Általános Üzleti Feltételek - Adószakértői szolgáltatás B-Top cégcsoport

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Általános Üzleti Feltételek - Adószakértői szolgáltatás B-Top cégcsoport"

Átírás

1 Általános Üzleti Feltételek - Adószakértői szolgáltatás B-Top cégcsoport A jelen Általános Üzleti Feltételek a B-Top cégcsoport által nyújtott adószakértői (adótanácsadási, adóbevallás készítési) szolgáltatásokra vonatkoznak, függetlenül attól, hogy a szolgáltatás nyújtásáról külön megbízási szerződés kötetett-e. 1. Fogalmak A jelen Általános Üzleti Feltételekben és az azt esetlegesen kiegészítő szolgáltatási (megbízási) szerződésben használt következő szavakon és kifejezéseken az alábbiakat kell érteni: B-Top cégcsoport: B-TOP Üzletviteli Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság (Szegedi Törvényszék Cégbírósága , adószám: ), Opti-TOP Üzletviteli Szolgáltató Betéti Társaság (Budapest Környéki Törvényszék Cégbírósága , adószám: ), OPTI-TOP Könyvelő Szolgáltató és Tanácsadó Kft.( Fővárosi Törvényszék Cégbírósága , adószám: ) Írat: Megbízó üzletmenetéhez tartozó számlák, kivonatok, pénztári bizonylatok, értesítések, fizetési meghagyások, táppénzes papírok, orvosi igazolások, hatósági levelezések, szerződések, teljesítési igazolások, más munkáltatótól származó igazolások és egyéb iratok Adószakértői (adótanácsadási, adóbevallás készítési) szolgáltatás: A Megbízó igényeinek megfelelően, az általa biztosított információk alapján adótanácsadás nyújtása (az adózás rendjéről szóló évi XCII. törvény 175. (16) bekezdésében meghatározott szolgáltatás) és/vagy adóbevallás elkészítése a mindenkor hatályos jogszabályok alapján Adószakértői díj: Adószakértői (adótanácsadási, adóbevallás készítési) szolgáltatás díja Megbízó: A B-Top cégcsoport szolgáltatásait igénybe vevő vállalkozó, cég, szervezet vagy magánszemély Megbízott: A B-Top cégcsoport Adószakértői (adótanácsadási, adóbevallás készítési) szolgáltatás nyújtására kijelölt cége 2. A Megbízott feladatai Megbízott Adószakértői (adótanácsadási, adóbevallás készítési) szolgáltatás nyújt Megbízó részére Adószakértői díj ellenében. Ezen felül az Megbízott a Megbízó részére külön szolgáltatásokat is nyújthat, melyek nem részei a standard Adószakértői (adótanácsadási, adóbevallás készítési) szolgáltatásnak. Ezek különösen: egyéb tanácsadás, külön ügyintézés (hitelkérelmek, pályázatok készítése), rendkívüli ügyintézés (pótbevallás, ügyfél késői információszolgáltatása miatt, NAV, TB képviselet), útiköltség térítés vidéki ügyintézés esetén. A Megbízott köteles minden - a Megbízóval kapcsolatos tudomására jutott információt titokként kezelni, harmadik félnek a Megbízó üzleti ügyeiről információ csak törvényi felhatalmazás vagy a Megbízó kifejezett írásos hozzájárulásával adható. Ez alól kivétel a B-Top cégcsoporton belüli információk átadása. A Megbízott jogosult a Megbízó nevét referenciaként felhasználni, valamint a megbízás teljesítésébe alvállalkozót bevonni. A Megbízott biztosítja, hogy a Megbízó üzletmenetéhez tartozó Íratok leadása minden nap 0.00-tól ig megtörténhessen. Ehhez a lent felsorolt irodai címeken postaládát biztosít. Az Iratok átadása postázás útján, ÁFA elszámolást nem érintő számlák (és a számlával egy tekintet alá eső bizonylatok) kivételével pedig en is megtörténhet. v110701

2 A Megbízott az esetlegesen saját hibájából felmerült tévedésekért teljes körű anyagi felelősséget vállal. Azonban a Megbízott nem vállal felelősséget a fiktív, valódi teljesítést nem tartalmazó, a hiányosan, és/vagy a késve átadott Iratok által okozott, illetve az Iratok téves, hibás kiállításából eredő, valamint hiányos információk miatt beálló károkért a Megbízottnak nem feladata az Iratok valódiságának ellenőrzése. A Megbízott szintén nem vállal felelősséget a hibás postai kézbesítésekből, elektronikus levelek hibás, téves továbbításából és az elektronikus levelek vírusfertőzései által esetlegesen okozott károkért. A Megbízott nem vállal felelősséget, ha a Megbízó nem a Megbízott tájékoztatása szerint jár el. A Megbízott, valamint a B-Top cégcsoport elérhetőségei: internet: vagy btop.hu vagy telefon: 20/ , 20/ fax: 24/ (ha faxot szeretne küldeni kérjük telefonon jelezze előre) posta: 2330 Dunaharaszti, Kassák L. u. 10. központi iroda: 1091 Budapest, Ifjúmunkás u. 10. II. lh. III. em. 11. további irodák: 2330 Dunaharaszti, Kassák Lajos u. 10., 6725 Szeged, Vadkerti tér 8., 6085 Fülöpszállás, Ady E. u. 16. A Megbízó a szolgáltatás nyújtására a magyar jogszabályok szerint jogosult, mivel a tagjai és/vagy munkavállalói között legalább adószakértői végzettséggel és regisztrációval (az adózás rendjéről szóló évi XCII. törvény 175. (16) bekezdése) rendelkező munkatárs van. 3. A Megbízó feladatai A Megbízó az Iratokat, valamint minden a Megbízó üzletvitelével kapcsolatos információt a Megbízott által megjelölt helyen a Megbízott rendelkezésére bocsátja. Az Iratok átadása során az ÁFA elszámoláshoz tartozó bejövő és kimenő számlákból (és a számlával egy tekintet alá eső bizonylatokból) az eredeti példány átadása szükséges, egyéb iratokból elegendő a másolat, vagy en eljutatott elektronikus példány. Másolat, vagy elektronikus példány átadása esetén a Megbízó köteles az eredeti példányt az elévülési időn belül megőrizni. A Megbízó a Megbízott részére állandó meghatalmazást adhat, mely segítéségével a Megbízott eljár az adóhatóságok, Nyugdíj- és Egészségbiztosítási Pénztár előtt a Megbízó helyett és nevében, valamint NAV-nál regisztrál elektronikus ügyintézésre. A Megbízó a Megbízott által kibocsátott számlákat határidőben megfizeti. A Megbízó elérhetőségét ( , telefon, postacím) mindenkor biztosítja, az abban bekövetkezett változást öt napon belül a Megbízott tudomására hozza. A Megbízó a szolgáltatási jogviszony fennállása alatt a Megbízott tájékoztatása szerint köteles eljárni. 4. A szolgáltatás díja és annak megfizetése Az Adószakértői díj a megbízás keletkezésekor kerül megállapításra. 5/2. oldal

3 Az Adószakértői díjon felüli egyéb díjak a mindenkor hatályos díjtáblázat szerint fizetendők. Az egyéb díjak felsorolása elérhető btop.hu internetes oldalon az Áraink menüpontból. A Megbízott az Adószakértői díjat és az esetlegesen felmerülő egyéb díjakat a szolgáltatás nyújtásakor számlázza, annak kifizetése a szolgáltatás fizikai teljesítésekor esedékes. Lehetőség van az Megbízott által elkészített adóbevallások ellenjegyzésére (az adózás rendjéről szóló évi XCII. törvény 31. (14) bekezdés), melyért a Megbízottat külön díj illeti meg. A különdíj mértéke az ellenjegyzés nélküli szolgáltatás 35%-kal növelt összege. A határidőre meg nem fizetett díj esetén fizetési emlékeztető, majd fizetési felszólítás kerül kiküldésre, melyért külön díj felszámítására van lehetőség. A fizetést a számlában megjelölt bankszámlára kell teljesíteni. Pénztárba történő készpénzes fizetésre rendkívüli esetben van lehetőség. A fizetési határidőn túli késedelmes fizetésnél késedelmi kamat és behajtási költségátalány fizetendő: A késedelmi kamat mértéke a Ptk. szerinti (Ptk. 6:155. (1) Vállalkozások közötti szerződés, valamint pénztartozás fizetésére kötelezett szerződő hatóságnak szerződő hatóságnak nem minősülő vállalkozással kötött szerződése esetén a késedelmi kamat mértéke a késedelemmel érintett naptári félév első napján érvényes jegybanki alapkamat - idegen pénznemben meghatározott pénztartozás esetén az adott pénznemre a kibocsátó jegybank által meghatározott alapkamat, ennek hiányában a pénzpiaci kamat - nyolc százalékponttal növelt értéke. A kamat számításakor a késedelemmel érintett naptári félév első napján érvényes jegybanki alapkamat irányadó az adott naptári félév teljes idejére.). A behajtási költségátalány összege a Ptk. szerinti (6:155. (2) Ha vállalkozások közötti szerződés esetén a kötelezett, szerződő hatóságnak szerződő hatóságnak nem minősülő vállalkozással kötött szerződése esetén a szerződő hatóság fizetési késedelembe esik, köteles a jogosultnak a követelése behajtásával kapcsolatos költségei fedezésére negyven eurónak a Magyar Nemzeti Bank késedelmi kamatfizetési kötelezettség kezdőnapján érvényes hivatalos deviza-középárfolyama alapján meghatározott forintösszeget megfizetni. E kötelezettség teljesítése nem mentesít a késedelem egyéb jogkövetkezményei alól; a kártérítésbe azonban a behajtási költségátalány összege beszámít. A behajtási költségátalányt kizáró, vagy azt negyven eurónál alacsonyabb összegben meghatározó szerződési kikötés semmis). A késedelmi kamat és behajtási költségátalány kivételes méltánylást érdemlő esetekben a Megbízott egyedi döntése alapján elengedhető. 5. A szolgáltatásnyújtás létrejötte A szolgáltatás nyújtása az első kapcsolatfelvétellel kezdődik, amikor a Megbízó a Megbízott részére megbízást ad. 6. A szolgáltatás megszűnése Az Adószakértői (adótanácsadási, adóbevallás készítési) szolgáltatás felmondása és módosítása (ideértve a díjfizetést is) 60 napos időtartammal lehet. A jelen Általános Üzleti Feltételek súlyos megsértését illetően (pl. díjfizetés elmaradása, az Iratok határidőben történő át nem adása) a felmondás azonnali. A szolgáltatás megszűnése esetén a Megbízott az Iratokat, valamint a szolgáltatás nyújtása során keletkező dokumentumokat (bevallások, kivonatok) a Megbízó választása szerint: külön díjfizetés nélkül tovább őrzi az elévülési idő végéig, vagy tételes lista alapján visszaszolgáltatja azokat a Megbízó részére (a szolgáltatás 5/3. oldal

4 nyújtása során keletkező dokumentumokat átadása elektronikus formában történik). Amennyiben hatósági vizsgálatra (különösen: NAV, önkormányzat) kerül sor a visszaszolgáltatott Iratok tekintetében, és azt a Megbízó kérésére a Megbízott teljesíti, a visszaszolgáltatott Iratokat a Megbízott rendelkezésére kell bocsátani, de azok teljeskörűségért a Megbízott már nem felelős. 7. A Megbízó és a Megbízott befolyásán kívül eső körülmények A Megbízó és a Megbízott esetében sem történhet szerződésszegés, továbbá egyiküknél sem merülhet fel kötelezettség a másikkal szemben, ha a szolgáltatást a belátható befolyáson kívüli okok miatt nem lehet teljesíteni. A Megbízót vagy a Megbízottat érintő bármely ilyen esemény bekövetkezése esetén az érintett ésszerűen elvárható időn belül köteles értesíteni a másik felet, aki választhat a szolgáltatás felfüggesztése vagy az azonnali hatályú felmondása között. 8. A Pmt. rendelkezései A Megbízó vállalja, hogy nyilatkozatot bocsát a Megbízott rendelkezésére a pénzmosás és a terrorizmus finanszírozása megelőzéséről és megakadályozásáról szóló évi CXXXVI. törvény megfelelő rendelkezéseivel összhangban, valamint átadja (másolásához hozzájárul) a Megbízottnak a évi CXXXVI. törvény megfelelő rendelkezéseiben felsorolt dokumentumokat. A Megbízó felelősséget vállal arra, hogy a fenti információban bekövetkezett bármely változásról a Megbízottat a változást követő 5 munkanapon belül írásban tájékoztatja. 9. A szolgáltatások javítása, vitás kérdések A Megbízó a minőségi szolgáltatás nyújtása érdekében ezen Általános Üzleti Feltételek részét nem képező Minőségbiztosítási irányelveket fogalmaz meg, melyet a btop.hu oldalon közzétesz. Ha a Megbízó bármikor meg kívánja vitatni, hogyan javíthatók a Megbízott szolgáltatásai, illetve panasza van, bátorítjuk, hogy először a címre írt levélben foglalja össze a mondandóját. A Megbízott szívesen fogadja a névtelen bejelentést is postai úton, vagy a postaládába történő személyes kézbesítéssel. A Megbízott törekszik a jelzett kérdések rövid időn belüli kivizsgálására, és arra, hogy ahol csak lehetséges, kölcsönösen elfogadható megoldást találjon. Ha a szolgáltatás nyújtásából vagy azzal kapcsolatosan bármilyen vita vagy követelés keletkezik, a Megbízó és a Megbízott minden elvárható erőfeszítést meg kell, tegyenek a kérdés békés rendezésére. A Megbízó és a Megbízott visszavonhatatlanul egyetértenek, hogy minden békés úton rendezni nem tudott vitájukra kikötik a Magyar Kereskedelmi és Iparkamara mellett szervezett Állandó Választottbíróság kizárólagos illetékességét. A Választottbíróság saját Eljárási Szabályzata szerint jár el. A választottbírák száma három. A választottbírósági eljárás helye Budapest. A választottbírósági eljárás nyelve a magyar. A választottbírák döntése és ítélete végleges és a felekre nézve kötelező 10. Egyebek Amennyiben a szolgáltatás nyújtásáról külön megbízási szerződés kötetett, az abban foglaltak felülírják ezen Általános Üzleti Feltételek előírásait, azzal, hogy az megbízási szerződésben nem szabályozott kérdésekben a jelen Általános Üzleti Feltételek az irányadóak. Ezen Általános Üzleti Feltételekben nem szabályozott kérdésekben a magyarországi irányadó jogszabályok rendelkezéseit kell figyelembe venni, így különösen: a Polgári Törvénykönyvről szóló évi V. törvény (Ptk.), az adózás rendjéről szóló évi XCII. törvény, 5/4. oldal

5 a számvitelről szóló évi C. törvény, a személyi jövedelemadóról szóló évi CXVII. törvény. 5/5. oldal

Általános Üzleti Feltételek - Könyvelési szolgáltatás B-Top cégcsoport

Általános Üzleti Feltételek - Könyvelési szolgáltatás B-Top cégcsoport Általáns Üzleti Feltételek - Könyvelési szlgáltatás B-Tp cégcsprt A jelen Általáns Üzleti Feltételek a B-Tp cégcsprt által nyújttt könyvelési (könyvviteli, könyvvezetési) szlgáltatáskra vnatkznak, függetlenül

Részletesebben

Cím: Tel/fax: E-mail: Honlap: (88) 210-150, (88) 214-971 kiralykft@drkiraly.hu www.drkiraly.hu. LEVELEZÉSI CÍM: 8400 Ajka, Kosztolányi D. u. 14/a.

Cím: Tel/fax: E-mail: Honlap: (88) 210-150, (88) 214-971 kiralykft@drkiraly.hu www.drkiraly.hu. LEVELEZÉSI CÍM: 8400 Ajka, Kosztolányi D. u. 14/a. Cím: Tel/fax: E-mail: Honlap: 8400 Ajka, Kosztolányi D. u. 14/a. (88) 210-150, (88) 214-971 kiralykft@drkiraly.hu www.drkiraly.hu A KÖNYVELŐ IRODA ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEI CÉGNÉV: Dr. Király György

Részletesebben

KÖNYVELÉSI SZERZİDÉS

KÖNYVELÉSI SZERZİDÉS KÖNYVELÉSI SZERZİDÉS A SZOLGÁLTATÓ: NÉV / CÉGNÉV: Relifco Számvitel és Ügyvitelszervező Kft. SZÉKHELY: 1135 Budapest, Csata u. 19/B II/4. ADÓSZÁM: 145642952-2-41 CÉGJEGYZÉKSZÁM: 01-09-909626 EGYÉNI VÁLLALKOZÓI

Részletesebben

GRAND CONSULTING KFT. ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK

GRAND CONSULTING KFT. ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK GRAND CONSULTING KFT. ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK CÉGNÉV: GRAND CONSULTING LFT SZÉKHELY: 1011 BUDAPEST, SZILÁGYI DEZSŐ TÉR 1. II.EMELET ADÓSZÁM: 13149387-2-41 CÉGJEGYZÉKSZÁM: 01-09-721127 KÉPVISELŐ:

Részletesebben

FIX HITEL PÉNZÜGYI SZOLGÁLTATÓ Zártkörűen Működő Részvénytársaság

FIX HITEL PÉNZÜGYI SZOLGÁLTATÓ Zártkörűen Működő Részvénytársaság A FIX HITEL PÉNZÜGYI SZOLGÁLTATÓ Zártkörűen Működő Részvénytársaság ÜZLETSZABÁLYZATA ÉS ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEI Módosítva: 2014. március 16. A FIX HITEL Zrt. Üzletszabályzata A FIX HITEL Pénzügyi

Részletesebben

Nokia Solutions and Networks TraffiCOM Kft. Általános Szerződési Feltételek

Nokia Solutions and Networks TraffiCOM Kft. Általános Szerződési Feltételek Nokia Solutions and Networks TraffiCOM Kft. Általános Szerződési Feltételek Verziószám: 6. 1/13 Tartalomjegyzék Értelmező rendelkezések... 3 1. Általános adatok, elérhetőség... 4 2. Az Általános Szerződési

Részletesebben

Üzletszabályzat - általános rész

Üzletszabályzat - általános rész Üzletszabályzat - általános rész 1. Fogalmak 1.1. Az K&H Autópark Bérleti és Szolgáltató Kft. (1095 Budapest, Lechner Ödön fasor 9.) (a továbbiakban Társaság) üzletszabályzata (a továbbiakban Üzletszabályzat)

Részletesebben

ÜGYFÉLMEGBÍZÁSI SZERZŐDÉS (formátum hatályos: 2015.03.01-től visszavonásig)

ÜGYFÉLMEGBÍZÁSI SZERZŐDÉS (formátum hatályos: 2015.03.01-től visszavonásig) ÜGYFÉLMEGBÍZÁSI SZERZŐDÉS (formátum hatályos: 2015.03.01-től visszavonásig) Alulírott név cím, Cégnév: Székhely: Adószám: cégjegyzékszám: Képviselő neve: Tisztsége: Email cím: Mobil szám: mint Ügyfél a

Részletesebben

MEGBÍZÁSI SZERZŐDÉS KÖNYVELÉSI FELADATOK ELLÁTÁSA TÁRGYBAN

MEGBÍZÁSI SZERZŐDÉS KÖNYVELÉSI FELADATOK ELLÁTÁSA TÁRGYBAN MEGBÍZÁSI SZERZŐDÉS KÖNYVELÉSI FELADATOK ELLÁTÁSA TÁRGYBAN amely létrejött év hó napján, egyrészről Név: Cím: Adószám: Cégjegyzékszám: mint Megbízó (továbbiakban: Megbízó) képviseli: ügyvezető másrészről

Részletesebben

ÜZLETSZABÁLYZAT MELLÉKLETEI

ÜZLETSZABÁLYZAT MELLÉKLETEI ÜZLETSZABÁLYZAT MELLÉKLETEI 2010 1 ÉRTÉKPAPÍRSZÁMLA SZERZŐDÉS Amely létrejött egyrészről: a HUNGÁRIA ÉRTÉKPAPÍR Zrt. (székhely: 2700 Cegléd, Rákóczi út 30., fióktelep: 1075 Budapest, Károly krt. 11. 2/A.

Részletesebben

Hartai Takarékszövetkezet. Általános Szerződési Feltételei a bankszámlák vezetéséről

Hartai Takarékszövetkezet. Általános Szerződési Feltételei a bankszámlák vezetéséről Hartai Takarékszövetkezet Általános Szerződési Feltételei a bankszámlák vezetéséről Jelen ÁSZF a takarékszövetkezet által kezelt bankszámlaszerződések, mint a takarékszövetkezet által nyújtott pénzforgalmi

Részletesebben

PLATINIUM Pénzügyi Szolgáltatóház zártkörűen működő Részvénytársaság ÜZLETSZABÁLYZATA ÉS ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEI

PLATINIUM Pénzügyi Szolgáltatóház zártkörűen működő Részvénytársaság ÜZLETSZABÁLYZATA ÉS ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEI A PLATINIUM Pénzügyi Szolgáltatóház zártkörűen működő Részvénytársaság ÜZLETSZABÁLYZATA ÉS ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEI Módosítva: 2014. március 16. A PLATINIUM zrt. Üzletszabályzata A PLATINIUM Pénzügyi

Részletesebben

MGV Magyar Gazdaság- és Vállalkozásfejlesztő Zártkörűen Működő Részvénytársaság ÜZLETSZABÁLYZAT és Általános Szerződési Feltételek

MGV Magyar Gazdaság- és Vállalkozásfejlesztő Zártkörűen Működő Részvénytársaság ÜZLETSZABÁLYZAT és Általános Szerződési Feltételek MGV Magyar Gazdaság- és Vállalkozásfejlesztő Zártkörűen Működő Részvénytársaság ÜZLETSZABÁLYZAT és Általános Szerződési Feltételek Hatályos: 2014. szeptember 2. napjától 1 Tartalomjegyzék 1. ÁLTALÁNOS

Részletesebben

ÜZLETSZABÁLYZAT. Általános Szerződési Feltételek 2014. március 15-e előtt megkötött szerződésekre. 1./ Általános rendelkezések

ÜZLETSZABÁLYZAT. Általános Szerződési Feltételek 2014. március 15-e előtt megkötött szerződésekre. 1./ Általános rendelkezések ÜZLETSZABÁLYZAT és Általános Szerződési Feltételek 2014. március 15-e előtt megkötött szerződésekre 1./ Általános rendelkezések A HÓDinvest-FAKTOR Pénzügyi Zrt. (székhelye: 6800 Hódmezővásárhely, Medgyessy

Részletesebben

Felhívjuk Ügyfeleink figyelmét, hogy a Bank jelenleg nem nyújt új személyi és áruvásárlási kölcsönöket és nem köt új hitelkártya szerződéseket.

Felhívjuk Ügyfeleink figyelmét, hogy a Bank jelenleg nem nyújt új személyi és áruvásárlási kölcsönöket és nem köt új hitelkártya szerződéseket. A QUAESTOR BANK ZÁRKÖRŰEN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG ÜZLETSZABÁLYZATA Felhívjuk Ügyfeleink figyelmét, hogy a Bank jelenleg nem nyújt új személyi és áruvásárlási kölcsönöket és nem köt új hitelkártya szerződéseket.

Részletesebben

Az Egészség-portál Korlátolt Felelősségű Társaság Általános Szerződési Feltételei

Az Egészség-portál Korlátolt Felelősségű Társaság Általános Szerződési Feltételei A jelen Általános Szerződési Feltételek (a továbbiakban: ÁSZF) tartalmazzák az Egészség-portál Korlátolt Felelősségű Társaság (székhely: 1184 Budapest, Ferenc utca 33. adószám: 23983542-2-43, cégjegyzékszám:

Részletesebben

UniCredit Leasing Hungary Zrt. ÜZLETSZABÁLYZAT. Hatályos: 2012. május 2. napjától

UniCredit Leasing Hungary Zrt. ÜZLETSZABÁLYZAT. Hatályos: 2012. május 2. napjától . ÜZLETSZABÁLYZAT Hatályos: 2012. május 2. napjától TARTALOMJEGYZÉK I. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK... 3 1. Az Üzletszabályzat személyi, tárgyi hatálya... 3 2. Az Ügyfél fogalma... 3 3. Képviselet, azonosítás,

Részletesebben

FHB BANK ZRT. PÉNZÜGYI SZOLGÁLTATÁSI ÜZLETÁGI ÜZLETSZABÁLYZATA

FHB BANK ZRT. PÉNZÜGYI SZOLGÁLTATÁSI ÜZLETÁGI ÜZLETSZABÁLYZATA FHB BANK ZRT. PÉNZÜGYI SZOLGÁLTATÁSI ÜZLETÁGI ÜZLETSZABÁLYZATA Érvényes: 2015. március 1. napjától TARTALOMJEGYZÉK FHB BANK ZRT. PÉNZÜGYI SZOLGÁLTATÁSI ÜZLETÁGI ÜZLETSZABÁLYZATA... 1 1. AZ ÜZLETSZABÁLYZAT

Részletesebben

KERETSZERZŐDÉS BEFEKTETÉSI SZOLGÁLTATÁSOK ÉS KIEGÉSZÍTŐ SZOLGÁLTATÁSOK NYÚJTÁSÁRA

KERETSZERZŐDÉS BEFEKTETÉSI SZOLGÁLTATÁSOK ÉS KIEGÉSZÍTŐ SZOLGÁLTATÁSOK NYÚJTÁSÁRA KERETSZERZŐDÉS BEFEKTETÉSI SZOLGÁLTATÁSOK ÉS KIEGÉSZÍTŐ SZOLGÁLTATÁSOK NYÚJTÁSÁRA amely létrejött egyrészről (gazdálkodó szerv/önkormányzat esetén:) Cégnév/megnevezés:... Székhely:... Cg.:... Adószám:...

Részletesebben

Geo Professional Portfolio Zrt. BEFEKTETÉSI SZOLGÁLTATÁSI ÜZLETSZABÁLYZAT

Geo Professional Portfolio Zrt. BEFEKTETÉSI SZOLGÁLTATÁSI ÜZLETSZABÁLYZAT Geo Professional Portfolio Zrt. (1036 Budapest, Lajos u. 48-66. B ép. 2. em.) BEFEKTETÉSI SZOLGÁLTATÁSI ÜZLETSZABÁLYZAT Verziószám Hatály Elfogadó határozat Módosítás célja Megjegyzés 1.0 2014. február

Részletesebben

Tompa és Vidéke Takarékszövetkezet. Általános Szerződési Feltételei a bankszámlák vezetéséről

Tompa és Vidéke Takarékszövetkezet. Általános Szerződési Feltételei a bankszámlák vezetéséről Tompa és Vidéke Takarékszövetkezet Általános Szerződési Feltételei a bankszámlák vezetéséről Jelen ÁSZF a takarékszövetkezet által kezelt bankszámlaszerződések, mint a takarékszövetkezet által nyújtott

Részletesebben

ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK HUF, ILLETVE DEVIZA (EUR VAGY CHF) ALAPÚ INGÓRA VONATKOZÓ KÖLCSÖNSZERZŐDÉSEKHEZ

ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK HUF, ILLETVE DEVIZA (EUR VAGY CHF) ALAPÚ INGÓRA VONATKOZÓ KÖLCSÖNSZERZŐDÉSEKHEZ Ober Pénzügyi Lízing zrt. H-1062 Budapest, Váci út 1-3. Adószám:13690027-2-44 Cégjegyzékszám:01-10-045412 Tel: 1 / 298 28 00 Fax: 1 / 298 28 39 ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK HUF, ILLETVE DEVIZA (EUR

Részletesebben

FAKTORÁLÁSI KERETSZERZŐDÉS. Jelen faktorálási keretszerződés (a továbbiakban: Keretszerződés) 2005.év.hó napján jött létre egyrészről

FAKTORÁLÁSI KERETSZERZŐDÉS. Jelen faktorálási keretszerződés (a továbbiakban: Keretszerződés) 2005.év.hó napján jött létre egyrészről /2005. számú FAKTORÁLÁSI KERETSZERZŐDÉS Jelen faktorálási keretszerződés (a továbbiakban: Keretszerződés) 2005.év.hó napján jött létre egyrészről Cégnév: Székhely: Cégjegyzékszám: Adószám: KSH szám: Cég

Részletesebben

A Nemesnádudvar és Vidéke Takarékszövetkezet. Általános Szerződési Feltételei a bankszámlák vezetéséről

A Nemesnádudvar és Vidéke Takarékszövetkezet. Általános Szerződési Feltételei a bankszámlák vezetéséről A Nemesnádudvar és Vidéke Takarékszövetkezet Általános Szerződési Feltételei a bankszámlák vezetéséről Jelen ÁSZF a takarékszövetkezet által kezelt bankszámlaszerződések, mint a takarékszövetkezet által

Részletesebben

Általános Szerződési Feltételek (ÁSZF) Érvényes : 2010.11.08-tól

Általános Szerződési Feltételek (ÁSZF) Érvényes : 2010.11.08-tól Általános Szerződési Feltételek (ÁSZF) Érvényes : 2010.11.08-tól A Z3 Systems Kft a szolgáltatásait az előfizetők számára a jelen általános szerződési feltételek továbbiakban ÁSZF ) szerint nyújtja. 1

Részletesebben

Devizakülföldi hitelintézetek számára vezetett HUF számla Általános Szerződési Feltételei

Devizakülföldi hitelintézetek számára vezetett HUF számla Általános Szerződési Feltételei ERSTE BANK HUNGARY ZRT. Devizakülföldi hitelintézetek számára vezetett HUF számla Általános Szerződési Feltételei 1. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK 1.1. Jelen Általános Szerződési Feltételek (a továbbiakban:

Részletesebben

A MAGYAR EXPORT-IMPORT BANK ZÁRTKÖRŰEN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG ÜZLETSZABÁLYZATA

A MAGYAR EXPORT-IMPORT BANK ZÁRTKÖRŰEN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG ÜZLETSZABÁLYZATA A MAGYAR EXPORT-IMPORT BANK ZÁRTKÖRŰEN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG ÜZLETSZABÁLYZATA Igazgatóság által jóváhagyva: 2015. március 30. 1 I. BEVEZETŐ RENDELKEZÉSEK 1. A Magyar Export-Import Bank Zártkörűen Működő

Részletesebben

A SZÁMLAVEZETÉS ÉS A PÉNZFORGALMI SZOLGÁLTATÁSOK ÜZLETSZABÁLYZATA

A SZÁMLAVEZETÉS ÉS A PÉNZFORGALMI SZOLGÁLTATÁSOK ÜZLETSZABÁLYZATA Merkantil Bank Zrt. A SZÁMLAVEZETÉS ÉS A PÉNZFORGALMI SZOLGÁLTATÁSOK ÜZLETSZABÁLYZATA 2012. szeptember 10. 1 1 A Merkantil Bank Zrt. Igazgatóságának jóváhagyó határozata és felhatalmazása alapján történő

Részletesebben

DRB Dél-Dunántúli Regionális Bank Zrt. Siklós. Felszabadulás u.46-48. ÁLTALÁNOS ÜZLETSZABÁLYZAT Hatályos: 2013.04.23-tól.

DRB Dél-Dunántúli Regionális Bank Zrt. Siklós. Felszabadulás u.46-48. ÁLTALÁNOS ÜZLETSZABÁLYZAT Hatályos: 2013.04.23-tól. DRB Dél-Dunántúli Regionális Bank Zrt. Siklós. Felszabadulás u.46-48. ÁLTALÁNOS ÜZLETSZABÁLYZAT Hatályos: 2013.04.23-tól. Az Igazgatóság a 16/2-2/2009.sz. határozattal jóváhagyta. Hatálybalépés időpontja:

Részletesebben

ÜZLETSZABÁLYZAT. A jelen Üzletszabályzat hatályba lépésének napja 2013. november15. A) ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK

ÜZLETSZABÁLYZAT. A jelen Üzletszabályzat hatályba lépésének napja 2013. november15. A) ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK ÜZLETSZABÁLYZAT A Concorde Értékpapír Zártkörűen Működő Részvénytársaság (a továbbiakban: Concorde ) mint befektetési szolgáltatási tevékenységet, illetve befektetési szolgáltatási tevékenységet kiegészítő

Részletesebben