ERDÉSZETI KISFÜZETEK Magán-erdıgazdálkodási Tájékoztató Iroda. Jáger László Erdıtulajdon és gazdálkodás. Sopron, 2008.

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "ERDÉSZETI KISFÜZETEK Magán-erdıgazdálkodási Tájékoztató Iroda. Jáger László Erdıtulajdon és gazdálkodás. Sopron, 2008."

Átírás

1 ERDÉSZETI KISFÜZETEK Magán-erdıgazdálkodási Tájékoztató Iroda Jáger László Erdıtulajdon és gazdálkodás Sopron, 2008.

2 Jáger László Erdıtulajdon és gazdálkodás Készült: Magán-erdıgazdálkodási Tájékoztató Iroda Erdészeti kisfüzetek sorozatában Kiadja: Nyugat-magyarországi Egyetem Erdıvagyon-gazdálkodási Intézet Támogatta: Nemzeti Kutatási és Technológiai Hivatal Utánrendelési cím: 9400 Sopron Bajcsy-Zsilinszky u. 4. Borító és szerkesztés: Schiberna Endre Borító kép: Puskás Lajos Készült: a Lıvér-Print Kft nyomdájában

3 Tisztelt Olvasó! A jog az egyéni és társadalmi érdek közötti összhang megtalálásának mővészete. Az egyéni és társadalmi érdek konfliktusával naponta találkozunk. Ha házat építünk, az nem lehet akármilyen, hanem részletes engedélyezési tervet kell készíteni; ha autót vezetünk, szabályok tömkelegét kell betartani a társadalmi együttélés védelmében; a gyerekeknek meg kell kapni az oltásokat, akkor is, ha nem betegek, és még sokáig lehetne sorolni. Erdı esetén szintén lényeges kérdés a közérdek és magánérdek egyensúlya. A társadalom általában nem örül a fakitermelésnek: ha motorfőrész zaja veri fel az erdıt, akkor nyomban megjelennek a tiltakozók, akik megpróbálják megvédeni az erdıt. A fára ugyanakkor szükség van, ezt mindenki elismeri, elég csak a mőanyagból készült bútorok okozta környezeti problémákra utalni. Fát pedig nem lehet biztosítani fakitermelés nélkül Az Alkotmányban rögzített három tulajdoni forma (magán, állami, önkormányzati) az erdı esetén az elsı kettı a jelentıs: a mintegy 1,2 millió hektár állami erdı mellett egyre nı a magánerdık aránya, s napjainkban meghaladja a 830 ezer hektárt. A közérdek érvényesülése más-más módok jelenik meg az állami és magánerdık esetén, bár a szabályok jelentıs része megegyezik mindkét esetben. Ezen kis füzet célja, hogy segítse azokat, akik erdıtulajdonnal rendelkeznek, vagy erdıtulajdont szeretnének szerezni, hogy bemutassa azokat a jogi szabályokat, amelyek ismerete fontos a magánerdı-tulajdonos számára a tulajdonszerzéstıl a gazdálkodás beindításáig. a Szerzı

4

5 A tulajdon 1. A tulajdon A tulajdon a társadalmi együttélés alapvetı kategóriája. A tulajdonjog jelentıségét az is igazolja, hogy az Alkotmány kimondja, 13. (1) A Magyar Köztársaság biztosítja a tulajdonhoz való jogot. Az erdı, mint tulajdon tárgyának szabályozása a jogrendszerben öt, egymástól elkülönülı szinten valósul meg: szabályozás szintje mint tulajdon tárgya mint dolog mint ingatlan mint termıföld mint erdı jogszabály évi XX. törvény A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG ALKOTMÁNYA évi IV. törvény a Polgári Törvénykönyvrıl évi CXLI. törvény az ingatlannyilvántartásról évi LV. törvény a termıföldrıl évi CXXIX. törvény a termıföld védelmérıl évi LIV. törvény az erdırıl és az erdı védelmérıl Látható, hogy a táblázatban az általánostól a speciális felé haladunk. Ez azt jelenti, hogy a jogi szabályozás strukturált, több rétegő. Ez talán bonyolultnak tőnik, de valójában inkább segít a szabályokat áttekinthetıvé tenni. Fontos kihangsúlyozni, hogy a szabályozás alapja mindegyik szinten törvényi szintő, ami fontos garanciális elem a jogbiztonság megvalósulásában Alkotmányossági kérdések A közbeszédben gyakran fordul elı az Alkotmány, az alkotmányosság kérdése, amit sokan valamilyen bonyolult, érthetetlen vagy áttekinthetetlen jogi csőrés-csavarásnak tekintenek. Az Alkotmány az ország alaptörvénye, ami egyrészt az ország legfontosabb szerveinek mőködését szabályozza, (pl. országgyőlés, köztársasági elnök, kormány, alkotmánybíróság, hadsereg, bíróságok, stb.) másrészt azokat az alkotmányos jogokat, amelyek az egyént az állammal és más személyekkel szemben megilletik. Talán érdemes megemlíteni, hogy az Alkotmány maga csak oldal, és mindenkinek ajánlható, hogy vegye kézbe, olvassa el. 5

6 6 A tulajdon A tulajdonnal kapcsolatban alkotmányos szabályok az alábbiak: 9. (1) Magyarország gazdasága olyan piacgazdaság, amelyben a köztulajdon és a magántulajdon egyenjogú és egyenlı védelemben részesül. 10. (1) A magyar állam tulajdona nemzeti vagyon. (2) Az állam tiszteletben tartja az önkormányzatok tulajdonát. 13. (1) A Magyar Köztársaság biztosítja a tulajdonhoz való jogot. (2) Tulajdont kisajátítani csak kivételesen és közérdekbıl, törvényben szabályozott esetekben és módon, teljes, feltétlen és azonnali kártalanítás mellett lehet. Látható, hogy ezek olyan egyszerő, egyértelmő és közérthetı megállapítások, amelyek a társadalom mőködésének alapját képezik Az erdı, mint dolog Dolognak tekintjük a forgalomképes testi tárgyakat, amelyek átruházhatók, tehát pl. adásvétel tárgya lehetnek. Talán érdemes megemlíteni, hogy az erdı sokáig nem volt forgalomképes, tehát nem lehetett adnivenni. Ezt a tilalmat a Polgári Törvénykönyvben csak 1990 után oldották fel. A szabályozás alapját az elıbb említett törvénykönyv, közkelető rövidítéssel a Ptk. tartalmazza. Jogilag azonban ez is egy egyszerő törvény, csak azért nevezik törvénykönyvnek, mivel kódex jellegő, több, mint száz oldalon a polgári jog összes alapvetı szabályát tartalmazza. A polgári jog fontosabb részterületei az alábbiak: személyek, dologi jog, kötelmi jog, öröklési jog. A személyek címő fejezet az egyén jogképességével, cselekvıképességével foglalkozik. A dologi jog központi része a tulajdon, illetve a birtok. A kötelmi jog szabályozza a szerzıdéseket. Az öröklési jog az öröklés két fı formáját, a végrendeleti és törvényes öröklést szabályozza. Ha tehát olyan kérdésekre keresünk választ, hogy lehet-e egy csecsemı erdıtulajdonos, vagy mi történik akkor, ha az erdıtulajdonos örökös nélkül hal meg, a választ noha erdırıl van szó- nem az erdıtörvényben, hanem a szabályozási hierarchia magasabb szintjén, a polgári törvény-

7 A tulajdon könyvben találjuk meg. Anélkül, hogy a ptk. végigolvasására bíztatnánk a jelenlegi és jövıbeni erdıtulajdonosokat, hadd jegyezzünk meg annyit, hogy a szabályozás jelentıs részével mindenki tisztában van, még ha ennek nincs is tudatában Az erdı, mint ingatlan Míg az elızıekben olyan szabályokról volt szó, amelyek ingatlanra és ingóra, azaz erdıre és mosógépre egyaránt vonatkoztak, a továbbiakban az ingatlanra vonatkozó speciális szabályok szintje következik. Közismert, hogy a jogrendszer elkülöníti egymástól az ingó és ingatlan tulajdont. Ingatlannak minısül a föld és minden, ami a földdel elválaszthatatlanul egybe van építve. A különbségtétel számos lényeges kérdésben jelentkezik, ezek közül a legfontosabb, hogy az állam a forgalom biztonsága érdekében az ingatlanok esetén ingatlan-nyilvántartást mőködtet. A termıföld, valamint minden más ingatlan-tulajdon annyiban is speciális jószág, hogy állami, hatósági nyilvántartás kapcsolódik hozzá. Az ingatlan nyilvántartásról szóló szabályokat egyrészt a ptk. másrészt évi CXLI. törvény az ingatlan-nyilvántartásról tartalmazza. Az ingatlan nyilvántartást a Körzeti Földhivatalok és Megyei Földhivatalok vezetik. Az ingatlan nyilvántartás egy olyan adatbázis, amely közhiteles: az abban foglaltakat ellenkezı bizonyításig mindenki köteles valódinak elfogadni nyilvános: az ingatlan-nyilvántartási tulajdoni lap tartalma korlátozás nélkül megismerhetı: azt bárki megtekintheti, arról feljegyzést készíthet vagy hiteles másolatot kérhet. Megjegyzendı, hogy egyes adatok, mint pl. a személyi azonosító nyilvánossága korlátozott. okirathoz kötött: azt jelenti, hogy jog és jogilag jelentıs tény bejegyzésére, adatok átvezetésére csak jogszabályban meghatározott okirat vagy hatósági határozat alapján kerülhet sor. konstitutív: egyes jogok az ingatlan-nyilvántartásban a tulajdoni lapra történı bejegyzéssel keletkeznek. Ez azt jelenti, hogy pl. ingatlan adásvétele esetén a tulajdonjog nem a szerzıdés megkötésekor, hanem az ingatlan-nyilvántartásba való bejegyzéssel jön létre. teljes: minden ingatlan adatait tartalmazza. 7

8 A tulajdon Az ingatlan-nyilvántartás az ingatlan következı adatait tartalmazza: a település nevét, az ingatlan fekvését (belterület, külterület megjelölése), a belterületen lévı ingatlannál az utca (tér, krt. stb.) nevét és a házszámot, a helyrajzi számát és területnagyságát, mővelési ágát és a mővelés alól kivett terület elnevezését, minıségi osztályát, kataszteri tisztajövedelmét, ingatlan-nyilvántartási szempontból szükséges egyéb adatát. Az ingatlan-nyilvántartás tartalmazza továbbá az oda bejegyzett személyeknek a nyilvántartáshoz szükséges, e törvényben meghatározott, személyazonosító és lakcímadatait is. JOGOK BEJEGYZÉSE Tulajdonjog Vagyonkezelıi jog Lakásszövetkezeti tagot megilletı állandó használati jog Földhasználati jog Haszonélvezeti jog Használat joga Telki szolgalmi jog Közérdekő használati jogok Elı- és viszszavásárlási jog Vételi jog Tartási és életjáradéki jog Jelzálogjog Önálló zálogjog Végrehajtási jog TÉNYEK FELJEGYZÉSE Felszámolási eljárás, végelszámolás Tulajdoni korlátozás Telekalakítási és építési tilalom, egyéb építésügyi korlátozás Kisajátítási és telekalakítási eljárás megindítása Fellebbezés Bírósági jogorvoslati kérelem, felülvizsgálati kérelem Elidegenítési és terhelési tilalom Perindítás Árverés Zárlat Tulajdonjog fenntartással történt eladás Kérelem elutasítása Törölt jelzálogjog és önálló zálogjog ranghelyének fenntartása Jelzálogjog ranghelyének elızetes biztosítása A jelzálogjog ranghelyével való rendelkezés közös szabályai Lemondás a jelzálogjog ranghelyével való rendelkezés jogáról Ranghely megváltoztatása Tartós környezetkárosodás Az ingatlan nyilvántartás alapegysége a földrészlet: a föld felszínének természetben összefüggı, közigazgatási vagy belterületi határ által meg nem szakított területe, amelynek minden részén azonosak a tulajdoni vagy a vagyonkezelıi (kezelési) viszonyok, 8

9 A tulajdon a kialakított építési telek a tulajdoni és vagyonkezelıi viszonyoktól függetlenül, (megjegyzés: ideértve a családi házas telket is) az utak, terek, vasutak, csatornák elágazással és keresztezıdéssel, valamint közigazgatási vagy belterületi határ által - az országos közút, vasút vagy hajózható csatorna kivételével - meg nem szakított részei, amelyek tulajdonosa vagy vagyonkezelıje (kezelıje) azonos. 12. A földrészleten kívül önálló ingatlannak kell tekinteni: a) az épületet, a pincét, a föld alatti garázst és más építményt, ha az nem vagy csak részben a földrészlet tulajdonosának a tulajdona (a továbbiakban: önálló tulajdonú épület), b) a társasházban levı öröklakást, illetıleg külön tulajdonban álló, nem lakás céljára szolgáló helyiséget (a továbbiakban: öröklakás) a közös tulajdonban levı részekbıl az öröklakás-tulajdonost megilletı hányaddal együtt, c) a szövetkezeti házban levı szövetkezeti lakást, illetıleg nem lakás céljára szolgáló helyiséget, d) a közterületrıl nyíló pincét (föld alatti raktárt, garázst stb.) függetlenül annak rendeltetésétıl [a)-d) pontok szerinti ingatlanok együtt: egyéb önálló ingatlan]. A fenti szabályok lényege, hogy erdı, mint ingatlan adásvétele esetén nem elegendı, ha a felek megegyeznek, és a vevı a vételárat kifizeti. A szerzıdést mindenképpen írásba kell foglalni, nem mellızhetı a tanúk és az ügyvéd közremőködése, vagy közjegyzı ellenjegyzése. A legfontosabb pedig, hogy a megkötött szerzıdést el kell juttatni a Földhivatalba, ahol egy példány ottmarad, és csak a tulajdonjog bejegyzésérıl szóló államigazgatási határozat hozza létre a tulajdont. Ha ezt a felek elmulasztják, a vételár kifizetése ellenére a tulajdonjog nem száll át, és a késıbbiekben igen nehezen kezelhetı helyzet keletkezik. Ezt nevezi a köznyelv zsebszerzıdésnek, mert a szerzıdés a nyilvános eljárás elkerülésével mintegy zsebben marad. Meg kell ugyanakkor említeni, hogy a jogrendszer ismeri az ingatlannyilvántartáson kívüli tulajdont, azaz azt a helyzetet, amikor nem a bejegyzett személy a tulajdonos. Ennek legegyszerőbb példája az öröklés. A halál pillanatával a személy megszőnik létezni, tehát tulajdonos sem lehet, azaz az öröklés nem a bejegyzéssel, hanem a halál pillanatában valósul meg. Ha azt gondoljuk, hogy ennek csak elméleti jelentısége van, gondoljuk végig, hogy pl. egy közúti balesetnél, ahol az egész csa- 9

10 A tulajdon lád sajnálatos módon meghal, az öröklést befolyásolhatja a halálozási sorrend. Ebben az esetben akár a perceknek is jelentısége lehet. A fenti példánál gyakorlati szempontból talán lényegesebb a házastársi közös vagyon, amely házassági szerzıdés hiányában- a házasság fennállása során szerzett vagyonra abban az esetben is fennáll, ha azt az ingatlan-nyilvántartás nem tartalmazza. Tehát, ha válófélben lévı házaspár egyik tagja az eladó, nagyon óvatosan járjunk el, ha el akarjuk kerülni a hosszú pereskedést. Nemo plus iuris, mondja a római jog, senki sem tud átruházni több jogot, mint amivel rendelkezik. A férj tulajdonában csak az erdı fele volt, nem adhatta volna el az egészet, tehát mi is csak a felét tudtuk megvenni. Sıt azt sem, mert a feleségnek, mint tulajdonostársnak elıvásárlási joga volt arra a félre, amit mi látszólag megvásároltunk, tehát a jogügylet semmis. Mi lesz a kifizetett pénzzel, mit történik abban az esetben, ha a feleség akkor perel, amikor már mi is továbbadtuk az erdık egy harmadik félnek ezek a kérdések igazolják, hogy az ingatlan adásvétele során fokozott gondossággal kell eljárni, nem véletlen az ügyvédi közremőködés elıírása Erdı, mint termıföld Az ingatlanokon belül további szabályozási kategória a termıföld. Az termıfölddel kapcsolatos jogi elıírások alapvetı szabályai a földtörvényben (1994. évi LV. törvény a termıföldrıl) találhatók. A szabályozás alapját az képezi, hogy a föld véges, gyakorlatilag nem újratermelıdı erıforrás, nemzeti kincs. Definíció szerint a termıföld: az a földrészlet, amelyet a település külterületén az ingatlan-nyilvántartásban szántó, szılı, gyümölcsös, kert, rét, legelı (gyep), nádas, erdı, fásított terület mővelési ágban vagy halastóként tartanak nyilván. Azonban részben belterületi földekre is érvényesülnek a föltörvény elıírásai, amennyiben annak mérete az 1 hektárt meghaladja. A termıföldre a jogi szabályozás két irányban állít fel többlet-követelményt általában az ingatlanokhoz képest: a tulajdonszerzési korlátozások és a használati korlátozások tekintetében. Ezeket a szabályokat a tulajdonos, illetve a szerzésmód keretében ismertetjük, de itt is felhívjuk a figyelmet, hogy pl. erdı adásvétele esetén a termıföldre vonatkozó szabályokat alkalmazni kell. 10

11 1.5. Erdı mint mővelési ág A tulajdon A szabályozás egyre specifikusabbá válásával eljutunk azokhoz a jogi elıírásokhoz, amelyek csak az erdıre vonatkoznak. Ezek egyrészt az erdıtörvényben, másrészt az ingatlan-nyilvántartási törvényben találhatók. A szabályozás kulcskérdése annak meghatározása, hogy mi minısül erdınek, illetve erdıterületnek. Itt most nem filozófiai, vagy ökológiai kérdésre gondoljunk, hanem tegyük fel úgy a kérdést: adott egy terület, ahol kisebb nagyobb fák állnak, van benne egy bokros rész, meg egy kis tisztás, az vajon erdınek minısül-e? Tekintettel arra, hogy az ingatlannyilvántartás meghatározza a mővelési ágat, mondhatnánk, hogy az erdı az, ami erdı mővelési ágban van. Ebbıl az következne, hogy amennyiben az ingatlan-nyilvántartásban bármilyen okból nincs erdıként nyilvántartva, akkor nem kell betartani az erdıre vonatkozó szabályokat, azaz a fákat bármikor kivághatjuk. A helyzet nem ilyen egyszerő, mert az erdıtörvény egy vélelmet állít fel, azaz úgy fogalmaz, hogy erdınek kell tekintetni az alábbi területeket a bejegyzett mővelési ágtól függetlenül. 8. (1) E törvény alkalmazásában erdıterületnek kell tekinteni: a) az erdı által elfoglalt ezerötszáz négyzetméter vagy annál nagyobb kiterjedéső földterületet - ideértve a beerdısült, valamint az idılegesen igénybe vett földterületet is - a benne található nyiladékokkal és tőzpásztákkal együtt; b) az olyan ezerötszáz négyzetméter vagy annál nagyobb kiterjedéső földterületet, melyen az erdı telepítését (magvetést, csemeteültetést, dugványozást) elvégezték; c) az e törvény hatálybalépése után, egy termelési ciklusra, de legfeljebb harminc évre, állami támogatás igénybevétele nélkül, az ország természetföldrajzi környezetében nem ıshonos fafajokkal borított ezerötszáz négyzetméter, vagy ennél nagyobb kiterjedéső faültetvény területét (a továbbiakban: faültetvény). (2) Faültetvény esetében e törvény rendelkezései közül csak az erdıtervezésre, az erdıtelepítésre, az erdı nyilvántartására, valamint a károsító hatások elleni védekezés szabályaira vonatkozó rendelkezéseket kell alkalmazni. (3) Az ötezer négyzetméternél kisebb, és nem erdı mővelési ágban nyilvántartott ingatlannal körülvett erdıterület esetén a fásításra vonatkozó szabályokat kell alkalmazni. 47. (1) Erdı mővelési ágban kell nyilvántartani a külön jogszabályban meghatározott fafajokkal fedett: a) erdı által elfoglalt területet, ideértve a beerdısült és az idılegesen igénybe vett, valamint az erdın belül elıforduló nyiladékok, tőzpászták és faültetvények által elfoglalt területet is, kivéve a 48. (2) bekezdésében megjelölt területet, b) legalább három sor fával fedett területet (erdısávot), c) azt a területet, amelyen az erdı telepítését (magvetést, csemeteültetést, dugványozást) elvégezték. (2) Erdı mővelési ágba tartozik az 5000 m 2 -t meghaladó kiterjedéső a) az erdırıl és az erdı védelmérıl szóló évi LIV. törvény 6. (1) bekezdésében meghatározott, külterületen található fasor, illetve facsoport, 11

12 A tulajdon b) gyárak, üzemek és egyéb ipari létesítmények, valamint a majorok bekerített területén lévı, c) tanyák területéhez tartozó erdei fafajokkal fedett terület. (3) Erdı mővelési ágba tartozik az 5000 m 2 -t elérı vagy annál nagyobb kiterjedéső a) út, vasút, valamint egyéb mőszaki létesítmény tartozékát képezı, b) patakot, csatornát szegélyezı (fasor), c) folyó medrében keletkezett, idıszakosan vízzel borított önálló földrészletnek minısülı (zátony) erdei fafajokkal fedett terület. Az a)-b) pontban felsorolt területeket, ha az 5000 m 2 -t nem érik el, függetlenül attól, hogy a 400 m 2 -t elérik, nem kell külön alrészletként nyilvántartani. Melyek azok a szabályok, amelyek csak erdıre vonatkoznak? Ezek nem elsısorban a tulajdonszerzést befolyásolják, hanem a gazdálkodást, fakitermelést. Gyalogosan az erdıbe bárki beléphet, azt a tulajdonos csak korlátozott esetben zárhatja ki. Ugyanakkor motorozni, lovagolni, biciklizni csak az erre kijelölt úton szabad. Gombát szedni csak állami erdıben lehet, magánerdıben csak a tulajdonos engedélyével. 12

13 A tulajdonos 2. A tulajdonos A korábbiakban már említettük, hogy a termıföldek, tehát az erdı esetén vannak a tulajdonosi kört érintı korlátozások: nem lehet korlátlan mértékben erdıt vásárolni. A tulajdoni korlátozás kulcskérdése, hogy ki, vagy milyen szervezet lehet földtulajdonos. Fıszabályként földtulajdont belföldi természetes személy 1, azaz magyar állampolgár szerezhet. Ez azonban nem azt jelenti, hogy a külföldiek teljes mértékben ki lennének zárva a földtulajdonlásból, mivel a földtörvény 1994 VII. 27-én lépett hatályba, korábban bárki jogszerően szerezhetett termıföldet, gyakorlatilag korlátozás nélkül; a földtörvény sem a tulajdonlást, hanem egyes szerzésmódokat tilalmaz. Ez gyakorlatilag azt jelenti, hogy vásárolni nem lehet, de pl. törvényes öröklés nincs kizárva. a Magyarországon letelepedett külföldi, aki legalább 3 éve mezıgazdasági tevékenységet folytat, a belföldiekkel azonos elbírálás alá esik. a 600 m 2 -t meg nem haladó külterületi tanya tulajdonjogát a belterületi ingatlanokra vonatkozó szabályok szerint szerezhetik meg. A külföldieken belül az Európai Unió polgárait tekintve a korlátozás csak ideiglenes, mivel ellentétes az EU alapelveivel, de a csatlakozási tárgyaláson Magyarország hét éves deregulációs idıtartamhoz jutott. Jogi személyek, (pl. kft. rt.) alapvetıen azért vannak kizárva, mert gazdasági társaságot külföldiek is alapíthatnak minden korlátozás nélkül, ezért a külföldiek földszerzése csak oly módon valósítható meg, ha a belföldi jogi személyek földszerzése is kizárt. Vannak ugyanakkor olyan jogi személyek, akik mégis szerezhetnek földtulajdont, de ezek száma csekély. Ilyenek a Magyar Állam, önkormányzat, közalapítvány, bizonyos korlátozásokkal az egyházak, illetve jelzáloghitelezéssel foglalkozó hitelintézetek december 31-ig erdıbirtokosság és legeltetési társulat is szerezhetett földtulajdont, de ez a lehetıség megszőnt a földtörvény módosítása 1 Személyek a jogban: természetes személy (emberek), jogi személy (leegyszerősítve: vállalatok, cégek) 13

14 A tulajdonos következtében. Ugyanakkor a tilalom nem visszamenıleges, tehát lehet találkozni olyan helyzettel, amikor az ingatlan-nyilvántartásba tulajdonosként az erdıbirtokosság van bejegyezve. Belföldi magánszemélyek tulajdonszerzése is korlátozott: maximum 300 hektár, illetve 6000 aranykorona mértékig szerezhetnek földtulajdont óta további szabály, hogy a belföldi magánszemély nem szerezheti meg a termıföld tulajdonjogát, ha az annak fekvése szerinti településen az ı és közeli hozzátartozója [Ptk b) pont] tulajdonában lévı termıföld mennyisége a megszerezni kívánttal együtt meghaladná a település összes termıföld területének egynegyedét vagy az ezer hektárt. 14

15 A tulajdonszerzés 3. A tulajdonszerzés 3.1. Szerzésmódok Azt a folyamatot, amely során valaki tulajdonossá válik, szerzésnek, szerzésmódnak hívjuk. Ez lehet, hogy nagyon tudományosan hangzik, de a leggyakoribb szerzésmód teljesen közismert, ez az adásvétel, hétköznapi szóval vásárlás. A szerzésmódok között van egy lényeges különbség, ez alapján megkülönböztetjük az eredeti és származékos szerzésmódokat, attól függıen, hogy valaki a tulajdonjogát valaki mástól származtatja-e, vagy tulajdonjoga a korábbi tulajdonostól függetlenül jön létre. eredeti hatósági határozat és árverés elbirtoklás kisajátítás fontosabb szerzésmódok származékos átruházás ráépítés öröklés Származékos szerzésmódnál nem jön létre tulajdon, ha a korábbi tulajdonosról kiderül, hogy valamilyen okból kifolyólag mégsem volt tulajdonos. Eredeti szerzésmódnál értelemszerően ilyen korlátozás nem merülhet fel Elıvásárlási jog Közismert, hogy a szerzıdés az nem más, mint két fél közötti szándékegyezés. Ha például kimegyünk a piacra krumplit venni, az alku végén az egyezség létrejön, és a fizetéssel, pontosabban a krumpli átadásával a tulajdonjog átszáll a vevıre. Ingatlan, azaz termıföld - ideértve az erdıt is- esetén a dolog kicsit bonyolultabb. Az egyik legjelentısebb különbség, hogy az elıvásárlással kapcsolatos szabályokra tekintettel kell lenni. Az elıvásárlási jog lényege, hogy a jogosult a tulajdonos és harmadik személy között létrejött adásvétel esetén egyoldalú jognyilatkozattal a szerzıdésbe a harmadik személy helyett belép. Ez magyarul annyit tesz, hogy ha az elıvásárlási jog jogosultja ugyanannyit megad, mint más vevı, akkor ı lesz a vevı. Mivel pedig a jogalkotó az elıvásárlási jogot a birtokkoncentráció egyik hatásos eszközének tartja, a földtörvényben részletesen szabályozásra került az elıvásárlási jog. 15

16 A tulajdonszerzés 10. (1) Termıföld vagy tanya eladása esetén - ha törvény másként nem rendelkezik - az alábbi sorrendben elıvásárlási jog illeti meg: a) a haszonbérlıt, felesbérlıt és részesmővelıt; jogi személy vagy jogi személyiség nélküli más szervezet haszonbérlı esetén annak helyben lakó természetes személy tagját, illetve helyben lakó részvényesét; b) a helyben lakó szomszédot; c) a helyben lakót; d) a magyar államot a Nemzeti Földalapról szóló törvényben foglaltak szerint. (2) Az (1) bekezdés b)-c) pontjában meghatározott jogosulti csoportokon belül az elıvásárlási jog gyakorlásának sorrendje a következı: a) a családi gazdálkodó; b) nyilvántartási (regisztrációs) számmal rendelkezı ıstermelı, illetıleg egyéni mezıgazdasági vállalkozó; c) jogi személy, illetve jogi személyiség nélküli más szervezet esetén annak helyben lakó természetes személy tagja vagy helyben lakó részvényese. A szabályból kiolvasható, hogy egy erdırészlet esetén az elıvásárlók száma akár tízezres nagyságrendő lehet. A jogszabály a kérdést oly módon szabályozza, hogy az eladási ajánlatot a helyi jegyzınek kell eljuttatni, aki két hétre kifüggeszti az ajánlatot. A vételi ajánlatokat az ár megjelölésével a jegyzınek kell benyújtani, aki a két hét elteltével azokat eljuttatja az eladónak, s egyben igazolja a kihirdetési eljárás megtörténtét. Osztatlan közös tulajdon esetén a társtulajdonosok is elıvásárlási joggal rendelkeznek, ebben az esetben a fenti szabályt nem kell alkalmazni, mivel a társtulajdonosok elıvásárlási joga megelızi a korábban részletett elıvásárlói kört. Nincs szükség a fenti eljárás alkalmazására közeli hozzátartozók közötti jogügylete esetén. Védett természeti terület esetén az állam elıvásárlási joga minden más elıvásárlási jogot megelız. Ha a védettség helyi védelem, akkor az elıvásárlási jog jogosultja a helyi önkormányzat. Ha az elıvásárlási jog jogosultja 30 napon belül nem nyilatkozik, akkor úgy kell tekinteni, mintha az elıvásárlási jogról lemondott volna. Nem lehet tehát visszaélésszerően megakadályozni az adásvétel létrejöttét harmadik fél irányába Az osztatlan közös tulajdon A fenti eljárások valamelyikével végül is létrejön a tulajdon, a vevı vagy örökös tulajdonossá válik. Itt ismét egy lényeges különbségtételt kell tennünk, aszerint, hogy osztatlan közös tulajdon vagy pedig úgynevezett 1/1-16

17 A tulajdonszerzés es tulajdon jön létre. Ez utóbbi azt jelenti, hogy ingatlan esetén az egész helyrajzi szám egy személy tulajdonában áll, nincsenek társtulajdonosok. Az osztatlan közös tulajdont a jog alapvetıen szükségmegoldásnak tekinti és igyekszik elısegíteni az ilyen állapot megszüntetését. Ugyanakkor vannak olyan helyzetek, amelyekben az osztatlan közös tulajdon teljesen természetes, hosszú távon fennálló, mőködı megoldás, mint a házastársak tulajdonjoga. Vannak olyan helyzetek, amikor a közös tulajdon megkerülhetetlen, mint pl. társasházak esetén. A fentiekbıl következik, hogy a közös tulajdont a jognak mindenképpen szabályoznia kell. A birtoklás, a használat, a hasznosítás, valamint a rendes gazdálkodás körét meg nem haladó kiadások kérdésében a tulajdonostársak - ha a törvény másként nem rendelkezik - szótöbbséggel határoznak; minden tulajdonostársnak tulajdoni hányada arányában van szavazati joga. A tulajdonostársak egyhangú határozata szükséges a rendes gazdálkodás körét meghaladó kiadásokhoz, az egész dolog feletti tulajdonjog átruházásához, az egész dolog haszonélvezetbe vagy használatba adásához, biztosítékul lekötéséhez vagy más módon való megterheléséhez. A közös tulajdon megszüntetését bármelyik tulajdonostárs követelheti; az e jogról való lemondás semmis. A közös tulajdon tárgyait elsısorban természetben kell megosztani. A közös tulajdon tárgyait vagy azok egy részét - ha ez a tulajdonostársak körülményeire tekintettel indokolt - megfelelı ellenérték fejében a bíróság egy vagy több tulajdonostárs tulajdonába adhatja. Ehhez a tulajdonjogot megszerzı tulajdonostárs beleegyezése szükséges, kivéve, ha a bíróság a közös tulajdonban álló ingatlanrészt az abban lakó tulajdonostárs tulajdonába adja, és ez nem sérti a bennlakó méltányos érdekeit. Ha a közös tulajdon más módon nem szüntethetı meg, illetıleg a természetbeni megosztás jelentékeny értékcsökkenéssel járna, vagy gátolná a rendeltetésszerő használatot, a közös tulajdon tárgyait értékesíteni kell, és a vételárat kell a tulajdonostársak között megfelelıen felosztani. A tulajdonostársakat az elıvásárlási jog harmadik személlyel szemben az értékesítés során is megilleti. Erdık esetén az osztatlan közös területek aránya rendkívül magas, amit a privatizáció, a vagyonnevesítés és az öröklési folyamatok magyaráznak. 17

18 Az erdıgazdálkodó 4. Az erdıgazdálkodó A tulajdonszerzést követıen a tulajdonos vagy tulajdonostársak kötelezettsége több irányú. Az erdıtörvény szabályi szerint a tulajdonosok az erdı védelmével, valamint fenntartásával kapcsolatos kötelezettségek teljesítéséért - erdıgazdálkodó hiányában - egyetemleges felelısséggel tartoznak. Az egyetemleges felelısség azt jelenti, hogy bármelyik tulajdonos felel az egész tulajdonért. Ezen túlmenıen a tulajdonosok kötelessége, hogy gondoskodjanak arról, hogy a terület rendelkezzen erdıgazdálkodóval. Jogszabály elıírja, hogy amennyiben a természetben összefüggı erdıterületnek 2 több tulajdonosa van, a tulajdonosok jogszerő használót kötelesek megbízni. A tulajdonosi akarat érvényesítéséhez erdıbirtokossági társulat alapítása kivételévelprecedens értékő bírósági ítélet alapján, a korábbi évek gyakorlatától eltérıen már elegendı az erdıterület alapján számított egyszerő többség. Ez jelentıs változás a döntésképtelenséggel kapcsolatos problémák csökkentésében. A magánerdı-gazdálkodáson belül az erdészeti hatóság gyakorlatának megfelelıen a legjelentısebb tipizálási kategóriák az egyéni, illetve társult erdıgazdálkodás. A társult erdıgazdálkodás az erdészeti igazgatásban azt a gazdálkodási formát jelenti, amelyben nem az egyéni tulajdonos kerül erdıgazdálkodói pozícióba, hanem több tulajdonos erdıvagyonát kezeli egy szervezet. Ennek megjelenési formája többféle lehet: szövetkezet, erdıbirtokosság, megbízott erdıgazdálkodó, gazdasági társaság 2 (3) Természetben összefüggınek kell tekinteni azt az erdıterületet, melyet a település közigazgatási határa, az erdıgazdálkodás célját közvetlenül nem szolgáló más mővelési ágú terület, közút, vasút, folyó vagy más, mővelés alól kivett földrészlet nem szakít meg. 18

19 Az erdıgazdálkodó terület, ezer hektár Megbízott erdıgazdálkodó Egyéni erdıgazd. Egyéb szövetkezet Erdı-szövetkezet Egyéb gazdasági társ. Erdı-birtokossági társ ábra. Gazdálkodási formák a magánerdıkben Társult erdıgazdálkodásnak tekintjük azokat az eseteket, amikor az erdıgazdálkodó és a tulajdonos személye elválik egymástól. Az erdészeti hatóság ebben az esetben a tulajdonosokat nem tartja nyilván, hanem csak az erdıgazdálkodóval áll kapcsolatban. Evt. 7. E törvény alkalmazásában erdıgazdálkodásnak minısül az erdı 2. -ban foglaltak szerinti fenntartására, közcélú funkcióinak biztosítására, ırzésére, védelmére, az erdıvagyon bıvítésére, valamint az erdei haszonvételek gyakorlására irányuló tevékenységek összessége. Evt. 13. (1) E törvény alkalmazásában erdıgazdálkodó: az erdı tulajdonosa vagy az erdıgazdálkodási tevékenységet folytató jogszerő használó (a továbbiakban: erdıgazdálkodó). (2) Az erdıgazdálkodó nevét (cégét), székhelyét, valamint képviselıjének nevét az erdıgazdálkodó székhelye szerinti erdészeti hatóság nyilvántartásba veszi. [...] (3) Az erdıgazdálkodó a nyilvántartásba vétel nélkül is köteles e törvénynek az erdı védelmére, valamint fenntartására vonatkozó elıírásainak eleget tenni. A harmadik bekezdésbıl egyértelmő, hogy a nyilvántartás nem konstitutív, azaz a gazdálkodó nem a nyilvántartással jön létre. Az erdıgazdálkodók két nagy csoportja: egyéni erdıgazdálkodók, társult erdıgazdálkodók. 19

20 Az erdıgazdálkodó 4.1. Egyéni gazdálkodás Önálló gazdálkodásra alkalmas erdıterület az, ahol nem írnak elı társult erdıgazdálkodási kötelezettséget. Fıszabályként az önálló helyrajzi szám egyéni tulajdonosát a hatóság elfogadja erdıgazdálkodóként. Egyéni gazdálkodás vagyoni és tulajdoni szempontból egyértelmő helyzetet teremt. A tulajdonos azonos az erdıgazdálkodóval, nem merül fel problémaként az esetleges ellenérdekeltség, a tulajdonos egyedül hozza meg a stratégiai és rövid távú döntéseket. Az egyéni gazdálkodás elsısorban azok számára ajánlható, akik közel laknak az erdıhöz, képesek átlátni a gazdálkodás egészét, esetenként egyes tevékenységeket saját maguk is el tudnak végezni az erdıben. A kisebb tulajdonok esetén az erdıgazdálkodás szakaszos üzemként valósul meg, azaz az erdıben akár egy évtizedet is meghaladó idıtartam során nincs tényleges tevékenység. A szakaszos üzem mellett lehetıség van egyes fafajok esetén szálaló gazdálkodásra, készletgondozó gazdálkodásra, de ez jelentıs szaktudást igénylı gazdálkodási mód. A szakaszos üzemtıl függetlenül a gazdálkodót terheli az erdı ırzése, ennek elmulasztása esetén nem csak az okozott kár, de az erdıgazdálkodási bírság is az erdıgazdálkodót sújtja. A nem kívánja felvállalni az erdıgazdálkodással járó feladatokat, vagy évente, vagy rendszeresen kisebb bevételt szeretne erdejébıl, annak a társult gazdálkodási formák ajánlhatók. Amennyiben az erdı osztatlan közös tulajdonban van, akkor nincs lehetıség egyéni gazdálkodásra, kötelezı valamelyik társult gazdálkodási formát választani Megbízott erdıgazdálkodó A megbízott erdıgazdálkodó gazdálkodási formát részletesen elemezzük, mivel ez jelenleg az egyik leggyakoribb gazdálkodási forma, ugyanakkor számos jogi buktatója lehet a tulajdonosok, a gazdálkodó és a hatóság együttmőködésének. Mivel akár már egy-két hektár erdıterület esetén is több millió forintos érték jogi sorsa lehet kérdéses, fontos, hogy az érintett résztvevık tisztán lássák a jogviszonyból fakadó kötelezettségeket és jogokat. 20

1994. évi LV. törvény. a termőföldről. I. Fejezet BEVEZETŐ RENDELKEZÉSEK. A törvény hatálya

1994. évi LV. törvény. a termőföldről. I. Fejezet BEVEZETŐ RENDELKEZÉSEK. A törvény hatálya HATÁLYOS: 2008. augusztus 31. 1994. évi LV. törvény a termőföldről Az Országgyűlés abból a célból, hogy az átalakuló tulajdoni, használati viszonyok alapján a mezőgazdaságban a magántulajdonon alapuló

Részletesebben

A Közbeszerzések Tanácsa által a közbeszerzési referens szakképesítés (OKJ 54 343 03 0000 00 00) Közbeszerzési vonatkozású általános jogi ismeretek

A Közbeszerzések Tanácsa által a közbeszerzési referens szakképesítés (OKJ 54 343 03 0000 00 00) Közbeszerzési vonatkozású általános jogi ismeretek A Közbeszerzések Tanácsa által a közbeszerzési referens szakképesítés (OKJ 54 343 03 0000 00 00) Közbeszerzési vonatkozású általános jogi ismeretek szakmai követelménymoduljához készíttetett segédanyag

Részletesebben

A/21 A KÖZÖS TULAJDON ÉS SAJÁTOS ALAKZATAI

A/21 A KÖZÖS TULAJDON ÉS SAJÁTOS ALAKZATAI 1. A KÖZÖS TULAJDON FOGALMA A közös tulajdon (tulajdonközösség) olyan jogközösség, amelyben a tulajdonjog ugyanazon a dolgon meghatározott eszmei hányadrészek szerint több személyt illet meg. 139. (1)

Részletesebben

VÁLLALKOZÁSI ISMERETEK

VÁLLALKOZÁSI ISMERETEK SZTÁV RT Szakmai Továbbképzı, Átképzı és Vállalkozástámogató Részvénytársaság VÁLLALKOZÁSI ISMERETEK 2006 Tartalomjegyzék 1. A VÁLLALKOZÁS KÖRNYEZETE,... 3 2. VÁLLALKOZÁSI FORMÁK... 8 2.1. Egyéni vállalkozások,

Részletesebben

A jogi személyiséggel nem rendelkezı gazdasági társaságok sajátosságai és a Prevent Medical Bt. bemutatása

A jogi személyiséggel nem rendelkezı gazdasági társaságok sajátosságai és a Prevent Medical Bt. bemutatása Debreceni Egyetem Közgazdaságtudományi Kar MBA képzés A jogi személyiséggel nem rendelkezı gazdasági társaságok sajátosságai és a Prevent Medical Bt. bemutatása Szerzı: Dr. Hámoriné Dr. Kovács Erzsébet

Részletesebben

I. Fejezet Általános elvek

I. Fejezet Általános elvek MISKOLC MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYŐLÉSÉNEK.../20.(...) önkormányzati rendelete az Önkormányzat vagyonának meghatározásáról, a vagyon feletti rendelkezési és tulajdonosi jogok gyakorlásának szabályairól, a

Részletesebben

2006. évi IV. törvény. a gazdasági társaságokról. I. Rész A GAZDASÁGI TÁRSASÁGOK KÖZÖS SZABÁLYAI. I. Fejezet ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK

2006. évi IV. törvény. a gazdasági társaságokról. I. Rész A GAZDASÁGI TÁRSASÁGOK KÖZÖS SZABÁLYAI. I. Fejezet ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK 2006. évi IV. törvény a gazdasági társaságokról A törvény célja, hogy korszerő jogi keretek biztosításával támogassa a magyar piacgazdaság további erısödését, a nemzetgazdaság jövedelemtermelı képességének

Részletesebben

Tartalomjegyzék. I. rész - A pénzmosás és a terrorizmus finanszírozásának meghatározása és a szabályozás keretei

Tartalomjegyzék. I. rész - A pénzmosás és a terrorizmus finanszírozásának meghatározása és a szabályozás keretei Tartalomjegyzék I. rész - A pénzmosás és a terrorizmus finanszírozásának meghatározása és a szabályozás keretei 1. A pénzmosás meghatározása 2. A terrorizmus finanszírozásának meghatározása 3. A pénzmosás

Részletesebben

AZ AJÁNDÉKOZÁSI ILLETÉK I. ÁLTALÁNOS SZABÁLYOK

AZ AJÁNDÉKOZÁSI ILLETÉK I. ÁLTALÁNOS SZABÁLYOK AZ AJÁNDÉKOZÁSI ILLETÉK I. ÁLTALÁNOS SZABÁLYOK 1. MIKOR KELL AJÁNDÉKOZÁSI ILLETÉKET FIZETNI?... 2 2. AJÁNDÉKOZÁSI ILLETÉKMENTESSÉG, KEDVEZMÉNY... 3 2.1. A tárgyi illetékmentesség szabályai... 3 2.2. További

Részletesebben

1990. évi LXV. törvény. a helyi önkormányzatokról. I. fejezet A HELYI ÖNKORMÁNYZÁS ÁLTALÁNOS SZABÁLYAI. Az önkormányzati jogok

1990. évi LXV. törvény. a helyi önkormányzatokról. I. fejezet A HELYI ÖNKORMÁNYZÁS ÁLTALÁNOS SZABÁLYAI. Az önkormányzati jogok 1990. évi LXV. törvény a helyi önkormányzatokról Az Országgyőlés - követve hazánk haladó önkormányzati hagyományait, továbbá az Európai Önkormányzati Karta alapkövetelményeit - elismeri és védi a helyi

Részletesebben

A VISSZTERHES VAGYONÁTRUHÁZÁSI ILLETÉK. I. Általános szabályok

A VISSZTERHES VAGYONÁTRUHÁZÁSI ILLETÉK. I. Általános szabályok A VISSZTERHES VAGYONÁTRUHÁZÁSI ILLETÉK I. Általános szabályok 1. A visszterhes vagyonátruházási illetékfizetési kötelezettség tárgyi, területi és személyi hatálya... 3 2. Az illetékfizetési kötelezettség

Részletesebben

2006. évi IV. törvény. a gazdasági társaságokról

2006. évi IV. törvény. a gazdasági társaságokról 2006. évi IV. törvény a gazdasági társaságokról A törvény célja, hogy korszerő jogi keretek biztosításával támogassa a magyar piacgazdaság további erısödését, a nemzetgazdaság jövedelemtermelı képességének

Részletesebben

Vállalkozási formák a vendéglátásban

Vállalkozási formák a vendéglátásban Vállalkozási formák a vendéglátásban TÉMAKÖR TARTALMA - Vállalkozás, vállalkozási formák - Egyéni vállalkozás, egyéni cég - Gazdasági társaságok - Csıdeljárás, felszámolási eljárás VÁLLALKOZÁS (Üzleti)

Részletesebben

2003. évi CXXXIII. törvény. a társasházakról. I. Fejezet ALAPVETİ RENDELKEZÉSEK. A társasház

2003. évi CXXXIII. törvény. a társasházakról. I. Fejezet ALAPVETİ RENDELKEZÉSEK. A társasház A jogszabály mai napon hatályos állapota 2009-11-03 Váltás a jogszabály következı idıállapotára ( 2010.I.1. ) 2003. évi CXXXIII. törvény a társasházakról Az Országgyőlés a társasháztulajdon létesítése

Részletesebben

A nonprofit szervezetek számvitele és adózása

A nonprofit szervezetek számvitele és adózása Debreceni Egyetem Közgazdaságtudományi Kar A nonprofit szervezetek számvitele és adózása Készítette: Szilágyiné Tóth Szilvia Belsı konzulens: Dr. Bács Zoltán egyetemi docens Külsı konzulens: Virágné Tóth

Részletesebben

Beköszöntı. Ajánló. Bízva a közös munka sikerében Barátsággal, Jancsa-Pék Judit. Kerényi Máté Elnökségi tag. H. Nagy Mária.

Beköszöntı. Ajánló. Bízva a közös munka sikerében Barátsággal, Jancsa-Pék Judit. Kerényi Máté Elnökségi tag. H. Nagy Mária. Adótanácsadók Egyesülete Nemzetközi Adó Tagozat Beköszöntı 2011. március 29-én megalakult az Adótanácsadók Egyesületének Nemzetközi Adó Tagozata. Ez csupán egy hír, de számunkra, akik azon dolgoztunk,

Részletesebben

1992. évi LXXIV. törvény. az általános forgalmi adóról ELSİ RÉSZ ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK I. FEJEZET HATÁLY. Területi hatály.

1992. évi LXXIV. törvény. az általános forgalmi adóról ELSİ RÉSZ ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK I. FEJEZET HATÁLY. Területi hatály. 1992. évi LXXIV. törvény az általános forgalmi adóról Az állami költségvetés feladatainak ellátásához szükséges állandó és értékálló bevétel biztosítása érdekében, az árutermelı piacgazdaság igényeit kielégítı

Részletesebben

Dr. Balásházy Mária. A korlátolt felelısségő társaság tagjait megilletı individuális és kisebbségi jogok szabályozása és joggyakorlata 1

Dr. Balásházy Mária. A korlátolt felelısségő társaság tagjait megilletı individuális és kisebbségi jogok szabályozása és joggyakorlata 1 Dr. Balásházy Mária A korlátolt felelısségő társaság tagjait megilletı individuális és kisebbségi jogok szabályozása és joggyakorlata 1 TM 52. sz. mőhelytanulmány BCE VÁLLALATGAZDASÁGTAN INTÉZET VERSENYKÉPESSÉG

Részletesebben

Vállalkozási ismeretek, formák

Vállalkozási ismeretek, formák Vállalkozási ismeretek, formák A tulajdonlási szempontból a tulajdoni viszonyok alapján elhatárolt három fı csoport: -egyéni gazdaságok, egyéni vállalkozások, -gazdasági társaságok és szövetkezetek, -nem

Részletesebben

Diplomamunka. Az átalakulás két formájának, a beolvadás és kiválás vizsgálata a FUN Szórakoztató Központ Korlátolt Felelısségő Társaságnál

Diplomamunka. Az átalakulás két formájának, a beolvadás és kiválás vizsgálata a FUN Szórakoztató Központ Korlátolt Felelısségő Társaságnál Debreceni Egyetem Közgazdaságtudományi Kar Diplomamunka Az átalakulás két formájának, a beolvadás és kiválás vizsgálata a FUN Szórakoztató Központ Korlátolt Felelısségő Társaságnál Gál Anita Fruzsina Konzulensek:

Részletesebben

Nagyecsed és Vidéke Takarékszövetkezet ÜZLETSZABÁLYZAT. Érvényes: 2005.01.01. Módosítva: 2006.01.01.-tıl -

Nagyecsed és Vidéke Takarékszövetkezet ÜZLETSZABÁLYZAT. Érvényes: 2005.01.01. Módosítva: 2006.01.01.-tıl - ÜZLETSZABÁLYZAT Érvényes: 2005.01.01. Módosítva: 2006.01.01.-tıl - Tartalomjegyzék I. Általános rendelkezések 3. II. Betétgyőjtés 13. III. Pénzkölcsön nyújtása 20. IV. Pénzforgalmi szolgáltatások 33. V.

Részletesebben

SZAKMAI FELELİSSÉGBIZTOSÍTÁSOK PIACÁNAK SAJÁTOSSÁGAI MAGYARORSZÁGON

SZAKMAI FELELİSSÉGBIZTOSÍTÁSOK PIACÁNAK SAJÁTOSSÁGAI MAGYARORSZÁGON SZAKMAI FELELİSSÉGBIZTOSÍTÁSOK PIACÁNAK SAJÁTOSSÁGAI MAGYARORSZÁGON A GAZDASÁGI VERSENYHIVATAL VERSENYKULTÚRA KÖZPONTJÁNAK GVH VKK/2011. SZ. PÁLYÁZATÁNAK KERETÉBEN Feladat: A pályázat keretében a GVH VKK

Részletesebben

KOMÁROM-ESZTERGOM MEGYEI REGIONÁLIS VÁLLALKOZÁSFEJLESZTÉSI ALAPÍTVÁNY. Hasznos ismeretek mikro- és kisvállalkozások számára

KOMÁROM-ESZTERGOM MEGYEI REGIONÁLIS VÁLLALKOZÁSFEJLESZTÉSI ALAPÍTVÁNY. Hasznos ismeretek mikro- és kisvállalkozások számára KOMÁROM-ESZTERGOM MEGYEI REGIONÁLIS VÁLLALKOZÁSFEJLESZTÉSI ALAPÍTVÁNY Hasznos ismeretek mikro- és kisvállalkozások számára A kiadványt készítette a Komárom-Esztergom Megyei Regionális Vállalkozásfejlesztési

Részletesebben

1995. évi CXVII. törvény. a személyi jövedelemadóról ELSİ RÉSZ ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK. I. Fejezet ALAPELVEK

1995. évi CXVII. törvény. a személyi jövedelemadóról ELSİ RÉSZ ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK. I. Fejezet ALAPELVEK 1 / 151 2014.05.07. 14:52 A jogszabály mai napon (2014.V.7.) hatályos állapota A jel a legutoljára megváltozott bekezdéseket jelöli. Váltás a jogszabály következı idıállapotára ( határozatlan ) 1995. évi

Részletesebben

A DOLGOZÓI RÉSZVÉTEL ÉS AZ ÜZEMI TANÁCSOK MUNKÁJÁNAK MEGSZERVEZÉSE

A DOLGOZÓI RÉSZVÉTEL ÉS AZ ÜZEMI TANÁCSOK MUNKÁJÁNAK MEGSZERVEZÉSE A DOLGOZÓI RÉSZVÉTEL ÉS AZ ÜZEMI TANÁCSOK MUNKÁJÁNAK MEGSZERVEZÉSE Módszerek és dokumentum minták Kiadó: Friedrich Ebert Alapítvány Szakszervezeti Projekt Szerzık: Gróf Gabriella Kisgyörgy Sándor Vámos

Részletesebben

Budapesti Ügyvédi Kamara

Budapesti Ügyvédi Kamara 1 Büntetı ügyben ellenérték fejében védelmet ki láthat el? a) kizárólag ügyvéd b) bárki c) közeli hozzátartozó 2 Az ügyvéd ellenérték fejében foglalkozhat-e ingatlanközvetítéssel? c) csak engedéllyel 3

Részletesebben

Az egészségügyi dolgozók jogai és kötelezettségei

Az egészségügyi dolgozók jogai és kötelezettségei 1 / 13 2011.01.08. 14:23 Az egészségügyi dolgozók jogai és kötelezettségei 2011. január 05. 16:15, szerda - Dr. Palla Sándor Az egészségügyrıl szóló 1997. évi CLIV. törvény (a továbbiakban: Eütv.) VI.

Részletesebben

2004. évi CXL. törvény. a közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól 1

2004. évi CXL. törvény. a közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól 1 2004. évi CXL. törvény a közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól 1 Az Országgyőlés abból a célból, hogy az állampolgárokat és a szervezeteket legszélesebb körben érintı közigazgatási

Részletesebben

FEHÉR KÖNYV AZ ÚJ POLGÁRI TÖRVÉNYKÖNYV HATÁLYBALÉPÉSÉVEL ÖSSZEFÜGGŐ JOGALKOTÁSI ÉS JOGALKALMAZÁST SEGÍTŐ FELADATOKRÓL

FEHÉR KÖNYV AZ ÚJ POLGÁRI TÖRVÉNYKÖNYV HATÁLYBALÉPÉSÉVEL ÖSSZEFÜGGŐ JOGALKOTÁSI ÉS JOGALKALMAZÁST SEGÍTŐ FELADATOKRÓL FEHÉR KÖNYV AZ ÚJ POLGÁRI TÖRVÉNYKÖNYV HATÁLYBALÉPÉSÉVEL ÖSSZEFÜGGŐ JOGALKOTÁSI ÉS JOGALKALMAZÁST SEGÍTŐ FELADATOKRÓL A Hatásvizsgálatok és stratégiák elkészítése című projekt A Fehér Könyv az új Ptk.

Részletesebben

Adó- tb- és egyéb változások. Tartalomjegyzék

Adó- tb- és egyéb változások. Tartalomjegyzék Tartalomjegyzék A legfontosabb változások összefoglalása röviden 2 1. Személyi jövedelemadó 5 2. Társasági adó 11 3. Társadalombiztosítás 13 4. Az egyszerősített vállalkozói adó 15 5. A szociális hozzájárulási

Részletesebben