MEGBÍZÁSI SZERZŐDÉS 1/8. SAP DMS azonosító:... SAP SRM azonosító:

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "MEGBÍZÁSI SZERZŐDÉS 1/8. SAP DMS azonosító:... SAP SRM azonosító:"

Átírás

1 SAP DMS azonosító:... SAP SRM azonosító: MEGBÍZÁSI SZERZŐDÉS Amely létrejött a Közbeszerzésekről szóló évi CVIII. törvény alapján a Fővárosi Vízművek Zártkörűen Működő Részvénytársaság által lefolytatott közbeszerzési eljárás eredményeként egyrészről a Fővárosi Vízművek Zártkörűen Működő Részvénytársaság (Fővárosi Vízművek Zrt.) (székhelye: 1134 Budapest, Váci út ; Cg: ; adószáma: ; képviseli: Haranghy Csaba Vezérigazgató és Bencze Tamás Miklós Nemzetközi Üzletfejlesztési Igazgató), mint Megbízó, (továbbiakban Megbízó), másrészről PPP-Partner Magyarország Pénzügyi Szolgáltató és Tanácsadó Korlátolt Felelősségű Társaság (székhelye: 1113 Budapest, Daróczi utca 4.; Cg ; adószáma: ; képviseli: Mecséri Márton Gergely ügyvezető) mint Megbízott között, alulírott napon és helyen, az alábbi feltételek szerint: 1./ Megbízó megbízza Megbízottat a jelen szerződésben rögzített feltételek szerinti, a Fővárosi Vízművek Zrt., mint fővállalkozó közreműködésével Sri Lanka fővárosában, Colombóban vízkezelési projektek (Labugama és Kalatuwawa víztisztító műveinek rekonstrukciója) megvalósításának folyamata során ahol a projekt finanszírozása a Magyar Köztársaság által nyújtott kötött segélyhitel konstrukcióban valósul meg, - a kötött segélyhitel szerződésben előírt magyar hányad igazolásának megszervezésében és biztosításában való közreműködés tanácsadási feladatainak ellátásával. Részletesen: a.) Közreműködik a segélyhitel konstrukcióban finanszírozott ügylet kapcsán a Finanszírozó felek (Magyar Export-Import Bank Zrt. /EXIM Bank/, Magyar Exporthitel Biztosító Zrt. /MEHIB/) által támasztott feltételek teljesítésének elősegítésében. b.) Áru szállítása esetén a Megbízó által szolgáltatandó dokumentumok tekintetében közreműködik a területileg illetékes Kereskedelmi és Iparkamarának származási bizonyítványigénylő csomag összeállításában. c.) Részt vesz az ügylet Magyar Kereskedelmi és Iparkamara /MKIK/ és a Finanszírozó felek által elvárt magyar hányad elvárásoknak megfelelő formájú és tartalmú teljesülésének bemutatásában; támogatást nyújt a magyar hányaddal kapcsolatos értelmezést igénylő kérdések megválaszolásában (saját állásfoglalás kialakításával, illetve az illetékes szervek szükséges szakmai véleményének megfelelő határidőben történ beszerzésével). d.) A kiállított fővállalkozói számlák magyar hányad igazolási eljárás lebonyolítása az EXIM Bankkal és az MKIK-val (szükség esetén az illetékes területi gazdasági kamarával is). e.) Az EXIM Bank által a kötött segélyhitel ügylet teljesítésével kapcsolatban meghatározott pénzügyi információs igény összeállítása, leadása és prezentálása. f.) A magyarhányad teljesítési terv folyamatos, havonkénti aktualizálásának ellenőrzése és változásainak EXIM-mel és MEHIB-bel történő jóváhagyatása. g.) Származási igazolás hitelesítésének elősegítése 1/8

2 h.) Közreműködés az EXIM Bankkal kötött Exportőri Megállapodás szerinti Folyósítási kérelem összeállításában, a számlák és a folyósítási kérelem EXIM által történő befogadásában, a lehívás és a direkt indítandó utalások ügyintézésében, az aktuális számla határidőben történő kifizetésének elősegítésében. i.) Fenti tevékenységekről eljárási protokoll készítése és szükség szerinti aktualizálása. j.) Megbízó által szükségesnek tartott terjedelemben részt vesz az ügylet kapcsán Megbízott kompetenciájába tartozó pénzügyi, exportfinanszírozási, magyar hányaddal kapcsolatos kérdések egyeztetésében. 2./ Megbízott a megbízást elfogadja, és kötelezettséget vállal az 1./ pontban körülírt feladatok megvalósítására, továbbá, hogy ennek érdekében a Megbízóval előre egyeztetett időpontokban és időtartamban Megbízó rendelkezésére áll. Szerződő felek rögzítik, hogy a jelen szerződés tárgyát képező szolgáltatást a 3./ pontban meghatározott pénzügyi résszámlázástól függetlenül oszthatatlannak tekintik, amely semmilyen mértékben nem teszi a szerződés tárgyát oszthatóvá. 3./ Szerződő felek megállapodnak abban, hogy Megbízottat az alábbi díjazás(ok) illetik meg: nettó vállalási ár: a.) nettó ,- Ft havi átalány b.) egyszeri nettó ,- Ft díjazás, a kötött segély hitelszerződésben összességében előírt, a fent megnevezett projektekre vonatkozó 50%-os magyar hányad teljesítését igazoló dokumentum kiállításakor, amennyiben az jelen szerződés hatálya alatt vagy jelen szerződés meghosszabbításának hatálya alatt megtörténik, illetve ha addig nem történik meg, akkor a jelen szerződés megszűnésnek napján esedékes, kivéve, ha a projektre a feltétel nem teljesítése miatt nem került sor vagy a szerződés megszűnésekor előrelátható módon a feltétel teljesítésére nem is fog sor kerülni. Szerződő felek megállapodnak abban, hogy fenti díj(ak) a Megbízott mindennemű költségét mag(uk)ba foglalj(ák), erre figyelemmel Megbízott egyéb díj vagy költség felszámítására nem jogosult. Megbízó rögzíti, hogy Budapesten kívüli területen munkavégzést nem igényell, kivéve a szerződés 1. b) pontjában leírt feladatokat. Megbízó a vállalási áron felül a nettó vállalási ár 10 %-a mértékű, tehát ,- Ft, azaz kettőmilliónegyvennyolcezer forint tartalékkeretet biztosít. A tartalékkeret felhasználását kizárólag Megrendelő írásban rendelheti el. A tartalékkeret elszámolásának alapja a végső ajánlatban feltűntetett Tanácsadási díj HUF/hó értéke. 4./ Megbízott kötelezettséget vállal arra, hogy a megbízás maradéktalan ellátásához megfelelő személyeket biztosít, akik a legjobb szakmai tudásuk szerint kötelesek eljárni. Megbízott közreműködőt Megbízó előzetes írásbeli jóváhagyásával vehet igénybe. 2/8

3 Megbízott kijelenti, hogy a Szerződés tárgyát, az ellátandó feladatok lényeges jellemzőit és a megbízás teljesítésének egyéb feltételeit megismerte. Megbízó vállalja, hogy Megbízott ezirányú kérésére a Szerződés, illetve a tárgyát képező feladatok teljesítéséhez szükséges, a Megbízott által megjelölt dokumentumokat, információkat a Megbízott rendelkezésre bocsátja. Megbízott a jelen szerződés szerinti feladatainak teljesítése során tájékoztatja Megbízót azokról a lehetséges megoldásokról, amelyek a Megbízó igényeit, illetve érdekeit szolgálhatják. Megbízott a jelen szerződés szerinti tevékenysége során továbbá időben ellátja a Megbízót a döntéséhez szükséges információkkal, ismerteti a lehetséges alternatívákat - ezen belül a Megbízott által legjobbnak ítélt megoldást - és tájékoztatja a döntés meghozatalának javasolt és/vagy szükséges időpontjáról. A Megbízott minden olyan körülményről haladéktalanul írásban értesíteni köteles a Megbízót, amely a feladatai ellátásának eredményességét vagy kellő időre való elvégzését veszélyezteti, vagy gátolja. Az értesítésnek ki kell térnie az előidéző okokra, azok megszüntetésének módjára, a kedvezőtlen hatások várható mértékére és mérsékelésének módjára Az értesítés elmulasztásából eredő károkért a Megbízott a felelős. Megbízó, illetve az általa kijelölt szervezet vagy személy a Megbízott tevékenységét a Szerződés alapján történő teljesítéssel összefüggésben bármikor jogosult ellenőrizni. Megbízott köteles a Megbízót a tevékenységéről és az ügyek állásáról kívánságára vagy szükség esetén enélkül is tájékoztatni. Megbízott a megbízás, illetve valamely a Megbízó által meghatározott részfeladat teljesítéséről Megbízót haladéktalanul értesíti. Megbízott a megbízás körébe tartozó feladatait a Megbízó utasításai szerint és érdekeinek megfelelően, az előírt ütemezés alapján és a (rész)határidők pontos betartásával, szakembertől elvárható gondossággal, a gazdaságossági követelményekre is tekintettel köteles teljesíteni. Szerződő felek rögzítik, hogy a Megbízott a Megbízó javaslatait, kéréseit, észrevételeit köteles figyelembe venni és annak megfelelően eljárni. Megbízott tudomásul veszi, hogy Megbízó részéről Bencze Tamás Miklós Nemzetközi Üzletfejlesztési Igazgató, Brandstätter Gábor Nemzetközi Projektmenedzser és Lengyel Gábor Építésvezető a feladatok ellátásával kapcsolatosan önálló utasítási joggal rendelkeznek. Megbízott képviseletére jogosult személyek: Mecséri Márton Gergely ügyvezető Megbízó célszerűtlen vagy szakszerűtlen utasítása esetén Megbízott köteles erről Megbízót haladéktalanul, lehetőség szerint írásban értesíteni és észrevételét szakmailag megindokolni. Amennyiben Megbízó utasításához Megbízott figyelmeztetése ellenére is ragaszkodik, az utasításból eredő károk őt terhelik, azonban a figyelmeztetés elmulasztásából eredő kárért a Megbízott a felelős. Megbízott felel azért, hogy tevékenysége végzése során betartja a tevékenységére valamint a teljesítéssel összefüggésben a Megbízóra mindenkor irányadó jogszabályokat, hatósági és egyéb előírásokat, etikai normákat. Megbízott a megbízás tárgyát képező szakértői, illetve szakmai tanácsadási tevékenysége szakmai megfelelőségéért, az általa nyújtott tájékoztatások, vélemények, állásfoglalások helytállóságáért, az ezekben foglalt megállapítások, következtetések pontosságáért teljes felelősséget vállal. Megbízottat a szavatossági 3/8

4 kötelezettségén túlmenően teljes kártérítési kötelezettség terheli minden olyan kárral kapcsolatosan, amely a Megbízót vagy harmadik személyt a megbízás teljesítésével kapcsolatban éri. Megbízott felel minden olyan kárért, amely a Szerződésben, jogszabályban vagy egyéb kötelező érvényű előírásban meghatározott kötelezettségének megszegéséből ered. Megbízott tudomásul veszi és elfogadja, hogy a Megbízónak a jelen szerződés tárgyával kapcsolatos segélyhitel konstrukcióban finanszírozott ügylet előfeltételeinek teljesítéséhez, így különösen az elvárt magyar hányad megfelelő teljesülésének biztosításához és ennek igazolásához kiemelt érdeke fűződik. Felek megállapodnak abban, hogy amennyiben a Finanszírozó felek vagy a Magyar Kereskedelmi és Iparkamara, illetve egyéb szervezet a nevezett vízkezelési projektek megvalósításával érintett egyes árucikkeket, illetve szolgáltatásokat olyan okból nem fogad el magyar származásúnak, amely visszavezethető a Megbízott jelen szerződésben meghatározott feladatainak ellátására, illetve azok nem, vagy nem pontos ellátásával, úgy Megbízott ezért teljes felelősséggel tartozik, melynek keretében köteles bármiféle korlátozás nélkül a Megbízónak felmerült valamennyi kárát teljes körűen megtéríteni. Szerződő felek rögzítik továbbá, hogy amennyiben a jelen szerződés tárgyával kapcsolatos segélyhitel konstrukcióban finanszírozott ügylet előfeltételeinek teljesítése, így különösen a fent megnevezett projektekre vonatkozóan elvárt (min. 50%-os) magyar hányad megfelelő teljesülésének biztosítása és ennek igazolása a Megbízott tevékenységére visszavezethető, számára felróható okból marad el, Megbízott a 3./a.) pont szerinti díjazás Megbízó által megfizetett általános forgalmi adó nélkül számított növelt értékének 100%-át köteles 30 napon belül meghiúsulási kötbér címén a Megbízónak megfizetni. A kötbér összege a kötbérfizetési kötelezettség beálltakor válik esedékessé. Megbízó a kötbért meghaladó kárát is érvényesítheti. Szerződő felek kölcsönösen kijelentik, hogy a fenti meghiúsulási kötbér mértékét elfogadhatónak tartják, azt a Megbízónak a jelen szerződés tárgyával kapcsolatos segélyhitel konstrukcióban finanszírozott ügylet előfeltételeinek teljesítéséhez, így különösen az elvárt magyar hányad megfelelő teljesülésének biztosításához és ennek igazolásához fűződő kiemelt érdekére figyelemmel nem tekintik túlzónak, ugyanakkor Szerződő felek megállapodnak abban, hogy a Megbízott által jelen szerződés keretében kialakított protokollban meghatározott szükséges kiinduló dokumentációt Megbízó minden egyes kamarai igazolási procedúra megindítása előtt biztosítja, illetve az alvállalkozói konzorciummal biztosíttatja. Megbízott a jelen Szerződés aláírásával elfogadja, hogy a Megbízó jogosult arra, hogy a Megbízottal szemben fennálló bármely követelését a Megbízottat megillető ellenértékbe beszámítsa. Bármilyen nem szerződésszerű teljesítés jogi fenntartás nélküli elfogadása a Megbízó részéről nem jelent joglemondást azon igényről vagy igényekről, amelyek a Megbízót a Megbízott szerződésszegése következményeként megilletik. Megbízott köteles a Megbízó helyett helyt állni és a Megbízót mentesíteni minden olyan veszteséggel, szankcióval és követeléssel szemben, amelyek a megbízás teljesítésével kapcsolatban keletkeznek. Megbízott köteles továbbá minden tőle telhetőt megtenni annak érdekében, hogy az igénnyel fellépő személy vagy szervezet kizárólag a Megbízottal szemben érvényesítse igényét. Megbízott kijelenti, hogy rendelkezik a tevékenysége folytatásához szükséges valamennyi hatósági és egyéb engedéllyel, eszközzel vagy más feltétellel, továbbá mindazon szakmai tapasztalattal, nyelvismerettel 4/8

5 és jártassággal, amely a feladatai megfelelő szintű ellátásához szükséges. Megbízott kötelezettséget vállal arra, hogy a megbízás maradéktalan ellátásához megfelelő személyeket biztosít, akik a legjobb szakmai tudásuk szerint kötelesek eljárni. Megbízott a tevékenysége végrehajtása során javaslatot tehet Megbízó számára közreműködő igénybevételére azzal, hogy közreműködő a feladatok teljesítésébe kizárólag Megbízó előzetes írásbeli hozzájárulásával vonható be. Megbízott a jogosan igénybe vett közreműködőért úgy felel, mintha a tevékenységet maga végezte volna, közreműködő jogosulatlan igénybevétele esetén pedig felelős minden olyan kárért is, amely anélkül nem következett volna be. Megbízott 10% feletti alvállalkozó bevonására jogosult jelen szerződés teljesítésének érdekében. Alvállalkozó neve: Carpathia Tanácsadó Zrt. Székhely: 1055 Budapest, Falk Miksa utca em. 6./ Megbízott számla benyújtására kizárólag a Megbízó által kiállított teljesítésigazolás birtokában jogosult. Megbízó a teljesítés megtörténtét és annak elfogadását a Megbízott teljesítésre való felajánlástól számított 14 napon belül igazolja a Megbízott felé. Amennyiben a Megbízó nem igazolja a fenti határidő alatt a Megbízott teljesítésének a megtörténtét, vagy a teljesítésre vonatkozó kifogásait a Megbízott felé nem jelzi, akkor a teljesítésigazolást a teljesítésre való felajánlástól számított 15. napon megadottnak kell tekinteni. Szerződő felek megállapodnak abban, hogy Megbízott a 3./ a.) pontban körülírt megbízási átalánydíjról minden hónap 15. napjáig számlát állít ki Megbízó részére, amelynek elválaszthatatlan mellékletét képezi a Megbízott által készített havi teljesítésigazolás. Felek megállapodnak abban, hogy az ellenszolgáltatás kiegyenlítése során felek a Kbt (3) bekezdésében foglaltak szerint járnak el, amely során a Megbízott számláját/számláit Megbízó a kézhezvételtől számított 15 (tizenöt) naptári napon belül teljesíti átutalással. Ez utóbbi esetben a fizetési határidő előtti fizetési teljesítés esetén Megbízott engedményt ad a szerződés szerinti teljesítés ellenértékéből. Ennek mértéke a fizetési határidő lejártát megelőző teljesítés esetén az előteljesítés minden tízedik naptári napja után 0,3%. Megbízó az engedménnyel csökkentett díjat utalja át. Az engedményről a Megbízott számlát módosító okiratot külön nem készít. A Megbízott által kiállítandó számlán a rövidebb fizetési határidő és az ehhez tartozó engedmény mértékét köteles azonban feltüntetni. A számla Megbízó általi kifizetésének feltétele, hogy a Megbízott. a hatályos jogszabályokban előírt módon igazolja, hogy nincs köztartozása, továbbá Megbízott a jogszabályok által előírt nyilatkozatokat az ott írt határidőben Megbízó részére megadja. Felek rögzítik, hogy az aláírásakor érvényes ÁFA törvény értelmében a szerződés határozott időre szóló elszámolásúnak minősül és ezért az ÁFA törvény 58 szerint a teljesítési dátuma megegyezik a fizetési határidővel. Megbízott a 3./ b.) pontban körülírt megbízási díjat Megbízó által aláírt teljesítésigazolás birtokában állíthatja ki. Felek megállapodnak abban, hogy az ellenszolgáltatás kiegyenlítése során felek a Kbt bekezdésében foglaltak szerint járnak el, amely során a Megbízott számláját/számláit Megbízó a kézhezvételtől számított 15 (tizenöt) naptári napon belül teljesíti átutalással. Ez utóbbi esetben a fizetési határidő előtti fizetési teljesítés esetén Megbízott engedményt ad a szerződés szerinti teljesítés ellenértékéből. Ennek mértéke a fizetési határidő lejártát megelőző teljesítés esetén az előteljesítés minden tizedik naptári napja után 0,3%. Megbízó az engedménnyel csökkentett díjat utalja át. Az engedményről a Megbízott számlát módosító okiratot külön nem készít. A Megbízott által kiállítandó számlán a rövidebb fizetési határidő és az ehhez 5/8

6 tartozó engedmény mértékét köteles azonban feltüntetni. A számla Megbízó általi kifizetésének feltétele, hogy a Megbízott a hatályos jogszabályokban előírt módon igazolja, hogy nincs köztartozása, továbbá Megbízott a jogszabályok által előírt nyilatkozatokat az ott írt határidőben Megbízó részére megadja. Megbízott tudomásul veszi, hogy a számlát a mindenkori adózási, illetve számviteli jogszabályoknak, továbbá a Megbízó által meghatározott egyéb tartalmi és formai követelményeknek megfelelően köteles kiállítani. A hibásan kiállított számlából eredő károkért Megbízott teljes felelősséggel tartozik. Megbízó a számla beérkezésétől számított 15 napon belül köteles azt felülvizsgálni és visszautasítás esetén a Megbízottat erről írásban értesíteni. Szerződő felek megállapítják, hogy a számla fizetési határidejét a szabályszerűen és a megfelelő adatokkal kiállított számla kézhezvételétől számítják. A Megbízó tájékoztatja Megbízottat, hogy szerződés tárgyát képező munka a közbeszerzésről szóló törvény hatálya alá tartozik, ezért vonatkoznak rá az Art. 36/A. -ban foglaltak. 7./ Megbízott tudomásul veszi, hogy bármely, a tudomására jutott adat, információ, dokumentum Megbízó üzleti titkát képezi. Megbízott kötelezettséget vállal arra, hogy ezeket bizalmasan kezeli, más tudomására nem hozza, vagy bármely más módon harmadik személy részére nem teszi hozzáférhetővé. Szerződő felek megállapodnak abban, hogy a jelen szerződés tartalmát bizalmasan kezelik, sem a szerződés egésze, sem annak bármely része harmadik személlyel nem közölhető, kivéve, ha jogszabály vagy hatósági határozat másként rendelkezik. 8./ Szerződő felek megállapodnak abban, hogy jelen megbízási szerződést határozott időre, január 1-től az 1-es pontban meghatározott beruházások magyarhányad igazolási szempontból releváns átadásáig, tervezetten 28 hónapos időtartamra kötik, azzal, hogy ez a határozott időtartam Megbízó erre vonatkozó írásbeli értesítése esetén a fent megnevezett projektek kivitelezésének magyarhányad igazolási szempontból releváns lezárásáig az a 3./ a.) pontban körülírt díjazás változatlansága mellett szükség szerint lerövidül vagy meghosszabbodik, mely utóbbinak felső teljesítési határa a nettó vállalási ár 10%-nak megfelelő mérték. A meghosszabbítás elszámolásának alapja tehát a 3./ a.) pontban körülírt díjazás, a 3./ b.) pontban leírt díj mértéke nem változik. Jelen Szerződés kizárólag a Szerződő felek közös megegyezésével, írásban módosítható. Szerződő felek megállapodnak abban, hogy tekintettel a jelen szerződés fix határidős jellegére Felek a jelen szerződést rendes felmondással nem mondhatják fel. Amennyiben Megbízó mégsem kívánja a hátralévő futamidőben Megbízott szolgáltatásait igénybe venni, úgy a jelen szerződés 3. b) pontja szerinti díj mértékével megegyező összegű meghiusulási kötbért megfizetésével a jelen szerződést megszűntetheti. A meghiúsulási kötbér megfizetésétől Megbízó úgy mentesülhet, ha a szerződés felmondásakor a fent nevezett projektekre vonatkozó 50%-os magyarhányad feltétel teljesítésére előre látható módon nem fog sor kerülni.. A jelen szerződés csak Megbízó súlyos szerződésszegése esetén mondható fel, továbbá a projektek meghiúsulása esetén, mely esetekben a felmondás azonnali hatályú lehet. Megbízott a jelen szerződés megszűnéséig köteles az addig elvállat feladatokat szerződésszerűen teljesíteni. 6/8

7 Súlyos szerződésszegésnek minősül, amennyiben a Felek által elfogadott ügyrendet (protokoll) egyik Fél a másik Fél kárára nem tartja be, ill. ha Megbízó Megbízott felé a 3./ pontban meghatározott és a Megbízó részéről nem vitatott díjak bármelyike vonatkozásában, illetve nem kifogásolt számla esetén a fizetési határidő lejártát követően 60 napnál hosszabb fizetési késedelembe esik. Jelen szerződés módosítására vonatkozóan a közbeszerzésekről szóló évi CVIII. törvény a az irányadó. A jelen szerződés részét képezik a Kbt (4) és (5) bekezdésében foglaltak. 9./ Szerződő felek megállapodnak abban, hogy a jelen szerződés hatálya alatt keletkezett, illetve átadott jogi oltalomban részesülő szellemi alkotások, továbbá bármely dokumentum, adat, információ felhasználási joga, a felhasználás minden formájára kiterjedően, bármilyen korlátozás nélkül az átdolgozásra is kiterjedően Megbízót illetik meg. A felhasználás ellenértékét a jelen szerződésben rögzített vállalkozói díj magába foglalja. 10./ Szerződő felek megállapodnak abban, hogy jelen szerződés fennállása alatt kölcsönösen együttműködnek egymással. Szerződő felek vállalják, hogy a jelen Szerződésben foglaltak teljesítését érintő, érdekkörükben felmerült minden tényről és körülményről egymást haladéktalanul tájékoztatják, valamint minden tőlük telhetőt megtesznek a jelen Szerződés végrehajtása során felmerülő esetleges problémák, vitás kérdések haladéktalan, jóhiszemű, és az érdekelt felek számára megnyugtató rendezése érdekében. 11./ Szerződő felek megállapodnak abban, hogy esetleges jogvitáikat elsősorban békés úton kívánják rendezni. Amennyiben ez nem vezetne eredményre, úgy szerződő felek hatáskörtől függően a járásbíróság hatáskörébe tartozó ügyekre kikötik a Budapesti II. és III. kerületi Bíróság, törvényszéki hatáskör esetén, kizárólag amennyiben a jogvitára egyébként a polgári perrendtartásról szóló évi III. törvény általános illetékességre vagy egyéb illetékességi okokra vonatkozó rendelkezései alapján a Fővárosi Törvényszék vagy a Budapest Környéki Törvényszék illetékessége nem állapítható meg, a Tatabányai Törvényszék kizárólagos illetékességét. 12./ Jelen megbízási szerződésben nem szabályozott kérdésekben a Ptk. és a magyar jogszabályok vonatkozó rendelkezései az irányadóak, ide nem értve a nemzetközi kollíziós magánjog szabályait. 13./ Felek fentieken túlmenően az alábbiakban állapodnak meg: A Szerződés bármely rendelkezésének esetleges érvénytelensége nem jelenti a teljes Szerződés érvénytelenségét, kivéve, ha az érvénytelen rendelkezés hiányában a Szerződés egésze érvénytelenné vagy értelmezhetetlenné válna, illetve e rendelkezés hiányában Szerződő felek a jelen Szerződést nem kötötték volna meg. Amennyiben a Szerződés bármely rendelkezése érvénytelen vagy végrehajthatatlan, vagy később azzá válik, úgy Szerződő felek kötelesek megkísérelni ehelyett olyan rendelkezés elfogadását, amely összhangban áll a Szerződés rendelkezéseivel, a Szerződő felek eredeti szándékával, és amely ugyanazon előnyöket biztosítja a Szerződő felek számára, mint az érvénytelen rendelkezés. 7/8

8 A Szerződésben foglalt jogokat és kötelezettségeket egyik fél sem ruházhatja át, engedményezheti másra, vagy ezek teljesítését nem akadályozhatja meg, illetve rendelkezhet róluk bármely egyéb módon a másik fél előzetes hozzájárulása nélkül. Szerződő felek kijelentik, hogy rendelkeznek a Szerződés aláírásához szükséges jog- és cselekvőképességgel, továbbá nem állnak csőd-, felszámolási- vagy végelszámolási eljárás alatt. Mindkét fél kötelezettséget vállal arra, hogy amennyiben ezen feltételekben változás áll be, azt 3 napon belül a másik fél tudomására hozza. Jelen megbízási szerződést a felek elolvasták, megértették, és mint akaratukkal mindenben megegyezőt, helybenhagyólag aláírták. Mellékletek: - Megbízott ajánlata - környezetvédelmi melléklet - munkavédelmi melléklet - etikai melléklet Budapest,... Megbízó Fővárosi Vízművek Zrt.. Megbízott PPP-Partner Kft. 8/8

Megbízási szerződés. együttesen a továbbiakban Felek között az alulírott helyen és időben az alábbi feltételekkel: Előzmények

Megbízási szerződés. együttesen a továbbiakban Felek között az alulírott helyen és időben az alábbi feltételekkel: Előzmények Szerződésszám: Megbízási szerződés amely létrejött egyrészről a NISZ Nemzeti Infokommunikációs Szolgáltató Zártkörűen Működő Részvénytársaság Cím: 1081 Budapest, Csokonai u. 3. Cégjegyzék: Cg. 01-10-041633

Részletesebben

ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK

ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK Jelen Általános Szerződési Feltételek (ÁSZF) szabályozzák azon jogviszony kereteit, amely alapján az Vállalkozó az egyedi szerződésben, illetve a keretszerződésben és a

Részletesebben

VÁLLALKOZÁSI SZERZŐDÉS

VÁLLALKOZÁSI SZERZŐDÉS VÁLLALKOZÁSI SZERZŐDÉS amely létrejött egyrészről a Magyar Nemzeti Bank székhely: 1054 Budapest, Szabadság tér 8-9. mint megrendelő (a továbbiakban: Megrendelő), és másrészről a(z) Hír-Adás Sajtóügynökség

Részletesebben

TERVEZÉSI SZERZŐDÉS. a továbbiakban együttesen Szerződő Felek között a mai napon az alábbi feltételekkel. I. PREAMBULUM

TERVEZÉSI SZERZŐDÉS. a továbbiakban együttesen Szerződő Felek között a mai napon az alábbi feltételekkel. I. PREAMBULUM TERVEZÉSI SZERZŐDÉS Iktatószám: 3/8-53/2014. amely létrejött egyrészről Balatonfűzfő Város Önkormányzata székhelye: 8184 Balatonfűzfő, Nike körút 1. levelezési és számlázási címe: 8184 Balatonfűzfő, Nike

Részletesebben

MEGBÍZÁSI SZERZŐDÉS. Megbízott a szerződés mellékletében meghatározott háttértanulmányokat készíti el.

MEGBÍZÁSI SZERZŐDÉS. Megbízott a szerződés mellékletében meghatározott háttértanulmányokat készíti el. MEGBÍZÁSI SZERZŐDÉS amely létrejött Kazincbarcika Város Önkormányzata mint Megbízó (a továbbiakban: Megbízó) Székhelye: 3700 Kazincbarcika, Fő tér 4. Adószáma: 15350057-2-05 Képviselője: Szitka Péter polgármester

Részletesebben

VÁLLALKOZÁSI SZERZŐDÉS BÍRÓ-GICZEY HÁZ KŐ ÉS STUKKÓ-MUNKÁINAK RESTAURÁLÁSA TÁRGYÁBAN

VÁLLALKOZÁSI SZERZŐDÉS BÍRÓ-GICZEY HÁZ KŐ ÉS STUKKÓ-MUNKÁINAK RESTAURÁLÁSA TÁRGYÁBAN VÁLLALKOZÁSI SZERZŐDÉS BÍRÓ-GICZEY HÁZ KŐ ÉS STUKKÓ-MUNKÁINAK RESTAURÁLÁSA TÁRGYÁBAN Veszprémi Főegyházmegye Székhelye: 8200 Veszprém, Vár u. 18. Bír. Bejegyz. Sz. Pk. 60.140/1995/10 Adószáma: 19897253-1-19

Részletesebben

BKV Zrt. VÁLLALKOZÁSI SZERZŐDÉS

BKV Zrt. VÁLLALKOZÁSI SZERZŐDÉS BKV Zrt. VÁLLALKOZÁSI SZERZŐDÉS A jelen vállalkozási szerződés (a továbbiakban: Szerződés) létrejött egyrészről a Budapesti Közlekedési Zártkörűen Működő Részvénytársaság Székhely: 1980 Budapest, Akácfa

Részletesebben

SZÁLLÍTÁSI SZERZŐDÉS

SZÁLLÍTÁSI SZERZŐDÉS SZÁLLÍTÁSI SZERZŐDÉS amely létrejött egyrészről a Cégnév: Jósa András Oktatókórház Egészségügyi Szolgáltató Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság Székhely: 4400 Nyíregyháza, Szent István u 68. Cégjegyzékszám:

Részletesebben

VÁLLALKOZÁSI SZERZŐDÉS (Tervezet)

VÁLLALKOZÁSI SZERZŐDÉS (Tervezet) VÁLLALKOZÁSI SZERZŐDÉS (Tervezet) Amely létrejött egyrészről: Név: Országos Egészségfejlesztési Intézet Székhely: 1096 Budapest, Nagyvárad tér 2. PIR szám: 630061 Adószám: 16606416-2-43 Statisztikai számjel:

Részletesebben

VÁLLAKOZÁSI SZERZŐDÉS. amely létrejött egyrészről a

VÁLLAKOZÁSI SZERZŐDÉS. amely létrejött egyrészről a VÁLLAKOZÁSI SZERZŐDÉS amely létrejött egyrészről a Közbeszerzések Tanácsa (a továbbiakban: Megrendelő ) Székhelye: 1024 Budapest, Margit krt. 85. Képviseli: Dr. Bakonyi József elnök Törzsszám: 329190 Bankszámlaszám:

Részletesebben

Vállalkozási szerződés

Vállalkozási szerződés 1 Vállalkozási szerződés amely létrejött egyrészről Név: Bodony Községi Önkormányzat Cím: 3243 Bodony, Liget utca 2. Levelezési címe: 3243 Bodony, Liget utca 2. Képviseli: Kovács István, polgármester Szánilavezető

Részletesebben

VÁLLALKOZÁSI SZERZŐDÉS

VÁLLALKOZÁSI SZERZŐDÉS VÁLLALKOZÁSI SZERZŐDÉS amely létrejött egyrészről a Nemzeti Adó- és Vámhivatal (NAV) székhely: 1054 Budapest Széchenyi u. 2., adóigazgatási szám: 15789934-2-51, képviseli: a Nemzeti Adó- és Vámhivatal

Részletesebben

ÚJFEHÉRTÓ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA. 218/2013. (XII. 18.) számú. h a t á r o z a t a

ÚJFEHÉRTÓ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA. 218/2013. (XII. 18.) számú. h a t á r o z a t a ÚJFEHÉRTÓI POLGÁRMESTERI HIVATAL 4244 Újfehértó, Szent István út 10. Tel.:(42) 290 000 Fax: (42) 290 003 E-mail: polghiv@ujfeherto.hu Web: www.ujfeherto.hu K i v o n a t Újfehértó Város Önkormányzata Képviselő-testületének

Részletesebben

MEGBÍZÁSI SZERZŐDÉS. Fentiek alapján a Megbízott vállalja a tárgyi munka (lebonyolító) műszaki ellenőri tevékenységének ellátását.

MEGBÍZÁSI SZERZŐDÉS. Fentiek alapján a Megbízott vállalja a tárgyi munka (lebonyolító) műszaki ellenőri tevékenységének ellátását. MEGBÍZÁSI SZERZŐDÉS amely létrejött egyrészről a Kőbányai Diákok Sportegyesülete (székhely: 1105 Budapest, Ihász u. 24., nyilvántartási száma: 7557, adószáma: 18159439-1-42, bankszámlaszám: 10700543-43769201-52100008,

Részletesebben

MEGBÍZÁLSI SZERZŐDÉS

MEGBÍZÁLSI SZERZŐDÉS MEGBÍZÁLSI SZERZŐDÉS szerz. nyiiv. szám: 2-03564-0000-20 13 mely létrejött egyrészről a NISZ Nemzeti Infokommunikációs Szolgáltató Zártkőrűen Működő Részvénytársaság (NISZ Zrt., székhelye: 1081 Budapest,

Részletesebben

VÁLLALKOZÁSI SZERZŐDÉS

VÁLLALKOZÁSI SZERZŐDÉS VÁLLALKOZÁSI SZERZŐDÉS Amely létrejött egyrészről a Bács-Kiskun Megyei Önkormányzat Őszi Napfény Integrált Szociális Intézménye székhely: 6454 Bácsborsód, Dózsa György u. 9., adószáma: 15336440-2-03, képviseli:

Részletesebben

NYÍLT ÜLÉSE. 2. számú jegyzőkönyve (2013. JANUÁR 28.) Határozatok: 9/2013. 15/2013. Kt. hat

NYÍLT ÜLÉSE. 2. számú jegyzőkönyve (2013. JANUÁR 28.) Határozatok: 9/2013. 15/2013. Kt. hat Nyárlőrinc Község Képviselő-testületének NYÍLT ÜLÉSE 2. számú jegyzőkönyve (2013. JANUÁR 28.) Határozatok: 9/2013. 15/2013. Kt. hat J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Nyárlőrinc Község Önkormányzat Képviselő-testületének

Részletesebben

VÁLLALKOZÁSI SZERZŐDÉS RENDSZERFEJLESZTÉS

VÁLLALKOZÁSI SZERZŐDÉS RENDSZERFEJLESZTÉS VÁLLALKOZÁSI SZERZŐDÉS RENDSZERFEJLESZTÉS amely létrejött egyrészről a Közbeszerzések Tanácsa (székhely: 1024 Budapest, Margit körút 85.; törzsszám: 329190; képviseli: Dr. Bakonyi József elnök), mint megrendelő

Részletesebben

ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK a Közigazgatási és Igazságügyi Minisztérium vállalkozási és felhasználási típusú szerződéseihez

ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK a Közigazgatási és Igazságügyi Minisztérium vállalkozási és felhasználási típusú szerződéseihez ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK a Közigazgatási és Igazságügyi Minisztérium vállalkozási és felhasználási típusú szerződéseihez I. Általános rendelkezések, fogalmak 1. Jelen Általános Szerződési Feltételek

Részletesebben

BKV Zrt. VÁLLALKOZÁSI KERETSZERZŐDÉS

BKV Zrt. VÁLLALKOZÁSI KERETSZERZŐDÉS BKV Zrt. VÁLLALKOZÁSI KERETSZERZŐDÉS A jelen vállalkozási keretszerződés (a továbbiakban: Keretszerződés) létrejött egyrészről a Budapesti Közlekedési Zártkörűen Működő Részvénytársaság Székhely: 1980

Részletesebben

Vállalkozási keretszerződés

Vállalkozási keretszerződés Vállalkozási keretszerződés Amely létrejött egyrészről a Fővárosi Bíróságon mint Cégbíróságon Cg.01-10- 042695 cégjegyzékszámon szereplő Budapest Főváros Vagyonkezelő Központ Zártkörűen Működő Részvénytársaság

Részletesebben

Általános Szerződési Feltételek

Általános Szerződési Feltételek Általános Szerződési Feltételek Jelen Általános Szerződési Feltételek (ÁSZF) irányadók az RPE Regionális Projekt Előkészítő Iroda Nonprofit Kft. részére adott pályázatírási valamint projektmenedzselési

Részletesebben

MEGBÍZÁSI SZERZŐDÉS TERVEZET

MEGBÍZÁSI SZERZŐDÉS TERVEZET Szerződés hivatkozási szám: MEGBÍZÁSI SZERZŐDÉS TERVEZET mely létrejött egyrészről: Magyar Energetikai és Közmű-szabályozási Hivatal (1081 Budapest, II. János Pál pápa tér 7.) Postacím: 1444 Budapest,

Részletesebben

VÁLLALKOZÁSI SZERZŐDÉS

VÁLLALKOZÁSI SZERZŐDÉS Csabdi, Béke utca károsodott szakaszának úthelyreállítása vis maior VÁLLALKOZÁSI SZERZŐDÉS amely létrejött egyrészt név: Csabdi Község Önkormányzata székhely: 2064 Csabdi, Szabadság u. 44. adószám: 15727646-1-07

Részletesebben

II. KÖTET SZERZŐDÉSTERVEZET

II. KÖTET SZERZŐDÉSTERVEZET II. KÖTET SZERZŐDÉSTERVEZET Oldal: 1 / 19 VÁLLALKOZÁSI SZERZŐDÉSTERVEZET MRE SZERETETSZOLGÁLATI IRODA ÉPÜLETENERGETIKAI KORSZERŰSÍTÉS PROJEKT, BUDAPEST, CEGLÉD, LEÁNYFALU, ŐRBOTTYÁN CÍMŰ PÁLYÁZAT TELJES

Részletesebben

AJÁNLATTÉTELI DOKUMENTÁCIÓ

AJÁNLATTÉTELI DOKUMENTÁCIÓ AJÁNLATTÉTELI DOKUMENTÁCIÓ Budapest Főváros XVI. Kerületi Önkormányzat (1163 Budapest, Havashalom utca 43.) Budapest XVI. kerületben térfigyelő rendszer kiépítése és üzemeltetése tárgyú általános egyszerű

Részletesebben

VÁLLALKOZÁSI SZERZŐDÉS

VÁLLALKOZÁSI SZERZŐDÉS VÁLLALKOZÁSI SZERZŐDÉS Amely létrejött egyrészről a Kiskimsági Nemzeti Park Igazgatóság székhely: 6000 Kecskemét, Liszt F. u. 19. adószáma: 15323888-2-03 képviseli: Dr. Vajna Tamásné igazgató mint megrendelő

Részletesebben

MEGBÍZÁSI SZERZŐDÉS könyvvizsgálói feladatok ellátására

MEGBÍZÁSI SZERZŐDÉS könyvvizsgálói feladatok ellátására ... MEGBÍZÁSI SZERZŐDÉS könyvvizsgálói feladatok ellátására amely létrejött egyrészről az EMBERI ERŐFORRÁSOK MINISZTÉRIUMA DEBRECENI JA VÍTÓINTÉZETE 4032 Debrecen, Böszörményi út 173. Képviseli: Magyari

Részletesebben

/%7 A.t. 2-0 ~ ~ (~ ODD O~ ~ Vállalkozási szerződés. amely létrejött egyrészről a

/%7 A.t. 2-0 ~ ~ (~ ODD O~ ~ Vállalkozási szerződés. amely létrejött egyrészről a 2-0 ~ ~ (~ ODD O~ ~ Vállalkozási szerződés amely létrejött egyrészről a NISZ Nemzeti Infokommunikációs Szolgáltató Zártkörűen Működő Részvénytársaság Cím: 1081 Budapest, Csokonai u. 3. Cégjegyzék: Cg.

Részletesebben

2. rész: Távfelügyeleti feladatok és a távfelügyeleti rendszer karbantartási feladatainak ellátása VÁLLALKOZÁSI SZERZŐDÉS

2. rész: Távfelügyeleti feladatok és a távfelügyeleti rendszer karbantartási feladatainak ellátása VÁLLALKOZÁSI SZERZŐDÉS 2. rész: Távfelügyeleti feladatok és a távfelügyeleti rendszer karbantartási feladatainak ellátása Szerződés száma: VÁLLALKOZÁSI SZERZŐDÉS amely létrejött egyrészről a Pest Megyei Kormányhivatal Székhely:

Részletesebben