Szervezeti és Működési Szabályzat

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Szervezeti és Működési Szabályzat"

Átírás

1 Szervezeti és Működési Szabályzat 1. sz. melléklet Az elszámolás szabályai december 10.-i módosításokkal egységes szerkezetben

2 Tartalomjegyzék 1. A számlarend 1.1. A számviteli politika 1.2. A számlatükör 1.3. A főkönyvi számlák tartalma 2. A számviteli zárlat 3. Az éves beszámoló 4. A számviteli bizonylatok rendje.4.1. A bizonylatok fajtái 4.2. A bizonylatok tartalma 5. A leltározás szabályai 5.1. A leltárfelvételi ív 5.2. A leltározás menete 6. A selejtezés szabályai 7. Költségelszámolások 7.1. Szövetségi tulajdonú gépkocsi költségelszámolása 7.2. Saját gépkocsi szövetségi célú használatának elszámolása 7.3. Rendezvények költségelszámolása 8. Elszámolás a külföldi adományokkal 9. A tagdíjak elszámolása 10. Pályázatok elszámolása 11. A házipénztár kezelésének szabályai 11.1 A pénzkezelés személyi feltételei A maximális napi zárókészlet Készpénz bevételezése és kiadása Az időszaki pénztárjelentés Elszámolás a kiadott előlegekkel A pénztár ellenőrzése 1. A számlarend 2

3 A számviteli törvény és a 224/2000. (XII.19.) Korm. rendelet írja elő azokat a számviteli szabályokat, melyek betartásával valós tájékoztatás adható a Magyar Kolping Szövetség vagyonának alakulásáról és pénzügyi helyzetéről. Az MKSZ könyvvezetési kötelezettségének - saját elhatározása alapján - a kettős könyvvitel rendszerében tesz eleget. Ennek megfelelően egyszerűsített éves beszámolót készít. Az MKSZ könyvvezetése során elkülönítve mutatja ki az alaptevékenysége érdekében felmerült, valamint vállalkozási tevékenységével kapcsolatos bevételeket és kiadásokat A számviteli politika A számviteli törvény előírásának megfelelően ebben a szakaszban összefoglalva szerepel az MKSZ számviteli politikája. Egyes meghatározások, szabályok más szakaszokban is megtalálhatók. A beszámoló Az MKSZ társadalmi szervezet a 224/2000. (XII.19.) Korm. rendelet 7. (4) pontja értelmében közhasznú egyszerűsített éves beszámolót készít. A közhasznú egyszerűsített éves beszámoló egyszerűsített mérlegből közhasznú eredményeredménylevezetésből, valamint tájékoztató adatokból áll a fenti rendelet 1. sz. és 3. sz. melléklete szerinti bontásban. Könyvviteli rendszer Az MKSZ kettős könyvvitelt vezet a 1.2. (számlatükör) szakaszban szereplő számlák használatával. Az éves beszámoló elkészítésének időpontja A mérleg készités időpontja (könyviteli zárlat) február 28, a mérleg készités forduló napja december 31. Ezen határidő után ismertté vált, előző évhez tartozó gazdasági események már a tárgyévhez könyvelendők. Minden évben március 31-ig készül el az előző év beszámolója. A beszámolót az Ügyvivő testület hagyja jóvá és beterjeszti a Közgyűlésre. A bizonylatok rendje A 4. szakasz tartalmazza. A leltározás rendje Az immateriális javak, a tárgyi eszközök és anyagok leltározási szabályait az 5. szakasza tartalmazza. A selejtezés rendje A vagyontárgyak selejtezési szabályait a 6. szakasz írja le. A pénzkezelés rendje 3

4 A házipénztár kezelésének szabályai a 11. szakaszban, a bankszámlák feletti rendelkezés szabályai az SZMSZ 6.3. szakaszban találhatók. Eszközök értékelése beszerzéskor Immateriális javak, tárgyi eszközök, illetve egyéb eszközök (készletre vásárolt eszközök) beszerzésekor a beszerzési költség (beszerzési ár) az alábbiakból tevődik össze: engedményekkel csökkentett, felárakkal növelt vételár, szállítási, rakodási, alapozási, szerelési, üzembe helyezési költség, bizományosi díj, a beszerzéskor fizetett fogyasztási adó, vám, vámpótlék, vámkezelési díj, egyéb a vámhatóság által kiszabott díjak, a beszerzéshez kapcsolódó illeték, a le nem vonható ÁFA, jogszabályon alapuló hatósági igazgatási, szolgáltatási díjak, egyéb hatósági díjak, a beszerzéshez igénybe vett hitel, kölcsön bankgarancia díja, kezelési költsége, folyósítási jutaléka, rendelkezésre tartási jutaléka, a szerződés közjegyzői hitelesítésének díja, az üzembe helyezésig, a beszállításig felmerült kamat, a beszerzéshez közvetlenül kapcsolódó biztosítási díj, a tárgyi eszköz rendeltetésszerű használatához szükséges tartozékok, tartalék alkatrészek beszerzési árban érvényesített értéke. Nem része a beszerzési költségnek a levonható, előzetesen felszámított ÁFA. A beszerzési költséget a gazdasági esemény megtörténtekor kell számításba venni számlázott (kivetett) összegben. Amennyiben az üzembe helyezéskor (készletre vételkor) a számla (határozat) nem érkezett meg, akkor az adott tétel értékét a rendelkezésre álló dokumentumok (szerződés, jogszabály) alapján kell kiszámítani. Az így meghatározott beszerzési költséget a végleges bizonylatok kézhezvételekor kell módosítani. Az eszközök besorolása Immateriális javak közé az MKSZ-ben a vagyoni értékű jogok (bérleti jog, márkanév,) és a szellemi termékek (szoftverek) tartoznak. Tárgyi eszközök a telkek, épületek, építmények, járművek, gépek, bútorok, számítástechnikai eszközök, irodagépek, hírközlési eszközök, biztonságtechnikai eszközök, az egy évnél hosszabb idő alatt elhasználódó irodai felszerelések, valamint vendéglátó-ipari felszerelések és sporteszközök. Nem tekintendő tárgyi eszköznek az egy éven belül elhasználódó bármilyen eszköz. Javítási, karbantartási költség A használatban lévő tárgyi eszköz folyamatos, zavartalan, biztonságos üzemeltetését szolgáló javítási, karbantartási tevékenység, ideértve a tervszerű megelőző karbantartást, a hosszabb időszakonként, de rendszeresen visszatérő nagyjavítást, és mindazon javítási, karbantartási tevékenységet, amelyet a rendeltetésszerű használat érdekében el kell végezni, amely a folyamatos elhasználódás rendszeres helyreállítását eredményezi; A nyilvántartási érték nem növelendő vele. Felújítási költség 4

5 Az elhasználódott tárgyi eszköz eredeti állaga (kapacitása, pontossága) helyreállítását szolgáló, időszakonként visszatérő olyan tevékenység, amely mindenképpen azzal jár, hogy az adott eszköz élettartama megnövekszik, eredeti műszaki állapota, teljesítőképessége megközelítően vagy teljesen visszaáll, az előállított termékek minősége vagy az adott eszköz használata jelentősen javul és így a felújítás pótlólagos ráfordításából a jövőben gazdasági előnyök származnak; felújítás a korszerűsítés is, ha az a korszerű technika alkalmazásával a tárgyi eszköz egyes részeinek az eredetitől eltérő megoldásával vagy kicserélésével a tárgyi eszköz üzembiztonságát, teljesítőképességét, használhatóságát vagy gazdaságosságát növeli; a tárgyi eszközt akkor kell felújítani, amikor a folyamatosan, rendszeresen elvégzett karbantartás mellett a tárgyi eszköz oly mértékben elhasználódott (szerkezeti elemei elöregedtek), amely elhasználódottság már a rendeltetésszerű használatot veszélyezteti; nem felújítás az elmaradt és felhalmozódó karbantartás egyidőben való elvégzése, függetlenül a költségek nagyságától; A tárgyi eszköz nyilvántartási értékét növeli! Beruházás, bővítés, átalakítás költsége A tárgyi eszköz beszerzése, létesítése, saját vállalkozásban történő előállítása, a beszerzett tárgyi eszköz üzembe helyezése, rendeltetésszerű használatbavétele érdekében az üzembe helyezésig, a rendeltetésszerű használatbavételig végzett tevékenység (szállítás, vámkezelés, közvetítés, alapozás, üzembe helyezés, továbbá mindaz a tevékenység, amely a tárgyi eszköz beszerzéséhez hozzákapcsolható, ideértve a tervezést, az előkészítést, a lebonyolítást, a hiteligénybevételt, a biztosítást is); beruházás a meglévő tárgyi eszköz bővítését, rendeltetésének megváltoztatását, átalakítását, élettartamának, teljesítőképességének közvetlen növelését eredményező tevékenység is, az előbbiekben felsorolt, e tevékenységhez hozzákapcsolható egyéb tevékenységekkel együtt; Épület esetén a beépített terület bővítése, a helyiség(ek) eredeti rendeltetésének megváltoztatása, az épületgépészeti berendezések korszerűbbre cserélése, más eszközöknél a funkciók bővítése, a műszaki jellemzők javítása értendő ide. A nyilvántartási értéket növeli. Értékcsökkenés Az MKSZ az immateriális javak és tárgyi eszközök értékcsökkenését az elhasználódási idő figyelembe vételével a nyilvántartás napjától kezdve a nullára történő leírás, illetve az állományból való kivezetés napjáig lineárisan számítja. Az alkalmazott éves leírási kulcsok - figyelembe véve az MKSZ tevékenységét - eszközcsoportonként az alábbi: Vagyoni értékű jogok 20% Szellemi termékek 30% Számítástechnikai eszközök 100 eft alatt 100% Számítástechnikai eszközök 100 eft-tól 200 eft-ig 50% Számítástechnikai eszközök 200 eft felett 33% Járművek, sporteszközök 20% Gépek, irodatechnikai eszközök 10% Bútorok, felszerelései tárgyak 7% Épületek hosszú élettartamú szerkezetből 2% 5

6 Épületek hosszú élettartamú szerkezetből bérbeadás vagy szálláshely szolgáltatás esetén 5% Épületek közepes élettartamú szerkezetből 3% Az értkcsökkenés alapja a maradványértékkel csökkentett bekerülési érték. A marádványérték meghatározása az eszköz aktiválásakor egyedileg történik A ,- Ft egyedi érték alatti eszközök beszerzési költsége azonnali értékcsökkenésként elszámolható. Terven felüli értékcsökkenést az MKSZ csak a még nem nullára leírt eszköz selejtezésekor alkalmaz. Ilyenkor a terven felüli értékcsökkenés összege az eszköz selejtezés napjára számított nyilvántartási értéke. Az eszközöket egyedileg kell nyilvántartani és értékelni, kivéve az azonos típusú, ugyanakkor beszerzett, azonos körülmények között használt eszközöket - ezek csoportosan is nyilvántarthatók és értékelhetők. A készletek értékelése A december 31-én meglévő raktári készletet átlagos áron kell számításba venni. A készletet mennyiségben és értékben is tételesen kell kimutatni. Az értékelés átlagos beszerzési áron történik. A követelések értékelése A be nem fizetett szövetségi tagsági hozzájárulást december 31-i fordulónappal analitikusan ki kell mutatni, de az Ügyvivő testület ellenkező értelmű döntéséig követelésként nem kell nyilvántartani. A vállalkozási tevékenységből származó, december 31-én fennálló követeléseket minősíteni kell. A kétes követelések után értékvesztést kell elszámolni a várható megtérülés mértékéig. A kötelezettségek értékelése A hosszú (egy éven túli) és rövid (egy éven belüli) lejáratú kötelezettségeket a szerződések, illetve számlák és hatósági határozatok alapján kell értékelni A számlatükör Számlaszám A számla megnevezése 1. számlaosztály. BEFEKTETETT ESZKÖZÖK 11 IMMATERIÁLIS JAVAK 113 VAGYONI ÉRTÉKŰ JOGOK 1131 Bérleti jog, használatba vételi jog 1133 Márkanév 1139 Vagyoni értékű jogok értékcsökkenése 114 SZELLEMI TERMÉKEK 1141 Szellemi termékek 1143 Szoftver termékek 1149 Szellemi termékek értékcsökkenése 12 INGATLANOK 6

7 7 121 Földterület 122 Telkek, telkesítés 123 Épületek, épületrészek, tulajdoni hányadok 126 Ingatlanokhoz kapcsolódó vagyoni értékű jogok 127 Ingatlanok értékhelyesbítése 128 Ingatlanok terven felüli értékcsökkenése 129 Ingatlanok terv szerinti értékcsökkenése 13 MŰSZAKI BERENDEZÉSEK, GÉPEK 131 Tevékenységet szolgáló berendezések 132 Járművek 133 Számítástechnikai eszközök 134 Irodai berendezések 135 Bérelt eszközökön végzett beruházás 139 MŰSZAKI BERENDEZÉSEK ÉRTÉKCSÖKKENÉSE 1391 Tevékenységet szolgáló berendezések értékcsökkenése 1392 Járművek értékcsökkenése 1393 Számítástechnikai eszközök értékcsökkenése 1394 Irodai berendezések értékcsökkenése 1395 Bérelt eszközökön végzett beruházás értékcsökkenése 14 EGYÉB BERENDEZÉSEK, FELSZERELÉSEK 143 Képzőművészeti alkotások 145 Kisértékű tárgyi eszközök 149 EGYÉB BERENDEZÉSEK, FELSZERELÉSEK, ÉRTÉKCSÖKKENÉS 1495 Kisértékű tárgyi eszközök értékcsökkenése 15 BERUHÁZÁSOK 151 Beruházások - eszközök 152 Támogatásból épülő beruházások 17 TULAJDONI RÉSZESEDÉST JELENTŐ PÉNZÜGYI BEFEKTETÉSEK 171 Részesedés többségi részesedédű vállalkozásban 172 Részesedés egyéb vállakozásban 177 Részesedések értékhelyesbítése 179 Részesedések értékvesztése 2. számlaosztály. KÉSZLETEK 26 KERESKEDELMI ÁRUK 211 Könyvek, kiadványok beszerzési áron 3. számlaosztály. KÖVETELÉSEK, PÉNZÜGYI ESZKÖZÖK, AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK 31 KÖVETELÉSEK ÁRUSZÁLLÍTÁSBÓL ÉS SZOLGÁLTATÁSBÓL 311 Belföldi követelések 312 Belföldi kétes követelések 315 Követelések értékvesztése 34 MUNKAVÁLLALÓKKAL KAPCSOLATOS KÖVETELÉSEK 341 Elszámolásrara adott előlegek 35 ADOTT ELŐLEGEK 351 Immateriális javakra adott előlegek 352 Beruházásokra adott előlegek 353 Készletekre adott előlegek 359 HEFOP támogatás 36 EGYÉB KÖVETELÉSEK 361 Munkavállalókkal szembeni egyéb követelések 364 PÁKA követelés határozat alapján

8 369 Különféle egyéb követelések 38 PÉNZESZKÖZÖK 381 Pénztár 3811 Pénztár Székház 3812 Pénztár Erdei ház 382 Valutapénztár 3821 Valutapénztár-számla 384 Bankszámlák (Ft) 3841 OTP-HUF OTP-HUF OTP-HUF OTP HUF Deviza betétszámlák 3861 OTP EUR bankszámla 387 Kompenzálási bank 389 Átvezetési számlák 39 AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK 391 Bevételek aktív időbeli elhatárolása 392 Költségek, ráfordítások aktív időbeli elhatárolása 4. számlaosztály. FORRÁSOK 41 SAJÁT TŐKE 411 Induló tőke 412 Tőkeváltozás 413 Eredménytartalék 417 Értékelési tartalék 419 Tárgyévi eredmény 44 HOSSZÚ LEJÁRATÚ KÖTELEZETTSÉGEK 441 KW Augsburg kölcsön 442 MKM Alapítvány kölcsön 443 MKCSÜA kölcsön 45 KÖTELEZETTSÉGEK ÁRUSZÁLLÍTÁSBÓL ÉS SZOLGÁLTATÁSBÓL 453 Vevőktől kapott előlegek 454 Szállítók 4541 Belföldi szállítók 455 KOSZISZ MKSZ elszámolási számla 46 EGYÉB RÖVIDLEJÁRATÚ KÖTELEZETTSÉGEK I. 461 Társasági adó elszámolása 462 Személyi jövedelemadó elszámolása 464 Önként feltárt adó 466 Előzetesen felszámított ÁFA 467 Fizetendő ÁFA 468 ÁFA elszámolási számla 469 Helyi adók elszámolási számla 4694 Idegenforgalmi adó elszámolási számla 4695 Helyi iparűzési adó elszámolási számla 4696 Gépjárműadó elszámolási számla 47 EGYÉB RÖVIDLEJÁRATÚ KÖTELEZETTSÉGEK II. 471 Jövedelem elszámolási számla 473 Társadalombiztosítási kötelezettség 4731 Nyugdíjbiztosítási Alap 4732 Egészségbiztosítási és Munkaerőpiaci járulék Alap 4733 Munkáltatói táppénz hozzájárulás 4734 Egyszerűsített foglalkoztatás közterhe 8

9 4735 Magánnyugdíjpénztárak AXA Magánnyugdíjpénztár OTP Magánnyugdíjpénztár Évgyűrűk Magánnyugdíjpénztár AEGON Magánnyugdíjpénztár Allianz Magánnyugdíjpénztár Simenzió Magánnyugdíjpénztár ING Magánnyugdíjpénztár 4736 Magánnyugdíjpénztárak késedelmi pótlék AEGON Mnypt. késedelmi pótlék ING Mnypt. késedelmi pótlék OTP Mnypt. késedelmi pótlék Dimenzió Mnypt. késedelmi pótlék 476 Munkavállalókkal szembeni kötelezettségek 4761 Munkabér kifizetések 4762 Utalások - munkabérek 477 Adó folyószámlák rendezési számla 48 PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK 481 Bevételek passzív időbeli elhatárolása 482 Költségek és ráfordítások passzív időbeli elhatárolása 483 NCA passzív időbeli elhatárolása 484 IKW passzív időbeli elhatárolása 485 Mike Valéria posta elszámolás 49 ÉVI MÉRLEGSZÁMLÁK 491 Nyitóméreg számla 492 Zárómérleg számla 493 Adózott eredmény elszámolási számla 5. számlaosztály. KÖLTSÉGNEMEK 51 ANYAGKÖLTSÉG 511 Irodaszer, nyomtatvány 512 Takarítószerek 513 Közműdíjak - Székház 5131 Áramdíj - Székház 5132 Gázdíj - Székház 5133 Víz- és csatornadíj Székház 514 Közműdíjak Erdei ház 5141 Áramdíj Erdei ház 5142 Gázdíj Erdei ház 515 Üzemanyag Erdei ház 516 Rendezvények anyagköltsége 519 Egyéb anyagköltség 5191 Egyéb anyagköltség Székház 5192 Egyéb anyagköltség Erdei ház 52 SZOLGÁLTATÁSOK KÖLTSÉGE 521 Telefonköltség 522 Postaköltség 523 Karbantartási költségek 5231 Karbantartási költségek Székház 5232 Karbantartási költségek Erdei ház 524 Bérleti díjak 525 Távfelügyelet díja 526 Programszervezések költsége 527 Utazási költségek 9

10 528 Szemétszállítás díja 529 Egyéb szolgáltatások 5291 Egyéb szolgáltatások Székház 5292 Egyéb szolgáltatások Erdei ház 53 EGYÉB SZOLGÁLTATÁSOK KÖLTSÉGE 531 Hatósági díjak, illetékek 532 Bankköltségek 533 Biztosítási díjak 54 BÉRKÖLTSÉG 541 Bérköltség 55 Személyi jellegű egyéb kifizetések 551 Rendezvények reprezentációs költség 56 BÉRJÁRULÉKOK 561 Nyugdíjbiztosítási járulék 562 Egészségbiztosítási és munkaerőpiaci járulék 563 Munkáltatói táppénz hozzájárulás 564 Egyszerűsített foglalkoztatás közterhe 57 ÉRTÉKCSÖKKENÉSI LEÍRÁS 571 Terv szerinti értékcsökkenés 572 Kisértékű eszközök értékcsökkenés 8. számlaosztály. EGYÉB RÁFORDÍTÁSOK 81 ELÁBÉ 814 Kiadványok ELÁBÉ 86 EGYÉB RÁFORDÍTÁSOK 861 Értékesített immateriális javak, tárgyi eszközök nyilvántartás szerinti értéke 862 Terven felüli értékcsökkenés 863 Késedelmi kamat 864 Bírság, kötbér, kártérítés 865 Kolping Családok támogatása 866 Nemzetközi tagdíjak 867 Céltámogatások 868 Önkormányzatokkal elszámolt adók, illetékek 87 PÉNZÜGYI MŰVELETEK RÁFORDÍTÁSAI 872 Fizetendő kamatok 876 Deviza- és valutakészletek árfolyamvesztesége 877 Kerekítési különbözetek 88 RENDKÍVÜLI RÁFORDÍTÁSOK 881 Társaságba bevitt vagyontárgyak nyilvántartás szerinti értéke 882 Térítés nélkül átadott vagyontárgyak nyilvántartás szerinti értéke 883 Szokásos mértéket meghaladó eredményt csökkentő tételek 884 Előző évekkel kapcsolatos adófizetési kötelezettség 889 Egyéb rendkívüli ráfordítások 89 NYERESÉGET TERHELŐ ADÓK 891 Társasági adó 9. számlaosztály. ÉRTÉKESÍTÉS ÁRBEVÉTELE ÉS BEVÉTELEK 91 BELFÖLDI ÉRTÉKESÍTÉS ÁRBEVÉTELE 911 Szállás szolgáltatás 912 Bérleti díj 913 Kiadványok értékesítése 919 Egyéb bevétel 10

11 92 CÉL SZERINTI TEVÉKENYSÉG BEVÉTELE 921 Szövetségi tagdíj 922 Támogatások, adományok 923 Kolping újság támogatása 924 Céltámogatás - rendezvények 925 Céltámogatás - SZJA 1% felajánlások 929 Egyéb, cél szerinti bevételek 96 EGYÉB BEVÉTELEK 961 Értékesített immateriális javak, tárgyi eszközök bevétele 963 Egyéb eredményt növelő bevételek 967 Visszafizetési kötelezettség nélkül kapott támogatások 9671 Költségvetéstől kapott támogatás, juttatás 9672 Önkormányzattól kapott támogatás, juttatás 9673 Elkülönített alapoktól kapott támogatás, juttatás 969 Különféle egyéb bevételek 97 PÉNZÜGYI MŰVELETEK BEVÉTELEI 974 Kamatbevétel pénzintézettől 976 Deviza- és valutakészletek árfolyamnyeresége 977 Kerekítési különbözetek 98 RENDKÍVÜLI BEVÉTELEK 982 Társaságba bevitt vagyontárgyak szerződés szerinti értéke 984 Előző évekkel kapcsolatos adó-visszatérítések 1.3. A főkönyvi számlák tartalma A főkönyvi számlákra a számlatükör számai alapján történik hivatkozás. Csak azon számlák magyarázata szerepel, melyek nevéből nem derül ki egyértelműen tartalmuk. 1. számlaosztály. Befektetett eszközök 113 Vagyoni értékű jog Az ingatlanhoz kapcsolódó vagyoni jogok kivételével, a nem tulajdonból származó jogok. Ellenértéke előre, összegszerűen meghatározott. Fajtái: bérleti jog, koncessziós jog, játékjog, márkanév (védjegy), használat, licence (a software licencek is), egyéb. Bekerülési értéke: beszerzési ár, sajátos bekerülési értékek Vagyoni értékű jogok értékcsökkenése Az értékcsökkenési leírás mértéke: a beszerzési árat az MKSZ döntése szerint lehet leírni, egyedi minősítés szerint. Általában alkalmazott lineáris éves leírási kulcs: 20 %. 114 Szellemi termékek Szoftverek beszerzési költsége könyvelendő ide. A szerzői jogvédelemben részesülő javakat is erre a számlára kell könyvelni. Ezen számlához szellemi termékek nyilvántartása és értékcsökkenése analitikus nyilvántartás kapcsolódik. A nyilvántartás a következő adatokat tartalmazza: a szellemi termék neve (címe), a szellemi termék előállítójának neve, az állományba vétel dátuma, 11

12 beszerzési érték, az évi értékcsökkenés, az előző nettó érték (a bruttó érték és a halmozott értékcsökkenés különbsége), az új nettó érték (az előző nettó érték és az évi értékcsökkenés különbsége), Megsemmisülés, selejtezés, értékesítés, ill. térítés nélküli (ingyenes) átadás esetén a szellemi terméket a nyilvántartásból törölni kell, a főkönyvi számláról pedig ki kell vezetni Szellemi termékek értékcsökkenése Az MKSZ a szellemi termékeket lineárisi kulcsa évi 30%. A 1149 számlán a használatbavétel napjától számított halmozott értékcsökkenés szerepel. Értékcsökkenést a 0-ra leírásig, ill. a megsemmisülés, a selejtezés, az étékesítés (átadás) napjáig kell elszámolni időarányosan. A megsemmisült, selejtezett, értékesített (átadott) szellemi termék halmozott értékcsökkenését a bruttó értékkel együtt kell kivezetni. 122 Földterület 122 Telkek Az MKSZ tulajdonában lévő földterületekről és telkekről analitikus nyilvántartást kell vezetni, mely tartalmazza a földterület, telek azonosító adatait és bruttó értékét. A földterület, telek bruttó és nettó értéke megegyezik. Értékcsökkenés nem számolható el. 123 Épületek Az MKSZ tulajdonában lévő épületekről analitikus nyilvántartást kell vezetni, amely tartalmazza: az épület azonosító adatait, a használatbavétel dátumát, bruttó érékét, az évi értékcsökkenést, az előző nettó értéket (a bruttó érték és a halmozott értékcsökkenés különbsége), az új nettó értéket (az előző nettó érték és az évi értékcsökkenés különbsége), Megsemmisülés, selejtezés, értékesítés, ill. térítés nélküli átadás esetén az épületet a nyilvántartásból törölni kell, a főkönyvi számláról pedig ki kell vezetni. 129 Épületek értékcsökkenése Az épületek éves leírási kulcsa: 2% hosszú élettartamú szerkezetek esetén, 5% hosszú élettartamú szerkezeteknél bérbeadás, vagy szállásszolgáltatás nyújtása esetén 3% közepes élettartamú szerkezetek esetén, Az épületszerkezetek leírását az évi LXXXVIII. törvény 2. sz. melléklete tartalmazza. Az épületgépészet körébe tartozó gépek és berendezések az épülettel együtt amortizálódnak. A 129 számlán a használatbavétel napjától számított halmozott értékcsökkenés szerepel. 12

13 Értékcsökkenést a 0-ra leírásig, ill. a megsemmisülés, a selejtezés, az értékesítés (átadás) napjáig kell elszámolni időarányosan. A megsemmisült, selejtezett, értékesített (átadott) épület halmozott értékcsökkenését a bruttó értékkel együtt kell kivezetni. 131 Gépek berendezések 142 Járművek 143 Irodai berendezések A tárgyi eszköz beszerzési értéke könyvelendő ide. A főkönyvi számlákhoz analitikus nyilvántartás kapcsolódik, mely a következő adatokat tartalmazza eszközönként: leltári szám, az eszköz neve, azonosító adatai (pl. típusszám, gyártási szám, stb.), az eszköz előállítójának neve, az előállítás éve, az állományba vétel (aktiválás) dátuma, beszerzési érték, az évi értékcsökkenés, az előző nettó érték (a bruttó érték és a halmozott értékcsökkenés különbsége), az új nettó érték (az előző nettó érték és az évi értékcsökkenés különbsége), Megsemmisülés, selejtezés, értékesítés, ill. térítés nélküli (ingyenes) átadás esetén a tárgyi eszközt a nyilvántartásból törölni kell, a főkönyvi számláról pedig ki kell vezetni. 139 Műszaki berendezések, gépek értékcsökkenése 149 Egyéb berendezések, felszerelések, járművek értékcsökkenése Éves leírási kulcsok: 7% bútorok, felszerelési tárgyak esetén, 10% gépek, irodatechnikai eszközök esetén, 20% járművek, sporteszközök esetén, 33% számítástechnikai eszközök esetén, ha a bekerülési érték 200 eft feletti 50% számítástechnikai eszközök esetén, ha a bekerülési 100 eft és 200 eft közötti 100% számítástechnikai eszközök esetén, ha a bekerülési 100 eft alatti A 139 és 149 számlán a használatbavétel (aktiválás) napjától számított halmozott értékcsökkenés szerepel. Értékcsökkenést a 0-ra leírásig, ill. a megsemmisülés, a selejtezés, az értékesítés (átadás) napjáig kell elszámolni időarányosan. A megsemmisült, selejtezett, értékesített (átadott) eszköz halmozott értékcsökkenését a bruttó értékkel együtt kell kivezetni. 151 Befejezetlen beruházások A még használatba nem vett, üzembe nem helyezett tárgyi eszközhöz kapcsolódó minden beszerzési költséget ide könyvelünk, tárgyi eszközönként elkülönítve. Beruházásnak minősül a tárgyi eszköz bővítése, átalakítása, rendeltetésének megváltoztatása is. 152 Támogatásból épülő beruházások A céltámogatásokból megvalósuló még használatba nem vett, üzembe nem helyezett tárgyi eszközhöz kapcsolódó minden beszerzési költséget ide könyvelünk, tárgyi 13

14 14 eszközönként elkülönítve. Beruházásnak minősül a tárgyi eszköz bővítése, átalakítása, rendeltetésének megváltoztatása is. 171 Részesedés többségi részesedésű vállalkozásban Akkor kell a részesedés összegét kimutatni ezen a számlán, ha az MKSZ tulajdoni részesedésének aránya az adott gazdasági társaságnál meghaladja a jegyzett tőke 50%-át, vagy az MKSZ a gazdasági társaság irányításában, ellenőrzésében meghatározó befolyást gyakorol. Részesedésként kell kimutatni a gazdasági társaság jegyzett tőkéjében (törzstőkéjében, részvénytőkéjében, alapítói vagyonában) való pénzügyileg, vagy apporttal teljesített részesedést. A vásárlással, vagy tőkeemeléssel szerzett részesedést is itt kell kimutatni. 172 Részesedés egyéb részesedésű vállalkozásban Azokat a részesedéseket kell erre a számlára könyvelni, melyeknél az MKSZ részesedése az adott gazdasági társaságnál nem haladja meg a jegyzett tőke 25%-át, és az MKSZ nem gyakorol meghatározó befolyást a gazdasági társaság irányításában. 179 Részesedések értékvesztése Ha a gazdasági társaság piaci megítélése a mérlegkészítés napját megelőzően legalább egy éven keresztül alacsonyabb, mint a könyvekben kimutatott alapításkori, ill. korábbi értékvesztéssel csökkentett értéke, akkor az értékvesztés összege erre a számlára könyvelendő. 261 Könyvek beszerzési áron 2. számlaosztály. Készletek Az MKSZ a saját kiadásban megjelentetett, vagy más kiadóktól vásárolt könyveket kiadványokat bekerülési (beszerzési) áron közvetlenül elszámolja a 814-es fökönyvi számlára (ELÁBÉ). Minden év december 31-i fordulónappal leltárfelvételt készít anyagkészletéről, melyet tételenként értékel. Az értékelés tényleges beszerzési áron történik. A letár értéke a 261 számlán állományba veendő, míg ugyanezzel az érékkel az ELÁBÉ csökkentendő. A nyitó árukészlet értéke ELÁBÉ-ként elszámolandó. Ha a fentiek szerint megállapított árukészlet magasabb a piaci értéknél, akkor a különbséget értékvesztés címén az ELÁBÉ-nál el kell számolni. A készletértéket a mérlegkészítéskor ismert piaci értékre kell módosítani. 3. számlaosztály. Követelések, pénzügyi eszközök és aktív időbeli elhatárolások 311 Belföldi követelések Szolgáltatásból, anyag- vagy eszközeladásból származó, a vevő által elismert (kimenő) számla szerinti követelések könyvelendők ide ÁFA értékkel együtt. A Magyar Kolping szövetség kibocsátott számláiról analitikus nyilvántartást vezet, mely tartalmazza: a számla számát, a teljesítés dátumát, a fizetés módját és határidejét,

15 15 a vevő nevét és címét, a szolgáltatás (áru) megnevezését, mennyiségét, egységárát, összegét, az ÁFA kulcsát és összegét, az SZJ számot, A számla tartalma az általános forgalmi adó törvény szerinti. A számlák zárt rendszerben számozott, szigorú számadású nyomtatványok! 341 Munkavállalókkal szembeni követelések Erre a számlára könyvelendő a munkabér előleg, az anyagi felelősség érvényesítése címén előírt összeg (pl. leltárhiány, pénzhiány, kártérítés), törvényi előírás alapján a munkáltató által a munkavállaló felé közvetített külső követelés. A munkavállalóknak elszámolásra kiadott (pl. beszerzések, üzemanyag előleg, útielőleg) összegeket is itt kell kimutatni. A kiadott előlegekről analitikus nyilvántartást kell vezetni, az alábbi adatokkal: az előleg felvételének dátuma, a felvevő munkavállaló neve, az előleg összege, az előleg jogcíme, az elszámolás határideje, a ténylegesen felhasznált összeg, a felhasználás jogcíme, a visszafizetett összeg. 35 Adott előlegek A beszerzési (beruházási) szerződés alapján kifizetett előleg könyvelendő ezekre a számlákra. A szerződés nem teljesülése miatti előleg visszafizetési követelést értékvesztés keretében kell figyelembe venni. 36 Egyéb követelések Mindazon követelések mutatandók ki itt, melyekre a számlacsoporton belül más kijelölt számla nincs. A számla egyenlege a pénzügyileg még nem rendezett egyéb követelések összegét mutatja Pénztár Székház 3812 Pénztár Erdei ház A házipénztár forint készpénzállománya és az abban bekövetkező változások mutatandók ki ezen a számlán. A könyvelés az időszakos pénztárjelentés, valamint a bevételi és kiadási pénztárbizonylatok alapján történik. Ide könyvelendő a pénztárellenőrzés alkalmával megállapított pénztárhiány jegyzőkönyv szerinti összege. A számla egyenlegének - figyelembe véve a pénztárnapló forgalmát - mindenkor meg kell egyeznie a tényleges pénzkészlettel. 382 Valutapénztár A házipénztár valuta készpénzállománya és az abban bekövetkező változások mutatandók itt ki valutanemenként és forintban is. A bevételi és kiadási pénztárbizonylatok, valamint az időszakos pénztárjelentés valutában vezetendő, valutanemenként elkülönítve. A főkönyvi számlához forint árfolyamot kimutató analitikus nyilvántartás kapcsolódik. A vásárolt valutát az eladó bank által az ügyletre megadott forint árfolyamon kell

16 könyvelni. Saját deviza számláról történő valuta kivétel esetén a lebonyolító bank napi eladási vételi árfolyam átlagán kell a forint értéket meghatározni. 384 Bankszámlák Az MKSZ ezeken a számlákon mutatja ki a számlavezető bankokkal szembeni pénzkövetelés állományát és azok változásait. A számlákra csak a bank által megküldött terhelési-jóváírási értesítés, ill. bankszámlakivonat alapján szabad könyvelni. A bankoknak fizetendő pénzforgalmi jutalékot (kezelési költséget) a bankköltségek számlán kell elszámolni. A kapott kamatok a pénzügyi műveletek bevételei számlán számolandók el. 386 Deviza betétszámlák A főkönyvi számlákat devizában és forintban is kell vezetni. A forint értéket jóváírás, vagy terhelés napján a számlavezető bank középárfolyamán kell meghatározni. 389 Átvezetési számlák Technikai jellegű számla. A bankszámlák és a pénztárszámlák, ill. a bankszámlák egymás közötti forgalmában azt a bankszámlát helyettesíti, amelyről a bankértesítés még nem érkezett meg. Az átvezetési számlára csak pénztárbizonylatok és bankbizonylatok alapján szabad könyvelni. 39 Aktív időbeli elhatárolások A számla célja, hogy a több évet érintő gazdasági események eredményre gyakorolt hatása az érintett évek között arányosan oszoljon meg. A mérleg fordulónapja előtt felmerült olyan pénzkiadások könyvelendők ide, melyek költségként csak a fordulónap utáni időszakra számolhatók el (pl. fizetett bérleti díj a mérleg fordulónapját követő időszakra eső része). Olyan bevételek is ide könyvelendők, melyek - szerződés szerint - a mérleg fordulónapja után esedékesek, de a mérleggel lezárt időszakra számolandók el (pl. tárgyévre járó, de - szerződés szerint - a tárgyévet követően esedékes bérleti díj). 411 Induló tőke 4. számlaosztály. Források A magyar Kolping szövetség megalakulásakor meglévő (a tagok, támogatók által összeadott) tőkéje. 412 Tőkeváltozás Olyan gazdasági műveletek hatását kell itt kimutatni, melyek az induló tőke növekedését, vagy csökkenését eredményezik. Az (adózott) vállalkozási eredmény, és az MKSZ alaptevékenysége szerinti eredmény erre a számlára könyvelendő. 419 Tárgyévi eredmény 16

17 A 493 számlán meghatározott adózott eredményt kell erre a számlára könyvelni. A tárgyévet követő nyitás után az adózott eredmény átvezetendő a 412 tőkeváltozás számlára. 44 Hosszú lejáratú kötelezettségek Az egy éven túli kötelezettségek mutatandók ki ezen a számlán. Ilyen kötelezettség pl. a szerződés szerint egy évnél hosszabb időre felvett hitel, kölcsön. A részletekben visszafizetendő kölcsön a mérleg fordulónapot követő évben visszafizetendő részlete a mérlegben a rövid lejáratú kötelezettségek közé állítandó be Belföldi szállítók Áruszállításból, szolgáltatásból származó a szállítóval szembeni kötelezettségeket kell ide könyvelni (ÁFÁ-val együtt). Csak az elismert kötelezettségek könyvelhetők erre a számlára. A főkönyvi számlához analitikus nyilvántartás kapcsolódik a következő adatokkal: a szállító neve, címe, a számla száma, a számla végösszege, az ÁFA kulcs, a kiállítás, a teljesítés és a fizetési határidő dátuma, a fizetés módja, a kiegyenlítés dátuma. 461 Társasági adó elszámolása A számla évközben a jogszabály előírásai szerint fizetendő adóelőleg kimutatására szolgál. Év végén e számlára könyvelendő az éves adófizetési kötelezettség adóbevallás szerinti összege. 462 Személyi jövedelemadó elszámolása A számla a személyi jövedelemadó köteles jövedelmekből levont jövedelemadó (és előlege) elszámolására szolgál. A számlához a bérelszámoló számítógépes program által készített analitikus nyilvántartások kapcsolódnak. 466 Előzetesen felszámított ÁFA A beszerzéseket (áru, szolgáltatás) terhelő forgalmi adót kell ezeken a számlákon kimutatni adókulcsonként elkülönítve. A 4541 számlánál leírt analitikus nyilvántartás kapcsolódik ehhez a számlacsoporthoz is. Az import beszerzésnél a vámhatóság által kivetett ÁFA a megfizetését követő naptól tekinthető előzetesen felszámított ÁFÁ-nak. 467 Fizetendő ÁFA Erre a számlacsoportra az MKSZ által felszámított, illetve a vámhatóság által kivetett ÁFA könyvelendő adókulcsonként elkülönítve. A saját vállalkozásban végzett beruházás fizetendő ÁFÁ-ja is ide könyvelendő. A számlacsoporthoz adóalaponkénti analitikus nyilvántartás kapcsolódik. Az analitikus nyilvántartás az APEH ÁFA bevallás megkívánt adatai szerint épül fel. 17

18 468 ÁFA elszámolási számla A számla összevont egyenlegét havonta meg kell állapítani és az egyenleget az adózás rendjéről szóló törvény szerint rendezni kell a költségvetéssel. Az összevont egyenleg és a pénzügyi rendezés könyvelendő a 468 számlára. 469 Helyi adók elszámolási számla A Magyar Kolping Szövetségnek társasági adó köteles vállalkozási tevékenysége után helyi adót kell fizetnie. Erre a számlára az önkormányzatok számára fizetendő kivetett, bevallott adókat kell könyvelni. 471 Jövedelem elszámolási számla A munkabérek és a személyi jellegű kifizetések, valamint ezen kifizetésekből levont, a munkavállalók más szervezetekkel (személyekkel) szemben fennálló kötelezettségei elszámolására szolgál ez a számla. A számlán az állományba tartozó és az állományba nem tartozó munkavállalók naptári évre elszámolt, kifizetett összes jövedelmének meg kell jelennie. A számlához a bérelszámoló számítógépes program szolgáltat analitikus nyilvántartást. 473 Társadalombiztosítási kötelezettség A számla a társadalombiztosítással kapcsolatos elszámolások nyilvántartására szolgál. A számlához a bérelszámoló számítógépes program adja az analitikus nyilvántartást. 476 Munkavállalókkal szembeni kötelezettségek A bérszámfejtés eredményeként a készpénzben illetve átutalással fizetendő nettó munkabérek nyilvántartására szolgáló számlák. A számlákhoz a bérelszámoló számítógépes program szolgáltat analitikus nyilvántartást. 48 Passzív időbeli elhatárolások Passzív időbeli elhatárolásként kell elszámolni a mérleg fordulónapja előtt befolyt olyan pénzbevételt, mely a fordulónap utáni időszak árbevételét képezi (pl. előre fizetett bérleti díj). Ide könyvelendő a mérleg fordulónapja előtt elszámolt olyan költség, amely csak a fordulónap után lesz pénzkiadás. 491 Nyitómérleg számla A számla a főkönyvi számlák megnyitására szolgál. A számlán a nyitó tételeket az éves mérleggel összegszerűen egyezően, de ellentétes oldalon kell könyvelni. 492 Zárómérleg számla A főkönyvi számlák lezárására szolgál. A számlán a tételeket az éves mérleggel összegszerűen egyezően, de ellentétes oldalon kell könyvelni. 493 Adózott eredmény elszámolása Az adózás előtti eredmény kimutatására és az adózott eredmény elszámolására szolgál. A költség számlák (51, 52, 55, 56), a ráfordítás számlák (86, 87, 88), és a bevétel számlák (91, 92, 96, 97, 98) egyenlegeit kell átvezetni ide. A 891 számlán elszámolt társasági adót is át kell vezetni erre a számlára. Az adózott eredmény 18

19 19 átvezetendő a 419 számlára. A 493 számlának az évi zárlatot követően egyenlege nem lehet. 51 Anyagköltség 5. számlaosztály. Költségnemek A számla az év közben felmerült anyagköltséget tartalmazza beszerzési étéken. Az anyagkészlet év végi fordulónapon megállapított értékvesztését is ide kell könyvelni. 52 Igénybevett anyagjellegű szolgáltatások Postai költség, telefonköltség, energia költség, közműdíjak, belföldi utazási és szállásköltség, külföldi utazási és szállásköltség, tárgyi eszközök karbantartási, javítási költsége és egyéb anyagjellegű szolgáltatások könyvelendők ide. 531 Hatósági díjak, illetékek A hatósági díjak számla a hatóságok részére jogszabály alapján befizetett díjak, engedélyezési díjak, valamint olyan illeték címén befizetett, vagy illeték bélyeggel lerótt illetékfizetési kötelezettség kimutatására szolgál, amelyek összegét nem az önkormányzat, vagy az állami költségvetés, a VPOP részére kell befizetni adók módjára. Ide tartozik a perköltség is. 532 Bankköltségek Pénzintézet által nyújtott szolgáltatások ellenértéke könyvelendő erre a számlára. A kifizetett kamat nem tartozik ide. 533 Biztosítási díjak Biztosítóintézettel kötött biztosítási szerződések alapján fizetendő biztosítási díjak könyvelendők ide. 54 Bérköltség Az állományba tartozó és az állományon kívüli munkavállalók munkadíja, bére, bérpótléka, jutalma könyvelendő erre a számlára. Ide könyvelendő: a felmondási időre fizetett átlagkereset, a határozott idejű munkaszerződés esetén a felmondástól a határozott idő végig fizetett átlagkereset, a munkakörrel össze nem függő munkavégzésért járó külön munkabér, külső előadók díja, esetenkénti megbízási díjak, tanulók, egyetemi hallgatók bére, alkalmi munkavállalók bére. A számlához kapcsolódó analitikus nyilvántartást a bérelszámoló számítógépes program adja. 55 Személyi jellegű egyéb kifizetések Olyan személyi jellegű kifizetések könyvelendők erre a számlacsoportra, melyek nem minősülnek bérköltségnek, és akinek fizetik az nem önálló vállalkozó (nem kötelezett számla kiállítására). Ide könyvelendők az alábbiak: betegszabadság idejére a munkavállaló által fizetett díjazás,

20 végkielégítés, albérleti hozzájárulás, szállásköltség térítés, munkaruha költség, munkavállalóknak (jogszabály alapján) fizetett rezsitérítés, üdülési, étkezési hozzájárulás, napidíj, utazási költségtérítések szerzői díjak, választott tisztségviselők tiszteletdíja, reprezentációs költségek. A számlához kapcsolódó analitikus nyilvántartást a bérelszámoló számítógépes program adja. 56 Bérjárulékok A munkáltató által fizetendő társadalombiztosítási (nyugdíjbiztosítási és egészségbiztosítási) járulékot kell ide könyvelni. Az analitikus nyilvántartást a bérelszámoló számítógépes program szolgáltatja. 571 Terv szerinti értékcsökkenési leírás A Magyar Kolping Szövetség évi értékcsökkenést számol el immateriális javai és tárgyi eszközei után a 1139, 1149, 129, 139 és 149 számláknál leírt mértékben. 814 Kiadványok ELÁBÉ 8. számlaosztály. Ráfordítások A kiadványok beszerzéskori értéke könyvelendő erre a számlára. 861 Értékesített immateriális javak, tárgyi eszközök nyilvántartás szerinti értéke Az értékesítés napjáig értékcsökkenés számítandó, majd ez után a bruttó érték és az értékesítés napjáíg elszámolt értékcsökkenés összege könyvelendő erre a számlára Terven felüli értékcsökkenés A terven felüli értékcsökkenési leírás összege a könyv szerinti nettó érték és a piaci érték különbözete. Az eszközök átértékelése, megrongálódása esetén jelentkező értékvesztést kell ide könyvelni. Csak az állományban maradó eszközök után kell értékcsökkenést elszámolni, a megsemmisült, kiselejtezett eszközök nettó nyilvántartási értéke a ráfordítások között számolandó el. 863 Késedelmi kamat 864 Bírság, kötbér, kártérítés Ide könyvelendők a szokásos mértétkű hitelezési veszteségek, a szokásos mértékű káreseményekkel kapcsolatos költségek, a szokásos mértékű bírságok, késedelmi kamatok, kártérítések. A selejtezett immateriális javak és tárgyi eszközök nyilvántartás szerinti értéke is erre a számlára könyvelendő. 865 Kolping Családok támogatása 20

SZÁMLAREND 2013. Szervezet neve: Merkating NKft Címe: 5000 Szolnok, Tiszaligeti sétány 14. Adószáma: 14295481-2-16

SZÁMLAREND 2013. Szervezet neve: Merkating NKft Címe: 5000 Szolnok, Tiszaligeti sétány 14. Adószáma: 14295481-2-16 SZÁMLAREND 2013 Szervezet neve: Merkating NKft Címe: 5000 Szolnok, Tiszaligeti sétány 14. Adószáma: 14295481-2-16 Képviseletre jogosult személy(ek) neve: Dr. Szakács Attila Jelen szabályzatban nem szabályozott

Részletesebben

MAGYAR TUDOMÁNYOS AKADÉMIA Agrártudományi Kutatóközpont. Számlarend. Martonvásár, 2012. Bedő Zoltán. főigazgató

MAGYAR TUDOMÁNYOS AKADÉMIA Agrártudományi Kutatóközpont. Számlarend. Martonvásár, 2012. Bedő Zoltán. főigazgató MAGYAR TUDOMÁNYOS AKADÉMIA Agrártudományi Kutatóközpont Számlarend Martonvásár, 2012. Bedő Zoltán főigazgató 1 I. Befektetett eszközök 1. Fogalmak Befektetett eszköznek kell tekinteni értéküktől függetlenül

Részletesebben

2 0 1 3. Éves beszámoló

2 0 1 3. Éves beszámoló 1 1 3 0 2 8 0 1 4 9 3 9 1 1 4 1 8 Statisztikai számjel 1 8-1 0-1 0 0 5 4 3 Cégjegyzék száma VASI VOLÁN KÖZLEKEDÉSI Zrt. a vállalkozás megnevezése Szombathely, Körmendi út 92. 94/517-600 a vállalkozás címe,

Részletesebben

INTÉZMÉNYI SZABÁLYZATOK SZÁMLAREND SZÁMLAREND. Hatályba lépés napja: 2013. szeptember 2.

INTÉZMÉNYI SZABÁLYZATOK SZÁMLAREND SZÁMLAREND. Hatályba lépés napja: 2013. szeptember 2. Oldal: 1/96 A VAY ÁDÁM GIMNÁZIUM, MEZŐGAZDASÁGI SZAKKÉPZŐ ISKOLA ÉS KOLLÉGIUM INTÉZMÉNYBEN BAKTALÓRÁNTHÁZA NAMÉNYI ÚT 7. Hatályba lépés napja: 2013. szeptember 2. Oldal: 2/96 AZ INTÉZMÉNY ALAPADATAI A

Részletesebben

SEMMELWEIS EGYETEM SZÁMLAREND

SEMMELWEIS EGYETEM SZÁMLAREND SEMMELWEIS EGYETEM SZÁMLAREND 2014 1 Tartalom Bevezetés... 4 A KÖNYVVEZETÉS SZABÁLYAI... 5 1. Számlaosztály... 8 NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK... 8 11 IMMATERIÁLIS JAVAK... 15 1215 TÁRGYI

Részletesebben

Név: Másság Alapítvány, Nemzeti és Etnikai Kisebbségi Jogvédő Iroda, NEKI Székhely: 1082. Budapest, Üllői út 68. II/15. Adószám: 18051922-2-42

Név: Másság Alapítvány, Nemzeti és Etnikai Kisebbségi Jogvédő Iroda, NEKI Székhely: 1082. Budapest, Üllői út 68. II/15. Adószám: 18051922-2-42 Név: Másság Alapítvány, Nemzeti és Etnikai Kisebbségi Jogvédő Iroda, NEKI Székhely: 1082. Budapest, Üllői út 68. II/15. Adószám: 18051922-2-42 SZÁMVITELI POLITIKA TARTALOMJEGYZÉK I. A SZÁMVITELI POLITIKA

Részletesebben

Számlarend. Önállóan működő és gazdálkodó. Alapfokú Köznevelési Intézményeket Működtető Központ SZÁMLAREND. Érvényes: 2013.

Számlarend. Önállóan működő és gazdálkodó. Alapfokú Köznevelési Intézményeket Működtető Központ SZÁMLAREND. Érvényes: 2013. Önállóan működő és gazdálkodó SZÁMLAREND Érvényes: 2013. január 01-től 1 TARTALOMJEGYZÉK Számlarend ELŐSZÓ... 4 I. SZÁMLAREND célja, tartalma, KÖVETELMÉNYRENDSZERE... 4 1. A Számlarend célja... 4 2. A

Részletesebben

Vállalkozási szakterület

Vállalkozási szakterület Könyvviteli szolgáltatást végzők kötelező továbbképzése Vállalkozási szakterület 2011. Menedzser Praxis Szakkiadó és Gazdasági Tanácsadó Kft. Budapest Tartalom Aktuális számviteli kérdések... 5 A számviteli

Részletesebben

Számviteli fogalomtár

Számviteli fogalomtár i fogalomtár Adó Adófizetési kötelezettség az üzleti év eredménye után a vállalkozásnak adófizetési kötelezettsége keletkezik. Az adó mértékét a társasági adótörvény határozza meg Adózás előtti eredmény

Részletesebben

Magyarországi Görögök Kulturális Egyesülete Csongrád Megyei Helyi Csoport Számlarend 2013 SZÁMLAREND 2013

Magyarországi Görögök Kulturális Egyesülete Csongrád Megyei Helyi Csoport Számlarend 2013 SZÁMLAREND 2013 SZÁMLAREND 2013 Magyarországi Görögök Kulturális Egyesülete Csongrád Megyei Helyi Csoport 6721 Szeged, Osztrovszky utca 6. 18455405-1-06 Képviseletre jogosult személyek: Purosz Alexandrosz Jelen szabályzatban

Részletesebben

MAGYAR OLIMPIAI BIZOTTSÁG SZÁMLAKERET TÜKÖR ÉS SZÁMLAREND EGYSÉGES SZERKEZETBEN

MAGYAR OLIMPIAI BIZOTTSÁG SZÁMLAKERET TÜKÖR ÉS SZÁMLAREND EGYSÉGES SZERKEZETBEN MAGYAR OLIMPIAI BIZOTTSÁG SZÁMLAKERET TÜKÖR ÉS SZÁMLAREND EGYSÉGES SZERKEZETBEN Hatályos: 2013. április 15. BEVEZETÉS A számvitelről szóló, többször módosított 2000. évi C. törvényben foglaltak értelmében

Részletesebben

MILLENÁRIS TUDOMÁNYOS KULTURÁLIS KÖZHASZNÚ NONPROFIT KORLÁTOLT FELELŐSSÉGŰ TÁRSASÁG É V E S B E S Z Á M O L Ó

MILLENÁRIS TUDOMÁNYOS KULTURÁLIS KÖZHASZNÚ NONPROFIT KORLÁTOLT FELELŐSSÉGŰ TÁRSASÁG É V E S B E S Z Á M O L Ó MILLENÁRIS TUDOMÁNYOS KULTURÁLIS KÖZHASZNÚ NONPROFIT KORLÁTOLT FELELŐSSÉGŰ TÁRSASÁG (korábban Millenáris Tudományos Kulturális Közhasznú Társaság 2008.03.31.-ig) 1024 Budapest, Kis Rókus u. 16-20. 2011.

Részletesebben

A MADÁCH SZÍNHÁZ NONPROFIT KFT. 2012. JANUÁR

A MADÁCH SZÍNHÁZ NONPROFIT KFT. 2012. JANUÁR KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET A MADÁCH SZÍNHÁZ NONPROFIT KFT. 2012. JANUÁR 1-től 2012. DECEMBER 31-ig TARTÓ ÜZLETI ÉVÉRŐL Budapest, 2013. március 19. Szirtes Tamás ügyvezető igazgató Tartalom Tartalom:... 1 I.

Részletesebben

Kunsági Borvidék Hegyközségi Tanácsa ügyintéző szervezetének. Szervezeti Működési Szabályzata 2014.

Kunsági Borvidék Hegyközségi Tanácsa ügyintéző szervezetének. Szervezeti Működési Szabályzata 2014. Kunsági Borvidék Hegyközségi Tanácsa ügyintéző szervezetének Szervezeti Működési Szabályzata 2014. Tartalomjegyzék A Hegyközségi Tanács szervezetére és működésére vonatkozó részletes szabályok 3 A pénzkezelés

Részletesebben

ÉRTÉKELÉSI SZABÁLYZAT 2013

ÉRTÉKELÉSI SZABÁLYZAT 2013 ÉRTÉKELÉSI SZABÁLYZAT 2013 Magyarországi Görögök Kulturális Egyesülete Csongrád Megyei Helyi Csoport 6721 Szeged, Osztrovszky utca 6. 18455405-1-06 Képviseletre jogosult személy neve: Purosz Alexandrosz

Részletesebben

SZÁMVITELI SZABÁLYZAT

SZÁMVITELI SZABÁLYZAT 3. számú melléklet az SZMSZ-hez NYUGÁLLOMÁNYÚ LÉGVÉDELMI TÜZÉREK BAJTÁRSI EGYESÜLETE SZÁMVITELI SZABÁLYZAT NAGYOROSZI 2012. 1. BEVEZETŐ (1) A Nyugállományú Légvédelmi Tüzérek Bajtársi Egyesület (a továbbiakban:

Részletesebben

Számvitel Adózás. Baranya Megyei Vállalkozói Központ. Vállalkozásfejlesztési oktatási jegyzet Pécs, 2007.

Számvitel Adózás. Baranya Megyei Vállalkozói Központ. Vállalkozásfejlesztési oktatási jegyzet Pécs, 2007. Szlovénia-Magyarország-Horvátország Szomszédsági Program 2004-2006 keretében megvalósult INTERREG III/A Az egyetemi innovációs transzfer potenciál elősegítése a határmenti régiók KKV-i felé Baranya Megyei

Részletesebben

REGISZTRÁLT M ÉRLEGKÉPES KÖNYVELŐK ÉVES TOVÁBBKÉPZÉSE 2011.

REGISZTRÁLT M ÉRLEGKÉPES KÖNYVELŐK ÉVES TOVÁBBKÉPZÉSE 2011. REGISZTRÁLT M ÉRLEGKÉPES KÖNYVELŐK ÉVES TOVÁBBKÉPZÉSE 2011. Vállalkozási szakterület Minisztérium által meghatározott tematika alapján kidolgozott tananyag ISBN 978-963-87656-8-0 Budapest 2011 1. Aktuális

Részletesebben

Éves beszámolót Egyszerűsített éves beszámolót Összevont (konszolidált) éves beszámolót

Éves beszámolót Egyszerűsített éves beszámolót Összevont (konszolidált) éves beszámolót 14. tétel Az éves beszámoló részei, felépítése. Az éves beszámolóból nyerhető információk. A mérleg, eredmény-kimutatás elemzése, kapcsolatuk. Az összköltség- és forgalmi költség eljárással készített eredménykimutatás

Részletesebben

A Kormány 398/2012. (XII. 20.) Korm. rendelete a mikrogazdálkodói egyszerûsített éves beszámolóról

A Kormány 398/2012. (XII. 20.) Korm. rendelete a mikrogazdálkodói egyszerûsített éves beszámolóról 29626 M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y 2012. évi 175. szám A Kormány 398/2012. (XII. 20.) Korm. rendelete a mikrogazdálkodói egyszerûsített éves beszámolóról A Kormány a számvitelrõl szóló 2000. évi C. törvény

Részletesebben

G. 7. SZÁMLAREND ÉS SZÁMLATÜKÖR

G. 7. SZÁMLAREND ÉS SZÁMLATÜKÖR 1075. Budapest, Madách Imre utca 5.III.em G. 7. SZÁMLAREND ÉS SZÁMLATÜKÖR Jóváhagyva: 2012 október 30 Érvényes: 2012 október 30 Változat: 4 Oldalak száma: 124 A szabályzat alkalmazását a mai nappal elrendelem.

Részletesebben

GAZDÁLKODÁSI SZABÁLYZATA

GAZDÁLKODÁSI SZABÁLYZATA GAZDÁLKODÁSI SZABÁLYZATA 2014. Mellékletek: - Számlakeret, számlarend - Házipénztár kezelési Szabályzat - Leltározási és selejtezési Szabályzat 1 MAGYAR TRIATLON SZÖVETSÉG GAZDÁLKODÁSI SZABÁLYZATÁNAK FELÉPÍTÉSE

Részletesebben

Számviteli politika (Hatályos 2012 04.01 SZÁMVITEL POLITIKA SZÁMLAREND SZÁMLATÜKÖR

Számviteli politika (Hatályos 2012 04.01 SZÁMVITEL POLITIKA SZÁMLAREND SZÁMLATÜKÖR SZÁMVITEL POLITIKA SZÁMLAREND SZÁMLATÜKÖR 1 A költségvetési szerv gazdálkodásának bemutatása A szerv megnevezése: Polgármesteri Hivatal Ellátó és Szolgáltató Szervezet A szerv székhelye (címe): 5000 Szolnok

Részletesebben

Név: Alföld Turista Egyesület Mezőberény Székhely: 5650 Mezőberény, Vasút u 22. Adószám: 18386114-1-04 SZÁMVITELI POLITIKA

Név: Alföld Turista Egyesület Mezőberény Székhely: 5650 Mezőberény, Vasút u 22. Adószám: 18386114-1-04 SZÁMVITELI POLITIKA Név: Alföld Turista Egyesület Mezőberény Székhely: 5650 Mezőberény, Vasút u 22. Adószám: 18386114-1-04 SZÁMVITELI POLITIKA TARTALOMJEGYZÉK I. A SZÁMVITELI POLITIKA RENDELTETÉSE II. ÁLTALÁNOS SZABÁLYOK

Részletesebben

A Pécsi Tudományegyetem eszközök és források értékelési szabályzata

A Pécsi Tudományegyetem eszközök és források értékelési szabályzata A Pécsi Tudományegyetem eszközök és források értékelési szabályzata Pécs 2014. 2014. július 22. napjától hatályos változat Preambulum A Pécsi Tudományegyetem (továbbiakban Egyetem) Eszközök és források

Részletesebben

KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET

KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET II. fejezet KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET A Hatvani Volán Zrt. 2012. évi gazdálkodásáról Hatvan, 2013. május 17. Hatvani Volán Zrt. Kiegészítő melléklet 2012. 2 I. ÁLTALÁNOS RÉSZ I. A. A VÁLLALKOZÁS ÉS A SZÁMVITELI

Részletesebben

Pécs Városi Költségvetési Központi Elszámoló Szervezet. Számlarend

Pécs Városi Költségvetési Központi Elszámoló Szervezet. Számlarend ELSZÁMOLÓH Z Pécs Városi Költségvetési Központi Elszámoló Szervezet Számlarend Hatályos: 2014. augusztus 1. 1 S Z Á M L A R E N D Készült a számvitelről szóló 2000. évi C. törvény 161. -a és az államháztartás

Részletesebben

I. Fejezet ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK 1. Értelmező rendelkezések

I. Fejezet ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK 1. Értelmező rendelkezések 4/2013. (I. 11.) Korm. rendelet az államháztartás számviteléről a hivatkozott jogszabályhelyek szövegével egységes szerkezetben [a normál betűs szedés a 4/2013. (I. 11.) Korm. rendelet (Áhsz.), a bekeretezett

Részletesebben

2000. évi C. törvény a számvitelről

2000. évi C. törvény a számvitelről Opten Törvénytár Opten Kft. I. 2000. évi C. törvény 2000. évi C. törvény a számvitelről A 2010.09.06. óta hatályos szöveg Tartalomjegyzék I. Fejezet ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK 1 A törvény célja...............

Részletesebben

Éves beszámoló. BORSOD VOLÁN Személyszállítási Zrt. a vállalkozás megnevezése. 3527 Miskolc, József A. u. 70. Tel.: 06-46/515-015

Éves beszámoló. BORSOD VOLÁN Személyszállítási Zrt. a vállalkozás megnevezése. 3527 Miskolc, József A. u. 70. Tel.: 06-46/515-015 1 1 0 6 6 3 0 3 4 9 3 1 1 1 4 0 5 Statisztikai számjel 0 5-1 0-0 0 0 1 0 6 Cégjegyzék száma BORSOD VOLÁN Személyszállítási Zrt. a vállalkozás megnevezése 3527 Miskolc, József A. u. 70. Tel.: 06-46/515-015

Részletesebben