Szervezeti és Működési Szabályzat

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Szervezeti és Működési Szabályzat"

Átírás

1 Szervezeti és Működési Szabályzat 1. sz. melléklet Az elszámolás szabályai december 10.-i módosításokkal egységes szerkezetben

2 Tartalomjegyzék 1. A számlarend 1.1. A számviteli politika 1.2. A számlatükör 1.3. A főkönyvi számlák tartalma 2. A számviteli zárlat 3. Az éves beszámoló 4. A számviteli bizonylatok rendje.4.1. A bizonylatok fajtái 4.2. A bizonylatok tartalma 5. A leltározás szabályai 5.1. A leltárfelvételi ív 5.2. A leltározás menete 6. A selejtezés szabályai 7. Költségelszámolások 7.1. Szövetségi tulajdonú gépkocsi költségelszámolása 7.2. Saját gépkocsi szövetségi célú használatának elszámolása 7.3. Rendezvények költségelszámolása 8. Elszámolás a külföldi adományokkal 9. A tagdíjak elszámolása 10. Pályázatok elszámolása 11. A házipénztár kezelésének szabályai 11.1 A pénzkezelés személyi feltételei A maximális napi zárókészlet Készpénz bevételezése és kiadása Az időszaki pénztárjelentés Elszámolás a kiadott előlegekkel A pénztár ellenőrzése 1. A számlarend 2

3 A számviteli törvény és a 224/2000. (XII.19.) Korm. rendelet írja elő azokat a számviteli szabályokat, melyek betartásával valós tájékoztatás adható a Magyar Kolping Szövetség vagyonának alakulásáról és pénzügyi helyzetéről. Az MKSZ könyvvezetési kötelezettségének - saját elhatározása alapján - a kettős könyvvitel rendszerében tesz eleget. Ennek megfelelően egyszerűsített éves beszámolót készít. Az MKSZ könyvvezetése során elkülönítve mutatja ki az alaptevékenysége érdekében felmerült, valamint vállalkozási tevékenységével kapcsolatos bevételeket és kiadásokat A számviteli politika A számviteli törvény előírásának megfelelően ebben a szakaszban összefoglalva szerepel az MKSZ számviteli politikája. Egyes meghatározások, szabályok más szakaszokban is megtalálhatók. A beszámoló Az MKSZ társadalmi szervezet a 224/2000. (XII.19.) Korm. rendelet 7. (4) pontja értelmében közhasznú egyszerűsített éves beszámolót készít. A közhasznú egyszerűsített éves beszámoló egyszerűsített mérlegből közhasznú eredményeredménylevezetésből, valamint tájékoztató adatokból áll a fenti rendelet 1. sz. és 3. sz. melléklete szerinti bontásban. Könyvviteli rendszer Az MKSZ kettős könyvvitelt vezet a 1.2. (számlatükör) szakaszban szereplő számlák használatával. Az éves beszámoló elkészítésének időpontja A mérleg készités időpontja (könyviteli zárlat) február 28, a mérleg készités forduló napja december 31. Ezen határidő után ismertté vált, előző évhez tartozó gazdasági események már a tárgyévhez könyvelendők. Minden évben március 31-ig készül el az előző év beszámolója. A beszámolót az Ügyvivő testület hagyja jóvá és beterjeszti a Közgyűlésre. A bizonylatok rendje A 4. szakasz tartalmazza. A leltározás rendje Az immateriális javak, a tárgyi eszközök és anyagok leltározási szabályait az 5. szakasza tartalmazza. A selejtezés rendje A vagyontárgyak selejtezési szabályait a 6. szakasz írja le. A pénzkezelés rendje 3

4 A házipénztár kezelésének szabályai a 11. szakaszban, a bankszámlák feletti rendelkezés szabályai az SZMSZ 6.3. szakaszban találhatók. Eszközök értékelése beszerzéskor Immateriális javak, tárgyi eszközök, illetve egyéb eszközök (készletre vásárolt eszközök) beszerzésekor a beszerzési költség (beszerzési ár) az alábbiakból tevődik össze: engedményekkel csökkentett, felárakkal növelt vételár, szállítási, rakodási, alapozási, szerelési, üzembe helyezési költség, bizományosi díj, a beszerzéskor fizetett fogyasztási adó, vám, vámpótlék, vámkezelési díj, egyéb a vámhatóság által kiszabott díjak, a beszerzéshez kapcsolódó illeték, a le nem vonható ÁFA, jogszabályon alapuló hatósági igazgatási, szolgáltatási díjak, egyéb hatósági díjak, a beszerzéshez igénybe vett hitel, kölcsön bankgarancia díja, kezelési költsége, folyósítási jutaléka, rendelkezésre tartási jutaléka, a szerződés közjegyzői hitelesítésének díja, az üzembe helyezésig, a beszállításig felmerült kamat, a beszerzéshez közvetlenül kapcsolódó biztosítási díj, a tárgyi eszköz rendeltetésszerű használatához szükséges tartozékok, tartalék alkatrészek beszerzési árban érvényesített értéke. Nem része a beszerzési költségnek a levonható, előzetesen felszámított ÁFA. A beszerzési költséget a gazdasági esemény megtörténtekor kell számításba venni számlázott (kivetett) összegben. Amennyiben az üzembe helyezéskor (készletre vételkor) a számla (határozat) nem érkezett meg, akkor az adott tétel értékét a rendelkezésre álló dokumentumok (szerződés, jogszabály) alapján kell kiszámítani. Az így meghatározott beszerzési költséget a végleges bizonylatok kézhezvételekor kell módosítani. Az eszközök besorolása Immateriális javak közé az MKSZ-ben a vagyoni értékű jogok (bérleti jog, márkanév,) és a szellemi termékek (szoftverek) tartoznak. Tárgyi eszközök a telkek, épületek, építmények, járművek, gépek, bútorok, számítástechnikai eszközök, irodagépek, hírközlési eszközök, biztonságtechnikai eszközök, az egy évnél hosszabb idő alatt elhasználódó irodai felszerelések, valamint vendéglátó-ipari felszerelések és sporteszközök. Nem tekintendő tárgyi eszköznek az egy éven belül elhasználódó bármilyen eszköz. Javítási, karbantartási költség A használatban lévő tárgyi eszköz folyamatos, zavartalan, biztonságos üzemeltetését szolgáló javítási, karbantartási tevékenység, ideértve a tervszerű megelőző karbantartást, a hosszabb időszakonként, de rendszeresen visszatérő nagyjavítást, és mindazon javítási, karbantartási tevékenységet, amelyet a rendeltetésszerű használat érdekében el kell végezni, amely a folyamatos elhasználódás rendszeres helyreállítását eredményezi; A nyilvántartási érték nem növelendő vele. Felújítási költség 4

5 Az elhasználódott tárgyi eszköz eredeti állaga (kapacitása, pontossága) helyreállítását szolgáló, időszakonként visszatérő olyan tevékenység, amely mindenképpen azzal jár, hogy az adott eszköz élettartama megnövekszik, eredeti műszaki állapota, teljesítőképessége megközelítően vagy teljesen visszaáll, az előállított termékek minősége vagy az adott eszköz használata jelentősen javul és így a felújítás pótlólagos ráfordításából a jövőben gazdasági előnyök származnak; felújítás a korszerűsítés is, ha az a korszerű technika alkalmazásával a tárgyi eszköz egyes részeinek az eredetitől eltérő megoldásával vagy kicserélésével a tárgyi eszköz üzembiztonságát, teljesítőképességét, használhatóságát vagy gazdaságosságát növeli; a tárgyi eszközt akkor kell felújítani, amikor a folyamatosan, rendszeresen elvégzett karbantartás mellett a tárgyi eszköz oly mértékben elhasználódott (szerkezeti elemei elöregedtek), amely elhasználódottság már a rendeltetésszerű használatot veszélyezteti; nem felújítás az elmaradt és felhalmozódó karbantartás egyidőben való elvégzése, függetlenül a költségek nagyságától; A tárgyi eszköz nyilvántartási értékét növeli! Beruházás, bővítés, átalakítás költsége A tárgyi eszköz beszerzése, létesítése, saját vállalkozásban történő előállítása, a beszerzett tárgyi eszköz üzembe helyezése, rendeltetésszerű használatbavétele érdekében az üzembe helyezésig, a rendeltetésszerű használatbavételig végzett tevékenység (szállítás, vámkezelés, közvetítés, alapozás, üzembe helyezés, továbbá mindaz a tevékenység, amely a tárgyi eszköz beszerzéséhez hozzákapcsolható, ideértve a tervezést, az előkészítést, a lebonyolítást, a hiteligénybevételt, a biztosítást is); beruházás a meglévő tárgyi eszköz bővítését, rendeltetésének megváltoztatását, átalakítását, élettartamának, teljesítőképességének közvetlen növelését eredményező tevékenység is, az előbbiekben felsorolt, e tevékenységhez hozzákapcsolható egyéb tevékenységekkel együtt; Épület esetén a beépített terület bővítése, a helyiség(ek) eredeti rendeltetésének megváltoztatása, az épületgépészeti berendezések korszerűbbre cserélése, más eszközöknél a funkciók bővítése, a műszaki jellemzők javítása értendő ide. A nyilvántartási értéket növeli. Értékcsökkenés Az MKSZ az immateriális javak és tárgyi eszközök értékcsökkenését az elhasználódási idő figyelembe vételével a nyilvántartás napjától kezdve a nullára történő leírás, illetve az állományból való kivezetés napjáig lineárisan számítja. Az alkalmazott éves leírási kulcsok - figyelembe véve az MKSZ tevékenységét - eszközcsoportonként az alábbi: Vagyoni értékű jogok 20% Szellemi termékek 30% Számítástechnikai eszközök 100 eft alatt 100% Számítástechnikai eszközök 100 eft-tól 200 eft-ig 50% Számítástechnikai eszközök 200 eft felett 33% Járművek, sporteszközök 20% Gépek, irodatechnikai eszközök 10% Bútorok, felszerelései tárgyak 7% Épületek hosszú élettartamú szerkezetből 2% 5

6 Épületek hosszú élettartamú szerkezetből bérbeadás vagy szálláshely szolgáltatás esetén 5% Épületek közepes élettartamú szerkezetből 3% Az értkcsökkenés alapja a maradványértékkel csökkentett bekerülési érték. A marádványérték meghatározása az eszköz aktiválásakor egyedileg történik A ,- Ft egyedi érték alatti eszközök beszerzési költsége azonnali értékcsökkenésként elszámolható. Terven felüli értékcsökkenést az MKSZ csak a még nem nullára leírt eszköz selejtezésekor alkalmaz. Ilyenkor a terven felüli értékcsökkenés összege az eszköz selejtezés napjára számított nyilvántartási értéke. Az eszközöket egyedileg kell nyilvántartani és értékelni, kivéve az azonos típusú, ugyanakkor beszerzett, azonos körülmények között használt eszközöket - ezek csoportosan is nyilvántarthatók és értékelhetők. A készletek értékelése A december 31-én meglévő raktári készletet átlagos áron kell számításba venni. A készletet mennyiségben és értékben is tételesen kell kimutatni. Az értékelés átlagos beszerzési áron történik. A követelések értékelése A be nem fizetett szövetségi tagsági hozzájárulást december 31-i fordulónappal analitikusan ki kell mutatni, de az Ügyvivő testület ellenkező értelmű döntéséig követelésként nem kell nyilvántartani. A vállalkozási tevékenységből származó, december 31-én fennálló követeléseket minősíteni kell. A kétes követelések után értékvesztést kell elszámolni a várható megtérülés mértékéig. A kötelezettségek értékelése A hosszú (egy éven túli) és rövid (egy éven belüli) lejáratú kötelezettségeket a szerződések, illetve számlák és hatósági határozatok alapján kell értékelni A számlatükör Számlaszám A számla megnevezése 1. számlaosztály. BEFEKTETETT ESZKÖZÖK 11 IMMATERIÁLIS JAVAK 113 VAGYONI ÉRTÉKŰ JOGOK 1131 Bérleti jog, használatba vételi jog 1133 Márkanév 1139 Vagyoni értékű jogok értékcsökkenése 114 SZELLEMI TERMÉKEK 1141 Szellemi termékek 1143 Szoftver termékek 1149 Szellemi termékek értékcsökkenése 12 INGATLANOK 6

7 7 121 Földterület 122 Telkek, telkesítés 123 Épületek, épületrészek, tulajdoni hányadok 126 Ingatlanokhoz kapcsolódó vagyoni értékű jogok 127 Ingatlanok értékhelyesbítése 128 Ingatlanok terven felüli értékcsökkenése 129 Ingatlanok terv szerinti értékcsökkenése 13 MŰSZAKI BERENDEZÉSEK, GÉPEK 131 Tevékenységet szolgáló berendezések 132 Járművek 133 Számítástechnikai eszközök 134 Irodai berendezések 135 Bérelt eszközökön végzett beruházás 139 MŰSZAKI BERENDEZÉSEK ÉRTÉKCSÖKKENÉSE 1391 Tevékenységet szolgáló berendezések értékcsökkenése 1392 Járművek értékcsökkenése 1393 Számítástechnikai eszközök értékcsökkenése 1394 Irodai berendezések értékcsökkenése 1395 Bérelt eszközökön végzett beruházás értékcsökkenése 14 EGYÉB BERENDEZÉSEK, FELSZERELÉSEK 143 Képzőművészeti alkotások 145 Kisértékű tárgyi eszközök 149 EGYÉB BERENDEZÉSEK, FELSZERELÉSEK, ÉRTÉKCSÖKKENÉS 1495 Kisértékű tárgyi eszközök értékcsökkenése 15 BERUHÁZÁSOK 151 Beruházások - eszközök 152 Támogatásból épülő beruházások 17 TULAJDONI RÉSZESEDÉST JELENTŐ PÉNZÜGYI BEFEKTETÉSEK 171 Részesedés többségi részesedédű vállalkozásban 172 Részesedés egyéb vállakozásban 177 Részesedések értékhelyesbítése 179 Részesedések értékvesztése 2. számlaosztály. KÉSZLETEK 26 KERESKEDELMI ÁRUK 211 Könyvek, kiadványok beszerzési áron 3. számlaosztály. KÖVETELÉSEK, PÉNZÜGYI ESZKÖZÖK, AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK 31 KÖVETELÉSEK ÁRUSZÁLLÍTÁSBÓL ÉS SZOLGÁLTATÁSBÓL 311 Belföldi követelések 312 Belföldi kétes követelések 315 Követelések értékvesztése 34 MUNKAVÁLLALÓKKAL KAPCSOLATOS KÖVETELÉSEK 341 Elszámolásrara adott előlegek 35 ADOTT ELŐLEGEK 351 Immateriális javakra adott előlegek 352 Beruházásokra adott előlegek 353 Készletekre adott előlegek 359 HEFOP támogatás 36 EGYÉB KÖVETELÉSEK 361 Munkavállalókkal szembeni egyéb követelések 364 PÁKA követelés határozat alapján

8 369 Különféle egyéb követelések 38 PÉNZESZKÖZÖK 381 Pénztár 3811 Pénztár Székház 3812 Pénztár Erdei ház 382 Valutapénztár 3821 Valutapénztár-számla 384 Bankszámlák (Ft) 3841 OTP-HUF OTP-HUF OTP-HUF OTP HUF Deviza betétszámlák 3861 OTP EUR bankszámla 387 Kompenzálási bank 389 Átvezetési számlák 39 AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK 391 Bevételek aktív időbeli elhatárolása 392 Költségek, ráfordítások aktív időbeli elhatárolása 4. számlaosztály. FORRÁSOK 41 SAJÁT TŐKE 411 Induló tőke 412 Tőkeváltozás 413 Eredménytartalék 417 Értékelési tartalék 419 Tárgyévi eredmény 44 HOSSZÚ LEJÁRATÚ KÖTELEZETTSÉGEK 441 KW Augsburg kölcsön 442 MKM Alapítvány kölcsön 443 MKCSÜA kölcsön 45 KÖTELEZETTSÉGEK ÁRUSZÁLLÍTÁSBÓL ÉS SZOLGÁLTATÁSBÓL 453 Vevőktől kapott előlegek 454 Szállítók 4541 Belföldi szállítók 455 KOSZISZ MKSZ elszámolási számla 46 EGYÉB RÖVIDLEJÁRATÚ KÖTELEZETTSÉGEK I. 461 Társasági adó elszámolása 462 Személyi jövedelemadó elszámolása 464 Önként feltárt adó 466 Előzetesen felszámított ÁFA 467 Fizetendő ÁFA 468 ÁFA elszámolási számla 469 Helyi adók elszámolási számla 4694 Idegenforgalmi adó elszámolási számla 4695 Helyi iparűzési adó elszámolási számla 4696 Gépjárműadó elszámolási számla 47 EGYÉB RÖVIDLEJÁRATÚ KÖTELEZETTSÉGEK II. 471 Jövedelem elszámolási számla 473 Társadalombiztosítási kötelezettség 4731 Nyugdíjbiztosítási Alap 4732 Egészségbiztosítási és Munkaerőpiaci járulék Alap 4733 Munkáltatói táppénz hozzájárulás 4734 Egyszerűsített foglalkoztatás közterhe 8

9 4735 Magánnyugdíjpénztárak AXA Magánnyugdíjpénztár OTP Magánnyugdíjpénztár Évgyűrűk Magánnyugdíjpénztár AEGON Magánnyugdíjpénztár Allianz Magánnyugdíjpénztár Simenzió Magánnyugdíjpénztár ING Magánnyugdíjpénztár 4736 Magánnyugdíjpénztárak késedelmi pótlék AEGON Mnypt. késedelmi pótlék ING Mnypt. késedelmi pótlék OTP Mnypt. késedelmi pótlék Dimenzió Mnypt. késedelmi pótlék 476 Munkavállalókkal szembeni kötelezettségek 4761 Munkabér kifizetések 4762 Utalások - munkabérek 477 Adó folyószámlák rendezési számla 48 PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK 481 Bevételek passzív időbeli elhatárolása 482 Költségek és ráfordítások passzív időbeli elhatárolása 483 NCA passzív időbeli elhatárolása 484 IKW passzív időbeli elhatárolása 485 Mike Valéria posta elszámolás 49 ÉVI MÉRLEGSZÁMLÁK 491 Nyitóméreg számla 492 Zárómérleg számla 493 Adózott eredmény elszámolási számla 5. számlaosztály. KÖLTSÉGNEMEK 51 ANYAGKÖLTSÉG 511 Irodaszer, nyomtatvány 512 Takarítószerek 513 Közműdíjak - Székház 5131 Áramdíj - Székház 5132 Gázdíj - Székház 5133 Víz- és csatornadíj Székház 514 Közműdíjak Erdei ház 5141 Áramdíj Erdei ház 5142 Gázdíj Erdei ház 515 Üzemanyag Erdei ház 516 Rendezvények anyagköltsége 519 Egyéb anyagköltség 5191 Egyéb anyagköltség Székház 5192 Egyéb anyagköltség Erdei ház 52 SZOLGÁLTATÁSOK KÖLTSÉGE 521 Telefonköltség 522 Postaköltség 523 Karbantartási költségek 5231 Karbantartási költségek Székház 5232 Karbantartási költségek Erdei ház 524 Bérleti díjak 525 Távfelügyelet díja 526 Programszervezések költsége 527 Utazási költségek 9

10 528 Szemétszállítás díja 529 Egyéb szolgáltatások 5291 Egyéb szolgáltatások Székház 5292 Egyéb szolgáltatások Erdei ház 53 EGYÉB SZOLGÁLTATÁSOK KÖLTSÉGE 531 Hatósági díjak, illetékek 532 Bankköltségek 533 Biztosítási díjak 54 BÉRKÖLTSÉG 541 Bérköltség 55 Személyi jellegű egyéb kifizetések 551 Rendezvények reprezentációs költség 56 BÉRJÁRULÉKOK 561 Nyugdíjbiztosítási járulék 562 Egészségbiztosítási és munkaerőpiaci járulék 563 Munkáltatói táppénz hozzájárulás 564 Egyszerűsített foglalkoztatás közterhe 57 ÉRTÉKCSÖKKENÉSI LEÍRÁS 571 Terv szerinti értékcsökkenés 572 Kisértékű eszközök értékcsökkenés 8. számlaosztály. EGYÉB RÁFORDÍTÁSOK 81 ELÁBÉ 814 Kiadványok ELÁBÉ 86 EGYÉB RÁFORDÍTÁSOK 861 Értékesített immateriális javak, tárgyi eszközök nyilvántartás szerinti értéke 862 Terven felüli értékcsökkenés 863 Késedelmi kamat 864 Bírság, kötbér, kártérítés 865 Kolping Családok támogatása 866 Nemzetközi tagdíjak 867 Céltámogatások 868 Önkormányzatokkal elszámolt adók, illetékek 87 PÉNZÜGYI MŰVELETEK RÁFORDÍTÁSAI 872 Fizetendő kamatok 876 Deviza- és valutakészletek árfolyamvesztesége 877 Kerekítési különbözetek 88 RENDKÍVÜLI RÁFORDÍTÁSOK 881 Társaságba bevitt vagyontárgyak nyilvántartás szerinti értéke 882 Térítés nélkül átadott vagyontárgyak nyilvántartás szerinti értéke 883 Szokásos mértéket meghaladó eredményt csökkentő tételek 884 Előző évekkel kapcsolatos adófizetési kötelezettség 889 Egyéb rendkívüli ráfordítások 89 NYERESÉGET TERHELŐ ADÓK 891 Társasági adó 9. számlaosztály. ÉRTÉKESÍTÉS ÁRBEVÉTELE ÉS BEVÉTELEK 91 BELFÖLDI ÉRTÉKESÍTÉS ÁRBEVÉTELE 911 Szállás szolgáltatás 912 Bérleti díj 913 Kiadványok értékesítése 919 Egyéb bevétel 10

11 92 CÉL SZERINTI TEVÉKENYSÉG BEVÉTELE 921 Szövetségi tagdíj 922 Támogatások, adományok 923 Kolping újság támogatása 924 Céltámogatás - rendezvények 925 Céltámogatás - SZJA 1% felajánlások 929 Egyéb, cél szerinti bevételek 96 EGYÉB BEVÉTELEK 961 Értékesített immateriális javak, tárgyi eszközök bevétele 963 Egyéb eredményt növelő bevételek 967 Visszafizetési kötelezettség nélkül kapott támogatások 9671 Költségvetéstől kapott támogatás, juttatás 9672 Önkormányzattól kapott támogatás, juttatás 9673 Elkülönített alapoktól kapott támogatás, juttatás 969 Különféle egyéb bevételek 97 PÉNZÜGYI MŰVELETEK BEVÉTELEI 974 Kamatbevétel pénzintézettől 976 Deviza- és valutakészletek árfolyamnyeresége 977 Kerekítési különbözetek 98 RENDKÍVÜLI BEVÉTELEK 982 Társaságba bevitt vagyontárgyak szerződés szerinti értéke 984 Előző évekkel kapcsolatos adó-visszatérítések 1.3. A főkönyvi számlák tartalma A főkönyvi számlákra a számlatükör számai alapján történik hivatkozás. Csak azon számlák magyarázata szerepel, melyek nevéből nem derül ki egyértelműen tartalmuk. 1. számlaosztály. Befektetett eszközök 113 Vagyoni értékű jog Az ingatlanhoz kapcsolódó vagyoni jogok kivételével, a nem tulajdonból származó jogok. Ellenértéke előre, összegszerűen meghatározott. Fajtái: bérleti jog, koncessziós jog, játékjog, márkanév (védjegy), használat, licence (a software licencek is), egyéb. Bekerülési értéke: beszerzési ár, sajátos bekerülési értékek Vagyoni értékű jogok értékcsökkenése Az értékcsökkenési leírás mértéke: a beszerzési árat az MKSZ döntése szerint lehet leírni, egyedi minősítés szerint. Általában alkalmazott lineáris éves leírási kulcs: 20 %. 114 Szellemi termékek Szoftverek beszerzési költsége könyvelendő ide. A szerzői jogvédelemben részesülő javakat is erre a számlára kell könyvelni. Ezen számlához szellemi termékek nyilvántartása és értékcsökkenése analitikus nyilvántartás kapcsolódik. A nyilvántartás a következő adatokat tartalmazza: a szellemi termék neve (címe), a szellemi termék előállítójának neve, az állományba vétel dátuma, 11

12 beszerzési érték, az évi értékcsökkenés, az előző nettó érték (a bruttó érték és a halmozott értékcsökkenés különbsége), az új nettó érték (az előző nettó érték és az évi értékcsökkenés különbsége), Megsemmisülés, selejtezés, értékesítés, ill. térítés nélküli (ingyenes) átadás esetén a szellemi terméket a nyilvántartásból törölni kell, a főkönyvi számláról pedig ki kell vezetni Szellemi termékek értékcsökkenése Az MKSZ a szellemi termékeket lineárisi kulcsa évi 30%. A 1149 számlán a használatbavétel napjától számított halmozott értékcsökkenés szerepel. Értékcsökkenést a 0-ra leírásig, ill. a megsemmisülés, a selejtezés, az étékesítés (átadás) napjáig kell elszámolni időarányosan. A megsemmisült, selejtezett, értékesített (átadott) szellemi termék halmozott értékcsökkenését a bruttó értékkel együtt kell kivezetni. 122 Földterület 122 Telkek Az MKSZ tulajdonában lévő földterületekről és telkekről analitikus nyilvántartást kell vezetni, mely tartalmazza a földterület, telek azonosító adatait és bruttó értékét. A földterület, telek bruttó és nettó értéke megegyezik. Értékcsökkenés nem számolható el. 123 Épületek Az MKSZ tulajdonában lévő épületekről analitikus nyilvántartást kell vezetni, amely tartalmazza: az épület azonosító adatait, a használatbavétel dátumát, bruttó érékét, az évi értékcsökkenést, az előző nettó értéket (a bruttó érték és a halmozott értékcsökkenés különbsége), az új nettó értéket (az előző nettó érték és az évi értékcsökkenés különbsége), Megsemmisülés, selejtezés, értékesítés, ill. térítés nélküli átadás esetén az épületet a nyilvántartásból törölni kell, a főkönyvi számláról pedig ki kell vezetni. 129 Épületek értékcsökkenése Az épületek éves leírási kulcsa: 2% hosszú élettartamú szerkezetek esetén, 5% hosszú élettartamú szerkezeteknél bérbeadás, vagy szállásszolgáltatás nyújtása esetén 3% közepes élettartamú szerkezetek esetén, Az épületszerkezetek leírását az évi LXXXVIII. törvény 2. sz. melléklete tartalmazza. Az épületgépészet körébe tartozó gépek és berendezések az épülettel együtt amortizálódnak. A 129 számlán a használatbavétel napjától számított halmozott értékcsökkenés szerepel. 12

13 Értékcsökkenést a 0-ra leírásig, ill. a megsemmisülés, a selejtezés, az értékesítés (átadás) napjáig kell elszámolni időarányosan. A megsemmisült, selejtezett, értékesített (átadott) épület halmozott értékcsökkenését a bruttó értékkel együtt kell kivezetni. 131 Gépek berendezések 142 Járművek 143 Irodai berendezések A tárgyi eszköz beszerzési értéke könyvelendő ide. A főkönyvi számlákhoz analitikus nyilvántartás kapcsolódik, mely a következő adatokat tartalmazza eszközönként: leltári szám, az eszköz neve, azonosító adatai (pl. típusszám, gyártási szám, stb.), az eszköz előállítójának neve, az előállítás éve, az állományba vétel (aktiválás) dátuma, beszerzési érték, az évi értékcsökkenés, az előző nettó érték (a bruttó érték és a halmozott értékcsökkenés különbsége), az új nettó érték (az előző nettó érték és az évi értékcsökkenés különbsége), Megsemmisülés, selejtezés, értékesítés, ill. térítés nélküli (ingyenes) átadás esetén a tárgyi eszközt a nyilvántartásból törölni kell, a főkönyvi számláról pedig ki kell vezetni. 139 Műszaki berendezések, gépek értékcsökkenése 149 Egyéb berendezések, felszerelések, járművek értékcsökkenése Éves leírási kulcsok: 7% bútorok, felszerelési tárgyak esetén, 10% gépek, irodatechnikai eszközök esetén, 20% járművek, sporteszközök esetén, 33% számítástechnikai eszközök esetén, ha a bekerülési érték 200 eft feletti 50% számítástechnikai eszközök esetén, ha a bekerülési 100 eft és 200 eft közötti 100% számítástechnikai eszközök esetén, ha a bekerülési 100 eft alatti A 139 és 149 számlán a használatbavétel (aktiválás) napjától számított halmozott értékcsökkenés szerepel. Értékcsökkenést a 0-ra leírásig, ill. a megsemmisülés, a selejtezés, az értékesítés (átadás) napjáig kell elszámolni időarányosan. A megsemmisült, selejtezett, értékesített (átadott) eszköz halmozott értékcsökkenését a bruttó értékkel együtt kell kivezetni. 151 Befejezetlen beruházások A még használatba nem vett, üzembe nem helyezett tárgyi eszközhöz kapcsolódó minden beszerzési költséget ide könyvelünk, tárgyi eszközönként elkülönítve. Beruházásnak minősül a tárgyi eszköz bővítése, átalakítása, rendeltetésének megváltoztatása is. 152 Támogatásból épülő beruházások A céltámogatásokból megvalósuló még használatba nem vett, üzembe nem helyezett tárgyi eszközhöz kapcsolódó minden beszerzési költséget ide könyvelünk, tárgyi 13

14 14 eszközönként elkülönítve. Beruházásnak minősül a tárgyi eszköz bővítése, átalakítása, rendeltetésének megváltoztatása is. 171 Részesedés többségi részesedésű vállalkozásban Akkor kell a részesedés összegét kimutatni ezen a számlán, ha az MKSZ tulajdoni részesedésének aránya az adott gazdasági társaságnál meghaladja a jegyzett tőke 50%-át, vagy az MKSZ a gazdasági társaság irányításában, ellenőrzésében meghatározó befolyást gyakorol. Részesedésként kell kimutatni a gazdasági társaság jegyzett tőkéjében (törzstőkéjében, részvénytőkéjében, alapítói vagyonában) való pénzügyileg, vagy apporttal teljesített részesedést. A vásárlással, vagy tőkeemeléssel szerzett részesedést is itt kell kimutatni. 172 Részesedés egyéb részesedésű vállalkozásban Azokat a részesedéseket kell erre a számlára könyvelni, melyeknél az MKSZ részesedése az adott gazdasági társaságnál nem haladja meg a jegyzett tőke 25%-át, és az MKSZ nem gyakorol meghatározó befolyást a gazdasági társaság irányításában. 179 Részesedések értékvesztése Ha a gazdasági társaság piaci megítélése a mérlegkészítés napját megelőzően legalább egy éven keresztül alacsonyabb, mint a könyvekben kimutatott alapításkori, ill. korábbi értékvesztéssel csökkentett értéke, akkor az értékvesztés összege erre a számlára könyvelendő. 261 Könyvek beszerzési áron 2. számlaosztály. Készletek Az MKSZ a saját kiadásban megjelentetett, vagy más kiadóktól vásárolt könyveket kiadványokat bekerülési (beszerzési) áron közvetlenül elszámolja a 814-es fökönyvi számlára (ELÁBÉ). Minden év december 31-i fordulónappal leltárfelvételt készít anyagkészletéről, melyet tételenként értékel. Az értékelés tényleges beszerzési áron történik. A letár értéke a 261 számlán állományba veendő, míg ugyanezzel az érékkel az ELÁBÉ csökkentendő. A nyitó árukészlet értéke ELÁBÉ-ként elszámolandó. Ha a fentiek szerint megállapított árukészlet magasabb a piaci értéknél, akkor a különbséget értékvesztés címén az ELÁBÉ-nál el kell számolni. A készletértéket a mérlegkészítéskor ismert piaci értékre kell módosítani. 3. számlaosztály. Követelések, pénzügyi eszközök és aktív időbeli elhatárolások 311 Belföldi követelések Szolgáltatásból, anyag- vagy eszközeladásból származó, a vevő által elismert (kimenő) számla szerinti követelések könyvelendők ide ÁFA értékkel együtt. A Magyar Kolping szövetség kibocsátott számláiról analitikus nyilvántartást vezet, mely tartalmazza: a számla számát, a teljesítés dátumát, a fizetés módját és határidejét,

15 15 a vevő nevét és címét, a szolgáltatás (áru) megnevezését, mennyiségét, egységárát, összegét, az ÁFA kulcsát és összegét, az SZJ számot, A számla tartalma az általános forgalmi adó törvény szerinti. A számlák zárt rendszerben számozott, szigorú számadású nyomtatványok! 341 Munkavállalókkal szembeni követelések Erre a számlára könyvelendő a munkabér előleg, az anyagi felelősség érvényesítése címén előírt összeg (pl. leltárhiány, pénzhiány, kártérítés), törvényi előírás alapján a munkáltató által a munkavállaló felé közvetített külső követelés. A munkavállalóknak elszámolásra kiadott (pl. beszerzések, üzemanyag előleg, útielőleg) összegeket is itt kell kimutatni. A kiadott előlegekről analitikus nyilvántartást kell vezetni, az alábbi adatokkal: az előleg felvételének dátuma, a felvevő munkavállaló neve, az előleg összege, az előleg jogcíme, az elszámolás határideje, a ténylegesen felhasznált összeg, a felhasználás jogcíme, a visszafizetett összeg. 35 Adott előlegek A beszerzési (beruházási) szerződés alapján kifizetett előleg könyvelendő ezekre a számlákra. A szerződés nem teljesülése miatti előleg visszafizetési követelést értékvesztés keretében kell figyelembe venni. 36 Egyéb követelések Mindazon követelések mutatandók ki itt, melyekre a számlacsoporton belül más kijelölt számla nincs. A számla egyenlege a pénzügyileg még nem rendezett egyéb követelések összegét mutatja Pénztár Székház 3812 Pénztár Erdei ház A házipénztár forint készpénzállománya és az abban bekövetkező változások mutatandók ki ezen a számlán. A könyvelés az időszakos pénztárjelentés, valamint a bevételi és kiadási pénztárbizonylatok alapján történik. Ide könyvelendő a pénztárellenőrzés alkalmával megállapított pénztárhiány jegyzőkönyv szerinti összege. A számla egyenlegének - figyelembe véve a pénztárnapló forgalmát - mindenkor meg kell egyeznie a tényleges pénzkészlettel. 382 Valutapénztár A házipénztár valuta készpénzállománya és az abban bekövetkező változások mutatandók itt ki valutanemenként és forintban is. A bevételi és kiadási pénztárbizonylatok, valamint az időszakos pénztárjelentés valutában vezetendő, valutanemenként elkülönítve. A főkönyvi számlához forint árfolyamot kimutató analitikus nyilvántartás kapcsolódik. A vásárolt valutát az eladó bank által az ügyletre megadott forint árfolyamon kell

16 könyvelni. Saját deviza számláról történő valuta kivétel esetén a lebonyolító bank napi eladási vételi árfolyam átlagán kell a forint értéket meghatározni. 384 Bankszámlák Az MKSZ ezeken a számlákon mutatja ki a számlavezető bankokkal szembeni pénzkövetelés állományát és azok változásait. A számlákra csak a bank által megküldött terhelési-jóváírási értesítés, ill. bankszámlakivonat alapján szabad könyvelni. A bankoknak fizetendő pénzforgalmi jutalékot (kezelési költséget) a bankköltségek számlán kell elszámolni. A kapott kamatok a pénzügyi műveletek bevételei számlán számolandók el. 386 Deviza betétszámlák A főkönyvi számlákat devizában és forintban is kell vezetni. A forint értéket jóváírás, vagy terhelés napján a számlavezető bank középárfolyamán kell meghatározni. 389 Átvezetési számlák Technikai jellegű számla. A bankszámlák és a pénztárszámlák, ill. a bankszámlák egymás közötti forgalmában azt a bankszámlát helyettesíti, amelyről a bankértesítés még nem érkezett meg. Az átvezetési számlára csak pénztárbizonylatok és bankbizonylatok alapján szabad könyvelni. 39 Aktív időbeli elhatárolások A számla célja, hogy a több évet érintő gazdasági események eredményre gyakorolt hatása az érintett évek között arányosan oszoljon meg. A mérleg fordulónapja előtt felmerült olyan pénzkiadások könyvelendők ide, melyek költségként csak a fordulónap utáni időszakra számolhatók el (pl. fizetett bérleti díj a mérleg fordulónapját követő időszakra eső része). Olyan bevételek is ide könyvelendők, melyek - szerződés szerint - a mérleg fordulónapja után esedékesek, de a mérleggel lezárt időszakra számolandók el (pl. tárgyévre járó, de - szerződés szerint - a tárgyévet követően esedékes bérleti díj). 411 Induló tőke 4. számlaosztály. Források A magyar Kolping szövetség megalakulásakor meglévő (a tagok, támogatók által összeadott) tőkéje. 412 Tőkeváltozás Olyan gazdasági műveletek hatását kell itt kimutatni, melyek az induló tőke növekedését, vagy csökkenését eredményezik. Az (adózott) vállalkozási eredmény, és az MKSZ alaptevékenysége szerinti eredmény erre a számlára könyvelendő. 419 Tárgyévi eredmény 16

17 A 493 számlán meghatározott adózott eredményt kell erre a számlára könyvelni. A tárgyévet követő nyitás után az adózott eredmény átvezetendő a 412 tőkeváltozás számlára. 44 Hosszú lejáratú kötelezettségek Az egy éven túli kötelezettségek mutatandók ki ezen a számlán. Ilyen kötelezettség pl. a szerződés szerint egy évnél hosszabb időre felvett hitel, kölcsön. A részletekben visszafizetendő kölcsön a mérleg fordulónapot követő évben visszafizetendő részlete a mérlegben a rövid lejáratú kötelezettségek közé állítandó be Belföldi szállítók Áruszállításból, szolgáltatásból származó a szállítóval szembeni kötelezettségeket kell ide könyvelni (ÁFÁ-val együtt). Csak az elismert kötelezettségek könyvelhetők erre a számlára. A főkönyvi számlához analitikus nyilvántartás kapcsolódik a következő adatokkal: a szállító neve, címe, a számla száma, a számla végösszege, az ÁFA kulcs, a kiállítás, a teljesítés és a fizetési határidő dátuma, a fizetés módja, a kiegyenlítés dátuma. 461 Társasági adó elszámolása A számla évközben a jogszabály előírásai szerint fizetendő adóelőleg kimutatására szolgál. Év végén e számlára könyvelendő az éves adófizetési kötelezettség adóbevallás szerinti összege. 462 Személyi jövedelemadó elszámolása A számla a személyi jövedelemadó köteles jövedelmekből levont jövedelemadó (és előlege) elszámolására szolgál. A számlához a bérelszámoló számítógépes program által készített analitikus nyilvántartások kapcsolódnak. 466 Előzetesen felszámított ÁFA A beszerzéseket (áru, szolgáltatás) terhelő forgalmi adót kell ezeken a számlákon kimutatni adókulcsonként elkülönítve. A 4541 számlánál leírt analitikus nyilvántartás kapcsolódik ehhez a számlacsoporthoz is. Az import beszerzésnél a vámhatóság által kivetett ÁFA a megfizetését követő naptól tekinthető előzetesen felszámított ÁFÁ-nak. 467 Fizetendő ÁFA Erre a számlacsoportra az MKSZ által felszámított, illetve a vámhatóság által kivetett ÁFA könyvelendő adókulcsonként elkülönítve. A saját vállalkozásban végzett beruházás fizetendő ÁFÁ-ja is ide könyvelendő. A számlacsoporthoz adóalaponkénti analitikus nyilvántartás kapcsolódik. Az analitikus nyilvántartás az APEH ÁFA bevallás megkívánt adatai szerint épül fel. 17

18 468 ÁFA elszámolási számla A számla összevont egyenlegét havonta meg kell állapítani és az egyenleget az adózás rendjéről szóló törvény szerint rendezni kell a költségvetéssel. Az összevont egyenleg és a pénzügyi rendezés könyvelendő a 468 számlára. 469 Helyi adók elszámolási számla A Magyar Kolping Szövetségnek társasági adó köteles vállalkozási tevékenysége után helyi adót kell fizetnie. Erre a számlára az önkormányzatok számára fizetendő kivetett, bevallott adókat kell könyvelni. 471 Jövedelem elszámolási számla A munkabérek és a személyi jellegű kifizetések, valamint ezen kifizetésekből levont, a munkavállalók más szervezetekkel (személyekkel) szemben fennálló kötelezettségei elszámolására szolgál ez a számla. A számlán az állományba tartozó és az állományba nem tartozó munkavállalók naptári évre elszámolt, kifizetett összes jövedelmének meg kell jelennie. A számlához a bérelszámoló számítógépes program szolgáltat analitikus nyilvántartást. 473 Társadalombiztosítási kötelezettség A számla a társadalombiztosítással kapcsolatos elszámolások nyilvántartására szolgál. A számlához a bérelszámoló számítógépes program adja az analitikus nyilvántartást. 476 Munkavállalókkal szembeni kötelezettségek A bérszámfejtés eredményeként a készpénzben illetve átutalással fizetendő nettó munkabérek nyilvántartására szolgáló számlák. A számlákhoz a bérelszámoló számítógépes program szolgáltat analitikus nyilvántartást. 48 Passzív időbeli elhatárolások Passzív időbeli elhatárolásként kell elszámolni a mérleg fordulónapja előtt befolyt olyan pénzbevételt, mely a fordulónap utáni időszak árbevételét képezi (pl. előre fizetett bérleti díj). Ide könyvelendő a mérleg fordulónapja előtt elszámolt olyan költség, amely csak a fordulónap után lesz pénzkiadás. 491 Nyitómérleg számla A számla a főkönyvi számlák megnyitására szolgál. A számlán a nyitó tételeket az éves mérleggel összegszerűen egyezően, de ellentétes oldalon kell könyvelni. 492 Zárómérleg számla A főkönyvi számlák lezárására szolgál. A számlán a tételeket az éves mérleggel összegszerűen egyezően, de ellentétes oldalon kell könyvelni. 493 Adózott eredmény elszámolása Az adózás előtti eredmény kimutatására és az adózott eredmény elszámolására szolgál. A költség számlák (51, 52, 55, 56), a ráfordítás számlák (86, 87, 88), és a bevétel számlák (91, 92, 96, 97, 98) egyenlegeit kell átvezetni ide. A 891 számlán elszámolt társasági adót is át kell vezetni erre a számlára. Az adózott eredmény 18

19 19 átvezetendő a 419 számlára. A 493 számlának az évi zárlatot követően egyenlege nem lehet. 51 Anyagköltség 5. számlaosztály. Költségnemek A számla az év közben felmerült anyagköltséget tartalmazza beszerzési étéken. Az anyagkészlet év végi fordulónapon megállapított értékvesztését is ide kell könyvelni. 52 Igénybevett anyagjellegű szolgáltatások Postai költség, telefonköltség, energia költség, közműdíjak, belföldi utazási és szállásköltség, külföldi utazási és szállásköltség, tárgyi eszközök karbantartási, javítási költsége és egyéb anyagjellegű szolgáltatások könyvelendők ide. 531 Hatósági díjak, illetékek A hatósági díjak számla a hatóságok részére jogszabály alapján befizetett díjak, engedélyezési díjak, valamint olyan illeték címén befizetett, vagy illeték bélyeggel lerótt illetékfizetési kötelezettség kimutatására szolgál, amelyek összegét nem az önkormányzat, vagy az állami költségvetés, a VPOP részére kell befizetni adók módjára. Ide tartozik a perköltség is. 532 Bankköltségek Pénzintézet által nyújtott szolgáltatások ellenértéke könyvelendő erre a számlára. A kifizetett kamat nem tartozik ide. 533 Biztosítási díjak Biztosítóintézettel kötött biztosítási szerződések alapján fizetendő biztosítási díjak könyvelendők ide. 54 Bérköltség Az állományba tartozó és az állományon kívüli munkavállalók munkadíja, bére, bérpótléka, jutalma könyvelendő erre a számlára. Ide könyvelendő: a felmondási időre fizetett átlagkereset, a határozott idejű munkaszerződés esetén a felmondástól a határozott idő végig fizetett átlagkereset, a munkakörrel össze nem függő munkavégzésért járó külön munkabér, külső előadók díja, esetenkénti megbízási díjak, tanulók, egyetemi hallgatók bére, alkalmi munkavállalók bére. A számlához kapcsolódó analitikus nyilvántartást a bérelszámoló számítógépes program adja. 55 Személyi jellegű egyéb kifizetések Olyan személyi jellegű kifizetések könyvelendők erre a számlacsoportra, melyek nem minősülnek bérköltségnek, és akinek fizetik az nem önálló vállalkozó (nem kötelezett számla kiállítására). Ide könyvelendők az alábbiak: betegszabadság idejére a munkavállaló által fizetett díjazás,

20 végkielégítés, albérleti hozzájárulás, szállásköltség térítés, munkaruha költség, munkavállalóknak (jogszabály alapján) fizetett rezsitérítés, üdülési, étkezési hozzájárulás, napidíj, utazási költségtérítések szerzői díjak, választott tisztségviselők tiszteletdíja, reprezentációs költségek. A számlához kapcsolódó analitikus nyilvántartást a bérelszámoló számítógépes program adja. 56 Bérjárulékok A munkáltató által fizetendő társadalombiztosítási (nyugdíjbiztosítási és egészségbiztosítási) járulékot kell ide könyvelni. Az analitikus nyilvántartást a bérelszámoló számítógépes program szolgáltatja. 571 Terv szerinti értékcsökkenési leírás A Magyar Kolping Szövetség évi értékcsökkenést számol el immateriális javai és tárgyi eszközei után a 1139, 1149, 129, 139 és 149 számláknál leírt mértékben. 814 Kiadványok ELÁBÉ 8. számlaosztály. Ráfordítások A kiadványok beszerzéskori értéke könyvelendő erre a számlára. 861 Értékesített immateriális javak, tárgyi eszközök nyilvántartás szerinti értéke Az értékesítés napjáig értékcsökkenés számítandó, majd ez után a bruttó érték és az értékesítés napjáíg elszámolt értékcsökkenés összege könyvelendő erre a számlára Terven felüli értékcsökkenés A terven felüli értékcsökkenési leírás összege a könyv szerinti nettó érték és a piaci érték különbözete. Az eszközök átértékelése, megrongálódása esetén jelentkező értékvesztést kell ide könyvelni. Csak az állományban maradó eszközök után kell értékcsökkenést elszámolni, a megsemmisült, kiselejtezett eszközök nettó nyilvántartási értéke a ráfordítások között számolandó el. 863 Késedelmi kamat 864 Bírság, kötbér, kártérítés Ide könyvelendők a szokásos mértétkű hitelezési veszteségek, a szokásos mértékű káreseményekkel kapcsolatos költségek, a szokásos mértékű bírságok, késedelmi kamatok, kártérítések. A selejtezett immateriális javak és tárgyi eszközök nyilvántartás szerinti értéke is erre a számlára könyvelendő. 865 Kolping Családok támogatása 20

EGYÉB BERENDEZÉSEK, FELSZERELÉSEK, GÉPEK, JÁRMŰVEK

EGYÉB BERENDEZÉSEK, FELSZERELÉSEK, GÉPEK, JÁRMŰVEK FŐKÖNYVI KIVONAT 2013.01.01-2013.12.31 Psalmus Humanus Egyesület - 2013 Forgalom Fők.szám Megnevezés Tartozik Követel 1 14 3 31 36 38 381 384 39 392 4 41 45 454 463 464 471 474 49 5 51 143 145 149 1491

Részletesebben

Civil (közhasznú) szervezetek számlatükre. 2012. (készítette: Baracskainé dr. Boór Judit)

Civil (közhasznú) szervezetek számlatükre. 2012. (készítette: Baracskainé dr. Boór Judit) 1 Civil (közhasznú) szervezetek számlatükre 2012. (készítette: Baracskainé dr. Boór Judit) I. Befektetett eszközök 11. Immateriális javak 113 Vagyoni értékű jogok 114 Szellemi termékek 118 Immateriális

Részletesebben

Számlakeret. egyházi gazdálkodó szervezet MINTA SZÁMLAKERET. Adószám: Bejegyző szerv: EMMI Regisztrációs szám: 00003/2012. Kelt:.,

Számlakeret. egyházi gazdálkodó szervezet MINTA SZÁMLAKERET. Adószám: Bejegyző szerv: EMMI Regisztrációs szám: 00003/2012. Kelt:., Adószám: Bejegyző szerv: EMMI Regisztrációs szám: 00003/2012 cím MINTA SZÁMLAKERET Kelt:., 2017.. P.h. Az egyházi gazdálkodó szerv képviselője [EsBo program] -1- Bevezető 0 Nyilvántartási számlák 1 Befektetett

Részletesebben

II. évfolyam BA. Név: Neptun kód: Kurzus: Tanár neve: HÁZI DOLGOZAT 1. Számvitel 1 2013/2014. I. félév

II. évfolyam BA. Név: Neptun kód: Kurzus: Tanár neve: HÁZI DOLGOZAT 1. Számvitel 1 2013/2014. I. félév II. évfolyam BA Név: Neptun kód: Kurzus: Tanár neve: HÁZI DOLGOZAT 1. Számvitel 1 2013/2014 I. félév 1. Feladat (40 pont) Könyvelés Főkönyvi számlavázakon Eszközök Nyitó mérleg Források A. Befektetett

Részletesebben

ÉRTÉKELÉSI SZABÁLYZAT

ÉRTÉKELÉSI SZABÁLYZAT ÉRTÉKELÉSI SZABÁLYZAT Városi Művelődési Központ Veszprém Hatályba lép 2014. január 7-től. A Városi Művelődési Központ eszközeinek és forrásainak értékelési szabályzatát a számvitelről szóló 2000. évi C.

Részletesebben

Példa az eszközök és források értékelésében jelentkező hibák elszámolására

Példa az eszközök és források értékelésében jelentkező hibák elszámolására Példa az eszközök és források értékelésében jelentkező hibák elszámolására Egy vállalkozásnál az önellenőrzés keretében hibát tártak fel 2008. március 12-én (a 2007. évi mérlegkészítés napját megelőzően).

Részletesebben

A 484/2015. (XII. 29.) Korm. rendelet

A 484/2015. (XII. 29.) Korm. rendelet A 484/2015. (XII. 29.) Korm. rendelet A számviteli törvényhez kapcsolódó, sajátos számviteli szabályokat tartalmazó kormányrendeletek módosításáról szóló 484/2015. (XII. 29.) Korm. rendelet szabályait

Részletesebben

Eredménykimutatás FORRÁS Zrt. ). A főkönyvi kivonat az adózás előtti eredmény utáni könyvelési tételeken kívül minden információt tartalmaz! .

Eredménykimutatás FORRÁS Zrt. ). A főkönyvi kivonat az adózás előtti eredmény utáni könyvelési tételeken kívül minden információt tartalmaz! . Eredménykimutatás A FORRÁS Zrt. (továbbiakban: Társaság) 2009. december 31-i főkönyvi kivonatának forgalmi adatai (forintban). A főkönyvi kivonat az adózás előtti eredmény utáni könyvelési tételeken kívül

Részletesebben

KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET a Szkéné Színház Nonprofit Közhasznú Kft. 2011. december 31-i közhasznú egyszerűsített éves beszámolójához

KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET a Szkéné Színház Nonprofit Közhasznú Kft. 2011. december 31-i közhasznú egyszerűsített éves beszámolójához KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET a Szkéné Színház Nonprofit Közhasznú Kft. 2011. december 31-i közhasznú egyszerűsített éves beszámolójához A Műegyetemi Ifjúsági Szolgáltató Nonprofit Közhasznú Kft. (továbbiakban:

Részletesebben

a 2012. évi A számviteli törvény szerinti egyéb szervezetek közhasznú egyszerűsített éves beszámolójához

a 2012. évi A számviteli törvény szerinti egyéb szervezetek közhasznú egyszerűsített éves beszámolójához a 2012. évi A számviteli törvény szerinti egyéb szervezetek közhasznú egyszerűsített éves beszámolójához Győr, 2013. április 25. ph. vállalkozás vezetője Jelen kiegészítő melléklet tartalmazza mindazon

Részletesebben

Főkönyvi kivonat. 2013.03.25. 19:43:03 Pénznem: HUF. Honvédség és Társadalom Baráti Kör Szfvár 18484126-1-07

Főkönyvi kivonat. 2013.03.25. 19:43:03 Pénznem: HUF. Honvédség és Társadalom Baráti Kör Szfvár 18484126-1-07 Honvédség és Társadalom Baráti Kör Szfvár 18484126-1-07 Főkönyvi kivonat 2013.03.25. 19:43:03 Pénznem: HUF Szűkítési feltételek: 1 BEFEKTETETT ESZKÖZÖK 39 428 431 0 39 428 431 1 149 437 39 428 431 1 149

Részletesebben

Főkönyvi kivonat - nem részletezett

Főkönyvi kivonat - nem részletezett 1. BEFEKTETETT ESZKÖZÖK 11 IMMATERIÁLIS JAVAK 12 INGATLANOK ÉSINGATLANOKHOZ KAPCSOLÓDÓ VAGYONI JOGOK 13 MŰSZAKI BERENDEZÉSEK, GÉPEK, JÁRMŰVEK 14 EGYÉB BERENDEZÉSEK, FELSZERELÉSEK 95821154,00 6287982 32941334,00

Részletesebben

S Z Á M L A T Ü K Ö R

S Z Á M L A T Ü K Ö R S Z Á M L A T Ü K Ö R 1 1. SZÁMLAOSZTÁLY BEFEKTETETT ESZKÖZÖK 11. IMMATERIÁLIS JAVAK 111. Alapítás-átszervezés aktivált értéke 112. Kísérleti fejlesztés aktivált értéke 113. Vagyoni értékű jogok 114. Szellemi

Részletesebben

Példa az egyszerűsített éves beszámolót készítők részére

Példa az egyszerűsített éves beszámolót készítők részére 1. Az egyszerűsített éves beszámoló készítése lehetőségének meghatározása: A vállalkozás 2006. október 1-jével kezdte meg előtársaságként működését, a társaságot a cégbíróság október 31.-vel jegyezte be,

Részletesebben

2012.ÉV KÖZHASZNÚ EGYSZERŰSÍTETT ÉVES BESZÁMOLÓ Kiegészítő melléklete

2012.ÉV KÖZHASZNÚ EGYSZERŰSÍTETT ÉVES BESZÁMOLÓ Kiegészítő melléklete Alapítvány a cukorbetegekért 8200. Veszprém Ádám Iván u. 1. 2012.ÉV KÖZHASZNÚ EGYSZERŰSÍTETT ÉVES BESZÁMOLÓ Kiegészítő melléklete Veszprém, 2013. április 26. Reichardt Béláné alapítvány képviselője I.

Részletesebben

ÓZDI VÁLLALKOZÓI KÖZPONT ÉS INKUBÁTOR ALAPÍTVÁNY Kiemelten Közhasznú Alapítvány 2010. évi egyszerűsített éves beszámolója

ÓZDI VÁLLALKOZÓI KÖZPONT ÉS INKUBÁTOR ALAPÍTVÁNY Kiemelten Közhasznú Alapítvány 2010. évi egyszerűsített éves beszámolója 1 8 4 0 0 6 5 6 Statisztikai számjel - - Cégjegyzék száma 1 1 ÓZDI VÁLLALKOZÓI KÖZPONT ÉS INKUBÁTOR ALAPÍTVÁNY Kiemelten Közhasznú Alapítvány 2010. évi egyszerűsített éves beszámolója 1 8 4 0 0 6 5 6 Statisztikai

Részletesebben

PÉNZFOLYAM Kft. tárgyévi cash-flow kimutatásának összeállításához a következő információkat ismerjük.

PÉNZFOLYAM Kft. tárgyévi cash-flow kimutatásának összeállításához a következő információkat ismerjük. PÉNZFOLYAM Kft. tárgyévi cash-flow kimutatásának összeállításához a következő információkat ismerjük. ESZKÖZÖK (aktívák) Előző év Tárgyév A. BEFEKTETETT ESZKÖZÖK 79 260 72 655 I. IMMATERIÁLIS JAVAK 10

Részletesebben

Magyar ILIAS Közösség Egyesület 2085, Pilisvörösvár, Horgászsor u. 3/B.

Magyar ILIAS Közösség Egyesület 2085, Pilisvörösvár, Horgászsor u. 3/B. Bírósági határozat száma: Pk.60553/2010/1/II, 2011.01.25 Magyar ILIAS Közösség Egyesület 2085, Pilisvörösvár, Horgászsor u. 3/B. Közhasznú egyszerűsített éves beszámoló 2013. január 1. - számviteli évről

Részletesebben

Kiegészítő melléklet a 2010. évi egyszerűsített éves beszámolóhoz

Kiegészítő melléklet a 2010. évi egyszerűsített éves beszámolóhoz Kiegészítő melléklet a 2010. évi egyszerűsített éves beszámolóhoz ÁLTALÁNOS ÖSSZEFOGLALÁS A kiegészítő melléklet az Óbudai Sport és Szabadidő Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság (a továbbiakban: Társaság)

Részletesebben

KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS

KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS az egyéb szervezetmegnevezése az egyéb szervezet címe, telefonszáma 2014 évi KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS 2014. 01.01. - 2014 12.31. 1. Számviteli beszámoló ( közhasznú egyszerűsített beszámoló) a) Mérleg b)

Részletesebben

KÖRZETI TŰZOLTÓ EGYESÜLET LETENYE KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS

KÖRZETI TŰZOLTÓ EGYESÜLET LETENYE KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS KÖRZETI TŰZOLTÓ EGYESÜLET LETENYE 8868 Letenye, Kossuth L. u.58. KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS 2013 évről Készítette: Talentum Kontakt kft 2014-04-22 Tartalom 1. A szervezet alapadatai 2. Számviteli beszámoló

Részletesebben

2011. évi KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS

2011. évi KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS az egyéb szervezetmegnevezése az egyéb szervezet címe 2011. évi KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS 2011. 01. 01.-2011. 12. 31. 1. Számviteli beszámoló ( közhasznú egyszerűsített beszámoló) a) Mérleg b) Eredménylevezetés

Részletesebben

Főkönyvi kivonat. Szinkronúszó Alszövetség 18092369-2-41. 2011.05.19. 12:38:35 Pénznem: HUF

Főkönyvi kivonat. Szinkronúszó Alszövetség 18092369-2-41. 2011.05.19. 12:38:35 Pénznem: HUF Szinkronúszó Alszövetség 18092369-2-41 Főkönyvi kivonat 2011.05.19. 12:38:35 Pénznem: HUF Szűkítési feltételek: 1 BEFEKTETETT ESZKÖZÖK 2 099 263 1 782 014 2 099 263 1 821 886 2 099 263 1 821 886 277 377

Részletesebben

KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET

KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET BISZK - Budapesti Igazságügyi Szakértői Kamara 2015.évi egyszerűsített beszámolójához I. Általános rész A Budapesti Igazságügyi Szakértői Kamara az 1995.évi CXIV. törvény által létrehozott

Részletesebben

PÉNZÜGYI ÉS SZÁMVITELI KAR- TÁVOKTATÁSI KÖZPONT COLLEGE OF FINANCE AND ACCOUNTANCY- CENTER OF DISTANCE LEARNING 1149 BUDAPEST, BUZOGÁNY U. 10-12.

PÉNZÜGYI ÉS SZÁMVITELI KAR- TÁVOKTATÁSI KÖZPONT COLLEGE OF FINANCE AND ACCOUNTANCY- CENTER OF DISTANCE LEARNING 1149 BUDAPEST, BUZOGÁNY U. 10-12. PÉNZÜGYI ÉS SZÁMVITELI KAR- TÁVOKTATÁSI KÖZPONT COLLEGE OF FINANCE AND ACCOUNTANCY- CENTER OF DISTANCE LEARNING 1149 BUDAPEST, BUZOGÁNY U. 10-12. / FAX: 06-1-222-4584 : 06-1-469-6672 II. évfolyam BA Név:

Részletesebben

Pallas 70. A tárgyi eszközök értékcsökkenésének elszámolása: lásd 15. tétel

Pallas 70. A tárgyi eszközök értékcsökkenésének elszámolása: lásd 15. tétel 16.) Ismertesse a tárgyi eszközök fogalmát, csoportosítsa a tárgyi eszközöket! Mutassa be a tárgyi eszközök főkönyvi és analitikus nyilvántartását, és az értékelésük szabályait! Sorolja fel az állományváltozások

Részletesebben

ÓZDI VÁLLALKOZÓI KÖZPONT ÉS INKUBÁTOR ALAPÍTVÁNY Közhasznú Társaság évi egyszerűsített éves beszámolója

ÓZDI VÁLLALKOZÓI KÖZPONT ÉS INKUBÁTOR ALAPÍTVÁNY Közhasznú Társaság évi egyszerűsített éves beszámolója 1 8 4 0 0 6 5 6 Statisztikai számjel - - Cégjegyzék száma 1 1 ÓZDI VÁLLALKOZÓI KÖZPONT ÉS INKUBÁTOR ALAPÍTVÁNY Közhasznú Társaság 2007. évi egyszerűsített éves beszámolója 1 1 8 4 0 0 6 5 6 Statisztikai

Részletesebben

Siklósi Ágnes Veress Attila: Gazdasági események kontírozása A Z-ig. Szerkeszetette: Gátfalvi Katalin Forrás: Számviteli Levelek

Siklósi Ágnes Veress Attila: Gazdasági események kontírozása A Z-ig. Szerkeszetette: Gátfalvi Katalin Forrás: Számviteli Levelek Költségvetési kapcsolatok elszámolása a számvitelben 1. Az elmúlt években több új adónemet is bevezettek, amelyet a vállalkozásoknak számviteli rendszerükben nyilván kell tartaniuk, s nyomon követniük

Részletesebben

Egyéb Szervezet Egyszerűsített Éves Beszámolója

Egyéb Szervezet Egyszerűsített Éves Beszámolója 1 8 1 2 5 0 6 7-9 4 9 9-5 2 9-0 1 Egyéb Szervezet Egyszerűsített Éves Beszámolója Éves zárómérleg 2010. január 01. - 2010. december 31. 2010 Kelt Budapest, 2011. május 20. 1 8 1 2 5 0 6 7-9 4 9 9-5 2 9-0

Részletesebben

II. évfolyam. Név: Neptun kód: Kurzus: Tanár neve: HÁZI DOLGOZAT 2. Számvitel 2 2013/2014. II. félév

II. évfolyam. Név: Neptun kód: Kurzus: Tanár neve: HÁZI DOLGOZAT 2. Számvitel 2 2013/2014. II. félév II. évfolyam Név: Neptun kód: Kurzus: Tanár neve: HÁZI DOLGOZAT 2. Számvitel 2 2013/2014 II. félév 1. feladat (lekötött tartalék meghatározása, osztalékkal kapcsolatos számítások, saját tőke mérlegrészlet

Részletesebben

KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET. atlatszo.hu Közhasznú Nonprofit Kft. egyszerűsített éves beszámolójához. 2015. május 29. a vállalkozás vezetője (képviselője)

KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET. atlatszo.hu Közhasznú Nonprofit Kft. egyszerűsített éves beszámolójához. 2015. május 29. a vállalkozás vezetője (képviselője) KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET a atlatszo.hu Közhasznú Nonprofit Kft. 2014 egyszerűsített éves beszámolójához 2015. május 29. a vállalkozás vezetője (képviselője) I. ÁLTALÁNOS RÉSZ A cég teljes neve: Alapítás időpontja:

Részletesebben

Főkönyvi kivonat. 2012.09.10. 13:45:19 Pénznem: HUF. In Gold Invest 22617271-2-43

Főkönyvi kivonat. 2012.09.10. 13:45:19 Pénznem: HUF. In Gold Invest 22617271-2-43 In Gold Invest 22617271-2-43 Főkönyvi kivonat 2012.09.10. 13:45:19 Pénznem: HUF Szűkítési feltételek: 1 BEFEKTETETT ESZKÖZÖK 439 595 151 459 1 186 219 151 459 1 186 219 151 459 1 034 760 T 13 MŰSZAKI BERENDEZÉSEK,

Részletesebben

Pénzügyi számvitel II. előadás. Tárgyi eszközök, beruházások, immateriális javak főkönyvi elszámolása

Pénzügyi számvitel II. előadás. Tárgyi eszközök, beruházások, immateriális javak főkönyvi elszámolása Pénzügyi számvitel II. előadás Tárgyi eszközök, beruházások, immateriális javak főkönyvi elszámolása A befektetett eszközök I. Immateriális javak II. Tárgyi eszközök III. Befektetett pénzügyi eszközök

Részletesebben

KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET

KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET 2015. 01. 01. 2015. 12. 31. Budapest, 2016. április 30... A vállalkozás vezetője ( képviselője ) 1 1. Általános bemutatás A vállalkozás neve: STEMO MARKETING Kft. A vállalkozás rövidített

Részletesebben

Eszközök és források összetételének változásai. Megnevezés 2008.XII.31. 2009.XII.31. Változás Változás % Eszközök

Eszközök és források összetételének változásai. Megnevezés 2008.XII.31. 2009.XII.31. Változás Változás % Eszközök l.sz.táblázat Eszközök és források összetételének változásai Megnevezés 2008.XII.31. 2009.XII.31. Változás Változás % Eszközök A. Befektetett eszközök 684 605 673 899-10 706 98,4 I. Immateriális javak

Részletesebben

ÓZDI VÁLLALKOZÓI KÖZPONT ÉS INKUBÁTOR ALAPÍTVÁNY Kiemelten Közhasznú Alapítvány 2009. évi egyszerűsített éves beszámolója

ÓZDI VÁLLALKOZÓI KÖZPONT ÉS INKUBÁTOR ALAPÍTVÁNY Kiemelten Közhasznú Alapítvány 2009. évi egyszerűsített éves beszámolója 1 8 4 0 0 6 5 6 Statisztikai számjel - - Cégjegyzék száma 1 1 ÓZDI VÁLLALKOZÓI KÖZPONT ÉS INKUBÁTOR ALAPÍTVÁNY Kiemelten Közhasznú Alapítvány 2009. évi egyszerűsített éves beszámolója 1 2 3 1 8 4 0 0 6

Részletesebben

SZUVERÉN NONPROFIT KFT

SZUVERÉN NONPROFIT KFT 2 2 6 6 6 8 1 4 1 1 9 9 3 5 5 3 A viteli törvény szerinti egyéb szervezetek közhasznú egyszerűsített éves beolója 21.3.5-21.12.31. egyéb szervezet megnevezése 137 BUDAPEST, MÁTYÁSHEGYI ÚT 13. címe A beolót

Részletesebben

Könyvvezetési ismeretek

Könyvvezetési ismeretek 1 I. évfolyam BA Név: Neptun kód: Kurzus: Tanár neve: HÁZI DOLGOZAT 2. Könyvvezetési ismeretek 2014/2015 II. félév 2 Elméleti kérdések 1. Egy vállalkozás saját tőkéjével kapcsolatosan az alábbi információkkal

Részletesebben

SZUVERÉN NONPROFIT KFT

SZUVERÉN NONPROFIT KFT 2 2 6 6 6 8 1 4 1 1 9 9 3 5 5 3 A számviteli törvény szerinti egyéb szervezetek közhasznú egyszerűsített éves beszámolója 211.1.1-211.12.31. egyéb szervezet megnevezése 137 BUDAPEST, MÁTYÁSHEGYI ÚT 13.

Részletesebben

COMENIUS ANGOL-MAGYAR KÉTTANÍTÁSI NYELVŰ ÁLTALÁNOS ISKOLA 2013. EGYSZERŰSÍTETT ÉVES BESZÁMOLÓJÁNAK KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLETE

COMENIUS ANGOL-MAGYAR KÉTTANÍTÁSI NYELVŰ ÁLTALÁNOS ISKOLA 2013. EGYSZERŰSÍTETT ÉVES BESZÁMOLÓJÁNAK KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLETE COMENIUS ANGOL-MAGYAR KÉTTANÍTÁSI NYELVŰ ÁLTALÁNOS ISKOLA 2013. EGYSZERŰSÍTETT ÉVES BESZÁMOLÓJÁNAK KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLETE Székesfehérvár, 2014. május 29. A társaság bemutatása A Comenius Angol-Magyar Két

Részletesebben

DÉL-BALATONI IDEGENFORGALMI ÉS KÖZGAZDASÁGI SZAKKÖZÉPISKOLA EGYSZERŰSÍTETT ÉVES BESZÁMOLÓJÁNAK KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLETE. Székesfehérvár, 2014. május 29.

DÉL-BALATONI IDEGENFORGALMI ÉS KÖZGAZDASÁGI SZAKKÖZÉPISKOLA EGYSZERŰSÍTETT ÉVES BESZÁMOLÓJÁNAK KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLETE. Székesfehérvár, 2014. május 29. DÉL-BALATONI IDEGENFORGALMI ÉS KÖZGAZDASÁGI SZAKKÖZÉPISKOLA 2013 EGYSZERŰSÍTETT ÉVES BESZÁMOLÓJÁNAK KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLETE Székesfehérvár, 2014. május 29. A társaság bemutatása A Dél-balatoni Idegenforgalmi

Részletesebben

A mikrogazdálkodói számlatükör

A mikrogazdálkodói számlatükör 1 A mikrogazdálkodói számlatükör 1. SZÁMLAOSZTÁLY BEFEKTETETT ESZKÖZÖK 11. IMMATERIÁLIS JAVAK 113. Vagyoni értékű jogok 1131. Vagyoni értékű jogok bruttó 1138. Vagyoni értékű jogok terven felüli és annak

Részletesebben

KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET. Mérték Médiaelemző Műhely Közhasznú Nonprofit Kft. 2013.02.07-2013.12.31. egyszerűsített éves beszámolójához. 2013. március 31.

KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET. Mérték Médiaelemző Műhely Közhasznú Nonprofit Kft. 2013.02.07-2013.12.31. egyszerűsített éves beszámolójához. 2013. március 31. KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET a Mérték Médiaelemző Műhely Közhasznú Nonprofit Kft. 213.2.7-213.12.31 egyszerűsített éves beszámolójához 213. március 31. a vállalkozás vezetője (képviselője) I. ÁLTALÁNOS RÉSZ A

Részletesebben

2006. január 1-jétől a szolgáltatások költségeinek elszámolása elsődlegesen költségviselőkre, költséghelyekre történő könyvelés esetén

2006. január 1-jétől a szolgáltatások költségeinek elszámolása elsődlegesen költségviselőkre, költséghelyekre történő könyvelés esetén 2006. január 1-jétől a szolgáltatások költségeinek elszámolása elsődlegesen költségviselőkre, költséghelyekre történő könyvelés esetén 71. Szolgáltatás költségei 1/231. 4. 81 82. Belföldi értékesítés közvetlen

Részletesebben

A számviteli törvény szerinti egyéb szervezetek egyszerűsített éves beszámolója

A számviteli törvény szerinti egyéb szervezetek egyszerűsített éves beszámolója A számviteli törvény szerinti egyéb szervezetek egyszerűsített éves beszámolója 2014 év Tüttő János Nótaklub Közhasznú Egyesület egyéb szervezet megnevezése 8800 Nagykanizsa, Munkás u. 1/B címe Nagykanizsa,

Részletesebben

COMENIUS ANGOL-MAGYAR KÉTTANÍTÁSI NYELVŰ ÁLTALÁNOS ISKOLA 2014. EGYSZERŰSÍTETT ÉVES BESZÁMOLÓJÁNAK KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLETE

COMENIUS ANGOL-MAGYAR KÉTTANÍTÁSI NYELVŰ ÁLTALÁNOS ISKOLA 2014. EGYSZERŰSÍTETT ÉVES BESZÁMOLÓJÁNAK KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLETE COMENIUS ANGOL-MAGYAR KÉTTANÍTÁSI NYELVŰ ÁLTALÁNOS ISKOLA 2014. EGYSZERŰSÍTETT ÉVES BESZÁMOLÓJÁNAK KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLETE Székesfehérvár, 2015. május 29. A társaság bemutatása A Comenius Angol-Magyar Két

Részletesebben

Mikrogazdálkodói számlatükör

Mikrogazdálkodói számlatükör Mikrogazdálkodói számlatükör 1. SZÁMLAOSZTÁLY BEFEKTETETT ESZKÖZÖK 11. IMMATERIÁLIS JAVAK 113. Vagyoni értékű jogok 1131. Vagyoni értékű jogok bruttó értéke 1138. Vagyoni értékű jogok terven felüli értékcsökkenése

Részletesebben

Az Egyesület bejegyzett székhelye :1146 Budapest, Istvánmezei út 1-3. Iratőrzés helye: 1146 Budapest, Istvánmezei út 1-3.

Az Egyesület bejegyzett székhelye :1146 Budapest, Istvánmezei út 1-3. Iratőrzés helye: 1146 Budapest, Istvánmezei út 1-3. 1. A SPORTEGYESÜLET ISMERTETÉSE Az Egyesület bejegyzett székhelye :1146 Budapest, Istvánmezei út 1-3. Iratőrzés helye: 1146 Budapest, Istvánmezei út 1-3. 2. SZÁMVITELI POLITIKA a) Az elszámolás alapja

Részletesebben

www.szamviteltanar.hu

www.szamviteltanar.hu ÉVES BESZÁMOLÓ - MÉRLEG A változat Eszközök (aktívák) 200X. december 31. adatok E Ft-ban Sorszám A tétel megnevezése Előző év Előző év(ek) módosításai Tárgyév a b c d e 1 A. Befektetett eszközök 2 I. IMMATERIÁLIS

Részletesebben

3. melléklet a 398/2012. (XII. 20.) Korm. rendelethez

3. melléklet a 398/2012. (XII. 20.) Korm. rendelethez Mikrogazdálkodói egyszerűsített éves beszámoló 2013. január 1-jétől új beszámoló forma is választható, a mikrogazdálkodói egyszerűsített éves beszámoló. A mikrogazdálkodói egyszerűsített éves beszámoló

Részletesebben

2008.évi A számviteli törvény szerinti egyéb szervezetek közhasznú egyszerűsített éves beszámolója

2008.évi A számviteli törvény szerinti egyéb szervezetek közhasznú egyszerűsített éves beszámolója 1 9 8 0 6 0 7 9 9 2 6 2 5 2 1 0 1 MAGYAR TESTNEVELÉSI EGYETEM SPORTEGYESÜLETE a egyéb szervezet megnevezése 1123 Budapest, Alkotás u. 44. az egyéb szervezet címe 2008.évi A számviteli törvény szerinti

Részletesebben

Készült: 2012. április 26... aláírás

Készült: 2012. április 26... aláírás Adószám: 18131677-1-41 Statisztikai számjel: 18131677-9499-569-01 Székhely: 1135 Budapest, Szent László út 15. V/8. EUROPA VARIETAS ALAPÍTVÁNY KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS 2011. Készült: 2012. április 26....

Részletesebben

Sirius Állat és Természetvédelmi Alapítvány. 2012. évi KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLETE. (2030 Érd, Júlia u. 49.)

Sirius Állat és Természetvédelmi Alapítvány. 2012. évi KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLETE. (2030 Érd, Júlia u. 49.) Sirius Állat és Természetvédelmi Alapítvány 2012. évi KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLETE 1. A alapítvány rövid bemutatása: Tevékenység kezdete: 2005.02.17 Székhelye: 2030 Érd, Júlia u. 49. A beszámoló aláírására jogosult:

Részletesebben

2010. január december 31.

2010. január december 31. Közhasznúsági jelentés 2010. január 1-2010. december 31. I. A szervezet alapadatai Budapest, 2011.05.31 1 a Társaság vezetője 1. Név: Magyar Sürgösségi Orvostani Társaság Közhasznú Egyesület 2. Képviselő:Dr

Részletesebben

K Ö Z H A S Z N Ú S Á G I J E L E N T É S

K Ö Z H A S Z N Ú S Á G I J E L E N T É S Moravcsik Alapítvány K Ö Z H A S Z N Ú S Á G I J E L E N T É S 2009 Budapest, 2010. 2 T a r t a l o m 1. A szervezet alapadatai 2. A Moravcsik Alapítvány számviteli beszámolója 3. Kimutatás a költségvetési

Részletesebben

JELEN ÖNSEGÉLYEZŐ PÉNZTÁR 2007. évi mérlegbeszámolójához

JELEN ÖNSEGÉLYEZŐ PÉNZTÁR 2007. évi mérlegbeszámolójához KIEGÉSZITŐ MELLÉKLET a JELEN ÖNSEGÉLYEZŐ PÉNZTÁR 2007. évi mérlegbeszámolójához A JELEN Önsegélyező Pénztár (6722. Szeged, Kölcsey u. 1-3.) - alapításának időpontja: 2004. január 27. - a bírósági bejegyzés

Részletesebben

La Leche Liga Magyarország EGYESÜLETI JELENTÉS. 1022 Budapest, Hermann Ottó u. 18. Adószáma: 18048092-1-41 Statisztikai számjel: 18048092-9199- -01

La Leche Liga Magyarország EGYESÜLETI JELENTÉS. 1022 Budapest, Hermann Ottó u. 18. Adószáma: 18048092-1-41 Statisztikai számjel: 18048092-9199- -01 1022 Budapest, Hermann Ottó u. 18. Adószáma: 18048092-1-41 Statisztikai számjel: 18048092-9199- -01 EGYESÜLETI JELENTÉS a 2012. évi egyszerűsített éves beszámolóhoz Budapest, 2013. február 2 EGYESÜLETI

Részletesebben

VII. Fejezet. Könyvviteli zárlat. 1. A könyvviteli zárási feladatok

VII. Fejezet. Könyvviteli zárlat. 1. A könyvviteli zárási feladatok VII. Fejezet Könyvviteli zárlat Az Intézménynél a könyvviteli zárlat meghatározott időszakonként, illetve a költségvetési év végén a folyamatos könyvelés teljessé tétele érdekében végzett: - kiegészítő,

Részletesebben

Napsugár Otthon Lakóiért Alapítvány. Kiegészítő melléklet. A Számviteli törvény szerint egyéb szervezetek egyszerűsített éves beszámolójához. 2013.

Napsugár Otthon Lakóiért Alapítvány. Kiegészítő melléklet. A Számviteli törvény szerint egyéb szervezetek egyszerűsített éves beszámolójához. 2013. Bírósági bejegyzés: PK.60.144/2003/4. Napsugár Otthon Lakóiért Alapítvány Kiegészítő melléklet A Számviteli törvény szerint egyéb szervezetek egyszerűsített éves beszámolójához 2013. év Kistelek, 2014.március

Részletesebben

KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS

KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS 1103 Budapest Kőér 2/B Adószám: 18191970-1-42 Bíróság nyilvántartási szám: 60.092 KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS 2007. évi egyszerűsített éves beszámolóhoz Budapest, 2008.03.28 Általános rész A tevékenységét 2006-ben

Részletesebben

Egyesület egyszerűsített éves beszámolója

Egyesület egyszerűsített éves beszámolója Balatonedericsi Horgász Egyesület 8312 Balatonederics 4. Számú MÁV Őrház hrsz. 086. Egyesület egyszerűsített éves beszámolója 2015 évről Tartalom 1. Az egyesület alapadatai 2. Számviteli beszámoló 3. Kimutatás

Részletesebben

SZUVERÉN NONPROFIT KFT

SZUVERÉN NONPROFIT KFT 2 2 6 6 6 8 1 4 1 1 9 9 3 5 5 3 A viteli törvény szerinti egyéb szervezetek közhasznú egyszerűsített éves beolója 213.1.1-213.12.31. egyéb szervezet megnevezése 137 BUDAPEST, MÁTYÁSHEGYI ÚT 13. címe A

Részletesebben

KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET 2013. ÉVRE VIGADÓ KULTURÁLIS ÉS CIVIL KÖZPONT NONPROFIT KFT.

KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET 2013. ÉVRE VIGADÓ KULTURÁLIS ÉS CIVIL KÖZPONT NONPROFIT KFT. KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET 2013. ÉVRE VIGADÓ KULTURÁLIS ÉS CIVIL KÖZPONT NONPROFIT KFT.. ügyvezető Monor, 2014.02.28. 1/6 2013.ÉVI KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET A cég neve: VIGADÓ KULTURLÁSI ÉS CIVIL KÖZPONT NONPROFIT

Részletesebben

Közhasznúsági jelentés

Közhasznúsági jelentés Közhasznúsági jelentés 2013 Magyar Magánbőrgyógyászok Közhasznú Egyesülete (MMKE) 8000 Székesfehérvár Palotai út 8/b Közhasznúsági jelentés részei: 1. Számviteli beszámoló 2. Költségvetési támogatás felhasználása

Részletesebben

A számviteli törvény szerinti egyéb szervezetek közhasznú egyszerűsített éves beszámolója

A számviteli törvény szerinti egyéb szervezetek közhasznú egyszerűsített éves beszámolója A számviteli törvény szerinti egyéb szervezetek közhasznú egyszerűsített éves beszámolója 2012 év Tüttő János Nótaklub Közhasznú Egyesület egyéb szervezet megnevezése 8800 Nagykanizsa, Munkás u. 1/B címe

Részletesebben

Éves Beszámoló. A vállalkozás címe: 3532 Miskolc, Nemzetőr u 20. "A" változat

Éves Beszámoló. A vállalkozás címe: 3532 Miskolc, Nemzetőr u 20. A változat A vállalkozás neve: A vállalkozás címe: 3532 Miskolc, Nemzetőr u 20. Éves Beszámoló Beszámolási időszak: 2005. január 1. - Előző időszak: 2004. január 1. - 2004. december 31. Beszámoló készítés oka: Normál,

Részletesebben

Közhasznúsági jelentés

Közhasznúsági jelentés Közhasznúsági jelentés 2011 Magánorvosok Országos Szövetsége (MAOOSZ) 1135 Budapest, Kerekes utca 9. 5/7. Közhasznúsági jelentés részei: 1. Számviteli beszámoló 2. Költségvetési támogatás felhasználása

Részletesebben

Statisztikai számjel: Bírósági végzés száma: Cég megnevezés: Baross Gábor Társaság KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET

Statisztikai számjel: Bírósági végzés száma: Cég megnevezés: Baross Gábor Társaság KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET Statisztikai számjel: 18111703-9133-529-01 Bírósági végzés száma: 10559 Cég megnevezés: Baross Gábor Társaság I./ Általános összefoglalás KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET A kiegészítő melléklet a Társaság 2008. január

Részletesebben

2014. ÉVI EGYSZERŰSÍTETT ÉVES BESZÁMOLÓJÁNAK KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLETE

2014. ÉVI EGYSZERŰSÍTETT ÉVES BESZÁMOLÓJÁNAK KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLETE SVÁBHEGYI ORSZÁGOS ALLERGOLÓGIAI, IMMUNOLÓGIAI ÉS PULMONOLÓGIAI NONPROFIT KÖZHASZNÚ KFT 1037 BUDAPEST, BOKOR U. 17-21. 2014. ÉVI EGYSZERŰSÍTETT ÉVES BESZÁMOLÓJÁNAK KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLETE Budapest, 2015-05-27

Részletesebben

Főkönyvi kivonat Magyar Curling Szövetség

Főkönyvi kivonat Magyar Curling Szövetség BEFEKTETETT ESZKÖZÖK 114 Szellemi termékek 10 033,- 10 033,- 1194 Szellemi termékek terv szerinti écs 10 033,- 10 033,- 119 Immateriális javak tervszerinti écs. 10 033,- 10 033,- 11 Immateriális javak

Részletesebben

T a r t a l o m I. A szervezet alapadatai II. A Messzelátó Egyesülete számviteli beszámolója III. Kimutatás a költségvetési támogatás felhasználásáról

T a r t a l o m I. A szervezet alapadatai II. A Messzelátó Egyesülete számviteli beszámolója III. Kimutatás a költségvetési támogatás felhasználásáról KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS 2008 Messzelátó Egyesülete Budapest, 2009. T a r t a l o m I. A szervezet alapadatai II. A Messzelátó Egyesülete számviteli beszámolója III. Kimutatás a költségvetési támogatás felhasználásáról

Részletesebben

A számviteli törvény szerinti egyéb szervezetek közhasznú egyszerűsített éves beszámolója 2009. év. Klímabarát Települések Szövetsége

A számviteli törvény szerinti egyéb szervezetek közhasznú egyszerűsített éves beszámolója 2009. év. Klímabarát Települések Szövetsége 18135365-1-41 A számviteli törvény szerinti egyéb szervezetek közhasznú egyszerűsített éves beszámolója 29. év Klímabarát Települések Szövetsége 138 Budapest, Templom utca 64. Budapest, 21. január 11.

Részletesebben

SIKERES GAZDASÁGÉRT KÖZHASZNÚ EGYESÜLET 2007. ÉVI KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS

SIKERES GAZDASÁGÉRT KÖZHASZNÚ EGYESÜLET 2007. ÉVI KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS SIKERES GAZDASÁGÉRT KÖZHASZNÚ EGYESÜLET 2007. ÉVI KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS Készítette: Alf Martienssen elnök sk. - 2 - T A R T A L O M 1. A 2007. évi számviteli beszámoló 2. A költségvetési támogatás felhasználása

Részletesebben

KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS

KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS MAGYAR SZŐRMEIPARI SZÖVETSÉG Nyilvántartási szám: 13.15 www.szormeszov.hu KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS 211. Tartalomjegyzék Mérleg Eredménykimutatás Tájékoztató adatok Leltár Kiegészítő melléklet: Általános

Részletesebben

SEM IX. Városfejlesztő Zrt. KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET A 2011. ÉVI ÉVES BESZÁMOLÓHOZ

SEM IX. Városfejlesztő Zrt. KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET A 2011. ÉVI ÉVES BESZÁMOLÓHOZ SEM IX. Városfejlesztő Zrt. KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET A 2011. ÉVI ÉVES BESZÁMOLÓHOZ Budapest, 2012. március 28. 1. SZÁMVITELI POLITIKA A SEM IX. Városfejlesztő Zrt. könyveit és nyilvántartásait a Számviteli

Részletesebben

Szervezet neve: Hajdú-Bihar Megyei Mérnöki Kamara Ikt. Sz.:.. /2006.K Jóváhagyom:.. elnök KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS a Hajdú- Bihar Megyei Mérnöki Kamara 2005. évi gazdálkodásáról 1 KIMUTATÁS A KÖZPONTI KÖLTSÉGVETÉSI

Részletesebben

Bakony és Balaton Keleti Kapuja Közhasznú Egyesület Kiegészítő melléklete a 2012. évi beszámolóhoz /Adatok: ezer Ft -ban/

Bakony és Balaton Keleti Kapuja Közhasznú Egyesület Kiegészítő melléklete a 2012. évi beszámolóhoz /Adatok: ezer Ft -ban/ 1. oldal Bakony és Balaton Keleti Kapuja Közhasznú Egyesület Kiegészítő melléklete a 2012. évi beszámolóhoz /Adatok: ezer Ft -ban/ I. Általános rész 1./ Általános háttérinformációk Bakony és Balaton Keleti

Részletesebben

KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS

KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS GYERMEKVARÁZS ALAPÍTVÁNY 8800 Nagykanizsa, Teleki u. 7/C KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS 2010 évről Készítette: Naprakész Könyvelő és Szolgáltató Egyesület Tartalom 1. A szervezet alapadatai 2. Számviteli beszámoló

Részletesebben

A SZÁMVITELI TÖRVÉNY SZERINTI EGYÉB SZERVEZETEK KÖZHASZNÚ EGYSZERŰSÍTETT ÉVES BESZÁMOLÓJA 2010. ÉV. HUNGARNET Egyesület

A SZÁMVITELI TÖRVÉNY SZERINTI EGYÉB SZERVEZETEK KÖZHASZNÚ EGYSZERŰSÍTETT ÉVES BESZÁMOLÓJA 2010. ÉV. HUNGARNET Egyesület A SZÁMVITELI TÖRVÉNY SZERINTI EGYÉB SZERVEZETEK KÖZHASZNÚ EGYSZERŰSÍTETT ÉVES BESZÁMOLÓJA 2010. ÉV Dr. Zombory László a Hungarnet Egyesület elnöke P.H. EGYSZERŰSÍTETT ÉVES BESZÁMOLÓJÁNAK MÉRLEGE 2010.

Részletesebben

XIII. KERÜLETI KÖZSZOLGÁLTATÓ ZÁRTKÖRŰEN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG

XIII. KERÜLETI KÖZSZOLGÁLTATÓ ZÁRTKÖRŰEN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG 1 2 0 5 2 5 8 5-6 8 1 0-1 1 4-0 1 Statisztikai szám 0 1-1 0-0 4 2 8 5 0 cégjegyzékszám XIII. KERÜLETI KÖZSZOLGÁLTATÓ ZÁRTKÖRŰEN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG Mérleg : - Eszközök - Források Eredmény-kimutatás

Részletesebben

A számviteli törvény szerinti egyéb szervezetek közhasznú egyszerűsített éves beszámolója

A számviteli törvény szerinti egyéb szervezetek közhasznú egyszerűsített éves beszámolója Statisztikai számjel vagy adószám (csekkszámlaszám): 18067295913352901 A számviteli törvény szerinti egyéb szervezetek közhasznú egyszerűsített éves beszámolója 2010. év Martin György Néptáncszövetség

Részletesebben

1. SZÁMLAOSZTÁLY: BEFEKTETETT ESZKÖZÖK

1. SZÁMLAOSZTÁLY: BEFEKTETETT ESZKÖZÖK Számlatükör 1. SZÁMLAOSZTÁLY: BEFEKTETETT ESZKÖZÖK 11. Immateriális javak 111 Alapításátszervezés aktivált értéke 112 Kísérleti fejlesztés aktivált értéke 113 Vagyon értékő jogok 114 Szellemi termékek

Részletesebben

Sirius Állat és Természetvédelmi Alapítvány évi KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLETE. (2030 Érd, Júlia u. 45.)

Sirius Állat és Természetvédelmi Alapítvány évi KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLETE. (2030 Érd, Júlia u. 45.) Sirius Állat és Természetvédelmi Alapítvány 2015. évi KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLETE 1. A alapítvány rövid bemutatása: Tevékenység kezdete: 2005.02.17 Székhelye: 2030 Érd, Júlia u. 45. A beszámoló aláírására jogosult:

Részletesebben

K Ö Z H A S Z N Ú S Á G I J E L E N T É S

K Ö Z H A S Z N Ú S Á G I J E L E N T É S Moravcsik Alapítvány K Ö Z H A S Z N Ú S Á G I J E L E N T É S 2011 Budapest, 2012. 2 T a r t a l o m 1. A szervezet alapadatai 2. A Moravcsik Alapítvány számviteli beszámolója 3. Kimutatás a költségvetési

Részletesebben

Éves beszámoló. Csepeli Hőszolgáltató Kft Budapest, Kalotaszeg utca Statisztikai számjel Cégjegyzék száma

Éves beszámoló. Csepeli Hőszolgáltató Kft Budapest, Kalotaszeg utca Statisztikai számjel Cégjegyzék száma Csepeli Hőszolgáltató Kft Éves beszámoló 2011 "A" MÉRLEG Eszközök (aktívák) módosí- tásai 1 A. Befektetett eszközök 288 472 6 289 281 544 2 I. IMMATERIÁLIS JAVAK 3 787 0 2 526 3 Alapítás-átszervezés aktivált

Részletesebben

statisztikai számjel cégjegyzék szám. Szegedi Sport és Fürdők Kft Szeged, Temesvári krt. 33.

statisztikai számjel cégjegyzék szám. Szegedi Sport és Fürdők Kft Szeged, Temesvári krt. 33. statisztikai számjel cégjegyzék szám Szegedi Sport és Fürdők Kft. 2011. december 31. BESZÁMOLÓ Keltezés: Szeged, 2012.június 08. vállalkozás vezetője (képviselője) PH. MÉRLEG "A" változat - Eszközök (aktívák)

Részletesebben

Egy vállalkozás bevételei és ráfordításai tárgyévben a következők:

Egy vállalkozás bevételei és ráfordításai tárgyévben a következők: Példa az eredménykimutatáshoz Egy vállalkozás bevételei és ráfordításai tárgyévben a következők: (adatok ezer Ft-ban) 1. Késztermék értékesítés ellenértéke ÁFÁ nélkül 100.000 2. Vevő által el nem ismert

Részletesebben

inközponti Sport- és Ifjúsági Egyesület 1146. Budapest, Istvánmezei út 1-3. SZÁMVITELI POLITIKA Jóváhagyva: 2003. április 17.

inközponti Sport- és Ifjúsági Egyesület 1146. Budapest, Istvánmezei út 1-3. SZÁMVITELI POLITIKA Jóváhagyva: 2003. április 17. inközponti Sport- és Ifjúsági Egyesület 1146. Budapest, Istvánmezei út 1-3. SZÁMVITELI POLITIKA Jóváhagyva: 2003. április 17. A Központi Sport- és Ifjúsági Egyesület számviteli politikáját a számvitelről

Részletesebben

La Leche Liga Magyarország EGYESÜLETI JELENTÉS. 1022 Budapest, Hermann Ottó u. 18. Adószáma: 18048092-1-41 Statisztikai számjel: 18048092-9499-529-01

La Leche Liga Magyarország EGYESÜLETI JELENTÉS. 1022 Budapest, Hermann Ottó u. 18. Adószáma: 18048092-1-41 Statisztikai számjel: 18048092-9499-529-01 1022 Budapest, Hermann Ottó u. 18. Adószáma: 18048092-1-41 Statisztikai számjel: 18048092-9499-529-01 EGYESÜLETI JELENTÉS a 2008. évi egyszerűsített éves beszámolóhoz Budapest, 2009.március 2 EGYESÜLETI

Részletesebben

II. évfolyam. Név: Neptun kód: Kurzus: Tanár neve: HÁZI DOLGOZAT 2. Számvitel 1 2013/2014. I. félév

II. évfolyam. Név: Neptun kód: Kurzus: Tanár neve: HÁZI DOLGOZAT 2. Számvitel 1 2013/2014. I. félév II. évfolyam Név: Neptun kód: Kurzus: Tanár neve: HÁZI DOLGOZAT 2. Számvitel 1 2013/2014 I. félév 1. Feladat (10 pont) Egy tárgyi eszközről a következő információkkal rendelkezik: Bruttó érték 15 000 000

Részletesebben

Magyar ILIAS Közösség Egyesület

Magyar ILIAS Közösség Egyesület Magyar ILIAS Közösség Egyesület 2085. Pilisvörösvár, Horgászsor u. 3/B. Közhasznú egyszerűsített éves beszámoló 2011.január 25-2011.december 31 számviteli évről Tartalma: Egyszerűsített mérleg Közhasznú

Részletesebben

Főkönyvi kivonat. 2011.05.19. 12:55:56 Pénznem: HUF. Magyar Szinkronúszó Szövetség 18032303-2-41

Főkönyvi kivonat. 2011.05.19. 12:55:56 Pénznem: HUF. Magyar Szinkronúszó Szövetség 18032303-2-41 Magyar Szinkronúszó Szövetség 18032303-2-41 Főkönyvi kivonat 2011.05.19. 12:55:56 Pénznem: HUF Szűkítési feltételek: 1 BEFEKTETETT ESZKÖZÖK 2 099 263 1 821 886 2 507 743 1 938 335 2 507 743 1 938 335 569

Részletesebben

KETTŐS KÖNYVVITELT VEZETŐ EGYÉB SZERVEZETEK KÖZHASZNÚ EGYSZERŰSÍTETT ÉVES BESZÁMOLÓJA

KETTŐS KÖNYVVITELT VEZETŐ EGYÉB SZERVEZETEK KÖZHASZNÚ EGYSZERŰSÍTETT ÉVES BESZÁMOLÓJA 1 8 0 1 9 6 4 9-1 - 4 3 adószáma cégjegyzék száma KETTŐS KÖNYVVITELT VEZETŐ EGYÉB SZERVEZETEK KÖZHASZNÚ EGYSZERŰSÍTETT ÉVES BESZÁMOLÓJA 2 0 1 4 ÉV A közzétett adatok könyvvizsgálattal nincsenek alátámasztva

Részletesebben

Éves beszámoló eredménykimutatása (összköltség eljárással) " A " változat. (adatok ezer forintban) Előző év(ek) módosítása i. Sorszá m.

Éves beszámoló eredménykimutatása (összköltség eljárással)  A  változat. (adatok ezer forintban) Előző év(ek) módosítása i. Sorszá m. 6.) Határozza meg az eredménykimutatás célját! Ismertesse az eredmény- megállapítás módjait, az A változat szerint (összköltség és forgalmi költség eljárás)! Részletezze az egyes eredmény kategóriák tartalmát!

Részletesebben

Közhasznúsági jelentés az EGÉSZSÉG HÍDJA ÖSSZEFOGÁS AZ EGÉSZSÉGÉRT A MELLRÁK ELLEN Egyesület 2010. évben végzett tevékenységéről

Közhasznúsági jelentés az EGÉSZSÉG HÍDJA ÖSSZEFOGÁS AZ EGÉSZSÉGÉRT A MELLRÁK ELLEN Egyesület 2010. évben végzett tevékenységéről Közhasznúsági jelentés az EGÉSZSÉG HÍDJA ÖSSZEFOGÁS AZ EGÉSZSÉGÉRT A MELLRÁK ELLEN Egyesület 2010. évben végzett tevékenységéről Áttekintés az egyesületről: - alapításának időpontja: 2006. - székhelye:

Részletesebben

Számviteli beszámoló 2011

Számviteli beszámoló 2011 Számviteli beszámoló 2011 1 9 6 6 5 8 2 7 9 4 1 2 5 4 9 0 1 Statisztikai számjel vagy adószám A számviteli törvény szerinti egyéb szervezetek egyszerűsített éves beszámolója 2 0 1 1 ÉV Magyar Juhtenyésztők

Részletesebben

EGYSZERŰSÍTETT ÉVES BESZÁMOLÓ

EGYSZERŰSÍTETT ÉVES BESZÁMOLÓ 1 9 2 8 3 6 7 4-1 - 2 0 adó 6 0. 0 4 8 / 2 0 0 8 4 cégjegyzék a a vállalkozás neve 8790 Zalaszentgrót Dózsa György u. 9. a vállalkozás címe, telefona EGYSZERŰSÍTETT ÉVES BESZÁMOLÓ a kettős könyvitelt vezető

Részletesebben

Székesfehérvári Repülésért Alapítvány Közhasznúsági jelentés. Készítette: Ládás Károly

Székesfehérvári Repülésért Alapítvány Közhasznúsági jelentés. Készítette: Ládás Károly Székesfehérvári Repülésért Alapítvány Közhasznúsági jelentés Készítette: Ládás Károly. 2013-05-25. Székesfehérvári Repülésért Alapítvány 8000 Székesfehérvár, Kertalja utca 2/A. 2013. évi Közhasznúsági

Részletesebben

Kiegészítő melléklet

Kiegészítő melléklet Statisztikai számjele: 13920410-4741-113-15 Cégjegyzék száma: 15-09-071364 Vállalkozás megnevezése: MasterMind Interactive Kft Vállalkozás címe: 4400 Nyíregyháza Korányi F. utca 29/A Kiegészítő melléklet

Részletesebben

KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS

KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS MAGYAR SZŐRMEIPARI SZÖVETSÉG 1133. Budapest, Váci út 76.III.em. Nyilvántartási szám: 13.150 www.szormeszov.hu KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS 2010. év Tartalomjegyzék Közhasznú egyszerűsített éves beszámoló Mérleg

Részletesebben