EMBERI ERŐFORRÁS TÁMOGATÁSKEZELŐ

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "EMBERI ERŐFORRÁS TÁMOGATÁSKEZELŐ"

Átírás

1 EMBERI ERŐFORRÁS TÁMOGATÁSKEZELŐ Útmutató az Integrációs Pedagógiai Rendszer évi pályázatainak szakmai és pénzügyi elszámolásához Kiadás dátuma: március 9. Elszámolási Útmutató IPR-14

2 Tartalom AZ ÚTMUTATÓ CÉLJA PÁLYÁZAT ÉS BESZÁMOLÓ KÖZÖTTI KAPCSOLAT SZAKMAI BESZÁMOLÓVAL KAPCSOLATOS TUDNIVALÓK PÉNZÜGYI ELSZÁMOLÁSSAL KAPCSOLATOS TUDNIVALÓK KÖLTSÉGVETÉS AZ ELSZÁMOLANDÓ ÖSSZEG TÁMOGATÁSI ÖSSZEGBŐL FEDEZETT KIADÁSOK ELSZÁMOLÁSA Támogatási és elszámolási időszak fogalma A PÉNZÜGYI ELSZÁMOLÁS TARTALMA A pénzügyi elszámolás során benyújtandó dokumentumok A pénzügyi elszámolás részeként beküldött bizonylatokkal szemben támasztott követelmények... 6 KEDVEZMÉNYEZETT NEVÉRE ÉS CÍMÉRE SZÓLÓ SZÁMVITELI BIZONYLATOK... 7 A SZÁMLÁVAL SZEMBEN TÁMASZTOTT KÖVETELMÉNY A számlákhoz szükséges szerződések köre A pénzügyi teljesítést (kifizetést) igazoló bizonylattal szemben támasztott követelmények Záradékolás fogalma Hitelesítés fogalma Lemondás A KÖLTSÉGVETÉSBEN SZEREPLŐ KÖLTSÉGNEMEK ELSZÁMOLÁSÁNAK MÓDJA KÖLTSÉGNEMEK AZ ELSZÁMOLÁS ELBÍRÁLÁSÁNAK FOLYAMATA A TÁMOGATÁS ELLENŐRZÉSE A szakmai beszámoló és pénzügyi elszámolás ellenőrzése HELYSZÍNI ELLENŐRZÉSEKRŐL A helyszíni ellenőrzések célja, feladata Az ellenőrzött szervezet(ek) jogai, kötelezettségei RÖVID ISMERTETÉS AZ EPER HASZNÁLATÁRÓL PÉNZÜGYI ELSZÁMOLÁS ÖSSZEÁLLÍTÁSÁT SEGÍTŐ GYAKORLATI ÚTMUTATÁSOK SORVEZETŐ AZ ELSZÁMOLÁS ÖSSZEÁLLÍTÁSÁHOZ ELLENŐRZŐ LISTA AZ ELSZÁMOLÁS HELYES ÖSSZEÁLLÍTÁSÁHOZ MELLÉKLETEK MELLÉKLET: GÉPI SZÁMLA MELLÉKLET: KÉZI KITÖLTÉSŰ SZÁMLA MELLÉKLET: EGYÉNI BÉRJEGYZÉK MELLÉKLET: KIADÁSI PÉNZTÁRBIZONYLAT MELLÉKLET: BANKSZÁMLAKIVONAT MELLÉKLET: LEMONDÓ NYILATKOZAT ELŐZŐ ÉVI KIFIZETÉS ESETÉN MELLÉKLET: LEMONDÓ NYILATKOZAT TÁRGYÉVI KIFIZETÉS ESETÉN MELLÉKLET: MINTA MEGHATALMAZÁSHOZ MELLÉKLET: TELJESSÉGI NYILATKOZATMINTA... 38

3 Az Útmutató célja Jelen útmutató segítséget nyújt az Integrációs Pedagógiai Rendszer (továbbiakban: IPR) évi pályázati kiírásain nyertes nevelés-oktatási intézményeknek, tagintézményeknek a szakmai beszámoló és a pénzügyi elszámolás elkészítéséhez. A támogatási szerződés értelmében ugyanis minden kedvezményezettnek a támogatás felhasználásáról számot kell adnia szakmai beszámoló és pénzügyi elszámolás formájában a pályázati kiírás alapján. Az elszámolási kötelezettség teljesítése során a kedvezményezettnek igazolnia kell, hogy a támogatás rendeltetésszerűen, a Támogató döntése szerinti célnak megfelelően, a szerződésben rögzített keretek között került felhasználásra. Az IPR működését az államháztartásról szóló évi CXCV. törvény (a továbbiakban: Áht.), az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról rendelkező 368/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet (a továbbiakban: Ávr.) és a nevelési-oktatási intézmények működéséről és a köznevelési intézmények névhasználatáról szóló 20/2012. (VIII.31.) EMMI rendelet (a továbbiakban: 20/2012 (VIII.31.) EMMI rendelet) aiban foglalt óvodai fejlesztő program, valamint képességkibontakoztató, integrációs felkészítés megvalósításának támogatása szabályozza. A lebonyolításra kijelölt szerv az Emberi Erőforrás Támogatáskezelő (a továbbiakban: Támogatáskezelő). 1. Pályázat és beszámoló közötti kapcsolat A beszámoló elkészítéséhez a pályázatból az alábbi részekre lesz szükség: Jóváhagyott költségvetés Szakmai program Javasoljuk, hogy az elszámolás első lépéseként nézze át a fenti dokumentumokat, és ez alapján kezdje el összeállítani az elszámolást. A jóváhagyott költségvetés biztosítja az alapot a számszakilag megfelelő elszámolás elkészítéséhez. Azoknak a bizonylatoknak az értékét tudja elszámolni, amelyek kiegyenlítésére a támogatást kapta. Kérjük, figyeljen arra, hogy ha bármilyen eltérést szeretne eszközölni, azt csak a szerződésben meghatározott keretek között teheti meg (6.1. pont), továbbá ezen kereteken belüli, minden eltérést indokolni szíveskedjen! 2. Szakmai beszámolóval kapcsolatos tudnivalók A szakmai beszámoló űrlapot az EPER-ben kell kitöltenie, a papír alapon beadott szakmai beszámolót nem áll módunkban elfogadni! A szakmai beszámoló célja, hogy a Kedvezményezett a pályázatban vállalt feladatok megvalósítását bemutassa. A szakmai beszámolóban felsorolt megvalósított feladatoknak igazodniuk kell a pénzügyi elszámolás költségvetési soraihoz. Itt kell szövegesen bemutatni a támogatási cél megvalósulásának körülményeit: milyen tágabb célkitűzés részeként használta fel a pályázó a támogatást, milyen konkrét célokat kíván elérni vele, milyen eredménnyel valósult meg a program. A támogatás elszámolásának, az elszámolás-készítési kötelezettségnek a Kedvezményezett akkor tesz eleget, ha a pénzügyi elszámolás mellett a szakmai beszámolót is elkészíti. Elszámolási Útmutató: IPR-14 3

4 A pénzügyi elszámolást és a szakmai beszámolót együttesen szükséges benyújtani! A pénzügyi elszámolást és a szakmai beszámolót a Támogatáskezelő megvizsgálja és maximum két alkalommal a hiányosságok kijavítására, pótlására 15, illetve 10 napos határidővel felszólítja a kedvezményezettet. Az első felszólítást kizárólag elektronikus úton, a második felszólítást elektronikus és postai úton, tértivevényes küldeményként küldi meg. Ha a kedvezményezett nem pótolta a hiányosságokat vagy azoknak nem a hiánypótlási kiírásban foglaltaknak megfelelően tett eleget a felszólításban megjelölt határidőre, úgy további hiánypótlásra nincs lehetőség. A támogatási összeg előleg utalása esetén a támogatási összeg fennmaradó részének utalása kizárólag a szakmai beszámoló és a pénzügyi elszámolás elfogadása esetén kezdhető meg. Ha valamelyik elszámolás rész hiányzik, a Támogatáskezelő a beérkezett rész ellenőrzését követően tizenöt napos határidővel hiánypótlási felhívást küld. A szakmai beszámolót az EPER-ben kell elkészíteni a Beadott pályázatok menüpont kiválasztása után a [Beszámoló beadása] nyomógomb használatával. A kötelezően kitöltendő mezők sárgával kerülnek kijelölésre. Amennyiben a szakmai beszámoló minden kötelező mezőjét kitöltötte, kérjük, használja a Véglegesítés gombot. 3. Pénzügyi elszámolással kapcsolatos tudnivalók A pénzügyi elszámolást és a szakmai beszámolót együttesen szükséges benyújtani! A támogatás elszámolásának, az elszámolás-készítési kötelezettségnek a Kedvezményezett akkor tesz eleget, ha a szakmai beszámoló mellett a pénzügyi elszámolást is elkészíti. A pénzügyi elszámolás célja, hogy a Kedvezményezett a pályázatban vállalt feladatok megvalósítása során a felmerült kiadásokat bizonylatokkal alátámassza. A Kedvezményezett a támogatási szerződésben többek között kötelezettséget vállalt arra, hogy az általa igénybe vett támogatás rendeltetésszerű, támogatási célnak megfelelő felhasználásának ellenőrzését a Támogatáskezelő, valamint a jogszabályok által feljogosított ellenőrző szervek részére biztosítja. A költségvetési támogatás rendeltetésszerű felhasználásáról nyilatkozni is kell az elszámolás részeként Pénzügyi teljességi nyilatkozat keretében (7.10. sz. melléklet). 3.1 Költségvetés Minden esetben az utoljára jóváhagyott, elfogadott költségvetés szerint kell elszámolni! A Kedvezményezettnek a pénzügyi elszámolását az aláírt támogatási szerződés megkötésekor érvényes, vagy ha módosítás történt, az adott támogatási szerződéshez benyújtott költségvetési módosítási kérelmek közül az utoljára elfogadott módosítási kérelemben szereplő költségvetési soroknak és tételeknek megfelelően kell elkészítenie. Szerződéskötés utáni módosítási kérelem benyújtásával a támogatott költségek közötti átcsoportosításra van lehetőség, a pályázati kiírásban meghatározott feltételek figyelembevételével. Módosítási kérelem benyújtására az elszámolási időszak végéig, tehát március 31-ig van lehetőség. Elszámolási Útmutató: IPR-14 4

5 Felhívjuk szíves figyelmüket, hogy a Kedvezményezettnek kötelessége haladéktalanul, de legkésőbb 8 napon belül írásban jelenteni a Támogatáskezelőnek, amennyiben a támogatott pályázati cél megvalósítása meghiúsul, tartós akadályba ütközik, a szerződésben foglalt ütemezéshez képest késik vagy a pályázati cél megvalósításával kapcsolatban bármely körülmény megváltozik. A bejelentési kötelezettség nem teljesítése szerződésszegésnek minősül és a támogatási szerződésben rögzített szerződésszegési jogkövetkezményeket vonhatja maga után. 3.2 Az elszámolandó összeg A szerződés szerinti támogatás teljes összegével el kell számolni! A Kedvezményezettnek, az adott pályázati kiírásnak és a megkötött támogatási szerződésnek megfelelően, a szerződés szerinti támogatás teljes összegével el kell számolnia. Abban az esetben, ha már korábban, az elszámolási kötelezettség határideje előtt lemondott és visszafizette a támogatás egy részét (előfinanszírozás esetén), akkor a lemondott és visszafizetett összeggel csökkentett támogatási összeget kell megfelelő számviteli bizonylatokkal alátámasztani. A lemondott összeg visszafizetését az eredeti bankkivonat hitelesített (szükség szerint záradékolt) másolatával kell igazolni. Amennyiben a pénzügyi elszámolás keretében nem tud a teljes támogatási összeggel elszámolni, élhet az önkéntes lemondás lehetőségével a hátrányos jogkövetkezmények megelőzése érdekében, erről bővebb információt a pontban talál. 3.3 Támogatási összegből fedezett kiadások elszámolása Támogatási és elszámolási időszak fogalma A Kedvezményezett a támogatást a támogatási szerződésben meghatározott időszakot terhelő költségek kiegyenlítésére használhatja fel. Azokat a támogatási időszakban megvalósult gazdasági eseményeknek a költségeit lehet elszámolni a támogatás terhére, amelyek pénzügyi teljesítése (igazolt kifizetése) a támogatási időszakon belül, de legkésőbb az elszámolási időszak végéig megtörtént. A számlák keltezése, teljesítés dátuma nem lehet későbbi nál, a számlák pénzügyi teljesítésének legkésőbbi dátuma Támogatási időszak fogalma: A támogatási szerződésben meghatározott olyan időtartam, amely során felmerülő, a támogatott tevékenység megvalósításához kapcsolódó költségek elszámolhatóak. (Áht pontja) Támogatási időszak: Elszámolási időszak fogalma: A Támogatási Szerződésben meghatározott, a támogatás felhasználására rendelkezésre álló támogatási időszakot követő, a záró szakmai beszámoló és pénzügyi elszámolás benyújtására rendelkezésre álló időszak. Elszámolási időszak: A pénzügyi elszámolás tartalma A pénzügyi elszámolás során benyújtandó dokumentumok Elszámolási Útmutató: IPR-14 5

6 A pénzügyi elszámoláshoz a számviteli bizonylatok, kifizetést igazoló bizonylatok, valamint a költségvetési támogatás jogszerű és a céljának megfelelő felhasználását igazoló egyéb dokumentumok másolatát nem kell mellékelni, ha az azon feltüntetett bruttó érték nem haladja meg a , -Ft értékhatárt. Az eredeti számviteli bizonylatokat abban az esetben is, ha az elszámoláshoz nem kell mellékelni a kedvezményezett köteles záradékkal ellátni (jelen Útmutató pontja), amelyben jeleznie kell, hogy a számviteli bizonylaton szereplő összegből mennyit számolt el a pályázati azonosítóval hivatkozott támogatási szerződés terhére. A számlaösszesítőn feltüntetett adatok valódiságát, az eredeti bizonylatokkal való egyezőségét és az eredeti bizonylatok előírt záradékolásának megtörténtét könyvvizsgálónak nem kell igazolnia. Az EPER-ben rögzíteni kell valamennyi, a támogatás terhére elszámolt költséget igazoló számviteli bizonylat és a pénzügyi teljesítést (kifizetést) igazoló bizonylat adatait. Az EPER-ben elkészített pénzügyi elszámolások esetén a rendszer elkészíti a számlaösszesítőt a rögzített számviteli bizonylatok, pénzügyi teljesítést (kifizetést) igazoló bizonylatok alapján. A számlaösszesítőt véglegesíteni kell, majd a véglegesítés után nyomtatva, cégszerűen aláírva szükséges postai úton beküldeni a Támogatáskezelő címére. A pénzügyi elszámolás során papír alapon benyújtandó dokumentumok: a számlaösszesítő eredeti, a kedvezményezett által cégszerűen aláírt példánya; a költségeket igazoló, záradékolt számviteli bizonylatok hitelesített másolatai bruttó , -Ft összeghatárt meghaladó bizonylatok esetén (számlaösszesítőben rögzítve, sorszámozva); a pénzügyi teljesítést (kifizetést) igazoló bizonylatok hitelesített másolatai bruttó , -Ft értékhatár felett (a kapcsolódó számviteli bizonylathoz csatolva); a , -Ft feletti számlaértéket meghaladó dologi és felhalmozási kiadás esetén a vonatkozó szerződés hitelesített másolata [Ávr. 93. (3)] (a kapcsolódó számviteli bizonylathoz csatolva); A bérjellegű kifizetések esetében összegtől függetlenül: bérjegyzék, megbízási szerződés, kifizetésről szóló bizonylat, NAV-igazolás a befizetett járulékokról (ezzel egyenértékű: bankszámlakivonat a szociális hozzájárulási adó NAV-nak történő teljesítéséről) pénzügyi teljességi nyilatkozat eredeti példánya FIGYELEM! Minden esetben az eredeti számviteli bizonylatról, pénzügyi teljesítést (kifizetést) igazoló bizonylatról, dokumentumról készített hitelesített másolatot nyújtsa be. Amennyiben az eredeti számviteli bizonylatot, pénzügyi teljesítést (kifizetést) igazoló bizonylatot, dokumentumot küldi be a pénzügyi elszámolásában, azokat postafordultával visszaküldjük. FIGYELEM! A támogatási szerződésben szerepeltetni kell, hogy a kedvezményezett a támogatott tevékenység megvalósítása során a költségvetési támogatás terhére a százezer forint értékhatárt meghaladó értékű, áru beszerzésére vagy szolgáltatás megrendelésére irányuló szerződést kizárólag írásban köthet. Írásban kötött szerződésnek minősül az elküldött és visszaigazolt megrendelés is. Az írásbeli alak megsértésével kötött szerződés teljesítése érdekében történt kifizetés összege a támogatott tevékenység költségei között nem vehető figyelembe A pénzügyi elszámolás részeként beküldött bizonylatokkal szemben támasztott követelmények A pénzügyi elszámolást az általános forgalmi adóról szóló évi CXXVII. törvényben (továbbiakban: ÁFA törvény), a számvitelről szóló évi C. törvény (a továbbiakban: Számviteli törvény), az elektronikus számlával kapcsolatos egyes rendelkezésekről szóló 46/2007. (XII. 29.) PM rendeletben, a számla és a nyugta adóigazgatási Elszámolási Útmutató: IPR-14 6

7 azonosításáról, valamint az elektronikus formában megőrzött számlák adóhatósági ellenőrzéséről szóló 23/2014. (VI.30.) NGM rendeletben, a pénztárgépek műszaki követelményeiről, a nyugtakibocsátásra szolgáló pénztárgépek forgalmazásáról, használatáról és szervizeléséről, valamint a pénztárgéppel rögzített adatok adóhatóság felé történő szolgáltatásáról szóló 48/2013. (XI. 15.) NGM rendeletben és a taxaméterek műszaki követelményeiről, a nyugtakibocsátásra szolgáló taxaméterek forgalmazásáról, használatáról és szervizeléséről szóló 49/2013. (XI. 15.) NGM rendeletben (továbbiakban: NGM rendelet) leírt tartalmi és alaki követelményeknek megfelelő számviteli bizonylatok, számlák megküldésével kell megtenni. Az elszámolás során hiányos, vagy hiányosan kitöltött, olvashatatlan, nem eredeti aláírással vagy nem szabályos aláírással benyújtott számviteli bizonylatmásolat nem fogadható el! Kedvezményezett nevére és címére szóló számviteli bizonylatok A pénzügyi elszámolás részeként csak a Kedvezményezett vagy az általa fenntartott intézmény nevére és címére kiállított számviteli bizonylat fogadható el. Abban az esetben, ha nem a Kedvezményezett székhelyére szól a számviteli bizonylat, hanem valamely működési helyére, vagy a számviteli bizonylaton lévő fogyasztási hely nem a Kedvezményezett székhelye, hanem valamely működési helye, akkor megfelelő dokumentummal (pl. bérleti szerződés, NAV bejelentő telephelyről, nyilatkozat, Alapító okirat) igazolni szükséges, hogy a számviteli bizonylaton feltüntetett cím hogyan kapcsolódik a szervezet működéséhez. Amennyiben a évi EPER Regisztrációs Nyilatkozat beküldése során a Saját adatokban feltüntette a szervezet telephelyeit és NAV bejelentőt is csatolt a Nyilatkozat beküldésekor, úgy a beszámoláskor további dokumentumra nincsen szükség. A számlával szemben támasztott követelmény Követelmény, hogy a felmerült kiadások alátámasztására benyújtott számla, számlával egy tekintet alá eső okirat alakilag és tartalmilag feleljen meg az Áfa tv. és a PM rendelet előírásainak, és számszakilag is megfelelően legyen kitöltve. Az Áfa tv. a számla kötelező adattartalmát határozza meg, vagyis azokat az adatokat, amelyeket az Áfa tv. előírásainak való megfelelés érdekében a számlának kötelezően tartalmaznia kell. Ezeken a kötelező adatokon kívül a számlán jogszabályi kötelezettség, a felek megállapodása illetve a számla kibocsátójának döntése alapján bármely más adat is szerepeltethető. A számla kötelező adattartalma a következő: a) a számla kibocsátásának kelte; b) a számla sorszáma, amely a számlát kétséget kizáróan azonosítja; c) a termék értékesítőjének, szolgáltatás nyújtójának adószáma, amely alatt a termék értékesítését, szolgáltatás nyújtását teljesítette; d) a termék beszerzőjének, szolgáltatás igénybevevőjének da) adószáma, amely alatt mint adófizetésre kötelezettnek a termék értékesítését, szolgáltatás nyújtását teljesítették, vagy db) adószáma, amely alatt a 89. -ban meghatározott termékértékesítést részére teljesítették, vagy dc) 255 adószámának vagy csoportos általános forgalmiadó-alanyiság esetén csoportazonosító számának első nyolc számjegye, amely alatt, mint belföldön nyilvántartásba vett adóalany részére a termékértékesítést, szolgáltatásnyújtást teljesítették, feltéve, hogy a terméket beszerző, szolgáltatást igénybevevő adóalanyra a k) pont szerinti áthárított adó az forintot eléri vagy meghaladja és a termék értékesítője, szolgáltatás nyújtója gazdasági céllal belföldön telepedett le, gazdasági célú letelepedés hiányában pedig lakóhelye vagy szokásos tartózkodási Elszámolási Útmutató: IPR-14 7

8 helye van belföldön;e) a termék értékesítőjének, szolgáltatás nyújtójának, valamint a termék beszerzőjének, szolgáltatás igénybevevőjének neve és címe; f) az értékesített termék megnevezése, annak jelölésére a számlakibocsátásra kötelezett választása alapján az e törvényben alkalmazott vtsz., továbbá mennyisége vagy a nyújtott szolgáltatás megnevezése, annak jelölésére a számlakibocsátásra kötelezett választása alapján az e törvényben alkalmazott SZJ, továbbá mennyisége, feltéve, hogy az természetes mértékegységben kifejezhető; g) a 163. (1) bekezdés a) és b) pontjában említett időpont, ha az eltér a számla kibocsátásának keltétől; h) a pénzforgalmi elszámolás kifejezés, a XIII/A. fejezetben meghatározott különös szabályok szerinti adózás alkalmazása esetében; i) az adó alapja, továbbá az értékesített termék adó nélküli egységára vagy a nyújtott szolgáltatás adó nélküli egységára, ha az természetes mértékegységben kifejezhető, valamint az alkalmazott árengedmény, feltéve, hogy azt az egységár nem tartalmazza; j) az alkalmazott adó mértéke; k) az áthárított adó, kivéve, ha annak feltüntetését e törvény kizárja; l) az önszámlázás kifejezés, ha a számlát a terméket beszerző vagy a szolgáltatást igénybevevő állítja ki; m) adómentesség esetében jogszabályi vagy a Héa-irányelv vonatkozó rendelkezéseire történő hivatkozás vagy bármely más, de egyértelmű utalás arra, hogy a termék értékesítése, szolgáltatás nyújtása mentes az adó alól; n) a fordított adózás kifejezés, ha adófizetésre a termék beszerzője, szolgáltatás igénybevevője kötelezett; o) új közlekedési eszköz 89. -ban meghatározott értékesítése esetében az új közlekedési eszközre vonatkozó, a pontjában meghatározott adatok; p) a különbözet szerinti szabályozás utazási irodák kifejezés, a XV. fejezetben meghatározott különös szabályok szerinti utazásszervezési szolgáltatás nyújtása esetében; q) a különbözet szerinti szabályozás használt cikkek vagy a különbözet szerinti szabályozás műalkotások, vagy a különbözet szerinti szabályozás gyűjteménydarabok és régisek kifejezések közül a megfelelő kifejezés, a XVI. fejezetben meghatározott különös szabályok szerinti használt ingóság, műalkotás, gyűjteménydarab vagy régiség értékesítése esetében; r) pénzügyi képviselő alkalmazása esetében a pénzügyi képviselő neve, címe és adószáma. Számlával egy tekintet alá eső okiratnak minősülnek mindazok az okiratok, amelyek kétséget kizáróan valamely adott számlára hivatkozva, annak adattartalmát módosítják. Számlával egy tekintet alá eső okirat minimális adattartalma: - az okirat kibocsátásának kelte; - az okirat sorszáma, amely azt kétséget kizáróan azonosítja; - hivatkozás arra a számlára, amelynek adattartalmát az okirat módosítja; - a módosítással érintett számla adat megnevezése, a módosítás természete, illetve számszerű hatása, ha ilyen van. Előlegszámla pénzügyi elszámolás részeként történő benyújtása esetén, csak a hozzá kapcsolódó pénzügyileg is rendezett (kifizetett), záradékolt végszámlával együtt számolható el. Amennyiben olyan számla értékét kívánja elszámolni, amely Közösségen belüli termékértékesítést, szolgáltatásnyújtást tartalmaz, és az adó alapja a felek megállapodása alapján külföldi pénznemben kifejezett, akkor annak elszámolása az Áfa törvény szerinti váltási értéken számolható el, amelyet kérünk a számlára rávezetni. A külföldi fizetőeszközben meghatározott ellenértéket a fizetendő adó megállapításakor érvényes, Elszámolási Útmutató: IPR-14 8

9 belföldön pénzváltási engedéllyel rendelkező hitelintézet által devizában eladási árként jegyzett árfolyamon vagy amennyiben a beszerző a Magyar Nemzeti Bank (MNB) által közétett árfolyam alkalmazását választotta, és azt előzetesen az adóhatósághoz bejelentette az MNB által hivatalosan közzétett árfolyamon kell forintra átszámítani, ami a teljesítés napját követő hónap 15-ei árfolyam alkalmazását jelenti. A nem magyar nyelvű dokumentum hitelesített másolata mellé, annak, a támogatott által készített, a képviselő által hitelesített fordítását is be kell nyújtani a pénzügyi elszámolás részeként. Tehát nem kell hivatalos fordító iroda által készített fordítást készíttetni, elég, ha a nem magyar nyelvű dokumentum, bizonylat magyar nyelvű fordítását, annak tartalmát a Kedvezményezett szervezet hivatalos képviselője aláírásával igazolja és ez a dokumentum kerül beküldésre a pénzügyi elszámolás részeként. A számla módosítására, érvénytelenítésére, javítására csak a számla kibocsátója jogosult! FIGYELEM! A számla stornírozása esetén mind az eredeti, stornírozott számla mind az új számla hitelesített másolatát, számla helyesbítése esetén mind az eredeti, helyesbített, mind a helyesbítő számla hitelesített másolatát be kell nyújtani A számlákhoz szükséges szerződések köre Szerződés vagy megrendelő hitelesített másolatát kell csatolni a számlához: ha a számlán erre való hivatkozás van; bérleti díjak esetén; továbbszámlázott költségek esetén; bér jellegű költségek esetén; , -Ft egyedi értéket meghaladó dologi és felhalmozási kiadás esetén [Ávr. 93. (3 bekezdés]. FIGYELEM! A Kedvezményezett a támogatott tevékenység megvalósítása során a költségvetésből nyújtott támogatás és a saját forrás terhére a , -Ft értékhatárt meghaladó értékű, áru beszerzésére vagy szolgáltatás megrendelésére irányuló szerződést kizárólag írásban köthet. Írásban kötött szerződésnek minősül az elküldött és visszaigazolt megrendelés is. Az írásbeli alak megsértése a szerződés érvényességét nem érinti, azonban a kifizetés a támogatott tevékenység költségei között nem vehető figyelembe. Amennyiben a támogatás terhére elszámolt számlán hivatkozás van szerződésre, amely alapján a költséget leszámlázták, akkor a pénzügyi elszámolás részeként összeghatártól függetlenül a számlához kapcsolódó szerződés hitelesített másolatát is be kell nyújtani. Tárgyi eszköz vásárlása esetén csatolni szükséges az azokról szóló számlák mellett a bevételezési leltári bizonylat vagy eszköz-nyilvántartási bizonylat hitelesített másolatát. Bér jellegű költségek elszámolása esetén, a foglalkoztatásra irányuló szerződés másolatának minden oldalát a szervezet hivatalos képviselőjének vagy meghatalmazottjának hitelesíteni kell. FIGYELEM! A Támogatáskezelő a támogatás célszerű felhasználásának ellenőrzésekor, indokolt esetben a hiánypótlás keretében bekérhet bármely számviteli bizonylathoz kapcsolódó szerződést, megbízási szerződést, megrendelőt, felkérést, és a feladatok teljesítésének igazolását, hitelesített másolat formájában. Elszámolási Útmutató: IPR-14 9

10 A pénzügyi teljesítést (kifizetést) igazoló bizonylattal szemben támasztott követelmények A pénzügyi elszámolás részeként a benyújtott kiadásokat igazoló számviteli bizonylathoz csatolni kell a pénzügyi teljesítést (kifizetést) igazoló bizonylat hitelesített másolatát. Az elszámolás részeként papír alapon kizárólag a , -Ft bruttó értéket meghaladó bizonylatok záradékolt, hitelesített másolatát kell benyújtani. Pénzügyi teljesítést (kifizetést) igazoló bizonylat lehet: Átutalással történő teljesítés esetén: bankszámlakivonat, internetes számlatörténet vagy eredeti banki igazolás, amely a nyitó- és záró egyenleget is tartalmazza; Készpénzes számla teljesítése esetén: kiadási pénztárbizonylat. A pénzügyi teljesítést (kifizetést) igazoló bizonylatok másolatát hitelesíteni kell a pontban leírtak szerint. Az átutalással teljesített kifizetések esetén a Támogatáskezelő ellenőrzi, hogy a Kedvezményezett a Támogatáskezelő felé bejelentett és inkasszóval terhelt bankszámlaszámról egyenlítette-e ki a költséget. Amennyiben a pénzügyi teljesítést (kifizetést) igazoló bizonylatból nem azonosítható be egyértelműen, hogy melyik számviteli bizonylat, költség kifizetéséhez kapcsolódik, akkor a pénzügyi teljesítést (kifizetést) igazoló bizonylatot is záradékolni szükséges a pontban leírtak szerint. A pénzügyi teljesítés (kifizetés) igazolására, a pénzügyi elszámoláshoz beküldött kiadási pénztárbizonylat minimális kellékei: a bizonylat sorszáma; a bizonylat kibocsátójának (Kedvezményezett) neve, címe és adószáma; a pénztárból kiadott (átvett) összeg; a kifizetés időpontja; a kifizetés jogcíme (a kifizetés, vásárlás célja, számlaszám, stb.); legalább a pénztáros és az átvevő (és személyi azonosító adata) aláírása. Kérjük, a kiadási pénztárbizonylat kiállításakor ügyeljenek arra, hogy legalább a pénztáros, azaz a kifizető és az átvevő aláírásával igazolja a pénzkivétel jogszerűségét Záradékolás fogalma Az elszámolni kívánt költségeket igazoló, eredeti számviteli bizonylatokat a Kedvezményezettnek záradékolni kell. Záradékolás = az eredeti bizonylaton szöveges formában fel kell tüntetni az adott pályázat pályázati azonosítóját, valamint az elszámolni kívánt összeget:.. Ft az IPR pályázati azonosítószámú szerződés terhére elszámolva. Felhívjuk szíves figyelmüket, hogy a mozgó záradék szerződésszegést jelenthet. Mozgó záradékról beszélünk akkor, amikor a benyújtott elszámolásban szereplő számviteli bizonylat hitelesített másolatán és a helyszíni ellenőrzéskor megtekintett eredeti számviteli bizonylaton nem ugyanott szerepel a záradék. Ez minden esetben azt igazolja, hogy nem az eredeti számviteli bizonylaton szerepelt a záradék, vagy az később került rá. Ha az elszámolni kívánt számviteli bizonylat/kifizetés teljes összege nem számolható el, vagy a Elszámolási Útmutató: IPR-14 10

11 Kedvezményezett nem kívánja elszámolni a teljes összeget, akkor a számviteli bizonylaton szereplő záradékolásnak az elszámolásba beállított (számlaösszesítőben szereplő) összeget kell tartalmaznia. Záradékolás bérkifizetések elszámolása esetén: nettó vagy bruttó bérköltség/megbízási díj elszámolása esetén a kifizetési jegyzéket (bérjegyzéket) kell záradékolni az elszámolni kívánt összeg erejéig; a munkabérből/megbízási díjból levont adó járulékok elszámolása esetén a kifizetési jegyzék (bérjegyzék) záradékolása mellett a levont adók és járulékok megfizetését igazoló bankszámlakivonato(ka)t is záradékolni kell az elszámolni kívánt összeg erejéig, név szerinti megjelöléssel. (ld. 7.7 számú melléklet) Nettó finanszírozású költségvetési szervek esetén elégséges a NAV által kiállított igazolás is befizetett járulékokról. A közterhek csoportos (több munkavállaló béréhez kapcsolódó adó, járulék együttes) átutalása esetén a pénzügyi teljesítést (kifizetést) igazoló bizonylatot (bankszámlakivonatot) záradékolni kell munkavállalónkénti (amely munkavállalók bérét elszámolják a támogatás terhére), név szerinti bontásban, úgy hogy a munkavállaló bérkivonatán szereplő adó és járulék összege egyértelműen beazonosítható legyen a megfizetést igazoló bizonylaton. Amennyiben a bankszámlakivonaton nincs elegendő hely, pontos hivatkozási adatokkal (pl. bankszámlakivonat sorszáma, a kivonaton a hivatkozott tétel sorszáma, a feltüntetett összeg és abból a támogatás terhére elszámolni tervezett rész) nyilatkozat benyújtása is lehetséges Hitelesítés fogalma A pénzügyi elszámolás részeként beküldött valamennyi számviteli bizonylatot, pénzügyi teljesítést (kifizetést) igazoló dokumentumot (másolatot) hitelesíteni kell. Hitelesítés = a záradékolt eredeti számviteli bizonylat fénymásolatára pecséttel, vagy kék tollal szöveges formában rá kell vezetni, hogy a másolat és az eredeti példány megegyezik, pl. A másolat az eredetivel mindenben megegyezik és ezt a szervezet hivatalos képviselőjének/meghatalmazottjának dátummal és cégszerű aláírásával igazolnia kell. Felhívjuk szíves figyelmüket, hogy a beküldött összes dokumentum, számviteli bizonylat, pénzügyi teljesítést (kifizetést) igazoló bizonylat valamennyi oldalát hitelesíteni kell, azaz pl. egy több oldalas szerződés esetén a szerződés minden oldalát a szervezet képviselőjének hitelesítenie kell. A hitelesítést a szervezet hivatalos képviseletére jogosult személynek kell elvégeznie. A képviselő akadályoztatása esetén meghatalmazott személy is eljárhat (azaz a Meghatalmazott hitelesítheti is a bizonylatok, dokumentumok másolatát), ebben az esetben a képviselő által aláírt alakszerű eredeti Meghatalmazás csatolása (7.9. melléklet) szükséges ahhoz, hogy a meghatalmazott személy eljárhasson a beszámoló elkészítésében. (Az alakszerű meghatalmazáson szerepelnie kell a meghatalmazó, a meghatalmazott és az aláírásokat hitelesítő két tanú nevének, lakcímének és aláírásának.) FIGYELEM! Felhívjuk szíves figyelmüket, hogy a pénzügyi elszámolásban beküldött hitelesített másolatokon aláírásként szignó használata csak abban az esetben engedélyezett, amennyiben eredeti példányban beküld egy nyilatkozatot, melyben megjelenik a teljes aláírás képe és a szignó is. A nyilatkozatnak tartalmaznia kell: a szervezet hivatalos képviselőjének nevét, azonosító adatait (pl.: lakcím, személyi igazolványszám, anyja neve, születési hely, idő) és aláírását, a szervezet hivatalos képviselőjének szignóját, Elszámolási Útmutató: IPR-14 11

12 az aláírást, szignót hitelesítő két tanú nevét, lakcímét, személyi igazolványszámlát és aláírását Lemondás A pénzügyi elszámolás keretében a Kedvezményezettnek a teljes támogatási összeggel el kell számolnia. Amennyiben nem tud a teljes támogatási összeggel elszámolni, a megvalósítási időszakban, illetve a pénzügyi elszámolás összeállításakor vagy a hiánypótlások során élhet az önkéntes lemondás lehetőségével a hátrányos jogkövetkezmények megelőzése érdekében. A lemondott összeg visszafizetésének szabályai: Amennyiben a támogatási összeg 2014-ben került kifizetésre, kérjük a számú bankszámlaszámon; amennyiben a támogatási összeg 2015-ben kerül kifizetésre, kérjük, a számú bankszámlaszámon teljesíthetik a lemondott összeg visszafizetését. Utaláskor a közlemény rovatban fel kell tüntetniük a pályázat azonosító számát. Lemondás esetén az elszámolással együtt be kell küldeni az alábbiakat: a lemondó nyilatkozat eredeti példányát és a visszautalásról szóló terhelési értesítő (bankszámlakivonat) pályázati azonosítóval ellátott hitelesített másolatát. A lemondás EPER-ben történő rögzítéséről az EPER Felhasználói kézikönyv nyújt bővebb információt (7.8. melléklet). 4. A költségvetésben szereplő költségnemek elszámolásának módja A következőkben részletesen bemutatjuk az egyes költségvetési alsorok kiadásainak, költségeinek elszámolását alátámasztó számviteli bizonylatok körét, azaz hogy egyes költségeket milyen számviteli bizonylatok és dokumentumok hitelesített másolatának benyújtásával lehet a támogatás terhére elszámolni, továbbá fontos tudnivalókat közlünk az egyes kiadások, költségek elszámolásával kapcsolatban. A felsorolt elszámolást alátámasztó számviteli bizonylatok mellett a pénzügyi elszámolás összeállításakor az Útmutató további fejezeteiben leírtakat is figyelembe kell venni. 4.1 Költségnemek Elszámolási Útmutató: IPR-14 12

13 A A1 Óvodai fejlesztő program támogatás felhasználásának kerete óvodai székhely, tagintézmény esetén (A1, A2) Kötelezően megvalósítandó tevékenységek (minimum 60%-ot erre a célra kell fordítani) Óvodai IPR bevezetésével, alkalmazásával kapcsolatos szolgáltatások, A11 tevékenységek támogatása képzések, pedagógiai módszerekben való megújulás - Óvodai IPR fejlesztéshez kapcsolódó (módszertani) akkreditált, valamint igazolással záruló nem akkreditált továbbképzés, tréning, illetőleg az ezekhez kapcsolódó mentorálás (továbbképzési költség; megbízási költség; mentorálási költség; tréneri díj; útiköltség; helyi, helyközi, kiküldetési rendelvény alapján gépkocsi használati díj; szállásköltség); Csatolandó dokumentumok: tanfolyam esetén megrendelés és megrendelés-visszaigazolás és/vagy képzési szerződés, megbízási díj esetén: megbízási szerződés, bérjegyzék, NAVigazolás - IPR módszertani adaptációt elősegítő, előítélet-kezelő, mentálhigiénés, konfliktuskezelő tréning (módszertani költség; megbízási költség; tréneri díj; útiköltség; helyi, helyközi, kiküldetési rendelvény alapján gépkocsi használati díj; szállásköltség). Csatolandó dokumentumok: tanfolyam esetén megrendelés és megrendelés-visszaigazolás és/vagy képzési szerződés, megbízási díj esetén: megbízási szerződés, bérjegyzék, NAVigazolás - Az alapfokú nevelés kezdő és alapozó szakasza közti, az óvoda-általános iskola átmenet tréning (továbbképzési költség; tréneri díj; útiköltség: helyi, helyközi, kiküldetési rendelvény alapján gépkocsi használati díj; szállásköltség). Csatolandó dokumentumok: tanfolyam esetén megrendelés és megrendelés-visszaigazolás, és/vagy képzési szerződés, megbízási díj esetén: megbízási szerződés, bérjegyzék, NAVigazolás - IPR alapú komplex intézményfejlesztési, minőségbiztosítási, mérési-értékelési, tanügyi-igazgatási, jogi szolgáltatás (szolgáltatási költség; megbízási díj). Csatolandó dokumentumok: megbízási szerződés, teljesítésigazolás - Hospitációs napok megrendezése, illetőleg hospitálás más intézményben (hospitálás költsége; megbízási díj; szállásköltség; útiköltség: helyi, helyközi, kiküldetési rendelvény alapján gépkocsi használati díj). Csatolandó dokumentumok: megbízási szerződés, teljesítésigazolás A12 Szociális hátrányok enyhítése kulturális rendezvényekre jutás támogatása - A szociális hátrányok enyhítésére a programban résztvevő tanulók részére iskolai programokhoz kapcsolódóan (tanszerek, irodaszer, könyv, hangszerek, játék, ruházat, cipő, sportruházat, sporteszközök egyéni használatra; osztálykiránduláson, erdei táborban, sportfoglalkozáson való részvétel biztosítása; szükség esetén helyi és helyközi utazási bérletek megvásárlása, illetve menetjegyek megvásárlása). - A programban részt vevő gyermekek és kísérőik részére kulturális és sportrendezvényeken való részvétel biztosítása (belépők, utazás költsége, autóbusz bérleti díj). Csatolandó dokumentumok: eszközvásárlás esetén: megrendelés, megrendelésvisszaigazolás, bevételezési leltári bizonylat vagy eszköz-nyilvántartási bizonylat (ha a gyerekek egyéni használatra kapják az eszközöket, akkor az átvételről szóló bizonylat); kirándulások esetén: buszbérlésről megrendelés, megrendelés-visszaigazolás vagy szerződés, menetlevél, utaslista A13 Együttműködések partneri kapcsolatok erősítése Elszámolási Útmutató: IPR-14 13

14 - Az intézményen kívüli partneri kapcsolatok erősítése, a helyi és a településen kívüli kapcsolati háló szélesítése; együttműködések kialakítása és fejlesztése az egészségügyi, a szociális intézményrendszerrel, civil és egyházi szereplőkkel. - A települési vagy területi roma nemzetiségi önkormányzatokkal történő együttműködés valamint a roma gyerekek és családjaik bevonását segítő tevékenységek. - A hátrányos és halmozottan hátrányos helyzetű gyerekek szüleinek bevonása, aktív részvételének ösztönzése, velük partneri kapcsolat kialakítása. Csatolandó dokumentumok: programok esetén: megrendelés és megrendelés-visszaigazolás és/vagy megbízási szerződés, teljesítésigazolás; megbízási díj esetén: megbízási szerződés, bérjegyzék, NAV-igazolás Nem kötelezően megvalósítandó tevékenységek (maximum 40%-ot lehet erre a A2 célra fordítani) A21 Szaktanácsadás, folyamat-tanácsadás - Az óvodai IPR megvalósításához kapcsolódó szaktanácsadói szolgáltatás, óvodai IPR alapú intézmény-fejlesztés támogatása, folyamat-tanácsadás a nevelési év során több alkalommal (tanácsadói díj, megbízási díj, KIVÉTEL: pályázatírói költségek!). Csatolandó dokumentumok: megrendelés és megrendelés-visszaigazolás és/vagy megbízási szerződés, teljesítésigazolás Pedagógiai szakszolgáltatások és egyéb, az óvodai IPR megvalósítását segítő A22 szolgáltatások igénybevétele - A felkészítésben részt vevő gyerekek számára igényeiknek megfelelően, a kötelezően biztosított szolgáltatásokon túl pedagógiai szakszolgáltatás (pl. gyógytestnevelő, logopédus, pszichológus, az SNI prevenció érdekében fejlesztő pedagógus stb.) biztosítása (megbízási díj, szakértői díj, tanácsadói díj). Csatolandó dokumentumok: megbízási szerződés, teljesítésigazolás A23 Eszközök beszerzése - A gyermekek által közvetlenül használt, az óvodai IPR megvalósítását segítő fejlesztő eszközök beszerzése. - A fejlesztést segítő eszközök beszerzése (társas-, kognitív-, motoros-, verbális-, készségfejlesztő és /vagy azokat megalapozó, segítő eszközök). - Az óvodapedagógusok tevékenységéhez, óvodai IPR módszertan megvalósításához szükséges eszközök beszerzése. - Az óvodai IPR program megvalósításával kapcsolatos feladatok ellátásához szükséges kis értékű eszközök, segédanyagok, alapanyagok beszerzése. Csatolandó dokumentumok: eszközvásárlás esetén: megrendelés, megrendelésvisszaigazolás, bevételezési leltári bizonylat vagy eszköz-nyilvántartási bizonylat (ha a gyerekek egyéni használatra kapják az eszközöket, akkor az átvételről szóló bizonylat) A24 Gyermekbarát csoportszoba kialakítása - Elsősorban a kooperatív, differenciált neveléshez szükséges, az egyéni fejlesztést segítő csoportszoba tárgyi környezetének kialakítása (kisértékű tárgyi eszközök, tárgyi eszközök, alapanyagok, segédanyagok). Csatolandó dokumentumok: eszközvásárlás esetén: megrendelés, megrendelésvisszaigazolás, bevételezési leltári bizonylat vagy eszköz-nyilvántartási bizonylat A25 Szakmai, tartalmi fejlesztés Elszámolási Útmutató: IPR-14 14

15 - Az óvodai IPR-hez kapcsolódó szakkönyvek, segédanyagok vásárlása, konferencián, szakmai fórumon való részvétel, utazási és egyéb költségek, kiadványkészítés, nyomdai szolgáltatások, szállásköltségek stb. Csatolandó dokumentumok: szakkönyvek vásárlása esetén: megrendelés, megrendelésvisszaigazolás, bevételezési leltári bizonylat vagy eszköz-nyilvántartási bizonylat A26 Projektnap - Az óvodai IPR-hez kapcsolódó intézményi, partneri együttműködésben vagy kistérségi szintű projekt megvalósítása, eszközök beszerzése, szolgáltatások, előadók felkérése (megbízási díj, előadói díj, rendezvényhez kapcsolódó költségek, szakértői díj, segédanyagok, alapanyagok, kisértékű tárgyi eszközök, szórólapok, reprezentáció). Csatolandó dokumentumok: eszközvásárlás esetén: megrendelés, megrendelésvisszaigazolás, bevételezési leltári bizonylat vagy eszköz-nyilvántartási bizonylat (ha a gyerekek egyéni használatra kapják az eszközöket, akkor az átvételről szóló bizonylat), programok esetén: megrendelés és megrendelés-visszaigazolás és/vagy megbízási szerződés, teljesítésigazolás; megbízási díj esetén: megbízási szerződés, bérjegyzék, NAV-igazolás Elszámolási Útmutató: IPR-14 15

16 B B1 Képesség-kibontakoztató és integrációs támogatás felhasználásának kerete általános iskolai székhely, tagintézmény esetén Kötelezően megvalósítandó tevékenységek (minimum 60%-ot erre a célra kell fordítani) Iskolai IPR bevezetésével, alkalmazásával kapcsolatos szolgáltatások, B11 tevékenységek támogatása képzések, pedagógiai módszerekben való megújulás - Iskolai IPR fejlesztéshez, és megvalósításhoz kapcsolódó (módszertani) akkreditált, valamint igazolással záruló nem akkreditált továbbképzés, mentorálás, (továbbképzési költség; megbízási költség; mentorálási költség; tréneri díj; útiköltség: helyi, helyközi, kiküldetési rendelvény alapján gépkocsi használati díj; szállásköltség). Csatolandó dokumentumok: tanfolyam esetén megrendelés és megrendelés-visszaigazolás és/vagy képzési szerződés, megbízási díj esetén: megbízási szerződés, bérjegyzék, NAVigazolás - IPR módszertani adaptációt elősegítő, előítélet-kezelő, mentálhigiénés, konfliktuskezelő tréning, általános iskola-középiskola átmenet tréning (módszertani költség; megbízási költség; tréneri díj; útiköltség: helyi, helyközi, kiküldetési rendelvény alapján gépkocsi használati díj; szállásköltség). Csatolandó dokumentumok: tanfolyam esetén megrendelés és megrendelés-visszaigazolás és/vagy képzési szerződés, megbízási díj esetén: megbízási szerződés, bérjegyzék, NAVigazolás - IPR alapú komplex intézményfejlesztési, minőségbiztosítási, mérés-értékelési, tanügyigazgatási, jogi szolgáltatás, (szolgáltatási költség; megbízási díj). Csatolandó dokumentumok: megbízási szerződés - Hospitációs napok megrendezése, illetőleg hospitálás más, a programban részt vevő iskolában, workshopok, konferenciák szervezése, illetve az azokon való részvétel (hospitálás költsége; megbízási díj; szállásköltség; útiköltség: helyi, helyközi, kiküldetési rendelvény alapján gépkocsi használati díj). Csatolandó dokumentumok: megbízási szerződés vagy megállapodás B12 Szociális hátrányok enyhítése kulturális rendezvényekre jutás támogatása - A szociális hátrányok enyhítése a programban résztvevő tanulók részére az iskolai programokhoz kapcsolódóan (tanszerek, irodaszer, könyv, hangszerek, játék, ruházat, cipő, sportruházat, sporteszközök egyéni használatra; kiránduláson, erdei táborban, sportfoglalkozáson való részvétel biztosítása; szükség esetén helyi és helyközi utazási bérletek, illetve menetjegyek megvásárlása). - Az iskolai fejlesztő programban részt vevő tanulók és kísérőik részére kulturális és sportrendezvényeken való részvétel biztosítása (belépők, utazás költsége, autóbusz bérleti díj). Csatolandó dokumentumok: eszközvásárlás esetén: megrendelés, megrendelésvisszaigazolás, bevételezési leltári bizonylat vagy eszköz-nyilvántartási bizonylat (ha a gyerekek egyéni használatra kapják az eszközöket, akkor az átvételről szóló bizonylat); kirándulások esetén: buszbérlésről megrendelés, megrendelés-visszaigazolás vagy szerződés, menetlevél, utaslista B13 Együttműködések partneri kapcsolatok erősítése - Az iskolán kívüli partneri kapcsolatok erősítése, a helyi és településen kívüli kapcsolati háló szélesítése; együttműködések kialakítása és fejlesztése az egészségügyi, a szociális (szakiskola és szakközépiskola esetén munkaerőpiaci) intézményrendszerrel, civil és egyházi szereplőkkel. Elszámolási Útmutató: IPR-14 16

17 - A települési vagy területi roma nemzetiségi önkormányzatokkal történő együttműködés, valamint a roma gyerekek és családjaik bevonását segítő tevékenységek; - A hátrányos és halmozottan hátrányos helyzetű tanulók szüleinek bevonása, aktív részvételének ösztönzése, velük partneri kapcsolat kialakítása, megerősítése. Csatolandó dokumentumok: programok esetén: megrendelés és megrendelés-visszaigazolás és/vagy megbízási szerződés, teljesítésigazolás; megbízási díj esetén: megbízási szerződés, bérjegyzék, NAV-igazolás Nem kötelezően megvalósítandó tevékenységek: maximum 40%-ot lehet erre a B2 célra fordítani. B21 Szaktanácsadás, folyamat-tanácsadás - Az iskolai IPR megvalósításához kapcsolódó szaktanácsadói szolgáltatás, IPR alapú intézmény-fejlesztés támogatása, folyamat-tanácsadás a tanév során több alkalommal (tanácsadói díj, megbízási díj, KIVÉTEL: pályázatírói költségek!) Csatolandó dokumentumok: megrendelés és megrendelés-visszaigazolás és/vagy megbízási szerződés, teljesítésigazolás B22 Pedagógiai szakszolgáltatások és egyéb pedagógiai szolgáltatások igénybevétele - A programban részt vevő gyermekek számára igényeiknek megfelelően, a kötelezően biztosított szolgáltatásokon túl pedagógiai szakszolgáltatás (pl. gyógytestnevelő, logopédus, pszichológus, az SNI prevenció érdekében fejlesztő pedagógus stb.) biztosítása (megbízási díj, szakértői díj, tanácsadói díj). Csatolandó dokumentumok: megbízási szerződés B23 Eszközök beszerzése - A pedagógusok tanórai tevékenységéhez, IPR módszertan megvalósítását segítő eszközök (a tanórákhoz és a felkészüléshez szükséges pedagógiai feladatok ellátásához kisértékű eszközök, segédanyagok, alapanyagok) beszerzése. - Tanulók által közvetlenül használt, az IPR megvalósítását segítő fejlesztő eszközök (társas-, kognitív-, motoros-, verbális-, készségfejlesztő és /vagy azokat megalapozó, segítő eszközök). Csatolandó dokumentumok: eszközvásárlás esetén: megrendelés, megrendelésvisszaigazolás, bevételezési leltári bizonylat vagy eszköz-nyilvántartási bizonylat (ha a gyerekek egyéni használatra kapják az eszközöket, akkor az átvételről szóló bizonylat) B24 Tanulóbarát osztályterem kialakítása - Elsősorban a kooperatív, differenciált neveléshez szükséges, az egyéni fejlesztést segítő feltételek kialakítása (kis értékű tárgyi eszközök, tárgyi eszközök, alapanyagok, segédanyagok). Csatolandó dokumentumok: eszközvásárlás esetén: megrendelés, megrendelésvisszaigazolás, bevételezési leltári bizonylat vagy eszköz-nyilvántartási bizonylat B25 Szakmai, tartalmi fejlesztés - Az iskolai IPR-hez kapcsolódó szakkönyvek, segédanyagok vásárlása, konferencián, szakmai fórumon való részvétel, utazási és egyéb költségek, kiadványkészítés, nyomdai szolgáltatások, szállásköltségek stb. Csatolandó dokumentumok: szakkönyvek vásárlása esetén: megrendelés, megrendelésvisszaigazolás, bevételezési leltári bizonylat vagy eszköz-nyilvántartási bizonylat B26 Projektnap továbbtanulás támogatása - Az iskolai IPR-hez kapcsolódó intézményi, partneri együttműködésben megvalósuló vagy kistérségi szintű projekt megvalósítása, eszközök beszerzése, szolgáltatások, előadók felkérése, (megbízási díj, előadói díj, rendezvényhez kapcsolódó költségek, szakértői díj, segédanyagok, alapanyagok, kis értékű tárgyi eszközök, szórólapok, reprezentáció). - A továbbtanulást támogató tevékenységek, pályaorientációs programok megvalósítása. Elszámolási Útmutató: IPR-14 17

18 Csatolandó dokumentumok: eszközvásárlás esetén: megrendelés, megrendelésvisszaigazolás, bevételezési leltári bizonylat vagy eszköz-nyilvántartási bizonylat (ha a gyerekek egyéni használatra kapják az eszközöket, akkor az átvételről szóló bizonylat), programok esetén: megrendelés és megrendelés-visszaigazolás és/vagy megbízási szerződés, teljesítésigazolás; megbízási díj esetén: megbízási szerződés, bérjegyzék, NAV-igazolás Elszámolási Útmutató: IPR-14 18

19 C C1 Képesség-kibontakoztató, integrációs támogatás felhasználásának kerete gimnáziumi, szakközépiskolai, szakiskolai székhely, tagintézmény esetén Kötelezően megvalósítandó tevékenységek: minimum 60%-ot erre a célra kell fordítani Középiskolai IPR bevezetésével, alkalmazásával kapcsolatos szolgáltatások, C11 tevékenységek képzések, pedagógiai módszerekben való megújulás - Iskolai IPR fejlesztéshez, és megvalósításhoz kapcsolódó (módszertani) akkreditált, valamint igazolással záruló nem akkreditált továbbképzés, mentorálás, (továbbképzési költség; megbízási költség; mentorálási költség; tréneri díj; útiköltség: helyi, helyközi, kiküldetési rendelvény alapján gépkocsi használati díj; szállásköltség). Csatolandó dokumentumok: tanfolyam esetén megrendelés és megrendelés-visszaigazolás és/vagy képzési szerződés, megbízási díj esetén: megbízási szerződés, bérjegyzék, NAVigazolás - IPR módszertani adaptációt elősegítő, előítélet-kezelő, mentálhigiénés, konfliktuskezelő tréning, általános iskola-középiskola átmenet tréning (módszertani költség; megbízási költség; tréneri díj; útiköltség: helyi, helyközi, kiküldetési rendelvény alapján gépkocsi használati díj; szállásköltség). Csatolandó dokumentumok: tanfolyam esetén megrendelés és megrendelés-visszaigazolás és/vagy képzési szerződés, megbízási díj esetén: megbízási szerződés, bérjegyzék, NAVigazolás - IPR alapú komplex intézményfejlesztési, minőségbiztosítási, mérés-értékelési, tanügyigazgatási, jogi szolgáltatás, (szolgáltatási költség; megbízási díj). Csatolandó dokumentumok: megbízási szerződés - Hospitációs napok megrendezése, illetőleg hospitálás más, a programban részt vevő iskolában, workshopok, konferenciák szervezése, illetve az azokon való részvétel (hospitálás költsége; megbízási díj; szállásköltség; útiköltség: helyi, helyközi, kiküldetési rendelvény alapján gépkocsi használati díj). Csatolandó dokumentumok: megbízási szerződés vagy megállapodás C12 Szociális hátrányok enyhítése - A szociális hátrányok enyhítése a programban részt vevő tanulók részére az iskolai programokhoz kapcsolódóan (tanszerek, irodaszer, könyv, hangszerek, játék, ruházat, cipő, sportruházat, sporteszközök egyéni használatra; osztálykiránduláson, erdei táborban, sportfoglalkozáson való részvétel biztosítása; szükség esetén helyi és helyközi utazási bérletek, illetve menetjegyek megvásárlása). - Az iskolai fejlesztő programban részt vevő tanulók és kísérőik részére kulturális és sportrendezvényeken való részvétel biztosítása (belépők, utazás költsége, autóbusz bérleti díj). Csatolandó dokumentumok: eszközvásárlás esetén: megrendelés, megrendelésvisszaigazolás, bevételezési leltári bizonylat vagy eszköz-nyilvántartási bizonylat (ha a gyerekek egyéni használatra kapják az eszközöket, akkor az átvételről szóló bizonylat); kirándulások esetén: buszbérlésről megrendelés, megrendelés-visszaigazolás vagy szerződés, menetlevél, utaslista C13 Együttműködések, partneri kapcsolatok kialakítása, megerősítése - Az iskolán kívüli partneri kapcsolatok erősítése, a helyi és településen kívüli kapcsolati háló szélesítése; együttműködések kialakítása és fejlesztése az egészségügyi, a szociális (szakiskola és szakközépiskola esetén munkaerőpiaci) intézményrendszerrel, civil és egyházi szereplőkkel. - A települési vagy területi roma nemzetiségi önkormányzatokkal történő együttműködés, valamint a roma gyerekek és családjaik bevonását segítő tevékenységek; - A hátrányos és halmozottan hátrányos helyzetű tanulók szüleinek bevonása, aktív részvételének ösztönzése, velük partneri kapcsolat kialakítása, megerősítése. Elszámolási Útmutató: IPR-14 19

20 Csatolandó dokumentumok: programok esetén: megrendelés és megrendelés-visszaigazolás és/vagy megbízási szerződés, teljesítésigazolás; megbízási díj esetén: megbízási szerződés, bérjegyzék, NAV-igazolás Nem kötelezően megvalósítandó tevékenységek: maximum 40%-ot lehet erre a C2 célra fordítani. C21 Szaktanácsadás, folyamat-tanácsadás - Az iskolai IPR megvalósításához kapcsolódó szaktanácsadói szolgáltatás, IPR alapú intézmény-fejlesztés támogatása, folyamat-tanácsadás a tanév során több alkalommal (tanácsadói díj, megbízási díj, KIVÉTEL: pályázatírói költségek!) Csatolandó dokumentumok: megrendelés és megrendelés-visszaigazolás és/vagy megbízási szerződés, teljesítésigazolás C22 Pedagógiai szakszolgáltatások és egyéb pedagógiai szolgáltatások igénybevétele - A programban részt vevő gyermekek számára igényeiknek megfelelően, a kötelezően biztosított szolgáltatásokon túl pedagógiai szakszolgáltatás (pl. gyógytestnevelő, logopédus, pszichológus, az SNI prevenció érdekében fejlesztő pedagógus stb.) biztosítása (megbízási díj, szakértői díj, tanácsadói díj). Csatolandó dokumentumok: megbízási szerződés C23 Eszközök beszerzése - A pedagógusok tanórai tevékenységéhez, IPR módszertan megvalósítását segítő eszközök (a tanórai és a felkészüléshez szükséges pedagógiai feladatok ellátásához kis értékű eszközök, segédanyagok, alapanyagok beszerzése). - Tanulók által közvetlenül használt, az IPR megvalósítását segítő fejlesztő eszközök (társas-, kognitív-, motoros-, verbális-, készségfejlesztő és /vagy azokat megalapozó, segítő eszközök). Csatolandó dokumentumok: eszközvásárlás esetén: megrendelés, megrendelésvisszaigazolás, bevételezési leltári bizonylat vagy eszköz-nyilvántartási bizonylat (ha a gyerekek egyéni használatra kapják az eszközöket, akkor az átvételről szóló bizonylat) C24 Tanulóbarát osztályterem kialakítása - Elsősorban a kooperatív, differenciált neveléshez szükséges, az egyéni fejlesztést segítő feltételek kialakítása (kis értékű tárgyi eszközök, tárgyi eszközök, alapanyagok, segédanyagok). Csatolandó dokumentumok: eszközvásárlás esetén: megrendelés, megrendelésvisszaigazolás, bevételezési leltári bizonylat vagy eszköz-nyilvántartási bizonylat C25 Szakmai, tartalmi fejlesztés - Az iskolai IPR-hez kapcsolódó szakkönyvek, segédanyagok vásárlása, konferencián, szakmai fórumon való részvétel, utazási és egyéb költségek (kiadványkészítés, nyomdai szolgáltatások, szállásköltségek stb.). Csatolandó dokumentumok: szakkönyvek vásárlása esetén: megrendelés, megrendelésvisszaigazolás, bevételezési leltári bizonylat vagy eszköz-nyilvántartási bizonylat C26 Projektnap továbbtanulás támogatása - Az iskolai IPR-hez kapcsolódó intézményi, partneri együttműködésben megvalósuló vagy kistérségi szintű projekt megvalósítása, eszközök beszerzése, szolgáltatások, előadók felkérése (megbízási díj, előadói díj, rendezvényhez kapcsolódó költségek, szakértői díj, segédanyagok, alapanyagok, kisértékű tárgyi eszközök, szórólapok, reprezentáció). - A továbbtanulást támogató tevékenységek, pályaorientációs programok megvalósítása. Csatolandó dokumentumok: eszközvásárlás esetén: megrendelés, megrendelésvisszaigazolás, bevételezési leltári bizonylat vagy eszköz-nyilvántartási bizonylat (ha a Elszámolási Útmutató: IPR-14 20

EMBERI ERŐFORRÁS TÁMOGATÁSKEZELŐ. Útmutató a Nemzeti Együttműködési Alap 2013. évi pályázatainak szakmai és pénzügyi elszámolásához

EMBERI ERŐFORRÁS TÁMOGATÁSKEZELŐ. Útmutató a Nemzeti Együttműködési Alap 2013. évi pályázatainak szakmai és pénzügyi elszámolásához EMBERI ERŐFORRÁS TÁMOGATÁSKEZELŐ Útmutató a Nemzeti Együttműködési Alap 2013. évi pályázatainak szakmai és pénzügyi elszámolásához Kiadás dátuma: 2013. december Tartalomjegyzék Az Útmutató célja...4 1.

Részletesebben

ÚTMUTATÓ. Az egyházi támogatások felhasználásához. (A támogatás kódja: EGYH-15)

ÚTMUTATÓ. Az egyházi támogatások felhasználásához. (A támogatás kódja: EGYH-15) EMBERI ERŐFORRÁS TÁMOGATÁSKEZELŐ EGYHÁZI ÉS NEMZETISÉGI TÁMOGATÁSOK IGAZGATÓSÁGA ÚTMUTATÓ Az egyházi támogatások felhasználásához (A támogatás kódja: EGYH-15) TARTALOMJEGYZÉK 1. A támogatás céljai és a

Részletesebben

ÚTMUTATÓ. Az egyházi támogatások felhasználásához. (A támogatás kódja: EGYH-14)

ÚTMUTATÓ. Az egyházi támogatások felhasználásához. (A támogatás kódja: EGYH-14) EMBERI ERŐFORRÁS TÁMOGATÁSKEZELŐ EGYHÁZI ÉS NEMZETISÉGI TÁMOGATÁSOK IGAZGATÓSÁGA ÚTMUTATÓ Az egyházi támogatások felhasználásához (A támogatás kódja: EGYH-14) TARTALOMJEGYZÉK 1. A támogatás céljai és a

Részletesebben

ÚTMUTATÓ. A Nemzeti Civil Alapprogram 2008. évi pályázatainak szakmai és pénzügyi elszámolásához. Készítette: ESZA Kht. 2009. április 27.

ÚTMUTATÓ. A Nemzeti Civil Alapprogram 2008. évi pályázatainak szakmai és pénzügyi elszámolásához. Készítette: ESZA Kht. 2009. április 27. ÚTMUTATÓ A Nemzeti Civil Alapprogram 2008. évi pályázatainak szakmai és pénzügyi elszámolásához Készítette: ESZA Kht. 2009. április 27. Tartalomjegyzék Az útmutató célja 4 Legfontosabb változások az előző

Részletesebben

Családbarát közgondolkodás népszerűsítése és a nemek közötti jobb együttműködés elősegítése (CSP- KÖZG-14) Pályázati Útmutató

Családbarát közgondolkodás népszerűsítése és a nemek közötti jobb együttműködés elősegítése (CSP- KÖZG-14) Pályázati Útmutató Családbarát közgondolkodás népszerűsítése és a nemek közötti jobb együttműködés elősegítése (CSP- KÖZG-14) Pályázati Útmutató 2014. TARTALOMJEGYZÉK 1. A pályázati program célkitűzései... 3 2. Támogatott

Részletesebben

Néhány tudnivaló az árajánlatokhoz:

Néhány tudnivaló az árajánlatokhoz: LEADER rendelet 2013: Néhány tudnivaló az árajánlatokhoz: (6) Ha az ügyfél valamely kiadási tételéhez kapcsolódóan árajánlatot csatol be a támogatási kérelméhez vagy a kifizetési kérelméhez, a támogatásra

Részletesebben

Útmutató a MOB 2012. évi pályázatainak szakmai és pénzügyi elszámolásához

Útmutató a MOB 2012. évi pályázatainak szakmai és pénzügyi elszámolásához Magyar Szabadidősport Szövetség MOB szabadidősport pályázatok kezelése 1146 Budapest Istvánmezei út 1-3. Telefon: 36-1-460-6919, Fax: 36-1-460-6817 Számlaszám: OTP 11706016-20828176 Útmutató a MOB 2012.

Részletesebben

Ifjúsági közösségek, ifjúsági civil szervezetek közösségépítő programsorozatainak támogatása. A pályázat kódja: IFJ-GY-15-A. Pályázati útmutató 2015.

Ifjúsági közösségek, ifjúsági civil szervezetek közösségépítő programsorozatainak támogatása. A pályázat kódja: IFJ-GY-15-A. Pályázati útmutató 2015. Ifjúsági közösségek, ifjúsági civil szervezetek közösségépítő programsorozatainak támogatása A pályázat kódja: IFJ-GY-15-A Pályázati útmutató 2015. TARTALOMJEGYZÉK 1. A pályázati program célkitűzései...

Részletesebben

ÚTMUTATÓ. Az egyházi támogatási igények benyújtásához. (A támogatás kódja: EGYH-13)

ÚTMUTATÓ. Az egyházi támogatási igények benyújtásához. (A támogatás kódja: EGYH-13) EMBERI ERŐFORRÁS TÁMOGATÁSKEZELŐ ÚTMUTATÓ Az egyházi támogatási igények benyújtásához (A támogatás kódja: EGYH-13) TARTALOMJEGYZÉK 1. A támogatás céljai és a támogatható tevékenységek...3 1.1 EGYH-KCP-13

Részletesebben

A számla, nyugta kibocsátásának alapvető szabályai 2015.

A számla, nyugta kibocsátásának alapvető szabályai 2015. A számla, nyugta kibocsátásának alapvető szabályai 2015. A számlázásra vonatkozó előírásokat meghatározóan az általános forgalmi adóról szóló 2007. évi CXXVII. törvény (a továbbiakban: Áfa tv.), valamint

Részletesebben

A számla, nyugta kibocsátásának alapvető szabályai 2014.

A számla, nyugta kibocsátásának alapvető szabályai 2014. A számla, nyugta kibocsátásának alapvető szabályai 2014. A számlázásra vonatkozó előírásokat meghatározóan az általános forgalmi adóról szóló 2007. évi CXXVII. törvény (a továbbiakban: Áfa tv.), valamint

Részletesebben

18. A számla, nyugta kibocsátásának alapvető szabályai 2013.

18. A számla, nyugta kibocsátásának alapvető szabályai 2013. 18. A számla, nyugta kibocsátásának alapvető szabályai 2013. A számlázásra vonatkozó előírásokat meghatározóan az általános forgalmi adóról szóló 2007. évi CXXVII. törvény (a továbbiakban: Áfa tv.), valamint

Részletesebben

Pénzügyi elszámolás részletes szabályai

Pénzügyi elszámolás részletes szabályai Pénzügyi elszámolás részletes szabályai Tartalomjegyzék 1. Bevezetés... 3 2. Általános feltételek... 3 3. Kifizetési igénylések típusai: előleg, időközi, záró... 4 3.1. Előleg... 4 3.1.1. Az előlegigénylés

Részletesebben

ZÖLD FORRÁS 2014 ZÁRÓJELENTÉS (SZAKMAI BESZÁMOLÓ ÉS PÉNZÜGYI ELSZÁMOLÁS)

ZÖLD FORRÁS 2014 ZÁRÓJELENTÉS (SZAKMAI BESZÁMOLÓ ÉS PÉNZÜGYI ELSZÁMOLÁS) ZÖLD FORRÁS 2014 ZÁRÓJELENTÉS (SZAKMAI BESZÁMOLÓ ÉS PÉNZÜGYI ELSZÁMOLÁS) SZAKMAI BESZÁMOLÓ A Vidékfejlesztési Minisztérium 2014. évi Zöld Forrás pályázati felhívására benyújtott és támogatásban részesített

Részletesebben

Pénzügyi elszámolás részletes szabályai

Pénzügyi elszámolás részletes szabályai Pénzügyi elszámolás részletes szabályai Készült: 2011. június 1. Tartalomjegyzék Bevezetés... 4 1. Általános feltételek... 5 2. Kifizetési igénylések típusai: előleg, időközi, záró... 7 2.1. Normál előleg...

Részletesebben

OTP ORSZÁGOS EGÉSZSÉGPÉNZTÁR 1051 BUDAPEST, MÉRLEG UTCA 4. EGÉSZSÉGSZÁMLA KEZELÉSI SZABÁLYZAT

OTP ORSZÁGOS EGÉSZSÉGPÉNZTÁR 1051 BUDAPEST, MÉRLEG UTCA 4. EGÉSZSÉGSZÁMLA KEZELÉSI SZABÁLYZAT OTP ORSZÁGOS EGÉSZSÉGPÉNZTÁR 1051 BUDAPEST, MÉRLEG UTCA 4. EGÉSZSÉGSZÁMLA KEZELÉSI SZABÁLYZAT HATÁLYOS 2015. ÁPRILIS 1. 1 TARTALOMJEGYZÉK ÁLTALÁNOS SZABÁLYOK... 3 1. A SZABÁLYZAT JOGSZABÁLYI HÁTTERE...

Részletesebben

A kifizetési igénylés benyújtására vonatkozó általános szempontok

A kifizetési igénylés benyújtására vonatkozó általános szempontok A kifizetési igénylés benyújtására vonatkozó általános szempontok Megfelelő? Első kifizetési igénylés benyújtása esetén a kedvezményezett az előleg kifizetését követően, a vonatkozó jogszabály által előírt

Részletesebben

CSALÁDBARÁT ORSZÁG 2015

CSALÁDBARÁT ORSZÁG 2015 EMBERI ERŐFORRÁSOK MINISZTÉRIUMA CSALÁDBARÁT ORSZÁG 2015 (Kód: CSP-CSBO-15-A/B/C) Pályázati Útmutató 2015. Tartalom 1. A pályázati program célkitűzései... 3 2. Támogatott tevékenységek és kiadástípusok...

Részletesebben

18. A számla, nyugta kibocsátásának alapvető szabályai 2012.

18. A számla, nyugta kibocsátásának alapvető szabályai 2012. 18. A számla, nyugta kibocsátásának alapvető szabályai 2012. A számlázásra vonatkozó előírásokat az általános forgalmi adóról szóló 2007. évi CXXVII. törvény (a továbbiakban: Áfa-törvény), valamint az

Részletesebben

MAGYARORSZÁG-SZERBIA IPA HATÁRON ÁTNYÚLÓ EGYÜTTMŰKÖDÉSI PROGRAM

MAGYARORSZÁG-SZERBIA IPA HATÁRON ÁTNYÚLÓ EGYÜTTMŰKÖDÉSI PROGRAM MAGYARORSZÁG-SZERBIA IPA HATÁRON ÁTNYÚLÓ EGYÜTTMŰKÖDÉSI PROGRAM AZ ELSŐ SZINTŰ ELLENŐRZÉS IRÁNYELVEI A MAGYAR PARTNEREK SZÁMÁRA 2010. június Tartalomjegyzék I. BEVEZETŐ... 2 II. SZABÁLYOZÁSI HÁTTÉR...

Részletesebben

(módosításokkal egységes szerkezetben)

(módosításokkal egységes szerkezetben) A MAGYAR OLIMPIAI BIZOTTSÁG SZABÁLYZATA AZ ÁLLAMI SPORT CÉLÚ TÁMOGATÁSOK FELHASZNÁLÁSÁRÓL ÉS ELLENŐRZÉSÉRŐL (módosításokkal egységes szerkezetben) Hatályos: 2014. november 3 tól 1 BEVEZETÉS A Magyar Olimpiai

Részletesebben

18. A számla, nyugta kibocsátásának alapvető szabályai 2010.

18. A számla, nyugta kibocsátásának alapvető szabályai 2010. 18. A számla, nyugta kibocsátásának alapvető szabályai 2010. A számlázásra vonatkozó előírásokat az általános forgalmi adóról szóló 2007. évi CXXVII. törvény (a továbbiakban: áfatörvény), valamint az e

Részletesebben

HIVATALOS ÉRTESÍTŐ 38. szám

HIVATALOS ÉRTESÍTŐ 38. szám HIVATALOS ÉRTESÍTŐ 38. szám A MAGYAR KÖZLÖNY MELLÉKLETE 2013. augusztus 1., csütörtök Tartalomjegyzék I. Utasítások 24/2013. (VIII. 1.) EMMI utasítás az oktatási esélyegyenlőséget szolgáló támogatások

Részletesebben

Hibridlevél Tájékoztató számlázási szabályokról

Hibridlevél Tájékoztató számlázási szabályokról Hibridlevél Tájékoztató számlázási szabályokról Tartalomjegyzék 1. Alkalmazandó jogszabályok... 3 2. Számlákkal kapcsolatos előírások... 4 2.1. Számlaadási kötelezettség... 4 2.2. A számla kötelező adattartalma...

Részletesebben

ELSZÁMOLÁSI ÚTMUTATÓ ELLENŐRZÉSI TÁJÉKOZTATÓ. AZ FKA-KT-47/2007 számú, 3736 programkódú

ELSZÁMOLÁSI ÚTMUTATÓ ELLENŐRZÉSI TÁJÉKOZTATÓ. AZ FKA-KT-47/2007 számú, 3736 programkódú 1 ELSZÁMOLÁSI ÚTMUTATÓ ÉS ELLENŐRZÉSI TÁJÉKOZTATÓ AZ FKA-KT-47/2007 számú, 3736 programkódú DOBBANTÓ az egyéni ütemterven alapuló, a szakképzést előkészítő évfolyamok tartalmi fejlesztése és az intézményi

Részletesebben

SZLOVÉNIA - MAGYARORSZÁG HATÁRON ÁTNYÚLÓ EGYÜTTMŰKÖDÉSI PROGRAM 2007-2013

SZLOVÉNIA - MAGYARORSZÁG HATÁRON ÁTNYÚLÓ EGYÜTTMŰKÖDÉSI PROGRAM 2007-2013 SZLOVÉNIA - MAGYARORSZÁG HATÁRON ÁTNYÚLÓ EGYÜTTMŰKÖDÉSI PROGRAM 2007-2013 AZ ELSŐ SZINTŰ ELLENŐRZÉS IRÁNYELVEI MAGYAR PARTNEREK SZÁMÁRA 2011. SZEPTEMBER 1. Tartalomjegyzék I. BEVEZETŐ... 4 II. SZABÁLYOZÁSI

Részletesebben

Magyarország-Szlovákia-Románia-Ukrajna ENPI CBC Program 2007-2013

Magyarország-Szlovákia-Románia-Ukrajna ENPI CBC Program 2007-2013 Magyarország-Szlovákia-Románia-Ukrajna ENPI CBC Program 2007-2013 Az első szintű ellenőrzés irányelvei a magyar partnerek számára 2013. október 3. Tartalomjegyzék I. BEVEZETŐ... 2 II. SZABÁLYOZÁSI HÁTTÉR...

Részletesebben

P Á L Y Á Z A T I Ú T M U T A T Ó A Z

P Á L Y Á Z A T I Ú T M U T A T Ó A Z P Á L Y Á Z A T I Ú T M U T A T Ó A Z A d o m á n y o k u t á n j á r ó n o r m a t í v k i e g é s z í t é s e n a l a p u l ó t á m o g a t á s c i v i l s z e r v e z e t e k r é s z é r e 2 0 1 4.

Részletesebben

NEMZETI EGYÜTTMŰKÖDÉSI ALAP. Társadalmi felelősségvállalás kollégium PÁLYÁZATI KIÍRÁS. Civil szervezetek szakmai programjának támogatása 2015.

NEMZETI EGYÜTTMŰKÖDÉSI ALAP. Társadalmi felelősségvállalás kollégium PÁLYÁZATI KIÍRÁS. Civil szervezetek szakmai programjának támogatása 2015. NEMZETI EGYÜTTMŰKÖDÉSI ALAP Társadalmi felelősségvállalás kollégium PÁLYÁZATI KIÍRÁS Civil szervezetek szakmai programjának támogatása 2015. Pályázati kategória kódja: NEA-TF-15-SZ Meghirdetés dátuma:

Részletesebben

Változások a számlázásban 2014. július 1-től

Változások a számlázásban 2014. július 1-től Változások a számlázásban 2014. július 1-től I. A számla, illetve nyugta kibocsátására irányadó szabályok Áfa tv. X. fejezet 159-178. -ok Számlakibocsátási kötelezettség Főszabály: Az adóalany köteles

Részletesebben