinvest-FAKTOR Pénzügyi Zrt. (székhelye: 6800 Hódmezővásárhely, Medgyessy

Részletesebben

MEGBÍZÁSI SZERZŐDÉS. Megbízott a szerződés mellékletében meghatározott háttértanulmányokat készíti el.

MEGBÍZÁSI SZERZŐDÉS. Megbízott a szerződés mellékletében meghatározott háttértanulmányokat készíti el. MEGBÍZÁSI SZERZŐDÉS amely létrejött Kazincbarcika Város Önkormányzata mint Megbízó (a továbbiakban: Megbízó) Székhelye: 3700 Kazincbarcika, Fő tér 4. Adószáma: 15350057-2-05 Képviselője: Szitka Péter polgármester

Részletesebben

FÖLDGÁZ ÉRTÉKESÍTÉSI SZERZŐDÉS. mint vevő (a továbbiakban: Vevő ) [ ] *nyertes ajánlattevő neve. mint eladó (a továbbiakban: Eladó ),

FÖLDGÁZ ÉRTÉKESÍTÉSI SZERZŐDÉS. mint vevő (a továbbiakban: Vevő ) [ ] *nyertes ajánlattevő neve. mint eladó (a továbbiakban: Eladó ), SZERZŐDÉS TERVEZET FÖLDGÁZ ÉRTÉKESÍTÉSI SZERZŐDÉS A mint vevő (a továbbiakban: Vevő ) és a [ ] *nyertes ajánlattevő neve mint eladó (a továbbiakban: Eladó ), együttesen: a Felek a következő földgáz értékesítési

Részletesebben

SZÁLLÍTÁSI SZERZŐDÉS

SZÁLLÍTÁSI SZERZŐDÉS SZÁLLÍTÁSI SZERZŐDÉS amely létrejött egyrészről a Cégnév: Jósa András Oktatókórház Egészségügyi Szolgáltató Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság Székhely: 4400 Nyíregyháza, Szent István u 68. Cégjegyzékszám:

Részletesebben

Nokia Solutions and Networks TraffiCOM Kft. Általános Szerződési Feltételek

Nokia Solutions and Networks TraffiCOM Kft. Általános Szerződési Feltételek Nokia Solutions and Networks TraffiCOM Kft. Általános Szerződési Feltételek Verziószám: 6. 1/13 Tartalomjegyzék Értelmező rendelkezések... 3 1. Általános adatok, elérhetőség... 4 2. Az Általános Szerződési

Részletesebben

FIX HITEL PÉNZÜGYI SZOLGÁLTATÓ Zártkörűen Működő Részvénytársaság

FIX HITEL PÉNZÜGYI SZOLGÁLTATÓ Zártkörűen Működő Részvénytársaság A FIX HITEL PÉNZÜGYI SZOLGÁLTATÓ Zártkörűen Működő Részvénytársaság ÜZLETSZABÁLYZATA ÉS ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEI Módosítva: 2014. március 16. A FIX HITEL Zrt. Üzletszabályzata A FIX HITEL Pénzügyi

Részletesebben

PLATINIUM Pénzügyi Szolgáltatóház zártkörűen működő Részvénytársaság ÜZLETSZABÁLYZATA ÉS ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEI

PLATINIUM Pénzügyi Szolgáltatóház zártkörűen működő Részvénytársaság ÜZLETSZABÁLYZATA ÉS ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEI A PLATINIUM Pénzügyi Szolgáltatóház zártkörűen működő Részvénytársaság ÜZLETSZABÁLYZATA ÉS ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEI Módosítva: 2014. március 16. A PLATINIUM zrt. Üzletszabályzata A PLATINIUM Pénzügyi

Részletesebben

2. rész: Távfelügyeleti feladatok és a távfelügyeleti rendszer karbantartási feladatainak ellátása VÁLLALKOZÁSI SZERZŐDÉS

2. rész: Távfelügyeleti feladatok és a távfelügyeleti rendszer karbantartási feladatainak ellátása VÁLLALKOZÁSI SZERZŐDÉS 2. rész: Távfelügyeleti feladatok és a távfelügyeleti rendszer karbantartási feladatainak ellátása Szerződés száma: VÁLLALKOZÁSI SZERZŐDÉS amely létrejött egyrészről a Pest Megyei Kormányhivatal Székhely:

Részletesebben

VÁLLALKOZÁSI KERETSZERZŐDÉS

VÁLLALKOZÁSI KERETSZERZŐDÉS VÁLLALKOZÁSI KERETSZERZŐDÉS Amely létrejött egyrészről a Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság (székhely: 1015 Budapest, Ostrom utca 23-25.; adószám: 15775883-2- 41; MÁK pénzforgalmi számlaszám: 10032000-00300939-00000017,

Részletesebben

ÁLTALÁNOS SZÁLLÍTÁSI ÉS SZERZŐDÉSES FELTÉTELEK

ÁLTALÁNOS SZÁLLÍTÁSI ÉS SZERZŐDÉSES FELTÉTELEK ÁLTALÁNOS SZÁLLÍTÁSI ÉS SZERZŐDÉSES FELTÉTELEK Érvényes: 2015. március 18-tól Elérhető: http://mol.hu/hu/kenoanyag-es-autoapolas-old/kenoanyag-aszf oldalon 9. számú melléklet 1. ÁR 1.1 Listaár Az átadási

Részletesebben

VÁLLALKOZÁSI SZERZŐ ÉS

VÁLLALKOZÁSI SZERZŐ ÉS VÁLLALKOZÁSI SZERZŐ ÉS Amely létrejött egyrészről : Országgyűlés Hivatala Fidesz - Magyar Polgári Szövetség Országgyűlési Képviselőcsoportja 1055 Budapest, Kossuth Lajos tér 1-3., mint Megrendelő (továbbiakban

Részletesebben

VÁLLALKOZÁSI SZERZŐDÉS

VÁLLALKOZÁSI SZERZŐDÉS VÁLLALKOZÁSI SZERZŐDÉS Amely létrejött egyrészről a Bács-Kiskun Megyei Önkormányzat Őszi Napfény Integrált Szociális Intézménye székhely: 6454 Bácsborsód, Dózsa György u. 9., adószáma: 15336440-2-03, képviseli:

Részletesebben

amely létrejött egyrészről a Magyar Vállalkozásfinanszírozási Zrt.

amely létrejött egyrészről a Magyar Vállalkozásfinanszírozási Zrt. V Á L L A L K O Z Á S I K E R E TS Z E R Z Ő D É S amely létrejött egyrészről a Magyar Vállalkozásfinanszírozási Zrt. székhely: 1065 Budapest, Nagymező u. 46-48. cégjegyzékszám: 01-10-045690 adószám: 13998758-2-42

Részletesebben

Az Egészség-portál Korlátolt Felelősségű Társaság Általános Szerződési Feltételei

Az Egészség-portál Korlátolt Felelősségű Társaság Általános Szerződési Feltételei A jelen Általános Szerződési Feltételek (a továbbiakban: ÁSZF) tartalmazzák az Egészség-portál Korlátolt Felelősségű Társaság (székhely: 1184 Budapest, Ferenc utca 33. adószám: 23983542-2-43, cégjegyzékszám:

Részletesebben