MEGBÍZÁSI SZERZŐDÉS 1/8. SAP DMS azonosító:... SAP SRM azonosító:

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "MEGBÍZÁSI SZERZŐDÉS 1/8. SAP DMS azonosító:... SAP SRM azonosító:"

Átírás

1 SAP DMS azonosító:... SAP SRM azonosító: MEGBÍZÁSI SZERZŐDÉS Amely létrejött a Közbeszerzésekről szóló évi CVIII. törvény alapján a Fővárosi Vízművek Zártkörűen Működő Részvénytársaság által lefolytatott közbeszerzési eljárás eredményeként egyrészről a Fővárosi Vízművek Zártkörűen Működő Részvénytársaság (Fővárosi Vízművek Zrt.) (székhelye: 1134 Budapest, Váci út ; Cg: ; adószáma: ; képviseli: Haranghy Csaba Vezérigazgató és Bencze Tamás Miklós Nemzetközi Üzletfejlesztési Igazgató), mint Megbízó, (továbbiakban Megbízó), másrészről PPP-Partner Magyarország Pénzügyi Szolgáltató és Tanácsadó Korlátolt Felelősségű Társaság (székhelye: 1113 Budapest, Daróczi utca 4.; Cg ; adószáma: ; képviseli: Mecséri Márton Gergely ügyvezető) mint Megbízott között, alulírott napon és helyen, az alábbi feltételek szerint: 1./ Megbízó megbízza Megbízottat a jelen szerződésben rögzített feltételek szerinti, a Fővárosi Vízművek Zrt., mint fővállalkozó közreműködésével Sri Lanka fővárosában, Colombóban vízkezelési projektek (Labugama és Kalatuwawa víztisztító műveinek rekonstrukciója) megvalósításának folyamata során ahol a projekt finanszírozása a Magyar Köztársaság által nyújtott kötött segélyhitel konstrukcióban valósul meg, - a kötött segélyhitel szerződésben előírt magyar hányad igazolásának megszervezésében és biztosításában való közreműködés tanácsadási feladatainak ellátásával. Részletesen: a.) Közreműködik a segélyhitel konstrukcióban finanszírozott ügylet kapcsán a Finanszírozó felek (Magyar Export-Import Bank Zrt. /EXIM Bank/, Magyar Exporthitel Biztosító Zrt. /MEHIB/) által támasztott feltételek teljesítésének elősegítésében. b.) Áru szállítása esetén a Megbízó által szolgáltatandó dokumentumok tekintetében közreműködik a területileg illetékes Kereskedelmi és Iparkamarának származási bizonyítványigénylő csomag összeállításában. c.) Részt vesz az ügylet Magyar Kereskedelmi és Iparkamara /MKIK/ és a Finanszírozó felek által elvárt magyar hányad elvárásoknak megfelelő formájú és tartalmú teljesülésének bemutatásában; támogatást nyújt a magyar hányaddal kapcsolatos értelmezést igénylő kérdések megválaszolásában (saját állásfoglalás kialakításával, illetve az illetékes szervek szükséges szakmai véleményének megfelelő határidőben történ beszerzésével). d.) A kiállított fővállalkozói számlák magyar hányad igazolási eljárás lebonyolítása az EXIM Bankkal és az MKIK-val (szükség esetén az illetékes területi gazdasági kamarával is). e.) Az EXIM Bank által a kötött segélyhitel ügylet teljesítésével kapcsolatban meghatározott pénzügyi információs igény összeállítása, leadása és prezentálása. f.) A magyarhányad teljesítési terv folyamatos, havonkénti aktualizálásának ellenőrzése és változásainak EXIM-mel és MEHIB-bel történő jóváhagyatása. g.) Származási igazolás hitelesítésének elősegítése 1/8

2 h.) Közreműködés az EXIM Bankkal kötött Exportőri Megállapodás szerinti Folyósítási kérelem összeállításában, a számlák és a folyósítási kérelem EXIM által történő befogadásában, a lehívás és a direkt indítandó utalások ügyintézésében, az aktuális számla határidőben történő kifizetésének elősegítésében. i.) Fenti tevékenységekről eljárási protokoll készítése és szükség szerinti aktualizálása. j.) Megbízó által szükségesnek tartott terjedelemben részt vesz az ügylet kapcsán Megbízott kompetenciájába tartozó pénzügyi, exportfinanszírozási, magyar hányaddal kapcsolatos kérdések egyeztetésében. 2./ Megbízott a megbízást elfogadja, és kötelezettséget vállal az 1./ pontban körülírt feladatok megvalósítására, továbbá, hogy ennek érdekében a Megbízóval előre egyeztetett időpontokban és időtartamban Megbízó rendelkezésére áll. Szerződő felek rögzítik, hogy a jelen szerződés tárgyát képező szolgáltatást a 3./ pontban meghatározott pénzügyi résszámlázástól függetlenül oszthatatlannak tekintik, amely semmilyen mértékben nem teszi a szerződés tárgyát oszthatóvá. 3./ Szerződő felek megállapodnak abban, hogy Megbízottat az alábbi díjazás(ok) illetik meg: nettó vállalási ár: a.) nettó ,- Ft havi átalány b.) egyszeri nettó ,- Ft díjazás, a kötött segély hitelszerződésben összességében előírt, a fent megnevezett projektekre vonatkozó 50%-os magyar hányad teljesítését igazoló dokumentum kiállításakor, amennyiben az jelen szerződés hatálya alatt vagy jelen szerződés meghosszabbításának hatálya alatt megtörténik, illetve ha addig nem történik meg, akkor a jelen szerződés megszűnésnek napján esedékes, kivéve, ha a projektre a feltétel nem teljesítése miatt nem került sor vagy a szerződés megszűnésekor előrelátható módon a feltétel teljesítésére nem is fog sor kerülni. Szerződő felek megállapodnak abban, hogy fenti díj(ak) a Megbízott mindennemű költségét mag(uk)ba foglalj(ák), erre figyelemmel Megbízott egyéb díj vagy költség felszámítására nem jogosult. Megbízó rögzíti, hogy Budapesten kívüli területen munkavégzést nem igényell, kivéve a szerződés 1. b) pontjában leírt feladatokat. Megbízó a vállalási áron felül a nettó vállalási ár 10 %-a mértékű, tehát ,- Ft, azaz kettőmilliónegyvennyolcezer forint tartalékkeretet biztosít. A tartalékkeret felhasználását kizárólag Megrendelő írásban rendelheti el. A tartalékkeret elszámolásának alapja a végső ajánlatban feltűntetett Tanácsadási díj HUF/hó értéke. 4./ Megbízott kötelezettséget vállal arra, hogy a megbízás maradéktalan ellátásához megfelelő személyeket biztosít, akik a legjobb szakmai tudásuk szerint kötelesek eljárni. Megbízott közreműködőt Megbízó előzetes írásbeli jóváhagyásával vehet igénybe. 2/8

3 Megbízott kijelenti, hogy a Szerződés tárgyát, az ellátandó feladatok lényeges jellemzőit és a megbízás teljesítésének egyéb feltételeit megismerte. Megbízó vállalja, hogy Megbízott ezirányú kérésére a Szerződés, illetve a tárgyát képező feladatok teljesítéséhez szükséges, a Megbízott által megjelölt dokumentumokat, információkat a Megbízott rendelkezésre bocsátja. Megbízott a jelen szerződés szerinti feladatainak teljesítése során tájékoztatja Megbízót azokról a lehetséges megoldásokról, amelyek a Megbízó igényeit, illetve érdekeit szolgálhatják. Megbízott a jelen szerződés szerinti tevékenysége során továbbá időben ellátja a Megbízót a döntéséhez szükséges információkkal, ismerteti a lehetséges alternatívákat - ezen belül a Megbízott által legjobbnak ítélt megoldást - és tájékoztatja a döntés meghozatalának javasolt és/vagy szükséges időpontjáról. A Megbízott minden olyan körülményről haladéktalanul írásban értesíteni köteles a Megbízót, amely a feladatai ellátásának eredményességét vagy kellő időre való elvégzését veszélyezteti, vagy gátolja. Az értesítésnek ki kell térnie az előidéző okokra, azok megszüntetésének módjára, a kedvezőtlen hatások várható mértékére és mérsékelésének módjára Az értesítés elmulasztásából eredő károkért a Megbízott a felelős. Megbízó, illetve az általa kijelölt szervezet vagy személy a Megbízott tevékenységét a Szerződés alapján történő teljesítéssel összefüggésben bármikor jogosult ellenőrizni. Megbízott köteles a Megbízót a tevékenységéről és az ügyek állásáról kívánságára vagy szükség esetén enélkül is tájékoztatni. Megbízott a megbízás, illetve valamely a Megbízó által meghatározott részfeladat teljesítéséről Megbízót haladéktalanul értesíti. Megbízott a megbízás körébe tartozó feladatait a Megbízó utasításai szerint és érdekeinek megfelelően, az előírt ütemezés alapján és a (rész)határidők pontos betartásával, szakembertől elvárható gondossággal, a gazdaságossági követelményekre is tekintettel köteles teljesíteni. Szerződő felek rögzítik, hogy a Megbízott a Megbízó javaslatait, kéréseit, észrevételeit köteles figyelembe venni és annak megfelelően eljárni. Megbízott tudomásul veszi, hogy Megbízó részéről Bencze Tamás Miklós Nemzetközi Üzletfejlesztési Igazgató, Brandstätter Gábor Nemzetközi Projektmenedzser és Lengyel Gábor Építésvezető a feladatok ellátásával kapcsolatosan önálló utasítási joggal rendelkeznek. Megbízott képviseletére jogosult személyek: Mecséri Márton Gergely ügyvezető Megbízó célszerűtlen vagy szakszerűtlen utasítása esetén Megbízott köteles erről Megbízót haladéktalanul, lehetőség szerint írásban értesíteni és észrevételét szakmailag megindokolni. Amennyiben Megbízó utasításához Megbízott figyelmeztetése ellenére is ragaszkodik, az utasításból eredő károk őt terhelik, azonban a figyelmeztetés elmulasztásából eredő kárért a Megbízott a felelős. Megbízott felel azért, hogy tevékenysége végzése során betartja a tevékenységére valamint a teljesítéssel összefüggésben a Megbízóra mindenkor irányadó jogszabályokat, hatósági és egyéb előírásokat, etikai normákat. Megbízott a megbízás tárgyát képező szakértői, illetve szakmai tanácsadási tevékenysége szakmai megfelelőségéért, az általa nyújtott tájékoztatások, vélemények, állásfoglalások helytállóságáért, az ezekben foglalt megállapítások, következtetések pontosságáért teljes felelősséget vállal. Megbízottat a szavatossági 3/8

4 kötelezettségén túlmenően teljes kártérítési kötelezettség terheli minden olyan kárral kapcsolatosan, amely a Megbízót vagy harmadik személyt a megbízás teljesítésével kapcsolatban éri. Megbízott felel minden olyan kárért, amely a Szerződésben, jogszabályban vagy egyéb kötelező érvényű előírásban meghatározott kötelezettségének megszegéséből ered. Megbízott tudomásul veszi és elfogadja, hogy a Megbízónak a jelen szerződés tárgyával kapcsolatos segélyhitel konstrukcióban finanszírozott ügylet előfeltételeinek teljesítéséhez, így különösen az elvárt magyar hányad megfelelő teljesülésének biztosításához és ennek igazolásához kiemelt érdeke fűződik. Felek megállapodnak abban, hogy amennyiben a Finanszírozó felek vagy a Magyar Kereskedelmi és Iparkamara, illetve egyéb szervezet a nevezett vízkezelési projektek megvalósításával érintett egyes árucikkeket, illetve szolgáltatásokat olyan okból nem fogad el magyar származásúnak, amely visszavezethető a Megbízott jelen szerződésben meghatározott feladatainak ellátására, illetve azok nem, vagy nem pontos ellátásával, úgy Megbízott ezért teljes felelősséggel tartozik, melynek keretében köteles bármiféle korlátozás nélkül a Megbízónak felmerült valamennyi kárát teljes körűen megtéríteni. Szerződő felek rögzítik továbbá, hogy amennyiben a jelen szerződés tárgyával kapcsolatos segélyhitel konstrukcióban finanszírozott ügylet előfeltételeinek teljesítése, így különösen a fent megnevezett projektekre vonatkozóan elvárt (min. 50%-os) magyar hányad megfelelő teljesülésének biztosítása és ennek igazolása a Megbízott tevékenységére visszavezethető, számára felróható okból marad el, Megbízott a 3./a.) pont szerinti díjazás Megbízó által megfizetett általános forgalmi adó nélkül számított növelt értékének 100%-át köteles 30 napon belül meghiúsulási kötbér címén a Megbízónak megfizetni. A kötbér összege a kötbérfizetési kötelezettség beálltakor válik esedékessé. Megbízó a kötbért meghaladó kárát is érvényesítheti. Szerződő felek kölcsönösen kijelentik, hogy a fenti meghiúsulási kötbér mértékét elfogadhatónak tartják, azt a Megbízónak a jelen szerződés tárgyával kapcsolatos segélyhitel konstrukcióban finanszírozott ügylet előfeltételeinek teljesítéséhez, így különösen az elvárt magyar hányad megfelelő teljesülésének biztosításához és ennek igazolásához fűződő kiemelt érdekére figyelemmel nem tekintik túlzónak, ugyanakkor Szerződő felek megállapodnak abban, hogy a Megbízott által jelen szerződés keretében kialakított protokollban meghatározott szükséges kiinduló dokumentációt Megbízó minden egyes kamarai igazolási procedúra megindítása előtt biztosítja, illetve az alvállalkozói konzorciummal biztosíttatja. Megbízott a jelen Szerződés aláírásával elfogadja, hogy a Megbízó jogosult arra, hogy a Megbízottal szemben fennálló bármely követelését a Megbízottat megillető ellenértékbe beszámítsa. Bármilyen nem szerződésszerű teljesítés jogi fenntartás nélküli elfogadása a Megbízó részéről nem jelent joglemondást azon igényről vagy igényekről, amelyek a Megbízót a Megbízott szerződésszegése következményeként megilletik. Megbízott köteles a Megbízó helyett helyt állni és a Megbízót mentesíteni minden olyan veszteséggel, szankcióval és követeléssel szemben, amelyek a megbízás teljesítésével kapcsolatban keletkeznek. Megbízott köteles továbbá minden tőle telhetőt megtenni annak érdekében, hogy az igénnyel fellépő személy vagy szervezet kizárólag a Megbízottal szemben érvényesítse igényét. Megbízott kijelenti, hogy rendelkezik a tevékenysége folytatásához szükséges valamennyi hatósági és egyéb engedéllyel, eszközzel vagy más feltétellel, továbbá mindazon szakmai tapasztalattal, nyelvismerettel 4/8

5 és jártassággal, amely a feladatai megfelelő szintű ellátásához szükséges. Megbízott kötelezettséget vállal arra, hogy a megbízás maradéktalan ellátásához megfelelő személyeket biztosít, akik a legjobb szakmai tudásuk szerint kötelesek eljárni. Megbízott a tevékenysége végrehajtása során javaslatot tehet Megbízó számára közreműködő igénybevételére azzal, hogy közreműködő a feladatok teljesítésébe kizárólag Megbízó előzetes írásbeli hozzájárulásával vonható be. Megbízott a jogosan igénybe vett közreműködőért úgy felel, mintha a tevékenységet maga végezte volna, közreműködő jogosulatlan igénybevétele esetén pedig felelős minden olyan kárért is, amely anélkül nem következett volna be. Megbízott 10% feletti alvállalkozó bevonására jogosult jelen szerződés teljesítésének érdekében. Alvállalkozó neve: Carpathia Tanácsadó Zrt. Székhely: 1055 Budapest, Falk Miksa utca em. 6./ Megbízott számla benyújtására kizárólag a Megbízó által kiállított teljesítésigazolás birtokában jogosult. Megbízó a teljesítés megtörténtét és annak elfogadását a Megbízott teljesítésre való felajánlástól számított 14 napon belül igazolja a Megbízott felé. Amennyiben a Megbízó nem igazolja a fenti határidő alatt a Megbízott teljesítésének a megtörténtét, vagy a teljesítésre vonatkozó kifogásait a Megbízott felé nem jelzi, akkor a teljesítésigazolást a teljesítésre való felajánlástól számított 15. napon megadottnak kell tekinteni. Szerződő felek megállapodnak abban, hogy Megbízott a 3./ a.) pontban körülírt megbízási átalánydíjról minden hónap 15. napjáig számlát állít ki Megbízó részére, amelynek elválaszthatatlan mellékletét képezi a Megbízott által készített havi teljesítésigazolás. Felek megállapodnak abban, hogy az ellenszolgáltatás kiegyenlítése során felek a Kbt (3) bekezdésében foglaltak szerint járnak el, amely során a Megbízott számláját/számláit Megbízó a kézhezvételtől számított 15 (tizenöt) naptári napon belül teljesíti átutalással. Ez utóbbi esetben a fizetési határidő előtti fizetési teljesítés esetén Megbízott engedményt ad a szerződés szerinti teljesítés ellenértékéből. Ennek mértéke a fizetési határidő lejártát megelőző teljesítés esetén az előteljesítés minden tízedik naptári napja után 0,3%. Megbízó az engedménnyel csökkentett díjat utalja át. Az engedményről a Megbízott számlát módosító okiratot külön nem készít. A Megbízott által kiállítandó számlán a rövidebb fizetési határidő és az ehhez tartozó engedmény mértékét köteles azonban feltüntetni. A számla Megbízó általi kifizetésének feltétele, hogy a Megbízott. a hatályos jogszabályokban előírt módon igazolja, hogy nincs köztartozása, továbbá Megbízott a jogszabályok által előírt nyilatkozatokat az ott írt határidőben Megbízó részére megadja. Felek rögzítik, hogy az aláírásakor érvényes ÁFA törvény értelmében a szerződés határozott időre szóló elszámolásúnak minősül és ezért az ÁFA törvény 58 szerint a teljesítési dátuma megegyezik a fizetési határidővel. Megbízott a 3./ b.) pontban körülírt megbízási díjat Megbízó által aláírt teljesítésigazolás birtokában állíthatja ki. Felek megállapodnak abban, hogy az ellenszolgáltatás kiegyenlítése során felek a Kbt bekezdésében foglaltak szerint járnak el, amely során a Megbízott számláját/számláit Megbízó a kézhezvételtől számított 15 (tizenöt) naptári napon belül teljesíti átutalással. Ez utóbbi esetben a fizetési határidő előtti fizetési teljesítés esetén Megbízott engedményt ad a szerződés szerinti teljesítés ellenértékéből. Ennek mértéke a fizetési határidő lejártát megelőző teljesítés esetén az előteljesítés minden tizedik naptári napja után 0,3%. Megbízó az engedménnyel csökkentett díjat utalja át. Az engedményről a Megbízott számlát módosító okiratot külön nem készít. A Megbízott által kiállítandó számlán a rövidebb fizetési határidő és az ehhez 5/8

6 tartozó engedmény mértékét köteles azonban feltüntetni. A számla Megbízó általi kifizetésének feltétele, hogy a Megbízott a hatályos jogszabályokban előírt módon igazolja, hogy nincs köztartozása, továbbá Megbízott a jogszabályok által előírt nyilatkozatokat az ott írt határidőben Megbízó részére megadja. Megbízott tudomásul veszi, hogy a számlát a mindenkori adózási, illetve számviteli jogszabályoknak, továbbá a Megbízó által meghatározott egyéb tartalmi és formai követelményeknek megfelelően köteles kiállítani. A hibásan kiállított számlából eredő károkért Megbízott teljes felelősséggel tartozik. Megbízó a számla beérkezésétől számított 15 napon belül köteles azt felülvizsgálni és visszautasítás esetén a Megbízottat erről írásban értesíteni. Szerződő felek megállapítják, hogy a számla fizetési határidejét a szabályszerűen és a megfelelő adatokkal kiállított számla kézhezvételétől számítják. A Megbízó tájékoztatja Megbízottat, hogy szerződés tárgyát képező munka a közbeszerzésről szóló törvény hatálya alá tartozik, ezért vonatkoznak rá az Art. 36/A. -ban foglaltak. 7./ Megbízott tudomásul veszi, hogy bármely, a tudomására jutott adat, információ, dokumentum Megbízó üzleti titkát képezi. Megbízott kötelezettséget vállal arra, hogy ezeket bizalmasan kezeli, más tudomására nem hozza, vagy bármely más módon harmadik személy részére nem teszi hozzáférhetővé. Szerződő felek megállapodnak abban, hogy a jelen szerződés tartalmát bizalmasan kezelik, sem a szerződés egésze, sem annak bármely része harmadik személlyel nem közölhető, kivéve, ha jogszabály vagy hatósági határozat másként rendelkezik. 8./ Szerződő felek megállapodnak abban, hogy jelen megbízási szerződést határozott időre, január 1-től az 1-es pontban meghatározott beruházások magyarhányad igazolási szempontból releváns átadásáig, tervezetten 28 hónapos időtartamra kötik, azzal, hogy ez a határozott időtartam Megbízó erre vonatkozó írásbeli értesítése esetén a fent megnevezett projektek kivitelezésének magyarhányad igazolási szempontból releváns lezárásáig az a 3./ a.) pontban körülírt díjazás változatlansága mellett szükség szerint lerövidül vagy meghosszabbodik, mely utóbbinak felső teljesítési határa a nettó vállalási ár 10%-nak megfelelő mérték. A meghosszabbítás elszámolásának alapja tehát a 3./ a.) pontban körülírt díjazás, a 3./ b.) pontban leírt díj mértéke nem változik. Jelen Szerződés kizárólag a Szerződő felek közös megegyezésével, írásban módosítható. Szerződő felek megállapodnak abban, hogy tekintettel a jelen szerződés fix határidős jellegére Felek a jelen szerződést rendes felmondással nem mondhatják fel. Amennyiben Megbízó mégsem kívánja a hátralévő futamidőben Megbízott szolgáltatásait igénybe venni, úgy a jelen szerződés 3. b) pontja szerinti díj mértékével megegyező összegű meghiusulási kötbért megfizetésével a jelen szerződést megszűntetheti. A meghiúsulási kötbér megfizetésétől Megbízó úgy mentesülhet, ha a szerződés felmondásakor a fent nevezett projektekre vonatkozó 50%-os magyarhányad feltétel teljesítésére előre látható módon nem fog sor kerülni.. A jelen szerződés csak Megbízó súlyos szerződésszegése esetén mondható fel, továbbá a projektek meghiúsulása esetén, mely esetekben a felmondás azonnali hatályú lehet. Megbízott a jelen szerződés megszűnéséig köteles az addig elvállat feladatokat szerződésszerűen teljesíteni. 6/8

7 Súlyos szerződésszegésnek minősül, amennyiben a Felek által elfogadott ügyrendet (protokoll) egyik Fél a másik Fél kárára nem tartja be, ill. ha Megbízó Megbízott felé a 3./ pontban meghatározott és a Megbízó részéről nem vitatott díjak bármelyike vonatkozásában, illetve nem kifogásolt számla esetén a fizetési határidő lejártát követően 60 napnál hosszabb fizetési késedelembe esik. Jelen szerződés módosítására vonatkozóan a közbeszerzésekről szóló évi CVIII. törvény a az irányadó. A jelen szerződés részét képezik a Kbt (4) és (5) bekezdésében foglaltak. 9./ Szerződő felek megállapodnak abban, hogy a jelen szerződés hatálya alatt keletkezett, illetve átadott jogi oltalomban részesülő szellemi alkotások, továbbá bármely dokumentum, adat, információ felhasználási joga, a felhasználás minden formájára kiterjedően, bármilyen korlátozás nélkül az átdolgozásra is kiterjedően Megbízót illetik meg. A felhasználás ellenértékét a jelen szerződésben rögzített vállalkozói díj magába foglalja. 10./ Szerződő felek megállapodnak abban, hogy jelen szerződés fennállása alatt kölcsönösen együttműködnek egymással. Szerződő felek vállalják, hogy a jelen Szerződésben foglaltak teljesítését érintő, érdekkörükben felmerült minden tényről és körülményről egymást haladéktalanul tájékoztatják, valamint minden tőlük telhetőt megtesznek a jelen Szerződés végrehajtása során felmerülő esetleges problémák, vitás kérdések haladéktalan, jóhiszemű, és az érdekelt felek számára megnyugtató rendezése érdekében. 11./ Szerződő felek megállapodnak abban, hogy esetleges jogvitáikat elsősorban békés úton kívánják rendezni. Amennyiben ez nem vezetne eredményre, úgy szerződő felek hatáskörtől függően a járásbíróság hatáskörébe tartozó ügyekre kikötik a Budapesti II. és III. kerületi Bíróság, törvényszéki hatáskör esetén, kizárólag amennyiben a jogvitára egyébként a polgári perrendtartásról szóló évi III. törvény általános illetékességre vagy egyéb illetékességi okokra vonatkozó rendelkezései alapján a Fővárosi Törvényszék vagy a Budapest Környéki Törvényszék illetékessége nem állapítható meg, a Tatabányai Törvényszék kizárólagos illetékességét. 12./ Jelen megbízási szerződésben nem szabályozott kérdésekben a Ptk. és a magyar jogszabályok vonatkozó rendelkezései az irányadóak, ide nem értve a nemzetközi kollíziós magánjog szabályait. 13./ Felek fentieken túlmenően az alábbiakban állapodnak meg: A Szerződés bármely rendelkezésének esetleges érvénytelensége nem jelenti a teljes Szerződés érvénytelenségét, kivéve, ha az érvénytelen rendelkezés hiányában a Szerződés egésze érvénytelenné vagy értelmezhetetlenné válna, illetve e rendelkezés hiányában Szerződő felek a jelen Szerződést nem kötötték volna meg. Amennyiben a Szerződés bármely rendelkezése érvénytelen vagy végrehajthatatlan, vagy később azzá válik, úgy Szerződő felek kötelesek megkísérelni ehelyett olyan rendelkezés elfogadását, amely összhangban áll a Szerződés rendelkezéseivel, a Szerződő felek eredeti szándékával, és amely ugyanazon előnyöket biztosítja a Szerződő felek számára, mint az érvénytelen rendelkezés. 7/8

8 A Szerződésben foglalt jogokat és kötelezettségeket egyik fél sem ruházhatja át, engedményezheti másra, vagy ezek teljesítését nem akadályozhatja meg, illetve rendelkezhet róluk bármely egyéb módon a másik fél előzetes hozzájárulása nélkül. Szerződő felek kijelentik, hogy rendelkeznek a Szerződés aláírásához szükséges jog- és cselekvőképességgel, továbbá nem állnak csőd-, felszámolási- vagy végelszámolási eljárás alatt. Mindkét fél kötelezettséget vállal arra, hogy amennyiben ezen feltételekben változás áll be, azt 3 napon belül a másik fél tudomására hozza. Jelen megbízási szerződést a felek elolvasták, megértették, és mint akaratukkal mindenben megegyezőt, helybenhagyólag aláírták. Mellékletek: - Megbízott ajánlata - környezetvédelmi melléklet - munkavédelmi melléklet - etikai melléklet Budapest,... Megbízó Fővárosi Vízművek Zrt.. Megbízott PPP-Partner Kft. 8/8

MEGBÍZÁSI SZERZŐDÉS. Preambulum. meghatározott pályázattal kapcsolatban az alábbi feladatok ellátását:

MEGBÍZÁSI SZERZŐDÉS. Preambulum. meghatározott pályázattal kapcsolatban az alábbi feladatok ellátását: MEGBÍZÁSI SZERZŐDÉS amely létrejött egyrészről Név: Újhartyán Községi Önkormányzat Székhely: 2367 Újhartyán Fő u. 21. Képviseli: Schulcz József polgármester mint megbízó, továbbiakban megbízó valamint

Részletesebben

amely létrejött egyrészről Hajdúnánási Református Egyházközség Székhely: Postacím. Képviseli: mint megbízó (a továbbiakban: Megbízó), másrészről

amely létrejött egyrészről Hajdúnánási Református Egyházközség Székhely: Postacím. Képviseli: mint megbízó (a továbbiakban: Megbízó), másrészről MEGBÍZÁSI SZERZŐDÉS-tervezet Önkormányzati, állami, egyházi, nonprofit fenntartású bentlakásos intézmények korszerűsítése című pályázati felhíváshoz Pályázatírás tárgyában amely létrejött egyrészről Hajdúnánási

Részletesebben

VÁLLALKOZÁSI SZERZŐDÉS

VÁLLALKOZÁSI SZERZŐDÉS VÁLLALKOZÁSI SZERZŐDÉS amely létrejött egyrészről: az Országgyűlés Hivatala 1055 Budapest, Kossuth Lajos tér 1-3. Adószám: 15300014-2-41 Bankszámlaszám: MÁK 10032000-01400805-00000000. Képviseletében eljáró

Részletesebben

SZÁLLÍTÁSI SZERZŐDÉS

SZÁLLÍTÁSI SZERZŐDÉS SZÁLLÍTÁSI SZERZŐDÉS amely létrejött egyrészről a Gyógyír XI. Egészségügyi Szolgáltató Nonprofit Kft. (székhely: 1117 Budapest, Fehérvári út 12.; cégjegyzékszám: 01-09-913332; adószám: 21814097-2-43, képviseli:

Részletesebben

mely létrejött az alábbi szerződő felek között, az alulírott napon és helyen az alábbi feltételek mellett:

mely létrejött az alábbi szerződő felek között, az alulírott napon és helyen az alábbi feltételek mellett: 2. sz. melléklet M E G B Í Z Á S I S Z E R Z Ő D É S T E R V E Z E T mely létrejött az alábbi szerződő felek között, az alulírott napon és helyen az alábbi feltételek mellett: A MEGBÍZÓ ADATAI Megrendelő

Részletesebben

KERETMEGÁLLAPODÁS. Megrendelő a Kbt. 18. címében meghatározott keretmegállapodásos eljárást folytatott le, mely két részből áll:

KERETMEGÁLLAPODÁS. Megrendelő a Kbt. 18. címében meghatározott keretmegállapodásos eljárást folytatott le, mely két részből áll: KERETMEGÁLLAPODÁS Amely létrejött a Közbeszerzésekről szóló, többszörösen módosított 2003. évi CXXIX. Törvény (továbbiakban Kbt.) alapján a Fővárosi Vízművek Zártkörűen Működő Részvénytársaság által lefolytatott

Részletesebben

MEGBÍZÁSI SZERZŐDÉS SZERZŐDÉSES FELTÉTELEK amely létrejött egyrészről Budapest Főváros VIII. kerület Józsefvárosi Önkormányzat székhelye: 1082 Budapest, Baross u. 63-67. képviseli: dr. Kocsis Máté polgármester

Részletesebben

MEGBíZÁSI SZERZŐDÉS. Előzmények. A Felek rögzítik, hogya Megbízó és az Ataco Bt február 28-án, majd december 31-én (fa

MEGBíZÁSI SZERZŐDÉS. Előzmények. A Felek rögzítik, hogya Megbízó és az Ataco Bt február 28-án, majd december 31-én (fa MEGBíZÁSI SZERZŐDÉS 2012 feb~ O8. mely létrejött egyrészt Név: Makó és Térsége Szennyvízcsatornázási Társulás Cím: 6900 Makó, Széchenyi tér 22 képviseli: dr. Buzás Péter elnök Adószám: 15358794-2-06 Bankszámlaszám

Részletesebben

ME-7.4.2 Árajánlatkérés, szerződésminták, vállalkozók értékelése

ME-7.4.2 Árajánlatkérés, szerződésminták, vállalkozók értékelése 30/38 7. sz. melléklet S ZÁLLÍTÁSI SZERZŐ DÉS ( MINTA) mely létrejött az alábbi szerződő felek között, az alulírott napon és helyen az alábbi feltételek mellett: A MEGRENDELŐ ADATAI Megrendelő neve: Székhelye:

Részletesebben

Kereskedelmi ügynöki szerzõdés

Kereskedelmi ügynöki szerzõdés Kereskedelmi ügynöki szerzõdés Amely létrejött egyrészrõl a POINTERNET-DB Elektronikus Kereskedelmi Kft. (székhely: 1029 Budapest, Ördögárok u. 142., cégjegyzékszám: Cg. 01-09-685342, adószám: 11961143-2-41,

Részletesebben

VÁLLALKOZÁSI SZERZŐDÉS. székhely/lakhely:... cégjegyzékszám:... képviseli:..., székhely/lakhely:... cégjegyzékszám:... képviseli:...

VÁLLALKOZÁSI SZERZŐDÉS. székhely/lakhely:... cégjegyzékszám:... képviseli:..., székhely/lakhely:... cégjegyzékszám:... képviseli:... VÁLLALKOZÁSI SZERZŐDÉS amely létrejött egyrészről a... (Megrendelő neve/megnevezése) székhely/lakhely:... cégjegyzéket vezető bíróság:... cégjegyzékszám:... adószám:... bankszámlaszám:... képviseli:...,

Részletesebben

MEGBÍZÁSI SZERZŐDÉS. - a továbbiakban a felek együttes említése esetén: Szerződő Felek között a mai napon és helyen az alábbi feltételek mellett:

MEGBÍZÁSI SZERZŐDÉS. - a továbbiakban a felek együttes említése esetén: Szerződő Felek között a mai napon és helyen az alábbi feltételek mellett: MEGBÍZÁSI SZERZŐDÉS amely létrejött egyrészről (székhely: 1042 Budapest, István út 14., statisztikai számjele: 15504005-7511-321-01, adószáma: 15504005-2-41, képviseli: dr. Derce Tamás polgármester), mint

Részletesebben

Oldal: 1 / 5. között alulírott helyen és napon az alábbi feltételekkel: 1.) A szerződés tárgya:

Oldal: 1 / 5. között alulírott helyen és napon az alábbi feltételekkel: 1.) A szerződés tárgya: M E GBÍZÁSI S ZERZŐDÉS Amely létrejött egyrészről mint Megbízó (továbbiakban Megbízó) Neve: Dombóvár és Környéke Többcélú Kistérségi Társulás Székhelye: 7200 Dombóvár, Bezerédj u. 14. Képviseletében eljár:

Részletesebben

S Z Á L L Í T Á S I S Z E R Z Ő D É S

S Z Á L L Í T Á S I S Z E R Z Ő D É S S Z Á L L Í T Á S I S Z E R Z Ő D É S amely létrejött egyrészről az Óbuda-Békásmegyer Önkormányzat Polgármesteri Hivatal 1033 Budapest, Fő tér 3., képviseli Bús Balázs polgármester, mint megrendelő (továbbiakban,

Részletesebben

II. 3. Szerződésminta befektetési tanácsadásra. Szerződés befektetési tanácsadásra

II. 3. Szerződésminta befektetési tanácsadásra. Szerződés befektetési tanácsadásra II. 3. Szerződésminta befektetési tanácsadásra Jelen melléklet azon a napon lép hatályba, amelyen a Pénzügyi Szervezetek Állami Felügyelete a befektetési tanácsadási tevékenység végzését az Alapkezelő

Részletesebben

SZÁLLÍTÁSI KERETSZERZŐDÉS

SZÁLLÍTÁSI KERETSZERZŐDÉS SZÁLLÍTÁSI KERETSZERZŐDÉS Amely létrejött a Közbeszerzésekről szóló, többszörösen módosított 2003. évi CXXIX. törvény alapján a Fővárosi Vízművek Zártkörűen Működő Részvénytársaság által lefolytatott közbeszerzési

Részletesebben

MEGBÍZÁSI SZERZŐDÉS I. SZERZŐDÉS TÁRGYA

MEGBÍZÁSI SZERZŐDÉS I. SZERZŐDÉS TÁRGYA MEGBÍZÁSI SZERZŐDÉS mely létrejött a Veszprémi Főegyházmegye Székhelye: 8200 Veszprém, Vár u. 18. Bír. Bejegyz. Sz. Pk. 60.140/1995/10 Adószáma: 19897253-1-19 Képviseli: Dr.Márfi Gyula, érsek, mint Megbízót,

Részletesebben

Megbízási Keretszerződés Befektetési Tanácsadásra. név:... lakcím:... szem. ig. sz:... adóazonosító jel:... ügyfél azonosító:...

Megbízási Keretszerződés Befektetési Tanácsadásra. név:... lakcím:... szem. ig. sz:... adóazonosító jel:... ügyfél azonosító:... Megbízási Keretszerződés Befektetési Tanácsadásra Amely létrejött egyrészről név:... lakcím:... szem. ig. sz:... adóazonosító jel:... ügyfél azonosító:... mint megbízó (a továbbiakban: Megbízó) másrészről

Részletesebben

TANÁCSADÓ SZOLGÁLTATÁSI SZERZŐDÉS

TANÁCSADÓ SZOLGÁLTATÁSI SZERZŐDÉS Sorszám: TANÁCSADÓ SZOLGÁLTATÁSI SZERZŐDÉS Közbeszerzési tanácsadás szolgáltatáscsomag Tanácsadás telefonon, írásban, személyesen, valamint előadások és kiadványok formájában. Vevőszolgálati Iroda: Közbeszerzési

Részletesebben

M I N T A P É L D Á N Y!

M I N T A P É L D Á N Y! MEGBÍZÁSI SZERZŐDÉS amelyet egyrészről a Nemzeti Eszközkezelő Zártkörűen Működő Részvénytársaság (székhely: 1024 Budapest, Margit körút 85-87.; statisztikai számjel: 23501904-6820-114-01; adószám: 23501904-2-

Részletesebben

RENDKÍVÜLI KÉPVISELŐ-TESTÜLETI ÜLÉS FÖLDES, 2010. NOVEMBER 29.

RENDKÍVÜLI KÉPVISELŐ-TESTÜLETI ÜLÉS FÖLDES, 2010. NOVEMBER 29. FÖLDES NAGYKÖZSÉG POLGÁRMESTERE 4177 FÖLDES, Karácsony Sándor tér 5. /Fax: (54) 531 000 ; 531 001 E-mail: foldes.ph@gmail.com Iktatószám: 2081-49/2010. 2. E LŐTERJESZTÉS a Képviselő-testülethez a Piac

Részletesebben

ENGEDMÉNYEZÉSI SZERZŐDÉS

ENGEDMÉNYEZÉSI SZERZŐDÉS SZT-. ENGEDMÉNYEZÉSI SZERZŐDÉS amely létrejött egyrészről Pér Község Önkormányzata mint engedményező (cím: 9099 Pér, Szent Imre utca 1.; törzsszám: 727837; adószáma: 15727835-2-08; képviseletében eljár:

Részletesebben

VÁLLALKOZÁSI SZERZŐDÉS (tervezet)

VÁLLALKOZÁSI SZERZŐDÉS (tervezet) VÁLLALKOZÁSI SZERZŐDÉS (tervezet) (építtető Cigándi Innovációs és Ifjúsági Sportegyesület Kiemelkedően Közhasznú Szervezet mint megrendelő és.. építőipari kivitelező gazdasági társaság mint vállalkozó

Részletesebben

BESZERZÉSI FELHÍVÁS- pályázatfigyelési és pályázatírói feladatok ellátására

BESZERZÉSI FELHÍVÁS- pályázatfigyelési és pályázatírói feladatok ellátására BESZERZÉSI FELHÍVÁS- pályázatfigyelési és pályázatírói feladatok ellátására A beszerzési felhívást Zsámbék Város Önkormányzata közzétevő intézmény Címe: 2072 Zsámbék, Rácváros u. 2-4. Email: hivatal@zsambek.hu

Részletesebben

K I V O N A T. Javaslat energiamenedzsment megbízási szerződés aláírására

K I V O N A T. Javaslat energiamenedzsment megbízási szerződés aláírására BUDAKALÁSZ VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE Szám: 35/2010 K I V O N A T Készült: Budakalász Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2010. december 14-én megtartott rendes nyilvános ülésén készült

Részletesebben

Tempo-Consulting Tanácsadó és Szolgáltató Bt. MEGBÍZÁSI SZERZŐDÉS Települési önkormányzatok részére

Tempo-Consulting Tanácsadó és Szolgáltató Bt. MEGBÍZÁSI SZERZŐDÉS Települési önkormányzatok részére Tempo-Consulting Tanácsadó és Szolgáltató Bt. MEGBÍZÁSI SZERZŐDÉS Települési önkormányzatok részére 1. A szerződő felek: Név: Tempo-Consulting Tanácsadó és Szolgáltató Bt. mint Megbízott (a továbbiakban:

Részletesebben

VÁLLALKOZÁSI SZERZŐDÉS

VÁLLALKOZÁSI SZERZŐDÉS ikt.szám: VÁLLALKOZÁSI SZERZŐDÉS amely létrejött egyrészről Újfehértó Város Önkormányzata Székhelye: 4244 Újfehértó, Szent István út 10. KSH jelzőszáma: 15732475-8411-321-15 Adószám: 15732475-2-15 Pénzforgalmi

Részletesebben

ADÁSVÉTELI SZERZŐDÉS Fajta és mennyiség szerint meghatározott dolog határidős adásvételére

ADÁSVÉTELI SZERZŐDÉS Fajta és mennyiség szerint meghatározott dolog határidős adásvételére Amely létrejött egyrészről ADÁSVÉTELI SZERZŐDÉS Fajta és mennyiség szerint meghatározott dolog határidős adásvételére Név Székhely Képviseli Adószám Cégjegyzékszám Bankszámlaszám Szolgáltató nevében eljáró

Részletesebben

SZÁLLÍTÁSI KERETSZERZŐDÉS

SZÁLLÍTÁSI KERETSZERZŐDÉS SZÁLLÍTÁSI KERETSZERZŐDÉS Amely létrejött a Közbeszerzésekről szóló, többszörösen módosított 2003. évi CXXIX. törvény alapján a Fővárosi Vízművek Zártkörűen Működő Részvénytársaság által lefolytatott közbeszerzési

Részletesebben

Megrendelő neve: Bóly Város Önkormányzata Megrendelő Szállító neve: Velox-Ker Kft. Szállító Előzmény: 1. A szerződés tárgya:

Megrendelő neve: Bóly Város Önkormányzata Megrendelő Szállító neve: Velox-Ker Kft. Szállító Előzmény: 1. A szerződés tárgya: SZÁLLÍTÁSI SZERZŐDÉS TELESZKÓPOS RAKODÓGÉP BESZERZÉSE amely létrejött egyrészről: Megrendelő neve: Bóly Város Önkormányzata Székhelye: 7754 Bóly, Rákóczi Ferenc utca 3. Teljes jogú képviselője: Hárs József

Részletesebben

S Z Á L L Í T Á S I S Z E R Z Ő D É S

S Z Á L L Í T Á S I S Z E R Z Ő D É S S Z Á L L Í T Á S I S Z E R Z Ő D É S Amely létrejött egyrészről a Kiskunlacháza Nagyközségi Önkormányzat Központi Konyha 2340 Kiskunlacháza, Rákóczi u. 12. szám alatti intézmény (képviselője Kovács Jánosné

Részletesebben

VÁLLALKOZÁSI SZERZŐDÉS

VÁLLALKOZÁSI SZERZŐDÉS VÁLLALKOZÁSI SZERZŐDÉS Amelyet egyik részről a Magyar Szabadalmi Hivatal (székhelye: 1054 Budapest, Garibaldi u. 2., adószám: 15311746-2-41, képviselő: Igréczné Sipos Etelka gazdasági főigazgató), mint

Részletesebben

Szállítási Szerződés amely létrejött egyrészről a Bács-Kiskun megyei Önkormányzat Kórháza (Kecskemét, Nyíri út 38.), mint megrendelő (a továbbiakban megrendelő), valamint az Univer-Coop Zrt. (6000 Kecskemét,

Részletesebben

MEGBÍZÁSI SZERZŐDÉS jogsegélyszolgálati feladatok ellátására

MEGBÍZÁSI SZERZŐDÉS jogsegélyszolgálati feladatok ellátására MEGBÍZÁSI SZERZŐDÉS jogsegélyszolgálati feladatok ellátására Jelen dokumentum a Magyar Agrár-, Élelmiszergazdasági és Vidékfejlesztési Kamara 2015. június 17. napján kelt Pályázati Kiírás 4. számú melléklete.

Részletesebben

VÁLLALKOZÁSI SZERZŐDÉS

VÁLLALKOZÁSI SZERZŐDÉS VÁLLALKOZÁSI SZERZŐDÉS amely létrejött egyrészről az Országgyűlés Hivatala (1357 Budapest, Kossuth Lajos tér 1-3.) mint megrendelő (a továbbiakban, mint Megrendelő), másrészről a : KIPSZER Klíma Controll

Részletesebben

mint, szolgáltató,megbízott ( a továbbiakban: szolgáltató/megbízott) valamint,

mint, szolgáltató,megbízott ( a továbbiakban: szolgáltató/megbízott) valamint, LifeBOX SZERZŐDÉS A LifeBOX internetes tartalomszolgáltatás, műsor gyártás-és sugárzás kizárólagos jogbirtokosa a Varga és Zsótér Bt.(székhely : 1117.Budapest, Bercsényi u.26.fszt.3. adószám : 21816408-2-43,

Részletesebben

FÖLDES NAGYKÖZSÉG POLGÁRMESTERE 4177 FÖLDES, Karácsony Sándor tér 5. /Fax: (54) 531 000 ; 531 001 E-mail: foldes.ph@gmail.com. a Képviselő-testülethez

FÖLDES NAGYKÖZSÉG POLGÁRMESTERE 4177 FÖLDES, Karácsony Sándor tér 5. /Fax: (54) 531 000 ; 531 001 E-mail: foldes.ph@gmail.com. a Képviselő-testülethez 1 FÖLDES NAGYKÖZSÉG POLGÁRMESTERE 4177 FÖLDES, Karácsony Sándor tér 5. /Fax: (54) 531 000 ; 531 001 E-mail: foldes.ph@gmail.com Iktatószám:.../2015. 12. E LŐTERJESZTÉS a Képviselő-testülethez a Területi-

Részletesebben

VÁLLALKOZÁSI SZ E R Z Ő D É S

VÁLLALKOZÁSI SZ E R Z Ő D É S Amely létrejött egyrészről a Megrendelő, Megrendelő: Cégjegyzékszám: Bankszámlaszám Képviseli: a továbbiakban mint Megrendelő, másrészről Vállalkozó: Nyilvántartási szám: Statisztikai számjel: Bankszámlaszám:

Részletesebben

Sárospatak Város Polgármestere 3950 Sárospatak, Rákóczi út 32. Tel.: 47/ Fax: 47/

Sárospatak Város Polgármestere 3950 Sárospatak, Rákóczi út 32. Tel.: 47/ Fax: 47/ Sárospatak Város Polgármestere 3950 Sárospatak, Rákóczi út 32. Tel.: 47/513-240 Fax: 47/311-404 E-mail: sarospatak@sarospatak.hu 3721/2015. Javaslat -a Képviselő-testületnek- a Sárospatak újság szerkesztési

Részletesebben

Szerződés száma:. Megbízási szerződés

Szerződés száma:. Megbízási szerződés Szerződés száma:. Megbízási szerződés amely létrejött egyrészről: Gyomaendrőd Város Önkormányzata (5500 Gyomaendrőd, Szabadság tér 1. ) Adószám: 15725527-2-04 képviseli: Várfi András polgármester (Tel.:

Részletesebben

MEGBÍZÁSI SZERZŐDÉS. Tervezet

MEGBÍZÁSI SZERZŐDÉS. Tervezet MEGBÍZÁSI SZERZŐDÉS Tervezet mely létrejött egyrészről Baranya Megyei Önkormányzat 7621 Pécs, Széchenyi tér 9. Törzsszáma: 330002000, Adószáma: 15330004202 Bankszámla száma:117310001-15330004 Képviseli:

Részletesebben

SZÁLLÍTÁSI KERETSZERZŐDÉS vállalkozással vegyes szállítási keretszerződés

SZÁLLÍTÁSI KERETSZERZŐDÉS vállalkozással vegyes szállítási keretszerződés SZÁLLÍTÁSI KERETSZERZŐDÉS vállalkozással vegyes szállítási keretszerződés Amely létrejött a Közbeszerzésekről szóló, többszörösen módosított 2003. évi CXXIX. törvény alapján a Fővárosi Vízművek Zártkörűen

Részletesebben

Támogatási szerződés

Támogatási szerződés /2007. (..) Kgy. sz. határozat melléklete Támogatási szerződés Amely létrejött egyrészről a Szeged Megyei Jogú Város Önkormányzata (székhely: Szeged, Széchenyi tér 10-11.) képviselő: Dr. Botka László polgármester

Részletesebben

Megbízott és Megbízó a Rendelet 9. szerint én egymással Közfeladatellátási Szerződést (továbbiakban Szerződés) kötöttek.

Megbízott és Megbízó a Rendelet 9. szerint én egymással Közfeladatellátási Szerződést (továbbiakban Szerződés) kötöttek. M E G B Í Z Á S I S Z E R Z Ő D É S a TOP-6.8.2-15-PC1-2016-00001 Pécs Paktum projekthez kapcsolódó kötelező nyilvánosság biztosítása feladatok ellátása tárgyában, utófinanszírozás keretében amely létrejött

Részletesebben

amely létrejött egyrészről Somogyi Károly Városi és Megyei Könyvtár Székhely: 6720 Szeged, Dóm tér 1-4. Telefonszám: Faxszám: cím: Képviseli:

amely létrejött egyrészről Somogyi Károly Városi és Megyei Könyvtár Székhely: 6720 Szeged, Dóm tér 1-4. Telefonszám: Faxszám:  cím: Képviseli: V Á L L A L K O Z Á S I S Z E R Z Ő D É S 4. r é s z a j á n l a t i k ö r amely létrejött egyrészről Somogyi Károly Városi és Megyei Könyvtár Székhely: 6720 Szeged, Dóm tér 1-4. Telefonszám: Faxszám:

Részletesebben

8600 SIÓFOK, FŐ TÉR 1. TELEFON FAX:

8600 SIÓFOK, FŐ TÉR 1. TELEFON FAX: SIÓFOK VÁROS ÖNKORMÁNYZATA POLGÁRMESTER 8600 SIÓFOK, FŐ TÉR 1. TELEFON +36 84 504100 FAX: +36 84 504103 Az előterjesztés törvényességi szempontból megfelelő. Siófok, 2015. szeptember 10. Kónyáné dr. Zsarnovszky

Részletesebben

Recobin Kereskedelmi és Szolgáltató Kft. (továbbiakban: Recobin Kft.) Általános Szerződési Feltételei (továbbiakban: ÁSZF)

Recobin Kereskedelmi és Szolgáltató Kft. (továbbiakban: Recobin Kft.) Általános Szerződési Feltételei (továbbiakban: ÁSZF) Recobin Kereskedelmi és Szolgáltató Kft. (továbbiakban: Recobin Kft.) Általános Szerződési Feltételei (továbbiakban: ÁSZF) 1. Az ÁSZF alkalmazása 1.1. A Recobin Kft. szállításai és szolgáltatásai ha a

Részletesebben

Szállítási szerződés. együttesen Szerződő Felek között az alulírott napon és helyen, az alábbi feltételek szerint:

Szállítási szerződés. együttesen Szerződő Felek között az alulírott napon és helyen, az alábbi feltételek szerint: Amely létrejött egyrészről Szállítási szerződés II. Rákóczi Ferenc Megyei Könyvtár (3530 Miskolc, Görgey Artúr u.11.) képviseletében: Venyigéné Makrányi Margit mint Megrendelő (a továbbiakban, mint Megrendelő)

Részletesebben

4/2016. (II.22.) előterjesztés 4. napirendi pont. Keretmegállapodás

4/2016. (II.22.) előterjesztés 4. napirendi pont. Keretmegállapodás Keretmegállapodás a 2014-2020 időszakra szóló Integrált Területi Program keretében benyújtandó projektek előkészítésében és a projekt megvalósításához nyújtott projektmenedzsmenti szolgáltatások ellátásában

Részletesebben

1. A tárgyalandó témakör tárgyilagos és tényszerű bemutatása

1. A tárgyalandó témakör tárgyilagos és tényszerű bemutatása RÉTSÁG VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 2651 Rétság, Rákóczi út 20. Telefon: 35/550-100 www.retsag.hu Email: hivatal@retsag.hu Előterjesztést készítette: Fodor Rita Mária Előterjesztő: Hegedűs

Részletesebben

SZERZŐDÉS JOGCÍM ÁTVEZETÉSI SZOLGÁLTATÁS IGÉNYBEVÉTELÉRE

SZERZŐDÉS JOGCÍM ÁTVEZETÉSI SZOLGÁLTATÁS IGÉNYBEVÉTELÉRE SZERZŐDÉS JOGCÍM ÁTVEZETÉSI SZOLGÁLTATÁS IGÉNYBEVÉTELÉRE a továbbiakban Szerződés, amely létrejött egyrészről az FGSZ Földgázszállító Zártkörűen Működő Részvénytársaság Székhelye: 8600 Siófok, Tanácsház

Részletesebben

KARBANTARTÁSI SZERZŐDÉS

KARBANTARTÁSI SZERZŐDÉS amely létrejött egyrészről KARBANTARTÁSI SZERZŐDÉS Cégnév/Név: [..] Székhely: [..] Adószám: [..] képviseli: [..] mint megrendelő, (a továbbiakban: "Megrendelő") másrészről: KZiTERRA Kft. Székhely: 2051

Részletesebben

MEGBÍZÁSI SZERZŐDÉS. 3700 Kazincbarcika, Fő tér 4. GLOBÁLPED Kft.

MEGBÍZÁSI SZERZŐDÉS. 3700 Kazincbarcika, Fő tér 4. GLOBÁLPED Kft. 218/2012. (VIII.31.) sz. Ökt. határozat 1. sz. melléklete MEGBÍZÁSI SZERZŐDÉS Megbízó megnevezése és címe: Megbízott adatai: Kazincbarcika Város Önkormányzata Szitka Péter polgármester Cég megnevezése:

Részletesebben

Szállítási szerződés

Szállítási szerződés Szállítási szerződés amely létrejött egyrészről Dr. Kenessey Albert Kórház-rendelőintézet (2660 Balassagyarmat, Rákóczi fejedelem út 125-127.) (továbbiakban: Megrendelő) (képviseletében eljár: Dr. Szabó

Részletesebben

KÖZTERÜLET-HASZNÁLATI SZERZŐDÉS

KÖZTERÜLET-HASZNÁLATI SZERZŐDÉS Mely létrejött egyrészről KÖZTERÜLET-HASZNÁLATI SZERZŐDÉS Pilis Város Önkormányzata székhely: 2721 Pilis, Kossuth Lajos út 47. adószám: 15730655-2-13 statisztikai számjel: 15730655-8411-321-13 képviseli:

Részletesebben

VÁLLALKOZÁSI SZERZİDÉS

VÁLLALKOZÁSI SZERZİDÉS VÁLLALKOZÁSI SZERZİDÉS Amely létrejött egyrészről: Szociálpolitikai és Munkaügyi Intézet székhely: 1134 Budapest, Tüzér u.33-35. képviselő: Korinek Lívia szakmai vezető adószám: 15329884-2-41 számlavezető

Részletesebben

Megbízási szerződés. ( név) (születési hely,idő) (lakcím) (igazolvány szám) (telefonszám) (e-mail)

Megbízási szerződés. ( név) (születési hely,idő) (lakcím) (igazolvány szám) (telefonszám) (e-mail) Megbízási szerződés Mely létrejött egyrészről ( név) (születési hely,idő) (lakcím) (igazolvány szám) (telefonszám) (e-mail) továbbiakban Megbízó, másrészről a Creative Soul Kft. Székhely: H-8230 Balatonfüred

Részletesebben

ELTE Origó Nyelvi Centrum Kft.

ELTE Origó Nyelvi Centrum Kft. mely létrejött egyrészről VÁLLALKOZÓI KERETSZERZŐDÉS Székhely: 1082 Budapest, Baross u. 62., Adószám: 23932742-2-42, Cégjegyzék szám: 01-09-985260, Számlaszám: OTP Bank 11708049-20000844 Képviseletre jogosult

Részletesebben

1.1 A Phare támogatással kapcsolatos kötelezettségek meghatározására a Megbízó a

1.1 A Phare támogatással kapcsolatos kötelezettségek meghatározására a Megbízó a Név: Szombathely Megyei Jogú Város Önkormányzata székhely: 9700 Szombathely, Kossuth L. u. 1-3. képv.: dr. Ipkovich György polgármester adószám: azonosító: bankszámlaszám: mint megbízó (továbbiakban: Megbízó

Részletesebben

2013. évi keret megállapodás

2013. évi keret megállapodás 2013. évi keret megállapodás amely létrejött egyrészről a Savaria Turizmus Nonprofit Kft. (9700 Szombathely, Király u 1-3.), képviseletében Vörös Borsody Csilla ügyvezető, Szombathelyi TDM Szervezet menedzsere,

Részletesebben

Kivitelezési szerződés

Kivitelezési szerződés Kivitelezési szerződés amely létrejött egyrészről: részben ERSTE BANK HUNGARY Zrt.által nyújtott kölcsönből, utófinanszírozással... (székhelye:...; cégjegyzékszáma:...,...; statisztikai azonosítója:...;

Részletesebben

Előterjesztés a Gazdasági Bizottság részére a Budapest X. kerület, Liget u. 1/c I. 16. szám alatti ingatlan értékesítéséről

Előterjesztés a Gazdasági Bizottság részére a Budapest X. kerület, Liget u. 1/c I. 16. szám alatti ingatlan értékesítéséről Budapest Főváros X. kerület Alpolgármestere j(; t. Előterjesztés a Gazdasági Bizottság részére a Budapest X. kerület, Liget u. 1/c I. 16. szám alatti ingatlan értékesítéséről I. Tartalmi összefoglaló Budapest

Részletesebben

TANÁCSADÓ SZOLGÁLTATÁSI SZERZŐDÉS

TANÁCSADÓ SZOLGÁLTATÁSI SZERZŐDÉS Belépési sorszám: TANÁCSADÓ SZOLGÁLTATÁSI SZERZŐDÉS Vállalkozás részére FÓRUM csomag Tanácsadás telefonon, írásban, személyesen, valamint ankétok formájában. Vevőszolgálati Iroda: Társasági Tanácsadó Igazgatóság

Részletesebben

Vállalkozói szerződés

Vállalkozói szerződés Vállalkozói szerződés amely létrejött egyrészről Újhartyán Község Önkormányzata Székhelye: 2367, Újhartyán, Fő utca 21. adószáma: 15391236-2-13 Képviseletében: Schulcz József Polgármester mint Megrendelő

Részletesebben

érdekeire figyelemmel és utasítása szerint eljárni;

érdekeire figyelemmel és utasítása szerint eljárni; KERESKEDELMI ÜGYNÖKI SZERZŐDÉS amely létrejött egyfelől a..., mint Megbízott, képviseli:... cím:... e-mail:... telefon:... bankszámlaszám:... másfelől Klaszter Médiaügynökség Kft. (továbbiakban KMÜ), képviseli:

Részletesebben

KERETMEGÁLLAPODÁS. másrészről UMWELT-TECHNIK Kft.-HAJDÚ KÖZMŰ Kft.

KERETMEGÁLLAPODÁS. másrészről UMWELT-TECHNIK Kft.-HAJDÚ KÖZMŰ Kft. KERETMEGÁLLAPODÁS Amely létrejött a Közbeszerzésekről szóló, többszörösen módosított 2003. évi CXXIX. Törvény (továbbiakban Kbt.) alapján a Fővárosi Vízművek Zártkörűen Működő Részvénytársaság által lefolytatott

Részletesebben

INTRUM JUSTITIA KÖVETELÉSKEZELŐ ZÁRTKÖRŰEN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG ÜZLETSZABÁLYZAT KÖVETELÉSKEZELÉSI TEVÉKENYSÉGRE (FOGYASZTÓI ÜZLETÁG)

INTRUM JUSTITIA KÖVETELÉSKEZELŐ ZÁRTKÖRŰEN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG ÜZLETSZABÁLYZAT KÖVETELÉSKEZELÉSI TEVÉKENYSÉGRE (FOGYASZTÓI ÜZLETÁG) INTRUM JUSTITIA KÖVETELÉSKEZELŐ ZÁRTKÖRŰEN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG ÜZLETSZABÁLYZAT KÖVETELÉSKEZELÉSI TEVÉKENYSÉGRE (FOGYASZTÓI ÜZLETÁG) 7/2015. (XI.01.) 1. A Szerződés tárgya A Megbízott kötelezettséget

Részletesebben

Vállalkozási szerződés

Vállalkozási szerződés Vállalkozási szerződés amely létrejött egyrészről a ), mint megrendelő (a továbbiakban: Megrendelő), másrészről a Pogácsa és Tsa. Kft. (1028 Budapest, Aszú. utca 43/B., cj.: 01-09-667430), mint vállalkozó

Részletesebben

Egyéb előterjesztés Békés Város Képviselő-testülete 2013. augusztus 29-i ülésére

Egyéb előterjesztés Békés Város Képviselő-testülete 2013. augusztus 29-i ülésére Tárgy: A Békési Férfi Kézilabda Kft kamatmentes kölcsön kérelme Előkészítette: Váczi Julianna osztályvezető Gazdasági osztály Véleményező Pénzügyi Bizottság bizottság: Sorszám: IV/5 Döntéshozatal módja:

Részletesebben

M E G B Í Z Á S I S Z E R Z Ő D É S É S C S A T L A K O Z Á S I N Y I L A T K O Z A T (KÜLFÖLDI TÁRSAS VÁLALKOZÁSOK ÉS EGYÉNI VÁLLALKOZÓK RÉSZÉRE)

M E G B Í Z Á S I S Z E R Z Ő D É S É S C S A T L A K O Z Á S I N Y I L A T K O Z A T (KÜLFÖLDI TÁRSAS VÁLALKOZÁSOK ÉS EGYÉNI VÁLLALKOZÓK RÉSZÉRE) M E G B Í Z Á S I S Z E R Z Ő D É S É S C S A T L A K O Z Á S I N Y I L A T K O Z A T (KÜLFÖLDI TÁRSAS VÁLALKOZÁSOK ÉS EGYÉNI VÁLLALKOZÓK RÉSZÉRE) mely létrejött egyrészről DHANVANTARI Kereskedelmi és

Részletesebben

ÁTVÁLLALÁSI SZERZŐDÉS. Környezetvédelmi termékdíj fizetési kötelezettség átvállalási szerződés

ÁTVÁLLALÁSI SZERZŐDÉS. Környezetvédelmi termékdíj fizetési kötelezettség átvállalási szerződés ÁTVÁLLALÁSI SZERZŐDÉS Környezetvédelmi termékdíj fizetési kötelezettség átvállalási szerződés amely létrejött egyrészről a PAPYRUS HUNGÁRIA Kereskedelmi Zrt. Adószám: 10840807-2-43 KSH törzsszám: 10840807-5229-114-01

Részletesebben

Egyéb előterjesztés Békés Város Képviselő-testülete 2012. szeptember 27-i ülésére

Egyéb előterjesztés Békés Város Képviselő-testülete 2012. szeptember 27-i ülésére Tárgy: A Békési Férfi Kézilabda Kft működési támogatása és kamatmentes kölcsön kérelme Előkészítette: Váczi Julianna osztályvezető Véleményező bizottság: Gazdasági osztály Pénzügyi Bizottság Sorszám: IV/5.

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S

E L Ő T E R J E S Z T É S E L Ő T E R J E S Z T É S Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete 2016. február 25.-i ülésére Tárgy: A városi honlap készítésével kapcsolatos megbízási szerződés módosítása Előadó: Horváth László

Részletesebben

Együttműködési Megállapodás

Együttműködési Megállapodás Együttműködési Megállapodás Operatív Program Fenntartható településfejlesztés a kis- és középvárosokban/fővárosi kerületekben Integrált Településfejlesztési Stratégiák kidolgozása Azonosítószám:. (továbbiakban:

Részletesebben

Új Szöveges dokumentum

Új Szöveges dokumentum BÉRLETI SZERZŐDÉS amely létrejött egyrészről a Miskolci Egyetem (székhelye: 3515 Miskolc, Egyetemváros; képviseli: Dr. Patkó Gyula rektor) - mint bérbeadó, a továbbiakban bérbeadó, másrészről a Bartók

Részletesebben

szükséges lenne még ebben az évben megcsináltatni, ami összesen 477.828.- Ft + áfa, azaz bruttó 597.285.-Ft-ba kerülne.

szükséges lenne még ebben az évben megcsináltatni, ami összesen 477.828.- Ft + áfa, azaz bruttó 597.285.-Ft-ba kerülne. Tisztelt Képviselő Testület! Az elmúlt ülést követően döntött úgy a testület, hogy a két éve tervezett közvilágítás bővítését a Vízműtöl visszajáró tagi hitel terhére megcsináltatja az Önkormányzat. Ezen

Részletesebben

Energia menedzsment megbízási szerződés

Energia menedzsment megbízási szerződés Energia menedzsment megbízási szerződés mely létrejött egyrészről a székhely: cégjegyzékszám: adószám: képviseletében:.. Társaság,..... mint megbízó - a továbbiakban Megbízó - - másrészről a Get-Energy

Részletesebben

SZÁLLÍTÁSI KERETSZERZŐDÉS

SZÁLLÍTÁSI KERETSZERZŐDÉS SZÁLLÍTÁSI KERETSZERZŐDÉS Amely létrejött a Közbeszerzésekről szóló, többszörösen módosított 2003. évi CXXIX. törvény alapján a Fővárosi Vízművek Zártkörűen Működő Részvénytársaság által lefolytatott közbeszerzési

Részletesebben

Tárgy: jkv-i kivonat. Készült: Abony Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. január 29-i nyílt üléséről

Tárgy: jkv-i kivonat. Készült: Abony Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. január 29-i nyílt üléséről Abony Város Önkormányzat Képviselő-testülete 2740 Abony, Kossuth tér 1. 3/2015/JT Tárgy: jkv-i kivonat Készült: Abony Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. január 29-i nyílt üléséről Napirend:

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS a Képviselő-testület augusztus 27-i ülésére. az Abony, Vasút u. 1. sz. alatti ingatlan bontására

ELŐTERJESZTÉS a Képviselő-testület augusztus 27-i ülésére. az Abony, Vasút u. 1. sz. alatti ingatlan bontására Abony Városi Önkormányzat Polgármesterétől H-2740 Abony Tel.,fax: (53) 360-010 Kossuth tér 1. Ikt. sz.: 001/10290-6/2009 Az előterjesztés készítésében közreműködött: Településfejlesztési Osztály Az előterjesztést

Részletesebben

Ajánlati felhívás. 5. Fizetési feltételek Ajánlatkérő az ellenszolgáltatás összegét a teljesítésigazolást követő 15 napon belül átutalással teljesíti.

Ajánlati felhívás. 5. Fizetési feltételek Ajánlatkérő az ellenszolgáltatás összegét a teljesítésigazolást követő 15 napon belül átutalással teljesíti. Ajánlati felhívás 1. Ajánlatkérő neve, székhelye: Harmónia Integrált Szociális Intézmény 6211 Kaskantyú, III. ker. 1. 2. Az eljárás fajtája: Egyszerű tárgyalás nélküli eljárás 3. A beszerzés tárgya, mennyisége

Részletesebben

1. A szerződés tárgya 1.1. Az 1. számú mellékletben részletesen körülírt műszaki specifikációval rendelkező nagy beolvasási sebességű könyvszkenner (f

1. A szerződés tárgya 1.1. Az 1. számú mellékletben részletesen körülírt műszaki specifikációval rendelkező nagy beolvasási sebességű könyvszkenner (f 'RAM Digitalizált törvényhozási tudástár 2. (EKOP-2.1.24-2013-2013-0001) VALLALKOZASI SZERZODES amely létrejött egyrészről : az Országgyűlés Hivatala 1055 Budapest, Kossuth Lajos tér 1-3., mint Megrendelő

Részletesebben

Abony Városi Önkormányzat Polgármesterétől H-2740 Abony Tel.,fax: (53) 360-010 Kossuth tér 1. ELŐTERJESZTÉS

Abony Városi Önkormányzat Polgármesterétől H-2740 Abony Tel.,fax: (53) 360-010 Kossuth tér 1. ELŐTERJESZTÉS Abony Városi Önkormányzat Polgármesterétől H-2740 Abony Tel.,fax: (53) 360-010 Kossuth tér 1. Az előterjesztést készítette: Településfejlesztési Osztály Az előterjesztést megtárgyalja: Gazdasági Bizottság

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S

E L Ő T E R J E S Z T É S E L Ő T E R J E S Z T É S Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. január 27-i ülésére Tárgy: A Zirc, Kossuth u. 18. szám alatti 996/3/C helyrajzi számú garázs ingatlan bérleti úton történő

Részletesebben

Tervezési szerződés minta - Nyomtatvany, bejelentes, szerződés minta - Építészmérnök tervező iroda

Tervezési szerződés minta - Nyomtatvany, bejelentes, szerződés minta - Építészmérnök tervező iroda TERVEZÉSI SZERZŐDÉS minta amely egyrészről név: Kft. székhely:. adószám:. Cg. sz.: mint megrendelő a továbbiakban: Megrendelő másrészről név: Kft. 1 / 5 székhely:. adószám:. Cg. sz.: mint vállalkozó, a

Részletesebben

SZERZŐDÉS személyes egészségterv készítésére

SZERZŐDÉS személyes egészségterv készítésére 1023 Budapest, Bécsi út 4. T: 06-1-224-6278, F: 06-1-214-2224 honlap: www.vitaminep.hu e-mail: vitaminep@vitaminep.hu SZERZŐDÉS személyes egészségterv készítésére mely létrejött egyrészről a VITAMIN Egészségpénztár

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S

E L Ő T E R J E S Z T É S 12. napirendi pont E L Ő T E R J E S Z T É S Csabdi Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. november 26-i ülésére Előterjesztés címe és tárgya: Döntés Csabdi közútjainak téli síkosság-mentesítéséről

Részletesebben

MEGBÍZÁSI SZERZŐDÉS JÓVÁHAGYÁSA (ASSZISZTENSI FELADATOKRA)

MEGBÍZÁSI SZERZŐDÉS JÓVÁHAGYÁSA (ASSZISZTENSI FELADATOKRA) RÉTSÁG VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 2651 Rétság, Rákóczi út 20. Telefon: 35/550-100 www.retsag.hu Email: hivatal@retsag.hu Előterjesztést készítette: Fodor Rita Előterjesztő: Hegedűs Ferenc

Részletesebben

A Alapítvány, társadalmi szervezet, köztestület, közhasznú társaság részére

A Alapítvány, társadalmi szervezet, köztestület, közhasznú társaság részére Belépési sorszám: TANÁCSADÓ SZOLGÁLTATÁSI SZERZŐDÉS A Alapítvány, társadalmi szervezet, köztestület, közhasznú társaság részére Tanácsadás telefonon, írásban: Telefon: 237-9826, 237-9800/147 Telefax: 237-9821

Részletesebben

1. A szerződés tárgya Digitalizálással kapcsolatos szakértői feladatok ellátása, analitikus feldolgozás a DTT2 projekt keretében : Az Országgyűlési Kö

1. A szerződés tárgya Digitalizálással kapcsolatos szakértői feladatok ellátása, analitikus feldolgozás a DTT2 projekt keretében : Az Országgyűlési Kö VÁLLALKOZÁSI SZERZŐDÉS amely létrejött egyrészről : az Országgyűlés Hivatala 1055 Budapest, Kossuth Lajos tér 1-3., mint Megrendelő (továbbiakban : Megrendelő) másrészről azemiba Kereskedelmi Kft. 1112

Részletesebben

TÁMOGATÁSI SZERZŐDÉS

TÁMOGATÁSI SZERZŐDÉS TÁMOGATÁSI SZERZŐDÉS amely létrejött egyrészről a Magyar Ökumenikus Segélyszervezet (székhely: 1116 Budapest, Tomaj u. 4., aláírásra jogosult képviselője: Lehel László elnök-igazgató), továbbiakban mint

Részletesebben

K&H SZÉP Kártya elfogadási szerződés Elfogadó internetes honlapján keresztül

K&H SZÉP Kártya elfogadási szerződés Elfogadó internetes honlapján keresztül K&H SZÉP Kártya elfogadási szerződés Elfogadó internetes honlapján keresztül amely létrejött egyrészről a K&H Csoportszolgáltató Központ Korlátolt Felelősségű Társaság (székhely: 1095 Budapest, Lechner

Részletesebben

Szolgáltatási szerződés

Szolgáltatási szerződés Szolgáltatási szerződés amely létrejött egyrészről, Név: Smart Track Kft Székhely: Kecel, József Attila u. 2/1 Cégjegyzéket vezető bíróság: Bács-Kiskun Megyei Bíróság Cégbírósága Cégjegyzékszám: 03-09-117427

Részletesebben

Vállalkozási szerződés Márki Sándor Általános Iskola komplex akadálymentesítése elnevezésű közbeszerzési eljáráshoz

Vállalkozási szerződés Márki Sándor Általános Iskola komplex akadálymentesítése elnevezésű közbeszerzési eljáráshoz Vállalkozási szerződés Márki Sándor Általános Iskola komplex akadálymentesítése elnevezésű közbeszerzési eljáráshoz VÁLLALKOZÁSI SZERZŐDÉS amely létrejött a közbeszerzésekről szóló 2003. évi CXXIX. törvény

Részletesebben

VÁLLALKOZÁSI SZERZŐDÉS

VÁLLALKOZÁSI SZERZŐDÉS VÁLLALKOZÁSI SZERZŐDÉS Amely létrejött a Közbeszerzésekről szóló 2011. évi CVIII. törvény alapján a Fővárosi Vízművek Zártkörűen Működő Részvénytársaság által lefolytatott közbeszerzési eljárás eredményeként

Részletesebben

Vállalkozói szerződés

Vállalkozói szerződés amely létrejött egyrészről Megbízó Pásztó Város Önkormányzata Székhelye: 3060 Pásztó, Kölcsey Ferenc u. 35. Nyt.-i szám: 450823 Adószám: 15450827-2-12 Bankszámlaszám: 11741024-15450827 Képviseli: Sisák

Részletesebben

éven belüli kölcsön felvételéről

éven belüli kölcsön felvételéről E LŐTERJESZTÉS éven belüli kölcsön felvételéről Készült: Szécsény Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2015. november 19-i rendkívüli ülésére. Előterjesztők: Stayer László polgármester Tisztelt Képviselő-testület!

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS. A jelzőrendszeres házi segítségnyújtással összefüggő kérdésekről

ELŐTERJESZTÉS. A jelzőrendszeres házi segítségnyújtással összefüggő kérdésekről Város Polgármestere 2051 Biatorbágy, Baross Gábor utca 2/a. Telefon: 06 23 310-174/144 Fax: 06 23 310-135 E-mail: polgarmester@biatorbagy.hu www.biatorbagy.hu Tisztelt Képviselő-testület! Tisztelt Egészségügyi

Részletesebben

Szállítási szerződés. együttesen Szerződő Felek között az alulírott napon és helyen, az alábbi feltételek szerint:

Szállítási szerződés. együttesen Szerződő Felek között az alulírott napon és helyen, az alábbi feltételek szerint: Szállítási szerződés Amely létrejött egyrészről II. Rákóczi Ferenc Megyei Könyvtár (3530 Miskolc, Görgey Artúr u.11.) képviseletében: Venyigéné Makrányi Margit mint Megrendelő (a továbbiakban, mint Megrendelő)

Részletesebben